אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קסז ÈÈ ËÓ Â Èˆ ÁÈÏ ÍÂ È Ï ÌÈ Ó ÙÒ, ÂÎÂÒ ÏÚ Ù Â Â ÈÁ Ï ÈÂ Â È Â ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ ÏËÒ Ï È ÚÈ ירושלים  Ó,

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קסז ÈÈ ËÓ Â Èˆ ÁÈÏ ÍÂ È Ï ÌÈ Ó ÙÒ, ÂÎÂÒ ÏÚ Ù Â Â ÈÁ Ï ÈÂ Â È Â ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ ÏËÒ Ï È ÚÈ ירושלים  Ó,"

Bản ghi

1 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קסז ÈÈ ËÓ Â Èˆ ÁÈÏ ÍÂ È Ï ÌÈ Ó ÙÒ, ÂÎÂÒ ÏÚ Ù Â Â ÈÁ Ï ÈÂ Â È Â ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ ÏËÒ Ï È ÚÈ ירושלים  Ó, Ï Â ÈÓ Ï Ì, Á È Â Á ÓÎ, Ó,  Á Ù ˆÂ ÊÎ. Ó ÌÂÁ ÁÂÈÓ ËÏÂ.ÌÈÏ ËÚÓ Ï Ì ÈÈ ÌÈÓÈÈ ÏË Â Ù ˆ È Ïˆ, Ï ÓÂ Ó ÒÙ ÊÎ È ÂÚ ÙÂ Ï ÊÎ Ó :Ì È Ó ÌÂÁ È Â ÙÒ ÏÂ È Â.È ÓÏ ÌˆÓÂˆÓ ÌÂ Ó ÂÏÈ Â,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈ ˆ ˆÏ ÌÈÙÈ Ó ÌÈÎÂ,ÌÈ Ó È ÙÒ ÂÂÚÈ ÌÈÂ,È ËÈÂÓ ÁÓ ' Ï,'È ËÈ ÂÊÁÓ' ( ) :ÌÈËÚÓ Ó È Â ÈÁ Ï ÂÏ ÔÈ Ù ˆÓ ; ÚŒ ÂÏ Ó Ô, Â È " Ô ' Ï,'ÌÈÎÁÓ ÙÒ' ( ) ; 1 È" Ï Â ÈÓÏ ; 2 ÚŒ ÂÏ Ó ÛÂÒ Ô, ÈÈ ËÓ ÔÊÁ ÛÒÂÈ " ÌÁÓ ' Ï,' ÈÈÂ Ë Ò' ( ) ÙÒ ( ) ; 3 (1287) ÊÓ' ÈÏ Î,ı ÂÏÓ ÔÊÁ ÚÈ ' Ï 'ÌÈÈÁ ıú' ( ). 4 ÚŒÚ Ó ÛÂÒ, ÁÂ Ó ÏÎÏ,ÏÚÙ,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÂÈÏÈÙÎ Ï ÌÈ,'È" È '  ÙÒÓ ÌÈÙÒ ÌÈ Â ÈÁ 'È"  ÈÒ' Ô Î ÂÓÏ ÔÈ Ô ÂÓÎ.ÌÈ ÂÓ Ó È Â ÈÁ ÌÈ ('È"  ÈÒ'Ó ıâá) ÌÏÂÎ, ÁÂÈÓ Â,'È ËÈ ÂÊÁÓ' Ï ÌÈÈ ÏÁ ÈÏÚ,Í Â " :. Â È ' ÛÒÂÈ ', ÁÓ È Ï ÚÂ Ó ÂÓÊ ÈÙŒÏÚ ÁÈ Ï È ÔÎ Ó ' ÈÈÂ Ë Ò' ÏÚ.166 'ÓÚ,ÂÓ ÌÈÏ Â È,Ì ËÈ,Ì È Â ÈÁ,Ì È Â Ï : ÂÙÒÂ.  ÈÁ ÂÈ Ó ÏÈ Â 'ÌÈÎÁÓ ÙÒ' Â Ó È Â ÈÁ ÔÈ Â Â ÈÁ È ÈÓ, È Ó Ì Â Â, ÈÏ Ô Â ÁÓ ÈÎ Ì Â ÏÈÙ,ÚÓ - Ó"È :ÍÎ ÏÚ. Ù ˆ Ó Ï ÛÈÒÎ ÌÈ Á ÈÏ È Ó ÌÂ Ó ÌÈÈ Ù ˆ,Ï ÂÓÚ ' ;80-79,59 'ÓÚ, Ò ÌÈÏ Â È, È Â Ï  ÈÈÙ ÌÈ Ù : Ó ÈÊÎ,(ÁÒ ) ÊÚ,ıÈ,'ÁÒÙ Ï Á ÒÙ Ï È Â ÏÂ Ï :'ÌÈ ˆÓÏ ÌÈÓÏÂÚ ÔÂ È Î'',Ì ÈÏÂ Ï Â Ì È ÂÎÏ ÌÈ Ó Â Ï ÌÈ Ù :   ÓÎ ÌÏÂÚ, ÓÈÊ 'È ; , 'ÓÚ Â Ó : "È Ó ÔÓ ÈÊÎ Â ÈÁ :' Â Ï Á ÙÓ'', Ï ' ;195 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È Ï Ù ˆ ÁÒ  ÏÂ, ÈÙ 'ˆ ;126 'ÓÚ,( ) 35-33, È Ú Â Ï,' Ó Â Ï ÌÈ ÙÂ Â Ú 9 'ÓÚ Ó  ÙÒ ÏÎ Â,9-7 'ÓÚ,ÂÒ Ô - Ó, "Ú,' ÏÈÙ ÈÙÏ ÏÈÙ '.36-35,(F13059 :È"Î Ó) Parm ÈËÏÙ ÈÈ ÙÒ, Ó Ù È" Î ÈÂˆÓ Â Â ÒÙ Ï ÔÈÈ Ú Ê Â ÈÁ,ÔÏ Ï ÂÚ Â.ÂÏ ÌÈÓÈ Â ÏÓÚ ËÁÂ Ó È È ÈÂ,(ÌÈÙ ) ÌÈÙ.36 Ú

2 ישורון לז lhq l`xyi awri קסח ÍÎ ÔÈ Í, 5 ÌÈÙÒ ÌÈÈ Ù ˆ Ó È Â ÈÁ ËÚÓ ÂÊ ÓÈ ÏÚ ÛÈÒÂ Ï Ô È Ó ÏÂÓ Ï È Ù ˆ Ó Â ÙÒ ËÂÚÈÓ Ù Ó ÈÏÏÎ ÂÓ Â Ï È Î È Ù ˆ ÌÈ Ó Â ÈÁ ÏÎ ÌÂÒ ÙÂ È Á ÂÈ Â Á,ÍÎ ÔÂÂÈÎÓÂ, ÈÊÎ ÂÊ.ÈÁÎÂ Ó Ó ÚÈÈ,ÛÒ ÂÏ ÂÈÙÏ ÓÂÚ Â Èˆ ÁÈÏ Í ' Ì ÌÎÁ  ÈÁ ÌÈ Ó ÙÒ ÌÈÙ,(F43499 :È"Î Ó) Rab ÌÈ Ï Ó È, ÂÈŒÂÈ ( ) : 6 ÈŒÈ Î Ú» È,ÒÈ Ù ÈÚ (1390) ' ÚÂ, Ê ÈŒ Î.ÌÈÈÏÂ, È Œ ÎÏ ÂÈ Â È ÏÎÂ. 7 ÂÈ Â Ó ÌÈÈ Â ÈÎÊÓ,ÂË ˆÂÏ " Ï Â Â,(F5151 :È"Î Ó) 150 È ÂÈÙÈËÂÓ,Ô ÂÏ ( ). ÎÊ ÂÈŒÂÈ È" ÎÏ ÌÈÓ Â, 8   ÂÙÒÂ, ÂÂÈÏ Â ÂÂÏÁ ÍÂ,ÂÙÒ  Â, ÚŒ ÓÁ Ó Ó È Î, 13-1 ÌÈÙ ÈÈ ÙÒ È" Î Ú Ï,' ÈÈÏ Â Â ÈÒ' ( ). 9 ÌÈ Ó ÙÒ Ï ÂÙÂ Ó Â ÁÂ Ó ÂÂ Û Ó Â ÓÎ Ú Ï ÔÈÈ Ú,Ù Ï È ÊÚ " ÛÒÂÈ ' Ï ÎÏ È ÒÙ ÌÚ ÂÊÁÓ ÂÓÎ. Á Ì Ó, "È,  Π ÁÓÂ Ê ÂÊÁÓ ÏÚ. Ù ˆ Ó,  ÈÁ Ï È ÏÁ È ÏÚ ÒÒÂ Ó Â ÔÎ, ÓÈÈÂÒÓ Â È Ê ÒÁÈÈ Ï È ÔÏ Ï È Â È Ï. ÂÓ ËÚÓ ÂÏ ÏÓ È Ù Â,ÌÈÂÓ ÌÈÂ È È È ÚÓ ı  ;50 'ÓÚ,Ê Ì Ë Ó, ÏÂÙ ' ÎÈ Ú,Ì ÂÎÈÏ :.107 'ÓÚ,ÊË ÔÈÏ, Ê 'È ÎÈ Ú ÌÈ ÙÒ Ï È ˆÓ, È Ù ÈÚ Â Î,ÛÏ ÏÚ ÈŒ Î,ÈÏ "ÓÒ ÔÂÈÏ " : ÂÎ Â È Â ÊÂ,Ì" Ó È ÈÓÏ Ó Â Ï, ÁÓ Ì Â ÎÊ Ï ÂÏÙ Ò Á : Ï Î Â È '   Ò ƒ, Â È ' ÛÒÂÈ ' ÈÈÂ Ó ÌÁÓ ' Ï, ÈÈÂ Ë Ó Â,È.Ï È ÊÚ Â ÒÙ Â ÂÎ Â ÔÎ."  ˆ ÁÈÏ " Ï ÌÈ Ó Â È ÈÏ Â. ÈÓÏ ÊÚÈÏ '. ÈÈ Â Ì Î ÍÎ ˆÂÈÎÂ,Ì ÂÎÈÏ,'ÌÈÈÁ Á  ÂË' ' ÈÈÂ Ë Ò','ÌÈÎÁÓ ÙÒ','È ËÈ ÂÊÁÓ'Ó ÌÈÚË Â Ú ÂÏ ÂÂÈÏ Â ÂÂÏÁ ÂÏÈ ' Ó" Ì ÈÏÚ Ì ÌÈÚË Â Â ÍÎÏ ÛÒÂ.Ì Â Ó Ì ÈÏÚ Ì Ï ÌÈ Á ÌÈÚË Â ÈÁ ÌÈ Ó ÙÒÓ ÈÏÂÏÈÓ Ú Ô ÂÏ Â ÂÓ Ï È ÏÁ È Â,"(ÊÎ ),(Á ÂÈŒÂÈ,ÔÈÈ ÙÏ "È Â Ó, Â Ó ÁˆÈ ' Ï Â Ó ÌÈ È ÌÈ Ó) Â Ó ÁˆÈ '.(ÂÏ Â È Â Â,Ï ÂÓÚ ÁÓ 'ÙÂ Ù È ÈÚ ÂÊ ÈÏ ÏÚ)  ËÂ Ó Ì" Ó Ï Â ÈÓÏ : Ó Â Ï ÌÈÚË ÓÎ ÔÈ ÏÂÏ : Ó Â È ' Î Ï",ÔÈÈÓ ' Ó È Ì È Ï,ÂÈÓ Â Â Ï ÌÈ Â ( ) È Ï Â Ú Â Â,ÌÈÓÈ ' ÏÎ Ô Â ÌÈ Â ÍÎÏÂ.'   ÈÏ Ê' Ì Ó, ÍÈ ˆ.(ÔÂÏÁ, 8 Û ) ÂÏÈ ' Ó. Î Â Â Ï Ì,ÚÈ Â Ï,   Ú ;  ÎÏ,ÒÂÓÏÂ Ï ıú - Á ÂˆÓ Â ÚÏ ÁÈÈ, ˆÓÏ Ó Ú Â ( ) ÙÈ Úˆ ' : ÂÎ ÔÈ Ó Î, " È ÂÈ Â È ÔÎÂ.ıÓÁ  ÛÂ Ï - ÏÂÏ Ï.[ Ï ÈÓ ÈÎ =] "Ï ",È È Á È Ú, ÂˆÓ È È ÚÈ Â ÏÈ Â : Ó, '  ÈÚ.(ÔÂÏÁ, 9 Û ) Ï"ÎÚ, ÂÏÈ ' Ó ÏÚ ÌÈÙÂÙÎ Ì È Â Á ÊÓ ÏÚÓ ÌÈÙÈ Ó ÌÈ :Ô Î, ÂÓ 'È Ï È ÔÈÁ ÂÏ Ú Â ( ) :ËÈÈÙ ÒÈ Â ÊÂ, ÎÂ Â Ò Ú Á ÈÏ Ì ÍÈ ˆ ÔÎÂ. ÂÓ 'È Â È Á ÊÓ Â,Á ÊÓ.(ÔÂÏÁ, 9 Û ) ÊÎ ÂÏÈ ' Ó Ï"ÎÚ.'Á ÊÓ ÛÈ Ï Ú ÈÒÓÂÚ'

3 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קסט ÌÈÙ,ÔÈÏ È Â È ÏÈ Â ÏÈÁ.  Ȉ ÁÈÏ Í '  ÈÁ Ê ÌÈ Ó ÙÒ, ÒÓ È ŒÈ Î ÏÎ ÌÈ ÂÒÙ Ú ÂÓ ÂÓ ÈÁ  ; 11 " ˆÂ ˆ" " " È ÏÈÁ " :Ì Â'È Ò ÈÏÒ" : ÂÙÓ Ì Â, 12 'Í ' Â Ì Ó ÏÂÚ ÔÂÎÈËÒ ΠÚˆ Ó Y '  Ȉ ÁÈÏ '  ÂÈ Â ÁÓ Ï ÂÓ. 13 " ÈÈ ËÓ ˆ",Ï"Ê Í ÙÒ ÔÈ Û Â, È ŒÈ Î ÏÎ ÏÚ ÂÙ ÌÎÒÂÓ Y 14 ÏÈ È Ó ÌÂ È Ï Â ÈÊ Ú Â ıó Ï È Ò ÍÎ ÔÂÂÈÎÓÂ,Í Ó È ÈÙÎ, Ù ˆ Ó Ú Ó Â ÈÁ È" Î ÚÈÙÂÓ Ê Ë Ù Ì, È Ù ˆ (Troyes) ÈÈÂ Ë ÈÚ Ô Î ÁÓ Ï ÂÈ ÈÊ. 15 Ï ÂÈŒÂÈ 155 'ÓÚ = ÚË : ÎÊÎÂ, Â Ó ÁˆÈ ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ, ÏÈÓ ÏÈÓ,ÌÈÈÂˆÓ ÌÈÚË ÏÎ 'ÓÚ = ÚË ;159 'ÓÚ = ÚË ;( ÂÓ ÓÁÓ ÔË ÂÏÈ È ÂÏ È" Î Â) ÌÈ Ó ÙÒ Ì Â, Â Ó ÁˆÈ ' Ï Â ÙÒÏ ' ÂÏÈ ' Ó' Ì Ô È Ú Ó ˆÈÎ Ò ÙÏ È È ÔÈ.159 È Ù Â.È ÈÏÎÓ Â Â Ó ÁˆÈ ' Ï Â ÙÒÓ Â È È ÌÈÚË È Ú ÂÎ ÏÏÎ.ÂÏ ÂÏ Ï ÂÊÓ ÏÚ,  ÈÁÏ ÏÓ È "È Ú,ÂÏ ÌÈÚË Ï ÙÈ Ó H. Gross, 'Ein anonymer handschriftlicher Siddur von Orleans', Zeitschrift für Hebräische È ÈŒÏÚ Â È Œ Î Í Â Ù ÌÏÚ ' ÈÈÏ Â Â ÈÒ'.Bibliographie, 12 (1908) pp ; 13, (1909) pp ÌÈ ÙÒ ÁÂÒ È È ÌÈ ÚÎ ÈÙÏ È Œ Î ÈÎ,ÈÚÈ Â Ï ÂÓÚ ÁÓ 'Ù ÙÂ, Ï " ÌÈ Í. ÂÈË Ù ÌÈÈ È ÈÂˆÓ Î Â Â,  ÈÒ Ï ÂÓÂ Ó ÚÂ È Ï ÌÂÈÎ.ÌÈÏ Â È È ÁÏ ÔÂÎÓ' È ÈŒÏÚ È Œ Î Ìψ Ó Â Ó Ï ÌÈ ÂÏ Â Â, ÎÓÏ ÂÙ È Â.R : È Ì ÈÈ ÙÒ ÌÂÏȈ ÂË ÈÒÂ,ÌÈÏ Â È 'Ô Â ÔÂÎÓ'Ï ÍÙ ÌÈÓÈÏ ' È Ú,,ÌÈÓÎÁ ÓÎ Â Ó Ê ÌÂÏȈ ) ÌÂÏȈ Ó Ï Â ÏÚ Ô Â ÔÂÎÓ È ÙÒ ÈÏ ÓÏ ' ; Ó 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È, ÂÓÏ ÓÈ Á È Á ÔÈ Â È ÔÈ Â È Ò,ÔÓÈÈ Ù Á" :Ï ÓÏ ÌÈ Â ÌÈ ÙÒ : ÂÁÂÏ È,Ï ÂÓÚ ' ;381 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È,ËÂÈÙ ÏÈÙ È ÁÓ,Ë ÈÓ ÏÂ.(373 'ÓÚ,ÊÒ ÌÈÏ Â È, ÂÙÒ ÈÏÚ Ï È ÓÏ ÌÈΠÌÈÚË Â È Ó, ÙÒ ÛÂ Ï ÂÎÈÈ ÔÈ ÂÙÒ ÓÎ Â ÈÈÏ Â Â ÈÒ Ì Î ÙÒÂ,Ï ÓÏ. ÂÚ ÈÎ Ó, "ÓÒ :ÂÓÎ, ÈÊÎ Œ È Ù ˆ ÈÒÙ Â ÙÒ ÍÂ Ó ÌÈÙ (! ÙÒ Ï ÂÙ Ï ),Ó ÏÈÂ,ÌÈ ÙÒ ˆÂ, ÚÈŒÔ "È Ïˆ ÎÊ, Ê ÌÈ Ó ÙÒÏ ÈÚÈ È" Î Ì È Ù,Ì 'ÈÚ) ȈÓÏ Ï ÂÈ ÈŒ Î,ÂÈÈ."Ï" ÂÈ È"Î,ı" (?) " Ï ÌÈ Ó" :1409-Ó 'ÒÓ 336 'ÓÚ Ú ÂÈ ÈÈ Â,Ô ÂÏ ÈËÈ ÈÈ ÙÒÏ ÂÚÈ ÂÏ È ŒÈ Î,(' Â È È ÁÂÏ',[XXXIII] 'ÓÚ ÏÚ  ÈÁ Ï È ŒÈ Î ÏÚ ÈÚÈ Â Ï ÂÓÚ ÁÓ 'Ù ÙÏ È Â Â «. Â Ó ÈŒ Î ÊÈ.Ì ÈÏÂ Ï Â Ì ÈË Ù È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î Í.16 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï, ÈÈÏ Â Â ÈÒ Ì ÍÎÂ, 97 Û, ÂÈŒÂÈ È" Î.  ÈÁÏ ÂÎ ÔÈ.ÌÈ ÂÒÙ ÂÓ Ï È ŒÈ Î. 132 Û, ÈÈÏ Â Â ÈÒ ÍÎ. ÙÒ ÓÈ Á ÁÓ Ì ÏÏÎ Ì Ï ÂÈŒÂÈ È" Î. 13 Û,È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î ıú'â ' ÈÈÂ Ë Ò' :  Ȉ ÁÈÏ È È Â Î (ÈÏ Â È Ù ˆ) ÌÈ Á Ó È Â ÈÁ È,Ï ÓÏ,ÔÎ.2-3 Â Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ.'ÌÈÈÁ.41 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï ÂÚ Â

