BO TAI CHiNH SO GIAO DICH CHtNGICHOAN TP.HCM S6: 409 /QD-SGDHCM CONG HeA XA HOI CHU NGH1A VItT NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phac Thanh phe Ha Chi Minh,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BO TAI CHiNH SO GIAO DICH CHtNGICHOAN TP.HCM S6: 409 /QD-SGDHCM CONG HeA XA HOI CHU NGH1A VItT NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phac Thanh phe Ha Chi Minh,"

Bản ghi

1 BO TAI CHiNH SO GIAO DICH CHtNGICHOAN TP.HCM S6: 409 /QD-SGDHCM CONG HeA XA HOI CHU NGH1A VItT NAM DOc 14p - Tv do - Hanh phac Thanh phe Ha Chi Minh, ngery 24 thcing 7 nani 2020 QUYET DINH Thay di Ting 14, niem yet chting quyen có bao dam TONG Maim DOC SO GIAO DICH CHUNG 1CHOAN THANH PHO HO CHI MINH Can et': Lula Chung khoan so' 70/2006/QH11 ngay 29 thang 06 nam 2006 cfra Quec hoi va Luat sita dei be sung met se; dieu ena Luat Chung khoan s6 62/2010/QH12 ngay 24 thong 11 nam 2010; Can dr Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 07 nam 2012 dm Chinh pint quy dinh chi tier va huang dk thi hanh mqt s6 dieu eta Luat Chung Ichoan va Lua Ara dei, be sung mot s6 dieu cfra Luat Chung Ichoan va Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 06 nam 2015 sin dei, be sung mot se diu cüa Nghi dinh 58/2012/ND- CP; Can dr ThOng tu se 107/2016/TT-BTC ngay 29 thang 06 nam 2016 dm BO trtiong BO Tai chirth liüáiiljdk chao ban v giao dich chimg quyen co bao dam; Can cir Quyet eh se 2399/QD-BTC ngay 21 thang 11 nam 2017 dm BO true:mg BO Tai chinh ban hanh Dieu 1 t6 chirc va boat d'ong coa Soli Giao dich Ching khoan Thanh ph6 He Chi Minh; Can dr Quyet dinh s6 69/QD-SGDHCM ngay 02 thang 03 nam 2018 coa Teng Giam dee Se( Giao dich Ching Ichoan Thanh pile He Chi Minh ve vice ban hanh Quy che them yet \fa cling be thong tin dei yeti chirng quyen c6 bao dam tai Ser Giao dich Chlmg khoan Thãnh phe HO Chi Minh; Can cir HO sa thay dei dang k niem 3/Et chung quyen c6 bao dam dm Cong ty CO plan Ching khoan MS Via Nam; Theo de nghi ccia Giant Mc phong Quan 1 va Than' dinh Niem yet, QUYET DINH: Dieu 1. Chap thuan cho chimg quyen cep bao dam dtrgc thay Mi niem yet v6i noi dung nhu sau: - Ten t6 chfre phat hanh: Cling ty CA phan Chting kholn MS Viet Nam Ten viet tat: Loai chimg khoan: Ten clning quyen: MA chung quyen: MS Chfrng quyen có bat) dam Chfrng quyen.ctd.kis.m.ca.t.01 CCTD2001 HOSE_BM-7.31/2-BH1-04/2018 Trang 1/2

2 Ma chung khoan ca set: CTD Ten t6 civic phat Werth chung khoan ca se: CTCP Xfiy Dtrng Coteccons Loai chimg quyen: Kieu chung quyen: Mua Chau Au Phuang that thuc hien quyen: Bing tin Thai han: 8 thang Ngay dao han: 16/12/2020 TY le chuyen dei: 10:1 Gia thuc hi'en: ding Se brung chimg quyen fru& khi thay doi niem yet: chfrng quyen (Mat trieu chang quydn) Se lugrig chling quyen thay del niem yet (giam): &Crag quyen (Bon tram nghin cluing quydn) Ting se hrong chung quyen sau khi thay d& niem yet: chting quyen (Sciu tram nghin cluing quydn) Ngay thay dei niem yet có hieu lye: 28/7/ do thay dei niem yet: Thay dei Tang k9 niem yet chthig quyen do huy niem yet met phan theo quy dinh tai Diem c Khoan 1 Dieu 9 Thong tu 107/2016/TT-BTC ngay 29/06/2019 va Khoan 2 Dieu 7 Quy che them yet va ding be thong tin dei vai Chung quyen c6 Ho dam ban hanh kern theo Quyet dinh se 69/QD-SGDHCM ngay 02/03/2018 dm So. Giao dich ChUng khoan Thanh ph e He Chi Minh Dieu 2. Quyat dinh nay c6 hieu lye ke tfr ngay ky. Dieu 3. Giam doe Phang Quan 1 \fa Tham dinh Niem yet, Giarn dee Phong Quan 12 Thanh vien, Giam Mc Phang Thong tin TM truang vã Cong ty C6 phan Chung khoan KIS Viet Nam c6 trach nhiem tel hanh Quyet dinh nay./." No'i - Nhu dik 3; - TTLKCKVN; - Ltru: VT, NY (06). kv So 6140 D CHO HO4 THANH PH H6 CHt M NG GIAM DOC DI C PH1J TRACH Quang Trung HOSE_BM-7..31/2-BH1-04/2018 Trang 2/2

