Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) J00518 PAPER - II SOCIOLOGY Roll No. Roll No. (In figures as per admissi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) J00518 PAPER - II SOCIOLOGY Roll No. Roll No. (In figures as per admissi"

Bản ghi

1 Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) J00518 PAPER - II SOCIOLOGY Roll No. Roll No. (In figures as per admission card) (In words) Time : 2 hours] [Maximum Marks : 200 Number of Pages in this Booklet : 32 Number of Questions in this Booklet : 100 Instructions for the Candidates 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page. 2. This paper consists of hundred multiple-choice type of questions. 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below : (i) (ii) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet. Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given. (iii) After this verification is over, the Test Booklet Number should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet Number should be entered on this Test Booklet. 4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3) and (4). You have to darken the circle as indicated below on the correct response against each item. OMR Sheet No. :... (To be filled by the Candidate) UˡÊÊÁÕ ÿù apple Á ÁŸŒapple Ê 1. ß ÎDU apple U ÁŸÿà SÕÊŸ U ŸÊ UÙ U Ÿê U Á Áπ 2. ß Ÿ- òê apple ÊÒ ÈÁfl À Ëÿ Ÿ Ò 3. UˡÊÊ Ê êu ÙŸapple U, Ÿ- ÈÁSÃ Ê Ê Ù Œapple ŒË ÊÿappleªË appleu UÊ ø Á Ÿ U Ê Ù Ÿ- ÈÁSÃ Ê πù Ÿapple ÃÕÊ Ë ÁŸêŸÁ ÁπÃ Ê ø apple Á ÁŒÿapple Êÿapple ªapple, Á Ë Ê ø Ê Ù fl ÿ UŸË Ò (i) Ÿ- ÈÁSÃ Ê πù Ÿapple apple Á ÈÁSÃ Ê U ªË ʪ Ë Ë Êapple» Ê«apple U πè Ë Èß ÿê Á ŸÊ S UË U- Ë U Ë ÈÁSÃ Ê SflË Ê U Ÿ apple U (ii) fl U ÎDU U U apple ÁŸŒapple ÊÊŸÈ Ê U Ÿ- ÈÁSÃ Ê apple ÎDU ÃÕÊ ŸÙ Ë ÅÿÊ Ù ë UË Ã U øò U apple U Á ÿapple Í appleu Ò U ŒÙ ÍáÊ ÈÁSÃ Ê Á Ÿ apple ÎDU/ Ÿ Ù ÿê ŒÈ Ê UÊ Ê ªÿapple Ù ÿê ËÁ Uÿ U apple Ÿ Ù ÕÊ Ã Á Ë Ë Ê U Ë òêèá U ÍáÊ ÈÁSÃ Ê SflË Ê U Ÿ apple U ÃÕÊ Ë ÿ apple Uı UÊ U apple SÕÊŸ U ŒÍ UË Ë Ÿ- ÈÁSÃ Ê apple apple U ß apple Á Ê Ù Ê ø Á Ÿ U ÁŒÿapple Êÿapple ªapple apple ÊŒ Ÿ ÃÙ Ê Ë Ÿ- ÈÁSÃ Ê flê Ë ÊÿappleªË ı U Ÿ Ë Ê Ù ÁÃÁ UQ ÿ ÁŒÿÊ ÊÿappleªÊ (iii) ß Ê ø apple ÊŒ Ÿ- ÈÁSÃ Ê Ê Ÿ U OMR òê U Á à apple U Uı U OMR òê Ê Ÿ U ß Ÿ- ÈÁSÃ Ê U Á à U Œapple 4. àÿapple Ÿ apple Á øê U ûê U Áfl À (1), (2), (3) ÃÕÊ (4) ÁŒÿapple ªÿapple Ò Ê Ù Ë ûê U apple flîûê Ù appleÿ apple U U Ê Ê UŸÊ Ò Ò Ê Á ŸËøapple ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ Ò ŒÊ UáÊ Á (3) Ë ûê U Ò Example : where (3) is the correct response. 5. ŸÊapple apple ûê U apple fl Ÿ ÈÁSÃ Ê apple 㜠U ÁŒÿapple ªÿapple OMRU òê U Ë 5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR Á à UŸapple Ò ÿáœ Ê OMRU òê U ÁŒÿapple ªÿapple flîûê apple ÊflÊ Á Ë Sheet given inside the Booklet only. If you mark your response at any place other than in the circle in the OMR ãÿ SÕÊŸ U ûê U ÁøqÊ Á à UÃapple Ò, ÃÙ Ê ÍÀUÿÊ Ÿ Ÿ Ë ÙªÊ Sheet, it will not be evaluated. 6. 㜠U ÁŒÿapple ªÿapple ÁŸŒapple ÊÙ Ù äÿêÿ Ífl apple U 6. Read instructions given inside carefully. 7. ìêê Ê (Rough Work) ß ÈÁSÃ Ê apple Áãà ÎDU U apple U 7. Rough Work is to be done in the end of this booklet. 8. ÿáœ Ê OMR òê U ÁŸÿà SÕÊŸ apple ÊflÊ ŸÊ ŸÊ, UÊapple Ÿê U, 8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or» ÊappleŸ Ÿê U ÿê Êappleß Ë apple Ê Áøq Á apple Ê Ë øêÿ Êapple apple, Á à UÃapple put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose Ò ÕflÊ Œ Ê Ê Ê ÿêappleª UÃapple Ò, ÿê Êappleß ãÿ ŸÈÁøà ʜŸ Ê your identity, or use abusive language or employ any other ÿêappleª UÃapple Ò, Ò apple Á Á à Á ÿapple ªÿapple ûê U Êapple Á UÊŸÊ ÿê»apple Œ SÿÊ Ë apple unfair means, such as change of response by scratching or Œ ŸÊ ÃÊapple UˡÊÊ apple Á ÿapple ÿêappleçÿ ÉÊÊappleÁ à Á ÿapple Ê Ãapple Ò using white fluid, you will render yourself liable to 9. Ê Ù UˡÊÊ Ê# ÙŸapple U Í OMR òê ÁŸ UËˇÊ ÙŒÿ Ù Uı UÊŸÊ disqualification. Êfl ÿ Ò ı U UˡÊÊ ÊÁ# apple ÊŒ apple Ÿapple ÊÕ UˡÊÊ flÿ apple Ê U 9. You have to return the original OMR Sheet to the invigilators Ÿ apple U Êÿapple Ê Ê Á Ê UˡÊÊ ÊÁ# U Í Ÿ- ÈÁSÃ Ê Ÿapple ÊÕ at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall. You are apple Ê Ãapple Ò however, allowed to carry original question booklet on 10. apple fl ŸË apple/ Ê apple Ê U åflêßz U appleÿ Ê Ë ÿêappleª apple U conclusion of examination. 11. Á Ë Ë Ê U Ê ªáÊ ( Ò È apple U U) UÿÊ Êª appleu ÊÁŒ Ê 10. Use only Blue/Black Ball point pen. ÿùª flá Ã Ò 11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited. 12. ª à ûê UÊapple apple Á Êappleß Ÿ Ê UÊà Ÿ Ë Ò 12. There are no negative marks for incorrect answers. 13. In case of any discrepancy in the English and Hindi versions, 13. ÿᜠª apple Ë ÿê Á ŒË Áflfl UáÊ apple Êappleß Áfl ªÁà Êapple, ÃÊapple ª apple Ë Áflfl UáÊ Áà English version will be taken as final. ÊŸÊ Ê ªÊ J-00518!J PAPER-II! 1 P.T.O.

2 SOCIOLOGY PAPER - II Note : This paper contains hundred (100) objective type questions of two (2) marks each. All questions are compulsory. 1. From among the following who has contended that individuals who could not fit in did not deserve to flourish? (1) Auguste Comte (2) Herbert Spencer (3) Emile Durkheim (4) Max Weber 2. Which sociological perspective assumes that most human gratification is derived from the actions of other humans? (1) Symbolic interactionist (2) Exchange (3) Exploitative (4) Structural 3. Which of the following is not a feature of community? (1) Specific locality (2) Historical heritage (3) A social, religious, occupational or other groups sharing common characteristics (4) Small patches of localities spread over many areas 4. Learned and shared cultural products that justify certain type of behaviour in a given society are known as : (1) Norm (2) Value (3) Culture (4) Custom 5. In a social setting if people assume that their own culture, group and behaviour are superior to those of others then it is known as : (1) Ethnocentrism (2) Xenocentrism (3) Selfcentrism (4) Nationalism 6. A set of beliefs and values that radically reject the society s dominant culture and prescribe an alternative one is called : (1) Sub culture (2) Idioculture (3) Counter culture (4) Cultural complex 7. A person is a school teacher, he is Vice Principal, member of a local club and President of the village panchayat. All these positions together constitute his : (1) Status (2) Status set (3) Multiple statuses (4) Status sequence J-00518!J PAPER-II! 2 Paper-II

