12th Imam Book 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "12th Imam Book 1"

Bản ghi

1 E Publisher :

2 01 âõsph_p rb[õdëgp rlf ldp r_f lud Aëgpl kyålp_l h sapgpa BÞkp Aífayg d g L$ps A dpv $ b_pìep R> L $ s _u d g L$psdp AdyL$ A hu R> L $ S> _pdp A¼g sp R> `f sy hprlips _\u. AdyL$ A hu R> L $ S> _pdp hprlips R>, AL$g _\u. AdyL$ A hu R> S> _pdp hprli L $ A¼g L $B _\u. â\d âl$pf aqfíspap _p R>. buå Å_hfp _p A_ ÓuÅ S>dpv$pv$ A V$g L $ TpX$-`p_, `Ð\f rh. R>. `f sy Aëgpl BÞkp A¼g A_ hprli bß B_pes afdphu_ s _p E`ep N dpv $ õhs Ó b_pìep L $ BÞkp_ `p sp_u Ås a kgp L$f. Å BÞkp_ hprlips_u Ap ^udp EX$u Åe sp s Aífa L$l hp_ gpel$ fl sp _\u. L$pfZ L $ BÞkp_ `pk A¼g lp hp R>sp hprlips_p L$pfZ A V$gp _uqp `X$u Åe R> L $ Å_hfp \u `Z bv$sf_u lfp mdp Qpëep Åe R>. buæ sfa s _u ts>v$nu a¼s A_ a¼s A¼g\u a kgp L$fu_ husph sp Aphp gp L$p Ly$fAp_ âdpz aqfíspap \u `Z AaTg R>. L$pfZ L $ aqfíspap hprlips _\u ^fphsp, s \u s Ap \u Ny_pl i¼e S> _\u. A_ BÞkp_ sp hprlips ^fphsp lp hp R>sp s dp g`ksp _\u A_ Aífayg d g L$ps L$l hx$phhp_ gpel$ b_u Åe R>. L$pfZ L $ s b fpb L$fu il$sp lp hp R>sp _ L$uAp L$f R>. Ål fu fus Ap hps gmhu s ds> hp Qhu Apkp_ R>, `f sy s _ Adgu ts>v$nudp Y$pmhu L$W$u_ R>. L$pfZ L $ Æh_dp qv$hk-fps A hu `mp `Z Aphsu lp e R> s dp _ãkp_u hprlipsp _ L$QX$u_ A¼g$\u a kgp L$fhp_p lp e R>. Apd A L$-b hms sp hprlipsp _u kpd Æsu S>hy Apkp_ R>, `f sy hpf hpf kamsp d mhhu M b S> L$W$u_ R>. Ap L$W$u_ L$pe _ kfm b_phhp v$u_ Bõgpd s ds> fk g këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd A_ Apg dp lçdv$ Agèl dyõkgpd Ap`Z_ AdyL$ kfm _yõmpap bspìep R> S> _p `f Adg L$fhp\u Ap`Z Aífayg d g L$ps_u lfp m ky^u `lp Qu il$ua R>uA s ds> s õ\p_ bpl$u `Z flu il$ua R>uA. S> dp \u AdyL$ AÓ Apg Mhpdp Aph R>. (1) `p sp_p sp luv$, _byìhs, qfkpgs, Bdpds s ds> rhgpes_p AL$uv$p_u ds>b su_u v$gugp ip ^sp fl A_ Ecfsp qað_pap _p S>hpb d mhsp flu_ `p s `Z dyðdb_ fl A_ buå_ `Z dyðdb_ L$fhp_u L$p rij L$fsp fl. (2) dp s, L$b dp ` R>psp khpg-s>hpb, bftm, k fps, dutp_, rlkpb-ql$spb, iapas A_ s âdpz dmsu S>ßs s ds> S>lßd_p AL$uv$p `f v$f L$ kde _S>f fpm A_ A epg fpm L $ dp s_p L$p B kde _½$u _\u. A_ ApS>_p qv$hk R> ëgp lp B il $ R> S> \u ` Z s epfudp fl. (3) AL$uv$p_p rhjedp A epg fpm L $ L$p B buå_p AL$uv$p Ap`Z_ L$pd gpnhp_p _\u. A_ s `p sp_u S>hpbv$pfu R>. (4) Apdpg_p bpfpdp A epg fpm L $ AdyL$ Adgp _p kde _½$u R>. A_ AdyL$ Adgp A hp R> L $ S> Ap`Zu ts>v$nu\u Å X$pe gp R> A_ s _p L$p B

3 02 kde _½$u _\u. S> dl $ _dpt-fp Tp A_ dp-bp`_u BspAs rh. (5) hprs>b _dptp _u kp\ dyõslb _dptp _u `Z Apv$s L $mh. L$pfZ L $ Mf Mfu _dpt S> A lg b s Agèl dyõkgpd\u dp låbs_u Ap mmpz R>. (6) fp S>bfp S>, AW$hpqX$e, drl_ L $ hj A L$ hpf Aphsp dyõslåbu Apdpgp `f Ýep_ fpm. (S> dl $ Sy>çAp, Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_p Tl f_p qv$hk R> ) A_ s qv$hk_p d k k Apdpg AQ L$ båhu gph. ¼ep L$ A hy _ \pe L $ ts>v$nu gp bu _ lp hp_p L$pfZ s Adgp \u ld ip ld ip dpv $ h rqs flu S>hpe. (7) ABçdA dpk du_ Agèl dyõkgpd\u _L$g \A g vy$apap s ds> s _p sfsy>dp hp Qhp_u Apv$s `px $, sl$hp ^pfz L$f, L $dl $ Adg_u L$b rges_p Ap^pf sl$hp `f R>. (8) ls> hprs>b \ep `R>u L$p B`Z k Å Np dp Aphsp hj E`f _ V$pm A_ s S> hj A Åd Ap`. (9) hj dp b hms A\hp sp Ap R>pdp Ap Ry> 1 hms dpk du_ Agèl dyõkgpd_u rmv$dsdp lps>f \hy A_ s hu r_èes fpmhu. s Ap dykåb byg Aõbpb R>, r_èesp ÅZu_ s d_u rmv$dsdp bp gphu_ Ap`Z_ dph_ sp b_phi A_ s dpv $_p TqfepAp ` v$p L$fi. (10) fp S> \p X$uhpf dpv $ `Z Bëd v$u_ d mhhp_u L$p rij L$f. Ap bpfpdp v$u p dkagpap, ifuas_p Al L$pdp, Ly$fAp u sakuf, Bõgpd_p Brslpk s ds> Bõgpd_p A gpl$ rh._ gnsu ql$spbp _p Aæepk L$f. (11) `p sp_u Apk`pk_p dplp gdp Mpk L$fu_ v$p õsp _u `k v$nudp M b S> bpful$u\u L$pd g A_ s Ap _ `Z E`fp ¼s hpsp Adgdp dyl$hp_u spl$uv$ L$f. (12) `p sp_p fp Æ v$p rlkpb L$f, A V$g L $ fpó kyhp `l gp qv$hk_u sdpd ìeõsspap A_ L$fhpdp Aph g L$pep _p rlkpb L$f L $ s dp L $V$gu M buap lsu A_ L $V$gu MpduAp lsu. A_ L $V$gu _ L$uAp A_ L $V$gp Ny_plp \ep R> s rhqpf. Å _ L$uAp h^pf lp e sp Aëgpl_p iy¾$ båhu gph A_ Å Ny_plp h^pf lp e sp sp bp L$fu_ s _ afu\u _ L$fhp_u L$p rij L$f. E`fp ¼s hz hpe gu 12 hpsp A dpv $ bep_ L$fhpdp Aphu R> L $ fp S> Adg L$fhp D`fp s s dp \u v$f L$ L$pdp dpv $ hj _p A L$ dlu_p Bdpd Ag[èlõkgpd\u kb r^s L$f A_ s L$pe A Åd Ap`u_ s d_u bpbfl$s Tps\u bfl$s d mhhp_u L$p rij L$f. A L$ A L$ L$pdp dp TuZhV$` h L$ Ýep_ Ap`. S> \u Ap`Zu ts>v$nu k ` Z fus ifuas âdpz \B Åe. A_ Ap`Z kpqp A\ dp Aífayg d g L$ps L$l hx$phhp_ gpel$ \BA. Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_u N bsdp Ad L$ S>ê$fu dyøpap s ds> Adgu ts>v$nudp Espfhp S> hp A gpl$ueps_p AdyL$ dyøpap `f Ap ql$spbdp âl$pi `px$hp_u L$p rij L$fu R>. gpcg _pf\u NyTpqfi R> L $ A âdpz Adg L$fhp_u L$p rij L$f A_ buåap _ `Z bsph.