3 BO TAI CHINN SO CIAO INCH CHUNG IOWAN TP.HCM SO:404 /QD-SGDHCM CeNG HOA xa 1191 CHU NGHIA VItT NAM Dc lap - Tv do - Hanh phtic Thanh phjhd Chi Minh, net)) 24 thang 7 neim 2020 QUYET DINH Thay did dang 1c3i niem yet chuffing quyen co bao dam TONG Gthm DOC SO GIAO DICH CHUNG KHOAN THANH PHO HO CHI MINH Can dr Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29 thang 06 n'am 2006 dm Qu'oc hoi va Lust sua ct& 136 sung mot s6 diau cna Lust ChImg khoan s6 62/2010/QH12 ngay 24 thang 11 Tram 2010; Can dr Nghi dinh só 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 07 nam 2012 cua Chinh pha quy dinh chi tiet va Sang dan thi hanh mot s6 diau dm Lust Chung khoan va Luat sita d6i, b6 sung mot s6 dieu ctia Luat Chung khoan va Nghi dinh só 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 06 nam 2015 slim am, b6 sung Tr* só &au cüa Ngh1 dinh 58/2012/ND- CP; Can dr Thong tu s6 107/2016/TT-BTC ngly 29 thang 06 nam 2016 cna BO tnx&ng BO Tai chinh huong dan chao ban va giao dich chung quyan ce, bao dam; Can cir Quyet dinh so 2399/QD-BTC ngay 21 thang 11!lam 2017 dm BO truemg BO Tai chinh ban hanh Diau 1 th chile và hoat dong eta Ser Giao dich Chung khoan Thanh pith HO Chi Minh; Can cir Quyet dinh so 69/QD-SGDHCM ngay 02 thang 03 nam 2018 dm 'Bang Giana doc Sâ Giao dich Chung khoan Thanh pho HO Chi Minh va viec ban hanh Quy che niem yet va cong bo thong tin doi veri chung quyan cep bao dam tai Ser Giao dich Chung khoan Thanh pith HO CM Minh; Can dr HO su thay d6i Clang ky niem yet chung quyan c6 bao dam ciia Cong ty CO phan Chitng khoan KIS Viet Nam; Theo da ngh1 cüagiám doe phong Quail 11 va Tham dinh Niem yet, QUYET DINH: Dieu 1. Chap thuan cho chimg quyan c6 bao dam dirge thay d6i niem yet ved noi dung nhu sau: Ten to chirc phat hanh: - Ten vial tit: MS Loai chung khoan: Ten chfmg quy'en: Ma chimg quyen: lug ty C0 phan Chirng khoin MS Viat Nam Chamg quyen co ban dam Chting quyen.msn.kis.m.ca.t.05 CMSN2002 HOSE_BM-7.31/2-BH1-04/2018 Trang 1/2

4 chung khoan ca set: MSN Ten t6 chirc phat hanh cluing khoan ca so: CTCP Tap Doan Masan Loai chfrng quyen: Kieu chung quyen: Mua Chau Au Phucmg thirc thyc hien quyen: Bing tien - Thei 5 thang Ngay dao han: 16/09/ T9 le chuyen di:. 4:1 - Gia thgc hien: deng S6 luong cluing quyen truac khi thay del niem yet: cluing quyen (Ban trieu cluing quan) S6 lugng chung guy& thay d6i them yet (giam): chumg quyen (Mat trieu sau tram nghin cluing quydn) T6ng s6 lucmg chimg quyen sau khi thay d6i them yet: cluing quyen (Hai trieu bón tram nghin chz:mg quan) Ngay thay d& them yet c6 hieu lyc: 28/7/2020 L9 do thay d6i niem yet: Thay del (tang k9 niem yet cluing quyen do Hy niem yet met phan theo quy dinh tai Diem c Khoan 1 Dieu 9 Thong Ur 107/2016/TT-BTC ngay 29/06/2019 va Khoan 2 Dieu 7 Quy che them yet và cong b6 thong tin di voi Chung quye'n c6 bao dam ban hanh kern theo Quyet dinh s6 69/QD-SGDHCM ngay 02/03/2018 elm So Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6' Chi Minh Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu lye ke tit ngay kg. Dieu 3. Giam dc Phong Quan197va ThAm dinh Mem yet, Gam dc Phong Quan 19 Thanh vien, Giam Mc Pheng Th8ng tin Thi throng vã Cong ty CO phan ChUng khoin KIS Viet Nam c6 trach nhiem thi hanh Quy'et dinh nay./py/ Noi nhon: Nhu ditu 3; - TTLKCKVN; Ltru: VT, NY (06). 1/ Set GIP D CH CHO' 104 TfrIANH PH He Him NG GIA1W DOC D C PHV TRACH Quang Trung HOSE J3M-7.31/2-BH1-04/2018 Trang 2/2

5 BO TAI CHtNH so GIAO INCH CIItiNG!MOAN TP.HCM SO': 105 /QD-SGDHCM cong 1145A xa HOI CHU NGHIA VIVT NAM Dc lap - Tv. do - Hanh phric Thanh phi; Ha Chi Minh, ngey 24 thang 7 nom 2020 QUYET DINH Thay imi ding 147 niem yet ching quyen co bat) dim TONG GIAM DOC SO GIAO NCH CHUNG ICHOAN THANH PH6 HO CHI MINH Can dr Lust ChUng khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29 tiling 06 nam 2006 dm Quec hei va Luat sira del b6 sung met se dieu cña Luat Cluing khoan se 62/2010/QH12 ngay 24 thang 11 nam 2010; Can cu Nghi dinh se 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 07 nam 2012 elm Chinh phit guy dinh chi tit va hueng din thi hanh mat s6 dieu cüa Luat ChUng khoan va Luat sira b6 sung mat só di6u cüa Luat Chung khoan va Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 06 nam 2015 sira d6i, be sung met se dikt elm Nghi clinh 58/2012/ND- CP; Can dr ThOng tu sa 107/2016/1 1-BTC ngay 29 thang 06 nam 2016 dm BO truang BO Tai chinh hiving din chao ban va giao dich chung quyen c6 bao dam; Can dr Quyet dinh só 2399/QD-BTC ngay 21 thang 11 nam 2017 dm BO throng BO Tai chinh ban hanh Dieu le en chirc va hoat dong coa So. Giao dich Chting khoan Thanh ph6 He Chi Minh; Can cir Quyet dinh se 69/QD-SGDHCM ngay 02 thang 03 narn 2018 dm Ring Giam dee Sâ Giao dich Chung Ichoan Thanh phe HO Chi Minh ve viec ban hanh Quy che niem yet va cong be thong tin del voi chimg quyen c6 bao dam tai SO. Giao dich Ching khoin Thanh ph6 HO Chi Minh; Can dr HO so thay 46i tang ky niem yet chirng quyen c6 bdo dim cua C6ng ty CO phin Ching khoan MS Via Nam; Theo de nghi cüa Giam dee phong Quin 13't va Thim dinh Niem yet, QUYET DINH: Dieu 1. Chip thulan cho cluing quyen c6 bao dam dtrgc thay daei niem yet voi noi dung nhu sau: - Ten t6 chat phat hanh: Cling ty Ce phan Ching khoin MS Viet Nam - Ten viet MS Loai chung khoan: Ten cluing quyen: chung quyen: Ching quyen c6 Ho dim Ching quyen.hpg.kis.m.ca.t.06 CHPG2006 HOSE J3M-7.31/2-BH1-04/2018 Trang 1/2

6 ma chung khoan co sac HPG Ten th chfre phat hanh chung khoan ea ser: CTCP Tp Doan 116a Ph& Loai chting quyen: Mua - Kiu chung quyen: Chau Au Phtnmg thfrc time hien quyen: Bing tin Thai han: 5 thang Ngay dao haw 16/09/2020 TS/te chuyen d6i: 2:1 Gia attic hien: ding 56 lugng chung quyen tru6c khi thay dei them yet: cluing quyen (Bon trieu cluing quydn) SO lucyng chimg quyen thay dei niem yet (giam): chain quyen (Mat trieu sciu train nghin chang quydn) Tong se hrgng chimg quyen sau khi thay dei them yet: chfrng quyen (Hai trieu ban tram nghin chieng quydn) Ngay thay 6i niem yet c6 hieu luc: 28/7/ Ly do thay doi niem yet: Thay dei dang k5, niem yet chung quyen do hay niem yet met phan theo quy dinh tai Diem c Khoan 1 Dieu 9 Th8ng ttr 107/2016/TT-BTC ngay 29/06/2019 va Khoan 2 Dieu 7 Quy che niem yet va ding bo thong tin mi vai Chting quyen co bao dam ban hanh kern theo Quyet dinh so 69/QD-SGDHCM ngay 02/03/2018 dm SO Giao dich Cluing khoan Thanh phe HE CM Minh Dieu 2. Quyet dinh nay co hieu Itrc ke tit ngly1c5i. Dieu 3. Giam dec Phong Quart 1Siva Tham dinhniem yet, Giam doe Ph6ng Quin 15, Thanh vien, Giam doe Phong Thong tin Thi truang va Clang ty C6 pith'. Chirng khoan KIS Viet Nam c6 trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./11 Noi nhein: - Nhu dil 3; - TTLKCKVN; - Ltru: VT, NY (06)4/ NG GIA0 D1CH CHU 0 THANH PH Ho CIII G GIANI DOC DOC PHU TRACH e uang Trung HOSE_BM-7.31/2-BH1-04/2018 Trang 2/2