3 J-00518!J PAPER-II! Ê ÊÊSòÊ Ÿ òê - II ÁŸŒapple Ê ß Ÿ òê apple ÊÒ (100) È-Áfl À UËÿ Ÿ Ò àÿapple Ÿ apple ŒÙ (2) Ò Ë Ÿ ÁŸflÊÿ Ò 1. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple ÿ à ÁŒÿÊ Ò Á Êapple ÿáäã ÿèäã Ÿ Ë SÕÊÁ à Êapple apple flapple ʪapple Ÿapple apple ÊòÊ Ÿ Ë Ò? (1) ªSà ÊÚê U (2) U U S apple U (3) ß Êß ŒÈπÊ ß (4) ÒÄ flapple U 2. Á Ê ÊÁ Á U appleˇÿ apple ÁÀ à Á ÿê ªÿÊ Ò Á Áœ à U ÊŸflËÿ Á UÃÊapple áê ŒÍ appleu ÊappleªÊapple Ë Á ÿê Êapple apple à ãÿ ÊappleÃÊ Ò? (1) ÃË Êà à Á ÿêflêœë (2) ʌʟ- ŒÊŸ (3) ÊÊapple Ë (4) UøŸÊà 3. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ë ÈŒÊÿ Ë ÁflÁ Êc UÃÊ Ÿ Ë Ò? (1) ÁflÁ Êc U SÕÊŸ (2) appleáã ÊÁ Áfl UÊ Ã (3) Ê Êãÿ Áfl Êapple ÃÊ Êapple Êapple Ê ÊÊ UŸapple flê apple Ê ÊÁ, œêá, ÿêfl ÊÁÿ ÿê ãÿ Í (4) ß ˇÊappleòÊÊapple apple»ò apple SÕÊŸÊapple apple UÊapple appleu- UÊapple appleu π «U 4. ÁœªÃ ÊÒ U ÊÁ à ( Ê ÊÊ) flapple Ê S Î Áà à ÊŒ, Êapple ÁŒ ª Ê apple ÁŸÁ øã Ê U apple ÿfl Ê U Ê ÊÒÁøàÿ U UÊÃapple Ò, ÄÿÊ ÊÃapple Ò? (1) ÊŒ Ê (2) ÍÀÿ (3) S Î Áà (4) ÕÊ 5. Ê ÊÁ ÁÃflapple Ê apple ÿᜠÊappleª Á ª áê UÃapple Ò Á Ÿ Ë Sflÿ Ë S Î ÁÃ, Í ÊÒ U ÿfl Ê U ŒÍ UÊapple Ë ÃÈ ŸÊ apple Áœ üêapplec U Ò ÃÊapple apple Á M apple ÊŸÊ ÊÃÊ Ò? (1) ŸÎ ÊÁà apple ÁŒ ÃÊflÊŒ (2) ôêêã apple ÁŒ ÃÊflÊŒ (3) Sfl apple ÁŒ ÃÊflÊŒ (4) UÊc UËÿÃÊ 6. Áfl flê Êapple ÊÒ U ÍÀÿÊapple Ê fl ÈìÊÿ ( apple U) ÄÿÊ ÊÃÊ Ò Êapple Ê Ë ÊflË S Î Áà Êapple SflË Î Ã appleu ÊÒ U flò ÁÀ ÿflsõê Êapple ÁflÁ à appleu? (1) S Î Áà (2) «- S Î Áà (3) ÁÃ- S Î Áà (4) Ê S Î Áà Ác U 7. ÿáäã ÁfllÊ ÿ Á ÊˇÊ Ò, fl - ÊøÊÿ Ò, SÕÊŸËÿ Ä Ê ŒSÿ Ò ÊÒ U ª Ê øêÿã Ê äÿˇê Ò ÿapple Ë ÁSÕÁÃÿÊ Á U Ë Á ÁSÕÁÃ Ê ÁŸ Ê áê UÃË Ò? (1) ÁSÕÁà (2) ÁSÕÁà ÈìÊÿ (3) È ÁSÕÁÃÿÊ (4) ÁSÕÁà ŸÈ 3 Paper-II

4 8. Who has given a structural theory of role conflict? (1) A.R. Radcliffe-Brown (2) R.K. Merton (3) Talcott Parsons (4) G.P. Murdock 9. Who has considered that social structure is made up through the internal structure of roles? (1) A.R. Radcliffe-Brown (2) R.K. Merton (3) R. Linton (4) S.F. Nadel 10. Who has given abridging the role relationships as a mechanism of articulation of roles in the role set? (1) Talcott Parsons (2) S.F. Nadel (3) C. Levi-Strauss (4) R.K. Merton 11. The classification of groups into monad, dyad and triad is attributed to : (1) P.A. Sorokin (2) G. Simmel (3) W.G. Sumner (4) G. Hasen 12. Which one of the following is incorrect match? (1) Sumner - In-group and Out-group (2) Mead - Significant others (3) Giddings - Horizontal and Vertical Groups (4) Cooley - Primary and Secondary Groups 13. Who has defined classes as occupational groups created by division of labour and maintained by heredity? (1) Karl Marx (2) G. Schmoller (3) E. Durkheim (4) G. Friedmann 14. Anticipatory socialization takes place due to which one of the following? (1) Family behaviour (2) Schooling behaviour (3) Play group behaviour (4) Reference group behaviour 15. Who accounts for the emergence of the state by differentiation into social classes within the community? (1) F. Oppenheimer (2) Karl Marx (3) Peter M. Blau (4) Max Weber J-00518!J PAPER-II! 4 Paper-II

5 8. ÍÁ Ê-m m apple UøŸÊà Á hê Ã Ê Áà ʌŸ Á Ÿapple Á ÿê Ò? (1). Ê U. appleu«uáä» - ÊÚ Ÿ (2) Ê U. apple. UŸ (3) UÊ ÊÚ U Ê ã (4) Ë. Ë. «UÊapple 9. ÿ Á Ÿapple ÊŸÊ Ò Á Ê ÊÁ UøŸÊ ÍÁ Ê Êapple Ë Ê ÃÁ U UøŸÊ apple Êäÿ apple ŸÃË Ò? (1). Ê U. ÒU«UÁÄ» - ÊÚ Ÿ (2) Ê U. apple. UŸ (3) Ê U. Á ã UŸ (4).». ŸÊ«appleU 10. Á Ÿapple ÍÁ Ê œêapple apple ÁˇÊÁåà UáÊ Êapple ÍÁ Ê ÁflãÿÊ apple ÍÁ Ê Êapple Êapple ÿäã UŸapple apple à òê apple M apple Áà ÊÁŒÃ Á ÿê Ò? (1) UÊ ÊÚ U Ê ã (2).». ŸÊ«appleU (3) Ë. appleflë-s UÊÚ (4) Ê U. apple. UŸ 11. Í Êapple apple ÿè, Ám ÿè ÊÒ U ÁòÊ apple flªë UáÊ Ê üêappleÿ Á Êapple ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò? (1) Ë.. Êapple UÊappleÁ Ÿ (2) Ë. Á apple (3) «UéÀÿÍ. Ë. Ÿ U (4) Ë. Ê appleÿ 12. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Ê È appleá à Ÿ Ë Ò? (1) Ÿ U - à - Í ÊÒ U Á Í (2) Ë«U - àfl ÍáÊ ãÿ (3) Áª«UÁ«UÇ - Sà UËÿ ÊÒ U Áfl Sà UËÿ ( Œª Sà UËÿ) Í (4) Í apple - ÊÕÁ fl ÁmÃËÿ Í 13. Á Ÿapple flªêapplez Êapple üê apple Áfl Ê Ÿ mê UÊ ÎÁ à ÊÒ U ÊŸÈfl Á Ê ÃÊ mê UÊ ŸÈ UÁˇÊà ÿêfl ÊÁÿ Í Êapple apple M apple Á U ÊÁ à Á ÿê Ò? (1) Ê ÊÄ (2) Ë. ÊÈ Êapple U (3) ß. ŒÈπÊ ß (4) Ë.» Ë«U ÒŸ 14. àÿêá ÊÃ Ê Ë UáÊ ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á apple Ê UáÊ ÉÊÁ Uà ÊappleÃÊ Ò? (1) Á UflÊ U ÿfl Ê U (2) Á ÊˇÊÊ U ÿfl Ê U (3) Ë«Ê- Í ÿfl Ê U (4) Œ Í ÿfl Ê U 15. ÊÒŸ ÈŒÊÿ apple Ëà U Ê ÊÁ flªêapplez apple Áfl appleœë UáÊ apple mê UÊ UÊíÿ apple ÊÁfl Ê fl Ë Êà Ãapple Ò? (1)». Êapple Ÿ apple U (2) Ê ÊÄ (3) Ë U U. é Ê (4) ÒÄ flapple U J-00518!J PAPER-II! 5 Paper-II

6 16. One fact that stands out, beyond all others, is that everywhere the husband, wife and immature children constitute a unit, apart from the remainder of the community. Who said this? (1) R.H. Lowie (2) K.M. Kapadia (3) K. Davis (4) G.P. Murdock 17. Which one of the following processes is considered equivalent to socialization? (1) Acculturation (2) Accommodation (3) Enculturation (4) Mobilization 18. The process involved in becoming an adult social being, with focus on childhood, is called : (1) Primary Socialization (2) Secondary socialization (3) Re-socialization (4) Anticipatory socialization 19. Who among the following formulated the theory of middle class within the Marxian framework? (1) R. Collins (2) L.A. Coser (3) R. Dahrendorf (4) G. Simmel 20. Who has classified social mobility into two ways : Social climbing and Social sinking? (1) P.M. Blau (2) S.M. Miller (3) P.A. Sorokin (4) S.M. Lipset 21. X is a clerk in an office, his father was a police inspector and his grandfather was a judge. What kind of change is this? (1) Horizontal mobility (2) Vertical mobility (3) Vertical downward mobility (4) Vertical upward mobility 22. Among the following who has reconciled with the functional and conflict theory of stratification? (1) Celia S. Heller (2) Joseph T. Howell (3) G. Lenski (4) Wilbert E. Moore 23. Who among the following has considered that history fluctuates between two kinds of culture-sensate and ideational during the phase of social change? (1) Comte (2) Spencer (3) Hobhouse (4) Sorokin J-00518!J PAPER-II! 6 Paper-II

