(2).pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(2).pdf"

Bản ghi

1 BAO CAO TAl CHfNH RI^NG TAP DOAN CONG NGHiGP CAO 5U VIGT NAM - CONGTYCO PHAN Quy 2 coa nam tai chihh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2020 ii

2 Tap do n Cong nghiep Cao su Vilt Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam Ky Khdi NghTa, Quin 3, TP. H6 Chi Wihh NOl dung Bang can d6i k4 toin rieng gioa nien d Bao cao ket qua boat d ng kinh doanh rieng gitfa nien do B4o c o luu chuyen tisn t6 rieng giua nien dq Thuyet minh B6o cao tii chlnh rieng giua nien dp Trang I

3 Tap doin C6ng nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty C6 phan So 236, Nam Ky Khai NghTa, Quan 3, TP. Ho Chi Minh B&o dto t&i chinb rieng Cho ky ki tofin tir dsn 30106/2020 BANG CAN DOIKE foan RIENG GltTA NIEN BO Tai ngay 30 thdng 06 ndm 2020 Ma TAI SAN Thuyet s5 minh 100 A. TAI SAN NGAN HAN , I. Tien v& cac khoan tuong dirong tien Ti6n Cdc khoan tucmg dirong tiln II. Cac khoan dau tir tai chinh ngan han ChCrng khoan kinh doanh Dir phdng giam gia chong khodn kinh doanh Dau nr ndm giu1 den ngdy ddo han ( ) ( ) III. Cdc khoan phai thu ngan han Phdi thu ng5n hem cua kh&ch hang Tra trucrc cho ngudi ban ngin han Phdi thu v6 cho vay ngan han Phdi thu ng2n h?n khdc Du phbngphat thu ngdn han kh6 d6i 140 IV. HAng ton kho Hdng t6n kho 150 V. TAi san ngan h.yn khac Chi phi trd truac ngan han Thue va cdc khoan khdc phai thu NhAmrdc ] ( ) ( ) T O /r c 2

4 Tap (Joan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu3n 3, TP. H6 Chi Minh Bio c&o tii chinh rieng Cho ky kl tofin tir din BANG CAN f)6l KETOAN RIENG Tai ngay 30 thang 06 nam 2020 (tiep theo) Ma TAI SAN Thuygt so minh 200 B. TAl SAN DAI HAN I. Cic khoan phii thu dai han Phai thu ve cho vay dai ban Phai thu dai ban khdc Du phdng ph&i thu dal ban kh6 ddi ( ) ( ) 220 II. Tai san c6 dinh Tii san c6 dtnh hilu hinh 222 Nguyen gid 223 Gid tri hao mdn luy ke Tii san c6 djnh v6.hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke 250 V. Cac khoan dau tu tiu chinh dii ban DSu tu vio cong ty con BSu tu vio c6ng ty lisn doanh, li n ket Biu tu g6p von vao dan vi khac Du phong giam gid dau tutii chfnh dii ban U ( ) ( ) ( ) () ) ( ) ( ).03 P AC T 260 VI. Tai sin dai h^n khic Chi phi tratrudc dii ban TP. 270 T6NG CONG TAI SAN

5 Tap florin Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co ph^in S6 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu^in 3, TP. H6 Chi' Minh BAo cdo tm chinh rieng Cho ky k6 toan tir din BANG CAN DOl KE TOAN RIENG GlCTA NIEN DO Tgi ngay 30 thdng 06 nam 2020 (Hep theo) MS NGUdNVtfN Thuyet so minh 300 C. NQfPHAI TRA I. NtyngSnhan PhSi tra ngudi bdn ngsn ban NguOi mua trs tien truoc ngsn han Thug va csc khosn phsi n$p NhS nu6c PhSi tra ngudi lao dpng Chi phi phai trs ngsn han Doanh thu chua thuc hien ngin ban Phai tra ng5n httn khac Vay va n<? thue tai chinh ngsn'han Quy khen thudng phuc loi ' II. N? dsi ham Phai trs dsi ban khsc Vay va op thue thi chinh dsi han O 400 D. VON CHU S6 HCtJ G S 410 I. Von chu sfr huu Von dsu tu cua chu sahou 4]la Cophieupho thonged quyen bisu quyet Quy diu tuphst triln Loi nhu n sau thue chua phan ph6i 421a - LNST chua phdn phdi luy ke din cu6i ndm trie&c 421b LNST chua phdn phdi ky nay 440 T6NC CONG NGUON VON ! ,6 io Ngirfri lap bicu Pham Thi Thu Hirtoig Ke toan tru'6'] Jy rss,epv TAP DOAnV^ Pham Van Hoi Em T&J&QhiMinh, ngdy 20 thdng07ndm 2020 ^ ong GiSm doc JVvrETNAM/ 9>\c6ng rr cd ph/n/^ fmi# s?. Huynh Van Bao 4

6 Tap doan C6ng nghiep Cao su Viet Nam - C6ng ty Co phsn S6 236, Nam Ky Khai Nghia, Quan 3, TP. H6 Chi' Minh Bao c^o tai chinh rieng Cho ky ke toan tir din BAO CAO KET QUA HOAX DONG KINH DOANH RIENG GitrA NIEN DQ Quy II nam 2020 Ma CHI TIEU Thuyet Quy 2/2020 Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay k so minh Nam nay Nam tru,6 c Nam nay Nam trutfc Doanh thu b&n hang va cung c p djch vu Cic khoan giam trir doanh thu Doanh thu thusn ban hang v& cung cap dich vu Gid v6n hang ban Loi nhuan gpp ve ban hang v& cung cap djch vu Doanh thu hoat dong tai chi'nh Chi phi tai chinh Trong do: Chi phi lai vay Chi phi ban hang Chi phi quan ly doanh nghiep Loi nhuan thuin tir hoat d ng kinh doanh Thu nhap khac 32 12^ Chi phi khac Lpi nhuln khac Tong loi nhuan ke toan tnro'c thue Chi phi thu! thu nhap doanh nghiep hien hanh Lgl nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep Ngiroi lap biiu Pham Thi Thu Hirdng Ke toan Pham V3n Hoi Em : Ti ry TAP DOAN ^/c6ng nghi^pv W^h, ngdy 20 thdng 07 nam 2020 ^> tng Giam doc CAO SU ]f k VIET NAMp <I^)\CdNGTYC(5 PHAn/j^5 ^4-3. tr ho liynh Van Bao 5

7 Tap do^n C<5ng nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phsn S6 236, Nam Ky Khoi NghTa, Quan 3, TP. H6 Chi Minh Bao cao tai chfnh rieng Cho ky kt to&n tir d4n BAO CAO LLTU CHliYKN TIKN 11. RIENG GIU A NIEN DO Quy II nam 2020 (Theo phuffng phdp truce tiep) Ma CHi TIEU ThuySt minh Tii-ng^y Tii-ngay 01/01/2019 so d4n d6n 30/06/2019 I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT >0NG KINH DOANH Ti n thu tcr ban hang, cung cap dich vu va doanh thu khde TiSn chi tra cho ngubi cung cap hang h6a va djeh vu Tien chi tra cho ngubi lao dong Ti n lai vay da tra Tiln thu khac tir boat dgng kinh doanh Ti&n chi khde cho boat dong kinh doanh 20 Lieu chuyin tien thuhn tie hoat ddng kinh doanh II. LLfU CHUYEN TIEN TlT HO T B0NG BAU TU Ti6n chi de mua sam, xay dirng tai san cd dinh va cic t^i san d^i han khde Tien chi cho vay, mua cac cong cu no cua don vi khde Tien thu hoi cho vay, bdn lai c^c c6ng cu no ciia don vi khde Ti6n chi dau tu gop v6n vao don vi khac Tiln thu h6i dau tu gdp v6n vao don vi kmc Ti6n thu lai cho vay, cd hie v^ lai nhuan dugc chia 30 Lieu chuyin tien thudn tir hoat dpng d&u tie ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( S8) Vi ^*1 l ( ) III. LITU CHUYEN TIEN TU- HOAT B0NG TAI CHINH Ti n tra ng goc vay C6 turc, Igi nhuan da tra cho chii so httu 40 Lieu chuyin tien thuan tie hoat ddng tai chinh ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 50 Luu chuyen tien thuan trong nam 60 Tien va tu-o'ng dwnig ti n dau nam 61 Anh hudng cua thay doi ty gia hoi doai quy doi ngoai te ( ) Tien va tuoiig duong tien cuoi nam Ngu di lap biiu Ph^m Thi Thu Hirimg Pham Van H6i Em Ki todn trudng 6 F^tAp boanv^ *Yp6NG NGHIEp\^ CAd su / TNAM Q-\c6ng tyci5 phzn A-i ^PHOCfi ^^HfnhVan B^o T6ng Giam doc Tp. Ho Chi Minh, ngdy 20 thdng 07 nam 2020

