exi‡kÖô gyÝx Avãyi iDd cvewjK K‡jR

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "exi‡kÖô gyÝx Avãyi iDd cvewjK K‡jR"

Bản ghi

1 exi köô gyýx Avãyi idd cvewjk K jr cvv cȳ ÍK ZvwjKv-209 4_ köwy (evsjv gva g) welq : evsjv Aa -evwl K I evwl K cixÿvi cö kœi aviv I gvbeéb mgq : 2 NÈv 30 wgwbu c~y gvb: 00 cö`ë Aby Q`/KweZvskUzKz c o I 2 bs cö kœi DËi `vi. k ãi A_ jl : 5wU 5 2. cö kœi DËi jl: 3wU 2+4+4=0 cö`ë Aby Q`/KweZvsk c o 3 I 4 bs cö kœi DËi `vi ( hvm ZvwfwËK cvv eb ewn f~z) 3. k~y vb c~iy Ki : 5wU 5 4. cö kœi DËi jl : 3wU 5 5. wµqvc `i PwjZ iƒc jl wµqvi AZxZ, ez gvb, fwel r iæc: 5wU 5 6. K, Kx, Kv_vq, Kxfv e, KLb, Kb w` q cökœ ˆZwiKiY: 5wU 5 7. hy³ey wefvrb K i ev K cö qvmkiy : 5wU _vk e 0 8. weivgwpý ewm q Aby Q` cybwj Lb : 5wU _vk e 5 9. GK K_vq cökvk Ki : 5wU 5 0. wecixz kã/mgv_ K kã wjlb :5wU 5. KweZvsk c o cö kœi DËi wjlb : 3wU 2+5+3=0 K) cö kœi DËi wjlb L) KweZvs ki g~jfve M) cö kœi DËi wjlb 2. dig c~iy KiY 5 3. Av e`bcî/wpwv 5 4. cöeü wjlb (200 k ãi g a hvm ZvwfwËK wkš ms KZ `qv _vk e) 0 # cö_g wgwu vg c~y gvb: 50 wm jevmt -6 bs M` -c` gvbe Ubt -3 bs cö kœi h Kvb AvB Ug _vk Z cv i # wøzxq wgwu vg c~y gvb: 50 wm jevmt 2-8 M` -c` gvbe Ubt -3 bs cö kœi h Kvb AvB Ug _vk Z cv i Aa evwl K : ( gvu Køvm msl v- 39) Aa vq wk ivbvg K vm msl v evsjv ` ki cök wz 3

2 2 cvjwki Mvb 3 3 eo ivrv QvU ivrv 3 4 evsjvi LvKv 2 5 gyw³i Qov 3 6 AvR K Avgvi QzwU PvB 2 7 exi köô `i eximv_v 3 8 gnxqmx iv Kqv 3 9 bgšíbœ 2 0 gvevbj dvb 3 Av evj-zv evj 2 cybiv jvpbv 3 e vkiy 4 K vm cixÿv 3 evwl K : ( gvu Køvm msl v- 48 ) Aa vq wk ivbvg K vm msl v 2 nvz ay q bvi 3 3 gv `i evsjv fvlv 3 4 eviqvwj `i Mí 3 5 cvwl `i RMr 3 6 KvRjv w`w` 3 7 cvvvb 3 8 gv 3 9 Ny i Avwm mvbvimuvi 3 20 exicyiæl 3 2 cvnvocyi 3 22 wjwci Mí 3 23 Lwjdv nhiz Dgi (iv:) 3 e vkiy 8 K vm cixÿv 4 Subject: English Marks Distribution (Half Yearly/ Yearly Examination) Comprehension Test( From E.F.T) ( Question no: -4). MCQ from the passage selected from E.F.T X0= 0 2. Filling in the gaps from the given passage X5= 05 2

