^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nok=^mofi=ommt ^rci^dbw=nsv=uno = = =

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nok=^mofi=ommt ^rci^dbw=nsv=uno = = ="

Bản ghi

1 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nok=^mofi=ommt ^rci^dbw=nsv=uno = = = = = = = kok=nr=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=íêáññí ~ìñ=oçëíçåâ füêé= ã~öéêé= mìåâíéäáä~åò= ïçäj äéå= ÇáÉ= wïéáíäáö~jháåâéê= îçå báåíê~åüí= _ê~ìåëåüïéáö= ~ã cêéáí~ö=áã= pí~çáçå=öéöéå=e~åj ë~= oçëíçåâ= ~ìñäéëëéêåk= jéüê Ç~òì=áã=péçêíK= cçíçw=qk^k péáíéåïéáëé iáíéê~íìê a~ë=łiáíéê~íìêñéëíáî~ä=péáíéåj ïéáëé= ÄÉÖáååí= ~ã= OMK=^éêáä áã= péáéöéäòéäí= ~å= ÇÉê= j~êíáj åáâáêåüék=jéüê=ωäéê=ç~ë=mêçj Öê~ããI=Ç~ë=Äáë=òìã=NPK=j~á ä ìñíi=ëíéüí=~ìñ=péáíé=nmk kçåü=ëåü åéê ìåç=ë~ìäéêéê ^ã=pçåå~äéåç=enqk=^éêáäf=öéüí ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= pí~çíéìíòj í~ö= áå= ÇáÉ= å ÅÜëíÉ= oìåçék= ^ìñ péáíé=p=ëíéüíi=ïç=ëáåü=áåíéêéëëáéêj íé= p~ìäéêã ååéê= ìåç= JÑê~ìÉå åçåü=~åãéäçéå=â ååéåk nb kbtp łpåü åüéáíéå ÇÉë=pΩÇÉåë qüéãéåñωüêìåö= áã= _çí~åáj ëåüéå= d~êíéå= ÇÉê= qr= _ê~ìåj ëåüïéáöw= ^ã= pçååí~ö ENRK=^éêáäF= ~Ä= NQ=rÜê= ïáêç d~êíéåäéáíéê= jáåü~éä= hê~ñí _ÉëìÅÜÉê= òìã= qüéã~= łhωj ÄÉäéÑä~åòÉå= Ó= jçäáäé= påü åj ÜÉáíÉå= ÇÉë= pωçéåë= ΩÄÉê= Ç~ë déä åçé= ÑΩÜêÉåK= aáé= ÉêëíÉå hωäéäéñä~åòéå= ïìêçéå= ^åj Ñ~åÖ= ^éêáä= ïáéçéê= áåë= cêéáé ÖÉÄê~ÅÜíK=^ìëÖ~åÖëéìåâí=ÇÉê cωüêìåö= áëí= ÇÉê= cçêìãëäéj êéáåü= ÇÉë= _çí~åáëåüéå= d~êj íéåëi=eìãäçäçíëíê~ É=NK å_jelqifkb råëéêé= wìëíéääjeçíäáåé= ÑΩê wìëíéääéêäéïéêäìåöéåi pçååí~öëjk~åüäáéñéêìåö= ìåç wìëíéääêéâä~ã~íáçåéå= áëí ãçåí~öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U= Äáë= NU=rÜê= ìåç= ëçååí~öë îçå= NM= Äáë= NP=rÜê= ìåíéê MN=UMLN=VV=TT=TT= ÉêJ êéáåüä~ê= Ó= ~ìë= ÇÉã= céëíåéíò ÇÉê= qj`çã= OIR=`ÉåíLjáåK ENUJV=rÜêFX= QIS=`ÉåíLjáåK EVJNU=rÜêFK píáäáëíáëåüéê=oìåçö~åö=çìêåü=çáé=téäí=çéë=g~òò sçã= eéêäëí= áå= ÇÉå= céëíáî~äj ëçããéê= ÖÉòçÖÉå= áëí= ÇáÉ= îáéêíé `áíójg~òòjkáöüík=báåé=îçå=îáéäéå kéìéêìåöéå= ÇÉë= jìëáâñéëíáj î~äëi=çáé=öéëíéêå=áã=lííãéêä~ì ÇÉë= e~ìéíëéçåëçêë= kçêçli_ ÇÉå= jéçáéåîéêíêéíéêå= îçêöéj qáééë=îçå ÇÉê=mçäáòÉá _ê~ìåëåüïéáö= EÇãFK=^ã=ÜÉìíáJ ÖÉå= açååéêëí~ö= ìåç= ãçêöáöéå cêéáí~öi= àéïéáäë= îçå= NM=Äáë NV=rÜêI= áåñçêãáéêéå= _É~ãíÉ= ÇÉê mçäáòéááåëééâíáçå= _ê~ìåëåüïéáö áå=çéê=_ìêöé~ëë~öé=ωäéê=j ÖäáÅÜJ âéáíéå= òìã= påüìíò= îçê= báåäêìåük kéäéå=éê~âíáëåüéå=fåñçêã~íáçåéå â~åå= ãáí= ÇÉå= mçäáòáëíéå= ~ìåü= Éáå áåçáîáçìéääéê= _Éê~íìåÖëíÉêãáå ãáí=påüï~åüëíéääéå~å~äóëé=çéê=éáj ÖÉåÉå= tçüåìåö= îéêéáåä~êí= ïéêj ÇÉåK=aáÉëÉê=pÉêîáÅÉ=ÇÉê=mçäáòÉá=áëí âçëíéåäçëk= k~åüñê~öéå= ëáåç= ìåíéê ÇÉê=kìããÉê=Q=TS=OM=MR=ã ÖäáÅÜK ëíéääí= ïìêçéåk= oéçé= ìåç= ^åíj ïçêí= ëí~åçéå= `~êëíéå= eωåj ÅâÉåI= åéìéê= déåéê~ääéîçääj ã ÅÜíáÖíÉê= ÑΩê= Ç~ë= mêáî~íâìåj ÇÉåÖÉëÅÜ Ñí=ÇÉê=kçêÇLi_I=j~íJ íüá~ë= i~åòéêi= jáíçêö~åáë~íçê ÇÉë= céëíáî~äëi= jìëáâéê= qçã ^ÅÉÜ=å~ÅÜ ÇÉê=cäìí= _ê~ìåëåüïéáö= EÇãFK= báåéå iáåüíäáäçéêîçêíê~ö= òìã= qüéã~ ł^åéü= Ó= å~åü= ÇÉê= cäìí= Ü äí= ~ã ãçêöáöéå=cêéáí~ö=oçä~åç=påüäωíéê ~Ä=NVKPM=rÜê=áã=pí ÇíáëÅÜÉå=jìJ ëéìãk=påüäωíéê=ëåüáäçéêí=åáåüí=åìê ÇáÉ= ^ìëïáêâìåöéå= ÇÉê= cäìíïéääé áã=aéòéãäéê=ommq=áå=çéê=áåççåéj ëáëåüéå= mêçîáåòi= ëçåçéêå= ÖáÄí ~ìåü= ÖÉåÉêÉääÉ= fåñçêã~íáçåéå= òì bêçäéäéå= ìåç= áüêéê= båíëíéüìåök ^äë= d ëíé= ïéêçéå= ìåíéê= ~åçéêéã ÇÉê= áåççåéëáëåüé= _çíëåü~ñíéê j~âãìê= táçççç= Éêï~êíÉíK= aéê báåíêáíí=áëí=ñêéák d~éäéäi= `Üêáëíá~å= báíåéêi= `ÜÉÑ ÇÉê= g~òòâ~åíáåéi= ìåç= räêáåü påüï~åâéi= łs~íéê= ÇÉê= `áíój g~òòjkáöüí= EîKäKFK= ^ìëñωüêäáåüé fåñçêã~íáçåéå=ωäéê=çáé=séê~åj ëí~äíìåö=äéëéå=páé=~ìñ=çéå=péáj íéå=u=ìåç=vk= ãàlcçíçw=qk^k iéáíëóëíéã=ëí~íí påüáäçéêï~äç _ìêöéä~íò~åäáéöéê=âêáíáëáéêéå=_éëåüáäçéêìåö sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=téååûë=ìã ÇáÉ=w~Üä=ÇÉê=tÉÖïÉáëÉê ÖÉÜíI=Ç~åå=áëí=_ê~ìåJ ëåüïéáö=åáåüí=öéê~çé=~ìñ pé~êâìêëk=kìê=~ìñ=çáé=ïáêâj äáåüéå=péüéåëïωêçáöâéáíéå ïáêç=åáåüí=üáåöéïáéëéåk råç=ç~ë= êöéêí=açãéêéçáöéê=gç~j ÅÜáã= eéãééäk= łtáê= Äê~ìÅÜÉå ÉåÇäáÅÜ= Éáå= åáîé~ìîçääéë= _ÉëìJ ÅÜÉêJiÉáíëóëíÉãI= ÑçêÇÉêí= Éê= ëíéääj îéêíêéíéåç= ~ìåü= ÑΩê= ÇáÉ= ~åçéêéå _ìêöéä~íò~åäáéöéêk= łfåü= ëéüé= Ç~ë ~äë=_ê~ìåëåüïéáöéêi=çéå=açã=ñáåj ÇÉå= ~ääé= ~ã= båçé= ÇçÅÜ= åçåüi i êã=åáåüí=òìãìíä~ê rêíéáä=öéöéå=çéå=pí~åççêí=çéê=aêçöéåäéê~íìåö _ê~ìåëåüïéáö= EÇãFK=aáÉ=aêçJ ÖÉåÄÉê~íìåÖ= łaêçäë= ãìëë= Äáë òìã= PMK= pééíéãäéê= ìãòáéüéåk a~ë= ÉåíëÅÜáÉÇ= Ç~ë= läéêîéêï~äj íìåöëöéêáåüí= iωåéäìêö= ìåç= Ö~Ä Ç~ãáí= ÉáåÉê= k~åüä~êáå= ÇÉë dêìåçëíωåâë= hìêíjpåüìã~åüéêj píê~ É= OSI= ÇÉã= pí~åççêí= ÇÉë= _ÉJ ê~íìåöëòéåíêìãëi=oéåüík= aáé= ^åäáéöéêáå= Ü~ííÉ= táçéêj ëéêìåü= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= _~ìöéåéüãáj ÖìåÖ= îçã= céäêì~ê= OMMSI= ÇáÉ= ÇáÉ kìíòìåö= ÇÉë= dêìåçëíωåâë= ÑΩê= ÇáÉ aêçöéåäéê~íìåö= Éêä~ìÄí= Ü~ííÉI ÉáåÖÉäÉÖí= ìåç= ÉáåëíïÉáäáÖÉå oéåüíëëåüìíò=äé~åíê~öík _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= ^ìëëíéäj äìåö=łfåü=äáííé=çêáåöéåç=ìã=öê J íé= _ÉïìåÇÉêìåÖK= j~ñ= häáåöéê òìã= NRMK= déäìêíëí~ö= ä ìñí= åçåü Äáë=pçååí~Ö=ENRK=^éêáäF=áã=pí ÇíáJ a~ë= Ü~ííÉ= Ç~ë= séêï~äíìåöëöéj êáåüí= ~ÄÖÉäÉÜåíK= a~ë= läéêîéêï~äj íìåöëöéêáåüí=ü~í=ç~öéöéå=åìå=çáé sçääòáéüìåö= ÇÉê= _~ìöéåéüãáj ÖìåÖ= ~ìëöéëéíòík= a~ë= déêáåüí= ë~ü ÇáÉ=îçå=ÇÉê=k~ÅÜÄ~êáå=ÖÉëÅÜáäÇÉêJ íéå=_ééáåíê ÅÜíáÖìåÖÉå=ïáÉ=i êã ìåç= séêìåêéáåáöìåöéå= ~äë= êé~äáëj íáëåü=ìåç=åáåüí=òìãìíä~ê=~åk aáé= séêäéöìåö= ÇÉë= báåö~åöë òìã= aêçöéåäéê~íìåöëòéåíêìã ~ìñ=çáé=~åçéêé=e~ìëëéáíé=ä ëé=ç~ë mêçääéã= ÉÄÉåÑ~ääë= åáåüíi= ëç= Ç~ë déêáåüík=aáé=pí~çí=ïáää=çáé=^åöéäéj ÖÉåÜÉáí= éêωñéå= ìåç= ÇáÉ= oé~âíáçj åéå=çéê=o~íëñê~âíáçåéå=~äï~êíéåk fëí=çáéëéê=påüáäçéêï~äç=ïáêâäáåü ïéöïéáëéåç\ cçíçw=qk^k ë~öí= Éê= ÇÉê= å_k= ^ÄÉê= ëåüäáé äáåü ïçääé= _ê~ìåëåüïéáö= qçìêáëíéå ~åäçåâéåk= téáíéê=~ìñ=péáíé=p häáåöéê=~ã=båçé cωüêìåö=òìã=^äëåüäìëë=çéê=^ìëëíéääìåö ëåüéå= jìëéìã= ^ã= i ïéåï~ääk wìã= ^ÄëÅÜäìëë= ÑΩÜêí= aêk= gìëíìë i~åöé= ~å= ÇáÉëÉã= q~ö= ìã= NN=rÜê ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^ìëëíéääìåök= aéê= báåj íêáíí=áëí=ñêéák téê=éáééí ÇÉåå=Ç~\ _ê~ìåëåüïéáö=eçãfk=báåé=t~åj ÇÉêìåÖ=ãáí=báåÑΩÜêìåÖ=áå=ÇáÉ=dÉJ ë åöé= ìåç= oìñé= ÇÉê= ÜÉáãáëÅÜÉå sçöéä~êíéå= ÑáåÇÉí= ~ã= p~ãëí~ö ENQK= ^éêáäf= ëí~íík= qêéññéìåâí= áëí ìã=u=rüê=~ã=d~ëíü~ìë=påü ÑÉê ë oìü=áå=påü~ééåk=aáé=bñâìêëáçåi=áå ÇÉê= Éáå= cêωüëíωåâ= áåäéöêáññéå= áëíi ïáêç=òïéá=píìåçéå=ç~ìéêå=ìåç=áëí ëééòáéää= ÑΩê= káåüíjsçöéäâìåçäéê ÖÉÉáÖåÉíK= ^ìñöêìåç= ÇÉê= ÄÉÖêÉåòJ íéå= qéáäåéüãéêò~üä= ïéêçéå= ^åj ãéäçìåöéå= ìåíéê= ÇÉê= qéäéñçåj åìããéê= T=RR=RT= ÉêÄÉíÉåK= a~ë cêωüëíωåâ=âçëíéí=îáéê=bìêçk 7TFTMonitor+Receiver=DVBT-TV Fürkleine&großePiloten RennmaschinezumStarterpreis Samstags für Sie jetzt bis 8Uhr geöffnet! So geht s zu uns: Kreuzstraße5 88Braunschweig Tel.(05)58058 Mo.-Fr.0-8Uhr+Sa.0-8Uhr Alle hier angegebenen Daten sind aufgrund möglicher Änderungen, Irrtümer + evtl. Druckfehler ohne Gewähr. Alle Produkte nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis zum 9. April 007 7"/ cm Abb. ähnlich. 7 TFT-Monitor -.80x.0 Pixel / Format : - 8ms Reaktionszeit Kontrast: 500: - integrierte Stereo-Lautsprecher - Jahre Vor-Ort-Service Art.-Nr nur Das digitale Power-Duo VGA-Anschluss + DVB-T Receiver»Flex«- Ultraklein (9x8xmm) - Anschlussmöglichkeiten über Scart oder VGA Art.-Nr nur RC-Helicopter - starten Sie in den Frühlingshimmel - 0cm lang - 50cm Rotor-Ø - Funk-Fernsteuerung - Akkupack + Ladegerät Art.-Nr. 8-8 statt nur. 95 nur Sempron GByte HDD Komplett-PC»Big Ofice«- Graik, Sound + LAN OnBoard - 5 MB DDR PC00 Speicher - x DVD-Multi-Brenner - 50W-Netzteil - inkl. Tastatur + Maus Art.-Nr A Service: Jahre Pickup-Service!

2 O ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää NNO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíéjkçíçáéåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni jçåí~öi=aáéåëí~öi=açååéêëí~ö NV=Äáë=OQ=rÜêI=jáííïçÅÜ=NP=Äáë OQ=rÜêI=cêÉáí~Ö=NT=rÜê=ÇìêÅÜJ ÖÉÜÉåÇ=Äáë=jçåí~Ö=T=rÜêI céáéêí~öé=t=äáë=t=rüê=çéë cçäöéí~öéëk ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RNNLST=UP=PR=NO ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí ççéê=qçåä~åç~åë~öéå Q=QM=PP w~üå êòíé NQKLNRKQKOMMT ENM=Äáë=NO=rÜêF aêk=t~öåéê Q=NU=OU wû=déáéê T=VV=VM=MM `ÜáêìêÖÉå NQKLNRKQKOMMT ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=jéåçêòóâ T=PQ=RQ d~äéêá~=h~ìñüçñi=_çüäïéö=to dóå âçäçöéå NQKLNRKQKOMMT ENM=Äáë=NV=rÜêF c^=ñkdóåk=pòóëòóã~ê PQ=NP=NO Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF ekljûêòíé NQKLNRKQKOMMT ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=påüï~êíò TV=VO=TV Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF háåçéê êòíé háåçéê êòíäk=kçíñ~ääëéêéåüëíìåj ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rüê=eå~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf p~ãëí~ö NQKQKOMMT aêk=påüéêäêáåö SV=MP=RS pçååí~ö NRKQKOMMT aêk=t~êåéäçäçí PP=PN=NN eéáäéê~âíáâéê NQKLNRKQKOMMT NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé NQKLNRKQKOMMT E~Ä=pçåå~ÄÉåÇãáíí~ÖF aêk=a~ìéê PT=RQ=VO EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF ^éçíüéâéå aéê=^éçíüéâéåçáéåëí=äéöáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk p~ãëí~öi=nqkqkommt píkjméíêáj^éçíüéâé i~åöé=píêk=ps qéäéñçå Q=QO=VT téåçéåíçêj^éçíüéâé jωüäéåéñçêçíëíêk=p qéäéñçå PP=NM=MN _êçáíòéãéê=^éçíüéâé qìêãëíêk=n~ qéäéñçå UT=PR=NU pçååí~öi=nrkqkommt cêáéçêáåüjtáäüéäãj^éçíüéâé `ÉääÉê=píêK=NNV qéäéñçå pí~çíé~êâj^éçíüéâé oççåëíêk=t qéäéñçå bìäéåj^éçíüéâé _ÉîÉåêçÇÉê=píêK=PM qéäéñçå RT=TS=RN PP=OV=MU PT=OS=SU sçå=_áêöáí=iéìíé _ê~ìåëåüïéáök=wìöéé~êâíé e~äíéëíéääéåi=åáéçêáöé=_çêçj ëíéáåéi=éä íòäáåüé=kçíñ ääé=ó ïéåå=oçääëíìüäñ~üêéê=_ìë ççéê=_~üå=ñ~üêéåi=ü~äéå ëáé=ã~ååüã~ä=ãáí=ìåîçêj ÜÉêëÉÜÄ~êÉå=páíì~íáçåÉå=òì â ãéñéåk=tm=c~üêéê=çéê séêâéüêëj^d=äéêåíéå=áå=çéå céêáéåi=ïáé=ëáé=_éüáåçéêíé ëáåüéê=~å=ł_çêç=äêáåöéåk ilh^ibp j~êíáå= wáããéêã~åå= ENKîKäKF= ìåç= jáåü~éä= píê~ìäé= EPKîKäKFI= påüìäìåöëäéáíéêi= òéáöíéå= c~üêéêå= ÇÉê= séêj âéüêëj^di=ïáé=oçääëíìüäñ~üêéê=ëáåüéê=~å=ł_çêç=öéäê~åüí=ïéêçéåk=_éüáåçéêíéåäé~ìñíê~öíé=eéáçéäáåj ÇÉ=cìÅÜë=EQKîKäKF=ìåíÉêëíΩíòíÉ=Ç~ÄÉáK =cçíçw=a~åáéä~=hå ÑÉä eáäñé=äéá=łpåüê Öä~ÖÉå c~üêéê=çéê=séêâéüêëj^d=äéêåíéåi=oçääëíωüäé=ëáåüéê=áå=_ìëëé=òì=äêáåöéå łoçääëíìüäñ~üêéê=ëáåç=îáéä=ãçäáäéê ÖÉïçêÇÉåI= ïéá = `ÜêáëíçéÜÉê dê~ññ~ãi= mêéëëéëéêéåüéê= ÇÉê _ê~ìåëåüïéáöéê= séêâéüêëj^dk łpáé= ÄÉåìíòÉå= ÜÉìíÉ= Ö~åò= ëéääëíj îéêëí åçäáåü= _ìëëéi= _~ÜåÉå= ìåç c~üêëíωüäék= _ÉêÉáíë= ëéáí= ÉáåáÖÉê wéáí= ÄÉëáíòí= ÇáÉ= séêâéüêëj^d= káéj ÇÉêÑäìêÄìëëÉ= ìåç= òï äñ= káéçéêj ÑäìêÄ~ÜåÉåK= _áë= båçé= ÇÉë= g~üêéë âçããéå= òï äñ= ïéáíéêé= káéçéêj ÑäìêÄ~ÜåÉå= ÜáåòìK= ^ääéêçáåöëi= ëç dê~ññ~ãi=öáäí=éë=áããéê=ïáéçéê=páj íì~íáçåéåi= áå= ÇÉåÉå= ~ìåü= Ä~êêáÉJ êéñêéáé= c~üêòéìöé= ~å= áüêé= dêéåj òéå= ëíç Éå= Ó= òìã=_éáëéáéäi= ïéåå ÉáåÉ= e~äíéëíéääé= òìöéé~êâí= áëí ççéêi= ïáé= ^ã= c~ääéêëäéäéê= qçêéi ÇÉê= e ÜÉåìåíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëåüéå _çêçëíéáåâ~åíé= ìåç= _ìë= îáéä= òì Öêç =áëík=łfå=çáéëéå=c ääéå=ãωëëéå _ìëñ~üêéê= ìåç= c~üêö ëíé= ãáí~åj é~åâéåi=ë~öí=dê~ññ~ãk ła~ë= táåüíáöëíé= áëíi= Ç~ëë= ÇáÉ eéäñéê= jìí= ÖÉåìÖ= Ü~ÄÉåI= ÇÉå oçääëíìüä=~åòìüéäéå=ìåç=çéã=_éj ÜáåÇÉêíÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= séêíê~ìéå ÖÉÄÉåI= ë~öí= jáåü~éä= píê~ìäéi påüìäìåöëäéáíéêk= a~ñωê= ãìëëíéå ÇáÉ= c~üêéê= ~ìåü= ã~ä= ëéääëí= áå= ÉáJ åéã= oçääëíìüä= mä~íò= åéüãéå= ìåç Éáå= déñωüä= Ç~ÑΩê=ÄÉâçããÉåI= ïáé ÜáäÑäçë= ëáåü= àéã~åç= Ç~êáå= ÑΩÜäÉå â~ååk= łpéääëí= ÄÉá= ÇÉå= åéìéå= e~äj íéëíéääéå= ïáé= áå= ÇÉê= táäüéäãëíê~j É=ëáåÇ=áããÉê=åçÅÜ=ëáÉÄÉå=wÉåíáJ ãéíéê= òïáëåüéå= _çêçëíéáå= ìåç qωê= òì= ΩÄÉêïáåÇÉåI= ë~öí= eéáçéj äáåçé= cìåüë= îçå= ÇÉê= péääëíüáäñéj ÖêìééÉ= ÇÉê= oçääëíìüäñ~üêéê _ê~ìåëåüïéáök= aáé= éä íòäáåüé łpåüê Öä~ÖÉI= ïéá = ëáé= ~ìë= ÉáÖÉJ åéê= bêñ~üêìåöi= â~åå= ^åöëí= ã~j ÅÜÉåK t ÜêÉåÇ= ÇÉë= qê~áåáåöë= òéáöíé ëáé=çéå=c~üêéêåi=ïáé=éáå=oçääëíìüä ~ã= ÄÉëíÉå= ÇáÉ= c~üêòéìöê~ãéé ÜçÅÜÖÉëÅÜçÄÉå=ïáêÇI=ïç=ã~å=~ã ÖΩåëíáÖëíÉå= ~åé~åâíi= ìã= áüå ÜçÅÜòìÜÉÄÉåK= łfã= ^ääí~ö= Çê åj ÖÉäå= ÇáÉ= c~üêö ëíé= å~íωêäáåü ã~ååüã~äi= ëáåç= ìåöéçìäçáöi ïéåå=éë=åáåüí=ëåüåéää=öéåìö=ïéáj íéêöéüíi=~äéê=áå=çéê=oéöéä=ïáêç ìåë=áããéê=öéüçäñéåi=äçäí=cìåüëk açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr ^êäéáíëäçëé áã=aá~äçö _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= ÄÉê=ÇáÉ=páJ íì~íáçå= îçå= i~åöòéáí~êäéáíëäçëéå áå= _ê~ìåëåüïéáö= áåñçêãáéêí= ëáåü i~åçéëäáëåüçñ= aêk= cêáéçêáåü= téj ÄÉê= ~ã= cêéáí~ö= ENPK= ^éêáäf= áå= ÇÉê hêéìòâáêåüéåöéãéáåçé= áå= ^äíj iéüåççêñk= bê= ÄÉëìÅÜí= Ççêí= ìã NM=rÜê=ÇáÉ=pÉäÄëíÜáäÑÉÖêìééÉ=łwìJ îéêëáåüíi= ÇáÉ= ëáåü= ëéáí= ãéüê= ~äë OM=g~ÜêÉå= ÑΩê= ^êäéáíëäçëé= ÉåÖ~J ÖáÉêíK=a~ÄÉá=ïáêÇ=Éë=îçê=~ääÉã=ìã ÇáÉ=^ìëÖêÉåòìåÖ=îçå=háåÇÉêå=~êJ ÄÉáíëäçëÉê=bäíÉêå=ÖÉÜÉåK táé= pçòá~äé Ç~ÖçÖáå= fäë~äé påüï~êò= îçå= ÇÉê= péääëíüáäñéöêìéj éé= ÇÉìíäáÅÜ= ã~åüíi= ëéáéå= háåçéê îçå= ^êäéáíëäçëéåöéäçjffjbãéñ åj ÖÉêå= îáéäñ~åü= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíK= páé ïωêçéå= ëåüäéåüíéê= Éêå ÜêíI= ëéáéå ÑíÉê=âê~åâI=Ü ííéå=ïéåáöéê=ëçòá~j äé= hçåí~âíé= ìåç= åáéçêáöéêé= _áäj ÇìåÖëÅÜ~åÅÉåK=aÉëÜ~äÄ=ëÉíòÉ=ëáÅÜ ÇáÉ= dêìééé= ÑΩê= ÉáåÉå= łc~ãáäáéåj é~ëë=éáåk téäåçãéj qêéññéå _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= pí~çí _ê~ìåëåüïéáö= ã ÅÜíÉ= ÇÉå= hçåj í~âí= òì= ~ìëä åçáëåüéå= jáí~êäéáj íéêå=_ê~ìåëåüïéáöéê=cáêãéå=ïéáj íéê= áåíéåëáîáéêéåi= áüåéå= Éáå= cçj êìã= ÄáÉíÉåI= ãáíéáå~åçéê= áåë= déj ëéê ÅÜ= òì= âçããéå= ìåç= áüåéå Ö~åò= åéäéåäéá= ~ìåü= ÇáÉ= âìäíìêéäj äéå= påü íòé= _ê~ìåëåüïéáöë= òéáj ÖÉåK= ^ää= Ç~ë= ëçää= áüåéå= ÇÉå= pí~êí ~ã=^êäéáíëéä~íò=_ê~ìåëåüïéáö=éêj äéáåüíéêåk= aéëü~ää= ÑáåÇÉí= òìã òïéáíéå=j~ä=éáå=téäåçãéjqêéññéå ÑΩê= ~ìëä åçáëåüé= c~åüj= ìåç= cωüj êìåöëâê ÑíÉ= ãáí= áüêéå= c~ãáäáéå ~ã= pçååí~ö= ENRK= ^éêáäfi= NQ=rÜêI áã=påüäçëë=oáåüãçåçi=tçäñéåäωíj íéäéê= píê~ É= RRI= ëí~ííi= òì= ÇÉã táêíëåü~ñíëçéòéêåéåí= gç~åüáã oçíü= ìåç= káâçä~ìë= i~åöéi= iéáíéê ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= káéçéêä~ëj ëìåö=çéê=fåíéä=dãäei=éáåä~çéåk å_jibpboclorj PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nb: Porta Woolworth Buhl POCO Möbel Boss Buhl Küchen Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung: T. Böhme BS Fax Hamburger Straße 77 8 Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden. iéëéêäêáéñé= ëåüáåâéå= páé= ~åw= åéìé= _ê~ìåëåüïéáöéêi= e~ãäìêöéê= píê~ É= OTTI= PUNNQ= _ê~ìåj ëåüïéáöi=c~ñ=mr=pn=l=pv=mm=j=ttqi=bjj~áäw=åäjêéç~âíáçåk]åäjçåäáåékçé iéëéêäêáéñéi= ÇáÉ= áå= ÇÉê= å_= ~ÄJ ÖÉÇêìÅâí= ïéêçéåi= ÖÉÄÉå= åáåüí ìåäéçáåöí= ÇáÉ= jéáåìåö= ÇÉê oéç~âíáçå= ïáéçéêk= aáé= oéç~âj oìåç=sm=lëíéêñéìéê=äççéêíéå=áå=çáéëéã=g~üê=áå=ìåç=ìã=_ê~ìåëåüïéáök= cêçüé=lëíéêå=ó=~äöéäê~ååí wìã= qüéã~= lëíéêñéìéê= EqáíÉä áå= ÇÉê= å_= îçã= UK= ^éêáäf ëåüêéáäí= aêk=cê~åâ= eéáäéä= ~ìë _ê~ìåëåüïéáöw łlëíéêñéìéê= ëáåç= ÉáåÉ= rå~êí êéöáçå~äéå= _ê~ìåüíìãëi= ãáí= ÇÉê áåü= ãáåü= ïçüä= åáé= ~åñêéìåçéå ïéêçék= aáéëé= çêö~åáëáéêíéå dêç Äê åçé= ~ìë= ÄÉäáÉÄáÖ= ÑÉìÅÜJ íéã= d~êíéåëåüåáííi= äéáçäáåü ÄêÉååÄ~êÉã= pééêêãωää= ìåç ëåüäáããëíéåñ~ääë= ~ìåü= Ç~òïáJ ëåüéå= îéêëíéåâíéã= häéáåöéíáéê íìå= ÄÉáã= ^ÄÄê~åÇ= îçê= ~ääéã òïéáéêäéá= Ó= èì~äãéå= ìåç= ëíáåj âéåk _Éá=å ÜÉêÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÉáåÉê ëçäåüéå= séê~åëí~äíìåö= Ñ ääí= ~ìñi Ç~ëë=åìê=ÇáÉ=tÉåáÖëíÉå=Ç~ë=ÉáJ ÖÉåíäáÅÜÉ= céìéê= ÖÉåáÉ ÉåK= sáéäé íáçå= ÄÉÜ äí= ëáåü= îçêi= wìëåüêáñj íéå= òì= âωêòéåk= gé= âωêòéê= füê iéëéêäêáéñi= ÇÉëíç= Öê Éê= ÇáÉ `Ü~åÅÉ= ÇÉê= séê ÑÑÉåíäáÅÜìåÖK ëéüéå= ÄÉëíÉåÑ~ääë= ~ìë= ëáåüéêéê båíñéêåìåö= òìi= ìåç= ÇáÉ= ãéáëíéå ÑáåÇÉå= Ç~ë= êéáåüäáåüé= déíê åâéj ~åöéäçí= áã= å~üéå= céëíòéäí= ïéj ëéåíäáåü=ëé~ååéåçéê=~äë=çéå=ñéìj êáöéå=^åä~ëë=ñωê=çáé=céáéêk ^ã= jçêöéå= ÇÉë= lëíéêëçååj í~öë= ïáêç= Éë= Ç~åå= êáåüíáö= íêçëíj äçëk= aáé= áããéê= åçåü= ëåüïéäéåj ÇÉå=lëíÉêÑÉìÉêëí ííéå=ëçêöéå=ñωê ÉáåÉ= íêáëíjöê~ìéi= ëíáåâéåçé aìåëíöäçåâé= ΩÄÉê= ÇÉê= pí~çíi ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ëáåü= ÇáÉ= pçååé= ïéåå ΩÄÉêÜ~ìéí=Éêëí=~ã=ëé íéå=k~åüj ãáíí~ö= ÇìêÅÜÖÉâ ãéñí= Ü~íK= háåj ÇÉê= ëìåüéå= áüêé= lëíéêéáéê= äáéäéê áã= e~ìëi= ëí~íí= áã= d~êíéå= ÉáåÉ o~ìåüîéêöáñíìåö= òì= êáëâáéêéåk råç= ~åëçåëíéå= Öáäí= ïáéçéê= ã~äi ïéê= ~äë= _ê~ìåëåüïéáöéê= ÇÉå lëíéêëçååí~ö= ~å= ÑêáëÅÜÉê= iìñí ^åçåóãé= wìëåüêáñíéå= â ååéå åáåüí= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí= ïéêçéåk ^ìñ= tìåëåü= ïáêç= ÇÉê= k~ãé åáåüí=îéê ÑÑÉåíäáÅÜíK cçíçw=qk^k ÖÉåáÉ Éå= ïáääi= Ñ Üêí= ~ã= ÄÉëíÉå ïéáí=ïéök fåü=ñê~öé=ãáåüi=ïáé=ä~åöé=çáéj ëé= ëáååäçëé= rãïéäíîéêëåüãìíj òìåö= åçåü= Éêä~ìÄí= ëéáå= Ç~êÑK jéáå=sçêëåüä~ö=òìã=~ääëéáíáöéå sçêíéáäw= NK= lëíéêñéìéê= îéêäáéíéåk a~ë= ^ääòïéåâj^êöìãéåí= céáåj ëí~ìä= ÜáäÑí= ÄÉëíáããí= ~ìåü= ÜáÉêK OK=jÉÜê=_áÉêòÉäíÉ=~ìÑëíÉääÉåK=dÉJ ÑÉáÉêí=ïÉêÇÉå=â~åå=à~=íêçíòÇÉãK PK= bîéåíìéää= dêç ÄáäÇäÉáåï åçé ãáí= íüéã~íáëåü= é~ëëéåçéå= cáäj ãéå=ïáé=úaáé=rm=îéêüééêéåçëíéå dêç Äê åçéúk= jáí= pìééêä~íáîéå ä~ëëéå=ëáåü=ëáåüéê=ãéüê=_éëìåüéê äçåâéå= ~äë= ãáí= ÉáåÉã= éçéäáöéå i~öéêñéìéêk téííéåi= Ç~ëë= ëåüçå= Ä~äÇ= âéáå jéåëåü= ãéüê= ÇáÉëÉ= Ää ÇÉå lëíéêñéìéê=îéêãáëëí\ g~âçäëïéöw aá~ëüçï=åáåüí òì=éãéñéüäéå wìê= cáäãjpüçï= ΩÄÉê= ÇÉå= g~j âçäëïéö= îçå= hìêí= péáíò= ~ã PNK= j êò=áã=^ìçáã~ñ= ÇÉê=qr ì Éêí= ëáåü= oçäáå= jéóéê= âêáj íáëåük łaáé= sçêëíéääìåö= ìã= NS= rüê Ü~ÄÉ=áÅÜ=ãáê=Éáåã~ä=ÖÉÖ ååí=eëç ãìëë= ã~å= Éë= ëåüçå= ~ìëçêωj ÅâÉåFI= ÇÉåå= ÑΩê= UIRM= bìêç= ÑΩê píìçéåíéå= ìåç= NMIRM= bìêç= ÑΩê ~åçéêé=_éëìåüéê=ïìêçé=ëéüê=ïéj åáö= ÖÉÄçíÉåK= fåü= ã ÅÜíÉ= eéêêå péáíò=ï~üêäáåü=åáåüí=òì=å~üé=íêéj íéåi= ~ÄÉê= ÇáÉëÉ= sçêëíéääìåöi= ÄÉJ ëíéüéåç=~ìë=éáåáöéå=_áäçéêåi=éáå é~~ê= ïéåáöéå= sáçéçëéèìéåòéå ìåç= Éíï~ë= ÖÉä~åÖïÉáäí= âäáåöéåj ÇÉê= iáîéjbêò ÜäìåÖ= ÇÉë= bêñ~üj êìåöëíê ÖÉêëI=ï~ê=ãÉÜê=~äë=łáÜêJ déäçjåáåüíjïéêí> báå=aá~~äéåç=äéá=çéå=séêj ï~åçíéå= ΩÄÉê= ÇÉå= rêä~ìä= ~ìñ j~ääçêå~i= ÇÉëëÉå= _áäçéê= ã~å ëåüçå=ñjj~äé=ëéüéå=ãìëëíéi=áëí ÉêÖêÉáÑÉåÇÉêK= a~ëë= eéêê= péáíò îéêãìíäáåü= ìåíéê= ~åçéêéã= ãáí ÖÉå~ì= ëçäåüéå= séê~åëí~äíìåöéå ëéáå=_êçí=îéêçáéåíi=ã ÅÜíÉ=áÅÜ=à~ åáåüí= ëåüäéåüí= êéçéåi= ~ÄÉê= ÉåíJ ïéçéê= áëí= ÇáÉ= o~ìããáéíé= ÇÉë ^ìçáã~ñ= ìåç= ëáåç= àéöäáåüé= ~åj ÇÉêÉ=hçëíÉåI=ÇáÉ=ÇáÉëÉë=bîÉåí=ÄÉJ ÖäÉáíÉíÉåI= ëç= ÜçÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉëÉê mêéáë=òì=êéåüíñéêíáöéå=áëík fåü= ÑΩÜäÉ= ãáåü= Éáå= ïéåáö= ïáé âå~éé=éáå=aêáííéä=çéê=wìëåü~ìéê ÇÉê= NSJrÜêJsçêëíÉääìåÖK= tçêíé ïáé= ÚråîÉêëÅÜ ãíüéáíú= ìåç ÚcêÉÅÜÜÉáíÚ= ÑáÉäÉå= åáåüí= åìê= ÉáåJ ã~äk aéê= e ÜÉéìåâí= ï~ê= áå= ãéáj åéå= ^ìöéå= ÇáÉ= ÑêÉìåÇäáÅÜÉ= ^ìñj ÑçêÇÉêìåÖI= ~ääé= _áäçéê= ìåç= jáíj ëåüêáñíéåi= ÇáÉ= ã~å= ΩÄÉê= ÇáÉëÉå téö= ÄÉëáíòíI= ççéê= Äáë= òìã= båçé ÇÉë= pçããéêë= OMMT= ã ÖäáÅÜÉêJ ïéáëé= ÄÉëáíòÉå= ïáêçi= ÇçÅÜ= ÄáííÉ ~å= áüå= òì= ëåüáåâéåk= bê= ëåüêéáäé à~=ëåüäáé äáåü=éáå=_ìåükkk> bãéñéüäéå= â~åå= ã~å= ÇáÉëÉ püçï=~äëçäìí=åáåüí>=iéáçéêk

