SEC FORM D

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "SEC FORM D"

Bản ghi

1 FGHIJKÿMINIJMÿMJOFPHIHJMÿNGKÿJQORNGSJÿOTUUHMMHTG +,-ÿ2-68-2ÿ5,=1?8ÿ7=4ÿ651>-ÿ4,64ÿ4,-ÿ37c=2>643=7ÿ35ÿ ÿ678ÿ0=>d?-4-e 7=4ÿ8-4-2>37-8ÿ3Cÿ34ÿ35ÿ ÿ678ÿ0=>D?-4-E GZ[\]^ÿZ_ÿJ`^ab[ÿT_^c\deÿZ_ÿM^]fc\[\^g VWWXÿ7ÿ24 YTPUÿK 3! hÿiijk hÿlm'n 6'ÿÿnmW mÿ W "2" 44#0 344o pqÿhggf^crgÿhs^d[\[t 7uvÿw9&ÿuÿlm'nx zzz{ }}z}z l'ÿ ÿum ÿ 70E mwÿ im l'ÿlw 6W)ÿy) ˆ9 Š ŠŒ9 7W ÿ ÿuww1w W ÿk'ÿiw ÿk'ÿkn&)ÿ7'w) ÿ W&ÿiW ÿhmwÿym qÿ c\d]\b ÿ ]^ÿz_ÿ fg\d^ggÿ dsÿozd[ ][ÿhd_zca [\Zd VWÿkÿ9ÿ ÿw5 )ÿ xžz{} ÿÿ9ÿ ÿ ÿ ÿÿhÿ9' ÿÿw5 )x l'ÿ ÿum ÿ 70E qÿp^ [^sÿ ^cgzdg 5ÿÿ < ÿ </ƒÿš8a35=25 ÿ 7) /+ 51iW17mW)šui1i&7 Š//Š<œ /9++/zŽ{{ 5ÿÿ2 Žzzÿ< ŠŒ9 ˆ ÿ/+œ99+ ÿ 4,ÿƒ Œ kÿl' 9B6?8 9ÿl' 30,6-? &ÿl' ŠE iwÿlm'nÿ ÿum ž { Ÿÿ}{ Ž { 5ÿÿ 0 =ÿ ÿ 70EŽzzÿ<?62-78=7ÿ/42--4 ÿ 4,ÿƒ?==2 7) 5ÿÿ2 7& Wÿ ÿwÿw ÿl)x =54=7 &W6%mÿ ÿi' 51iW17mW) Š//Š<œ /9++/ šui1i&7 kÿl' 9ÿl' zž{{ ƒ ÿÿ ˆ6A38 5ÿÿ2 E &ÿl' !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& 1#

2 7&SFÿSÿFÿUSÿV)W 7) &Fÿ6%GÿSTÿE' /-J5-2 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 XÿV' 9ÿV' &ÿv'?>qqr M0YZ12J 5ÿÿ 7) /-J5-2 &Fÿ6%GÿSTÿE' 5ÿÿ2 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7?>QQR /= 7&SFÿSÿFÿUSÿV)W XÿV' M-]^D 5ÿÿ 7) /-J5-2 5ÿÿ2 9ÿV' PD-_0J 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 &ÿv' L= 7&SFÿSÿFÿUSÿV)W &Fÿ6%GÿSTÿE' XÿV' 9ÿV' &ÿv'?>qqr 5ÿÿ 7) /-J5-2 &Fÿ6%GÿSTÿE' 5ÿÿ2 [09 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7?>QQR K= 7&SFÿSÿFÿUSÿV)W XÿV' 5ÿÿ 7) /-J5-2 5ÿÿ2 9ÿV' EF17GF) HIE1E&7 &ÿv' &FT6%GÿSÿÿE' KL77L3MN7OPP7?>QQR := 7&SFÿSÿFÿUSÿV)W a-6a_02 5ÿÿ XÿV' [0_8J 5ÿÿ2 9ÿV' &ÿv' !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& 21#