3 3. Matching words with their meaning from the given passage X5= Answering questions from the given passage 2X5= 0 5. Wh Question X5= Re-writing using capital letters and punctuation marks (from E.F.T) 2X5= 0 7. Rearrangement of words to make sentence 2X5= 0 8. Grammar (Three items) Writing letter ( no alternative) 0 0. Dialogue (no alternative) 05 Total 00 Half Yearly Examination Chapter Lesson Topic English for Today Unit- About me Myself 3 Nu mbe r of clas s Unit-2 Greeting Greeting. Unit-3 Family Family Family Family Unit-4,5 Family tree Family tree Opposite Unit-6,7 At the shop Making requests 43 At the shop. Making requests Unit-8 Traffic lights Traffic lights Unit-9 Traffic rules Traffic rules Unit- 0, Who s first? Ordinal and Cardinal Say it right number Unit-2 Days of the Days of the week.

4 week Unit-3 Telling the How to tell the time. time Unit- 4 Mita s Day Mita s daily routine Mita s Day short composition about Daily Routine. Unit-5 Sagar and Sagar and his family Exam preparation his family Sagar and his family Question- Question-2 Question-3 Short composition on Sagar s family/ My family/my mother Question-4 4

5 Question-5 Question-6 Question-7 Unit 6 Sagar s week Sagar s week Sagar s week Short composition about weekday routine Unit 7 In the park Present continuous. Unit 8 Clap your Clap your hands hands Unit 9 Food and Food and meal 5

6 Unit 20 Unit 2 Unit 22, 23 Exam preparation meals Food and meals 2 Food around the world Tune up Write well Question 8 Question 9 Question 0 Question Food and meal 2 Alex and Heba s breakfast. To write a short composition about My breakfast capitalization and punctuation 6

7 Question 2 Question Question 7 Question 6 Rearrange Rearrange Rearrange words for making sentence. Rearrange letters for making Rearrange words For making sentence. Rearrange letters for 7

8 Grammar Rearrange making Rearrange words for make sentence. Rearrange letters for making 34 Parts of Classification and Speech definition. Noun and its classification. Adjective and its classification Adverb Preposition Verb and its classification Interjection Conjunction Pronoun Verb Verb and its classification Verb and its forms Verb and its forms Verb and its forms Verb and its forms Punctuation Capitalization Punctuation marks Punctuation marks Punctuation marks Punctuation marks Punctuation marks and capitalization. Punctuation marks and capitalization and practice 8

9 Adjective Number WH- Question Adjective and its classification Article and its classification Article( use of a) Article( use of an) Article( use of the) Article( use of a,an and the) Article( use of a, an and the) Number and its classification Rules of Plural forms Rules of Plural forms Rules of Plural forms WH- question WH- question Compositio n 3 Dialogue Lending a dictionary Lending a dictionary Going to the book fair Going to the book fair Lending a dictionary Going to the book fair Letter How to write a letter Requesting father to send money Requesting father to send money Inviting friend on sister s marriage ceremony 9

10 Inviting friend on sister s marriage ceremony Requesting father to send money To father to send money Yearly Examination Chapter Lesson Topic English For Today 5 Unit 24 Write well 2 Write well 2 Unit 25 The hen and The hen and her her chicks chicks The hen and the chicks( short composition) Unit 26 Write well 3 Write well Unit 27 Write well 4 Write well Unit 28 Letter to a How to write a friend letter Letter to a friend Unit 29 Animals Animals Unit30 Months of Months the Year Unit 3 Months of Months and leap the Year 2 year Unit 32 Days of the Days of the week week Unit 33 My day Knowing simple past tense A Picnic 0

11 A short composition Unit 34 SM Sultan Knowing about SM Sultan Text Question answer short composition Unit 35 My trip My trip Rearrange Question answer Short composition Unit 36 On holiday On holiday Unit 37 On holiday On holiday 2 Unit 38 A holiday A holiday letter letter Question answer A letter Unit 39 Occupations Occupations Unit 40 A garment A garment s worker s worker s day day Similar Rearrange Question answer Short composition Unit 4 An interview An interview To know about occupation Unit 42 The lion and The lion and the the mouse mouse The lion and the mouse Question Answer Telling the story Exam preparation Question 3

