Al-Hadi Mag 13

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Al-Hadi Mag 13"

Bản ghi

1 ºFb U w «b OU Ë«üîd t ßLOl ±πov Ë u Kv Øq w Æb d. > Os bí Kw... 2 ( U ßu «Kt, ±U ºMt ±s b Y!), ËÅUÊ DMt Ë d t Ë Hk ºU t îdã ±s «c u» ØLU ªdà ±s «ANd) ÆU U d: πu d s b «Kt «_ BU Í: ( c«nd ±CUÊ ±s ÅU NU Á ËÆUÂ Ë œ«î ±s OKt ICw OU Ot Ë U±t, ËØOn Bu u«mu Ë u«mu Ib ËÍ s «M w - Æu t Ot «BUzLuÊ Ë πu Ot «LªKBuÊ. NU «LR±MuÊ, KOMU Ê HJd ØOn c««and v «u W ±s u MU Ë«ôÆ U Kv «Kt FU v IKu MU Ë LU MU, Ib ` «ªU b. NU «LR±MuÊ, s ±b uòëê LOFUÎ w Ë w îod ±s n Nd, Ë Ot e «Id Ê œß u «Kt v UœÁ ˱Fπe ± Lb Ø d ±s ßUzd «ANu. Ë Ot H ` u «πmuê Ë GKo u «MOd«Ê, Ë Ot OKW «Ib Ë«d LW Ë«LGHd... Nd u Cq «ANu, Ë«F Uœ«Ë«L dò«ot d U Dq KOMU w Øq U ö Nd ±CUÊ... Nd «Kt... Nd «døw Ad «ßö±OW IU OW Ë ªq «MU ±s ªq U ºöÂ) Ë ËÍ s Ë Fu ËÊ t ±s «MU ) Ë ËÍ Mt CUÎ: ( πe «MU ±s πe s «b U Ë ±U «K UÊ ô Mv Jr MNLU ºQ uê «Kt u«zπjr Ë«πMW Ë ºQ uê «Kt Ot «FU OW MNLU. Q±U «K UÊ d{uê «Kt NLU ANUœ Ê ô t ô «Kt Ë w ßu «Kt, Mv Jr Ot s l îbu : îbk Os d{uê «Kt NLU ËîBK Os ô Mv Jr Mw Q w Æd V OV œ u «b«w «œ U w) ËÆb ËÍ s «M w Æu t: (ô Iu t F U v: (Æq ±U F Q Jr w uô œ UƒØr) ËÆu t FU v: (Ë «ßQ p UœÍ «LR±MuÊ, KOJr U b U v «Kt ß U t Ë FU v Ë«ß GHU Á Ib ±d U U b U u«p), ËÆU Øc p KOt «ºö -: (ô Js uâ Åu±p ØOu Dd ) NU «ºö -: ( «Å X ÅUzLUÎ KOBr ßLFp Ë Bd Ë Fd Ë Kb Ë LOl IU ßu «Kt -: (±U ÅF NU ±s dë )!. ËÆU «ù±uâ «BUœ KOt Ë o «BbŸ, Ë u Ob «Bn, Ë«b u v ØKLW «u Ob Ë u Ob «JKLW Ë«FLq LU ( KBUzr d UÊ: d W Mb «ù DU Ë d W Mb IU t). Ë ºQ t FU v Ll «ALq ºQ t FU v u OIMU BOU±t ËÆOU±t Ë LU±t ËÆ u t ±MU, Ib U w «b Y: «KOKW «_îod Ë NU U LIb«LOl ±s o w «ANd). o «Kt ±s «MU Øq ßU W n n Æ W ±Ls Æb «ß u V «Fc, Ë F o «Kt w U Nd ±CUÊ Mb «ù DU n n Æ W ±s «MU S «ØU X OKW «πlfw Ë NU U «ANd Ë«u W v «Kt Ib U w «b Y: ( Ê «Kt eë q F o w îd Øq uâ ±s c«uâ «_ØOU Ë DU r) NU «LR±MuÊ, KOMU LOFUÎ U BOU w c«(ør ±s ÅUzr Of t ±s ÅOU±t ô «ELQ, ËØr ±s ÆUzr Of t ±s ÆOU±t ô «FMU. «HFq Ë«Iu, LU Æq «BuÂ Ë Ø d «πuÿ! ÆU ± d «LR±MOs Kw KOt «ºö -: MbÊ > AU U Ë«î U > Ø U» «ù±uâ Kw (Ÿ) «v ±U p «_ d LÒU ËôÁ ±Bd OπUÊ w «AOFW > > «ß d«oπow «BK` Mb «ù±uâ «ºs (Ÿ) ±CUÊ Nd «±ºUØOW > > ±I DHU ±s «B n b««bouâ... 5 > «b«à ËÆFX w NdÍ ±CUÊ Ë u«... 4 > «HIt Ë«OU... 3 > «MbË «ºMu W _zlw «πlfw Ë«πLU W ˱ KGw «LLKJW «L b... 2 Æd w c««fbœ: ØKLW «Fbœ u«±cuê «ô LU OW w døou ± πbœ «ßö Kr ±CUÊ b«w u Ob w U» Nd ±CUÊ «L U Of ±s «DFU ˫Ad, Ë LU Fq «Kt p πu UÎ s ßu«LU ±s «Hu«g ±s U ÅUzLW U ßu «Kt, IU : ØOn Ju Os ÅUzLW ËÆb ß X apple U p apple. Ê «Bu ±d ºV U W NU Ë w ÅUzLW, b U ßu «Kt DFUÂ, IU NU: ØKw, IU X: Ë«_ FU ±s «_Æu««HU AW Ë«_ FU «LU MW, Ib Ë œ Ê ßu «Kt ßLl Ë«πU d t Ë MUË ±U ô q MUË t NU «Î ±s «_Øq Ë«Ad» Ë«c w «Jö FEOr FUzd «Kt Ë«ù± MUŸ s Øq ±U MU v Ë d±u c««and ±s «FBOUÊ Ë w ±CUÊ... KOMU LOFUÎ «Bd LU MUßV Ë d±w c««and «FEOr ±s Ë Od LU ±s «_œ OW «LQ u... NU «LR±MuÊ, Ë s «bà s ËßLuÒ U ±s îö œ OW c««and «Jd r Øb U w Le «LU w Ëœ U «ô UÕ «LR±MOs, Ë Mº uõ «LFU w «bæoiw Ë«L q «dë OW Nc V «MHf Ë d O NU Ë b«nu ô Ê ANb d t), M s ±Q±u ËÊ U b U w c««and _ t ËÕ «F Uœ ËßöÕ «ù±uâ «BUœ KOt «ºö Æu t: (±s r ÔGHd t w c««and r ÔGHd t v ÆU qì ±RßÒºW «_±U Kw(Ÿ) MbÊ Bb s:

2 «ô BUô OCLMu«c p πuõ «HºNr ˱u«ÅKW «AUË OLU OMNr d «KIU ««AªBOW «Ë d Ë«ôîö Ë«ôîö Ë«u w. Ë«Øb Kv «ô Uœ Os «FKLU «ºOº U w (œ«â Kt) s ±u«åhu «FU r Ë«L Km Ë«w ±MNU «ôß IU±W ±d Cv «JALOdÍ ( HEt «Kt) Ë«LL q «FU r ºLU W «ºOb KONr «ºö w c««and. ØLU bà ßLU W «Fö±W «ºOb Le «LU w Ë«ô UÕ Ë«πu s «J Od Ë Od U ±LU Ë œ s «LFBu±Os Ë«ôß HUœ ±s «u«zt «dë OW ±s îö «ôœ OW «u«œ Ot Øb U «w ˱ Km Ë bà ONU «Å U» «ºLU W UØbË«Kv «ô LU ANd ±CUÊ Ë«U±t U b U Ë«DU W. ËÆb Cd «MbË «Ø d ±s 051 U r «Id Ê Ë«b U QßOU UzLW «q «OX KONr «ºö «c s ØU u«ouê OU Ot Ë Y «MU Ë d O Nr ôœ«ë«u Nr «Ad OW Ë«OU Nd ±CUÊ öë RËÊ «KOm Ë«ôßU OV «b W «w πv «Ê FNU «L Km w «œ«ë OH t Ë«πLU U Ë«L KGOs w Lu «LLKJW «L b K AUË Ë«b«Ë ±FNr w «ô±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) w MbÊ, bë NU «ºMu W ôzlw «πlfw LMUß W Æd» Ku Nd ±CUÊ «L U FU 8241 Ib ±RߺW U ªOW JuÊ ONU «F d U{d r ˱º I KNr. 5 «ô LU IOn «MU Ë u O Nr «LU OU Ë CLOs «ªDU W ÆBBU w «u «F Uœ««Ë «LFU±ö ˱U JLNU. 4 ªBOh e ±s «LπKf OUÊ «ô JU «Ad OW U±W «ô ö ßu«b Iq ±U ô u d u«b Kv ÅbÆt ËË«ÆFO t. 3 «ô FUœ s Iq «ôßu Od Ë«IBh «Le HW «w º ªn U FIu q Iq ±U MºV «ONr Od p ±LU Of t c««ô d. 2 I q ± Uß s ØKL U «ôz LW (Ÿ) «w Nr «v «MU Ë bâ Ë bâ «e Uœ Kv p Lu V Æu t (Ÿ) (ØKr «MU Kv Æb Iu Nr). 1 «ôæ BU w OUÊ ±FU «q «OX (Ÿ) Kv ±Ib«±U LKt «MU «MIU «w M Gw KªD U Ë«L KGOs U NU NU Ë w: Kt) w «Mπn «ô d Ë«w Y «L KGOs Ë«ªD U d U NU Ë«ô e«â «BUœ ±s ±J V ßLU W «W «Kt «FELv «ºOb Kw «ºOº U w (œ«â ßU Nr ËË b «u Nr ËØKL Nr. Ë w «ª U Ød «uåou ßLU W «ºOb «JALOdÍ Os K U{d s u ONU ßLU W «Ld l «_ Kv «ºOb «ºOº U w œ«â Kt ˱ KGw «LLKJW «L b Ë«πLU W «πlfw _zlw «ºMu W «MbË ºöÂÏ KOp uâ Ë b... Ë uâ «ß ANb... Ë X w «ªU b s OÒU... ËØHv c p eò«î Ë ªd«... ßOÒbÍ U U «ºMOs... Ë«Ø U... ËßOd p ØKÒNU... ±u œ «Æ b«ë Q Ò Ì Ë«U... Øq^ EWÌ ±s EU OU p... ßOÒbÍ... º b w «uæòn... Ë«uÆu U MU «ö Ë O Iv œ s OÒp... U±ªUÎ... îu b«î... îkuœ «oò Ë«Fb«W Ë«_ U... s ËÆu p Os bí «Kt... ËØq^ OU p ËË uœ Ë DUzp Kt... Ë_ ö ØKL t... FK NU... Ë «îhu cë NU...?? ±U «Æu... ±U «Ø V... s b... Â Ë NUzNU...ËÆb LKu«Øq] ±U ußfnr Kv ±bè «ªU IOs, Ë Ø d ±s ß FOs ßMWÎ Kv «HU Ë X «cí ±U «ß DU X Øq^ ± UËô ± GCOp Ê DHw OμUÎ ±s u U IOMUÎå? Ød OμUÎ s ÅHU p ˱ UßMp... Æu OμUÎ s «LU p... Ë X «IUzq ÅUœÆUÎ... ò u ØAn w «GDU ±U «œœ îu r «_ OU ËßOÒb «LdßKOs ( ): ò{d W KwÒ Ì uâ «ªMb Fb Uœ «IKOså? u««koq... Ë u««mònu... bòà s πu p... ËÆb ÆU Op Ë C OW... Ë U... ßOÒbÍ... s ÒW U WÌ Ø V ±s Uô p... «Kt... w ± d «Ju W... ØKÒpÓ ßOÒbÍ... DU... Ë b«... ±Mc Ë b ßOÒbÍ w OX «Kt («JF W) «L U ØW... Ë Òv «ß ANUœ w ß Oq ªBOÒ p... s IOMp... s πu p... s ËÆH p Ë HU Op w ««Kt... q... ßOÒbÍ U ±Od «LR±MOs... ±s s b ±s d b «J U W Mp... s ÅHU p... s s Kw (Ÿ) d πn U±Kw Ë ºIj «IKr Os ÅU Fw...å. ô ±ö±w... ô ±ö±w... Kv p «AU d «_œ V «cí Iu : òøkòlu ±ºJX «IKr _Ø V IKr U r e e Os bí KwÒ (Ÿ) 2

