.. -_ BIEULE.. '.- TO cmrc va BOAT DONG... CONG TY CO PHA.NVAT LIEU xay DUNG va chat D6T DONG NAI "... DONG NAI BUILDING MATTERIAL AND FUEL JOINT STOC

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ".. -_ BIEULE.. '.- TO cmrc va BOAT DONG... CONG TY CO PHA.NVAT LIEU xay DUNG va chat D6T DONG NAI "... DONG NAI BUILDING MATTERIAL AND FUEL JOINT STOC"

Bản ghi

1 .. -_ BEULE.. '.- TO cmrc va BOAT DONG... CONG TY CO PHA.NVAT LEU xay DUNG va chat D6T DONG NA "... DONG NA BULDNG MATTERAL AND FUEL JONT STOCK COMPANY. CONG TY CO phan VAT LEU Xly. -.., va chat B6T BONG NA DUN(;.Thang 10/2018

2 MODAu. NGBlA cae THUAT NGO' TRcONGDEU LJ;: f)i~u 1. Giiti thlch tn(l?t ng(i". TEN 11NH thtfc, TRl,J so, CH NHANH, VAN PHONG HJt.-D~N, T 0] H~N HO; e<)ng V~ANGU'OlD~ D$NTHEO PHAp LU~TCOA CQNG Y f)i~u '. Ten, hlnh tlure, tru sa, ehi nhanh, van phorrg d~i di~n va thai han ho. t dqng cua Con. ty Di~u. Nglf6'i d~'idi~n thea phap lu~t ella Cong ty. MV TEU, PH~M VKNH DOANH VA HO~TB(>NG CUA CONG T' V. f)i~u. Muc tieu hoat.dong ella Cong ty Bi~u. Pham vi kinh doanh va heat dqng ella Cong ty V0N BEU Le, CO FHAN, co DONG SANG LAp Di~ll 6. V6n di~u ~,05 phan,e6 dong sang.l~p DiSu. Chung tlh~n c6 phi~u )i~u 8. Clurng clrl ch(rng khoan khac rv" uleu C 7. '01 nuyen ~ nh uong eo~ plan A' DiSu to; Tim h6i 06 ph.n Mt;JCLVC co Au TO cmrc, QuAN TR va KEMsoAT f)i~u 11. C(J cau t6 chrre, quan tr] va kiam soat v. -- V. co ONG va D~l H(H DONG co DONG BiSu 1 Quyen ella c6 dong Di u 1 NghTa vu ella e6 dong A D 14 f). h'",.~. l ;,A leu,.' ~ 91 oong eo dong fji~u.15. Quy~n va nhi~m V\ cua Dl,lihQi d6ng c6 dong f)i~ll 16. )~idi~n thea ul' quysn DiSu 17. Thay d6-i cac quy~n Di8u L8. Trieu t?ph9pi chuang.trlnh hqp va thong baa nqpe)~i hqi d6hg CAf q{1g E>i~u19. Cac dieu ki~n ti~hhanh hqpd~i hqid6ng sa dong Di~u:2n.The'th(rct.i~nhiUlh hqp vabi~u quyet t~i cuqc hqpf)~i hqid&ng c6 dong, Di~'u21. Th&'n~ qua quyst dinh eua D~i hqi dang c5 donr Dl~u 2 Thdm q,uy8n va the: thlr:cjayy ki~l1c6 dong b~ng van ball de thong qua quy6t dinn c~a,li hqi d3:tlgttl-.dong DiS 2 Bien bajl hqp D~i hqrd'fmgc6 dong Djet.24.Yeu cau nuy bo. quy t djnh elm. f)~ih9i d.engc8 dong 2

3 V. H(:)lf)ONO QUAN TRJ V. X. f)i~ll 25. Ung eii', ds clr thanh vien HQi dang quan tr] f)i~l 26. Thanh ph~n va lhiqrn ky cua thanh vien HQi dang quantr] Di u 27. Quyen han va nghla vu cua HQi dang quan ttl Diau e8. Thu lao,ti~n luang va tq'ilch khaceua thanhvien HQi d6ng,quan tr] 0i u 29. Chutjch HQi dang quan tr] D18u 30. CUQc hop eua H<i>i dbng quan tri f)ibu 3 L Cac ti~u ban thucc HQi dang quan tr] f)ibu 3 TL1l'ky'Cong ty,oam E)O,C(TONG GAM DOC) v). NOU'eJ DEU HANH KHAe f)i~u 33..T6 chfr:cbq may quan y Di u 34. Ngiroi di~y hanh doanh nghiqp f)"~ 35 B~ " x hlem h'a, ~ h O oj. A'~ (T~ 'J. - reu '. 0 n nem, mien nr rem, n rem V,! va quyen an cua.ram nee ong.gtam, d'~) oc: BAN KEM sokr DiAl! 3Q, tj'ng cu, d cli Kiam scat vien f)i~l 37. Ki~m soat vicn f)i~1 38. Ban ki~m so at X. TRACH NH$M CLJA THANH VEN HODONG QuAN TRr, K.EM BoAT VJ.EN; GA.lY1DOC (TONG GAM DOC) va NGU'CH DEU HANH KHAc Xl. X. X. f)i'au 39. Tracl! nhi~m can trqng Dieu 40. Trach nhi~m trung th\fc va tn\nh C!:lc xung dqtv8 Di,~u4 J. Tnlcllnhi~ln v~thiqt h~i va hbi thu'('jng QUYEN E)EU TRA SO SACH va HO so CONG TY Di~u 4 Ql!y~n di~ijtra s6 sach va hb sa CONG NRA:NVEN va CONG DoAN )i~u 4 Cong nhan vi en va cong doan PHA.N PHO! LQT NHUAN f)i~u 44. Phan ph6i l;>'inhu~n quy~n lq'i XV. TAl KHOAN NGAN HANG, QUY DV'TRO', NAM TAl CHiNH va CHE DO KETOAN f)i~u 45; Hi khoan hgan hellg )i~u46. Nam tai chfnh Hi u 47. Ch~ d<) k~ toan XV. BAO cao THU'eJNG NEN, BAo cao TAl CHiNH va TRAcH NHli;:M CONG BO THONG TN Di~u 48. Bao cao tai chfnh nam, Sal! thang va quy Di~u 49. Bao cao thll'o'llg nien '0',;0 u~,he ''10.~ 'iv c "~ ',' ' 3

4 XV. xvn, XV. CHA' ro:o'thoa T BON G va THi\:NH LV f)..l. ''l C' 1.. d' " t AA. ieu] 4. nam.trfjo~ u~ng ~i~u CHah~11ho~t d~ng fli.~u..:4.t.hatih 'y Xl~. G;tArQ1Y~T]~~l:[0H~PN:Ol BQ l?j'i~y '5.; ()rt\'i :q4-y8~ t~{mh.,chipneil ho. xx. BO $: i_ 6 va SU)\,DOl f>1e{j Lt: f)i~u 6. BiSu l~'cqngty XX. NoA (HU~(1LtJC. Dieu' 7,Ngay -hl~lh!e --1 4

5 PlAN MO BA.u Di6u ~ lh\y duoc thong qua theo quy~t dinh cua Dai hqi dang c6 dong tai dai hqi 16 chtrc - i. j.. van ngay H. thang H' nam H.. D1NH NGulA cae THU~ T NGU TRONG DEU Lll: lli~u 1. Giai thich thu~j ngly, Trong Di6u ~ hay, nhlrng thu~t ngu dll'ai day duoc hi~u nhu sau: a. "van diju W' lit tang gia trj menh gia ca ph il da ban ho~c da duoc dang cy rnua khi thanh ~pdoanh nghi~p va quy dlnh t~i mau 6 Di8u ~nay; b. "L(if tloanh nghifp" la Lu~t doanh nghi~p ngay 26 thang 11 nam 2014; c. "Lu(it cluing khodn" la Luat chjmg kboan ngay 29 thang 6 nam 2006 va Lu~t sira d6i, cba sling nlqt s6 di~u cua Lu~t chirng khoan ngay 24 thang 11 nam 2010,; d. e. f. g. h. 'ingay thqlz l(ip" la ngay Cong ty duoc dp Gidy clnrng nmn dam ky doanh )ghi~p (Gifty ch(fllg nh~n dang cy kinh doanh va cac gi y t6' co gia trj tuang du'ong') ran d u; "Nglr(ti t1i~llh(urh doanh nghifp" la Giam dbc CTl>ng giam dbc), Ph6 giro) abc (Ph6 t6ng giam dbc), K~ toan truong, va ngaoi di6u hanh khac theq quy djnh cua Di u ~ cong ty; "Ngu'o'ico liell quan" la cn nhan, ta ehuc duq'c quy djnh t?i khobl 17 Di~u 4 Lu?t doanh l'lghi~p, khoap 34 Di~u 6 Lu~t ch(rng kh0l111} "cci (tong un" l?t c6 dong ouq,'e,quy ctinh t~ikhp 1l9 Hl~\1 6 Lll~t cherng khoan; "The)'ih(lll ho(li tl~ng"1ftthai gian ho~t dc;mg eua Cong ty dlj'!;>'cquy djnh t?i f)i~1,l 2 Dieu ~ Rf\y va thai gian gia h~n (n~u co) duq'c D?i hqi d6ng ell dong tlll;! Cong ty thong qua b~ng nghi quyst; - "Vi~tNam" nmr&c CQllghoa XahQi Chll nghta Vi~tNam; Dja ban kinh doanh: c6 nghta la lanh th6 Vi~t Nam va mrac ngoai. Trong Di~u ~nay, cac tham chi8u t6i mqt ho~c mql s6 quy djnh ho~c van ball khac bao gam ca nhu'ng sfradbi,ho~c Cae tieu d.~ (chu'ang, van ban thay th~. di~u eua Di~u l~ nay) c1uq'cslr dl,mg nh~m thl)~n ti~n cho vi~e hi~l1lqi d ling va kho{lg firlh 11lJ'arlgt6'i nqi dung ella Dieu r~n~y. TitN, HNH THtrC, TRlJ sa, CH NHANH, VAN PHONG D~llJ;N, THa Hk\N HO~T DQNG va NGUO D~ DljJ:NTHEO PHA.P LU~T CVA CONG TV Di~u Ten, hlnh l. tr Ten Congty thu'c, h'\1 si'r, chi nhanh, van phong <l~idi~n va tho'j h!,lh ho!,lt dqj1g ciin Cong Ten Cong ty vist b~ng ti~ng Vi~t: CONG TY CO PHAN V~ T UF;:U xa Y D)'NG va CHAT DOT DONG NAT Ten Cong ty vi~ttk CONG TY CP VLXD va CHAT DOT DONG NAl Ten Cong ty vi~j b~ng ti~ng Anh: DONG NAT BULDNG MATERAL AND FUEL JONT STOCK COMPANY Ten Cong ty viet t~tb~ng ti~ng Anh: DBFt 5 61 ill la' _\T 3N ~ ',.d xi, :A't' :01.,.r. "' ' ~~