12 Modal Question 4 Question 5 Question 6 Question 8 question 9 question answer, short composition gaps, and matching question answer, short composition. gaps, and matching question answer, short composition. question answer and short composition. question answer And short composition. question answer and short composition. 2

13 question 20 Question 2 Question 22 Question 23 Question 3 question answer and short composition. question answer and short composition. question answer and short composition. question answer And short composition. question 3

14 Question 4 Question 5 question question question Grammar 29 Wh- Question Wh- Question Sentence Definition and classification Assertive and its classification Affirmative Negative Affirmative, negative Interrogative Making polite request Negative interrogative Imperative Optative Exclamatory 4

15 Composition Subjectpredicate Tense Letter Subject Predicate Subject and predicate Subject and predicate identification Subject- predicate identification 2 Subject- predicate identification 3 Definition and classification Present tense Simple present tense Simple present tense Present continuous Present continuous Present continuous Simple Past Simple past Simple past 5 5 Condoling friend on his mother s death. Condoling friend on his mother s death. Condoling friend on his mother s death. Inviting friend to join a picnic Inviting friend to join a picnic Inviting friend to

16 join a picnic Condoling friend on his mother s death. Dialogue Father for money Father for money Ticket master of a railway for ticket Ticket master of a railway for ticket Ticket master of a railway for ticket Father for money Ticket master of a railway for ticket letter Inviting friend to join a picnic welq : MwYZ ga ce cixÿvi gvbe Ub mswÿß cökœ t (0wU _ K 0wU) x0 = 0 2 ipbvg~jk cökœ t (6wU _ K 4wU) 0x4= 40 gvu = 50 Aa -evwl K I evwl K cix vi gvbe Ub msw ß c«kœt (0wUi g a 0wU) 0= 0 2 MvwYwZK mgm vejxt (2wUi g a 8wU) 0 8= 80 3 R vwgwz (wpîmn msáv)t (3wUi g a 2wU) 05 2= 0 gvu = 00 Aa evwl K : ( gvu Køvm msl v- 80) Aa vq wk ivbvg K vm msl v g eo msl v I vbxq gvb 2 2q hvm I we qvm 3q Y 8 4_ fvm 0 5g hvm, we qvm, Y I fvm msµvší mgm v 7 6ô MvwYwZK cözxk 5 6

17 7g wyzk I YbxqK 3k ilv I KvY 0 cybiv jvpbv 6 g ga ce cixÿvt Aa vq- g, 2q, 3q I 4_ evwl K : ( gvu Køvm msl v- 92) Aa vq wk ivbvg K vm msl v 8g mvaviy fmœvsk 20 9g `kwgk fmœvsk 22 0g cwigvc 7 k mgq 7 2k DcvË msmön I web Í KiY 6 4k wîfzr 8 cybiv jvpbv 2 2q ga ce cixÿvt Aa vq- 8g, 9g I 0g ব ষয়: ব জ ঞ ন অর ধ বষধক : ম ট ক ল স স খ য - ৫৪ অধ য য় ন ক ল সসর স খ য ১ জ ও পবরস শ ৭ ২য় উব দ ও প র ণ ৭ ৩য় ট ৭ ৪র ধ খ দ য ৬ ৫ ^vস থ যব বর ৬ ৬ষ ঠ পদ র ধ ৭ ৭ প র ক ব ক সম পদ ৭ cybiv jvpbv ৭ g ga ce cixÿvt Aa vq- g, 2q I 3q বষধক : ম ট ক ল স স খ য - ৫৪ অধ য য় ন ক ল সসর স খ য 7