7 16. Ãâÿ Êapple ãÿ Ë apple appleu ª ÁŒπÃÊ Ò, fl ÿ Ò Á øê UÊapple à U» ÁÃ, àÿë ÊÒ U Á U Äfl ìêapple, ÈŒÊÿ apple Ê Ë ÊappleªÊapple apple ÁÃÁ UÄÃ, ß Êß Ê ÁŸ Ê áê UÃapple Ò, ÿ Á Ÿapple Ê Ò? (1) Ê U. ø. ÊappleflË (2) apple.. ÊÁ«UÿÊ (3) apple. «appleuáfl (4) Ë. Ë. «UÊapple 17. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ë Á ÿê Ê Ë UáÊ apple ÃÈÀÿ ÊŸË ÊÃË Ò? (1) U S Î Áê áê (2) Ÿ (3) S Î Áê áê (4) Ê ŒË 18. ÊÀÿÊflSÕÊ U äÿêÿ apple Á㌠à UŸapple apple ÊÕ flÿs Ê ÊÁ ÊáÊË ŸŸapple apple ÁŸÁ à Á ÿê ÄÿÊ ÊÃË Ò? (1) ÊÕÁ Ê Ë UáÊ (2) ÁmÃËÿ Ê Ë UáÊ (3) ÈŸ Ê Ë UáÊ (4) àÿêá ÊÃ Ê Ë UáÊ 19. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á ã Êapple Ÿapple ÊÄ flêœë UÊ øapple apple Ëà U äÿ flª apple Á hê Ã Ê Áà ʌŸ Á ÿê? (1) Ê U. ÊappleÁ ã (2).. Êapple$ U (3) Ê U. «ÒU appleuÿ«uêú» (4) Ë. Á apple 20. Á Ÿapple Ê ÊÁ ªÁà ÊË ÃÊ Êapple ŒÊapple à UË Êapple - Ê ÊÁ Ê UÊapple áê ÊÒ U Ê ÊÁ œêappleª Ÿ - apple flªë Î Ã Á ÿê Ò? (1) Ë.. é Ê (2).. Á U (3) Ë.. Êapple UÊappleÁ Ÿ (4).. Á apple U 21. Ä ÊÿÊ ÿ apple Á Á Ò, Ÿ apple Á ÃÊ ÈÁ ÁŸ UËˇÊ Õapple ÊÒ U Ÿ apple ŒÊŒÊ ãÿêÿêœë Ê Õapple ÿ Á Ê U Ê Á Uflà Ÿ Ò? (1) Sà UËÿ ªÁà ÊË ÃÊ (2) Áfl Sà UËÿ ªÁà ÊË ÃÊ (3) Áfl Sà UËÿ œêapple ÈπË ªÁà ÊË ÃÊ (4) Áfl Sà UËÿ Á U ÈπË ªÁà ÊË ÃÊ 22. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple Sà UË UáÊ apple ÊÿÊ à fl ÉÊ Ê à Á hê à apple ÊÕ Ê Sÿ SÕÊÁ à Á ÿê Ò? (1) appleá ÿê. apple U (2) Êapple apple» UË. ÊÚflapple (3) Ë. appleãs Ë (4) ÁflÀ U ß. Í U 23. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ê ÿ ÊŸŸÊ Ò Á Ê ÊÁ Á Uflà Ÿ apple ŒÊÒ U apple ßÁÃ Ê S Î Áà apple ŒÊapple Ê UÊapple - ŸÈ Áfl ÊÒ U àÿÿêà apple Ëø ʪÊ- Ë UÊ UÃÊ Ò? (1) ÊÚê U (2) S apple U (3) ÊÚ Ê (4) Êapple UÊappleÁ Ÿ J-00518!J PAPER-II! 7 Paper-II

8 24. Match List-I with List-II. List-I List-II (Works) (Sociologists) (a) Structural Anthropology (i) A.R. Radcliffe-Brown (b) The Theory of Social Structure (ii) R.K. Merton (c) Structure and Function in (iii) S.F. Nadel Primitive Society (d) Social Theory and Social Structure (iv) C. Levi-Strauss (v) Talcott Parsons Select the correct answer from the codes given below : (a) (b) (c) (d) (1) (i) (ii) (iii) (iv) (2) (ii) (iii) (iv) (v) (3) (v) (iv) (ii) (iii) (4) (iv) (iii) (i) (ii) 25. Who has studied the structure of Kinship system of African Tribes : Choctah and Omaha? (1) E.B. Tyler (2) A.R. Radcliffe-Brown (3) Evans Pritchard (4) B. Malinowski 26. Who is associated with the study of structure of myth? (1) C. Levi-Strauss (2) James Frazer (3) B. Malinowski (4) A.L. Kroeber 27. According to Durkheim which sequence of modern society is correct? (1) differences, high degree of interdependence, high moral density, repressive sanctions, low volume of collective conscience (2) similarity, high degree of interdependence, low moral density, restitutive sanctions, high volume of collective conscience (3) differences, high degree of interdependence, high moral density, restitutive sanctions, low volume of collective conscience (4) differences, low degree of interdependence, high moral density, repressive sanctions, low volume of collective conscience 28. Who among the following contended that not all structures are indispensable to the working of the social system? (1) Parsons (2) Giddens (3) Merton (4) Simmel 29. Who among the following assumed that any society is composed of a series of subsystems that differ in terms of both their structure and function which have significance for the whole society? (1) Merton (2) Parsons (3) Durkheim (4) Giddens 30. Who among the following has identified four types - simple, compound, doubly compound and triply compound - of societies in their evolutionary stages? (1) Herbert Spencer (2) Auguste Comte (3) Leonard T. Hobhouse (4) Emile Durkheim J-00518!J PAPER-II! 8 Paper-II

9 24. ÍøË-I Êapple ÍøË-II apple ÊÕ È appleá à Á U ÍøË-I ÍøË-II ( Î ÁÃÿÊ ) ( Ê ÊÊSòÊË) (a) S UÄø U Õ Êapple Êapple ÊÚ Ë (i). Ê U. appleu«uáä» - ÊÚ Ÿ (b) ŒË âÿêapple UË ÊÚ» Êapple Ê S UÄø U (ii) Ê U. apple. UŸ (c) S UÄø U á«u» Ä ÊŸ ߟ ËÁ Á Ufl Êapple Êÿ UË (iii).». ŸÊ«appleU (d) Êapple Ê âÿêapple UË á«u Êapple Ê S UÄø U (iv) Ë. appleflë-s UÊÚ (v) UÊ ÊÚ U Ê ã ŸËøapple ÁŒ ª Í U apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U (a) (b) (c) (d) (1) (i) (ii) (iii) (iv) (2) (ii) (iii) (iv) (v) (3) (v) (iv) (ii) (iii) (4) (iv) (iii) (i) (ii) 25. Á Ÿapple» Ë Ë Ÿ ÊÁÃÿÊapple øêappleä UÊ ÊÒ U Êapple Ê Ê Ë ŸÊÃappleŒÊ UË áêê Ë Ë UøŸÊ Ê äÿÿÿ Á ÿê Ò? (1) ß. Ë. UÊÚÿ U (2). Ê U. appleu«uáä» - ÊÚ Ÿ (3) ßflÊ Á UøÊ«U (4) Ë. ÒÁ ŸÊÚflS Ë 26. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Á Õ Ë UøŸÊ apple äÿÿÿ apple ÁœÃ Ò? (1) Ë. appleflë-s UÊÚ (2) appleê» apple U (3) Ë. ÒÁ ŸÊÚflS Ë (4).. Êapple U 27. ŒÈπÊ ß apple ŸÈ Ê U ÊœÈÁŸ Ê Ê ÊÒŸ- Ê ŸÈ Ë Ò? (1) Áfl appleœ, ìê üêappleáêë Ë ÃÁŸ UÃÊ, ìê ŸÒÁà ÉÊŸàfl, Œ Ÿ Ê UË Áà œ, Ê ÍÁ øappleãÿê Ë À ÊòÊÊ (2) ʌΠÿ, ìê üêappleáêë Ë ÃÁŸ UÃÊ, À ŸÒÁà ÉÊŸàfl, ˇÊÁÃ Í U Áà œ, Ê ÍÁ øappleãÿê Ë ìê ÊòÊÊ (3) Áfl appleœ, ìê üêappleáêë Ë ÃÁŸ UÃÊ, ìê ŸÒÁà ÉÊŸàfl, ˇÊÁÃ Í U Áà œ, Ê ÍÁ øappleãÿê Ë À ÊòÊÊ (4) Áfl appleœ, ÁŸêŸ üêappleáêë Ë ÃÁŸ UÃÊ, ìê ŸÒÁà ÉÊŸàfl, Œ Ÿ Ê UË Áà œ, Ê ÍÁ øappleãÿê Ë À ÊòÊÊ 28. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple ÿ à ÁŒÿÊ Á Ë UøŸÊ Ê ÊÁ áêê Ë apple Êÿ UáÊ apple Á Á U Êÿ Ÿ Ë Ò? (1) Ê ã (2) Áª«U«appleUã (3) UŸ (4) Á apple 29. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple ÁÀ à Á ÿê Á Êappleß Ë Ê ŸË UøŸÊ ÊÒ U Êÿ ŒÊappleŸÊapple ŒÎÁc UÿÊapple apple ª- ª ÊappleŸapple flê Ë - áêêá ÿêapple Ë apple Ë o Îπ Ê apple ŸÊ ÊappleÃÊ Ò Á Ê Íøapple Ê apple Á àfl ÊappleÃÊ Ò? (1) UŸ (2) Ê ã (3) ŒÈπÊ ß (4) Áª«U«appleUã 30. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple Ÿapple Áfl Ê flêœë ø UáÊÊapple apple Ê Êapple apple øê U Ê UÊapple - U, ÿêòáª, ŒÈªÈŸapple ÿêò᪠ÊÒ U Áêȟapple ÿêò᪠Êapple Á ÁøÁqà Á ÿê Ò? (1) U S apple U (2) ªSà ÊÚê appleu (3) Á ÿêappleÿê«u UË. ÊÚ Ê (4) ß Êß ŒÈπÊ ß J-00518!J PAPER-II! 9 Paper-II

10 31. To Mead the generalised others and significant others are the creators of : (1) I (2) Me (3) Ego (4) Super-ego 32. Who insisted that the interpretative process and the context in which it is done are the vital elements in the person s use of meaning and formation itself? (1) G.H. Mead (2) V. Pareto (3) Max Weber (4) H. Blumer 33. Who among the following made distinction between two types of conflict, namely, realistic and non-realistic? (1) Karl Marx (2) L.A. Coser (3) G. Simmel (4) R. Dahrendorf 34. Considering that conflict and consensus are the two sides of the same coin, who felt that handling both the faces was difficult? (1) Karl Marx (2) L.A. Coser (3) G. Simmel (4) R. Dahrendorf 35. What is the correct sequence of the below given steps of flow chart for conducting a research project? (a) Formulation of Hypotheses (b) (c) Review of literature and concepts Identification and conceptualization of problem (d) Conclusion and generalization Select the correct answer from the codes given below : (1) (a), (c), (b) and (d) (2) (b), (c) (d) and (a) (3) (c), (b), (a), and (d) (4) (d), (a), (c) and (b) 36. Which of the following is the correct sequence of disciplines according to hierarchy of Sciences? (1) Sociology, Biology, Mathematics and Physics (2) Mathematics, Physics, Biology, and Sociology (3) Physics, Mathematics, Biology and Sociology (4) Biology, Mathematics, Physics and Sociology 37. Who maintained that study of society cannot be value free? (1) Durkheim (2) Marx (3) Mendel (4) Weber 38. Which one of the following methods is known as probability sampling? (1) A sample selected by Tippets Numbers from the given totality (2) A sample selected from those who were available (3) A sample selected considering the purpose of research (4) A sample selected by considering the various categories of respondents J-00518!J PAPER-II! 10 Paper-II

