C ïoðå pn h³ «öy¹ßm ªÀ±µ± f Øò ª ªöY¹ß m m±µoé ª± pñi±àçãs¼ n±µàîoµåa sñ î ÃhµñA Oµ±ÐhµÀ à À MA Dq ï±àµà màå À ÃU¹Øn O êòg Û µàb Ññhµñ ÀkÐ sv Ànçò±ÀµÃ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "C ïoðå pn h³ «öy¹ßm ªÀ±µ± f Øò ª ªöY¹ß m m±µoé ª± pñi±àçãs¼ n±µàîoµåa sñ î ÃhµñA Oµ±ÐhµÀ à À MA Dq ï±àµà màå À ÃU¹Øn O êòg Û µàb Ññhµñ ÀkÐ sv Ànçò±ÀµÃ"
  • Mai Kim
  • 4 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 C ïoðå pn h³ «öy¹ßm ªÀ±µ± f Øò ª ªöY¹ß m m±µoé ª± pñi±àçãs¼ n±µàîoµåa sñ î ÃhµñA Oµ±ÐhµÀ à À MA Dq ï±àµà màå À ÃU¹Øn O êòg Û µàb Ññhµñ ÀkÐ sv Ànçò±ÀµÃgº Vµ ª± ögº ª±µöA sñ Ñî pn lµa à A sñ î n± OµÀ± ïa à à sñ î n± Oµ±Ðlµn± Oµ±µg- À ªåþön± Oµ±µgA Ê À ªÀå hµl hµîn n±µhé ±ÀµÀ G pn hµàù lûµ± îêªå À±ÀÀ ª màå hé À±ÀÀ ª màå MA ¹nåB ¹nåB ¹nåB ±¼B MA pá± OºvÉlµA m OºAVµm 龪 mé lóï± é må±¼ µa m påk¼ OÉ va YÑïj±µÃ p Àm lµï m må À mgö ªÃæv±µÃ p À±µÃ pa ±µã p lµ YÉß±ÀµÀA Y¹ß m±µã p à m mç À±ÀµÀ þªh³ hµlµ m mïhµåléçþölû sûµãlµè±¼hµê ÀOµA ±µoµå À p±µ À hµhµñ ±ÀµÀlµñOµåA hµhµàêa«ò ±µã p ÀsûµÃh³ ±ÀµÀlµè±¼hµA hµm î±àµã±àµãb hó ª ÀSµVµÜhµB hµ±àçã± ö±µïê À À m mçh³ hµlµ ±µèhµ hµlµgâ ÀsûµÃËlûÇ À À hµhµê±¼g À à m ÀsûµÃh³ hµhµb p±µê À¾ á ïy ±ÀµÀhµ «Ò tûzy ß ªhµ O¹A Ê À OµÀvA O¹A Ê À OµÅhµï Ài hµa SµlµÅ ï Ãm sûµàï Vµ sûñsûñ pñy¹ phé hµö À ïo ålµàhµêmðé ºª ïoµåa hé OµÅhµï Ài O¹ À ïoµåa ±ÀµÀ«îlµ ûª À OºA hµlµöþïoµåa ±ÀµÀÊmî OµÅhµï Ài «sñ lµ YÉß±ÀµÀA» hµhóù Àï héyb ±ÀµÀlµ YÉß±ÀµÀA hµlµ ïoµå À hµvéûzýy¹ß ª»ª à SµVÉÜi ª Ñ Vµ ËOÇ hµöa sñ î Sµïlµ»ª A«h î m Ài «hµösñ hµå p«ãa ZY¹ß ªÊªöi ª ª ªñA ª à sñ îvµ±µï ÀlûµÀï «lûµàï ª 1 Ck p ïlµåvµ à mà ÀàuûA p±µ ÃA l ïa ±ÀµÀ«ïU¹Ø mïêmï Àm åòb ±ÀµÀhµñ sñ î pñi» áhµ À Ê ölé B pñi» áh B ±ÀµÀ«åA m Ê lµ Oº ÀËÈmþï±ÉöËlÇB