3 7&TFÿTÿFÿUTÿV)W 7) &FS6%GÿTÿÿE' /-J5-2 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 XÿV' 9ÿV' &ÿv'?>qqr /-968 5ÿÿ 7) /-J5-2 &FS6%GÿTÿÿE' 5ÿÿ2 K1+D086 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7?>QQR Y 7&TFÿTÿFÿUTÿV)W XÿV' 5ÿÿ 7) /-J5-2 5ÿÿ2 9ÿV' K1+D086 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 &ÿv' 7&TFÿTÿFÿUTÿV)W &FS6%GÿTÿÿE' XÿV' 9ÿV' &ÿv'?>qqr /[58 5ÿÿ 7) 5ÿÿ2 LZ9 7&TFÿTÿFÿUTÿV)W /-J5-2 &Fÿ6%GÿTSÿE' 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 XÿV' 9ÿV' &ÿv'?>qqr 5ÿÿ +,-ÿ/012ÿ ÿ ÿ:1202+8;ÿ<2+=+,-ÿ/012ÿ ÿ ÿ:1202+8;ÿ<2+= 7) /-J5-2 5ÿÿ2 51EF17GF) KL77L3MN7OPP7 HIE1E&7 ]^ÿàbcdefgÿhficj 7&TFÿTÿFÿUTÿV)W &Fÿ6%GÿTSÿE'?>QQR G&G k&ÿ7 &F !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& "1#

4 ÿ,-.-ÿ/ÿ9--&ÿ5 ÿ7''&ÿ,-.- ÿ0-1- ÿ0-- ÿ,-&) 23&ÿ0-'-ÿ91- ÿ0-'-ÿ,-.- ÿ4&ÿ0-1- 0ÿÿ1ÿÿÿ 2ÿ0-'-ÿ91- ÿ4ÿ91- ÿ4&ÿ/ÿ3)- -ÿ-'-ÿ'-)ÿ1-ÿ ÿ0-'-ÿ7'-)ÿ ÿ3ÿ651)ÿ91- ÿ3'1& ÿ7ÿ!348 ÿ6-1ÿ7&ÿ91- ÿÿ4&ÿ7 ÿ1- ÿ-171- =-&) &ÿ6 ÿ7''& ÿ,1-ÿ5 6-) ÿ7&ÿ-- ÿÿ,-.-ÿ/ÿ9--&ÿ5 ÿ9 2: ÿ7-1ÿ60=5ÿ/ÿ9-- =& ÿ7'1 ÿ=&''1-- ÿÿ=-&) ÿ-& ÿ&-ÿ/ÿ ÿÿ&ÿ6 ÿ ÿ>-ÿ/ÿ7--- ÿ=1'ÿ/ÿ=&ÿ5 ÿÿ=& ÿ6&ÿ;& -1ÿ-ÿ:ÿÿ6&1ÿ- ÿ&ÿ/ÿ< ÿ:ÿ-1 ÿÿ6-) ÿjÿkÿjl444l444 ÿjl444l44ÿk ÿ:ÿÿ:ÿÿ6&1 ÿj2 J ÿjÿkÿj ÿj2 L444L44ÿKÿJ2 L444L444 ÿÿj44l444l444 4L444L44ÿKÿJ44L444L444 ÿ&-ÿÿ& 2&-ÿÿ& ÿÿj44l444l444 4L444L444 ÿ:ÿ&m& ÿ1&ÿ 43`Màaÿ`-ÿ`aLÿ`aÿÿ`a ÿ:ÿ&m& ÿ0-'-ÿ7'-)ÿÿ5-ÿ"`a !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& 31#

5 0,&ÿ ÿ,&ÿ ÿ5,ÿÿ51ÿ3-/- 40-/ 43ÿ-./-/-/ 40-./ ÿ51ÿ"-/-/ÿ51ÿ"-/-!/ÿ / ÿ51ÿ"-/-2/ÿ51ÿ"-/-4/ ÿ51ÿ"-/-"/ÿ51ÿ"-/-/ ÿ51ÿ"-/-3/ÿ51ÿ"-/-2/ 23ÿ5678ÿ9:ÿ;<=<>? ÿ51ÿ"-/-0/ÿ51ÿ"-/-3/ ÿ51ÿ"-/-#/ /ÿ51ÿ"-/-"/ H3ÿIJKLM<9>ÿ9:ÿN:8K<>? ÿ'1'1 Q3ÿ5678RSTÿ9:ÿU8VJK<M<8SÿN:8K8WÿRS8=8VMÿL=ÿMXLMÿL77=6T 0. ÿ6y,) ÿz&ÿo1'1ÿ9,1ÿo1 `a3ÿbjs<>8ssÿc9de<>lm<9>ÿ5kl>slvm<9> ÿ1]ÿ^1ÿÿÿÿÿy,ÿ1ÿ5,)ÿ1&ÿz)ÿ5, ÿ5,)ÿÿ.ÿy,ÿ_1ÿ6%ÿaÿ1]ÿ^1 ÿÿÿÿy,ÿ5,) ÿ[11\1\7''1ÿ5, OÿÿA1ÿ.1ÿ'ÿ1ÿ111ÿÿÿ.,1ÿ'.11ÿ11],ÿÿÿ']ÿY,1ÿÿ%1ÿAP ÿÿ-./ ``3ÿf<><dJdÿg>h8SMd8>M 1','ÿ1'1ÿÿA'ÿ1)ÿ,ÿ1iC_5 `j3ÿul=8sÿc9d78>slm<9> 1 klmnopqÿrpstuÿvÿwlxÿyyw }lq~ -/ÿ{ zef -/ÿ{ ÿÿ&ÿ7 5ÿÿ BCCÿ~u ÿr ~~ 7) 5ÿÿ2 51Z117,1) }lq~ }~ƒÿ l 5-/ÿAÿ5&1ÿ-&ÿ&ÿ0& } ÿ ˆ ÿ9111\_5 FCBŠB OZ1Z& !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& 1#