11 31. Ë«U apple ŸÈ Ê U Ê ÊãÿË Î Ã ãÿ ÊÒ U àfl ÍáÊ ãÿ Á Ÿ apple Ò? (1) Ò (2) È Êapple (3) (4) UÊ 32. Á Ÿapple ß Êà U Êapple U ÁŒÿÊ Á ÁŸfl øÿêà Á ÿê ÊÒ U fl Œ, Á apple ß apple Á ÿê ÊÃÊ Ò, ÿáäã mê UÊ Õ fl Sflÿ UøŸÊ apple ÁŸflÊÿ Ãàfl Ò? (1) Ë. ø. Ë«U (2) flë. appleu UÊapple (3) ÒÄ flapple U (4) ø. é Í U 33. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á ã Êapple Ÿapple ŒÊapple Ê UÊapple apple ÉÊ, ŸÊ à ÿõêõ flêœë ÊÒ U ÿõêõ flêœë apple Ëø Áfl appleœ Á ÿê? (1) Ê ÊÄ (2).. Êapple$ U (3) Ë. Á apple (4) Ê U. «ÒU appleuÿ«uêú» 34. ß Êà U ÁfløÊ U U apple Á ÉÊ ÊÒ U ÃÒÄÿ Ë Á Ä apple apple ŒÊapple Í Ò, Á Ÿapple ÿ ŸÈ fl Á ÿê Á ŒÊappleŸÊapple Ë È Êapple Êapple Ê ŸÊ Á UŸ Ò? (1) Ê ÊÄ (2).. Êapple$ U (3) Ë. Á apple (4) Ê U. «Ò U appleuÿ«uêú» 35. ŸÈ øê U apple œêappleá Áπà Êapple ÊŸÊapple Ê ÊÊappleœ Á UÿÊapple ŸÊ Ê øê Ÿ UŸapple apple ÊÒŸ- Ê Ë ÿflásõã Ò? (a) Á U À ŸÊ Ê ÁŸM áê (b) ÊÁ àÿ fl flœê UáÊÊ Êapple Ë ËˇÊÊ (c) SÿÊ Ë øêÿ fl À ŸÊ-ÁŸœÊ UáÊ (d) ÁŸc fl Ê ÊãÿË UáÊ ŸËøapple ÁŒÿapple ªÿapple Í U apple Ë ûê U Ê øÿÿ UÊapple (1) (a), (c), (b) ÊÒ U (d) (2) (b), (c) (d) ÊÒ U (a) (3) (c), (b), (a), ÊÒ U (d) (4) (d), (a), (c) ÊÒ U (b) 36. ÁflôÊÊŸÊapple apple ŸÈ apple ŸÈ Ê U ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ê Áfl ÿêapple Ê Ë ŸÈ Ò? (1) Ê ÊÊSòÊ, Ëfl ÁflôÊÊŸ, ªÁáÊà ÊÒ U ÊÒÁÃ Ë (2) ªÁáÊÃ, ÊÒÁà Ë, Ëfl ÁflôÊÊŸ ÊÒ U Ê ÊÊSòÊ (3) ÊÒÁà Ë, ªÁáÊÃ, Ëfl ÁflôÊÊŸ ÊÒ U Ê ÊÊSòÊ (4) Ëfl ÁflôÊÊŸ, ªÁáÊÃ, ÊÒÁÃ Ë fl Ê ÊÊSòÊ 37. Á Ê ÿ ÊŸŸÊ ÕÊ Á Ê Ê äÿÿÿ ÍÀÿ apple ÈÄà Ÿ Ë Êapple ÃÊ? (1) ŒÈπÊ ß (2) ÊÄ (3) apple «U (4) flapple U 38. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ë háã ÊÁÿ ÃÊ ÁŸŒ Ê Ÿ apple M apple ÊŸË ÊÃË Ò? (1) ŒË ªß ÃÊ apple S œ-flsòê (Á Uå apple U ) ÅÿÊ Êapple mê UÊ øÿáÿã ÁŸŒ Ê (2) Ÿ ÊappleªÊapple apple øÿáÿã ÁŸŒ Ê Êapple éœ Ò (3) ÊÊappleœ apple ÿêapple Ÿ U ÁfløÊ U UÃapple È øÿáÿã ÁŸŒ Ê (4) ûê UŒÊÃÊ Êapple Ë ÁflÁ ÛÊ üêappleááêÿêapple U ÁfløÊ U UÃapple È øÿáÿã ÁŸŒ Ê J-00518!J PAPER-II! 11 Paper-II

12 39. In which one of the following methods the danger of losing sharpness of observation is possible because of too much familiarity? (1) Interview method (2) Questionnaire method (3) Participant observation method (4) Observation method 40. Of the following, which perspective facilitates the researcher while maintaining objectivity as an outsider to raise questions about the observed culture? (1) Etic perspective (2) Emic perspective (3) Case study perspective (4) Participatory action perspective 41. Which technique is used in the quantitative method on documents to reduce the possibility of impressionistic distortion? (1) Content Analysis (2) Case Study (3) Questionnaire (4) Observation 42. Who has developed a variation of life history approach called literary folklorist? (1) Thomas and Znaniecki (2) Dolby-Stahl (3) Bertam (4) Freeman 43. Major credit for introducing case study method into the field of social investigation goes to : (1) G.W. Allport (2) Robert Redfield (3) Oscar Lewis (4) Fredrick Leplay 44. Validity in social research indicates which one of the following? (1) To which extent a measure possesses the quality of being true (2) A test is thought to measure what it sets out to measure (3) Both (1) and (2) (4) None of the above 45. When the same test is completed by the same people on two different occasions, it is called? (1) Alternate form reliability (2) Split half reliability (3) Test-retest reliability (4) Double reliability 46. Sum of squares of deviations from a central tendency (e.g. X or Md) is called : (1) Mean Deviation (2) Variance (3) Standard Deviation (4) Deviation ratio 47. A value in array is such that half the items are above and half below it. This value is called : (1) Mode (2) Mean (3) Median (4) Geometric Mean J-00518!J PAPER-II! 12 Paper-II

13 39. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á háã apple àÿáœ È Á UÁøÃÃÊ apple Ê UáÊ appleˇêáê Ë ÃËfl ÃÊ Êapple ª flêÿapple Ë Ê Ê Ê Ò? (1) ÊˇÊÊà Ê U ÁflÁœ (2) ŸÊfl Ë ÁflÁœ (3) ÊªË appleˇêáê ÁflÁœ (4) appleˇêáê ÁflÁœ 40. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ê Á U appleˇÿ Ê UË apple M apple appleáˇêã S Î Áà apple Ê appleu apple Ÿ UÊŸapple apple Á flsãè U ÃÊ U UÊ U UπÃapple È ÊÊappleœ Êapple È U UÃÊ Ò? (1) ÿfl Ê U U Á U appleˇÿ (2) ÿflsõê U Á U appleˇÿ (3) ÿáäã äÿÿÿ Á U appleˇÿ (4) ÊªË Á ÿê Á U appleˇÿ 41. ÊflflÊŒË Áfl Î ÁÃ Ë ÊflŸÊ UŸapple apple Á Á appleπêapple U ÊòÊÊà háã apple Á à ŸË Ê ÿêappleª Á ÿê ÊÃÊ Ò? (1) Áfl ÿ-flsãè Áfl apple áê (2) ÿáäã äÿÿÿ (3) ŸÊfl Ë (4) appleˇêáê 42. Á Ÿapple, ËflŸ-flÎûÊ ŒÎÁc U ÊappleáÊ Ê flòá ããÿ, Á apple ÊÁ Áàÿ Êapple ʪÊÕÊ Ê ÊÃÊ Ò, Áfl Á à Á ÿê Ò? (1) ÕÊÚ ÊÒ U ŸÊÁŸÿ Ë (2) «UÊÚÀ Ë-S UÊÚ (3) U (4)» Ë ÒŸ 43. Ê ÊÁ ãflapple áê apple ˇÊappleòÊ apple ÿáäã äÿÿÿ háã Ê ø Ÿ Ê U UŸapple Ê üêappleÿ Á Êapple ÊÃÊ Ò? (1) Ë.«UéÀÿÍ. ÊÚ Êapple U (2) UÊ U appleu«u» ËÀ«U (3) ÊÚS U appleáfl (4)» apple «UÁ U appleå apple 44. Ê ÊÁ ŸÈ œêÿ apple flòœãê ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ê Íø Ò? (1) Á Ë Ê Ã Ê Ÿ àÿ ÊappleŸapple Ë ªÈáÊflûÊÊ UπÃÊ Ò (2) UˡÊáÊ Ê Ê Ÿ UŸapple apple Á appleã ÊappleÃÊ Ò Á Ê Ê Ÿ UŸapple apple Á fl ÁŸœÊ Á UÃ Ò (3) (1) ÊÒ U (2) ŒÊappleŸÊapple (4) ÿè Äà apple apple Êappleß Ë Ÿ Ë 45. fl Ë UˡÊáÊ ŒÊapple Á ãÿ-á ãÿ fl UÊapple U ã Ë ÊappleªÊapple mê UÊ Í UÊ Á ÿê ÊÃÊ Ò ÃÊapple apple ÄÿÊ Ê ÊÃÊ Ò? (1) flò ÁÀ Ê Ê U Áfl fl ŸËÿÃÊ (2) Áfl ÄÃÊÕ Áfl fl ŸËÿÃÊ (3) UˡÊáÊ- ÈŸ UˡÊáÊ Áfl fl ŸËÿÃÊ (4) ŒÊapple UË Áfl fl ŸËÿÃÊ 46. apple Œ Ëÿ flîáûê (ÿõê X ÕflÊ Md) apple Áflø ŸÊapple apple flªêapplez Ê ÿêappleª ÄÿÊ ÊÃÊ Ò? (1) Êäÿ Áflø Ÿ (2) UáÊ (flòá U ) (3) ÊŸ Áflø Ÿ (4) Áflø Ÿ ŸÈ Êà 47. ÁÄÃ- ÿí apple ÊŸ ß Ã U Ê Ò Á ÊœË Œapple U ÊÒ U ÊœË apple ŸËøapple Ò ß ÊŸ Êapple ÄÿÊ Ê ÊÃÊ Ò? (1) È (2) Êäÿ (3) ÊÁäÿ Ê (4) íÿêá ÃËÿ Êäÿ J-00518!J PAPER-II! 13 Paper-II

