ù! " $#% & '()* 3) 546 '! +,& '$- /.0 ' ' 12 A$B=C6B=DE< 7 S TVU-WYX?ZK[3TV\NZ]^`

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ù! " $#% & '()* 3) 546 '! +,& '$- /.0 ' ' 12 A$B=C6B=DE< 7 S TVU-WYX?ZK[3TV\NZ]^`"

Bản ghi

1 ù! " $#% & '()* 3) 546 '! +,& '$- /.0 ' ' 12 A$B=C6B=DE< 7 S TVU-WYX?ZK[3TV\NZ]^`_a]Y[3U-bcZKTVXad-eVfgTV\-eVT W\-h0ijTVh-fkWml2\-nfk\-TVTVXofg\-nYp qrw[ W\-WYsot-fuv\-fxwTVẌ syfzz { }~y ~N p=ƒ=wy YTVh-WYpI ]^ b-p }Y ~yˆ pš6wyu-w\ Œ Ž Ž ; ; šœ g y Nž=Ÿ Ž ožo ; oœ 6 'ž o V Ž ; šœ g y 6 Œ L ; ª «; Y g œ ± 9;JVMN²R6J ³µŃ ¹º» ¼K¹L½ ¾µ PÀÁ) ¹LÂÄà º ¼o» º ÃÆÅÇ» 'ÈɼjÅÇÊ ÁËà ¼NÈÍÌ ÏÎ Êrà º Ń» Ê Ã¼o¾ÏÐѵ¾ Ð;ÃÒ¼KÎ ÎNà Ó6Եà ʜÕÓ6Ê ¾ºÍà º Ḱ» Ê Ã º Âϼoº е à ¹Öӵà ú Â6Ê3à ¼KÈÍÊ3º Ń ¹ À ÃƼҾ6Ê ÁعLÂϼKÎ Î Ê ¾µ KÊÙÅxḰ» º µÊÚº Ê Ûcº0¹ ¼yº Ê KŃ» Üœ¼yº Ḱ¾Ýº ¼oà ½Þ¼o¾ÏÐß Ã ÓµÃ ÊœÅÇÓ ÎàÅxḰ» º ÈÍʜΠ¾6Ê Ì Ôϼoà ÊcÐâáyãäà åã º ÊcÈÍà æèçòóï¹lâ0 µ» Ê é- ḰÓµÃà» Ê Ì Ã Êc¼o» ¹LÂêŃ¾,º Ń ¹vº» ¼N¹L½- ¾6 ëóµã ÊìȼN¹LÂÏ ¾µÊÚÎ Êc¼o» ¾Ï ¾µ º Êc¹Lµ¾ Õ ÓµÊ Ã æ í$ VÁ Ê énê»à º µÊ=à ȼKÎ ÎoÃ Ü Ề 'Å º Â6Ê=º»¼N ¾µÌ ¾µ Ð6¼yº¼NÀÒÊ Ã 'Êc¹ ¼KÎ Î åî 'Ńà º énê꺻 ¼K ¾Ï ¾µ ïã º Ń» Ê Ã À µ» Ê Ã Ê ¾Yº Ã3Ð6 ð ¹ ÓÏÎ º Ê Ã3 ¾0º»¼N ¾Ï ¾µ 3º Â6Êñ ¼y»¼NÈÍÊ º Ê» à 'Å=º Â6Êèº Ń ¹º» ¼K¹L½ ¾µ èã åã º ÊcÈ/º ì µ» -ÐVÓϹÖÊèḰ µº Ì È¼KÎK» Ê Ã ÓÏÎ º à æ-á ¾ñº ÂÏ Ã$ ϼo 'Ê» ÀNÁ`Êò µ» Ê Ã Ê ¾Yº ¼àÈÍÊ º Â6 -Ð ÅxŃ»àº Ń ¹Íº» ¼K¹L½ ¾µ ñóµã ¾µ 3Ã ÓµÔ ókêc¹öºvº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê ÃÒ¼y¾ Ð ô Ì ÈòÊc¼o¾µÃÚ¹ Î Ó6à º Ê» ¾µ H¼NÎ NḰ» º  Èõº ìã ʜΠʜ¹ ºë¼3à ÓÏ º Ì ¼yÔ Î Êƺ»¼N ¾Ï ¾µ èã Ê ºæÞ³IµÊjÈÍÊ º Â6 -ÐÙÁa¼yÃöº Ê Ã º ÊœÐÙŃ¾ º µÊ3³) ͳ)øö¹ Ḱ» µó6ã Àϼo¾ÏÐöº Â6Ê» Ê Ã ÓÏÎ º à Â6 VÁ)Ãòº ÂµÊ ÊcÅxÌ ÅxÊc¹Öº énê ¾6Ê Ã Ã)ṔÅPº µÊÒÈÍÊ º µ -Ð6æ úû JVMN8!ü=B$R6JV<L8 û ³µŃ ¹º»¼N¹L½- ¾6 )Ṕž6Ê Á)ÃÏà º Ḱ» Ê Ã ÀoÁ) ¹LÂaà º ¼o» º Ã!Åx» 'È ¼ìÅxÊ Áõà ¼NÈÍ Î ÊÆà º Ń» Ê Ãè¼o¾ÏÐìѵ¾ Ð;ÃÚ¼KÎ Î!à ӵԵà ʜÕÓ6Ê ¾º à º Ń» Ê Ãñº  ¼yºÙе à ¹ Ó6à à º Â6ÊÚà ¼NÈÍÊÙº Ḱ Ï ¹ Àv Ã0¼Æ¾µÊ Á ¹LÂϼKÎ Î Ê ¾µ KÊà¼o¾ÏÐ ÃIӵà ÊcÅxÓÏÎYÅxḰ»2È Ó Î º Ì ÐV -¹ Ó ÈÍÊ ¾ºÏÃ Ó ÈÍÌ È¼o» Üc¼yº Ń¾ñ¼oÃ=Á ʜΠÎY¼oÃ=º ÈÍÊcÎ ¾µÊ Ì?Ô ¼yà ʜÐòáyã0à åã º ÊcÈÍà à ÓϹLÂß¼yÃƼo» ¹LÂÏ énê Ãv 'ÅI¾µÊ Á)ñ¼y¾ Ð±Ê Ì È¼K Î Ã Ñ Î º Ê» ¾µ 'æ ³µŃ ¹³P»¼N¹L½- ¾6 ± Ãàà º ÓÏÐ6 ÊœÐâÔåjȼo¾å±» Ê Ã Êc¼o» ¹Lµʻ à ¾Ï¹ Î Ó Ðµ ¾µ ͺ Â6ʳ) a³jý ³µḰ Ï ¹= =Ê º Êc¹Öº Ń¾3¼y¾ гµ»¼N¹L½Ì ¾µ Pþ µ» ṔókÊc¹Öº2ý ÿî Î ¼o¾ÒÊ ºò¼NÎ æ ÀYø K¼Nþ æ$çòḱã º!ṔÅcº ÂµÊœÈ ÓµÃ ÊÍȼN¹LÂÏ ¾µÊòÎ Êœ¼y» ¾ ¾µ )º Êœ¹ Â6¾Ï ÕÓ6Ê Ã æ ³EµÊÍȼK ¾aº ¼oà ½ 'ÅEº ÂµÊ Ã Ê3º Êœ¹ Â6¾Ï ÕÓ6Ê ÃÆ Ã º ëº Ó6¾µÊ⺠Â6Ê3 ¼y» ¼KÈÍÊ º Ê» à À ¼y¾ Ðâº ÂµÊ åæḱôµº¼n ¾µÊœÐâÂÏ NÂ,¼N¹ ¹ Ó6» ¼K¹ å,ý ÿî Î ¼o¾ÆÊ ºö¼NÎ æ À ø oôïþ ÀÍý 6¹LÂYÓ Î º Üj¼o¾ÏÐ Ô'Ê» ȼo¾ÏÀvø Nþ À ý ¼o¾µ Ê ºr¼KÎ æ À Kþ æ V Ó6½ 6à µ VÁ`ʜРº Âϼoº VÓµ µ 'Ḱ» º!Êœ¹ Ì º Ń»âçë¼N¹LÂÏ ¾6ÊÙ Ãâ¼ñéNÊ» åúêꜹ º éœêèè¼k¹lâï ¾µÊÚÎ Êc¼y» ¾µÌ ¾µ ñº Êœ¹Lµ¾ Õ ÓµÊëÅxŃ»º Ḱ Ï ¹òº» ¼K¹L½ ¾µ ±ý ;Ó6Ü Óµ½- Ê ºm¼KÎ æ À NøKþ æí$ VÁ Ê énê»à ¼o¾µ m¹ Î ¼N ÈÍÊcÐ º ÂϼyºŃ 6º ȼNΠϼoÌ» ¼KÈÍÊ º Ê»àÃ Ê º º ¾µ KÃÒÅxŃ»aÊœ¼y»Î åê¼y¾ïðùî ¼oº Ê»àà º Ń» Ê Ã¼y» Ê 'Åxº Ê ¾êéœÊ» åßð6 'Ê» Ê ¾º æ(³iâ ÃÆȼ åä¹ ¼oӵà Êƺ µÊjÅk¼N¹Öº º Âϼyºñº µÊ,е à ¹ Ó6à à Ḱ¾Ä 'Åà¼Æà Ó6Ô ókêc¹öºù¹  ¼y¾6 NÊ Ãâ VéNÊ» º ÈÍÊœæ áö¾äº Â6Êï³) 6ӵà ÀÒȼy¾å à º Ḱ» Ê Ãêе à ¹ Ó6à à ¼3à ¼NÈÍʱº Ń ¹ æ;ń»ù ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊcÀ`º Â6Êèº Ń ¹`ḰÔ'Ê ¼y ¼y¾(ÕÓ ¼y½NÊè¹ Ḱ¾µÃ à º Ãv 'Å Òà º Ḱ» Ê Ãâ¼y¾ÏÐ! "`Ì # ºÖå0Ô'ṔÈ ÔÏ ¾6 $ì¹öń¾µã à º ÃmṔÅ% &3à º Ń» Ê Ã æ(ÿ%ã Ê º 'Å=à º Ḱ» Ê Ãƹ Ḱ¾Ï¹ÖÊ» ¾Ï ¾µ ¼3º Ḱ Ï ¹Æ¹ ¼y¾ÄÔ'ÊH¹ Î ¼yà à ѵʜР¾º à ṔÈÍÊm N» ḰÓµ 6ÃVæj³EÂÏ Ã3 à ¼y» º ¹ ÓÏÎ ¼o» Î å±á`êœî Î Î Ì Î Ó6à º»¼yº ÊcÐàÔå⺠Â6Êrº Ń Ï ¹'!