6 4. 5. Cong ty hi. eong ty e6 phfrn co tu each phap nhall phu hop-vel phap hl~t hi~ hanh ella Vi~t Nam, T'~s 'dang ky ella Cong ty hi: Dja ell tru so chlnh: sa 255B, duong Pham Van Thudn, phlfollgtan Mai, hanh ph5 Bien Hoa't1llh D6ngNai, Vi~tNam Di~1l hoai: (0251) (0251)3 822 ) 16 - (0251) Fax: 0251) ,a.l: tong ty co th~ thanh ~p chi nhanh va van phong dai di~ll t\1i di~t ban kinl doanh d~ thuc hi~n dac muc tieu hoat dqng ella Cong ty phu hopvoi quy~t djnh ella HQi 6ng quail tr] va trollglphl,lfn vi lu~t phap cho phep, Trll' ~~.i~ehfin~~'th~l,ltdqng.tl'u'octhoi hal,lnth~o k~lo!\n'2 ~t~;t~5 ho~c'gi~ h~n ho{\~d(m~ theo Dleu 53 f)leu 1((nay, thol han hoar dqlg eua Cong ty bat dau tu ngay th nil ~'pva h\ vo thoi h~n. l:li81l Ngu',j d~i di~n theo phap lu~t ctia Cong ty. Cong fy c6 lnqt.ngu:oi dl.\idi~n thea phap lu~t. 4. a. b. c. Giam ClBe la ngll'oi dl;lidi~n thea phap lu~t eua Cong ty; QlY~ hl;lllva nghta '11,1 ella nguoi dl;lidi~n theo pmp.l~t:ngll'oi Q,l;lidi~n tit 0 phap lu~t eua Cong ty la eil nhan dl;lidi~rt eho doanh nghi~p tl1l,l'chi~n cae quy811va nghta V\l pilat sinh tug;.o,..' ic,.heu,a).d,o"a~h.n~~i~,',p".d~~ d;~ cho doanh ngl"',~p,voitu,' e,a.eh nguytn,do:n, bi_don, ngtfo'! c6 quyen ql, nghra V,lien quan tmae Tr(;mg tal, Toa an va cae qu~~n va ngllla V\ khae heo guy djnh eoa pmp lu~t, cae quy~n va nghta Y\l kh{tc thea eh(re da h quemy trong C5ng ty NgU~ d~i d i~n theo pha.p lu~t ella doanh nghi~p c6 tr8eh 'lhi~m sau day: Thl,l'c hi~n cae quy8n va llgh1a W duq'egiao mqt each trung tlwe, C n trq"n, t6t nhat nh~m pao d m Q'ileh hqp phap eua Cong ty; Tl'unJ tlh\nh '{ol lq'ifeh eua doanh nghi~p; khong slr d\l1g thoilg tin, bl qu ~tj co hqi kinh doanli cpa (i:;ongty, d10ngl~m d\l1gdia vi, eh(re V,va Slr dl,lng tai san eua "ong ty d~ ttl' qi hci~e ~11l,lcvl,.lqlteh. c.ua fa ebll'c,ca nh'~n kh~e; Thonk bao kip thm~~ ydu, eh{nhxac 'eho <loanh nghiep v8 vi~c ngu-oi d~i d'~'hd6 va nguoi c6 r~aquan olla hq' lam diu ho~c e6 ri6 phdn, phan van g6p ehi ph6i t~i c. e doanh nghj~p khac. Ngu~ d,~i di~n,theo pllap lu~t eua doanh nghi~p e,hill.tioaehnhi~11left nha dbi vai nhd'ng thi~t ~ieho doanh ngl1i~p do vi plwm ngh!a V\neu tren. 6

7 . MT)C TED, PH~M V KNH 'DOANH VA id~t H)NG eva CONG TV f)j'~u 4. M1}c tjeu hoat clqng etta Cong ty. Nganh, ngh8 kinh doanh cua Congty 11\: ST Ten ngallh, ngh~ kinh doanh Ma nganll Ban ~nhien lieu dqng co' trong cac cira hang chuyen doanh Chi ti~t: Xang, d~u, nhot, cac chat boi trdn. ( Chfnh) '02 San xu~t vat i~u xlly dung tlr (fit set 2392 Trong cay fill i1~mkhao 03 Chi tist Tr6ng cay cong nghi~p '~hai thac da, cat, soi, d t set Chi ti~t: Khai thac da..,. -, Ban buen nhien Jj~u ran, long, khl va cac san plulm lien quan OS, Chi ti~t: Ban buon xang, d~u, nh6t, khi d~u m6 h6a long va cac ch~t boi 4661 tron. Banlmol1 v~t li,~l)thi~t bj Uip d~t khac trong x y dung Q Chi ti~t: Ban buen v~t li~u xfiy dung Ban ed6 ngu kim, son, kinh va thi~t bi lap d~t kjrac trong xfiy dvng trong 07 cae clm hang chu.yen doanh ' 4752 Ch.i ti~t: Ban e v~t Ji~u xiiy d\mg 08 Nlu\ hang va eae dich V\ an u6ng ph\c V\ lrll dqng Chi li~t:nha hang, quan an, hang an ubng (khong bao g6,1tl kinh doanh quan bar va cae djch V,1 gial khat q6 kern khieu yu) 5,6J'O )~i y 0 to va xe eo dqng co'khac Chi ti~t: D<;liy Q to con (lo<;1i12 ch6 ng6i tra xu5ng) 10 Bao duo'ng, st'ra chfra 0 to va xe co dqng C(j khac Ban ph\1 tung va cac bq phan pl1l,1 trq cua Q to' va xe c6 aqng co' kme 4530 Ban buon nong, lain.s.an nguyen li~u (trlr g6, tre, nua) va dqng v~t s6ng Chi ti t: Ban buon nong San Han buon d6 dung l<hac cho gia dlnh 13 Chi ti~t: )6 di~n gia d~ll1g,den va bq den di~n B{m e hflllg hoa khac mdi trong oac elra hang chuyen doanh 14 Chi ti~t: Khi dati rna!l6a long, chdt d5t Kinh doanh bt d ng san, quy8n Slr d\lng d rthuqc chu sa 'huu, clru suodyng 15 ho~c di thlle Mvc He.u hcll;lt dqng CU,l.Gong ty Hi: Huy oqng va slr d\l1g d5ng v6n t6 hi~uqua nh~t, khong nglmg phat tri~n cac ngu5n \rc, cal ti~n ch t UQ'ng,nang CilO nang 1\1'cqmh tranh nhahl thaa man nhu dll ngay cang caoclla kmch hang, m\i thi~n di~u ki~n lam vi~t, 6n djnh ClQCs5ng cho nglfcii lao d{lng, baa dam qi ch hqp pl~ap ella cac e6 d.6ng va lan'l tron }g[lla V~ dbi v6i NhA llr6c. Di~u 5. Phl,l111 vi dnh doallh v~ hoi,\t oqng eua Congty 1. Cong ty duq'e ph6p ~p k~ ho~ch v.atien hanh t t ea cae ho~t dqng kinh doanh thea ngfll1h ngh8 clla Cong ty da duqe cong bb ti'eh Cang thong tin dang ky doanh nghi~p qu6e gin va )i~u 1~ nay, ph~1hqp vdi quy djnh cua phap lu~t hi~n hanh va tlwc hi~n cac bi~n phap thich hgp d~ d<;ltougc cac m\c tieu cua C.6ng ty. Cong ty c6 tha ti~n hemh ho~t d(>ng kinh doarrh trong cae nganh, nght khac dugc plulp lu{it 7, '...--

8 ." s. cho pl ep va diroc D1).ihQi d&ng e6 doilg.thong qua. V. VON D. U L~" CO PHAN, CO DONG SANG L~P Diau 6. van ibu l~.,c8 phall, c6.(long sang l~p. V6n d ~t l~ cua Cong ty la d6ng (Hai muoi ty bay tram chfn TuO'itam tri~ll d6ng) Tong.6 v6n dj~ll ~ cua Cong ty duoc chia thanh e6 phan v6'i m h gia la }.. ~, dong! 0 phan. Cong y e6 th~ thay dbi v6n ai~u ~ khi dtroc B~i h{li d6ng e6 dong thong> ua va phu hop voi ca quy djnh 'elm phap lu~t. Cac 06 ph~n cua Cong ty vao ngay thong qua meu ~.nay bao gam c6' philn h6 thong. Cac qlly~n va nghia vu ella c6 dong n&m giu duoc quy dinh t{tkf)i>~1l12~di~u 13.,'i~u t~nay. 4, Cong y co th~ phat hanh cae lo~i c6 ph~n tlu dai klulc'sau khi e6 Sir chap tin ~n Ctla n~i hqi d6ng..6 dong va phu hq'pv6'i cae quy dinh cua pllap u~t. C6 phrn ph6 thong plu\i OlfQ'CUll tien chao ban eho cae c6 dong li~n hfru tl eo ty ~ tll'ang (rng vti tsr ~ sa hcl'ucb ph n ph6 'thong eua h<;>trong Gong ty" trlf trucmg hq'. D\li hoi d6ng c6 dong quyet dinh khae. S6 c6 ph n c5 dong khong dang ky mua h4t s~dq (>id6ng quan tri elljcong ty qlly8t dinh. H(>i d6ng quan t1'i co the pmn -ph6i s5 c6 ph~n echo eae dbi tll'q:ng heo cae di~u ki~tl va each thuc ma HQi dang quan tri tilay Aphll hq'.. nhung khong dw;)'c.an s5 e6 ph n d6 thea eac di~u ki~n thu~n qi han so v6'i nhctng di8u l<i Anoil chao ban eho c' e6 dong hi~n holl tl'[1'trucmg hq'p c6 phan duq'eban qua S6' giao dic 1 ch(rng khoan thea p mang th(rc dall gi~. Cong y eo th~. mua c& phftn do ehfnh Dong ty (fa phat 11lnhthea nhc'rngeach thtrc dtr<;>'equy djnh hong. )l~u.w".i1ay Va phap lu~t hi~n hal'lh. C6 ph An do Gangly 111t1a~i ' c5 phi~u quy va HQ cfong qu{m trj eo-th~ chao ban theo nhci'ng d:ch'tb(rc phu hqp v6'i Lu~ chung khoan, van baln huang d~ll Hen quan va quy dii1h eua Dieu ~ nay. Cang y, c6 th~ pbat hanh dlc lo~i chtrng kho{11khae khi du'ge f)~i hqi d6ng 06 dong thong qua Y' phlj hqp vai quy djnh eua phap lu~t. Di~u 7. Chu' g nh~n c6 plii ll ' 1. C6 db.1g lja Cong ty ouvc dp ch'trng nh~n c& phi4u tuo'ng (tng yoi s5 e6!1 n va 10l;lic6 4. ph n s h(hi. C6.~h ~u.. la.~eh(t..ilag..... Ch.l.vd..O. GAong,(ty~phM~h.an,h, b~t t()an g... ~fi S~..hO~~ d.uo,li?ud:ifa~.lt.(r ~ac., nh~~ quyen sa hull m<;>tho~e m<;>tso co phan eua eong ty do; Co phleu pilat e6. ay du cae 11<;>1 dung t en quy dnh ~~i kh()4n 1 f)i~u 120 Lu~t doanh nghi~p. Trang thai wn pa rnqai (30) ngay k~ tt'r ngay n(>p d y dtl h6 S(f d~ u:ghi chuy~h qlly&n sa bchl C. phatl thea quj clillh eua C,6flg ty JlO~CfronK'thai h~n hai (02) thang (ho~c thai h~i1 khac t eo d.i~u knoan pluk h~l1hquy'djhh) k~ tcr ngay thanh toan day du ti~1mua c6 ph n theo n. tr qlly dlnh l~i plnrong an phat hanh e6 phi~u eua OO'ng ty, ngtr~i sa uu s5 e6 ph n duqc 'itp ehlrng nh~n c5 phi~,u. NguO'i s,6htu e6 phfin khong pmi m\ elm CO g ty chi phf in ehu'ng nh~h c6 phl~lf. Tru'O'tl. hqp ch(mg nh~n 136.phl~l bi mllt, bi huy ho~i ho~e hi 1m 116l1g, n uai s6' hfhl e6 phr~u 6 co th'&de. 1gbl dlrq'cckp ehtllg nh~nc6 phi~u in6'i voi' ki~n pi ai du'a ra bang 8

