LoveRevolution_InnerTeluguF225.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LoveRevolution_InnerTeluguF225.pmd"

Bản ghi

1

2

3 *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü Nanakramguda, Hyderabad

4 Unless otherwise indicated, Scriptures are taken from the Amplified Bible. Copyright 1954, 1962, 1965, 1987 by the Lockman Foundation. Used by permission. Scriptures noted KJV are taken from the King James Version of the Bible. Scriptures noted The Message are taken from The Message. Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, Used by permission of NavPress Publishing Group. Scriptures noted NIV are taken from the HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION. Copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible Society. Used by permission of Zondervan Publishing House. All rights reserved. Scriptures noted NKJV are taken from the NEW KING JAMES VERSION. Copyright 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc., Publishers. Copyright 2009 by Joyce Meyer Ministries - Asia All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Joyce Meyer Ministries - Asia. Joyce Meyer Ministries - Asia Nanakramguda, Hyderabad Phone: Website: The LOVE REVOLUTION - Telugu First Print - September 2009 Printed in India at: Caxton Offset Pvt. Ltd. Hyderabad

5 q+ Ü«ã zhõ Ñ ik«ü«o vii 1. Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 1 2. ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç ~ `«Å ÖËx Ñ= Ñ= JÑ ~å^èœ=úå *Ïa`å LOK«H #^Œ 181

6 vi q+ Ü«ã zhõ 14. Ñ= Ñ ^Œi õω Ñ Ü QÍ`«Hõ = ~åæå = # õω Lr ==Ú HÍ=Öˇ<å, ÖËHõ qñ ==Ú HÍ=Öˇ<å? 213 Ñ= qñ =O ~ áêeéèïqæã ÎÖˇ # Jukä ~ K«~Ú`«Å _ i < *Ȟ± 12 = iì< ã `ü 105 áêã ì~ü áêöò ê < ÖÏ< 123 *Ï< ã. = H±û" Öò 142 áêã ì~ü \Ïg ÉÏÔ~fl\ò 204

7 Ñ ik«ü«o qñ ==Ú: = #=ÙÅ = \Ï _Õ U ÉèÏ+ Ö < # qñ =O J<Õ Ñ ^ŒO xshõ Δ}# ˆ~ÔHuÎOKÕkQÍ, Ñ= # Ñ ÙiH ÖËÊkQÍ, #= Hõ`åfixfl L ^ÕHõÑïKÕkQÍ Ok. qñ =O J<Õ Ñ ^Œ=Ú =O\ "Õˆ~ Ñ ^Œ=Ú = #= ÉèÏ+ Ö ÖË^Œx K áêêe. = #= K«i `«Ö qñ =O HÍ"åÅ#fl PÖ K«# J<ÕHõ= Ok qñ =HÍ~ Å# `«Ü«~ KÕã Ok. Ñ ih ÑÖ^ŒÅ#, ^è ~ º êç Ï êå`à xoñ Ok. `«= JO^Œ Ö ÖËx Q Ñ Ê"å\ x õä_ êkèok«\ïxh qñ =HÍ~ Å êç ÏãḦÍ~åºÅ KÕâß~. ^ i` # fl Z~ QÆx ã Î, Ñ Ù~ + μå õω XHõ QÆ= ºO U~ Ê~ z ^ x H ~ õω áê}ïå <å " # qñ "åå "åi ì Ñï Éè íq OKå~Ú. qñ =HÍ~ Å Q Ñ Ê <åü«õωå# `«Ü«~ KÕâß~. "åi J# K«~ Å Q Ñ Ê "å~ QÍ `«Ü«~ HÍ=\ÏxH =#~ Å HõeÊOKå~. x*ïxh "å~ Ñ ÑÖKå<Õfl = iû"õâß~. qñ =O JO>Ë = =ÚÅ QÍ [iˆq ãöqæ`«å# PHõ ê `«ÎQÍ, L^Œ$`«OQÍ ÑïÑ Ó~ OQÍ = ê= #ºOQÍ D qñ "åå XHõ =ºH Î`À#, ÖËHõ z#fl Ñ [Å QÆ OÑ Ù`À<À áê~ OÉèí= =Ù`å~Ú. QÆ`«OÖ `å=ú rqoz# q^è <åxfl J^Õ suqí H # êyok«\ õω "åih W+ ìo ÖË^Œ. Z^À XHõ = ~ Ê [~ QÍe Jx "å~ ìñ _»`å~. "åi Jaè áêü«å ã ~ Ñ _Õ =~ õω, "å\ x ÃÑOá =ÚO^Œ õω êyáè`å~. z=iö u~ QÆ q^è #OÖ < <å ã ˆ~ â q Oz P Ñïã ux = ~ êî~. QÆ`«OÖ Ñ ÑÖK«OÖ qñ "åå KÕã õω#flo^œ =Å <Õ áœ~ Å Ñ Ü [<åå# ^ ƒf ã Ñ Éè í `åfiå õäå ^ÀÜ«_ ~Ú. J" ihíö K ň~y# qñ =O, ÃÑ Oz qñ =O, É Öˇ qh± qñ ==Ú Jx Ñ Å = _ç# ~ ëêº qñ =O qñ "ååö K Ñ ÊHÀ^Œy#q. HÍÅ=Ú K e #, x + ÊÜ [#" ÿ# Ñ ^Œ `«Å# = ~ Û\ÏxH, áê`«pö K«<å q^è #O Ü ÚHõ ê #=ÚÖ H `«Î Jaè áêü«å# < ÅH ÅÊ\ÏxH q*ï # âß ã Î qñ ==Ú ÖËHõ áêi âßq Hõ qñ ==Ú L^ŒƒùqOzOk. ^ä = ãπ *ˇÑ ~üã < D q^èœoqí J<åfl~. '' Ñü `«~åxh XHõ # `«# qñ =O J=ã ~ O D Ñ ÑÖKåxH QÆ`«OÖ HõO>Ë Q Ñ Ê qñ =O WÑ C_» HÍ=Åã

8 viii ÑïK«Ü«O =zû#^œx <Õ# #=Ú `«<åfl#. = # HõO>Ë =ÚO^Œ L#fl `«~ååö Ñ ÑÖK«K«i `«Ö JÑ Ê_»Ñ C_» á _»ã Ñ # qñ "åå WÑ C_» = # õω J=ã ~ O ÖË^Œ. ~å[h Ü«, Pi Hõ, ÖËHõ êoĥuhõ~ OQÍÅÖ [iˆq qñ "åå`à = # õω Ñẍ ÖË^Œ. = # õω Ñ= qñ ==Ú <Õ_» Q Ñ Ê J=ã ~ OQÍ LOk. êfi~ Ñ ~ " ÿ#, ã fiü«o ĤO k`«" ÿ# = # rq`ååö x r=# q^è <åxfl = #=Ú Ñ _» ^ÀÜ«e. = #Ö Ñü"å_» W+ ìñ Ó~ fihõoqí = ~ Ê HÀ~ õωo>ë<õ QÍx = ~ Ê J<Õk Ö Hõ=ÚÖ ~å<õ~å^œ. D Ö HõO = ~ååx = #=Ú `åñ `«Ü«Ñ _»`å=ú. HÍx = # =ºH ÎQÆ`«rq`åÅÖ # r=# q^è #=ÚÖ #, = #O J# k#=ú KÕ ã ZOÑ HõÅ =Å <Õ <Õ\ Ñ ÑÖK«OÖ ^ Ñ ÙiOz# D Ñïã u U~ Ê_çO^Œx = #=Ú XHõ êô~ <å XÑ CHÀ=Ú. D Éèí QÆÇ ÏOÃÑ L#fl Ñü= x+ Ñ= # á O^ e, ÑÖKåe, J#fl ãöqæu ` Å ã H x LO>Ë = # Ñ ÑÖK«=Ú Ü ÚHõ ~ Ñ Ù, ˆ~YÅ = iáè~ú LO_Õq. ã = [=ÚÖ Z^À H O`«`«Ñ C LO^Œx = #O^ŒiH ` Å ã. P `«Ñ C Z õ _» Jx Uq \ Jx, x~å õω J=ã ~ = x õä_ = #=Ú Z~ QÆ ^Œ =Ú. J~Ú`Õ ^ x q+ Ü«" ÿ Uq KÕÜ«e, = ~ Ê fã H x õω áê~ OaèOKåe Jx Z=iH x ` eü«õωo_ L#flk. = # êfinè#oö ÖËx Ñ ÑÖKåxfl K«z#Ñ C_» ^ x q+ Ü«" ÿ < Ñ =ÚÅ ZOK«K«''Z=~À XHõ~ D Ñïã u = ~åûe Jx J# HÀ=_»"Õ = # Ñü ã ÊO^Œ#. ^Õ=Ù_» QÍx, Ñ Éèí `«fi=ú QÍx, ÖËHõ JkèHÍ~ =ÚÖ =Ù#fl = i Z=~À Ö HÍxfl = ~ Û_ xh U^À XHõ\ KÕÜ«=Åã Ü«Ú#flk Jx = #=Ú J# õωo\ï=ú. W`«~ Å`À J^Õ K `å=ú. J~Ú`Õ Jã Öˇ # x[=ú U= #QÍ = #Ö Ñü"å_» Ö HÍxfl = ~ Û_ xh Z^À XHõ\ KÕÜ«e. = # õω Wk=~ õω#fl ^Œ$HõÊ^äŒO`À HÍHõ Ñ ÓiÎQÍ "ÕÔ~ # ^Œ$HõÊ^äŒO`À = # r=# q^è <åxfl H # õω = #=Ú <Õ~ ÛHÀ"åe. Ö Hõ=ÚÖ =Ù#fl D Q Ñ Ê z õω ã = ã ºÖ = #=Ú õä_» ÉèÏQÆã Å= x, = #=Ú JOwHõiOz = ~ Ê K O^Œ\ÏxH = #O W+ ìñ _ e. = #O QÆÇ ÏOK«ÖËx ^ x q+ Ü«" ÿ U x~å ~ } KÕÜ«ÖË=Ú. Hõ# Hõ ã = ã º Ü ÚHõ = ÅO ZHõ _À, ^ xx Hõ# Q = # " Ú^Œ\ J=ã ~ O. Ñ [ÅÖ J<Õ õωå ZO^Œ õω ãö`à+öqí LO_»ÖËHõáÈ`«<åfl~? OÉÏÅÖ = # ì ÑḦõ Å "åi = ^蜺ö, [<åoqíåö, ~ÚO`«Q Ñ Ê ^Ò~ #ºO ZO^Œ õω KÕã Ok? = #+ μºå ZO^Œ õω HÀÑ + μªå QÍ <åfl~? W=xfl ÃÑiy áè=\ïxh áêñ "Õ

9 ÑïK«Ü«O ix HÍ~ }= x h=ù `«ÅOK«K«O_»=K«Û. ''= #+ μºåo^œ~ áêáê`«å, JO^Œ =Å <Õ ã = 㠺ŠL`«Ê#fl= =Ù`«<åfl~Ú. Jx h=ù J#=K«Û. h=ù J# õω#fl ^ xh <Õ# ã `«áêü«oqí ã = uã Î<åfl#. HÍx D ã = ã º# Ñï+ iok«\ïxh J# k#=ú = # HõO_» õω Hõ# _Õ ^Œ$HÀ }=Ú # O_ç H Ü«jÅHõOQÍ h=ù `«ÅOKåÅx HÀ~ `«<åfl#. D ã = ã ºÅxfl\ H = iü«ú W`«~ ã = 㠺Šõω õä_ HÍ~ }=Ú êfi~ Ñ ~ `«fi=ú Jx <Õ# QÆ\ ìqí #=Ú `«<åfl#. êfi~ Ñ ~ `«fi=ú J<Õk áêñöö XHõ ÉèÏQÆ"Õ. ''<å õω HÍ=Åã #k <Õ# HÀ~ <åfl#. ^ xx KÕlH OK«H õω Uk J=ã ~ " ^ xx <Õ# `«Ñ ÊHõ KÕ êî#, Jx XHõ_» JO\Ï_». XHõ =ºH Î, ^Õ=ÙxH x, ^Õ=Ùx = ~åæå õω# q~ ^Œ =ÚQÍ #_çz#ñ C_Õ áêñö Ñ ìh ã ÎOk. D q^èœoqí =Ù#flÑ C_» = #=Ú '" # HõO[ "Õã # rq`«=ú# rq êî=ú. J#QÍ = #=Ú Jã Å rqok«=åã # q^è #=Ú# õω =ºuˆ~Hõ=ÚQÍ Jx J~ =Ú. = #HÀã "Õ = #O rq êî=ú. HÍx J\ ì rq`«=úö õä_ `«$Ñ ÎÖËHõ =ÚO^Œ õω " # õω TQÆ `«LO\Ï=Ú. HÍx x*ïxh = #O W`«~ ÅHÀãÖ rqokåe. JÑ C_» Uk = #=Ú ~ÚzÛ"Õ êî" Jk =$k KÕÜ«_ç = ~ ÖÏ = # Ü Ú^ŒÌ õω J<Õ J^Œ ƒù`«" ÿ# ~ Ç Ï êºxfl = #O <Õ~ Û õωo\ï=ú. Ñ~ QÍOz# " ^Œ º_ # Å HÍ D ã OQÆux QÆ ioz "åã # <åôho`à Ñ Ü«" ÿ#q. ''WÜ«Úº_ç. JÑ C_» g H Ü«º _» # J}z, õωkeoz, kqæ*ï~ xo_» H Å`«# = # + μºå g X_çÖ H Å `«~. g r==ú# ~ÚzÛ"ÕÜ«Ú_ç, P r==ú = ~ Å h Ü Ú^ŒÌ õω h=ù K«_»QÆÅ=Ù. " # Hõ õω = `«"Õ HÍHõ JkèHõ =$kìqæeæ, Pj~åfi^ŒO`À h Ü Ú^ŒÌ õω =K«Û#. ~ÚK«Û>Ë ãïü ÿ # = ~ æ=ú QÍx, Ñ ÙK«ÛH HÍ^Œ. (^ `«$`«fio, ^ `«$`«fio<õ Ñ Ù\ ìok«# ) (Å HÍ 6:38). J<ÕHõ = #= ã = *ÏÅÖ, JOk#^ŒÖÏ O`«=Ú KÕã `«# Pã ÎQÍ Ñ ~ QÆ}ÕK«HÀ=_»O, ^ xãñ PkèÑ `«ºO K = # + μºå "åi Ñ Ñ ^Œ" ÿ# QÆ iqí KÕã õωo\ï~. Ñü"å_» <Õ<Õ < O ~ =< J# õωo\ï~. ^ x J~ O ÜÕ = #QÍ J`«_Õ " Ú^Œ\ "å_» QÍ =ÙO_ ÅO>Ë, q QÆ`å "å~ O^Œ ~ x~åâ Ñ _ Å<Õ J`«x L^ÕÌâ O Hõ^! Ñ ~ QÆ ÑÖ^ =ÚÖ Z=_À XHõ_» Ñ Ñ ^èœ= " ÿ# =ºH ÎQÍ xå êî_». XHõ HõOÃÑhÖ XHõ _Õ Ñ ^è # _» QÍ LO_»QÆÅ_». ~ OQÆã ÅO g ^Œ QÍx, ã x= ` ~ ÃÑ QÍx XĤ XHõ _» Ñ~ QÍOz# _» QÍ LO_»QÆÅ_». ÖËHõ #\Ï<å Kå`«~ ºO QÆÅ ã ÎQÍ LO_»QÆÅ^Œ. XĤ XHõ _» Q Ñ Ê QÆO^äŒHõ~ ÎQÍ ZOK«_»`å_», XĤ XHõ _» Ñ ÑÖK«=ÚÖ Ñ~ QÍOz# z `«HÍ~ _» QÍ LO_»QÆÅ_». = #O^ŒiH XHõ QÆ= ºO LO_ Åx, ^ xx KÕ~ HÀ=\ÏxH âßü«â õωîöï Ñ Ü«ã Ñ _ Åx J# HÀ=_»O = Oz^Õ#x <Õ# JO\Ï#. HÍx = # HÀã "Õ

10 x ÑïK«Ü«O Phfl HÍ"åÅ# W`«~ Å# QÆ ioz Ñ \ ìok«hàhõ áè=_»o, = Ozk HÍ^Œx <å ^Œ$_è» #= Hõ=Ú. D Ñ Ùã ÎHõO "å ã ã = Ü«xH <å õω 65 ãöiiå xo_ç#q. JO^Œ =Å# <å õω H xfl ãöqæ`«å õ ΔΩ} OQÍ ` Å ã #x <Õ# J# <åfl#. ãö`à+öqí LO_»\ÏxH ~ Hõ~ HÍÅ Ñ Ü«`åflÅ <å rq`«híå=úö KÕâß#. "å\ Ö Uq Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ#"à, Uq Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ#q HÍ"À, K«z Ñ Ü [#Hõ~ =Ú HÍx "å\ x =^Œe, Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ# "å\ <Õ J# ã iokå#. êfi~ Ñ ~ `«fio = #+ μºå H ~ õω ^Õ=Ùx z`åî# ê~ " ÿ# rq`«o õω õω^œ~ ^Œx QÆÇ ÏOKå#. Ñ ÑÖK«= O`«\Ï = #=Ú Z^Œ ~ <Õ Q Ñ Ê ã = ã º êfi~ Ñ ~ `«fi=ú Jx D Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ <Õ <Õ# A=Ù KÕÜ«QÆÅ#x #=Ú K«<åfl#. ^ xx Ü«Ú^Œ áêuñ khõãñ ~ Ñ Ù = áêå#fl^õ = # ["å QÍ LO_ e. êfi~ Ñ ~ `«fioãñ = #O Ü«Ú^Œ O ÑḦõ\ÕKåe. = # õω Ñ= qñ =O J=ã ~ O. Ñ= J<Õk XHõ ã `«OQÍ QÍx, ÖËHõ ÉèÏ+ Ö x XHõ Ñ ^Œ=ÚQÍ QÍx LO_» õä_»^œ. "å\ HõO>Ë Z õω " #kqí Ü«ÚO_ e. Jk XHõ H Ü«QÍ Ñï}q OKåe. Jk K«_» _ e. ^ xx = #O `åhõ QÆÖÏæe. ^Õ=Ù_» Ñ= Ü ÿ Ü«Ú<åfl_»! ~ÚÑ C_» = iü«ú ZÅ Ñ C_» Ñ= J<Õk ^Õ=ÙxKÕ ZÅ "Õà ÖÏ HÀ~ _» #k. PÜ«# = #Å# Ñq õω D Ö Hõ=Ú# õω =KåÛ_». PÜ«## Ñq OKåÖ = #Å# = #O Ñq OK«HÀ"åÖ, W`«~ Å# Ñq OKåÖ, õω PÜ«# =KåÛ_». = #O P q^è Œ=ÚQÍ KÕÜ«QÆeæ#Ñ C_» rq`«o ã O^Œ~ OQÍ = ~ `«Ok. P q^è Œ=ÚQÍ KÕÜ«#Ñ C_» UkÜ«ãïÜ ÿ # ã uö LO_»^Œ. êfi~ Ñ ~ `«fixh ["å Ñ= ÜÕ ZO^Œ Hõ#QÍ Ñ= Wã ÎOk, êfi~ Ñ ~ `«º=Ú Å=O`«=ÚQÍ fã Ok. = # êfi~ O # O_ç = #O q_çñ OK«_ e. ÜÕ ã D Ö Hõ=Ú# õω =zû# HÍ~ }O õä_» JkÜÕ. (2 H iokä 5:15) Ö ''rqok«"åihõg `«= H ~ õω HÍHõ, `«= xq `«Î=Ú = $uá Ok uiy ÖËz#"åxH ~ Ĥ õω PÜ«# PO^ŒiH ~ õω = $u á O^ #xü«ú xâ Û~ÚOK«H # K«<åfl=Ú. ÅHõ ΔÅH Åk PHõe`À ÉÏkèOK«_» K«#fl Ñ Å Å# QÆ ioz, Z~Ú_ û "åºkè QÆ ioz, Ü«Ú^ úå# QÆ ioz, ^Œ ~å Hõ= }Å# QÆ ioz =ºaèKå~ =ÚÅ# QÆ ioz, WOHÍ Ö Hõ=ÚÖ [~ QÆ K«#fl J<ÕHõ ã = 㠺ŠQÆ ioz `«ÅOK«" Ú^ŒÅ ÃÑ\ ì, ^Õ=Ùxx x J_çQÍ#, '' Ñ Éèí "å! Ö Hõ=ÚÖ [~ QÆ K«#fl D ã = ã ºÅxfl h=ù K«ã Î, Uq KÕÜ«õΩO_ ZO^Œ õω<åfl=ù? Jx J_çQÍ#. JO^Œ õω ^Õ=Ù_» <å P`«Ö Dq^è ŒOQÍ K Ñ q<åfl#. ''<Õ# = # + μºå ^ fi~å<õ Ñẍ KÕ êî#. <å Ñ [Å D J=ã ~ `«Å f~ Û\ÏxH =ÚO^Œ õω ~å=öˇ#x Z^Œ ~ K«ã Î<åfl#. J<åfl_».

11 ÑïK«Ü«O xi ÅHõ ΔÅ H Åk Ñ [Å J# õω<õsuqí h=ù õä_, '' Ñ ÑÖK«=ÚÖ J<ÕHõ ã = 㠺Š#fl=x <å õω ` Å ã Jq ZO`À Q Ñ Ê " Ú`«ÎOÖ [~ QÆ K«#flq QÆ# Hõ <Õ# U^ <å KÕÜ«Å# õω<åfl, ^ x =Å# Uq ÖÏÉè ío? Jx h=ù J# H #=K«Û. =O\ PÖ K«<å `«`«Ê~ `«ÜÕ = #Å# Jq\ "åiqí KÕã, ^Œ + ì`åfixh [Ü«O KÕ õä~ ã ÎOk. = #O KÕÜ«ÖËx ^ x QÆ ioz, PÖ zok«_»o = x"õü«e. P~Ú`Õ KÕÜ«QÆeæ#k KÕÜ«_ xh áê~ OaèOKåe. <Õ# = iü«ú <å`à Hõeã D Ñ Ùã ÎHõ=Ú Jukä ~ K«~Ú`«Å QÍ PÇ applefixoñ _ç# "å~ g `À ÑÖK«H <Õ Jaè áêü«=úå, = ~ æ=úå g ~ <Õ~ ÛH x Ñ Ñ OK«=ÚÖ ã Ç appleü«hõ~ " ÿ# L#fl`«" ÿ# = ~ Ê fã H x =KÕÛ HÍ~ º Hõ= =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ HÍQÆÅ~. Ñ ÑÖK«O yoy~åå u~ QÆ `«HÕkH Ñ _çáè`«o>ë ÑḦõ # xå K«O_ç. K«ã Î Uq KÕÜ«ÖË õωo_ LO_»ÖËHõáÈ`«<åfl=Ú J# HÀ=_ xfl <Õ# u~ ã iã Î<åfl#. <å õω Hõ# _Õ ã = ã ºÅxfl\ x, <Õ# Ñ i+ iok«öë# HÍx <Õ# KÕÜ«QÆey#k <Õ# KÕ êî#. h=ù õä_» <å`à [`«QÍ LO_ Åx J<åºÜ«=Ú# õω ã ~ =ÚQÍ xö"ååx h=ù rqok«q^è #=ÚÖ # `«#" ÿ# = ~ ÊÅ õω õω ~Ú+ ìñ _»QÆÅQÍÅx <Õ# áêi ã Î<åfl#. W`«~ Å <åĥq KÕÜ«QÆÅ~ J#fl PÖ K«#`«`«Ê~ `«ÖË õωo_» W`«~ Å õω, <Õ# Uq KÕÜ«=Åã Ü«Ú#fl^Œ#fl PÖ K«# QÆÅ rq`«=ú <å^ LO_ e. = #=Ú rzokõ Ñü xq + =Ú XHõ = Ç Ï`«Î~ L^ÕÌâ =Ú`À rqokåe. *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπö ÑẍKÕÜ«ÚK«#fl "Õ =Ú JOH `«ÉèÏ==Ú`À õω LÑ Ü QÆÑ _Õ XHõ x O^èŒ## áê~ # Ñ Ó~ fihõoqí ~ á OkOKå=Ú. D xéo^èœ# q+ Ü«=ÚÖ h=ù õä_» = `À ã Ç ÏHõiOK«õÄ_»^? <Õ# ^ŒÜ«, *Ïe. QÆeæ Ü«ÚO\Ï#. =O\ ê õωå õω ã Åq =fi#, J<åºÜ«=Ú# õω q~ ^Œú=ÚQÍ xå= _ `å#. ^ = Ñ= xfi`«" ÿ# ê= #º H Ü«Å õω JOH `«ÉèÏ==Ú QÆeæ rq êî#. U Ñẍ KÕÜ«Hõ HÍÅO =$^è õω JOwHõiOK«#. Wk <å x~ Ü«O. Ñ= qñ =O <Õ<Õ D h õω õä_» qâßfiã Ñ = }" ÿ Ü«ÚO_»=Öˇ#x, h rq`åxh XHõ # `«# q^è #=ÚQÍ LO_»=Öˇ#x <Õ# áêi ã Î<åfl#. ''W`«~ Å Uq KÕÜ«x~ <åfl~à "ÕzK«^ ÌO Jx h=ù J# H #=^Œ Ì. "å~ KÕÜ«Ú#k Ñ *Ï~ O[Hõ=ÚQÍ O^À U" K«^ ÌO Jx "ÕzÜ«Ú~_» õä_»^œ. õω

12 xii ÑïK«Ü«O hôh h"õ x~ ~ÚOK«HÀ"åe. P x~ Ü«OÖ h=ù XHõ _ç" <å xå = õω ZOÑ Hõ KÕã HÀ"åe. ''D Q Ñ Ê ã = ã ºÖ <Õ# õä_» XHõ ÉèÏQÆ=ÚQÍ LO_ç H # êôq^œ<å, ÖËHõ D ã = ã º õω QÆÅ Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã _» QÍ LO_» QÀ~ K«<åfl<å? Jx x# fl h=ù Ñ tflok«hà"åe. <å ìôh `Õ D ã = ã º Ñ iëê ~ =ÚÖ XHõ ÉèÏQÆOQÍ<Õ õω x~ ~ÚOK«õΩ<åfl#. Ñ= <å rq`«q^è #OÖ Ñ ^è # ÉèÏQÆ=ÚQÍ Ok. ''D Q Ñ Ê ã = ã ºÖ <Õ# õä_» XHõ ÉèÏQÆOQÍ LO_ç H # êôq^œ<å, ÖËHõ D ã = ã º õω QÆÅ Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã Î_» QÍ LO_» QÀ~ K«<åfl<å? Jx x# fl h=ù ÑẗflOK«HÀ"åe. <å ìôh `Õ D ã = ã º Ñïëê ~ =ÚÖ XHõ õω x~ ~ÚOK«õΩ<åfl#. Ñ= <å rq`«q^è #OÖ Ñ ^è # ÉèÏQÆOQÍ Ok. S`Õ h x~ Ü«=Ú Uq \? <Õ\ Ñ ÑÖK«=ÚÖ =Ù#fl ã = ã ºÅ# Ü«^è `«^èœ=úqí [iyáèx êî"å! "å\ q+ Ü«" ÿ Ñ \ ìoñ ÙÖËHõ, Jã Å ã = 㠺ŠUq #\ êî"å? ÖËHõ h=ù õä_ Ñ= qñ =OÖ [`«õä_ç #_» êî"å?

13

14 1 J^è ºÜ«O Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? <Õ# XHõ _ç<õ, <Õ# Jxfl ãöqæ`«å <Õ# KÕÜ«ÖË#. HÍx Z^À H O`«<Õ# KÕÜ«QÆÅ#. <Õ# Jxfl ãöqæ`«å KÕÜ«ÖË# QÆ# Hõ <Õ# KÕÜ«QÆeæ# H xfl ãöqæ`«å# õω x~åhõiok«#. Z_»fi~ü Z=Ô~\ò ÇÏÖò <Õ# L^ŒÜ«<Õfl ÖËz, H \ H Ö QÆ O_ JO^Œ" ÿ# ^Œ$âߺxfl K«ã Î õä~ ÛO_ç, HÍÑ `åqæ `«L#flÑ C_» 963 q eü«# Ñ [Å PHõe`À <å = kö " keok. # ~ HõO>ˇ ÃÑ QÍ# #fl [#OÖ XH Hõ ~ ~ÀA õω XHõ _ Å~ õä_ ãöáê^œ# ÖËx ã uö =Ù<åfl~. D ~ÀA 30 "ÕÅ= Ok z<åfl~ Å k õω ÖËx ^Œi ^Œã uö = ~ } ã Î<åfl~. Ñ ÑÖK«Ñ [Å ã Ê$Ç Ï õω ^Œ ~ OQÍ=ÙO_ç "å~ Ñ^ŒiHõOÖ = QÆ æ`«<åfl~. J<ÕHõ QÍ= ÅÖ Ñ [Å = $`«º"å`«Ñ _» `«<åfl~. JO>Ë Ñü"å~ O 2 ÅHõΔÅ 10"ÕÅ = Ok, Ñü ãö=`«û~ =Ú XHõ HÀ\ 10 ÅHõ ΔÅ = Ok Ñ Å Å K«xáÈ`«<åfl~ x J~ =Ú. K«xáÈÜÕ Ñ Å ÅÖ Z õω = ÉèÏQÆ=Ú 5 ãöiiå Ö Ñ Ù "åˆ~. Ñ ÑÖK«OÖ =Ù#fl 220 = Ok Ñ Å ÅÖ 64 = Ok LO_»\ÏxH WÅ ÖËx"åˆ~. 40 = OkH ~ H Δ`«= Oz h~ 27 = OkH " ^Œº ã ^Œ áêü«å JO^Œ Ö ÖË=Ù.

15 2 Ñ= qñ =O D ÖȞõ Å K«ã ÎO>Ë <å HõO_» uiy#>ˇ, h HõO_» uiyáè`«<åfl~ú Hõ^Œ? = #O rqokõ D Ñ ÑÖK«OÖ Pâ Û~ ºO HõeyOKÕ rq`«qâıëêå, = # Éèí QÆÇ ÏO g ^Œ<Õ, = # Ñ ~ º"ÕHõ Δ}Ö <Õ D x*ïå KÕã <åfl~ú. WÑ C_» = #O K«z# ãömïº q=~åå = #O x=ã OKÕ TiHÀ K Ok#q HÍHõ áè=k«û Jx <Õ# J# <åfl#. HÍx QÆ`«OÖ HõO>Ë WÑ C_» = #O^Œ~ O, x[" ÿ# Ñ ÑÖK«"åºÑ Î áœ~ ÅO. Ñ ÑÖK«"åºÑ Î ã = [OÖ = #=Ú XHõ ÉèÏQÆ"Õ. J#QÍ = # TÇ ÏHõO^Œx, =i OK«ÖËx HõëêìÅ`À `«Å _çå `«#fl = #= O OÖ = #=Ú õä_» ÉèÏQÆ êfi=úå"õ. F Ñ ÑÖK«=! "Õ Å HÀ Jx K ÑÊ^ xh ã = Ü«O Pã #fl" ÿ#^œx <Õ# #=Ú K«<åfl#. P~ÀQƺHõ~ " ÿ# = #= rq`åxfl Ç ïo^ QÍ rqok«\ïxh J=HÍâ O HõeÊOK«x L^ ã #`«, J= Ü«Hõ`«fiO, < Ñ Ê, ^Œi ^Œ`«, #+ ìo, ÖËq, J<åºÜ«O, J}QÍi# ã u # O_ç = #O "Õ ÖÁ <Õ ã = Ü«" ÿok, Jx Ñ ÑÖK«O`À = #O K áêêe. Ñ= qñ "åxh W^Õ ã Ô~ # ã = Ü«O. XHõ zxfl <À~ p=ú`à xo_ç# P~ ÑÖ_» *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπ "å~ HõOÉ _çü«ö [iñ # XHõ " ^Œº ta~ OÖ, ã fik«ûùo^œ=úqí õω =ÚO^Œ õω =zû# XHõ ^ŒO`«" ^Œ º_» XHõ z#fl a_» <À\ Ö # O_ç 21 ÑÖ_» ÃÑiH "Õâß_». "å\ Ö P~ ÑÖ_» p=ú`à xo_ç áèü«~ú. D L`«$+ ì" ÿ# Ñïã u <å Éèí~ Î õω QÆeæ#ÑÖ\ < Ñ Ê q+ Ü«" ÿ <å *Ï ÑḦÍxH ` zûok. JÑ C_» "Õ =Ú P ãìeü«ö Ñ ~ º\ÕK«K«<åfl=Ú. P ã = Ü«OÖ q= # Ñ Ü«}O KÕÜ«ÚK«O\ q QÆ# Hõ PÜ«# ÑÖ\ < Ñ Êx õω = Ĥ ã Ç ÏÜ«O ^ ~ HõÖË^Œ. "Õ =Ú q= #O ky#ñ C_» ~å u 10 J~Ú#k. Z=~À XHõ~ <å Éèí~ Î# ^ŒO`«" ^Œ ºx =^ŒÌ õω fã H x" o #Ñ C_» PÜ«# õω ã Ç appleü«o ÅaèOz#k. HÍx P z<åfli q+ Ü«OÖ... P" =O\ "ÕÅH Åk W`«~ a_» Å q+ Ü«OÖ, "å~ " ^Œº ã Ç appleü«o ÖËHõ Ñü~ÀE ÉÏ^èŒ# J# ÉèíqOK«=ÅÜ«Ú# Hõ^! H O`«ãÑ Ù õä~ ÛO_ç PÖ zok«o_ç, 21 ÑÖ_» Ñ ÙzÛáÈ~Ú, ÉÏ^èŒQÆeæã ÎO>Ë P z<åfli Ü ÚHõ J# Éèí u LO_ <À Hõ^? J# Ç Ïº" ÿ# W\ ì â = Å, Ö HõOÖ HÀH Å Å. Ñ ÑÖK«OÖ ã nè~ áêo`ååö J# k#o = #ÖÏO\ = # + μºåˆh D ã OQÆ`«Å ã OÉèíqOK«K«#flq. = #Ö KåÖÏ= OkH D ãöqæ`«å ` eü«=ù ÖËHõ =O\ z `«Ñ \ÏÅ QÍx, ^Œ ~ ^Œ~ # Ü«O `«O g ^Œ Hõ# _» HÍ~ º Hõ= =ÚÅ ^ fi~å = #O K«_»QÆÅ æ`«lo_»=k«û. ''ZO`«

16 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 3 ã QÆ æ, =O\ "åih Z=Ô~ <å ã Ç appleü«o KÕÜ«õÄ_»^? Jx = #O J# õωo\ï=ú. P `«~ "å`«p ãöqæu = ~ z L^ŒÜ«HÍÅÑ Ù HÍÑ `åqæ `«H \ H Ö # O_ç Hõ# _Õ JO^Œ" ÿ# ^Œ$âߺŠK«ã Î ãö`à+öö =ÚxyáÈ`å=Ú. K `«Îk ƒüõ "åih ÉèÏQƺ=Ú HõOÉ _çü«ö rz J<Õ Ñ k ãö=`«û~åå áêñ XHõ K `«Î k ƒg ^Œ x=ã ã ÎOk. P a_» <åå QÆ ãö=`åû~åå =Ü«ã ûö # #flñ C_» `«e ^ŒO _» Å P" # áè+ OK«ÖËHõ `«= ÃÑ^ŒÌ õω= Ô~Î`À P a_» # fã H xáè"ååx K áêê~. P ~ÀA # O_ç "åi~ =Ù~ P K `«Î õωñ Ê g ^Œ<Õ `«õω`«<åfl~. P K `«ÎÖ PÇ Ï~ O U" ÿ<å ^ ih `Õ QÍA ÃÑO õωå HÀãÖ, áê ã ìh± =ÚHõ ÅHÀãÖ P K `«Î õωñ Ê# `«qfi, ^ xö ^ iĥ "å\ x Jq Éè [#O KÕã ÎÜ«Ú#flk. P K `«Î õωñ ÊÃÑ P^è ~ Ñ _ç P a_» QÆ`«P~ ãö=`«û~åå QÍ `«õω`«ok. rqokõ"å~ = Ô~O^Œ~À P ^Õâ OÖ L<åfl~. P x = # + μºå =^ŒÌx áê~ "Õ ã =º~ Ñ ^ ~å Å# K `«Î ÖÏsÅ ãhõioz P K `«Î õωñ ÊÃÑ áèqæ ÃÑ_» `«LO\Ï~. ~å u "Õà, KÕu náêå`à P Ñ Å Å " ^Œ õωöï_ç "å\ Ö Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ# "å\ x U~ õωo\ï~. P K `«Î õωñ Ê# " Ú^Œ\ <Õ# ^Œi Oz#Ñ Ù_» XHõ = # + μº_» ## fl K«z nx q+ Ü«" ÿ h ÉèÏ=# Uq \ Jx J_çQÍ_». <å `«ÅOÑ ÙÅ# " e õω <Õ # Ñ Ü«uflã ÎO_»QÍ PK«Û\ Ñïã ux ZO`«Ñ ~ " ÿ#^à ` eã H x Uq K áêêö <å õω ` eü«hõáè~úok. n<å=ã ÎÜ ÚHõ Ö `«áê`«å# JOK«<å "Õã HÀÖËHõ, <å ~åöë^œ. HÍx P ã u# O_ç "åih ã Ç appleü«o õω U^ <å KÕ^ Ì= x xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. P ã = ã º Ñïëê ~ O xq `«ÎO = ÑïK«~ ºÖ áêeéèïqæã ÎÖˇ # J<Õ õωå =^ŒÌ# O_ç, <å Éèí~ Î _Õ" # O_ç, <å O`«Pi Hõ ÈÎ= `«# O_ç _» ƒ ãhõioz K«Hõ õω, <å õω XHõ ã =O`«û~ HÍÅ=Ú Ñ \ ì#k. "Õ =Ú Ô~O_» ÃÑ^ŒÌ ã ûå# fã H x "å\ Ö PÇ apple~ Ñ ^ ~å Å ãhõioz, ãökå~ Éè [#âßåå QÍ uñ Ê=Åã =zû#k. D ã ûå K `«Î õωñ ÊÅÜ Ú^ŒÌ õω áè~ú#ñ C_» JHõ _ç ÉÏÅÉÏeHõÅ ã ûö ZH, Hõ_» Ñ Ù xo_ ux H O`«K«^Œ =Ù <Õ~ ÛH x, = Oz Éè íq+ º`«Î HÀãÖ ã ^Œ ÌÑ _» `«=KåÛ~. J^Õ ã = Ü«=ÚÖ ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Ñ= # QÆ ioz õä_ "åi`à ÑÖK«H <Õ "å~ =Ú. ^Õ=Ù_» q = efl Ñq ã Î<åfl_» Jx K Ñ = `«"Õ HÍ õωo_», "åi rq`«jhõ ~ Å f~ ã Î=KåÛ=Ú.

17 4 Ñ= qñ =O ã ^Œaè áêü«å = `«"Õ ãïáè=ù ã ^Œaè áêü«å QÆeæ Ñ [Å õω ÜÕ ã H ã Î Ü ÚHõ Ñ= # ` õω ~ ëêº õω " o # XHõ =ºH Î Ü ÚHõ Hõ^äŒ# <Õ# q<åfl#. PÜ«# P^Õâ =Ú# ^Œi Oz#Ñ C_» J<Õ õωå PHõe`À JÅ= \ ã Î<åfl~. PÜ«# "åih U" ÿ<å u# Éè ío_ ~åå W êî_õ" #x Ñ [Å ÉÏ~ Å fi xå= _ç#ñ C_», J`«_» "åi`à ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù q = efl Ñq ã Î<åfl_»x K Ñ Ê, XH Hõ ih XH Hõ ~ HõΔ} =~ Î= #=ÚQÆÅ ã "å~ Î Ñ uhõ# JO^ŒKÕâß_». "Õ Å KÕÜ«Å#fl J`«x `«Ñ ## XHõ ã Î QÆ= xoz J`«x HõO_» Ö H K«z ''h = $^Œ " #qqí# #flq, HÍx Jq = MÏm Hõ_» Ñ ÙÅ xoñ =Ù Hõ^ Jx "åáè~úok. ^Õ=Ù_» `«=Ú # Ñq ã Î<åfl_»x = Oz "å~ Î# õω KåÖÏ= Ok W+ ìñ _»~ x <å õω ` eã Ok. "å~ ^Õ=Ùx Ñ= # J# Éèí=OÖ ` eã HÀ"åÅx W+ ìñ _»`å~. "å~ ^Õ=Ùx Ñ= # ` eã H # "åih L#fl JHõ ~ Å = #O f~ ÛQÆÅ âı+ ª" ÿ# = ~ æo ^Õ=Ù_» "åix Ñq OK«K«<åfl_» Jx K Ñ ^ xh J# O^èŒOQÍ LO_ e. QÍ K a`õkåå J#fl `«ÅOÑ Ù q+ Ü«" ÿ = #O *Ï QÆ`«ÎQÍ LO_ e. ÜÕ ã ã =~ Î= #O ÑḦõ\ÕKå_» QÍx PÜ«# "Õ Å KÕÜ«ÚK«JÑ "åkkõ`«ñ _çoñ _ç# "åi#o^œix ã fiã Ñ ~ K«K«ãÖK«iOK # Jx Já ã ÎÅ Å HÍ~ º=ÚÅ Ñ Ùã ÎHõOÖ 10:38Ö "åü«_ç#k. qå =ÖËxq. = \Ï õω ZO`À Q Ñ Ê Ñ Ü«`«flO JHõ ~ ÖË^Œ. P~Ú`Õ x[" ÿ# Ñ= Ys^Œ `À õä_» H #flk. Ñ= # \ ìüõ ^Õ=Ù_» `«# O`«õÄ= ~ x =^Œ Å HÀ=Åã =zû#k. J^Õ suqí x[" ÿ# Ñ= = #Ö # O_ç W`«~ Å õω Ñ =Ç ÏOK«#Ñ C_» = #O HõÜ«O K e OK«=Åã =ã ÎOk. ã = Ü«O, _» ƒ, = # â H Î Ü«Ú õωîå ÖËHõ = # Pã Î áêã ÎÅ Ñ= HÀãÖ =^ŒÅ HÀ=Åã =ã ÎOk. QÍ K a`õkåå J#fl `«ÅOÑ Ù q+ Ü«" ÿ = #O *Ï QÆ`«ÎQÍ LO_ e. ^Õ=Ù_» = #ÃÑ P^è ~ Ñ _» `«<åfl_» <Õ#, <å Éèí~ Î`À HõÅã " o HÍÑ `åy, P `«~ "å`«= ^è ºÇ Ïfl Éè [#O QÆ ioz ã ^ŒÌ Ñ _» `«<åfl#. JO^Œ õω QÍ# = HÕHÍ Ô~O_» ã = Ü«OÑ _» `«Ok. P H kì ã = Ü«=ÚÖ 240 = Ok z#fl a_» Å Öˇ OyHõ Ñ =$uî H ~ õω KÕ~ "ÕÜ«_»`å~. J#QÍ ^Œ ~åâ `À xo_ç# XHõ êfi~ Ñ ~ x ÖÏÉèíOHÀãÖ xq ëêxh W^ŒÌ~ z<åfl~ Å

18 Œ Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 5 rq`åå <åâ #" nx q+ Ü«" ÿ = #=Ú U^ # KÕÜ«=Åã Ü«ÚOk. = #O Uq KÕÜ«QÆÅO? "åih ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÅ=Ú, W`«~ Å õω P ãöqæu K Ñ ÊQÆÅO, ^ x H ~ ÔH = #O áêi OK«QÆÅO, = #O KÕ`«< #k õω Ñ Ü«`«flO KÕÜ«QÆÅO. ÑïK«~ ºÅ [iyokõ "åih JO_»QÍ xå = _»QÆÅ=Ú. Ñ Å Å#, ã ÎÅ# D Éè íü«ohõ~ " ÿ# TaÖ # O_ç ãö~ H õω ã = ~ Åx `Õe# ãöã Å õω êü«o JOkK«QÆÅO. XHõ "Õà ^Õ=Ù_» HÀi#>ˇ Â# P ÑïK«~ ºÖ, ÖËHõ ãöã ÅÖ áêe ÉèÏQÆã ÎÅ" ÿ õω L^Œº õωîå= =K«Û. Ñ ÓiÎ HÍÅÑ Ù ã"åñïk«~ ºÖ = #O x= QÆ flå=ú HÍÖËHõáÈ~Ú<å Ñ }ÏoHÍ ^Œ ú" ÿ# Ñ ^ä ŒHõO ÑḦÍ~ O H O`«HÍÅ=ÚH ~ ÔH <å D ÑïK«~ ºÖ áêe ÉèÏQÆã ÎÅO HÍQÆÅ=Ú. Öˇ OyHõ ÉÏxã `«fio P phõ\ gkèö # O_ç #_» ã Î LO>Ë JO^è ŒHÍ~ OÖ # O_ç Hõ# _Õ <åâ #Ñ Ù QÆ ~ `«Å# = #O K«_»=K«Û. tkäèå=ú HÍÉ `«#fl Éèí=<åÅ# Ö Ç ÏÑ Ù =ÚHõ Å, W# Ñ fqæå Ñ \ ì=ùok«`«<åfl~ú. ^Œ ~åfiã #Å`À xo_ç# õωo # Ñ ^ ~å Å`À, = #= qã ~ <åå`à JHõ _ç QÍe ^Œ ~åfiã #Å`À xo_çáè~ú#k. tkäöï=ã ÎÖ =Ù#fl P Éèí=<åÅÖ P~ Î<å^è Å KÕ ã a_» Å U_» ÊÅ "åix T~ õω JiKÕ ÃÑ^ŒÌÅ J~ Ñ ÙÅ, Ñ zû HÀÑÖ`À P g^èœ Å " JH õ_»hõ _» Hõ# _» `«ÃÑ^ŒÌQÍ JiKÕ õωhõ Å ^èœfix = # K =ÙÅ õω q# _»`å~ú. = # ÑÖKÕO kü«å`à = `«"Õ HÍHõ "Õ ˆ~q^è ŒOQÍ õä_ xã ûo^õç ÏOQÍ = #O XHõ ã `«ºO ` Å ã HÀ=K«Û. ''D ã ÅO ^Œ + à «fi=ú`à xo_çáè~úok J<Õ^Õ P ã `«ºO. `«= Ñ Å Å# Öˇ OyHõ HÍ~åºÅ H ~ õω Jq "Õã Î<åfl~. JqhuÑ ~ Öˇ # Ñ Ù~ + μöë ^ xh HÍ~ õωåx = #O TÇ ÏOK«HÀ=K«Û. ê = =~ J# ã Î U_» ã =O`«û~åÅ =Ü«ã ûö # #flñ C_» D ã ÅO P" QÆ$Ç ÏOQÍ LO_Õk. P" 19ã OIIÅ =Ü«ã ûö XHõ ã û_çáè ^ŒQÆæ~ P ÉÏxã `«fio# O_ç q_çñ OK _ç#ñ C_» P" Ĥ=ÅO K«~ O HõÑ Ê# r=k«ûù=oqí =Ù#fl Z=ÚHõÅ QÆ _» =Öˇ `«Ü«Ô~ Ok. L ^ÕHõ ~ Ç Ï`«" ÿ# QÆ Ñ _ç# Hõà `À K Ñ Ê ÖËx ã uö P" =Ù#flk. P" z#fl^õç applexfl `«= HÍ= ãö`«$ñ Î H ~ õω LÑ Ü yok«h 5 ãöiiå <å<å Ç ÏOã Å õω P" # QÆ i KÕâß~. P a_» áê~ OÉèí Ü«=fi# ^Œâ Ö = =ÚÅ QÍ K e OKÕ XHõ _ Å~ HÍHõ = _» _ Å~ QÍ J" õω " Å Hõ\Ïì~.

19 6 Ñ= qñ =O P" ã Î J=Ü«"åÅ Ñ ÓiÎQÍ f =OQÍ áê_ áè~ú#o^œ =Å# ~ Hõ~ HÍÖˇ # â ã ÎzH `«ûå [iñ = = Å = x+ QÍ KÕÜ«=Åã =zûok. J~Ú`Õ P" â s~ ãö O^èŒ" ÿ# J=ã ~ `«Å, Pf Ü«" ÿ#, L ^ÕHõÑ ~ " ÿ# J=ã ~ `«Å`À áèå Û õωo>ë KåÖÏ `«õω "Õ#x K Ñ Ê=K«Û. ê = =~ ÃÇÏKü.S.q. H =ÚÅ`À ÉÏ^èŒÑ _» `«Ok Jx x~å iokå~. P" XHõ J<å^èŒ. `«# `«e ^ŒO _» Å Z=~À P" õω ` eü«^œ. D J# Ç appleº" ÿ# phõ\ `«õωhàã O z#fl`«#oö <Õ P" õω =Å "Õâß~. J<ÕHõ = Ok z#fl a_» Å P" ÖÏO\ rq`«oö H ÖÏQÆ _ ~. ãöyº Ñ ~ OQÍ K«^ ÌO: Ñü ã =O`«û~ =Ú 1.2 q eü«# Ñ Å Å D Öˇ OyHõ Ñ =$uîh KÕ~ "ÕÜ«_» K«<åfl~. Ñü Ô~O_» xq + =ÚÅ õω XHõ z#fl a_» Öˇ OyHõ ^ÀÑ _çh ã ^ŒúO KÕÜ«_» K«#flk. QÆ`«30 ãöiiåö 30 q eü«# z#fl a_» Å Öˇ OyHõ ^ÀÑ _ôx \ ì "åi ÉÏÖϺxfl HÀÖ ÊÜ«~. Jaè=$kÌ K O^Œx ^ÕâßÅÖ *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπ "å~ [iñ # Lz`«" ^Œº ta~ååö <Õ# Wk=~ õω K Ñ Ê# ^ŒO`«" ^Œ º_» áêå á O^ _». PÜ«# õω ãö OkèOz# ã ƒokö H O^ŒiH "Õ =Ú r`åå WKÕÛ "å~ O. = ih O^Œ~ "åà ÑẍKÕÜ«ÚK«#fl ã Å=ÚÅÖ â Å=Ù ÃÑ\ ì ã fik«ûùo^œoqí = `ÀHõÅã Ñ xkõã Î, "åi Y~ ÛÅ "åˆ~ Éè íiok«h <Õ"å~. Wk ZO`À J^Œ ƒù`«" ÿ# q+ Ü«O Hõ^! "å~ Ñ _ç# ^ÕâßÅÖ x LëÈ QÆ`«õΩ q Oz# LëÈ QÆ`«QÆÅ ã Å=ÚÅÖ Z~Ú~ü HõO_ç+ #~üqíx á êº# QÍx ÖË õωo_ <Õ ~ÀA 12 ÖËHõ 16 ÑẍKÕ ã"å~. ^Œ ~ ^Œ ~ OQÍ =Ù#fl QÍ= ÅÖ _Õ~åÅ HÕ^Œ x=ã ã Î =O\ " ^Œº êü«o Wk =~ õω JO^Œx "åih " ^Œº ã=å JOkOKå~. áê}~ HõΔ} = O^Œ Å, < Ñ Ê x"å~ } = O^Œ Å "åih "Õ =Ú JOkOKÕ "å~ =Ú. "åih Éè [#OÃÑ\ ì # = `«Å WzÛ ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù "åix Ñq OK«K«<åfl_»x K ÑÊ"å~ =Ú. ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù# "å~ `«= Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ KÕ~ ÛH õω `«y# J=HÍâ O HõeÊOKÕ "å~ =Ú. "åiö KåÖÏ= Ok Ñ Éèí =Ù# JOwHõiOKå~. "Õ =Ú [iñ # D " ^Œº ta~åå# \ ì "åi rq`åå Ñ ÓiÎQÍ = iáèü«~ú Jx " ^Œ ºÅ, ^ŒO`«

20 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 7 " ^Œ ºÅ, #~ ûå, W`«~ " ^Œº ã ƒok, L ^ÕHõO`À <å`à K Ñ Ê#Ñ C_» <å HõO_» Hõhfl\ `À xo_çáèü«~ú. "Õ =Ú "åih Hõ$`«[ `«K Ñ õω Ñ Ü«uflOz#Ñ C_», rq`«o JO>Ë x[oqí Uq \ ` eã "åi Hõ# flå ` ~ = _ Ü«x "åˆ~ = õω Hõ$`«[ `«K ÑÊ"å~. "Õ =Ú HõOÉ _çü«õω " o #Ñ C_» = `À QÆ}ÏOHõ ÖȞõ ÅÖ ã Ç appleü«o õω XHõ ã Î õä_» = =zû#k. = ÑïK«~ º# QÆ ioz, "å~åî Ñ ê~ååö P" ` eã H x#k. J~Ú`Õ =ºH ÎQÆ`«OQÍ P ÑïK«~ º K«ã Î#Ñ C_» P" Ö Q Ñ Ê = ~ ÊQÆey#k. ''<Õ#, <å rq`«o JO`å XHõ QÍe _»QÆÖ QÆ_» Ñ Ù`«<åfl#, Jx P" J#flk. ^ x J~ O U= #QÍ x[`åfixh ^Œ ~ OQÍ `«õω`«<åfl# Jx J# õω#flk. = #Ö KåÖÏ= Ok PÖÏ<Õ L<åflO Hõ^! = #Ö JO^Œ~ O Jaè=$kúK O^Œx ^ÕâßÅ õω " à ÖË=Ú. JHõ _ç Ñ [Å ^Œ ~ ƒù~ rq`åxfl ã fiü«oqí K«_»ÖË=Ú. HÍx >ěq[< ^ fi~å ÖËHõ W`«~ "å~åî Ñ ê~åå ^ fi~å# "åix QÆ ioz ` eã H # \ õω Ñ Ü«`«flOKÕ êî=ú. = #O K«KÕk, q<õk x[oqí Z=iHÀ XHõiH [~ QÆ `«O^Œx ` Å ã õωo\ïo. Z=iHÀ XHõiH HÍ^Œ QÍx J<ÕHõ= OkH P q^èœoqí<õ [~ QÆ `«Ok. ^Õ=Ù_» "åix Ñq OK«K«<åfl_». "åih = #O U^ <å êü«o KÕÜ«Åx PÜ«# = # g ^Œ J^è ~ Ñ _» `«<åfl_». áœ+ ìhíç apple~ ÖËq "Õ ÃÇÏ\ò D Ñ Ñ OKåxfl "Õˆ~ ^Œ$HõÊ^äŒO`À K«ã ÎOk. WfÜ Ñ Ü«Ö x z#fl Ñ ~ Ö Ñ Ù\ ì# P ÉÏeHõ, W`«~ Ñ Å Å`À ã = #OQÍ LO_ Å# õωok QÍx "åi`à P a_» ã = `«QÆ ÖËHõáÈ~ÚOk. "Õ ÃÇÏ\ò Ñ ìhõ`à P~ÀQƺOQÍ<Õ LO_Õk. HÍx áœ+ ìhíç apple~ OÖ ÑÖ =Å, P" â s~ O Hõ$tOz, P" " < fl=úhõ =OyáÈ~ÚOk. Hõ# Hõ P" `«# ãflç Ï`«Å`À Ñ ~ QÆ Å fü«_»o, P_» HÀ=_»O KÕÜ«ÖËHõ áè~úok. P" â s~ OÖ õω_ç ÉèÏQÆO JO^ŒqÇ Ï#OQÍ XHõ ÑḦõ õω ÃÑiy#O^Œ # ^ xx ^ z ìhà=_»o Hõ+ ì`«~ " ÿok. Jk ZO`À < Ñ Êx HõÅ QÆ*Ëã #O^Œ # ^ x q+ Ü«" ÿ# Ñ \ ìoñ Ù õä_ ÖË õωo_ LO_»ÖËȞõáÈ~ÚOk. J" ÅÇ Ï#" ÿ# ã uö LOk. P" Z=ÚHõÅ õä_ Å=ÚÖËx" áèü«~ú. P" ÉÏ^èŒÅ# ` eã H #QÆeæOk P" `«O _çü ÿ # JÉËÉÏ = `«"Õ J`«xH Ñ Å Å# áè+ OK«HÀ=_»O, `«# õω= Ô~Î# ÉÏQÆ KÕã HÀ=_»"Õ Ñ ~ = =kèqí ZOK«õΩ<åfl_».

21 8 Ñ= qñ =O "Õ ÃÇÏ\ò áè+ḧõ qå =Å QÆÅ PÇ apple~ O Éè í l ãî P" Ö ÅÇ Ï#Ñ ~ K«_Õ Ñïã u PyáÈ`«Ok. J~Ú`Õ WÑ C_Õ JO^Œ õωqí# `«y# Ñïëê ~ O HõxÑ OK«_»O ÖË^Œ. `«# Ñ Å Å õω `«y# PÇ apple~ =ãü HõÅ QÆ*ËÜ«ÖËx <Õ~ Ñ =$uîqæå = #ã û`à JcÉÏ J# k#o ã `«= `«" ÿ áè`«lo\ï_». U^À XHõ ã ^Œ áêü«o "Õ ÃÇÏ\ò õω JOkOK«HõáÈ`Õ P" Ñïã u J^è fi#flo J~ÚáÈ`«O^Œx J`«xH ` Å ã. P" #_»=ÖËx ã uö H *ÏiáÈ~Ú ` O^Œ~ Ö <Õ = ~ } ã QÍ P" ã u LOk. D k#o "Õ ÃÇÏ\ò PHõe ÉÏ^èŒ`À W`«~ ÅHõO>Ë P" õω qåhõδ}" ÿ# ã ux \ ì Hõey# ÉÏ^èŒ ÉèíiOK«ÖËxkQÍ LOk. XHõ H `«Î~ÀA L^Œ~ÚOz#Ñ C_»Å JO`«õΩ =ÚO^Œ #fl ~ÀA HõO>Ë `«# ã u kqæ*ïiokqí LO^Œx P" õω ÉÏQÍ ` Å ã. #Öò ÔH ã ãπ Z~Ú_ "åi ã Ç ÏHÍ~ O`À *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπ "å~ "Õ ÃÇÏ\ò õω J=ã ~ " ÿ# Éè [# ã ^Œ áêü«o QÍqOKå~. JO^Œ =Å P" " < fl=úhõ = s ÅÇ Ï#Ñ _Õ ã ux J_» HÀQÆeQÍ~. J~Ú`Õ D áœ+ ìhíç apple~ H ~ `«ÃÑ WOHÍ Ü«Ú^ŒÌO H # êyoz, "Õ ÃÇÏ\ò ÖÏO\ J<ÕHõ" ÿ# qå " # z#fl a_» Å õω = #O WOHÍ êü«= OkOK«=Åã =ÙOk. ãömïº Ñ ~ OQÍ K«^ ÌO: D<å_» Ñ ÑÖK«= O`«\ Ö 30 ÅHõΔÅ = Ok Ñ [Å PHõe`À JÅ= \ ã Î<åfl~. Ñü~ÀA PHõeH J# O^èŒ" ÿ# HÍ~ }ÏÅ`À 16"ÕÅ = Ok z#fla_» Å K«xáÈ`«<åfl~. J#QÍ Ñü 5 ÃãHõO_» õω XHõ a_» K«x áè`«ok. 2006= ãö=`«û~ OÖ S^Œ ãö=`«û~ååö Ñ Ù Ñ Å Å 97 ÅHõΔÅ = Ok Ñ Å Å = $`«º"å`«Ñ _ ~. D Ñ Å ÅO^Œ~ Jaè=$kÌ K O^Œ `«#fl ^ÕâßÅÖ x "åˆ~. "åiö <åå QÀ ÉèÏQÆO "å~ P Ñ HÍ ã Ç apple~å áêo`åxh = iü«ú ^ŒH Δ} Pã Ü«õΩ K Ok#"å~. D Ô~O_» áêo`ååö PHõe = iü«ú áœ+ ìhíç apple~ H ~ `«ZO`À Z õω =QÍ LOk. Ñ ÑÖK«"åº=Ç appleihõ Ñ Ù<åkÖ x Ö Ñ =Ú áêñözhõ =ºÇ appleihõ Ñ Ù<åkÖ <Õ Q Ñ Ê Ö Ñ <å õω JxÑ ã ÎOk. = #O^Œ~ O ^ x ì KÕ`«Å =Ú_» K«H x õä~ ÛO_ç ^ x Ñ `«<åxfl QÆ= xã Î L<åfl=Ú. Ñ ÑÖK«OÖ U = Å õω " o # = #+ μºå K Ñ ÊH <Õ U= O>Ë, ''D Ñ ÑÖK«O

22 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 9 Ñ `«#" ÿáè`«ok. "å~åî Ñ uhõåö Ñ [Å ã OÉèÏ+ }ÅÖ D = #O q#=k«û. Ö HõOÖ [iˆq J<åºÜ«xfl QÆ ioz JO^Œ ~ = \Ï _» õωo\ï~ QÍx, ^ x q+ Ü«" ÿ = #O Uq P ã = ã º õω Ñïëê ~ O ^ ~ Hõ^Œ. ''D J<åºÜ«xfl ZkiOz <åºü«o [iyok«\ïxh Ñ Ó# H <Õk Z=~? J<Õ^Õ <å Ñ â fl. <å ì ÔH `Õ <Õ# Ñ Ó# HÀ"åÅx x~ ~ÚOK«õΩ<åfl#. <å =Öˇ H xfl "ÕÅ= Ok õä_» D kâ Ö <Õ x~ ~ÚOK«õΩ<åfl~. HÍx J<åºÜ«=Ú# Z^Œ iokååo>ë ÅHõΔÅ = Ok x~ Ü«O ÔQ H x ~ OQÆOÖ H kqíe. h=ù ZO`«KÕÜ«QÆey<å Jk qå " #^Õ ''*Ï~Úãπ QÍ~ <Õ# KÕÜ«QÆey#k Ö Hõ=ÚÖ =Ù#fl ã = ã ºÅ# U = `«=Ú HõkeOK«ÖËxkQÍ O^Œx h=ù `«ÅOK«=K«Û <Õ# õä_» XHõÑ C_» JÖψQ J# õω<åfl#. QÆ# Hõ h ÉèÏ=# <å õω ` Å ã. J~Ú`Õ = #O^Œ~ O P q^èœ=úqí `«ÅOK«K«O>Ë Z=~ Uq KÕÜ«ÖË~. QÆ# Hõ ã = ã ºÅÖ = ~ Ê LO_»^Œ. = # =ºH ÎQÆ`«Ñ Ü«`åflÅ ã = ã ºÅ# Ñï+ iok«öëhõáè=k«û. HÍx = #O^Œ~ O Hõeã ìqí Ñ Ü«ufl ãî Q Ñ Ê = ~ Ê ~å=\ïxh J=HÍâ O=ÙOk. = #O KÕÜ«ÖËx ^ x H ~ õω ^Õ=Ù_» = #Å# ÉÏ^èŒ ºÅ QÍ ZOK«_». J~Ú`Õ = #O KÕÜ«QÆeæÜ«ÚO_ç KÕÜ«#Ñ C_» ^Õ=Ù_» ÖˇHõ J_» QÆ `å_». D = ^蜺<õ ÉèÏ~ `«^Õâ Ü«`«=ÚyOK«H x=zû XHõ "åºü«= âßå õω <Õ# " o #Ñ C_» ''h=ù Z<Àfl Ñ Ü«`åflÅ H # êyã Î<åfl=Ù HÍx WOHÍ J<Õ õωå PHõe`À<Õ =Ù<åfl~ Hõ^? h Ñ Ü«`åflÅ ã Ñ bhõ$`«= =Ù`«<åflÜ«x h=ù #=Ú K«<åfl"å? Jx XHõ ã Î ## fl J_çy#k. ZO`À = OkH PHõe f~ õω "Õ =Ú Z<Àfl Ñ Ü«`åflÅ KÕã # `«~ "å`«p" D Ñ â fl <å õω q_» ~ O JxÑ OK«ÖË^Œ. ^Õ=Ù_» <å Ç Ï$^ŒÜ«OÖ J# QÆÇ ÏOz# ÉèÏ~ =Ú q+ Ü«" ÿ P" õω q=ioz, W`«~ Å PHõe f~ õω <Õ# ì _çü«ú<åfl#x P" õω K áêê#. h=ù QÍx <Õ# QÍx = _» ~ÀAÅ Éè [#O ÖË õωo_ LO_ç# `«~ "å`«, XHõ Ñ õω ãïáèüõ PÇ apple~ O = # õω Z=Ô~ # W ãî Hõ_» Ñ Ù = f~ ÛHÀ=\ÏxH ^ xx = #O JOwHõi êîo Hõ^? "Õ =Ú ã Ç appleü«o JOkOKÕ = # + μºå õä_» P ã uö =Ù#fl"åˆ~. "åiö KåÖÏ = OkH Ü _»` iñ ÖËx Éè [# KÕã # HÍ~ º Hõ= =Ú õä_ "Õ =Ú J= Å KÕã Î<åflO. JO`«= `«"Õ QÍHõ H O`«= OkH "Õ =Ú XHõ êi ÖËHõ Ô~O_» ê~ ã Ç appleü«o JOkOz# ã O^Œ~åƒùÅ õä_ ÖËHõáÈÖË^Œ. J~Ú## D ã Ç appleü«o JOkOKÕ Ñ Ü«`åflÅ qå " #"ÕÜ«x <å õω ` Å ã. PHõe`À =Ù#fl XHõ a_» õω XHõ Ñ Éè [#O

23 10 Ñ= qñ =O Jk Ü Qƺ" ÿ# HÍ~ º"Õ Hõ^? <å KÕ`«< #k <Õ# õω xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. ''XHõi ÉÏ^èŒ# XHõ ããñ <å h=ù x"åiok«qæeæ`õ Jk Ü Qƺ" ÿ# ÑẍÜÕ Jx ^Õ=Ù_» <å`à K Ñ Ê# <Õ# *Ï ÑḦõ=Ú KÕã H O\Ï#. Ñ ÑÖK«O x êû~ " ÿ#k (~ z HÀÖ Ê~Ú#k) D Ö HõO = # õω W=fiQÆey#^ŒO`å x êû~ " ÿ, ~ z ÖËx ^ xqí `«Ü«Ô~ O^Œx K Ñ `«ÑÊq ÖË^Œ# õωo\ï#. JO>Ë <Õ# Éè [#O q+ Ü«" ÿ ÖË^Œ. L^ŒÇ Ï~ } õω Ç applee=ù_ "å~ xi OKÕ Z<Àfl z `åå JO`«PHõ~ } Ü«=ÚQÍ ÖË=Ù. JO^Œ Ö "åi = # ^Œ$+ ìx PHõi õω ~ á OkOz# ^Œ$âߺÅ, PÇ apple ^ŒHõ~ " ÿ#q HÍ=Ù. =O\ x êû~ " ÿ# QÆ }ÅHõ Δ}ÏÅ QÆÅ Ñ =~ Î## = # QÆ= <åxh =zû#ñ C_» ''Ö Hõ=Ú WO`Õ Jx = #O xã Ê$Ç Ï " e K«Û`å=Ú ''D Ö HõO U" ÿ áè`«o^à? Jx JO\ÏO. ''Ö HõO J#QÍ Ö HõOÖ L#fl Ñ [Å<Õ J~ O. D Ö HõO x êû~ " ÿ#k J#QÍ ^ x J~ O Ñ [Å x êî}=úqæå"åô~ "åi H Ü«ÅÖ "åi ^Œ$HõÊ^äŒ=ÚÅÖ x ãî[=ú HõeyÜ«Ú<åfl~ x J~ =Ú. g ~ Ö Hõ=Ú# õω LÑ Ê~ÚÜ«Ú<åfl~ LÑ C x êû~ " ÿ`õ (^ x ÅO, qå = ì õωo>ë) Jk ^ÕxH ÑẍH ~å^œ (= `«Î~Ú5:15) = #O Ö HõOÖ " Å ÔQ Ü«Ú<åfl= x, = # " Å QÆ # ^ z õä_»^œx = # Ñ Éèí =Ù K áêê_» (= `«Î~Ú5:14). g ~ D q^èœ=úqí PÖ zok«o_ç. Ñü~ÀA g WO\ # O_ç Ü«Å ^Õi phõ\ `À xo_ç# x êû~ " ÿ# Ñ ÑÖK«=ÚÖ H J_» y_ç#ñ C_» P Ñ ÑÖKåxH J=ã ~ " ÿ# " Å QÆ QÍ ~ zxkõû ê~ =O`«" ÿ# =ºH ÎQÍ h=ù LO_»QÆÅ=Ù. h Ñ xã ÅOÖ ^ qhõ ^Œ$HõÊ^èŒO ã O`À+ O Ñ OzW=fiQÆÅ=Ù. W`«~ Å ã } ã }QÆ õωo_» Hõ$`«[ `«QÆeæ, F~ ÊQÆeæ, HõxHõ~ OQÆeæ W`«~ Å JÑ ~å^èœ=úå# HõΔq OK«K«, ^ŒÜ«QÆeæ áè`åûç ÏHõ~ " ÿ#"åxqí h=ù LO_»QÆÅ=Ù. D x êû~ " ÿ# ã = [OÖ z#flqí z~ #=Ùfi zokã Î, ãflç ÏÉèÏ=O HõeyÜ«ÚO>Ë, ^ xö r"åxfl h=ù fã H x~åqæå=ù. ìôh `Õ ~ zöëx Éè [#O <å W+ ìo LO_»^Œ. = i h=ù ~Ú+ ìñ _»`å"à ÖË^À <å õω ` eü«^œ. <å Éè í~ Î õω XHõ êi Hõ_» Ñ Ù< Ñ Ê Hõey#Ñ C_» ~ zöëx Éè [#O u# = x _ Hõ ì~ QÍ~ Ñ ^ä ŒºO ÃÑ\ ì<å~. J~Ú`Õ <å Éè í~ Î Ñ ^ä ŒºÑ Ù Éè [#O " Ñ Ù Hõ< fl` <å K«KÕ"å_» HÍ^Œ. _Õ" ã } QÆ H <Õ"å_» HÍ^Œ QÍx P Éè [#O C_ Å ''~ z, Ñ z ÖËx uo_ç J<Õ"å_». J`«xH HÍ=Åã #k H OK =Ú LÑ C, H OK O = êöï. x*ïxh D Ñ ÑÖKåxH HÍ=Åã #k J^Õ.

24 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 11 Ñ= ^ xö x q o`«" ÿ# qå =QÆÅ QÆ }ÅHõ Δ}ÏÅ ÖË#Ñ C_», rq`«o x êû~ =ÚQÍ `«Ü«~ =Ù`«Ok. D Ñ Ü QÆO KÕã K«_»O_ç. D q^èœoqí `«ÅOK«O_ç, ''<Õ# D ~ÀA Ö Hõ=ÚÖ H " o, ê~ =O`«" ÿ# ãö`àëêxfl Hõey êî#. P q^èœ=úqí J# H x g WO\ ^ fi~ O# O_ç õω J_» QÆ ÃÑ\ ì. ''<Õ# ^Õ=Ùx ~åü«éïiqí " à K«<åfl#. <å Ü ÚHõ QÆ= º=Ú W`«~ Å õω `«# Ñ [Å# Ñq "åi rq`åå# ã O`À+ Ñ ~ h=ù HõÅ ã õω#fl Ñ [Å# K«z, z~ #=Ùfi zokok«k«, h Ñ Ü«}=Ú " Ú^ŒÅ ì. W`«~ Å# JOwHõiOK«K«<åfl#. "å~ O>Ë <å õω W+ ì= x ã z~ #=Ùfi Ü ÚHõ J~ O. x*ïxh Ñ ÑÖKåxH HÍ=Åã #k J^Õ, x# fl h=ù ^Õ=ÙxH = ^Œ Ñ Ù ìhà, PÜ«# h q+ Ü«" ÿ *Ï QÆ`«Î =Ç Ï êî_»x x[oqí #=Ú. h=ù ZHõ _çh " o <å = Oz q`«î#=úå q`«î. W`«~ Å õω Pj~åfiè^ŒO QÆeyOKÕ x~ Ü«Å fã HÀ. = ~ Ê h`à<õ ~å"åe Jxfl Ñ # Å h=ù XHõ _»"Õ KÕÜ«ÖË=x <å õω ` Å ã. ZO^Œ õω J#fl Ñ â fl# <Õ# J_»QÆ#. rq`«oö QÆeˆQ H xfl Ñïã `«Å õω ''=^Œ Ì Jx K Ñ J=ã ~ O. K Ñ ÊHõáÈ`Õ h rq`«o =uî_ç`à xo_çáè`«ok. Ñ Å Å õω É kèokõ Ñẍ <å ì õω <Õ# KÕÜ«ÖË#. =$^Œ ÌÅ õω É [#O =_ç OKÕ Ñẍ õä_» <å =Å# HÍ^Œ. HÍx Ö HõOÖ Q Ñ Ê = ~ ÊÅ ` õω J# O^èŒ" ÿ# HÍ~ º=ÚÅ Z<Àfl <Õ# KÕÜ«QÆÅ æ`«<åfl#. = #Ö Ñ u XHõ ~ O ["å K Ñ Ê =Åã # Ñ â flüõ = #QÍ, ''= ~ Hõi rq`«oö "Õ Å õω <Õ# Uq KÕÜ«QÆÅ æ`«<åfl#? W^Õ Ñ â fl# D q^èœ=úqí J_» QÆ =K«Û. ''D ~ÀA Z=i rq`«oö < <å "Õ Å HõÅ õω <Õ# Uq KÕÜ«QÆÅ# ''? D Ñ Ùã ÎHõO K«^Œ =ÙK«#flÑ C_» = # õω HõÅ=~ O QÆeæOKÕ J<ÕHõ" ÿ# ã = 㠺Š= # Hõ# _» #. Hõ# Hõ nxx K«^Œ õω = #O W+ ì Ñ _»HõáÈ=K«Û. HÍx = #Ö Ñü XHõ ~ O `«Ñ ÊHõ P ã = ã ºÅ# U^Œ ~ <åe. Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å OK«^Œ. D qñ =OÖ = #O áêeéèïqæã ÅO HÍ=Å# õωo>ë = #O ãöqæ`«å# = ~ ÛQÆeæ Ü«ÚO_ e. = #+ μºå = i`õ `«Ñ Ê Ñïã `«Å = ~ =Ù. ''<å =Å <Õ = ~ Ê áê~ ÉèíO HÍ"åe Jx = #Ö Ñü XHõ ~ J# HÀ"åe. Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å OK«^Œ. D qñ =OÖ = #O áêe ÉèÏQÆã ÎÅO HÍ"åÅ# õωo>ë, = #O ãöqæ`«å# = ~ õω W+ ìñ _ e. = # + μºå = i`õ `«Ñ Ê ãöqæ`«å = ~ =Ù. ''<å =Å <Õ = ~ Ê áê~ OÉèíO HÍ"åe Jx = #Ö Ñü XHõ ~ O J# HÀ"åe.

25 12 Ñ= qñ =O Ñ= qñ =HÍi _ i < *Ȟ± Ö Hõ=ÚÖ J~ OHÍ õωo_» uhõ= HõÃÑ>Ëì q+ Ü«ÅÖ = # = #ã û " àı = ~ æo XHõ\. Lá ^Œ óyo = iü«ú xsh "Õz ÃÑ H K Ñ Êâ Hõº=ÚQÍx x~åâ `À Wq Jxfl = # Ç Ï$^ŒÜ«Ñ ikèö # O_ç Ñ ìh êî~ú. ^Õ=Ùx Ñ= g ^Œ P^è ~ Ñ _ç P Ñ= # O_ç QÆeˆQ â H Îx QÆ iû# *Ï #=Ú XHõxH ÖË#Ñ C_», rq`«oö HõeˆQ =O\ Hõiî#" ÿ# Ñïã ux ìh x H # êy õω = #= Ç Ï$^ŒÜ«O Ñ _çáè`«ok. Ñ ÑÖK«=ÚÖ D <å_» Q Ñ Ê "åô~ <å, Ñ^Œ "åô~ <å PãÖMϺ õωöˇ # Ñ [Å W\ ì Ñïã uö <Õ Ü«Ú<åfl~. Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ xˆ~fi^œ" ÿ# Ñïã u U~ Ê_ç#Ñ C_» `å# ZHõ _»^Õx q+ Ü«" ÿ ĤO khõiokåö J#fl q"õk«# = #= Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# õω LO_»^Œ. Ñ =Hõ ÎÜ ÿ # Ü + Ü«61:11 Ö Ñ= qñ ==Ú QÆ ioz = \Ï _» `«, Ñ [ÅO^Œ~ "åih <åºü«o [iˆq XHõ~ÀA =ã ÎO^Œx, P ~ÀA x[" ÿ# Ñ= # "å~ Z~ QÆQÆÅ~ x PÜ«# K áêê_». ''Éèí q " ÚÅHõ# " ÚeÑ QÍ#, q`«î _ç# "å\ x Jk " ÚeÑ xâ ÛÜ«=ÚQÍ ã = ã Î [#=ÚÅ Ñ Éèí =QÆ Ü Ç ÏŸ"å hux ÈÎ `«=Ú# Lr qoñ *ËÜ«Ú# (ã = ã Î=Ú# <Õ~ "Õ~ Û ^Õ=Ùx "åhõº â H Î ^ fi~å Jx J~ ú=ú). Ñ= qñ ==Ú J<Õk XHõ Q Ñ Ê Jaè áêü«o = `«"Õ HÍ^Œ, HÍx ~ÚÑ C_» Ç ï `«fii`«qæuö <Õ~ "Õ~ =Åã # J=ã ~ `«Ü ÿ Ü«Ú#flk. =ÚYº=ÚQÍ = # ì <Õ_» [~ QÆ K«#fl qëê^œhõ~ " ÿ# J<åºÜ«=ÚÅ# K«Hõ <Õ\ J=ã ~ `«Ü ÿ Ü«Ú#flk. Jxfl qëê^œ=úå HõO>Ë = #= Ç Ï$^ŒÜ«O J# qëê^œo KåÖÏQ Ñ Êk. ÃÇÏKü.S.q. = iü«ú Z~Ú_ û ^ fi~å `«# O`«â s~ O Ñ `«#" ÿ# ã uö LO_ç `«# K«O\ a_» õω, `«# O`«ã #=ÚÅ ^ fi~å áêekõû `«e x K«z#Ñ C_» ZO`À Q Ñ Ê qëê^œo = # Hõ# flå Ü Ñ ^Œi OK«_» `«Ok. P" `«# õω KÕ`«< #O`«`«# â H Î=OK«# ÖË õωo_» KÕã ÎOk. P" `«# O`«a_» õω áê}ïo`«hõ" ÿ# "åºkèx `åyã ÎO^. ÖËHõ "Õˆ~ QÆ`«ºO`«~ O ÖËHõ `«# a_» PHõe`À PÅ= \ ã ÎO>Ë `«# áêå `åyã ÎO^? D `«e Ç Ï$^ŒÜ«O ÉèíÜ«OHõ~ =ÚQÍ ÑÿeáÈ~Ú#k. P" õä_» <å =Öˇ XHõ `«e ÜÕ. `«# O`«a_» `«# PÅ<å áêå<åö ÃÑiˆQ J=HÍâ O ~å"ååx Pâ Ñ _Õ `«e P".

26 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 13 Ü«ø=fi# Öˇ # ã Î Ñ Ù~ + μå U Ñẍ KÕÜ«ÖËHõ u~ QÆ `«Éè [#O QÍx, ã Ô~ # = Oz h~ QÍx JO^ŒHõ K«z#Ñ C_» = # Ç Ï$^ŒÜ«O Ñ ÓiÎQÍ Ñÿe áè`«ok. K«KÕ"å~ O^ŒiH Q Ñ Ê HõÅ=~ O U~ Ê_» `«Ok. "åi Ç Ï$^ŒÜ«Å, = #ã ûö U#ÖËx HõÅÅ`À xo_çáè~ú L#flq. "å~ _ç áè"ååx, Hõ_» Ñ Ù xoñ ÙHÀ"åÅx Pâ Ñ _» `«<åfl~. "åi õω#fl x~åâ `À "å~ Uq KÕÜ«É `«<åfl~à = #O K Ñ ÊÖË=Ú. ^Ò~ #ºO`À XHõi < Hõ~ Ç applexkõã H <Õ ã uö H = êî~. ^Œ ~ ƒù~ ^ i ^Œº=Ú`À xo_çáè~ú, ^ x # O_ç _Õ = ~ æ=ú ` eü«hõ áè~ú#ñ C_» = #= rq`«o qå =ÖËxkQÍ K«K«õΩO\Ï~. P < Ñ Ê, ÉÏ^èŒ#, Ç Ï$^ŒÜ«O Z^À XHõ suqí Éèíiã Î<ÕÜ«Ú#flk. Ñ ^Œ <åå QÆ ã =O`«û~åÅ ÉÏÅ _» `«# È^Œ~ x, È^Œix, = ~ Hõ O^èŒ =Ù# áè+ ã Î<åfl_». P Ñ HÍ ^Õâ Ñ Ù ã Ç apple~å áêo`«=úö ˆ~ õωå`à HõÑ Ê _ç# XHõ QÆkÖ D =ÚQÆæ~ x"åã <åfl~. P`«_» á Å=ÚÖ Ñẍ KÕã Î, _çh á `«, É [#Ñ Ù Ju Hõ+ ìo g ^Œ KÕã õωo\ï_». J`«x `«e ^ŒO _» Å ÃÇÏKü.S.q. [ ƒ`à P [ ƒ `«= õω È õω`«o^õ" #x P Ti"å~ gix " e "Õâß~. P Ñ ^Œ <åå QÆ ã =O`«û~åÅ õω ~ "å_» ^è ~ º=O`«_ÕQÍx Ü _»` QÆx Ñẍ = Å=ÚQÍ Uq [~ QÆ `«O^À##fl PÜ = Ü«=ÚÖ ~ÀQÆO`À Z=ÚHõÅ QÆ _» =Öˇ `«Ü«~ JÜ«º_». P ãìeü«ö x ã _çflö `«# Éèí~ Î, a_» ÅH ~ õω `«# rq`«=ú ^è ~ áèã # XHõ ã Î q+ Ü«=Ú K«ãÎ = # Ç Ï$^ŒÜ«O ÑÿeáÈ`«Ok. P" Éèí~ Î P" # =OzOz # `«# =^èœ =Ù# " ^Œ õω " o áèü«_». WÑ C_ " Éèí~ Î ÖËx^, `«# Ñ Å Å# õä_ `«# Éè í~ Î fã H x " o #O^Œ #, q_»<å_» _ç# ã uö J~ÚáÈ~ÚOk. P" Ç Ï$^ŒÜ«O ÑÿeáÈ~Ú#O^Œ =Å# TÑ i õä_» ãïqí Ñ Å ÛHÀÖËx ã uö JO^è ŒHÍ~ " ÿ# Éè íq+ º`«Î# TÇ Ok. LQÍO_ ^Õâ Ñ Ù ãïç Ï^Œ ÌÅÖ <Õ# õä~ Û#flÑ C_» z#fl a_» Å Ñ ÓzHõ`«fi=Ú =Ç ÏOKÕ HÍ~ º Hõ= =ÚÅÖ x= QÆ fl~åöˇ # XHõ <åü«õω~åå# <Õ# HõÅã H OzOk. k õω ÖËxÑ Å Å#, KÕ~ õω "å~ Z<Àfl Ñ Ü«`åflÅ KÕ ã"å~ x, P Ñ Å Å q êî~ " ÿ# ã OYºÖ =Ù<åfl~ x P ã OQÆu P" õω Pâ Û~ º=Ú QÆeyOz^Œx P" K Ñ Ê#k. P q#flñ C_» <Õ# xå = _ç P" JÅã áè~ú# Éèí *ÏÅ# xq ~å#. P P<å^èŒÅ# K«z#Ñ C_» P" Ç Ï$^ŒÜ«O Ñÿe áè~úo^œx, U_»` QÆx qã QÆ ^ŒÅ`À xo_çáè~úo^œx P" K Ñ ÊOk. `«# ì~ ÊÅ QÍ = iáèü«~ú. = # + μºå KÕÜ«QÆeæ#O`«ã Ç appleü«o P" ãö=`«û~åå H Åk W`«~ Å õω KÕã Ok. HÍx WOHÍ J<ÕHõ = Ok Ñ Å Å PHõe`À K«z JÅã áè~úok.

27 14 Ñ= qñ =O P Ñ HÍ YO_»O JO`«~åƒùQÆ=Ú # O_ç [#ã = ~ O`À xo_ç# Pã Ü«YO_»O # O_ç, J" ihí ãöü«úhõî ~å ëêìå # O_ç # ºlÖÏO_ # O_ç `«õω `«Å _çå `«#fl Ñ [Å QÍ^èŒÅ# x`«º`«fi=ú = # g ^Œ L^Œ~ÚOKÕ =~ õω K Ñ C áè=k«û. K«z# = #O JkèQÆq OK«ÖËx QÀ_»Å _ ~Ú. PÇ apple~ Ñ Ù á \Ï Å`À, = O^Œ Å`À, ã ÅÇ Ï^ ~ Å`À, ê= lhõ =#~ Å fô~û ê= y`à xo_ç# ÖÏsÅ Zxfl L#flÑ Ê\ H, D ÉèíÜ«OHõ~ " ÿ# ã ux = #O = ~ ÛÖË=Ú. nxx = ~ Û_ xh Ñ= qñ =O = # rq`«q^è #=ÚQÍ KÕã HÀ"åe. Å HÍ ã "å~ Î 4:18,19 =K«<åÅÖ "åü«_ç# ãöqæ`«å KåÅ áê=úyº" ÿ#q. '' Ñ Éèí =Ù P`«<å g ^Œ L#flk. c^œå õω ã "å~ Î õω PÜ«# ## fl Jaè +HÕK #. K ~ Ö # #fl"åih q_» ^ŒÅ#, QÆ _ç "åih K«Ñ Ù# HõÅ QÆ #x õω#, #ey#"åix q_çñ õω#, Ñ Éèí =Ù Ç Ï`«=`«û~ =Ú, õω#, P~Ú# ## fl ÑÖÑ Ü«Ú<åfl_». D ÖËY# ÉèÏQÆ=Ú# Ñ Å = ~ Å K«kq#Ñ C_ Å W`«~ Å rq`åå# L^Œ õω Ñ Ü«uflOKåeÜ«x z#flq, ÃÑ^ŒÌq J# " # Ñ ^äœhíå ~ á OkOKåÅx, ã Y ãö`àëêå`à xo_ç# rq`åxh ã fiã K Ñ Ê D Éè í QÀà OÖ K ^ŒiáÈ~Ú=Ù#fl = # È^Œ~, È^Œi= } Å õω ã Ç appleü«õωå QÍ LO_Õ ã = Ü«O Pã #fl" ÿ#k Jx QÆ ~ Î KÕÜ«_ #. ' Ñ= = # ã Ê~ } õω fã H x=kõû â H Î=O`«" ÿ# Ñ ^è #" ÿ# ''xshõδ}. xshõδ} J# #k = # áê}=ú# õω ÅOQÆ~ =O\ k (ÃÇÏ c 6:19). H ~ Î#Å 39:7Ö '' Ñ Éè í "å, <Õ# ^Õx H ~ õω ìh O^Œ #? x<õfl <Õ# #=Ú H x Ü«Ú<åfl#. xshõ Δ} ZÅÑ C_» r=ü«úhõ Î=ÚQÍ Ok. = # Ñïã u ^ŒÜ«hÜ«=ÚQÍ =Ù#flÑ Ê\ H, WHõ Ñ ÖÏ<å ãöqæu JãÖÉèí=O Jx JxÑ Oz#Ñ Ê\ H, xshõδ} = #Å# ã *Ï=ÙQÍ =ÚO^Œ õω êyoñ KÕã ÎOk. QÍÜ«Ñ _ç#"åih qâßfiã O`À õä_ç# xshõδ}, Ñ= = # ÑïK«~ º ^èœ~ =Ú. Éè íü«ohõ~ " ÿ# ^ i ^ŒºO`À xo_ç# Ñïã ~ååö x=ã OK«"åiH `«y# =ãü HõeÊOKÕ q+ Ü«=ÚÖ <å Ç Ï$^ŒÜ«O JÅã áè~úok. Uq QÆuÖËx "åi= ^蜺 xshõδ}öëˇx Ñïã `«ÅÖ õä~ Ûx Ü«ÚO_ç#Ñ C_», ^Õ=Ùx Hõ$Ñ â H Î=O`«" ÿ# suqí Ü«Å Ñ = #O K«_»QÆÅO. `«õω x= QÆ flå" ÿ rq`«=ú XHõ ã "åå QÍ fã õω#fl "åi = ^蜺ö ^Õ=Ù_» = ~ Å Ñ HÍt êî_». *ˇHõ~åº 9:12Ö "åü«_ç#suqí '' O^èŒHõ=ÚÅÖ Ñ _çü«úo_ç## xshõδ}qæå"åix J<Õ õωå# <Õ# K«ê#.

28 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 15 (D <åôho`à Ñ Ü«=ÚQÍ LOk). "å~ ê= #º" ÿ# suö ^Õ=Ù_» = `«"Õ "åi ["å Jx PÜ«<Õ "åi J=ã ~ `«Å f~ Û"å_»x Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí #=Ú `å~. <å õω#fl =ºH ÎQÆ`«" ÿ# `«$+ ì ÜÕ = #QÍ Ñ Éèí =Ù# Ñq <å r== O`«\ `À PÜ«## <å Pf Ü«rq`«=ÚÖ PÜ«## " ^Œ õωk«, Ñq OK«K«, ãqok«_»"õ Q Ñ Ê áê^è #º`«QÍ ZOK«õΩO\Ï#. P~å^èŒ#= Ü«" ÿ# rq`«q^è #=Ú PÜ«# ã xflkèx qå " #kqí q=iok«öëx PÜ«# Pâ fi~ ºHõ~ " ÿ# Hõ$Ñ # HõeyÜ«ÚO_Õ =~ =ÚÜ ÚHõ Q Ñ Ê`«#O QÆ iû <Õ# <Õ~ ÛH # K«<åfl#. PÜ«# KÕã # ^ x #O`«\ H, WOHõ# KÕÜ«ÚK«#fl ^ xh Hõ$`«[ `«K e õω <å õω x`«º`«fi=híå=ú Ñ _» `«Ok. qâßfiãö`à XHõ áê_» H ã Ç Ï`«=Ú ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù# <å Ç Ï$^ŒÜ«O`«~åà =ÚÖ <Õ# <Õ~ ÛH #fl Q Ñ Ê áê~î =Ú. J~Ú`Õ <Õ# Z_»` QÆHõ <Õ~ ÛH #fl Q Ñ Ê áê~î =Ú U= #QÍ P~å^èŒ# ^Õ=Ù_» WOHõ# ## fl HÀ~ #k Uq Jx " ^Œ = #O áê_õ HõO>Ë PÜ«## áê=úyº= x ÖËY#=ÚÅ ^ fi~å ` Å ã õωo\ï=ú. x[" ÿ# P~å^è Œ# U^Œ#QÍ = #O PÜ«# KÕ`«Å QÍ#, PÜ«# áê^œ=úå QÍ LO_ç D Éèí q g ^Œ ãök«iok«k«jhõ ~ Ö L#fl"åi HÀãÖ = # rq`åå ^è ~ áèü«_»"õ. KåÖÏ ãö=`«û~åå Z~Ú_ û =zû# Ñ Å Å J<å^èŒ â ~ }ÏÅÜ«O K«âß#. "å~ O^Œ~ xshõδ}qæeæ ãö`à+ö`à xo_çü«ú<åfl~. "å~ xå = _ç ## fl PÇ applefixã Î, ''PÜ«# õω ã = ã Î= ê^蜺= x K«Hõ x áê_ ~. "å~ P z#fl ã fi~åå`à áê_ç# P ## fl L ^ÕHõO`À xoñ ã "åå KÕã Ok. "åi P "å`å=~ }Ïxfl ãö`à+ö`à r=o`à xoñ "Õã Ok. Jk <å õω = ~ Ñ Ù~åx HõΔ}O. = # rq`ååö ^Õ=Ùx "åhõºo HõeæÜ«Ú#fl Q Ñ Ê â H Îx QÆ iû# = ~ Ñ Ù~åx *Ï Ñ Hõ. ÃÇÏ c 13:15Ö ''HÍ \ ì PÜ«# ^ fi~å = #=Ú ^Õ=ÙxH ZÅ Ñ C_» # ã ÎuÜ«QÆ=Ú KÕÜ«Ú^Œ=Ú J#QÍ PÜ«# <å= =Ú# XÑ CH # K«lÇ applefi Ñ Å=Ú JiÊOK«^Œ=Ú. P `«~ "å`«16= =K«#=Ú K Ñ C#^Õ= #QÍ, ''LÑ HÍ~ =Ú# ^èœ~ =Ú# KÕÜ«= ~ záè õω_ç, J\ ì Ü«QÆ=ÚÅ ^Õ=ÙxH + ì" ÿ#q. ^Õ=ÙxQÆ iû áê_» K«x`«º`«fiÑ Ù ã Îu ÈÎ `«=ÚÅ`À = # Q O`«HõÅÑ _»O D Éèí q ÃÑ ^Õ=Ù_» = # õω HõeÊOz# Q Ñ Ê ãö`à+ =Ú. PÜ«# KÕ`«ÅÑ ~ K«_ç, `«y# suqí rqok«k«, PÜ«# ãẍflkèö PÜ«# = #H zû# P[ K Ñ C# #_» K«H õω â H Î= O`«Ö= ø^œ =Ú. = # KÕ`«Å Ñ ~ Ö Hõ=Ú " Ñ Ù ZuÎ Å=Ú á O^Œ ^Œ =Ú.

29 16 Ñ= qñ =O PÜ«## õω ã ^ŒÌÑ _ç `«Ü«~ QÍ xå = _» ^Œ =Ú. JQÆã ì< K Ñ Ê# suqí, ''`«Å # O_ç áê^ Å =~ õω = # rq`åå Ç ÏÖË Å Ü«QÍ LO_ e. Éèí = ºHÍâ =ÚÅ ã $+ ìhõ~ Î xü«q Oz# suqí P~å^èŒ# ^ fi~å<õ áê~ OÉèíO HÍ"åe. ^ ^ Ñ Ù #ÅÉèˇ ê~ = #O H `«Î w`«o áê_ Åx "åü«_çok. ^ xhõo>ë Z õω = ÉèÏQÍÅÖ = #O J~ Ê}Å JiÊOz Ys^ # "å\ x Ñ Éèí =ÙH "åfiåx P*Ï Ñ OK«_ =Ú. = iü«ú rq`«áè~å\ïåö H \ ìq \Ïì_» `«#fl "åih K«~ õωqí êü«o KÕÜ«Úxq `«Î=Ú = # rq`åå# Ñ Éè í =Ù õω ã = iêok«hà"ååx 2000 ê~ HõO>Ë JkèHõOQÍ ^Õ=Ùx "åhõºoö "åü«_çok. áê~ # rq`«o ÖË õωo_, ^Õ=Ùx "åhõºo ^è ºxOK«õΩO_ H ã Î`À Ö ` # ã Ç Ï"åã rq`«o ÖË õωo_, = # ã"å ÑïK«~ ºÅ '' H Ü«Å = Å" ÿ#qqí <Õ q yeáè`å~ú. = #O ã= KÕã Î<åfl=Ú J#fl = #ã û = # õω q QÆ Å `«Ok HÍx, = #=Ú Ñ ÖÏx "åi"õ Å H ~ õω KÕã Î<åfl= #fl ãöqæu = ~ záè`å=ú. D ãöqæu ZÑ C_» = # = #ã ûö <å\õk«h = Ozk. P~å^èŒ# YzÛ`«" ÿ# suqí ã *Ï=ÙQÍ fi~å, = # Ç Ï$^ŒÜ«" Yi ãïqí = ~ Û _ç, PÜ«# ãẍflkèö = #Å# = #O JÑ ÊyOK«H x = ~ Û _» ^Œ =Ú. = # ÔH ã Î= rq`«ü«`«" Ú`«ÎO õä_ = # Ç Ï$^ŒÜ«ã O O^èŒ" ÿ#^õ QÆ# Hõ, h =ºH Î`«fi= O`«\ x qxü yoz PÜ«## P~åkèOKÕ q^è #=Ú ZO^Œ õω áê=úyº" ÿ#^à h=ù QÆÇ ÏOK«QÆÅ=Ù. ^Õ=Ùx ^Õ=Ù_» Ñ u `«~ =ÚÖ HÀ~ H #fl q^è #"Õ = #QÍ ã `«º=Ú`À õä_ç# ã=. J~Ú`Õ Uk ã `«º=Ú J#fl q+ Ü«xfl x~ ~ÚOKÕk = # Ç Ï$^ŒÜ«"Õ. Hõ# Hõ = # Ñ Éèí =Ù# õω ãö OkèOz# q+ Ü«ÅÖ = # Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÅ# Éèí ^ŒÑ ~ K«H x ^ x âıü«ã û H ~ õω Ñ Ü«uflOK«_»O Q Ñ Ê J=ã ~ `«Ü ÿ Ü«Ú#flk. ''h Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ # O_ç r=^è ~ Å Ü«Å ^Õ~ #. HÍ \ ì Jxfl\ HõO>Ë =ÚYº=ÚQÍ h Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# Éèí ^Œ=ÚQÍ HÍáê_» H # =Ú. ê" `«Å 4:23. zhíqàö x qö H H± Hõ= ºx\ K«iÛ áêã ì~ QÍÔ~ # aöò ÃÇ ÏɡÖò H xfl ã =O`«û~ =ÚÅ = `À KÕã # ã "åå # <Õ# Z#fl_» = ~ záèöë#. ÔH ã Î=ÙÅ, ÔH ã Î=<åÜ«õΩÖˇ # "å~, J<åºÜ«xfl QÆ ioz = \Ï _» õä_»^œ. ^ xh ãö OkèOz# _ç.q._ç.å K«_» õä_»^œ. = #Å# ^ i ^ŒºO `åhõx"åfie. ^ xö = #O ÉèÏQÆã ÎÅ=Ú HÍ"åe. = # = # QÆ_» q+ Ü«" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ# = #O = ~ záè"åe. Z=iÔH <å _» ƒ ~ÚzÛ"Õ ãî = # qkè = #O < ~ "Õ~åÛ= x J# H <åe. JÜ«# Ñ= #, PÜ«# r==ú# W`«~ Å`À

30 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 17 ÑÖK«H õω PÜ«# = ~ æo K«Ñ Ù`å_»#fl #= HõO õω D Ü«`«Ö #_»=_ xh = #O Ñ Å= _ O! W^Õ ^Õ=Ùx Q Ñ Ê Ñ= HÍ~åº Hõ= =Ú. WHõ _»<Õ = # Ñ= H Ü«Ñ Ó~ fihõoqí Hõ# _ e. = # ÑïÑ Ó~ rq`åå`à Ñ Éèí =Ù# P~åkèOK«q^è #O W^Õ. ''= iü«ú DÖÏO\ Ü ÚHõ a_» # <å KÕ~ Û H # "å_» ## fl KÕ~ ÛH # #. (= `«Î~Ú 18:5) = ~ }â Ü«º g ^Œ Ñ ~ O_ç `å# K«xá `Õ, `«# Ñ Å Å JãÖMϺ õωöˇ # W`«~ Ñ Å Å=Öˇ H `«Î `«e x " ^Œ õωh #=Åã =ã ÎO^Œx, J# #fl `«e, ''<å Ñ Å Å# Z=~ áè+ êî~ Jx "åáè~úok. ˆH#û~ `À K«xáÈÜÕ H O`«= Ok ãflç Ï`«~åO _» # <Õ# K«z#Ñ C_» "å~ KÕã # áê~ # W^Õ. D phõ\ ã = Ü«ÖÖ WO`«õΩ q Oz# Ç Ï$^ŒÜ«"Õ^Œ#, = Å QÆ `À õä_ç# " Ú~ = ~ Hõ\ O^Œx <Õ# J# HÀ#, =O\ ã = Ü«ÅÖ ''J=, h Ñ Å Å# "Õ =Ú K«K«õΩO\ÏO, Jx ÃÑ^ŒÌQÍ P" õω q# <Õ# K Ñ Ê QÀ~ K«<åfl#. =O\ Ñïã `«ÅÖ <Õ, = K H ~Ú KÕ`«Å ÃÑ H = _çz, õωå q OQÆ `«áêi Oz qâßfiãö`à "Õ =Ú =ÚO^Œ õω Hõ^Œ Å `å=ú. Jaè=$kÌK O^Œx ^ÕâßÅÖ xh " o, k õω ÖËx Ñ Å Å#, ãflç Ï`«Å ÖËx = # + μºå# " ^Œ õωh õω JHõ _» x=ã OK«#Hõ ~ ÖË^Œ. x=ã ã Î#fl = #O Ñ Éèí `«fi q^è <åå`à ã Ç appleü«o `«fi~ QÍ Kåe#O`«JO^Œx Ñ Å Å# K«z K«iÛ ^ fi~å "åih ã Ç appleü«okõü«=åü«ú#. K«iÛ (ãöñ O)x <Õ# x[oqí Ñq ã Î<åfl#. Q Ñ Ê ^è ~ ºO QÆÅ qâßfiãö`à K«iÛ <å<å\ H ÑḦÍtã Î D Éèí QÆÇ ÏOÃÑ =$kúö xh =ã ÎOk. J~Ú`Õ P K«iÛ `«# õω#fl ^ #O`«\ `À Ñ =ÚYOQÍ ^Õ=Ùx Ñq Oz#Ñ C_» ZO`À JO^Œ" ÿ#kqí Hõ# _» `«Ok. C_Õ QÍÜ«Ñ _ç#"åih ã Ç appleü«o õω K«iÛ `«# KÕ`«Å KåÑ QÆÅ^Œ. Ñ `«#" ÿ# Ö Hõ=ÚÖ x Ñ [Å# ÜÕ ã `À ãö O^èŒO QÆey# "åiqí KÕÜ«QÆÅ=Ú. Ñ^Œ"åiH f~ Ê fiû q= i ãïhí^œ. Ñq áê=úyº" ÿ# q+ Ü«O. Ñq J<Õk Y~ Û`À õä_ç#k. Ñq J<Õ Ñ ^ŒO <å= "åk«hõo HÍ^Œ QÍx, H Ü«Ñ ^ŒO. ã fi~ " uî ZkiOK«ÖËx"åi JHõ ~ Ö = #= O^Œ~ O HõÅã xå = _»QÆÅ=Ú. J#QÍ Ñ Éèí " # = # ^Õ=Ùx = # Ñ Ó~ Ç Ï$^ŒÜ«O`À, Ñ Ó~ P`«`À, Ñ Ó~ = #ã û`à, Ñ Ó~ â H Î`À Ñq OK«K«<åfl= x J~ =Ú. = #Å# = #O Ñq OK«õΩ#fl suqí = # á ~ QÆ "åix õä_» Ñq OK«K«<åfl= x J~ =Ú. Wk ZO`«Jâ Û~ ºO!