`ŃÔ'Ê ¼y ¼y¾jÕ Óϼo½œÊ( ¾ º Â6Êñ³) ͳ)øÐ6¼yº¼Næ2³IµÊrÑ6» à º à º Ń» å±¹ Ḱ¾Ï¹ÖÊ» ¾Ï ¾µ öº ÂµÊ `ḰÔ'Ê ¼o ϼy¾(Õ Óϼy½NÊ(à ¼ åãaº Âϼoºm¼ Ã Ê énê» ÊÒÊc¼o» º ÂµÌ ÕÓ ¼y½NÊà Â6ćŃ½âº ÂµÊñ¹ ºÖåm 'Å)`ŃÔ'Êœæá º ¹ÖŃ¾º ¾ÓµÊ Ã)Óµ¾6Ì º κ Â6Ê*&oº ÂÆà º Ń» åœæv³iâµê,+oº Âƺ µ» ḰÓµ KÂjø -oº ÂÆà º Ń» Ê Ã» Ê 'Ń» º е¼Kȼy KÊcÀ2Î -¹ ¼yº Ń¾ï¼o¾ÏÐÙ¾ ¼yº Óµ» ÊÆṔÅ ÕÓϼo½NÊcæ ³IµÊ3ø yº Âèà º Ń» ånàµń¾±º Â6ÊÒḰº Â6Ê»ÍÂϼy¾ еÀ'à º¼yº Ê Ãaº Âϼoº º Â6Ê.`à ¼y½¼¼o» Êœ¼Ã Ó/'Ê» ÊœÐ3È2ÓϹLÂèÎ Ê Ã ÃÐ6¼Nȼo NÊòº Âϼo¾ `ŃÔ'Êœæ á ¾Ù¼=Ã È Î ¼o»ÏÁ¼ åœà º µÊvø yº Âà º Ń» åñð6 à ¹ÖÓµÃ Ã Ê Ã ¼¾µÊ Á Ã ÓµÔ ókêc¹öº'10» Ê Ã Ð;Ê ¾º # Î ¾º Ḱ¾è Ê» Ãm¼N Ð º ¼y ¼y¾è¼y¾ Ð Ã º ÓÏÈÍ 6ÃvÅxḰ»$à ӵ µ 'Ḱ» ºæ)³EµÊaÃ ÓµÔ ókêc¹öº à 'Å º Â6Ê Ã Ề à º Ń» Ê Ã`¼y» ÊàÐ6 Ê» Ê ¾ò Åx» ṔÈHÊœ¼N¹LÂ Ńº µʻ À Á)ÂÏ Î Ê ¼NÎ Îo 'ÅVº ÂµÊ Ã Ê=à º Ḱ» Ê Ã=¼o» Ê=» ÊcÎ ¼yº ÊcÐ)º )º µỀ º Ń Ï ¹')`ŃÔ'Ê ¼y ¼y¾ìÕ Óϼo½Nʺ Ń Ï ¹ æ áö¾±º ÂµÊ º Ḱ Ï ¹`º» ¼K¹L½ ¾µ öº¼yã ½öÁ)µʻ Ê º Â6Ê¾Ó È Ô'Ê» 'Å ¾Ï º ¼KÎK 'Ḱà º énêíº» ¼K ¾ ¾µ vã º Ḱ» Ê Ãa Ã32'À¼KÎ ÎN 'ŵº Â6Ê ¾ º ¼NÎ! 'Ńà º énêúº» ¼N ¾ ¾6 êã º Ń» Ê Ã0е à ¹ Ó6à à º Âϼoº0¼ Ã Ê énê» Ê3Êœ¼y» º  ÕÓϼo½NÊmà µćḰ½0º µÊì¹ ºÖåÚṔÅà º Ḱ» åý¼y¾ Ð º Â6Ê Ã Ê±Ã º Ń» Ê ÃÙÐ; j¾µḱºúð6 à ¹ÖÓµÃ Ã Ńº µʻâà Ó6Ô ókêc¹öº ÃâṔÅ `ḰÔ'Ê ¼y ϼo¾ Õ Óϼo½NÊNæ-ÿÎ Ã 'À º µỀ à ȼNÎ Î Ã Ü Ê= 'ÅKº ÂµÊ º»¼N ¾Ï ¾µ âð6¼yº¼nàê à 'Êœ¹ ¼NÎ Î åâ 'Ńà º énêaº» ¼K ¾Ï ¾µ à º Ń» å µ» Ê Ã Ê ¾º ÃEà 'Êœ¹ ¼KÎ6Ð6 ðæ¹ Ó Î º Ê Ã` ¾rº Óµ¾ ¾6 aº µÊ= ¼y»¼NÈÍÌ Ê º Ê» Ã=ṔÅYº µÊòº»¼N¹L½- ¾6 aã åcã º ÊœÈ(º v µ» -Ð;Ó ¹ ÊòŃ 6º ȼKλ Ê Ã ÓÏÎ º à æ á ¾ì¼KеÐ6 º Ń¾ÏÀµ ¾ì ¾Ï¹Ö» ÊcÈÍÊ ¾º ¼KÎœº Ḱ Ï ¹$º»¼N¹L½cÌ ¾6 'À Å)Ḱ¾Ï¹ÖÊèº ÂµÊÙà åã º ÊcÈ È Ã ókóïðv NÊ Ã ÀÊ»» Ḱ»ÚÐ6¼yº¼ ¼y» Êë ¾Ï¹ Î Ó Ð;ÊcÐ0 ¾0º Â6ÊÒ 'Ńà º én꺻 ¼K ¾Ï ¾µ Ùе¼oº ¼Ê énê» Ã ¾ ¹ ÊœÀY¼y¾ ÐÒ ºÏ ' énê Ã!¾6Ê P¼yº énê=êꜹ º)ÅxŃ»)Î ¼oº º ʻϺ Ń ¹ º»¼N¹L½ ¾6 'æ áö¾"ḱ» Ð;Ê»ëº "ÐVÊc¼KÎ2Ár º Âߺ ÂµÊ Ã Ê(е ðæ¹öóïî º Ê Ã ÀòÁ Ê µ» Ḱ 'Ńà ÊÙӵà ¾µ Hà Ó6Ô ókêc¹öºâº ÊcÈò ÏÎ ¼yº Ê Ã0¼y¾ Ðß¹ Î ¼oà à ÅxåÌ ¾6 ñ 'Ńà º énêrº»¼n ¾Ï ¾µ öã º Ń» Ê ÃÒÅxŃ»Íà ÊcÎ Êc¹Öº ¾6 ⺻ ¼K ¾6Ì ¾6 âðµ¼oº ¼ò 'Å4 5çÒà æ 6 Ê3¼NΠà ӵà Ê3¼Ôµ» Ṕ¼NÐVÊ» ¹ Î ¼oà Ãòº Âϼo¾Æº Ḱ Ï ¹7'=à Ó6ÔµÌ ó Êœ¹ ºñº ÊcÈÍ Î ¼yº Ê ÃÚ¼o¾ÏÐêº Ń ¹±¹ Î ¼oà à æ8kń»ì ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊcÀ

2 r y º µÊ3º Ḱ Ï ¹3¹ Î ¼oà Ã:9<;$¼o» º  ÕÓ ¼y½NÊ=-ÂϼoÃÃ ÓµÔ ókꜹ º à -¹ÖÌ ¹ÖÓµ»» Ê ¾Ï¹ÖÊ 'ÅH¼y¾Êœ¼y» º  ÕÓϼo½NÊKÀ>L -¹ ¹ÖÓµ»» Ê ¾ ¹ Ê 'Å º à ¾BAµÓ6Ê ¾ ¹ ÊÒṔÅÊœ¼y» º ÂÏÕ Óϼo½œÊ(NÀ6» Ê Ã ¹ÖÓµÊ ÊœÅÇÌ ÅxŃ» º ÃNÀoÎ ÅxÊr 'Å é ¹ º ÈÍÃNÀ3 Ê Û ÏÎ ¼o¾Ï¼yº Ń¾± 'Å$ÈÍÊœ¹LÂµÌ ¼y¾ Ã È 'ÅÊœ¼y» º ÂÏÕ Óϼo½œÊ(NÀLÊ Ûc ÏÎ ¼y¾ ¼yº Ḱ¾èṔÅ$е¼Kȼy KÊ Åx» 'ÈÞº µÊaÊc¼o» º ÂÏÕ Óϼy½NÊ(NÀ¼o¾ÏÐÊ º ¹ æiÿ Î º µḰÓµ KÂ3º µʻ Ê ¼y» ÊàÅxÊ ÁHà º Ó Ðµ Ê Ã!Ó6à ¾6 m¼=ôµ» Ṕ¼NÐVÊ»ò¹ Î ¼oà Ã!º Âϼo¾º Ń ¹ À Î ½NÊƼöà Ó6Ô ókêc¹öºàº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã À ӵà ¾µ 3Ôµ» Ṕ¼NÐVʻ⹠Π¼yÃ Ã Ê Ã ¹ ¼y¾3Êœ¼yà ÊñÐ6¼yº¼2à ϼo» Ã Ê ¾6Ê Ã Ã æ C ĒD 8GF$<LRIH,JL²-9;9Ʋ û ü A=B LK OµR6J D OP>MFLJL²-JVO ;Ó6 µ 'Ḱà Ê,º Âϼoº à º Ḱ» Ê Ã ṔÅ,!