14 (48-50) Read the passage given below : The ideal type methodology is one of Max Weber s best known contributions to contemporary sociology. He believed it was the responsibility of sociologists to develop conceptual tools which could be used later by historians and sociologists. Such a conceptual tool was the ideal-type. An ideal type is formed by the one sided accentuation of one or more points of view and by the synthesis of a great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent, concrete individual phenomena, which are arranged according to those one sidedly emphasised view points into a unified analytical construct.... In its conceptual purity, this mental construct... cannot be found empirically anywhere in reality. It is essentially a measuring rod helpful in doing empirical research and in understanding a specific aspect of the social world. Answer the following questions based on your understanding of the above passage. 48. According to Weber which of the following does not contain aspects of ideal type? (1) Mental construct, formed by one-sided accentuation, point of view, existing in reality (2) Mental construct, formed by one-sided accentuation, point of view, can not be found empirically anywhere in reality (3) Conceptual tool, formed by synthesis of many concrete individual phenomena related to morality (4) It is a measuring rod helpful in doing research, understanding all aspects of social world 49. Which one is not the purpose of formulating ideal type? (1) Helpful in doing empirical research (2) Facilitating causal explanation (3) Finding solutions of social problems (4) Helps in comparative analysis 50. What benefit the social scientist will get if he uses Weber s ideal type method? (1) The method is useful and helpful in doing qualitative research (2) It s function is the comparison with empirical reality in order to establish its divergencies and similarities causally (3) The method can be applied by anybody (4) Only sociologists can apply this methodological tool 51. According to Alfred Schutz, an aspect of the social world called the Life-world is : (1) An imperatively coordinated association (2) A social system (3) An intersubjective world (4) An objective reality J-00518!J PAPER-II! 14 Paper-II

15 (48-50) ŸËøapple ÁŒ ª Œ œ UáÊ Êapple apple Ê ËŸ Ê ÊÊSòÊ apple Áà ÒÄ flapple U apple flê Áœ ôêêã ÿêappleªœêÿêapple apple apple, ÊŒ Ê M háã Ò Ÿ Ê ÊŸŸÊ ÕÊ Á ÿ Ê ÊÊÁSòÊÿÊapple Ê ûê UŒÊÁÿàfl Ò Á flapple apple apple flœê UáÊÊà ÊœŸ Áfl Á à apple U Á Êapple ÊŒ apple ßÁÃ Ê flappleûêê Êapple ÊÒ U Ê ÊÊÁSòÊÿÊapple mê UÊ ÿêappleª Á ÿê Ê apple apple Ê flœê UáÊÊà ÊœŸ ÊŒ Ê M ÕÊ ÊŒ Ê M Ë Áfl UøŸÊ ÿê Áœ ŒÎÁc U ÊappleáÊÊapple apple ˇÊËÿ ÊÉÊÊß apple mê UÊ ÊÒ U «Ë ÅÿÊ apple Áfl Á UÃ, ÁflÁflÄÃ, Êapple apple Ê ÁSÕà ÊÒ U Ë- Ë ŸÈ ÁSÕÃ, UÊapple ÿáäã ÉÊ UŸÊ, Êapple Ÿ ˇÊËÿ Á à ŒÎÁc U ÊappleáÊÊapple apple ŸÈ Ê U Ë Î Ã Áfl apple áêêà UøŸÊ apple ÿflásõã Á ª Ò, apple apple áê apple mê UÊ ÊappleÃË Ò... ŸË flœê UáÊÊà ÊÈhÃÊ apple, ÿ ÊŸÁ UøŸÊ... flêsãáfl ÃÊ apple ŸÈ Áfl M apple Ë Ë Ÿ Ë Êß Ê ÃË ÿ ÁŸflÊÿ à ŸÈ Áfl ÊÊappleœ UŸapple apple ÊÒ U Ê ÊÁ ªÃ apple ÁflÁ Êc U Í Êapple ÊŸapple apple Êÿ Ê Œ «U Ò UÊappleÄà Œ œ UáÊ Ë Ê Ë Ê apple ÊœÊ U U ÁŸêŸÁ Áπà ŸÊapple apple ûê U ŒËÁ ÿapple 48. flapple U apple ŸÈ Ê U ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á apple ÊŒ Ê M apple Í ÃÁfl c U Ÿ Ë Ò? (1) ÊŸÁ UøŸÊ, ˇÊËÿ ÊÉÊÊß mê UÊ Áfl UÁøÃ, ŒÎÁc U ÊappleáÊ, flêsãáfl ÃÊ apple Áfll ÊŸ (2) ÊŸÁ UøŸÊ, ˇÊËÿ ÊÉÊÊß mê UÊ Áfl UÁøÃ, ŒÎÁc U ÊappleáÊ, flêsãáfl ÃÊ apple ÊŸÈ Áfl M apple Ë Ë Ÿ Ë Êß Ê ÃË (3) flœê UáÊÊà ÊœŸ, Ÿapple UÊapple ª- ª ÉÊ UŸÊ apple apple áê mê UÊ Áfl UÁøÃ, ŸÒÁà ÃÊ apple ÁœÃ (4) ÿ ÊÊappleœ UŸapple apple Ê ÊÁ ªÃ apple Ë È Êapple Êapple ÊŸapple apple Êÿ Ê Œ «U Ò 49. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ê ÊŒ Ê M apple ÁŸM áê Ê ÿêapple Ÿ Ÿ Ë Ò? (1) ŸÈ Áfl ÊÊappleœ UŸapple apple Êÿ (2) Ê UáÊflÊø ÿêåÿê È U UŸÊ (3) Ê ÊÁ SÿÊ Êapple Ê ÊœÊŸ UŸÊ (4) ÃÈ ŸÊà Áfl apple áê UŸapple apple ÊÿÃÊ È øêãê Ò 50. ÿáœ Ê ÁflôÊÊŸË flapple U Ë ÊŒ Ê M háã Ê ÿêappleª UÃapple Ò ÃÊapple ã apple ÄÿÊ Ê Êapple ªapple? (1) ÿ háã ÿêappleªë Ò ÊÒ U ÿ Ê Ã Á ªÈáÊflûÊÊ ÍáÊ ÊÊappleœ UŸapple apple Ë Êÿ Ò (2) ß Ê Êÿ ß Ë ÊÁ UÃÊ ÊÒ U ʌΠÿ Ê UáÊÃÊ SÕÊÁ à UŸapple apple Á ŸÈ Áfl flêsãáfl ÃÊ apple ÊÕ ÃÈ ŸÊ UŸÊ Ò (3) ÿ háã Á Ë apple mê UÊ Ë ÊªÍ Ë Ê ÃË Ò (4) apple fl Ê ÊÊSòÊË ß háã U ÊœŸ Êapple ÊªÍ U Ãapple Ò 51. ÊÀ» apple «U ÊÈ apple ŸÈ Ê U Ê ÊÁ ªÃ Ê Í, Á apple ËflŸ- ªÃ Ê ÊÃÊ Ò, ÄÿÊ Ò? (1) ÊŒapple Ê M apple ÁãflÃ Ê øÿ (2) Ê ÊÁ ÿflsõê (3) Êà ÁŸc UÁfl Áÿ ªÃ (4) flsãè U flêsãáfl ÃÊ J-00518!J PAPER-II! 15 Paper-II

16 52. Which of the following perspective focuses on the methods used by members of society to make sense of their everyday life? (1) Phenomenology (2) Ethnomethodology (3) Symbolic Interactionism (4) Behaviorism 53. Which perspective is central to the work, Presentation of self in Everyday Life by Goffman? (1) Dramaturgy (2) Phenomenology (3) Symbolic Interactionism (4) Neo functionalism 54. In which work it is argued that all knowledge is socially constructed and oriented towards particular practical problems? (1) Phenomenology of Mind (2) Studies in Ethnomethodology (3) The phenomenology of the Social World (4) The Social Construction of Reality 55. Of the following whose ideas are woven together in Legitimation Crisis? (1) J. Habermas (2) L. Althusser (3) J. Alexander (4) A. Shultz 56. Althusser s Concept of Social formation has three main elements. Mark these correct elements from the following codes : (1) Society, Polity and Ideology (2) Polity, Economy and Culture (3) Economy, Polity and Ideology (4) Society, Culture and Personality 57. Of the following who has coined the concept overdetermination? (1) L. Althusser (2) J. Habermas (3) Alfred Shultz (4) Peter Berger 58. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the lists : List-I List-II (Books) (Authors) (a) The Constitution of Society (i) Jacques Derrida (b) The Structural Transformation (ii) Michel Foucault of the Public Sphere (c) Discipline and Punish (iii) Jurgen Habermas (d) Writing and Difference (iv) Anthony Giddens (v) L. Althusser Code : (a) (b) (c) (d) (1) (iv) (iii) (ii) (i) (2) (v) (ii) (iii) (iv) (3) (i) (iv) (ii) (iii) (4) (iv) (v) (iii) (ii) J-00518!J PAPER-II! 16 Paper-II