31 18 Ñ= qñ =O D ''xshõ Δ} ÖËx `«#O, J<Õ ~åhõ Δã x = #O F_çOK«QÆÅO? "åx JáêÜ«Hõ~ " ÿ# K ~ Ö # #fl "åix õω fã H x~åqæåo? = #Ö Z=~ =Ú õä_» = # O`«â H ÎÃÑ J^è ~ Ñ _ç D ÑẍKÕÜ«ÖË=Ú. Ñ ÑÖK«OÖ Ju ` e" # â ^ŒÌQÆÅ ^ŒÜ«~ Ç Ï$^ŒÜ«ÚÅ ã Ç appleü«ã Ç ÏHÍ~åÅ ÖË õωo_ Hõeã ìqí ÑẍKÕ ã PÜ«xÑ Ù} Å $O^ Å P^Œ~ } ÖË õωo_ D ÑẍKÕÜ«ÖË~. J~Ú`Õ = # q+ Ü«xH = ãî D Q Ñ Ê HÍ~ º=Ú# õω = #O XHõ <åok Ñ ÅHÍe. XHõ Ñ Å "åxôh # = #O Ñ Óp fã HÀ"åe. = # ã = *=ÚÅÖ Ñ `«#" ÿ# "åi q+ Ü«OÖ JO_»QÍ xå _ e. ÅÇ Ï# Å q+ Ü«" ÿ *Ï QÆ`«Î fã H <Õ q^è <åå õω Z^À XHõ suqí = #O ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÖÏæe (L^ŒÇ Ï~ } õω J`«º=ã ~ Ñïã uö fã H <Õ *Ï QÆ`«Î, ã fiåêhíehõ ÖËHõ n~ HÍeHõ *Ï QÆ`«Î "å~ O`«º=ÚÖ q `«Å# ãöáêkok«h <Õ HÍ~ º Hõ= =Ú.) g Ç Ï$^ŒÜ«OÖ h=ù `«ÅOz# XHõ J=ã ~ `«# f~ õω H O`«_» ƒ ã Ç appleü«o K«iÛ`À Hõeã P =º=ã =ÚO^Œ õω H # êy õω HÍ"åÅã # J=ã ~ `«Å f~ õω =ÚO^Œ õω ~å"åe. WO^Œ õωqí# XHõ ê= #º" ÿ# rq`«o rqok«_»o, <Õ# W êî# QÍx Y~ Û J# HÀ=_»O KåÅ áê=úyºo. D q^èœ=úqí K Ñ C áè`õ D *Ïa`å õω JO`«=ÚO_»^Œ. = ~À áê=úyº" ÿ# q+ Ü«O U= O>Ë J# k#o = # õω QÆeˆQ J=HÍâ =ÚÅ# LÑ Ü õω = # Ç Ï$^ŒÜ«Å#, rq`åå# ã ^Œ Ì Ñ ~ K«HÀ"åe. J#QÍ P k<ååö ã ~ Ñ _ç# Ñ ^ŒÌ`«Å# ZkiOz, ã Ç appleü«o KÕÜ«ÖËHõ =^ŒeáÈ~Ú# "åxh ã Ç appleü«o õω =ÚO^Œ õω =zû# = Oz ã = ~ Ü«Úx=Öˇ = #=Ú LO_ e. P ã = ~ Ü«Ú_» *ÏeKÕ`«HõkeOÑ _ _». J`«_» ÉèÏ"À ^ÕHõ ÑïkèÖ Hõ^ŒeOÑ = `«"Õ QÍHõ, J=ã ~ " ÿ# H õω Ñüã ÊOkOKå_». W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«=Åã # h"õ D ã = Ü«OÖ <å JHõ ~ f~ ÛQÆÅ"å~ Z=~À XHõ ~ LO_ Åx J#H # ~Ú`Õ D ã `«º=Ú# QÆ ioz h=ù áè`«ûç ÏOK«_»=Öˇ#. ã Îu P~å^èŒ#Å "å`å=~ }=Ú`À x# fl h=ù J=iOÑ KÕã H # =Ú. h Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# ~ OlOÑ KÕ ã ã Ow`«<å^Œ=ÚÅ`À h WO\ x xoñ ÙH #=Ú. ^Õ=Ùx "åhõºñ Ù >ËÑ Ù, `À h "åç Ï#=Ú xoñ ÙH # =Ú. h õω Pf Ü«" ÿ# áè+ } ^ ih ZHõ _» áè`«ûç ÏOK«_»`å"À =O\ O O Ü Ú^Œ Ì õω QÍx, K«iÛÜ Ú^ŒÌ õωqíx, ã = [OÜ Ú^ŒÌ õωqíx " o ãö`à+ OK«. Ñ Éèí =ÙÜ ÚHõ P`«KÕ`«h JO`«ó~ OQÆOÖ h " Å Ñ Å õä_ x# fl xoñ PÜ«## J# = uok«=ú. h õω ã fiã Î`«HÍ=Åã =zû<å, Pi Hõ Ñ ~ " ÿ# ã Ç appleü«=ú õä_ f~ Û _»=Åã =zû<å ÖËHõ O^èŒ `«fioö J^Œ ƒù`«=ú [~ QÆ=Åã =zû<å = # ^Õ=Ù_» ã = ~ _»x #=Ú K«,

32 Ñ ÑÖK«OÖ L#fl Ö Ñ =Ú Uq \? 19 = # Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ ã ~ H Δ`«" ÿ# KÕ`«Å õω x# fl h=ù JÑ ÊyOK«H x Å=O`«_»=Ù Hõ=Ú. PÜ«# x# fl Z#fl_» q_» =_», Z_»ÉÏÜ«_». PÜ«#Ü«O^Œ #q Hõ =Å# h ãö`à+ =Ú, xshõδ}, JkèHõ= QÆ #. h õω XHõ ãöqæu *Ï Ñ HõQÍ LO_ Åx ''<Õ# HÀ~ `«<åfl#. h ^Õ=Ù_ # Ü Ç ÏŸ"å# h Ñ Ó~ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú`À#, = #ã û`à#, Ñ Ó~ P`«`À#, Ñ Ó~ â H Î`À# Ñq OK«=Ú. = iü«ú x# fl =Öˇ h á ~ QÆ "åxx Ñq OK«=Ú. h=ù ZO`À qå " #"å_»=ù. ^Õ=Ùx ãöáê^œºoqí ZOK«_» K«<åfl=Ù. nxx Z#fl_» # = ~ ==^Œ Ì. <å Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí _ i < *Ȟ± Ö Hõ=ÚÖ = #O QÆÇ ÏOK«ÖËx uhõ= HõÃÑ>Ëì q+ Ü«ÅÖ = # = #ã û " àı = ~ æo XHõ\. Lá = iü«ú ^Œ óyñ xsh "Õz ÃÑ H K Ñ Êâ HõºOQÍx x~åâ `À Wq JxflÜ«Ú = # Ç Ï$^ŒÜ«Ñ ikèö # O_ç Ñ ìh êî~ú. ^Õ=Ùx Ñ= g ^Œ J^è ~ Ñ _ç, P Ñ= # O_ç QÆeˆQ â H Îx QÆ iû# *Ï #=Ú XHõxH ÖË#Ñ C_», rq`«oö QÆÖËæ =O\ Hõiî#" ÿ# Ñïã u< <å ìh x H # õω = #= Ç Ï$^ŒÜ«O Ñ _çáè`«ok. Ñ ÑÖK«=ÚÖ D <å_» Q Ñ Ê "åô~ <å, Ñ^Œ"åÔ~ <å, J ãömïº õωöˇ # Ñ [Å W\ ì Ñïã Î`«ÅÖÁ<Õ Ü«Ú<åfl~. Ç Ï$^ŒÜ«OÖ xˆ~fi^œ" ÿ# Ñïã u U~ Ê_ç#Ñ C_» `å# ZHõ _» ^Õx q+ Ü«" ÿ ĤO nhõiokåö P#fl q"õk«# = #= Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# õω LO_»^Œ. _ i < *Ȟ± = # õω *Ï ÑḦõO KÕã # suqí Ñ =HõÎÜ ÿ # Ü + Ü«61:11 Ö f =" ÿ# Ñ= qñ =O QÆ ioz K áêê_». P^Õ ã = Ü«=ÚÖ PÜ«# XHõ k#=ú# QÆ iû q=iok«k«, J k#=ú# Ñ [Å "åih ãïü ÿ # <åºü«o f~ Û _» #x, ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù J~ }º=ÚÖ `À= U~ Ê~ êî_»x J<åfl_». ''Éèí q " ÚÅ õ# " ÚeÑ QÍ# q`«î _ç# "å\ x Jk" ÚeÑ xâ ÛÜ«=ÚQÍ ã = ã Î [# Å Ü Ñ Éèí=QÆ Ü Ç ÏŸ"å hux, ÈÎ `«=Ú# Lr qoñ KÕÃã#. (ã = ã Î=Ú# < ~ "Õ~ Û ^Õ=Ùx "åhõº â H Î ^ fi~å Jx J~ =Ú). Ñ= qñ =O Q Ñ Ê Jaè áêü«o HõO>Ë q Oz#k Ñ= qñ =O J# #k XHõ Q Ñ Ê Jaè áêü«o = `«"Õ HÍ^Œ. Jk Q Ñ Ê J=ã ~ `«. Ñ ÑÖK«=ÚÖ D<å_» [iˆq qëê^œhõ~ " ÿ# J<ÕHõ J<åºÜ«=ÚÅ# = #O K«z#Ñ C_»

33 20 Ñ= qñ =O Wk Q Ñ Ê J= ã ~ `«Ü«x Hõ# _» K«#flk. Jxfl\ HõO>Ë = Ç apple qëê^èœhõ~ " ÿ# ÜÕ = #QÍ Ñ yeáè~ú# = #= Ç Ï$^ŒÜ«O. H ~ Î#Å 27:3Ö, ''<å`à Ü«Ú^ŒÌ=Ú õω ^Œ O_» ky## <å Ç Ï$^ŒÜ«=Ú ÉèíÜ«Ñ _»^Œ. <å g kh Ü«Ú^ŒÌ=Ú ˆ~y## nxö <Õ# ^è ~ º=Ú q_» = õωo^œ # D<å_» = #"åo PO^Œi Ç Ï$^ŒÜ«ÅÖ D q^èœ=úqí [~ Q Ñ Ê J=ã ~ `«Ü ÿ Ü«Ú#flk.

34 J^è ºÜ«O 2 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) ãö`àëêxh = ÖÏ^è ~ O = #=Ú Ñq HÍ^Œ HÍx W`«~ Å# = #=Ú Ñq (J*Ï `«=ºH Î ^ fi~ K Ñ Ê _ç# ê" `«) U q+ Ü«xÔH <å JO õω~ =Ú ^ x r==ú# õω = Å=Ú J#QÍ ^ x Ñ ìhõ õω HÍ~ }O, ^ xh P^è i`«=ú. "Õà ê= #ºOQÍ Éè í q Ö ^ y LO\Ï~Ú.Jq Hõ# _»=Ù QÆ# Hõ = #O "å\ x ÑïQÆ}Ö xh fã H #=Ú. Éèí q ÃÑ ÉèÏQÆOÖ = # Hõà õω Hõ# _Õ "å\ <Õ ÑïQÆ}Ö xh fã õωo\ï=ú. ÑÖ\ < Ñ Ê`À ÉÏ^èŒÑ _Õ"å_» ÑÖ\ = Å ê #=Ú #O^Œ [ ƒ HõeæÜ«ÚO\Ï_». ZO^Œ Hõ#QÍ "åx ÑÖ\ Ü ÚHõ = Å ÉèÏQÆ=Ú H Δ}Õz áè~ú#o^œ =Å Jk < Ñ Ê ÃÑ_» `«Ok. ÑÖ\ Ü ÚHõ = Å ê #=Ú ÃÑ H Hõ# _»^Œ. HÍx JkÖ Ñ Å < Ñ ÊHõÅ QÆ *Ëã ÎOk QÆ# Hõ, Jk JHõ _» ^ y LO^Œx = # õω ` Å ã ÎOk. Ñ Ñ OK«O = #Å# QÍÜ«Ñ ~ ã ÎOk. P QÍÜ«=Ú Ü ÚHõ = Å=Ú ("Õ~ ) U^À = #O ` Å ã õωo>ë<õqíx, J#QÍ Ñ [Å# ÉÏkèOKÕk Uk, = #= ã = *ÏÅ# ÉÏkèOKÕk Uk Jx QÆ ~ Î <Õ< `Õ êfi~ Ñ ~ `«fi"õ P= Å=Ú ("Õ~ ) Jx #=Ú `«<åfl#. êfi~ Ñ ~ `«fio`à [`«õä_»x "Õˆ~ W`«~ ã = ã º Uq \ Ü«x <Õ# `«ÅOK«Ñ Ü«uflOKå#. HÍx =O\ ã = ã º XHõ \ õä_ <å õω Hõ# _»ÖË^Œ. = ~À =ºH Î

35 22 Ñ= qñ =O Ü ÚHõ rq`åxfl <åâ #O KÕã JO^Œ # \ ì `«= õω HÍ=Åã #^ xx, `å=ú HÀˆ~ ^ xx á O^ Å# H <Õ "åih q+ Ü«O Ç ï z#flkqí Hõ# _» K«#flk. XHõ K áêêåo>ë Ñ ÑÖK«OÖ HõëêìÅxflO\ H = ÅO êfi~ Ñ ~ `«fi"õ. êfi~ Ñ ~ `«fio`à [`«õä_»x "Õˆ~ ã = ã º Uq \ Jx <Õ# `«ÅOK«Ñ Ü«uflOKå#. HÍx =O\ ã = ã º XHõ \ õä_» <å õω Hõ# _»ÖË^Œ. êfi~ Ñ ~ `åfixh "Õ~Ú =ÚMÏÅ êfi~ Ñ ~ `åfixh Z<Àfl "ÕÅ =ÚMÏÅ \ ì, ^ xx YzÛ`«=ÚQÍ QÆ ~ Î áè`«<åfl=ú. "åih HÍ=Åã #k ^ ~ Hõ#Ñ C_» Ñ Å Å wãñ\ ì U_» ã Î#fl U_» ÊÖ, W`«~ Ñ Å Å ÉÁ= Å Å=O`«=ÚQÍ ÖÏQÆ H êfi~ Ñ ~ `åfixfl = #O K«_»=K«Û. Ñü q+ Ü«OÖ <Õ<Õ =ÚO^Œ O_ e J# êfi~ Ñ ~ `«fio. = # õω KÕ`«< # suqí âı+ ì" ÿ# Ñ # Å `«ÑÊq ÖË^Œ. HÍx W`«~ Å KÕÜ«ÖËx q+ Ü«Å <Õ# KÕÜ«QÆÅ æ`«<åfl# Hõ^ Ü«x ãö`à+ OK«_»O `«Ñ C. êfi~ Ñ ~ `«fio U ~ ÑÖÖ # #fl# Jk JáêÜ«Hõ~ "Õ. êfi~ Ñ ~ `«fio J<ÕHõ ã = 㠺Šã $+ ìã ÎOk. D ÉèÏQÆ=ÚÖ Ñ ÑÖK«OÖ ê= #º=ÚQÍ# #fl ~ Hõ~ HÍÖˇ # êfi~ Ñ ~ `«fio " Ñ Ù h QÆ= <åxfl PHõi Oz Jk HõÅ QÆ*ËÜ«Ú, qëê^œhõ~ " ÿ# Ñ e`åå# h õω K«Ñ OK«QÀ~ `«<åfl#. J Hõ= " ÿ# Öˇ OyHõ ãö O^èŒ=Ú: 'Ph 13 ãö=`«û~åå ÉÏeHõ. WÑ C_ " XHõ ã ÎQÍ = i#k. Hõ# Hõ = = Å QÍ ã ÎÅ KÕ ã HÍ~ º Hõ= =ÚÖ P" x= QÆ fl~åå HÍ"åe Jx 'Ph x `«# ã fio`«`«o _ç áè`«ûç ÏOKå_». XHõ ãî QÍ Z\ J`«_» P" õω K Ñ Ê# `«~ "å`«p" ã QÆ æ`à, ÉèíÜ«O`À JÑ q `«`å ÉèÏ==Ú`À xo_çáè~úok. `«# `«O _ç KÕÜ«ÚK«#fl P HÍ~ º=Ú = Oz HÍ~ º"Õ #x J`«_» P" õω Ç appleg WzÛ##, P Ñẍx ~ Ç Ïã ºOQÍ LOKåÅx J`«_» ZO^Œ õω ì Ñ _» `«<åfl_à P" õω ` eü«öë^œ. ^ x q+ Ü«" ÿ P" õω QÆey# `«Ñ C_» ÉèÏ==Ú# õω HÍ~ }O P" ` eã HÀÖËHõ áè~ú#k. ãö=`«û~ååh Åk `«# ã fio`«`«o _ç Ñ Å = ~ P" # = #ÉèíOQÆO KÕã #O^Œ =Å#, 'Ph Ö x L ^ÕHõÑ ~ " ÿ# ÉèÏ=#Å K«Å _ç ^ xö x ÉÏ^èŒ P" õω ` eü«hõ áè~ú#k. Ph `«O _ç P" Ü ÚHõ ÉÏÖϺxfl, P" Ü ÚHõ jöïxfl, J= Ü«Hõ`åfixfl, ^ OyeOKå_». `å# HÀ~ õω#flk `å# J# õω J`«_» ^Œ + ì=úqí Ñ =iîokå_». ^Õ=Ù_» * HõºO KÕã HÀHõáÈ`Õ, P" áê}ïxfl õä_» Ç ÏiOKÕ"å_Õ.

36 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 23 =O\ ÉÏź Öˇ OyHõ q+ Ü«Å Z<Àfl q#_»o=å# = # õω PÜ«ã O Ñ ìh ã ÎOk. HÍx D ÉÏź Öˇ OyHõ 90 # O_ç 95% =~ õω Ç Ï~ æ`«=ú KÕÜ«_»Hõ HõÑ ÊÑ ÙK«Û _» `«<åfl~ú. <å ã fio`«`«o _ç <å`à J Hõ= ãö O^èŒO H xfl ãö=`«û~åå ì õω<åfl_». <å QÀ_» <Õ# XHõiH Ô~O_» ê~ q#flqok«õω<åfl#. HÍx <å õω U ã Ç appleü«o ^ ~ Hõ ÖË^Œ. <Õ# ÃÑ^ŒÌ ^ x< #Ñ C_» ^Õ=Ùx Ü Ú^ŒÌ áêi Oz, ã fiã `«á O^ #. =O\ thõ Δ á O^Œ õωo_ <Õ <å `«O _ç `«# 86= = ~ }ÕKå_». PÜ«#`À HõÅã ÑẍKÕã #"å~, PÜ«#`À HõÅã =# Éè [<åå P~ yoz#"å~, J`«_» `«# O`«õΩ= Ô~Î# z#fl`«#=ú # O_ç = # ÉèíOQÆO KÕã Î<åfl_»x ` Å ã HÀÖËHõ áèü«~. Ñ [Å KÕ ã H Ü«Å# \ ì "åih f~ Ê f~ õω = #O `«fi~ Ñ _»`å=ú. HÍx "åi Ñ =~ Î# õω = ÅHÍ~ }O U" ` eã HÀÖË=Ú. ''ã = [OÖ ã = 㠺Šã $+ ìokõ"å~, Jx = #O J# H <Õ J<ÕHõ= Ok ã ÎÅ, z#fl`«#oö = #ÉèíOQÍxH QÆ Ô~ # "åˆ~. D q=~åå K«_»O_ç: "Õâ ºÅÖ 66 âß`«o ÉÏźHÍÅ= O^Õ = #ÉèíOQÍxH QÆ Ô~ # "å~. J" ihíö x *ˇ à Ö =Ù#fl ã ÎÅÖ 36.7 âß`«o z#fl `«#OÖ <Õ = #ÉèíOQÍxH QÆ Ô~ <å~. ã = [OÖ Ñ Å Å QÍ# #flñ C_» J Hõ= ãö O^èŒO QÆey, `«$} HõiOÑ _ç# "åiö = _»= ÉèÏQÆO ÃÑ^ŒÌ"åÔ~ #Ñ C_» `«= O`«Ñ Å Å# Ñ \ ìok«h <Õ ã uö LO_»~. Öˇ OyHõ J Hõ= ãö O^è ŒOQÆÅ "åiö 94 âß`«o = Ok 12 ãöiiå =Ü«ã ûö Ñ Ù Ö <Õ " Ú^Œ\ QÍ = #ÉèíOQÍxH QÆ i J=Ù`«<åfl~. = # + μºå êfi~ Ñ ~ Öˇ #O^Œ =Å# `å=ú HÀi#k "åih ^ ih `Õ KåÅ, W`«~ Å QÍÜ«Ñ _ç## Ñ ~ "åöë^œ Jx J# H = # Ñ ÑÖK«OÖ Öˇ OyHõ J Hõ= ãö O^è Å ÉÏź HÍÅÑ Ù J Hõ= Öˇ OyHõ HÍ~åºÅ KÕã = # õω ÉÏ^èŒ QÆeæã Î<å~Ú. XHõ"Õà h=ù = # + μºå# K«OÑḦõáÈ=K«Û, ^ OyeOK«HõáÈ=K«Û, J ^ŒÌOK Ñ ÊHõ áè=k«û. Ñ Å Å q+ Ü«=ÚÖ ^Ò~ #ºOQÍ Ñ =iîok«hõáè=k«û, HÍx "Õˆ~ q+ Ü«ÅÖ h=ù êfi~ Ñ ~ OQÍ Ñ =iîã Î LO_»=K«Û. = #HõO>Ë Ç Ï#" ÿ# <Õ~ =ÚÅ# KÕ ã"åix K«Ñ Oz, = # ã fio`«êfi~ Ñ ~ `åfixfl = #O HõÑ ÊÑ ÙK«ÛH <Õ Ñ Ü«`«flO KÕã ~Ú`Õ,

37 24 Ñ= qñ =O <Õ\ Ñ ÑÖK«OÖ < ÅH #fl ã = ã ºÅ# Ñï+ q[ü«o êkèok«öë=ú. = # êfi~ Ñ ~ `«fio U ê ~ÚÖ L#flÑ Ê\ H, ^ xx = #O Ü«Å Ñ ~ ã Î#flÑ Ê\ H, = #Ö Ñü"å_» `«# ã fio`«êfi~ Ñ ~ " ÿ# Ñ =~ Î## fã "Õã H õω Ñ Ü«`«flO KÕÜ«e. ^Œ ~åâ : êfi~ Ñ ~ `«fio Ñ Å = ~ ^Œ ~åâ ~ ÑÖÖ = # õω Hõ# _» `«Ok. ^Œ ~åâ `«$Ñ ÎÖËx^, ZÅ Ñ C_» <åh OHÍ HÍ"åÖx K `«Ok. <Õ\ = # ã = [OÖ qxü QÆ^ ~ Å Z õω " áèü«~. <Õ# <å HÍ~ #_» Ñ Ù áè`«#flñ C_» `À= ÑḦõ # < ÅH x# J<ÕHõ ëêñ ÙÅ ã =Ú^ Ü«xfl K«z Pâ º~ ºÑ _ #. Jq H `«Îq õä_ xi OK«_» `«<åfl~ú. = K«z<å Z^À XHõ\ J= K«Ñ"å~ Z õω " áèü«~. q êî~ " ÿ# =ã Î ê= yx K«z, <å õω HõÅ=~ O HõÅ æ`«ok. ã Y=O`«" ÿ# rq`«o, Z õω = ã O`À+ O HõÅ QÆ ##fl Pâ D =ã Î ê= y HõÅ QÆ KÕã ÎOk. HÍx "å\ x H JÑ CÖ õä~ õωáèüõ Ñïã u U~ Ê_» `«Ok. Z õω = =ã Î=ÙÅ H <åå#fl â ^èœ# =Å = #O êfi~ Ñ ~ `«fioö õä~ õωáè`å=ú. J~Ú`Õ = Oz "å~ Î U= #QÍ = #=Ú J\ ì êfi~ Ñ ~ `«fio # O_ç q_» ^ŒÅ á õω gå #flk. = # õω J=ã ~ =Ú#flk H # HÀ =K«Û. = #O H <ååx W+ ìñ _Õ"å\ Ö H xfl H # HÀ =K«Û. J~Ú`Õ = # õω J=ã ~ =Ú ÖËx"å\ x JHõ ~ QÍ# #fl"åih WzÛ "ÕÜ«_»O <Õ~ ÛHÀ"åe. J<Õk J# k#o = # rq`«oö XHõ ÉèÏQÆ= ÜÕ ºO`«=~ õω ã Ç Ï[OQÍ = #O KÕÜ«=Åã # Ñ ^äœ= " ÿ# Ñẍ U^Œ#QÍ W`«~ Å õω WzÛ D q^èœ" ÿ# rq`«o J<Õ õωå õω qñ "å`«hõ" ÿ#kqí Ok. ^èœ<å ÑHõΔ ã = ã Î H _» Å õω = Å=Ú Jx ɡ aå K `«Ok (1 u" u 6:10). "åih HÍ=Åã O^ŒÖÏ _» ƒ. P _» ƒ JO`«\ x JO^Œ Ö LOK«`«O^Œ#fl Pâ `À<Õ = # + μºå _» ƒ# Ñq êî~. ãö`à+ö õä_ ^è Œ#O =Å <Õ =ã ÎO^Œx "å~ # õωo\ï~. Ñ [Å _» ƒ HÀãÖ = # + μºå# K«OÑ Ù`«<åfl~, ^ Oyeã Î<åfl~, J ^Œ ÌO K `«<åfl~. D Ñ # Åxfl êfi~ Ñ ~ `«fioö õä~ õωáè~ú#"õ. Ñ MϺu K Ok# XHõ _» ~ zoz# XHõ x"õkhõ <Õ# D = ^è Œº<Õ K«k"å#. "å~ HÀi#^ŒÖÏ "åih ^ ih `Õ "å~ ãö`à+öqí LO_»QÆÅ= x Ñ [Å `«Å êî~. HÍx Jk ãïü ÿ # q+ Ü«O HÍ^Œ. XHõ = # + μº_» HÍ"åÅ# õω<õ=xfl `«# õω#fl=x, HÍx "å\ =Å J`«xH ãö`à+ö HõÅ QÆÖË^Œx, J`«_» K áêê_», ^ xh HÍ~ }"Õ = O>Ë XHõ_» Ö Hõ=ÚÖ x `«# õω HÍ"åÅ# õω#fl"å\ x ãöáêkok«hà"åå#fl QÆ i < ~ "Õ~ Û õω#fl `«^Œ Ñï õä_ J`«_» LO\Ï_». Ñï`åºQÆ=Ú: q"åç ÏOÖ Ñï`åºQÆO á J<Õk õä_ êfi~ Ñ ~ `«fi"õ. q"åç Ï= <Õ ^ x q+ Ü«OÖ `«Ñ C_» Jaè áêü«o QÆey H O^Œ~ q"åç Ï= _»`å~. q"åç ÏOÖ

38 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 25 [`«Ñ ~ K«_»É ÜÕ =ºH Î = #Å# ãö`à+ Ñ ~ KåÅx = #O J# õωo\ï=ú. P q^èœoqí [~ QÆ#Ñ C_» Ü«Ú^ŒúO áê~ OÉèí= ø`«ok. = #O q"åç Ï= _ç# =ºH Îx = #O `«Ñ ÊHõ ã O`À+ Ñ ~ KåÅ#fl = #ã û = # õω#flñ C_» Ñ iã `«Å ZO`«aè#flOQÍ LO\ÏÜ K«_»O_ç? ''<Õ# P q^è ŒOQÍ <å ÉèÏQÆ êfiq x ãö`à+ <Õ# K«ÅHõ#QÍ K«_» _»`å#, Hõ# Hõ <Õ# KÕÜ«#x h=ù J# H #=K«Û. h õω <å P~ OÉèí k<ååö <Õ< `Õ x["õ J<Õ^ xfl. ^ ^ Ñ Ù XHõ = #=Ù_» Ñ ÓiÎHÍÅ=Ú rqoz# `«~ "å`«, ɡ aå K ÑÊ ãöqæ`«å ã `«º= x <Õ# #=Ú `«<åfl#. 1 H ionä13:8ö = # õω K Ñ Ê _ç# ãöqæu U= #QÍ '' Ñ= âßâ fi`«híå=úo_» # (`«Ñ ÊáÈ^Œ ). QÆÅf 6:7Ö ''= # + μº_» Uq q`«î<à (Ĥ=Å=Ú) ^ x<õ HÀÜ«Ú#. <Õ# ɡ aå #"Õ =ºH Î< `Õ, (<Õ# x[oqí #=Ú `«<åfl# ), <å rq`«oö HõeˆQ q êî~ " ÿ# Ñ <Õ# ã = õä~ Û õωo\ï#x <Õ# #=Ú `«<åfl#. ZO^Œ HõO>Ë <Õ# õä~ ÛH # #k <Õ# quî#^ xx \ ìüõ õä~ ÛH O^Œ #. = #O HõxHõ~ =Ú# quî`õ, HõxHõ~ =Ú<Õ õä~ Û H O^Œ =Ú. = #=Ú ^ŒÜ«# quî`õ ^ŒÜ«# õä~ ÛH O^Œ =Ú. <Õ# êfi~ Ñ ~ ~åå QÍ LO_Õ^ ## <Õ#, _Õ" Hõeã QÆ_çÑ # QÆ`«42 ã O=`«û~åÅ q"åç Ï rq`«=ú# QÆ iû <Õ# `«ÅOz#Ñ C_», = áê~ OÉè í k<ååö <Õ< O`«êfi~ Ñ ~ ~åå QÍ # O\ <À <Õ# `«ÅOz Pâ Û~ º Ñ _» `«<åfl#. Ü«^è ~ OQÍ K áêêåo>ë <å õω O_»_»O = `«"Õ ` Å ã. <Õ# ÃÑiy# QÆ$Ç Ï=ÚÖ <Õ# ` eã H x#^œöï êfi~ Ñ ~ `«fi"õ. ^ xh aè#floqí <å õω <ÕiÊOz#"åÔ~=~ ÖË~. Ñ ÙK«ÛH <Õ ^Œ Å <åôh=ô~ <å <ÕiÊOzÜ«ÚO>Ë, <å q"åç Ï áê~ OÉè í ãö=`«û~åå ZO`À ãö`à+öqí LO_Õ=x <Õ# YzÛ`«OQÍ K Ñ ÊQÆÅ#. ^Õ=Ù_» <å rq`«=úö Ñïã `«Å Ç ïqí = iáè=_»o K«_» QÆeQÍ#. áê`«qíü«å = xáèü«~ú. HÍx <Õ# =º~ Ñ ~ z#ãö=`«û~åå = ~ ÖÏ fã HÀÖË# QÆ^? <Õ# ÃÑOK«_ç# O O`À áèå Û õωo>ë, _Õ" <å HõO>Ë = Oz ÔH ã Î= OÉOÖ ÃÑOK«_ _». J`«x `«e ÉèíH Î Ñ ~ ~åöˇ # áêi OKÕ ã Î QÆ# Hõ `«# Ñ Å Å õω QÆ iû <ÕiÊOzOk. _Õ" # <Õ# HõÅ ã õω#flñ C_» `«# ÃÑOÑ Hõ=Ú# \ ì <å rq`«= O`«\ Ö <åö <Õ< ~ QÆx QÆ }ÏÅ# _Õ" ÃÑOá OkOK«H <Õ# K«_»QÆeQÍ#. J`«x = ki QÆÅ rq`«=ú <å õω Pâ º~ ºHõ~ " ÿ# ã Ç appleü«híiqí LO_ç#k. J`«_» Ñ= Ö XHõ ÉèÏQÆ" ÿ# F~ Ê ÖËx"å_ Ü«ÚO>Ë = q"åç Ï=Ú U<å_À

39 26 Ñ= qñ =O Ñ `«#" ÿü«úo_õk. HÍx HÍ#O^Œ õω ^Õ=ÙxH ÈÎ `«=ÚÅ. ÃÑO_ç [iy #ÅÉèˇ Ô~O_» ãö=`«û~åå `«~ "å`«õä_» = q"åç Ï rq`«=ú <å<å\ H "Õ Å Hõ~ " ÿ#kqí = ~ `«Ok, Jx <Õ# Ü«^è ~ OQÍ K Ñ ÊQÆÅ#. <Õ# =Ú# Ñ \ HõO>Ë WÑ C_» Z õω = ãö`à+ö`à xo_çü«ú<åfl#. = ãö O^èŒ ÉÏO^èŒ=º=Ú <å<å\ H ÅÑ _» `«Ok. <Õ# ãöqæ`«å [~ QÆHõáÈ`Õ <Õ# HÀÑ =Ú`À LO_Õ J<ÕHõ ãö=`«û~ååö WÑ C_» <Õ# ÖË#. Hõ# Hõ _Õ" `«# H + ì=ú =zû# Ñ # Å J# Éèí=Ñ Ó~ fihõoqí KÕã Î#flÑ C_» <Õ# ãö`à+ Ñ _» `«<åfl#. <Õ< Ñ C_» <å q+ Ü«" ÿ zouokõ^ ##. ZÅ Ñ C_», <Õ#, <Õ#, Jx P# õω<õ [ ƒ ã ux K«K«H x Jã Ç ÏºÑ _Õ =~ õω UkÜ«Ú ## fl = ~ ÛÖËHõáÈ~ÚOk. ÜÕ ã K ~ êå ^ fi~ =ÚÅ ` ~ õω =zû ## fl q_» ^ŒÅ QÍqOKå_». (Ü + Ü«61:1). PÜ«# ## fl J<ÕHõ" ÿ#"å\ # O_ç q_çñ OKå_». Jxfl\ HõO>Ë =ÚYºOQÍ <å ã fiü«o # O_ç PÜ«# ## fl q_çñ OKå_». ''<Õ# J# ^ x # O_ç ## fl q_çñ OKå_». D ãfik«ûö <Õ# ~ÀA ~ÀA õω Z^Œ QÆ `«<åfl#. <å ã fio`«= ~ æoö #_»K«H x[" ÿ# ãö`à+ö HõÅ QÆ^Œx <Õ# ` eã H # KÕã #O^Œ õω <Õ# Hõ$`«A ~åå#. h=ù õä_ XHõ"Õà, <å=öˇ rq`«oö h áê~ OÉèí k<ååö <Õ~ ÛH #flq =Åã Ü«Ú<åfl"Õ". h=ù HÀ~ #k h õω ÅaèOK«#Ñ C_» Ñ uã ÊOk êî=ù? Ü«^è ~ OQÍ nx q+ Ü«O ["å K Ñ CHÀ. HÀÑ OK ^Œ"å? ÖËHõ ã } y Ñ ~åº^œ KÕÜ«QÀ~ ^Œ "å? h q+ Ü«" ÿ ^Õ=Ù_» *Ï QÆ`«Î fã õωo\ï_»x h=ù #= QÆÅ"å? h q+ Ü«" ÿ h=ù *Ï QÆ`«ÎÑ _»Hõ áè`õ = Ô~=fi~ x# fl HÍáê_»ÖË~ #fl ÉèíÜ«=Ú h õω#fl^? h q+ Ü«" ÿ h"õ *Ï QÆ`«Î fã HÀ"åÅx #= _»O êfi~å xh ^ i fã ÎOk. JO^Œ =Å Jk J#O^ xfl fã "Õã ÎOk. D ~ÀA h=ù h êfi~ =Ú # O_ç u~ QÆ=Öˇ#x x# fl x[oqí HÀ~ `«<åfl#. W`«~ Å# qå " #"åixqí ZOz "åi q+ Ü«" ÿ *Ï QÆ`«Î fã H x, x[oqí "åix Ñq OK«. êfi~ Ñ ~ `«fio h ZOÑ HõÃÑ P^è ~ Ñ _ç LOk = #Ö KåÖÏ = Okq = # q+ Ü«"Õ `«ÅOÑ ÙÅ Hõeæ, H # K«= # õω ÖÏÉèíO HõeˆQ Ñ ^äœhíå# `«Ü«~ KÕã H # K«, ZO`À ã = Ü«O QÆ_» Ñ Ù`å=Ú. = #Å# = #=Ú ã = `«Hõ=Ú QÆÅ q^è #OÖ Ñq OK«HÀ"åÅx <Õ# Z<Àfl ê~ É kèoz#ñ Ê\ H, ZÅ Ñ C_» = # q+ Ü«O = #O PÖ zok«h # K«, = # ã fiü«xfl Ñq OK«H # K«, = # Ñ ÑÖK«OÖ = #"Õ ĤO ^Œ ê #OQÍ ZOK«H = #O HÀiOk

40 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 27 ãöáêkok«h LO_»_»O = Oz^Œx <Õ# #= #. D Éè í q ÃÑ x ^Õ=Ùx Ñ }ÏoHõÖ = #O ZO`À qå " #"å~ O QÆ# Hõ = # q+ Ü«" ÿ = #O *Ï QÆ`«Î fã HÀ=Åã O^Õ. = #=Ú ãö`à+öqí rqokååx PÜ«# = # õω r=q KåÛ_» (Ü Ç apple# 10:10). J~Ú`Õ = # rq`«oö = # HÀã O rqokõ HõO>Ë W`«~ Å H ~ õω rqok«_»oö x[" ÿ# ãö`à+ö LO^Œx = #O QÆÇ ÏOK«=Åã LOk. = #=Ú ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ t+ μºå QÍ LO_»=Öˇ#O>Ë, = #Å# = #O = ~ z áè"åe, = #ÃÑ = #O ^Œ$+ ì LOK«HÀ õä_»^œ, = # HÀiHõÅ# ÑïQÆ}Ö xh fã HÀ õωo_ PÜ«## " O _çokåe (= ~ 8:34). =O\ `«ÅOÑ Ù = #Å# Éè íü«ãñ_» `«O^Œx <å õω ` Å ã. HÍx <å rq`«oö D ãöqæ`«å# Ñ sh ΔOK«H # K«ZO`À HÍÅO # O_ç D ãöqæ`«å = # õω ÖÏÉèíO KÕ õä~ êîü«x <Õ# ` Å ã õω<åfl#. = #O D Éèí ãöéo^èœ" ÿ# Ç Ï#" ÿ# `«õω# ÖȞõ KÕÜ«õΩO_ LO>Ë, (J#QÍ êfi~ Ñ ~ `«fio ÖË õωo_ LO>Ë), = #O L#fl`«" ÿ# rq`«o HõeæÜ«ÚO_»QÆÅ=Ú (x êfi~ rq`«o HõeæÜ«ÚO_»QÆÅ=Ú). D Ç Ï#" ÿ# rq`«o Hõeæ LO>Ë = #O L#fl`«qÅ =Å QÆÅ rq`«o ì õωo\ï=ú (= ~ 8:35). = #O rqokõ q^è #O = #"Õ ZOÑ Hõ KÕã HÀ"åÅx Ñ Éèí =Ù J# = uokå_». Uk "Õ Å Hõ~ " ÿ# rq`«" ^ xx QÆ iû PÜ«# K Ñ Ê# `«~ "å`«x~ Ü«O ÔQ H <Õ q+ Ü«xfl = #ˆH JÑ ÊyOKå_». <Õ# QÍx, h=ù QÍx êfi~ Ñ ~ Å QÍ rqok«=k«û. HÍx = # õω K«Hõ x "å~ Î U= O>Ë rqok«j=ã ~ `«= # õω ÖË^Œ. = # êfi~ OÃÑ = #O *Ü«O á O^Œ_ xh = ~ Hõi rq`«oö "Õ Å HõÅ QÆ*ËÜ«_ xh ^Õ=Ùx â H Î = # õω JO^Œ Ö LOk. = #O KÕÜ«=Åã # Ñ Ü«}O êfi~ Ñ ~ `«fio J<Õ ^ xx <Õ~ ÛHÀ#Hõ ~ ÖË^Œ. Jk ã Ç Ï[OQÍ<Õ = # õω Ñ ìhõ`à =zûok. = # ã fiéèï=oö Jk = # õω " #fl`à _ç# PÇ apple~ =Ú =O\ k. ^ xx ɡ aå ''áêñ ã fiéèï=o Jx Ñ Å ã ÎOk. ^Õ=Ù_» ^Õxx KÕÜ«=^Œ Ìx P*Ï Ñ OKå_À, ^ xx KÕÜ«Ú\ =Å# P^ =Ú, J=fiÅ ^Õ=ÙxH =ºuˆ~Hõ=ÚQÍ áêñö KÕâß~. HÍ \ ì D Ö Hõ=ÚÖ Ñ Ù\ ì# Ñü "åxh x`«º`«fi=ú =~ õω áêñ Ñ Ù ã ^ úo`«=ú P~ÀÑ OK«_» `«Ok. = # áêñ =ÚÅ H ~ õω K«xáÈ~Ú, "å\ # O_ç = #Å# q_çñ H ~ ÔH ^Õ=Ù_» `«# õω= ~ _ # ÜÕ ã # = ~ }=Ú# õω JÑ ÊyOK #. P^ =Ú KÕã # ^ xx K«Hõ õω ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù D Ö Hõ=Ú# õω =KåÛ_». = #O ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù# ~ HõΔ õωxqí

41 28 Ñ= qñ =O JOwHõiOz#Ñ C_» PÜ«# = # Ç Ï$^ŒÜ«OÖ x=ã õω = êî_». J\ ì # `«#" ÿ# ã u = #Å# õω = #O XÑ CH O>Ë = #O ãïü ÿ # x~ Ü«Å fã H x, = # â s~ OÖ x áêñ ã fiéèï==ú# [~ÚOK«QÆÅ=Ú. J#QÍ P áêñ ã fiéèï==ú = ## O_ç Ñ ÓiÎQÍ "ÕÔ~ áè^œ QÍx, = #Ö x=ã OK«P Q Ñ Ê ^Õ=Ù_» J# k#o ^ xx õω = # õω êü«ñ _» #. (QÆÅu 5:16). JO^Œ # \ ì = #O áêñ O KÕÜ«ÖË= x J~ O HÍ^Œ QÍx, QÆ`«=Ú HõO>Ë = # < uhõ rq`«=úö Jaè=$kúx êkèok«qæåo. <Õ# êfi~ Ñ ~ `åfixfl Ñ ÓiÎQÍ JkèQÆq OKå#x K Ñ ÊÖË#. WOHÍ Z=Ô~ <å K Ñ ÊQÆÅ~å J#fl ãö^õç ÏO <åö LOk. Z=Ô~ <å ÃÑ q^èœoqí K Ñ ÊQÆeæ`Õ ^ x J~ "Õ = #QÍ "å~ áêñ =Ú ÉèÏ=# =ã ÎOk. ZO^Œ Hõ#QÍ áêñ =Ú J<Õk êfi~ Ñ ~ `«fioö "Õà x#k. <Õ# êfi~ Ñ ~ `åfixfl Ñ ÓiÎQÍ [~ÚOK«ÖË^Œ, HÍx ~ÀA ~ÀA õω êfi~ Ñ ~ `«fio [~ÚOKÕ q+ Ü«OÖ Jaè=$kúK O^Œ `«<ÕÜ«Ú<åfl#. <Õ# Ñ Ü«}OÖ L<åfl# QÍx <å QÆ= ºO WOHÍ KÕ~ HÀ ÖË^Œ. ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù ## fl P x`«º`«fiñ Ù WO\ H fã H x" õω =zû#ñ C_», <Õ# QÆ iü Ú^ŒÌĤ Ñ ~ ## fl K«êÎ_». (Ñ eñ Ê 3:12 13). Já ã ÎÅ _ # áœå D q^èœoqí J<åfl_». ''WHõ# rqok«"å_»# <Õ# HÍ#. H ãî <å Ü«O^Œ rqok«k«<åfl_». (QÆÅf 2:20). ^ x J~ "Õ = #QÍ áœå `«# H ~ ÔH `å# `«# W+ ì=ú# < ~ "Õ~ ÛH HÍx ^Õ=Ùx HÀãÖ rqã Î, ^Õ=Ùx W+ ì=ú# < ~ "Õ~ ã Î<åfl_»x J~ O. nx q+ Ü«" ÿ <Õ# J^è ŒºÜ«#O KÕã Î#flÑ C_», áœå Ñ Éè í =Ù# JOwHõiOz# 20 ãö=`«û~ =ÚÅ `«~ "å`«<õ D q^è ŒOQÍ K Ñ ÊQÆeQÍ_». êfi~ ~ Ç Ï`«OQÍ rqok«_»o XHõ Ñ Ü«}OÖÏQÍ áœå ZOK«õΩ<åfl_». áœå õω = `«"Õ QÍHõ êfi~ Ñ ~ `åfixfl [~ÚOK«QÀ~ "å~ O^ŒiH Jk XHõ Ñ Ü«}O=Öˇ Ok. ''<Õ# k# k#=ú# K«xáÈ=ÙK«<åfl#. (1 H ionä15:31) Jx áœå K áêê_». (^ x J~ "Õ = #QÍ <Õ# J# k#=ú êfi~ =Ú q+ Ü«" ÿ K«xáÈ=ÙK«<åfl# ). <åhõo>ë W`«~ Å q #fl Jx K Ñ Ê_»O Ñü k#o [iˆq LOk. = #=Ú rqok«q^è #O q+ Ü«OÖ = #Ö Ñü XHõ ~ =Ú `«y# x~ Ü«O fã HÀ=Åã Ü«Ú#flk. J\ ì x~ Ü«Å WÑ C_» fã H # >Ë âı+ ì=ú. hôh <å, <åôh <å rqok«qæå XĤ XHõ rq`«=úok. W`«~ Å HÀãÖ ^ xx W=fiQÆÅ õω L#flk õä_ P XHõ rq`«"õ. J~Ú`Õ Ñ â fl U= #QÍ = rqokåe? = #Ö Ñ u XHõ ~ = W`«~ Å ã OˆHΔ= "Õ Ñ ^è #" ÿ#kqí ZOz#Ñ C_», D Ö Hõ=Ú# = ~ ÛQÆÅ qñ =OÖ áêeéèïqæã ÎÅ= õω `«y# ÈÎ= `«QÆeæÜ«Ú<åfl=

42 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 29 = #=Ù_» HÍ_» ''= #=Ù_» HÍ_» J#fl *Ï< _À< Ü ÚHõ Ñ MϺ`«" ÿ# g ~ q<åfl~ x <Õ## õωo\ï#. D = \Å Ü ÚHõ J~ O U= #QÍ Ñ [Å XHõiH Hõ~ HÍ=Åã #"å~. XHõix XHõ~ Ñ ÉèÏq`«O KÕã õωo\ï~. <å `«O _ç Ü ÚHõ rq`«o ## fl q~ ^Œú" ÿ# = ~ æ=úö " õω#, _Õ" Ü ÚHõ rq`«o ## fl áè`åûç Ï Hõ~ " ÿ# = ~ æ=úåö " õω# Ñ ÉèÏq`«OKÕã #suqí, = # rq`åå W`«~ Å# Ñ ÉèÏq`«O KÕ êî~ú. g ~ XHõi< Hõ~ Ñq OK«=Öˇ#x ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù = # õω P[ ~ÚKåÛ_» ZO^Œ Hõ#QÍ = #O Ñq Oz#Ñ C_Õ ^Õ=Ù_» <åfl_»x D Ñ ÑÖK«O ` eã H Ok. (Ü Ç apple# 13:34,35). ^Õ=Ù_» Ñ= Ü ÿ Ü«Ú<åfl_». = # H Ü«ÅÖ Ñ= K«Ñ OK«QÆeæ#Ñ C_» ^Õ=Ù_» =O\ "å_à J#fl ãöqæu W`«~ Å õω K«Ñ Ù`«<åfl=Ú. = #O ^Õ=Ùx ~åü«éï~ Å= x PÜ«# Ü ÚHõ =ºH ÎQÆ`«Ñüx^èŒ Å= x, = # ^ fi~å PÜ«# Ö Hõ=Ú# u= Å K«<åfl_»x áœå JO\Ï_» (2 H ionä 5:20). D ÖËY# ÉèÏQÆ=Ú# QÆ ioz <Õ# `«ÅOz#Ñ C_ ÖÏ, ''FÇ ÏŸ! ZO`«Q Ñ Ê PkèHõº`«, ZO`«Q Ñ Ê ÉÏ^茺`«Ü«x J# õωo\ï#. rq`«oö <Õ# <Õ~ ÛH #=Åã # áê~îååö XHõ\ ÜÕ ^Œ#QÍ, ÉÏ^è Œº`«fã H # õωo_, <Õ# =O\ PkèHõº`«Hõey Ü«ÚO_»ÖË#. <Õ\ = #= ã = [OÖ # #fl XHõ ã = ã ºÜÕ ^Œ#QÍ Ñ [Å ^ÕxH "å~ Ü QÆ ºÅ HÍ~À, ^ xx á O^Œ HÀ"åÅx ~Ú+ ìñ _»`å~. ''Jk <å õω ~Ú=fiO_ç, Jk <å õω HÍ"åe. Jk <åh Ñ C_Õ HÍ"åe, Jx êfi~ Ñ ~ `«fio Ok. ''<Õ# ãïqí ^Õxx KÕÜ«ÖË<À ^ xx <åh =fi=^œ Ì. Jx *Ï #= Ok. Hõ$`«[ `«K«Ñ Ù q+ Ü«OÖ Ö HõO Ñ ~å[ü«o á OkOk. ZO^Œ Hõ#QÍ = #O Uk HÍ"åÅ# õωo\ï" ^ xh ~ õω õω ~Ú+ ìñ _»=Ú. ^ x H ~ õω `«y# `åºqæo õω ~Ú+ ìñ _»=Ú. <Õ# U ãöqæ`«å H ~ õω Ç ïqí â = Ñ _ç<å<à, U ãöqæ`«å H ~ õω Z õω = HÍÅO "ÕzÜ«Ú<åfl<À P ãöqæ`«å H ~ õω Z õω = Hõ$`«[ `«QÆeæÜ«ÚO_»=Öˇ#x ` eã õω<åfl#. = # õω ã ÅÉèíOQÍ ^ iĥ"å\ x = #O Z õω = qå = QÆÅ"å\ QÍÑ iqæ} OK«=Ú. = # Ñ Å Å õω HÍ"åÅã # "å\ x Z õω = " Ú`«ÎOÖ `«fi~ QÍ ~ÚK«ÛK«<åfl=Ú. JO^Œ =Å# ~åé ÜÕ Ñ Å Å `«~åxfl êfi~ Ñ ~ Öˇ # `«~ =ÚQÍ ÃÑOz áè+ ã Î<åfl= x K Ñ Ê=K«Û. Ãã H Å ` Ĥ =Ü«ã û WOHÍ XHõ ãö=`«û~åxh =ã ÎO^Œ#QÍ "åih Ãã H Å H xãñ_»`å=ú. 16= ãö=`«û~ OÖ xh Ñ "ÕtOÑḦõ =Ú# Ñ HÍ~ õä_ H x ÃÑ_»`å=Ú. HõàÏâßÅ Ñ AÅ = #"Õ K e êî=ú. "åih q"åç Ï=Ú J~Ú#Ñ C_» WO_» H O\Ï=Ú. "å\ Ö Ys^ # =ã Î ê= y xoñ Ù`å=Ú. "å~ Pi Hõ W ƒo^œ ÅÖ # #flñ C_»

43 30 Ñ= qñ =O "å\ x f~ õω =ÚO^Œ õω = êî=ú. P q^èœ=úqí Ñü êi, Ñü J=ã ~ `«= #"Õ f~ êî=ú. Ñ= J#fl Ñ~ `À D ãöqæ`«å# = #=Ú [iy êî=ú. HÍx = #O = # Ñ Å Å# D q^èœ=úqí =Å# Ñq ã Î<åfl=? ÖËHõ QÍ~åÉèí=Ú K«Ñ Oz K _»Q _» `«<åfl=? Ñ Å Å z#flqí# #flñ C_» "åi`à HÍÅO QÆ_çÑ `«y# suqí <Õ, "åi Y~ ÛÅxfl ÉèíiOKåeû =ã ÎOk. "åi <Õ~ ã Ç Ï`«= # êûh Δx HõÑ Ê Ñ ÙK«ÛH õω `«e ^ŒO _» Å =O\ QÍ~åÉè íñ Ù Ñ # Å KÕã Î<åfl~. `«e ^ŒO _» Å Ü _»` iñ ÖËx rq`«=ú# =Å# D Ñïã u Z^Œ Ô~ #k QÆ# Hõ _» ƒ " ^Œ[Å >Ë "åih ã à " # = ~ æo JxÑ ã ÎOk. = #= O^Œ~ O = # Ñ Å Å# Ñq Oz "åi Jaè=$kè Ìx HÍOH Δ êî=ú. HÍx "åiü _»Å = #O [iyokõ"å\ q+ Ü«" ÿ "åih `«y# Hõ= thõδ} õä_ <ÕiÊOKåe. ~å*ˇ # Ö " # '' kú õωâ Å`«# ( ê" `«Å 1:3) Ñ Å Å = #O K«Ñ =Öˇ#x HÀ~ K«<åfl_». H xfl ê~ ''=^Œ Ì J#fl a_» Å q+ Ü«OÖ Ñ Å "åih = #q KÕÛ âı+ ì" ÿ# HÍ# Hõ Ü«x K Ñ Ê=K«Û. ZO^Œ Hõ#QÍ Pq^èŒOKÕ`«<Õ "åih PkèHõº`«= iü«ú ÉèÏ^茺`«Å õω ãö OkèOz# qå " # áê~îåå = #O <ÕiÊOK«QÆÅ=Ú. P^Œ~ =O`«" ÿ# ^ `«$`«fi=ú h Ñ Å Å ã = Hõ ΔOÖ QÍx, h õω ÑïK«Ü«=Ú P~Ú#"åi ã = Hõ Δ=ÚÖ QÍx = kihõ~ " ÿ# ^ `«$`«fi=ú QÆeæ# rq`åxfl Ñ ^Œi OK«=Ú. h=ù Ñ ÙK«ÛH <Õ "å_»=ù QÍHõ ~ÚKÕÛ"å_»=ÙQÍ LO_»QÆey`Õ, "åih ÑïK«Ü«" ÿ# W`«~ =º õωîå õo>ë h=ù qåhõδ}" ÿ# "å_»=x "å~ QÆÇ õω Ç ïã fiåêhíå=ú Ñ _» `«Ok. ^ `«$`«fi=ú =Å# h õω QÆeæ# ãö`à+ =Ú# "å~ K«z#Ñ C_» êfi~ Ñ ~ " ÿ# rq`«=ú HõO>Ë W`«~ Å õω ~ÚKÕÛ rq`«o XHõ = x+ x ãö`à+ Ñ ~ ã ÎO^Œx "å~ ` eã õωo\ï~. = #Å# = # + μºå QÆ= xã ÎLO\Ï~. = #Ö "å~ QÆ= xoz# q+ Ü«Å ZO`À HÍÅ=Ú QÆ ~ Î ì õωo\ï~. D ãöqæ`«å <Õ# K«z#Ñ C_» <Õ# ZO`À Pâ Û~ ºÑ _ #. = # êfi~ ~ Ç Ï`«" ÿ# rq`«=ú#, ã Ç Ï#O QÆeæ# P`«#, W`«~ Å JHõ ~ Å# QÆ= xokõ = #ã û# = # + μºåo^œ~ ` eã H = #O `«HÍÅx áœå JO\Ï_» (Ñ eñ Ê 4:5). = # = Oz ^ŒÜ«QÆÅHÍ~ º=ÚÅ = # + μºå K«z Jaè#OkOz ^Õ=Ùx = Ç Ï= Ñ ~ = #O `«Hõ=Öˇ#x ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù = #Å# áè`«ûç ÏOKå_» (= `«Î~Ú 5:16). = #O "Õ+ ^è ~ ÅOQÍ LO_»=Öˇ#x QÍx W`«~ Å õω Hõ# õω = `«"Õ Ñ # Å [iyokõ "å~ =ÚQÍ LO_»=Öˇ#x QÍx ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ L^ÕÌâ =Ú HÍ^Œ. Ñ Éèí =Ù = # õω K Ñ ÊQÀi#k ÜÕ = #QÍ = #O KÕÜ«Ú H Ü«Å W`«~ = # + μºå#

44 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 31 Ñ ÉèÏq`«O KÕÜ«ÚK«#fl"À = #O Z~ QÆ=Öˇ#x HÀ~å_». = # q~ ^Œú" ÿ# Ñ =~ Î# W`«~ ÅÃÑ K _» Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ ã ÎOk. <Õ# Wk=~ õω K Ñ Ê# suqí = #O K«Ñ OK«^ `«$`«fio W`«~ ÅÃÑ ê# õäå Ñ ÉèÏ=O K«Ñ = #Å# ãö`à+ Ñ ~ K«#. = i <å q+ Ü«"Õ q? D ã = Ü«=ÚÖ ''<å q+ Ü«"Õ q? <å õω Z=Ô~ # D q+ Ü«=ÚÖ ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÅ~å? Jx h=# H #=K«Û. =O\ Ñ â flå, ^Õ=Ù_» = #Å# HÀˆ~ rq`«o rqok«õωo_ J_» Ñ _»`å~ú. ''<å q+ Ü«"Õ q? Jx Ñ Å = ~ = #O ÑẗflOK«õΩO\Ï=Ú. = # HÀiHõÅ <Õ~ "Õ~ ÛH õω Ñ _» "å~ =Ú QÆ# Hõ, XHõ ~À*ˇ <å = # q+ Ü«" ÿ = #=Ú = ~ z W`«~ Å# QÆ ioz PÖ õω Éè íü«oqæeæ Ü«ÚO\Ï=Ú. HÍx êfi~ ~ Ç Ï`«" ÿ# rq`«=ú õω Ñ ^è ~ ºO ìh õω ~Ú+ ìñ _ç`õ = # J# Éèí=OÖ HõeˆQ ãfik«ûù#, ãö`à+ =Ú# K«z Ç ïqí Pâ Ûù~ ºÑ _»`åo. <å rq`«oö JkèHõ ÉèÏQÆOÖ L^ŒÜ«<Õfl ÖË=QÍ<Õ = OK«O g ^Œ õä~ ÛO_ç <å õω ãö OkèOz# J<ÕHõ Ñ ^ä ŒHÍÅ ~ á OkOK«H <Õ ^ xfl. <å õω HÍ=Åã # "å\ q+ Ü«" ÿ `«ÅOz, <å õω Uk âı+ ì" ÿ#^à ^ xx á O^Œ xq `«ÎO <Õ# ~ á OkOK«õΩ#fl Ñ }ÏoHõÅ õω ã Ç <å OÉÏxfl, <å ãflç Ï`«Å# XÑ ÊOKåe J# H <Õ ^ ##. <Õ# ÖËz, k#oö C_» <å = #ã û xo_ <Õ<Õ LO_Õ ^ ##. <Õ# J# ãöqæ`«å [~ QÆHõáÈ`Õ HõÅ=~ Ñ _Õ ^ ##, Jã Ç Ï#O K«Ñ OKÕ ^ ##, qã QÆ K O^Õ ^ ##, HÀÑ O`À xo_çáèüõ ^ ##. <Õ# HÀi#k <å õω ÅaèOK«#O^Œ =Å# <Õ# ãö`à+öqí LO_»ÖËHõáÈ`«<åfl# Jx J# H <Õ ^ ##, HÍx x*ïxh ~Ú`«~ Å q+ Ü«" ÿ =O\ Ñ \ ìoñ Ù ÖË õωo_» <Õ# HÀi# ^ xx HÍ"åÅ# õω<åfl# QÆ# Hõ <å õω ãö`à+ö HõÅ QÆÖË^Œ Jx QÆÇ ÏOK«ÖËHõáÈÜ«#. <å rq`«o <å ì õω <Õ# W`«~ Å H ~ õω Y~ <Õ ãö`à+öü ÚHõ ~ Ç Ïã ºO LO^Œx Hõ# Q # K«<åfl# QÆ# Hõ, <Õ# L^ŒÜ«HÍÅO QÆ_ç Ñ ã = Ü«Å QÆ`«OÖ =Öˇ ÖË=Ù. D L^ŒÜ«HÍÅ= O^Œ, D J^è ºÜ«O õω " Ú^ŒÅ =ÚO^Œ, <Õ# áêi Oz, D k#oö <Õ# Z=ix Hõeã H #=Öˇ## õω<åfl<à "åix QÆ ioz `«ÅOKå#. P `«~ "å`«áêi Oz, ~À= 12: x K«kq = #Å# = #O ^Õ=ÙxH ã r= Ü«QÆOQÍ ã = iêok«hà"ååx, = # â H Î ê= ~å ºÅxfl PÜ«# LÑ Ü QÍ~ O JiÊOK«HÀ"åÅx *Ï ÑḦõO KÕã õω<åfl#. <Õ< =i`à Hõeã ÑẍKÕÜ«Å# õω#fl "åix QÆ iû `«ÅOz#Ñ C_», "åi H ~ õω <Õ<Õ" ÿ<å KÕÜ«=Åã

45 32 Ñ= qñ =O Ü«Ú#fl^ Jx Ñ Éè í =Ù# J_çQÍ#. "åix áè`åûç ÏOKåÅx, "åih <å = #fl#åokkååx HÀ~å#. = #O Hõeã H #fl Ñü "åi`à XHõ = Oz K Ñ ÊQÆÅ=Ú. P q^èœoqí KÕÜ«`«ÅOz#O`«= `å# = # = #ã û = #ÃÑ # O_ç ` ÅyáÈ`«Ok. P ~ÀA É ~Ú#Ñ Ê\ H ^Õ=Ù_» ## fl #_çñ êî_»x <Õ# #= #. W`«~ Å# Ñq Oz, "åih ã= KÕÜ«Å#fl = #ã û h õωo>ë, JO^Œ H ~ ÔH x# fl h=ù ^Õ=ÙxH ã = iêok«h x Ü«ÚO>Ë, D HÕk q^èœoqí áêi OKåÅx <Õ# g õω ã ÅÇ apple ~Úã Î<åfl#. '' Ñ Éèí "å, <å Hõ# flå, K =ÙÅ, <À~, KÕ`«Å, áê^œ=úå, Ç Ï$^ŒÜ«=Ú, ^èœ#=ú `«ÖÏO`«Å, Hõ$áê=~ =ÚÅ, ê= ~ º=ÚÅ, ã = Ü«O h õω ã = iêok«h # K«<åfl#. D ~ÀA <Õ# " àı Ñü ã Å=ÚÖ ## fl Pj~åfi^ŒHÍ~ }=ÚQÍ "å_» H #O_ç. '' Ñ Éèí "å <å Hõ# flå, K =ÙÅ, <À~, KÕ`«Å, áê^œ=úå, Ç Ï$^ŒÜ«=Ú, ^èœ#=ú `«ÖÏO`«Å Hõ$áê=~ =ÚÅ, ê= ~ º=ÚÅ, ã = Ü«=Ú h õω ã = iêok«h # K«<åfl#. <Õ# " àı Ñü ã Å=ÚÖ ## fl Pj~åfi^ŒHÍ~ }OQÍ "å_» H #O_ç. D q^è ŒOQÍ rqokõ rq`«=ú =Å# HõeˆQ P#O^ xfl h=ù W`«~ `å J# Éè íqok«öë=ù. <Õ# D q^èœoqí ''Ñïâ ^ŒÌ" ÿ# Jx JO\Ï#. Jxfl =Öˇ D # õä_ = #O ê^èœhõo KÕã HÀ"åe. JÑ C_Õ Jk = #Ö XHõ ÉèÏQÆO J=Ù`«Ok. H xfl k<åå D <å H `«Î # = ~ záè~ú êfi~ Ñ ~ õ^œ Ì. JÑ C_» <Õ# <å ãö`à+ö, áè`åûç Ï=Ú ì õω#fl^ x#qæ ^Œ # QÆ# Hõ, <Õ# `À=`«Ñ ÊáÈu##fl *Ï ÑḦõO HõÅ QÆ `«Ok. H xfl ãö=`«û~åå # O_ç <Õ# D q^è #OÖ õω Ñ Ü«uflã Î<åfl#. Wk XHõ =Öˇ LOk. êfi~ Ñ ~ " ÿ# rq`«o J} =} =Ù# = #Ö ri OK«õΩ áè~úok QÆ# Hõ Jk ã à " # suqí K«xáÈ^Œ. Ñ= # QÆ ioz, Ñ Ùã ÎHÍÅ K«k"å#. ɡ aå Ñ= # QÆ ioz K ÑÊ q+ Ü«Å# QÆ ioz = m = m, K«k"å#. ^ xx QÆ ioz áêi OKå#. Ñ= # QÆ ioz <å ãflç Ï`«Å`À =ÚK«Û\ÕKå#. ^ x QÆ ioz É kèokå#. <å PÖ K«# ÑïkèÖ Ñ= õω KÕÜ«Hõeæ#^ŒO`å KÕã Ñ Ñ ^è Œ" ÿ# ^ xqí ^ xx ZOKå#. H xfl ê~ <Õ# êfi~ Ñ ~ ~åeqí `«Ü«Ô~ #Ñ C_», <Õ# zouok«öë^œ. <Õ# XHõ "Õà P q+ Ü«" ÿ qkå~ Ñ _ç`õ, ## fl QÆ ioz <Õ# zouoz#>ë Ü«QÆ # QÆ^. <Õ# `«Ñ ÊáÈ~Ú#Ñ C_» ^Õ=Ù_» ## fl HõΔq OKåÅx áêi Oz = ~ ÖÏ <å Ñ Ü«`åfixfl H # êy êî#.d q^èœoqí âı+ ì" ÿ# Ñ ^ŒÌu Jx <Õ# #=Ú `å#. = #O KÕ ã `«Ñ CÅ# QÆ ioz zouã Î = #O ZO`À ã = Ü«O

46 ã = ã º Ü ÚHõ = ÖÏ^è ~ =Ú ("Õ~ ) 33 Y~ ÛÃÑ_»`å=Ú. ã = Ü«O =$^è KÕã #>Ë QÆ^! ^Õ=Ù_» = `«"Õ = #Å# HõΔq OK«QÆÅ_». = #=Ú PÜ«## áêi Oz#Ñ C_» = #Å# HõΔq õω PÜ«# ã ^ŒÌ=ÚQÍ # <åfl_». Ö HõOÖ x ã = 㠺Šõω = ÅO êfi~ Ñ ~ `«fi= x <Õ # ~ _è çqí #=Ú `«<åfl#. = #O Ö Hõ=ÚÖ rqã Î Ö Hõ=Ú# x~åhõiokõ "åiqí # ê^蜺"õ. Ñ= qñ ==Ú# áê~ õω <å`à õä_ h=ù ~Ú#, h=ù WO`«=~ õω rqoz# rq`«=ú # O_ç f =" ÿ# su`à = à H x, Ñq OK«_Õ HõO>Ë Ñq OK«>Ë Q Ñ Ê q+ Ü«= x `«ÅOz P = ~ æoö L^èŒ$`«OQÍ =ÚO^Œ õω êyáè`õ JÑ C_» h=ù ã = ã º Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã Î_»=ÙQÍ# O^Œ =ÙQÍx, ã = ã º# ã $+ ìokõ "å_»=ùqí # O_»=Ù. D kâ Ö Ñ Ü«xOK«ã ^Œú=ÚQÍ# <åfl"å?

47 J^è ºÜ«O 3 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ ''<Õ# K Ñ Ê# < ~ "Õ~ õω P`«~ Ñ _» K«<åfl#. ~Úi Ü«1:12 D Ñ ÑÖK«=Ú# = ~ õω [iy# qñ ==ÚÅÖ UkÜ«Ú Ü«^Œ$zÛùHõ=ÚQÍ [~ QÆÖË^Œ. H xfl ãö^œ~åƒùåö, D Ö Hõ=ÚÖ J=ã ~ " ÿ# = ~ ÊÅ# QÆ ioz H O^Œ~ Hõeã H fi~å qñ =O áê~ OÉèí" ÿok. K«i `«# ã $+ ìoz# D = = Å QÍ [iˆq JÅ[_» Å =Å# QÍx ÖËHõ < Ñ Ù}º`«`À `«Ü«~ KÕÜ«_ç# Ñ ^äœèœhõo Ñ HÍ~ OQÍx áê~ OÉèí= =Ù`å~Ú HÍx Pëê= + QÍ qñ "åå " Å QÆ Ö H ~åöë^œ. J#QÍ XHõ Ñ ^äœhõo Ñ HÍ~ O, `«Ñ Êx ã iü ÿ # Ñ iã `«Ö L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõoqí, P"Õâ Ñ Ói`«OQÍ qñ "åå õω JO õω~å~ Ê} [iyok. Z=~À XHõ~ ÉÏ^茺`å~ Ç Ï`«OQÍ <Õ# Ñ ÖÏx ÑẍKÕÜ«# J#flO^Œ =Å#, Ñïã `«Å J"Õ ã ~ Ì õωo\ï~úöë Jx x~ HõΔºOQÍ =º=Ç ÏiOz#O^Œ =Å#, J<åºÜ«O qã ÎiOz "åºñ C_» Uq Ñ õä~ Û#flO^Œ =Å <Õ qñ "åå KÕã H õω HÍ~ }= ~ÚºOk. JO`«= `«"Õ HÍ^Œ, Ñïã `«Å# <Õ< <å K«Hõ k^ ÌÅ#fl `«Ñ #`À Z=~À XHõ~ =ÚO^Œ õω =zû#o^œ =Å# D qñ "åå <åok Ñ Å õω`å~ú.

48 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 35 h=ù KÕÜ«=Åã # ^ xx WÑ C_Õ áê~ OaèOK«= #O K«~ ÔH # "å~ OQÍ LO_ Åx ɡ aå Z<Àfl q^è Å = # õω É kèã ÎOk. OQÍ HÍHõ, K«~ ÔH # "åiqí O_»QÆÅ" J#fl xˆ~ìâßå KåÖÏ ê= #º" ÿ#"õ. HÍx ÅHõΔÅ H Åk = # + μºå ^ x q+ Ü«O `«y# â ^ŒÌ fã HÀ~. Ñïã `«Å HÍÅO QÆ_çKÕ H kì " ~ QÆ Ñ _»`å~ú Jx "å~ `«ÅOK«K«O_»=K«Û. HÍx P q^èœoqí [~ QÆ^Œ Hõ^! "Õ Öˇ # ãöqæ`«å Z=i Ñ "Õ Ü«O ÖË õωo_ [~ QÆ=Ù. D ãöqæu <Õ# ` eã õω#flñ C_» <å rq`«q^è #xfl "Õ Öˇ # q+ Ü«Å " Ñ Ù = ~ Û õω<åfl#. ^ÕxH ~ ÔH <å PtOz#O`«= `å# = #O HÀi# Ñ ë`å~ =Ú = # õω ^ ~ Hõ^Œ. J~Ú`Õ "å\ x á õω = #O L^è Œ$`«OQÍ ÑẍKÕÜ«=Åã Ok. <Õ# q[ü«ú_»# HÍ"åÅx PtOz#O`«= `å#, `«# rq`«oö ZÑ C_ <å q[ü«ú_ # "åxx = #O Hõ# Q #ÖË=Ú. Uq KÕÜ«õΩO_ KÕ`«Å =Ú_» K«H x õä~ ÛO_ç q[ü«o êkèoz# "åxx õä_ = #O K«_»ÖË=Ú. Ñ= qñ =OÖ áêeéèïqæã ÎÅÜÕ º"åi q+ Ü«OÖ õä_ J^Õ ã `«=Ú =iîã ÎOk. ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù = # õω P*Ï Ñ Oz# q^è ŒOQÍ = # + μºå# Ñq OK«=Öˇ#O>Ë, XHõ L^Õ Ìâ Ñ Ó~ fihõoqí P Ñẍ [iyokåe. ÖËx Ü _»Å Ñ = ^Œ=âß`«Î = #= # õω#flk [~ QÆ^Œ. = #O ^ŒÜ«QÆey = Oz"å~ OQÍ LO_ ÅO>Ë P kâ Ö = #O " ^Œ õωk«=úo^œ õω êqíe. (1 ^ä ã û 5:15). " ^Œ J<Õk Ñ >ˇÿ# ^ x J~ "Õ = #QÍ Pâ Ñ `«~ ÖËHõ " J=HÍâ =ÚÅ HÀãÖ = #O " kh #Ñ C_» Jq = # õω JO^Œ Ö H `«Ñ ÊHõ = êî~ú. " ^Œ õω =Å È= ~ Å=ÚQÍ#, x+ ÊùÅ ÅOQÍ# LO_Õ Ñ = ^ŒO `«Ñ ÊOK«HÀ=K«Û. = #O K«~ õωqí L<åfl= ÖË^, *ÏQÆ~ õωå QÍ L<åfl= ÖË^ Jx = #Å# = #O Ñ tflok«hà"åe. ^Õ=Ù_» *ÏQÆ~ õω_», K«~ ÔH #"å_». PÜ«# P q^è ŒOQÍ L#flO^Œ # <Õ# ZO`À ãö`à+ ã Î<åfl#. PÜ«# =O\ "å_» HÍxÜ _»Å = # rq`åå ~ÀA ~ÀA kqæ*ïiáèüõ q. D qâßfixfl "å\ Ö = # õω LÑ Ü QÆHõ~ " ÿ# "å\ x ã $+ = `«"Õ QÍHõ x PÜ«# x~ fiç ÏOK«K«<åfl_». "Õ Öˇ # q+ Ü«Å J"Õ [~ QÆ=x PÜ«# Z~ QÆ #. "Õ Öˇ # q+ Ü«Å [~ QÍÅO>Ë ã iü ÿ # Ñ Ü«`«flO = #O KÕÜ«e (ÃÇÏ c 1:3). ^ = Ñi`«" ÿ#, ã = `«HõOQÆÅ HÍ~ º"Õ ^ ##, = #=Ú È= ~ Å=ÚQÍ# x+ ÊÅ Å=ÚQÍ# LO_» õωo_» KÕã ÎOk. JO^Œ =Å = #O Éèí ^ŒÑ ~ K«_»`å=Ú. K«~ ÔH #"å~ =ÚQÍ rqã Î ãïü ÿ # H Ü«Å =Å = #=Ú `«Ñ CÖ Ñ _Õ J=HÍâ =ÚO_»^Œ. ZO^Œ õo>ë `«Ñ C KÕÜ«_ xh = #O â q OK«#Hõ ~ ÖË^Œ. ZO^Œ Hõ#QÍ

49 36 Ñ= qñ =O = Oz õω W+ ìñ _»HõáÈ`Õ = # ã Ç Ï[ã fiéèï=o = #Å# `«Ñ CKÕ ã kâ Ö H " ÚQÆ KÕã ÎOk. L^ Ç Ï~ } õω = #O [ ƒ Ñ _ Åx HÀi#Ñ C_Õ Jk = # õω =ã ÎOk Jx K Ñ Ê ÖË=Ú. HÍx P [ ƒ Ñïã `«Å = #O HõeÊOK«õΩO>Ë<Õ Jk = # õω HõÅ QÆ `«Ok. HÍx P~ÀQƺOQÍ LO_ ÅO>Ë = #O `«Ñ ÊHõ â = Ñ _ e. P~ÀQƺOQÍ LO_»_ xh = Oz ZOÑ HõÅ KÕã HÀ=Åã Ü«Ú<åfl=Ú. J#QÍ "åºü«= O KÕÜ«e, ã iü ÿ # suqí x kokåe. = Oz áè+ḧíç apple~åå fã HÀ"åe. zo`«ñ _» õä_»^œ. kqæ Å ~å õωo_ K«K«HÀ"åe. ZO^Œ HõO>Ë kqæ Å ## fl JÅÜ«KÕã W`«~ â s~ ãö O^è Œ" ÿ# Ö áêå õω ^ i fã ÎO^Œx <å õω ` Å ã. J~ÀQƺOQÍ LO_»_ xh `«y# =#~ Å <Õ# HõeÊOK«HÀ"åe. HÍx <å q+ Ü«" ÿ <Õ<Õq Ñ \ ìok«hàhõ áè`õ ã ÅÉè íoqí [ ƒñ _çáè`å#. = # â s~ =Ú È= i`«#o QÆÅk ~À= 13:14Ö, D â s~ =Ú È= i`«#o`à xo_ç#^œx, ^Œ ~åâ ˆ~ÔHuÎOK«#^Œx, J<ÕHõ áêñḧí~åºå HÀ~ õω<õ^œx Já ã ÎÅ _ # áœå É kèokå_». J~Ú`Õ = #O â s~ ãö O^èŒ Å=Ú = `«"Õ HÍ^Œ. = # õω P`«J<Õk L#flk. ÔH ã Î=ÙÅ" ÿ# = #Ö P P`«Ö <Õ ^ = ã fiéèï=o x=ã ã ÎOk. ^Õ=Ù_» = Oz"å_». PÜ«# = #Ö x=ã OK«K«#flO^Œ # = #Ö = Oz`«#=ÚOk. = #Ö x P`«^ fi~å = # â s~åxfl = #O J^Œ Ñ ÙÖ LOz ^ xx ÑïáêeOK«QÆÅ=Ú. HÍx P Ñẍ KÕÜ«_ xh `«y# Ñ Ü«`«flO, â = J=ã ~ =Ú. J#QÍ Ñïâ ^ŒÌ P`«`À = #O ã Ç ÏHõiOKåe. PÜ«# = #Å# ÅÑ ~ z = Oz ã OQÆ`«Å õω â H Î= O`«Å QÍ KÕ êî_». = #O â s~ =Ú# ^ x HÍ~ º=ÚÅ# áè`«ûç ÏOK«õÄ_»^Œx áœå JO\Ï_». = #=Ú È= i `«#OQÍ LO_ç U Ñẍ â s~ HÍ~ º=ÚÅ# =$kìñ ~ êî= x <Õ# #=Ú `«<åfl#. U Ñẍ = #O È= i`«<åxh ÉÏxã Å" ÿáè`å=ú. Jk JÅ"å>ˇ ÿ áè`«ok. = #O ZO`«ãÑ Ù È= iqí õä~ ÛO\Ï", WOHÍ JO`Õ È= iqí õω W+ ìñ _»`å=ú. h=ù WO\ Ñ _» õωx WO\ ì u~ QÆ `«= ~ ÖÏ È= i `«#O`À Ñ _» <åfl=x <Õ# #=Ú `«<åfl#. h" O`«ãÑ Ù Ñ _» õω<åfl WOHÍ H O`«ãÑ Ù Ñ _» H õω W+ ìñ _»`å=ù. P ã uö h=ù Ñ _» õ # O_ç " Ú^Œ\ QÍ ÖËz J_» QÆ HÕ^Œ ÃÑ\ ì#ñ C_», ZO`À Jeã áè~ú, =à ayã Ok. HÍx P ã uö <Õ Å=O`«OQÍ =ÚO^Œ õω Hõke Ñ # Å KÕã áè`õ h â H Î = ~ ÖÏ h õω KÕ õä~ `«Ok.

50 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 37 D ~ÀA <Õ# x ^Œ ÖËz#Ñ C_» <å ^ÕÇ ÏOÖ Ç ïëê~ QÍ ÖË^Œ. XHõ ã ÉèÏ ã = "Õâ =Ú# "å~ = O`å JÅã áèü«#. <Õ# [~ QÆ `«O^Œx J# õω#flk, [~ x~åâ Ö =ÚxyáÈÜ«#. = OK«O g ^Œ k#= O`å Ñ _» õωx <åôh <Õ# ^Œ óyoö =Úxy Ü«ÚO_ Å# õω<åfl#. HÍx <å õω H xfl ãö=`«û~åå HõeæÜ«Ú#fl J# Éèí"åxfl \ ì P Ñẍ = # õωx Ñ # Å q=iok«d J^è ºÜ«=Ú# õω xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. <å â s~ =Ú Ü ÚHõ ÉèÏ=#Å õω =ºuˆ~HõOQÍ <Õ# [~ Ñ Ù q^è #= k. <Õ# D q^èœoqí "åü«ú#ñ C_» <å Ç Ï$^ŒÜ«O x ƒ~ OQÍ Ok. = # â s~ O È= iqí õω = #Å# â kèoz#ñ C_» ^Õ=Ùx áêi Oz P â ^èœ## [~ÚOK«QÆÅO. = iü«ú K«~ õωqí õω `«y# x~ Ü«=ÚÅ fã H #=Öˇ#. = # x~ Ü«Å Ñ HÍ~ O =ÚO^Œ õω H # êyáè`«#flñ C_» = # ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ õä_ = # x~ Ü«Å`À ãïñ _»`å~ú. D ~ÀA õω = `«"Õ QÍHõ Jxfl k#=úå õω XĤ suqí LO_» ^Õ=Ù_» <å õω Hõ= thõδ} QÆey# P`«#, ã fiü«o xü«o `«} QÆey# P`«# ^ŒÜ«KÕã Ü«Ú<åfl_». HÍx ^Õ=Ù_» <åh zû# = ~ æoö " ÖËHõ â s~ ãö O^èŒ" ÿ# = ~ æ=úåö Ñ J#fl q+ Ü«O <åôh <Õ<Õ ZOÑ Hõ KÕã H #=Åã Ü«Ú#flk. ÜÕ ã H ã Îx ~ HõΔ õωxqí JOwHõiOz# `«~ "å`«. Ñïâ ^ Ì`«`À Hõeã Pf Ü«" ÿ# Z^Œ QÆ^ŒÅÖ xh õω Ñ Ü«ã Ñ =O\ ''â s~ ãö O^èŒ" ÿ# ÔH ã Î=ÙÅ# QÆ iû áœå "åâß_». 1 H ionä 3:1 3 Ö áœå ÔH ã Î=ÙÅ`À = \Ï _» `«, P`«ã O O^èŒ Öˇÿ# = #+ μºå`à = \Ï "åi`à â s~ ã fiéèï=o`à xo_ç# = #+ μºå`à = =K Û#x "åáèü«_». Å" ÿ# qëêü«å "åih <ÕiÊOK«ÖËHõ ''áêå=o\ =~ Î= #=ÚÖË "åih =fiqæeqí_». ê= #º" ÿ# ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ`À "å~ xo_ç#"å~ QÆ# Hõ "å~ P`«ãÖ O^èŒ" ÿ# = # + μºå HÍ^Œ Jx J<åfl_». ê= #º" ÿ# ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ KÕ `«h=ù J^Œ Ñ Ù KÕÜ«_» K«<åfl"å? <Õ# õä_» D ~ÀA ê= #º" ÿ# ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ HÕ^Œ ## fl <Õ# LOK«HÀ"åÅ#fl â ^èœ# HõeæÜ«Ú<åfl#. D â ^èœ## <Õ# õω#, = Oz Ñ Å=ÚÅ Ñ õω gå QÍ K«~ õωqí LO_»QÆÅ õω# D k#= O`å ãïáè`«o^œ# õωo\ï#. <å ÉèÏ"À ^èõhõ=úå õω Ö O <Õ# W=fiÖË#. ZO^Œ Hõ#QÍ J=HÍâ O ~ÚzÛ#Ñ C_» XHõ ~À[O`å =º~ " ÿáè=ù#. È= i`«<åxh Ç ï= #=ÚÅ O_»=Ù =º~ =ÚQÍ XHõ õä~ ÛO_ç ã = Ü«=Ú# =$^è =O\ Ñẍx = #Ö

51 38 Ñ= qñ =O Z=~ =Ú W+ ìñ _»=Ú. ZO^Œ HõO>Ë È= i`«<åxh ^Õ=Ù_» =O\ Ç ï= #=ÚÅ W=fi_». È= ~ Öˇ # = # + μºå `«= õω ãïqí Hõ# _» ãöqæux õä_» õω `«= ãfik«û# LÑ Ü yok«~. `«= Ö P Ñẍ õω `«y# XHõ ÉèÏ=# HõÅQÍÅx, U^À XHõ J^Œ ƒù`«" ÿ# â H Î "åix L ^ÕHõÑ ~ KåÅx Z^Œ ~ K«êÎ~. `«= O`åxH Z^ÀXHõ "Õ Å [~ QÍÅx "å~ Pâ Ñ _»`å~. P "Õ Å H ~ ÔH Z^Œ ~ K«êÎ~ QÍx, U Ñ Ü«`«flO KÕÜ«~. =O\ " Yix ^Õ=Ù_» ZO`«= `«=Ú ~Ú+ ìñ _»_», x*ïxh =O\ " Yi Ç ï JáêÜ«Hõ~ " ÿ#k. U Ñẍ KÕÜ«õÄ_»^Œ Jx J# H õä_» XHõ x~ Ü«"Õ =O\ x~ Ü«=Ú =Å# = #O ~ÀA ~ÀA õω ÅÇ Ï# Å" ÿáè`åo. P q^è #=ÚÖ <Õ = #O ^ŒÜ«ºO Ü ÚHõ êfinè#=úö xh Hõ= Hõ= =ÚQÍ " o áè`åo, MÏmQÍ# #fl ã ÅO õä_» XHõ ã Å"Õ ê`å# =O\ MÏmã Å=Ú# K«z#Ñ C_» "ÕQÆ=O`«OQÍ =zû ^ xx P Hõq OK«õΩO\Ï_»x = `«Î~Ú12:43,44Ö K Ñ Ê _ç#k. KÕ+ ìå _çy = ø#=úqí õä~ [iyáèüõ q+ Ü«Å`À = #O ã = uoz#>ë J=Ù`«Ok. ZO^Œ õωo>ë [~ QÆ K«#fl "å\ x = ~ Ê K õω = #O U Ñ Ü«`«flO KÕÜ«O J#QÍ [~ QÆ K«#fl q+ Ü«Å KåÖÏ= Oz =x "å\ H H `å ~ÚzÛ#>Ë. = ~ Ê H ~ õω Ñ Ü«uflOK«O_ç Q Ñ Ê J=ã ~ `«Ö # #fl "åih ã Ç appleü«o ã "å~ Î ^ŒO_» Ü«`«ÅÖ ZO`À = Okx "Õ =Ú fã H x " àï =Ú. J~Ú`Õ = `À =zû# "å~ O^Œ~ XHõ ~ Hõ=ÚQÍ ã ÊOkOK«ÖËHõ áèü«~. P Ñ HÍÖ #, ÉèÏ~ `«^Õâ =ÚÖ = iü«ú Ñ ÑÖK«=ÚÖ PÜ«ÉèÏQÍÅÖ Ü«Ú#fl z#fl z#fl QÍ= ÅÖ x=ã OK«K«#fl Ñ [Å ^ŒÜ«hÜ«" ÿ# ã uqæ`«å# K«z = `À =zû#"å~, "åi Ü _»Å ^ŒÜ«QÆÅ ÉèÏ=#Å`À xo_ç áèü«~. "åiö H O^Œ~, U_ Û~ õä_». D Ñïã `«Å KåÅ Ñ ~ " ÿ#=x `«ÅÅ áê~. P~Ú`Õ P Ñïã `«Å# = ~ õω "å~ Z=~ Uq Ü«Ú KÕÜ«ÖËHõ áèü«~. ^Õ=Ù_» "åi H ~ õω U^ <å K Ü«ºÅx "å~ áêi OKå~. = ÑïK«~ º ^ fi~å "Õ =Ú KÕÜ«K«#fl"å\ x "å~ " K«Û õω<åfl~. HÍx Ñ [Å n#ã ux = ~ õω `«= =O`«QÍ `å=ú Uq KÕÜ«Ö #x `«ÅOK«ÖËHõáÈÜ«~. P `«~ "å`«= `À =zû# "åiö KåÖÏ= Ok `«= WO_» õω " o áèü«~. = ~ Å `«= z õω õωáèü«~, ã "å~ Î ^ŒO_» Ü«`«Ö "å~ K«z# ^ xx "å~ = ~ záèü«~. J~Ú`Õ Ç ïh kì = Ok =º õωîå n#ã uö # #fl "åih ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Úxq `«ÎO x~ ~ÚOK«õΩ<åfl~. Ñ \ ìoñ ÙÖËx "å~ ê õωå K `å~. Ñ= QÆÅ"å~

52 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 39 êü«o KÕÜ«Ú xq `«ÎO Z^À XHõ = ~ æo Hõ# Q O\Ï~ Jx *Ï ÑḦõ=ÚOK«H #O_ç. = #ã #fl Ñü"å~ Z^À XHõ = ~ æo PÖ zok«qæå~. Ñ \ ìoñ Ù ÖËx "å~ ê õωå K `å~. Ñ= QÆÅ "å~ êü«o KÕÜ«Úxq `«ÎO U^À XHõ = ~ æo Hõ# Q O\Ï~ x *Ï ÑḦõ=ÚOK«H #O_ç. = ÑïK«~ º õω U^À XHõ q^è #=ÚÖ ã Ç appleü«o KÕÜ«=Öˇ#x x~ ~ÚOK«õΩ#fl XHõ ã Î q+ Ü«O <å õω *Ï ÑḦõ=Ú# õω =ã ÎOk. = H õω P" =^ŒÌ `«y#o`«^èœ#=ú ÖË^Œ. = `À =ºH ÎQÆ`«OQÍ =zû Ñẍ õω P" õω gå Ñ _»ÖË^Œ. D q+ Ü«" ÿ P" áêi Oz#Ñ C_» `«# ^ŒQÆæ~ L#fl^ xx `«# ã=h ~ õω W= x ^Õ=Ù_» P" # áè`«ûç ÏOKå_». `«# =^ŒÌ ÖËx ^ x q+ Ü«" ÿ zouok«=^œìx PÜ«# J<åfl_». JO^Œ õω P" Ĥ õωå W`«~ u# O_ ~åå `«Ü«~ õω P" õω KÕ`«#QÆ # QÆ# Hõ "å\ x KÕã Pk"å~ =Ú K«iÛÖ Jq P _» ƒ ÑïK«~ º xq `«ÎO ÑÖÑ õω áê+ ì~ QÍi J# = u fã H x#k. JO^Œ =Å# P", = iü«ú W`«~ ãöñ 㠺Šõä_ = ÑïK«~ º õω ã Ç appleü«õωåüõ º = ~ æo U~ Ê_ç#k. = ~ HõiH ã Ç appleü«o KÕ ã D q^è #OÖ P ã Î K«~ ÔH #^Œ~ÚºOk. ÑïK«~ ºÖ ã Ç appleü«o õωqí# ì^œåqæå = ~À ã Î `«# á _» QÍ\ JO^Œ" ÿ# " HõÅ# Jq J<å^èŒÅ õω _» ƒ ÑÖÑ <å õω ` Å ã. D ÖÏO\ q^è #=ÚÅ qz `«=ÚQÍ = # õω `ÀK«=K«Û. HÍx Uq Ü«Ú K Ü«º HõO>Ë D ã Î KÕã #>ˇÿ <å "Õ Öˇ # q+ Ü«"Õ. Uq = # rq`ååö ê`å# õω ^ fi~ =ÚÅ ` QÆ #. Hõ# Hõ Uq Ü«Ú JáêÜ«Hõ~ =Ú. â s~ = ~ # " ^ŒºO KÕÜ«QÆÅ XHõ ã Î = õω Ç apple[ô~ #Ñ C_» W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕ ã q+ Ü«=ÚÖ <Õ# P" `À =ÚK«Û\Õzux. JÑ Ê_ " XHõ Ñ `ÕºHõ" ÿ# " ^Œº ta~ =Ú# XHõ~ÀA H ~ õω KÕã ^ x=å# =K«Û ~å _ç Ñ^ŒÅ õω õω ~Ú+ ìñ _ #.P q^è #=ÚÖ P" 100 _ Å~ ãöáêkoz ã "å~ Î ÑïK«~ º xq `«ÎO q~åà OQÍ ~ÚzÛOk. =O\ J# Éè í=o, J#QÍ W`«~ Å õω WK«Û J# Éè í=o `«# rq`«=ú#, = ta~ =ÚÖ áêå á Ok# "åi rq`«=úå# = ~ Ê K OkOz#kQÍ LO_ #x P" K Ñ ÊOk. Ñ^ŒÅ õω JHõ ~ Ö # #fl"åih D q^èœ=úqí ã Ç appleü«o H ~ ÔH "å~ HõÅã KÕã # Ñẍ "åix ãö`à+ö`à Lá ÊOQÆ KÕã #^Œx P" K Ñ Ê#k. Ñ= Ü«# #k = #O^ŒiH J=ã ~ "Õ. HÍx = # =ºH ÎQÆ`«" ÿ# ãö`à+ö W`«~ Å#

53 40 Ñ= qñ =O Ñq ÅOQÍ =Ú_ç"ÕÜ«_çO^Œx <Õ# #=Ú `å#. = #O W`«~ Å õω ~ÚzÛ#Ñ C_» U^À P#O^ŒHõ~ " ÿ# q+ Ü«O = # Ç Ï$^ŒÜ«ÅÖ [~ QÆ_»O = #O K«_»QÆÅO. ^ŒúHõã Å ê`å# # PÇ applefixok«^œ ~ = OK«O g ^Œ Ñ _» H x, ÖËHõ õωsûãñ " # Hõ õω KÕ~ _ç õä~ ÛO_ç, KÕÜ«=Åã # Ñ # Åxfl\ x ^Õ=Ùxx K«ã HÀ= x J_»QÆ_»O ã ÅÉèí"Õ. HÍx P q^èœoqí LO_»_»O=Å = #O È= ~ Å" ÿ, x+ ÊùÅ Å QÍ # O^Œ =Ú, QÆ# Hõ ê`å# Ü ÚHõ ^ _çh QÆ iü«qæ ^Œ =Ú. = Oz `«ÅOÑ ÙÅ`À = # = #ã ûå# xoñ ÙH #HõáÈ`Õ, ê`å# K _» `«ÅOÑ ÙÅ`À xoñ "Õ êî_». = #O È= ~ Å QÍ, K«~ õω^œ#oöëx"å~ OQÍ Ü«Ú#fl>ˇÂ `Õ, `«Ñ C õω áêñö`à õω ê`å# = #Å# â kè êî_». = #O È= ~ ÅOQÍ QÍx, x+ ÊùÅ Å=ÚQÍ QÍx LO_» õωo_» ZÅ Ñ C_» K«~ õωqí Ü«ÚO_»=Öˇ#x ɡ aå Ñ Å = ~ ÃÇÏK«ÛiOK«K«#flk. W`«~ Å "Õ Å H ~ õω U^ <å K Ü«ºÅ#fl `«Ñ # = #Ö L#fl>ˇ Â# K _» `«ÅOÑ ÙÅ õω = #Ö `å=ùo_»^œ. È= ~ Öˇ #"å~ ã ÅÉèí=ÚQÍ x~åâ K Ok, Hõ$OyáÈ~Ú, `«= O`«q+ Ü«ÅÖ `«= ÃÑ `å=ú *ÏeÑ _»`å~. Jxfl ~ Hõ=ÚÖˇ # áêñ =ÚÅÖ "å~ Ñ õω P ê ~ O L#flk. XHõ Ü«ø=# ~åå q^èœ=~åöˇ #Ñ C_» P" = ~ Å q"åç Ï`«HÍ=Öˇ#x áœå JO\Ï_». ÖËx Ü _»Å P" u~ QÆ ÖÏ_» K«=^Œ~ É `«Ü«QÆ # Jx áœå K `å_» (1 u" u 5:11 15). Ü«ø=#ã Öˇ # q^è Œ=~åO _» ^Œ Ì õω~åo _»~Ú P_»~åx õω q~àkèh J=HÍâ O ~Ú êî~ x K áêê_». QÆ# Hõ K«~ ÔH # "å~ QÍ ZO`«áê=ÚYº" ÿ# ãöqæu! áœå "å`«åxfl È= ~ Å QÍ LO_»=^Œ Ìx < H K Ñ ÊK«#flq. ÖËY#=ÚÅxfl\ Ö = #O È= ~ Å QÍ = Oz q+ Ü«O HÍ^Œx = #O K«^Œ =Ù`å=Ú. áê`«x O^èŒ# HÍÅ=ÚÖ XHõ_» K«xáÈ~Ú#Ñ C_» W âßüõ bü«úå 30 k#=úå ìĥ ^Œ ódok«=öˇ#x "åü«_ç#k. (kfif.34:28) Ñ ^èœ= OÖ Wk JO`«" K«ÛHÀ^ŒQÆæ q+ Ü«OQÍ = # õω Hõ# _»^Œ. n~ HÍÅ=Ú ^Œ ód`«å QÍ f = ã = 㠺Šã $+ ìok«#x = # ^Õ=Ù_» Z~ QÆ #. = #O K«~ ÔH # "å~ OQÍ LO_ e J#flO`«= `å# JÅã HÕ^Œ Ñ _çáè=ù#o`«qí Ñẍ KÕÜ«Å#fl J~ OHÍ^Œ. HÍx ãïü ÿ # = ~ æ=úö K«Hõ QÍ H # õω `«y#o`«k«~ õω^œ#o QÆÅ"åiQÍ LO_»=Öˇ#. ã = `«Åº`«QÆÅ"å~ OQÍ Ç ï áê=úyºo.

54 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 41 = # ã = Ü«= O`«W`«~ Å õω ã= " zûok«öë=ú, HÍx W`«~ Å "Õ Å H ~ õω = # õω KÕ`«< #O`«ã Ç appleü«o KÕÜ«HõáÈ`Õ = #O ã = 㠺Šáêåqæ ^Œ=Ú. È= iqí LO_ç Ñẍ KÕÜ«Hõ, Ñ \ ìoñ ÙÖËHõ LO_» "åix h=ù K«z #Ñ C_» P È= i `«#=Ú# \ ì ãö`à+ö ÖËx "å~ QÍ h=ù QÆ= xok«qæå=ù. ZO^Œ Hõ#QÍ È= i `«#O, P#O^ŒO ÖËx ã u D Ô~O_» # ZÑ C_» HõÅã " Åã LO_» #. H xfl ãö=`«û~åå = z#fl= XHõ ã Ç appleü«ta~ OÖ rqokõ J=ã ~ `«U~ Ê_ç#k. JHõ _» P" L#fl " Ú^Œ\ = _» ÖËHõ <åå QÆ ã =O`«û~åÅÖ `å# U Ñẍ KÕÜ«õÄ_»^ŒxÜ«# õω#flk. `«# WO\ x =^Œe#O^Œ õω P" ^Œ ód`«~åöˇ, H `«Î rq`«oö áêe ÉèÏQÆã Î~åÅ QÍ õω W+ ìñ _»ÖË^Œ. W`«~ Å õω ã=å# JOkOKÕ J=HÍâßÅ, HÍ~ º Hõ= Å JHõ _» " O_» QÍ L#flÑ Ê\ H `å# ã Î ÌOQÍ # xâ Û~ÚOK«H #flk. âßs~ HõOQÍ ÅÇ Ï#" ÿ W`«~ Å`À HõÅã " Åã LO_» ÖËHõ áè~úok. z=~ õω È= iqí õä~ õω ã fiã ÎK Ñ Ê, "åhõºo ~ÀQÆ Å# ^Œi x= QÆ fl~åöˇ Ok. P" qo^œ ÅÖ áêå á Ok J<Õ õωå# ãflç Ï`«Å QÍ KÕã H #flk. Wk=~ ÔH#fl_» ÖË#O`«ã O`À+ OQÍ `å# rq`«o QÆ_» Ñ ÙK«#fl^Œx, P~ÀQƺOQÍ LO_»QÆÅ æ`«o^œx P" <å õω K Ñ ÊOk. È= iqí# O_» "åx ã u `«# rq`«oö Ñü ÉèÏQÍxH "åºñ Oz, J`«xx <å<å\ H K _»Q \ ì"õã ÎOk. J`«_» Uq KÕ`«QÍx"å_, `«# Ñïã `«Å =Å# _» K«O_» #. J`«xH HõeˆQ ÉèÏ=#Å=Å# #_çñ OÑ _» K«, `å<õq KÕÜ«x+ ìñ _»_» QÆ# Hõ, J`«_» ã } QÆ Q } QÆ Å`À xo_çü«úo_» #. J`«x rq`«=ú JO`«õO`«õΩ kqæ*ïiáè=ù#. J<ÕHõ ãöqæ`«å J`«_» KÕÜ«=Öˇ#x HÀ~ õωo\ï_» QÍx, q=iok«gå QÍx PÜ«ÉèÏ=#Å QÆey "å\ KÕ`«[~ÚOÑ _»`å_». J`«_» È= i QÆ# Hõ ã $[<å`«hõ" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ HõeæÜ«ÚO_»ÖË_». `«# ^ÕÇ Ï=ÚÖ U^ÀÖ Ñ =Ú#fl^Œx J`«_» Å=Ú HõeæÜ«ÚO_»ÖËx "å_»=ù`å_». rq`«= O>Ë J`«xH [~ÚOK«ÖËx ã = ã ºÅ Ñ ~ OÑ ~ QÍ = ~ `«Ok. = # õω x~åâ Å XHõ^ x " XHõ\ Hõeæ#Ñ C_», ÖËHõ U^ <å XHõ qëê^œhõ~ " ÿ# ãöéè íqoz#ñ C_» = #O KÕ`«QÍx "å~ OQÍ `«Ü«~ =Ù`å=Ú. D J^è ºÜ«=Ú z=~ Ö D ãöqæ`«å WOHÍ q=~ OQÍ K `å#. = # õω qëê^œhõ~ " ÿ# ãöqæ`«å ãöéèíqoz#ñ C_» q~ H ÎK Ok rq`åxh ã fiã Î K `å=ú J# õωo\ï=ú. JÑ C_» ê`å# = #ÃÑ H LiH Ñïã `«Å# `å~ = ~ õω LÑ Hõq OK«#. Hõ# Hõ U q^èœ=úkõ`«< <å, = # KÕ+ ìå _çy#`«<åxfl \ ì, ê`å# # = # rq`«oö xh ~åx=fi õä_»^œ.