`ŃÔ'Ê ¼y ϼo¾ ÕÓ ¼y½NÊ ÃòÃ È Î ¼o»)º º ÂµÊ ¾µÊ Á)Ãaà º Ń» Ê Ãr¹ Ḱ¾Ï¹ Ê» ¾ ¾6 âꜼy» º Â6Ì ÕÓ ¼y½NÊ Ãa -¹ ¹ÖÓµ»» Êcб¼yº2Ńº ÂµÊ»Í ÏÎ ¼K¹ Ê Ã ÀµÊcæ 'æ À # ÂÏ ¾Ï¼rŃ» çòê Û ¹ ṔæͳIµÊrà º Ń» Ê Ãr ¾j¼Ã º» Êœ¼NÈ 'ŵ¾µÊ Á)ÃÒ¼oÔ'ŃÓ6º º ÂµÊ Ã Ề Êœ¼y» º ÂÏÕ Óϼo½œÊ$ -¹ ¹ÖÓµ»» ÊcÐÒ¼oºÏÃ Ê énê» ¼KÎ ÏÎ ¼N¹ÖÊ Ã`¹ Ḱ¾µÌ à à º 'Å Ã 'ÈÍÊ!Ã ÓµÔ ókꜹ º à À Êcæ Pæ ÀN Êœ¼y»Î å)» Ê 'Ń» º ÃṔÅNе¼KÈÍÌ ¼y KÊvÅx» Â6ÊòÊc¼o» º ÂÏÕÓ ¼y½NÊ(NÀOyÎ -¹ ¼yº Ḱ¾ ¼o¾ÏÐྠ¼yº Óµ» Ê 'ÅcÕ Óϼy½NÊ(NÀPL» Ê Ã ¹ Ó6Ê=Ê7'Ń» º ÃNÀNy¹ÖŃ¾6à ÊcÕ ÓµÊ ¾Ï¹ÖÊ Ã!Ṕź ÂµÊ ÕÓ ¼y½NÊ(NÀ;Ê º¹ æ 6 ʹ ¼KÎ Î º ÂµÊ Ã ÊòÃ ÓµÔ ókêc¹öº ÃRQTSVU WYX[ZY\]\^XY_.` abdc \exyq æ á ¾3º ÂÏ Ã` ϼo 'Ê»ÀYÁ Êòӵà ÊR2v½ ¾ÏÐVÃ` 'Ź Πӵà º Ê» à ÀœÊœæ 'æ À ¼f\^g ah ZRZ bdc QTQ Àµ¼%\^g a$h Z À¼fQTSVU W7X!ZY\'¼y¾ ÐÒ¼fQT\eg i!j æ3i KÌ Óµ» Ê øñ Î Î Ó6à º» ¼oº Ê Ã)º Â6Ê» ÊcÎ ¼yº Ń¾Ú¼NÈÍḰ¾µ öº ÂµÊ Ã Ê ¹ Î Ó6Ã Ì º Ê» à æ-ÿk\eg ah ZZ bdc QTQ Ã¼Ã Ê ºÏ 'Å Ã º Ń» Ê Ã=¹ Ḱ¾Ï¹ Ê» ¾ ¾6 Ò¼ º Ń Ï ¹$Á) ¹LÂm -¹ ¹ Ó6» Ãr¼yº KÊ ¾6Ê» ¼KÎœ ÏÎ ¼N¹Öʼy¾ Ð KÊ ¾µÊ» ¼KÎ º ÈÍÊœÀKÊœæ 'æ ÀV9<;$¼o» º  ÕÓ ¼y½NÊ=Y¼o¾ÏÐl9 #» È ¾Ï¼KÎY³µ» ¼NÎ?= æ'ÿ \^g ah Zm Ãñ¼o¾0Ê énê ¾YºŃ»m¼o¾(¼N¹ º é ºÖåœÀI¼NÎ Ń¾6 Ár º Πе» Êœ¹ ºÎ åò» ÊcÎ ¼yº ÊœÐ Ê énê ¾º Ãa¼y¾ÏÐƼK¹ º é º Ê ÃVæ 6 ÊÒ¹ ¼KΠμ Ã Ê ºṔÅPà º Ń» Ê Ã¼yÔ'ḰÓµºà¼y¾âÊ énê ¾YºŃ»a¼o¾ì¼N¹Öº é- ºÖåÆ ¾ì¼ º Ń Ï ¹%Q[SVU W7X!ZY\ æ ÿmqt\eg i!j üò¾µÊ Á)à Ár» ÊÒ¼y» º ¹ Î ÊòŃ»à¼ Ôµ» '¼Kе¹ ¼oà º ¾µÊ Á)à à º Ḱ» åœæ Topic Class Topic earthquake Kobe Japan quake Event Subject early reports of damage criminal trial earthquake at Beijing Activity rescue efforts Story TDT09408 TDT09460 TDT09474 I KÓµ» ' ã!êcî ¼yº Ń¾ ¼NÈÍḰ¾µ Hº Ń ¹j¹ Î ¼yà à Àòº Ḱ Ï ¹ À à ӵÔó Êœ¹ ºà¼y¾ Ð Ã º Ń» å á ¾ Ń»Ð;Ê»±º HÊ Ûº» ¼N¹Öº à º Ń» Ê Ã Á)ÂÏ ¹L ¼y» ÊÙà ӵðÌ ¹ Ê ¾º Î åê» ÊœÎ ¼oº ÊœÐÙº ìº ÂµÊ,¹ÖÓµ»» Ê ¾ºöà ӵÔó Êœ¹ ºÀÁ ÊÆÓ6Ã Ê \^g ah ZnZ bdc QTQ[XYQ ¼y¾ÏÐ*Q[SoU WYX[Z\L\^X_ abpc \^XQ æ3i KÓµ» Êl Î Ì Î Ó6à º»¼yº Ê Ã)º µÊr» ÊcÎ ¼yº Ń¾µÃ  ÆÔ'Ê ºÖÁ Ê Ê ¾j¼vº Ń ¹r¹ Î ¼yà à ¼y¾ Ð Ã ÓµÔó Êœ¹ º º ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ã æ¼íº Ń ¹r¹ Î ¼yà Ãr¹ÖŃ¾6à à º Ã`ṔÅ Ã 'ÈÍÊòà Ó6Ô ó Êœ¹ ºº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã æ Topic Class : Earthquake Subject template : A Subject template : B (prompt reports) (rescue efforts) words: earthquake, magnitude, shake,... words: rescue, crew... I KÓµ» Êq ' ÿ"º Ḱ Ï ¹¹ Î ¼yà Ãr¼o¾ÏÐ Ã Ó6Ô ókêc¹öº)º ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã sft JVMN²R6JV< û QêA=B LK OPR6J D Oµ>MFuJ?²JVOP9 áö¾0º µÊmº Ń ¹àº» ¼N¹L½- ¾6 º¼yà ½-À ºö Ãv 'Åxº Ê ¾0º Â6Êè¹ ¼oÃ Ê º  ¼yºÍÁ Ń» ÐVÃàÁ)ÂÏ Ó6» ÊÒº µÊmà ӵÔó Êœ¹ º 'Å ¼öº Ê Ã º à º Ḱ» å ¼y» ÊݾµḰºÝ ¾Ï¹ Î Ó Ð;ʜР¾äº Â6ÊÝ 'Ńà º énê꺻¼n ¾µÌ ¾6 öã º Ḱ» Ê Ã æfvïꜹ ¼oӵà ÊÒº ÂµÊ Ã ÓµÔó Êœ¹ º ÃaṔź ÂµÊ Ã º Ń» Ê Ã Á)ÂÏ ¹LÂñе à ¹Öӵà Ã!º µỀ à ¼NÈÍÊ=º Ń ¹EṔÅǺ Ê ¾rà  ÅǺϺ Ńº µʻ Ã ÓµÔ ókꜹ º à æ á ¾Þº ÂÏ ÃÚ¹ ¼yà ʜÀ2º Â6Êèà ʜȼy¾º ¹±Ð6 à º¼y¾ ¹ Ê Ô'Ê ºÖÁ Ê Ê ¾Æº Â6Êrº Ê Ã ºÃ º Ḱ» åè¼o¾ïðꜼn¹lâæṕåº Â6Êr 'Ńà º énê º»¼N ¾Ï ¾µ à º Ḱ» Ê Ã Ã¾µḰºéNÊ» å ¹ Î Ńà ʜæá ¾rŃ»Ð;Ê»º áðvêc¼nî Ár º Âmº µÊa µ» ḰÔÏÎ ÊcÈÀÁ ÊÓ6à Ê1Q[SoU WYX[ZY\u\^XY_ a$bdc \^XYQ æ µ ¾Ï¹ÖÊ͹ Î ¼oÃ Ã Ñ ¹ ¼oº Ń¾òṔÅà º Ń» Ê Ã= ¾º )à Ó6Ô ó Êœ¹ ºº ÊcÈÍÌ ÏÎ ¼yº Ê ÃϾµÊ ÊcÐVÃ2¹ÖŃà ºÎ åaâóïè¼y¾3 ¾º Ê» énê ¾º Ń¾ À Á Ê͹ Î ¼yÃ Ì Ã Åxåäà º Ń» Ê ÃÙ 'ÅÊc¼K¹L º Ń ¹Ý ¾ º ÂµÊ ¹ÖŃ» 'Ḱ» ¼ÞÅÇḰ» Ã ÓµÔ ókꜹ º º ÊcÈÍ Î ¼yº Ê Ãr ¾º Ã Ê én껼nîï¹ Î ÓµÃ º Ê» à ӵà ¾µ ô Ì ÈÍÊc¼o¾µÃr¼KÎ KŃ» º ÂÏÈÀµ¼y¾ к Â6Ê Ã ÊÒ¹ Πӵà º Ê» Ãr¼y» Êaà ӵÔ6à º Ì º Ó6º ÊœÐ3ÅxŃ» à ӵÔó Êœ¹ ºº ÊœÈÍ ÏÎ ¼oº Ê Ã æ ³IµỀ 6» -¹ ÊœÐ;Ó6» ÊvÅxŃ»Ïà ʜΠʜ¹ º ¾µ à Ó6Ô ó Êœ¹ ºIº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã 'Åq9?;=¼o» º ÂÏÕÓ ¼y½NÊ(=v ÃݼoÃ(ÅxṔÎ Î VÁ' 6 ÊÝѵ» à ºèà ÊcÎ Êœ¹ º ¾µÊ Á)Ã3¹ÖŃ¾ ¹ Ê» ¾Ï ¾µ èº Â6ÊmÊc¼o» º ÂÏÕÓ ¼y½NÊèÅx» 'È º Â6Êè¹ Ḱ» Ì µó6ã ÀY¾6Ê Ûcº)Á ÊòÊ Ûcº» ¼K¹ ºa¹Ö 'ÈÈòŃ¾3¾6ŃÓ6¾µÃ ÀéNÊ» Ô6Ãr¼y¾ Ð ¼NÐVó Êœ¹ º éœê à Àòѵ¾Ï¼KÎ Î å Á Ê(¹ Î ¼yà à Åxåĺ Â6Ê,à º Ń» Ê Ã0 ¾º à 'ÈÍÊÄà ӵÔó Êœ¹ º,º ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ãjӵà ¾µ ô Ì ÈÍÊc¼o¾µÃ"¼NÎ KŃÌ» º  Èæ$³µ vã ÊcÎ Êœ¹ ºa¼2à ÓÏ º¼yÔ Î Ê)Ã ÓµÔ ókêc¹öº º ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº ÊÅxŃ» Êc¼K¹LÂÆà º Ḱ» åœàá`êaêcèí Î ;åâº ÂµÊ ô ÌTw$Êœ¼y» Ê Ã ºwÊc NÂÔ'Ń» à ý ô wxw þ ÈÍÊ º µ -Ð6æ A=O/J?OPRYJ;< û Q D MN²-< û < û Q{zÙ²JV² áö¾mḱóµ»$º Ń ¹Iº» ¼K¹L½ ¾µ ͺ¼yà ½À;Á`Ê)ӵà Êòº µʹ ṔÈ Ô ¾µÊcÐ 'Ńà º énê º»¼N ¾Ï ¾µ ñã º Ḱ» Ê Ã æ3³iâµêæðµ¼oº ¼ Ãàѵ» à ºm¹» Ê Ì ¼yº ÊcÐÆÅx» ṔÈÞº Â6Êñ ¾Ï º ¼Nκ» ¼N ¾ ¾6 Æе¼oº ¼KæÍ =Óµ» ¾µ öº ÂµÊ º»¼N¹L½ ¾6 µâ ¼yà ʜÀ Å)¼ñº Ê Ã ºvà º Ń» åý à ókóïðv Nʜбº ±Ô'Ê 'Ńà º énêœàµá`êæ¼yã Ã Ó ÈÍʺ ÂϼoºÍº Â6ÊÒº Ê Ã ºÍà º Ḱ» å0 Ãa» ÊcÎ Ê Ì éy¼o¾º º ñº ÂµÊ º ¼o» KÊ º º Ń ¹ Àϼo¾ÏÐâº ÂµÊ º»¼N ¾Ï ¾µ ±Ð6¼yº¼ Ãà» Ê KÊ ¾µÊ» ¼oº ʜбÔåݼNÐ6е ¾µ ëº ÂµÊ3º Ê Ã º à º Ń» 屺 ±º ÂµÊ ¾ º ¼NÎ;º»¼N ¾Ï ¾µ âð6¼yº¼næ

3 á ¾Þ¼öà º» Êœ¼NÈ 'ÅI¾6Ê Á)à À!¾µÊ Á)à à º Ń» Ê Ã3¹ Î Ḱà ʻvº ḰÌ NÊ º µʻ ¾èº ÂµÊ Ã º» Êc¼KÈ ¼o» Ê3ÈÍŃ» Ê Î ½NÊcÎ å⺠±Ð6 à ¹ ӵà û ʜΠ¼oº ÊcÐ Ã ÓµÔ ókêc¹öºiº  ¼y¾ à º Ḱ» Ê Ã`ÅÇÓ6» º µʻ2¼y ¼y» º æí$ VÁ)Ì Ê éœê» Àà ṔÈÍÊ0¾µÊ Á)ÃÙà º Ḱ» Ê Ã0¹ÖŃ¾ ¹ Ê» ¾Ï µÊêà ¼NÈÍÊ Ã ÓµÔó Êœ¹ º)¼y» ʾ6Ńº ¹ Î ŃÃ Ê ¾ ¹LÂ6» Ń¾6 'Î Ń P ¹ ¼KÎyḰ» Ð;Ê» æ3vïê Ì Ã Ð;Ê Ã ÀµÃ 'ÈÍÊaà ÊcÎ Êœ¹ º ÊcÐöà º Ḱ» Ê Ãaȼ åâ¾µńºàðµ à ¹Öӵà û Ê Ì Î ¼yº ÊcÐëº Ḱ Ï ¹ Ár º ÂÝÊc¼K¹LÂ,Ńº µʻ æýá ¾ÝŃ» ÐVÊ»öº ÝÐVÊc¼KÎ Ár º Ârº µÊ$ µ» ḰÔÏÎ ÊcÈÀ Á`Ê=Ó6à Êà¼2¹ Πӵà º Ê» ¾6 )º Êc¹Lµ¾ Õӵʜæ 6 Ê ÓµÃ Ê ô Ì ÈÍÊœ¼y¾µÃ ¼KÎ KŃ» º ÂÏÈ ÅxŃ» ¹ Πӵà º Ê» ¾6 'Ńà º énê º» ¼K ¾Ï ¾µ Þà º Ḱ» Ê Ã æ 2¼y¾µ Ê ºä¼NÎ æ ¼NÐ;Ì Ð;» Ê Ã Ã ÊœÐòº ÂµÊ Ã Ã ÓµÊ=ṔÅ6е Ê» Ê ¾Ï¹ Ề Ô'Ê ºÖÁ`Ê Ê ¾rÊœ¼y»Î åò¼o¾ïð Î ¼yº Ê»àà º Ń» Ê Ã» ʜΠ¼yº ÊcÐ º º Â6Ê3º¼y» NÊ ºàÊ énê ¾ºâ ¾0º ÂµÊ ³) ͳ,º»¼N¹L½ ¾µ öº¼oã ½-æv³IÂ6Ê å0¼nð6¼y µº ÊœÐmÃ Ê éœê» ¼KÎÏȼoÌ ¹LÂÏ ¾µÊ0Î Êœ¼y» ¾ ¾µ Ùº Êc¹LÂ6¾Ï ÕÓ6Ê Ã À ¾ ¹ Î ÓÏÐ6 ¾6 ô Ì[w$Êœ¼y» Ê Ã º w$êœ KÂÔ'Ń» ÃÝý ô wxwòþë¼kî KŃ» º ÂÏÈ ¼y¾ Ð ã! -¹ ¹L î¼y 6Ì µ» '¼K¹  ý 2¼o¾µ öê ºÒ¼KÎ æ ÀG Nþ æ³iâµêœ» ÈÍÊ º µ -ÐÚ¹Ö 'ÈÍÌ ÔÏ ¾µÊ Ãöº Â6ÊÆŃÓ6º µó6ºṕåa¼èðµ énê» Ã ÊâÃ Ê ºöṔÅ ¹ Î ¼yà à ѵʻ à ¼y¾ Ðaº Óµ¾Ï ¾µ Í ¼y» ¼KÈÍÊ º Ê» ÃÅxŃ»Iº Â6ʹ ṔÈ ÔÏ ¾µÊœÐaà åcã º ÊœÈ Ń¾Æ¼2» Ê º» Ḱà 'Êc¹Öº énêà¹öń» µóµã æ³iâ6ê ÐVÊc¼à¹Ö 'ÈòÊ ÃòÅÇ» 'È º µÊ2Á ÊcÎ Î Ì?½c¾µ VÁ)¾ µ»¼n¹öº ¹ Ê ¾ë ¾ÏÅxŃ» ȼyº Ḱ¾r» Ê º» Ê éy¼kî ¼y¾ Ðaà 'Ê Êc¹LÂm» Êœ¹ Ḱ N¾Ï º Ḱ¾ṔÅ-¹Ö 'È2ÔÏ ¾Ï ¾µ ͺ µÊòŃÓ6º 6Óµº 'ÅY¼)Î ¼y» NÊ=¾ÓÏÈ2Ô'Ê»ÏṔÅVà åã º ÊcÈòà º å- ʜΠÐa¼Ô'Ê º º ʻϻ Ê Ì Ã ÓÏÎ ºº  ¼y¾3º µÊÒ ¾Ïе é- ÐVÓϼNÎà åcã º ÊœÈ}= à ŃÓ6º 6Óµºæ)³IÂ6Ê å» Ê 'Ń» º ʜРº Âϼyº º µÊa¾µÊ Á é¼y» ¼o¾Yº Ã`ṔÅ ô wxwh» ÊœÐ;Ó ¹ ʜРӵ º ń-kø ~ä ¾ Á`Êœ Nº ÊœÐ)Ê»» Ń»Ï»¼yº Ê Ã!Ḱ¾º µʳ) ͳoÌ Ð;» å» Ó6¾è¹ Ḱ» µó6ã æiá ¾mŃÓ6»ÈÍÊ º Â6 -еÀœº µÊ)à åã º ÊcÈ ¹ Î ¼yÃ Ì Ã ÑµÊ Ã! 