conc rv co pnan ry rnu4r NnN MoNG v.r conc rninh NcAnn FEcoN 86o c6o tdi chfnh hqp nh6! cho kj'ho4t dqng ttr ngdy 01/ rl6n ngdy 3t/t2t2015 conc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "conc rv co pnan ry rnu4r NnN MoNG v.r conc rninh NcAnn FEcoN 86o c6o tdi chfnh hqp nh6! cho kj'ho4t dqng ttr ngdy 01/ rl6n ngdy 3t/t2t2015 conc"

Bản ghi

1 conc rv co pnan ry rnu4r NnN MoNG v.r conc rninh NcAnn FEcoN 86o c6o tdi chfnh hqp nh6! cho kj'ho4t dqng ttr ngdy 01/ rl6n ngdy 3t/t2t2015 conc ry co rhan ry rrruar NEN MoNG va cong TRiNH NGAM FEcoN BAo cao TAT CHiNH HoP NHAT Cho ty t6 tofn tir ngdry 0lt0lt20fS e6n ngiy 3l/l2l20ls Me c6 phi6u: FCN 86o c6o niry gdm : Bdng cdn disi kii todn hqp nhiit Bdo cdo k t qua hogt d\ng kinh doanh ho.p nhtit Bdo cdo lra chuy n tiin tq hqp nhtit Bdn thuyiit minh bdo cdo tdi chinh h.op nhiit Hd N i - Thdng 02 ndm 2016

2 conc rv co pnax ry rhudr NnN MoNG va conc rnimr NcAvr FEcoN 86o c6o tii chinh hqp nhft cho ki,hoat dong tt ngdy 0l/0t/2U S Atin ngdy 3t/t4/21ts e - rar san xcan HAN (100 = I ) I- tidn vi cic khof,n tuong tlucrng tidn l. Ti6n 2. C6c khodn tucrng rluong tion II- Cfc khof,n tlau tu tii chinh ngin h4n 3. DAu tu nim giti rt6n ngdy tl6o hpn III- Cfc kho6n ph6i thu ngin h4n l. Phii thu ngin h4n cria kh6ch hdng 2. Tri trudc cho ngudi b6n ng6n h4n 6. Phdi thu ngin hpn kh6c 7. Dy phdng phni thu ngfn h4n kh6 etdi IV- Hing tdn kho l. Hdng t6n kho V- Tii sf,n ngin h4n khfc l. Chi phf trd trudc ngin hpn 2. Thu6 GTGT duo. c kh6u tru mri.? Thu vd c6c khoin kh6c phii thu Nhd nudc 5. Tdi sin ng6n h4n kh6c B - TAr san DAr HAN (200 = ) I C{c khojin phii thu dii h4n 6. Phii thu ddi han kh6c II- TAi sf,n cd epn 1. Tdi sin c6 einn hfru hinh - Ngydn gid - Gid tri hao mdn tiiy kii 2. Tdi sin co einn thu tdi chinh - Nguydn gid - Gid tri hao mdn tily kd 3. Tii sin co einn v0 hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn liiy k Iii sjin do dang dii hpn 2. Chi phf xdy dpg co bin dd dang V Cfc khof,n tlau tu tii chfnh dii han l. EAu tu vdo c0ng ty con 2. DAu tu vdo c6ng fy li n ktit, li n doanh 3. DAu tu g6p von vdo don v! kh6c \II TAi sfln dii h4n khfc l. Chi phi trd trudc ddi h4n 2. Tdi sin thui5 thu nhflp hodn l4i r6xc ceng TAr san elo - 1oo+2oo) nanc caw o6r xn roan Hgr wnar Tpi ngdy 3l th6ng 12 ndmz0t5 MS TM lll rt2 r r37 r40 l4r 5.3 1s0 5.4 l5l to r s s r l l l u12t20r5 VND r r r t r s rs 6r l t t r ( ) t r s ( s 18) t (5.s44.5s7. r 63) s t rg ; s r Mdu B 0Ia-DN/FIN olt0t/2015 VI\tD 1.4tt r ( ) r r ffin TY PH[N s$ t s I gaa 'IR\Nn oo ocol 40s.s ee6ffi : r (1 r 3.3s 5.s80.870) t r ( r.684) (3.s78.8r2.482) s s s.458.5t r r r

3 coivc rv co pnau ry rhu4r NnN MoNG vl conc rnirvn ncann FECoN 86o c6o tdi chinh hqp nh6t cho ki, hoat dong tu ngdy 0l/01126 s a6n ngdy 3l/t2/201s nanc can o6r xn roan Hgr NnAr 1ri6p theo) T4i ngdy 3 I thsng t2 n6m 2015 Mdu B 0la-DN/HN NGUON V6N A. I Nq PHAr TRA (3oo :3lo+330) Nq ngin h4n Phii tri ngudi b6n ng6n h4n Ngudi mua tri ti6n tru6c ngin h4n Thui5 vd cilc khoin phii nqp Nhd nudc Phii tr6 ngudi lao tlqng Chi phi phii tri ngin h4n Doanh thu chua thyc hiqn ngin h4n C6c khoin phii tr6, phii nqp ngin hpn kh6c MS TM ll 312 3t3 3t ln2t20t5 VNI) l.g4l.66l 01g.0gl n , t l/0U20t5 \A[I) r r 57.27s I l. t2. II IL B- I. l ll. Vay vir ng thu6 tdi chfnh ng6n h4n Du phong phai tr6 ngin han Qu! khen thu&ng, phric lqi Ng dhi hpn Doanh thu chua thgc hiqn ddi hpn Vay vd ng thu6 tdi chfnh ddi Tr6i phitiu chuy6n d6i Thui5 thu nhpp hodn l4i phii tr6 von chu so Htfu (4oo = 4to+430) V6n chfr so hilu V6n dau tu cta chri sd hftu - C6 phieu ph6 th6ng c6 quy n bi u quyiit Th[ng du vdn co phan Qu! dau tu ph6t triisn Lgi nhudn sau thu6 chua phdn phoi - LNST chwa phdn phiii tt{y ke den cuot hi, trrdc - LNST chua phdn phai b,dy tl r t t.s2t880.90; slr r I t r s rr t s r c. LgI icu cu.q. co DONG THIEU so r6nc ceng NGUON von ( ) , thdng 02 ndm 2016 Nguoi lfp bi6u Phan Vucrng Cudng Truong TuAn Tri 'u) / >/- CO FHAN * s IKI KY THUAT ova FEC0N VA CONG TRINH NGA