2 Oµ±¼ ïi h A l¼h ö ª Vµ ±µoµåa ZY¹ß ª±ÀµÃ à ª h Ê À À mãv m A S ±ÀµÀm 黪 à ª ªñA ª à Dlµï mån» hðu¹ö±ég pl mïs ±ÀµÀh³ ª ªñA ª à ªåËkÇ µ±µ B hµhð p ïyñýþïi±µî±àµàa ñ±àµãwuºøhµa ªÀ p±µä±µkµa Ê pûg VµÜl¼hµ ÀÔwA ÀÅSµ ÀÀPA m±µ pá A ªÃ±µï ï m hµîoµ m±àµà mhµñ±àµà À hµhµb pñy¹ pib pñgº pq hµ mè à m À Ei hµëkç ± Ûkµ hµ À«Õåh³ GSµñ Àh ï GSµñB PvÀ J ÀÅSµ±µÃ ph öh³ ±µ Àh ï ±Ð J ±µï h åþöh³ À Àä Àh ï À h A C±ÀµÀA À mðñlµ¾ª ï pﻪæhµb Yöv må Àh ï Yövné PvöªæhµB ª±µöhÐ ÀÀP Àh ï ª±µöhµB Pvö±ÀµÀA ÀÀP nö ö±µã ph öh³ m廪a Àh ï ±ÀµÀk ±ÀµÀY±ÉËÈ hµh³ uû g Àh ï uû C«îl l»hµï GlÉi uûhµ Û mçò à uûhð ±ÀµÀÀ± öi uûhð S»é±µç i uûhµb p±µýmðï ±µøi sûµlµñ Àh ï sûµlµñb Pvö±ÀµÀA ñ±àµã Y àb ÀÅhÐï±µîýÅhµÀï Àh ï ÀÅhÐï± ö C±ÀµÀA ÀÅhµÀï±µ ÀÅhµhµöA pñy¹m Àm él m À m à Àh ï ±ÀµÀk ±ÀµÀY±ÉËÈ hµh³ C Àh ï ±ÀµÀk ±ÀµÀY±ÉËÈ hµh³ 2 Ckµ sûµsµ A ªå Àsñ hµêòy phé ¾pñhÐ A O¹A hµê»pùhµa hµl Aʪi ª Ñ Vµ sûµsµ mé ïo ålµàhµêmðé ºªî ïoµåa À À OµÅhµï Ài pá± ¹ñ hµh ñ ïoµåa sûµ nhµïy¹ß±àà ïoµåa Ê À Oµkµ±ÀÉÀi ïoµåa ËÈ öa Vµ± Vµ± hµîoµ À ±ÀµÀlµöþïYïhÉ hµlµöþïoµå ªï ïoµåhµö Ài ª Ñ Vµ m OÐé À YSµhµùò Àà ÀÀq ±ÀµÀA Ê À Oµkµ±ÀÉÀi hµ ÀÀ Vµ pá±µà B pñy¹ phé ÅgÀ ªÅÊ à±µàq ±ÀµÀA p±µ ÀA ±ÀµÀA l¼h ö ª±µöA Y¹ß ªï»ª ª±µöhµñ µï»ª ª±µöA Oµ±¼ ﻪ À±ÀµÀïSÓé «öh î ma ± èþï±àéàhµåë±àçà mà Ààsûµ± Û lû ï m±àµàyñß ±ÀµÀÊ À JhµËlÇþö À Ñ pn léç m A SµÀ ï À m Jhµ ªï «Ãé m± Û m ±ÀµÀY ±Ðæ mà lµïhé ±ÀµÀ E Ã Ê lµ ª ª± öm Ö Ã m pï ª± öavñôo cºýh ö ÃÊ À sûµàïëèpi m ª pá m± ±µåhé ±ÀµÀ J A Ê léi 3 pñy¹ pi ªåA ±ÀµÀY¹ß±ÀµÀA ¾ª±ÀµÃA ª Ãh î ma À mï ÃmÐ

3 ÀmбÀµÀYÉßÊmYÉ ª pñg ±ÀµÃ hµë±àçà ± Û ± èþïh öh î m Ãhµî mïsóé Y À±ÀµÃh³ ª±µö ÀY¹m hµù±µöh ñ Oµhµù±µö ÀOµ±Ðh³ ±ÀµÀ J A l ön ÀA lû ï m±àµàyß À màiê áhµù ª±µöYÑß m må O¹åB ª±µöOµ± å sûµ i ª ª± öavñôo cºýh ö sñ î p±µa q ñqòéi 4 Ckµ pñy¹ pi±ðôo nù ªÅ µ Ãg ªå«ï J l ï±àµã ±ÀµÃn iña lµ µ± gº hésûµï¾ªåòavñôo m Ckµ léö léö C µ±é h sû¹ï