'Ńà º én꺻 ¼K ¾ ¾µ à º Ń» Ê Ã ¾º à 'ÈÍỀ Ã ÓµÔ ókꜹ º à ÅxŃ») 'Ḱà º énêòº» ¼K ¾Ï ¾µ â ¾µÃ º¼y¾Ï¹ÖÊ Ã)ṔÅO 5çÒÃ æ ³IÂ6Ê» Ê ¼o» ʺ µ» Ê Ê ¹ ¼yÃ Ê Ã ¾ ŃÓ6» ¹ Πӵà º Ê» ¾µ ÈÍÊ º Â6 -еæ I KÓµ» ÊIè ΠΠӵà º» ¼yº Ê ÃຠµÊÚ¹ ¼oà Ê3º ÂϼoºÆ¼Òº Ń Ï ¹v 'Å 'Ńà º énêmã º Ń» Ê Ã3 ¾Ï¹ Î Ó Ð;Êj¼Òà ӵÔó Êœ¹ º ¼y¾ ÐÙº Â6Ê3º Ê Ã º à º Ń» åú à ¼öÈÍÊcÈ2Ô'Ê»Í 'Å! ºæ2áÖ¾±º ÂÏ Ã¹ ¼yà ʜÀI º à Êc¼oÃ å º 'Ê» ÅxŃ»Èïº Ń ¹$º» ¼N¹L½- ¾6 'À;Ô'Êc¹ ¼yÓ6à Êñ¼NÎ ÎKà º Ń» Ê Ã ¾ 'Ńà º énêòã º Ń» Ê Ã¼y» Êö¹ Î Ḱà ʺ Êœ¼N¹LÂâŃº µʻ æ I KÓµ» ÊM ' # Î Ó6à º Ê» ¾µ "ý Á)ÂµÊ ¾"º Â6Ê0º Ê Ã º à º Ń» åä à ¹ Î Ḱà ʺ â¼nî ÎY 'Ḱà º énê ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊ Ã þ I KÓµ» Ê,2PÀŃ¾êº Â6Ê3Ḱº Â6ʻ ¼y¾ еÀÍ Î Î ÓµÃ º» ¼oº Ê ÃຠÂ6Ê ¹ ¼yà ÊÒº Âϼoºm¼rº Ḱ Ï ¹aṔÅÏ 'ḰÃV º énê à º Ń» Ê ÃÍÂϼoÃñ¼ à Ó6ÔµÌ ókêc¹öºâ¼y¾ бº Â6Ê3à Ó6Ô ókêc¹öºv 'Å)¼Òº Ê Ã ºvà º Ń» åê Ãv¾µŃºvº ÂµÊ Ã ¼NÈòÊ ¼oÃòº µÊÃ ÓµÔ ókêc¹öº æòá ¾Úº  ù ¼yà ʜÀº µÊÆе à º ¼o¾Ï¹ÖÊ Ô'Ê ºÖÁ Ê Ê ¾±º µʺ Ê Ã ºÍà º Ḱ» åú¼y¾ ÐÚ¼rÃ ÓµÔ ókêc¹öº¹ Πӵà º Ê» à Π¼o» KÊ» º Âϼy¾Ùº  ¼yºÍ 'ÅÔ'Ê ºÖÁ`Ê Ê ¾(¼o¾èà º Ń» å0 ÓµÔµÌ ó Êœ¹ ºà¼o¾Ïб¼Íà º Ń» åâár º ÂìÐ6 'Ê» Ê ¾º)à Ó6Ô ókêc¹öº æ 6 Ê Ó6Ã Ê ô ¾µÊœ¼y» Ê Ã º)¾6Êc NÂÔ'Ḱ» Ã) 'ÅYº Ê Ã ºÃ º Ń» åœæ a subject new subject I KÓµ» Êx2N' # Πӵà º Ê» ¾6 3ý Á)Â6Ê ¾Æº µÊaº Ê Ã º)à º Ń» åë ÃrÅk¼y» ÅÇ» 'È ¼NÎ Îœ 'Ńà º énê ¾µÃ º¼y¾ ¹ Ê Ã þ I KÓµ» Ê&2à µ VÁ)Ã$º Â6ʹ ¼oà ÊòÁ)µʻ ʼ2º Ḱ Ï ¹!ṔÅY 'ŃÃ Ì º énêã º Ń» Ê ÃàÂϼyÃàà ṔÈÍÊmÃ ÓµÔ ókêc¹öºâ¹ Πӵà º Ê» Ãm¼y¾ÏÐ º ÂµÊ Ã ÓµÔ ókꜹ º 'żͺ Ê Ã º à º Ń» åæ üvÈÍÊœÈ Ô'Ê») 'Åϼ2Ã ÓµÔ ókꜹ º ¹ Πӵà º Ê»æ áö¾æº ÂÏ Ãr¹ ¼yà ʜÀœÁ`ÊaÁr Î ÎœÓ6à Êñ¼Íà Ó6Ô ókêc¹öºr¹ Î Ó6Ã Ì º Ê»$Á) ¹LÂmÂϼoü2º Ê Ã º à º Ń» åâ¼yã¼èíêcè2ô'ê»ôyå ô wxw ¼NÎ NḰ» º  Èæ I KÓµ» Ê & ' # Î Ó6à º Ê» ¾µ "ý Á)Â6Ê ¾"º µÊ0º Ê Ã ºëà º Ḱ» å" à ¹ Î Ńà Êòº Ǽ¼KÎ Îœ 'Ńà º énê ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊö ¾ì¼¹ Πӵà º Ê»þ 6 ÊÙà ÊcÎ Êc¹ÖºÙ¼ëÃ Ê ºñ 'žµÊ '¼oº énê躻 ¼K ¾ ¾µ ìã º Ń» Ê Ã ¼yà Á`ʜΠμoÃ`º µÊrà ʜ¹ Ḱ¾ÏÐ3¹ ¼yà ÊrṔŹ Πӵà º Ê» ¾µ 'Ḱà º énê º»¼N ¾Ï ¾µ à º Ḱ» Ê Ã æ D 8GF$<LR D MN²RNDE< û Q 6 Êè¼o µ ÏÎ å ;Ó6 µ 'Ḱ» ºf!Êc¹Öº Ḱ»3çë¼K¹LÂÏ ¾µÊ à º ëº ÂµÊm» Ê Ì Ã ÓÏÎ º Ãì 'Åñ¹ Πӵà º Ê» ¾6 'æ ÿòãì 'Ńà º énêýº» ¼N ¾Ï ¾µ ¾6Ì Ã º ¼o¾Ï¹ÖÊ Ã ÀEÁ Ê3ӵà ʜÐ,¼KÎ Îà º Ḱ» Ê Ã3 ¾ï¼ë¹ Πӵà º Ê»Á) ¹L ¼y» Êñ¹ Î ŃÃ Ê Ã ºÍº ñº Â6ʺ¼y» NÊ º à º Ḱ» åœài¼o¾ïð±¼yãa¾6ê P¼yº énê º»¼N ¾Ï ¾µ ö ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊ Ã ÀÁ`Êaӵà ʜРô ¾µÊc¼o» Ê Ã º)¾6Êc NÂÔ'Ḱ» à 'Å'º ÂµÊ º Ê Ã º Ð6¼yº¼ö ¾èº ÂµÊ ¾µÊ '¼oº énêrã º Ḱ» Ê Ã æfi NÓ6» Ê +v ΠΠӵà º» ¼yº Ê Ã`º Â6Ê"A6 VÁ 'ÅYḰÓµ»)º» ¼K¹L½ ¾µ âèíê º Â6 -еæ ) ƒ 1 ] ] Oˆ ]Š NŒŽ. $ ]ˆ, / ˆ 4Š ;Ó6 µ 'Ń» ºš!Êc¹Öº Ḱ»"çë¼N¹L ¾6Ê Ã ý çòã þê Ã"¼Ý» ÊcÎ ¼yÌ º énêcî å ¾6Ê Á Î Êœ¼y» ¾ ¾6 ¼y 6 µ» Ṕ¼N¹L ¾º» -Ð;Ó ¹ ʜРÔå

4 ß training stories k-nearest neighbors of test data Test data a news story Support Vector Machines (SVM) Subject templates Positive training stories (topic A) Positive ³Ï¼yÔÏÎ ÊÒø 'çòê º µ -ÐVÃr ¾âÊ Ûc 'Ê» ÈÍÊ ¾º)ÿ Ÿ3 ^ 7 u 4 L ª «^ ^! ±³²!² ^ ^! ^ uµ O Tµ³! 4 4 ±³²!² ^ ^! ^ uµ³ O [µ³! º 3 u»5 ^ G!¼V ^ ±³²² e! e ½ 3µ³ O Tµ³! «¾! ^ e «¾½ e L» ^ O!¼B ^ ±³²!² 4 4 «¾! ^ e «¾½ e Á µ ¾½¾ ^ ^! ^ ½ µ ¾½¾ ^ ^! ^ adding to Stories not concerning topic A Stories concerning topic A I KÓµ» Ê.