Soul Home Collection MARTIN H x W x D: 86 x 63 x 55 MONIQUE H x W x D: 73 x 66 x 59 STEWART H x W x D: 77 x 53 x 57 MIKE DINING H x W x D: 78 x 61 x 6

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Soul Home Collection MARTIN H x W x D: 86 x 63 x 55 MONIQUE H x W x D: 73 x 66 x 59 STEWART H x W x D: 77 x 53 x 57 MIKE DINING H x W x D: 78 x 61 x 6"

Bản ghi

1 MARTIN H x W x D: 86 x 63 x 55 MONIQUE H x W x D: 73 x 66 x 59 STEWART H x W x D: 77 x 53 x 57 MIKE DINING H x W x D: 78 x 61 x 67 MIKE LOW (DS) H x W x D: 72 x 60 x 66 MIKE LOW H x W x D: 72 x 60 x 66 JACKY H x W x D: 87 x 50 x 58 LEWIS H x W x D: 83 x 64 x 59 LEWIS (DS) H x W x D: 83 x 64 x 59 ELBA H x W x D: 80 x 58 x 57 MONZA (DS) H x W x D: 80 x 57 x 58 MONZA H x W x D: 80 x 57 x 58 ENZO BERGAMO MODENA BONO A BONO FILIPE H x W x D: 80 x 60 x 59 H x W x D: 80 x 59 x 54 H x W x D: 79 x 49 x 57 H x W x D: 82 x 50 x 61 H x W x D: 82 x 50 x 61 H x W x D: 80 x 50 x 63 1

2 MERINO VIRENZE (DS) VIRENZE FILIPE ARM LORENZO VENETO H x W x D: 80 x 63 x 63 H x W x D: 80 x 63 x 63 H x W x D: 80 x 63 x 63 H x W x D: 80 x 68 x 66 H x W x D: 81 x 64 x 60 H x W x D: 81 x 64 x 60 LECCO PENELOPE SAVONA GRACE LUGANO PETRINA H x W x D: 90 x 47 x 59 H x W x D: 90 x 47 x 59 H x W x D: 90 x 47 x 59 H x W x D: 88 x 59 x 58 H x W x D: 88 x 47 x 58 H x W x D: 92 x 44 x 55 CUBO NAPOLEON A NILS LOMBARDO A LOMBARDO B NAPOLEON H x W x D: 84 x 70 x 68 H x W x D: 105 x 60 x 69 H x W x D: 84 x 65 x 68 H x W x D: 93 x 50 x 61 H x W x D: 93 x 50 x 61 H x W x D: 105 x 54 x 60 2

3 DIAMANTE (DS) DIAMANTE JEFF JENSON STEVE STEVE TURNING H x W x D: 94 x 58 x 69 H x W x D: 94 x 58 x 69 H x W x D: 87 x 51 x 54 H x W x D: 84 x 60 x 74 H x W x D: 82 x 56 x 57 H x W x D: 77 x 53 x 57 CARLOS DUKE JAVAN MILENA NIGEL VITTORIA H x W x D: 85 x 48 x 50 H x W x D: 74 x 54 x 60 H x W x D: 87 x 57 x 63 H x W x D: 82 x 54 x 61 H x W x D: 88 x 53 x 68 H x W x D: 90 x 56 x 67 ANTHONY CARL JAMES SABINA SABINA PLAIN SABINA TUBE H x W x D: 85 x 55 x 61 H x W x D: 85 x 55 x 61 H x W x D: 85 x 55 x 61 H x W x D: 87 x 55 x 61 H x W x D: 87 x 55 x 61 H x W x D: 87 x 55 x 61 3

4 ANTHONY WOOD CARL WOOD SABINA RETRO FRANCO JIMMY MAC H x W x D: 85 x 46 x 58 H x W x D: 85 x 46 x 58 H x W x D: 85 x 41 x 56 H x W x D: 85 x 52 x 58 H x W x D: 85 x 58 x 55 H x W x D: 80 x 47 x 55 HARALD MAX ARM MAX FORD DINING JENSON BARSTOOL STEVE BARSTOOL H x W x D: x 58 x 63 H x W x D: 87 x 67 x 68 H x W x D: 81 x 51 x 65 H x W x D: 106 x 65 x 75 H x W x D: 112 x 60 x 74 H x W x D: 115 x 56 x 57 EUL BARSTOOL LUCAS BARSTOOL STACEY BARSTOOL BONO POOF LARGE HOBRO BARSTOOL H x W x D: 99 x 44 x 55 H x W x D: 105 x 46 x 56 H x W x D: 97 x 42 x 54 H x W x D: 46 x 100 x 100 H x W x D: 70 x 40 x 40 H x W x D: 50 x 40 x 40 4