3 ÅH W MOW Uù U W Kv ±U Kv t «ù ºUÊ «LR±s o UËÈ ßLU W W «Kt «FELv «ºOb «ºOº U w (œ«â Kt) Å ` Øc p FbÁ U t «ô HUŸ LMU Ft ØGOdÁ «ô ««ØUÊ ±s ÆBbÁ îdëã Hºt. Æ dá Ë NbÍ «Ot u«t Å`Ò, Ë««ËÆn º U UÎ Kv «HId«Bd ±MU Ft KONr ËØUÊ «u«æn IOd«Î Os «uæn Ë îd s, Ku ËÆn {UÎ ôê b s ONU r B`, Ë u ËÆn œøu UÎ _Ê Bd ±MU Ft Fb ±u t Kv ±s Id «Id Ê Kv «FLq NU ««ØU X «uåow U c OπFq ËÆHUÎ Fb Ë U t. à «Ê ô JuÊ ËÆHUÎ Kv Hf «u«æn Ë u w {Ls» «Ê JuÊ ±ÔMÓπ]e«Î, Ku ÆU ( c«ëæn Fb ±LU w) r B`, Fr ««Nr ±Mt d UÎ «t ««œ «uåow U uæn Ë V bâ uæo t Lb, Ku ÆU (œ«í ËÆn Kv «HId«v ßMW) Dq ËÆHUÎ, Ë B` ºUÎ ««ÆBb p. < «ºR«7: ±U u «LF d w «uæn? «πu: F d w «uæn «±u : «Æ Cv O t w «uæhow, Ë«Ê r Js t ± u d l «v «UØr «Ad w r ô±u l ±s ºπOKt w «b u«ê «LcØu. «uæhow? «πu: ºπÒq Ußr «u«æn Ë u ØUÊ t ± u Ì îu ±b d W «_ËÆU Ë«NU Od ±ºπKÒW w «ºπOq «FIU Í Nq πv «Ê ºπÒq Sßr «u«æn KLU «Ê FCNU Ib «πw Ë«œÒÁ Ij. < «ºR«6: MU IU «U W NU ±uæu W Ë X «œ«åkòv w c««lºπb LU Jr «Bö? «πu: πu «ôò ««ØUÊ «LU w «LQ r ËÆHUÎ ôß HUœ «πu: πu Q Od U Ë ô πu OFNU. < «ºR«5: ««u{òq «LJKÒn w ±Q r ±πuë KLºπb r JOn r «ôß HUœ ±MNU, LFMv q πu Q Od U, Ë Fuœ «ô d LBK W «FMu«Ê w «uæn? UÊ È «LBK W w p U. < «ºR«4: «ô «LuÆu W ±FDKW ØKOUÎ ô º HUœ ±MNU, «MEOn? «πu: «± dë u w «uæn Ë ±U d«á ±s «LBK W < «ºR«3: «±uæu W ±KOμW U DV Ë «_ËßUŒ q LJMMU Ê πfq «DV d K MEOn _Ê «_ ± U W «v r LJs «ô HUŸ NU ËØUÊ IUƒ U ±u UÎ HºUœ U U «Ol ËÅd LMNU w «Lºπb. «πu: ««ØU X ËÆHUÎ Kv «Lºπb ö πu «Ol, Fr «««ß GMv «Lºπb MNU b«î U IKNU «v ±ºπb îd UÊ (±ºπö ) Ë IOW ±u«œ «îdè d b «Ê OFNU Ë A dí ±u«œ «Cq ±MNU. Nq πu p? «πu: dœòá u «Î «v «Lºπb. < «ºR«2: b MU U±l Ë Ot d ±uæu W ËØc p < «ºR«1: q «îc ±B n ±s «Lºπb Ë«LB n ±uæu Id««Lºπb œëê KLt c p LU «HFq? «πu: Ë u Of «_Åq Ë º Oq «LMHFW. «FOs «LuÆu W KLuÆu KOt ±KJUÎ Od Ko. < «ºR«01: ±U u Fd HJr KuÆn? ±s «_ËÆU, Ë IOIW «uæn w «Iºr «_Ë u «d d Ë p «LKp, Ë ±U w «Iºr «U w IOI t Kv «_ Nd LKOp «u«æn Ë «FOs «LuÆu W, Ë ±U Iu ö W ±u U NU «LuÆu KOt, Ë ª h «_Ë uæn «LºU b Ë JuÊ «U w w Od U < «ºR«9: ±U w «ÆºU «uæn? «πu: «uæn Kv ƺLOs S t ±U Iu Q±d s LU w «D IW OY u Ë b AU Øt Å` ØLU «ËÆn Kv ËôœÁ r Kv Ëôœ r r Kv Ëôœ Ëôœ r Ë Jc«. Hw DöÊ «uæn Q±q, Fr «ËÆn Kv «Lq Ë «LFbË FUÎ KLu uœ U HFq QÊ πfq IW U OW Ë ±ºUË UÎ KLu uœ ËÆn Kv b «cí ±U Ë u b Fb «uæn ± q Ê In Kv Ë bá «cí ßOu b, Ë ±U «ØUÊ LöÎ r MHBq Os «uæn «U w: Ë uœá w «uæn «ªU U «uæn ö B` «uæn Kv «LFbË U t ßu«ØUÊ ±u uœ«î Æ q p, ØLU «± q b «Lºπb s Ë b «LANb s Ë b «u b s ± öî r B`, Fr «ËÆn Kv «πu±l Os ±d s Ë ±u Å`. «πu: A d w «LuÆu KOt ±u : «_Ë : «FOOs, S «ËÆn Kv «Ldœœ Os OμOs Ë OU AU Øt Å` «uæn. < «ºR«8: ±U w dë «LuÆu KOt? «u k «Lq q «LFbË FUÎ Ls u ±u uœ U HFq UÊ πfq IW U OW Ë ±ºUË UÎ KLu uœ w «D IW OY u Ë b ËÆn Kv ±s ßOu b t ±s «ôëôœ, Ë w Å W «uæn Kv «Lq Æ q «Ê u b «JU ö d ±d«u ±I Cv «ô OU Ot, Fr Ë Ë uœ «LuÆu KOt U «uæn «ØUÊ ±s «ôëæu «ªUÅW, ö B` «uæn Kv «LFbË w Os «uæn, ØLU ««u œ KAr ±l «t ô Iv «ô ±b ÆBOd, Ëô ËÆn «ü «KNu «L dòâ. ±b ±F b«î NU ±MHFW ± KKW ±l IU OMNU, ö B` ËÆn «b s Ëô ËÆn «ô FLW Ë u U ±LU ô Hl Ot «ô U ö OMt Ëô ËÆn I i ±s Æ q «L u w Ë «UØr «Ad w. «Ê JuÊ «LuÆu OMUÎ îu OW ˱LU LJs «ô HUŸ NU Ëô F d «I i w Å W «uæn Kv «FMUË s «FU±W, Ku ÆU (ËÆHX cá «ô ±I d KLºKLOs) ÅU ËÆHÒU Ë«Ê r ËÆn Kv «ËôœÁ «BGU Ë«Ëôœ «ËôœÁ ËØU X «FOs w bá ØHv p w Io «I i Ë r Z v Æ i îd. JHw Æ i «D IW «Lu uœ s «D IU «ö IW, q JHw Æ i «Lu uœ ±s «D IW «ôë v Ls u b ±MNU Fb p, Ë «œ Æ i «FOs «LuÆu W «ØUÊ ±s «ôëæu «ªUÅW, ö B` «uæn «r I CNU «LuÆu KOt Ë ËØOKt Ë Ë OÒt, Fr ò HIN u«w œ MJr Ë ô Q r d«uîå «ù±uâ «BUœ (Ÿ). «Happle IÚ tô ËÓ«ÓO Ó U 3

4 ±s Ø U» NZ «ö W ö±uâ Kw (Ÿ): ±Ós Ô DwÓ FUÎ r Ô dâ FUÎ: ±Ós Ô DwÓ «b U r Ô dóâ «ô U W, ˱Ós Ô DwÓ «u W r Ô dóâ «I u, ˱Ós Ô DwÓ «ôß GHU r Ô dâ «LGHd, ˱Ós Ô DwÓ «AJdÓ r Ô dâ «e Uœ JLW «Fbœ ±CUÊ Ë u«nd u«b«à ËÆFX w NdÍ ±CUÊ Ë u«: < 52 u«: ØdÈ Ë U «ô±uâ FHd «BUœ (Ÿ) U 841 < 03 u«: ØdÈ Ë U ßOb U «d«or s ßu «Kt ( ) 01 b«feor «ºMw < 52 u«: «ß ANUœ «ù±uâ FHd s ± Lb «BUœ ( KOt «ºöÂ) 841 < 8 u«: ØdÈ bâ Æ u «_zlw w «IOl «GdÆb 4431 < 51 u«: ±FdØW «b Ë NUœ LeÁ r «M w ( ) U 3, Ë U «ºOb < 5 u«: ËÅu ±ºKr s IOq ßuô ö±uâ «ºOs (Ÿ) «v «Ju t U 06 < 6 u«: uâ MOs U 8 πdí < 4 u«: b«w «GO W û±uâ «LNbÍ «LM Ed ( Z) 923 u U Kw s ± Lb «ºU±dÍ «MUzV «d«l K πw (Ÿ) < 1 u«: Ob «HDd «L U < 3 u«: ±FdØW «ªMb Ë ±I q LdË s Ëœ «FU±dÍ Ob ±Od «LR±MOs (Ÿ) < 22 ±CUÊ «L U : OKW eë «Id Ê < 92 ±CUÊ «L U : ±Oöœ ßu «Kt «ºOb «LºO` (Ÿ) < 02 ±CUÊ «L U : ` ±JW 8 / ` ±Bd 02 / «LU OKW «Ib < 12 ±CUÊ «L U : «ß ANUœ ±Od «LR±MOs Kw (Ÿ) ± Q d«î πd t 04 < 91 ±CUÊ «L U : dõ ±Od «LR±MOs (Ÿ) ºOn b«d Ls s ±Kπr «Ld«œÍ «ªU w < 81 ±CUÊ «L U : eë «e u Kv œ«ëëœ (Ÿ) / Fb dë» c««ouâ b OU w «Ib «L U ØW 06. < 71 ±CUÊ «L U : eë b «J dè 2 < 21 ±CUÊ «L U : uâ «LR îu s «LNU d s Ë«_ BU w «Lb MW Ë Æb îv ßu «Kt ( ) OMt Ë Os Kw (Ÿ) < 51 ±CUÊ «L U : Ëôœ «ù±uâ «ºs «Lπ v (Ÿ) 2 / îdëã ±ºKr s IOq ßuôÎ s «ºOs (Ÿ) _ q «Ju W < 8 ±CUÊ «L U : eë «ù πoq Kv Oºv (Ÿ) < 01 ±CUÊ «L U : ØdÈ Ë U  «LR±MOs îb πw MX îu Kb (Ÿ) U «eê (01 Fb «F W Ë «ºMW «U W. ) < 6 ±CUÊ «L U : «OFW uô W «FNb û±uâ «d{u (Ÿ) 102 ( Kv Ë«W) / eë «u «Kv ±ußv (Ÿ) < 7 ±CUÊ «L U : Ë U u U V (Ÿ) r «dßu Ë ØU Kt (01 Fb «F W) < 2 ±CUÊ «L U : u w «ù±uâ «d{u (Ÿ) Ëô W Nb «LQ±uÊ «F Ußw U 102 < 3 ±CUÊ «L U : eë «LB n Kv d«or (Ÿ) «d b «_ J dë w LdØe «b «ßU : :liame )44 00( :let )44 00( :xaf krap yrubsednorb 56 KU,XA7 6WN nodnol KLd«ßKW Kv «FMu«Ê «U w: 8241 ±RߺW «ù±uâ Kw (Ÿ) Ad Nd W Bb U ±døe «b «ßU w 4