8 Tap do&ii Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co ph^n S6 236, Nam Ky Khai NghTa, QiiSn 3, TP. H6 Chf Minh Bio cao tai chinh rieng Cho ky k6 todn tir d4n THUYET MINH BAG CAO TAI CHINH RIENG GIU'A NIEN BO Quy II nam 2020 l. D^C BIEM HOAT ONG CUA DOANH NGHIEP Hinh thuc s6 huu von Tap doin Cong nghi p Cao su Viet Nam ti n thin li T6ng Cong ty Cao su Viet Nam dugc thanh lap theo Quyet dinh s6 252/TTg ngay 29/04/1995 cua Thu tudng Chinh phu tren ca s6 sip x4p lal cdc dan vj quoc doanh san xuit, luu th6ng, sir nghiep ve cao su thuoc trung uang va dja phuang. Tap doin Cong nghiep Cao su Viet Nam dugc chuyen d6i tir mo hinh Tong Cong ty Nhi nuac sang t6 chirc vi boat dgng theo mo hinh Cong ty me - theo Quyit dinh so 249/2006/QB-TTg ng&y 30/10/2006 cua Thu tuong Chinh phu. Tip do&n Cong nghiip Cao su Vift Nam dugc chuyen doi tir mo hinh C6ng ty me - sang Cong ty trach nhifm htfu han m6t thanh vi6n do nha nude lam chu sd hou theo QuySt dinh s6 981/QB - TTg ngay 25/06/2010 cua Thu tudng Chfnh phii. TSp do&n chinh thuc hoat d6ng theo mo hinh Cong ty C6 phin theo Giiy chirng nhan dang ky doanh nghifp C6ng ty co phin s ngiiy 01 thdng 06 nam 2018 do S6 Ke hoach Vti Bau tu Thanh phd Hd Chf Minh cap. Try sd cua Tap doan dugc d?it tai: S6 236, Nam Ky Khdi NghTa, QuSn 3, TP. H6 ChE Minh. Ten giao dich qu6c ts cua T p doin: Vietnam Rubber Group, ten viet tat: VRG. LTnh vyc Idrih doanh : Trong, khai thic va kinh doanh san phdm tir ciy cao su. Ng?mh nghi kinh doanh TA )NC C it PNG Ho^it dgng chinh ciia Tap doan la: - Trong, ch&m sdc, khai thac, ch6 bien mu va kinh doanh mu cao su; trong rirng va sin xuat kinh doanh c c san phdm go (bao gom c4 g nguyen li u va go th^nh phim); - T6 chirc nghi^n cuu, tu vin chuykn giao cong nghe trong s^n xuit, chi biin, kinh doanh cac san phim tir cay cao su va cay rirng trdng; - Cong nghisp san xuat, kinh doanh san phim cong nghiep cao su, nguyen phu lieu nginh cao su; - Ca khi: due, c&n thep; sua chffa, lip r&p, che tao ede san phim ca khi vd thiet bi cong nghiep kh^c (kh6ng due, sit thdp vii chi tao san pham ca khi va thiit bj edng nghisp tai try so); - )au tu, kinh doanh kit ciu ha tang va bit dgng san (tr6n ca sd dit trdng cay cao su chuyin doi muc dich sir dung thep quy hoach ciia dja phuong); - Hoat dong tai chinh, tin dung va djeh vu tai chinh; - Cong nghiep didn: diu tu, xay dung, khai th&c, van hinh cic nha m y phat nhift di6n, thuy didn, phong didn; kinh doanh didn theo dung quy dinh cua phap lust; - Biu.tu phat trien, td chirc quan ly, khai Me cang biin, bin thuy ndi dja va vdn tai dudng bd, dudng thuy; - San xuit, kinh doanh: vdt lieu xay dung, v t tu ndng nghiep (khong san xuat tai try sd); - Cap nude, xir ly nude th^i (khdng hoat ddng tai try sd), dich vu trong ITnh vyc bao vd mdi trudng; Cac djeh vu: do dac bin do, tu vin diu tu (trir tu vin tai chinh, ki toan); khoa hpc cong nghe, tin hoc, kiem dinh, giam djnh h^ing hda; in in (trir in trdng bao bi kirn loai va in tren ede san phim vai, soi, det, may, dan tai try trd), san xuit, thuong mai, khdeh san (khdeh san phdi dat tieu chuin sao va khdng boat ddng tai try sd), du lich, xuit khdu lao ddng; - Chin nudi gia sue (khdng boat ddng tai try sd). 7

9 Tap do&n Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam Ky Khdi Nghta, Qu n 3, TP. H6 Chi Minh B o cdo t^i chinh ricng Cho ky k^ toan tir den D$c diem hoat dong cua doanh nghiep trong nam t^i chinh co anh hud'ng den B^o ciio t^i chinh rieng Trong nam 2015, C6ng ty Tai chinh TNHH Mot thanh vien Cao su Vi6t Nam dugc sip nhsp vao Cong ty me - Tap doan C6ng nghifp Cao su Viet Nam theo Quyet dmh s6 1634/QD-TTg ngay 22/09/2015 cua Thu Urdng Chinh phu. Hifn tai, cdc khoan no xdu tu khi nhsn sap nhsp tu C6ng ty Tai chinh TNHH M6t thanh vien Cao su Vi6t Nam ti p tuc dugc Tap doan ke thira de theo doi, quan ty va thu h6i. Cau true doanh nghiep TSp do^n c6 cic dom vi true thuoc sau: - Van phdng dai dien tai Ha Ngi - Van phdng dai dien tai Quang Ninh - Van phdng dai dien tai Vuong quoc Campuchia - Van phdng dai di6n tai nude Cgng H6a D&n chu Nhan ddn Lao - Van phdng dai didn tai nude C0ng hda Dan chu NhSn dan Trung Hoa - Van phdng dai dien tai Hiep chiing quoc HoaKy - Van phdng dai dien tai Lien bang Nga - Van phdng dai di n tai nude C6ng hda Ukraine Bia chi 56 Nguyln Du, Qudn Hai Ba Trung, Thanh ph6 Ha Ngi 27 Dai 16 Hoa Binh, phirfrng Tran Phu, thj xa M6ng Cai, tinh Quang Ninh 92 Dai 16 Norodom, Phu6ng Daun Penh, Thii do Ph6m Penh, Vuong Qu6c Campuchia Th(i d6 Vientiane, Nu6c Cdng h6a Ddn chu Nhan dan Lao 12F Liangfeng mansion No.8 Dongfang Pudong Shanghai, China PC Avenue of the America 4th floor, New York NT USA Moscow-Russia Gruzinky Pereulok. 3/ Krasnozvesdny., Kiev City., Ukraine )3 D N \0 n rvc Thong tin v6 cac cdng ty con, cdng ty lidn k6t cua Tap doan xem chi tidt tai Thuyet minh sd 4. P H 2. CH^ DQ VA CHINH SACK KE TOAN AP DUNG TAI TAP DOAN 2.1. Kjr ke toan, don vi tien te su dung trong kc to^n Ky ketodn nam cua Tap doan bat dau tu ngay 01/01 va ket thuc vao ngay 31/12 hang nam. Don vi tidn te su dung trong ghi chdp kd toan la Ddng Viet Nam () Chuan myc va Ch4 dp ki to n ap dung Che do ke toan dp dung Tap doan &p dung Che dd K8 toan doanh nghiep ban hanh theo Thdng tu sd 200/2014/TT~BTC ngay 22/12/2014 cua Bo Tai chinh va Thdng tu so 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua Bd Tai chinh v6 viec sda ddi, bd sung mgt sd dieu cua Thdng tusd 200/2014/TT-BTC. Tuyen bo ve viec tudn thu Chuan muc ke toan vd Che do ke toan T0p doan da dp dyng cac Chuin muc kd toan Vi0t Nam va cac van ban hudng din Chuln muc do Nha nude da ban hanh. Cac bao cdo tai chinh dugc lap va trlnh bay theo dung moi quy djnh cua tirng chuln muc, thdng tu hudng dan thuc hien Chuln muc va Che dd ke toin doanh nghidp hien hanh dang dp dung. 8

10 Tap do&n Cong nghiep Cao su Vi t Nam - Cong ty Co ph^n S6 236, Nam Ky Kh&i NghTa, QuSn 3, TP. H6 Chi Minh B4o c^o tai chinh ricng Cho ky ks todn tir din 2.3. C& so- lap Bao cio t^i chinh rieng B o c^io tai chinh rieng dirge trinh b&y theo nguyen tic gid g6c. Bao c&o tii chinh rieng cua T p do^in dugc lip trsn ca sir tfing hap cic nghiep vy, giao djeh ph&t sinh dirge ghi so ki to^n tai cac don vj th&nh vien hach toan phu thu$c \k tai VSn ph6ng Tip do^n. Trong Bdo c&o tai chinh ri ng cua Tap doan, cac nghiep vu giao djeh noi bg va so du n6i bo c6 lien quan ddn tai san, ngu6n v6n c6ng ng phai thu, phsi tra n6i bg da dirge loai trcr to4n bd. NhOng nguiri sir dung c&c Bio cio tii chinh ri6ng nay nen dgc cac Bio cio tii chinh rieng ket hgp vdi cic Bio cio tii chinh hgp nhat cua T p doan va cic ( Tap doan ) cho ky k6 toin ket thuc ngay 30 thing 06 nim 2020 de c6 du thdng tin \i tinh hinh tii chinh, ket qua boat dong kinh doanh va cic ludng luu chuyen tien te ciia ci Tip doan Cong cu tai chinh Ghi nhgn ban <3du Tai sin tii chinh Tii sin tii chinh cua Tip doin bao g6m tien vi cic khoin tuang dirang tiin, cic khoin phii thu khich hing vi phii thu khic, cic khoin cho vay, cic khoin diu tir ngin han vi dii han. Tai th6i di m ghi nhin ban dau, tii sin tii chinh dugc xic djnh theo gii mua/chi phi phit hinh edng cic chi phi phit sinh khic liin quan true ti6p d6n vife mua, phit hinh tii sin tii chinh d6. Ng phii tri tii chinh Ng phii tri tii chinh cua Tap doin bao g6m cic khoin vay, cic khoin phai tra ngufri bin va phii tri khic, chi phi phii tri. Tai thfri diem ghi nhan lin diu, cic khoin ng phii tri tii chinh dugc xic djnh theo gii phit hinh c$ng cic chi phi phit sinh lien quan true tiep d6n viec phit hinh ng phii tri tii chinh d6. : HI IK. ; CM Gid tri sau ghi nhdn ban dau Hiin tai chua cd cic quy djnh \6 danh gii iai edng cu tii chinh sau ghi nhin ban diu Cac nghiep vy bing ngoai t Cac giao djeh bang ngoai te trong ky ke toin dugc quy doi ra ddng Vi t Nam theo ty gii thuc ti tai ngiy giao djeh. Ty gii giao djeh thuc td niy dugc xic djnh theo nguyen tie sau: - Khi ghi nhin ng phii thu: la ty gii mua cua ngin hing thuang mai nai Tip doin chi djnh khich hing thanh toin tai thai diim giao djeh phit sinh; - Khi ghi nhin ng phii tri: li ty gii bin cua ngin hing thuang mai noi Tip doin du kien giao djeh tai thifi diim giao dich phit sinh. Ty gii giao djeh thuc ti khi danh gii lai cic khoin muc tiln te c6 goc ngoai te tai thfri diim lip Bio cio tai chinh rieng dugc xic djnh theo nguyen tic: - Boi v6i khoin muc phan loai li tai sin: ip dung ty gii mua ngoai te cua ngin hang thuang mai nai Tip doin thufrng xuyen co giao djeh; - Doi vdi tien gui ngoai te: ip dung ty gii mua ciia chinh ngin hing nai Tip doin ma tii khoin ngoai te; - B6i vdi khoin muc phin loai la ng phii tra: ap dung ty gii bin ngoai te cua ngin hing thuang mai noi Tap doin thudng xuyen co giao djeh. 9

11 Tap do&n Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty C6 ph&n S6 236, Nam Khai NghTa, QuSn 3, TP. H6 Chi Minh Brio cao trii chfnh rieng Cho ky ke torin tir <J6n Tdt ca cac khoan ch nh Ifch ty gia thirc ts phat sinh trong n&m va chenh lech do drinh gia lai so dir cric khoan muc tien te c6 goc ngoai t6 tai thm diem lap Bao cao trii chlnh ri6ng dirge hach torin vrio kdt quri boat dpng kinh doanh cua nam trii chinh. Trong d6 lai chenh l ch ty giri do drinh giri lai s6 du cu6i ky cua cric khorin muc tidn te c6 g6c ngoai t? kh6ng dugc sir dung dd phrin phoi Igi nhuan horic chia c6 tire Ti6n vri cric khorin tu'eng dirong tien Tien bao gdm ti6n mat tai quy, tidn giri ngrin bring khdng ky han. Cric khoan tuong duang tidn Iri cric khorin driu tu ngrin han c6 thcri gian thu hoi khong quri 03 thring ke tir ngriy dau tir, c6 ttnh thanh khorin cao, c6 khri nang chuyen doi de dring thrinh cric lugng ti6n xac dinh vri khong c6 nhidu rui ro trong chuyen doi thrinh ti6n Cric khorin dau tu- trii chinh Chung khoan kinh doanh dugc ghi nhrin ban driu tren s6 kg torin theo giri g6c, bao gom: Giri mua c6ng cric chi phi mua (neu c6) nhu chi phi moi gidi, giao dich, cung cdp thong tin, thug, le phi vri phi ngrin bring. Sau ghi nhrin ban dau, chting khorin kinh doanh dugc xric dinh theo giri g6c trir di du phong girim giri chung khorin kinh doanh. Khi thanh ty horic nhugng brin, giri v6n cua chirng khorin kinh doanh dugc xric dinh theo phuang phrip binh qurin gia quyen. Cric khorin driu tu nrim gia d4n ngriy drio han bao g6m: Cric khorin ti6n giri ngrin bring co ky han, cric khoan cho vay,... dugc nrim giu dgn ngriy drio han vdi muc dich thu lai bring ky vri cric khorin driu tu nrim gia d n ngriy drio han khac. Cric khorin driu tu vrio cac cong ty con, cong ty lign kit dugc ghi nhrin ban dau tren s6 ke torin theo gia goc. Sau ghi nhrin ban driu, giri tri cua cric khorin driu tu nriy dugc xric dinh theo giri g6c tru di du phbng girim gia khorin dau tu. \«5 P Cac khoan dau tu grip v6n vrio cac dan vi khric bao g6m: cric khorin driu tu vrio cong cy v6n cua dan vi khric khdng c6 quygn kigm sorit, d6ng kiem sorit horic co rinh huang dring kg d6i veri ben dugc driu tu. Giri trj ghi s6 ban driu ctia cric khorin dau tu nay dugc xric djnh theo giri g6c. Sau ghi nhrin ban driu, giri trj cua cric khoan driu tu nay dugc xric djnh theo gia g6c trir di du phbng girim giri khorin driu tu. C6 tuc nhrin bring c6 philu chi thuc hign ghi nhrin so lugng cd philu dugc nhrin, kh6ng ghi nhrin tring giri tri khoan dau tu va doanh thu boat dong tai chinh. Du phbng girim gia dau tu dugc Irip vrio thdi digm cudi nrim cu thi nhu sau: - B6i vai cric khorin driu tu churng khorin kinh doanh: crin cu trich lap du phbng Iri s6 chenh lech giua giri gbc cua cric khorin driu tu dugc hach torin tren sb k6 torin 16n han giri trj thj trubng cua chung tai thin diem Irip du phbng. - Dbi vdri cric khorin d&u tu vrio cbng ty con, cbng ty lign kit: Du phbng girim giri driu tu dugc Irip khi dan vj nhrin driu tu phrit sinh lo, crin cir vrio Brio crio trii chinh cua cbng ty con, cong ty lien ket tai thbi dilm trich Irip du phbng. * Dbi vai khorin dau tu nam giu Iriu drii (khbng phrin loai Iri chung khorin kinh doanh) vri khbng co rinh hubng dring ke dbi vbi ben dugc driu tu: neu khorin d&u tu vrio co philu nigm ylt horic gia trj hgp ty cua khoan dau tu dugc xric djnh tin cay thl viec Irip du phbng dua tren giri tri thj trubng cua co philu; neu khorin dau tu khbng xric dinh dugc giri tri hgp ty tai thbi dilm brio crio thi viec lap du phbng crin cir vrio brio crio trii chinh tai thbi diem trich Irip du phbng cua bgn dugc d&u tu. - Doi vbi cric khoan d&u tu nrim giu' din ngriy drio han: crin cir kha nang thu hbi de Irip du phbng phai thu khb dbi theo quy djnh cua phrip luat. 10

12 Tap doan C6ng nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty C6 phan S6 236, Nam Ky Khai NghTa, Quan 3, TP. H6 Chf Minh Bao cao t&i chinh rieng Cho ky ke toan tir dk 2.8. Cac khoan no* phai thu C^ic khoan phai thu dugc theo doi chi ti6t theo ky ban phai thu, doi tirgng phai thu, loai nguyen t6 phai thu, va cac yeu to khac theo nhu cau quan ly ciia Tap doan. Du phdng no phai thu kh6 doi dugc trich lap cho c c khoin: ng phai thu qu& han thanh toin ghi trong hgp dong kinh te, cdc khi udc vay ng, cam kst hgp d6ng hodc cam ket ng va ng phai thu chua d6n han thanh to&n nhung kh6 c6 kha nsng thu h6i. Trong d6, vi6c trich lap du phong no phii thu qua han thanh loan dugc can cu vao thifi gian tra ng goc theo hgp d6ng mua b4n ban dsu, khong tinh d6n viec gia ham ng gitfa cac b6n va ng ph&i thu chua d6n han thanh to^n nhung kh ch ng da ISm vko tlnh trang pha san hoac dang lam thti tuc giii thd, mst tich, bo tr6n. D6i vdi cac khoan ph4i thu v6 cho vay khich h^ng tu C6ng ty T4i chinh TNHH MTV Cao su Vi6t Nam - don vi boat d$ng theo mo hlnh td chirc tin dung dugc sdp nhdp vdo Cong ty me - Tap doan CQng nghiep Cao su Vi t Nam theo Quyet d nh s6 1634/QD-TTg ngky 22/09/2015 cm Thu tu&ng Chinh phu: - Cac khoan cho vay khach hang dugc trinh bay tren bang can doi k6 toan theo s6 du ng g6c tai ngdy bdo cdo. Khoan cho vay nay dugc theo doi nhu cdc khoan du ng vay tin dung vd thuc hien trich Idp du phbng theo du phong rui ro tin dung. + Du ph6ng rui ro tin dung: Du phong rui ro tin dung dugc Idp theo quy vd dugc ghi nhdn vdo bao cao tdi chinh trong quy tiep theo. Ri ng du phdng ciia quy 4 dugc ISp vd ghi nhan trong thdng 12 tren ca so cdc khoan cho vay tai ngay 30 thdng 11 hdng nam. + Du phdng cu th6 dugc tinh dga tren ty le du phdng vd s6 du cdc khodn cho vay sau khi trir di gia trj ciia tai san dam bao da dugc chi t khdu theo ty 16 quy djnh cho tdng loai tdi san dam bao. Ty le du phdng cu the dp dung cho tirng nhdm ng nhu sau: Nhdm Loai 1 Ng dii tisu chuan 2 Ng can chii y 3 Ng dudi ti6u chuln 4 Ng nghl ngd 5 Ng c6 kha nang mat vd Ty le du phong cu the 0% 5% 20% 50% 100% + Du phdng chung: Du phdng chung dugc trich lap bang 0,75% tdng gia tri s6 du ng cho vay dugc phan loai tu Nhdm 1 din Nhdm 4 tai ngdy 30 thdng 11 hdng ndm. - Tdp dodn phdn loai ng vd l p du phdng rui ro tin dung theo Quyit dinh so 493/2005/QD-NHNN ngdy 22 thdng 4 ndm 2005, dugc sua doi, b6 sung bdi Quyit dinh s6 18/2007/QB-NHNN ngdy 25 thdng 4 ndm 2007 ciia Thing d6c Ngdn hdng Nhd nude Viet Nam. Cdc khoan cho vay dugc phan thdnh ndm nhdm ng edn cu vdo tinh hinh tra ng vd cdc yeu t6 djnh tinh nhu sau: Ng dii tieu chudn, Ng edn chii y, Ng dudi tieu chudn, Ng nghi ngdr, No cd kha nang mdt v<5n. - Ngodi ra, theo Cong vsn so 1687/NHNN-TCKT ngdy 20/03/2015 ciiangan hang Nhd nude Viet Nam, cdc khoan cho vay khach hdng cung dugc phan loai thanh: Ng trong han vd No qua han dua vdo trang thdi qua han ciia mqt khoan vay theo hgp dong tin dung hoac cac phu luc gia han, di6u chinh ky han ng. - Hoat dgng Repo co phi6u dugc ghi nhan nhu mot khoan phai thu vd cho vay khach hdng, du phdng rui ro tin dung trong ITnh vuc Repo dugc Tap doan xac dinh can cu vao gia tri thudn cua cd phieu Repo tai ngdy kdt thuc ky ke todn ndm. * J 11

13 Tap do&n Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam Ky Khoi NghTa, QuSn 3, TP. H6 Chi Minh B&o c^o tai chmh rieng Cho ky k% toin til d4n 2.9. Hang t6n kho Hdng ton kho dirge ghi nhan ban ddu theo gia gdc bao gom: chi phf mua, chi phi che bidn va c&c chi phi lien quan true tiep kh^c ph4t sinh d6 c6 dugc h^ng t6n kho a dja dilm va trang th i t?i thbi diem ghi nhsn ban dlu. Sau ghi nh$n ban dau, tai thbi di6m lap B4o cao tai chinh neu gid trj thusn co ths thgc hidn dugc cua hang t6n kho thap hem gia g6c thl hang t6n kho dugc ghi nhan theo gia tri thuan c6 thd thuc hien dugc. Gii tri h&ng ton kho dugc x&c djnh theo phuong ph4p blnh quan gia quy&n. King tdn kho dugc hach toan theo phuong phap ke khai thudng xuy^n. Du phbng giim gid hang ton kho dugc ISp vao thbi diem cu6i ky csn cu theo so chdnh lech giua gi^ g6c cua hang ton kho 16n hon gia tri thudn co thd thuc hien dugc Tai san c6 djnh Tai san co dinh hdu hlnh, tai sin c6 djnh v6 hinh dugc ghi nhan ban diu theo gia goc. Trong qua trinh sir dung, tii san co djnh h ru hinh, tii san c6 dinh vd hinh dugc ghi nhan theo nguyen gii, hao mdn luf ke va gii tri edn lai. Khdu hao tii san co dinh dugc tn'ch theo phuong phdp duirng thing vdi thoi gian khdu hao dugc ude tinh nhu sau: - Nhi cua, vat kien true - Miy m6c, thi6t bj - Phuong ti6n v n tai - Thiit bi, dung cu quan ly - Phdn mdm quan ly - Quydn su dung ddt lau dki Chi phi xay du-ng co ban ndm ndm ndm 03 ndm ndm Khong trich khiu hao Cic t&i san trong qua trinh xay dung phuc vu muc dich quan trj hoac cho bit ky muc dlch nao kh&c, dugc ghi nhsn theo gid g6c. Chi phi tap hgp bao gqm chi phi cho ede chuyen gia va doi vdi ede tdi san du di6u kien, chi phi di vay dugc ghi nhan phu hgp vdi chinh sdeh k todn cua Tap dodn. Khiu hao cua nhftng tdi san ndy, cung gi6ng nhu cac loai tdi san c6 dinh khde, se bit ddu dugc trich khi tdi san da sdn sang cho muc dich su dung. TAP 0NC Cf IE,6kQ 3-r Thue boat dpng Thue boat dgng Id loai hinh thue tdi sdn c6 dinh ma phin 16n rui ro va loi ich gin liin vdi quyen so htfu ciia tdi san thu6c vi ben cho thud. Khoan thanh todn duoi hinh thuc thue boat d6ng dugc hach toan vdo bao cdo ket qua boat dong kinh doanh theo phuong phdp dudng thing dua tren thfri han thu boat dong Chi phi tra trade Cdc chi phi da phat sinh H6n quan din kit qua boat dgng san xudt kinh doanh cua nhieu ky ke todn dugc hach todn vao chi phi tra trude de phan bo din vdo kit qua boat dipng kinh doanh trong cdc ky ke todn sau. ViSc tinh vd phan b6 chi phi tra trude ddi han vdo chi phi san xudt kinh doanh ttrng ky ke todn dugc can cu vao tinh chat, miic d0 tirng loai chi phi di lira chon phuong phdp va ti6u thuc phan b6 hop ly. Chi phi tra trude dugc phan b6 dan vao chi phi san xudt kinh doanh theo phuong phdp dubng thing Cdc khodn no phai tra Cdc khoan ng phai tra dugc theo doi theo ky h^n phai tra, d6i tugng phai tra, loai nguy6n te phai tra va cdc y6u t6 khde theo nhu cdu quan ly cua Tap dodn. 12

14 Tap doan Cong nghicp Cao su Viet Nam - Cong ty C6 ph5n So 236, Nam Khai NghTa, Quan 3, TP. H6 Chi Minh Bao c4o tai chinh rieng Cho ky ke toin tu d6n Vay Cac khoan vay duac theo doi theo tung doi tirong cho vay, tirng khe irftc vay ng va ky han phai tra cua cac khoan vay. Trirdng hgp vay, ng bang ngoai te till thgc hien theo doi chi tiet theo nguyen t$ Chi phi di vay Chi phi di vay dagc ghi nhan vio chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi ph&t sinh, trir chi phi di vay lien quan true tiep den vide dau tu xay dung hoac san xudt t^i san do dang duoc tlnh v^o gia trj cua t&i san d6 (dugc von ho^) khi c6 du ede didu kien quy djnh trong ChuSn muc Kd to&n Viet Nam s6 16 Chi phi di vay. Ngo&i ra, d6i v6i khoin vay rieng phuc vy viec xsy dung tai san c6 dinh, bdt dong san dau tu, lai vay dugc v6n h6a ke ca khi thbi gian xsy dung dudi 12 thdng Chi phi phai tra Cac khoan ph&i tra cho hang h6a dich vy da nhan dugc tu ngu&i ban hoac da dugc cung cdp cho ngudri mua trong ky b^o cdo nhung thyc ti chua chi tra vh c&c khoan phai trh khac nhu chi phi lai tien vay phai tra dugc ghi nh n v^o chi phi san xudt, kinh doanh cua ky bio cio. Viec ghi nhin cic khoan chi phi phii tra vao chi phi san xuit, kinh doanh trong ky dugc thyc hien theo nguyen tsc phu hgp gi&a doanh thu va chi phi phat sinh trong ky. Cac kho&n chi phi phai tra se dugc quydt todn v6i s6 chi phi thyc te phit sinh. So chenh lech gifra s6 trich tnrdc va chi phi thyc te dugc hoan nhip V6n chu sif hun V6n diu tu cua chu sd htfu dugc ghi nh^n theo s6 von thyc gop cua chu sd hcru. Thang du vdn c6 phin phan anh chenh lech gitfa menh gii, chi phi true tiep lidn quan den viec phat hanh co phieu va gia phit hinh cd phidu (kd ca cic trudng hgp tai phat hanh c6 phiiu quj') va cd thd li thing du dugng (neu gii phdt hanh cao hem menh gii vi chi phi true tiep lien quan den viec phat h&nh cd philu) hoic thing du am (niu gia phit hinh th p hon mdnh gii vi chi phi true tiep lidn quan den vide phit hinh cd phidu). 3C D N O rr VYC R h. Lgi nhu n sau thud chua phan phdi phin anh kdt qua kinh doanh (lai, 16) sau thue thu nhap doanh nghidp va tinh hinh phan chia lgi nhuan hoac xd ly 16 ccia Tip doin. Vide phin ph6i lgi nhuan dugc thyc hien khi Tap doan c6 lgi nhuin sau thud chua phin phdi khong vugt qui muc lgi nhuan sau thud chua phin ph6i tren Bao cio tai chinh hgp nhit sau khi di loai trcr inh hudng ciia cic khoan lai do ghi nhin tu giao dich mua gia re. Trudng hgp tra co tdc, lgi nhuyn cho chu sd huu qua muc sd lgi nhu$n sau thue chua phan ph6i dugc ghi nhin nhu trudng hgp giam v6n gop. Lgi nhuan sau thu chua phin phdi c6 the dugc chia cho cic nhi diu tu dya tren ty Id g6p v6n sau khi dugc Dai h6i ddng cd ddng vi sau khi da trich lip cic quy theo Didu Id Tip doin vi cic quy dinh cua phip luit Viet Nam. Tip doin trich lip cic quy sau td lgi nhuan thuin sau thud thu nhap doanh nghidp efia Tip doin theo de nghi cua Hdi ddng quan trj vi dugc cic cd ddng phe duydt tai Dai hoi ddng cd ddng thudng nien: > Quy diu tu phit tridn: Quy nay dugc trich lip nhim phuc vy vide md rong boat dong hoic diu tu chidu siu cua Tip doin. - Quy khen thudng, phuc fgi: Quy nay dugc trich lap dd khen thuemg, khuyen khfch vat chit, dem lai lai Ich chung vi nang cao phuc lgi cho edng nhin vidn vi dugc trlnh biy nhu mgt khoan phai tri trdn Bing cin doi kd toan rieng. C6 tuc phai tra cho cic co ddng dugc ghi nhin la khoan phai tra tren Bang Cin ddi kd toin coa Cdng ty sau khi cd thong bio chia cd tuc cua Hoi ddng Quan tri Tip doin vi thong bio ngiy chdt quyen nhin cd tuc cua Trung tim Luu ky chung khoin Viet Nam. 13

15 Tap do&n Cong nghisp Cao su ViSt Nam - Cong ty C phan S6 236, Nam KJ Khdri Nghta, Quan 3, TP. H6 Chi Minh Bio cao tii chinh rieng Cho ky ke todn tir den Doanh thu Doanh thu ban hang Doanh thu ban hkng chroc ghi nhan khi dong thfri th6a man cic dieu kien sau: - Phin lan rqi ro vi l^i ich gin liin v6i quyen sd hiju san phim ho c hang h6a da dagc chuyen giao cho ngu^i mua; - Tip doan kh6ng con nam gift quysn quan iy hang h6a nhir ngu^i sa htju hang h6a ho Sc quyin kiem scat h&ng h6a; - Doanh thu duoc xic dinh tuang d6i chic chin; - Tap do in da thu dugc ho c se thu dugc Igi ich kinh ti tu giao dich bin hing; - Xac dinh dugc chi phi li n quan den giao dich bin hing. Doanh thu cung cap dich vit Doanh thu cung cap djch vu dugc ghi nh?n khi d6ng th6i thoa man cic dieu kien sau: - Doanh thu dugc xic djnh tuang doi chic chin; - Co khi ning thu dugc Igi ich kinh ti tu giao djch cung cip djch vu d6; - Xic dinh dugc phin c6ng vi^c da hoin thanh vio ngiy lap Bang can d6i k6 toin; - Xic dinh dugc chi phi phit sinh cho giao dich vi chi phi de hoin thanh giao dich cung cap djch vu dt5, Phin c6ng viec cung cip djch vu da hoin thanh dugc xic dinh theo phuong phip dinh gii cong viec hoan thanh. Doanh thu boat dqng tdi chinh Doanh thu phit sinh tcr tien lai, c6 tuc, Igi nhuin dugc chia va cic khoan doanh thu boat dong tii chinh khic dugc ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai (2) dieu kien sau: - Co khi ning thu dugc Igi ich kinh te tir giao djch do; - Doanh thu dugc xic dinh tuang d6i chic chin. Hl iu <A. vn C6 tuc, lai nhuin dugc chia dugc ghi nhan khi Tap doin dugc quyin nhin c6 tuc hoic dugc quyen nhin Igi nhuan tu vide g6p v6n Gii von hang ban Gii v6n hang bin trong ky dugc ghi nhan phu hgp v6i doanh thu phit sinh trong ky va dim bao tuin thu nguyen tac thin trong. Cic truang hgp hao hut vat tu hang h6a vugt djnh muc, chi phi vugt djnh muc binh thudng, hing ton kho bj mat mit sau khi da tr r di phin trich nhiim cua tap thi, ca nhan c6 lien quan,... dugc ghi nhin diy dii, kip thai vio gii vdn hing bin trong ky Chi phi tii chinh Cic khoin chi phi dugc ghi nhan Vio chi phi tii chinh g6m: - Chi phi hoic cic khoan 16 li n quan d n cic hoat dong dau tu tii chinh; - Chi phi di vay v6n; - Cic khoan 16 do thanh ly, chuydn nhuong chtrng khoan ngin han, chi phi giao dich bin chung khoin; - Du phdng giim gii chung khoin kinh doanh, d\r phbng ton that diu tu vio dan vj khic, 16 ty gii h6i doii... Cic khoin tr6n dugc ghi nhin theo tong s6 phit sinh trong ky, khong bu trir v6i doanh thu hoat ddng tii chinh. 14

16 Tap floan CQng nghicp Cao su Viet Nam - Cong ty C6 ph&n S6 236, Nam Ky'Khai NghTa, Qu n 3, TP. H6 Chi Minh B^o ciio tai chinh rieng Cho ky M loan tir din Tfiue thu nhap doanh nghiep a) Chi phi thul TNDN hien hanh Chi phf thue TNDN hi n hinh duoc x^c dinh tren cct sa thu nhsp chiu thul trong nsm va thud suit thue TNDN trong nam t&i chinh hien hinh. b) Thue suit thue TNDN nam hiln hinh Tap do n hien dirge dp dung mire thue suit thul TNDN Id 20% ddi vd'i ede hoat dgng san xuat kinh doanh c6 thu nhdp chiu thul TNDN cho k>' ke todn til ngdy den ngay Cac ben lien quan Cac ben dugc coi Id lien quan nlu bln d6 c6 kha nang kiim sodt ho^c c6 anh hircmg dang kl doi v6i bln kia trong vile ra quyet dinh ve ede chinh sdeh tdi chinh va boat dong. Cdc ben liln quan ciia Tap doan bao g6m: - Cdc doanh nghiep true tilp hay gidn tiep qua mot hodc nhieu trung gian cd quyln kiem sodt T p dodn hoac chiu su kiim sodt cua Tap dodn, hoac cung chung sir kiim sodt vdri TSp doan, bao gom ca cong ty me, cong ty con va cong ty liln ket; - Cdc cd nhdn true tiip hoac gidn tilp nam quyln bieu quyet ciia Tap dodn ma co anh huemg ddng ki doi v6i Tap dodn, nhong nhdn su quan ly chu chit cua Tdp doan, nhung thdnh vien mdt thilt trong gia dinh cua cdc ca nhan ndy; - Cac doanh nghiep do cac cd nhan nlu tren ndm true tiip hosc gidn tiip phan quan trong quyln bieu quyet hoac c6 anh hufrng ddng ke den cac doanh nghilp nay. Trong vile xem xlt tirng mli quan hi cua cac bln lien quan dl phuc vu cho vile Idp va trlnh bdy Bao cdo tai chinh, Tap dodn chu y tdi ban chit cua mli quan he chu khong chi hinh thue phdp ly cua cdc quan he d Thong tin bq phan Hoat dgng kinh doanh chinh cua Tap dodn la tring, khai thac vd kinh doanh san phdm tir cay cao su vd diln ra tren 15nh thl Vilt Nam. Do d6 Tdp doan khong trlnh bay Bdo cdo bo phan theo ITnh vuc kinh doanh vd thep khu vuc dja l^. 3. TIEN VA CAC KHOAN TlTONG DlTONG TlfeN Tien mdt Tiin giri ngan hdng khong ky han Tien dang chuyin Cac khoan tuang duomg tiln v p Vf My ^ Tai, cdc khoan tuemg duong tiin Id tiin giri c6 ky han tir 01 thdng din 03 thang c6 gid tri 1.203,08 ty ding dugc gdi tai cdc ngdn hdng thuemg mai vdri lai suit tir 4,5%/ndm din 5,5%/ndm. 15

17 Tap do&n Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty C6 phan S6 236, Nam Ky Khoi Nghia, Quan 3, TP. H6 CM Minh B o cao t^i chinh ri ng Cho ky kg to^n tir din 4. CAC KHOAN BAU XlT TAI CHINH a) B u tir n5m giu* den ngay ddo han Gia g6c Dir ph6ng Gi goc Bliu tir ng3n han Ti6n giii co ky han Dir ph6ng Cac khoan tiin giii c6 ky han tu 03 thing din 12 thing co gii tri 1.820,3 ty dirge giii tai cic ngan hang thiremg mai vai ISi suit tir 5,5% din 6,5%/nam. b) Chung khoan kinh doanh MS chiing kho&n Gia g6c Gii tri hap ly Du phong Gii gdc Gii trj hap ly Dir ph6ng T6ng gia tri c6 phiiu nhan ssp nhap tir Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Viet Nam Cong ty Co phan Bia 6c MB Cong ty Co phan C6ng nghiep Mai Kim Tir Thap ( ) ( ) ( ) ( ) & ^ 4/ XO

18 Tap do&n Cong nghiep Cao su Vilt Nam - Cong ty C6 phan S6 236, Nam Khai NghTa, Quin 3, TP. H6 Chi Minh B&o cao tai chinh rieng Cho ky k4 tota tir d n 4. CAC KHOAN BAU TU" TAI CHINH c) B u tir gop v6n vao don v( khac Ma chiing khofin Gia g6c Gii trj hgp ly Dir phdng Gi4 g6c Gi& tri hijp ly Dir ph6ng Ban tir vio dau tie 100% von - C6ng ty TNHH MTV Tong Cong ty Cao su B6ng Nai - Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Long - Cong ty TNHH MTV Cao su DSu Ti6ng - C6ng ty TNHH MTV Cao su Lpc Ninh - Cong ty TNHH MTV Cao su PhO Rieng - Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk - Cong ty TNHH MTV Cao su Eah Leo - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu PrSng - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu S6 - Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Turn - Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu P&h - Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam - Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Nam - Cong ty TNHH MTV Cao su H4 Tmh - Cong ty TNHH MTV Cao su Huong Khe - Ha TTnh - Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a - Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Trj - Cong ty TNHH MTV Cao. su Blnh Thu n - Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai - Truimg Cao dang Cong nghiep Cao su - Tap chi Cao su Viet Nam - Trung tarn Y te Cao su - Vien Nghien cihi Cao su Viet Nam ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (42.023: ). ( ).?. ( ). ( )*- ( ) ( ) , ( ) 17

19 Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam Ky Khai NghTa, Quan 3, TP. H6 Chi' Minh Bao cdo tai chcnh rieng Cho ky \d toin tcr din M2 chting kho2n Giigfic Gii trj hgp ty Du phong Gi& g6c Gl^ trj hap ty Du phdng dau tic tren 50% vsn - Cong ty Co phln Cao su B2 Rja - Cong ty C6 phan Cao su T2n BiSn(l) - Cong ty Co phan VRG - Bao Lpc - Cdng ty C6 phkn G6 MDF Geruco Quang Tri - Cong ty C6 phan Thiiy disn Geruco Song Con BRR RTB MDF Cong ty Co phsn C6ng nghiep v2 XNK Cao su - C6ng ty Cd phin Bin tu Thiiy dien VRG - Phu Yen - Cong ty C6 phin VRG - DakNong - Cong ty Co phin The thao Ng6i sao Geru - Cong ty C6 phsn Cao su Sa Thly - CQng ty Co phsn Cao su San La RBC GER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( $ - C6ng ty Co phin Cao su TSy Ninh 0) - Cong ty C6 phan Cao su Dong Phu - C6ng ty C6 phin Co khl Cao Su TRC DPR v V - Cdng ty C6 phin Cao su H2 Glang(2) - Cong ty Co phin Quasa Geruco - Cong ty Co phin Cao su Lai Chau (2) - Cong ty Co phin Cao su Dien Bien ( ) ( ) ( ) ( )^ ( ): ( ) - Cdng ty Cd phin Cao su Phudc H6a - Cdng ty Cd phin Cao su Lai Chau II ^ - Cdng ty Cd phin Cao su Yen Bai(2) PHR ( ) ( ) ( ) ( ) - Cdng ty Cd phan Cao su Hda Binh ^ HRC Cdng ty Cd phin Thuang mai Djch vu v2 Du lich Cao ( ) ( ) su - Cdng ty Cd phin VRG Khai Ho&n Cdng ty Cd phin Dlu tu vh Ph&t tridn Cao su Ngh? An ( ( ) ( ) - Cdng ty Cd phin Xult khau Cao su VRG Nh$t Ban , Cdng ty Cd phin Gd MDF VRG Kien Giang ( ) ( ) ( ) ( ) 18 ro 5-5 T > i-o O Z o Cd

20 Tap do&n Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam K)' Khai Nghla, Quan 3, TP. H6 Chi' Minh Bao cao tai chmh rieng Cho ky ka to^n tcr din Ma chvmg khoan Gia g6c Gid trj hgp ly Du ph6ng Gi& g6c Gia trj h<yp ly Du phbng Dau tirvao Cong ty lien ket - Xi nghiap LiSn doanh Visorutex - Cong ty Co phin Xiy dung va Tu van Biu tu' - Cong ty Co phan Bdu tu Xay dtmg Cao su Cong ty C6 phan Khu c6ng nghiep Nam Tan Uy6n ^ - Cong ty C6 phan Cao su Viet Lao * Cong ty Co phan Cao su B6n Thanh(I) - Cdng ty C6 phan Cao su Tan Bien Kampongthom - Cong ty Co phan Bau tu va Phat trien VRG Long Thant - C6ng ty C6 phan Cao su B6ng Nai Kratie - C6ng ty C6 phan Cao su B6ng Phu ICratie <'2) - Cong ty Co phin G6 MDF VRG - Dongwha - Cong ty Co phan Cao su Ba Ria Kampongthom - C6ng ty C6 phin Cao su Chu Se Kampongthom(2) - C6ng ty C6 phin Cao su Mang Yang - Ratanakiri Cdng ty C6 phan Cao su Krong Buk - Ratanakiri(2) - Cdng ty Cd phan Cao su Chu Prong - Stung Treng - Cdng ty C6 phin Cao su TP.Hd Chi Minh - Cdng ty Cd phin Cao su Diu Tidng Kratie - Cdng ty Cd phin Cao su Diu Tidng Campuchia - Cdng ty Cd phin Khu cdng nghiep Hd Nai - Cdng ty Cd phin Cdng nghidp An Bien NTC BRC ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t 19

21 Tap floan Cong nghiep Cao su Viet Nam - C6ng ty C8 phan So 236, Nam Ky Khai NghTa, Quin 3, TP. H6 Chi Minh Bdo c o thi chinh rieng Cho k* kg toin tu den Bau tir vho dom vi khac - Cong ty Co phan Phat trign Do thj vi Khu c6ng nghidp Cao su VigtNam C6ng ty C6 phan Che bien Go Thu n An ^ " Cong ty C6 phtn Du Ijch Qu6c t6 Vung TiutlJ * C6ng ty Co phsn EVN Qu6c tk(i) - C6ng ty Co phin Dien Viet Lao Tong Cong ty Xiy dung v4 Thiiy loi 4 - CTCP ^ - Cong ty Co phan BOT Quoc 1 13 An L6c - Hoa Lu Cong ty Co phin Biu tu Sai Gon VRG * Cong ty C6 phan Xi ming FICO Tay Ninh(:i) C6ng ty Co phin Th6p Hung Thjnh ^ Ma chung kho^n VRG GTA VIR EIC TL4 SIP Giag6c Gia tri hop ly Du phdng Gid g6c Gi4 trj h(?p ly Du ph6ng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).l , ( ) * ( ). i (1) Ngo&i cac khoan diu tu n&y. Tip do&n chua xdc dinh gii tri hop ty cua cic khoan diu tu tai chinh con lai do Chuin muc K8 toin Vi$t Nam, Chi dp Ke toin doanh nghiep Viet Nam chua c6 hucmg dan cu thi ve--1' viec xdc djnh gi& tri hpp ty. (2) Cac khoan diu tu dupe TSp doin g6p bo sung v6n diiu Ip trong ky. (3) Theo kit qua x&c dmh gid trj doanh nghiep di c6 phin hoa 4i thbi diim 01/01/2016, cic khoan diu tu nay co gii g6c dupe Tap do&n danh g\a l&i la 0 dong do cac dem vj nay c6 so 16 luy ki 16n hem v6n chu so httu. 20

22 Tap doan C6ng nghifip Cao su Viet Nam - Cong ty Co phan S6 236, Nam K* Khai Nghia, Quan 3, TP. H6 Chi Minh B&o cao tai chinh rieng Cho ky ke toan tir d6n au tir v&o ThOng tin chi tilt vs cdc c6ng ty con cua Tap do&n v4o ngiy 31/03/2020 nhu sau: 100% vdn Ten Cong ty No S th^nh lap vd boat dong Ty le lo-i (ch Ty le bieu quyet Hoat d6ng kinh doarih chinh - Cong ty TNHH MTV Tdng Cong ^ Cao su B6ng Nai - Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Long - Cong ty TNHH MTV Cao su Dau Tilng - C6ng ty TNHH MTV Cao su Lqc Ninh - C6ng ty TNHH MTV Cao su Phu Rilng - C6ng ty TNHH MTV Cao su Krong Buk - Cong ty TNHH MTV Cao su Eah Leo - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prdng - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Se - C6ng ty TNHH MTV Cao su Kon Turn - Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pih - Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam - Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Nam - C6ng ty TNHH MTV Cao su Ha Tinh - C6ng ty TNHH MTV Cao su Hucmg Khe - Hi Tinh - Cdng ty TNHH MTV Cao su Thanh Hda - C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Tri - Cdng ty TNHH MTV Cao su Binh Thuan - Cdng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai - Trudng Cao ding Cdng nghiep Cao su - Tap chi Cao su Vidt Nam - Trung tarn Y td Cao su - Vi?n Nghien cdu Cao su Vidt Nam Tinh Dong Nai Tinh Binh Phudc Tinh Blnh Ducmg Tinh Binh Phudc Tinh Binh Phudc Tinh Dik lik Tinh Dik Lik Tinh Gia Lai Tinh Gia Lai Tinh Kon Turn Tinh Gia Lai Tinh Gia Lai Tinh QuangNam Tinh Quang Nam Tinh Hi Tinh Tinh Hi Tinh Tinh Thanh Hda Tinh Quang Trj Tinh Binh Thuan Tinh Quang Ngai Thinh ph6 H6 Chi Minh Thanh ph6 H& Chi Minh Thinh ph6 H6 Chi Minh Thanh ph6 H6 Chi Minh. Tr6ng, khai th&c va kinh doanh cao su Trong, khai thdc va kinh doanh cao su Tr6ng, khai thic v& kinh doanh cao su Trong, khai thac \k kinh doanh cao su Tr6ng, khai thdc kinh doanh cao su Tr6ng, khai th c kinh doanh cao su Trong, khai thac va kinh doanh cao su Tr6ng, khai thdc kinh doanh cao su Tr6ng, khai thic vh kinh doanh cao su Tr6ng, khai thic kinh doanh cao su Tr6ng, khai thdc vi kinh doanh cao su Trong, khai th&c va kinh doanh cao su Trong, khai thac va kinh doanh cao su Trdng, khai thic vi kinh doanh cao su Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao su Trong, khai thac vi kinh doanh cao su Trong, khai thic va kinh doanh cao su Trong, khai thic va kinh doanh cao su Tr6ng, khai thic va kinh doanh cao su Tr6ng, khai thic vi kinh doanh cao su Dao t?o Hinh chinh su nghiep Ytl Nghien cim cao su f * V 21

23 Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty C6 phan S6 236, Nam Ky Khai NghTa, QuSn 3, TP. H6 Chi Minh Bao c^o tai chi'nh rieng Cho ty k6 lo&n tfir d6n Tin Cong ty Noi thanh lap v& boat dong Ty le lyi fch Ty le bieu quyet Hoat d$ng kinh doanh chlnh tren 50% vdn - C6ng ty C6 ph n Cao su Ba Ria - Cong ty Co phin Cao su TSn Biin - Cong ty Co phan VRG - Bao L$c - Cong ty Co ph4n G6 MDF Geruco Quang Tri - Cong ty Co phin Thuy diin Geruco S6ng Con - Cong ty C6 phfin Cong nghiep vh XNK Cao su - Cong ty C6 phsn Bau tu Thuy dien VRG - Phu Yen - C6ng ty Co phin VRG - B3k N6ng - C6ng ty C6 phsn Thi thao Ng6i Sao Gem - C6ng ty.c6 phin Cao su Sa Th&y - Cong ty Co phsn Cao su Son La - Cong ty Co phdn Cao su Tiy Ninh - Cong ty C6 phan Cao su B6ng Phu - C6ng ty C6 phin Ca khi Cao Su - C6ng ty C6 phin Cao su Hi Giang - Cong ty Co phsn Quasa Geruco - Cong ty Co phin Cao Su Lai Chiu - Cong ty Co phin Cao Su Biin BiSn - Cong ty C6 phin Cao su Phuac H6a - C6ng ty Co phin Cao su Lai Chau II - Cong ty C6 phin Cao su Yin Bii - Cong ty C6 ph&n Cao su H6a Binh - C6ng ty C6 phin Thucmg m^u Dich vu vi Du Ijch Cao s - Cong ty Co phin VRG Khai Hoin - C6ng ty Co phin B&u tu Phit triin Cao su Ngh An - C6ng ty C6 phin Xuit khiu Cao su VRG Nh t Ban - Cong ty C6 phin G MDF VRG Kien Giang Tinh Bi Rja - Vung Tiu Tinh TiyNinh Tinh Lim B6ng Tinh Quang Tri Tinh Quang Nam Thinh ph6 H6 Chi Minh Tinh Phu Y6n Tinh BikNSng Thinh ph6 H6 Chi Minh TinhKon Turn Tinh Son La Tinh Tay Ninh Tinh Blnh Phu6c Thinh ph6 H6 Chi Minh Tinh Hi Giang Tinh Quang Trj Tinh Lai Chiu Tinh Bi6n Biin Tinh Binh Duong Tinh Lai Chau Tinh Yen Bii Tinh Bi Rja Vung Tiu Tinh Quang Ninh Tinh Binh Duong Tinh Ngh? Ah Thinh ph6 Hd CM Minh Tinh Ki6n Giang 97,47% 98,46% 71,03% 84,85% 51,01% 69,12% 81,77% 68;60% 64,38% 59,13% 71,10% 60,00%. 55,81% 60,00% 82,63% 75,23% 83,30% 61,03% 66,62% 88,16% 80,61% 55,06% 52,51% 51,04% 92,49% 50,00% 99,58% 97,47% 98,46% 71,03% 84,85% 51,01% 69,12% 81,77% 68,60% 64,38% 59,13% 71,10% 60,00% 55,81% 60,00% 82,63% 75,23% 83,30% 61,03% 66,62% 88,16% 80,61% 55,00% 52,51% 51,04% 92,49% 50,00% 99,58% Trfing, khai thac vi kinh doanh cao su Tr6ng, khai thac vi kinh doanh cao su Thuy diin Chi bi6n g6 Thuy di6n Kinh doanh Thucmg mai, XNK Thuy di?n Thuy diin SXKD dung cu Thi thao Trong vi khai thic cao su Tr6ng vi khai thic cao su Tr6ng vi khai thac cao su Trong vi khai thac cao su Ca khi cao su Tr6ng vi khai thic cao su Trong vi khai thic cao su Tr6ng vi khai thac cao su Trong vi khai thic cao su Tr6ng vi khai thic cao su Trong vi khai thic cao su Tr6ng vi khai thic cao su Trfing vi khai thic cao su Dich vu du Ijch, khich san C6ng nghigp cao su Trong vi khai thic cao su Kinh doanh Thucmg mai, XNK ChS bien g6 L 22