55 42 Ñ= qñ =O <å K«~ õω^œ#=ú <å õω J# k#=ú â ÉèíHõ~ OQÍ Ok D k#o <å õω `«á ê# ÖÏO\ k#=ú HÍx ÅHõΔÅH Åk Ñ [Å "å~ Z^Œ ~ <Õ Ñïã `«Å# \ ì <Õ# QÆ_» Ñ ÙK«#fl D k<åxfl â ÉèíHõ~ " ÿ# k#=úqí ÉèÏq êî~. `«~ Ê P Ñ HÍÖ u~ QÆ KÕÜ«Ú Ãã xhõ $O^ŒO XHõ\ ^ ^ Ñ Ù 20 ãö=`«û~åå # O_ç z#fl Ñ Å Å# K ~ Ñ \ ì ''Q iöï Ãã xhõ $O^ŒO P<Õ Ñ~ `À ^ xö x ã Éèí ºÅ QÍ `«Ü«~ KÕã Î<åfl~. D $O^ xh "å~ '' Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ u~ QÆ Ãã #ºO Jx Ñ~ ÃÑ\Ïì~. "åih ZO`«^è ~ ºO! D Q iöï Å LQÍO_»Ö x L`«Î~ k õω # cèéèí`«ûo ã Ê+ ìã Î<åfl~ z#fla_» Å U_» ãö=o`«û~åå =Ü«ã ûö # O_»QÍ<Õ Ãã x õωå QÍ, Öˇ OyHõ ÉÏxã Å QÍ õω, W`«~ Ç Ï#" ÿ# L^ÀºQÍÅ õω "åix fã H x " à `å~. ÖȞõ Å ÑḦÍ~ O 30 # O_ç 40 "ÕÅ =~ õω Ñ Å Å# Z`«ÎH JOK«<å. '' Ñ Éèí `«fioãñ u~ QÆ KÕÜ«ÚK«<åfl=Ú J#fl Ñ~ `À áê~ OaèOK«_ç# D L^Œº= O J<ÕHõ = Ok P= Ü«õΩÅ# e õω HÍ~ }" ÿ#k. ^ x <åü«õω_» Ñ k P[ Å# P^è i`«o KÕã H x XHõ # `«# ã = *Ïxfl ê Ñ ã Î<åfl#x K `å_». HÍx `å<õ P P[ ÅÖ Ñü ^ xx LÅ OÑ êî_». P = # + μºx Ñ~ * ã Ñ π HÀx. J`«_» Wk=~ õω Hõ^äÀeH± ^Õ"åÅÜ«OÖ P~å^èŒ# ã ÅOÖ x ã Ç appleü«õω_». WÑ C_»`«_» áê`«x O^èŒ#Ö x ã `«=ÚÅ#, Y ~å< Ö x ã `«=ÚÅ#, Jk= *Ïu = `«êo Ñ ^ Ü«Å# HõÅQÆeÑ # `«# É ^èœ#`à õä_ç# ã ^ úo`«=úå# `«Ü«~ KÕâß_». J`«x õω`«o `«=ÚÅ Ç ï õä~ " ÿ#q. D Ñ Ùã ÎHõO "åü«úk<åxh, XHõ ãökè KÕÜ«_ç#k. ^ x Ñ ë`«=úqí ZO`À = Ok Ñ Å Å J`«x K ~ # O_ç q_çñ OK«_ ~. HÍx "å~ q_çñ OK«_Õ <å\ H P Ñ Å ÖÖ J<Õ õωå `«e ^ŒO _» Å =kèok«_ ~. Hõ# Hõ "å~ q_» ^ŒÅ á Ok## ZHõ _» `«Å^ K«õΩO\Ï~? KåÖÏ= Ok Ñ Å Å = ^ŒHõ ^Œ=º=ÚÅ# õω _ç#o^œ # "å\ H "å~ ÉÏxã Öˇ áèü«~. "å~ õä$~ HÍ~ º=ÚÅ õω ì _ç#o^œ #. Z=~ # TÇ ÏOK«x q^èœ=úqí `«= O`«WO\ "åi#o^œix P Ñ Å Å `«áêh `À HÍeÛK«Oáê~. WÑ C_» "å~ q_» ^ŒÅ á Ok#O^Œ # ZHõ _çh " àï Ö ` eü«hõ, g^èœ Å " u~ QÆ K«`å=Ú KÕã # õä~ HÍ~ º=ÚÅ# QÆ ioz = ~ z õω Ñ Ü«uflOK«K«<åfl~ =O\ x[" ÿ# ã = ã ºÅ`À ã `«= `«= =Ù`«#fl"åix `«ÅOz <å= #ã ûö <Õ# k õω `ÀK«x q^èœ=úqí ÉÏ^èŒÑ _» K«<åfl#. <Õ# LQÍO_ õω Ñ Ü«}" ÿ " à K«#flÑ C_» JHõ _» Ñ [Å k õω `ÀK«x =ÚY" Yi K«z "åih KÕ`«< #O`«ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆeQÍ#x <å õω *Ï ÑḦõ=ÚOk. <Õ# JHõ _» õω

56 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 43 KÕi# Ñ ^äœ= OÖ ~ ^Œ=Ú`À xo_ç#"åi =ÚMÏÅÖ z~ #=Ùfi xoáêåx <Õ# TÇ ÏOKå#. "åih Hõ H `«Î T~ Ö QÆ$Ç Ïã =Ú^ Ü«O Hõ\ ìoz "åix ^Œ`«Î`«fã HÀ QÆey# `«e ^ŒO _» Å# KÕã, = Oz Éè [#O, Ñ=, q^ º œhõ~ ºO HõeæOKåÅx, "åi rq`åå q+ Ü«=ÚÖ Ñ Éèí " # ÜÕ ã # HõeæÜ«Ú#fl QÆ ioz "åih ` eü«*ëü«å#fl ÉèÏ=# <å õω Hõeæ#k. ÉÏÅÃã x õω_» ''=^Œ Ì, ^Õ"å, D #~ Ç Ï`«ºÅ =^Œ Ì. D XHõ ~ÀAÔH <å #~ Ç Ï`«ºÅ =^Œ Ì. WHõ <Õ# "å\ x K«_»ÖËHõáÈ`«<åfl#. P q^èœ=úqí P Ñ Å "åx áê~ # êyok. KåÅ^Œ ~ =Ú # O_ç PÖˇ< # ~À^Œ#Å, `«áêh QÆ O_» " `«Å, `«Å _çoñ KÕã Î#fl õä~ ÅÉè íü«o J`«xx J=iOKå~Ú. P â Ì=ÚÅ Ü ÚHõ Jã Å J~ "Õ " J`«xH ÉÏQÍ ` Å ã. "å\ x J`«_» = ~ =QÆÅ_»? J Ãã x õωå `«# QÍ= =ÚÃÑ H " o `«# `«e x, `«O _çx Ç ï õä~ =ÚQÍ ìk«#flñ C_» QÆeæ# â ú=úöë P â ú=úå. "åi=öˇ W`«~ Å# õä_ ÉÖÏ`å ~ =ÚQÍ ZuÎH x õω=úo^œ "åix õω P Ãã x õωå D q^èœoqí KÕâß~. P ÉèíÜ«OHõ~ " ÿ# k#=úö JHõ _» õω =zû# u~ QÆ ^ ~ Å PÖˇ< # ìhàöë^œ. ZO^Œ Hõ#QÍ PÖò< `«# 5 QÆ ~ ãflç Ï`«Å`À HõÅã XHõ á ^ŒÖ áê}éèíü«o`à ^ õω <åfl_». "åih PÇ apple~ =Ú h~ ÖËHõáÈ~Ú#k. J~Ú`Õ P u~ QÆ ^ ~ Å z=~ õω "åix ì õω<åfl~. JÑ C_» PÖˇ< 10 ãö=`«û~åå Ñ Å "å_õ. J`«_» u~ QÆ ^ ~ ÅKÕ fã H xáè _ç#ñ C_» ~ÀA õω Ô~O_», = _» ê~ "å~ J`«xx H >ìë"å~. H OK O PÇ apple~ O, H OK O h~ ì õω JO^ŒKÕ ã"å~. ''Fs, Ñ Å "å_, Öˇ=Ú h ãflç Ï`«Å# h HõO_» Ü K«OÑ Ù`«<åflO. ^ xx h=ù K«_ e, Jx ÃÑ^ŒÌQÍ J~ z J`«xx ÖË Ñ"å~. PÖˇ< K«ã ÎO_»QÆ<Õ W# Ñ PÜ«Ú^è Å`À ~ HõÎO H͈~=~ õω H \ ìk«o Ñ"å~. = ~ } ÉèíÜ«O J`«xH HõÅ QÆ*Ëã, Ç Ï#" ÿ# ^Œ + ìhí~ º=ÚÅ K Ü«ºÅx Å=O`«O KÕ ã"å~. JÑ Ê_»`«x Ç Ï$^ŒÜ«O phõ\ Ö H *Ïi áè=_»o PÖò< QÆ= xokå_». WÑ C_ `Õ =O\ ÉÏÅÃã x õωå õω LQÍO_ Ö x QÆ Å QÍ= =ÚÖ KÕÜ«_ç# WO\ Ö PÖˇ< rqã Î<åfl_». *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπ "å~ "å\ \ q x ã ìãπ "åi`à HõÅã =O\ ÉÏkè`«Öˇ # Ñ Å Å HÀãÖ P QÍ= xfl "å~ Jaè=$kÌ KÕã Î<åfl~.

57 44 Ñ= qñ =O ãömïºñ ~ OQÍ K«^ ÌO: Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ u~ QÆ Ãã #ºO J# "å~ 30 "ÕÅ = Ok Ñ Å Å# LQÍO_ Ö Ãã x õωå QÍ õωqíx, ÖËHõ Öˇ OyHõ ÉÏxã Å QÍ õωqíx Z`«ÎH x áèü«~. 2007= ã O=`«û~ O <å\ H " Ú`«ÎO Ñ Ñ OK«OÖ x ÖˇHõ Å Ñ HÍ~ O 2 ÅHõΔÅ 50"ÕÅ = Ok ^Ò~ #ºOQÍ Z`«ÎH x áè _ ~. <å õω QÆeæ# ~Ú ƒo^œ Å# \ ì <Õ# õω$oqæ ^ŒÅÖ <Õ LO_ç áè"åöë" J# õω#fl ã = Ü«OÖ <å õω XHõ W " ~ÚÖò =zû#k. "å~ = ÑïK«~ ºÖ 25 ã ã Ç appleü«o KÕã # ãflç Ï`«Å. "åi 22 ã O=`«û~åÅ =Ü«ã ûqæå õω= ~ _» áê}ïo`«hõ" ÿ# ^ä ~å~ú_ Ĥ#û~ǜ À ÉÏ^ŒÑ _» `«<åfl_». P ãöqæu <Õ# q#flñ C_» <å ã = 㠺ŠKåÅ `ÕeÔH #=x <å õω ` eü«õωo_ Ñ ÑÖK«=ÚÖ J<Õ õωå ~ Hõ~ HÍÅ ã = ã ºÅ`À ã `«= `«= =Ù`«<åfl~ x <Õ# QÆÇ ÏOz, ^Õ=Ù_» <å Hõ# QÆÇ ÏOz# n" #Å# \ ì PÜ«## ã ÎuOKå#. = # õω HõeˆQ J<ÕHõ ã = 㠺Š= # PÖ K«# q^è <åxh ãöéokèoz K«z Pâ Û~ ºÑ _ #. <Õ# HÀi#k <å õω ^ ~ Hõ#O`«=~ õω <å L ^ÕHõO Hõ= Hõ"Õ }Ï kqæ *ÏiáÈ`«Ok. HÍx <å õω QÆey# ^ xx, W`«~ Å Z^Œ ~ <Õ qëê^œ QÆ iû <Õ# PÖ zoz#ñ C_» Jã Å <å ã = ã º ã = ã º HÍ^Œx QÆÇ ÏOKå#. <åãñ <Õ# *ÏeÑ _Õ HõO>Ë <Õ# ^Õ=Ùx ã ÎuOK«QÆÅ#. <Õ# U^À XHõ = Oz HÍ~ º=Ú# x= QÆ fl~åå# HÍ=Öˇ#x ^Õ=Ù_» ZÅ Ñ C_» <å õω *Ï ÑḦõO \ ì <Õ# x`«º`«fio =~ õω PÜ«## ã Îuã Î<åfl#. ZO^Œ Hõ#QÍ = #O "Õ Å KÕ`«H _» # [Ü«OK«=Öˇ# (~À= 12:21). Z=Ô~ <å x# fl JQ ~ =Ñ ~ Kå~å? "åi H ~ õω h=ù ZO^Œ õω áê~ # KÕÜ«õÄ_»^Œ. áê~ # KÕã # Ü _»Å h=ù ãö`à+öqí LO_»QÆÅ=Ù. h=ù ZÑ C_ <å x~åâ Ñ _ "å? h HõO>Ë Z õω = x~åâ Ö =ÚxyáÈ~Ú# "åix ^Õ=Ù_» h õω K«Ñ OKåÅx HÀi, "åi Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú "åix áè`«ûç õω Ñ Ü«uflOK«=Ú. Wk "åih ã Ç appleü«híiqí # O_» #. J^Õ ã = Ü«OÖ h=ù õä_» ãö`à+öqí LO_»QÆÅ=Ù. Ñ Ñ OK«O <å<å\ H õä~ OQÍ `«Ü«~ `«Ok. <Õ# D Ñ Ùã ÎHõO "åã Î L#fl ã = Ü«OÖ <Õ <åh Hõ =~ Î= #O =zûok. áè~ú# ~å u XHõ K«iÛÖ ã Éè í ºÅ `«áêh `À HÍÅ Û õω#fl QÆ iû P =~ Î= #=ÚÖ L#flk. P qëê^œ W^ŒÌ~ = ~ }ÕK«QÍ 5QÆ ~ QÍÜ«Ñ _ ~. ^ xx QÆ ioz q#flñ C_» = `«Î~Ú ã "å~ Î

58 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ P^è ºÜ«OÖ K Ñ Ê _ç# z=i k#=úåö x â = Å# QÆ ioz, J<Õ õωå JHõ ~ Å# QÆ ioz, JO^Œ =Å# J<ÕHõ = Ok qâßfiã Å Ñ= K«ÖÏ i QÆ ioz <Õ# *Ï ÑḦõO KÕã õω<åfl#. =O\ = #O ZkiOKåe. ÖËx Ü _»Å Ñ= K«ÖÏ i áè`«ok. D Éèí QÆÇ applexfl JÑ "åkh JÑ ÊyOz# "å~ = =Ù`å=Ú. K«iÛÖ [iy# `«áêh HÍÅ ÊÅ# QÆ iû <Õ# q#flñ C_», ''JÜ º, ZO`«qKå~ Hõ~ =Ú Jx J# H x H xfl xq ëêå ^Œ ódoz P `«~ "å`«<å O`«x~åâ Å" Ñ Ù = à H #=Åã Ü«ÚO_ #. HÍx =O\ ^Œ$HõÊ^äŒO QÆey <å rq`«=ú# H # êyok«h õω <Õ # x~åhõiokå#. D qëê^œo QÆ ioz <Õ# q#fl `«~ "å`«= õω= ~ x Ñ ez P K«iÛ áê+ ì~ QÍix á È# ^ fi~å ãö Ñ koz = ^ fi~å "åiĥ" ÿ<å ã Ç appleü«o HÍ=Öˇ<Õ" ` eã H = x K Ñ õω xâ Û~ÚOK«H O\ x. `«= Ñ Ü«ÚÅ# ì õω#fl OÉèÏÅ õω U^ <å J=ã ~ `«Ü«O_» <Õ" ÖËHõ `«= H ~ õω Z=~À XHõ~ â ^Œú QÆeyÜ«Ú<åfl~ #fl q+ Ü«O "åih ` eã #Ñ C_» "åih HõÅ QÆ=K«Û õä_. = #O Hõ+ ì ã = Ü«OÖ QÆ O_ " à K«#flÑ C_» á È# ^ fi~å õä_ â ^ŒÌ K«Ñẍ Ñ iã `«Å# <Õ# *Ï Ñ HõO KÕã H x Ç ïqí Pâ Û~ ºÑ _» `«<åfl#. Z=~À XHõ~ P^Œi êî~ ÖËÜ«x J# H x z=~ õω Z=~ # ã Ç appleü«o õω =ÚO^Œ õω~å~. ã Ç appleü«o Z=iH JÑ ÊyOK«_ç# Ñẍ? H xfl ã =O`«û~åÅ <Õ# =O\ Hõ^äŒ# g H ~ õω "åü«úk«<åfl#. Ñü XHõ _», Z=_À XHõ_», Z=_ # XHõ_», ÖËx"å_ Hõ_» J#fl Ñ~ QÆÅ #Å QÆ ~ = #+ μºå O_Õ "å~. "å~, XHõ áê=úyº" ÿ# Ñẍ KÕÜ«_»=Åã Ü«ÚO_»QÍ Ñü XHõ _», P Ñẍx Z=_À XHõ_» KÕ êî_»x Ü«# õω<åfl_». Z=_ # XHõ_» P Ñẍx KÕÜ«QÆÅ_» HÍx ÖËx"å_ Hõ_» ^ xx KÕÜ«ÖËHõáÈÜ«_». Z=_À XHõ_» P Ñẍ [~ K«z Wk Ñü "å_ç Ü ÚHõ Ñẍ Hõ^ Ü«x HÀÑÿOK«õΩ<åfl_». J~Ú`Õ Ñü"å_» Z=_ <å XHõ_» KÕÜ«ºÅx J# õω<åfl_». HÍx ÖËx"å_ Hõ_» Ñ u "å_» + ìñ _»ÖË^Œx ` eã H <åfl_». z=~ õω ÖËx "å_ Hõ_», Z=_ # XHõ_» PÑẍ K Ü«ºHõ =Å# Ñü "å_» Z=_À XHõ_çx xokok«" Ú^ŒÅ ÃÑ\Ïì~. D Hõ^äŒèŒÖ x ã `«=ÚÅ x[ rq`«oö Ñ uaoaoz# XHõ x~å O`«áÈÜÕ <Õ# XHõ êi K«k"å# ã =O`«û~ =ÚÖ HÍfi^ä Ô~ < *ˇ<À qã ûx 35 xq ëêå Hõ`«ÎÅ`À á _çz K«Oáê~. P ã = Ü«OÖ 38 = Ok W~ QÆ

59  46 Ñ= qñ =O á ~ QÆ "å~ K«ã Î xå _ç áèü«~. ê= #º=ÚQÍ LO_Õ Ñ \ ìoñ Ù ÖËx ã u, Z=iH "åˆ~ J#fl\ ì rq`«q^è #=Ú# \ ì W~ QÆ á ~ QÆ "å~ K«Ñ # " Yi â ^ŒÌÖËx^ Ü #. P QÆ= xokõ "å~ Z õω = ãöyºö =Å# Z=~ # ã Ç appleü«ñ _»ÖË^Œx 'Å\Ï<Õ = iü«ú '_ i J# "å~ Ñïâ kèoz Hõ# Q <åfl~. QÆ= xokõ "åiö Z=~À XHõ~ P ã = Ü«OÖ KÕÜ«=Åã # ^ xx ã z êî~ ÖË Ü«x J# õω<åfl~. HÍx Z=~ Uq KÕÜ«Hõ =Å# WHõ<Õq Ü«Ú K Ü«ºÖË= x J# õω<åfl~. ÑḦõ # O_ç K«KÕ "åi ãöyº JkèHõ" ÿ#ñ C_» JHõ ~ Ö # #fl "åxh ã Ç appleü«o J~ ^Œ. = ~ Û ~ÀQÆO QÆey Ñ _çáè~ú#ñ C_» QÆ= xoz# "å_» Z=_ # XHõ_» #flñ C_» J`«xH ã Ç appleü«o ^ ~ õω J=HÍâ O 85 âß`«o LO_» #. HÍx Z õω == Ok P = ~ Û QÆey Ñ _çáè~ú# "åx =^ŒÌ õω =zû#ñ Ù_» J`«xH HõÅ QÆ ã Ç appleü«o 31 âß`«oqí x~ ~ÚOK«_ç#k. = # + μºå QÆ OÑ Ù Z õω " #Ñ C_» "å~ Uq K Ü«ºÖË~ x, KÕÜ«*ÏÅ~ x, Ñ \ ìoñ ÙQÆÅ H kì= Ok = # + μºöˇ #Ñ Ê\ H `«y# *Ï QÆ`«Î`À, Ñ= `À ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÅ"åÔ~ `Õ, z~ #=ÙfiÅ`À, " Ñ CHÀÅ Å`À Q ~ =ÉèÏ=O`À Ñ xkõü«qæå~. "åi ^ fi~å<õ, U L^Œº= " ÿ<å Jaè=$kú K O^Œ `«O^Œx J^茺ܫ<åÅ K `«<åfl~ú. = ì# #fl"å~ KÕÜ«Ú Ñ # Å ^ fi~å = #O Ñ ÉèÏq`«O KÕÜ«_»`å= x J^茺ܫ<åÅ ^ fi~å " Å _ Ok. = #O KÕÜ«ÚK«#fl Ñẍx QÆ ioz# J=QÍÇ Ï# Ñ ÓiÎQÍ ÖË ˇx"å~ " ÿ#ñ Ê\ H W`«~ Å ã K«#Å H ~ õω Z^Œ ~ K«êÎO. J<Õ õωå JkèHõ ãömïº õωå ã = u`à UH Éèíq êî~. ^ xh HÍ~ }"Õ = #QÍ JO^Œi`À `å=ú õä_ P QÆ OÑ ÙÖ XHõ ÉèÏQÆ"Õ #x A=Ù KÕã H õω Ñ Ü«ã Ñ _»`å~. D Ñ= qñ =OÖ áêeéèïqæã Å=ÚQÍ# O_»=Öˇ#x = #O HÀi#>ˇ # ÔH ã Î=ÙÅ= ~Ú# = #O Ö Hõ Ñ ^Œ Ì`«ÅÖ q o`«" ÿáè õωo_ W`«~ Å õω = kihõ~ =ÚQÍ LO_ e. Z=Ô~ # XHõ~ ^è ~ ºO`À =ÚO^Œ õω =zû Ñ= `À ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆey Ü«ÚO_ç#>ˇ Ầ Õ Hͺ^äŒèŒi< *ˇ<À"å áê}ïå ^ŒH Ü«ÚO_Õq. ^Õ=Ù_» ["å W=fiQÆÅ áê~ #Å h=ù áêi OK«K«<åfl"å? h J# k# áê~ #Å q+ Ü«OÖ h õω ã Ç appleü«o õω, h õω XHõ ã ÅÇ apple W=fiQÀ~ K«<åfl#. ^Õ"å, D ~ÀA <Õ# h H ~ õω Uq KÕÜ«=Åã Ü«Ú#fl^Œx J_» QÆ =Ú. P `«~ "å`«h k#=ú# QÆ_» Ñ ÙK«#flÑ C_», ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù D Ö HõOÖ WOHõ#

60 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 47 rqoz LO>Ë `å# Uq KÕÜ«QÆeyÜ«ÚO_Õ"å_À, õω h J=HÍâ =ÚÅ "å_» H # =Ú. h=ù ÔH ã Î=Ù_»" Ü«Ú#fl>ˇ Ầ Õ PÜ«# hö rqok«k«<åfl_». h=ù PÜ«# Ü ÚHõ ~åü«éïiq. Hõ# Hõ PÜ«# H ~ ÔH Ü Qƺ" ÿ# áêux^蜺o =Ç ÏOK«=Ú. Ñü ~ÀA L^ŒÜ«HÍÅÑ Ù áê~ #Ö ^Õ=Ù_» <å H ~ õω KÕÜ«=Åã # "å\ x QÆ ioz, PÜ«#`À áê~ #Ö =ÚK«Û\ÕKÕ^ ##. D = ^蜺<õ D H `«Î áê~ # <Õ~ ÛH <åfl#. ''^Õ"å D ~ÀA <Õ # h H ~ õω Uq KÕÜ«=Åã Ü«Ú#flk?. W\ =Å KåÖÏ Hõ+ ìoö QÆ O_ " à K«#fl XHõ ãflç Ï`«~åeH ã Ç appleü«o KÕÜ«=Öˇ#x <Õ# ^Õ=Ùx J_çyux. P" õω HÍ=Åã #^ xx PÜ«# ^ŒÜ«KÕÜ«=Öˇ#x áêi OKå#. Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# q+ Ü«"Õ = #QÍ, ''<Õ# KÕÜ«=Åã # ^ xx ## fl KÕÜ«= <Õ h áê~ # = # H # =Ú h=ù P" H ~ õω Uq <åh + ì" ÿ#^àü«x áêi OK«=Ú JxPÜ«# J<åfl_». <å <Õ# KÕÜ«QÆey# Ñ # Å <Õ# K Ü«º=Öˇ#x ^Õ=Ù_» HÀ~ `«<åfl_» x <Õ# ` eã õω<åfl#. J\ ì"å\ x QÆ iû <Õ# áêi OK«õÄ_»^Œ. PÜ«# ã Ç appleü«o ÖËHõ ^Õx< # õω PÜ«# W+ ì Ñ _»_». HÍx <Õ# È= iü ÿ õä~ Û#flÑ C_» <å H ~ õω U^ # õω PÜ«# W+ ìñ _»_». W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕ ã q+ Ü«=ÚÖ = # =^ŒÌ Ü«Ú#fl =#~ Å# "å_» H = x PÜ«# HÀ~ `å_». = #O KÕ ã ã Ç appleü«o "åih ãïáè#ñ C_» W`«~ Å õä_ `«= KÕux JOkOKåÅx = #O J_çy, JO^Œ~ O HõÅã P JHõ ~ f~åûe. ^Õ=Ù_» ["åa=fiqæeæ# áê~ #Å# h=ù KÕÜ«Åx x# fl áè`«ûç Ïã Î<åfl#. ^Õ=Ù_» h=ù áêe ÉèÏQÆã ÎÅ, Hõ# Hõ ^Õ=Ù_» h`à HõÅã h ^ fi~å õω W+ ìñ _»`å_». PÜ«# H ~ õω h"õk W"åfiÖ ##fl ^ xx QÆ iû PÜ«## J_» QÆ =Ú. h õω < Ñ Ù}º`«= `«"Õ QÍHõ `«y# =#~ Å# õä_ ã = õä~ Û= x PÜ«## J_» QÆ =Ú. = #=Ú JO^ŒiH ` e ã q^è #=ÚÖ <Õ ã Ç appleü«õωå=úqí LO_ e. ''h Ü Ú^ŒÌ# #fl =#~ Å# "å_» =Ú Jx <Õ# h`à K Ñ Ê#Ñ C_» ÉèíÜ«Ñ _»=^Œ Ì. = # Ü Ú^ŒÌ L#fl =#~ Å U= #QÍ = # â H Î, ã = Ü«=Ú, `«ÖÏO`«Å, Pã Î ãöéo^èœ" ÿ#q, Pi Hõ Ñ ~ " ÿ# q+ Ü«Å õä_. W`«~ Å õω _» ƒ õä_ = #O ã ~ Ñ ~å KÕÜ«=Åã Ü«ÚO_» #. ã = Ü«=Ú# õä_ H xfl ê~ " zûok«=åã Ü«ÚO_» #. J~Ú`Õ = #=Ú ã = Ü«=Ú# " zûok«öëx "å~ =ÚQÍ LO\Ï=Ú. JHõ ~ Ö L#fl "åix ^Œi õω " # HÍ_» ^Œ =Ú HÍx, = # õω ã Å =ÙQÍ # O_» #. = #=Ú Ñ [Å Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú "åix Ñ ~å= i OK«=Öˇ#x = #Å# "å~ HÀ~ ^Œ ~.

61 48 Ñ= qñ =O <å ãflç Ï`«~åO _»Ö XHõ~ XHõ ÃÑ^Œ Ì rqã Î<åfl~. JHõ _» x=ã õω WO_» J~ ^Œ QÍ ^ ~ õω#. K«eHÍÅ=ÚÖ P" ~å u"õà `«# Ñẍ # O_ç =ã Î#flÑ C_» XHõ_» _» ƒ HÍ"åÅx J_çQÍ_». P ~å u K«eQÍ phõ\ QÍ LO_ # QÆ# Hõ `å# â q Oz Ñẍ KÕã # `«~ "å`«wo\ H õω ` O^Œ~ Ö LO_ #. `«# _» ƒ ãöz õω P" W+ ì=ú ÖËHõ `«# Ñ ~ ûö zå ~ H ~ õω " ^Œ õωk«o_»qí, J`«_» `«# Z=~À ^ OyeOKå~ x, WOHÍ W`«~ " ÿ# q=iokå_». P" Ô~O_» <å}ïå J`«x Ü«K«Hõ Ñ à =ÚÖ, "Õã # `«~ "å`«, J`«_», ''J=, <å`à = \Ï _ç#o^œ õω =O^Œ<åÅ, J<åfl_». P `«~ "å`«p" <å`à K Ñ Ê#^Õ= #QÍ `åxzû# <å}ïå J`«xH qå " #"Õ QÍx, J`«x QÀ_» qx ^ xh `«y# suqí Ñüã P = # + μºxh ZO`À Q Ñ Ê ^ŒÜ«QÍ LO_ # Jx K Ñ ÊOk. Ñ Å Ñ Ù áêo`ååö, ~ OQÆ=ÚÅÖ x=ã OK«Ñ [Å õω ã Ç appleü«=ú õω = H Hõ $O^Œ=ÚO_Õk. P ~ OQÆ=ÚÅÖ x=ã OK«"åiÖ Ñ u XHõ ~ JHõ _» x=ã OK«õ =ÚO^Œ "Õˆ~ ã Å=ÚÅÖ ã ÅHõΔ}OQÍ LO_Õ"åˆ~ HÍx "åi XH Hõ i rq`«oö U^À XHõ qëê^œhõ~ " ÿ# [iy#o^œ =Å "å~ Ñ ã Î`«Ñïã uh ~å=åã =zûok. "Õ q KÕÛ u# O_ ~åå# QÆ iû, = K«iÛH =zû êfl#o KÕã â Éèí" ^èœiok«h # J# JO>Ë "åih ZO`À ãö`à+ö. J~Ú`Õ = $O^ŒOÖ x "å~ `«= q+ Ü«O *Ï QÆ`«Î fã "å~ Z=~ Jx, "åih Jã Å Uq [iyo^œx "å õ KÕã #Ñ C_» = i Z õω =QÍ "å~ ãö`à+ OKÕ"å~. W`«~ Å õω g Ô~O`«êÜ«=Ú KÕÜ«QÆÅ~À JO`«êÜ«O `«Ñ ÊHõ KÕÜ«O_ç. h"õ "åi`à H O`«ã = Ü«O QÆ_» Ñ Ù= x HÀi`Õ g ~ JO^Œ õω `«Ñ ÊHõ ã = uok«o_ç. h=ù "åih Uq KÕÜ«Åx ^Õ=Ùx J_»QÆO_ç. PÜ«# g õω K«Ñ Oz#k g ~ KÕÜ«O_ç. "Õ Å KÕÜ«Ú#Ñ C_» L^èŒ$`«" ÿ# f~ JÅ=~ K«H #O_ç D Ö HõO J<åºÜ«O`À xo_çü«ú#fl^œx h=ù #=Ú K«<åfl"å? PHõe`À JÅ= \ÕK«K«#fl z#fl a_» Å õω U^ <å êü«o KÕÜ«QÀ~ `«<åfl"å? ~ H Δ`«`åQÆ h~ ÖËx 10 ÅHõΔÅ HõO>Ë Z õω " # Ñ [Å õω Z=Ô~ <å XHõ~ êü«o KÕÜ«=Öˇ# QÆ^? = # + μºå WÅ ÖËHõ a_ô Å HÕ^Œ, g^èœ ÅÖ <Õ x=ã OK«=Öˇ<å? H xfl ãö=`«û~åå # O_ç h`à K«iÛH =KÕÛ "å~ U^À qëê^œ ã [~ =Å#, K«iÛH ~åöëx ã uö LO>Ë, g Ô~O^Œ õω QÆ`«= _» < ÅÅ # Oz K«iÛH ~å=_»o ÖË^Œx á È# g ^Œ< <å "åix Ñ ~å= i OK«=^ Ì!

62 Ü«^Œ$zÛùHõOQÍ U "Õ Å [~ QÆ^Œ 49 "Õ ˆ~ âßy õω K Ok# K«iÛ Ñ = ^Œ=âß`«Î yæáêöˇ áè`õ, ^ x q+ Ü«" ÿ = = Å QÍ áêi Oz, U q^èœ" ÿ# ã Ç appleü«= ã iü ÿ # q+ Ü«"Õ <å? U^ <å J<åºÜ«=Ú [iy#ñ C_» ^ xx ã õω Z=Ô~ <å U^ <å KÕÜ«Åx h=ù `«ÅOK«"å? D Ñ â flåxflo\ H ã iü ÿ # ["å ÖË h = #ã ûö L#fl=x <Õ# #=Ú `«<åfl#. WÑ C_ Hõ PYi Ñ â fl J_» QÆ `«<åfl#. h=ù KÕÜ«QÀ~ #k Uq? KÕÜ«=Åã # ^ xx [iyokõ Z=Ô~ <å XHõi =Öˇ LO_»QÀ~ "å? J#QÍ [iyok«=åã # ^ xx K«Hõ QÍ [iyok«"åx=öˇ# O_»"å? ''h"õq KÕÜ«QÀ~ K«<åfl=Ù, Jx <Õ# J_çy#Ñ C_» U^ <å KÕÜ«=Åã =K«Û<Õ" Jx ÉèíÜ«Ñ _» `«<åfl"å? J\ ì ÉèíÜ«ÉèÏO`«Å`À õä_ç# J# Éèí ux QÆ ioz <Õ# J~ O KÕã HÀQÆÅ QÆ `«<åfl#. ## fl <Õ# = ~ záè~ú W`«~ Å õω êü«o <Õ x= QÆ fl~åå< `Õ <åĥq [~ QÆ `«Ok? ## fl QÆ ioz <Õ # *Ï QÆ`«Î Ñ _»HõáÈ`Õ <å õω êü«o KÕ ã^ =~? ^Õ=Ù_» `å<õ êü«o KÕ êî#x K áêê_». PÜ«# K Ñ Ê#^ xh PÜ«# ì _ç LO\Ï_ Jx = #O Ñ sh ΔOz K«^ Ì=Ú. ''<å õω <Õ# êü«o KÕã HÀ"åe J#fl `«ÅOÑ Ù # O_ç = #Å# = #O q_çñ OK«H x, ^Õ=Ù_» = #Å# QÆ ioz U" ÿ<å = Oz HÍ~ º=ÚÅ KÕÜ«QÆÅ_Õ" K«^ Ì=Ú. QÍÜ«Ñ _ç# "åih = #O êü«o KÕÜ«Ú#\ ì ^Õ=Ùx Ñẍ KÕ ãî = #O KÕ ã ÑẍÖ ^Õ=Ù_» êü«o JOk êî_»x <Õ# #=Ú `«<åfl#. KÕÜ«=Åã # Ñ # Å [iyok«k«o_» =Ú. D J^è ºÜ«=Ú Ü ÚHõ z=i ÉèÏQÆOÖ D K áêêå# õω<åfl#. = # rq`ååö [iˆq H xfl ã \ ì, Ö Hõ=Ú# O_ç H O`«HÍÅ=Ú ^Œ ~ OQÍ LO_ Å# õωo\ï=ú. rq`«oö H xfl =ÚYº" ÿ# KÕã H #flñ C_» H xfl ã ~ Å = # õω J=ã ~ = ø`å~ú. U^ <å ì õω#flñ C_», ÖËHõ QÍÜ«Ñ _ç#ñ C_», Uq Ñ \ ìok«hà õωo_ W`«~ Å õω êü«o KÕÜ«Å#fl = #ã û õä_ ÖË õωo_ LO\Ï=Ú. =O\ QÆ ioz <Õ# *ÏeÑ _» `«<åfl#. h õω U^ <å #+ ì=ú Hõey#O^Œ # U q+ Ü«xfl Ñ \ ìok«hàöëx "åxqí LO>Ë, h ÉèÏ=#Å <Õ# QÆÇ ÏOK«HÀQÆÅ#. HÍx U^ <å õω x# fl h=ù ìhà"ååx h õω ã ÅÇ apple~úã Î<åfl#. =O\ ã = Ü«Ö <Õ ê`å# x# fl W`«~ Å # O_ç ^Œ ~ Ñ ~ z h ÅÇ Ï#" ÿ# ã = Ü«ÅÖ x# fl F_çOK«Ñ Ü«uflOK«#. h"õ Ç ïëêô~ # ã uö ÖË#Ñ C_» h=ù " o = ~ HõiH êü«okõü«= x K a`õ J^ O`À ÑïÇ apple êã Ê^ŒOQÍ LO_»=K«Û, HÍx P q^èœoqí W`«~ Å õω êü«o KÕÜ«Ñ Ü«uflOz#Ñ C_Õ, h õω ~ HõΔ}Hõ~ OQÍ# Ñ ÑÖK«Ñïã `«Å õω Ñïëê ~ = ~ æoqí õä_ LO_»QÆÅ^Œ.

63 50 Ñ= qñ =O D ãöqæu <Õ# = ~ ÖÏ K `å#. = # õω Ñ= qñ =O J=ã ~ = x <Õ# QÆ\ ìqí #=Ú `å#. = #O^Œ~ =Ú êfi~ Ñ ~ `«fi=ú, Hõ$OQÆ ^ŒÅ, x~åâ, ã fiü«o *Ïe J#fl "å\ x ÑïK«Ü«OQÍ Ziy#"å~ "Õ. "å\ =Å# Hõey# Ñ ~ º= ê#=úå õä_ = # " ~ QÆ ^Œ =Ú. J\ ì Ñ ~ º= ê#=úå`à<õ D Ö Hõ=Ú xo_çáè~úok. = # ìôh `Õ = #O XHõ JOwHÍ~åxH =^ Ì=Ú. = # rq`åxfl ^Õ=Ùx = ~ æoö #_çñ OK«õΩO^ =Ú. W`«~ Å õω n" #Hõ~ OQÍ LO_Õ = #ã û# HõeæÜ«ÚO^ =Ú (QÆÅf 6:10). Ñ= # ^èœiok«h O^ =Ú (H Öã û 3:14) J#QÍ W`«~ Å õω êü«o KÕ ã L^ÕÌâ ºO HõeæÜ«ÚO^ =Ú. =O\ J=HÍâ =ÚÅ HÀãÖ áêi Oz "å\ x Hõ# Q O^ =Ú. ^Õ=Ùx H ~ õω QÆ _è»kåi=öˇ Ñẍ KÕ^ Ì=Ú. ÜÕ ã, J# k#=ú ÜÕ ã KÕÜ«ÚK«, JÑ "åk KÕ`«Ñ _çoñ _ç#"åi#o^œix ã fiã Ñ ~ K«K«ãÖK«iOK«K«O_ # (JáÈ. HÍ. 10:38). Wk ZO`À ã à =ÙQÍ Hõ# _» `«Ok. HÍx = #O QÆ`«OÖ ZO`«QÍ `«Ñ ÊáÈÜ«" QÆ^!

64 J^è ºÜ«O 4 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» WÑ C_Õ J# õäå" ÿ# ã = Ü«O, J#QÍ ˆ~Ñ Ù HÍ^Œ, WOH Hõ J# õäå" ÿ# HÍÅ=ÚÖ HÍ^Œ. <Õ_Õ = #=Ú KÕ ã âı+ ì" ÿ# Ñẍ [iyokåe. HÍx JO^Œ H ~ õω Éèíq+ º`«ÎÖ U^À XHõ k#=ú# QÍx, U^À XHõ ãö=`«û~ =Ú# QÍx x~ ~ÚOK«HÀ õä_»^œ. _».W.a. _» ºÉÁ~Ú*ò <å ÑïK«~ º ^èœ~ =Ú# \ ì <Õ# [iyok«ñ Ü«}=ÚÅÖ Ñ Å = ~ Ç Ö ã KÕÜ«Ú#Ñ C_» <å QÆk ''HõÅ`«Ñ ~ K«=^Œ Ì J#fl QÆ ~ `«`«ye êî#. JO^Œ =Å# ## fl Z=~ W ƒok <å Ç QÆk `«Å Ñ Ù# õω J\ ì "å`«qæ ~ Î ã QÍ<Õ Ü«ÚO_» #. HÍx <å rq`«=ú# õω =O\ QÆ ~ Î `«yeok«öë#. h HÍÅ= # Ñ HÍ~ O Jxfl "Õà ÖÏ ^Õ=Ù_» `«# Ñ # Å [iyok«_»x, ÖËHõ h Hõ# õäå" ÿ# s`«åö PÜ«# `«# HÍ~ ºO [iyok«_»x h=ù ZÑ C_ # QÆ= xokå"å? áœå u" u`à D q^èœoqí K áêê_» ^Õ=Ùx ã= õω_çqí# #fl "å_» ÖËHõ ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«"å_» `«# Hõ# õäå" ÿ#ñ C_» QÍx, J# õäå`«öë#ñ C_» QÍx `«# q^èœ Å `«Ñ ÊHõ <Õ~ "Õ~ Û=Öˇ#x K áêê_» (2 u" u 4:2). D k<ååö = #=Ú KÕã # suqí<õ u" u õä_» `«# õω J# õäå" ÿ# ã = Ü«OÖ <Õ Ñ # Å [iyokõ"å_»x <Õ# J# õωo\ï#. HÍx ^Õ=Ù_» `«# ÑẍÖ * HõºO HõÅ QÆ*Ëã H x J`«x Hõ# õäåo HÍx

65 52 Ñ= qñ =O ã = Ü«OÖ ã Ç Ï`«O Ñẍ KÕÜ«= #flñ C_» P q^èœoqí õω J`«_» ã ^ŒúÑ _ç KåÖÏ áê=úyº" ÿ# q+ Ü«= x áœå *Ï ÑḦõO KÕâß_». P õω u" u `«Å Xyæ#Ñ C_» = #O õä_» P ã `«ºO êi êih *Ï ÑḦõO KÕã HÀ"åe. ZO^Œ Hõ#QÍ u" u Z^Œ ~ K«z# ^ xhõo>ë = i Z õω =QÍ J# õäå" ÿ# ã = Ü«O H ~ õω = #O Z^Œ ~ K«êÎO. <å õω JO^Œ Ö L#fl U z#fl ã ^Œ áêü«" ÿ<å J#QÍ `À"Õ ÑïHõ~ OQÍx, Z~Ú~ü HõO_ç+ #~ü QÍx, `«Å P~ É ã H õω, P~ õω LÑ Ü yokõ q + # Å QÍx Ñẍ KÕÜ«#Ñ C_», <åö <å õω HõeˆQ ÉèÏ"åÅ õω K qü Úyæ, "å\ x ã õω Wk J# õäå" ÿ# ã = Ü«O J# õωo\ï#. P" ihíö = ã ÉèÏã = "Õâ =ÚÅ õω Ç apple[ô~ # "å~ `«= "åç Ï#=ÚÅ xå Ñ ÙH # ã ÅO H OK O ^Œ ~ =ÚQÍ L#flÑ Ê\ H ã } QÆ õωo\ï~. HÍx ÉèÏ~ `«^Õâ OÖ Éˇ aå ã = "Õâ =ÚÅ õω Ç apple[~ QÆ "å~ = _» k#=úå Ñ Ü«}O ## W ƒokñ _»~. ã ÉèÏã = "Õâ =ÚÅÖ # #flñ C_» J" ihíö x Ñ [Å = `«âßåå õω " à q+ Ü«OÖ ÖËHõ ^ Ç ÏO f~ ÛH <Õ q+ Ü«=ÚÖ, ÖËHõ á È# Ö = \Ï _» q+ Ü«OÖ JO^Œix HõÅ`«Ñ ~ K«K«ÖËzáÈ=Ù^Œ ~. HÍx ÉèÏ~ `«^Õâ OÖ k#= O`å <ÕÅÃÑ õä~ ÛO_ç#Ñ Ê\ H ã = "Õâ =Ú # O_ç ÖËz õω W+ ìñ _»~. <å ^Õâ " ÿ# J" ihíö K«e Z õω " #, ZO_» Z õω " # Z<Àfl Ñ ~åº^œ Å KÕ êî~. ÉèÏ~ `«^Õâ OÖ J\ ì ãö^œ~åƒùå KÕã õω#flñ C_» ê õωå K ÑÊ"åÔ~=~ #QÍ <å`à =zû# "å~ QÍx <Õ# QÍx P q^èœoqí KÕ êîo. J# õäå" ÿ# Ñïã u Ñü q+ Ü«OÖ LO_ Å#fl ^ xh = #O Ñ _ç áèü«= x <Õ# #=Ú `å#. P^èŒ xhõ J# õäå`«å# LÑ Ü yok«h #=^ŒÌx <Õ# K Ñ = #O Ñ _çáè~ú#^ xx = #O `«Ñ Ê õωo_ LÑ Ü yok«h #=Åã #^Õ#x <å õω J~ = =Ù`«Ok. HÍx J# õäå`«å# LÑ Ü yok«h <Õ q+ Ü«OÖ P~ÀQƺHõ~ " ÿ# = #ã Î`«fiO = #O HõeyÜ«ÚO_ e. J# õäå`«å = #O LÑ Ü yok«qæeæ#ñ C_» ^Õ=ÙxÜ _»Å Hõ$`«[ `«QÆeæ P J# õäå`«å# LÑ Ü yok«h #O_ç. J# õäå`«# LÑ Ü õω gå HÍ#Ñ C_» ã Ç Ï`«=Ú ^Õ=Ù_» = #Å# K Ü«º= #fl ãöqæ`«å# K Ü«º õωo_ `«Ñ ÊáÈ õä_»^œ. H xfl ãö=`«û~åå Ãã~ÚO\ò Å ~ Ö Ñü ^èœ"å~ O "Õ =Ú [~ Ñ Ù Éˇ aå `«~ QÆ`«Å õω Ç apple[~ õω HÀi# JO^èŒ Öˇ # W^ŒÌ~ ÉèÏ~ º Éèí~ ÎÅ q+ Ü«O <å õω *Ï ÑḦõ=Ú#flk. = = Å QÍ "å~ Ñ Ü«xOKÕ ã û ~ ^Œ Ì KÕÜ«_ç#O^Œ #, "å~ = Ü Ú^ŒÌ õω =K«Û#Ñ Ù_ ÖÏ Z=~À XHõ~ "åç Ï#OÖ fã H x=zû = ~ Å fã H x " à =Åã Ü«ÚO_ #. Wk ZO`«Q Ñ Ê J=HÍâ O! "åih ã Ç appleü«o õω

66 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» 53 ZO`À = Ok Pâ Ñ _»`å~ x <Õ# J# õω<åfl#. HÍx "åi x"åãö J# " # ~ Ç Ï^ i áêo`«=úö ÖË^Œ QÆ# Hõ "åix fã H x õω, fã H õω Z=~ # W+ ìñ _»ÖË^Œ. D JO^èŒ ^ŒOÑ `«Å õω ~ "å}ï œhõ~ ºO = õω J# õäåoqí ÖËHõ áèü #. = Ü Ú^ŒÌ Ñẍ KÕÜ«Ú"åiÖ XHõix P Ñẍ KÕÜ«= x J_çy J`«xH `«y# _» ƒ õä_» K e Oz=Åã =zû#k. _» ƒ = # õω ^ C_» =O\ ã Ç ## = #O W+ ìñ _»`å=ú J#fl q+ Ü«O `«ÅOz#Ñ C_» <Õ# ZO`À Pâ Û~ ºáÈÜ«#. ^è Œ<å ÑHõ Δ ã = ã Î H _» Å õω = Å= x = #O *Ï ÑḦõ=ÚOK«H <åe. ^è Œ#O = #HõO^ŒiH J=ã ~ "Õ HÍx ^ xx = # áè`åûç ÏHÍiQÍ ZOK«H # õä_»^œ. W`«~ Å õω ã Ç appleü«o J# #q = # õω Ñ u õäå" ÿ#ñ Ê\ H ^ xx = # õω "Õ Å HõÅ QÆ #. =O\ J=HÍâ =ÚÅ = # õω HõÅ QÆKÕã "å\ x ''Ñ shδí ã = Ü«=ÚQÍ ^Õ=Ù_» ÑÖÑ Oz = #=Ú PÜ«# õω ÑïÑ Ó~ ã = ~ Ê} QÆey# "å~ =, HÍ^ Ü«x ÑïH Δ êî_». h õω U ÑüÑ ÅO ^ ~ HõHõáÈ~Ú<å W`«~ Å Ü _»Å *Ïe K«Ñ Oz#O^Œ =Å# h Ç Ï$^ŒÜ«O P~ÀQƺHõ~ " ÿ# ã uö =Ù#fl ^ xh ã K«#QÍ LO_» #. W âßüõ bü«úå `«# P[ Å õω q^èõü«úå=ù^œ ~À ÖË^À Jx ` Å ã H õω ^Õ=Ù_» "åix P~ }ºOÖ Hõiî#" ÿ# ^Œ ~ Ñ Ü«}=ÚÖ #_çñ OKå_».(kfi.HÍO. 8:1 2) H xfl ê~ ^Õ=Ù_» J^Õ q^è #=ÚÖ = #Ü _»Å [iy êî_». Jxfl ã Å =ÙQÍ # #flñ C_» = #O q^èõü«úå= õω W+ ìñ _»`å=ú. = # q^èõü«`«õω Ñ uñ ÅO á O^Œ Pâ Ñ _»`å=ú. = # õω Ñü õäå`«qæeæ#ñ C_» ÖËHõ = # Ñ }ÏoHõ ÑḦÍ~ O ãöqæ`«å êñ QÍ [~ QÆ#Ñ C_», = # õω U ÑüÑ ÅO ^ ~ Hõ#Ñ C_» = #O q^èõü«úåo HÍQÆÅ=? = #O D q^èœ=úqí Ñ tflok«h #=Åã Ü«Ú#flk. ^Õ=ÙxH = #O ã = iêok«õω#fl ã = ~ Ê} Ü«^ä ~ ú" ÿ#^ HÍ^ Jx ` eã H áê=úyºo. XHõ K«iÛÖ xå = _ç ''<å ã = ã ÎO hhõiêã Î<åfl# Jx ã ÅÉèí"Õ. HÍx áê_» q+ Ü«OÖ = `«"Õ QÍHõ, q QÆ`å áê=úyº" ÿ# q+ Ü«ÅÖ Ãã `«O ^Õ=ÙxH = #Å# ã = iêok«h x `«Ñ Êx ãïü ÿ `Õ = # Ñ =~ Î# O_» #? ^Õ"å, Wk â ÉèíHõ~ " ÿ# ã = Ü«O HÍ^Œ ^Õ=Ùx J# õω Jk J# õäå" ÿ# ã = Ü«O HÍ^Œx K Ñ Ê#"åx Hõ^äŒ Éˇ aå Ö "åü«_çü«ú#flk. J`«x Ñ~ Ñ eh±û. áœå =zû `«# õω ã "å~ Î ÑḦõ\ÕKåÅx

67 54 Ñ= qñ =O Ñ eh±û HÀ~å_». hu QÆÅ rq`«q^è #O, Ñïâ ^Œú" ÿ# rq`«#_»hõ, â s~ L ^ÕHõ=ÚÅ J}K«H J# "å\ q+ Ü«" ÿ áœå J`«x Ü É kèok«k«o_»qí ÃÑ eh±û ` O^Œ~ Ñ _ç#"å_ ÉèíÜ«Ñ _ _». = ~À J# õäå ã = Ü«OÖ J`«xx Ñ eñ OK ^Œ#x K Ñ Ê Ñ eh±û áœå # " o á = < #. (Já.HÍ.24:25) D ãöqæu K«kq#Ñ C_» <åôho`à q<à^œhõ~ " ÿ# q+ Ü«OQÍ Hõ# _ç#k. ZO^Œ Hõ#QÍ D = #O J# ã iokõ = ~ æ=ú# q=~ =ÚQÍ K«Ñ Ù`«Ok. ^Õ=Ù_» = #Å# ZO`«QÍ Ñq OKå_ÀÜ«#fl ^ x q+ Ü«" ÿ õω = # õω U JÉèíºO`«~ =ÚO_»^Œ. = # rq`«=úåü _»Å, PÜ«# õω#fl â ÉèíHõ~ " ÿ# Ñ }ÏoHõÅ# ã ~Ú`«O = #O HÍ^Œ#=Ú. HÍx = #Å# ã H ~ ÔH th õω áê~ OaèOz#Ü _»Å, Ñ Éèí "å Wk â ÉèíHõ~ " ÿ# ã = Ü«O HÍ^Œ Jx K `å=ú. ^Õ=Ù_» `«# HÍ~ º=Ú õω = # õω â ÉèíHõ~ " ÿ# ã = Ü«O Uk Ü«x PÜ«# PÖ zok«_». XHõ L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõoqí<õ PÜ«# = # Ñü õäå`«ö ã ~Ú`«O `«# HÍ~ ºO õω Ñ Ó# H # #. W âßüõ bü«úå P~ }º=ÚÖ QÆ O_ Ñ Ü«}O KÕÜ«Ú#Ñ C_» Ñ QÆÅ "Õ Ñ ã ÎOÉèíO ^ fi~å#, ~å u Ñ Jyfl ã ÎOÉèíO ^ fi~å# #_çñ OÑ _ ~. "Õ Ñ O Hõ^Œe#Ñ C_» "å~ ^ x " " àï ~. "Õ Ñ O Py#Ñ C_» P PyáÈÜ«~. = # õω PãḦ Î HõeyOK«q+ Ü«"Õ = #QÍ, "Õ Ñ O ZÑ C_» Hõ^Œ Å <À P#fl q+ Ü«" ÿ# QÍx, #= <å QÍx W âßüõ bü«úå õω ` eü«^œ. "Õ Ñ O Hõ^Œe#Ñ C_» "å~ õä_ Hõ^ŒÅ=Åã LO_ # (ãömïº.hí. 9:15 23) P "Õ Ñ O H xfl ê~ Ñ QÆ\ Ñ = ih xfl ê~ ~å u"õà Hõ^Œ Å K«O_Õk. H xfl ê~ H xflk<åå =~ õω Hõ^ŒÅ õωo_» LO_Õk. WOHÍ H xfl ê~ XHõ ~ÀA J~Ú# `«~ "å`«<õ Hõ^ŒeáÈÜÕ k. C_» ''= =Ú # HõÅ`«Ñ ~ K«=^Œ Ì Px "åü«_ç# zç Ïfl=ÚÅ P~å u `«= QÆ _ ~ =ÚÅ õω `«yeoz Ü«ÚO\Ï~ x <Õ# J# HÀ#. Ñ Ü«}O õω Wk ã = Ü«= ~Ú#kÜ«x ^Õ=Ù_» x~ ~ÚOz#Ñ C_» "å~ =ÚÖË ã ~ ÌH x PÜ«## " O _çokå~. = # Ñ Ü«}OÖ = ~À ÉèÏQÆOÖ xh = #O " àï Åx PÜ«# x~ ~ÚOz#Ñ C_» ''Wk J# õäå" ÿ#, â ÉèíHõ~ " ÿ# ã = Ü«O HÍ^Œ Ñ Éèí "å Ü«x Z#fl_» # K Ñ Ê õä_»^œ. XHõ = ãöö `å=ú Hõ^Œe Ñ Ü«}OKÕÜ«=Åã # k#=úå K«Ñ OK«HͺÖǑ_»~ # ^Õ=Ù_» `«Ü«~ KÕã "åih zû#>ˇ Â# Jk ZO`À ÉÏQÆ O_Õk Hõ^? PÑ C_» "å~ = #ã HõOQÍ, â s~ HõOQÍ ÉèÏ"À ^è ÕHõ=ÚÅÖ `«Ü«Ô~ Ü«ÚO_Õ "å~ Hõ^? ^Õ=Ù_» ZO^Œ õω KÕÜ«ÖË^Œx <Õ# Pâ Û~ ºÑ _» `«<åfl#. = #O Ñüã ÊOk êî" Jx ` Å ã H # xq `«ÎO PÜ«# P q^èœ=úqí KÕ êî_à, ÜÕ "? ^Õ=ÙxH ã = ã ÎO ` eü«ú#. ãïü ÿ # ã = Ü«=ÚÖ <Õ PÜ«# ZÅ Ñ C_» Ñ # Å [iy êî_». <å rq`«oö Ñ ÖÏx HÍ~ ºO õω <å õω U J# Éèí u HõÅ

68 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» 55 ÖË^Œ Jx <Õ## õωo>ë ^ x J~ O U= #QÍ, <Õ# ã ^ŒÌÑ _çöë# Ü«x K Ñ QÆ #. Ñ # Å [iyok«=öˇ#, ^ x ã ^Œ áêü«" \ J#fl ^ xx x~ õω ^Õ=Ù_Õ Ü«[= #ºO =Ç Ï êî_». PÜ«#= ~ æ=úå = # = ~ æ=úå =O\ q HÍ=Ù. PÜ«# = ~ æ=úå, = # = ~ æ=úåhõ#fl L#fl`«" ÿ#q, âı+ ì" ÿ#q (Ü + Ü«55:9). PÜ«# = ~ æ=úå ZO^Œ õω = # õω ã à " #qqí ÖË=Ù? = # + μºå õω ^Õ=Ù_» ã Ç appleü«o KÕÜ«QÀi#>ˇ Â# `«# = ~ æ=úå# PÜ«# ZO^Œ õω ã à " # "å\ QÍ# KÒHõ~Ú# "å\ xqí# KÕÜ«ÖË^Œ? D Ñ â fl õω = ~À Ñ â fl ^ fi~å <Õ# ã = ^è #O W=fiQÀ~ K«<åfl#. áêñ O# O_ç ^ x ÉÏxã `«fio # O_ç = # õω q_» ^ŒÅQÆÅ QÆ ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù = #Å# H x#ñ Ù_» PÜ«# ^Õx< <å `åºqæo KÕÜ«=Åã =K Û<å? D ~ HõΔ} # ã à " # ^ xqí ZO^Œ õω K Ü«ºÖË^ Jx <Õ# Pâ Û~ ºÑ _» `«O\Ï#. ^Õ=Ù_» KÕÜ«QÀi# ^ xx ã à =ÙQÍ ''Wk DÖÏQÆ [~ QÆ=Öˇ# Jx K Ñ ÊÜ«ÚO_»QÆÅ_». ^Õ=Ùx Pi Hõ ~ OQÆOÖ KÒHõ ÉË~ O J<Õk ÖË^Œ. ~å*ˇ # ^ g^œ ''..." Å ~ÚÜ«ºHõ <Õ# fã H x# ^ xx <å ^Õ=Ù_ # Ü Ç ÏŸ"å õω ^ŒÇ Ï# eqí JiÊOK«#... (2 ã = ÜÕ Å 24:24) Jx K ÃÑÊ#. ''<Õ# Ñ Éèí =Ù# õω ZO`À W=fiQÆeQÍ#, J#fl ÉèÏ=# hö QÆÖËæ Ñ ~ ºO`«=Ú h=ù Ñ Éèí =Ù# õω ÖȞõ HÍ^Œ. <å <å Ñ Ù~å`«# WO\ ê= # Å Ñ Éèí =Ù HÀãÖ WzÛ "Õâß# Jx h=ù J# õωo>ë, Jk x*ï~úfqí ã = iêoz# ^ x`à ã = #O HÍ^Œ. <å HÀã ~ =Ú LOK«õΩ#fl ^ xx <Õ# W`«~ ÅH zû#ñ C_» Jk x[" ÿ# ã = ~ Ê}QÍ ÑïQÆ}ÕK«_» #. h=ù W+ ìñ _Õ ^ xx ^Õ=Ù_» `«#H = x HÀi`Õ Jk Q Ñ Ê ÑïHΔÍ ã = Ü«OQÍ # O_» #x <Õ# Z~ QÆ ^Œ #. ^Õ=Ù_» = #Å# Ñq OKå_» QÆ# Hõ `«# UÔH Hõ õω= ~ x = #HÀãÖ JiÊOK #. QÆ# Hõ Ñ= KÕ`«= #O KÕÜ«QÆeæ#^Õq? JHõ ~ Ö # #fl "åxh ã Ç appleü«o KÕÜ«Ú xq `«ÎO JÑ C_»Ñ C_» = #O W ƒok Ñ _»ÖË=? D = ^蜺<õ \.q.ö XHõ z#fl Hõ^ä xhõ K«âß#. W^ŒÌ~ Ü«ø=# Å Ñq OK«H x q"åç Ï= _»QÀ~å~. HÍx P Ü«ø=# ~åå Ñ = ^Œ=âß`«Î HÍ~ ìh x Ñ _çáè~ú JÑ ê ~ Hõ ã uö H xfl < ÅÅ Ñ _çü«úo_ç#k. P" Ñq Oz# P Ñ Ù~ + μ_» P" Ñ _çü«ú#fl Ñ _»Hõ ÑḦõ # Ñü ~ÀE õä~ ÛO_ç Ñ ~å= i OKÕ"å_». XHõ ~ÀA P" `«# Hõ# flå ` ~ zk«zok. HÍx `«# " ^Œ_» # õω QÍÜ«" ÿ#o^œ # Jq\ ^ xqí `«Ü«Ô~ `«# Ñ # Å `å# KÕã H <Õ ã uö ÖËHõáÈÜ #. P Ü«ø=# _» Jq\ ã uö # #fl P" # q"åç apple= _ _». P" K«HÍÅ õωsûö õä~ ÛO_ç ~åx

69 56 Ñ= qñ =O ã uö # #flñ Ê\ H q"åç Ï"ÕkHõ # O_ç HÕkH =K«Û#Ñ C_» P" QÆ O_ xo_ ãö`à+ö á OyOk. P Ü«ø=# _» `«# rq`«= O`å qhõöïoqæ ~åex Ñq Oz P" `À<Õ ãö`à+ö`à rq`«= O`å QÆ_çáê_». J`«x ã Ç ÏK«~ ºOÖ J`«_çzÛ# áè`åûç ÏO# \ ì P qhõöïoqæ ~åå XeOÑ H±û Ãã `«O áêå á Ok ~å}õzok. P Ü«ø=# _» P" # =iok«õωo_ q_çz áè~ú## = #Ö KåÅ = OkH J`«_» `«Ñ C KÕã Jx Ñ OK«^Œ. J`«_» P" `À =ÙO_ç# k#=úåö QÆ_çÑ # Ñü ~ÀA W ƒok Ñ _» K«ã = iêok«h #=Åã Ü«ÚO_ #. J œhõ~ º=ÚÅ õω " ~ =Hõ W`«~ Å=Öˇ P Ñïã uh ÉèíÜ«Ñ _»Hõ P Ñ Ù~ + μ_» P" # ÃÑO_ç KÕã H < #. = #Ö ZO^Œ~ " J# ÉèíqOz# ãö`à+ö =O\ ãö`à+ö J`«_» á O^ŒQÆeQÍ_». W`«~ Å œhõ~ ºO H ~ õω = #O P œhõ~ º=Ú# F~ ÛHÀ"åe ^Õ=Ù_» XHõ =ºH Î`À `å~ ã Ñ _ç, = ~À =ºH Î Ü ÚHõ rq`«o œhõ~ ºOQÍ êyoñ KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú, h rq`«=ú# J œhõ~ º=Ú# õω QÆ ikõã H =Ú Jx K `å_». = #=Ú ^Õ=Ùx = ~ æ=úå# QÆÇ ÏOK«HÀ"åe ÖËxÜ _»Å ^Õxx = #O Ç Ï`«ÎH x Ñq OKåÖ "å\ <Õ = #O ZkiOKÕ ã uö H = êî=ú. = #=Ú ãö`à+ =ÚQÍ # O_» xq `«Î=Ú W`«~ Å õω WKÕÛ"å~ OQÍ LO_ e. =Å# = # õω H O`«J œhõ~ ºO QÆÅQÍe. JÑ C_Õ Jk ÖȞ OK«_» `«Ok. W^Õ ê= #º" ÿ# ã `«º=Ú. Ñ`«~, PO ^ÕÜ«, Ü«HÀ, Ü Ç apple# = iü«ú W`«~ t+ μºå Ç ïqí Å Ñ ~ K«_ ~. "å~ U~ Ê~ K«_ç# P ÑÖ _ O_» = Ok t+ μºå QÍ Ü OK«_ç ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù Ü Ú^Œ Ì LÑ ^Õâ O á Ok, ã "å~ Î# Ñ ÑÖK«= U~ Ê~ K«_ ~. ÜÕ ã "åix `«# Ü Ú^Œ Ì õω Ñ ez#ñ C_» "å~ O^Œ~ fihõ ÖË#O`«QÍ Ñẍ QÆeyÜ«ÚO_ #. "å~ `«= O`«rq`«=ÚÅ q+ Ü«" ÿ OÉÏÅ q+ Ü«" ÿ "åºáê~åå xq `«Î" ÿ *Ï QÆ`«Î fã H õω ÉÏ^茺`«Å QÆeæ Ü«ÚO_çi. "åih =ÚO^Œ QÍ =O\ QÆ= xhõå ` eü«*ëü«õωo_»qæ<õ JHõ ê `«ÎQÍ ÜÕ ã, ''## fl " O O_çOK«=Ú Jx Ñ ekå_». ÜÕ ã "åix Ñ ez#ñ C_» Ñ`«~, PO ^ÕÜ«`«= =ÅÅ# ã =Ú ^ŒOÖ qã i "ÕÜ«ÚK«#fl ã = Ü«= k. "å~ `«= =ÅÅ# q_çzãñ\ ì PÜ«## " O _çoziü«x ɡ aå K `«Ok (= `«Î~Ú 4:18 21). Wk JHõ ê `«ÎQÍ "åi rq`«oö * HõºO HõÆÅ QÆ KÕã HÍ^? g ~ áêi Oz, PÖ zoz, h ÉèÏ~ º Ñ Å Å`À ãö Ñ koz x~ ~ÚOK«H #O_»x Ñ Éèí =Ù K Ñ ÊÖË^Œ. HÍx ''## fl " O _çok«o_ç Jx = `«=Ú "åih QÆÉÏÅ # P[ ~ÚKåÛ_».

70 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» 57 ZO`«HÍÅO=~ õω "å~ ÜÕ ã x " O _çokåö #x, ÖËHõ PÜ«## " O =Å# "åih ÅaèOK«r`«Éèí`«º=ÚÅ " Ú`«ÎO ZO`«Ü«x "å~ J_»QÆÖË^Œ. PÜ«## " O _çoz#o^œ õω, "åih QÆÅ QÆ W`«~ œhõ~ º=ÚÅ, Ñ Ü«} Éèí`«º=ÚÅ QÆ ioz ÖËHõ "å~ =O\ Ç = HÍO KÕÜ«=Åã Ü«Ú#fl^Œ#fl ãöqæ`«å "å~ _»QÆ ÖË^Œ. "å~ KÕÜ«=Åã # Ñẍ Ü ÚHõ q=~ =ÚÅ õä_ "å~ ` eã H #ÖË^Œ. "å~ `«= õω#fl^œo`å q_çz. PÜ«## " O O_çOKå~. "å~ KÕã # `åºqæo q+ Ü«" ÿ <Õ# K«kq#Ñ C_», Jk ZO`À Hõiî#" ÿ#kqí <å õω Hõ# _» K«#flk. = #=Ú KÕã # `åºqæ=ú# \ ìüõ = # õω =K«Û J=HÍâ =ÚÅ Ü«ÚO_» #x <Õ# J# õωo\ï#. ^Õ=Ù_» <åü Ú^ŒÌ# O_ç HÀi#q W`«~ Å =^ŒÌ # O_ç HÀi# "å\ HõO>Ë aè#fl=úqí Ü«ÚO_ç#O^Œ =Å# ZO^Œ õω ^Õ=Ù_» "å\ x <å Ü Ú^ŒÌ # O_ç = `«"Õ HÍ"åÅx HÀ~ K«<åfl_»# H x, <Õ# ã } QÆ H #fl ã = Ü«O <å õω *Ï ÑḦõ=Ú#flk. ''*Ï~Úãπ h=ù Z<Àfl q+ Ü«Å ## fl J_çQÍ=Ù, Jq h õω HÍ"åÖˇ<å, JHõ ~ ÖË^? Jx PÜ«# ##fl_çqí_». <Õ# PÜ«## J_çy#^Õ= #QÍ Ñ ÑÖK«= O`«\Ï JO^ŒiH ã Ç appleü«o KÕÜ«Ú xq `«ÎO <å õω ê= ~ ºO W= x J_çQÍ#. =O\ JkèHõº`«á O^Œ=Öˇ#O>Ë Ñ Å = ~ P œhõ~ º=ÚÅ õω QÆ iü ÿ =O\ ã ^Œ áêü«o ÖËx rq`«o rqok«=åã =K«Û#x <Õ# ` eã H <åfl#. q`«î#o K«Å õωo_ JãÖÉèí==Ú. ~å*ˇ # Ö " # QÍex QÆ ~ ì"å_» q`«î_» J<åfl_». J#QÍ q`«î#=úå õω J# õäå" ÿ# Ñïã `«Å QÆ ioz Z^Œ ~ K«K«"å_» HÀ`«HÀÜ«ÖË_»x J~ =Ú. ( Ñ ãöy 11:4). = ~À suqí K áêêåo>ë = # õω Ñ u õäå Ñ iã `«Å #flñ C_Õ, WO`«ÃÑ^ŒÌ " Ú`«Î= Jx = #= # H #flñ C_Õ = #O ^Õ=ÙxH q^èõü«úå" ÿ PÜ«#H zû "ÕÜ«e. W`«~ Å KÕ + ìñ _»x ^ xx D ÑÖ _ O_» = Ok õω JOwHõiOKå~ Hõ# Hõ Ñ Éèí =Ù "åix KÕã H xü«úo_»=k«û. PÜ«## x~åhõioz# "åix ã ~Ú`«O PÜ«# Ñ ekå_»x ɡ aå Ö "åü«_»öë^œ. HÍx PÜ«## x~åhõioz# "åix ã ~Ú`«O PÜ«# `«# Ü Ú^ŒÌ õω Ñ ekå_»x <Õ# #=Ú `«<åfl#. D Ñ O _ O_» = Okx U~ Ê~ K«H #Hõ =ÚO^Œ PÜ«# H xfl "ÕÅ= Ok`À `«## " O _çok«q+ Ü«" ÿ = \Ï _çü«úo_»=k«û. D k<ååö õä_ PÜ«# JÖψQ KÕÜ«ÚK«<åfl_» Hõ^! `åºqæo + ìñ _Õ"å~, J œhõ~ º=ÚÅ õω QÆ iü ÿ ## Ñ ~ "åöë^œ# H <Õ"å~, `«= Ñ }ÏoHõÅ ÉèíQÆfl" ÿáè~ú## = #ã û# "å~ Ç ïh kì= OkQÍ<Õ Ü«Ú<åfl~. ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù q+ Ü«" ÿ J<Õ õωå `«= õω#fl Ñ= # " Å _çñ ~ K«#\ ì w`«=úå ZO`À Å Ê#. HÍx áê_ç#o`«= `å# Jk `åfiqæo# õω ãï* _» HÍ^Œ. x[" ÿ# Ñ= `åºqæã Ç Ï`«" ÿ#k.

71 Î 58 Ñ= qñ =O x[" ÿ# Ñ= Y~ Û`À#, â = `À# õä_» H #flk QÆ# Hõ D Ö HõOÖ x[" ÿ# Ñ= Ñ ^Œi ÖË^Œ Jx <Õ# #=Ú `å#. Ñ= qñ =OÖ Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí h=ù áêå á O^ŒHÀi`Õ D ã `«º=Ú# *Ï ÑḦõ=ÚOK«HÀ"åe. U áê=úyº" ÿ# x~ Ü«O fã H #Hõ =ÚO^Œ ^ xhõüõ º `«QÆ Å # QÆ iû ÖȞ *Ï #Ü«ÚHõ ÆOQÍ # O_» #. ÖËxÜ _»Å = #O áê~ OaèOz#^ xx =ÚyOK«ÖË=Ú. ^Õ=Ù_» * Hõº=Ú HõÅ QÆ*Ëã H < # ''Q Ñ Ê"åiQÍ = #O ÑïQÆ}ÕKÕ Éˇ aå Ö x ã Î Ñ Ù~ + μå q+ Ü«" ÿ <Õ# P^茺ܫ#O KÕâß#. <Õ# P^茺ܫ#O KÕã # H Åk "å~ ZO`À Q Ñ Ê`åºQÆO KÕâß~ x, ^Õ=Ù_» "åihõñ ÊyOz# Ñ # Å "å~ õω Ñ Ó# H x#ñ C_» Ñü õäå Ñïã `«ÅÖ <Õ "å\ x "å~ KÕÜ«QÆeQÍ~ x <Õ# ` eã õω<åfl#. J Ç appleo `«# ^Õâ =Ú#, `«= O^Œ =ÙÅ# = iü«ú `«# WO\ x =^Œe ZHõ _çh " à =Öˇ<ÀÜ«x ^Õ=Ù_» =ÚO^Œ QÍ K«Ñ OK«x ã Å=Ú# õω " à =Åã =K Û#. Z^À Ü ÚHõ ~å[#qæ~ ÖÏO\ ã ÅO# õω <Õ# KÕ~ õωo\ï#x J`«_» `«ÅOzÜ«ÚO_»=K«Û#. HÍx `å`å ehõ" ÿ# QÆ _ ~ =ÚÅÖ x=ã OK«K«, XHõ ã ÅO # O_ç = ~ Hõ ã ÅO =~ õω u~ QÆ ÖÏ_»=Åã =K Û#. J`«_» SQÆ Ñ ÙÎ# õω " o #Ñ C_» P ^Õâ Ñ [Å P`«xx J}z "Õâß~ (^Œ óyo QÆeyOKå~ ). JHõ _» Hõ~ =Ù `åo_»qozok. (Pk. 12:10) WO`«Q Ñ Ê `åºqæo KÕÜ«Hõ =ÚO^Œ ^Õ=Ù_» PÜ«#`À x O^èŒ<å XÑ ÊO^Œ=Ú# KÕã Éèí q Ü ÚHõ ã = ã Î =Oâ =ÚÅ PÜ«# ^ fi~å ^Õ=Ùx =Å# nqoñ _» #\ ì JkèHõº`«QÆeyOzÜ«ÚO_ # (Pk.22:18) PÇ apple! ZO`«Pâ Û~ ºO! Ü ãñ Ù XHõ Q Ñ Ê ^Õâ =Ú# Hõ~ =Ù ÉÏ^è Œ # O_ç `«Ñ ÊOK #. HÍx ^ xh =ÚO^Œ QÍ J`«_» `«# `«O _çü Ú^ŒÌ# #fl QÍ~åÉèí" ÿ# ã u # O_ç `«Ñ ÊOÑ _ç J<ÕHõ ã =O`«û~ =ÚÅ Å=O`«=ÚQÍ J œhõ~ ºO# õω QÆ ikõü«_ #. ^Õ=Ù_» Ü ãñ Ù# ãïü ÿ # ã = Ü«xH ãïü ÿ # ã ÅOÖ XHõ Q Ñ Ê ã uö LOK«xq `«ÎO J`«xH J œhõ~ ºO HõÆÅ QÆ KÕÃã#. HÍx `«# õω Hõey# P=~À^èŒ=ÚÅxfl QÆuOz# `«~ "å`«<õ Ü ãñ Ù õω P ãöqæu q+ Ü«" ÿ QÆÇ ÏOÑ ÙQÆÖˇæ#. = #=Ú#fl ZO^Œ <åfl" H xfl ê~ = #O QÆÇ ÏOK«HÀÖË=Ú. JO^Œ =Å# ''^Õ"å! #< flo^œ õω WHõ _» OKå=Ù? Jx Ñẗfl êî=ú. KåÖÏ Ñ ~åºü«=úå <Õ# õä_ ^Õ=Ùx P q^èœ=úqí<õ ÑẗflOKå#. <å Ñ â flå õω ^Õ=Ù_» " ["å W=fiÖË^Œ QÍx ^Õ=Ù_» ## fl WÑ C_» LOz# ã uh Wk=~ õω <å rq`«oö [iy# ãöqæ`«åxflü«ú HÍ~ }=ÚÅÜ«Ú#flq.

72 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» 59 Z ãî~ Ü«^Œ Å# <åâ #O # O_ç `«Ñ õω HÍ~ õω~ååqæ ^Õ=Ù_» P" rq`«=úö * HõºO KÕã H < #. P" Ü«ø=# ~åöˇ # Hõ#ºHõÜ ÿ Ü«ÚO_ç `«# Éèíq+ º`«Î# ãö`à+öqí QÆ_» Ñ # ^ÕÌtOz#Ñ C_», ^Õ=Ù_» P" Ñ ^äœhõ=úåxfl ÉèíQÆflOKÕã =O\ =ÚO^Œ ÃÇÏK«ÛiHõÖËHõÜÕ ~å[#qæ~ Ö Ñ ~åaü ÚHõ ^ŒÜ«# á O^Œ P" # "å_» H x Ü«^Œ Å# x~ eok«=öˇ##fl Ç apple= # Ü ÚHõ ^Œ + ì Ñ }ÏoHõ# ~åa Ü ÚHõ ^Œ$+ ìh `ÕQÆeæ#k. P" `«# áê}o ìh # <Õ" J#flO`«ÉèíÜ«ÉÏO`«Å`À xoñ _» #\ ì ãöqæ`«å P" õω K Ñ Ê _ #. HÍx " ÚÔ~Ì ÔH Ç ï *Ï #Ü«ÚHõ ÎOQÍ ''h=ù D ã = Ü«= O^Œ Uq Ü«Ú = \Ï _»Hõ = ø#oqí# #fl Ü _»Å Ü«^Œ Å õω ã Ç appleü«=ú# q_» ^ŒÅÜ«Ú = iü ÚHõ k õω # O_ç =K«Û#. QÍx, h=ù# h `«O _ç ~ÚO\ "å~ # #tok«^œ ~. h=ù D ã = Ü«=Ú# \ ìüõ ~å[º=ú# õω =zûu"õ" PÖ zok«h # = x K Ñ C= < # (Z ãî~ 4:14). P" P q^èœ=úqí `åºqæo KÕÜ«xÜ _»Å, `åºqæokõü«ú = ~ Hõix ^Õ=Ù_» Hõ# Q x Ü«ÚO_»QÆeˆQ"å_Õ. HÍx Z ãî~ `«# Ñ [Å# ~ H ΔOK«H `«# QÆ= ºOQÍ ZOK«õΩ#flk. P" Jk `«# rq`«l^õìâ OQÍ HÀ~ õω#flk. ^Õ=Ù_» h Ö ZO^Œ õω * HõºO HõÅ QÆ KÕã H #=ÅÜ«Ú## H x, rq`«oö h L^ÕÌâ =Ú# < ~ "Õ~ ÛH # õωo_ `«Ñ ÊáÈ=^Œ Ì. =O\ `åºqæã Ç Ï`«" ÿ# q^èõü«`«# K«Ñ Oz# Ñ [Å Ü ÚHõ *Ïa`å ÃÑ^ŒÌ^Œ=Ù`«<Õ áè`«ok. ''J\ ì "åih D Ö HõO Ü Qƺ" ÿ#khí^œ. Jx ɡ aå K `«Ok (ÃÇÏ c 11:38). = ~À =ºH Î Ü ÚHõ rq`«=úö ĤΔ= =Ú QÆÅ QÆ=Öˇ#x ZOz = #O K«^Œ =Ù õω#fl D Ñ [Å P œhõ~ º=Ú# õω `«=Ú # `å=ú QÆ i KÕã õω<åfl~. = # õω r=o QÆÅ õω# P r=o ã = $kúqí HõÅ õω#, = # Ñ Éèí " # ÜÕ ã K«xáÈ=Åã =K Û#. Ü«Ú^ŒÌOÖ Ãã x õωå `«= áê}=úå ìh x#o^œ =Å# P"åã =ÚÖÖ x Ñ [Å ˆHΔ= =ÚQÍ Ü«ÚO_»QÆÅ æk«<åfl~. `«= O =ÚÅ# ã Y=O`«=ÚQÍ áè+ OK«xq `«ÎO `«O _» Å ÑẍKÕÜ«=Åã =K«Û#. D Ö HõOÖ xh WOH Hõ r==ú# ~ Ñ ÊOK«xq `«ÎO `«Å Å Ñ ã ="Õ^Œ# Ñ _» `å~. nxx \ ì = # õω qkè`«= ÜÕ º ã `«ºO ÜÕ ^Œ#QÍ Z=iÔH <å U^Õx ÖÏÉèíO HõÅ QÆ=Öˇ##flKÀ = ~ Hõ~ ÉÏ^èŒ# ÖËHõ J œhõ~ º=Ú# J# ÉèíqOÑ =Åã Ü«Ú#flk. = Oz P# Éèí u H ~ õω h=ù Ñ= qñ =OÖ áêå á O^Œ=Öˇ#x PtOz#>ˇ Â# `«~ "å`«k#=úåö h=ù J\ ì Jaè áêü«=ú# = ~ ÛH #=Åã Ü«ÚO_» #. ZO^Œ Hõ#QÍ Ñ= Hõey #_» K«H # xq `«ÎO hh + ìo ÖËx ãöqæ`«å h=ù

73 60 Ñ= qñ =O KÕÜ«=Åã =K«Û#. Hõ# Hõ Ñ= qñ =OÖ áêå á õω h=ù W+ ìñ _»HõáÈ=K«Û. Ñ= Ü«# #k W`«~ Å ÅÇ Ï# Öˇ `«Ñ ÊáÈ~Ú#Ñ C_» ã ~Ú`«O Ñ= "åi q+ Ü«" ÿ F~ Ê QÆeæÜ«ÚO_» #. JO^Œ =Å# h=ù "åix ã Ç ÏOK«H #=Åã Ü«ÚO_» #. h õω PÇ apple ^Œ Hõ~ " ÿ# Ñïã `«Å ÖËx ã Å=ÚÅÖ õä_» h=ù x=ã OK«=Åã =K«Û#. ZO^Œ Hõ#QÍ P phõ\ ã Å=ÚÖ h=ù XHõ _ç"õ " Å QÆ QÍ LOK«_çÜ«Ú<åfl=Ù. x# fl áêñöö xh < \ ì "ÕÜ«QÆÅ Ñïã ~ååö # O_ç h=ù Ü«\ H " à =Åã =K«Û<Õ". J ÉÇ apple=ú J`«x O Ñ Ù"å~ q QÆÇ apple~åkè õωå = ^蜺 x=ã OK«K«#flO^Œ #, ^Õ=Ù_» "åix P ã Å=Ú # O_ç, JHõ _» Ñ [Å # O_ç q_çñ OK«H x á = x K Ñ Pâ Û~ º"Õ q ÖË^Œ. H xfl ê~ ^Õ=Ù_» `å# HÀi#k = # õω K«Ñ = # õω ÑïK«Ü«" ÿ# ã Å=ÚÅ # O_ç Å=O`«=ÚQÍ "Õ~ KÕÜ«Ú#. h õω J œhõ~ ºOQÍ# #fl# Ñ ~åfiöë^œ, = ^蜺ö h KÕuÖ x Ñẍx PÑ "ÕÜ«=Åã =zû## Ñ ~ "åöë^œ J#fl x~ Ü«O h=ù fã H #flkà ^Õ=Ù_» x# fl `«# Ñẍ ìqí "å_» õωo\ï_». h õω J œhõ~ ºOQÍ # #fl#, = ^蜺ö h KÕuÖ x Ñẍx PÑ "ÕÜ«=Åã =zû## Ñ ~ "åöë^œ J#fl x~ Ü«O h=ù fã H #flkà ^Õ=Ù_» x# fl `«# ìqí "å_» õωo\ï_». Ö Hõ=ÚÖ = ~ Ê õω h=ù Ñ Ü«uflOK«=K«Û. XHõ "Õà h ã Y œyº=úåĥ x# fl h=ù Ñ iq `«O KÕã H x q_» ^ŒÅ á O^ŒÖËx"å_»" `Õ Hõiî#" ÿ# ã OQÆ`«Å# ã Ç Ï`«O F~ ÛH x ri OÑ *Ëã HÀQÆÅ = ~ Hõix " ^Œ õωk«^õ=ù_» x# fl ^ \ áè=åã Ü«ÚO_» #. ^ = Q " Ú ~åå x[ã u ^ = Q " Ú ~å Ñ [Å# QÆ ioz, "åi qñ s`«" ÿ# ^Œ + ì`«º=ú# QÆ ioz h=ù qxü«úo_»=k«û. ^Õ=ÙxH Ç ïqí qkå~ O "å~ KÕã # `«Ñ Ê^ŒO Uq? "åi qñ s`«" ÿ# Öˇ OyHõ Ñ =~ Î# ^Õ=ÙxH HÀÑÖ Ñ Ù\ ìoz#^œx, ^ xx \ ì PÜ«# "åix <åâ #O KÕÃã#x = #=Ú Jaè áêü«ñ _»`å=ú. HÍx "åih q~à^èœ=úqí ^Õ=Ù_» Ñ õω "åi = ^蜺ö qâı+ " ÿ# = ~À ãöqæu < ÅH <Õ# ` eã H x Ü«Ú<åfl#. "å~ Ñ^Œ"åiH PÇ apple~ O ^ŒÜ«KÕÜ«Ú q+ Ü«OÖ Ç ïqí `«Ñ

74 ^Õ=Ù_» * HõºO HõÅ QÆKÕã õω<åfl_» 61 ÖËY#=ÚÅ Ñïâ kèoz#ñ Ù_» <Õ# ` eã H #QÆeQÍ#. ''h K Öˇ Öˇ # ^ = KÕã # ^À+ "Õ ^Œ#QÍ, ^ xh ^ x õω= Ô~ÎÅ õω# Hõey# QÆ~ fi=ú#, PÇ apple~ ã = $kú, xifikå~ " ÿ# ã Yã u J# #küõ Jk n# Å õω, ^Œi ^Œ Å õω# ã Ç appleü«o KÕÜ«õΩO_ #. "å~ JÇ ÏOHõiOz <å ^Œ$+ ìh ÇÏÜ«H Ü«Å KÕã i. Hõ# Hõ <Õ# ^ x K«z "åix " à Q \ ìux (Ü ÃÇÏ*Ë Å 16:49 50). ^Œ= Q " Ú ~å Ñ [Å q êî~ =ÚQÍ JxflÜ«Ú QÆeyÜ«ÚO_çi. HÍx "åih QÆeæÜ«Ú#fl^ xx JHõ ~ Ö # #fl "åih õω ~Ú+ ìñ _»ÖË^Œ. "å~ È= ~ Öˇ Ç ïqí ã YÑ _» r=# q^è #O QÆeyÜ«ÚO_çi. JO^Œ =Å# ÇÏÜ«" ÿ# H Ü«Å õω Ñ _çi. = # õω#fl^ xhõo>ë Ç ïh kìqí# #fl "åi`à = # õω#flk ÑÖK«H = #O `«Ñ ÊáÈ~Ú#Ü _»Å J\ ì Ñïã u Ç ï JáêÜ«Hõ~ " ÿ#^ êfi~ Ñ ~ " ÿ# rq`«=ú# = # õω JOkOz ^Œ + ì`«fi= ~ æ=úö = #O Ñ Ù~ÀQÆq KÕÜ«Ú#. J\ ì rq`«o = # õω "Õ Å QÆeyOK«HõáÈQÍ, ^Õ=Ùx ^Œ$+ ìö ÇÏÜ«" ÿ#kqí # O_» #. PÜ«# = #H K«Û ^ xx W`«~ Å õω JO^ŒKÕÜ«QÆÅ HÍÅ =Å=Öˇ = #=Ú LO_»=Öˇ#x PÜ«# HÀ~ `å_» HÍx PÜ«# = #H K«Û Ñü^ xx XHõ ã = õä~ ÛH <Õ i[~åfiü«~ =Öˇ = #=Ú LO_»=Öˇ#x PÜ«# W+ ìñ _»_». D<å_» = # õω#fl J<ÕHõ œhõ~ º=ÚÅ# K«z. = #" O`À =Úiã áè`åo HÍx "å\ x J# ÉèíqOK«õΩO_» ^Õ=ÙxH HõeˆQ J œhõ~ º=ÚÅ õω QÆ ihí õωo_» õω#, ÖËHõ JHõ ~ Ö # #fl "åih õω#, = #q + ìñ _»O. = #Å# <åâ #O õω#, = # õω#fl œhõ~ º=ÚÅ# ê`å# D q^èœ=úqí "å_» H # K«<åfl_»x <Õ# #=Ú `«<åfl#. = #O ã MÏxH JOH `«" ÿ áèü«=ú Hõ# Hõ = #" O`À *ÏQÆ~ õäå" ÿ Ü«ÚO_ e. J<Õ õωöˇ # W`«~ Å=Öˇ <å õω õä_ âı+ ì" ÿ#q ã Y^ Ü«Hõ" ÿ# ãöqæ`«å ZO`À W+ ìoqí # O_» #. J# õäå Ñïã `«Å ZÅ Ñ C_» HõÅ QÆ=Öˇ#x <Õ# Pâ Ñ _»`å#. HÍx <Õ## õω#fl suqí ã OQÆ`«Å êñ QÍ [~ QÆHõáÈ`Õ <Õ# ZO`«= `«O ã } QÆ H ##. W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«Ú q+ Ü«O ZÅ Ñ C_» J<å# õäå`«å`à xo_çü«úo_» #x <Õ# ` eã H <åfl#. Ñ [Å õω ã Ç appleü«o õω# ã ^Œaè áêü«o`à<õ P Ñẍ õω# ^Õ=Ù_» ## fl Ñ ekå_». <Õ# U^ <å "åü«úk«#flñ C_» P ÑẍH ÉèíOQÆO Hõey`Õ <Õ# W+ ìñ _»#. <Õ# "åü«úk«#flñ C_» Z=Ô~ <å ÉèíOQÆO Hõey ãî <Õ# P Ñẍx PÑ, <Õ# "åü«úk«#fl `«ÅOÑ ÙÅ X~ =_çö " # Hõ õω " o = ~ ÖÏ H # êyok«=öˇ#x PÖ zok«=åã Ü«ÚO_» #. H kì xq + =ÚÅ õω =ÚO^Õ <å õω D q+ Ü«OÖ â ^èœ# QÆeæ#k. <å á È#

75 62 Ñ= qñ =O " yok. H O`«HÍÅO # O_ç HõÅ`«Å`À xo_ç# `«# q"åç Ï rq`«q+ Ü«" ÿ <å`à = \Ï õω Ñ Ü«uflOKÕ ã Î =^ŒÌ # O_ç P á È# =zûo^œx <å õω ` eã #k. P á È# =zû#ñ C_» <Õ# <å ~å`«ñẍx PÑ "ÕÜ«Ú J=ã ~ `«ÖË õωo_ #. HÍx P ã Î J<å^èŒÜ ÿ Z=ix #= ÖËx ã uö # O_ #, QÆ# Hõ P" `À õω <Õ# W+ ìñ _çux. XHõ =ºH Î Ñ Ñ OK«OÖ Ñ~ á Ok# =ºH Î J~Ú#O`«= `å# P" J# Ü«x = #O K Ñ ÊÖË=Ú. P" =ºH ÎÜ ÿ XHõ ã = ã º`À ã `«= `«= =Ù`«#fl ã Î. JO`«~å fü«oqí ZO`À = OkH Z~ ÔH # ã Î. <Õ# Ñ= q+ Ü«" ÿ "åü«ú P Ñẍx q_çz, Ñ= # H Ü«Ñ Ó~ fihõoqí J# Éè í=oö K«Ñ =Öˇ#x ^Õ=Ù_» HÀi <å Ñ xö ÉèíOQÆ=Ú HõÅ QÆ KÕ~ÚOK #. nxx QÆ ioz g ~ õä_» PÖ zok«o_ç... = #=Ú #=Ú `«<åfl= x ^Õxx QÆ ioz W`«~ Å õω K `å" ^ xx = #"Õ PK«~ }Ö ^Õ=Ù_» W+ ìñ _»`å_».

76 J^è ºÜ«O 5 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok [~ÚOKåÅ#fl QÆ\ ì ì^œå <åö # #flñ C_», <Õ# Z#fl_» # F_çáÈ#. FQ = ºO_ô<À HÀiHõ J<Õk XHõ Q Ñ Ê áè`åûç ÏO HõÅ QÆ*Ëã ÎOk. <Õ# ^Õx< <å x*ï~úf`à KÕÜ«Å# ~Ú`Õ, ^ xx U q^èœoqí KÕÜ«Ö ##fl ãïü ÿ # = ~ æo <Õ# ` eã HÀQÆÅ##fl ã `«ºO ` Å ã õω<åfl#. <Õ# KÕ ã Ñ # Å Uq^è ŒOQÍ KÕÜ«QÆÅ QÆ `«<åfl#x ## fl J<Õ õωå Ñẗfl êî~. <Õ# KÕ ã Ñü ^ xx KÕÜ«Å# õω<åfl# QÆ# Hõ KÕÜ«QÆÅ æ`«<åfl#. Jx <Õ# ["åa êî#. ^Õ=Ù_» <å Ü _»Å Hõ$Ñ K«Ñ ÙK«, <å Ç Ï$^ŒÜ«OÖ PÜ«ãÖQÆ`«Å KÕÜ«Å#fl Pâ Å <åö HõÅ QÆ KÕ êî_». J~Ú`Õ <åö áè`åûç ÏO HõeæOKÕ "å\ <Õ <Õ# KÕ êî#. ^Õ=Ù_» ^Õxx KÕÜ«Ú= x ## fl J_» QÆ `å_à "å\ x <Õ# KÕÜ«QÀ~ `å#. Ñ [Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«Å#fl <å QÆ= ºxfl <Õ# < ~ "Õ~ ÛQÀ~ `å#. áœå K Ñ Ê# suqí, ''<å Ñ ~ QÆ `«^Œ=Ú\ ìok«qà~ `å#. ''Jã Å <åö HÀiHõ J<Õk ÖËxÜ _»Å <Õ<Õq KÕÜ«e? Jx h=ù ##fl_» QÆ=K«Û. hö ^Õ=Ùx z`«î=ú [iyokåå#fl HÀiHõ LOk Jx Å = ø`«ok. HÍx Ü _»Å D Ñ Ùã ÎHõOÖ " Ú^Œ\ J^è ºÜ«O J~ÚáÈQÍ<Õ =ÚO^Œ õω K«^Œ = õωo_ ^ xx = ã "Õã Ü«ÚO^Œ =Ù. ÜÕ ã H ã Î ^ fi~å h õω ãö O^èŒ=Ú ^Õ=Ùx`À Hõeæ# "å_»" `Õ, = Oz KÕÜ«=Öˇ##fl HÀiHõ hö L#fl^Œ#fl ZO^Œ Hõ#QÍ PÜ«# `«# P`«# `«#

77 64 Ñ= qñ =O Ç Ï$^ŒÜ«xfl h õω WKåÛ_». Ü ÃÇÏ*Ë Å 11:19Ö D "åqíì#=ú#flk. ''"å~ <å <å q^èœ Å# J# ãïoz ÔQ H # <Õ# "åi â s~ =ÚÖ # O_ç ~åu QÆ O_ # fã "Õã "åih = Oã Ñ Ù QÆ O_ # WzÛ, "åih UHõ = #ã û HõÅ QÆ *Ëã "åiü«o^œ # `«# P`«# Ñ Ù\ ìo`«#. (J#QÍ XHõ # `«# Ç Ï$^ŒÜ«O HõÅ QÆKÕ êî#x, J êfiéèïqhõ" ÿ# QÆ\ ìñ _ç# QÆ O_ # fã "Õã "åih ^Õ=Ùx `å õω_» õω Ñüã ÊOkOKÕ = #ã ûqæå Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# WK Û^Œ#x "åqíì#=ú KÕâß_» ). = #O È= ~ Å=ÚQÍ KÕ`«QÍx"å~ OQÍ ÖËHõ êfi~ Ñ ~ Å=ÚQÍ = i áè~ú#ñ C_» ^Õ=Ùx Ñq OKÕ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú ÖËx"å~ " ÿ PÜ«# õω q^èõü«úåohíhõ, Ñ [Å õω ã Ç appleü«ñ õω W+ ìñ _»O. = #=Ú "Õã H #=Åã # Ñ â fl ÜÕ ^Œ#QÍ = #" O`«=~ õω ^Õ=Ùx z`«îo KÕÜ«QÀ~ K«<åfl=Ú? h O`«W+ ì=ú# < ~ "Õ~ ÛH HõO>Ë ^Õ=Ùx z`«î=ú# áê=úyº= x ZOK«K«<åfl"å? PÜ«# z`«î=ú# KÕÜ«Ú#Ñ C_» J_» QÍ =KÕÛ ^Õx< <å `åºqæo + ìñ _» `«<åfl"å? D = ^蜺<õ XHõ Ü«ø=# _» `å# ãö`à+ö ÖËx"åxQÍÜ«Ú<åfl#x <å`à K áêê_». ^Õ=Ù_» J`«xx L#fl`«" ÿ# ã Å=ÚÅ õω ~ = x Ñ Å K«K«<åfl_»xÜ«Ú, HÍx P Ñ Å Ñ Ù# õω `«y# `åºqæo õω `å# ã ^Œ =ÚQÍÖË#x, J`«_» <å`à K áêê_». J`«_» `åºqæo KÕã # `«~ "å`«qæå QÆÉ ÜÕ = Ç apple#o^œ=ú# J# ÉèíqOK«ÖËHõáÈ`å_»x <Õ# J`«x q+ Ü«" ÿ zouokå#. J`«_» `«# = #ã û = ~ ÛHÀ=Öˇ#x <Õ# áêi ã Î<åfl#. ^Õx< ## K Ü«º=Öˇ##fl HÀiHõ = #Ö Ü«Ú#flÑ C_», ^ xx õω `«y# = ~ æo õä_ = #O Hõ# Q #QÆÅ=Ú. D ã `«º=Ú# = #O JOwHõiOz#Ü _»Å = #" O^Œ õω PÜ«ã OQÆ`«Å KÕÜ«ÖËHõáÈ`«<åfl=Ú J#fl ê õωå`à " ã áè~ú#"å~ OQÍ Ü«ÚO\Ï=Ú. ê õωå K Ñ Ç ï Ñ = ^ŒHõ~ O, = #Ö J# õω#flo`«jaè=$kú õω D ê õωöë Ñ ^è #" ÿ# HÍ~ }OQÍ L#flq. h=ù ^Õx< ## ê^èœhõo KÕã H #=Öˇ#x Ü«# H O^Œ =Ù, HÍx õω Z^À XHõ ê õω QÆeyOK«H O^Œ =Ù. h O ã Éèí ºÅ`À HõÅã Z õω = ã = Ü«O QÆ_»Ñ =Öˇ#x h=ù J# H O^Œ =Ù, HÍx õω `«y# ê õω h=ù Hõ# Q O^Œ =Ù. W`«~ Å õω êç appleü«o <Õ# Z õω =QÍ x= QÆ fl_»# HÍ=Öˇ#x J# H O^Œ =Ù. HÍx h õω HõeˆQ Z<Àfl HÍ~ }=ÚÅ =Å#, ÖËHõ ê õωå=å# P q^èœ=úqí KÕÜ«ÖË õωo^œ =Ù. = # õω ê õωå# JOkOK«"å_» ê`å<õ. D ê õωå =Å# <Õ# " ã áè~ú Jq^èÕÜ«Ú_»#QÆ K«<åfl<Õ Jx h=ù ` eã H <Õ Ñ ~ ºO`«=Ú ãö`à+ö ÖËx, Ñ Å~ Ç Ï`«" ÿ# rq`«=úö z õω õωáè^œ =Ù.

78 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok 65 XHõ = Oz á ~ QÆ "å_» ''h ^Õ=Ù_ # Ñ Éè í =Ù# h Ñ Ó~ Ç Ï$^ŒÜ«O`À#, hñ Ó~ = #ã û`à#, h Ñ Ó~ â H Î`À#, h Ñ Ó~ q"õhõ=ú`à# Ñq OÑ =Öˇ#xÜ«Ú, x# fl =Öˇ h á ~ QÆ "åxx Ñq OÑ =Öˇ#xÜ«Ú, "åü«_çü«ú#fl^œx ÜÕ ã K ÃÑÊ# (Å HÍ 10:27). ^èœ~ âß ÈÎÑ ^Õâ õωxh D K `«, J`«_» P q^èœ=úqí [iyoz#ü _»Å J`«_» r==ú# K«_»QÆÅ_»x ÜÕ ã K áêê_». ^ x J~ "Õ = #QÍ ^Õ=Ùx = iü«ú á ~ QÆ "åxx Ñq Oz#>ˇ Â# J`«_» K«~ ÔH #, n" #Hõ~ " ÿ# rq`«o rqoz ^Õ=Ùx ~å[ºoö x`«ºr=o á O^Œ #x J~ O. JO^Œ õω P ^èœ~ âß ÈÎÑ ^Õâ õω_» `å# xo^ ~ Ç Ï`«_»x A=Ù KÕã H # xq `«ÎO ''<å á ~ QÆ "å_ =_»? Jx Ñ Éè í =Ù#_ç ÔQ#. Z=ix Ñq OK«=Öˇ# Jx J`«_» ` eã H #QÀÔ~#. JO^Œ õω ÜÕ ã D H Ok =$`åîo`«=ú K ÃÑÊ#. XHõ Ü«u õω_» ^ OQÆÅKÕ`«zH #Ñ C_» "å~ J`«xÜ Ú^ŒÌ L#fl=xfl fã H x, H \ ì H # áê}=ú`à =^ŒeáÈ~Úi. J`«_» `À= ÑḦõ #Ñ _çü«úo_»qí = `åãḧ ÎQÆÅ XHõ Ü«[ õω_» JHõ ~ Ö # #fl J`«xx K«z Uq Ü«Ú KÕÜ«Hõ ^ \ áèü #. XHõ "Õà QÍÜ«Ñ _ç# "åx _ç`õ J`«_» ã Ç appleü«o Ji OK«<Õ" Ü«x ÉèíÜ«Ñ _ç, J`«xH Hõ# _» õωo_» " àï _». P `«~ "å`«öëgü«ú_ # = ~À = `åãḧ ÎQÆÅ = # + μº_» P q^èœ=úqí<õ `À= ÑḦõ # O_ç ^ \ áèü«_». XHõ"Õà "åi^œì~ K«iÛH " à `«, K«iÛÖ <ÕiÊOKÕ^ xx õω ` O^Œ~ QÆey#"åÔ~ " o Ü«ÚO_»=K«Û. = `åãḧ ÎQÆÅ "å~ JHõ ~ QÆey# "åix K«z Uq^èŒ" ÿ# JHõ ~ f~ Û#\ ì H Ü«Å KÕÜ«Hõ = `«Ñ ~ " ÿ# K Ñ Ê " o áè=ù^œ ~. ÔH ã Î=`«fiOÖ õä_ D<å_» W^Õ Q Ñ Ê ã = 㠺ܫx <Õ# #=Ú `å#. = #=Ú <Õ~ Û õω#fl q+ Ü«Å# QÆ iû = #=Ú Lá ÊOy, QÆifi êî=ú. HÍx = #O <Õ~ ÛH #fl^ x ÑḦÍ~ " ÿ# J=ã ~ " ÿ# H Ü«Å KÕÜ«ÖËx"å~ =ÚQÍ LO\Ï=Ú. q êî~ =ÚQÍ K `åo., HÍx Ñ [Å QÆÇ ÏOK«=Åã #^ xx "åih K«Ñ ÖËHõáÈ`å=Ú. Ñ [Å <Õ~ ÛH #=Åã # Jã Å q+ Ü«"Õ = #QÍ Ñ= `À KÕÜ«=Åã # Ñ # Å D W^ŒÌ~ = `åã H ÎQÆÅ = # + μºå P QÍÜ«Ñ _ç#"åxx ^ \ áè~ú# Ñ ^ŒÑ, = `åãḧ ÎÖËx ã = ~ Ü«Ú_ Hõ_» P ^ ix áèü #. J`«_» JHõ ~ Ö L#fl = # + μºx K«z, *Ïe`À HõxHõ~ =Ú`À xo_ç, J`«x Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú J`«x QÍÜ«=ÚÅ# Hõ>ˇì#, P `«~ "å`«j`«xx `«# O`«"åÇ Ï#=Ú g ^Œ ZH OK«H x XHõ Ñ õäà "åx WO\ H fã H x " o, P Ñ õäà "åxh Ô~O_» k#=úå õäe WzÛ, J`«_» = ~ ÖÏ uiy =K«Û =~ õω P QÍÜ«Ñ _ç# "åxx Ñ ~å= i OK«=Öˇ#x HÀÔ~#. J`«_» =zû#ñ C_»

79 66 Ñ= qñ =O `«QÆ Å _ç W êî#x "åqíú#o KÕâß_». P =ÚQÆ æiö QÍÜ«Ñ _ç# "åxh á ~ QÆ "å_ =_»x ÜÕ ã ^èœ~ âß ÈÎÑ ^Õâ õωx J_çÔQ#. (Å HÍ 10:27 37). D Hõ^äŒÖ x qq^èœ=úöˇ # q+ Ü«Å <å QÆ= <åxh =ã Î<åfl~Ú. <Õ# =ÚO^Œ QÍ K Ñ " Ú^Œ\ QÍ = `åãḧ ÎÑ ~ Å Uq Ü«Ú KÕÜ«ÖËx "åô~ i. = #=Ú Uq KÕÜ«ÖË=Ú J#fl `«ÅOÑ Ù# x~åhõiokåe. = #=Ú H kìqí KÕÜ«QÆey#Ñ Ê\ H x, ^Õ=Ù_» = # õω Hõ# ~ z# "å\ x õω Ñ Ü«uflOKåe. Z<Àfl ê~ = #=Ú ˆH=Å=Ú áê~ # ì õω KÕã, áè`åûç Ï=Ú H ~ õω H xfl = `«=Ú K `å=ú. HÍx "åiĥ" ÿ<å ã Ç appleü«o ^ iĥ xq `«Î=Ú = #=Ú U^ <å Ü«^ ~ OQÍ õω Ñ Ü«uflOKåe. ^ x q+ Ü«O = # "Õ q KÕÜ«ÖË=Ú Jx J# õω<õ HõO>ˇ, Uq KÕÜ«QÆÅ" #x PÖ K«#Ü ÿ <å KÕÜ«e. = #=Ú Ñ \ ìoñ Ù ÖËHõ Ü«ÚO_» xq `«Î=Ú = #"Õ ^À XHõ ê õω HõeæÜ«ÚO\Ï=Ú. P ã = ~ Ü«Ú_» QÍÜ«Ñ _ç#"åxh êü«=ú KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú H O`«â = Ñ _»=Åã =zûok. J`«xH êü«o õω W+ ìñ =Å J`«x Ñ Ü«}O KåÖÏ PÅã º" ÿ áè~ú#^œx <Õ# J# õωo\ï#. J`«_» U^À XHõ J=ã ~ " ÿ# Ñẍ g ^Œ " à K«O_ #x = #=Ú TÇ ÏOK«H #=K«Û. ZO^Œ Hõ#QÍ J`«_» QÍÜ«Ñ _ç# "åxx =^Œe `«# "åºáê~ O q+ Ü«" ÿ KåÖÏ HÍÅ=Ú " o Hõ# _» K«#flk. JHõ ~ Ö L#fl"åxH êü«=ú KÕÜ«Úxq `«Î=Ú J`«_» H O`«=Ú ã = Ü«=Ú õä_ " zûok«=åã =K Û#. J`«_» ZO`À J œhõ~ º=Ú# Z^Œ ~ #=Åã =zûok. D q^èœoqí Ñ = ^Œã uö J`«º=ã ~ =ÚÖ # #fl "åxh êü«=ú KÕã #O^Œ =Å#, `«# Jã Å ÑẍÜ ÿ # "åºáê~ =Ú # O_ç J`«_» ^Œ$+ ì = o OK«HÀ ÖË^Œ.D q+ Ü«O õä_ áê=úyº" ÿ#^õ. H O^Œ~ L ^ÕHõ=ÚÅ =Å# Ñ ÙiH ÅÊ _ç, ^ŒÜ«Hõeæ, `«= QÆ= º=ÚÅ# KÕ~ õωo_ LO\Ï~. = õω= Ô~Î êo _ õä_ W`«~ Å õω ã Ç appleü«o Ç ï â ^ŒÌ K«Ñ ã ÎOk. x#fl\ k#=ú# P" á È# KÕã `å# Z=iH, ZO`«=~ õω êü«= OkOK«=Öˇ<À ##fl *Ï #=Ú ^Õ=Ù_» P" õω Ñ êkok«öïqæ # áêi OK«= x = =Ú # HÀi#k. P" `«# W^ŒÌi õω= Ô~ÎÅ q+ Ü«O â ^ŒÌQÍ K«K«HÀ"åe. K«iÛÖ x `«e ^ŒO _» Å H ~ õω É kèokåe. P" â ^ŒÌ =Ç ÏOK«=Åã # W`«~ q+ Ü«Å õä_ L#fl=x P" K `«Ok. J~Ú## P" W`«~ Å JHõ ~ Å xq `«Î=Ú áêi Oz "åih êü«o KÕÜ«QÀ~ `«Ok. H xfl ê~ P" `«# ÉÏ^茺`«Å# õä_ qã ioz ã Ç appleü«o õω L^Œ º õωî~åå=ù`«ok. ^ x Ñ ë`«oqí W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕ ã P `«~ `«Ö, PÜ«ãÖ`À xo_ç áè~ú HõÅ=~ O K O^Œ `«Ok. ^Õ=Ùx z`«îo HÍ^Œ QÆ^! ÜÕ ã K Ñ Ê# Hõ^äŒÖ x ã = ~ Ü«Ú_» KÕã # suqí KÕÜ«Ú= x êo _ õω <Õ# ã ÅÇ apple Wã ÎO\Ï#. h # = ~ ÛH x, H O`«J œhõ~ º=Ú Hõeæ#Ñ Ê\ H, H O`«ã = Ü«=Ú

80 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok 67 QÍx, _» ƒ QÍx "åih ã Ç appleü«= OkOz, "åi JHõ ~ f~åûe. ã Ç appleü«o KÕ ã "å~ WOHÍ ZO^Œ~À =ÚO^Œ õω~åqæå~ QÆ# Hõ JO`å h"õ KÕÜ«Åx Ñ Ü«uflOK«=^Œ Ì. P ã = ~ Ü«Ú_» `å# KÕÜ«QÆeæ#O`«KÕã, Ñ õäà "åx ã Ç appleü«=ú õä_ Ji Oz, `å# " àı Ñẍx õä_ qã iok«öë^œ. = #O ãïü ÿ # `À=Ö áè õωo_ LO>Ë U QÆ Ñ _ç<å Ñ ~ "åöë^œ ÖË ê`å# ш~Ñ êî_». ^ x J~ "Õ = #QÍ Ñ [Å U ã Ç appleü«o KÕÜ«õΩO_ õω Ñ Ü«ufl êî~ ÖË^ JO`å `«= g ^Œ "Õã H x ~ =O`å " õω ã `«= `«" ÿ, JÜ º <Õ# J<åºÜ«xH QÆ i JÜ«º<Õ Jx J# õωo\ï~. = # rq`ååö Ñü q+ Ü«=ÚÖ = #=Ú ã = `«HõO HõeæÜ«ÚO_ e. W`«~ Å õω êç appleü«o KÕ ã q+ Ü«OÖ õä_ J^Õ suqí LO_ e. <Õ# Jxfl KÕÜ«ÖË#x, XHõ ^ x< <å Ñ ÓiÎQÍ KÕÜ«ÖË#x JuHõ+ ìo g ^Œ <Õ~ Û õω<åfl#. D ã `«ºO = #O^ŒiH ÑẍH =ã ÎOk. Ñ ÓiÎQÍ KÕÜ«ÖË# QÆ^ J#fl ÉèíÜ«=Ú=Å#, Jã Å Uq KÕÜ«õΩO_ LO^ =ÚÖË J#fl `«ÅOÑ Ù <åö xh ~åhü«#. D ã = ~ Ü«Ú_» `å# f~ Û=Åã # J=ã ~ `«WO`«=~ Ĥ LO>Ë ÉÏQÆ O_» #x U Ñ iq u xü«q OK«ÖË^Œ. `å# uiy =zû#ñ C_» ZO`«`«QÆ Å _çü ÿ #Ñ Ê\ H x `å# K e êî#x K áêê_». P q^èœoqí Ñ ÓiÎ ã Ç appleü«=ú JOkOKÕ "åix = #O Ç ï J~ ^Œ QÍ K«êÎ=Ú. <Õ# =ÚO^Œ QÍ K Ñ Ê# suqí = #O ã Ç appleü«= C_» W`«~ áê^è #º`«Å# õä_ = # QÆ= xhõö LOK«HÀ"åe. D = Oz ã = ~ Ü«Ú_» Ñ ÓiÎQÍ ã Ç appleü«=ú õω Ñ Ó# H <åfl_»#qí J`«x Ü Ú^Œ Ì KåÖÏ ^è = # õω J~ = ø`«ok. J`«_» ^ `«$`«fi QÆ }O`À Ñ =iîokå_» QÍx ÉèíÜ«Ñ _»ÖË^Œ. XHõ ã = ã º# f~ õω Ñ ÓiÎQÍ = #Ö XHõ ~ "Õ ÉÏ^茺`«=Ç ÏOK«=Öˇ#x Ñ Éèí =Ù K Ñ ÊÖË^Œ. HÍx = #Ö Ñü XHõ ~ =Ú = # õω KÕ`«< #O`«KÕÜ«Åx PÜ«# HÀ~å_». XHõ "Õà Ñ ÓiÎQÍ = #"Õ P JHõ ~ f~åûåx Ñ Éèí =Ù HÀi# ÑḦõΔOÖ = #=Ú P q^èœoqí KÕÜ«=Åã #^Õ. = # õω#fl ã = ã Î=Ú WzÛ Ç ïã "åå `À õä_» H #fl q+ Ü«=Ú. JÑ C_» = # qâßfiã =Ú Ü ÚHõ Ñïq u # `«#" ÿ# Ñï^èŒ ÅÖ xh qâßåñ ~ K«É_ç, D Ö HõOÖ UkÜ«Ú = #Å# Ñ \ ì Ü«ÚOK«ÖË^Œ#fl êfi`«o `«º=Ú qâßfiã =ÚÖ HõeæÜ«ÚO^Œ =Ú. <Õ# ^ K«õΩ#fl <å ã fio`«_» ƒ, Ç ï= #OQÍ W`«~ Å <åh zû# _» ƒ Ñ `«=ÚÅ WzÛ"ÕÜ«= x ^Õ=Ù_» <å`à K Ñ Ê# ã = Ü«=Ú <å õω *Ï ÑḦõ=Ú#flk. D # `«#" ÿ# q^è #=ÚÖ <å õω#fl^œo`å Ñ Éèí =Ù õω WzÛ "Õ ã q+ Ü«O <å õω Hõ+ ì= xñ OzOk.

81 68 Ñ= qñ =O <Õ< O`À HÍÅ=Ú # O_ç _» ƒ ìh # K«, H xfl =ºH ÎQÆ`«q+ Ü«Å õω Y~ Û KÕã HÀ"åÅ# õω<åfl#. <å [# k#ñ Ù ã O^Œ~ ƒù=úåö Ç ï= #OQÍ W=fi _ç# #QÆ^Œ Ñ `«=ÚÅ J=ã ~ `«Ö JHõ ~ õω = êîü«x Pâ ìh xü«úo\ x. <Õ# ^ `«$`«fi=ú# õω Ñ _ç# ^ #<ÕQÍx, <å õω#fl^œo`å XHõ êiqí J# q+ Ü«O <åh Hõ H `«Î HÀ}OQÍ JxÑ OzOk. ^Õ=Ùx`À "åkoz, "åkoz, ê õωå K Ñ Ê# `«~ "å`«, z=iqí <Õ# PÜ«# õω Ö _ #. <å õω#fl^œo`å WzÛ#Ñ C_» <å õω Hõeæ# ÉÏ^è Œ Hõ Δ}= `«" ÿ#^õ. HÍx ^Õ=ÙxH K«Û q+ Ü«=ÚÖ <Õ# K«Ñ # q^èõü«`«=å#, = iü«ú Pã Î áêã ÎÅ Ü ÚHõ J^Œ Ñ ÙÖ <Õ# ÖË# J#fl `«ÅOÑ Ù =Å# Hõeæ# ãö`à+ =Ú ZÅ HÍÅ=ÚO_» #k. Ñ Éèí =Ù ## fl P q^èœ=úqí " Ú^Œ\ êiqí Ñ sh õω `«y# ã = Ü«"Õ ^À Ñ Éèí "Õ xü«q êî_». Jk = # "Õ Å H ~ õω J=ã ~ " ÿ#^õ. JO^Œ =Å# Ö Hõ=ÚÖ x =ã Î ã =Ú^ Ü«xH = #O Ñ ÓiÎQÍ _» õωo_ LO_»QÆÅ=Ú. ^Õ=Ù_» = #H zû# ^ xx = #O J# ÉèíqOKåÅx PÜ«# W+ ìñ _»`å_». = #=Ú QÆ$Ç Ï x~åfiç Ï õωå=ú = `«"Õ #x, ã fio`«^ ~ Å=Ú HÍ^Œx = #O *Ï ÑḦõOÖ LOK«HÀ"åÅx PÜ«# HÀ~ `å_». PÜ«# Ü«[= # _», = #=Ú Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí = # õω#fl =#~ Åxfl\ `À PÜ«## ãö`à+ö`à ãqok«>ë = # qkè. <å á ~ QÆ "å_ =_»? h=ù ã Ç appleü«= OkOK«=Åã # h á ~ QÆ "å_ =_»? h = ~ æ=úö JHõ ~ Ö Hõ# _Õ Ñ u"å_» h á ~ QÆ "å_õ. h=ù `«#QÀ_» q<åå# õω<õ"å_», h ^ fi~å áè`«ûç ÏOÑ _ Å# õω<õ"å_». `«= H ~ õω h ã = Ü«=Ú " zûokååx HÀˆ~"å~, x# fl Hõeã H <ååx "åozokõ"å~, ÖËHõ h Ü Ú^ŒÌ _» ƒ xq `«Î=Ú Ji OKÕ"å~, h á ~ QÆ "å~, h=ù x=ã OKÕ ã Å=ÚÖ # O_ç h ãflç ÏO HÀ~ "å~ h á ~ QÆ "å~. ãflç ÏOQÍ LO_Õ q+ Ü«OÖ ^Õ=Ù_» `«#`À `«<åfl_»x _Õ" <å õω D = ^è ŒºHÍÅOÖ K áêê_». _Õ" JO^Œi`À HõÅQÆÅ Ñ ÙQÍ ãflç ÏO`À LO\Ï_»x <Õ# J# õω<õ ^ ##. HÍx WOHÍ P q+ Ü«OÖ H O`«â ^ŒÌ=Ç ÏOKåÅx ^Õ=Ù_» PÜ«#`À _». "åix Q ~ qok«xq `«Î=Ú _Õ" PÜ«q+ Ü«Å JO^Œix J_» QÆ `«LO_Õ"å_». `«# õω ÑïK«Ü«OÖËx "åix, = ~ ÖÏ `å# HõÅ ã HÀÖËx "åi`à PÜ«ãÖQÆ`«Å =ÚK«Û\ÕKÕ"å_». =Ü =$^Œ ÌÅ`À#, WOw + μ ÉèÏ+ ãïqí

82 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok 69 "åi`à#, H `«Î^Œ#O J# ÉèíqOKÕ "åi`à# Ñ ik«ü«o KÕã H <Õ"å_». XHõ HÍÑ Ç Ö `å# Hõeã H #fl XHõ qhõöïoqæ x q+ Ü«O PÜ«# <å`à K áêê_». P qhõöïoqæ x JHõ _» #fl"å~ qo`«qí K«_» " Ú^ŒÅ ÃÑ\Ïì~. J~Ú#Ñ Ê\ H x _Õ" J`«xx Hõeã H x XHõ Q ~ =hü«ú_ # =ºH ÎQÍ ZOz J`«x QÆÇ ÏOK«gÅ HÍ#Ñ Ê\ H J`«x`À =ÚK«Û\ÕKå_». = #HõO>Ë qåhõδ}oqí Hõ# _Õ"åix = #`À = #ã û qñ Ê = #O Hõeã H õω W+ ìñ _»=Ú. =O\ q+ Ü«ÅÖ "å~ U q^èœoqí = # q+ Ü«" ÿ `«Å êî~à J#fl^ xx = #O PÖ zokåe. = # = #ã û õω "å~ <åfl~å J#fl^ xx ÑïQÆ}ÕK«õÄ_»^Œ. = Oz á ~ QÆ "åiqí õω = #=Ú J# ãïok«=åã # = ~åæå HÀH Å Å. HÍx = #O x[oqí W`«~ Å õω ã Ç appleü«hõ~ OQÍ LO_ç n" #Hõ~ OQÍ LO_ Åx ~Ú# = # õω `«Ñ ÊHõ `«y# = ~ æo Hõ# _» `«Ok. Ñ \ ìoñ ÙÖËx`«#O ê õωå K `«Ok, HÍx, Ñ= `«y# = ~ æo Hõ# Q Ok. Q Ñ Ê Ñ ÉèÏ=O K«Ñ z#fl q+ Ü«Å ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù ã = Ü«=Ú# =$^è KÕÜ«ÖË^Œ. Hõ# Hõ PÜ«# KÕã # Ñü Ñẍ J~ =O`«OQÆ LO_ #. PÜ«# KÕã # ^ xö = #" ÚHõ áê~î O <Õ~ ÛHÀQÆÅ=Ú. `«# t+ μºå áê^œ=úå Hõ_» õω PÜ«# x~ ~ÚOK«H #fl ã = Ü«O QÆ ioz PÖ z^ Ì=Ú. (Ü Ç apple# 13:17). PÜ«# ZO^Œ õω P q^èœoqí KÕâß_». PÜ«# KÕã # ^ x ^ fi~å PÜ«# `«# t+ μºå õω J<ÕHõ áê~î =ÚÅ <ÕiÊOK«QÀ~å_». JO^Œ Ö XHõ\ U^Œ#QÍ "å~ XHõi H Hõ~ ã=kõü«å#flk. ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Wk=~ õω QÍx, WÑ C_» QÍx ^Õ=Ùx õω= ~ _Õ. u`«fi=úö `«# fl`å# Ü«Å Ñ ~ K«H #fl Ô~O_»==ºH Î. Hõ# Hõ PÜ«# áê=úyº" ÿ#"å_ Ü«ÚO_ç `«# t+ μºå áê^œ=úå Hõ_» QÆ=Åã # J=ã ~ `«PÜ«# õω ÖË õωo_ #. "å~ JkèHÍ~ =ÚÖ # #fl# J^Õ ã = Ü«=ÚÖ "å~ ã= õωå=öˇ LO_» =Öˇ##fl áê~î =Ú PÜ«# "åih <ÕiÊOK«QÀÔ~#. D k<ååö J<Õ õωå P áê~î O <Õ~ ÛHÀÖËHõáÈ`«<åfl~. ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù rqoz# k<ååö Ñ [Å Ü ÚHõ áê^œ=úå Z õω = ^Œ =Ú `À Jâ ÉèíOQÍ LO_Õq. "åi K Ñ CÅ H Ok Hõey Ô~O_» "å~ Å`À HÍeH _çü«úo_õq. Ju^äŒ Å XHõ WO\ H =zû#ñ C_» "åi áê^œ=úå Hõ_» XHõ PKå~ =ÚQÍ LO_Õk. KÕÜ«ÚÑẍ P WO\ Ö x ã= õωå õω = `«"Õ Ñïq `«=Ú,

83 70 Ñ= qñ =O HÍx P Ñẍ WO\ Ü«[= xk HÍ^Œ. J~Ú`Õ ÜÕ ã `«# ÃÑ = ã Î=Ú fã "Õã XHõ ^ ã _» ^èœiokõ `«"åfiå ^èœiokå_». PÜ«# <ÕiÊOK«^ŒÅK«H #fl áê~î =ÚÅÖ Wk XHõ áê~î =Ú. = #=Ú W`«~ Å õω ã= KÕÜ«#Ñ C_» = # Q ~ ==Ú `«yæáè=ù<õ" Ü«x ZO`«= `«=Ú ÉèíÜ«Ñ _» õä_»^œ. J~ = ~ ÖË õωo_ Ñ`«~, ÜÕ ã `«# áê^œ=úå Hõ_» QÆ õä_»^œx x~åhõiokå_». HÍx PÜ«# Ñ`«~ áê^œ=úå Hõ_» QÆHõ áè`õ "åi~ =Ù~ ãflç Ï`«Å QÍ LO_»ÖË~ x Ñ Éèí =Ù K áêê_». ^ x J~ "Õ = #QÍ "åi ã O O^èŒ=Ú Å=ÚQÍ # O_»=Öˇ##fl>ˇ Â# XHõiH Hõ~ J=ã ~ " ÿ# ãöqæ`«å "å~ KÕÜ«=Åã # "åô~ Ü«Ú<åfl~. D ã `«=Ú# ~Ú# Z<Àfl q"åç Ï O^èŒ=ÚÅ q_çáè õωo_ #, ÖËHõ "åi ãö O^èŒ=ÚÅ " ~ ÔQ # suqí# LO_Õ"Õ QÆ^! H xfl ãö=`«û~ =ÚÅ <Õ# UHõÑḦõΔ ãö O^èŒ=ÚÅ HõeæÜ«ÚO_» õä_»^œx xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. J#QÍ ZÅ Ñ C_» <Õ# Wã Î LO>Ë "å~ ZÅ Ñ C_» Ñ ÙK«ÛH <Õ "å~ QÍ LO>Ë = Oz q+ Ü«O HÍ^Œ# õω<åfl#. =O\ ã O O^èŒ=Ú x[" ÿ# ÉÏO^èŒ=º=Ú# K«Ñ OK«^Œ. JO^Œ =Å# x~åhõ~ } = iü«ú ã O`À+ =ÚÖËx ã u KÕã õωo\ï~ú. = #=Ú XHõiH Hõ~ =Ú ã Ç appleü«hõ~ =ÚQÍ = `«"Õ QÍHõ, Ñ ~ ã Ê~ =ÚQÍ õä_ ã Ç appleü«= OkOK«HÀ"åe. WO^Œ =Å# ãö O^èŒ ÉÏO^èŒ=º=ÚÅ =ÚO^Œ õω H # êyáè=ù#. = #=Ú XHõiH Hõ~ =Ú ã Ç appleü«hõ~ =ÚQÍ # = `«"Õ QÍHõ, Ñ ~ ã Ê~ =Ú ã Ç appleü«=ú JOkOK«HÀ"åe. = #=Ú Ñ Å Å õω ZO`À ã Ç appleü«= Ok êî=ú. "å~ õä_ = # õω ã Ç appleü«hõ~ =ÚQÍ LO\Ï~. P Ñ Å Å = # õω KÕ ãk = # õω = #O ã à =ÙQÍ KÕã HÀQÆÅ=Ú. J~Ú## "å~ = # õω ã Ç appleü«hõ~ OQÍ LO_ e, = # ã Ç appleü«o "å~ á O^ e. = #O õä_ PÖψQ LO_»=Åã Ü«ÚOk. ZO`À L`«$+ ì" ÿ# ã uö # #fl"åiĥ ZÅ Ñ C_» = #O ã Ç appleü«o QÍx ã Ç appleü«=ú H ~ õω JHõ ~ QÆÅ ã uö Hõ# _»x"åih ãç Ï`«=Ú W= x, Ñ Éè í =Ù = #Å# ш~Ñ OK«=K«Û#. JHõ ~ ÖËx "åih = #" O^Œ õω êü«=ú KÕÜ«e? U^ <å = # q zû#ñ C_» Ñ [Å áè`«ûç ÏOK«_ç, Ñq OK«_ç# J# Éè í u á O^Œ `å~. = #ÔHO`«L#fl# = #O^ŒiH =O\ J# Éèí u J=ã ~ "Õ. h õω#fl =#~ Å n" # H ~ õω ~Ú#KÀ h =#~ Å MÏm J~ÚáÈ=Ù.

84 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok 71 áê^œ=úå# Hõ_» Ñẍ"å~ KÕ ã hk«" ÿ# Ñẍ, HÍx ^ xö = # õω Q Ñ Ê áê~î =Ú#flk. x# fl h=ù `«yæok«h x, z#fl Ñ # Öˇ #Ñ Ê\ H "å\ x KÕã # Ü _»Å Jq Q Ñ Ê Ñ ÉèÏ==Ú# K«Ñ Ù`å~Ú. ê= #º" ÿ# Ñ # ÖË Q Ñ Ê ÖÏÉèí^ Ü«Hõ=Ú "Õ =Ú ÉèÏ~ `«^ÕâßxH ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«QÆ OÑ Ù# fã ÔHàÏ =Ú. "åi <åü«õω_» ã ìº õä_ P ã = Ü«OÖ =KåÛ_». JÑ C_» XHõ z#fl a_» `«# KÕuH ^è ŒiOK«õΩ#fl K«~ =Ú`À KÕÜ«_» QÍA# ã ìº QÍiH WzÛOk. P Ñ^Œ ÉÏeHõ WzÛ# P K«~ Ñ Ù QÍA ã ìº Ü ÚHõ rq`å<õfl = iû"õã Ok. JÑ C_»`«_» P z#fl ÉÏeHõ KÕã # P Ñẍx `«# rq`«=úö Z#fl_» # = ~ =ÖË#x Ç Ï~ OQÆOQÍ ÑḦõ\ÕKå_». JO`«Ñ^Œ~åÅ W+ ì Ñ Ó~ fihõ" ÿ# ^ `«$`«fi=ú KÕÜ«QÆeæ#Ñ C_», `åxohí ZO`«KÕÜ«QÆÅ<À QÆ^, Jx ã ìº J# õω<åfl_». x["õ, ê= #º" ÿ# q+ Ü«Å Q Ñ Ê ÖÏÉèí^ Ü«Hõ=ÚÅ QÍ # O_» # QÆ^! = i h=ù KÕÜ«QÆeæ# ê= #º" ÿ# q+ Ü«Å Uq? t+ μºå áê^œ=úå# Hõ_çy# `«~ "å`«ñ Éèí =Ù, = #=Ú PÜ«#=Öˇ ~Ú#, = #=Ú nqoñ _ç ãö`à+ Éè íi`«å= QÆ ^Œ = x K áêê_». ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù = #O `«Ñ ÊHõ KÕÜ«QÆÅ H xfl ê= #º" ÿ# q+ Ü«Å# QÆ iû K áêê_». "å\ x D HÕ^Œ q=iokå#. XHõi q+ Ü«=Ú = ~ Hõ~ *Ï QÆ`«Î =Ç ÏOK«O_ç. XHõi H ~ H Hõ~ áêi OK«O_ç. W`«~ Å õω n" #Hõ~ OQÍ LO_ Å#fl = #ã û HõeæÜ«ÚO_»O_ç. W`«~ Å õω U q+ Ü«ÅÖ = #O ^ŒÜ«K«Ñ OK«QÆÅ" ##fl "å\ QÆ ioz PÖ zok«o_ç. W`«~ Å`À ãflç Ï ÉèÏ==Ú QÆeæ Pu^䌺q =fio_ç. U^ <å ÖÏÉèí=Ú q+ Ü«" ÿ# J# = #O Hõeæ`Õ, W`«~ ňH Jk K O^Œ ##fl ÉèÏ=# HõeæÜ«ÚO_»O_ç. XHõi< Hõ~ HõΔq OK«O_ç. XHõi < Hõ~ P^ŒiOK«O_ç. #= Hõ=ÚQÍ LO_»O_ç. XHõiH Hõ~ ĤΔ= aè=$kì HõÅ QÆ *ËÜ«O_ç W`«~ Å ÅÇ Ï# Å = # õω#flñ C_» "å~ Å=O`«ÖË#x *Ï ÑḦõO KÕã "åix áè`«ûç ÏOK«O_ç

85 72 Ñ= qñ =O W`«~ Å õω n" # Hõeæ#Ñ C_», "åi q+ Ü«" ÿ ãö`à+ OK«O_ç. XHõi Ü _»Å XHõ~ = #fl# Hõeæ = # õo>ë W`«~ ÖË Q Ñ Ê "å~ # HÀO_ç. XHõi q+ Ü«" ÿ XHõ~ ã ^ ƒù==ú HõeæÜ«ÚO_»O_ç. W`«~ Å ~ Ç Ï êºå HõÑ ÊÑ ÙK«ÛO_ç. "åi `«Ñ Ê^Œ=ÚÅ q+ Ü«O W`«~ Å õω K ÑÊ = # H #O_ç. W`«~ Å# = # HõO>Ë âı+ μìå QÍ ZOK«HÀO_ç. <Õ# ÃÑ # K Ñ Ê# suqí q=ioz# D q+ Ü«Åxfl H xfl = `«"Õ. Ñ= J<ÕHõ q^èœ=úå QÍ = #O K«Ñ QÆÅ=Ú. D Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ Ñ= ÅHõΔ}=ÚÅÖ H xfl\ x QÆ iû = #O K«^Œ =ÙHÀQÆÅ=Ú. <Õ# ÃÑ # K Ñ Ê# q+ Ü«Å = #O W+ ìñ _ç`õ KÕÜ«QÆÅ ê= #º" ÿ# q+ Ü«ÖË. "å\ Ö KåÖÏ"å\ x õω = #=Ú Ñ `ÕºHõ Ñ }ÏoHõÖËq KÕã HÀ#Hõ ~ ÖË^Œ. J# k#o = # õω J=HÍâ =ÚÅ HõeˆQ H kì "å\ x = #O KÕÜ«QÆÅ=Ú. ''HÍ \ ì = # õω ã = Ü«=Ú ^ ih # H Åk, JO^Œi Ü _»Å "Õ Å (< uhõ" ÿ# q+ Ü«Å ) KÕÜ«Ú^Œ =Ú QÆÅf 6:10 Ñ= ^ J^Õ =ºHõÎÑ ~ K«H # # Ñ= # U^À XHõ q+ Ü«=ÚQÍ = #O K«êÎ=Ú. HÍx Ñ= J# XHõ H Ü«Ñ ^Œ=Ú. Ñ= x[" ÿ# J~ =ÚÖ K«Ñ _ ÅO>Ë Jk U^À XHõ Ñẍ [iyok«=åã Ü«ÚO_» #. Ñ= Ü ÚHõ ã fiéèï=oö XHõ ÉèÏQÆ"Õ ^Œ#QÍ Jk W`«~ Å õω K«Ñ _ e. ɡ aå = #Å# J_» QÆ Ñ â fl U^Œ#QÍ, ''`«# ã Ç ÏŸ^Œ~ xh ÖËq HõÅ K«zÜ«Ú, J`«x Ü _»Å ZO`«= `«=Ú# HõxHõ~ =Ú# K«Ñẍ "åxü«o^œ, ^Õ=Ùx Ñ= UÖÏQÆ xå K«#? (1 Ü Ç apple# 3:17) Ñ= Ü«Å Ñ ~ K«_»Hõ Ü«Ú#flÑ C_» Jk <å<å\ H ÅÇ Ï#" ÿáè`«ok. P `«~ "å`«kõ+ ìå _» QÆ `«Ok. W`«~ Å õω L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõ" ÿ# êü«o KÕã #Ñ C_», = #=Ú êfi~ Ñ ~ Å=ÚQÍ, È= ~ Å=ÚQÍ, x+ ÊÅ Å=ÚQÍ LO_»ÖË=Ú. = kihõ~ " ÿ# Ñ= HÍ~ ºO ÜÕ ^Œ#QÍ ÜÕ ã `«# O`«áê}=Ú# = #H ~ õω Hõ# Hõ = #O = # áê}=úå# XHõi H ~ õω XHõ~ O JiÊOK«^Œ ÌÅ" ÿ Ü«Ú<åfl=Ú. Wk qñ s`«" ÿ# "å^œ#qí Hõ# ÖË^? J^Œ$+ ì=âß`«î = # â s~ ã O O^èŒ" ÿ# áê}=úå# W`«~ ÅH ~ õω õω = #Ö KåÖÏ= Ok Ñ Å = _»ÖË^Œ. HÍx Ñü~ÀE W`«~ ÅH ~ õω = # áê}=ú#

86 Ñ= XHõ K«Hõ x = ~ æo K«Ñ Ù`«Ok 73 ÃÑ>Ëì J=HÍâ =ÚÅ Z<Àfl QÆÅ QÆ K«#flq. h O`«HÀiHõ# ÖËHõ J=ã ~ `«# ÑḦõ # ɡ\ ì = ~ Hõi J=ã ~ `«f~ õω h=ù [iyokõ Ñ= HÍ~ º=Ú# \ ì XHõ xq + HÍÅO ÖËHõ XHõ ãñ Ù, ÖËHõ XHõ ~ÀA=~ õω, h áê}=ú ìk«<åfl=x h=ù ` eã HÀ"åe. # `«# [# ã = Ü«OÖ Ñïâ ^ ú`«= # Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÅ# ^Õ=Ùx Ñ= `À xoñ Ù# QÆ# Hõ P Ñ= xo_ ~ Å QÍ Hõey#"å~ " ÿ`õ, Ñ= # = #Ö # O_ç õω Ñ =Ç ÏOÑẍÜ«ºe. È= i`«#=ú# \ ì P Ñ= = #Ö <Õ Ñ~ õω áè~ú#>ˇ Ầ Õ, Jk ^ÕxH x ÑẍH ~åx^œqæ #. ^Õ=Ù_» `«# UÔH Hõ, õä= ~ x = #H ~ õω JiÊOK«#O`«QÍ Ö Hõ=Ú# Ñq OzÜ«Ú<åfl_» (Ü Ç apple# 3:16). Wk h=ù QÆÇ ÏOK«QÆÅ QÆ `«<åfl"å? ^Õ=Ù_» `«# õω#fl Ñ= # \ ì `«# õω= ~ õω áè^œƒå=ú KÕÜ«_ #! Ñ [Å H ~ õω = #=Ú U "Õ Å KÕÜ«õΩO_, "åix Ñq OK«K«<åfl= x K Ñ x~ Ñ Ü QÆ Hõ~ " ÿ# q+ Ü«O. ''D ~ÀA <Õ# Z=iÔH <å ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆeQÍ<å? Jx h WO\ Ö ÃÑ^ŒÌ JHõΔ~ =ÚÅ`À "åü«_ç# HÍy`«=Ú# QÀ_»ÃÑ JO\ÕK«=Ú. W`«~ ã Å=ÚÅÖ õä_» HÍy`«=ÚÅ "åã JO\ÕK«=Ú. P q^è Œ=ÚQÍ h=ù KÕ Ü«^ŒÅK«õΩ#fl # `«# # õω#, Ñ= qñ =HÍiQÍ `«Ü«~ õω Jq *Ï Ñ HõÅ QÍ LO_» #. Ñ= Ü«# #k H Ü«Å`À xo_ç#k. Jk XHõ ã `«OHÍ^Œ. Ñ= Ü«#QÍ =\ ì HÍ^Œ. õä_ Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ#"õ. Ñ [Å# Ñ= QÆÅ õä_ XHõ ÉèÏQÆ"Õ. J~Ú`Õ = # Ñ= # Ñ ~ ã Ê~ O Hõ# ~ K«H õω = # õω#fl =#~ Å#xfl LÑ Ü yok«h # =ÅÜ«Ú#. h Ñ= # Z=iÔH <å Hõ# ~ õω D ~ÀA h=ù Uq KÕÜ«QÆÅ=Ù? ^ xx QÆ ioz PÖ zoz XHõ Ñ }ÏoHõ# `«Ü«~ KÕã H # =Ú. Z=iÔH <å ãö`à+ö HõeæOKÕ HÍ~ º=Ú XHõ >ˇÿ<å KÕÜ«õΩO_ h k#=ú# =ÚyOK«=^Œ Ì.

87 J^è ºÜ«O 6 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú ''ã `«Ê~ + μå È= i`«#o =Å# ^Œ + ì`«fio ÃÑiyáÈ`«Ok Z_» O_ ~ü U Ñẍ K Ü«º õωo_ KÕ`«Å =Ú_» K«H ã Å "Õ. HÍx Jk ZO`À JáêÜ«Hõ~ " ÿ# ã u. ^Œ + ì`«fio ZkiOÑ _»HõáÈ`Õ Jk <å<å\ H ÃÑiyáÈ=Ù#. = # ã = [OÖ # Ñ [Å rq`«q^è #=ÚÖ # [iˆq J<åºÜ«Å# K«z ã } QÆ H <Õ LiÖ = #=Ú Ñ Å = ~ Ñ _çáè`å=ú. ã } QÆ H = #Ö HõeˆQ x~åâ Z õω " áè`«ok. ^ x =Å# =O\ = ~ Ê HõÅ = #O K«_»ÖË=Ú. ZO^Œ Hõ#QÍ ã } QÆ H x#o`«= `«=Ú# = Oz [iyokõ â H Î L^ŒƒùqOK«^Œ. ^Õ=Ù_» D Éèí q x ã $+ ìoz# `«~ "å`«^ xö [iˆq J<åºÜ«=ÚÅ# K«z ^Õ=Ù_» ã } QÆ H # K«Uq K Ü«º õωo_ õä~ ÛxÜ«ÚO>Ë D Ñ ÑÖK«= O`å ZO`«#~ Hõ áêü«oqí Ü«ÚO_Õ^À QÆ^! J~Ú`Õ ^Õ=Ù_» ã } QÆ H <Õ "å_» HÍ^Œ. ^Õ=Ù_» = Oz"å_» QÆ# Hõ <åºü«=ú# [iyok«#. "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Öˇ##fl ã `«ºO PÜ«# õω ` eü«ú#. ^Œ + ì`«fio Å" ÿ#k HÍx = Oz`«#O ^Œ + ì`«fi=ú# [~ÚOK«QÆÅ Q Ñ Ê â H Î HõÅk. ^Õ=Ù_» `«# Ñ [Å ^ fi~å HÍ~ º=ÚÅ [iyok«#x = #O q"õzok«=åã # "å~ " ÿ Ü«Ú<åfl=Ú. PÜ«# D Éèí Ö HõOÖ x PÜ«# Ñ Å Å" ÿ# h ^ fi~å, <å ^ fi~å<õ `«#

88 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 75 HÍ~ º=Ú [iyok«hà~ `«<åfl_». = #=Ú Ñ= K«Ñ Jxfl "Õà ÅO^Œ = Oz QÆ\ ì x~ Ü«O Hõey#"å~ " ÿ`õ PÜ«# Z<Àfl HÍ~ º=ÚÅ KÕã Ü«ÚO_Õ"å~. D `«ÅOÑ Ù = #Å# d# flå# QÍ = `«Î~Ú 5:16 Ö Ñ Éèí =Ù WzÛ# P[ # = #=Ú *Ï ÑḦõ=Ú KÕã HÀ"åe: ''= # + μºå h ã `ü H Ü«Å K«z (J#QÍ < uhõ qå =Å, " K«ÛHÀ^Œy# Ñ #" ÿ# HÍ~ º=ÚÅ ) K«z Ñ ~ Ö Hõ= O^Œ #fl g `«O _çx (Ñ # Ñ ~ ã ) = Ç Ï= Ñ ~ "åi Ü g " Å QÆ ÑḦÍtOÑḧÜ«Ú_ç. = Oz`«#O Ç ï â H Î QÆÅk ^Œ + ì`«fi=ú# õω ^Œ + ì`«fi=ú`à<õ Ñü ã ÊOkOz# Ü _»Å Jk <å<å\ H qã ÎiOK«#. ''ZÖò ã _ J# K«Å# z `«=Ú <å *Ï ÑḦõ=Ú# õω =ã ÎOk. P Hõ^äŒÖ <Õ# K Ñ Ê# ã `«=Ú<Õ LÑ Ü yoz ÃãÊ~Ú< ^Õâ =ÚÖ SHõº`«# êkèoz# Hõ^ä <åü«õωx = #O K«_»QÆÅO. H xfl â `åéï Å ÔH ã Î=ÙÅ = ~üû J# "åi`à Ü«Ú^Œ =ÚÅ [iyokå~. "å~ XHõi< Hõ~ K«OÑ Ù õω<åfl~. P ''ZÖò ã _ S^Œ QÆ ~ " ~üû *Ïu "åix K ~ Ñ \Ïì_» QÍx "åix K«OÑ õω W+ ìñ _»ÖË^Œ. ZO^Œ Hõ#QÍ "åix K«OÑ U Ñ Ü [#O KÕ õä~ ^Œx J`«_» QÆ iîokå_». `«# â `«=ÙÅÜ _»Å *Ïe K«Ñ Oz#Ü _»Å "åi Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÅÖ Ñï=~ Î#QÆey, W~ ÑḦõΔ=ÚÅ "å~ ã = ^è #O QÆey õω gåqæ #x J`«_» #= _». JO^Œ # \ ì áê~ OÉèí ^Œâ Ö J`«x HÍ~ º=ÚÅ J`«xx ^Õâ ^ÀÇ ÏQÍ Hõ# ~ z#ñ Ê\ H x, JO`«º=ÚÖ Jq PtOz# Ñ ë`«=ú WzÛ#O^Œ =Å# "å~ O^Œ~ J`«xx q[ü«ú_ # <åü«õωxqí QÆ iîokå~. J`«_» x~ ƒùokèoz# = ~üû *ÏuÜ«ÚÅÖ XHõ_» D q^èœ=úqí J<åfl_» ''K«OÑ J<Õ HÍ~ ºO Z=Ô~ <å KÕÜ«QÆÅ~, HÍx XHõ x[" ÿ# ~åa = `«"Õ `«# â `«=ÙÅ õω HõxHõ~ O K«Ñ QÆÅ_». ''J`«_» K«Ñ Oz# P XHõ ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=Ú# \ ì ZÖò ã _ â `«=ÙÅ J`«xH ãflç Ï`«Å QÍ = i P ~ÀA# O_ç J`«x ã Ç ÏHÍ~ ÅÜ«º~. ÜÕ ã x[" ÿ# ~åa, ^ŒÜ«QÆÅ"å_». JO^Œi Ü _»Å HõxHõ~ O K«Ñ OK«#. = #=Ú PÜ«# = ki J# ãïoñ =^ Ì? WÑ C_» h=ù HõxHõ~ O K«Ñ OÑ =Åã #"å~ Z=Ô~ <å h = kö *Ï ÑḦõ=Ú# õω =ã Î<åfl~å? x# fl JQ ~ =Ñ ~ z# "åiôh=iôh <å h=ù "Õ Å KÕÜ«=Åã Ü«Ú#fl^? h â `«=ÙÅ Ü _»Å HõxHõ~ Ñ _ç, "åiü _»Å "Õ Å h=ù KÕã # = Oz HÍ~ Q Ñ Ê â H ÎQÆÅ HÍ~ º=Ú.

89 76 Ñ= qñ =O áê~ # ã `«Êùe`«=Ú xk«û# QÆ`«J<ÕHõ ãö=`«û~åå# O_ç \.q.å ^ fi~å, ã x= Å ^ fi~å Ñ ^Œi OÑ _» K«#fl K _» ã OQÆ`«Å# \ ì, ^Œ + ì`«fi=ú Ç ï`«fii`«qæuö =$kìá = #=Ú K«_»QÆÅ QÆ K«<åfl=Ú. = #ã Hõ J<å~ÀQƺ=ÚQÆÅ"å~ H O^Œ~ >ěq[< HÍ~ º Hõ= =Ú x~ fiç K«z x~å O`«áÈÜ«#. `«= õω _» ƒ WKÕÛ"åiH "åi Éèíq+ º`«Î# ` Å Ñ õω "å~ ã = Hõ\Ïì~. Z=Ô~ # KåÖÏ _» ƒ K e ãî "åih Éèíq+ º`ü *Ï #=Ú HõÅ QÆ*Ë êî= x "å~ K áêê~. nxx QÆ ioz <Õ# J<ÕHõ ê~ Ñ ~åº^œ KÕã <å Jã = u ` eáê#. ''\.q. ` ~ ÃÑ =O\ ÉèíÜ«OHõ~ " ÿ# ãöqæ`«å = Ozk HÍ^Œx <Õ# `«Å ã Î<åfl#. ZO`À= Ok `«= _» ƒ =$^è KÕã H x " ã áè`«<åfl~ Jx <Õ# K Ñ Ê# q^èœoqí<õ J<Õ õωå `«Ñ CÑ \Ïì~ x <Õ# q<åfl#. XHõ ~ÀA ^Õ=Ù_» <å Ç Ï$^ŒÜ«OÖ D `«ÅOÑ Ù Ñ Ù\ ìokå_» ''h=ù = iü«ú h`à Ñ ~åº^œ KÕã # W`«~ Å HõÅã, J Ñ zû"å~ x~ fiç ÏOz# HÍ~ º Hõ= =Ú q+ Ü«" ÿ áêi OzÜ«Ú#fl>ˇ Ầ Õ ^ x q+ Ü«" ÿ Ñïëê ~ O [iyü«úo_õk. J<åfl_». JO^Œ =Å# <Õ# áêi " Ú^ŒÅ ÃÑ\ ì W`«~ Å# õä_» áêi OK«= x Ji OKå#. P `«~ =O\ HÍ~ º Hõ= =ÚÅ " ãḧõ~ " ÿ#=x ZOK«_ç \.q.ö Ñ ê~ O HÍ õωo_» PÑ "Õâß~. P Ñ zû "åi >ěq[< HÍ~ º Hõ= =Ú QÆ ioz <Õ# Ñ ~åº^œ KÕã # suqí<õ, = #O^Œ~ O `«Ñ C KÕÜ«Ñ Ü«uflOz#Ñ Ê\ H ãöqæ`«å " ~ QÆ HÍ=Ù. H _» # õω áê~ # õω Q Ñ Ê â H ÎÜ«Ú#flk. Hõ# Hõ ^Õx q+ Ü«" ÿ# Ñ ~åº^œ KÕÜ«=Öˇ##fl â ^èœ# = # õω Hõeæ#Ñ C_» ^ x q+ Ü«" ÿ = #O áêi OKåe. ã } Ñ ~åº^œ H _» ãö O^èŒ" ÿ# q+ Ü«Å QÍ ^Õ=Ù_» ÑïQÆ} êî_». HÍx qâßfiã ã Ç Ï`«" ÿ# áê~ #Å â H Î=O`«" ÿ HÍ~ º ê^èœhõ=úå QÍ # O_» #. = #O áêi ^ fi~å ^ fi~ O ` ~ = _ç "Õ Å õω ^Õ=Ù_» Ñ Óz fã H # #. H _» # `«QÆ q^èœ=úqí ZkiOK«=Ú W âßüõ bü«úå J~ }º=ÚÖ _ç" à K«"åQÆ Ì`«Î ^Õâ =Ú# õω KÕ~ É =Ù#Ñ C_», J<ÕHõ" ÿ# Ñ shõδå, Hõ+ ì=úå Z^Œ ~ <åfl~. JÑ C_» "å~ Ñ ~åº^œ Å KÕâß~, ã } QÆ K«, Q } QÆ K«P Ñïã uh Ñüã ÊOkOKå~. "å~ J<ÕHõ" ÿ# J< uhõ Ñïã `«ÅÖ õä~ õω áèü«~. P áêñ =ÚÅÖ XHõ\ U^Œ#QÍ Ñ ~åº^œ JO^Œ =Å, <åâ #=Ú KÕÜ«Ú"å_» "åi rq`«=úåö xh õω "å~ `À= HõeÊOz# "å~ Ü«º~. "åiö J<Õ õωå K«xáÈÜ«~. (1 HÀiOnä 10:8 11). ^Õ=ÙxH =O^Œ#ã ÎÅ QÍ LO_» #\ ì Ñü ã ÊO^Œ# "åi rq`«=úåö "å~ Hõ# ~ ~Ú`Õ, J#QÍ ^Õ=Ùx

90 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 77 P~åkèOK«K«, ã ÎuOK«K«XHõiH Hõ~ "Õ Å KÕã H x= QÆ flöˇ Ü«ÚO>Ë, P J~ }º=ÚÖ Z õω = ãö=`«û~åå u~ QÆ ÖÏ_» õωo_ LO_Õ"å~ x <Õ# #=Ú `å#. ^ xh ^Œ Å QÍ "åiö KåÖÏ= Ok `À=Ö Ç Ï`«Öˇ QÆ= ºO KÕ~ HÀÖËHõáÈÜ«~. = # õω HõeˆQ H _» # \ ì XHõ" Ñ Ù ã } QÆ Q } QÆ Å`À Ñüã ÊOkOK«K«, = ~ Hõ" Ñ Ù áê~ #, ã Îu, Hõ$`«[ `å ã Î`«Å K e OK«K«W`«~ Å JHõ ~ ÅÖ áêå á O^Œ ^Œ =Ú. Hõ# Hõ = #=Ú = Oz Ñ ë`«=úå K«_»ÖËHõáÈ=ÙK«<åfl=Ú. qâßfiã =Ú = iü«ú Ñ= K«iÛÖ QÍx, W`«~ ã ^Œã ûåö QÍx qâßfiã =Ú# QÆ ioz = `«"Õ É QÆ iû KåÅ ãö=`«û~åå QÍ =KåÛ#. <Õ# K«kq# H xfl Ñ Ùã ÎHÍÅ õä_ qâßfiã =Ú# QÆ iûüõ "åü«_» q. ÔH ã Î= Ñ ÑÖK«=ÚÖ É kèok«_» Ñ ^è #" ÿ# JOâ "Õ ^Œ#QÍ qâßfiã "Õ. ''^Õ=Ùx #=Ú H #O_ç, JÑ C_» Jxfl HÍ~ º=ÚÅ K«Hõ _» #x É ^èœå q<åfl#. qâßfiã =Ú ÖË õωo_ Z=_» # ^Õ=ÙxH W+ μìå=úqí LO_»ÖË=Ú (ÃÇÏ c 11:6) Hõ# Hõ = #O, = # qâßfiã =Ú ^Õ=ÙxÜ«O^Œ Oz, PÜ«#ÃÑ P^è ~ Ñ _»`å=ú, HÍx ^Õ=Ù_» HÀ~ ~ Ñ =Ú# Ñ ÓiÎ õω = ~À q+ Ü«O õä_ KåÖÏ J=ã ~ = x ^Õ=Ùx "åhõº=ú É kèã ÎOk. P ãöqæux <Õ# g `À ÑÖK«H #Hõ =Ú# Ñ Ù, ^Õ=Ùx`À <Õ# #_»Hõ áê~ OaèOz# " Ú^Œ\ k<ååö x <å H xfl J# Éèí"åÅ g `À K Ñ Êx=fiO_ç. <å ` q ^Œ= ÜÕ ã # <å ~ HõΔ õωxqí KÕ~ ÛH <åfl# QÍx, PÜ«#=Å# <å õω HõÅ QÆ ÖÏÉèí"Õ q \, ÖËHõ PÜ«#`À_ç ãö O^èŒO ## fl = ~ Û<À J#fl ãöqæu <å õω ` eü«^œ. ZO^Œ Hõ#QÍ Pf Ü«ãÖQÆ`«ÅÖ <å õω U É ^èœ# [~ QÆ ÖË^Œ. <Õ# Ñ Ù\ ì ÃÑiy# WÅ ã *Ï=ÙQÍ #_» Ñ _ç# WÅ HÍ^Œ. = `«O _ç `åqæ É `«, = `«e H #= Hõã Î_» QÍ LO_»Hõ, ã ÎÖ Å _»Ü«º_», J`«_» Ç ï õä~ OQÍ HÀÑ + μì_» QÍ # O_Õ"å_». <Õxk=~ Ĥ g `À K Ñ Ê# suqí J`«_» ## fl õä_ Öˇ OyHõOQÍ K ~ z# "å_». D q^èœoqí K Ñ C áè`õ J<ÕHõ q+ Ü«Å K Ñ Ê=K«Û. g õω = WO\ Ñ ~î =Ú Ñ ÓiÎQÍ Hõ# _» `«O^Œx <Õ# TÇ Ïã Î<åfl#. WHõ Z õω = PÅã ºO KÕÜ«õΩO_ g õω K áêêåo>ë, <å W~ =k = _»= <å õω _Õ" `À q"åç Ï= ~ÚOk. PÜ«#`À Hõeã K«iÛH " àı ^ ##. <Õ# ^Õ=Ùx Ñq OKå# Hõ# Hõ PÜ«## QÆ ioz <Õ~ ÛHÀ"åÅ# õω<åfl#. Hõ# Hõ ɡ aå `«~ QÆ`«ÅÖ <Õ~ ÛH x, <Õ# " à K«#fl ÔH ã Î= âßyö <Õ x~å ~ }á Ok Hõ= =Ú `«Ñ Ê õωo_ ^Õ"åÅÜ«=Ú# õω " àı ^ ##. ^Õ=Ùx Ñ= # QÆ ioz, Hõ$Ñ # QÆ ioz, W`«~ ÔH ã Î= ã ^ ÌO`«=ÚÅ# QÆ ioz <Õ~ Û õω<åfl#. Jq <å qâßfiã Ñ Ù<åkH áê=úyº" ÿ#=ü«º~ú.

91 78 Ñ= qñ =O <å =ÚÑ Êk Ô~O_»= <å J# k# rq`«oö <å ÔH ã Î=`«fi=Ú <å õω êü«ñ _»Hõ K«z PÜ«ãÖ`À xo_çáèü«#. <Õ# K«xáÈ`Õ Ñ ~ Ö HÍxH " à QÆÅ# QÍx, J# k# rq`«oö ãö`à+ ã = ^è #=ÚÅ`À rqokåö <å õω ` eü«öë^œ. <å z#fl`«#oö <å õω Hõeæ# Å# \ ì P ÉÏ^èŒ# J# k#=ú ÃÑ H Hõ# ~ ã Î <å ãö O^èŒ ÉÏO^èŒ=º=ÚÅÖ = Oz ^Œ$HõÊ^äŒ=ÚÅ Hõ# ~ K«ÖËHõáÈÜ«#. ^Õ=Ùx "åhõº=ú = # õω ` eü«*ëü«ú#^õ= #QÍ, '= #=Ú PÜ«## *Ï QÆ`«QÍ " kh #Ü _»Å PÜ«## Hõ# H O^Œ =Ú Jx ( ê" `«Å 8:17). Hõ# Hõ <å <Õ<Õ ^Õ=Ùx ãökèok«k«<õ# ìh #fl ^ x q+ Ü«O PÜ«## J_çQÍ#. JO^Œ =Å PÜ«#`À <å õω ãẍflç Ï`«`«fiO U~ Ê_çOk. <å J# k# rq`«oö PÜ«# êhδí`«iã <å õω JxÑ OzOk. JO^Œ =Å# PÜ«## QÆ iû Z õω =QÍ ` eã H # xq `«Î=Ú "åhõº=ú ^è ºxOK«" Ú^ŒÅ ÃÑ\Ïì#. <Õ# " Ñ Ù K«z<å qâßfiã =Ú# QÆ ioz = `«"Õ <å õω `å~ ã Ñ _Õk. <å J<ÕHõ" ÿ# Ñ iã `«ÅÖ <Õ# qâßfiã =Ú# J#fi~ÚOÑ KÕã ~Ú#, ^Õ=Ù_» * Hõº=Ú HõÅ QÆ KÕã H x <å õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú#x <Õ# <Õ~ Û õω<åfl#. <Õ# <Õ~ Û #fl ã `«=ÚÅ ãïü ÿ #"Õ#x <å Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fihõoqí #= #. HÍx <Õ# #q # q+ Ü«Å ãïqí <å õω JHõ ~ õω ~åöë^œ Hõ# Hõ <Õ< O`À PÜ«ã =Ú`À xo_çáèü«#. P k#=úåö <Õ# ÑïK«~ º KÕÜ«ÚK«O\ x. <å ÑïK«~ º J<Õ õωå õω ãö OkèOz#^ Ü«ÚO_ #. <Õ< O`À Ñ Ù~Àaè=$kÌ êkèã Î<åfl## õω#fl ã = Ü«OÖ <Õ <å Ç Ï$^ŒÜ«O`«~åà =ÚÖ U^À Ö Ñ <Õ# ` eã õω<åfl#. Hõ# Hõ = i WOHÍ Z õω =QÍ D q+ Ü«OÖ ^Õ=Ùx áêi OKå#. <Õ# P q^èœoqí " ^Œ õωk«, Ö ` # suqí ÖËY#=ÚÅ J^茺ܫ#=Ú KÕÜ«ÚK«#flÑ C_», ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù ^Õxx õω =ÚYº=ÚQÍ D Ö Hõ=Ú# õω =KåÛ_À Jk <å rq`«oö ÖË^Œx QÆÇ ÏOKå# ^Õ=Ùx Ñq = #Å# = #=Ú Ñq OK«H W`«~ Å# Ñq Ñ ^è #" ÿ# áê~î =Ú. (= `«Î~Ú 22:36 39). ^Õ=Ùx`À \ ì qâßfiã =Ú# QÆ iû <Õ# ZO`À <Õ~ Û õω<åfl#. HÍx, <Õ# Ñ= Ü ÚHõ â H Îx Z~ QÆÖËHõáÈux. ^Õ=Ùx#q "Õ Å KÕÜ«Ú=Ú D J^Œ ƒù`«" ÿ# JOâ =Ú# QÆ iû ã O=`«û~åÅ `«~ _ç <Õ# <Õ~ Û õω#fl^õ= #QÍ, qâßfiã =Ú Ñ= ^ fi~å<õ ÑẍKÕÜ«Ú#. QÆÅf 5:6 ÑḦÍ~ =Ú, qâßfiã =Ú Ñ= =Å# ''HÍ~ º ê^èœhõ= QÆ #. ÅÑ ~ K«_» # = iü«ú Ü«Å Ñ ~ K«_» #.

92 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 79 Ñïâ ^ ú`«h ~ Î#Å 37:3# ^è ºxOK«= x <å õω Ñ~ } HõÅ QÆ*Ëâß_». ''Ü Ç ÏŸ"å# #q (PÜ«#ÃÑ J# H x, P^è ~ Ñ _ç, = iü«ú ^è ~ ºO`À õä_ç# qâßfiãö Hõeæ) "Õ Å KÕÜ«Ú=Ú. ^Õ=Ùx`À ãïü ÿ # ãö O^èŒ=Ú õω <å õωo_»=åã # "å\ Ö ã QÆO = `«"Õ Ü«Ú#fl=x <Õ# ` eã H x ÉèíÜ«Ñ _çáèü«#. = õω qâßfiã O J# ÅHõΔ}=Ú#flk. J~Ú`Õ ''"Õ Å Ü«# #k <å rq`«=úö ÖË^Œ. <å õω "Õ Öˇ # ãöqæ`«å [~ QÍÅx <Õ# HÀ~ `«O\Ï#. HÍx W`«~ Å õω "Õ Å HõeyOKåÅ#fl PÖ K«# <å õω ÖË^Œ. <Õ# QÍÜ«Ñ _ç# ã = Ü«ÅÖ, =ºH ÎQÆ`«Hõ+ ì ã = Ü«=ÚÅÖ # #flñ C_» =O\ PÖ K«# <å õω ÉÁuÎQÍ LO_»^Œ. H ~ Î#Å 37:3 <å Hõ# flå ` izok. <Õ# ^Õ=Ùx #=Ú K«<åfl#, HÍx "Õ Öˇ # q+ Ü«Å õω â ^èœ ÖË õωo_ L<åfl#. D q+ Ü«OÖ <Õ# = `«"Õ HÍHõ, ÔH ã Î=ÙÅÖ J<Õ õωå J^Õ ã uö # <åfl~ x ` eã H <åfl#. = # õω HÍ=Åã # "å\ H ~ ÔH ^Õ=ÙxÃÑ qâßfiã <Õ x= QÆ flå" ÿü«ú<åfl=ú. = #O HõÅã áêi Oz ã q + ì áê~ # ^ fi~å = # qâßfiã =Ú# á O^Œ H # K«<åfl=Ú. HÍx = # õω HÍ=Åã # "å\ x á õω Z^Œ ~ K«êÎ=Ú. HÍx W`«~ Å õω "åi JHõ ~ Å xq `«ÎO = #O Uq KÕÜ«=Öˇ##x K«iÛOK«HÀ=Ú. = # õω qâßfiã =Ú#flk HÍx P qâßfiã =Ú Ñ= ^ fi~å ÅÑ ~ ÖË^Œ. <Õ# <å ^èà~ } x \ ì <å O`«q+ Ü«Å`À<Õ xoñ Hõ# õω <åh + ìo ÖË^Œ. ZO^Œ Hõ#QÍ x*ïxh <Õ# P q^èœ=úqí ÖË#. <Õ# ã "å~ Î ÑïK«~ ºÖ Ñẍ KÕÜ«ÚK«O_ç Ñ [Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«HÀ~å#. P HÀiHõÖ x L^ÕÌâ =ÚÅ JO`«Ñ q `«" ÿ#q HÍ=Ù. <Õ# ÑïK«~ ºÖ # #flo^œ =Å# ã fiü«oqå =, ã fiü«o J=ã ~ = x ZOKÕ^ ##. JO^Œ =Å# <åh Hõ ê #=Ú, Ñ Å õω _ç Ü«ÚO_Õq. J~Ú`Õ ^Õ=Ù_» <å L^ÕÌâ =ÚÅ Ñ q `«" ÿ#qqí Ü«ÚO_»=Öˇ#x HÀ~å_». P q+ Ü«=ÚÖ <Õ< O`À <Õ~ ÛH #=Åã Ü«ÚO\ x. H xfl ê~ W`«~ Å ã Ç appleü«o xq `«ÎO ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ KÕâß#. HÍx ^ŒÜ«K«Ñ <å áê^è #º`«ÅÖ áê=úyº" ÿ#k HÍ^Œ. W`«~ Å# L^Œ$`«" ÿ# suö Ñq OÑ =ÅÜ«Ú##fl L^ÕÌâ =ÚÅ <Õ# HõeyÜ«ÚO_»=ÅÜ«Ú#. Jk <å rq`«=úö Ñ ^è #" ÿ#kqí # O_»=Öˇ# QÍx J^Œ#Ñ Ù q+ Ü«Å QÍ LO_» õä_»^œ. <Õ# D Ñ "åã # ãöqæ`«å ` eã H <åfl# QÆ# Hõ Jq h Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ xh KÕ~ =Öˇ#x <Õ# ^Õ=Ùx áêi OK«K«<åfl#. Ñ= õω QÆÅ â H Î q+ Ü«" ÿ# ã `«º=Ú# <Õ~ ÛH #flñ C_» Jk <å rq`«=ú# = iû"õã Ok QÆ# Hõ P ã `«º=Ú# JO^Œ~

93 80 Ñ= qñ =O Z~ QÆ=Öˇ#x HÀ~ `«<åfl#. h õω P ã `«ºO ` eü«^œx <Õ# K Ñ QÍx W`«~ Å# Ñq QÆ iû# ã `«º=Ú <å õω ` eã # ^ x HõO>Ë h õω Z õω =QÍ ` eü«=öˇ#x HÀ~ K«<åfl#. XHõ "Õà h=ù P ã `«º=Ú# Z~ QÆHõáÈ~Ú#>ˇ Â# <Õ# WÑ C_» h`à Ñ OK«H <Õ q+ Ü«Å hö x Jyflx ~ QÆ Å H eñ Ñ= qñ =OÖ g ~ õä_» áêe ÉèÏQÆã ÎÅQÆ q =Ú Å# KÕÜ«Ú# QÍHõ. D Ñ ÑÖK«=Ú# = ~ õω Ñ= Ö <Õ Q Ñ Ê â H Î Ü«Ú#flk. x# fl h=ù L ^ÕHõÑ ~ K«H # =Ú. W`«~ Å# õä_ L ^ÕHõÑ ~ K«=Ú H ã Î# Z~ QÆ ^Œ # Jx K Ñ CH <Õ= #Ö Ñü XHõ ~ O Ñü~ÀE Z=iHÀ XHõiH XHõ ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ ºO [iyoz#ü _»Å Ö HõO Ü ÚHõ f~ = iáè`«o^à#x XHõ êi PÖ zok«o_ç, ^ x =Å# HõÅ QÆ Ñ ë`«=úå = # õω qã Ü«O HõÅ QÆ*ËÜ«Ú#. Z=iÔH <å Ñü~ÀA "Õ Å HõeyOKÕ Ô~O_» q+ Ü«Å KÕÜ«=Öˇ##fl QÆ ix = #Ö Ñ u XHõ ~ O HõeyÜ«ÚO>Ë Uq [~ QÆ `«O^À##fl^ xx TÇ ÏOK«HÀO_ç. <Õ# K ÑÊ^ xx g ~ TÇ ÏOK«HÀQÆÅ QÆ `«<åfl~ x <Õ## õωo\ï#. ^ x=å# HõeˆQ Ñ ë`«=úå Jâ Û~ ºHõ~ OQÍ Ü«ÚO\Ï~Ú. = #O^Œ~ O ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù = #`À K Ñ Ê# rq`«=ú# H ~ õω x~ Ü«O HõeyÜ«ÚO>Ë "Õ Å KÕ`«H _» # [Ü«OK ^Œ=Ú. Hõ# Hõ Ñ ÑÖK«O Ñ ÓiÎQÍ = iáè`«ok. ''h=ù K Ñ Z#fl_» [~ QÆ^Œ. Hõ# Hõ = #" O^Œ õω W`«~ Å# Ñq Oz Ö Hõ=Ú# = ~ õω ZO^Œ õω Ñ Ü«uflOKåe? Jx h=#=k«û. <Õ# K ÑÊ^Õ= O>Ë q~ ^Œú ÉèÏ=#Å Hõey KÕÜ«=Åã # ^ xx áê~ OaèOK«Hõ =Ú# Ñ h=ù K«Ñ Ê _çáè=^œ Ì. <å ìôh `Õ <å ÉèÏQÆ=Ú# <Õ# < ~ "Õ~ õω xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. W`«~ Å õä_» D q+ Ü«=ÚÖ `«= ÉèÏQÆO "å~ < ~ "Õ~ Û=Öˇ#x áêi OK«K«<åfl#. W`«~ Å`À <Õ# = \Ï _ç, "å~ `«= õω ê^蜺" ÿ#o`«`«= =O`«QÍ <Õ~ "Õ~ Û=Öˇ#x "åix áè`«ûç Ï êî#. = # ã OÉèÏ+ } W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕ ã Ñ ^ŒÌ`«Å# QÆ ioz# ã $[<å`«hõ" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ`À xo_çü«úo>ë Jk =~ <åf`«oqí # O_» #. Jâ Û~ ºHõ~ " ÿ# D rq`«q^è #OÖ =ÚO^Œ õω êqæ=öˇ##fl = #ã ûqæå =ÚQÆ æ~ ãflç Ï`«Å <å õω<åfl~. "Õ =Ú HõÅã Éè [#O KÕÜ«Ú#Ñ C_» QÍx, ÖËHõ HÍÑ `åqæ #Ñ C_» QÍx ^Õ=Ù_» = Ç Ï$^ŒÜ«O g ^Œ Ü«ÚOz# W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«Ú#\ ì # `«#" ÿ# = ~ æ=úå# ã $[<å`«hõ" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ# QÆ ioz ã OÉèÏ+ OK«K«n" #Hõ~ OQÍ LO_ Åx K«iÛOK«õΩO\Ï=Ú. =O\ ãöéèï+ }Å ^Õ=ÙxH + ì" ÿ#qqí Ü«ÚO_» #x <Õ# #=Ú `å#. XHõ õä~ ÛO_ç Ö HõOÖ [iˆq K _» ãöqæ`«å# QÆ iû ã } QÆ H <Õ

94 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 81 ãöéèï+ }Å HõO>Ë D q^è #=Ú KåÖÏ = Oz^Œx <å ÉèÏ=#. D Ñ= qñ =OÖ h=ù <åü«õωx áê `«=Ç ÏOKåÅx <Õ# HÀ~ `«<åfl#. h õω ` eã #"åix XHõ KÕiÛ W`«~ Å JHõ ~ Å fˆ~û Ñ ^äœhõ=ú# `«Ü«~ K Ü«ºO_ç. D Ñ Ùã ÎHõOÖ ã zoz# ã `«=ÚÅ# "åi`à K Ñ Ê XHõ QÆ ix KÕã H #O_ç. JHõ ~ QÆÅ "åi< =i< # Hõ# Q x ã q + ìqí HõÅã "åi JHõ ~ f~ õω Ñ Ü«uflOK«O_ç. f =" ÿ# suö ã Ç appleü«o õω W`«~ Å# áè`«ûç ÏOK«Jaè áêü«o U^À XHõ H `«Î `«ÅOÑ Ù HÍ^Œ. ÃÇÏ c QÆO^äŒHõ~ Î P q+ Ü«" ÿ DÖÏQÆ "åâß~ ''H O^Œ~ = # H # QÍ, ã = [=ÚQÍ = #Hõ, XHõx< Hõ_», ÃÇÏK«ÛiOK«K«Ñ= K«Ñ õω#, ã `å ~ º=ÚÅ õω#, XHõx< Hõ_» Ñ ÙiH ÅÊ=Öˇ#x PÖ zo`«=ú (ÃÇÏ c 10:24) D =K«# ÉèÏQÆOÖ L#fl^ xx ^ŒÜ«`À QÆ= xok«o_ç. XHõi q+ Ü«O XHõ~ =Ú *Ï õω Ü _»` QÆHõ Ü«ÚO_»=ÅÜ«Ú#. ã `å ~ º=ÚÅ õω ã Ç appleü«hõ~ " ÿ# Ñ # Å õω W`«~ Å# Ñ ÙiH ÅÊ=Öˇ#x PÖ zok«=åü«ú#. <Õ# D k#=ú# q =Ú # áè`«ûç ÏOz# suqí<õ ÃÇÏ c QÆO^äŒHõ~ Î õä_» `«# K«^Œ =~ Å# áè`«ûç ÏOKå_». XHõiH ~ õω XHõ~ O ã Ç appleü«o KÕã H <Õ q+ Ü«OÖ ã $[<å`«hõ" ÿ# = ~ æ=úå# PÖ õω = #O õä_ç=k«û q+ Ü«xfl ê`å# `«$} Hõi êî_à PÖ zok«o_ç. = #O f~ Ê f~ Û"å~ OQÍ, q= ~ õωå QÍ, `«Ñ CÅ ìh <Õ"å~ OQÍ, =º~ ã OÉèÏ+ }ÅÖ x= QÆ flöˇ "å~ OQÍ, ã } ˆQ"å~ OQÍ Ü«ÚO_ Åx ê`å# HÀ~ `å_». ã iü ÿ # ã OQÆ`«Å õω = #O # `«#" ÿ# Hõey Ñ= QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ =$kè úá OkOK«H KåÖÏ J=ã ~ = x <Õ# #=Ú `å#. ^ x=å# =K«Û Ñ ë`«=ú J^Œ ƒù`«" ÿ#kqí # O_» #. ã `å ~ º=ÚÅ Jaè=$kèú á O^ŒO_ç áœå Ü«ø=# É ^èœ õω_ # u" f`à '' Ñ [Å "Õ Å õω#, ã `å ~ º=ÚÅ Jaè=$kú á O^Œ=Öˇ#xÜ«Ú B^ ~ º=Ú Hõey `«= ^èœ#=úö W`«~ Å õω áêek«û"å~ < Ü«ÚO_»=Öˇ#xÜ«Ú "åih P*Ï Ñ OK«=Öˇ#x K ÃÑÊ#. (1 u" u 6:18) Ñ [Å D HÍ~ º=ÚÅ õω *Ï Ñ Hõ=ÚOK«H # "åih K Ñ J=ã ~ " ÿ# ã OQÆuÜ«x áœå `«ÅOK #. D k#=úåö ã `ü H Ü«Å â H ÎH Åk KÕÜ«=Öˇ#x Ñ [Å õω Ñ Å = ~ Å K Ñ P=ã ~ =Ú. W`«~ Å õω D q+ Ü«=ÚÅ

95 82 Ñ= qñ =O É *Ï ÑḦõ=Ú J=ã ~ "Õ QÍx, J^Õ ã = Ü«=ÚÖ h=ù õä_ D ãöqæ`«å# *Ï ÑḦõ=ÚKÕã HÀ"åe. Ñ= Ü«# JOâ =ÚÃÑ "åü«_ç# Ñ Ùã ÎHõ=ÚÅ# K«^Œ PãḦ Î K«Ñ Ù=Ú. ^Õ=Ù_» áê=úyº=úqí ZOK«D q+ Ü«=Ú# h=ù = ~ záè õωo_» J=ã ~ " ÿ# Ñ u *Ï QÆ`«Î# fã H # =Ú. Ö HõO ÔH ã Î=ÙÅ# HõxÃÑ\ ì K«ã ÎOk. Hõ# Hõ "åi ^Œ$+ ìö Hõ# _» = #"Õ k KÕÜ«ÚK«#fl#, Jk ZO`À áê=úyº=úqí ZOK«`å~. Ñ`«~ rqoz# k#=úåö x J#º[# Å = ^蜺 ÔH ã Î=ÙÅ = Oz Ñ =~ Î#QÆÅ"åÔ~ rqok«=öˇ#x qâßfiã Å# PÜ«# ÃÇÏK«ÛiOKå_». Jqâßfiã Öˇ #"å~ qâßfiã Å# U q+ Ü«=ÚÖ ^Œ ~å ~ æåx ^Œ + O`«~À P q+ Ü«=ÚÖ "å~ qâßfiã Å KÕÜ«ÚK«#fl ã `ü H Ü«Å# K«z, "å\ x \ ì ^Õ=Ùx = Ç Ï= Ñ ~ K«^Œ ~ x Ñ`«~ K áêê_» (1 Ñ`«~ 2:12) h=ù Ñü Pk"å~ =Ú K«iÛH " à `«<åfl=x h á ~ QÆ "å~ Ziy#>ˇ Ầ Õ, "å~ h Ñ =~ Î## õä_ HõxÃÑ\ ì K«êÎ~ x <Õ# #=Ú `å#. <Õ# Z^Œ QÆ `«#fl ãö=`«û~ååö = W~ QÆ á ~ QÆ "å~ qkèqí K«iÛH " àı "å~. HÍx "å~ KÕÜ«õÄ_»x Ñ # Å õä_ Z<Àfl KÕ ã"å~. ''"å~ <å HõO>Ë âı+ μìå HÍ~. "å~ `åqæ `å~ ^Œ ~åƒù+ ÖÏ_» `å~, K«`«~ ÖÏ_» `å~. "å~ HÀÑ + μìå, "å~ O^Œ~ "Õ+ ^è ~ Åx = `«O _ç LO_Õ"å~ x <å õω *Ï ÑḦõ" Úã ÎOk. J#QÍ = `«O _ç K«iÛH " à õω ê õω " ^Œ õω`«o_õ"å_». gi Ñ =~ Î# = `«O _ç ê õωå# ÅÑ ~ zok. = #O ÔH ã Î=ÙÅ" ÿ#o`«= `«=Ú# Ñ iñ Ó~ Å=ÚQÍ Ñ =iîok«öë=ú. ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù#O^Œ #q õω ~Ú+ ìñ _»x"å~ ÔH ã Î=`«fi=Ú Ü ÚHõ Ñ ^Œú`«Å# ^Õfi+ OK«"å~ = #Å# HõxÃÑ\ ì K«K«K«, ZÅ Ñ C_» q= i O`«~. J~Ú## = # õω KÕ`«< #O`«= Oz Ñ =~ Î# HõeyÜ«ÚO_ç "å~ = # õω f~ Êf~ Û õωo_» K«K«H #=Öˇ#. W`«~ Å# nqok«= ~ æ=úå# J<Õfi+ OK«=Ú W`«~ Å õω êhδíº^è ~ =ÚQÍ# O_» "åih n" #Hõ~ =ÚQÍ # O_» # <Õ# ÜÕ q KÕÜ«=Öˇ<À <å õω K«Ñ Ù= x ZÅ Ñ ÙÊ_» ^Õ=Ùx áêi êî#. H xfl k<åå õω =ÚO^Œ <Õ# QÀà HõuÎiOK«H # K«O\ x. P QÀà HõuÎiOK«ëêÑ Ù#O^Œ `«# " Ú^Œ\ a_» # Ñ ã qok«< Ü«Ú#fl XHõ ã Îx K«Kå#. P" JHÍÅÑ Ù Ñ ã =Ñ Ù < Ñ CÅ`À Ô~O_» < ÅÅ ÉÏ^èŒÑ _ç# `«~ "å`«d ëêñ Ù õω " Ú^Œ\ êi =KÕÛ J=HÍâ =Ú P" õω HõeyOk. P"

96 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 83 Ñ ã õω "å~ =Ú k#=úå Ñ _» `«Ok. WÑ ÙÊ_ " QÀà HõuÎiOK«H KÕ`«Å â Éè íñ ~ HÍ~ º Hõ= =ÚÅ# [iyok«h õω P ëêñ Ù# õω =zûok. P" `À H O`«ãÑ Ù =ÚK«Û\Õz# `«~ "å`«p" P ëêñ Ù#O^Œ K e OK«=Åã # Y~ ÛÅ ^ fi~å <Õ<å" õω n" #Hõ~ =ÚQÍ LO_»QÆÅ## õω<åfl#. <å õω Hõey# `«ÅOÑ Ù ãïü ÿ #^Õ#x xâ ÛÜ«=ÚKÕã H x# `«~ "å`«<õ# K e OK«=Åã # ÃÑ Hõ=Ú# = iü«ú P" K e OK«=Åã # ÃÑ Hõ=Ú# <Õ<Õ K e OKå#. Jk P" # Pâ Û~ º=Ú`À xoñ Ok. P Ñẍ <åôho`à Q Ñ ÊkQÍ Hõ# _»HõáÈ~Ú##, P" Hõk n" #Hõ~ =ÚQÍ # O_ç#k. <Õ# \.q.ö = \Ï _» K«#flÑ C_» U^À XHõ ~ÀA P" ## fl K«_»=K«Û, ÖËHõ <å Ñ Ùã ÎHõ=ÚÅÖ U^À XHõ^ xx K«_»=K«Û. JÑ ÙÊ_» <Õ# KÕã # D n" #Hõ~ " ÿ# q+ Ü«=Ú# *Ï ÑḦõ=ÚKÕã H #=K«Û#x <Õ# #=Ú `å#. W`«~ Å õω Hõ# _»=Öˇ#x <Õ# =O\ Ñ # Å KÕÜ«#. HÍx <Õ# K ÑÊ <Õ# KÕ ã Ñ # ÖË "åi`à aqæ æ~ QÍ = \Ï _» #. P QÀà HõuÎiOKÕ ëêñ Ù#O^Œ <Õ< Hõ ɡ aå É ^è Œ õω~åe#x, ã= õω~åe#x JO^ŒiH ` eü«ú#. D Ü«ø=# ~åeh ## fl QÆ ioz <Õ<Õq K Ñ CH #ÖË^Œ. HÍx <Õ# ëêñ Ù # O_ç õω =zû# `«~ "å`«p ëêñ ÙÖ x"å~ ## fl QÆ ioz K Ñ ÊÜ«ÚO\Ï~ x <Õ## õωo\ï#. XHõ ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=Ú Z<Àfl ãöqæ`«å < ~ "ÕiÛOk Hõ^! <Õ# KÕã # Ñẍ ## fl ãö`à+ Ñ ~ zok P" # ãö`à+ Ñ ~ zok ## fl K«z#"åiHõO^ŒiH Jk XHõ = kihõ~ " ÿ# ÑẍQÍ Hõ# _çok. P êhõδº=ú ^Õ=Ùx = Ç Ï= Ñ ~ zok. <Õ# XHõ"Õà P" H ~ õω ÃÑ Hõ=Ú Y~ õωo_ LO_ç#>ˇÂ `Õ Jk ã Å " # ÑẍQÍ<Õ LO_Õk. HÍx WÑ ÙÊ_» #flo`«`«$ñ Î <å õω LO_Õk HÍ^Œ. W`«~ Å Jaè áêü«=úå# QÆ iû zo`«ñ _»=^Œ Ì ''*Ï~ÚãπQÍ~ <å õω ` eü«x = x+ H P q^èœ=úqí aå K e <åôh `Õ qñ s`«=úqí Hõ# _» #. Jx h=ù `«ÅOK«=K«Û. h=ù h q+ Ü«=ÚÖ ãïqí<õü«ú#flk. <Õ# õä_ "åˆ~= # õωo\ï~à, Ñüã ÊOk êî~à#x J# H O\ x. HÍx ÃÑ Hõ=Ú K e õω# QÆ iû# g = Oã <å õω J#=ã ~ =Ú. H ã Î Ü ÚHõ ~åü«éïiqí <Õ# KÕÜ«=Åã #^ xx <Õ# [iyokå#. êì~ü H±û =^ŒÌ =~ ã Ö xå K«#fl XHõ ã ÎH HÍÑ ÔH ÃÑ Hõ=Ú Y~ Û <Õ# W=fi_ xh Ñ Ü«uflOKå#. HÍx P" Jã Å XÑ ÙÊH #ÖË^Œ. <å õω ã QÆ æ JO^Œi=ÚO^Œ qñ s`«=úqí Ñ =iîozok. JO^Œ õω <Õ# WHõ# O_ç =O\ Ñ # Å KÕÜ«õÄ_»^Œx `«ÅOzux. P ã = Ü«=ÚÖ <å Éèí~ ÎÜ ÿ # _Õ" õä_ <å`à LO_ #. h=ù ã Ç appleü«=ú KÕÜ«## H ê`å# # O_ç =zû# `«ÅOÑ Ù Jx J<åfl_». JO^Œ =Å# <å = #ã û

97 84 Ñ= qñ =O = ~ ÛH <åfl#. P" KÕã # Ñẍ <åôho`à Hõiî#" ÿ#kqí Hõ# _ç#k. J<Õ õωå õω n" # á O^Õ = ~ æ=ú ` eü«^œ. Hõ# Hõ "å~ n" # á O^ŒÖËHõáÈ=ÙK«<åfl~ x <Õ# ^Œ ódokå#. H xfl ê~ <Õ# KÕÜ«Ú Ñ # Å Z=iH x ` eü«=ù. = i H xfl ê~ <Õ# ^ z## Jq ^ QÆ=Ù. Hõ# Hõ ^ z##, ^ K«HõáÈ~Ú## <å Ç Ï$^ŒÜ«ÅHõ Δ}=Ú ãïqí# áê=úyº=ú QÆ^! J# õω<åfl#. <Õ# [iyok«ñü ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=Ú ^Õ=ÙxH Ö _ç [iyok«k«<åfl#, = iü«ú JO^Œ # \ ì Ñ ÑÖK«=ÚÖ x K _» QÆ # [~ÚOK«QÆÅ QÆ `«<åfl#. <Õ# ^ŒÜ«K«Ñ OKÕ Ñ [Å Jk=~ õω =O\ Ñïã `«Å ^ fi~å áèü«~à <å õω ` eü«^œ. <Õ# KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ "åi P`«Ö Hõey# QÍÜ«=ÚÅ# = # õω ã Ç appleü«ñ _»=K«Û. <Õ# KÕÜ«Ú ^ `«$`«fi=ú =Å# <å rq`«=úö ## fl ÉÏkèOz# ê`å# # F_çOz " # Hõ õω < \ QÆ #. ê`å# Ñ iñ Ó~ =ÚQÍ ^Œ + μì_». Ö Hõ=ÚÖ = #=Ú J# ÉèíqOK«H _» # J# k#=ú =$kúü«qæ õω "å_» HÍ~ õω_». Hõ# Hõ = #=Ú KÕÜ«Ú Ñ u Ñ= QÆÅ "Õ Å Hõ~ " ÿ# ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=Ú =Å# ê`å# Ü ÚHõ ^Œ + ì" ÿ# Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# HõuÎ`À á QÆ #. h=ù P q^èœ=úqí JQ ~ =Ñ ~ K«_ç#O^Œ õω h Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ Hõey# ÉÏ^èŒ# \ ì ê`å# ÃÑ HõHõΔ f~ ÛH #=Öˇ##flKÀ h õω ê^蜺" ÿ#o`«= Ok Ñ [Å õω "Õ Å KÕÜ«Ú=Ú. ^Õ=Ù_» xü«q Oz# = ~ æ=ú Ñ= Z#fl_» # `«Ñ ÊáÈ^Œ QÆ# Hõ = #=Ú KÕÜ«Ú#k Ñ Ü [#Hõ~ =ÚQÍ# O_» #. <Õ# Ñ= ^ fi~å XHõ P`«# H <åfl# ^Õ=Ù_» = #Å# `«# õω= ~ _ # ÜÕ ã H ã Î ~ HõÎ=Ú ^ fi~å = #Å# H <åfl_»x ɡ aå K `«Ok. (1 H ionä. 6:20) (1 Ñ`«~ 1:19) ( 5:9) <Õxk=~ Ĥ h`à q#flqoz# ÑḦÍ~ =ÚQÍ <å `«O _ç Ü ÚHõ HÍ= `«~ `«# \ ì <å P`«õΩ Jáê~ " ÿ# #+ ì=ú [iy, <Õ# QÍÜ«Ñ ~ K«_ç#O^Œ # ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù ## fl ã fiã Ñ ~ K«=~ õω <Õ# = = Å = x+ x HÍÖËHõáÈÜ«#. J`«_» <å õω KÕã # JÑḦÍ~ =Ú# [~ÚOz J`«xx ÑïÑ Ó~ =ÚQÍ <Õ# HõΔq õω# H O`«HÍÅ=Ú Ñ \ ìok. " Ú^Œ\ QÍ J`«xx WHõ# O_ç ^Õfi+ OK«õÄ_»^Œx x~ Ü«=Ú fã õωo\ x. ZO^Œ Hõ#QÍ ^Õ=Ùx Ñq Éè uhõ" ÿ# `«O _çx ^Õfi+ D Ô~O_» # <å Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ Hõeã x=ã OÑ ÖË=Ù. J~Ú## <å `«O _ç # O_ç ê^è Œº" ÿ#o`«^œ ~ =ÚQÍ = ã Å H # K«Z õω = ãö O^èŒO ÖË õωo_ LO\ x.

98 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 85 <Õ# _Õ" # q"åç Ï= _ç# `«~ "å`«<å `«O _ç KÕã # Ñẍx <å `«e ` eã H x#o^œ #, ^ xx x"åiok«=öˇ<à ` eü«hõ P" Ö #~ =ÚÅ ÅÇ Ï#`«U~ Ê_ç H xfl ãö=`«û~åå QÍ = <À "Õ^Œ# QÆeæÜ«ÚO_ #. <å Ñ ^Œ <åå æ= <å `«O _ç <å Ü _»Å [iyoz# Jã Éèíº" ÿ# HÍ~ º=Ú# P" Ziy Uq KÕÜ«=Öˇ<À ` eü«hõáè~ú#o^œ =Å# = øxü ÿ áèü«#. KÕ`«Å _çy Uq = #Ö Z=iÔH ## KåÅ ^Œ ~å ~ æ" ÿ# q+ Ü«"Õ JxÑ OK«#. Ô~O_» ã =O`«û~åÅ P" " ^Œ_» õω " ^ŒºO KÕÜ«_ç#O^Œ # P" `«# *Ï ÑḦõ â H Îx HÀÖ Ê~ÚOk. Hõ# Hõ <å õω Hõey# ^ xx = ~ ÖÏ P" õω *Ï ÑḦõ Ñ ~ õω W+ ìoöëx^ #< JÑ C_»Ñ C_» <Õ# <å Éèí~ Î P" # ^Œi OKÕ"å~ =Ú. P `«~ "å`«h xflk<åå õω "Õ =Ú#fl Ti # O_ç <å `«e ^ŒO _» Å `å=ú Ñ Ù\ ì, ÃÑiy# QÍ= xh `«~ eáèü«~. "åi QÍ= =Ú "Õ =Ú#fl ã ÖÏxH 200 " ÿà ^Œ ~ =Ú. Hõ# Hõ WHõ # O_ç = `«O _çx ^Œi OKÕ J=ã ~ `«Ç ï J~ ^Œ QÍ # <Õ# ãö`à+ Ozux. "å~ P ã Å=ÚÖ # #fl ã =O`«û~ =ÚÅÖ <Õ <Õ# <å `«O _çx Hõ Δq OKå# HÍx Ñ ÓiÎQÍ HõΔq OK«ÖËHõáÈÜ«#. <å `«e ^ŒO _» Å =$^ úñ ºOÖ Ñ Ù~ÀQÆq OKÕ H nì, "åi P~ÀQƺ=Ú, Pi Hõ Ñïã u H Δ}ÕK«áê~ OaèOKå~Ú. "åix "Õ =Ú x=ã OK«K«#fl Å ~, =Ú ÈûiH fã H x =zû "å~ K«xáÈÜÕ O`«=~ õω "åix Ñ ~å= i OKåÅx Ñ Éèí =Ù <å`à Ú^ŒÅ ÃÑ\Ïì_». J#QÍ "åih Hõ WÅ H <åe. ^ xö H ê= y H <åe, XHõ HÍ~ H <åe. ^ xx â Éè íoqí õω XHõix xü«q OKåe WO\ Ö H HÍ=Åã # PÇ apple~ =ã `«Å HõÅ QÆ*ËÜ«e. WO\ ì LO_Õ QÆ_ç x " ÚHõ Å# K«Hõ QÍ HõuÎiOz JO^ŒOQÍ LOK«_ xh, WO\ Ö J=ã ~ " ÿ# = ~ = `«ÎÅ# õω XHõ = x+ x õä_ xü«q OK«=Åã Ok. ê`å# ## fl x~åâ Ñ ~ õω =O\ Jaè áêü«=ú HõÅ QÆ *Ëã Î<åfl_»x <Õ# " J# = xokå#, HÍx P `«~ "å`«jk ^Õ=Ùx z`åî# ê~ " ÿ# QÆÇ ÏOKå#. <å rq`«=úö <Õ# KÕã # Ñ # ÅÖ D Ñẍ=O\ Hõ+ ì" ÿ# Ñẍ <Õ# Z#fl_» K«_»ÖË^Œ. " Ú^Œ\ QÍ _Õ", <Õ# ^ K«õΩ#fl H kì áê\ _» ƒ D Ñ # Åxfl\ x õω Ñ ÓiÎQÍ Y~ Û J~ÚáÈ`«Ok. Ô~O_»=kQÍ "å~ #< fl#fl_» Ñ= `À ÃÑOK«ÖË^Œ, ÃÑ QÍ ## fl Ñ \ ìok«hà õωo_ <å Ü _»Å Jã ÉèíºOQÍ Ñ =iîokå~ QÆ# Hõ "å~ <å ã Ç appleü«=ú á õω J#~ Åx <Õ# `«ÅOKå#. <Õ# _Õ" Hõeã P q+ Ü«" ÿ K«iÛOK«H x áêi Oz# `«~ "å`«, <å rq`«oö ^Õ=Ù_» KÕÜ«= x HÀi# Ç ïhõ+ ì" ÿ# ÑẍQÍ ^ xx <Õ# ZOKå#. Jk <Õ# KÕã # Hõ+ ì" ÿ# HÍ~ º=ÚÅÖ XHõ\.

99 86 Ñ= qñ =O â `«=ÙÅ# Ñq OKÕ q+ Ü«=Ú "åiü _»Å ^ŒÜ«K«Ñ Oz "Õ Å KÕ ã q+ Ü«=Ú# õω ãö OkèOz# "åhõºéèïqæ=úå# QÆ iû ^Õ=Ùx "åhõº=úö K«k"å#. Hõ# Hõ <å `«e ^ŒO _» Å õω ã Ç appleü«o QÆ ioz <å õω P`«Ö Ñ ÓiÎ JOwHÍ~ =Ú õωkiok. ''g Ô~ `Õ Z\ ì "åix QÆ iû Ü ÿ ## x~åâ KÕã H #Hõ g â `«=ÙÅ# Ñq OK«_ç, "Õ Å KÕÜ«Ú_ç, JÑ C WÜ«Úº_ç, JÑ C_» g Ñ Å=Ú Q Ñ Ê^ Ü«ÚO_» #. g ~ ã ~Àfi#fl`«x õω= ~ Öˇ Ü«ÚO^Œ ~. PÜ«# Hõ$`«[ `«ÖËx"åi Ü _»Å# ^Œ + μìå Ü _»Å# LÑḦÍiÜ ÿ Ü«Ú<åfl_» (Å HÍ 6:35) D "åhõºéèïqæ=ú ÑḦÍ~ =Ú = #=Ú ^Õx< ## #+ ì=úqí ZOK«HÀ õä_»^œ. ^ x q+ Ü«O x~åâ Ñ _» õä_»^œ. D ã `«=Ú# <Õ# J~ =Ú KÕã H #Hõ =Ú# Ñ Ù, <å z#fl <å\ ã O=`«û~ =ÚÅ =º~ " ÉèÏqOKå#. HÍx P ã O=`«û~ =ÚÅÖ x J# Éè í==ú W`«~ Å õω ã Ç appleü«ñ _» KÕã H = x ^Õ=Ù_» K áêê_». q =Ú # â Ñ OK«"åix nqok«_ç, q =Ú # ÉÏkèOK«"åi H ~ õω áê~ # KÕÜ«Ú_ç Jx Å HÍ 6:28Ö "åã Î<åfl_». Wk JO`«<åºÜ«" ÿ# q+ Ü«OQÍ <å õω Hõ# _»ÖË^Œ. HÍx "åix Hõ Δq =Å# <åĥ <Õ# ^ŒÜ«K«Ñ OK«H # ÉèÏqOKå#. <Õ# HõΔq Oz#Ñ C_», <å õω KÕÜ«_ç# H _»O`«\ # O_ç ## fl <Õ# q_» ^ŒÅ QÍqOK«H x, ^Õ=Ù_» `«# HÍ~ º=Ú õω PÜ«# õω `«~ }q ã Î<åfl##fl <å â `«=Ù ~ HõΔ} á O^Œx"å_ `Õ <Õ# "åxx "åx P`«# ^Õ=Ùx H ~ õω H # K«<åfl#. <Õ#, _Õ" õω W+ ìñ _ç# D LÑḦÍ~ =Ú# QÆ iû q#flñ C_» = `«O _ç ZO`À x~å O`«áÈÜ«_». `«# Hõ$`«[ `«J`«_» ÃÑ H Hõ# ~ K«ÖË^Œ. J`«_» <å õω KÕã # JÑḦÍ~ =Ú# õω "Õ =Ú WO`«QÍ "Õ Å KÕã Î#flO^Œ õω J`«_» Pâ Û~ ºÑ _ _». = _» ãö=`«û~åå QÆ_çz<å <å `«O _çö <Õ# U = ~ Ê# K«_»ÖË^Œ. J`«x hk«" ÿ# Ñ =~ Î#, ã ÅÉè íoqí HÀÑ Ñ _Õ QÆ }O, êfi~ Ñ ~ `«fio W=xfl JÖψQ LO_çáÈÜ«~Ú. J`«x HÀÑ + ì ã fiéèï=oö J`«_» ~ÀA ~ÀA õω HõxÑ OzOk. HÍx ^Õ=Ù_» PÜ«## ãökèã Î<åfl_»x <Õ# ` Å ã õω<åfl#. ^Õ=Ù_» KÕÜ«= #fl^ xx "Õ =Ú KÕã # = _» ãö=`«û~åå õω, <å `«O _ç Hõhfl\ `À Ñ âßû`åîñ Ñ _ç, ÜÕ ã # `«# ã fio`«~ HõΔ õωxqí JOwHõiOKå_». Wk ZO`À J^Œ ƒù`«" ÿ# J# Éèí=O. J`«_» `å<õ = =Ú # `«# WO\ H PÇ applefixokå_», = =Ú # HõΔ= Ñ } "Õ_» õω<åfl_». ## fl _Õ" # HõΔq OK«= x J_çy# `«~ "å`«"õ " O`À "Õ Å PÜ«# Ü _»Å K«Ñ OKå= <åfl_». ÜÕ ã # `«# Ç Ï$^ŒÜ«OÖ xh PÇ applefixok«= x "Õ =Ú J_çQÍ=Ú. Ñ Éèí =Ù# PÜ«# `«# Ç Ï$^ŒÜ«OÖ H KÕ~ Û õω<åfl_». <Õ#, _Õ"

100 "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«=Ú 87 HõÅã J`«xH ÉÏÑ Êã =Ú W"åfiÅx = =Ú # HÀ~å_». <å Ü _»Å Jã Éèíº`«K«Ñ # <å `«O _ç Ñ Éè í =Ù< iy# ã uö xh =KÕÛ q+ Ü«O K«KÕ PkèHõº`«<å õω HõeæOk. P `«~ "å`«, <Õ< Hõ WÅ, ê= y, HÍ~ JÜ QÆ ºÅ H ~ õω H <åfl## õω<åfl# HÍx, <Õ# Y~ Û KÕã # _» ƒ`à XHõ P`«# H <åfl#x ` Å ã õω<åfl#. D HÍÅ=ÚÖ <Õ = Ñ ik«~ º J# Ç ÏºOQÍ ÃÑiyáÈ=_»O K«Kå=Ú. "Õ =Ú J<Õ õωå õω ã Ç appleü«o JOkOK«QÆeQÍ=Ú. "Õ =Ú q^èõü«`«k«ñ # q+ Ü«OÖ K«e # q`«î#=úå Ñ ë`«"õ D Jaè=$k HõeyO^Œ# õω<åfl=ú. Hõiî#" ÿ# Ñ # Å KÕÜ«Ú= x Ñ Éèí =Ù = # õω P[ WzÛ#Ñ C_», PÜ«# = # "Õ Å HÀãÖ, ^Õ=Ùx ~å[ºqã Î~ } HÀãÖ P q^èœoqí P*Ï Ñ êî_». x[oqí = #O "Õ Å KÕ`«H _» # [~Ú êî= #fl ^ xx g ~ õä_ J~ O KÕã HÀHõÅ QÆ `«<åfl~ QÆ^! JO^Œ Ĥ *Ï< " ã QÍ~ J<åfl~. ''h =#~ Å#xfl LÑ Ü yoz, h õω KÕ`«< #xfl = ~åæå PÖ zoz, h õω Hõ# _ç# Ñ u ã Å=ÚÖ, h õω KÕ`«< #xfl ê~, h õω J# õäå" ÿ# Jxfl "Õà Ö, h õω JO^Œ Ö # #fl Ñ [ÅO^ŒiH, h õω KÕ`«< ì õω, h=ù KÕÜ«QÆeæ# "Õ Å KÕÜ«Ú=Ú. Ü«Ú^Œú=Ú# \ ì q^èœ=öˇ #"å~ `«# Ñ Å Å U_» ÊÅ qx *ȟflñ ~ü Ñ ~ QÆ Ñ ~ QÆ <å "åi êü«o xq `«ÎO =zûok. Jxfl ã *Ï=ÙQÍ<Õ [~ QÆ`å~Ú Jx Wk=~ õω K Ñ Ê#>Ë P" `«# Ñ Å Å õω Ç appleg WzÛOk. P" "åi `«e QÆ# Hõ "å~ `«# #"Õ O`«=~ õä P" K `«<Õ Ok. Éè íü«o, Å=O`«OQÍ H xáè _»_»O, J== xok«_»_»o JO>Ë Uq \ P" õω ÉÏQÍ ` Å ã. n~ HÍÅO H # êy# P Ñ HÍ Ü«Ú^ŒúOÖ u~ QÆ Ãã x õωå ^ fi~å P" `«# ÑÖ _ O_»= `«# WO\ # O_ç QÍ= O # O_ç Å=O`«OQÍ fã H x áè _çok. P" _çok, = #Éè íoqíxh QÆ i J~ÚºOk. Hõiî#" ÿ# Ñ # Å KÕÜ«=Åã =zûok. HÍx P" Ö x `«Hõ=Öˇ##fl Å" ÿ# Pâ # \ ì "åik ~ # O_ç P" áêiáè~úok. W`«~ Å# õä_» ã ~ H Δ`«ã ÖÏxH KÕiÛOk. P" `«# ~ÚO\ H = ~ ÖÏ KÕ~ õω#flñ C_», `«# O Ñ Ù"å~ ÖË~. XHõ H `«Î rq`«o HÀãÖ, H `«Î OÉ rq`«o HÀãÖ P" _çok. Wk=~ Ĥ q"åç Ï= ~Ú# XHõ Ñ Ù~ + μxh ÉèÏ~ ºQÍ J~ÚOk. "åi q"åç Ï k<å# J`«_»

101 88 Ñ= qñ =O P" # H \ ì ÉÏkèOKå_». `å< Hõ ~å[ õω= ix J# H #=Åã # k#=ú# P" #Å QÆ ~ =ÚO^Œ ^Œ + }ÅáêÖˇ Ok. P" # H \ ì ÉÏkèOz# ^ xhõo>ë, ^Œ + } P" Ç Ï$^ŒÜ«xfl peû"õâß~ú. P `«~ "å`«`«# Éèí~ Î Z~Ú_ û "åºkè ^ fi~å K«xáÈÜ«_». P `«~ "å`«`«# õω Ñ Ù\ ì# a_» Å# ìh x, ''^Õ=Ù_, h=ù<åfl"å? <årq`«o Ĥ=ÅO "Õ^Œ#`À, ÉÏ^è Œ`À, ã QÆ æ`à xo_çü«úo_»=åã O^Õ<å? Jx "åáè~úok. ^Õ=Ù_» *ȟflñ ~ü `«# qâßfiã º`«# A=ÙKÕâß_». P" `«# k õω ÖËx ã u# O_ç WÑ C_çÑ C_Õ HÀÅ H Ok. D k<å# "å\ï\ `À "åi ã "å~ Î ÑïK«~ º`À Hõeã *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü ã "å~ Î ÑïK«~ º "å~ x~ fiç ÏOKÕ XHõ QÍ= OÖ *ˇxflÑ ~ü ã ~ H Δ`«OQÍ rqã ÎOk. P" rq`«oö Q ~ =O KÕã H Ok. Ü«Ú^ŒúO =Å J<å^äŒ Öˇ # Ñ Å Å ã=ö P" x= QÆ fl~åöˇ LOk. P" ÖÏO\ WOHÍ J<Õ õωå =O\ ã fiã `«, H ~ õω "Õ Öˇ # rq`«o H ~ õω Z^Œ ~ K«ã Î<åfl~. q^èœ=~åo _» H ~ õω, k õω ÖËx ^Œi ^Œ Å H ~ õω `«QÆ *Ï QÆ`«Î fã HÀ"åÅx ^Õ=Ùx "åhõºo = # õω É kèã ÎOk. =O\ "åih ~ õω ^Õ=Ùx Ç Ï$^ŒÜ«OÖ Ñ `ÕºHõ" ÿ# ã Å=ÚOk. = # õω õä_ "åix QÆ ioz# Ñ \ ìoñ Ù LO_ e. ãömïºñ ~ OQÍ K«^ ÌO: J<ÕHõ ^ÕâßÅÖ Éèí~ ÎÅ Z~Ú_ û "åºkè=å# K«xáÈQÍ ÉèÏ~ ºÅ "åi QÆ$Ç Ï=ÚÅ # O_ç " à _ç, Éè íü«ohõ~ " ÿ# ^Ò~ <åºxh QÆ i J=Ù`«<åfl~. P Ñ HÍ ^Õâ =ÚÖ q^èœ=~åo _» <åü«hõ`«fioqæå OÉÏÅ x~ Ñ^ŒÖˇ # QÆ OÑ ÙÅ QÍ ÑïQÆ}ÕK«_»`å~Ú.

102 7 J^è ºÜ«O #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e huh JqhuH = ^蜺ö Tyã <åºü«=ú HÍ^Œ. hux Hõ# Q x ^ xx `«Ñ C# O_ç "ÕÔ~ #^ xqí K«Ñ Oz `«Ñ C# `«Ñ CQÍ <åºü«=ú. käü«_à~ü ~ *ˇfiÖòì ^Õ=Ù_» <åºü«=o`«_». ^Õ=Ùx õω#fl QÆ }ÏÅÖ ^Õ=Ù_» <åºü«=o`«_»#fl <åôho`à #zûok. PÜ«# Ö ÑÖQÆÅ^ xx K«Hõ KÕÜ«QÆÅ_» Jx ^ x J~ =Ú. hu, <åºü«=úå PÜ«# ã OÇ appleã #=Ú# õω P^è ~ =ÚÅx ɡ aå K `«Ok. (H ~ Î#Å 89:14). P^è ~ =Ú ÖËHõ Ñ Ù<åk g ^Œ<Õ XHõ xi OK«_» `«Ok. Hõ# Hõ ^Õ=Ù_» Éèí q g ^Œ KÕÜ«Ú HÍ~ º Hõ= =ÚÅxflÜ«Ú PÜ«# hu, <åºü«=úå HõÅ"å_»#fl ã `«º=Ú g ^Œ<Õ P^è ~ Ñ _ç [iyok«k«<åfl_». ^Õ=Ùx ã= õωå" ÿ# = #=Ú õä_» hu, <åºü«=úå# Ñq OK«=Öˇ#x, Éèí q g ^Œ "å\ x [iyok«=öˇ#x PÜ«# P[ ~ÚzÛÜ«Ú<åfl_». XHõ ã = [=ÚÖ <åºü«=ú ÖË#Ñ C_» JÅ i =$kú J=Ù`«Ok # O_ç 1799 =~ õω á ê< ûö XHõ qñ ==Ú K ň~yOk. P qñ ==Ú#O^Œ Ô~ `«Å <å\ Éèí êfi=úå#, = `åkèñ `«Å# ZkiOz ~ HõÎO XeHÕKå~. á ê< û ^Õâ Ñ Ù ~åa, ~å} hu <åºü«=úå`à ^Õâ =Ú# ÑïáêeOz#O`«=~ õω "åi ~å[º=ú ã aèhõδ=úqí # O_ç#k. J~Ú`Õ "å~ êfi~ Ñ ~ Öˇ #Ñ C_» PÇ apple~ =Ú H ~ `«ÜÕ ~ Ê_ç PHõe, ~ÀQÆ=Ú

103 90 Ñ= qñ =O KÕã õω#flq. Ñ [ÅÃÑ ÉèÏ~ " ÿ# Ñ # flå qkèoz JkèHÍ~ =ÚÖ # #fl "å~ ã Y=O`«" ÿ# rq`«q^è #=Ú# P=ÅOaèOK«áê~ OaèOKå~. JO^Œ =Å# Ñ [Å qñ ==Ú ^ fi~å JkèHÍ~ Å# ZkiOKå~. J<åºÜ«O`À `«= áœ~ Å# "å~ ÑïáêeOz#Ñ C_» ~åa Ü ÚHõ ã OÇ appleã #O ÃÑà yoñ _ç, <åâ #=Ú KÕÜ«_çOk. <åºü«o ÖË#Ñ C_» ã OQÆ`«Å ã *Ï=ÙQÍ [~ QÆ=Ù. <Õ\ = # ã = [=Ú õä_ J<åºÜ«=Ú`À xo_çáè~úok. ^ xx õω H O^Œ~ â = Ñ _ç Ñ x KÕã Î#flÑ Ê\ H x, Z õω = = Ok = # + μºå ^ xx QÆ ioz# Ñ \ ìoñ ÙÖËx "å~ QÍ# <åfl~. J<åºÜ«=Ú# ã Ç ÏOK«x "å~ Uq KÕÜ«=Öˇ<À ` eü«hõ JÜ = Ü«ã uö # <åfl~. = #=Ú KÕÜ«=Åã # qkè k õω ÖËx "åi q+ Ü«" ÿ q^èœ=~åo _» q+ Ü«" ÿ Ñ^Œ"åi q+ Ü«" ÿ â ^ŒúQÆey Hõ$Oy#"åiH ã Ç appleü«=ú KÕÜ«QÆÅ"å~ Z=~? ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú"å_» ^Õ=Ù_Õ, HÍx = #=Ú êü«=ú K Ü«º=^ Ì? k õω ÖËx"åi q+ Ü«=ÚÖ #, q^èœ=~åo _» q+ Ü«=ÚÖ # = iü«ú Ñ^Œ"åi q+ Ü«=ÚÖ â ^ŒÌ QÆõey Hõ$Oy#"åiH ã Ç appleü«=ú KÕÜ«QÆÅ"åÔ~=~? Ñ [Å Hõ$OyáÈ~Ú#Ñ C_» P Hõ$OQÆ ^ŒÅ "åix kqæ Å `À =ÚxyáÈ~Ú# "åiqí x~åâ K Ok# "åiqí KÕã ÎOk. "åih Hõey# ÉèÏ~ =Ú "åi õω#fl xshõδ}# = HõÅ Ñ Ù`«Ok. ^Õ=Ù_» `«O _ç ÖËx"åiH `«O _çü«ú q^èœ=~åo _» õω <åºü«hõ~ ÎÜ«Ú Jx "åü«_çü«ú#flk (H ~ Î#Å 68:5) q_» = _ç#"åô~ ã Ç appleü«õωå Z=~ # ÖËx "åi q+ Ü«" ÿ ^Õ=ÙxH Ñ `ÕºHõ â ^ŒúÜ«Ú#flk. ÉÏkèOK«_» "åih ^Õ=Ù_» ã Ç appleü«o KÕ êî_». ^Œi ^Œ Å õω, J=ã ~ `«Ö # #fl "åih PÜ«# <åºü«o f~ êî_». (H ~ Î#Å 140:12). QÍÜ«Ñ _ç, ÉÏ^èŒÖ # #fl D Ñ [Å õω ^Õ=Ù_» ã Ç appleü«= Ok êî_»#fl h õω ãö`à+ö QÆeæã ÎO^Œx <å õω ` Å ã. HÍx ^Õ=Ù_» `«# õω ã = iêok«õω#fl Ñ [Å ^ fi~å HÍ~ ºO [iy êî_»x h=ù ` Å ã HÀ"åÅx <Õ# HÀ~ `«<åfl#. J~Ú`Õ =ºH ÎQÆ`«OQÍ q^èœ=~åo _» õω, Ñ^ŒÅ õω h=ù Uq KÕÜ«ÚK«<åfl=x ÑẗflOK«H #=Åã Ü«Ú#flk. <Õ# Wk=~ õω K Ñ Ê# suqí Ñ^Œ"åiH, J=ã ~ `«Ö # #fl "åih = #O [iyok«=åã # ã Ç appleü«=ú q+ Ü«" ÿ ` e Ñ "åhõºéèïqæ=úå Ô~O_» "ÕÅ õω ÃÑ QÍ Éˇ aå Ö # #flq. JO`«Z õω = " Ú`«Î=ÚÖ "åhõº=úå ^ "å"õâ =Ú =Å# "åü«_ç#q QÆ# Hõ = # õω

104 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 91 J~ = ÜÕ ºsuÖ ^Õ=Ù_» U^À XHõ LÑ ^Õâ =Ú = # õω KÕÜ«QÀ~ `«<åfl_»x = #=Ú QÆÇ ÏOKåe. Hõ# Hõ ÉÏkèOÑ _» "åih ã Ç appleü«o KÕÜ«Úxq `«ÎO Z^ÀXHõ q^è #=Ú#O^Œ = #O áêeéèïqæã ÎÅ" ÿ Ü«ÚO_»=^ Ì? Wk = #O^Œ~ O ` eã H #=Åã # áê=úyº" ÿ# q+ Ü«O. x[" ÿ# ÉèíH Î ''x+ à OHõ" ÿ# ÉèíH Î U^Œ#QÍ k õω ÖËx Ñ Å Å#, q^èœ=~åo _»# "åi W ƒokö Ñ ~å= i Jx Ü«HÀ Ñ uhõ 1:27Ö "åü«_çok. = #=Ú KÕ ã H Ü«ÅÖ D Ü ÚHõ < ~ "Õ~ Ê Hõ# _ Åx Já ã ÎÅ_ # Ü«HÀ JO\Ï_». ^ x J~ "Õ = #QÍ = # Éè íh Î x[" ÿ#^ `Õ Ñïã `«Å# \ ì Hõ$Oy áè~ú#"åih ã Ç appleü«o = #=O`«= #O < ~ "Õ~åÛe. =O\ "åih <Õ# ã Ç appleü«o KÕÜ«ÖËx Ñ HõΔ=ÚÖ <å ÉèíH Î x[" ÿ#k HÍ^Œ Jx <Õ# J# HÀ"åe. Jk = `å# ê~ " ÿ# ÉèíH ÎÜ ÿ Ü«ÚO_»=K«ÛQÍx ^Õ=Ù_» HÀˆ~ ÉèíH ÎHÍ^Œ. Pk"å~ O <å_» K«iÛÖ õä~ Û#fl"åiÖ Ñü"å_» ^Õ=Ùx ^Œ$+ ìö ÔH ã Î=Ù_ Ü«ÚO_»_». K«iÛÖ x xü«= x O^èŒ#Å#, PKå~ =ÚÅ#, PK«iOz#O`«= `«=Ú# ÜÕ ã H ã Î#O^Œ x[=úqí qâßfiã HÍ^Œ. nxx <Õ# K Ñ ÊQÆÅ#? ZO^Œ Hõ#QÍ ÜÕ ã H ã Î# = # ~ HõΔ õωxqí JOwHõiOz#Ñ C_» = # õω ^Õ=ÙxÖÏO\ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú, = iü«ú Ñ iâ ^ `«J# QÆÇ ÏOK«_» # (Ü ÃÇÏ*Ë Å 11:19). JO^Œ =Å# QÍÜ«Ñ _ç# = iü«ú ÉÏkèOÑ _» "åi q+ Ü«" ÿ ^Õ=Ù_» â ^Œú=Ç = #=Ú õä_» "åi q+ Ü«" ÿ â ^Œú=Ç Ï êî=ú. *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü q x ã ìãπö ã Ç appleü«ñ _Õ <å õω= ~ Å U^ # XHõ Ñïã uö <Õ# K Ñ KÕÜ«õΩO_ Ü«ÚO>Ë, <å õω#fl Ç Ï$^ŒÜ«=Ú "åi õωo_»^œx <Õ# K Ñ ÊQÆÅ#? "å~ = #Å# QÆ ioz ãẍflç Ï`«OQÍ Z~ QÆ ^Œ ~ x, ã Ç appleü«= OkOK«q+ Ü«=ÚÖ = # õω#fl = #ã û, Ç Ï$^ŒÜ«=Ú "å~ õä_ HõeæÜ«Ú<åfl~ #fl L^Õ Ìâ =Ú`À<Õ "åix P ã Å=ÚÅÖ xü«q [iy#k. XHõi< Hõ~ Ñq OK«_ç = #O XHõi< Hõix Ñq OK«J=ã ~ `«Ö Ü«Ú<åfl= x QÆ\ ìqí #=Ú K«<åfl#. ^ x Ü«~ "Õ = #QÍ = #`À ã O O^èŒOQÆey#"åix, =ºH ÎQÆ`«OQÍ = #" #fl_» HõÅã H #ÖËx"åix, ^Œ ~ áêo`«=úåö x=ã OKÕ"åix õä_ = #O Ñq OK«=Öˇ#.

105 92 Ñ= qñ =O (Já.HÍ.2:44,45, Já.HÍ , 2 H ionä 8:1 4). = #O D Ñ Ùã ÎHõO K«^Œ =Ù áè`«#flñ C_», D Ô~O_» QÆ OÑ ÙÅ Ñ [Å# *Ï ÑḦõO KÕã H #=Öˇ#x HÀ~ K«<åfl#. L^ Ç Ï~ } õω Jaè=$kúK O^Œx ^ÕâßÅÖ #fl J<å^è Œ a_» Å õω Pi HõOQÍ h=ù H O`«ã Ç appleü«o KÕÜ«=K«Û. ÖËHõ h K«iÛÖ # #fl q^èœ=~åex g WO\ H Éè [#=Ú# õω Ñ ez, P" JHõ ~ Å ` eã H õω ÑẗflOz P" J=ã ~ `«Å f~ õω ã Ç appleü«o KÕÜ«=K«Û. h=ù KÕÜ«QÆey# ã Ç appleü«o Ñ ÖÏ# Jx P" K a`õ P" õω ãö`à+öqí KÕÜ«e. ZO^Œ Hõ#QÍ ^Õ=Ù_» L`åûÇ Ï=ÚQÍ WK«Û"åix Ñq OK«# (2 H ionä.9:7). ê= #º=ÚQÍ = # õω ãö OkèOz# OÉÏÅ õω, = # õω ãẍflç Ï`«=ÚQÍ ` eã # Ñ [Å õω ã Ç appleü«o õω = #q + ìñ _»`å=ú. HÍx = # =ºH ÎQÆ`«Ñ ikèh ^Œ ~ =ÚQÍ# #fl "åih ã Ç õω =O\ "åih êü«= áêe"å~ = õω = #q + ìñ _»=Ú. ^Õ=Ù_» D Ñ ^ŒÌux = ~ õω W+ ìñ _» K«<åfl_»x <Õ# #=Ú `å#. =ºH ÎQÆ`«OQÍ <å õω ` eã # "å~ O^ŒiÜ ÚHõ JHõ ~ Å# <Õ# f~ ÛÖË#. J~Ú`Õ ^Õ=Ù_» Z=iÔH <å ã Ç appleü«o KÕÜ«= x <å õω K«Ñ Oz#>ˇ Â# <Õ# ^ xx `«Ñ ÊHõ KÕÜ«QÆÅ#, <å QÆ= #=Ú# õω =zû# W`«~ Å J=ã ~ `«Å# QÆ ioz <Õ# Uq KÕÜ«ÖË#x K Ñ Ê#x xâ Û~ÚOK«õΩ<åfl#. K Ñ x ^ }" ÿ# Ñ ^Œ úuü«x <Õ# ` eã õω<åfl#. HÍx Jk ^Õ=Ùx = ~ æo HÍ^Œ. ãöñ =Ú ãöñ =ÚQÍ < ÅH Ö Hõ=Ú Ü ÚHõ J=ã ~ `«ÜÕ ã Ñ`«~ # ''h=ù ## fl Ñq OK«K«<åfl"å Jx = _» ê~ J_çQÍ_». Ñ`«~ J=Ù# Ñ Éèí "å Jx *"åakåû_». JO^Œ õω Ñ Éèí =Ù, ''<å Q éˇ]å# "Õ Ñ Ù=Ú. <å Q éˇ] Ñ Å Å# "Õ Ñ Ù=Ú Jx P[ WKåÛ_» (Ü Ç apple# 21:15 17). [O`«=ÙÅ# "Õ Ñ Ù= x Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ L^ÕÌâ O HÍ^Œ, `«# Ñ [Å õω Ñ`«~ êü«ñ _ Åx PÜ«# K áêê_». `å# Q éˇ]å HÍÑï#x, PÜ«# Ñ [Å Q éˇ]åx J<ÕHõ ê~ Ñ Éèí =Ù J<åfl_» Hõ# Hõ Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ Ñ`«~ QÆÇ ÏOKå_». = #=Ú PÜ«## Ñq OK«K«<åfl=Ú QÆ# Hõ W`«~ Å õω ã Ç appleü«õωå QÍ Ü«ÚO_ Åx ^Õ=Ùx L^ÕÌâ " ÿü«ú#flk. ÅÖ Pk"å~ O L^ŒÜ«O KÕi JHõ _ç xü«= x O^è Œ#Å = #= # ãïok«=öˇ#x PÜ«# L^Õ Ìâ O HÍ^Œ. K«iÛH " o W`«~ Å`À ã Ç Ï"åãÖ QÆey ^Õ=Ùx P~åkèOz ɡ aå áê~î =ÚÅ <Õ~ ÛH = Oz q+ Ü«"Õ, HÍx P K«iÛ# O_çÜÕ = #=Ú W`«~ Å õω ã Ç appleü«= OkKåe. Ö Hõ=ÚÖ #toz# "åih ã Ç appleü«= OkOK«K«, Hõ$Oy#"åix ÃÑ H ÖË=< `«Î`«, q^è Œ=Å õω, k õω ÖËx"åiH,

106 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 93 Ñ^ŒÅ õω, J=ã ~ `«Ö # #fl "åih `«y# ã Ç appleü«= OkOK«x Ü _»Å P K«iÛx, K«iÛ Jx Ñ Å õω UÇ Ï õω ÖË^Œ. ÅHõΔÅH Åk Ñ [Å K«iÛH " = # õω<åfl~. JO^Œ # \ ì Ñ Ñ OK«= `«<åü«õωå K«iÛÖ Ç apple[ô~ # ãöyº K«z, HõÅ=~ Ñ _» `«<åfl~. KåÖÏ K«iÛÅ r==úöëx = `«ĤO ^ Å QÍ = i#o^œ #, Ñ [Å JHõ _» õω áèöëhõ áè`«<åfl~ x <Õ# x[=úqí #=Ú `«<åfl#. = #=Ú ã Ç ÏŸ^Œ~ Å# Ñq OK«K«<åfl=Ú QÆ# Hõ = ~ }=ÚÖ # O_ç r==úö xh ^ \ Ü«Ú<åfl= x = #" ~ QÆ ^Œ=Ú. Ñ= ÖËx"å_» = ~ }= O^Œ xezü«ú<åfl_». J#QÍ Ü _»` QÆHõ Pf Ü«= ~ }=ÚÖ # <åfl_»x J~ =Ú.(1 Ü Ç apple# 3:14). K«iÛÖ ^Õ=Ùx x[" ÿ# Ñ= á Oyá ~ Åx Ü _»Å Jk r=ü«úhõî=úqí O_»QÆÅ^Œ? S~Àáê YO_»=ÚÖ "å~åxh XHõ K«iÛ = ã "ÕÜ«_» `«O^Œx, "å\ Ö H xfl\ x = Ç apple= nü«úå H x, = ã ^Œ Å QÍ = ~ Û <åfl~ x q<åfl#. ÜÕ ã H ã Î Ü ÚHõ ãöñ Ñïã u O_» õä_»^œ. J~Ú`Õ J<ÕHõ ãöñ Å #_» Ñ _»=Åã # suqí #_» Ñ =Å# <å<å\ H Jaè=$kú K O^Œ K«#flq. HÍx "å\ ãöyº H kìqí<õ Ü«Ú#fl^Œx = #=Ú K Ñ Ê=K«Û. Pá ã ÎÅ Å HÍ~ º=ÚÅ Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ q=iok«_ç# Pk ãöñ =Ú â H Î, ê= ~ º=ÚÅ`À xo_ç# ãöñ =Ú. P k#=úåö QÆ iîok«_ç# Ñ ÑÖK«= O`«\ x P ãöñ =Ú HõkeOK«Hõey#k. ^ x Ñ ÉèÏ==Ú <Õ\ H x Ñ ÑÖK«= ` eü«_» `«#flk. P ãöñ =ÚÖ SHõº`«Ü«ÚO_ #. P ãöñ ã Éèí ºÅO^Œ~ JHõ ~ Ö # #fl "åih ã Ç appleü«o Ñẍ HõeyÜ«ÚO_çi. `å=ú =ºH ÎQÆ`«=ÚQÍ Ziy#"åiH, W`«~ K ^Œi# "åih Já ã ÎÅ Å É õω " o #Ñ C_» "åi ^ fi~å ã Ç appleü«o ÑÖÑ i. Pk ãöñ =Ú k# k#=ú =i e J^Œ ƒù`«" ÿ# Ñ MϺuQÍOzOk. XHõi < Hõ~ Ü«^è ~ =ÚQÍ Ñq OK«^Õ=Ùx a_» Å`À xo_çáè~úok. QÆ# Hõ Ö Hõ=Ú# õω HÍ=Åã #k = `«=Ú HÍ^Œ QÍx, Ü«^ä ~ " ÿ# Ñ= ÜÕ. Ö HÍxH ^Õ=Ù_» J=ã ~ =Ú, ^Õ=Ù_» Ñ= Ü ÿ Ü«Ú<åfl_». D ã `åºxh h=ù ã = uoz KÕ~ÚHõeÑ #"å_»" `Õ = #O XHõ Ñ= qñ ==Ú áê~ OaèOK«=K«Û. ^Õ=Ùx = Ç Ï= H ~ õω D Éèí Ö Hõ=Ú# `«Å HÕ^Œ Å KÕÜ«=K«Û. "Õ Å õω <Õ~ ÛH # =Ú XHõ~ JHõ ~ Ö ÖËHõ "åx JHõ ~ # QÆ iû qx Uq KÕÜ«õΩO_ = ø#=úqí L#fl>ˇ Â`Õ Jk Ñ ~ " ÿ# `«Ñ CQÍ LO_» #. Ñ =HõÎÜ ÿ # Ü + Ü«K Ñ Ê#^Õ= #QÍ,

107 94 Ñ= qñ =O ''"Õ Å KÕÜ«<Õ~ ÛH # _ç, <åºü«=ú *Ï QÆ`«ÎQÍ qkåiok«_ç. Ç ÏOã OK«_» "åxx q_çñ OK«_ç. `«O _çöëx"åxh <åºü«=ú# f~ Û_ç. q^èœ=~åe ÑḦõΔ=ÚQÍ "åkok«_ç (Ü + Ü«1:17). q^ º ^Œ úå QÆ~ Ñ QÆÅ L^ÕÌâ º"Õ = #QÍ "Õ Öˇ #^ xx QÆ iû <ÕiÊOz ^ xx õω `«y# áè`åûç Ï=Ú H kì ãö=`«û~åå õω =ÚO^Œ Hõ$Oy#"åiH <åºü«=ú <Õ# KÕÜ«ÚK«#fl Ñẍx QÆ iû ^Õ=Ù_» ZO`«ÉÏ^èŒÑ _ <ÀÜ«x <å õω ` eü«hõáèü #. HÍx ^Õ=Ùx Ç Ï$^ŒÜ«O ` eã õω#fl `«~ "å`«hõ$oy#"åih ã Ç appleü«o õω áê~ OaèOKå#. áê`«xéo^èœ# HÍÅ=ÚÖ ^Õ=Ù_» ^èœ~ âß ã Î=Ú ~ÚzÛ#Ñ Ê\ # O_ç, `«O _ç ÖËx "åix, q^èœ=~åo _»#, k õω ÖËx"åix Ñ ~å= i OK«=Öˇ<À, J#fl q+ Ü«OÖ PÜ«# = # + μå õω P[ Å WK«ÛK«<Õ Ü«Ú<åfl_». " + ^ fi~å PÜ«# = \Ï _» `«''q^èœ=~åe< ##, k õω ÖËx Ñ Å Å< ##, õä_»^œ Jx P[ WKåÛ_». (x~ æ= 22:22). ^Õ=Ù_» ÑḦõΔáêuHÍ_». ''PÜ«# `«e ^ŒO _» Å ÖËx"åxH, q^èœ=~åeh <åºü«=ú fiû, Ñ ~ ^ÕtÜ«O^Œ ^ŒÜ«=ÙOz J#fl= ã Î=ÚÅ# J# QÆÇ ÏOK«"å_». (kfif.hío.10:18). Ñ ~ ^ÕtxÜ«#QÍ `å`å ehõ=úqí x=ã õω =zû# "åix, q^èœ=~åex, `«O _çöëx"åix, áè+ Oz#Ü _»Å PÜ«# "åi KÕuÑ xx nq êî_»x K áêê_». (kfif.hío.14:29). q^èœ=å, Ñ ~ ^Õâ Å, `«O _çöëx"å~ J#fl HÀ= õω K Ok#"å~ J# Éèíq êî~. ^Õ=Ù_» #fl"åi q+ Ü«=Ú *Ï QÆ`«Î fã õωo\ï_». ÿ = ~ = _ç#"å~ k õω ÖËx ã uö JO^ŒiKÕ`«= ~ = _ç# ÉÏeHõ "Õâ º=$uÎH Å=O`«O KÕÜ«_ç#Ñ C_» ZO`«QÍ J# Éèíqã ÎO^À J#flk TÇ ÏHõO^Œx q+ Ü«O. ãömïºñ ~ OQÍ K«^ ÌO: Ñü ãö=`«û~ O 5 # O_ç 15 ãö=`«û~ =ÚÅ D_» QÆÅ W~ " ÅHõΔÅ P_»Ñ Å Å JOQÆ_çÉÁ= Å=Öˇ J= _» `«<åfl~. "Õâ ºÅÖ 89% P #~ HõÜ«`«# # O_ç `«Ñ ÊOK«H x _»QÀ~ `«<åfl~. ^ ^ Ñ Ù Ô~O_» ÅHõΔÅ = Ok ã ÎÅ, Ñ Å Å ^ä Üü ÖÏO_ "ÕâߺQÆ$Ç appleö Ñ x KÕã Î<åfl~. "åiö = _»= =O`«18 ãö=`«û~ =ÚÅÖ Ñ Ù =Ü«ã ûö # #fl ÉÏeHõÅ

108 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 95 XHõ êi XHõ ÉÏeHõ# 35 = Ok Ñ Ù~ + μå XHõ ãñ Ù qxü XHõ _ Hõì~ QÍ~ Hõ# Q <åfl~. D ÉÏeHõÅO^Œ~ J<å^èŒÖË<å? Ñ Éèí `«fi ÖˇHõ Å Ñ HÍ~ =Ú "åiö JO^Œ~ `«e ^ŒO _» Å ÖËx J<å^è Œ ÉÏeHõÅ HÍ^Œ. "å~ `«e ^ŒO _» Å ÖËx"åÔ~ <å J~ÚÜ«ÚO_ e ÖËHõ `«e ^ŒO _» Å LO_ç õä_ "åi q+ Ü«" ÿ `«QÆ *Ï QÆ`«Î fã H #ÖËx ê= ~ ºO ÖËx"åÔ~ <å J~ÚÜ«ÚO_ e. Ñ ^ÀU_» ^ \ # "Õ⠺Š^Œ + μìå ã YO HÀã =Ú h â s~åxfl J=Ú H õω W+ ìñ _ e, ÖËHõ PHõe`À< <å K«zÛáÈ"åe. =O\ ÉèíÜ«OHõ~ " ÿ# ZOÑ Hõ KÕã H õω Z=iH x W+ ìo LO_»^Œ. WÑ C_» a`«îqí< õω 19 ãö=`«û~åå. P ÉÏeHõ `«# Ñ ^Œ <åå QÆ= =O\ ZOÑ Hõ KÕã HÀ=eã =zûok. =O\ ZOÑ Hõ KÕã H #flñ C_»ÖÏ P" Ç Ï$^ŒÜ«O Ñ yeáè`«=zûok. P" P`«<åâ #" ÿáè~úok. P" J# ÉèíqOz# Hõ+ ì= O`«\ `«~ "å`«p" õω WOHÍ ã Ê~ *Ï #=Ú q XHõ J^Œ ƒù`«"õ. `«# U_» < ÅÅ õω= Ô~Î Pg <å Hõà Ö xh P" K«z#Ñ C_ ÖÏ, P" Å=Ú Ñ ÙOAH <Õk. P" `«# 4x9 J_» QÆÅQÆkÖ x=ã ã Î LO_Õk. P" S^Œ ãö=`«û~åå ÃãÅ=Ù J<Õk ÖË õωo_, q âßou ÖË õωo_ Ñẍ KÕÜ«=Åã =zûok. Ñ uk#=ú 15 = Ok Ñ Ù~ + μå õω ã õω Hõà = ã H x `«# â s~ = Ñ ÊyOKÕk. P" Hõ# flå = ã H x#ñ C_ ÖÏ `«# õω= Ô~ÎÜ ÿ # Jg <å `«# = #ã ûö " ^Œ Å `«O_Õq. `«# ÉÏ^èŒ J# Ç Ïº" ÿ#^ #Ñ Ê\ H P" Éè [#=Ú ãöáêkok«h x, x õω `«y# ã Å=Ú Hõ# Q õω "Õ~ Hõ = ~ æ=ú P" õω ` ÖǙ«HõáÈÜ #. `«# õω= Ô~ÎÜ«~Ú# Jg <å# P" Ñq Oz# q^è #=Ú# `«ÅK«õΩ#flÑ C_», `«# õω U_» ãö=`«û~åå =Ü«ã û =zû#ñ C_» `«# O`«`«e `«## J<å^èŒQÍ KÕã =keáè~úo^à#x P" õω ` eü«öë^œ. JÉÏÉÏ löï Ö x Ô~_ Öˇ \ò Ñ ^Õâ =Ú# õω a`«îhí< =zû#ñ Ù_» PHõe`À JÅ= \ÕzáÈ~ÚOk. ''<å õω Wk=~ õω XHõ xshõδ} LO_Õk. P xshõδ} <å # O_ç ^Œ ~ " Hõ# _» `«Ok. ^Õ=Ù_» <å`à# <åfl_»x, ## fl Ñq ã Î<åfl_»x <å õω ` Å ã. <å õω `«õω` ~ =Ù = ~ æ=ú "Õ~ Hõ\ HÍ#~å õω#flk. `«#Ö # #fl P PâßH ~ }=Ú XHõ ~ÀA = `«"Õ q } õωq } õω= Ok.

109 96 Ñ= qñ =O D ~ÀA P" Pâ Åxfl < ~ "Õ~ Û õω ã = Ü«q OHõ# ~åöë^œ. P" Ü ÚHõ MÏ`å^ ~ _» WÑ C_Õ =KåÛ_». ãömïºñ ~ OQÍ K«^ ÌO: Ñ ÑÖK«= O`«\Ï, "Õâߺ=$uÎÖ Ñ õω J# " # ã ~åãï =Ü«ã û 13 ÖËHõ 14 ãö=`«û~åå. "Õâ ºÅÖ 75% = Ok 25 ãö=`«û~ååö Ñ Ù"åˆ~. J^èÀQÆuÖ H `«ÎHÀ}O - ^ xh `«y# Ñïëê ~ O <Õ# ÉèÏ~ `«^ÕâßxH " o #Ñ Ù_», "Õ⠺Šã Å=Ú (Ô~_ Öˇ \ò UiÜ«) Jx Ñ Å = _» ã ÖÏxH " àï #. J^èÀQÆu Ü ÚHõ x[ã fi~ áêxfl K«_»QÆeQÍ#. P ã Å=Ú K Ñ ÊÖË#O`«=ÚiH `À xo_çü«ú#flk. JHõ _» "Õ⠺ŠQÆ$Ç appleå <åfl~ú. <Õ# P ã ÖÏxH " o #Ñ Ù_», 3 QÆ^Œ Å #fl z#fl WO\ Ö xh fã H xáè _ #. XH Hõ QÆkÖ 3 Ñ _»HõÅ #flq. HÍx JHõ _» J#fl ~å u"õà ÉÏeHõÅ = iü«ú ã ÎÅ Ñ Ù~ + μå HÀiHõÅ f~ ÛK«O^Œ ~. "å~ "åi Ñ Å Å Éè [#=Ú õω gå QÍ# õω D q^èœ=úqí _» ƒ ãöáêk êî~. "åiö KåÖÏ= OkH z#fl z#fl Ñ Å Å õä_ L<åfl~. "å~ D =$uîö x= QÆfl" ÿ Ü«Ú#flÑ Ù_», Ñ Å Å ZHõ _» O\Ï~? "å~ P~ P_» `«LO\Ï~. H O^Œ~ Ñ Å Å# J_» QÍ ~å õωo_ = ^Œº=Ú `åyoz x ^ŒÑ ÙK«Û`å~. "åiö H O^Œ~ "Õ =Ú #_ç Ñ áê~î âßå = iü«ú Éè [# HÍ~ º Hõ= =ÚÅ# QÆ iû ` eã H x, "åi Ñ Å Å# JHõ _çh ÑÖÑ, WO\ ^ŒQÆ æ~ ãöqæ`«å ` eü«õωo_ LOK«`å~. D z#flñ Å Å "ÕâߺQÆ$Ç appleåö <Õ rq êî~. P Ñ Å ÅÖ ÉÏeHõÖˇ #"åiö Z õω == Ok, `«y# D_» ~åqí<õ "Õâߺ=$uÎÖ koñ _»`å~. "å~ W+ ìñ Ó~ fihõ=úqí D rq`åxfl HÀ~ HÀ~. HÍx "Õˆ~ QÆ`«ºO`«~ O ÖËHõ nxö H # êyáè`«<åfl~. "å~ q^ ºÇ Ï# Öˇ, ^ i ^ŒºOÖ ÃÑ~ QÆ `«O\Ï~. "åi ã ux = #=Ú Jã Å TÇ ÏOK«ÖË=Ú. "åiö H O`«= Ok "Õâߺ=$uÎx x~ fiç ÏOK«Ü«[= # Å Pnè#=ÚÖ LO\Ï~ QÆ# Hõ, `«y#o`«p^ Ü«O KÕ õä~ ÛHõáÈ`Õ, ^ ƒå õä_ uo\ï~. =O\ "åix P =$uî# O_ç = õω XHõ HÍ~ º Hõ= xfl ~ á OkOKå= x K Ñ õω <å õω P#O^Œ=ÚQÍ LOk. W`«~ ÑïK«~ ºÅ KÕÜ«Ú"åi`À Hõeã "Õ =Ú QÆ`«= _» ãö=`«û~åå # O_ç Ñẍ \ ì, "Õ⠺Šãöyº = _» "ÕÅ # O_ç

110 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 97 = _» =O^ŒÅ õω `«yæáè~úok. H O`«= OkH XHõ xshõδ} HõeyOKåe, H O`«êÜ«O KÕÜ«e. "å~ "Õâߺ=$uÎ # O_ç = õω `«y# =ã `«Å #fl"å\ x á O^Õ = ~åæxfl "åih K ÑÊ"å~ Z=Ô~ <å HÍ"åe. = Ñ ik«~ º `«~ Ñ Ù# H xfl=o^œå ZHõ~åÅ Éèí q x H <åfl=ú. Jk P "Õâߺã Å=Ú# õω (Ô~_ Öˇ \ò UiÜ«) 3 Ñ Ü«}=Ú. JHõ _ Hõ QÍ= =Ú# xi OKå=Ú. "Õâߺ=$uÎÖ # #fl D ã ÎÅ õω XHõ thõδ}ï ĤO ^ xfl õä_ xi OKå=Ú. P ĤO ^Œ=ÚÖ # #fl"å~ <Õ~ ÛH #fl =$uî^ fi~å `«= `«= OÉÏÅ õω `«y# P^ Ü«=Ú ãöáêkok«h #=K«Û#. P q^è #=ÚÖ "Õâߺ=$uÎ # O_ç "å~ ^Œ ~ = ÜÕ º J=HÍâ =Ú HõeyOK«QÆeQÍ=Ú. 2008= ã O=`«û~ =ÚÖ Ñ =i = ã =ÚÖ D Ñ Ù#~å"åã ˆHO ^Œ=ÚÅ õω 100 = Ok ã ÎÅ#, "åi Ñ Å Å# KÕ~ ÛH <åfl=ú. D = ~ Ê# HÀˆ~ Ñü"åix JHõ _» LOz ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Å#fl^Õ = ^èõºü«=ú. P Ñ Ù#~å"åã ĤO ^Œ=ÚÖ êfl#ñ Ù QÆ^Œ Å = iü«ú = ~ QÆ ^ _» # LÑ Ü yok«h # K«, Ñ kü«= ÜÕ _» ^ \ # a_» ÅO^Œ~ # ãö`à+ =Ú`À ĤiO`«Å XHõ WO\ # O_ç <Õ# K«z#Ñ Ù_», <åôho`à P#O^Œ=Ú HõeÔQ#. Wk=~ õω êfl#o KÕÜ«_»O JO>Ë XHõ ÔH >ˇ_» hà g ^Œ k= iok«hà=_»= x "åà J# õω<õ"å~. "åi =ÚMÏÅÃÑ z~ #=Ùfi HõeyOz, "åiö xshõ ÉèÏQÆ êfi=úå QÍ ZO`À Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# ãöqæu. <Õxk=~ õω êfi~ =Ú`À xoñ _ç, ã fi Ñ Ü [#Hõ~ " ÿ# rq`«=ú rqokõ^ ##. P `«õω HõO>ˇ Wk ZO`À " ~ ÔQ #k QÆ^? ÉèÏ~ `«^Õâ =ÚÖ =O\ ã Ç appleü«ta~åå# U~ Ê~ õω = ÑïK«~ ºÖ x ÉèÏQÆ êfi=úöë HÍ~ õωå. "åi Ü ÚHõ #= Hõ" ÿ# ^ `«$`«fi=ú =Å#<Õ "Õ =Ú D Y~ ÛÅxflO\ x ÉèíiOK«QÆÅ QÆ K«<åfl=Ú. <Õ# "åix Ç ïqí Jaè#OkOK«K«<åfl#. D "Õâߺ=$uÎÖ z õω õωáè~ú#"åiö H O^Œ~ q^èœ=å õä_ L<åfl~. "åi Éèí~ ÎÅ K«xáÈÜ«~. ÖËHõ PÜ«Ñ iã `«ÅÖ K«OÑ _ ~. WÑ C_» "å~ QÆuÖËx"åÔ~ áèü«~. Hõ# Hõ WÑ C_» "å~ r=<àáêkè ãöáêkok«h õω "åih ` eã # XĤ XHõ = ~ æ=ú "Õâߺ=$uÎ = `«"Õ. Ö Hõ=ÚÖ J<å^èŒÖˇ #"åih ã Ç appleü«=ú õω "Õ Öˇ # = ~ æ"õ ^ÀÜ«x = #=Ú ` eã H #=K«Û#. ^ xh HÍ=Åã #^ŒO`«Ü«Ú ^ xx QÆ iû# ã = Kå~ ãhõ~ } = iü«ú ì^œå. P q^è #=ÚÖ J<Õ õωå rq`«=úåö = #=Ú " Å QÆ ˆ~YÅ# xoñ =K«Û#. = #Ö Ñ uü ÚHõ ~ =Ú = # ÉèÏQÆ=Ú# < ~ "ÕiÛ#KÀ Ñ= qñ ==Ú# áê~ OaèOK«=K«Û#.

111 98 Ñ= qñ =O K«z<å J<åºÜ«=Ú ÎOk Jaè=$kúK O^Œx ^Õâ =ÚÅÖ = `«"Õ HÍHõ, = # Ñïã ~ååö, WOHÍ ZHõ _» K«z<å J<åºÜ«O KÕã ÎOk. = `À Hõeã ÑẍKÕÜ«Ú"åiH õä_ J<ÕHõ" ÿ# JHõ ~ Å <åfl~ú. g^èœ ÅÖ, JOQÆà Ö ã Ç Ï`«=Ú D ãöqæ`«å = #=Ú K«_»=K«Û#. J<åºÜ«xH "Õ~Ú =ÚMÏÅ. XHõ ã ÎH =ÚQÆ æ~ a_» Å Ñ Ù\ ì# `«~ "å`«p" Éèí~ Î P" # `«# a_» Å# =ke " o áèü«_». XHõ ÉÏÅ _À ÖËHõ ÉÏeHõÜ, ã fio`«`«e ^ŒO _» Å ^ fi~å<à ÖËHõ W`«~ Å ^ fi~å<à Öˇ OyHõ=ÚQÍ<À ÖËHõ = iü ÚHõ q^è Œ=ÚQÍ<À Jã Éè íºhõ~ " ÿ# Ñ =~ Î# õω QÆ iü ÿ Ü«ÚO_»=K«Û#. "åi =ÚY=ÚÅÖ J<åºÜ«xfl = #=Ú K«_»=K«Û. Jaè=$kúK O^Œx ^Õâ =ÚÖ ã = [ qhíã Ñ }ÏoHõÅ ^ fi~å QÆ _çããåö rqok«`«o _ç =ÚY=ÚÖ ^ xx = #=Ú K«_»=K«Û#. J`«_» = Oz " ~ ÔQ # rq`«=úö xh J_» y_ Å# õωo\ï_». HÍx Jk ê^蜺" J`«xH x[=úqí ` eü«^œ. \.q. Ñ ê~åö `«Ñ Ê `«#HõO>ˇ " ~ QÆ QÍ rqokõ"åô~=ô~ <å L<åfl~å J# ã OQÆu J`«_ #fl_» # K«_»ÖË^Œ. H O^ŒÔ~ `Õ D qëê^œhõ~ " ÿ# J<åºÜ«=Ú # O_ç ÃÑ H ÖËz, xå^ õω H #QÆeQÍ~. HÍx = ih O^Œ~ ÖË=ÖËHõáÈ`«<åfl~. =O\ "åih KÕÜ«`«xK«Û"å~ =ÚQÍ h=ù <Õ# O_ e. = ÑïK«~ º ^ fi~å, ÑẍKÕÜ«Ú"å~ áêo`«=úåö Ñ^ŒÖ H ~ õω KÕÜ«_ç# áê~î âßåö xh " o, "åih K«^Œ =Ù <ÕiÛOK«K«<åfl~. "åih Ñ º+ < K Ñ õω ã fik«ûùo^œ ã= õωöˇ # Láê^è ºÜ«ÚÅ H ~ õω Ji Oz##, "å~ =Ú# õω XHõ ãñ Ù ã Ç appleü«=ú QÆ_» Ñ õω õä_ Z=~ # =ÚO^Œ õω Z=~À XHõ~ D a_» Å õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«=Öˇ#x = Pâ. = "Õ "Õ D Ñẍx KÕÜ«ÖËHõáÈ=ÙK«<åfl=Ú. = õω#fl ê õωå = = # êûh Δ = =Ú # xokok«õωo_ KÕã Î#flk. J~Ú`Õ ^Õ=ÙxH Wk JOwHÍ~ "Õ <å? <Õ# õω W+ ìñ _»x^ x q+ Ü«=Ú ãö=`«û~åå H Åk ê õωå K Ñ C LO_Õ^ ##. J~Ú`Õ <åh Hõ ã `«º=Ú ` Å ã. P ã `«º=Ú# <Õ< Ñ C_» K `«LO\Ï#. ''x~ Hõ Δº=Ú ê õωå K `«Ok Ñ= Ñïëê ~ = ~ æ=ú# K«Ñ Ù`«Ok. x~ HõΔº=Ú ê õωå K `«Ok Ñ= Ñïëê ~ = ~ æ=ú# K«Ñ Ù`«Ok. áê= } Hõ" ÿ# hu Ñ^ŒÅ õω#, J<å^èŒÅ õω# ã Ç appleü«= ÉèÏQÆ êfi=úöˇ #"åix, áê`«x O^èŒ# QÆO^äŒ=ÚÖ # ɡ aö x q QÆ`å ÉèÏQÆ=ÚÅÖ # K«_»QÆÅ=Ú. "åiö Ü

112 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 99 K Ñ CH #ky#"å_». ''<Õ# hux = ã Î=ÚQÍ ^è ŒiOK«H x... QÆ _ç "åih <Õ# Hõ# flå< ux, õωo\ "åih áê^œ=úå< ux. ^Œi ^Œ Å õω `«O _çqí# O\ x Jx Ü JO\Ï_». (Ü 29:14) ''^èœiok«h O\ x J# Ü ÚHõ J~ =Ú = #=Ú QÆÇ ÏOK«H #=Åã Ü«Ú#flk. <Õ# = ã Î=ÚÅ# ^èœiok«#ñ Ù_», XHõ L^ÕÌâ =Ú# < ~ "Õ~ ^èœiok«h ^èœiok«qækö xh " o, <Õ# xå = _ç#o`«= `å#, <å g kh =zû, <å Xà HõÑ Ê=Ù. Ñü = ã Î=Ú# *Ï QÆ`«ÎQÍ K«K«H x, P ã = Ü«=Ú# õω `«y#"å, HÍ"å Jx <Õ# K«K«H O\Ï#. Ü # ^Õ=Ù_» hu= O`«_»x Ñ ekå_». J~Ú`Õ Ü ''hux ^è ŒiOK«H <åfl# JO\Ï_». J`«_» L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõ=úqí P HÍ~ º=Ú# KÕâß_». Ü k#=úåö hu Ü ÚHõ áê= } Hõ=Ú U^Œ#QÍ, q^èœ=å õω k õω ÖËx"åiH, Ñ^ŒÅ õω, JHõ ~ Ö # #fl"åih xã ûç appleü«úå õω ã Ç appleü«=ú <Õ\ = # k#=úåö áê= } Hõ=ÚÅ QÍ K Ñ CHÀQÆey#q H xfl = `«"Õ. = #Ö J<Õ õωå `«= õω #zû#^ xx KÕÜ«ÚK«<åfl~. JO^Œ =Å# êfi~ =Ú ~å[º"õ Å `«Ok. D k#=úåö ã `«º=Ú, Ü«^è ~ `«, Q ~ ==Ú, #= Hõ`«fi=Ú, â = Ö # #fl"åih ã Ç appleü«= OkOK«= #ã ûqæå ã ÎÑ Ù~ + μå# = #=Ú `«Ü«~ KÕÜ«=Åã Ü«Ú#fl. =O\ "å~ Z õω = ãöyºö LO>Ë, Ö Hõ=Ú Ü ÚHõ ~ Ñ Ùˆ~YÖË = iáè`å~ú. ''J=Ù#, D k#=úåö =O\ ã ÎÑ Ù~ + μå HÍ=Öˇ# Jx h=#=k«û#. HÍx Pâ Ñ _ç#o`«= `å# U "Õ Å # [~ QÆ^Œ. = #=Ú P kâ QÍ `«y# HÍ~ º=Ú [iyokåe. Ö Hõ=ÚÖ x = # + μºå = i`õ `«Ñ Ê, Ö Hõ=Ú = ~ ^Œ. P = ~ Ê = #Ö Ñ uü ÚHõ i ^ fi~å, áê~ OÉèí=Ú HÍ=Öˇ#. = #= O^Œ~ =Ú, ''<Õ<Õ Ñ= qñ ==Ú# J# kq\ Å# ìh x, =ÚO^Œ õω êqæ=öˇ#. Ü«^ ^Õâ Ñ Ù z#flkü ÿ # Z ãî~ # QÆ iû, <ååæ= J^è ºÜ«=ÚÖ = #=Ú K«^Œ =Ù`å=Ú. P" ~å} Ü ÿ #Ñ Ù_», `«# ^Õâ ã Å`À õä_, êfi`«o `À`«û==Ú [~ Ñ Ù H #flñ Ù_», Ñ^ŒÅ õω Ç ï= #=ÚÅ ÑÖK«=Öˇ#x P*Ï Ñ OK #. J^Õq^èŒ=ÚQÍ, ^Õ=Ù_» = #Hõ# QÆÇ ÏOz# "Õ Å Å xq `«Î=Ú, = #=Ú L`«ûÇ ÏOK«#Ñ Ù_», Ñ^ŒÅ õω õä_ ^ x Ñ Ü [#=ÚÅ KÕ~ *Ï QÆ`«ÎQÍ ` eã H #=Öˇ#. H ãπ= ãπ k#=ú# WO\ =ãüöëx"åih, ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú XHõ K«iÛÖ KÕÜ«_ç# Hõq \ Ö <å ãflç Ï`«~åÅ ã Éèí º~åÅ QÍ# O_ #. WO_» ÖËx XHõ ã Å=ÚÖ x=ã OK«Ñ^ŒÑ Å Å =Ü«ã H Å`«Å, " Ú^ŒÅQÆ q=~ =ÚÅxflÜ«Ú "åã # *Ïa`å P K«iÛ"åiÜ Ú^ŒÌ LO_ #. K«iÛÖ x ã Éèí ºÅ XH Hõ Ñ Å "åxh JO^Œ*ËÜ«=Åã # H ãπ= ãπ Ç ï= ux H #QÆey#"å~ H <åfl~. _çãão ~ü = ã =ÚÖ P Ñ Å Å LO_Õ

113 100 Ñ= qñ =O ã Å=ÚÖ H ãπ= ãπ k<à`«û==ú [iáê~. = Oz "å~ú^œº ãöw`«=úö`à ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù [##=Ú# QÆ iûü«ú, PÜ«# Ñ= # QÆ iû# Hõ^äŒÅ`À#, P `«~ "å`«q Ñ Ê qo^œ `À ^ xx =ÚyOKå~. Ñ Å Å õω õä_ Ç ï= `«Å# JO^Œ*Ëâß~. P qo^œ ã = Ü«" ÿ# `«~ "å`«p ãöñ ã Éèí ºÅ `«= ã fio`«wo_» õω uiy =zû, "åih Q Ñ Ê n" # Hõey#^Œx, ãö`à+ OKå~. W`«~ Å JHõ ~ Å =ºH ÎQÆ`«=ÚQÍ ZO`À "Õ Öˇ # q+ Ü«=Ú. ZO^Œ Hõ#QÍ "åihõo>ˇ = #" O`«^èŒ# ºÅ" J# q+ Ü«=Ú# = #=Ú PHõoOÑ Ù# õω ` K«ÛH #QÆÅ=Ú. = #=Ú Ñ Ü«uflOz#O^Œ =Å# ZO`À "Õ Å [iyok«qæå= #fl QÆÇ ÏOÑ Ù = # õω HõÅ QÆ `«Ok. H ãπ= ãπ k#=úåö = #" O`À ^ `«$`«fi=ú K«Ñ OKÕ kúqæeyü«úo\ï=ú. Z=iHÀ XHõiH ã Ç appleü«=ú KÕ êî=ú. J~Ú`Õ Ñ^ŒÅ, J}QÍi# Ñ [Å XHõ H ãπ= ãπ k#=ú# = `«"Õ HÍHõ, ZÅ "Õà Å J=ã ~ `«Å HõeyÜ«ÚO\Ï~. D ~ÀA <Õ#, <å Éèí~ Î _Õ" XHõ Ç QÆkÖ # <åfl=ú. JHõ _ç êfl#ñ Ù QÆk KåÖÏ z#flk. P QÆkÜ ÚHõ ÃÑ ÉèÏQÆ=Ú _Õ" `«Å õω `«QÆ Å #O`«z#flkQÍ# #flk. J œhõ~ º=Ú# QÆ iû _Õ" H OK =Ú ã } QÆ H <åfl_», HÍx "Õ =Ú Hõeã H #fl Ñ [Å KåÖÏ ^Œ ~ áêo`«=úå # O_ç `«= LÑ Ü QÍ~ =Ú Hõ+ ìñ _ç, hà ` K«Û õωo\ï~ #fl ãöqæux J`«# *Ï ÑḦõ=ÚKÕã H <åfl_». P = # + μºå J~ ^Œ QÍ êfl#=ú KÕ êî~. "åih êfl#ñ Ù QÆ^Œ Å õä_ ÖË=Ù QÆ# Hõ, = õω Hõey# P J œhõ~ º=ÚÅ q+ Ü«" ÿ ã } QÆ H # õωo_» JHõ ~ Ö # #fl Ñ [Å# Hõeã H = ÔHO`À n" #Hõ~ = xñ OK #. P q^èœ=úqí ^Õ=Ù_» = =Ú # KÕÜ«Ú= x# Ñ u^ xx Hõ$`«* `åñ Ó~ fihõ=úqí KÕÜ«QÆÅ QÆ K«<åfl=Ú. ^èœ#=o`«_ # É Ü«A Ü«^ ã = [=ÚÖ XHõ <åü«õω_ Ü«ÚO_ #. J`«_» `«# á Å=ÚÖ ~ `«H ~ õω P" õω#, P" J`«Î õω# ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú L^Õ úâ ºÑ Ó~ fi õ=úqí ÑïÔQ# Ñ _»"ÕÃã#x ɡ aö "åü«_ç#k. ~ `«= iü«ú #Ü q "åi^œì~ # q^èœ=~åo _» # = iü«ú Ñ^Œ"åÔ~ Ü«ÚO_çi. P k#=úåö x ^èœ~ âß ã Î=ÚÖ x P* ÑḦÍ~ =Ú á Å=ÚÖ x P P á Å=Ú Ü ÚHõ ã fio`«^ ~ _» õä~ ÛH # õä_»^œ. "å~ q_çzãñ\ ì# Ñ #Å# ÑïÔQQÍ U~ H x, Ñ^Œ"å~ õω P q^èœ" ÿ# QÍqOÑ _ #. D q^èœ=úqí Ñ^Œ"åiH ã ~ Ñ ~å KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú ^Õ=Ù_» H xfl ã ^Œ áêü«=úå# HõÅ QÆ*ËÃã#. HÍx PÜ«# ã ~ Ñ ~å KÕã #q Ñ^ŒÅ H ~ ÔH PHÍâ =Ú# O_ç T_ç H O^Œ Ñ _»ÖË^Œ, ÖËHõ = ~ Hõ J^Œ ƒù`«q^è #=ÚÖ "åih =fi _»ÖË^Œ. HÍx `«## Ñq Oz# Ñ [Å ^ fi~å<õ PÜ«# "åih K Û#.

114 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 101 H Ü«jÅHõ" ÿ# Ñ= = *Ï~Úãπ "Õ Ü«~ü ÑïK«~ ºÖ ''Å" W< Ü«HõΔ< J# HÍ~ º Hõ= =Ú QÆÅ^Œ. = Ñ ik«~ ºÖ x Ñ x"å~ U^À XHõ HÍ~ }=ÚKÕ`«Hõ+ ìã = Ü«=ÚÖ # #flñ Ù_», "åi JHõ ~ f~ õω ã Ç appleü«ñ _» xq `«Î=Ú _» ƒ ã ~ Ñ ~åkõü«_» #. ^ xh ~ ÔH Ñ x"å~ O^ŒiÜ Ú^ŒÌ # O_ç, "åi r`«=úö H O`«ÉèÏQÆ=Ú = ^Œ Ñ Ù ì^œ ~. ~ÀQÆ=Ú=Å# Hõey# ÉèÏ~ =Ú# O_ç q_çñ OK«H õω# ÖËHõ a_» Å õω Hõey# JHõ ~ Å# f~ õω D _» ƒ LÑ Ü yo`«=ú. D q^èœ=úqí = = ^蜺ö HõÅ QÆ x[" ÿ# J=ã ~ `«Å f~ õω D KÕâß=Ú. g ɡ aöò Ñ ~î <å $O^Œ=Ú QÍx, ÖËHõ ãflç Ï`«Å QÆ OÑ Ù QÍx, D Ñ= qñ ==ÚÖ áêeéèïqæã Å HÍQÀi#Ü _»Å, g ~ O^Œ~ # Hõeã XHõ HÀâßkèHÍix xü«q OK«H x, J`«x ^ fi~å, ÉϺO õω MÏ`å# ` iz, ^ xh Ñü< Å H O`«_» ƒ q~åà =Ú HÕ^Œ [= KÕÜ«O_ç. ^ xh '' H Ü«jÅHõ _» ƒ J# Ñ~ g ~ JHõ ~ Ö # #flñ Ù_» P _» ƒ g Ö Z=iÔH # LÑ Ü QÆÑ _» `«Ok. = # J=ã ~ `«Å Z<Àfl LO_»=K«Û QÆ# Hõ P J=ã ~ `«f~ Û xq `«Î=Ú D q^è #=ÚÖ ã ^ŒúÑ = Oz q+ Ü«"Õ Hõ^? Z õω == Ok D q+ Ü«=ÚÖ ã Ç ÏHõiOK«HõáÈ~Ú##, h=ù# h ãflç Ï`«Å QÍx, ÖËHõ hôh h=ù QÍx D Ñẍx KÕÜ«=K«Û. U Ñẍ KÕÜ«õΩO_ KÕ`«Å =Ú_» K«H x õä~ Û#=^Œ Ì. W`«~ Å õω ã Ç appleü«=úkõü«öëx KÕ`«Å=Å# <åĥq Ñ Ü [#=Ú? Ü QÆO^äŒ=Ú# ^è ºxOK«#Ñ Ù_», ## fl HõÅ=~ ÃÑ\ ì# <Õ# Hõ# Q O\ x. J`«_» QÍÜ«Ñ _ç#"åih êü«=ú K Ü«ºx Ü _»Å, `«# KÕu< =Ô~ <å `«# ^ÕÇ Ï=Ú# O_ç ÖÏy"ÕÜ«=Öˇ#x, Ü JO\Ï_». (Ü 31:21,22). D \ ì <Õ# QÆÇ ÏOK«#^Õ= #QÍ, Ü W`«~ Å õω êü«=úkõü«ú q+ Ü«=ÚÖ ZO`«f =`«HõeyÜ«Ú<åfl_»? J^Õ P`«~ `«<åö QÍx hö QÍx L#fl^? Ñü L^ŒÜ«=Ú# ÖËz, = #H ~ õω = #=Ú rqok«"å~ =ÚQÍ# #fl>ˇÿ `Õ, = #=Ú x x[" ÿ# L^Õúâ "Õ q? <Õ# õä_ JÖψQ õω Ñ Ü«uflOKå#, HÍx J\ ì Ñ Ü«`«fl=Ú=Å# `«$Ñ ÎÑ ~ K«_» õωo\ x. Éèí q g ^Œ = #=Ú PÜ«# Ñüx^èŒ Å QÍ õω ^Õ=Ùx L^Õúâ º=Ú W^Õ Jx <Õ# <Õ# "åü«úk«#fl D KÕ "å`«# H O`«ãÑ Ù PÑ, W`«~ Å# Ñq OK«q+ Ü«=ÚÖ Éˇ aö "åü«_ç# ãö Okè`«"åHõº=ÚÅ# uiy K«^Œ =ÙH O\ x. JÑ C_» rq`«

115 102 Ñ= qñ =O Ñ ~ = =kè W^Õ#x <Õ# QÆÇ ÏOzux. h Ñ Ó~ =ºH Î`«fi=Ú# W`«~ Å õω "Õ Å Y~ õω `«y# x~ Ü«=Ú fã H #=Öˇ#x <Õ# q =Ú # u= Å K«<åfl#. h KÕ`«Å #, h <À~ #, áê^œ=úå # = iü«ú K =ÙÅ ^Õ=ÙxH ã = iêoz, W`«~ Å rq`«=ú# ÉÏQÆ õω "å\ x LÑ Ü yok«=öˇ#x Ñ Éèí =Ù# áêi OK«=Ú. PHõe`À ÉÏ^èŒÑ _» K«, #fl"åih xshõδ} HõÅ QÆ h KÕ`«Å "åih ~ õω KåÑ Ù=Ú. Ñ= J# HÀÜ«Ú=Ú W`«~ ÅH K«ÛK«êfi~ ~ Ç Ï`«" ÿ# rq`«=ú =Å#, = # rq`«=úåö HÀ`«HÍÅ=Ú áê~ OÉèí= QÆ #. HÀ`«HÍÅ=Ú H ~ õω Z^Œ ~ K«_»=Öˇ##fl Pâ Uq Ü«Ú `«Ñ CÖË^Œ. W`«~ Å õω ã Ç appleü«=ú ^ fi~å, = #H ~ õω = #=Ú U^À XHõ\ ãöáêkok«h O^Œ = x J# H # õä_»^œ. HÍx = #=Ú quî#^ xx `«Ñ ÊHõ HÀÜ«Ú^Œ = x ^Õ=Ù_» ÃãÅqzÛ# \ ì P ÖÏÉèí=Ú H ~ õω = #=Ú Z^Œ ~ K«_»=K«Û. D ã `«º=Ú JO^Œ" ÿ#suqí Ü«Å Ñ ~ K«#\ ì "åhõº=ú Å HÍ 6:38Ö K«_»=K«Û ''WÜ«Úº_ç, JÑ C_» g H Ü«º _» # J}z, õωkeoz, kqæ*ï~ xo_» H Å`«# = # + μºå g X_çÖ H Å `«~. g ~ U H Å`«`À H Å `«~À P H Å`«`À<Õ g õω = ~ Å H Å = _» #x K ÃÑÊ#. ÃÇÏ c 11:6Ö K Ñ Ê _ç# suqí, ^Õ=Ù_» `«## " ^Œ õω"åih Ñ Å=Ú ^ŒÜ«KÕÜ«Ú"å_»x PÜ«# "åqíì#=ú KÕÃã#. Pk= w õω ÉèÏ+ Ö H `«Î x O^èŒ#Ö "å_» _ç# Ñ Å=Ú J# õω J~ "Õ = #QÍ, D rq`«=úö <Õ = #=Ú á O^Œ r`«= x J~ =Ú. ^ x<õ ÑüÑ Å=Ú JO\Ï~. Pk= ÃÇÏ c ÉèÏ+ Ö áê`«x O^èŒ#Ö "åü«_ç# Ñ Å=Ú J# õω J~ "Õ = #QÍ, ãöáê^œ#, L`«ÊuÎ, " Å = iü«ú Ñ ë`«=ú. Ü«OÑ ÃÑ _ ÉèÏëêO`«~ =ÚÖ Ñ Å=Ú J# 68 = ~ Å "åü«_ #. = # Ü ÚHõ q^è ÕÜ«`«õΩ = #=Ú KÕã # = Oz ZOÑ HõÅ õω HõÅ QÆ ÑüÑ Å=Ú J# Éè õω = #=Ú Z^Œ ~ K«_»=Öˇ#x ^Õ=Ù_» HÀ~ K«<åfl_». Ñ^Œ"åi H ~ õω#, #ey#"åi H ~ õω# = #=Ú `«QÆ *Ï QÆ`«ÎÅ fã H x#kà, = # õω ÖËq LO_»^Œx ^Õ=Ù_» "åqíì#=ú KÕÃã#. "åi JHõ ~ f~ õω = #=Ú ÉèíÜ«Ñ _ç, Hõ# flå = ã H x# Ü _»Å, ÖȞõ ÖË#xfl âßñ =ÚÅ HõÅ QÆ #x "åü«_ #. ( ê" `«Å 28:27) ê" `«Å QÆO^äŒHõ~ Î 19:17Ö, Ñ^ŒÅH K«Û"å_» ^Õ=ÙxH JÑ ÊK«Û"å_»x "åü«úk«<åfl_». = #=Ú ^Õ=ÙxH JÑ ÊzÛ# Ü _»Å, ^ xãñ PÜ«# =_ô W=fi_»x <Õ## H ##.

116 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 103 #ey#"åih `«y# <åºü«=ú f~ õω h=ù ã = x# fl u= Å K«<åfl#. ^ x J~ "Õ = #QÍ, Ñ ÖÏ<å HÍ~ º=Ú ã iü ÿ #kqí h õω Hõ# _» K«#flÑ Ù_», ^ xx õω `«y# Ñ Ü«`«fl=Ú KÕÜ«=Öˇ#. " Å QÆ Ö rqok«=ú = #O^ŒiH Z õω = " `å^œ Ö " Å QÆ HÍ"åe. ^ xü«~ "Õ ^Œ#QÍ Z õω = x~ Å`«fi=Ú, "Õ Öˇ # QÆÇ ÏOÑ Ù = iü«ú HõÅ=~ OÖËx Ñïã uü«x = #O K Ñ Ê=K«Û#. Ñ =HõÎÜ ÿ # Ü + Ü«D q^èœoqí K áêê_». h PÇ apple~ =Ú PHõeQ x# "åxh ÃÑ\ ì, k õω = e# c^œå#, h KÕ~ ÛH x, = ã ÎÇ Ï# # õω = ã Î=ÚezÛ, = # ìü«ú#fl "åi JHõ ~ Å f~ Û q+ Ü«=ÚÖ ^ QÆ H # õωo_» L#fl>ˇ Â# = # " Å QÆ "Õ õω=k«hõ =Öˇ L^Œ~ÚOK«#x K áêê_» (Ü + Ü«58:7 8). JO`«= `«"Õ QÍHõ = # õω ã fiã `«ÅaèOK«#x # `«# rq`«=ú = # õω QÆÅ æ#x PÜ«# K áêê_». D <åôho`à Ñ Ü«" ÿ#qqí# #flq. g õω õä_» Ñ Ü«" ÿ#qqí# #fl=x <Õ# TÇ ÏOK«K«<åfl#. <åºü«=ú q+ Ü«" ÿ PÜ«# "åü«úk«jk = # =ÚO^Œ~ #_» K«#x = #Å# ã = ^è #=Ú# õω, Sâ fi~ º=Ú# õω #_çñ OK«#x = # " # Hõ\ ÉèÏQÆ=ÚÖ ^Õ=Ùx = Ç Ï= HÍ=eHÍÜ«Ú#x Ü + Ü«K áêê_». #ey# "åih = #O K«~ õωqí ã Ç appleü«o KÕã # Ü _»Å ^Õ=Ù_» = #=ÚO^Œ~ #_çz, " # Hõ ÉèÏQÆOÖ Ü«ÚO\Ï_». =O\ Éèí ^Œ" ÿ# ã u xâ ÛÜ«`«`À õä_ç# `«ÅOÑ Ù <å õω Z õω = W+ ì=ú. Ü + Ü«WOHõ# "åü«úk«= #Å# = #O ÅÑ ~ K«H # #\ ì PÇ apple~ O KÕ`«PHõeQ x# "åix `«$Ñ ÎÑ ~ z, ÉÏkèOK«_» "åi PHõe fiû#ü _»Å = # " Å QÆ phõ\ Ö ÑḦÍtOK«#xÜ«Ú, = # phõ\ " Å QÆ =Öˇ ÑḦÍtOK«#x PÜ«# K áêê_» (Ü + Ü«58:10). ã ~ º_» = ^è ºÇ Ïfl ã = Ü«=Ú# Ç ï ÑḦÍâ =O`«=ÚQÍ# O_» #. Ñ [Å õω ã Ç appleü«=ú = #O " Å QÆ Ö rqok«qæå= #fl ÉèÏ=# <å õω QÆÅ QÆ K«#flk. Ñ Éèí =Ù = #Å# Ü _»` QÆHõ #_çñ OK«#. Hõ~ =Ù ã = Ü«=ÚÖ ã ~Ú`«=Ú PÜ«# = #Å# `«$Ñ ÎÑ ~ K«#. PÜ«# = # Z=ÚHõÅ# ÅÑ ~ z h~ Hõ\ ì# = #Å# OK«# (Ü + Ü«58:11). #ey#"åi rq`«=úåö <åºü«" ÿ# Ñ =~ Î# = #=Ú K«Ñ #Ñ C_» D ãöqæ`«åxflü«ú = # õω ãöéèíqok«#. D "åqíú#=úå^ fi~å <Õ<Õq K«_»QÆÅ æ`«<åfl<à ^ xx g ~ õä_ QÆÇ ÏOK«HÀQÆÅ QÆ `å~ x <å hshõδ}. ^Õ=Ù_» K Ñ Ê#^ xx = #=Ú KÕã #Ñ C_» = # õω

117 104 Ñ= qñ =O HÍ=Åã # "å\ x PÜ«# W êî_»x "åqíì#=ú KÕã Ü«ÚO_»QÍ, "å\ x ãöáêkok«h õω = #=ÚÑ _Õ Ñ Ü«ã =Ú =$^è KÕ ãhíå=ú J#=ã ~ = x <å ÉèÏ=#. Ñ^ŒÅ q+ Ü«" ÿ PHõeQ x# "åi q+ Ü«" ÿ, q_» = _ç# "åi q+ Ü«" ÿ, #ey# "åi q+ Ü«" ÿ, JHõ ~ Ö # #fl"åi q+ Ü«" ÿ `«QÆ *Ï QÆ`«fã H # =Ú. W`«~ Å õω ã Ç appleü«o KÕÜ«Ú q+ Ü«=ÚÖ h rq`«=ú# QÆ_çÑ #Ü _»Å, ^Õ=Ù_» Jxfl q^èœ=úå QÍ x# fl `«$Ñ Î Ñ ~ êî_».

118 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 105 Ñ= qñ =HÍi = iì< ã `ü = # Ñ= ì Ñï Éèíq ã ÎOk? Jk 2008 [#=i 10= `Õk. P `Õk <åhõhí *Ï ÑḦõ=Ú#flk. ÑḦõ gkè~à_» g ^Œ Z<Àfl QÆ Ñ _çü«ú#flq. = ã û ^ xqæ O_ = `«"Õ áè=åã Ü«ÚO_ #. = ã ûö # O_ç HÕkH ky#ñ C_» JO`å "Õ_çQÍ# ~ ƒ~ >ˇÿ~ HÍÅ `«#flo^œ =Å# HõeˆQ ^Œ ~åfiã # = =Ú õω Å# xoñ "Õã Ok. ~À_» H ~ " Ñ ÙÅ =~ ëêñ ÙÅ, WO_», z#fl z#fl ^Œ HÍ}ÏÅ xi OK«Ñ _çü«ú<åfl~ú. p~ Å, K Ñ CÅ, =\ ìhíà `À #_çkõ = # + μå, K =ÙÅ yoqæ ~ = <Õ â ÉÏúÅ, = = efl LH i ah i KÕâß~Ú. WO`«=~ õω <Õ# K Ñ Ê#k, WHõ K Ñ ÊÉ =Ù^ x =ÚO^Œ ã = " ÿ#k HÍ^Œ Jx J# õωo\ï#. ÉèÏ~ `«^Õâ OÖ x =ÚO ~Ú "Õ⠺Šã Å= x Ñ Å = _» Ô~_ Öˇ \ò löï Ö XHõ z#fl QÆ _çããö xh "Õ =Ú HÍÅ ÃÑ\Ïì=Ú. HÍx JHõ _» = =O\ Z ~ x náêöëq Hõ# _»ÖË^Œ. =ã Î=ÙÅ `«Ü«i, T_» " ã H J<Õ Ñ # Å`À P ã Å= O`å x= QÆfl" ÿü«úok. '' Ñ= H ~ }=Ú J# áê*ˇ õωì# QÆ ioz qx, ^ xx K«_»\ÏxH "Õ =Ú JHõ _çh " àï =Ú. "Õ⠺Š"åi OÉÏÅ, "åi Ñ Å Å, "åi ÉÏQÀQÆ Å# QÆ ioz D Ñ= H ~ }= # áê*ˇ õωì ê Ñ OK«_çOk. P áê*ˇ õωì# = ì õω "Õ =Ú õ# flöï~å K«_ Åx _Õ" = iü«ú *Ï~Úãπ = = efl PÇ applefixokå~. XHõ z#fl QÆkÖ JO`«= Ok = # + μå U q^èœ=úqí rqok«qæå æ`«<åfl~à, "Õ q k=~ õω Z#fl_» K«_»ÖË^Œ. P QÆkÖ x QÀ_»Å "åi#o^œix Ñ \ ì LOK«ÖËHõ áè`«<åflü«x J# õω<åfl=ú. êü«ohíåñ Ù ã ~ ºx" Ñ Ù á ^Œ Ìu~ QÆ _» Ñ Ó=ÙÅxfl XHõ êi QÍ z~ #=Ùfi`À xo_ç# 70 =ÚMÏÅ = " Ñ Ù uiqí~ú. "å~ P QÆ _çããö # O_ç õω K«z#Ñ C_» ZO`À Q Ñ Ê ÉÏ^èŒ, = ~ }O á "åiö Hõ# _ ~Ú. D QÆ _çãã QÆkÖ <Õ# Wk=~ ÔH#fl_» K«_»x â H ÎQÆÅ J# Éèí"åxfl K«qK«âß#. á êi< J# XHõ z#fl a_» # =^Œe JHõ _» # O_ç " o áè`õ <åĥ^ # Hõ+ ì=ú =ã ÎO^À#x ÉèíÜ«Ñ _ #. `«~ "åu P a_» # QÆ ioz Z õω = ãöqæ`«å <Õ~ Û õω<åfl#. á êi< `«e JK«Û\ W`«~ ã ÎÅ=Öˇ<Õ XHõ "Õâ º. Ñ= H ~ }=Ú áê*ˇ õωì ^ fi~å P" rq`«=ú

119 106 Ñ= qñ =O _çok. Éè [#=Ú, = ã Î=ÚÅ, K«^Œ =Ù, J# D = _» Ñ= QÆÅ `åºqæã Ç Ï`«" ÿ# ÉèíH Î Ñ ~ Öˇ # ÔH ã Î=ÙÅ ^ fi~å W=xfl P" HõO^Œ Ö H =KåÛ~Ú. `«e "Õâߺ=$uÎx [iyok«k«#flñ C_» á êi< J^Õ = OK«O HÕ^Œ Hõà = ã H x Ñ _çü«úo_õk. P a_» phõ\ Ñ _»QÍ<Õ Q Ñ Ê JáêÜ«=Ú# õω Ö #ÜÕ º J=HÍâ O LOk. D z#fl =Ü«ã ûö P a_» # JHõ _» # O_ç `«Ñ ÊOK«ÖËHõáÈ`Õ, P a_» rq`«=ú `«e rq`«=ú=öˇ `«Ü«~ =Ù`«Ok Hõ^? P a_» # q_»z <Õ# ÉÏ^茺`«~ Ç Ï`«=ÚQÍ " o áèqæå#. P = ^è ºÇ Ïfl=Ú =ÚO ~ÚÖ <Õ# QÆ_çÑ # ã = Ü«=Ú ãöqæ`«å# = iû"õã Ok. P `«~ "å`«êü«ohíå= O^Œ "å~ú^œºãöw`«=úö x= QÆ flå" ÿuq. P z#fl Ñ Å Å#, "åi `«Å Å# ã ÉèÏã eãñ H "Õ =Ú PÇ applefixozuq, "å~ ã ÉèÏã eãñ H =zû#ñ C_» =Úã, =Úã #=ÙfiÅ`À xo_çáèü«~. Uq [~ QÆ `«O^À##fl L`«O~î "åi<å=ioz#k. "Õ =Ú "å~ú^œº=úå "å~úã ÎO>Ë `«Å Å KÕâß~. "ÕÅ H Åk = Ok ÑHõ Δ õωå K«ã ÎO_»QÍ "Õâ ºÅO^Œ~ pô~å ^è ŒiOz Z ~ x ~ OQÆ ÃÑ^Œ=ÙÅ õω Ñ Óã H x ãfik«û`à, Hõ$áêã Ç Ï`«=ÚQÍ KÕâß~. "å~ KÕã # P ÑḦ Δ DÔHÅ=Öˇ y~ y~å u~ QÆ K«"å~ KÕ`«Å, áê^œ=úå <Õxk=~ õω Z#fl_» K«_»x^ xx "å~ PHõi OKå~ x #=Ú `«<åfl#. J~Ú`Õ <åºü«o ZHõ _» Ok? " e"õü«_» D ã ÎÅ# Z=~ PÇ Ïfix êî~? Ñ^ŒiHõ=Ú ^ fi~å xshõδ} ZHõ _» Åaèã ÎOk? = # Ñ= # "åih ~ õω = K«Ñ QÆÅ=Ú? <Õ# XHõ K«iÛÖ ÃÑOK«_ #. HÍx <Õ~ ÛHÀ=Åã # áê~îåå H xfl <Õ~ ÛHÀÖËHõ áèü«#. Ñ^ŒiHÍxH, J<åºÜ«xH = # Ñü ã ÊO^Œ# O_ Ö <å õω ` eü«^œ. P~åkè õωöˇ # ÔH ã Î=ÙÅ < ~ "Õ~ Û=Åã # ÉÏ^茺`«ÖË"À õä_» <å õω ` eü«^œ. H xfl ã =O`«û~åÅ =ÚO^Œ "Õ⠺Š=zû P~å^èŒ# ã Å=ÚÖ KÕã Î<åfl~ O>Ë XHõ " ÿå ^Œ ~ =Ú Ñ ~ ÔQ`Õ Î"å_»#. J~Ú`Õ =O\ "åix = #O K«iÛÖ xh PÇ applefixokååx ^Õ=Ù_» ãöñ ã ÎÅ# ˆ~Ñ Ù`«<åfl_»x <Õ# J# õωo\ï#. Hõ# Hõ Ñ= qñ ==Ú = # õω ZO`«J=ã ~ =Ú J#fl^ xx QÆ ioz `«ÅOz#Ñ C_» <å õω XHõ Ñ â fl *Ï ÑḦõ=Ú# õω =ã ÎOk = # Ñ= ^Õx ì Ñï Éèíq OKåe? =ÚO ~Ú Ñ Ü«}Ïxfl =ÚyOK«H x = WO\ H =KåÛ#. Wk=~ õω Ñẍ KÕã #O`«K«~ õωqí <å " ^Œ_» Ñẍ ## fl f~ x "Õ^Œ# P=iOzOk. á êi< #

120 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 107 QÆ ioz <Õ# `«ÅOz#Ñ C_», P a_» # QÆ ioz <Õ# Uq KÕÜ«Hõ áè~ú#>ˇ Â# P" Éèíq+ º`«Î "Õ^Œ#`À, Ñ^ŒiHõ=Ú`À, Jã Éèíº`«`À, ~ÀQÆO`À xo_ç áè`«o^œx J# õω<åfl#. = O =ÚÖ P a_» = õω õω= Ô~ÎQÍ O^Œx P a_» ÖË õωo_» = O =Ú ÑïÑ Ó~ =ÚHÍ^Œx <Õ## õω<åfl#. <å HõO>ˇ ^Õ=Ùx "ÕÔ~ #q. XHõ ãö=`«û~ O QÆ_çz H xfl < ÅÅ J~Ú# `«~ "å`«d J# Éèí"åxfl QÆ ioz <Õ# "åü«ú#ñ C_» <Õ## õω#fl suqí ãöqæ`«å Ñï}q OK«ÖË^Œ. á êi< q_çzáèöë^œ. P a_» `«e `À< Ü«ÚO_ç#k. P" `«e "Õâߺ=$uÎ =^Œe "Õã Ok. "å~ WÑ C_» rq`«=úå# = ~ ÛH õω W+ ìñ _ç `«= =$uîx = ~ ÛH #fl W`«~ "Õâ ºÅH ~ ÔH xi OK«_ç# ã ÖÏxH =KåÛ~. á êi< rq`«o <Õ## õω#fl^ xhõo>ë ÑḦÍâ =O`«=ÚQÍ = i#k. = i <å ãöqæ`õq \? <Õ# õä_ XHõ `«O _ç#ü«º#. HÍx á êi< õω HÍ^Œ. <å ÉèÏ~ º Ç Ï#fl <Õ# HõÅã ''HõO Ñ+ < P~üì J# ã Ç appleü«ta~åxfl KÕâßO. D HõO Ñ+ < P~üì ^ fi~å q~åàïå áèqæ KÕã Ñ Ùã Î õ=úå, PŃ" Å " Ú^ŒÅQÆ "å\ x `«Ü«~ KÕã "å\ x ^ fi~å =KÕÛ ^è Œ#=Ú`À Ñ [Å rq`ååö x xshõ Δ}# ^ OyeOKÕ ~ Hõ~ HÍÖˇ # Ñ^ŒiHÍx`À áè~å_»\ïxh P ^è Œ#=Ú# LÑ Ü y êî=ú. ^ xx WOHÍ ê Ñ OÑḦõ =Ú# Ñ Ù *Ï~Úãπ = iü«ú _Õ" QÍ~ `À = Jaè áêü«=ú# QÆ iû K«iÛOKå=Ú. Hõ# Hõ "Õ =Ú P áê~ OÉèíÑ Ù J_» QÆ Å õω ã Ç appleü«ñ _ç#k "åi Ü ÚHõ ^ŒÜ«QÆ }=Ú = iü«ú *Ï #=Ú = `«"Õ. Hõ# Hõ "å~ = áê*ˇ õωì õω `å`«, J= = Åx K Ñ Ê=K«Û. HõO Ñ+ < P~ ì ^ fi~å Ñ^ŒÅH ~ õω ã Ç appleü«= OkOK«ã `«=ÚÅ#, J# ãïã Î =KåÛ=Ú. W`«~ Å# QÆ ioz *Ï QÆ`«Î fã H #=Öˇ## ã "åå # Z^Œ ~ # K«#flÑ C_» = qâßfiãö QÍ_ç `«Ñ Ê õä_»^œ Hõ^! HÍx qâßfiãöö ÅÇ Ï#`«U~ Ê_» `«O^Œx <Õ# Ü«# õω<åfl#. = â ^ŒÌ, L^ÕÌâ =Ú, â = J# #q "Õ =Ú xü«q OK«õΩ#fl = ~ æ=úö =ÚO^Œ õω ãïü ÿ # Ñ ^ŒÌu HÍ^Œ. = # q+ Ü«" ÿ " ÿ= ~ z W`«~ Å õω = # Ñ= #OkOK«#Ñ C_» ^Õ=Ùx ã Ô~ # = ~ æ=ú`à x[ ãö O^èŒ=Ú QÆeæÜ«ÚO^Œ =Ú. D = ^蜺, <å õω " ÿ õω KÕuH ^ ih #Ñ C_»ÖÏ, XHõ ã ÉèÏ"ÕkHõ< H, <å=úo^œ #fl *<åxh, Ü + Ü«58= J^è ºÜ«=Ú K«kq qxñ OK«_»=Ú J=ã ~ = x J# õω<åfl#. P =K«<åÅÖ x Jã = #" ÿ# J~å xfl, "å\ Ö x â H Îx <Õ# ZkiOK«ÖËHõ áèü«# ã O=`«û~åÅ õω =ÚO^Œ W âßüõ bü«úå õω D

121 108 Ñ= qñ =O JO^ŒKÕÜ«_ç#Ñ Ê\ H, "å\ Ö x x`«º`«fi qå =Å# = #O ÑïQÆ}Ö xh fã õωo>ë, Jq <Õ\ H õä_ â H Î=O`«" ÿ# QÍ<Õ = # õω Hõ# _»`å~ú. P J^è ºÜ«=Ú áê~ OÉèí=ÚÖ x ## fl =â Ñ ~ Û õω#flq! ''`åà Hõ ~ ZÅ ÔQuÎ ĤHõÅ "ÕÜ«Ú=Ú Ü + Ü«58:1 D `«~ "å`«"åü«_ç# ãöqæ`«å# K qö QÆ ã QÆ ã Å K Ñ CH # õä_»^œ. ÖËHõ `«~ "å`«~åé =Ù ã = Ü«xH ÑẍH =ã ÎO^Œx XHõ "åã LOK«H # õä_»^œ. Wk x[oqí ã = Ü«O`À =Ú_çÑ _» q+ Ü«"Õ. JO^Œ =Å Ñü "åih, Ñü ã Å=ÚÖ nxx = #O qxñ OKåe. ''`«= ^Õ=Ùx <åºü«qkèx q_» =Hõ hux J# ãïok«"åô~ J# k#=ú "å~ <å Ü Ú^ŒÌ qkå~ }KÕÜ«ÚK«<å = ~ æ=úå# ` eã H # xk«ûù Hõ# Ñ ~ K«^Œ ~. `«= õω <åºü«" ÿ# f~ ÊÅ f~ Û=Öˇ#x "å~ _» QÆ ^Œ ~. ^Õ=Ù_» `«= õω Ñ `«º õδω_» HÍ=Öˇ#x ~ÚK«Ûù~ÚO`«~ (Ü + Ü«58:2). D = # õω XHõ ã = ã º=Öˇ Hõ# _» `«<åfl~ú. = # Ç Ï$^ŒÜ«O ãïqí ÖË#Ñ C_» D = # õω J~ O HÍ=Ù. "å~ áê=úyºoqí ZOK«õΩ<Õ ÉèíH ÎQÆÅ H Ü«Å# ^Õ=Ù_» ZO^Œ õω ÑïQÆ}Ö H fã H ÖË^Œ J#fl "åi Ñ â fl õω PÜ«# ["åaã Î<åfl_». g LÑ "åã k#=ú# g ~ "åºáê~ =Ú KÕÜ«Ú^Œ ~. g Ñ x "åi KÕ`«g ~ Hõiî#" ÿ# Ñẍ KÕ~ÚOK«^Œ ~... g HõO~î ^èœfix Ñ ~ =Ú# q# _» QÍ g iñ C_» LÑ "åã =ÚO^Œ ~ (Ü + Ü«58:4) P `«~ "å`«, " # Hõ ÉǑpÖ õä~ ÛO_ç x kokõ"åih õä_ J~ = ÜÕ K Ñ Ê _» q. ''^Œ ~å ~ æå Hõ\ ì# qñ HÍ_ç= # "Õ õωå ÑüHÍ_çx q~ <Õ<Õ ~ Ê~ K«H x# LÑ "åã =Ú QÆ^? h PÇ apple~ =Ú PHõeQ x# "åxh h ~ Hõ ÎãÖ OkèH =ÚY=Ú `«Ñ ÊOÑ k õω = e# c^œå# h KÕ~ ÛH = ã ÎÇ Ï# _» h õω Hõ# _ç#ñ C_» "åxh = ã WkÜÕ QÆ^ <åh + ì" ÿ# LÑ "åã =Ú? (Ü + Ü«58:6 8). WOHÍ= #O qâ nhõioz K Ñ Ê=Öˇ#O>Ë, â = Ñ _» "å~, Jã Éèíº Ñ =~ Î# õω Ö < #"å~, PHõeQ x#"å~, WÅ ÖËx"å~, Ñ^Œ"å~ =O\ "åi, ì = # Ñ= Ñ i Éèíq OKåe, HÍx = #Å# = #"Õ Ñq J^Õ = #ÉèíH Î J# õω<õ `«Ñ C_» Jaè áêü«=úå õω qå =xã Î = #=ÚO_» õä_»^œ. D q^èœ=úqí = #=Ú Ö ~Ú# HõÅ QÆÉ =Ù Ñ ë`«=úå# QÆ iû Ñ Éèí =Ù q=~ OQÍ K áêê_». ''h " Å QÆ "Õ õω=k«hõ =Öˇ L^Œ~ÚOK«#, ã fiã `«h õω j Ñ =ÚQÍ ÅaèOK«#... JÑ C_» h=ù Ñ Å =QÍ Ü Ç ÏŸ"å L`«Î~ q K«Û#, h=ù " Ú~ PÜ«# <Õ# <åfl## # (Ü + Ü«58:8,9).

122 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 109 = # P~å^èŒ# ^ fi~å ^Õ=ÙxH Ju ã g Ñ =ÚQÍ # O_»=Öˇ#x = #=Ú HÀ~å=Ú. ^Õ=Ù_» = # õω ã g ÑÖQÍ LO_ Åx, = # rq`åå PÜ«#qQÍ LO_ Åx = #=Ú ãö=`«û~ååh Åk áê_ =Ú. ^Õ=Ù_» = # õω ã g Ñ =ÚQÍ# <åfl_»x ` eã #Ñ C_» P q+ Ü«=ÚÖ P#OkOKå=Ú. PÜ«# ã fi~ =Ú q<ååx Pâ Ñ _ =Ú, PÜ«# H ~ õω " khí=ú. J~Ú`Õ PÜ«# `À\ ãẍflç Ï`«ãÖ O^èŒ=Ú HõeyOKÕ `åà Ñ ÙK q ÖË õωo_ L<åfl=Ú. ''W`«~ Å# "ÕÅ ÃÑ\ ìk«ñ, u~ ã h=ù = x, PtOz#^ xx PHõeQ x#"åxh zû, â = Ñ _ç#"åix `«$Ñ ÎÑïz# Ü _»Å: ''Ü Ç ÏŸ"å x# fl x`«º=ú #_çñ OK«#. HΔÍ= HÍÅ=Ú# PÜ«# x# fl `«$Ñ ÎÑ ~ z h Ü =ÚHõÅ# ÅÑ ~ K«#. h=ù h~ Hõ\ ì# ZÑ C_» # L õωk«o_» h\ LO_ ^Œ=Ù (Ü + Ü«58:9 11). D q^èœ=úqí = #OKÕã # Ü _»Å J=ã ~ " ÿ#"åih ^Õ=Ùx Ñ= # = #O Ñ OK«QÆÅ=Ú, ^Õ=Ùx ã fi~ =Ú# q#qæå=ú, = iü«ú = ì õω = #=Ú, h~ Hõ\ ì# O_ ^Œ=Ú. ^Õ=Ùx Ñ [Å K«i `«Ö `«y# ê #O ãöáêkok«h õω, ^Õ=Ù_» HÍ~ º=Ú KÕÜ«Ú#x Ü + Ü«K `«<åfl_» Ñ Ó~ fihíå=ú # O_ç áê_ áè~ú# ã Å=ÚÅ# h [# Å Hõ>ˇì^Œ~, J<ÕHõ `«~ =ÚÅ áê_ áè~ú# Ñ Ù<å^Œ Å# h=ù = ~ Å Hõ>ˇ ì^œ=ù. q~ QÆ _ç#^ xx ÉÏQÆ KÕÜ«Ú"å_»=xÜ«Ú, `À=# ã ^Œ úñ ~ K«"å_»xÜ«Ú h õω Ñ~ _» # (Ü + Ü«58:12). JO`«= `«"Õ QÍHõ, ''h=ù Ü Ç ÏŸ"åÜ«O^Œ P#OkOK ^Œ=Ù. ^Õâ =Ú Ü ÚHõ L#fl`«ã Å=ÚÅ g ^Œ <Õ# x# fl ZH OK ^Œ#, h `«O _çü ÿ # Ü«HÀ êfiã κ=Ú# h Ü«# Éèí==ÚÖ LOK ^Œ#. (Ü + Ü«58:14). = #O P`«ãÖ O^è Œ" ÿ# = # + μºå= x ^Õ=Ù_» = #Å# QÆ iîokåå#fl Ñ Ü«`«fl=ÚÅ = # HÀ"åe. W`«~ Å = # ã=å# " K«ÛHÀ=Öˇ##fl = #ã û = #Ö Ü«ÚO_» õä_»^œ. PHõeQ #fl"åih PÇ apple~ q Ñ^Œ"åiH = ã ÅÇ Ï# Å# P^Œ H D z#flz#fl q+ Ü«ÅÖ <Õ K«i `«J<Õk _» `«Ok. = #Å# = #O qã iok«h x W`«~ Å# Ñq Ç ï áê=úyº" ÿ# q+ Ü«=Ú. n#o`«\ H " # Hõ = ~À ã `«º=ÚOk. = #=Ú ì K«z Z=iH = #=Ú ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÅ" #x ` eã H Hõ+ ì" ÿ# q+ Ü«=Ú. = # õω = #O ã Ç appleü«o KÕã H ã à =Ù. ZO^Œ Hõ#QÍ Pk # O_ç K«i `«JÖÏ<Õ #_çzok. u#=^œ Ì#fl ÑÖ_» =O\ ÉèÏ~ ºÉè í~ ÎÅ Ü Ú^Œ Ì# O_ç `«= q ^ ÌÅg kh ZH q^è Œ=Å HÍÉ ÜÕ "åô~=~åü«x ÑïHÕz K«z# ~åaå =~ õω = iü«ú ^Õ=Ù_» `«# HõxHõ~ =Ú# ^Õ=Ùx Ñ [Å õω `«Ñ Ê = ~ HõiH K«Ñ õä_»^œ#fl ÉèÏ=# Hõey ÃãÊ~Ú# ^Õâ =Ú# õω " o # HÀÑ + ìü ÿ # Ñ =Hõ Î q+ Ü«=ÚÖ

123 110 Ñ= qñ =O JÖψQ [iyok. = i = # q+ Ü«=ÚÖ õä_» P ã `«ºO Ü«Å Ñ _» `«Ok. ZO^Œ Hõ#QÍ ^Õ=ÙxH ^Œ Å = #=Ú ã OÇ appleã #O g ^Œ õä~ ÛO_ç, W`«~ Å Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú, "åih ã Ç appleü«=ú K Ü«ºÅ#fl ^Õ=Ùx ^Œ$HõÊ^äŒ=Ú# õω =ºuˆ~HõOQÍ á ~å_õ "å~ =ÚQÍ# <åfl=ú. W`«~ ÅÜ Ú^ŒÌ õω áè~ú, "åih ã Ç appleü«=ú D k#=úåö Hõ+ ì`«~ =Ú QÍ<Õ Hõ# _» #. = # ì = #Å# Å=O`«=Ú KÕ ã â õωîå = # O`«`«$Ñ Îx = #O f~ ÛHÀ"åÅx, W`«~ Å JHõ ~ Å HõO>Ë = # JHõ ~ Å f~ ÛH <åºü«= xü«ú, rq`åxfl = # O`«~ Ñ =ÚÖ K«ã HÀ"åÅx = #Ö L ^ÕHÍÅ K ň~QÆ `å~ú. JHõ ~ Å f~ ÛH = # ã Ç Ï[ã fiéèï==ú Hõ# Hõ Jhfl = #Ĥ HÍ"åe J#QÍ = #"Õ W`«~ Å ^Œ$+ ìö âı+ μìå QÍ Hõ#É_ e, = Oz = ã Î=ÚÅ ^èœiok«hà"åe. = Oz P^ Ü«O HõeæÜ«ÚO_ e, = Oz WÅ HõeæÜ«ÚO_ e. W`«~ Å`À Ñ #" ÿ# ãö O^è Å HõeæÜ«ÚO_ e. = Oz r=<àáêkè õä_» QÆeæÜ«ÚO_ Åx J# õωo\ï=ú. Ñü q+ Ü«=ÚÖ = #Å# = #=Ú " ~ ÔQ #"åiqí Hõ# ~ K«HÀ"åÅx ^ xx = # õω J# õäå=úqí = Å ÛHÀQÀ~ `å=ú. HÍx rq`«~ Ç Ïã º=Ú = #" ~ QÆ ^Œ =Ú. PÜ«=uÎ_çÅ`À ~årñ _ç = ì = #"Õ u~ QÆ `«O>Ë = # õω ãö`à+ =ÚO_»^Œx = # õω ` Å ã. = #O K«i `«ã $+ ìokõ"å~ =ÚQÍ LO_ Å#fl áê_ç#ñ C_ Å Jk <å õω ZO`À W+ ì=úqí LO_Õk. D ãö=`«û~åå H Åk ÉϺO_» ã Ç appleü«=ú`à áê_ç#ñ C_ ÖÏ, P x â H ÎxKÕÛqQÍ, = # + μºå# Ñ ÙiH ÖËÊqQÍ, Jã = #" ÿ# rq`«=ú rqok«\ïxh K«i `«ã $+ ìok«\ïxh xˆ~ìtokõqqí L#fl=x ãö ~ Ñ _çáèü«#. J~Ú`Õ P `«ÅOÑ ÙÅ õω q Oz# `«ÅOÑ ÙÅ = #O K Ñ CHÀQÆÅ=Ú. = #=Ú K«i `«# ã $+ ìokõ"å~ OQÍ LO_ ÅO>Ë J#QÍ ÅHõΔÅ H Åk Ñ [Å = #g ^Œ Z õω =QÍ P^è ~ Ñ _» K«#flH Åk "åih ã Ç appleü«o J# H xfl HÍ~ }ÏÅ^ fi~å<õ K«i `«ã $+ ìok«=k«û. êfi~ ~ Ç Ï`«" ÿ# rq`«=ú rqok«k«, ^ x ^ fi~å z#flz#fl êfi~ ~ Ç Ï`«H Ü«Å õω xâ Û~ÚOK«H = #O K«i `«ã $+ ìok«=k«û. = ^Œ~ü ^ä s ê K Ñ Ê# suqí, ''Q Ñ Ê ãöqæ`«å [iyok«#hõ ~ ÖË^Œ. Ñ= `À KÕÜ«_ç# H kì KåÅ D ã `«º=Ú = # r=hõ}=úåö xh Ñ "ÕtOÑ KÕã õωo>ë Ö Hõ=ÚÖ # #fl Ô~O_» aeü«# ÔH ã Î=ÙÅ H xfl "å~ =ÚÅÖ <Õ Ñ ÑÖK«OÖ x Ñ^ŒiHõ=Ú# áê~ ^ÀÅ=K«Û. = =O\ K«i `«ã $+ ìokõ"å~ OQÍ LO_ Åx <Õ# HÀ~ `«<åfl#. = # ì = #O K«K«H <Õ Ñ ^ŒÌux = ~ záè~ú Ü + Ü«58Ö # #fl "åqíì#=úö # #fl JÅ=~ K«H x# Ü _»Å = #O ^Õ=Ùx ã fi~ O q#qæå=ú. PÜ«# â H Îx, PÜ«# L^ÕÌâ =Ú#, = #O " ~ QÆ

124 #ey#"åih <åºü«o KÕÜ«e 111 Ñ ~ K«QÆÅ=Ú. ã = ã ºÖˇHõ _» L#fl"À K«z ã Ç appleü«o JOkOK«QÆÅ=Ú. Wk ZO`À ê= #º" ÿ# ãöqæu. <å õω YzÛ`«=ÚQÍ ` eã # XHõ ãöqæu g `À K `å#. ÃÑ^ŒÌ ÃÑ^ŒÌ q+ Ü«Å â H Î=O`«" ÿ#q. HÍx z#fl q+ Ü«Å JO^Œ" ÿ#q. D Ñ= qñ ==Ú ZO`À â H Î=O`«" ÿ#k. Q Ñ Êk HÍx êfi~ ~ Ç Ï`«" ÿ# z#fl HÍ~åºÅ ^ fi~å `åºqæã Ç Ï`«" ÿ# Ñ= ^ fi~å Ñ= qñ =O Ñ \ + ì= =Ù`«Ok. ÃÑ^ŒÌÃÑ^ŒÌ ã ÉèÏ"ÕkHõÅ Z õω = " Ú`«ÎOÖ PŃ=ÚÅ J= _»O, W=xfl ÃÑ^Œ Ì q+ Ü«ÖË, HÍx Ñ "åç applexôh^œ s^œ `«rqokõ rq`«=ú Ü ÚHõ â H Î L ^ÕHÍxflã ÎOk. PYi JOâßxfl h õω K Ñ ÊQÀ~ `«<åfl#. P~Ú`Õ "å^œº~åqíå`à õä_ç# ãöw`«o Ü ÚHõ ê #O Uq \? ã $[<å`«hõ" ÿ# Ñ u^ xx q_çzãñ\ ì U^À XHõ QÆ _çããö x=ã OKåÅ#fl â ^èœ# KåÖÏ Å" ÿ#^õ. P q^è #=ÚÖ x[" ÿ# rq`«=ú rqokååx = #O J# H #=K«Û. J~Ú`Õ = #= rq`«hõ^äœ JO`«\ `À JO`«" ÿáè^œ. = #= ãöĥδ= =Ú rq`«=ú " Ú`åÎxH ãö kèoz#k. J#QÍ ^ÕÇ Ï=Ú, áê}=ú, P`«õΩ ãö kèoz#k. <Õ# "å~ú^œº~åqæ ãöw`«â H Îx J# ÉèíqOK«QÆeQÍ#. Jk ^Õ=Ùx Ü ÚHõ ~ Ç Ïã º PÜ«Ú^èŒ=Ú. Ü«Ú^ŒúÉèí q Ö ã ~Ú`«=Ú Jk JO^Œix SHõºÑ ~ ã ÎOk. ÉÏ^è ŒÖ # #fl"åih LÑ â = #q ã ÎOk. Hõiî# Å# q~ QÆQ _» `«Ok. ~ Ç ÏO_»< *Ïu"åix x~ eoz# <Õ~ =Ú =Å# # ºÜ«~ Ö x Ñ Ñ OK«"å} [º ã Oã õäå ^Àã #Ñ C_» `«= áê}=úå á ì õω#fl J" ihí ^Õâ ã Å Ç Ï$^ŒÜ«Å# ^Õfi+ O =Å# J<Õ õωå# â = Å áêå KÕã #"åix "åü«ú^œº ã Ow`«=ÚÅ ~ K«QÆÅ=Ù. ÉèÏ~ `«^Õâ Ñ Ù PHÍâ =Ú H O^Œ xå K«O_ç QÆ OÑ ÙÅ QÆ OÑ ÙÅ QÍ ã ~ fiâ õωîx ^Œ `«Å`À `«= ã fi~ O HõeÑ áê_ç# =Úyã # Ñ Hõà ` ~ =QÍ<Õ J<Õ õωå ã fiã `«á = #O K«_»QÆÅ=Ú. k õω ÖËx Ñ Å Å õω " PÇ apple~ =ãü HõÅ QÆHõáÈ=K«Û. HÍx P Ñ _çü«åö <Õ PHÍâ =Ú Éèí q x `å õω`«ok. #+ ì" ÿ#^œo`å uiy KÕ õä~ Û _» `«Ok. = #=Ú ÖË= x W`«~ Å`À ãö O^èŒ ÉÏO^èŒ=º=ÚÅ HõeyÜ«Ú<åfl= #fl `«ÅOÑ Ù = # õω HõÅ æ`«ok. Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# suö ^Õ=Ù_» = #Å# q_» =ÖË^Œ#fl `«ÅOÑ Ù = #ã û xo_ xo_çáè`«ok. "å^œº~åqæ ãöw`«=ú WO`«LÑ Ü«ÚHõÎ" ÿ#k Hõ# Hõ, ^ xx qã iok«=öˇ#x ^Õ=Ù_» HÀ~ _». ^ŒÜ«hÜ«ã uö rqok«k«#fl Ñ^ŒÅ õω êü«= õω D "å^œº~åqæ ãöw`«=ú# "å_»=k«û#. Ü + Ü«QÆO^äŒ=ÚÖ "åü«_ç# P = #O J= Å Ö H ` K«ÛH O>Ë, ~åé ÜÕ k<ååö ãöw`«<å^œ=ú qxñ õω áê~ OaèOK«Hõ =Ú# Ñ Q Ñ Ê J^Œ ƒù`«hí~ º=ÚÅ [~ QÆ #x <Õ# XÑ ÊOK«_ #.

125 112 Ñ= qñ =O Hõ# Hõ ãöw`«<å^œ=ú`à õä_ç# Ñ= qñ =O = # õω J=ã ~ =Ú. ~ K«~Ú`«, P~å^èŒ#Ö ãöñ =Ú# #_ç Ñ <åü«õω_ # ã ì" < Hõiìãπ "åñπ= < Hõ$áêã Ç Ï`«" ÿ# # = `«`À xo_ç, ãöñ = O`«\ x Lr ==Ú`À xoñ QÆeæ#"å_». <å ^Œ$HõÊ^äŒ=Ú# õä_ qâßåñ ~ z#"å_»`«_». J`«x =Å <Õ "Õ =Ú ÅHõΔÅ H Åk PŃ" Å J= QÆeQÍ=Ú. J`«_» J<ÕHõ Ñ ^äœhõ=úå ã OáêkOz# Q Ñ Ê ã = ~ _». h=ù QÆifiOK«^Œy# h rq`«qâı+ "Õ = x PÜ«## J_çy`Õ, PÜ«# D q^èœoqí K `å_». = O OÖ "Õ = O^Œ~ =Ú J<å^èŒ Öˇ # a_» Å# = WO\ H KÕ~ ÛH Jx J`«_»O\Ï_». ''^Õ=Ù_» <å ^ fi~å `«# Ñẍ [iyã Î<åfl_»#fl ^ xh Wk XHõ QÆ ~ Î Jx Hõiìãπ QÆ~ fioqí# # = `«`À# K Ñ C õωo\ï_». = # q+ Ü«O = #=Ú K«K«H = `«"Õ QÍHõ, W`«~ Å JHõ ~ Å# õä_ Ñ \ ìok«õω<õ"å~ " ÿ`õ, = # ã Y=ÚÅ# ÑḦõ # ÃÑ\ ì W`«~ Å# Ñq OKÕ "å~ " ÿ`õ, W`«~ Å rq`åå# ÉÏQÆ õω = # õω#fl =#~ Å# + ìñ _ç#"å~ " ÿ`õ, JÑ C_Õ ^Õ=Ù_» = # ^ fi~å Ñẍ [iyok«qæå QÆ `å_»#fl^ xh x^œ~ #OQÍ LO_» #. D qñ =O \.q.ö Ñ ê~ O KÕÜ«ÖË=Ú. x*ïxh P q^èœoqí J=ã ~ OÖË^Œx h õω J~ " ÿü«úo_»=k«û. = #Ö HÍ~ º ê^èœhõ" ÿ# Ñ= õω A=Ù U= #QÍ Jk = # rq`«= O`å " Å QÆ `À xoñ "Õã ÎOk. "å`å=~ }OÖ xshõ Δ}# xoñ Ù`«Ok. Wk õä_ ZO`À ê= #º" ÿ# q+ Ü«"Õ.

126 J^è ºÜ«O 8 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ = # + μºå `«Ñ CÅ ZOK«#Ñ C_», = #=Ú "åix Ñq OK«ÖË=Ú. = ^Œ~ü ^ä s ê J" ihíö x We <å~ú ~å + ì=úö F_»ˆ~=Ù ^ŒQÆæ~ # #fl 23= #O ~ QÆÅ gkèö x ã Êãπ Z" # º ^ŒQÆæ~ # #fl K«iÛÖ xh *ǧ " o õä~ ÛOk. P" õω U^À Q Ñ Ê JHõ ~ =zûñ _çok. P K«iÛ xfl, ^ xö xh =zû áèüõ "åix, "å~ =Ú# õω = _» = ~ Å P" QÆ= xã Î<Õ LOk. Ñ Å = ~ Å ^ŒQÆæ~ # #fl HÍÑ ^Œ HÍ}=ÚÖ õä~ Ûx HÍÑ `åqæ `«, P K«iÛÖ [iˆq P~å^èŒ# Hõ= =ÚÖ áêå á Ok`Õ ÉÏQÆ O_» #x J# H <Õk. HÍx P" HõO`«^è ~ º=Ú ÖË^Œ. Wk=~ õω P" ãö_õ ã Å õω " àı k, HÍx K«iÛH " o, Ç apple[~ Ü ÚHõ q^è #=Ú P" õω ` eü«^œ. Ö ÑëH " àıî Z=Ô~ # JOwHõi êî~å ÖË^ J# õωok. HÍÑ `åy# `«~ "å`«, P" K«iÛÖ # O_ç õω =K«Û"åi =ÚY=ÚÅ Ö ÑëH " o #Ñ Ê\ HõO>ˇ P#O^Œ=ÚQÍ L<åflÜ«Jx QÆ= xok«" Ú^ŒÅ ÃÑ\ ìok. HÍx K«iÛH " o #"å~ õω =zû, `«fi~ `«fi~ QÍ " o =Å# P ãöqæu P" õω ` eü«hõáèü #. K«iÛÖ # O_ç õω =zû#"åiö Z=~À XHõ~ P HÍÑ ^Œ HÍ}=Ú< ^ŒÌ

127 114 Ñ= qñ =O õä~ ÛO_ç#Ñ Ù_», *ǧ "åi =ÚY=Ú# K«z, "å~ õä_ `«#=Öˇ kqæ Å `À# QÆ= xok #. XHõi^ŒÌ~ Hõeã HÍÑ `åy, #=Ùfi`«ã O`À+ =ÚQÍ# K«z, `å# õä_ K«iÛÖ xh " àıî ãö`à+ =Ú `«# ã fio`«= =Ù`«O^Œ# õωok. *ǧ ÃÑiy# QÆ$Ç Ï=ÚÖ Ñ= Hõ~ " Ok. `«# `«e ^ŒO _» e^œì~ # `åqæ É `«Å QÆ# Hõ, P" ÃÑ HÀÑ Ñ _ç, `«Ñ CÅ Ñ >Ëì"å~ QÆ# Hõ P" =ºH Î`«fi=Ú ^ ƒu< #. Z<Àfl `«ÖÏO`«Å QÆÅ `«# ã Ç ÏŸ^Œ~ x`à `«e ^ŒO _» Å P" # áèeû, P" Ç Ï$^ŒÜ«=Ú# QÍÜ«Ñ ~ zi. Hõ# Hõ `å# Ñq kúç Ï# ~åe#x `«# õω U qå =ÖË^Œx P" x~å iok«h < #. *ǧ H Ñ ^Œ= _» ãö=`«û~åå =Ü«ã û ~åqí<õ, `«Ñ C^ i Ñ \ ì# ãflç Ï`«Å`À u~ QÆ K«, = `«Î= O^Œ Å = iü«ú = ^ŒHõ ^Œ"åºÅ õω Ñ _çok. P" ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ " Ú^Œ ÌÉÏiáÈÜ«~Ú. `å# ux# Ñ ^ä ~ =ÚÅ# r~ =ÚKÕã HÀÖËx ÖËq Ü«"åºkè`À ÉÏ^èŒÑ _çok. Å=O`«=ÚQÍ PÜ«PÇ apple~ =ÚÅ ux, "åo`«å KÕã H #flo^œ =Å#, P" â s~ =Ú `«y#o`«p~àqæº=úqí ÖËHõáÈÜ #. ''h õω [# k#ñ Ù Ĥ õω õω <å õω ã = Ü«=Ú ÖË^Œ. h=ù ÖÏ=ÙQÍ<Õ L<åfl=Ù Hõ^! Jx `«# Ñ < flo_»= [# k#=ú <å_» `«# `«e Jx# P" = ~ záèöëhõ áè~úok. P ~ÀA =~ õω `«# â s~ =Ú œ+ ì==úqí LO^Œx P a_» õω ` eü«öë^œ. `å# J^ŒÌ=ÚÖ K«K«H x#ñ C_ Å `«# ~ =Ù `«# x[" ÿ# ~ =Ù HõO>ˇ, =ÚÑ Êk áœo_» JkèHõ=ÚQÍ# ` eã H Ok. `«# `«e Ç Ï#" ÿ# suö = \ = \ H `«## xokok«k«o_»qí, *ǧ = #ã û ÑïÑï q^è Å áèüõ k. `«# áê~î âßåö ã Ç Ï`«=Ú *ǧ H = Oz = ~ Å =KÕÛq HÍ=Ù. Hõ# Hõ HÍÖËlH " à _ xh, P" [_çã Ok. ÃÇ Ïã Ö z=i `«~ QÆu K«kq# `«~ "å`«, ã ~ õωå"õ XHõ ^Œ HÍ}=ÚÖ L^ÀºQÆ=Ú# õω õωkiok. `«# ~å _ç ãïáè#o^œ #, `«# O =Ú # O_ç "Õ~ QÍ " à ÖËHõáÈ~ÚOk. `«# ãöáê^œ#`à HÍ=Åã # = ã Î=ÚÅ, Éè [#=Ú, H xfl = ^ŒHõ ^Œ"åºÅ H # H <Õk. Z õω = ãñ Ù `«# WO\ Ö O ã Å`À ã = Ü«=Ú QÆ_» Ñ õω W+ ì=úöëhõ, HÍÑ ^Œ HÍ}=ÚÖ õä~ Ûx, WO\Õ\ H u~ QÆ K«, HÍÅ=Ú QÆ_ç Ñk. P" õω x[" ÿ# ãflç Ï`«Å Z=~ # ÖË~. P" Z=ix #"Õ k HÍ^Œ. `«# rq`«=úö `å~ ã Ñ _ç#"å~ P" =Å# ÖÏÉè í=ú á O^Œ=Öˇ#x PtOzi QÍx, `«#Ĥ^ # W"åfiÅ# õω#fl"å~ Z=~ # ÖË~. Hõ# Hõ P" = # + μºåo>ë ÉèíÜ«Ñ _Õk. XHõ~ÀA K«iÛÖ xh " àïì= x `«# ^è ~ º=Ú ìh Ok. Ö ÑëH " à "åi`à Hõeã, `«#< =~ QÆ= xok«~ # H x, Ö ÑëH " o õä~ ÛOk. ''h=ù =zû#o^œ õω = õω ã O`À+ =Ú Jx K ÑÊ"å~ Z=Ô~ # LO\ψ~" J# H #flk. P" " Ñ Ù

128 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 115 `ÕiK«KÕ"åˆ~ QÍx, P" # ãflç ÏÉèÏ==Ú`À Ñ ÅHõiOz#"åÔ~=~ # P K«iÛÖ ÖË~. P" = ã Î^è ~ } qåhõ Δ}=ÚQÍ# #flk. P" `«Å" HõÅ = _» ~ OQÆ ÅÖ L<åfl~Ú. Jq ã Ç Ï[=ÚQÍ #Å " HõÖË QÍx, Z~ Ñ Ù = iü«ú OQÍ~ ~ OQÆ Å "Õã õωok. r< û + ~ ì "Õã õωok. `«# ã Y=Ú HÀã =Ú "å\ x P" ^èœiok«öë^œ QÍx, ~ =ÙQÆÅ `«# ^ÕÇ Ï=Ú# á OkHõQÍ LOK«H õω P" ^èœioz#k. P" ` _» QÆ õω#fl áê^œ~ HõΔÅ = = Å QÍ K«iÛH " C_» ^èœiok«õω<õq HÍ=Ù. K«iÛÖ z=i ÉǑzg ^Œ õä~ Û#fl *ǧ H JK«Û\ HÍ~ º Hõ= =ÚÖËg J~ =Ú HÍÖË^Œ. ÉǑz " # Hõ LOK«_ç# Ñ Ùã ÎHõ=Ú# fã H x, K«iÛÖ # #fl"å~ O^Œ~ # xå = _ç K«^Œ =ÙK«<åfl~. `«~ "å`«jo^œ~ # õä~ Û<åfl~. `«~ áê_ç, P `«~ "å`«áêi OKå~. `«~ "å`«k«o^ Ñ \Ïì~. =ÚY=ÚÖ P#O^Œ=ÚÖËx XHÍÜ«# HÀÑ =Ú`À Hõ# _» `«, 20 x=ú+ =ÚÅ É kèokå_». HÍx J`«x *ǧ H Uq Ü«Ú J~ =Ú HÍÖË^Œ. J`«_» áêã ìô~ Ü«ÚO\Ï_»x J# õωok QÍx, P" J# õω#fl `«ÅOÑ Ù ãïü ÿ #^À HÍ^À P" õω ` eü«^œ. =ÚyOÑ ÙÖ JO^Œ~ # xå = _ç XHõ áê_ ~. JO^Œ~ # õω " C_ <å, Z=Ô~ # P" # Ñ Å HõiOK ^Œˆ~" Ü«x *ǧ J# H < #. ^ fi~ =Ú< ^ŒÌ xå K«#fl áêã ì~ QÍ~ õω " à "åi`à KÕ`«Å HõÅ Ñ ÙK«, *ǧ J`«xÜ Ú^ŒÌ õω =zû#ñ Ù_», K ~Úº Hõeáê_» QÍx, z#flqí z~ #=Ùfi õä_ #=fiöë^œ. `«# HõO\ K«Ñ ÙÖ õä_, *ǧ # QÆ QÍ J`«_» Hõ# ~ K«ÖË^Œ. JO^Œ # \ ì áêã ì~ QÍ~ `«# qkèx = `«"Õ < ~ "Õ~ ÛK«<åfl_»x P" J~ =ÚKÕã H < #. *ˇg ky, H OkH #_» K«K«#flÑ Ù_», H Ok ^ŒQÆæ~ XHõ ã Î `«#H ~ õω ìh P" QÆ iîok #. Z=~À XHõ~ ## fl Ñ Å HõiOK«É =ÙK«<åfl~ # ã O`À+ =Ú P" Ö HõeÔQ#. P ã Î *ˇg x K«K # QÍx, *ˇg Ö ÉÏQÆ ÖËx q+ Ü«=ÚÖËq \ QÆ= xok«<å~ OaèOzOk. `«~ "å`«''<å Ñ~ = ~ æô~\ò É <. = i h ш~O\? *ǧ `«# Ñ~ K Ñ ÊOk. `«~ "å`«= ~ æô~\ò D q^èœ=úqí K ÃÑÊ#, ''h" Ñ C_» WHõ _çĥ ~å=k«û#. D Ç ÏŸe< ãπ \Ï ~ flh Öò# õω h=ù =K«Û#Ñ Ù_», = Oz ^Œ ã ÎÅ ^èœiok«=öˇ#, r< ûqíx, Ñ Ñπ á ê ÑπûQÍx ^èœiok«õä_»^œ. h `«Å " HõÅ W`«~ Å# PHõi OK«q^èŒ=ÚQÍ LOK«H # õä_»^œ. z\ ì `«b, = #=Ú # = `«`À LO_ Åx W`«~ Å PHõ~ } õω Ö # HÍ õä_»^œx ÜÕ ã = # õω É kèok #. Jx K ÃÑÊ#. P `«~ "å`«h" Ñ C_ # WHõ _çh ~å=k«û#x Jx PYiQÍ K Ñ ÊOk. P ~ÀA *ǧ HÍÑ ^Œ HÍ}=Ú# õω " à ÖËHõáÈ~ÚOk. ZHõ _ # õä~ ÛO_ç, U_» ==Öˇ## Pâ P" Ö HõeyOk. ^Õ=Ù_» õä_ `«## x~åhõiokå_»x J# õωok.

129 116 Ñ= qñ =O Hõ# Hõ P`«Ç Ï`«º KÕã H #=Öˇ#x PÖ zoñ êyok. WHõ õω HÍ~ }"Õ q Ü«Ú ÖË^Œ# H < #. WÑ C_» <Õ# K Ñ Ê# Ñ~ xflü«ú HõeÊ`«=ÚÖË. Ö Hõ=Ú J<ÕHõ= Ok *ǧ Å`À# Ç ÏŸb< ãπ \Ï iflhõöò J# K«iÛÅ`À#, = `åãḧ ÎÑ ~ Öˇ # j= u É < ÖÏO\ "åi`à xo_çáè~úok. Ñ u "å~ =Ú K«iÛÅÖ xh =K«Û ÔH ã Î=ÙÅ`À õä_ Ö Hõ=Ú xo_çáè~úok. "åiö KåÖÏ= Ok K«iÛÖ xh " õω ÉèíÜ«Ñ _»`å~. K«iÛ HÍ~ º Hõ= Å WOHÍ Ñ ÓiÎHÍHõ=Ú# Ñ _»`å~. "å~ q= ~ õωå QÍ#, f~ Êf~ Û"åiQÍ# = iü«ú H O^Œix = `«"Õ Ñq OK«"åiQÍ LO\Ï~. ^Õ=Ù_» JO^Œix XĤ q^èœ=úqí Ñq OK«K«<åfl_» Ç ÏŸb< ãπ \Ï iflhõöò õω *ǧ " o # ~ÀA# ÜÕ ã JHõ _» ÖË_», PÜ«# õω õä_ P K«iÛ ã ^Œ áêü«" ÿ#kqí ÖË õωo_ #. XHõ"Õà Ñ Éèí =Ù JHõ _» L#fl>ˇÿ `Õ, *ˇg ÖÏO\ "å~ = êî~ x, "åix Hõeã H õω xå = _çü«úo_ _ç"å_». PÜ«# *ˇg Ñ Hõ # õä~ ÛO_ _ç"å_» ÖËHõ *ǧ x `«#`À =ÚO^Œ =~ ã Ö õä~ ÛO_»Éˇ>ˇì_ç"å_». g ~ H `«ÎQÍ =KåÛ~å Jx J_çyLO_Õ"å_». P" PÜ«#" Ñ Ù K«z#Ñ C_ Å z~ #=Ùfi zokokõ"å_». P" Ü ÚHõ qåhõδ}" ÿ# " HõÅ# K«z ÃãÉèÏ+π Jx K Ñ Ê Ü«ÚO_Õ"å_». ZO^Œ HõO>Ë PÜ«# qåhõδ}" ÿ# ã OQÆ`«Å# W+ ìñ _» `å_». K«iÛ J~ÚáÈQÍ<Õ *ǧ x PÜ«# HÍÑ ëêñ Ù õω PÇ applefixozü«úo_õ"å_». JO`«ãẍflÇ Ï`«`«fiO =Å *ǧ = m `«^Œ Ñï "å~ O K«sÛH ~å=_ xh P`«~ `«`À xo_çü«úo_õk. x[oqí<õ ÜÕ ã P ~ÀA P K«sÛÖ ÖË_». PÜ«# JHõ _» LO_ç=ÙO>Ë, JHõ _» L#fl"åiÖ Z=Ô~ <å PÜ«# ÑüxkèQÍ Ñ =iîoz Ü«ÚO_» "åˆ~. P K«iÛÖ ÜÕ ã Ü ÚHõ Ñüxkè P ~ÀA Z=~ # ÖË~. ^Õ=Ùx J# HõiOKÕ "å~ Z=~ # JHõ _»ÖË~. ^Õ=Ù_» ÑḦõΔáêu HÍ_» ɡ aå Ö ^Õ=Ù_» ÑḦõΔáêu HÍ_» Jx Ñ Å "åü«_çü«ú#flk. (Já.HÍ.10:34 ~À= 2:11 ZÃÑ ã 2:9). J#QÍ ^Õ=Ù_» H O^Œix âı+ μìå QÍ# H O^Œix `«õω ="åiqí# ZOK«_». "åi = ã Î^è ~ }# \ ì, "åi P^ Ü«=Ú# \ ì "åi Pã Îáêã ÎÅ# \ ì ÖËHõ "åi Ñ Å õω _çx \ ì PÜ«# Z õω = `«õω =Å K«Ñ _». PÜ«# JO^Œix ã = OQÍ K«êÎ_». =ÚYº=ÚQÍ QÍÜ«Ñ _ç#"åix Ç ï ãẍflç Ï`«OQÍ KÕ~ Û õωo\ï_». "åi = ^蜺ö # #fl Ñ ~ ^Õâ Å`À =º=Ç ÏiOKåÖ J#fl^ x

130 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 117 q+ Ü«" ÿ J<ÕHõ xü«= =ÚÅ " + ^ fi~å W âßüõ bü«úå õω "å~úoz WKåÛ_». PÜ«# áê=úyº" ÿ# P* U= #QÍ: ''Ñ ~ ^Õâ Å# qã HÕÑ =^Œ Ì "åix ÉÏkèOK«=^Œ Ì, "åix P^ŒiOK«O_ç "åi`à ãflç Ï=ÚQÍ LO_» _ç (x~ æ=.22:21 23:9 ÖËg 19:33). Já ã ÎÅ _ # Ñ`«~ D q^èœ=úqí K áêê_» : ''XHõxH XHõ_» Pu^䌺=Ú KÕÜ«Ú_ç (=ÚYº=ÚQÍ qâßfiã QÆ$Ç Ï=Ú"åiH ) (Pu^䌺q Ü«Úº_ç, Ñ ~ ^Õâ Å# Ñq OK«_ç, g õω ` eü«x Ju^äŒ Å õω ã Ç ÏŸ^Œ~ Ñ= K«Ñ Ù_ç, Ñ ~ ^Õâ Å õω#, Ñ^Œ"åiH x H ã Î â s~ =ÚÖ ÉèÏQÆã Öˇ #"åih Ñ= K«Ñ Ù_ç.) = iü«ú ( Ñü q+ Ü«=ÚÖ ) ã } QÆ H # õωo_ ( Ñ= `À Hõ$áêã Ç Ï`«=ÚQÍ =O\ Ñ ~åº^œ Å ÖË õωo_, H ã Î Ñüx^èŒ Å QÍ XHõxH Hõ_» Pu^䌺=Ú KÕÜ«Ú_ç 1 Ñ`«~ 4:9 D ÉèÏQÆ=Ú# `«fi~ QÍ K«kq, = ~ záèhõ =ÚO^Õ, h õω ` eü«x"åix hhõo>ˇ qåhõδ}" ÿ#"åi *Ïa`å# `«Ü«~ KÕã H # =Ú. H O^Œ~ ã Ç Ï[=ÚQÍ<Õ ãfiç ÏÑ Ó~ fihõ=úqí Ñ =iî êî~. W`«~ Å`À Hõeã " eã Ü«ÚO\Ï~. HÍx =O\ ãflç ÏÉèÏ==Ú HõeyÜ«ÚO_» ÅHõΔ}=Ú ã Ç Ï[=ÚQÍ = # õω ÖË#Ñ C_», ɡ aöò P^ÕtOK«K«#fl ÑḦÍ~ =Ú ãflç Ï`«Å QÍ LO_»_ xh x~ Ü«=Ú fã HÀ"åe. Já ã ÎÅ _ # Ü«HÀ, ã = [ = Ok~ =ÚÖ " ÅQÆÅ = ã Î=ÚÅ ^èœioz#"åi q+ Ü«" ÿ, Ñ `ÕºHõ â ^Œú K«Ñ =^ŒÌx ãöñ =Ú# õω kú <ÕiÊOKå_». "åih Ñ `ÕºHõ=ÚQÍ õä~ ÛO_» KÕÜ«=^ŒÌx K ÃÑÊ#. Z=Ô~ # D q^èœ=úqí Ñ `ÕºHõ â ^Œú = #=Ú K«Ñ =Öˇ#x HÀi#>ˇÿ `Õ, "å~ q=hõδ`«hõey, `«Ñ C_» Ü K«#Å HõeyÜ«Ú<åfl~ x J~ =Ú. = # Ñ Éèí " # ÜÕ ã H ã Î#O^Œe qâßfiã =Ú# W`«~ Å# K Ìx PÜ«# = # õω É kèok # (Ü«HÀ 2:1 4). = ~À K áêêåo>ë, JO^Œix = #=Ú XĤ q^èœ" ÿ# = ~åº^œ õω áê `«Åx ZOK«=Öˇ#. ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù =º õωîå = ^蜺 q=hõδ`«k«ñ =^ŒÌx PÜ«#Ö = #= O^Œ~ =Ú# UHõ" ÿü«ú<åfl= x K ÃÑÊ# (QÆÅf 3:28). = #=Ú = # + μºå# K«z#Ñ C_», "å~ #Å "å~å, Z ~ \ "å~å ÖËHõ ` Å "å~å Jx HÍ õωo_, "åi = ã Î=ÚÅ# \ ì, " HõÅ HõuÎiOK«H #fl Ñ ^Œ úux \ ì, "åi õω#fl HÍ~ # \ ì, "åi =$uîx \ ì ÖËHõ "åi a~ ^Œ Å# \ ì Q ~ qok«õä_»^œ. ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù "å~ O^Œi H ~ õω K«xáÈÜ ## #^Õ = # Ü ÚHõ ^Œ$HõÊ^ä Œ=ÚQÍ LO_»=Öˇ#.

131 118 Ñ= qñ =O HÍÑ ^Œ HÍ}=Ú # O_ç XHõ áê~î =Ú <Õ~ ÛH O^ =Ú = #= O^Œ~ =Ú# = # ãflç ÏÑïkèx *Ï QÆ`«ÎQÍ ` eã H x, ^ xx qã ÎiOÑ õω Ñ Ü«uflOKåe. P ÑïkèÖ Jxfl ~ Hõ=ÚÖˇ # Ñ [Å õω ê #=ÚO_» QÍ KÕÜ«=Öˇ#. D = ^蜺<õ WOQÆ O_» ^Õâ =ÚÖ x i OQ Ç apple" Ö x XHõ áêã ì~ QÍÔ~ # áêöò ê <å < # Hõeã H <åfl#. "Õ q ^ŒÌ~ =Ú# Hõeã HÍÑ ^Œ HÍ}=ÚÖ HÍÑ `åqæ `«<åfl=ú. JHõ _» KåÖÏ= Ok L<åfl~. = õω HÍÑ JOkOK«ÉÏeHõ# K«z#Ñ C_», P" " HõÅ ^Œ =ÙfiH x# sux K«z, <Õ< #fl_» # =O\ â ex K«_»ÖË^Õ J# H <åfl#. P" `«# " HõÅ H O`«=~ õω HõuÎiOK«H x, fã H x, `«# #Å " HõÅ õω he~ OQÆ, Z ~ ~ OQÆ = iü«ú ` Å ~ OQÆ "Õã H Ok. P" =Ú õω, <åå Hõ, ÃÑ^Œq, K =ÙÅÖ ~ O ^äœ=úå KÕã H Ok. P" <å=öˇ ÖË#O^Œ #, P" # K«z#Ñ C_» Jã Ç Ï#" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ <åö HõeÔQ#. = W^ŒÌix XHõi`À< Hõ~ =Ú áèå ÛH õω gå ÖË õωo_ #. <Õ# HÍÑ HÀã =Ú J_çQÍ# QÍx, P" " Ñ Ù K«_» õωo_ LO_»_ xh Ñ Ü«uflOKå#. áêöòqí~ P" # K«z, P" `À ãöéèï+ OK«êQÍ_». ''h " HõÅ ZO`«=Ú^Œ ÌQÍ L<åfl~Ú, "å\ x JO`«K«Hõ QÍ ìhàqæeqí=ù? PÜ«# P ÉÏeHõ`À ãöéèï+ } H # êyok«k«#flñ C_» = = ^è Œº# #fl aqæ =Ù`«#=Ú ã _»eáèü #. WHõ "Õ =Ú õä_ "åi ã OÉèÏ+ }Ö UH ÉèíqOKå=Ú. P" # = ãflç ÏÑ ikèö ÉèÏQÆ êfiq QÍ KÕ~ ÛH <åfl=ú. P k#=ú# <Õ< Hõ = Oz áê~î =Ú# <Õ~ ÛH <åfl#. <Õ# #=<åqæihõ`«qæå =ºH Î#x ZOK«H # õä_»^œ. <åö WOHÍ = `«ãö O^è Œ" ÿ# ^Œ ~åfiã #`À õä_ç#, PÖ K«<å q^è #=Ú HõÅ^Œ. <åhõo>ˇ qåhõδ}" ÿ#"åix õä_ <Õ# Ñq Oz, "åix P^ŒiOz, <å ãflç ÏÑïkèÖ KÕ~ ÛHÀ"åÅ# H <åfl#. P HÍÑ ^Œ HÍ}=ÚÖ x P z#fl ÉÏeHõ ## fl K«z#Ñ C_», <Õ# P" õω qåhõδ}" ÿ#^ xqí Hõ# _çü«úo_»=k«û#. W`«~ Å ^Œ$+ ìö JOwHÍ~ Ü Qƺ" ÿ#^õ áê= } Hõ= x = #" O^Œ õω ZOK«HÀ"åe, ^ xh q~ ^Œú" ÿ# â eqæå"å~ = #H Hõ ã = ã ºQÍ ZO^Œ õω = ~åe, " HõÅ ìh <Õ ^èœiokõ su g\ Ö Uk ãïü ÿ # Ñ ^Œúu? XHõ~ÀA " + ã <å~ú Ñ ~ fi`«" H, #Å =k k"å~å `«Å QÆ_çÑ, ^Õ=ÙxÜ Ú^ŒÌ# O_ç Ñ k P[ Å á Ok, H OkH =K«Û#Ñ Ù_», J`«x O_ <ÀÜ«x PÖ zozux. PÜ«# `«Å" HõÅ zo^œ~ =O^Œ~ QÍ LO_ #x, QÆ_» =Ú ÃÑiy Jã Ç Ïº=ÚQÍ# O_ #x, J`«x = ã Î=ÚÅ, K Ñ CÅ ^Œ =Ú ìh x Ü«ÚO_ #x <Õ# x[=úqí #=Ú `å#. ÉÏÑ Îã q K«Û Ü Ç apple# ã Ç Ï`«=Ú qåhõδ}" ÿ#"å_õ. J~ }º=ÚÖ rqok«k«, [O`«K«~ =ÚÅ# ^èœioz, `Õ< #, q _» `«Å# u<åfl_». J`«_» Ñ [Å

132 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 119 = ^蜺ö xh =zû#ñ Ù_», ''áêñ ÙÖÏ~å, Ñ âßû`åîñ Ñ _» _ç, ^Õ=Ùx ~å[º=ú ã g Ñ OzÜ«Ú#flk! Jx ĤHõ"Õã K ÃÑÊ#. ÃÇÏ c 13:2Ö Éˇ aöò = # õω É kèok«#^õ= #QÍ, Ñ ~ ^Õâ Å õω = #=Ú Pu^䌺q Ü«º=Öˇ#x, ZO^Œ Hõ#QÍ, = # õω ` eü«o õω_ <Õ ^Õ=^Œ `«Å P q^èœ=úqí = # Ü Ú^ŒÌ õω ~å=k«û#x K Ñ Ê _ #. ^ xü«~ "Õ = #QÍ, Ñ ~ ^Õâ Å q+ Ü«=ÚÖ ãflç ÏÑ Ó~ fihõ=úqí = `«"Õ HÍHõ, "åi Ü _»Å ^ŒÜ«K«Ñ, Hõ$áêã Ç Ï`«=ÚQÍ = # õω#fl ã Y=O`«" ÿ# WO\ =ã `«Å# "åi P^Œ~ }H ~ õω LÑ Ü yok«=öˇ#. ''*Ï~ÚãπQÍ~, D<å\ = # Ñ ÑÖK«=Ú Ñ Ó~ fi Ñ ÑÖK«=Ú=Öˇ ÖË^Œ. g q<õ â `«Å õä_, JÑ Ê\ = # + μºå=o\ "å~ HÍ~! Jx g ~ <å`à JO\Ï~. g ~ *Ï #=Ú LÑ Ü yokåe. ÉèíÜ«=Ú# \ ì ãflç ÏÉèÏ==Ú# =^Œ Å H x, W`«~ Å# `«$} HõiOK«=^Œ Ì. <å ÉèÏ="Õ = #QÍ, K«iÛÖ QÍx, Ñẍã Å=ÚÖ QÍx, áê~î âßåö QÍx, ÖËHõ g WO\ Ñïã ~ååö QÍx, H `«Î"å~ Hõ# _ç#ñ C_», Ñ= `À Ñ ÅHõiOKåe. h=ù _ Hõì~ ^ŒQÆæ~ õä~ ÛO_ç#Ñ C_», _ Hõì~ QÍ~ x# fl Ñ Å =Hõ =Ú# Ñ Ù, h Ñ Hõ # õä~ Û#fl ÃÑ^ŒÌ= x+ QÍ Hõ# _» ã Î`À = \Ï _»=K«Û#. P" õä~ ÛxÜ«ÚO_»=K«Û#. P" # Ñ ÅHõiOz, Ñ k xq + =ÚÅ `«# QÀ_» h õω K Ñ CH #xü«º=k«û# QÆ^. = ~ Å h=ù P" # HõÅ ã H #ÖËHõáÈ=K«Û. HÍx P" x# fl QÆ ~ ÎOK«H Ok. ^Õ=Ù_» õä_ h=ù KÕã # Ñẍx " K«ÛH O\Ï_». Jk KåÖÏ z#fl q+ Ü«"Õ QÍx, h=ù P" # h ãflç ÏÑïkèÖ xh fã H <åfl=ù. D J^è ºÜ«=Ú =Úyã # Ñ áêöò ê <å < QÍi ~ K«# g ~ K«^Œ =Ù`å~, PÜ«# ~ K«#Ö `å# áêã ì~ QÍ# #flñ Ù_», = $`«" ÿ# `«# ãöñ =Ú# Lr ==Ú`À# = iü«ú Ñ= `À xo_ç# ã OÑ =ÚQÍ = i#^àü«#fl Hõ^äŒ#=Ú# K áêî_». PÜ«# Hõ^äŒ#=Ú = #=Ú õω Hõ+ ì`«~ " ÿ# Ñ â flå = #Ö ˆ~Ñ Ù`«Ok. g ãöñ =Ú# õω x[" ÿ# Lr ==Ú Hõey#Ñ C_», *ǧ ÖÏO\ "å~ WOHÍ qåhõ Δ}" ÿ#"å~ g K«iÛH = êî~ x P K«iÛx =ke " o áè`å"å? QÆ _çããåö # O_ç ÖËHõ =ÚiH "å_»åö # O_ç ^Œ ~åfiã #QÆÅ â s~ =ÚÅ`À g K«iÛH ~å=k«û#. "å~ `åqæ É `«Å õä_ HÍ=K«Û#. QÍÜ«Ñ ~ K«"åiÖ KåÖÏ= Ok = # õω JOwHÍ~ Ü QÆ ºÅ QÍ LO_»~. H xfl ê~ JOwHÍ~ Ü QÆ ºÅ QÍ# O^Œ ~, HÍx ÃÑ K«z, Ö Ñë Ñ Ùã ÎHõ=Ú# K«^Œ =Ù^ = #fl ÉèÏ=# hö LO_» õä_»^œ. Ñ [Å ÃÑ H Hõ# _» sux = #=Ú Ñ iqæ}ö xh fã H # õä_»^œ. "åiö # #fl ÉèÏ"åÖËq \ ` eã H <Õ Ñ Ü«`«fl=Ú KÕÜ«=Öˇ#.

133 120 Ñ= qñ =O h ã Y œmïºå Ñïkè # O_ç õω ~å=öˇ# h ã Y œmïºå Ñïkè # O_ç õω =zû, = ~ HõiH œyº=ú HõÅ QÆ*Ëã #Ñ C_», ^Õ=Ùx Ñ= # K«Ñ OK«QÆÅ=Ù. KåÖÏ= Ok ÔH ã Î=ÙÅ Lr ==Ú H ~ õω áêi õω W+ ìñ _»`å~. áê~ #Ö Hõhfl~ õä_ HÍ~ êî~. h ã Y œmïºå Ñïkè # O_ç õω =zû, = ~ HõiH œyº=ú HõÅ QÆ*Ëã #Ñ C_», ^Õ=Ùx Ñ= # K«Ñ OK«QÆÅ=Ù. #tok«p`«å H ~ õω ÉèÏ~ =Ú`À áêi êî~. HÍx Ü«^ ~ =ÚQÍ K«ãÎ, XHõ"Õà =O\ Lr ==Ú Hõey, J<Õ õωå "åi K«iÛH =zû#kà, "åi r=# â e = i#kqí ÖË^Õ J# L^Õúâ =Ú`À P K«iÛx q_çz " o áè`å~. W\ =Å <Õ< Hõ K«iÛÖ Ñ ãöyokå#. ê xhõ Pã Ñ `«Å # O_ç K«HÍÅ õωsûåö õä~ ÛO_» ~ÀQÆ ÅO^Œ~ # " Ú^Œ\ =~ ã Ö xo_çáèü«~. <Õ# Ñ ãöw õω~åå# QÆ# Hõ, ## fl =ÚO^Œ õä~ ÛO_»Éˇ\ ìi, <å õω W~ Ñ Hõ Å K«HÍÅ õωsûåö õä~ ÛO_ç#"å~ <åfl~. <å =ÚO^Œ =~ ã Ö # #fl =ºH Î # O_ç <åôho`à ^Œ ~åfiã # HõeyOk. ^Œ ~åfiã # Hõey#Ñ C_», <å Hõ_» Ñ ÙÖ u ÑÊk. (= Ñ Å Å z#flqí# #flñ C_», "åi K _ôìå = ~ Û Ñẍ _Õ" H ÃÑ>Ëì^ xfl.) JHõ _» õä~ ÛO_ç, ^Õ=Ù_» ## fl K«z, #=Ùfi`«<åfl_»# õω<åfl#. <Õ# ÖËz, P K«iÛ"åiH Ñ= # QÆ iûü«ú, JO^Œix JOwHõiOK«q+ Ü«=Ú# QÆ iûü«ú =~ Î= #=Ú W=fiÉ =Ù ã = Ü«= k. = õω =ÚO^Œ Ç ï ã = Ü«=Ú áê~ #Ö QÆ_çáê#. <å =Ú õω ÃÑ H ÃÑ\ ì, Hõà = ã H x, Ñ ~ Ö Hõ=Ú" Ñ Ù K«ã Pf Ü«=ÚQÍ Hõ# _çux. HÍx <Õ# õä~ ÛO_ç# ã Å=ÚÖ "åã # H \ÏìÅx ^Õ=Ù_Õ KÕã <åfl_». W`«~ Å Uk KÕÜ«Åx <Õ# K Ñ ÊÉ =ÙK«<åfl<À, ^ xx õω <Õ<Õ W+ ìñ _»=Åã Ü«ÚOk. = #=Ú " o # Ñü ã Å=ÚÖ ã Y=O`«=ÚQÍ LO_»=Öˇ#x HÀ~ H # õä_»^œ. <å =ÚO^Œ #fl = x+ H êfl#=ú KÕ~ÚOK«"åÔ~=~ # \ ì, `«## O_ç HõÅ QÆ ^Œ ~åfiã ## J`«_» fã "Õã H #ÖËHõáÈÜ #. ~ÀQÆ Å õω êfl#=ú KÕ~ÚOK«ÑïK«~ º õä_ KåÖÏ = Ozk. U^ # XHõ Pã Ñ uh " o, JHõ _»# #fl ~ÀQÆ Å# Ñïâ Éèí=ÚQÍ õω ã fik«ûùo^œ=úqí HÀ~ H = Ozk.

134 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 121 *ǧ q+ Ü«=Ú = m K«^ ÌO D J^è ºÜ«=Ú Ü ÚHõ =ÚyOÑ ÙÖ *ǧ x QÆ iû g `À H O`«K Ñ Ê=Öˇ#. P K«iÛÖ `«# õω Hõey# qëê^œhõ~ " ÿ# J# Éèí==Ú `«~ "å`«k«iûh Z#fl_» # " à õä_»^œx f~å xok«h < #. = ~ ã \ k#=ú# J#QÍ È= "å~ =Ú<å_» `å< O`À kqæ Å `À `«# Ñẍã Å=Ú# õω " à #. *ǧ ZÑ C_ # `«# ^Œ ómïxfl `å<õ kqæq OQÆ H <Õk. J~Ú`Õ D ~ÀA Hõhfl~ HÍ~ ã ÎOk. `«# `À\ Ñẍ"å~ ÅÖ XHõÔ~ # ã = O`å "Õ <Õ[~ QÍi ÃãÅ=Ù fã H x, *ǧ x ^ŒQÆæ~ Ö # #fl HͺO\ < õω fã H x " o, P" ÉÏQÀQÆ Å# qkåiozok. *ǧ `«# QÀ_» K Ñ CH #fl `«~ "å`«, ã = O`å P" # `«# WO\ H ~å uéè [#=Ú#ÔH PÇ applefixozok. P êü«ohíå=ú *ǧ Ü ÚHõ rq`«=úö Q Ñ Ê = ~ Ê fã H x=zûok. Ñ ~å= i Oz ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú q+ Ü«=ÚÖ ã = O`å x[" ÿ# ÔH ã Î=Ù~åÅx K Ñ Ê=K«Û#. "å~åxh Ô~O_» = ~ Å P" *ǧ x Hõeã H x, Ñ ~å= i OKÕk. ÜÕ ã # QÆ iûü«ú, PÜ«# Ñ= # QÆ iûü«ú P" õω K ÑÊk. = _» < ÅÅ QÆ_çz# `«~ "å`«, *ǧ x = ~ Å K«iÛH ~ = x ã = O`å PÇ applefixozok. *ǧ H W+ ì=ú ÖËHõáÈ~Ú##, ã = O`å `«## QÆ iû fã õω#fl â ^Œú# \ ì P" PÇ applefi#=ú# = xflozok. *ǧ D êi i[ô~hõ Δ< K«iÛH " o #Ñ C_», Wk=~ õω K«iÛÖ `«#ÔH^Œ Ô~ # J# Éè í==ú HõO>ˇ, "ÕÔ~ # J# Éèí==Ú P" õω HõeyOk. WÑ C_» P" Jukä QÆ# Hõ, K«iÛÖ P" # =ÚO^Œ õä~ ÛO_»Éˇ\Ïì~. <å\ P~å^èŒ# Hõ= =ÚÖ [iy# HÍ~ º Hõ= =Ú JO`å `«#H ~ Ĥ QÍ JxÑ OzOk *ǧ H. "å~ áê_ç# J~ ã Ç Ï`«=ÚQÍ# <åfl~ú. P~å^èŒ# Hõ= =Ú =Úyã # Ñ ^ŒÑ, HÍÑ ^Œ HÍ}ÏxH P" PÇ applefixok«_çok. JHõ _» P" õω KåÖÏ= Ok ÑïK«Ü«= Ü«º~. "åiö H O`«= Ok P" õω ãẍflç Ï`«Öˇ # ãflç Ï`«ÅÜ«º~ õä_. P K«iÛÖ Jxfl =Ü«ã Å"å~, Jx ãöã $`«Å"å~ <åfl~. H O^Œ~ >ˇÿÅ ^èœiokå~, = ih O^Œ~ r< û, \ + ~üìå õä_ ^èœiokå~. JO^Œ~ # ãfik«ûùqí = ã Å H <åfl~. *ǧ `«# rq`åxfl ÜÕ ã # õω ã = iêok«h Ok. K«iÛH Ç apple[~ = ~ záèöë^œ. WÑ C_ " q"åç Ï`«J~ÚºOk. P" H ^Œ Ì~ Ñ Å Å HõeQÍ~. g^è Œ ÅÖ ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«#QÆ~ PO`«~ OyHõ ã "å~ Î Ñ Kå~ =ÚÖ P" O = O`å áêå á O^Œ `å~. D ã "å~ Î ÑïK«~ º P" õω ZO`À W+ ì=ú. ZO^Œ HõO>Ë ã "å~ Î `å# QÆÇ ÏOK«H #Hõ áè~ú#>ˇÿ #, P gkè = # + μºåö XHõ^ x =Öˇ `å# õä_ LO_Õ^Õ##fl `«ÅOÑ Ù P" õω HõeyOk.

135 122 Ñ= qñ =O *ǧ K«iÛH " Ú^Œ\ êi " o #Ñ C_» Hõey# J# Éè í==ú# \ ì `å# x~ ~ÚOK«H #fl suqí, rq`åxfl JO`«=Ú KÕã H xü«úo>ë, ZO`«qëê^ŒHõ~ =ÚQÍ LO_Õ^À Hõ^! ^Õ=Ùx â kèok«=öˇ##fl ÉèÏ=#`À H O^Œ~ K«iÛH K«âß#. Jk ZO`À ÉÏ^èŒHõ~ " ÿ# q+ Ü«=Ú Hõ^? "å~ " o # K«iÛÖ ^Õ=Ùx Ñüx^èŒ Å QÍ Z=~ # ÖË~ #fl ê õω`à K«iÛH " à _»O = # õωo\ï~. J~Ú`Õ = # ã Ç Ï"åã =ÚÖ Jxfl ~ õ=úöˇ # Ñ [Å õω ê #=Ú HõeÊ^ Ì=Ú. "å~ h Jaè~ zh J# QÆ }OQÍ ÖË~ x Z=ix `Àã "ÕÜ«õÄ_»^Œ. = #O^ŒiH Ç ï ãẍflç Ï`«=ÚQÍ LO_Õ ãflç Ï`«Å O\Ï~. ÜÕ ã õω õä_ `«# ÑÖ _ O_» = Ok t+ μºåö =ÚQÆ æ~ Ju ãẍflç Ï`«Å QÍ LO_Õ"å~. PÜ«# "åi`à Z õω = HÍÅ=Ú QÆ_ç Ñ"å_». J~Ú`Õ "åi#o^œix PÜ«# qå " #"åiqí ZOz, Z=ix `«$} HõiOK«ÖË^Œ.

136 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 123 Ñ= qñ =HÍi áêã ì~ü áêöò ê <å < ^Õ=Ù_» ê xhõ ãöñ =Ú# QÆ iû# Jaè áêü«=ú HõÅ ZO`À âı+ ª" ÿ# ãöqæu. = #=Ú PÜ«# KÕ`«áÈ+ OÑ _Õ"å~ =Ú. = #"Õ ^Õ=Ùx Ü ÚHõ ã = $kúü ÿ Ü«Ú<åfl=Ú. = #^ fi~å<õ ^Õ=Ù_» `«## `å# Ü«Å Ñ ~ K«H # QÀ~ K«<åfl_». PÜ«# z~ #=Ùfi = #"Õ. ^Õ=Ùx Ü ÚHõ z~ <å= = #"Õ. KåÖÏ K«iÛÅÖ x ã Éèí ºÅ õω D ãöqæ`«å ` eü«=ù. Hõ# Hõ<Õ ^Õ=Ùx WO\ KÕ~ =Ö # #fl ÅHõΔÅH Åk Ñ [Å "Õ^Œ#Ö <Õ #tozáè`«<åfl~. J<ÕHõ ÔH ã Î= ãöñ Å "Õã H #fl = `«Ñ ~ " ÿ# =Úã QÆ # \ ìü«ú, JÜ Qƺ" ÿ# Ñ =~ Î## \ ìü«ú "å~ ÜÕ ã # QÆ iîok«öëhõáè=ùk«<åfl~. Hõ+ ì=ú# O_ç ^ \ áè~ú# J# Éèí==Ú Ñ k ãö=`«û~åå H `«=Ú ÉèíiOK«ÖËx ÉÏ^èŒHõ~ " ÿ# J# Éèí==Ú # O_ç = ãöñ =Ú ^ \ áè~úok. ^ x<õ ''^ \ áè~ú# J# Éèí==Ú Jx "Õ =Ú JO\Ï=Ú. P J# Éèí= Ñï}Ï= =Ú# XHõ Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ q=~ =ÚQÍ "åã, ^ xh õä_ J^Õ Ñ~ ÃÑ\Ïì=Ú. ^Õâ =ÚÖ ê^è ~ }=ÚQÍ Ñü ÔH ã Î= ãöñ =ÚÖ Ç apple[~ ÜÕ º ã ~åãï ÔH ã Î=ÙÅ ãöyº 20 = `«"Õ. P ^Õâ =ÚÖ x 98% Ñ [ÅÖ K«iÛH " à x"å~ = iü«ú K«iÛ J# Jaè áêü«=ú# õω =ºuˆ~Hõ`«K«Ñ OKÕ"å~ <åfl~. Hõ# Hõ ^Õâ Ñ Ù áê= } Hõ JO`«ã # \ ì, 450 = Ok ã Éèí ºÅ QÆÅ = K«iÛ KåÖÏ ÃÑ^ŒÌ^Õ Jx K áêêe. K«iÛ Éèí=#=Ú Ü ÚHõ " Å ^ ^ Ñ Ù Ñ ÓiÎQÍ K e OKå=Ú. "Õ = O^Œ~ =Ú# SHõº`«QÆey, P#O^Œ=Ú`À =i Å `«<åfl=ú. "åhõº É ^èœ# q+ Ü«=ÚÖ #, "å^œº ã Ow`«q+ Ü«=ÚÖ # = K«iÛÖ = Oz Hõ$áê=~ =ÚÅ á Ok# ã Éèí ºÅ <åfl~. J~Ú#Ñ Ê\ H x, U^À XHõ JHõ _» #fl^œx = Ö Z=~ =Ú# = x~ fiç Ï} Y~ ÛÅ Z õω = " Ú`«Î=ÚÖ # "Õ =Ú HõÅ QÆ*Ëã # Éè [# ã ^Œ áêü«=úå =ºÜ«=Ú õä_ Z õω = " Ú`«Î=ÚÖ "Õ =Ú Hõ# Q O\ q. J~Ú`Õ ãöñ ã ÎÅ `«= ÔH ã Î= ^èœ~ =Ú# ãïqí < ~ "Õ~ ÛÖËx"åiQÍ# <åfl~. x~ fiç Ï} Y~ ÛÅ JkèHõ= K«iÛÖ x L^ÕÌâ =ÚÅ xsfi~ º" ÿáè=ù#. Wk ê`å# Ü ÚHõ ~ Ç Ïã º=Ú. = ã OÑ ã ÎÅ âı+ ª" ÿ#"åˆ~. JO^Œ =Å#<Õ "å~ ã = ã º# ã $+ ìok«"åiqí `«Ü«~ Ü«º~. "åô~#fl_» # xã ûo`à+ =ÚQÍ LO_Õ"å~ HÍ^Œ. "åi Jaè áêü«=úå õä_ = Oz"Õ.

137 124 Ñ= qñ =O Ñ Ñ OK«=ÚÖ x áêã ì~ O^Œ~ # `«= `«= K«iÛÅÖ #, Ñ ik«~ ºÖÖ L#fl Ö Ñ =ÚÅ# ` eã H #ÖËx ã uö L<åfl~. "åi Ö Ñ =ÚÅ# õω õä_ W+ ìñ _»~. ~åaqíi H `«Î ^Œ ã ÎÅ# QÆ iû, JO^ŒiH x ` eã #Ñ Ê\ H x, Z=~ # "å\ x q=iok«öëhõáèü«~. J~Ú`Õ XHõ Ñ Å "å_» ~åaqíi H `«Î ^Œ ã ÎÅ# QÆ iû x~ ƒùü«=úqí q=iok«qæeqí_». ZO^Œ Hõ#QÍ, ~åaqíi XO\ g ^Œ ^Œ ã ÎÅ ÖËHõ kqæo iqí Hõ# _» K«<åfl_». áêã ì~ õω P Ñ Å "åx õω#flo`«^è ~ º=Ú ÖËHõáÈÜ #. Ñü"å_» ãö`à+ =ÚQÍ#, Ñ= `À#, ãflç ÏÉèÏ==Ú`À#, Pj~ fikok«_çu= # = #ã Î`«fi=Ú`À# #flñ Ù_», Pf Ü«=ÚQÍ <åfl"õ Jx K Ñ õω =ÚO^Œ õω =KÕÛ"åÔ~=~? 1998 ãöii z=i ÉèÏQÆ=ÚÖ, J#QÍ = K«iÛ ê Ñ Oz# 20 ãöiiå `«~ "å`«<õ# P z#fl Ñ Å "åx=öˇ D q^èœ=úqí J<åfl#, ''= #= O^Œ~ =Ú# kqæo ~ Å"Õ, ã MÏÅ õω ÉÏxã Å" ÿuq, ãïü ÿ # ã uö ÖË=Ú Jx É kèokå#. Jxfl K«iÛÅÖ L#fl>Ë = K«iÛÖ õä_ XHõ "Õ^ O`«âß ã Î=Ú HõÅ^Œ. ^ x ÑḦÍ~ =Ú "Õ =Ú #tok«"åi Ü Ú^ŒÌ õω " o, ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«=Öˇ#. HÍx "Õ =Ú XHõ iôh ## ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«ÖË^Œ. #tok«"åi H ~ õω áêi OKå=Ú, É kèokå=ú, #tok«"åix QÆ iû# áê_ =Ú, #tok«"åix QÆ iû Hõhfl~ HÍiÛuq QÍx, #tok«"åi< =ix ~ HõΔ}Ö xh #_çñ OK«ÖËHõáÈÜ«=Ú. = ì õω "Õ =Ú ìh # "å~ " ÿuq. = ã Y=Ú# = n" #`À<Õ ìh # K«, #tok«"åi H ~ õω ^Õ=Ùx Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ # #fl P`«~ `«# QÆ= xok«öëhõáèü«=ú ã OII [#=i = ã =ÚÖ, ''99 = Okx 99Ö (ã O=`«û~ =ÚÖ ) ìk«<åfl=ú J# =~ Î= #=Ú# <Õ# É kèozux. J#QÍ, #toz# XHõ Q Ô~ H ~ õω q ye# 99 Q Ô~Å# ÜÕ ã H ã Î q_çzãñ\ ì# suqí = #=Ú õä_ K«iÛÖ # #fl "åix Ñ iqæ}ö xh fã H # õωo_ #tok«k«#fl XHõ i< <å K«iÛÖ xh fã õω ~å"åå#fl^õ ^ x J~ =Ú. <å õω = Oz ÔH ã Î=ÙÅ J#QÍ, P`«`À xo_ç#"å~ # _» "åˆ~ HÀáÈ k õωîöˇ i. <å "åih r~ =Ú HÍÖË^Œ. = # JO^Œ" ÿ# ãöñ =ÚÖ xh #fl áêáê`«å# fã H x = êî~å? Jx Hõ< fl ~ *Ëâß~. "åi Ñüã ÊO^Œ# <åö Jâ Û~ º=Ú# HõeyOzOk. ã Y=O`«" ÿ# rq`«=ú# =ke, ~ HõΔ}# Ñ K«iOK«D ÑẍÖ x= QÆfl= 1999 ãöiiö <Õ XHõ ã û# Ñ Ü yozuq. ^Õ=Ù_» <åh zû# D `«ÅOÑ Ù " # Hõ, XHõ Hõ^äŒ L#flÑ Ê\ H x, Jk ^Õ=Ù_» <åhõ# QÆÇ ÏOz# Jaè áêü«= x = `«"Õ <Õ# K Ñ ÊQÆÅ#. U q^è Œ=ÚKÕ`«< ## ã "å~ Î ÑḦõ\ÕK«_»=Öˇ## #^Õ <å `«Ñ #Ü ÿ Ü«ÚO_ #. H xfl "å~ =ÚÅÖ <Õ = ã û# Ñ Ü yoz, =ÚiH áêñ ÙÅ J# _» "åix =O^ŒÅH ÅkQÍ K«iÛÖ xh fã H x=kåû=ú. Jã OÑ \ `«Å #, Hõiî<å`«Å #,

138 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 125 xåhõ_»öëx D Ñ [Å = K«iÛ P=~ }=Ú# áê_» KÕã i. = ãöñ ã ÎÅ "åih '' ã û = # + μºå Jx Ñ~ ÃÑ\Ïì~. "å~ JáêÜ«Hõ~ " ÿ#"å~ x ZOK«H <åfl~. <Õ# KÕã # D Ñẍx J~ =Ú KÕã H #ÖËHõ, ## fl Ñq Oz#"åˆ~ Jã ÉèíºHõ~ " ÿ# = iü«ú ÉǩiOÑ Ù ÖËYÅ "åâß~. á È<À Jã ÉèíºHõ~ =ÚQÍ = \Ï _ ~. ã ûö =KÕÛ g~ = ãö_õã Öò# õä_ áê_» KÕã Î<åfl~ x xokok«_ ~. "åi `«e ^ŒO _» Å á QÆ =Å#, ^Œ ~åƒù+ =Å# P~å^è Œ# Hõ= =Ú# Éè íoqæñ ~ K«K«<åfl~ x xokok«_ ~. ã OÑ <åü«õωåö J<Õ õωå QÆ OÑ ÙÅ QÆ OÑ ÙÅ QÍ <å Ü Ú^ŒÌ õω =zû, ã û# PÑ "ÕÜ«Ú= x ## fl J_çQÍ~. HÍx ^Õ=Ù_» #toz#"åi q+ Ü«" ÿ <å Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ LOz# "Õ^Œ## \ ì, <å Ü Ú^ŒÌ õω =K«Û"åi`À <Õ# Hõiî#=ÚQÍ =º=Ç ÏiOzux. ^ ^ Ñ Ù Ô~O_» ãöii=úå J# ÉèíqOz, ## fl ZkiOz#"åi = iü«ú KÕ`«Å# F~ ÛH O\ x. <Õ# ã Ç ÏOK«ÖËx XHõ q+ Ü«"Õ = #QÍ, ã û = # + μºå# =^ŒÌ# "å~ XHõÑ C_» áêñ =ÚÖ =ÚxyáÈ=ÙK«O_»QÍ, Z=~À XHõ~ "åih ^ i K«Ñ Oz~ # ãöqæux "å~ = izáèü«~. ## fl x~ `åûç ÏÑ ~ õω "å~ KÕã # Ñ Ü«`«fl=ÚÅxflÜ«Ú qñ Å" ÿ# `«~ "å`«, = iü ÚHõ QÆ OÑ Ù"å~ <å g kh =KåÛ~. "åix '' Ñ =zok«qæ OÑ Ù Jx Ñ~ ÃÑ\Ïì#. ^Õ=Ù_» "åih K Ñ Ê# ãöqæ`«å <å`à K Ñ Ê=Öˇ#x QÆ OÑ ÙÅ QÆ OÑ ÙÅ QÍ <å Ü Ú^Œ Ì õω =KÕÛ"å~. "åi ãö^õâ =ÚÅ ê~åoâ "Õ = #QÍ: ''h=ù D Ñẍx = # H #xkà, = # ãöñ =ÚÖ qéèë^œ=úå = êî~ú, h=ù# h O ã Å # â = Ñ _»`å~. ã OÑ <åü«õωåo^œ~ # ã OÑ =Ú# q_çz " o áè`å~. Pi Hõ = O^Œº=Ú U~ Ê_» `«Ok. ^Õâ =ÚÖ = # êhõδº=ú ^ Ok J<åfl~. HÍx <å ìôh `Õ, g ~ K Ñ Ê#O`«= `å# ^Õ=Ù_» K Ñ Ê#^ xx <Õ# = # H #ÖË# QÆ^. "å~ K Ñ Ê#"Õ ^Õ=Ù_» <å õω ÑÖÑ # =~ Î= #=ÚÖˇ `Õ, <Õ# `«QÆ Å _ç ÖȞõ K«K«H #=Öˇ# QÆ^. "å~ K Ñ Ê#k x[=úqí<õ [~ QÆ `«Ok. KåÖÏ= Ok = ã OÑ =Ú# =ke " o áèü«~. "å~ WK«Û q~åà =ÚÅ ^ fi~å, "ÕÅ õω "ÕÅ _ Å~ K«O^ ~ Ñ =ÚÖ ÖË^Œ. ã OÑ =Ú# =keáè~ú#"åi ê #=ÚÖ Ñ^Œ"å~ õä_» H # K«<åfl~. J~Ú`Õ D Ñ^Œ Ñ [Å õω _» ƒ ÖË^Œ, "åix ãöñ =ÚÖ LOK«H x H # = Y~ ÛÅ õä_ ÃÑiyáÈ`«<åfl~Ú. ê xhõ ãöñ =ÚÖ x Ñ [Å `«= ì# #fl ã = [=ÚÅÖ x Ñ [Å# õω "åix áè`«ûç Ñ ÑÖK«=ÚÖ XHõ ÃÑ^ŒÌ Ü«Ú^Œú=Ú =Ù`«Ok. áêã ì~ `«= ãöñ =ÚÖ x =O^ŒÅH Åk ã Éè í ºÅ# =^ŒÅ H O>Ë, "ÕÅH Åk = Ok Ü«\ "å~ ã OÑ =ÚÖ xh = êî~. "ÕÅH Åk = Okx =^Œ Å õωo>ë ÅHõΔÅH Åk Ñ [Å ãöñ =ÚÖ xh = êî~. áêã ì~ " ÿ# = J# Éèí==Ú W^Õ.

139 126 Ñ= qñ =O ê xhõ ãöñ =Ú# <Õ# Ñq ã Î<åfl#. = ãöñ =ÚÖ <Õ# QÆ`«30 ãöiiå QÍ Ñ xkõü«úk«<åfl#. 26 ã OIIÅ Ñ ÓiÎHÍÅÑ Ù ã=kõâß#. <Õ# ã OÑ =Ú# Ñq OK«"å_»# QÆ# Hõ, `«Ñ C_» ÔH ã Î=`«fi=Ú WK«Û ã MÏ# Éèí==ÚÖ õω W+ ìñ _»#. <Õ# xo_» QÍ LO_ç, ^Õ=Ùx H ~ õω rq êî#. ê xhõ ãöñ =ÚÖ L#flO`«ãÑ Ù K«zÛ#"åxQÍ LO_»QÀ~ #. =O\ ã ux h=ù õä_ HÀ~ =Ù. ÜÕ ã Ñ Éè í =Ù ÑïK«~ º Ü ÚHõ P~ OÉè í k#=úåö, HõÃÑ~ flç =Ú J# QÍ= =Ú# õω PÜ«# " àï _». Ñ [Å PÜ«## Ñq OKå~. PÜ«# É ^èœ#å õω#, ^ŒÜ«º=ÚÅ g ^Œ# = iü«ú ~ÀQÆ=ÚÅ g ^Œ PÜ«# õω#fl JkèHÍ~ =Ú# õω "å~ ãö Éèí= Ñ _ ~. PÜ«# P QÍ= =Ú# =ke " à k#=ú#, Ñ [ÅO^Œ~ # PÜ«# Ü Ú^ŒÌ õω =zû, " à =^ŒÌx PÜ«## u= e~ x Å HÍ "åü«úk«<åfl_» (Å HÍ 4:42) PÜ«## " à =^Œ Ìx u= e#"åi Ñ Ü«`«fl=ÚÅ = #Å# Pâ Û~ ºÑ ~ K«K«<åfl~Ú. ê= #º" ÿ# suö PÜ«# õω#fl áê^è #º`«# "å~ QÆÇ K«z#Ñ C_», Jk = # õω qo`«qí Hõ# _» K«#flk. ÜÕ ã ^èœ# ºÖˇ # P Ñ [Å Hõà Ö xh K«z, ''<Õ# W`«~ # ^Õ=Ùx ~å[º ã "å~ Î# ÑḦõ\ÕÑ =Öˇ# WO^Œ xq `«Î"Õ <Õ# ÑÖÑ _çu#x "åi`à K ÃÑÊ#. `«~ "å`«pü«# Ü«^ŒÜ«ã = [ = Ok~ =ÚÅÖ ÑḦõ\ÕK«K«O_ #. W`«~ Å Jx PÜ«# Ñ Å = ~ Å K `«=KåÛ_». PÜ«# `«ÅOÑ ÙÅxflÜ«Ú W`«~ Å# QÆ iûüõ Ñï Éèíq Oz#q. ^Õ=Ùx XHõ HõuÎ`À QÍÜ«Ñ ~ z#kà, PÜ«# ~ HõÎ=ÚÖ # O_ç W`«~ Å Ü«\ H = êî~. J^Õ HõuÎ`À ãöñ =Ú# QÍÜ«Ñ ~ z#kà, = #"Õ P ~ HõÎ=ÚÖ # O_ç Ü«\ H = êî=ú, J#QÍ, = # n" #, = # ã Y œyº=úå = # ãö`à+ =Ú Ü«\ H =ã ÎOk. <Õ# K Ñ Ê#^ xh H O`«q #Ç apple~úoñ Ù LO_»=K«Û#. HÍx P q #Ç apple~úoñ Ù KåÖÏ H =Å#, ^ xx = #=Ú ÑïQÆ}#Ö xh fã H #ÖË=Ú. `«~ `«~ =ÚÅ H Åk HõÃÑ~ flç =ÚÖ x Ñ [Å=Öˇ, ãöñ =Ú õä_ ÜÕ ã # `«= Ü Ú^ŒÌ<Õ LOK«H õω Ñ Ü«uflã ÎOk. ã MÏxfl Ñq OK«ÔH ã Î=`«fi=Ú # O_ç Ü«\ õω #_çz, W`«~ Å# KÕ~ H #=Öˇ#x ÜÕ ã Ñ Ü«uflã Î<åfl_». ãöñ =Ú q+ Ü«" ÿ ^Õ=ÙxH Hõ+ ì=ú HõeyOK«Ñ ^è #" ÿ# q+ Ü«"Õ ^Œ#QÍ, ãöñ ã Éèí ºÅ QÍÜ«Ñ _ç# Ñ ÑÖK«=Ú# KÕ~ H `«Ñ ÊáÈ~Úi. W`«~ Å õω n" #Hõ~ =ÚQÍ# õω = #=Ú nqok«_ =Ú. W`«~ Å# " ^ŒH ~ H õω = #=Ú ~ H ΔOK«_ =Ú. W`«~ Å# ã fiã Ñ ~ õω = #=Ú ã fiã Ñ ~ K«_ =Ú. W`«~ Å# Hõ Δq õω = #=Ú Hõ Δq OK«_ =Ú. J^Õ suqí ^Õ=Ùx

140 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 127 Ü ÚHõ D Q Ñ Ê Ñ= qñ ==ÚÖ = #=Ú KÕ~ ^Õ=Ù_» = #Å# Ñq OKå_». ## fl QÆ iû QÍx, = #Å# QÆ iû QÍx, = #O^Œix QÆ iû QÍx, <å ã fio`«q+ Ü«=Ú# QÆ iû QÍx, <Õ# D W`«~ Å# QÆ iû = `«"Õ D "åü«úk«<åfl#. = #=Ú á Ok# P^Œ~ } õä_ = ì õω LOK«H õω HÍ^Œ QÍx, Já ã ÎÅ _ # áœå K Ñ Ê# suqí ''HõxHõ~ =Ú K«Ñ Ù `«O _ç, ã = ã Î" ÿ# P^Œ~ }# J# QÆÇ ÏOK«^Õ=Ù_» = # Ñ Éèí " # ÜÕ ã H ã Î `«O _çü ÿ # ^Õ=Ù_» ã ÎuOÑ _» # QÍHõ. ^Õ=Ù_» = =Ú # U P^Œ~ }`À P^ŒiOK«K«<åfl_À, P P^Œ~ }`À Z\ ì â = ÅÖ # #fl"åi< ## õω â H ÎQÆÅ"å~ = QÆ PÜ«# = â = JO`«\ Ö = =Ú # P^ŒiOK«K«<åfl_». H ã Î Ü ÚHõ â = Å = Ü«O^ÕÖÏQÆ qã ÎiOK«K«#fl"À, PÖÏQÆ #<Õ H ã Î ^ fi~å P^Œ~ }Ü«Ú = õω qã ÎiOK«K«#flk (2 H ionä 1:3 5) = # õω HõÅQÆ â = Å ã Ç Ï`«=Ú = # õω ãö OkèOz#q HÍ=Ù, P â = ÅÖ <Õ = ~ Hõi P^Œ~ } õω#, xshõδ} õω# = iü«ú L ^ÕHõ=Ú# õω# q`«î#=úå á O^Œ Ñ ~ K«_çÜ«Ú#flq. <å õω Hõey# n" # <åk HÍ^Œ. <å õω Hõey# Hõ~ } <åk HÍ^Œ. <å õω Hõey# Hõ$Ñ <åk = `«"Õ HÍ^Œ. J^Õ q^èœ=úqí <å áê}=ú <åk HÍ^Œ. Jk W`«~ Å õω ã O OkèOz#^Õ. J~Ú`Õ W`«~ Öˇ=~ #QÍ, XHõÑ Ê\ h=ù <Õ<Õ P W`«~ Å=Ú. QÆ`«20 ãöiiå # O_ç h=ù Ñq Oz# = Oz = #+ μºå h`à Hõeã rqoz#"åix ã OÑ =Ú # O_ç =^Œ Å H ÉÏ^èŒHõ~ =ÚQÍ Ok. "åi`à<õ = #=Ú =$^Œ úåüõ ºO`«=~ õω HõÅã LO_»QÆÅ QÆ `å= x K Ñ Ê#"åi # O_ç ^Œ ~ = Ñ Ùi\ < Ñ CÅ`À ã = #=Ú. x*ïxh "å~ = # õω ^Œ ~ " ÿ#ñ C_», P K _» ãöqæuö = Oz U^ # L#fl^Õ" Ü«x KåÖÏ Hõ+ ì"õ. HÍx = #=Ú x Ü Ú^Œ Ì<Õ = #=Ú PyáÈ=Åã =ã ÎOk. = #=Ú PyáÈ~Ú#Ñ C_» Uq [~ QÆ< Ü«Ú#fl^À = #" ~ QÆÖË=Ú. W+ ì=úöëx"åix ^Õ=Ù_» Ñ Ù~ÀQÆq OÑ *ËÜ«ÖË_». =ÚO^Œ õω õω = # õω = #"Õ x~ Ü«=Ú fã HÀ"åe. = # Ñü qkå~ =ÚÖ XHõ Ok. <å qkå~ =ÚÖ x c["õ = #QÍ, = # + μºå# ~ H ΔOK«ãÖÑ =Ú# ê Ñ 1998= ãöii Ü ÚHõ z=i ÉèÏQÆ=ÚÖ 2000 = Ok Ñ >Ëì ÃÑ^ŒÌ K«iÛ Éèí=<åxfl xi OKÕ áê*ˇ õωìö = K«iÛ"å~ = O^Œ~ =Ú# x= QÆ flå= Ü«º=Ú. #toz#"å~ ã Ç Ï`«=Ú ãöñ =Ú# õω =K Û^Œ~ # = <À"åOKè «# \ ìüõ ^ xx xi OK«`«ÅÃÑ\ ìuq. "Õ =Ú ^ xx xi Oz# `«~ "å`«, " Ú^Œ\ P~å^èŒ# [~ Ñ Ù ã = Ü«xH = ãöñ =ÚÖ x ã Éè í ºÅ ãöyº 300Å õω õωkok«_ç#k. W`«~ Å ãöñ =Ú# õω = êî~ # ã $[<å`«hõ" ÿ# `«ÅOÑ Ù`À Zxfl õωsûå "Õã <å, P Éèí=#=ÚÖ 300 = Ok = `«"Õ

141 128 Ñ= qñ =O õä~ Û#QÆeQÍ~ = Ok õä~ ÛO_»=Öã # 300= Ok = `«"Õ Hõ# q_» ~ =ÚQÍ Hõ# _çok. Wk 2000= ãöii [#=i = ã =Ú, W êû õω `«# `«O _ç `«qfioz# ÉÏ=ÙÅ# uiy `«qfiokå_»# "åhõº=ú# ^Õ=Ù_» <å QÆ= <åxh fã H x=kåû_». (Jk.26 J.) " Ú^Œ\ Ô~O_» ÉÏ=ÙÅ `«qfi# `«~ "å`«, W êû õω "å\ x =keáèü«_». ZO^Œ Hõ#QÍ, Ñ e+ ÎÜ«ÚÅ "å\ x Ñ Ó_çÛ"Õâß~. Hõ# Hõ "å\ H ZÃã õω, ã `åfl J# Ñ~ ÃÑ\Ïì_». "å\ Ü«~ "Õ = #QÍ, ''[QÆ_»=Ú = iü«ú ''q~à^èœ=ú. P `«~ "å`«j`«_» = _»= ÉÏq `«qfiok #. J~Ú`Õ "å~ ^ x q+ Ü«" ÿ [QÆ_»= _»ÖË^Œ QÆ# Hõ, ^ xh Ô~Ç ÏÉ `«Jx Ñ~ ÃÑ>ˇì#. ^ x Ü«~ "Õ = #QÍ, ''Z_»=Ú. ^Õ=Ù_» <å õω Z_»=Ú HõÅ QÆ*ËÃã#x PÜ«# J<åfl_». ãöñ Éèí=#=Ú xi Oz# " Ú^Œ\ Pk"å~ Ñ Ù L^ŒÜ«P~å^èŒ#Ö JHõ _» õä~ Û#fl 300 = Ok =ÚY=ÚÅ K«z#Ñ C_», "å~ #eyáè~ú, F_çáÈ~Ú#"åiQÍ <å õω Hõ# _ ~. JÑ C_» ''= _»= ÉÏq h\ xo_»é =ÙK«#flk J# =~ Î= #=Ú# <Õ# "åih JOkOKå#. ^ ^ Ñ Ù 2 ãöiiå `«~ "å`«, Ô~Ç ÏÉ `«ã = Ü«=Ú Pã #fl= Ü #x <Õ# #= #. WÑ C_» = ãöñ =ÚÖ "ÕÅH Åk = # + μºå \ ì x[" ÿ# Ô~Ç ÏÉ `«QÍ ÑïQÆ}ÕK«_» `«Ok. ÜÕ ã Ü ÚHõ rq`«=úö x z=i Ñ _çü«åö Ñ ÖÏ`«=ÚO^Œ~ xezü«úo_»qí, ~ Éσ õω ^Œ Å PÜ«# q_çñ OK«J=HÍâ =Ú JÅ i = HõÅ õω W=fi _ #. P ÑÖ_» QÆ ã = Ü«=ÚÖ Ñ [Å HÀi# XHõ Mˇ nx q_çñ P#"å~Úf. ~ Éσ #~ Ç ÏO`«õΩ_» # = iü«ú u~ QÆ <åü«õω_ Ü«ÚO_ #. ÜÕ ã ÃÑ KÕÜ«_ç# U P~ÀÑ }Å # A=Ù HÍÖË^Œ. PÜ«# KÕã #^ŒO`«Ü«Ú Ñ [Å õω ã Ç appleü«ñ J~Ú`Õ qz `«"Õ = #QÍ, P Ñ [Å QÆ OÑ ÙÅ ~ Éσ# q_çñ OK«QÀii = iü«ú ÜÕ ã # ã Å ="ÕÜ«QÀii. WHõ _» = #=Ú QÆÇ ÏOK«ã `«º"Õ = #QÍ, Ö Hõ=Ú qñ =HÍ~ xh ^Œ Å u~ QÆ ^ ~ x<õ Z# flh # #. xñ =Ù Ü ÚHõ x~ fik«#=ú ÑḦÍ~ =Ú u~ QÆ ^ ~ _» J#QÍ, ''Z^Œ ~å_» "å_» '' Ñ Éè í `«fi=ú# õω# = iü«ú JkèHÍ~ Å õω Z^Œ ~ u~ QÆ "å_» Jx J~ =Ú. qñ =HÍ~ _»#QÍ, '' Ñ Éèí `«fi=ú# õäå ^ÀÜ«Ú"å_» # `«# ê= lhõ <åºü«=ú# < ÅH Å Ê"å_» Jx J~ =Ú. D Ñ Ùã ÎHõ=Ú Ñ= qñ ==Ú# QÆ iû "åü«_ç#k QÍx, Ñ= `À KÕÜ«Ú u~ QÆ # QÆ iû "åü«_»öë^œ. = #=Ú Ö Hõ=Ú# õω =ºuˆ~Hõ=ÚQÍ u~ QÆ QÍx, ^ xx `«fii`«qæuö = ~ ÛQÀ~ K«<åfl=Ú. ^Õ=Ù_» Ö Hõ=Ú# Ñq Oz, ^ x ÉÏQÆ õω = #Å# ÑÖáê_». = # <åü«õω_ # ÜÕ ã H ã Î XHõ

142 Ñ= JxflO\ x JOwHõiOK«#, ^Õxx x~åhõiok«^œ 129 qñ =HÍiÜÕ QÍx, u~ QÆ KÕÜ«Ú"å_» HÍ^Œ. PÜ«# áê`«ñ ^Œ ú`«å# = iû"õü«ú q[ü«ú_». HÍx Ö Hõ=Ú# th ΔOK«"å_» HÍ_». WkÜÕ = # =ÚO^Œ #fl ã "åå. Ñ= õω áê `«Å HÍx"åix Ñq õω = #=Ú # `«# = ~ æ=úå J<Õfi+ OKåe. = #ÃÑ <Õ~ =Ú " Ñ Ù"åix HõΔq OK«QÆeyÜ«ÚO_ e. = #=Ú â `«=ÙÅ# ã ÅÊ õä_»^œ QÍx, ã $[<å`«hõ" ÿ# ã ÅÊ=Öˇ#. ^Õ=Ù_» HÀˆ~ # `«#" ÿ# ã = [=Ú = #"Õ. J" ihí ã OÜ«ÚHõÎ ~å ëêìåö x XHõ q= <å â Ü«=Ú ^ fi~å Ñ Ü«}=Ú KÕÜ«Ú#Ñ C_», =$^Œ ú~åöˇ # XHõ ã Î `«# ê= # Å# ã ~ H Δ`«ã Å=Ú# õω KÕ~ õω Ñ Ü«ã Ñ <Õ# K«âß#. JHõ _» # #fl Éèí ^Œ`å ã ƒok P" q+ Ü«=ÚÖ ^ŒÜ«ÖËx"åiQÍ Ñ =iîokå~. JÑ C_» <Õ# <å õω#fl ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú ã fiéèï==ú# \ ì, P" =ã Î=ÙÅ# ã ~ H Δ`«" ÿ# ã Å=Ú# õω KÕ~ "ÕÜ«QÆeQÍ#. P" <å" Ñ Ù K«z, z~ #=Ùfi #qfi, ''KåÖÏ =O^Œ#=ÚÅO_ô, Éèí ^Œ`å ã ƒok Ü ÚHõ x~ ÌÜ«õΩ ^Œ Å QÍ g ^ŒÜ«QÆÅ ã Ç appleü«=ú JHõ ~ õω =zûok. Jx K Ñ ÊOk. ã OÑ =Ú q+ Ü«" ÿ <å õω#fl Ö ` # XÑ C^ŒÅ# P" `«# " Å =ioz#^œx <Õ# #= #. ãöñ = #QÍ QÍÜ«Ñ ~ K«Ö Hõ=Ú# õω ^Œ Å QÍ ^Õ=Ùx JHõ ~ f~ õω KÕÜ«_ç# Ñ [Å Jx J~ =Ú. #+ ìñïç apple~ = #QÍ: ''uiy #+ ì=ú# K _» Ñ ÉèÏ==Ú# ZkiOK«"åx QÍÜ«=Ú# ÖËHõ ÉÏ^è Œ# = Jx J~ =Ú. = #=Ú ^Õ=Ùx Ü ÚHõ #+ ìñïç apple~ =Ú = # ã = [=ÚÅÖ ÉÏ^èŒÑ _» "åi ÉÏ^èŒ#, < Ñ Êx õω KÕÜ«_ =Ú. Ñ= xshõδ}ö`à "åºáê~ =Ú KÕÜ«Ú ~åü«éï~ Å=Ú. =ÚxyÜ«Ú#fl Ö Hõ=Ú# õω z~ #=Ùfi HõeyOK«"å~ =Ú. #+ ìñ iç apple~ =Ú=Å# [iy#^ xx = #=Ú = ~ ÛÖË=Ú QÍx, [iy#^ x Ü ÚHõ Ñ ÉèÏ==Ú# `«yæok«qæå=ú. Ñ= qñ == #QÍ, z~ #=Ùfi = izáè~ú# Ö Hõ=Ú# õω #+ ìñïç apple~ =Ú K e OK«QÆÅ ^Õ=Ùx Q Ñ Ê ãöñ =Ú = # ã Ç Ï[ áêhõ$`«=ú HÍ^Œ. Ö Hõ"Õ = # ã Ç Ï[ ÑḦõ$u. Ö Hõ= #QÍ JáêÜ«Hõ~ " ÿ# = Ç apple ã =Ú ^Œ= x J~ =Ú. Ñ^ŒiHõ=Ú`À#, â `«`«fi=ú`à# xo_çáè~ú# Ö Hõ=ÚÖ õω = #=Ú Ñ Ù\Ïì=Ú. hà Ö x KÕÑ Å D^Œ QÍ #tok«[# Å = ^蜺 u~ õω = #=Ú U~ Ê~ K«_ =Ú. XHõ KÕÑ # hà Ö # O_ç X_» # "Õã #KÀ Jk K«xáÈ`«Ok. XHõ Ñ Ù=Ùfi# ^ x ì# O_ç ` ÅyOz#KÀ Jk "å_çáè`«ok. PÖÏQÆ #<Õ, ÔH ã Î= ãöñ =Ú# Ö Hõ=Ú # O_ç "Õ~ KÕã #KÀ, Jk õä_ K«xáÈ`«Ok. KÕÑ h\ Ö # #flñ Ù_», <Õ# `«_çã áèü«<õ! Jx

143 130 Ñ= qñ =O J# H #^Œ. J~Ú## ÔH ã Î=ÙÅ "åi ã Ç Ï[ ÑḦõ$ux K«z#Ñ C_», J œhõ~ º=ÚQÍ # O^Œ ~. J#QÍ, KÕÑ Å X_» õω ìh x `«= # `å=ú `«_» K«H # = #=Ú õä_, KÕÜ«ÚK«<åfl= x J~ =Ú. Wk Ç apple êºã Ê^Œ=ÚQÍ ÖË^! HÍx WO`«HõO>ˇ = Oz L^ Ç Ï~ } = # õω "Õ~ Hõ\ ^ ~ Hõ^Œ. ã OÑ =Ú q~ ^Œú" ÿ# "å`å=~ }=ÚÖ Éˇ aö Ñ Å = ~ Å "åü«_çü«úok. K _çáè~ú# D Ñ ÑÖK«=ÚÖ = #=Ú LÑ C J~ÚÜ«Ú<åfl= xü«ú, phõ\ Ö " Å ÔQ Ü«Ú<åfl= xü«ú, `À_Õà = ^è Œº Q Ô~Å" ÿü«ú<åfl= xü«ú, = # ã fi^õâ =Ú# q_çz# Ñ ~ ^Õâ Å=Ú# = iü«ú Ü«u õωå=ú< Ü«Ú<åfl= x ɡ aöò K `«Ok. q~ ^Œ ú" ÿ# "å`å=~ }=ÚÖ õω J# " #"åixqí ^Õ=Ù_» = #Å# ã $+ ìok #. ã OÑ =Ú J#QÍ = #"Õ J#QÍ, #~ õ=ú J# q+ =Ú`À xo_ç# Ö Hõ=ÚÖ Jaè=$kúK õωqí# Ñ ~ Ö HõÑ Ù ÉèÏQÆã Å=ÚQÍ ã $+ ìok«_çuq. = #=Ú Ñ= qñ ==Ú# áê~ õω KÕÜ«_ç# ^Õ=Ùx qñ = Ãã #º=Ú P qñ ==Ú hö # <åö # D ~ÀA# O_ç áê~ OaèOK«_»=Öˇ#.

144 9 J^è ºÜ«O Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú ''HÍ \ ì ã = ^è #=Ú#, Ñ ~ ã Ê~ ĤΔ= aè=$kúx HõÅ QÆ*ËÜ«Ú"å\ x J# ãïo`«=ú. ~À= 14:19 Ñ= qñ ==Ú# ã ÅÉèí=ÚQÍ W# = _çoñ õω XHõ = ~ æ"õ ^Œ#QÍ, W`«~ Å# `å=ú qå " #"å~ x áè`«ûç ''Z=iH JHõ ~ ÖËx"åixQÍ#, Ñq OK«_»x "åixqí#, PÅ<å áêå<å Z~ QÆx"åixQÍ#, JO^ŒiKÕ`«= ~ = _ç#"åixqí LO_» ã u PHõeHõO>ˇ Q Ñ Ê ÉÏ^èŒ HõÅ QÆ*Ëã ÎOk. õω Uq Ü«Ú ÖËx"åx HõO>ˇ, D ã u Q Ñ Ê Ñ^ŒiHõ=Ú. Jx = ^Œ~ü ^ä s ê K áêê~. J# k#=ú = #=Ú HõÅ ã H # "åiö, J<Õ õωå `å=ú ^Õ=Ùx Ñ Å Å= # qå " # q+ Ü«=Ú# `«= QÆÇ ÏOÑ ÙÖ ÖËx"åÔ~ Ü«Ú<åfl~. Ñ [Å qå =ÖËx"åiQÍ#, ÑẍH ~åx"åiqí `«= # `å=ú ZOK«H # QÍ ê`å# `«# êü«â õωîöï Ñ Ü«ufl êî_». "åx Ñ ÉèÏ==Ú # O_ç Ñ [Å# `«Ñ õωqí#, áè`«ûç "åi rq`«=úå õω ĤΔ= aè=$kú HõÅ = #=Ú x= QÆ flå" ÿü«úo_ e. Ü«^è ~ " ÿ# suqí "åix " K«ÛH nxh Hõ = ~ æ=ú. Ö Hõ=ÚÖ ^Õ=Ù_çzÛ# Hõ$áê=~ =ÚÅÖ Wk KåÖÏ qå " #k.

145 132 Ñ= qñ =O Ñ= qñ ==Ú# ã ÅÉèí=ÚQÍ W# = _çoñ õω XHõ = ~ æ"õ ^Œ#QÍ, W`«~ Å# `å=ú qå " #"å~ x áè`«ûç J<Õ õωå `«= # `å=ú W`«~ Å`À áèå Û õωo\ï~. áèå ÛH # #Ñ C_» `«= ã fio`«qå =# = iü«ú ê= ~ º=Ú# ÉËsA"Õã H `«Ñ ÊáÈ`å~. W`«~ Å# = #=Ú " K«ÛH õω U HõÜ«=Ú K e OÑ #Hõ ~ ÖË^Œ. = # ã = Ü«=Ú õä_ =$^è HÍ^Œ. = #=Ú KÕÜ«=Åã #^ŒO`«Ü«Ú = # ã fiü«=ú# ÑḦõ # ÃÑ\ ì, W`«~ Å# áè`«ûç x= QÆ flå=ú HÍ"åe. Ñ [Å qå " #"å~ x `«ÅOK«H õω "åˆ~q Ü«Ú Y~ ÛKÕÜ«#Hõ ~ ÖË^Œ. _» ƒ`à ãöáêkoz#^ x HõO>ˇ, qå " # `«ÅOÑ ÙÅ áè`åûç Ï=Ú =Å# "åiö Ñ ìh êî~ú. Ü«^è ~ =ÚQÍ " K«ÛH = # ^Œ$+ ìö z#flkqí Hõ# _»=K«Û# QÍx, Jk "åiö Q Ñ Ê Å=Ú HõÅ QÆ*Ëã ÎOk. QÆ= º=ÚÅ# KÕã H = Oz q+ Ü«=ÚQÍ <Õ# ZOK«`å#. W`«~ Å õω áè`åûç Ï=Ú HõeyOK«kâ Ö <Õ# ^Õ=Ùx`À Hõeã PÖ zoñ " Ú^ŒÅ ÃÑ\ ì#ñ Ù_», Ñü ~ÀA Hõhã =Ú =ÚQÆ æi< <å " K«Û õωo\ï#x ã "åå KÕã H <åfl#. h=ù õä_ W`«~ Å# L^Œ$`«=ÚQÍ áè`«ûç x= QÆ fl_»=ù HÍ=Öˇ#x <Õ# ã á ê~ ã KÕã Î<åfl#. = ~ = _ç#"åix = ~ záè=^œ Ì ê= #º=ÚQÍ Ñ [Å =Ú#, JO^ŒiKÕ`«= ~ = _ç#"å~ = x "åáè`å~. "å~ ZO`«Ñ Ü«ã Ñ _ç ÑẍKÕã ## Z=~ # ^ xx QÆ= "å~ # õωo\ï~. XHõ ã Î <å`à `å# KåÖÏ HÍÅ=ÚQÍ J*Ï `«=ºH ÎQÍ HÍÅ=Ú QÆ_çÑ u#x <å`à K Ñ ÊOk. `«# ã fio`«`«e ^ŒO _» Å KåÖÏ HÍÅ=ÚQÍ P" # ÖȞõ Ö ÖËx =ºH ÎQÍ ÑïQÆ}ÕKå~ x P" <å`à K `«#flñ Ù_», P" =ÚY=ÚÃÑ P=iOz# ÉÏ^èŒ# <Õ# K«_»QÆeQÍ#. P" "Õ~ QÍ LOK«_ç, ÉèíÜ«OHõ~ " ÿ# J# ÉèíqOKå#x K Ñ ÊOk. `å< =ih x ÑẍH ~åx = x+ #x J# H #flk. `å# Ñ Ù\ ì#ñ Ù_» `«# `«e ^ŒO _» Å =Ü«ã Ö z#fl"åô~ =Å#, `«= õω a_» Å JHõ ~ ÖË^Œx J# H #fl ã = Ü«=ÚÖ P" [x Oz#O^Œ =Å#, "å~ êfi~ Ñ ~ Öˇ P" Ñ= K«ÑḦõ P^ŒiOK«ÖËHõ áèü«~. `«# õω Ñ kü«= ÜÕ _» =K«Û=~ õω, P" `«# QÆkÖ HÍÅ=Ú QÆ_» Ñ ÙK«, K«^Œ =ÙH <Õ^ ##x K Ñ ÊOk. D ã Î `«# ÉÏź=Ú# =i OK«K«, P*Ï `«=ºH ÎQÍ uhí#x K Ñ Ê#Ñ C_», <Õ# õä_ <å Ü Ú^ŒÌ õω =K«Û"åiH =O\ `«ÅOÑ ÙÖË HõeyOKå#x J# H <åfl#.

146 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 133 ZO^Œ Hõ#QÍ <Õ# ZÅ Ñ C_» # <å QÆ= º=ÚÅ g ^Œ<Õ ^Œ$+ ìãñ\ ì <Õ# < ~ "Õ~ Û=Åã # QÆ ix = `«"Õ ÑïQÆ}Ö xh fã H x, <å Ü Ú^ŒÌ õω =K«Û"åi " Ñ Ù Hõ< fluî K«KÕ^ ## HÍ#. <å QÆ ix KÕ~ H # q+ Ü«=Ú g ^Œ<Õ <å ^Œ$+ ì ĤO <Õ# XHõ qñ s`«" ÿ# =ºH ÎQÍ ## fl K«K«H # K«, Z<Àfl ãöqæ`«å KÕÜ«QÆeQÍ#. P <ÕÑ ^ä Œº=ÚÖ W`«~ Å# QÍÜ«Ñ ~ K«õΩO_ <Õ~ ÛH #=Åã Ü«Ú#flk. Z=Ô~ ## `«# Ü Ú^ŒÌ õω ã = iêok«h #fl Ñ [Å ã Ç appleü«=ú ÖË õωo_ Z=~ # q[ü«=o`«å HÍÖË~. PÖÏQÆ # ã = iêok«h x ÑẍKÕÜ«Ú"åix " K«ÛH #HõáÈ~Ú#Ü _»Å, Jk Q Ñ Ê qëê^œ=úqí = ~ `«Ok. ^Õ=Ù_» õä_ P q+ Ü«=Ú# JOwHõiOK«_». ê= #º" ÿ# ãöqæ`«öë Q Ñ Ê ãöqæ`«å #ey#"åix, q^è Œ=~åO _»#, J<å^ä ŒÅ#, `«O _çöëx"åix, Ñ ~ ^Õâ Å# = # L`«Î~ "å^œ`«fi=ú# QÆ iû, ɡ aö Ñ Å = ~ Å ^Õ=Ù_» = \Ï _» K«<åfl_». q+ Ü«=Ú#, x~åhõiok«_ç#"åi q+ Ü«=Ú#, = ~ = _ç#"åi q+ Ü«=Ú#, qå =ÖËx"åi q+ Ü«=Ú# õä_ ɡ aö "åü«_ç#k. ^Õ=Ù_» #ey# "åih x, PHõeQ x# "åih x ã Ç appleü«ñ _»`å_». Ñ [Å J<ÕHõ~ Hõ=ÚÖˇ # PHõe QÆeyÜ«ÚO\Ï~. "åih õω PÇ apple~ =Ú ã = $k QÍ LO_»=K«Û# QÍx, "åix áè`«ûç ÏOK«"å~, qå =QÆÅ"å~ x " K«ÛH # "å~ ÖËHõ JÅ= \ ã ÎO\Ï~. ^Õ=Ù_» ^Œ óy=ú KÕ`«Hõ$OyáÈ~Ú#"åix ÃÑ H ÖË=< `«Î`å_», Ñ ~ ^Õâ Å# HÍáê_» "å_», `«O _çöëx"åix, q^èœ=~åo _»# P^Œi êî_» (H ~ Î#Å 146:7 9). D ãöqæ`«åxflü«ú PÜ«# KÕÜ«QÆÅ_»? = # + μºå ^ fi~å<õ PÜ«# D ãöqæ`«å KÕÜ«QÆÅ_». W`«~ Å qå =QÆÅ"å~ x áè`«ûç =O\ = #ã ûqæey, P q+ Ü«=ÚÖ ã = ~ Ê}QÆÅ #= Hõã Å# ^Õ=Ù_» " ^Œ õωk«<åfl_». " e"õü«_ç#"å~ Ñq OK«_ç# "å~ xü«ú, qå " #"å~ xü«ú ` eü«*ˇñ õω = ^Œ~ü ^ä s ê `«# rq`«= O`å QÆ_çÑ Ok. P" KÕã # Ñ # Å ê= #º" ÿ#"õ. õω z#fl ãöqæ`«öë QÍx, Jq = Ç Ï`«Î~ " ÿ# q+ Ü«=ÚÅ QÍ ~ Ñ Ùk^Œ ÌH #flq. ''x[" ÿ# Ñ= Jã = #" ÿ#kqí LO_»=Öˇ#x PÖ zok«" Ú^ŒÅ Ì. x*" ÿ# J=ã ~ `«U^Œ#QÍ, JÅ ÃÑ~ QÆ õωo_ W`«~ Å# Ñq Jx P" K Ñ ÊOk. = #=Ú ^Œ`«ÎÑ Ù `«Å=Ú H ~ Î#Å 27:10Ö "åü«_ç# "åhõº=ú #< flo`à áè`åûç ÏÑ ~ z#k. ''<å `«e ^ŒO _» Å ## fl q_çz## Ü Ç ÏŸ"å ## fl KÕ~ nü«ú#.

147 134 Ñ= qñ =O <å `«O _çh <å `«e Ç ïqí ÉèíÜ«Ñ _Õk. Hõ# Hõ J`«_» <å Jã ÉèíºHõ~ =ÚQÍ Ñ =iîoz## P" xã ûç appleü«ú~åöˇ Ü«ÚO_ #. <Õ# õä_ #<, = ~ = _ç, q_» = _ç#^ x< ux. <å õω Z=~ # ã Ç appleü«=ú KÕÜ«ÖË~ #fl x~ Ü«xH =KåÛ#. Hõ# Hõ <å Ñïã `«Å # O_ç <Õ# `«Ñ ÊOK«H # Ñ ~ ºO`«=Ú F~ Ê`À =º=Ç ÏiOK«=Åã =zûok. <å =Öˇ ÅHõΔÅ H Åk =º õωîå F~ Ê`À â = ## ÉèíqOK«K«<åfl~. "åix q_çñ õω h" ## ÖËHõ <Õ< ## ã Ç appleü«ñ _»=Öˇ#. ZÃÑ ã 1:4Ö ^Õ=Ù_» Ñ= KÕ`«H ã ÎÖ = #Å# [QÆ`«Î Ñ Ù<åk "ÕÜ«_»Hõ =Ú# Ñ Ù # O_ç, U~ Ê~ K«H < # Jx "åü«_ç#k. (U~ Ê~ K«H J#QÍ = #Å# `«# HÀã ~ =Ú `«#"åiqí õω Z# flh <åfl_»x J~ =Ú.) = #=Ú PÜ«#KÕ ^Œ`«Î`«fã H # _ç# Ñ Å Å=ÚQÍ LO_»=Öˇ#x KÕâß_». ã O^Œ~ " ÿ# P QÍÜ«Ñ _ç# <å Ç Ï$^ŒÜ«xH Q Ñ Ê ã fiã `«KÕ õäiû#q. q_» = _ç#"åix = iü«ú J# ÉèíqOK«"åix ^Õ=Ù_» ^Œ`«Î`«fã H x, "åix L^ŒúiOz qå " #"åixqí KÕâß_». P q^èœ=úqí õω PÜ«# `«# "åhõº=ú ^ fi~å#, Ñ iâ ^ ú`«^ fi~å#, W`«~ Å õω ã Ç appleü«ñ `«= ^èõºü«=úqí ZOK«H #fl P`«#_çÑ OÑ ÙQÆÅ = # + μºå# "å_» H O\Ï_». `«# õω `å~ ã Ñ _ç# Ñ u =ºH Î, ''= ~ "Õ+ =ÚÖ # #fl ÜÕ ã Jx = ^Œ~ü ^ä s ê J# H #flk. = #=Ú õä_ =O\ `«ÅOÑ Ù HõeyÜ«ÚO>Ë Ñ [Å = # Ñ =~ Î# O_» <À TÇ ÏOK«H #O_ç. = #=Ú = Oz QÍx, K _» QÍx, JÅ ÊÖˇ # Ñ [Å q+ Ü«=ÚÖ [iyoz#ñ C_», = #=Ú [iyoz# HÍ~ º=Ú ÜÕ ã Ü ÚHõ =ºH Î`«fi=Ú# õω [iyok«k«<åfl= x Ñ Éè í =Ù JO\Ï_» (= `«Î~Ú 25:45). = iü ÚHõ K áêêåo>ë W`«~ Å Ü _»Å = #=Ú Ñ =iîok«sux PÜ«# `«# =ºH ÎQÆ`«" ÿ#^œx ZOK«õΩO\Ï_». <å Ñ Å Å# Z=Ô~ # ZQÆ`åoKÕã, J== xoz, x~ HõΔÃÑ\ ì ÖËHõ qå =ÖËx"åixQÍ ZOz#KÀ =ºH ÎQÆ`«=ÚQÍ <å õω [iy# J<åºÜ«=ÚQÍ <Õ# ÑïQÆ} êî#. J^Õ suqí ^Õ=Ù_» õä_ `«# Ñ Å Å q+ Ü«" ÿ Ñ =iî êî_»x J~ =Ú. nxx QÆÇ ÏOK«H = # õω Hõiî#=ÚQÍ LO_» õä_»^œ. = #= O^Œ~ =Ú = # õω `å~ ã Ñ _ç#"åi#o^œix qå " #"å~ x Ü Oz, "å~ âı+ μìåx `«ÅOK«H x, "åi ĤΔ= =ÚH ~ õω Ñ Ü«uflOKåe. Ñ= z~ #=Ùfi`À " Ú^ŒÅ=Ù`«Ok z~ #=Ùfi zokok«qí<õ, h=ù JOwHõiOK«_ =Ù, h=o>ë <åh + ì=ú J# ãöĥ`«=úå ÑÖÑ ã Î<åfl= x J~ =Ú. = # õω Z^Œ ~ Ñ _ç# Ñü"åi =ÚY=Ú# K«z#Ñ C_» = #=Ú z~ #=Ùfi`À Ñ ÅHõiOK«_»O <Õ~ ÛHÀ"åe. JÑ C_» "åiö "Õ Öˇ # `«ÅOÑ ÙÅ KÕã H O\Ï~Ú. = #=Ú õä_ ãö`à+ =Ú`À xo_çáè`å=ú.

148 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 135 ê= #º=ÚQÍ <å PÖ K«<å ÑïkèÖ <Õ <Õ# =ÚxyÜ«ÚO\Ï# QÆ# Hõ, f =" ÿ# =ÚY=Ú`À W`«~ Å õω Hõ# _»`å#. Hõ# Hõ Ñ [Å# K«z#Ñ C_» #=Ùfi =ÚY=Ú õω#, "åi Ü QÆ ˆHΔ= =ÚÅ õω# = iü«ú ãflç Ï Ñ Ó~ fihõ=úqí = \Ï _»_ xh <Õ~ ÛH # " Ú^ŒÅ ÃÑ\Ïì#. = #=Ú ãflç Ï=Ú KÕÜ«ÖËÜ«#O`«QÍ ÑẍQÆeyÜ«ÚO>Ë, = # ãö O^èŒ ÉÏO^èŒ"åºÅ ã = `«Åº`«`«Ñ Ê, ^ ƒuo\ï~ú. ã O O^èŒ ÉÏO^èŒ"åºÅ = # r=# q^è #=ÚÖ Q Ñ Ê ê #=Ú# J Hõq OK«H O\Ï~Ú. x*ïxh ɡ aöò ã O O^èŒ ÉÏO^èŒ=º=ÚÅ Ñ Ùã ÎHõ= x <Õ# ` eã H <åfl#. J#QÍ ^Õ=Ùx`À = # ãö O^èŒ=Ú, = # = ^蜺 = # õωqæå ãö O^èŒ=Ú, = #=Ú W`«~ Å`À =º=Ç ÏiOK«#Ñ C_» HõÅ QÆ ãö O^èŒ=Ú x = #=Ú Éˇ aö K«_»=K«Û#. XHõ z#fl z~ #=Ùfi = iü«ú ãflç ÏÑ Ó~ fihõ" ÿ# PÇ applefi#=ú Ñ [Å# ãö`à+ OÑ *ËÜ«Ú f~ # = #=Ú QÆ= xozñ C_», = #ÔHO`À Pâ Û~ º=Ú HõÅ QÆ `«Ok. = #=Ú " à Ñü ã Å=ÚÖ Ñ [Å õω = #=Ú W=fiQÆÅ QÆ #q D Ô~O_» q+ Ü«=ÚÅ = `«"Õ. ''D ã OQÆ`«Å <å õω <å ì õω <Õ# Ç ïo^ QÍ LO\Ï#. Ñ [ÅO^Œi`À Hõeã " eã Ü«ÚO_ç z õω ÅÖ Ñ <åh + ì=úöë^œ. <å õω Ñ ik«ü«=úöëx"åi`à <Õ< O^Œ õω ãflç Ï=ÚQÍ LO_ e Jx h=# H #=K«Û. h `«ÅOÑ ÙÅ`À <Õ# UH Éèíq êî# QÍx, <Õ# ɡ aöò K«kq#Ñ C_», W`«~ Å# = #=Ú áè`«ûç ÏOK«=Öˇ#xÜ«Ú, "åi rq`«=úå K«Hõ õω ã Ç appleü«=úkõü«=öˇ#xü«ú, "åô~o`«qå " #"å~à "å~ QÆÇ "åih ã Ç appleü«ñ _»=Öˇ## <å ^Œ$HõÊ^ä xfl = iû"õâß~ú. Ñ ÖÏ# ãöqæ`«å ã Ç Ï[=ÚQÍ<Õ <å õω = #=Ú J# H x#ñ C_» "å\ x Z\ Ü«x <Õ~ ÛH `«Ñ CÖË^Œ QÆ^? ''<Õ# õω W+ ìñ _Õ^ ##. W`«~ Å# QÆ iû# ãflç ÏÉèÏ==Ú " Ú^ŒÅQÆ `«ÅOÑ ÙÅ <åôho^œ õω? Jx ãö=`«û~ =ÚÅ H Åk <Õ## H <åfl# QÍx, ɡ aöò J^茺ܫ#=Ú KÕã #Ñ C_», J# Hõ$áê=~ =Ú ÖË^Œx QÆÇ ÏOKå#. "Õ =Ú = x q #Ç apple~úoñ Ù HõeyÜ«ÚO_» `«ÅOÑ Ù HõëêìÅáêÅ KÕã ÎOk. '' Ñ [Å" Ñ Ù K«z, <Õ# z~ #=Ùfi #qfi, PÇ applefi#=ú ÑëH Ñ C_», "å~ # J^Õ suö <å" Ñ Ù K«z, ## fl PÇ applefixok«xkà ÉèíiOK«QÆÅ#? <Õ# x~åhõioñ _ç#^ ## J# ÉèÏ=# <åö HõÅ QÆ `«Ok. = #Ö KåÖÏ= Ok x~åhõ~ }# `Àã Ñ õω Z õω =QÍ Ñ Ü«`«fl=Ú KÕã ÎO\Ï=Ú QÍx, "Õ Öˇ # = iü«ú P~ÀQƺHõ~ " ÿ# ãö O^è Œ ÉÏO^è Œ=º=ÚÅ ÃÑOá OkOK«H õω Z õω =QÍ Ñ Ü«uflOK«=Ú. _ Hõ ì~ QÍi Ü Ú^Œ Ì PÜ«# Ñ Å Ñ ÙH ~ õω Z^Œ ~ K«K«"åi = ^è Œº õä~ ÛO_ç, = # ÑḦõ # #fl ã ÎxQÍx Ñ Ù~ + μxqíx Ñ ÅHõiOK«HõáÈ~Ú#KÀ, "åix q_çzãñ\ ì#"å~ "Õ ## ãöqæu A==Ù`«Ok QÆ^? Jk <å õω Hõey# ã = Ü«= x <Õ# ZOK«H O\Ï#.

149 136 Ñ= qñ =O P q^è Œ=ÚQÍ [iy#ñ C_», z~ #=Ùfi`À#, ãflç ÏÑ Ó~ fihõ" ÿ# ^Õ=Ùx Ñ= # Ñ OK«H # J=HÍâ =Ú# =^ŒÅ H =Ù`«Ok. = # z~ #=Ùfi# W`«~ Å õω ÑÖz#Ñ C_» "åix õä_ z~ #=Ùfi`À xoñ "Õ êî=ú. = #=Ú W`«~ ÅH K«Û âı+ ì" ÿ# Ç ï= #=Ú W^Õ. Ñ= qñ ==ÚÖ áêeéèïqæã Å= õω = #=Ú Ñ Ü«uflOz, ê^èœ#kõü«e. = # = ~ æ=úå = ~ ÛH õω W+ ìñ _»=Öˇ#x ^Õ=Ùx = ~ æ=úå ` eã H õω PÜ«## áêi OK«" Ú^ŒÅ ÃÑ\ÏìÅx Ñ= qñ ==Ú HÀ~ `«Ok. ÜÕ ã HÀÑ + ìqí#, = iü«ú Ñ [Å# Ñ \ ìok«hàx"åxqí h=ù TÇ ÏOK«QÆÖ"å? PÜ«# Ñ xhõeyü«ú<åfl_»x K«Ñ õω, `«# Ñ xö `å# x= QÆ fl_, W`«~ Å# QÆ= h=ù TÇ ÏOK«QÆÅ"å? ÜÕ ã P q^èœ=úqí Ñ =iîok«_»x = #" ~ QÆ ^Œ =Ú Hõ# Hõ = #=Ú õä_ PÜ«#=Öˇ<Õ Ñ õω x~ ~ÚOK«HÀ"åe. <Õ\ # O_ç z~ #=Ùfi õω P~ OaèOK«=Ú. h=ù #flñ C_» õä_ hôh h=ù #=ÙfiH õω Ñ Ü«uflOK«=Ú. JO^Œ =Å# h õω Z õω = ãö`à+ =Ú = iü«ú ã Y=Ú HõÅ QÆ `«Ok. Já ã ÎÅ _ # áœå ~À= 16:16Ö `å# ãqok«k«#fl Ñ [Ö`À, ''Ñ q `«" ÿ# =Ú^Œ ìh x XHõxH Hõ_» =O^Œ#=ÚÅ KÕÜ«Ú_ç. Jx K áêê_». =Ú^Œ ìh J# #k "åi g ~ z~ #=Ùfi zokok«o_ç Jx <Õ# g `À = #q KÕÜ«ÚK«<åfl#. ã Ç Ï[" ÿ# z~ #=Ùfi ~åöë^œx zo`«ñ _»=^Œ Ì D J^è ºÜ«=Ú =ÚyOÑ ÙÖ = ãflç Ï`«_ # *Ï< = H±û" Öò QÍ~ ~ zoz# "åºã =Ú# J# O^èŒ=ÚQÍ KÕ~åÛ=Ú. = ºH±û" Öò QÍ~ JO`«~å fü«=úqí Ñ~ á Ok# =HõÎ. <åü«hõ`«fi=ú J# JOâ =ÚÃÑ J<ÕHõ Ñ Ùã ÎHõ=ÚÅ "åã #"å_». PÜ«#`À H xfl x=ú+ =ÚÅ QÆ_»Ñ _»O ZO`À qå " # q+ Ü«=ÚQÍ ÉèÏq êî=ú. D JOâ =ÚÃÑ PÜ«# õω#fl Q Ñ Ê ê= ~ º=Ú# QÆ ioz, "Õ =Ú K«iÛOz#Ñ C_», `«# `«O _ç=ö#<õ `«#HõO`«ê= ~ º=Ú HõeyO^Œx PÜ«# K áêê~. `å# Z^Œ QÆ `«#fl =Ü«ã Ö `å< Hõ = kihõ~ " ÿ# =ºH ÎQÍ# = `«"Õ QÍHõ, W`«~ Å# áè`«ûç ÏOK«=~ =Ú# ^Õ=Ù_» J`«xH KåÛ_». ɡ aö ~À= 12:8Ö áè`åûç Ï= # =~ =Ú# QÆ iû Ñ êîqok«_çok. P =~ =Ú Hõey#"å~ ZO`À PãḦ Î`À#, z~ #=Ùfi`À# = iü«ú ãö`à+ =Ú`À ^ xx J= Å Ñ ~ K«=Öˇ#x "åü«_ç#k. <Õ# =~ Î= #=Ú#OkOK«#Ñ Ù_», Z õω = â = Ñ _» õωo_ <Õ Å" ÿ# suqí =~ Î= #=Ú# W=fiQÆÅ QÆ K«<åfl<À, PÖÏQÆ #<Õ

150 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 137 H O^Œ~ Å" ÿ# suqí W`«~ Å# áè`«ûç ÏOz, ^è ~ ºÑ ~ K«QÆÅ~. H O^Œ~ D =~ =Ú# qå " #kqí ZOK«~, J~Ú#Ñ Ê\ H x áè`«ûç ÏOz, ^è ~ ºÑ ~ K«=~ =Ú Ö HÍxH Q Ñ Ê J=ã ~ `«Jx <å ÉèÏ==Ú. áè`«ûç ÏOK«"å~ J<ÕHõ= Ok L<åfl~ h õω P =~ =Ú ã Ç Ï[=ÚQÍ ÖËHõáÈ~Ú #Ñ Ê\ H x ^ x q+ Ü«" ÿ zo`«ñ _»=^Œ Ì. W`«~ Å õω U^ # W"åfiÅ#fl Pâ <å õω z#fl`«#=ú # O_ç LO_Õk. XHõ Ñ ^ä ŒHõ=Ú "Õã H x, W`«~ Å# ãö`à+ Ñ ~ K«QÀˆ~^ ##. Ñü"åiH WKÕÛ Pâ QÆÅ Hõ$áê=~ =Ú H O^Œ~ = `«"Õ HõeyÜ«ÚO\Ï~. (D Hõ$áê=~ =Ú ~À= 12= J^è ºÜ«=ÚÖ áè`«ûç ÏOK«Hõ$áê=~ =Ú`À Ñ êîqok«_çok) J~Ú## XHõ L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõ=úqí xü«= ÑḦÍ~ =ÚQÍ W=fi=Öˇ#x ^Õ=Ùx "åhõº=úö P*Ï Ñ OÑ _çok. #=Ùfi`«êyáÈ^ =Ú #=Ùfi =Å# = # Éè uhõ ^ÕÇ applexh x, = #ã Hõ P~ÀQƺ=Ú# õω# ZO`À "Õ Å KÕ õä~ `«O^Œx = #= # õωo\ï=ú. <À~ ` ~ z ÃÑ^ŒÌQÍ #=fi_ xh z~ #=Ùfi XHõ ^ fi~ =ÚÖÏO\ k. Hõ# Hõ XHõ Q Ñ Ê L^Õúâ =Ú`À<Õ = #=Ú z~ #=Ùfi #"åfie. ãö`à+ḧõ~ " ÿ# = #ã û P~ÀQƺHÍ~ }= x ɡ aöò = # õω K `«Ok ( ê" `«Å 17:22) É kèokõ ÑïK«~ ºÖ ^Õ=Ù_» <åh zû# =~ "Õ ^Œ#QÍ, JO^Œix <å õω ã ~ fi ê^è ~ }" ÿ# q+ Ü«=ÚQÍ Hõ# _ç#ñ Ê\ H x, Ñ [Å ^ xx P q^èœoqí ÑïQÆ}ÕK«~. #=ÙfiHõÅ QÆ*Ëã #O^Œ =Å KÕ õäˆ~ ã fiã `«J# ÖÏÉèíO QÆ ioz Ñïâ ^ ú`«õω ` eü«ú# QÆ# Hõ PÜ«# <å ^ fi~å P q^èœoqí `«<åfl_»x <Õ# QÆÇ ÏOKå#. = #O #=Ùfi`«LO_ Åx, W`«~ Å# õä_ #qfiokååx ^Õ=Ù_» HÀ~ `å_». JO`«= `å# W`«~ Å# =ÚOKÕ "å~ OQÍ LO_ Åx ^Õ=Ùx z`«îohí^œ. #=fi õä_»x ã = Ü«Ö #=fi õä_»^œ. J~Ú`Õ rq`«oö = # `À\ "åix ãö`à+öqí õω göˇ # Jxfl *Ï QÆ`«ÎÅ fã HÀ"åe. = #ÔH = #O f =" ÿ# = #ã Î`«fiO HõeæÜ«ÚO_Õ HõO>Ë = # q+ Ü«=ÚÖ = #=Ú #=ÙfiH <Õ"å~ OQÍ âıü«ã ~ =Ú. H xfl k<åå õω =ÚO^Œ <Õ# = _» ãö^œ~åƒùåö ` Å x = êîå ^èœioz#ñ C_», HÍÑ `åqæ `«O>Ë P HÍÑ g ^Œ XeH áè~úok. JO^Œ =Å# <Õ# ^Õxx QÆ\ ìqí ìhàöëx^ #< u#x x~åâ Ñ _»=K«Û, ÖËHõ WHõ # O_ç <Õ# *Ï QÆ`«ÎQÍ LO\Ï## H x x ƒ~ OQÍ< # LO_»=K«Û. ê= #ºOQÍ = #+ μºå `«= =Å# [iy# `«Ñ CÅ# \ ì

151 138 Ñ= qñ =O `«= `«=Ú # `å=ú xokok«õωo\ï~. ^Õ=Ùxx ^Œ ó YÑ ~ Jx <Õ# #=Ú `å#. H ã ÎÖ = # qå = = #O ` eã H #fl "å~ " ÿ`õ = # qå =# = # LO_» õä_»^œ. = #= O^Œ~ =Ú z#fl z#fl `«Ñ CÅ KÕ êî=ú Hõ# Hõ "å\ x QÆ ioz `«aƒ ƒ J~ÚáÈ õä_»^œx, = # `«Ñ CÅ# K«z = #O #=ÙfiHÀ"åÅx W`«~ Å`À K áêêe Z=~ # ÑïÑ Ó~ =ÚQÍ LO_»ÖË~ Hõ# Hõ "å~ `«Ñ CÅ KÕã #Ñ Ê\ H x = #O Ñ \ ìok«hà õä_»^œ. Jxfl\ x ãïqíæ KÕÜ«Å#fl XuÎ_ç`À Ñ ÑÖK«OxO_ç áè~úok. J~Ú## ãïqíæ KÕÜ«ÖËx q+ Ü«Å# Ãã `«O = #= OwHõiOz Jq qå " #"Õ#x ZOK«HÀ"åe. `«Ñ CÅ KÕ ã "åiü Ú^ŒÌ h=ù#flñ C_» "å~ KÕ ã "Õ Öˇ # Ñ # Å# "åih = #O *Ï ÑḦõO KÕ Ü«e. <å W^ŒÌ~ õω= Ô~ÎÅ J^Œ ƒù`«" ÿ# ÉèíH ÎQÆÅ `«Å Å. "å~ ãïqí KÕÜ«ÖËx ãöqæ`«å# QÆ iû, "å~ qkå~ Ñ _» K«#flÑ C_» "å~ x~ fiç ÏOKÕ `«Å Å áê `«ZO`À Q Ñ Ê^Œx á QÆ_Õ ^ ##. = #" O`«q[Ü«=O`«=ÚQÍ Ñ # Å [iyoz#ñ Ê\ H, = #O ^ÕxH Ñ xh ~åx "å~ = #fl ÉèÏ=#Å = #Ö HõÅ QÆKÕã x~åâ Ñ ~ õω ê`å# Ñ Ü«ufl êî_» QÆ# Hõ "åiö < ~åâ º=Ú ~å õωo_» "å~ q[ü«=o`«öëü«x K Ñ õω = #O Ñ Ü«uflOKåe. `«Ñ C [iy#ñ C_Õ #=fi\ïxh gå HõÅ QÆ `«Ok. = #O z#flqí# #flñ C_» ÑüÑẍH H ÅH Å #"Õfi"å~ =Ú. = #Ö x P z#fla_» # WÑ C_» = #O K«OÑ "Õâß=Ú. =ã Î=ÙÅ# HÕ^ŒÑ _»"Õã #Ñ =ÚiH KÕã õω#flñ C_», U^ # `«Ñ C [iyoz#ñ C_» z#fla_» ÅÖ PÜ º, `«Ñ C KÕâß# J#fl ÉèÏ==Ú ~å^œ. `«e ^ŒO _» Å J# = uoz#o`«=~ õω `«= `«Ñ CÅ q+ Ü«" ÿ Ñ Å Å #=Ùfi`«<Õ LO\Ï~. Ñ ~ Ö Hõ ~å[º=ú J<Õ P ^Õ=Ù_» "åqíì#=ú KÕã # J^Œ ƒù`«" ÿ# r==úö = #O Ñ "ÕtOK«=Öˇ#O>Ë z#fl a_» Å =O\ "å~ O HÍ=Öˇ#x ÜÕ ã K áêê_» (Å HÍ 18:17). QÆ# Hõ Z=Ô~ # `«Ñ CÅ KÕã #Ñ C_» "åix = #O ã O`À+ Ñ ~ KÕ "å~ =ÚQÍ LO_»=ÅÜ«Ú#x <Õ# ã á ê~ ã KÕÜ«ÚK«<åfl#. <Õ# ÑïÑ Ó~ " ÿ# ã ÎQÍ # O_»=Öˇ#x Z=~ ## fl Å=O`«=Ú KÕÜ«~À "åi`à ãflç ÏO õω <åôho`à ~Ú+ ì=ú. ÉË+ ~ `«QÍ ^Õ=Ù_» = #Å# Ñq OK«K«<åfl_», J#QÍ = =O\ "å~ " ÿ#ñ Ê\ H PÜ«# = #Å# JOwHõiOz = #O U q^è Œ=ÚQÍ # O_»=Öˇ<À P q^èœ=úqí PÜ«# `«Ü«~ KÕ êî_». z~ #=Ùfi JOwHÍ~ =Ú# õω QÆ ~ Î. = #=Ú #qfi#ñ C_» ^ x J~ "Õ = #QÍ ''<Õ# x# fl h `«Ñ CÅ# h ã = ã Î=Ú# POwHõiã Î<åfl#. = #=Ú W`«~ Å ÅÇ Ï#`«Å# ã Ç ÏOK«HÀ=Ú JO^Œ =Å# "åi Ü _»Å Ñ= K«Ñ ã Î<åfl= x ê= #º=ÚQÍ K Ñ Ê=K«Û. W`«~ Å õω áè`«ûç Ï=Ú QÆÅ QÆ*Ëã, "åih

152 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 139 ĤΔ= aè=$k HõÅ QÆ KÕÜ«Åx Pá ã ÎÅ _ # áœå qâßfiã Å# áè`«ûç ÏOKå_». P q+ Ü«=Ú "åih Ñ Å = ~ *Ï Ñ õ=ú KÕâß_». ''HÍ \ ì g iñ C_» QÍ<Õ XHõx< Hõ_» P^ŒiOz ( kì K Ñ Ê, áè`«ûç ÏOz) XHõxH Hõ_» ĤΔ= aè=$kú ( ÅÑ ~ z, ^è ~ ºÑ ~ z) HõÅ QÆ *ËÜ«Ú_ç (1 ^ä ã û 5:11). Ñïâ ^ ú`«<åfl_». P^ŒiOK«K«<åfl_». áè`«ûç ÏOK«K«<åfl_», = iü«ú ĤΔ= aè=$kú HõÅ QÆ*ËÜ«K«<åfl_». = #=Ú `«Ü«~ HÍ=Öˇ<À ^ xx JO^Œ H õω = #Å# áè`åûç ÏÑ ~ ã Î<åfl_». = #=Ú `«Ñ CÅ KÕã #Ñ C_» PÜ«# = #Å# <Õ~ ã ÎÅ QÍ ZOK«_». HÍx = #=Ú =ÚO^Œ õω Ñ Ù~ÀQÆq OK«=Öˇ#x áè`«ûç Ï êî_». áè`åûç ÏÖËq =Å# = #=Ú Hõ$OQÆ ^ŒÅ, kqæ Å, `«Ñ CQÍ J~ =Ú KÕã H `«Ñ C^ i Ü«# #q ãöéèíqok«#. áè`åûç ÏÖËq =Å#<Õ = # + μºå "åi Ñ ÓiÎ ê= ~ º=Ú# Hõ# ~ KÕ rq`«=ú# rqok«öëhõáè`å~. áè`åûç ÏO = #O^ŒiH J=ã ~ =Ú. = iü ÚHõ êi <Õ# < H K Ñ Ê^ŒÅK«H #fl q+ Ü«"Õ = #QÍ ê= #º" ÿ# áè`åûç ÏO=Å# = #ã = [=ÚÖ Ñ= qñ ==Ú ~ QÆ Å Ok. J# õäå" ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ QÆeyÜ«ÚO_»O_ç <å Éèí~ Î KÕÜ«Ú z#fl z#fl `«Ñ CÅ# ZuÎK«Ñ \ ì PÜ«## Ñq OK«K«<åfl##fl ãöqæu ` eü«_» `«#fl^œx ^Õ=Ù_» <å õω K«Ñ OKå_». J#QÍ = ã Î=ÚÅ = ~ ÛH # QÆkÖ Öˇ \ò PiÊ "ÕÜ«õΩO_» = ~ QÆ ^ _ç Ö â Éè íñ ~ K«HÍy`«=Ú# z#fl q+ Ü«=ÚÅ# <Õ# Ñ \ ìok«hà õä_»^œ. <å ÃÑ>ˇì# ÃÑ JO`«ã ÎÖ xh fã H x " o #>ˇ Â`Õ = ~ ã \ L^ŒÜ«O <Õ# ^ xx QÆ ioz " ^Œ õωh õω Ñ >Ëì ã = Ü«O <å HÍÑ õω LÑ Ü QÆÑ _» # Jx <Õ# <å Éèí~ Î õω K Ñ Ê#Ñ C_» PÜ«# ^ xx = izáè~ú LO_»=K«Û. =O\ z#fl z#fl ãöqæ`«å Z<Àfl = W^ŒÌi = ^蜺ö HõÅÇ ÏO ˆ~Ñ õω HÍ~ }= =Ù`å~Ú. HÍx = #= O^Œ~ =Ú `«Ñ CÅ KÕÜ«Ú"å~ "Õ, J#fl^ xx Z=~ # *Ï ÑḦõ=Ú KÕÜ«õΩO_ <Õ = # = #ã ûö Éèí ^ŒÑ ~ K«HÀ"åe. h=ù U^ <å XHõ q+ Ü«=Ú "åkok«^œåk«h O>Ë h=ù "åkok«=k«û, HÍx áê=úyº`«öëx z#fl `«Ñ CÅ# H O_»O`«QÍ K«Ñ Oz#O^Œ =Å# ãö O^èŒ ÉÏO^茺==ÚÅ# K ^Œ~ Q \ ì#"å~ = =Ù`å=Ú. Ñ [Å õω "å~ KÕã # `«Ñ CÅ QÆ ioz *Ï ÑḦõ=Ú KÕã #Ü _»Å "å~ ÅÇ Ï#Ñ _ç x~åâ Ö =ÚxyáÈ=Ù^Œ ~. Ñ [Å KÕã # `«Ñ CÅ "åih K«Ñ #Ü _»Å "å~ ãïkõã H #QÆÅ~ #fl ÉèÏ=#`À "åix Ñ ez P ãöqæ`«å "åi`à K Ñ CK«, KåÅ ã =O`«û~åÅ QÆ_çáê#. HÍx <å "åih XuÎ_ç HõÅ QÆ*Ëã #O^Œ

153 140 Ñ= qñ =O =Å# <å "å~ x~ `åûç Ï=Ú Ñ ^Œi OKÕ"å~. P~Ú`Õ "åix QÆ ioz áêi =Å# J# õäå" ÿ# ãöqæ`«å "åi`à = \Ï _ç#o^œ =Å# <å "åiãñ Q Ñ Ê Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ QÆeæ#q. W`«~ Å Ü ÚHõ â H Î ê= ~ º=ÚÅ# QÆ iû "å~ KÕã # = Oz Ñ # Å# QÆ iû = #=Ú á QÆ_ç#>ˇ Â#, "å~ `«= ÅÇ Ï#`«Å#, `«Ñ CÅ# ãïk^œ ÌH L`åûÇ Ï=Ú K«Ñ êî~. <å õω J œhõ~ º=Ú HõeyOz# ^ xx <Õ# K Ñ Ê õωo_ õω, P ãöqæux kqæ q õω <åôho`à Hõ+ ì" ÿ# ÑẍQÍ Hõ# _çok. HÍx z#fl z#fl `«Ñ CÅ q+ Ü«" ÿ <å õω Hõey# Jã Ç Ï#=Ú, P z#fl `«Ñ CÅHõO>ˇ ÃÑ^ŒÌã = ã ºQÍ = iok. = êîå = ~ ÛH <ÕQÆkÖ J# z#fl ã = ã º <åôho^œ õω Jã Ç Ï#=Ú HõÅ QÆ*ËÜ«e. <Õ# õä_» ZÑ C_ # PiÊ "ÕÜ«õΩO_ =^Œe"Õã # ãö^œ~åƒùå #fl"å? Ñ sh ΔOK«H #flñ C_», x["õ, L#flqÜ«x K Ñ Ê=Åã Ok. D = ^蜺<õ <Õ# ã ^ŒÌÑ ~ K«õΩ#fl = OK«=ÚÃÑ x õä~ ÛO_ç, C_», ^ xx K«Hõ Ñ ~ K«õΩO_ L#flO^Œ õω <Õ# _Õ" `À "å^œ# ìhà=åã =zûok. <å õω J`«_» x~å O`«áÈ~Ú Jã Å P Ñ _»Hõg ^Œ õä~ Û#flk `å# HÍ^Œx, <Õ<Õ#x PÜ«# K áêê_». HÍx <Õ# P Ñ _»Hõ g ^Œ õä~ Û#ÖË^Œx, P <Õ~ =Ú <åk HÍ^Œ Jx <Õ# = o QÆ\ ìqí K áêê#. D L^ Ç Ï~ } = # õω <ÕiÊOK«#^Õ= #QÍ `«Ñ CÅ ìh # P`«= #Å# QÆ _ç "åiqí KÕã W`«~ Å `«Ñ CÅ õω = #Å# áè`«ûç ÏOK«#. W`«~ ÅÖ x " K«ÛH #^Œy# "å\ x QÆ iû Ñ ^ fi~å "åih Ñ= K«ÑÖ_ç. "å~ KÕÜ«Ú q~ ^Œú" ÿ# ãöqæ`«å# QÆ iû = #=Ú Ñ êîqok«#hõ ~ ÖË^Œ. P ãöqæ`«å "å\ ÔH J"Õ JáêÜ«=Ú# ã zok«z ~ x náêå=öˇ "åih Hõ# _»`å~ú. QÆ# Hõ L^Õúâ Ñ Ó~ fihõ=úqí<õ J# õäå" ÿ# ãöqæ`«å H ~ õω = #=Ú J<Õfi+ OKåe. <Õxk=~ õω g `À ã zoz# suqí Ñü ~ÀE Hõ= =Ú `«Ñ Ê õωo_ =ÚQÆ æ~ =º õωîå# HõÅã H x "åix g QÆ iqí KÕã H # _ç. P `«~ "å`«p k#=ú Ü ÚHõ JO`«=ÚÖ g ~ Jaè#OkOz# P =ÚQÆ æ~ =º õωîå Z=~å! Jx QÆ ~ ìh õω áê~ OaèOK«O_ç. Ñü k#=ú h QÆ i =ÚQÆ æi # O_ç P~ QÆ ih, Ñ k= OkH KÕ~ H Ok P q^è #=ÚÖ W`«~ Å# áè`«ûç hh Hõ QÍ = iáè`«ok. h" Ñ CHÀÅ ÃÑ^ŒÌ"å\ q+ Ü«" ÿ LO_»HõáÈ=K«Û. ''D ~ OQÆ h =O\ ÃÑ ÉÏQÆ Ok, h=ù `«Å^Œ =Ùfi õω#fl q^è #=Ú <å õω #zûok, ''h=ù ` _» #fl K HÍ ~Ú KåÅ JO^Œ=ÚQÍ# Ok, ''h=ù <å ÑḦõ # O>ˇ <å õω ÉèíÜ«=ÚO_»^Œ, ''h=ù KåÅ Hõ+ ìñ _ç

154 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 141 Ñẍ KÕ êî"õ = iü«ú ''h=ù <å ãflç Ï`«_ #O^Œ õω <åôho`à ãö`à+ =ÚQÍ# Ok J# z#fl z#fl áè`åûç ÏHÍÖË J~ ã Ç Ï`«=ÚQÍ Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ Ù#qQÍ # O_» #. h=ù J# õäå" ÿ# suqí ã ÊOkOz#Ñ C_» ãö`à+ =Ú`À xo_çáè^œ =Ù, QÆ# Hõ h=ù " Ñ CHÀÅ WK«Û ã = Ü«=ÚÖ ãö`à+ =Ú J# "Õ Å á O^Œ "å_»=ùqí LO\Ï=Ù.

155 142 Ñ= qñ =O Ñ= qñ =HÍi *Ï< ã = H±û" Öò áè`åûç Ï=Ú ã = ã Î=Ú# = iû"õã ÎOk. áè`åûç Ï=Ú J# Ç Ïº" ÿ#k. ^ x Ñ ÉèÏ==Ú J^Œ ƒù`«" ÿ#k. Láê^è ºÜ«Ú_» XHõ q^ ºi x " K«ÛH J`«x rq`«"õ = iáè`«ok. q"åç Ï ÉèÏQÆ êfiq # O_ç HõÅ QÆ áè`åûç ÏO=Å q"åç ÏÉO^èŒO q_çáè^œ. <åü«õωx " K«ÛHÀÅ P" `«# ê= ~ º= O`å LÑ Ü yokõ^ xh êü«ñ _» `«Ok. ''Ü«^è ~ " ÿ# H kì XHõ rq`«oãñ =O\ Ñ ÉèÏ=O K«Ñ OK«<À h=ù ` eã HÀÖË=Ù, Px lq lqæ ~ü J<åfl~. Ñ [Å# = #O áè`«ûç ÏOz#Ñ C_», WOH Hõ suqí "å~ á O^ŒÖËx ^è ~ ºO á O^Œ `å~. k#oö x ãöqæ`«å# Z^Œ ~ x ãïü ÿ # ãöqæ`«å [iyok«_ xh "åih ^è ~ ºO HõÅ QÆ `«Ok. áè`åûç Ï=ÚÜ ÚHõ áê=úyº" ÿ# L^ÕÌâ "Õ = #QÍ XHõ =ºH ÎH `«# qå = K«Ñ Ñ [Å qå Öˇ # "å~ x "å~ ã = ~ úåx, "åiö P L^ÕÌâ =ÚÅ HõeæOz#Ü _»Å "å~ x`«º`«fio =~ õω = i#"åiqí LO\Ï~. "åiö H O^Œ~ Ö HÍ<Õfl = iû"õ ã"å~ `å~. h=ù `«O _ç"à ÖËHõ `«e "À S`Õ, g O ã Éèí ºÅ# áè`«ûç ÏOKÕ ÉÏ^茺`«hÃÑ Ü«Ú#flk. XHõ ãöã Ü ÚHõ <åü«õω_»" `Õ, h ì Ü ÚHõ ê= ~å ºxfl ÃÑOK«_»O "åih hqkõû áè`åûç ÏOÃÑ P^è ~ Ñ Ok. h ãflç Ï ^èœ~ "Õ ^Œ#QÍ, áè`åûç ÏHõ~ " ÿ# ^è ~ ºq ^ fi~å Q Ñ ÊHÍ~åºxfl KÕÜ«_ xh Ñ Ü«uflOKÕ"åiH ã Ç appleü«o KÕÜ«QÆÅ=Ù. h=ù XHõ ÔH ã Î=Ù_»" `Õ W`«~ Å# Ñq ^ fi~å, "åix ^è ~ ºÑ ~ KÕ ^ fi~å ã O`À+ Ñ ~ ÜÕ ã # "åih Ü«Å Ñ ~ KÕ â H ÎHõeæÜ«ÚO\Ï=Ù. áè`åûç Ï=Ú Ü ÚHõ â H Îx `«õω =QÍ JOK«<å"ÕÜ«=^Œ Ì. áè`«ûç ÏOK«"åi`À ÉèÏQÆ êfiq q Hõ=Ú 1920= ãö=`«û~ =Ú `«~ "åu HÍÅOÖ, " ^Œ º_», = #ã Î`«fi âß ã Î"Õ`«Î J~Ú# *Ïi _» º Ĥ< <å~ü Î" ã ì~üfl Ü«x=iû\ Ö ê= lhõ = #ã Î`«fi âß ã ÎO É kèokõ"å_». É ^è Œ<å Ñ H Ü«õΩ J`«_» H `«ÎQÍ =zû#"å_ ##, = #= ã fiéèï==ú# QÆ iû ÉÏQÆ QÍ J^è ŒºÜ«#O KÕã #"å_». `«# q^ fi~ Å õω = #ã Î`«fiâß ã Î=Ú# Ñ Ü QÍ`«HõOQÍ KÕÜ«Å#fl Pâ HõeæÜ«ÚO_Õ"å_».

156 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 143 PÜ«# " Ú^Œ\ QÍ É kèoz# `«~ QÆuÖ ã ~åã i HõàÏâßÅ q^ º~ Å =Ü«ã û HõO>Ë Z õω " # =Ü«ã ûqæå"å~ JHõ _» <åfl~. zhíqàö x HÍ~åºÅÜ«ÅÖ, ÃÑ^ŒÌ ÃÑ^ŒÌ ^Œ HÍ}ÏÅÖ, á êhõìsåö Ñ QÆÅ Ñ x KÕã `«= q^œº# " ~ QÆ Ñ ~ K«H # L^ÕÌâ O`À êü«ohíåo JHõ _ç `«~ QÆ`«Å õω Ç apple[~ ÜÕ º ã Î Ñ Ù~ + μå JHõ _» <åfl~. XHõ êü«ohíå=ú, `«~ QÆu ã = Ü«O P~Ú# `«~ "å`«q ê < ã < J# QÍ= =Ú# õω K Ok# Å ~ J# Ü«ø=# ~åå `å# J# Éè íqã Î<åfl#x Ĥ< QÍi`À q=iok«õωok. ''D HÍ~åºÅÜ«OÖ L#fl H O`«= OkÜ«ø=# ÉÏeHõÅ# = `«"Õ <Õ< ~ QÆ ^Œ # Jx P" "åáè~úok. ''~å u"õà = WO\ H L`«Î~ =ÚÅ QÆ_» Ñ Ù`«<åfl#. q ê < ã < # O_ç ZÑ C_» L`«Î~ =Ú =ã ÎO^À##fl Pâ `À <Õ# <å k#=úå QÆ_» Ñ Ù`«<åfl#x K Ñ ÊOk. Å ~ ã = ã º# Ñï+ iok«l^õ Ìâ O`À<Õ, HÍOÑ " O\ò Hõ Éò (ã ^ ƒù=# ã = "Õâ =Ú) J# ^ xx PÜ«# áê~ OaèOKå_». P = _» < ÅÅ HÍÅ=ÚÖ `«# q^ º~ Å õω WzÛ# Ñ Ü QÍ`«Hõ áê~î =ÚÅÖ Wk XHõ\. ''g = #ã Î`«fi âß ã ÎÑï*Ï <åxfl g WO\ Ö QÍx, Ñẍ ã ÅOÖ QÍx, HÍ~ Ö QÍx, ã ûåö QÍx LÑ Ü yokååx "åih Ĥ< QÍ~ K áêê~. D Hõ ÉòÖ " Ú^Œ\ < ÅÖ, g "å`«ñẍ U= #QÍ HÍOÑ " O\ò Hõ ÉòÖ [iˆq q+ Ü«ÖË. Ñü~ÀA, =ÚQÆ æ~ " "Õfi~ =º õωîå# g ~ Ü«^è ~ OQÍ "åix " K«ÛHÀ"åe. JO`«HõO>Ë Z õω = = Ok`À g ~ " K«ÛH <Õ HÍ~ º Hõ= O õä_ < ~ Ñ =K«Û. HÍx, D `«~ QÆuÖ g Ü Qƺ`å Ñ `«O HÀãÖ, Ñü~ÀA =ÚQÆ æ~ =º õωîå# g ~ `«Ñ ÊHõ " K«ÛHÀ"åe Jx K áêê_». ''D q+ Ü«OÖ g ~ QÆ_çOz# J# Éèí"åÅ# g ~ HÍy`«OÃÑ "åã K«áêe. Ñ [ÅÖ g ~ QÆ= xoz# = ~ ÊÅ# QÆ ioz, rq`«oö g õω Hõeæ# PÜ«J# Éèí"åÅ# QÆ ioz "åü«e J<åfl_». Ĥ< QÍi q^ º~ ÌÅÖ H O^Œ~ PÜ«# WzÛ# WO\ ÑẍH XÑ CHÀÖË^Œ. "Õ =Ú Uq "åü«ö = õω ` eü«^œx = ih O^Œ~ J<åfl~. WOHÍ H O^Œ~ `å=ú x~åhõioñ _»`åˆ~" #x ÉèíÜ«Ñ _ ~. Ç ïh kì= Ok K Ñ C õω#fl^õ= #QÍ "å~ ~Ú+ ìñ _»x"åi q+ Ü«" ÿ = Oz K Ñ Ü«^ ~ `«HÍ^Œ# õω<åfl~. ''XHõ"Õà hh + ìo ÖËx"å_ Hõ_» `å~ ã Ñ _ç`õ "åxx " K«ÛH Ü«^è ~ `«HÍ^Œ QÆ^! Jx J# õω<åfl~. JO^Œ õω Ĥ< K Ñ Ê#^Õ= #QÍ ''h â `«=ÙÅ# h=ù " K«ÛH =Å# ^ xx Ü«^è ~ `«ÖËHõ Jx K Ñ õω gå ÖË^Œ. ZO^Œ Hõ#QÍ XHõ = x+ Ö L#fl U^À

157 144 Ñ= qñ =O XHõ = Oz QÆ }=Ú#, ÖËHõ < Ñ Ù}º`«# QÆ iû, = #=Ú Ü«^è ~ =ÚQÍ á QÆ _» `å=ú. U qå =Ü ÿ <å ÖËHõ ã QÆ }" ÿ<å ÖËx"å_» XHõ_» õä_ LO_»_». g ~ " K«ÛH # ÉèíqOKÕ XHõ = x+ x áè`«ûç ÏOz, J`«_» = Oz HÍ~ º=ÚÅ õω ÅÑ ~ z#"å~ QÆ ^Œ ~. g ~ XHõ ÉÏeHõ# QÍx ÖËHõ ÉÏÅ xqíx, Ñ Ù~ + μxqíx, ã ÎxQÍx " K«Û õω#flñ C_» "å~ f =" ÿ# PáêÜ«=Ú# O_ç `«Ñ ÊOK«H õω gå Ñ _» #, Jx Ĥ< K áêê_». ˆH< Ü ÚHõ q^ º~ Å Hõ# Q #fl^õ= #QÍ "å~ Ü«^è ~ =ÚQÍ W`«~ Å# " K«ÛH #flñ C_» Ñ [ÅÃÑ Q Ñ Ê Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ _ço^œ<åfl~. ^ x Ñ ÉèÏ==Ú q^ º~ ÅĤ Z õω = ÖÏÉèíHõ~ " ÿok. Å ~ x[" ÿ# Ñ *Ï=ºH ÎQÍ = iok. P" XHõ QÆkÖ Ñ "ÕtOz#Ñ C_» JHõ _» #fl"å~ O^Œ~ ã O`À+ O`À xo_çáèü«~. <åºü«hí~ º^Œi QÍ ÑẍKÕÜ«ÚK«#fl = ~À ã Î `«## Hõ+ ì Ü«[= xx \ ì, `«# L^ÀºQÆ=Ú = # H < =Öˇ#x P`«~ Ñ _ç#ñ Ê\ H x, P `«~ "å`«j`«xx " K«ÛH õω " Ú^ŒÅ ÃÑ\ ìok. ^ x Ñ ë`«=úqí Jk=~ õω HÀÑ + ìü ÿ # `«# Ü«[= x `«# HÀÑ =Ú = # õω<åfl_». JO`«= `«"Õ QÍHõ P ã Î õä_ = ~åº^œqí Ñ <Õ~ ÛH Ok. `«`«Êùe`«=ÚQÍ "åi^œì~ XHõiÃÑ XHõ~ ã ^ ƒù"å# ÃÑOK«H x q"åç Ï=ÚÖ [`«Ñ ~ K«_ ~. *Ïi Ĥ< QÍi HÍOÑ " Hõ Éò WÑ Ê\ HÍÅ=ÚÖ = # Ñïã `«Å õω P# " #kqí Ü«ÚO_»HõáÈ=K«Û. HÍx PÜ«# ÑüáêkOz# ã `«=ÚÅ 1920 ã =O`«û~ =ÚÖ ZO`«"Õ Å Hõ~ =ÚQÍ # O_ <À D k#=úåö õä_» JO`Õ "Õ Å Hõ~ =ÚQÍ# #flq. nxö Ñ Ù<åk ã `«º"Õ ^Œ#QÍ, <å K Ñ ÊÅO>Ë Ĥ< Éè kèozok '' áè`«ûç ÏOK«ã `«=Ú. J#QÍ = # ãö O^èŒ ÉÏO^茺==ÚÅ# \ ì Ñ [Å# áè`«ûç ÏOK«QÆÅ=Ú ÖËHõ H OkH Ñ _» ^ÀÜ«QÆÅ=Ú. J`«_» `«# q^ º~ Å õω K«~ õωqí LO_Õ Ñ ^ŒÌux <ÕiÊOKå_». '' Ñ ÑÖK«O " K«ÛH <Õ"å~ HÍ"åÅx _» `«Ok. " Ñ CHÀÅ HÍ"åÅx PHõe`À LOk. QÆ# Hõ Z=~À XHõ~ áê~ OÉèí=ÚÖ =ÚO^Œ J_» QÆ "Õã `«#`À\ "åx`à J`«xÖ `«# õω #zû# q+ Ü«=Ú K áêêe. Jx Ĥ< J<åº_». D K Ñ ÉǑl" < á êoh < Ü ÚHõ #= HÍxfl Ĥ< ^è Œ =ÑïKå_», '' Ñü=º~ " ÿ# õω = #=Ú ÖȞõ K Ñ Ê=Åã # suqí<õ xâ ÌOQÍ LO_» õä_»x xâ OQÍ LO>Ë ^ xh õä_ ÖȞõ XÑ Ê K Ñ Ê=ÅÜ«Ú#.

158 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 145 Ñü áè`åûç Ï õω_» = # + μºå# QÆ iû <Õ~ ÛH #=Åã # S^Œ ãöqæ`«å ì L#fl"åi rq`åå# Ñ ÉèÏq`«O KÕÜ«\ÏxH Z#ÖËx â H Î h JO^Œ Ö LOk. h # O_ç HõÅ QÆ áè`åûç Ï=Ú# \ ì XHõ_» J# k# rq`«=úö ÖËHõ "å~ O rqokõ rq`«=úö, ÖËHõ `«# rq`«= O`å Q Ñ Ê = ~ ÊHõeyÜ«ÚO\Ï_». J`«_» áè=åã # kâ # Ñ ÓiÎQÍ = iû"õã õωo\ï_». "åix UÜÕ q+ Ü«Å áè`åûç ÏÑ ~ êîü J#fl ã `«ºO ` eü«õωo_ h=ù Z=ix áè`åûç ÏÑ ~ K«ÖË=Ù. QÆ# Hõ Ñ [Å# P^茺ܫ#=Ú KÕ ã q^ ºi QÍ h=ùo_» =Ú. "åix = ~ Û=Öˇ#, ĤΔ= aè=$kú HõÅ QÆ*ËÜ«=Öˇ#, h=ù <Õ~ ÛHÀ"åe. <å õω ` eã # D H Ok S^Œ ã OQÆ`«Å# h õω `å~ ã Ñ _Õ "åi q+ Ü«=ÚÖ J= Å Ñ ~ K«=K«Û. 1. Ñü"å_» XHõ Ñ =ÚY" ÿ# =ºH ÎQÍ ÑïQÆ}ÕK«_»=Öˇ#x Pâ Ñ _»`å_». Ñü"å_» W`«~ Å `«## ãïü ÿ # =ºH ÎQÍ K«_ Å# õωo\ï_», W`«~ ÅKÕ Ñq OK«_ Å# õωo\ï_», W`«~ Å `«## QÆ ioz = Oz<Õ `«ÅÃÑ\ÏìÅ# õωo\ï_». Ñü"å~ `å=ú XHõ Ñ =ÚY" ÿ# =ºH ÎQÍ Ñ iqæ} OÑ _»QÀ~ `å~. z#fla_» q+ Ü«=ÚÖÁ<Õ QÍHõ =Ü«ã û g i# =$^Œ ÌÅ q+ Ü«=ÚÖ õä_ J^Õ ã `«º=Ú. "å~ Ñ =ÚY Å QÍ ZOK«_» `«<åfl~ #fl ÉèÏ=# = # + μºåö = HõeyOK«QÆÅ=Ú. "å~ Ñ ^ŒO`«Å Q ~ =áê `«Åx ^ fi~å<å? Ñ [Å q+ Ü«" ÿ = # ÉèÏq êî" P q^èœoqí<õ "å~ Ñü ã ÊOk êî~. "å~ Ç ï âı+ μìå# H O>Ë "å~ õä_ âı+ μìå QÍ Ñ =iî êî~. Ñ [Å W`«~ ÅKÕ QÆ iîoñ _»QÀ~ `å~. =O\ Pâ Ñü = #=ÙxÖ ^ y Ok. Ñ [Å# = #=Ú Q Ñ Ê"å~ x `«Åã Î<åfl= x "åih K«Ñ ^ fi~å, "åix Q Ñ Ê "å~ õω êü«ñ _»QÆÅ=Ú. 2. ZO`«Ñ i*ï #=Ú h õω#fl^à Z=iH x q+ Ü«=Ú. J~Ú`Õ W`«~ Å q+ Ü«=ÚÖ h õω#fl *Ï QÆ`«Î W`«~ Å ÑïQÆ}#Ö xh fã õωo\ï~. = #" O`«` eqqæå"å~ " ##fl q+ Ü«=Ú Ñ [Å ` Å ã H õω W+ ìñ _»~. = # Pf Ü«ê ~Úx õä_ "å~ ÑïQÆ}#Ö xh fã H #~. = # õω#fl K«^Œ =ÙÅ, Pã áêã ÎÅ qå = õä_ "åih ÖȞõ Ö ÖËx q+ Ü«=Ú. "å~ ` eã H #QÀˆ~^Õ= O>Ë, "åix x[" ÿ# Ñ= `À Ñq ã Î<åfl= ÖË^ J#fl q+ Ü«"Õ. = # rq`åå ^ fi~å W`«~ Å õω = #=Ú ^Õ=Ùx Ñ= # Hõ#Ñ ~ Kåe.

159 146 Ñ= qñ =O Ô~O_»= `«~ QÆuÖ <å õω ãö_õ ã Å \ K«~ QÍ "åhõº= OkOz# Ĥ. \. Ç ÏKüã < ^ fi~å D áê~î =Ú <Õ# <Õ~ Û õω<åfl#. <Õ# ~Ày+ ì< K«iÛH " à ÖËHõáÈ~Ú# "å~ =ÚÖ P" =zû ## fl ^Œi OKÕk. ''*Ïh, QÆ`«"å~ =Ú h=ù K«iÛÖ <åôho`à qkå~ = xñ OzOk. x# fl K«_»\ÏxĤ =KåÛ# Jx K ÑÊk. P `«~ "å`«<åh Hõ S^Œ ~ áêü«å <å}ˇ=ú <å KÕuÖ ÃÑ>Ëìk. ^ x qå = XHõ q eü«< _ Å~ J# H <Õ"å_»#. `«~ "å`«p" ''=KÕÛ "å~ " ÿ<å h=ù ãö_õã Öò `«~ QÆuÖ LO_ e. JO^Œ Ĥ <Õ# =KåÛ#. h=ù =zû#ñ C_» `«~ QÆuÖ h KÕu< uî K«Ñ, ## fl ãö`à+ Ñ ~ Kåe. h=ù h KÕu< uî#ñ C_», <Õ# z~ #=Ùfi #=Ùfi`å#, <å = #ã û ã O`À+ =ÚQÍ Ok. <Õ# K«Hõ QÍ É kèok«qæå# õä_. Jx P" K ÑÊk. Pk"å~ =Ú =zû#ñ C_» <å õω ÉÏQÆ <åfl ÖËHõáÈ~Ú<å, <Õ# ãö_õã Å õω áè~ú, <å KÕu< uî K«Ñ OKÕ"å_»#. P" `«Å TÑ ## fl K«z #"Õfik. P" #=Ùfi ## fl PHõi OKÕk. P" ## fl Ñq ã ÎOk QÆ# Hõ, P" Uq K Ñ Ê<å ^ xx KÕ ã"å_»#. 3. H ã Î â s~ =ÚÖ # #fl Ñü"å~ H ã Î â s~ =ÚÖ # #fl Ñü"åiH K Ok#"åˆ~. KåÅ= Ok ÔH ã Î=ÙÅ `«= Wëêì# ê~ =ÚQÍ Ñ # Å KÕÜ«QÀ~ `å~. W`«~ Å q+ Ü«" ÿ ÉÏ^è Œº`«K«ÑḦõ, Z=~ Ñ =iîoz<å Ñ ~ "åöë^œ J# õωo\ï~. HÍx H ã Î â s~ =Ú P q^èœ=úqí õω gå ÖË^Œ. XHõ ÔH ã Î=Ù_» `å# `«HÍÅ# õωo>ë, <Õ# q#fl Hõ^äŒÖ x HõÅ# Ñ~ Û"åx`À ã = #" ÿü«úo\ï_». J`«_» 500 ĤrÅ ~ =ÙQÆÅ HõÅ# 4= JO`«ã # O_ç HÕkH ` KÕÛ J=ã ~ `«U~ Ê_çOk. rq`«c= ÔH ~Ú" Ñ `«=Ú# O_ç ãhõioz# Ñ MϺuQÆÅ PÜ«# D HÕ^Œ á O^Œ Ñ ~ K«_ç#q: ''<å KÕu`À P HõÅxfl " õω KåÖÏ ã = Ü«=Ú Ñ \ ìü«úo_õk. Hõ# Hõ P Éèí=<åxH ÃÑ # XHõ yåhõ Hõ\ ì, ^ x ^ fi~å Ñ áêö ~åà # HÕkH kokååx x~ ~ÚOK«H <åfl#. XHõ `å\ x <ÕÅ g ^Œ K«Hõ QÍ ayoz, <Õ# ÃÑ H " o P `å\ x Ñ áê õω `«yeozux. P `«~ "å`«ñ áêö # #fl HõÅ# koñ, `å\ ^ fi~å HÕkH kok«ñ Ü«uflOKå#. P `«~ "å`«<õ# HÕkH ky, HÕ^Œ ayoz# `å_» # qñ Ê, Ñ áê# < = kqí HÕkH õω Ñ Ü«uflOKå#. <å ^ÕÇ Ï=Ú Ü ÚHõ ~ =Ù 140 áœo_» = `«"Õ. Hõ# Hõ 500 áœo_» ~ =Ù#fl Ñ áê HÕkH *Ï~ K«## fl QÆÉÏÅ # `ÕÅ*Ëã Ok.

160 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 147 Uq [~ QÆ `«O^À Jx <Õ# QÆÇ ÏOKÕãïH, <Õ# Ô~O_» = _» JO`«ã Å = ^蜺ö xh `å_» `À ÃÑ H " àï #. P ~ =ÙQÆÅ Ñ áê <å ^ÕÇ applexh `«QÆ =Å#, <å ^ÕÇ Ï= O`å QÍÜ«=ÚÖ`À xo_çáè~ú#k. <Õ# ÃÑ H " àı O`«=~ õω P `å\ x QÆ\ ìqí ìh <åfl#. ÃÑ H " à QÍ<Õ <å K ~Úº P yåhõö W~ õω áè~úok. <å "ÕÅ qiyáè=_ xh J^Õ HÍ~ }=Ú. Ñ áê ÃÑ # O_ç <ÕÅ õω ^ŒÉÏÅ # Ñ _çáè~úok. HõÅxfl H OkH Ñ _çáèü«~ú. P Ñ áê ~ =Ù Ĥ=Å=Ú 40 áœo_» = `«"Õ. JO^Œ =Å 140 áœo_» ~ =Ù#fl <å ^ÕÇ Ï=Ú `å_» `À H OkH " Ú^ŒÅ~ÚºOk. HÕk # O_ç ÃÑ H =ã Î#fl Ñ áê <å HÍe yåhõ õω `«ye, ^ xx q~ QÆQ \ ìok. P q^èœ=úqí <Õ# HÕkH *Ïi, P HõÅ g ^Œ Ñ _çáèü«#. JO^Œ =Å <å " < fl=úhõ qiyáè~úok. <å " _» ^ŒQÆæ~ # #fl Z=ÚHõ õä_ =ÚHõ Å~ÚºOk. JO^Œ =Å# <å PÖ K«# Hõ= =Ú `«Ñ Ê, <å KÕuÖ x `å\ x =ke"õâß#. JO^Œ =Å ÃÑ H " o # Ñ áê ^ŒÉÏÅ # HÕkH *Ïi, <å `«ÅÃÑ # QÍÜ«Å õω HÍ~ }= ~ÚºOk. g c= Ñ `«=ÚÖ # #fl z=i Ñ â fl ÑḦÍ~ =Ú, = m =O\ Ñïã u Z^Œ Ô~ `Õ, g ˆ~q KÕÜ«# ^ÕÌtOK«K«<åfl~? Wxfl Hõ+ ì=úå õω HÍ~ }=Ú, <Õ# XO\iQÍ õω ã = Hõ\ ì#o^œ =Ö<Õ <Õ# Hõ+ ì=úöö W~ õω áèü«#. nxx QÆ ioz = #=Ú Pf Ü«=ÚQÍ J#fi~ÚOÑ *Ëã õωo>ë, H ã Î ^ÕÇ Ï=Ú # O_ç = # + μºå ` QÆ` OÑ ÙÅ KÕã õωx, PÜ«# ^ÕÇ Ï=Ú# õω " Å Ñ Å x=ã OÑ QÀi`Õ PÖψQ [~ QÆ `«Ok. = #=Ú `«HÍÅx ^Õ=Ù_» xü«q OK«ÖË^Œ, = #=Ú XHõi< Hõ~ =Ú áè`«ûç ÏOK«H x, XHõiH Hõ~ =Ú ã Ç appleü«=úkõã H #=Öˇ#x PÜ«# L^ÕÌtOKå_». = #= O^Œ~ =Ú Hõeã ã Ç ÏŸ^Œ~ ã Ç ÏŸ^ŒsÅ=Öˇ =ÚO^Œ õω êqíe. 4. Z=i< <å XHõix áè`åûç ÏÑ ~ K«"å_» J<Õ õωå# PHõi OK«õΩO\Ï_». <å r=# QÆ= #=ÚÖ ZO`À= Ok ## fl áè`åûç ÏÑ ~ Kå~. WÑ C_» <å =Ü«ã û 61 ãö=`«û~ =ÚÅ <Õ# " # Hõ õω uiy K«K«õΩ#flÑ C_», W`«~ Å ZO`À ^ŒÜ«`À, ^ `«$`«fi=ú`à <å Ü _»Å Ñ =iîokå~ #fl ãöqæux K«z, <Õ# Pâ Û~ ºK«H `«_»#Ü«º#. ## fl P q^è Œ=ÚQÍ ÉÏ^è Œº`«QÆey, Ñ \ ìok«õω#fl"åiö ˆQ < Öˇ^Œ~ü=Ù_ XHõ~. JÑ C_» <Õ# 7= `«~ QÆu = `«"Õ K«^Œ =ÙK«<åfl#. PÜ«# = õω ãö_õ ã Å Láê^è ºÜ«Ú_» QÍ

161 148 Ñ= qñ =O LO_Õ"å_». JÑ C_» PÜ«# `«~ QÆuÖ L#fl"å~ = O`å ÃÑ^Œ Ì JÅ i= HõQÍ LO_Õ"å~ =Ú. ZÑ C_» = Ö "Õ =Ú ãöéèï+ H \Ï _» H u~ QÆ `«LO_Õ"å~ =Ú. HÍx "åhõº=ú q<õ"å~ =Ú HÍ^Œ. HÍx ˆQ < = =Ú Å# Ç ïqí Ñq OKÕ"å_». Hõ# Hõ PÜ«# q<õ"å~ =Ú. XHõ ~ÀA PÜ«# QÆ^Œæ^Œ" ÿ# ã fi~ =Ú`À = \Ï _» `«<åfl_». JÑ C_» PÜ«# `«~ QÆuÖ # #fl Ñ Å Å= O^Œ~ =Ú# PÜ«# =ÚY=Ú# K«Kå=Ú. PÜ«# = " Ñ Ù K«Kå_». PÜ«# Hõhfl~ HÍ~ ã Î<åfl_». P ~ÀA, ''`«~ QÆu ã = Ü«=Ú J~Ú# `«~ "å`«, <Õ# ã ì`ü ɡ# ~ü, Ñ Öò HÍ <å_, ExÜ«~ü á œå~ü = iü«ú *Ï< = ºH±û" Öò`À =ÚK«Û\ÕK«QÀ~ `«<åfl#. XHõ = Oz q+ Ü«=Ú "åi`à <Õ# ÑÖK«H #QÀ~ `«<åfl#. Jx PÜ«# J<åfl_». J^Õ q^èœ=úqí P<å\ `«~ QÆu ã = Ü«=Ú `«~ "å`«, "Õ =Ú #Å QÆ ~ =Ú ÔQ < QÍix HõÅ ã õω<åfl=ú. JÑ C_ Ü«#, '' Ñ u â x"å~ =Ú ~å u 7= `«~ QÆuÖ x Ñ Å ÅO^Œi H ~ õω áêi ã Î LO\Ï#. ~å u <Õ# áêi OK«K«#flÑ C_», g #Å QÆ ix ^Õ=Ù_» `«# ã= HÀãÖ Ñ Å ã ^Õ=Ùx ã K«#Å <å õω Hõey#q. <Õ# D ãöqæu =ÚO^Œ QÍ g õω K áêêå# õω<åfl#. <Õ# JO^ŒiHõO>ˇ =ÚO^Œ QÍ g `«ÅÅÃÑ KÕ`«Å Oz, áêi OKåÅ# <åfl#. J<åfl_». ÔQ < QÍ~ = `«ÅÅg ^Œ KÕ`«Å Oz áêi OKå_». PÜ«# P ~ÀA KÕã # áê~ # ^Õ=Ù_» JkèHÍiHõ=ÚQÍ ## fl Ñ ik«~ ºÖ Jaè +H ZOK«õΩO\Ï#. "Õ =Ú #Å QÆ ~ =Ú ã=ö xh =zû, áêã ì~ QÍ xü«q OÑ _ =Ú QÆ# Hõ, ÔQ < QÍ~ = `À K Ñ Ê# ã `«º" ÿ#"õ. KåÖÏ ã O=`«û~åÅ `«~ "å`«<õ# ÔQ < QÍix HõÅ ã õω#flñ C_», QÆuOz# D ã O=`«û~åÅÖ ZO`«= Ok `«# ã O_Õã Å Ñ ik«~ º ^ fi~å ã=ö xh =KåÛ~ x J_çQÍ#. JO^Œ õω ÔQ < K Ñ ÊO^Õ= O>Ë P q+ Ü«=Ú `å# YzÛ`«=ÚQÍ K Ñ ÊÖË#<åfl_». HÍx ã = ~ 30 = Ok ã= õωå =zûü«úo_»=k«û J<åfl_». Ñü ãö=`«û~ =Ú 7= `«~ QÆu Ñ Å Å QÆ OÑ ÙÖ ÔQ < K«Ñ # Ñ=, áè`åûç Ï=Ú# \ ì, Z<Àfl ã OÑ Å Pj~ fikoñ _çü«úo_»=k«ûx <Õ# `«ÅOK«K«<åfl#. J`«x áè`åûç ÏHõ~ " ÿ# ZO`«= Ok rq`ååãñ Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ #"À Hõ^? D Ñ â fl õω ["å <Õ# Ñ ~ Ö Hõ=Ú# õω " o #Ñ C_Õ ` Å ã ÎOk. Z=Ô~ # XHõix áè`«ûç Ï ãî J<ÕHõ= Okx ì õωo\ï~.

162 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú ^Õ=Ù_» Ñü"åix Ñq ã Î<åfl_» KåÖÏ= Ok ÔH ã Î=ÙÅ áè`«ûç ÏOK«q+ Ü«=ÚÖ, Z=ix áè`«ûç ÏOKåÖ #x, Z=iH êü«=ú KÕÜ«Ö #x `«y# = # + μºå HÀã O " ^Œ õωk«o\ï~. `«=Ú # áèe# "åih ~ õω "å~ " ^Œ õω`å~. H O^ŒÔ~ `Õ "åi=öˇ #"Õ "åix, "åi=öˇ `«ÅOKÕ"åi<Õ Ñq ã Î LO\Ï~. J~Ú`Õ x*ïxh P q^èœ=úqí KÕÜ«õÄ_»^Œ. ÜÕ ã P q^èœ=úqí Z#fl_» # KÕÜ«ÖË^Œ. H xfl ãö=`«û~åå õω =ÚO^Œ QÆ Ñ _çáè~ú# XHõ =ºH Îx QÆ iû q<åfl#. J`«_» ÃÑ H ~åöëhõáèü«_». = i PÜ«## K«ã Î#fl Ñ [Å Uq KÕÜ«ÚK«<åfl~? XHõ êfi~ Ñ ~ _» JHõ _» õω =zû, ''JÜ º áêñö, JHõ _» Ñ _çáèü«"å? J<åfl_». = ~ Hõ =ºH Î =zû, ''= # + μºå =O\ QÆ Ñ _Õ P ê ~ =ÚOk J<åfl_». XHõ Ñïã Ü«Úº_» =zû: QÆ Ñ _çáèüõ "å~ O^Œ~ # K _» "åˆ~ J<åfl_». XHõ QÆ} õω_» =zû, DÜ«# Ñ _ç# q^è #=Ú# QÆ iû ÖȞõ Å Hõ\Ïì_». XHõ Ñ uhí qöëyi =zû, J`«_» Ñ _ç# =$`åîo`«=ú# QÆ iû Ñ `Õº õ Hõ^äŒ#=Ú "åü«qà~å_». XHõ ã ^ úou =zû, ''h=ù `«=Ùfi õω#fl QÆ h"õ Ñ _ =Ù. Jk h õω `«y# thõδ J<åfl_». HÍefi< ã ^ úo`åå #"Õ "å_» J`«xx K«z, ''h=ù x[=úqí ~ HõΔ}á Ok L#fl>ˇÿ `Õ, Jã Å Ñ _Õ"å_ç"Õ HÍ^Œ J<åfl_». Jˆ~ xü«< ã ^ úo`«"åk, ''h=ù ~ Hõ Δ}á Ok<å, nxö Ñ _ =Ù J<åfl_». Kåi ê \ H± ã ^ úo`«=ú #"Õ "å_» =zû, ''h=ù P QÆ Ñ _çáèöë^œx, XÑ CHÀ J<åfl_». ã `«º"åk =zû, ''Jk XHõ QÆ Jx h õω ` eü«^? J<åfl_». Éèí QÆ~ ƒù âß ã Î"Õ`«Î =zû, ''Ö Ñ Å L#fl ~åà # QÆ iû# ãöqæu <Õ~ ÛHÀ. J<åfl_». Ñ # fl =ã Å KÕÜ«Ú"å_» =zû, ''P QÆ g ^Œ Ñ # fl K e ã Î<åfl"å? Jx J_çQÍ_». JHõ _» L#fl QÍ= kèhíi =zû, ''<å QÆ Ñ _»_ xh =ÚO^Œ, = ~À QÆ K«_»ÖËHõáÈÜ«"å? J<åfl_». Pâß"åk =zû, ''WOHÍ Z õω = Hõ+ ì=ú HõÅ QÆÖË^Œ Jx J<åfl_». x~åâß"åk =zû, ''WO`«HõO>Ë Q Ñ Ê Hõ+ ìo =ÚO^Œ Ok J<åfl_».

163 150 Ñ= qñ =O ÜÕ ã J`«xx K«z, `«# KÕux J`«xHõOkOz, QÆ # O_ç J`«xx ÃÑ H ÖÏQÍ_». ÜÕ ã Ñ [Å H ~ õω =KåÛ_». PÜ«# Ñ [Å q+ Ü«"Õ ÑẍHõeyÜ«Ú<åfl_». = #=Ú õä_ Ñ [Å q+ Ü«=Ú Ñẍ HõeyÜ«ÚO_ e. ^Õ=Ù_» Ñü"åix Ñq ã Î<åfl_»#fl ãöqæux QÆ ~ ÎOK«HÀ"åe. ÜÕ ã W`«~ Å q+ Ü«=ÚÖ Ñ =iî êî_à, = #=Ú õä_ J>Ë Ñ =iîokåe. "å~ U" ÿ LO_ Åx ^Õ=Ù_» Ñ Ù\ ìokå_à, ^ xqí õω "åix = #=Ú áè`«ûç ÏOKåe. `«= Ç Ï$^ŒÜ«O`«~ =ÚÖ Ñü"å_» áè`åûç Ï õωxqí LO_ Åx HÀ~ õωo\ï_» Jx <Õ# #=Ú `å#. ÜÕ ã # Ziy#"å~ O^Œ~ PÜ«#=Öˇ LO_ Åx HÀ~ `å~. KåÖÏ q~ ^Œú ÉèÏ"åÅ Hõey# = x+ ÜÕ ã # ZiyÜ«ÚO>Ë PÜ«#=Öˇ LO_ Åx HÀ~ `å_». <Õ# K Ñ õω HÍ~ }"Õ = #QÍ, = #= O^Œ~ =Ú W`«~ Å rq`ååãñ J# õäå" ÿ# Ñ ÉèÏ==Ú HõeyÜ«ÚO_»QÀ~ `å=ú. "åi rq`«qå =Å# ÃÑOKåÅx HÀ~ `å=ú. ^ xx fã "ÕÜ«Åx HÀ~ =Ú. Hõ# Hõ <Õ# q =Ú # áè`«ûç ÏOKÕ"åxQÍ # õω g J# = u W=fiO_ç. h=ù H ã Î õω ~åü«éïiqí LO_»=K«Û#. P q^èœ=úqí PÜ«# Ñ â Oã J#QÍ, ÉèíàÏ, #= Hõ" ÿ# = Oz ^ ã _, J#fl = #=Ú q#=k«û. Ñü"å_» XHõ áè`åûç Ï õω P ê ~ =ÚOk. h=ù ^èœ#=o`«_»=ùqí QÍx, XHõ "Õ ^è qqí QÍx LO_»#Hõ ~ ÖË^Œ. h õω ZO`À ÃÑ^ŒÌ =ºH Î`«fi=Ú LO_»#Hõ ~ ÖË^Œ. D ã QÆ }ÏÅhfl h õω ÖËHõáÈ~Ú<å Ñ ~ "åöë^œ. h=ù Ñ [Å q+ Ü«" ÿ â ^ŒúQÆey P Ñ x WÑ C_Õ, WHõ _Õ áê~ OaèOKåe. ^ x HÀã =Ú U^À XHõ Q Ñ Ê ãöqæux, JO^Œi ^Œ$+ ìx PHõi OKÕ^ xx KÕÜ«#Hõ ~ ÖË^Œ. J# k#=ú h=ù [iyok«z#fl ãöqæ`«öë h=ù TÇ ÏOK«ÖËx Ñ ÉèÏ=O W`«~ ÅÃÑ h=ù HõeyÜ«ÚO_»=K«Û. ãïü ÿ # "å\ x KÕÜ«Ú"åxx K«z, K«Hõ QÍ KÕã Î<åfl=x K Ñ C=Ú. XHõi Ñẍ`«#=Ú K«z, ^ xx " K«ÛHÀ. JHõ ~ Ö # #fl"åih ã Ç appleü«=ú KÕÜ«O_ç. W`«~ Å h Éèí [=Ú g kh =Oy, U_» õω XÑ CHÀ. `«# rq`«=úö q[ü«úöˇ #"åi`à Hõeã ãö`à+ OK«. xshõδ}öëx"åih xshõδ} HõÅ QÆ *ËÜ«O_ç.

164 Ñ [Å qå " #"å~ x "åih ` eü«*ëü«ú=ú 151 nxx h=ù KÕÜ«QÆÅ=Ù. WÑ C_Õ áè`«ûç õω =ÚO^Œ õω êqæ =Ú. <å H + ì" ÿ# D HÕk QÆ ~ ÎOK«HÀ ''<Õ# D Ö HÍxfl XĤ êi ^ \ áè`å#. HÍ \ ì <Õ# KÕÜ«QÆey# = Oz U^ <å LO>Ë, <å `À\ "åiôh=iôh <å, U^ <å êü«=ú KÕÜ«QÆey`Õ, ^ xx WÑ C_Õ KÕ êî#. ^ xx KÕÜ«õΩO_ <Õ# ÖËHõ `«~ "å`«kõ êî#x K Ñ Ê#. ZO^Œ Hõ#QÍ D `À=Ö = m <Õ# " à #

165 J^è ºÜ«O 10 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ ''H O^Œ~ = # H # QÍ, ã = [=ÚQÍ = #Hõ, XHõx< Hõ_» ÃÇÏK«ÛiOK«K«, P k#=ú ã g Ñ g ~ K«z#H Åk, = i Z õω =QÍ PÖÏQÆ KÕÜ«ÚK«, Ñ= K«Ñ õω#, ã `å ~ º=ÚÅ õω# XHõx< Hõ_» Ñ ÙiH ÅÊ=Öˇ#x PÖ zo`«=ú. ÃÇÏ c 10:24 <Õ# W`«~ Å õω U suqí n" #Hõ~ =ÚQÍ LO_»QÆÅ#x h=ù h rq`«éèïqæ êfiq `À<À, h ãflç Ï`«x`À<À Hõeã K«iÛOKå"å? g Ö KåÖÏ= Ok P q^èœ=úqí KÕÜ«ÖË^Œx <Õ# ^è ~ º=ÚQÍ K Ñ ÊQÆÅ#. 3 ã O=`«û~ =ÚÅ H `«=Ú =~ õω <Õ# õä_ PÖÏQÆ KÕã Ü«ÚO_»ÖË^Œ. 6= J^è ºÜ«=ÚÖ <Õ# Wk=~ õω K Ñ Ê# suqí, =O\ ã OÉèÏ+ }Å ã O`À+ =Ú HõeyOKÕqQÍ ã Ç appleü«hõ~ " ÿ#qqí LO\Ï~Ú. W`«~ Å õω ã Ç appleü«=ú HõeyOKÕ q+ Ü«Å# QÆ iû, L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõ=úqí = #=Ú = \Ï _» õω#flñ C_», = #ÔHO`À L ^ÕHõ=Ú HõÅ QÆ `«Ok. W`«~ Å õω ã Ç appleü«=ú õω = #=Ú L^ÕÌtOK«HõáÈ~Ú#>ˇÿ #, Ñ= qñ ==Ú# õω O_»^Œ. = # õω D q+ Ü«=ÚÖ XHõ QÆ= º=Ú LO_ e. ^ xx õω `«y# = ~åæå õä_ J<Õfi+ OKåe. W`«~ Å# Ñq <å rq`«q^è #=ÚQÍ <Õ# x~ ~ÚOK«õΩ#flÑ C_», P Ñ= # K«Ñ õω ~ Hõ~ HÍÖˇ # = ~åæå J<Õfi+ êî#. Ñ= J# #k XHõ ã `«=ÚHÍ^Œ. ÖËHõ ã =Ú^ Ü«=Ú HÍ^Œ. Ñ= J# #k = #=Ú KÕÜ«=Åã # Ñẍ. Ñ= QÆÅ

166 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ 153 W`«~ Å# áè`«ûç Ïã Î, "å~ = # õω ZO`«qÅ " #"å~à Jx K Ñ ã QÍ<Õ Ok. J^Õ ã = Ü«=ÚÖ = # õω#fl =#~ Å J#QÍ, HÍÅ=Ú, â H Î, Pã áêã ÎÅ, _» ƒ " Ú^ŒÖˇ #q W`«~ Å# Ñq OK«q+ Ü«=ÚÖ "å_» ^Œ úå" ÿ Ü«Ú<åfl=Ú. W`«~ Å õω <Õ# Uq W=fiÑẍÖË^Œ Jx h=# H #=K«Û. h"õ JÑ CÅÖ õä~ õωáè~ú, h=ù K e OK«=Åã #"å\ x K e OK«x ã uö L<åfl"Õ". W`«~ Å õω J# `«ÅOÑ Ù h õω PÜ«ã =Ú HõeyOK«=K«Û. õω hq+ ìñ _ç## h Ñ iã ux \ ì, h õω ^Œ óy=ú HõÅ QÆ=K«Û. J~Ú`Õ W`«~ Å õω WK«Û q+ Ü«=ÚÖ h õω = #ã #flü _»Å, "åih Ñ= K«Ñ `«y# = ~ æ=úå# J<Õfi+ Oz#Ü _»Å, "Õ#"ÕÅ h=ù Hõ# Q #QÆÅ=Ù. h õω ãï* _» QÍ h #_»Hõ õä_ LO_»x=Ú Uq KÕÜ«=ÅÜ«Ú<À ^ xx QÆ iû Ñ [Å õω É kèok«k«, ^ KÕÜ«=Öˇ<À J# ã = Kå~ =Ú "åihõokok«x Ü _»Å, Jk ãïhí^œx <Õ# #=Ú `å#. J<Õ õωå Ñ= # QÆ ioz = \Ï _»`å~ HÍx, `å# P Ñ= # H Ü«jÅHõ=ÚQÍ K«Ñ =Öˇ<À J#fl = ~åæå# QÆ iû# Jaè áêü«=úå = # + μºå õω ` eü«=ù. Ñ= # QÆ ioz "åü«_ç# XHõ Ñ Ùã ÎHÍxfl WÑ C_Õ K«kq =ÚyOKå#. P Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ 210 ÑrÅ <åfl~ú. = #=Ú XHõi< Hõ~ =Ú Ñq OK«H x#ü _»Å, = #=Ú PÜ«# t+ μºå= x Ö Hõ=Ú QÆÇ ÏOK«#x Ñ Éè í =Ù K Ñ Ê# É ^è Œ#Å`À P Ñ Ùã ÎHõ=Ú xo_çü«ú#flk (Ü Ç apple# 13:34 35) XHõ =ºH Î `«# rq`«=úö Ñ= q+ Ü«" ÿ# =O\ H Ü«jÅHõ Jaè áêü«=ú, ÖËHõ ã $[<å`«hõ" ÿ# `«ÅOÑ Ù HõeyÜ«ÚO_»=Öˇ<À P Ñ Ùã ÎHõ= O`«\ Ö <å õω Hõ# _»ÖË^Œ. P QÆO^äŒHõ~ Î XHõi< õ~ Ñq = #=Ú KÕÜ«=Åã # áê=úyº" ÿ# Ñẍ Jx Ñ Å = ~ Å ^ xö "åâß_». J~Ú`Õ Ñ= # QÆ ioz <å õωo_»=åã # *Ï #= O`å P Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ L#fl^Œx <Õ# #q `Õ, Ñq áê~ OaèOK«=Öˇ<À J#fl JO`«<å õω zhõ ^Œ. ãïü ÿ #^ xx KÕÜ«=Öˇ##fl HÀiHõ = # + μºåö HõeyÜ«ÚO\Ï~. HÍx P HÍ~ º=ÚÅ KÕÜ«Ú ãïü ÿ # Ñ ^Œúu Z=~À XHõ~ "åih É kèokåe QÆ^. ÜÕ ã Ñ= # QÆ ioz _». J~Ú`Õ Já. HÍ. 10:38Ö PÜ«# "Õ Å KÕÜ«ÚK«, JÑ "åkkõ`«ñ _çoñ _ç#"åi#o^œ~ x ã fiã Ñ ~ K«K«, ãök«iok«k«o_ #x "åü«_ç#k. PÜ«# t+ μºå J# k#=ú ÜÕ ã KÕÜ«ÚK«#fl ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=Ú# K«z, PÜ«# ^ŒÜ«QÆÅ qx, JHõ ~ Ö # #fl"åih PÜ«# KÕÜ«Ú

167 154 Ñ= qñ =O ã Ç appleü«=úå# QÆ iû# Ñ ^äœhõ=úå# JÉèíºO`«~ Ñ ~ K«Kå~. Ñ^ŒÅ õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú H O`«_» ƒ# ÜÕ ã Hõ_»QÍ PÜ«# t+ μºå K«Kå~. PÜ«# HõΔq õω ã ^Œú= #ã û ÅÇ Ï# Å# P^Œ H F~ Ê# Hõ# ~ "å~ K«Kå~. ÜÕ ã ^ŒÜ«QÆey n#= #ã ûqæey áè`«ûç ÏOK«K«, Z=i q+ Ü«=ÚÖ õä_ x~åâ KÕã H #Hõ t+ μºå QÆ= xokå~. Ñ [Å# Ñq OK«=Öˇ#x ÜÕ ã = \Ï = `«"Õ QÍHõ, U q^èœ=úqí Ñq OK«=Öˇ<À P ãöqæu õä_ "åih Ü«Å Ñ ~ Kå_». = # J=ã ~ " ÿ#"õ QÍx, = # H Ü«Å HõO>ˇ Z õω = áê=úyº" ÿ#q. = # J=ã ~ " ÿ#"õ QÍx, = # H Ü«Å HõO>ˇ Z õω = áê=úyº" ÿ#q. = # [iîå" ÿ# ã = ã º ÔH ã Î=`«fi=ÚÖ # #fl Q Ñ Ê ã = ã º U^Œ#QÍ, = #=Ú KÕÜ«=Åã #^ xx W`«~ Å = # õω K Ñ C#Ñ C_» qo\ï=ú. = #=Ú õä_ Ñ ÖÏ# suqí KÕÜ«Ú= x W`«~ Å õω K `å=ú. P `«~ "å`«= # K«iÛ Å # O_ç ɡ aå É kèok«ã Å=ÚÖ # O_ç õω #_çz" o, ^Õxx [iyok«õωo_ LO\Ï=Ú. = # õω ` eã # ãöqæ`«å = #g ^Œ U Ñ ÉèÏ==Ú K«Ñ =Ù. = # õω ` eã #^ x ÑḦÍ~ =Ú = #=Ú KÕã #Ñ C_Õ = # õω ãïü ÿ # ` eqqæeyü«ú<åfl= x A==Ù`«Ok. = #=Ú Ñ ëok«ñ Å=ÚÅ# \ ì, = # + μºå = #Å# QÆ iîok ^Œ~ x ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù K áêê_» (= `«Î~Ú 12:33). ^ x J~ "Õ = #QÍ, = # ÉÏÇ Ïº rq`«=úå ^ fi~å = iü«ú ^Œ$HõÊ^äŒ=ÚÅ ^ fi~å ^Õxx Ü«Å Ñ ~ êî" ^ xx \ ìüõ = # Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÅÖ <åfl= #fl ãöqæu Ñ [Å K Ñ ÊQÆÅ~. '' Ñ= x[oqí W`«~ Å õω Hõ# ~ õω <Õ# KÕÜ«ÚK«#fl^Õq? Jx Jxfl"Õà ÖÏ <Õ# Ñ tflok«h #=Öˇ#. = # õω#fl *Ï #=Ú# \ ì = #=Ú " ã õω P ê ~ =Ú#fl^Œx áœå JO\Ï_». = # õω#fl *Ï #=ÚK Ñ C# = #=Ú Ñ =iîok«öëhõ áè=ùk«<åfl=ú J#fl ãöqæux = #=Ú ` eã H #ÖËx suqí *Ï #=Ú =Å# HõÅ QÆ QÆ~ fi=ú# \ ì QÆ _ç "å~ = =Ù`å=Ú. áœå H ionäü«úå`à K Ñ C#^Õ= #QÍ, ''*Ï #=Ú Lá ÊOQÆ*ËÜ«Ú#, HÍx Ñ= ĤΔ= aè=$kú HõÅ QÆ *ËÜ«Ú# Jx J<åfl_» (1 H ionä8:1). = #=Ú K Ñ C^ xh = iü«ú KÕÜ«Ú^ xh =O\ JO`«~ =Ú LO_» õä_»^œ. J<ÕHõ= Ok ÔH ã Î=ÙÅ "Õ+ ^è ~ Å Jx Ö Hõ=Ú xokok«#ñ C_» = #=Ú Pâ Û~ ºÑ _»#Hõ ~ ÖË^Œ. ZO^Œ Hõ#QÍ KåÖÏ= Ok ÔH ã Î=ÙÅ PÖψQ `«õω`«<åfl~.

168 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ 155 KåÖÏ ãö=`«û~åå QÍ <Õ< Hõ K«iÛH " àı ^ ##. P K«iÛÖ Ñü ãö=`«û~ =ÚÖ XHõ Pk"å~ =Ú# õω ''q + < û Pk"å~ =Ú Jx Ñ~ ÃÑ\Ïì~. P ~ÀA "å~ K ÑÊ ãö^õâ =ÚÖ Ñ^ŒÅ#, #ey#"åix KÕ~ H #=Öˇ<À J#fl q+ Ü«Å# QÆ ioz "å~ = \Ï _»ÖË^Œ. "å~ Ñ ãöqíåö J<ÕHõ=ÚÅ ã ^ úo`«ñ ~ " ÿ# #= HÍÅ# QÆ ioz = `«"Õ LO_Õq. HÍx H Ü«jÅHõ" ÿ# ÔH ã Î=`«fi=Ú# QÆ iû QÍx, ã = [=ÚÖ <å õωo_»=åã # Ñ =~ Î## QÆ iû QÍx "å~ K Ñ ÊÖË^Œ. K«iÛÖ # #fl"å~ `À#, áêsì =º=Ç apple~åå`à ã OÑ =ÚÖ "åi õω#fl ê #=ÚÅ# QÆ iû# xo_» H <åfl~. Ö Hõ=ÚÖ # #fl Ñ [Å õω aè#fl" ÿ# suö = # Ñ =~ Î# ÖË^Œ. = #=Ú Ĥ=Å=Ú K«iÛH " àı "å~ =ÚQÍ<Õ L<åfl=Ú. z=~ õω ^Õ=Ù_» ÔH ã Î=ÙÅ õω JO^Œ Ö LOz# JÖ H Hõ" ÿ# Hõ$áê=~ =ÚÅ# QÆ iû <å õω#fl PãḦ Îx \ ì ## fl u~ QÆ KÕÜ«Ú^ xqí ZOz, " e"õâß~. <Õ# L ^ÕHõÑ ~ " ÿ# õω`«ç ÏÅ=Ú`À xo_ç# ÔH ã Î=~åe#x, JO^Œ =Å# <å ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ K«Å _»=Öˇ#x "å~ <åfl~. P `«~ "å`«<õ# "Õ~ Hõ K«iÛH " àï #. JHõ _ç Ñ [Å <Õ# qå = WKÕÛ q+ Ü«Å<Õ Z õω = = #ã iokå~. ÜÕ ã H ã Î ^ fi~å<õ ~ HõΔ} Jx êhõδºq "å~ x= QÆfl" ÿü«ú<åfl~. "åix K«z#Ñ C_» <Õ< O`À L ^ÕHõO`À xo_çáèü«#. <Õ# ^Õ=Ùx ãqok«qài H O`«= Ok ã ÎÅ# ã ^ŒÌÑ ~ z, "Õ = O^Œ~ =Ú ã "å~ Î Ñ uhõå fã H x Ñü â Hõ"å~ O Ü«\ H " àı "å~ =Ú. ^Œ HÍ}ÏÅÖ # O_ç Ü«\ H =KÕÛ "åih, WKÕÛ "å~ =Ú. áêi OQ HÍ~ Ö x H \ H ÅÖ xh "å\ x JOkOKÕ "å~ =Ú. H xfl "å~ =ÚÅ =º=kèÖ <Õ Ñ k"õå z#fl ã "å~ Î Ñ Ùã ÎHÍÅ# ÑÖK«QÆeQÍ=Ú. = WO\ Ñü = OQÆà "å~ =Ú êü«o `«=Ú Éˇ aå Ñ ~î <åhí~ º Hõ= =Ú [iyokõ"å~ =Ú. <Õ# ^Õ=ÙxÖ Z^Œ QÆ K«O\ x QÆ# Hõ PÜ«## ãqok«pâ H Î HõeyÜ«ÚO\ x. JÑ C_» P ãöñ ÃÑ^ŒÌÅ ## fl Ñ ez XHõ ã = "Õâ =Ú KÕâß~. <Õ# P ã ÎÅ# ã = õäiû ÃÑ^ŒÌÅ J# = uöë õωo_ ã "å~ Î Hõ~ Ñ uhõå ÑÖK«`«<åfl#x <Õ~ O " áê~. Hõ# Hõ ɡ aå Ñ ~î #=Ú <å Éèí~ ÎÜ ÿ # _Õ" x~ fiç ÏOKåÅx, P Ñẍ <Õ# KÕÜ«õÄ_»^Œx K áêê~. P K«iÛ"å~ Ñ [Å# `«= J^Œ Ñ ÙÖ LOK«H #Ez, ^Õ=Ù_» `«# Ñ [ÅH zû# Hõ$áê=~ =ÚÅ# "å_» õωo_ ~ z#o^œ #, WÑ C_» Jk Ñ ÓiÎQÍ ÖË õωo_ áè~úok. H xfl ã O=`«û~åÅ (Zxfl ã O=`«û~åÖ <å *Ï Ñ HõO ÖË^Œ ), = Oz ã OQÆ`«Å É kèoz# = ~À ãöñ xh <Õ# " õω áê~ OaèOKå#. P k<ååö xh " #H uiy K«K«õΩO>Ë JHõ _» x[" ÿ# Ñ= <Õ# K«_»ÖËHõáÈÜ«#. "åih Ñ ÑÖK«ã "å~ Î H ~ ÔH # Pi Hõ ÈÎ= `«LO_Õk. HÍx "å~ ã "å~ Î H O`«=~ õω É kèokå~. P

169 156 Ñ= qñ =O `«~ "å`«p H kì ã "å~ Î ÑïK«~ º õä_ = x"õâß~. P ãöñ OÖ = <åü«õωå êfi~ Ñ ~ Å QÍ QÆ~ fio`à Jã Ü«`À xo_ç, W`«~ Å ÃÑ H ~å=_»o K«z ÉèíÜ«Ñ _Õ"å~. "å~ P`«Ö Zky# "å~ HÍ~. =O\ êfi~ Ñ ~ `«fio`à xo_ç# "åi= ^蜺 LO_ç Jxfl ãö=`«û~åå =$^è KÕã #O^Œ õω P k<åå# `«ÅOK«H #flñ C_ ÖÏ <åôho`à zhí õωqí Ok. ÔH ã Î= ã OÑ O, = iü«ú Ñ `ÕºH Oz ê xhõ ã OÑ =Ú Ü«\ "åix KÕ~ HÀ"åÅx K Ñ Ê _çok. HÍx `«=Ú # `å"õ L^ŒÌiOK«HÀ"åÅx K Ñ Ê _»ÖË^Œ. ãöñ =Ú Ü ÚHõ Jã Öˇ # Ñẍ U^Œ#QÍ ã = *ÏÅÖ, [<åoqíåö = iü«ú Ö Hõ= ã "å~ Î ÑḦõ\ÕKåe (JáÈ.HÍ.1:8). x[" ÿ# Ñ= `À L^Œ$`«OQÍ ã= KÕÜ«_»"Õ ã OÑ =Ú Ü ÚHõ ^èœ~ O. ɡ aå K ÑÊ^Õ= O>Ë Ñ= J#QÍ F~ Ê, ^ŒÜ«, n#`«fio W`«~ Å [Ü«=ÚÖ êfi~ Ñ ~ `«fioöë âı+ ì" ÿ# ^ xx HõΔq õω ã ^ŒÌÑ #ã û f~ Êf~ Û = #ã û`à QÍHõ, HõxHõ~ =Ú K«Ñ OK«K«, ^ `«$`«fi=ú Hõeæ, ã `å ~ º=ÚÅ`À xo_ç, Ñ^ŒÅ õω q^èœ=å õω, `«O _ç ÖËx "åih, PHõeQ x# "åih, WÅ "åhẽ ÖËx "åih, #ey# "åih ã Ç appleü«o KÕÜ«e. W`«~ Å "Õ Å H ~ õω Ñ= `«# áê}o ÃÑ_» `«Ok. Ñ= ZÅ Ñ C_» K«~ õωqí # O_ç Ñ xkõü«öëhõáè`õ Jk K«zÛáÈ`«Ok. Jk Ñ =Ç Ïã Î Z^Œ QÆ `«O_ e. ^ŒÜ«QÆÅ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú`À = #=Ú KÕÜ«QÆeæ#^Õq? Ü Ç apple# 3:17Ö XHõ áê=úyº" ÿ# Ñ â fl "Õ Ü«_çOk. ''D Ö HõÑ Ù r=<àáêkèqæå "å_ Ü«ÚO_ç, `«# ã Ç ÏŸ^Œ~ xh ÖËq HõÅ K«zÜ«Ú, J`«x Ü _»Å ZO`«= `«=Ú# HõxHõ~ =Ú K«Ñẍ "åxü«o^œ, ^Õ=Ùx Ñ= UÖÏQÆ x=ã OK«#? = ~ÀsuQÍ D =K«#O K ÑÊ^Õ= #QÍ J=ã ~ `«K«z#Ñ C_» = #O = # ^ŒÜ«QÆÅ Ç Ï$^ŒÜ«xfl ` ~ z Ü«ÚOK«=K«Û, ÖËHõ = ã "ÕÜ«=K«Û. = #O Ñ Å = ~ ^ŒÜ«K«Ñ õωo_ Hõiî#Ñ ~ K«H x# Ü _»Å, ^Õ=Ùx Ñ= = #Ö ã r=oqí xez Ü«ÚO_»ÖË^Œ. Ñ= Ü ÚHõ ã fiéèï="õ ^Œ#QÍ, Jk ã r=" ÿ#k QÆ# Hõ Jk = #Ö ã r=oqí LO_ e. ^Õ=Ù_» Ñ= Ü ÿ Ü«Ú<åfl_». Ü Ç apple# ÉèíÜ«O Ñ K áêê_». '' Ñ= ÖËx"å_» ^Õ=Ùx Z~ QÆ_». (WÑ C_» QÍx, = Ô~Ñ C_» QÍx Z~ QÆ_» ), UÅÜ«#QÍ ^Õ=Ù_» Ñ= Ü ÿ Ü«Ú<åfl_» (1 Ü Ç apple# 4:8). ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Ü ÚHõ J_» QÆ *Ï_»Å# = #=Ú ^è º#=Ú KÕã # Ü _»Å, J# k# rq`«oö = # Ñ= O_»=Öˇ#, J#fl ^ xx = #O <Õ~ ÛHÀQÆÅ=Ú. XHõ~ D q^èœoqí J<åfl~, ''ÜÕ ã Z=Ô~=iÜ Ú^ŒÌ PyÑïK«~ º KÕâß_À ^ xx K«z#Ñ C_» x[" ÿ# Ñ= Z~ QÆQÆÅ=Ú.

170 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ 157 ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù Ñü"åix HõÅã H õω `«# ã = Ü«O " zûokå_». PÜ«# ZO`«Ñẍ g ^Œ áè=ùk«#fl# JHõ ~ Ö # #fl "åih êç appleü«=ú KÕÜ«Úxq `«ÎO PyáÈÜÕ "å_». = #O H Ü«jÅHõOQÍ LO^ =Ú Ñ= K«Ñ OK«q+ Ü«=ÚÖ H Ü«jÅHõ = ~åæå <å õω ã zok«= x =O^ŒÅ H Åk Ñ [Å# <Õ# J_» QÆ `«=KåÛ#. Z<Àfl Ñ Ùã ÎHÍÅ K«k"å#, ^ fi~å õä_ ` eã HÀ"å_»xH Ñ Ü«uflOKå#. <å O`«P# k# rq`«ñ Ü«}=ÚÖ Ñ [Å# Ñq OK«q+ Ü«=ÚÖ ã $[<å`«hõ" ÿ# = ~ æ=úå ` eã H #=Öˇ#x L^Œ$`«" ÿ# Ñ Ü«`åflÅ KÕâß#. WO^Œ q+ Ü«" ÿ <Õ# <Õ~ ÛH #fl ã OQÆ`«Å# g õω ` eü«*ëü«qà~ K«<åfl#. g ~ õä_ g õω ` eã # Jaè áêü«=úå# W`«~ Å`À ÑÖK«H #=Öˇ#x q =Ú # áè`«ûç Ïã Î<åfl#. Ñ= qñ ==Ú# õω JkèHÍiHõ " ÉòÃã \ò J~Ú# _» _» _». k Å" Ô~=Å º+ < ( J# ^ x # O_ç Ñ= qñ ==Ú# õω ãö OkèOz# < \ò=~ ÑrÅ, = iü«ú D qñ "åxh ãö OkèOz# W`«~ = ~åæå QÆ ioz ` eã H #=K«Û#. g Jaè áêü«=úå# g ~ W`«~ Å`À ÑÖK«H #=K«Û#, J^Õ ã = Ü«=ÚÖ W`«~ Å Ü Ú^Œ Ì# O_ç <Õ~ ÛH # J=HÍâ =Ú# LÑ Ü yok«h #=K«Û#. ''h"õ Ñ= qñ ==Ú P#fl ã OQÆu = ~ záèhõo_ç. g ~ D qñ ==ÚÖ K«~ õωqí áêöáæo>ë<õ `«Ñ Ê D qñ ==Ú HÍ~ º ê^èœhõ=ú HÍ^Œ. ~ Hõ~ HÍÖˇ # Ñ [Å Ü Ú^ŒÌ# O_ç "Õ =Ú ãhõioz# Jaè áêü«=úåö H xfl\ x g =ÚO^Œ á O^Œ Ñ ~ ã Î<åfl# : h HÍ~ PÑ Ü«ÚOK«ã Å=Ú# h=ù Hõ# Q õω Ñ Ü«`«fl=Ú KÕã Î#flÑ C_» = ~ Hõ =ºH Î õä_ P ã Å=ÚH ~ Ĥ Ñ Ü«uÎã Î<åfl_»x ` e ãî, z~ #=Ùfi`À P`«xĤ =ÚO^Œ ê #q =Ú h á ~ QÆ "å_» =$^Œ _ `Õ # õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú=Ú. =$^Œ Å Ü ÚHõ WO\ x â Éèí=Ú õω, ÖËHõ "åih õä~ QÍÜ«Å " Ú^ŒÅQÆ ã ~ õωå ` zû õω h=ù ã Ç ÏÜ«=Ú KÕÜ«QÆÅ=x K Ñ C=Ú. K«iÛH " àı q+ Ü«=ÚÖ # = ~À ã Å=Ú# õω ## "åç Ï#=Ú ÖËHõ W ƒokñ _» "åix g õω W+ ìñ _» =Ú. W`«~ Å `«= QÀ_» h õω q=iok«#ñ C_» "åix = ^è ŒºÖ HõÅ`«Ñ ~ K«Hõ Ñ ÓiÎQÍ q# =Ú.

171 158 Ñ= qñ =O h=ù "åç Ï#=Ú #_» Ñ Ù#Ñ C_» # = `«QÆey Ü«ÚO_» =Ú. Ñ ~ ^Õt h WO\ H =K«Û#Ñ C_», "åxx `«y# suqí PÇ applefixok«=ú. x`åº=ã ~ =ã Î=ÙÅ`À xo_ç# z#fl O_çx ã Ñ ~ü *Ï~üÖ h=ù #_» Ñ Ù`«L#flÑ C_», Ĥ=ÅO Ô~O_» ã ~ õωå<õ fã H x =K«ÛK«#fl"åxx hhõo>ë =ÚO^Œ QÍ õω J=HÍâ q =fio_ç. `«e QÍx, `«O _çqíx QÍ L#flÑ C_» "å~ ã = ^è #=Ú`À `«= Ñẍ KÕã H õω gå QÍ # O_» *Ï QÆ`«Î fã H # =Ú. OÉO ÖËHõ #fl "åix ÃãÅ=Ù k#=úåö h WO\ H PÇ applefixok«=ú. h=ù "åi q+ Ü«" ÿ ã ^Œaè áêü«o HõeæÜ«Ú<åfl=x K«Ñ õω Jaè#O^Œ# Ñ `«=ÚÅ QÍx, Ñ ÓÅ QÍx "åih ÑÖÑ Ù=Ú. `«e H `«# Ñ Å Å`Àã Ç apple U^ <å XHõ ~ÀA Ç Éè [#=Ú õω `«y# ã ^Œ áêü«o HõÅ QÆKÕÜ«Ú=Ú. = #O K«Ñ OK«^ `«$`«fi=ú =Å# Ñ= Ü«Å Ñ _» `«Ok ''h=ù Éè [#=Ú KÕÜ«Ú Ç #O^Œ h`à = ~ HõiH Éè [#=Úxq `«Î=Ú _» ƒ K e OK«=Ú. J~Ú`Õ P ãöqæu "åih ` eü«xü«º=^œ Ì. <Õ#, _Õ" Z<Àfl ê~ D q^èœ=úqí KÕ ã"å~ =Ú. ^ x =Å# ãö`à+ḧõ~ " ÿ# Ñ ë`«=ú HõÅ K«Kå=Ú. XHõ ~ÀA êü«ohíå=ú =$^Œ Öˇ # W^Œ Ì~ ã ÎÅ XHõ Ç "Õ =Ú K«Kå=Ú. "å~ = Oz = ã Î=ÚÅ ^è ŒiOKå~. = iü«ú "å~ ` eqqæå"å~ õä_. "åi Éè [#=Ú xq `«ÎO "Õ =Ú _» ƒ K e OK«=Öˇ##x Pâ Ñ _ç ã Ñ Ü«~ü ^ fi~å ^ xh ~ ÔH # QÍqOKå=Ú. "Õ =Ú J`«x`À K Ñ Ê#^Õ= #QÍ "Õ =Ú Éè [#=Ú#KÕã õω " o # `«~ "å`«g Éè [#=Ú# õω n" #xq `«Î=Ú Z=~À XHõ~ _» ƒ K e OKå~ x K Ñ C=Ú Jx ã Ñ Ü«~ü õω K áêê=ú. "å~ Z=~åÜ«x "å~ J_çy`Õ \.q.ö "åhõº= OkOKÕ ã Î, h õω z~ #=Ùfi HõeyOKåÅx P q^èœ=úqí KÕÃã#x K Ñ Ê= <åfl=ú. H xfl < ÅÅ `«~ "å`«"õ =Ú J^Õ Ç õω " o õä~ Û#flÑ C_» P W^ŒÌi ã ÅÖ XHõ~ =zû P" # "Õ =Ú QÆ ~ ÎÑ \Ïì= Jx J_çyOk. "Õ =Ú P" # áèå ÛH <Õ Ñ Ü«`«fl=ÚÖ L#flÑ C_», "Õ =Ú "åi Éè [#=Ú# õω _» ƒ WzÛ# ãöqæu *Ï ÑḦõ=Ú KÕã Ok. = iü«ú P ~ÀA `«# [# k#= x "Õ =Ú P" aå K eoz#o^œ =Å#

172 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ 159 P" õω ZO`À P#O^Œ=Ú HõeÔQ# Jx, JÑ Ê\ # O_ç = \.q. ã "å~ Î HÍ~ º Hõ= =ÚÅ uåh ã Î<åfl#x K Ñ ÊOk. "Õ =Ú "åix ãö`à+ Ñ ~ z#o^œ õω = `«"Õ QÍHõ, P" [# k#=ú#o^œ P" õω n" # Hõ~ =ÚQÍ# O\ q J#fl ãöqæu = =Ú # P#O^Œ=Ú`À `ÕÅ*Ëã Ok. WÑ C_ " \.q. ^ fi~å "Õ =Ú Ñ ê~ O KÕ ã ɡ aå É ^èœ#å Hõ= =Ú `«Ñ ÊHõ <Õ~ Û Ok. ^ x =Å# HõÅ QÆ Ñ ë`«=ú ^Õ=ÙxĤ ` eü«ú#. XHõ z#fl ^ŒÜ«`À õä_ç# HÍ~ º=Ú, ì _ç _ç# H kì _» ƒ=öˇ = =Ú # P#OkOÑ = `«"Õ QÍHõ ^Õ=Ùx "åhõº=ú# XHõiH JOkOKå= #fl `«$Ñ Î = Ö q yeok. <å õω JOkOK«_ç# = ~À ã ÅÇ apple U^Œ#QÍ ^Œ HÍ}=Ú# õω " o #Ñ C_», W`«~ Å fã õω#fl x`åº=ã ~ =ã Î=ÙÅ ^è Œ~ õω `«y# _» ƒ h=ù K e Oz# ÉÏQÆ O_» #x K Ñ Ê _çok. <å Ç Ï$^ŒÜ«=Ú ãö`à+ Ñ ~ z# XHõ U^Œ#QÍ, <å õω= ~ _» J`«x ÉèÏ~ º XHõ ^Œ HÍ}=Ú =^ŒÌ xå = _ç#ñ C_» JÅã áè~ú, XuÎ_ç`ÀxO_ç Kåe#O`«_» ƒ QÍ Hõ# _ç# XHõ ã Îx "å~ K«Kå~. P" ã ~ õωå# H x Ç ï*ï QÆ`«ÎQÍ "å\ x `«# ãözö "Õã H # K«#flk. <å õω= ~ _» P" Ü Ú^ŒÌ õω " o =O^Œ _ Å~ P" KÕuHõOkOz, `«# õω HÍ=Åã #q fã H #=K«Ûx K Ñ Ê " o áèü«_». Ñ= `«fi~ Ñ _» õωo_ ^ yü«úo_ç J=ã ~ `«ZHõ _»# #fl^à K«z, =ÚO^Œ õω =zû, P J=ã ~ `«fiû, = ~ Å Hõ# _» õωo_ " o áè`«ok. = ~ Hõ J=HÍâ =Ú H ~ õω K«ã Î Ok J#fl XHõ êi <Õ# XHõ Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ K«k"å#. Jk ZO`À JO^Œ" ÿ# `«ÅOÑ Ù QÆ^? x~åâ Ö =ÚxyáÈ~Ú#"å~ Z=~å Jx HõxÃÑ\ ì K«z "åih H O`«^è Œ#ã Ç appleü«=ú KÕã, ''^Õ=Ù_» x# fl Ñq ã Î<åfl_» J#fl z#fl =~ Î= #=Ú "åih K Ñ Ê " o áè`å#. H xfl ãö^œ~åƒùåö ^Õ=Ùx QÆ ioz õä_ PÜ«# ã fiéèï==ú ì õω K«Ñ U^À XHõ HÍ~ º=Ú KÕã `«Ñ C õωo\ï~. êì~ü H±û ^Œ HÍ}=ÚÖ Ñẍ*Ë ã XHõ Ü«ø=# ~åå ^Œ óy=ú`à <Õ# K«Kå#. P" XHõ Å Ü Ú^Œ Ì õä~ ÛO_ç JÅã QÍ Hõ# _çok. <Õ# P" Ü Ú^ŒÌ õω " o, Ü«Éèˇ _ Å~ P" KÕuH zû, ''h" O`«Hõ+ ìñ _ç ÑẍKÕâß"À Jx K Ñ Ê, Jaè#OkOKå#. P õω P a_» x~å O`«áÈ~ÚOk. ''WO`«= Oz ã Ç appleü«=ú Wk=~ ÔH#fl_» <å rq`«=úö Z=~ # KÕã Ü«ÚO_»ÖË^Œ Jx K Ñ ÊOk. = #`À<Õ u~ QÆ "Õ, = #Å# Z=~ J# õω<õ"å~ ZO^Œ~À LO\Ï~. "å~ ^Õ=Ùx Ñ= # Z#fl_» ~ zozü«úo_»~. Lz`«OQÍ UkÜ«Ú "åih W=fi _çü«úo_»^œ. "å~ ãöáêkok«h #ÖËx ^ xx Z=~ # "åih WzÛ LO_»~. JÑ C_»Ñ C_» W`«~ Å rq`«=úåö = #=Ú n" #Hõ~ =ÚQÍ # O_» = #"Õ ^ # KÕÜ«QÆey`Õ Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# ^Õ=Ùx Ñ= "åih K«Ñ #>Ë QÆ^?

173 160 Ñ= qñ =O "Õ Å õω = ~ záè=^œ Ì ÃÇÏ c 13:16Ö D q^èœoqí "åü«_ç#k ''LÑ HÍ~ =Ú#, ^èœ~ =Ú# KÕÜ«= ~ záè õω_ç. J\ ì Ü«QÆ=ÚÅ ^Õ=ÙxH + ì" ÿ#q. (ã OÑ =ÚÖ ã Ç Ï"åã =Ú HõeæÜ«Ú<åfl= #fl ^ xh x[" ÿ# A=ÙQÍ nxx K Ü«ºO_ç) D "åhõºéèïqæ=ú ãöñ =ÚÖ L#fl"åix L^ÕÌtOz "åü«_ç#ñ Ê\ H =O\ rq`«=ú ^Õ=Ùx ãö`à+ Ñ ~ K«#x <Õ# K Ñ ÊQÀ~ K«`«<åfl#. = # ãöñ =ÚÖ # #fl "åih = `«"Õ QÍHõ, = # õω ` eã # "åi q+ Ü«=ÚÖ <Õ QÍHõ, "Õ Å J=ã ~ = xk Ñ C J<ÕHõ "åhõºéèïqæ=úå HõÅ=Ù. L^ŒÇ Ï~ } õω 1 ^ä ã û 5:15Ö D q^è Œ=ÚQÍ K Ñ Ê _çok, ''Z=_» # H _» õω ÑüH _» # Z=xÔH ## K Ü«º õωo_ K«K«H # _ç g ~ XHõx Ü _»Å< Hõ_» ZÅ Ñ C_» "Õ Öˇ # ^ x## ãïoz #_» K«H # _ç. K `«Î " Ú^ŒÅQÆ =º~ Ñ ^ ~ =ÚÅ# = # WO\ # O_ç fã H x áè=ù"åix, = # õω L`«Î~ =ÚÅOkOK«"åix, Ñ= `À õω `«y# *Ï QÆ`«Î fã H #=ÅÜ«Ú#. "å~ KÕÜ«ÚÑ # Å = # õω "Õ Å HõÅ QÆ*ËÜ«Ú#. T_ÕÛ"å~ ÖËxÜ _»Å = # WÅ "åã #`À xo_çáè`«ok Hõ^? K `«Î Z`«Î "åxh XHõ ~ÀA <å õω= Ô~Î " K«ÛH x XHõ L`«Î~ =Ú "åã = ^è ºÇ Ïfl Éè [#=Ú õω J# õäå" ÿ# XHõ z#fl Ç ï= # Ñ `«=Ú# ^ x`à [`«Ñ ~ z#k. =O\ HÍ~ º=ÚÅ Ñ [Å õω ã Ç appleü«ñ = `«"Õ QÍHõ =O\ "å\ x "å~ Z#fl_» K«z Ü«ÚO_»~ QÆ# Hõ, "å~ x~å O`«áÈ=Ù^Œ ~. Hõ+ ìñ _ç ã YO HõeyOK«x Ñ # Å KÕÜ«Ú"åi`À D Ö HõO xo_ç áè~úok. XHõ ÃÑ^ŒÌ ^Œ HÍ}=ÚÖ êfl#ñ ÙQÆ^Œ Å# â ÉèíO KÕÜ«Ú XHõ ã Îx K«z P" õω H O`«_» ƒ WzÛ, ''h=ù ZO`À JÅã <åfl=ù, D _» ƒ fã HÀ, Jx J<åfl#. P `«~ "å`«p" " Ñ ÙK«z z~ #=Ùfi #qfi " o áèü«#. P" <Õ# K Ñ CÅ H # qéèïqæ=ú# õω =zû#ñ C_» P" <å Ü Ú^ŒÌ õω =zû, <Õ# KÕã # LÑḦÍ~ =Ú =Å# P" ãö`à+ =Ú`À xo_ç áè~úo^œx <å`à K Ñ ÊOk. `å< O`À Hõ+ ìñ _ç Ñ xkõã ## `«# Ñ xx Z=~ QÆ iîok«öëhõáè`«<åfl~ x P" qkå~ Ñ _çok. Z=~ # = #ã û# QÆ= h õω#flñ C_» h Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ HõÅ QÆ ÉèÏ=#Å õω h" O`À Pâ fi~ ºÑ _» ^Œ =Ù. ^Õ=Ù_» õä_ =O\ "åix QÆ= x êî_». D ÑẍÖ h=ù x= QÆ fl_»" PÜ«#`À ÉèÏQÆ êfiq QÍ LO_ç#Ñ C_» PÜ«# ãö`à+ Ñ _»`å_».

174 ^è ~ º=Ú`À KÕÜ«Ú ^ŒÜ«QÆÅ HÍ~ º=ÚÅ 161 ã ~ fi ê^è ~ }" ÿ# = ~åº^œ# J# ãïok«=ú Ñ= # K«Ñ Ù = ~ æ=úå# = õω ` eü«*ëü«ú= x "Õ =Ú Ji Oz#Ñ C_», XHõ~ D q^èœoqí L`«Î~ O "åâß~. ''^ŒÜ«KÕã J# Ñ ^Œ=Ú#, ''=O^Œ<åÅ J# Ñ ^Œ=Ú# = Oz^Œx PÜ«# ã ÅÇ apple WKåÛ~. D Ô~O_» = ~åº^œñ Ó~ fihõoqí "å_õ Ñ ^ Å. W`«~ Å`À J= ~åº^œqí HÀÑ O`À Ñ =iîokõ HõO>Ë, = ~åº^œ "åih Hõ#Ñ ~ \ ì, "åi = # õω#fl ^ŒÜ«#, = #fl## Hõ# Ñ ~ K«=K«Û#. h O =Ú q+ Ü«=ÚÖ g ~ = ~åº^œqí Ñ =iîok«=åü«ú#. <Õ# õä_ <å Éèí~ Î P~Ú# _Õ" q+ Ü«=ÚÖ PÜ«# <Õ# K Ñ Ê# Ñẍ KÕã #Ñ C_» ''=O^Œ<åÅ Px K Ñ Ê\ÏxH ZÅ Ñ C_» *Ï ÑḦõ=Ú LOK«H <Õ^ ##. = #Å# Ñq OKÕ "åi q+ Ü«=ÚÖ = ~åº^œ K«Ñ õωo_ JÅHõΔº=ÚQÍ LO_»=^Œ Ì. = #=Ú = # QÆ$Ç Ï=ÚÖ K«Ñ OK«= ~åº^œ# \ ìüõ = #O =ºÇ ÏiOz#Ñ C_» W`«~ Å õω = ~åº^œ K«Ñ QÆÅ=Ú. 1 H ionä13:5ö "åã # suqí Ñ= J= ~åº^œqí #_»=^Œ. J= ~åº^œ êfi~ =Ú# \ ì õω Hõ# _» `«Ok. = #O ^ xx [~ÚOK«=Öˇ##flKÀ Jxfl "Õà Å = ~åº^œ`à õä_ç# ÅHõΔ}=ÚÅ# J= Å Ö ìh #=Öˇ#. = #O rqokõ ã = [=ÚÖ J= ~åº^œ, " `«#=Ú xo_çü«ú#flq. Jq ^ =ÅHõΔ}=ÚÅ HÍ=Ù. ÜÕ ã K Ñ Ê# ^Õ= #QÍ ''<Õ# Hõiî# _»# HÍ#, "å_çqæå " _ç `«~ = # (= `«Î~Ú11:30). = #=Ú PÜ«# = kix J# ãïok«=åü«ú#. Hõ$`«[ õω# = iü«ú =O^Œ#=ÚÅ K Ñ õω = #=Ú = #ã û HõeyÜ«ÚO_»=Öˇ#. ɡ aö = #=Ú =O^Œ#=ÚÅ K ÑÊ"å~ =ÚQÍ LO_»=Öˇ#x J<ÕHõ "åü«_çü«ú#flk. = #=Ú =O^Œ#=ÚÅ K ÑÊ"å~ = xü«ú, Hõ$`«[ `«Å QÆÅ "å~ = xü«ú J# H #=K«Û#. HÍx Ç Ï$^ŒÜ«= O^Œ xo_çü«úo_» ^ xx \ ì <À~ = \Ï _» # QÆ^! Jx (= `«Î~Ú 12:34)Ö "åü«_çü«ú#flk. = #=Ú W`«~ Å# " K«ÛH # "å~ " ÿ`õ, =O^Œ#=ÚÅ K Ñ J Ñ Ü«`«fl=ÚQÍ, ã Ç Ï[=ÚQÍ = # =K«Û#. HÍÅ=Ú ^Õ=Ù_çzÛ# Q Ñ Ê =~ =Ú h `«ÖÏO`«Å# "å_» =Ú h õω#fl `«ÖÏO`«Å JÑ C_»Ñ C_» W`«~ Å "Õ Å H ~ õω "å_» =Ú. ^ xx _» ƒhàãö = `«"Õ "å_» `å#x J# H #=^Œ Ì. h=ù á È\ Å f ã"å_»" `Õ, Pi HõOQÍ W ƒokö # #fl"åih, Lz`«" ÿ# ã=å JOkOK«=Ú. h=ù `«Å" HõÅ HõuÎiOK«"å_»" `Õ, < ÅH Hõ êi WO_» ÖËHõ g^èœ ÅÖ # #fl"åi Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú, "åih Lz`«=ÚQÍ " HõÅ HõuÎiOK«ã= KÕÜ«Ú=Ú.

175 162 Ñ= qñ =O <å ãflç Ï`«~åÅ XHõ~ K«Hõ QÍ WO\ H ~ OQÆ Å "ÕÜ«QÆÅ^Œ. J<å^ä ŒÖˇ # Ü«ø=# ~åo _» H ~ õω L^Õ ÌtOK«_ç# XHõ WO\ H Lz`«=ÚQÍ ~ OQÆ Å õω P" = _» ~ÀAÅ ÑẍKÕã Ok. ^Õ=Ù_» = #O^ŒiH PÜ«ê= ~ úº=úå HõÅ QÆ*Ëâß_». "å\ x = #=Ú Ñ ~ ã Ê~ ĤΔ= =Ú H ~ õω "å_» HÀ"åe. D Ñ Ùã ÎHõ=ÚÖ x 3= J^è ºÜ«=ÚÖ <Õ< Hõ ã Îx QÆ ioz Ñ êîqokå#. P" ã "å~ Î ÑïK«~ ºH ~ õω Pi HõOQÍ ã Ç appleü«ñ _ Åx Pâ Ñ _çok. HÍx `«#Ü Ú^Œ Ì _» ÛÖË#O^Œ =Å# H xfl ~ HÍÅ `«Ü«~ KÕã, Jq P _» ƒ# Ñ ik«~ ºH ~ õω W=fiQÆeyOk. WO^Œ # \ ì = #=Ú ` eã H #^Œy#^Õ= #QÍ, = #=Ú Uq Ü«Ú õω W+ ìñ _»#Ñ C_» ã ~Ú`«=Ú KÕÜ«QÆey#^Õ^ <å = # õω Hõ# _» `«Ok. P q^èœ=úqí Ñü"å~ U^À XHõ HÍ~ º=Ú ^Õ=Ùx = Ç Ï= H ~ õω `«ÅÃÑ\ ì# Ü _»Å, "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«QÆÅ=Ú. QÆ= º=ÚÅ# U~ Ê~ K«H # =Ú = #=Ú QÆ ihõey#"å~ =ÚQÍ LO_ e. <å ìôh `Õ = #=Ú QÆ= º=ÚÅ# KÕã H x, "å\ x < ~ "Õ~ õω `«y# Ñ ^äœhõ=ú HõeyÜ«ÚO_»=Öˇ#x #=Ú `å#. K«iÛ J~ÚáÈ~Ú# `«~ "å`«, Pk"å~ =Ú <å_» JO^Œ~ `«= WO_» õω áè=ù#ñ C_», 3QÆOII Ö QÍ XH Hõ ~ U^À XHõsuQÍ ^ŒÜ«K«Ñ õω W+ ìñ _» ãöñ ã Å õω K Ñ C= x g áêã ì~ QÍiH ã ÅÇ apple W=fiO_ç. Ö Hõ=ÚÖ JO^Œ~ J\ ì x~ Ü«=Ú fã H x, Ñ # Å [iyoz#ü _»Å ZO`«Q Ñ Ê "Õ Å Ö Hõ=ÚÖ [~ QÆ <À QÆ^! D J^è ºÜ«=ÚÖ W`«~ Å õω "Õ Å KÕÜ«Ú J<ÕHõ = ~ æ=úåö H xfl = `«"Õ <Õ# Ñ `ÕºHÕz K áêê#. g\ x \ ì g ~ KÕÜ«=Åã # ãöqæ`«å g ~ QÆÇ ÏOzÜ«ÚO\Ï~ x <Õ# #=Ú K«<åfl#. <Õ<Õq Ü«Ú KÕÜ«ÖË#x K Ñ x[=ú HÍ^Œ. = #=Ú ê õωå K Ñ Ê=K«Û, P ê õωå =Å# = #Å# = #=Ú " ã Ñ ~ K«H x, Uq Ü«Ú = Ozk HÍ^Œ. Wk=~ ÔH#fl_» ÖËx suqí W`«~ Å õω g ~ Q Ñ Ê ã Ç appleü«=ú KÕÜ«=Öˇ#. Ñ Ñ OK«=ÚÖ x ÅHõΔÅ H Åk Ñ [Å XHõ L^ÕÌâ = # #k ÖËHõ, "åi rq`«=úh ~ ÔH ^Õ=Ùx z`«î"õ ^ÀÜ«x " ^Œ õωk«hõå=~ =ÚÖ rqã Î<åfl~. D ãö^œ~ ƒù=úö ÜÕ ã K Ñ Ê# = #=Ú *Ï Ñ õ=úkõã H O^ =Ú. ''g ~ XHõi< Hõix Ñq OÑ =Öˇ#x g õω H `«Î P[ WK«ÛK«<åfl#. <Õ# q =Ú # Ñq Oz#>Ë g ~ XHõi< Hõ~ Ñq OÑ =Öˇ# (Ü Ç apple# 13:34) = # rq`åå õω xã ûo^õç Ï=ÚQÍ W^Õ Jã Öˇ # L^ÕÌâ =Ú = iü«ú ^Õ=Ùx z`«î=ú.

176 J^è ºÜ«O 11 Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç ''JO^ŒiH Jxfl q^èœ=úå"å_»< ux. 1 H ionä 9:22 áœå Jxflq^è Å ã fi`«o `«_ #Ñ Ê\ H x, Z=i J^Œ Ñ ÙÖ ÖË õω#flñ Ê\ H x, `å# Ñü"åiH ^ ã xqí KÕã H <åfl#x K áêê_». ^ x q+ Ü«" ÿ h=ù ãïqí PÖ z ãî, Jk ZO`À J^Œ ƒù`«" ÿ# q+ Ü«"Õ QÆ^? J`«_» ^ ã xqí `«# fl`å# Ö Ñ ~ K«H õω ã fi`«o `«_ Ü«Ú<åfl_». HÍx JO^Œ =Å# W`«~ Å ÃÑ`«Î#=Ú `«#ÃÑ õω W+ ìñ _» ÖË^Œ. x[" ÿ# r==ú õω `å# `«# r==ú# J=ã ~ = x J`«_ ~ QÆ #. W`«~ Å õω ã= õω W`«~ Å# ãö`à+ õω `«y# rq`«=ú rqokååx J`«_» x~ ~ÚOK«H <åfl_». áœå `«# J# k# rq`«=úö ÜÕ ã `«# õω K«Ñ # = kix J# ãïokå_». `å# Ü«^Œ Å õω Ü«^Œ x=öˇ LO_Õ"å_»x, ^èœ~ âß ã Î=Ú# õω Ö _ç#"åix ã OáêkOK«H õω ^èœ~ âß ã Î=Ú# õω Ö _ç#"å_ Ü #x, ÅÇ Ï# Å HÀã O ÅÇ Ï# _»< u#x áœå JO\Ï_». (1 H ionä 9:21 22) Ñ [Å `«## O_»=Öˇ#x HÀ~ ^Œ ~À, P q^èœ=úqí õω `å# ã ~ Ì õωáèü«_»x J`«x ÉèÏ=#. J#QÍ

177 164 Ñ= qñ =O Ñ [Å# H ã Î H ~ õω ãöáêkok«h # xq `«Î=Ú "åih H ã Î Ñ= # K«Ñ õω Uk J=ã ~ " ^ xx J`«_» KÕâß_». áœå ZO`À Z õω =QÍ K«^Œ =Ù õω#fl"å_». J~Ú## K«^Œ =ÙÖËx"åi Ü Ú^ŒÌ õω áè~ú#ñ C_», `«# K«^Œ =ÙãÖ^èŒºÅ Ñ ^Œi OK«ÖË^Œ. `«# õω#fl áêg}º`«å# QÆ ioz ÖËHõ `«# K«`«~ `«# QÆ ioz "åih q=iok«öë^œ. W`«~ Å `«#HõO>ˇ `«õω ="å~ #fl ÉèÏ=# "åiö HõÅ QÆ õωo_» `å< O`«n#`«fi=Ú Ñ ^Œi OKå_À##fl^ xx D = #=Ú QÆ= xok«=k«û: ''<Õ# ÜÕ ã H ã Î# (" ã ûü«# ) J#QÍ ã Å ="ÕÜ«_ç# ÜÕ ã H ã Î# `«Ñ Ê, = i^õxx g = ^蜺 Z~ QÆ õωo^œ #x (^Õx`À Ñ ik«ü«=ú HõeyÜ«ÚO_» õä_»^œx, U q^èœ" ÿ# *Ï #=Ú Ñ ^Œi OK«õÄ_»^Œx, ^Õxx QÆ ioz# Z~ Hõ HõeyÜ«ÚO_» õä_»^œx) xâ Û~ÚOK«H O\ x (1 H ionä 2:2). áœå Ñ [Å = ^蜺ö # #flñ C_», "å~ K Ñ C^ xx qx, "åix QÆ ioz# qâı+ Ñï*Ï #=Ú HõeyÜ«ÚO_» "åi`à ã = Ü«=Ú QÆ_ç Ñ"å_». = #=Ú õä_ =O\ = kix J# ãïok«=åã Ü«Ú<åfl=Ú. P q^èœ=úqí = #=Ú#flÑ C_», = # ãö O^èŒ ÉÏO^è Œ=º=ÚÅÖ qâı+ " ÿ# Jaè=$kúx êkèok«qæå= x <å J# Éè í==úö ` eã H <åfl#. "åi WëêìW+ ì=úå, "å~ HÀ~ ^ xx, "å~ HÀ~ x^ xx, "åi J=ã ~ `«Å#, Éè íq+ º`«ÎÖ "å~ ^Õxx QÆ iû HõÅÅ Hõ# K«<åfl~À ^ xx QÆ iû = #=Ú ` eã H #=Åã Ü«Ú#flk. XHõ q+ Ü«=ÚÖ "å~ ÅÇ Ï# Å QÍ L<åfl~ x ` eã H #flñ C_», P q+ Ü«=ÚÖ = #=Ú Å=O`«Å=ÚQÍ LO>Ë, J\ ì ê= ~ º=Ú# \ ì QÆ~ fiñ _» õω = #=Ú *Ï QÆ`«ÎÑ _ e. Ñ [Å `å=ú ã = ~ Å=Ú J# H # õω `«y# = ~ æ=úå# J<Õfi+ OK«=Ú <å PÇ apple~ Ñ Ù q+ Ü«=ÚÖ <Õ# `«y#o`«hõ= thõδ} JÅ=~ K«õΩ<åfl#. =O\ Hõ= thõδ}öëx XHõi`À W\ =Å XHõ "å~ =Ú k#=úå QÆ_çáê#. J# q+ Ü«ÅÖ `å< O`«QÍ Hõ= =ÚÖËxkQÍ# #fl^à, <Õ< O`«Hõ= thõδ} HõeyÜ«Ú<åfl<À Jx P" êi êih <å`à Ñ êîqozok. P" Ñ êîqoz#ñ C_ Å Hõ= thõδ} q+ Ü«=ÚÖ <Õ< O`«ÅÇ Ï# ~åå<à ^ xx QÆ iû P" `À K áêê#. ''<Õ# ÅÇ Ï#OQÍ L#fl ãö^œ~åƒùå õä_ L<åfl~Ú. h=ù áêi Oz Ñ Ü«ufl ãî, h=ù õä_ JkèQÆq OK«QÆÅ=Ù, Jx K áêê#. <å ãflç Ï`«~åe Ü ÚHõ J# ÉÉèí `«Å# <Õ# Ñ iqæ}#ö xh fã H #x ã = Ü«=ÚÅ Wk=~ õω <å rq`«=úö LO_Õq. q ug i =Å# HõÅ QÆ

178 Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç 165 JáêÜ«=ÚÅ# QÆ ioz, Hõ= thõδ} rq`«=ú Ü ÚHõ ÖÏÉèí=ÚÅ# QÆ ioz, <Õ# XHõ Ñ ãöqæ=ú KÕã Ü«ÚO_Õ^ ##. P q^è #=ÚÖ <Õ# êkèok«qæeˆqk Uq LO_Õk HÍ^Œ ÃÑ QÍ P" Ö XHõ <Õ~ ÉèÏ==Ú K xñ ÜÕ ºk. P q+ Ü«=ÚÖ H xfl ã ÅÇ appleå P" J_çy#Ñ C_», "å\ x P" õω K áêê#. K Ñ Ê#Ñ C_», P" U^À XHõ qñ s`«" ÿ# `«Ñ C_» ã uö L#fl^Œ#fl ÉèÏ=# P" Ö HõÅ QÆ õωo_ KÕâß#. "å~ ^Õx q+ Ü«=ÚÖ <Õ~ ã Åx <åfl~à, ^ x q+ Ü«=ÚÖ "å~ JO`«QÍ zouok«õä_»^œx K Ñ "åix Ñq Oz#>Ë #x <Õ# `«Å êî#. êufi õ=ú, n#= #ã û J# Ô~O_» QÆ }=ÚÅ Ñ= Ü ÚHõ ã O^Œ~ " ÿ# ÅHõΔ}=ÚÅ. Ñ= _»O =ÚQÍ Ñ =iîoñ ^Œ, Jk Lá ÊOQÆ^Œ Jx áœå JO\Ï_» (1 H ionä 13:4). n#= #ã û ZÅ Ñ C_» W`«~ Å# ^è ~ ºÑ ~ KÕ ÑïK«~ º KÕã ÎOk. ÜÕ ã # õω#fl n#= #ã û, PÜ«# =O\ ^Œ$HõÊ^ä Œ=Ú = #=Ú HõeyÜ«ÚO_ Åx ɡ aå É kèã ÎOk (Ñ eñ Ê 2:5). PÜ«# ^Õ=Ùx`À õä_ ã = # _Õ. HÍx PÜ«# `«# õω#fl PkèHõº`«Å#xfl\ x =^ŒÅ H x, = # + μºx áèehõqí Ñ ì#o`«qí, `«# fl`å# `«yæok«õω<åfl_». P q^èœ=úqí = # ê #=ÚÖ `å<õ K«xáÈ~Ú, áêñ ÙÅ" ÿ# = # õω ~å=åã # thõδ# `å<õ ÉèíiOKå_» (Ñ eñ Ê 2:6 9). PÜ«# L#flO`«JO`«ã Ö Ñ [Å ÖË~ #fl K _» ÉèÏ=# "åiö õω PÜ«# Z#fl_» # Ñ Ü«uflOK«ÖË^Œ. PÜ«# "åi JO`«ã Ö H õω `«# fl`å# `«yæok«õω<åfl_». áœå õä_ P q^èœ=úqí<õ KÕâß_». = #=Ú õä_ ɡ aöò É kèok«#\ ì, P = kix J# ãïokåe. = # J=ã ~ `«Å " "Õfi~ QÍ L#flq = #=Ú Ñ Å ~ Hõ=ÚÅ QÍ# #fl Ñ [Å=Ú. = # J=ã ~ `«Å õä_ " "Õfi~ QÍ# #flq. = #=Ú Ñ [ÅÜ Ú^ŒÌ õω0áè~ú, "åi J=ã ~ `«Å# QÆ ioz Z~ QÆ=Öˇ#. = #=Ú "åih W=fiQÀi#^ xx "åiãñ ~ ^ŒÌ Ñ Ü«`«fl=Ú KÕÜ«õÄ_»^Œ. L^ Ç Ï~ } õω, h=ù Ñ [Å# áè`«ûç K Ñ ÊQÆÅ=Ù Hõ# Hõ "åix ^è ~ ºÑ ~ êî=ù. áè`åûç Ï=Ú JO^ŒiH J=ã ~ =Ú QÆ# Hõ, P q^èœ=úqí âı+ ì" ÿ# Ñ ^Œúu. HÍx "åih h=ù K ÑÊ ^è ~ ºÑ ~ KÕ HõO>ˇ, "å~ `«= JHõ ~ Å h ^ fi~å f~ Û _»QÆÅ=x U q+ Ü«=ÚÖ Z^Œ ~ K«êÎ~À, P JHõ ~ h=ù f~ âıü«ã ~ =Ú. "å~ Hõ"Õà 3 < ÅÅ # O_ç `«= J^ Ì K e OK«ÖËx ã uö LO>Ë, ^Õ=Ù_ç êî_» ÖË Jx h=ù ^è ~ ºÑ ~ KÕ HõO>ˇ, P J^ Ì h"õ "åih âı+ ì=ú. h ^ŒQÆæ~ JO`«_» ƒ ÖË#>ˇÿ # h"õq KÕÜ«ÖË=Ù, HÍx "åih U^À XHõ suqí ã Ç appleü«=ú h=ù KÕÜ«QÆey`Õ P ã = ã º Ü ÚHõ f =`«`«QÆ æ`«ok.

179 166 Ñ= qñ =O W`«~ Å# ^Œi #, ÖËHõ á È< ^ fi~å "åi`à = \Ï ^ fi~å#, ÖËHõ ãflç Ï`«Å# Éè [#=Ú# õω Ñ Å ^ fi~å#, W`«~ Å H ~ õω h ã = Ü«=Ú " õω W+ ìñ _»=K«Û#. H O^Œ~ HÍÅ=Ú QÆ_» Ñ Ù`«, H O`«q âßou HÍ=Åã Ü«ÚO^Œ ~. =O\ "å~ õω " o, XHõ Ñ Éè [#=Ú õω KÕã, "åi Ñ Å Å# QÆ ioz# *Ï QÆ`«Î fã H #=K«Û# QÆ^! h=ù ^Õxx h "Õ Å H ~ õω J# Éèíq êî"à, ^ xx W`«~ Å`À õä_ ÑÖK«H âıü«ã ~ =Ú. H O^Œ~ `«= J=ã ~ `«Å ` eü«*ëü«ú xq `«Î=Ú, ZO`À q=~ =ÚQÍ PÜ«q+ Ü«Å W " ~ÚÖò ^ fi~å<à, L`«Î~åÅ ^ fi~å<à ÑÖÑ êî~. "åi W " ~Úà QÍx, L`«Î~åÅ QÍx K«^Œ õω ã = Ü«=ÚÖËHõ, "å\ * eh " õω W+ ì=úöëx "å~ O\Ï~. Hõ# Hõ =O\ q=~ =ÚÅ ` e Ñ"åi`À ãö Ñ koz, "åiĥq HÍ=Öˇ<À, õω Ñ Î=ÚQÍ K Ñ C= x = #=Ú ã ÅÇ apple W=fi=K«Û. H O^Œ~ = #`À = \Ï _» #Ñ C_», Ñ [Å Uq HÀ~ `«<åfl~, "åi J=ã ~ `«Å Uq \ J#fl q+ Ü«xfl ` eã HÀ"åe. "å~ = #Å# ãö`à+ õω ÑḦõ # ÃÑ\ ì, "åi J=ã ~ `«Å# QÆ iîokåe. h ãflç Ï`«_» U" <å q=~ =ÚÅ# QÆ iû ` eã H #=Öˇ#x P`«~ `«Ñ _» `«O>Ë, "å\ x J`«xH ` eü«*ëü«=k«û#. XHõ"Õà H O^Œ~ ãflç Ï`«Å õω Ñ Î=ÚQÍ ãöqæ`«å ê~åoâ =Ú ` eã H #QÀi`Õ, = #=Ú P q+ Ü«=ÚÖ "åih ã Ç appleü«=ú KÕã, ''J=ã ~ " ÿ# q+ Ü«Å = `«=Ú K Ñ Ê=K«Û#. W`«~ Å õω Ç ï= <åh + ì=ú. Hõ# Hõ <å Ñ= # K«Ñ õω <Õ# P q^èœ=úqí KÕÜ«Ú^Œ #. <å ã Ç appleü«õω~åå QÍ XHõ ã Î LO_Õk. <Õ# Ç ï= #=ÚeKÕÛ Ñ ^Œúu P" õω #KÕÛk HÍ^Œ. P" õω Hõ$`«[ `«K«Ñ ÖË^Œ#fl q+ Ü«=Ú ## fl HõÅ=~ ÃÑ\ ìok. J~Ú`Õ P" Ö <Õ# QÆÇ ÏOz# q+ Ü«"Õ = #QÍ, Ñ= `À ÑëH # ãïáè=ù#x P" Jaè= `«=Ú. HÍx P" õω W+ ìñ _ç# Ñ Å HõO>ˇ, P" õω Ç ï= #q <å õω ã à " # Ñ ^ŒúuQÍ Hõ# _çok. Z=Ô~ <å Hõ+ ìñ _ç ÑẍKÕã ÎO>Ë "åih U^À XHõ\ <åôho`à W+ ì=ú. HÍx <å ã Ç appleü«õω~åå `«# Ñẍx <Õ# Ñ Å = ~ Å " K«ÛH <Õ Ñ ÅHÍÅx W+ ìñ _Õk. J#QÍ P" " # fl`«\ ì, H QÆeOK«H P" H + ì=ú. <Õ# P" õω Ç ï= #=Ú ^ fi~å, <å Ñ= K«Ñ OK«QÀi#Ñ Ê\ H, P" ^ x q+ Ü«" ÿ# QÆÇ ÏOÑ Ù ÖË õωo_ _çk. P q^èœ=úqí Ñ [Å JHõ ~ Å# QÆ= xok«õωo_ LO_Õ ã O^Œ~åƒùÅ = #ÔH<Àfl `å~ ã Ñ _» `«O\Ï~Ú. = #=Ú W"åfiÅ# õω#flk "åih zû, KÕ`«Å ^Œ Å Ñ ÙH = # õω ã ÅÉèí=Ú QÆ# Hõ, = #=Ú PÖÏQÆ [iy êî=ú. JO^Œix ãïã = #" ÿ# ê ~ÚÖ LO_ Åx = #=Ú ^ x J~ "Õ = #QÍ, P ê ~ÚH ~åöëx"åix õä_, = #=Ú Å=O`«=Ú KÕã Î<åfl= x J~ = =Ù`«Ok.

180 Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç 167 ^Õ=Ù_ `Õ JHõ ~ H Åk = # õω ã Ç appleü«=ú KÕ êî_». = # rq`ååö ãïü ÿ # =º õωîöë = # õω êü«ñ ãïü ÿ # Ç ï= #=ÚÖË = # õω ^ PÜ«# KÕ êî_». Hõ# Hõ P q+ Ü«=Ú = #=Ú QÆÇ ÏOz, ^Õ=Ùx q+ Ü«" ÿ `«y# Ñ â Oã HõeyÜ«ÚO_ e. = # + μºå UÖÏO\ "å~à J^茺ܫ#=Ú KÕÜ«O_ç = # + μºå Ü ÚHõ J=ã ~ `«Å Uq \? "åih <åü Ú^ŒÌ # O_ç Uq J=ã ~ =Ú Jx <Õ# J^è ŒºÜ«#=Ú KÕã #Ñ C_» <å Hõà ` ~ = _ç#q. L^ Ç Ï~ } õω <å Éè í~ Î <å q+ Ü«" ÿ `«QÆ *Ï QÆ`«Î fã H = Oz Ñẍ KÕã Î<åfl_»x PÜ«# õω `«y# Q ~ = ÉèÏ=O`À = ã Å H PÜ«# Ü ÚHõ J=ã ~ `«. ã = ^è #Hõ~ " ÿ# "å`å=~ }=ÚÖ PÜ«# õω J=ã ~ =Ú. PÜ«# õω H _»ÅO>Ë KåÖÏ W+ ìo. QÀÖòÊù PÜ«#H + ì" ÿ# Ou P_Õ"åix K«_»_»O PÜ«#H + ìo. =O\ q PÜ«# õω <Õ# JO^Œ Ö LOz`Õ PÜ«# ZO`À P#O^ŒÑ _çáè`å_». = i <åôh `Õ W`«~ Å õω Ñ= `À ã=kõü«_»o W+ ìo. <å rq`åxfl ã à =ÙQÍ QÆ_»Ñ _ xh Z=Ô~ <å êü«o KÕ ãî <åôho`à Ok. ~å u Éè [#O J~Ú# `«~ "å`«<å Éèí~ Î â ÉèíÑ ~ êî_». JO^Œ =Å <Õ# q âßou fã HÀ=_ xh gå QÍ Ok. <Õ<Õ^ <å ~ " # =ã Î=Ù " ã ÎO>Ë <å Éèí~ Î K«z, " JHõ _» ÃÑ\ ìoz, `å<õ P Ñẍx õω W+ ìñ _»`å_». JO^Œ =Å <Õ# qå " #^ #<Õ#x, ## fl Ñq OKÕ "å~ õä_ L<åfl~ #fl ÉèÏ=# <åö HõÅ QÆ `«Ok. XHõ ~ Hõ i Ü ÚHõ J=ã ~ `«Uq \ ` eã H x, ^ xx = ãö O^è Œ ÉÏO^è Œ=º=ÚÅ =$kúá O^Œ KÕã Ok. <å õω= Ô~ÎÜ ÿ # êo _ õω ã = Ü«O ã kfixü QÆO KÕã H áè`åûç ÏHõ~ " ÿ# W+ ìo. <å õω= Ô~Î ÖÏ~å õω áè`åûç ÏHõ~ " ÿ# W+ ì"õ HÍx, <å`à = \ÖÏ_Õ ã = Ü«O QÆ_» Ñ + ìo ÖË^Œ. <å W^ŒÌ~ õω= Ô~ÎÅ ## fl Ñq êî~ QÍx, P Ñ= # " "Õfi~ = ~åæö K«Ñ êî~. êo _ ^ ^ Ñ Ù Ñü~ÀA <å`à á È<À Ñ Å = ~ Å `«# O =Ú`À HõÅã = Ü Ú^ŒÌ Éè [# ã Ç Ï"åãÖ Ok. HÍx ÖÏ~å ## fl Z õω = Ñ Å HõiOK«^Œ. Z õω = ê~ = WO\ H ~å^œ. J~Ú`Õ =Ü«ã û g i# = `«e x, = z#fl= # Ñ ~å= i Oz, "åi ÉϺO õω =º=Ç apple~åå K«K«H `«# #Å QÆ ~ Ñ Å Å# ã =Ú^ HÍÅO QÆ_» Ñ Ù`«Ok. P" Éèí~ Î Ü ÚHõ J= = # õä_ *Ï QÆ`«ÎQÍ Ok. <å W^ŒÌ~ õω= ~ Å ` e" #"å~, HÍx "åi ã fiéèï"åå " "Õfi~ QÍ LO\Ï~Ú. "åiö XHõ_» Ñü~ÀA <å`à = \Ï _» K«, ## fl Ñq ã Î<åfl#x K áêî_». Ô~O_»="å_»

181 168 Ñ= qñ =O <å`à = \Ï _»_» QÍx, Ñ= QÆey LO\Ï_». <Õ<Õ^ <å K Ü«º=Öˇ#x J_çy`Õ, ^ xx "åô~ <å KÕ êî~, ÖËHõ W`«~ Å KÕ`«< <å KÕ~Ú êî~. <Õ# K Ñ Ê^ŒÅK«õΩ#fl q+ Ü«"Õ = #QÍ, = Ñ Å Å "Õˆ~fi~ ã fiéèï"åå õeyü«úo\ï~ QÍx, = #Å# Ñq OKÕ"å~ QÍ<Õ LO\Ï~. <å Ñ Å Å õω L#fl J=ã ~ `«ÖËq \ #x, "åih <Õ# Uq W=fiQÆÅ<À#x <Õ# ` eã H #=Åã Ü«Ú#flk. XHõ~ <Õ<Õ^ <å W"åfiÅx HÀ~ `å~, = ~ Hõ~ <Õ# "åi`à LO_ Åx HÀ~ `å~, WOH HõiH áè`åûç ÏHõ~ " ÿ# KåÅ, <Õ# K«Ñ Ñ= = `«"Õ WOH HõiH ãïáè`«ok. "åix QÆ ioz <Õ# ` eã H <Õ ã = Ü«=Ú QÆ_çáê#, WÑ Ê\ H "åix ãö`à+ <Õ~ Û õω<åfl# QÍx, ## fl <Õ# ãö`à+ Ñ ~ K«H #QÀ~ #. = #O^ŒiH '' Ñ= ÉèÏ+ J<Õk ` Å ã. D '' Ñ= ÉèÏ+ J<Õ Ñ ^Œ*ÏÖÏxfl _ II ÔQs KåÑ < ''k ÃÑ " Å" ÖϺOˆQfi*ˇãπ J# Ñ Ùã Î õ=úö K«Hõ QÍ =i OKå~. XHõ_» Ñ= Ü«Å Ñ ~ K«q^è #"Õ "åx Ñ= ÉèÏ+ Jx K Ñ Ê=K«Û#. <Õxk=~ Ĥ K Ñ Ê# suqí, W`«~ Å õω ã"å ÑïK«~ º <å Ñ= ÉèÏ+. <å õω= Ô~Î Ü ÚHõ Ñ= ÉèÏ+ U^Œ#QÍ, W`«~ Å Ü Ú^ŒÌ õω " o, `«# ã = Ü«=Ú# "åih Ñ= `À Ñ [Å = Ñ `ÕºHõ" ÿ# Ñ= ÉèÏ+ Ö = `À = \Ï _» #Ñ C_», = =Ú Å# "å~ Ñq ã Î<åfl~ x J~ =Ú. "Õ =Ú W`«~ Å Ñ= ÉèÏ+ Ö "åi`à = \Ï _» #Ñ C_», "Õ =Ú "åix Ñq ã Î<åfl= x "å~ QÆÇ Ï êî~. ê^è ~ }=ÚQÍ Ñ [Å õω Uk J=ã ~ " ^ xx "åih õω "Õ =Ú Ñ Ü«ufl êî=ú. PÖÏQÆ KÕÜ«õΩO_ = Ñ= ÉèÏ+ `À Ñ [Å`À = \Ï _ç#ñ C_», "Õ =Ú `«Ñ CKÕã Î<åfl= x J~ =Ú. = õω JHõ ~ QÍ# #flq "åih JHõ ~ QÍ LO_»HõáÈ=K«Û. Hõ# Hõ "Õ =Ú P q^èœ=úqí ZO`«Ñq õω Ñ Ü«uflOz##, = Ü ÚHõ Ñ= "åih Ñ= QÍ Hõ# _»^Œ. <å õω ZO`À JHõ ~ QÍ# #fl"å\ x Z=iÜ Ú^ŒÌ # O_ç <Õ# PtOK«K«<åfl<À, J`«x Ü Ú^ŒÌ Jq ÖËHõáÈ=K«Û. <å õω HÍ=Åã #"å\ x á O^ŒÖËHõ, KåÖÏ ãö=`«û~åå x~åâ `À xã Ê$Ç Ï`À QÆ_çáê#. P `«~ "å`«^õ=ù_» `å# U~ Ê~ K«H #fl "åi ^ fi~å, <åh êî_»x #q, áêi OKå#. áêi OK«K«#fl ã = Ü«=ÚÖ <Õ, ãïü ÿ # = ~ æ=úö =Å#, <å ãö`à+ =Ú JkèHõ= QÆ K«âß#. <Õ# HÀi#q <å õω ^ ~ HõHõáÈ~Ú##, W`«~ Å HÀi#"å\ x <Õ# W=fiQÆeQÍ#. `åºqæ kú H xfl ê~ <å õω ãö`à+ḧõ~ =ÚQÍ LO_»^Œ QÍx, ^Õ=Ù_» KÕÜ«= <åfl_» QÆ# Hõ, ^ xx KÕã Î#flO^Œ õω <å Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ Q Ñ Ê ãö`«$ñ Î HõeyÜ«ÚO\Ï#. h=ù õä_ W`«~ Å JHõ ~ ÖË"À#x "åix QÆ iû J^茺ܫ#=Ú KÕâß"å? ^ xx "åih õω W+ ìñ _» `«<åfl"å? "åiˆhq HÍ"åÖ "åi#_çqí"å? êfi~ Ñ ~ Å QÍ = #=Ú = x"õã, = # õω Uk J# õäå" Jk "åih õω Wk

182 Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç 169 ã = Ü«=Ú HÍ^Œ# HÀ"åe. = # rq`«=úöö xh ^Õ=Ù_» Z=ix fã H x = êî_à, "åih ã= q^œ ºHõÎ ^èœ~ = # HÀ"åe. = # ã fio`«"õ Å QÆ ioz qkåiok«õä_»^œ. W`«~ Å JHõ ~ Å f~ õω = #ã û HõeyÜ«ÚO_» =Ú = #=Ú qâßfiã = O^Œ Å=O`«Å" ÿ`õ, ÅÇ Ï# Å Ü ÚHõ `«Ñ Ê^Œ=ÚÅ# ÉèíiOz, = # êfi~ =Ú H ~ õω = #=Ú = x"õü«åx ɡ aöò É kèok«k«#flk. = #Ö Ñü"å_» `«# á ~ QÆ "åxx "åi "Õ Å xq `«Î=Ú ãö`à+ Ñ ~ õω, "åix ÅÑ ~ õω, "åix Pf Ü«=ÚQÍ =$kúö xh ` õω `«y# = ~ æ=úå PÖ zokåe (~À= 15:1 2). Wk ZO`À J^Œ ƒù`«" ÿ# ã ÅÇ apple. HÍx = #=Ú ê= #º=ÚQÍ ^ xh =ºuˆ~Hõ" ÿ# = ~ æ=úö Ñ Ü«x êî=ú. W`«~ Å = #Å# ãö`à+ Ñ ~ KåÅx = #H + ì" ÿ#q [iyokååx HÀ~ `å=ú. `«`«Êùe`«=ÚQÍ Ñ [Å Uq KÕã #Ñ Ê\ H = #=Ú ãö`à+ =ÚQÍ `«$Ñ ÎQÍ LO_»ÖË=Ú. = #= Ñ Ü«`«fl=ÚÅ ÑẍH ~åxq. = # Ü ÚHõ x[" ÿ# HÀiHõ#, J=ã ~ `«# Jq f~ ÛÖË=Ù. ^Õ=Ùx = ~ æ=úöë = # õω LÑ Ü«ÚHõÎ" ÿ#q. PÜ«# HÀi# q^èœ=úqí = #=Ú Ñ =iîoz# Ü _»Å, = #" O`«`åºQÆã Ç Ï`«Å" ÿ##, PÜ«# WK«Û ãö`à+ =Ú PÜ«# z`«î=úö `«Ñ Ê = Ô~Hõ _ Hõ# Q #ÖË=Ú. W`«~ Å# Ñq = #" Hõ _» <åfl=ú Jx ` eã H õω ã Ç appleü«ñ _Õ Ñ â flå x# fl h=ù =ÚMÏ=ÚdQÍ J_» QÆ H õω W+ ìñ _» `«<åfl"å? "å\ H *"å Å Hõ# Q Hõ+ ì`«~ " ÿ# q+ Ü«"Õ. W`«~ Å õω h=ù ZO`«ã Ç appleü«=ú KÕÜ«QÆÅ QÆ K«<åfl=Ù? W`«~ Å õω HÍ=Åã # J=ã ~ `«Uq? Jx Hõ# Q õω Ñ Ü«uflOK«K«<åfl"å? P q^è #=ÚÖ h=ù "åih êü«=ú KÕÜ«QÆÅ QÆ K«<åfl"å? h rq`«=úö xh =KÕÛ Ñ [Å# QÆ ioz Ü«^è ~ =ÚQÍ ` eã H õω Ñ Ü«uflOK«K«<åfl"å? h ã O =ÚÖ x ã Éèí ºÅ# QÆ ioz h" O`«QÍ ` eã H <åfl=ù? D Ñ â flå õω H kì ãö=`«û~åå H `«O ["åak«û#ñ C_», <Õ# KåÖÏ ãö=`«û~ =ÚÅ # O_ç ÔH ã Î= ã= õω~åå< #Ñ Ê\ H x, <å rq`«=úö # #fl êfi~ Ñ ~ `«fi=ú Ü ÚHõ ê ~Úx

183 170 Ñ= qñ =O K«z, <Õ# Pâ Û~ ºÑ _ #. D ã `«º=Ú# <Õ# ` eã H #flñ C_», <å Ü ÚHõ P#O^Œ=ÚÖËx ã uh, `«$Ñ ÎÖËx rq`åxh HÍ~ }"Õ ^À Hõ# Q #QÆeQÍ#. <Õ# êfi~ Ñ ~ ~åå#x, êfi~ Ñ ~ `«fi=ú`à _ç<å#x, <Õ# = ~ =Öˇ#x nx ê~åoâ =Ú. =O\ = ~ Ê ã ÅÉèí=ÚQÍ QÍx, "Õy~ =ÚQÍ QÍx =zû#k HÍ^Œ. J~Ú`Õ <Õ# J# k#=ú êyáè=ùk«, Jaè=$kú = ~ æ=úö Ñ =Å#<Õ, Jxfl"Õà ÖÏ ãö`à+ =ÚQÍ LO_»QÆÅ QÆ K«<åfl#. õω <Õ~ ÛH # =Ú êfi~ Ñ ~ `«fi=úãñ áê~ õω#, Ñ= qñ ==ÚÖ ÉèÏQÆ êfiq QÍ õω#, <å = #ã û Y~å~ KÕã H #fl `«~ "å`«, W`«~ Å õω n" #Hõ~ =ÚQÍ LO_Õ ã $[<å`«hõ" ÿ# = ~ æ=úå <Õ# J<Õfi+ OKåe. Ñ [Å " "Õfi~ q^èœ=úå QÍ LO_ç, " "Õfi~ J=ã ~ `«Å HõeyÜ«ÚO\Ï~ QÆ# Hõ, "å~ K ÑÊ â ^ŒúQÍ õω ## fl <Õ# ã ^ŒúÑ ~ K«HÀ"åe. Z=Ô~ <å `«= q+ Ü«=Ú K Ñ C#Ñ C_», <Õ# Ñ ÓiÎQÍ q#fl `«~ "å`«, "åi J=ã ~ `«Å f~ ÛQÆÖ<å? J#fl PÖ K«#`À " o áè~ú, "åih ~ õω áêi êî#. ''Uq KÕÜ«=Öˇ<À <å õω ` eü«^œ J#fl áê`«ê õω# fã, K Ñ _»"ÕÜ«e. = #=Ú x[=úqí W`«~ Å õω êü«=ú KÕÜ«QÀi#KÀ, = # õω = Oz = ~ æ=ú Hõ# _» `«Ok. ''x~ HõΔº=Ú ê õωå K `«Ok, HÍx Ñ= êü«=úkõü«ú = ~ æ=ú K«Ñ ã ÎOk J#fl^ xx = #=Ú QÆ ~ ÎOK«HÀ"åe. x~ HõΔ º=Ú ê õωå K `«Ok, HÍx Ñ= êü«=úkõü«ú = ~ æ=ú K«Ñ ã ÎOk = # + μºå Ñq õω "åiĥq KÕÜ«=Öˇ<À Ü«# ^ xx ` eã H õω, "åi KåÖÏ áê=úyº" ÿ# q+ Ü«= x <Õ# #=Ú `å#. XHõ "å~ =Ú ~ÀAÅ Ñ [Å ãöéèï+ }ÅÖ áêöáæx, "åih J=ã ~ " ÿ#"å\ x, "åih + ì" ÿ#"å\ x QÆ iû XHõ *Ïa`å "åã H # =Ú. P *Ïa`å# h =ÚO^Œ OK«H x, áêi Oz, P *Ïa`åÖ # #fl"å\ Ö h"õq KÕÜ«QÆÅ"À "å\ x KÕÜ«Ú=Ú. W`«~ Å õω n" #Hõ~ =ÚQÍ h=ù LO_»QÆey# q+ Ü«Å H ~ õω ^Õ=Ùx Ñ `ÕºHõ" ÿ# ÃãÅ=Ù = #HõHõ ~ ÖË^Œ. Jq h=ù ã fio`«qí KÕÜ«ÖËx q+ Ü«Öˇ `Õ, H O^Œi ã Ç appleü«=ú JiÌOz, ã q + ìqí "åi JHõ ~ Å# f~ Û=Ú. XHõ ã Î `«# QÆkÖ XHõ ãö=`«û~ =Ú # O_ç x=ã ã Î#flÑ Ê\ H = OK«=Ú ^ xãñ x Ñ ~ Ñ Ù H #ÖËHõáÈ`«<åfl#x `«# JHõ ~ Ü«Å Ñ i ãî, "å\ x ã q + ìqí

184 Ñ [Å J=ã ~ =ÚÅ ` Å ã H #O_ç Ñïëê ~ =ÚÖ áêeéèïqæã ÎÅ=fiO_ç 171 KÕÜ«QÆey# ã Ç appleü«= x ZOK«H x, JO^Œ~ # Hõeã P JHõ ~ fiû#>ˇÿ # Jk ã QÍ# O_» #. <å ãflç Ï`«~åÖÁHõ~ "åi ãöñ =ÚÖ x XHõ Ü«ø=#ã x QÆ iû <å`à K Ñ Ê#k. J`«x Ñ à =OHõ~ \ÕHõ~ QÍ LO_Õq. J`«_» #qfi#ñ C_» qhí~ =ÚQÍ Hõ# _Õ"å_» QÆ# Hõ, õω W+ ìñ _Õ"å_» HÍ^Œ. Hõ# Hõ "Õ = O^Œ~ =Ú ^ŒÜ«^ŒÅz, J`«xH ` eü«õωo_ <Õ, J`«x Ñ à õω `«y# KÕâß=Ú. Jk J`«x rq`«=ú<õ = iû"õã Ok. Z<Àfl ê~ = =O\ Z^Œ Ô~ #Ñ Ê\ H x, ^ŒÜ«K«Ñ êî=ú QÍx, U ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Hõ " o áè`å=ú. =O\ q+ Ü«ÅÖ = # õω `«y# thõδ} J#ã ~ =Ú. # `«# = #=Ú JÅ=~ K«HÀ"åe. = #"Õ q KÕÜ«ÖË=Ú Jx TÇ ÏOK«H HõO>ˇ, Uq KÕÜ«=Öˇ<À##fl kâ Ö < <å PÖ õω W+ ìñ _ e. 1 Ü Ç apple# 3:17Ö ''D Ö HõÑ Ù r=<àáêkèqæå"å_ Ü«ÚO_ç, `«# ã Ç ÏŸ^Œ~ xh ÖËq HõÅ K«zÜ«Ú, J`«x Ü _»Å ZO`«= `«=Ú# HõxHõ~ =Ú K«Ñẍ"åx Ü«O^Œ ^Õ=Ùx Ñ= UÖÏQÆ xå K«#? Jx "åü«_çok. `«# K«~ œo^œ~ º=Ú# HÍáê_» H <Õ Ñï= à ãöéï~ =ÚÅ `«#Hõ=ã ~ = x <å ãflç Ï`«~åÅ K Ñ q<åfl#. Hõ# Hõ <å ^ŒQÆæ~ #fl XHõ Ñ i= à ã OÉÏ~ =ÚÅ ÃÑ>ˇì< Hõ^ xx J" H KåÛ#. = `«e QÍ~ õä_ =O\ J`«Î~ HÍ=Öˇ##flÑ C_», P" õω õä_ J`«Î~ _ô H x WKåÛ#. = z#fl= êì~ü H±û J<Õ HÍÑ ^Œ HÍ}=Ú# õω " à =Öˇ#x HÀi#Ñ C_», <Õ# P" õω Lz`«=ÚQÍ HÍÑ á O^ŒQÆey# XHõ õäñ < WKåÛ#. h Ñïã ~ååö h=ù W`«~ Å õω Ñ= # K«Ñ = ~ æ=úå# QÆ ioz# `«y# Jaè áêü«=úå h=ù ` eã H #=Öˇ#x h QÆÇ ÏOÑ Ù xq `«Î=Ú D ãöqæ`«å h`à K `«<åfl#. h õω ã fio`«qí õä_ Z<Àfl Jaè áêü«å LO_»=K«Û#. Ñ= qñ ==Ú Ü ÚHõ " ÉòÃã \ò õω " o, h õω ` eã # Jaè áêü«=úå# JHõ _» á O^Œ Ñ ~ õω h=ù *Ï ÑḦõ=ÚOK«H #=Öˇ#x <Õ# HÀ~ `«<åfl#. = ~À =ºH Î Ü ÚHõ rq`«q^è #=Ú# Jaè=$kúÑ ~ õω#, J<åºÜ«=Ú# õω# = #=Ú Ñ Ü«`«fl=Ú KÕã #Ñ C_ Å, x~åâ QÆÅ ã = [=ÚÖ xshõδ}ü«# HÍOuˆ~Y# = #=Ú Ñ OÑ OK«QÆÅ=Ú. = #=Ú "Õ Å KÕ`«H _» # [~ÚOK«QÆÅ=Ú. D q+ Ü«=ÚÖ q~å= =ÚÖËHõ Ñ õω xâ Û~ÚOK«H O^Œ =Ú QÍHõ.

185 J^è ºÜ«O 12 + ~ `«Å ÖËx Ñ= Ñ= QÆ _ç k HÍ^Œ ^ x Ñïkè q êî~ " ÿ#^õ QÍx, ãö õωz`«" ÿ#k HÍ^Œ. ~ cƒ EeÜ«ãπ QÀ~ < = #q OHõ# áêñ ÙÅ" ÿü«úo_»qí<õ, H ã Î = #H ~ õω K«xáÈÜ ##fl ɡ aå "åhõº=ú ZO`À ã O^Œ~ " ÿ#k (~À= 5:8). PÜ«# Ñ= õω áê `«Å=Ú HÍ"åÅx PÜ«# "ÕzÜ«ÚO_»ÖË^Œ. U + ~ `«Å qkèok«õωo_ <Õ ^Õ=Ù_» = #Å# Ñq OKå_». Ü«^è ~ =ÚQÍ = #=Ú PÖ z ãî D ã `«º=Ú# QÆÇ = #ÔHO`À Hõiî#" ÿ# q+ Ü«= x K Ñ Ê=K«Û. ZO^Œ Hõ#QÍ ãöáêkok«h O>Ë<Õ `«Ñ Ê, UkÜ«Ú = # õω K O^Œ^Œ J<Õ ã `åºxh = #=Ú Ñ _çáèü«=ú. ^Õ=Ù_» HõxHõ~ =Ú K«Ñ = Ç apple Sâ fi~ º=O`«_». Hõ# Hõ PÜ«# Ü ÚHõ Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ#, QÍ_è»" ÿ# Q Ñ Ê Ñ= # `«$Ñ ÎÑ ~ õωqí# PÜ«# `«# áê}=ú# Lz`«=ÚQÍ = #H ~ õω ^è ~ áèãã# (ZÃÑ ã 2:4). J^Õ qñ "å`«hõ" ÿ# Ñ=. x[" ÿ# qñ "å`«hõ" ÿ# Ñ= `«# fl`å# ã = iêok«h Ok. P ê ~Ú HõO>ˇ `«õω = ê ~ÚÖ Ñq õω Jk W+ ìñ _»^Œ.

186 + ~ `«Å ÖËx Ñ= ~ `«Å ÖËx ^Õ=Ùx Ñ= = #Å# PÜ«#" Ñ Ù PHõi Oz# suqí<õ, = # Ü ÚHõ + ~ `«Å ÖËx Ñ= PÜ«## \ ì W`«~ Å õω = #=Ú Hõ# ~ z#ñ C_», P Ñ= "åix PÜ«# Ü Ú^ŒÌ õω PHõi OK«#. PÜ«# ê #=ÚÖ LO_ç = #O = # + μºå# Ñq OKåÅx PÜ«# HÀ~ `«<åfl_». PÜ«# â s~ =ÚÖ LO_ç#>ˇÂ `Õ, =O\ Ñ= = #HõOkOKÕ"å_À J^Õ Ñ= qñ ==Ú = #O HõeyÜ«ÚO_ Åx Ñ Éèí =Ù HÀ~ `«<åfl_». 6= J^è ºÜ«=ÚÖ = `«O _çx QÆ ioz <å õω, _Õ" õω P[ WzÛ, J`«_» á õω J~ `«ÖËx Ñ= # K«Ñ Ù= x HÀÔ~<À Ü«# ãöqæux g ~ *Ï ÑḦõ=Ú# õω ` K«ÛH xü«úo_»=k«û#. J\ ì + ~ `«Å ÖËx ^Õ=Ùx Ñ= # K«Ñ =Å#, J`«x Ç Ï$^ŒÜ«=Ú " `«Î< áè~úok. J`«_» `«# áêñ =Ú q+ Ü«" ÿ Ñ âßû`åîñ Ñ _ç, Ñ Éèí =Ù# `«# ~ HõΔ õωxqí JOwHõiOKå_». = #=ÙÅ + ~ `«Å ÖËx Ñ= # K«Ñ J ê^蜺=ú. = #=Ú ÜÕ ã H ã Î Ü ÚHõ qâßfiã Å=Ú QÆ# Hõ, = #Ö ^Õ=Ùx Ñ= HõeyÜ«Ú<åfl=Ú. P Ñ= # Lz`«=ÚQÍ + ~ `«Å ÖË õωo_ = ## O_ç Ñ =Ç õω J# = uok«qæå=ú. = # + μºx Ñ= H O`«HÍÅ" ÿ# `«~ "å`«pyáè=k«û#. HÍx ^Õ=Ùx Ñ= ZÅ Ñ C_» PyáÈHõ Ñ =Ç ÏOK«K«<ÕÜ«ÚO_» #. = #= Ñ= õω JO`«=ÚO_» #, HÍx ^Õ=Ùx Ñ= JO`«=ÚÖËxk. H xfl ê~ <Õ# XHõ =ºH Îx = #= kú`à Ñq OK«ÖËHõáÈ~Ú#Ñ Ê\ H x <åö x ^Õ=Ùx Ñ= ^ fi~å J`«xx Ñq OK«QÆÅ#. ## fl J<ÕHõ Ñ ~åºü«=úå ãö=`«û~åå H Åk QÍÜ«Ñ ~ z# XHõ~ P k#=úå# QÆ ioz <å ÉèÏ=# Uq? <Õ# "åix Ñq OKå<å? Jx J_çQÍ~. "åi q+ Ü«" ÿ Ñ= ÉèÏ==Ú <åö ÖËHõáÈ~Ú#Ñ Ê\ H x <Õ# ^Õ=Ùx a_» # QÆ# Hõ <Õ# "åix Ñq ã Î<åfl#, "åi JHõ ~ ÅÖ ã Ç appleü«=ú KÕÜ«QÆÅ#. x[" ÿ# ^Õ=Ùx Ñ= = # J# Éèí `«ÅÃÑ P^è ~ Ñ _»^Œ. HÍx = # x~ Ü«=Ú ÃÑ #<Õ P^è ~ Ñ _» `«Ok. JHõ ~ Ö # #fl Z=iÔH ## <Õ# ã Ç appleü«=úkõü«qæå#. HÍx <å ã Ç appleü«=ú =Å# "åih U^ # J<å# õäå`«hõey#>ˇâ `Õ, <Õ# P q^èœ=úqí KÕÜ«ÖË#. <Õ# KÕÜ«Ú ã Ç appleü«=ú# õω "å~ J~ Å HÍHõáÈ~Ú##, <Õ# ã Ç õω " # HõO[ "ÕÜ«#. "åô~o`«qí J#~ Å QÍ L#flÑ Ê\ H x <Õ# "åih ã Ç appleü«=ú ZO`À ã O^Œ~ " ÿ# ÑẍQÍ# Ñ ÉèÏ==ÚK«Ñ Ù#kQÍ# LO_» #. "å~ J~ ÖÏ HÍ~å J#fl g = Oã ÖË õωo_ = #O Ñq Oz#Ñ C_» Q Ñ Ê ãfik«ûù# J# ÉèíqOK«QÆÅ=Ú.

187 174 Ñ= qñ =O HõΔ= Ñ } aöò ZÉÏ~üƒ `«# ã fio`«è^œ~ x K«OÑ #"åxx HõΔq OK«QÆÅ_»? aöò ZÉÏ~üƒ = iü«ú KåÔ~ ãπ = # ºÖò " XHõiH Hõ~ Ñ ~å~ú"åˆ~. HÍx "åi^œì~ Hõ=ÅÑ Å Å=Öˇ Hõeã " eã Ü«ÚO_Õ"å~. XHõ~ÀA KåÔ~ ãπ `«# `«áêh < H aöò Ü ÚHõ ã Ç ÏŸ^Œ~ _ # *Ï< # Ç Ï`«ºKÕâß_». P HõΔ}=Ú# Oz KåÔ~ ãπ ÃÑ x HõHõΔf~ ÛH õω aöò Ñ Ü«uflã Î<Õ L<åfl_». aöò Ü ÚHõ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú ~ ^Œ=Ú`À xo_çáè~úok. J`«xH Hõey# P Q Ñ Ê #+ ì=ú# uiy KÕ õä~ ÛQÆey# = ~ æ=ú UkÜ«Ú ÖË^Œ. ZO`«Q Ñ Ê thõδü ÿ ## P áêñ =Ú# = xê"õü«öë^œ. *Ï< K«OÑ _ç# `«~ "å`«, aöò Ç ÏO`«õΩx QÆ ioz `«ÅOK«x xq + =Ú ÖË^Œ. J`«x = #ã Ö # #fl f~ x ^Õfi+ =Ú J`«x =ºH Î`åfixfl Ç ÏiOz"Õã ÎOk. ^ xx \ ì J`«xH Hõey# Hõ$OQÆ ^ŒÅ =Å# aöò `«# L^ÀºQÆ=Ú ìh <åfl_». `«# q"åç Ï rq`«=úö ã Ç Ï`«=Ú z õω Å U~ Ê_ ~Ú. D q<åâ #=Ú# HõeyOK«= ~ æ=úö aöò `«# Ñ Ü«}=Ú# H # êyoz#>ˇ Ầ Õ, `«# áê}=ú õä_ J`«xH q yeü«úo_»^œ. aöò `«# È^Œ~ x ìh #fl ^Œ óyñ iã ux q Oz# = ~À Å" ÿ# J# Éèí==Ú J`«xÖ KÕã H x, Q Ñ Ê = ~ Ê fã H x =zûok. J#QÍ aöò H ã Î#O^Œe HõΔ= Ñ }# `«# rq`«=úö J# ÉèíqOKå_». Wk JÖ H Hõ" ÿ# Q Ñ Ê HõΔ= Ñ }. W\ ì HõΔ= Ñ } U = #=Ù_» aöò õω J# QÆÇ ÏOK«ÖË^Œ. JO^Œ # \ ìüõ aöò Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ x ^Õfi+ =Ú#, HÀÑ =Ú# ^Õ=Ù_» Ñ ÓiÎQÍ ` ÅyOKå_». aöò Ü ÚHõ Ç Ï$^ŒÜ«=Ú J^Œ ƒù`«" ÿ# suqí = ~ Û _ç#k. WHõ J ê^蜺" ÿ# ãöqæu " Ñ Ù J`«x PÖ K«# = o Ok. `«# rq`«=úö `å# [iyoz#"å\ #xfl\ x ÜÕ ã Ñ Éèí =Ù HõΔq OK«QÆÖÏæ_». QÆ# Hõ `å# õä_ KåÔ~ ãπ# `«Ñ ÊHõ HõΔq OKåe J#fl PÖ K«# J`«xÖ " Ú^ŒÅ~ÚºOk. WÑ C_» `«# È^Œ~ x Ç Ï`«ºQÍqOz#O^Œ õω x# fl Hõ Δq ã Î<åfl# Jx KåÔ~ ãπ`à `«Ñ ÊHõ K áêêe Jx J# H <åfl_» aöò. P q^è Œ=ÚQÍ HõΔq `«#Ö Hõey# PÖ K«# õω q^èõü«`«k«ñ Oz#>Ë Ü«x " J# H <åfl_». P `«~ "å`«kåô~ ãπ# aöò Ç Ï$^ŒÜ«Ñ Ó~ fi õ=úqí Hõ Δq OKå_». JÑ Ê\ H *Ï< K«xáÈ~Ú Ñ ^ Ìxq k ãö=`«û~åå~úºok. aöò = iü«ú KåÔ~ ãπ XHõiÔH^Œ ~ QÍ = ~ Hõ~ õä~ Û<åfl~. "åi~ =Ùi rq`ååö ^Õ=Ù_» KÕã # HõΔ= Ñ }Ï HÍ~åºxfl "åi rq`ååö ^èœ$ghõiok«õω<åfl~. HõΔ= Ñ }Ï HÍ~ º=Ú Ü ÚHõ â H Îx \ ì "åi~ =Ùix ^Õ=Ù_» ã fi`«o `«Å# QÍ KÕâß_».

188 + ~ `«Å ÖËx Ñ= 175 ãömïºñ ~ OQÍ K«^ Ì=Ú Hõ Δ= Ñ } XuÎ_çx `ÕÅ*Ëã ÎOk. Ñ QÆ = #ã ûö áè~ú#ñ C_», HõO_»~ =ÚÅ ayã áè`å~ú, ~ Hõ Z õω " áè`«ok. K qñ s`«=úqí HÍiáÈ`«Ok. h ^ÕÇ Ï=ÚÖ Q Ñ Ê XuÎ_ç HõeæÜ«ÚO_» #. h=ù Hõ Δq Oz#Ñ C_» h Ç Ï$^ŒÜ«=Ú P~ÀQƺHõ~ =ÚQÍ# O_» #. Hõ Δ= Ñ } õω QÆ O_ ìh õω, ~ õω ãö XHõ J^茺ܫ#=Ú ` eü«*ëã ÎOk. W\ =e J^茺ܫ#=ÚÖ `Õe#^Õ= #QÍ, ã ÎÅ `«= Éèí~ ÎÅ# ^ŒÜ«QÆÅ = #ã û`à HõΔq Oz# Ü _»Å, "åi = ^蜺qæå HõÅÇ Ï=ÚÅ = õω Q Ñ Ê gå #flk. = #= Ñ= = # = #ã ûö Ñ ì ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅÃÑ P^è ~ Ñ _çü«úo_» #. W`«~ Å = # õω "Õ Å [iyoz#o^œ =Ö#, = # õω ã Ç appleü«hõ~ =ÚQÍ # O_ç#O^Œ =Å# ÖËHõ "åˆ~ = #Å# =ÚO^Œ QÍ Ñq Oz#O^Œ =Å# = #=Ú "åix Ñq êî=ú. "å~ = #Å# " K«Û õωo\ï~. = # rq`åxfl ã Y^ Ü«HõOQÍ KÕ êî~. JO^Œ =Å#<Õ "åix = #=Ú Ñq ã Î<åfl= x K `å=ú. ÖËHõ "å~ = #Å# Ñq êî~ J#fl L^ÕÌâ =Ú`À "åix =ÚO^Œ QÍ Ñq êî=ú. =O\ Ñ= "å~ KÕÜ«Ú Ñ # Å g ^Œ P^è i`«" ÿü«úok. Hõ# Hõ "å~ XHõ"Õà `å=ú KÕÜ«ÚK«#fl LÑḦÍ~ =ÚÅ PÑ "Õã #>ˇ Â# = #=Ú "åix Ñq õω gå HõÅ QÆ^Œ. J#QÍ =O\ Ñ= ZO`«`«fi~ QÍ = # Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ Ñ Ù_» `«O^À JO`«`«fi~ QÍ<Õ = Ü«" ÿáè`«ok. Jk " " K«ÛQÍ# O_ç `«~ "å`«k«å _çáè`«ok. Ö õ=úö = # õω =O\ Ñ= ÜÕ JO^Œ Ö LOk. J<ÕHõ q"åç Ï=ÚÅ =ºH ÎQÆ`«ãÖ O^èŒ=ÚÅ =O\ Ñ= ÃÑ #<Õ P^è ~ Ñ _ç LO\Ï~Ú. Sãπ H " ~ zhõ~ =ÚQÍ Ok QÆ# Hõ = #=Ú W+ ìñ _»`å=ú. H O^Œ~ = # + μºå = # õω H ãπ= ãπ Ç ï= `«Å W êî~ QÆ# Hõ = #=Ú "åix Ñq êî=ú. ^Õ=Ùx Ñ= =O\ Ñ= HÍ^Œ. Jk Ñ ÓiÎQÍ "ÕÔ~ # Ñ=. P Ñ= ^Õ=Ùx ÃÑ #<Õ P^è i`«" ÿü«úok. = #=Ú ÜÕ ã H ã Î# = # Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÅÖ KÕ~ Û õω#flñ C_» Ñïâ ^ ú`«^ fi~å P Ñ= = #Ö áèü«_» `«Ok (~À= 5:5). ^Õ=Ùx`À = #=Ú áêeéèïqæã Å" ÿ#ñ C_» = #=Ú PÜ«# Ñüx^è Œ Å=ÚQÍ Éè í q ÃÑ # O_»=Öˇ#x PÜ«# W+ ìñ _»`å_». JO^Œ H ~ ÔH PÜ«# `«# Ñ= `À = #Å# xoñ Ù`å_». PÜ«# = #Å# U Ñẍ KÕÜ«QÀ~ `«<åfl_à ^ xx õω D Ñ= ZO`À JHõ ~ õω =ã ÎOk.

189 176 Ñ= qñ =O = #= Ñ= JO`«" ÿáè~ú#ñ C_» = #=Ú U Ñẍ KÕÜ«`«ÅÃÑ\Ïì" ^ xx Ñ ÓiÎ õω ^Õ=Ùx Ñ= JHõ ~ õω =ã ÎOk. <å `«O _çx õω= Ô~Î Ñq <Õ# Ñq OK«ÖËHõáÈÜ«#. ZO^Œ Hõ#QÍ J`«_» `«O _ç=öˇ <å Ü _»Å Ñ =iîok«öë^œ. J~Ú`Õ ^Õ=Ùx Ñ= <åö \ ì, <å õω#fl Jaè áêü«=úåxflo\ x Ñ Hõ #ɡ\ ì, J`«x =$^ úñ º=ÚÖ ^ŒÜ«QÆey LO_»QÆeyux. J`«x Ü _»Å <å õω *ÏeÑ ìh zûok. ZO^Œ Hõ#QÍ J`«_» `«# rq`«= O`«\ x =º~ Ñ ~ z, Ñ âßû`åîñ Ñ _»=Åã # J<ÕHõ q+ Ü«=ÚÅ `«# rq`«=úö HõeyÜ«ÚO_ #. HõΔ= Ñ } QÆ ioz Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# Ñ Å = ~ Å = #=Ú qo\ï=ú. Ñ ^À ÜÕ _» ^ \ # XHõ Ñ Å "å_» `åqæ _» # \ ì XHõ Ñ = ^Œ=Ú HõÅ õω HÍ~ õω_ Ü #. P Ñ = ^Œ=ÚÖ XHõ = # + μºx ÉèÏ~ º = iü«ú a_» K«xáÈ~Úi. P = # + μºxh ^Õ=Ù_» P Ü«ø=#ã x HõΔq OK«= x HÀ~ `«<åfl_»x ` eã Ok. KåÖÏ áêi Oz# `«~ "å`«, ^Õ=Ùx Ñ= J`«xÖ # O_ç Ñ =Ç ÏOÑ *ËÜ«QÆeQÍ_». Hõ# Hõ J`«_Õ Ñ= qñ =HÍi. Ñ [Å `«= õω ãö OkèOz# HÍ~ º=ÚÅ# `å=ú [iyok«k«<åfl~à J#fl^ xx QÆ iû = #=Ú <Õ~ ÛH #=Öˇ#. ê= #º=ÚQÍ XHõ~ = ~ Hõix QÍÜ«Ñ ~ z#ñ C_» ^ x Ñ e`«=úqí `å# õä_ `«# fl`å# QÍÜ«Ñ ~ K«H x, â = Ñ QÆ #. P q+ Ü«=Ú<Õ ÜÕ ã Ñ eh # = #=Ú K«_»QÆÅ=Ú: ''`«O _ô, gˆ~q KÕÜ«ÚK«<åfl~À gô~~ QÆ~, Hõ# Hõ gix Hõ Δq OK«=Ú Jx áêi OKå_» (Å HÍ 23:34). ^ = Ñ= # QÆ ioz = # = #ã û`à QÆÇ ÏOK«ÖË=Ú. = #=Ú = # Ç Ï$^ŒÜ«=Ú`À = `«"Õ ^ xx QÆÇ ÏOK«HÀQÆÅ=Ú. <å `«O _ç q+ Ü«" ÿ# â ^Œúfã H #=Öˇ#x ^Õ=Ù_» <å õω K Ñ <åºü«ã = `«=Ú HÍ^Œ. JO^Œ =Å# Ñ= <åºü«ã = `«" ÿ#k HÍ^Œx J~ =Ú KÕã H #=Åã =ã ÎOk. = #=Ú áêñ =Ú KÕÜ«ÚK«, ^Õ=Ùx Ñ ÓiÎQÍ qã iok«k«<åfl=ú. Hõ# Hõ ^Õ=Ù_» = #Å# Ñq <åºü«ã = `«=Ú HÍ^Œ. HÍx ^Õ=Ù_» <åºü«ã = `«=Ú HÍHõáÈ~Ú##, WOHõ# = #Å# Ñq OK«K«<ÕÜ«Ú<åfl_». <åºü«=ú HõO>ˇ HõxHõ~ "Õ Q Ñ Êk XHõ =ºH Îx QÍx ÖËHõ XHõ Ñïã ux QÍx, <åºü«=ú fiû P f~ Ê ÑḦÍ~ " ÿ# thõδ# J= Å Ñ ~ KåÖÏ ã à " # q+ Ü«"Õ. HÍx HõxHõ~ =Ú K«Ñ ^ xhõo>ˇ Q Ñ Êk. Jaè=$kúK O^Œx ^ÕâßÅÖ x Ñ [Å õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú xq `«Î=Ú "å~ q QÆÇ apple~åkè õωöï

190 + ~ `«Å ÖËx Ñ= 177 ÖËHõ [O`«=ÙÅ# Ñ ÓlOK«"å~å, ã ~ º P~å^èŒ# KÕÜ«Ú"å~å ÖËHõ ^ŒÜ«º=ÚÅ# " Ú õω "å~å J#fl q+ Ü«xfl <Õ# Ñ iqæ}#ö xh fã H #ÖË^Œ. ''"å~ ^Õ=Ùxx x~åhõioz#"å~, Hõ# Hõ<Õ "å~ PHõe`À JÅ= \ ã Î<åfl~, Jx K Ñ Ê, <Õ# "åih ã Ç appleü«=ú KÕÜ«õΩO_ ã Å " # q+ Ü«"Õ, J~Ú`Õ XHõ"Õà "å~ Ñ Ù\ ì# ^Õâ =ÚÖ <Õ <Õ# õä_ Ñ Ù\ ìü«úo>ë, <å Ñïã u õä_ "åi Ñïã u=öˇ<õ LO_Õk. ''<å rq`«=úö ^Õ=Ùx Hõ$Ñ =Å#<Õ <Õ# "åi=öˇ ÖË#, Jx = #=Ú `«ÅOK«=Öˇ#. = `åãḧ ÎÑ ~ Öˇ # Ñ [Å Z~Ú_ û`à ÉÏ^è ŒÑ _» `«#fl ã fieoqæ ãöñï x K«z, ''J`«xH `«y# âßã Î [iyok. J`«xH P thõδ `«y#^õ, Jx J# H ã ÅÉèí"Õ HÍx, ^Õ=Ù_» XHõ = # + μºx" Ñ Ù K«z#Ñ C_» P q^è #=ÚÖ K«_»_» QÆ^? ZO^Œ õω P = # + μºxh P Ñ iã u ã OÉèíqOzO^Œx ^Õ=Ù_» K«êÎ_» QÆ^? P = # + μºx ÉÁOkÖ áê}=ú#flo`«=~ õω J`«xx q" zok«=öˇ#x ^Õ=Ù_» Ñ Ü«ufl êî_», J#QÍ x# fl QÍx, ## fl QÍx J`«x ~ HõΔ} H ~ ÔH "å_» õωo\ï_». XHõ = # + μºx Ü ÚHõ áêñ =Ú# = #=Ú Ç Ï`«ÎH #=Öˇ#x ^Õ=Ù_» W+ ìñ _»_». J~Ú`Õ áêáê`«x ã ~Ú`«=Ú = #=Ú Ç Ï`«ÎH x, `«y# " ^Œº êü«=ú, x"åã ã Å=Ú = iü«ú ^ŒÜ«QÆÅ "åihõokoz, ^Õ=Ùx Ü«O^Œ xshõδ} "åih HõÅ QÆ = #=Ú KÕÜ«=Öˇ#. Ñ= Ü ÚHõ Ju ã O^Œ~ " ÿ# Ô~O_» ÅHõΔ}=ÚÖË=#QÍ, HõxHõ~ =Ú = iü«ú *Ïe. D Ô~O_» ÅHõΔ}=ÚÅ Ö Ñ Oz#Ñ C_», x[" ÿ# Ñ= # = #=Ú Hõ# Q #ÖË=Ú. " Ú^Œ\ 30 ãö=`«û~ =ÚÅ rq`«=úö <å õω HÍ=Åã #"å\ x ãöáêkok«h õω <Õ# _ #. <Õ# ãöáêkoz#^ xö # O_ç U ÑẍKÕÜ«x"åxH U^ # õω <åh + ì=úo_ _çk HÍ^Œ. <å = #= Ñ= õω <åö # #fl ^Õ=Ùx Ñ= õω = ^蜺qæå qéë^èœ=ú# QÆ= õω <å õω H O`«ã = Ü«=Ú Ñ \ ìok. HõxHõ~ =Ú# <Õ# ãöáêkok«h #ÖË#. HõxHõ~ =Ú <å Ü Qƺ`«ÃÑ P^è ~ Ñ _çü«úo_»^œ. H Åã û3:14ö '' Ñ= # ^èœiok«h # _ç Jx áœå "åã Î<åfl_». ''^èœiok«h # _ç J# " # Hõ XHõ L^Õúâ º=Ú K«Ñ OK«J~ =Ú#flk. Hõ# Hõ P <å õω ZO`À W+ ì=ú. ^è ŒiOK«H # #Ñ C_» = # ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅÃÑ # QÍx, <åºü«ã = `«" ÿ# HÍ~ }=ÚÅ g ^Œ QÍx = #=Ú P^è ~ Ñ _»=Ú. ''^è ŒiOK«H # _ç J#fl P z#fl Ñ ^Œ=Ú # O_ç Pâ Û~ ºHõ~ " ÿ# áê~î =Ú# <Õ# <Õ~ ÛH <åfl#. WÑ C_» = ^è ºÇ Ïfl" ÿ#k <ÕxOHõ# ~å u ^èœiok«h # = ã Î=ÚÅÖ <Õ LO_ç D Ñ Ùã Î õ=ú# ÑẍQÆeyÜ«Ú<åfl#. =Ú êîoqæ Ö [iˆq HÍ~ Ñ ^Œ~ # õω ## fl fã H x " àïî#x _Õ" á È< KÕâß_». P Ñ ^Œ~ # õω " XHõ Ñ= QÆÅ HÍ~ º=Ú#

191 178 Ñ= qñ =O [iyoz#>ë Ü«x <å õω xâ ÛÜ«" ÿok. HÍx <Õ# "Õ ˆ~ ^Œ ã ÎÅ# ^è õω W+ ì=úöëx Ñ iã uö L<åfl#. HÍx <Õ# `«Ñ ÊHõ " àı Ñ Ü«`«fl=Ú KÕÜ«e. P q^è #=ÚÖ + ~ `«Å ÖËx Ñ= # ^èœiok«h õω = #O^ŒiH ÖȞõ ÖË#xfl J=HÍâßÅ = êî~ú. = # J# Éèí `«Å õω q Oz õω <Õ~ Û õωo>ë `«Ñ Ê ^Õ=Ùx Ñ= `À Ñ [Å# = #=Ú Ñq OK«ÖË=Ú, ÖËHõ Ö õ=úö JHõ ~ QÆÅ"åiH ã Ç appleü«=ú KÕÜ«ÖË=Ú. HõxHõ~ =Ú# ^èœiok«h õω h=ù ã ^Œú=ÚQÍ# <åfl"å? Ñ= # õω ã ^Œú=ÚQÍ# <åfl"å? h=ù ãïü ÿ # HÍ~ º=ÚÅ [iyok«öë õωo_ L<åfl=#fl `«ÅOÑ ÙÅ`À ã `«= `«= =Ù`«O>Ë ''D Ñïã uö ÜÕ ã Uq KÕã Ü«ÚO_Õ"å_»? Jx x# fl h=ù ÑẗflOK«H # =Ú. _Õ" <å q+ Ü«=ÚÖ x~åâ Ñ _çü«úo>ë WÑ C_» <Õ# #fl =ºH Î=Öˇ LO_Õ^ ## HÍ^Œx <å õω YzÛ`«=ÚQÍ ` Å ã. J`«_» `«# ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ õω HÍHõ, `«# Ç Ï$^ŒÜ«=Ú K Ñ C õω K qü ÚQÍæ_». h=ù õä_ PÖψQ KÕÜ«Ú= x <Õ# x# fl áè`«ûç ÏOK«K«<åfl#. Ñ= J#QÍ QÍ " o HÍ^Œ Ñ [Å# Ñq J#QÍ "åi =â =ÚÖ xh = #Å# = #=Ú JÑ ÊyOK«H HÍ^Œ. Ñ= J#QÍ Uq Ü«Ú KÕÜ«Hõ õä~ ÛO_ç#Ñ C_» "åih Jxfl q+ Ü«Å ã *Ï=ÙQÍ [~ QÆ ã Ç appleü«=ú Jx J~ =Ú HÍ^Œ. ^Õ=Ù_» `å# Ñq Oz#"åix th ΔOz, ^ŒO_çOK«#x ɡ aö "åü«_çok (ÃÇÏ c12:6). th J#QÍ `«Ñ CKÕã #O^Œ õω [iyok«thõδ HÍ^Œ. ãïü ÿ # Ñ =~ Î# H ~ õω `«y# WHõ _» thõδqí Ñ~ <åfl~. P thõδ}ö XHõ ÉèÏQÆ=ÚQÍ<Õ "åih ~å=åã # n" #Å õä_ PÜ«# ~å õωo_ KÕ êî_». HÍx = #=Ú PÜ«# õω " Ú ~ ÃÑ\ ì#ñ C_», PÜ«# = # áê^äœq Hõ JHõ ~ Å# f~ êî_». Jxfl ~ Hõ=ÚÖˇ # Ñ shõδå# = #=Ú Z^Œ ~ #QÆÅ= x = # õω *Ï #=Ú J=ã ~ " ÿ#kà, Z=ix QÆkÌOÑḦõ, JO^ŒiH x ^è ~åà =ÚQÍ ^ŒÜ«KÕÜ«Ú ^Õ=Ùxx J_çy# Ü _»Å PÜ«# `«Ñ ÊHõ ^ŒÜ«KÕÜ«Ú#x WHõ _» K Ñ Ê _çok. Wk ZO`«ã O^Œ~ " ÿ# `«ÅOÑ Ù. = ^ŒHõ ^Œ=º=ÚÅ õω Ñ _ç# =ºH ÎH XHõ H `«Î HÍ~ H x WzÛ# Ü _»Å, J`«_» ^ xx Jq, =zû# _» ƒ# P = ^ŒHõ ^Œ=º=ÚÅ õω Y~ Û Hõ# Hõ <Õ# P q^èœ=úqí KÕÜ«#. HÍx J`«xH Éè [#=Ú ÃÑ\ ì, êfl#=ú# õω KÕã, # `«# rq`«=ú#ôh xshõδ} HõeyOK«QÆÅ#. ^Õ=Ù_» x# fl Ñq OK«K«<åfl_»x h õω ã Ç appleü«=ú KÕÜ«W+ ìñ _» K«<åfl_»x <Õ# J`«xH K Ñ ÊQÆÅ#. J`«xH f~ Êf~ õω

192 + ~ `«Å ÖËx Ñ= 179 <Õ# x~åhõi êî#. ZO^Œ Hõ#QÍ <Õ# J`«xH f~ ÊfiÛ# Ü _»Å J`«xx Ñq HÍ^Œ. Ñ [Å = #Å# QÍÜ«Ñ ~ z#ñ C_», ÖËHõ = #`À á ãÿáèöë#ñ C_», "åix = # rq`ååö # O_ç ^Œ ~ Ñ ~ K«QÀ~ `å=ú. HÍx ^Õ=Ù_» "åi`à<õ = #O ãö O^èŒO QÆeæÜ«ÚO_ Åx HÀi`Õ = #"Õ q KÕÜ«QÆÅ=Ú? = #O áèãÿáèöëx "åix ^Œ ~ OQÍ LOz, = #^Œi^ Ñ ÙÅÖ xh "åix ~åxü«º õä_»^œx = #O `«Å êî=ú. HÍx P q^è ŒOQÍ KÕÜ«Åx ^Õ=Ù_» HÀ~ _». Ñü Ñïã uö Ñ= Ü ÚHõ ~ áêxfl = #O K«_ e. Ñ= # = #O Z~ QÆ_ xh = # õω HõeˆQ J# Éèí `«ÅÃÑ = #=Ú P^è ~ Ñ _» õä_»^œ. ##fl ê= #ºOQÍ J_ç ˆQ Ñ â fl Uq \O>Ë, ''D =ºH Î`À <Õ< O`«HÍÅO Hõeã LO_ e? Jx. P Ñ â fl õω ["å h Ç Ï$^ŒÜ«OÖ <Õ Ok. ^Õ=Ù_» = `«"Õ g W^ŒÌi Ñïã `«Å# Ziy#"å_». ^Õ=Ùx z`«î=ú# h=ù x[oqí [iyok«qài`õ ^Õ=Ù_Õ P q+ Ü«OÖ x# fl #_çñ êî_». D QÆ ~ ÎOK«HÀO_ç. Ñ= qñ =OÖ áêå á J#QÍ, h õω J ê^蜺= xñ Oz# Ñ iã `«ÅÖ ã ~Ú`«=Ú W`«~ Å# Ñq õω ã ^ŒÌ= #ã û õω W+ ìñ + ~ `«Å ÖËx Ñ= # QÆ ioz PÜ«Ñ [Å`À K«iÛOz#Ñ C_», XHõ Ñ â fl `«Öˇ`«Î`«Ok.''= # + μºå Uq [iyoz#ñ Ê\ H x, "åih <Õ# ^ `«$`«fiñ Ù QÆ }=Ú HõeæÜ«ÚO_ç, WK«ÛK«O_»=Öˇ<å? Jx. J~Ú`Õ ^ x ["å U= #QÍ, KÕÜ«õÄ_»^Œ. g O ã Éèí ºÅÖ XHõiH = ^ŒHõ ^Œ=º=ÚÅ, = `«Î= O^Œ Å, HõeæÜ«ÚO>Ë, J`«_» ÉÏ^茺`«~ Ç Ï`«=ÚQÍ Ñ =iîã ÎO>ˇ, OÉ=Ú _» ƒ, ã = Ü«=Ú J`«x H ~ ÔH =$^è QÍ Y~ Û ÃÑ_» `«J`«xH ã Ç appleü«=ú õω Z<Àfl Ñ Ü«`«fl=ÚÅ KÕã #Ñ Ê\ H x J`«_çOHõ# Ö =Úxy, `«# r=#â e = ~ ÛHÀÖË õωo_» LO\Ï_». D Ñïã ux P^è ~ =Ú KÕã HÀx, O ã Éèí ºÅ#, J`«xx Ñq Oz J`«xH ã Ç ÏÜ«O KÕÜ«Ñ Ü«uflOK«"åi#O^Œix ê`å# `«Ñ C `À=Ñ \ ì êî_». Z=iÔH <å ã Ç appleü«=ú õω = #" O`«Ñ Ü«uflOz## <Õ# ã Ç appleü«=ú á O^ e J#fl Pâ "åiö ÖË#Ñ C_» U Ñ ë`«=úo_»^œ. =ºH ÎQÆ`«OQÍ Z<Àfl `åºqíå KÕã Î ãö=`åû~ååh nì ã Ç appleü«o KÕ õω Ñ Ü«uflOz `«~ "å`«whõ =ÚO^Œ õω J`«xH ã Ç appleü«=ú KÕÜ«ÖË= x KÕ`«Öˇ`Õ Î êî~. H xfl ê~ =O\ Ñ iã u Z^Œ Ô~ #Ñ C_» W`«~ Å ÔH ã Î=ÙÅÖ x[" ÿ#, Ñ Ü«QÆ`«Hõ" ÿ# Ñ= ÖË^Œx, xok êî~. ''h O`«O^èŒ =ÙÅ õω ã Ç appleü«o KÕÜ«ÖËx h=ù JO^Œix Ñq ã Î<åfl#x K Ñ ÊQÆÅ=Ù? Jx "å~ O\Ï~. Ñ= `À YzÛ`«=ÚQÍ D = #=Ú K Ñ ÊQÆeyÜ«ÚO_ e, ''h ã = ã ºÅ Ñ i+ iok«h õω h=ù

193 180 Ñ= qñ =O x[=úqí ã Ç appleü«=ú HÍ"åÅ# õωo>ˇ <å`à K Ñ ÊO_ç Jx K áêêe. h ã Å=ÚÖ <Õ# #flñ Ê\ H x áê_ áè~ú# r=# â eö "å~ H # õω U ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Öˡ=Ú. = # O^èŒ =ÙÅÖ Z=Ô~ <å XHõ~ PHõe, ÖËHõ ~ÀQÆ=Ú`À LO>Ë "åih ã Ç appleü«=ú KÕÜ«Ú"å~ ÖËxÜ«_»Å `«y# ã Ç ÏÜ«=Ú "åih JOkOK«=ÅÜ«Ú#. HÍx "å~ = # ã = ^è #=Ú# ^ õω XÑ CH # õä_»^œ. "å~ = #Å# "å_» H x =^Œe "Õ ã"åiöïqí Hõ# _ç#ñ C_» = #O *Ï QÆ`«ÎÑ _ e. Ñ [Å# Ñq J#QÍ "å~ `«= H ~ õω KÕã H #QÆÅ ^ xx = #O KÕÜ«e J#fl J~ =Ú ~å^œ. HõxHõ~ =Ú J#QÍ ã Ç ÏÜ«O H ~ õω J~ `«ÖËx"åiH ã Ç Px J~ q ã ÎOk. HÍx + ~ `«ÖËx Ñ= K«Ñ OK«K«Ñ [Å ÉÏ^茺`«~ Ç Ï`«=ÚQÍ Ñ C_» "åih _» ƒ Y~ õä_»^œ. HõxHõ~ =Ú J<ÕHõ J=HÍâ =ÚÅ HõeÊã ÎOk. = iü«ú + ~ `«Å ÖËx Ñ= x~åâ KÕã H # õωo_» Ñq ã Ok. P Ñ= Kå>ˇÿ# ã Å=ÚÖ ^ QÆ H # õωo_» áêi Oz "Õ Å HõÆÅ QÆ=Öˇ##fl L^ÕÌâ º=Ú`À ã Ç ÏÜ«=Ú KÕã ÎOk. ^Õ=Ù_» `«# Ñ= # = # ^ fi~å W`«~ ÅÖ xh Ñ =Ç ÏOÑ *ËÜ«QÀ~ `å_». = #Å# = #O õä_ ã = `«Åº`«`À Ñq OK«HÀ"åe. x*ïxh = #Å# = #=Ú Ñq OK«H # õωo_ LO_ç#Ü«_»Å W`«~ ÅH õω = # =^ŒÌ Ñ= LO_»^Œ Hõ^? = #=Ú ^Õ=Ùx Ñ= # á Ok P Ñ= ^ fi~å ã fiã `«á O^ e. = # Ü Ú^ŒÌ ÖËxk W`«~ Å õω = #q =fiöë= x = #O *Ï ÑḦõ=ÚOK«HÀ"åe. HÍx JO`«\ `À<Õ = #O PyáÈ õä_»^œ. = # ^ fi~å W`«~ Å õω ã fiã `«HõÅ QÍÅ<åfl L^Õ Ìâ =Ú`À<Õ ^Õ=Ù_» = #Å# ã fiã Ñ ~ êî_». ~ HõΔ} á Ok# = # ^ fi~å W`«~ Å ~ HõΔ} á O^ Åx ^Õ=Ù_» HÀ~ `å_». = #= Ñ= U^À XHõÑ C_» xezáè`«ok. HÍx ^Õ=Ùx Ñ= Z#fl_» # xezáè^œ. JO^Œ H ~ ÔH ^Õ=ÙxH =O^Œ#=ÚÅ. ^Õ=Ùx Ñ= Z#fl_» # `«Ñ ÊáÈ^Œ J#fl "åqíì#=ú ^Õ=Ù_» = # õω KÕâß_».

194 J^è ºÜ«O 13 Ñ= JÑ ~å^èœ=úå *Ïa`å LOK«H #^Œ '' Ñ= ^Œ sflu q+ Ü«" ÿ ãö`à+ Ñ _»Hõ ã `«º=Ú#O^Œ ãö`à+ OK«#. Jxfl\ H `åà H # #, Jxfl\ x #=Ú #, Jxfl\ x xsh ΔOK«#, Jxfl\ x F~ Û#. (1 H ionä13:6 7) g ~ ÖȞõ Å#, Ñ ^Œ ÌÅ# `«Ñ CÖË õωo_ "åü«qæå~å? h õω [iy# J<åºÜ«=ÚÅ *Ïa`å# `«Ñ CÖË õωo_ "åü«qæå"å? H xfl ã O=`«û~åÅ =~ õω _Õ" õω <å õω "åyfi"å^œ=ú [iy#ñ C_ ÖÏ, <å = #ã ûö x z\ïìå# u~ QÆ"ÕÜ«ÚK«<å õω J`«_» KÕã # J<åºÜ«=ÚÅ *Ïa`å# ÃÑ ÔHuÎ K«Ñ OKÕ ^ ##. QÆ`«HÍÅ=ÚÖ J`«_» KÕã # `«Ñ Ê^Œ=ÚÅxfl UHõ~ =Ù ÃÑ>Ëì^ ##. Ñ Ù~å`«# HÍÅÑ Ù ãöqæ`«åxfl `«qfiãñ H fã ÎO>Ë J`«_» Ç ïqí Pâ fi~ ºÑ _Õ"å_». ''D `«Ñ CÅ# ZHõ _» Éèí ^ŒÑ ~ Kå=Ù? Jx XHõ êi PÜ«# <å`à K Ñ <åh Ñ Ê\ H x *Ï ÑḦõ=ÚOk. <å ìôh `Õ H xfl ãöqæ`«å ãö=`«û~ååh kì = ~ Ñ ÙÖ xh ~å=ù. HÍx _Õ" U^ # `«Ñ C [iy#ñ C_» Hõ Δq Oz " =^Œe"Õ ã"å_». Jxfl\ HõO>ˇ Ñ ^è #OQÍ XHõi< Hõix Ñq OK«=Öˇ#x ^Õ=Ù_» = #Å# HÀ~ `«<åfl_». HÍx = #=Ú W`«~ Å# Ñ ÓiÎQÍ HõΔq OK«QÆey`Õ `«Ñ Ê "åix Ñq J ê^蜺" ÿ#

195 182 Ñ= qñ =O ãöqæuü«qæ #. Z=i g ^Œ< # = # õω HÀÑ =Ú, qã QÆ ^ŒÅ L#fl>ˇ Â# "åix = #=Ú ãïü ÿ # q^è #=ÚÖ Ñq OK«ÖË=Ú. áœå H iokäü«úå õω "åü«úk«, Ñ= (= #Ö L#fl ^Õ=Ùx Ñ= ) ã fi Ñ Ü [#=Ú# qkåiok«h #^Œ (`«# Ç Ï õω Å# `«#H + ì=ú "å_» H #^Œ ). `«fi~ QÍ HÀÑ Ñ _»^Œ. JÑḦÍ~ =Ú# = #ã ûö LOK«H #^Œ. (`«# õω HõeyOK«_ç# â = # ÖȞõ KÕÜ«^Œ ) (1 H ionä13:5). âı+ ì" ÿ#"å\ <Õ #= O_ç Ñ [Å# = #O Ñq OK«QÀi#>ˇ Â# Ñ [Å q+ Ü«" ÿ "å~ [iyok«ñ # Å q+ Ü«" ÿ = #O PÖ zokõ q^è #=Ú# ^Õ=ÙxKÕ`«Ñ ÓiÎQÍ = ~ Û õω = #O XÑ CHÀ"åe. U^À XHõ J"åO`«~ =Ú [~ QÆ #x, W`«~ Å [iyokõ"å\ q+ Ü«" ÿ J# = #=Ú Hõey = #=ÚO\Ï=Ú. HÍx x[" ÿ# Ñ= âı+ ì" ÿ# ãöqæ`«öë [~ QÆ #x #=Ú `«Ok. = # PÖ K«#, = # #= Hõ=Ú, = # WëêìWëêìÅ g ^Œ P^è ~ Ñ Ok. rq`«=úö = # õω HõeÔˆQ Hõ+ ì=úå õω HÍ~ }"Õ = #QÍ = # `«ÅOÑ ÙÅ# = #=Ú J^Œ Ñ ÙÖ ìh #=Ú. = # `«ÅOÑ ÙÅ# = #O Hõ= thõδ}ö LOK«H =Å# W`«~ Å U^ # H _» KÕ êî~ x J# = #O HõeyÜ«ÚO\Ï=Ú. Ñ =HõÎÜ ÿ # ~Ús Ü«Ñ [Å# HÀi#k U= #QÍ, ''Ü ~ + ÖË= h=ù ~ H ΔOÑ _» h Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ # O_ç K _» `«#=Ú Hõ_çy "Õã H # =Ú, Z<åflà =~ õω h ^Œ + ìaè áêü«=úå h õω HõeyÜ«ÚO_» #? (~Úi Ü«4:14) "å~ HÀ~ H x# `«ÅOÑ ÙÅ ^Õ=ÙxH JÉèíºO`«~ Hõ~ " ÿ# `«ÅOÑ ÙÅ. = #=Ú âı+ ì" ÿ#"å\ x õω HÀ~ õω#fl"å~ " ÿ`õ ã `«ûo O^茌=ÚÅ QÆey õω ^ÀÇ Ï^ŒHÍi HÍx Ñü ^ xx HõeyÜ«ÚO_»=ÅÜ«Ú#. HÀÑ =Ú =Å# Ç ÏiOzáÈÜÕ KåÅ â H Îx HÀÑ Ñ _» =Å# <Õ# Éèí ^ŒÑ ~ K«HÀQÆÅ#. JO^Œ H ~ ÔH <Õ< Ñ C_» D q^è Œ=ÚQÍ <åö <Õ# `«ÅOK ^Œ# ''"å~ K Ñ C#k, KÕÜ«Ú#k ## fl QÍÜ«Ñ ~ K«K«#flÑ Ê\ H x "åi Ç Ï$^ŒÜ«=Ú = Oz<Õ `«ÅOK«K«#fl^Œx <Õ# #=Ú `å#. <åö x HÀÑ Ñ Ù J# Éèí `«Å õω W"Õ <å Ç Ï$^ŒÜ«=ÚÖ J# H <Õ ^ ##. ''"å~ KÕã # Ñ # Å <å õω H _» HõeyOK«K«#fl=x "å~ J# H <Õ# #=Ú K«<åfl#. L^ÕÌâ Ñ Ó~ fihõoqí "å~ ## fl QÍÜ«Ñ ~ K«Ñ Ü«uflã Î<åfl~ x <Õ# #= #. "å~ J#fl Ü ÚHõ Ñ ÓiÎ J~ =Ú "åih ` eü«^œ. "åi ^ÕÇ Ï=ÚÖ ÉÏQÆ ÖËx Ñïã u D ~ÀA# HõeæÜ«Ú<åflˆ~"? "åi Ñ =~ Î# f~ # \ ì K«ãÎ "åi õω#fl =ºH ÎQÆ`«ã = ã º"åi PÖ K«## K _»Q \ ì LO_»=K«Û#, Jx `«Åã Î LO_Õ^ ##.

196 Ñ= JÑ ~å^èœ=úå *Ïa`å LOK«H #^Œ 183 J# Éè í==ú# \ ì <Õ# ` eã H #fl^õ= #QÍ W`«~ Å = # õω KÕã # JÑ ~å^è Œ=ÚÅ# *Ï Ñ Hõ=Ú KÕã H # K«= ^Œ#Ñ _» `«O>ˇ = # O`«rq`åÅÖ P zo`«# q+ Ü«Ñ Ü QÆ=Ú KÕã QÆ #. ÃÑ QÍ J=`«e"åiÖ U = ~ Ê = #=Ú K«_»ÖË=Ú. = #Ü _»Å `«Ñ Ê^Œ=ÚÅ [iyoz# "å~ ^ xx QÆ ioz = #ã û# õωo_» LO\Ï~. HÍx = #" ÿ`õ "åiãñ #<Õ HÀÑ Ñ _» K«XHõ k#= O`å =º~ =Ú KÕ êî=ú. "å~ P k#= O`å ãö`à+ =ÚQÍ QÆ_» Ñ ÙK«#flÑ C_» = #=Ú ^ xx =º~ Ñ ~ êî=ú. Ñ [Å = KÕ ã `«Ñ Ê^Œ=ÚÅ *Ïa`å, KÕã # LÑḦÍ~ =ÚÅ *Ïa`å ZO^Œ õω "åã Ü«ÚOK«HÀ õä_»^œ? J#~ Hõ=ÚÅ *Ïa`å `«Ü«s õω L^ Ç Ï~ }: _Õ" ZÑ C_» H _»Å# K«ã Î LO\Ï_». H _»Å <åh + ì=ú ÖË^Œx J`«xH ` Å ã. U q+ Ü«" ÿ<å <Õ# _Õ" õω K `«O>Ë, ^ xö x Ñü q=~ =Ú ãïkõü«åo\ï_». XHõ ãöqæu q+ Ü«" ÿ <å õω q=~ OQÍ K Ñ C= x <Õ# J_çy`Õ, J`«_» <å õω ã ÅÇ Ï = `«"Õ W êî_». = #ÅÉèˇ Ô~O_» ãö=`«û~åå q"åç Ï rq`«oö _Õ" <å õω Ñ ÓÅ H x WzÛ# ãö^œ~åƒå# "Õà g ^Œ<Õ ÖȞ OK«=K«Û ( Ç ïh kì ê~ = `«"Õ Jx J~ =Ú). QÀÖòÊù õω `«# ãflç Ï`«Å`À õä_ _Õ" õω " à #Ñ C_», PÜ«# ÖËx ã = Ü«=ÚÖ <Õ# KÕÜ«=Åã #^Õ" <å`à K Ñ Ê_». <Õ< Hõ _çôh <å " àı Ñ Ü«`«fl=ÚÖ L<åfl<å Jx õä_ ## fl J_»QÆÖË^Œ. J# õäå" ÿ# ãöqæ`«å *Ïa`å `«Ü«sH L^ Ç Ï~ } <Õ# `«# ZÑ C_ # `«Ñ CQÍ Ñ =iî ãî ## fl HõΔq õω _Õ" P`«~ Ñ _»`å_». <Õ# ãfik«û`à =ºH ÎQÆ`«OQÍ =º=Ç õω _Õ" U JÉèíºO`«~ O K Ñ Ê_». _Õ" ZÅ Ñ C_» K«Hõ QÍ = ã Å õωo\ï_». `å# KÕÜ«Ú Ñ # ÅÖ "Õˆ~ "å~ * HõºO HõÅ QÆ KÕã H x â ÉèíÑ ~ ÖËHõ Hõ_» " Ú^ŒÅQÆ #q KÕÜ«Åx HÀ~ _». Jxfl Ñ # Å XkÌHõQÍ KÕ êî_». _Õ" ## fl Ñq ã Î<åfl#x Ñü k#o K `å_». k#oö Z<Àfl Ñ ~åºü«å P <å`à JO\Ï_». <Õ# QÆ iû, <å =ºH Î`«fiO QÆ ioz _Õ" " K«Û õωo\ï_».

197 184 Ñ= qñ =O = È = `«õω QÍ <å õω HÍ=Åã # =xfl _Õ" <å õω H x~ú êî_». <Õ< Hõ _çh " àï Å# õω<åfl, P ã ÖÏÅ õω _Õ" ## fl fã H x " à `å_». _Õ" õω `«Ñ CÅ ìh <Õ ã fiéèï=o ÖË^Œ. J`«x ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅ ã = `«Hõ=ÚÖ LO\Ï~Ú. _Õ" <å õω JO_»QÍ LO\Ï_». PÜ«# Ü Ú^Œ Ì <Õ# #flñ C_» <åôho`à ^è ~ ºO Ok. ÃÑ Ô~O_» *Ïa`åÅ = #=Ú K«z#Ñ C_» J#~ Hõ=ÚÅ *Ïa`å ÃÑ^ŒÌkQÍ# = #O ã ÅÉèíOQÍ QÆ= xok«=k«û. <å q+ Ü«=ÚÖ = `«"Õ QÍHõ, W`«~ Å Z=ix W\ ì J# õäå" ÿ# ãöqæ`«å *Ïa`å `«Ü«~ KÕã H #flñ Ê\ H P *Ïa`å ÃÑ^ŒÌkQÍ<Õ Ü«ÚO_» #x <Õ# `«Å êî#. Ñ [ÅÖ, Ö Hõ=ÚÖ [QÆ ~ K«#fl = Oz ãöqæ`«å# K«z "å\ q+ Ü«" ÿ P#OkOKåe. ZO^Œ HõO>Ë, "Õ Å, KÕ`«H _» # = #O [~ÚOK«QÆÅ=Ú. = # + μºåö x = Oz`«#O QÆ ioz, = #O `«ÅOz, ^ xx QÆ ioz O>Ë, = # õω PÜ«ã O HõeyOKÕ q+ Ü«Å# QÆ ioz# `«ÅOÑ Ù = # õω "Õ^Œ# HõeyOK«^Œ. Ñïâ ^ ú`«# ^Œ óyñ ~ K«õΩ_ç = # HÀÑ =Ú, HõΔq OK«ÖËx ã u, HõHõΔ, H \Ï _Õ ã fiéèï==ú, HõÅÇ ÏOKÕ ã fiéèï==ú ^ fi~å Ñ iâ ^ ú`«# ^Œ óyñ ~ êî=ú. K _» `«ÅOÑ ÙÅ, W`«~ Å õω Ç applex hk«ñ =~ Î# " Ú^ŒÅQÆ "å\ x áê~ ^ÀÅ = x ɡ aå É kèã ÎOk. Ñïâ ^ ú`«^õ=ùx <Õ# ^Œ óyñ ~ KÕ ãö^œ~åƒùå õä_ ` Å ã H x <Õ# qkå~ Ñ _»`«<åfl#. W`«~ Å q+ Ü«" ÿ <å õω K _» `«ÅOÑ ÙÅ Hõeæ#Ñ C_», " P `«ÅOÑ ÙÅ# PÑ ^Õ=Ùx P`«^Œ óyñ _» õωo_ KÕÜ«QÆÅ#. = #O W`«~ Å õω LÑ Ü QÆHõ~ OQÍ, ã Ç appleü«hõ~ OQÍ, XHõiÜ _»Å XHõ~ =Ú ^ŒÜ«QÆeyÜ«ÚO_»=Öˇ#. ^Õ=Ù_» H ã Î#O^Œ = #Å# Hõ Δq Oz# suqí, = #=Ú XHõi< Hõ~ =Ú "Õy~ =ÚQÍ Hõ Δq OK«=Öˇ# (ZÃÑ ã 4:30 32). = #O XHõi< Hõ~ O Ñq OK«=Öˇ#x ^Õ=Ù_» K Ñ Ê#O^Œ # ^ x J~ "Õ = #QÍ = #O HÀÑÖ`À xo_ç#ñ C_» Ñïâ ^ ú`«^œ ód êî_». JO`«= `«"Õ QÍHõ, HÀÑ =Ú = #Å# q~ ^ŒÌ ã fiéèï==úå QÆÅ"åiQÍ = ~ Û# QÆ# Hõ PÜ«# ^Œ óyñ _» #. = #=Ú ãfikåûùrq`«=ú J# Éè íqok«=öˇ#x PÜ«# HÀ~ `«<åfl_». = #=Ú ^Õ=Ùxx J# HõiOK«"å~ =ÚQÍ#, PÜ«# = kix J# ã iok«"å~ =ÚQÍ # O_»=Öˇ#x PÜ«#

198 Ñ= JÑ ~å^èœ=úå *Ïa`å LOK«H #^Œ 185 HÀ~ `«<åfl_». PÜ«# HÀÑ õω x^ xok«"å_» #, ã = $kúü ÿ # HõxHõ~ =Ú QÆÅ"å_» #, HõΔq õω ã ^ŒÌ = #ã û QÆÅ"å_» < Ü«Ú<åfl_». = #=Ú Z\ ì hu QÆey `«Hõ=Öˇ#x PÜ«# HÀ~ K«<åfl_À P huö =$kúá õω = # HÀÑ =Ú êü«ñ _»^Œ. x[" ÿ# Ñ= = # J# Éèí `«ÅÃÑ P^è ~ Ñ _»^Œ. J^ÕsuQÍ x[" ÿ# HõΔ= Ñ } õä_» = # ÉèÏ"À ^ÕHõ=ÚÅÃÑ J^è ~ Ñ _»^Œ. Ñ=, Hõ Δ= Ñ } D Ô~O_» # = =O\ P# Éèí `«Å HõeæÜ«Ú<åfl" J#fl ^ xãñ P^è ~ Ñ _»=Ù. <Õ# W`«~ Å# HõΔq õω x~ ~ÚOK«õΩ#flÑ C_» <å = #ã ûö x ÉèÏ==ÚÅ õä_ <å x~ Ü«=Ú`À ã Ç ÏHõiOK«# Jx <Õ# <Õ~ Û õω<åfl#. W`«~ Å# <Õ# HõΔq Oz#Ñ C_» <Õ# "åi`à ^Œ # QÍx, <å # O_ç "Õ~ KÕã H x = øxü ÿ Ü«ÚO_»#. HõΔq Oz#Ñ C_» "åih ~ õω <Õ# áêi OK«QÆÅ#, "åih n" #xk«û, HÍx q~ ^ŒÌ" ÿ# K _» Ñ Å HõÖË#. = # = #ã ûö Ñ ì ÉèÏ==ÚÅ õω = #=Ú JkèHõ áê^è #º`«x êî=ú. HÍx = # ÉèÏ==ÚÅ xåhõ_»öëx" = ~ K«O_» #x = #O *Ï ÑḦõO LOK«HÀ"åe. HÍx Ñ= Z#fl_» = ~ ^Œ. XHõi q+ Ü«" ÿ XHõ~ = #ã û Hõeã Ü«ÚO_» _ç = #=Ú XHõi< Hõ~ x[=úqí Ñq Oz# "å~ " ÿ`õ, XHõi< Hõ~ ã Ç ÏOK«H ^Œ =Ú. XHõi q+ Ü«" ÿ XHõ~ =Ú = #ã Hõeã Ü«ÚO^Œ =Ú. (ZÃÑ ã 4:12). = #ã û Hõeã J#QÍ, W`«~ Å `«Ñ C_» Ñ =~ Î# õω Ñ ~ "åöë^œ ÖË Jx K Ñ HÍ^Œ. U^ <å `«Ñ C [iy#ñ C_», Jk `«Ñ C Jx YzÛù`«OQÍ K áêêe. ^ xx QÍ #\ÕK«_»O = OzkHÍ^Œ. = #ã Hõeã J#QÍ = #=Ú ÑïÑ Ó~ `«HõO>Ë `«õω =Ñ _ç#"å~ "Õ QÆ^ J#fl = #ã û = ^Œ$HõÊ^äŒOÖ "åih D q^è Œ" ÿ# =~ Î= #O JOkOKåe h=ù ^ xx KÕâß=Ù QÆ# Hõ x# fl <Õ# x~åhõiok«#. x# fl <Õ# =^ŒÅ H ##. nxx \ ì h`à Hõeã Ñẍ KÕã Î x# fl #=Ú `å#. <Õ# <å Ñ Å Å KÕ Ü«Ú Ñü ^ x`à UH ÉèíqOK«HõáÈ~Ú#Ñ Ê\ H x, "åix QÆ iû J~ O KÕã H x, "åix Ñq = ##x "åi`à K áêê#. "åih U Ñïã u ãöéèíqoz<å <Õ# ZÅ Ñ C_» "åih JO_»QÍ LO_»QÆÅ#x K áêê#. = # `«Ñ Ê^Œ=ÚÅxfl Ñ Éè í =Ù Z~ QÆ #. HÍx PÜ«# WOHõ# = #Å# Ñq OK«K«<Õ Ü«Ú<åfl_». = #O `«Ñ CKÕÜ«Hõ=Ú# Ñ ^ xx KÕÜ«É `«<åfl= x PÜ«# Z~ QÆ #. ''g ~ JãÖÑ Ó~ Å QÍ õω <Õ# J# = uã Î<åfl#x PÜ«# K Ñ = #O

199 186 Ñ= qñ =O J# H #=K«Û.HÍx PÜ«# ''<Õ# x# fl Z#fl_» #, q_» =#, Z#fl_» # Z_»ÉÏÜ«# Jx K áêê_» (ÃÇÏ c13:5). <Õ< O`À JãÖÑ Ó~ ~åå< #Ñ Ê\ H x, _Õ" P q^è ŒOQÍ<Õ ## flo_»x êî_».''<å = ~åæå = ~ flhà"åe PÜ«# J<ÕHõ Ö Ñ =ÚÅ #fl ÉèÏ~ º# Hõ# Hõ PÜ«# ## fl Ñï`«ºlOK«<Õ" J#fl ÉèíÜ«=Ú <å õω ÖË^Œ. = O OÖ x Ñü =ºH ÎÖ JãÖÑ Ó~ " ÿ# QÆ }ÅHõ Δ}=ÚÅ #flo^œ =Å, "å~ = ~ ÊK O^Œ=Åã # J=ã ~ `«ZO` <å HõÅ^Œ. HÍx = #=Ú XHõ =ºH Îx Ñq Oz#Ñ C_» "å~ #<Õ "åix = #O JOwHõi êî=ú. = Oz"åix, JO`«= OzQÍ ÖËx "åix JO^Œix Ñq êî=ú. J~Ú`Õ = #O QÆ= xok«=åã # ã `«º"Õ ^Œ#QÍ ãöñ Ó~ Öˇ # = # + μºå Z=~ ÖË~. XHõ =ºH ÎÖ = #O ãöñ Ó~ `«# PtOz#>ˇ Â# = # õω x~åâ Z^Œ ~ `«Ok. JO`«= `«"Õ QÍHõ H xfl ê~ "åiãñ HõHõ Δ