3 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt ilh^ibp P Noch Tage! Jetzt auch im Osten der Stadt Ihr guter Bäcker und Konditor Worauf Sie sich verlassen können! NEUERÖFFNUNG Samstag,.0.07, um.00 Uhr Bevenroder Str. Im Holzmoor, ggü. Lidl Unsere Öffnungszeiten: Mo.-Fr. -9 Uhr Sa. - Uhr So. 8 - Uhr Wir freuen uns auf Ihren Besuch und unsere freundlichen Verkäuferinnen bedienen Sie gern! ^ìë=çéê=iìñí=äéíê~åüíéíi=òéáöí=ëáåü=_ê~ìåëåüïéáö=eüáéê=ç~ë=_ìêöéä~íòéåëéãääéf=îçå=çéê=ëåü åëíéå=péáíék=^ìñ=çéã=_ççéå=ñ ääí=çáé=lêáj ÉåíáÉêìåÖ=ìåÖäÉáÅÜ=ëÅÜïÉêÉêK=råÇ=ïÉê=~ìÑ=ÇÉê=pí~Çí~ìíçÄ~Üå=ìåíÉêïÉÖë=áëíI=ÑáåÇÉí=Ö~ê=âÉáåÉå=eáåïÉáë=~ìÑ=pÉÜÉåëïΩêÇáÖâÉáíÉåK qk^k aáé=łpåüáäçäωêöéê=ä~ëëéå=öêω Éå fã=sçêäéáñ~üêéå=â~åå=ã~å=åìê=ê~íéåi=ïéäåüé=péüéåëïωêçáöâéáíéå=_ê~ìåëåüïéáö=òì=äáéíéå=ü~í cçêíëéíòìåö=îçå=péáíé=nk łtáê=ëíçäééêå=îçå=éáåéê=_éj ëåüáäçéêìåö=áå=çáé=å ÅÜëíÉI âêáíáëáéêí=açãéêéçáöéê=gç~j ÅÜáã=eÉãéÉäK=^ääÉêÇáåÖë ÄÉòïÉáÑÉäí=ÉêI=Ç~ëë=_ê~ìåJ ëåüïéáö=ç~ãáí=~ìñ=çéã êáåüíáöéå=téö=áëík aéê= píêéáí= ìã= ÇáÉ= _ÉëÅÜáäÇÉêìåÖ ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜäçëëJ^êâ~ÇÉå=ÖáÄí=åÉìJ Éå= ^åä~ëë= ÑΩê= ÇáÉ= aéä~ííék= b`b Ü~ííÉ= Ç~ë= tçêí= ł^êâ~çéå= ΩÄÉêJ âäéäéå= ãωëëéåk= kìê= åçåü= ãáí cêáëí= Äáë= òìã= OQK=^éêáä= ïáää= ÇáÉ pí~çí= ÇáÉ= ΩÄÉêâäÉÄíÉå= påüáäçéê ÇìäÇÉåI= Ç~å~ÅÜ= ïωêçéå= åéìé påüáäçéê= ãáí= ÇÉêI= ëç= ÇáÉ= séêï~äj íìåöi= łâçêêéâíéå= _ÉòÉáÅÜåìåÖ ÛpÅÜäçëëÛ=~ìÑÖÉëíÉääíK téáä= áå= Äê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉê jìåç~êí=łpåüáäçéê=ïáé=łpåüáäç~ ~ìëöéëéêçåüéå=ïéêçéåi=ëáéüí=ëáåü ÇÉê= açãéêéçáöéê= ÄÉáã= łpåüáäç~j píêéáí= ï~üêäáåü= ~å= ÇáÉ= łpåüáäçj ÄΩêÖÉê=ÉêáååÉêíK=lÑÑÉåÄ~ê=â ååé áå=_ê~ìåëåüïéáö=àéçéê=î ääáö=âçåj òééíáçåëäçë=łpåüáäç~=~ìñü åöéåk eéãééä= ÄÉã åöéäíi= Ç~ëë= ÇÉê e~êòjqçìêáëíi= aìêåüñ~üêíëäéëìj ÅÜÉêI=q~ÖìåÖëÖ~ëí=çÇÉê=hìäíìêÑ~å òï~ê=~å=çéå=pí~çíéáåñ~üêíéå=eáåj ïéáëé= ~ìñ= déêáåüíéi= m~êâü ìëéêi eçíéäë= ìåç= àéíòí= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= ëçj Ö~ê= ~ìñ= báåâ~ìñëòéåíêéå= ÑáåÇÉI ~ÄÉê= ïáé= Éê= òìã= ^äíëí~çíã~êâí ãáí= ëéáåéã= ÉáåòáÖ~êíáÖÉå= båëéãj ÄäÉI= òì= _ìêöéä~íò= ìåç= açã âçããíi= ÄäÉáÄÉ= î ääáö= áã= séêäçêj ÖÉåÉåK= a~äéá= ëéá= òì= ÄÉçÄ~ÅÜíÉåI Ç~ëë=áããÉê=ãÉÜê=qçìêáëíÉå=áå=ÇáÉ pí~çí=âçããéåk=łaéëü~ää=éêï~êíé áåü=îçå=pí~çí=ìåç=pí~çíã~êâéíáåö ~ìåüi=ç~ëë=çáé=ëáåü=áå=çéå=qçìêáëj íéåüçåüäìêöéåi= ÇáÉ= ~ìñ= ÇáÉëÉã déäáéí= mêçñáë= ëáåçi= ëåüä~ì= ã~j ÅÜÉåI=ë~Öí=eÉãéÉäK fããéêüáåi= ïéê= Éáåã~ä= ÇáÉ= fåj åéåëí~çí=éêêéáåüí=ü~íi=ëçää=ççêí=áå wìâìåñí=~ìåü=äéëëéê=ëéáåéå=ïéáíéj êéå= téö= ÑáåÇÉåK= kçåü= áå= ÇáÉëÉã g~üêi= ëç= äáé = ÇáÉ= pí~çí= ïáëëéåi ïωêçéå= OV=píÉäÉå= ~ìñöéä~ìíi= ÇáÉ ~å=òéåíê~äéå=p~ããéäéìåâíéå=ïáé _ìêöéä~íòi= hçüäã~êâí= ççéê= îçê ÇÉå= påüäçëëj^êâ~çéå= ~ìñ= péüéåëj ïωêçáöâéáíéå= ïáé= jìëééåi= háêj ÅÜÉåI=qÜÉ~íÉê=ìåÇ=mä íòé=üáåïéáj ëéå=ëçääéåk=a~êωäéê=üáå~ìë=ëçääéå pí~çíéä åé= ÇáÉ= lêáéåíáéêìåö= ÉêJ äéáåüíéêåk=aáé=hçëíéå=ñωê=ç~ë=cì J Ö åöéêjiéáíëóëíéã= ïéêçéå= ~ìñ NMM=MMM=bìêç=ÄÉòáÑÑÉêíK aéã= ΩÄÉêòÉìÖíÉå= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=eéãééä=öéüí=ç~ë=åáåüí ïéáí=öéåìök=bê=îéêãáëëí=çáé=äê~ìj åéå= eáåïéáëí~ñéäå= ~ã=pí~çíê~åçi ÇáÉ=^ìíçÑ~ÜêÉê=~ìÑ=ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ péüéåëïωêçáöâéáíéå= ~ìñãéêâë~ã ã~åüéåk= eéãééäw= łfå= ÇÉå= åéìéå _ìåçéëä åçéêå=ëáåç=çáé=éñáññáöéêk råç= ïéê= ~ã= e~ìéíä~üåüçñ= ~åj âçããéi=â ååé=ö~ê=åáåüí=ãéüê ïáëëéåi=ïç=éê=ëáåü=äéñáåçék bë=öéüí=äçëw=cêωüà~üêëéìíò=áå=çéê=pí~çí _ÉêÉáíë=NT=URT=^åãÉäÇìåÖÉå=Ó=pÅÜìäÉå=ìåÇ=háí~ë=ÄÉíÉáäáÖÉå=ëáÅÜ=ãáí=NN=RMM=àìåÖÉå=eÉäÑÉêå _ê~ìåëåüïéáö= EÄéFK=dìíÉ=^ìëJ ëáåüíéå= ÑΩê= Ç~ë= âçããéåçé= tçj ÅÜÉåÉåÇÉW= káåüí= åìê= ÇáÉ= téííéêj éêçöåçëéå=öéäéå=öêωåéë=iáåüí=ñωê ÇÉå=pÅÜìäéìíòí~Ö=ENPK=^éêáäF=ìåÇ ÇÉå= pí~çíéìíòí~ö= ENQK=^éêáäFK ^ìåü= ÇáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉ= qéáäåéüãéêj ò~üä=ä ëëí=~ìñ=éáåéå=bêñçäö=üçññéåw _ÉêÉáíë= NT=URT= háåçéê= ìåç= bêj ï~åüëéåé=ü~äéå=ëáåü=~åöéãéäçéík aáéë=íéáäíéå=_ωêöéêãéáëíéêáå=fåj ÖÉ= hωâéäü~å= ìåç= táêíëåü~ñíëçéj òéêåéåí= gç~åüáã= oçíü= ÖÉëíÉêå= áå ÉáåÉê= mêéëëéâçåñéêéåò= ãáík= _ÉáÇÉ ÑêÉìíÉå= ëáåü= ΩÄÉê= ÇáÉ= oéëçå~åò ~ìñ=çáé=h~ãé~öåéi=çáé=îçå=çéê ^ää~=_ê~ìåëåüïéáö=ìåç=çéê=pí~çí áã= o~üãéå= ÇÉê= ^âíáçå= łråëéê ë~ìäéêéë= _ê~ìåëåüïéáö= ãáííäéêj ïéáäé=áã=ëéåüëíéå=g~üê=îéê~åëí~äj íéí= ïáêçk= páé= òéáöéi= ïéäåü= ÜçÜÉ ^âòééí~åò= ÇáÉ= ^âíáçå= ÄÉá= ÇÉå _ê~ìåëåüïéáöéêå= Ü~ÄÉK= łkáåüí åìê= ÑΩê= ÉáåÉ= ë~ìäéêé= pí~çíi= ëçåj ÇÉêå= ~ìåü= ÑΩê= Éáå= ÖÉãÉáåë~ãÉë _ê~ìåëåüïéáöi= ë~öíé= oçíük= aéê táêíëåü~ñíëçéòéêåéåí= ìåç= ÇáÉ _ΩêÖÉêãÉáëíÉêáå= êωüêíéå= ÖäÉáÅÜJ ïçüä= ïéáíéê= ÇáÉ= téêäéíêçããéäw łbë= ï êé= ëåü åi= ÇáÉ= oéâçêçíéáäj åéüãéêò~üä= îçå= NU=OMO= eéäñéêå ÇÉë= îéêö~åöéåéå= g~üêéë= ÇáÉëÉë j~ä= åçåü= òì= ΩÄÉêíêÉÑÑÉåI= ë~öíé oçíü= ïéáíéêk= báå= ë~ìäéêéë= pí~çíj ÄáäÇ=ëÉá=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=sáëáíÉåâ~êJ íé=çéê=pí~çíi=ëçåçéêå=ëçêöé=~ìåü ÑΩê= Éáå= ëåü åéêéë= báåâ~ìñëâäáã~ ìåç= ÜÉäÑÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ÇÉã= e~åçéä ìåç= ÇÉê= táêíëåü~ñí= ÖäÉáÅÜÉêã~J ÉåK k~åü=öéí~åéê=^êäéáí=öáäí=éë=ñωê ÇáÉ= łp~ìäéêã ååéê= ëåüäáé äáåü ÇáÉ= _ÉäçÜåìåÖW= aáé= eéäñéê= îéêj ë~ããéäå= ëáåü= ~ã= pçåå~äéåç ENQK=^éêáäF=ìã=NPKPM=rÜê=~ìÑ=ÇÉã łmä~íò=çéê=aéìíëåüéå=báåüéáí=îçê ÇÉã= o~íü~ìëk= açêí= ÖáÄí= Éë= _áéê ìåç= ~äâçüçäñêéáé= déíê åâé= ëçïáé bêäëéåëìéééi= hìåüéå= ìåç= dêáääj ïωêëíåüéåk= ^ìåü= ~ìñ= ÇÉã= mêçj Öê~ããW= háåçéêëåüãáåâéåi= _ìåj ÖÉÉJpéêáåÖÉå= ~ìñ= ÇÉã= qê~ãéçäáå ëçïáé= ÇÉê= ^ìñíêáíí= ÉáåÉë= iìñíä~äj äçåâωåëíäéêëk= ^ääé= ^âíáîéå= ÉêÜ~äJ íéå= ãáí= ÇÉã= ^ää~jjωääë~åâ= Éáå qçãäçä~jiçë= ãáí= séêòéüêã~êâéå ìåç=â ååéå=çáé= ÑÑÉåíäáÅÜÉå=sÉêJ âéüêëãáííéä= Ç~ãáí= âçëíéåäçë= åìíj òéåk= a~ë= j~ëâçííåüéå= iéç= ïáêç ÇáÉ=wáÉÜìåÖ=ÇÉê=qçãÄçä~JdÉïáåJ åé= îçêåéüãéåk= ^äë= mêéáëé= ÖáÄí= Éë ìåíéê= ~åçéêéã= h~êíéå= ÑΩê= ÇáÉ lééê= łoáöçäéííç= ~ìñ= ÇÉã= _ìêöj éä~íòi= dìíëåüéáåé= ÑΩê= łhìäíìê= áã wéäí= ìåç= ÉáåÉ= aáöáí~äâ~ãéê~= áã téêí=îçå=prm=bìêçk påüìäéå= ìåç= háåçéêí~öéëëí íj íéå= éêçñáíáéêéå= ÄÉá= ÇÉê= ^âíáçå ÇçééÉäíW= kéäéå= báåòéäöéïáååéå Ü~ÄÉå= ÇáÉ= p~ããéäâáçë= ÇáÉ= `Ü~åJ ÅÉI= ÇáÉ= Öêç É= _~ÇÉé~êíó= ~ã NTK=gìäá=EòïÉá=q~ÖÉ=îçê=ÇÉå=pçãJ ãéêñéêáéåf= áã= _ΩêÖÉêÄ~ÇÉé~êâ k ãéëjpíê~ É=òì=ÖÉïáååÉåK déë~ããéäí= ïáêç= ~ã= pçååj ~ÄÉåÇ= ENQK= ^éêáäf= îçå= V= Äáë NP=rÜêK=háí~ë=ìåÇ=pÅÜìäÉå=ëáåÇ ~ã= cêéáí~öîçêãáíí~ö= ENPK= ^éêáäf Çê~åK= téê= ëáåü= âìêòñêáëíáö= åçåü ÉåíëÅÜäáÉ íi= ÄÉáã= pí~çíéìíò= ãáíj òìã~åüéåi= â~åå= ëáåü= ÜÉìíÉ= îçå U= Äáë= NU=rÜê= ìåç= ãçêöéå= Äáë NO=rÜê=ÄÉá=^åáâ~=dáÉêÉ=ìåíÉê=ÇÉê qéäéñçååìããéê= U=US=ON=QO= ~åj ãéäçéåk= ^ÄÑ~ääë ÅâÉI= dêéáñéê= ìåç e~åçëåüìüé= ÖáÄí= Éë= òìë~ããéå ãáí=çéå=qçãäçä~jiçëéå=äéá=^ää~i cê~åâñìêíéê= píê~ É= ORNK= aáé= _ΩêJ ÖÉê= â ååéå= ÄÉá= ÇÉê= ^åãéäçìåö ãáííéáäéåi=ïç=ëáé=ë~ããéäå=ã ÅÜJ íéåi= ççéê= ëáåü= Éáå= p~ããéäöéäáéí òìïéáëéå=ä~ëëéåk Frühlingsfest und Großflohmarkt Der Bernsteinsee lockt mit vielen Attraktionen - Anzeige - Am Sonnabend, und Sonntag,. und 5. April, findet am Bernsteinsee in Sassenburg-Stüde wieder ein Frühlingsfest mit Flohmarkt statt. Das Programm des Festes rund um den Flohmarkt wird sicherlich nicht nur Kinderherzen begeistern sondern auch Erwachsene. Kinderkarussell sowie eine Kartbahn sorgen für genügend Unterhaltung. Mit Bratwurst, Bratcurrywurst, Currywurst, Krakauer, Bockwurst, Frikadellen, Pommes, Hähnchen-Döner, Erbsensuppe, Schmalzkuchen, Kuchen, frischen Waffeln, Crepes und vielem mehr wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. Verschiedene Sorten Bier und Eis runden das kulinarische Erlebnis ab. Weitere Informationen zum Frühlingsfest und zum Flohmarkt werden unter der Telefonnummer 0 5 / oder unter 0 70/ erteilt. séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáåü=ñωê=çéå=déë~ãíáåü~äíw aáéíéê=_ωüêã~ååk oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K aêìåâw=_ê~ìåëåüïéáöéê=wéáíìåöëj îéêä~ö=ó=aêìåâü~ìë=^ääéêí=iáãä~åü dãäe=c=`çk=hdk oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê=j~åìj ëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé kêk=ps=îçã=nk=nmk=ommsk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê= ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ÇçååÉêëí~Öë ìåç=ëçååí~öëk ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíj ëåü~ñíëéêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå îçå=_aws=ìåç=_sa^k cêωü=ωäí=ëáåüi=ïéê=éáå=rãïéäíçéíéâíáî=ïéêçéå=ïáääw=^ìåü=áå=çáéëéã=g~üê=ü~äéå=ëáåü=îáéäé=påüìäéå ìåç=háåçéêö êíéå=ñωê=çáé=łoéáåéã~åü~âíáçå=~åöéãéäçéík cçíçw=^êåüáî=qk^k

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=açååéêëí~ö=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw oéç~âíáçåkåä]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw aç NOK=^mofi NQKPM=i^_I=táÉëÉåëíê~ É=OW=łc~J êáåéääái=cáäãå~åüãáíí~ö=ωäéê=çáé iéäéåëöéëåüáåüíé=îçå=c~êáåéääá Gross-Flohmarkt Wolfenbüttel Marktkauf NRKMM=cÉëíéä~íò=áå=iÉÜåÇçêÑI _äáíòéáåüéåïéöw=cê~åâë=p~ñ~êáj oéáíä~üå=eäáë=nu=rüêf NRKMM=píçÄï~ëëÉêÜ~ìëI=bÅÜíÉêåJ ëíê~ ÉW=iáíÉê~êáëÅÜÉê=^êÄÉáíëâêÉáë Ó=dÉÇáÅÜíÉ=ìåÇ=dÉëÅÜáÅÜíÉå=ΩÄÉê ÇÉå=cêΩÜäáåÖI=sÉê~åëí~äíìåÖ=ÇÉë aéìíëåüéå=cê~ìéåêáåöë=éksk NSKMM=pmaJo~íëÑê~âíáçå=áã=o~íJ Ü~ìëJ^äíÄ~ìI=mä~íò=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå báåüéáí=nw=_ωêöéêëéêéåüëíìåçé aéíäéñ=hωüåi=jáíöäáéç=áã=mä~j åìåöëj=ìåç=rãïéäíj=ëçïáé=áã táêíëåü~ñíë~ìëëåüìëë=eäáë=nt=rüêf NTKMM=^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëj ëéåi=m~êâëíê~ É=NNW=łlâÉêJh~éáJ í å=eìöç=éêò Üäí=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê déëåüáåüíéåx=cäç Ñ~Üêí=ÑΩê=iÉìíÉ ~Ä=NO=g~ÜêÉåX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=ÉêÑçêJ ÇÉêäáÅÜI=qÉäK=T=RV=QM NTKMM=mq_I=_ìåÇÉë~ääÉÉ=NMMW ł^ääí ÖäáÅÜÉ=píê~ÜäìåÖ=Ó=rãïÉäíJ ê~çáç~âíáîáí íi=cωüêìåö=áã=o~üj ãéå=çéê=oéáüé=łeáåíéê=çéå=hìäáëj ëéåkkki=^åãéäçìåö=éêñçêçéêäáåü ìåíéê=qéäéñçå=o=pv=ov=mt=ççéê ééê=bjj~áäw=üküìéããé]ñçêj ëåüìåöëêéöáçåjäê~ìåëåüïéáökçé NTKMM=qÉÅÜåáëÅÜÉë=fååçî~íáçåëJ òéåíêìã=tçäñéåäωííéäi=^ã=bñéê NNW=qê~åëÑÉê~ÄÉåÇ=Ó=łbÑÑáòáÉåíÉê båéêöáééáåë~íò=áã=råíéêåéüãéåi séê~åëí~äíìåö=áã=o~üãéå=îçå łwìâìåñíëéçíéåòá~äé=çéê=oéöáçåi ^åãéäçìåö=éêñçêçéêäáåü=ééê bjj~áäw=üéêäéêíküéáåéåâé]éêçj àéâíjêéöáçåjäê~ìåëåüïéáökçé NUKPM=hìåëíîÉêÉáåI=e~ìë=p~äîÉ eçëééëi=iéëëáåöéä~íò=now=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=`ä~áêÉ=_~êJ Åä~óLqçÄá~ë=_ìÅÜÉ NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=bìêçjm~êíó NVKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łbåáöã~=ìåç=_äéíåüäéói=çáé `ççéäêé~âéêjc~äêáâi=sçêíê~ö=aêk géåë=háêåüüçññi=d ííáåöéå=ebáåj íêáíí=ñêéáf NVKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łháåö=^ c^ujelqifkb Info: Bassi SPIDER-MAN Der Vorverkauf hat begonnen PremiereMo.,0..um0.00Uhr! NEUSTARTS&HIGHLIGHTS VOLLIDIOT 5.0, 8.00, 0.0,.00(außerSo.+Mo.);Sa.+So.a..5.Wo. ab VERFÜHRUNGEINERFREMDEN 7.5,0.5,.00(außerSo.+Mo.).Wo. ab TMNT 5.0,8.00;Sa.+So.a..0.Wo. ab GOODBYEBAFANA 7.0,0.5.Wo. ab MR.BEANMACHTFERIEN5.5, 7.0, 0.00,.0(außer Sa.+So.+Mo.); Sa.+So. a..00 ab (außer Do.), 7.5, 0.5,.00(außer So.+Mo.) ab NEUESVOMWIXXER 5.5,0.5(außerMi.) ab DASLEBENDERANDEREN 0.00 ÜL,ab MITTENINSHERZ 0.0(außerFr.) ab0 FREEDOMWRITERS 7.0 ÜL,ab CITY LETTERSFROMIWOJIMA 7.5.Wo. ÜL,ab = ==MR=PN PV=MMJTRP îçå=få ò=aéêâëéå=ìåç=~åçéêéåi ~Ä=òÉÜå=g~ÜêÉå=EmêÉãáÉêÉF NVKMM=wÉåíêìã=ÑΩê=Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉ båíñ~äíìåöi=déêëí ÅâÉêëíê~ É=NSW báåñωüêìåö=áå=çáé=ł^ëíêççóå~j ãáâx=qéäk=v=ss=rs=mt NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=jéäççáéå=ñωê=cä íé=ìåç hä~îáéêi=hçåòéêí=ãáí=eéåêóâ=_ä~j òéà=ecä íéf=ìåç=qéêéë~=h~ä~å Ehä~îáÉêF NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łpåüï~åéåj ëéé=îçå=méíéê=fäàáíëåü=qëåü~áâçïj ëâói=_~ääéíí=îçå=e~åë=eéååáåö m~~ê NVKPM=píK=h~íÜ~êáåÉåI=e~ÖÉåJ ã~êâíw= âìãéåáëåüéê=dçííéëj ÇáÉåëí=ÇÉê=h~íÜçäáëÅÜÉå=eçÅÜJ ëåüìäöéãéáåçé=ìåç=çéê=bî~åöéäáj ëåüéå=píìçáéêéåçéåöéãéáåçé òìã=péãéëíéêäéöáåå OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw ła~ë=âìåëíëéáçéåé=j ÇÅÜÉå=îçå fêãö~êç=héìå OMKPM=pÅÜìåíÉêâáåç=ÉKsKI=_áÉåêçJ ÇÉê=tÉÖ=RQW=łqÜÉ=aÉé~êíÉÇ OMKMM=qçêÜ~ìëJd~äÉêáÉI=eìãJ ALPHADOG.5(außerSo.+Mo.) NUMBER.00(außerSo.+Mo.+Mi.) ab ab PANS LABYRINTH.00(außer Sa.-Mo.) ab THE HILLS HAVE EYES.00(außer So.+Mo.)ab8 SONDERVERANSTALTUNGEN BORNTOBEWILD Fr.0.0 Preview IrrtümerundÄnderungenvorbehalten! AbDonnerstag,. 8.April007 ab HONKYTONKMITTERNACHTSSHOW Sa Mo.+Mi.7.5 Originalfassung ab SUNSHINE Mi.0.0,.00 Preview ab KINDERPROGRAMM DIEWILDENHÜHNERUNDDIELIEBE5.5, 7.0(außerDo+Mo.+Mi.);Sa.+So.a..00 ab0 TRIFF DIE ROBINSONS 5.5; Sa.+So. a..00 ab0 HÄNDEWEGVON ;Sa.+So.a..00 ab0 DIEWILDENKERLE Sa.+So..00 ab0 CINEMAXXBRAUNSCHWEIGLangeStraße0 Programminformation:(05)588 Kartenreservierung:(0805)CINEMAXXoder(0805)99 (Do. Sa.9 Uhr;So. Mi.0 Uhr;0, /Min.zzgl.0,50 AufschlagproKarte)oderkostenfreiunter: Fr.-Wilh.-Str.50Telefon(05)55 KLANGDERSTILLE 5.5, 0.0(außer Mi) ab LENZ Mi.0.0 Filmfest ab ÄçäÇíëíê~ É=PQW=^ìëëíÉääìåÖëÉêJ ÑÑåìåÖ=îçå=dÉäëçãáå~=_~ëëÉííá łiìåé=ç~=aéåíêç=ó=ç~ë=iáåüí=îçå fååéåi=òì=ëéüéå=äáë=npk=j~á OMKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉÉíïÉíÉ Q~W=łtìåÇÉêâ~ããÉê=çÇÉê=ÇáÉ båíçéåâìåö=çéê=oáéëéåëééâìüi äáíéê~êáëåüéê=sçêíê~ö=j~êâìë=wáãj ãéêã~åå OMKMM=aáÉ=`ÜêáëíÉåÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíI iéçåü~êçëíê~ É=QPW=łlëíÉêå=Ó=Éáå jéåëåüüéáíëñéëíi=sçêíê~ö=aêk=bêj Ü~êÇ=hê åéêi=báåíêáíí=ñêéá lfd. Meter 5,- Flohmarkt mömax BS-Wenden Bistro: Frühstück ab,70 OMKMM=açãáåáâ~åÉêâäçëíÉêI _êìåâåéêëíê~ É=SW=háåç=áã=häçëíÉê Ó=łiçëí=áå=íê~åëä~íáçå ONKMM=oçíÉê=hçêë~ê=áå=aáÄÄÉëÇçêÑI ^ã=j~êâí=tw=hçåòéêí=çéë=cçäâl `çìåíêó=aìçë=łpçåë=çñ=gáã=t~ój åé cê NPK=^mofi TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NOKMM=háêó~íJqáîçåJm~êâ=E_ΩêÖÉêJ é~êâfw=jéëëé=łcêωüäáåöëäìëí=ó céëíáî~ä=ñωê=d~êíéåñêéìåçéx=d~ëíj ä~åç=fí~äáéå=eäáë=om=rüêf NQKMM=páÉãÉåë=^dI=qê~åëéçêí~íáJ çå=póëíéãëi=^åâéêëíê~ É=OOW=^ìëJ ëíéääìåöëéê ÑÑåìåÖ=łaá~äçÖÉ=OK páéãéåëj^ìëòìäáäçéåçé=íêéññéå cçíçöê~ñáéëíìçéåíéå NQKMM=pÅÜäçëë=tçäÑÉåÄΩííÉäI=oÉJ å~áëë~ååéë~~äw=cêωüäáåöë~ìëëíéäj äìåö=eäáë=nv=rüêf NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=ìåç=bãéçêéåå~ñ ÖÉ ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NRKMM=cÉëíéä~íò=áå=iÉÜåÇçêÑI _äáíòéáåüéåïéöw=cê~åâë=p~ñ~êáj oéáíä~üå=eäáë=nu=rüêf NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łaáé påü åüéáíëñ~ääéi=lééê=îçå=h~êáå oéüåèîáëí NUKMM=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìë=tÉëíJ ëí~çíi=iìçïáöjtáåíéêjpíê~ É=QW ^ìëëíéääìåöëéê ÑÑåìåÖ=póäîá~=oìáJ ÖáÉë=łdê~Çï~åÇÉêìåÖ=EÄáë=NRKRKF NUKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíáåÑçI=sçê ÇÉê=_ìêÖ=NW=jìããÉJ_ìããÉä=~ã ^ÄÉåÇX=qÉäK=QTMJOMQM NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=lä~ñ=eéååáåö=äáîé NVKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=fffI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w=łmüój ëáå~ä=dê~ññáíái=q~åòëíωåâ=îçå=a~j îáç=táääá~ãë=e~ä=np=g~üêéåf NVKMM=e íòìãéê=_ωåüéêüçñi e~ìéíëíê~ É=NU=áå=e íòìãw=łeáëj íçêáëåüé=hêáãáå~äñ ääéi=iéëìåö ^êãáå=oωííéêë=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łh åáö=ié~ê îçå=táääá~ã=pü~âéëéé~êé NVKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW łjìëáâéê=ëìåüéå=jìëáâéê=ó=qêéñj ÑÉå=ÑΩê=jìëáâÉêI=ÇáÉ=jáíëéáÉäÉê=ëìJ ÅÜÉåX=wìÜ êéê=ïáääâçããéå=ebáåj íêáíí=ñêéáf NVKPM=pí ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i ïéåï~ääw=ł^åéü=ó=å~åü=çéê cäìíi=iáåüíäáäçéêîçêíê~ö=oçä~åç påüäωíéêx=q åòé=~ìë=_~åç~=^åéü ãáí=jáãá=påüäωíéêx=séê~åëí~äíìåö ÇÉê=aÉìíëÅÜJfåÇçåÉëáëÅÜÉå=dÉJ ëéääëåü~ñí=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKPM=_a^=d~äÉêáÉI=^ã=tÉåÇÉåJ íçê=pw=^ìëëíéääìåöëéê ÑÑåìåÖ łpíéñ~å=pëóâçê=ó=öççç=ãçêåáåöx òì=ëéüéå=äáë=npk=j~á NVKPM=oçâçâçJm~îáääçå=pí ÅâJ ÜÉáãI=iÉáéòáÖÉê=píê~ É=OPQW łpü~âéëéé~êé=áå=içîé=ó=jìëáâ ìåç=ióêáâ=~ìë=pü~âéëéé~êéë=wéáíx ãáí=já~=m~ìäìëi=déë~åöx=páãçå m~ìäìëi=i~ìíéx=méíéê=dçííï~äçi qéñíé lfd. Meter 5,- Einfach kommen, ohne Anmeldung! Sonntag, 5. April ab Uhr Innentoiletten Tel. 0 75/ NVKPM=hìåëíîÉêÉáåI=`ìÄçáÇI=iÉëJ ëáåöéä~íò=now=łlìíëáçéjáå=f OMKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí ÇíáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=^ã=i ïéåï~ääw=łd~åö=ãáí ÇÉã=k~ÅÜíï ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ Ç~ë=j~ÖåáîáÉêíÉä OMKMM=tìåÇÉêJ_~ê=áå=háäá~åë=o~ÑJ ÑáåÉêáÉI=^êíã~ñI=cê~åâÑìêíÉê=píê~J É=OW=łsçáÅÉ=n=C=h~íà~=hêÉÄÄÉêëX ^J`~ééÉää~JeáÖÜäáÖÜíë=îçå=ÇÉå `çãéçá~å=e~êãçåáëíë=äáë=òì=çéå eçìëéã~êíáåë=ìåç=iáíéê~êáëåüéë OMKMM=iáåÇÉåÜçÑI=h~ëÉêåÉåëíê~ É OMW=ł^Ä=áåë=_Éíí=Ó=aÉìíëÅÜä~åÇ Äê~ìÅÜí=ãÉÜê=háåÇÉêI=d~ëíëéáÉä ÇÉë=jÉÉêÇçêÑÉê=łíÉ~íê=Ç~ÅÜ OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW ł^åçáåç=ó=müáäçò~ìäéêi=déç~åj âéåëéáéäéi=fääìëáçåéå OMKMM=pìâáó~âáI=eÉáåêáÅÜëíê~ ÉW iéç=téá =aìçx=q~åöç=^êöéåíáåç ONKMM=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖ=kÉìãÉóÉêI _çüäïéö=osw=^åçêé~ë=g ÖÉê=äáÉëí ~ìë=gçêöé=iìáë=_çêöéë=łaáé=_áääáçj íüéâ=îçå=_~äéä=ìåç=~åçéêé=ìåj ÜÉáãäáÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉå=Ebáåíêáíí ÑêÉáF große Auswahl an Bastelpapieren Das DEKO BS, Meinhardshof Tel. 05 / 0 78 HAUS ONKMM=gìÖÉåÇòÉåíêìã=eÉáÇÄÉêÖI déê~ëíê~ É=NUW=hçåòÉêí=ł`ÜáÉÑ `ÜìåÖ=ìåÇ=łe êñäìö p~ NQK=^mofi TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí UKQR=qêÉÑÑéìåâí=qÜΩêáåÖÉåéä~íòI eéáçäéêöw=t~åçéêìåö=ìã=çéå q~åâìãëéé=ãáí=çéã=^äééåîéêéáåx NS=âãI=oìÅâë~ÅâîÉêéÑäÉÖìåÖX=fåJ Ñç=qÉäK=PP=PU=PU Y SuperTage Probieren Sie nächste Woche: Tutschek s Doppelback, 750 g,95 Leipziger Str. 0 Hagenring 7 Görge Markt Im Atrium zwischen Media Markt und Maredo Groß- FLOHMARKT und Frühlingsfest am Bernsteinsee in Sassenburg/Stüde,./5. April INFO: 0 5 / oder NMKMM=háêó~íJqáîçåJm~êâ=E_ΩêÖÉêJ é~êâfw=jéëëé=łcêωüäáåöëäìëí=eäáë NU=rÜêF NMKMM=sÉêÄ~åÇ=^ääÉáåÉêòáÉÜÉåÇÉê jωííéê=ìåç=s íéêi=hìüëíê~ É=OS EeáåíÉêÜçÑFW=háåÇÉêÑäçÜã~êâí=~ã ^âíáçåëí~ö=łháåçéê=ëáåç=wìâìåñí EÄáë=NT=rÜêF NNKMM=_çåë~áJd~êíÉå=áå=píáÇÇáÉåI läéêé=açêñëíê~ É=O=^W=q~Ö=ÇÉê=çÑJ ÑÉåÉå=qΩê=ãáí=cêΩÜà~ÜêëÄ êëé=eäáë NT=rÜêFX=qÉäK=OU=TN=NM NNKMM=pÅÜäçëë=tçäÑÉåÄΩííÉäI=oÉJ å~áëë~ååéë~~äw=cêωüäáåöë~ìëëíéäj äìåö=eäáë=nv=rüêf NOKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW OM=jáåìíÉå=lêÖÉäãìëáâ=áã=jáíJ í~öëöéäéí NQKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=q~ö=çéë=çñj ÑÉåÉå=e~ìëÉë=Ó=_ΩÜåÉI=tÉêâëí íj íéå=ìåç=_ωêç=ëíéääéå=ëáåü=ç~ê=eäáë NU=rÜêF NQKMM=_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=få=çéå oçëéå ÅâÉêå=NNW=_áçÇ~åò~=Ó=í~åJ òé=çéáå=iéäéåx=qéäk=rn=rv=ss NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíáåÑçI sçê=çéê=_ìêö=nw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö NRKMM=^åäÉÖÉëíÉääÉ=lâÉêÄêΩÅâÉI iéçåü~êçëíê~ É=OW=łcêΩÜäáåÖ=~ìÑ ÇÉê=lâÉêI=ÖÉÑΩÜêíÉ=_ççíëíçìê=ãáí SuperTage ÇÉê=_êìåçåá~X=qÉäÉÑçååìããÉê TMT=ST=SU NRKMM=_ççíëëí~íáçå=~ã=hÉååÉÇóJ éä~íòw=łjáí=çéã=péêééâ~üå=~ìñ ÇÉê=lâÉêI=ÖÉÑΩÜêíÉ=qçìêI=fåÑç qéäk=otm=ot=oq Wochenendtipp: Käse Sahne, Joghurttörtchen, Schwarzwälder Kirsch, Zitronenrolle Sonntag 8-8 Uhr Leipziger Str. 0 BS Stöckheim NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=ìåç=bãéçêéåå~ñ ÖÉ ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NRKMM=cÉëíéä~íò=áå=iÉÜåÇçêÑI _äáíòéáåüéåïéöw=cê~åâë=p~ñ~êáj oéáíä~üå=eäáë=nu=rüêf NSKMM=^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëj ëéåi=m~êâëíê~ É=NNW=łlâÉêJh~éáJ í å=eìöç=éêò Üäí=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê déëåüáåüíéåx=cäç Ñ~Üêí=ÑΩê=iÉìíÉ ~Ä=NO=g~ÜêÉåX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=ÉêÑçêJ ÇÉêäáÅÜI=qÉäK=T=RV=QM NSKPM=oçâçâçJm~îáääçå=pí ÅâJ ÜÉáãI=iÉáéòáÖÉê=píê~ É=OPQW=łsçã ^ÄÉêÖä~ìÄÉå=ΩÄÉê=dä~ìÄÉå=òìã táëëéåi=sçêíê~ö=ìåç= ÄìåÖ=ÇÉê oçëéåâêéìòéê NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=m~êíó=íçí~ä NVKMM=oáëíçê~åíÉ=`~êìëçI=^å=ÇÉê h~íü~êáåéåâáêåüé=now=fí~äáéåáj ëåüéê=^äéåç=ãáí=iáîéjdéë~åö=îçå påüä~öéê=äáë=hä~ëëáâ=ebáåíêáíí=ñêéáfx oéëéêîáéêìåö=qéäk=op=sv=um NVKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=fffI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w=łmüój ëáå~ä=dê~ññáíái=q~åòëíωåâ=îçå=a~j îáç=táääá~ãë=e~ä=np=g~üêéåf Tischdekoration für jeden Anlass Das DEKO BS, Meinhardshof Tel. 05 / 0 78 HAUS zwischen Media Markt und Maredo NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łi~=qê~îá~í~i lééê=îçå=dáìëéééé=séêçá NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łbáåë~ãé jéåëåüéå=îçå=déêü~êí=e~ìéíj ã~åå OMKMM=_~ ÖÉáÖÉI=_ ÅâÉêâäáåí=NW héåçëü~=háç=ó=qüé=bìêçjháç=ñé~ík oçäéêí=cçäâx=jççéêå=g~òò OMKMM=iáåÇÉåÜçÑI=h~ëÉêåÉåëíê~ É OMW=ł^Ä=áåë=_Éíí=Ó=aÉìíëÅÜä~åÇ Äê~ìÅÜí=ãÉÜê=háåÇÉêI=d~ëíëéáÉä ÇÉë=jÉÉêÇçêÑÉê=łíÉ~íê=Ç~ÅÜ OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW `Üêáëíá~å= ÄÉêëÅÜ~ää=ła~ë=tìåJ ÇÉê=îçå=_ÉêåI=h~Ä~êÉíí OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw= JPMJm~êíó Privater Automarkt am Infos und Anmeldung unter Telefon autohaus-holzberg.de Aussteller kostenlos OMKMM=hì_~JhìäíìêÜ~ääÉ=tçäÑÉåJ ÄΩííÉäI=iáåÇÉåÉê=píê~ É=NRW ł`ü~åöé=m~êíåéêë OMKMM=få=OT=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê håéáééåw=iáîéãìëáâ=äéáã=eçåâój qçåâjhåéáééåñéëíáî~ä OMKMM=^ìÇáã~ñ=ÇÉê=qrI=mçÅâÉäëJ ëíê~ ÉW=läáîÉê=h~äâçÑÉI=äáîÉ OMKMM=a~åâÉëâáêÅÜÉI=qçëíã~ååJ éä~íò=ui=déãéáåçéë~~äw=oçåâ=ãáí ło~ìãöäéáíéêi=d ëíéw=łñééä=çê~åj ÖÉ=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF OMKMM=håáÉëíÉÇíÉê=háêÅÜÉI=p~äòÖáíJ íéêj_~çi=_ê~ìåëåüïéáöéê=píê~ ÉW oçäñ=w~åüéêi=éáåé=ãìëáâ~äáëåüé iéëìåö OMKMM==eÉêã~åÛëI=pÅÜäÉáåáíòëíê~J É=NUW=iáîÉãìëáâ=ãáí=ÇÉê=`çîÉêJ Ä~åÇ=łe~äÄ~ÅÜíI=báåíêáíí=ÑêÉá OOKMM=kÉñìëI=cê~åâÑìêíÉê=píê~ É ORPW=łmê~îÇ~Jm~êíó=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF pç NRK=^mofi SKMM=m~êâéä~íòÖÉä åçé=j ã~ñ=áå téåçéåw=cäçüã~êâíx=_éëìåüéêj é~êâéä~íò=äéá=j ã~=ñêéá VKMM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåJ Ü~êÇéä~íòW=q~ÖÉëï~åÇÉêìåÖ téêä~äìêöççêñi=h~áëéêéñ~äòi påüä~çéåi=dáéäçé=ãáí=çéã=e~êòj âäìäx=nq=âãi=ãáííéäëåüïéêx=fåñç qéäk=ut=qr=mo Jeden Samstag von 0-7 Uhr Scheunenflohmarkt Antik & Trödel WF-Ohrum Harzstr. 8 NMKMM=háêó~íJqáîçåJm~êâ=E_ΩêÖÉêJ é~êâfw=jéëëé=łcêωüäáåöëäìëí=eäáë NU=rÜêF NMKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíáåÑçI=sçê ÇÉê=_ìêÖ=NW=eáëíçêáëÅÜÉê=pí~ÇíJ êìåçö~åö=çéìíëåüjéåöäáëåü NNKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=páåñçåáéâçåòéêí ÇÉë=pí~~íëçêÅÜÉëíÉêë=_ê~ìåJ ëåüïéáöi=téêâé=îçå=iìçïáö=î~å _ÉÉíÜçîÉå=ìåÇ=oáÅÜ~êÇ=píê~ìëëI aáêáöéåí=gçå~ë=^ääéêx=nmknr=rüê hìêòéáåñωüêìåö NNKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=ła~ë=ççéj ééäíé=içííåüéå=å~åü=bêáåü=h ëíj åéêi=~ä=t=g~üêéåx=qüé~íéê=céìéê ìåç=cä~ããé NNKMM=pí ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i ïéåï~ääw=cωüêìåö=çìêåü=çáé pçåçéê~ìëëíéääìåö=j~ñ=häáåöéê NNKMM=qêÉÑÑéìåâí=d~ì ÄÉêÖI påüìäéêíëíê~ ÉW=łbêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖ ãáí=mêçñk=aêk=eéáåêáåü=îçå=i ïéåj ëí~çíx=h~êíéå=åìê=áã=sçêîéêâ~ìñ áå=çéê=qçìêáëíáåñç=_ìêöéä~íò=éêj Ü äíäáåüi=qéäk=qtmjom=qm NNKMM=_çåë~áJd~êíÉå=áå=píáÇÇáÉåI läéêé=açêñëíê~ É=O=^W=q~Ö=ÇÉê=çÑJ ÑÉåÉå=qΩê=ãáí=cêΩÜà~ÜêëÄ êëé=eäáë NT=rÜêFX=qÉäK=OU=TN=NM NNKMM=pÅÜäçëë=tçäÑÉåÄΩííÉäI=oÉJ å~áëë~ååéë~~äw=cêωüäáåöë~ìëëíéäj äìåö=eäáë=nu=rüêf NNKMM=_êΩÅâÉ=áå=p~äòÖáííÉêI=hìêíJ påüìã~åüéêjoáåö=qw=hìäíìêñêωüj ëíωåâ=ãáí=łqêáéíóåüçå NNKMM=pÅÜäçëë=p~äÇÉêI=p~äòÖáííÉêI jìëéìãëíê~ É=PQW=^ìëëíÉääìåÖëJ Éê ÑÑåìåÖ=tÉêåÉê=hçÅÜ=łkÉï vçêâéê=téêâé=nvvojommt=eòì=ëéj ÜÉå=Äáë=SKRKF NNKNR=^ìëëíÉääìåÖëòÉåíêìã=eáåJ íéê=^éöáçáéåw=łgωçáëåüé=déëåüáåüj íé=áã=_ê~ìåëåüïéáöáëåüéå=i~åj ÇÉëãìëÉìãI=cΩÜêìåÖ NNKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łeÉêâìJ äéëw=eéäç=ìåç=eéêêëåüéêáçé~äk=iìj Å~ë=`ê~å~ÅÜ=ìåÇ=häÉáåÄêçåòÉåI cωüêìåö NNKPM=^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëj ëéåi=m~êâëíê~ É=NNW=łpçååí~ÖëJ ÑêΩÜëÅÜçééÉå=~ìÑ=ÇÉã=lâÉêíÉêJ ê~ëëéåjcäç X=oÉëÉêîáÉêìåÖ=ÉêÑçêJ ÇÉêäáÅÜI=qÉäK=T=RV=QM NPKMM=háåÇÉêí~ÖÉëëí ííé=pík=j~êáj ÉåI=i~ããÉê=eÉáÇÉ=EkÉìÄ~ìÖÉJ ÄáÉíFW=háåÇÉêÄ~ë~ê=EÄáë=NR=rÜêF NPKPM=jÉÜêòïÉÅâÜ~ääÉ=dêç påüïωäééêw=háåçéêj=ìåç=_~äóä~j ë~ê=eäáë=ns=rüêf NQKMM=qêáåáí~íáëâáêÅÜÉ=áå=pÅÜ~J ééåw=háåçéêj=ìåç=_~äóä~ë~ê=eäáë NS=rÜêF NQKPM=hìåëíîÉêÉáåI=e~ìë=p~äîÉ eçëééëi=iéëëáåöéä~íò=now=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=`ä~áêÉ=_~êJ Åä~óLqçÄá~ë=_ìÅÜÉ NQKPM=^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëj ëéåi=m~êâëíê~ É=NNW=łcäç Ñ~Üêí ãáí=h~ññéé=ìåç=hìåüéåi=oéëéêj îáéêìåö=éêñçêçéêäáåüi=qéäéñçåj åìããéê=t=rv=qm cçêíëéíòìåö=å ÅÜëíÉ=pÉáíÉ