9 chimg v~ vi~c s6 hiru e6 ph n va thanh toan moi chi phl lien quan clto Cong ty, f>i~ll 8. C1~(rngchi chung khoan khac Chung chl'trai phi~u ho~e clurng chi chtrng khoan khac ella Congty ky cua pgmyd~i.di~n theo phap lu~t va daucua Cong ty. Di~u9. Chuy~ nliu'lfng ca,pilau duq'cphat hanh eo ehg' 1. T~t ca CJ1CC6 ph h duq'ctv do chuy8n nhuong t[u khi f)i~ll l~ m\y va phap lu~t co quy dinh khac. C6 phi8'u ni,em y~t, dang ky giao dich tl'en S6 giao djch chq n.g hoan du'q'cclluy~n nlurong thee cac quy dinh cua phap ll~tv~ chung khoan va th] tnrong chlrng khoan. C6 phdn chua diroc thanh to{1j1d~y dll khong dugc ehuy~n nhuq'ng va hu6:ng cae quy~h (;)'i; lien quan nhu quy~n nh~n c6 tltc, quy~n nh~nc6 phiiu phat Moh d8 fang v6n e8 phan ttl" ngu6n v6n eh(1 s6iu'u, quysn mua c6 phi6u mai chilo ban Vil cae quyah lq'ikhac'thea qu)' ", djnh eim phap 11:~t. :hl. f)~~u10. Th,u hih c6 pllan Tnl'~n1ghgp c6 dong ~hong thanh toan day au va dllllg h~n 56ti~n pl.uiitn;\d8 mll.~66 phi6v, HQi dang qulin trj thong bao va c6 quysn yeu d.u c8 dong d6 thanh tpan s6 tien call Sli cllllg v.6i Hii suftt tren khq{mtien d6 va lhu'llgchi ph[ phat sin'h do vi~c khong thanh toan d y du gay 'a cho Cong ty. Thong baa thanh toan neu tren phai ghi ro thai h~mthanh tmin m6i (t6i thi~u 1ft bay (07) ngay k~ tlr ngily gu'ithong bad), dja di~m thanh wan va thong baa plu\i ghi (0 tnrong hqp kh6ng thanh toanthea dung yeu cau,s6 06 ph n c1ma. thanh toan het se bi thu h6i.. Hc)i d6ng quan tri c6 quy n tim h61 cac,6 ph n chua thanh tmin d~y au va d(mg h~n trong tmong hq'p cae yeu du trongthohg bao neu tl'en khong duq'cthvc hi~ll. 4, c6 ph n bi tllu h6i auq'c coi la cac c6 ph n duq'cquy&n clulo bal) quy dlnh t~i kholll13 )i~l Lu~t doanh nghi~p. Hc)i d6ng qu{m tri co th8 tr\)'cti~p ho~c tty quy&n ban, tai phan phat theo nhchigdi~u ki~n va each thu'c ma HQid6ng qulin tri th y la phu hq'p. 5. c6 dong l~m giu' e5 ph n bi tllu h6i phili tw b6 ttf cach c6 d'fmg d6i v6i nhli'ng c8 phan do, nlmng v n phili-thanh toan [cfic khoan ti~n c6 lien quan] va lai pbat sinh thea ty ~(khqng qua 150% liii su t co ban do Ngan hang Nhl'l nu6c cong b6 vao thai di' m tm hai, thea quy~t dinh elta HQi d6ng quan.trj k~ ttl" ngay thu h6i cho d~ll ngay th\rc hi~n thanh toano HQi d6ng quan tri c6 toim quy~h quybt dinh vi~c cuong ch~ thanh toan toim bi? gia tr! p6 phj~llvao thai di8m thu h6i. 6. Thong. bao thl! h6i du'q'cgll'i d~n ngu'ai nim giil' c6 ph n bi thu h6i tm6c tho'i di8ru tllu h6i. Vi~c thu h6i vdn c6 hi~u lvc k8 ca trong tnl'ang hq'p.06 sai s6t ho~c b t can trdlig vi~c glri thong baa. V. CO cau T6 CRU'C, QUAN TR[ va UEM SOAT f)i~u 11. Co'du ta c11u'c, quan tl'j va d~msoat Co du ta, cht"cquan y, quim trj va ki8m soat ella Cohg ty bad g6m: 1 J:"\ ha' d~ AdA. u~1 Q ong co ~ng; HQi dang queln tri~ Ban kj~m soat/ban ki~111toan nqibqtlvcthuqc HQi dang quan tri; 9

10 4. V. Giaml.,!C (T6nggi{un co D dbc). NG va Db- H(H DONG CO DONG f)i~u 1 Quy n',cunc~ uong" " ", '. c6 do g la nglf~)'i.ehu sa hiiu Congty, 06 cac quy8n va nghia vu tuong (fng t leo s6 c6 phdn i va,lo~ c6 ~hlin rna ho sa hu'u '. C~ dong :bl chill tl",achnhiem v8 nq'va cac hla V~ tili san khac e a Cong ty trong pham V so vbn da g6p vao Gong ty. c6 dolg ph6 thong,c6 cac quysn sau: a. Tham c V' va pltat bi~u trong cac cuqc hop Dai hqi d6ng c6 dong va thuc h ~n quy8n bi~u qliy~t l'\i'~ tiep t~i 09'9C hqp 'f)~i hqi <fangd dong ho~c thong qua dai dl~n nrcc uy quy8n b. c, d. e. f. g. h. ho'~ed '\l'c' hi~ll b6 p'hi~u tlj xa; Nh~'n "6 t('c v6im(rc T~r do thee quy t dinh clla f)~ihqi dang 06 dong; huy~n nlllj'qng c6 phlin d~ dll'q'c thanh 'toan dliy dll theo quy dinh clla Di~u ~ llay va phap ~t!lien 11<11h; U'u,~ief mua e6, phi~u mcri chao ban t~rong.(f;1~av6it)d~ c.(6pl:lin ~h6th0n~ Xem thong in khong eh'fnh xac:, ' 'm "h;>~6'1~~~1; J~.t."tra e,u, ].1, va trfch J\le cae thong tn, hen quail den co dong va yel,'. cr U SlJ'a dol cae Tiep ein thong tin ve dailh sach c6 dollg c6 quyen d\l' hl;>p'f)~i'hqi dang c6 dotg; XelP j7t, tta c(i'u,trich J\lC ho~c sao dl\lp Di8u ~ cong' ty, bien ban hqpf). i h9i d6ng e6 dong v~ nghj quy~t f)~ih9i d6ng e6 dong;, Tl'lf'm~ hgp Conlrty giai th~ ho~c pha san, dirge nh~n m9t ph n tai sail COi ~i tuong t'rng v6'i ty t~sa ha-u cf> ph n t~i tong ty sall klli Cong ty o~thanh to~n cao khoa nq' (baa gbm ea ngh a V\ ng d&.ivo-lrih~ nu'&e, thue, phf) v~ thanh to,an cho CaG c6 oon'g n'~n gin' Cae,o~i c& plla kluk cuaccohg ty thea quy dinh cua plulp 1(~t;. J. a. b. c. d. doanh 19hi~p; Cac q r~nkhac, theo quy djnh eua phap lu~t v'a Di8u l~ )jay. e6.doj\lg ho~c nhom c6 Gong iarn giii ttr 10% t6ng s6 c6 ph~n pha thong tr len trong thai h~n nef tf,lc ft nhtt sau (06) thang c6 cac,quy n san: ' ~::: fi;u 6;:~:: ~Q~.~:ng quan trj hole Ban k[tm soatlheo quy djnh wm g Ungt~iDieu Yell cdell Hoi d6ng qllan tri th\fc hi~n vi~o tri~u t~p hqp J)~i h9.i d6ng 06 don theo cae qlly djnh t~- f)i~u 114 va t>i u 136 Lu~t doanh nghi~p; Ki,tm,1'a, ~va ~lh,~,.~h',n, sao.11o~~~an, tr~ch Ad,~, n danh sach clk (;6 dong C, 6 q,uy[~n tham dv va bj'eu q~yett~' tugq hl;>pd{ll hqdong co. dong; Yeu ~iuban d~m soat ki~m tra t&ng vftn. d8 c\l the lien quan Clan qui'm y, i8u lu'mh ho~t o9ng ~ua Cong ty khi xet thay ~lin thi~t. Yeu,cliu phai th~ h,i~n b~ng van Q n; pluii , ten, di ' chi thuong,tr(l" qu6g tich, s6 Th6 can cu6'c cong dar, Gid-Y chfrtlg tnin,l nhan dan, H chi~l o~c ch(mg tlwc ca nban hqp phap,khac dbi vai c6' tf&qg 11\ca nh'an; te 1, ma s5 doanh nghi~ ho~e s6 quy8t djnh thanh ~p, dia chi ttv ~6;chinh d6i vai 06 doo& 1ftt6 chti'c; sty ll'q:jlg ~6ph 'n Yft,thoi di~m dang ky:c6 phlin 'Clla t\l'l1g c3 dong1..t6ng sa c6 ph nella ea 11hl'>m 10