+ ')³µḰ Ï ¹³µ» ¼K¹L½ ¾µ adding to Positive ý æ 2¼o µ¾ï ½-À ø &KþàÅxŃ»àà ṔÎ é- ¾6 ºÖÁ ŃÌ ¹ Î ¼yà Ãa ¼yº º Ê» ¾» Êœ¹ Ḱ N¾ º Ń¾3 6» ḰÔÏÎ ÊcÈÍà æ!áöº Ã)Ôϼoà ÊcÐḰ¾Æº Â6Ê1 ;º» ÓϹÖÌ º Óµ» ¼KÎëã à ½çë ¾Ï È Üc¼oº Ń¾ 6» ¾Ï¹ Î ¹L ʻ» Ḱ» Ì?Ô'ḰÓµ¾ ÐÒ¼y¾ ¼NÎ åã Ã! ¼yÃ$Ô'Ê Ê ¾mº Â6Ê Ń» Ê º ¹ ¼KÎ Î åmèíńì º é¼yº ÊcÐ6æï³IÂ6ÊjÈÍÊ º µ -ÐÝ ÃÆÐVÊ Ñµ¾6ÊcÐì VéNʻƼméNÊc¹Öº Ḱ» à ϼK¹ ÊÆÁµʻ Êƺ µÊ3 6» ḰÔÏÎ ÊcÈÉ Ãº Ùѵ¾ ÐݼìÐ;Êœ¹ Ã Ń¾ à ӵ»Å ¼K¹ ÊÙº  ¼yºœ9 Ô'Ê Ã ºY=Ã Ê Ï¼o» ¼oº Ê ÃÚ¼ëÃ Ê ºñ 'Å 'Ńà º énê Ê Û¼NÈÍ Î Ê ÃÚÅx» ṔÈ ¼ÆÃ Ê ºñ 'ž6Ê P¼yº énêæê Û¼KÈÍ ÏÎ Ê Ã Ôå ¾Yº» -ÐVÓϹ ¾6 º µÊ3ȼyÛ- È ÓÏÈ È¼o» ' ¾3Ô'Ê ºÖÁ`Ê Ê ¾±ºÖÁ Ã Ê º Ã æ ³IÂ6Êàȼy» P ¾ñ Ã2ÐVÊ Ñ6¾µÊcмyÃ!º µÊе à º¼y¾Ï¹ÖÊÅÇ» 'È º µÊ=Âå 'Ê» ÏÎ ¼o¾µÊ=º )º µÊ!¾µÊœ¼y» Ê Ã ºÏ 'Å º µÊ= 'Ḱà º éœê¼o¾ïð ¾µÊ '¼oº énêòê Û-¼NÈÍ Î Ê Ã æ 6 ʼo µ ÏÎ ÊcÐ çòãeº º Ń ¹º» ¼K¹L½ ¾µ ӵà ¾µ 'ḰÃ Ì º énêñ¼y¾ Ðâ¾µÊ '¼oº énê3 ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊ ÃaÁ) ¹ Â,¼o» Ê Ã ÊœÎ Êc¹Öº ʜРÔåmº µÊÒ¹ Πӵà º Ê» ¾6 ÆÈÍÊ º Â6 -еæ sft û J;9 6 ÊmÑ6» à ºà 'Ê» ÅxŃ»ÈÍÊcÐëº Ḱ Ï ¹aº» ¼N¹L½- ¾6 âê Û 'Ê» ÈÍÊ ¾º à ӵà ¾µ }&½- ¾ Ð;Ã!ṔÅPÈÍÊ º µ -ÐVÃ2ý ;Ûc 'Ê» ÈÍÊ ¾YºIÿþ æc³iâ6ê ¾ Á Êë¹ Ḱ¾ÏÐVÓϹֺ ÊœÐâÊ Ûc 'Ê» ÈÍÊ ¾º Ãàӵà ¾6 &vã Ê º ÃàṔÅÃ ÓµÔµÌ ókêc¹öºaº ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ã ¼y¾ Ðmº ÂµÊ Ô'Ê Ã ºÈÍÊ º Â6 -ÐmṔź Â6Ê ÅxḰ» Ì ÈÍÊ»)Ê Ûc 'Ê» ÈÍÊ ¾º Ãrý;Û 'Ê» ÈòÊ ¾ºv`þ æ ³IÂ6Êö³) ͳ)øv¹ÖŃ» 6ӵùÖŃ¾6à à º Ã`ṔÅO-NÀ? # ww"³) ¾µÊ Á)Ã2¼o¾ÏÐ-KÀ< + &ãê Óµº Ê» Ã!¾µÊ Á)à Ár» Êͼo» º ¹ Î Ê Ã æi³iâµê å ¼y» Êñ¹ Î ¼oà à Ñ6ÊcÐÆ ¾º * &ͺ Ḱ Ï ¹ à æ 6 Êàӵà Êcбø -ÍŃÓ6º 'Å &⺠Ḱ Ï ¹ à À`Ô'Êc¹ ¼yÓµÃ Ê 3º Ḱ Ï ¹ ÃöÂϼ énê,î Ê Ã Ãöº  ¼y¾ ø + à º Ń» Ê Ã æ á ¾èḰ» Ð;Ê»aº Ǽȼo½NÊrÃ ÓµÔ ókꜹ º º ÊcÈÍ Î ¼yº Ê Ã ÀµÁ Êrӵà ʜРº µÊ/³) ͳ ý # Àìø Kþï¼y¾ Ð ³) ͳËý # À ø Kþ)¹ÖŃ» 'Ń» ¼Kæ 6 Êrà ʜΠʜ¹Öº ÊœÐ:NÀ ø + Íà º Ń» Ê Ã)Á)ÂÏ ¹L ¼y» ÊmÊ é¼nî Óϼoº ÊœÐ0¼yÃŽ9.;L /= ý º µÊÒà º Ń» å,ðµ à ¹ÖÓµÃ Ã Ê Ãvº Â6Ê º Ń Ï ¹ þ æ 6 ÊÆӵà Êjø 3º Ń ¹ÖÃÁ)ÂÏ ¹LÂÝÂϼoÃè¼oºÆÎ Êœ¼yà º Ń¾6Êòà º Ḱ» åàá)âï ¹LÂë¼o» Ê2Ê éy¼kî Ó ¼yº ÊcÐm¼oÞ9.;L /= æ/kń»iº Â6Ê º» ¼N ¾Ï ¾µ â¼o¾ïðº Ê Ã ºàе¼oº ¼KÀY¾6ŃÓ6¾µÃ ÀµéNÊ» ÔµÃr¼o¾ÏÐƼKÐ;ókÊc¹ÖÌ º énê ÃâÁ`Ḱ» ÐVÃè¼o» Ê±Ê Ûº» ¼K¹ º ÊcÐjÔYå"¼Æ ϼy» º Ì 'ÅxÌ Ã 'Ê Êœ¹L ³Ï¼yÔÏÎ Êl 'ã!ê à ÓÏÎ º Ãrý à ʜΠʜ¹ º ¾µ vº» ¼N ¾Ï ¾µ âð6¼yº¼nþ ÈÍÊ º Â6 -Ð ã!êc¹ ¼NÎ Î 0» Êc¹ Ã Ń¾ Iø ÿ & ~ + ~ Kæ<& v & ~ +Nø ~ Næ?& + # & ~ + - ~ Næ?&  +!2$~ - ~ Kæ<+ + ; 2$ ~ + ~ Næ?& & º ¼o N KÊ» ý íòæ? µ¹lâ È Ð6À ø &NþÅÇ» 'È/º Â6Êj³) ͳ)øÙ¹ÖŃ» Ì µó6ã æ # 'ÈÈÍḰ¾è¾6ŃÓ6¾µÃ À énê» ÔµÃÒ¼o¾ÏÐÚ¼KÐ;ókÊc¹Öº énê üy» Ê Ê Ûcº»¼N¹Öº ÊœÐÅx» ṔÈHº µÊr³) a³ ¼y¾ г) ͳ͹ Ḱ» 'Ḱ» ¼=º NÊ ¾µÊ» ¼yº Êòà 'ÈÍÊaÃ ÓµÔ ókꜹ ºº ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ã æ 6 ÊòÓ6à ÊcÐŽ 5ç bdh ÃYÄ \ ý Ṕ¼N¹LÂÏ ÈÍà Àµø NþIÅxŃ»$º Ń ¹ º»¼N¹L½ ¾6 'æ 6 ÊmÊ é¼nî Ó ¼yº ÊcÐÅ&3ÈÍÊ º µ -ÐVà º µ» Ð;ÓϹÖÊ º»¼N ¾Ï ¾µ âð6¼yº¼á)âï ¹LÂj Ãòӵà ʜÐÆÅxŃ»n 5 çòãî Êc¼o» ¾Ï ¾6 'æ ³Ï¼yÔÏÎ Ê,øH Î Î Ó6à º» ¼oº Ê Ã±ÈÍÊ º µ -ÐVÃÆṔÅÊ Ûc 'Ê» ÈÍÊ ¾Yº3ÿæ 0$³,¼o¾ÏÐ{wò³ Ý ¾Ïе ¹ ¼yº Ê Ã 'Ḱà º éœê⺻ ¼N ¾Ï ¾µ èã º ḰÌ» Ê Ãm¼o¾ÏÐâ¾µÊ '¼oº énêòº» ¼K ¾ ¾6 âã º Ń» Ê Ã À» Ê Ã 'Êœ¹ º énêœî åœæ wxw$ãrðvê ¾µḰº Ê Ã)¾µÊœ¼y» Ê Ã º¾µÊœ KÂÔ'Ń» à æ 6 ÊƼNÎ Ã â 'Ê» ÅxŃ»ÈÍÊcÐÚ¼o¾µḰº Â6Ê»àÊ Û 'Ê» ÈÍÊ ¾ºmý;ÛÌ 'Ê» ÈÍÊ ¾ºÆvþòӵà ¾µ š&òã Ê º à 'ÅIà Ó6Ô ókêc¹öºº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã Ár º ÂëÈòÊ º µ -Ðm ÍÀKÁ) ¹LÂm µ» -Ð;Ó ¹ ÊœÐrº µÊòÔ'Ê Ã º)» Ê Ã Ó Î º ¼NÈÍḰ¾µ â¼kî ÎÈÍÊ º Â6 -Ð;Ãr ¾3º µÊrÊ Û 'Ê» ÈÍÊ ¾ºÿæ Ç) ƒ ÈžÉ ËÊo ˆ ÌIÊ O 7 / ÎÍ1Ê 7Ï] 7 ³Ï¼yÔÏÎ ÊÐ3 ΠΠӵà º» ¼yº Ê Ãaº Â6Êm» Ê Ã Ó Î º Ãàӵà ¾µ I&ö½- ¾ÏÐ;ÃàṔÅ ÈÍÊ º µ -ÐVÃ3ÅxŃ»àà ʜΠÊc¹Öº ¾µ 뺻 ¼N ¾ ¾6 ÚÐ6¼yº¼ëÅÇḰ»Ž 5çÒÃ æ ³IµỀ ¾ÓÏÈ2Ô'Ê» 'ÅP ¾Ï º ¼KÎ 'Ḱà º éœê=º» ¼K ¾ ¾µ Íà º Ḱ» Ê Ã` à 2'æ Á)µʻ Ê ÓqÔ ÕVÖ Ø!