4 ישורון לז lhq l`xyi awri קע Ú Ó Â Â, Ù ˆ ÈÈÂ Ë ÈÚ Ô È È Î ÂÈÙÏ Â ÈÁ,ÔÎ Ì Â ÈÒ Â Â ÈÁ ÈÙÏ ÚÈÙÂÓ È ÚÓ Ú Â Ó Ó Ê Ì Â Â. Ù ˆ Ó : ÈÈÏ Â,ÌÈ Ó "Ú ÂÈ '   ÏÈÁ Ì'È Ó Â È Â ÂÏÈÙ Ò Ù ÌÈÈ Ï / ÒÂ Î È ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ Â ÌÈ Ù / ÂÈ ÌÈ Â Â ÈÚ Ì'È Â ÂÈ Î Â ÚÏ ' Â Î Ê ÏÏ... ÂÎ È Â ÚÈ,  Ȉ ÁÈÏ " È Ï'ÈÁ Â.Ï"Ê ÚÈ Â'È ÈÈÁ ÈÈÏ Â. 16 ÔÂ Ï ˆÂ È Ó ÌÈÏ ÓÎ «Â ÍÈ ÓÓΠ Ȉ ÁÈÏ Í ' Ï Â Â ÈÁ Â È ÚÓ Ï ÂÙÂ Ó ÔÎ,ÌÈÙÏ ÍÈ ˆ ÔÈ ÔÎ Â! È Ù ˆ (Orléans) ÈÈÏ Â ÈÚ : ÂÓÁÏ Ï ÔÓ,È ÂÈ «ÔÈȈ Â,È Ù ˆ ÌÈ Ó ÙÒ Â Ó ÈÎ ÁÎÂÓ Â ÈÁ :ÌÈÈ Ù ˆ Ì Â ÊÏ È Áψ   ÈÁ  ÎÊ ÌÈ È Â ÌÈ Â ÈÁ ÏÎ ËÚÓÎ. "Ì Â È Â",( 100 Û ) "ÓÒ, 17 ( 103, 102, 99 ÌÈÙ, ÂÈŒÂÈ È" Î) "ÓÒ ÂÚ Ê ÏΠÚ" Ï È ÊÚ 'È 'È Â ÂÈ ÔÎÂ",( 102 Û ) ı Ó ÔÂ Ó ',( 100) ÂÏ È,  ËÂ Ó Ì" Ó Â Ê 'Ì" Ó' Ì Â. 18 ( 101 Û ) "Ì" Ó Ì Â,ÂÈ Á. 19 ( 102 Û ) "È ÊÚ È " ÛÈÒÂ Ï È ÂÈÏÚÂ, Á ÈÊÎ ÌÎÁ ÈÚ Ó Â 20' Ù ˆ Ó' ÂÎ ÈÎÊÓ ÌÈÓÚÙ ÂÏ.,(10 Ú,ÏÈÚÏ) ÈÈÏ Â Â ÈÒ,Ò ψ ÌÈ Â È Ú ÚË. 122 Û, ÈÈÏ Â Â ÈÒ.1 Ú 186 'ÓÚ,13 Í Î. ÂÈŒÂÈ È" ÎÏ Ô ÂÈÙ Â Â ÂÓ ÏÎ ÍÏÈ Â Ô ÎÓ Ú Í.39 'ÓÚ, ÂÙÈÎ ÌÂÈ Ó,ÌÈÎÁÓ ÙÒÓ Ú 'ÂÈ Á ÂÚ Ê ÏÎÂ' Ï È ÊÚ ÂÈ Ó.  96 Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ,'ÌÈÎÁÓ ÙÒ'Ó ÙÒÂ Ú ÏÚ.Ì Â Ï Ì" Ó ÂÏ Â,( 101 Û ) Â È ÂÈ :Ì Â,Ì Â ÊÏ È È ÏÚ Ï Ú ÚÏ ÌÈÓÎÁ ÓÎ Ì Â ÎÊ ÏÏÙ ÏÂ Ò Â Ì,Ô È"  "  Ì" ÎÂ" : 101 Û Â ÎÊ ÌÈÓÎÁ."...Ì Â ÈÈ ÏÈÙ ÏÏÙ È, ÈÈ Ï ÔÓÊ ÚÈ Â Â 'ÏÈÙ Á ' ÌÈ Â Ô  ÙÒ " : 98 Û, ÂÚ Á Â È Ò ( ) :Ì ÂÏ Â Èˆ 'Â,Ô ÂÒÙ Á 'ÈÓÈ ÏÎ ÂÏÈÙ ' ÓÂÏ Ù ˆ ÓÂ.ÌÈÓ ÓÂ, Ò ÛÂÒ Ú 'È ÈÏ ÏÁ Î ÈÎ,ÔÂÎÂ, Ù ˆ ÓÂ" : 100 Û,ÌÈ Â ÌÈÓÈ È Ó ( )." Â Ì Â 'È ÓÈÓÏ È ÂÒÙ [ÌÈ Ó Â], ÒÎ È Ï ÌÈÓÈÎ ÓÂ,ÂÈÙ ÈÙÏ È ˆÂÓ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ Ó,' ' ÌÂÈ."...ÌÂÈÏ ÌÈ ÌÈÂÓÊÙ ÈÓÁ È ÂÒÙ ÂÁÈÏÒ ÌÈ Ó Â,'  ' ÏÈÙ ÚÓ ',ÌÈÚ 'ÈÓÁ,ËÈÚÓÓ Á Â Ó Á, ÒÎ È Ì È Â È Â ÈÏ ÈÂ" : 101 Û,ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ Ó ( ) È ˆÂÓ ÂÏ ÏÚ Â È ÈÏÚ ÏÈ Ï Á ÏÎ ÏÎÂÈ ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÏΠÏÈÏ ÏÎ Â È È È Î."ÔÂÎÂ,  ٠ˆ ÓÂ.ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÊÎ Â ÓÂ" : 103 Û.ÊÎ Â Ù ˆ Ê È Ó ÔÈÈˆÓ Â Á ÌÚÙ ÌÓ."...  ÚÏ ÔÂÎÂ.Ô Á Ó Á Á '  '  ' ÌÂÈ ÂÚ Ï Ù ˆÂ

5 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קעא ' Ù ˆ Ó',ÚÓ Ó ÍÎÓÂ, Á ÓÏ Ï Â ÂÓÈÚ ÏÎ Ï, 21 ÈÈ Ë.ÂÓˆÚ ÂÎ Ï Â Ó Â Œ  ÌÈ ÚÂÓ ÈËÂÈÙ : Ï È Ù ˆ ÓÏ ÌÈÓ Â Â ÈÁ ÂÓ ÌÈ Ó Ó ÌÈ. È ÂËŒÌÂÈ ' Ï ÂÓÏÂÚ Â ÌÈ ÂÓ ƒ ÏÈÏ' È ÚÓ ÈÓ ÂÓÎ, Ù ˆ ÓÏ ÌÈ Ê È ÂËŒÌÂÈ ' ÂÒ Í ÓÂÈ ' È ÚÓ ÈÓ Ì. 22 ( 98 Û ) ÁÒÙ Ï ( ÂÈÏ Ï ) ÙÒ ËÂÈÙÂ, 24 ˆÚ ÈÈÓ ( 103 Û ) 'ÈÈÓ ÌÂÈ ' È ÚÓ Â, 23 ÂÎÂÒ Ï È È È' ËÂÈÙ ÍÎ ˆÂÈÎ. 25 Ù ˆ ÓÎ Ì,( 103 Û ) ˆÚ ÈÈÓ 'È Ó' ÌÈÈ Ù ˆ È È Î Â Ó ıâù",( 103 Û )  ÁÓ Â ÙÒ ˆÂ 'Ï È ÙÒ ÊÁ ÈÙÏ 'ÈÈÚÓ Â ÈÈ' ËÂÈÙ ÈÓ Û Â, 26 "ÊÎ È Ó ÏÏÎ ÚÂ È ÏÂ Ì ÙÒ ÔÈ. 27 È Ù ˆ Ó Â ( 103 Û )  ÁÓ ÌÂÈ Â ÔÂ Ï Â,È Ï,È Ù ˆ ÓÏ ÌÈÓ Â ÂÈÙÏ ÌÈ Ó ÙÒ ÌÈËÂÈÙ È Ó È ÓÏ ÛÒÂ.  ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ, ÂÎÂÒ,ÁÒÙ È Ó, Ï Ì ÓÎ, ÏÎÎ, Ù Ó, 28 Î Ï ÚÂÓ Ï ÂÏÂÁ ÔÈÏÈÙ Í Ï Â Ì,ÌÈËÂÈÙ. 29 Ù ˆ Ó ' ÂÈÁ ' ÈÓ -È ( ) :  ÈÁ ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒ ÌÈ ÂÓ ÌÈÈ Ù ˆ ÌÈ Ó Â È Á ' Ó ' ÈÓ ( ) ; 30 Ô Á Ó ÂÁ Á Ï Ú ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÁÓÓ ÔÎÂ, "ÓÒ ËÈ Ù"Ú ÂÈ Ó Â ÍÎ ÌÈÓÈ È ÒÂ" : 103 Û, ÎÂÁ Â È Ò. Â È Ò Ë ÙÓ Â Ô ÎÂ."... ÈÈ Ë ÌÈ Â,Ï Ù 'È Â Ó,Ì ÈÙÚ ÏÎÏ ÊÎ È È Ó ÈÙÏ ÁÒÙ ÂÊÁÓ :, Ù ˆ Ó Ê ÍÎÏ.36 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È.  25 Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ Ó Ó ıâù" Ê È ÚÓ ËÂÈÙ,38 Ú Â 19 ÛÈÚÒ, Ï 'ÓÚ,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ Ï"È Ó ÚÙ, ÁÂ Ó ÂÈ Â,"È ÚÓ ÊÎ Ó Ï È È Î ÚÂ È Ï ËÚÓÎÂ, Ù ˆ.79 Ú, Â Ó ÔÏ Ï Â.ÊÎ Ó Ï ÒÂÙ Â Â Ó ÏÏÎ Â, ÈË ÈÊÈÈ ' Â.80 Ú, Â Ó ÔÏ Ï ; 18 ÛÈÚÒ,Ï 'ÓÚ,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ.83 Ú, Â Ó ÔÏ Ï ; Ó 'ÓÚ,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ.103 Ú, Â Ó ÔÏ Ï ;477 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ÌÈÁÈÓ ÔÈ ÂË ÌÂÈÂ, È ıóâ Ù Â" :( È Ï ÏÈÓ ÂÈÈˆÓ Â Â ) 98 Û. ÚÂÓ ÏÂÁ Ì Â ÔÈÁÈÓ,ÚÓ Ó ÈÓÏ Â È Â.  ÍÈ ˆ  ÔÈ Â,  ÌÙÂ Ì ÈÙÏ,ÔÈÏÈÙ ÌÈ ÂÎ Â, Ú ÂÚÂ, Â È È Ï ÚÂÓ ÏÂÁ [...] ÈÎ, Î Ï ÌÁÈ Ï ÂË ÍÎÏÈ."  ÎÚÓ : ÙÒ, Á Ó Ó Â Ó " Î ÚÂÓ ÏÂÁ Î Ï ÔÈÏÈÙ Á Ó ÏÚ ÈÓ È ˆÓ Ì ÂÈ ÓÂ.(ÒÂÙ ) ' ÚÂÓ ÏÂÁ ÔÈÏÈÙ ÏÚ Î ' Ù,,ÊÎ Ó È ÈÏ ÙÈ Â Ó Ï È Â.ÌÈÈ Ù ˆ Â Â Ó ÈÚ ÚÂ Ó ÚÂÓ ÏÂÁ ÔÈÏÈÙ ÏÚ Î.ÌÈ Â Î Â ÁÓ ÔÈÈÚÏ.  5 Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ

6 ישורון לז lhq l`xyi awri קעב  ' ÂÈÂÏ Ì ÒÎÏ Â Ú ÂÈÁÂ'  ËÂÈÙ ÈÓ ( ) ; 31 Ú Â Ï Â, Á  ÙÒÓ ÂÈ Â ÈˆÂ ÌÈÓÈ ( ) ; 32 ÂËŒÌÂÈ Ï È Á Ï ÈÓÚ ÌÂÈ ' ÈÓ ( ) ; 33 ÈËÙÓ Ì Â ÌÈÈÒÓ Ì (È ÈÏ Â È ) Ô Á  ÙÒ. 34 Ì Â Â, ÂËŒÌÂÈ ÏÎ Ï ÛÒÂÓ 'ˆÓ,( ÂÚ 103, 102 ÌÈÙ ) ' ÚÏ È ' Ì ÂÏÈÙ ÈÓÂÈÒ È ÈÂÈÎ Ì ÔÊÁ ÛÒÂÈ " ÌÁÓ ' Ï ' ÈÈÂ Ë Ò' ÂÓÎ,ÌÈÈ Ù ˆ Ó È ÙÒÓ Â Í ÚÂ È ÌÈ Â ÈÒ ÓÎ ÚÈÙÂÓ Ì Â Â. 36 ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒÂ, 35 ÈÈ ËÓ :È"Î Ó) heb. 638 ÈÓÂ Ï ÈÈ ÙÒ,ÒÈ Ù ( ) : 37 Ï Ì Â, ÈŒÈ Î ÌÈÈ Ù ˆ,(F5125 :È"Î Ó) 202 È ÂÈÙÈËÂÓ,Ô ÂÏ ( ) ;( ÚŒ ÂÏ Ó ) 37 Û,(F31441 Opp. ÈÏ Â ÈÈ ÙÒ, ÂÙÒ Â ( ) ;( ÚŒÚ Â ÚŒ ÂÏ Ó ) 209 Û, Ó Ù ( ) ;( ÚŒÚ ÚŒ ÂÏ Ó ) 40 Û,(F17724 :È"Î Ó) 759 :Ô Á ÌÂ Ó Â, 11, 9 ÌÈÙ,(F14025 :È"Î Ó) Parm ÈËÏÙ ÈÈ ÙÒ Add. ËÈÒ È ÈÈ ÙÒ,' È Ó ( ) ;(1306,ÂÒ' Î) ' Ú È ' Ó ) 58,("Ï Ï ÚÏ È ") 50 ÌÈÙ,(F16849 :È"Î Ó) Û,(F8635 :È"Î Ó) ebr. 324 ÈÏËÒÂÙ ÈÈ ÙÒ,Ô ÈË (Â) ;( ÚŒÚ :È"Î Ó) Opp. 336 ÈÏ Â ÈÈ ÙÒ, ÂÙÒ Â (Ê) ;( ÚŒÚ Ó ÛÂÒ) Ó È, ÂÈŒÂÈ (Á) ;( ÚŒÚ Ó ÛÂÒ) 18, 13 ÌÈÙ,(F17735!"Ì ÈÏ È " : 35, 10 ÌÈÙ Í, 29 Û,(F25617 :È"Î Ó) Ms ÌÈ Ï,(F12988 :È"Î Ó) Parm ÈËÏÙ ÈÈ ÙÒ, Ó Ù (Ë) ;( ÚŒ ÓÁ Ó ).  49 Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ.Ô Â 96,55 Â Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ.Ô Â 91,71,63 Â Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ.  75 Ú ÈÏ, Â Ó ÔÏ Ï 'ÈÚ 'ÓÚ (ÌÈÈÓÚÙ) 26 'ÓÚ,Ë 'ÈÒ ;18 'ÓÚ,Á 'ÈÒ ÛÂÒ ;(ÌÈÈÓÚÙ) 6 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò :.36 'ÓÚ,È 'ÈÒ ;28 Ò ÈÏÒ" : Î Ê Â ÈÁ Ï ÂÓÂÈÒ. ÂÚÂ, 220 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÚÈÙÂÓ Ê ÌÈ Ó Ò. ÈÓ Ú Â ÏÂ,( 231 Û,Ì ) "Ï"ˆÊ ÈÎ Ó " Î È È È ' ÒÈ È ÒÙ  ÈÒ ÏÚ) ÌÈ ÎÏ È Â ÈÁ ÏÎÏ Ù ˆ Ó Â ÈÒ ÈÊÁÓ Ï ı  ÍÂ,ÌÈ Á ÈŒÈ Î ÂÈ ÏÁ ÂÈ ÂÏÈ Ó ÏÚ Y ÌÈÂÂ Ó Â Â ÓÓ ÂË Ï Y   Ï ÎÏ Á ÔÓÈÒ :' ÂÚ Âˆ'' È Ó Ó ;98 Ú 31 'ÓÚ,(10 Ú,ÏÈÚÏ) ÂÁÂÏ È,Ï ÂÓÚ : ÏÚÙ ÔÎÈ Â È ÓÈ ÏÂ,(È-Ê 'ÓÚ, Ú ÔÒÈ,Â- ÔÂÈÏ, Ï, È ÂÓ,'ÁÒÙ ÏÈÏ ÒÏ Ó Û Ó Â ÈÁ ÙÒ ÔÈ Û Â, ÚŒÚ Ó ÛÂÒÓ Â Á Ï Ï Ì, ÁÓ.È Ù ˆ È Â Â, È Ï ÂÈ È È È È È ÏÚ È Â Ú Â ÔÏ Ï ÓÈ ÈŒÈ Î ÌÈ Â ÈÒ Ó ÓÎ.ÂÏ Â

7 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קעג :È"Î Ó) Parm ÈËÏÙ ÈÈ ÙÒ, Ó Ù (È) ;( ÚŒ ÓÁ Ó ) 70 Û ÙÒ' ÏÚ, Â È ' Ô ' ÂÏÈ Â.(1470,Ï ' Î) 59 Û,(F13059 ÍÎ ˆÂÈÎÂ. 38 'ÔË Ï È '  ÎÓ, ÚŒ ÂÏ Ó Ù ˆ ÈÓÎÁÓ 'ÌÈÎÁÓ ÈÈ ÙÒ, ÂÙÒ Â È" Î, ÚŒ ÓÁ Â ÚŒÚ Ó Ó, Ù ˆ ÓÎ Â ÈÒ È Í,'ÔË Ï È ' : 45 Û,(F17725 :È"Î Ó) Mich. Add. 41 ÈÏ Â ÂÏ ÌÈÈÂÈÎ!' ÂÈ Ï È ' : Á ÈÂÈÎ ÚÈÙÂÓ, 42, 38 ÌÈÙ,  Á ÂÈÂ È ÂÈ Ì ÂÏÈÙ Â, Ú ÈÙÓ Ó ÈÈ Ê È Ú,È ÂÁÈÈ È Ù ˆ Ó Ó ÌÈÚ Â ÔÎÂ,ÔÚÎ ı  Ó" :'ÚÂ Ê Â ' ÏÚ, ÈÂÂÓ Ó ' ÁˆÈ ' ÂÎ ÔÎ.ÌÂ È Ï. È Ó  ÌÂ È ÓÂÚ,'ÂÈ Ï Î ÔÈ '  ˆ Â Ó È Á Ï,ÒÂÈ È Ó È Ú Â ÌÂ È Ú Ì, È Ó È ÈÓ ÍÎ ÏÚ ÌÈ ÈÙ Ó ÌÈ,È È Ù ˆ,'È ËÈ ÂÊÁÓ' ÏÚ Ï È Ú Â Â Â Ó ÁÂÈÓ ÎÈ Ê ÓÂ. 39 "...Ì Â ÂÏ È ' ÈÂÈÎ Ó Ó ÂÈ Â ÈÎ Ì,' Ú ' Ó È ÏÈÙ Ô Á È. 40 ' ÚÏ ' ÂË ÌÂËÙ' ÓÂÏ Ó Â,  ÈÁ  Á ÌÂ Ó ÒÙÂ, Á È Ù ˆ Ó,ÔÎ.(ÏÏÎ ÔÓ ÌÈ ˆÂÈ ÌÈÈ ÈÁÈ ÌÈÓÈ ÓÎÓ ıâá) ÌÂÈ ÏÎ Ï È Ú ÏÈÙ È Á   ΠÁÒÙ Ï ( ÂÈÏ Ï ) È ÂË ÌÂÈ È ˆÂÓ Ï È ÚÓÏ Â Â,Ï ÓÏ,ÌËÙÏ È ÌÂÈ ÏÎ,  ÏÏÎ.' ÂË ÌÂËÙ' ÌÈ Ó ÔÈ Â" :ÌÈ ÌÈ È - ÚÂÓ ÏÂÁ ÏΠÁÓÏ Ï, ÓÂ Ï ÔÈ ÍÎÏÈ.' ÂË ÌÂËÙ' ÌÈ Ó ÌÂÈ "Ú Â.  ÌÂËÙ Ú Â Ï Ê,   ÌÈ ÂË ÌÈÓÈ È Ú ÏÓ, Ó Ï.50,45,44,(ÌÈÈÓÚÙ) 43,41,39,33,19 'ÓÚ,ÌÈÎÁÓ ÙÒ : È" ÎÈ Ú, 'ÈÒ,,ÔÈ Â ÈÚ- ÂÎÏ :ÌÏ ÚÂ Ê Â, ÈÂÂÓ Ó ' ÁˆÈ '. Ó 'ÓÚ, Ò ÌÈÏ Â È,ÔÈÈÏ Â Ï,ÌÈË ÌÈ Ó ÌÈ È Ì Â ÏÎ " :27 'ÓÚ, Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Ì Â ÈˆÂÓ ÂÈ - ÈÂÁÓ ÂÈ ÏÎ,Ï ÔÈ ÈˆÂÓ ÍÈ ÂÁ  È, ÂˆÓ ÔÎÁÏ Ï Â È Ù ÂÓÈÏ ÌÂÈÒ Ó 'ÔË È 'Ï ÂÎ Â ÌÈ Â." ÂÁ È È Á.,È ËÈ ÂÊÁÓ) " È ÓÂ Â Ú ÓÂÚÂ" :ÏÂÁÏ È Á ÏÈÙ Ï ÓÂÈÒÏ Ú Â ÂÎ Â ÔÎ ÓÂ Ú ÓÂÚÂ" :ÏÂÁÏ ÁÓ ÏÈÙ Ì ÂÁ È Ï Ú Â Â.(Ï 'ÓÚ, È 'ÈÒ, È Á Ò, ËÈ ÌÈÏ ) 'ÍÈ ÏÏ ÌÂÈ Ú ' ÏÏÎ ÂÈ Â,  ÂÈ ÍÁÏ Ï ÂÈ Ê È Â]... È Á Ó,Ô ÂÏ È" Î ÈÂˆÓ ÒÂÓ ; 'ÓÚ, 'ÈÒ, È Ú ÁÓ Ò,,Ì ) "[( Ò ;ÂÒ 'ÓÚ, 'ÈÒ, Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ :,  Á ÂÏÈÙ ÈÓÂÈÒÏ Ú Â Ì ÍÎÂ.( ÂÈ,ÁÒÙ Ò ;ÊÒ 'ÓÚ, È 'ÈÒ,ÁÒÙ Ò ; 'ÓÚ,ÁÎ 'ÈÒ, Ò, ; ˆ 'ÓÚ,ËÈ 'ÈÒ, Ò. Ï 'ÓÚ, 'ÈÒ, Ò ; Î 'ÓÚ, 'ÈÒ, Ú Ò, ; Ù 'ÓÚ, Î 'ÈÒ :( È Ú ÏÈÙ Á Ï) È ˆÂÓ ÒÎ È Â Ó ÌÈ Á ÌÈ ÂÒÙ 'ÍÏ Ô ÈÂ' È ÂÒÙ ÛÂÒ Â Ò,,Ì ) "...'Ï ' Ï ' ÓÏ È' ÌÚ È Ó  ÍÂÈÁÏ ÚÈ Ï Ú ÓÂÚÂ".( 'ÓÚ, 'ÈÒ, È ˆÂÓ

