ICS KAS brochure 20 page.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ICS KAS brochure 20 page.cdr"

Bản ghi

1 ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ½UÉ AiÀıÀ¹é 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vàgà ÉÃw ÃqÀÄwÛgÀĪÀ gádåzà Àæw và vàgà ÉÃw ÀA ÉÜ L¹J ï ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÁë vàgà ÉÃw ÀA ÉÜ KAS PSI IAS BANK PO L¹J ï ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÁë vàgà ÉÃw ÀæzsÁ À PÀZÉÃj eáõ À ÀËzsÀ, ºÀ½AiÀiÁ¼À gà ÉÛ, ÀªÀ ÀUÀgÀ, ²æà ÀUÀgÀ, zságàªáqà-03. ÉÆà ï : , , ªÉÆà : Information Brouchure ªÀiÁ»w PÀÉÊ r

2 ÀA ÉÜAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÉ.J.J ï ÁzsÀPÀgÀÄ Padma.B Tukaram Kalyankar Terdal Shankaranand B Chikkodi Shakuntala Chougala Chikkodi Ramesha. A Harapanahalli Vinayak Bhat Karwar Majunath Dombar. Priydarshini Sanikoppa Rachappa Tiralapur Y.S.Somankatti Bagalkot Rashmi H.J Prakash Waddar Rakesh Rathod Mahaling Pol Tahashildar ASSISTANT COMMISSIONER DYSP DYSP CTO Honnalli Jamakhandi Reshma Talikoti Saharbanu Nadhaf Praveen Patil S. Siddar ACCT Tahashildar TSWO TSWO DSWO Belagavi Bagalkot Athani Raichur Bhimappa Lali Ramanna Girisagar Pramod Patil EO ACCT Tahashildar Tahashildar EO ACCT Harogeri Bilagi Jamakhandi Hukkerri Hukkerri Jamakhandi EO Athani Basavaraj Nagaral Basavaraj Hegganayak Mallayya Sonad Sangappa Badagi Tippanayak M.A Parashuram Pattar Devendrappa Pradeepkumar Nayak Tahashildar ACCT TSWO SAAD A Grade SAAD B Grade Athani Ballary Harugeri Ballary Raichur 2

3 zéãð±àpàgà ªÀiÁvÀÄ DwäÃAiÀÄ ÀàzsÁðyðUÀ¼ÉÃ, ²PÀët PÁ² zságàªáqàzà è PÀ¼ÉzÀ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ½UÉ vàgà ÉÃw ÃqÀÄwÛgÀĪÀ L¹J ï ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À vàgà ÉÃw ÀA ÉÜ và ÀßzÉà DzÀ ºÉeÉÓ ªÀÄÆr¹zÉ. EA À ÀzàÁ s ðvàäpà AiÀÄÄUÀzÀ è «záåyðuà¼àä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ÀÄß vàªàääzáv¹péæ¼àäªîà è C ÉÃPÀ C Á ÀÆPÀÆ véuà¼à ÀÄß «±ÉõÀªÁV»AzÀĽzÀ ÀzæÉñÀUÀ¼À è JzÀÄj ÀĪÀÅzÀ ÀÄß PÁtÄvÉÃÛªÉ. C ÉÃPÀ «záåyðuà¼àä ªÀiÁ»wAiÀÄ C Á s ªÀ AzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½AzÀ ªÀAavÀgÁUÀÄwzÛÁgÝÉ. F n ÖÀ è GvÀgÛÀ PÀ ÁðlPÀzÀ «záåyðuà½ué ÀzàÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉUëÀ¼À UÉÎ w¼àäªà½pé ªÀÄÆr À Ä ºÀÄnPÖÉÆAqÀ ÀA ÉA Ü iéäã L.¹.J ï. ÀzàÁ s ðvàäpà ÀjÃPÉUëÀ¼À vàgà ÉÃw ÀA É.Ü «záåyðuà¼à è DvÀ䫱Á éà vàäa ĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀzàÁ s ðvàäpà ªÀÄ ÉÆà Á s ªÀ ºÉa ÑÀĪÀÅzÀÄ ÀA ÉA Ü iàä ªÀÄÄRå zésåãaiàäªávgàävàzûé gà è ÁægÀA sàªázà ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À è Á«gÁgÀÄ «záåyðuà½ué vàªàää UÀÄjAiÀÄ ÀÄß và Ä À Ä ÀºÀPÀj¹zÉ. PÀ à ÉUÉ «ÄÃjzÀ ÉÆæÃvÁìºÀ, ÀæwQæAiÉÄ, «±Áé À «záåyðuà½azà zéægàqzàýjazà EAzÀÄ F ÀA ÉÜ ºÉªÀÄägÀªÁV ɼÉzÀÄ AwzÉ. F ÀA ÉÜAiÀÄ è LJJ ï, PÉJJ ï, J ïdaiàiï, Jqï ÉêÀÄPÁw, rjqï ÉêÀÄPÁw, AiÀÄÄf¹-J ï,e,n, J ïj ï¹, DgïDgï, JªÀiï J ÀæªÉñÀ, ÁåAPï.N, Jqï ÀæªÉñÀ, J ïnnj sï ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ÉÆàÃPÀ ï EAVèõï PÉÆà ÀðUÀ½UÉ ÀÄjvÀ vàdõjazà vàgà ÉÃw ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. F ÀA ÉÜAiÀÄ è ÀjtÂvÀ vàgà ÉÃvÀÄzÁgÀgÀ vàaqàªéã EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ è gáåapï «eéãvàgàä, LJJ ï ªÀÄvÀÄÛ PÉJJ ï ÀjÃPÉë Á ÁzÀªÀgÀÄ, Àæw và ²PÀët ÀA ÉÜUÀ¼À G À Áå ÀPÀgÀÄ, DºÁé và G À Áå ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ s૲pàëpàgàä EgÀÄvÁÛgÉ ÀA ÉÜAiÀÄ EwÛÃa À ÁzsÀ ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ 44 «záåyðuà¼àä PÉ.J.J ï. ÀjÃPÉëAiÀÄ è véãuàðqé, 102 «záåyðuà¼àä J ïl DV ÉêÀÄPÀ, 113 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «záåyðuà¼àä PÉ.E.J ï. ÀjÃPÉëAiÀÄ è véãuàðqé, 684 «záåyðuà¼àä ²PÀëPÀgÁV ÉêÀÄPÀ, 210 «záåyðuà¼àä UÀÆæ ï-¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ è ÉêÀÄPÀ, 421 «záåyðuà¼àä JªÀiï J ÀæªÉñÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è G ÀßvÀ PÁ ÉÃdÄUÀ½UÉ DAiÉÄÌ, 190 ÁåAPï.N. ºÁUÀÆ PÀèPïðUÀ½V ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ 48 «záåyðuà¼àä gáµàöçªàälözà AiÀÄÄf¹-J ï.e.n ÀjÃPÉëAiÀÄ è DAiÉÄÌ A iàiávzáý g É. ÀA ÉÜ A iàä è vàgà ÉÃw ÀqÉAiÀÄ añ ÀĪÀ «záåyðuà¼à ÀASÉå ºÉZÀѼÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ Ë sàåuà¼à ÀÄß C üªàè Ý Àr À Ä ±Àæ«Ä À ÁUÀÄwÛzÉ. vàgà ÉÃwAiÀÄ è ºÉaÑ À ÀjtÂw Á ü À Ä gàavàgà ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. ÀA ÉÜ ÄAzÀ ªÀiÁ À ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ruà¼àä ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ «záåyðuà½ué ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. ÉgÀ¼ÀtÂPÉAiÀĵÀÄÖ «záåyðuà½azà ÁægÀA sàªázà F ÀA ÉÜ ªÀµÀð Àæw 4000 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «záåyðuà¼à ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV vàgà ÉÃwUÉƽ ÀÄvÁÛ, vàªàää fãªà ÀzÀ UÀÄjAiÀÄ ÀÄß và Ä À Ä ºÀUÀ gàä¼àä ±Àæ«Ä ÀÄwÛzÉ. - zéãð±àpàgàä ÀªÀgÁd géãªàruágà qá UËj eéæã² 3

