Người ký: Văn phòng Hội đồng Nhân dân Cơ quan: Thành phố Hà Nội Thời gian ký: :37:24 +07:00 HOI DONG NH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Người ký: Văn phòng Hội đồng Nhân dân Cơ quan: Thành phố Hà Nội Thời gian ký: :37:24 +07:00 HOI DONG NH"

Bản ghi

1 Người ký: Văn phòng Hội đồng Nhân dân Cơ quan: Thành phố Hà Nội Thời gian ký: :37:24 +07:00 HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TlJ do - Hl}.nh phuc S6: 06/2020/NQ-HDND Ha Nr)i, ngay 07 thang 7 ndm 2020 NGHJQUYET V~ vi~c ban hanh mqt s6 quy djnh thu phi, l~ phi tren dja ban thanh ph6 Ha NQi thuqc th~m quyen quy~t djnh cua HQi d8ng nhan dan Thanh ph6 HOI DONG NHAN DAN THANH PHO HA NOI. KHOA XV, KY HQP 15. (Til'ngay din ngay ) rmr Can ctr l.udt t6 chicc chlnh quyen dia phuong ngay 19 thong 6 ndm 20 J 5; Can cu-ludt ban hanh van ban quy pham phap ludt ngay 22 thong 06 ndm 2015; Can cu Ludt phi va l phi ngay 25 thong 11 ndm 2015; Can cu Nghi dinh s nd-cp ngay 23 thang 8 ndm 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiit va hu'o'11g ddn thi hanh mot s6 aiju cua phi va l phi; Can ctr Nghi dinh s ND-CP ngay 10 thang 10 ndm 2016 cua Chinh phu vj l phi truoc ba; Nghi dinh s ND-CP ngay 21 thong 02 ndm 2019 cua Chinh phu sica d6i, br5 sung mot s6 aiju cua Nghj ajnh s ND-CP ngay 10 thimg 10 nam 2016 cua Chinh phu vj l phi truac b9; Nghj ajnh s ND-CP ngay cua Chinh phu quy ajnh mu-c thu l phi truac b9 a6i vai a to scm xuat, llip nip trang nuo'c ain hit ngay 31 thimg 12 nam 2020; Can cu- Nghj djnh s ND-CP ngay 05 thimg 05 nam 2020 cua Chinh phu vj phi baa v mai trucmg a6i vo'inuo'c thai; Can cu' Nghi djnh s ND-CP ngay 24 thang 12 nam 2016 cua Chinh phil vj phi baa v mai tru,()'i1ga6i vai khai thac khaang san; Can ClL'Thong tu' s TT-BTC ngay 11 thdng 11 nam 2016 cua Br) Tai chinh quy ainh n1l/'cthu, chi dr) thu, nr)p, quan If; I phi dang ky, cap bi~n phuong ti n giaa thong co' gi<3'iau'cmg6r); Can cu' Thong tu s TT-BTC ngay 29 thang 11 nam 2019 cua Br) Tai chinh huang dan vj phi va l phi thur)c tham quyjn quyit ajnh cua Hr)i a6ng nhan dan tinh, thanh ph6 trllc thur)c Trung uong; Xh To' trinh s6 116IITr-UBND ngay 30 thimg 06 nam 2020 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 vj vi c ban hanh Nghj quyit thu phi, l phi thur)c tham quyjn quyit ajnh cua Hr)i a6ng nhan dan Thanh ph6; Baa cao tham tra s6 30IBC-HDND ngay

2 2 01 thang 7 ndm 2020 cua Ban Kinh ti -Ngdn sach H(Jic1imgnhdn dan Thanh pho; BaD CaD tiep thu giai trinh s6 180IBC-UBND ngay 05 thang 7 ruim 2020 cua Uy ban nhdn dan Thanh pho; Y kiil1 thao lu911 va kit qua biju quyet cua dai biju H(Ji c16ngnhdn dan Thanh pho, QUYETNCH1: Di~u 1. Ban hanh guy dinh mire thu, rni~n, giam, thu, nqp, quan ly va str dung 111Qts6 khoan phi, l~phi tren dia ban thanh pho Ha NQi thuoc tham quyen quyet dinh ella HQi dong nhan dan thanh pho (Co danh muc cac khoan phi, l~ phi kern theo). Di~u 2. Ciao try ban nhan dan Thanh 1. T6 chirc thuc hien Nghi quyet nay. 2. Tang cuong ki~rn tra viec quan ly, sir dung nguon thu phi, l~ phi d~ lai eho cac dun vi thu darn bao sir dung hieu qua, dung 111\le dich; xu ly nghiem cac t6 chirc, ca nhan vi ph? TiSp tuc xay d\lng du cae khoan phi, l~phi thea guy dinh. Ra soat nhung khoan phi, l~phi dang thve hi~n b~t h9p ly va nhung khoiin phi, l~phi thay d6i do ehinh saeh ella cae BQ,nganh Trung uung; nghien elm Nghi guy~t v~ thi di~111rnqt s6 Co' eh~, ehinh saeh tai ehinh - ngan saeh d~e th1)d6i v6'i thanh ph6 Ha NQi ds kip tho'i trinh HQi d6ng nhan dan Thanh ph6 guyst dinh thea thim guy~n. 4. T6 ehue thve hi~n t6t eong tae tuyen truy~n, t?o Sv d6ng thu~n ella Nhan dan trong thve hi~n thu phi, l~phi. Di~u 3. Di~u khoan thi hanh 1. Nghi guy~t nay thay ths cae Nghi guyst sau ella HQi d6ng nhan dan Thanh ph6: Nghi guy~t s6 20/20161NQ-HDND ngay 06/12/2016 ella HQi d6ng nhan dan Thanh ph6; Nghi guyst s /NQ-HDND ngay 03/7/2017 ella H9i d6ng nhan dan Thanh ph6; Nghi guyst s6 10/20171NQ-HDND ngay 05/12/2017 eua HQi d6ng nhan dan Thanh ph6; Nghi guy~t s6 09/20181NQ-HDND ngay 05112/2018 ella HQi d6ng nhan dan Thanh ph6. ph6

3 3 2. Trong qua trinh thuc hien, tnrong hqpcac van ban quy pham phap lu~t quy dinh vien dful tai Nghi quyet nay duoc sua d6i, b6 sung hoac thay th~ thi thuc hien thea van ban guy pham phap luat moi duoc sua d6i, b6 sung hoac thay th~. 3. Giao Thuong tnrc H9i d6ng nhan dan Thanh pho, cac Ban cua H9i dong nhan dan, cac t6 dai bieu va dai bisu H9i d6ng nhan dan Thanh ph6 don d6c va giam sat thuc hien Nghi quyet. 4. )~ nghi Uy ban MTTQ Viet Nam Thanh phd phoi hop tuyen truyen, tham gia giam sat thirc hien Nghi quyet, Nghi quyet nay da duoc H9i dong nhan dan thanh phd Ha N9i khoa XV, ky hqp thir 15 thong qua ngay 07/7/2020 va co hieu lire thi hanh k~ nr ngay 01/8/2020'/~. No"i Ilhi,in: - Uy ban Thuong V~IQl-I; - Chfnh phu; - Van phong Quoc hoi, Van phong Chfnh phu; - Ban cong tac o(li bi~li thuqc UBTVQH; - BQ Hi chfnh, BQ Tu phap, T6ng C\JeThu~; - Thuo'ng tr\fc Thanh uy; - TT HDND UBND, UBMTTQ Thanh ph6; - Doan DB Q1I6c hqi Ha NQi; - D(li bi~u HDND Thanh ph6; - Cae Ban Dang TU, VP TU; - VP HDND TP, VP UBND TP; - Cae Scr, ban, nganh Thanh ph6; - TT HDND, UBND qu~n, huy~n, thi xii; - C6ng GTDT TP, C6ng baa TP; - Trang web eua HDND TP; - Luu: VT~

4 1 C(>NG HOA xa H(>I CHV NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - Hl;lnh phtic A. cac KHOA.N PHi, L~ PHi THU(>C THAM QUYEN QUYET DJNH CVA HDND cap TiNH THEO QUY DJNH T~I DANH MT)C BAN HANH KEM THEO LU~TPHi va L~ PHi 1. L~phi dang ky CU" tru a.»ai tuong n9p: Nguoi dang ky, quan Iy ell' tru khi thuc hien dang ky ell' tni voi co quan dang ky, quan Iy ell' tru thea quy dinh cua phap lu~t v~ ell' tru (tnr cac tnrong hop mien, khong thu I~ phi tai di~m b )i~u nay). b. Dai tutmg miln, khiing thu If phi: - Khong thu I~phi d6i voi tnrong hop: + B6, me, vg (hoac chong) cua liet S1, eon duoi 18 tubi cua liet S1. + Con diroi 18 tubi cua thuong binh. + HQngheo. + Cong dan thuoc xa, thi tr~n vung cao thea quy dinh cua Uy ban dan toe, + )6ng bao dan tqc thieu s6 a cac xa co di~u kien kinh xa hqi d(lc biet kho khan. + Tre em duoi 15 tubi. Truong hop kho xac dinh la nguoi duoi rmroi lam tuoi thi chi dm co b~t ky gi~y to nao chung minh duq'c la nguai duai muai lam tu6i nhu: gi~y khai sinh, the h9c sinh... + Nguaj cao tubi (la c6ng dan Vi~t Nam tll' du 60 tubi tra len co the nguai cao tu6i thea quy dinh t~j )i~u 2 Lu~t nguai cao tu6i). + Nguai + Nguai co cong vai cach m~ng. - Mi~n I~ phi khi dang ky I~n d~u, c~p mai, thay mai thea quy dinh cua ca quan nha nuac co th~m quy~n d6i vai: C~p hq kh~u gia dinh, c~p gi~y chung nh~n nhan khfru t~p th~; c~p gi~y dang ky t~m tru co thai h~n.

