TONG CONG TY KHi VIET NAM c6nc ry c0 psan KrNH DoANH rni Mrtx sac s5:0f /KMB-HDer cqng HoA xa nqr cnt Ncuia, vrpr NAM DOc lip - Tf do - Hanh phric Ha

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TONG CONG TY KHi VIET NAM c6nc ry c0 psan KrNH DoANH rni Mrtx sac s5:0f /KMB-HDer cqng HoA xa nqr cnt Ncuia, vrpr NAM DOc lip - Tf do - Hanh phric Ha"

Bản ghi

1 TONG CONG TY KHi VIET NAM c6nc ry c0 psan KrNH DoANH rni Mrtx sac s5:0f /KMB-HDer cqng HoA xa nqr cnt Ncuia, vrpr NAM DOc lip - Tf do - Hanh phric Ha NQi, ngay&l thdng 0t ndm 2020 BAo CAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY (Ndm 2019) Kinh gui: - Uy ban Chrtng kho6n Nhi nudc - Sd Giao dich Chnng kho6n Hn NQi TOn c6ng ty niom y5t: C6ng ty C6 phin Kinh doanh Khi mi6n Bic Dia chi trg sd chinh: TAng I l, tda nhd ViQn DAu khi, 167 Trung Kinh, Hd NQi Di6n thoai: (84 24) Fax: (84 24) V6n didu lq: VI{D Mtr chring kho6n: PVG I. Hogt ilqng cia Dgi hqi d6ng c6 d6ng: Th6ng tin vd c6c cuqc hgp vi Nghl quy6t/quyiit dlnh cia Dai hqi <l6ng cti tl6ng: STT sd xgtr; quy5uquy6t ainn Ngav NQi dung 1 OI/NQ.DHDCD-KMB 25/4/20t9 Dai hqi c6 it6ng thudng ni6n * CC.\NH. t'l\ IL HQi tt6ng quin tri: l. Th6ng tin va thdnh vi6n Hdi ddng qudn tri (HDQT): s T T Thinh vi6n HDQT Chr?c vg NgAy blt diu lh thtnh vi6n HDQT ^t. 1. so Duor hgp tham drp ry t0 Lf do kh6ng tham dr; I 6ng TrAn Trong Htu chu tich HDQT 25/ l4 100% 2 Ong Doin Trric Ldm Uy vi6n HDQT Gi6m d6c t t4 100% 3 Bi Hoing Thi Thu Hdng Uy vi6n HDQT Ph6 Gi6m d6c t4/5/20t5 t4 100% 4 6ng Trinh Vln Minh UyviOn HDQT 5 0ng Vucrng DEng Hodng Uy vi6n HDQT t7 20t t2 100% Xin j ki6n qua di6n thoai % I

2 2. 3. Hoat ilgng girim s6t crla HDQT d5i vdi Ban Gi6m d6c: C6c thinh vi6n HDQT thuong xuy6n trao diii vdi Ban Gi6m ct6c C6ng ty trong c6ng t6c didu hdnh hoat ilqng san xu6t kinh doanh. Hdng th6ng tham du hgp giao-ban c6ng viqc vdi todn thd crin b0 ch0 ch6t cria C6ng ty. Hoat dqng cta cric ti6u ban thuqc HQi ddng qudn tri: Ti6u ban thu kj vd truyan th6ng: Thuc hi6n day dri cric quy ilinh cria Uy ban Chtng kho6n Nhi nudc vd Sd Giao dich Chting kho6n H6i vd c6ng b6 th6ng tin vd quan hq vdi c6 dong, 4. C6c nghi quy6vquy6t <tlnh cr)a HQi ddng quan tri: (Nam 2019) TT s5 Ngtriquy6uqult qnn Ngi,y NQi dung I OINQ.HDQT-KMB t4l0v20t9 Th6ng qua phuong 6n chi ti6t phrit hdnh c6 phan ri6ng td cho T6ng C6ng ty Khi Vi t Nam - CTCP 2. 0l/QD-HDQT-KMB 22101t20t9 Giao k6 hoach nlm 2019 cho C6ng ty. 3. O2/QD.HDQT.KMB Thuong Ban didu hdnh ndm O3/QD-HDQT.KMB 0U PhC duyqt vi ban hdnh quy ch6 ndng bfc luong, thudng hdng n5m vd nang bic luong thudng trudc thoi han d6i voi NLD I //) ;i \,,"\ \.Ẹ \ 5. O4/QD-HDQT-KMB 07t03/2019 Ph6 duyqt vd ban hdnh quy ch6 trd luong, tra thudng cira C6ng ty. 3t Ir.( 6. O5/QD.HDQT.KMB 26t03/20t9 Su dgng v6n thu cluo.c tri ph6t hanh c6 phan ri6ng ld cho t6ng C6ng ty Khi ViQt Nam - CTCP 7. O2/NQ.HDQT-KMB 0v04/20t9 Th6ng qua dd nghi b6 nhi m lai K6 to6n truong 8. O3/NQ.HDQT.KMB t9 Th6ng qua de nghi b6 nhipm lai Ph6 gi6m diic NG T',i'tHAl ']C inll IEN Br JiA Y -' 9. O6/QD.HDQT.KMB Ndng b4c luong, thudng hdng n5m vir nang bic luong thudng trudc thdi han d6i vdi NLD c[a C6ng ty 10. O7lQD-HDQT-KMB 25t04/2019 Vay tin dgng bii sung viin luu tlqng tai ngan hing BIDV ll O8/QD-HDQT-KMB 02t05/2019 Th6ng qua phuong 6n x6c tlinh qu! tian luong thuc hiqn ndm 2018 cho KMB 12. O4NQ.HDQT.KMB Ngiy illng kf cu6i cirng dd tra c6 tric nlm O9lQD.HDQT.KMB 2U05/2019 Luu ky, ni m y6t bri sung sti luqng cii phi6u tang them trong ttot chdo biin c6 phin ri6ng ld cho Tiing C6ng ty Khi viet Nam - CTCP 14. O5NQ-HDQT.KMB 30105t2019 K6t qu6 chdo b6n c6 phan ri6ng ld vi tlng v6n Didu lq Cdng ty

3 TT s6 Nghlquy6uquy6t ainh Ngiry NQi dung 15. O6NQ-HDQT-KMB 26106/20t9 Vay tin dgng b6 sung v5n tuu tlqng tai ngin hdng BIDV 16. OTAIQ-HDQT.KMB 20/ Chuy6n quydn sd hfiu c6 phi6u 17. II/QD.HDQT.KMB 26t09t20t9 Chi thuong cho Ngudi qudn lj C6ng ty nd,m 2017 t8. I2lQD-HDQT-KMB 26/09t20t9 Tgm chi thudng cho Ngudi qudn lj C6ng ty nim OsAQ-HDQT.KMB 2Ut0t20l9 Thdnh lap tram nap LPG Th6i Nguy6n 20. I3lQD.HDQT.KMB Phd duyqt vi ban h?rnh Quy chi5 tra luong, trd thuong cia C6ng ty c6 phan kinh doanh Khi midn Bic 2t. l4iqd-hdqt-kmb 04n1,t20t9 Chuy6n giao qudn lj tr4m son sua ki6m dlnh binh gas 22. I5/QD-HDQT-KMB 07/tU20t9 Ban hdnh " Quy chii dan chrl o co sd t4i noi ldm viqc crla C6ng ty c6 phan kinh doanh Khi mi6n Bic" 23. O9NQ-HDQT-KMB 'fin1120t9 24. I6/QD-HDQT-KMB l2l1u20t9 Gia han b6 nhiqm c6n b0 25. I7lQD-HDQT.KMB tzlll/20t9 Gia han b6 nhi m c6n bd Gia h4n b6 nhicm c6n bq qudn lf cta Cdng ty c6 phin kinh doanh Khi mi6n Bic 26. I8/QD.HDQT-KMB t3/ 120t9 Giao qu! tidn luong k6 hoach n[m 2019 cho KMB 27. IO/NQ.HDQT-KMB t3^2/2019 B6 nhiqm Ptr6 Gi6m <l6c C6ng ty c6 phan kinh doanh Khi mion Bdc 28. IIAIQ.HDQT-KMB t3n2/2019 T6 chric Dai hqi d6ng c6 dong b6t thudng ntrm i r)./ C0 ci..riq..mr.10 ( \.o.,\i KHi/ c/t try 29. I2NQ.HDQT.KMB t9 Thnnh lap Chi nh6nh Midn Nam thu6c C6ng ty c6 phan kinh doanh Khi midn Bic 30. I9IQD-HDQT-KMB t6lt2t20t9 86 nhiqm c6n b0 31. I3NQ-HDQT.KMB t7 / O/QD.HDQT-KMB I4NQ.HDQT.KMB 24/12t20t9 Diiiu chinh phuong 6n sri dpng vtin thu duqc tri ph6t hinh ri6ng t0 c6 phitiu cho T6ng cdng ty Khi ViQt Nam _ CTCP (PVGAS) Ph duyet vir ban.h?rnh Quy chi! trir luong, tra thuong cria Cdng ty c6 phdn kinh doanh Khi mi6n Bdc Didu chinh k6 hoach nlm 2019 cria C6ng ty c6 phan kinh doanh Khi mian Bic

4 STT III. Ban Ki6m so6t (NAm 2019) l. Th6ng tin vd thdnh vi n Ban Kilim so6t: Thlnh vi6n ban Ki6m sorit Chfrc vg Ngny bit <liu ^t, 7. JO DUOI hgp tham dg ry le Lf do kh6ng tham dg I TrAn Thi Kim Phugng Truong Ban 2515t o/o 1 Trdn thi ViCt Anh Thinh vi6n 16109/ t00% 3 Chu Minh Hi Thdnh vi n t4l5l20t5 03 t00% 2. Ho4t clqng gi6m s6t cta BKS d6i v6i HEQT, Ban gi6m d5c di6u hdnh vi cli d6ng: Gi6m s6t viqc chap hanh cdc quy <linh cta ph6p luflt, DiAu tq cria C6ng ty, tinh hinh thuc hiqn cric nghi quy6t cia DHDCD, HDQT C6ng ty. Thuc hiqn nhiqm vg kiilm tra, gi6m srit c6c ho4t dqng didu hinh, qudn lj kinh doanh cria c6c Chi nh6nh trgc thu$c. Gi6m s6t viqc ch6p hdnh c6c quy ch6, quy trinh qu6n li nqi bq cria C6ng ty. Ki6m tra, gi6m sdt tinh hinh thgc hign kri hoach, tinh hinh tri6n khai c6ng t6c sdn xu6t kinh 1"f doanh. Ki6m tra girim sdt viqc quen tj, su dgng v5n; c6ng t6c quan li c6ng ng; c6ng t6c d6u thdu, mua sim crla c6ng ty. ThAm dinh b6o c6o tdi chinh quj, n6m cua c6ng ty. 3. Su ph6i hqp hgat tlong gita BKS d6i vdi hsat dqng cta HDQT, Ban Gi6m cl5c diiju hinh vd c6c c6n bq quan lj kh6c: Gita Ban Ki6m so6t vn HDQT, Ban Gi6m d6c C6ng ty lu6n c6 sg ph6i hqp ch[t ch6. Ban Ki6m so6t ttd nhqn clugc sg hop t6c, tao didu kicn tt HDQT, Ban Cirim d6c trong viqc thgc hiqn nhicm vu cia minh, nhu viec cung c6p th6ng tin, tdi liqu, cri c6n bq ldm vi6c vdi Ban Ki,3m so6t khi c6 you cau. Tham gia day <ti c6c cuqc hqp cta HDQT ( khi <luqc mdi tham du) IV. DAo tgo vd quin tri C6ng ty: c6c thirnh vi6n HQi d6ng quan tri, Ban Kidm so6t vi Thu ki c6ng ty tham dy cliy dt c6c kh6a dio rao vd quan trl C6ng ty do Ss Giao dich chtng Kho6n Hi NQi vir Uy Ban chfng kho6n Nhi nudc t6 chfc. V. Danh s6ch vd nguoi c6 li6n quan c6a COng ty niam y6t theo quy tlinh tgi khoan 34 Didu 6 Lu$t Chri'ng kho6n ( Nam 2019) Trong th6ng : - Ong NguyEn Hii Long tluqc b6 nhiqm ld Ph6 Gi6m d6c C6ng tv. I Danh s6ch ve co i6n quan cia n TT Tln t6 chritjcl nhtn Chfc vu tfi CAng ry f#u cd, I T6ng cong ty Khi ViCt Nam - CTCP Thli diam bitdiu It ngudi c6 li6tr qurtr 2. Trdn Trgng Htru Chn tich HDQT 25t5DN1 Th&i itiam kh6trg cdd ll nsudi c6 lico qu!tr LY do \jg r PH JC ii EN

5 TT T r t6 chd,r/cl nhin Chi,c vv tei CAng t! hdu c6) Th&i ililm bit dlu li oguli c6liar qurtr Thdi di6m kh0ng cdn li ngdi c6 li6n qurr L' do 3. Tr6n Tinh 25/5/ dc 4. Kim Thi D6ng 25/5DN1 l0/20 r8 Me dd da mat 5. HoAng Thu Hi 2515n$1 Vg 6. Trin Gia Bing 25/5t2007 Anh trai 7. Trin Hoei Nam 25t5/2001 Em trai E. Trin BIch Vdn 25/5r2W7 Em g6i 9. Trin Trgng D4t 25/sD007 Con trai 10. Dodn Truc L6m Thdnh vi n HDQT - Gi6m tl6c 12J9D007 ll DoAn Truc Qulnh tzer2nt Bii dc t2. NguyEn Thi Dinh tzg/2w7 Me d6 13. Biri thi Quynh Hoa 1219t2007 Vq t4. Dodn Qulnh l^am t2r9dn1 Chi g6i 15. Hoang'Ih Thu Hing Thdnh vi n HDQT Ph6 cidm dii t4/5d015 t6. Hodng Dtic Xd A/5n0t5 86 de t7. Td Quinh Huong v/5r20t5 M9 dd 16. Giang Qu6c Kh6nh t4l5d0t5 chdng 19. Giang ThAnh LQc t4t5t20t5 Con trai 20. HoAng Thi T6 Linh At5n0t5 Em g6i 21. Ta Quiic Anh Ph6 Gidrn tl6c 045/ Neuyen Thi Bilch H?nh 0u5120t4 Vq 23. T4 Thqch Anh t4 Con trai 24. Te thi QuYnh Nga 0a5D0t4 Con g6i 25. Tq Quang Huy 0a5D0l4 Anh trai 26. T? Phuong Theo 0a5D0t4 Em grii 11 TY nn rll I BAi 27. Tg V0 Kim Li0n 0a5D0t4 Em g{ai 28. Tr6n Th Kim Phwng Truong Ban Ki m so6t 25/5/2W7 29. Trin VIn Tri 25t5t2W7 Bii dd 30. Nguy6n thi Kinh 25t5nW1 Me tl6 31. L Quang DEng 2515/2W Chdng 32. Trdn Thi Kim Li n 25/5t2007 Chi grii 33. Tran Thi vi0t Anh Thdnh vi n Ban Ki6m so6t t6dd0t0 34. Trin Thanh Todn l6d20r0 86 de 35. D5 Thi Thriy Nga t69t20t0 Me di 36. Le Anh Tu6n t6t9d0t0 Ch6ng 3'1. Trin Khrinh Tirng t69t20t0 Em trai 38. I, Thny Linh Con g6i 6