5 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt efbo=fpq=t^p=ilp R pç NRK=^mofi NQKPM=^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëj ëéåi=m~êâëíê~ É=NNW=łcäç Ñ~Üêí ãáí=h~ññéé=ìåç=hìåüéåi=oéëéêj îáéêìåö=éêñçêçéêäáåüi=qéäk=t=rv=qm NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÉáåÖ~åÖ tçäñéåäωííéäéê=píê~ É=RTW=łaáÉ ÉÜÉã~äáÖÉ=^â~ÇÉãáÉ=ÑΩê=gìÖÉåÇJ ÑΩÜêìåÖI=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã NRKMM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łtÉåå áåü=ëéêéåüéå=â ååíéi=iéëìåö=çéê iáíéê~íìêöêìééé=łcéçéêäéáåüí=çéê _ê~ìåëåüïéáöáëåüéå=i~åçëåü~ñí îçê=~ìëöéï ÜäíÉå=dÉã äçéå NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=ìåç=bãéçêéåå~ñ ÖÉ ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê ła~ë=e~ìë=áå=jçåíéîáçéç=ççéê qê~ìöçííë=séêëìåüìåöi=hçã ÇáÉ îçå=`ìêí=d íòx=qüé~íéêîéêéáå=dáñj Üçêå NTKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=fffI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w=łmüój ëáå~ä=dê~ññáíái=q~åòëíωåâ=îçå=a~j îáç=táääá~ãë=e~ä=np=g~üêéåf NTKMM=oáííÉêë~~ä=áã=eÉêêÉåÜ~ìë páåâíéi=^ã=h~ãé=now=hçåòéêí=çéë h~ããéêåüçêéë=séåíá=îçåá=_ê~ìåj ëåüïéáöx=téêâé=îçå=eáåçéãáíüi aéäìëëói=o~îéäi=mçìäéåå=ìk~k Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łh åáö=ié~ê îçå=táääá~ã=pü~âéëéé~êé NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=mìääáj âìãëéáåñωüêìåö=òì=ł`çëáã~i lééê=îçå=páéöñêáéç=j~ííüìë=ebáåj íêáíí=ñêéái=rê~ìññωüêìåö=~ã=oukqkf NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=łiéíúë=öç=q~åöçjm~êíó NRKMM=^åäÉÖÉëíÉääÉ=lâÉêÄêΩÅâÉI iéçåü~êçëíê~ É=OW=łcêΩÜäáåÖ=~ìÑ ÇÉê=lâÉêI=ÖÉÑΩÜêíÉ=_ççíëíçìê=ãáí ÇÉê=_êìåçåá~X=qÉäK=TMT=ST=SU NRKMM=_ççíëëí~íáçå=~ã=hÉååÉÇóJ éä~íòw=łjáí=çéã=péêééâ~üå=~ìñ ÇÉê=lâÉêI=ÖÉÑΩÜêíÉ=qçìêI=fåÑç qéäk=otm=ot=oq NRKMM=cÉëíéä~íò=áå=iÉÜåÇçêÑI _äáíòéáåüéåïéöw=cê~åâë=p~ñ~êáj oéáíä~üå=eäáë=nu=rüêf NVKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRI píìçáçë~~äw=łaé=píééêå=îçå=m~j Çì~I=hçã ÇáÉ=îçå=rÇç=cê~åâÉåX káéçéêçéìíëåüéë=qüé~íéê=_ê~ìåj ëåüïéáö OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łh~íòéå=ü~äéå=ëáéäéå=iéäéå=îçå géååó=bêééåäéåâ hropb aáé=å_=éê ëéåíáéêí=qáã=cáëåüéê ^ã=onk=^éêáä=ìã=nvkpm=rüê=íêáíí qáã=cáëåüéêi=éê ëéåíáéêí=îçå=çéê å_i=áã=öêç Éå=e~ìë=ÇÉë=pí~~íëJ íüé~íéêë= ~ìñk= få= ÇÉã= jìëáå~ä ł^ç~ã= påü~ñ= Ü~í= ^åöëí= îçå déçêö= hêéáëäéê= ëéáéäí= Éê= ÉáåÉå ~äíéå=påü~ìëéáéäéêi=çéê=ïéüãωj íáö=~ìñ=ëéáå=iéäéå=òìêωåâääáåâík aéê= sçêîéêâ~ìñ= ä ìñí= ÄÉêÉáíëK h~êíéå=öáäí=éë=áã=pí~~íëíüé~íéê ççéê=áå=çéê=å_jdéëåü ÑíëëíÉääÉK cçíçw=píéñ~å=j~äòâçêå NRKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=ła~ë=ççéj ééäíé=içííåüéå=å~åü=bêáåü=h ëíj åéêi=~ä=t=g~üêéåx=qüé~íéê=céìéê ìåç=cä~ããé NSKMM=jìëÉìã=ÑΩê=mÜçíçÖê~éÜáÉI eéäãëíéçíéê=píê~ É=NW=cΩÜêìåÖ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łpáÄóääÉ _ÉêÖÉã~åå=Ó=sÉêÄä~ëëÉåÇÉ=bêáåJ åéêìåöéå NSKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRI píìçáçë~~äw=łaé=píééêå=îçå=m~j Çì~I=hçã ÇáÉ=îçå=rÇç=cê~åâÉåX káéçéêçéìíëåüéë=qüé~íéê=_ê~ìåj ëåüïéáö NSKMM=dÉãÉáåÇÉòÉåíêìã=jÉáåÉW kçêçáåjcáí==~ä=nskqk=äéáã=_êéáíéåj ëéçêíîéêéáå=iéüåççêñx=å ÜêÉ=fåJ Ñçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉÑçååìãJ ãéê=mrp=mplpt=vr dçëééäjtçêâëüçé=îçã=omkqkj OOKQK=áå=ÇÉå=o ìãéå=çéê=bî~åöéj äáëåüéå=píìçáéêéåçéåöéãéáåçéi mçåâéäëëíê~ É=ONX=qÉäK=PP=PN=QU c~üêí=òìã=bî~åöéäáëåüéå=háêj ÅÜÉåí~Ö=áå=h äå=îçã=skjnmk=gìåá Ó=^åãÉäÇìåÖ=àÉíòíX=^åêÉáëÉ=ãáí oéáëéäìëi=råíéêäêáåöìåö=~ìñ=çéã ëíìçéåíáëåüéå=`~ãéìëx=å ÜÉêÉ fåñç=~ìñ=çéê=eçãéé~öé=çéê=bî~åj ÖÉäáëÅÜÉå=píìÇáÉêÉåÇÉåÖÉãÉáåÇÉ ìåíéê=ïïïkéëöjäëkçé o~ìåüñêéá=áå=nm=påüêáííéå=o~ìj ÅÜÉêÉåíï ÜåìåÖëâìêë=~Ä=OPKQK áã=e~ìë=çéê=aá~âçåáéi=méíéêjgçj ëééüjhê~üéjpíê~ É=NNX=fåÑçêã~íáJ çåë~äéåç=üáéêòì=~ã=nskqki NV=rÜê táé=äéêåé=áåü=êáåüíáö\=péãáå~ê ~Ä=OPK=^éêáä=áå=ÇÉê=sçäâëÜçÅÜJ ëåüìäéx=qéäk=oq=nojm ^ÄåÉÜãÉå=ãáí=pé~ =ìåç=séêj åìåñí==~ä=oskqk=áå=çéê=mê~ñáë=ñωê bêå ÜêìåÖëÄÉê~íìåÖI=dÉçêÖJ båâéêíjpíê~ É=NPX=qÉäK=OQM=TT=SM råö~êáëåü=ñωê=çáé=oéáëé=ó=mê~âíáj ëåüé=báåñωüêìåö=áå=çáé=ìåö~êáëåüé péê~åüé=~ä=rk=j~á=áå=çéê=sçäâëj ÜçÅÜëÅÜìäÉX=qÉäK=OQ=NOJM eáéjeçé=c=püçï=a~ååé=dêìéj éé=çéë=ps=iáåçéåäéêö=ëìåüí=áåj íéêéëëáéêíé=j ÇÅÜÉå=ìåÇ=gìåÖÉå ~Ä=NO=g~ÜêÉåX=qìêåÜ~ääÉ=iáåÇÉåJ ÄÉêÖ=ÇçååÉêëí~Öë=NTJNUKPM=rÜêX ïéáíéêé=hìêë~åöéäçíé=ìåíéê=qéäéj Ñçå=P=NT=MU=RU oéáíéêñêéáòéáí=ñωê=j ÇÅÜÉå=îçå NNJNR=g~ÜêÉå=ΩÄÉê=mÑáåÖëíÉå îçã=ntkjonk=j~á=áå=mäçåâüçêëíx ^åãéäçìåö=ìåç=fåñç=~ä=ëçñçêí ÄÉáã=k~íìêëéáÉäéä~íò=eÉáÇÄÉêÖI aêéëçéåëíê~ ÉI=qÉäK=S=PT=PR åáå TICKET FÜR TAGE! JAZZ-RUNDGANG MIT 9 BANDS AM 0. JUNI 007 +TOM GAEBEL KONZERT AM 0. JULI 007 PREMIUM-TICKET: 8, EURO qçääé=c~êäéå=ìåç=iáåüíéññéâíé ^ìöéåçéíáâ=táåíéê=ñéáéêí=kéìéê ÑÑåìåÖ=å~ÅÜ=âìêòÉã=rãÄ~ì k~åü=éáåéê=âìêòéå=rãä~ìéü~ëé áëí= Ç~ë= ^ìöéåçéíáâ= táåíéê qé~ãi= sçê= ÇÉê= _ìêö= TI= ïáéçéê ÑΩê=páÉ=Ç~>=sáÉäÉ=pí~ããâìåÇÉå ëí~ìåíéå= ~åä ëëäáåü= ÇÉê= kéìéêj ÑÑåìåÖ= ~ã= NMK= ^éêáä= ΩÄÉê= Ç~ë åéìé= aéëáöå= ìåç= ÇáÉ= òìâìåñíëj ïéáëéåçé= cìåâíáçå~äáí íw= qçääé c~êäéå=ìåç=e äòéêi=ñ~åí~ëáéîçäj äé= iáåüíéññéâíé= ìåç= Ç~òì= Éáå dê~íáëj`~ééìååáåç= ÄÉá= âçãééj íéåíéê=_éê~íìåök péáí=g~üêéå=ωäéêòéìöí=táåíéê ÇìêÅÜ=ÑçêíëÅÜêáííäáÅÜÉ=jÉëëíÉÅÜJ åáâi= íçääé= ^åöéäçíé= ìåç= áåçáîáj ÇìÉääÉ= déëéê ÅÜÉK= eáéê= ÖáÄí= Éë _êáääéå= ÑΩê= ~ääé= ^âíáîáí íéåi= iáåj ëéåi= déëåüéåâöìíëåüéáåéi= céêåj Öä ëéêi=iìééå=ççéê=éñíê~î~ö~åíé bíìáëk= łaéê= rãä~ì= áëí= ÉáåÉ téêíëåü íòìåö= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ìåj ëéêéê= íêéìéå= pí~ããâìåçëåü~ñíi áüê= êéöéäã áö= Éíï~ë= kéìéë= òì ÄáÉíÉåI= ÄÉíçåí= ÇÉê= `ÜÉÑ= ÇÉë qê~çáíáçåëìåíéêåéüãéåëi= j~êj íáå=táåíéêk=bê=ääáåâí=òìîéêëáåüíj äáåü= áå= ÇáÉ= wìâìåñíw= łaáé= cì J cêéìéå=ëáåü=ωäéê=çéå=rãä~ì=eîkäkfw=qçêëíéå=téêë~äi=pçåà~=aêçääi p~äáåé=g ÖÉê=ìåÇ=j~êíáå=táåíÉê=îçå=^ìÖÉåçéíáâ=táåíÉêK =qk^k Ö åöéêòçåé= áëí= ÉáåÉ= ÄÉäáÉÄíÉ cä~åáéêãéáäé= ìåç= Éáå= _ÉëìÅÜ ^kwbfdb äçüåí= ëáåüw= táê= Ü~ÄÉå= ÖÉê~ÇÉ àéíòí=íçääé=^åöéäçíék= äéì

6 Donnerstag,. April 007 Nr. 5 Spielen beim Kneipenfestival mit einer energetischen Party-Rock-Show im Metropol auf: B Free. Foto: Veranstalter Ausgelassenes Kneipen-Gaudium Das. Honky Tonk Kneipenfestival kommt am.. feucht-fröhlich und musikalisch in die Löwenstadt Was Spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen? [...] Dunkele Häuser sind s in engen Gässchen; zum Kaffee führt dich die Schöne, und sie zeigt sich geschäftig, nicht du. Was nun habe dieses Epigramm Nr. 9 des größten deutschen Dichters mit dem. Honky Tonk Kneipenfestival in Braunschweig zu tun? Den Anglophilen mag es dünken: Honky-tonk bedeutet Bar, Kneipe und nicht zuletzt: Spelunke. Dass das seit 99 existierende Kneipenfestival, das erstmals in Schweinfurt die verschiedensten Lokale jener Stadt zu einem umfassenden musikalischen Stadtevent vereinte, ein ähnlich übler Ruf wie die Bezeichnung Spelunke umweht, davon kann nicht die Rede sein. Waren und sind Spelunken in verrufenen Stadtgebieten angesiedelt und lief man dort Gefahr, ausgeraubt oder gar schanghait zu werden (gewaltsame Anheuerung von Seemännern), steht dies beim feucht-fröhlichen Kneipengaudium Honky Tonk nicht zu befürchten. Denn wie schon Goethe wusste, ist s zwar recht urig und umtriebig in besagten Lokalitäten, doch wird hier letztlich Laisser-faire betrieben und der lustig-ausschweifenden Form der Alltagsbewältigung gefrönt. Bei der vierten Auflage des Honky Tonk Kneipenfestivals in Braunschweig treffen wieder Blues, Jazz, Rock n Roll, Latin, Reggae, Oldies, Folk und sogar HipHop aufeinander und tauchen die Löwenstadt für einen Abend in ein buntes Klang-Potpourri, das man für 9,50 Euro im Vorverkauf und Euro an der Abendkasse an insgesamt 7 Spelunken -Locations der Stadt hautnah miterleben kann. 8 Bands wollen dafür sorgen, dass auch die diesjährige Kneipenfest- Ausgabe noch lange in Erinnerung bleiben wird: Ob mit der Rock-Cover- Band Four Roses im Alex, den Folk- Rockern Murphy s Lawyers im Altstadt Treff, dem Latin-Trio Salsaribe im Bossanova oder The Headliners im Arabello. Oder dann doch die Party-Rock-Show mit B Free im Metropol oder die Honky-Tonk-Kult- Mitternachtsshow mit Sorgente The Groove Connection im CinemaxX? Oder alles zusammen? Alles geht in dieser rauschenden Partynacht am. April, an deren Ende wir s Faust gleichtun sollten: Der letzte Trunk sei nun, mit ganzer Seele, als festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht! Leben in der Kleinstadt The Poptones spielen schnellen Beatpunk am. April im Merz Aus der alten Kaiserstadt Goslar am Harz stammen The Poptones, die Samstagabend, Uhr, die Bühne des Merz unter Strom setzen werden. newbeat sprach vorab mit Sänger Florian Gianneskis.? Florian, wie würdest du euren Sound beschreiben?!wir nennen unsere Musik gerne Beatpunk. Dabei ist der britische Punk der 70er Jahre wohl der größte Einfluss für uns. Meistens sage ich den Leuten aber, dass sie sich einfach einen Mix aus The Clash, The Jam, th Floor Elevators und Black Rebel Motorcycle Club vorstellen sollen. Das beschreibt s wohl am besten.?von wem oder was lasst ihr euch für eure Texte inspirieren?!unsere Texte werden vom alltäglichen Leben beeinflusst. Wir drei sind alle in der Arbeiterklasse aufgewachsen, da findet man genug Inspiration, die man verarbeiten kann. Es geht um Themen wie Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, das Leben in der Kleinstadt, Liebe, Hass oder die Vorfreude aufs Wochenende. Es sind meistens Themen, mit denen wir alle schon einmal konfrontiert wurden. Ich finde, dass das normale Leben einfach die besten Ideen für Texte bringt. Ich halte nichts von Texten, die sich mit psychedelischem Hippiescheiß oder, wie viele deutschsprachige Bands, mit pseudointellektuellem Guter Groove aus Goslars Gassen: The Poptones. Schwachsinn befassen. Damit kann ich einfach nichts anfangen.?ihr lebt in Goslar. Was ist das Schönste, was das Schlimmste an der Stadt?!Viele schöne Dinge kann ich über Goslar eigentlich nicht sagen. Es ist verdammt langweilig, hier zu leben, du hast keine großen Alternativen. Die Stadt interessiert sich nicht für ihre Jugendlichen und würde sie wohl am liebsten alle verbannen. Die meisten jungen Leute sind froh, wenn sie am Wochenende in größere Städte fahren können. Viele Leute ziehen weg und Goslar gleicht immer mehr einer aussterbenden Geisterstadt. Beruflich hat man hier auch keine Zukunft. Es ist echt traurig.?was habt ihr für Vorbilder?!Ich liebe Bands wie Primal Scream, Happy Mondays, New Order oder Stone Roses. Unser Bassist Chris hört viel Mod- und Sixties-Musik wie The Who, The Jam und The Cigarettes, und unser Schlagzeuger kommt aus dem alten Punk- und Ska-Bereich. Größtenteils sind unsere musikalischen Vorbilder aber Bands wie The Clash, The Damned oder Public Image Ltd. nach ihrem Song Poptones haben wir uns ja schließlich auch benannt. DVD I Jerry Lee Lewis Sex, Drogen und Rock n Roll triebenjerryleelewisein Lebenlangzuimmern Höhenflügen und krassen Abstürzenan.Dochderexzentrische Sänger und Pianist stand immerwiederaufunderhielt 005einenGrammyfürsein Lebenswerk. Last Man Standing heißt seine CD unddvd,auf der man den 7-jährigen Killer noch malinhöchstform erleben kann. DVD II Gregorian Edel Music Seit 999 zeigen die Gregorian- MastersofChant -Mönche, wie man authentische Rock- und Pop-Klassiker zu synthetischem, pseudomystischem Choral-Brei verwurstet. Was damals duldbar war, ist nach dem 5. Album und auf der quasi-best-of-dvd Live in Burg Kreuzenstein kaum mehr erträglich. Kunstlicht, Projektionen und Keyboard-Effekte erschaffen ein audiovisuelles Plastik-Mittelalter-Szenario für die Heile- Welt-Gesellschaft. Edel Music Redaktion: Christian Göttner, Telefon (05 ) 0-0 Anzeigen: Diana Göring, Telefon (05 ) Jeden Samstag Ü 0 Party!!! Zwischen Hauptbahnhof & Feldschlößchen Ladies ab 7, Gentlemen ab 0, ab.00 Uhr, Eintritt: 5 Euro Die Location in Braunschweig, Böcklerstr. 0-, neben dem Ring-Center.

7 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt ilh^ibp T ^rp=e^kabi=rka=tfoqp`e^cq sçêå=äéá m~íéåíéå _ê~ìåëåüïéáö= áëíi= ï~ë= ÇáÉ= ^åj ò~üä=çéê=m~íéåí~åãéäçìåöéå=~åj ÖÉÜíI= ä~åçéëïéáí= ëéáíòék= a~ë= ÇçJ âìãéåíáéêí= ÇÉê= m~íéåíj^íä~ë= ÇÉë aéìíëåüéå= m~íéåíj= ìåç= j~êâéåj ~ãíéëk=_éòçöéå=~ìñ=ç~ë=_ìåçéëj ÖÉÄáÉí= ÄÉäÉÖí= ÇáÉ= oéöáçå= mä~íò ëáéäéåk=a~ë=íéáäí=çáé=táêíëåü~ñíëj Ñ êçéêìåö= _ê~ìåëåüïéáö= wìâìåñí ãáík=aéãå~åü=ï~êéå=m~íéåíé=~ìë ÇÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉå=dÉÄáÉíÉå=łc~ÜêJ òéìöéi=påüáññéi=cäìöòéìöé=ëçïáé łjéëëéåi=mêωñéåi=léíáâi=cçíçöê~j ÑáÉ=áå=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå=ΩÄÉêÇìêÅÜJ ëåüåáííäáåü=îéêíêéíéåk _ê~ìåëåüïéáö= ÑáåÇÉ= ëáåü= Ç~åâ ÇÉê= cçêëåüìåöëä~åçëåü~ñí= ëéüê Öìí= ïáéçéêk= aéê= cçêëåüìåöëñäìöj Ü~ÑÉå= ~äë= wéåíêìã= ÑΩê= séêâéüêëj ëáåüéêüéáí= ìåç= séêâéüêëñωüêìåöi ÇáÉ= mq_= ëçïáé= ÇáÉ= fåëíáíìíé= ÇÉê qr=ëéáéå=åìê=éáåáöé=^âíéìêéi=çáé êéöéäã áö=åéìé=m~íéåíé=üéêîçêj ÄêáåÖÉåK Ü ^êåüé=åéì Éê ÑÑåÉí aáé=åüêáëíäáåüé=_ìåüü~åçäìåö=^êj ÅÜÉ= áå= ÇÉê= _êéáíéå= píê~ É= áå _ê~ìåëåüïéáö= ïìêçé= àéíòí= ìåíéê åéìéê= iéáíìåö= ïáéçéê= Éê ÑÑåÉíK k~åü= ÄÉï ÜêíÉã= hçåòééí= ëçääé ÅÜêáëíäáÅÜÉ= iáíéê~íìê= ìåç= jìëáâ áå= ÖÉãΩíäáÅÜÉê= ^íãçëéü êé= ìåç ãáí= Ñ~ÅÜäáÅÜÉê=_Éê~íìåÖ= ~åöéäçj íéå= ïéêçéåi= ëç= p~åçê~= hçï~j äéïëâá= îçå= ÇÉê= _ìåüü~åçäìåö ^êåüék= báå= låäáåéëüçé= ÑΩê= _ÉJ ëíéääìåöéå= ΩÄÉê= Ç~ë= fåíéêåéí= ëéá òìêòéáí=áå=^êäéáík Ü _äáåâ=ωäéê=çéå=qéääéêê~åç hìåëíéêçàéâí=ñωê=^ìëòìäáäçéåçé=äéá=páéãéåë=ó=cçíçj^ìëëíéääìåö=ïáêç=ãçêöéå=éê ÑÑåÉí _ê~ìåëåüïéáö=eüfk=hωåëíäéj êáëåüé=^êäéáíéåi=çáé=áã=éáj ÖÉåÉå=e~ìë=éêçÇìòáÉêí ïìêçéåi=òéáöí=páéãéåë qê~åëéçêí~íáçå=póëíéãë=~ä cêéáí~ö=enpk=^éêáäf=áå=éáåéê ^ìëëíéääìåö=áã=cáêãéåöéj Ä ìçé=áå=çéê=^åâéêëíê~ ÉK bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=áëí=ìã NQ=rÜêK= báåé= cωüêìåö= ïáêç= ~ã OQK=^éêáä=~Ä=NS=rÜê=~åÖÉÄçíÉåK cωê=ç~ë=mêçàéâí=łaá~äçöé=o=ü~í páéãéåë= ^ìëòìäáäçéåçé= ãáí= píìj ÇáÉêÉåÇÉå= ÇÉê= eçåüëåüìäé= ÑΩê _áäçéåçé= hωåëíé= òìë~ããéåöéj Äê~ÅÜíK=páÉ=ìåÇ=ÇáÉ=páÉãÉåëJ^ìëJ òìäáäçéåçéå= ï~êéå= Ç~òì= ÉáåÖÉJ ä~çéåi= ÇÉå= ^êäéáíë~ääí~ö= ìåç ^ìëäáäçìåöëéä~íò=çéê=àéïéáäë=~åj ÇÉêÉå=âÉååÉåòìäÉêåÉå=ìåÇ=áå=ÉáJ åéå= aá~äçö= ãáíéáå~åçéê= òì= íêéj íéåk łpja= j~ö~òáåi= aê~å~éå~i _ê~ìåëåüïéáö=ommsk cçíçw=h~íü~êáå~=j~êëòéïëâá _ÉáÇÉå= péáíéå= Äçí= ëáåü= Ç~J ÇìêÅÜ= Éáå= ëé~ååéåçéê= ł_äáåâ ΩÄÉê= ÇÉå= qéääéêê~åçi= ëç= páéj kéìéë=póëíéãü~ìë ~ã=wáéöéåã~êâí d ííáåöéê=cáêã~=ü~í=cáäá~äé=éê ÑÑåÉí a~ë=d ííáåöéê=póëíéãü~ìë=^ç~ã pçñí= Ü~í= ÉáåÉ= káéçéêä~ëëìåö= áå _ê~ìåëåüïéáö= ~ã= wáéöéåã~êâí Éê ÑÑåÉíK=a~ë=íÉáäí=Ç~ë=råíÉêåÉÜJ ãéå= ãáík= a~ë= åéìé= i~çéåöéj ëåü Ñí= ÄáÉíÉí= ~ääé= mêççìâíé= ìåç aáéåëíäéáëíìåöéå=êìåç=ìã=^ééäé `çãéìíéêi=ámçç=ìåç=m`=póëíéãék aáé= déëåü ÑíëáåÜ~ÄÉê= j~êâj j~êáç=^ç~ã=ìåç=géåë=j~êèì~êçj ëéå= Ü~ÄÉå= å~åü= ÉáÖÉåÉå= ^åö~j ÄÉå= êìåç= VM=MMM= bìêç= áå= ÇáÉ ^ìëëí~ííìåö=ìåç=^ìëëíéääìåö=çéê åéìéå=cáäá~äé=áåîéëíáéêík a~ë=póëíéãü~ìë=äéíêéìí=åéäéå mêáî~íâìåçéå= ãáííéäëí åçáëåüé råíéêåéüãéåi=råáîéêëáí íéåi=fåj ëíáíìíé= ìåç= påüìäéåk= få= _ê~ìåj ëåüïéáö= ïìêçéå= îáéê= åéìé= ^êj ÄÉáíëéä íòé=öéëåü~ññéåk Ü cçíç= îçå= g~å= h ÜäÉê= ~ìë= ÇÉê péêáé=łkçííáåöü~ã=nunmi=_áéj äéñéäç=ommsk ãéåëi= ÇÉê= òì= ÉáåÉã= áåñçêãéääéå ^ìëí~ìëåü= ΩÄÉê= ^ìëäáäçìåöëj ëíêìâíìêéå= ìåç= JáåÜ~äíÉI= íéåüåáj ëåüé= fååçî~íáçåéåi= jçíáîï~üä ìåç= oé~äáëáéêìåöi= _áäç= ìåç= ^ÄJ ÄáäÇI= ΩÄÉê= hìåëí= ìåç= oé~äáí í ÑΩÜêíÉK a~ë=mêçàéâí=łaá~äçöé=o=ïìêçé îçå= páéãéåë= áå= káéçéêë~åüëéå ìåç= eéëëéå= áåáíááéêík= píìçáéêéåj ÇÉ= ÇÉê= cçíçöê~ñáéjhä~ëëéå= ÇÉê hìåëíüçåüëåüìäéå= áå= h~ëëéä= ìåç _ê~ìåëåüïéáö= ÄÉï~êÄÉå= ëáåü= áå ÉáåÉã= téííäéïéêä= ìã= ÇáÉ= qéáäj å~üãé=~ã=mêçàéâík ^ìåü= ÇáÉ= ^ìëòìäáäçéåçéå= ÇÉë pí~åççêíë= _ê~ìåëåüïéáö= ÄÉÖäÉáJ íéíéå=cçíçöê~ñéå=äéá=áüêéê=pìåüé å~åü= jçíáîéå= ÑΩê= âωåëíäéêáëåüé ^êäéáíéå= ÇìêÅÜ= téêâéi= _Ωêçê ìj ãé=ìåç=påüìäék ^åöéêéöí=çìêåü=_éöéöåìåöéåi _ÉëáÅÜíáÖìåÖÉå= ìåç= déëéê ÅÜÉ ~å= îéêëåüáéçéåéå= páéãéåëj pí~åççêíéå=ñéêíáöíéå=çáé=píìçéåj íéå= cçíçöê~ñáéå= ~åi= ÇáÉ= Ç~ë= ^êj ÄÉáíëìãÑÉäÇ= ÇÉê= ^ìëòìäáäçéåçéå âωåëíäéêáëåü=êéñäéâíáéêéåk Ü aáé=o ìãé=çéê=åéìéå=káéçéêä~ëëìåö=çéë=d ííáåöéê=póëíéãü~ìj ëéë=^ç~ã=pçñí=~ã=wáéöéåã~êâík cçíçw=çü báåë~íò=ñωê ÇáÉ=oÉÖáçå råíéê=çéã=jçííç=ł_êωåâéå=ä~ìj Éå= Ó= råíéêåéüãéå= ÉåÖ~ÖáÉêÉå ëáåü=áå=çéê=oéöáçå=_ê~ìåëåüïéáö ïçääéå= ëáåü= råíéêåéüãéê= ìåç jáí~êäéáíéê=~ã=npk=pééíéãäéê=áå ÖÉãÉáååΩíòáÖÉå= lêö~åáë~íáçåéå ïáé=çéã=píê~ññ ääáöéåéêçàéâí=`ìj ê~i= ÇÉê= ^êäéáíéêïçüäñ~üêíi= ÇÉê aá~âçåáé= ìåç= ÇÉã= m~êáí íáëåüéå tçüäñ~üêíëîéêä~åçi=éåö~öáéêéåk aáé= fçééw= pí~íí= ~ã= påüêéáäj íáëåüi=áå=çéê=téêâëí~íí=ççéê=äéáã hìåçéåi= ÖÉëí~äíÉå= råíéêåéüãéê ìåç=jáí~êäéáíéê=òìã=_éáëéáéä=ç~ë ^ì ÉåÖÉä åçé= ÉáåÉë= háåçéêö~êj íéåë= ìã= ççéê= çêö~åáëáéêéå= _ÉJ ïéêäìåöëíê~áåáåöëk= rã=çáé=^âíéìêé=òìë~ããéåòìj ÄêáåÖÉåI= ïáää= ÇáÉ= fåçìëíêáéj= ìåç e~åçéäëâ~ããéê= ^åñ~åö= gìäá= ÉáJ åé=mêçàéâíä êëé=ëí~êíéåk Ü jìëáâ=ñωê _~Äóë aáé=jìëáâëåüìäé=łcáí=áå=ãìëáå=áå ÇÉê=g~ëéÉê~ääÉÉ=ÄáÉíÉí=àÉíòí=ãìëáJ ëåüéë= péáéäéåi= q~åòéå= ìåç= páåj ÖÉå= ÑΩê= _~Äóë= áã= ÉêëíÉå= iéäéåëj à~üê=ìåç=áüêé=bäíéêå=~åk=a~ë=^åj ÖÉÄçí= ÜÉá í= łjìëáâö~êíéå= ìåç ïáêç= îçå= ÉáåÉã= ëééòáéää= ~ìëöéj ÄáäÇÉíÉå=m Ç~ÖçÖÉå=ÖÉëí~äíÉíK aéê=jìëáâìåíéêêáåüí=ñωê=_~äóë áëí=å~åü=^åö~äéå=çéê=jìëáâëåüìj äé=äáëüéê=éáåòáö~êíáö=áå=çéê=oéöáj çåk= háåçéê= â ååéå= òìë~ããéå ãáí= áüêéå= bäíéêå= áüêé= píáããé ìåç=áüêéå=h êééê=éåíçéåâéåk=fåj Ñçêã~íáçåÉå=ÄÉá=ÇÉê=jìëáâëÅÜìäÉ ìåíéê=qéäéñçå=pp=mt=nuk Ü j`=pifj=cbfboq=db_roqpq^d ^åòéáöé báåòáö~êíáöéë=cáöìêíê~áåáåö ΩÄÉêòÉìÖí=hìåÇÉå jåpäáã=ä Çí=~åä ëëäáåü=çéë=nk=déäìêíëí~öéë=òìã=q~ö=çéê=çññéåéå=qωê péáí=éáåéã=g~üê=äéöéáëíéêí=~ìåü=áå ÇÉê= i ïéåëí~çí= Éáå= ÉáåòáÖ~êíáÖÉë cáöìêj= ìåç= ^ÄåÉÜãâçåòÉéí= áãj ãéê= ãéüê= hìåçéåw= jåpäáãk= ^ã q~ö= ÇÉê= çññéåéå= qωê= ENQK= ìåç NRK= ^éêáäf= â ååéå= ëáåü= _ÉëìÅÜÉê ëéääëí= Éáå= _áäç= îçå= ÇÉã= póëíéã ã~åüéåk cωê=j ååéê=ìåç=cê~ìéå jåpäáã=áëí=éáå=cáíåéëëjhçåòééí ÑΩê= j ååéê= ìåç= cê~ìéåi= ÖäÉáÅÜ ïéäåüéå= ^äíéêëk= påüçå= òïéáã~ä PM= jáåìíéå= éêç= tçåüé= êéáåüéå ~ìëi= ìã= ÉáåÉ= táêâìåö= ÑÉëíòìëíÉäJ äéåk= a~ë= hçåòééí= Ä~ëáÉêí= ~ìñ= ÉáJ åéã= ORJ= Äáë= ã~ñáã~ä= RMJãáåΩíáJ ÖÉå=wáêâÉäíê~áåáåÖ=~å=ëéÉòáÉää=ÉåíJ ïáåâéäíéå= déê íéåi= Üáåòì= âçãj ãéå= ^ìëç~ìéêj= ìåç= jìëâéä~ìñj Ä~ìΩÄìåÖÉåK= déê~çé= ÑΩê= _ÉêìÑëJ í íáöé= áëí= jåpäáã= ÄÉëçåÇÉêë= ÖÉJ _áêöáí= fkjek= áëí= îçå= ÇÉê= ÖìíÉå ^íãçëéü êé= ìåç= ÇÉå= âçãééj íéåíéå=qê~áåéêå=äéöéáëíéêík= çü ÉáÖåÉíI= ÇÉåå= Éë= ÄáÉíÉí= ÑäÉñáÄäÉ qê~áåáåöëòéáíéå= Ó= páé= íê~áåáéêéåi ï~åå= Éë= ~ã= ÄÉëíÉå= áå= füêéå= q~j ÖÉë~Ää~ìÑ= é~ëëík= báå= łééêëçå~ä íê~áåéê= ëíéüí= ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ= ÑΩê ÇáÉ= Ñ~ÅÜäáÅÜÉ= _ÉíêÉììåÖ= òìê= séêj ÑΩÖìåÖK łpí~åçáåö=jçîéãéåí píéñ~å= eéäïéë= ìåç= ^åçêé~ë båâéêíi= fåü~äéê= ÇÉë= píìçáçë= ~ã p~åçïωëíéåïéö= OMI= ÄêáåÖÉå= ÇáÉ éçëáíáîéå= bññéâíé= ~ìñ= ÇÉå= mìåâíw ła~ë= jåpäáãjmêçöê~ãã= Ü~í= ÉáåÉ Ö~åòÉ= oéáüé= éçëáíáîéê= ^åé~ëj ëìåöëéêëåüéáåìåöéåi= ÇáÉ= ëáåü ~ìåü= áã= ^ääí~ö= ~ìëïáêâéåk= céíí ïáêç=~äj=ìåç=jìëâéäå=~ìñöéä~ìíi Ç~ë=eÉêòJhêÉáëä~ìÑëóëíÉã=ÖÉëí êâí ìåç= ^ìëç~ìéê= ìåç= e~äíìåö= îéêj ÄÉëëÉêíK ^ääé= ÄìåÖÉå= ïéêçéå= áã= píéj ÜÉå= ~å= ÇÉå= déê íéå= ~ìëöéñωüêík aáé= oéáüé= åéååí= ëáåü= ÇÉëÜ~äÄ ~ìåü= łpí~åçáåö= jçîéãéåík= a~ë qê~áåáåö= áã= píéüéå= âçããí= ÇÉå å~íωêäáåüéå= _ÉïÉÖìåÖë~Ää ìñéå ÉåíÖÉÖÉå= ìåç= òìçéã= ÉåíÑ ääí= Ç~ë báåëíéääéå= ÇÉê= déê íéw= bö~ä= ïáé ìåíéêëåüáéçäáåü= ÇáÉ= hçåëíáíìíáçå ÇÉê= hìåçéå= áëíi= ÇáÉ= déê íé= â åj åéå= ëåüåéää= å~åü= ÉáåÉã= òéáíöéj ëíéìéêíéå=póëíéã=öéïéåüëéäí=ïéêj ÇÉåK _~êä~ê~=iki=ëéáí=pééíéãäéê=jáíj ÖäáÉÇ= ÄÉá= jåpäáãi= áëí= ëéüê= òìñêáéj ÇÉå=ãáí=ÇÉã=bêÑçäÖW=łfÅÜ=Ü~ÄÉ=Ç~ë mêçöê~ãã= ŁÑáí~í~ääÚ= ãáíöéã~åüí ìåç= ÄÉêÉáíë= NQ= háäçöê~ãã= ~ÄÖÉJ åçããéåk=a~ë=hçåòééí=áëí=éáåñ~åü ÖÉåá~äK=eáåòì=âçããí=ÇáÉ=íçääÉ=^íJ ãçëéü êé=áã=píìçáç=ìåç=çáé=qçéj _ÉíêÉììåÖK ^ìåü= _áêöáí= fkjek= ÑΩÜäí= ëáåü= ëéáí ÇÉã=qê~áåáåÖ=ÄÉá=jÅpäáã=êìåÇìã ïçüäk=łfåü=ωäé=ëéáí=^ìöìëí=~å=çéå déê íéå=ìåç=äáå=ëåüçå=ïéëéåíäáåü ÄÉïÉÖäáÅÜÉê= ìåç= ~ìëç~ìéêåçéêk få=çéå=îéêö~åöéåéå= ~ÅÜí= jçå~j _~êä~ê~= ik= íê~áåáéêí= ëéáí= pééj íéãäéê=äéá=jåpäáãk= çü íéå=ü~äé=áåü=ëéåüë=háäç=~äöéåçãj ãéåi= ÇáÉ= í~íë ÅÜäáÅÜ= Ç~ìÉêÜ~Ñí ïéö=ëáåçk=_éëçåçéêë=ëåü å=áëí=çáé Ñ~ãáäá êé= píáããìåö= ÄÉá= jåpäáã ìåç= å~íωêäáåü= ÇáÉ= âçãééíéåíéå qê~áåéê= Ó= ã~å= ÑΩÜäí= ëáåü= Öìí= ~ìñj ÖÉÜçÄÉåK ^å= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= q~öéå= ÇÉê= çññéj åéå=qωê=ep~ãëí~öi=nqk=^éêáäi=ìåç pçååí~öi= NRK= ^éêáäf= éê ëéåíáéêí jåpäáã=òïáëåüéå=ns=ìåç=oo=rüêi ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= òïáëåüéå NM=ìåÇ=NU=rÜê=åáÅÜí=åìê=Ç~ë=ÉáåJ òáö~êíáöé= mêçöê~ããi= ëçåçéêå ~ìåü=ç~ë=ìåëåüä~öä~êé=mêéáëjiéáëj íìåöëjséêü äíåáëw= aéê= ãçå~íäáåüé dêìåçäéáíê~ö= ÄÉíê Öí= VIVR= bìêçk a~ñωê= ÉêÜ~äíÉå= ÇáÉ= jáíöäáéçéê= ÉáJ åé=éññéâíáîé=jéíüççé=òìê=h êééêj ãççéääáéêìåö= ìåç= ÉáåÉå= łééêëçj å~ä= íê~áåéêk= téáíéêé= fåñçêã~íáçj åéå=ìåíéê=çéê=fåñçäáåé=p=nm=qu=uo ççéê= ìåíéê= ïïïkäê~ìåj ëåüïéáökãåëäáãkçék =äéì