17 52. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ê Á U appleˇÿ Ê apple ŒSÿÊapple mê UÊ Ÿapple ÁŒŸ- ÁÃÁŒŸ apple ËflŸ Ê Õ ÊŸapple apple Á ÿèäã háãÿêapple U äÿêÿ apple Á㌠à UÃÊ Ò? (1) ÎÉÊ UŸÊÁflôÊÊŸ (2) ŸÎ ÊÁà áêê Ë ÁflôÊÊŸ (3) ÃË Êà à Á ÿêflêœ (4) ÿfl Ê UflÊŒ 53. ªÊÚ» ÒŸ Ë Î ÁÃ, apple appleu ÊŸ ÊÚ» apple໠ߟ fl UË«appleU Êß» Ê apple 㜠Ëÿ Á U appleˇÿ ÄÿÊ Ò? (1) ŸÊ ÿ Ê (2) ÎÉÊ UŸÊÁflôÊÊŸ (3) ÃË Êà à Á ÿêflêœ (4) Ÿfl- Êÿ flêœ 54. Á Î Áà apple ÿ à SÃÈà Á ÿê ªÿÊ Ò Á Ë Ê U apple ôêêÿ Ê ÊÁ M apple UÁøà ÊappleÃapple Ò ÊÒ U Áfl Êapple ÿêfl ÊÁ U SÿÊ Êapple apple Áà ã Èπ ÊappleÃapple Ò? (1)»apple ŸÊapple appleÿêapple ÊÚ Ë ÊÚ» Êß «U (2) S U«UË ßŸ ÕŸÊapple appleõêapple«uêapple ÊÚ Ë (3) ŒË»apple ŸÊapple appleÿêapple ÊÚ Ë ÊÚ» ŒË Êapple Ê flà«u (4) ŒË Êapple Ê ãs UÄ ÊŸ ÊÚ» Á U À UË 55. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á apple ÁfløÊ U ÁflÁœ ê ß U apple ÊÕ ÈŸapple ª Ò? (1) apple. Ò U ÊÚ (2). ÀÕÍ U (3) apple. appleä apple «U U (4). ÊÈÀ 56. Ê ÊÁ UøŸÊ Ë ÀÕÍ U Ë À ŸÊ apple ÃËŸ ÈÅÿ Ãàfl Ò ÁŸêŸÁ ÁπÃ Í UÊapple apple apple Ë ÃàflÊapple Êapple ÁøÁqà apple U (1) Ê, UÊ - ÿflsõê ÊÒ U ÁfløÊ UœÊ UÊ (2) UÊ - ÿflsõê, Õ ÿflsõê ÊÒ U S Î Áà (3) Õ - ÿflsõê, UÊ - ÿflsõê ÊÒ U ÁfløÊ UœÊ UÊ (4) Ê, S Î Áà ÊÒ U ÿáäãàfl 57. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple ÁÃÁŸœÊ UáÊ flœê UáÊÊ Ê Áà ʌŸ Á ÿê Ò? (1). ÀÕÍ U (2) apple. Ò U ÊÚ (3) ÊÀ» apple «U ÊÈÀ (4) Ë U U ª U 58. ÍøË-I Êapple ÍøË-II apple ÊÕ È appleá à apple U ÊÒ U ÍÁøÿÊapple apple ŸËøapple ÁŒ ª Í U apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U ÍøË-I ÍøË-II ( ÈSà ) ( appleπ ) (a) ŒË ÊÚãS UË KÍ ÊŸ ÊÚ» Êapple Êÿ UË (i) Ò È ŒappleÁ UŒÊ (b) ŒË S UÄø U UÊ» Ê apple ÊŸ ÊÚ» ŒË Áé ÁS» ÿ U (ii) Á Êapple»È Êapple (c) Á«U Ëå ËŸ á«u ŸË Ê (iii) Ȫ Ÿ Ò U ÊÚ (d) UÊßÁ Uª á«u Á«U» apple U (iv) ÕŸË Áª««appleUã (v). ÀÕÍ U Í U (a) (b) (c) (d) (1) (iv) (iii) (ii) (i) (2) (v) (ii) (iii) (iv) (3) (i) (iv) (ii) (iii) (4) (iv) (v) (iii) (ii) J-00518!J PAPER-II! 17 Paper-II

18 59. Which among the following is not the work of Michel Foucault? (1) Madness and Civilization (2) Crises in the World Economy (3) The Order of Things (4) History of Sexuality 60. The structuring of social relations across time and space as the result of the interaction of pre-existing structure and individual agency can be described as : (1) Structuralism (2) Structural-functionalism (3) Post-structuralism (4) Structuration 61. For whom, local accounts of reality are more important than the grand narratives? (1) Phenomenologists (2) Functionalists (3) Post-modernists (4) Marxists 62. Sources of diversity in India include : (a) Ethnic origin (b) Castes (c) Religions (d) Languages Select the correct answer using the code given below : Codes : (1) (a), (b) and (d) (2) (c) and (d) (3) (b), (c) and (d) (4) (a), (b), (c) and (d) 63. According to N. K. Bose, the development of Indian civilization is the result of : (a) (b) (c) (d) the repeated experiences of war leading to the spirit of nationalism a pattern of cultural pluralism under relatively peaceful conditions the communities in India do not constitute their distinct entities diversity of culture but encouraging the economic organization for interdependence of all communities. Select the correct answer from the code given below : Codes : (1) (b) only (2) (b), (c) and (d) (3) (a) and (c) (4) (b) and (d) 64. In India who is credited for bringing sociology out of the shadow of historicism and culturology? (1) M.N. Srinivas (2) A.R. Desai (3) G.S. Ghurye (4) P.N. Prabhu 65. Who insisted that it is not enough that an Indian Sociologist be a Sociologist but be an Indian first? (1) Ranjit Guha (2) D.P. Mukherji (3) N.K. Bose (4) Surajit Sinha J-00518!J PAPER-II! 18 Paper-II

19 59. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Ë Á Êapple»È Êapple Ë Î Áà Ÿ Ë Ò? (1) Ò«UŸapple á«u Á Áfl Êß apple ÊŸ (2) Êß apple ߟ ŒË flà«u ß ÊappleŸÊapple Ë (3) ŒË Ê«U U ÊÚ» ÁÕ Ç (4) Á S UË ÊÚ» appleä È Á UË 60. ÿ ÊÒ U Ê apple appleu Ífl -Áfll ÊŸ UøŸÊ ÊÒ U ÿáäã Á UáÊ ( apple Ë) Ë Ã Á ÿê apple Á UáÊÊ apple M apple Ê ÊÁ œêapple apple UøŸÊ-ÁŸœÊ UáÊ Êapple Á M apple flááê à Á ÿê Ê ÃÊ Ò? (1) UøŸÊflÊŒ (2) UøŸÊà - Êÿ flêœ (3) ûê U- UøŸÊflÊŒ (4) UøŸÊ UáÊ 61. Á apple Á flêsãáfl ÃÊ apple SÕÊŸËÿ éÿêò appleu ÿ ÊÅÿÊŸÊapple Ë ÃÈ ŸÊ apple Áœ àfl ÍáÊ Ò? (1) ÎUÉÊ UŸÊÁflôÊÊŸË (2) Êÿ ÃÊflÊŒË (3) ûê U- ÊœÈÁŸ ÃÊflÊŒË (4) ÊÄ flêœë 62. Ê Uà apple ÁflÁflœÃÊ apple dêappleãêapple apple ÄÿÊ-ÄÿÊ Áê Á à Ò? (a) ŸÎ ÊÃËÿ Œ ª (b) ÊÁÃÿÊ (c) œ (d) Ê Ê ŸËøapple ÁŒ ª Í Ë ÊÿÃÊ apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U Í (1) (a), (b) ÊÒ U (d) (2) (c) ÊÒ U (d) (3) (b), (c) ÊÒ U (d) (4) (a), (b), (c) ÊÒ U (d) 63. Ÿ. apple. Êapple apple ŸÈ Ê U Ê UÃËÿ èÿãê Ê Áfl Ê Á Ê Á UáÊÊ Ò? (a) Ê Uê Ê U È ÿèhêapple apple ŸÈ fl Á Ÿ apple Á UáÊÊ SflM UÊc UËÿÃÊ Ë ÊflŸÊ à ãÿ Èß (b) Ê appleáˇê M apple ÊÊ Áà ÍáÊ ÁSÕÁÃÿÊapple apple Ê S Î ÁÃ È ÃÊflÊŒ Ê ÁÃM (c) Ê Uà apple ÈŒÊÿ ŸË ÁflÁ Êc U ûêê Êapple Ê ÁŸ Ê áê Ÿ Ë UÃapple Ò (d) S Î ÁÃ Ë ÁflÁflœÃÊ Á ÃÈ Ë ÈŒÊÿÊapple Ë ÃÁŸ UÃÊ apple Á ÊÁÕ ª UŸ Êapple Êappleà ÊÁ à UŸÊ ŸËøapple ÁŒ Í apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U Í (1) apple fl (b) (2) (b), (c) ÊÒ U (d) (3) (a) ÊÒ U (c) (4) (b) ÊÒ U (d) 64. Ê Uà apple Á apple Ê ÊÊSòÊ Êapple ßÁÃ Ê UÃflÊŒ ÊÒ U S Î ÁÃÁflôÊÊŸ Ë UÊÿÊ apple Ê U ÁŸ Ê Ÿapple Ê üêappleÿ ÁŒÿÊ ÊÃÊ Ò? (1). Ÿ. üêëáÿflê (2). Ê U. Œapple Êß (3) Ë.. ÉÊÍÁ Uÿapple (4) Ë. Ÿ. È 65. Á Ÿapple ß Êà U Êapple U ÁŒÿÊ Á ÿ ÿê åã Ÿ Ë Ò Á Ê UÃËÿ Ê ÊÊSòÊË Ê ÊÊSòÊË Ÿapple Á ÃÈ apple apple Ê UÃËÿ Ÿapple? (1) U Ëà ªÈ Ê (2) «UË. Ë. Èπ Ë (3) Ÿ. apple. Êapple (4) È U Ëà Á ã Ê J-00518!J PAPER-II! 19 Paper-II

20 66. Given Below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R). Assertion (A) : Reason (R) : Regionalism in India has been consistently on the rise since independence. All regions big or small want to safeguard their regional interests with a narrow approach. Select the correct answer from the code given below : Codes : (1) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A) (2) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A) (3) (A) is true, but (R) is false (4) (A) is false, but (R) is true 67. Who is the proponent of Socio-cultural marginality in Indian Slums? (1) A.R. Desai (2) Oscar Lewis (3) Victor S. D souza (4) P.D. Wiebe 68. Which type of Poverty refers to a lack of basic resources needed to maintain the physical survival? (1) Absolute Poverty (2) Cultural Poverty (3) Subjective Poverty (4) Enforced Poverty 69. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) was launched on : (1) 2 nd October, 2015 (2) 25 th June, 2015 (3) 15 th August, 2015 (4) 26 th January, Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R). Assertion (A) : Reason (R) : Ecological degradation leads to environmental pollution. Deforestation, Construction of big dams and other developmental activities are responsible for ecological degradation. Select the correct answer from the codes given below : Codes : (1) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A). (2) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A). (3) (A) is true, but (R) is false. (4) (A) is false, but (R) is true. 71. Who among the following argued that deviance results not from pathological personalities but from the culture and structure of society itself? (1) A.K. Cohen (2) R.K. Merton (3) E.M. Lemert (4) John Mack J-00518!J PAPER-II! 20 Paper-II

