-' Cong ty CP clnmg khoan VNDlRECT CQNG HOA xa HOI CHU NGHIA VI$T NAM DQcL~p-TV Do-H~nh Phuc s6:jlff/2020/bc-qtrr Ha N9i, ngay 09 thang 04 nam 2020 BA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "-' Cong ty CP clnmg khoan VNDlRECT CQNG HOA xa HOI CHU NGHIA VI$T NAM DQcL~p-TV Do-H~nh Phuc s6:jlff/2020/bc-qtrr Ha N9i, ngay 09 thang 04 nam 2020 BA"

Bản ghi

1 -' Cong ty CP clnmg khoan VNDlRECT CQNG HOA xa HOI CHU NGHIA VI$T NAM DQcL~p-TV Do-H~nh Phuc s6:jlff/2020/bc-qtrr Ha N9i, ngay 09 thang 04 nam 2020 BAo cao DANH MUC. CHUNG KHoAN THUC. HIEN. GIAO DJCH KY QUY Kinh gfri: Sa giao dich chirng khoan TP H6 Chi Minh Cong ty chirng khoan VNDIRECT xin bao cao Sa giao dich chirng khoan TP H6 Chi Minh danh muc chirng hien giao dich ky quy quy II nam 2020 nhir sau: Mil chung Mil chung Mil chimg Mil chimg khoan bo ra khoan bo sung STT khoi danh muc vito danh muc giao djch ky quy giao djch ky ky quy cu8i ky quy dau ky 1 AAA 2 ANY 3 APG 4 ASM 5 AST 6 BeE 7 BeG 8 BFC 9 BIC 10 BID 11 BMC.

2 Mil chung Mil chung Mil chung Mil chung khoan bo ra khoan bb sung STT khoi danh muc vao danh muc giao djch ky ky quy giao djch ky ky quy cubi quy diu ky 12 BMI 13 BMP 14 BSI 15 BVH 16 BWE 17 C32 18 CAY 19 crr 20 CLC 21 CMG 22 CNG 23 CRE 24 CSM 25 CSV ), 26 CTD 27 CTF 28 CTG 29 CTI

3 Mil clnrng Mil chirng Mil chimg Mil chimg khoan bo ra khoan b3 sung STT khoi danh ID\lC van danh ID\lC 30 CTS 31 CVT 32 D2D 33 DAG 34 DBC 35 DBD 36 DCM 37 DGW 38 DHA 39 DHC 40 DHG 41 DIG 42 DMC 43 DPG ky quy d~u ky giao djch ky q uy giao djch ky ky quy cubi 44 DPM 45 DPR 46 DRC II / ", 47 DRH

4 Mii clumg Mii chung Mii chimg Mii chjrng khoan bo ra khoan bf sung S11 khoi danh muc vao danh muc hi~n giao dich hi~n giao dich, 48 DXG 49 EIB 50 ELC 51 EVE 52 FCN 53 FIR 54 FIT 55 FLC 56 FMC 57 FPT 58 FRT 59 FIS, giao djch ky quy giao djch ky ky quy cuoi ky quy dau ky 60 GAS 61 GEX 62 GMD 63 HAH, 64 HAR 65 HAX

5 Ma chimg Ma clumg Ma chung Mil chirng khoan bi) ra khoan bo sung khoan thirc STT khoi danh mue vao danh mue hi~n giao dich hi~n giao dich, 66 HBC 67 HeM 68 HDB 69 HDC 70 HDG 71 HHS 72 HOT 73 HPG 74 HPX 75 HRC 76 HSG 77 HTI 78 HTI, giao djch ky quy giao djch ky ky quy cudi ky quy dau ky 79 HVH - " 80 IDI 81 HC 82 IMP J. 'I 83 ltd

6 Mi clnrng Mi cluing Mi chung Mil chirng khoan bo ra khoan bb sung STT khoi danh muc vao danh muc 84 KBC 85 KDC 86 KDH 87 KSB 88 LCG 89 LDG 90 LHG 91 LIX 92 LSS 93 MBB 94 MSH 95 MSN 96 MWG 97 NAF ky quy dau ky giao djch ky quy giao djch ky ky quy cubi 98 NBB 99 NCT 100 NKG G C)t I,R 101 NLG

7 Mil clnmg Mil cluing Mil clumg Mil chirng khoan b6 ra khoan bo sung khoan th\fc khoan thirc STT. khoi danh IDt}.C VaG danh IDt}.C 102 NNC 103 NT2 104 NTL 105 NVL 106 PAC 107 PAN 108 PCl 109 PDN 110 PDR 111 PET 112 PGC 113 PGD 114 PHC 115 PHR 116 PLX, giao djch ky quy giao djch ky ky quy cu6i ky quy dau ky 117 PME 118 PMG I t 119 PNJ

8 Mi chirng Mii chung Mii chung Mii chung khoan bo ra khoan bo sung khoan thgc STT khoi danh muc vito danh muc 120 POW 121 PPC 122 PTB 123 PVD 124 PVT 125 RAL 126 REE 127 SAB 128 SAM 129 SBT 130 SCR 131 SFG 132 SHI ky quy dau ky giao djch ky quy giao djch ky ky quy cubi 133 SJD 134 SJS 135 SKG 136 SRC., s...: '( a C 137 SSI

9 Mil cluing Mil clnmg Mil cluing Mil chirng khoan be)ra khoan b8 sung khoan th\fc STT khoi danh muc vao danh muc 138 SrB 139 STK 140 SVC 141 SZC 142 SZL 143 TCB 144 TCH 145 TeL 146 TCM 147 TDH 148 TDM 149 THI 150 TIP 151 TPB ky qny dan ky giao djch ky quy giao djch ky ky quy cu8i 152 TRC, 153 TV2 154 TVB 155 TYA

10 Mil chtmg Mil chjrng Mil chung Mil clurng khoan bo ra khoan bb sung khoan thirc STT khol danb muc vao danh muc bi~n giao djch giao djch ky quy giao djch ky ky quy cubi ky quy diu ky 156 VCB 157 VCI 158 VFG 159 VGC 160 VHC 161 VHM 162 VIC 163 VJC 164 VNE 165 VNM 166 VNS 167 VPB 168 VPI 169 VRE 170 VSC 171 VTO DuOng link dang Utithong tin n6i tren tren website cua cong ty:

11 '~. J, j _":. Chung toi cam kst va chiu trach nhiem vs tinh trung thuc va chinh xac cua bao cao nay. Kinh bao cao Sa giao dich chirng khoan TP H6 Chi Minh. NgU'M lip NgU'M d uy~t Nguyin M{lnh Qulin Nguyin Le Nam