4 F ªÀiÁ»w PÉÊ r PÀÄjvÀÄ A dream doesn't become reality through magic; It takes sweat, determination and hardwork J ÀÄßvÁÛ É, aavàpà PÉÆ ï ÉÆÃªÉ ï. AiÀıÀ ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ÁzsÀ ÉUÉ Àj±ÀæªÀÄ MAzÉà Qà PÉÊ. «záåyðuà¼àä ÀzÀ«CzsÀåAiÀÄ ÀªÀ ÀÄß ÀÆtðUÉƽ¹zÀ ÀAvÀgÀ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß ºÉÃUÉ JzÀÄj À ÉÃPÀÄ JA UÉÆAzÀ zà ègàäváûgé. F UÉÆAzÀ ªÁgÀuÉUÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ ÀjºÁgÉÆà ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ véæãzàzé ºÉÆÃzÀgÉ EAxÀºÀ ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ zàægà G½AiÀÄĪÀ zsáðgàªà ÀÄß JµÉÆÖà «záåyðuà¼àä PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À vàaiàiáj ÀƪÀðzÀ è CUÀvÀå«gÀĪÀ üðµà ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀoÀåPÀæªÀÄ, ªÀAiÉÆëÄw, ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ ü ºÁUÀÆ AiÀÄ«ÄvÀªÁV CzsÀåAiÀÄ ÀPÉÌ ÀgÁªÀIJð À ÉÃPÁzÀ ÀÄ ÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß w½zàäpéæ¼àäîªàåzàä CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ºÀAvÀzÀ è ÀÆPÀÛ AiÉÆÃd ÉAiÀÄ ÀÄß gàæ À ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ À Ä zàèqsà ÀAPÀ àªà ÀÄß ºÉÆA gà ÉÃPÀÄ.»ÃUÁV «záåyðuà¼à AiÀıÀ¹ì À ºÁ AiÀÄ ÀÄß ÀÄ sàuéæ½ À Ä L.¹.J ï. ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ, zságàªáqà Àæ ÀÄÛvÀ ªÀiÁ»w PÉÊ raiàä ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¹ «záåyðuà¼à PÉÊUÉÆ à ÀÄwÛzÉ. F PÉÊ raiàää KAS, IBPS PO, PSI ºÁUÀÆ IAS M¼ÀUÉÆArzÉ. ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ Àæ±Éß ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß You just have to have the guidance to lead you in the direction until you can do it yourself JA ªÀiÁw ÀAvÉ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À AiÀıÀ¹ì À ºÁ AiÀÄ è «záåyðuà¼à ÀÄß À±ÀPÀÛUÉƽ ÀĪÀÅzÉà ÀA ÉÜAiÀÄ D±ÀAiÀĪÁVzÀÄÝ. D nö À è gàa À ànögàäªà Àæ ÀÄÛvÀ ªÀiÁ»w PÉÊ raiàä ÀÄß ¼À¹PÉÆAqÀÄ ÃªÉ ègàæ AiÀıÀ¹éUÀ¼ÁUÀ JA ÄzÉà ÀA ÉÜAiÀÄ AiÀÄPÉAiÀiÁVzÉ. 4

5 PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjÃPÀÀ ÉêÁ ÀjÃPÉë (PÉ.J.J ï.) ±ÉÊPÀëtÂPÀ «záåºàðvé: C sàåyðaiàää ságàvàzà è PÁ ÀÆ ÀÄ jãváå ÁÜ vàªázà AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÀ CxÀªÁ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß ºÉÆA gàvàpàìzàäý CxÀªÁ vàvàìªàiá À «záåºàðvéaiàä ÀÄß ºÉÆA gàvàpàìzàäý. C sàåyðuà¼àä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ÀzÀ«ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, DAiÉÆÃUÀªÀÅ ÀqÉ ÀĪÀ ÀƪÀð sá«àjãpéëué ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV CºÀðgÁUÀĪÀÅzÁzÀ è, DzÀgÉ D ÀjÃPÉëAiÀÄ sà váa±à ÀæPÀlUÉƼÀîzÉà EzÀÝ è, CAvÀºÀ C sàåyðuà¼àä ÀƪÀð sá«àjãpéëué ÀæªÉñÀ ÀqÉAiÀÄ Ä CºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. zéê»pà záqsàåðvé: F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ðµàöªázà zéê»pà záqsàåðvéaiàä ÀÄß UÀ Àr¹zÀÄÝ CAvÀºÀ zéê»pà záqsàåðvéaiàä ÀÄß ºÉÆA zàý è ªÀiÁvÀæ CAvÀºÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ÉêÀÄPÀUÉƼÀî Ä C sàåyðaiàää CºÀðvÉ ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ É/¼É. ªÀAiÉÆëÄw: PÀ ÁðlPÀ ÁUÀjPÀ ÉêÁ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß gádå ÀPÁðgÀzÀ ««zsà ÉêÉUÀ¼ÁzÀ PÀ ÁðlPÀ DqÀ½vÀ ÉÃªÉ (KAS),PÀ ÁðlPÀ ÉÆà ï ÉÃªÉ (KPS), PÀ ÁðlPÀ C PÁj ÉêÉ(KES), PÀ ÁðlPÀ ÀUÀgÁqÀ½vÀ ÉÃªÉ (KMS) ªÀÄÄAvÁzÀ ÉêÉUÀ½UÉ C üpájuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ Ä ÀqÉ À ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ ÁðlPÀ DqÀ½vÀ ÉÃªÉ (KAS) ÀæªÀÄÄR ÉÃªÉ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß KAS ÀjÃPÉë JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gàær. F ÀjÃPÉë Àqɹ C sàåyðuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ dªá ÁÝjAiÀÄ ÀÄß PÀ ÁðlPÀ ÉÆÃPÀ ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (KPSC) ºÉÆA gàävàûzé. ÀÄgÀĵÀ PÀæ. ÀA. ÉÃªÉ JvÀÛgÀ JzÉAiÀÄ ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ «ÀÛgÀuÉ (JzÉAiÀÄ ÀÄß ÀÆtðªÁV «ÀÛj¹zÁUÀ) PÀ ÁðlPÀ ÉÆà à ï ÉÃªÉ r.ªéê.j ï É«Äà 84 É«Äà 5 É.«Äà 157 É«Äà (¹«ï) (UÀÆæ ï J) PÀ ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀ ÉÃªÉ C PÁj G À C üãpàëpàgàä ªÀÄ»¼É JvÀÛgÀ vàæpà 168 É.«Äà 86 É.«Äà 5 É.«Äà 157 É«Ä Ã -CzÉÃ- ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ JvÀÛgÀPÉÌ vààpàìavé, DzÀgÉ 46 PÉ.f.UÉ PÀrªÉÄ E èzàavé 163 É.«Äà 81 É.«Äà 157 5É.«ÄÃÉ.«ÄÃ. 49 PÉ.f. CfðAiÀÄ ÀÄß Online ªÀÄÆ PÀ À è À Ä UÀ Àr¹zÀ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀzÀAzÀÄ C sàåyðaiàää 21 ªÀµÀð ÀÆgÉʹgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÀjµÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ «ÄÃjgÀ ÁgÀzÀÄ. ÁªÀiÁ Àå CºÀðvÉ ÀæªÀUÀð-2J, 2, 3J, 3 À.eÁ./ À. ÀA./ Àæ.-1 ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ: ÁªÀiÁ Àå C sàåyðué F ÀjÃPÉë géaiàä Ä 5 Áj, EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ C sàåyðué 7 Áj ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. Àj²µÀ eáw/ Àj²µÀ ÀAUÀqÀzÀ C sàåyðuà¼à ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ «Äw EgÀĪÀÅ è. ÀƪÀð sá«àjãpéëaiàä ÀæwAiÉÆAzÀÄ ÀæAiÀÄvÀߪÀ ÀÄß MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÉAzÀÄ ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÁë «zsá À F ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ: (1) ÀƪÀð sá«àjãpéëaiàä ÀÄß (Preliminary Examination) ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëUÉ (Main Examination) C sàåyðuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ À ĪÁV ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ (2) ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß ««zsà ÉêÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C sàåyðuà¼à ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ À ĪÁV ÀqÉ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉaÑ À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ ï ÉÊmï nic.in À è sàå«gàävàûzé. 35 ªÀµÀð 38 ªÀµÀð 40 ªÀµÀð ÀƪÀð sá«àjãpéë: ÀƪÀð sá«àjãpéëaiàää ªÀ ÀÄÛ µà ( ºÀÄDAiÉÄÌ) ªÀiÁzÀjAiÀÄ JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ( i) Àæw Àæ±ÉßUÉ JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼ÀAvÉ Àæw ÀwæPÉAiÀÄÄ 100 Àæ±ÉßUÀ¼À ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ( ii) Àæw ÀwæPÉAiÀÄÄ UÀjµÀ 200 CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ ÁªÀ üaiàäzáývzàäý (JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ½UÉ MlÄÖ 400 CAPÀUÀ¼ÀÄ) «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 5