5 ±I DH U ±s «B n «BOU ØLU Ø V Kv «c s ±s Æ KJr FKJr IuÊå («Id :381). Ë v «ü W «w ±FMU ±U R b c««lfmv: ò U NU «c s ±Mu«Ø V KOJr Ë N Nr «FDg, u«d«t öë «Id Ê! «MU Ød«Kt, «U KONr «MNU ÆBÒdËÁ U_ ØU, Ë «LNr «πuÿ U BUzr Æb Kv i «Bd Ë Hk «πu«õ, Ë«BUzLuÊ r Ø d JuÊ OU b OW, t Uœ dæow Ë eøow. Ë«bË! U BOU OU Ë b«ow, Æ q Ê Ë d d «ù «œ u «Hd «NUzq, ô Æu Os «d Ë«F b, q Os «ù ºUÊ «Ld Hºt, Ë Ê Jr u«á Ë d«zeá, Í d d «ù «œ Ë Iu W «CLOd, «CLOd «w, «CLOd «ªU w Kt. Ê «BOU Uœ Æu«±NU Ê LKp Ë«u OHW «_Ë v Ë«FELv KBOU w «uåu v IuÈ «Kt FU v, v U Bö ± ö d{x cød «Kt, Ë v MNv s «H AU Ë«LMJd. ±s ÆuÈ Ë bÿ «_ ELW «B O W, Nc««Bu IdÏ U Í d«œ t Ë u Nr b dë«jlw «Bu w «ùßöâ d Ë«c««ANd EU±U LKOU ËÆb πeë«πe ±s UË GOOd «ù ºUÊ, Ëô e«±c Nr ±c V Ø V, W Rîc w Øq ßMW ±d Iu W «ù «œ, CDd» «HößHW w Ë Ë U Iu «d«fw Lt «Kt: òøqê U c««and «L U Ê w ô ö uê öê U W d» KOt, q u U{W Ë OW NU b «Ì, Ë U W OKW. Ë «œÿ NU ±s ±u«æfw «ºu. U BOU Of Fc U b OU, Ë IuÊå FKJr IuÊ «LFUÅw U BOUÂ, _Ê «BOU ÅKV MHºt, Nc s «_±d s. Ë Iu «MºHw w HºOdÁ ò FKJr «b OU, Ë p _Ê «Bu Jºd Nu «Ds Ë«HdÃ, Ë LU ºFv «MU «ANu Ë«ILUŸ «NuÈ, S t dœÿ s «_ Ód Ë«Dd Ë«Hu«g, Ë NuÒÊ cò«u w «HºOd «J Od: Ê «Bu u À «IuÈ LU Ot ±s «JºU U W s «JLW w Øq U W Rœ NU, _ t d b Ê M Hl NU, OFOg NU OU Ë b«ow «ÆOW. «F Uœ w «ùßöâ FMw îcuÿ «F b Kt FU v, Fr Ê «_ d«miuœëê v «JKOn ßu«d u««jlw  r Fd u«, Js «LºKr CU U W s «JLU, b««bouâ b«œ: u «± Lb ELW «Kt FU v ËîAO t ˱d«Æ t. «_ LU «EU d ô Bq NU «IuÈ, Ë LU Bq LU Il w «IKV ±s Ë Js MEd v ÆKu Jr Ë LU Jrå. Ë«LFMv ØLU Iu «ù±uâ «MuËÍ Ê ±ºKr ÆU «M w ÅKv «Kt KOt ËßKr: ò Ê «Kt ô MEd v Åu Ør Ë ±u«jr ºs «FUËÊ ±l «MU, ±U «AJKOU ö Ë Ê NU Ë w b Y Ê «Kt FU v Id» «F b Ot Os JuÊ ÅUœ «OIOs d n «_îö «IuÈ, Ë º Oq Ê GOd ßKuØNr ô S LUÊ Å O`. K NLuÊ ±U Fd Nr œëê îu Ë NOV d«â, Ë Rô ±U Fd uê ±FMv o, Ë Kr ºUÊ Ë Øq d«â Ks πb t ô ±MIK U R±U, Fi «MU Ë MU «üîd DKV îöæu ±FOMW, Ls «ß Kv îc u Ë BV «ö Os u±u. Ê MU «OU Kv ±FU r «IuÈ, ELp U Nd ±CUÊ, u d p «FU r o ±Fd p ºLÒU ±b ßW d{x d{u d OW «œ «AFV ˱e«Ë t Jd HºOW Ë«b, ô ±U U EdË«w Í ÆU uê ±s «Iu«Os Ë v W ±W ±s «_±r, πbë«ö Os u±u Æb Ë ºX w Ou«O wå! Ê ±s «Ds J W «ù ºU OW, ßU t b Ë ÆU Kt KOIq w ÅUzr, w ÅUzr Í w w ºU O w r Iu : ò c«u «ºd w «b Y «Ad n «cí Ë«Á «ªU Í: Ë Ê «ù ºU OW ØKNU U a «Ds ö Os u±u w Øq ßMW, O q ± Kt U a «MHf?. W ±Fπe Åö OW πv ±s cá «LFπe «w ICw Ê Ô c ±s FU «MHf «ù ºU OW, Ê «OU «B O W Ë ««OU ô ONU!å. IöÎ s Å OHW ò«ªkozå «ô±u «OW «b s Ë«OU ) 5

6 Ë«Æ d X AU ÆLd ÅMU w ßö±w «HKJOW Ë Du Ne «dƒ W «bæoiw, Ë u«d U Jq «bë «ùßö±ow, ËÆb ß o Fb MU ÅFu W w b b b«u «ANu «Fd OW w q Ib «ºU U «IºU Od ± d Ë COn: s FOg Bd «FKr Ë r FOb «HDd «L U, ØLU u b ±u«æhnr w «ô HU FOb «_{ v «L U. ±CUÊ «L U Ë u Ob «HU «LºKLOs w Øq œë «FU r «ùßö±w «Fd OW Ë«ùßö±OW Ê ªc LOl «ußuzq u Ob b«w Åu Nd «u b u «cí Io ±IUÅb «ùßöâ Ë u ONU t Ë Iu : πv Kv «bë dè ± d «Fbœ ƒ W ö ±CUÊ w «bë «Fd OW Ë«ùßö±OW, _Ê ±MNZ «Ad FW «ùßö±ow Ë Cu ±πll «uà U_ d ˱H w ±Bd «_ß o ô Øb KOt «FKLU «ªKOZ : «bø u Bd d b Ë«Åq ß U ±CUÊ Ë u Ob ±AU d «LºKLOs w Åu±Nr Ë«HU Nr FOb r. Ë OLU Kw ±U Ë Cu«± d «±b±mw «Hd Ë«ªö Ë«IKOq ±s QÊ u Ob b«w «HINU u Ob b«w ±CUÊ w «öœ «ùßö±ow «w A d w e ±s «KOq «Fb b ±s «LπU±l «HINOW. Ë U V «FKLU U_îc d Í LNu FU «dƒ W «Ad OW «B O W ±l «ºU U «HKJOW «bæoiw, ØLU Øb p Ë«ùßö±OW «üê Fb Ê Ib±X ËßUzq «dƒ W «Bd W, Ë Ib Kr «HKp Ë bâ OY r Fb MU ±U d «î ö b«u «Bu w «bë «Fd OW Ë Ë{` «FKLU Ê «ußuzq «FKLOW «b W ØHOKW IOo c««nb «M Oq Os «LºKLOs Ë r RœËÊ d CW «BuÂ Ë HKuÊ FOb «HDd «L U. ±CUÊ «L U w «bë «Fd OW Ë«ùßö±OW IOo «u b Ë«CU±s Øb bœ ±s Ø U «FKLU Ë U «H uè Kv {dë u Ob b«w Nd < «IU d - «ªKOZ: ±FEr Kb«Ê «FU r «ùßö±w, OY LJs «ß Gö NU KLOU Ë MOU LU ºU b Kv «ùßö±w, Cö s Ne «dåb «HKJOW «L Du Ë«L u«d U OU w «b b «bæoo b «ANu «Fd OW Ë w ±Ib± NU MHOc Jd «ILd «BMU w ªDT, Uù{U W v u On «ußuzq «FKLOW «b W «w FOs «LºKLOs Kv c««nb ±Oºu Ë w «ô LUœ Kv «ºU U «HKJOW «w ô LJs Ê œ«d CW «BuÂ Ë w «ô HU FOb «HDd «L U, Ë dè Ê «ußokw IOo u Ob NdÍ ±CUÊ Ë u«±s «_±u «Lº W u Ob ±AU d «LºKLOs w «_ d ˱H w ±Bd «ºU o RØb Ê u Ob b«u «ANu «Fd OW ËîUÅW «ºU U «HKJOW «bø u Lb «DOV zof U±FW «L U ØW. r b«nu Ll ØKLW «LºKLOs Ë u Ob ±AU d r îö cá «_ U ØKt, Kr Fb MU c öæu w c««a X Ë«ô IºU w œ«d CW ±s SÊ ËßUzq «ô BU «üê Ø Od ˱ Fbœ Ë«ª d M Iq w u«ê ±FbËœ Os «FU r JuÊ Nr ƒ Nr Ed«Fc «ô BUô Os «_ÆDU «ùßö±ow w p «uæx, Ë «ØUÊ «FKLU Ë«HINU w «LU{w Æb U u«_ q Øq ÆDd Ê u Ob ±AU d Ë u NU «LºKLOs w Øq ±u OU Nr. «u b Ë«CU±s Os «LºKLOs, _Ê ±s «Jr «Ad OW KF Uœ«, q ±s d U M s R±s QÊ u Ob b «BuÂ Ë IU KCu«j «Ad OW ºU b Kv IOo «ILd «BMU w «ùßö±w «cí «Æ d MUÁ Ë s d o W ËßOKW îdè, Ë COn «bø u Ë«Åq: Øq ±U NLMU «üê u Ê Io «Nb ßu«s d o úßn r ªdà v Oe «MHOc v «üê. ±JKn ±Uœ U, Ë r «Nb «_ßLv «cí ºFv c««ladëÿ v IOIt ô t JuÊ ±NL t «_ßUßOW ƒ W ö Nd ±CUÊ «L U, Ë r Ê «LAdËŸ Od «L U w Øq «bë «Fd OW Ë«ùßö±OW, Ë RØb Ê «ußuzq «FKLOW «_ d ˱H w ±Bd «_ß o d V u «üîd u Ob b«w Nd ±CUÊ FUËÊ Ë«V «bø u ± Lb ßOb MDUËÍ Oa B ` ±s «ºNq b«mhoc ±U Ho KOt «KπMW. «Dd IW Ë «LMNZ «cí ß F Lb KOt w u ƒ W «Nö ±s b±nu, Ë Fb p Ë I dõ «bø u Kw LFW AJOq πmw L q «FU r «ùßö±w Ë Ho Kv «ùßö±ow ±A døw ±FU w e ±s «KOq. Ë«u Ob Os «bë «w A d w e ±s «KOq ±DKV d w, Ë«bË «Nb «ºU±w u Ob ±AU d «LºKLOs Ë r RœËÊ d CW «BuÂ.. «L Du Ë«Lu uœ U OU w ±FEr «bë «Fd OW Ë«ùßö±OW ºU b Kv IOo SÊ «ºU U «HKJOW ô FU ±l cá «dƒ W ØLU Ê «dåb «HKJw «ußokw «Ad OW b b b«u «ANu «Fd OW ËîUÅW Nd ±CUÊ «L U, «bë. :Ë «ØU X «dƒ W «Bd W w «ùßö±ow LJs Ê r w œæuzo ±FbËœ w OKW «dƒ W MU Kv ±AU b«øq Ë«ùßö±OW u X «FU r «ùßö±w v Æd W ÅGOd, Ë«ô HU Os «bë «b Y ªb c««nb «M Oq, ußuzq «ô BU Os «bë «Fd OW c«±dkv d w IOo b Oq Ë Iu : c«±dkv ±AdËŸ, Ë«FKr Nd ±CUÊ Ë u Ob «HUô «LºKLOs FOb «HDd «L U, Ë RØb Ê U l ªb±W «LºKLOs. Ë«πLU Od «w DU V u Ob b«w ± HIW ±l ±IUÅb «ùßöâ Ë u ONU t «w RØb Kv {dë u On Øq Kr «Lπdœ Ë«w Qîc NU Fi «bë «ùßö±ow «üê r Fb ±MUß W KFBd Ëô bæw. Ë RØb «bø u «DOV Ê ƒ W «FOs «HU cá «bë w LKOW «ß DöŸ «_ KW, Ë b b b«w «ANu «Fd OW u Ob b«w ±CUÊ Kr ßö±w ± πbœ 6