6 TT Tan t6 chfr/ci rbttr Ch'ri'c vu tf i C6og q f#r.d, ThM diam bit dlu li rguti c6 liar quatr 39. Chu Minh Hd Thdnh vi n Ban Kiiln sodt t4l4n0t5 Thdi diam kh6ng cdo li trgudi c6li o qurn L' do 40. Chu Thtn t 4l4D0t5 86 d6 41. Nguy6n Thi Mio t4/4n0t5 M9 dd 42. Chu Minh Son t4/4/2015 Anh 43. Chu Minh Hirng t4/ Anh 44. Chu Minh Hii 4t4t20t5 Em g6i 45. Chu Minh HudnB fit4n015 Em g6i 46. Phem VIn Thien t4t4/2015 Ch6ng 47. Phem Thi DiQu Thriy K6 to6n Euong 25/5t2N7 48. Phqm Vin Quynh 25/5DW7 86 dd 49. Pham thi Dien 25/5D00'1 Me rli 50. Trinh VIn Minh Thdnh vi n HDQT 20t Trinh Thi Huydn 20t4n0t7 Em g6i 52. Trinh Dinh Thio 2014n0t7 Em trai 53. D4ng Thu Htrng 20t4t2017 Vg 54. Vuong D[ng Hodng Thdnh vi n HDQT 20/4t20t7 55. Vuong Xuan Hda 20t4D0t'l 86 de 56. Nguy6n Thi Din 20l4n0n Me tld 57. Nguy6n Thu Huong 20/4t2017 Chi g6i \ \ :HI,t / 58. NguyEn M4nh Hdo 20/4D0t1 chi g6i 59. Nguy6n M4nh HUng 20/4t2017 Anh trai 60. Luong thl Thu Hd 20/4D017 Vg 61. NguyEn Hii Long Ph6 Gi6m d6c t6^2t20t9 62. NguyEn Chi Phdng t6a2n0t9 86 de 63. Hodng Thi Minh t6/t2n0t9 Me de 64. Vi Thi Minh Hue t6/t2,2019 Vg 65. NguyEn Thi Tuy6t Mai t6n2n0t9 Chi gei 66. Nguy6n vi6t Vm t6/ta20t9 Anh trai 67. NguyEn Thi Anh Tuyiit t6lt2l20t9 Em gei 6E. NguyEn Thi Tuyiin l6^2j20t9 Em g6i 2. Giao dlch gita C6ng ty vdi ngudi c6 li6n quan cia Cdng ty; ho{c gita COng ty vdi co d6ng l6n, ngudi nqi b0, ngudi c6 lion quan cia nguoi nqi b6: 3. Giao dich gi&a ngusi n6i bq c6ng ty ni6m.y6t, nguoi c6 li6n quan c[ra ngudi n6i bd voi c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nicm yet ndm quycn ki6m sorlt: 4. Giao dlch gita C6ng ty vdi cec d6i tugng kh6c:

7 a. Giao dich giiia C6ng ty vdi C6ng ty md thdnh vi6n HDQT, thinh vi6n Ban Ki6m so6t, Girim d6c diau hdnh dl vd clang ld thinh vi6n sring lflp holc thdnh vi0n HDQT, Gi6m d6c didu hdnh trong thdi gian ba (03) nim tro lai ddy (tintrtai thdi di6m b6o c6o): b. Giao dlch gita c6ng ty voi c6ng ty mir ngudi c6 li6n quan cta thdnh vi n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d5c didu hdnh li thdnh vi n HDQT, Gi6m d6c itidu hdnh: c. C6c giao dich khric cria C6ng ty (n6u c6) c6 thii mang lai lqi ich vdt ch6t hodc phi vdt ch6t d6i v6i rhdnh vien HDQT, thinh vi6n Ban Kii5m so6t, Gi6m d6c diau hanh: VLGiao dich c6 phi5u cta nguoi nqi bq vn nguni c6 li6n quan cta nguoi nqi bq (NAm 2019) VII. C6c vdn dd lru y kh6c: Noi nhqn: - Nhu tren; - Lw VT, [DQT.AT03. TM. HQI DONG QUAN TRI CHU TICH rz"pi<\ "Zconrc rv\c.\ ;l co ehnn l* \ (1\il D0A D

8 TONG CONG TY KHi VIETNAM coxc rv cd pn.a.x KINH DoANH xni Mrtx sac 36:Pj /KMB-HDQr cong HoA xa uer cuu ncnie vret NAM o&_lap:_ts_ge:_he4-p!cs Hd NQi, ngdy {l thdng 0t ndm 2020 Kinh gti. naxn sacn c0 DONG NHA Nr/oc, c6 o6uc r,dn (ndm 2019) - So Giao dlch Chrmg kho6n Hi NQi TT TOn c6 nhdn/ T6 chric T6ng C6ng ty Khi ViQt Nam - CTCP PhAn loai c6 <l6ns C6 d6ng C6 d6ng Nhe ton nudc x S.5 CMNN/ DKKD So KHDT Tp.HCM Ngdy cdp lL 56 luqng c6 phan nim giir ri l.e CP ntrm gir (%) t ,31% Ghi chti CoNG TY CO PHAN ir \ lirnh D0ANH Klli q\ NrElv ari NG QUAN TRI TICH