6 C. À C. À ÀwæPÉ 1 «µàaiàä gá ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ ÖçÃAiÀÄ ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ «µàaiàäuà¼à ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ÁªÀiÁ Àå eáõ À ªÀiÁ À«PÀ ±Á ÀÛç (EwºÁ À, sàæuéæã¼à, ÀA«zsÁ À, CxÀðªÀåªÀ ÉÜ) «µàaiàä gádåzà ÁæªÀÄÄRåvÉ ÀqÉzÀ Àæ ÀÄÛvÀ WÀl ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gádå ÀgÀPÁgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ÁªÀiÁ Àå «eáõ À/ vàavàæeáõ À, Àj ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Àj ÀgÀ «eáõ À 03 ÁªÀiÁ Àå së ÞPÀ ÁªÀÄxÀåð(ªÀÄÆ sàævà ÀASÁåUÀtÂvÀ ºÁUÀÆ ÀASÁå±Á ÀÛç) Àæ±ÉßUÀ¼À ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ n ÀàtÂ: (1) Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ ÀÄß PÀ ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè sáµéuà¼égàqàgà Æè EgÀÄvÀÛzÉ. (2) ÀƪÀð sá«àjãpéëaiàä è À ÁªÀiÁ Àå ªÀÄ ÉÆÃ( Ë ÞPÀ) ÁªÀÄxÀåðzÀ Àæ±ÉßUÀ¼À ªÀÄlÖªÀÅ J ïj ïj ï¹/10 Éà vàgàuàwaiàä ªÀÄlÖzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ÀzÀ«ªÀÄlÖzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. (3) ÀæPÀnvÀ jpàû ÁÜ ÀUÀ½UÉ C ÀÄUÀÄtªÁV 1:20 C ÀÄ ÁvÀzÀ è eájaiàä ègàäªà «Äà À Áw ÃwAiÀÄ ÀéAiÀÄ Àj²µÀ eáw, Àj²µÀ ÀAUÀqÀ, EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðPÉÌ ÉÃjzÀ ÁPÀµÀÄÖ C sàåyðuà¼à ÀÄß CzÉà C ÀÄ ÁvÀzÀ è ÀƪÀð sá«àjãpéëaiàä è CªÀgÀÄ UÀ½¹zÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëUÉ ÀæªÉñÀ ÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. (4) IÄuÁvÀäPÀ ªÀiË åªàiá À À: PÀ ÁðlPÀ UÉeóÉmÉqï ÉÆæà ɵÀ Àgïìì ( ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À ªÀÄÆ PÀ ÉêÀÄPÁw) (10 Éà wzàäý Àr) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013 gàavé. IÄuÁvÀäPÀ ªÀiË åªàiá À À M¼ÀUÉÆAqÀ PÉ ªÉÇAzÀÄ Àæ±ÉßUÀ½UÉ, CAzÀgÉ, Cw ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀPÉÌ ºÁUÀÆ ÀÆPÀÛªÀ èzà GvÀÛgÀPÉÌ ÉÃgÉ ÉÃgÉ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀÄwgÀĪÀ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ J Áè và ÀÄà GvÀÛgÀUÀ½UÉ IÄuÁvÀäPÀ ªÀiË åªàiá À À (PɼÀUÉ «ªÀj¹zÀAvÉ) EgÀÄvÀÛzÉ. (1) ÀæwAiÉÆAzÀÄ Àæ±ÉßUÀÆ 04 ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ½zÀÄÝ, C sàåyðaiàää và ÀÄà GvÀÛgÀ ÃrgÀĪÀ ÀæwAiÉÆAzÀÄ Àæ±ÉßUÉ UÀ Àr¹zÀ CAPÀUÀ¼À 0.25 gàµàäö CAPÀUÀ¼À ÀÄß (1/4 gàµàäö)capàuà¼à ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (2) C sàåyðaiàää MAzÉà Àæ±ÉßUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ À GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ÀªÀÄÆ ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ MAzÀÄ GvÀÛgÀªÀÅ ÀjAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ÀºÀ CzÀ ÀÄß và ÀÄà GvÀÛgÀªÉAzÀÄ ÀjUÀt¹ ªÉÄà ÌAqÀ (I) gàavé CAPÀUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ MlÄÖ ÀwæPÉ 2 Àæ±ÉßUÀ¼À ÀASÉå CAPÀUÀ¼ÀÄ (3) C sàåyðaiàää AiÀiÁªÀÅzÉà Àæ±ÉßAiÀÄ ÀÄß SÁ nözàý è, CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ÃqÀ zàý è, CAvÀºÀ Àæ±ÉßUÉ IÄuÁvÀäPÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅ è. ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀoÀåPÀæªÀÄ ÀƪÀð sá«àjãpéë: (ªÀ ÀÄÛ µà ªÀiÁzÀj) ÀwæPÉ-1 (1) gá ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ÀæZÀ và «zàåªàiá ÀUÀ¼ÀÄ. (2) ªÀiÁ À«PÀ ±Á ÀÛç - ságàvàzà EwºÁ À- PÀ ÁðlPÀªÀ ÀÄß ÁæªÀÄÄRåªÁVj¹PÉÆAqÀÄ ságàvàzà gá ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ºÉaÑ À UÀªÀÄ À Ãr ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, ÁA ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ gádqãaiàäªáv EwºÁ À «µàaiàäzà UÉÎ C sàåyðaiàä «ÁÛgÀªÁzÀ ÁªÀiÁ Àå w¼àäªà½pé. (3) PÀ ÁðlPÀzÀ UÉÎ ºÉaÑ À UÀªÀÄ À ÃqÀĪÀÅzÀgÉÆA UÉ eáuàwpà sàæuéæã¼à ±Á ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ságàvàzà sàæuéæã¼à ±Á ÀÛç. (4) zéã±àzà gádqãaiàä ªÀåªÀ ÉÜ, UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ, ságàvàzà gàavàgà C üªàè ÞUÉ AiÉÆÃd É ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ, qàvà À ªÀÄÆð É, d À ÀASÁå±Á ÀÛç, ÁªÀiÁfPÀ zà ÁªÀuÉUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ságàvàzà gádqãaiàä ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ªÀåªÀ ÉÜ. ÀwæPÉ-2 (1) gádåzà ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ Àæ ÀÄÛvÀ WÀl ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gádå ÀPÁðgÀzÀ ÀæªÀÄÄR AiÉÆÃd ÉUÀ¼ÀÄ. (2) ÁªÀiÁ Àå «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàæeáõ À, Àj ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Àj ÀgÀ «eáõ À- «µàaiàäzà è Áæ«ÃtåvÉ ÉÃPÁV èzé DgÉÆÃUÀå, Àj ÀgÀ «eáõ À, eéê«pà ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀªÁªÀiÁ ÀzÀ è zà ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ (3) AiÀiÁªÀÅzÉà «eáõ À «µàaiàäªà ÀÄß «±ÉõÀªÁV CzsÀåAiÀÄ À ªÀiÁqÀ gàäªà M â ÀIJQëvÀ ªÀåQÛ ÄAzÀ jãpéë ªÀiÁqÀĪÀAvÉ «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàæeáõ ÀzÀ è zéê ÀA À C ÀÄ sàªàuà¼àä/ CªÀ ÉÆÃPÀ ÉUÀ¼ÀÄ/ ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàæeáõ ÀzÀ è ÀªÀÄPÁ à À ɼÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ. (4) ÁªÀiÁ Àå ªÀÄ ÉÆà ÁªÀÄxÀåð- ªÀÄ ÉÆñÀQÛ, UÀæ» ÀÄ«PÉ, váqðpà Àæw ÁzÀ É ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÁ ÁªÀÄxÀåð, zsáðgà véuézàäpéæ¼àäî «PÉ, ÀªÀÄ Éå r ÀÄ«PÉ, ªÀÄÆ UÀtÂvÀ eáõ À ( ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ÀA AzsÀUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ÀjªÀiÁt EvÁå ) ªÀÄvÀÄÛ zàváûa±àzà ªÁåSÁå À ( ÀPÉëUÀ¼ÀÄ, géãsáavàæuà¼àä, PÉÆõÀÖPÀUÀ¼ÀÄ zàváûa±à zàpàëvé, EvÁå - ºÀvÀÛ Éà vàgàuàw / J ï.j ï.j ï.¹ ÀjÃPÉë ªÀÄlÖzÀ è). 6