8 lhq l`xyi awri ישורון לז קעד Ï ÓÂÈÒ ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ.( 98 Û ) " ÓÂ Ï ÔÈ,ÌËÙÏ ÈÂ È Ú. È Á È Ú ÏÈÙ Ï Â È ÏÎ,ÌÈ Ó ÙÒ ÏÎ ÈÙ ÏÚ Â È È Ú ÏÈÙ,( 105 Û ) ÌÈ ÂÙ È ˆÂÓ Ï È Ú ( 104 Û ) ÌÈ ÂÙ Ï È Ú ÂÏÈÙ Ï Ú Â ÍÎ.ÌÈÙÒ ÂÓÂ Ó ÍÎÂ,' ÂË ÌÂËÙ' Ô È Á ÓÂÏ È ÁÓ ÂÓ Â, ÂÎ ÈÒÚ È Ú ÏÈÙ ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ Ó ÓÎ Ú Ó Â Èˆ ÁÈÏ Í ' Ï ÂÓ Ó, ÂÈŒÂÈ ÈŒ Î ÚÈ Ï ÚÈÈÒÏ È Î ÍÎ È ÂÙ Â ÚÈ È Ú ÏÈÙ ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ ÓÏ Ú Â ÔÎ, 41 ÈÈÂ Ë ÈÚ È È Ú ÏÙ Á ÓÂÏ Â, ÂˆÏ Â ıè, ÈÈÂ Ë -  ÈÈÚ Ï " : Â Ú ÌÈ Ó ÈÓÙÒ Â... ÓÂÏ Â Ï - Ù ˆÂ ÊÎ È Ú ÏÎ Â,' ÂË ÌÂËÈÙ' ÂÏ Ï È ÂÁÈÈ ÂÈ Â Â ÈÁ ÈÒÚ Î Ó,ÂÈÈ. 42 " È Á Â È Ú Â Â Â Ï ÔÈ, Ê ÏÎ ÌÚ Í. 44 ÈÈÂ Ë ÈÚ È Ô Ó Á, 43 ÂÈ Ù ˆ ÌÈ Ú ÌÈ Ú Ó ÌÈ Á ÌÈÈ Ù ˆ Â Â Ó ÔÎ, ÂÈŒÂÈ ÈŒ Î ÂÒÓÏ ÓŒÚÂÈÒ ÛÈÒ Ï ÂÏ Ó Á Ï Ì È Ú ÏÈÙ ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ Ó Ï ÂÓÂÈ ÂÈ Ù ˆ ÂÏÈ Ï Ó Á ÂÓÈÈÂÒÓ ÂÙÂ,ÔÎ Ì ÚÓ Ó, 45 ÂÏ ÌÈ Ú. È Â Á ÈÈÂ Ë ÏÈ ÌÚ Â Â ÂÊÓ ÂÈ Â Â Â Â Á.15 Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ ÂÊ ÚÈ È. 41 Û,(F15707 :È"Î Ó) hebr. 632 ÈÓÂ Ï ÈÈ ÙÒ,ÒÈ Ù È" Î, Ù ˆ ÓÎ Â ÈÒ ÙÒÏ È"  ÈÙ',  ٠"È (Ï ÂÓÚ ' ÈÙÓ) ÌÓ ÈÙÎ,ÌÈÙÒÂ ÈŒÈ Î ÌÈ ÂÊÁÓ ÚÈÙÂÓ,ÌÈÓÂÒ ÈÙ ÓÎ Â Û È Â,16 Ú 428 'ÓÚ,( Ò ) Ê,  ÙÂ Ó ÈÂÈÚ,'Ï ÊÁÈ È ÏÚ ÚÂ È È Ï Î ', È ' :ÛÈÒÂ Ï È ÌÈ Á ÂÈÂȈ ÏÚÂ.Ì,  ٠ÔÈȈ ÈÙÎ.75 Ú Ë 'ÓÚ,(ÁÏ ) Ù,ÈÈÒ,' ÊÈ ÍÂ Ó 'ÔÈ ÈÏ Ó Ó ' Ù.Ì,  ٠:, ÂˆÏ ÈÚ È ÈÊÏÂ. ÂÚÂ È [ı =] ıè  ÈÈÂ Ë ÌÈ Ú Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÚÂ Ó Ú ÂÓÈ Ï È Ú ÏÈÙ Á Ï ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ Ó,ÔÎ : ÚŒ ÂÏ Ó Ï ÙÂÒ ÏÚÙ,ÔÊÁ ÛÒÂÈ ' ÌÁÓ ' Î, ÈÈÂ Ë ÈÚ. Ó ÔÓÊ ÂË ÌËÙÏ ÈÂ Ú ÌÂÈ È Ú ÏÎ Â Â ÌÈ Ó ' ÂË ÌÂËÈÙ'. Ó ÔÓÊ Ì ÂË Â ÂÓËÈÙ Ï,  ÌÈ Ó ÔÈ - ÂËŒÌÂÈÂ È ˆÂÓ ÍÎÏ Ó Î, Ú ÚÏ ÁÓ ÌÂÈ Ú Á Ï Ù"Ú,  ÌÈ Ó ÔÈ Ú ÒÎ Ì ÈÙÓ Ì Â,ÌËÙÏ ÈÂ È Ï Ú Â,ÌÂ Ó ÏÎÓ,    Ȉ Ú ÚÏ : Ó ÌÈ Ó - Ú È ˆÂÓ Ï.' ÚÂÓ ÈÏÚ ' :(ÂË ÎÈ ) Ó,' ÚÂÓ' ÈÏ ÈÏ Ì Â,ÂÈÓÈ Ó Ó È È Ì ÌËÙÏ ÈÂ Ú Â ÈÎ,  ΠÏÓ ÂÒ ÂÈ ÈÎ,  ÌÈ Ó ÚÂÓ ÏÂÁ Ì Â.  ˈ ÏÚ ÌÈ ÂÈ È, ÂÏÈ Â È Ú Ï.ÌÈ ÂÙ ÎÂÁ ÔÎ -ÏΠ; Ú ÌÂÈ ÂË ÌËÙÏ ÈÂ È Â, ÈÈ Â Ú ÈÎ,  ÌÈ Ó ÔÈ ÌÂ Ó ÏÎÓ,ÌËÙÏ ÈÂ È Ú ÌÂÈ ÈÎ Û,ÌÈ ÂËŒÌÈÓÈÂ,ÌÈÏ Â È È" Î ÈÙŒÏÚ Ô Â Ó.15 'ÓÚ,Ê 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò) Ì ÈÏÚ ÂÏ Î, È È.( - 68 Û,[F71912 :È"Î Ó] Ô Â ÔÂÎÓ, Ù ˆ Ó : ÂÙÒ ÂÏÈÙ Â È Ú ÏÈÙ ' ÂË ÌÂËÙ' ÈÓ Ó' È Ó Ó ÍÎ ÏÚ. - ÌÈ Ù,(ÒÂÙ ) 'ÌÈ Á ÂÓ ÓÂ Ò Â Ù

9 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קעה È Î ÔÓÊÏ Í.  ÈÁ Ï ÂÈÙ  ÂÓ Ó, ÁÓ Â ÊÏ Ú Â Ô Î Ú Ï ÈÈ ÈˆÁÓÏ ÂÎ Ï È ÏÎÎÂ, Ê Ï ÌÈ Â ÌÈ ÌÈ,  ÈÁ  ÙÒ È Î ÔÓÊ Ï Ô Á ÂÏ :ÂÏ ÌÈ ÂÓÈ ÙÓ, ÚŒÚ Ó Í È Ó.Û ÂË ÂÈ, ÂÈŒÂÈ È" Î ÒÈ Ù Ú ÂÊ,(1390) ' ÙÒ Ï Ì Â, ÚŒ ÂÏ Ó Î,'ÌÈÎÁÓ ÙÒ' È Ó Â ÈÁ ÂÁÈ ÈÙ Â È ÈÎ,(1306) ÂÒ'   ٠ˆ È Â È ÏÎ È Á Î Î ÙÒ, Ú Ï ÒÓ ÍÎ Ì Ó. È Ó Â ÎÏ Í Âˆ ÏËÈ È ÏÈ ÂÈ ÒÓÎ Ê, 46 (1359) ËÈ ',ÌÓ ÓÏ Â Ï Ù ˆ È Â È Â Â È Á  ÈÁ, ˆÓ ÂÎ È Ú Ì Â.ÌÂ Ó ÂÏÈ ÏÚ ÈÓÚ ÏÂ Â Ï ÌÈÎÈ ˆ Â È Ê È Ú Ï ÒÁÈÈ Ï È ÌÓ.( ) -ËÈ ' ÌÈ ÔÈ Î ÂÈÙÏ È Ú È Ï Ì Â,ÂÏÂÎ Â ÈÁ  ÓÂÚÏ È Ï, ÂÓ Î ÔÎ, ÓÈ Ó. 47 ÂÁÙ Â È Ò, ÂÎÂÙ Â Ú Ï ÈÚ ÏÚÙ Ù,  Ȉ ÁÈÏ Í ' Î 'ÌÈ Ó ÙÒ' ÂÈÙÏ ÓÂÚ,ÂÏÂÎ ÙÒ È Ï È ÂÂ. È ÚÂÓÏ Ù ˆ Ó Â È Ï ÂÓ, ÈÈÂ Ë ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ, ÂÎÂÒ ÏÚ Ù ÌÈ Â ÈÙÏ È È Ó Ú ÚÏ Í È Ï Â Ú ÌÈ Â È Â Â Ú ÙÒÂ, 48  ÈÁ Ï È ŒÈ Î ÂÏ ÈÙŒÏÚ, Â. 49 ÂÈ Â ÈÁ ÂÈ ÂÏÈ Ó,  ÈÁ Ï ÂÈ Â Â Ó Â Ï ÌÈ Â È Â Â,(1315) Ú' ÂÈÈ,(1306) ÂÒ' ÈÏÏÎ Â È È Á ÌÈ Ú (1359) ËÈ ',   ÚÎ Ê Â,(1328) ÁÙ'  (1322) Ù' Â Â Ì Â Â, Ù ˆÏ Ì Ï ËÏÁÂ,(1394) ', ÓÁ ÌÈ ÂÏ È Á Â, Ù ˆÏ ÈÈ Ï Ì Ï Â Â Ú Ù ˆ È Â È Â ÈÈ ÈÙÂÒ ÏÒÂÁ Ê,(1401) Ò ' Ú Â ËÏÁ,  'ÓÚ,2001 Ï È,ÌÈÈÈ ÈÓÈ Ù ˆ È Â È,Ò ÂÙˆ  ' :ÍÎ ÏÚ. Á Ú È.306, , , , ÌÈ Â Ó ÂÏÈ ÊÁÏ È Î (1306,ÂÒ' ) Ù ˆ Â È Â Ú Â Π  ÈÁ,ÂÓÎ ÙÒ' ÓÈ Á È Á  ٠ˆ Â È ÈÙÏ ÂÚ Î Â Â ÈÁ,ÔÂÚËÏ Ù Ì.Ì È Â È Ó Ó Ï Â ÌÈ Â ÚŒ ÂÏ Ó Ï Â Á ÌÈ,ÂÈÈ,'ÌÈÎÁÓ. ÚŒÚ È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î ; ÌÈÙ, ÈÈÏ Â Â ÈÒ ;ÌÈÈÏÂ, ÌÈÙ,1489 ÂÈŒÂÈ È" Î Ï,(10,9  Ú,ÏÈÚÏ 'ÈÚ) ÌÈ Á È ŒÈ Î È Â ÂÙÒ ÌÈÙ,150.  ÈÁ Ï ÓÏ Â Ó, "È,ÂÙ ÂˆÈ Ô Â,ÂÊ È,( =) ÈÈÏ Â Â ÈÒÏ Â ÍÂ,( =) ÂÈŒÂÈ È" Î È Ú ÂÒÈ ÁÒÂÏ : Í ÌÈÈÂÈ ÔÂȈ Í Â,(10 Ú,ÏÈÚÏ 'ÈÚ, ÂÙÒ ÌÈ ÁÂ Ó ÌÈÚË ËÚÓÏ) Â Ó ÂÏ Ê, ÂÈ Â Â ÙÒÂÓÓ,  ÁÂÈÓ Â Ú È ÁÈÈ Â ÁÒ ÈÈÂÈ Ï.(Ó=) È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î Ù ÍÂ,È Â ÌÁÂÚÈÙ Â È -È Â ÌÈ ÂˆÈ È Á Ù. B ÙÒ Â ÙÒÂÓ ÂÏÈ Â Ú Î ËÒ Ë ÚÈÙÂ È ŒÈ ÎÓ Á Ó ÌÓ. È Œ Î È Î Âˆ ÔÈÈˆÓ ÏÈË Ï. ˆÂ Ó È Î È ÈȈ Ï ÏÓ ÌÂ È ÏÚ È ÎÓÒ, ˆÂ Ó È Î ÌÈ Á È Â Â Â ÈÏÓ.  ÈÁ Â" Â Ï ÌÈÈÂÈ È Ó ÈÓ ÏÂ,È ÈȈ Ï - (Ô /Ì,Ô Ó/Ì Ó :ÂÓÎ) Ì/Ô ÔÈ ÌÈÙÂÏÈÁ. È ŒÈ Î È ÙÂÒ Ï ÂÈ Â Â ÈÁÓÏ È ÒÁÈÈ Ï Ì

10 lhq l`xyi awri ישורון לז קעו ÈÈ ËÓ Â Èˆ ÁÈÏ ÍÂ È Ï ÌÈ Ó ÙÒ] [  ÁÓ Â ˆÚ ÈÈÓ, ÂÎÂÒ ÔÈÈÚ ÈÙÏ Ë Ï ÔË ÈÎ, ÒÎ È Ï 2 Â Ó Ô'ÈÓÈÎ Ó, 1  ÁÓÏ [ ] ÚÂ. 4 'ÁˆÓÏ' ÌÈ 'Ó Ô'È Â. 3 ÏÏÙ Ï È ÍÎÏÂ, Ï ' È ÏÚ "  ÚÏ Â ÎÂÒ ÒÚ Ó Á ÏÎÂ. 5 ÂÈÁ ÌÈ 'Ó ÔÈ Ô Á Ó Â'Á ' Á.Ì Â Ù ÌÈÈ ÒÓ Â,ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÁÓÏ.   ÓÏ Ì Â Ó ÌÈÎ Ó : Î Â ÁÒ ÈÈÂÈ,168 'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó ÎÊ ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÁÓÏ ÒÎ È Ï ÓÎ :ÂÈÙÏ ÌÚË ÛÒÂ Ì Ì Â, 213 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì ÍÎÂ.88 'Â Ï ÔË ÈÙÓ, Á ÂÓÚ ÒÎ È Ï ÂÎÏÈÂ Ï ÏÎ ÂÓÈÎ È ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÁÓÏ".Ì Ï ÏÁÓ È Á Í Â ÚÓ ÌÈÏˆÚ Ó ÍÈ È, " ÈÙÏ ÓÂ Â Ï È Ë Ó ÓÂÚ ÌÈÊÎ ÓÎ ÏÎÓ ÂÊÁÓ, ÂÈ ÌÈ ÁÂ Ó Â Â ÓÏ."...ÏÏÙ Ï ÌÈÎ Ï ÂÏ È ÔÎÏ Á Ï ÌÂÈ " : "Ú Ò Û,ÊÈ ËÈÂÈ Ò, ÏÂÏ ÎÂÒ ÈÈ,[' ˆ ÈÏ ÚÓ' Ì ÌÈÈ Â ÂÎÏ ÌÚ] Ô ÓÏ Ì ÓÂ."ÔË Ë È Ï È Î,ÌÈÓÈ Ó ÂÈ, ÒÎ È Ï ÌÈÎ Ï ÌÈ Â ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈ ÊÈ Ï Ú ÂÈ ÈÈ Í,' ˆ ÈÏ ÚÓ'  'ˆ"Ó') "ÌÈ Ó ˆ"Ó" Ì,Ê "Ò, Î 'ÈÒ,Ì.  ÁÒ ÈÈÂÈ Ë -Á 'ÓÚ, Ï 'ÈÒ, ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÂÎÏ,Ï"È Ó È Ó Ì ÍÎÂ.(ÔÂÂÎ 'ÌÈ Ó'  Ó, ÎÂÒ ÎÒÓ, ÂˆÓ Ù,, È ÂÁÂÏ È,ıÈ  ÈÂÏ ÈÚ È ' ÂÎ Ì ÍÎÂ,ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈ ÁÓ ÏÙ Ï ÓÎ Â ÚÏ Ï È È Â " : Ò 'ÓÚ, ÙÈÁ,ı"Î 'Ó 3-2 Â Ú Êˆ 'ÓÚ, ˆ 'ÈÒ,, ÈÈÓ Â " ÌÈ Ó : ÂÚ Â."ÔË Ë È Ï È Î.Ì ÔÓÒ ÏÎ Â Ú Â, 213 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÔÎÂ.7 'ÓÚ ÛÂÒ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò ÔÎ È Ó :.ÊÎ Â Ì ÔÎÂ."'ÁˆÓÏ' Ï ÂÈÁ Ì'È Ó ÔÈ Â" :ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÁÓÏ ; Ú,  ÁÒ ÈÈÂÈ ÙÒ Â,3 Ú Â Ë -Á 'ÓÚ, Ï 'ÈÒ, ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÂÎÏ,Ï"È Ó.Ì ÔÓÒ ÏÎ Â 6 Ú Êˆ 'ÓÚ, Ò 'ÈÒ,, ÈÈÓ Â " ÌÈ Ó ÌÂÈÓÂ... ÈÈ ÂÁ Ú ÔÒÈ ÂÁ Ó" :7 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò, Ù ˆ ÓÏ ÍÎ Â 'Â, ÂÈÁ ÌÈ Ó ÔÈ ÂÏ ÏÎ, È Á ÌÈÏ È ÚÂ,Ô Á Ó ÂÁ Ú ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈ ÁÓÓ ÂÈÁ ÌÈ Ó ÔÈ ÔÎÂ" : 213 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ;"'ÌÂÁ 'ÓÚ,È 'ÈÒ, È Á Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ Ì ÌÏÂÎÏÂ."Ô Á Ó ÂÁ Á Ú ÌÈ ÂÙÈÎ ÛÂÒ Ú ÂÙÈÎÓ,È ÈÓÈ ÔÒÈ ÈÓÈ ÏÎÂ" :(Ô ÂÏ È" Î ÈÂˆÓ ÁÂ Ó ÙÒ ) ÁÎ Ï,'ÌÂÁ  Â' ÌÈ Ó ÔÈ Â Ì ÈÙ ÏÚ ÔÈÏÙ ÔÈ, ÂË ÌÂÈ Ì ÔÈ ÌÈÓÈ ÂÏÈÙ, ÂÁ Ú ' ÂÈÁ ' ÓÂÏ Ï Â ÊÎ Ï."ÔÂ Ó ' ÚÈ ' ÂÊÁÓ...'ÁˆÓÏ' ÌÈ ÓÂ,ÔÈÈ ÙÏ "È Â Ó, Â Ó ÁˆÈ ' Ï Â Ó ÌÈ È ÌÈ Ó. Ï ÂÎÂÒ Á È ˆÂÓ ÙÒ ;" ÂÈÁ ÌÈ Ó ÔÈ ÂÎÂÒ Á È ˆÂÓ Ú ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÚÓ" :159 'ÓÚ,Á ÂÈ-ÂÈ ÍÏÈ Â Á Â Ò Ó Ï, ÂÎÂÒ Ï Á Â Ò Ú ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈÓ ÂÁ Ó ÂÈ Â" :ËÏ 'ÈÒ,ı" ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÔÈ ÌÈÓÈ ' ÂÈÁ ' ÌÈ Ó ÔÈ ÂÈȈ ÌÈÈÊÎ Â Â Ó Ó Â." Ó -, È ÏÈÁ " È Ó,Ï ÓÏ,.' ÂÈÁ ' ÌÈ Ó ÔÈ Ë ٠ÂÓˆÚ ÂÎÂÒ Á ÔÎ, ÂÎÂÒÏ ;4-3 'ÓÚ,' ÈÁ ' ÔÈÈÚ,Ì" Ó È ÌÈ Ó ;"ÔÂÁ ÔÈÏÙ ÔÈ ÂÎÂÒÏ ÂÙÈÎ ÔÈ " :168 'ÓÚ.ËÏ-ÁÏ 'ÓÚ, Â Ó 'ÈÒ, ÂÎÂÒ ÔÈÈÚ, ÊÈÂÏ " Ï ÌÈ Ó

11 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קעז, ÎÂÒ ÈˆÚ ÏÈÚÂÓ È ÔÈ Â, Á ÈÓÈ 'Ê ÏÎ Ì'È ÂÒ Ì ÈÈ 'ÎÂÒ ÈˆÚÂ. 6 ÙÈ,Ì'È ÂÓ Ê Ì Ê Â, Â Ó ÔÈ ÏÎ Ì Ó Ï Â ÈÈ : ÂÎÂÒ Â Ú ÓÂ, ÈÈ ÏÈÚÂÓÂ. 7 Â'Ë ÌÂ'È Û,ÂÏÙ Ì ' Â Ò È ' 9Á ÏÂÏ Ì'È ÓÂ. 8 'ÁˆÓÏ' ÌÈ 'Ó ÔÈ 'ÂÎÂÒ Ú [ ]. 10 ÂÁÙÏ, Ú ÈÙÚ."ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈ È ˆÂÓ ÎÂÒ Â ÚÏ ÌÈÏÈÁ Ó È" :Ê Â, Î 'ÈÒ,Á"Â, Ó ÈÎ ÏÈÁ Ï È,ÚÓ Ó ÏÈÈ È" Ó È Ó Ï,ÏÈÈ È" Ó Ï"È Ó Ì ÌÈ ÂÎ Â Â 'ÈÒ,,ÏÈÈ ÚÈ ÂÈ Â Â Â ÂÏ 'ÈÚ) ÏÈÏ,ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ È ˆÂÓ Î ÎÂÒ ÈÈ Í Âˆ ÔÈ,ÌÈË Ï"È Ó È ÂÚ,( 'ÓÚ, Ò ÌÈÏ Â È, Ó "È Â Ó, ˆ,Ï"È Ó È Ó 'ÈÚ) ' ÈÓ' Ê Â ÁÓÏ Û Ï ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ È ˆÂÓ ÏÈÏ ÓÓ ÏÈÁ Ï,Á"Â, ÂË ÂÚ Â.ÂÈÙÏ ÌÈ Ó ÙÒÓ Ì ÍÎÂ.(Ò -Ë 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ ÂÎÏ ÔÈ ÂÚ ÔÈ Â, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂˆÓ ÌÈ ÒÂÚ ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ È ˆÂÓ ", ÓÂÁ Ó Ì, Ù 'ÈÒ ÂÎÒ Â" : Ï ÔÎ Ó Ï (Ï, ÂÓ, " ; Î, ÂÓ, ÓÂÁ ) ÂÈÙÏ Ó Í." ÂÂÂÚ 'ÈÚÂ."Ì Ï ÏÁÂÓÂ Ì Ï ˆ Ó Â Â, " Ï ÔÈÒÏ Ó Ô ÂË ÌÂÈ Ì È ÏÂÏ ÌÈÏË ÌÏÂÎ ÏÎ Á Ú ÌÈ ÂÙÎ ÌÂÈÓ" :Ê Ï, " Ƞ Â,( ), ÛÈÚÒ,Ì ÛÒÂÈ È ÂÓ ÁÒÂ." ÏÂÏ Ê  ÎÂÒ ÒÂÚ Ê, ÂˆÓ ÔÈ ÂÒÚ Ï È Â Â ÈÁ Ú ÎÂ. - ÌÈÙÈÚÒ ÁÏ 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË ; "Ú Ï ˆÈ ; "Ú Ë ÎÂÒ ÔÈÈÚ ÏÎ Í,ÌÈÂ Ó ÓÎ ÌÈ ÂÒ ÔÎ,ÏÙ ÎÂÒ È  ÂÎÂÒ Ú È ÈÈ Ú ÂÏÈÙ ıâ È ÈÙÏ "ÓÂ' ",( ), ÛÈÚÒ,Ì,ÛÒÂÈ È 'ÈÚ.ÏÙ Ï Ì ÂÏÈÙ ÌÈ È Ó ÌÈÂ.ÍÏÈ Â ' Á,'ÁˆÓÏ' ÌÈ Ó ÔÈ, È Á ÂÎÒ Ú" : 213 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÔÎ, È Á Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ, ÂË-ÌÂÈ Ú ÏÎ ÁÂÂ È Ù ˆ Ó Â ÊÂ."Ì È ÏÂÏ ÔÈ Ó Ó, ÂË ÌÂÈ ÏÁ ÌÂ Ó ÏÎ " :(Ô ÂÏ È" Î ÈÂˆÓ ÁÂ Ó ÙÒ ) ÁÎ 'ÓÚ,È 'ÈÒ Ú Ù"Ú,'ÁˆÓÏ' ÈÁ, ÁÓÂ È Á, ÂË ÌÂÈ Ú ÌÈ Ó ÔÈ, Ù ˆ ÂÏÈ Â, 'ÈÒ, ÂÁÈÏÒ ÔÈÈÚ, ÊÈÂÏ " Ï ÌÈ Ó,ÊÎ Â Ì ÔÎÂ."Ô Ó ÏÓ ÔÈÁÈÓ ÔÈ ÂÏÈÙ Ò,Ï"È Ó È Ó ;"...'ÁˆÓÏ' Ì ÌÈ Ó ÔÈ Ì...ÌÈ ÂË-ÌÈÓÈ È Ú ÏÎ Â" : 'ÓÚ Â."'ÁˆÓÏ'  ÔÈ ÍÎ ÈÁ ÌÈ Ó ÔÈ Ì Î, ÂÎÂÒ Ú " :ËÚ 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ Á.Ì ÔÓÒ ÏÎ Â 2 Ú -ËÓ 'ÓÚ, Ó 'ÈÒ,, ÈÈÓ Â " ÌÈ Ó :Ì 'ÈÒ,Á"Â,Ú" ÂÂ.È Î ÂÓÂ Ó Â, ÂË-ÌÂÈ Ú ÌÈÈÓ Â Ï È Ë ٠Ó." ÈÚ Â Â...ÌÂÈ ÂÚ Ó Â Ï Ì Â" : ÛÈÚÒ, Â Ú È Â,ÌÈÒ Ï " :( "Ú Ï ÎÂÒ,ÈÏ =), ÎÂÒ Ó Ï ÚÓ È È Ú Î ÂË ;Ê Ê, ÏÂÏ ÂÎÏ,Ì" Ó 'ÈÚ) Á ËÈ Ï Â ÂÓÎ ÎÏ," Á  Â, Á ÏÂÏ Â Ú Â Ï ÛÈÒÂ Ï Ù ˆ  ÊÎ Â Ï,(Î" Â, ÛÈÚÒ 'ÈÒ,Á"Â,Ú"Â Â Ó Â Ï Ï." ÂÁÙÏ Â Ú ÈÙÚ È " Ï È Â ÁÓ ÂÎ ÍÎ Ì ÓÂ,ÌÈ ÌÈÚ Î Ú, ÁÂÈÓ Â ÈÁ È Î (!ÌÈÒ Â Ï, ÂÈ ÌÂ Ó Ï ÂÏÂ Ï Â ) Â Ú Â Ï,'È Ù ˆ ÓÏ ÂÈ Ï Â Â È Â ÏÂÏ ÂÂˆÓ ÌÚË' È Ó Ó Ú ÚÏÂ, Â Ï Â ÈˆÂ Ï ÈÎÊÈ '. Â Ú Ì ÂÓ ÏÎ Â, Î- Î 'ÓÚ,(ÂÚ ) Ë,  È

12 ישורון לז lhq l`xyi awri קעח. 11 'Ì È ÈÊÁ ' È ÚÓÂ È ['ÂÎ ', ÂÎÂÒ ÏÈÏ ]. È Â'Ë ÌÂ'È, Ë È Â"Ë ÏÈÏ Â [ ] ÔÈ Ó Ï ÍÈ ˆÂ.'Á Ï ÂÈÏÚ',ÚˆÓ ÌÂÈ Â Â Â Á '  Â ' ÔÈÏÏÙ ÓÂ Í ÈÂ, È ÌÈÏ È Î ÈÂ. 12 È ÁÒÙ Â' Ê' Ó ÔÏ ' Ù,ÏÂÎ Ï ÏÈÏ Ú. 14ÊË ÈÈ ÏÈÏ ÔÎÂ, 13ÂË 'ÔÓÊ' Í'Î 'Á  ' ÎÂÒ ÈÏ' 'Á Â. ÏÈÏ ÂÓÎ, ÓÂÚÓ ÏÈÙ Â ˆÂÈÂ,' Ó ', ÓÊ È ÂÒÙ : È Á [ ] ÂÓ È Í'Î 'Á Â, 16 'ÂÈÈÁ ' ' ÏÂÏ ÏÈË ÏÚ' Í Ó 15ÊÈ ÏÂÏ ÏË Í'Î È ÚÓÏ Ú Â ÌÈ ÌÈ Ó ÂÈ Ù ˆ.ÍÏÈ Â 5 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ;1691-,ËÂÈÙ Â È ˆÂ  ˆ ' Ô ÏÈÏ" :35 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò, ÂÎÂÒ Ï Ô ÂË ÌÂÈ ÏÈÏ Ï ÌÓ " : ÏÚ Í."... Â Ó ÈÙ ÏÚ ÂÁ ÎÂÒ ÔÈÈÚ ÙÈ Â,'ÈÓÚ Ï ÙÂ,ÊÎ Ì."...' ÂÁÓˆ ÈÚË ÈÚÂË' 'ÌÈÈÓ Ú Ì È ÈÊÁ ' ÓÂÏ ÌÏÂÚ Â Â, ÊÓ 'ÈÒ, ÂÎÂÒ ÔÈÈÚ, ÊÈÂÏ " Ï ÌÈ Ó :,'Ì È ÈÊÁ ' ÓÂÏ Â, ÂÈ Á Ó.ËÚ 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ Á ÂÏÈÙ Ò,Ï"È Ó È Ó ; Ó 'ÓÚ Ï Á Ï Ô ÏÈÏ È ÎÂÒ ÏÈÎ ÂÁ ÓÏÏ ÂÊ Â Ê Ó Â Ó,( Ï Î ÈÂ) ' Ú ÓÁ' [ ÂÎÂÒ Á =] Ô Î Ó " : "Ú ÊÎ ÎÂÒ. Á ÂÓÈ,  ÍÏÈ Â Ô ÎÓ, ÂÁ Ô ÏÈÏ - ÔÏ Ï Ó,( ÂÒÙ Ì ) ÂˆÓ Á ' Ú ÓÁ' Ó Â Â ÈÒ ÁÒÙ ÏÈÏÏ ÂÎÂÒ ÏÈÏ Â Á Ï Í."  ÍÏÈ Â Ô ÎÓ, ÂÁ Ô ÏÈÏ - Ô Î Û ˆÓ ÏÈÎ ÂÁÎ, ÓÓ ÏÈÏ ÂÎÂÒ Á ÏÈÏ ÂÚÒ ÏÂÎ Ï ÈÙ Ï Ì È,ÌÈ ÂÚÒ ÏÂÎ Ï Ï ÊÈÏ ÍÈ ˆ ÓÚË È Ó" : È 'ÓÚ,, È 'ÈÒ,ı" ÙÒ.ÁÒÙ ÁÓ ' Ú ÓÁ' ' Ú ÓÁ' ÔÈÙÏÈ. ÏÈÏ È Â È Ú ÌÂÈ ÂÚ Ó ÂÎÂÒ ÏÈÏ Â ÍÎÂ." Î Á Ó ÈÊÎ ÏÎ È ÍÈ ˆ ÔÎ ÏÚ,' ÂˆÓ ÂÏÎ Ú ' : ˆÓ, È ÎÂ, ˆÓ,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì Â.ÁÒ ˆ ˆÓ, "ÓÒ ÏÚ ı Ù ÂÈ Â ÔÈÏÈÁ Ó ÔÈ,ÏÂÎ Ï Â ÒÈ ÏÈÏ È È ÎÂ,ÌÂÈ Í ÁÈ Î ÌÂÏ Ï Ì È Ï ÌÈÎÏ Â" : 213 Û." ÂˆÓ ' Ú ÓÁ'Ó ' Ú ÓÁ'  ÈÊ ÔÈÙÏÈ, ÏÈÏ È Â È È Ú ÂÎÂÒ ÏÂÎ Ï.'Í Á Ú' ", "Ú Ëˆ ÂÙÒ :  Â. ÛÈÚÒ ÛÂÒ ËÏ 'ÈÒ,Á"Â,ÛÒÂÈ È 'ÈÚ Ù ËÂ Ù Ó ÌÂ Ó Ú Â, Á ÂÚÒ ÏÂÎ Ï È Î ÏÈÏ Ú ÔÈ Ó Ï È Ê Ó ÏÚ.Í Á Ì Â ÏÈÙ ÂÓÈÈÒ Ì Ú,Ï ÌÂÈ ÂÚ È Ú ÏÏÙ Ï ÌÈÂ,(Ï ) Ï,ÔÂȈ,' Á ÎÏ, Ó ÔÈ ÈÊÏ Ó Â :ÂÓÊ Ï Â ÂÓÊ È ÚÓ',ıÎ 'È :, Ê ÌÈÏ Â È, Â Ó È ÈÏ Â Ó,ÔÂÈÚ Á :ÔÂÓ ÊÎ Ó,ÚÓ Œ Ó"È ;60-35 'ÓÚ ÚÂ È È Ï È Ù ˆŒÈ Â È Â ÈÁ :'ÏÈÎ Ó ÙÒ'',Ï" ;ÍÏÈ Â 311, , 'ÓÚ,Ë,, ÈÈÓ Â " ÌÈ Ó ; 'ÓÚ, Ò ÌÈÏ Â È,,ÌÈ ÁÓ ÒÎ,' "È Ó ÛÂÒÓ, Ò ŒÈ,,ÊÎ Ó È, Â Ó " :  Â.2 Ú Ë -Ê 'ÓÚ, 'ÈÒ 'ÓÚ ÂË ; È Â, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂÎÏ,Ì" Ó ÒÙ ÍÎÂ."ÔÓÊ ÍÎ Á  ÎÂÒ : ÎÏ Â" : "Ú Â ÎÂÒ. ÛÈÚÒ Ó 'ÈÒ,Á"Â,Ú" Â,Á"Â, ÂË :.'ÂÈÈÁ ' ÍÎ Á  ' ÎÂÒ ÈÏ' ÓÂÏ È È ÏÈÏ Ì ÌÈ ÂÒ ÌÈ Î.Ì ÛÒÂÈ È Â, Ò 'ÈÒ ÈÓ È ÂÚÓ Ï ËÚÓÎÂ, ÂÓÂ Ó ÏÎ Ó Â È Á ÏÈÙ È Á ÈÓ ÏÂÏ ÏÈË È ÏÂÏ ÏÈË ÂÙÓ Ó,Ï ÓÏ,È" È È ÙÒ, Ù ˆ-ÊÎ Ï Ú Â Â.ÍÎ Ù Ù 'ÓÚ, 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ : ) È Á Ï ÈÓÚ ÏÈÙ ÌÂÈÒ ÈÓ ÚÈÙ,( Ú 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ï Ò) "Ú Ò ÂÙÓÎ,(ÁÈ 'ÓÚ,ÁÈ 'ÈÒ,È"  ÈÒ ;Ê

13 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קעט Ú Î " Î Â Â " ËÈ ' Ù ' ÔÈ Â ÁÈ ÔÂ, Â Â È ÙÒ È ÔÈ ÈˆÂÓÂ. 17 ÏÏ Ù, Î ÌÂÈ Ù È Â' Ù'Ò ÔÈ Â Î ÈËÙÓ ÌÈÈÒÓÂ, 18 Î Â ' Ù, Ù ÛÂÒ Ú,( È ËÎ Ó ) "ÈÚÈ ÁÏ Î ÌÂÈ Ú ÓÁ Â" : Î ÒÁÙ. 19 '  ÂÎ "ÍÏÏ ÏÁ ÈÈÏ ÌÂÈ " :( È È ÎÊ) Ú È ÈËÙÓÂ Ó Ó Ù ˆ ÓÎ ÏÎÏ ÂÊÁÓ ÂÓÎ,ÌÈÓ ÌÈ Â ÈÒ Ì ÍÎÂ. ÂÏÈÙ È Ò Â Ó Ì ÈÏÚ Û,(F27902 :È"Î Ó) hebr. 634 ÈÓÂ Ï ÈÈ ÙÒ,ÒÈ Ù È" Î, Ú- ÂÏ Â Ú-ÌÈ ÏÏ È Á Â... ÏÂÏ ÏÚ Í ÈÂ...Ì Â Â Â Â Â Â ÔÈÏÏÙ Ó È Á Â" : "... Â Â È È  ÙÒ ÌÂ È Ï È Á ÏÈÙ ÌÂÈÒÏ ÂÎÈÓÒ ÏÂÏ ÏÂËÈÏ Ó,ÚÓ Ó ÈÏ Èˆ ÔÂ Â Ó ÌÓ ÌÈÓÎÁ  ÌÚË Ó" :ÔÂ Ï ÂÈ Â Ú, Á Ó ÌÈÈ Â ÈˆÏ ÔÈËÂÏÁÏ È ÈÁÈ È Â Ó, 'ÈÒ,Á  ÚÓ, ÊÈÈÓ ÂÂÓ Â È ' ÊÚÏ ' ) "?'ÌÂÏ ÂÚ' Á ÏÂÏ ÂÎ ÏÂËÈÏ ÌÈÓÎÁ ÂÚ ÚÂ Ó : ÓÂÏÎ.('ÌÈ ÚÓ' Ì,ÁÏ 'ÓÚ, Ú È Ò, Â Ù È 'Á Ï È ı ÓÏ ÌÂÏ Î Ó Á ÔÎ) 'ÌÂÏ ÂÚ' Î Á Ï ÍÂÓÒ ÌÈÈÓ Ú Ó ÈÎ Ï Â ÎÂ. ÈÓÚ ÏÈÙ ÊÁ  Ȉ ÁÈÏ ÌÈÈÒÓ Î ÈÓ,ÂÈÈ,(ÔÂÓ ÏÈÙ Ì Â ÂÚ ÏÂÏ ÏÚ Í Ï,ÌÈÏ Â È È Ï Ì Ó Â Ó Â, ÏÂÏ ÏÈË ÔÓÊÏ Á, ÎÂÒ,ÈÓÏ Â È=] È, ÎÂÒ, ÙÒ ÎÊ,(ÂÏÂÎ ÌÂÈ ÏÎ Í Ó Â Ï ÍÈ Ó ÏÂ) È Á Ù ÍÎ,ÌÈ Â Ó Í Ó Ì È Ó ÈÓ Ï È ı È ÌÈÚ ÈÂ.[ "Ú Ó ÎÂÒ,ÈÏ ; È ÏÂÏ ÏÚ Í Ï Ó Ì Ì Í.ÌÈ ÔÓÊ ÂÚ ÍÈ Ó ÙÒ ÔÓÊ ÌÈÈ Ó Ï Â,  ÂÎ ÔÂ Ï ÂÓÊ Ï È ı ÔÈÈ Ú ÌÈÈ È Á ÏÈÙ Ì Â ÏÂËÈÏ È Â ÂÙÓ Ì ÌÈÈÏ Èˆ ÌÈ Â ÈÒ È ÈÎ, ÈÁÈ ÈÏ Èˆ Ó È ÌÈÈÏ È ı ÏÈ٠Ȉ Â Ó ÌÈÚË ', ÈÈÏÙ 'Ú :.ÏÈ ÓÎ,ÏÏ Ï È Á ÔÈ ÏÂÏ,106 'ÓÚ,22 Ú 98 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È,( Î) È ÙÒ, Á Ò, È ÏÚ ı,' ÊÈ ÔÓ.173,170, ,121,Á"Â,Ú"  ÂË ; Ê, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂÎÏ,Ì ;Ë È, ÂÎ ÂÎÏ,Ì" Ó ; "Ú ÂÓ ÎÂÒ 'ÈÚ.Î"  ÛÈÚÒ 'ÈÒ ÂË ; "Ú - "ÚÒ È ÔÈÎ Ú ;( "Ú ÁÓ ÎÂÒ,ÈÏ =), ÎÂÒ Ó :.ÌÏ ÏÏ : ÓÂÏÎ. ÛÈÚÒ Ó 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ˆ : Ó Ï Ó Ï ÈÈ ÈÂ" :ÍÏÈ Â Î ÈÂ È ' Â È Ù'. Ó Î - ÂÎ Î ÈÂ." ÈÓ ÂÏÚ Ï,  ÓÏ È Î,ÍÊ ÈÊ ÔÓ ÍÈÏ ÂÁ ÈÂ Ï È È ; Ú 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ï Ò, "Ú Ò ; "Ú Ï ÏÈ Ó ÈÙ-ÏÚ Â ËÙ Â È ÔÈÈÚ ÏÎ,Ú"  ÂË :Ì Â. ÂÚÂ,Ë 'ÓÚ, 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ "ÈÚÈ ÂÁÏ ÌÂÈ Ú ÓÁ Â"Ó Â 'ÌÈÈÒÓ',Ë ٠ÓÏ ÌÓ.Î" Â,Ë 'ÈÒ,Á"Â,  ÙÒ ÂÙÓÎ,(ÏÏÎ ÚÂ) ÊË ÂÒÙ Ú ÓÂÏÎ,(Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ Ô ÏÎ) " ÒÈÙ ÛÂÒ" Ú Ú ÓÁ Â' ÒÁÙ Ò Â ÈËÙÓÂ" :82 'ÓÚ, Ò Â Ï,  '  Ó,ÁÚ 'ÈÒ, "Á Ì ' :Ï ÓÏ, ) ÌÈ Á ÌÈ Â Â Ó Ì ÍÎÂ."' ÎÒ ÁÓÂ' Ú,'ÈÚÈ ÂÁÏ ÌÂÈ, ˆ ÌÈÏ Â È, Ï 'Á '  Ó, Â È ÂÎÏ,,ÏÂÎ ÙÒ, Â Ó ÁˆÈ ',Ì" Ó È ÌÈ Ó ;140 'ÓÚ, ÂÎÂÒ, ÈÈÏ Ó Ó ; Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ ;177 'ÓÚ,ËÏ ÂÒÙ Ú,ÂÈÈ ) Ù ÛÂÒ Ú Â 'ÌÈÈÒÓ',ÂÈÙÏ ÓÎÂ,(65 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Á Ò ÂÏ ÌÈ Â ÌÈ Â ÈÁ ÂÏÈ Â.44 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÈÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ È ˆÓ,(ÏÏÎ Ú ÈËÙÓ ÌÈÈÒÓÂ" : ;(8 'ÓÚ ÛÂÒ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò) "' Ú ÓÁ ' ÌÂÈ ÂÁ ÔÈ Â Â" : Ó

