Microsoft Word - 1.VO-Hy-Ka Recruitment Notification

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 1.VO-Hy-Ka Recruitment Notification"

Bản ghi

1 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀPÁAiÀiÁð AiÀÄ, À±ÀÄ Á É ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÁ E ÁSÉ, 1 Éà ªÀĺÀr, À±ÀÄ Á Á sàªà À, À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå AiÀÄzÀDªÀgÀt, ¹..L PÀbÉÃjJzÀÄgÀÄ, ºÉ Áâ¼À, ¼Áîj gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀæPÀluÉ ÀASÉå:D À ÀA:J-5:«ªÀ-02: ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ: C ü ÀÆZÀ É «µàaiàä: À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÁ E ÁSÉAiÀÄC ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) gàavépà Áåt- PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ 61 sàwðaiàiáuàzé G½zÀ À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß vàäa Ä CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. G ÉèÃR: 1) PÀ ÁðlPÀ À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÉUÀ¼ÀÄ (PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÁæzÉòPÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀUÀ¼À è À À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à ÉêÀÄPÁw)(«±ÉõÀ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ) ÀPÁðgÀzÀC ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: À ÀA«ÄÃ/18/ À À ÉÃ/2018 ÁAPÀ: ******* 1) À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÁ E ÁSÉAiÀÄC ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ)gÀPÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀr 61 À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à sàwðaiàiáuàzé G½zÀºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß G ÉèÃR(1) ªÀÄvÀÄÛ (2)gÀ CzÉñÀUÀ½UÉƼÀ ÀlÄÖ, D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ CºÀð C sàåyðuà½azà CfðUÀ¼À ÀÄß CºÁé ¹zÉ. À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à ºÀÄzÉÝAiÀÄÄUÀÆæ ï J À QjAiÀÄ ªÉÃvÀ À ±ÉæÃtÂAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÃvÀ À ±ÉæÃtÂAiÀÄÄ gàæ DVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ÀPÁðgÀzÀDzÉñÀ ÀASÉå:J sïr(j ï..j ï)/04/ En/2005 ÁAPÀ: gÀAvÉ ÀÆvÀ À AZÀtÂAiÉÆÃd ÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjÃPÀ ÉêÁ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977 CxÀªÁPÀ ÁðlPÀ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÉUÀ¼ÀÄ(PÀ ÁåtPÀ ÁðlPÀ ÁæzÉòPÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀUÀ¼À è À À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à ÉêÀÄPÁw)(«±ÉõÀ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ-2019, PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjÃPÀ ÉêÁPÁAiÉÄÝ 1978(PÀ ÁðlPÀPÁAiÉÄÌ 14/1990) AiÀĪÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ èpà à À ÁVgÀĪÀ AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÆ C ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ sá«àvàpàìzàäý. 2) ÉêÀÄPÁw «zsá À:- 1).«.J ï.¹/.«.j ï.¹& J.ºÉZï À ÀzÀ«AiÀÄCAPÀUÀ¼À ªÉÄjmïDzsÁgÀªÉÄÃ É ºÁUÀÆ géæã ÀÖgï «zsá ÀªÀ ÀÄß C ÀÄ Àj¹ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2) ÀPÁðgÀªÀÅ ÉêÀÄPÁw Áæ üpágàªávgàävàûzé. 3) ÉêÀÄPÁw AiÀĪÀÄzÀAvÉDAiÉÄÌ ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄDAiÉÄÌ À«Äw tðaiàäpéì M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 4) PÀ ÀßqÀ sáµá ÀjÃPÉë «Á ÄwE èzàªàjuépà ÁðlPÀ ÉÆÃPÀ ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ AzÀPÀqÁØAiÀÄPÀ ÀßqÀ sáµá ÀjÃPÉë ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F ÀjÃPÉëAiÀÄ ègwãtðgáuàäªàåzàäpàqáøaiàäªávgàävàûzé. DzÀgÉ, F CAPÀUÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 5) J ï.j ï.j ï.¹ CxÀªÁEzÀPÉÌvÀvÀìªÀiÁ ÀªÉAzÀÄgÁdå ÀPÁðgÀ AzÀ WÉÆà À àlöevàgéaiàiáªàåzéã ÀjÃPÉëAiÀÄ ècxàªá J ï.j ï.j ï.¹. ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄà älözàaiàiáªàåzéã ÀjÃPÉëAiÀÄ èpà ÀßqÀªÀ ÀÄß ªÀÄÄRå sáµéaiàiáv, CxÀªÁ éwãaiàä sáµéaiàiávcxàªálaòpà «µàaiàäªáv (DzÀgÉ ÀAAiÀÄÄPÀÛ ÀwæPÉAiÀÄ «µàaiàäuà¼à ÉÆèAzÁVgÀ ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ ªÉÄà À ÀjÃPÉëUÀ¼À è PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrvÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀCxÀªÁPÀ ÁðlPÀ ÉÆÃPÀ ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ AzÀEzÉà AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ è F»AzÉ ÀqÉ À àlöpàqáøaiàäpà ÀßqÀ sáµé ÀjÃPÉëAiÀÄ èvéãuàðqéaiàiávgàäªà C sàåyðuà¼àä, PÀqÁØAiÀÄPÀ ÀßqÀ sáµá ÀjÃPÉëAiÀÄ ègwûãtðgáuàäªàåzàjazà «Á Äw ºÉÆA gàäváûgé. 3) C sàåyðuà¼àä Cfð À è ÀĪÀ ªÀÄÄ ÀßPÀqÁØAiÀĪÁV ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß N ÀàµÀ ªÁV CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉÃD ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ sàwð ªÀiÁr À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð À è¹zà ÀAvÀgÀAiÀiÁªÀÅzÉÃPÁgÀtPÀÆÌCfðAiÀÄ è ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ ÄCªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. zà ÁªÀuÉPÉÆÃjCfð À è¹zà è AiÀiÁªÀÅzÉà ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀzÉÃwgÀ ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 1. Cfð À è À Ä ÁægÀA üpà ÁAPÀ: Cfð À è À ÄPÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: ( ÀAeÉ 5.30gÀªÀgÉUÉ). 3. ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw À ÄPÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: (CAZÉPÀbÉÃjPÀvÀðªÀåzÀªÉüɪÀgÉUÉ) 4) «Äà À Áw «ªÀgÀ:- PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ «Äà À j¹zà ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt: ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄ.C UÁæ.C ªÀiÁ. ÉÊ «.ZÉÃ.C PÀ.ªÀiÁ.C EvÀgÉ MlÄÖ ªÀVðÃPÀgÀt ÀeÁ * À ÀA * ÀæªÀUÀð- I * ÀæªÀUÀð- IIA * ÀæªÀUÀð- IIB * ÀæªÀUÀð-IIIA ÀæªÀUÀð- IIIB * ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉ * MlÄÖ * C:\Users\Ahvsegov\Desktop\1.VO-Hy-Ka Recruitment Notification Docx