4 conc TY co pnan rf rrru4r NnN MoNG vn conc rnirrrn NcAvr FEcoN 86o c6o tdi chinh hgp nh6t cho lcj,ho4t dqng tir ngiy 0l/01/2015 d6n ngey 3I/12/2015 nao cao rnr eua HoAT DQNG Krr\H DoAITH HOp xnar Qu! IV ndm 2015 Mdu B 02a-DN/FIN Don vi tinh: WD chi rrtu MS TM Quf niy Lug kg tir d6u nim tl6n cu6i quf niv Nim nav Nim truric NIm nay NIm tnrdc I Doanh thu ban hang vd cung cap dich vu 0l sr.227.r C6c khoan gi6m trt doanh thu Doanh thu thuan vd b6n hing vi cung c6p dich vu (10 :01-02) l t s r.3s Gi6 vdn hing b6n ll s.993.rs9 r s Lgi nhufln gqp v6 bdn hirng vi cung cdp dich vu (20: l0-ll) t r Doanh thu ho4t itqng tdi chfnh 2l 5.21 tt l t Chi phi tdi chinh Trong d6: Chi phi ldi vay s r Chi phi b6n hang r r I s 9. Chi phi quan lf doanh nghiqp s ts Lgi nhufln thuan tir hoat done kinh doanh {30 =20+(21-Z2l-e4+2ill r.s r.84s ll Thu nhpp kh6c 3l s98.78r 64.29t.0r r t2. Chi phi kh6c s.031.s78 r Lqi nhuin khric (40 = 31-32) (336.s08.113) rc2fl1, lqr RoK) t4. Phan lni ho4c 16 trong C6ng ty li6n ktit, licn doanh ts r 19.rs ), lgi nhufn k6 tor{n trur6,c thu6 15. (50 : ) r n.r93 11r t r6. Chi phi thud TNDN hi n hanh 5l r2.r ) 4)R e6q 17. Chi phf thu6 TNDN hodn l3i 52 (s ) (16.4s8.405) Lqi nhufn sau thug thu nhflp 18. 4qqnh nghiqp (60 : ) r0.8r4 19. Lgi ich cfra c6 ttdng thi6u s5 6l t t I,qi nhufn sau thu6 cria c6 d6ng cdng ty me r r4r Lii co bin trgn c6 phi6u '"' conc r CO PHAN xy rhuat rur VA CONG TRINH NGA 02 thdng 02 ndm 2016 P Truong TuAn Tf a J \{utrr ";--

5 c6xc ry cd pnat r<? rnuar Niw u6xc va c6xc rnixn tcam FECoN chi TI6U BAocAo Cho kj host ttq ttzots A6n ngiry 3t/t2/2015 rrxr4ngrmrar gidn t.i4p) 2015 tt6n ngdy 3t/12t2015 K) hogt itqng tir 0llDll20r5 d6n 3ut2/20rs Mdu B03-DN K] ho4t tilqng tir til6n 3r/12/2014 I. Luu chuy6n fidn tjr hopt tlqng kinh doanh l. LAt nhuqn trrfc thud 2. Didu chinh cho cdc khodn - Khdu hao tdi s6n c5 dinh - Circ khoin dg phong -LAi,l6 ch nh lqch fj gi6 h6i do6i chua thuc hi n - Ld t6 rt ho4t rtqng itau tu - Chi ph( l6i vay? Lqi nhuqn tb hogt itflng kinh doanh trudrc 'r' thay itili vdn lru tt\ng - Tdng, gi6m c6c khoin phii thu - Tlng, gi6m hdng t6n kho - Tdng, gi6m c6c khodn ph6i tri (kh6ng kc l6i vay phii tr6, thu6 thu nhap doanh nghiqp ph6i nqp) - Tlng, gi6m chi phf trii truoc - Ti n ldivay ddtrh - Thu6 thu nhpp doanh nghiqp <ld nqp - Ti n thu kh6c tu hopt ctqng kinh doanh - Ti n chi kh6c tir hopt itqng kinh doanh Lwu chuytn fidn thuan tb hogt et\ng kinh doanh II. Luu chuy6n tidn tir ho4t tlqng ttau tu Ti n chi <t mua s6m, xey dung TSCD vit c6c tdi s6n, " dai hpn kh6c ) TiAn thu ttr thanh lf, nhugng b6n TSCD vd c6c tdi -' sin ddi han khric? Ti n chi cho vay, mua ciic c6ng cu ng -' cria dcyn vi kh6c 4 Ti n thu h6i cho vay, b6n l4i c6c c6ng cu ng cria dcrn vi kh6c 5. Ti6n chi dau tu g6p vdn vdo <Ion vi kh6c 6. Ti n thu h6i <tau tu g6p vtin vdo don vi khrlc 7. Ti n thu l6i cho vay, co tuc vd lqi nhufln dugc chia Ltru chuydn fi n thuhn tb hogt et\ng ctfra tr III, Luu chuy6n tidn fir ho4t rilqng tdri chinh,, Ti n thu tu ph6t hdnh co phi6u, nh4n vtin g6p ^' c0a cht sd hiiu ) Ti6n chi tri v6n g6p cho c6c chfi sd hiru, mua lai c6 "' phi6u cta doanh nghiqp ddphdthdnh 3. TiAn vay ngin h4n, ddi h4n nh4n dugc 4. Ti6n chi trd ng g5c vay 5. Ti n chi tri ng thu tdi chinh 6. CO tric, lgi nhufn dlfiacho chri sd hftu Luu chuydn fiin thudn fic hogt ct\ng tdi chinh l0 ll t2 13 t4 l5 t6 20 2l l 32 JJ l8g.lg2.2gg.64g ( r49) (70.03s.416.3es) r9.560 (r46.22s.8r2.s82) (232.8e ) (24.0s ) (10.3s6. r34.7ss) (5s.4s ) ( s 1) r0.939 (s s8) (27e.81r.7s7.4s8) (re7.eeo.ses.r72) 4r.036.r (74.0s ) (86.e ) I (12s.227.e28.222) I (7 rs.403.s30.r32) (4r eee) (s 1.s43.s22.637) rr s (3.s 1s.53s.486) ( r99.se6) s (34e ) (42.r4s.86s.97 r) 2r ( e.049) ( s9) (s ) (24.31s.s16.379) (60.3se.1r3.077) ( l s) s.r ( s0.000) ( ) (44r.s ) (4s.716. I ) (3e.7s )

6 c0nc rv c6 pnan ry rnudr NnN MoNG va conc rninnr NcAnn FECoN 86o c6o tdi chinh hqrp nh6t cho kj, hoat dong tir ngdy 0ll0ll291 S Ailn ngdy 3l/ cui utu MS Kj ho4t ilqng tir 0l/ d6n 3ut2/2015 K) hopt tlqng 0r/0u20r4 d 3ll12l2l Luu chuy6n tidn thuan trong kj fidn vi tuong tluong tidn iliu k) Anh hucrng cria thay rt6i W ei trtii Aoai quy d6i Tidn vi tuong tlucrng tidn cu6i t) l ( Nguoi Qp bi6u Phan Vucrng Culng K6 toin tru0ng Truorng Tu6n Tri >/- c0r,:c rv * KY THUAT NEN Mq IKI va c0ruc rniruu k\ thdng 02 ndm 2016