8 U plkaboqebj^ açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr kloali_=moûpbkqfboq=`gk=ommt ^åòéáöé PRÄSENTIERT VON: HOSTED BY JAZZKANTINE JAZZRUNDGANG AM SAMSTAG 0. JUNI bñééêáãéåíáéêñêéìçáöéi=îáéäëéáíáöé=jìëáâéêw=píêáåö=qüáåök= cçíçw=^êåüáî=qüçã~ë=^ããéêéçüä _ΩÜåÉ=ÑΩê=péáíòÉåà~òò=ìåÇ=kÉïÅçãÉê aáé=`áíójg~òòjkáöüí=ü~í=ëáåü=òìã=éìääáâìãëëí êâëíéå=g~òòjcéëíáî~ä=kçêççéìíëåüä~åçë=éåíïáåâéäí sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=i åöëí=ü~í ÇÉê=g~òò=Ç~ë=Éíï~ë=áå=ÇáÉ g~üêé=öéâçããéåé=aáñáéj ä~åçjfã~öé=~äöéäéöík=cωê ÉáåÉ= ì Éêëí=îáÉäëÉáíáÖÉ kéìäéäéäìåö=ëçêöéå=çáé lêö~åáë~íçêéå=çéê=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=`áíó=g~òò=káöüík fåòïáëåüéå=ü~í=ëáåü=çáé=séêj ~åëí~äíìåö=òìã=éìääáâìãëj ëí êâëíéå=g~òòjcéëíáî~ä kçêççéìíëåüä~åçë=öéã~ìj ëéêík NU=sÉê~åëí~äíìåÖëçêíÉI=PM=_~åÇëI Éáå=Öê ÉêÉê=bí~í=ENTM=MMM=bìêçFI Éáå= Ü~äÄÉë= g~üê= sçêäéêéáíìåöëj òéáíi= Éáå= âçãéêáãáéêíéëi= îáéäñ äíáj ÖÉë=mêçÖê~ããI=ÄÉëëÉêÉ=nì~äáí í=ó Ç~ë= ëáåç= ÇáÉ= båâéìåâíé= ÇÉê= îáéêj íéå= ^ìñä~öé= ÇÉê= `áíójg~òòjkáöüí ~ã=pmk=gìåá=ìåç=nk=gìäák=łtáê=åéåj åéå= Éë= ÄÉïìëëí= jìëáâñéëíáî~äi= Éë áëí= ÇÉê= läéêäéöêáññ= ÑΩê= éìêáëíáj ëåüéåi= ~î~åíö~êçáëíáëåüéåi= ~ÄÉê ~ìåü= âçåîéåíáçåéääéå= g~òòi= ë~öí fåáíá~íçê= ìåç= lêö~åáë~íçê= räêáåü påüï~åâék= cωê= ÇáÉ= j~åüéê= ëáåç ÇáÉ= łpåüäçëëj^êâ~çéå= ~äë= åéìéê séê~åëí~äíìåöëçêí= Éáå= ï~üêéê däωåâëñ~ääk= łpáé= ëáåç= åáåüí= ïéáí îçã=qüé~íéê=éåíñéêåíi=òéåíê~ä=öéj äéöéåi=ã~å=äéâçããí=nrmm=iéìíé ìåíéêi= Éë= ÖáÄí= ~ìëêéáåüéåç= m~êâj éä íòéi=ò Üäí=jáíçêÖ~åáë~íçê=j~íJ íüá~ë= i~åòéê= ÇáÉ= sçêíéáäé= ~ìñk pí~êö~ëí= qçã= d~éäéä= C= _áöä~åç Ü~ÄÉå= Ç~åå= Ççêí= áüêéå= Öêç Éå ^ìñíêáíí= ~ã= pçååí~ök= łaáé= e äñíé ÇÉê=h~êíÉå=ÑΩê=Ç~ë=hçåòÉêí=áëí=ÄÉJ êéáíë=îéêâ~ìñíi=ñêéìí=ëáåü=i~åòéêk a~ëë=çáé=qáåâéíë=éêéáëäáåü=éêj ëåüïáåöäáåü=ëáåçi=áëí=öéïçääík=łtáê ã ÅÜíÉå=ÇáÉ=iÉìíÉ=~å=Ç~ë=qÜÉã~ qçã= d~éäéä= ã~åüí= dìíéji~ìj åéjjìëáâ=ãáí=qáíéäå=ëéáåéê=åéìj Éå= mä~ííé= łdççç= iáñéi= ~ÄÉê ~ìåü=pïáåöjhä~ëëáâéêåk= =çü g~òò=üéê~åñωüêéåi=çáé=mêéáëé=ëçääj íéå= Ç~ÄÉá= âéáå= eáåçéêåáë= ëéáåi ãéáåí= i~åòéêk= aáé= kçêçli_= Ñ êj ÇÉêí= Ç~ë= jìëáâéêéáöåáë= ÄÉêÉáíë òìã= ÇêáííÉå= j~äk= déåéê~ääéîçääj ã ÅÜíáÖíÉê= `~êëíéå= eωååâéå ÜçÑÑí= ~ìñ= råíéêëíωíòìåö= ïéáíéêéê péçåëçêéåi= łìã= ÇáÉ= `áíójg~òòj káöüí= Ç~ìÉêÜ~Ñí= ~äë= ΩÄÉêêÉÖáçå~ä ÄÉ~ÅÜíÉíÉë= céëíáî~ä= òì= Éí~ÄäáÉJ êéåk a~ëë= ~ìåü= Ç~ë= hçåüéå= ÇÉêòÉáí ì Éêëí= éçéìä ê= áëíi= åìíòéå= ÇáÉ séê~åëí~äíéê= ~äë= ãìëáâ~äáëåüéå påüåìéééêâìêëk= ł_éáã= g~òòj`ççj âáåú= äáîé= áå= ÇÉê= _ìêöé~ëë~öé= ëáåç jìëáâ=ìåç=jéåω=~ìñéáå~åçéê=~äj ÖÉëíáããíK= aáé= g~òòâ~åíáåé= äáéñéêí ÇáÉ= ãìëáâ~äáëåüéå= wìí~íéåi ã~åüí=j~ííüá~ë=i~åòéê=^éééíáík få=çéê=g~òòjpòéåé=ü~í=ëáåü=çáé séê~åëí~äíìåö= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉå= k~j ãéå=öéã~åüík=łsáéäé=çéê=hωåëíäéê ëáåç= Éêëíã~äë= áå= _ê~ìåëåüïéáö ççéê= kçêççéìíëåüä~åçk= ÄÉê= Ç~ë fåíéêåéí=ïéêçéå=ëáé=~ìñ=ìåëéê=céëj íáî~ä= ~ìñãéêâë~ãi= ëç= i~åòéêk péáíòéåà~òò= ëéá= ÉÄÉåëç= îéêíêéíéå ïáé= äçâ~äé= ìåç= êéöáçå~äé= kéïåçj ãéêk=bë=ëéá=éáå=ëíáäáëíáëåüéê=oìåçj Ö~åÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=tÉäí=ÇÉë=g~òòK aáé= fçéé= ÑΩê= ÇáÉ= `áíójg~òòj káöüí= Éåíëí~åÇ= Éáåëí= áã= o~üãéå ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= _ÉïÉêÄìåÖ òìê= hìäíìêü~ìéíëí~çík= g~òò= ÖÉÜ J êé= òìê= hìäíìêëòéåé= ÉáåÉê= pí~çíi ÜáÉ = Éë= Ç~ã~äëK= t~ë= ä~ö= å ÜÉêI ~äë= ÇáÉ= g~òòâ~åíáåé= ãáí= áüêéê= bêj Ñ~ÜêìåÖ=Ç~ãáí=òì=ÄÉíê~ìÉåK=łsáÉäJ Ñ äíáö= ìåç= éêéáëïéêí= ëçääíé= Ç~ë mêçöê~ãã= ëéáåi= ÉêáååÉêí= ëáåü i~åòéêk= råç= Ç~ë= áëí= Éë= Äáë= ÜÉìíÉ ÖÉÄäáÉÄÉåK=t~ÅÜëíìã=áëí=ÇÉååçÅÜ ÉêïΩåëÅÜíK= _áë= òì= OR=MMM= _ÉëìJ ÅÜÉê= ~åòìäçåâéåi= Ç~ë= áëí= Ç~ë= wáéä Äáë=òìê=òÉÜåíÉå=^ìÑä~ÖÉ=ÇÉë=cÉëíáJ î~äëk=báåé=öêç É=g~òòJ^ìëëíÉääìåÖ áã= å ÅÜëíÉå= g~üê= å~åü= _ê~ìåj ëåüïéáö=òì=üçäéåi=ç~ê~å=~êäéáíéå ÇáÉ=`áíóJg~òòJkáÖÜíJj~ÅÜÉêK QK=`fqvJg^wwJkfdeq =NU=sÉê~åëí~äíìåÖëçêíÉI=Ç~J êìåíéê= ÇáÉ= påüäçëëj^êâ~çéåi PM=_~åÇëI=Öê ÉêÉê=bí~í = mêçöê~ããüéñí= áå= òïéá tçåüéå=éêü äíäáåü =ORK=Äáë=PMK=gìåáW=pÜçé=òìã báåü êéå = qçã= d~éäéä= áå= ÇÉå påüäçëëj^êâ~çéå=~ã=nk=gìäá = pí~åç~êçjqáåâéíw= oìåçj Ö~åÖI=PM=_~åÇë = mêéãáìãjqáåâéíw= oìåçj Ö~åÖ=ìåÇ=hçåòÉêí=qçã=d~ÉJ ÄÉä = g~òòj`ççâáåújpüçï= ãáí déïáååéêå= ~ã= PMK= gìåá= áå ÇÉê=sáää~=gçééÉI=NK=gìäá=g~òòJ `ççâáåú= äáîé= áå= ÇÉê= _ìêöé~ëj ë~öé =bêëíã~äë=öêç Ñä ÅÜáÖÉ=mä~J â~íáéêìåö= áå= e~ååçîéêi tçäñëäìêöi= j~öçéäìêö= ìåç ~åçéêéå=pí ÇíÉå =g~òòñáäã=áã=`áåéã~ññ = sáéäñ äíáöéë= mêçöê~ããw îçå=pïáåö=ωäéê=sçå~äi=_äìéë Äáë=Üáå=òìã=`Üçê Unser Engagement ist vielseitig. SichüberdasBankgeschäfthinauszuengagierenwarimmer schonteilunseresselbstverständnisses.deshalbfördernwir seitjahrenkunst,kultur,wissenschaftundsport undliefern sowertvolleimpulsefüreinestarkeregion.

9 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt plkaboqebj^ V eqm=moûpbkqfboq=`gk=ommt ^åòéáöé cωê=åéìöáéêáöé k~åüíëåüï êãéê g~òòêìåçö~åö=ïáää=ãéüê=nì~äáí í=äáéíéå sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=få=òïéá=tçj ÅÜÉå=âçããí=Ç~ë=mêçÖê~ãã òìê=`áíójg~òòjkáöüí=~ã PMK=gìåá=ìåÇ=NK=gìäá=~ìÑ=ÇÉå j~êâíi=äáë=ç~üáå=ã~åüí=éáå cäóéê=ãáí=çéå=eáöüäáöüíë iìëí=~ìñ=ãéüêk=jéüêi=ç~ë=áëí áå=çáéëéã=c~ää=ωäêáöéåë=ïéj åáöéêk=aáé=`üéñçêö~åáë~íçj êéå=j~ííüá~ë=i~åòéê=ìåç räêáåü=påüï~åâé=ëéíòéå nì~äáí í=îçê=nì~åíáí ík qçã= d~éäéä= ìåç= ëéáåé= _áöä~åç ëáåç= Éáå= ëçäåüéë= eáöüäáöüík= ^ÄÉê ëåüçå= ~ã= ^ÄÉåÇ= îçêüéê= ïáêç åáåüí= ~å= e ÜÉéìåâíÉå= ÖÉëé~êíK ^ìë=mçäéåi=éáåéê=çéê=eçåüäìêöéå ÇÉë=g~òò=ΩÄÉêÜ~ìéíI=âçããí=^åå~ j~êá~=gçééâk=cωê=çáé=g~òòjpí~êj sçâ~äáëíáå=ëçää=éë=~ìåü=éáå=äéëçåj ÇÉêÉê= ^ìñíêáííëçêí= ëéáå= Ó= ÇÉå= ëíáäj îçääéå= o~üãéå= ÑΩê= áüêéå= ^ìñíêáíí ÄáÉíÉí=Ç~ë=häÉáåÉ=e~ìë=ÇÉë=pí~~íëJ íüé~íéêëi= áå= ÇÉã= ÇáÉ= `áíójg~òòj jéåω=ãáí jìëáâ kéìw=püçïâçåüéå kéìä~åç=äéíêéíéå=çáé=j~åüéê=çéê `áíóà~òòåáöüí= ãáí= ÇÉã= g~òòåççj âáåûjhçåüëüçï= áå= ÇÉê= _ìêöé~ëë~j ÖÉK=aáÉ=wìí~íÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=ÖÉäìåÖÉJ åé= séê~åëí~äíìåö= àéçéåñ~ääë= ëíáãj ãéåw=aéê=_ê~ìåëåüïéáöéê=pòéåéj hçåü= háäá~å= eéñéäé= îçå= háäá~åûë o~ññáåéêáé=éê ëéåíáéêí= ÖÉãÉáåë~ã ãáí=`üêáëíá~å=báíåéêi=çéã=_~åçj äé~çéê=çéê=g~òòâ~åíáåéi=éáå=püçïj âçåüéå=òìã=qüéã~=g~òòk=råíéêj ëíωíòí= ïéêçéå= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= îçå= ÉáJ åéê= ÉêäÉëÉåÉå= påü~ê= g~òòjjìëáj âéêk= aáé= ÄÉò~ìÄÉêåÇÉ= båöä åçéj êáå= p~ã= iéáöü= _êçïåi= Ep åöéêáå ÇÉë=pçããÉêÜáíë=łeáé=qÉÉåëF=ÇáÉ ÄÉêÉáíë=OMMO=~ìÑ=ÇÉã=g~òòâ~åíáåÉ ^ääìã=łcìííéê=ñωê=çáé=pééäé=ãáíj ïáêâíéi=çéê=e~ãäìêöéê=méêåìëëáçj åáëí=j ÇÇá=q~íáçå=ìåÇ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå g~òòâ~åíáåé= jìëáâéê= qçã= _ÉååJ ÉÅâÉ= ìåç= `Üêáëíá~å= táååáåöüçññk a~ë= ~ìñéáå~åçéê= ~ÄÖÉëíáããíÉ ãìëáâ~äáëåüjâìäáå~êáëåüé= aêé~ãj íé~ã= ïáêç= Éáå= ãìëáâ~äáëåüéë= jéj åω=òïáëåüéå=^ñêáâ~i=rp^=ìåç=h~j êáäáâ= òìã= ^åëåü~ìéåi= mêçäáéêéå ìåç=k~åüâçåüéå=ò~ìäéêåk ã káöüí= ÇáÉëã~ä= ÑÉáÉêäáÅÜ= Éê ÑÑåÉí ïéêçéå=ïáêçk=ł^åå~=j~êá~=gçééâ áëí=áå=mçäéå=éáå=êáåüíáöéê=pí~êi=ïáê Ü~ííÉå= ëáé= ëåüçå= ä åöéê= ~ìñ= ÇÉê rüê=ìåç=àéíòí=âçããí=ëáéi=ñêéìí ëáåü= i~åòéêk= få= ÇáÉëÉã= g~üê= ëáåç Éë=áåëÖÉë~ãí=PM=_~åÇëI=ÇáÉ=ãìëáJ â~äáëåü= ÇáÉ= Ö~åòÉ= _~åçäêéáíé= ÇÉë g~òò= ïáçéêëéáéöéäåk= a~ëë= ÇÉêÉå k~ãéå= îáéäéåi= ÇáÉ= ëáåü= áå= ÇÉê= `áj íójg~òòjkáöüí= ~ìñ= ÇÉå= oìåçïéö ã~åüéåi= åáåüíë= ë~öéåi= ëéá= âéáå mêçääéãk=łråëéêé=fçéé=ï~ê=à~i=çáé iéìíé= ~å= ÇáÉëÉë= qüéã~= ÜÉê~åòìJ ÑΩÜêÉåI=ëáÉ=åÉìÖáÉêáÖ=òì=ã~ÅÜÉåI Éêä ìíéêí= j~íüá~ë= i~åòéêk= lêáéåj íáéêìåöëüáäñé= ÖáÄí= ΩÄêáÖÉåë= ~ìåü Éáå= _ÉëìÅÜ= áã= `áíójg~òòjkáöüíj `~Ñ I=Ç~ë=îçã=ORK=Äáë=PMK=gìåá=ÖÉJ ÑÑåÉí=ëÉáå=ïáêÇ=ìåÇ=áå=ÇÉã=Éë=~ìJ Éê=h~ÑÑÉÉ=~ìÅÜ=e êéêçäéå=öáäík łtéåå= Éë= ÑêΩÜÉê= hêáíáâ= Ö~ÄI Ç~åå= ÇáÉ= Ûtáê= îéêé~ëëéå= òì= îáéäi ë~öí= i~åòéêk= lêö~åáë~íáçåëöéåáéë Ü ííéå=ëáåü=ö~ê=éáåé=bñåéäjq~äéääé ~åöéäéöíi=ìã=áüêéå=oìåçö~åö=ãáj åìíá ë= îçêòìäéêéáíéå= ìåç= ã ÖJ äáåüëí= îáéäé= ^Åíë= ÉêäÉÄÉå= òì= â åj åéåk= rã= ëáåü= âéáåéå= píêéëë= òì ã~åüéåi= ëéáå= qáééw= łaêéá= Äáë= îáéê p~åüéå=ëáåç=êé~äáëíáëåük mêçñáâçåü=háäá~å=eéñéäé=e_áäçf=ìåç=çéê=ł`üéñâçåü=çéê=g~òòâ~åíáj åéi=`üêáëíá~å=báíåéêi=äáííéå=áå=çéê=_ìêöé~ëë~öé=òì=qáëåük cçíçw=çü få=mçäéå=áëí=ëáé=ëåüçå=éáå=pí~êi=àéíòí=âçããí=ëáé=å~åü=_ê~ìåëåüïéáöw aáé=g~òòjp åöéêáå=^åå~=j~êá~=gçééâk= cçíçw=çü h^oqbk aéê= sçêîéêâ~ìñ= ä ìñíw= aáé mêéãáìãjqáåâéíëi= ÇáÉ= ÑΩê ÇÉå= oìåçö~åö= EPMK= gìåáf ìåç=ç~ë=hçåòéêí=îçå=qçã d~éäéä= ENK=gìäáF= ÖÉäíÉåI= âçëj íéå= NU=bìêçI= ÇáÉ= oìåçö~åöj h~êíéå= EOV=_~åÇë= áå= ÉáåÉê k~åüíf=no=bìêçk PRÄSENTIERT VON: HOSTED BY JAZZKANTINE PREMIUM-KONZERT MIT TOM GAEBEL AND HIS BIGBAND AM SONNTAG 0. JULI qüé=`êççåéííéë=äêáåöéå=çáé=pïáåöjûê~=òìêωåâ aáé=pïáåöjûê~=äê~åüíé=çáé=éêëj íé= déåéê~íáçå= ÇÉê= áå= ÇÉê= jìj ëáâöéëåüáåüíé=üéêîçêk=qüé=`êççj åéííéë=~ìë=jωååüéå=ìåç=^ãëj íéêç~ã= âêéáéêéå= áüêé= Ö~åò= ÉáJ ÖÉåÉ= eçãã~öé= ~å= ÇáÉ= pïáåöj wéáí=ìåç=çáé=ïìåçéêîçääé=téäí ÉáåÉê=ìåíÉêÖÉÖ~åÖÉåÉå=råíÉêJ Ü~äíìåÖëïÉäíK ãlcçíçw=çü

10 NM t~ë=äêáåöí=çáé déëìåçüéáíëêéñçêã\ sçêíê~ö=áå=çéê=^lh=ãáí=aêk=`~êçä~=oéáã~åå _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= ^ã= NK= ^éêáä íê~í= ÇáÉ= åéìé= déëìåçüéáíëêéñçêã áå= hê~ñík= ^ÄÉê= å~åü= ïáé= îçê ÜÉêêëÅÜí= ÄÉá= îáéäéå= séêëáåüéêíéå råëáåüéêüéáíw= t ÜêÉåÇ= ÉáåáÖÉ ûåçéêìåöéå= ëçñçêí= ïáêâë~ã= ïéêj ÇÉåI= ä~ëëéå= ~åçéêé= Äáë= OMMV= ~ìñ ëáåü= ï~êíéåk= rã= ÜáÉê= hä~êüéáí= òì ëåü~ññéåi= ÑáåÇÉí= áã= ^lhjpéêîáåéj òéåíêìãi= ^ã= c~ääéêëäéäéê= qçêé PJQI= ~ã= aáéåëí~ö= ENTK=^éêáäFI NR=rÜêI= Éáå= ÑÑÉåíäáÅÜÉê= sçêíê~ö ãáí= ÇÉê= _ìåçéëí~öë~äöéçêçåéíéå aêk=`~êçä~=oéáã~åå=ëí~íík=qüéã~w łt~ë= åçéêí= ëáåü= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= déj ëìåçüéáíëêéñçêã= ÑΩê= ÇáÉ= séêëáj ÅÜÉêíÉå\K ^ãäìä~åíé=sçêëçêöé fãéñëåüìíòi= séêëçêöìåö= îçå påüïéêëíâê~åâéåi= séêëáåüéêìåöëj éñäáåüí=ñωê=~ääé=ççéê=çáé=~ãäìä~åj íé= séêëçêöìåö= áã= hê~åâéåü~ìë ëáåç= åìê= ÉáåáÖÉ= _ÉáëéáÉäÉ= ÑΩê= _ÉJ êéáåüéi=áå=çéåéå=çéê=iéáëíìåöëâ~j í~äçö= ÇÉê= ÖÉëÉíòäáÅÜÉå= hê~åâéåj â~ëëéå=éêïéáíéêí=ïáêçk kéìé=q~êáñãççéääé báåé= ïéáíéêé= ïáåüíáöé= kéìéj êìåöi= îçå= ÇÉê= ëç= ã~ååüéë= hê~åj âéåâ~ëëéåjjáíöäáéç= éêçñáíáéêéå ÇΩêÑíÉI= ëáåç= åéìé= q~êáñãççéääé ìåç=t~üäêéåüíék=^ìåü=üáéêòì=öáäí Éë= ìãñ~ëëéåçé= fåñçêã~íáçåéå= ~å ÇáÉëÉã= k~åüãáíí~ök= péääëíîéêj ëí åçäáåü=öéüí=çáé=déëìåçüéáíëéñj ééêíáå= ~ìåü= Ç~ê~ìÑ= ÉáåI= ï~ë= ëáåü Éêëí= ~Ä= OMMU= ççéê= OMMV= åçéêå ïáêçi=ïáé=òìã=_éáëéáéä=çáé=oéöéäå ÑΩê=ÇáÉ=_ÉÖêÉåòìåÖ=ÇÉê=wìò~ÜäìåJ ÖÉå= ÄÉá= ÅÜêçåáëÅÜ= hê~åâéå= ççéê ÇáÉ= báåñωüêìåö= ÉáåÉë= ÉáåÜÉáíäáJ ÅÜÉå=_Éáíê~Öëë~íòÉë=~ääÉê=ÖÉëÉíòäáJ ÅÜÉå=hê~åâÉåâ~ëëÉåK fã= ^åëåüäìëë= ~å= áüêéå= sçêíê~ö ëíéüéå=`~êçä~=oéáã~åå=ìåç=^lhj oéöáçå~ääéáíéê= o~áåéê= oáååé= ÑΩê cê~öéå= òìê= séêñωöìåök= aéê= _ÉJ ëìåü=áëí=âçëíéåñêéák Wer s nicht glaubt, kann s testen Fulda Sommerreifen 55/70 R 75T,- 0 75/70 R 8T 8,- 0 85/0 R 8H 8,- 0 95/50 R5 8V 5,- 0 95/5 R5 9H 5,- 0 05/0 R5 9H 59,- 0 05/55 R 9H 9,- 0 5/5 R7 9Y 07,- 0 Off Road/SUV 05/70 R5 9S 85,- 0 5/5 R 98H 95,- 0 5/0 R 00H 09,- 0 Transporter 95/70 R5 97S 9,- 0 5/70 R5 /0R 89,- 0 Wir lagern Ihre Reifen ein *Nur solange der Vorrat reicht! Nur in handelsüblichen Mengen! Highlights 95/5 R5 9V PIRELLI P000 Powergy* 9,-0 85/0 R 8H PIRELLI P000* 5,-0 ALU-Räder* ab59,-0 Rufen Sie uns einfach an Service-Nummer * *(Verbindet Sie automatisch mit der nächstgelegene Filiale 0,0/Min.) oder schauen Sie unter Öffnungszeiten: Mo.- Fr Uhr Sa Uhr ^ìíçêéå=ìåç=påü~ìëéáéäéê=ëáåç=áã=péáéöéäòéäíi=ñêωüéê=éáåã~ä=~ìñ=çéã=hçüäã~êâíi=àéíòí=~å=çéê=j~êíáåáâáêåüéi=òì=d~ëík= péáíéåïéáëé=iáíéê~íìê=áã=wéäí iáíéê~êáëåüéë=céëíáî~ä=îçã=omk=^éêáä=äáë=npk=j~á=áã=péáéöéäòéäí=~å=çéê=j~êíáåáâáêåüé sçå=h~íüêáå=hçüåâé ilh^ibp _ê~ìåëåüïéáök=péáíéåïéáj ëé=iáíéê~íìê=ó=ã~ä=ëâìêêáäi ãáí=ëéáíòéê=wìåöé=ççéê îçääéê=jéä~ååüçäáé=îçêöéj íê~öéåk=fããéê=~äéê=éáå=äéj ëçåçéêéë=bêäéäåáëw=wìã ëéåüëíéå=j~ä=ä Çí=ÇÉê=sÉêJ Éáå=hìäíìê=áã=wÉäí=òì=ëÉáJ åéã=łiáíéê~íìêñéëíáî~ä=péáj íéåïéáëé=áåë=péáéöéäòéäí ~å=çéê=j~êíáåáâáêåüé=éáåk sçã= OMK= ^éêáä= Äáë= òìã= NPK= j~á ÖÉÄÉå= ëáåü= ÜáÉê= ^ìíçêéåi= hωåëíj äéêi=påü~ìëéáéäéê=çáé=ëéêáåüï êíj äáåüé= häáåâé= áå= ÇáÉ= e~åçk= råíéê áüåéå= áëí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= káåçä~á háåëâái= ÇÉê= déçáåüíé= ëéáåéë= ÉñJ òéåíêáëåüéå= s~íéêë= hä~ìë= háåëâá êéòáíáéêí=eouk=^éêáäi=om=rüêfk=a~j ÄÉá= áëí= ~ìåü= fåöêáç= î~å= _ÉêÖÉåI ÇáÉ=báåÄäáÅâÉ=áå=áÜêÉ=ìåÖÉï ÜåJ äáåüé= iéäéåëöéëåüáåüíé= ÖÉï Üêí ENK= j~ái= OM= rüêfk= wì= d~ëí= áã wéäíi= Ç~ë= êìåç= OMM= wìëåü~ìéêå ÖÉãΩíäáÅÜ=mä~íò=ÄáÉíÉíI=ëáåÇ=~ìÅÜ eéääãìíü= h~ê~ëéâ= EORK= ^éêáäi ~ìëîéêâ~ìñífi=téêåéê=påüåéóçéê ENMK=j~áI=OM=rÜêFI=cê~åâ=pÅÜìäò ENNK= j~ái= NV= rüêfi= j~êíáå= péãj ãéäêçööé=enpk=j~ái=om=rüêf=ìåç ~ìåü= ÇáÉ= dêωåéåjsçêëáíòéåçé `ä~ìçá~= oçíü= ESK= j~ái= NR= rüêfk ifqbo^qrocbpqfs^i=łpbfqbktbfpb bî~= eéêã~åå= äáéëí= ła~ë= bî~j mêáåòáé=~ã=oqk=^éêáäk= géïéáäë= ~Ä= NU= rüê= í ÖäáÅÜ= ïáêç òì=çéå=^äéåçäéëìåöéå=~ìåü=çáé wéäíjhωåüé= ÖÉ ÑÑåÉí= ëéáåk= açêí ÖáÄí= Éë= Éáå= łiáíéê~êáëåüéë= jéåω E~ìÑ= sçêäéëíéääìåöf= ìåç= ÈJä~J Å~êíÉJdÉêáÅÜíÉK łråëéêé= ìêëéêωåöäáåüé= fçéé ï~ê=éëi=öìíéê=iáíéê~íìê=ã~ä=éáåéå ~åçéêéåi= ìåíéêü~äíë~ãéå= o~üj ãéå= òì= ÄáÉíÉåI= Éêä ìíéêí= _É~íÉ táéçéã~åå= îçã= îéê~åëí~äíéåj ÇÉå=hìäíìêòÉäíJqÉ~ãK=j~å=ïçääÉ ÇÉå= wìëåü~ìéêå= ÉáåÉå= ëåü åéå ^ÄÉåÇ= ÄáÉíÉå= ìåç= åáåüí= ÄÉäÉÜJ êéåk= fåëöéë~ãí= ëíéüéå= Ç~ÑΩê PS=iÉëìåÖÉå=ÑΩê=bêï~ÅÜëÉåÉ=~ìÑ ÇÉã= mêçöê~ãã= ëçïáé= NP= ^åöéj ÄçíÉ= îçêãáíí~öë= ëééòáéää= ÑΩê påüìäâáåçéêk=cωê=ëáé=äáéëí=^åüáã _ê ÖÉê=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=~ìë=łcäçêáJ ~å=é~ëëí=~ìñ=ëáåü=~ìñ=eomk=^éêáäi V= ìåç= NN=rÜêFK= cωê= háåçéê= ~Ä ÇêÉá= g~üêéå= ëíéääí= jáäéå~= _~áëåü áüê=_ìåü=łtéäíäéëíé=cêéìåçé=ñωê áããéê= îçê= EORK= ^éêáäi= V= ìåç NN=rÜêFK=łaáÉ=^ãÉáëÉåëáÉÇäìåÖ îçå=jáêáà~ã=dωåíéê=ñωê=qééåë=~ä NQ= g~üêéå= ïáêç= ~ã= OSK= ^éêáä EV=ìåÇ=NN=rÜêF=òì=Ü êéå=ëéáåk łwìë íòäáåü= ÄáÉíÉå= ïáê= háåj ÇÉêå= ~ìåü= tçêâëüçéë= ÑΩê= àìåöé o~äéü= eéêñçêíü= éê ëéåíáéêí łk~åüêáåüíéå= ~ìë= ÉáåÉã= ìåj ÄÉâ~ååíÉå=råáîÉêëìãK= açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr= cçíçw=çü j~êíáå~=_ê~åçä=äáéëí=~ìë=áüêéã aéäωíjoçã~å= łe~ääå~åâíé _~ì~êäéáíéêk= cçíçë=epfw=çü iáíéê~íéå= ~åi= Éêä ìíéêí= _É~íÉ táéçéã~ååk=få=hççééê~íáçå=ãáí ÇÉê= jìëáëåüéå= ^â~çéãáé= â åj åéå=påüωäéê=~ä=çéê=òïéáíéå=hä~ëj ëé=å~åü=eéêòéåëäìëí=êéáãéåi=áüêé ÉáÖÉåÉ= ÉêëíÉ= déëåüáåüíé= ççéê ãççéêåé=déçáåüíé=ëåüêéáäéåk ÄÉêëáÅÜí= ΩÄÉê= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ céëíáî~äj^åöéäçí= ÖáÄí= Éë= ìåíéê ïïïkñéëíáî~äjëéáíéåïéáëékçé= ëçj ïáé= áã= âäéáåéå= mêçöê~ããjeéñíi Ç~ë= îáéäéêçêíë= ~ìëäáéöík= aéê= h~êj íéåîçêîéêâ~ìñ= ä ìñík= qáåâéíëi= fåj Ñçë= ìåç= jéåωjoéëéêîáéêìåö= ìåj íéê=qéäéñçå=o=um=nu=nuk AUSPUFF BREMSEN REIFEN ÖLWECHSEL STOSSDÄMPFER Seien Sie neugierig FAIRY Spülmittel versch. Sorten 500 ml (0,5 je 00 ml) 0,75 NIVEA VISAGE Anti-Falten Q0 PLUS Tagespflege 50 ml (,9 je 0 ml),95 aronal & elmex Zahncreme x 75 ml,doppelpack (,57 je 00 ml),85... auf unsere Auswahl an Drogerie-Produkten! Neugierig auf Ihren n Drogeriemarkt? Dann kommen Sie doch einfach vorbei und lernen Sie die attraktiven dm-einkaufs-vorteile kennen. Z.B. die dm PAYBACK Karte, mit der Sie bei jedem Einkauf Punkte sammeln, die Sie dann später in bares Geld einlösen können. Ihre kostenlose dm PAYBACKKarteliegt anderkassefürsiebereit.wirfreuenunsaufihrenbesuch! Das Team von Ihrem dm-markt Schloss-Arkaden Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 800 Braunschweig Tempo Taschentücher 0 x 0 Stück (0,5 je 00 Stück),95 nicht ständig im dm-sortiment Fa Dusche versch. Sorten x 50 ml,doppelpack (0,7 je 00 ml),5 Seit dem in den Schloss-Arkaden in Braunschweig

11 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt pmloq NN q^_biib OK=_ìåÇÉëäáÖ~ _ê~ìåëåüïéáö=j=ek=oçëíçåâ m~çéêäçêå=j=jωååüéå=nusm c`=^ìöëäìêö=j=aìáëäìêö h~êäëêìüéê=p`=j=qìp=hçääéåò ot=bëëéå=j=råíéêü~åüáåö hák=lññéåä~åü=j=_ìêöü~ìëéå h~áëéêëäk=j=dêéìík=cωêíü NK=c`=h äå=j=p`=cêéáäìêö géå~=j=bêòök=^ìé cêk cêk cêk pçk pçk pçk pçk pçk jçk = NK=h~êäëêìÜÉê=p`= OU= RUWPP= RT = OK=eK=oçëíçÅâ= OU= QOWOO= RQ = PK=aìáëÄìêÖ= OU= RQWPP= QV = QK=dêÉìíK=cΩêíÜ= OU= QSWPM= QU = RK=p`=cêÉáÄìêÖ= OU= QPWPP= QU = SK=h~áëÉêëäK= OU= PRWOT= QQ = TK=c`=^ìÖëÄìêÖ= OU= PQWOR= QO = UK=bêòÖK=^ìÉ= OU= QMWPV= QO = VK=NK=c`=h äå= OU= QNWPT= QN NMK=jΩåÅÜÉå=NUSM= OU= PVWPV= QN NNK=m~ÇÉêÄçêå= OU= OSWPM= PP NOK=qìp=hçÄäÉåò= OU= OUWPT= PO NPK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= OU= PQWQT= PM NQK=ot=bëëÉå= OU= PMWPR= OU NRK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= OU= OUWQO= OU NSK=_ìêÖÜ~ìëÉå= OU= PPWRP= OT NTK=gÉå~= OU= OUWQU= OS NUK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= OU= NQWQP= NS aéãìíüw=łtáê=ëáåç=ñêéá=îçå=àéçéã=aêìåâ OK=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=báåíê~ÅÜí=Éêï~êíÉí=cêÉáí~Ö=^ìÑëíáÉÖë~ëéáê~åí=e~åë~=oçëíçÅâ=Ó=sÉêÉáå=~êÄÉáíÉí=~å=wìâìåÑíëéä~åìåÖ sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=k~åü=çéê ÄáííÉêÉå=OWPJkáÉÇÉêä~ÖÉ=ÄÉá ÇÉê=pésÖÖ=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ ïçääéå=çáé=wïéáíäáö~ñì Ä~äJ äéê=îçå=báåíê~åüí=cêéáí~öj ~ÄÉåÇ=ÖÉÖÉå=e~åë~=oçëJ íçåâ=e^åëíç =NU=rÜêF=ÉáåÉå åéìéå=^åä~ìñ=åéüãéåi=áüêé mìåâíéäáä~åò=éáå=ïéåáö ~ìñòìéçäáéêéåk läïçüä= ÇáÉ= j~ååëåü~ñí= ÖÉÖÉå råíéêü~åüáåö= Éêëíã~äë= áå= ÇáÉëÉê p~áëçå= ~ìëï êíë= òïéá= qêéññéê= ÉêJ òáéäéå=âçååíéi=îéêäçê=ëáé=~ìñöêìåç ÇìããÉê= ^ÄïÉÜêÑÉÜäÉê= OWPW= łtáê Ü ííéå=å~åü=çéã=cωüêìåöëíçê=êìj ÜáÖ=ÄäÉáÄÉå=ìåÇ=~ìÑ=hçåíÉê=ä~ìÉêå ãωëëéåi= êöéêí=ëáåü=qê~áåéê=aáéíj ã~ê=aéãìíü=ωäéê=çáé=káéçéêä~öék łaáé=i ÅÜÉê=áå=ÇÉê=e~ÅÜáåÖÉê=^ÄJ ïéüê= Ü ííéå= ëáåü= ëåüçå= ÉêÖÉÄÉåI ~ääéêçáåöë=ü~äéå=ïáê=áå=çéê=òïéáj íéå=e äñíé=~ìåü=öìíé=`ü~ååéå=ìåj ÖÉåìíòí=ÖÉä~ëëÉåK=fã=píìêã=Ü~ííÉ aéãìíü= î ääáö= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= föçê wáâçîáå= ~ìñöéäçíéåk= aéê= hêç~íé ÄÉâ~ã=ÇÉå=sçêòìÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=qçJ Äá~ë=pÅÜïÉáåëíÉáÖÉêI=ïÉáä=Éê=łâ êj ééêäáåü= êçäìëí= áëíi= ÄÉêëáÅÜí= Ü~í ìåç=çéå=_~ää=ü~äíéå=â~ååk déöéå=oçëíçåâ=ëçää=åìå=éáå=bêj ÑçäÖëÉêäÉÄåáë= ÜÉêI= ~ìåü= ïéåå e~åë~=åìê=éáåéë=çéê=îéêö~åöéåéå åéìå= péáéäé= îéêäçêéåw= łtáê= ëáåç ÑêÉá=îçå=àÉÇÉã=aêìÅâI=ÇáÉ=péáÉäÉê òáéüéå= Öìí= ãáíi= áêöéåçï~åå= ïáêç ëáåü= Éáå= bêñçäöëéêäéäåáë= ÉáåëíÉäJ äéåi= Éêï~êíÉí= ÇÉê= báåíê~åüíj `ç~åüi= ~ääéêçáåöë= ãωëëé= ã~å= ÖÉJ ÖÉå=oçëíçÅâ=îçêëáÅÜíáÖ=ëÉáåK t ÜêÉåÇÇÉëëÉå= ~êäéáíéí= ÇÉê séêéáå=ïéáíéê=~å=çéê=wìâìåñíëéä~j åìåök= sáòééê ëáçéåí= e~åëjgωêöéå påüìäíòé= ÄÉëí íáöíéi= Ç~ëë= àéåéå péáéäéêåi= ÇáÉ= ÖÉÜ~äíÉå= ïéêçéå ëçääéåi= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= ^åöéäçíé îçêäáéöéå= ìåç= ÇÉê= séêéáå= łbåçé ÇáÉëÉê= tçåüéi= ^åñ~åö= å ÅÜëíÉê tçåüé= ÉáåÉ= oé~âíáçå= Ç~ê~ìÑ= ÉêJ ï~êíéík= aáéë= ëéá= àéççåü= âéáåéëj Ñ~ääë=~äë=aÉ~ÇäáåÉ=òì=îÉêëíÉÜÉåI=Ç~ Éë=péáÉäÉê=áã=h~ÇÉê=Ö ÄÉI=ÇáÉ=ÉáåJ Ñ~ÅÜ=ãÉÜê=wÉáí=Äê~ìÅÜÉåK=pç=òìã _ÉáëéáÉä=_Éâáã= h~ëíê~íái= ÇÉê= å~åü ëéáåéã= hêéìòä~åçêáëë= ïáéçéê= áã j~ååëåü~ñíëíê~áåáåö= ëíéüí= ìåç ÄÉáã= å ÅÜëíÉå= ^ìëï êíëëéáéä= ÖÉJ ÖÉå= aìáëäìêö= ~ìñ= ëéáåéå= báåë~íò ÜçÑÑíW= łfåü= ãìëë= Éêëíã~ä= ëéáéäéåi Ç~åå=â~åå=áÅÜ=ãáÅÜ=ÉåíëÅÜÉáÇÉåI ë~öí= h~ëíê~íái= ÇÉê= îçå= ÉáåÉã= łéçj ëáíáîéå=déëéê ÅÜ=ãáí=_Éååç=j ÜäJ ã~åå=äéêáåüíéík ^ìåü=^äéñ~åçéê=eìäéê=ìåç=a~j åáóéä= `áãéåi= ÇáÉ= áå= ÇÉê= táåíéêj é~ìëé= ~ìë= cê~åâñìêí= â~ãéåi= Ü~J ÄÉå= ÄÉêÉáíë= ãáí= ÇÉã= åéìéå= báåj íê~åüíj`ç~åü=öéêéçéíw=łfã=_ê~ìåj ëåüïéáö= òì= ÄäÉáÄÉåI= áëí= ~ìåü= ÑΩê ÇáÉ=ÇêáííÉ=iáÖ~=ÉáåÉ=léíáçåI=ÇáÉ=áÅÜ ãáê= ëéüê= Öìí= îçêëíéääéå= â~ååi= ëç `áãéåi= ÇÉê= ~ääéêçáåöë= ÇáÉ= _ÉJ ÑΩêÅÜíìåÖ=Ü~íI=Ç~ëë=Éê=ÄÉá=^ÄëíáÉÖ ÇÉê= cê~åâñìêíéê= ~ìë= ÇÉê= NK= iáö~ ÇçêíÜáå=òìêΩÅâãìëëW=łfÅÜ=Äáå=åìê ^äéñ~åçéê=eìäéêk= cçíçw=qk^k ~ìëöéäáéüéå= ìåç= ÇÉåâÉI= Ç~ëë= ëáé ãáåü= Ç~åå= òìêωåâü~äéå=ïçääéåk ^ìåü=eìäéêi=çéê=áå=çéê=oωåâêìåj ÇÉ= áå= àéçéã= péáéä= ΩÄÉê= VM= jáåìj íéå=~ìñ=çéã=mä~íò=ëí~åçi=áëí=éáåéã séêääéáä= áå= ÇÉê= i ïéåëí~çí= åáåüí ~ÄÖÉåÉáÖíW= łbë= Ö~Ä= ÖìíÉ= déëéê J ÅÜÉK=fÅÜ=îÉêëíÉÜÉI=Ç~ëë=ÇÉê=sÉêÉáå éä~åéå= ãìëëi= Éë= ïáêç= ~ÄÉê= åçåü ÉáåÉ= téáäé= Ç~ìÉêåI= Äáë= ÉáåÉ= båíj ëåüéáçìåö=ñ ääík=båíëåüéáçéå=ïáêç ëáåü= ~ìåü= h~éáí å= aéååáë= _êáåâj ã~ååi= ~ääéêçáåöë= łçéñáåáíáî= åáåüí áå= ÇáÉëÉê= tçåüék= lä= j~êåç dêáãã= áå= _ê~ìåëåüïéáö= ÄäÉáÄÉå ïáêçi=ëíéüí=çéêïéáä=áå=çéå=píéêj åéåw=łtéåå=åáéã~åç=çññáòáéää=ãáí ãáê= ëéêáåüíi= Ç~åå= â~åå= ã~å= Éáåë ìåç= Éáåë= òìë~ããéåò ÜäÉåK= bë ÜÉá í= ïçüä= åáåüíi= Ç~ëë= áåü= ÉáåÉå åéìéå=séêíê~ö=äéâçããéi=áëí=çéê ^ÄïÉÜêëéáÉäÉê=Éåíí ìëåüík báåéå= åéìéå= gçä= Ü~í= ÜáåÖÉÖÉå bñjbáåíê~åüíjj~å~öéê= tçäñö~åö iççë= ÖÉÑìåÇÉåK= aéê= RNJg ÜêáÖÉ ïáêç= åéìéê= péçêíçáêéâíçê= ÄÉáã ~ÄëíáÉÖëÖÉÑ ÜêÇÉíÉå= pωçjoéöáçj å~ääáöáëíéå=nk=c`=p~~êäêωåâéå=ìåç ëçää= áå= ÇÉê= âçããéåçéå= tçåüé ëéáåé=^êäéáí=~ìñåéüãéåk a~ë= ÑΩê= jáííïçåü=öééä~åíé= déj ëéê ÅÜ= ÄÉáã= läéêäωêöéêãéáëíé ãáí=péçåëçê=gçåüéå=pí~~âé=ïìêçé ΩÄêáÖÉåë=îÉêëÅÜçÄÉåK pq^qfpqfh j~ååëåü~ñíw= píìåâã~åå= Ó eìëíéêéêi= `áãéåi= gωäáåü= Ó eìäéêi= _êáåâã~ååi= _áåâ ETNK= iéçòáåüçfi= lí~åáäáçi oççêáöìéë= EUNK= dçää~åf= Ó ^íéã=etsk=páéöéêífi=wáâçîáåk qçêéw= NWM= _êáåâã~åå= ESKF å~åü= cêéáëíç = îçå= _áåâ= ìåç sçêä~öé= îçå= wáâçîáåx= NWN céäçü~üå= ENQKFX= NWO= péáò~â EPQKFX=NWP=iÉÅÜäÉáíåÉê=EPRKFX OWP= ^íéã= EQMKF= å~åü= céüäéê îçå=råíéêü~åüáåöë=qçêüωíéê eééêï~öéåk båâä~ääîéêü äíåáëw=owr `Ü~åÅÉåîÉêÜ äíåáëw=qws déääé=h~êíéåw=eìëíéêéêi=_áåâi lí~åáäáçk wìëåü~ìéêw= QUMM= EÇ~êìåíÉê NRM= ìåéåíïéöíé= c~åë= ÇÉê _ä~ìjdéääéåfk _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=j~êâìë=eìëíÉJ êéêi= aéååáë= _êáåâã~ååi= s~j äéåíáåé=^íéãk= ãö Nr. Name Stuckmann, Thorsten 7 Kastrati, Bekim 5 Grimm, Marco Husterer, Markus 7 Siegert, Benjamin Brinkmann, Dennis 0 Weiland, Dennis Rodrigues, Kosta 8 Fuchs, Lars Bick, Patrick 8 Graf, Daniel Rische, Jürgen Kuru, Ahmet 0 Koejoe, Samuel 9 Tauer, Jan Lieberknecht, Torst. 5 Jülich, Torsten Holsing, Finn Hauswald, Martin Schweinsteiger, Tob. Banecki, Francis Wegner, René Huber, Alexander 9 Horacek, Martin 5 Barukcic, Igor 8 Otacilio, Jales 9 Zikovic, Igor Ratkovic, Zoran 0 Cimen, Daniyel Leozinho Atem, Valentine 7 Golban, Alexander Spiele davon eingewechselt 7 davon ausgewechselt ^ìñ=çáé=c~åöâωåëíé=îçå=hééééê=qüçêëíéå=píìåâã~åå=ïéêçéå=çáé=wïéáíäáö~jháåâéê=îçå=báåíê~åüí=~ã cêéáí~ö=áã=eéáãëéáéä=öéöéå=e~åë~=oçëíçåâ=~åöéïáéëéå=ëéáåk= cçíçw=qüçã~ë=^ããéêéçüä gespielte Minuten Tore Vorlagen Scorer-Punkte gelbe Karten Bester Spieler nach Punkten wìêωåâ=áåë=läéêü~ìë e~åë~=oçëíçåâ=áëí=ëéáí=åéìå=m~êíáéå=ìåäéëáéöí _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= aéê= c` e~åë~= oçëíçåâ= áëí= å~åü= ÇÉê= â~í~j ëíêçéü~äéå= sçêë~áëçå= ~ìñ= ÇÉã téö= òìêωåâ= áåë= läéêü~ìëk= aáé j~ååëåü~ñí= îçå= qê~áåéê= cê~åâ m~öéäëççêñ= áëí= ëéáí= åéìå= m~êíáéå ìåäéëáéöí= ìåç= ê~åöáéêí= ãáí RQ=mìåâíÉå= ~ìñ= ÇÉã= òïéáíéå= q~j ÄÉääÉåéä~íòK=łtÉê=ëç=îáÉäÉ=mìåâíÉ ÖÉë~ããÉäí= Ü~íI= ëíéüí= òì= oéåüí Ççêí=çÄÉåI=ëíÉääí=báåíê~ÅÜíJ`ç~ÅÜ aáéíã~ê=aéãìíü=ñéëík= aéê= báåíê~åüíj`ç~åü= íêáññí= ~ã cêéáí~ö= ãáí= `Üêáëíá~å= o~üå= ÉáåÉå ~äíéå=_éâ~ååíéåi=çéå=éê=ï ÜêÉåÇ ëéáåéê=wéáí=äéáã=c`=pík=m~ìäá=íê~áj åáéêí= Ü~ííÉK= aéê= bñjk~íáçå~äëéáéj äéê=ëíéìéêíé=áã=eáåëéáéä=òïéá=qêéñj ÑÉê= òìã= QWMJpáÉÖ= ÄÉáK= ^ìåü= ëçåëí Ü~ÄÉå= ÇáÉ= oçëíçåâéê= îáéäé= ÖìíÉ péáéäéê=áå=áüêéå=oéáüéåi=ëç=ç~ëë=éë ä~ìí= aéãìíü= łìåñ~áê= ï êéi= ÉáåÉå ÉáåòÉäåÉå= ÜÉê~ìëòìÜÉÄÉåK= aáé e~åëé~íéå=ëíéääéå=áå=çáéëéê=péáéäj òéáí= ÇáÉ= ÄÉëíÉ= ^ÄïÉÜêÑçêã~íáçåX åìê= OO= déöéåíçêé= â~ëëáéêíé= hééj ééê=j~ííüá~ë=påüçäéê=äáëä~åök ^ìåü= áã= aéñéåëáîîéêäìåç= ëáåç ÇáÉ= _ä~ìjtéá Éå= Öìí= ÄÉëÉíòíK= pçj ïçüä= ÇÉê= _ê~ëáäá~åéê= däéçëçå= ~äë ~ìåü= ÇÉê= bñjepséê= píéñ~å= _ÉáåJ äáåü=ëéáéäéå=éáåé=ωäéêê~öéåçé=p~áj ëçå= ìåç= Ü~äíÉå= ÇÉå= lññéåëáîâê ÑJ íéå= ÇÉå= oωåâéå= ÑêÉáK= fã= ^åöêáññ â~åå= ëáåü= qê~áåéê= cê~åâ= m~öéäëj ÇçêÑ=~ìÑ=qçêà ÖÉê=båêáÅç=hÉêå=îÉêJ ä~ëëéåi= ÇÉê= ãáí= ÉäÑ= qêéññéêå= ÇÉå îáéêíéå= mä~íò= áå= ÇÉê= qçêà ÖÉêäáëíÉ ÄÉäÉÖíK= séêö~åöéåéë= tçåüéåéåçé= ÖÉJ ï~åå=oçëíçåâ=ãáí=owm=öéöéå=çéå p`= m~çéêäçêåk= aáé= qçêé= ã~êâáéêj íéå= Ç~ÄÉá= aàçêçàé= `ÉíâçîáÅ= ìåç táåíéêjkéìòìö~åö=o Öáë=açêåK e~áåjbäñ=áå=háéä ÉêåÉìí=áã=mÉÅÜ cì Ä~ääJlÄÉêäáÖ~W=cΩÜêìåÖ=êÉáÅÜí=åáÅÜí _ê~ìåëåüïéáö= EÄãFK=^ìÑé~ëëÉå ãìëë= áå= ÇÉê= p~áëçåjbåçéü~ëé cì Ä~ääJlÄÉêäáÖáëí= báåíê~åüí= ffi ëçåëí=â ååíé=éë=ãáí=çéã=hä~ëëéåj ÉêÜ~äí=åçÅÜ=Éáåã~ä=ÉåÖ=ïÉêÇÉå=Ó ~ÅÜí=mìåâíÉ=ÄÉíê Öí=å~ÅÜ=ÇÉã=NWO EMWNF=ÄÉá=eçäëíÉáå=háÉä=ff=ÇÉê=sçêJ ëéêìåö=~ìñ=éáåéå=^äëíáéöëéä~íòk a~äéá= ï~êéå= ÇáÉ= d ëíé= ~å= ÇÉê c êçé=îçå=_éöáåå=~å=ëéáéääéëíáãj ãéåç= ìåç= â~ãéå= òì= ÖìíÉå= j ÖJ äáåüâéáíéå=ó=ëåüçå=áå=çéê=pk=jáåìj íé=ï~ê=péä~ëíá~å=_ åáö=ñêéá=çìêåük k~åü=öìí=om=jáåìíéå=äê~åüíé=bçj Ö~ê= _ÉêåÜ~êÇí= ëéáå= qé~ã= î ääáö îéêçáéåí=áå=cωüêìåök=råç=ç~ëi=çäj ïçüä= ÇáÉ= háéäéê= ÖäÉáÅÜ= ëéåüë= séêj ëí êâìåöéå= ~ìë= ÇÉã= oéöáçå~ääáj Ö~Jh~ÇÉê=ÉáåëÉíòíÉåK=d ëíéíê~áåéê rïé=e~áå=âçååíé=äéçáöäáåü=~ìñ=çáé mêçñáë= i~êë= cìåüë= ìåç= cáåå= eçäj ëáåö= òìêωåâöêéáñéåk= łtáê= Ü ííéå ëåüçå=òìê=m~ìëé=ãáí=pwm=ççéê=qwm ÑΩÜêÉå= â ååéåi= Ü~ÄÉå= ìåëéêé `Ü~åÅÉå= äéáåüíñéêíáö= îéêöéäéåi êéëωãáéêíé=e~áåk aéå= hå~åâë= ÉêÜáÉäí= Ç~ë= péáéä ÇÉê= _ä~ìjdéääéå= å~åü= RU= jáåìj íéåw=oéå =téöåéê=îéêìêë~åüíé=òìj å ÅÜëí= ÉáåÉå= ì Éêëí= ìãëíêáííéj åéå= e~åçéäñãéíéêi= ÇÉê= òìã= ^ìëj ÖäÉáÅÜ= ÑΩÜêíÉK= wéüå= jáåìíéå= ëé J íéê=ãìëëíé=téöåéê=òì=~ääéã= ÄÉêJ Ñäìëë= ïéöéå= oéâä~ãáéêéåë= ãáí ÖÉäÄJêçíÉê=h~êíÉ=îçã=mä~íòK ^ääéë= ^åêéååéå= åωíòíé= Ç~åå åáåüíë= ãéüêi= háéä= ÉêòáÉäíÉ= áå= ÇÉê UPK=jáåìíÉ=ÇÉå=páÉÖíêÉÑÑÉêK +++HOL'AB! UND STAATL. FACHINGEN VERLOSEN EIN WELLNESS-WOCHENENDE*+++ Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gültig vom ERSTE HILFE GEGEN DEN DURST! Literpreis,9 x 0, l +, Pfand Verschiedene Sorten Literpreis 0,0 0 x,5 l PET +,00 Pfand Literpreis,0 x 0, l +, Pfand. 99 Literpreis 0, x 0, l +, Pfand Apfelsaft klar, trüb, oder Diät-Nektare Literpreis,00 xl+,0 Pfand KÖST LICH Literpreis, /,00 Kisten Classic oder Medium Literpreis 0, x 0, l +, Pfand / 0 x 0,5 l +,0 Pfand je x 0,7 l +,0 Pfand / Kiste einzeln,99 +,0 Pfand Pils, Orange oder Lemon Literpreis,9 /,0 x 0, l +, Pfand / 0 x 0,5 l +,0 Pfand Verschiedene Sorten. 99 Literpreis,0 0x0,5l+,0 Pfand 9. 9 Literpreis,0 x0,l+, Pfand Destedt, Am Trift Groß Schwülper, Schloßstr. Braunschweig, Celler Str. 8 Mascherode, Hinter den Hainen e (ehem. Spar-Markt) *Teilnahmekarten in Ihrer Filiale!

12 NO pmloq açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr hçåòéåíêáéêí=ïçääéå=^ïîéé=píçêéó=eêkf=ìåç=ëéáåé=jáíëíêéáíéê=öéöéå=kωêåäéêö=~ìñíêéíéåk= cçíçw=qk^k báåé=cê~öé=çéê=büêé _~ëâéíä~ääéê=éãéñ~åöéå=sçêäéíòíéå=ó=jìí~éåáå=ñçêçéêí=hçåòéåíê~íáçå sçå=péä~ëíá~å=t~äíüéê _ê~ìåëåüïéáök=bë=áëí=éáåé cê~öé=çéê=büêé=ñωê=çáé _ê~ìåëåüïéáöéê=mü~åíçãëk ^ã=cêéáí~ö=âçããéå=çáé péäääóíéä=_~ëâéíë=kωêåäéêö áå=çáé=sçäâëï~öéåje~ääék ^ääéë=~åçéêé=~äë=éáå=páéö ï êé=öéöéå=çéå=sçêäéíòíéå ÇÉê=iáÖ~=ÉáåÉ=båíí ìëåüìåök aáé=p~áëçå=áåçéë=áëí=ñωê=çáé=bêëíäáj Ö~J_~ëâÉíÄ~ääÉê= ïéáíéëíöéüéåç ÖÉä~ìÑÉåK=tÉÇÉê=ãáí=ÇÉå=mä~óJçÑÑë åçåü= ãáí= ÇÉã= ^ÄëíáÉÖ= ïáêç= ÇÉê q~äéääéåçêéáòéüåíé= ~ìë= ÇÉê= i J ïéåëí~çí=éíï~ë=òì=íìå=ü~äéåk rãëç=ãéüê=öéüí=éë=áå=çéå=âçãj ãéåçéå= m~êíáéå= ìã= ÇáÉ= báåëíéäj äìåö=çéê=péáéäéê=~ìñ=çéã=m~êâéíík łtáê= ëáåç= mêçñáëi= àéçéê= ëçääíé= ëéáj åéå=gçä=ã~åüéå=ìåç=çéå=déöåéê êéëééâíáéêéåi= ÑçêÇÉêí= qê~áåéê bãáê= jìí~éåáåk= kçåü= ëéåüë= _ÉJ ÖÉÖåìåÖÉå= ëíéüéå= ~åi= Ç~ë= j~íåü ÖÉÖÉå= kωêåäéêö= ä ìíéí= ÑΩê= ÇáÉ kéï= vçêâéê= mü~åíçãë= Ç~ë= p~áj ëçåñáå~äé= ÉáåK= råç= ÇáÉ= cê~åâéå ÄáäÇÉå=Ç~ÑΩê=ÇÉå=áÇÉ~äÉå=dÉÖåÉêK a~ë= qé~ã= äáéöí= ãáí= ~ÅÜí= mìåâj íéå= oωåâëí~åç= òìã= êéííéåçéå rñéê= ~ÄÖÉëÅÜä~ÖÉå= îçê= påüäìëëj äáåüí= h~êäëêìüék= aáé= îéêö~åöéåéå ëáéäéå= m~êíáéå= ÖáåÖÉå= îéêäçêéåi ÇÉê= hä~ëëéåéêü~äí= ëåüéáåí= áããéê ìíçéáëåüéêk= a~òì= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~í ~ìåü= ÇáÉ= ~åöéëé~ååíé= Ñáå~åòáÉääÉ páíì~íáçå=çéë=séêéáåëk=^åñ~åö=çéë g~üêéë= ãìëëíé= oéáåü~êç= páåâéäi déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= ÇÉê= kçêáë= _~ëâéí séêï~äíìåöëjdãäei= ëéáåéå= eìí åéüãéåk= péáå= séêéáå= ëí~åç= âìêò îçê= ÇÉê= mäéáíéi= ÇÉê= péáéääéíêáéä ï~ê= åáåüí= ãéüê= ÖÉëáÅÜÉêíK= bêëí å~åü= ÉáåÉã= Çê~ã~íáëÅÜÉå= pééåj ÇÉå~ìÑêìÑ=~å=c~åë=ìåÇ=péçåëçêÉå â~ã= ~ìëêéáåüéåç= déäç= òìë~ãj ãéåi= ìã= òìãáåçéëí= Äáë= òìã= p~áj ëçåéåçé= ÇìêÅÜòìÜ~äíÉåK= báå= åéìj Éê= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= ïìêçé= Ö~ê åáåüí=éêëí=öéëìåüí=ìåç=äéáã=^ãíëj ÖÉêáÅÜí= kωêåäéêö= Éáå= ^åíê~ö= ~ìñ fåëçäîéåò= ãáí= cçêíñωüêìåö= ÖÉJ ëíéääík= wïáëåüéåòéáíäáåü= îéê~äj ëåüáéçéíé= ëáåü= ~ìåü= åçåü= mçáåí dì~êç= aï~óåé= iéé= áå= oáåüíìåö päçïéåáéåk pç= ~åöéëåüä~öéå= ÇΩêÑíÉå= ÇáÉ _~ëâéíë= ~ìë= kωêåäéêö= äéáåüíé _ÉìíÉ= ëéáå= ÑΩê= Ç~ë= qé~ãi= Ç~ë= ÖÉJ ê~çé=çéå=aéìíëåüéå=jéáëíéê=h äå îçê= ÜÉáãáëÅÜÉê= hìäáëëé= ÄÉòïìåJ ÖÉå= Ü~íK= káåüí= îéêöéëëéå= ëáåç= ~äj äéêçáåöë= ÇáÉ= ï~êåéåçéå= tçêíé îçå=qê~áåéê=jìí~éåáåi=çéê=ìåå íáj ÖÉ=káÉÇÉêä~ÖÉå=ÖÉÖÉå=ÉÄÉå=ëçäÅÜÉ déöåéê=ïáé=kωêåäéêö=ñωê=ç~ë=séêj ÑÉÜäÉå= ÇÉê= mä~ójçññjmä íòé= îéê~åíj ïçêíäáåü=ã~åüík=łtáê=ëáåç=äéêéáíë ÉáåáÖÉ= j~äé= åáåüí= ãáí= ÖÉåΩÖÉåÇ hçåòéåíê~íáçå= ìåç= oéëééâí= îçê ÇÉã= déöåéê= áåë= péáéä= ÖÉÖ~åÖÉåK kωêåäéêö= áëí= Éáå= ìå~åöéåéüãéê déöåéêi= ã~å= ëçääíé= áüå= åáåüí= ìåj íéêëåü íòéåk= ^ääé= péáéäéê= Äáë= ~ìñ cä~îáç= píωåâéã~åå= ëáåç= îçê~ìëj ëáåüíäáåü= Éáåë~íòÄÉêÉáíK=cÉÜëÉ= ìåç t~äâéê= ëáåç= äéáåüí= ~åöéëåüä~öéåi qçãáå= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü= áã= ^ìñä~ìj íê~áåáåök= déäéöéåüéáíi= ÇáÉ= îçå áüã= ÖÉÑçêÇÉêíÉ= ëéáéäéêáëåüé= hçåj ëí~åò= òì= òéáöéåi= Ü~í= ëéáåé= j~ååj ëåü~ñí=~ã=cêéáí~ök h^jmcq^db NQK=^éêáäW=_g`=Ó=pr=táííÉåJ^ OUK=^éêáäW=bÄÉêëï~äÇÉ=Ó=_g` RK=j~áW=mçíëÇ~ã=Ó=_g` NVK=j~áW=_g`=Ó=dÉçêÖ=håçêê OUK=gìäáW=cê~åâÑìêíLl=Ó=_g` QK=^ìÖìëíW=_g`=Ó=e~ãÄìêÖ UK=pÉéíÉãÄÉêW=_Éêäáå=Ó=_g` h^abo _áë=sm=háäçöê~ããw=c~äâ=îçå ÇÉê= lëíéåjc~äéåâi= qêáëí~å _ÉÜêÉåëI= _êéíí= `~ëïéääi= qçj ã~ë= cìåñ~äéâx= Äáë= SS= háäçj Öê~ããW= lä~ñ= mωíòi= ^åçê hìòóâi=a~îáç=aìäëâói=j~êj Åìë= _~ëåçãäéx= Äáë= TP= háäçj Öê~ããW= g~å= dçëáéïëâái= oéj å = t~äíéêi= ^åçêé~ë= jéìëéäi qçã~ë= jìòáâx= Äáë= UN= háäçj Öê~ããW= gáêá= mçâçêåói= píéj éü~å= `ä~~ëéåi= g êå= eéäãëi qçã= oééçx= Äáë= VM= háäçj Öê~ããW= j~êåìë= _ìåüüçäòi e~ååéë= séííéêi= cêéçéêáåç påçååáã~êêçi=eéäöé=aê~éöéêi ^äéñ= dçççêáåüx= Äáë= NMM= háj äçöê~ããw= a~åáéä= péääáåöi aáãáíêá= méíéêëi= ^åçêéï _êìåëx= ΩÄÉê= NMM= háäçj Öê~ããW= gçé= aéä~ü~ói= j~íj íüá~ë=påüãìåâi=eéáåéê=h~êëj íéåi=eéáâç=oéìééêk sçå=gωêöéå=eéáåé _ê~ìåëåüïéáök=jáí=éáåéã=eéáãj â~ãéñ= ÖÉÖÉå= pr= táííéåj^ååéå ëí~êíéí=çéê=_ê~ìåëåüïéáöéê=gìççj `äìä=áå=çáé=~ã=p~ãëí~ö=ent=rüêf ÄÉÖáååÉåÇÉ=bêëíäáÖ~ë~áëçåK fã= îéêö~åöéåéå= g~üê= ÄÉäÉÖíÉ ÇÉê= _g`= ãáí= ÑΩåÑ= mìåâíéå= ÇÉå ëéåüëíéå= o~åöi= áå= ÇáÉëÉê= p~áëçå ëáåç= ÇáÉ= wáéäé ÄÉá= ÇÉå= _ê~ìåj ëåüïéáöéêå= Ü J ÜÉê= ÖÉëíÉÅâíK łtáê= ïçääéå ÇáÉëã~ä= ÇáÉ mä~ójçññjoìåçé ÉêêÉáÅÜÉåI= ë~öí qê~áåéê= c~äâ îçå=çéê=lëíéåk aáé= sçê~ìëj ëéíòìåöéå= ÑΩê qê~áåéê= aéíäéñ Éáå= ÖìíÉë= ^ÄJ håçêêéâk= qk^k ëåüåéáçéå= ëáåç àéçéåñ~ääë= îçêü~åçéåk= e~ìéíj ëéçåëçê=stj_~åâ=ü~í=ëéáåéå=bí~í ÉêÜ ÜíI= ëç= Ç~ëë= ÇáÉ= áåíéêå~íáçå~ä ÉêÑ~ÜêÉåÉå= h ãéñéê= aáãáíêá= méj íéêë= ìåç= j~ííüá~ë= påüãìåâ= áå _ê~ìåëåüïéáö= ÖÉÜ~äíÉå= ïéêçéå âçååíéåk=wìçéã=îéêéñäáåüíéíé=çéê _g`= òïéá= åéìé= qëåüéåüéå= ëçïáé pq^oq=fk=afb=gralj_rkabpifd^p^fplk łtáê=ïçääéå=çáé=mä~ójçññjoìåçé=éêêéáåüéå pí~åççêíäéëíáããìåö=ñωê=çéå=_ê~ìåëåüïéáöéê=g`=áã=éêëíéå=eéáãâ~ãéñ=~ã=p~ãëí~ö=öéöéå=pr=táííéåj^ååéå ëáéäéå= ëí~êâé= _êáíéå= ÑΩê= ÇáÉ= îáéê h ãéñéi=çáé=äéá=àéçéê=_éöéöåìåö îçå= ^ìëä åçéêå= ÄÉëíêáííÉå= ïéêj ÇÉå= ÇΩêÑÉåK= fåëöéë~ãí= ëíéüí= ÇÉã _g`=ç~ãáí=éáå=h~çéê=îçå=ou=^âíáj îéå=òìê=séêñωöìåök bäéåñ~ääë=åéì=äéáã=gìççjbêëíäáj ÖáëíÉå= áëí= qê~áåéê= aéíäéñ= håçêêéâk bê= íéáäí= ëáåü= ÇáÉ= ^êäéáí= ãáí= c~äâ îçå= ÇÉê= lëíéå= ìåç= äéáíéí= Ü~ìéíJ ë ÅÜäáÅÜ= ÇáÉ= báåüéáíéå= áå= e~ååçj îéêi= ïç= ÇáÉ= j~ååëåü~ñí= ÇÉë= _g` ãáåçéëíéåë= Éáåã~ä= áã= jçå~í= òìj ë~ããéå= íê~áåáéêík= _Éá= ÇÉê= _ìåj ÇÉëïÉÜê= áå= h äå= ~ÄëçäîáÉêÉå= aáj ãáíêá= méíéêë= ìåç= e~ååéë= séííéê ãéáëíéåë= áüêé= ÄìåÖëÉáåÜÉáíÉåK méíéêë= ïáêç= ~ìåü= åáåüí= ÄÉá= ~ääéå ëáéäéå= h~ãéñí~öéå= Éáåë~íòÄÉêÉáí ëéáåi=ç~=éê=áã=méêëééâíáîâ~çéê=ñωê ÇáÉ= läóãéáëåüéå= péáéäé= áå= `Üáå~ ëíéüí=ìåç=báåë íòé=áã=k~íáçå~äíêáj âçí=ñωê=áüå=sçêê~åö=ü~äéåk báåé= ïáåüíáöé= pí~åççêíäéëíáãj ãìåö=áëí=ñωê=çéå=_g`=öäéáåü=çéê ÉêëíÉ=h~ãéÑí~Ö=ÖÉÖÉå=táííÉåJ^åJ åéåi= áã= sçêà~üê= mä~ójçññjqéáäåéüj ãéêk= łcωê= ìåë= ï êé= Éáå= ÖìíÉê pí~êí= Ö~åò= ïáåüíáöi= ãéáåí= c~äâ îçå= ÇÉê= lëíéåk= _Éá= ÇÉê= _ÉÖÉÖJ åìåöi= ÇáÉ= ~ã= p~ãëí~ö= áã= ^ìíçj Ü~ìë= ^_o^= ~ìëöéíê~öéå= ïáêçi ÑÉÜäÉå=åìê=eÉäãë=ìåÇ=oÉìéÉêK báå=qéáä=çéë=ou=h ãéñéê=ìãñ~ëëéåçéå=h~çéêë=çéë=_g`=_ê~ìåëåüïéáö=ãáí=qé~ãã~å~öéê=eçååéê=eçêj åì =EêKFK=^ã=p~ãëí~Ö=ÄÉÖáååí=ÇáÉ=p~áëçå=áå=ÇÉê=ÉêëíÉå=gìÇçJ_ìåÇÉëäáÖ~K= cçíçw=méíéê=páéêáöâ Woche 5, gültig vom.. bis..007 Gillette Mach Klingen 8er oder Gillette Fusion er Klingen, je Packung vorher bei extra:.99 jetzt: Coca-Cola, Fanta, Sprite je Kasten mit 0 Flaschen à,5 l +.00 Pfand l=0.5 vorher bei extra: Wolters jetzt: 7 99 Pilsener Kasten mit 0 Flaschen à0,l +.90Pfand l=0.7 vorher bei extra: 9.99jetzt: 99 Margeriten- Büsche kräftig im Wuchs und blütenreich, Topf 99 Frischer Schweine- Lachsbraten ohne Knochen, natur, am Stück, kg 99 Glocken Genuss Pur Nudeln aus reinem Hartweizen, versch. Ausformungen, je 500 g Packung 000 g =.58 vorher bei extra: 0.99 jetzt: AusunseremSB-Regal Reinert Familienwurst Premium Fleischwurst, 00 g Stück 000 g =.98 Kitkat oder Lion Pop Choc je 0 g Packung 00g=.0 vorher bei extra:.9 jetzt: Iglo Filegro 50 g oder Goldknusper- Filets 00 g, versch. Sorten, tiefgekühlt, je Packung 50g-00g=0.7/00g-00g=0.90 vorher bei extra:.9 jetzt: Berentzen Apfelkorn 0 % Vol. oder Saurer Apfel % Vol., versch. Sorten, je 0,7 l Flasche l=7. vorher bei extra:.9 jetzt: 99 Bommerlunder oder Fürst Bismarck 8 % Vol., je 0,7 l Flasche l=9.99 vorher bei extra: 8.9 jetzt: Alle Angebote gültig vom.. bis..07 Kostenlose Abfrage des nächsten Marktes unter