2 «. ÀÆ: 1. C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå:D À ÀA:¹ âa -2:«ªÀ-66: : gÀ è ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ sàwðaiàiáuàzé G½zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ géæãµà gï AzÀÄ C¼ÀªÀr¹zÉ. 2. ÀPÁðgÀzÀC ü ÀÆZÀ É ÀASÉåWCD:348:PHP:2015 ÁAPÀ: gÀAvÉ «±ÉõÀ ZÉÃvÀ ÀjUÉLow Vision, Locomotor Disablity (OL, BL) ºÁUÀÆ (Hearing Impairment)«Äà À Áw V Àr À ÁVzÉ. 3. «±ÉõÀ ZÉÃvÀ À C sàåyðuà½ué * (zàè ªÀiÁAzÀå C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ.) 4. CfðAiÀÄ è «Äà À ÁwUÉ ÀA A ü¹zà CAPÀtUÀ¼À è G ÀAiÉÆÃV¹zÀ ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ ÀÄß F PɼÀV ÀAvÉ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ: Á.C ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉ À.eÁ Àj²µÀÖ eáw À. ÀA Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ Àæ-1 ÀæªÀUÀð-1 2J ÀæªÀUÀð-2J 2 ÀæªÀUÀð-2 3J ÀæªÀUÀð-3J 3 ÀæªÀUÀð-3 ªÀiÁ. ÉÊ ªÀiÁf ÉÊ PÀ UÁæ.C UÁæ«ÄÃtC sàåyð ªÀÄ.C ªÀÄ»¼Á C sàåyð PÀ.ªÀiÁ.C PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄC sàåyð ºÉÊ.PÀ ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ (PÀ ÁåtPÀ ÁðlPÀ) «.ZÉÃ.C «±ÉõÀ ZÉÃvÀ ÀC sàåyð ªÉÄÃ É PÁt¹gÀĪÀ ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ «Äà À Áw DzÉñÀUÀ¼À è ªÀiÁ ÁðqÀÄDzÀ è zà ÁªÀuÉUÉ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. Àæ ÀÄÛvÀ ÀÄvÉÆÛÃ É ÀA:¹D ÀÄE:16: Éà Éà :2008, ÁAPÀ: gÀ ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀÄßC ÀÄ Àj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5) Cfð ±ÀÄ Ì:- 1. ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉ, ÀæªÀUÀð 2J, 2, 3J, 3 UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué gàæ.520/-(lzàä ÀÆgÀE ÀàvÀÄÛgÀÆ Á ÄUÀ¼ÀÄ) (Cfð ±ÀÄ Ì gàæ.500/- ºÁUÀÆ CAZÉ ÉêÁ ±ÀÄ Ì gàæ 20/-). 2. Àj²µÀ eáw, Àj²µÀ ÀAUÀqÀ, ÀæªÀUÀð-1, ªÀiÁf ÉÊ PÀ ªÀÄvÀÄÛ«±ÉõÀ ZÉÃvÀ À C sàåyðuà½ué gàæ.270/- (JgÀqÀÄ ÀÆgÀJ ÀàvÀÄÛÛ gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ) (Cfð ±ÀÄ Ì gàæ.250/- ºÁUÀÆ CAZÉ ÉêÁ ±ÀÄ Ì gàæ 20/-). CfðUÀ¼À ÀÄß D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ sàwð ªÀiÁrCfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁAPÀ: géæ¼àuáv (CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄPÀvÀðªÀåzÀ CªÀ üaiéæ¼àué) PÀ ÁðlPÀgÁdåzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃE-CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À è (e-payment Post Office only) ÁªÀw À Ä CªÀPÁ±À PÀ à¹zé. F Ë sàåªà ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ EvÀgÉE ÁåªÀÅzÉà «zsá ÀzÀ è À è ÀĪÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è ºÁUÀÆ UÀ ü Àr¹gÀĪÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÁªÀw À gàäªà CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MªÉÄä ÁªÀw¹zÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄßAiÀiÁªÀÅzÉÃPÁgÀtPÀÆÌ»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅ è ªÀÄvÀÄÛ UÀ ü Àr¹zÀ ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀPÀnÖzÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 6) CºÀðvÁ µàgàvàäûuà¼àä:- 1. ságàwãaiàä ÁUÀjÃPÀ ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2. M âfãªàavà ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA ÀwßAiÀÄgÀ ÀÄß ºÉÆA gàäªà ÀÄgÀĵÀC sàåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ Éà E ÉÆß â ºÉAqÀwEgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C sàåyðaiàää ÀPÁðgÀ AzÀ ÀƪÁð ÀĪÀÄwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ÉêÀÄPÁwUÉCºÀðgÁUÀĪÀÅ è. 3. C sàåyðuà¼àä ªÀiÁ À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛzÉÊ»PÀªÁVDgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛCªÀgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zàpàë ªÀðºÀuÉUÉDvÀAPÀªÀ ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ÀA AªÀ EgÀĪÀAiÀiÁªÀÅzÉÃzÉÊ»PÀ ÀÆå ÀvÉ ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ ÉÃPÀÄ. 7) ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvé:- 1. Cfð À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ CAzÀgÉ ÁAPÀ: géæ¼àuáv C sàåyðaiàääaiàiáªàåzéã À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ À «±Àé«zÁå AiÀÄ AzÀCxÀªÁ ságàvàzà è PÁ ÀÆ ÀÄ ªÀÄÆ PÀ ÁÜ À ÁzÀ À±ÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄCxÀªÁ PÀÈ «eáõ À «±Àé«zÁå AiÀÄ AzÀ PÀ µà ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA UÉ.«.J ï.¹. CxÀªÁ.«.J ï.¹. &J.ºÉZï ÀzÀ«ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ. 2. ságàwãaiàä À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjµÀwÛ ÀPÁAiÉÄÝ 1984gÀ CrAiÀÄ èpà ÁðlPÀ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjµÀwÛ À è ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀ ÉÃPÀĺÁUÀÆ F ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄÄZÁ ÛAiÀÄ ègà ÉÃPÀÄ. 2

3 8) ªÀAiÉÆëÄw:-CfðAiÀÄ ÀÄß ¹éÃPÀj À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ M¼ÀUÁV C sàåyðaiàää F PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀ µà ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gàvàpàìzàäý ªÀÄvÀÄÛUÀjµÀÖ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß «ÄÃjgÀ ÁgÀzÀÄ. «Äà À Áw UÀ ü Àr¹zÀ ªÀAiÀÄ ÀÄì ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä ÀæªÀUÀð-2(J)/ ÀæªÀUÀð 2( )/ ÀæªÀUÀð 3J ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÀUÀð-3( ) (»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ) ÀæªÀUÀð-1/ Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 9) «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:- «Äà À ÁwPÉÆÃgÀĪÀJ ÁèC sàåyðuà¼àä Cfð À è À Ä UÀ ü Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀA A ü¹zà ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà AzÀ«Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀqÉ läöpéæargà ÉÃPÀÄ. PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀ ÀAvÀgÀ ÀqÉzÀJ Áè «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ À.eÁ/ À. ÀA/ Àæ-1gÀ C sàåyðuà¼àä ÀqÉ gàäªà/ ÀqÉAiÀÄĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ fã«vàcªà üaiàäªàgéuàæcxàªágàzàäý ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉ«UÀÆ ¹AzsÀÄvÀéªÀ ÀÄß ºÉÆA gàäªàpágàteavàºà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÁAPÀzÀ «Äw Ä èzé ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ( ÀPÁðgÀzÀ ÀÄvÉÆÛÃ É ÀASÉå:J ï.qà Æèöår:155:.¹.J:2011 ÁAPÀ: ). 10) «Äà À ÁwPÉÆÃgÀ AiÀÄ ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä:- À.eÁ/ À. ÀA C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É r gàavé(c ÀÄ AzsÀ-1gÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÀA A üvà vàºà²ã ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ). ÀæªÀUÀð-1gÀ C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É E gàavé(c ÀÄ AzsÀ-2gÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÀA A üvà vàºà²ã ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ). 2J, 2, 3J, 3, C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É J sï (C ÀÄ AzsÀ-3gÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÀA A üvà vàºà²ã ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ). n ÀàtÂ: «Äà À ÁwAiÀÄrDAiÉÄÌ ºÉÆAzÀĪÀ C sàåyðuà¼à eáw/dzáaiàä «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà ÃqÀĪÀ ¹AzsÀÄvÀéPÉÌ M¼À ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 11) UÁæ«ÄÃtC sàåyð:- UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä Àæ ÀÄÛvÀZÁ ÛAiÀÄ ègàäªà AiÀĪÀÄUÀ¼À jãváåuáæ«äãt «Äà À ÁwUÉ M¼À ÀqÀĪÀ ÀæzÉñÀUÀ¼À è 1 jazà 10 Éà vàgàuàwaiàäªàgéué ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrGwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ ÄCºÀðgÀÄ. UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀĪÀ Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ/ ÀæªÀUÀð-1/ 2J, 2,3J, 3 ªÀUÀðUÀ½UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É 2gÀ è ¹AzÀĪÁVgÀĪÀ (Valid) UÁæ«ÄÃt «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÉÆA gàvàpàìzàäý.(c ÀÄ AzsÀ- 5gÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ) UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwPÉÆÃgÀĪÀ ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É-2gÀ «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀeÉÆvÉUÉ ÀªÀÄÆ É- 1gÀ è CªÀgÀ ªÉÄÃ Ä ÀzÀgÀPÉÌ (Qæ«Äà ÉÃAiÀÄgï) ÉÃj è gàäªà UÉÎ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀA A ü¹zà vàºà²ã ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ÀqÉzÀÄ ºÉÆA gàvàpàìzàäý. (C ÀÄ AzsÀ-4 ªÀÄvÀÄÛ 5 JgÀqÀ ÀÆß¼ÀUÉÆAqÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ) ÀÆZÀ É:- UÁæ«ÄÃt C sàåyðuà¼éazàä «Äà À Áw ÀA A ü¹zàavé ÀªÀÄÆ É-2gÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß C sàåyðuà¼àä váªàå ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ÀA ÉÜAiÀÄ ÁæA±ÀÄ Á gàä / ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ / ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁå Ä AiÀÄjAzÀPÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ üpájaiàä ªÉÄÃ Ä À»AiÉÆA UÉ ÀqÉAiÀÄ ÉÃPÀÄ. 12) PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄC sàåyð:- PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C sàåyðuà½ué «Äà À j¹zà ºÀÄzÉÝUÀ¼À «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä 1 Éà vàgàuàw ÄAzÀ 10 Éà vàgàuàwaiàäªàgéuàæpà ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ UÉÎ ÀA AzsÀ ÀlÖ ±Á ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀ À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj ÉÆA UÉ C ÀÄ AzsÀ-6 gàavé ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. 13) C ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) gàavépà ÁåtPÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉÃjzÀ «Äà À Áw:- PÀ ÁðlPÀ ÁªÀðd PÀGzÉÆåÃUÀ (PÀ ÁåtPÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è «Äà À Áw) (CºÀð ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÃrPÉ) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013PÉÌ ÀA A ü¹zàavé ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä C ÀÄ AzsÀ-JgÀ è ÀÆa¹gÀĪÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ èaiéäãcºàð ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágàªázà ÀA AzsÀ ÀlÖ G À «sáuàzà ÀºÁAiÀÄPÀDAiÀÄÄPÀÛjAzÀ À» ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛeÁj ªÀiÁrzÀ ÁAPÀzÉÆA UÉ ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý, ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄßC ÀÄ AzsÀ-7gÀ ècºàðvá ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄßvÉÆÃj À ÁVzÉ. F ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ EvÀgÉAiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è ÀqÉAiÀÄ ÁzÀCºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 14) PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ«Äà À ÁwPÉÆÃgÀĪÀ ÀPÁðj ËPÀgÀgÀÄ:- F «Äà À ÁwPÉÆÃgÀĪÀ C sàåyðuà¼àä CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀeÉÆvÉUÉ ÀéUÁæªÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß, PÀ ÁåtPÀ ÁðlPÀG À AiÀĪÀÄ 5(2)gÀAvÉ ÉêÀÄPÁw Áæ üpájuà½azà gápéëã ÀuÁ (NOC) ÀqÉ läöpéæaqàä, DAiÉÄÌ Áæ üpágàªàå C ÉÃQë¹zÀ è À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n ÀàtÂ:-««zsÀ «Äà À ÁwPÉÆÃj ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÁzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À zàý è: D «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßgÀzÀÄÝ Àr À ÁUÀÄvÀÛzÉ. ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉAiÀÄ ècºàðvéaiàä ÀÄß ºÉÆA zàý è ªÀiÁvÀæ, ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉAiÀÄC sàåyðaiéäazàä ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ, E èªázà èc sàåyðvàéªà ÀÄßgÀzÀÄÝ Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 15) ªÀiÁf ÉÊ PÀ:- ÀPÁðgÀzÀC ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀASÉå:r JDgï 13 J ïdgïdgï 92, ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛC ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀASÉå:r JDgï 28 J ïdgïdgï 95, ÁAPÀ: gÀ ÀéAiÀÄ ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwUÀ¼À è ±ÉÃPÀqÀ 10%gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁf ÉÊ PÀjUÉ «Äà À ÁwPÀ à À ÁVzÉ. PÀ ÁðlPÀgÁdå ¹«ï ÉêÉUÀ¼ÀÄ ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977gÀ èzàýavé ªÀiÁf ÉÊ PÀgÀ «ªÀgÀuÉ PɼÀPÀAqÀAwzÉ. 3