7 colc rv co pnan rcf rrru4t NEN ivronc v.r conc rninh NcAnn FEcoN rrruynr MrNH sao cao TAr chimr l. rhonc TrN xhal euar 1.1 Hinh thrfrc s& hiiu v6n dtln ngdy 3t/t2/Z0ls ivrau BogA - DN/HN C6ng ty C6 phan Ki thugt N6n.U.r-r "i, C6ng rrinh ngam T,ECON (gai tit Id,,C6ng ry,) ttugc thinh l0p vi host tlqng theo Gi6ychung.nlT 9-t k1i kinh doantr s do Sd K6 hoach vd Diu ru Thanh ph6 Hn Noi c6o lan ttau ngdv t t thang o-ner 2004, dingk! thaya6r "a" nn ui tin gan nh6t tinh d6n thdi di6m 3 t/ tztiots nra",r,",n "ga, 0",,h"r,gti na,n Cic C6ng ty con l: -",""i-ry.t5:.o ri nan d6t v6u FECoN - shanghai Harbour hoat tr'ng theo Gi6v tu chimg s nhin tlau ngdy.2s rh6ng 09.nitm 2009 cn;uy Ban Nhdn d6n Thanh ph6 Hd Noi cap. d6i thanh c6ng chuyin ty c6 oh! t lf ndn FECON Shanghai Harbour theo guy diu "t*g-"r,a" t's6 ngdv 17 thring 0l nim Trong tr6,-c6ng ty c6 phan aj il"ji trinh vd Ngim.FECoN c6ng g6p usd. (Hai trigu"nem trem ba muoi biy nghin hai "!"',oung trrm nim Ia M!), muoi chi6m d6 50.5% v6n didu le, g6p bing tidn m{t, m6y m6c thi tloan xiy dyng_hp tang vinh crilng Thuqng Hii g6p ;00 USD do la M!), chi6m 49%o v6n ttiau tp, g6p bing ti6n m6t ve m6y m6c USD (Hai muoi lim nghin tt6 la M!) chi6m 0,S% v6n iiau I - C6ng ty C6 pnan FECON.MILTEC ho4t ttqng theo Gi6y chring 21/t1/201I crja Ban 90 ngey euim.lf khu t<intr tii iintl t_"ong e". 6-On,,rt hinh ngdm FECON nim gida 50,29% v6n didu aid;jquyen r.ie. - ViQn Ndn m6ng va C6nq trinl 0l thdng l0 ndm 2009 vd tluoc S hoat d6ng khoa hoc vi c6ng ngh (03) ngny t 8/05/2011, thay d6i tli6u IQ. vii c6ng flp (hanh hp theo euy6t dinh s6 Hi'#i$tlTfrTfJffi,H; nh ng6m FECON. phin c6ng trinh 9:.1g"^q^^c_a^ nga Ep diu t' sri cdp tan tlau ngiry 24 th ban $ue0t067332s4. NOi, m6 si5 Linh vsc tiaie6ng - c&rg.tv,.c^6 phin51 tang 1nc.o{ qu.sc thenh ep theo Giav chung nh{n doanh nghi.p s ngiry t8/12/20r3 do Sd K6 hopch vd Diu tu thdnh ptr6 Ha nbi "6p.-Hoei aong"t in'i.,i".ing,y ra rnr, vgc phit tri6n du 6n vd thi c6ng xdy dpg. : Th Dia chi rling trf: TAng 15 Thdp CEO, L6 HH2, Khu ao t4 U6 Tri Hq, atutng ph4m Hing, phumrg M5 Tri, qugn Nam Tir Li6m, thinh ph6 Ha NOi, Vigr Nan. 1.2 Ngrinh ngh6 kinh doanh vi hogt itqng chinh Thi c6ng xiy dprg n6n m6ng vd c6ng trinh ngam phpc vp xiy dyng nhd cao ting, c6ng trinh c6ng nghiqp, c6ng trinh giao th6ng, c6ng trinh thtv lsi; Thi c6ng hn tane kyihuat Lr'u.onine;ilp na ao rhi, Thi nghiqm k:hn ning chiu trii nan m6ng c6ng trinh bing phuong ph6p n6n trii trgng tinh vd thi nghi6m tai trqng.tl6ng bi6n d?nc!m (PDA); Thl nghi6m ki6m vi tinh ddng nh6t cria coc m6ng vi c6c cau ki n b6 t6ng c6r th6p beng phuong ph6p sieu am fsontc) vi phuong phrip va ttap bi6n dang nh6 (PIT); Iftno sit tlla ch6t c6ng trinh, khrio sft ttia hinh, kheo s6t jia "i6t d,,i"y u#"ongii"r,, rr,o" r,ie" c6c thi nghi m tlia k! thuft phpc vu khao set thi6t k6, qudn r! ch6t h-ong va quan tr6c iong rr,i "ong nen m6ng vi c6ng trinh ngam lthong bao g6m dich vp thi6t k6 c6ng trinh) san,u6t va buoi irin cac toai c6u kiqn bd t6ng c6t thdp, th6p, phuc vp xdy dyng n6n m6ng vd c6ng trinh ngam; San xu6t vd bu6n b6n

8 conc TY co pnan ry rhu4r NrN u6nc va conc rnixn NcAru FEC'N OtS At5n ngdy 3t/12/20t5 vat lieu xdy dpnq; Thi c6ng xdy dyng c6ng trinh ddn dpng, c6ng nghiqp, giao th6ng, thriy loi; kho Dich vpn; vu Thitit t<i5 t<tit c6u c6ng trinh d6n dgng, c6ng nghiqp. Hogt ilqng chinh crfra c6ng ty trong nim: Thi c6ng xay dgng ndn m6ng va c6ng trinh ngam phgc v* xay dpg nhi cao tang, c6ng trinh c6ng nghigp,l6ng trinh giao th6ng, c6ng trinh thriy rgi. 2. co sd L4p BAo cao r,lr cnimr ugr mrar va xau rar cninn Co s& l$p B{o c{o tii chinh hgp nh6t nim iil:f c6 li n q Ntrm tii chinh itrfl,bi,'tr',.?:i*".;$,\ffiffi?,$t,"ff1,tr#",ffi"f 86o c6o tii chinh nim. Niim tdi chinh cria c6ng ty bit dau tu ngdy l th6ng l vd kiit thic vdo ngdy 3 r thring 12 ntrm duong lich. 3. CHUANMUcvAcnf ogxf roan;ipnu.xc cn5 a6 va ctuan mgc K5 to{n {p dgng Ap dgng hufng din k5 torin mti,i Tuy6n bd vd viqc tuan rhii ChuAn mgc k6 todn vi Ch6 AQ kd to6n Ban Gi6m rt6c C6ng ty tlim bio tt6 tu6n thri iliy ttri c6c Chuin mgc k6 Doanh nghiqp Viet ryam tl6 <tuqc ban hanh vn t6 hiqu luc, li6n quan rl c6o tai chinh hgrp nh6t cho ky hoat dqng tt ngny 01 tirang dt ne. ZOtS Hinh thrirc k6 toin dp dgng C6ng ty srl dung hinh thric k6 torin K6 torin t n mriy vi tinh. 4. caccnixnsacnxtroanarnqxc Cc s6 hqp nhdt Brio c6o rli chinh hqp ntdt ty t6 todn