11 :r,"',. a. b. c. d.., a. b. c. c6 dong va toy r~ sa hflu trong tang s5 c6 ph n cua Ceng ty; V~tl da'c n ki~rh tra, 'l1ne dlch ki~m tra; e. Cac quy6n khactheo quy djnh cuaphap lu~t va Hleu ~ nay. fli~u1 Nghia VJ cua.c6 dong c6 dongph6jnong <:.6 cac nghta vu sail: Tuan thu Dii~l ~ cong ty va eac guy ch nqi bq oua Cong' ty; chap hanh qlly~t dinh cua )~1 h(>i d6ng c6 dong, H(>i d6ng quan trj. Tham du ClQC hqpf)~i hqi d&ng c6 dong va thuc bi~n quyan bi~u quy t thong qua cac hlnh thuc sau: Tham d.~ va bi~u quyettnrc ti~p t~i CUQc19P; Uy q!lyen eho nguqi khac tham dt;r va bi~u quy~t tai cuqc hop; Tham d~1'va bi~u quyat thong qua h9p trlle tuyen, b6 phitu di~n t(1' hq~c hlnh thire di~h t(1' khac; Giri pl1i u bi~u qlly t d~n cuqc hqp thong qua tim, fax, thu di~n ttt. Thanh toan tien loua e6 phan da dang ky mua theo quy.djnh. Cung c~p dis chi chinb xac k11id~ngky mua c6 phan. Haan thanh cac nghta V,) khac th'eo quy djnh eua phap lu~t hi~n hlmh. Chjll trach nhi~m ca, nlu1n khi omn danh Cong ty drrai inqi hlnh thite d8 th\fc 11i~ilmQt trong cac. hanh vi sall day: Vi ph~1tph~p L~t; Ti~n Mnll kinh doanh "han kh1g; va cae giao dieh khac d~ tu gi hq~cph1,lc V~ gi feh cim t5 eh(rc, ea Thanh toall cae khoal1 fig ehua d~n h~n tmac cac rui ro tai chfnh dbi vai Cong ty. f)j~u 14. )~i hqi dang c& dang L D{li hq'i d6ng cf, dong J~ co' quan co thfim quybn cao nh.t cua Cong ty. l~ih9i cf, dong tlnn'mg nien du'q'ct6 clute mai nam mqt (Ot) ~n. )~i hqi 06ng ea"dong pmi hqp thuong nie.n trong thoi h$n ban (04) thang k i(r ngay k~t th(t.c nam (ii chfnh. a. b. HQi d6,ng q~aj1 td tri~u t~p hqp f)~i h(>i d6ng cf, dong thuang nien va 1\'aehQ1dja: di~m phu hq'p, )~i h9i d~l1g cf, dong thmyllg nien quy~t djnh nhll'ng v n de thea quy djnh cua phap l.u~tva E)iSlll~ eong ty, q~e bi~t thong qua bao cao tai chfnh llam va d1,l' (oan ehe -lam tai chfnh ti~p theo. Truong hgp Bao cao ki m toan bao cao tai ehfnh n~m cu.a eqng ty c6 yae kh081l ngo~i trtf trqng y u, Cong ty c6 th8 mai dl;li di~n co.ng ty ki~m toan d e ~p dv hqp D~i h(>id6ng e6!:i.ong tlmang nien d8 giai thfeh cae nq'idung lien quan. H{>id6ng quan trj phai tri~u.t~p hc;>pf)~i hqi d6ng c6 dong bat thm)'ng trong cae truong sall: Hi?i d6ng quan trj xet thay cfin thi t vllq'i feh cua Cong ty; B{1Ocao Uti chfnh quy, sau (06) thang ho~e bao cao t.ai clhnh nam da. duq'c ki&m toan phlll1 anh v5n eh\) so' hu'u oa hi mat mqt mia (1/2) so vai s6 d l ky; C. S6 thrlllh vicn HQi d6ng quan ttj, thanh vien dqc ~p HQi d6ng quan tti, Ki~rn soat vien it hq'p

12 d. e. f. 4. han s th",h vien thee quy din!1 ella pha~ lu~t hooc s6thanl1 ~ienh~i d6ngi uan tr] hi giarn ql:a 91 p!;an ba (1/3) ~so~61so tha~h vl~n qu: djnh ~~ )1~U~! n8o:;. A 11 'A A Co d ng hoac ~h6m co dong,quy dinh t,;11 khoan 3 Dieu 12 Dleu y nay yeu au tneu t?p hop Dai h i dang c6 dong. Yeu cau tri~u t~p 'hop E>\lihQi d6n;g c6 dong phai au' c the hi~n b~ng van b n, trong d6 neu r5 ly do va muc dlch cuqc hqp, c'6 do chfr ky cua! c c6 dong lien quan 10~Cv5n ban yeu cau duoc ~p thanh nhi&u ban va t~p hoop dll chfr ky \ ua cac c6 dong c6 lie quan;, Ban 1 iem soat yeu cau tri~u t~p CUQChop n u Ban ki6m soar c.6 y do tin tuong r~ng cac thanh vien H9i dang quan trj hd~c nglfaj di~1,lhfmh khac vi plwm nghiem tl' 19 cac nghta V\l ella h ' thea Bieu 160 Lu~t doanh nghi~p ho~c H i <fangquan tl'j hanl1 ctqn ho~c c6 )' dinh hfmh Clle twang 9ng ngoai ph?m vi quyen h~n C.llaminh; hq'p kllac theo quy dinh ella plulp lu~t va Di~u ~ nay. Tri'~U t~p irqp.d~i hqi d6ng c6 dong bat tl1u'()'j1g H. Hoi.d ng quan tl't phai tt'i~u t~p hqp D!,lihQi d611gc6 (long trong thai h!,lll ba 11tre),j [30] ngay k~ tlr 19f1ys6 thanh vien HQi d~ng quan tri, thanh vien ~d c J~p HQi.dang qu n trj ho?c Ki6rn soat 'i n oon ~i nhtr quy djnh t:;!idi~llt c khoan 3 f)l~um\y.hd~cnh~p dl! 'C yeu cdll quy djnh. i (ti~m d va diein e khoan 3 Di~u il'ay; b. T'U'()'Jg hq'p HQi dang qmin uj khong tri~u t~p hqp f)\1i hqi dang c6 dong t eo quy dlnh t~i.di~m khoan 4, E>jeu m\y thi trong thai h~n ba mu'o'i(30) J1gay ti~p theo,bal ki~m soat phai thay,. h~ HQi dang quan trj tri~u t~p hqp D~j hqi dbng c6 dong thea guy jllh tlili kho811 5 f)i~u 36 Ll~t do.anh nghi~p; c. Tnr()' g hgp Ball ki~m soat khong tri~u t~p hop fj?i hqi d~ng c6 dong theo ct y djnh t~i diem b kho n 4 Dieu,nAy thl trong thai h\ln oa mu'oi (30) ngay ti p theo, c6 dpj1' ho~c nh6m c6 dollg 6 yeu cali qljy djnh t?i di~m d kh08n 3 Dieu nay co quyen thay tht Hjd dang quan tri, Ban 1i~m sqat tri~u t~p h9p D?i hqi d6ng c6 dong theo guy djnh t~i khoan ' Di~u 136 Ll~t f)i~u 15. QU doanl' nghi~p. Tron,trttb'ng h,q'p nay, c6 dong ho~c nh6m c6 dong tri~u t~p hqp D?i hqi ~ng c6 dong c6 tl:r~ d. 'ng...,..h.~c.a qu.... a.n.'.~a!l.~... ra qut t d:lnh cuah!}.l hc)1dong co dong. Tat c~ ch r.!1 phi cbo vl~e trt!(ut~p.'a tjen h~nh hqp fjl,li h~i dang c~ a~ng dlfg8 Cong ty h.oan l~i. Chiphf nay k.h6.ng bao gam n lu'ng chi phi do cb d6.rg chi tieu khi tham d...cllqchop D?i hqi d6ng.c5 d6.i1g,k8 ca chi phi a 6 va di?i. ky~kiril\do~i1h..gi..a.(m..sa..t.'. t.....h... tv.'.thu..~...1c.t.'.~".!ut!p..,~t.itl1..~anh...hqp va. ~nva nhj~rnvl}. ena D~i hqi dang c6 dong, D?i hbj d5ng cf>dong tlmang nien co quyen thao lu~n va thong glfa cac van ~ sau: a. Baa dag tai chfnh riarn cia du'gc ki8m toan; b. Bal) Jao cua HQi d~,~g qu~81' trj; c. Bao Jao eila Ban klem seat; d. K hj?ch phat tri~.1ilg~n h?n va d~lih?n cua Cong ty. 2, D?i hbi dang c6 dong thuo'ng nien va bat thuang thong qua gtiy~t di)lh v~ ca van d sau: a, Tilon qua bao eao ta:i chiflh nam; h. M(rc 6' two thanh toan hang nam cho rn6:! lo~i c6 phfrn phll hgp v6i Lll~t oanh nghi~p vir 12