7 U MºOo ±l KLU «LºKLOs w «FU r «ôßö±w. IOo c««nb ±s ±d«fmu «LFUÅd s HENr «Kt FU v, «J Od «d«q «ºOb ± ºs «D U Uzw «JOr. Kv ±q «ºFw «LºKLOs Ë«Uœ r, ËØUÊ ±MNr w «IdÊ «LMBd ßLU W «Ld l «AOFW «FEU ˱U «u«ioo c««kr («Nb ) πºob«î u b «öœ. > «NUœÍ: c«ëæb Lq ËßFv ±d«l ±s «KOq JuÊ NU ƒ W îuåw uô U «Ld«Øe «ùßö±ow «Lu uœ w cá úækou «ùßö±ow w «LMU o «w ô A d ±l «FU r «ùßö±w w e ±Oºu «üê ±l Ib «ô BUô «ºKJOW Ë«ößKJOW.. Ë U Mº W Ë ö «LºRË Os w «FU r «ùßö±w EW «u, Ë c«±d «LJd±W Ë Í ±JUÊ îd ±MUßV u v b b b«u «ANu «Fd OW, «_ß U JKOW Åu «b s πu±fw «_ d ÆU±W ±dåb ßö±w w ±JW ±AU d «LºKLOs w Uœ«Nr I dõ «bø u ± Lb ßOb Lb «LºOd «ANu «Fd OW îuåw u Ob NdÍ ±CUÊ «L U Ë Í «πw u Ob ±dåb ßö±w Ë IOIU Nb u Ob b«w t Ë RØbÁ «ºU U «HKJOW. «_îc dƒ W ªh Ë «MOs îuåw «±U FU {X ƒ NLU ±l ±U Iu «_ Ne «FKLOW «w ºU b Kv p r Fb ±LJMW «üê, Ë U U w ô πu Ë MU RØb «bø u MDUËÍ Ê «dƒ W U FOs «Lπdœ, Ë FOb«s «DO W «w uåq v «IOIW Ë v ±U Fuœ U MHl Kv «LºKLOs LOFU. «ANu «Fd OW b b«œæoiu, _Ê c««fuëê «BUœ «LªKh t LU Á «Ad FW «ùßö±ow «LFUÅd s w b b b«w Nd ±CUÊ Ë OdÁ ±s «FKLU «L ªBBOs w Ku «HKp Ë«_ ÅUœ «πu W U FUËÊ ±l INU «b W LJs «LºKLOs «üê ±s IOo c««nb.. c p Nu DU V MBV îolw Ø Od w ±døe «Lb MW ËîBuÅUÎ «w ºODd KONU «ùßö±ouê, ± q «FUÅLW Id, «πlfou «b MOW Ë«_ d«œ w u l «BbÆU, Ë Iu Fi «Kb U Nd «ô HU «v «HId«Ë±ºU b Nr. ˱s MU ºFv «πlol «v MAOj LBU W «L ªUÅLOs Ë«Lª KHOs Ë ºOUÊ «LAJö Ë«ªö U ØLU t IOIW LU OW w Ê ±CUÊ Nd «ºU±` Ë«L W Ë«ùîU ˱πOμt dåw îouâ «HId«Ë Id «_ d«kv ±ª Kn ±c«nr, «MUÆi Os KLU OW ßOUßOW Ë«e«Â œ Mw DdÍ. UË X «ß JAU OFW «_ u««d±cu OW w døou, Kv «d r ±s «ªKOZ «DKIX ±s «IU d «v døou w u W Kv ±b NU Ëîö «πu W Ë Uœ ±U d Hl º W «L OFU w ± ö Ol «Ku U AJq Ø Od, Ë Kv «Ku U «w BMl w œ«îq «LD a «døw. COd «Ku U ±s «IöË v «IDU n Ë «JöÃ Ë Od U ±s «v d «Os «LπHn, Ë u«ÿ v ±s «LJºd«, ˱MNU «πu ˱U Ke Iu πll «Lu u««fuâ û DU KONU îö «ANd «L U, Uù{U W d«znu Ë HDdËÊ KONU OLMUÎ U dßu ÅKv «Kt KOt ËßKr ˱s «_ d«±s «LºKLuÊ îö «ANd «Jd r, Ë LNU «Lu Q u«nu I q «_ d«kv «πu W º o «ANd «L U Fd «Lu«œ «Gc«zOW «w I q KONU ËÆ q Ku Nd ±CUÊ, ËË o ±U ô Et ±u b «ªKOZ, SÊ «L U ºl LμU «_ ªU, Ë ONU r Ib r FU «ù DU KHId«±πU UÎ. ± UË W Bq «b s s «bë W, ô Ê Nd «Bu u b «HdÆU «ºOUßOOs w c««kb «cí AJq «LºKLuÊ 99% ±s ßJU t. ANd ±CUÊ «L U ËÆFt «ªU Kv «OU w «Lπ Ll «døw, FKv «d r ±s Ê «bë W «døow Fb ±s «bë «L Abœ w D Oo «FKLU OW, w < Id t b «d Ls: GLd døou «FKLU OW u b «ºOUßOOs Ë BU ` «L ªUÅLOs Ë ºFb «HId«u«±CUÊ «ù LU OW 7

8 Ø Od«±s «πb «ºOUßw Ë«b Mw. Ë w Nd «BOU KuÊ «OU Ë πm uê «Jö s «πu» Ë«L π U, Ë u «Lu{uŸ «cí Od «_ e ±Pœ» «ù DU KHId«Ë bà «ºOUßOuÊ s «ANd «L U Ë«U a Ë«HKºHW «ùßö±ow. Ë Kv «BFOb «ºOUßw IOr Fi îu KJ V Ë«LD u U ±s «Id Ê «Jd r v Ø V «HºOd Ë«b Y «b MOW, ØLU d Hl º W ± OFU «LMAu ««b MOW, Ë r MEOr ±Fd ßU U Y «d«±z «b MOW Ë öë «Id Ê Ëœ Ë «HºOd Ë«u k Ë«_ U Ob Ë«_ öâ s OU ªBOU ßö±OW, ±U «L DU «ùßö±ow e b ±s îö «MNU Ë w «LºU. Ë Y Ne «ù öâ «_ U Ob «b MOW «Id Ê Ë«ù öê s ßU W «ù DU Q «Ê «LGd» Ë FCNU Ib œ ËßU œ MOW ØNb W Ls A dí «πd b u««and Ë w «KHe u U Ë«ù «U r öë «Jd r, U J U W s ±FU w ±CUÊ Ë Fi «B n u Ÿ «Id Ê «Jd r «HU ö±w Ë º o «ù öâ «døw «ANd w Fi «Cu«w. Ë Fi «_ FU» «Lª KHW, «w d«fx «Ou AJq ô X, Ë r Fb ±u uœ ô «ù DU, ˱s «FUœ««w JUœ Mb d îö «ANd «Jd r, Q w «Id«Æu ˱s «_ d««ô LU OW «ºUzb Ê b u «MU FCNr FCUÎ v MUË ±GUœ ±JUÊ LKt MUË FU±t «cí CdÁ ±s «LMe w ±Id LKt. «DdÆU, ßd FW KuÅu v «LMU w «uæx «LMUßV, ˱s ô º Dl e b ±s «ôß Nö Ë«MHIU, ˱l «Æ d ßU W «ù DU B ` «døw Kv Ë N r «_ d«uœ LUzb «ù DU, OFbËÊ «_ U «LMu W Ë«Ku U, ±U Ë Cl ô W Kv «U» FKs s p «d«±u KANd «Jd r. «d r ±s IU «LDU r ±H u W AJq UÂ, SÊ ÆKOöÎ ±MNU GKo ±s KIU Hºt, Æd«e ±s «Id Ê «Jd r OY r d U±πNU «ªU ANd ±CUÊ Ë«L CLs œ ßU u±ouî, Uù{U W v v «b Ë «b MOW «w KIONU «u Uÿ, «c s dßknr ±b d W «b U W ±s {Ls Ë ANb «LºU b w ±CUÊ Æ UôÎ Ø d ±s «LF Uœ Kv «Bö Ë«ôß LUŸ «Bö w «LºU b, «w L KT îö Åö «d«ë `. dëëê Ê ±s r Bq Æ q ±CUÊ, Uœ ±U BKw îö «ANd «Jd r, q Ë RœÍ Æ U Kv «LºU b ËØ OdËÊ ±Ls ÆU K Nr «ªKOZ Kv «πu«±l KBö Ë Cu «b Ë «b MOW. «ºOUßOOs HºNr ±s œ U «FKLU OW, Ë w îö «ANd «L U eœ«œ «ùæ U Lº W œ MOW ENd Ë«{ W w ËßUzq «ù öâ, ØLU ß IX «ù U, v Os ±CUÊ, ØLU Bq w Fi «bë «Fd OW Ë«ùßö±OW. «Id Ê, Ë Fb p c uê «v LU Nr, Ëô GOd ±u«ob œë«â «Lu HOs w Ë Fb «º u u t Ø OdËÊ «v «LºU b _œ«åö «Hπd, ËÆd«ÆdŸ K t «LLOe, Ë u Kn OU «Lb MW. ±CU w b b, Ë w «L U{w ØUÊ MAb «_ U Ob, ô t «üê I Bd Kv Kv œë Á, OIu S IUÿ «Lº KLOs Kv Åu«K t, ±FKMU s b uâ ˱s «Eu«d «ö W îö «ANd «L U, «Lº d «cí ô e«± U EU KJ Od«±MNs, OY u Ns Fb «ù DU _œ«åö «d«ë `. KBö w «πu«±l w «_ U «FUœ W, SÊ ±CUÊ ±MUß W ±LOe ˱ª KHW î Lt w «Ou «_îod KBOUÂ. Ë «ØU X «MºU ô c s Uœ 8