9 conc rv c6 phan rci ruu4,r NnN MoNG va cdnc rniun NcAu FEcoN d6n ngdy 3t/12/201s B6oc6otdichinhh9pnh6ttyt<tito6nc6cB6ociiotdichfnhtyt6totincta. 51ff cdng Inffi:?:"c;,?:*"lj:"t:*"X-"'iiT::ll'gr.dv-Tn) vi c ricm so6t ndy w co khi nrng t i6'n sorit d4t du-oc c6c khi 'r'inr"a'r, tiirilffi"i"nill'uil;';#hj3ffft"xil:il][hff thu ducy. c lqi ich tu hopt tlqng cria c6c C6ng ty njy K t qui bdy tron ddu tu cr nh cria c6c c6ng ty con dugc mua l4i ho{c b6n tri trong k} k6 to6n du-o. c trinh hoat tlong t<infaoanh hop;ffi; ngey mua ho{c cho rl6n ngdy b6n khoin Trong truong hgp can thiist, Brio c6o tii chfnh hgp nh6t cria c6c c6ng ty con dugc rti6u chinh d6 cric chfnh s6ch k6 to6n dugc 6p dpng t4i cdng ty vd c6c'c6ng ty.on khrlc ld gi6ng nhau. ;?T?"tTffli,9f,, "p vd s6 du gifia c6c c6ng tv trong ctrng t4p dodn du-o. c lopi bo khi hep nh6t 86o crto Cr[c thay d6i trong chinh s6ch k6 torln C6ng ty itp dung nh6t qu6n cric chfnh srich k6 to6n so v6i k! tru6c. Cdng cg tdri chinh Ghi nhdn bon ddu T4i ngdy ghi nhan l^* 9?" tdi sin tdi chinh dugc ghi nh4n theo gi6 g6c cqng li6n cric quan chi phi giao tr.uc ti6p dich d6n c6 vigc mua sfm tdi s6n tii chfnh d6. Tdi san tai chfnh cta c6ng ty bao g6m ti6n m[t, tidn_gti ng6n h?n,26cg:to ph6i thu ngiin han vd c6c khoan ph6i thu kh6c, c6c khoan cho vay, -ong cp tai.tiinrr ai o"qi ni m y t vir chua ni6m y t. Tai ngdy ghi nhan 9?n U.1, ":lg ng tdi chfnh duo. c ghi nhpn rheo giri g6c tru ili c6c chi phf giao dich c6 li6n quan tryc ti6p d6n vi c ptuit trann c6ng nq tdi chinh d6. c6ng ng tdi chfnh cfia c6ng ty bao gdm cilc khoin phii tri ngudi b6n, ph6i tr6 khric, c6c kho6n ng vdr ciic khoin vay. Ddnh gid lai sau ldn ghi nhdn ban dtiu HiQn tpi, chua c6 quy ttinh ve a6nn gi6tlaic6ng cp tdi chinh sau ghi nh6n ban dau. IIfc tinh k6 to6n vi c lpp Brio crio tdi chfnh ndm tudn tht theo c6c ch Tidn vi vi cfc khoin tucrng rtuong tidn

10 conc TY co phan ry rhudr rvnn MoNG v.r coxc rninn NcAwr FEcoN 3:""T#::::*:^y::l"i^r:* T11r."o n ngdy 3l/t2/2015 g6m ti n mflt 'ffi tai qur, c6c khoan kv cuoc, kv quy, c6c khoan jl* ::l i:lpt :,: F":: da" ; i;;1 G'ffi * ;;J ;61ff il#,lta?,fltrt,fi ffil rui ro li6n quan rt6n viec bitin ilqng giltrichuy6n ooic,ia cac ruroannay Ngo4i tq Cdc khorin phii thu vir dg phdng ng kh6 ddi Dp phdng phii thu kh6 tldi ttuqc trfch l4p cho *yg kho6n phii thu dd qu6 hpn thanh torln tri sriu th6ng trd l6n' hoflc c6c khoin thu md nguoi nqilto c6 kh6"n6ng thanh to6n do bi thanh ly, ph6s6n hay c6c kh6 khdn tucrng tg. Hing tdn kho bdng gi bdn udc tinh tru c6c chi phf di5 hoen thdn sinh. Hdng t6n kho dugc kt5 torln theo phucrng ph6p k khai thuong xuy6n, tinh gi6 hdng t6n kho theo phucrng ph6p binh qudn gia quyon ' cdc c6ng trinh x6y dgng du-o. c tfnh giri theo phucrng ph6p thpc t6 aicn danh. pp theo crig quy rtlnh ki5 to6n hiqn hdnh. Theo t6n kho t5i "itrbi, hong, k6m phbm ;ht,r""* thuan c6 th6 thsc hien tluqc iai thcri diil k3; Tii sin c6 apn hftu hinh vi kh6u hao Tdi sin c6 dinn hiiu hinh du-o. c phin 6nh theo girl g6c, trinh bdy theo nguy n giri tru gi;,trihao mdn lfiy k6. Tdi sdn co ainn hfru hinh duqc-kh6u hao theo phucrng ph6p dudng thing dga tr6n thoi gian hiru dpng u6c tfnh. Thoi gian kh6u hao cp th6 nhu sau: Thoi gian khdu hao (NIm) Nhd xuong, v{t ki6n trric M6y m6c, thi6t bi Phucrng tiqn vfln tii Thii5t bi, dpng cp quin ly Tdi sin cti Ainn hfru hinh kh6c ThuG tii sin r