13 , e, d, e, [, g, h, cac quy~n g~!1!ian voi loai e6 ph n d6, Mrrc c6 tuc nay kihong cao hail rmrc rna HQi d&ng quan tr] d~ rrgh] sau khi eta tham khao y ki~n cac c5 dong t?i cugc hqp'e)lilihqi d'5ng e6 dong; S5lu"Q'ng thanh vien HQi d6ng quan tr]; Lua chon cong ty kism wan dqc l,~p; HAv, l11i811nlri~m, hai nhiem vathay ths thanh vier! HQi d(~ng quan tr] va.ban ki&m soat; Tang sa ti~n thu lao cua cac thanh vi.en HQi dbng quan tl'i ya Bao cao ti~n thll lao cua HQi d6ng quan.tr]; B6 sling va sua dbi )i~u lq cong ty; Loai c6 ph n va sa luong c6 ph~n mol duoo phat hanh d6i vel m6i loal c6 ph.an va vi~c chuy8n nhl(q'ng 0.6 ph n ella tmnh vien salig l~p trong vong.ba (03) nam dau tien k8 ttl' ngay thanh ~p; i. Chia, lachi hq'p nhat, sap 11h~pho~c chuy8n dbi Cong ty; j, T6 chlrc?i va giai th8 (thanh )') Cong ty va chi djnh ngu()'i thanh y;. 111, B. 0, 3, Ki8m ra va Xl)' y cac vi phlilrn Cl'laHQi d6ng quan tri, Ban ki8m soat gay thi~t wi cho Cong ty va e6 dong; Quy~t djnh giao Cong du'q'cglli trollg bao cao h\i chjnh ky gan nhat dli duq'c kism toan; dleh d; u ttr/ban sa tai san c6 gill td ll' 35% tro' len tfing gin tr! tai sail clla Quy~t djnh inua {\itren 10% t6ng s6 c6 phan 'pmt hanh c;ua m6i lo~i; Cong ty k,y k~t hq'p d6ng, giao djcb voi nhong <t6i tu'c,mgduq'c quy djlih tlili kboan J E'!i~lr 162 Lu~t doanh nghi~p v61 gia trj b~ng ho~c 16n hall 35% t6ng gia trj tai san clla Cong ty dlfq'c ghi trong bac cao tai chfnh g n l1hat; Cae van d~ khae thea guy djnh ella phap lu~t va Di~u l~ nay. C6 dong kh6ug auq'c tham gia b6 phi u trongcac tmong hqp sau day: a, Thong qua cac hq'p d6ng quy d jnh t{ii khmlll 2 f)i~u nay kill ct, dong d6 h.o~c nglrqi e6 U&i1 quan t6i c6 dong do e'! m9t ben eua hq'p d6ng.; b. Vi~c lllua?i c6 phfrn.cun c6 c16ng d6 ho~c cl'ja ngu'clie6 lien quan t&i c6 dong <:16telr tnrang tgp,vi~.c mua ~i e6 phat) dtrq'o th\re: hi~n!trollg (rng val ty ~ SO' hull c[ia tdl c(l cae c5 dotig hq~c vi~c mlla llili duq'e tl1\'c hi~n {hong qua giad djch kh&p ~nh tren So giao djch ch(rng 4, khoan ho~c chao rnua cong dlai.thea quy djnh eua phap lu~t. Tdt ca cae ngh! quy6t va cac van ds da augc dun vilo ch(j'()'ng trlnh hgp phai dlrq'c dlra ra thad lu?n va bi~u quy~t t~icuqc iqp D{ii h9i d6ng c6 dong, Di~u 16. f)~i di~1l theo-uy quy~n 1. Cac c6 dong c6 quyen tham dv cuqc hqp f)~i h91 dang cb dong theo quy djnh eua phap [L1~t c6 th~ tly quyen ChD ca nhiin, t6 ch(rc d{ii di~n tham d\t, Tmong hgp c6 nhi~u han m9t ngm'yi d{ii di~n theo uy quy~n thl phai xac djnh C\l tiis 86 c6 ph~n va s6 phi~u bali dlj'(lc lly qlly~n cho m6i nguoi ctlilidiq1. 2, Vi~e uy quy~n cho ngm)'j d~i di~n d\f hqp D~i hqi d6ng 06 dong ph Ai ~p thanh vlin han thea m u cua Cong ty \la phai e6 oher <y thed quy dinh sau d&y: a, Tru'ong hq'p c6 dong ea nilaj) la ngu'oi tly quy~n thl gi~y tly quyen phei e6 cha' ky Clla c5 dong d6 va ca nha'n, nguoi d{ii'di~n thed phap ll~tcua t6 ch(l'c allvc uy quy&n d\f hqp; 13 ~.7.." '.

14 b, c, 4. a, Trtro g hop c6 dong t6 chtrc i nguol uy quyan thl giay uy quysn'phai e6 c Q' ky ella ngiroi d~i d ~n theg uy quysn, llguoi dai di~n theo phap lu~t cua c6 d5ngt6 chtrc v ca nhan, ngll'oi d~rdi~n theo phap lu~t cua t6 chirc dw)'c uy quysn du hop; Tron tru'ollg:hq"p <hac thl gi~y uy quyan phai co chfr ky ella ng~ro'idai di& thea phap 11~t cua c dong va ngu'lji duoc uy quysn d\1'hqp. Ngu. i dircc lly ~uy~n du hqp Dai hqi d60g c6 'dollg phc\i n,qp van ban uy q~ ~n khi dang ky dr.r h,. t'j'q'c kill vao phong hqp.., Tmol g hop lu~t su thay m~t cho nguol uy quyen ky giay ch dinh ngu'o'j d i di~n, vi~c eh! dlnh gul1i, 'd~i di~n (rang tmong hgp: nay ch duq'c 'coi h\ c6 hi~u 1\l'c n~ gi, y ch! dlnb ng,u'o' d~i d;i'~11' d6 du'qc xuiit trlnh cung vai giay uy quysn eho lu~t SU'(he tnr6c d6 elm-a dang ''1 v6:icong ty), TrL' t ucrng.hq'p guy djnh t~i khoan 3 BiSu n~y, phi~u biall quyet Clla ngu'lli dtr<;xclly gliysn d\r h p trong plw11\rj allvc lly quy&n v n c6 hi~u ~rc khi xai'ra tn<)t frong cae tnrcmg hq'p SHll djy~, '.), dl{ ~t b'. l' 1 ). h 'da 1 x b' ~" '}" ' Nd:1;LtYquyen, Gte. 1 wn Cle n.ng VC L.n V all SV,0.0 ' tnat n ng VC Lan1 V b, ~, Di~u NgU'o' lfy quy~ndahuy b6 vi~c ehldjllh tly quysn;, NgUO'tllY quy&n da"lniy b6 th~m quy6n eua nglrai thl;l'c hi~11vj~c t'ty quy6n, Drall. loan mly kh6ng ap dl,lllg trong tr~ang hqp tong,!y nh~n du'q'cth6n'g b 0 v~ m9t frong cac s~' ~~..~l :fen ~rlr6c gilykhai m~c cuqchop D~i h9i d&ng eli dong ho~c tnt c kh i cuqchqp dll'q'c nc;;u t~p ~. 17. Th11y dffi eac Vi~c hay dm ho~c htly b6 Cae quysn d~c bi~t gail!i6n vai mqt lo\,i c6 ph 1 Ull doi 06 hi~u ~rc kl i dli'<;)'oe6 dong n~m gifr it nhfit 65% e6. ph~n ph8 thong tham d.\1'hop hong qua d6ng thai uqc c6 d6ngn~m gict t nhat 65% quy&h bi~u'quy~tcua lo{!i e5 phfrn uu dai neu tren bi~u. uyet thong qua. Vi~c t6 chue cuqchop eua cae c6 dong n~m giu' m9t o~i c6 phfin uu da! d. thong qua vi~c thay d6i quysn ~ell tren ch! co gia trj khi e6 tbi thi~u r ai (02) c6 dong (ho~cd~i di~n duqe uy quy6n,cua hq) va n~tn gi(i' t5i thi8u m9t phan ba (1 3) gia trj rt1~nh gin:c ' a cae '05.pb&ttlor,\i d6 da pmt hanh. Truong hqp kh6ng c6 dt) 56 d~i bill nhu' nell tren thl CU'j C" hop duq'clta cht'l'c ~i trong vong ba muai (30) ng~y sau 06 va nhu'n nguoi n~m gig: c6 Phfll thuqc lo~ld6(kho,ng ph\! thuqc vao s5 hiqng nguai va s5 eli ph n) (> m~t trvc ti~p 2, h~~e t~o:n_gqua,q~i~cl.i~:ldu:~c11y,quy.~~n~6u dug~.co!la. ~u s5 ltgng,d?i.bi U y~~.c~l't..~?i cac.,c QC hqp eua co dong nam glu' co phan uu dlil net! tren, nhcfng ngll'al n n gm co phan thuqc 10l;lid6 c6 m{it tn,rc ti~p ho~c qua ngu'aid~i di~n e6 th~ yeu cau b6 ph'eu kn, M6i c6 phail JUigJ(j~i co quysn bi8u quy~t ngang b~ng, nhau t(iicac cuqchc;>pnell tr,n. T,':llt.~c.tie,~n.}anl.lC1l0C~~~ h~p. rj~ngbi~tnlm v~y dugc th\1'c hi~jl tuong t\1' i e,k quy djnh t~1 )~U 1.9 vajd1~u21 Blell ym\y. Trir k li cac di~u kho8n pha:t hanh eb ph' n qliy djnh khac, cao quy~n d~c b ~t g&n H61lvai cac' lil;li 06 ph hc6 quysn Ull dlil d6i vai m t s6 ho~c tkca cac vkn d~ lie quan d~nvi~c phan fh&i:h;i:inhu~ri ho~e tiri san cua,c6ng ty khong bi thay o6i khi Cong ty hat hanh them c'(ic c phan cung lo~i, 14