9 9

10 Ë îc Ô Ól ±s ÔFDapplew Ø d. H u U «LºKLOs «AdÆOW, Å X «Ou ±døe«î Bd«Ÿ «I Uzq, Ë ºOf «FºJd, NcÁ Øu W «πmb «w QߺX w Nb «ªKOHW «U w JuÊ U±OW «πog, ˱MDKIUÎ ÓuΩ «πu, Ë«Ad w «{w «ªOd Ë«dØU, MºOX ßU NU Ë ØUœ. ±Ód KW u «dëõ «ù LU OW Mb «MU, Ë U c«w «I Uzq «Fd OW «w îd X ±s «º V «U w: Ib U «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) IU ( KOt «ºöÂ): (Ë«Kt ÓNapplewÓ V^ w] ±s ±d Jr, ô] Ê ÔÆOr IÒUÎ Ë œ l U öî). (±ÓU ÆappleOLÓW c««mfq)? IKX: ô ÆappleOLÓW NU. ÆU : œîkx Kv ±Od «LR±MOs ( KOt «ºöÂ) Ë u ªBn FKt, IU ( KOt «ºöÂ) w: ±U s Ed t ( KOt «ºöÂ) v «Jr «t, Ib ÔËÍ s b «Kt s «F U t Ë JqΩ Uœ Ì u«ï ÔFd t uâ «IOU±W, Ë«Kt ±U «ß ÔGHappleq U LJOb, Ëô «ß ÔGLapplee U Ab b ). JMX ±s œ v «MU. Ë Js ØqÒ Ôb Ôπd ËØqÒ Ôπd ØÔHd, ßKu» «Jr ÆUzöÎ: (Ë«Kt ±U ±FUË W Qœ v ±MΩw, Ë JMt Gb Ë Hπd, Ë uô Ød«OW «Gb «LÔ U W. ËÆb U «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) s «dßu W ± ÒIb, Ë BV Øq^ «πnuœ w ß Oq ÅöÕ «Lπ Ll ËôÎ, Ë A v «ußuzq «b s v ±DOW LBU Nr «ö±adë W. KOc V «Jr v «π Or, Iv FKW S «±U Ó «MU s «b s «o, Ë K ÓX «Lπ Ll «D IU «HUßb, Ë «œ u q «Jr ØU X M l ±s t ËßOKWÎ IOo ÆOr «dßu W. «º V «_Ë : Ê Ed q «OX ( KONr «ºöÂ) v ÆÓ appleq «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) «BK` ±l ±FUË W úß U» «U OW : «FºJd W w ßU W «LFdØW). LU ««BK`? «_±Òr, IOo b««_±òw, Ë «U n w «ºKr Ë«d», Ë u CUÎ s «IOUœ ±FMv «ôß d«oπow, ËÆb UŸ Fd HNU Kv NU: ( s u On MUÅd «Iu ú±òw Ë Æ q «bà s ± dò «ÅÔK` «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) ô b ±s u{o` «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) CUÎ, Fb Ê K dë». Ë U» «IUzb «LIb«Â, «Dq «NLUÂ, ( KOt «ºöÂ), «c s ØUÊ ±Od «LR±MOs ( KOt «ºö ) F Lb KONr w œ«t Kv, Ib U» q «BUzd ±s Å U» «dßu (ÅKv «Kt KOt Ë t) Ë BU Kw Ë U» «s «ONUÊ «cí F dá «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) îuî t, Ë QË]Á GOU t. «Kt KOt Ë t) DöÎ ±Ib«±UÎ, ËÆUzb«Î ±Ob«OÒUÎ ±Ô M]JUÎ. ˱U p «_ d «cí ØUÊ FKwÌ ( KOt «ºöÂ) ± KLU ØUÊ Kwy dßu «Kt (ÅKv ØUÊ MUœÍ Os «BHOÚs w ±FdØW ÅappleHΩOs: «dë«õó v «πmw. CUzq ±U±Nr «o. Ib U» MNr «Ou L]U s Ußd «cí «LR±MOs Kw s w U V ( KOt «ºöÂ), Ë cøωdëê «MU U Ou «üîd, Ë OΩMuÊ KMU HJd w «FOg «d Ob, Ë U» MNr q «BUzd «c s ØU u«u±uê u ±Od FAd œ U Od. Ib F X «Ju W ±s «dë», Ë b ( Ad ), S «t e b w DUzNr Ad ÔLOd«Ij, Ë FK]Nr ØU u«lmuê HºNr KONr LFOs) appleq ÚAÓl Åu. ËœËÊ Ê ºQ u««s Uœ L]U FMOt JKLW S «Nr LOKuÊ Ot, Ë ÔIU KuÊ ßapple j ßu «Kt Ë q O t (ÅKu««Kt Ëßö±t «s ÓLΩt ±ºKr s IOq, OQ ONr «s Uœ Ë LMΩONr QÊ e b w DUzNr Ad. Ë πb «Ju W ÓªuÊ ±d îdè «ù±uâ «ºOs ( KOt «ºöÂ), OMLU FY ONr LFUË W ÓLÓFUÎ w œ «Lt, «U GW ±KOuÊ œ rì. «ºöÂ) Ob «Kt s «F U ÆUzb Æu]««DKOFW w OAt ( KOt «ºöÂ) K o ºU». q ]p πb «s rω «ù±uâ «ºs ( KOt Ë b Ë«d«ßKuÊ «L Ldœ s w «AU OMLU d u«ê] ±FUË W c ±u««lºklos ö «ªBV Ë«d UÁ b Y s «FDU. v ]Nr HdÒÆu«s «IOUœ «Ad OW, ( KONr «ºöÂ) «dßu w, ô] Ê] ±ÔFEr «I Uzq «w «ß u ÓMÓX «ºu«œ OY U d r ±s Ë uœ Æ Uzq d OW U EX Kv ËôzNU ûßöâ Ë«o, Ë ªj q «OX ( KOt «ºöÂ) Kv ±FUË W, Ë FKNU ±IOUßUÎ «º V «U Y: Ê dë «BÔK` «w ±ö U «ù±uâ «LFU {Os KºKDW, Ë ußol DU «LFU {W, Ë Jc«Fq ( KOt «ºöÂ). «_±ÒW ±s b b, d d OW «IOUœ«, Ë Ad «_ JU, ËÆOUœ «LR±MOs «BUœÆOs, Ë Ê MU ËßOKW Cq Ë w «ù º U» v ÅHu «LFU {W, Ë ÓYΩ «dëõ «dßu OW w Ib d ( KOt «ºöÂ) «ºKDW Os Kr Q NU r Fb «ußokw «MEOHW _œ««dßu W,  ºOd ( KOt «ºöÂ) ºOd Ot v Ë u ØK]Ht p ßÔKD t. ±FUË W, Ë u Ÿ KONr ±u««lºklos, Ls V Mt U πt U Fºq «LºLuÂ? «ºöÂ) Ê BMFt w ± q cá «EdË «LFUغW? Nq ºOd w OAt ºOd «Lb«zs, Óu«u«MU ). ˱U «ØUÊ LJs û±uâ «ºs ( KOt ËØOn Lμs^ OJr Ëô o Jr? Ê ØM Ôr ÅUœÆOs Lu bï ±U OMw Ë OMJr ±ÔFÓºJd IU ( KOt «ºöÂ): (ØÓc Ôr, Ë«Kt ±U Ë O Ôr applelós ØUÊ îod«î ±MΩw, JOn ÓHÔuÊ w?, «ºöÂ) ËÆU u«: X îkohw Op ËËÅOΩt, Ë s «ºU±FuÊ «LDOFuÊ p, Ld U Q±d. s «U À «NLb«w, ÆU : LU ±U Kw ( KOt «ºöÂ) U «MU v «ºs ( KOt ßu ÔBK` t Os ÓUzappleHÓ Os ±s Ô±] t. Ë ANb Kv p ±U U w b Y ±Q u Ë Ê r] «BK` Kv b ÓπKapplet «FEOr «cí î d «dßu (ÅKv «Kt KOt Ë t), Ê] «Kt «cí IuœÁ MHºt. ô] Ê «Ib d ØUÊ w «ß ANUœ «Dq, ±c«t, ËîOU W ÆÔu]«œÁ, ØUÊ ØHOöÎ Ne L t, v Ë u ØUÊ «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) u «ºs ( KOt «ºöÂ). ô] Ê] îóu e«zr «πog, Ë«î ö OAUÎ LIU W ±FUË W Æ Oq «ß ANUœÁ, Ë u p «πog «cí ÆUœÁ ±s FbÁ «ù±uâ ±applemnr). Ë U d r ±s Ê «ù±uâ KOÒUÎ ØUÊ Æb N]e Ó IUØr Ê Óπw OI KMw, «K]NÔr] w Æb ßμappleL ÔNr ËßμappleLÔu w, QÓ apple ÚNr ±MΩw, Ë Ó apple ÚMw Æ Oq «ß ANUœÁ, ËÆb Ad «LB n u ßt, Ë u b u Òt Ë Iu : (±ÓU Ô Óf Nv ßOn «Gb OU t «U KW U_ßv. S t ( KOt «ºöÂ) ØUÊ Æb ÅFb «LM d «ß d«oπow «BK` Mb «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) 10

11 ËÆb U F Lu w Kv Ê ºU Lu«±s Ë Ê] ±FUË W U Mw IÒUÎ u w, dø Ôt BöÕ «_±ÒW, Ë Is œ±uznu. Ó ÔöÎ Ób^Á ßu «K t (ÅKv «Kt KOt Ë t) ±U Ë b r OdÍ Ë Od îw. ÅK t ±l ±FUË W w «MU ÆUzöÎ: ( ^NU «MU, Jr u K r ±U Os U KIU Ë U dßu ±ÔFU {W «B U W: îdv «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) Fb ËÆb ÆU u«û±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ): ØÓHÓdÓ Ë«Kt «d] ÔqÔ. Kv Ê] «IAd Os ±s UzHW «ªu«Ã ØU X dè ØHd ±s ßKr «_±d v ±FUË W, LUßUÎ, Ë«w ØU X ±F Q HºOÒUÎ {b ±FUË W, ØU X Q v «OFW ±Ft. MU Î Ø Od«Î w ÆMUŸ «LºKLOs U BK` ±l ±FUË W, OY Ê] «MHu «w ØU X K NV Fi Kp «AdË. ËÆb L]q «ù±uâ «ºs ( KOt «ºöÂ) BOd «MU IOI t, Ë Q OV Å U» «CLUzd Ë«b s KOt, Os ØUÊ ªU n FKNU ßUßUÎ KMEU Mb «MU, ËÆb Ë b «ù±uâ ( KOt «ºöÂ) c p Cq d IW «dßu (ÅKv «Kt KOt Ë t). ËÆb Æ q ±FUË W NcÁ «AdË, ±LU Ë t ±ºRË s u Od «_±s KπLOl, Ë U c«iouœ «LFU {W, Ë r q OX «ùßö±w ±s œß u W «Jr Kv bè «J U» Ë«º^M]W. SÊ Ed îu HW NcÁ «AdË Nb MU v NU «LKX Kv r Æu«b «MEU ô ßappledÒ«Î Ëô Nd«Î, Ëô ªOn b«î ±MNr w o ±s «ü U. «ºOs Ëô _ b ±s q OX ßu «Kt (ÅKu««Kt Ëßö±t KONr LFOs) UzKW, HºNr, Ë ±u«nr, Ë ºUzNr, Ë Ëôœ r. 5 Ê ô Gw K ºs s Kw Ëô _îot Ë ÓLÓMappleNr. 4 Ê] Å U» Kwæ Ë OF t ±MuÊ Kv 3 «MU ±MuÊ OY ØU u«±s «Kt, w ÓU±appleNappler, Ë appledó«æapplenr, Ë appleπóu r, FbÁ t ( KOt «ºöÂ) r _îot «ºOs ( KOt «ºöÂ). 2 Of LFUË W s w ßHOUÊ Ê FNb v b ±s FbÁ Nb«Î q JuÊ «_±d ±s 1 Ê FLq ±FUË W J U» «Kt ËßÔM]W ßu t, ËßOd «ªKHU «BU Os. d ËßUzq îdè. Ib U w Fi Muœ «BÔK` ±U Kw: ºö±W «Jr, ANb Kv t ( KOt «ºöÂ) ØUÊ ªDj LIU˱W «u{l «HUßb, Ë Js ±s Ô±] w ØNU Os FMw «º ÒU Os, Ë Iu : dœ Kw] «u q O w ˱Ós ]Nr S Ωw ßLFX KOÒUÎ ( KOt «ºöÂ) Iu : ßLFX ßu «Kt (ÅKv «Kt KOt Ë t) Ëœ s «o. IU ( KOt «ºöÂ): ( Q AappledÚ U ßHOUÊ, «ºöÂ) w: (±U U p U ßHOUÊ?). ÆKX: Ô ^Jr Ë«cÍ FY ± LbÒ«Î U NbÈ UÆ t, MUË «ù U Ad» ÆUzLUÎ, r] ßIU w, Ëîd MU LAw v «Lºπb, IU ( KOt Ë Òw d XÔ Ê] «Kt U m ±dá). r ]Ê «LR ΩÊ, ILMU v U VÌ KVÔ Ëô Lu v ô JuÊ t w «ºLU U, Ëô w «_ UÅd, Ë ]t LFUË W, cá «_±W Kv q Ë«ßl «ºdÂ, {ªr «KFuÂ, QØq Ëô A l, ô MEd «Kt Ot. (ÅKv «Kt KOt Ë t ) Iu : ô c V «_ ]U ˫K]OU w ]v π Ll ±d OX «KLMU «o] Lº]JMU t, Ë Òw ßLFX KOÒUÎ ( KOt «ºöÂ) Iu : ßLFX ßu «Kt Lu œë p, ËÆb Ll «Kt KOp ±d «MU. IU ( KOt «ºöÂ): ( U ßHOUÊ, ]U q DOX c««du OW «OFW, ËßÓK]LX «_±d v «K]FOs «s ØKW «_Ø Uœ, ˱Fp ±μw n ØK^Nr ÆU : ÆKXÔ: «ºö KOp U ±Ôcapple ] «LR±MOs. Ë«Kt Q w X Ë ±Ωw ÓKÚXÓ ÆU MU Os O t πkºx Ot, IU ( KOt «ºöÂ): (ØOnÓ ÆÔKXÓ U ßHOUÊ?). U ßHOUÊ). Iu ßHOUÊ: Me XÔ FIKX «K w, r IU t: «ºö KOp U ±Ôcapple ] «LR±MOs. IU ( KOt «ºöÂ) t: (Ë KOpÓ «º]ö ˫ºs ( KONLU «ºöÂ), Ë JM]t œîq Kv «ù±uâ ( KOt «ºöÂ) Ë MbÁ j ±s «MU QÊ). ËØUÊ ßHOUÊ ±s OFW ±Od «LR±MOs Ô V, Ëô t Ød p, Ë Ωw r Fq ±U FKXÔ ô] IU Î KOJr, Ë«Kt FU v Øq] uâ u w ( KOt «ºöÂ): ( U πd, Æb ßLFXÔ Øö±p w ±πkf ±FUË W, Ë Of Øq^ ºUÊ Ô V ±U Ë bë Ê «ù±uâ ( KOt «ºöÂ) ØdÁ Ê πo t w «Lú, ô] t OMLU îö t ÆU Ë r ÓdÓ c««ouâ, S U FMU «LOs LU Ød MU, Ë Fu«±ºdË s LU ^u«. Å U t w p, IU πd s bí t : ±U Ë«Kt ÓuÓœœ Ô p ±ÔX] w p «OuÂ, ˱ MU ±Fp Ë ÊÚ Óœ Í FK]t MW Jr, ˱ UŸ v Os). ˱l p Ib U {t Fi Cq ßÓU ÓLXÔ, ËÆb X Ê ÔßU Lt, Ë Ê JuÊ ±U ÅMFXÔ πwî Kv ±s ØUÊ LM]v c««_±d, «Kt Kc s ô d bëê «HºUœ Ë«FÔKu] w «_. Kv, Ë Js] «ºs ( KOt «ºöÂ) d «üîd Kv «b OU, _ NU «üîd œ«ï FKNU Ë LeΩ Ó ±MAu «dßu W, Ë ºV^ Er «MU Fb «dßu (ÅKv «Kt KOt Ë t). ±s Æu LU t U Kt, Ë ºKOLt ICUzt, «Î ±U Å d Kv ±FUË W, Ë u dæv ±M d ÓbΩÁ, ËÅFuœ πr «πu KOW «πb b. Ë uô KLt ( KOt «ºöÂ) «FEOr, «MU l Ë uô «ΩBU ÆK t «J Od dëõ «d»ω «Î LU ØLb«Î, OY ØUÊ dè INId «LºKLOs, ( «Ôr ±FUË W c«kv ±M dí UÆ KuÁ, Ë s HFKu«). «Ad HW BFuœ ±FUË W JW «Jr, Ë u «cí ÆU Ot «dßu (ÅKv «Kt KOt Ë t) : Ë ßu «C OU, Ë LUŸ «LJd±U, ËØUÊ U U w «ù±uâ «LR ]b U GOV, Le]ÆX Hºt ±s «LºKLOs). Kuô Ê «ºs ØUÊ ÆbË «BöÕ, (ÅKv «Kt KOt Ë t) Os ÆU : ( Ê] «Mw c«ßoωb, Ë Fq] «Kt e] Ë q] BK` t Os μ Os «NuÈ, Ë«L U EW Kv œ±u «LºKLOs, Ë IOIUÎ JKLW «dßu «BUœ «LBb] b«ƒá MUÎ Ë«ß ºö±UÎ, Ë r Js ô] ËŸ Åu «MBd Kv «c«, ˱IU˱W eë «BK` «cí «dá Fi u«ωt ÔôÒ Î, Ë ÓLÓtÔ ±U Ød U ± L]bÌ «ºs «Lπ v ( KOt «ºöÂ), Ë ßªv C O t Os Æb Kv IU Ot «ºs ( KOt «ºöÂ), ËÆU t: ( ÓU applelú U ÆOf), U ÓlÓ. IU t ÆOf: ±U μx, Ó±ÓU Ë«Kt Óμapples μx MUÆCX t. IU t ±FUË W: ±U M Nw? ±U Ë«Kt Ωw... MEd ÆOf v «ºs ( KOt «ºöÂ), IU : U U ± L]b, U FX? ß]ºÓt «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) - Kv ±FUË W, ÆU t ±FUË W: U l. Os œîq ÆOf s ßFb s Uœ «_ BU Í ÅU V d W «ªLOf «cí ( KOt «ºöÂ) Bb Kv Å U t OFW ±FUË W. ± L]b (ÅKv «Kt KOt Ë t). Ë w Fi «_ OUÊ ØUÊ «ù±uâ «ºs AappledÚ U ßHOUÊ, SÊ] «b OU ºl «d] Ë«HU d, ]v FY «Kt ±U «oω ±s ØNU Os - FMw «º U W Ë«ußDv -, b«lu HCq Kv «_îdè. 11

