x» u )xâ 5D4: 2020# Ds6, Z. _ 144 1IDH k, æ ~ glr# yg * Ññ 8- PSQQP VZô N D u )xâíš :Ø»gi F, Tel. : Fax : Web :

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "x» u )xâ 5D4: 2020# Ds6, Z. _ 144 1IDH k, æ ~ glr# yg * Ññ 8- PSQQP VZô N D u )xâíš :Ø»gi F, Tel. : Fax : Web :"

Bản ghi

1 x» u )xâ 5D4: 2020# Ds6,. _ 144 1IDH k, æ ~ glr# yg * Ññ 8- PSQQP Vô N D u )xâíš :Ø»gi F, Tel. : Fax : Web : -mail: DARUL ULOOM Monthly (Urdu) R. N. I. No.: 2133/57 Vol. No. 104, Issue No. 2-3, April-May izsy&eb Page 112 uf* [g z 1400& D: Ñ Ð{)ze)ÔM%Ô6 ', Ôi Û Ô[²~Š: [g z 700& D gã*zyðyî0* Ô[zg700&D:Ñ Ð 104: ãˆr# ÌØ 1?*Ññ] u z izsy&eb 2020 Published by Maulana Abul-Qasim Numani Printed by Maulana Abul-Qasim Numani ditor :- Maulana Mohammad Salman Bijnori On Behalf of Darul Uloom Grush. Place of Publication :- Deoband, Saharanpur, U.P. Printed at: Mukhtar Printing Press Mohalla Bar iyaul Haq Talehari Chungi. Deoband, Saharanpur. U.P. Rs. 20/= Annual Subscription Rs. 200/= Annual by Regd Post. Rs. 440/=

2 O P U MM NL NS ON OT PP QT RQ SM SS TU UO MLS ~glyg ~ôxgä" + ï š{!? Š t$* ÑñËe ~g» *0+ * Ññ Š t$* ÑñËe Š uc* D * Ññ º * Ññ Š w¾þ? ã" ˆ³æ Š ð+ < g* Ññ Š & c* g? x j% " b% æë e È- Šx gšx È Š * Ññ Å ³ þ 2 } p & z X Nâ Û :zg 440/=  Nâ Û Ô~g= g&+ / aæw q- {ïyî0!šq I ˆÆkgz* zgã È-Š g} t»;m kàßgz ëq- g [òg Š* Æbï L m î G *g 9 ãœgšø ~ò $ñ * Ññ] ÅÄpzd$!f {Ñçb&gz]. )[ ]gz zìå]zˆo ] á g / z]ÿzcp:]. )D Ñ&k], z* zgã ~ò CÙ b z* Ññ] eë ò: 0Ðyîeu Ñ ] oòp ] ³mþ ìüjì i Wsw ] ðég B B ] B B }pk& B B B B B B B B V gšc* ÐízygŠ', ~zëzb) `Ãzwj X숃»~gh+ y% ]æå\ W ì#ö Å]!* kâìy K cu / 6, VŒ X, :zgã íš{pcðgegw*gh+ y% ã*zy Xì~gz bš!j» ~gh+ y% ÃVzgh+ y% xóæyî0* zy*zy

3 Ds6, 3 áçãq] änö ^Þ æä #Ö ^Þ Æ~g» ) á Å{gÑ œæ#ôs6, 1441ugMypgB25` W ˆÅy% Š z!* g=gœ~g7þ0* r# G?* ÑñkŠ ] áiz', È-Šx gšätôšh W7XŠq»ÔgÅÈ-Šx gšg$ z Xc* Š gíîãvò ŠzdxÓÆðsIgz n ~¹ÆagâˆÆäƒrgÃÐ$LÔxj%] ÌËÔåxª zúð Ü zkgz áp=~` ŠH H4Š~wh6, äƒf^g;ißq- ã½ô ˆƒ4 ^Þ æä #Ö ^Þ XŠH ƒxó] ^»] ð`wgzˆ C ËV óáçãq] änö :( Æ] äx ï+ gzê X G»', #Ö Šr# z] Ug ÐoyzÛzo B gz Åe$ ±ÐyÇŠñ V6, yk x gšsü:ôgå] µšxšh ƒqzñÿ»]â î± Å] ]+[gôì{gä(, aæðsi~g7é;è-š»yãigzx gšgz ñâ Û Y«]YgŠdÆ[ŒÛ â Û ]n Xñâ Û Y«w^Ì ] ~}g!* Æ,Åm î G *g 9 ] Y á y XÐNYK7]Ñ z}pgz

4 l Í u ^Æ zgã ˆÆkgz* ~glyg *ŠÐ{âF /» zgãôz(, )* (19eÌÃc* zò*!* ~ŠiÅ ò}ækgz Ôì zk~y;zzàæu# W, ÅÌÆ!* zkânƒqzñ* äë Ü zt åh7ìg W~gø!* V-Š!* ;ìàz Š.ŠÌ6, ÆkÉ ]W, ycù ªp; ázîjg }gø]ñq ìcù ÆaÎc* xâ 4 ìtwq]gß[gzƒ{z;e M%gz0* ~yîeuñ ÒÆ*ŠÉ c* ŠpÔ ìgú Ðò} Æk ³íz}gø ztv ~m, Š«ÆV йŠ!* yîeuñôìðwðk, e ÐWÐ{â l, ŠÆkgzì[ (, k, ~ˆôzÂÐò}kggzŠgz0* ÔÇ}7, gî~g {zìˆwt wq]gßåãkü~gcgz~gçizg"ôé à 6, ršùgf øoækgzìàzä }9èzg Ì9ŠÂ»yÔ ìgw6, wš}(, Xìx»»}Š / Iè~]Ñqy Ï(c* YÅÄôIgz [ôô++ ÔÐ+$ UCÙ 6, L L HwìgÖ~i0+ zôìšh Xì ˆÅðÉg~eÆ!* ÅV-È0* Å~g 0* V V Y gzbb ÆÏXìˆÅW6, YÅm¾Ð ¹gz Ð+$ ŠæÅVÍßwqy.6, m<!*»ä3aæy i~eæä xo Š', [ ÔìˆÅœ & ~ekxì~gyj- Å V ìt]!* 1 ~V c* Æ䃻yîeuÑgzäYñ0* Š z!* Ö D 020# 2 s 6, 4

5 [ zj- Æ!* â~}g!* ðã+cù jy Âß É; Ü Ðì]!* zšygzšæv ¼{ÒW zk{g!*»î;æ!* ª }. ìt ÜX ìg CÙ iì w Ï0+ zh~äw6, kçñ Ü XìÂI¼~}g!* Æ ÒÆ*ŠÐX {zâ]ñqt è{šô}!* gezšiz<ø p; ¼ 6¼Ð~XÔ Ì{z ÆyŠgŠÄŠÆ0#Ö ä6, P~gTyak;ì]gz Å~q { 0Æ VâzŠgz g / ] á X CYÅ7 (1) «Ðƒ& zkâ]!* )gz]š ~ËÆ!* Ôì0ÐxÂÆ]. ìx Ã& zk ) Ü iú~]. )!* xzøy ÒÐä Š-gz ) 7gïÐkÔ k Š»~È0* èxó{], VƒÇ]Š Å<Ø gzìƒ;j- t b k ªq- ~CÙ gmð[ò y ëp;ìê Ñzp Ænk ªsÜÆ]5ç ~CÙ :L ƒ7t ÄgÃ6, ë ì~gz a}gøômh i»]5ç, {Šc* µñkô, ÒÃÅ t Ë6, C ³ g!*ätƒ Ðm, g!* WŠc* ÆÈ-Š Ññ² á Xì»xj%ã % * Å}>? gš ây ÔÃ]iY ÌthäkQ ǃHÔ1á / ì ]få\ 7ÅkQÔ* ]Š ÅkÔìi*"Ç!* kgzì Ô ] ø gz ~g Åiúb ~g7æ /ÂÐwŠ gzce Š qzñ~è0* B Æ~b% )Ð]+[g WÅ]. œå]š ~yqgz~š!* gzceóây ŠÅª( # J-»iú~VzyÔì~gYwq]gßt xè{!* XñY1: ~uzš(2) Xì0Ðwq]gßÅkgæ]!* k z!* gz 0Ðk OHÃðskgæäV-È0* 9»kìHW, p;çnƒ ~wâ{i0+ Ö D 020# 2 s 6, 5

6 gî9 äƒ:6, c* ~ u Š &zš & Ô t '!* yj:ñ»kgæ tâq- Æœ(Åw }g7kðzzåäƒ O+ ÀxÂ(»kgægz ƒw, zii * s ñ Ü ƒâxg}~kgæaæ X7, zzåyîeuñgzšh YyÐ ƒgøšì* kgæ{z Æy(b kôšh i6, ú1»sgr+ 7, ŠH gz t~kgæ}(, [Ÿ 0 ~uzšb ÆÏXì~gYJìt]!* {gå3z~kgæå [ ' ðã»kïƒgûjb kxì7{i0+ w (ÑzäW ' Oh+ XìD*ƒW,.qëe$ Åb zækgæ ìt]!* ÔìCƒ~ypg{â Àb Û k [Ôìe)*ƒ._Æw g!* Ôypgˆ] íi / È0*»Vc*, ~g7~gš)f KˆÆäƒ ÃkgæxÓ ìâtìa$ ]gz ød XÃÝqb z u(k ÐVƒg6kgæb k, ŠzöVx / gz YÅkgæй 6), ÁŠ ÅVïŠ :¼Š6Ð+$ Æhe ]* tgz( `ÌW Ë Va]!* ³t»kak;ì7m{B Æ q- Ú»V ~kgæ ìdã½ ÔìÁ ƒ& ' kxçñy h+»vâ b ' txçƒy Šh+ }. CÙ ñaæ r# Xì # kgæègš)fak Xce* lˆðï i»xk ïã2zçgz Kp;ì7»g(ÆËXt uåûd+ J- 8 " ˆÆkÔce Xì~B;Ƴ ~Š(3) z]!*!* txìgš gø~wq]gß0ðkgz Â]!* Š ì7]gz ÅäCÙ x»ðoô~g7~zgšæ:l }gzce 8 7xêÃ\WLÆ ~igzsüå2 äóì B p;ce* L Æ«Å{ozy gø ì~gz xggëb ~g7ì~}g!* y Xì 7Ý~gø {oz gz¼b Æk äâiæyîeuñ t}x ÅzÂ~gøÌ'!* Ö D 020# 2 s 6, 6

7 iå b T~ Ï0+ äg / gš gë g6ë6, zšc*»] 5Ð[x & uï¹ôì;gƒ7^};ìèÿ ä3~gz )Ô s ñvx / ÅW c* i Æy!* -8 C é F H }g ÆkÔìÈŸ»he iš z!* $tðkxì~gy^»ï0+ ikëˆæäƒ ~gz )gzx»~gz )ÐÏ0+ Yy% ]» 8 ce È0* Vc* gîxã ^]gz "Ô,Š»6, z~] 5c* ÂÔ Ü gzð* Æä ay% ño ikgz, x»ñ!* ³qOÅÏ0+ Ðä ùÿãm, Ô, Ì6, m<!* z XBe]Š Åä w9» Ü (4) Tqçñëqë6, zgã{zôcexgzáãƒ& wq]gßåˆæ* zkôì tp;ìââitðvƒ]ñqh~*šˆæø{æ!* ãz]!* ié;ì»kð zy!* zgãˆâ ì;gyhìgö zgãiâ*šå* Ð* kp;, kc¾iy;f ìyƒ~pöyôïƒ e*gïâð]!* ÐV! XX sz^~ä x»aæwßxó{z }gø ì uåyôìôzoyzûzo g/zìšðvñ / tì Ñzp ã 7]!* ìy zgãaæy ì7xðã* Ác* ëb TªÔì7rÁi ÅVÍß Ò e$ y i ÔygzŠÆV-È0* aær~hçåï0+ xók F,  ä süv * VŒÔìg66, zkìaæ]šª~gø J- {Š aæ!*»îåä xêãx ~g7y } ñƒ ušgš b) Å^ÃË}Ôì 7gŠ Vp aæäñš]iy )J- ÃË}Ôì;g7, ]æsî ÅäYKí gãj- ` zšæë}ôì ã.6, {)zìx» ÃV! yqáxzb) g7{zgz 7ñƒ}=Í } Š t b kgz Æ Ô z {) ið É;y {Šc* ÆðÎqg~VÃ{Æ} LB ~ä½8- zgãiâb) ~o}gøx sz^ È/µ~eÆyÔ ~gyð* u}gønæåvzuzšñoæä sçæðãgzä xê Ði uÿ»%e zgã ì;gƒkc(gzì~gyðò / Ð* Û ÔˆÆä0* Ö D 020# 2 s 6, 7

8 Ds6, 8 t Æ#Ö kìb)gz¼ É;ǃo»b)ìg^Ð tsü: X Mh YK}9 gãêl¼ gz ƃÆ]Ñq¼ë ìwqtgøs ~uzš Ì`ÉW ; Æi*"Ð]gzxgz~È/µË tsü:6, ŠãC Å`'»ð* Â~gøÔì~ä`îÅä ÎgÃVzuzŠgz}"z6, LpŠ~gø»6 gzãiz"+#ö ~³ÆTÔì;gƒùŸÑ"Ì[ z (, Ï e$.aæ«æwq]gßkxìânwvðãåtìgd ƒi*"ðóóz6, ÅAgzÕÅö*LCÙL ñƒfe x»ð]gzxb!* B Æ Xxj%~Š!* C W[º ] w XìAzn Û»++ * x» :$1Å] Ô{g ì K?äz  :îiã ŠpÔ~ŠiWÃÃñ0* }Š ìgš u KgzìgŠzö ¾ Í :ÛD+ Š?kQÈÔ»] à fäg V!*i»ÐÃKáÔVj Ô½Q~í è!* :k, Ô : Šc* Û Ñ~l wš x»a$ ßD # ÔV~Wgzï~u{ :yäg:šãc Ô6, KÆVߊ x{y / / / eywjwñh ã½x á B 11._ r# z * Ññ] {+ Ñf*Ôg$ Æ{{q ~æg x sñ ëe$.æ xj%] ó áçãq] änö ^Þ æ ä #Ö ^Þ X â Û Ôg~g7g ª Æ t 6, gîcfô S7, ÁÂϹgzpÑ~ggä ÐX f* L Y á y Ü zƒ& oxìw, O¹râŠzwŠÐTÔìXŠq(, a Xì;gYHù á ~}gñky*q- ~}g!* Æ] XÇ}

9 Ds6, 9! È-Š g} ~ ôxgä" + :i kg ÔôxgÔ^ÑÍ ~ iuåvzgoàæ VzK} u0* } ~ iuåvzg*0+ eæ z D ~iuåvzg Å ½»Ñ}!~F, cuìðdñ; É ~ F, ƒ ~Q âã[² è q {¾ Ð ]tx F, ðš z Š z à z ë } È-Š g} D i*? ë F, /F, ìðƒ& ˆÆCÙ i Št0* ëæ àçz ~ig Vc* Štâ V / mä~è ucù Åkì C V*Š u Wz DîL Y { ì àt Š Èé z ' ', ÓÍ ì Ì`W yó éo $ ïol{z ì [Š á VÒÙV-~g"»k z óvó!* $ 0+ è z}. gz à {À0* LL Ð }» h~ îèd Ð}ê»,Š~íz g Ð } Üæ Ú Ð }Ü %» Äc u Ð gzš q~ CÙ ŠÅVŒ3 Ð gâæ <L ` ÝtÃW

10 Ds6, 10 ì k!* ÅD~F, ~{ÇkgŠCÙ ìk Å,ŠÐ o ì k0* kwd 1 zg ìkùsgç~ L CÙ ÅwÎ w Nœðƒ Í Åwßzqz Û Æ,ŠbÑìCƒ VxgŠÆVzGÅVÍg), ÁVƒ V¹ [ îlâ& Y = ì ðw á V WÄ VŒ Š ~ik, i Vi gu r# t }g V¼VYÔÅ} kãè V¼ V*zy / u0* ügl 3 $ G ÿo ƒ z', WÅI{z Ôy)F,»,Š {z z', zgæì ì GL "F, Vƒ9ÌË Û» ] Ð$ÅT å] z', zg Ð ë!* æl¾hå I ~ B á å xsð ÌìC x\ Ì`W{z»[zì êš õa + G Ã:5:ÔxJŠ xðš ÅVβ } :Ô2zg :Ô{ð½]»VƒÇg I L Š \ qævzi : ÅVC Ôÿ G N š: ÔV l% : êl g:gše VŒ 7ce h+ ].» xs VŒ,Š»/ôèÇg!* { ì LîL`Ó ì I ŠH Re ~%% æg èìy èú VÒ Ù H G è Òà ì Å Ë / h+ Ši!* Æ{ / Wì t ì 7 á U % øl I ± 5 tì4î»vç¾sh è Ç q- ì1z8- g1~vßyzš ñ á q- ì [W1 ƒ^zš q- ìû~yôæÿq- I q- ì&gzuì{š!*ô µ¹ ˆƒ ~ V zš Ýzg u ˆƒ Ìgz Ðk ÅVz / / /

11 Ds6, 11 t»;m È- Šx gšôyëñgšxš { kàßgz ë q- ï š{!? :i * ÑñkŠ ] l Ôã!* gxâ~ 1314{ƒ ~fb29 6, {âzšã½yxgšæ é) : X+ g 9 ~âåsñ * Ññ] #Ö Ñœgz {q æg ~ôædigzìgãè~;m kgzöî Ô ðƒ;m kd~q- Xì» ò* x*»] VâzŠaÆÌÅ;M kôììszczg ] V LL:~pÖÆ{ukŠ_ ÞÔ * Ññ] {q KM è kül! Y Cgzãå) FG A-4 zâz Û X ÔhïGL Ô»äsÃTÔìpÒ.Þ CÙ ŠŠ}. 8{z»~ò âå gzîª $ G G» ò {q ] ~;M kk Y¹ ) 8yŠ.yŠ / ªxs ÂÂÆk, Å~âå] ÔìH [pì z~iqð» z ï Ò}$ G àv~ý ] ª/_. :À»hlˆgz ~gš-$ c* ŠÅ\BW Æ[ŠŒÐ ÚÅ{ cîggz éw²â)åãz ÐswswÆ]!* Æ ò {q XìCƒVc* ú ~ò âå] ŠpÔ np gwå U%~È-ŠÝgzazD ò {q ] Hq gs Å \W~])dK Ü zñfôå7z ðã»\w~ãå ] ~ ÅØæã i?* Ññ] gó{ûgz z_ög Ô D { á gâ ) ] Ô D c* Š ã0* ~VÓPÃVçãÑîgz±Š ò {q 7{ŠâW6, ŠzgŠ»l Š z!* ÆgŠª( ÅyÃò á ) Ý Š ~ò ò X D c* â Û l Ã{ukŠ {q ] Ì{zÔ

12 Ññ] Ì * Ââ* ~ò iÿ}uzšgz ] Ð s ÅDI {q Æ ò Hb Ïs»äƒ) gi0 0 [ÑÒb TŠH )~ò - $ G i! 1 Ygz Š LÃ(šìz yâyjzšcù iâðäæû 1~gc* ÆXÔåŠH Æ\W~}g!* á é. \ ƒqš / ÃY ì äãò zya"ãÿæ\wgzd q gs Å tl% X fe âå] OŠ Ã]2XÔ?ŠÅd Æ\WŠpñOÌ]2Æ~ò 7ä\W â Û ÅkÔìc* Og!* gz ð ð gjœ ÅáiÆ]2ygz Ñ XåYƒ {»,4Ü#Ö ùå<ñz+š ì³»]ù zû} Ï Å\W~ã)F, ]k,»]ùzbíaæ CÙ +ŠÐ\Wä\ Ô g0ì`wgzf:l ã½æ ƈCÙ Yb% ~Yb% F ªÃ]xwŠ', CÙ â Û c* :âi+šëip\ W X äš / kã7 d,~;m ¹Š¼Ðg ÆX ]ïëgz]cù I{ëgz Ë9~t# œ/j- DYƒiu  ÄÔìCYƒðÉgª( ŒaÆDI ìˆåìºåwß,ð¹~k2ô Ô Æe$ dgz]2zu ~*Šd kkp; qåw q- ]ïdð;m %z 2Ô[ŠWÆnzczn²B B Æ ¹}uzŠgzŠzuÆmyxgŠÆh+ Y¼gñ¼ X Mh k ìvè[pð;m» ŠsÜgzsÜÃ7ÆÈ-Š', # è G }g Ôåh L Úk] 6, ŒÛ iåyô y!* Ï0+ {zô 1» gz r# B <L Æ Ô ŠÆkgzÈ0* $+ kgzeð ) ] yô kˆzgšu~}g!* KãÝÃ+Šä gzåc* ÆyqCÙ Š4, yy*t!wq¾ dgz+ %ÐÑÆäÑt Ã]CÙ HA$ ŠH k~g7 Ôì :»;M ~yò cnšæ{ukš~âå] Šp Ügz ±5 :Nâ Û Ö D 020# 2 s 6, 2 1

13 Ds6, 13 ~k, Å~ò âå] Ü»;M k LgøÃyˆz;¼:¼~ ï3 #CÙ G gzäcù (Å ò {q ] )ÂV-LL : fÿ& L {Šc* iyˆzšb Æ Sp;å X0Æí!* u z X0Æ~CÙ ªêL Ð q- Š z!* 0Æî G ^Iz/I~B%b)J- ]åo$~ ìtyò»wí йgz]Ñìй6, tkqgz ;g2~tq- (:z)æ{oïgl B t > Ð'VzpÑŠ~sg >é)gáq ªÔìgqºwq yqx ÈzgÌÃmpB ÆkÜxúyQgz ÞÃkÜxúÐzzÅ xúgz Å}o tgz å&xcåãç aiæyqgzxñèå~âã I L gw~wì} ]!* igzg6, yqåãkü ç.(ð y Q O mp:ôçƒ:ìw σ:AV Ô {zå4a ÃyÉQ ;7~# qå1zgt:ñìãxúb Ïgz7]gz Å1zgÃyQ Š]iYkSÉ;cebŠ b&å yqæyq }Š]iYÅwq øl $ ŠY»TÔÏñYƒb&ÌÅ}oÂÐ& k å&ågzßf, t~ Xσ: Ìb&Å}ogzÐ ³#xú~ Š IÇ!* gzì 4 æ à flæø)zg$ uz}ôögd+ zkgššš z!* gzˆg / ~ª( qk]åo$q- Xƒ7]SzwÙs ÅsÜÆk Ð.zÄge$ Šp Vz ŠÐy!* i¾t]»ø ukš] Xc* â Û CÙ ªŠò G & Ú~ ~%kðxj%~*5 gšr# g ðo3! ~ßñ ÅXÐV3zgŠ 僵zìt%q- Ð~V ÆtÏQgz ø ø Òø ^Úø Åû øæø ^Ëø ø ^Úø û ìö w*ä~ôå:à{ðø6, <Ñt é5 $»ª( q Ì»ÄgzÄgzæWgz à ÝqÌSÅwÆRzg»fR Dƒ & g Šp+ Æmp åwì zúå kb Æ Sä]ò ül ŠxgD GUk, ½6, ë!* z

14 Ds6, 14 Åz m-g ì~g$ u6 ì±5 ÿ& L tx e$ gzc*â Û CÙ ªŠò G & Ì6, Š z!* äøukš] b ÏÔ Dâ Û :[ 6, Ë S!* Ð zx e$ / tx z {Šc* iðkgzc* â Û 7n ÐkL S!* Æ>çO 'ˆ>æO ~ q Xc* â Û wú6, Œè ÃkQgzszò G & Å } ÂHn äë L ämîg *g 9r# Yq~z %zc] tq Û q- ÅtÏQgz ÅkQÃígzðâ Û Š á gsi)s~{š b)s%zqiúæ [!* gšk, ½q- ñæïqì,åkqôåƒ)wì z~ f} Va;c* Š», îg *g 9] Va;c* ÃkQ~g Ær#ò Yq] gzc* Ñ~k, «Ðy Ä gzª( gzª( qåxúóèl j8 î0 0Ò ', zx ìo%s ïgl Ò z]ïxz²zz/ãm O G gzb&~kq}}gzc* â Û IÃk, ½ kq!õñôå:]sg76, ª( H Š á gsšpirä]ò ~ysý Va1;å yä{z PCÙ gzðâ Û Ì LŠpgzc* Ðs KÃk, ½kQä]ò Ôåc* Š»ä È â Û 8îÏ}3 L 0 G yl Ä/ Ô~Š]iYÅ ) á Ðs Kgzc* â Û +' Ð$z\Š = Ôø ÖôƒF Üû `ö Öø oþ#]øæø XŒh+ ñ»] $+ KäVõÁ ÃTXŠH c* Š ù á óxó %ÃVÍßûlpÔ{olpsÜÔì œ šü~ kq» yq VY 6, mp» Æxú ìgãèáì z F»TÔìgÃè~kQÝzzÁ?}7, W, VY Ôc* â Û { + Ðr# g ðo3! ~ßñ0ƃ& käøukš] n¾ 6, tk Ug ÃíÂÑ)SÐyé ð OG Æ]ò ÂH fð är# ~ßñ ;ª]gz ÌÅ;M k~}g!* kä~aæ]ù{šc* ip;šh ƒø _¾~(æ > + )öî]k, {zgz Nƒ]k, Ð è G 45" Yg!* PpVO 6, kqgzˆƒq:\ 86, tkb Æïz]ùÃí ƒt³ó!* Ô ìtn»tôšh ƒb<ôå¹j- ]åo$»dxƒ!* q- Ðäƒq:S»kQ{pƒÑI»kQ Ã{pÔìx {o Yp;ì {o Yµß 4 æ Í ÂìÐ~mp{z / gzçƒ Ã{o»ÏQŠpÂìò IY / Ã:Xƒ:L

15 Ds6, 15 ÌàC :L»ŠYgzǃ Ã{o»xú}uz Ð:L ÆkQ1;ƒ{ 9Šp{z Cƒ7b&ÐkÅxúÀ1;ìeÅx Òú 6, ŠYkQÐk, ½ÍgzìqN» b&gz Â*ƒ ûm{käò Ë / :ÔìBk, ½ÅkJ- ƒ& :gz Åq- / ìcù ªgzŠH 0:L»wHÆò kq tâà:j- kqy* p;vƒ~ ÌB PCÙ gzìæn % ÂñY0:L ðã컪( H Ôƒ:]!* [ ƒñ T ìt{ :xè»^åvayq6, Å} ks:ôçñyc* Š uf, à kqv;z ì~gz %;Ð,Š uf, à kqaæi SÐ yéq ;Ð, Å yqykñ É;Ð, :uf, à kqv;zôn W7 ~kqgz G CÙ âx CÙ ª zx Rƒ& tðg î0; X ÿl J & )ztt ìg IL " Šqp VO;ÏñYÅ b& Xìc* ŠÌÉä}È~óxó Î b&sl!l ggšëð~yqx7 6, \ 8 b&ågu* Wzqz Û ƒ& Ækˆƒb& ÅwìkQ} # óxó 8îÏ}3 LgL 0 G zðƒ] ÌÐ ö G Ò O z G& ÄÅV3zgŠ<ѽÜpVO;ˆƒ Æy zo Û ÿl 3 X 0ÆkQÐTÔŠH c* Š ù á Ée~gz q- Ì0Æ ( 1346gzg Ô~G ð3b + G 8:mÔVgc* Šc* ) XŠH c* Š «Ãx;zƒ& + {Š >Ð;M k x» ò {q ] ~ÃÅ~ò âå] (1) CÃË:Ô r g7ï»y6, zgšc* Ý ËÆÑzg Yb% /~y*zy~ll óxó VƒêŠßF, 6, ÆVzgzÃñÅg Ôì z]ogškðë:vƒ&{pí (~ò âå]šã)(129&1)óxó Ð$ÚŪ ì&+ðg ÚK LL [ z Â.Þ»ä 7]2 (2) :fïl Å!* fíxvƒquš á,z>g Vƒq¼ ~!nå}. LL b T»ñËw ˆ { zåðwšf~gz7š w z²

16 Ds6, 16 (116&1)Xóóǃ:g±zÒ / CÙ ~kçƒ gz~}pyg [Ôc* Š n²~g g7g7 çg.- Å âcøšä LL (120&1)XóNó â Û Š á g â Û g [p~tzy% ztšôr} & yyzwš/åš á gæ \ W?HgœbÑ?H~/! / ÂLL ( ~ò âå]šã)(130&1)xóvó n²¼ ó óóóù]çšö] oãö] ð^ë ^ÛÞ :g$ uñ~ z gš Ñ»Ú^ (3)»k*Š ìë»h! tp / I Ôì\ ðgñâ àzâgzú^ll b b gzì"$ U*»k*ƒgñâÐg$ Šqz]c* W;œgz[zq»kdgzn Û Ôìc* â Û yòä\ hm{é;äåzm-wîgãkðqÿzzt Æ ÂÐ, g \W / Xìe* wîzz/û i$»t ì zi)<ñ~g c* Í ÃgŠk U* zðg$ ucù ze$ WC٠ǃx CÙ gzäâicù gzçƒ/gñâì{zôçñyh ú B Ig i! WzÆ^Åkì"$ U* ( {q ]ŠÃ)(121&1)XóóåO ñ) gzçñyƒåo ñ ~ Ü z Š zu ÑƳgz ò {q ] (4) û~fdl ÿ3 X ægz샳ð(ò ŠæYq) ] ( æg){èll Âñƒ³ ÐÝ );DŠ z!*  ìgdƒgz TgDƒ³Ð*Š gzj7, äv,~ îg G04&ŠÃÐVzŠ*¼ Dƒgzñƒ³Ðwìk ñyƒ 6, ;B è G4 3Å GG DÃDkÐsg ËÔHÝqD XŠ ød dñy0š x gz Ëà z ÆkìJ7, ƒ7³ðãwzk {zãt B._Ðw ÆkÃg$ uzywœû îª B G G& x 7, ÐÝ ) :Ôìë!*uu wìt Og9Ãk}9ÃTgzByâß\WÃkNâ Û ß Ã ŠpÉ;ǃ:^, Y* t»kâçñâ Û ÆqÑ% süô%ðã»ë /

17 Ds6, 17 o ^] (5) # gzdƒ7x9cìgzì6, zšcù h»zšcù VY;ǃ# z6, h+ %* %}Š :d fyüñ ÿl J & ÑŠ/ƒqѽÜCÙ ª/ ÃË J- (121&1:m)Xó ó Q]Ò/Ðg$ Šq,nÅkÔ7zg / CÙ * wj +ÐÉ tðòc îg ÿ X 3 Ôìg: ¼Åö :-! X ÑÔ7x»»D L t zgñâ * Yƒ & Š/(LL HsÜÆkäÝ Ë / gz7mºðãðkôìx Ì%tÛÓ îg G 0{š! \WLßëgz7Æg±.Þ {zîôìhæ²y gzæ ¹ Û :L /Âì ( {q ]ŠÃ)(123&1:m)XóóB7»gŠkà M[;f60+ ÃÅ è g/] gz ƒlð¹yœû ~ z# LL 1] Ôc* Š{gt»yWŒÛ ÃÅ èg& œ 1] äv,ôƒ»ywå ð ÆyyI»kgzc* â Û wjãåèg/] w ;g}î î I 008IˆäÅèg "$ U* 0h+ iqgzšh ƒgh[ zé; ïg G 34]gzˆƒ5ñgÅVâzŠgzŠH ƒd f èg"$ U* 0h+ i ègt Æ]!* kš z!* Âc* â Û WzÆ%kÃÅèg [!* Æygz sîæh+ñ iú/åyägz {Šc* i¹~azdðå : å[ƒðx?m qg á x ~ D ^ífö] å]æ ó ÛÂæ Óe±eœ ÃeàÚàm ø Ö^e]æ jî] Xóó»/ñ gz ñ 1ªÐVƒ(dY)ˆ}»y çnrnòmll:àf, :c* â Û ÂŒ_öÃ%k Vaäh+ñ ibì [Ü æ än  ä #Ö] o ù ä #Ö] Ùç ä ÃËmÜÖ^òn áç ÃËiÌnÒ óó?äåzm-wîgh7 x»(ðz VYLL:ÀF, gzå[tjq- Š4, Æy ) $+ X VY;H:t / CÙ ÃìÆygz c* ŠŒÃyäTñ ] Ü zt1;c* Š qzñ{øo Ô Y:x9ÃT sz^~zåkæ wjyyzwš/ Ü zk∃"$ U* Ãh+ñ iå k ïg G 34]gz ( {q ]ŠÃ)(123Ô122&1:m)Xó ó ƒ

18 ) (6 h~tšnxll qéì~cù ÔÆí!* IWzÏ ƒ ]ÒÅyÔ f;œp / Y¹7 XgzCƒ7Ã6, ]ŠÃ) ( {q ÅXB ) (7 ª/ X{zLL Ç$ VâzŠCÙ Èc* gñfc* \ 4C è G 7B$Ãs%» f»xúgzƒb~å ~ké Y q- +$ ñg~uzšgzƒæ<ñèâ ñ ìcƒh Cƒë!* (129&1:m)Xóìó ]ŠÃ) ( {q âå] ~hlˆ»~ò ) (8 Â~Ô47Ø»h½/Ãyak;Cƒ7Š hôðwšâããll :Vƒ â ŠÐwŠˆÆiúCÙ ]ô aû ^Þø ô Ö] ] ø ôù ½ø Öû] Ûö nûïôjøšû Üø óîö ^ßøe$ ø ˆôiöŸø Éû öîö ^ßøeøçû óîö #Ö]ø `ö Ü$ ^Þø ô]ø Öû] ø Ð$ ^Ï&uø óîö /~g(}?ìhh eî Ö~ðË àzâzôyb% g(ã\ {ÒW?ìHgz>ñfwÎz âå]šã)(130&1:m)xóìó (~ò È»bI%!* ) (9 ÈLL ~bi%!* bi / :ÐuK }g / Ãxúc* YÂáe:~!y% ì^, gz ÂñYƒµz%ðÃÐVâzŠy / Y* ]ŠÃ)(132&1)Xóóǃ^, ( {q ßëqw ) (10 q LL Ðs Å\ ƒn Û w»kgzvƒa ¼~k / kvz$+ q- {zâƒe*æš Û ;ǃ:xwŠ Û ié zðk» y! gzçƒ# / / Ë Ågñâ zâƒðykôý qâ~uzšgzƒy~qâqgñâ {Š Û Ö D 020# 2 s 6, 8 1

19 Ds6, 19 k: ǃxiÑ* uf,»ykâƒyðã / Y0 ( {q ]ŠÃ)(133&1)Xóó»Š Û s# ŸzÅtŠNX (11) :Ôì# z* {oìï 8ñgz^, Y*Ã& yq _åmc & L gzq gñ LL G Ci ~x ï 3µìzz ÔìÐ]q»yQ p / N Ôì4Š~]àŠNt ŠN1; wqtíèy; Ì{)zÉÖ>[i zéãmi z( ( {q ]ŠÃ)(133&1)Xó ó 4Š~]c* ŠNi Ä zi ÑÅ î0k$ IG w (12) ƒ»x Ë { / {zôìbixñè)% gzìxwþ~xñè% î0k$ IG LL ƒ& gzækñîôì & gš* Þ{zÂñYH ðãî 0k$p/ / I G gz^, Y* Ì ( {q ]ŠÃ)(133&1)Xóìó & gš Ñ»x?Ñâxo (13) xzš6, [zq% / gzƒgü/ / ìqnì[ z NVz$+ x?ñâxoll ~ŠNÆxú / gz} :g Ãxú ðñ/ìïgzì^, Y{z;gÜšƒ 0B -o! ( 134&1)Xóìó {z(xo» î G ëðn ^~}ÃpV O; ì{z(ì{zâáey ( {q ]ŠÃ) Ì (14) Åîœ ', [ /J- y% WÐwÍÃó ó ', L L ðã / yq~ll: ò {q ] [~[!* kä³ Æk VY;ƒ:µðÃÃk~] $+ [!* ÂAŠ', D+ ( {q ]ŠÃ)(135&1)óYó 4í {b% XìÅ Ô?DÔx ) á 114&1:æ > + :ifpâ) / / /

20 Ds6, 20 Š t$* ÑñËe:i È-Šx gškgæ [ ògš* Æbï è YHaÆp g¹!* gtôì g ~gz q- bïaæï0+ iã K Ô}Š»ìe# gzçg¹!* ìe# b Å]5çx Ô7aÆäh»ð]. LˆÆbï1;ceOÎg!* gdù Ðä bïô7 / CÙ g(bï zzåx DYW7[ò,~yxgŠLŠ z!* ÆkXce* Ñ7Ìwì j Æü Ò7 YƒgØŠ xgb q- Ð a ÆCÙ ØX 5gázäYKg(~~g6gz Õÿ ~g tô ñc C]gßÅ{zÂè ;ggz»ä Ýqü Ò7 aæ~çgzì3g»t: ~gøšã&p{ ~Š á ÐzzÅXÔ DY [ò{æw7¼~sf YƒÂxgB ÆCÙ ØgzìCW7 Òà ül $ â n%{zcù ak;ìcƒšå] pðj ^, Y~Ï0+ iyzši :ÏVƒ'gß&ÅkÂñYƒÒÃÃCÙ Ø / XìYƒ& ï L 8ñƒq) Ã~çgŠÃzÔÏñW7"$ âå& Âìexg~ç / B ÆCÙ Ø{ŠiÒÃD1 ~äâiæ~gfâì3gwì»k~äâiæ KäCÙ ØÔce* ( : ìg éxy 7]. ðã ÂìexgB ~ç / Ôce gwì» CÙ ØÃ~ ç óó!è Ç} HÂèg~çVxLL

21 Ds6, 21 /?ìƒàj- u¾òã ÇñY ŠQÂìSexgB ~ç / gzd2 g Ã~çÂìgŠ 6, q)cù ØŠ z!* ÆÒêì7q) ül $ h»«_æbï L â{z g»kâìc c_»bï L {z / ÔÇñYHkª6, V-gFà ÐQgz ǃ7 XÇñYc* Š Šgc_ ä1kjzlƒækgzy 7Ì ' w{z ì{šc* iúw,» Òà / gzd3 ]³K{zgz} c_»& ~ç / Â;7y ðãå Ãk[ÔTg7 ÏñYÅÒÃÅhe t:ðcù ØizƒSe* bïu zšaæ«åz', Wz 6, ä wjc_»ü Ò7 Œ~g6Å~çÃkè :gzì4â}š}št:{z / XÏñYƒ]. ƒ!* ~çâá wjü Ò7 {z / ÔÇ} {ŠâW Æó[ó 6LÃL ÆbïUg XÇ}Š bïug è Â} :wjü Ò7 {z / XìYYŒÐX óønqªjö] ±Ê éø ñ^ê Ÿ äüþ Wkû f á Ù^Ö] ±Ê ^Û`ßne Ñ $Ê ^e çfrú á^ò á æ DPLMKNVäm] a ~Š & yxgšævâzšug ƒƒÉËÚî0ÈW»k ƒ(cù Ø / gz:àf, Xì7{+ ÃðÃ~ Šú ak;} c_»& ~ç / ÔÏñY :ì~gugš DQUNKN ànßãö] h^e ^jûö] Ú^ao  Ö]ó^`f _eüò^ö] Ñø $Êø XÇ}Š & Áq6, & î00å_æ]gú:àf, ÒÃ~ñg~ gzçñyc* Šµñ» çz` b Å è G45 ƒyÅ / úåw q- b Åè G45 ÔceãYų]æÐ}gtÆVzËeCÙ âæ! ceã 7³ nƒ:šûa zihðzzåtñyƒ~gf+ãcù è Ø / Yƒ2~~gF+ËCÙ ØL

22 Ds6, 22 ƒ]ð ) è!* aæ~ç ˆƒ~gF+ÃCÙ {z / gz7`wðãâƒèg6, gb ~ç~]gß+ / ìcƒ` Ñ~gF ~]gßkâìse* bïu zšˆæ& aæ«åózök }Šw⼠ƒ:èg6, Št:CÙ Ø / Ô} ÒÃÅhe t:{z Ѓ& Ì è Ô} c_» k0* Æè k / } èg6, ü Ò7 }Š bï»kægoëšâñyƒ"$ U* òúš»]gú# Ç} ïån% (ÌVŒìCYðÑ~ & Ug ~]gßåäƒ[6æcù Øb TÔÇ :ì~tš ~zëxçƒ éº níú éöœ ÛÖ^Ê (äjqæ oö Ùö ç çö] äüßóûm Ÿgº nâtæˆö^eá^òá V {ÛÚ Ù^Î DOU (éˆq^ßö] è nö] óôöƒ Ãe ƒe* ð gj- ~çðtƒí(ðã~cù Ø / : Dâ Û xâ:àf, g Xǃg(»bï L ˆÆÍkÃ]gú : ì~xsè2 î0 ù 2Ô622&2xs èl G4& ù) óxó ìyƒ& L ï 8ñƒq) úâ n%{zcù è LL (232&10È-Šx gšòzë: õ/ÿg À & G Š gzðãükc* (*»{ËÆŸ: hã)x_. gz(ršc)m', ÃCÙ Ø / c_»& {zgzƒ:{šâw6, gb ~ç1;ƒ:»q) ÐTñYƒ~gF ;ÇñYƒŠgc_»]gúq- Š4, ÆŠò -1xâgz ò 1xâ~]gß+Â} k, ;ìôìsgý» ò xâ] Ô ïšg(»c_æ& Ã]gú ò xâp Xìs# ŸzÅk~(153&2) Ø%Ú^* çö] ÄßÛm^ÛnÊŸù ^ mœ ^`Ö ø^nì Ê Øq Ö^eDgnÃÖ] œôöƒá^ò]ƒ ^Ú] ^`ßÓÛmŸðº] ä eá^ò]ƒ V {ÛÚ Ù^ÎæÌ{ çm±eœæ ènëßu ±eœùçî±êgù rö]æèßãö] ^ÓÞ ^ r Ö pæ^_ö] jíú ól nì åçþæ Ý] rö] Ø%Ú äãú Ý^ÏÛÖ] óxq œ ÛÚ ÙçÎæ DQNRKM è³³þ ³þ mþ ßa (QTMKN Äñ^ß Ö] Äñ] e (RTQKN ^Ç Ö] Ø /

23 Ds6, 23 Dl^Ú Ú MQOKN m ÏÖ] xjê & ÐzzÅV-gF~¼$Ükc* ii+ ~gf~~çðtñyƒ~gf~¼ðãükc* ñyƒii+ ÃCÙ Ø / XÏñY~Š & Â} c_»& ~ç / ~]gßkâƒ60+ h+»äƒ :ì~óxó s2 î0 ùll (624&2)óóÕÔce* Yc* Š& þl Ã8 ]gú6, Ån%~¼,LL ƒ:6â ~*ÅCÙ Áxzixz 6, q)cù Ø L»kÂ} c_»& ]gúðã / ~]gß+cƒ76âðt Dƒ ÃT\ Ô7D*ƒ»ŠÑz ÌÐCÙ Ø}uzŠ ak ;ÇñYc* Š Šgc_ gz ïšvâzš TeÃTÔ ïšgc TeÃTÔ ïše Te Xìè%Å\ Ât(50:~gØ) ïšhgšñz" TeÃT Ðö u ^`Ö áö çóm Ÿ Ùö ˆôßm Ê ÄÚ^rmæ ð^ú äüö àóm ÜÖçÖ :ì~tyòzë D ßeçm ^m Ò QNQKM äm ßaóèm^`ßÖ] oê] Ò óèúç íö] ñyƒ{/ãcù NYƒx»* lã~g Åð;ggzñYƒwÅ{/ÐzzÅx`% ËÃCÙ Ø / g ÐCÙ Ø Ðƒ& Â} c_»bï L Æ kc{ç6, ÓzÖK~çgz c* Y?gŠÂ7 / } ƒ$Ë ÒÃt / ]gúôñyåòãåhe t:æ g G & ~hð~112ô110&6 ö -. Å îg G!ñ)Xì4ÂñYït:Ô} gðcù ØÜÑî0* À C (ì, ÅÓzÖgzïzx ÔtÎx 7wJü Ò7 c* ìêš7t:cù Ø / g & XÏ}Š bï L ) )ÅYf=gfÆÜÑî0* À Cc* Y?gŠ AÃ{)z«Ø / Ø /

24 ØÐt / ~çâñyw ^gð{cù zš / zšâ Å7bïu {g!* k ÔìY bïb Æ$6Ð zš{z / bï{zâƒ_ bïu VY;Çìg¹!* Ø. t:bïgzì[ƒbïðcù Æí!* Ø / gðcù bï ƒe* ;ìy aïëê» ak {z / ñwˆæbï}uzšæ]gú{pâñyw:z Ø}uzŠc* ñwˆæwpšæcù Ø ~ç~vâgßvâzš Š)XσŠCÙ /Ÿ À & õ G G : Ï5B Ä îg G Ü Ô95Ô183:mÔ{b% ]gâ ( Š5yÜÑ JyxgŠÆ~çVx 5ðû~çVx tô7]!* ƒì¼[òækôìã¹åycù Mh ØLÔ CÙ $+ ~çlôìéó i$+ ÔìCƒy!* L Y*Æ}uzŠq- ÐzzÅ] ^, {Ôd$ ~y0+ g3wb à ) +ìcy f(, q ~ª( ðégsf`gšˆywœû oiô Ö]æø iø çêö^íø áø Þö øç ö aö à$ ÃôÊø ç ö aö à$ ]æø aû æ örö aö à$ oêô Öû] Ûø ^ ø qô Ä ô ]æø çeö ô û aö à$ ôêø áû ) 34:Y K ( ]* ßøÃû ø Óö Üû Êø ]ççöfûiø nû øâø ồ à$ nfô ø ó ƒç[pgzîœðããy?âìgeã?» V Å * â Û ã F, V-çXgz:À yâbyâig {g6, z lˆ#ö! Q / ~ Ïu Ðy ÔzgâÃygzÂ', ØgzÏñYðC7{gÅt:ÂñYyâ~ç / pò ÑÌÃkƒtÅCÙ ÑŠkˆ»tÐ ~çôïñyåòãå rgzçñyc* ~~i!* Ò7 ü c*» XÏ} 7c_ aæä iãs%æ~çvx /7 À ê M M Q gz U* VâzŠÂñW7]gz Å ( $ h ußæs [òæs%gz, g 6, ÒÃ~g7Å rgz ŸzÅkÔ, Ìs# ÈWŒÛ :ì~u0* ôæø áû jöëûìô Üû ^Ïø ô Ñø ßônûeø ồ ^Ûø ]ûç%öãøeû^êø uø Óø ^Û Ú( àû ]* äô ôaû æø uø Óø ^Û Ú( àû ]* ôaû ^`ø á ô m ômö ] ø Ö D 020# 2 s 6, 4 2

25 Ds6, 25 ( 35:Yû) ] nfôìø ^Û n ôâø áø ^Òø äø #Ö] á$ ô ^Ûø `ö ßønûeø äö #Ö] Ðô Ê(çø mö ^u ø û ô ÆCÙ ØÑzä ê q- Âz sp»s%yxgšæ~çvx? / gz:àf, VâzŠ / ÔÙÐs ÅVßzyÆ~ç Ñzä êq- gzðs ÅVßz y "gzð,šâ Û akñyxgšævâzš\ Â, {Šg»wq & X ázp g [pgzáz+y[p\ :3g»~ç ì4aæcù ØÂNYƒx»* lã~g Å r / XƒH:q)~T}hg }Št:q- ~ª( qåå0* +ÃkÆzg Ôá èg6, ü Ò7 Æ sç$c* }ŠÓÑÅwâ¼ ~çâ}š:t:cù Ø / àüã~çgz σx ì Æí!* ¾:q- ~qÿg6, ü Ò7 ÂñYƒègCÙ Ø / XÏñYƒÝq Qc* rìv;zâñyw~y?gšnçgz} :wjìãü Ò7 CÙ Ø / ÀM ó)ó * ê7 M Lq-L Ð~çVxƒò»* ~ƒ& y / ÔñYðC]gßÅü Ò7 Qc* t: XñYðC]gßÅ QgzñYc* gà g Åä g(ý»îg0½éâ äãò g/ * Ññ~ó&ó ç«3å G Å z [ÂLL h+ ' (147m)ì$Ë c_»t:ðè ~ç~]gß+ ìèìör : Dâ Û k, } c_»& ƒß]gúgzƒj- g uùgâ / Ã7Æ]ÑqLL ] gú ñyƒ ( èl ïð Û è Ãè 4gz Y}Šê._Æ]% Åy6, ÝÆ ò âxââì~òúš L (148m)óXó ì á1ýt CÙ Ug bï»kgzçñyƒd+ %{zâƒ;gwxiñ ÐTá1]!* +CÙ Ø / : Dâ Û òö ½} 8 Ô(208mÔ{b% ÜîG GÏ5B Ä ) )ìq)» gñ 6, kxçñyƒ D^m Ò ORRKP ^jûö] ÄÚ ^jíûö] Ö]ð^ Î eøº q^âîº ŠÊ^Ûa ô u] ö] i ] æ Ø /

26 Ds6, 26 è ñ,%ôìêš»ug Ãbï*ƒD+ %»q- ËÐ~åzigz:ÀF, X(ÏñYƒ& )Æ gzïñyƒ`g{ðbïæk~çâa$ gœû»%1ýt CÙ Ø / Xǃg(» bï(~uzšã~çˆæäg / ] ÆkÂìÑ1Ýt äcù Ø ƒc 7gŒÛ CÙ Ø / gz Xσ~gŠ)fÅ~ç* ì?š6, w g6ã~çaæbï{g!* zšgzïñyƒ& Âá "$ U* ÃòúŠL~ç / Xì$Ë bï(~uzšðè%k{zôçñyh7 Ëc* ŒÃÎâ~g7ÅXÆ gðx ñfšo ÿ& L ~ç ìt4 & 7~ÜÑî0* À Cc* Y?gŠnçt / Ô} xš áò:ðyëñgššo ÿ& L Xì4{Šc* iâ} á1ýt ~ç / : w &Æs [ ~kâà1ýt ~ç / gzçñyhg66, bïh+ ˆÆxs h+ è p;çñyƒbï»k(³ ) Xìtz CÙ ªtXǃ:g(» bï(~uzšë XÐ g~çvxg2š/vâzšôçƒ:bï»k([) XÏìg 0O]gú(`) D 6, w }uzšak;ì* OgzìÂ* g6~y*zy{š ñ è zšgzïz Ðb ïh+ è gzyh+ è %;Ð g~çvxg2š / VâzŠñƒ 208m: õ/ÿ À & G GŠ)ì~ó{ó b% ÜîG GÏ5B Ä L,L ÅXkXÇñYHIÐïz ( Š5ÜÑ]gâ / / /

27 Ds6, 27 ] xz] :m îg *g 9ãŒgŠØ ~ g» *0+ Ññ:i Å gze$ ÑzÅ\ò WX àz<ñ ül 34$ G gzô!* êl ò m ãœgšø 0 Ô 10gŠØ x* ÐV1ÂÅ\ò WŠpû%zx \WXìxsÑ ò gz+ [ÄÔ 1RÅ\Wgzì(ã ) ö Ð5B G Ä #Ö zšj 54É + Æî G ûzwi+ Æ\WgzþY Õä x ÿx g»zcæýu Xì»Gò ýl Ò]gzxñ î0!ôxó ì z{ogø: Dâ Û ŠpÈ!* ), {zx 54É þyõä x ÿ g z g u : X( r#è X Ðs Å zgz+ðs Å{ z\ò W Ô!0gŠØ :ìhyòb k)*»\w~ $ Ñ] éc äò Y* Ññ 0 F Œ0ú B + Å 0yœ.ñ0Šƒ Š0 0.ñ0j x ] \ò Wb kx (!0ñ ] ( ñ ] * ~yœ~( 074c* ) 174]ŠÑzÅ\WþãŠm, AÿX ±,ðgšh Åõz 54É þyõä x ÿx ëãœã\wðúïxðƒ ziñw$q-» Æ ä{ zå\ò WÂJ0+!*^GL ï8gaædïl Òƒäãò ŒgŠØ # ÃN~!gŠØ }:¹ñƒïŠ ŠÃ\ò WgzbŠÏgbŠ:e~~h n Æ q- \ò WˆÆkXÜï:Ð-]!* ^ÑLgz Ü1så VƒC ÂJ(, ÐWÐy^š # D Dâ Û Šp0Æ^kX aæš B

28 Ds6, 28 ˆ k, Š~hðX¹:¼=1 ; 1^ßwâg» äv,x}7, ^I6, ëãe7- e k0* } :c* ŠCssä~?ìHk0* }¾:Y7Ðígzc* WÃeq- k0* } wî ÌäkÔc* WÃegzq- ˆÆkXŠH ` tèð{zx gbš:e Ð gšul YäVâzŠyXŠH ` ŠÌ{z1 ; c* ŠCssÌÐä~X H q- ß{zX ák0* ÆgŠu={zgz5k0* } ¹ägŠuXHyÒ`% ât ~?ìhk0* }¾Cs:Y7 ÙŠ=ägŠuX ìg wâæ6, r ~~h næ :¹ä~? V¹:Y7äkX gbš:e:¹ä ƒ Y?:Y7 ƒyªägšuxñwò{zâ Š ²ŠÃ~h äkx ñƒ VY ÖÃigkÐëä?Q? fe ^ßëÐìMwâ gz Ãeë så~ ÅÃt=ñƒD :zgä{ z~ :c* Š[ ä~?3g: Åk ƒw, OgŠŠkgŠu Ít?m1^ÑùaÆgbŠ:ey~QXVß1 hâ7ç»vâkä?!k\:¹gz~½{w~qq- äkx W²W~V\W kxå/âgz7, / 6, VñŠ} {z ÈtXVƒ;ghÂÇ»LÐ]æâ~gz 7gøÂÌ~/Â[ågŠugøÂ~ãDÙ g:¹ðk NŠªtäV¹ Æ îg04 ÿxc* Š :z¹ wâg» gz à /Ât } äƒ& ygzì zg þ( {+ gz½ Å p=š {z~ã âêl._æiò fxâxq7,å½ð Å ÔyÒ0ÌØ1ÔkÎ0 0 Ôã!!* ( 1Ôòz&Ä~{+ Æ XñÑ 4h I 8 54É I þyõä x ÿx ï á {)zâg;- ( 1gz øg 0 Ä1Ô`u 0Q ŠÑzgz{èˆ 0+ ñ ÔD ƒqôùå0/ôãé. \ ) ~{èˆszcæ 0 ( }Šir# VâzŠt)gŠØ 0ÏñÔgŠØ 0ti Ô)Š ( 1Ô ; Š&0) ÔãTß ïg3å Ô{k, I CÙ 1Ôðçl8 ].0 G ÔögŠ 54É ÆdW Æ äiò f) þyõä x ÿx ï á {)zâg ö Š34 G 0ƒ

29 B27~XÔ B49ŠÑzÀÅ z} DìHyÒÐáj gzdw ¹!* ƒ& VÃÓ 54É x ÿx Õä þy ]Ãz /Åw B90ä ŠgXJ- à;ð]ìñz fkãý 8- ßgB10gzc* ]Ãzä\Wà 561ã{ 54É x ÿxð0* Õä þy ]xåãœgšø ãœgšø &g}f m éo 45" è GG iäv,x ïqæx ~ Ï0+ ~Š]úŠ ÅÃVzÈÆÐ zw L½ z[âgz ÅVÍß._Æ<L `Wk\p;ÅðÉg ÌäVßzä½xŠ» Ðy Ð]xÅy s»vzqïšgp gzh Æy 8 Š4, Å q- ]gz J~,XI#Ö ŒgŠØ ] ì VŒXñYHx Ã]xÅ ãò PÐ ñæ]ò \ hx ìgyk7] ½ ë: á hgzkhôì hãƒ& Åä 6, }WX}iâÐ= ƒ& ^ŠÆ¼ ì~]gšïgl g/ Š á â Û :c* Š!* { á ÑzäàyÔì q- ÑzäàœÔì q- qwxì Ñz Š ' zñz ŠyjÔì q- zñzä Xq- Xq- Xé z Vé zñzä Xq- Šš! ö zúâgz zv g~izgzû{gzq- ³ªXq- Aÿ þãšm, t xót ÆÛ{ ìb% g/ Š á â Û t ~g :c* k\ h'xy:ìyàœã ðã:ìb% }¾»ÏXìêŠ ÐVð;Æyà Æt gzg0+ s g0+ â Û ¼ Æa}¾ Ôìµc* 0Æk 7sÜÆTÔì[^ ~DÆ AÿXYƒ þãšm, ]ñýgzòzøý g/ Š á â Û»T} :zâåk Ô {zìxzøð~šûpå WL:c* Ö D 020# 2 s 6, 9 2

30 {z»tgz}zâ Û Š7 äk Xìgw'~kÔc* ÝgzèzøÝ ŠzŠ%Ýgz]ñ AÿXìe$ þãšm, Ÿg,', g/ Š á â Û }:c* Ÿgz]fÅk ƒw'~ôå)â! Ð}.,', Ð ÐkÂ] zîxƒ#ö Û 9 ö»lç L }¾{z ( ~wqtgz{glñ{:xì~q¾~4 }Y7ÂXƒ:DNgzƒ a Ðkgz{g (.) ñ»k~kçg{zì qcù wdæk~ª( gzÿg6,»] TÝzÅtig{zXƒ ( TÌ;Ålç{zgzì ƒ:]6, Ôƒ:ñ6, AÿXì þãšm, zæöâiwïè ª Ü ìcƒcù g/ Š á â Û qåúâ![ }:c* ~ª( p;ì&[8ã}. CWš# 7 z ÿ O zæöâiwâ{èô7 å[8¾ Ü é ì  c* ³ ª þãšm, ì~gz öâiw g/ Š á â Û X»Vßzä òúšîsôì~gz *ƒyjzöâiw:c* yj / òúš»äƒàzt ~ ÂCƒ:öâiWz þãšm, Å * x»ãâ Û g/ Š á â Û Ñ:c* Yƒ.»# (ÃkÐ(CÙ QXì # * ãâ Û {z:x CYƒ 46, Wgz*Š {gä»vâzš]y% 0* þãšm, #ÅÑ g/ Š á â Û ìeãút ìleâ!yš*}:c* zšâhô}šw$+?ìšqu 7 z ÿ O nçt?} kñ~¾ [ é e ³ ìl Xñ0* ¼ / ~k, LÑÂDƒ:]â ÙÅVzúŠ Ð V1ŠXCƒ: # X T]CÙ Æ\ h6ñ¾ Ðäƒèg6,»ÑL (Ôì G Ö D 020# 2 s 6, 0 3

31 Ds6, 31 þãšm, AÿX(n 6, Æ\ )0 G #Ö ÅÞïGL c gz]y% Yƒ zð\ h :c* â Û Š á g/ \ Ø{(* ]!* ) z¾ ìxiñ6, XìCYƒT$ qcù ÎÆ\ h Å\ hï0+ i~¾ ì~gz Xì4a}¾ xg óí:gzôƒwzæ þãšm, AÿXì4]ña}¾:gzƒay% ~ ) ì;gzgxs (ÔVƒe ÔVG ð34 G $+ ÔVdÃygzì;gzgxs(z g )!~ :c* â Û Š á g/ 7Š ñ~y ÐÕÆVßzä òúš»vâ!* +gzvßzü}àæ % g s ÅVßzt ÆÃgz}nLXì;gîŠc* Û ñƒóåãul X :Ìñƒc* Í ƒ, 0* wùwšgz ÌÃW D3gz D Ì4z ~ä «Å âzã Å7ñÔkgzä gdìâ?ìjgš¾wš¾ { z VÑq; Vc* hî}gâæùp H píå âl ÅnnÅ Ü zcù c* Š* 3glÏgfc* áâzšq- sü Ü zæx á g7ãïâ:ôìš Ãk Ð 3 ƒ _? Å <Ñ ÆkÉ; Š h»k:gzì þãšm, 7«/ / /

32 @* Ds6, 32 ] Ѿz]iqÐ Æ~ò $ñ * Ññ] Š t$* ÑñËe:i È-Šx gškgæ iqð u Æ ] Š V zšƒgãý 8- ŠgX Ð òs Ô+M qzgô8l å G ÔäsÔÏÀ N 0* àzäyð0* g0+ ÆyÔ Te* o Ð; ; Te* ~*Š~g7/_.» Ô"$ Xìè 0iqл]Š ]ó~õg ìzz ðñ B28 & 126â2 îg *g 9~$ñ * Ññ] ] VTz] & XìMYÐÅzm-* Ñ] ŒgŠØ )y5ôt²ô ÃÐu0* îg 0 0" æy0+ {» ~ò $ñ* Ññ ~Ý ëó àó Pc LL ß&ƒ z Û ~ q- Æ Š6, F,!fÔc* Wy*zy y0+ {tôhgëðgâlãêkgzññp=v;z]š ÚàzÔìó àó zî0 8LL { gšh Ð~ { g!* Ôì» ó ó g!* Š LL t Ôƒ g7 + [ÐàPc {g7 ìcyðctzzåäƒg7+ [Xå y0+ {q- süô Ûy0+ { * Ññ] PÐ~Vâ0+ {{gšh Ô D*¹ÛÃy0+ {kðzzåäƒ g à gìv;z¹ã\ tn¾; Ââ* Ì ä= [gãg î0 8QÔìgV;zyŠ»}ƒg7y»ÐV;zçO ; å7

33 sæðxz²(äzšæy â Û Š ~s Æygzga Ô$ñÔc* ävc* Š qzñüewyc Š ßйÔåc* Ññ] ÂÑäƒãc* * CÃ$ñäò ½½xYÆÄcÐDgz1 8!* XÑcW ãã² iqð Ññ Æ~$ñ* ] ë]. { á 1 xl% ÑzL±~ LL:ìp»lz Û e$ ìg:à{ð Ïó gtš sw/swðí7txó `Wgz Ñz ìtš Jke$ { ~y0+ Ôì¹!* CÙ i$ ïfn I ] ãã²gz qæ<ñzg ~ G Ô CYð0* Ññ] * Ññ] Ôì~gYŸẗÆò g5 * Ññ] Qãò * Šã gàz #Ö»', :( [gtôì3g~gyÿ»s zu ä\ )gfæê G X ¹ÅV zš Á~(, kgzìg ÌÐWŸt} Ôìa "gze$ C!* ', { '»g z<ñ~y0+ `â Xìg¹!* Ÿ, ñ: i [* &, :{ xó [ëw & Ññ] $ñ * Ï~ò w Æg DB Æ<ÑDÐzzÅiqÐ ið]ñëôìgbâìs Å Ã,zyÔ ágës Å]Ñ {Šc* ÆK :yal~yš 1!* ä\w aæw Æg Ô D0* ] + { á ŠŠm, ;Æ~ò Ññ] Cc* * gš #Ö ì mð~ò â Û kšôc* kš] ˆƒ]ÃzÅsßñˆ{â mýga{ á WŠ% Š!* Å~ò }. ~ q~#ö ä ~ÃwzÔ~Š g0+ ÄJ- CÔ17- «[ŒÛ â Û uôc* ~wâzgôð=äüg*š6, g }ŠO zš Š á â Û w ½ÜgzVƒ;g}Š*Št:c* JŠW çy0* Š~-y0* c* $ñ] äôß\ìäct úñ;g»{zð~ò Y#}uzŠäTaVc* Š iÿãyð ÆÄÑgeÔc* ŒÛ %ßd$ ñƒh+ Å/ÂÐCäV, Lgz ª zcù gšãí!* m] ÔH & WŠ% %»] ÂÅ~Š!* `W~^Å óóã geyllœ/ ÔìŠ ñì \ igšÿ»k gll~s!nâ Û Ãóóã gš á ~(, Ì Ö D 020# 2 s 6, 3 3

34 XìÄcô"tÅ\WÔìÝq d iqð Ññ] $ñ * йä~ò &~yôkýqxð{+ ï+ ú¹x ÅXÔ Vc* á ~Š / }g Æy6, á / ÃVßzˆgz :7{geÎÆ g Ññ] (³) Á?* e$ gã» :~ò Dr# œ3{å,åîg Æygz zšg Ôì"Å\W!ÁDÔHÀF, b% {k, ~ãåyâ&+ œ3{ådg»v1â õ0* zkôèîg Æ\W Ü ðãå _k0* ÑñX :[ $ñ* ~ò œ3{ådlãl Ð'ŠpóóîG ÆkÔìÝq]ŠXÅ"7, ä] ÌÁŠ{z Ô ðj7, f*yšqär# L á ³Š / Ðm, â Û Ô WÆ _Ôì¹$»À:c* á ƒi$ôh _[päægš / ÔŠH f*ô}ƒ q~{çkgšb Æ~g»~g7 Šp ƒàär# J7, ÔHqzÑ* åâ$ Ð'ÆD (!* ygzšæ$ôçƒh7iäë ƒwìôåcù á f*nš²wôñäzgægš / H:Y7är# [?ƒìgzgvy?ì]!* Š H _]g~g7ä~] c*!ùyòè ƒ Ô숃i[Âgz ço i}(, Å$Â~i0+ ½+ ðã Åk, wd kx;g:¹!* xhf*6, Ô}ƒlp¹ á XiâÐî Šgz~ŠÙ!* Ññ] ([) * / :Sò ¹ÆäâiLt ~ÏgæÔ Ý }(, Ãyak;åÝqsÑ» ÐyÃYfgñ*}g ÆäâikÔ \WwVK f*ll Ñ + {ó ó z f*lgl 3 Ð[ØzŠÆó:ó ÿ X DL Šc* Ññ] Ô Dâ Û * $ñ»] ÌÐkÔìÝq sñðyã~ò úiqð Ññ] (`) * g7 yg Ññ] :~ò $ñ * udä~ò»g$ Ññw {g¹kšãñb Æ3ÃÔHÐsßñ* J7, ÔÅÝq gz Ññ ú~$öæy*zy,å~gzg * pñ~ggô ïqåwvc* Ö D 020# 2 s 6, 4 3

35 Ds6, 35 ŠîŠ1òÔ~èF, òô 9{z ÆkÔìÐ~Vñ*g»Vc* úæ\íw q6, ŠæYq] gz ~ò Ââ* Ì * Ññ] >½gz X f*ìævò `% ' ëôåiâ[pð]ù ä\ Ã~ò $ñ * Ññ] å ( ÚtØ» _zïì {ífq-»gw Å\WÐx*Æóóî Ï5k. J Å [ÂLL ÔDYáp=~L;D Ì^»igŠgzŠÂCW"$ âåïåxë# ÔD Ì{øoz ogzg Ô{ èð DIÔDY ~k, $Ñj}. `L Cs% ÐaƒôgzD ÿl 3 X ÆV;z̈ÆW"Ð~Y!>z0+ x gš Š~XåÌs%»ñgÐ ò {q æg* Ññ] ~VY ÔÇg¹!* *zg * Ññ Vƒb»Š~k~ Dâ Û }Ô â^, YB ÆVîÑm{à Ì}ífÆV1ÂX ë ^, Y* t:ñ ò {q ] OŠÔ D YHgÑ:{ÃVc* ú»äâik:{ã»$ñôñâ Û [p Xì¹!* iqð & 1310xª» óyó!>z0+ LL~ Vñ*g»õ.Þ Æ~ò $ñ * Ññ] ÔH7 äv,ìç» óyó!>z0+ x gšlˆl w QÔàe~gŠ)f Å#Ö ÂÅkJ- w {gšh Ôƒì ÌóYó!>z0+ YëÑgŠLL Æxh+ ]. Ôåc* ŠKM F, ä~$ñ] [»»{z0+ Ô ƒ{u }ŠYj [»4Š<Ñ u gzs Ônzç Ô,ÔyêL M Ð Ôå3g¹!* ÌÃDWÄ*ŠB xgp-gz{µ aæd ( CÙ Ô np gñgåäj7, ótó ægl~l {øoô (ò ) p;{)z{)zn3 ÖB q- {+ gz ~x é ÅgŠq- Ôåƒð * 4ŠÃx~m, ô6, g ÆÒ» wï*!* Ãx*Š{zŠH ƒs% ^ÐWÐ µak; süææ{gz [pæ~ò $ñ* Ññ] ]!* tô Te XìCƒx IWtÔ D Å{)zýšrgz{Š / N gš] X ƒ iqð B

36 Ds6, 36 ÐÚŠÃVzqŠgz[»{Š ñæy! >z0+ x gš ÕÅ(ò ) 6ì(z :tgz Te~ò $ñ* Ññ6ì7(z{z0+ {Š ñ Åœ»6, kgzg [pã,uâæ}gšä~ò z0+ d1* Ññ] Ô gzíæ}gš \ WÃÃ+ø* `W8- g zìóg~8- gm{q- gz!ogpôðvkyg{gz½šn;ã; iqð Ê ðãl# Ô僽 ^Ã^/à _.»xs»ãšg0+ Æ~ò $ñ * Ññ] XD»kÐ Ü u VÅá ÃVÇ Æ CÙ!* ~Tƒk0*.Þ q- (1) ~y*zy}g7ävç ço;ˆ~š(f, gz]iyåäwy*zyaæ 6, ysgz]ÿ 6, è ~t] ÔH ½»}øo((Ô~Š]úŠÅá»wâ ÃV'¾ÔÑ ä ág6, x* ƹF, gz½ã±5ôh qzñÿ»]â² y ðã / 5gzq- aævâ ÔÑ Š ÓÑ Æäƒk0* Æ.Þ kôça F,»gŠ gy wjá Âkgzñƒy.6, {Šc* i¼yfôðƒã.6, ÃVâ ~y*zy}g7ˆ Ì * Ññ] ~ Š6, F,!fgz{ / WÔ ŠOŠSÔÑ WÎ^F, Åå3 Ð Å8- ¹ægzgz»Ô~OŠQÔÑefõä ~â P Øg* Ññ] gz ~Ââ* y{k, izëeb»~âp * ÑñÔÑepgñä ~ò $ñ * Ññ] s ~wñ+b kºˆáj & gó', ÐV1 ~m, ô{zôc* Šä~Š!* Wg ÆisÔbŠ op -$ ŠÆV-gŠ0* m, ô~vzøopäv,ôcyƒa] XHù»yJ- ÅF, ˆ Æ~. ð ÝäV, Ôc* ŠäjÑñ B»* Ññ] ~g7y» q- Ðx*Æó~ó šllä* ÑñÔðàë) ò N ~$ñ* Ññ] gzk áj ÔH ãzã+m ÅxsÔÅh+ ŠF, Åá J- Vß õ0* ÚÔH qzñ Üïg

37 Ds6, 37 «ŠÔ~isUF, ÔxscWÔè G4 3Å GG æ> WçL ' Ôá ÏÖ] ÀËÖ á^a fö] LÔL Åg»šÅYfy â G { Ѓ& b Å/gÖÅ~ò âp * Ññ"~y% WÔèó~ó x gz] éh45ò5å G ~gyÿ»g JƒÈg ˆÆkÔ;g w õ0* geôhš9 Û»Š N=gfÆ? yôì" Ðu # ak;ƒ Æ ïg á ]â}. ~g txšh \ W Š~[pÃÅzm - wîgä~ò $ñ* Ññ]gq- ÂÎà6, z : ìgâ Û óó!z Š Ô7»áˆ Ü zt!îyll ó+mó c* Š ŠgLLb ÏÔ Vc* ú]â}. Å\W~óáó ŠgLLb T (2) qhšæg gzr!* ~gdù Ôga Ô$ñ# Ô~ŠÎ~i!* ÅyYYä\WÌ~ Ã$ñä* ÑñÂÑäƒD+ %ßgzÅqzÑVÅ}oë!* LäVc* Š ~ " :eôhš ~xs»ãš)gfæ zy!* igzc* œ/ %C g. îgg ª3 8Ô G Å G g Ô Ü œg Ôt î0* Ig8 FÔã W ŠÞÔã WêLLÔNâ Û -o. Å wz~ƒ& yô? szczg ƒ& t)* i%gz]ñ¾cwôã éo &gtýô G z Û»+M c* Š Ðg : b kôðƒ"$ U* W, gz{ Ѓ& " Xð]ˆrÖ] àšuœä #Ö] å]ˆrêxšh ƒ / / /

38 Ds6, 38 Š uc* D * Ññ:i ÅÄpzd$!f ]W, Æk6, {Ñçgz ^`Ö õ Óe^e] Ÿæéº $ gzšcù Ôì~gYðg M cåë!* zh Ðà Û Mñ 7 ðã~k *,~Izx CÙ Ôìð;~0Ñä5#~äâi CÙ gz+0+ ç~ g zš{š ñp; ì g#š aðí gz hè ) á qì1àäš Û 0+ Igz#Šxs F 6, ƒgzli +F, u*çq- {z ìgg u Æ Ðƒ& ìšd+ gi~ 6f{z h+ á Ôì:Ä á»]ðz]z àiðxs ì 8 á] ÇÅyÐí!* Æk ƒi0+ W, 6, Ë~CÙ ªÆy K Tì ŠD+ g(q- t LLóó^`Ö Óe^e] Ÿæé L L g~z0+ Vxd1xs w 5œ œsz gp;ƒn à Ë6, kh+ á óìó 7 1ðà aæ bš7- Ñ~ŠD+ gdpzr ~ ôüq- ë 7 {i0+»k èy; ì ë / ìgd»ð²"ðkðãcù gzì_ƒgzš»{gå3zðv ~ *ŠÉ; gu* MÆÄpzd$!f~x á zð~gø ǃx Â, g 6, k ~VÍßW,»<Ø è ÔìØÅ Š"gzŠÒ!f~<Ø èxóázäyñ0* [fd$ Ï]Ñçz]ªÜ]Š z]âîgƒ& ¹!* ìšh {gj- Vñ* sü {Š Š»Äpzd$!f gštâu»{ñç}gøô ƒš!* ', z{n ƒg2+ Å gzvœ»ðzzåtì~b;æ Ï ÌxÂ({Š ñgøôì[ 0 g0{š Š ÅÄpzd$ ( Û )!fe$ ÒÅYCázå3 ÐV-g -

39 Ds6, 39 / gzñy~š:zâg s ÅŠD+ gk / ì~gyb Æ~!ÚŸtÔì XÇÑ䃻̃ ÎC!* _. Ðxs»e$ Ò ¹ÂñYc* Š g~gy4-ð sg»d$!f æ»ä 6, ]xð}. c* òa ì7x*»<ø èm{ëd$!f 6, <Ø èllãëcù ìx*» zaî+q-, z!fc* [fèd$ Ƀ F 6, kzgz+ i m{p;ìîšgz ]iy Åä ~Ï0+ if$ Ç6, H~*Šìy K ŠpqëЃ& ~Ãa!f akôc 7wJÃ]x zâô7{š[ t Æ}uzŠË» LÔìh»k] zs# Û Ô] z Xì z~šãc»k "Ðwozwâgz46, giôe$ Šâ ŠãC Åd$!f :ì6, Vzq&gæzgŠ»Äpzd$ Å[fI ¹ F, ( 3) ] z) ( 2) ~ ŠiM (1) Yc* Šgzi6, ké Yc* Šrz Û Ãkƒ;gƒ Ÿ~VzqVÐy / c* Š»ƒU c* ;â ÃkÂñYƒbq~{gk)gfÆ^z»gË{z / c* Š Û ðã / ã K LLyâ K q- ä[fi ÄgÃæÃYâ& Y )fæ xó~gšk0* ÅTìc* È0*»kÃoCÙ Æ A$ %Ðx*Æógóš (h+ ].,gz[fd$ sg :!f)xì~gz tz Û ~ŠãC ~d$!fgzd$ òs w'h?ìßhgzì9hôì ŠH * âã: á VKgå~xs (1) w'c* xwãqëšpy K Ôǃwi*»\ ~}g!* Æk?ì xwhì? xwc* ìw' bšgz 8 ŠÎ?w'c* ìxw* ixì7ši M~ ŠgŒÛ,$ ÎÃy K Kgåd[fI # ;Ð, : á VsÜ Åk & gz & gš{z}šè & gš&{zôì~vð;æy K g(»qcù ïš * i: ìši MÐb CÙ {zgzì6, =Åy K gæzgš» z Ôß{z}ŠÈß ê»k?xwc* ì^, Y 8 ŠÎ? +F, c* ìhã K ß?ßc* ì & gš*

40 Ds6, 40 XÏ} =ã K ðég~,z!f # ì )gfæ~ <ÑðÉg Åxs (2) ÎÆ=y K É ;Å[Âã MË:ì ] gz ÅVßÎg : aæä Ýq d$ Åygz]c* Ã!f # Ç ñyh~. Ð<Ñyâ ~xs (3) XÇñ (Ÿg0* ){z / {Š É»Vâ K yâ._æyõz ìgågzìðå{zôìq- }. ìtg»}. ~d$ òs (4) ÃVâ }g gzvâ K ätô áz+âæ âzû{q- Ïy gzç }. CÃ{ŠâˆÆgïÆ<Ø ègz}. Æk # ; ìha ÅYâ6, ŠãC ÅgÅL{zgzÇìgåÔìÐå{Šâq- Š4, ÆkÔìHt ð { Š ð»y K ~«ÆkzçOÔìkztº»D~d$ òs (5) Ð zzïôìýqã= tº ~ d$! f # ;ì r g7 DÌð à + Š ygzwzb% Ô DPÃ]>ˆ Ô D gﻚ zæ3¼a Ã<Ø è ak 7b Æ<Ø èë[fiìzz gz ~gïôüæ G Æ DÆkzsÜÂ[!*»+ z]*é ; YYH7"$ U* Ðb gz]g é5ò XìY M~ Ð)g f ] y% MaÆ Vâ Ýq»zŠzK- Åy K gzñ»]š ~xs (6) TÔì âã¹f, ~ŠâsÜ!x»d$!f # ; ìw»¼a gz!x» ~ ì[ƒx gškg tgzôìy K +F, [x» zå¹f, ~Šâ{Šc* iî~*šä X Æ!x»Ã¹F, ~Šgz~g âìmp Âxú` M ÜÔìŠH * ât$ *»kgzñ»6, }iãy K ~d$ òs (7) ŠH c* C{Šc* ið#ö wå~ã#ö wåy ð q- Ô] JsÑÔ]Ñ» XìH7tL{Šc* iðy³ãy K äd$!f.þ W!* Ækì ~]âçdôìy³ï(q- y K ~]((D._Æd$!f

41 ~];DÔìy³Ùçqmºy K 3Ò58 ð G» ùæv ~]» DÔìx* aï7 à à c* y K kôìš zc q- äd$ ŠâÃy K ÐMÐe$ Å ~g7ä!y% K ŠâÃ+M e$ Ñ~ MÅ46, Š7- Xìc* {zt ~ŠãC!fgzòsÐX tz Û ÃÄpzd$ ÆkgzìYY36, XÐ]* pìyyc* ë ìt $+ ~pò¹b ÅÄpzd$!fÔ D w ÔñYz^ÑÌ B ÚsÜÈ»d$ ðn*!ftâƒìýôñyðî Ôì{Š Š»d$ ²zÙJsÜc*!fÃ[cÆãc* µšôì7+]!* ÔsäzÔk]Ãd$ lf, áãly% # ; Bd$ Ì p;ìyy36, ;7 säzgzk]{zìr Åd$ ÅkÉ gz,šãc à k ÃX ]c* Xìe»d$ Y ìãz»šè Û Å8- d$ ÃQèÑgz Š"ÔŠÒä[f ƒ gz#šxsgzaæ Šrz Û :HwÃVzNu*çaÆä x äv Ѓ& zši W, Å[YgzÓÑŪ( M (( }Š Û ð, ) (1 ~ Ñ~ xª»öj %[»(ä[fi~xôc* HA$ +ŠD ( à Š"gzñYƒeÐ ½ygeâÆV }ŠßF, èyºcc* Å<Ø è DCtÆ èô7<ø MgzÔìgzaň<Ø ÝÔ7qðÃ]y% ègzì*š <Ø kôìx qi6, [Ã[fIgz7]gz Å ŠzÂ{Šc* [)ÃVâ gz U* óg QÔ D "$ Ãòs Ã!fÃ]c* D qzñ* 7Æ =gzgï œz hã/šgz g aæ Ü ïšgœû Å*Š+Š D ÒÃÅäèt~râŠÆ Qgz aæ¹f, +ŠgzYfÔìúâ ázä 6, ì D 7g tgzô ßHƒ& xs : ) Yß(gzb gæg7»¹f, ëtgz7._æ q ì6, gz t I G» ½ xâ süæ]z%z+š ìli q Ö D 020# 2 s 6, 1 4

42 Ds6, 42 ì { z DÝzg ¹ ~ \g- ] tìv³*" ìth #Ö Ót Ô', D+ t Ô Õt Ô Dt ]z)½ ïš Ô Û ÃW LÃygzñYÅŠæàâ Ãg~Y!* ¾ c* CtäVri u zš (2) Æk]{Š Û g6~ z"$ ¾gzÏ0+?(ñYc* D+ %Æ gzšð<ø è X ñƒgd ~!faæ½ã f c* CtäV, i Š (3) tôñyå~i fåyñy5~{)zóiôegx MV-g-ÔVœ»Š ñ `zgzìg!²*šsü!* fíâ~ôì~gz zxiñaæ¹f, ŠÎ ñyc* C eôã!* ŒÛ Ôìq- ÂLgz>2iÔìsŠ á Æ] zí!* foüï Ü zaæiú g Ã{çÔd$ ¾ñOÆkÔì* ay% ~s^y" gàzäyå ay% ~{/gz gzƒši M?[Ôì»» Ü z Ô7mðÃ~+Šgz & (Ôì4{Šc* ibš Ã\MðÃCÙ ª # Åy$+ ÐTêk](Ô} :c* } {Š6, ìe]gú»] zh ªÔƒo}eB', Ô}eíéH 54Ó&z G? ì gtv;ôy 7uIuzg Åo=gfÆgizwâÂñYƒïÐgîå6, râšæy# QÔñYc* ~Š Æ ]xòsgzxs g» î0èm C¹ gzìcy{îãyæ Ýq ', u Y1x»ÐysÜ :å¹[p HäwD) ì ~ Ôì]gˆ~CÙ ª ]Y %aævåñ»q- ŠÎ ~ ÌÔ ~ Þzg Ô ~ yðág ]g qåv Æ (, }ÐV / )gfæt c* zyzç{šc* iðƒ& ~ Šrz Û Ãd$!fgz (4) c* htè»vzgš+š~xn `+ +ÔŠH Hx à Š"gzãc* ²ÔÙJ

43 Ds6, 43 ä x Æ Š"ztÜd$ CäTŠH c* C½Å bzgãgzuz³ggzuñôšh XìHŠwzg(, Ѓ& ~ :¹[p HäwD) k# z~gpó zãc* ²z~g»" ]q:æ +M æ Û Á H ( Å[fd$ gzxs :!f) y Åy 6, x* Æc* zgzð "6, x* Æd$ Ô Š"6, x* ƽ tx dü gëy ì Ü zììì gg*~ïx á zð~gøgzì gyð;+m c* ² +ŠÝÔ7 ìþñÿgýô7*šì]y% MÝ ByYgzNYƒ ~påw gßk k~z0+ Vx) w ì¹!* y ÅyÌ[;7*Šì Æ+ŠaÆä ax[z~]ñqá{n{š ñæ0#ö ÔaÆ ~g7ä~zg{û Å Ï ì]gz Åä iã%zâk6, Cc* ½!fÃVÛŠ èsø{cg» òsìc* Š 2~}çÆŠD+ g6fãxúæ0#ö )b Åh-gÆgâYgzŠ y!* i"ãxúgzìc* Šhñs ÅšM fø{ñoæ КM fcg» y{g!* zšðb&åygzìc* Š}Š~B;Æ]Šªòs ( ÅšM fgzès~!f!f) XìYYhñs Åès g}.  Te* XÃVßzyLgzÃ\ MLÐØÅŠD+ gz Š"k / fšå[fw2åt, [AÐV2gygz ÃVØi yå[fi :ìð7»]ç ˆ.Þ * ì*š~ƒ0+ 1ðƒ #Ö ÓÅ V0]ña Æ wš ]ÑM ïš ÃÃ]z%kˆ xzøƒ Ð ~z yé x {z ]ggzt', ìå]ñ¾æku!}mô ñâ Û «Åy}gø}.

44 Ds6, 4 {Ñçb&gz]. )[ ÇÑgz]gz ÔÌ º * Ññ:i c ~g1»}ñçlëãx ß{zgz gš ë»}ñç}gø]. )[ `yy!lj- [ëðájækgz D!jóKó LLª{gŠ+F, kl KÉ;ì7(Åä Š]Š zxîgièsüb ÅVâ{]Š ŠtÆ ¹ÆÏ0+ i~gø (, Ð>&zxß ìgš Wz¹~}Ñçòsq-» Xì r gmðb){0+ ið gš»~tk Åó~ó tkll~ gzš u giæ' \ MaÆKgŠ»K~}Ñ ç ] Ñ Æ' \M}ÇñYï[»]ÑÎйÂñYHg 6, Vñ / u Ô ÖWÅY,É ; DY7~tKaÆ#Ö sü\m ÂñY Š~ {)zöwåéh, ÔÒÅ[ zwîôvx / u( z9»k }g / е%ÆšM F, z½-teègx î0!ô J- XìŠH c* Šx ~ ~tk Ô tœû àô Ôì ñk~ öf À& O A öf O² CÙ É; Š ñk0* km}gø`m]. ) ~ŠãC `M~]. )xó XÏAKÃ\ M(CÙ y!* ÒkÔ~F,.Ôyk, zš!* MÔo ìyƒ((}hðp / )~iúôðoôxš{ôyfñôxâ} Š ñì]1œ X AÆxâ%Ã\MKð à Yƒ7(p ; AÆK%+ŠÝ ðãã\ M

45 Ds6, 45 rš= gfwzq- K aæ}ñç}gø]. ) ì]gz ÅKB ÆÏ ¹ÃUk» +ŠJ- ³Æk rš= gfgzc* z(q- X Bb gzgš» Media Cellq- k0* kmækkëš z!* ÆäƒK~ CÙ ~gø ìug.þ nàx kô ìg g7ãvâgz xóåkßtgzìgà7x»+šj- Vßz g ë? ìgägwìh»]gz ŠÅyÐwÅäƒxâ»Këá$+ Æ Ô~zKrš ùgf `z%æ` YyL# gø ÙŠ Åk wyñz䃻:»c* zàyškâìk(, s Å{)zg Ô,M ÚÔb!* ñ ÔoÔàÔ ~Tì r g!* ÐyÄCÙ ~gz )~gz Ðgzìk(, s ~iúæyk ë Û ]â ÅyÄCÙ n¾g!* zg»ô Ô & (Ôò ÑÎ g7tø»äƒ!* Ðc* zàyškb ÆpŠð {zgz CYVã M!* J- (~wjâæk0* k MgzyÔ]Š Ô fækc* zb ]5çgz]ÑçÔyÔtÜÔ½Ô]c* ÃÆ~Ç~iúk# M Ü zq- gz XìêŠð3ŠW,»œÅc* z~{cù ÆÏ0+ in¾ z!* Æ gd$ ŒÛ ÚÐë{z 5V;~V;~]!* CÙ ÅyŠ z!* Æäƒm»ÐVz) B ÆœgzwŠmïë / è ÑqÔTe7 bš¼ã~çlë ìtýgš YJ¼¹B Æ!p¹gzã MÐë {zâ e* àj- kx»+š ]. ){Šc* ikh FÐc* z x q- :L ÆX D fïú{z~sfëgzì XìYƒnÐ ygz ]. )gdù kš~c àæ\ M BÎ{i0+ q- \M6, gîæwv» kx DM"7, -({i0+ ÁiÁ)~iú100 ã½-cù ~]. )gdù kš Ô]oƒ& ƃ& t th+ ' gz D cg»]. )ßÄÑkŠÁiÁßCÙ È Å-iúsÜtX W #ÆKxâ B Æe$ gzgšuå[š Mgz]gÓ T) D cg»]. )ß¼:¼Ð CÙ ã½û% õ0* : izg # ; ìwv

46 Ds6, 46 k Ÿ~Š ÅVâ â~ Æy* Y* Ô, xoo»šm F, z½åvíßxóyë 6, y 7 ðã~kxñy0=gf» b&aæ}ñçkgzal q- ~Ï0+ icgˆgz CÑçÔ¹ÜÔãÅyÂñYÅœÐzÂg7½gzmï XìYY8- g Š { CïkŠ Ð ä fãx / z6, k Mh ¼ HaÆ{Ñçb&]. )[ ÑzäY6, uìë ÙŠëèY;NYÅ f'!* ~ŠãC ¼ ì~gz g7½å]!* kgzì r gwì»]c* gz ~ŠãC xóåš w2gzul KÑÝ»]. )[èab ÏÇÔƒ~hg:~gðŠ~g»ðÃKä~ ~wjâô ÃwjâÆk0* kmækkgz : ì~gz aækñy0àvaævíßxóš ñ~ ÅwjÆyÉ ;ƒ:j- uågrsüb Æ VÍßÆ m»xâ (1) Xƒtzg6~q g7½ X ñyhxè» ' ÑÌA$ ƒ* J7, :bïgz{i»(2) x â~vßšævíßð TÔñY Å]úŠ ÅV-ÇLµ µñ (3) XÇñ(, g z»r#»äƒq- Ñ~ŠgŠÄŠÆyÁiÁ:gzñYÅŠæÅV¹ q]gz (4) XñYHxÈ HxȻሠVïgzñY3gmÌ ÐVÍß}uz Š{ z ÆV-Ç(5) X :iqð ~gçizg"gz ),r# Ôd$ ¾ ~ kgzñy Æe$ gz Û :gzñyc* Šrz Û Ã}oÆî G ûzwi nƒ{šc* ia(6) XÐNY (, ] á }. }(, LgÉ;ñYH:i0+ ÃÌÇ!* Ã]ÑÎ i7ævâ â (7) {Š ñ m{~xvƒðájìë]ñî{zìeôñy~šìã]ñîxó

47 Ds6, 47 gzª( gô ÂÔyÔ+Š~V~fÆVâ ây NŠÃX ï á ðc* z j Ü z', /»]ÑÎyX ìgydƒa]2zu 0Ð]y% M XìY7, ~}çy»yâšh c* Š:[ z b)l{zâð, 7ðÉg]. )[~b)æyãvâ â (8) Æ {e c* IŠ # B Æb)4 {zé;7ázሠ>Ã]ÑD { z~ëæt D 7i»b)y6, gîl¹ {zâ íj- VÍßïq X DYƒ såð îzgf, xógzyf { Šc* iaãvíßæ Њ zæy VƒøwÆ]!* k]. )[ (9) à Š XñY½Ðg±Æ ]gz gzwjâôr6fåvíß{zñy½]!* Ì (10) ÇÑ+4q- ƒœ xóï0+ iåx?m YmC Ñ gz _gzæymc Yfgz Yfèa]. )[ s# Ÿz¹~* y MŒÛ {zåu»ï0+ iåygzìbb gwåweâaæ[ :ìƒvòb Æ Üû ồnò( ˆømöæø äôiô^mø Üû ồnû øâø ç öjûmø Üû ồšô ËöÞ]* àû Ú( Ÿ ç ö ø Üû ồnêô &ø Ãøeø ƒû ô àø nßôúô Ûö Öû] o øâø äö $Ö] à$ Úø û ÏøÖø Dá] ÛÂÙ å ç àõ nfôú% Ùõ ø oëôöø Øö fûîø àúô ]ûçþö^òø á ôæø èøûø Óû ô Öû]æø hø ^jøóô Öû] Üö `öûö (Ãømöæø Ð~4QyxgŠÆy Q HyˆS(, 6, Vë ä ìt :ÀF, ¹ gzñ s u0* 7Ô} ]zˆåvìwåt Æy 5wÎgq- X 2~ e?g Ðkßt # Ô}Š½ÅÕgz[  ŠH HyÒÉH, gzõz[â½ô]zˆñ»ƒå '\M~e$ Mk : ìt]gßy MűÂÅTÔì y MŒÛ gz { ø* Ôh+? :]zˆ (1) ÅyMŒÛ :[½ (2) ' wîgg$ u : Õ½ (3) xâm F, gz]ªü : ÉH, (4)

48 Ds6, 48 ÇÑ+4{Š g»»* ym ŒÛ tô ~gš)fýå]. )[ÝgŠx»ge ~g7]gz ŠÅŠ Û CÙ Š ñ~wjâæk0* kmk[æ œ6, Tì {z ì~gš)få[ 2X Mh ~VÂgz xó~gø ñyåtg~»z f]!* tôvƒ"$ U* [x»~ä1 w ~Ï0+ i+š * Ç* b k~wjâlã+šñƒ¼kgzg+š ϹÅ/ Âì7( / XñYYÝzgÅ+Š~wqzwdÉ ƒ:j- uå Ä>gÎ 6ÏìgÐ$Å e 6, ë~ãå* y MŒÛ Š z!* Æä Vc* / e :c* â Û ˆÆä fƒœ ~ Üö `ö Ûö (Ãømöæø Üû ồnò( ˆømöæø äôiô^mø Üû ồnû øâø ç öjûmø Üû `ö ßûÚô Ÿ ç ö ø àø nn(ú( Ÿû]. oêô &ø Ãøeø p ô Ö$] çø aö D äãûrö] é ç àõ nfôúö Ùõ ø ø oëôöø Øö fûîø àû Úô ]çþö^òø áû ôæø èøûø Óû ô Öû]æø hø ^jøóô Öû] k t Æy Ô5Ð~¹wÎgq- ~Vð7, yätì z: ÀF, { zµšèñq; u0* ¹gzìk7, ]c* MÅ X ~ e?g Ðk Èy+4q- K Yƒg»xg +4q-»ä x»aæ]. )[Ðj knº :~Tìxyy+4q- aæšm F, z½å#ö k0* Æ[ Ü zk { gš±q- ~]gßåk D1 { +.Þ ~]gßåkgæñºz[ D2 ~]gßåv-iú D3 ½ D4 X Š ñ]1œå½ƒ»+4q- ~]gßåg$ uzymœû D5 Å{Ñç b&y á y³»tì Åäƒq gz uãs Ü]gz H fb Æ,à ÇÑk {Š fæ* y MŒÛ ~sfxçñ MÃ~ ]gß Y ÉH, D4 Õ½D3 [ ½D 2 ]zˆd1

49 Ds6, 49 ]zˆd1 c* Mh 7, * ymœû ~ÇÆy B{^, Y»]!* k Ѓ& ]. )[»w xæ]zˆå* y MŒÛ B Æ ztø¹ãyâ Mh 7, / 7 CÙ KÔy»ŠÔíŠÔyÆy~ËÆTXB w Â* ÔñYc* ~Š XñYƒx ôíå* y MŒÛ ]zˆ( ymœû {ø* zh+? ¹q- ymœû h+?xñyhg»ãyaæih+?âj7, 7yM ŒÛ / V -ÇXì Ñzä MB;B Æœà gzy M¹~ p;ìy Ä Ü zìðã NŠª( œkˆæiúìëj- Y(Ðò\M ñy~šª( œã aæx»k)bj ~ŠãC Æh+? wï4 20 sü:izggzb ³ Ô] ÔiúÔÝÂñYƒ & gšh+?åy# gz( $Ë Yà]â}. Å] Y ço G Ç!* ~ä2ægñ~šãc y)xnyð2{)zn Šgz] ñ ŠÔÏÆ îg G!M» k# Ð~Ç qx~kzgš}gø Š ÔñYÅ:k, Š Ì Ç MÐ] ~(, Åb)z]uzÐ & Y Ý 'gîåbcânƒgzñyc* J7, {ø** ym ŒÛ ˆÆk(ìCƒÝq ymœû gz]«c Š» x q- b kxñyc* {)z{g0* øgz»ôýgô[ XY á yôçñyƒamo q- B ÆŠãC Å* [½D2 Æ* ymœû ~Tìx*»½Wzk~b ãmœû ÝgŠ[½ ymœû :Ôì_ƒgzŠVÎÃÐx Æ* ym ŒÛ 0#Ö Ü M f»x ymœû b TXugŠ»]gz Å ãçæk :gzì{i0+»ìåpöæ X zãçæpöyb ÏÇì~gz œå(_g /,)pöæ X ì]gz âìåœk #ÐVzÈL = [g~ Ðh! y {+ Ã(, Ѓ&»äƒgz$mB Æ* y MŒÛ»#Ö ì ê O %t zšzk- K6, x*æymœû ÏÃ#Ö ìƒã+š åc G -! {e

50 Ds6, 50 eðyõzd$ òs~i0+ R Û mºlã x q- tx TgD X TgÑ~ÒÃÅä d$ ŒÛ Ð i ÆVz)gz ~i0+ ~g gzy M¹Ã ã MŒÛ ~]. )x [ ìå%k]gz ì~gz ìšh c* 2 B ÆœTÃ* y MŒÛ ~kgæônàj- #Ö z+ )gfæymœû X, [Åä;Ãx ÆyM ŒÛ á$+ ÆœkÌë gzmú>þ CÙ 6, {oë!* ~T ìgzš(tôñyåœ6, gîm{6, ]c* à b zgzš Û ~Š MÔ x*æ¹f, gz]z)ô~ši MÔì :Ë{o»y qgz$ b Ë ì gyåòãðb CÙ ½Ôc* zô ìgyksü xól{z ì~gš)fåkxâ6, µñ, XñYc* u c* Å}oÆy wïðë±kæë!* 7b Ë:Ëgz} ÅV-Ç {g¹!* ~iúñh1pæ2ì ~]. )~gø# ÇñM Ü zq- :gz} b& y âðájkxçƒ[ƒgd»¾~œâæg#t âuë»vâ âgzðny M~µÄÆ NGO Ë{z} ñyåãôg7½åv¹ gçizg" m{gz X}ŠÎ:6, ƒšãñâuãl~òãåä ÝqlçC ë Û ðéguizšgz +4* y MŒÛ aæiæb)xóy [!* Yƒa,j~ì³Ôé~ zy Ð XñYð KM F, ±ÅyM ŒÛ kzgš~]. )K ì~gz Yƒ kgš D2 ymœû kgš D1 'gßï¹:;âgzgzßô:izg._æ]gz gzwjâô Ü zåymœû kgš : $Ë ƒ ymœû kgšc çñ D1 ( ŒÛ kgšgzÿ D2 ( Ü)yMŒÛ }pkgš D3 ymåx kgš D4 ymåˆkgš D5

51 Ds6, 51 kgš D6 gzñyh[n»v¹ ¼xaÆk ìtg»i Ý» kgšd2 ÃyˆÆTÔVƒ`g*Ði% Æ{ø* zh+? ñyhq- ÑÃ] ~Çy ðj7, ~i0+ /q- ÅyM ŒÛ {!* ˆÆkgzñYð1% /!²~ŠãC {âp XÐÃ0IÆ K~i0+ o q- Ãt# IÆyM ŒÛ {z~ëækôñy Õ½è D3 Ë gz / Æ' \ MÐTÔì½ÅÕÑëq- ~ƒœ '\MÝgŠg$ uxìˆðâ Û ±Âzô=Å* y MŒÛ ~T Š% ]Š á g k ìt!påtôìêšx*» óõó >ÎLLyMŒÛ &ìx*»ï0+ ii åk Æ X Š ñ] xój- g ÍЊÍ~ ] xâågz ' wîgg$ è u Ñ', ¹q- ~œ Æy _¹ {e 6, x*æymœû Ï0+ i~tñyhgzšð}ífdwzkæg$ ub ¾Ã#Ö åìt g$ u~tšh HÐV1wx»tgz Š ñ] xó~(, KgÅäg / ÆyMŒÛ e$ ñgz* VwÎ6, {)zw~g Åg$ uôš 7 õ gz Æ Xìï á *»VzÈ kìc* Šj»xiw_gzxi äd$!f~ qgzš{z Æk c* UÐ}gJŠÝÆkÃ0#Ö b ¾ ìv ép ÝgŠÌ~ ÔñYc* Iu à ùæg$ uïíf ÓÎtÃyÛ D+ y MÅTXñY à YŠ!fÏ 0+ ii gzï0+ if, xóåygzñyë ÎÎ{È»y MŒÛ XñY0._Æd$ h ñcù ÆÏ0+ i~gø ìô=åvßßãm ŒÛ yæ' \M gšg$ u Å W y K & 6, épgze$ ŠâÔŠi Mq- gzìîšx»»ðég ññb;6, ì Ø»]!* k NŠ & zåg$ uãxì CŒ2»Æe$ ño Ô>}[ÂÔyÑ[Â~Xì Bb g!* Ði Û zý xóæï0+ i g$ u

52 [ [ÂÔxh [ÂÔÝ [ÂÔ]ú [ÂÔ^, [ÂÔ>2² [ÂÔ[Šs [ÂÔ]5š[ÂÔ{Ñš[ÂÔtÜÑ [ÂgzˆÜ 4 Å è G {)z kx ï á zï Ð & Î{i0+ ìyyc* Šq sü ù»g$ ]Š gz+ ŠzöJuÉ;7 iåk {íf»g$ +Šå~Ï0+ zás Åä 6, gzgš»^»aæ Å`MU ]gßë{z&ì r Š', 7 & XMh )[?V;L]. zh+ ŒÛ B Æy M uãv-çlb g-kæg$ 8- oå]ñqzwjâlãwîgx É;,Š:äƒùŸµñ»äóg~ Ð9L zˆsf`gšaækgz, x [p m, :ìyyhg 6, - Š ukg ÆkÜxúÑÝ»kgŠk Tì* 7Ã]c* iåkãyð._æ+šï0+ ÃÃy AÃIi»äg / Ô]Š Ô]c* Ô(eÔ>ÃiÔ{izgÔiú) ÔÏ(ÔY Ôãâ Ô(gz]5çÔ]ÑçÔ]ªÜ Ô¹Ü 7ðÉg-Ðb CÙ ƒqk ˆ {)zùçôwyôcg k JÃ+Šåk ]f~ ì* 6, Ð =!* ñyƒgë zkˆ»] g áð}ñçgz{ñç ƒqzñ c* & ðégåj- ë Û i»]xåwîgækgz~]5çxóæï0+ XVƒ Y0È0* süæ»ýzåkâb ÃUq- }ÇñYƒ{i0+ t M u\ g$ t gz CYÅ f~[1æxßgzôeô>2iô>&gzy] 9Å ÔgŠ gô+ z~t ˆ g~]ñš[â,åšm Ô ÔdÔÏz7, ~çvx agz gwì»t ÆxÓyX ï á Ðp gš)fq- Š Û Ô gz Yƒexª»}Ñç ukgš C çñg$ Šq~k YÃVƒUyÆg$ zk ñyh / s Å]gz mºå Ü z VƒC zá ~c* Ë~ygz DYÇgiØuN* yäq- Hwì!Šn6, Y  ¹ßx B ÆpŠgzz zgz Fg s Åb),åc* Ö D 020# 2 s 6, 2 5

53 Ds6, 53 à zäyå6, yäk ìk\gz 7, {Šc* iôz»víßx z á YH7Ìyá»ðÉg ÑðÃ0ÐkgzìCYÅ~øÚ~Šâ]!* å X, ë Û ðég Ñ0Ðb)yÃkÜxú] [6, µñ, }kgš m»xì{ + -»VîUixÓy~}gzhs»ûÆg$ uzymœû } áð # z Û zh+ y% gz^,» áð]gó~tìðï0+ iå{%izg~gø b)gezšð[ {zgzì "x ~gø`mðx z ðég & gšåy D cg»vp gz`zgzìgaæ] xó b7 t ÆyB ÆwŠŠgŠ]. )[~,X ïš gd»yd àâãytgzšâ X, 7._Æ]gz gz]ùôõã] y ] kgš ]gz ~gzš~œâæ` uã]» äg / Ï0+ i J$ÐèâLÃx ì (q- ; ì gyf(, ì~gz a,j» g}a% Ð_F, Œ3g & gš Xnƒ:a ñyh ãu* ÑgzxÅkÃ#Ö :ÏìgƹKM F, sf`gšaæšå]gz k '# ] kg Š D1 eèg+ gñ#] kgš D2 Y z$ö] kgš D3 u³z]úš[ô] kgš D4 g$ u kgš Î~[ Æ ê йŠì Dƒ ' ',!* e$.]üæg$ Šqèa Æ ztø:azb Æg$ ;ñyc* xè» Æy g$ Šq Ð[Âò* óêó йŠì LLÅ~ò È-Š Ã?] aækxnyƒo h+ ' Xì$Ë Yð Æ Šc* ã /M g$ uq- :izgðtxì$ë YàŠæ[p

54 Ds6, 54 g$ ukgš DYƒd f ¹gz Dƒ"$ U* ƾ1 ¹kzgŠÆb k i0+ ÏgŠtg±Æò} # œ{šc* Ü z{šc* i:aæygz U* W, e$. ~g»åkzgš ïgz _g7½~~g»åkzgš ìgd f]!* tðájækzgš D1 XñYÅ:yÒïš]!* ðãôñy1x» Ð : Ü z»\m / ñy3gwìm{»~è0* Å Ü zd2 W B8}g7kgŠ ÌA$ VƒŠ ñ~iú4zšsü / É; ìh ñy Š ygzškìe)ñyh» Ü z', Âì8D30 Ü z»äƒ»ækgšgzñyhqzñ { Šc* iðë Çìgy»]!* kåã b k(ƒ:vy kw ' ÑxgzÐN0* xè»~ q Ü z', ~kgš{zb kgz;gy17 Ü z Æ ' á йˆÅ:~È0* Å] z / gzð gqépæ sz^j- Ü z¾ äy: Ð zòå{zé;ðã07i q){zgzïñy M ( 6, "_. Æy~g6Åyg!* b kgzçñy3g VÎx~gY~kzgŠ :gzçñ0* }ŠKM F, w C{z:Ðb kôçìg XÇñ0* ÐÇà Ð~ q)~kgšb ÆwjwqÐyVƒ q)~kgš D3 ~ qxgz Ü z', ~kgšæb kèy ; ñyy7~ðëðg\ì0 XÇìgyÐK~gƒŠ]!* ~gƒš:gzìcƒ~gz % g»u³gz Y' xg7½gzì0* k, ŠgzÔ Ü zgx»xót Å YºŠŠ ñ~º LaÆä o Ãx»k[% ; ìâ¹ Xǃa/_.»]úŠgzï _/Ô Š~yb k Mh áì]â}. ÉH, D4 Ôìó ó»éh, L LÔàzäƒi0+ W, 6, œ xógzëq- Ð~ƒœ

55 Ds6, 55 gz+m & gšãx» 2»ÉH, gz ïšx*»šm F, ~y!* ikë& Xìi H» Šx Ðj & gšgz Ü z', Ô( & gš gzìcƒ ïðbzgšåké ;7x*» & 7 & Í~CÙ ªèaŸã K ªb TXìCg / Ð Æb&ÃVâzŠí!* zcù ªÆy K Št ÝgŠÉH, XC M7x»Ë\o gšåcù ªÂìgFí!* / b Ï [ Æ/ôä '\ M=gfÆÏgz컚M F, ÅbzgÏŠ ñ~ÿã K XåŠH ƒy M'ÃÌÅ] y% M gz Å * ŠaÆyˆÆTc* â Û Ÿzƒ à ~(, q- ÅY1zYf)gfÆT;g~gYJ- :âisî~#ö t»šm F,»b&J- VâxÆ Ü z áðš Û x Æ}ÑçLäTðƒg» ) ) u³[ô gz H1 à zõ4c* g â Û wãáñgãïx c* àx { á gzãu* ³Šëb ÏXHg66, Áu q- ', YÅ Ü zävm 6, V! ~(, ~(, Å Ü zlävm C zá+$ YÏ Ì )Åò àz X ìgmùšëj- `M,»Tðâ Û œ ~gy6, VzŠãC ÁF, J- #»ÉH, ~#Ö Ç}7, 'âb Æk\¹ Ð # p; ìgš ñgu* MÆ Ü œz-$ â~š Û CÙ Æ}Ñç}gøJ- A$ ; g ÂÅ}ÑçL :gzåzâ+$ YÅ b&k:äëgziw$+ ] F, ~gø ty(, Ѓ&»TXìgezŠÐwq]gß+F, $+ {Ñç` M ƒt³»k äƒ:»éh, Xìg ë»xs+š 7g» Ã+âÃ+Šg k#ö ƒ 6, ä Æb z~šâƒ& ƃ& yxgz & 6, uô{+ Ô+ zì', ', Æ àâùçòšúüó ÒæÅ] ÜÓ Òìyâ Û ãz»x?m \MèÑq; ìg}šgzi ( ) äjnâ XǃwÎ~}g!* Æc* gåkðkôìyx CÙ Ð~?:ÀF, XD xèm{»šm F, zãôåv ð G 3B + G âlgš)fxót åt»»t {Ñçb&gzÉ H,»~q aæšm F, ÅygzÉH,»V-ÇxÓL]. )[ ì]gz

56 b {CÙ ÆkgzNâ Û al ÜÑ[ L tó gîm{ð ó ~kèy;ñyàšæ6, xóäx?m\m ¹Ü.ÃgŠ!p e$ gzì HyÒB ÆöYgz.] xóå]ªü ÅXÔ ðâ Û `M Æ#Ö C٠Ê Û Xì]gz ¹Ü {Ñçb&gzì`% ¹Ü Ô^ÑÂñYÅÃs ÅVÇ', Û ðšôd$ ì Ô ÔŠÔÙJÔÕÔ Ô-$ }gø[û9ð~y{)zõgzãá$+ gdæv-gf$yx Š ñg0+ Ág»}gŠ uc* {', Yc* Y ñ ììtwîx Š ËgD»n%Æ-$ Š Û Ã (CÙ ÅVÍßxi5~Š»]Øg?ì }. Ç} #Ö?Ç}Š ½zŠ»yc* ~g Ðs» Q ÉHŠÑzðƒ~ z*ðt Æ+ z?»x»¾}gøvzn*ñgzr# whãx y â2~ùj?ïñî ÔŠ?Ç} ë Û 2~Õgzãá$+ gkyx2~? zt?ç} u B Æc* { ñ Ç ß ÃŠ wjâh»f, ¹ÜPÅ2Ì xšxš»t V ', * o 6, Xì;g7, # J- H, gzé F, H:gzŠÃy Ñ~!~ ÆšM tâšh V ', } :ÔÏNY f(, t / Mgz*Ša}gøÂ;g~gY ÇñYƒÂ ~VâzŠ]y% X Ÿ Æ[ {z ìµñ+4k0* Å#Ö F, Ë~iú»yÔ, šm 6qg7mÐ ; r ~V-iúÆyÉ ÔgzŠ' izôd ( ÔyxÔk, )z~g»uô{+ (ÔyŠyâ ÔY Ô:7ÔfÔ}i5~g»u»ŠÔyŠ & gçizg"gzô`% ƒ& t Æ ŒÛ B gznyå7]c* B á X ï y# {z X, qzñòãåäc~wjâilã]c* k ¹ {zb q- œ~ zw LgzÐà ŠgŠ»yr# âz Ü Æ-$ B gz{ñçàvô:yàvqgàvqc* yôð, 7:%» & XY á Š :k, ƒ0+ k xót ñy3gwìm{»]!* zk'!* Ü W, ÏVƒi0+ )[# ]. K kôð, ãôg7½åv-çl2xðog~gyxì» b& Ö D 020# 2 s 6, 6 5

57 Ds6, I» óóå54]{', G ÔÇÔ å54hm$ G 57 L:L gz, :Ø{6, gr z {z ì~gz a ñyy7ðvzq- ê NYawj6, gî~šðé ; ÐNY0t] # ]. )[X{)z?ƒwzN H6, ]Øg ñyy7ðxi5?c* 0* 1 H6, ^Ñ NYƒqzÑ* MÃ]x Æœgz z Æy ÂÐ, xè»gññ!* {gãè œhâyy q- ë] z ì~gz ¹']!* q- ÐájkXÐ ~i!* t ïš Áœ ƒgd»ï-â~]gßåäm:b;³gz D ìgš~sî{z ñƒ]!* Š[x»ÌæJ- `M~*ŠXÏñYƒ]!* àz b ygzškxð,šð3šgu* M¼Ã\Mˆä œw &ÁiÁ X Åb zôë"ôpšx ÔzÂx ÅV-Ç~TÔÇìgo»i Û zýæ Lgzgâ½Åð Û,jLÔ PzŠÆ2Ì Lgz B Æ]Ò¹LÔ ~ Ü z,ôç}7, * {CÙ b»òš"$ U* ~]ÑqxÓyn¾ ;{)z¾æn aîôõ¹éðäƒs q- NgÏ :gzç x»ðlm!* _. : XÇ}7, * 1 Ã]5çB ÆÈgzgX ³ x»»]úš~vá K ƒf, Ñ!* Ðò}{z ì<l œåx?:ymc X Vƒ:y.6, 6, Y:ò}p;,  Åò}]. )[aï; ìgd, qzñb Æ kx»t~]. )KK]. )[xó# NÎ{i0+ \M ogzà Ô CÙ x»tb ÏXìb&Å & c* ggz{ñçôš Û Ñ»x»k} ÔñYw$+ k, ¼Å0#Ö g0+ g0+ Æw MÐä 7êÂÑäƒ~ XY á y / / /

58 Ds6, 58 ] gz zìå]z ˆèo Š w" ¾Þ?:i / W ñu x šm gæ[š!²š* [ ÂÔ{7(, Ѓ&»Åzm -wî gôìx»\ ~g!* * ywœû XX õ û Âø Ø( Òhö ^jòáö û ÏöÖ] LL: Dâ Û ~ò ŠŠàz{ á ] Ôì] ä~0+ z}. ]gš)f»dæãçb ÆpÖÆkÔ(ì[ÂÅ:âiCÙ ywœû ) Æk ëgzhwi* ywœû äë) XXáø çû ö Êô^ø Öø äöø ^Þ$]ôæ ø Òû (û Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àö û Þø^Þ$]ô LL:ì1 ðƒ7µz gf~ ' wëgz ÂË̈V-œ ìzz ( ƒõ ;[ÂIèsÜ:yWŒÛ VY;Çìgpô V-yWŒÛ #Ö ì{ogøgz ] Ôì x Ñz zñgz kl{zôì Ï0+ ièâ aæ+m K ~g7é 6, y!* iåy "gzdy / ƒlƒ"âd qzñ]zˆ# Åèg)M x»[g} tôì x»[g} t) oe Ý Ò] a(oe Ý Ò] Y ]zˆåkgzklðƒ& É»yWŒÛ Ô ]Šñ Û Æ= [gt gš(ì Xìyâ +4»»PH, gzm!* ]góôì[n )!* ywœû gštywœû Ô Á¹ ñ7, ~)(l Ü zæwz4, ÆyWŒÛ ½~gzŠCÙ ä#ö J- [Ð]tÇçO;D xè è»ä Šc* Ãky åìå ã çækb ÏÔHÝqû» pöækb Tgzì~ŠzÂ6, ywœû

59 Ds6, 59 : ìš á g» ' wîg[»~eæpz½æ* ywœû ;ì g Å o { z4ðƒ& ~?:ª D ] çe](p ^ífö]!äüûø $Âø æø áø û ÏöÖû] Üø $Ãøiø àû Úø Üû Òö ö nûìø Xñ2gz¼yWŒÛ ì :ì äî G * 9 m c* i * Ññg$ ] ~sfæg$ uk ka kôìgæ»+š6, ) á zy ÅkÔì+ŠÝ Vau0* x LL Éœ z ( _ ìt(zgš)w¾»k ìcù ª*ƒa»ä2gzIÆ Xó¼ó pö ìt»kz gšìšgz¼ * ywœû ]zˆ J ÏÌt z[šwækìcƒñ ÿ& L ö -d I gzëî ì Ÿã K á ÅkÔ Dƒ{Šc* igš # ˆyWŒÛ gzôìy0:l»òzø~(, ðz6, ÑÌŠÐt ÆkgzêÌŠ Æ [Âk Ôì`g{ÐÝzã K {i0+»û%zx ÆkÂìÞÄ ~ CÙ ªÐ¹Æk%;ìCÙ!* Ðf ÅkÜî G % 5ŠåÅA$ % zt # gzï}š y WÃ{Š.Ð[Âklke$ gåxô t z[šwm!* z x Æ[8 σÙp~]!* ¾{Šc* iðkãsô CÙ gzìx»[8t yšgš(ì[8gzñyƒ ]ŠXÅÙÍuÐkÔñYƒÝqÉÐ Ùö ç Ùø ^ÎVÙø ^Î äßâ ä #Ö] o õ nûføâö àô eèø Öø^ ø Êø àû Âø :ìù7 Ãx ÐzÂ{Šc* iðƒ& oöf]ô èô ßønûÏøÖ] gô uô ^ ø àû Úô á ô û ÏöÖ] pôÿ ô ^Îø oöf]ô ^Þ ƒö ]öÿ % ø ]* äö #Ö]ø VÜ æän Âä #Ö] o ä #Ö] i zwåáz"7, ywœû : á à h:ìš á g» ' x Ñ DÜÒ^u(äq^Úàe]!äjôßønû Îø Xƒ;gÍ* ÇCÐ~0+!* àzäç DÎy»{Šc* ið ks Å Å"7, ~L!²Ôñ7, ÐãÒlp ìthª~eæywœû ]zˆ ÅyWŒÛ Ä VY;ñ7, ÐpŠå g [pôƒ:a^åäçô} Òà ~ wîgg$ W, 6, Ë!õÑyÒ 0+ ãu* Ñ» ãwœû ]c* WgzÏ :ìš á g

60 Ds6, 60 ]gz ÅyWŒÛ o izwåygzÿæ[²ãywœû )! XX^ãø iô]çø û ]*æø hô ø ÃøÖ] á ô çû ö öeô áø û ÏöÖû] ] æö ðö ø Îû]ô X(yÑ )(ð7, ~ àø Šø ø Ö] lø ç $ Ö] áøù ^ÊWÜÓö iô]çø û ^*eô áø û ÏöÖ] ]çßöš( uø :ìš á g~e$ zggzq- ŒÆyWŒÛ izwh a k;z J7, ÃyWŒÛ ÐizWh)!^ß Šû uö áø ÏöÖ] ö mûˆô mø X(yÑ )ìîšj(, à Wzgz*ŠÐƒ& Å*Š{zìƒwi* ~(!²)y!* itœywœû Vagz Ðz{ gzììøgšëéôì ' 4, ~(, ~szwgzpöækxìy!* i pöækô7y W¹» ' 4, ÅkakÔìïqÅtzf{À 0* gzë ] zˆ ;ìè¾»wgzqc* gxaæy!* ii) * Š6, gî9ã]ü z Æh+?Ôwì»] z]pgå]üôè & gš»âcù CÙ Ô5ŠåÅszw~yWŒÛ Ð èg x] ço;ì~gz uie$ gå]ìz`g#gz ~gz ƒ& ¹äV,: _7, b ¾pÑx Åzm -g Y7äË X ªµµswq- q- gz sïg7ã({)z7ôk, iô', i) VÆw Ðyc* 0Ðkc* Ô{Š.ñ', ÐÅzm-wÎg<L gz[â g±k tgzìó]ó YŒÛ zh+?dl L ëq- ~yðw~ KM F, ÅxXfpâ G-;& xôìðywœû ]ÜzpÖôzšm»k ŠH ƒñ.þ gzy!* ê X ÌÐ ázä #Ö }. ÅDkJ- [ÐàzÈzŒÛ Ô gýqì»ãdk~ðs e$ ñån Û kð+$ YÅ#Ö ~g gzôìg~gzšcù ázäjm% yz6, Ãkgz J- ue ìgd VgzSÅ]!* kãá î G % gzôìgdâ Û X gïšx Ã9 Û k wßiô 7, II pæó %ó F, LgL zôìï zdp~½»óh+ó?ll :ìtýq»h+? VŒÆ 7, Ãxñ î0!ôä\wb TÔƒwi*6, ' x g b T* ywœû LL

61 Ds6, 61 JÐ\Wäx /ô6, j Tgzðâ Û ]zˆåkðõgz5štôc* ± gš± ~*Š~g ÐWzÆ/ô ƒw Ð\WyWŒÛ V-gzJ7, Ãk (]dç 3Å G D)Xóìó h+? x*»]pœû 0+ ÏÔì;gYJ7, B ÆözF,  g gz* g(ã º ªÏgŠ Ð(Åz/ -)ugiè!* è igz :ìà ~g!* Š á g;ìðn Û * ]zˆ6, Õk ), 6, j { gzs s Ô YIÃyWŒÛ gz(ï' {gî)óó nûiô û iø áø û ÏöÖû] Øô i( ø æø LL (ð7, x y»ñ)ìåðs z îg cgzszwh+? Å X XØni illäñ ] (ywå äëãvíßx)! XXäiôæø iô Ðøù uø äüþøçû öjûmø hø ^jøóô Ö] Üö âö ^ßønûiø àø mû ô Ö$]ø :ìš á g2 ª (121:>Âìh»]zˆÅk 6 D ]zˆåk {zì~š[  Xce 7, B Æe$ gå`g#z[š W ÔìH"$ U* Ã[ zækðt Š¼ä~ò gb% 0 + Ò<1) :ìw g»y Üö $ô áø ÏöÖ] ô çôù ³³þ ³þ rø þ mö Üû Öø àû ³³þ Úø þ þ Ýö ô Ÿ ܺ jûuø ô mûçô rû j$ö^eô ö ìû Ÿø] æ Øø ø æø ^ßønûÖø]ô ä³³þ ³þ ³þ ßûþ Úô ] ø Óø âø æø þ Ùˆø Þû]* äö³³þ ³þ ÖFþ Ÿô ] ä³³þ ³þ ³þ ³þ eôþ ä³³þ ³þ ³þ ³þ Þùþ Ÿô * (îg G!g4) gõñ7, :Ðh+?yWŒÛ Ôì~gz ¹ 7, ywœû B Æh+?ª XìàJ- ë~^ïgzƒwi*ð+$ YÅà ~^Ï VY; ì CÙ ªÔì M iåywœû ]YŒÛ gzg-i»]zˆh+?:c* â Û h+ ' ä~ò gb% 0) Ð`%Ïgz * ŠÐ zãkìà_ ÐzTÝ ÔbŠû%gz h»kãâ 5ŠÅkB ÆÄ ågz 7, 99ÃkÆ Âgz ñëš gzüï l4é I (ç I lšå ]YÅ ç )óó* & gšgzãòlpã* ywœû Å\o gš Å]zˆ~ g$ uzywœû { ywœû ;ì?šå Ðà gz»ãòãå"7, B Æ5Š