11 I I conc rv co phax ry rnu4r xnn MoNG va conc rninh NcAvr FEcoN ts ai5n ngdy 3t/t2/2015 Mot tai s6n thu6 ducv' c xem ld thue3i;hi$ khi -phin 1to-:6: quy6n lqi vd rui ro ve quyen sd hfiu tdi san dugc chuy6n sang cho nguoi di thu. rit cac:ic kiroin thu6 kh6c do-o. xem ldr thu6 hopt il.ng. khoin phii tr6 ns gtic nhim tl6m b6o r'i re rai su6t dir chfnh du-o. c ghi nhan vdo k6t qui hopt rtong kinh doar tdi sin tli thu ' trong trulng hqp d6 se tlugc v6n h6a theo chinh s6ch kti to6n cria c6ng ty v6 chi phf tti luqc ghi nh4n vdo k6t qu6 hopt dong kinh doanh theo e tai san- cric kho6n tidn nh*n duo. c hodc phii thu cfrng ducy. c ghi nhan theo phuong ph6p rlucrng thing c6c tdi sin di thu tdi ch tdi sin thuqc s0 hiru cta cu thii, m6y m6c, thi6t bi gian hfru dung u6c tinh fuong ty nhu 6p dung v6i trong truong hqp thoi gian ndy ng6n h*. 'uf"u' Tii sin c6 epn v6 hinh va kh6u hao Qayin sic dqrng itdt Phdn mim kd ndn vd phdn mim qudn Ij, Tdi s6n co ainn v6 hinh dugc bdy theo 1.1h nguyon giil tru girl tri hao mdn lfiy k6, hiqn theo kh6u phucrng hao phrip dugc thil rluong thing. r ' Chi phi xay drpng co bin do dang Cr[c khoin trf, trufc dii han ^en ph ng dung cg du.gc ph6n rinh.ban dau theo nguy n girl vd di gian 2 dln 3 ndm. Ti6n thu vdn phon'gin6p CEO Thi Scrn. Chi phi phrii trrf, V6n chri so hiiu rfch tru6c vdo chi phi sin xr16t, kinh doanh trong ttot bi6n cho chi piri ran xu6t kinh aounrt t.6n co i phf. Khi crlc chi phf 116 ph:lt sinh, n6u c6 ch nh ghi gi6m chi phi tuong ring v6i phan ch6nh lqch. Vdn dau tu cria chfi sd hfru tlugc ghi nhpn theo sti v6n thgc g6p ctra chti sd hfru. l0

12 conc rv co pnax ry rnudr NnN MoNG va coxc rninn NcAna FEC'N OtS Atln ngdy 3t/t2/20t5 Thang du v6n c6 phan dugc ghi nh4n theo s6 ch nh lqch lcrn hcn/ ho{c nho hcrn gifia gi6 thpc t6 ph6rt hdnh vd mqnh gi6 c6 phi6u khi ph6t hinh c6 phit! lan dau, pha, nanh b6 sung hoflc t6i phirthdnh c6 phiisu qu!. Ghi nh$n doanh thu Doanh thu b6n h,ungj"q: gttl1lr0: khi tt6ngrhcri thoa mfin t6t c6 ndm (5) tti6u kiqn sau: (a) c6ng tv ddchuvtin giao phan lcrn rti ro ia rqi ich!6" iia" "or;;r,a;$rit ran ph6m ho{c hdng h6a cho ngucri mua; (b) c6ng ty kh6ng cdn n6m gif quy n quin lf hdng h6a nhu ngucri s6 hiru hdng h6a horc quy6n kiism sorit hing h6a; (c) (d) (e) dinh tuong OtSi chic chiln; lqi fch kinh tti tir giao dich b6n hdng; f li n quan tttin gi;o dich brtn hdng."' Ldi ti6n grii tlugc ghi nh4n tr n co so d,5n tfch, dugc xric ttinh tr n s5 du cdc tdi kho6n ti6n gfti vd ldi su6t 6p dpng. Hgp ildng Xffy dgng Doanh thu vd chi phf cria Hqp d6ng xdy dpg dugc ghi nhan nhu sau: 'i lugng thgc hiqn, khi k6t qui thgc kh6ch hdng xric nhpn, thi doanh n c6ng viqc dd hodn thdnh duoc Hqp tl6ng rin 5hi,\:t qui thsc lien thu h6i dugc c6c khoin chi phi ctr :i: ",hi nli.ai b6 ra c6 khi ndngl khi t6ng chi phf thuc hiqn hqp d6n Chi phi tti vay cfly, truong hqp c6ng ry c6 th6 ad'*'uio. ghi nhan chi t6i mric qi nhu4n.ndo dusc ghi nhdn, k c6 ;rnoe;r. chi phi di vay li6n quan tr.uc ti6p d6n viqc mua, dau tu xdy dpg ho{c sin xu6t nhirng tdi s6n can mqt thdi gian tuong ooi aai dti hoan thdnh dua vdo sti dpng hodc kinh doanh dugc c6ng vio nguy6n giri tdi s6n cho tt6n khi tdi sin d6 tlugc dua vdo st dpng ho{c kinh doanh. c6c kho6n thu nh4p ph6t sinh tu viqc dau tu tpm thdi c6c khodn vay duqg ghi gi6m nguydn gil, tirisin c6 li6n quan. tht ch c6cchi phi ldi vay kh6c du-o. c ghi nh?n vdo Bilo crio Ki5t qui hopt tl6ng kinh doanh hgp ntr6t ilri ph6t sinh. Thu6 Thui5 thu nhpp doanh nghiqp thc hign t6ng gi6tricfia s5 thu6 ph6i 116 hi n tpi vd so ttruti ho6n l4i. Sd thu6 hien tai phii trl ducr. c tinh r6m. Thu nh0p chiu thu6 khrlc lqi v6i nhuan thuan du-o. c trinh bdy tr r 'lr"r'i,l 7 c6c khoin thu n!a.p hay crri prri tin,"# lflxjl;il:ffjf,f#rt# g6m c6c chi ti6u t<irong ctriuitruti tr vi c xrlc ttinh *6 jly.?h0p. cria c6ng ty crn cf vdo ciic quy ttinh hign hdnh v6 thu6. Tuy nhi6n, nhfrng quy dinh ndy thay, tt6i theo Pg thoi ky vd viec x6c tllnh'sau *" cing ilt"3-thu nhap doanh nghiqp "a tu! thuqc - vdo krit qui ki m tra cta.lo qrun ihuis ro trra,n q"v6;. Cric lo4i thutl khric du-o. c 6p dpng theo c6c lu4t thu6 hiqn hdnh tai Vipt Nam. Lfli trgn cd phi6u Lai co bin tr n c6 phiiiu aoi voi.1.,.g phii5u phd thdng rlugc tfnh bing c6ch chia lgi nhu6n hoac 16 thuqc v6 c6 tl6ng so hfru c6 phitiu ph6 thdng cho,o tuqne binh qudn gia quy n.o pr,ie" il;il"g luu ll