12 Ëîö u«œ«u ±Uzb w ±U FKo U FIOb Ë«FKOr w «uô U «L b. «eë««u l u ««ªU OW «_±OdØOW, «cí «KFu«Ot Kv «EdË «ºUzb «/±U v 41 OºUÊ/ d q 6002 w U «d U±Z «bë w KIUœ ˱FKLU ±s OπUÊ, ØKNs ±ºKLU, ÆLs e U Kuô U «L b ±s 72 «üîd s LJMNr Ê FKLu«±MU CU." ØU X Ë M UÊ Os ßX U U MU Ë b U ßM FKr ±s «Uœ «IU w ±l «bë «_îdè, Ë LU F Ib Ê R b «JU±q Ë«ô b±uã. Ë JMMU ô R b «D l U DU l «Gd w. Ë MU ô F Ib ËÅd X ßOHOMw Ë M UÊ ß U «U a πu±fw UØu Iu NU " MU LOFU Os «L U EW Kv «IU Ob Ë«ºU±` πuá «üîd s. «_îdè, S Nr d bëê CU «L U EW Kv «u«ê «Hd b «Lu uœ w öœ r ºFv Ot «_ OπOMOuÊ v Ê JuÊ Nr ±e b ±s öæu «ô BU U bë d Gd«w d j Os Ë Ë U Ë ßOU Ë«Ad «_Ëßj. Ë w «uæx «cí Q OπUÊ Leà Os «IU Ob «ùßö±ow Ë«ºU±` «b Mw Mb ±H d ± Fbœ «_ d«å. Ë πb «ù U v Ê w «u b «MºUzw «e«zd ±s OπUÊ v Ê ò OπUÊ ØU X œ«zlu ±W «FKOr Ë«Y «FKLw MU ±s «MºU. Ë U U KW ßKOLU u U Ë w Cu «MºU Ë«H OU ±Mc ±U e b Kv ÆdÊ ØU±q, ˱FEr «FU±KOs w ±πu w FKv ß Oq «L U œ» ±u«mu OπUÊ Kv Ib d Ë«d«Â ÆOLW FKOr Ë«b ±s «e«zd««w ØU X bà KG NU r Ô d Ór b NU v «ô πkoe W. ±s «ß Fb«œ I Òq «FIUzb «_îdè, Ëô «LFU±KW «FUœ W KLd, º LU ÆU X «ºu OO w w «FU 1991, Od Ê «B u «b MOW r Iu ±U bè «öœ Ë Uœ «_ U πomouê «Ø AU d«nr «ùßö±w Fb ßIu «ô Uœ Ëô d b s DU Kd w «L U q «FU±W. LU ÆU t «ºOb«SÊ ±FEr ßOb«OπUÊ M Nπs ßKu» «OU «Gd OW OMLU ØU X «ô M UÊ «_îd OUÊ d b UÊ ±ö f «FLq Kv «Dd««Gd w. Ë IU l ±s «ºOb««e«zd«d b s DU «d «ùßö±w «IKObÍ Ë «πu», ±º b d uâ 92 «/±U s «ùßöâ w OπUÊ Ë Ë Ë U, ØU X «u«æl Kv d ÆeË s LJs Ê Ib KFU r ±U u Ø d ±s «dë. OπUÊ w Å u NU «AOFOW U k Kv IU Ob U «ôßö±ow «ôåokw. ÆU X ßOb«OπOMOU πll w «FUÅLW «_±OdØOW Ê Kb s «BGOd «AOFW w U πuê ±u«mw ±s OπUÊ " MU U EMU Kv IOb MU ± KLU U k Kv «e d OMLU ØU X M w U U 07 U±U ±s «NOLMW «ºu O OW. Ë w «HOKr ÆU X OKLU Ë UzIOU Z w «FU 4991 s Å u «Lc V «AOFw w OπUÊ U Mº W w IU u Ê p r bà." Ëîö «L U{d d u e «AOFw w OπUÊ Ë b «LU bëà u ßö±OW. Ë Ê "«L Od «FKOU U FUÅLW Ë«MDs w Nd ØU uê «U w/ MU d Ê Å u «Lc V «FAd s, Ib ÆU w ± U{d t ±U ±FNb u e u JMe Kb «ßU «bë OW ±u U U, «cí Lq ØLd«ßq Å Hw w OπUÊ w Ë«zq «ºFOMU ±s «IdÊ U OW OFOW Os ßJU NU." ±U u±u u e «_ß U πu±fw ÆU " Ê «HdÅW ± U W ±U OπUÊ Jw e Øb LId«OW KLU OW ««FöÆU «ªU OW «U FW LπKf «AOuŒ «_±OdØw uâ 5 OºUÊ/ d q OπUÊ w Uœ œ«ou d b ±ºU b Ë d «ªU OW «_±OdØOW ±U πmw ßu OO OW. Ë πb «ù U v ±U U u b LuÊ «πnuœ «b LId«OW _ OπUÊ «w ØU X w «ºU o LNu W «w d X w Ad s «U w/ u L d 5002 SÊ «LºRË Os «_±OdØOOs «HU ßOW «Ib LW. Ë r ±u«s «CFn Ë«FOu» «w U X «ªU U «dzußw Ë døou Ë LNu W u OU. Ë KbË W d«à dæw dølu w Leà Os MUÅd «IU W Ë cød Ê OπUÊ NU bëœ ±A døw ±l ±OMOU Ë d«ê Ë ËßOU Lª Kn «πlu U «FdÆOW «Fuœ v «b så. GKIuÊ «LºU b Ë«JMUzf Ë«LFU bå. Ë«b«±s «FU 0991 ò b «LL KuÊ MU{KuÊ w Nb «ô Uœ «ºu OO w ±s q IUzb r. U AOu OuÊ ØU u«uøu òë r Js bà Í ±MU U Kv «ù ö ±l Od «LºKLOs. ËØUÊ «πlol «FU 0201 ØUÊ «LºKLuÊ Ë«LºO OuÊ Ë«ONuœ FOAuÊ ±FU w Q OπUÊ. ËÆU X t v «ß Oö «ô Uœ «ºu O w Kv OπUÊ w «L b W U W ± ªBBW w «LªDu U «MUœ w ØUœ LOW «FKu 12