7 ªÀÄÄRå ÀjÃPÉë: PÀ ÁðlPÀ UÉeóÉmÉqï ÉÆæà ɵÀ Àgïìì ( ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À ªÀÄÆ PÀ ÉêÀÄPÁw) (11 Éà wzàäý Àr) AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2014 gàavé ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄÄ TvÀ ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ «µàaiàä CAPÀUÀ¼ÀÄ CªÀ ü (UÀAmÉUÀ¼ÀÄ) CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÀqÁAØ iàä PÀ ÀßqÀ PÀqÁAØ iàä DAU Àè sáµé wà æpé-1 Àæ AzsÀ wà æpé-2 ÁªÀiÁ åà CzåsÀAiÀÄ À wà æpé-3 ÁªÀiÁ åà CzåsÀAiÀÄ À PÀqÁAØ iäà ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ wà æpé-4 ÁªÀiÁ åà CzåsÀAiÀÄ À wà æpé-5 ÁªÀiÁ åà CzåsÀAiÀÄ À wà æpé-6 LaÒPÀ «µàaiäà ÀwæPÉ wà æpé-7 LaÒPÀ «µàaiäà ÀwæPÉ TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ 1750 LaÒPÀ «µàaiàäuà¼àä :C sàåyðuà¼àä F PɼÀPÀAqÀ LaÒPÀ «µàaiàäuà¼à è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ «µàaiàäªà ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Àæw LaÒPÀ «µàaiàäªàå JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. C sàåyðuà½ué AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAzÀ sàðzà èaiàäæ ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄ CfðAiÀÄ è PÉÆÃjgÀĪÀ LaÒPÀ «µàaiàäªà ÀÄß zà ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. Û À Û Û Û Û ÀªÀÄƺÀ-1: LaÒPÀ «µàaiàäuà¼àä ÀAPÉÃvÀ ÀASÉå PÀÈ, PÈÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÖ,É géãµäé ªÄÀ vàä ÀºÀPÁgÀ 01 ±À ÀÄ AÀ UÆÉ Ã À É, ±À ÀÄ ªÊÉ zàå «eáõ ªÀÄvÀÄ 02 «Äà ÀÄUÁjPÉ ªiÀ Á ÀªÀ ±Á çàû 03 À Àå±Á ÀÛç 04 gà ÁAiÀÄ À±Á çàû 05 ¹«ï EAd ÃAiÀÄjAUï 06 ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄ ÉPÀ̱Á çàû 07 CxÀð±Á ÛçÀ 08 J ÉQÖçPÀ ï EAf AiÀÄjAUï 09 sàæuæé üÀ±Á çàû 10 sàæ «eáõ À 11 EwºÁ À 12 PÁ ÆÀ ÀÄ 13 ªiÀ Áå ÃÉ eïªéäamï 14 UÀtv À±Á ÛçÀ 15 ªÄÉ PÁå PÀ ï EAd ÃAiÄÀ jauï 16 vvà Àé±Á çàû 17 sëvà±á çàû 18 gádå±á ÛçÀ ªÄÀ vàä CAvgÀ Á ÖçÃAiÀÄ ÀA AzUsÀ À¼ÀÄ 19 ªÄÀ ÉÆëeÁÕ À 20 ÁªÀðd PÀ DqÀ½vÀ 21 ÀªiÀ Ád±Á ÛçÀ 22 ÀASÁå±Á ÀÛç 23 Áæt±Á ÛçÀ 24 UÁæ«ÄÃuÁ üªèà Þ ªÀÄvÀÄ ÀºPÀ ÁgÀ 25 ÀªÀÄƺÀ-2: gà sáµá Á»wåPÀ ÀwæPÉUÀ¼À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ EAVèõï ÀAPÉÃvÀ ÀASÉå 26 (J)»A 26 ( ) PÀ ÀßqÀ 26 (¹) GzÀÄð 26 (r) n Ààt : (1) PÀqÁØAiÀÄ PÀ ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀ ÀwæPÉUÀ¼À è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ záaiàäpà ÀégÀÆ ÀzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. CºÀðvÉ ÀqÉAiÀÄ Ä F ÀæwAiÉÆAzÀÄ ÀwæPÉAiÀÄ è PÀ µà ±ÉÃPÀqÀ 35 (52.5) CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ Àr À ÁVzÉ. F JgÀqÀÆ ÀwæPÉUÀ¼À è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß C sàåyðuà¼à DAiÉÄÌAiÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ ÀÄß UÀ Àr ÀĪÀ è ÀjUÀt À ÁUÀĪÀÅ è. F JgÀqÀÄ ÀwæPÉUÀ¼À è UÀ và CAPÀUÀ¼À ÀÄß UÀ½ ÀzÀ C sàåyðuà¼àä EvÀgÉ ÀwæPÉUÀ¼À è JµÉÖ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À ÀÄßUÀ½¹zÀÝgÀÆ ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëUÉ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ è ºÁUÀÆ EAvÀºÀ C sàåyðuà¼à EvÀgÉ «µàaiàäuà¼à è ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÀæPÀn ÀĪÀÅ è. (2)ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ègàävàûzé ªÀÄvÀÄÛ J Áè ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. (3) Àæ±Éß ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÀ ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀ sáµéuà¼égàqàgà Æè ªÀÄÄ æ À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C sàåyðuà¼àä ÀwæPÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV PÀ ÀßqÀ CxÀªÁ DAUÀè sáµá ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ èaiéäã GvÀÛj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4)ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀqÁØAiÀÄ PÀ ÀßqÀ ºÁUÀÆ PÀqÁØAiÀÄ DAUÀè sáµé ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ G½zÀ ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ÀzÀ«ªÀÄlÖzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. PÀqÁØAiÀÄ PÀ ÀßqÀ ºÁUÀÆ PÀqÁØAiÀÄ DAUÀè sáµé ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ J ï.j ï.j ï.¹aiàä ÀæxÀªÀÄ sáµéaiàä ªÀÄlÖzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. (5) J Áè 07 ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ ÀwæPÉUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ÀwæPÉ- (02) jazà (05)gÀªÀgÉV À ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ sáuàuà¼à ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. Àæw ÀwæPÉAiÀÄÄ UÀjµÀ 250 CAPÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 03 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ üaiàäzáývgàävàûzé. (6) TvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À ÀÄß CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÉÆA UÉ ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (7) ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀoÀåPÀæªÀĪÀ ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ ï ÉÊmï À è vàûj À ÁVzÉ. ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉë ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëAiÀÄÄ C sàåyðuà¼à ªÉÊAiÀÄQÛPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹«ï ÉêÉUÀ½UÉ ÀÆPÀÛgÉà JA UÉÎ CAzÀgÉ ÁAiÀÄPÀvÀézÀ UÀÄt, wãªàiáð À véuézàäpéæ¼àäîªà ÁªÀÄxÀåð, ««zsà ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀªÁzÀ D ÀQÛ MAzÀÄ UÀÄA À è PÉ À ªÀiÁqÀĪÀ ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ÉæÃgÀuÁ P˱À å ºÁUÀÆ váqðpà AiÉÆÃZÀ Á ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À UÉÎ zsàðj ÀÄvÀÛzÉ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ UÀÆæ ï-`j' ªÀÄvÀÄÛ ` ' ÉêÉUÀ¼À SÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÀASÉåUÉ C ÀÄUÀÄtªÁV 1:5 gà C ÀÄ ÁvÀzÀ è C sàåyðuà¼à ÀÄß ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ, C sàåyðuà¼àä ªÀÄÄRå ÀjÃPÉëAiÀÄ è ÀqÉzÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À eéãµà vé (Merit) ºÁUÀÆ ZÁ ÛAiÀÄ ègàäªà «Äà À ÁwAiÀÄ ÀéAiÀÄ sàå«gàäªà ºÀÄzÉÝUÀ¼À è Àj²µÀÖ eáw, Àj²µÀÖ ÀAUÀqÀ, EvÀgÉ»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ «Äà À j¹zà jpàû ÁÜ ÀUÀ½UÀ ÀÄUÀÄtªÁV C sàåyðuà¼à ÀÄß ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëAiÀÄÄ UÀjµÀ 200 CAPÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 7

8 ÀgÁªÀıÀð À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ KAS ÀƪÀð s᫪àävàäû ªÀÄÄRå ÀjÃPÉë ÀƪÀð sá«àjãpéë ságàvàzà DyðPÀ ªÀåªÀ ÉÜ JZï. Dgï. PÉ ságàvàzà ÀA«zsÁ À ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀ - qá gád±éãrgà ÀªÀÄUÀæ ságàvàzà EwºÁ À qá PÉ. J ï.j. ÁªÀiÁ Àå «eáõ À - Á gádä ÁæPÀÈwPÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛçzÀ ªÀÄÆ vàvàéuà¼àä qá gàauà ÁxÀ ságàvàzà ÁæzÉòPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç qá gàauà ÁxÀ ªÀÄÄRå ÀjÃPÉë Àj ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ fãªà Àj ÀgÀ «eáõ À -«ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít ÉÊwPÀvÉ ÀªÀÄUÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ C üpàëªàävé - ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀnÖªÀÄ PÀ ÁðlPÀzÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç qá gàauà ÁxÀ «eáõ À ªÀÄvÀÄÛ vàavàæeáõ À «ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít PÀ ÁðlPÀ EwºÁ À qá ÀÆAiÀÄð ÁxÀ PÁªÀÄvÀ LaÒPÀ PÀ ÀßqÀ ÁªÀiÁ Àå UÉ Á»vÀå ZÀjvÉæ - Àé Àß ÀæPÁ±À À UÁæ«ÄÃt C üªàè Þ UÁæ«ÄÃt C üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀºÀPÁgÀ- PÀȵÉÚUËqÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛç ªÀiÁ ÀªÀ sàæuéæã¼à±á ÀÛçzÀ ªÀÄÆ vàvàéuà¼àä qá gàauà ÁxÀ ÁªÀðd PÀ DqÀ½vÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¹zÁÞAvÀ JZï. ¹. ÉÆûvÁ±Àé ságàwãaiàä DqÀ½vÀ JZï. ¹. ÉÆûvÁ±Àé EwºÁ À «±Àé EwºÁ À qá PÉ. ÀzÁ²ªÀ 8