21 66. ŸËøapple ŒÊapple ÕŸ ÁŒ ª Ò, Êapple Á ÕŸ (A) ÊÒ U ŒÍ appleu Êapple Ê UáÊ (R) apple M apple ÁŸM Á à Á ÿê ªÿÊ Ò Á ÕŸ (A) Ê Uà apple ˇÊappleòÊËÿÃÊflÊŒ Sflà òêãê apple ÊŒ apple ÁŸ Uà U Ê U U U Ê Ò Ê UáÊ (R) «apple ÿê UÊapple appleu Ë ˇÊappleòÊ ËáÊ ŒÎÁc U ÊappleáÊ apple ÊÕ Ÿapple ˇÊappleòÊËÿ Á ÃÊapple Ë UˇÊÊ UŸÊ øê Ãapple Ò ŸËøapple ÁŒ ª Í apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ appleu Í (1) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò ÊÒ U (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ò (2) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò, appleá Ÿ (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ÿ Ë Ò (3) (A) Ë Ò, appleá Ÿ (R) ª Ã Ò (4) (A) ª à Ò, appleá Ÿ (R) Ë Ò 67. ÊÒŸ Ê UÃËÿ Á Ÿ ÁSÃÿÊapple apple Ê ÊÁ Ê S Î ÁÃ Ê ÁÃÃÃÊ apple SÃÊfl Ò? (1). Ê U. Œapple Êß (2) ÊÚS U appleáfl (3) ÁflÄ U U. Á«U Í Ê (4) Ë.«UË. Áfl apple 68. Á Ê U Ë ÁŸœ ŸÃÊ ÊÁÿ ûê U ËÁflÃÊ Êapple ŸÊ UπŸapple apple Á M UË ÈÁŸÿÊŒË ÊœŸÊapple apple Êfl Ê lêappleã Ò? (1) U ÁŸœ ŸÃÊ (2) Ê S Î Áà ÁŸœ ŸÃÊ (3) ÿáäãáÿc U ÁŸœ ŸÃÊ (4) ÊsÃÊ Í ÁŸœ ŸÃÊ 69. ÊÿÊ À ÊÒ U Ê UË Á Uflà Ÿ appleãè U Á ÊŸ ( ÎÃ) Ê ÊÈ Ê U Á ÿê ªÿÊ ÕÊ? (1) 2 ÄÃÍ U, 2015 (2) 25 ÍŸ, 2015 (3) 15 ªSÃ, 2015 (4) 26 Ÿfl UË, ŸËøapple ŒÊapple ÕŸ ÁŒ ª Ò, Êapple Á ÕŸ (A) ÊÒ U ŒÍ appleu Êapple Ê UáÊ (R) apple M apple ÁŸM Á à Á ÿê ªÿÊ Ò Á ÕŸ (A) ÊÁ UÁSÕÁà ÁŸêŸË UáÊ apple Á UáÊÊ SflM ÿê fl UáÊËÿ ŒÍ áê ÊappleÃÊ Ò Ê UáÊ (R) flÿêappleã Í Ÿ, «apple Ê œêapple Ê ÁŸ Ê áê ÊÒ U ãÿ Áfl Ê Êà Êÿ Ê ÊÁ UÁSÕÁà ÁŸêŸË UáÊ apple Á ûê UŒÊÿË Ò ŸËøapple ÁŒ ª Í U apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U Í (1) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò ÊÒ U (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ò (2) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò, appleá Ÿ (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ÿ Ë Ò (3) (A) Ë Ò, appleá Ÿ (R) ª Ã Ò (4) (A) ª à Ò, appleá Ÿ (R) Ë Ò 71. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á Ÿapple ÿ à SÃÈà Á ÿê Á Áfl Ê ÊãÿÃÊ Áfl Î Ã ÿáäãàflêapple apple Á UáÊÊ SflM Ÿ Ë, Á ÃÈ Ê Ë ŸË S Î Áà ÊÒ U UøŸÊ apple Ë à ãÿ ÊappleÃË Ò? (1). apple. Êapple Ÿ (2) Ê U. apple. UŸ (3) ß.. apple U (4) ÊÚŸ Ò J-00518!J PAPER-II! 21 Paper-II

22 72. Who among the following was the first sociologist to systematically study White-Collar Crime? (1) M.B. Clinard (2) W.G. Carson (3) E.H. Sutherland (4) A. Cohen 73. In which year, The Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act was enacted? (1) 1987 (2) 1985 (3) 1989 (4) In India, tradition does not necessarily retard the process of modernization. Who calls this phenomenon as Modernity of tradition? (1) Lloyd I. Rudolph (2) Milton Singer (3) Alan R. Beals (4) McKim Marriott 75. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R). Assertion (A) : Majority of the developed states in India are contiguous to each other. Reason (R) : They are also more urbanized than other states. Select the correct answer from the code given below : Codes : (1) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A). (2) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). (3) (A) is true, but (R) is false. (4) (A) is false, but (R) is true. 76. Which one of the following is not a correct match? (1) Gender and Land Rights - Bina Agarwal (2) Gender inequality and Law - Flavia Agnes (3) Women and Kinship - Leela Dube (4) Women and Conflict - Karuna Chanana 77. Which of the following is not a feature of secularism as adopted by the Indian constitution? (1) Guarantee of individual and collective freedom of religion to all (2) There shall be no state discrimination on the ground of religion in public employment and education (3) State must be neutral to religious goals (4) There will be reservation of seats in occupational and educational institutions on the basis of religion 78. The intensification of worldwide social relations which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring miles away and vice versa, is related with which concept? (1) Modernization (2) Globalization (3) Westernization (4) None of the above J-00518!J PAPER-II! 22 Paper-II

23 72. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ fl Õ Ê ÊÊSòÊË Õapple Á Ÿapple flappleã flsòê UÊœ Ê È ÿflásõã M apple äÿÿÿ Á ÿê? (1). Ë. ÁÄ ŸÊ«U (2) «UéÀÿÍ. Ë. Ê Ÿ (3) ß. ø. Œ U Ò «U (4). Êapple Ÿ 73. Á fl SflÊ ÊÒ Áœ ÊÒ U Ÿ ÊflË ŒÊÕ ÁœÁŸÿ Ê ÁœÁŸÿ Ÿ Á ÿê ªÿÊ ÕÊ? (1) 1987 (2) 1985 (3) 1989 (4) Ê Uà apple, Uê UÊ ÁŸflÊÿ ÃÿÊ ÊœÈÁŸ Ë UáÊ Ë Á ÿê Êapple œë Ê Ÿ Ë UÃË Ò Á Ÿapple ß Á UÉÊ UŸÊ Êapple Uê UÊ Ë ÊœÈÁŸ ÃÊ Ê? (1) ÊÚÿ«U Êß. L «UÊappleÀ» (2) Á À UŸ Á ª U (3) Ÿ Ê U. ËÀ (4) Á ÒÁ Uÿ U 75. ŸËøapple ŒÊapple ÕŸ ÁŒ ª Ò, Êapple Á ÕŸ (A) ÊÒ U ŒÍ appleu Êapple Ê UáÊ (R) apple M apple ÁŸL Á à Á ÿê ªÿÊ Ò Á ÕŸ (A) Ê Uà apple Áœ à U Áfl Á à UÊíÿ -ŒÍ appleu apple appleu È Ò Ê UáÊ (R) flapple ŒÍ appleu UÊíÿÊapple Ë ÃÈ ŸÊ apple Áœ Ê UË Î Ã Ë Ò ŸËøapple ÁŒ ª Í apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U Í (1) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò ÊÒ U (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ò (2) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò ÊÒ U (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ÿ Ë Ò (3) (A) Ë Ò, appleá Ÿ (R) ª Ã Ò (4) (A) ª à Ò, appleá Ÿ (R) Ë Ò 76. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Ê È appleá à Ÿ Ë Ò? (1) Á ª ÊÒ U ÍÁ Áœ Ê U - ËáÊÊ ª flê (2) Ò Áª ÊŸÃÊ ÊÒ U ÊŸÍŸ - ç appleáflÿê ÇŸapple (3) Á Ê ÊÒ U ŸÊÃappleŒÊ UË - Ë Ê ŒÈ apple (4) Á Ê ÊÒ U ÉÊ - L áêê øêÿÿê 77. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Ë Ê UÃËÿ ÁflœÊŸ mê UÊ ÿõê- ªË Î Ã œ ÁŸ U appleˇêãê Ë Áfl Êapple ÃÊ Ÿ Ë Ò? (1) Ë apple Á œ Ë flòÿáäã fl Ê ÍÁ Sflà òêãê Ë ªÊ U UË (2) Êfl ÁŸ UÊapple ªÊ U ÊÒ U Á ÊˇÊÊ apple œ apple ÊœÊ U U UÊíÿ mê UÊ Êappleß appleœ Êfl Ÿ Ë Á ÿê Ê ªÊ (3) UÊíÿ Êapple œêá ˇÿÊapple apple Áà Êfl ÿ M apple à USÕ ÊappleŸÊ øêá (4) ÿêfl ÊÁÿ fl ÊÒˇÊÁáÊ SÕÊ Êapple apple œ apple ÊœÊ U U SÕÊŸÊapple Ê Ê UˇÊáÊ ÊappleªÊ 78. Áfl fl ÿê Ë Ê ÊÁ œêapple Ê ÃËfl áê, Êapple ÁflÁ Êc U SÕÊŸÊapple Êapple ß Ã UË apple apple Êapple«ÃÊ Ò Á SÕÊŸËÿ ÉÊ UŸÊ Ë Êapple ŒÍ U ÉÊ UŸapple flê Ë ÉÊ UŸÊ Êapple mê UÊ ÊÒ U Áfl Êapple Ã Ë ÁŸœÊ Á Uà ÊappleÃË Ò, Á flœê UáÊÊ apple ÁœÃ Ò? (1) ÊœÈÁŸ Ë UáÊ (2) flò flë UáÊ (3) Ê øêàÿë UáÊ (4) ÿè Äà Ÿ Ë J-00518!J PAPER-II! 23 Paper-II

