KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY PÀ ÁðlPÀ gádå PÁ ÀÆ ÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄ SARVODAYA LAW COLLEGE, BANGALORE ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ ÀÆ ÀÄ PÁ ÉÃdÄ, ÉAUÀ¼ÉÆgÀÄ. IV Sem

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY PÀ ÁðlPÀ gádå PÁ ÀÆ ÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄ SARVODAYA LAW COLLEGE, BANGALORE ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ ÀÆ ÀÄ PÁ ÉÃdÄ, ÉAUÀ¼ÉÆgÀÄ. IV Sem"

Bản ghi

1 Subject: BANKING LAW I Answer Any One of the following - 07 X 01 Marks 1. Discuss the functions of commercial banks in India. ságàvàzà è ªÁtÂdå ÁåAPÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß ZÀað¹. 2.What is endorsement? Explain different types of endorsement.»a gàºà JAzÀgÉà ÀÄ? ««zsà jãwaiàä»a gàºàuà¼à ÀÄß «ªÀj¹j. a) Cheques ZïPïUÀ¼ÀÄ b) Credit Card. PÉærmï PÁqïð

2 Subject: PUBLIC INTERNATIONAL LAW 1. What are the sources of International Law? Explain how decisions of International Institutions as a source of International Law. CAvÀgÀgÁ ÖçAiÀÄ PÁ ÀÆ À ªÀÄÆ UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? CAvÀgÀgÁ ÖçAiÀÄ ÀA ÉÞUÀ¼À wã ÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀgÀgÁ ÖçAiÀÄ PÁ ÀÆ À ªÀÄÆ JA ÄzÀ ÀÄß «ªÀj¹. 2.Explain the powers and functions of the General Assembly of United Nations. «±Àé ÀA ÉÞAiÀÄ ÁªÀiÁ Àå À séaiàä C üpágà ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. a) What is Asylum? Explain different types of Asylum. C±ÀæªÀÄ JAzÀgÉà ÀÄ? C±ÀæªÀÄzÀ ««zsà ÀæPÁgÀUÀ¼À ÀÄß «ªÀj¹. b) A factory situated in state X releases poisonous gas. This is carried away by wind to the territory of the neighboring state Y and caused heavy loss there. Can state X be held responsible for the loss to Y. X gáµàæzà ègàäªà MAzÀÄ PÁSÁð ÉAiÀÄ «µàaiàääpàû C ªÀ ÀÄß ºÀÆgÀºÁPÀÄvÀÛzÉ. D «µàaiàääpàû C ªÀÅ ÀPÀÌzÀ gáµàøçzà Y UÉ ºÀgÀr C è ºÉaÑ À ÀµÀÖªÀ ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ Y gáµàæzà ÁèzÀ ÀµÀÖPÉÌ X gáµàöªà ÀÄß ºÉÆuÉAiÀiÁV À ºÀzÉÃ? zsàðj¹j.

3 Subject: HUMAN RIGHTS 1. Define the meaning of Human Rights? Explain the origin and development of Human Rights. ªÀiÁ ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ÀÄß ªÁåSÁå ¹? ªÀiÁ ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ÀÄß «ªÀj¹. 2. Enumerate the powers and functions of UDHR (Universal Declaration of Human Rights). ªÀiÁ ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ÁªÀðwÛPÀ WÉÆõÀuÉ UÉÎ n Ààt gé Äj a) World Health Organization. «±Àé CgÉÆÃUÀå ÀA ÉÜ. b) Slove : X a boy of 22 years was arrested on suspicion of theft. Next day his dead body was found with multiple injuries on railway track. Can the boy s relative claim compensation? Decide. X JA E ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀ À ÀÄß ÉÆà ÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ ÀzÀ C ÀĪÀiÁ ÀzÀ ªÉÄÃ É A ü¹zàgàä. ªÀÄgÀÄ À ɼÀîUÉ ºÀÄqÀÄUÀ UÁAiÀÄUÀÆAqÀ ªÀÄÈvÀ zéãºà géê é ºÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ É PÀArvÀÄ. D ºÀÄqÀÄUÀ À ÀA A üpàgàä ÀjºÁgÀ PÉüÀ ºÀÄzÀÄ. zsàðj¹.

4 Subject: INSURANCE LAW 1. Discuss the importance of insurable interest in the contract of insurance. «ªÀiÁ M ÀàAzÀzÀ è À «ªÀiÁ»vÁ ÀQÛAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ ÀÄß ZÀað¹j. 2. What is premium? Under what circumstances it can be recovered back.? «ªÀiÁPÀAvÀÄ JAzÀgÉà ÀÄ? AiÀiÁªÀ ÀAzÀ sàðuà¼à è CzÀ ÀÄß»A gàäv ÀqÉAiÀÄ ºÀÄzÀÄ. a) Assignment of life insurance policy. fãªà «ªÉÄ Á ¹AiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ. b) Decide the following case : City insurance Company has issued a life policy to Shankar. Later the Company increased the premium of the policy and asked Shankar to pay the premium. Can the Company does so? ¹n «ªÀiÁ PÀA À AiÀÄÄ ±ÀAPÀgï UÉ fãªà «ªÀiÁ Á ¹AiÀÄ ÀÄß ÃrzÉ. ÀAvÀgÀ PÀA À AiÀÄÄ «ªÀiÁ PÀAvÀ ÀÄß ºÉaѹ ±ÀAPÀgï À ÀÄß PÀAvÀÄ PÀlÖ Ä PÉýzÉ. PÀA À AiÀÄÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ ºÀÄzÉ?

5 Subject: RIGHT TO INFORMATION 1. Give an account of right to information prior to the RTI Act ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ ÄzÉ 2005QÌAvÀ ªÉÆzÀ Ä ªÀiÁ»w ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀQÌUÉ ÀA A ü¹zà avàætªà ÀÄß Ãr. 2. Explain the salient features of the commission of Enquiry Act 1952 and Discuss its powers. «ZÁgÀuÁJAzÀgÉà ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C ü AiÀĪÀÄ 1952 gà ÀæªÀÄÄR PÀëtUÀ¼À ÀÄß w½¹ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C üpágàuà¼à ÀÄß ZÀað¹. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀPÉÌ ÀAQë ÀÛ n Ààt gé Äj. A) Write a note on Record Officer. C ü ÉÃR Á üpájaiàä UÉÎ n Ààt gé Äj B) An applicant intends to file an application under RTI before a public authority to know the details of assets income and details of the bank accounts of a Government employee. Advice him. CfðzÁgÀ ÀÄ ÀPÁðj ËPÀgÀ ÉÆ â À D¹Û DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁåAPï SÁvÉUÀ¼À ÀÆt𠫪ÀgÀªÀ ÀÄß ÁªÀðd PÀ Áæ üpágà AzÀ ÀqÉAiÀÄ Ä GzÉÝò¹zÁÝ É. DvÀ UÉ À ºÉ Ãr.