9 ÉÆà ï À ï E Àì ÉPÀÖgï ÉêÀÄPÁw ÀjÃPÉë ÉÆà ï À ï E Àì ÉPÀÖgï DUÀ Ä zéê»pà ÀzÀÈqÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀıÁUÀæªÀÄw CUÀvÀå CzÀgÀ eéævéué ÀjÃPÉë véuézàäpéæ¼àîªà è ÀªÀÄAiÀÄ ÀæeÉÕ, UÀ và ÀªÀÄAiÀÄzÀ è Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß r ÀĪÀ ZÁ ÁPÀëvÀ ÀªÀÅ CªÀ±ÀåPÀ. ÉÆà ï E ÁSÉAiÀÄÄ F ºÀÄzÉÝAiÀÄ ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. «záåºàðvé: AiÀiÁªÀÅzÉà CAVPÀÈvÀ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ è ÀzÀ«CxÀªÁ vàvàìªàiá À ÀzÀ«AiÀÄ ÀÄß ÀqÉ gà ÉÃPÀÄ. ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàjué : ÀzÀ«eÉÆvÉUÉ ÉÆà ï E ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ µà ÉêÉ. ªÀAiÉÆëÄÃw ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á C sàåyðuà½ué C sàåyðué PÀ µà 21 ªÀµÀð ªÀAiÀÄ ÀìAiÀiÁVgÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀÄ ÀÄì «ÄÃjgÀ ÁgÀzÀÄ. Àj²µÀ eáw, Àj²µÀ ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ»AzÀƽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué 30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ÀªÀiÁ Àå C sàåyðuà½ué 28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ÉêÁ gàvà C sàåyðuà½ué: C sàåyðuà½ué F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀÄ ÀÄì «ÄÃjgÀ ÁgÀzÀÄ Àj²µÀ eáw, Àj²µÀ ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ»AzÀƽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ÉÃjzÀ C sàåyðuà½ué 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. EvÀgÉ C sàåyðuà½ué 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ n Ààt : ÉÆà ï E ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ µà ÉêÉAiÀÄ ÀÄß ÀºÁAiÀÄPÀ ÉÆà ï À ïe ïì ÉPÀÖgï/ºÉqïØ PÁ À ÉÖà ï/ ÉÆà ï PÁ À ÉÖà ï DV ÉÃªÉ À è À ÉÃPÀÄ. ÉêÀÄPÁw «zsá À.J ï.l ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ 3 ºÀAvÀUÀ¼À è ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zéãºàzáqàåvé ÀjÃPÉë TvÀ ÀjÃPÉë ÀAzÀ±Àð À ÀjÃPÉë ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zéãºàzáqàåvé ÀjÃPÉë C sàåyðuà¼àä F PɼÀV À J Áè À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÀ¼À è GwÛgÀtðgÁUÀ ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F jà ÃPUëÉ ¼À À è P¼É UÀ É ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ èaiéäã sáuàªà» ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß C sàåyðuà¼àä wgà ÀÌj¹zÀÝ è C ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ. ÀæwAiÉÆAzÀÄ À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ÀAvÀgÀ UÀ và ÀªÀÄÆ ÉUÉ C sàåyðaiàää À» ºÁPÀ ÉÃPÀÄ. À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëUÉ CAPÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅ è. EªÀÅ PÉêÀ CºÀðvÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. J Áè C sàåyðuà¼àä 1600 «ÄÃlgï NlªÀ ÀÄß 7 «ÄõÀzÉƼÀUÁV ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ÉÊ PÀ C sàåyðuà¼àä 400 «ÄÃlgï NlªÀ ÀÄß 2 «ÄõÀzÉƼÀUÁV ÀÆtðUÉƽ À ÉÃPÀÄ. F ÀjÃPÉëAiÀÄ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ÀÆtðUÉƼÀ À ÉÃPÀÄ. E è zàýgé ªÀÄÄA À À»µÀÄÚvÉAiÀÄ ÀjÃPÉëUÉ C sàåyðuà¼àä C ÀºÀðgÀUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ è UÀÄAqÀÄ J ÉvÀ, JvÀÛgÀfVvÀ CxÀªÁ GzÀÝfVvÀUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiÁvÀæ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J è C sàåyðuà½ué (ªÀÄ»¼Á/ ÉêÁ gàvà/ªàiáf ÉÊ PÀgÀ ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹) À AÀ É CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉüÉ/zÀÆgÀ 1600 «ÄÃlgï Nl 7 «ÄõÀQÌAvÀ «ÄÃjzÀAvÉ JvÀÛgÀ fvvà 1.20 «ÄÃlgVÀ Av PrÀ ªÄÉ E zè v CxªÀ Á GzÀÝ fvvà 3.80 «ÄÃlgÀVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J ÉvÀ 5.60 «ÄÃlgÀVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (7.26 PÉ.f) (ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀÄ»¼Á, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ÉÊ PÀ C sàåyðuà½ué CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉüÉ/zÀÆgÀ 400 «ÄÃlgï Nl 2 «ÄõÀQÌAvÀ «ÄÃjzÀAvÉ JvÀÛgÀ fvvà 0.90 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé CxÀªÁ GzÀÝ fvvà 2.50 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé (ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J ÉvÀ 3.75 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E èzàavé 9

10 zéãºàzáqsàåvé ÀjÃPÉë ( À»µÀÄÚvÉ ÀjÃPÉëAiÀÄ è CºÀðvÉUÉÆAqÀ C sàåyðuà½ué ªÀiÁvÀæ) J è C sàåyð, ÉêÁ gàvà ªÀÄvÀÄÛ ÉÊ PÀ C sàåyðuà½ué C Àé Ä ÀĪÀAvÉ. PÀ µà JvÀÛgÀ : 168 ÉA.«Äà PÀ µà JzÉ ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ : 86 ÉA.«ÄÃ( ÀÆwð «ÀÛj¹zÁUÀ) ªÀÄ»¼Á C sàåyðuà½ué C Àé Ä ÀĪÀAvÉ. PÀ µà JvÀÛgÀ : 157 ÉA.«Äà PÀ µà vàæpà : 45 PÉ.f TvÀ ÀjÃPÉë C sàåyðaiàää À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zéãºàzáqsàåvé ÀjÃPÉëUÀ¼À è GwÛtð gázàgé ªÀiÁvÀæ TvÀ ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀÄ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ÀzÀ«ªÀÄlÖzÀ ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ÀéAiÀÄ JgÀqÀÄ ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀÄß ÉÆà ï E Àì ÉPÀÖgï ÉêÀÄPÁw ÀjÃPÉë M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ÀwæPÉ-1 F Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ è ÁæªÀÄÄRåªÁV Àæ AzsÀ gàºà, ÁgÀA±À gàºà, sáµáavàgà Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. Àæ AzsÀ gàºàzà è 600 ±À ÝUÀ¼À «ÄÃwAiÀÄ ÀÄß «ÄÃjzÀgÉ CAPÀUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ ÁUÀÄvÀÛzÉ. Àæ AzsÀzÀ eéævé ÁgÁA±À gàºà (precies) Àæ±ÉßAiÀÄ ÀÆß PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F Éà ÀgïUÉ PÉÆqÀĪÀ GvÀÛgÀ ÀwæPÉAiÀÄ è PÉêÀ 10 ÀlÄÖ ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛªÉ. C sàåyðuà¼àä 10 ÀlÄÖ «ÄÃjzÀAvÉ GvÀÛj ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CwjPÀÛ GvÀÛgÀ ÀwæPÉUÀ¼À ÀÄß PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅ è. F ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ ü MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄƪÀvÀÛ «ÄõÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 50 CAPÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆA gàävàûzé. (20 CAPÀUÀ¼ÀÄ Àæ AzsÀPÉÌ, 10 CAPÀUÀ¼ÀÄ ÁgÁA±À gàºàpéì ºÁUÀÆ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ PÀ ÀßqÀ AzÀ EAVèµïUÉ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï AzÀ PÀ ÀßqÀ ÁµÁAvÀgÀPÉÌ) EzÀgÀ è PÀ µà CAPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ è. ÁµÁAvÀgÀPÉÌ ÀA A ü¹zà Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV GvÀÛj À ÉÃPÀÄ. M¼ÀUÉÆAqÀ «µàaiàä Àæ AzsÀ gàºà ÁgÁA±À gàºà sáµáavàgà M¼ÀUÉÆAqÀ «µàaiàä ÁªÀiÁ Àå CzsÀåAiÀÄ À ÀwæPÉ 1 («ªÀgÀuÁvÀäPÀ) ÀwæPÉ 2 (ªÀ ÀÄÛ µà ) CAPÀUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ 150 ÀwæPÉ-2 ÁªÀiÁ Àå eáõ À, ÀæZÀ và «zàåªàiá ÀUÀ¼ÀÄ, «eáõ À, sàæuéæã¼à, EwºÁ À, ságàvà ÀA«zsÁ À ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁl, ªÀiÁ À¹PÀ ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ÉÊwPÀ ²PÀëtPÉÌ ÀA A ü¹zà Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. Àæ±Éß ÀwæPÉ 2 PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ÀwæPÉAiÀÄ è ºÀÄDAiÉÄÌAiÀÄ Àæ±ÉßUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀÄvÀÛzÉ. ÀÆZÀ É : 1) C sàåyðuà¼àä ÀwæPÉ-1 ÀÄß EAVèµÀ CxÀªÁ PÀ ÀßqÀzÀ è GvÀÛj À ºÀÄzÀÄ. 2) Àæ±Éß ÀwæPÉ-2 ªÀ ÀÄÛ µà (D ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, C sàåyðaiàää ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ ÀÄß UÀÄgÀÄw À ÉÃPÀÄ. 3) Àæ±Éß ÀwæPÉ-2gÀ GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß N.JA.Dgï ²Ãmï À è PÀ ÀÄà túzà Á ï Á ÄAmï É ß AzÀ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw À ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀ và eáuàzà è Àæ±Éß ÀwæPÉAiÀÄ ±ÉæÃt (J,,¹ EvÁå )ºÁUÀÆ C sàåyðaiàää Cfð ÀASÉå géæã ï ÀA gï ÀÄß và ÀàzÉ géaiàä ÉÃPÀÄ. EzÀ ÀÄß géaiàä zàýgé GvÀÛgÀUÀ¼À ÀÄß ªÀiË åªàiá À À ªÀiÁqÀ ÁUÀĪÀÅ è ºÁUÀÆ C sàåyð DAiÉÄÌ ÀæQæAiÉÄ ÄAzÀ ºÉÆgÀUÁUÀÄvÁÛ É. ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉë C sàåyðuà¼àä TvÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ è véæãjzà CºÀðvÉUÀ ÀÄUÀÄtªÁV 10(ºÀvÀÄÛ) CAPÀUÀ¼ÀļÀî ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉë/ªÀåQÛvÀé ÀjÃPÉëUÉ Àæw UÀÄA ÀÄ/eÁw/ ÀAUÀqÀUÀ¼À C sàåyðuà¼à ÀÄß CºÀðvÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ É 1:2 gà ÀæªÀiÁtzÀ è ÉAUÀ¼ÀÆj À è ÉêÀÄPÁw À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J Áè ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼ÉÆA UÉ ÀAzÀ±Àð ÀPÉÌ ºÁdgÁUÀ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ zár ÁwUÀ¼À MAzÀÄ ÀæwAiÀÄ ÀÄß ÀvÁæAQvÀ C üpáj ÄAzÀ zàèrüãpàj¹péæaqàä vàgàäªàåzàä. F ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉëUÉ PÀ µà CAPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ è. C sàåyðuà¼àä ªÀÄÆ zár ÁwUÀ¼À ÀÄß ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉë ÁægÀA sàªáuàäªà ªÀÄÄ Àß ºÁdgÀÄ Àr À ÉÃPÀÄ. C sàåyðuà½ué ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ ÁAPÀ, ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀªÀ ÀÄß CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ ÀvÀæªÀ ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C üpàèvà ªÉ ï ÉÊmï AzÀ ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ºÀÄzÀÄ. ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ÀܼÀªÀ ÀÄß r.l.f.., ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vàgà ÉÃw, PÁ ðl ï sàªà À, CgÀªÀÄ É gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀbÉÃjAiÀÄ ÀÆZÀ Á sà PÀzÀ èaiàäæ ÀºÀ ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C sàåyðuà¼àä ªÀiËTPÀ ÀjÃPÉëUÉ gàäªáuà, PÀgÉ ÀvÀæzÀ eéævéué PÀqÁØAiÀÄ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉaÑ À CzsÀåAiÀÄ À ÀÆgÀPÀ vàgà ÉÃwUÁV ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÁë vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæPÉÌ séãnaiàiáv. AiÀıÀ¹ì À ÀAiÀÄtªÀ ÀÄß ÀÄUÀªÀĪÁV¹PÉƽîj. 10