4 1. ªÀiÁf ÉÊ PÀ JAzÀgÉPÉÃAzÀæ À±À ÀÛç zà¼àuà¼ázà AiÀÄ«ÄvÀ sàæzà¼à, ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ è (AiÉÆÃzsÀCxÀªÁAiÉÆÃzsÀ À èzà) ÉÃªÉ À è¹zà ªÀåQÛDzÀgÉr sé ïì ÉPÀÄåjnPÉÆÃgï, d ÀgÀ ïj ÀªïðEAf AiÀÄjAUï séæã ïð, ÉÆÃPÀ ÀºÁAiÀÄPÀ ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ÁågÁ «Ä lj zà¼àzà è ÉÃªÉ À è¹zà ªÀåQÛ Éà ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ è; ªÀÄvÀÄÛ 2. PÉÃAzÀæ À±À ÀÛç zà¼àuà¼à è ÉÃªÉ À è ÀĪÁUÀPÉÆ è àlöcxàªá ±Á±ÀévÀªÁVzÉÊ»PÀ «PÀ vé ºÉÆA zà ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA zàªàgàä ( ÀAzÀ sáð ÀÄ ÁgÀ ºÉAqÀwCxÀªÁUÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ÉÊ PÀ «Äà À ÁwUÉCºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉDzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw Àr PÉAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. 1. CAvÀºÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà ÀAvÀgÀ ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ À ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ. CxÀªÁ 2. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä lj ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázàcxàªá ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄCxÀªÁC ÁªÀiÁxÀåðzÀ AZÀt ÀqÉzÀÄCAvÀºÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázàªà ÀÄ. 3. ÀéAvÀPÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ ¹ âa PÀrvÀzÀ ÀjuÁªÀÄ AzÀCAvÀºÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqé ºÉÆA zà ªÀåQÛ. CxÀªÁ 4. và Àß ÀéAvÀPÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉCxÀªÁzÀÄ ÀðqÀvÉCxÀªÁC ÁªÀÄxÀðåzÀPÁgÀt AzÁVvÉUÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀCxÀªÁPÀvÀðªÀå AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹, üðµàöcªà üaiàä ÀÄß ÀÆgÉʹzÀ vàgàäªáaiàä qàäuàqé ºÉÆA zà ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛUÁæZÀÆån ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ÁæAwÃAiÀÄ ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹ âa AiÀĪÀgÀÄ:- I. gàavàgà ÉÃªÉ À è¹ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà AZÀtÂzÁgÀgÀÄ. II. «Ä lj ÉÃªÉ ÄAzÁVGAmÁzÀzÉÊ»PÀC ÀªÀÄxÀðvÉ ºÉÆA qàäuàqéaiàiázà ªÀåQÛ. III. UÁå Anæ Àæ±À¹Û «eéãvàgàä. «ªÀgÀuÉ:- PÉÃAzÀææ À±À ÀÛç zà¼àzà è ÉêÉAiÀÄ ègàäªà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ÉÃªÉ ÄAzÀ ªÀÈwÛ ºÉÆA zà ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ÉÊ PÀ ÉA ªÀUÀðzÀr gàäªà ªÀåQÛUÉ ðµàöm ÀàAzÀªÀÅ ÀÆtðªÁUÀ ÄMAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ Àß ÀÄ ÀgïGzÉÆåÃUÀPÉÌCfð ºÁQ PÉƼÀî Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ÉÊ PÀjUÉzÉÆgÉAiÀÄĪÀJ Áè Ë sàåuà¼à ÀÄß ºÉÆAzÀ ÄC ÀĪÀÄw ÃqÀ ÁVzÉ. DzÀgÉ ÀªÀĪÀ ÀÛçªÀ ÀÄßvÀåf À ÄC ÀĪÀÄw ÃqÀĪÀªÀgÉUÉgÁdå ÁUÀjÃPÀ ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÉ ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw è. EAvÀºÀªÀgÀÄCfð À è ÀĪÀ ªÀÄÄ Àß ÉÃ É ÄAzÀ gápéëã ÀuÁ ÀvÀæ ÀqÉzÀÄ À è À ÉÃPÀÄ. ÉÃ É ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ qàäuàqé ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß / ªÀiÁf ÉÊ PÀgÀCªÀ A vàgàä ªÀiÁf ÉÊ PÀgÀÄ ÉêÉAiÀÄ èzáýuàpéæ è ànögàäªà / ±Á±ÀévÀªÁVCAUÀ«PÀ gázà UÉÎ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ªÀÄÆ zár Áw Àj²Ã ÉUÉ và ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÀÄ. F ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄßC ÀÄ AzsÀ-8gÀ èvéæãj À ÁVzÉ. n ÀàtÂ:- ÉÊ PÀgÀ ÉêÁ M ÀàAzÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄ ÀßCfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä CªÀgÀ ªÉÄà Á üpájuà½azà gápéëã ÀuÁ ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉzÀÄCzÀgÀ ÁAPÀªÀ ÀÄßCfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼À Àj²Ã É ÀªÀÄAiÀÄzÀ èczà ÀÄßPÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 16) «±ÉõÀZÉÃvÀ ÀC sàåyð:- ÀPÁðgÀzÀC ü ÀÆZÀ É ÀASÉå:r JDgï:50:J ïdgïdgï:2000 ÁAPÀ: gÀ è gádå ¹«ï ÉêÉUÀ¼À ÀªÀÄƺÀ- J ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 3% gàµàäö ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄƺÀ ¹ UÀÄA À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 5% gàµàäö ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß «±ÉõÀZÉÃvÀ ÀjUÉ «Äà À Áw PÀ à¹zàäý, EzÀgÀ ÀéAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 40% QÌAvÀPÀrªÉÄE èzàavàºà CAUÀ«PÀ véaiàää¼àî C sàåyðuà¼àä ªÀiÁvÀæ F «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀ ÄCºÀðgÀÄ ÀPÁðgÀzÀC üpàèvàeáõ À À ÀASÉå:¹D ÀÄE 115 É É 2005 ÁAPÀ: gÀ è UÀ ü Àr¹gÀĪÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ècauà«pà vé UÉÎ ÀPÁðgÀzÀDzÉñÀ ÀASÉå:ªÀĪÀÄE/65/ ºÉZï /2010 ÁAPÀ: gÀAvÉ ÁæxÀ«ÄPÀDgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæzÀ èaiàä ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Áæ üpágà/vá ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Áæ üpágà/f Áè ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Áæ üpágà/ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Áæ üpágàeªàjazà ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄßCfð À è À Ä UÀ ü Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý. ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼À Àj²Ã ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ F ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ ÀæwAiÀÄ ÀÄß Àj²Ã ÉUÉvÀ ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. và àzà ècavàºà C sàåyðuà¼à «±ÉõÀZÉÃvÀ À«Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßgÀzÀÄÝ Àr À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉAiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ècauà«pà véaiàä UÉÎ ÀqÉAiÀÄ ÁVgÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß / UÀÄgÀÄw ÀaÃnAiÀÄ ÀæwUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À Ä gàäªàå è. (F ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄßC ÀÄ AzsÀ-9gÀ èvéæãj À ÁVzÉ). 17) ÉêÁ gàvàc sàåyð:- PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjÃPÀ ÉêÁ ( ÁªÀiÁ Àå ÉêÀÄPÁw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977gÀ AiÀĪÀÄ 5(4)gÀ ÀéAiÀÄ AiÀiÁgÉÃCfðzÁgÀgÀÄvÁªÀÅCfð À è ÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀPÁðgÀzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃEvÀgÉE ÁSÉAiÀÄ ècxàªáaiàiáªàåzéãevàgàgádå ÀPÁðgÀªÀÅCxÀªÁPÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀªÀÅ F ÀA AzsÀªÁV ðµà Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃEvÀgÀ Áæ üpágàzà èsáaiàäacxàªáváváì PÀ ËPÀjAiÀÄ èzàýgé ªÀÄvÀÄÛDvÀ ÀÄAiÀiÁgÀC üã ÀzÀ ègzéæåãuàzà ègàäªà ÉÆà D E ÁSÁ ªÀÄÄRå ÀÜjAzÀCxÀªÁ ÀAzÀ sáð ÀÄ ÁgÀ ÀPÁðgÀ AzÀCxÀªÁ Áæ üpágà AzÀM àué ÀqÉAiÀÄzÉAiÉÄÃCfðAiÀÄ ÀÄß À è¹zàýgé DvÀ ÀÄ ÀPÁðgÀzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃE ÁSÉAiÀÄ è À ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÉêÀÄPÀPÉÌ CºÀðgÁUÀĪÀÅ è. ÀgÀAvÀÄ, F G À AiÀĪÀĪÀÅ ÀPÁðgÀzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃE ÁSÉAiÀÄ è ÀܽÃAiÀÄ C sàåyðaiàiáv ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀåQÛUÉCªÀ À ÀÄßJ èaiàäªàgéué ºÁUÉAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÉÆÃC èaiàäªégéuéc ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ è. ÉêÉAiÀÄ ègàäªà C sàåyðuà¼àä Cfð À è ÀĪÀ ªÀÄÄ Àß ÀPÀëªÀÄ Áæ üpágà AzÀ gápéëã ÀuÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý, EzÉà ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ÀæwAiÀÄ ÀÄß ªÀÄÆ zár ÉUÀ¼À Àj²Ã É ÀªÀÄAiÀÄzÀ èvà ÀàzÉà ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. gápéëã ÀuÁ(NOC) ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À zàý ècavàºà C sàåyðuà¼à C sàåyðvàéªà ÀÄß gàzàäýuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ÀæªÀiÁt ÀvÀæzÀ ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄßC ÀÄ AzsÀ-10gÀ èèvéæãj À ÁVzÉ. ÉÊ PÀgÀ ÉêÁ M ÀàAzÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄ ÀßCfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà¼àä CªÀgÀ ªÉÄà Á üpájuà½azà gápéëã ÀuÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉzÀÄCzÀgÀ ÁAPÀªÀ ÀÄßCfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ À ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ zár ÉUÀ¼À è À Àj²Ã Á ÀªÀÄAiÀÄzÀ èczà ÀÄßPÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÀÄ. 18) DAiÉÄÌ Áæ üpágàzéæqà É ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ:- À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÁ E ÁSÉAiÀÄDAiÉÄÌ Áæ üpágàªàåc sàåyðvàézà «ZÁgÀzÀ è C sàåyðuà¼éæa UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ ÀÄß ÀqÉ ÀĪÀÅ è. DzÁUÀÆåAiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆvÁAwæPÀ ÀªÀÄ ÉåGAmÁzÀ è F PɼÀPÀAqÀ ÀºÁAiÀĪÁtÂ(HELP 4