14 ישורון לז lhq l`xyi awri קפ ÏÂÏ ÊÎ ÛÈ Ó Â' Ù'Ò ÈˆÂÓÂ. 21   ' Ô Â,ÛÒÂÓ 'ÏÈÙ Â, 20 ' ÏÈ 'Â. 23 Á ËÎ ÈÓÈ ÏÎ ÔÎÂ, 22ÁÎ Â Â ÂÈÈ,'ÌÂÈ ÂÁ'Â.( 213 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ) "ÒÁÙ Ù,ÌÂÈ ÂÁ!ÊË ÂÒÙ ÓÈÈ ÒÓ, Á Ï Ô ÌÂÈ Â Ú-ÌÈ Â Ó ÙÓ ;ÊÎ ) ˆ ÓÓ Í '   ÁÓ ËÈ Ï ÌÈÎÒÓ ÛÒÂ Â Ó ÈËÙÓ ÈÈ ÌÂÈ Ô ÌÂÈ" : ÏÈ ÓÏ È"  ÈÙÓ È Ó, ÏÈ Ó ÎÒÓÏ Â Â ÈÙ ( Ú- ÂÏ Â, Ú ÌÈÏ Â È,, ÙÂ È ÈÊ Ó,Ï ÂÓÚ ' ) "... Ù Â ÏÎ,'ÈÚÈ ÂÁÏ Ú ÓÁ Â' ÔÈ Â ' ", "Ú Ï ÁÂÈÓ Â ; "Ú Ï - "Ú Ï ÏÈ Ó) ÂÈÙÏ È"  ÈÙ ÌÓ.(354 'ÓÚ Ú 333 'ÓÚ,Â Â Ó È Ó ÈÂÈˆÏ Ê ÛÈÒÂ Ï ÈÂ) ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈ ÔÈ (' Á  ÂÈÈÚ Ú ÂÒ È ÁÂÈÓ,ÂÊ ÂÓ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Ô È ÓÎ Ú ÂÙ Ú ÂÈ ÈÈ Â,(34.ÏÈÚÏ ÂÓÎ,È" È È ÙÒ Á  ٠ÛÂÒ Ú,ÌË ÙÎ Ì " Ù ÛÂÒ Ú" : ÁÓ È Á Ï Â ÂÓ ÏÎ ÈËÙÓ Â ÎÏ,21 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï ÂÈ Ó ÌÏÂ.(ËÏ ÂÒÙ ÌÈÈ ÒÓ ).ÔÂÈÚ ÂÚ ÍÈ ˆ Â,( Ï ÊË- È ÌÈ ÂÒÙ) Ô ÌÂÈ Ï Â È ÂÒÙ Á ÂÓ ÓÏ "Ò ÈÊÁÓÂ" :ÍÎ Î (' Â... ÏÈ ') ËÙ Ó Ì Ó,È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î,' Á ',Ì Â Â Â Â Â Â ÁÏ Ï Ì'ÈÏÏÙ ÓÂ, È 'Ó Â,'È ' 'Ó.ÌÈ Â ÈÁ ÏÎ Â ÙÒ ÔÈ Â." ÏÈÙ Ó Â,' ˆ ' Ó' Â, Â Ô Â,'ÂÈ ËÁ ÈÙÓÂ' ÈËÙÓ,ÚÓ Ó Â ÎÏ ÍÎÓÂ)   ÌÂÈ Â È ÂÒÙ ÛÒÂÓ ÏÈÙ ÌÈ ÓÂ, ÓÂÏÎ Â ÂÂÎ Ì Ú ÂÈ ÈÈ ÌÓ.(19 Ú ÛÂÒ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ!Ô ÌÂÈ Â È ÂÒÙ ËÁÏ ÈÚ,ÌÈÙÒÂÓ ÂÁÓ È ÂÒÙ ÏÏÂÎ,(ÊË- È ÌÈ ÂÒÙ ËÎ Ó ) ÌÂÈ Â ÔÈÈÚ ÏÎÏ.( È- È ÌÈ ÂÒÙ) Ï ÌÓˆÚ Â ÌÈ Ó ÌÈ ÂÒÙÏ Â,(ÊË- È ÌÈ ÂÒÙ) ÈÓ ÏÂÚ 74 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï Ì 'ÈÚÂ.Ô ÎÏÂ Ô ÎÏ Y È Ú Ï Y ËÂ," Â Â Ô Â"  ÁÓ Ô Ï ÏÎ ÌÚ Â " :( Ï 'ÓÚ,Ï Ù '  Ó, ÂÏÈÙ Ò) Ì" Ó ÔÂ Ï Â Â.   ÈÎÊÓ,'Í Ú Ó È È ÏÚ Í Â ÂÈÏÚ Î ÂÓÎ' Ó  Î,ÔÈÙÒÂÓ ÂÏÙ.Ú ÎÂÓ ÂÈ ÔÂ Ï Ô Î Ì Â."ÌÈ ÂÒÙ Ô Â Â Â,  ÔÈ Â Î Ô ÂÓÎ ÌÂÈ Â Â ÌÈ ÓÂ,(Ò 'ÓÚ, 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò, ) È ËÈ ÂÊÁÓ Î ÎÊ,ıÂÙ ÓÏ... M ƒ ÏÂÚ Ì Â...ÈÚÈ ÁÏ ÌÂÈ Ú ÓÁ Â") È- È ÌÈ ÂÒÙ ÛÒÂÓ ÏÈÙ ÏÂÏ ÏÂÒ Ì ÁÓÂ") ÊË- È ÌÈ ÂÒÙ ÌÈËÈÓ Ó ("ÂÈ È ÌÈÓÈÓ Ú Ú, È ÌÈ Î :ÁÒ ÌÈ Ó ÌÓÂ Ó Î ("... ËÁ Á ÌÈÊÚ ÈÚ Â... Á ÎÏ ÔÂ Ú Ô ÚÂ...ÔÓ, Ê Ó."Ì ÎÏ Î ÌÈ ÈÓ È Â, ÙÎÏ ÈÚ Â... ÙÏ ÌÈÂ Ú ÂÏ,  ÓÎ Ì ÈÎÒÂ Ì ÁÓÂ",ÔÂ È ÚÒ Â ÈÒ :Ï ÓÏ, ) ÌÈ Ù ıâù È Î,ÌÈ Á ÌÈ ÚÂÓÏ Ú Â Ì,ËÙ 'ÓÚ, "Ú Ò ; Ò,, Î,Â,,ËÎ 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È,[ÌÈ Á Â] ÛÒ ' Â Ó ÏÂÚ ËÁÏ ÈÚ,ÌÈÙÒÂÓ ÂÁÓ È ÂÒÙ Ì ÓÂÏ Â È Í.(ÂÒ, Ó, Ï,ÂÎ =] Ô ÓÂ Ï ÔÈÏÈ ÂÈ...ÌÈ " :ÂÈÁ ÔÈÓÈ ' Ì, ÙÂ È ˆ ' ÂÎ ÔÎ. ÈÓ Â,"...  ÈËÙÓ Ô Â Â Í Î, ÒÈÙ ÛÂÒ Ú, Ò ÏÚ ÔÏÂÎ [ÌÈÙÒÂÓ È ÂÒÙ [ÌÈ] Ó  ÔÈ ˆ ÓÂ,ÌÈÎÒ Â Ó ÔÈ Ï ÓÂ" Ï Â È ÂÒÙ ÓÂÏ Â 'ÌÈ Á ' " Ì ' ÂÎ ÍÎ ˆÂÈÎ.(272 'ÓÚ,ˆ 'ÈÒ,Ë Ï ÈÏ ) "...'  ÓÎ Ì ÈÎÒÂ Ì ÁÓÂ' È Á ÌÈ ÂÒÙ ÓÂÏ ÍÈ ˆ ÔÈ,'  ÓÎ Ì ÈÎÒÂ Ì ÁÓÂ' Ó ÈÓÂ" :'Á  ' È ÈÓÏ Ó,Ï È ÊÚ Ì Î ÌÈ ÂÒÙ ÓÂÏ ËÂÓ Ï.ÌÈ ÂÒÙ Ô Â Ï Â ÈÙ Â Ê ÈÙÏ,'ÂΠ' ÏÂÒ Ì ÁÓÂ' :ÔÎ ÏÈÁ ÓÂ.(464 'ÓÚ, Î ÌÈÏ Â È,Í Â "  Ó,,Ì Â Ú) " Ù ÌÈ Â Î. Ê ˆÏ Ê ÌÈ Ó È ÂÎÏ Ï È ÊÚ " Ì ' ÈÓÈ ÂÚ,ÚÓ Ó Â Á ÂÓ 20 21

15 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קפא Ï Ó È Ï, Ì Â. ˆÂÈÏ ÂÓÎ ÓÂÚÓ ÏÈÙ Â,'ÔÂÈˆÏ Â', Ï ' ÏÈ ' : ÁÓÏ. 24 'Í ˆ'. Ï ÁÓÏ ÂÓÎ, Â, 25 ' ÂÒ Í ÓÂÈ ','ÂÎ ' : Ï È ÚÓÏ, 27ÂÏ ÏÂÓ ÂÓÎ Ï Â ÔÈ Â Â. 26 Ï ÏÂÏ 'ÂÈÈÁ 'Â,ÏÂÓ ÂÓÎ ÈÈ ÌÂÈ [ ]. 29ÊÏ ÏÂÓ È Î ÛÒÂÓÂ. 28 " Î ÏÓ ÏÎ ÌÏ Â" :ÌÈÎÏÓ ÈËÙÓ ÌÂÈ Â È ÂÒÙ Â Â Y Â Ó ÌÈÓÂ Ì Ó Y Ù ˆ ÓÎ ÌÈ ÂÊÁÓ ÌÈ Â ÈÒ ÂÏ ÔÎ Â ÈËÒÈ ÒÂÙ Â, ÂÙÒ Â È" Î :. ÈÓ ÏÂÚ ËÁÏ ÈÚ,ÌÈÙÒÂÓ ÂÁÓ È ÂÒÙ Ì È Ù ˆ  ÈÒ Â ÓÂ, Ú-ÌÈ Ó ÛÂÒ) ÌÈÙ,(F39535 :È"Î Ó) 133 ' Ï  ÂÓÚ, 40 Û,(F8635 :È"Î Ó) ebr. 324 ÈÏËÒÂÙ ÈÈ ÙÒ,Ô ÈË È" Î ;(ÂÈ È ÂÈ ÌÂ,(F25617 :È"Î Ó) Ms ÌÈ Ï Ó È, ÂÈ-ÂÈ È" Î ;(1395, ' Ú ) - ÌÈ È ÚÓ ÂÁ Ë ÌÈ Â ÈÒ ÂÏ ÏÎ, ÔÈÈÚÓÂ.( Ú- ÓÁ Ó Ú ) ÌÈÙ Ï Ì ÈÈ È Â ÓÏ, ÂÎÂÒ Á ÈÓÈ Ú ÏÎÏ Á Â È ÂÒÙ ÏÂÙÎÏ  ÎÏ. Ú È Î Â ÊÚ ÏÚ È ˆÈÏ Ï Ïˆ Ï È Â.ÌÈ Ù ÂÓÎÏ Ú Â Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì ÔÎÂ.ÛÈ Ó ÂÈ Â Â ÏÂÏ ÂÏ ÔÈ ÈÓ ÚÓ Ó."   ÏÂÏ Ì Ï È Ì, ÓÈ È Ò ÔÈÙÈ ÓÂ,Ï Ó Â Â Â È Â ÏÂÏ ÏË Á ÏÎ" : 214,ÔÈÈÚ Â ÂÚ ÏÚ,ÛÈ Ï ÏÂÎÈ Â Â ÏÂÏ ÂÏ ÔÈ ÈÓ Ì ÌÈ ÂÒ ÌÈÂ È ÌÓ. ÛÈÚÒ,Ò 'ÈÒ,Á"Â,ÛÒÂÈ È : ÚˆÓ È ÁÈ Ï, ÂÓÂ Ó ÏÎ Ï È Â ÎÂ" : Î Ê, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂÎÏ,Ì" Ó,Á"Â, ÂË Â." ÓÏ ÎÊ,Á ÊÓ ÔÈÙÈ Ó ÂÈ Í Î,ÌÂÈ ÏÎ Â ÔÈÙÈ ÓÂ, ÒÎ È Ïˆ Î ÎÊ, ÁÓ ÓÎ,"  ÔÈÙÈ Ó Î È ÏÚ Â ÙÒ ÔÈÏÚÓÂ" :ÛÈÒÂÓ,Ò 'ÈÒ ÙÂÒ :Í ÚÏ ÎÊ,' ÂÙ Ï ÔÏÂ Ï Ï : ÓÈ Ï Á ÊÓ Ó',ÔÈÈË ÈÏ 'È :.ÌÈÂ.ÍÏÈ Â 372 'ÓÚ,ÊÒ ÌÈÏ Â È, ÈÏ ' ÎÈ Ú,ÏÙ ÎÊÏ ÌÈ Ó Ó ÂÓ ÓÂ) Ù ˆÂ ÊÎ ËÂ Ù Ó È ÔÎ,ÛÒÂÓ ÏÈÙ È Á Â Ú ÂÙ,Ô Î ÎÊ Â,ÌÈÎÁÓ ÙÒ ; Ú 'ÓÚ, È 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ :Ï ÓÏ,,(ÌÈÙÒ ;333 'ÓÚ, Ú 'ÈÒ,Ë Ï ÈÏ ;142 'ÓÚ, ÂÎÂÒ, ÈÈÏ Ó Ó ;44 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÈÙ Ò ÂÎ È Â ÈÙ :Ì Â :,ÌÈ ÙÂ Î Ó È ÔÎÂ.Ò -Ë 'ÈÒ,Á"Â, ÂË,77 Ú 'ÓÚ, Ú ÌÈÏ Â È,Ì" Ô Â Ó, ÂÎÂÒ ÂÏÈÙ Ò,, ÂÏÈÙ Â.Ì ÔÓÒ ÏÎ Â ÌÈ ÂÂ" : ˆ 'ÈÒ,Á"Â, ÂË Ê ÔÈÚÎÂ.16 'ÓÚ,Á 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò ÂÓ ÏÏÎ ÈÙÏ ÔÎ, Ú,Ì, Ó ÈÎ 'ÈÚÂ."'Í ˆ' ÌÈ Ó ÔÈ,Ô ÌÂÈ ÈÁ ÔÈ Î,ÊÎ.Ì ÂÓ ÏÎ Â ÊÎ Ó Ì Ó ÂÊ È ÚÓ.ÍÏÈ Â 38 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ;2721,ËÂÈÙ Â È ˆÂ È ÂË-ÌÂÈ ÏÈÏ ÓÂ Ï Ó Í,(25 Ú Â ËÎ 'ÓÚ,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ : ) ÂÎ Â ÂÏÙ Ò,,ÌÈÈÁ ıú ;35 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò ÂÙÓ ÔÎ. Ï È Â Â Â Ù ˆ. Ù ˆ Ó Ï ÛÈÒÎ Á, ÈÏ Ó Ó 'ÌÈÈÁ ıú' ÙÒ.ÂÏ 'ÓÚ, ÏÎÏ.Ì ÛÒÂÈ È Â, ÛÈÚÒ Ò 'ÈÒ,Á"Â, ÂË :.ÌÈ ÂÏÁÓ ÍÎ È. ÛÈÚÒ Ò 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË ; "Ú Ï ÏÈ Ó Â ÍÎÂ. Î Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ ÔÈ ÈËÙÓ, "Ú Ï ÏÈ ÓÏ."...ÈÈ Èa ÓÏL CÏn «NÚ»» L Î Ïn»» «Ïk» ÌÏLzÂ" «ƒ «: Ê "ÏÓ,Ú"  ÂË,Ï ÓÏ, ) Á ÎÏ ÔÎÂ,( Á "ÏÓ) " ÓÏ ÍÏÓ Ï ÂÏ ÈÂ" È ÌÂÈ,' Î ÏÓ ÏÎ ÌÏ Â' Á ÙÏ ÌÈ ÂÒÙ È ÌÈ Ï Â ÂÈ ÌÓ.( ÛÈÚÒ Ò 'ÈÒ,Á"Â

16 ישורון לז lhq l`xyi awri קפב. 30 ÒÂÎ ÏÚ ' Ú ÔÂÁ' ÏÈ ÓÂ,ÏÂÁ Ï ÁÏ ÏÈÙ : È Ú Ì'È Ó Â, 31ËÏ ÏÏ Ì Â ÏÂÏ Ì'ÈÏË : ÚÂÓ ÏÂÁÏ Ô Â,È ÈÏ ÌÂÈ [Ê] Ô'È Â ÈÎ :È ÊÚ È ÎÂ. 32 ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ ÂÏÁ ÂÈ Â Â, Ó ÚÂÓ ÈÓÈ 'Á ÏÎ ÏÏ - ÈÂÏ, 33 Ó "ÈÈ ÌÂÈ " Â Ô Î :Â Ó È Ó ÔÎÂ, Ó ÒÁÙ ' Ù Á ÈÓÈ ÏÎ."È ÈÏ ÌÂÈ Â" - Ó ÈÚÈ,"ÈÈ ÌÂÈ Â"   ÊÂÁ - Ï È, 34 Ó "È ÈÏ ÌÂÈ " ÊÂÁ - Ï ' È, 35 "ÈÚÈ ÌÂÈ " - ÈÂÏ,"È ÈÏ ÌÂÈ " ÊÓ È Ô Î : ÂÓ ' ÌÂÈ ÔΠÔÎÂ. 36 ÌÈÓÈ ÏÎ ÔÎÂ."ÈÚÈ ÌÂÈ " - ËÓ Â ÈÚÈ,"È ÈÏ ÌÂÈ " ÁÓ '  Â, Â È ÂÓÎ ÂÈ Ó Ï, È ÌÈ Á ÌÈ ÒÂ, 37 ı Ó ÔÂ Ó Â'È Ï Â Ò Â. 38  ÚÏ ÔÎÂ, "Ú Ò :. 214 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì Ú Ó,ÂÈÙÏ ÓÎ ÙÒ Â. Ò 'ÓÚ,Á 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ ; Ú 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ï Ò 'ÈÓÏ Â È' Ì ÔÎ È,328 'ÓÚ, ˆÈ ÂËÙ '  Ó, ˆ 'ÈÒ, ÏÈ Ó ÎÒÓ,, "È Ú,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ ÔÓÒ ÏÎ ÂÚ Â. Ï ÊÓ, ÏÈ Ó,ÈÎ Ó Ì ÓÂ,ÂÈÙÏ ÂÈ.5 ÂË :.Ô ÌÂÈ ÂÓÎ,(ÍÏÈ Â È ËÎ Ó )"...ÌÂÈ Ú ÓÁ Â" Â È ÂÒÙÏ Â ÂÂÎ.Î" Â, ÛÈÚÒ Ò 'ÈÒ,Á"Â,Ú" Â. ÛÈÚÒ ˆ 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË 'ÈÚ.ÊÈ Ú,ÏÈÚÏ ÂÂ. Ê ÔÈÈˆÏ Í ˆÂ ÚÂ Ó Ú ÂÈ ÈÈ.17 Ú,ÏÈÚÏ ÔÓÒ ÏÎ 'ÈÚ.ËÈ-ÊÈ ËÎ Ó. Î-Î ÌÈ ÂÒÙ,Ì. Î- Î ÌÈ ÂÒÙ,Ì 'ÓÚ,Áˆ ÌÈÏ Â È, "È ÙÒÏ Â Ó, ˆÈ ÂËÙ ' : ) "È Â 'È ÊÚ È ',ÔÏ Ï 'ÈÚ) 'È ÊÚ È ' Ì ÂÎÂÒ ÚÂÓ ÏÂÁ È Ò Â 'ÌÈÎÁÓ ÙÒ' Ì Â,(ÍÏÈ Â ÙÒ ÂÏ ÂËÈ Ó Á ÌÂ È ˆÓ Ï Ï,ÂÈÙÏ ÂÊÓ Â ËÈ Â ÓÂ,(38 Ú 'ÓÚ, ˆÈ ÂËÙ Â Ó, ˆ 'ÈÒ, ÏÈ Ó ÎÒÓ, ) ÂÏ ÌÈÈÈÚÏ ÁÈÈ ÌÂ Ó Ï, "È Ï ' "È ÙÒ' ÂÚ È ÎÂ, ÙÒ ÔÓ ÔÈÈÚ ËÓ ÎÂ.ÌÈ Á ÂÓÂ Ó Ï ( , 'ÓÚ, "È ÙÒÏ Â Ó 'ÈÚ) ÂÈÙÏ ÌÈ ÌÈËÚÓ Ï ÌÈÚË ÂÓ Â Â, ÒÁ.(ÈÁΠÔÈÈÚ Ì ÛÈÒÂ Ï ÂÙ È ' - ÂÈÁ Ï ÒÁÈÈÓ Á Â Ó Í,ı Ó ÔÂ Ó ' Ì ÂÊ ËÈ È 'ÏÂ ÂˆÓ ÙÒ' Ì.38 Ú,ÔÏ Ï ÍÎ ÏÚ.Ì Ò ÂÊ ËÈ Â È ÈÂ, " ˆÈ,ı Ó Ì " ÁˆÈ ÙÈ ÂÓÎÂÒ Ô Â, ÂÎÂÒ ÚÂÓ ÏÂÁ Â È ÒÏ Ú Â ÌÈÂ Â Ó ÂËÈ ÂÓ ÏÎ Y ÂÈÙÏ ËÈ.8 Ú ÊÒ -ÂÒ 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ ÎÂÒ, ÂÙÒ ËÈ È Y È ÈÏ,È,È ÈÏ,È : Ò ÓÂÈ ÈÙÒ ÌÈ Â Ú ÈÙ " ˆÈ "Ó ÔÎ È [9 'ÓÚ, 'ÈÒ] ÈÈÂ Ë Ò Ï,Ì Ò ) ' ÓÈÓ ÔÈ ' ", "Ú Â È [ "Ú Û,Ê ÈˆÈÈÂ, ÏÙ ÂÎÏ,ËÈ 'ÈÒ,ÔÈ Ú] "ÓÒ ÂÚ,"... ÎÂÒ ÂÙÒÂ Ò Ù ÙÒ Ì Â ÂÊ ËÈ Â.(ÂÈÙÏ Â ÈÁ ÂÓÎ,ı Ó Ì ' ÔÂ Ó ' Ì ÌÈ ÚÂÓ ÂÈ Ù È Ò") "Ú Ò Û, Ò È Ë Â, ÂÈ Ù Ò,(È" Ï ÒÁÂÈÓ),ÍÈÈ Ú Ú È"Á  Ó,Ò Ù ÙÒ :,'  ÙÒ'Ï ÔÈÈÚ ÒÂÁÈÈ Ï ÏÂ."  ÙÒÓ