11 CIVIL SERVICES EXAMINATION (IAS) Civil Services Examination is the one of the prestigious examinations in the country. Besides being dream career, the Civil Services Examination is also one of the toughest Examinations in our Country. The Civil Services Examination is conducted by Union Public Service Commission to select candidates for Central Government Services like Indian Administrative Service (IAS), Indian Foreign Service (IFS), Indian Police Service (IPS), Indian Administrative Service (IAS), Indian Revenue Service (IRS), etc,.since IAS Service is prominent among these services,civil services exam is generally called IAS Exam. EDUCATIONAL QUALIFICATION The UPSC mandates that the candidate be at least a graduate to be eligible for the IAS exam. You must hold a bachelor's degree from any recognised university. You could also apply for this exam if you are in your final year of graduation and are yet to take the final year university exam, or have taken the exam and are awaiting the results. But you must produce the proof of passing before you take the UPSC mains exam. UPSC does not require the candidates to have scored a certain percentage of marks at their graduation level. It does not matter whether you topped the university exam or whether you scored below average marks. It does not matter if you studied in a top-ranked college or not. All You need is to be a graduate. Only your hard work and dedication can make you clear exam. A degree from a Central, State or Deemed university A degree received through correspondence or distance education A degree from an open university A qualification recognized by the Government of India as being equivalent to one of the above. AGE LIMIT GM OBC A candidate must have attained the age of 21 year and must not have attained the age of 32 years on August 1 of the year of examination. SC/ST Apart from the mentioned limits, OBC/ SC/ ST candidates will get the benefit of cumulative age relaxation. Category Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service blind, deaf-mute and Orthopedically handicapped persons (general category) Ex:If the person is OBC + Ex-service man, he will get an extension of = 12 years, i.c his upper age limit now stands at 42 years. NUMBERS OF ATTEMPTS General category candidates: 4 OBC category candidates = 7 SC/ST Candidates = unlimited Upper age limit 32 years 35 years 37 years 35 years 37 years 42 years RECRUITMENT PROCESS The process consist of two successive stages 1) Civil service prelims examination (objective type) for the selection of candidates for the main exam. 2) Civil service mains examination (written and interview) for the selection of candidates for the various services. 11

12 . PRELIMS EXAM PATTERN The exam shall comprise of two compulsory papers of 200 marks each Paper Exam Marks Paper 1 GS 200 Paper 2 CSAT 200 PRELIMS EXAM SYLLABUS PAPER-I Marks obtained will be counted for merit list in the prelims Duration: Two hours (Counted for the merit in the Prelims) Current events of national and international importance. History of India and Indian National Movement. Indian and World Geography Physical, Social, Economic Geography of India and the World. Indian Polity and Governance Constitution, Political System, Panchayat Raj, Public Policy, Rights Issues, etc. Economic and Social Development Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc. General issues on Environmental Ecology, Biodiversity and Climate Change that do not require subject specialization. General Science. PAPER-II Duration: Two hours (Not counted for the merit will in Prelims but a qualifying Paper) Comprehension. Interpersonal skills including communication skills. Logical reasoning and analytical ability. Decision-making and problem-solving. General mental ability. Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. Class X level) Negative marks The UPSC prelims Exam is of objective questions type and each question carries 2 marks (100 questions 200 marks) and there is a penalty for each wrong answer. 1. For each question for which a wrong answer been chosen by the candidate, one-third of the marks assigned to that question (0.66) will be deducted as penalty. 2. If a candidate chooses more than one answer even though one answer is correct among the two still it will be treated as a wrong answer and the same penalty is applicable. 3. If a candidate doesn't answer a question and leaves the answers unchecked then there will be no penalty. MAINS EXAM The written examination or UPSC Mains exam consists of nine papers, two qualifying papers and seven papers counted for ranking. Paper Subject Marks Paper 1 (One of the Indian languages listed below, to be selected by the candidate (from the languages listed in the Eighth Schedule to the Constitution of India) (Qualifying) Paper 2 English (Qualifying) 300 Paper 3 Essay 250 Paper 4 General Studies I (Indian heritage and culture, history and geography of the world and society) Paper 5 General Studies II (Governance, constitution, polity, social justice, and international relations) 250 Paper 6 General Studies III (Technology, economic development, 250 biodiversity, environment, security and disaster management) Paper 7 General Studies-IV(ethics, integrity, and aptitude) 250 Paper 8 Optional subject Paper 9 Optional subject TOTAL 1750 The papers on Indian Languages and English (Paper 1 and Paper 2) will be of Matriculation or equivalent standard and will be of qualifying nature. The marks obtained in these papers will not be counted for ranking

13 Literature of any one of following language LIST OF OPTIONAL SUBJECTS Assamese, Gujarati, Kashmiri, Malayalam, Nepali, Sanskrit, Tamil, English. Candidates may choose any one of the optional subjects from the list of subjects given below. Agriculture Animal Husbandry and Veterinary Science Anthropology Botany Chemistry Civil Engineering Commerce and Accountancy Economics Electrical Engineering Geography Geology Indian History Law Management Mathematics Mechanical Engineering Medical Science Philosophy Physics Political Science and International Relations Psychology Public Administration Sociology Statistics zoology Bengali, Hindi, Konkani, Manipuri, Oriya, Santali, Telugu, Dogri. Bodo, Kannada, Maithili, Marathi, Punjabi, Sindhi, Urdu PERSONALITY TEST 275 MARKS The objective of the interview is to test the overall orientation of the candidate towards Administrative services. ESSENTIAL BOOKS FOR IAS PRELIMS History Of India Krishna Reddy. (History) India s Struggle For Independence Bipan Chandra. Indian Art and Culture Nitin Singhania. (Culture) Geography of India Majid Husain. (Geography) Oxford School Atlas Oxford. (Geography) Certificate Physical and Human Geography Goh Cheng Leong. Indian Polity for Civil Services M. Laxmikanth. (Polity) Indian Economy Ramesh Singh. (Economy) Economic Survey. (Economy) Science and Technology in India TMH.(Science and Tech) Environmental Studies: From Crisis to Cure Rajagopalan. Environment for Civil Services-Khuller. (Environment) India Year Book (Current Affairs) Manorama Yearbook. (Current Affairs) CSAT Paper 2 Manual by TMH or Arihant Publications Analytical Reasoning M. K. Pandey (CSAT Paper 2) Verbal & Non-Verbal Reasoning R. S.Aggarwal (CSAT Paper 2 NCERT TEXT BOOKS 13