5 BUTLER H x W x D: 50 x 30 x 40 OTTOMAN 60 H x W x D: 41 x 60 x 60 OTTOMAN 85 H x W x D: 41 x 85 x 85 OTTOMAN L H x W x D: 40 x 80 x 80 OTTOMAN M H x W x D: 40 x 60 x 60 OTTOMAN S H x W x D: 40 x 40 x 40 OTTOMAN TUFTED L OTTOMAN TUFTED M OTTOMAN TUFTED S SHEPARD CONSOLE SHEPARD COMODE SHEPARD CABINET H x W x D: 40 x 80 x 80 H x W x D: 40 x 60 x 60 H x W x D: 40 x 40 x 40 H x W x D: 68 x 160 x 43 H x W x D: 68 x 63 x 46 H x W x D: 129 x 58 x 42 5

6 SENNA ELEMENTS H x W x D: 83 x 373 x 106 SENNA ELEMENTS SENNA ELEMENTS SENNA ELEMENTS SENNA ELEMENTS H x W x D: 83 x 373 x 106 H x W x D: 83 x 373 x 106 H x W x D: 83 x 373 x 106 H x W x D: 83 x 373 x 106 SENNA POOF H x W x D: 83 x 373 x 106 6

7 SAM 320 LOUNGE SAM 280 SAM 240 H x W x D: 71 x 320 x 110 H x W x D: 71 x 282 x 100 H x W x D: 71 x 242 x 100 AYRTON DUNCAN (SOFA) BRIGHTON H x W x D: 71 x 226 x 100 H x W x D: 71 x 232 x 100 H x W x D: 94 x 245 x 110 GRAHAM MANHATTAN COLLIN 3 SEATER H x W x D: 71 x 282 x 100 H x W x D: 86 x 231 x 89 H x W x D: 63 x 200 x 80 7

8 WAYNE NICKY DWAYNE H x W x D: 78 x 254 x 98 H x W x D: 80 x 220 x 107 H x W x D: 80 x 240 x 98 DENMARK FLOATING H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 285 H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 215 H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 160 DENMARK H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 285 H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 215 DENMARK H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 93 x 160 MAX BENCH KATALINA DOLORES H x W x D: 81 x 182 x 72 H x W x D: 81 x 135 x 87 H x W x D: 78 x 124 x 88 8

9 CHURCHILL MIRA NESTOR BAKER BRIGHTON KATALINA H x W x D: 112 x 81 x 85 H x W x D: 107 x 86 x 90 H x W x D: 98 x 67 x 75 H x W x D: 110 x 80 x 71 H x W x D: 94 x 110 x 94 H x W x D: 81 x 85 x 87 DUNCAN GREGORY MANHATTAN DENMARK FLOATING DENMARK LUIGI H x W x D: 71 x 125 x 100 H x W x D: 74 x 115 x 98 H x W x D: 86 x 97 x 89 H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 90 x 93 H x W x D: 60 (back), 80 cushion height x 90 x 93 H x W x D: 75 x 94 x 94 HAVANA HAVANA B RENE HECTOR MICHAEL RANDY H x W x D: 65 x 73 x 77 H x W x D: 65 x 74 x 78 H x W x D: 74 x 75 x 80 H x W x D: 90 x 88 x 91 H x W x D: 93 x 93 x 88 H x W x D: 81 x 85 x 87 9

10 CARIE DOLORES MARKO COLLIN DWAYNE NICKY H x W x D: 74 x 52 x 63 H x W x D: 78 x 82 x 71 H x W x D: 86 x 92 x 88 H x W x D: 63 x 85 x 80 H x W x D: 80 x 118 x 98 H x W x D: 80 x 90 x 107 EDDY JENSON CLUB MICA ERWIN ERWIN WINSTON H x W x D: 94 x 82 x 85 H x W x D: 75 x 62 x 75 H x W x D: 73 x 72 x 81 H x W x D: 78 x 68 x 72 H x W x D: 78 x 68 x 72 H x W x D: 94 x 110 x 94 BLACK ANTIQUE WHITE DARK BROWN GUN METAL LIGHT BROWN LIGHT OLIVE 10 RICH BROWN