17 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קפג È Â,'ÂÈ ËÁ ÈÙÓ',' Á ',  ' :ÛÒÂÓ ÏÈÙ Ï Ì'È ÓÂÚÂ Â Â È Ó È ÌÂÈ ÏÎ ÔÎÂ. 40 ÌÂÈ Â' Ù'Ò Â 39 Â. 41 ÌÂÈ Â Â Â' Ù'Ò. 44 ÌÈÓ ÏÚ Âˆ Ï, 43 Á Ú Ê Á ÏÎ ÔÈ Ó : 42 Ú Ï ÈÚÈ [Á]. 46Á Â'Ë ÌÂ'È ÚÓ ÂÓÎ, 45 Á Ò Â Ú ÏÂÏ Ô Ó 'È Â Ó, Â È Â Á ÂÏÈÙ Ò, È Ó ÙÒ ;( Ú 'ÓÚ, Ù ËÒÙ Â ' ÊÚÏ '  ÚÎ, ˆ Ó Ó Â ÍÎÂ.('ÌÈ Ó È' Ì ) Ë 'ÓÚ,ÁÏ ÌÈÏ Â È,Ï Ù Ï ÂÏÂÁ Ï Ô ÌÂÈ Â,È ÈÏ ÌÂÈ" :ÂÎ 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ. ÊÈÈÓ ÂÂÓ Â È Ï ÈÂ,'È ÌÂÈ ' - Ï È,'È ÈÏ ÌÂÈ ' - ÈÂÏ,'È ÌÂÈ ' - Ô Î :ÔÈ Â ˆ Ó, ÚÂÓ." ÈÂÏÂ Ô Î Ó ÌÈ Â ÌÈÏ È È ÌÏÂÚÏ.'È ÈÏ ÌÂÈ ' - Á  ÍÓ   ÈÁ ÓÎ,ÂÈÈ." " ˆÈ È Î ÌÈ Â ÈÈÂ Ë ÙÂ" :ÚÈ ÂÓ,Ì, ÈÈÂ Ë Ò ÍÓÂ,45 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Ï.'  ÚÏ ÔÎ'  ÂÓÎ,'ÂÈ Ó'Î Â Â Â,'È ÌÂÈ ' Â Ô Î, ÚÂÓ ÏÂÁ Ï Ô ÌÂÈ,È ÊÚ È Ò ÍÎÏ" : Á Ú Ú ÎÂ.'È ÈÏ ÌÂÈ ' 'È ÌÂÈ ' - ÈÚÈ,'È ÌÂÈ ' - Ï È,'È ÈÏ ÌÂÈ ' - ÈÂÏÂ È Ï Ú Â ' ÈÈÂ Ë Ò'    ÈÁ Â Ó Ó Â Ê ÓÂ." ÂÓÚÏ ÏÎÈ ÌÈÓÈ ÏÎ.'È ÈÏ ÌÂÈ ' 'È ÌÂÈ ' - 'ÌÈÎÁÓ ÙÒ'ÏÂ, Ï 'È ÈÏ ÌÂÈ '  ÈÚÈ,  ÈÁÏ :ÈÚÈ ÔÎ, ÂÎ, 214 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì ÔÎ 'ÌÈÎÁÓ ÙÒ'  ÓΠÌÈ Ó Ô ÓÏ Á Ó Â ÂÏ.ÂÓÂ Ó È Ï ÒÓÎ Â ÂÂÎÂ,"ÌÈ Â Â Ó ". È Â Â ÈÈÂ Ë - ÌÈ ÂÊ Á ÂÏÈÙ Â, Ù ˆ ÂÎÏ :È ÂÈÙÈËÂÓ È" Î ÂÙÓ ÔÎ.('È ÈÏ ÌÂÈ ' 'È ÌÂÈ ') Â Ï Â ÒÈÙ È : ÓÂÏÎ."  ÙÒ Â ÂÓÎ,'È ÈÏ ÌÂÈ Â'  'È ÌÂÈ Â'" ÛÒÂÓ ÏÈÙ Â Ó Â ÓÏ,ÔÈ Ï Ô È (21 Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ ÂÈ ÏÚ ÛÒ ) Ô ÎÓ Ì Ó È ÔÎ, ÈÓ ÏÂÚ ËÁÏ ÈÚ,ÌÈÙÒÂÓ ÂÁÓ È ÂÒÙ ÏÏÂÎ,ÌÂÈ Ô È ÂÒÙ ÏÎ Â ÙÒ Â Â " ÈÓ ÈÈÁÓ Â ÁÓÂ,ÂÏ ÌÈ ÂÒÙ Ì ÌÈ Â Â ÙÒ ÌÂÈ. ÏÂÎ È ÏÎ ÂÈÈ,"ÌÂÈ, "Ú Ò ÍÎÂ." ÓÂÈ ÈÙÒ ÔÈÙÒÂÓ Â ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ Ó Â" : Ò 'ÈÒ,Á"Â, ÂË ÍÎ.ÌÈÙÒ   ÓÂ,ÂÚ 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ï Ò ÌÂÈ Ï ÂÓ :' Ú Ï Ï ÂË ÌÂÈ'' È Ó Ó,ÌÂÈ Ï ÂÈ ÂÓ ÏÚ. Ú Â ÌÂÈ Â. - 'ÓÚ,(ÂÚ ) Ë,  È,' ÂÎÂÒ Ï ÈÚÈ ÏÂÏ Ú ˆÂÈ ÂÈ Â,( "Ú Ó ÎÂÒ 'ÈÚ) ÌÈ È Ó Â ÂÒÈÓ ' Ú ÂˆÓ'Ï ÎÊ Á ÏÎ ÌÈ Ó" :  ÈÁ Ô ÏÓÂ.(Â, ÌÈÙÈÚÒ Ò 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË ; "Ú Ó ÎÂÒ 'ÈÚ) Á ÓΠÌÈ  ÌÈ  ÓÈ ÒÎ, Ï Á Ú ÂÏË,ÚÓ Ó " Á Ú ÏÂËÈÏ È ÓÎ ÌÈ ÂÓ Â ÏÁ ÈÏ ÂÓÏ :ÔÈÈÚ ÂÏ Ï ˆ Â.Ì Ù ÂÏÈÙ... : Ó Â.ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ È Ï :ÔÓÁ Ó? ÂÚÈ ÓÎÂ" :' Ú ÂˆÓ'Ï,, "È ÙÒ) Á Ú ÈÙÒÓ, Î ÌÈ ÒÂÙ ÌÈ Â." Á Á ÏÚ ;Î Ê, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂÎÏ,Ì" Ó ;408 'ÓÚ,ˈ Ò"ÂÒ,Ì ;378 'ÓÚ, Ú 'ÈÒ ÎÂÒ ÎÒÓ Á ÏÚ ÚÂÎÓ ' Ï,Ô ÈÈ ÒÙ ÔÎÂ,( ÂÚÂ, 'ÈÒ, Ù, ÎÂÒ, " 'ÈÒ,Á"Â, ÂË ;331 'ÓÚ,ËÒ 'ÈÒ,Ë Ï ÈÏ : ) Â Ú ÂÏ ÏÂËÈÏ È ÍÎÏÂ,' Á ] Á ÏÚ ÂÏÈÙ Ó, Î È ÎÏ, ÓB Â"" «:Ô ÌÈÒ Ú Ì ÂÊ ;( Ò,ÔÂÒÓ ' ) "ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ È ÂÏ, Ó ÔÓÁ È Î ÚÈ È ÂÈ Ù"Ú,[ Á

18 lhq l`xyi awri ישורון לז קפד Â Â Ó Â.( È Â ÈŒ È ÚÓ Ì ;5 Ú Â 172 'ÓÚ, Î ÌÈÏ Â È,ÌÈ ÙÒ ÓÁ :Ô ÌÈÒ '  Ó,Áˆ 'ÈÒ, "Á,  ÙÒ) Â Ú È ÂÏ ÍÈ ˆ ÔÈ ÈÚÓ, ÒÙ ÌÈ ÈÁÈ Ïˆ ÌÓ.(ËÏ 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ ÂÎÏ,,È ËÈ ÂÊÁÓ ;118 'ÓÚ, Ò Â Ï,   ÂÙÓ ÂÈÂ Ú È ˆÓ Ï, Ú- ÂÏ Â Ú-ÌÈ Â Ó È, Ù ˆÂ ÊÎ ÌÈ ÂÏË ÔÎ,ÚÓ Ó, ÈÁÈ ÔÂ Ï ' Ú' ÂË,ÌÂ Ï ËÈ Ó Í,ÏÚÂÙ Ó È ˆÈÎ ˆÂ :ÌÈ   Ó) ÏÂÏ ÂÎÏ, ÂÙÂÒ ÙÒ, ÓÏÚ Ó Â Ï,. Ï Á Ú, Ò ÌÈÏ Â È,Ô Ë "  Ó,  ÂÚˆ Ó ÏÎ ÌÈ ÂÈ Â È È ÎÓ ÌÂÏ ÂÈ ÂÏÈ٠ Ȉ ÁÈÏ ÍÎÏ Â,( "Ú Ó ÎÂÒ) ÏÂÏ Ú Â ÂÁ È È ˆÂÈ Ì " :(ÁÏ 'ÓÚ ÌÚ Á Ú ÏË ΠÔÎ ÏÎÂ,ÌÂÏÎ ÍÎ ÔÈ - ÈÈÚ Â ÈÙÏ, ÏÂÏ Ú Ï ÛÈ Ó Ï ÔÈÙÈ Ó Á ÈÓÈ ÏÎ" : Î Í Ó Â."ÂȈ  Ȉ ÈÁÂÏ ÔÈ Â ÂÓÎ, ÏÂÏ : Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ ÍÎ ˆÂÈÎ."ÌÈÓÚÙ Ú - ÈÚÈ Â ; Á ÌÚÙ, Ú "ÌÈÓÚÙ Ú, Â Ú Ï Â, Ú ÏÂÏ ÔÈÙÈ ÓÂ, Â È ÙÒ Ú ÔÈÁ ÂÏ Ú Â Â" ÈÚÈ ÌÂÈ " :ÂÎ 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Ì ;(Ï ÏÚ Ó ÌÂ Ó Â,' Â Ú ' ÌÈ Ô Ï), Á  Á ÏÎ È Ú Â Â,Ï È ÏÎ ÔÈÙÈ ÓÂ, Â Â È ÙÒ Ú ÔÈ ÈˆÂÓ [ Ú Â =], ÂÎÂÒ ÏÈÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Â." Â Ï Ó È Â, Ú Â Â ÏÂÏ ÂÈÓÈ È -  ˆ ÁÈÏ Â : 215 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Â." Ú ÏÂÏ ÌÈÓÚÙ Ú ÔÈÙÈ ÓÂ" :45 'ÓÚ ' Ò,Ì" Ó È ÌÈ Ó Ì."..Ï Ó Â Â ÌÈÓÈ Ú Â ÌÈ ÏÂÏ ÌÏÂÎ ÌÈÏËÂÂ" Ì ÍÈ ˆ ÍÎÏ... ÂÓ Ú Ï [ ÂÈ],  [  Ú] ÔÈÁ ÂÏ ÂÈ, È ÔÓÊ " :68 'ÓÚ,ÌÈÈÓ,ÔÈÈ ÙÏ "È Â Ó, Â Ó ÁˆÈ ' Ï Â Ó ÌÈ È ÌÈ Ó ÍÎÂ." Π ÙÈ Ú Á ÈÏ ÁÂ Ó Ù ÌÓ." ÎÂ Â Ò Â ÙÈ Ú Á È Ì ÍÈ ˆ ÍÎÏ..." :159 'ÓÚ,Á ÂÈ-ÂÈ, ÈË ÈÊÈÈ ÂÈ Ï ÌÈ Ó ÙÒ. Ú È ÂÏ Â ÌÈ ÏÂËÈÏ ËÈ ÂÈ ˆÂÙ È ÂÏ Â ÌÈ Á È Ì ÏÎÂ" :ÂÎ 'ÓÚ,Ò ÌÈÏ Â È, ˆÈÙ È"  Ó, ÂÎÂÒ Ó " ÂÚ Â Ï Ú È Ï " ÏÂËÈÏ Ï"È ÓÂ." Ú Â ÔÈ Â ÊÂ, ÁÈ Ì È ÔÈÁÏ Ú ËË ÈÂÓ ÌÂÏ ' Ï Â Ó,Ô ÂÓÎÂ.( Ù 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ Á ÂÏÈÙ Ò,Ï"È Ó È Ó)  Ó, Ú 'ÈÒ,ËË ÈÂÓ ÌÂÏ ÂÈ È Ó ÂÎÏ.ÏÏÎ ÏÚ ÓÏÓ ÂÈ Â Ú Ú ÏÂËÈÏ." ÂÚ Â Ú, Ú Â Ï ÌÈ Ú Á Ï " Ó" :ÊÎ 'ÓÚ,Ê ÌÈÏ Â È, ˆÈÙ È", ÂÙ.ÂÎ 'ÓÚ,ÊÈ 'ÈÒ,ÌÈ Ó Â,Ì, ÈË ÈÊÈÈ ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Â Â ÍÈ ˆ ÔÈ Â. ÂÏ - ÁÂ Ó Ù Â, Ï Á Ú ÂÏË ÌÈ Ù ٠ˆ  ÊÎ Ï Ï Â Ó Â Â Ó, Â Ú ÓÁ ÏÂËÈÏ,ÌÈ Á Â Â Ó Â ÈÎ Ï Ì, ÓÂÏ, ÚÂÓ Á ÈÈÚ Ó Â ÎÏ ÌÈ Â È Â ÌÈ Â È : ÁÓ Ï ÌÈ ÚÂÓ, ÈÈ Ù 'Ë :.Ï"ÊÈ. Ï - Ï 'ÓÚ, Ò ÌÈÏ Â È, È 'ÈÒ,(È -ÏÂÏ ),ÈÏ ; È,, ÙÒ ;, Ó 'ÈÚ) ÌÈÓ ÏÚ ÌÈÂ È ÂÎÂÒ Á ÈÎ,È ËÈ ÂÊÁÓ : ) Ú Â, Á Ï Ô Á ÌÂÈ Â ÔÈ ÈÚÂ,( "ÚÒ ÊË, ÓÂÁ :  Â, Î - Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ ; Ú 'ÓÚ, 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò, ÌÈÏËÂ,( Ó ÈÚ È ;Ó Î È 'ÈÚ) ÌÈÓ Â Â Ó ÏÂ Ï Ú Ï Ú Ë ÈÙÏÂ.(ÂË,ÒÁÈÙ ÂÎÊ,ÔÈ ÏÚ ÒÈÈÙÏ ˆ Ï È Î Y ÌÈÓ Ï ÌÈ ÌÂÈ Y ÂÎÂÒ Ï ÈÚÈ ÌÂÈ Ú,( ȈÈÈ ÒÂÙ ) "Ú Ò Û, ÈÚ,ÈÓÏ Â È ÂÂ.ÌÈÓ ÏÚ ÌÈ ÌÈ ÎÊ Ï È Â ˆÈÈ ÔÈËÈÏ Ù ÔÈ Ô ÔÎÈÙÏ,ÌÈÓ ÏÚ ÌÈÏÈ ÂÏÏ ÔÈÈÓ Ú È ÈŒÏÚ" :ÌÈÈÓ Ú ÏÎÏ Ú Â ÔÈ ÔÈ ÂÏÏ ÔÈÈÓ Ú Â ÏÈ Â : ÊÚÈÏ È Ó " : "Ú ÈÚ,ÈÏ Ê ÔÈÚÎÂ."ÌÈÓÏ ÌÏÂÚÏ Ù È ÍÎ,ÌÈÓ Ï Ì Ù È ÂÏÏ ÔÈÈÓ Ú Ì ÎÂ,ÌÈÓ ÏÚ Âˆ Ï Ï ÂÊ ÒÈÙ Â ˆÓ Ï,'ÌÈÓ ÏÚ Âˆ Ï' ÈÚÈ ÌÂÈ Ï Ú ÂˆÓ «Ú  Í."ÌÈÓ Ï È È ÊÚÏ ' Ï ÂÈËÂÈÙ Î ÌÈÚÈÙÂÓ ÍÎÏ ÌÈÊÓ Ì, Ï ÌÈÂ Ï Ï"ÊÁ È,ËÚ Ò"ÂÒ, ÂÙÂÒ ÙÒ=] Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ.ÌÈÙÒ ÌÈÓ ÌÈËÈÈÙ ÈÏ 44