9 TONc conc ry KHi vret NAM coxc rv co psan KrNH DoANH xhi rvrrtn sac s6: Q! / KMB-HDQr cqng HoA xa uer cn0 xcnin vret NAM ols-!4p:-ts-qe:-hsr!-p!sl HA NQi, nsdy&l thdng 0l ndm 2020 BANG cung CAP THONG TIN Vt QUAN TRI C6NG TY (ndn 2019) Kinh gni: - So Giao dich Chtng kho6n Hd NQi TT Ciu h6i PhAn tri ldi I Mi chrime kho6n: PVG 2. Ti l0 so htu ctia c6 d6ne NhAr nu6c 0% 3. Co c6u t6 chirc qudn lf (l): Theo diilm a khoin I Didu 134 Luflt Doanh nghifp (2): Theo di6m b khodn I Di6u 134 Lu{t Doanh nehi0p C6ns ty c6 Ban kii5m so6t noi b0 kh6ns? Kh6ng 56 lugng ngudi cl4i dien theo ph6p luft cria Cdng 0l ty 6. NeAy ban hdnh Di6u l0 C6ne ty bdn mdi nhat t9 7. Di6u l0 da sria d6i theo Luit doanh nghiqp C6 8. Th6ng tin chung Neiv t6 chric Dai hoi d6ne c6 d6ns thudns nien Nsdy D[ng tdi tii liqu Dai hoi cl6ng c6 cl6ng Ngdy c6ng b6 Nghi quy6t vd Bi n bdn Dai hoi 2614t2019 d6ne c6 d6ne ll Cpng ty c6 bi khiriu ki n v6 viec t6 chric Dai hqi Khdng <l6ne c6 ddne? lan bi SGDCK nhic nhd, luu f li6n quan d n 0 vi6c t6 chftc vir cdng bi5 th6ng tin va Oai trqi Adne c6 d6ne. 0 t3. 56 lan bi Uy ban Chfng kho6n Nhd nu6c nhdc nhd, luu j li6n quan d6n viqc t6 chuc vi c6ng b5 rhdnq tin vd oai hoi ddne c6 done. t4. 56 luone thdnh vi6n H6i cl6ns quin tri hion nay lugng thdnh vi0n HQi d6ng quan tri <lqc lap Tj lq thnnh vi6n HQi d6ng qudn tri dqc l0p/t6ng s6 thdnh vi6n HOi d6ng qudn tri t'l. HQi itdng quin tri Chri tlch Hoi d6ng qudn tri kiem nhiqm Gi6m doc 0o/o Kh6ng luqns cuoc hqp HOi ddng qudn tri trong n6m? l4 t9. C6ng ty c6 thinh l{p c6c ti6u ban trgc thuqc H$i C6 tliing qudn tri kh6ng? 20. I en cac I leu ban / Ti6u Ban E E

10 TT CAu h6i Phdn tr6 ltri Thu kf vd Truy6n th6ns 21. C6ng ty c6 thinh vion HQi d6ng qudn tri dqc lap tr6ch v6n dd luons thudns. nhdn su kh6n Kh6ng )') so6t vi6n hi n nay? 03 L)- so6t vi6n ti k6 to6n vi n? lugng ki6m so6t vien lir ngudi li n quan cia 0 thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, girlm d6c vi ngudi?< 0 luqng ki6m soet vien nim git chric vp quin 26. Sd lugng ki6m so6t vi n ld ngudi trong b0 phan 0 k torin tdi chinh hay nhan vi n cdng ty ki6m Ban ki6m so6t to6n thgc hign ki6m to6n cho C6ng ty trong vdng 3 ndm trudc d6? 27. c6c cu6c hop cia Ban Ki6m so6t? Website C6ng ty cung cap day dt th6ng tin cho C6 c6 d6ns theo ouv itinh? 29. C6ng ty trd c6 tr?c trong vdng 6 thring k6 tir ngdy C6 kdt thric hop Dai h6i d6ng c6 d6ns thudng ni n? 30. C6ng ty c6 bi So Ciao dich chung kho6n.hd NQi Kh6ng ho{c hoac Uy uy ban Chting L hung kho6n Knoan Nhi Nna nudc nuoc nhlc nnac nhd, nl luu V v6 siao dich vdi c6c b n li6n quan kh6n \o\\ iy \.\,H xhi /* l tls/. <y Noi nh$n: - Nhu tr6n; - Luu VT, HDQT.ATO3.