ÀÀsûµ±ÀµÀhÐ lµlû ±µ hµ«ï J ±ÐÛ l öiña l¼í±µ µë±ç«åêmç né±µîê À ªË±Çþö±É ª EmÐçò sûµ h³ hµ«îl»mðçò lé m Àlû»OÐ sûµ h³ ±ÀµÀ J A Ê lµ ª Ãm m Àlû¼OÐ sûµê h³ hµ«ï JO lµ tûb q ËlDZÉO lµ ±µàl ñné±µîê À hµ«ï JO lµ tû±éo lµ ¹l¼h ïné±µîê À ªË±Çþö±É ª Àä±µsûµ h³ hµ«îl»ö Àä± l»h ïm Àlû»OÐ sûµ h³ ±ÀµÀ J A Ê lµ ª Ãm m Àlû¼OÐ sûµê h³ ª VµhµÀ±¼í ÛhµÀ±¼í±µ µë±ç±µ Õà ªÃ my m±àµàh³ ª hµ«ï DËlÇþï± çþölµ tû±µ µë±ç± ìò îg ÀY m±àµàh³ lµ tû±µç tû±¼ödöþøhéñ hµ«îl ìò îgñ ÀÀPÑï sûµ i J A hµ màîpñï sûµ i ±ÀµÀ J A Ê lµ hµã¾ äa Ãlµñ ÀY m±àµàhµå«îvµãülðñ n±»ölðï sûµ h³ m Ê lµa E m moµå þªlµ ï Åhµ À ª pñy¹ pi± mà Ààsû¹sû¹ï À±µè± Ûsû¹ï À ѱ h ñ Oµvê±ÀµÀh³ hµhð ËÈ þïvµüh³ Ê ï «î GVµÜi CkÐ hµ À J p hé sààséölµ À«ï Dl ïh êl lµoµvê±àµàh³ ±ÀµÀY±¼çþöj±ÀµÃh³ «À hµåj±àµãh³ Ckµ± öuºø±µ ª ÛhµÀ± æh³ ±ÀµÀlµ à µ±µ pl hé m S ±ÀµÀjñ ±ÀµÀlÉO lµ pl hé m iñ Àà p ±ÀµÀVµÛhµÀ êl hé m YSµj ±ÀµÀl çþöiña lµ µ± hém mà Àà p «J ª± ögº Vûµm ça»ª ±ÀµÀ E ÃA ª± ögº Vûµm ça»ª Ê lµ ª±µöA YSµl mà Ààsûµ J Ðhµê mé À mà Àà pêòi» áhµa pñii ái ±ÀµÀËÈ þû A Ê lµ 5 Ckµ ±ÀµÀl pñy¹b ªÅ à m Y¹±ÀµÀÊmå pñy¹ pib OµkµA nö ÃB pñy¹b ªÅYɱÀµÀ Ài W må±àµà màésµñ Àj à ÀÅVµA S hµà ÀÀq O ñ Àh³ hµhµb pñkµ Àq l lµàsµñ±µãqò lé B

4 q ñlµà±µsûµãh³ JOµB ¹ï ÀB pá±µhð ±µoµåb»pm O½ ¾ªåò páa ª±µÃ p ªåA sûµyï ¾ªåò À hµ ªï ¾ªåò±µÃ pa páa»ª Vµ páa±µã pa ïlû h³ Gsû¹sû¹ï ma ¹sû¹ïA ª±µö Ãl¼ àb hµhµb pñy¹b pñy¹±àµàêmå ±ÀµÀ J A Ê lµ pñy phéb «Ò ºp hµñþï ÀìOµ E à ÀÅVµ ÀÀl رÀµÀ màélµøòk¼hµyd¹oµv¹ pb pñhµïsðýþïi ïhµîêmï ±µm å±µ Ài EmÐçò ËÈ Oºv lé m À mày¹ ±µ D¾ªh³ hµa pñy¹ pi±µsñ lµøvµü lé m Àlû» pi±µíê i «Ò SµVµÜh³ hµa lé HVµÀ±µ mày ±Ð ºª hµö À«îOµA OµÀhµ«åþölû¼ phµï Ài ª pñy¹ pi ÀsûÇïhÐï ËVÇ A lé HVµÀ±µ mày¹ ±µ ªï OµÀhµ ªå lû¼ phµï Ài hµa pñy¹ pi±¼ mçòa iñoµvëè ±µ ÀÅhµ pá¹ë±çþä± mà Ààsû¹tû ÀnåòËhDZµtû» Vµï hµa ªÀlµ±µ Êm m