4 03 A¼g_ `qf`¼hsp ky^u `lp QpX$hu dp_h_p rhl$pk b fus \sp lp e R>, (1) õhpcprhl$ s\p âpl $rsl$ fus A_ (2) `p sp_u dl _s hx$. S> fus BÞkp p ipfuqfl$ rhl$pk `Z õhpcprhl$ fus \sp lp e R> s ds> `p sp_u Ås dl _s hx$ `Z L$ mhpe R>. A V$g L$ v$f L$ BÞkp_p _p ifuf h [Ý^ `pdhp dpv$ ânrs_u sfa ApNm h^sp fl R>. `Z Äepf A L$ lv$ ky^u ApNm h^u Nep `R>u h [Ý^ `pdhp_y AV$L$u Åe R>, `f sy dl _sy gp L$p L$kfsp hx$ ifuf_ MX$sg b_phu_ L$pe ndsp h^pfsp lp e R>. S> õhpcprhl$ bm rkhpe_u i[¼s lp e R>. A S> fus v$f L$ dpzkp _u A¼g_p rhl$pk A L$ dep v$p ky^u \sp lp e R> A_ kpê$ -_fky ÅZu il$ R>. `f sy op_u gp L$p Bëd, rhûp A_ L$mp âpá L$fu_ `p sp_u A¼g_p rhl$pk L$fsp fl R> A_ `p sp_p d_p d \ u `pósp_ DÃQ v$fäs> `lp QpX$ R>. Al] A L$l hy ep Áe R> L$ A¼g_p rhl$pk dpv $ dpv$ rinz A V$gy S> S>ê$fu R> S> V$gy ipfuqfl$ rhl$pk dpv$ L$kfs. buå iåv$p dp ifuf_p rhl$pk dpv $ L$kfs A_ A¼g_p rhl$pk dpv $ rinz S>ê$fu R>. `f sy dl b b dyl$v«k l.bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd `p sp_p dybpfl$ lp\ S> _p dp\p D`f fpmu v$ sp s _u A¼g A_ by[ý^ k ` Z \B Åe R>. A V$g L$ hjp ky^u rinz d mhu, Aæepk L$fu, hp Q_ L$fu A_ A_ychp \u A L$ lv$ ky^u S> `qfzpd dmsy lp e R> s ltfs_p dybpfl$ lp\ fpmhp\u A L$ nzdp dmu Åe R>. A `Z ` f ` ê $ qv$g_p KX$pZ\u Å hpdp Aph L$ A Tps L$p Z R>, s d_p õ\p_ - dfsbp iy R>? ltfs dl v$ua Aö Ag[èlõkgpd_y hs >v$ (A[õsÐh) A L$ A hu `rhó A_ dyl$v«k Tps R> S> d_u dybpfl$ A¼g L$prgd A_ bpbfl$s R>. A_ A hu i kues S> d_p dybpfl$ lp\\u A¼g V$`L$ R> A_ S> d_u dybpfl$ Ap NmuAp dp \u kds>v$pfu A_ _d sp hfksp fl R>. A_ L$ d _ lp e Äepf L$ A Tps Myv$pB rkasp _ Tpl f L$f R>. rkg fl du v$u_ Bõgpd kdõs dp_hs>ns dpv$ A L$ k ` Z kdps> ìehõ\p spgud L$fu R>, A_ s _p `pep kv$¹hs _ `f - kpfp QpqfÔe `f fp ep R>. rkg fl du A V$g L$ knp-kb ^uap kp\ kb ^p Åmhu fpmhp. s ds> s Ap _u kp\ kpfp ìehlpf fpmhp (L$pfZ L$ ) Bõgpd knp-kb ^uap kp\ kv$¹hs _ fpmhp_p lyl$d Ap` R> A_ L$ÐA fl du L$fhp_u (kb ^p sp X$u _pmhp_u) d_pc L$f R>. Ap L$pd Ny_pl L$bufpdp \u R>. rkg fl du A V$g L$ knp-kb ^uap kp\ kv$¹hs _, d m-rdgp`, [õds kp\ dmhy,

5 04 s d_u klpe L$fhu, kgpd L$fhu rh. rkg fl du\u vy$r_ep s\p ApM fs_p OZp apev$pap R>. S> dl$ rkg fl d L$fhphpmp_u Dd a¼s 3 hj bpl$u flu NB lp e sp s dp Óuk hj _p h^pfp \pe R>. Äepf L$ L$ÐA fl du L$fhphpmp_u Dd 33 hj bpl$u flu lp e sp 30 hj OV$u Åe R> A_ 3 hj bpl$u flu Åe R>. (Ag L$pau, rs>.4, ` S>-41) rkg fl du fp Tudp rhipmsp A_ Ly$Vy $bdp àepf A_ dp låbs S> hu _ Adsp _y L$pfZ b_ R>. S>dug rb_ v$fps>_y L$l hy R> L$ d ltfs Bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd\u Ap Apes_p bpfpdp ` R>ey : ""Ae gp L$p! `p sp_p fb\u X$fsp flp S> Z sd_ A L$S> ìe[¼s\u ` v$p L$ep A_ s _p\u s _u Ap fs (lìhp) A_ `R>u s bþ_ \u OZp `yê$jp A_ uap _ (vy$r_epdp ) a gpìep A_ s Aëgpl\u X$fp S> _p hpõsp Ap`u A L$ buå\u (`p sp_p ll$p _u) dp NZu L$fp R>p A_ knpap \u L$ÐA fl d L$fhp (k b ^p sp X$u _pmhp) \u X$fp, b il$, Myv$p sdp kh _u Mbf fpm_pf R>.'' (k.r_kp Ap.1) Ap` afdpìey : Aflpd\u dyfpv$ gp L$p `f fl d L$fhu A_ s _ DÃQ kds>hp. iy sd _\u Å ey L$ Myv$pA `p sp_p qt¾$_u kp\ s _p qt¾$ L$ep R>. (Ag L$pau, rs>.4, ` S> 40) A L$ i k l.fk gyëgpl këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_u rmv$dsdp Aphu_ L$üy L$ ep fk gyëgpl këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd! dpfp Ly$Vy $b_p gp L$p A dpfu `f lydgp L$ep, dpfp\u kb ^p L$p`u _p ep, d_ Npmp Ap`u, d s d_u kp\ lmhy dmhy R>p X$u v$u^y R>. Ap` afdpìey Ap fus sp Myv$p sdp v$f L$_ R>p X$u v$ i. `R>u s Z ` R>ey lh ly iy L$ê $? afdpìey : S> Z spfu kp\ L$ÐA fl du L$fu s _u kp\ rkg fl d L$f, Å s Ap âdpz L$ey sp Myv$p s_ s gp L$p `f âcyðh Asp L$fi, rkg fl d_u î $ fus A R> L$ BÞkp_ `p sp_p knp-kb ^uap _ `p sp_p _ãk kdæ_ s d_u kp\ kv$¹hs_ L$f. S> `p sp_p _ãk dpv$ Qpl s s Ap dpv$ `Z `k v$ L$f. s d_ ÅA T fus apev$p `lp QpX$ A_ d kubs A_ sagua_p kde `p sp_u i[¼s dys>b dv$v$ L$f. rkg fl du s\p L$sA fl du A knp-kb ^uap _p k b ^ D`f Ap^pqfs R>. b_u il$ R> L$ L$p B A L$ L$pe _ÆL$_p knp kp\ L$ÐA fl du_y L$pfZ lp B il$ `f sy v $f_p knp kp\ _ lp e. S> dl$ a¼s kgpd L$f `f sy dmsp kde M iu Ål f _ L$f. A S>ê$fu _\u L$ rkg fl dudp BÞkp_ ` kpv$pf lp e A_ Apr\ L$ dv$v$ L$f. `f sy kpfp hsp h\u fl hy, kym-vy$:mdp cpnuv$pf b_hy A `Z rkg fl du L$l hpe R>. rkg fl du_p DÃQ v$fäåap d mhhp dpv$ _u iê$aps A L$ _p_p L$pe \u L$f, S> Ap R>pdp Ap Ry > A L$ `pzu `uhx$phhy, kgpd L$fhu L$ s _p S>hpb v$ hp\u S> L$ d _ lp e,

6 05 `R>u e\pi[¼s dys>b kb ^p rhl$kphsp fl. dp låbs\u BÞs Tpf ky^u kðe_p A rsd A gqu l.bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_p Tl f A_ ¾$p rs A Ap kde_u kp \u dp V$u ll$ul$s R>. S> _ gp L$p suh sp\u A_ychu füp R>. Å L$ Ap` Nebs_p `fv$pdp R>, `f sy Ap`_ dmhy A_ Ap`_p k `L $ i¼e R>. AS>b _\u L$ BÞkp_ A V$gp `pl$ A_ `pl$utp b_u Åe L$ S> \u `p sp_p dl b b Bdpd Ag[èlõkgpd_u dygpl$ps A_ _S>v$uL$u d mhhp dpv$ gpel$ b_u Åe. `f sy s _p dpv$ Ny_plp \u v $fu, Nagsp \u v $fu, b L$pf b ku fl hp\u v $fu A_ A sdpd _p`k v$uv$p L$pep _ R>p X$u v$ hp S>ê$fu R> L$ S> _ Bdpd Ag[èlõkgpd `k v$ L$fsp _\u. Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl f dpv$ sdpd kde s\p i[¼s_p ` f ` fp D`ep N L$f A_ `p sp_u Ås_ kq¾$e b_ph L$ S> \u A i[¼sap hx$ Bdpd Ag[èlõkgpd_p dui_ dpv$, Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl f dpv$ dpn k syrgs \pe. aygp _ A kde_u hpv$ lp e R> L$ `p sp_p dl fbp_ dpmu_p â dcep lp\p \u `pzu_p R >V$L$ph \pe. A hu S> fus b Q _ qv$g BÞs Tpf L$f R> L$ `p sp `f A hu duw$u _S>f \pe L$ s _y Æh_ ley -cey \B Åe. ApS> A OX$u R> L$ S> dp BÞs Tpf_p kpqp A\ A L$pe R>. BÞs Tpf A fp i_u R> S> A L$ dyþsqtf BÞkp_ A_ kdps>_u fnp dp v$p X$ R>. BÞkp u ts>v$nu_p v$f L$ `pkpap _ Bgplu f N A` R>. A_ L$ep A hp f N R> L$ S> Myv$pB f N\u h^pf bl sf lp B il$? (k.bl$fl, Ap.138) Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd afdph R> L$ ""L$p B QuT Ad_ s d_p\u (iuapap \u) AgN _\u L$fsu, `f sy a¼s s d_p _p`k v$uv$p L$pep S> Adpfu ky^u `lp Q R> Äepf L$ Adp _ s Ap \u A A` np `Z _\u lp su.'' dpsp-r`sp kp\ Al kp_ ìe[¼s_p L$ `qfhpf_p Æh_dp dp-bp` A L$ dlðh_p apmp R>. A dpv$ Ly$fAp_ dæv$ _ a¼s s d_u ATds bep_ L$fu, `f sy 5 S>ÁepA s d_p l½$p _u Av$peNu A_ s d_u kp\ kv¹$hs p lyl$d L$ep R> : (1) k.bl$fl, Ap.83 (2) k.r_kp, Ap.36 (4) k.aþapd, Ap.51 (4) k.bkfp, Ap.23 (5) k.gyl$dp_, Ap.83 ""dpsp-r`sp_u Apop `pmhu A_ s d_u kp\ kv$¹hsp h L$fhp A Myv$p_u sp luv$ `R>u_p sdpd hprs>b L$pep \u h^pf Al d A_ s d_p l½$p _u AhNZ_p L$fhu A ril $ `R>u_p kp \u dp V$p Ny_p l R>.'' (Ag dutp_, Æ.-38, ` S> -31)