Ù Ø!ÚTÛ ÓqÕVÖ ÜoÝ Ý Ñ ø%ò ÕBÖY ÜÝ ÝÞœÔ ÕVÖ Ø!Ù Ø[Ú[Û áö¾ý³e¼oôïî ÊÐKÀ'º Â6ÊÒ» Ê Ã ÓÏÎ ºÍ 'Å$ÈÍÊ º µ -ÐÙ ÃaÔ'Ê º º Ê» º  ¼y¾(¼y¾å±Ḱº µʻv» Ê Ã ÓÏÎ º à æì³ï¼yôïî ÊàÒà µ VÁ)Ãvº Â6Êm» Ê Ì Ã ÓÏÎ º Ã)Áà º Âj¼y¾ ÐÁr º Â6ŃÓµºÃ ÓµÔó Êœ¹ ºÍº ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã æí³iâµê ¾ÓÏÈ Ô'Ê»v 'Å ¾ º ¼NÎ' 'Ńà º én꺻 ¼K ¾Ï ¾µ à º Ń» Ê ÃÒ Ãn2'æ 6 Ề à ÊcÎ Êœ¹ º ÊcÐÒÈòÊ º µ -ÐÒ ÍÀ Á)ÂÏ ¹LÂ3 ÃIº Â6Ê2Ô'Ê Ã º ¼NÈÍḰ¾µ º Â6Ê» Ê Ã Ó Î º ÃEṔÅKº Â6ÊàÅxḰ» ÈÍÊ»ÏÊ Û 'Ê» ÈÍÊ ¾ºæRáÝ 'ÅB 6³

5 㠳ϼyÔ Î Êq ' ãê à ÓÏÎ º à ý ;ÓµÔó Êœ¹ ºº ÊœÈÍ ÏÎ ¼oº Ê Ã þ áþ 'Å4 µ³ ã!ꜹ ¼KÎ Î 0» Êœ¹ Ã Ń¾ Iø +2N~ - ~ Kæ?+ + ø + ~ - ~ Kæ?- â + ~ - ~ Kæ?-Nø + - ~ -Kø ~ Kæ? ~ -Kø ~ Kæ?+ Ð;Ê ¾µḰº Ê ÃEº µỀ ¾ÓÏÈ2Ô'Ê»ÏṔÅVÃ ÓµÔ ókꜹ ºÏº ÊcÈò ÏÎ ¼yº Ê Ã= ¾rÊc¼K¹L º Ń Ï ¹$ 'Åœº µÊö³ a³à¼y¾ Ðñ³ a³à¹ Ḱ» 'Ń»¼Næ3v ¾mº Â6Ê ¹Ö 'Î ÓÏÈ;m 'Åu!á( 'ÅO 6³vÐ;Ê ¾µḰº Ê Ã`º µÊÒÈÍÊ º µ -ÐàÁr º Â6Ì ŃÓ6º)à Ó6Ô ókêc¹öº º ÊœÈÍ ÏÎ ¼oº Ê Ã æáyåº Â6Êr¾ÓÏÈ2Ô'Ê» 'Å'à º Ḱ» Ê Ã Ã Âµ VÁ)¾3 ¾ ³Ï¼oÔÏÎ ÊfÍ Ã)Î ¼o» NʻϺ  ¼y¾Òº ÂϼoºÏ 'ÅKà º Ń» Ê Ã2 ¾ ¼rº Ḱ Ï ¹ À6Á`Ê ÓµÃ Ê3¼NΠεà º Ń» Ê Ã Ár º Âƺ ÂµÊ Ã ¼NÈÍÊrº Ń ¹ æ KḰ»ÏÊ Û-¼NÈÍ Î ÊœÀ Á)Â6Ê ¾ Á`Ê$ 'Ê» ÅxŃ»ÈÍÊcÐ ¼y¾rÊ Û 'Ê» ÈÍÊ ¾º ӵà ¾µ f2vã Ó6Ô ó Êœ¹ º º ÊcÈò ÏÎ ¼yº Ê Ã$ÔµÓ6º Ń¾ Î å:2ã º Ń» Ê Ãò¼o» Ê ¾Æº Â6ʺ Ń ¹ ÀµÁ Ê3¼yà à N¾6ÊcÐ:à º Ń» Ê Ãòº öº Â6Ê1ñе ÅÇÌ ÅxÊ» Ê ¾º)à Ó6Ô ókêc¹öº)º ÊcÈÍ Î ¼oº Ê Ã æ á ¾î³Ï¼yÔ Î ÊNÀ=º µÊÆ» Ê Ã ÓÏÎ ºöÓ6à ¾6 {3Ã ÓµÔ ókêc¹öºöº ÊcÈÍÌ ÏÎ ¼oº Ê Ã= 'Ê» º Ḱ Ï ¹2 Ã=Ô'Ê º º Ê»$º  ¼y¾mº µÊ2Ḱº Â6Ê»$» Ê Ã ÓÏÎ º à æ H38 û RBJ?B=ü$< û ³IÂ6Êì¹LµṔ ¹ Êâ 'Å Ã ggåmº»¼n ¾Ï ¾µ êð6¼yº¼ë ÃƼo¾ï ÈÍ 'Ń» Ì º¼y¾º à à Ó6ÊëÅxŃ»¼vÔ ¾ ¼y» åê¹ Î ¼yà à ѵʻaÃ Ó 5 çòã º 6» -ÐVÓϹ Êm¼ Ô'Ê º º Ê»)» Ê Ã ÓÏÎ º Ń¾mº Ń Ï ¹$º» ¼N¹L½- ¾6 'æ á ¾ º ÂÏ Ãm ¼y 'Ê» ÀÁ ÊÆ µ» Ê Ã Ê ¾º ÊœÐ(¼jÈÍÊ º µ ÐÝÅÇḰ»±¹ Î ¼yÃ Ã Ì Åxå ¾µ vº» ¼N ¾Ï ¾6 mðµ¼oº ¼v¼o¾ÏÐàÊ Ûcº» ¼K¹ º ¾µ àã Ó6Ô ókêc¹öº)º ÊcÈÍÌ ÏÎ ¼oº Ê Ã=ÅÇ» 'ÈìḰº µʻ`¹ÖŃ» 'Ń» ¼ º )à ʜΠʜ¹ º Nć Ð)º» ¼K ¾Ï ¾µ е¼oº ¼Kæ$³EµÊ2» Ê Ã ÓÏÎ º Ã!à µ VÁ)ÃϺ  ¼yº)¹ Î Ó6à º Ê» ¾µ ͺ»¼N ¾Ï ¾µ е¼oº ¼ ÃÊ7Êœ¹ º énê ÅxŃ»º Ń ¹-º» ¼N¹L½- ¾6 )Ôå Ê Û 'Ê» ÈÍÊ ¾Yº ÿæ³iâµ» ŃÓ6 NµḰÓµºº Â6ÊÊ Û 'Ê» ÈÍÊ ¾º à ÀYÁ ÊÒÅÇḰÓµ¾ÏÐvº  ¼yº º µÊë¹ Î ḰÃ Ê Ã ºö¹ Πӵà º Ê» 'ÅϺ Ê Ã ºàà º Ḱ» å0¼yãຠµÊÒ 'Ḱà º énê º» ¼N ¾Ï ¾µ êð6¼yº¼ë¼y¾ïð ô ¾µÊœ¼y» Ê Ã ºv¾µÊœ KÂÔ'Ń» ÃṔÅIÊc¼K¹L º Ê Ã ºÃ º Ḱ» åè¼oãòº µÊr¾6Ê P¼yº éœêaº»¼n ¾Ï ¾µ âð6¼yº¼ö¼y» Êaº ÂµÊ Ô'Ê Ã º)¼KÈÍŃ¾6 aº µỀ Ńº µʻ à æ³iâµề» Ê Ã ÓÏÎ º ÃIà ӵ N KÊ Ã º º Âϼoº à ÊcÎ Êœ¹ º ¾6 Hº» ¼N ¾ ¾6 ßÐ6¼yº¼ê Ã0 ÈÍ 'Ń» º¼y¾ºÙÅxŃ» º Ń ¹ º» ¼N¹L½- ¾6 'À¼KÎ º µḰÓµ KÂ3º µÊr¾ÓÏÈ2Ô'Ê» ṔÅPº» ¼K ¾ ¾6 âðµ¼oº ¼ Ô'Êœ¹ 'ÈòÊ Ã Ã È¼NÎ Î æ ³IÂ6ÊÚ» Ê Ã ÓÏÎ º ÃÙ¼NÎ Ã ìã Óµ K NÊ Ã ºñº Âϼoºöӵà ¾µ,Ã ÓµÔ ókêc¹öº º ÊcÈÍ Î ¼oº Ê ÃÅx» ṔÈ Ḱº Â6Ê»a¾6Ê ÁÃÒ¹ Ḱ» 'Ń»¼â ¾±Ń» ÐVʻͺ Ê ¾ÏÎ ¼y» KÊ º ÂµÊ ¾ÓÏÈ2Ô'Ê»Í 'ź ÂµÊ 'Ńà º énê º»¼N ¾Ï ¾µ ¾6Ì Ã º¼y¾Ï¹ÖÊ Ãr Ã)ÊÊc¹Öº énêåxń»)º Ń ¹=º» ¼K¹L½ ¾µ vôåmê Û 'Ê» Ì ÈÍÊ ¾YºRv`æ 6 ʹ Î ¼oà à Ñ6ÊcÐàà º Ń» Ê Ã`ṔÅYŃº µʻ`¾6Ê