6 &)+ 7,ÿ-&ÿ5.ÿÿ,ÿ/0& 5 7&G/ÿGÿ/ÿQGÿR)+ F&ÿ'0/ÿ5&HIJKLKKKLKKKM5 F&ÿ'//ÿÿPÿ5&HKM5ÿO/G/ F&ÿG/ÿ'0/HIJKLKKKLKKKM5ÿO/G/ ÿ5&ÿgÿ0ÿ/ÿÿg/ÿÿp/ÿÿ')ÿpÿ&ÿÿ/ÿÿÿ/ÿv0&g)ÿÿ /Wÿ/ÿ/ÿÿ/0'PÿGÿ0ÿ//Xÿ/ÿÿ&)ÿÿ/ÿ/ÿ G/ bÿ&)ÿÿ'0/ÿgÿ&ÿ''/ÿ/ÿg/ÿgÿ%/wÿgÿ/)ÿogÿÿ'0/ÿgÿ/ÿ%/0ÿ V0&G)ÿÿÿ/Wÿ/ÿÿ&ÿ/0'PÿGÿ/ÿÿ&)ÿÿ/ÿ/ÿ G/ &ÿgÿÿ0ÿ/ÿÿg/ÿÿp/ÿÿ')ÿpÿ&ÿÿ/ÿÿÿ/ /ÿ,//wÿÿ/ÿ'ÿ/ÿ,ÿÿp%ÿ/%ÿÿÿ'0/ IY 7&G/ÿGÿ/ÿQGÿR)+ 5&ÿ7''/HILJKKLKKKM5ÿ6' bÿÿ'0/ÿgÿÿÿÿgÿÿg/ÿÿÿp/ÿÿÿÿÿpÿ0ÿgÿ)'/ÿÿ/)ÿgÿ 9/cÿ9HKM5ÿ6' 7&G/ÿGÿ/ÿQGÿR)+ /ÿv0ÿÿpÿ/'ÿÿ%0ÿgwÿÿÿ'ÿ/ÿ/ÿÿo'ÿ"ÿpÿogÿÿ'0/ÿ 0/,//Wÿÿ/ÿ'ÿ/ÿ,ÿÿP%ÿ/%ÿÿÿ'0/ HKM5ÿ6' O/ÿ0P'/ÿÿ/Wÿÿ0ÿ/'ÿPÿ RG)/ÿÿ567ÿ/1ÿÿ5ÿ/ÿÿÿ/ÿÿG&ÿGÿÿG/ÿGÿ0ÿPÿ/ÿ0/,/ OP&)ÿ//ÿÿGÿÿ5)ÿGÿÿ567ÿ/Wÿÿ50ÿ'/ÿÿÿ&&)ÿ/ 9&ÿÿÿ/Wÿ'/ÿ/WÿÿP/ÿP0ÿ/ÿÿ0ÿ/ÿ/)ÿ&ÿ0Pqÿÿ q0/ÿgÿÿm/ÿ5wÿgÿÿ/wÿ/ÿÿp/ÿq+ÿÿ0ÿgÿ/)ÿ)ÿ/ÿ///ÿ /Wÿÿÿ&/Wÿ/ÿG0ÿ/ÿÿ0ÿÿ')ÿPÿ'ÿP)ÿÿÿGÿ'&Wÿ/ÿ/) GÿGÿÿ5ÿ/ÿÿÿ0ÿ'//ÿÿ/&ÿ&ÿGÿP0/ÿ/ÿ/)ÿ5ÿ/ÿÿÿ/ÿ G&Wÿÿÿ/ÿGÿÿGÿWÿ/ÿ/ÿÿÿ/ÿ')ÿÿÿ/ÿÿP&GWÿGÿ/) ÿg0/ÿ'wÿ0/ÿ/ÿv0wÿ/ÿÿ/ÿÿ&p&ÿ&wÿÿ/g'/ÿg0/ÿÿgp !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& 01#