5 LINE) ÀA ÀQð ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C sàåyðaiàää ªÀiÁ»wUÁV ÀA ÀQð ÀĪÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è F ºÀÄzÉÝUÉ À è¹zà CfðAiÀÄPÀæªÀÄ ÀASÉå, d Àä ÁAPÀ, EvÁå «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 19) D ï ÉÊ ï À ècfð À è ÀĪÀ ÀA AzsÀ ºÉaÑ À ªÀiÁ»wUÁV ÀA ÀQð À ºÀÄzÁzÀzÀÆgÀªÁt ÀASÉåUÀ¼ÀÄ:- On-line ªÀÄÆ PÀ CfðAiÀÄ ÀÄß sàwð ªÀiÁqÀĪÀ ÀºÁAiÀĪÁtÂ: ÀAzÀ sàðzà èaiàiáªàåzázàgàæváawæpàvéæazàgécxàªá ÀªÀÄ ÉåJzÀÄgÁzÀ è ÀºÁAiÀĪÁt (HELP LINE) ÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ PÀ ÀA ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ÀqÉzÀÄCfð À è À ºÀÄzÀÄ. 20) «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ:- 1. C sàåyðaiàääewûãa À Á ï ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ sáªàavàæªà ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ ÀÄà ±Á»AiÀÄ ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï É ï À è ½ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É À» ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ÀÄß UÀ ü Àr¹zÀ C¼ÀvÉAiÀÄ èaiéäã ÁÌöå ï ªÀiÁrCfðUÉC ï- ÉÆÃqï (UPLOAD)ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ sáªàavàæ ºÁUÀÆ À»AiÀÄ ÀÄßC ï- ÉÆÃqï (UPLOAD) ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À ÀÄß ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. 2. C sàåyðaiàää ÀA A ü¹zà J Áè ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß UÀ üvà ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ èonline ªÀÄÆ PÀ Cfð sàwð ªÀiÁqÀ Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ Áæ üpájuà½azà ÀqÉ läöpéæ¼àî ÉÃPÀÄ 3. C sàåyðaiàääªàäæ zár ÁwUÀ¼À Àj²Ã ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ D ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀA A ü¹zà J Áè ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÀÄ. 4. C sàåyðaiàää ªÉÄà À PÀæ. ÀA. (1) jazà (3) gàªàgév À ªÀÄÆ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß Àj²Ã É ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÁdgÀÄ Àr ÀzÉÃEzÀÝ ècªàgàc sàåyðvà ÀªÀ ÀÄß C ÀºÀðUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 21) C sàåyðaiàää F PɼÀPÁt¹zÀ ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß Cfð À è ÀĪÀPÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀPÉÌ ªÉÆzÀ Ä ÀqÉ läöpéæ¼àîvàpàìzàäý ºÁUÀÆ Àj²Ã ÉUÉCºÀðgÁzÀ C sàåyðuà¼àä Àj²Ã É ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; 1) d Àä ÁAPÀªÀ ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ J ï.j ï.j ï.¹ CxÀªÁvÀvÀìªÀiÁ À ÀjÃPÉëAiÀÄCAPÀ ÀnÖ. 2).«.J ï¹ /.«.J ï¹ CAqïJºÉZï ÀzÀ«AiÀÄJ Áè ªÀµÀðUÀ¼À ( É«Ä ÀÖgï) CAPÀ ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ Áæ«d À ïrvæ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ/WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ÀzÀ«ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. 3) ÀA AzsÀ ÀlÖ «±Àé«zÁå AiÀÄ ÃrgÀĪÀ véæöêªàiá¹pà ÀzÀÞwAiÀÄCAPÀ ÀnÖAiÀÄ ÀjªÀvÀðPÀ PÉÆõÀÖPÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ( Ànð üpéãmïuà¼àä)(cgpa) (Trimester system s Marks card conversion certificate issued by the concerned University) 4) ZÁ ÛAiÀÄ ègàäªàpà ÁðlPÀ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjµÀwÛ À ÉÆÃAzÀt ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 5) ºÀÄzÉÝUÉ UÀ Àr¹zÀ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄßE-CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ è ÁªÀw¹zÀ ZÀ ï Àæw. 6) ÉÊ PÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ AZÀtÂ/UÁæZÀÄån ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ / ªÀiÁf ÉÊ PÀ CªÀ A vàgávzàý è, ªÀiÁf ÉÊ PÀgÀÄ ÉêÉAiÀÄ ègàäªáuà ªÀÄÈvÀ ÀnÖzÀÝ ècxàªásáaiàäa DV UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ C ÀÄ A ü¹gàäªà ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ è (ªÀiÁf ÉÊ PÀ «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è) 7) Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, ÀæªÀUÀð-1, ÀæªÀUÀð-2J, ÀæªÀUÀð-2, ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÀUÀð-3 «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Àæ ÀÄÛvÀZÁ ÛAiÀÄ ègàäªà ÀªÀÄÆ ÉUÀ¼À è («Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è). 8) UÁæ«ÄÃt «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÀªÀÄÆ É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ è ( ÁªÀiÁ ÀåCºÀðvÉ/UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀ C sàåyðuà¼àä) ( Àj²µÀÖ eáw/ Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ/ ÀæªÀUÀð-1/ ÀæªÀUÀð-2J/ ÀæªÀUÀð-2 / ÀæªÀUÀð-3J/ ÀæªÀUÀð-3 «Äà À ÁwAiÉÆA UÉUÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀ C sàåyðuà¼àä ÀªÀÄÆ É-2gÀ è ªÀiÁvÀæ. («Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è). 9) PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ («Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è) 10) PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ C sàåyðuà¼à «Äà À ÁwUÉ ÀA A ü¹zà CºÀðvÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. 11) ÀéUÁæªÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ( ÀPÁðj ÉêÉAiÀÄ ègàäªà C sàåyðuà¼àä PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è) 12) D ï- ÉÊ ï (ONLINE) ªÀÄÆ PÀ Cfð À è ÀĪÁUÀJ Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß ÀjAiÀiÁV sàwð ªÀiÁrgÀĪÀ UÉÎ RavÀ Àr¹PÉÆAqÀÄ ÀAvÀgÀCzÀgÀMAzÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄßqË ï ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ Ì ÁªÀwAiÀÄ ZÀ ïc ÀÄß ºÁUÀÆ J Áè zár ÁwUÀ¼À ÀÄß ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ sàzàæªávvéué läöpéæarvàpàìzàäý. 13) FUÁUÀ Éà ÀPÁðj ÉêÉAiÀÄ ègàäªà/ ÉÃªÉ À è¹zà C sàåyðuà¼àä CªÀgÀÄUÀ¼À ÉêÀÄPÁw Áæ üpájuà½azà Cfð À è À ÄPÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÉƼÀUÉ UÀ và ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ èc ÀĪÀÄwAiÀÄ ÀÄß / ÉêÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉ läöpéæargàvàpàìzàäý ºÁUÀÆ ÉêÁ «ªÀgÀUÀ¼À ÀÄß CfðAiÀÄ è ÀªÀÄÆ À ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆ zár ÁwAiÀÄ Àj²Ã ÉAiÀÄ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ªÀÄÆ gápéëã ÀuÉ / ÉêÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ºÁdgÀÄ Àr ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, và àzàý èc sàåyðvà ÀªÀ ÀÄß C ÀºÀðUÉƽ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ gápéëã ÀuÉ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (NOC) ÀqÉzÀAvÀºÀ C sàåyðuà¼àä CªÀgÀ ÉêÀÄPÁw Áæ üpágàzà À»/ªÉƺÀj ÉÆA UÉzÀÈrüÃPÀgÀt ÀqÉzÀÄ À è À ÉÃPÀÄ. 14) C sàåyðuà¼àä E ÁSÁ ªÉ ï- ÉÊmï C ÀÄß ºÁUÀÆJ ï.ja.j ïc ÀÄß PÁ PÁ PÉÌ UÀªÀÄ ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5