7 06 ltfs dp lçdv$ dyõsyap këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd Aëgpl_u fåd v$u A_ dp-bp`_u fåd v$u_ A L$ kp\ hz hu R> s ds> dp-bp` kp\ _ L$u L$fhu A_ kpfu hs Z L$ L$fhp_ Ny_plp _p L$ãapfp NZpìep R>. S> dl$ l.bdpd Te_yg Apb v$u_ Ag[èlõkgpd\u qfhpes R> L$ A L$ i k ` Nçbf_u `pk Aphu_ L$l hp gpáep L$ ep fk gyëgpl këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd! ly v$f L$ âl$pf_p Ny_plp _ A Åd Ap`u Q ¼ep Ry >. iy dpfp dpv$ sp bp L$fhp dpv$ L$p B dp L$p R>? Ap` afdpìey : spfp dp-bp` dp \u L$p B Æh s R>? s Z S>hpb Apàep, dpfp r`spæ leps R>. Ap` afdpìey : Å A_ s _u kp\ kpfu hs Z L$ L$f. Äepf s Qpëep Nep sp Ap` afdpìey L$ L$pi, s _u dp Æh s lp s. (b lpf, Æ.-74, ` S>-82) A hu S> fus qfhpesdp dm R> L$ Äepf Ap`_p v $^ bl _ Ap`_ dmhp Aphsp sp Ap` s _p cpc_u kfmpdzudp s _p h^pf DdmL$pc f Apv$f-kÐL$pf a¼s A dpv$ L$fsp L$ s Zu `p sp_p bp` kp\ s Zu_p cpb L$fsp h^pf kpê$ hs _ v$pmhsu lsu. Ap` afdpìey : _ L$ R>p L$fp A\hp _ L$ R>p L$fu S> `p sp_p dp-bp`_p Ql fp kpd Mpk dp låbs_u _S>f\u Sy>A, sp Myv$ph v$ Apgd v$f L$ _S>f_p bv$gpdp 1 L$b g \e gu ls>_p khpb Asp L$fi. Ap`_p Aõlpbp A Äepf Ap ATud MyiMbfu rhi kp cýey sp ` R>ey L$ Å L$p B dpzk qv$hkdp kp hms Ap fus _S>f L$fi sp `Z ApS> khpb_p ll$v$pf \i? Ap` afdpìey : Æ lp, Myv$ph v$ Apgd sp Ap_p\u ¼ep e bl sf R>. (b lpê$g AÞhpf, Æ.-28, ` S>-80) dp-bp` kp\ _ L$u L$fhp_p k v$c dp l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlkkgpd k.b_u BkfpBg_u Apes _.17 dp Al kp_ iåv$_u R>ZphV$ L$fsp afdpìey : ""Al kp_ A R> L$ sd s d_u kp\ kv$¹hsp h L$fp, A_ s Ap _ `p sp_u S>ê$fu QuS> hõsyap d mhhp dpv$ s d_ khpg L$fhp_u sl$gua _ Ap`p, Qpl A ^_hp_ `Z L$ d _ lp e?'' (Ek g L$pau, Ap.45, bpbyg bf rbëhpg v$ _) Ap` afdph R> : _pafdp_u _p kp \u â\d v$fäå "Ea' L$l hy R>. Å s _p\u `Z L$p B _uqgp v$fäå lp s sp Myv$ph v$ Apgd s _u `Z d_pb afdphs. (L$pau : bpbg lyl $L$, 349 : 1,2) l.bdpd d kp L$pqTd Ag[èlõkgpd bp`_p ll$_p bpfpdp afdpìey : ""(1) s d_ s d_p _pd\u _ `yl$pfp. (2) s d_p\u ApNm _ Qpgp. (3) s d_p b khp_u `l gp _ b kp. (4) L$p B A hy L$pe A Åd _ Ap`p S> _p L$pfZ sdpfp dp-bp`_ Npgu-Ngp Q L$fhpdp Aph A\hp

8 07 b ê$-cgy L$l hpdp Aph.'' lv$ukp _u fp i_udp dp-bp` kp\ kv$¹hs _ L$fhy hprs>b R>, Qpl s _ L$ lp e L$ bv$, dy[ífl$ lp e L$ dy[õgd. Bdpd Ag[èlõkgpd_u daf as A_ s Ap _u epv$ BÞkp p Æh_dp AdyL$ L$pep A hp dlðh_p b_u Åe R> S> _p hnf dpzk `p sp_ A^ fp kds>sp lp e R>. S> dp \u A L$ sp Bdpd Ag[èlõkgpd_u epv$ R>. A_ A \u h^pf dlðh ^fph R> Bdpd Ag[èlõkgpd_u daf as L$ daf as hnf_y dp s `Z Ål rgèes hpmy R>. A V$g L$ Bõgpd (õhul$pfhp) `l gp_y dp s NZpi. i M kv $L$ Ag[èlf ldpa Al dv$ rb_ BõlpL$ rb_ kavy$g AiAfu\u qfhpes _p ^u R> S> Ap A L$ cfp kp`pó bytynp dp \u R>. s Ap L$l R> L$ l.bdpd lk_ rb_ Agu Agèl dõkgpd_ Ap`_p Å_iu_ rhi khpg L$fhp Nep. lsy> sp ly L $BL$ ` Ry> A `l gp S> ltfs afdpìey : ""Ae Al dv$ rb_ BõlpL$! Myv$phÞv$ sbpfl$ h sapgpa Äepf\u S>_pb Apv$d Ag[èlõkgpd_ MëL$ (` v$p) L$ep R> Ðepf\u Tdu_ `p sp_u lyäs>s\u Mpgu _\u fpmu A_ L$epds ky^u `p sp_u lyäs>s hnf Mpgu _l] fpm. s `p sp_u lyäs>s_p TfuA Tdu_hpmpAp \u bgpap v $f L$f R> A_ `p sp_u lyäs>s_p TfuA hfkpv$ hfkph R> s ds> `p sp_u lyäs>s_p TfuA Tdu_ D`f bfl$sp _pqtg L$f R>.'' Al dv$ rb_ BõlpL$ L$l R> L$ d ` R>ey : eå_ fk rgëgpl! Ap`_p `R>u Bdpd A_ Ap`_p Mguap L$p Z R>? l.bdpd lk_ AõL$fu Ag[èlõkgpd Ecp \B_ A v$f_p Ap fx$pdp Nep A_ `p sp_p Mcp E`f A L$ ÓZ hj _p bpml$_ b kpx$u_ blpf Apìep, S> d_p Ql fp ` rz dp_p Q Ö_u S> d QdL$u füp lsp. `R>u ltfs afdpìey : ""A Al dv$ rb_ BõlpL$! Å sd Myv$p A_ s _u lyäs>sp _u _Tfdp dp lsfd (cfp kp`pó-apv$fzue) _ lp s sp ly sd_ dpfp `yó _ v$ MpX$s. Ap dpfp `yó_y _pd A_ Ly$[Þ_es l.` Nçbf Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_y _pd A_ Ly$[Þ_es R>. Ap A S> R> S> S>du Av$g A_ BÞkpa\u cfu v$ i. S> hu fus Tyëd A_ AÐepQpf\u cfpb Q L$u li. A Al dv$ rb_ BõlpL$! Ap Dçdsdp Ap (dpfp `yó) _u rdkpg S>.rMTf A_ S>.TyëL$f_ _ S> hu R>. Myv$p_u L$kd Ap_u N bs A hu li L$ lgpl$s\u L$p B bqu _l] il$. rkhpe A L$ S> _ Myv$p dpfp Ap aft v$_u Bdpds D`f kprbs L$v$d (d½$d) fpm A_ Myv$pA S> _ Tl fdp S>ëv$u

9 08 \hp_u vy$ap L$fhp_u sp aul$ Ap`u lp e.'' sp Ap`Z `Z Myv$phÞv$ sapgp `pk Myv$p L$fuA L$ Ap`Z_ Bdpd Ag[èlõkgpd_p BÞs Tpfdp kprbs L$v$d fl hp A_ s dpv$ L$pep (Adg) L$fhp_u sp aul$ Asp L$f. Apdu_ ep fåbg Apgdu_. l.bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_u daf as dpv$ L$p rij L$fhu S>du_ (` Õhu) E`f BÞkpa L$ped (âõ\pr`s) L$fhp A Bgplu ârsr_^uap rh_p i¼e _\u. s \u S> sp Aëgpl `p sp_p ârsr_^uap dp L$ghp_u kp\p kp\ v$f L$ BÞkp_p E`f BÞkpa_u S>hpbv$pfu `Z fpmu R>. (k.lv$uv$-25) _buap A_ Bdpdp `Z Ðepf S> BÞkpa õ\p`u il$ R>. Äepf gp L$p `Z s Ap _u dv$v$ L$f, A_ s Ap _p Apv$ i_y `pg_ L$f A_ s Ap _ `p sp_p lpql$d dp_. s \u gp L$p _ Aëgpl_u lyäs>s_u A_ s d_u rhriô$spap _u Ap mmpz L$fphu_ s Ap _p Apop ql$s b_phhp A Av$g_u byr_epv$ (`pep ) R> A_ BÞkp_p _u kp \u dp V$u rmv$ds R>. A_ A dp S> BÞkp_p _p v$f L$ v$v $_u v$hp R>. A V$gp dpv$ S> sp l.fk g AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd Tl f_p BÞs Tpf_ kh î $ Bbpv$s s\p S> lpv$ L$üy R>. (L$dpgyv«u_ rs>ëv$-1, `p_p _.287) b lpf rs>ëv$ 74, `p_p 143) sp A L$ kpqp dyþsqtf (Bdpd_p Tl f_u fpl Å _pf) Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl fdp \su ê$l$phv$p _ v $f L$fhpdp s ds> Ap N bs_p Tdp_pdp gp L$p _ Bdpd\u _Tv$uL$ fpmhp dpv$ fps-qv$hk gpáep fl R>. s a¼s `p sp_p S> AL$uv$phpmp (kl` \u) Ap ky^u kurds _ fl, `f sy v$f L$ dpzkp _ i¼e s V$gu Bdpd Ag[èlõkgpd_u Ap mmpz L$fph A_ A _u Aphie¼sp rhi kds>z Ap` A V$g v$u_\u A`qfrQs A hp rh^d}ap _ v$u_ sfa gn A`ph L$pfZ L$ Äep ky^u kpfp A_ _ L$ gp L$p _ kp\ Ap`hpdp, b fpb A_ akpv$ L$f_pfAp _ fp L$hpdp kp\uap _u blydrs _l] lp e, s ds> l sy_ `pf `px$hp_p Ap L$pe dp `p sp_p L$p B cp N _l] lp e, Ðep ky^u rhðdp Þepe õ\pr`s L$fhp_y A_ AÐepQpf_ _pb v$ L$fhp_y dpó A L$ õhà_ flu S>i. dtlb kp\ k L$mpA gp gp L$p _Ås Ap`_pf_p BÞs Tpf L$fu füp R>. s Ap _ s Ap _p dtlb_u spgud_u epv$ A`phhpdp Aph S> \u s Ap `p sp_p fb_u bpfnpldp A L$ _Ås Ap`_pf_y ipk_ S>ëv$u õ\`pe, s dpv$ _u Mpguk qv$g\u vy$ap L$f. L$ dl$ A dp S> v$f L$_u cgpb