13 «πu±fow, Ë ßU NU KbØ u «ØU X s ËÆb FKLX OKu U «KGW «Fd OW {Ls «Lu«œ «w LK NU œ «ß NU _ Nr ô RœËÊ «BKu«. U Kt w ÆKu MU LOFU." Kv IOb NU. Ë {U X " MU ô º DOl Ê Iu Ê «MU OºX b Nr Í IOb w UØu, Ib ÆU X NU «î U «b«du «d Ë «πu» Øb Oq U d ±U ØOW OKu U, Ë w î Od CU w «LªDu U «MUœ QØUœ LOW «FKu ô LU d«zi «Ad FW «ùßö±ow SÊ p ô GOd u MU «ùßö±ow." ONU. QÍ ±u«s ±s OπUÊ Fd Æu«b «ºKu «ùßö±w. Ë v u ØMU Gi «MEd LU «ØU u«± LºJOs Iu«b «Ad FW «ùßö±ow Ë ± ºU KOs ± QÅq w UÊ FV OπUÊ, ØLU u Ë«{`. Ë c«md o Kv Øq «MU, LdØe «b «ßU «b MOW w ±b MW ßU±GUË X LU w UØu " Ê «ùßöâ ±ºKLW d Kv ±LU ßW «AFUzd «ùßö±ow, Ë b Ò ±Uœ «_îöæou U_ßKu» «ù d«w." OMLU ÆU X Ë bë «U U OOHU Ë w «cí ÔLÓU Ó t w d«ê. AF MU ô d V öæu w ±LU ßW «ùßöâ «ªU OW «_±OdØOW " MU ô LU «ùßöâ MHf «_ßKu» «LU OW w OπUÊ) MU «u««cí œ«u «ºMu U zoºw d d ±πkw ºU U (Ë w ±πkw ßOUßOW ±N LOs U MNZ «ù d«w w ±LU ßW «ùßöâ. ËÆU X ßOHb«OπUÊ v ËÍ «ô πu U «b MOW ±MNr Iu uê Nr Od _ OπUÊ NOLs KONU U «b s «LºOºuÊ, SÊ ±u«mw «b«w Ë u NU «IU OW. Ë r Ê d«ê «LπUË îdu ßOUßOW, JMNU Kv ±U bë IIX u U ±s «u«ê Os «ªU U Ad s «U w/ u L d 5002, ËÆU Ê OπUÊ ONU FUzd U «b MOW LU b b. ØLU ØUÊ u e ±d«æ U w «MHOºW" Ë CLs «HOKr ±AU b LπLu U F b Ë LU Os UØu Ë HKOf ˱OMU ONUÊ «døw w Ë«îd «FU «U w {a «dë BHW ±M ELW d îj «_ U OV «LL b Ib ÆOL NU Fb ö Os ±s «bëô «±l døu d OW. ˱s «LId Ê b «ºU o U dë Ë«GU «D OFw. Ëîö «ºFOMU ËÆ]FX OπUÊ «HUÆOU 001 UÂ, ØLU ØU X b «LBUœ «dzoºow ù±b«œ «ô Uœ «ºu OO w ºV. ËØU X OπUÊ Æb Å X ±MDIW Uà dë w ±NLW Æ q Ø d ±s «FU Os Kb r Æb MEdËÊ ONU Kv {u ±U u t ±s ±ªeËÊ dë w OπUÊ v «FU r d X «ºOb««_ OπOMOU s «IKo ±s Ê Od ØU X ±GDU «d  ô." Ë w «b Y LU LJs Ê Ib±t «d U ±s «Ld ËßKuØNr πu NU w öœ U ±uæn Ob, Gi «MEd LU «ßKu» ±FU±KW «Ld w «L U q «FU±W Q OπUÊ. ËÆU X ßKOLU u U " Ê ±uæn Ë U «LFKLU «_ OπOMOU v Ê Æd««b««πU» ô R d Kv «ù ºU OW, Ë Mw ªu IU Ju w U W ±ºKLW." «Ad FW «ùßö±ow. Ë {U X " Ê «ùßöâ u IOIw Ô dí «dëõ b ±ºU b «AOFW w «OπUÊ Ë S±JU MU Ê UË Ib r IU MU Kv ßU U Lwå. ËÆU X Ë M UÊ ò «SÊ ±U LJs Ê Ib±t KFU r u d«mu «IU w «GMw. «_ Os r «c s MºπuÊ «Fb b ±s «ºπUœ «ù d«w. Ë Cr ±b MW d e, «LMDIW «w Cr U OW dæow W w d«ê. Ë c«sê LNu W OπUÊ. OMLU q «πe «J Od «u«æl v «πmu» ±s Nd «, «πe «ALU w ±s Nd ««cí ßÔKÒr dëßou v ±U Fd U OU Ußr IºOr OπUÊ Os ËßOU Ë«ô± d«u W «HU ßOW. ËÆb u «ù d«w «ANOd «LFUÅd ±Qîu ±s «Dd««_ OπU w. Hw 8281 r OMLU U Ë M U U v Ê ±FEr «_ JU «Lº ªb±W w «ºπUœ º DOl «ôß HUœ ±s Kp «JMu «FU LOW." «d«à «FU Lw. Ë U OKu U v Ê "«FU r ØKt ±ªDu U ±ºπö w "«ºπq «FU Lw" «U l KOu ºJu «w Ô Hk Ot u Uzo ±πkb«d b LR HU «DV «w Ë{FNU KLU «LºKLOs, LU ONU 363 ßOU Ë Ë Ë U Ë«Ad «_Ëßj. Ë Cr ØUœ LOW «FKu Q OπUÊ «w ØU X Ld d U πu «d d Ë w Mb ±H d d Os Ë Il OπUÊ w «LMDIW «w ØU X ÔFd Dd o «d d ±s 54 U±U Æ q Ê b «LªeËÊ ±Mt w «MCu». î d««dë uæfuê ô º Ld «ô œ U «MU r s «dë Ø d b NU ±s dë dë OW LMHFW «AFV. Ë U v Ê Fi Ë«Nv NU." Ë d X s ±KNU w Ê ºªd Ju±W OπUÊ ±U OπUÊ Ë«b±U NU ±l «FU r b úßn ±l «HUÆOU «dë Od Ê ºMu U zoºw d d «LπKW «_ W ÆU X " Ê JU±q Ë Km JKH t 4 ö Os œëô ßU LX ONU «uô U «L b. Kv «d «L ußj, Ë Ib ±ºU W «± b«œá 016,1ØOKu± d«, 13

14 Ëô MB s Hºp d» «Kt, S Òt ô b p MIL t, Ëô Mv p s HuÁ uæp, Ë«Kt u ±s Ëô! ËÆb «ß JHU ±d r, Ë«ö Nr. V Ë d{v Ê FDOp «Kt ±s HuÁ ËÅH t, S Òp uænr, ËË«w «_±d KOp Ë R v Kv b Nr w «FLb Ë«ªDQ, Q DNr ±s Hu ËÅH p ± q «cí Œ p w «b s, Ë EOd p w «ªKo, Hd ±MNr «e q, Ë Fd Nr «FKq, Nr, Ë«KDn Nr, Ëô Ju s KONr ß FUÎ {U UÎ G Mr ØKNr, S ÒNr ÅMHUÊ: ±ÒU OLU X Ë Ød X. Ë Fd ÆK p «d LW Kd OW, Ë«L ÒW U±Kp u«, Ë ` MHºp LÒU ô q p, SÊÒ «A` U MHf «ù BU ±MNU «Kt Nr Kv ºs UœÁ, KOJs V «cîuzd Op îod «FLq «BU `, Æ Kp, Ë Iu uê Op ±U ØMX Iu ONr, Ë ÒLU º b Kv «BU Os LU πdí Ë u, Ë Ê «MU MEdËÊ ±s ±u w ± q ±U ØMX MEd Ot ±s ±u «uô rò «Kr U ±U p! Òw Æb Ë N p v öœ Æb d KONU œë Æ Kp ±s b Ë e NU Mb «πl U, SÊÒ «MHf ±U U ºu, ôò ±U r «Kt. ±s BdÁ, Ë e«±s eá. Ë ±dá Ê Jºd Hºt ±s «ANu«, Ë Ê MBd «Kt ß U t IK t Ë bá Ë ºU t, S Òt q «ßLt, Æb JHÒq MBd ËßMMt, «w ô ºFb b ôò U U NU, Ëô AIv ôò ±l uœ U Ë {U NU, ±dá IuÈ «Kt, Ë U U t, Ë«UŸ ±U ±d t w Ø U t, ±s d«zct bëò U, Ë«ß BöÕ KNU, Ë LU öœ U. s «U À «_ d w NbÁ Ot, Os ËôÒÁ ±Bd: U W îd«nu, Ë NUœ ( ºr «Kt «d Ls «d Or, c«±u ±d t b «Kt Kw ±Od «LR±MOs, ±U p Ë OJs Fb O p ±Mp, Ë MQ r Mb, K Nr LFUzV «MU, SÊÒ w Ë«FbÒ ú b«, «FU±ÒW ±s «_±ÒW, KOJs ÅGu Nr, ˱OKp ±FNr. Mb ±KLU «b d ±s q «ªUÅÒW. Ë ÒLU LUœ «b s, Ë LUŸ «LºKLOs, Uù U, Ë Æq Jd«Î Mb «ù DU, Ë DQ c «Î Mb «LMl, Ë {Fn Å d«î «u«w ±RË W w «dîu, Ë Æq ±Fu W t w «ö, Ë ØdÁ û BU, Ë ßQ G Hd ±l {v «FU±ÒW. Ë Of b ±s «d OW Iq Kv d{v «d OW, SÊÒ ßªj «FU±ÒW π n d{v «ªUÅÒW, Ë ÊÒ ßªj «ªUÅÒW Ë OJs V «_±u Op ËßDNU w «o, Ë LNU w «Fb, Ë LFNU «Kt ßLOl œ u «LCDNb s, Ë u KEU LOs U LdÅUœ. Ë Of w œ v v GOOd FLW «Kt Ë FπOq IL t ±s ÆU±W Kv Kr, SÊÒ UœÁ, ˱s îuålt «Kt œ i πò t, ËØUÊ Kt d UÎ Òv MeŸ Ë u». uè ±s O p, S Òp ô HFq EKr! ˱s Kr Uœ «Kt ØUÊ «Kt îblt œëê Bn «Kt Ë Bn «MU ±s Hºp, ˱s îuåòw Kp, ˱s p Ot Ë«A t t w dë t, SÊÒ «Kt c Øq ÒU, Ë NOs Øq ±ª U. IKp. ÒU ˱ºU±U «Kt w EL t, p DU±s Op ±s LU p, Ë Jn Mp ±s d p, Ë Hw Op LU e» Mp ±s U Ed v Er ±Kp «Kt uæp, ËÆb t ±Mp Kv ±U ô Ib KOt ±s Hºp, SÊÒ Kb s, Ë IdÒ» ±s «GOd, Ë «bà p ±U X Ot ±s ßKDU p NW Ë ±ªOKW, ±MNU ±MbË W, Ëô Iu s: Òw ±R±d ±d Q UŸ, SÊÒ p «œ U w «IKV, ˱MNJW Ë L t, Ëô Mb±s Kv Hu, Ëô π s FIu W, Ëô ºd s v Uœ Ë b Ø V «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) Ø U UÎ v «B U w «πkoq ±U p «_ d ( {u«ê «Kt KOt) LÒU ËôÒÁ ±Bd, U Ot: < b«œ: «zb u Oo Ø U» «ù±uâ Kw ( KOt «ºöÂ) v ±U p «_ d LU ËôÁ ±Bd Ë ªHOHt «LRË U KONr, Ë d «ß Jd«t ÒU r Kv ±U Of t Æ Kt. Ë«Kr Òt Of w Qœ v v ºs s «Ÿ d O t ±s ºU t ONr, «ùßu Kv «ùßu! Ë eâ ØöÒ ±MNr ±U eâ Hºt. LMe W ßu«, SÊÒ w p e Ob«Î _ q «ù ºUÊ w «ù ºUÊ, Ë b UÎ _ q «e u, Ë b w ±s «Fe. Ëô Ju s «L ºs Ë«Lºw Mb {Nr Kv ô DdË Ëô π u U q r HFKt, SÊÒ Ø d «ù d«bà u«oy ËÆl. Ë«Bo Q q «u Ÿ Ë«Bb, rò Ld «o p, Ë ÆKÒNr ±ºU b OLU JuÊ ±Mp ±LÒU ØdÁ «Kt _Ë OUzt, Ë«ÆFUÎ p ±s U ªc Ë μp îuåòw ªKu«p Ë Hö p, rò OJs d r Mb Æu Nr p ±Fu W, Ë Mv KOp DHUÎ, Ë Æq GOd HUÎ. FUËÊ U LUÎ Kv KLt, Ëô LUÎ Kv Lt, Ë μp în KOp ±RË W, Ë ºs ±Ls t ± q «znr Ë HU r, Ë Of KOt ± q ÅU r Ë Ë «r Ë U±Nr, ±LÒs r p DU W, S ÒNr u«ê «_ LW, Ë îu«ê «EKLW, Ë X Ë«b ±MNr îod «ªKn ÊÒ d Ë «zp ±s ØUÊ ú d«æ Kp Ë d«î, ˱s dønr w «ü UÂ, ö Ju s Ë«d d«ze Òv πlfnu ßu «Es U Kt. CFHp s «_±u, Ëô d BUÎ e s p «AdÁ U πu, SÊÒ «ªq Ë«π s Ëô bîks w ±Au p ªOöÎ Fb p s «HCq, Ë Fb «HId, Ëô U UÎ ßUŸ, SÊÒ «ºU w U, Ë Ê A t U MUÅ Os. Ë«ÆDl Mp ß V Øq Ë d, Ë GU» s Øq ±U ô C` p, Ëô FπKs v Bb o º d «Kt ±Mp ±U V ß dá ±s O p. Ko s «MU Ib Øq Ib, DNOd ±U Nd p, Ë«Kt Jr Kv ±U U» Mp, Uß d «Fu ±U «ß DFX «MU Ou UÎ, «u«w o ±s ß d U, ö JAHs LÒU U» Mp ±MNU, S ÒLU KOp 14