6 22) zàä ÀðqÀvÉ:- M âc sàåyðaiàää ÀPÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ ÉAzÀÄCxÀªÁSÉÆÃmÁzÀ ÁÛªÉÃdÄCxÀªÁwzÀÝ ÁzÀ zà ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gàäªà ÉAzÀÄCxÀªÁvÀ ÀÄàCxÀªÁ ÀļÀÄî ºÉýPÉ ÃrgÀĪÀ ÉAzÀÄCxÀªÁ ªÁ ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ ÉAzÀÄPÀAqÀÄ AzÀ è ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ Áæ üpágà AzÀ ÃqÀ ÁzÀAiÀiÁªÀÅzÉà ÀÆZÀ ÉUÀ¼À ÀÄß G èax ÀÄwÛgÀĪÀ ÉAzÀÄCxÀªÁ CªÀ ÀÄ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ÀA AzsÀzÀ èaiàiáªàåzéãevàgécpàæªàä ªÀÄvÀÄÛC ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ ÀÄß CªÀ A ¹gÀĪÀ ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ èc sàåyðaiàää ÀévÀBQæ«Ä À ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ² ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À ÀqÀÄvÁÛ É C èzéf UÉÎ DAiÉÄÌ Áæ üpágàzàwãªàiáð ÀªÉÃCAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. dan zéðã±àpàgàä (DqÀ½vÀ) À±ÀÄ Á É ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÁ E ÁSÉ ºÁUÀÆ ÀzÀ «ÄvÀÛ ÀzÀ Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð E ÁSÁ DAiÉÄÌ À«Äw ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ À±ÀÄ Á É ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÁ E ÁSÉ ºÁUÀÆ ÀzÀ «ÄvÀÛCzsÀåPÀëgÀÄ, E ÁSÁ DAiÉÄÌ À«Äw ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

7 C ÀÄ AzsÀ-1 ( À.eÁ / À. ÀAPÉÌ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ) ÀªÀÄÆ É-r ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÉÆÃr) C ÀÄ ÀÆavÀCxÀªÁC ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ( À.eÁ/ À. ÀA) ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ÃqÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀªÀÄÆ É ÀæªÀiÁt ÀvÀæ...gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ *.. f ÉèAiÀÄ / «sáuàzà... UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ * ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw.. JA ĪÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw EªÀgÀÄC ÀÄ ÀÆavÀeÁw / C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ Àå ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀeÁw / ÄqÀPÀnÖUÉ * ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ. ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼àä) DzÉñÀ, 1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀeÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ,1950 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951 (C ÀÄ ÀÆavÀeÁw ªÀÄvÀÄÛC ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ÀnÖ (ªÀiÁ ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA Ä váådå ÀÄ ÀgïgÀZÀ ÁC ü AiÀĪÀÄ, 1960, ÀAeÁ ïgádå ÀÄ ÀgïgÀZÀ ÁC ü AiÀĪÀÄ, 1966,»ªÀiÁZÀ ÀæzÉñÀgÁdåC ü AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛF±Á Àå ÀæzÉñÀUÀ¼À ( ÀÄ ÀgïgÀZÀ ÁC ü AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ wzàäý ÀrAiÀiÁzÀAvÉ) ÀA«zsÁ À ÀA«zsÁ À (dªàäää ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ 1962 ÀA«zsÁ À ( ÁArZÉÃj) C ÀÄ ÀÆavÀ eáwuà¼à DzÉñÀ, 1964 ÀA«zsÁ À (C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967 ÀA«zsÁ À (UÉÆêÁ, zàªàä ï ªÀÄvÀÄÛ Ãªï) C ÀÄ ÀÆavÀeÁw / ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 ÀA«zsÁ À ( ÁUÁ ÁåAqï) C ÀÄ ÀÆavÀ ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2. ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj * ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ À * /CªÀ¼À * PÀÄlÄA ªÀÅ gádå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ÀæzÉñÀzÀ.f Áè/«sÁUÀzÀ.UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹(UÀ¼ÀÄ) À» vàºà¹ã ÁÝgï ÀܼÀ:- ÁAPÀ:- ÀzÀ ÁªÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj ÉÆA UÉ 7

