Microsoft Word - NOTIFICATION DETAILS-3

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - NOTIFICATION DETAILS-3"

Bản ghi

1 PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÀ ªÀÄÆ ËPÀAiÀÄð C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ ÀÄ UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ (PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ GzÀåªÀÄ) ÉÆÃAzÁ ÄvÀ PÀbÉÃj : ÀUÀgÁ üªàè Þ sàªà À, ÀA.22, 17 Éà J sï CqÀØ gà ÉÛ, ºÀ¼ÉªÀÄzÁæ ï gà ÉÛ, EA gá ÀUÀgÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ5608 zàægàªátâ: (080) EªÉÄà ï: ªÉ ï ÉÊmï ÀA. PÉAiÀÄÄLrJ sï¹/péaiàääqà ÆèöåJ ïjªàiï /1685/ ÁAPÀ : ÉêÀÄPÁw ÀæPÀluÉ 1. PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÀ ªÀÄÆ ËPÀAiÀÄð C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ ÀÄ UÀªÀÄ AzÀ «±Àé ÁåAPï ÉgÀ«À PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÀ ÃgÀÄ ÀgÀ gádä DzsÀÄ ÃPÀgÀt AiÉÆÃd É (KUWSMP) AiÀÄr AiÉÆÃd Á ªÉÄà ézágàuá WÀlPÀ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ AiÉÆÃd Á C ÀÄμÁ À WÀlPÀ,, ɼÀUÁ«ºÁUÀÆ PÀ ÄVð ÀUÀgÀUÀ¼À è SÁ EgÀĪÀ váawæpà ºÁUÀÆ váawæpéãvàgà MlÄÖ 47 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ( Àæw ªÀμÀð UÀÄwÛUÉ À«ÃPÀgÀtPÉÆ̼À ÀlÄÖ) ÉêÀÄPÁw ªÀiÁrPÉƼÀî Ä CºÀð C sàåyðuà½azà online ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. 2. ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀæ ÀA ºÀÄzÉÝ POSTS C üãpàëpàgà C üaiàäavàgàgàä 1 Superintending Engineer PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üaiàäavàgàgàä (¹«ï) 2 Executive Engineer (Civil) PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üaiàäavàgàgàä (E ÉQÖçPÀ ï) 3 Executive Engineer (Electrical) ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üaiàäavàgàgàä 4 (¹«ï) Assistant Executive Engineer (Civil) ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üaiàäavàgàgàä (E ÉQÖçPÀ ï) 5 Assistant Executive Engineer (Electrical) ÀºÁAiÀÄPÀ C üaiàäavàgàgàä (¹«ï) 6 Assistant Engineer (Civil) ÀºÁAiÀÄPÀ C üaiàäavàgàgàä (E ÉQÖçPÀ ï) 7 Assistant Engineer (Electrical) JA L J ï JPÀì Àlð (JA & E) 8 MIS Expert (M&E) 9 ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ Manager ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ºÀtPÁ ÀÄ)/ ºÀtPÁ ÀÄ 10 ÀjtÂvÀgÀÄ Manager Finance/Finance Expert ÉPÀÌ ÀvÀæ C üãpàëpàgàä/ ÉPÀÌ ÀvÀæ C üpáj 11 Accounts Officer/ Account Supdt..JA.AiÀÄÄ/ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁæzÉòPÀ PÀbÉÃj PÀvÀðªÀå ÀܼÀ ɼÀUÁ«PÀ ÄVð MlÄÖ

2 PÀæ ÀA ºÀÄzÉÝ POSTS.JA.AiÀÄÄ/ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁæzÉòPÀ PÀbÉÃj PÀvÀðªÀå ÀܼÀ ɼÀUÁ«PÀ ÄVð ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð C üpáj Public Relation Officer ªÀiÁ»w, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ÀAªÀºÀ À (LE¹) ºÁUÀÆ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C üªàè Ý ÀjtÂvÀgÀÄ IEC cum Community Dev. 02 Speceialist. ÁªÀiÁfPÀ C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ JA & E ÀjtÂvÀ ( ÉÆà AiÀÄ ï qéªà ÉäAmï/JA & E ÉàμÀ ïö) Social Development cum 02 M&E Specialist ÉPÀÌ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ Accounts Assistant 02 r.e.n. / PÀA ÀÆålgï D ÀgÉÃlgï Computer Operator MlÄÖ MlÄÖ 3. ªÉÃvÀ À ªÀÄvÀÄÛ sàvéåuà¼àä / Pay and Allowances: UÀªÀÄzÀ ªÀiÁ ÀªÀ ÀA À ÀÆä AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À C ÀéAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ UÀ Àr À ÁVgÀĪÀ zàeéðué C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÃvÀ À ªÀÄvÀÄÛ sàvéåuà½ué CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀæ À ºÀÄzÉÝ ºÀÄzÉÝUÉ C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ zàeéð ªÉÃvÀ À ** 1 C üãpàëpà C üaiàäavàgàgàä Superintending Engineer 2 PÁAiÀÄð Á PÀ C üaiàäavàgàgàä Executive Engineer 3 ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ C üaiàäavàgàgàä Assistant Executive Engineer (Civil) 4 JA L J ï JPïì Àmïð (JA & E) ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ, ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ (ºÀtPÁ ÀÄ), ºÀtPÁ ÀÄ ÀjtÂvÀgÀÄ, ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð C üpáj, ªÀiÁ»w, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ÀAªÀºÀ À (LE¹) ºÁUÀÆ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C üªàè Ý ÀjtÂvÀgÀÄ, ÁªÀiÁfPÀ C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ JA & E ÀjtÂvÀ MIS Expert /Manager/Manager (Fin)/ Finance Expert/ PRO/IEC Specialist 5 ÀºÁAiÀÄPÀ C üaiàäavàgàgàä Assistant Engineer 6 ÉPÀÌ ÀvÀæ C üãpàëpàgàä/ ÉPÀÌ ÀvÀæ C üpáj, ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ ÀæzsÁ À ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ G M 74,400 G À ÀæzsÁ À ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄDGM 56,800 ÀºÁAiÀÄPÀ ÀæzsÁ À ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ AGM 52,650 ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ / Manager G À ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ Deputy.Manager ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀgÀÄ Asst.Manager 45,300 43,100 40,900

3 PÀæ À ºÀÄzÉÝ ºÀÄzÉÝUÉ C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ zàeéð ªÉÃvÀ À ** Accounts Supdt./Accounts Officer/ Astt. Manager 7 ÉPÀÌ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ Accounts Assistant 8 QjAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, PÀA ÀÆålgï D ÀgÉÃlgï Junior Executive Assistant/ Computer Operator PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, Executive Assistant QjAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÁðºÀPÀ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/ Junior Executive Assistant 27,650 21,400 ** UÀ Àr À ÁVgÀĪÀ ªÀÄÆ ªÉÃvÀ ÀzÉÆA UÉ JZï.Dgï. Á ¹ AiÀĪÀÄUÀ¼À ÀæPÁgÀ C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ sàvéåuà¼à ÀÄß ÉÃj¹ PÉÆæÃrÃPÀÈvÀ ªÉÃvÀ À ºÁUÀÆ EvÀgÉ sàvéåuà¼à ÀÄß ÁªÀw À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. Cfð À è À Ä UÀ Àr¹gÀĪÀ ÁAPÀUÀ¼ÀÄ : 5. CfðUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀ «zsá À : ÁægÀA üpà ÁAPÀ Cfð À è À Ä PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ 11/06/ /06/2020 CfðUÀ¼À ÀÄß online ªÀÄÆ PÀªÉà sàwð ªÀiÁr, sáªàavàæ À»AiÉÆA UÉ, ªÀAiÉÆëÄw, «záåºàðvé, C ÀÄ sàªà, «Äà À Áw, PÀ ÀßqÀ sáμá eáõ À EvÁå üuà½ué ÀA A ü¹zà J Áè ÀàμÀÖ zár ÉUÀ¼À ÀÄß C ÉÆèÃqï ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. C ÀÆtð/ C ÀàμÀÖ CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀ và ÀªÀÄAiÀÄzÀ è online À è Cfð À è À Ä «sà ªÁzÀ è UÀªÀĪÀÅ ºÉÆuÉUÁgÀªÁUÀĪÀÅ è. CfðUÀ¼À ÀÄß CAZÉ/PÉÆjAiÀÄgï ªÀÄÆ PÀ CxÀªÁ ÉÃgÀªÁV À è À Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. CfðUÀ¼À ÀÄß Àj²Ã