19 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קפה,ÏÂÁ ˆÂÈ, 50 'ÂÎ ', ˆ È, 49 ' Ó ', 48Ë ÓÊ È ÂÒÙ : 47 È Á ÈÙÏ? Ú Â Ú ÓÏÂ" :[ ÌÈÙ,(F7304 :È"Î Ó ) 134 È ÂÈÙÈËÂÓ,Ô ÂÏ È" Î Ì È ÌÈ È ÓÂ... Â Â Â Ó ÌÂÈ È ÏÂ.ÌÈÓ ÏÚ ÔÈÂ È Ê Â,ÌÈÓ ÏÚ ÏÈ Ú Â Ò ' ƒ - Ú ÈÙÚ ÂÓ ÌÈ Â ÂÈ Â. Á Ï Â ÚÈ ÔÙ, ˆÂÈ Ê ΠÊ, Ú Â,  Ó,ÌÏÂÚ Ï Â :ÌÈ Ó Â,(ÊÎ ÁÈ ÌÈÏ ) 'Á ÊÓ Â Ú ÌÈ Â Ú Á Ó ' ÂÈ Ú...ÌÈÓ ˆÚ Ï Ì, Ó Â ˆÚ Ï ÏÈ Â,Ì ÂÈ È ÌÂ Ò ÌÈÙÚ Â."ÌÈÓ ÂÏ Ô ÍÎ,ÌÈÓ ÏÚ ÏÈ Ê Ì Î, ÂÂȈ ÈÏÏÎ ËÙ Ó ÌÂÈÏ ÔÎÓ Á Ï ÌÈÓ Ï ÌÈ ÌÂÈÏ Á ÌÂÈÓ ÂÎÂÒ Ï ÈÚÈ ÂÓÂÈ ÎÈÙ ÍÈÏ Ï ÌÈ Ï Â Â Î Ï ÂÈ ÂÒÈ ÔÈÈÚ ÔÂ È Ï Ú ÚÏÂ, Á ÍÎÏ È Ï ÂÂ Ó È,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ; Ó -Ó 'ÓÚ, Ó ÌÈÏ Â È,Ê, ÂË Ì Î,ÔÈ Ë" :,ÌÈËÚÓ ; 'ÓÚ, ÌÈÏ Â È,ËÂÈÙ ÏÈÙ È ÁÓ,' ÂÎÂÒ ÁÏ Â Ú ',Ë ÈÓ Ï ' ;Î 'ÓÚ ÌÈ Ó Ó ı  :Ô ÎÈÈ,'ÔÈ ÈÓÈÏ Ó È ÁÓ : Ú Â Â ', 'È È Ó, Ï 'È :Ì Â 'ÓÚ, Ò Â ŒÔÂÏ, Ê ' ÎÈ Ú, ÏÚ,'ÔÈ Ì ÈÁ ÌÂÈÎ Ú Â ') Ó ' Ï Â Ó Ó ÂÏÈ Â. Ó -ÂÏ, Ò ÌÈÏ Â È,, ÂÏÈ. Ï ÌÈ Ù ÛÈ Ó Ï ÔÙ ÒÂÚ (33,30-29 'ÓÚ,[ Ï ] Î,ÔÂ Â È È ÂË ÏÂÏ ÔÈ Î], Á ÏÂÏ ÂÈÏ Ô Ó È " Ï"È Ó. ÈÒÁÈ ÌÈ ÁÂ Ó Â Â Ó È ˆÓ Ê Ó ÛÒ ÒÂÓ ; Ù 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÂÎÂÒ Á ÂÏÈÙ Ò,Ï"È Ó È Ó) "[ÔÂ È Â ÔÈÈÓÎ ÌÏ. ÊÈÈÓ Â ÏÈ Â Ì ÍÎÂ.( Ú,  ÁÒ ÈÈÂÈ,Ì 'ÈÚ, È -È ÎÓ Á Ù"Ú ÈÎ, ÏÂÏÏ Â Ú Ì ÌÈ Â, ÏÂÏ ÂÏ È ÈÓÂ" : È 'ÓÚ, Ù 'ÈÒ,, ÈÈÓ Â " ÌÈ Ó Â ÏÂÏ ÂÚÂ, Ú Â Ï Á Ò Ì ÌÈÁ ÂÏ È... Ú Â ÏÂÏÏ Á Ú ÔÈÁ ÂÏ Â Â ÈÁ ÓÏ ÌÓ.2 Ú,Ì ÂÚ Â." ÎÂÒ Ú Â ÒÈÎ ÏÈÏ ÏÈÁ ÂÚ Â Â : Â, 'ÈÒ,Á"Â, Ó ÈÎ Â ÓÎ,ÌÂÈ ÌÂÈ ÏÎ Â Ú ÛÈÏÁ Ï Â Ï." Á ÂÓ ÔÓ ÂˆÓ È ÂÊÂ, Ù Ì, Á Ú ÚÂÓ ÏÂÁ ÈÓÈ ÏÎ Á ÈÏ ÂÈÓÂ Ó ÔÈ Â".ÌÓÂ Ó Ô Î ÔÈ,ÌÈÓ ÂÓ Â Â Ó ÍÎÏ ÈÂ.  Á Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ Ë ÂÙÓ Y Í Ó Ì ÈÏÚ ÂÓÚ ÌÈÈÂÈ Y Ô Î Â Ó Ú Â Ï ÏÈÙ Ò È Ó,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò ;45 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ :. Ù ˆÓ ÌÈÙÒÂ Ó È ÙÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ :Ì Â ÌÈÙ,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ;36 'ÓÚ ÏÈÙ Ò,,ÌÈÈÁ ÂÁ, Â Ó Ô Î Ô ' ;ÂÚ - Ú 'ÓÚ,ÂË 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ ÔË ÙÏÓ Y ÏÏÎ Í Y È ËÙ ÂÊ Ú ÂÈÙ Ë ÈÙÂ. "Ú ÁÚ Û,È Èˆ ÈÙ,ÂÈ ÔÈ,ÌÈ ÚÂÓ.ÂÊ ÒÈÙÏ È Â Ú Í Ó :ÂÏÂÎ ÔÈÈÚ Ì Ó Ëˈ,ÒÙ Ï ÔÈÈ Ú ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÈÙÏ ÓÂÚÂ.' Â Â Ï ÂË' ÏÈÁ Ó,' ÌÂÈÏ È ÂÓÊÓ' ÏÓ, Ï Â ÈÓÊ Ó  ÌÈ ÂÚ ÂÓÎ,' Â Ï ÏÎÂ' Ï ÚÈ Ó Î ÂÏ ÌÈ ÓÂ, ÁÏ ' Ó ' ÏÈÁ Ó ÔÊÁ,ÌÈÓÈ Î Â Â ÏÂÏ ÏÏ Ó Â,ÏÂÁ Ï ÂÎ Á"È,ÏÂÁ ˆÂÈ,ÂÎ Â È. Â Ó È 'ÏÎ ÏÚ'Â,ÌÂÈ Ô È Î ÒÎ Â Â Â ÙÒ ÈˆÂÓÂ,'Ï ' ÌÏ È,' Â Ï Ï ',  ÙÒ ÔÈÏÏ Â, ˆ ; È. ÂË ÌÂÈ ÂÓÎ,  ÙÒ ÎÏÂ, Â È ÌÂÈ Ô Â ÈÎÊÓÂ,ÛÒÂÓÏ ÔÈ ÓÂÚ 'ÔÂÈˆÏ Â'.ÂÓ ÓÏ Â ÙÒ ÈÊÁÓÂ,'ÍÏ Â È Î' Ó  ÛÒÂÓ ÏÈÙ Ï ÓÂÚ Â Èˆ ÁÈÏ Â.Â Ú ÏÂÁ ÈÓÈ ÏÎ ÔÈ ÂÚ ÂÓÎ,ÂÈˆÓ ÌÂÈ ','ÌÂÏ ÌÈ ' ÌÈ Î Î,'ÌÈ ÂÓ' ' ˆ ','ÂÎ 'ÂÈ ËÁ ÈÙÓ','  Ú ÂÈÁ' Á ÂÙ ÈÓÂ.'ÌÂÏ Ï È ÂÓÚ Í Ó ' :Ì ÂÁÂ,'ÌÈ ÂË ÌÈÈÁ ÙÒ ÂÈÓ Á ÌÂÈ

20 lhq l`xyi awri ישורון לז קפו ÏÂÏ ÏÈË. 51 ˆÂÈ ÏÂÁ  'Ó ÔÊÁ Â,  '  È ÏÚÈ'Â, ÂÎ Á"È ÛÒÂÓ Â. 53 Ò Â È ÌÂÈ È ÈÙÒÂ, 52 Ò Â' Ù'Ò ÎÏ 'ÏÎ ÏÚ'Â, Ò ÏÏ Â ÂÈÓ Á ÌÂÈ " ÌÈ Ó' Â. ÓÚ ÔÎÂ, 55 '  ÚÂ Ò ÂÈÁÂ', 54 ' Î' ÔÊÁ Ó' ÌÈÏË ÓÈ ÏÚ Ì Â ÔÈ ÈÓÚÓ Ô ÍÂ Â Â È ÙÒ ÏÎ ÈˆÂ Ï ÌÈÏÈ Â,ÌÈ Ú ÂÈ Ï ÍÚÓÏ Ú Â ' :Ì Ï Ó ÔÊÁ Â,Ï Ó Â Â ÌÈÓÈ Ú Â Ô È ÏÂÏ ÌÏÂÎ Â Ó È Ì Ë Ú Â ÚˆÓ ÌÏÂÎ ÔÈÙÈ ÓÂ,Ï ÏÎ ÔÎÂ,'ÈÚ ÍÂ Ú ' Ó Â,' Ú Â ÂÚ ÔÈÙÈ Ó ' ÂÚ ÂÓÏ ÈÈ' ÍÎ Á ÌÈ 'Ó Â,'ÂÈ Â ÍÓÚÏ' Ó  ÔÊÁ ÊÂÁÂ.  ÔÓ ÓÏ Â È ÙÒ ÏÎ ÔÈ ÈÊÁÓ Â Â, ÂÚ Â 'Ê ÔÈÙÈ Ó ÌÈÓÚÙ 'Ê Ú ÔÎÂ,  ÌÈ Ó  ÓÂ È Á.'ÂÎ ' Ó Ï ' ÌÈ Ó ÛÂÒ ÏÂ, Ù Ï Â Á ÂÚ Â 'Ê ÌÈ Ó   ÌÏ È ;ÌÈÚÈ 'ÊÏ ÈÎ ÂÏÈÒÏ ÎÊ,'ÌÈ Ï Â ÈÈ' ÌÈÓÚÙ 'Ê Ó ÂÚ Â ÏÎ.'Á Ï ÂÈÏÚ' ; ÚÏ È ;'ÂÈ Ï Î ÔÈ ' ;'Ï '." Ï Â ÈÓÊ ÓÂÏ Â Ó Ú Ï ÈÚÈ ÌÂÈ " : Ú 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ Ì ÍÎ."' Â Ï ÂÓÊÓ' Ï Í,' ÌÂÈÏ È ÂÓÊÓ' Ì, Ï ÓÊ È ÂÒÙ" : ÈÈÂ Ë Ò Ï È ÂÓÊÓ' ÏÓ, Ï Â ÈÓÊ Ó Â" : 214 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Â ÌÈ Ó :,ÊÎ ÓÏ Ú Â Â.ÌÈÎÁÓ ÙÒ Ì ÍÎÂ."' Â Â Ï ÂË' ÏÈÁ Ó,' ÌÂÈÏ.Ì ÂÓ ÏÎ Â,2 Ú Ú 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ ;ÂÎ - Î 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ò, ÈË " Ï Â Ó Â,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÈÈÂ Ë Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ) Ù ˆ È Ó Â ÔÎ ÈÈÓÏ Â ˆÈ  ٠ ٠ˆ ÂÓÂ Ó ÈÂ" :ÌÈÈÁ ÂÁ Ì Â.( ÈÓ Í ÔÈÈˆÓ Ô Á ÊÎ ÈÏÏÎ Ó, ÌÓ."...'ÌÈÓÏÂÚ ÈÁ' Ú 'ÈÁ ÏÎ Ó '...ÌÈ Ó [ÊÎ =] 'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó :,ÌÈÈÊÎ Ó È ÙÒ ÏÎ Â ÈÙÎ,' Ó ' ÓÂÏ Ï È ÌÈ Ó ; 'ÓÚ,Á 'ÈÒ, ÊÈÂÏ " Ï ÌÈ Ó ;67 'ÓÚ, Ú Â Ò,Ì" Ó È ÌÈ Ó ;171. Â, Ò 'ÈÒ,Á"Â, Ó ÈÎ Ï Ì ÓÂ,ÂÎ 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ò, ÈË " Ï." ÂË ÌÂÈ ÔÂ È 'ÂÎ 'Â" :ÛÈÒÂÓ, ÈÈÂ Ë Ò ÛÒÂÓ ÏÈÙ Ó Â,'ÏÂÁ  ' ÌÈ ÓÂ È Á Ï ÈÓÚ ÏÈÙ Ï ˆ" ÊÁ, ÓÂÏÎ.  54 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï.ÌÈ ÂË-ÌÈÓÈ ÂÓÎ,' Î' Á ÂÙ '  ' ÌÈ Ó ÈÈÂ Ë Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ,È ËÈ ÂÊÁÓ) Ù ˆ È Ó È Â ÈÁ Ë ٠ÍÎÂ. ÂË-ÌÂÈ Â Â Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ :,ÔÎ Â ÂÈ ÊÎ Ì Â,( ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ " Ï ÌÈ Ó ;67 'ÓÚ, Ú Â Ò,Ì" Ó È ÌÈ Ó ;171 'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó ;ÂÎ. ÂÚÂ, 'ÓÚ,Á 'ÈÒ, ÊÈÂÏ ÈÏ,ÏÈÚÏ Â.( Ï- Ï ÌÈ ÂÒÙ Ì ) 'ÈÚÈ ÌÂÈ Â' ( Ï-ËÎ ËÎ ÈÂ) 'È ÌÂÈ Â' : ÓÂÏÎ.  38 Ú ÔÈÏÏÙ Ó ÂÓÎ ÔÈÏÏÙ ÓÂ" :ÂÚ 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ.ÌÈÈ Ù ˆ Â Â Ó ÌÎÒÂÓ ÍÎ,'ÌÈÓÚÙ','ÔÙÈ Â ÂÓ ÓÓ','ÌÏÂÚ ÏÓ Â Â Î',  ÛÒÂÓÏ ÌÈ Ó Ï, ÚÂÓ Ï ÂÏÂÁ, Á ÈÓÈ Î ÛÒÂÓÂ" : ÈÈÂ Ë Ò Ì."...'ÍÂÏÓÈ','Â È È ','ÂÈ Ï Â Á ' ÍÎ,   ' Î' Ó È ÛÒÂÓ Â" :ÌÈÎÁÓ ÙÒ ;"'Â È È ' Ì,ÛÒÂÓÏ ' Î' ÌÈ Ó ÂÁ ) "Ï È ÂÓÂ Ó ÏÎ Ó" ÔÎÂ,Ì,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÍÎÂ." ÓÚ.(ÌÈÈÁ ÂÁÓ ÓÏ ÂÙÒ ÂÏÈ Ó È ˆÓ ÏÂ. 214 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ Ì ÍÎ. Ê

21 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קפז Ì'È Ó Â, 58 Ì'ÈÓÚÙ 'Ê ÔÈÙÈ Ó 57 'Â Â È ÙÒ ÏÎ Ò Ì'È ÈˆÂÓÂ. 56 "ÌÈ ÂË ÌÈÈÁ ÙÒ Â Â' È Ù'Ò Ì'È ÈÊÁÓÂ,' Ó Ï 'Â Ò ÌÈ ÂÊÁÓ Â Â Î ÒÎ ÂÚ Â ÏÎ Â ÈÈ" Ì'ÈÓÚÙ 'Ê ÌÈ Ó' Â. ÂÒ È.Ì'ÈÓÚÙ 'Ê ÂÙÈ Á, ÂÚ Â Ó Ì Â ÏÈÙ Â ÓÂ Ï Â,' ÂÈÂÏ Ì ÒÎÏ Â Ú ÂÈÁÂ'  ËÂÈÙÏ Â ÂÂÎ Ì Ú ÂÈ ÈÈ ÌÓ,Ë ÈÓ Ï '  Ó, ÂÙÎ ÌÂÈ :,[...] ÊÎ È Ó ÈÙÏ :ÌÈ Â ÌÈÓÈÏ ÂÊÁÓ : ) ÏÈÚ Â Ú ÂÈÁÂ' : ÂÓ ÌÈÏÈÓ Á ÂÙ, Á  ËÂÈÙÏ Â ÂÂÎ Â,( 'ÓÚ,Ï ÌÈÏ Â È ÈÙÏ :ÌÈ Â ÌÈÓÈÏ ÂÊÁÓ : ) Ï È Á  ÓÂ Ï Â,' ÈÏÁ Î Ô È Ó Ì È,( 'ÓÚ,Ï ÌÈÏ Â È,Ë ÈÓ Ï '  Ó, :,[...] ÊÎ È Ó.( Ú- Á Ó Ï Â ÈˆÁÓ, Ù ˆ) Ï ÂÓ ' ÔÈÓÈ ' - ÔËÈÈÙ Â Â È È ÏÚ Â Á ÈÏ Â Ù ˆ ÓÏ ÔÎ,(' ÂÈÂÏ Ì ÒÎÏ Â Ú ÂÈÁÂ') Ô ËÂÈÙÏ Â ÂÂÎ ÏÎΠ'ÈÒ, Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ : ) ÂË-ÌÂÈ ÏÎ Â Â Ó ÂÈ ( Ù ˆ ÓÓ ÛÈÒ Ï ÂÈ ) ÂÏÙ Ò,,ÌÈÈÁ ıú : ) ÏÎ Â (  69 Ú ÈÏ,ÔÏ Ï Ì 'ÈÚ ; Ù 'ÓÚ,È Â ÂÓ Ï È Î Â Ú ' Ú Â ' ÏÈÙ ÂÙÒ ÏÎ ÂÁΠÎÂ,( ˆ 'ÓÚ, ÏÎÏ ÂÎ Â ÌÈÓÊ Â ÓÂ Ï Â Â ˆÓ Ï (' ÈÏÁ Î Ô È Ó Â Ú ÂÈÁÂ') Á ËÂÈÙ ÂÚ, ÂË-ÌÂÈÏ ÂË-ÌÂÈ ' ÂÈÂÏ Ì ÒÎÏ Â Ú ÂÈÁÂ' ÈÓ Ó,ÔÈÈÚÓ ÌÓ.ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈÏ Ë Ù ÌÈ Á!ÛÒÂÓ ÏÈÙ ÂÚ Â Â Â ÈÁ ÂÚ È Á Ï ÈÓÚ ÊÁ È Â Ï Í,(47 Ú,ÏÈÚÏ Ëˈ) 215 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÎÊ Ó Í."'ÂˆÓ ÌÂÈ ' ÓÂÏ ÂÚËÂ" : ÓÏ Ó ÈÈÂ Ë Ò ÂÏÈ Â,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Â È ËÈ ÂÊÁÓ Í."Ï"ÎÚ 'ÂÓ Á ÌÂÈ ' ÓÂÏ Â Ú :ÌÈÎÁ'Ó ÎÂ" :ÈÓÈ ÌÎÁ ÈÚ ÏÚ ÌÂÈ ' :ÏÎ Á ÌÈ Ó ÂÓÂ Ó ÈÂ" :ÌÈÈÁ ÂÁ Ì! ÈÏ - ÂÈÙÏ 'ÌÈÎÁÓ ÙÒ' ÈÂ.'ÌÈ Ï Â ÈÈ','Ì Í ','Ï È ÚÓ ','ÌÈ ÂË ÌÈÈÁ ÙÒ ÌÓ Á ÌÂÈ,'ÂÎÂ ÌˆÓ ˆÂ È Á '...ÌˆÓ ÌÂÈ ' Â Ó ÔÎ ÌÈ Â ÚÓ Ó."ÏΠÏÎÓ ÏÏÎ ÌÈ Ó ÔÈ ÂÓ Ó.ÔÎÏ Ì Â 'ÂÓ Á ÌÂÈ ' ÓÂÏ Â Â ÈÁ ÓÎ ÏÂ, ÂÙ Â Â È ÙÒ Â ÈÙ) "'ÔÂÓ ÁÈ Ú Â ÌÂÈ ' :ÌÈ ÓÂ È ÍÎÏÂ" :ÈË È ÌÁÓ ' È ÓÏ Ì Â 247 'ÓÚ, ٠ȈÈÈÂ,ÍÏ ÁÏ Ù,ÈË ÌÁÓ '  ÌÎÁÏ Ó Í ÏÚ Â ÏÚ :ÌÈ Ó ÂÓ ÓÏ Ì Í.([' ÓÎÁ ˆÂ ' ΠÈÂ Ë Ï ÂÚ ÈÙÏ ÌÈ ÂÓÚ Â ÙÒ],ÔÓÈÒ, Ú ÏÎ Ú ÔÈÏË ÍÎÏÂ,ÌÈËÚÂÓ Â ÌÈ Â Ó Â È Ì,ÌÈÓ ÏÚ ÔÈÂ È ÂÎÂÒ Á ", Ú Â Â.'ÌÈÓ ÈÏ È ÏÚ ÌÈ ÚÎÂ' :( Ó ÈÚ È) Ó,ÌÈÓ ÏÚ Ï ÏÈ Ú ÔÈ [ ] Ú Â ÌÂÈ Â Ô ÎÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ Â' :'Û Â Â'  ÓÂ.ÌÈÓ ÏÚ Ì ÂÁ " ÓΠԠÚÈ ÓÎ Ì ÂÁ ÂÙÈÎ ÌÂÈ Â ;ÌÈÓ ÏÚ Ï Â Ì ÂÁ " ÔÈ,  ÚÂË,'ÔÂÓ ÁÈ ÈÏËÒÂÙ ÈÈ ÙÒ,Ô ÈË È" Î, Ú- ÂÏ Ó Ó ÈÊÎ ÌÈËÂÈÙ Â ÈÙ) "Ì È ÔÂ È Ï ÂË ÌÂÈ' È Ó Ó, ÂÏÈ Ó ÏÎ ÈÙ-ÏÚ ÛÒ ÒÂÓ. 38 Û,[F356 :È"Î Ó] ebr. 305.(147 Ú ÊÚ 'ÓÚ,[42 Ú,ÏÈÚÏ] ' Ú Ï ÈÈ Ï ÏÂ, Â È ÙÒ ÏÎ ÈˆÂ Ï ÓÂ" :( Ï Ô ÂÏ È" Î ) ÂÚ 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ ÍÎ ÌÈ Ó ÙÒ Â, Ù 'ÓÚ,Î 'ÈÒ,Ì Ì ÍÎÂ."  ÏÚÓ Ï Â Î Í Ï,ÌÏÂÎ ÂÎ ˆÂ ÌÂÈ :34 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò Ì.(47 Ú,ÏÈÚÏ Ëˈ) 215 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï Ì ÈÂ."  ÔÂ Â È ÙÒ ÏÎ - Ú Â Â, Á  ÙÒ ÌÂÈ ÏÎ ÈˆÂ Ï Â ".Ì ÂÓ ÏÎ Â,4 Ú ÂÚ 'ÓÚ,ÂË 'ÈÒ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ :,ÊÎ ÔÎ Â.Ï È ÂˆÂÙ ÏÎ ËÂ Ù Ó ÔÎÂ. Î Ê, ÏÂÏ ÎÂÒ ÂÎÏ,Ì" Ó