7 ÿ+,ÿ+ÿ-ÿÿÿÿ-./ÿ+ÿÿ,0ÿ,ÿ1.2ÿÿ+-,0ÿ&)ÿÿ,&)0ÿ-,ÿÿ, 4,',ÿ7',)ÿÿ+ÿ!340ÿÿÿ4,',ÿÿÿ+ÿ!340ÿÿ,)ÿ-&ÿÿ-&,ÿ-,ÿ,)ÿ+ +ÿ12ÿÿ5-ÿÿ+ÿ!""0ÿÿ5-ÿ6%,ÿÿ+ÿ!"30ÿÿ3-ÿ4,,-ÿÿ+ÿ!"!0ÿ 6ÿ4-ÿ,+ÿ.ÿÿÿÿ,0ÿ6,ÿÿ,,ÿÿ.ÿ-0ÿ,ÿÿ-&)ÿ-ÿÿ,ÿÿ.ÿ, ÿÿ,ÿÿ+& 7+),ÿ0ÿ+ÿÿ-ÿÿ&',ÿÿ-&,ÿÿ%',ÿ+ÿÿ+,0ÿÿ-ÿÿ,ÿ5-&+ÿ+' &),ÿ,ÿ-&ÿ ÿ-0ÿÿ12ÿÿ&ÿ+ÿÿ5ÿ,ÿÿÿ-ÿ',,ÿÿ,&ÿ&ÿ+ÿ.-,ÿÿ,)ÿ5ÿ, 9ÿ,-0ÿ)ÿ,ÿÿ,8ÿ,'ÿÿÿ&ÿÿÿÿÿ-7ÿÿÿ,8ÿ,-,ÿÿ.&+ÿ.)ÿÿ-,,ÿ-&)ÿ-7ÿ, 43ÿÿ-&ÿ 40ÿ+ÿ,ÿ+ÿÿ,ÿÿ,ÿ-&ÿ "2ÿÿ-&ÿ ,-9'ÿ+ÿ5, 3& \[]c^_dÿm_g[]]ÿeb[ÿi^\jÿdh]cgkn]ÿkÿfm\[_egnÿokghdÿpqrÿ_mjs[\t Z[\]^_]ÿab^ÿ\[]c^_dÿe^ÿeb[ÿf^g[feh^_ÿ^iÿh_i^\jkeh^_ÿf^_ekh_[dÿh_ÿebh]ÿi^\jÿk\[ÿ_^eÿ\[lmh\[dÿe^ uÿ3ÿ-,6,ÿÿ,ÿ+ÿ,)ÿ&'ÿ5,ÿ4212ÿ+ÿÿ9,&ÿ5-ÿ6ÿ4'',ÿÿ+ÿ!!0ÿ1v954v2ÿwx-.ÿyÿ9ÿ43z2!40ÿ4ÿ5ÿ"30ÿ1ÿ0,ÿ&ÿ,,ÿÿ-ÿÿÿ,-ÿ+ÿÿ+,ÿÿÿÿ-./ÿ+ÿÿ9'ÿ0ÿ5ÿ,,ÿ-,&)ÿ5-ÿ+,ÿ'&ÿ-,ÿÿ-,6,ÿÿÿ,ÿ, 5-ÿ+,ÿ'&ÿ,&)ÿÿÿ%,ÿ954ÿ'ÿ'ÿÿÿÿ-,ÿ9548ÿ,ÿ+ÿÿ,z+-ÿ-)!!02{ÿ'ÿ,ÿÿ.&)ÿ+ÿ5ÿÿ5-ÿ,+',ÿÿÿ-&0ÿ+ÿÿ-ÿÿÿÿ-./ÿ+ÿÿ9'ÿÿÿvÿ-vÿ+ÿ-ÿ+ÿ9540ÿ !3"00"24444#$1%&9'(41')*%'& #1#