GEN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "GEN"

Bản ghi

1 ConseilUE RADA EVROPSKÉUNIE Brusel2.července203(25.07) (OR.en) 2283/3 Interinstitucionálníspis: 203/0074(COD) LIMITE PUBLIC JUR369 POLGEN4 POLMAR2 PESC869 COSDP674 AGRI480 TRANS392 JAI625 ENV70 PECHE326 CODEC75 STANOVISKOPRÁVNÍSLUŽBY Příjemce: Skupinapřátelpředsednictví(integrovanánámořnípolitika) Č.návrhu Komise: 750/3 COM(203)33final Předmět: NávrhsměrniceEvropskéhoparlamentuaRadyostanovenírámceproúzemní plánovánínámořníchprostoraintegrovanousprávupobřeží pravomocunieaprávnízáklad zásadasubsidiarity Tentodokumentobsahujeprávníporadenství,nakterésevztahujeochranapodlečl.4 odst.2nařízeníevropskéhoparlamentuarady(es)č.049/200zedne 30.května200opřístupuveřejnostikdokumentůmEvropskéhoparlamentu,Rady akomiseakteréradaevropskéunienezpřístupnilaveřejnosti.radasivyhrazuje veškerázákonnáprávaohlednějakéhokolinepovolenéhozveřejnění. 2283/3 mg/mhr/bl

2 . Nazasedánídne.června203požádalaSkupinapřátelpředsednictví(integrovaná námořnípolitika)právníslužburadyoposouzenípravomociuniepřijímatopatření obsaženávnávrhusměrniceevropskéhoparlamentuaradyostanovenírámceproúzemní plánovánínámořníchprostoraintegrovanousprávupobřeží,vypracovanémkomisí. Vsouladusžádostískupinytotostanoviskozachycujevpísemnépodoběadálerozvádí vysvětlení,kterénauvedenémzasedánípředneslzástupceprávníslužby. 2. PrávníposouzenívtomtostanoviskuvycházíznávrhupředloženéhoKomisí.Vevhodných případechvšakberevpotazjednánívrámciskupinypřátelpředsednictvízohledněná vdokumentu27/3. I. PRAVOMOCUNIEAPRÁVNÍZÁKLAD 3. Vsouladusezásadousvěřenípravomocístanovenouvčl.5odst.2SEUjednáUniepouze vmezíchpravomocísvěřenýchjívesmlouváchčlenskýmistátyprodosaženícílů stanovenýchvesmlouvách.pravomoci,kterénejsousmlouvamiunisvěřeny,náležejí členskýmstátům. 2283/3 mg/mhr/bl 2

3 4. PodleustálenéjudikaturySoudníhodvoramusívolbaprávníhozákladunavícvycházet zobjektivníchskutečností,kterémohoubýtpředmětemsoudníhopřezkumu,meziněžpatří zejménacílaobsahopatření.pokudmáopatřeníuniedvojíúčelnebodvojíči vícenásobnousložku,apokudjejedenúčelnebojednasložkahlavnínebopřevažující, zatímcodruhýúčelčisložkajsoupouzevedlejší,musíopatřenívycházetzjediného právníhozákladu,asicezezákladunezbytnéhoprohlavnínebopřevažujícíúčelčisložku 2. Pouzevýjimečně,pokudseukáže,žeaktsledujesoučasněřaducílů,kteréjsouneoddělitelně spjaty,anižbyjedenznichbylvevztahukostatnímdruhotnýanepřímý,můžebýttentoakt založennaněkolikarůznýchodpovídajícíchprávníchzákladech,jsou-litytoprávnízáklady slučitelné 3. Cílaobsahnavrhovanésměrnice 5. Pokudjdeocílnavrhovanésměrnice,čl.odst.vsoučasnédoběstanoví,žecílem navrženýchopatřeníje podporaudržitelnéhorůstunámořníapobřežníekonomiky audržitelnévyužívánímořskýchapobřežníchzdrojů.v.boduodůvodněníjezdůrazněna značnáarychlerostoucípoptávkaponámořnímprostoruprorůznéúčely,jakojsouzařízení navýrobuenergiezobnovitelnýchzdrojů,námořnídoprava,rybolov,ochranaekosystémů, cestovníruchazařízeníproakvakulturu,jakožičetnétlakynapobřežnízdroje.vsouladu stímtéžbodemodůvodněníbytytovýzvymělybýtřešenyprostřednictvímintegrovaného přístupukplánováníasprávě. 2 3 ViznapříkladrozsudekSoudníhodvorazedne23.října2007vevěciC-440/05,bod6;ze dne7.března993vevěcic-55/9,bod7;zedne0.ledna2006vevěcic-78/03, bod34; ViznapříkladrozsudekSoudníhodvorazedne29.dubna2004vevěciC-338/05,bod55. ViznapříkladrozsudekSoudníhodvorazedne.června99vevěciC-300/89,body3 a /3 mg/mhr/bl 3

4 6. Dalšíupřesněnícílůtohotonástrojelzenaléztvčlánku5,kterýstanovícíleúzemníchplánů námořníchprostorastrategiíintegrovanésprávypobřeží.jejich cílemjepřispívatk: a) zajištěnídodávekenergievunitím,žebudoupodporovatrozvojmořskýchzdrojů energie,rozvojnovýchaobnovitelnýchforemenergie,propojeníenergetickýchsítí aenergetickouúčinnost; b) podpořerozvojenámořnídopravyazajišťováníúčinnýchanákladověefektivních lodníchcestvceléevropě,včetněpřístupnostipřístavůabezpečnostidopravy; c) podněcováníudržitelnéhorozvojearůstuodvětvírybolovuaakvakultury,včetně zaměstnanostivodvětvírybolovuasouvisejícíchodvětvích; d) zajištěnízachování,ochranyazlepšováníživotníhoprostředí,jakožiobezřetného aracionálníhovyužívánípřírodníchzdrojů,předevšímvzájmudosaženídobrého stavuprostředí,zastaveníúbytkubiologickérozmanitostiadegradace ekosystémovýchslužebasníženírizikznečištěnímoří; e) zajištěnípobřežníchanámořníchoblastíodolnýchvůčizměnámklimatu. 7. Pokudjdeoobsah,návrhstanovíspolečnýrámec,podleněhožčlenskéstátyvytvoří aprovedouúzemníplánynámořníchprostorastrategieintegrovanésprávypobřeží (čl.odst.2). Mezihlavnínavrhovanáopatřenípatřípovinnostčlenskýchstátůvypracovat aprovádětsoudržnépostupyproplánovánílidskéhovyužívánínámořníhoprostoru azajištěníudržitelnésprávypobřežníchoblastíazříditmeziseboupřiměřenoupřeshraniční spolupráci(důvodovázpráva,s.3). Jetřebapoznamenat,žejeprojednávánovypuštěnípísmena)aže)ajejichnahrazenízněním cílůmunievoblastienergetiky,dopravy,rybolovu,životníhoprostředíazměnyklimatu. 2283/3 mg/mhr/bl 4

5 8. Včlánku6návrhujsoustanovenyurčitéminimálníspolečnépožadavky,kteréplány astrategiemusísplňovat(respektiveojejichžsplněníusilují).tytopovinnostisetýkají zejménavzájemnékoordinace,zapojenízúčastněnýchstranapřeshraničníspoluprácemezi členskýmistáty,jakožiidentifikacepřeshraničníchdopadůnamořskévodyapobřežnízóny spadajícípodjurisdikcitřetíchzemí. 9. Pokudjdekonkrétněoúzemníplánynámořníchprostor,včl.7odst.směrniceje stanoveno,žetytoplány obsahujíalespoňprostorovéačasovézobrazeníčinností prováděnýchvmořskýchvodáchazpůsobůvyužívánímořskýchvod.vrámcitohoto zobrazeníjestanovenoskutečné,zamýšlenéapotenciálnírozloženíveškeréhopříslušného využívánímoříamořskýchanámořníchčinnostízaúčelemdosaženícílůvčlánku5. Článek8odst.podobněstanoví,žestrategieintegrovanésprávypobřeží musístanovit alespoňpřehledstávajícíchopatřeníuplatňovanýchvpobřežníchzónáchaanalýzudalších opatřenípotřebnýchktomu,abybylodosaženocílůstanovenýchvčlánku5. 0.Kromětohojevčl.7odst.2ačl.8odst.2směrniceuvedenseznamčinnostíčizpůsobů využívání,kteréčlenskéstátyberouvúvahupřivytvářeníplánůastrategií,jakonapříklad námořnídopravnícesty, rybolovnéoblasti a zemědělstvíaprůmysl..ostatnípovinnostipodlenavrhovanésměrnicesetýkajíotázek,jakojeveřejnéinformování akonzultace,sběrúdajůavýměnainformací,posuzovánívlivůnaživotníprostředí, spoluprácesjinýmičlenskýmistáty,konzultacestřetímizeměmi,prováděníaprovedenído vnitrostátníhopráva. Otétozměněformulacedosudprobíhajíjednání. 2283/3 mg/mhr/bl 5

6 Posouzení 2.Komisesvůjnávrhzaložilanačl.43odst.2,čl.00odst.2,čl.92odst.ačl.94odst.2 SFEU,kterépředstavujíprávnízákladpročinnostUnievoblastirybolovu,dopravy, životníhoprostředíaenergetiky.stanovenýcílaobsahnavrhovanésměrnicesekryjíscíli, kteréuvedenéprávnízákladypopisujíjakocílepolitikyunievtěchtooblastech. 3.Nazákladězněnínavrhovanésměrnicesezdá,žetatosměrnicesledujesoučasnětytorůzné cíle,anižbyjedenznichbylvevztahukostatnímdruhotnýanepřímý.vsouladusvýše uvedenoujudikaturousoudníhodvoramusítedybýttotoopatřenízaloženonarůzných odpovídajícíchprávníchzákladech,jsou-litytoprávnízákladyslučitelné.vpřípadě,kterým setotoposouzenízabývá,stanovívšechnyčtyřiuvedenéprávnízákladypřijímáníopatření řádnýmlegislativnímpostupem,ajsoutudížslučitelné. 4.VrámciSkupinypřátelpředsednictvíbylavznesenaotázka,zdabyčlenskéstátypři vytvářeníplánůastrategiímohlykroměcílůuvedenýchvesměrnicizohlednitijinécíle, kterénejsouzahrnutyvprávnímzákladu,atonapříkladcestovníruch.právníslužbase domnívá,žežádnéustanovenísměrnice,kterástanovípovinnostiprocesnípovahy, členskýmstátůmvzohledněníjinýchzájmůnebrání. 5.Právníslužbajetedytohonázoru,žeprávnízáklad,zněhožnavrhovanásměrnicevychází, jesprávnýadostatečný. 2283/3 mg/mhr/bl 6