8 C ÀÄ AzsÀ-2 ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ ÀªÀÄÆ É-E ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÉÆÃr)»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ( ÀæªÀUÀð-1) ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ÃqÀĪÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ / ÀUÀgÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / Àwß / ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw EªÀgÀÄ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ( ÀæªÀUÀð) eáwaiàä G À eáwué ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂPÀj À ÁVzÉ. ÀܼÀ:- vàºà¹ã ÁÝgï ÁAPÀ: vá ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ 8

9 C ÀÄ AzsÀ-3 ( ÀæªÀUÀð-2J, 2, 3J, 3 UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ) ÀªÀÄÆ É- J sï ( AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) ÀÄß ÉÆÃr)»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2, 3J, 3 ) ÉÃjzÀC sàåyðué ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛeÁw ÀæªÀiÁt ÀvÀæ gà è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀ ²æÃ/ ²æêÀÄw EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / Àw / ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁjEªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛDvÀ À / CªÀ¼À vàazé / vá Ä / ÉÆõÀPÀgÀÄ / Àwß / ÀwAiÀÄÄ, ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ÀASÉå:J ï.qà Äè r 225 ¹J 2000 ÁAPÀ: gÀ è ðµàö Àr¹zÀ ªÉÄÃ Ä ÀÛgÀzÀ (Qæ«Ä ÉÃAiÀÄgï) ªÁå ÛAiÀÄ è gàäªàå èªéazàä; C sàåyðaiàiáuà CxÀªÁDvÀ À / DPÉAiÀÄvÀAzÉvÁ Ä / ÉÆõÀPÀgÁUÀ / Àwß / ÀwAiÀiÁUÀ, ÀPÁðgÀzÀ ÉêÉAiÀÄ è 1 Éà zàeéðaiàäcxàªá 2 Éà zàeéðaiàäc üpájaiàiáv èªéazàä; CxÀªÁ ÁªÀðd PÀ ªÀ AiÀÄGzÀåªÀÄzÀ èvàvàìªàiá ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gàäªàå è CxÀªÁ SÁ ÀV AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2 Éà zàeéðaiàäc üpájaiàä ÀA ¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ À ±ÉæÃt gàæ /- ÁægÀA üpà ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ èzà ÀA ¼ÀªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄĪÀ ËPÀgÀ ÁV èªéazàä; CxÀªÁ DvÀ À / DPÉAiÀÄvÀAzÉvÁ Ä / ÉÆõÀPÀgÀÄ / Àwß / ÀwAiÀÄDzÁAiÀĪÀÅJgÀqÀÄ PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ èªéazàä; CxÀªÁ PÀ ÁðlPÀ sàæ ÀÄzsÁgÀuÁC ü AiÀĪÀÄ 1961gÀ è UÀ Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ À / DPÉAiÀÄvÀAzÉvÁ Ä / ÉÆõÀPÀgÀÄ / Àwß / ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁlvÉjUÉzÁgÀ À ècxàªádvà À / DPÉAiÀÄvÀAzÉvÁ Ä / ÉÆõÀPÀ Àwß / ÀwAiÀÄÄCxÀªÁEªÀj âgàæ 10 AiÀÄÄ mïvavà ºÉaÑ À PÀÈ sàæ«äcxàªá 25 JPÀgÉVAvÀ ºÉaÑ À ÁèAmÉñÀ ï sàæ«äaiàä ÀÄß ºÉÆA gàäªàå èªéazàä ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀPÁðjDzÉñÀ ÀASÉå:J ïqà Äèr 225 ¹J 2000 ÁAPÀ: gÀ C ÀéAiÀÄ ²æà / ²æêÀÄw/ PÀĪÀiÁjEªÀgÀÄeÁwUÉ ÉÃjzÀ G À eáwaiàäªàgávzàäý ÀPÁðjDzÉñÀ ÀASÉå: J ïqà Äèr 225 ¹J 2000 ÁAPÀ: gÀ C ÀéAiÀÄ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÀæªÀUÀð (2J, 2, 3J, 3 )PÉÌ ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ÀܼÀ: ÁAPÀ: vàºà¹ã ÁÝgï vá ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ÀÆZÀ É: 1. ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå:»AªÀPÀ:148: ¹J:2015 ÁAPÀ: gÀAvÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ÀæªÀUÀð-2J, 2, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3 «Äà À ÁwUÀ½UÉ C Àé Ä ÀĪÀAvÉPÉ É ÀzÀgÀPÉÌ UÀ Àr¹gÀĪÀ C sàåyðaiàä ªÀÄvÀÄÛCªÀgÀvÀAzÉ-vÁ Ä, ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ ðpàmläödzáaiàä «ÄwAiÀÄ ÀÄß gàæ.4.50 PÀëUÀ½AzÀ gàæ.6.00 PÀëUÀ½UÉ ºÉaÑ À ÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÃqÀĪÀC üpàèvàc üpájaiàää ÁAPÀ: gÀ ÀPÁðjDzÉñÀzÀ è À CA±ÀUÀ¼À ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ Àr¹PÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉà ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2. F ªÉÄÃ É ºÉüÀ ÁzÀ ÀPÁðjDzÉñÀzÀ è À CA±ÀUÀ¼À ÀÄß UÀªÀÄ ÀzÀ èläöpéæaqéã ÀzÀj «Äà À ÁwUÀ¼À ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C sàåyðuà¼àä CzÀgÀAvÉeÁw / «Äà À Áw ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁr À Ä ÀÆa¹zÉ. 9

10 C ÀÄ AzsÀ-4 ÀªÀÄÆ É - 1 d ÀgÀ ï ªÉÄjmï C sàåyðuà¼àä ªÉÄÃ Ä ÀÛgÀPÉÌ ÉÃj èªéazàä, zàèrüãpàj¹ UÁæ«ÄÃt «Äà À ÁwAiÀÄ ÀÄßPÉÆÃgÀ Ä À è À ÉÃPÁzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ. (d ÀgÀ ï ªÉÄjmï C sàåyðuà¼àä sàwðªàiáqà ÉÃPÁzÀ ÀªÀÄÆ É) UÉ: vàºà¹ã ÁÝgïgÀªÀjUÉ vá ÆèPÀÄ f Éè ªÀiÁ ÀågÉÃ, ²æÃ/²æêÀÄw JA ĪÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / Àw / Àwß DzÀ Á ÀÄ ªÉÄÃ Ä ÀÛgÀzÀ è(creamy layer) gàäªàå èªéazàä ÉÃgÀ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ èuáæ«äãtc sàåyð «Ä À ÁwAiÀÄ ÀÄß ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ÀæªÀiÁt ÀvÀæªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ ÄvÀªÀÄä è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À ÀÄß MzÀV ÀÄvÀÛPÉÆÃgÀÄvÉÛà É. 1. C sàåyðaiàä ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛGzÉÆåÃUÀ : 2. C sàåyðaiàä ÀéAvÀ ÀܼÀ UÁæªÀÄ : vá ÆèPÀÄ : f Éè : 3. C sàåyðaiàää ºÀÄnÖzÀ ÁAPÀ ªÀAiÀÄ ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ÀܼÀ : 4. C sàåyðaiàävàazé/vá Ä/ ÉÇõÀPÀgÀ/ Àw/ Àwß ºÉ ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛGzÉÆåÃUÀ GzÉÆåÃUÀªÀÅ ÀPÁðj / CgÉ ÀPÁðj : ÁªÀðd PÀ G ݪÉÄ : SÁ ÀV : 5. C sàåyðaiàä Àæ ÀÄÛvÀ «¼Á À : ( ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ) 6. C sàåyðaiàäsáaiàäa CAZÉ «¼Á À : 7. C sàåyðaiàä ±Á Á ²PÀëtzÀ ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ÁæxÀ«ÄPÀ : ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ : ËæqsÀ : 8. C sàåyðaiàä ºÁUÀÆ C sàåyðaiàävàazé/vá Ä/ ÉÇõÀPÀgÀ (vàazé/vá ÄfêÀAvÀgÁVgÀ zàý è) Àw/ ÀwßEªÀgÀMlÄÖ ªÁ ðpàdzáaiàäj è ªÀÄÆ UÀ½AzÀ : 1. ªÉÃvÀ À (ªÉÃvÀ À ±ÉæÃtÂ) : 2. d«äã À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ : 3. EvÀgÉ ªÀÄÆ UÀ½AzÀ : 9. DzÁAiÀÄvÉjUÉ ÁªÀwzÁgÀgÉ? : 10. ÀA ÀvÀÄÛvÉjUÉ ÁªÀwzÁgÀgÉ? ; 11. ªÀiÁgÁlvÉjUÉ ÁªÀwzÁgÀgÉ? : ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀWÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ É À ßAzÀMzÀV À ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ À ÀUÉ w½zà ªÀÄnÖUÉ ÀvÀåªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ PÀ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹ WÉÆà ÀÄvÉÛà É. ÀܼÀ : ÁAPÀ: vàªàää «zséãaiàä (C sàåyðaiàä À») 10