11 VIENNA 200 VIENNA 260 PARIS EXTENSION ELYSEE 180 H x W x D: 78 x 200 x 90 - M3: 0,18 H x W x D: 78 x 260 x 90 - M3: 0,21 H x W x D: 78 x 275 (365) x M3: 0,97 H x W x D: 78 x 180 x 90 - M3: 0,18 VIENNA 220 VIENNA 280 ELYSEE 200 ELYSEE 240 H x W x D: 78 x 220 x 90 - M3: 0,19 H x W x D: 78 x 280 x 90 - M3: 0,22 H x W x D: 78 x 200 x 90 - M3: 0,19 H x W x D: 78 x 240 x 90 - M3: 0,21 VIENNA 240 VIENNA 300 ELYSEE 220 ELYSEE 260 H x W x D: 78 x 240 x 90 - M3: 0,20 H x W x D: 78 x 300 x 90 - M3: 0,23 H x W x D: 78 x 220 x 90 - M3: 0,20 H x W x D: 78 x 260 x 90 - M3: 0,22 ST. GERMAIN 180 DYON EXTENSION H x W x D: 78 x 180 x 90 - M3: 0,18 H x W x D: 78 x 275 (375) x M3: 1,00 LYON 180 H x W x D: 78 x 180 x 90 - M3: 0,04 LYON 240 H x W x D: 78 x 240 x 90 - M3: 0,05 ST. GERMAIN 200 H x W x D: 78 x 200 x 90 - M3: 0,19 ST. GERMAIN 240 H x W x D: 78 x 240 x 90 - M3: 0,21 LYON 200 LYON 260 H x W x D: 78 x 200 x 90 - M3: 0,04 H x W x D: 78 x 260 x 90 - M3: 0,06 ST. GERMAIN 220 H x W x D: 78 x 220 x 90 - M3: 0,20 ST. GERMAIN 260 H x W x D: 78 x 260 x 90 - M3: 0,22 LYON 220 LYON 280 H x W x D: 78 x 220 x 90 - M3: 0,05 H x W x D: 78 x 280 x 90 - M3: 0,06 11

12 DYON 200 PARIS 200 PARIS 260 GRINDSTED (METAL LEGS) 200 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,58 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,31 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,37 H x W x D: 78 x 180 x M3: 0,19 DYON 220 DYON 260 PARIS 220 PARIS 280 GRINDSTED (METAL LEGS) 220 GRINDSTED (METAL LEGS) 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,60 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,64 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,33 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,39 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,21 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,25 DYON 240 DYON 280 PARIS 240 PARIS 300 GRINDSTED (METAL LEGS) 240 GRINDSTED (METAL LEGS) 280 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,62 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,66 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,35 H x W x D: 78 x 300 x M3: 0,41 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,23 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,27 LOUVRE EXTENSION HELSINKI EXTENSION PARQUETTE DINING 200 PARQUETTE DINING 240 H x W x D: 78 x 220 (320) x 90 - M3: 0,48 H x W x D: 78 x 210 (320) x M3: 0,38 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,17 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,21 PARQUETTE DINING 220 PARQUETTE DINING 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,19 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,23 12

13 LUZERN DINING 200 LUZERN DINING 240 PARIS DINING ROUND MONTREUX 220 MONTREUX 260 H x W x D: 78 x 200 x 90 - M3: 0,31 H x W x D: 78 x 240 x 90 - M3: 0,35 H x W x D: 78 x 100 x M3: 0,85 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,19 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,21 LUZERN DINING 220 x L U Z E R N D I N I N G MONTREUX 240 x M O N T R E U X H x W x D: 78 x 220 x 90 - M3: 0,33 H x W x D: 78 x 260 x 90 - M3: 0,37 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,20 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,22 PHILADELPHIA 200 ABERDEEN 200 ELIPSE 220 ELIPSE 260 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,36 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,44 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,44 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,48 PHILADELPHIA 220 PHILADELPHIA 260 ABERDEEN 220 ABERDEEN 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,38 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,42 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,46 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,50 ELIPSE 240 ELIPSE 280 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,46 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,50 PHILADELPHIA 240 PHILADELPHIA 280 ABERDEEN 240 ABERDEEN 280 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,40 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,44 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,48 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,52 PINE 385 OAK