5 2 c. Mltc thu If phi: Dan vi tinh: D6ng/lin TT N(ii dung thu Cac qu~n va Mfrc thu cac ph U'()'DI! Khu VI!C khac Dang ky thuong tru, dang ky tam tru ca 1 hi;>hoac mot nguoi nhung kh6ng c~p s hi;>khau, s6 tarn tni, 2 C~p moi, dp lai, dp d6i s6 hi;>khau, s6 tam tru cho hi;>gia dinh, ca nhan Di~u chinh nhirng thay d6i trong s6 hi;> khau, s6 tarn tru (kh6ng thu I~ phi d6i voi 3 truong hop di~u chinh lai dia chi do nha nuoc thay d6i dia gioi hanh chinh, duong pho, s6 nha, x6a ten trong s6 hi;>khau, s6 tam tru); Gia han tam tru d. rj chirc thu If phi: - Dang ky thuong tru: Cong an quan, huyen va thi xii. - Dang ky tarn tru: Cong an phuong, xii, thi tr~n. e. Quiin If sit' dfmg: T6 chuc thu l~ phi n9p 100% s6 phi thu duqc vao Ngan sach nha nuac, chi phi cho cong tac thu l~ phi duqc c~p thea dl,!toan duqc duy~t hang nam. 2. L~ phi cfip gifiy phep xay dl!ng a. D{Jittnjng n{jp If phi: Chu diu tu cac cong trinh xay dl,!ng mai, cil.it?o, sua chua lan, trung tu, ton t?o khi duqc cac co quan nha nuac co tham quy~n c~p gi~y phep xay dljilg phil.in9p l~ phi c~p gi~y phep xay dl,!ng. h. Mt't'c tltu If phi: Dan vi tfnh: D6ng/lin TT NQi dung thu Mfrc thu l~ phi 1 C~p mai d6i vai nha a rieng Ie cua nhan dan (thui;>cd6i tuqng phai c6 gi~y phep) C~p mai d6i vai c6ng trinh khac Gia h~n gi~y phep xay dlfng

6 e. Tii chirc thu If phi: 3 - Sa Xay dung thu d6i voi nhirng tnrong hop thuoc Sa Xay dung c~p Gi~y phep xay dung thea th~m quyen duoc UBND Thanh ph6 giao. - UBND quan, huyen, thi xa va c~p xa thu d6i voi nhirng tnrong hq'pdo UBND quan, huyen, thi xa va UBND c~p xa c~p gi~y phep xay dung thea th~m quyen phan c~p cua UBND thanh ph6. d. Quan Ii sit dung: T6 chirc thu l~ phi n9p 100% s6 phi thu duoc vao Ngan sach nha mroc, chi phi cho cong tac thu l~ phi duoc c~p thea dir toan duoc duyet hang nam. 3. L~phi dang ky kinh doanh a. D6i ttrong n9p If phi: Cac t6 chirc, nh6m ca nhan, h9 gia dinh, ca nhan khi duoc co quan quan ly Nha mroc c6 th~m quyen c~p gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh (DKKD) bao g6m: Gi~y chirng nhan dang ky h9 kinh doanh, gi~y chung nh~n dang ky hq'ptac xa, gi~y chung nh~n dang ky lien hi~p hq'ptac xa (bao g6m ca gi~y chung nh~n dang ky chi nhanh, van phong d~i di~n, dia dism kinh doanh cua hq'ptac xa, lien hi~p hq'ptac xa) phai n9p l~ phi dang ky kinh doanh. Cac t6 chuc, d. nhan ds nghi cung c~p thong tin vs dang ky kinh doanh phai n9p l~ phi cung c~p thong tin vs dang ky kinh doanh. Khong thu l~ phi cung c~p thong tin v~ dang ky kinh doanh cho cae co quan nha nuac d~ nghi cung c~p thong tin ph\lc V\lcong tac quan ly nh:'lnuac.. b. Mere thll Ie phi: Muc thu TT Ni)idung DIYnvi tinh Ie phi 1 Cflp m&i Gifly chu:ng nh~n dang ky kinh doanh + Hqp tac xii, chi nhanh, van phong d~i di~n, dja di~m kinh doanh clla Hgp tac xii D6ng 11 I~n cap Lien hi~p hgp tac xii, chi nhanh, van phong d~i di~n, dja di~m kinh doanh clla D6ng 11 l~n dp Lien hi~p hqp tac xii + HI) kinh doanh D6ng 11 l~n cap Chung nh~n dang ky thay d&i ni)i dung dang ky kinh doanh, + Hgp tac xii, chi nhanh, van phong d~i di n, dja di~m kinh doanh clla hgp tac xii D6ng II I~n thay d6i Lien hi p hgp tac x~, chi nhanh, van phong d~i di n, dja diem kinh doanh clla lien hi~p hgp tac xii. + HI) kinh doanh D6ng 11 l~n thay deli D6ng I 1 l~n thay d6i

7 TT NQi dung BO'n vi tinh 4 Mfrc thu Ie phi cap ban sao gifiy clnmg nh~n BKKD, 3 giiy cluing nh~n thay d&i BKKD hoac D6ngllb:'m ban trich luc nqi dung BKKD 4 Cap lai Gifiy chung nhan dang ky kinh doanh + Hop tac xii, chi nhanh, van phong dai dien, dia di~mkinh doanh cua Hop tac xii Dong /l l.1ndp Lien hiep hop tac xa, chi nhanh, van phong dai dien, dia di~mkinh doanh cua Dong 11l.1nd.p Lien hiep hop tac xii + H9 kinh doanh D6ng 11l.in dp Cung dip thong tin v~ dang ky kinh doanh Dong /1 l.1ncung cfip * Khong thu I~ phi d6i voi tnrong hop di~u chinh lai dia chi do nha mroc thay d6i dia gioi hanh chinh, duong pho, s6 nha, c. rj chirc thu If phi: - Sa K~ hoach va u~u ttr thanh pho Ha NQi: U6i voi Lien hiep hop tac xa, chi nhanh, van phong dai dien, dia di m kinh doanh cua Lien hiep hqp tac xa. - Uy ban nhfm dan qu~n, huy~n, thi xa: U6i vai HQ kinh doanh; Hqp tac xa, chi nhanh, van phong difi di~n, dia di m kinh doanh clla Hqp tac xa. d. Quiin Ii sir df;lng: T6 ChtfCthu l~ phi nqp 100% s6 phi thu duqc vao Ngan sach nha nuac, chi phi cho c6ng tac thu l~ phi duqc c~p thea dt! toan duqc duy~t hang nam. Vi~t Nam 4. L~ phi c~p gi~y phep lao dqng cho nglfiyi nlfo'c ngoai lam vi~c t~i a. /J6i tu'!1ngn9p If phi: Nguai su d\mg lao dqng khi lam thll t\lc d co quan quan ly nha nuac v~ lao dqng c~p va c~p l~i gi~y phep lao dqng cho nguai nuac ngoai lam vi~c t~i cac doanh nghi~p, co quan, t6 chuc ho~t dqng tren dia ban thanh ph6 Ha NQi. b. Mt'rc thu If phi: - c~p mai gi~y phep lao dqng: d6ng/l gi~y phep. - C~p l~i gi~p phep lao dqng: d6ngll gi~y phep.