7 6.PřiprojednávánínávrhuveSkupiněpřátelpředsednictví(integrovanánámořnípolitika)byly vyslovenyobavyohlednětoho,zdamůžeunievycházetztěchtoprávníchzákladůproúčely stanovenípovinnostítýkajícíchseúzemníhoplánování.bylotvrzeno,ženenívýslovně stanovenapravomocunieupravovatotázkuúzemníhoplánování,ažetedyunienemá pravomocpřijmoutnavrhovanousměrnicianivpřípadě,kdysledujevýšeuvedenécíle Unie. 7.Nejdřívejetřebapoznamenat,žeSmlouvynevylučujímožnost,abyvýkonjimisvěřených pravomocíměldopadnaúzemníplánování,jakprávníslužbazdůraznilavpříspěvku týkajícímsenávrhusměrniceoenergetickéúčinnosti. 8.Naúzemníplánováníseodkazujevprvníodrážcečl.92odst.2písm.b)SFEU.Podle tohotoustanoveníseopatřenípolitikyunievoblastiživotníhoprostředí,kterámajídopad naúzemníplánování,nepřijímajířádnýmlegislativnímpostupem,nýbržvýjimečněje zapotřebíjednomyslnépřijetíradouakonzultacesevropskýmparlamentem, HospodářskýmasociálnímvýboremaVýboremregionů.Tentozvláštnílegislativnípostup představujeodchylkuodrozhodovacíhopostupustanovenéhovčl.92odst.sfeu,který jeprávnímzákladempročinnostuniezaměřenounadosaženícílůuvedenýchvčlánku9 SFEU,tj.cílůpolitikyUnievoblastiživotníhoprostředíazměnyklimatu 2. 2 PříspěvekprávníslužbyRadyzedne2.října20,dokument5452/. Právníslužbasedomnívá,žečl.92odst.2písm.b)SFEUnemádopadnapostuppřijímání opatření,kterámůžeuniepřijmoutnazákladějinýchustanovenísmluv,jakojsounapříklad opatřenívoblastienergetikypřijímanápodlečlánku94sfeu.opatřeníunie,kteráspadají dooblastipůsobnostijinýchprávníchzákladů,nežječlánek92sfeu,tudížnepodléhají procesnízáruceobsaženévčl.92odst.2sfeu,amohouprotomítdopadnaúzemní plánování,anižbymuselabýtpřijímánapostupemvtomtoodstavcistanoveným.viz příspěvekprávníslužbyradyuvedenývpoznámcepodčarouč /3 mg/mhr/bl 7

8 9.Soudnídvůrkonstatoval,žeopatření,kteráseobecnětýkajíúzemníhoplánováníavyužívání půdyvčlenskýchstátech,aleneregulujífungovánízvláštníchprojektůinfrastruktury,nebo kterásicestanovujíurčitáomezenízpůsobů,jakmůžebýtpůdavčlenskýchstátech využívána,aleneregulujíto,kjakémuúčeluplánujíčlenskéstátypůduvyužít,jsouopatření obecnépovahy,naněžsevýjimečnýrežimnevztahuje.zaopatření,kterámajídopadna územíapůdučlenskýchstátů,akterábytedymělabýtpřijímánavýšeuvedenýmzvláštním postupem,bymělabýtpovažovánapouzeopatření,ježregulujíkvantitativníaspekty využíváníúzemí,půdyavodníchzdrojůčlenskýchstátů,tj.opatřenítýkajícíseřízenítěchto omezenýchzdrojůzkvantitativníhohlediska,nikoliopatřenísouvisejícísezlepšováním aochranoukvalitytěchtozdrojů. RozsudekSoudníhodvorazedne30.ledna200vevěciC-36/98,body /3 mg/mhr/bl 8