14 CANNES 200 PARSON 180 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,64 H x W x D: 78 x 180 x 90 - M3: 0,36 MENTON 200 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,44 CANNES 220 CANNES 260 PARSON 200 PARSON 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,66 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,70 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,38 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,44 MENTON 220 MENTON 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,46 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0, C A N N E S CANNES 280 PARSON 220 PARSON 280 MENTON 240 M E N T O N H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,68 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,72 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,40 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,46 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,48 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,52 PARSON 240 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,42 PARSON 300 H x W x D: 78 x 300 x M3: 0,48 OLAV 180 H x W x D: 78 x 180 x 90 - M3: 0,36 PRAAG 220 PRAAG 260 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,42 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,46 x OLAV 200 H x W x D: 78 x 200 x M3: 0,38 OLAV 260 H x W x D: 78 x 260 x M3: 0,44 PRAAG 240 P R A A G H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,44 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,48 OLAV 220 OLAV 280 H x W x D: 78 x 220 x M3: 0,40 H x W x D: 78 x 280 x M3: 0,46 OLAV 240 H x W x D: 78 x 240 x M3: 0,42 OLAV 300 H x W x D: 78 x 300 x M3: 0,48 14

15 PARQUETTE S PARQUETTE M PARQUETTE L H x W x D: 40 x 40 x 40 - M3: 0,17 H x W x D: 38 x 65 x 65 - M3: 0,21 H x W x D: 38 x 100 x M3: 0,46 PARQUETT E MAGAZINE H x Wx D: 4 0 x 1 00 x M3: 0,18 P A R Q U E T T E M A G A Z I N E H x W x D: 40 x 40 x 40 - M3: 0,08 PARQUETTE COFFEE 190 H x W x D: 38 x 190 x 45 - M3: 0,32 PARQUETTE COFFEE 140 H x W x D: 38 x 140 x 70 - M3: 0,26 PARQUETTE SIDETABLE L PARQUETTE SIDETABLE PARQUETTE DESK PARQUETTE TOWER H x W x D: 80 x 180 x 35 - M3: 0,55 H x W x D: 75 x 160 x 45 - M3: 0,72 H x W x D: 75 x 160 x 60 - M3: 0,74 H x W x D: 215 x 49 x 49 - M3: 0,53 15

16 LECH 46 (LEATHER TOP) H x W x D: 56 x 46,6 x 46,6 - M3: 0,15 LECH 46 (OAK TOP) H x W x D: 56 x 46,5 x 46,5 - M3: 0,15 ZURICH (OAK TOP) H x W x D: 56 x 46,5 x 46,5 - M3: 0,15 LECH 60 (OAK TOP) H x W x D: 50 x 60 x 60 - M3: 0,21 LECH COFFEE100 (OAK TOP) LUZERN COFFEE 180 H x W x D: 40 x 100 x M3: 0,46 H x W x D: 30 x 180 x 65 - M3: 0,23 L U Z E R N C O F F E E H x W x D: 30 x 200 x 65 - M3: 0,25 16

17 LUZERN TV DRESSER H x W x D: 63 x 190 x 48 - M3: 0,71 LUZERN DRESSER H x W x D: 81 x 190 x 48 - M3: 0,82 LUZERN COMODE H x W x D: 130 x 110 x 48 - M3: 0,83 LUZERN DRESSER 3 PART LUZERN CABINET 2 DRS LUZERN CABINET 3 DRWS H x W x D: 70 x 250 x 35 - M3: 0,68 H x W x D: 230 x 80 x 40 - M3: 0,92 H x W x D: 230 x 80 x 40 - M3: 0,92 17

18 BRUSSEL 4 DRS BRUSSEL 2 DRS/1 DRWR BRUSSEL BOOKCASE 3DRW BRUSSEL CABINET 1DR L H x W x D: 180 x 130 x 45 - M3: 1,18 H x W x D: 220 x 130 x 45 - M3: 1,45 H x W x D: 220 x 52 x 40 - M3: 0,53 H x W x D: 220 x 52 x 40 - M3: 0,53 BRUSSEL DRESSER 230 BRUSSEL TV DRESSER BRUSSEL CABINET 1DR R H x W x D: 85 x 230 x 45 - M3: 0,94 H x W x D: 60 x 220 x 40 - M3: 0,61 H x W x D: 220 x 52 x 40 - M3: 0,53 18