8 5 Truong hq'pnguoi su dung lao dqng giri h6 so c~p lai gi~y phep lao dong qua mang (dich V\I cong mire 3): d6ng/l gi~y phep. c. TJ clucc thul? phi: Sa Lao dong Thuong binh va Xa hqi. d. Quan Ii sir dung: Co quan thu l~ phi nqp 100% s6 l~ phi thu duoc vao ngan sach nha mroc, chi phi cho viec thu l~ phi duoc c~p thee du toan duoc duyet hang nam. 5. L~ phi c~p gi~y chimg nh~n quyen sir dung d~t, quy~n SO' hiru nha O' va tai san khac g~n Ii~nvoi d~t a. DB; tuang n9p, miin nrp If phi: - D6i tuq71gnop: Cac t5 chirc, hq gia dinh, ca nhan khi duoc co quan nha mroc co th&mquyen hoac t5 chirc diroc uy quyen giai quyet c~p giay chirng nhan quyen sir dung d~t, quyen sa hciunha a va tai san khae g~n li~n vo-id~t. - D6i tuq71gmien n(jp: + MiSn nqp l~phi c~p gi~y chung nh~ d6i vo-i truong hgp da duge c~p gi~y chung nh~n quy~n su d\lng d~t, gi~y chung nh~n quy~n sa hciu nha a va quy~n su d\lng d~t a, gifty chung nh~n quy~n sa hciunha a, gifty chung nh~m quy~n sa hgu eong trinh xay dvng truo-c ngay Nghj djnh s6 88/2009/ND-CP ngay 19/10/2009 eua Chinh phu quy djnh vi~c cftp gifty chung nh~n quy~n su d\lng dftt, quy~n sa huu nha a va tai san khae g~n li~n vo-i dftt co hi~u l\ic thi hanh (ngay 10112/2009) rna co nhu c~u cftp d5i gifty chung nh~n. + MiSn l~ phi cftp gifty chung nh~n d6i vai hqgia dinh, ca nhan a nong thon, hqngheo. TruOng h9p hq gia dinh, ca nhan t~i cac qu~ thuqc thanh ph6 trve thuqc Trung uang va cae phuong nqi thanh thuqcthanh ph6, thj xa tr\fc thuqc tinh dugc cftpgiftychungnh~ a nang thon thi khang dugc rnisn l~phi clip giftychung nh~. b. M' u'c thu re p, h' I: TT NQidungthu 1 cip giiy chfrng nh~n mo-i DO'n vi tinh - Tru~g hgp gifty c,hung nh~n chi D6';lg/ co quyen su d\lng diit (kh6ng co giiiy nha va tai san khac g~n li n v6i dftt) Mu-c thu l~ phi Ca nhan, hq gia dinh Cae phllimg Khu Ta chu-c thuge qu~n, Vl!C thi xii. khae ~-

9 6 Mrrc thu I~phi TT Ni)i dung thu Don vi Ca nhan, hi) gia dinh tinh Cac phuong Khu TB chirc thudc quan, vl!e thi xli khac - Cap giay chirng nhan quyen su D6?g/ dung d~t, quyen sa hiru nha a va tai giay san ganlien voi d~t 100,000 50, ,000 C~p dbi, dp I~i (k~ca c~p I~i do 2 h~t ehb xac nhan), xac nh~n bb sung vao gi~v clnrnz nhan - Truong hop gi~y chung nhan chi c6 quyen S11 dung dat (khong c6 nha va tai san khac ganli~n voi d~t) D6ng/ l~n 20,000 10,000 50, C~p giay chirng nhan quyen sir D6ng/ dung d~t, quyen set hiru nha a va tai l~n san gan li~n voi d~t Chung nh~n dang ky bi~n di}ng D6ng/ v~ d~t dai l~n Trich luc ban db dia chinh, van. D6ng/ ban, s&ii~u h6 so'dia chinh van ban 50,000 25,000 50,000 28,000 14,000 30,000 15,000 7,000 30,000 * Khong thu l~ phi d6i vai twang hgp di~u chinh l~i dla chi do nha nuac thay d6i dla giai hanh chinh, duang ph6, s6 nha, c. TJ chlrc thu l~ phi: - Sa Tai nguyen va Moi tru'ang, - UBND cac qu~n, huy~n, thi xa, d. Qulin Iy sir df:lng: T6 chtl'cthu l~ phi n<)p 100% s6 phi thu duq'cvt'l.ongfm sach nhi nuac, chi phi cho cong tac thu l~ phi duq'cc~p thea dv toan duq'cduy~t ht'mg nam, 6. L~ phi hq tich a. DB; tu'{j'ngn{ip I~phi: ea nhan duq'cco quan nha nuac co th~m quysn giai quyst cae cong vi~e vs H<)tich thea guy dinh cua phap lu~t (Trir cac tru<mg hq'pduq'c mi n n<)pl~ phi thea quy dinh t~i di~m b DiSu nay),

10 7 h. D8i tuang miln: - Dang ky hq tich cho nguoi thuoc gia dinh co cong voi each mang; nguoi thuoc hqngheo; nguoi khuyet t~t; - Dang ky khai sinh, khai nr dung han, giam hq, dang ky k~t hen cua cong dan Viet Nam cu tni a trong mroc, e. Mire thlll~ phi: - D6i voi cac viec dang ky hqtich thuoc th~m quyen cua UBND d.p xa: TT NQidungthu Don vi tinh Mfrc thu I~ phi 1 Dang ky khai sinh khong dung han D6ng/l viec Dang ky lai khai sinh D6ng/l viec Dang ky khai sinh cho nguoi da co h6 sa. giay to' ca nhan D6ngll viec Dang ky khai tu khong dung han D6ng/l viec Dang ky lai khai nr D6ng/l viec Dang ky lai k t hen D6ng/l viec Nhan cha, me, con D6ng/l viec Thay d6i, cai chinh hi) tich cho nguoi chua du 14 tubi cir tru trong nuoc Bo sung hi) tich cho cong diin Vi~t Nam cu tru trong nuac D6ng/l viec D6ngll vi~c Cfrp gifry xac nh~n tinh tr~ng hon nhan D6ngll vi~c Xac nh~n ho~c ghi VilO so hi) tich cac vi~c hi) tjch khac D6ng/l vi~c Dang ky hi) tich khac D6ng/l vi~c Cac vi~c dang ky hqtich thuqc th~m quysn UBND c~p huy~n: STT Noi dung thu f)o'n vi tinh Mfrc thu Ie Dhi 1 Dang ky k t hon D6ngll vi~c Dang ky l~i k t hon D6ng/l vi~c Dang ky khai sinh khong dung h~n D6ng/l vi~c Dang ky l~i khai sinh D6ng/l vi~c Dang ky khai sinh cho nguai da co h6 sa, gifry to' ca nhan D6ng/l vi~c Dang ky khai tu khong dung h~n D6ngll vi~c

11 8 STT Noi dung thu DO'nvi tinh Mire thu Ie phi 7 Dang ky lai khai nr Dong/I viec Thay d6i, cai chinh hqtich cho nguoi tu dti 14 tuoi tra len cu tru a trong mroc Dong/I viec Xac dinh lai dan tqc D6ng/l viec Thay d6i, cai chinh, bo sung h9 tich c6 y~u t6 mroc ngoai D6ngll viec Dang ky h9 tich khac D6ngll viec Nhan cha, me, con D6ngll viec Ghi vao So h9 tich viec hq tich cua 13 cong dan Viet Nam da:diroc giai quyet tai co quan c6 th~l1l quyen cua nuoc D6ng/l viec ngoai 14 Dang ky khai sinh dung han D6ng/l viec Dang ky khai nr dung han D6ngll viec Dang ky giam h9 D6ng/l viec Dang ky cham dirt giam h9 D6ngl1 viec d. CO'quan thu If phi: - UBND c~p xa. - UBND c~p huyen, e. Quiin Ij sit, dfmg: Co quan thu l~ phi n<)p 100% s6 l~ phi thu duq'c vao ngan sach nha nuac, chi phi cho vi~c thu l~ phi duq'c c~p thea dv toan duq'c duy~t hang nam. 7. Phi thu' vi~n a. IJ6i ttft;jng n9p: Cae ea nhan lam the d9c, the mugn ph6; cac qu?n, huy~n va thi xii. tai li~u cua Thu vi~n trvc thu9c thanh h. IJ6i tu'!j'ngmiin, giiim phi: - U6i tugng mi~n phi: Nguai khuyst t?t d?c bi~t n?ng thea quy dinh t?i khai'm 1 Ui~u 11 Nghi dinh s6 28/2012/NU-CP ngay 10/4/2012 ctia Chinh phu quy dinh chi tist va huang d~n thi hanh m<)t s6 di~u cua Lu?t nguai khuyst t?t. - U6i tuq'nggiam 50% phi:

12 9 + Cac df>ituong duoc huang chinh sach tru diii huang thu van h6a guy dinh tai DiSu 2 Quyet dinh sb 170/2003/QD- TTg ngay 14/8/2003 cua Thu nrong Chinh phu vs "Chinh sach iru diii huang thu van h6a". Truong hop kh6 xac dinh la df>ituqugduoc huang chinh sach uu diii huang thu van h6a guy dinh tai DiSu 2 Quyet dinh sf> 170/2003/QD-TTg cua Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi df>inrong cu tru, thi chi cftn co gi~y xac nhan + Nguoi khuyet t~t nang thea guy dinh tai khoan 2 DiSu 11 Nghi dinh sf> 28/2012/ND-CP ngay 10/4/2012 cua Chinh phu guy dinh chi tist va huang din thi hanh mot sf>disu cua Luat Nguoi khuyet t~t. + Tre em diroi 15 tu6i. Truong hop kh6 xac dinh la nguoi diroi muoi Him tu6i thi chi cftn c6 b~t ky gi~y to' nao chung minh duqc la ngu0'i duai mu0'i lam tu6i nhu: gi~y khai sinh, the h9c sinh... + Ngu0'i cao tu6i (Ia cong dan Vi~t Nam til du 60 tu6i tra len c6 the ngu0'i cao tu6i thea guy dinh tiilidisu 2 Lu~t ngu0'i cao tu6i). TruOng hgp ngu0'i thuqc 2 ho?c 3 truang hqp neu tren thi chi duqc giam 50% muc phi thu vi~n. e. MiTe thu: Thu- vifn Cae thu- vi~n TT NQidung Dan vi tinh thimh qu~n, huy~n pha va thi xa 1 Phi the dqc, the muqn tai li~u 2 Phi su d\lng phong dqc da phuong ti~n d. ra ehite thu phi: - Thu vi~n thuqc thanh phf>. - Cac thu vi~n gu~n, huy~n, thi xii. e. Quiin If' sit' d!tng: D6nglthe/nam D6ng/the/quy D6nglthe/nam D6ng/the/quy Tf>chuc thu phi nqp Ngan sach Nha nuac 10%; duqc ds liili90% tren t6ng sf>phi thu duqc.

13 10 8. Phi binh tuyen, cong nh~n cay me, cay dau dong, vmrn gibng cay lam nghiep, rirng gibng a. /)ai tuang n{jp: - Cac t6 chirc, ca nhan co nhu c~u diroc cong nhan cay me, cay ~u dong, phai nop phi binh tuyen, cong nhan cay me, cay d~u dong khi nop h6 sa xin binh, tuyen. - Cac Chu yuan giong cay lam nghiep, chu nrng giong co nhu c~u duoc cong nhan YUan giong cay lam nghiep, rung giong phai nop phi binh tuyen, cong nhan vuon giong cay lam nghiep, rung giong khi nop h6 sa xin binh tuyen. h. Mke thu phi: - D6i voi binh tuyen, cong nhan cay me, cay d~u dong: + D6i voi cay an qua: D6ng/ 01 I~n binh tuyen, cong nhan. + D6i voi cay lam nghiep: D6ng/01 l~n binh tuyen, cong nhan. - D6i voi binh tuyen, cong nhan viron giong cay lam nghiep, rirng giong: d/01 l~n binh tuyen, cong nhan. e. TJ chtrc thu phi: Sa Nong nghiep va Phat trisn Nong thon. d. Quiin Ij sii' dljng: Dan vi thu n(>p 100% s6 phi thu duq'cvao ngan slkh nha nuac, cac khoan chi phi lien quan dsn cong tac binh tuysn va thu phi duq'cc~p theo dv toan duq'c duy~t hang nam. 9. Phi khai thac va si'r d\mg tai Ii~u d~t dai a. /)ai tln;ng n{jpva khong ph iii n{jpphi: - D6i tuq'ngn(>pphi: Cae t6 chuc, h(>gia dinh, ca nhan co nhu c~u khai thac va su d\mg tai li~u v~ d~t dai cua cae ca quan nha nuac co th~m quy~n quan Iy h6 sa, tai li~u v~ d~t dai. - D6i tuq'ngkhong phai n(>pphi: Cac ca quan quan Iy nha nuac. h. Mire t!ttl phi: TT Ni)i dung thu (kh6ng bao g6m chi Don vi tinh Mli'c thu phi phi in fin, sao chl,lp h6 sa tfti li~u) I - T6 chuc D6ng / h H<)gia dinh, eli nhiin sa/ian e. TJ ehke thll phi:

14 - Chi C\lC Quan 1yd~t dai, - Van phong dang ky d~t dai Trung tam Cong nghe thong tin Tai nguyen Moi tnrong. - UBND cac quan, huyen, thi x~i. - UBND cac xa, phuong, thi tr~n. d. Quiin If! su: dung: - D6i voi T6 chirc thu phi la co quan hanh chinh nha mroc: T6 chirc thu phi n9p 100% s6 phi thu diroc van Ngan sach nha mroc, chi phi cho cong tac thu phi duoc c~p thea dir toan duoc duyet hang nam. - D6i voi T6 chirc thu phi la dan vi sir nghiep cong 1~p: T6 chirc thu phi n9p Ngan sach Nha mroc 80% ; duoc ds lai 20% tren tong s6 phi thu duoc d~ phuc vu cong tac thu. 10. Phi dang ky giao djch bao dam a. Dai tuang thu phi, khiing thuphi: *»ai tuirng thu phi: T6 chirc, ca nhan yeu cau dang ky giao dich bao dam, hop D6ng, thong bao viec ke bien tai san thi hanh an phai n9p phi dang ky giao dich bao dam. day: * Dai tu(1ngkhong thu phi: Khong ap d\lllg thu phi dang ky giao dich bao dam d6i voi cac twong hqpsau - Cac ca nhan, h9 gia dinh khi dang ky giao dich bao dam d~ yay v6n t~i t6 chuc tin dl,lngd~ san xu~t, kinh doanh thi khong phai n9p phi dang ky giao dich bao dam theo quy dinh t~i Nghi dinh s6 41/2010/ND-CP ngay 12 thang 4 nam 2010 cua Chinh phu v~ chinh sach tin dl,lng phl,lc V\l phat tri~n nong nghi~p, nong thon. - Yeu cfru sua chua sai sot v~ n9i dung dang ky giao dich bao dam, hqp D6ng cho thue tai chinh do 16icua Dang ky vien. - Thong bao vi~c ke bien tai san thi hanh an, yeu cfru thay d6i n9i dung da thong bao vi~c ke bien tai san thi hanh an, xoa thong bao vi~c ke bien. - Khong thu phi d6i vai truemg hqp di~u chinh 1~idia chi do nha nuac thay d6i dia gi6i hanh chinh, ducmg ph6, s6 nha. h. Mire thu phi: Dan vi tinh: D6nglh6 so TT NQi dung thu Mu-c thu phi 1 Dang ky giao dich bao dam

15 12 TT Ni}i dung thu M.rc thu phi 2 3 Dang ky van ban thong bao v~ viec xu iy tai san bao dam Dang ky thay d6i n(>idung giao dich bao dam da dang ky X6a dang ky giao dich bao dam c. TJ cluec thu phi: Van phong dang ky d~t dai. Cac co quan khac c6 th~m quyen dang ky giao dich bao dam. d. Quan Ij sil' dung: - D6i voi T6 chirc thu phi la co quan hanh chinh nha mroc: T6 chirc thu phi n(>p 100% s6 phi thu duoc vao ngan sach nha mroc, Chi phi cho viec thu phi duoc c~p thea du toan duoc duyet hang nam. - D6i voi T6 chirc thu phi la don vi sir nghiep cong i~p: T6 chirc thu phi nop 95% s6 phi thu duoc vao Ngan sach nha mroc, duoc d~ lai 5% d~ phuc vu cho cong tac thu. 11. Phi cung c~p thong tin v~ giao djch bao dam a. Din tuong n9p phi: T6 chirc, ca nhan yeu cfm cung c~p thong tin v~ giao dich bao dam, hop Dbng, tai san ke bien; cung c~p ban sao van bim chung nh~n n(>idung dang ky giao dich bao dam, hgp Dbng, thong bao vi~c ke bien tai san thi hanh an phai n(>pphi cung c~p thong tin v~ giao dich bao dam. h. D8i tlf(,j'ngmiln, khong thu phi: Khong ap d\lng thu phi cung c~p thong tin v~ giao dich bao dam d6i vai cac trucmg hgp sau day: - T6 chuc, ca nhfm tv tra cuu thong tin v~ giao dich bao dam, hgp Dbng, tai san ke bien trong H~ th6ng dang ky trvc tuysn cua C\lC dang ky qu6c gia giao dich bao dam thu(>cb(>tu phap; - T6 chuc, ca nhan yeu c~u c~p van ban chung nh~n n(>i dung dang ky trong trucmg hgp dang ky trvc tuysn giao dich bao dam, hgp Dbng, thong bao ke bien; - Ch~p hanh vien yeu c~u cung c~p thong tin v~ tai san ke bien; - Di~u tra vien, Ki~m sat vien va Th~m phan yeu c~u cung c~p thong tin ph\lc V\lcho ho<;ttd(>ngt6 t\lng. c. Mkc thu phi:

16 13 Mire thu phi cung capthong tin v~ giao dich bao dam (bao gom ca tnrong hq'pcung c~p van ban chirng nhan hoac ban sao van ban chirng nhan v~ giao dich bao dam, hq'pd6ng, thong bao viec ke bien tai san thi hanh an): d/truong hq'p. d. TJ cluec thu phi: Van phong dang ky d~t dai. Cac co quan khac co th~m quyen cung capthong tin v~ dang ky giao dich bao dam. e. Quiin Ii sit dung: - D6i voi T6 chirc thu phi la co quan hanh chinh nha mroc: T6 chirc thu phi nqp 100% s6 phi thu diroc vao Ngan sach nha mroc, chi phi cho cong tac thu phi duoc c~p thea dir toan duoc duyet hang nam, - D6i voi T6 chirc thu phi dan vi sir nghiep cong lap: T6 chirc thu phi nqp Ngan sach Nha mroc 50% ; duoc d~ lai 50% tren tong s6 phi thu duoc d~ phuc vu cong tac thu. 12. Phi th m dinh hb so cap gifiy chung nh~n quyen sir dl]ng dfit a. Dai tu(fng nvp, khong phili nf)p phi: - D6i tuqng nqp: Cac d6i tuqng dang ky, nqp h6 sa d.p gi~y chung nh~n quy~n su d\lng d~t co nhu d.u ho~c c~n phai th~m djnh thea quy djnh. Phi th~m djnh h6 sa c~p gi~y chung nh~n quy~n su d\lng d~t chi ap d\lng d6i vai tru6ng hq'pco'quan co th~m quy~n ti~n hanh th~m djnh d~ giao dat,cho thue d~t va d6i vai tru6ng hq'pchuy~n quy~n Slr d\lng d~t, quy~n sa hfru nha a va tai san khac g~n li~n vai d~t. - D6i tuqng khong phai nqp: Cac truang hq"pduq"cc~p gi~y chung nh~n quy~n su d\lng d~t, quy~n sa hci"unha a va tm san khac g~n li~n vai d~t l~n d~u (nha nuac cong nh~n quy~n Slr d\lng d~t). h. Mu-c thu phi: TT Ni)i dung thu MITe thu phi 1 H6 So' giao d~t, cho thue d~t H6 So' chuy~n quy~n sir d\lng d~t, 2 q~y~n,sa huu!1haa va tai sim khac gan lien vai diit l.000 Dong/m2; t6i da D6ng/h6 So' 0,15% gia tri,chuy~n nhuq11g,t6i da Dong/ho So' Gia trj chuy~n nhuqng duq" can Clr tren gia trj hq'pd6ng chuy~n nhuqng gifra hai ben, trong tru6ng hq'pgia trj hq"pd6ng chuy~n nhuqng th~p han khung

17 14 gia dit do UBND thanh ph6 ban hanh hang nam thi gia tri chuyen nhuong phai diroc liy thea khung gia dit do UBND thanh ph6 ban hanh, c. TiJchi«: thu phi: l. Chi C\lC Quan ly d~t dai. 2. Van phong dang ky dit dai, 3. UBND cac Quan, Huyen va Thi xii. d. Quiin Ij suo dung: - D6i voi T6 chirc thu phi la co quan hanh chinh nha mroc: T6 chirc thu phi nop 100% s6 phi thu diroc vao Ngan sach nha mroc, chi phi cho cong tac tham dinh va thu phi duoc cip thea dir toan duoc duyet hang nam. - D6i voi T6 chirc thu phi dan vi su nghiep cong I~p: T6 chirc thu phi nop Ngan sach Nha mroc 80% ; duoc d~ lai 200/0tren t6ng s6 phi thu duoc d~ phuc vu cong tac thu. 13. Phi tham quan danh lam thing canh, di tich ljch sir, cong trinh van hoa tren dja ban thanh phb Ha NQi a. DiJi tlf(fng n9pphi: Cac t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nuac tham guan danh lam th~ng canh, di tich lich SlT, cong trinh van hoa phai n(lp phi tham guano b. Giiii thich tir ngfl': * Tre em: la nguai duai 15 tu6i. - Truang hgp kh6 xac dinh la nguai duai muai lam tu6i thi chi c~n c6 b~t ky giiy ta nao chung minh dugc la nguai duai muai lam tu6i nhu: gi~y khai sinh, the h9c sinh; - Truang hgp khong co giiy ta d~ xac dinh duai muai lam tu6i thi ap d\lng chi~u cao duai 1,3 m. * Nguai co cong vai cach m?ng: - Nguai ho?t d(lng cach m?ng truac ngay 01 thang 01 nam 1945; - Nguai ho?t d(lng cach m?ng tu ngay 01 thang 01 nam 1945 d~n ngay khai nghia thang Tam nam 1945; - Ba m~ Vi~t Nam anh hung; - Anh hung Lvc lugng votrang nhan dan;

18 ls - Anh hung Lao dqng trong thoi ky khang chien; - Thirong binh, nguoi huang chinh sach nhu thirong binh; - B~nh binh; - Nguoi heat dqng khang chien bi nhiem chftt dqc hoa h9c; - Ngiroi heat dqng each mang, hoat dong khang chi~n bi dich b~t tu, day; - Ngiroi hoat dqng khang chi~n giai phong dan toe, bao v~ Tb quec va lam nghia vu quoc t~; - Nguoi co cong giup do'each mang, c. Dai tutmg miin, giam, tho'i gian khiing thu phi * Dai tuirng miin phi: - Tftt ca cac danh lam thang canh, di tich lich SU, cong trinh van hoa: Ngiroi khuyet t~td~c biet nang, tre em. - Khu Trung tam Hoang Thanh Thang Long: Nguoi co cong voi each mang, - Nha ttl Hoa Lo: Thanh vien cac HQi Cl,IU chi~n binh, ban lien lac khang chien, ban lien l~c cac nha tu trong ca nuac; nguoi co cong vai cach mc;tng, * Dai tu'(1nggiiim 50% mil'c phi (dc3itu9'nghuang vi tnt dgi d6i vai di tich Chua Huong) - Tftt ca cac danh lam th~ng canh, di tich lich SU, cong trinh viin hoa: + Nguai khuy~t t~t n~ng. + Nguai cao tubi (la cong dan Vi~t Nam tu du 60 tubi tra len thea Lu~t nguai cao tubi). + Cac d6i tuqng dugc huang chinh sach uu dai huang th\l van hoa. (Truclng h9'pkho xac dinh thi chi c6n co giay xac nhgn etta UEND XG,phuclng, thi fran ncyingucli do cu tru), C\lthS: Nhan dan a cac xa d?c bi~t kho khan va vung sau, vung xa dugc quy dinh trong Chuang trinh 135 cua Chinh phu. + Nguai co cong vai cach m~ng (Tru Khu Trung tam Hoang Thanh Thang Long; Nha tu Hoa Lo). + Nguai thuqc di~n chinh sach xa hqi: Nguai tan t~t, nguai gia co dan; Cac d6i tuqng dugc cham soc t~i co sa bao trg xa hqi; H9C sinh cac truang phb thong dan tqc nqitru.

19 16 D6i voi nguoi thuoc dien huang ca 2 hoac 3 tnrong hop uu dili tren thi chi giam 50% mire phi. - Rieng Van Mi~u - Quoc Tir Giam, D~n Ngoc San, khu di tich ce Loa, )~n Quan Thanh, di tich Nha til H6a Lo, khu trung tam Hoang Thanh Thang Long, Chua Huang: HQcsinh, sinh vien nr 15 tu6i tro len (niu co the h9csinh, sinh vien). * Thoi gian khiing thu phi: - D6i voi t:1tca cac di tich: kh6ng thu phi ngay di san van hoa D6i voi di tich D~n Ngoc San, D~n Quan Thanh, Chua Tay Phuong, Chua Th~y, Chua Huang, Lang c6 Duong Lam: khong thu phi trong cac ngay 30; mung 1; mung 2 t~t Nguyen dan. Am lich). - D6i voi D~n Ngoc San: kh6ng thu phi ngay gi6 Thanh 20/8 am lich. - D6i voi di tich Chua Huang: khong thu phi ngay Ie Phat Dim (15 thang 4 d. M{rc thu phi: TT NQi dung Don v] tinh Muc thu phi 1 Van Mi~u- Quoc Tir Giarn D6nglluqtJkhach D~n Ngoc San D6nglluqtJkhach Nha tu H6a La Dong/luot/khach Khu di tich C6 loa D6ngllirot/khach Khu trung tam Hoang Thanh Thang Long D6nglluqtJkhach Den Quan Thanh Dong/luot/khach Lang c6 Duo-ngLam D6ng/luqtJkhach Chua Thfty D6ngllirot/khach Chua Tay Phuang D6nglluqtJkhach Chua Huang* D6ng/luqtJkhach Ve thuo-ng D6ng/luqtJkhach Ve uu dili D6ng/luqtJkhach e. TJ chkc thu phi: - T6 chuc thu phi tn,rc ti~p: Cae dan vi tn,rc ti~p qut'm ly di tich l!ch su, danh lam th~ng canh. - Dan vi chi d~o thvc hi~n: Sa Van hoa - Th~ thao Ha NQi. Sa Van hoa - Th~ thao co trach nhi~m tri~n khai, chi d~o cong tac thu phi tham quan di tich va t6ng hqp s6 li~u bao cao UBND Thanh ph6 va cac dan vi co lien quan.