lµ ºghÐ ±µ±µ µ q cûyêmï m ÀhÐ lµö±àéàëèm ªÀ±µ ¹hÐ sûµ h³ ±ÓOÉî pûvoé ªÃ±µï ±µûºª À måò à mà ÀàsûµA mï ªï hµlµ ªï OµgÉá pñhµï ÀÀcÛh³ hµhµb ªÀlµÀ±»é± Ð sûµ h³ hµëèªþî l ï à mà ÀàuûA q ñl h³ hµhð lé ªå Ãlû¼ ph ï±àµã màê Àn±É ª ªö± fµsûµãh³ ±ÀµÀ J A Ê lµ ªö± f³ sûµê h³ «Ò À mïhµ påk» Àºp Oµkµ Àq A Y±ÀÉÀ±ÀµÀ Ài ª pñy¹ pi ÀÀq lû h³ hµ«îhµêòy¹ pib Oµ Àe O ±µ À mçòm SµsûµÀYSÉm çòlû ±µa sûµl ñ ª ma q ñl h³ ª påk¼ ÀsûµïY±ÀµÀh³ hµhµb ª Gsûµ±ÀÇñÐôOµ±ÀÇñµlû¼ pi±µsûµãh³ ±ÀµÀ J A Ê lðsûµ±àçã±ðôoµ±àçã±µlû¼ pi±µí i ª påk¼ A Y±ÀµÀi ±ÀÇà C pñi» áhµa k¼va sû¹ñhµåê sûñï ¾ª±ÀµÃ mí i ±ÀµÀËÈ þû A Ê lµ ±ÀµÀËÈ þû A Ê lµ 6 ±ÀµÀ E ÃA l ï Àlû hé ª ª± öêmöl mlû hé ª ªË±ÇþöB OµñhµÀtû±µïYhÉ ª ª±µöj±Éæ À «éi ª À q hµoð pq hµëoçb pñ ÀÀVµïhÉ ª sñ î ±µû ªA À l páýé±àµãh³ Dsñ îgb pá ± öm Oµv ê ÑÛhµå± A Û A ¹ màêohé ËÈm m À p«î± lµ±àçã ±ÐS Dl¼lûɱÀµÀÀB ª±ÀµÀ B ªÊpñhµ»p ¹V CÊpï ma ªêýÅ àþö lµå àþö Àñh ö q ºp mb pág ïavñôo m páýé±àµààb Wnåhµ Ãh ñlµ ªï ª±Éö ± æb»ªléèþï±àµààb»phµ±µ ÀËÈ ma ª±Éö À mïêmå ± Y¹ m ¹Û«ïlÉ O ±¼gÑ sûµ nå m V V ±µï ïi±¼oµåa Ê ñ±àµãa ªA lµå àþö m À ªÀÖ± ïh³

5 m V «îlµàq ±ÐÊ h³ a màîoµå Û sûµ i lé Êmå hµ À ªB p±µa lû À q ñ páýé±àµãh³ ±ÀµÀhµñ ± g³ m庪a Ñ sû ªhÉ hµhµñ PvÃq ªhÉ hµhµùþö±µã plû ï m p± ÀÀ m±àµà DOµv¹êÊmå hµ»ªîêmé hµîn x±àµàêmå m Vµ pá m± ±µåêmå m VÉ ÃA l ï À ñlµçlû m ±ÀµÀ sãñ±àµãm é ªÃ±ÀµÃ hé m mãv m ±ÀµÀ m ÀäsûµO å±àµà m måiêm m hµ pêª m l m å±àµà m ¹m å±àµà m l ºh ±ÀµÀ m lûµ±µî v¹±àµà m» A ªO ±ÀµÀ m sñ îv ±¼g EhÇï Ò pn h³ MA Dq ï±àµà màå À ÃU¹Øn O êòg Û µàb Ññhµñ ÀkÐ sv Ànçò±ÀµÃgº Vµ ª± ögº ª±µöA sñ Ñî pn lµa à A sñ î n± OµÀ± ïa à à sñ î n± Oµ±Ðlµn± Oµ±µg- À ªåþön± Oµ±µgA Ê À ªÀå hµl hµîn n±µhé ±ÀµÀ G pn hµàù lûµ± îêªå À±ÀÀ ª màå hé À±ÀÀ ª màå MA ¹nåB ¹nåB ¹nåB ±¼B MA hµhµùh³ Ehµï ïoðå pn hµù Ãq å For corrections Mail to