13 c0lc rv co phan ry rnu4r NnN MoNG va conc rnixu ucana FEcoN Qng tu ngdy 0l/0t/2M S Atin hlnh trong ky. Lei suy giim tr6n c6 phiiiu dugc x6c d c6 tl6ng sd htu c6 phitiu ph6 th6ng ua ro t"q"s binh do inh"hucrng cria c6c rrrre, nh6 th6no c6 "d tia,,, quy6n chgn c6 phi6u. y 3r/12/20rs h lqr nhu4n ; -'-r ho{c lb thu6c v6 u" Pl9 'l9g tl.ang,luu h^dnh do 6nh hucrng cta,chc c6 phitsu pro rur Eraur oao *oiriiili,,illi"tffir#i,"ll Cr[c b6n li6n quan Dugc coi ld c6c b n ri6n quan rd.c6c doanh nghiqp kp ca c6ng ty Mq,.quy n c6c c6ng ry titip qua mqt ho{c nhi6u trung ta ki6]m s ty. c6c b6n li n k6t, cric c6 nh6n tr.uc ti6p ho{c 6nh huong ct6ng tc Aoi voi C6ng hirng chric trrlch qu6n lf chri ch6t nhu Gi6m d5c' vi6n chfc cria c6ng ty, nhirng thdnh vi6n thdn cpn trong gia dinh cria nhirng cri nhdn hoflc c6c b n li6n k6t ndy ho{c nhfrng c6ng fy fic;k6t v6i c6c c6rnh6n ndy cfrng dugc coi ld b n li6n quan. THONG TrN Bo sung cho chi TItu rnhvn BAy rntx naxc can oor xn roan HgP wttat, BAo cao KE t aua HoAi DANCKiG D'ANH Hgp mn^r 5.1 Ti6n vi cdc khoin tuong tluong tidn Ti6n mat Ti6n grii Ngdn hing Cric kho6n tucrng tlucrng ti6n - 3u12/2015 VNI) t1t.344 2t t/0U2015 VI\D : C6c khoin phrf,i thu ngfn h4n kh6c Tpm rnrg Ky quy ky cugc ngin hpn BHXH nqp thtra C6ng ty Cd phan FECON Nghi Son C6ng ty TNHH MTV dau tu vd thuong mai HA Viet Phei thu kh6c Tting 3u12t20rs VNI) 46.t t s u0t/201s \TI\D s6.050 s s t0 t8.649.s6r.710 s t2

14 conc TY co pnan xy rnuar NnN MoNG va conc rnirur NcAvr recon Hing tdn kho Hdng mua dang tti tr6n ducrng Nguy n liqu, v4t liqu Cdng cg, dpng cp Chi phf sin xudt, kinh doanh dd dang Thdnh pham Hdng ho6 Hdng gti ili brin dtfn ngdy 3t/12/2015 3t/12/201s VND r t U0U2015 VND rt r Tiri sin ngin h4n kh6c Chi phi tri tru6c ngin hgn Cdng cp, dpng cu, thitlt bi Chi phf eu6ng c6o Chi phf bio hi6m Sria chfra vdn phdng Chi phf mua phan mdm Chi phf stia chfra miiy m6c thi6t bi Chi phf thu vin phdng Chi phf tl6ng tuy6n dung Chi phf b6o h0 lao d6ng Chi phf kh6c ml r ong -- 3r/12t20r5 VI\D r g.s2; 0r/0u20rs \TI\D 26r.688.3s s47.s t g0.s2; 622.s6s Thu6 vir cdc khoin phrfri thu nhdr nudc Thu6 thu nh4p cii nhdn nqp thua Thu6 gi6 tri gia tdng dugc kh6u tru mf.,.. I hue ^ grh tri gia tlng hdng NK tld nqp Phii thu kh6c tu nhd nu6c 3ut2t20t5 vtd r s lt0u20ts VNI) l3

15 conc rv co pnan ry rnu4r Nnn MoNG v^r conc rnixh NcAvr FEC'N S Atln ngdy 3t/12/ Tii sin ngin h4n khric agng ty co phan khoring sin H6i Ddng C6ng E Tu v6n thitst ki5 Giao th6ng v4n tai C6ng ty Cd phan b6t aqng san dau khi VN _ SSG DAu tu kh6c 3ut2t20r5 vtii) r s u0u20r5 VIYD Phfii thu dii hgn kh6c Ky qul, ky cugc ddi han cho C6ng ry TNHH MTV cho thu6 tdi chfnh VCB Ky qu}, kj cugc ddi han cho C6ng ty cho thud Tdi chinh TNHH MTV - Ng6n hdng TMCP COng thuong ViQt Nam E[t coc ti6n thu6 d6t Ky qu!, ky cugc dii h4n khric 3l/t2t20rs VNI) s6 0U0u20t5 VNI) s : t4

16 Trruyfr MrNH nao cao r,l,r cnixn ugr xn{r grffir rnnq 5.6 Ting, giarn tii sen c6 dinh hiiu hinh MAu sog _ on x.r - NGUYTN GIA s6 au t4i ouol t2ols Ting trong k] Mua trong kj, Mua lai tdi s6n thu6 tdi chinh EAu tu XDCB hodn thdnh Tdng kh6c Giim trong k) Thanh l1i, nhuong b6n Gi6m kh6c sii ou t4i 3l/r2/2ots cra rri HAo MoN r,trv xb sii au t4i ol/ol l2ots TIng trong kj Khdu hao trong kj, Mua lai tii san thu tdi chinh Ting kh6c Giim trong k] Thanh lf, nhugng b6n Gi6m kh6c s6 3r/r2/2ors GrA rri CON LAr T4i 01/01/20ls T4i 3r/12/201s Nhi cr?a' M6y m6c, phuong tiqn Thi6t bi, votki6ntrrlc tili6tui s r r r72.4ro s s s r s s t s s s4.2r r.84s s0.08s.06; r 14r t r s.t66.l6l t t.9r2.s r t r r _ r- 4r r rs rs TSCD hiiu hinh khic 10.45r t s T6ne 264.8s r r s t r s ^-. v.utj.lrjj r rJrfi52.nr 113.3s r l t r7.s s s r r4.1t s t s6.r u$r 1.r34.s11 r !5r s.610 2s9.90s.6r S l5