15 L Bi~u 18. Tri?u t~p hqp,chuong trlnh hop va thq.ng bao hqp D~i bqi dang c8 dong. H~i d6ng quan tl'ltri~u t~p hop f)~ih~i d6ng c6 dong ho~c cuqc h9p f)~i h9i d6ng c.6 (10ng duqc tri~u t?:p theo cac tnrong hop quy djnh tai di~ljl b hq~c di~ni c khoan 4.f)i~,l 14 f)i~u ~ nay, a. h. c. d. e. f. g. a. Nguoi tri~u t~p hqp Dai hqi d6ng c6 dong phai thuc hi~n cac cong vi~c sau day:.l Cl bi d h.( i d'a d' d'}' k'a, '' ',' b".l tt t. f), A,' d" )...tea iuan r an sac 1 co ong' 1. leu, ren t' lam gla va reu quye. ~ '~ 1Q. ong co aong. Danh sach c6 dong e6 quyan d\r hop D~i 119idAng e6 dong dmle ~p khong s6m hem nayn (O ) ngay tnf6e ngay gui thong baa mal hqp >{lihqi d6ng c6 dong; Chudn bi chmmg trinh, nqi dung- d\ii h(>i; Chufin bi tm liqu chodlili hqi; D\f tl~ao nghi quy~t )?i hqi deng c6 dong theo nqi dung dv ki&n cila cuqc he;>p; Xa~cdirth O,)O'igian va dia di~m ta ch('cd{li hqi;. Thong baa va gui thong bao hqp f1~i hqi d6ng e3 do,ng eho t~t CR cac e6 dong c6 qlly~n d\i' hqp; Cat cqllg vi~,ckhac pll\lc VJ dl;lihq. Thong baa hqp f)?i hqi dang e6 dong du'gc gui cha h1t m\ cac c6 dong b~ng phmmg th(re bao dam, dang thai eong b6 tren,trang thong tin di~n tll' cua Cong ty va Oy' han clu'nrg khq{ll Nha 1U6'C, S6 gjao djch chung khoan'(d6i vo'icae cong ty niem y~t }ro~c dang ky giao drcll). Nguai tri~u t~p hqp H?i hqi d6ng c6 d6ng phai gl.'rith6ng bao mai hqp d~1t t ea cac e6 dong trong Danh sach e6 dong c6 quyen d\f hqj) ch~m rihat [muai lam (15)] ngay tnrctc ngfty khai tn?c cuqc hqp f)~i hqi d6ng e6 dong (tfnh ttl' ngay ma thong bao duq'c gt'ri ho~c ejll1y~n di mqt each hqp ~, duq'c tra cu6c phi ho~c duq'cb6 vao hom thu). Chu'O'ng td1h hqp B?i h9i d6ng e.6 (tong, eac tai i~ulien quan den cac van de se dlfqc bi~l quy6t t~i d?i hqi chrqc gt'ri eho cac c3 dong ho~c/va dang tren trang thong tin di~n tll' ella Cong ty. Trang tl'll'ang lgp Uti li~u khong dlrgc g{ri kern thong bao hqp f)~i hqi dang ca dong, thong bao mai hqp phai nell ro du'(mgddn d n toan bqtai i~u hqp de cac 05 d6ng c6 the ti~p c~n', bao.g6mi ' ClllfO'ng trlnh hqp, :cac tai li~u Slr dl,mg trong CU9C hqp; b. Dallh sach va thong till clti ti t ella cac (mg vien trong tl'll'o'ng hgp b l thfulh vi~n HQi d6ng quan tri, Kj~m soat \l.ien; c, Ph. leu "~ b..!' leu quyet; ~. d. Mdu chi diilh G?i di~n thea uy quyen <:v hqp; e, D\r thao nghi quy6t d&i v6i tlrng v n de trang chuang trlnh h9p, 4, C6 dong ho~c.nh6m e6 Gong thea quy djnh t~i khoan 3 Bieu 12 me;u ~ nay co quy~h ki~n nghi v6n de dm va() chuo'ng trlnh hqp f)?i hqi d6ng c6 dong. Ki6n nghj pmi b~ng an ban va phai du:gc gvi den Cong ty ft nh t ba (03) ngay h1m vi~c tmae ngay khai m~c cuqc hqp f)~i hq'i (tong 06 dong, Ki8n itghj pmi baa g6m hq va ten '15 Gong, dja chi thuong tl'(, qu5c tich, s6 The can cll'6c eong dan, Gi ych(mg minh nhan dan, HQ chi~l ho~c cherng th~'cca nlnn hq'p pllap khac d6i vo'ie6 dong la ca lhan; ten, ma s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t djnh thanh ~p, dia ch trv s6 chfnh d6i vo'.ica dong A t6 eh(1'c: s6 UQ'ngva lo~i e6 ph~n c6 dong do nam gig', va n(>idung ki n nghj dua vaa chuong trlnh hqp, 15...,.:;,;

16 5, a, b, Ngu' i tri~tll~p hop Dai hqi d6ng c6 dong c6 qlly~n ttl' ch5i ki!n ngh] quy 'jnh tai khoan 4 ~~~(J gy."&u tllll~~ m~qttro~lgca~ trtran~ hop sau: Klen gb~,du'q'cgu'1den khong dung thc)'!han ho~e khong du, khong dung n1~'dung; Va~h,~i d,'t~m,~t~n nghil.e~ d~ng ~~6~Cnh6m ~6 aong khong...-1l~!1.1gill' au 'll' 10% 05 phfin pho t tong tr6~len trong thai gran hen tj,le it nhat sau (06) th{lhg thea quy [nh tai khoan 3 f)i~u 12 f)i~u ~ nay; c. ~ ki~n nghj khong thuoc pham vi thfim quyen quy t dinh cua f)~ihqt 6ng e6 dong; d. Cac t 'Hang hop khactheo quy dinh ella phap lu~tva nisu ~ nay, llj~u 19..ea ' di~u'd~nti~jl hsnh hopd~i hqi dbng c6 dong, CtlQc TQ,flDal hqi d6ng 06 dong ducc ti~n hanh khi e6 s6 ca dong dl,r hq, dl;li di~n eho t 3, Jhftt" 1% t6ng s6 e5 phfin e6 quy~n bi~u quyk Ttu'O'19 hq'p khong c6 du s6 u<mg d~i bi~u dn thi~t trong vong ba 11UO( di~m xac dinh kh'ai tn\\c d?i hqi, nguai (3 }phut k~tll' tho'i tri~u t~p hqp huy cuqc hqp ClU~Ch P D9-i hqi gang c~ d,ng phai duq'e tri~u t~p l;litrong vqng ba mll'oi (30) ngay k tli' ngay dv djnh t6 ch(rc hop' ;lih9i dang 06 dong lfin thlf nhk CUQc hqp D?i hqi d.6ng e6 dong tri u t~p ~n thlr hai chi d Q'Cfi~n Ulllh khi 06 s6 c6 dong dl,r hqp d~i di~h t nllftt 33% f6ng s6 0 ph~n c6 quy~n bi u Tn', g hq'p dl;ti hqi 1~1lth(r hai khong dlrq'c hallh do khol1g c6 all s6. ;libieu dill thi8t troll vong ba ll1uo'i(30) phllt k~ tlr thai 4i~m fin din.h khai m*c dl},ihqi., J~Qc hqp f>!,lihqi d6n e6 dong lfio th(r ba 06 th~ dll'q'ctri~u t~p trong vong hai muai (20) ng~y' k~ ta ngay dl, djnh nsn hanh d~i hqi l n hal. Trong truong hc,rp nay, d?i hqi anh khong ph\l thuq vao f6ng s6 phi~l c6 quy~n bi~u qlly8t cua cac e6 dong <1\1: hqp, du'q' coi la hc,rpl~ va ~"1' i A' k ), 1. ~... l d k ~... ha'1 ~ t' A )' ' ha' dl '~ CO. q ly~n quyet uln 1 tatcu CuCvan ue.\r len ulc,rcp. e c lual1 ~ CUQc WP ~1 Q' ong co do1 l11n thtr nhat. Di~u 20. TJ a thu'c ti~n hanh hqp va biau quy~t tl}i cuqc hqp D~i hqi d.bng ca db g 1, Tnr c khi khai m~c ellqc hqp, Cong ty phai thll t\lc dang ky e6 d~l1g va phai tlwc hi~n vi~c dang 1("), cho dan khi eac c6 dong c6 quy~n d\f hqp e6 m~t dang ky.~k Khi i~n hanh dang ky c6 dong, Cong ty cap cho tlrng c6 dong ho~c d1jlidtn duve tly quy~n J. ",. b')',~,,a h),b'~ J. A d'6,. ~...x k" h.\t,jl:., ).,fa h' C!9 q yell',,leu quyet mqt t,v leu quyet, tl'en ", g 11 so uang y! Q y~ vlj eua co uong, Q va t, n d?i &~i:tdllgc U)' qlly~n va s5 bi~u quy~t cua cf, dong d6, K 1'i tien hanh bieu quy 1 t'l;ll d~i, hqh s6 the tall thanh nghi qllyet <lugc thu H'lrao, s6 the pha dbi nghj quy~t duq'1!: thu sau, cubi cling t6ng s6 tan thanh 'hay pmn d5i d~ qu At djnh, T6ng sb phi~ll tan thflllh, ph{m d6i, be phi~l tr~ng ho~c khonghc,rp ~ tnea tlrng van de duc,rc Chll tqa t.'.h~lgh~,~ nga".~.}au kh..i t,i.~nhft" nh bleu q~~,atvalld"~ 06',' ~C};,i hq',iba"",l1 n,ha'n.'~".n.glro.'ichill,ti'l,'eh nh(m klen pilleuho~c glam sat klem phleu thea ~e nghl cua ;eh' tqa. 85 thanh vien cua ban kierl} vhieu do B~i hqi d6ng c6 dong 'qu~ t dinh dn ell'd~ 3, ng'tl ~uttchutqa.cu~ac hqp',,) A '., '".'" A., ',. C6 tong ho~c d~l dl((n dll'c,rcuy quyen den sau khl CUQChQp <111khal m~c 6 quyen dang ky nga : va Sjm d6. c6 qlly~n tb~ro gia va bieu quyat t~i d~i hq'i ngay sau klli ang kyo Chll toa kho g e6 tn\ch nhi~m dlmg d~i' ilqi d~ tho c5 d8.ng dkn muqn d1ing ky va h ~u l,rc cun nhg'ng lqilung d11dll'!l<;hi&u quy t tru'oe d6 kh6ng thay d6t. 16

17 4. Chit tjch H(>i dl~ng quail tr] lam Chll toa cac ctiqe hop.do HQi d6ng quan tr] trieu t~p.truong h9'jychu tjch v~ng m?t ho~e tarn thai mat kha nang lam vi~c thl cac thanh vien HQi d6ng quan tr] con lai bau mqt nglroi trong sb hq lam chu tea cuqc h9p theo nguyen t~c da sb. Truong hop khong bau duclc nguoi lam ch) toa, Truong Ban ki~m soat di~u kh i n d~ Dai : hqi d6ng c.6 dong bdu chatoa euqe hop trong s6 nhllng nguoi.dl.r hop va nguoi e6 phi8tl bfiu cap tlh t lam chi! tea cuec 19P Trong cac tl'u'cmg hop khac, nguoi ky ten ~ri~l t~p hqp E)~i h9i d6ng 05 dong di~u khi n ClQChop Fla.i hqi dang c6 dong bali chu tea CllQCh9P va nglr<ji c6 s6 phi8u bau cao 1hAt duq'oell' fun chll tqa cuqc h9p. Chuang trhlh va nqi dung cuqc hc;ipphili du'q'cf)~i hqi d6ng 06 do'ng thong qua trollg phien khai ma,c. Ghu'ang tl'1nh pln'li xac dinh ro va chi ti~t thoi ginll dbi v6i tlrng vftn d~ trong nqi dung elmang trlnh hqp. Chu t98. da,i h9i c6 th~ Hen hanh eac hoa,t dqllg can tl1i8t d.s di~u khi~n cuqe hqp Ba.i hqi dans c~dong mqt each hq'p ~, e6 tl'?t t\l', thea.chuo'ng tdnh da dll'q'cthong qua va philll {mh dll'q'c~ong mllbn clla da s6 d*i bi8u tham d". Chu tq~ d~i hq.ic6 ths h08n d~i hcili khi c6 S~' nllat tri ho?c yell cali cua D~ihOi d6ng e6 clang cia c6 d~sb U'Q'ngd~i bi u d\l' hqp can thi~t thea quy djnh t~i khoan 8 Di~u 142 Lu~t doanh. nghi~p. Nguo'i tri~i t~phqp Da,i hoi dang eb dong eq quy~n yell cdu cae c6 dong ho~c d~i. di~n cltl'gc lly quy~n them d\f hqp )~i hqi d~ng c6 dong chiu S\l' ki~rn tra ho?c cac bi~n phap an ninh hq'p~phap, hgp 1y khac. Trltong hgp c6 c6 dong ho~c d~i di~n duq'etly quy~n khong tllan tht'l nh(h1'g quy djllh v~ kism tra ha~e cac bi~npll!lp an ninh n'eu boen, ll'glnji tri~ll t~p hqp D?i hqi d6ng e6 dong sau khl xem xet mqt cach dn trqng co quy~n ttl' ch6i ho~c tr~lc Xll~t c6 (10ng ho~c d?i di~n neu tt'en 'a khoi d?i hqi. Ngu'oi tri~u t~p hqp D?i hqi d mg c6 dong, sau khi eta xem ti~l1h\nh cac bi~n pllap thioh hq'p de: a. B5 trf chls ng61 ta,.dia di~m hqp Da,ih(>i dang e6 dong; b. Bap dam alltoan cha llqi ngtl'ai c6 m?t ta,i cae dja diem h9p; xet mqt each can trqng, c6 th~. c. Ta.o Qi~u ki~neho c6 dong tham d\!, (ho?c ti8p t\lc tham dt,r) d?i hqi. Nguoi t('i~l t~p hqp DJ;li hqi dang cb dollg co to<111qtly~n thay dbi nhfrng bi~n philp nell tren va AP d~11gt~t ca cae bi~n phap d.n thiar. Cae bi~n phap ap d\lng co theja cap gi.y vaa clra ha~c suod\l1g nb[lng 1Q. a. b. hlnh th(i'e lila chqn kmc. Tl'ong tritong h.q'peu(>c hgp D~i h{>id6ng cn dong ap d\lng cac bi~n phap nell tren, nguo'i tri.~u t~p hqp Ba,i hqi d6ng c6 dong khi xac djnh ctia diem d~i hqi c6 the: Thong bao d?i hq'i ouq'cti~il hanh t~i dia dism ghi trong thong bao va chl! tqa d?"ihqi co m?t t~i d6 ("Oia di~m yhfnh eua o?i h(>i"); B6 td, t6 ch(rc d~ nhcl'ng 06 dong. ho~c d~i di~n ouq'c uy quy~n khong dll hqp duq'e theo Diao.khoan nay ho~c nhting nglrai mu6n tham gia a aia di m <hac vcri d~a dism chinh cua d?i hqi e6 tlls d6ng thai tham dv d?lhqi; Thong kho8n lh'ty. bao v~ vi~c t6 chuc da,i hqi khong can nell chi ti~t nilling bi~n phap t6 chlrc thea )i~u 17.~ 'fr- "."'"...