11 ªÉÄÃ É MzÀV À ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉJAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C ÀvÀåªÉAzÀÄzÀÈqsÀ ÀlÖ èc ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ zàþ ÁVgÀÄvÉÛà É. vàazé/vá Ä ÉÇõÀPÀgÀ À» (vàazé/vá ÄfêÀAvÀªÁVgÀ zàý è) Àw / ÀwßEªÀgÀ À» E âgàä ÀܽÃAiÀÄ ÁQëUÀ¼ÀÄ C sàåyðaiàä ªÀÄvÀÄÛvÀAzÉ/vÁ Ä/ ÉÇõÀPÀgÀ/ Àw/ ÀwßEªÀgÀ ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ À»AiÀÄ ÀÄß ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw ÀÄvÉÛêÉ: ÁQëUÀ¼À À» 1. ( ÀÇtð «¼Á ÀzÉÆA UÉ) 2. Àj²Ã Á ÀæªÀiÁt ÀvÀæ 1. ²æÃ/²æêÀÄw : EªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àw/ Àwß ²æÃ/²æêÀÄw/ PÀĪÀiÁj JA ĪÀªÀgÀÄPÀ ÁðlPÀgÁdåzÀ f ÉèAiÀÄ «sáuà UÁæªÀÄ/ ÀlÖt/ ÀUÀgÀzÀ è ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛEªÀgÀÄd ÀgÀ ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj: EªÀgÀ ÉÇõÀPÀgÀÄEªÀgÀÄ ÀPÁðjDzÉñÀ ÀASÉåJ ïqà Æè år 251 ¹J 94, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ÁAPÀ: gà ÀéAiÀÄd ÀgÀ ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄÃ Ä ÀÛgÀzÀ è(creamy layer) gàäªàå èªéazàä ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÀܼÀ : vàºà¹ã ÁÝgï ÁAPÀ: vá ÆèPÀÄ ÀÆZÀ É-1 EzÀgÀ èg ÀAiÉÆÃV À ÁVgÀĪÀ ÁªÀiÁ Àå ªÁ¹ JA ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d ÀvÁ Áæw zsàåpá ÄzÉAiÀÄ 20 Éà C ÀÄZÉÒÃzÀzÀ è ÀCxÀðªÀ ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. ÀÆZÀ É-1 Àj²Ã Á ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÃqÀĪÀC üpàèvàc üpájaiàää ÀPÁðjDzÉñÀ ÀASÉå. J ïqà Æè år 251 ¹J 95, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ: gà ÀéAiÀÄ ªÉÄÃ Ä ÀÛgÀzÀªÀgÀ ÀÄßUÀÄgÀÄw À Ä UÀ ü Àr À ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ Àr¹PÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉà ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 11

12 C ÀÄ AzsÀ-5 ÀªÀÄÆ É - 2 UÁæ«ÄÃtC sàåyð ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æÃ/û²æêÀÄw gàªàgà ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ Àw/ Àwß, ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj: f Éè vá ÆèPÀÄ UÁæªÀÄzÀ è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀEªÀgÀÄMAzÀ ÉÃvÀgÀUÀw ÄAzÀ vàgàuàwaiàäªàgéué f Éè vá ÆèPÀÄ ÀlÖt ±Á ÉAiÀÄ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁr ªÀµÀð ÀqÉzÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ègwûãtðgávgàäváûgé. F ±Á ÉAiÀÄÄC sàåyðaiàäää ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀCªÀ üaiàä èpà ÁðlPÀzÀ ËgÀ- UÀªÀÄUÀ¼À C ü AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁPÀ ÁðlPÀ ËgÀ À séuà¼à C ü AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄÄ è üðµàö Àr¹zÀ MAzÀÄzÉÆqÀÝ ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀ, ÀtÚ ÀUÀgÀ ÀæzÉñÀCxÀªÁ ÀjªÀvÀð É ºÀAvÀzÀ ègàäªà ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ÀæzÉñÀzÀ èvàäû. ( À») ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÉÄÃ Ä gàädä PÉëÃvÀ æ ²PÀëuÁ üpáj 12

13 C ÀÄ AzsÀ-6 PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå ÀAUÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æà / ²æêÀÄw gàªàgà ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / Àwß ²æÃ/ ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj: f Éè vá ÆèPÀÄ UÁæªÀÄzÀ è ªÁ ÀªÁVgÀĪÀEªÀgÀÄ vàgàuàw ÄAzÀ vàgàuàwaiàäªàgéué ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ±Á ÉAiÀÄ èpà ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ÀæªÀiÁtÂÃPÀj À ÁVzÉ. ÁAPÀ: ÀܼÀ : ªÀÄÄSÉÆåà ÁzsÁåAiÀÄgÀ À» ªÀÄvÀÄÛ ÀA ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ÀÆZÀ É: C sàåyðuà¼àä MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ À ±Á ÉUÀ¼À è ªÁå ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ è ±Á ÁªÁgÀÄ ÀævÉåÃPÀ PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå ÀAUÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ À è À ÉÃPÀÄ 13

14 C ÀÄ AzsÀ-7 f ÉèAiÀÄ. vá ÆèQ À. UÁæªÀÄ / ÀlÖtzÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ. ÀܼÀ- ÁAPÀ:- ºÉ ÀgÀÄ. C¹ ÉÖAmï PÀ«ÄµÀ Àgï f Éè G À «sáuà ÀPÁðj ÉêÉAiÀÄ ègàäªà C sàåyðuà¼àä ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ «Äà À ÁwUÉ À è À ÉÃPÁzÀ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ C ÀÄ AzsÀ-J ÀéUÁæªÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (C ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) ªÉÄÃgÉUÉ) (5(2) Éà AiÀĪÀÄ ÉÆÃr) ( ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ÃrPÉUÁVPÀ ÁðlPÀ ÀDªÀðd PÀGzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ è «Äà À Áw) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013) ²æà / ²æêÀÄw.. gàªàgàä. gàªàgà ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄPÀ ÁðlPÀgÁdåzÀ f ÉèAiÀÄ vá ÆèQ À.. UÁæªÀÄ / ÀlÖtªÀ ÀÄßvÀ Àß ÉêÁ ÀÄ ÀÛPÀzÀ èvà Àß ÀéUÁæªÀÄ / ÀܼÀ JAzÀÄ WÉÆà ¹gÀÄvÁÛgÉ. ÉêÁ ÀÄ ÀÛPÀzÀ ègàäªà ÀªÀÄÆzÀ ÀÄß Á ÀÄ RÄzÁÝV Àj²Ã ¹zÉÝÃ É ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄÆzÀÄ ÀÄ ÀÛPÀzÀ èevéûazàä ÀévÀB ªÀÄ ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛà É. ÁAPÀ: PÉÌ ªÀÄÄAZÉ ÉêÁ ÀܼÀ: ÉêÀÄPÁw Áæ üpájaiàäªàgà À» ÁAPÀ: ºÉ ÀgÀÄ: ÀzÀ ÁªÀÄ: 14

15 C ÀÄ AzsÀ-8 GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT Office of the Deputy Director, Department of Sainik Welfare & Resettlement (Karnataka) No: Date: CERTIFICATE This is to certify that Sri/Smt/Kum. is an applicant for in Karnataka is the spouse/ son / daughter of No.. Rank. Name who died / was permanently disabled while in service according to the certificate issued by Defense Authority. He did/ was permanently disable on Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records is: Place: Date: District.. Signature of the Deputy Director Department of Sainik Welfare & Resettlement 15