10 09 R>. S> dykgdp_p Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_p Tl f s ds> Bdpd_p lp\ S> Av$g õ\pr`s \hp `f A L$ds R>. s Ap _ A L$buÅ kp\ A L$sp dpv$ A_ v$u_u spgud_u S>ê$fs sfa â qfs L$fhp Å BA, L$pfZ L$ Bdpd Ag[èlõkgpd_p Aphhp `R>u rafl$phpv$ L$ oprsc v$ Ap` d m S> MÐd \B S>i. Al g b s Agèl dyõkgpd_u spgud D`f Qpg_pfpAp _ Bdpd Ag[èlõkgpd_u Ap mmpz A_ s d_p gn - Ýe e dpv$ ÅN s L$fhp Å BA L$ L$fbgpdp ApS> `Z Bdpd h¼s dv$v$ dpv$ `yl$pfu füp R>, `Z `p sp_ s d_u dv$v$ dpv$ gpel$ b_ph. L$ dl$ l.bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd L$v$u`Z Tprgdp _p kp\ _\u gu^p. s \u s Ap _ A epv$ A`ph L$ Bdpd Aëgpl sfa\u Q V$pA g A_ r_ey¼s \e g ârsr_^u lp e R>. Ny_plp A_ v$f L$ âl$pf_u c gp \u v $f A_ `rhó lp e R>. kh âl$pf_p Bëd_p MÅ_p R> A_ kh âl$pf_u rhri $spap dp kh gp L$p \u AaTg lp e R>. S>du_ s\p Apkdp y A[õsÐh Aëgpl Bdpd \L$u S> bpl$u fp ey R>. Bdpd_p TfuAp\u S> fp Tu_u hl QZu L$f R>. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd S> v$f L$ _buap _p A_ Bdpdp _p hpqfk (hpfkv$pf) R>, Ap` S> kèevy$íip lv$p l.bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_p M p bv$gp g _pf R>. A_ Ap` S> S>_pb aps dp Tl fp kgpdyëgpl Agèlp_u s V$ gu `p kmuap _u v$hp R>. S> L$p B dp Ard_ v$u_ iumhp L$ iumhhpdp s ds> `p sp_p AL$uv$pAp s\p A gpl$ ky^pfhpdp Nprag R> s qv$g\u Mf Mf Al g b s Agèl dyõkgpd_u dp låbs ^fphsp lp e `Z etuv$_u ap S> (gíl$f) dp Ecp R>. s Z `p sp_p ql$fv$pf A_ QpqfÔe hx$ lfd Al g b s_ v$qfepa ayfps_u S> d Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl f_u W $X$L$\u v $f fp ep R>. Ly$fAp_\u lyäs>s Myv$p_u `l Qp_ Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd Ly$fAp_ _prsl$ (bp gsy Ly$fAp_) R>. Å L$p B Bdpd Ag[èlõkgpd_p ql$fv$pf_p Aæepk L$fhp dp Nsp lp e sp s Ly$fAp p S> klpfp g sp s _ Bdpd Ag[èlõkgpd_p A[õsÐh A_ Ap`_p \L$u \_pfp rhð `qfhs p rhjedp OZu b^u Apesp Å hp dmi. Ap`Z Äepf gp L$p _ Bdpd Ag[èlõkgpd_u daf as L$fphu füp lp BA sp Ly$fAp p dpýed\u S> `yfhpqfs L$fhy Å BA S> \u gp L$p Bdpd Ag[èlõkgpd_u DÃQsp_ kdæ A_ ÅZu il$. Ap rhjedp AÓ AdyL$ Apesp _y hz _ R>.

11 10 sl Tub _ãk (õhox$sf) dpv$ v$fäåap L$p B`Z L$pe L$fhp dpv$ s _p d m `pep_p AdyL$ dyv«pap lp e R>. s \u õhox$sf (ApÐdky^pfZp) dpv$ _p `Z `pep_p Ad L$ dyv«pap ÅZhp S>ê$fu R>. A_ s dpv$ â\d sp hprs>bps_u Av$pA Nu A_ Ny_plp \u bqhy A R>. Å L$ hps A V$gp ` fsu rkrds _\u `Z A _p kp\ A L$ dp V$p dl$kv$ Å X$pA gp R>. S> _ Ly$fAp u Ap Apes_p A_yk ^p_ hz hpdp Aph R>. k.apg Bdfp u Ap. 31 dp Aëgpl sapgp afdph R> : ""dpê$ A_ykfZ L$fp, Aëgpl sdpfp\u dp låbs L$fi.'' S> qtepfs Åd Apdp Ap fus bep_ \ey R>. ""d_ AlåbLy$d al$v$ Alåbëgpl - S> Z sdpfp\u dp låbs fpmu s Z Aëgpl kp\ dp låbs fpmu.''

12 11 s _p A\ ltfs hgua Aõf Ag[èlõkgpd kp\ dp låbs A_ dp hv«s R>. Ap dp låbs_p ll$ Av$p L$fhp_p â\d `Nr\ep sful$ S>ê$fu A R> L$ S> L$pep Bdpd Ag[èlõkgpd_ _p`k v$ R> s hp L$pep \u bqhy. ApÐd ky^pfzp_u byr_epv$_p Ap `Nr\epdp Å Ap`Z Ap`Zp Adg_ Mprgk (iyý^ - Mygykhpmp) L$fu gba sp Myv$phÞv$ sapgp_p atg_p `Z kp\ A_ Bdpd Ag[èlõkgpd_u dv$v$ `Z dmi. is A R> L$ v$f L$ Apdpg A_ Bbpv$s a¼s A_ a¼s Aëgpl dpv$ S> lp e. L$pfZ L$ Bbpv$s_ gpel$ s S> R>. ` Nçbf AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd s\p Al g b s Agèl dyõkgpd_u BspAs `Z s Ap _p dfsbp_ ÅZu_ L$fhu Å BA. S> _p `qfzpd dpzk Qp ½$k Ap`p Ap` L$ mhpb S>i. A_ Mfu dp låbs_u A Akf \i L$ _ Adsp d mhhp dpv$ Ad riô$pqpf_y ApQfZ _\u L$fsp `f sy A L$ A hp DÃQ Ýe e_ rký^ L$fhp âepk L$fuA R>uA S> _p dpv$ Adpê$ ks >_ \ey R> A_ s dpó Bbpv$s A_ BspAs S> R>. Ap L$pep dp rsgphs Ly$fAp_ lp e L$ l.bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_u qtepfs lp e, kv$l$p lp e L$ dp Ard_p _u dv$v$ lp e, v$f L$ L$pe _p khpb Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_ lqv$ep L$f. L$pfZ L$ s Ap _u dp låbs lprkg L$fhp dpv$ s Ap \u shõkyg (hkugp ) S>ê$fu R>. Å Ap`Zu fp Æ v$p L$pep dp Bdpd Ag[èlõkgpd_u epv$_ lf l d i spæ fpmiy sp Mf Mf Bdpd sfa\u Ap`Zp D`f _Tf L$fd fl i S> ll$ul$sdp Ap`Zp ApÐdOX$sf_u d AfpS> li. A dpzk L$ V$gp kv$¹cpnu li S> `p sp_p dp gp_u _Tv$uL$u lprkg L$fu il$ R>. sp Aphp Ap`Z Ap`Zp dp gp_ afu hq_ Ap`uA L$ Ad Adpfu Ås_ L$ mhiy A_ s epf fluiy. A_ vy$ap L$fuA L$ dp gp_u dv$v$ dmsu fl. (Apdu_, ep fåbg Apgdu_) N bs : Cdp_hpmpAp _ spfhu g hp A_ L$prafp dpv$ _pb v$u_y dpýed R>. ql$spb "L$dpgyv«u_ h sdpdyþ_ Adl' dp Bå_ Aåbpk\u qfhpes R> L$ l.fk g AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdpìey R>. l.agu Bå_ Abu sprgb Agèl dõkgpd dpfu Dçds_p Bdpd R> A_ Dçds D`f dpfp `R>u dpfp Å_iu_ R>. A_ s d_u Ap gpv$dp \u L$pA d dyþstf li S> Ap Tyëd A_ AÐepQpf\u cfpa gu vy$r_ep_ Av$g