9 20.Opatřeníobsaženávnavrhovanésměrnicinejsoudruhemopatření,kterábySoudnídvůr považovalzaopatření sdopademna územníplánování.jakbylouvedenovýše,povinnosti zahrnutévprojednávanémnávrhusevzásadětýkajípostupu,kterýmsečlenskéstátymají říditpřivytvářeníplánůastrategií.seznamčinnostínebozpůsobůvyužívánívčl.7odst.2 ačl.8odst.2jesepsánvelmiobecněaodčlenskýchstátůsevyžadujepouze,abyjevzaly vúvahu.nejsoustanovenyžádnépovinnostitýkajícísetoho,jakbytytočinnostinebo způsobyvyužívánímělybýtvplánechastrategiíchpojaty,anitoho,jakbymělobýt dosaženorovnováhymezirůznýmizájmy.skutečnýobsahplánůastrategiíavolby,kteréje třebaučinitpřijejichvytváření,jsoutedyponechányzcelanauváženíčlenskýchstátů. 2.Zvýšeuvedenéhovyplývá,ževzhledemkeskutečnosti,žeopatřenízahrnutávnávrhujsou opatřeníobecnépovahy,kteráneregulujívyužívánípůdy,jsouslučitelnásvýšeuvedeným právnímzáklademvrozsahu,vněmžjsounezbytnáprousilováníocílevdanýchčtyřech oblastechpolitik,vsouladusezásadouproporcionalityzakotvenouvčl.5odst.4seu. I. DODRŽOVÁNÍZÁSADYSUBSIDIARITY 22.Podlezásadysubsidiarityzakotvenévčl.5odst.a3SEUjednáUnievoblastech,které nespadajídojejívýlučnépravomoci,pouzetehdyadotémíry,pokudcílůzamýšlené činnostinemůžebýtdosaženouspokojivěčlenskýmistátynaúrovniústřední,regionálníči místní,alespíšejich,zdůvodujejíhorozsahučiúčinků,můžebýtlépedosaženonaúrovni Unie /3 mg/mhr/bl 9

10 Jakvyplývázeslov dotémíry, uspokojivě a lépe použitýchvuvedenémčlánku,která předpokládajíurčitéhodnocení,jesubsidiaritazásadou,ježzahrnujeurčitýaspekt politickéhorozhodovánínazákladěvlastníhouvážení ;mají-liorgánytutozásadupoužít, musípřiposuzovánínávrhulegislativníhoaktuuplatnitsvoupravomoctím,žezvážívýhody anevýhody. 24.Vtétosouvislostibymělobýtzdůrazněno,ženormotvůrcesiponecháváprostorpro uvážení,pokudjdeomíruzásahu,kteroupovažujezapřiměřenouprodosaženípříslušného cíle,cožodpovídápolitickéodpovědnosti,ježmubylasvěřenaprávnímzákladem,který používázaúčelemdosaženícílůvněmuvedených. 25.Anižbybylpředjímánvýsledekpolitickéanalýzy,kterámáještěbýtprovedena,nebo konečnývýsledekrozpravy,komisevdůvodovézprávěuvádí,žepřidanáhodnotaopatření naúrovnieuspočívávtom,žezajistíazefektivníopatřeníčlenskýchstátůvoblasti územníhoplánovánínámořníchprostoraintegrovanésprávypobřeží,čímžzaručíjednotnéa soudržnéprováděnívceléeu,azajistírámecprospoluprácimezičlenskýmistáty,které spadajídojednémořskéoblastičipodoblasti.tojepovažovánozazásadní,jelikožmořské ekosystémy,lovištěryb,chráněnémořskéoblastiinámořníinfrastruktury,jakojsoukabely, potrubí,plavebnícesty,zařízeníprotěžburopyčizemníhoplynuavýrobuvětrnéenergie atd.,přesahujíhranicestátů.jeprotolegitimnísedomnívat,ženormotvůrcebymohlmítza to,žecílezamýšlenéhonávrhemsměrnicebybylomožnolépedosáhnoutnaúrovniunie nežnaúrovničlenskýchstátů. Stanoviskoprávníslužbyzedne29.října2008,dokument4896/08,bod /3 mg/mhr/bl 0

11 I. ZÁVĚR 26.Vzhledemkvýšeuvedenémuseprávníslužbadomnívá,že: - opatřenízahrnutávnávrhujsouopatřeníobecnépovahy,kteráneregulujívyužívání půdy,ajsoutedyslučitelnásvýšeuvedenýmprávnímzáklademvrozsahu,vněmžjsou nezbytnáprousilováníocílevsouvisejícíchčtyřechoblastechpolitik; - právnízáklady,kterékomisenavrhuje,jsousprávnéadostatečné; - jenanormotvůrci,abyvyhodnotiltvrzeníkomiseododržovánízásadysubsidiarity arozhodl,zdabycílenávrhusměrnicemohlybýtlépedosaženyunií. 2283/3 mg/mhr/bl