16 C ÀÄ AzsÀ-9 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀC üãpàèvàeáõ À À ÀASÉå: ¹D ÀÄE 115 É É 2005, ÁAPÀ CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES This is to certify that Sri/Smt/Kum son/wife/daughter of Shri Age. old, male/female, Registration No is case of He/She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing disabled/mental Retarded and has % ( percent) Permanent (physical imparitment, visual impairment, speech & hearing impairment) in relation of his/her.. Note : 1. This condition is progressive/non progressive/likely to improve/not improve. * 2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of. Months/years. Strike out which is not applicable. (Recent Attested Photograph) Sd/- Sd/- Sd/- (Doctor) (Doctor) (Doctor) Seal SealSeal Sigature /Thumb impression Of the disabled person Countersigned by the Medical Superintendent CMO/Head of Hospital (with seal) 16

17 C ÀÄ AzsÀ-10 gádå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ÀPÁðj ËPÀgÀgÀÄ À è À ÉÃPÁzÀ gápéëã ÀuÁ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw..DzÀEªÀgÀÄgÁdå / PÉÃAzÀæ ÀPÁðgÀzÀ è...( ÀzÀ ÁªÀÄ)... E ÁSÉAiÀÄ èsáaiàäa/váváì PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀÄß ÁAPÀ:...jAzÀ...gÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆA gàäªàgàä. EªÀgÀÄ 2015 Éà Á ÀUÉeÉmÉqï ÉÆæ ÉõÀ Àgïì ÀjÃPÉëÃUÉCfðC ÀĪÀÄw ÃrzÉ. ÉêÀÄPÁw Áæ üpájaiàäªàgà À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ ÁAPÀ: ÀܼÀ: CERTIFICATE TO BEFURNISGED BY THE STATE/CENTRAL GOVT SERVANTS Certivied that Sri/Smt holds apermanent/temporary Post under the State/Central Govt as..(designation) in the Dept. of from to. He/She is permitted to apply for the Gazetted Probatiner s Examination Date: Place: Signature of the Appointment Authority with Seal 17

18 5) À.eÁ., À. ÀA, ÀæªÀUÀð-I, ÀæªÀUÀð-IIJ, ÀæªÀUÀð-II, ÀæªÀUÀð-IIIJ ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÀUÀð-III «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è ÀA A üvà ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼À ÀÄß UÀwÛ ÀĪÀÅzÀÄ. 6) «±ÉõÀ ZÉÃvÀ ÀgÀÄCAUÀªÉÊPÀ åzà UÉÎ (±ÉÃ. 40% LV (Low Vision) OL,BL (Locomotor Disablity) ºÁUÀÆ HI (Hearing Impairment), ÀÆPÀÛ Áæ üpágà AzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀæªÀiÁt ÀvÀæ À è ÀĪÀÅzÀÄ. 7) ÉÊ PÀ ÉÃªÉ ÄAzÀ qàäuàqéaiàiázà / ªÀÄÄQÛ ºÉÆA zà UÉV À ÀæªÀiÁt ÀvÀæ (ªÀiÁf ÉÊ PÀ «Äà À ÁwPÉÆÃjzÀÝ è). 8) PÀ ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ / UÁæ«ÄÃtC sàåyð «Äà À Áw AiÀÄ ÀĪÀªÀgÀÄCªÀ±ÀåzÁR ÁwMzÀV ÀĪÀÅzÀÄ. 9) CfðAiÀÄ èewûãa À Á ï ÉÆÃmïð ÉÊf ÀJgÀqÀÄ sáªàavàæuà¼à ÀÄß ÁÌöå ï ªÀiÁrC ï ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀ ÉÃPÀÄ. 10) Cfð ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄßdªÀiÁ ªÀiÁrzÀ UÉÎ ZÀ ï ÀæwAiÀÄ ÀÄßC ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 11) E âgàäuàtå ªÀåQÛUÀ½AzÀ ÀqÉzÀUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ÀqÀvÉ ÀæªÀiÁt ÀvÀæUÀ¼ÀÄ é ÀæwUÀ¼À è. 12) C sàåyðuà¼àä D ï ÉÊ ï À è CfðUÀ¼À ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉÃPÁgÀtPÉÌ ªÀiÁå ÀÆåAiÀÄ ïcfð ¹éÃPÀj À ÁUÀĪÀÅ è ºÁUÀÆ «¼ÀA sà ªÀiÁr gàäªà CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj ÀĪÀÅ è 13) F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀÄß C ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) gàavé ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀPÉÌ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ «Äà À j¹zé. 14) F ÀæPÀluÉ ºÁUÀÆ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄPÀÄjvÀÄ ºÉaÑ À ªÀiÁ»wCªÀ±Àå«zÀÝ èdaiàääpàûgàpàbéãjaiàäpéãazàæ ÁÜ PÀ ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹ âa ±ÁSÉ C üãpàëpàgà ÀÄß ÀA ÀQð À ºÀÄzÀÄ. zàægàªátâ ÀASÉå ºÁUÀÆ À±ÀÄ Á É ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÁ E ÁSÉAiÀÄ ªÉ ï «¼Á À : ÀÄß ÀA ÀQð ÀĪÀÅzÀÄ. 18

19 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀPÁAiÀiÁð AiÀÄ, À±ÀÄ Á É ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÁ E ÁSÉ, 1 Éà ªÀĺÀr, À±ÀÄ Á Á sàªà À, ¹..LPÀbÉÃjJzÀÄgÀÄ, ¼Áîj gà ÉÛ, ºÉ Áâ¼À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀæPÀluÉ ÀASÉå:D À ÀA:J-5:«ªÀ-02: ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁAPÀ: D ï ÉÊ ï CfðUÀ¼À ÀÄß ¹éÃPÀj À Ä UÀ Àr À ÁzÀPÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ: C ü ÀÆZÀ É «µàaiàä C ÀÄZÉÒÃzÀ 371(eÉ) gàavépà Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ è sàwðaiàiáuàzé G½zÀ 61 À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀÄßvÀÄA Ä CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé ¹gÀĪÀÅzÀÄ. F PÀbÉÃjAiÀÄC ü ÀÆZÀ É ÀA. D À ÀA/¹ âa -2/«ªÀ-66/ ÁAPÀ: gà è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ Cfð ÀªÀÄÆ ÉAiÀÄ ÀÄßD ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ PÀ Áåt-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ sàwðaiàiáuàzé G½zÀ 61 À±ÀĪÉÊzÁå üpájuà¼à UÀÆæ ï-j ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÁAPÀ: gÀ ÀAeÉ 5.00 WÀAmÉAiÉƼÀUÁVCfðAiÀÄ ÀÄßD ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ sàwð ªÀiÁr, CfðAiÀÄ ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄßPÀ ÁðlPÀgÁdåzÀAiÀiÁªÀÅzÉà CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À è(e-payment Post Office only) C è ÁªÀw À Ä w½¹zé, E èªázà ècavàºà CfðUÀ¼À ÀÄß wgà ÀÌj À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ÉêÀÄPÁwPÀÄjvÀÄC ü ÀÆZÀ É, Cfð ÀªÀÄÆ É ªÀÄvÀÄÛ CqÀPÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ½UÁV PÀ ÁðlPÀgÁdåzÀ ÁAPÀ:-----gÀ ègádå ÀvÀæzÀ èºáuàæ E ÁSÁ ªÉ ï ÉÊmï À è ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼À ÀÄß ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀå ÉêÁ E ÁSÉ ºÁUÀÆ ÀzÀ «ÄvÀÛCzsÀåPÀëgÀÄ, E ÁSÁ DAiÉÄÌ À«Äw, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 19

20 ªÉ ï ÉÊmï «¼Á À PÀæ. ÀA E ÁSÉAiÀÄ ºÉ ÀgÀÄ ªÉ ï ÉÊmï «¼Á À 1 À±ÀÄ Á Á ªÀÄvÀÄÛ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÉêÁ E ÁSÉ 2 PÀ ÁðlPÀPÀÄj ªÀÄvÀÄÛGuÉÚC üªàè Ý UÀªÀÄ AiÀÄ«ÄvÀ 3 PÀ ÁðlPÀPÀÄPÀÄÌl ªÀĺÁ ªÀÄAqÀ½ 4 PÀ ÁðlPÀ À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ÀjµÀvÀÄÛ 20