Corel Ventura - TE02.CHP

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Corel Ventura - TE02.CHP"

Bản ghi

1 0DQLSXODWLRQGHILFKLHUV O LVVXHGHFHFKDSLWUHOHOHFWHXUVHUDFDSDEOHGHVHGpSODFHUGDQVO DUERUHV FHQFH /LQX[ DLQVL TXH GH FUpHU GpSODFHU HW VXSSULPHU GHV ILFKLHUV HW GHV UpSHUWRLUHV $ 1RPVGHVILFKLHUVHWGHVUpSHUWRLUHV /HVQRPVGHVILFKLHUVHWGHVUpSHUWRLUHV VRXV /LQX[ UpSRQGHQWjFHUWDLQHV UqJOHVG pfulwxuh 'HVFULSWLRQGXFRQWHQX (QSUHPLHUOLHXXQQRPGHILFKLHUGRLWIRXUQLUGHVLQGLFDWLRQVVXUVRQFRQWH QXFHFLHVWYDODEOHVXUWRXVOHVV\VWqPHVG H[SORLWDWLRQ 3RXU XQ SURIHVVHXU LO HVW SOXV IDFLOH GH UHWURXYHU OHV QRWHV G KLVWRLUH GH OD FODVVH 0 $GXSUHPLHU WULPHVWUH GDQV OH ILFKLHU QRPPp notes. histoire.classe.6a.trim.1.an.2004 TXH GDQV OH ILFKLHUTXL SRUWH OHQRPglop 6\QWD[H (GLWLRQV (1, $OO ULJKWV UHVHUYHG /DFDVVHGHVFDUDFWqUHVPDMXVFXOHVPLQXVFXOHVHVWGpWHUPLQDQWHGDQVODV\Q WD[H GHV QRPV GH ILFKLHUV $LQVL OHV ILFKLHUV glop Glop HW GLOP VRQW GLV WLQFWV 6HXOV OHV FDUDFWqUHV DOSKDQXPpULTXHV GH a j z A j Z HW 0 j 9 DLQVL TXH TXHOTXHV DXWUHV - + GHYUDLHQW rwuh XWLOLVpV GDQV OHV QRPV GH ILFKLHUV

2 &KDSLWUH &HUWDLQV FDUDFWqUHV RQW XQH VLJQLILFDWLRQ VSpFLDOH VXU ODOLJQH GH FRPPDQGH 3DU H[HPSOH VXSSULPHU a* QH VLJQLILH SDV HIIDFHU OH ILFKLHU QRPPp a* PDLV WRXVOHVILFKLHUVFRPPHQoDQWSDUXQa (QIDLWWRXVOHVFDUDFWqUHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVGDQVOHVQRPVGHILFKLHUVj O H[FHSWLRQ GH / FDUDFWqUH GH VpSDUDWLRQ GHV QRPV GH UpSHUWRLUHV VXU OD OLJQHGHFRPPDQGH /HVVLJQHV-HW+VRQWjpYLWHUHQGpEXWGHQRPGHILFKLHUFDULOSHXW\DYRLU DPELJXwWp DYHF GHV RSWLRQV VXU OD OLJQH GH FRPPDQGH 3DU H[HPSOH VXU OD OLJQH VXLYDQWH -fic HVWLO XQ QRP GH ILFKLHU SDVVp HQ DUJXPHQW j OD FRP PDQGHRXV DJLWLOGHVRSWLRQVfiHWc" $ ls -fic (QILQ OH. SRLQW Q D SDV GH VLJQLILFDWLRQ VSpFLDOH GDQV XQ QRP GH ILFKLHU H[FHSWpHQSUHPLqUHSRVLWLRQRLOLQGLTXHTXHFHILFKLHUHVWFDFKp/DVHXOH SDUWLFXODULWp G XQ ILFKLHU FDFKp HVW GH QH SDV rwuh DIILFKp SDU GpIDXW GDQV OD OLVWHGXUpSHUWRLUH,O Q \ D SDV VRXV /LQX[ GH QRWLRQ G H[WHQVLRQ GpWHUPLQDQWH FRPPH VRXV :LQGRZV &H Q HVW SDV XQ QRP ILQLVVDQW SDU.exe.com RX.bat TXL SHUPHW O H[pFXWLRQ G XQ ILFKLHU PDLV OHV GURLWV TXL \ VRQW DVVRFLpV OHV GURLWVVRQWH[SOLTXpVSOXVORLQGDQVFHWRXYUDJH /RQJXHXU /D ORQJXHXU PD[LPDOH G XQ QRP GH ILFKLHU RX GH UpSHUWRLUH VRXV /LQX[ HVW GHFDUDFWqUHV &HWWH OLPLWH QHSRVH SDV GHSUREOqPH PDLV FHUWDLQV RXWLOV Q DFFHSWHQWSDV GHV FKHPLQV GH ILFKLHUV YRLU FLDSUqVG XQHWDLOOHLQILQLH& HVWOHFDVGH OD FRPPDQGH tar SRXU ODTXHOOH FHV FKHPLQV QH SHXYHQW H[FpGHU FDUDFWqUHV

3 0DQLSXODWLRQGHILFKLHUV % 7\SHVGHILFKLHUV 2Q HQWHQG SDU ILFKLHU VRXV 8QL[ OD VWUXFWXUH FRQWHQDQW GHV GRQQpHV XWLOLVD WHXU /HV ILFKLHUV VWDQGDUGV VRQW FRQVWLWXpV G XQH VXLWH GH FDUDFWqUHV RX IOX[ G RFWHWV GRQW OH IRUPDW Q HVW SDV LPSRVp SDU OH V\VWqPH PDLV SDUOHV DSSOLFD WLRQV / DQDORJLHHQWUHRFWHWHWFDUDFWqUHHVWGXHDXIDLWTX XQFDUDFWqUHHVWFRGp DYHFXQRFWHWODWDLOOHG XQILFKLHUSHXWGRQFrWUHGRQQpHLQGLIIpUHPPHQW HQRFWHWVRXHQFDUDFWqUHV /HVUpSHUWRLUHVVRQWGHVILFKLHUVSDUWLFXOLHUVSRXYDQWFRQWHQLUSOXVLHXUVDXWUHV ILFKLHUV UpSHUWRLUHV RX QRQ &HOD SHUPHW G RUJDQLVHU OHV ILFKLHUV GH IDoRQ KLpUDUFKLTXHHWDUERUHVFHQWH /HV WHUPHV UpSHUWRLUH HW ILFKLHU XWLOLVpV VRXV /LQX[ VRQW ptxlydohqwv j GRVVLHU HW GRFXPHQW HPSOR\pV KDELWXHOOHPHQW VRXV :LQGRZV HW 0DF26,OH[LVWHVHSWW\SHVGHILFKLHUVVRXV/LQX[OHVWURLVSOXVLPSRUWDQWVpWDQW - ILFKLHUVWDQGDUGRXRUGLQDLUH - UpSHUWRLUH - OLHQV\PEROLTXHRXORJLTXHVRIWOLQN (GLWLRQV (1, $OO ULJKWV UHVHUYHG /HV TXDWUH DXWUHV W\SHV GH ILFKLHUV PDQLSXOpV SULQFLSDOHPHQW HQ DGPLQLVWUD WLRQRXHQSURJUDPPDWLRQV\VWqPHVRQW - ILFKLHU SRLQWDQW YHUV XQ SpULSKpULTXH GH W\SH EORF ILFKLHUV SUpVHQWV GDQV /dev - ILFKLHUSRLQWDQW YHUV XQ SpULSKpULTXH GH W\SH FDUDFWqUH ILFKLHUV SUpVHQWV GDQV/dev