15 ˱Fu Nr, Ë w «Kt Jq ßFW, Ë Jq Kv «u«w o Ib ±U BK t, rò «D IW «ºHKv ±s q «U W Ë«LºJMW «c s o b r Ë JHu Nr ±s «d o Q b Nr ±U ô KGt o Od r. Ë ËÍ «BMU U, OLU π LFuÊ KOt ±s ±d«inr, Ë IOLu t ±s ßu«ÆNr, ±s îu««_±u Ë u«±nu. Ëô Æu«Â Nr LOFUÎ ôò U πòu Ë«J ÒU», LU JLuÊ ±s «LFUÆb, Ë πlfuê ±s «LMU l, Ë R LMuÊ KOt rò ô Æu«Â Nc s «BMHOs ôò U BMn «U Y ±s «ICU Ë«FLÒU bòë r, Ë F LbËÊ KOt OLU BK Nr, Ë JuÊ ±s Ë «U Nr. Æu«Â KπMuœ ôò LU ªdà «Kt Nr ±s «ªd«Ã «cí IuËÊ t Kv NUœ «d OW, Ë s «uô, Ë e «b s, Ëß q «_±s, Ë Of Iu «d OW ôò Nr, r ô ± Hu UÎ. U πmuœ, S Ê «Kt, BuÊ Kv bòá d CW w Ø U t Ë ßMÒW Ot (ÅKv «Kt KOt Ë t) Nb«Î ±Mt Mb U «ºHKv ±s ËÍ «U W Ë«LºJMW, ËØq Æb ßLv «Kt t ßNLt, ËË{l «c±òw ˱ºKLW «MU, ˱MNU «πòu Ë q «BMU U, ˱MNU «D IW «Fb, ˱MNU LÒU «ù BU Ë«d o, ˱MNU q «πe W Ë«ªd«Ã ±s q s Fi: LMNU Muœ «Kt, ˱MNU Ø U» «FU±ÒW Ë«ªUÅÒW, ˱MNU ÆCU Ë«Kr ÊÒ «d OW IU, ô BK` FCNU ôò Fi, Ëô Mv FCNU öœ, Ë ÆU±W ±U «ß IU t «MU Æ Kp. Ë Ø d ±b«ßw «FKLU, ˱MUÆAW «JLU, w OX ±U ÅK` KOt ±d OJuÊ «_ d Ls ßMÒNU, Ë«u KOp LU ICX ±MNU. ËÅK X KONU «d OW, Ëô b s ßMÒW Cd Aw ±s ±U{w Kp «ºMs, Ëô MIi ßMÒW ÅU W Lq NU ÅbË cá «_±ÒW, Ë«LFX NU «_ HW, MbÁ, Ë Ê o ±s ßU MÒp t Ls ßU öƒ MbÁ. «Es IDl Mp B UÎ u öî, Ë Ê o ±s ºs MÒp t Ls ºs öƒ KOJs ±Mp w p ±d π Ll p t ºs «Es d O p, SÊÒ ºs Ë«ºöÂ). «Kt ÅKv «Kt KOt Ë t «DO Os «DU d s, ËßKÒr ºKOLUÎ Ø Od«Î, ª r w Ë p U ºFUœ Ë«ANUœ, ( U Ot «FuÊ), Ë«ºö Kv ßu w «F Uœ, Ë LOq «_ d w «öœ, Ë LU «MFLW, Ë CFOn «Jd«±W, Ë Ê ºs FU Nr Ne «AπUŸ, Ë d «MUØq, Ê U «Kt..., ±l ºs «MU ºs «MU KONr, Ë Fb b ±U Kv ËË «ö ±MNr, SÊÒ Ø d «cød «ß IU œë Nr, Ë d «ß DU «IDUŸ ±bò Nr, U º` w ±U Nr, ËË«Åq w ÅbË r, Ëô B` BO Nr ôò OD Nr Kv Ëô «_±u, ËÆKÒW «öœ, Ë Nu ±uœò «d OW. Ë Òt ô ENd ±uœò Nr ôò ºö±W KONr FDn ÆKu Nr KOp, Ë Ê Cq Æd Os «uô «ß IU±W «Fb w ±s îku KONr, Òv JuÊ LÒNr LÒUÎ Ë«b«Î w NUœ «FbË, SÊÒ DHp Ë«ßU r w ±Fu t, Ë Cq KONr ±s b t, LU ºFNr Ë ºl ±s Ë «r º GMuÊ Mt. Ë OJs d ƒë Mb ±s Kv ºOLNU, SÊÒ KOºOd ±s DHp ±u{fuî M HFuÊ t, Ë KπºOr ±uæfuî ô v c «MBO W p, Ë ºs «Es p, Ëô bÿ HIb DOn ±u r «JUôÎ Hºp w Æu Nr t, Ëô IdÊ DHUÎ FU b Nr t Ë Ê Æq, S Òt œ«ow Nr rò HIÒb ±s ±u r ±U HIÒb «u«b«ê ±s Ë b LU, Ëô HUÆLs w S ÒNr LUŸ ±s «JdÂ, Ë FV ±s «Fd. Ë«ºu«o «ºMW, rò q «Mπb Ë«AπU W, Ë«ºªU Ë«ºLU W, rò «Bo cëí «LdË «Ë«_ ºU», Ë q «Ou U «BU W, U CFHU, Ë M u Kv «_Æu U, ˱LÒs ô OdÁ «FMn, Ëô IFb t «CFn. Ë CKNr KLUÎ, ±LÒs DT s «GCV, Ë º d ` v «Fc, Ë d uò ±s Muœ B Nr w Hºp Kt Ë dßu t Ëù±U±p, Ë IU r O UÎ, U Kt, Ë u Os Hºt Kv eëâ «o, Ë«B d KOt OLU în KOt Ë Iq, Ë Of ªdà «u«w ±s IOIW ±U e±t «Kt ±s p ôò Uô LU ˫ôß FU W UA3 2WN nodnol,enal mlaw 131 idammahum tsurt «LJUÊ: w ËÆ NU LU W Ë Ib r Ë W «ô DU w Øq uâ îlof ±s «ANd «HCOq. IuÈ «IKu»å ±ö EW: ßO r «ÆU±W Åö «FAUzOs «Kt «HCOq. ò p ˱s FEÒr FUzd«Kt U NU ±s «L U ØW. «Os ±MJr «LAU ØW öß HUœ «FKLOW Ë BOq «ô d Ë«u w Nd «LBU n Ëœ U «πu s «J Od Ë Od LU ±s «ôœ OW «LªBuÅW NcÁ «KOU w «MBn «U w Ë«OU OU w «Ib w OMt Ë«cÍ ßu CLs Æd«œ U l «ºOb ÆUßr «πö w c«ëßo r «ô öê s d U±Z Fi «b Ë «ôîöæow ±πkºu ºLU W «ªDOV «U Ÿ ±CUÊ «L U OUÊ Fi «ô JU «Ad OW ±K uæu öë Dd J U» «Kt «Fe e Æd«œ U «ô UÕ Ë«œ OW OU w Nd «ºU W «U±MW Ë«MBn ±ºU Î. ËßOJuÊ «d U±Z ØU U w: «b««±s uâ «ô b 3 ±CUÊ 8241 «Lu«o 41«Ku 7002Â, Ë w LU ˫LR±MU ØU W s d U±πNU ô OU OU w «MBn «ôë ±s «ANd «HCOq Ë p LMUß W Ku Nd ±CUÊ «L U FKs ±RߺW «ô±uâ Kw (Ÿ) KLR±MOs «ºU U, u Nd œ O r Ot «v {OU W «Kt, Ë FK r Ot ±s q Ød«±W «Kt. «Kt Cq «ANu, Ë ÒU±t Cq «ôó UÂ, Ë OU Ot Cq «KOU w, ËßU U t Cq ÒNU «MU «apple Òt Æb Æ q «apple OJr Nd «Kt U døw Ë«dÒ LW Ë«LGHd, Nd u Mb ÆU ßu «Kt ÅKv «Kt KOt Ë«t ËßKr («Id : 581) «ÚNÔbÓÈ ËÓ«ÚHÔdÚÆÓUÊapple ΩKM]U apple ËÓ ÓOΩMÓU Ì ±ΩsÓ Ô eapple Ó appleotapple «ÚIÔdÚ ÊÔ ÔbÎÈ ÓNÚdÔ Ó±ÓCÓUÊÓ«]cappleÍÓ 15

16 ËÆb CdÒŸ «πlol «v «FKw «Ib d Ê DOq LdÁ «Ad n, Ë Ê b l Mt Ë s «Fd«Ë«Fd«ÆOOs dë «JUzb s Ë«L d ÒBOs t «ºu, «Òt ßLOl ±πov. ËÆb Jd «πlol ±IU «ºOb «Ld l (±bò KÒt) Kv «KH W «_ u W «Jd LW U HUœ ±L ÒKt HIÒb MUzt w öœ «LNπd ±l ±U nò U Fd««Fe e ±s u«zv ˱ s... «b OU Ë NU NU «e«zhw «e«zkw. ØLU ÒNr Kv «_ HW Ë«L ÒW Ë«u«Åq OLU OMNr, Ë c «ªö U Ë «LAU MU «w HdÒÆNr Ë CFn ±uæfoò Nr Kv «ºU W. c«ëæb Iv ßLU W «ºOb «JALOdÍ «Fb b ±s «L U{d««d u W Ë«_îöÆOW Ë«FIUzb W «w IuÒÍ «LU Nr b MNr Ë IOb Nr, Ë Ê ô Gd Nr ±Kc«( u Œ) Ë( A u W) OπLl U Nr, Ë KrÒ LKNr; «ô u b Nr ±JUÊ îu Nr IOLuÊ Ot «LMUß U «b MOW u««fuâ. Ë«Iv Nr w ( u Œ) Ë«FUÅLW «ºu ºd ÒW ( OdÊ) Ë( A u W) w ß U OUË HIÒb u«nr Ë«OU U Nr, ËÆb LªÒi s cá «e U «ºFw ô AU ±døe w ±d Cv «JALOdÍ e U ØqÒ Ì ±s (ßu ºd«, Ë ß U OU) KH d 31 32/7/7002, «ºOb «Fö±W ßLU W ÆU «Iu±OU... ±ª Kn ±s «ôßö±oòw «πu OU ±s b u «LR±MOs Ë«LR±MU c«ë OU Ëôœ «ù±uâ «ºOs ( KOt «ºöÂ) w Ëô W ò dë Wå Ë ÆU Åö «πlfw ONU Cu Ll HOd ±s (±b Kt) 41 ±KOuÊ Ks Me«w v MU ±døe «FºJd Os HOk «Id Ê «cí Iu MUzt LU W «ªu W w œ««ºöâ. î U Ë AU U w Kp «LMDIW. ØLU Æb b W ±e W ±s Æ q ßLU W «ù±uâ «ºOº U w «ºOb JLOW Ø Od ±s «LBUœ «Q ªOW Ë«FIUzb W Ë«HºOd W Ë Od U JuÊ ±Bb «Î ±NLUÎ KId«Ë ö» «LFd W CUÎ «LJ W «FU±W «w AμX b UÎ Ë«LKX Kv «ù «W «w Y «d«±z «b MOW U KGW «ºu«KOW Ë Ëœ U ßLU W ØLU ÆU «ºOb «JALOdÍ u{l πd «_ßU MU œ«ßjs KLR±MOs «IUœ±Os ±s îu à «FUÅLW «Me«OW, Ë ««Lu«ÅHU «bæoiw KCd Os «Ad HOs v d «LR±MuÊ U MEd ONLU O cødë«c OU c s «FEOLOs uâ U u «. «L Hq Fb ±LOe«±s LNU Ë{l ±πºr Ot Cd w «ù±uâ «ºOs Ë îot «F U ( KONLU «ºöÂ) o ± Hq w «HCq «F U ( KOt «ºöÂ) «cí dÿ MUzt b «L ºMOs Kv «Dd««b Y JKHW ±KOu w œëô ËÆb LOe ÆU ßLU W «Fö±W «ºOb ±d Cv «JALOdÍ e U NU ±l «u b «Ld«o KH d ±U Os 51 91» 7002 Ë«` ONU b u ±s LU W «ªu W «ô Mw Ad W w œ««ºöâ Me«OU Ë p LMUß W Ëôœ w «HCq «F U KOt «ºöÂ Ë w «u Oo. ±døe b«w ˱MU ºU Jw d o «o «t πfkt «Ê Ë FU v ß U t «Lu v ßUzKOs Ë«LAd Os Kv «LRߺW. «COu Fi ËÆBUzb ØKLU ±s œ«îq «öœ ËîU NU Ë ªKq «Hq «AªBOU Ë Fi Ë«U Os Ë«LHJd s NOZ CdÁ bœ Ø Od ±s «ôßu c «HU ßOIU «Jd LW «LMUß W Ë NcÁ «L U 8241 «Lu«o 51 «Ku 7002Â. ±CUÊ 2 «º X uâ ±ºU ±s «ºUœßW «ôßö±w) w d Os w LU «ºU W «d«à (±RߺW U UÕ «JALOdÍ ßOIu ßLU W «Fö±W «ºOb ±d Cv ± Hq w «HCq «F U ( KOt «ºöÂ) w œ««ºöâ Me«OU «UÕ ßLU W «ºOb ±d Cv «JALOdÍ ( HEt «Kt) 16