17 conc ry co phan ry ruuar NnN MoNG vl conc rninh NcAna FEC'N TNUYNT MINH NAO CAO TAI CrriNIr HgP XrrAr grnr TIIEO) 5.7 Tii s6n c5 elnn thu6 tiri chfnh IT,TAU BO9. DN/HN xcuv0n cra s6 ou t4i ollot l2ols Ting trong k] Thu tdi chfnh trong kj, Gif,m trong k Gi6m tdi sdn co Ointr thu6 tdi chfnh 56 3t/r2/2ors cra rn1 HAo tvrdx r,uy re s6 ou rpi otlol l2ots Tilng trong k] Kh6u hao trong kj, Gif,m trong k) Giim tdi sdn c6 Ointr thu rdi chfnh Gi6m kh6c s5 3r/r2/2ors cra rnl cdn r.4,r T4i 0U0l/20ls T4i 3r/r2/2Dls Mfy m6c, tni6t Ui 2t9.560.Otg.724 2r t r.244.9r r r.244.9r O s r r31.64s I I 43.6tO.624.5t r r83.r t3r.64s r r I I 43.6tO.624.sr8 r t7 t78.s sr7 NGUYTN GIA 5.8 Tii sin c5 Apn v6 hinh s6 ou tqi ouou2ots TIng trong k! Mua trong ntrm DAu tu XDCB hodn thdnh T[ng do hqp nh6t kinh doanh Gilim trong k) Thanh li, nhugng b6n s5 ou tqi 3rn2/2orl cra rri HAo rudx luy re S5 ou t4i ouou2ots Ttrng trong k] Kh6u hao trong lcj' Ttrng kh6c Giim trong k! Giam kh6c Sd du tqi 3ur2/2otl cra rri cdn r-4r T4i 0U01l20l5 Tqi 3lll2l20rs Quydn siir dqng.tdt 69.78r r Phin mdm mdy vi tfnh Tii sin c5 elnn vo hinh kh6c Don vi tinh: WD T6gg- s r8r r70.r t l.8l I.657.s r tr s r.96s r 1.96s r_ 4.74r.503.r1r 464.9r rr s O r77.6t s.394.3r3 3 l6

18 THUYET MINH BAO CAO TAI CHirUr HqP NINA' 6rNr THEO) IrIAU BO9 - DN/HN 5.9 Chi phf x6y dgng co bin d& dang Chi phf x6y dpg - Truorng THPT y yen Chi phf xdy dpg phan m6m qu6n ly SAp Chi phf xdy dpng Resort phf eu6c Chi phf xdy dpg co b6n do dang kh6c s s t/0u20t I _ g2.g DAu tu vdro C6ng ty li6n doanh, li6n k6t C6ng ty CO phan Kho6ng S6n FECON C6ng ty Tu v6n thi6t k6 Ciao th6ng vpn 6i C6ng ty C6 phan kho6ng sin H6i D[ng Tdng 3r/12/2015 VND t72.s t63 0r/0u2015 VI\D t g.510.6g2 -ry 5.11 Dffu tu g6p vdn vdro rton vi kh6c - C6ng ty CP Thi c6ng Co gi6i vd Lip m6y DAu khi 3t/12t20r5 VIYD lt0u20t5 vlvd C6ng ty rd phan kho6ng sin H6i Ddng C6ng ty 16 phan hp tang FCC Cdng ty 16 phan cho thu6 thiist bi x6y dpg KANAMOTO FECON HASSYU DAu tu kh6c t7

19 conc rv co pnan ry rrru4r Nnlv MoNG va conc rnixh NcAna FEcoN TTTUYNT MINH NAO CAO TAI CHiMr HgP *'rar grnr TIIEO) 5.12 Chi phf tri tru6c dii han rraau BO9. DN/HN C6ng cp, dpng cp, thitlt bi Chi phf quing c6o Chi phf sfta chfra vdn phdng Ti6n thu6 vin phong Chi phi phan m6m Chi phf b6o l6nh phrtt hdnh tr6i phi6u Chi phi kh6c Tting 3l/12t20t5 VI\D t64.90s I s r.73r u0t/20t5 VND s r t g Vay vi ng thu6 tii chinh ngin h3n - Ngdn hdng BIDV - Chi nh6nh D6ng D6 - Ng6n hing VCB - CN Hodn Ki6m - Ng6n hing TMCP d4i chring ViQt Nam _ CN Th6i Binh - Ngdn hdng TMCP Ngopi Thucrng ViQt Nam - CN HCM - Ngdn Hdng Thuong Mai C6 phan eu6n Dqi - Chi Nhrinh Sd Giao Dich I 3r/t2/2015 \TI\D 23t r u0r/20Ls VI\ID tzr.070.s s r Thu6 vi c{c khof,n phii nqp Nhn nu6c Thu6 gi6 tri gia tdng Thu6 thu nhflp doanh nghiqp Thu6 thu nh4p c6 nhdn C6c khoin phf, lq phi, khoin ph6i nqp kh6c 3u12t20r5 VI\D r st U0lt20r5 vt\d t.7 tr.4t Chi phf phf,i tri Trich chi phf c6c c6ng trinh Chi phi phhi trh khric 3u12t20ls VI\D 0U0u2015 VND g0.57g l6

20 THUYET MINH BAO CAO TAI CUiMrr HgP MrAr gmn THEO) 5.16 Cdc khoin phii tri, phf,i nqp ngin h4n kh6c,,au BO9. DN/HN Kinh phi c6ng dodn 86o hiism xe h6i 86o hi m y ti5 86o hi m th6t nghiqp Cric kho6n ph6i trh, phii nqp kh6c Phdi trd Shanghai Harbour soft soil treatment engineering Phdi trd ui h.op FCC - Nhdn tiin h0 Li n danh FECON- COTECCONS-CIENCO 6 Phdi trd khdc Tdng 3t/12t2015 VNI) s tr s I55.I I5 ou0t/20t5 \rnd r r Vay vir ng thug tiri chinh dii han Vay dii hgn - Ngdn hdng VCB - CN Hodn Ki6m - Ngdn hdng TMCP C6ng thucrng ViQt Nam _ CN Th6ng Long - Showa Leasing LTD - Ngdn Hdng Thucrng Mai C6 phan eu6n Eqi - Chi Nh6nh S0 Giao Dich I - Ngdn hdng DAu tu vd ph6t trii5n ViQt Nam - Chi nhrlnh D6ng D6 - VND - C6ng ty Shanghai Harbour Brunei - Vay ddi han kh6c Phdt hirnh trii phi6u Ng thu6 tdri chinh COng ty TNHH MTV Cho thu6 tdi chfnh NH TMCP Ngopi thuong Vi t Nam 3u12t20r5 VNI) r t3.s l s49.s r r u0u20rs VI\D s Cdng ty TNHH cho thu6 tdi ch(nh qu6c ti5 Chailease - C6ng ty TNHH Cho thu Tdi chfnh eu6c tti ViQt Nam C6ng ty cho thu tii chfnh TNHH MTV - Ngdn hdng TMCP c6ng thucrng Viet Nam Tdng s s g