14 BANK PO & CLERICAL EXAMS IBPS PO EXAMINATION The Structure of the Examination which will be conducted online is as following AGE LIMIT : The candidates applying for the posts should be between age group of 20 years to 30 year. EDUCATIONAL QUALIFICATION The candidate should have a degree (Graduation) in any discipline. Operating and working Knowledge in Computer systems is mandatory. Candidates have to qualify in each of the three tests by securing cut off marks to be decided by IBPS. Adequate number of candidates in each category, depending upon the requirements, will be shortlisted for online by IBPS. PRELIMINARY EXAMINATION Sl no Name of Tests Number of Questions Maximum Marks 1 English Language Quantitative Aptitude 3 Reasoning Ability Total MAIN EXAMINATION Duration Composite time of 1 hour Sl no Name of Tests (Not by sequence) Number of Questions Maximum Marks Time allotted for each test(separately timed) 1 Reasoning & minutes Computer Aptitude 2 General/Economy minutes /Banking Awareness 3 English Language minutes 4 Data Analysis & minutes Interpretation TOTAL hours SYLLABUS IBPS PO PRELIMINARY EXAMINATION IBPS PO Preliminary Exam is the primary selection round of IBPS PO Exam. Candidates who clear the preliminary exam are eligible to appear for the mains exam. The Preliminary Exam of IBPS PO comprises of three major sections: Reasoning, Quantitative Aptitude and English Language. English Language Reading Comprehension, Cloze Test, Para jumbles, Miscellaneous, Fill in the blanks, Multiple Meaning/Error Spotting, Paragraph Completion. Quantitative Ability Simplification, Profit & Loss, Mixtures & Allegations, Simple Interest & Compound Interest & Surd Time & Distances & Indices, Work & Time, Mensuration Cylinder, Cone, Sphere, Data Interpretation, Ratio & Proportion, Percentage, Number Systems, Sequence & Series, Permutation, Combination &Probability. Reasoning L o g i c a l R e a s o n i n g, A l p h a n u m e r i c S e r i e s, Ranking/Direction/Alphabet Test, Data Sufficiency, Coded Inequalities, Seating Arrangement, Puzzle, Tabulation, Syllogism, Blood Relations, Input Output, Coding Decoding. 14

15 IBPS CLERICAL EXAM Age limit The candidates applying for the posts should be between age group of 20 years to 30 year.. Educational Qualification The candidate should have a degree (Graduation) in any discipline. Operating and working knowledge in Computer systems is mandatory. Sl no Name of Tests PRELIMS EXAM Number of Questions Maximum Marks Medium of Exam 1 English Language English 2 Numerical Ability English & Hindi 3 Reasoning Ability English & Hindi Total Duration Composite time of 1 hour Candidates have to qualify in each of the three tests by securing cut off marks to be decided by IBPS. Adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted for online Mains examination for by IBPS. Sl No Name of Tests (Not by sequence) MAINS EXAM Number of Questions Maximum Marks Time allotted for each test (Separately timed) 1 General/ Financial minutes Awareness 2 General English minutes 3 Reasoning Ability minutes &Computer Aptitude 4 Quantitative Aptitude minutes Total minutes SYLLABUS English Language: Vocabulary: Homonyms, Antonyms, Synonyms, Word Formation, Spelling Grammar: Spotting Errors, Phrases and idioms, Direct and Indirect speech, Active/ Passive voice Reading Comprehension : Theme Detection, Passage completion, Topic rearrangement of passage, Deriving Conclusion. Reasoning : Verbal Reasoning Analogy, Classification, Word formation, Statement and conclusions Syllogism, Statement and assumptions, Statement and arguments, Coding Decoding, Blood Relations, Passage and conclusions, Alphabet test, Series Test, Number, Ranking and time sequence, Direction sense Test, Decision making test, Figure series, Input/output, Assertion and reasoning, Sitting Arrangement. Non-Verbal Reasoning. Series test, Odd figure Out, Analogy, Miscellaneous Test. Quantitative Aptitude: Ratio and proportion, Averages, Time and work, Speed, Distance and time, Mixture and allegation Stocks and shares, Percentages, Partnership, Clocks, Volume and surface Area, Bar & Graphs, Line charts, Tables Height and Distances, Logarithms, Permutation and combinations, Simple and compound interest, Equations, Probability, Trigonometry, Profit, Loss and Discount, Mensuration, Elements of Algebra, Data Interpretation, Pie charts 15

16 SBI PO EXAM The structure of the Examinations which will be Conducted online is as following Phase I Preliminary Examination: Preliminary Examination Consisting of Objective tests for 100 marks will be conducted online. Sl no Name of Tests PRELIMS EXAM Number of Questions Maximum Marks Medium of Exam 1 English Language English 2 Quantitative English & Hindi Aptitude 3 Reasoning Ability English & Hindi Total Duration Composite time of 1 hour Candidates have to qualify in each of the three tests by securing passing marks to be decided by the bank. Adequate number of candidates in each category (Approximately 20 times the numbers of vacancies Subject to availability), will be shortlisted for the Main examination by the bank. Phase II Main Examination: Main Examination will consist of Objective Tests for 200 marks and descriptive test for 50 marks. Both the objectives and descriptive tests will be online. The candidates will have to answer descriptive test by typing on the computer. Immediately after completion of objective test, descriptive test will be administered. Objective Test: The objective test of 3 hours duration consist of 4 sections for total 200 marks. The objective test will have separate timing for every section. The candidates are required to qualify in each of tests by the securing passing marks, to be decided by the bank. Sl No Name of Tests (Not by sequence) 1 Reasoning & Computer Aptitude 2 General/Economy /Banking Awareness 3 English Language 4 Data Analysis & Interpretation TOTAL MAINS EXAM Number of Questions Maximum Marks (ii) Descriptive Test: The Descriptive Test of 30 minutes duration with 50 marks will be a Test of English Language (Letter Writing & Essay). The candidates are required to qualify in the Descriptive Test by securing passing marks, to be decided by the Bank. Descriptive Test paper of only those candidates will be evaluated who have scored qualifying marks in the Objective Tests and are placed adequately high as per total marks in objective test. Penalty for Wrong Answers (Applicable to both Preliminary and Main examination) There will be penalty for wrong answers marked in the Objective Tests. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate one fourth of the marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at corrected score. If a question is left blank, i.e. no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question. Phase III Time allotted for each test (Separately timed) minutes minutes minutes minutes hours Group Exercises (20 marks) & Interview (30 marks) The aggregate marks of candidates qualifying in both the Objective Tests and Descriptive Test will be arranged in descending order in each category. Adequate number of candidates in each category, as decided by the Bank will be called for Group Exercises and Interview. The qualifying marks in Group Exercises &Interview will be as decided by the Bank. Candidates qualifying for Group Exercises & Interview under 'OBC' category would be required to submit OBC certificate containing the 'Non Creamy layer' clause. Candidates 16

17 not submitting the OBC certificate containing the 'Non Creamy layer' clause and requesting to be interviewed under General category will not be entertained. Final Selection The marks obtained in the Preliminary Examination (Phase-I) will not be added for the selection and only the marks obtained in Main Examination (Phase-II), both in Objective Test and Descriptive Test, will be added to the marks obtained in GE& Interview (Phase-III) for preparation of the final merit list. The candidates will have to qualify both in Phase-II and Phase-III separately. Marks secured by the candidates in the Written Test (out of 250 marks) are converted to out of 75 and marks secured in Group Exercises & Interview (out of 50 marks) are converted to out of 25. The final merit list is arrived at after aggregating converted marks of Written Test and Group Exercises &Interview out of 100 for each category. The selection will be made from the top merit ranked candidates in each category. Results of the candidates who have qualified for Group Exercises & Interview and the list of candidates finally selected will be made available on the Bank's website. Final select list will be published in Employment News/ Rozgar Samachar and also in Bank's website. SYLLABUS SBI PO PRELIMINARY EXAM Reasoning, Logical Reasoning, Alphanumeric Series, Ranking/Direction/Alphabet Test, Data Sufficiency, Coded Inequalities, Seating Arrangement, Puzzle, Tabulation, Syllogism,Blood Relations, Input Output, Coding Decoding. Quantitative Ability : Simplification, Profit & Loss, Mixtures & Alligations, Simple Interest & Compound Interest & Surds & Indices, Work & Time, Time & Distance, Mensuration Cylinder, Cone, Sphere, Data Interpretation, Ratio & Proportion, Percentage, Number Systems, Sequence & Series, Permutation, Combination &Probability. English Language : Reading Comprehension, Cloze Test, Para jumbles, Miscellaneous, Fill in the blanks, Multiple Meaning /Error Spotting, Paragraph Completion. SYLLABUS: SBI PO MAINS EXAM The Mains Examination of SBI PO exam will constitute of 5 sections: Reasoning, English Language, Data Analysis, General/ Economy/ Banking Awareness, Computer Awareness. The complete syllabus is discussed below: Data Analysis : Tabular Graph, Line Graph, Pie Chart, Bar Graph, Radar Graph Caselet, Missing Case DI, Let it Case DI, Data Sufficiency, Probability, Permutation and Combination. Reasoning : Verbal Reasoning, Syllogism, Circular Seating Arrangement, Linear, Seating Arrangement, Double Lineup, Scheduling, Input Output, Blood Relations Directions and Distances, Ordering and Ranking,Data Sufficiency, Coding and Decoding, Code Inequalities, Course of Action, Critical Reasoning, Analytical and Decision Making. English Language : Reading Comprehension, Grammar, Vocabulary, Verbal Ability, Word Association, Sentence Improvement, Para Jumbles, Cloze Test, Error Spotting, Fill in the blanks. General/Economy/ Banking Awareness : Financial Awareness, Current Affairs, General Knowledge, Static Awareness, Banking and Financial Awareness. Computer Awareness : Internet,Memory, Keyboard Shortcuts, Computer, Abbreviation, Microsoft Office, Computer Hardware, Computer Software, Operating System, Networking, Computer Fundamentals /Terminologies. 17