4 &KDSLWUH - ILFKLHU WDPSRQ RXWXEHQRPPpQDPHGSLSH SRXU OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUHSURFHVVXV - ILFKLHU VRFNHW FRPPH OHV WXEHV QRPPpV PDLV JpQpUDOHPHQW GDQV XQ FRQWH[WHUpVHDX /HVILFKLHUVVRQWVWRFNpVHWUpIpUHQFpVGDQVXQV\VWqPHGHILFKLHUV,OVSHXYHQW SRUWHUSOXVLHXUVQRPVUpIpUHQFHVJUkFHjODVWUXFWXUHPrPHGHVV\VWqPHVGH ILFKLHUV8QL[ & &KHPLQV &RQQDvWUH OH QRP G XQ ILFKLHU RX G XQ UpSHUWRLUH Q HVW SDV VXIILVDQW SRXU DFFpGHU j FHOXLFL XQ PrPH QRP SHXW rwuh HQ HIIHW DVVRFLp j SOXVLHXUV ILFKLHUVGDQVGHVUpSHUWRLUHVGLIIpUHQWV /D UpIpUHQFHSOHLQHPHQWTXDOLILpH G XQ ILFKLHU HVW DSSHOpH FKHPLQ HW LQGL TXH OH UpSHUWRLUH GDQV OHTXHO ILJXUH OH ILFKLHU/HV QRPV GH UpSHUWRLUHV HW GH ILFKLHUVVRQWVpSDUpVSDVXQ/VODVKGDQVOHVFKHPLQV $WWHQWLRQ VXU XQ V\VWqPH :LQGRZV OH VpSDUDWHXU HQWUH OHV QRPV GH IL FKLHUVHWGHUpSHUWRLUHVHVWOH?DQWLVODVK,O H[LVWH WURLV W\SHV GH FKHPLQV DEVROXV UHODWLIV HW SHUVRQQHOV,OV SHXYHQW rwuhxwlolvpvlqgliipuhpphqwgdqvodidorqghqrpphughvilfklhuvvxuodoljqh GHFRPPDQGH

5 0DQLSXODWLRQGHILFKLHUV 9RLFLXQH[HPSOHG DUERUHVFHQFH gerard fichier1 / home tmp glop nicolas willy notes.bash_history.bash_profile.bashrc couleurs jaune bleu rose formes rond triangle &KHPLQVDEVROXV 8QFKHPLQDEVROXVHEDVHVXUODUDFLQHGHO DUERUHVFHQFH/LQX[7RXWFKHPLQ DEVROXFRPPHQFHGRQFSDU/ 4XHO TXH VRLW O HQGURLW DFWXHO R O RQ VH WURXYH RQ SRXUUD UpIpUHQFHU OH ILFKLHU notes GH O H[HPSOH SUpFpGHQW DYHF OH FKHPLQ /home/willy/notes (GLWLRQV (1, $OO ULJKWV UHVHUYHG 3DUH[HPSOH [willy]$ ls /home/willy/notes /home/willy/notes

6 &KDSLWUH &KHPLQVUHODWLIV /HV FKHPLQVUHODWLIV GpSHQGHQW GX UpSHUWRLUHFRXUDQWGDQVOHTXHOVHWURXYH O XWLOLVDWHXU 6DFKDQWTXHFKDTXHUpSHUWRLUHVXUOHV\VWqPHFRQWLHQWOHVILFKLHUV.SRLQWHW.. SRLQWSRLQW UpIpUHQoDQW UHVSHFWLYHPHQW OH UpSHUWRLUHFRXUDQWOXLPrPH HW OHUpSHUWRLUH SDUHQW LO H[LVWH SOXVLHXUVFKHPLQV UHODWLIVGpVLJQDQWOHILFKLHU notesgdqvo H[HPSOH 5pSHUWRLUH FRXUDQW &KHPLQ UHODWLI FRUUHVSRQGDQW KRPH KRPHZLOO\ KRPHZLOO\FRXOHXUV KRPH ZLOO\QRWHV QRWHV QRWHV KRPHZLOO\QRWHV WPSKRPHZLOO\QRWHV 3RXU XQ PrPH UpSHUWRLUH FRXUDQW /home LO H[LVWH SOXVLHXUV FKHPLQV SRVVL EOHV DXVVL DEVXUGHV VRLHQWLOV FHWWH GHUQLqUH PDQLqUH GH GpILQLU OH FKHPLQ UHODWLIDXILFKLHUnotesSRXUUDrWUHHPSOR\pHGDQVGHVVFULSWVVKHOOORUVGHOD FRQFDWpQDWLRQGHSOXVLHXUVYDULDEOHVSDUH[HPSOH 3DU FRPPRGLWp LO HVWSRVVLEOH GH VXSSULPHU OH./ DX GpEXW G XQ FKHPLQ UHODWLIDLQVLOHFKHPLQUHODWLInotesHVWpTXLYDOHQWj./notes 3DUH[HPSOH [willy]$ pwd /home/willy [willy]$ ls notes notes [willy]$ ls./notes./notes [willy]$ ls../willy/notes../willy/notes