21 THTIYET MIIYH NAO CAO rar CHirVrr HgP rvrrar lrrrr THEO) V6o chri s& hiiu VTAU BO9 - DN/HN 56 du t4i 0l/ Ting trong n[m T[ng v6n Lgi nh4n sau thui5 Tdng kh6c Giim trong nim Giim khdc 56 3ur2t2ot4 s6 au tai otlot t2ols Ting trong lcj' Lgi nhufn sau thui5 Trich c6c qu! Tbng kh6c Giim trong lcj' Phdn phoi lgi nhufn Chia co tric Giim kh6c s6 ou qi 3u12/2ots V5n tlau tu cfra chri s& hiiu s Quf ttau tu Quf dg phdng phalt tri6n tiri chinh s I t Lgi nhu$n sau thu rt r32.20r.6s l0g.l r r s r s r r t0.23t.gtt.72l r r1.72r s Ss t.9t s t.602.9t t _ 7 gl.163.g0 l.7gg --

22 conc rv co pnan r? rrru4r NnN MoNG va c6xc rninh NcAu FEcoN rnuvnr MrNH nao cao rar cnimr Hgp nnar Grap TrrEo) uau B'e - DN/HN 5.18 V6n chfr s& hiiu 1ti6p1 K] host ilqng tt K) hopt ilqng rir or/ouzors a6n unuzoi+ a6o 3r/r2/20r5 3ur2t20r4 V6n g6p dau k! V6n g6p tlng trong kj, V6n g6p gi6m trong kj, V6n g6p t4i ngdy cuoi ty, C6 tlic, lgi nhu$n dugc chia 5.18 Vdn chfr so hfru (ti6p) s7.228.s s ; lugmg c6 phi6u rtlng kf ph6t hinh S{ lug,ng c6 phi6u d6 b6n ra c6ng chrlng C6 phi6u ph6 th6ng Cd phi6u uu ddi Sd lugmg c6 phi6u dang tuu hinh Cd phitiu ph6 th6ng MEnh giri cd phi6u dang luu hdnh: \rnd/ c6 phi6u K] hopt ttqng tjr 0l/01/2015 il6n 3t/12t20r5 VI\D K) ho4t ilqng tir 0r/01/2014 d6n 3u12t20t4 VND s Doanh thu b6n hing vir cung cdp dich vg Doanh thu biln hdng Doanh thu xdy l6p Doanh thu cung c6p dich vp ml r ong Giri v6n bin hirng vi cung c6p dich vg Gi6 v6n hdng b6n.' j, Gia v6n cta hoat rlong xdy l6p Giri vdn cta dich vp ma rong 2! --_- K) ho4t ilqng tir 0r/ d6n 3r/12t2015 vnd K] hogt ilqng tjr 0l/01t2014 d6n 3ut2t20t4 VI\D I g.46g.g6g # K) host ilqng tir K] hopt ilqng tir 0ll0r/2015 rl6n 3t/12/20rs VNI) rr.66r f.rct/2flA A5n 3l/12/2014 \rni) s.90s t4 22s s

23 conc TY co pnan rf rrru4r NrN MoNG va conc rninn NcAvr FEcoN rhuvnr MrNH nao cao TAr cnixn Hgp rvnar g*n rheo) r'rau B09 _ DN/HN 5.21 Doanh thu ho4t tlqng tii chinh K] ho4t ilqng til Ki hopr ilqng tt 0U0l/2015 it6n 3r/t2/20r5 ff.nt/zlu Ain 3ur2t20r4 Ldi ti n grii, ti n cho vay Ldi ch nh lqch r'j gi6 dathpc hiqn Ldi ch nh lqch rj gi6 chua rhuc hiqn Cd tfc, lgi nhu{n tlugc chia Doanh thu tdi chfnh kh6c r t s r s Chi phi tiri chinh Chi phi ldi vay L5 ch nh lqch r,j giit de,thpc hign Ld ch nh lqch rj gi6 chua thuc hipn Chi phi tdi chfnh kh6c Thu nhgp khric Thanh ly tei s6n c5 ttinh Thu nh4p tir brin ptrti ligu, sin ph6m tdi tnoi Di u chinh giim thu nhap kh6c ndm 2013 C6c khoin kh6c Tdng 5.24 Chi phi khfc - K) ho4t ilqng tt 0l/ tl6n 3Ut2t20r5 VNI) t r37.s86.s 18 Kj host ilqng tir 0r/0rt2014 ddn 3ul2t20t4 VIYD t r t ! 30.g7g.g : K ho4t ttqng tir 0r/0r/2015 d6n 3r/12t20r5 VND 4r.036.t I. 100 K) host ilqng tir 0l/01/2014 tl5n 3ut2t20t4 VNI) 140.t ( ) Gi6 tri con l4i cria tdi sin thanh ly Chi phf kh6c Thu nhfp khdc/chi phf kh6c thuan 2L -- 3ut2/2015 VND r Ul2t20t4 VND t40.52s (336.50&ul) ( g96)

24 conc ry co phalv xy rrru4r Nnr'r MoNG va c$nc rninh NcAu FEC9N 86o c6o tdi chfnh hqp nh6t cho kj' hoat dong tt ngdy 0t /0t /20r s a6n nedn z1] tilzorc rrruvnr MrNH nao CAO TAr CHirVn Hgp rrrsar GrEp THEO) MAU BO9 - DN/HN 5.25 Chi phf thu6 thu nhfp doanh nghiqp hiqn hirnh K] hopt ilqng tir ol/ouzu s e6rt 3ut2/2015 VI\D Kj ho4t ilqng tir 0rt01t2014 d6n 3ur2t20r4 VND Chi phf thu6 thu nhflp doanh nghigp tfnh tr n thu nh4p chiu thuis ndm hiqn hdnh c0ng Liii co bin tr6n cd phi6u Lgi nhugn k6 toin sau thu6 thu nhfp doanh nghiqp ffnd) Loi fch cira c6 tt6ng thi6u s6 Lgi nhufn hoic 16 phfln b6 cho c6 AOng cdng fy MC sfi hilu c6 phi6u pn6 tnong ffirld) C6 phitiu ph6 thong rtang luu hinh binh qudn trong kj, Lfli co bfrn tr6n cd phi6u (VItlD/cd phi6u) Ki ho4t ttqng tir tt6n 3ut2t20t5 r rr.66r.020 t s K] ho4t ilqng tir 0rl0l/2014 d6n 3ln2t20t4 t r Hd N i, ngqy 02 thdng 02 ndm 2016 COIIG TY THUAT NEN MO c0ruc inihn Ph Truong Tu6n Tf 27