24 79. Which of the following was not a component of modernization as introduced in India during and after the British rule? (1) Universal Adult franchise (2) Expansion of western form of education (3) Urbanization and industrialization (4) Consolidation of village communities 80. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R). Assertion (A) : The Globalization has forced the Public Sector and Private Sector to cooperate with each other in development of Science. Reason (R) : The cooperation between the above two helps in facing market competition. Select the correct answer from the code given below : Codes : (1) (A) is correct, but (R) is wrong. (2) Both (A) and (R) are correct. (3) (A) is wrong, but (R) is correct. (4) Both (A) and (R) are wrong. 81. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below the lists : List-I List-II (Movements) (Year) (a) Champaran Satyagraha (i) 1855 (b) Bardoli Satyagraha (ii) 1918 (c) Kaira Satyagraha (iii) 1917 (d) Santhal Rebellion (iv) 1929 Codes : (a) (b) (c) (d) (1) (iv) (ii) (i) (iii) (2) (iii) (iv) (ii) (i) (3) (i) (ii) (iii) (iv) (4) (iii) (i) (iv) (ii) 82. Who has given the theory of surplus value? (1) Michel Foucault (2) Neil J. Smelser (3) Karl Marx (4) Max Weber 83. Which of the following revolts began with a demand for reduction of the rights of the Jotedars in the crop from half to one third and a corresponding increase in the rights of the poor peasant share croppers? (1) Telengana (2) Tebhaga (3) Naxalbari (4) Sarvodaya J-00518!J PAPER-II! 24 Paper-II

25 79. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ Á Á U Ê ÊÊ Ÿ apple ŒÊÒ UÊŸ ÊÒ U apple ÊŒ Ê Uà apple ø Ÿ apple Ê ª ÊœÈÁŸ Ë UáÊ Ê ÉÊ U Ÿ Ë ÕÊ? (1) Êfl ÊÒÁ flÿs ÃÊÁœ Ê U (2) Á ÊˇÊÊ apple Ê øêàÿ M Ê ÁflSÃÊ U (3) Ê UË UáÊ ÊÒ U ÊÒlÊappleÁª Ë UáÊ (4) ª Ê ÈŒÊÿÊapple Ê apple Ÿ 80. ŸËøapple ŒÊapple ÕŸ ÁŒ ª Ò Á ÕŸ (A) ÊÒ U ŒÍ UÊ Ê UáÊ (R) Á ÕŸ (A) flò flë UáÊ Ÿapple U Ê UË ˇÊappleòÊ ÊÒ UU ªÒ U- U Ê UË ˇÊappleòÊ ŒÊappleŸÊapple Êapple ß Êà apple Á Êäÿ U ÁŒÿÊ Ò Á flapple ÁflôÊÊŸ apple Áfl Ê apple -ŒÍ appleu apple ÊÕ ÿêappleª apple U Ê UáÊ (R) ÿè Äà ŒÊappleŸÊapple apple Ëø ÿêappleª apple Ê$ Ê U ÁÃS œê Ê Ê ŸÊ UŸapple apple ÊÿÃÊ Á ÃË Ò ŸËøapple ÁŒ ª Í U apple Ë ûê U Ê øÿÿ ËÁ Í (1) (A) Ë Ò, appleá Ÿ (R) ª Ã Ò (2) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò (3) (A) ª à Ò, appleá Ÿ (R) Ë Ò (4) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple ª Ã Ò 81. ÍøË-I ÊÒ U ÍøË-II Êapple È appleá à apple U ÊÒ U ÍÁøÿÊapple apple ŸËøapple ÁŒ ª Í U apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U ÍøË-I ÍøË-II ( Ê ŒÊapple Ÿ) (fl ) (a) øê Ê UáÊ àÿêª (i) 1855 (b) Ê UŒÊapple Ë àÿêª (ii) 1918 (c) Ò UÊ àÿêª (iii) 1917 (d) ÕÊ ÁflŒ Êapple (iv) 1929 Í U (a) (b) (c) (d) (1) (iv) (ii) (i) (iii) (2) (iii) (iv) (ii) (i) (3) (i) (ii) (iii) (iv) (4) (iii) (i) (iv) (ii) 82. Á Ÿapple Áœ Êapple ÍÀÿ Ê Á hê à ÁŒÿÊ Ò? (1) Á Êapple»È Êapple (2) ŸË apple. S apple U (3) Ê ÊÄ (4) ÒÄ flapple U 83. ÁŸêŸÁ Áπà apple apple ÊÒŸ- Ê ÁflŒ Êapple» apple ÊappleÃŒÊ U apple Áœ Ê UÊapple Êapple Êœapple apple U apple Áà Êß UŸapple ÊÒ U ª UË UÊß ŒÊ U Á ÊŸÊapple apple Áœ Ê UÊapple apple ªÃ Êappleà UË UŸapple Ë Ê ª apple ÊÕ ÊÈM È Ê? (1) Ãapple ªÊŸÊ (2) Ãapple ÊªÊ (3) ŸÄ Ê«Ë (4) flêapple Œÿ J-00518!J PAPER-II! 25 Paper-II

26 84. Jajmani system in Traditional Indian Society was based on which of the following? (1) Cash Economy (2) Barter System (3) Gift Exchange (4) Market System 85. Who made the following statement? Globalization as a complex multi-dimensional process involving a dialectical relationship between global and local.... also leading to new global inequalities and stratification. (1) Karl Marx (2) Anthony Giddens (3) Morris Ginsberg (4) None of the above 86. From who s work industrial sociology is said to have emerged in general and in USA in particular? (1) Mayor (2) Warner (3) Mayo (4) Gellerman 87. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R). Assertion (A) : Reason (R) : Industrialization leads to weak bondage in family leading to nuclear family structure. Industries employ young migrant labour at large who come from far off places. Select the correct answer from the code given below : Codes : (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). (2) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). (3) (A) is true, but (R) is false. (4) (A) is false, but (R) is true. 88. Who has argued on the basis of empirical study that informal relations play an important role in bureaucracy? (1) R.K. Merton (2) T.B. Bottomore (3) P.M. Blau (4) Max Weber 89. Economic growth model of development is not concerned with : (1) G.N.P. (2) Per capita income (3) Capital accumulation (4) Sustainability 90. Which model of development has been followed in independent India? (1) Capitalist Model (2) Socialist Model (3) Mixed Economy (4) Market Economy J-00518!J PAPER-II! 26 Paper-II

27 84. Ê Uê Á U Ê UÃËÿ Ê apple ÊŸË ÕÊ ÁŸêŸÁ Áπà apple apple Á U ÊœÊÁ Uà ÕË? (1) Ÿ Œ Õ ÿflsõê (2) flsãè-áfláÿ ÿ Õ ÿflsõê (3) Ê U ÁflÁŸ ÿ (4) Ê$ Ê U áêê Ë 85. Á Ÿapple ÁŸêŸÁ Áπà ՟ ÁŒÿÊ? flòá fl UáÊ Á U È ÊÿÊ Ë Á ÿê Ò Á apple flòá fl ÊÒ U SÕÊŸËÿ apple Ëø m mêà œ ÁŸÁ à Ò.... ÊÕ Ë ÿ Ÿß flòá fl ÊŸÃÊ Êapple ÊÒ U Sà UË UáÊ Ë Êapple U apple ÊÃÊ Ò (1) Ê ÊÄ (2) ÕŸË Áª««appleUã (3) ÊÚÁ U Á ã ª (4) ÿè Äà apple apple Êappleß Ÿ Ë 86. Á Ë Î Áà apple Ê ÊÃÊ Ò Á ÊÒlÊappleÁª Ê ÊÊSòÊ Ê Ê Êãÿ M apple ÊÒ U Áfl Êapple M apple ÿí... apple ÊÁfl Ê fl È Ê? (1) appleÿ U (2) flêÿ U (3) appleÿêapple (4) ªÒ U ÒŸ 87. ŸËøapple ŒÊapple ÕŸ ÁŒ ª Ò, Êapple Á ÕŸ (A) ÊÒ U ŒÍ appleu Êapple Ê UáÊ (R) apple M apple ÁŸM Á à Á ÿê ªÿÊ Ò Á ÕŸ (A) ÊÒlÊappleÁª Ë UáÊ Á UflÊ U apple Êapple U È«Êfl ( œÿ) Ë Êapple U apple ÊÃÊ Ò Á apple Á UáÊÊ SflM Ê Ë Á UflÊ U UøŸÊ ŸÃË Ò Ê UáÊ (R) lêappleª ÿê M apple ÿèflê flê Ë üêá Êapple Êapple UÊapple ªÊ U ŒappleÃË Ò Êapple ŒÍ UflÃË SÕÊŸÊapple apple ÊÃapple Ò ŸËøapple ÁŒ ª Í apple apple Ë ûê U Ê øÿÿ apple U Í (1) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò ÊÒ U (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ò (2) (A) ÊÒ U (R) ŒÊappleŸÊapple Ë Ò, appleá Ÿ (R), (A) Ë Ë ÿêåÿê Ÿ Ë Ò (3) (A) Ë Ò, appleá Ÿ (R) ª Ã Ò (4) (A) ª à Ò, appleá Ÿ (R) Ë Ò 88. Á Ÿapple ŸÈ Áfl äÿÿÿ apple ÊœÊ U U à SÃÈà Á ÿê Á ŸÊÒ øêá U œ ŸÊÒ U ÊÊ Ë apple àfl ÍáÊ ÍÁ Ê ÁŸ ÊÃapple Ò? (1) Ê U. apple. UŸ (2) UË. Ë. ÊÚ UÊapple Êapple U (3) Ë.. é Ê (4) ÒÄ flapple U 89. Áfl Ê apple ÊÁÕ flîáh ÊM Ê Á apple UÊapple Ê U Ÿ Ë Ò? (1) Ë. Ÿ. Ë. (2) Áà ÿáäã Êÿ (3) Í Ë øÿ (4) œê UáÊËÿÃÊ 90. Sflà òê Ê Uà apple Áfl Ê apple Á ÊÚ«U Ê ŸÈ UáÊ Á ÿê ªÿÊ Ò? (1) Í ËflÊŒË ÊÚ«U (2) Ê flêœë ÊÚ«U (3) Á ÁüÊÃ Õ ÿflsõê (4) Ê$ Ê U Õ ÿflsõê J-00518!J PAPER-II! 27 Paper-II