13 kêk=nr= =açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt pmloq NP tbo=pmfbiq=tl\ cì Ä~ää jáí= e~åë~= oçëíçåâ âçããí= ~ã= cêéáí~ö= E_ÉÖáåå NU=rÜêF= ÉáåÉê= ÇÉê= _ìåçéëäáj Ö~J^ìÑëíáÉÖë~ëéáê~åíÉå= áåë _ê~ìåëåüïéáöéê= pí~çáçåk= få ÇÉê=lÄÉêäáÖ~=kçêÇ=ÄÉëíêÉáíÉí ÇáÉ= OK= j~ååëåü~ñí= îçå= báåj íê~åüí= Éáå= ^ìëï êíëëéáéä ÄÉáã= ps= jééééå= EpçKI NU=rÜêFK= _ÉáÇÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=qé~ãë=áå=çéê=káéj ÇÉêë~ÅÜëÉåäáÖ~= íêéíéå= ~ã pçååí~ö= ìã= NR=rÜê= áå= îéêj íê~ìíéê= rãöéäìåö= ~åk= aáé cêéáéå= qìêåéê= ÉãéÑ~åÖÉå áã= mêáåòéåé~êâ= pé~êí~= d íj íáåöéåi=çéê=_ps= äééê=áëí=~ã _áäéêïéö= d~ëíöéäéê= ÇÉë jqs= dáñüçêåk= ^ìåü= ÇáÉ= _ÉJ òáêâëçäéêäáöáëíéå= ÇÉê= pí~çí ÖÉåáÉ Éå= ~ã= tçåüéåéåçé eéáãîçêíéáäk=^ã=pçåå~äéåç ìã= NS=rÜê= ëíéüéå= ëáåü= ~ã j~ç~ãéåïéö= ÇÉê= sñ_= oçíj téá = ìåç= eáääéêëé= ÖÉÖÉåJ ΩÄÉêI= ï ÜêÉåÇ= ÇÉê= _p`= ~ìñ ÇÉã= cê~åòëåüéå= céäç= îçå ÇÉê= ps= d ííáåöéå= ÜÉê~ìëÖÉJ ÑçêÇÉêí=ïáêÇ=E=pçKI=NR=rÜêFK pìääéíí=ïáää=s~êá~íáçå=áåë=péáéä=äêáåöéå _Éá=ÇÉå=cççíÄ~ääÉêå=ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=iáçåë=ÄÉÖáååí=~ã=p~ãëí~Ö=áå=j~ÖÇÉÄìêÖ=ÇáÉ=ÜÉá É=mÜ~ëÉ=ÇÉê=p~áëçåîçêÄÉêÉáíìåÖ _ê~ìåëåüïéáö=eçäfk=a~ë=éêëj íé=qê~áåáåö=äáéöí=ωäéê=éáåé tçåüé=òìêωåâ=ìåç=çéê=oçëí ïìêçé=~ìë=çéå=déäéåâéå ÖÉâäçéÑíK=e ÅÜëíÉ=wÉáí=ÑΩê ÇÉå=ÉêëíÉå=e êíéíéëík råíéê= téííâ~ãéñäéçáåöìåöéå ÑáåÇÉí= Ç~ÜÉê= ~ã= å ÅÜëíÉå= p~ãëj í~ö= Ç~ë= ÉêëíÉ= qéëíëéáéä= áå= j~öçéj ÄìêÖ= ëí~íí= ìåç= ÇáÉåí= ÇÉê= ÉêëíÉå pí~åççêíäéëíáããìåök= jáí= ÇÉã cççíä~ää=áëí=éë=ïáé=ãáí=çéã=c~üêj ê~çñ~üêéåi= Ç~ë= îéêäéêåí= ã~å åáåüíi= ëíìñí= iáçåëjmêéëëéëéêéåüéê oéå = pí~ããéê= ÇÉå= p~áëçåëí~êí ÑΩê= ÇÉå= ÑêΩÜÉå= wéáíéìåâí= ÄáëÜÉê ~äë=çìêåü~ìë=åçêã~ä=éáåk aéëïéöéå= áëí= ÑΩê= ÇáÉ= séê~åíj ïçêíäáåüéå=çéê=iáçåë=ç~ë=bêöéäåáë ÖÉÖÉå= ÇáÉ= j~öçéäìêöéê= sáêöáå dì~êçë= ~ìåü= ÉÜÉê= òïéáíê~åöáök sáéäãéüê= ~ÅÜíÉå= ÇáÉ= `ç~åüéë= Ç~J ê~ìñi= ïç= ÄÉá= áüêéê= àéïéáäáöé= cçêj ã~íáçå= åçåü= mêçääéãé= ~ìñí~ìj ÅÜÉåK= _ÉëçåÇÉêë= ÇÉê= åéìé= lññéåj ëáîé= `ççêçáå~íçê= q~êå= pìääéíí ïáêç= ÖÉå~ì= ÄÉçÄ~ÅÜíÉåI= çä= ëéáåé gìåöë= Ç~ë= îçå= áüã= déñçêçéêíé ~ìåü= ìãëéíòéåk= łwì= wéáíéå= îçå héåí= ^åçéêëçå=ï~ê= ìåëéê= ^åöêáññ Éíï~ë= ÉáåÇáãÉåëáçå~äI= ï~ë= ïéj ÖÉå= ÇÉê= péáéäéê= Ç~ã~äë= Öìí= ÖÉJ âä~ééí= Ü~íK= q~êå= ÄêáåÖí= Ç~= àéíòí ãéüê= s~êá~íáçå= áåë= ^åöêáññëëéáéä ìåç=ü~í=çáé=müáäçëçéüáéi=éáå=åáåüí ÄÉêÉÅÜÉåÄ~êÉë= péáéä= ~ìñòìòáéj ÜÉåI= ÄÉëÅÜêÉáÄí= pí~ããéê= ÇáÉ åéìé=lññéåëáîé=çéê=iáçåëk _áë= òìã= p~áëçåëí~êí= ïáêç= Éë ~ÄÉê=~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=åçÅÜ=~ääÉ=e åj ÇÉ=îçää=òì=íìå=ÖÉÄÉåI=~ÄëçäîáÉêíÉå ÇáÉ= iáçåë= ëåüäáé äáåü= Éêëí= ÇêÉá qê~áåáåöëéáåüéáíéåk= aáé= ãáí= ÇÉã åéìéå= nì~êíéêä~åâ= aéååáë= wáãj ãéêã~ååi= ÇÉê= ~åöéääáåü= ÄáëÜÉê åçåü= åáåüí= ÄÉáã= qê~áåáåö= ï~êi ~ìëöéëí~ííéíé= lññéåëáîé= ïáêç= Ç~J ÄÉá= ïçüä= Öê ÉêÉ= mêçääéãé= Ü~J ÄÉåI=~äë=ÇáÉ=å~ÜÉòì=ÖäÉáÅÜ=ÄÉëÉíòJ íé= aéñéåëáîé= iáåék= a~üéê= ïáêç= áå ÇÉå= ÉêëíÉå= péáéäéå= ÇáÉ= séêíéáçáj ÖìåÖ=ÖÉÑçêÇÉêí=ëÉáåI=ÄÉîçê=ÇÉê ^åöêáññ=êáåüíáö=áå=c~üêí=âçããík céäçüçåâéó ^ã= tçåüéåéåçé= ÄÉÖáååí ÇÉê=òïÉáíÉ=qÉáä=ÇÉê=_ìåÇÉëäáJ Ö~JcÉäÇë~áëçå= OMMSLTK= aáé cê~ìéå= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê báåíê~åüí= ëí~êíéå= ~ã= pçååj ~ÄÉåÇ= ìã= NR=rÜê= ~å= ÇÉê e~ãäìêöéê= píê~ É= ãáí= ÉáJ åéã= eéáãíêéññéå= ÖÉÖÉå= Ç~ë _ÉêäáåÉê= qé~ã= îçå= iáåüíéêj ÑÉäÇÉK _~ëâéíä~ää aéã=qé~ã=çéê=kéï=vçêj âéê= mü~åíçãë= ëíéüí= Éáå= Ü~êJ íéë= _ìåçéëäáö~jtçåüéåéåçé ÄÉîçêK= ^ã= cêéáí~ö= ENV=rÜêF ÖÉÜí=Éë=áå=ÇÉê=sçäâëï~ÖÉåJ Ü~ääÉ= ÖÉÖÉå= Ç~ë= qé~ã= ~ìë kωêåäéêö= ìåç= ÄÉêÉáíë= ~ã pçååí~ö=ìã=nv=rüê=ñçäöí=ç~ë ëåüïéêé= ^ìëï êíëëéáéä= áå _~ãäéêök=få=çéê=ok=_ìåçéëäáj Ö~=ïáää=ÇáÉ=pd=cêÉáÉ=qìêåÉêL jqs= ïéáíéêé= mìåâíé= ÖÉÖÉå ÇÉå= ^ÄëíáÉÖ= ë~ããéäå= ìåç ÇìÉääáÉêí=ëáÅÜ=~ã=pçåå~ÄÉåÇ ìã=nv=rüê=áå=çéê=péçêíü~ääé ^äíé=t~~öé=ãáí=fëéêäçüåk e~åçä~ää _ê~ìåëåüïéáöë= ~ÄëíáÉÖëJ ÄÉÇêçÜíÉ= läéêäáö~íé~ãë ëíéääéå=ëáåü=ïáéçéê=éáåã~ä=áå ÉáåÉê= açéééäîéê~åëí~äíìåö áå=çéê=qìåáå~ü~ääé=çéã=éáöéj åéå= ^åü~åö= îçêk= aáé= báåj íê~åüíja~ãéå= ãéëëéå= ëáåü ìã= NT=rÜê= ãáí= báåíê~åüí eáäçéëüéáãi= ÇáÉ= jqsjeéêj êéå= ëéíòéå= ëáåü= NVKPM=rÜê ãáí= eçüåüçêëíle~ëíé= ~ìëj Éáå~åÇÉêK ^ãéêáå~å=cççíä~ää sçê= _ÉÖáåå= ÇÉê= _ìåçéëäáj Ö~ë~áëçå= ÄÉëíêÉáíÉå= ÇáÉ _ê~ìåëåüïéáö= iáçåë= åçåü òïéá= sçêäéêéáíìåöëëéáéäék ^å= ÇáÉëÉã= pçåå~äéåç= ìã NR=rÜê= ëíéääéå= ëáé= ëáåü= ÄÉá ÇÉå= sáêöáå= dì~êçë= áå= j~öj ÇÉÄìêÖ=îçêI=ÉáåÉ=tçÅÜÉ=ëé J íéê=ïéêäéå=ëáé=äéá=çéå=eáäj ÇÉëÜÉáã= fåî~çéêë= ÑΩê= áüêé péçêí~êík auf alle Möbel der Marken auf alle frei geplanten Küchen der Marken Freitag. April Samstag. April Donnerstag. April Montag. April auf alle Möbel der Marken Mediterran genießen Tortelli mit Spargelfüllung, SauceHollandaise und Rucolasalat BITTEVORORTVERZEHREN GÜLTIGBIS..007 péçêíéçäáíáâ ^ã= ÜÉìíáÖÉå= açååéêëí~ö ìã= NR=rÜê= íêáíí= ÇÉê= ëí ÇíáJ ëåüé= péçêí~ìëëåüìëë= òìê ÇêáííÉå= páíòìåö= ÇÉê= ä~ìñéåj ÇÉå= o~íëééêáççé= áã= dêç Éå páíòìåöëë~~ä= ÇÉë= o~íü~ìëéë òìë~ããéåk= fã= jáííéäéìåâí ÇÉê= q~öéëçêçåìåö= ëíéüí Ç~åå=ÇáÉ=_Éê~íìåÖ=ìåÇ=sÉêJ ~ÄëÅÜáÉÇìåÖ= ÇÉê= wìëåüìëëj ~åíê ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= péçêíîéêéáåé= ìåç fåëíáíìíáçåéåk ^ã= cêéáí~ö= ìã= NV=rÜê ÑáåÇÉí=áå=ÇÉê=açêåëÉ=ÇÉë=^äíJ ëí~çíê~íü~ìëéë= Éáå= céëí~âí ~åä ëëäáåü= ÇÉë= NSMJà ÜêáÖÉå _ÉëíÉÜÉåë= ÇÉë= äíéëíéå _ê~ìåëåüïéáöéê= häìäëi= ÇÉë j ååéêíìêåîéêéáåëi=ëí~íík ^ã= å ÅÜëíÉå= aáéåëí~ö ëíéüí=éäéåñ~ääë=áå=çéê=açêåëé ÇáÉ= íê~çáíáçåéääé= büêìåö= ÇÉê jéáëíéê=çéë=péçêíë=çìêåü=çáé pí~çí=~ìñ=çéã=mêçöê~ããk *Ausgenommen ist in Prospekten und Anzeigen beworbene, bereits reduzierte Ware, Produkte aus dem happy-mitnahmemarkt, sowie Produkte der Marken hülsta now/dc. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis FITINDENFRÜHLING Gmünder Ersatzkasse GEK: Deutschland gibt sich die Kanne Elixia Fitness & Wellness Group stellt sich vor JAFRA Kosmetik: alles zum Thema Wellness, Pflege und Schönheit Sonnenstudio Silke Richter lässt die Sonne scheinen Weight Watchers, Gewichtsreduktion auf gesunde Art Fitness Workout Diamona-Sonderaktion: Lassen Sie den Frühling in Ihr Schlafzimmer. Beim Kauf einer Matratze gibt es ein Kissen gratis dazu. Gesunde Köstlichkeiten in unserer Showküche. Samstag DAK-Krankenkasse präsentiert ihr Gesundheitsprogramm Unsere Toscana präsentiert den gesunden Saftstand Fa. ENERGETIX präsentiert Magnet-Schmuck Fa. Smart präsentiert seine Auto-Kollektion Fa. Ruck-Zuck Autopflege, alles rund um den Frühjahrsputz für Ihr Fahrzeug Tischlerei Gering präsentiert alles rund um Türen/Fenster und Rollläden. Musikzug Thune spielt zwischen - Uhr bei uns flotte"dixie" Musik Auftritt des Patschke-Trios, bekanntausdemsat- Frühstücksfernsehen Showact- Fitness für Jedermann/ -frau- Comedy-Dance-Show 8Braunschweig AnderA9 Hansestraße8 Tel.:05/-0 Mo Fr:0 9Uhr Sa.0 8Uhr April

14 NQ pmloq açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr łdìíé=iéáëíìåö=òéáöéå eéáãëéáéä=öéöéå=iáåüíéêñéäçé=ñωê=báåíê~åüíë=eçåâéój_ìåçéëäáö~ç~ãéå sçå=gωêöéå=eéáåé _ê~ìåëåüïéáök=jáí=éáåéã eéáãëéáéä=~ã=p~ãëí~ö=ìã NR=rÜê=áã=pí~Çáçå=ÖÉÖÉå qìp=iáåüíéêñéäçé=ëí~êíéå=çáé eçåâéój_ìåçéëäáö~ç~ãéå îçå=báåíê~åüí=áå=çéå=òïéáj íéå=qéáä=çéê=céäçë~áëçåk aáé= báåíê ÅÜíäÉêáååÉåI= ÇáÉ= å~åü ÇÉå= ëéåüë= péáéäéå= áã= eéêäëí= ÇÉë îéêö~åöéåéå=g~üêéë=ãáí=îáéê=w ÜJ äéêå=~ìñ=çéã=îçêäéíòíéå=q~äéääéåj éä~íò= ê~åöáéêéåi= ïçääéå= ìåäéj ÇáåÖí= ÖÉÖÉå= Ç~ë= qé~ã= ~ìë= _Éêäáå éìåâíéåk=łtáê=ãωëëéå=ëåüçå=éáåé Ö~åò= ëí~êâé= iéáëíìåö= òéáöéåi ïéåå= ïáê= ìåë= Éáå= bêñçäöëéêäéäåáë îéêëåü~ññéå= ïçääéåi= Éêâä êí= qê~áj åéê= eéáåç= håìñk= aéê= báåíê~åüíj `ç~åü= Ü~í= ÇÉå= qìp= iáåüíéêñéäçé ÄÉá=ÉáåÉã=sçêÄÉêÉáíìåÖëíìêåáÉê=áå tçêãë= ÖÉëÉÜÉå= ìåç= ÑÉëíÖÉëíÉääíI Ç~ëë= ÇáÉ= j~ååëåü~ñí= ëåüçå= ëéüê Öìí=ÉáåÖÉëéáÉäí=ï~êK ^ÄÉê= ~ìåü= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéj êáååéå=ü~äéå=áã=~íüäéíáëåüéå=_éj êéáåü= Öìí= ÖÉ~êÄÉáíÉíI= ïáé= eéáåç håìñ=äéá=çáéëéã=qìêåáéê=äéçä~åüj íéí=ü~íi=ïç=ëéáåé=påüωíòäáåöé=åìê âå~éé=öéöéå=çáé=_ìåçéëäáö~jhçåj âìêêéåò= ~ìë=_éêäáå= ìåç= e~ãäìêö îéêäçêéå=ü~äéåk= ^ã= p~ãëí~ö= ãìëë= håìñ= ~ääéêj ÇáåÖë= ~ìñ= k~çáåé= bêåëíáåöjhêáéåj âé= îéêòáåüíéåi= ÇÉåå= ÇáÉ= oéâçêçj k~íáçå~äëéáéäéêáå= ïìêçé= ïéöéå ÉáåÉë= jéåáëâìëj^åêáëëéë= çééêáéêí ìåç= Ü~í= Éêëí= ïáéçéê= ãáí= äéáåüíéã i~ìñíê~áåáåö=äéöçååéåk=^ìåü=^åj âé= hωüå= âçååíé= ïéöéå= ÉáåÉê= sáj êìëáåñéâíáçå= åáåüí= íê~áåáéêéåi= Ü~í ~ÄÉê= îçå= ÇÉå= ûêòíéå= łöêωåéë iáåüí= ÑΩê= ÉáåÉå= báåë~íò= ÖÉÖÉå _Éêäáå=ÄÉâçããÉåK=a~ÑΩê=òÉáÖí=ÇáÉ fêáå= káââá= póããçåë= ÉáåÉ= ~åëéêéj ÅÜÉåÇÉ=cçêã=ìåÇ=_êáíí~=_áääã~åå áëí= ïáéçéê= Éáåë~íòÄÉêÉáíK= łtáê ïéêçéå= íêçíò= ~ääéê= mêçääéãé= ÇÉå hçéñ= åáåüí= áå= ÇÉå= p~åç= ëíéåâéåi ãéáåí=çéê=báåíê~åüíj`ç~åük jáí=çáéëéã=h~çéê=ïçääéå=çáé=eçåâéój_ìåçéëäáö~ç~ãéå=îçå=báåíê~åüí=áüêé=^ìñüçäà~öç=áå=çéê=céäçj ë~áëçå=ëí~êíéåk=bë=ñéüäéå=çáé=k~íáçå~äëéáéäéêáååéå=^åâé=hωüå=ìåç=qáå~=_~åüã~ååk= cçíçw=qk^k Abholpreise Neon Leuchte der ideale Blickfang im Wohnbereich, Partykeller, Bars und Cafés mit Neongas befüllte Glasröhre, mehrfarbig, hell leuchtend versch. Motive je MICROFASER- Seitenschläferkissen zum Sitzen, Schlafen und Kuscheln 5x5cm Kinder Pyjama 00% Baumwolle, versch. Farben und Größen Magnolia Tulpenbaum, im Liter Container H 0-0cm Erdbeerpflanze Monatspflanze, winterhart im 9cm Topf Bambus Gartenfackel H 5cm, versch. Farben Stück Lipton Icetea versch. Sorten 0,5Liter (l = -,8) je je (zzgl. -,5 Pfand) Heester-/ Hebe-Mix winterharte Ziergehölze für Beet, Balkon und Schalen z.b.: Koniferen, Zwerglavendel, Zwergspindelstrauch usw. je *,5Liter (l = -,) je (zzgl. -,5 Pfand) im 9cm Topf Damen- oder Herren Lesehilfe versch. Farben und Sehstärken (ohne Deko) je Herren Pyjama 00% Baumwolle, versch. Farben und Größen Passiflora Passionsblume Kaffeeservice Kaffeetassen Untertassen flache Teller ø ca.,5 cm Milchkännchen Zuckerdose spülmaschinengeeignet im 9cm Topf Buxus sempervirens ideal als langsam wachsende Heckenpflanze XXL-Brezel Knabbergebäck 00g Geranien stehend oder hängend Pflanzen Pflanze Weiden-Pflanzkorb mit Griff und Innenfolie 8xx0cm xx,5cm,- 0x9,5x5cm,- Fuchsien stehend oder hängend 0 Pflanzen 0tlg. tlg. Pflanzen Pflanze Primavera Pflanzkasten aus Kunststoff 58x9x,5cm Stemmeisen- Set aus hochwertigem Stahl, gummierte und ergonomisch geformte Griffe, --8-mm Stemmeisen er Set Jetzt auch online-shopping! shop.thomas-philipps.de Schraubendreher-Set aus hochwertigem Stahl mit Antirutsch-Griff, ausziehbarer Zeigestock -0mm, mit Wasserwaage, Lineal und Magnet 8er Set Surfinia- Hängepetunie im cm Topf Knollenbegonien kräftiger Wuchs, versch. Farben im 0cm Topf 78x9x,5cm,50 98x9x,5cm,- Gartenwerkzeug-Set Set bestehend aus: Pflanzkelle Pflanzkelle mit Skalierung bis ca. 0cm Harke mit Zacken Kniekissen Blumenzwiebelverpflanzer 5tlg. * im Tray RIESENAUSWAHL Bierzeltgarnitur Tisch 50x85x0cm, + Bänke 5x58x0cm Wasserkocher im hochwertigen Edelstahl- Gehäuse mit stufenlos regelbarem Thermostat einfache Handhabung durch kabelloses Design verdecktes Edelstahl- Heizelement,5 Liter Füllmenge 00Watt Beet- u. Balkonpflanzen z.b. Ageratum, Eisbegonien, Lobelien, Petunien, Tagetes oder Impatiens je 0Pflanzen Gartenscheren-Set rostfreie Stahlklingen, rutschfeste Griffe tlg. tlg. mit Thermostat je passendes Auflagen-Set Bankauflagen + Tischdecke Biolero Bio- Katzenstreu 0kg kg Camping Klappstuhl mit Dosenhalter, versch. Farben je MICROFASER Betten-Set Rose 00% Polyester, versch. Farben Steppbett: 5x00cm + Kissen: 80x80cm tlg. tlg. xcm * Gültig ab Do Solange der Vorrat reicht! Irrtümer vorbehalten! ECHT HOLZ * Pflanzenroller versch. Farben Flüssigdünger für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen Liter Rasenaktivator 0kg (kg =,-) je (kg = -,0) Vorteilspreis Stück = 5,- Zypressenund Lebensbaumdünger,5kg (kg = -,79) Katzen- Trockennahrung versch. Sorten kg(kg =,50) * unser alter Preis łaéê=_~ää áëí=äìåí _ê~ìåëåüïéáö= EÜFK= råíéê= ÇÉã jçííç= łaéê= _~ää= áëí= Äìåí= îéê~åj ëí~äíéí= ÇáÉ= ^êäéáíëëíéääé= oéåüíëéñj íêéãáëãìë= ìåç= déï~äí= ~ã= jçåj í~ö=îçå=nr=äáë=nu=rüê=áüê=å ÅÜëíÉë píêééíëçååéêíìêåáéê= áã= péçêíåéåj íéê= i~lä~i= áå= ÇÉê= cêáéçêáåüjpééäéj píê~ É=NRK báåöéä~çéå= ëáåç= j ÇÅÜÉå= ìåç gìåöéå=áã=^äíéê=îçå=u=äáë=nq=g~üj êé=eäáííé=ìåäéçáåöí=éáåéå=påüωäéêj ~ìëïéáë=ãáíäêáåöéåfk=báåé=j~ååj ëåü~ñí= ëçääíé= ~ìë= ãáåçéëíéåë= ÑΩåÑ péáéäéêå=ççéê=péáéäéêáååéå=äéëíéj ÜÉåK ^åãéäçìåöéå= ìåíéê= qéäéñçå N=OP=PSJPQ= ççéê= ÇÉê= fåíéêåéíj ~ÇêÉëëÉ= ïïïkëíêééíëçååéêäáö~kçéi îçê=lêí=äáë=nqkpm=rüêk _~ëéä~ääw mçâ~äéêñçäö _ê~ìåëåüïéáö= EëÉï~FK=aáÉ=p~áJ ëçå=áå=çéê=ok=_~ëéä~ääj_ìåçéëäáö~ ëí~êíéí=ñωê=çáé=pìäï~óuvéêë=òï~ê Éêëí= ~ã= SK= j~ái= ÇÉê= ^ìñëíéáöéê éê ëéåíáéêí= ëáåü= ~ääéêçáåöë= ÄÉêÉáíë áå=ëí~êâéê=séêñ~ëëìåök aáé= _~ëéä~ääéê= ÄÉòï~åÖÉå= ÇáÉ péüåçé= aéîáäë= ~ã= jçåí~ö= áã k_psjmçâ~ä= ÇÉìíäáÅÜ= ãáí= OUWNK łk~íωêäáåü= ï~ê= åçåü= åáåüí= ~ääéë ééêñéâíi=~äéê=ñωê=çéå=éêëíéå=éêåëíj Ü~ÑíÉå= báåë~íò= áå= ÇáÉëÉã= g~üê òéáöíéå=~ääé=péáéäéê=éáåé=çêçéåíäáj ÅÜÉ=iÉáëíìåÖI=êÉëΩãáÉêíÉ=qê~áåÉê i~êë=táííé=å~åü=çéê=m~êíáék rp`jj ååéê ãáí=äéíòíéã eéáã~ìñíêáíí _ê~ìåëåüïéáö= E ÄäFK= püçïj Ççïå= Ó= ÇÉê= äéíòíé= eéáã~ìñíêáíí ÇÉê= wïéáíäáö~jsçääéóä~ääéê= ÇÉë rp`= _ê~ìåëåüïéáö= áå= ÇáÉëÉê= p~áj ëçå= ëçää= òì= ÉáåÉê= táéçéêöìíã~j ÅÜìåÖ= ïéêçéåk= ^ã= p~ãëí~ö= ~Ä OM= rüê= ïçääéå= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáj ÖÉê= áå= ÇÉê= qrje~ääé= oéî~ååüé åéüãéå=ñωê=éáåé=ãéüê=~äë=ìåj ÖäΩÅâäáÅÜÉ= eáåëéáéäåáéçéêä~öé= ÖÉJ ÖÉå= ÇÉå= ^ìñëíáéöë~ëéáê~åíéå= lëíj ëíéáåäéâéê= psi= ~ìåü= lëíäéâj `çïäçóë=öéå~ååík fã= eáåëéáéä= Ü~ííÉ= ÇÉê= rp`= ÖÉJ ÖÉå= ÇÉå= c~îçêáíéå= ä~åöé= âä~ê= ÇçJ ãáåáéêíi= âçååíé= òïéá= j~íåüä ääé òìê= PWNJ ÄÉêê~ëÅÜìåÖ= åáåüí= îéêj ïéêíéå= ìåç= îéêäçê= åçåü= OWPK= a~ë ïìêãí=åáåüí=åìê=`çjqê~áåéê=cäçêáj ~å= _~ãäéêö= åçåü= ÜÉìíÉW= łk~åü ÇÉã= hä~ëëéåéêü~äí= â ååéå= ïáê ÄÉÑêÉáí= ~ìñëéáéäéåk= aáé= `çïäçóë ãωëëéå=ìåäéçáåöí=öéïáååéåi=ìã ÇÉå=òïÉáíÉå=mä~íò=éÉêÑÉâí=òì=ã~J ÅÜÉåK= fåü= ÇÉåâÉI= Ç~ëë= ïáê= ìåíéê ÇáÉëÉå= rãëí åçéå= ìåëéêéå= c~åë åçåü=éáåã~ä=éáå=öìíéë=^äëåüäìëëj ëéáéä= äáéñéêå= â ååéåk= séêòáåüíéå ãωëëéå=çáé=_ê~ìåëåüïéáöéê=ç~äéá ~ääéêçáåöë= ~ìñ= qáãç= i~åöéã~ååi j~êíáå=dêçüë=ìåç=e~ååéë=qéáåük aáé= d ëíé= ëáåç= ~ääéêçáåöë= ÖÉJ ï~êåík= ^ìåü= áüåéå= áëí= ÇáÉ= c~ëíj mäéáíé=~ìë=çéã=eáåëéáéä=åçåü=öìí áå=bêáååéêìåök=aéëü~ää=ïáêç=qê~áj åéê= gç~åüáã= jωääéê= åáåüí= ãωçéi ëéáåéã=qé~ã=ü ÅÜëíÉ=hçåòÉåíê~J íáçå= ~ÄòìîÉêä~åÖÉåK= jáí= ÉáåÉã páéö=áå=_ê~ìåëåüïéáö=â ååéå=çáé mä~åìåöéå= ÑΩê= ÇáÉ= oωåââéüê= áå ÇáÉ=NK=iáÖ~=âçåâêÉí=ïÉêÇÉåK

15 Nr. 5 Donnerstag,. April 007 SUPERCHANCE 5 Topaktuell: Unsere überregionalen Stellenangebote...r Job nach Maß! Der Internetservice Ihres Wochenblattswww.nb-online.de powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit Stellenangebote Verlag bietet Heimverdienst! Gratisinfo anf.: 00/ KINDER-CASTING 0,- 5,-,-,- 58,- 5,- 7,- 05,- INBRAUNSCHWEIG Deutschlandsaktiv(st)eCa- sting-agentur,suchtdringend fürgroßekino-,tv-produkti- onenundfotowerbung Gesichtervon0-8Jahre Info:0/8- sunshine-kids-casting.com Zimmermädchen: TZ o. 00,- Basis für Hotel in BS Süd gesucht. Az. 8- Uhr auch Sa. u. So. AP: Frau Passut, 0 7/ 7 Chance für pfiffige Verkäufer. Kleines, freundl., innovatives Team braucht dringend sympathische, aufgeschl. Verstärkung zur Vermarktung eines Internetportals. Gerne auch Teilzeit. Bewerbg. bitte per an: od. telefonisch unter: 05/ 9 9 Friseure und Friseurmeister (m/w) per sofort oder später bei übertariflicher Bezahlung gesucht. Interessanter Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen. C&M Company Wir sind die Friseure (Mo- Fr 9-0h) (Hr. Ziewitz) Schulden? Wir beraten kostl., Bundesverband e.v., Termine unter BS/ Reinigungspersonal gesucht. Div. Objekte nachmittags, FS Kl. erforderl. Martinus & Co., BS, 05 / Gelernte/r Glasreiniger/in und Gebäudereiniger/in auf nebenberuflicher Basis mit guten Deutschkenntnissen und eigenem Pkw ges. Immobilien Service Deutschland 05/770, Mo. ab 8.0h Schapen nb So Benzinkosten zu hoch? Das kann sich ändern! Durch Werbung auf dem PKW bis 0,--EUR mtl. mgl. 05/ 5 0 5, Lavestr. 9, Hannover City-Car sucht: Nachtfahrer-/in, Voll- od. Teilzeit, gute Deutschkenntnisse u. P- Schein erforderlich. 05 / Das ALEX am Bohlweg su. gut gelaunte Service- u. Küchenmitarbeiter (mit Gastro-Erf.), die unser Team mit Engagement unterstützen. Interesse? Daniela Haar 05 / 00 Mitarbeiter m/w in Teilzeit und auf 00-Euro-Basis für unsere Restaurants in Braunschweig gesucht! Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich Produktion und Verkauf unserer Produkte mit fl exiblen Arbeitszeiten, auch abends und am Wochenende. Wenn Sie gerne in der Dienstleistungsbranche arbeiten möchten, idealerweise gut Deutsch sprechen und Erfahrung aus der Gastronomie mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. McDonald s Restaurant Hansestraße 90 8 Braunschweig Telefon 05/5 Lassen Sie Ihr Auto Geld verdienen! Wie? Durch Werbung auf dem PKW bis 0,- EUR mtl. mgl. 05 / 5 0 5, Lavesstr. 7, Hannover Wir suchen für ein Objekt in Braunschweig (Wenden) eine Reinigungskraft auf 00,- Basis, AZ: Di.&Fr Uhr, PKW erforderlich! Bewerbungen unter 05 / 0 50 Wedelheine nb Do/So Biete Verkaufsschulung mit IHK Nachw., Mon. ab.0.07 noch Plätze frei. Förderung über Bildungsgutschein möglich. Info: Ausbildungswerkstatt BS e. V., 05 / 0 0 Jungkoch/Beikoch in Vollzeit gesucht. Hotel Restaurant Friedrichshöhe, zw. Rüningen u. SZ-Thiede ab 0 Uhr 0 5 / PLASMA-SPENDER dringend gesucht. Spenden pro Woche möglich. Gültiger Personalausweis erforderlich. Rufen Sie uns an: Telefon 05 / 5 0 ZLB Plasma Services GmbH Burgpassage 7, 800 Braunschweig Servicekr.(w) + Aerobictrainer/in für Fitnessstudio in BS ges. BS/ 70 0 SUBWAY Sandwiches Braunschweig sucht engagierte Mitarbeiter in Teilzeit für Restaurant Schloßarkaden. 05 / Möbelträger mit Führerschein für LKW 7,5t gesucht / Servicekraft ab sofort gesucht. 0 0/90 95 oder 0 0/ Ihr Auto kann Geld verdienen Wie: Durch Werbefolien und Werbeaktionen Wie viel: Monatlich von Fa. Pohlmann Magdeburg Telefon 0 9/ Spielhallenaufsicht, w. bis 0 J. auf 00,- Basis o. Teilzeit ges. 0 / 5 00 Taxifahrer/innen gesucht. Tag- und Nacht in Voll- oder Teilzeit möglich. 05 /8 7 0 Arcor-Vertriebspartner sucht 5 MA auf Festgehalt-Basis für den Außen- und Innendienst. Auch für Neueinsteiger! 05 / Floristin ges. Voll.-, Teilzeit und Aushilfe; Blumenland /90 75 Stellengesuche Hausfrau sucht Job 0 7/ 08 5 u. WOB Siesta Bj. 09/95, km, 7 kw, EURO,. Hd., Doppel- Airbag, TÜV/AU 09/08, VB 00,-- 05 / od. 0 / 0 8 Su. Putz u. Bügelstelle 05 / 5 79 Marbella, 550,- VB 0 78/ Maler, sauber, zuverlässig. BS/7 8 5 Fleißiger Student sucht Arbeit. 05 / Maler su. Nebenjob. 0 7/ 7 90 Felicia, 9, 50,- 0 7/ Suche Putzstelle, Babysitting, Küchenhilfe, spreche sehr gut türkisch, russisch, bulgarisch 0 / Fliesen- u. Laminatleger, Parkett, Tapezieren, Innenausbau, sucht Arbeit. 0 5/ Studentin su. Putzstelle od. Arbeit auf 00,-/Basis, 0 7/ Ich, männl. suche Job, handw. gesch., FS vorh /0 9 8 Fliesenleger su. Arb. 0 7/ 79 5 Tischlermeister 05 / 9 8 Su. Putzstelle, Basis, Gewerbe, o. Stelle als Küchenhilfe 0 7/ , 9-h Elektriker und Trockenbauarbeiten gesucht. 0 7/ Putzstelle, 0 5/ Tischler sucht Arbeit 0 77/ Automarkt / Verkauf Audi Wir suchen Audi für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Youngtimer Audi 80, TÜV / Jahre, 900,- VB 0 5 0/ BMW Wir suchen BMW für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Vermittlungsagentur 55 i,. Hand, silbergrau met., Klima, e.- Fenster, Borbet Alus, schw. Heckl., 00,- VB. 0 7/ i Touring Kombi, schwarz, TÜV neu, AHK 00,- VB. 0 78/ Cabriolets Astra Cabrio, 7/9, TÜV 0/08, VB 50,- 0 57/ Ford Escort, Bj. 95, 0Tkm, TÜV/ASU.07, tür., Euro, 850,- 0 78/ 0 7 Fiesta 9, 50,- VB 0 78/ HE u. WOB Ka Bj. 98, 87 Tkm, Servo, Doppel Airb., TÜ- V/AU neu, VB 90,-. 057/9055 Fiesta 9, 50,- VB 0 78/ HE Mercedes Wir suchen Mercedes für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Vermittlungsagentur 0 SEC g. Kat., blau/schw.met., Klima, Leder grau, e.sitze, Fenster, Sitzhzg., Tempomat, optische Mängel,.700,- VB / Opel Wir suchen Opel für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Vermittlungsagentur Opel-Astra Cabrio 0 77/7 9 8 Renault Clio, 50,- VB 0 7/ Seat Skoda VW Wir suchen VW für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Vermittlungsagentur Golf GT Spezial EZ 05/97, TÜV 05/08, 5 Tkm, 7 kw,.800,-. 05 / ab Uhr Golf III Kombi, Bj. 9, silber-met., el. SD, ZV, WR, 50,- VB BS/ 5 00 Golf Cabrio, Bj. 95, blau, zentral, el. FH, Doppelairb., BBS Felgen, VB.50,- 0 7/ Passat Highline, 5 kw, EZ 0/0, 5 Tkm, AHK, VB 500, /5 0 Golf IV, Variant,,9 TDI, silber,ez 07/0, 7Tkm, 7 KW, Rad./CD, Navig., TÜV /08, Klima, MfA, efh, ZV,. Hd, gepfl. Zust.,VB.900,- 0 7/8 8 VW Jetta mit D Norm 08 EUR Steuern, EZ: 9 AHK, Servolenkung, SSD, TÜV u. AU 0/009, silber, 8 Tkm, v. NT, VB.9,-. 0 7/ 8 7 Golf, Bj. 9, 7 PS/5 kw, SSD, Color, Reifen neu, TÜV 8/07, 09 Tkm, VB 700,- 0 5/5 9 0 ab 7 Uhr Golf, 00,- VB 0 7/ Polo, D, Bj. 7/9, TÜV 5/08, WR/SR, RD /CD, VB 80,-. 05 /7 75 Automarkt / Ankauf Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB usw. ab Bj. 9. Zahle Höchstpreise. Telefon: 0 5 5/88 Wilhelmstraße Braunschweig Telefon 05 / Fax Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 0 Uhr, Samstag 9 bis Uhr SOMMERREIFEN 55/70 R T 75/70 R T 5/70 R T 85/0 R H 95/0 R 5 H 95/5 R 5 H 05/55 R V 5/5 R 7 W Conti Alufelgen ab EUR 5,00 Sofortmontage ab EUR 8,50* * (auf Stahlfelge) Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange der Vorrat reicht. Preise auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten. Einlagerung 0, e. Su. PKW oder Kleinbus, v. priv., 0 77/ Suche PKW/Bus/Geländewagen. KM, Zustand egal, 0 7/ Kaufe gebraucht PKW's, unfall- und TÜVfällig, Firma Jäger 05 /8 8 0 Kaufe Pkw, Japaner, VW, Opel, Fiat, Mercedes, BMW + Busse ab 987, auch Unfall, ohne TÜV, mit Mängel. 0 7/ u /5 9 5 Suche für Privat Mercedes-Benz T-Modell W, scheckheftgepfl., gute Austattung, unfallfrei. Möglichst E 0, E80 oder E 0 05/080 Alt-Pkw kostenlos. 05 / 9 7 Fa. Schrottauto Entsorgung mit Abholung kostenlos. 05 / Bridgestone Su. PKW, Busse und Transporter, alle Typen ab Bj. 85 mit G-Kat, TÜV/Mängel egal, Abholung. 0 0/8 0 8 Barankauf PKW u. Transporter, auch am Wochenende erreichbar, Abholung möglich, 05 / 8 9 Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw., Unfall/defekt, Abhol. mögl. BS Firma Damke-Isensee Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee. 05 / Wir suchen Autos für das Ausland (auch Unfall) zahlen bar / AB rufen zurück oder 0 75/ Garagen Garage, BS, Neustadtring / Suche Garage zu kaufen in BS. 05 / Garage, BS, Neustadtring / Uniroyal Firestone Fleisch ohne Kompromisse Schweine- 5,-,- 9,- 5,- 75,- 5,- 87,-,-,- 9,- 8,- 9,- 8,-,- 87,- 7,-,-,-,- 5,- 59,- 58,50 75,-,- Autovermietung PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 00 km, AV Harms BS/ Transporter ab,- +NK, Fa. BS Transporter VW LT von 8-8 Uhr inkl. 00 km,80eur Düring 05 / / KFZ Zubehör VW-Golf-Sommerreifen a. Stahlfelge, mm Prof., 88,-. 0/8805 SR Pirelli P 000, 95/50/R5 a. F., MB 0 (8), Mon. gel., 50,- VB, 05 /5 9 0 Sommerreifen nur 0 km gel., ohne Felge: Bridgestone-Potenz a RE 080, 95/0 R5 88H, VB 0,-. BS/87 Felgenplus! Felgenreparatur aller Art, Felgen-Veredelung. Felgen Plus 05 / , Ernst-Böhme-Str., BS Verk. Sommerreifen 5/70R 8T auf Stahlfelge 5JxH für Polo, Skoda 0 79/ 08 5 SR Fulda auf Felge 5-Loch für Passat 95/5 R5 9V mm, 0,- 0 / Dach- Fahrradträger, komplett für Räder, für Audi A 05 / Reifen-Felgen gebraucht + neu, An- u. Verkauf! 05/059 Fa. Samarin 5x Alu Audi 00/C A Radschr. Felgenschl. x 95/5 R 9V, 7mm, x 05/0, mm, VB 00,-. 0 7/7 9 0 SR auf Alufelge f. MB, 5/5 R 7 95W, E-Klasse, VB 500,- BS/90 goerge-ma ge-markt.de Öffnungszeiten 8 Gulasch mager zugeschnitten, zarte Würfel Freitag ist Eintopftag: ab.00 Uhr kg weiße Bohnen-Eintopf,99 Fleisch ohne Kompromisse Holzfällerscheiben aus der mageren Schulter, ideal für Grill und Pfanne 00 g,9 Deutscher Schnittkäse Emmentaler 5 % Fett i. Tr., mild-würzig im Geschmack 00 g,9 Langnese Eis Magnum oder ich freu mich drauf Bouillon-Würstchen knackig frisch, 00 g =,9 / 80-g-Stück,77 aus eigener Herstellung Hering-Dillsalat mit Gurken und Zwiebeln 00 g,99 Holl./Belg. Salatgurken Kl. I, knackig frisch 50-/00-g-Stück,5 Solero nach Hausfrauenart versch. Sorten, tiefgefroren mit Fleisch- und Wursteinlage Portion,50 Ltr. ab,5 Multipack,99 Super Dickmann s Der erste frische Spargel vom Bauern Winkelmann Span./Griech. Erasco Eintöpfe Schaumküsse Herzhafte Art, Deutscher Spargel Erdbeeren 00 g =,5 versch. Sorten Kl. II, +, weiß, aus Kl. I, kg =,98 je 9er Pack = 50 g,88 kg =,0 / je 800-g-Dose,88 kontrolliertem Anbau kg7,90 vollaromatisch 500-g-Schale,99 in Braunschweig: Kastanienallee 8/9, Wiesenstraße 9, Kurt-Schumacher-Straße, Bienroder Weg 5, Wenden Hauptstraße 9 a, Saarplatz 5, Kanzlerfeld David-Mansfeld-Weg 0, Goslarsche Straße /a, Welfenplatz 7, Am Mascheroder Holz Wußten Sie schon, dass wir für besondere Anlässe Konfirmationen Kommunionen Geburtstage Jubiläen nach Ihren Wünschen Schinkenplatten Käseplatten Fischplatten zusammenstellen? Sie möchten den besonderen Wein? Dann lassen Sie sich von unseren Fachkräften beraten. Selbstverständlich ist auch eine Verkostung möglich. Servicetelefon von 9 bis Uhr 05 / 9 5