Á)Ãr¹ÖŃ» Ì 'Ń»¼NÀI æ Êœæ Àϳ) ͳö¼o¾Ïб³) a³ö¹ Ḱ» 'Ń»¼ö ¾º öã 'ÈÍÊ Ã ÓµÔó Êœ¹ º Ãӵà ¾µ ô Ì ÈÍÊc¼o¾µÃ±¼NÎ NḰ» º  Èæj³IµÊâ» Ê Ã Ó Î º ӵà ¾µ æèã ÓµÔó Êœ¹ º3º ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ãñ 'Ê»ëº Ḱ Ï ¹Ú ÃâÔ'Ê º º Ê» º Âϼy¾õ¼o¾åäŃº ÂµÊ»ì» Ê Ã Ó Î º Ã æ ³IÂÏ ÃÄ ¾ е ¹ ¼oº Ê ÃÙº  ¼yº à 'ÈòÊèº Ń ¹ÖÃâÂϼoÃÚ¼Æà ȼNΠξÓÏÈ2Ô'Ê» ṔÅ Ã º Ń» Ê ÃÚ ¾ º µÊö³ a³¼y¾ Ð3³) ͳv¹ÖŃ» 'Ḱ» ¼Kæ KÓ6º Ó6» ʱÁ`Ḱ» ½ß ¾Ï¹ Î Ó Ð;Ê ÃÚý þòã ÊcÎ Êc¹Öº ¾µ jº ÂµÊ±Ń 6º Ì È¼NÎœ¾Ó È Ô'Ê») 'ÅYº µÊaÃ ÓµÔ ókꜹ ºº ÊœÈÍ ÏÎ ¼yº Ê Ã` 'Ê»º Ḱ Ï ¹ À ý þœã ÊcÎ Êc¹Öº ¾6 º Â6Ê=Ń 6º ȼNÎo¾ÓÏÈ2Ô'Ê»I 'Å º µÊ$¾µÊ '¼yº énê º»¼N ¾Ï ¾µ ö ¾6à º ¼o¾Ï¹ÖÊ Ã Àý þ$¼o µ ÏÎ å- ¾6 ḰÓµ»àÈÍÊ º µ -Ðvº е Ê» Ê ¾Yº¾ÓÏÈ Ô'Ê»)ṔÅ ¾ º ¼NÎ; 'Ńà º énê2º» ¼K ¾ ¾6 vã º ḰÌ» Ê Ã æ ä±o/ç OµMNO û R6OP9 æœÿî Î ¼o¾ÏÀ æ # ¼y» Ô'Ḱ¾µÊœÎ Î À/èàæ = -еÐ6 ¾6 Nº Ń¾ À æ( ¼KÈÍÌ» Ḱ¾ÏÀñ¼y¾ Ð{ 2¼y¾6 é æßø ¹êÐ;Ê º Êœ¹ º Ń¾ ¼y¾ Ð º» ¼N¹L½- ¾6 î Ï Î º ÓÏÐVå ѵ¾ ¼NÎm» Ê 'Ń» ºæ áö¾ \ Ä X ê ëìíoë g c å(z c Q[\ðïXYñÎQ ò$i c(ó Q[ZYi h½a ` \ h g óec(ó å ô ó å(xyi!q[\ c(ó å h ó/ã õ g(i!öyq Ä g a À ¼y KÊ Âº º 4'? oá)á)áræ º Î æ ¾ à ºæ N VéP ; ¼oÓÏ? 26æ?Nø µ» ¹ NÐ6¼y» ¼ K ¾ Ð;Ê Ûæ º Èæ ¼NÈÍÊ Ã`ÿÎ Î ¼y¾ ÀPã!Ń¾Å0!¼y 6½Y¼KÀ¼y¾ Ð ¹Öº Ḱ»R ϼ éc» Ê ¾6½N 'æ ø oôïæø`¾µì Î ¾µÊ ¾µÊ Á Ê éœê ¾º ÐVÊ º Êc¹Öº Ń¾ ¼y¾ Ð º»¼N¹L½ ¾6 'æ'áö¾,íli gzyùngûú\ Ä Xü(ý(QT\Gë ónó S c b þó \^XYi ónc ` \ h g ó/c(b ë%ÿ þ 3þ ì ÿ]g ó ú7xyix ó Z[XŽg ó ìuxyq[x c i Z Ä c(ó å êxx YX b g a _.X ó \ h ó þó úyg i!_ c \ h g ó ìuxy\^i h X c(b À ϼo NÊ Ã - 2$&Kæ íòæ? µ¹lâïè Ð6æ ø &KæõáyÈÍ µ» VéœÊœÈÍÊ ¾Yº à ¾ 0$¼y» º Ì 'ÅxÌ ; 'Ê N P ¾6 öár º Âj¼o¾èÿò 6 ÏÎ ¹ ¼oº Ń¾Æº œèê» Ì È¼y¾ æ=áö¾íli gzyùlgûúq\ Ä XLëÿ þ ê ëxò õ g i!ö` Q Ä g a æ ³IµḰ» à º Ê ¾ Ṕ¼N¹L ÈÍà æòø Næ³µÊ Ûcºâ¹ ¼oº Ê NḰ» Üc¼oº Ń¾ Ár º ÂÒà Ó6 µ 'Ḱ» º$éNÊœ¹ º Ń»òȼK¹LÂÏ ¾µÊ Ã'L 6Êœ¼y» ¾ ¾6 vár º  ȼy¾åö» ÊcÎ Ê éy¼o¾yºvåçꜼyº Óµ» Ê Ã æeáö¾ íli gzyùëgûú.\ Ä X:ÿ]g ó ` úyxyi X ó Z[X%g ó c Z Ä(h ó XX c i ónh ó/ã À; ϼo NÊ Ã + 'ø Næ # æ=ø Næ=³PḰ Ï ¹ÐVÊ º Êc¹Öº Ḱ¾ì¼y¾ к»¼N¹L½- ¾6,Kæ á ¾ Ä \^\ a _ng(i aä ù b å(zyù S a X ó/ó ù X!å S íli gûw7x[z\^q ò]ê}ò]ü;æ # æ=ø Næ=³PḰ Ï ¹ÐVÊ º Êc¹Öº Ḱ¾ì¼y¾ к»¼N¹L½- ¾6,Kæ á ¾ Ä \^\ a _ng(i aä ù b å(zyù S a X ó/ó ù X!å S íli gûw7x[z\^q ò]ê}ò ;æ æ$çë ¹LÂϼoÊcÎ) 6¹ ÂÓ Î º Üë¼o¾ÏÐ0çë¼y» ½ Ô'Ê» ȼy¾Ïæø Kæ ³µŃ Ï ¹Ð;Ê º Êc¹Öº Ń¾ ¼o¾ÏÐ º»¼N¹L½ ¾µ Ó6à ¾6 Ð6ÅÇÌ Á`Êœ Nº ÊœÐĹ ḰÃV ćê ðæ¹ Ê ¾º ææá ¾ íli gzyù%gûú\ Ä X ê ëì g c å(z c Q[\uïXYñËQ õ g(i!öyq Ä g a æ!ńã ÂÏ È VÓµÜ Óµ½ À KÓ È ånǽkó6½ó ÈÍŃº 'À¼o¾ÏÐf Ḱà ÂÏ Ì ÂÏ» ;Ê ½ KÓϹLÂÏ æ KøNæ8;éNÊ ¼N¹L½- ¾6 îóµã Ì ¾6 ÞÁ`Ḱ» Ð;¾6Ê º ÈÍÊ» Ń¾å-ÈÍà æþá ¾ íli gz[x!x[å h ónã QIg ú ïëëÿ 1ü(ý õ g(i!öyq Ä g ažõ g(i å(ïxy\ c(ó å3\ Ä XYi X h Z c(b ìuxyq[g(soiz[xyq ë a abdh Z c \ h g ó Q Y\eX ó Q h g ó Q c(ó åàÿ)soq[\^g(_ h[c \ h g ó Q æ æ ¼o µ¾ ½-æ ø &Kæ ò Ä Xï c \^SVi Xgûú N\ c \ h Q[\ h Z c(b X c i ó/h ó/ã ò Ä X[g(i!j æ ; 6» ¾µ KÊ» æ È ¾6 * 2¼y¾6 'À³µ 'È ÿòóïî ºÀ)³IÂ6 'ȼoÃ,0$ Ê» ¹ÖÊcÀ¼o¾ÏÐ # Âϼo» Î Ê Ã 6 æl ¼oº º ÈÍÊ» æ. Næòá ÈÍ 6» Vé ¾µ 3º Ê Ûº ¹ ¼oº Ê NḰ» Üc¼oº Ń¾ñÈòÊ º µ -Ð;ÃòÅxŃ»IÊ énê ¾Yºº»¼N¹L½ ¾6 'æ'á ¾ íli gzù)gûúf\ Ä Xnü(i å,ë ó/ó S c(b$þó \^XYi ónc \ h g ó/c(b ë%ÿ þ 3þ ì ÿ]g ó ú7xyix ó Z!Xg ó ìuxyq[x c i Z Älc(ó åžêžx YX b g a ` _nx ó \ h óðþó úyg i!_ c \ h g ó ìlxy\ei h X c b Àœ ϼo NÊ Ã+ & $- Næ