13 12 A_ BÞkpa\u cfu v$ i. S> Z d_ ll$_u kp\ biuf (S>Þ_s\u MyiMbfu Ap`_pf) A_ _Tuf (S>lÞ_d\u X$fph_pf) b_phu_ dp L$ëep R>. A Tps_u L$kd L$ s d_u N bs_p kdedp s d_p D`f AL$uv$p fpmhp hpmp gpg N ^L$ (A L$ ql $dsu `v$p\ ) L$fsp `Z Ap R>u dpópdp li. Årbf rb_ Aåvy$ëgpl AÞkpfuA Ecp \B_ L$üy : ep fk gëgpl këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd! iy Ap`_p aft v$ dl v$u Ag[èlõkgpd N bsdp Qpëep S>i? Ap` afdpìey : ""Æ lp, d_ dpfp fb_u L$kd.'' J,[IMDC14C[2;1<,FC],3,h8LG VFDG} JID3C1S1,3 SFO[ZLGP Ap ApTdpBi\u Aëgpl s d_ AgN L$fu v$ i A_ L$prafp _p kf L$QX$u _pmi. Ap ltfs h^pf dp afdpìey : ""Årbf! Ap Myv$p_u sfa\u r_ròs (_½$u \B Ne gy ) R> A_ Ap Myv$p_p d k k flõep dp _y A L$ flõe R> A_ Myv$p_p b v$pap \u Ap hps Ry>`u R>. Mbfv$pf! s dp il$ _ L$fhp, L$pfZ L$ Myv$p_p L$pep dp i L$piug \hy A Ly$ä R>.'' `fhfqv$npfp! Ad_ A gp L$p dp _ NZS> L$ S> Ap Ap N bsdp i L$p_p hdmdp akpe gp R>, `f sy A gp L$p dp L$fpf v$ S> L$ S> Ap A N bs_u ApTdpBidp `Z `p sp_ `p sp_p dp gp A_ ApL$p\u M b S> _Tv$uL$ fp ep A_ s d_p dybpfl$ lp\_p kpep l W$m füp. Mfpb hs _ A_ bv$l$gpdu\u v $fu A gpl$ A A L$ A hp TpX$_y am R> L$ S> _u X$pmp A ayê$a v$u_ s\p s d_p d m A Ek g v$u_ R>. S> V$gu `Z ds>b s A_ ki¼s d m li s V$gu S> kpfu s _u X$pmp li. s S> fus S> V$gu `Z s vy$fõs X$pmp li s V$gy S> kpê$ A_ ds> v$pf s _y am li. s S> fus A gpl$ S> hp am_u Mfpbu_y L$pfZ ayê$a v$u_ A V$g L$ s _u X$pmp dp Mfpbu A\hp s _p d m A V$g L$ Ek g v$u_dp L$p B Mpdu lp e R>. S> hu fus kv$¹hs _ A vy$íd `Z QplL$ b_phu il$ R> A S> fus Mfpb hs _ A `p sp_p _ÆL$_p rdóp _ `Z vy$íd_ b_phu il$ R>. kpfu hps L$fhu A kv$l$a Åfuep R> Äepf L$ L$X$hu hpsp b fpb_y TfÏ R>. L$p B dpzk Äepf byfu hps L$f R> Å L$ s buå_ `p sp_u hps dp_hp dpv$ L$l sp _\u lp sp sp `Z buå gp L$p s _u s hps kp cmu_ buå gp L$p _ L$lu_ ApNm h^pf Ðepf S> byfu hps ApNm h^u flu R> s _p L$ ÞÖdp, s _p S>hpbv$pf A S> ìe[¼s R> S> Z Ap hps_u iê$aps L$fu lsu. Å L$p B_ A hps_u ÅZL$pfu d mhhu lp e L$ `p sp_p A gpl$ A kpfp R> L$ b fp sp

14 13 s Z `p sp_y Ýep_ gp L$p kdn L$ [ÞÖs L$fhy Å BA. L$pfZ L$ dpk du_ Agèl dyõkgpd_y L$\_ R> L$ ""gp L$p A A L$ Afukp (L$pQ) R> L$ S> dp BÞkp_ `p sp_p A gpl$_ Å B il$ R>, `p sp_p kpfp L$pep _ `p sp_p v$p õsp hx$, s ds> `p sp_p Mfpb L$pep _ `p sp_p vy$íd_p hx$.'' A V$g L$ kpfp s ds> Ddv$p L$pep L$fphphpmp_p rdóp h^pf li, Äepf L$ Mfpb L$pep L$fhphpmp_p vy$íd_p h^pf li. ABçdA dpk du_ Agèl dyõkgpd_u qt v$nu Ap`Zp dpv$ Dv$plfZê$` R>. s dp Ap`Z Å B il$ua R>uA L$ dpk du_ Agèl dyõkgpd bv$a gpl$u_p âðeyñf A hu lkdymu fus Ap`sp lsp L$ Ap`_p dp V$pdp dp V$p vy$íd_ `Z Ap`_p L$gdp `X$hp dpv$ ds>b f \B S>sp lsp. A L$ kpfp A_ Ddv$p kdps>_u õ\p`_p dpv$ a¼s L$p_ _p s ds> r_edp _y lp hy `yfsy _\u, A dpv$ Aëgpl k ` Z v$u_ Bõgpd A_ ql$spb Bgplu_u kp\ kp\ M bkyfsu cep î $ s ds> DÃQp ÃQ _ L$ Adgu Dv$plfZ `Z kdps>_ A` Z L$ep R>. l.fk g AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd A gpl$_p kp \u KQp v$fäå `f rbfps>dp_ R>, A L$ hms A L$ bv$vy$ Afb Ap`_y Ýep_ M Qhp dpv$ Ap`_u Abp dybpfl$_ A hu k su\u M Qu L$ Ap`_u dybpfl$ Nfv$_ D`f s _p r_ip_ D`ku Apìep. s Z khpg L$ep L$ d_ Myv$p_p dpgdp \u L$p BL$ Ap`p, Ap` `p sp_y ê$m s sfa L$ey A_ dyõly$fpb_ s _u Tp mu cfu v$u^u. Ap`_u Ap L$dpg A_ î $ A gpl$ rhi Ly$v$fs "".ggs,v1,f BM2,MlS2G3 V1h6LD - b il$ Ap` A gpl$_p DÃQp ÃQ v$fäå E`f R>p.'' _p sps> Ap`_p dybpfl$ dp\p D`f iznpfu v$u^p. `f sy iy L$l hy Ap`_p A L$dpg_ L$ s Ap Ap lp hp R>sp `Z Ap vy$ap L$fsp lsp L$ ""A Aëgpl! dpfp Tprlf A_ dpfu rkas_ kpfu b_phu v$ A_ dpfp\u bv$a gpl$u_ v $f fpm.'' A dpv$ Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_p BÞs Tpf L$fhphpmAp _ Å BA L$ `p s bv$a gpl$u\u v $f fl A_ `p sp_u Tbp_\u _ L$u S> DÃQpf A_ bv$l$gpdu\u v $f fl. `p sp_p Tdp_p_p Bdpd_u dv$v$ S> v$u_ R> iy Ap`Z S> _u _ykfs_p v$php L$fu füp R>uA s d_u daf as d mhu R>? iy _ L$ QpqfÔe s ds> ê$lpr_es hnf Bdpd_u dv$v$ \B il$ R>? iy A hu l`õsu L$ S> Ap ApMu vy$r_ep S> _p B s epfdp R> A_ Myv$ `p s k ` Z R> s Ap `p sp_p QplhphpmpAp \u A A` np _\u fpmsp L$ s Ap `Z `pl$p AL$uv$p A_ k ` Z QpqfÔe s\p ê$lpr_es_u kp\ `p sp_

15 14 `p sp_p Bdpd_u kdn fsy> L$f. el$u Bdpd_u `rhó _Tfp gpel$ps `f R>, k ep `f _\u. Bdpd dtg d Bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_u S> d, `p sp_p Aõlpbp _ huzu huzu_ L$fbgp_p rdi_dp gb Nep lsp. Ap`Z `p sp_u Ås_ ê$lpr_es hx$ i[¼sdp_ b_phhp_u R>. Äep ky^u Ap`Zu s epfu `p sp_p s_, d_ s\p ^_ s ds> Mp_v$p_, BTTs, Apbê$ rh. Bdpd_u D`f Þep R>phf L$fu v$ hp_u _ lp e Ðep ky^u Ap`Z Bdpd_p kpqp dv$v$npf _\u b_u il$sp. Ap`Zp Ny_plp _u L$pmpi S> Ap`Zu A v$f R> s _ L$uAp dp bv$ghu `X$i. lyf Bå_ etuv$ qfeplu_u S> d L$ s d_p dpv$ Bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_u hlu s ds> Bëlpd\u cf` f Tbp_ dybpfl$\u DÃQpf g iåv$p L$ S> ApS> ky^u Ny_ lnpfp _p dpv$ sp bp L$fhp dpv$ â fzpv$pel$ R> L$ ""ly sdpfp\u \e gu S>bfv$õsuAp s ds> Ny_plp \u sp bp L$fhp dpv$ bp gphy Ry >, lsy> `Z kde R>, dpfu dv$v$ L$fu_ sd sp bp L$fu il$p R>p.'' Aphp! Ap`Z Ap`Zp Tdp_p_p Bdpd Ag[èlõkgpd_u `rhó Tps_ Ap`Zp QpqfÓ s ds> Adg hx$ Ap`Zu dv$v$_u MpÓu Ap`uA. Ap`Zp rhqpfp, Ap`Zp ifufp, Ap`Zu ê$lp _ `pl$utp b_phu_ e k a Tl fp Ag[èlõkgpd_u kdn ` i L$fuA. sp bp_p v$fhpå Mygp R>. Bdpd Ag[èlõkgpd Myv$ sp bp_p v$fhpå R> sp `R>u rhg b ip dpv$? ApS>_p Bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd A_ ApS>_p kde_p Aëgpl_p k ` Z _ydpbþv$p S> Ap Ap`Zu D`f Aëgpl_u sfa\u Ap`Zu v$ Mf M fpm_pf Ap M R> S> Ap`Z `p sp_p dv$v$npfp dp iprdg \hp dpv$ Apd qós L$fu füp R>. epv$ fpmp! dv$v$ _ L$fhp\u s d_y L$p B _yl$kp \u, afdph R> L$ Å ApMu vy$r_ep Ad_ R>p X$u v$ sp `Z Adpfp dpv$ L$p B ce _\u. BÞkp_u A¼g dpv$ rlv$pes A_ Bdpd Ag[èlõkgpd lv$ukdp M b S> tqs_ L$fhp\u A s A spfz dmu Aph R> A_ dpzk_ rhhi \B_ l.bdpd dyþstf Ag[èlõkgpd_u bygþv$ ATds_u kpd Sy>L$hp `f ds>b f L$fu v$ R>. A_ Ap` Ag[èlõkgpd_u dp låbs A_ rhgpes_ BÞkp p qv$g_p KX$pZ ky^u Dspfu v$ R>. s A R> L$ BÞkp_u A¼g Aífayg d g L$ps lp hp R>sp Ap` Ag[èlõkgpd_u lyl $ds A_ rhgpes_u spb v$pf R>. A S> âdpz AÞe v$f L$ d g L$ (kdõs ks >_) `Z A \u rhi j fus Ap` Ag[èlõkgpd_u Ly$v$fs A_ Bfpv$p_ Apr^_ R>. S> l d i_u S>ßs d mhhp_p Tfuep R>. s \u Ap k Å Np dp BÞkp_u