18 . Tron f)i~u ~ nay (fru' khi hoan cant yeu caukhac), mq c6 dong du'q'cco la tham gia dai h i 6' dia di~m chlnh ella dai h i. 1 Han rialli, Cong ty t6 chuc hop Dal h i dang e5 dong it nbat mqt (0 ) n. ai hqi d6ng co dongjhu'(yrll~ nien khong duoc t6 chirc duai hlnh tlnrc fty y ki~n c6 d6ng b~c g van ban. 21. Tt ng qua quykdjnh ciia Eh,ll hqi d6ng c8 dong,. Tnr t uong hop quy dlnh tai khoan 2, khoan 3 Bi~u nay, cac quy~t djnh cua.e ~ihqi dang c5 dong' v8 cac van 48 sau day se dugc thong qua khi co tlr 51 % tny len t6ng s~ phi~u bali cua cac d dong c6 quy~n bisu qlly t c6 m~t true ti~p ho~c thong qua dal di~n d. Q'Cuy qlly~11 c6 a. b. c. 4. Thonr qua baa cao tar chfnh nam;. m~t.tli cu c.hqp D~i.l.l.9i.' d6ng c6 dong:. K~ h~{tchpilal tri~n ng~nva dai wn ctm Cong ty;. Mi~h nhi~m, bili Jlhi~m va thay the thfmh vien HQi '(t6ng q~an ttl' Ban kism soat va baa cao vi~c 9i d6ng quan tri b6 nhi~m Giam dbc (T5ng giam dbc)..' Bfiu t1~anhvien H i d6ng quan tri va Ban kism soat phai thl,rg hi~n theo quy inh t~i khoan 3 f)~8u14~l~~tdq.anhn.gh~~p,>. l A.A ~"A'};"~.>. ~ C:c E]e~.y.et d.n~l CU~.f).,~!1<;>1~~l1g co dong lien qua.~.de~ Vly,Csu~ dol va. b,os~ ng D.leu y, ~~<,ll co.phleu va, so lr,qog co phleu dugc chao ban, Vlye to chuc ~ hay glal th~doanh nghlyp, giaco ~ich mua. ban tai s~n Cong ty' ho~c 'cac chi nhlmh th~'c hi~n.co gia trj flr 35% tra len t6~g.,.,ja trr ta.i s~n,~ua Congtyt... iri!l the~ Ba~.(cab tl\i chfn~lk~ gao nllat ~trq':.jbm to,q d"~g thong qua kill co tu 65% b'6' len tong so plueu bdu cac co dong c6 quyen bl' u qlly~t c6 m~t t've tiep ho~c thong qua d~i di~n dugc uy quyen co nl'~t t~i c1l9c hqp D?i hqi 6ng cli dong. 'Gac,~bhiquy&t E>~i hq.idang c6 dong.dugc thol1g qua b~ng 100% t6ng s6 c~ phdn c6 quy~ll bi8i.h[uy~t lit hq'p phap va e6 hi~u \fe ngay ca khi tf\lnh tv' va thtl t~cthong qua nghi quy&t d6 khrgduq'c U11,rchi~11 dung 111m 'uy dinh...,'....' Di~u 2 Tlr~Jl quy~n.va th~ thu'c rfiy y ki~n c6 dong,biiugvajl ban d~ thong un quyat djnh D.,.. dj. ;t d". CUll.. 1 Ql. ong co. ong.. a. b. C. ThAm qtly~n va th~ th(rc lay y ki~n c6 dong b~ng van ban ds thong qua quy t dinh cllaf)~i hqi d ~ng.06 dong duge thl,fc hi~ri theo quy djnh sau day: H i dlng; quan trf co quyen lay y ki&n c6 dong b~hg y.~n ban d~.thong qua quy~t djllh clla f)~ih~i d6ng e6 dong khi xet thay can thikvllgi feh eua tong ty. H9i d9ng quan ti'j phai chuan bi phi u ~y Y.ki6n, dll thao ngh i qu;yel B~ii h9i d&ng c6 dong ~aca. d.tai n~.}..,.,:.iai.,.trlnh d\.rt.h~ ng.h! q~l.yet..h{li,d.'. 6.'A.lg..qU.8.11 t.ri P.;..j.d...am.~b. a~fl.'.ri'.chg.b6 h~u 010 cac.co dong, trcmg rti<;>tthef! glan hgp y de xem xet ole.u quyet va hal glfl ft nhat 'i am (15) ngay tnn:k ngay h~t h~n nh~l1 phi~u lay y ki~n. Yeti diu veach th(re glri phi~l Ay y ki~n va tai lj~tkern thea dirge th\1'chi~ntheo quy djnh t~i khoan Di~u 18 Di~u ~l1liy Phieu lay Y'ki~n plu\i 06 cae nqi dung enu yeu sat) day: Teil, ~ia ohltr~1 s6' ehfnh, in& s& doanh nghi~p; M~cjiCh ~y Y ki~n;. H?, ten, dja chi thtrong trll, qu6c tjcn,.sa The Can euac cong dan, Gi~y cll rng l11inh nhan t~i 18

19 ',4, " a.. dan, HQ chr~u ho~c chimg thuc ell nh n hop phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten, na s6 doanh nghi~~pho?c s5 quy6t <1inhthanh ~p, dia chi tnl sa chfnh cua c6 dong 11\t6 chirc ho~c ho, ten, dia chi thuong tru, quae rich! s5 The-can circe cong dan, Gi y chirng minh nhan dan, H9 chiau ho~c chu'ng tlurc ca Jh n hop phap khac cua d?i di~l1thea tl)' quysn ella c.6dong 18 t6 chuc; ~Ahrong 06 ph~n cua tung lo~i v~ s6 phi~u 'bi~hquy t cllac6 dong; d. V n d8'dn lay y ki8n d~ thong qua quy8t dinh; e, f. g, 5, b, 6. Phuong an bi~l.l,quy~tbao Vall J, d" e " ay y, 'k'" uen; g6m tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki8n d6i voi tlrng Tho'i h?n phai gli'i vs'cong ty phieu layy ki~n da:du'gctra i)'i; HQ,. ten, cha' ky cua Ch(1 tich HQi d6ng quan tl'i va ngmji d?i di~n theo phap lll~t clla Cong t. Phieu y y ki~n drt dlrqc tnt lai phlh co chtk~ cua 06 dong la ca nhiih; ho?c ngmji o~i di~n thea pl1l1p h.l~t cua c6 dong la t6 ch(tc ho~c ca nilan, nguai O? diqn thea phap lu~t eua t6 chll'coll'gcuy quy~n, Phi u lfiy y ki6n c6 th~ alq'cgiri v8.cong ty theo cae hinh th(fc sau.: Giri tllo':phi6u y y ki~n gt'riv8 Cong ty phai ouq'covngtrong phong bi dan kin va khong ai do'g'c"q\jyen 11p trnockhi ki~m phi~u; Gui fax ho?c tim di~n tt'r: Phi~u'Ay y ki~h gt'riv Cong ty qua fax hq~e thl.l'di~n ttl' phai,_ h'i '. ~ d" 1)0' d').,j. '.A duve gill' m~t en t 101.em <1ernp lieu. Cae phi~u fty y ki~n Cong ty nh~n du'q'csau thai h~n oa de djnh t?i n9i dung phi~u layy ki.~nho~c ali hj rna trong trtrcmg hgp gfri tho' ho~c dugc cong b6 tnr&c thai di m ki8m phi~l trong tnrcing hgp gui fax, tho' di~n ttr la khong.hq'p[~, Phi~u layy ki~n khong OLrQ'Cgt'riv~ duq'ccoi ~ phi~u khqng tham gia hi&l qll ~t. HOidang quan hoi'ki~111 pw~u va ~p bien ban ki8m phi~u du'6"i s~r,chung ki8n eua,bah ki ni soat ho~c cua c6 dong khong pha,i ngmjj di~u hanh doanh nghi~p. Bien b~n ki~rn phi u phai c6. cac nc>idung chtl y~u sall day: a. Ten, dia chi tl'\!sa chfnh, rna s6 doanh nghi~p; b. M\C dloh va cae v n 08 dn l~y y ki~11d~ thong qua nghj quy8t; c. S6 c6 oong voi t6ng s'6phi~u bi~u quy t da tham gia bi~u quy t, trang d6 ph n bi~t s6 phi u b l. ~Uquyet. " lq'p l~)." y v~ SOb'l. leu quyet A kl long ~ hq'p ~). ( v~ pll'o:ngth'" u'c gm p'~ lieu b l. le~1 quye, ~t ' <em thea ph\! \le danh saeh 06 aongtham gia bi8u quy~t; d. Tang s6 phi&utan thl'mh, khong tall thimh va khong c6 y ki~n d6j vo-ltling v n d&; e. Cac vand~ Oa duw: thongqua; f. HQ, ten, ehu' ky cua Chll tjch H9i dfmg qu{mtri, ngm1j o~j di~n theo phap 11~teua Cong ty, nguo j ki~:fnphisu va nguoi giam sat ki~m phi6u. Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, ngu'aj ki~m phi~u va. ngub'j ghim sat ki~m phi u phai lien d6i chiu'lnlch nhi~m va tinh trung th\rc, chfnh xac ella bien ban dem phi~u; lien d6'i chiu trach nhi~m v~ cae thi~t h?i phat sinh tll' cac quy t.oinh dl'q'cthong qua do ki~m phi6u khang trung thl!c~khong ch!nh xac. 7. Bien ban ki~m phi6u phai dlfq'cgiri den cac c6 dong trong vang nmc)'ilam (15) ngay, k~ tll' 19..'