ÉUÉ M¼À Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ èaiàiáuà ÀÆå ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CAvÀºÀ C sàåyðuà¼à CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6. Cfð À è À Ä «±ÉÃμÀ ÀÆZÀ É : M â C sàåyðaiàää MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀÄ CfðAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁvÀæ À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ÉêÀÄPÁwUÉ ÀA A ü¹zàavé UÀªÀÄzÀ CAvÀeÁð zà è sàå«gàäªà ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀAvÉ CfðUÀ¼À ÀÄß À è ÀĪÀÅzÀÄ. CfðUÀ¼À è C üpàèvà EªÉÄÃ ï «¼Á À/ªÉÆ ÉÊ ï ÀASÉå ºÁUÀÆ «¼Á ÀªÀ ÀÄß và ÀàzÉà ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà và ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ÃqÀzÉà D ï ÉÊ ï À è ÃqÀ ÁVgÀĪÀ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ªÀiÁvÀæ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É và ÀÄà ªÀiÁ»w Ãr Cfð À è¹zàý è, CAvÀºÀªÀgÀ «gàäzàþ UÀªÀĪÀÅ PÁ ÀÆ À ÀéAiÀÄ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ èaiàiázàgàæ ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CfðAiÀÄ ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

4 C sàåyuà¼àä vàªàää ªÀiÁ»wUÁV sàwð ªÀiÁr À è¹zà CfðAiÀÄ MAzÀÄ séæãméæã ÀæwAiÀÄ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vàªéæäa UÉ ElÄÖPÉƼÀî Ä ÀÆa¹zÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ F ÀA ÉÜ ÄAzÀ ÀPÀ Ä Àæw ÀqÉAiÀÄ Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ è. 7. ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è DzÀåvÉ: ÀPÁðj PÀbÉÃj/ UÀªÀÄ/ªÀÄAqÀ½UÀ¼À è PÉ À ªÀð»¹zÀ ºÁUÀÆ PÉ.AiÀÄÄ.L.r.J sï.¹. ÀA ÉÜAiÀÄ è F ªÉÆzÀ Ä PÁAiÀÄð ªÀ𻹠C ÀÄ sàªà ºÉÆA zà C sàåyðuà½ué DzÀåvÉ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉÃμÀ ÀÆZÀ É : ÀzÀ«/ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/EAf AiÀÄjAUï EvÁå ü «zsáå sáå ÀUÀ½UÉ ÀA A ü¹zà CAPÀ ÀnÖ/ ÀzÀ«ÀvÀæUÀ¼À ÉÊdvÉAiÀÄ Àj²Ã ÉUÁV ÀA A ü¹zà «±Àé«zsÁå AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ» À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ Àj²Ã Á ªÉZÀѪÀ ÀÄß DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C sàåyðuà¼àä sàj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 8. CºÀðvÁ μàgàvàäûuà¼àä : 09. ªÀAiÉÆëÄw : ságàwãaiàä ÁUÀjÃPÀ ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ ÀßqÀ sáμáeáõ À, PÀ ÀßqÀzÀ è ªÀiÁvÀ ÁqÀĪÀÅzÀÄ, géaiàääªàåzàä, NzÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. C sàåyðuà¼àä ªÀiÁ À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zéê»pàªáv DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zàpàë ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ÀA sàªà EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zéê»pà ÀÆå ÀvÉ ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ ÉÃPÀÄ. zéê»pàªáv C ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ AiÀÄ ªÉÄÃ É C ÀºÀðgÉA ÄzÁV wgà ÀÌj ÀĪÀ ÀÆt𠫪ÉÃZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß UÀªÀĪÀÅ PÁ ÄÝj¹PÉÆArzÉ. PÉÃAzÀæ CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ CxÀªÁ EvÀgÉ gádåzà ÉÆÃPÀ ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ AzÀ ÀqÉ À ÁUÀĪÀ ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ CxÀªÁ ÉêÀÄPÁwUÀ½AzÀ SÁAiÀÄA DV r Ágï DzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ è. ªÀÈvÀÛ ÀPÁðj C üpájuà¼à ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà ªÀÈAzÀzÀ ÀªÀiÁ ÁAvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀjμÀ 63 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ, 10. ÉêÀÄPÁw «zsá À : «záåºàðvé, ªÉÄjmï, C ÀÄ sàªàzà DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ªÀiËTPÀ ÀAzÀ±Àð À Àqɹ C sàåyðuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5 11. ÀæªÀÄÄR ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ : ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtzÀ ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd ÁªÁgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C ªÁAiÀÄð ÀAzÀ sàðuà¼à è zà ÁªÀuÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ è gàzàäý Àr ÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÉÆ À C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn ÀĪÀ C üpágàªà ÀÄß UÀªÀĪÀÅ ºÉÆA gàävàûzé. SÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÉêÀ váváì PÀªÁVzÀÄÝ SÁAiÀÄA ÉêÀÄPÁwAiÀiÁVgÀĪÀÅ è, AiÉÆÃd Á C ÀÄμÁ ÀzÀ CªÀ üaiàäªàgéué ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. AiÉÆÃd É ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ ÀAvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ÀéAiÀÄAZÁ vàªáv gàzáýuàävàûzé. ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ºÉZï.Dgï Á ¹ C ÀéAiÀÄ MAzÀÄ ªÀμÀðzÀ CªÀ üué ( Àæw ªÀμÀðzÀ PÁAiÀÄð ÁzsÀ ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ÀéAiÀÄ À«ÃPÀgÀtPÉÆ̼À ÀlÄÖ) ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀî ÁUÀÄvÀÛzÉ. ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ UÉÎ C sàåyðuà½azà AiÀiÁªÀÅzÉà ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. FUÁUÀ Éà PÉ.AiÀÄÄ.L.r.J sï.¹. UÀªÀÄzÀ EvÀgÉ AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀrAiÀÄ è PÁAiÀÄð ªÀð» ÀÄwÛgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä ÉêÀÄPÁwUÉ Cfð À è¹, ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ è ÀzÀj ÉêÀÄPÁwUÀ¼À ÀÄß ºÉÆ À ÉêÀÄPÁw JAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C sàåyðuà¼àä ÁªÀðd PÀ GzÉÆåÃUÀ AiÀĪÀÄUÀ¼À è G ÉèÃT¹zÀ J è ÀA AzsÀ ÀlÖ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ÀAzÀ±Àð ÀzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è CfðAiÉÆA UÉ À è¹zà J è ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ ÀæwUÀ¼À ÀÄß Àj²Ã ÉUÉ ºÁdgÀÄ Àr ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 12. zàä ÀðqÀvÉ : M â C sàåyðaiàää ÀPÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zà ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzàý ÁzÀ zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß À è¹gàäªà ÉAzÀÄ CxÀªÁ và ÀÄà CxÀªÁ ÀļÀÄî ºÉýPÉ ÃrgÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ C ÀÄ Àj À Ä ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ÀA AzsÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß CªÀ A ¹gÀĪÀ ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CAvÀºÀ C sàåyuà¼à ÀÄß ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀAzÀ±Àð À/DAiÉÄÌ ÄAzÀ C sàåyðvàéªà ÀÄß gàzàäý Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 13. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvé/c ÀÄ sàªà /PÁAiÀÄð ÀܼÀ/PÀvÀðªÀåUÀ¼À «ªÀgÀ zà è sàå«gàävàûzé. À» / ªÀåªÀ ÁÜ ÀPÀ zéãð±àpàgàä, PÉ.AiÀÄÄ.L.r.J sï.¹. ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.