22 ישורון לז lhq l`xyi awri קפח. 61 ÚÏ È, 60 'ÂÈ Ï Î ÔÈ ', È ÂÈ Á Â, 59 (ËÏ ÁÈ "ÏÓ) "ÌÈ Ï " ' ÔÈ Â ÔÂ, Â' È Ù'Ò ' Ì'È ÈˆÂÓ, ÚÂÓ ÏÂÁ Ï Â [Ë] Ù'Ò ÈËÙÓ ÌÈÈÒÓÂ,(ÂÎ Ï Ì ) "ÂÓ ÏÁ " Ú ( È Ï ÂÓ ) "ÈÏ Ó ÌÂÈ,  ÌÂÈ È Â" :(ÁÈ ÁÏ) Ï ÊÁÈ ÈËÙÓÂ, 62 ÌÂÈ ÂÁ ÈÈ Â' Â'Ú Â Ó Â, 65 ÏÏÎ ÔÈÙÈ Ó ÔÈ Â, 64ÁÒ Â' Ù'Ò Ì'È ÈˆÂÓ ÛÒÂÓ Á Â. 63ÊÒ " Â. 66ËÒ Ï Â'Ú Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÍÎÂ,' ÂÒÙ Ó ' ", "Ú Ï ÂÎ, ÂÙÒ ÍÎ. ÂÚ ' Â Î Ì Í ','Ï È ÚÓ ' ÂÓÎ, ÂÙÒ  ÈÓ ÂÙÈÒ ÌÈ Á Â Â Ó Â. 215 ÚÓ ' ÍÎ Á Â, Ï ÂÎ 'ÌÈ Ï Â ÈÈ' :ÌÈÓÚÙ 'Ê Ó ÂÚ Â Á Â" : ÈÈÂ Ë Ò ÂÁ ;ÂÚ 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ :Ì Â." Á ÌÚÙ (  ÌÈ ) ' Á ÈÈ ÂÈ Ï ÈÈ,Ï È.(56 Ú,ÏÈÚÏ Ëˈ) ÌÈÈÁ  ٠ˆ ÂÈ Ï,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÈÈÂ Ë Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ ÍÎ Ì ' Ú Ï.ÔÈÈÚ ÌÈ Ó È ÂÏÈÁ ÂÈ ÊÎ Ì.ÂÚ 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ :,ÍÎÏ,ÌÈ ÂË ÌÈÓÈ Â Â Ï 'ÂÈ Ï Î ÔÈ ' ÌÈ Ó ÔÈ ÈÎ,'ÂÈ Ï Î ÔÈ ' ÌÈ Ó ÔÈ " : È ÏÈÁ,'ÂÈ Ï Î ÔÈ ' ÌÈ Ó ÔÎ ÏÚ ÂÎ Ú Ï ÁÓÂ È Á Â È Ú ÏÈÙ ÔÈÏÏÙ Ó ÔÈ Ê È" Î ÙÒÂ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓÏ Ì ÓÂ,171 'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó) " ÂÎ Á"È ÌÈÏ Ï È Î ÔÈ ' ÛÈÒÂ Ï ÊÎ È ÂÓÈÎÒ ÂÈ ÁÂ Ó Í,(Ê Ú Â ÁÒ ÈÈÂÈ,Ì 'ÈÚ,Ô ÂÏ ÔÓÒ ÏÎ Â,11 Ú,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ : ) Ú Â Ï ÛÒÂÓ ÏÈÙ ÌÂÈÒ 'ÂÈ Ï Î.(Ì 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ Ï.ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ÈÈÂ Ë Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ ÔÎ."ÌÏ È " :ÂÚ ÙÒ Â,'Ô È ' ÌÂÈÎ eîó È Â ('ÔË Ï È ' :ÌÈÎÁÓ ÙÒ ) ' ÚÏ È '. Ù ˆ ÓÏ È ÂÁÈÈ Â ' ÚÏ È ' ÈÂÈÎ Â,'ÔÂ È ÈÓÏ ÏÚÂ Ô ÏÚÂ Ï È ÏÚ' ÒÈÙ.  Ó,ÏÈÚÏ ÍÎ ÏÚ.ÒÁÈÙ Ù,( ÓÂÈ ÈÙÒ Ì Ó) ÌÈÓÈ È Ï Â Ù È Â. Ò Ò"ÂÒ,Á"Â, ÂË ;ÊË È, ÏÈÙ ÂÎÏ,Ì" Ó ÍÎÂ. "Ú Ï ÏÈ Ó,ÈÏ ÈÙ-ÏÚ ÏÎ ÌÂÈ ÂÁ ÙÂ,ÌÈ Â Ú ÏÎ 'ÈÏ Ó ' ÌÈ Â,Ì, ÂË Ú Ï ÌÓ ÌÈÈÒÓ,ÌÈ Â 'ÈÏ Ó ' ÌÈ Â Â Â ÈÁÏ ÂÚ, Ï ÈËÙÓÏ ÁÈÈ ;45 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Ì ÍÎÂ.ÌÂÈ ÂÁ Ù ÌÈ Â ÈËÙÓ Â (ÈÚÈ =) Ó Â Ó Â. 215 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ;9 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò, ÏÈ Ó ÎÒÓ,, "È ÙÒ :Ï ÓÏ,. ÂË Ú Î ÌÈË Â ÌÈ ÈÎ,È ÂÁÈÈ È Ù ˆ, ÈÈÏ Ó Ó ;171 'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó ;ÂÎ 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ ;310 'ÓÚ, Ù Ò"ÂÒ,Ë 'ÈÒ, ÂÎÂÒ ÔÈÈÚ, ÊÈÂÏ " Ï ÌÈ Ó ;È 'ÓÚ, ÎÂÒ ÂÎÏ, È Ó ÙÒ ;141 'ÓÚ, ÂÎÂÒ.Ô Â 91,71 Â Ú ÈÏ,ÔÏ Ï 'ÈÚ,ÂÈ Â Â Á ÏÂ Ê È Ù ˆ Ó Ï ÙÒÂ Â È Ï. 'ÓÚ 'ÈÚ ;ÛÒÂÓ ÏÈÙ È Á È ÂÙ Â ÂÚ Â Í ÂˆÏ Â ÙÒ ˆÂ, Á ÈÓÈ ÂÓÎ.  23 Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ,ÔÂÊÁ ÈÙÏ Â ÙÒ ÔÈ ÈÓÚÓ Ï,ÏÏÎ ÌÈ ÒÓ ÔÈ Â" :35 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò Â ÔÈ ÈÙÏ,ÔÈÙÈ Ó ÔÈ Â" :45 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Â."ÌÂÈÏ È Ó  " Ï ÌÈ Ó ; Î 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,Á  ÙÒ :,ÊÎ Â Ì ÔÎÂ."È" ÈÙ ÍÎ, ÏÂÏ. Î 'ÓÚ, ÂÎÂÒ Ò, ÈË.34 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò 'ÈÚ

23 אור הגנוז yiiexhn xeaiv gily jexa iaxl mibdpn xtq קפט Ú ÓÂÚÓ ÏÈÙ Â, 67 Ú 'ÏÏ Â Ù ÍÏ ÈÚ ','ÂÎ ' Ú : ˆÚ ÈÈÓ ÏÈÏ [È] ÂÓÎ Â Â, Ú " Ê ˆÚ Á ÈÈÓ ÌÂÈ " : Ó È ÏÈÙ Â. Ú Ì'È ÌÈÓÈÎ. 68 ÂÓˆÚ ÈÙ ÂÚ Â Ï,ÒÂÎ ÏÚ 'ÔÓÊ' Ú Ó' Â,ÔÎ ÂÈÁÂ'. ÁÚ ÏÂÏ ÔÈÏË ÔÈ ÏÓ,ÌÈ ÌÈÓÈÎ ÊÚ ÏÈÙ Ò ÏÎ, È Á " Ú Ú" ' Ù, Ù Ò ' Ù Â È Ô Â' Ù'Ò Â. 69ËÚ ˆÂÈÏ '  Ú " ˆÚ ÈÈÓ ÌÂÈ Â" Ù ÈËÙÓ ÌÈÈÒÓ È ÈÈ Â, 70 ÈÒ ÛÂÒ Ú ( Î È ÌÈ ) ÂÏÎÎ È ÈÂ" : Ù ( Ë "ÏÓ) ÌÈÎÏÓ ÈËÙÓÂ, 71 Ù ÈÒ ÛÂÒ Ú ( Ï ËÎ Ó ) ˆÚ ÈÈÓ ÏÈÏ ÂÊ È ÚÓ ÈÓ.ÍÏÈ Â 301 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ;7052-,ËÂÈÙ Â È ˆÂ, ÈÈÂ Ë Ò :,(ÍÈÈ ËÒ ) È ÚÓ ÊÎ Ó ıóâ ÂÈ Á ÓÂ, Ù ˆ Ó È ÂÏÈÙ È Ó', ' ;ÊÎ 'ÓÚ, ˆÚ ÈÈÓ Ò, ÈË " Ï ÌÈ Ó ;35 'ÓÚ,È 'ÈÒ ÈÊ ÏÚ) 270 'ÓÚ,ÂÒ ÌÈÏ Â È,(ËÎ) ËÈ ÙÒ, Á Ò, È ÏÚ ı,'  ÏÈ Ï,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ :Ì Â.( 'ÓÚ,Ì,ÈÁ ÊÓ ÊÎ ÓÏ Ê ÌÈ Ó ı Â.14 ÛÈÚÒ,Ï 'ÓÚ.Î" Â, ÛÈÚÒ ÁÒ 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË :,ÔÈÈÚ ÏÎÏÂ. "Ú ÁÓ - "ÚÒ ÊÓ ÎÂÒ : ÂË-ÌÂÈ ÏÎ Â ÓÂ Ï Â Ù ˆ È Ó È,' ÂÈÂÏ Ì ÒÎÏ Â Ú ÂÈÁÂ'  ËÂÈÙÏ Â ÂÂÎ Â È ˆÓ Ï Ù ˆ È Ó È ÙÒ Â.55 Ú,ÏÈÚÏ 'ÈÚ ; È Á Ï ÈÓÚ Â ÔÂÂÎ Ó,' ÂÈÁ Â' ÓÂÏ È ÔÈȈÓ, 215 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ].ÔÈÈÚ,ÌÈÈÁ ıú :Ï ÓÏ, ) "...ÂÂ È ÌÈÙ Â Â ÙÈ ÌÈ Â ÎÂ Â Â È ÂÈÁ Â" ˆ ÈËÂÈÙ ÒÈÙÏ ËÂÈÙ ÙÒÂ È Á '  ˆÂÈ' Î ÂÙÈÒÂ,( Ù 'ÓÚ, ÏÎÏ ÂÎ Â ÂÏÙ Ò,.[ ÂÈÈÂˆÓ Â Â ÌÈ ÚÂÓ 'ÔÙ ' ' Ú Ú' ÌÂÈ ÙÂ" :ËÏ 'ÓÚ,Ê 'ÈÒ, ˆÚ ÈÈÓ Â ÂÎÂÒ Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ ÔÎ :9 'ÓÚ, 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò Â."Ú ÈÓÈ ÂÈ Ï ÏÁ ÔÈ ÈÈÓ ÏÁ ÔÈ, È,' Ú Ú' Ù :  ÈÙ, Ú È Ï Ì ÂÏÈÙ, ÂÎ Â ÌÈ ÂÁ ÂˆÓ ÔÈ Â ˆÚ ÈÈÓ Â" 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ ÍÎÂ."... ËÈÓ È ÂÁ  ÂÎ Â Â ÚÓÂ ÂˆÓ Ì ÔÈÏÏÂÎ,ÈÏ Â Ò È ÏÚ ÒÒÂ Ó È" ËÈ ÂÊÂ. 216 Û,ÈÎ Ó " È È È ' Ï ÌÈ Ó ÙÒ ;46 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ : ÔÈÈÚ ÏÎÏ) ÈÁ ÊÓ ÊÎ Ó Â Ù ˆ  ÔÎÂ, "Ú Ï ÏÈ Ó ÌÈ ) " ÂÎ ÏÎ" ÏÈÁ Ï È ÌÈ ÂÒ ÌÈ ÏÂÁ ÌÈ Ï.(4-2 Â Ú Ó -ËÏ ÌÈÏÈÁ Ó, Ï ÌÈ Â Ú Ï ˆ Ù, ÏÁ ˆÚ ÈÈÓ Ì Â,(ËÈ ÂË ÔÓÒ ÏÎ Â,6 Ú Ó -Ó 'ÓÚ,Ì,È ËÈ ÂÊÁÓ 'ÈÚ) ÊÎ Â ÔÎÂ," Ú Ú"Ó ÏÁ ˆÚ ÈÈÓ Î Ô  ÙÒ ÌÈ Â ÍÒ ÔÈÈÚÏÂ.ÁÒ Ò"ÂÒ,Á"Â, ÂË ÍÎÂ,(Ì. Ú 'ÈÚ,(  ÈÁÎ) Ú Â (ËÚÓÎ ÌÈ ÏÎ Ú Î) ÓÁ Ì,ÏÂÁ Ì ÔÈ Â,' Ú Ú' ÈÓ ÌÈÏÈÁ Ó, Â Ú Î ÌÈ ÂÒ Ì ÔÈ ) ËÚÓÎ ÌÈ ÏÎÏ Â ÙÒ,( Ó Â Ú 'ÈÚ ; ÏÁ Ì ' Ú Ú' ÌÈÏÈÁ Ó, ÈÈ Ú Î ÌÈ ÂÒ ÏÁ ˆÚ ÈÈÓ Ì : ÓÂÏÎ. Ï ÈËÙÓ - È Â ÙÒ Â,ÌÈ Â ÏÎ ÌÈÏÂÚ Ô ÌÈ Â ÓÁ ÏÎ - (, ÏÈ Ó Ó 'ÈÚ, ÂË-ÌÂÈ ÏÎ ÂÓÎ) ÌÈ Â ÓÁ È Â,ÏÂÁ ÌÈ Â Ú ÏÎ - (Ì ÏÈ Ó Ó 'ÈÚ) ÌÈ Â Ú È Â, ÏÁ Ì Â ;Ô ÙÒ 'ÓÚ,Ê 'ÈÒ,È"  ÈÒ ÂÙÓ ÔÎ.È ÙÒ Â Ï ÈËÙÓ,Ô ÎÂ Ô ÎÂ.Ô ÙÒ È ÓÁ ÔÈ Â Â, Â Â È ÔÈ ÈˆÂÓÂ" :( È ÏÈÁ Ï Ú Â Â Ú Î ÂÒ ) 147."...' ˆÚ' ÈÈÓ ÌÂÈ ',ÒÁÙ Â ÈËÙÓ Â, Ú ÔÈ Â Â Ì Â,' Ú Ú' Ù

24 ישורון לז lhq l`xyi awri קצ ÌÈÓ Â Â ÔÈ ÈÎÊÓ ÏÓ, ÂÙ ÏÂÓ È Î ÛÒÂÓ Ì'ÈÏÏÙ ÓÂ, Ù ' ÏÈ '. 72 " ÓÏ ; 74  ËÙ Ô Â Y 73 ÈÎÊÓ ÁÙ Ô Á, ÈÎÊÓ ÊÙ ÔÈ Ô :ÔÈ 'Ó Î Y,'ÂÈ Ï Î ÔÈ ',ÌÏ È, 75 ˆ'ÂΠ'ÂÈˆÓ ÌÂÈ ',ˆ'ÌÈ ÂÓ' ' ˆ ','ÔÓÁ ÍÏÓ'.'Á Ï ÂÈÏÚ', 76 ÚÏ È. 77 ÌÈÓ ˆ   ÔÈ ÈÎÊÓ ÏÓ, ˆÂÈÏ ÂÓÎ, ÁÓÏ. 80 'ÏÈÏÁ ' ÙÒ Â, 79 'ÈÈÓ ÌÂÈ ' : 78 È Ú ÈÏ :,( È ÏÈÁ Ï Ú Â ÈÈ Ú Î ÌÈ ÂÒ Ì Â ) ÌÈÙÒ ÌÈ ÍÎ ˆÂÈΠ'ÓÚ, È ÏÈÁ " È Ó ; Â,Á È, ÏÈÙ ÂÎÏ, ÂÈÂÓÈÈÓ Â ;334 'ÓÚ, Ú 'ÈÒ,Ë Ï Ì Â Ï ; "Ú ÂÎ Û,È ÈˆÈ ÈÙ,Á ÔÈ,  ÙÒ È ÂÎÏ,,ÌÈÈÁ ÂÁ ;172 ÂÎ È Â ÈÙ :Ì Â ; "Ú Ò Û, È ÈˆÈÈÂ, ÏÁ Á È,('ÌÁÂ È ÂÈ ') ÂÁ 'ÈÒ,Á"Â, ÂË ;508 'ÓÚ, Ú ÌÈÏ Â È,Ì" Ô Â Ó, ˆÚ ÈÈÓ Ò,, ÂÏÈÙ Â Â ÙÒ Â,(ÏÂÁ ÏÁ Ì ) Ï Ú ÌÈ Â Ô  ÙÒ,  ÈÁ Ú ÎÂ.ÁÒ :46 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÏÙ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ È ˆÓ, ÈËÙÓ Ì Â (È ÈÓÁ=) 'ÌÈÈÒÓ' Ì - È, ÈÒ ÛÂÒ Ú ' Ú Ú' Ù È Ú ' ' Ò Â È,Ô  ÙÒ È " Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ ÂÚ Â Â." ÈËÙÓ ÔΠ' ˆÚ ÈÈÓ ÌÂÈ ' È Â ÙÒ È È ÈÓÁ Â.  63.ÌÈ ÏÎ ÍÎÂ, "Ú Ï ÏÈ Ó,ÈÏ ÍÎ ÔÈÙÒÂÓ ÏÙ Ó,'Ì È ÂÓ' ÓÂ È ÓÈ Ó" : ÓÂÏÎ.( "Ú ÈÚ,ÈÏ =), ÈÚ Ó ÂÎÏ,Ì" Ó ) "ÁÒÙ Ï Ô ÂË ÌÂÈ Ï È Á ÏÙ Ú Á Ï Ô Á ÂË ÌÂÈ Ï. ÛÈÚÒ È 'ÈÒ,Á"Â,Ú"  ÂË ÍÎÂ.(ÂË, ÏÈÙ Â Â.(71 Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ ;ËÏ- Ï ËÎ Ó ) ÔÈÈÚ ÛÂÒ Ú '... ˆÚ ÈÈÓ ÌÂÈ Â' ÌÈÙÒÂÓ ÂÁÓ È ÂÒÙ Ì ÌÈ Ó ÏÈÙ ÛÒÂÓ È ÂÒÙ Â Â ÈÁ Ú Ï,  ÎÏ ÚÓ Ó.21 Ú,ÏÈÚÏ 'ÈÚ ; ÈÓ Â ËÁ ÈÚ Â Ï ÛÒÂÓ ÏÎ Ï ÌÈ ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÈÙÒÂÓ Ï 'ÂˆÓ ÌÂÈ ' Â Ó Ù ˆ ÓÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ ;  ÈÁ  ÈÓ Ó Ï Ô ÂË-ÌÂÈ Ï ÛÒÂÓ ÚÂ Ó ÔÈ Ï È Í ) ÂË-ÌÂÈ,'ÌÂÏ ÌÈ ' ÌÈ Ó ÂË ÌÂÈ Â" : ˆ 'ÓÚ,ÁÈ 'ÈÒ, Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ.( ÛÈÚÒ,ÂÈÎ ÌÂÈ,ÂÈˆÓ ÌÂÈ...ÍÈÓÈ Â È È ÈÎ ÂÓ Î' :'ÌÂÏ Â ÌÈÈÁ ÌÈÓÁ Î ˆ' ÚÈ Ó Î Ò,,È ËÈ ÂÊÁÓ) ÁÒÙ Ï Ô Á ÂË-ÌÂÈ ÛÒÂÓ Ì ÂÊ ÈÓ ÈÎÊÓ Â Â."'...ÂÈÏ ÌÂÈ...  ÌÈ Ó ÔÈ 'ÂˆÓ ÌÂÈ 'Â" :31 'ÓÚ,È 'ÈÒ, ÈÈÂ Ë Ò Ì.( Ù 'ÓÚ, Î 'ÈÒ,ÁÒÙ Ó È Â ÏÈÙ Á Â" :35 'ÓÚ, ÂÚ Ò,ÌÈÎÁÓ ÙÒ Â Â." Ï ÌÈ ÂÓ ÌÈ ÂË ÌÈÓÈ Ï Ì Â ÂÂÎ ÂÚ ÁÏ Ú Â Ê ÂÎ Â Ì Â."È ÌÂÈ ÔÎÂ,'ÂˆÓ ÌÂÈ '.Ë ÙÏ È Ï Ï ÌÈ ÂË ÌÈÓÈ Ï.61 Ú,ÏÈÚÏ 'ÈÚ.  73 Ú ÈÏ,ÏÈÚÏ 'ÈÚ,(  ÁÓ Ó ) ÛÈÚÒ ÏÂ Ô Î ÂÊ Â È Â.  ÁÓ Ï È Ú ÏÈÙ ÂÊ. È -È Î Ê ÍÎ ÈÎ Â ÊÂ.ÍÏÈ Â 325 'ÓÚ, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ ;8541-,ËÂÈÙ Â È ˆÂ :.'ÈÈÓ ÌÂÈ ' È ÚÓ Ï 'ÓÚ,  Ó, ÂÎÂÒ ÂÊÁÓ :,ÈÁ ÊÓ ÊÎ Ó Ì Â ÔÎÓ Á Ï, Ù ˆ ÓÎ.19 ÛÈÚÒ Ó' ÏÈÁ Ó (' ÂÎÈ ' Ì, È ÚÓ Ï ÙÂÒ Ï ËÂÈÙ,ÂÈÈ ) ' ÙÒ ' ËÂÈÙÏ Â ÂÂÎ