16 Kooperationspartner SUPERCHANCE Nr. 5 Donnerstag,. April 007 KFZ Zubehör So.Reifen mit Alu, 05/0 R5 H, VW Passat, VB 0, / Orig.VW-Alu-Felgen m. So.-Reif., 85/0 R 8H, VB 0,-. 05 /80 5 Motorräder Verkauf Mot-Shop Heinze Service aller Marken, speziell Yamaha, TÜV/ASU im Haus 05 / 0 0 Motorräder Ankauf Bastler sucht Mofa, Moped, Roller, günstig, auch defekt. 0 7/ Su.Roller,Mofa, Moped 07/8975 Kaufe gebr. Motorräder 05 / Reparaturen/Tankstellen M.Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg BS 0 50 Wassersport & Camping Wochenendhäuschen, Wohnwagen ca. m in Wilsche, Erikasee, Campingplatz Urbanke, günstig abzugeben, 000,- VB. 0 77/ 5 0 Kaufe Wohnmobile 0 / Bootsmotor PS Yamaha B, 90,-. 05 /7 9 0 Barankauf aller Wohnmobile: 08 00/ (gebührenfrei!) Immobilien / Verkauf Häuser Von privat: - Fam.Haus Bj. 57, Wohnf. 0 u. 00m, 9 Zi. halb unterkellert, Zentralh., Grundstück 95m, mit dazu: Bauplatz 85m in Vordorf OT Rethen, sehr ruhige Lage ,- VB / 9 Fam.-Hs.,Wendeburg, v. priv., Bj. 0, Wfl. 0 m, Grdst. 59 m, gr. Garage, Erker m. Blk., teilw. Fußbodenhzg., ruh. Lage, VB 9.000, / /9 7 Freist. u. Fam. Häuser Sparen Sie evtl. 0% beim Immobilien-Kauf über die Versteigerung. Viele interessante Häuser und ETW s im monatl. Katalog. Fa. Fr. Ramin auch Sa/So bis Uhr 0 / Fam-Haus mit Baugrdst. in Lehre, 80m / 00 m, Carport, KP 0.000,- oder als DHH 0 7 / Broitzem, Flach-Bungalow, Grdst. 5 m, Nutzfl. 9, m, Garage, Garten, Pool, Keller, Renoviert, 5.000,- 0 0/ FH nähe VW, Veltenhof, gr. Grdst., 5/5 m, VB EUR, CAKIR-Immo, 05 / BS/innenstadtnah, Baulücke, zu bebauen m. Häusern, /0 5 0, bs-immo-kontor.de Sie wollen verkaufen? - Wir helfen! zuverl., individ., komp. 0507/050; bs-immo-kontor.de Finanzierung ohne EK bei Bau oder Kauf / bs-versicherungs-kontor Doppelhaushälften Broitzem: DHH, 5m Wfl., + Spitzboden, 0m Grdst., Rollläden, Fußbodenheizg., Terrasse, Garage 7m lang, Bj. 00, , / 98 DHH m mit Garten in Neubrück z...07 zu verm. 0 / Wendeburg, Top DHH, Bj. 0, ca. 0 m Wohnfl., Grdst. 50 m, Terr., Carport.900, / bs-immo-kontor.de Reihenhäuser RMH BS-West, Zi., m, Terr., Grg., Sauna, ruhige Lage, ,-EUR. BS/8 95 Mehrfamilienhäuser Top Anlage in Innenstadt, JNME.000 EUR, KP EUR, CAKIR-Immo., 05 / Wohnungen ++ Neubaubesichtigung ++ Am Sonntag, den im Neubaugebiet "Holzmoor" von.00 bis.00 Uhr! Wo: direkt hinter dem n Lidl-Einkaufsmarkt! Ausschilderung vor Ort. Info-Telefon für heute 0 7/ (Herr Lux). Besichtigt werden kann unsere "Minivilla" - Ideal für Singles, Paare und Kleinfamilien!" Wer nicht viel braucht und nicht viel zahlen möchte, ist in Braunschweig-Querum genau richtig! Reihenhauswohnung "Minivilla" mit Garten und 00 m Wfl. (- Zimmer) inkl. Fußbodenheizung, Grundstück, Fliesenpaket, PKW-Stellplatz, Hausanschlüsse und Außenanlagen für nur.900,- EUR schlüsselfertig ohne Maler- und Teppichbelagsarbeiten. Nur noch von Einheiten frei, freie Grundrissplanung nur noch bis , danach nur noch eingeschränkt möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Müller Baugesellschaft 0 5 5/5 7 oder ++ Neubaubesichtigung ++ Am Sonntag, den im Neubaugebiet "Holzmoor" von.00 bis.00 Uhr! Wo: direkt hinter dem n Lidl-Einkaufsmarkt! Ausschilderung vor Ort. Info-Telefon für heute 0 7/ (Herr Lux). Besichtigt werden kann unsere "Minivilla" - Ideal für Singles, Paare und Kleinfamilien!" Wer nicht viel braucht und nicht viel zahlen möchte, ist in Braunschweig-Querum genau richtig! Reihenhauswohnung "Minivilla" mit Garten und 00 m Wfl. (- Zimmer) inkl. Fußbodenheizung, Grundstück, Fliesenpaket, PKW-Stellplatz, Hausanschlüsse und Außenanlagen für nur.900,- EUR schlüsselfertig ohne Maler- und Teppichbelagsarbeiten. Nur noch von Einheiten frei, freie Grundrissplanung nur noch bis , danach nur noch eingeschränkt möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Müller Baugesellschaft 0 5 5/5 7 oder Zi. Eigent. Wohnungen Ab sof. von priv., gr. sonnige ZW, san., Pakett, Bad + G-WC + Hzg. neu, ruh. Lage, gr. Blk., 8000,- BS/ Rüningen, ZW, 5 m, EG, Blk., Außenjo., ruh. Lage, nähe Südsee, frei, VB ,-. BS / 57 5 Zi. Eigent. Wohnungen BS-Leiferde, Zi., EG, m, mit Blk., Garage,Einbauschränken, Laminat, teilw. Holzdecken, guter Aufteilung, in ruh. u. doch verkehrsgünstiger Lage, Pr. VS, 0 5 / 7 Schöne ZKB, EBK, 5 m, Blk.,. OG, Petristr.,.500,- v. priv., BS Braunschweig Mitte / Zi., 8 m, Dielenfußboden, EBK, Kellerr., Gasetagenhzg., W.-Bad, Gartennutzung, KM 0,-, +NK, +Kaution 0 75/ ETW Bienroder Weg san. 00, Zi.,. OG, Fahrst., Duschb. m. Fenst., G-WC, Blk., 78 m, VB ,-. BS/ 55 5 Weststadt Zi. ETW,7m, Balkon,. OG, KP 7.000,- 05 /79 97 BS/Schöttlerstr., super san., Zi., Küche, Bad, gr. Diele, ca. 70 m Wfl., 7.000, /050 bs-immo-kontor.de Sonnige ZW, Kü., Bad, Loggia, m,. OG, westl. Ring, sofort frei, VB 9.500,- 05 / Zi. Eigent. Wohnungen 5 Zi-Etagen-Whg.,. OG, 0m,. Bad, VB 5.000,-, priv. 0 7/ 5 Grundstücke Nähe Arendsee/Altm. ehem. Molkerei,.700m Grdst., ca. 00m Wfl./Nfl., mit Weide, für Pferde geeignet, ren.-bedürftig, VB 9.000,-. 0 7/ Gärten Garten im Verein Heideland, Lincolnsiedl. wg. Umzug zu verk., Holzhs. m, Terr., Wasser, Strom 0 7/ 9 Garten 0 m auf der Lünischhöhe zu verkaufen, VB.000,- /BS 9 7,5 Zi., BS-Querum, 5m, BS/ Garten, 00 m, günstig abzugeben, in Bechtsbüttel 05 / 09 8 Garten Weststadt, Traunstr., 00 m m. Steinhaus, Strom/Wasser, Spültoilette vorbereitet. 0 7/5 8 7 Gärten zu verpa.,ca. 00m, Kleingartenverein Schwarze Berge.05/8 Garten im Verein Sonniges Land abzugeben, Garten. 05 / 58 7 Garten in Lehndorf, Fremersdorferstr., m, Stromn, Wasser, Holzh., abzugeben. 05 / 5 87 KGV- Garten Kralenriede, ca. 800 m, Steinhaus, Strom, Brunnenwasser, sofort preisgünstig, 0507/0 8 Immobilien / Ankauf Häuser Suche älteres Haus, auch renovierungsbedürftig, im Raum Vechelde, Wahle, Sierße, Bettmar. 0 7/ 8 Pachtungen Braunschweig: Kl. Gaststätte, brauereifrei, zu verpachten. 0 7/ Vermietungen Wohnungen Braunschweig, Lechstr., sonnige -Zimmer-Wohnung, 90 m, großer Balkon, 0,-EUR inkl. Betriebskosten und Heizung, bei Selbstrenovierung bis zu Monaten grundmietfreies Wohnen, -ebenso weitere - und -Zimmer-Wohnungen ab sofort wieder frei! Deutsche Annington Nord GmbH, Kundencenter Hannover, Lavesstr., 059 Hannover, 05 / 9-, mobil unter 0 78/90 55 Zimmer Wohnungen Ruhige BS Citylage, ZW. (evtl. möbl.) Blk., 80,- + NK 0 70 / 80 0 BS-Querum, 7m, Kü., Bad BS/5080 Zimmer Wohnungen BS-Am Jödebrunnen,. OG, 5m, 5,-+NK/MS, Besicht. heute -7 Uhr, M.A. Immobilien 05/ Sonnige Zimmer-Whg.! Nur noch einziehen! 9 m, Uninähe, Fernwärme, EBK, Laminat, Teppich, W- Bad, KM 5,- + NK + Hzg. + KT. Ab sofort frei. 05 / BS-Veltenhof, 5 m, 05 / 9 59 BS-Süd: Zi.-Whg.,Küche, Diele, Bad, m, Hzg., Keller /85 AB oder 0 5 /7 ab 8.00 Uhr BS-Zentrum, Zi.-Whg., DG, ca. 55 m, 0,00 EUR + NK, 0 7/7 8 Nord BS, Adenbüttel, Zi., 77m, Bj 0, KM 500,- sof. o. spä. 00/ Über den Dächern von Braunschweig, top Lage und top Ausstattung,,5 Zimmer auf zwei Ebenen, ca. 0m, KM 50,00 + BK, 0 7/7 8 Top modernisiert Schüßlerstr. 9,. OG. Bezugsfertige - ZW in ruhiger Wohnlage mit sonnigem Balkon, modernem Wannenbad u. einer energiesparenden Wärmedämmfassade. Ca. 58 m, 98,-Euro Kaltmiete zzgl. NK. Baugenossenschaft eg, Team : 05 /, -5 Suche Nachmieter f. ZKB, z..., 7m, Blk., Lam.,.OG, KM 0,- +NK, ruhige Lage und Stadtnah. 05 / Nachmieter für Zi-Whg., östl. Ring, zum gesucht. 0 79/ Zentrale Wohnlage Jahnstr. A,. OG. Geräumige -ZW mit Duschbad u. Abstellraum. Gute Verkehrsanbindung u. Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Ca. m,,-euro Kaltmiete zzgl. NK. Baugenossenschaft eg, Team : 05 /, - ZKB, Rheingoldstr., 0 m, Küche, Bad+Flur gefliest, KM 0,-+NK, zum 5.5. o. später. 0 7/ Raum Gr.Schwülper, ca. 0 m, renoviert, 90,- WM 0 7/ BS-Südstr., ZW,. OG, EBK, Bad m. Wanne, Blk., Laminat, Gas-Etg.-Hzg., KM 95,- + NK +KT 0/ Veltenhof ZW, 5m, EG, Grg., sep. Eingang, ab.7., 05 07/77 BS-City! Schön renov. ZW, Wa.-Bad, EBK, Blk., KM 55,-. 07/7 5 / ZW, ca. 5 m, EBK, 5,- KM+5,-0 NK, MM KT. 070/50 Zimmer Wohnungen Lindenbergplatz, ZW, OG, m, EB- K, Etg.-Hzg., KM 00,-+NK+KT, sofort frei, 0 7/9 5 8 Wohnen fängt mit W an BS-Querum, Ruhrstr., Zi., ca. 7 m, DG, Bad m. Wanne, KM 8,0, zzgl. NK. kostenfrei 0800/ auch am Sa. 9- Uhr Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG BS-Am Jödebrunnen,.OG, Blk., 7m, 08,-+NK/MS, Besicht. heute -7 Uhr, M.A. Immobilien 05 / ZKB, DG, Rautheimer Str., 90,- KM + NK + MMK, 00/98899 BS-Ludwigstr. 9, Uni-Nähe, WG geeignet, ca. 8 m, einzelne Räume, Bd. m. D., NK 0,-+,- BK/HZ-VZ, renov., Kaut., BHG-Verwaltung, 0 / 7 88 Die präsentiert: Das regionale BusinessMagazin Von den Herausgebern des regionalen Gesundheitsmagazins Service-Seiten Gesundheit : Im Sommer 007 erscheint das Magazin Service-Seiten Finanzen, Steuern & Recht eine seriöse und hochwertige Informationsplattform für den Mittelstand, Freiberufler und Endverbraucher. Für Veröffentlichungen kommen insbesondere Rechtsanwälte, Steuerberater, Finanzexperten, Wirtschaftsprüfer sowie Banken und Versicherungen in Frage. Für weiterführende Informationen erreichen Sie Herrn Timo Grän: Wohnungsbesichtigung, Freitag,.5-.5 Uhr Gepflegte -Zimmer-Wohnung im Siegfriedviertel in der Siegfriedstr. 5, EG links, Wfl. ca. 7,8 m, große Küche, Wannenbad mit Fenster, geschl. Holzdielenboden, Keller/Dachbodenanteil Kabelanschluss, Treppenhausreinigung, Miete: 07,00 EUR zzgl. NK, Kaution: NM, provisionsfrei, Einziehen sofort - Miete zahlen einen Monat später. Bei Vertragsabschluss erhalten Sie zusätzlich einen Renovierungs-Gutschein in Höhe von 00,00 EUR. 0 7/8 05 9, weitere Angebote unter Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, An den Gärtnerhöfen 7, Zi., ca. 0 m,. OG, Loggia, Bad, KM 8,0 EUR, zzgl. NK. kostenfrei 0800/ auch am Sa. 9- Uhr, Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG BS-Waggum, Zi.,. OG, ca. 89 m, Blk, Du.-+Wa.-Bad, gr. Keller, KM 5,-+80,- NK+KT, Doppel-EP 5,-, sofort frei, / 08 Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Ilmweg, Einstellplatz möglich, Zi., ca. 78 m,.og, Balkon, Gäste-WC, Bad m. Wanne, KM 98,50, zzgl. NK. kostenfrei 0800/ HAUS + GRUND bietet: BS-Rüningen/ ruhige Lage im Grünen mod. ZW, ca. 70 m, Balkon, Wannenbad, Laminat, 50,- + BK + MK prov.frei. Besichtigung 05 / 9 0, Mo - Do 9:00 - :00 Uhr. Info: auch am Sa. 9- Uhr, Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG Wohnen fängt mit W an BS-Broitzem, Viktoria-Luise-Str., Zi., ca. 77 m,.eg, Balkon, Gäste-WC, Bad m. Wanne, KM 9,0 EUR, zzgl. NK. kostenfrei 0800/ auch am Sa. 9 - Uhr, Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG BS-Freisestr. ZW, Teilmansarde, kompl. renov., 5 m, sofort frei, KM,- + NK + MMKT. 05 / 8 88 (AB) Suche Nachmieter, ZW, m, BS-Rautheim, zum.5.07, Bad neu, Blk., KM 0,- 0 0/ Top ausgebaute DG-Whg. auf Ebenen, Freisitz, 70 m, KM 95,-, Besicht. Fr... um 8 Uhr und So 5.., 8 Uhr, - Masurenstr. 0 / Nord BS, Adenbüttel, Zi., 9m, Bj 0, KM 50,- sof. o. spä. 00/ BS-Geitelde, ZW, sonnig u. ruhig, Blick ins Grüne, Blk., 78 m, Lam., ren., Wa.- bad+fen., KM 5,- 0 7/8 9 0 Vechelde, -ZW, 70 m,.etg., Blk., ab.., KM 70,- + NK 0 5 0/ 0 Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Mainweg, Zi., ca. 8 m, EG, Loggien, sep. Essbereich, Gäste-WC, Bad m. Wanne, KM 8,0 EUR, zzgl. NK. kostenfrei 0800/590 00, Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG Wohnungsbesichtigung, Freitag, Uhr Gut geschnittene -Zimmer-Wohnung in ruhiger Wohnlage im Walkürenring,. OG links, Wfl. ca. 7, m, große Küche, Wannenbad mit Fenster, Keller/Dachbodenanteil, Kabelanschluss, Treppenhausreinigung, Miete : 8,00 EUR zzgl. NK, Kaution: NM, provisionsfrei, Einziehen sofort - Miete zahlen einen Monat später. Bei Vertragsabschluss erhalten Sie zusätzlich einen Renovierungs-Gutschein in Höhe von 00,00 EUR. 0 7/8 05 9, weitere Angebote unter / ZW BS-Volkmarode EBK, Laminat, W.-Bad, EG, 78/+NK Herold Immob. 05 /0 5 Westst. ZW, 7 m,. OG, Balk., G.Heiz., KM,- + NK + KT BS/79 97 Service-Seiten Das regionale BusinessMagazin Braunschweig Wolfsburg Salzgitter Wolfenbüttel Das regionale BusinessMagazin Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Patentanwälte Notare Finanzexperten Banken Versicherungen Weitere Informationen: GESUNDHEIT Braunschweig Wolfsburg Salzgitter Wolfenbüttel Standortzusammenlegung des HEH zum Braunschweig Wolfsburg Salzgitter Wolfenbüttel Jetzt informieren! Kooperationspartner 0/007,50 0/007,50 0/007,50 Mondschein-Tarif / ZW Roonstraße s W.-Bad, gr. Küche, 70/90,-+NK, k.kt. Herold Immob., BS/0 5 /ZW nördl. BS (Grassel), 70 m, EG, EB- K, Laminat, Carport, KM 9, / Zi., Waggum, EBK, Gart.-nutz., 80,- + NK / BS - östl. Ringgebiet, ZW,. OG, 0 m, W-Bad, neu renov., KM 0,-+NK+KT, frei /5 8 - Zi.-Whg. mit Balkon in BS-City,. OG. ca. 7 m, renov., Du. - Bad mit Fenster, Keller, PKW - EP, KM : 50,- + NK + KT ab sofort 0 5 /7 9 ab 9:00 HAUS + GRUND bietet: Nähe HBK/ westl. Ring, ZW, Duschbad, 75,- + BK + MK prov.frei. Besichtigung 05 / 9 0, Mo. - Do. 9:00 - :00 Uhr. Info: N/O-Ringgb. n. TU ZW, 7 m,. OG, ren., Wb., teilw. Diel., Gartenn., 95,- + NK/KT ab sofort 0 75/ ZKB, östl. Ringgebiet, Rosenstr., 0 m, WM 8,- zum / Zi.-DG-Whg., 90 m, Du.-Bad, EBK, Garage, 588,- WM, ab sof / Abbesbüttel, helle ZW-Sout.-Whg.,8 m, sep. Eingang, EBK, G-WC, Du./Wa., Fliesen, Laminat, KM 50,-+NK+MM- K, frei ab 0.0., 0 5 0/ 7 Nähe Ölpersee, Schwarzer Berg, ZKB, 7 m, Blk., Kell., EP, Top Zustand, KM 5,-+NK+KT sof. frei 0507/ 9 Citynah, Luisenstr., renov. -Zi.-Whg.,.OG, 7m, Wa-Bad m. Fenster, KM 70,- 0 70/ Östl. Ringgeb., Heinrichstr., ZW, 7 m,. OG, ohne Blk., KM 8,-+NK+KT, ab sofort. 0 75/5 0 ab Uhr Ruhige ZW m. G.-WC (.OG), 00m, KM 00,-, Besicht. am Fr... um 8 Uhr und So 5.. um 8 Uhr, Tannenbergstr / BS-Am Jödebrunnen, Balk. 87m,,-+NK/MS, Besicht. heute -7 Uhr, M.A. Immobilien 05/ Sehr schöne 00m Whg. mit sehr großem Blk. + Garage zum zu verm., WM 50, / ZW, 00 m, EG m. Wintergarten, Wa-Bad., KM 50,- + NK (+MMKT o. Selbstrenov.) ab sof. 0 7/0 00 Hondelage, helle Zi.-DG, 9m, m. Gä.-WC, vorwiegend gerade Wände, WB Lam., z..5., 50,-KM /5 Wohnen im Grünen, - Familienhaus, 0m, Blk. u. Gartenanteil, 750,- KM +Hzg.+NK 0 7/ 89 5 bis 0h Heizöl einfach online bestellen und sparen. Zimmer Wohnungen Häuser Zimmer Teilmöbl. Zimmer ab,50 EUR WM, Nähe TU, Siegmundstr., / 5 od. 0 70/9 7 5 Gemü. möb. Zi. zu verm.bs/ 8 Nachm. ges. f. 5 m in -er WG, Gegenüber Mensa Katharinenstr., Kü. kompl. eingerichtet, DSL + Telefon Flat, Wa.- Bad, insg. 78m, 0,- 07/75 Möbl. Zi., Nähe Bürgerpark, für Wochenendfahrer od. Student, DSL- Flat, 90,- incl. NK + KT, 0 5/ Gewerbliche Objekte Ladenlokal Kennedy-Platz, aufstrebende Lage, 0 7/7 5 Imbiss/Pizzeria m. Bringdienst abzugeb. VB 9.900,- 07/ 897, 0- h Mietgesuche Zimmer Wohnungen Zum hübsche -Zi.-Wohnung, kein EG, Du, Blk., gute Verkehrsanb. in BS gesucht! 05 / 5 78 AB Zimmer Wohnungen Ehepaar (Professor, Lehrerin) sucht - ZW, ab 80 m, nahe Stadtmitte mit Balkon zum 5.5., gerne Altbau. 0 7/ Ehepaar su. ruh. - ZW, EG, Terr.,/ Gart., Wa-Bad /0 0 Su. dring. Zi, 0m bis 0,- 07/ ohne KT, kann m. Ofen sein Su. ZW zum..,km 90,- BS/0 Zimmer Wohnungen Suche ZW bis 00,- KM zum.7.07, bevorzugt östl. Ring. 0 /7 8 Gewerbliche Objekte Su. dringend in BS-City - Zi.-Whg. m. ausreichenden Parkplätzen zur gewerbl.nutzung f. d. erot.bereich - Begleitservice etc. 0 7/ Transporte / Umzüge Umzüge, Entrümpeln BS 57 5 Fa. Schröder Transporte - Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen 05 / Küchen-Möbelmontage & Umzugshilfe mit Transport! 0 5 0/ Haus und Heim Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis 7.00 Uhr und freitags von 9.00 bis / 88 0 Bagger mit Bediener. 0 75/ Sanierung von Treppen- Balkon u. Terrassenabdichtungen. 05/88 Dachdeckerei u.fassadenbau Unverbindliche Angebote für:dach-,fassaden-, Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten. Tel.:05 /50 0, Fax:05 / BAUANTRÄGE, STATIK 05/50 9 u. 05 0/ Parkett-/Dielenschleifer Geräte aller Art. Miet-Center,BS 5099 Dachdeckerei Petersson-Hartmann, Dorfstr. 05 / 55 00/ Dachumdeckung, Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein- Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Verkäufe Alles für das Kind Bekleidung, Bücher, Duplo, Holz, Cass. Recorder, Türschutzgitter, Ki.-Fahrzeuge uvm. wg. Umzug günstig abzugeben. 05 / Babybasar 5.., - Uhr, Auferstehungskirche Gartenstadt, Wurmbergstr. m. Kuchen + Kaffee. 05 / Klamotti-Markt Uhr, Lindenhalle WF, Uhr, CongressPark WOB. Großer Second-Hand-Markt rund ums Kind. Anmeldung für Verkäufer noch möglich. Infos unter 05/ Ki.-Wagen Hartan Scater X, m. Softt. + div. Extras, VB 89, /9 5 Kinder-Kombi-Wagen, Hauck, 50,-; Kindergitterbett, 5,- 05 / 90 Antiquitäten / Kunst Antik-Galerie In BS-Gliesmarode, Kurzekampstr. 5. Schauen Sie sich um bei einer Tasse Kaffee und entdecken Sie unser erweitertes Angebot von Weichholz- und furnierten Möbeln auf 800 m. Neu: Lampen, Lüster, Spiegel, Keramik. Öffnungszeiten Mo.-So Uhr, So. Schautag 05 / Eichentruhe m. Rundedeckel, VB 00,- ; - teiliger Küchenschrank, Weichholz, VB 00, / Bauen / Handwerk Maler Georg- Renovierungen aller Art. 05 / Renovierungen Ausbau oder Baureparaturen - Einzelunternehmer, 0 7/ Gehwegplatten kostenlos abzug.: ca. 50 Stck. 50x50cm, ca. 0 Stck. 50x70cm, ca. 0 Stck. 5x50cm, BS/ **Pflasterarbeiten** Natur-u.Betonstein, Meisterbetr. M+G Bau, BS/5 7 Kernbohrungen, Fa / Schmutz- u. Regenwassseranschlüsse durch zugel. Fachbetrieb / Bekleidung / Schuhe Kleidung für Jungen, Gr. 0/0, Jacken (Hosen, Shirt, kurz + lang), über 0 Teile, VB 75,- (auch einzeln); Jugendl. Brautkleid, Gr. /8 m. Reifrock, VS, 05 /5 7 mit AB

17 Nr. 5 Donnerstag,. April 007 SUPERCHANCE 7 nun aber schnell, Sonderrabatte auf Fenster Fenster Haustüren Wintergärten Rollläden Größte Ausstellung in der Region Harz & Heide Mehr als 00 ständige Ausstellungsstücke Orko-Bauelemente GmbH Tel. (05 ) 0 -, Fax (05 ) 9 8 BS, Ernst-Böhme-Str. 7/Ecke Hansestr. Mo.-Fr. 8 0, Sa. 0 Uhr Bücher / Zeitschriften Jedes Buch 75 ct., jedes Taschenbuch 0 ct., Büchermarkt in Sickte/Neuerkerode am Sa., den.0., von -7h EDV / Computer Professionelle PC Hilfe - Reparatur, Installation u. Unterricht Boards PIV, AMD, PIII, ab 5,-. Seemann's Elektronikposten, Timmerlahstr., Freitag 0-, 5-8 Uhr, P kompl. PC 05 / Günst. PC-Service vor Ort! 08 9 Der PC-Shop PC s, Laserdrucker, Reperatur, Internetanbindung, DSL, Tinte, Toner, Telefonanlagen. 05 / Gebrauchte PC's WIN XP-home Original, 000 MHZ, 8 MB, 0GB, CD-Rom, Monitor 7", gebraucht.,-. Reperaturservice, gebrauchte Laserdrucker, BS/ Hilfe rund um Ihren PC! Probieren Sie es aus. 05 / 9 70 oder Mobil 0 /9 8 7 Professionelle und preisgünstige Hilfe bei allen PC-Problemen, BS/ , XBOX 0, 0 core, Contr., Spiele, NfS c., FP 00,-. 0 7/5 9 9 Barankauf!!!!! Computer, Monitore, Notebooks, Spielkonsolen, usw. Money-Max, BS, Höhe 8 05 / Fahrräder er Kinderrad, 0,-. 07/098 Fahrradankauf!!!! Money-Max, 05 / Kaufe Fahrräder bis 0,- BS/ Damenfahrrad, 8 " Zoll, -Gang, Jahre, 80,-. 05 / Elektro-Mofa, 0 km/h, Akkus, Reichweite 0 km, Versicherungskennzeichenpflichtig, Preis VS, BS/875 Film / Foto Camera-Barankauf! 05 / Garten / Pflanzen Handy, Festnetz, Internet Anschluss!!! Probleme??? Günstigste Handy-Festnetz- Internet Verträge alle Netze 00% für Jedermann ohne wenn und aber. Garantiert auch für Sie. Täglich 8-h. Kostenlose Hotline: 08 00/5 Handyankauf!! Nokia, Samsung, Motorola usw...money Max, BS, Höhe 8, 05 / Das Team Entrümpelungen, Kleintransporte, Renovierarbeiten, Gartenarbeiten. *****Vom Rentner für Rentner****** 0 78/ od. 05 /8 05 Vertikutiere Ihren Rasen. 0 57/ Wohnungsaufl. - BS. 0 7/9 89 Kupferesse 70,-. 0 7/7 5 7 Haushaltsgeräte Waschmaschine,VB 5,-; Kühl- Gefrierkombi, VB 85,- 0 70/ 55 Waschm., Elt. Herd, Kühlschr. usw. gebr. mit Garantie. Elektro-Laden seit über 0 Jahren. BS, Werder A (Wendenstr.) Nähmaschine Fass 90, VB 70,-. 05 /8 9 ab 8 Uhr HiFi / Video / TV An- & Verkauf 05 / 90 0 Money Max kauft!!!! Farbfernseher, HiFi-Bausteine, usw. BS, Höhe 8 05 / Farb-TV, 8 cm, 80, / 5 Hobby / Freizeit!" $%&'(" )*+,-./ -0 *".&% % +"/+$"+(-/("(" 5!0/-*0$+7-%("0 8!+9."7:%-(!:0 ;:(:-/"0 <=9%->::7!0$? "+(/!9."0 )0/-'A "% $%&'(" B-+("/C-%7(!C D-*C E:/+*%$F G!.:%0 *0 B%-*0+9.,"!$!"#!$%&'( $!"## HIJJI E:/+*%$ K:%+"/"L=F )C B-.0.: MN 8"/A OPHQHRMOIM *-.%( S:("/%:*(" S:("/ TU:00!V Möbel / Teppiche... Garnitur, grau, 50,- BS 55 Schlafzimmer kompl. Kiefer massiv, Bett 0x00 + Latexmatratze, Schränke 50x0 + 80x90, Nachtschr., 00,-; Fernsehschr., Kommoden, VS, 05 / Doppelbett, VB 75,- 0 70/ 55 Schlafzi., komplett, neuwertig, Erle Nachb., Schrank,50m mit Spiegel, VB 00,-. 0 7/ Garnitur, --, altdeutsch, gut erhalten zu verschenken. 05 / Nolf Badezimmer-Möbel, D-Spiegelschrank mit Halogenlampen, Waschtisch-Unterschrank u. Oberschrank, Silberesche, Preis VS. 05 / Matratzen (80x00), Jahr alt, Top Zustand, Bezug frisch gewaschen. 0 / Fast geschenkt! Couchtgarnitur, --, Schrank, zus. 50,-. 05 / Ehebett in Buche, Matrazen und Lattenrost für 80,- EUR. 0 / 0 9 Schrankwand, Eiche, m. Vitrine + Barfach, L m, gut erh., VS, BS/ Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr. 5 Mo. - Fr h, Sa h /5 7 Polsterbett,,0 x m, kpl. mit Tagesdecke, 90,-. 05 /7 7 -trg. Spülschrank mit Auflagebecken, Ab- u. Überlauf, Buche hell, 00B x 85H x 0T, 50, /0 88 Ottomane Arml. links, Rundsessel, Hocker inkl. Kissen, Füße Chrom, gut erhalten, 00,- 05 / Musikinstrumente Keyboard, gr. Tasten, YA-PSR, wg. Todesfall günstig abzugeb. 05 / 00 9 Tyros I Wohnz. gepfl. + Softw.,.500,- 0 78/ 99 Barankauf!!!!!! Money-Max, 05 / Sammlerobjekte Modellautobörse Auto-Holzberg, BS, Hamburger Str Uhr. Eintritt frei! 05 /89 o. 05 / Sport Trimmrad, Orion, 50, / Telekommunikation Wohnungsauflösungen Haushaltsauflösung am Sa ab und am So ab in der Fuldastr. 9 (BS) 0 70 /55 97 Haushaltsauflösung: Bücher, Möbel, Teppiche u.v.m., BS-Wilhelm-Raabe-Str. bei Ley, 05 / Verschiedenes Kaminholz fr. Haus. 07/75550 Kassetten-Markise,50 x,50 m, weiß mit beige/ gelb, Stoff, NP.0,- EUR für 780,- EUR. 5 J /9 7 9 Für Intarsien seltene Furniere preisw. abzugeben, 05 /0 77 Umziehkartons ca. 0 St. zu 0,50,- zu verk., 0 0/ Kühl/Gefrierkombi 75,-; Lattenroste xm, 50,-. 05 / ,- Finderlohn für intaktes silbergraues MtB GIANT XTC. Ostersamstag vor der Oswald-Berkham-Schule aus VW-Bus entwendet. 0 / 5 Canon-Rechner mit Papierstr., schnurl. Telef. Sinus Komfort, Lodenmantel/ dunkelbl. Bugatti, Gr. 57, Ledermantel/schwarz, Gr /8 5 Verschiedene Küchen mit und ohne Geräte, wo? Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr /5 7 Osciloscope HM 0-, /89, 80,- 05 / Kaufgesuche Sofort Bargeld! Goldschmuck- und nachlassankauf. 0 5 / Fotoalben und Fotos aus den Kriegsjahren 99-5 von Sammler gesucht, für 50,- oder mehr, 0 5 /80 Alte Ölgemälde kauft und Skulpturen, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, BS. 05 / Hagenring 7 BS/ 90 0 Kettcar ab 0 cm Länge. BS/ Nachlass-Bewertung Nachlass-Ankauf, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, BS. 05 / Suche gebrauchte Fahrräder ( nicht defekt ) 0 / Wir suchen Autos für das Ausland. Zahlen Bar! 0 5 5/ AB rufen zurück oder 0 75/ Vermittlungsagentur Briefmarken+Münzen! Wir kaufen Briefmarken, Münzen, Medaillen, Briefumschläge und Postkarten zu reellen Preisen an Ihrem Wohnort. Gesucht werden gut ausgebaute Sammlungen, Spezialsammlungen oder ganze Nachlässe. Korrekte Abwicklung garantiert. Versandhandel Holsten. Terminabsprache unter / Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis 7.00 Uhr und freitags von 9.00 bis / 88 0 Schallplatten u. CD's (Rock, Jazz, Blues, Beat, Soul etc.) auch Sammlungen inkl. Abholung, kauft. 05 / 5 Waschmaschine, Trockener, Gefriertruhe, Kühlschrank, Spüle, Herd, TV, auch defekt, hole kostenlos ab. 05/09 Internet, nein Danke!!! Barankauf zu fairen Preisen, der weiteste Weg lohnt sich! Money-Max, BS, Höhe 8, 05 / Morgenroth Schmuckbewertung Waschm. auch defekt kauft BS/ 7 Zahngoldankauf Zahngold, auch m. Zähnen, Platin u. Edelmetalle, Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Firma Hahne, BS, Schuhstr. am Kohlmarkt, neben Schuh-Salamander, 05 / 0 DM //5 vor Kurs 0 5 7/ Faller Autorennbahn 05 / 9 59 Schlafsofa, mind.,0m BS/ 8 50 Gold. Silber + Münzen Edelmetalle, Schmuck alt u. neu. Brillanten, Brillantschmuck, Altgold, Zahngold, Silberbestecke u. Formsilber, Antikes, Armbanduhren u. Taschenuhren, Briefmarken, Millitaria, Orden, Urkunden, alte Ansichtskarten u. Briefe, Münzen, ganze Sammlungen u. Nachlässe. Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Komme auch ins Haus. Fa. Hahne, Schuhstr., neben Salamander Am Kohlmarkt, Meisterwerkstatt, Batteriewechsel 5,50, Braunschweig 05 / 0 Omas Möbel und alte Bücher auch im schlechten Zustand kauft BS/7 8 8 Schmuck, neu u. alt Brillanten, Altgold, Silber, Zahngold, etc. Goldschmiede A. Morgenroth, Friedr.-Wilhelm-Str.9 BS/ 59 9 Barankauf: Zahn-Bruch, Gold, Silber, Schmuck, Uhren, Ketten, Ringe, Münzen, Madamenweg a BS/ Alte Fotoalben, Bücher Postkarten, Fotos ges. BS 70 8, Ankauf von Gold, Silber, Münzen, Orden, zu fairen Preisen (auch größere Posten) M. Heinrich, 800 BS, Gördelinger Str. -5, 05 / 8-0 Orden, Fotoalben komplette Militärnachlässe vor 95 kauft zu Spitzenpreisen, z.b. f. Fliegerfotoalben usw. bis 500,-, 05 /7 8 8 Kühl-, Gefr.-Schränke, Waschm., E-Herd, Geschirrsp. kauft 05 / 7 Kaufe Modelleisenbahn a. Hersteller- Sammlungen-Nachlässe-Loks-Wagen- Zubehör-BS 05 / 0 9 Alte Besteckteile kauft, auch Einzelteile, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, BS. 05 / Ölgemälde und Broncen gesucht (Privat) 05 / 7 auch sonntags Zahngold dringend ges. Goldschmiede Andreas Morgenroth, Friedr. - Wilhelm - Str. 9, bei der Post Alte Wand- und Standuhr, alte Uhren aller Art, Uhrmachernachlass. 05/77 Modelleisenbahn, Märklin, Trix u. Spielzeugautos bis 975 ges. BS/ 9 9 Extra Sehr gut erhaltene Eckcouch + Sessel, grau, zu verschenken. 05/87 Lattenroste, m x m, Kopf- und Fußteil verstellb., je 0,- 05 / Verdunklungsrollo m. Seitenzug, m. Muster, 0 x 80cm, 0,- BS/ 8 Flohmarktkiste 5,-. 05 /0 7 0 Fenstergriffe (weiß),,-; Sweat Shirt, Gr. 8, Hase Felix dkl.-blau, 8, / 87 Neuw. Abendkleid 8, 7,-; gth. D Garderobe /,,-; gth. H Garderobe 5/5,,-. 05 / Neuw. Fahrradträger zum Aufsetzen auf Grundträger, 0,- 05 /5 ab 7 Uhr. Bitte öfter versuchen! Kettcar f. Kinder bis J., 0,- abz. in BS o. Wendeburg 0 5 0/ Diddl-Schultertasche 9,-; neu, Kunststoffschaukel + Haken 0,-; Holzbrotkasten, / Schreibtisch, Kiefernholz massiv, Maße: B:,5m H: 0,75m T: 0,m, 5,- Euro 05 / 0 7 Kinderholzbank, 5,- Euro; Kinderhosen, 0 Kleidungsstücke: T-Shirts, Anzüge Gr., je, /77 5 Messerset, Teile im Diplomatenkoffer GI Design Solingen Edelstahl, 5, /7 8 Boot ferngest., von Sintra, sehr gut erhalten, sofort fahrbereit 05 / 7 Inliner, Gr., neu 5,-; Einkaufswagen mit großen Rädern u. großer Tasche, 0,- 05 / Kohleofen VB 5,- 05 / oder 0 7/ 8 9 Bekanntschaften allgemein FFR,. April Gasthaus Fricke,Sievershausen, Beg.0h Suche dom. Sie/ Paar/ Ihn f. gel. Treffs. Ich bin m/5 J./ 75/75, gut gebaut, 00 % diskr. gar. Zuschr. an nb u. VER 58 Z Freizeitaktivitäten für Paare ab 8-5 J.: Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis 7.00 Uhr und freitags von 9.00 bis / 88 0 Bekanntschaften für Sie Herz zu vergeben! Er/,treu, ehrl., kinderlieb, humorvoll, sucht Dich für Neuanfang, BmB. Zuschr. an nb u. VER 5877 Z Ich weiß, eigentlich liest Du w., ab J., solche Anzeigen nicht. Und ich, Anf. 0, schlank, attraktiv, interessant, gebe solche Anzeigen eigentlich auch gar nicht auf. Nenne mir Gründe warum wir uns trotzdem kennenlernen sollten. Zuschr. an nb u. BSS 5887 A Die Champagnerfl. ist leer und nach einer tollen Nacht sehen wir den Sonnenaufgang u. schlafen ein. Er 5 gutauss. will aufhören zu träumen. Du auch? Zuschr. an nb u. VER 5885 Z Er,, gutauss., sportl., su. Frau für gel. erotische Treffen o. Bez.-Stress. Diskretion, a. älter. Zuschr. an nb u. VER Z Er, J., sucht Partnerin, kann auch jünger oder Ausländerin sein. Zuschr. an nb u. VER 589 Z Hast Du dunkle Augen, dunkle Haare, dunkle Haut (Afrika, Asien, Latino) u. suchst eine feste, ehrl., unkompl. Beziehung? Ich, m., weiß, 70/70/8 mit v. Humor, Witz und mehr suche Dich. Kinder ok. Zuschr. an nb u. BSS 58 A Glücklich Verheirateter, 5 J.,,8/8, sucht lust-und vertrauensvolle, diskrete, gelegentliche Treffen. Zuschr. an nb u. BSS A Singletreff Einsame Frauen und Männer su. ernsthaft einen Partner. Fotokatalog gratis! 0 7/8 8 singleservice.de Single-Events in BS, GF, WOB: Telefonkontakte Heiße Polin, tabulos vollb. m. "Spezialitäten". BS/ : Anreise Die Abfahrt erfolgt um.00 Uhr ab BS/ZOB mit einer Nachtfahrt nach Paris. Die Anreise erfolgt über Köln, Aachen, Brüssel auf direktem Weg in die Hauptstadt Frankreichs : Paris, Stadtrundfahrt Sie erreichen Paris gegen 9.00 Uhr. Vertreten Sie sich die Beine und genießen Sie einen Café au lait mit einem Croissant. Um 0.00 Uhr erfolgt eine informative Stadtrundfahrt durch Paris. Türme, Kirchen, Paläste, Triumphbögen, Brücken oder Brunnen eine außergewöhnliche Ansammlung von Meilensteinen, für eine Reise in die Vergangenheit. Paris wäre nicht Paris ohne den Eiffelturm, den Arc de Triumphe, Notre-Dame und Sacré Cœur. Und an jedem Abend ergreift ein besonderer Zauber die Stadt, wenn all ihre prachtvollen, architektonischen Werke festlich beleuchtet werden! Ein romantischer Spaziergang zur Pont Neuf, etwas Schaudern in den Katakomben oder etwas Exotik in der Moschee, Paris ist auch eine bunte PC, Maus, und Co: Kleinanzeigen im Computermarkt...für schnelle Rechner! Der Internetservice Ihres Wochenblattswww.nb-online.de powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit Reife sexy Maus. 0 70/ Haus-Hotel-Bürobesuche zu jeder Tagesu. Nachtzeit 0 75/ Heiße Blondine, vollb., sexy Po,tabul.Superservice, 9 Ganzkörpermassage 05 / jähriges Asia - Girl lg. schwarze Haare. 05/ na und? blond, supersexy, vollbusig und griffig! 0-0h BS Transsex. Aletta, aktiv passiv, Ex-Portnostar 0/5757 Ganzkörpermassage m. Angy, Kollegin gesucht, in GF 07/7 Sexy Ladies in BS 05 / ******Isa + Laura****** super Service, Doppelspaß, Preis BS/ jährige schlk. Blondine tabulos, Kollgin ges. BS / Birgit würzig mit 0 J. 050/595 Knackige Superblondine J., mit XXL Busen, 055/9908 Schönheit aus Thailand schlank, 5J. 05 / Vollb. Thai Lilli in WOB auch Spezialmassage. 05/878 APP. zu vermieten, 05 / 0 Ich, Silvia, Jahre möchte nach langer Beziehung endlich wieder Spaß! SMS an Aljona wieder da! Top-Figur gr. OW 0 5/ kostenlose Kontaktvorschläge! Als Mann sende FINJA an 0 77/ 78 (als Frau TIM) Zungenküsse ist erst der tabulose Anfang. 05/ Paris über Pfingsten entdecken Sie die Metropole an der Seine Paris ist eine Stadt, die man an jeder Straßenecke erkunden kann. Die Hauptstadt Frankreichs bringt Sie ins Träumen. Paris ist in der ganzen Welt für seine Schönheit und seine zahlreichen Sehenswürdigkeiten bekannt. Melange unterschiedlicher Atmosphären und Kulturen! All diese unumgänglichen oder ungewöhnlichen Bauwerke werden Ihnen die Geschichte einer.000 Jahre alten Metropole erzählen : Disneyland (zzgl. Eintritt) Heute haben Sie die Möglichkeit das Disneyland zu besuchen (zzgl. Eintritt), oder aber Sie erkunden Paris auf eigene Faust : Versailles (fakultativ) Nach dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit nach Versailles zu fahren. Das Barockschloss der französischen Könige Versailles liegt in Versailles, einem Vorort von Paris. Das Schloss war ab dem 7. Jahrhundert lange Zeit das Vorbild zahlreicher Schlösser europäischer Fürsten. Seit 979 ist es Teil des UNESCO Weltkulturerbes : Rückreise Genießen Sie ihr Frühstücksbuffet. Nach erlebnisreichen Tagen an der Seine treten Sie heute die Rückfahrt nach Braunschweig an. Sie erreichen den ZOB um ca..00 Uhr. Jung + sexy, Haus-, Hotel- u. Bürobesuche 0 7/ Mira & Lara, süß + sexy 0 0/ OW, hübsch, blond, Hotel-u. Hausbes. 0 75/ Neu in Wolfsburg! Conny reife, blonde Blondine mit XXL-OW Uhr ladies.de Süsse Girls, Daimlerstr. 05 / 90 Haus und Hotelbesuche! 00/ od. 05/7590 Haus-, Büro- und Hotelbesuche 0 75/ Attraktive Rentnerin! EUR,99/Min.dt.FN-Pr. Zärtliche Nadine, mit XXL OW, hübsch, tabul., BS/905 Frag nach "Domina" Xena! GF, WF, WOB, BS, PE, SZ, 0 79/ Neu Michelle lange Beine & gr. OW! 05 / Neu! Liebe Alesia bs-ladies.de Helga! 0 &würzig,ow 80D,Konf. 8, ladies.de 05 / / Schnelle Nummer! EUR,99/Min. dt. FN-Pr. Oma, J./ gr. OW, 05 / 90 Neu! Thai-Trans Coco, GF sexy, A-Z, Heidebrink B. 0 78/ Sie,, sucht Abenteuer! Sende nur Sonja an 0 79/ Salon Cora ++ Neue Besetzung! Topmodelle in heißen Dessous erwarten Dich! / 98 0 Frauen für Dich! 85, verlange "Lindenberg" oder "Cremlingen"! EUR,99/- Min.dt.FN-Pr. Unsere Leistungen Fahrt mit einem komfortablen Fernreisebus ab/bis BS/ZOB Getränkeservice und Miniküche x Übernachtung im * Best Western Hotel Saint Maurice x Frühstücksbuffet Stadtrundfahrt Paris Termin und Preis p.p. / Tage Reise , Reisenummer: PAR 70 Mindesteilnehmerzahl: 5 Personen Zuschläge: Einzelzimmer 90,- Eintritt Disneyland ca.,- Kinder ca.,- Auslfug Versailles 5,- (max 0 Personen) (für die Ausflüge benötigen wir eine Mindestteilnehmerzahl von 0 bzw. 0 Personen!) Veranstalter Wolfenbüttel