16 15 A¼g Bdpd Aõf Ag[èlõkgpd_p spbp l W$m R>. A_ Ap`_p afdp_\u S> A[õsÐhdp Aph R>. sp Qp ½$k A bpbs rhqpfhy OV$ L$ S> lõsu_u lyl $ds s\p rhgpes A¼gp E`f lp e sp AÞe buæ d g L$ (ks >_) E`f_u lyl $ds `Z L$ hu li?! s \u dp_hy S> füy L$ kdn k [ô$ E`f `Z s lõsu lpql$d A_ kygsp_ (fpäel$sp ) R>. lh rhqpfp L$ S> lõsu `p sp_p _ fp_u lp\p \u BÞkp_u A¼g_ âl$pris L$f R> s lõsu M v$ L$ hy _ f li? A_ L$pA _psdp s d_u iy spkuf li?! r_k ie s Tps k fs> A_ Qp v$ E`f `Z lpql$d R> s s d_p kpepdp R>. Aëgpl rkhpe kh L $B s d_u rhgpees A_ lyl $ds_u spb v$pf R>. A_ ltfs Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd AÐepf `Z lpv$u (rlv$pes L$f_pf) sful$ dp S >v$ S> R>. s \u Ap`Zu afs> R> L$ Ap`Z s d_p\u rlv$pes d mhua. A hu fus L$ hfkpv$ sp v$f L$ S>ÁepA `X$ R>. `Z S> S>du_dp gpel$ps R> A S>du_ S> hfkpv$_p `rhó A_ Æh_v$p_ Ap`_pf V$u`pAp _ `p sp_pdp gb_ Nyrgõsp (bnuqp ) b_phu v$ R>. Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_p a T A_ bfl$s s\p Ap`_p sfa\u \su B_pesp, vy$apap A_ N bu dv$v$_p Ap`Z_ apev$p dmu füp R>. Ap` ltfs_p dybpfl$ hs >v$\u Ap`Zu ê$lp A_ ifufp `fhfqfi `pdu füp R>. Ap Myv$p_u A L$ dv$v$ R> S> Ap`Z_ dmu R>. R>sp `Z Ap`Ï Apdpg_pdy Mpgu R>. s \u S> sp dp gp_u bpfnpldp ifd]v$nu A_ ndpepq_p kp\ AT L$fuA R>uA L$ dp gp! Ad _ sp Ap`_p l½$_ Ap m ep A_ _ sp Ap`_u L$v$f L$fu. X$Ng _ `Ng Ad_ Ap` ltfs_p apev$p dýep R> `Z Ap`_p dpv$ Ad L $B S> _ L$ey. Ap`_p Tfuep\u S> sp fp Tu d mhu füp R>uA R>sp Ap`_p dpn dp L $B S> MQ _ L$ey. v$f L$ S>ÁepA v$f L$ L$pd dpv$ Ap`_p hkugp dýep, `Z Ap`_p dui_ dpv$ Ad L $B S> _ L$ey A_ _ sp L$p B sl$gua h W$u. A Adpfp dp gp! Ap`_p Mpqv$d ifd]v$nu\u dõsl$ Sy>L$phu_ AT L$fu füp R> L$ dys> _prqs> szmgp_ Np lf b_phu v$ hp Ap`_y S> L$pd R>. Ap`_p gyðap L$fd Mpk A_ kpdpþe v$f L$_ dm S> R>, `Z S> Ap`_p v$f E`f Aphu_ `X$ep R> s _y Ýep_ fpmhp_y Ap`_y S> L$pd R> sp dp gp rhg b ip_p! Bdpd Ag[èlõkgpd_u daf as A V$g iy? lyt f AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_u v$f L$ hps hlu âdpz S> lp e R>, A_ hlu L$v$u `Z Mp V$u lp B il$su _\u. S> \u A

17 16 cfp kp`pó A_ k_v$hpmu lv$uk âdpz v$f L$ kdedp A L$ Bdpd S>ê$f li, S> d_u dpaf as d mhhu A hprs>b A_ S>ê$fu R>. Ap lv$uk dybpfl$_ v$f L$ Apd s\p Mpk Aprgdp s\p lv$ukh ÑpAp A _¼g L$fu R>. S> \u Ap lv$uk v$f L$_u Tbp_ `f R>. `f sy S> d Ap lv$uk dil f R> s S> fus dtg d `Z R>. A V$g L$ v$f L$ Ap lv$uk_p iåv$p _ v$p lfph R> `f sy s _p `qfzpd_ c gu Åe R>. A S> fus S> hu fus Ap rkgrkgpdp â\d, â\d dtg d ltfs Bdpd Agu Ag[èlõkgpd R>, Ap`_p Bfipv$ rnfpdu R> L$ ""BlsÄSy> rbíis>fs hatpe sdfl'' Aphp Å BA L$ Ap daf as Bdpd iy R>? A V$g L$ s Ap lv$p s ds> õ\p_ L$ S> Myv$phÞv$ Apgd s Ap _ Asp L$ep R>. Myv$phÞv$ Apgd s d_ Tdu_ `f `p sp_p Mguap L$fpf v$u^p R>. (k.bl$fl, Ap.30) s Ap v$f L$ Ny_plp s ds> c gq L$ `pl$ R>. (k.altpb, Ap.33) s d_u BspAs A v$f L$ `f hprs>b R>. (k.r_kp, Ap.95) s d_u `k v$_ `p sp_u `k v$ `f AN sp Ap`hu hprs>b R>. (k.altpb, Ap.6) s d_p v$f L$ lyl$dp _ dp_hp A_ s d_p L$p B`Z a kgp_ L$b g L$fsp AV$L$ph _l]. (k.altpb, Ap.63) `p sp_p v$f L$ Adg, v$f L$ ApQpf-rhQpf dpv$ s d_ kpnu dp_hp. (k.bl$fl, Ap.143) b il$ Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_u Ap fus _u daf as ê$l s ds> qv$g_u ky^pfzp dpv$ _u Tdp_s R>. Ad rbg daê$a A_ _lu Ar_g dyþl$f kãqpb_u v$phs s ds> akpv$_p kpd_p L$fhp A v$u y A L$ Al dsfu_ L$pe s ds> kdps> dpv$ L$hQê$` R> S> S>dpAs_ kyfrns fpm R>. Myv$phÞv$ dysapg s _ dp Ard_ dfv$p s ds> Ap fsp dpv$ hprs>b NZpìey R>. (k.sp bp, Ap.71) Bdpd ftp Ag[èlõkgpd afdph R> : ""_ L$uAp _u â fzp Ap`p s ds> b fpb\u fp L$p, _l]sf aprkl$, aprs>f A_ b fp gp L$p sdpfp `f âcyðh `pdu g i. `R>u sdpfu (_ L$ gp L$p _u) vy$apap `Z L$b g _l] \pe.'' (hkpa gyíiuap, rs>.16, bpb 10) kpgpf lyf}es kèevy$íip lv$pa `p sp_p ATud L$epd_p dl$kv$ Ad rbg daê$a s ds> _lu Ar_g dyþl$f A_ fk g këgëgplp Agèl

18 17 hapg lu hkëgd_u Dçds_u ky^pfzp NZphu_ Ad rbg daê$a A_ _lu Ar_g dyþl$f_ Aëgpl_p v$f L$ lyl$dp D`f DÃQsp Asp afdphu R>. Ad rbg daê$a s ds> _lu Ar_g dyþl$f_p b âl$pf R>. ìe[¼sns A_ kpdprs>l$ fus. ìe[¼sns Å hpdp Aph sp Myv$ph v$ Apgd_y afdp_ R> : ""sdpd gp L$p _yl$kp_dp R>, rkhpe s Ap _p L$ S> Ap Cdp u kp\ Adg kpg l L$f R> A_ l½$ s ds> kb _u hrkes L$f R>.'' kpdprs>l$ fus S> dp A L$ kd l_u S>hpbv$pfu R> L$ s kdps>dp Ad rbg daê$a A Åd Ap` A_ b fpc_ fp L$. ltfs ` Nçbf AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdphsp lsp L$ ""Äepf dpfu Dçds_p gp L$p Ad rbg daê$a A_ _lu Ar_g dyþl$f_p afutp_ A L$ buå_p M cp E`f _pmhp gpn sp (ÅZ L $) s dz Myv$p\u S >N_y A gp_ L$fu v$u^y.'' (hkpa gyíiuap, rs>.11) _ L$u a gphhu, Myv$p_u sfa v$phs v$ hu A_ rað_p akpv$_p kpd_p L$fhp dpv$ kpqu r_èes, A_ `pl$utnu A `pep_u ifsp R>. A_ S>ê$fs rkhpe v$f L$ dp L$p D`f k `-kyg l\u L$pd g hy Å BA. A_ A `Z L$ Ad rbg daê$a s ds> _lu Ar_g dyþl$f L$p _ L$fhy Å BA? Bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdph R> : ""r_:k v$ l, Ad rbg daê$a A_ _lu Ar_g dyþl$f s S> L$f R> S> dp ÓZ Myk kues Å hp dm. (1) S> hps_p lyl$d Ap`u füp R> s _p\u ÅZL$pf lp e (A_ s _p `f Adg L$fsp lp e) A_ S> _p\u fp L$sp lp e s _p\u `p s `Z `fl T L$fsp lp e. (2) `p sp_p Ad p _ludp hqgp dpn A`_phsp lp e (_ k s lp e, fd lp e) (3) `p sp_p Ad _lu_p g lpt fpmsp lp e.'' (rdíl$psyg AÞhpf ra Np fê$g A bpf, kap 132, rs>ëv$ 1, Agu sbfku) A L$ dlðh_u hps sfa Ýep_ v$ hy S>ê$fu R> L$ Äepf `Z L$p B Cdp_ ^fphsu ìe[¼s_ kðl$pep sfa â fzp L$ b fpb\u fp L$hpdp Aph sp s _y Ýep_ s _p A v$f `l gp\u S> fl gu Cdp_u spl$s sfa v$p fhy Å BA. Å Ap`Z Myv$phÞv$ Apgd_u kyßs Å BA sp epg Aphi. Myv$p afdph R> L$ ""ep Aèep lëgtu_ Apd_ A V$g L$ A Cdp_hpmpAp! AL$udyõkgps - _dpt L$pA d L$fp.'' Myv$pA Ap`Zp A v$f `l gp\u S> fl gu Cdp_u spl$s sfa Ap`Ï Âep_pL$rj s L$ey R> L$ (A Cdp_hpmpAp ) Cdp u spl$s sp R> S>, lh _dpt `X$hpdp, Myv$p_u fpldp MQ L$fhpdp iy sl$gua R>.?! Å Ad rbg daê$a_u S>Tp (bv$gp ) Å hpdp Aph sp l.aduê$g dp Ad _u_ Ag[èlõkgpd afdph R> : ""ltfs ` Nçbf AL$fd