20 17 f Quiin If, sit dung tijn phi thu au'(1c: Quan Iy slr dung TT Don vi Ty I~d~l:;aicho NQp ngan sach Nha don vi thu DU'O-C 1 Van MiSu - Qudc Tir Giam 90% 10% 2 D~n NgQe Son 90% 10% 3 Nha tu Hoa i.e 90% 10% 4 Khu di tich C6 loa 90% 10% 5 Khu trung tam Hoang Thanh Thanz Long 6 D~n Quan Thanh 0 90% 10% 1000/0 70% (N9P toan b9 7 Chua Huong 30% vao Ngan sach huyen My Due) 8 Lang e6 duong lam 100% 0 9 Chua Th.y 0 100% 10 Chua Tay Phuong 0 100% 14. Phi th~m djnh d~ an, bao cao tham do danh gia trfr Im;rng, khai thac, sir dung mnrc diroi dfit a. D6i tuong npp phi: Cac t6 chirc, ca nhan khi n9p h6 so d~ nghi thc1m dinh d~ an, bao cao tham do danh gia tnr IUQTIg,khai thac, sir dung mroc diroi dfrt. h. Muc thu phi: Don v! tin h: D~ ong /d~ e an, b' ao eao Mfrc thu phi (quy djnh theo hru luong mnrc cua 1 d~ TT an, bao cao tham do, danh gia trfr Irrgng, khai thac, Muc thu phi sir dung nu'o'cdrro'i dit) I Trrr<rng hgp tham djnh cap mo'i 1 Co hill luqng nu6c du6i 200 m3/ngay dem Coluu luqng nu6e ill 200 d n du6i l.500 m3/ngay dem Coluu luqng nu6c tu l.500 den du6i mj/ngay dem De an, bao cao tham do danh gia trfr luqng, khai thac, sir dl,mgnu6c du6i d<1tco luu luqng nu6c tu m3/ngay dem tra len thuqc th~m quy~n th~m dinh cua co'quan Trung uang. II Trrr<rng hgp tham djnh gia h~n, di~u chinh 50% so v6i c<1pm6i

21 18 Muc thu phi (quy djnh theo hru ItrQ'ng mnrc cua 1 d~ TT an, bao cao tham do, danh gia trfr luong, khai thac, Mfrc thu phi sir dung mroc dtroi dat) III Truong hop thftm djnh dp I~i 30% so voi cap rnoi c. Ta chiec thu phi: Sa Tai nguyen va Moi tnrong Ha N<)i. UBND cac quan, huyen, thi xii (tnrong hop duoc phan cap). d. Quiin Ii suo dung: T6 chirc thu phi nqp 100% s6 phi thu duoc vao Ngan sach nha mroc, chi phi cho cong tac thfun dinh va thu phi diroc c~p thea du toan diroc duyet hang nam, 15. Phi th~m djnh d~ an khai thac, sir dung mnrc m~t a. Dai tuimg n~p phi: Cac t6 chirc, ca nhan khi nop h6 so d~ nghi th~m dinh d~ an khai thac, S11 dung mroc mat, h. Mt'rc thu phi: Dan vi tinh: D6ng /d~an NQi dung thu (quy djnh theo hru hreng ntriyccua 1 d~ TT an khai thac, su d\li1g nu'iycm~t va hlnh thfrc khai Mii'c thu phi thac, sir dung) I TrtrO'ng hq'p c p moi eho san xuat nong nghi~p, nuoi trong thuy san vai luu lugng ill 0,1m3d n dum 0,Sm3Igiay; d~ phat di~n vm eong suat l~p may tir SOkw 200kw; ~ho cae l1we dich khae vai luu lugng tir SOOmJduai 3.000mJ/ngay dem eho s{mxuat nong nghi~p, nuoi trong thuy san vai luu lugng tir 0,Sm3 Im3/giay; d~ phat di~n vai cong suat l~p may tir 200kw d n duai 1.000kw; eho cae m\lc dich khac vai luu lugng ill 3.000m3 duai m3/ngay dem eho san xu t nong nghi~p, nuoi tr6ng thuy san vai luu lugng tir 1m3 2m3/giay; d~ phit di~n vai eong suit l~p may tir 2.000kw; eho eac m1,lcdich khac vai luu lugng tu m3 duai SO.000m3/ngay dem Dbi vai d~ an, bao cao khai thik, Slr d1,lngnuac m~t eho san xu~t nong nghi~p vai luu ~ugng ill 2m3/giay tr6 len; ho~e de phit di~n vai eong suat tu 2.000kw tr6 len; ho~c cho cae m\le dieh khae vai luu lugng tir SO.OOOm3/ngay dem tr6 len thuge tham quy~n tham djnh eua co quan Trung uang 3.S S00.000

22 19 NQi dung thu (quy djnh theo hru luong mroc cua 1 d~ TT an khai thac, Slr dung nurrc m~t va hinh thirc khai Mfrc thu phi thac, suodung) I Truong hop cfip moi II Truong hop th~m djnh gia han, di~u chinh III Truong hq'p th~m djnh cap llili e. T6 chtec thu phi: 50% so voi cap moi 30% so voi cap moi Sa Tai nguyen va MDi tnrong Ha NQi. UBND cac quan, huyen, thi xa (tnrong hop duoc phan cap). d. Qulin Iy sti' dung: T5 chirc thu phi nop 100% s6 phi thu diroc vao Ngan sach nha mroc, chi phi eho cong tac tham dinh va thu phi duoc e~p theo du toan duoc duyet hang nam, 16. Phi th m djnh d~ an xa mnrc thai vao ngubn mnrc, cong trinh thiiy IQi a. Dai tuong n~pphi: Cac t5 chirc, ca nhan khi nop h6 sa ds nghi th~m dinh ds an xa nuae vao ngu6n nuae, cong trinh thuy lq'i. h. Mite thu phi: thai Dan vi tinh: D6ng/dS TT Noi dung thn Mfrc thn phi I Trrrirng hq'p th~m djnh hb so' cap meyi(d~ an X3 nueyc thai vao ngubn nu'eyc,cong trlnh thuy lq'i) an 1 D~ an xa nuoc thai voi luu luqng tir d~n duoi m3/ngay dem d6i voi ho~t d<)ngnuoi tr6ng thuy san D~ an xa nuoc thai c6 lull luqng nuoe xa tir 1.000m3/ ngay dem d~n duoi m3/ngay dem d6i voi cae ho~t d<)ng 2 khac; D~ an xa nuoc thai e6 luu IUQ'ngnuoc xa duoi m3/ngay dem d6i voi cac tr~m xu Iy nuoc thai t~p t~ung cua Khu eong nghi~p, C\lm eong nghi~p, Lang nghe. 3 D~ an xa nuoc thai c6 luu luqng nuoc xa duoi m3/ngay dem d6i voi cae ho~t d<)ngkhac

23 20 TT Noi dung thu Mrrc thu phi D5i voi d~ an xa nuoc thai voi hru hrong tir m3!ngaydem tro len d5i voi heat dong nuoi trong thuy san; nr ms/ngay dem d5i voi cac hoat dqng khac thuoc thiim quyen tham dinh cua co quan trung uong II III Trireng hop thfim djnh hb so d~ ngh] gia han, di~u 50% so voi d.p chinh ni)i dung giiy phep xa nmrc thai vito ngubn mnrc, moi cong trinh thiiy lq i Truong hop thfim djnh hb so d~ nghj cip l~i giiy phep 30% so voi c~p xii mroc thai vao ngubn mnrc, cong trinh thuy IQ j rnoi e. Ta chirc thu phi: So Tai nguyen va Moi tnrong Ha NQi thu phi d6i voi tnrong dinh d~ an xa mroc thai vao nguon mroc. hop th.m So Nong nghi~p va phat tri~n nang thon Ha NQi thu phi d6i vai truemg hqp th~m dinh d~ an xa nuac thai vao cong trinh thuy lqi. UBND cac qu{ln,huy~n, thi xii (truemg hqp duqc pharr c~p). d. Quiin Ii sir dflng: T6 chuc thu phi nqp 100% s6 phi thu duqc vao Ngfm sach nha nuac, chi phi cho cong tac th~m dinh va thu phi duqc c~p thea dvtoan duqc duy~t hang nam. 17. Phi thiim djnh hb so', di~u ki~n hanh ngh~ khoan nu'o'cdu'o'id t a. Dai ttf(1ngn9pphi: Cac t6 chuc, ca nhan khi th~m dinh hb sa, di~u ki~n hanh ngh~ khoan nuac duai d.tphai nqpphi th~m dinh hb sa, di~u ki~n hanh ngh~ khoan nuac duai d:1t. b. Mite t!tu phi: Dan vi tinh: Dong/ho sa TT Noi dung thu Mrrc thu phi 1 Tham dinh ho sa hanh nghe khoan nuac duai dat quy mo vuavanho Truong hqp tham dinh h6 sa de nghi gia h~n, dieu chinh nqidung gi~y phep hanh ngh~ khoan nuac duai d~t Truong hqp tham dinh h6 sa de nghi cap I~i giay phep hanh ngh~khoan nuac duai d~t e. Ta ehkc thu phi: So Tai nguyen va Moi trucmg Ha NQi. d. Quiin Ii sir dfmg: T6.chuc thu phi nqp 100% s6 phi thu duqc vao Ngarr s:kh nha nuac, chi phi cho cong tac th~m dinh va thu phi duqc c~p thea dvtoan duqc duy~t hang nam.

24 Phi thim djnh bao cao danh gia tac dqng moi truong a. D6i tuirng npp phi: T6 ChIlC,ca nhan la chu dir an d~u tu khi n<)pdu hb sa hq'p1~d~ nghi tham dinh bao cao danh gia tac dong moi tnrong cua dir an thuoc th:lm quyen quyet dinh, phe duyet cua Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi. TT 1 2 h. Mifc thu phi: Nh6m dl,l'an Nhom 1:Du an xu ly chat thai va cai thien moi tnrong Nhom 2: D1,lan cong trinh dan dung D an v!. thu: T'~ neu d' ong. Ih' o sa Tang Tang Tang rmrc Tang Tang mire mire d u d u tu rmrc d u mire diutu' tu >50 va >100 va::: tu'>200 d u nr s 50 ty Dang Dang ty Dang Dang Dang s 100 ty 200 ty va s 500 > 500 ty 5 5,2 5,4 6 6,8 6,0 6,5 6,7 7,5 8,5 3 Nhom 3: Du an ha t ng ky thuat 6,7 7,3 7,5 8,5 9,5 4 Nh6m 4: D1,lan nong nghi~p, lam nghi~p,thuy san 7,0 7,5 7,7 8,6 9,8 5 Nh6m 5:D1,lan giao thong 7,2 7,8 8,0 9, Nh6m 6: DlJan cong nghi~p 7,5 8,0 8,4 9, Nh6m 7: DlJ an khac (khong thu9c nh6m 1,2,3,4,5,6) 5 5,2 5,4 6 6,8 - Truemg hq'pth:lm dinh l1;li:mllc thu phi duq'cxac dinh b&ng 50% mllc thu tren. - Mllc thu phi tren chua bao gbm chi phi quan tr~c, l~y m~u va ph an tich theo tinh ch~t va yeu c~u c6ng vi~c th:lm dinh. Ok chi phi nay chu d~u tu chi tra theo thvc t~ phat sinh. c. ra ch,rc thu phi: Sa Tai nguyen va M6i truemg. d. Quiin Ij su dftng: T6 chllc thu phi n<)p100% s6 phi thu duq'cvao Ngan sach nha nuac, chi phi cho c6ng tac th:lm dinh va thu phi duq'cc~p theo dv toan duq'cduy~t hang nam.

25 Phi sit' dung tam tho-i long Guo-ng, he ph8 a. Dai tuang thu phi: Cac t6 chirc, ca nhan khi diroc co quan co th~m quyen c~p phep su dung tarn thai long duong, he ph6 theo guy dinh cua phap luat, phil hq'p voi guy hoach, k~ hoach va guy dinh cua Nha mroc v~ quan ly, su dung long duong, he pho. Chi c~p phep su dung tam thai long duong, he ph6 ds trong gifr phuong giao thong duong bq cho cac t6 chirc, ca nhan kinh doanh dich vu trong giu xe co thu ti~n. h. Mti'c th u phi: * U6i voi mire thu phi sir dung tarn thai long dirong he pho: TT NQi dung thu, dia him thu phi noon vi tinh I 1 2 Sir dung tam thot long duong, he ph6 d~ trong gift xe 0 to Cac tuyen ph6 c~n han che: Nguyen Xi, Dinh L~, Ly Thai T6, Tr~n Hung D~o, Ly Thuong Ki~t; Hai Ba Trung, Hang Duang, Hang Dao, Hang Ngang, Hang Gi y, Phti Doan, Quan su Cac tuy n duang, ph6 con 1~i ctia qu~n Hoan Ki m (tn'!'khu V\fCngoai de song H6ng) tien Mfrc thu phi D6ng/m2; thang D6ng/m2; thang Cac tuy n duang, ph6 thu9c cac qu~n n~m 3 trong ducrng vanh dai 1 va tren vanh dai 1 (trir D6ng;m2; thang qu~n Hoan Ki m) 4 5 Cac tuy n duang, ph6 thu9c cac qu~n nam D6ng/m2; thang trong duang vanh dai 2 va tren vanh dai 2 Cac tuy n duang, ph6 thu9c cac qu~n n~m trong ducmg vanh dai 3 va tren vfmh dai 3; cac tuy n duang, ph6 n~m ngoai vanh dai 2 thu9c qu~n Long Bien D6ng/m2; thang Cac tuy n duang, ph6 con h:lictia cac qu~n D6ng/m2; thang Thi xa Scm Tay va cac huy~n ngo~i thanh D6ng/m2; thang II 1 Sir d\ldg t~m thiri long dll'o'ng, he ph6 d~ trong gift xe d~p, xe may Cac tuy n ph6 dn h~n ch : Nguy~n Xi, Dinh L~, Ly Thai T6, Tr~n Hung D<;lo,Ly Thuang Ki~t; Hai Ba Trung, Hang Duang, Hang Dao, Hang Ngang, Hang Gi y, Phti Doan, Quan su D6ng/m2; thang

26 TT NQi dung thu, dia ban thu phi DOll vi tinh 2 23 Cac tuyen dtrong, ph6 con lai cua quan Hoan Ki m (trir khu vue ngoai de song Hong) Muc thu phi D6nglm2/ thang Cac tuyen duong, ph6 thuoc cac quan nim 3 trong dirong vanh dai 1 va tren vanh dai 1 (trir D6ng/m2/ thang quan Hoan Kiem) Cac tuyen duong, ph6 thuoc cac quan nam D6ng/m2/ thang trong duong vanh dai 2 va tren vanh dai 2 5 Cac tuyen duong, pho thuoc cac quan nim trong duong vanh dai 3 va tren vanh dai 3; cac tuyen duong, pho nam ngoai vanh dai 2 thuoc qu~n Long Bien D6ng/m2/ thang Cac tuyen duong, ph6 con lai cua cac quan D6ng/m2/ thang Thi xii San Tay va cac huy~n ngo~i thanh D6nglm2/ thang Truimg hq'p cac di~m ap d\lng cong ngh~ dirng db xe thong minh nqp VaG III ngan sach nha nmyc mfrc phi b~ng 30% tren doanh thu dich V\l trong gift xe (doanh thu chua bao 26m thu~ GTGT). IV Sir d\lng t~m thm long duirng, he ph& d~ kinh doanh Cac tuyen ph6 chinh thuqc 4 qu~n n<)ithanh: 1 Hai Ba Trung, Hoan Ki m, Sa Dinh, D6ng Da, D6nglm2/ thang cac tuy n ph6 van h6a ftm thl,lc, chq demo Cac tuy,npho, chinh th~qc cac qu~n: Thanh 2 Xuan, Cau Giay, Tay Ho. Long Bien, Hoang D6ng/m2/ thang Mai va Ha Dong, Nam Tir Liem, Bilc Tir Liem. 3 Cac tuy n pho con l~i thuqc cac dia ban tren va cac ph6 thuqc thi xii San Tay D6nglm2/ thang Cac huy~n ngo~i thanh D6nglm2/ thang V SU d\lng tl.lm thiri long duirng, he ph& d~ trung chuy~n vat lieu xiiy dung c. TJ chirc thu phi: Sa Giao thong v?n tai, UBND cac qu?n, huy~n, thi xii. D6ng/m2/ thang d. Quiin Ii sii' dflng: T6 chuc thu phi n9p 100% s6 phi thu duqc V':l0 ngan sach nha nuoc. Chi phi cho vi~c thu phi duqc c~p thea dl,ftoan duqc duy~t hang nam. 86i voi cac di~m ap dl,mg cong ngh~ dung d6 xe thong minh, h~ th6ng thvc hi~n trich n9p phi tivc tisp v~ tai khoan t~i Kho b~c nha nuoc cua dan vi c~p phep.