18 ৮ হ ব শ ব ৯ ৯ আ সদর জ সন প রয ব ৬ ১০ আ হ ওয় ও জল য় ৯ ১১শ জ সনর বনর পত ত ও প র র ব ক বচবকৎস ৬ ১২শ আ সদর জ সন থ য ৮ ১৩শ জনস খ য ও প র ক ব ক পবরস শ ৯ শব দসক ষ ১ cybiv jvpbv ৬ 2q ga ce cixÿvt Aa vq- 8g, 9q I 0g ন ণ টন:(অর ধ বষধক ও বষধক) ১ সঠ ক উত তর (১০) ১০ ১ = ১০ ২ স য/ব থ য (৫) ৫ ২ =১০ ৩ শ ন যস থ ন প রণ (৫) ৫ ২ = ১০ ৪ ড ন ব লকরন ৫ ২ =১০ ৫ স স সপ উত তর (৬ট র সধ য ৪ট ) ৪ ৫ = ২০ ৬ ড় প রশ ন (৬ট র সধ য ৪ট ) ৪ ১০ = ৪০ ম ট =১০০ ধ যপ ধ ন ণ টন: (অর ধ বষধক ও বষধক) ১ হ বন ধ চন : ১ ২০=২০ ২ প রশ ন উত তর (4wUi g a 3wU) ৩ ১০=৩০ ম ট =৫০ welq : evsjv `k I wek^ cwipq cö kœi aviv I gvbe Ub Aa evwl K I evwl K cixÿvi gvb e Ubt Aí K_vq DËi `vi t 5wU 2 5=30 2 k~b vb c~iy Ki t 0wU 2 0=20 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 2 5=0 4 ipbvg~jk cökœ t { 2wU _ K 8wUi DËi Ki Z n e} 5 8= 40 [ 5wU hvm Zv wfwëk cökœ _vk e] gvu =00 wgw-uvg cixÿvt gvbe Ub Aí K_vq DËi `vi t 5wU 2 5=0 2 k~b vb c~iy Ki t 5wU 2 5=0 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 2 5=0 4 ipbvg~jk cökœ t { 6wU _ K 4wUi DËi Ki Z n e} 5 8= 20 8

19 gvu = 50 Aa evwl K : ( gvu Køvm msl v- 40) Aa vq wk ivbvg K vm msl v Avgv `i cwi ek I mgvr 5 2 mgv R ci ú ii mn hvwmzv 5 3 evsjv ` ki ÿz`ª b Mvôx 5 4 bvmwik AwaKvi 6 5 g~j eva I AvPiY 4 6 cigz mwnòzzv 5 7 Kv Ri gh v`v 5 8 mvgvwrk I ivóxq m ú` 5 g wgw-uvg cixÿvt Aa vq-,2,3 I 4 evwl K : ( gvu Køvm msl v- 47) Aa vq wk ivbvg K vm msl v 9 GjvKvi Dbœqb 6 0 Gwkqv gnv `k 7 evsjv ` ki f~cök wz 6 2 `y h vm gvkv ejv 6 3 evsjv ` ki RbmsL v 5 4 Avgv `i BwZnvm 5 5 Avgv `i gyw³hy 6 6 Avgv `i ms wz 6 cybiv jvpbv 2q wgw-uvg cixÿvt Aa vq- 9, 0, I 2 welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv wgwuvg cixÿvi gvbeèb c~y gvb:50 Aí K_vq DËi `vi t 0wU 2 0=20 2 k~b vb c~iy Ki t 5wU 5=05 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 5=05 3 ipbvg~jk cökœ t {6wU _ K 4 wui DËi Ki Z n e} 5 4= 20 [ 2wU hvm Zv wfwëk cökœ _vk e] gvu =50 9

20 Aa -evwl K cixÿv Ges evwl K cixÿvi gvbeèb c~y gvb:00 Aí K_vq DËi `vi t 5wU 2 5=30 2 k~b vb c~iy Ki t 0wU 2 0=20 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 2 5=0 4 ipbvg~jk cökœ t {2wU _ K 8wUi DËi Ki Z n e} 5 8= 40 [ 5wU hvm Zv wfwëk cökœ _vk e] gvu =00 we kl wb ` wkkv cvv eb qi Aviex D wz, hgb, KziAv bi evyx, gnvbex (mvt) Gi evyx, gbxlx `i evyx, wewfbœ `yõav, I Ke ii mviqvj RvIqve BZ vw` D wz jv Aviwe ZB co e I cix vq Avm e hv AwaK bv ^vi cviqvi mnvqk Aa- evwl K cixÿv Aa vq g Aa vq 2q Aa vq 3q Aa vq welqe gnvb Avjøvni cwipq, Avjøvn gvwjk, Avjøvn me kw³gvb, Avjøvn kvwší`vzv, Kwjgv kvnv`z, Bgvb gyrgvj, Bgvb gydvm&mvj, Bev`Z Gi cwipq, ZvnvivZ, Ihy, Mvmj, Avhvb I Avhv bi `yqv, BKvgZ I Zvkvû`, `yi `, `yav gvmyiv, mvjvg I gybvrvz, mvjvz, mvjv Zi AvnKvg, mvjv Zi Iqv³, mvjv Zi AviKvb, mvjvz Av`v qi wbqg, Rygvi mvjvz, C `i mvjvz, C`-Dj- wdzi, C`- Dj-Avhnv, AvLjvK, AveŸv-Av v K m vb Kiv, wk K K m vb Kiv, eo `i m vb I QvU `i mœn Kiv, cöwz ekxi mv _ fv jv e envi, ivmxi mev Kiv, K vm msl v evwl K cixÿv Aa vq welqe K vm msl v 3q mz K_v ejv, Iqv`v cvjb Kiv, jvf bv Kiv, AcPq bv Kiv, Aa vq ciwb `v bv Kiv 02 Aviwe ey gvjv I Abykxjb, nikz, Zvbexb, Rhg, Zvk`x`, gvï, 4_ ZvRex`, gvlivr, B`Mvg, Bhnvi Aviwe e Y i kã m~iv Avb bmi, Aa vq m~iv Avj jvnve, m~iv BLjvm 6 20

21 5g Aa vq gnvbwe nhiz gyn ` (m) Gi Rxebv`k, nhiz g~mv (Av), nhiz n~` (Av), nhiz mvwjn (Av), nhiz BmnvK (Av), nhiz j~z (Av), nhiz ïqvbe (Av), nhiz Bwjqvm (Av), nhiz hyjwkdj (Av), nhiz hvkvwiqv (Av), nvg`, bvz 8 welq : wn `y ag I bwzk wk v wgwuvg cixÿvi gvbeèb c~y gvb:50 Aí K_vq DËi `vi t 0wU 2 0=20 2 k~b vb c~iy Ki t 5wU 5=05 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 5=05 3 ipbvg~jk cökœ t {6wU _ K 4 wui DËi Ki Z n e} 5 4= 20 [ 2wU hvm Zv wfwëk cökœ _vk e] gvu =50 Aa -evwl K cixÿv Ges evwl K cixÿvi gvbeèb c~y gvb:00 Aí K_vq DËi `vi t 5wU 2 5=30 2 k~b vb c~iy Ki t 0wU 2 0=20 3 Wvbcvk evgcvk wgj KiYt 5wU 2 5=0 4 ipbvg~jk cökœ t {2wU _ K 8wUi DËi Ki Z n e} 5 8= 40 [ 5wU hvm Zv wfwëk cökœ _vk e] gvu =00 Aa evwl K : ( gvu Køvm msl v-36) Aa vq wk ivbvg K vm msl v cö_g Aa vq: Ck i me kw³gvb (cvb, Av jvpbv, gš ) 8 wøzxq Aa vq: `e `ex I c~rv (eªþvi ey bv, weòzi ey bv, wk ei ey bv, `ym vi ey bv ) 6 Z Zxq Aa vq: g cwi Q`t gywb Fwl (Fwl `i kªwbwefvm, Flx wek vwgî, we`ylx MvM x ) 5 Z Zxq Aa vq: 2q cwi Q`t ag MÖš (gnvfviz ce _ K 8 ) 5 PZz_ Aa vq: kª v I mnbkxjzv (kª vi ey bv, mnbkxjzvi ey bv ) 5 câg Aa vq: Z vm I D`viZv (Z v Mi ey bv,d`vizv,`axwpi Z vm ) 5 cybiv jvpbv 2 2

22 Aa vq lô Aa vq: g cwi Q`t evwl K : ( gvu Køvm msl v- 36) K vm wk ivbvg msl v cöwzáv i v (cöwzáv i v, ivrvi cöwzávi v, bxwz wk v ) 8 lô Aa vq: iær b fw³ ( iær b fw³, Aviæwbi iæfw³ ) 2q cwi Q`t 6 mßg Aa vq: ^v i v ( ^v i v) g cwi Q`t 5 mßg Aa vq: 2q cwi Q`t Avmb (erªvmb, c`n Zvmb) 5 Aóg Aa vq: `k cög (KvZ exh vr y bi `k cög ) 5 beg Aa vq: gw `i I Zx_ Î (c~ixi RMbœv_ gw `i,zx_ Îi ey bv, P `ªbv_,i_hvÎv,Rb vógx) 5 cybiv jvpbv 2 welq : PviæKjv Aa evwl K : ( gvu Køvm msl v-28 ) Aa vq wk ivbvg K vm msl v AsKb cvzvmn Av cj, wwrvbb QvZv, e b, Rvov cqviv, juvwis (evsjv), dz ji Szwo 4 ` k AsKb cwýj P- eumvq, dzj`vwb emšíkvj, ivlvj I Miæ wb q ` k 4 AsKb nv ZiKvR-Nywo ˆZwi, KvUz b ˆZwi,gvwUi ˆZwi cyzyj gyimx I gyimxi ev Pv, m~h gylxdzj, cvwb Z cvwznvum, 4 KjvMvQ, Rvov cqviv, dz ji Szwo ` k AsKb cwýj P- wu-cu, `v qj bw`zx i AvgviMvu, e Í kni, gyw³hy 4 nv ZiKvR- KvM Ri/ ww gi Lvmv w` q gvrvbk wpî ˆZwi, Iqvj gu ˆZwi 4 ` k AsKb bw`zx i AvgviMvu, e Í kni, gyw³hy 4 gyimx I gyimxi ev Pv, m~h gylxdzj, cvwb Z cvwznvum, AsKb 4 KjvMvQ, Rvov cqviv, dz ji Szwo 22

23 cybiv jvpbv Aa -evwl K cixÿv evwl K : ( gvu Køvm msl v-6) Aa vq wk ivbvg K vm msl v AsKb PŠPvjv Ni, AvgMvQ, Kjwm Kuv L gwnjv, gvwsmn bškv, d ji Szwo, cvwb Z cvwznvum 4 ` k AsKb AsKb ` k AsKb cwýj P- LRyiMvQ, Z ji evzj ˆekvLx gjvi ` k, Ljvayjvi ` k nv ZiKvR-KvM Ri wz mša ˆZwi,gvwUi ˆZwi dj Kzu oni, Miæ, LRyiMvQ, cvj Zvjv bškv, KjvMvQ,Kjwm Kuv L gwnjv,d ji Szwo cwýj P- KjvMvQ, RoRxeb kxzkvj, avbkvuv, Qwe AvuK Q fvb evb nv ZiKvR- ev Ni gy Lvk ˆZwi, Kjg`vbx ˆZwi cybiv jvpbv c~y gvb-25 cö kœi aviv I gvb e Ub 2wU Qwe AvuKv I is Kiv 05 02= 0 2 wu ` k AvuKv I is Kiv 0 0 = 0 3 nv Zi KvR ˆZwi 05 0= evwl K cixÿv 23