19 18 këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd A L$ lv$uk rhi afdpìey L$ S> i k Ad rbg daê$a s ds> _lu Ar_g dyþl$f L$f A\hp M fp _ L$u_u sfa dpn v$i _ Ap` A\hp a¼s _ L$u_u sfa Bipfp L$f sp s `Z khpbdp bfpbf_p cpnuv$pf R>.'' (MkpA g i M kv $L$, rs>.1, kap 152, hkpa g, rs>.1, ` S> 398) Bdpd_u daf as L$ hu fus d mhhpdp Aph (1) Bdpd bfll$_u kpqu daf as d mhhp_p b fõsp R>. (1) Ly$fAp_ L$fud_u `rhó Apesp (2) ABçdp Agèl dyõkgpd_u _ fp_u lv$ukp Bdpd Te_yg Apb v$u_ Ag[èlõkgpd afdph R> ""b il$ Adpfp L$pA d dpv$ b N bsp R>. s dp A L$ - buå\u gp bu R> buæ N bs A V$gu gp bu li L$ AdyL$ gp L$p L$ S> Ap s d_u Bdpds `f AL$uv$p ^fphsp li s Ap `p sp_p AL$uv$p\u rhdym \B S>i. s d_u Bdpds `f kprbs L$v$d _l] fl, rkhpe A dpzk L$ S> _y el$u_ ds>b s lp e A_ S> _u daf as kpqu lp e. s _y qv$g Adpfp Al L$pdp õhul$pfhp dpv$ k s _ lp e, A_ Adp Al g b s Agèl dyõkgpd_ spb v$pf lp e.'' kd` Z : Bdpd Ag[èlõkgpd_p spb v$pf bþep rkhpe s d_u daf as dmu _\u il$su. l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdpìey : ""Äep ky^u kpqu daf as dmu _\u Ðep ky^u daf as _\u A_ Äep ky^u Bdpd Ag[èlõkgpd_y Apop`pg l] \pe Ðep ky^u kd\ l] \B il$.'' S> \u daf as_u is kd\ _ R> A_ kd\ u is A Apop`pg_ - spb v$pfu R>. dpl åbs : kd`z A dpl åbs_u is R> A_ dpl åbs Cdp_ dpv$ S>ê$fu R>. l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdpìe y : ""v$fl $ Bbpv$s L$fsp buæ bls f Bbpv$s R> A_ Adp Al gb s Agèld õy kgpd_u dpl åbs kp\ u bls f Bbpv$s R>. '' Ars dp låbsdp rnep L$fhy : l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdpìey : ""Myv$p_u L$kd, sdpfp Bdpd gp bp kde dpv$ N bs_p `fv$pdp fl i A_ dp Ard u Ap Mp s d_u S >v$pbdp Aîycu_u li.'' Bdpd_p v$p õsp \u v$p õsu A_ s d_p vy$íd_p \u vy$íd_u Bdpd_p v$p õsp _u sl$guap _ v $f L$fhu. A hu ds>rgkp dp cpn g hp Äep s d_ epv$ L$fhpdp Aphu füp lp e.

20 19 dyõslb fp Tp dlðh : _ãk_u `pl$utnu dpv$ fp Tp A M b S> AkfL$pfL$ Bbpv$s R>. fp Tp_u atugsdp OZu b^u lv$ukp hpqfv$ \B R>. S> dl$ l.fk g AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdpìey : ""S> i k khpb d mhhp dpv$ A L$ dyõslb fp Tp fpm sp s _y bnpc S>hy hprs>b R>.'' lv$uk Ly$v$kudp R> L$ : ""_ L$ b v$pap _p Apdpg v$k\u gb_ kpskp bfpbf khpb fpm R>, rkhpe fp Tp L$ S> dpfp dpv$ d kyk R>, s _p bv$gp ly Ap`ui.'' A_ S> L$pep _u S>Tp Myv$p Ap`, s _u NZsfu d g L$_u A¼g dpv$ Ai¼e hps R>. a¼s A hps\u A v$på gnpx$u il$pe R> L$ S>_pb dqfed Agèlõkgpd S> hp KQp dfsbp ^fphsp A_ Myv$p_u bpfnpldp dp_h sp Mps _ dyõslb fp Tp dpv$ \B_ vy$r_epdp `pr>p afhp_u sdßp fpm R>. Akfp : fp Tp _ãk_ Ny_plp s\p Mfpb A gpl$\u `pl$ L$fhp dpv$ AkfL$pfL$ R>. A_ sl$hp A_ `fl TNpfu dpv $ dv$v$ê$` \pe R>. Aëgpl sapgp Ly$fAp_ dæv$dp afdph R> L$ ""A Cdp_hpmpAp! sdpfp `f fp Tp hprs>b L$fhpdp Apìep R>... S> \u sd sl$hp ^pfz L$fp.'' qfhpesdp R> L$ l.fk g AL$fd këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd ib d AfpS> Aëgpl_ khpg L$ep L$ ""A dpfp MprgL$! â\d Bbpv$s L$B R>?'' Aëgpl afdpìey : ""Q `L$uv$u ^pfz L$fhu A_ fp Tp R>. A V$g L$ _ L$u_u hpsp rkhpe v$f L$ hpsp \u Mpdp iu A`_phhu.'' fp Tp Aëgpl_u _Tv$uL$u_y L$pfZ b_ R>. BÞkp_dp B gpk - Qp MpB ` v$p \pe R>. _ãk_u sfbues L$f R>. qfhpesp dp R> L$ fp T v$pf_p ðpk g hp A_ kyhy `Z Cbpv$s R>. fp Tpdp v $c_y âdpz M b Ap Ry> Å hp dm R>. s rkhpe fp Tp_p OZp b^p ipfuqfl$ apev$pap `Z R>. BÞkp_ v$ffp S> Mp fpl$ Mpe R> S> \u s _y ` V$ kss L$pe fs fl R>, Äepf s fp Tp fpm R> sp ` V$_ Apfpd dm R> A_ ip rs `pd R>. A_ ifufdp ` v$p \hphpmp s ds> A L$Ó \e gp L$Qfp r_l$mu Åe R> S> _p\u BÞkp_ OZu b^u Aphhphpmu budpfuap \u kyfrns fl R>. fp Tp A a¼s d v$õhusp`zy (ÅX$p`Ï ) Ap Ry > L$fhp dpv$ ê$lp_u L$p k _\u, `f sy s _p\u c epap _u c M s ds> sfõepap _u sfk_u A_yc rs \pe R> A_ s Ap _u dv$v$ L$fhp dpv$ s epf L$f R>. dl$kv$ : l.bdpd lk_ AõL$fu Ag[èlõkgpd \u khpg L$fhpdp Apìep L$ Aëgpl fp Tp L$ d hprs>b L$ep Ap` afdpìey : "",[IH[N},3 U1lGiIM D:;,3 H}V[2 OID]gGM V1,,3 OS2LZ - S> \u

21 20 dpgv$pfp _u c M_p Al kpk Nfubp `f Al kp_ L$f.'' isp : Å fp Tp_ s _u A lpgs s ds> s _u isp kp\ A Åd Ap`hpdp Aph S> ifuas _½$u L$f g R>, sp `R>u fp Tp A L$ M b S> ql $dsu A_ Ad ëe Bbpv$s R>. L$pfZ L$ fp Tp a¼s Mphp-`uhp_ R>p X$hp_y _pd _\u, `f sy ll$ul$sdp fp Tp A R> L$ S> dp sdpd A Np D`p Np Ny_plp _ sl $ L$f. (A V$g L$ Ap M, L$p_, Æc, lp\, `N.) Aphp fp Tp Myv$p_p Mpk b v$pap _u rkas R>. A_ khpb_p âdpzdp s _p\u `Z h^pf EÃQ fp Tp A R> L$ S> Mpkdp Mpk b v$pap _p R> L$ S> dp Ap QuTp _ R>p X$hp rkhpe `p sp_p qv$g_ `Z A hp rhqpfp \u dy¼s L$fhy L$ S> Myv$p_u epv$\u fp L$. Aëgpl sapgp Ap`Z_ Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_p kv$l$pdp kpqp fp T v$pf b_hp_u sp aul$ Asp afdph. (Apdu_) Bdpd_u daf as L$ hu fus d mhhpdp Aph (2) Bëd : Apg dp lçdv$ Agèl dyõkgpd_p Bëd_ iumhy s ds> buåap _ iumhpx$hy s Bdpd L$pA d Ag[èlõkgpd_u daf as d mhhp_y A L$ dpýed R>. l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdph R> : ""A L$buÅ_ dmhp dpv$ ÅAp, A_ lv$ukp _p bpfpdp QQp L$fp. A dpv$ L$ Adpfu lv$ukp hx$ _Æk qv$g `pl$ \pe R> s ds> Adpfp L$pep Æh s \pe R>, A_ Myv$p fl ds L$f A i k D`f S> Adpfp L$pep _ Æh s L$f R>.'' BÞs Tpf : Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_p Tl f_p BÞs Tpf L$fhp. fk gyëgpl këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdpìey : ""VO3h1,],3 V[2AFNT[.G3T[h5F~,3 OZH3 v Bdpd_p BÞs Tpf L$fhp A bl sfu_ Bbpv$s R>.'' (L$dpgyv«u_, rs>.1, kap 287) Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl f_ _Tv$uL$ kds>hp. BÞs Tpf L$fhphpmp_u r_èes Bdpd_u dv$v$_u lp hu Å BA. vy$ap : Bdpd Ag[èlõkgpd_p Tl fdp S>ëv$u \hp dpv$ vy$ap L$fhp_u M b S> h^pf Al rdes R>. Bdpd lps>fp _ps>f R> s hp Al kpk : Bdpd Aõf Ag[èlõkgpd `p sp_u A L$ sp L$uAdp i M dyauv$ A.f._ afdpìey : ""sdpfp `f S> L $B NyTf R> s Ad ÅZuA R>uA, sdpfu Mbfp Adpfp\u Ry>`u _\u. Ad sdpfu rlapts L$fhpdp DZ` Aphhp v$ sp _\u, A_ Ad sdpfu epv$\u b Mbf _\u.'' `fl TNpfu : N bs_p kdedp dp Ard_p A A[çbep Agèl dyõkgpd_u kyþ_sp _u `pb v$u fpmhu.