18 SBI CLERICAL EXAM The structure of the Examinations which will be Conducted online is as following Sl no Name of Tests PRELIMS EXAM Number of Questions Maximum Marks Medium of Exam 1 English Language English 2 Numerical Ability English & Hindi 3 Reasoning Ability English & Hindi Total Sl No MAINS EXAM Name of Tests Number of Questions Total Marks Duration Composite time of 1 hour Section Duration 1 General / Financial Awareness minutes 2 General English minutes 3 Quantitative Aptitude minutes 4 Reasoning Ability & Computer minutes Aptitude TOTAL hours 40 minutes SYLLABUS SBI CLERICAL EXAM In both of the SBI Clerk online tests, the candidates are tested in the following fields.. Numerical ability : Profit and loss, Ratio and proportion, Variation, Elementary numbertheory, C.F and L.C.M, Euclidean algorithm, Number system, Unitary method compound interest, Algebra, Trigonometry, Areas, Mensuration and statistics, Geometry. Reasoning : Analogies (meaning based and logical),data sufficiency Sequential output tracing, Visual reasoning, Directions and arrangements, (circular arrangements) Codes (sentence coding), Critical reasoning, Syllogism. English language : Grammar, Comprehension, Vocabulary Brief writing, Sentence structure, Series completion. General awareness : Knowledge of current affairs, History, Geography, Sports, Culture, Indian constitution, Technology an research Economics. computer knowledge : DBMS, OS, Computer hardware, Shortcut keys, Software knowledge REFERENCE BOOKS 1. VERBAL AND NON VERBAL REASONING by R S Agarwal 2. QUANTITATIVE APTITUDE By R S Agarwal 3. OBJECTIVE GENERAL ENGLISH By R S Agarwal 4. QUICKER MATHS By Kundan and Tyra 5. BANKING AWARENESS BOOK By Arihant Publications 6. GENERAL ECONOMIC AWARENESS BOOK By Arihant 7. COMPUTER AWARENESS BOOK By Kiran Prakashan 8. GENERAL AWARENESS BOOK By Arihant Publications 9. BANKING SERVICES CHRONICLE MAGAZINE (BSC) 10. BANKING INTERVIEWS By Kiran Prakashan 18

19 PHOTOS OF SUCCESSFUL CANDIDATES IN BANK PO & CLERK Venkatesh Terdal Bijapur SBI BANK Clerk Subash Shetty Vijaya Bank PO Madhavi Deshpande Syndicate Bank Clerk Guruprasad Hegde Sirsi Krsihna Pragati Grameen Bank P.O Mahantesh P. B SBI CLERK Nagaraj H KVG bank Clerk Pradeep V. A. SBI CLERK Shivanna Dodamani Nagraj Savnur Krishna Grameen Hubli Bank- Clerical IDBI Asst. Manager Santosh.A. KVG Bank Clerk Pallavi Joshi Basaveshwar Telur Sahibaba.M.Nadaf Ashwini Galgali Davangere Gokak Mudhol SYNDICATE BANK SBI BANK CANARA BANK SYNDICATE BANK.Probationary Officer Clerk Probationary Officer Probationary Officer Vijayalaxmi.A. Vijaya Bank- PO Krishna S M Union Bank- PO Sachin Hiremath Gulbarga Syndicate Bank Clerk Ragvendra Pujar SBH Clerk Heena Mujawar Corporation Bank Clerical Anil Jambagi Bilagi SBM Bank PO Shivakumar.M. SBI.PO Gayatri.R.N. KVG Bank Clerk Maithili.R.N. KVG Bank Clerk Suprita Hulikatti Byadagi Haveri KVG Bank Clerk Arun Patil KPG Bank-Clerk Avinash.T. U. KVG Bank Clerk Pravinkumar Kumbar. Seema.R. More IBPS,Spl-Officer KVG Bank Clerk Venkatesh.K.H. IBPS,Field-Officer Anil M Hadari SBI-Clerk Manjunath Dodmani Yashwant Kumar. Basavaraj Hadimani Basavaraj M Raichur Basavaraj Hukkeri IBPS Bank-Clerical Corporation Bank- PO VIJAYA BANK Krishna Grameen Krishna Grameen Clerk BankAsst. Manager Bank- Clerical Hanumanth Rathod Social Welfare Baglkot Ramesh Gundanal Clerk Syndicate bank Ashish Shingh D. Clerk SBI Appu Mathad Scale 1 Officer KVG Bank PHOTOS OF SUCCESSFUL CANDIDATES IN PSI Prashant Kundaragi Raju Patil Belgaum Jockson Dsouza Belgaum Ganesh Konabevu Ranebennur Roopa Hiremath Haveri Baliram Sing. Basavakalyan Bidar Murgesh Channanavar Chikkodi Belgaum Maruti S.R. Davangere Jumma Gouli Bhagysri Banti Athani Belgaum Basappa H B Shorapur Gulbarga Yoginath P S Aland Gulbarga Dayanand Segunsi Jamkandi Bijapur Timmanna N TQ;Manvi Dist;Raichur Nagendra Kumbar Hyderbad Karnatak Rakhesh Bagali Killegaov Tq : Athani Ravi Badafakirappa Gudgeri Haveri Gangadhar Burli Rampur, Raichur Shankar Dodmani Mundargi Ramu Arennavar Gokak Sadashiv Govaraji Jamkhandi Rajkumar S. Ukali Afjalpur Bharati Kanakawadi Raibag USEFUL WEBSITE LINKS GOVERNMENT SCHEMES TO APPLY AND GET REQUIRED INFORMATION FOR IAS,IPS,IFS,IRS FOR KAS FOR PSI FOR BANK PO/CLERICAL OR FOR SC,ST,OBC AND MINORITY CANDIDATES FOR FREE COACHING FOR IAS,KAS AND BANK PO COURSES 19 FOR SC and ST Candidates FOR OBC Candidates FOR Minority Candidates

20 L¹J ï ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ¼À vàgà ÉÃw ÀA ÉÜ. AiÀıÀ¹é 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ÀàzsÁðvÀäPÀ ÀjÃPÉëUÀ½UÉ vàgà ÉÃw ÃqÀÄwÛgÀĪÀ gádåzà Àæ¹zÀÞ ÀA ÉÜ zságàªáqà Admissions open for New Batches KAS IAS-CSAT & MAINS IBPS PSI FDA BANK PO/CLERK SSC ÀA ÉÜAiÀÄ ÀæUÀwAiÀÄ ÉÆÃl B.Ed-TET ºÁ ÉÖ ï Ë sàå Àæ±ÁAvÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ègàäªà PÀlÖqÀUÀ¼À è ºÁ ÉÖ ï Ë sàå. «záåyð/ AiÀÄjUÉ ÀævÉåÃPÀ ºÁ ÉÖ ï Ë sàå. UÀæAxÁ AiÀÄ Ë sàå G ÀAiÀÄÄPÀÛ À ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ À ÀwæPÉUÀ¼À ÀAUÀæºÀ ÀævÉåÃPÀ CzsÀåAiÀÄ À PÉÆoÀrAiÀÄ Ë sàå. «µàaiàäªágàä ÀÄ ÀÛPÀUÀ¼À C ÁgÀ ÀAUÀæºÀ GavÀ ÉÆÃmïì ÀÄjvÀ vàdõjazà gàavàªázà PÉÊ ruà¼à ÀÄß «záåyðuà½ué GavÀªÁV MzÀV À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. séæãzsà Á ªÀUÀð séæãzsà Á ªÀUÀðªÀÅ gáåapï «eéãvàgàä, LJJ ï ªÀÄvÀÄÛ PÉJJ ï C üpájuà¼àä, Cwy G À Áå ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ÀÄ s૲pàëpàgàä ªÀÄvÀÄÛ «µàaiàä vàdõgà ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. eáõ À ËzsÀ, ºÀ½AiÀiÁ¼À gà ÉÛ, ²æà ÀUÀgÀ, zságàªáqà , ,