27 Phi th m djnh c p gi y clumg nh~n do di~u ki~n kinh doanh hoat di}ng co s(r th~ thao, diu lac bi} th~ thao chuyen nghi~p a. DBi tuimg n9pphi: Cac ca nhan, doanh nghiep, don vi kinh doanh hoat dong co sa th~ thao, cau lac bq th~ thao chuyen nghiep khi nop h6 so c~p gi~y chimg nhan du di~u kien kinh doanh heat dqng co sa th~ thao, cau lac bqth~ thao chuyen nghiep. h. Mlrc thu phi: Mire thu phi tham dinh c~p gi~y chirng nhan du di~u kien kinh doanh hoat dong co sa th~ thao, cau lac bq th~ thao chuyen nghiep: d6ng/l~n tham dinh. c. T6 chtrc thu phi: Sa Van hoa Th~ thao Ha NQi. d. Quiin Ij SU' dung: T6 chirc thu phi nqp 100% s6 phi thu diroc vao Ngan sach nha mroc. Chi phi cho cong tac th~m dinh va thu phi duoc c~p theo du toan diroc duy~t hang nam. 21. Phi th m dinh phuo'ng an cai t~o, ph1}c hbi moi tnrb'ng va phll'o'ng an cai t~o, ph1}chbi moi trll'b'ng ba sung a. DBi tlf(1ng n9pphi: T6 chuc, ca nhan la chu dv an d~u tu khi nqp du h6 so hqp l~ d~ nghi th~m dinh phuong an cai tiilo, ph1,lch6i moi trucmg va phuong an cai t?o, ph1,lch6i moi trucmg b6 sung thuqc th~m quy~n th~m dinh, phe duy~t cua VBND thanh ph6 Ha NQi. h. Mirc thu phi: + D6i vai truong hq'pth~m dinh phuong an, phuong an b6 sung chi thong qua HQi D6ng th~m dinh khong co ho?t dqng ki~m tra thvc ts (HQi D6ng th~m dinh thong thucmg): d6ng. + D6i vai truang hqp th~m dinh Phuong an, phuong an b6 sung cua HQi D6ng th~m dinh co ho?t dqng ki~m tra thvc dia trong truang hqp co d~ nghi cua co quan thuang trvc th~m dinh: d6ng. + Mtrc thu phi tren chua bao g6m chi phi quan tr~c, l~y mftu va phan tich thea tinh ch~t va yeu c~u cong vi~c th~m dinh. Cac chi phi nay chu d~u tu chi tra theo thvc t~ phit sinh.

28 2S c. T6 chirc thu phi: S6 Tai nguyen va M6i tnrong, d. Qulin Ij su-dung: T6 chirc thu phi n9p 100% s6 phi thu diroc vao Ngan sach nha rnroc. Chi phi eho e6ng tac th~m dinh va thu phi diroc capthea du toan duoc duyet hang nam. B. BAN HANH KHOAN PHI, Lt PHI THUOC THAM QUYEN CVA HDND THANH PHO CAN CU HUONG DAN T~I cac VAN BAN CVA CHINH PHV, BO TAl CHINH: 1. L~ phi trmrc b~ IAn dau dbi vo-i xe 0 to cho ngu'o-i til' 9 ehb trir xubng a. DB; tu(fngnpp Ii phi: T6 chirc, ca nhan co tai san la 6 t6 cho ngiroi tir 9 eh6 tro xuong n9p I~ phi tnroc ba I~n d~u khi dang ky quyen s6 hiru, quyen sir dung d6i voi co guan nha mroc co tham quyen, (tnr tnrong hop khong phai n9p I~phi tnroc ba theo guy dinh). b. DB; tutmg miin Ii phi tnarc ba: Th\Ie hien thea guy dinh tai f)isu 9 Nghi dinh s6 140/2016/ND-CP 10/10/2016 ella Chinh phu vs L~ phi tnroc ba ngay c. Mirc thu Ii phi tru ueb{l: Mue thu I~ phi truac b? I~n d~u d6i vai xe 6 t6 eh6 nguai tu 9 eh6 tr6 xu6ng la 12%. d. Cac n9; dung khae: Th\Ie hi~n theo guy dinh t?i Nghi dinh s6 140/2016/ND-CP ngay 10/10/2016 eua Chinh phu vs L~ phi truae b?; Nghi dinh s6 20/20 19/Nf)-CP ngay 21 thang 02 nam 2019 eua Chinh phu sua d6i, b6 sung m9t s6 disu eua Nghi dinh s6 140/20 16/Nf)-CP ngay 10 thang 10 nam 2016 ella Chinh phll vs I~ phi truae b?, Nghj djnh s6 70/2020/Nf)-CP ngay 28/6/2020 ella Chinh phll guy dinh mue thu I~ phi truae b? d6i vai 6 t6 san xuat, I~p rap trong nuae dsn hst ngay 31 thang 12 nam 2020 cae van ban huang d~n thi hanh va cae van ban sua d6i, b6 sung (nsu co).

29 26 2. L~ phi cap mo'i giiy dang ky kern bi~n sa phirong ti~n giao thong co gic)'iduong bq a. Mire thu: TT NQi dung Don vi. tinh Mec thu 6 to; tnr xe 0 to cho nguoi tir 9 eh6 tro 1 D6ngll 1~ne~p xuong ap dung theo di~m 2 muc nay 2 Xe 0 to cho nguoi nr 9 eh6 tro xuong D6ngll 1~ne~p Sa mi ro mooc dang ky roi, ro mooc D6ng/ 1 1~ne~p Xe may (theo gia tinh 1~phi truce ba) a Tri gia tir dong tro xuong D6ng/l 1~ne~p b Trj gia tren IS dong den dong D6ng/l 1~ne~p e Tri gia tren d6ng D6ng/ 1 1~ne~p h. Cac nqi dung khac: Thirc hien thea Thong tu s6 229/2016/TT-BTC ngay cua BQ Tai ehinh quy dinh mire thu, eh~ dq thu, nqp, quan 1y 1~phi dang ky, e~p bien phuong tien giao thong co gioi dirong bq va cac van ban sua d6i, b6 sung (n~u co). 3. Phi bao v~ moi tnr<rng dai vol mr6'c thai sinh ho~t a. Mke thu phi: Mue phi bao v~ moi truang d6i vai nuae thai sinh ho~t 1a 10% tren gia ban eua 1m3 nuae s~eh chua bao g6m thu~ GTGT. h. Quiin Iy, sil'dljng: Dan vi eung e~p nuae s~eh: NQPNSNN 94% tren t6ng s6 phi thu duq'e,d~ 1~i6% ph\le V\leong tae thu phi. Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tr~n: nqp 100% s6 phi thu duq'evao ngan saeh nha nuae. Ngu6n chi phi trang trai eho vi~e thu phi do ngan saeh nha nuae b6 tri trong dv toan eua t6 ehue thu thea eh~ dq, dinh mue chi ngan saeh nha nuae theo quy dinh eua phap 1u~t. e. Cae n{ji dung khae: ThVe hi~n huang d~n t~i Nghi dinh s6 S3/2020/ND-CP ngay OS/OS/2020 eua Chinh phu quy dinh phi bao v~ moi truong d6i vai nuae thai, cae van ban huang d~n thi hanh va cae van ban sua d6i, b6 sung (n~u co). 4. Phi bao v~ rnoi tru'(rng dai voi khai thac khoang san a. fjai tu'!j'ngn{jpphi: Cae t6 chue, ea nhan khai thae khoang san tren dia bc'mthanh ph6 Ha NQi.

30 h. Mirc thu phi: 27 Bi~u mire thu phi bao v~ moi tnrong d6i voi khai thac khoang san tren dia ban thanh ph6 Ha NQi: TT Loai khoang san Dan vi tinh Mrrc thu phi 1 Da lam vat lieu xay dung thong thirong D6ng/m Cac loai da khac (Da voi, da set lam xi 2 D6ng/t~n mang, Puzolan) 3 Cat san l~p, cat xay dung D6ng/m D~t khai thac d~ san l~p, xay dung cong trinh D6ng/m D~t set, d~t lam gach, ngoi D6ng/m Cao lanh D6ng/m Niroc khoanz thien nhien D6ng/m Than bun D6nglT~n D6i voi tnrong h91' khoang san khong co trong danh muc neu tren thi ap dung rmrc thu t6i da thea Nghi dinh s6 164/2016/ND-CP ngay 24112/2016 cua Chinh phu, c. Ke khai va n9p phi: Cac t6 chirc, ca nhan khai thac khoang san tren dia ban thanh ph6 Ha NQi thuc hien ke khai va nqp phi bao v~ moi truang thea guy dinh t<;licac van ban guy ph<;lmphap lu?t lien guano d. Quiin Iy, sir dflng: T6 chuc thu phi nqpngan sach Nha nuac 100% t6ng s6 phi thu duq'c. e. Cac n9i dung khae: Th\fc hi~n huang d~n t<;linghj djnh s6 164/2016/ND-CP ngay 24112/2016 cua Chinh phu vs phi bao v~ moi truang d6i vai khai thac khoang san, cac van ban huang d~n thi hanh va cac van ban sua d6i, b6 sung (n~u co).