20 hu " a. b. e. d. e. f. g. ngay at thuc d~m phi~u, Truong hop Cong, ty co trang thong tin di~n 'tlr, vl~e gtri bien ban k~~m.. h!~u.c... o. th~ thay.~h~ b~ng vi~~ ~a.n.g tai tren trang tho,,,g tin di~n tif e,cong ty trong vong 18UU:O' nr (24) gla, ke ttl' thai dem k~t thuc.kiem phiau.. Ph,i~u lay y kian dil du;)"etra lai, bien ban: ki8m phi~u, ngh] quy t ita duoc ' hong qua va tai L~lie lien quan gtri kern thee phi8lj lay y ki n d~uphai drrq'e luu gig' t~i 11'\1 sa ehlnh ella Cong ty. Ngh] Euy~tduoc thong qua thea hlnh thirc l~y y k.i8n 'e6 dong bang van ban' hai du'ge s6 e6 d6il~ r~i,(di~n it 'nh~t 51% t61~gs~ c6 ph n.e6,,~u~81~bi~u ~Uyet ch p thll~n. a c6 gia tri nlur 1gh! uyet duge thong qua t~1 euqc hqp f)~1 h<;>1dong co ctong. f)j~u 2 BiEl ban b9p"f)l,ltbqidang c'8 dang 1. CUQc wp B~i hq'i'd6ng e6 dong phai duq'e ghi bien ban va c6 th8 ghi am ho~ du:())'i lnh thtrc di~n ttl' khac. Bien ban phai du'<;>'e~p b~i1g tieng Vi~t, e6 th:. ti8ng nh va c6 Me noi dung cm y8u sau day: ' h,. 2, 3, 4, Ten, ';a chi trl;l s6 chfllh, ma s6 doanh ngh i~p; ThO'! gran va dja di~m hqpbl;li h<)i d6ng ca dong; Chtr():(~1 g trlnh liqp'va n9i dung cu(le hqp; HQ, te ehu tq8 va tim ky; " ghi va hi'll giu'?p them b&ng T6m tl't di~n bi8n cuq.e h<;>pvacac y ki80 pilat bl~u t~icuqc h<;>pej~i hqi' ( ng c6 dong v8 tt'nlg ~~nd~trong chuang trlnh h<;>p;', S6 c6 ~ong va t6ng s6 phi8u bi~u quy8t eua cac c6 dong d,,' hqp, pn\1. h,c da h Bach dang ky c6 dor g, d~i di~n et; dong d" hqp voi s6 c6 ph n va s6 phisli bautuong lmg; T6ng 6 phi~ll bi u quyet d6i vo-i timg v~n d~ bi~u quyet, H'ong d6 ghi 1'5 ph ang th(re bi u quyet, t6ng s6 phi~u hgp ~, khang hqp ~, tan, thanh, khong tan thfmh va khq g c6 y ki~n; ty ~ tuo'! g (nrg tl'eo tbngs6 phi8l! bi~u qlly~t eua 06 '(tong dl,-l~hqp; cae.. v~n d~cda du'qethong Chao k, elm cht'! tqa va thu ky. qua va ty ~phi8u bi~u quy8t thong qua tu'gog lmg' B.'ien.-.~.' a.n drr.q'~.~.p.. bit1~ ti~..(~g.vi~t ~~ tieng ~nh d~~"c6 hi?'u l\re pmp 19,,~hlr nhau. TJ'U'~~g. hgp e1 s~r khac. nhau lie 1Qdung ben ban tleng Vlyt va tleng Anh thl n<;>1ung trong ben ban tijng Vi~tc6.hi~u h,rc ap,d\mg. Bien janhqp f)~i hq:l (tang c6 dong phai duq'c ~p xong va thong qua twcre lei ket hlle cuqe hq.v'j'. tq8 va thu ky.cu. QC hqp phai chiu traeh nhi~1n.ne..n d6i.',.v.at.i..n..h. tr.ung. h\1'.c.' Ch(n._ h xae ella n'" dung bien ban. ' Bien Ali hqp f)~i h91 d8ng 06 dong phai duge cong b& treh h:ang thong tin eli.11 ttl' Clla Cong ~~,~.;.; g)t::.:..~'.'~.'~t ~;. i;.:~.l6;h;'~4,l~i:.~~.o:e g"i. eho, '4t.c.acae e6 B01'g ron,.thui h!1 muui ~t~n, harih t~i cu~c' hop f)~ihq.i dang co dong tru khi c6 y ki,~il phm d6i ve. 1Qidung Bien ah h(,>p )~i lq d6ng :c&dong dlfq'c cor la b~ng c!1u:l1g xac tlll.re y~ nhil'~g eo'ng vi~c da duqc ~::.~ ~t~, D'VOd ra *eq d6ne.lhu tye quy djnh trqlgvo"g mum.(o) nga..ka tll' khi gt'ri 5. Bien ~n hqp f)~i hqi d6ng e6 dong, ph\1 l;fcdanh saeh c6 dong d~ng ky dv h p kem ehu ky 20

21 a. b. c. d. e. f. g. h.. cua c5 dong; van him uy quy n tham so chfnh cua Cong ty. ~D.. 24 ya.. J" ba "t d' J D. J A' ;t). ~;(;fa., eu ell cau lly.u quye.!l 1cua.,ll 191uong co (long dtr hop va tai i~uc6 lien quan phai (lugc hru girr t{titl'~1 Trong thoi han chin muoi (90) ngay, k tit ngay nmn d(.l'q'cbien ban h9p Dai hqi d6ng e6 dong h9~c bien ban k t qua ki~m phi u lay '1 ki n e6 ~.d6)gb~ng van ban, thanh vien H<)i d6ng quan tr], Ki~m seat ~ien, Giam d6c (TAng glam dbc), c6 dong ho'~c nh6m c.5 t:tong quy djnh t~i khoan 3 lieu 12 Dieu ~ nay c6. quy8n ye,udu Ton an ho?c Trong tai xem xet, huy b6 quy t dlnh cua f>~i h<)id6ng e6 dong trong cac.tnrong h9'p sau day: 1. Trinh t\1'va thl'! tl,!ctri~u t?p h9p ho~c layy ki n c6 dong b~ng van ban va ra qlly~t djrlh C,Lla D~rhQi d6ng c6 dong khollg th\rc hi~n dungtheb quy dinh cu.~lu?!'doanh nghi~p v~ Di~l ~ nay. trlf t,mang hgp guy dinh t~i khofm 4 Bi~u 21 Di8u e m\y. i1. NQi dunknghj quym vi plwrn ph4p lu~t ho~c Di&u ~ n,ay. TnrCl'lg,i'ulP quy t dill!} clla ji)~ihq.id6ng c6 dong bi hlly b6' thee qtly~t.djnh clla Toa an ho~c TrQng tai, nguo'i h'i~u t~p h9p D{li hqi dbng c6 dong bi hily b6 co th xem xet t6 ch(l'c ~j cuqch9p D~i hqi d6ng e6 dong trong vang [...] ngay theo tdnh W. thll t\cquy dinh t{lill~t doanh nghi~p va Di8u ~nay. Vi. HQlt)ONG QUAN TD. f>i~u25. ljng ell', d~ eli' thalih vien H~'i dang qmin trj. Tl"lfong h<,)"pda xac djr)h dugc t1'lr6'e(mg vim..thong tin lien quan d n cac (rng vien HQi dbng quem trj du:gc dua van tai li~u h9p D~i hqi d.6ng c6 dong va cong bb t6i thi~u mm)'j (J.O) ngay twoc ngay khai tnf,lccuqohqp Df,lihQi d6ng c5 dong tren tl'ang thong tin di~n tll' ella Cong ty d~ c6 dong 'coth t1mhi~u vs.cac (rng vien nay tnrac khi b6 phi u. lfhg vien HQi d6ng q!j3n trj phat c6 cam k t b~ng vall blm v~ tfnh tl'ungth\fc, chfnh xac va hqp 1'1clla cac thong tin ea nhan dugc cong b6 va phai cam k~t th\rc hi~n nhi~m v,!mqt cach trung th\fc n~u du'q:cb n h)m thallh vien RQl dang quan triothong tin lien quan d~n ling vi"cohqi dang quail tl'i dugc cong b6 ban g6m cac nqi dung tbi thi~u san day: HQ ten. ngay, thang, nam sinh; Trinh de;,h9c v~n; Trinh dq chuyen mon; Qua trlnh cong tac; Cac cong ty rna (rng viell dang n~1tlgift chtl'c v,!thanh vien HQi d6ng q\lan trj va de ch(rc danh qulm )' klulc; Bao cao danh gia v8.dong g6p cua ling vien cho Cong ty, trol1g.twcmg 'hcyp(mg vien do hi~n dang la thanh vien HQi d6ng quan trj,cua Cong ty; Cae qi feh c,6 lien quan t6'i Cong: ty (neu co); HQ, ten clla c6 dong ho~c nhom 1::6 dong 08 Cll'u'ng vi6n d6 (n~l' co); Cac thong tin khac (neu co). Cac c6 dong n~m gici'c6 phdn ph6 thong trong tho'i h\ln lien t\lc it nhat sau (06) thang co quyen gqp s6 quy8n bi~u quy8t d6 d~ Cll'cac (rng vien H(>i d61lg qulin trio c8 dong ho~c nhom c6 dong n~m gut tu 10% d~n du'oi 20% t6ng s6 c6 phdn co quysn bi6u quy t trong 21./