18 Nr. 5 Donnerstag,. April 007 SUPERCHANCE 9 0% Verschiedenes Umzugskartons, Harms BS/ Farbe macht glücklich! Malerarbeiten in solider Handwerksqualität zu günstigen Pr., Kostenl. Angebot Malermeister Dietrich BS/889 Entrümpelungen! Festpreise, Inzahlungn., kurzfr., besenrein, Kleintransporte /8 09 Terrassen- u. Wegegestaltung, Zaunbau, Rollrasen, Rasen vertikutieren. Fa. K. Klenner, BS. 05 /0 85 Ab 0,-/Tg., LKWu. PKW+ km; ab 8,-/Tag, Anhänger. Schröder 05 /8 Tapezier-und Malerarbeiten, Bodenverlegung, 05 / 80 5 Hole kostenlos defekte TV bis 55,WA, Gefriergeräte, Trockner, Geschirrsp., Öfen, Fahrräd., Rasenmäh Dachrinnen- Rohr & Kanalreinigung, sämtliche Dacharbeiten und Reparaturen. Kostenlos anrufen und informieren. Fa. Schmidt; freecall 0800/ Malerschnelldienst! Qualitätsarbeiten zu günstigen Preisen, bei Bedarf Aus-, Einräum-, Montagesowie Verlegearbeiten. Keine Anfahrtskosten. Kostenloses Angebot. Malerbetrieb Hille, 05 / 7 Tapezieren preiswert. BS Der Fensterputzer Möhle Power Clean Ltd. & Co KG 05 / Maurerarbeiten, Fliesen, Innenausbau und Sanierung von Wohnung, Dachbauaus. (Renovieren) 05 / 0 5 Bauschlussreinigung Möhle Powerclean 05 / Möbel-LKW (5,5t, 5 m ) mit Fahrer für Transporte 0 7/5 89 Maler frei 0 70/ Unterricht / Fortbildung Jetzt sparen! AmTag der offenentür! Samstag,.0.007, Uhr Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen GRATIS- HOTLINE Inh. S. Weinkauf Frühlingsangebot auf alle Baumschulpflanzen außer Hochstamm Öffnungsz. Do. + Fr Uhr, Sa. 9 - Uhr 0800/980 Beratung vor Ort: Mo. Fr., Uhr BS Hagenring BS-City Münzstr. 9 8 Professionelle Nachhilfe in allen Fächern und Klassen 0 7/ Erteile Nachhilfe in Mathe, Physik, Chemie u. Bio, bis Abitur. 05 / 0 75 Musikunterricht bei Ihnen im Hause. Verschiedene Instrumente. Für Kinder u. Erwachsene. 05 / 0 Kosmetik? Fußpflege? Nagelmodellage? Jetzt anmelden! Wieder Kurse! Kosmetikschule V. Bodtke 0 5 /9 9 Student vergibt effektive Nachhilfe in Ma/La/Deu/Eng bis zum Abitur, 5,- EUR. 0 77/ 9 99 Kapitalmarkt 0.000,00 EUR kosten mtl. 9,7 EUR an Eigentümer u. Mieter für z. B. Renovierungen.Bausparkasse Mainz 0 5 7/ Sofortkredit Sie brauchen Geld?! Wir helfen sofortauch ohne Schufa 0800 / (kostenfrei) Sport & Fitness BSC Braunschweig (Tischtennis) (östliches Ringgebiet) sucht...trainer/innen für die Jugendarbeit! Kontakt per Mail: Kontakt per Telefon: 05/595 BSC Braunschweig (Basketball) (östliches Ringgebiet) sucht Basketballer(innen) zur Unterstützung unserer Teams. Kontakt per Mail: Kontakt per Telefon: 0 7/0 0. BSC Braunschweig (Fußball) (östliches Ringgebiet) sucht....)... Fußballspielerinnen, die den Damenbereich im 7er-Team auf Kreisebene oder in der Landesligaelf auf Bezirksebene unterstützen wollen. Kontakt: 05 / 79 7.)...Trainer und Betreuer, die den größten Jugendfußballbereich Braunschweigs unterstützen wollen. Wir bieten Motivation, Teamwork und gute organisatorische Rahmenbedingungen. Kontakt: 05 / 50 ;.)...Fußballspieler für den Alte Herrenbereich (Kreisebene)! Spaß und gute Organisation garantiert. 05 /50 9 5;.)...ausgebildete Schiedsrichter (positives Umfeld garantiert!) und Interessierte gleich welchen Alters, die an einem Schiri-Lehrgang teilnehmen möchten. Kontakt 05 / 5 5, )...private oder gewerbliche Gönner, die als Förderer der Jugend die erfolgreiche Arbeit des Vereins unterstützen wollen. Kontakt: 05 / 7 70 Trail-Riding: Reiten für jedermann auf unseren Pferden 05 7/ Verloren / Gefunden Kuscheltier gefunden! Schützenplatz, 0.April BS/0 5 Weideplätze frei in Waggum. 0 7/ Hundesport "Just for Fun", Kostenloser Infotag am ab Uhr in der Hundeschule Sander, 05 / 80 Kleintierkäfige, 0x 0cm je 0,-; Untertische je 0, / Shih-Tzu Welpen, kleinbleibende, kinderliebe Hunde! 0 5 / 5 95 Aquarium zu verk., J. alt von Juwel, 80 l m. Unterschrank u. Zub., NP 99,- VB 50,- 0 77/ 0 0 Ich nehme Tiere in Pflege+kümmere mich auch um Abgabetiere. 07/5578 Verk. junge Wellens. 05 / Jg. grüner Wasseragamen abzugeben., Preis 5-0,-EUR 078/ Westernger. Scheckstute 7 J. zu verk., 800, /7 Golden Redriver-Welp. BS 5 9 Doggenmix, 0 Monate, Rüde, gestromt, abzugeben! 0 7/ ***Rollrasen*** liefert und verlegt Firma GABO, / 77 Baumfällarbeiten ab50,- inkl. Abfuhr-, Wurzelfräsarbeiten /9 5 0 Metallbau Yalman- Pricken GmbH. Wir bauen für Sie Treppen, Geländer, Zaunanlagen und Vordächer. Unverbindl. Beratung 05 / 80 9 Feuchte Keller, Balkon- u. Terrassenabdichtung. 05 / 0 5 Vertikutieren, mähen, fräsen, Hausmeisterdienste, Fa / Abfluss-Rohr-Kanal u. Dachrinnenreinigung. h Serv. 05/85 gew. Entrümpelungen, Altmöbelentsorgung, Transporte übernimmt: Gebrauchtmöbel in Walle 0 7/5 89 P. B. K. Haushaltsauflösungen Die günstige Alternative zu teuren Firmen Bürozeiten: Mo. So. 0 Uhr u Uhr Telefon 05 / 87 9 h Mobil 0 0/ Unsere Leistungen Entrümpelungen von: Wohneinheiten Kellern Garagen Kleingärten Tiere Geschäftliche Empfehlungen Dienstleistungen Tapetenabriss Bodenbelagentfern. Kleintransporte Umzüge Montagearbeiten Aufstellarbeiten Renovierungsarbeiten Kein Angebot ohne uns! nbsuperchance Veröffentlichen Sie meine private Kleinanzeige für nur,50 * pro Zeile unter der Rubrik: am nächsten: Donnerstag Sonntag an beiden Tagen pro Zeile nur,50 ***Rollrasen*** liefert und verlegt Firma GABO, / 77 Braunschweigs Fischräucherei Pahlke-Fisch Frisches von Pahlke Seelachsfilet 00 g 0,e Pangasiusfilet 00 g 0,79e grätenfrei Tilapiafilet grätenfrei 00 g,8e Schottisches Wildwasser-Lachsfilet zum Spargel The Best 00 g,88e Pahlkes geräucherte Makrelen 00 g 0,8e Jacobs-Muschel-Fleisch Super 00 g,88e Traunstr. 7, Hutfiltern/Damm, 5 Bauschlussreinigung Möhle Powerclean 05 / Familienanzeigen Der Fensterputzer Möhle Power Clean Ltd. & Co KG 05 / Jahre Zölibat, fromm und brav, wie sie immer tat. Das keusche Leben ist nun vorbei, drum küsst unsere Patty endlich frei! Deine frommen Schwestern.. 007, 8.00 Uhr, Standesamt BS Gartenneugestaltung, -pflege, Zaunbau, u.v.m. M+G Bau, 05 / 5 7 Verlege Laminat u. Teppb. BS/7 8 5 Haushaltsauflösung u. Entrümpelungen aller Art, Kleintransporte, Dachrinnen-, Rohr- u. Kanalreinigung, Hausmeisterservice, h-service. HKE Dienstleistungen. 0 5 /8 5 Rund ums Haus, Gartenarbeit, Baumfällung m. Entsorgung, Stubben fräsen. Fa. Klenner, BS. 05 /0 85 Kostenlose Altmetallabholung 05 / od. 078/507 Krüger Gartengestaltung & Ausführung, Fachbetrieb: Umgestaltung u. Neuanlage, z.b. sämtl. Steinarbeiten, wie Wege-, Terrassen- u. Treppenbau, Bepflanzung, Rasenbau, Fällungen u.a. 05 / 7 78 Fliesen Verlegung 05 / 88 Baggerarbeiten / Dachrinnen- Rohr & Kanalreinigung, sämtliche Dacharbeiten und Reparaturen. Kostenlos anrufen und informieren. Fa. Schmidt; freecall 0800/ Für Emma (Emmatier) Der wichtigste Trost für uns, ist sicherlich die Gewissheit, dass Du ein langes und seit viereinhalb Jahren auch ein erfülltes glückliches Leben hattest! Unvergessen für Deine Freunde, Erika und Olaf, Kerstin und das Rudel. Wir führen folgende Arbeiten durch: Terrasse und Wegebau, Bodenplatten, Kellerisolierung 0 0/ ***Gartengestaltung*** und Pflege, fachgerecht u. preiswert, Fa. Vogelsang 05 / Elektromeister günstig BS/88900 Baumfällung, schnell, sauber & günstig. 07/ od. BS/ 80 Wermuth-Entrümpelung Haushaltsauflösung, Klein-Transporte und Umzugshilfe! /0 5 0 o. 0 7/ Anzeigentext: Schreiben Sie in jedes Kästchen nur einen Buchstaben, nach jedem Wort oder Satzzeichen lassen Sie bitte ein Kästchen frei. Bei Chiffre-Anzeigen ist für die Chiffre-Nummer eine Zeile hinzuzurechnen. MeineAnschrift: Vorname: Name: Straße, Nr.: Plz/Ort: Telefon (tagsüber): Datum/Unterschrift: Coupon einsenden, faxen, mailen oder anrufen Hamburger Str Braunschweig Tel Fax Chiffregebühr: Abholung +,8,80 E Zusendung +,-,5 E Zahlungsweise: (Barzahlung nur in der City-Geschäftsstelle, Schild 0, 800 Braunschweig) Buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab: Bankleitzahl (Blz): Konto-Nr.: Bank/Sparkasse: * Gewerbliche Anzeigen werden pro pro Zeile Zeile mit und,80 zzgl. Erscheinungstag MwSt. berechnet. mit,00 E zzgl. MwSt. berechnet

19 OM aééêéëëáîéê=páåöäé ëìåüí=qê~ìãñê~ì `çãéçá~å=läáîéê=mçåüéê=âçããí=áåë=`áåéã~ññ _ê~ìåëåüïéáö= EÜFK= qsj`çãéçáj ~å=läáîéê=mçåüéê=ëíéääí=~ã=ãçêöáj ÖÉå=cêÉáí~Ö=~Ä=NTKPM=rÜê=áã=`áåÉJ ã~ññ= ééêë åäáåü= ëéáåéå= aéäωíj cáäã= łsçääáçáçí= îçêk= aéê= píêéáñéå Ä~ëáÉêí= ~ìñ= ÇÉã= ÖäÉáÅÜå~ãáÖÉå _ÉëíëÉääÉêJoçã~å= îçå= qçããó g~ìçk= aáé= oéöáé= ÑΩÜêíÉ= qçäá= _~ìj ã~åå= EłtáññÉêFK= ^åâé= båöéäâé ìåç=eéêäéêí=céìéêëíéáå=ëéáéäéå=áå ÇÉã=cáäã=~äë=d ëíé=ãáík mêçí~öçåáëí=çéê=hçã ÇáÉ=áëí=ÇÉê ÇÉéêÉëëáîÉ= páåöäé= páãçå= áã= ÖÉJ Ñ ÜêäáÅÜÉå= ^äíéê= îçå= OVIuK= bê ΩÄÉêïáåÇÉí= åáåüíi= Ç~ëë= áüã= ëéáåé Öêç É= iáéäé= ÇÉå= i~ìñé~ëë= ÖÉÖÉJ ÄÉå=Ü~íK=jáí=råíÉêëíΩíòìåÖ=ëÉáåÉê cêéìåçé=m~ìä~=ìåç=cäáâ=ëí~êíéí=éê ÉáåÉå=ÜáäÑäçëÉå=sÉêëìÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉã ~åçéêéåi= ìã= ïáéçéê= ìåíéê= ÇáÉ e~ìäé= ççéê= òìãáåçéëí= áå= ïéáääáj ÅÜÉê= _ÉÖäÉáíìåÖ= ~ìñë= h~å~ééé= òì âçããéåk= aéê= cáäã= â~ã= ΩÄêáÖÉåë ÄÉá=ÇÉå=háåçâêáíáâÉêå=ÄáëÜÉê=åáÅÜí Öìí=ïÉÖK sáéjm~âéí ÖÉïçååÉå _ê~ìåëåüïéáö=eüfk=^ã=âçããéåj ÇÉå= p~ãëí~ö= ENQK= ^éêáäf= ÖÉÜí= áå ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉ=ïáÉÇÉê=ÇáÉ=ÄÉäáÉÄíÉ JPMJm~êíó=~ìÑ=ãÉÜêÉêÉå=q~åòÑä J ÅÜÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= _ΩÜåÉK= aáé= å_= Ü~í Éáå= sáéjm~âéí= îéêäçëík= w~üäêéáåüé iéëéê= å~üãéå= ~å= ìåëéêéã= déj ïáååëéáéä=íéáäk aáé= däωåâëñéé= Ü~í= ÉåíëÅÜáÉÇÉåW ^äéñ~åçê~= _ççé= ~ìë= _ê~ìåj ëåüïéáö=ç~êñ=ëáåü=ç~ë=éê~ääé=m~êíój m~âéí=ãáí=òïéá=báåíêáííëâ~êíéåi=äéj ÅâÉêÉã=jÉåΩ=áå=ÇÉê=i ïéåâêçåé ìåç= `Ü~ìÑÑÉìê= áå= ìåëéêéê= déj ëåü ÑíëíÉääÉI= påüáäç= NMI= ÇáêÉâí= åéj ÄÉå= ÇÉê= téäñéåüçñé~ëë~öé= ÖÉÖÉå sçêä~öé= ÉáåÉë= ÖΩäíáÖÉå= ^ìëïéáëéë ~ÄÜçäÉåK= báåíêáííëâ~êíéå=ñωê=çáé= PMJm~êJ íó=ëáåç=áã=sçêîéêâ~ìñ=éêü äíäáåük qsj`çãéçá~å= läáîéê= mçåüéê= áå ÇÉã=cáäã=łsçääáÇáçíK çü _ êëé=ñωê iéüêëíéääéå _ê~ìåëåüïéáö= EÜFK= aáé= ^lh= çêj Ö~åáëáÉêí=òìë~ããÉå=ãáí=o~Çáç=ÑÑå îçã= PMK= ^éêáä= Äáë= òìã= ORK= j~á ä~åçéëïéáí= ÇáÉ= NNK= iéüêëíéääéåj Ä êëé=ó=ëéáí=çêéá=g~üêéå=ìåíéê=çéê påüáêãüéêêëåü~ñí= îçå= jáåáëíéêj éê ëáçéåí=`üêáëíá~å=tìäññk= aáé=_ êëé= ëçää= Éë=råíÉêåÉÜãÉå Éêã ÖäáÅÜÉåI= áüêé= ÑêÉáÉå= ^ìëäáäj ÇìåÖëëíÉääÉå= òéåíê~ä= áã= fåíéêåéí òì= îéê ÑÑÉåíäáÅÜÉåK= _ÉíêáÉÄÉ= â åj åéå=ëáåü=àéíòí=åçåü=äéíéáäáöéå=ìåç áüêé= ÑêÉáÉå= iéüêëíéääéå= ~ìñ= ÉáåÉã cçêãìä~ê= ìåíéê= ïïïkññåkçé= ÉáåJ íê~öéåk= aáé= píéääéå~åöéäçíé= ëáåç å~åü=^åö~äéå=çéê=^lh=ëéåüë=tçj ÅÜÉå=ä~åÖ=ìåíÉê=ÇÉêëÉäÄÉå=^ÇêÉëJ ëé= ÑΩê= píéääéåëìåüéåçé= ~ÄêìÑÄ~êK aáé= séê ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= â~åå= Ç~J å~åü=îéêä åöéêí=ïéêçéåk t~ë=ç~ë=d êíåéêüéêò=äéöéüêí łcêωüäáåöëäìëíjjéëëé=äçåâí=ãáí=ãéüê=~äë=npm=^ìëëíéääéêå=ó=püìííäéëéêîáåé=~ìñ=çéê=lâéê _ê~ìåëåüïéáö=eçãfk=aáé téííéêéêçöåçëéå=ë~öéå îáéä=pçååé=ìåç=t êãé=ñωê Ç~ë=âçããÉåÇÉ=tçÅÜÉåÉåJ ÇÉ=îçêÜÉêK=léíáã~äÉ=_ÉÇáåJ ÖìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=d~êíÉå~ìëJ ëíéääìåöi=çáé=îçå=cêéáí~ö=äáë pçååí~ö=áã=háêó~íjqáîçåj m~êâ=ek ÜÉ=_ΩêÖÉêé~êâF ëí~ííñáåçéík råíéê=çéã=jçííç=łcêωüäáåöëäìëí=ó iéäéåëäìëí= Ó= d~êíéåäìëí= éê ëéåj íáéêéå=ãéüê=~äë=npm=áåíéêå~íáçå~j äé=^ìëëíéääéê=mêççìâíé=~ìë=çéå=_éj êéáåüéå=hìåëí=ìåç=hìäíìêi=d~êíéåj ìåç=tçüå~ååéëëçáêéëi= ëçïáé=_äìj ãéå=ìåç=mñä~åòéåk pí~êí=áå=çáé=d~êíéåë~áëçå ^ìñ= ÇÉã= ^ìëëíéääìåöëöéä åçé îçê=çéã=éüéã~äáöéå=cêéáòéáíj=ìåç _áäçìåöëòéåíêìã=áå=çéê=k ÜÉ=ÇÉê stje~ääé= ëçääéå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= áå píáããìåöëîçääé= cêωüäáåöë~íj ãçëéü êé= Éêï~êíÉí= ÇáÉ= jéëëéj ÄÉëìÅÜÉêK= cçíçw=çü ilh^ibp jéüê=~äë=npm=áåíéêå~íáçå~äé=^ìëëíéääéê=éê ëéåíáéêéå=~ã=tçåüéåéåçé=~ìñ=çéê=łcêωüäáåöëäìëíjjéëëé d~êíéåjìåç=tçüå~ååéëëçáêéëi=_äìãéå=ìåç=mñä~åòéåk= cçíçw=çü ëíáããìåöëîçääéê= cêωüäáåöë~íãçëj éü êé= ÉáåÉå= sçêöéëåüã~åâ= ~ìñ ÇáÉ= âçããéåçé= d~êíéåj= ìåç= cêéáj äìñíë~áëçå= ÉêÜ~äíÉåK= bë= äçåâí= Éáå ^åöéäçíi= Ç~ë= àéçéë= d êíåéêüéêò ÉêÑêÉìÉå=ÇΩêÑíÉK a~ë= d~ëíä~åç= ~ìñ= ÇáÉëÉê= jéëëé áëí= fí~äáéåk= aéëü~ää= ïáêç= Éë= ëωçj ä åçáëåüé= aéâçê~íáçå= ìåç= áí~äáéj åáëåüé= pééòá~äáí íéå= ÖÉÄÉåI= ÇáÉ ~ìñ=çéê=dçìêãéíãéáäé=~åöéäçíéå ïéêçéåk= ^ìåü= ÇáÉ= iáîéãìëáâ= ~ìñ ÇÉã= jéëëéöéä åçé= ëçää= ëωçä åçáj ëåüéë=cä~áê=îéêãáííéäåk oçã~åíáëåüé=^åñ~üêí cêωüäáåöëëíáããìåö=â~åå=ç~äéá ÄÉêÉáíë=ÄÉá=ÇÉê=^åêÉáëÉ=ÉåíëíÉÜÉåK aáé= lêö~åáë~íçêéå= ïçääéå= ãáí= ÉáJ åéê= Éáåã~äáÖÉå= ^âíáçå= ÇÉå= _ÉëìJ ÅÜÉêå= ÉáåÉ= îéêòïéáñéäíé= m~êâj éä~íòëìåüé= Éêëé~êÉåK= łm~êâ= C= oáj ÇÉ=ÜÉá í=áå=çáéëéã=c~ääi=ç~ë=^ìíç ~ìñ= ÇÉã= jéëëéöéä åçé= ëíéüéå= òì ä~ëëéå=ìåç=îçå=éáåéã=_ççí=~ìëi ÇáÉ= ëåü åëíéå= péáíéå= îçå= _ê~ìåj ëåüïéáö=âéååéåòìäéêåéåk jáí= ÇáÉëÉã= ìåöéï ÜåäáÅÜÉå püìííäéëéêîáåé= ïéêçéå= ÇáÉ= _ÉëìJ ÅÜÉê=âçëíÉåäçë=ÇáêÉâí=òìã=háêó~íJ qáîçå= m~êâ= ÖÉÑ~ÜêÉåK= páé= ÖäÉáíÉå ãáí=çéã=_ççí=çìêåü=çéå=_ωêöéêj é~êâ=ìåç=ëíéáöéå=áå=e ÜÉ=ÇÉê=stJ e~ääé= å~åü= ÉáåÉê= OMJãáåΩíáÖÉå c~üêí= ~ìñ= ÇÉã= Éñíê~= ~åöéäéöíéå _ççíëëíéö= ~ìëk= péääëíîéêëí åçäáåü áëí= ~ìåü= ÇáÉ= oωåâñ~üêí= òìã= m~êâj éä~íò= âçëíéåäçëk= aáé= lâéêjqçìêéå ëí~êíéå=~ääé=nr=jáåìíéåk téã= ÇáÉëÉ= êçã~åíáëåüé= ^åj Ñ~Üêí= åáåüí= ÖÉÑ ääí= ççéê= ïéê= ÇáÉ lâéêïéääéå= åáåüí= îéêíê ÖíI= â~åå ~ìåü= ~ìñ= ÉáåÉå= ÜÉêâ ããäáåüéå püìííäéëéêîáåé= ~ìëïéáåüéåk= _ÉJ èìéãé=_ìëëé=îéêâéüêéå=éäéåñ~ääë âçëíéåäçë= ìåç= ~ääé= NR= jáåìíéå òïáëåüéå=çéã=jéëëéöéä åçé=ìåç ÇÉã= háêó~íjqáîçå= m~êâk= aáéëé c~üêí=ç~ìéêí=åìê=ïéåáöé=jáåìíéå ìåç=éåçéí=~å=çéê=stje~ääék VVV=bÜêÉåâ~êíÉå VVV= büêéåâ~êíéå= Ü~äíÉå= ÇáÉ séê~åëí~äíéê=ñωê=çáé=ñäéá áöéå=eéäj ÑÉê= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáöéê= pí~çíj éìíòí~öéë= ÄÉêÉáíK= a~ãáí= ïçääéå açååéêëí~öi=nok=^éêáä=ommt= =kêk=nr ÇáÉ= lêö~åáë~íçêéå= åáåüí= åìê= Ç~ë ~âíáîé= _ΩêÖÉêÉåÖ~ÖÉãÉåí= ÄÉäçÜJ åéåi= ëçåçéêå= ëáåü= ~ìåü= ÑΩê= ÇáÉ oéáåáöìåö=çéë=^ìëëíéääìåöëöéä åj ÇÉë=ÄÉÇ~åâÉåK aáé=séêíéáäìåö=çéê=büêéåâ~êíéå ãáí= ÉáåÉã= déë~ãíïéêí= îçå= Ñ~ëí UMMM= bìêç= ΩÄÉêåÉÜãÉå= áã= ^ìñj íê~ö=çéë=séê~åëí~äíéêë=çáé=lêö~åáj ë~íçêéå= ÇÉë= pí~çíéìíòí~öéëk= pçääj íéå= ÇáÉ= büêéåâ~êíéå= åáåüí= ~ìëêéáj ÅÜÉåI= ëç= ÉêÜ~äíÉå= ~ääé= _ÉëìÅÜÉêI ÇáÉ=ëáÅÜ=~äë=łpí~ÇíéìíòÉê=îçêëíÉäJ äéåi=éêã áöíéå=báåíêáíík hçëíéåäçëéê=báåíêáíí aáé=^ìëëíéääìåö=ü~í=~ã=cêéáí~ö îçå= NO= Äáë= OM= rüêi= ~ã= p~ãëí~ö îçå= NM= rüê= Äáë= NU= rüê= ìåç= ~ã pçååí~ö=îçå=nm=äáë=nu=rüê=öé ÑÑJ åéík aéê= báåíêáíí= ÑΩê= bêï~åüëéåé âçëíéí= ~ÅÜí= bìêçk= háåçéê= Äáë NR=g~ÜêÉ=Äê~ìÅÜÉå=âÉáåÉå=báåíêáíí ò~üäéåk= báåé= ÖΩåëíáÖÉ= c~ãáäáéåj â~êíé= ÑΩê= òïéá= bêï~åüëéåé= ìåç ÇêÉá= gìöéåçäáåüé= âçëíéí= ÑΩåÑòÉÜå bìêçk *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* diezweitestaffel 0 Songs für Braunschweig live mit der Jazzkantine im Kleinen Haus JetztTicketsmit5Euro Frühbucher-Rabatt sichern! Hauptsponsor: Karten erhalten Sie beim Staatstheater Braunschweig,Tel.(05)57, bei der City-Geschäftsstelle der Neuen Zeitung,(Schild) sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen mehr Info unter: Holländischer Stoffmarkt Mit über 0 Ständen!!! Braunschweig Sonntag 5. April Altstadtmarkt Uhr Damenstoffe Kinderstoffe Patchworkstoffe Decostoffe Kurzwaren Polsterstoffe Heimtextilien usw. hê åòé=áå _ÉêÖÉåJ_ÉäëÉå åáéçéêöéäéöí _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= aéìíëåüj fëê~éäáëåüé= déëéääëåü~ñí= Ñ Üêí= ~ã pçååí~ö= ENRK= ^éêáäf= òìê= déçéåâj îéê~åëí~äíìåö=enn=rüêf=~åä ëëäáåü ÇÉê= _ÉÑêÉáìåÖ= ÇÉë= hçåòéåíê~íáj çåëä~öéêë= _ÉêÖÉåJ_ÉäëÉåK= sçê= ÇÉê Öêç Éå= déçéåâï~åç= ìåç= ÉÄÉåëç ~ã= àωçáëåüéå= j~üåã~ä= ïéêçéå hê åòé= åáéçéêöéäéöí= ìåç= déäéíé ÖÉëéêçÅÜÉåK ^ã= jçåí~ö= ENSK=^éêáäF= ïáêç ÇÉê=léÑÉê=ÇÉë=k~òáíÉêêçêë=ÖÉÇ~ÅÜí ãáí= ÉáåÉê= hê~åòåáéçéêäéöìåö= ìã NT=rÜê=~ìÑ=ÇÉã=gΩÇáëÅÜÉå=cêáÉÇJ ÜçÑI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~ ÉK ÄÉê= łgωçáëåüéë= iéäéå= áå _ê~ìåëåüïéáö= òïáëåüéå= NUPM ìåç= NUQU= êéñéêáéêí= oéáåü~êç _Éáå=~ã=jáííïçÅÜ=ENUK=^éêáäF=ìã NV=rÜê=áå=ÇÉê=gΩÇáëÅÜÉå=dÉãÉáåJ ÇÉK= aéê= sçêíê~ö= ÄÉäÉìÅÜíÉí= ~å báåòéäëåüáåâë~äéå= Ç~ë= iéäéå _ê~ìåëåüïéáöéê=gìçéåk t~ë=ã~å ΩÄÉê=_çåë~á ïáëëéå=ëçääíé _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aéê= _çåë~áj ^êäéáíëâêéáë= _ê~ìåëåüïéáö= ä Çí òìã= q~ö= ÇÉê= çññéåéå= qωê= ãáí cêωüà~üêëä êëé= ~ã= p~ãëí~ö= ìåç pçååí~öi= àéïéáäë= îçå= NN= Äáë NT=rÜêI=áã=_çåë~áJd~êíÉå=áå=píáÇJ ÇáÉåI= läéêé= açêñëíê~ É= O= ^I= ÉáåK oìåç= ìã= ÉáåÉ= ^ìëëíéääìåö= â åj åéå=ëáåü=çáé=_éëìåüéê=ωäéê=mñäéöéi déëí~äíìåö= ìåç= ÄÉêïáåíÉêìåÖ îçå= _çåë~á= áåñçêãáéêéåk= wìê= _ÉJ ~åíïçêíìåö= îçå= cê~öéå= âçååíé ÇÉê= mñä~åòéåëåüìíòéñééêíé= ìåç _çåë~áöéëí~äíéê= aáéíéê= ^êåçí= ÖÉJ ïçååéå= ïéêçéåk= ^å= ÄÉáÇÉå= q~j ÖÉå= ïáêç= îçêöéñωüêíi= ïáé= ÜÉáãáJ ëåüé= mñä~åòéå= òìê= _çåë~áöéëí~äj íìåö= ÖÉåìíòí= ïéêçéå= â ååéåk= báj ÖÉåÉ= mñä~åòéå= â ååéå= ÑΩê= ÉáåÉ _Éê~íìåÖ= ãáíöéäê~åüí= ïéêçéåk k ÜÉêÉ= fåñçë= ìåíéê= qéäéñçå OU=TN=NMK