22 21 _pdl fd D`f _S>f L$fhp\u bqhy dv $ dpv$ _pdl fd Ap fsp _y ifuf s ds> bpgp _ Å hy lfpd R>. A S> fus Ap fs dpv$ _pdl fd dv $_p ifuf `f _S>f L$fhu `Z lfpd R>. Qpl s gtts_p Bfpv$p\u _ `Z lp e s ds> lfpddp `X$hp_p `Z k ch _ lp e, lfpd R>. dp Ard_ Ap fs_p L$dpg A R> L$ s _pdl fdp _u _S>fp \u kyfrns fl. S>_pb aps dp Tl fp kgpdyëgpl Agèlp_ ` R>hpdp Aph g A L$ khpg L$ Ap fs_p dpv$ kp \u bl sf iy hõsy R>? _p S>hpbdp afdpìey L$ ""Ap fs_p dpv$ kp \u bl sf A R> L$ _ s _p `f L$p B _pdl fd dv $_u _Tf `X$ A_ _ s L$p B _p dl fd dv $_ Sy>A.'' lfrnt Ap_p A\ A _\u L$ Ap fs a¼s Ofdp b W$u fl, `f sy Äepf s Ofdp \u blpf r_l$m sp `p sp_p L$`X$p_ ìeh[õ\s fus Å B g L$ S> \u L$p B S>Áep _pdl fd_y Ýep_ L$ [ÞÖs \pe s d sp _\u. A_ Äepf Ofdp lp e Ðepf `Z `p sp_ _pdl fd dv $\u k ` Z fus kyfrns fpm. Ap`Zp kdps>dp d mc s L$pev$p-L$p_ _ c gpb S>hp_p L$pfZ s ds> Bõgpd bsph g fus kpqu L$ mhzu _ \hp_p L$pfZ Äepf A L$ bpml$ bprgn \hp_u d[þtg ky^u `lp Q R> Ðepf R>p L$fp bv$_tf_p s ds> R>p L$fu b `v $Nu_p ril$pf b_u Q ¼ep lp e R>. s _p b L$pfZp R>. (1) _pdl fd `f _S>f `X$hp_p A L$ kp \u dp V$p p s Ap`Zp Ofp dp fl gy V$uhu R>, S> dp khpf\u gb_ kp S> ky^u ApMp qv$hk _pdl fd Ap fsp s\p dv$p _u hzåf lp e R>, s dp \u L$v$pQ S> A L$ Q _g A hu li S> Bõgpd_p g lpt fpmsu lp e. `R>u ApS> rhl$pkh sp kdedp L$p çàeyv$f, BÞV$f_ V$, ap _ rh._p vy$fd`ep N Ap sfa h^pf M Qu Åe R>. (2) Ap`Zp kdps>dp dp V$p cpn_p gp L$p _pdl fd_u iåv$_u hpõsrhl$sp\u S> `qfrqs _\u. Å s Ap _ ` R>hpdp Aph L$ _pdl fd A V$g iy? sp s Ap _y L$l hy lp e R> L$ AÅZu ìe[¼s L$ S> _p\u Ap`Zp L$p B kb ^ _ lp e. cpb, v$ f, kpmu, ayb, dpdu, r`ópb_ sp _pdl fd kds>hpdp S> _\u Aphsp. Äepf L$ dl fd ìe[¼sap a¼s s Ap S> R> S> d_p qt¾$ Ly$fAp_dp k.r_kp, Apes _ bf 23 dp L$fhpdp Apìep R>. lh flu hps Ap`Zp kdps>_p qfhps>_u. sp r_:k v$ l A gp L$p Ap`Zp _S>v$uL$_p knpap dp NZpe R>, `f sy s Ap \u `Z `fv$p hprs>b R>. s lpgsdp A ly¼d Myv$p_ båhu gphhp M b S> L$W$u_ R>, AgbÑp A Myv$p_u sfa\u A L$ Mpk gyða R> L$ Aëgpl_p lyl$d `f Adg L$fhp S> V$gp L$W$u_ lp e R> s V$gp S> s _p khpb `Z h^pf lp e R>. dpk du_ Agèl dyõkgpd_y afdp_ R> ""Å L$p B dp Ard_ b v$p Myv$p_p Mp a\u _pdl fd `f _S>f _ L$f A_ _S>fp _ _uqu L$fu g sp s _u

23 22 _S>f S>du_dp dp S >v$ S> V$gu `Z hõsyap `f `X$ s V$gp S> AÄfp khpb gmhpdp Aphi.'' Myv$ph v$p! sy kñpê$g Ap e b R>p, b l½$ hrg[èeëgprlg AATd (Ag[èlõkgpd) Ad_ Adpfu _S>fp _ `pl$utp b_phhp_u sp aul$ Asp afdph, S> \u Adpfu _S>fp _ S>dpg `pl$ e kya Tl fp (Ag[èlõkgpd) \u Myíb v$pf L$fu il$ua. Apdu_. qtepfs Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd A_ Ap dybpfl$ L$g dps ""kgpd \pe Ap` `f A Aëgpl_u sfa\u s _u d g L$ E`f r_dpe gp fnl$.'' Bdpd A dp\u h^pf ddsp fpmhphpmp s\p bp`\u h^pf dl fbp_ lp e R>. `f sy Aakp k L$ ApS> Ap`Z s S> bp`_p v$uv$pf\u h rqs R>uA. A Bdpd dpk d Ag[èlõkgpd\u b Mbf R>uA L$ S> d_p hs >v$ dybpfl$ S> kdn L$pA _ps_p bpl$u fl hp_y L$pfZ R>. A dpk d lõsu L$ S> Aëgpl_p sfa\u r_dpe gp d g L$_p fnl$ R>. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_u sp L$uA dybpfl$ L$ S> dp Ap` i M dyauv$ (A.f.) _ afdpìey. Bdpd Ag[èlõkgpd_y afdp_ R> L$ s d_p S> L$pfZ\u Ap`Zp E`f bgpap A_ d kubsp v $f \pe R>. sp L$ V$gy S>ê$fu R> L$ S> Bdpd Ap`Zu dyíl$ guap _ v $f L$f R> sp s d_p Tl f dpv$ vy$ap L$fhpdp Aph s ds> Adgu L$pep hx$ s d_p Tl f dpv$ s d_p dpn kdsg b_phua. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd A dpk d lõsu R> L$ sdpd Bdpdp Agèl dyõkgpd A_ OZp b^p _buap A s d_u lyl $ds s ds> N bs_p rhi bspìey R>. Ap A S> lõsu R> L$ S> Ap `p sp_u S>v«p S>_pb Tl fp kgpdyëgpl Agèlp E`f `X$ gp dkpa b_p bv$gp g i. S>_pb Tl fp kgpdyëgpl Agèlp_y A L$ Ap ky L$ V$gy ql $dsu R> s L$p B Ap`_p aft v$ ltfs Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_ ` R>. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd S> A lõsu R> L$ S> ltfs Bdpd Agu Ag[èlõkgpd_u sþlpb_p bv$gp g i. A L$W$u_ kde L$ hu fus L$p B c gphu il$ R> L$ dy[íl$g Ly$ip Bdpd Agu Ag[èlõkgpd `p sp_p qv$g_p lpg il f\u OZ v $f Aph gp A L$ L $hpdp dp Yy $ fpmu_ bep_ L$fsp lsp. Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd dyþsql$d M _ kèevy$íip lv$p R>, Ap` Aphu_ Bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_p M p bv$gp g i. Aphp! Ap`Zp rhqpfp _ bv$gua! Ap`Zp dl$kv$_ Ap`Zp

24 23 l sy_ kdæa S> a¼s Bdpd_u dv$v$ R>. A_ Ap l sy_p dpv$ `p sp_u qt v$nu_ Þep R>phf L$fu v$ba L$pfZ L$ s Ap Myv$p_u sfa\u Ap`Zp fnl$ R> s ds> Aëgpl_u Ap M R>, A_ Äepf Myv$ Myv$p_u lyäs>s `p sp_u vy$apap dp Ap`Z_ S>Áep Ap` sp A L$ V$gy S>ê$fu b_ R> L$ Ap`Z s d_p Tl f_p dpnp _ kdsg b_phua. s dp S> bubu Tl fp kgpdyëgpl Agèlp_u Myiu R>, s Tl fdp S> ltfs Bdpd Agu Ag[èlõkgpd_y kyly$_ R>. A_ s lõsu_u lyl $dsdp S> Aëgpl_p r_tpd BÞkpa L$pA d \hphpmp R>. Nubs\u bqhy S> Ny_plp _y Ny_pl L$bufp lp hy kprbs R> s ds> S> _p dpv$ Ly$fAp_ dæv$ A_ dpk d Bdpdp Agèl dyõkgpd_u qfhpesdp ATpb_p hpev$p L$fhpdp Apìep R>, s dp dp Ard_ cpb_u Nubs - t_v$p L$fhu `Z iprdg R>. Nubs_y Ny_pl L$bufp lp hp_y L$pfZ A R> L$ s _p\u dp Ard u b BTTsu _u kp\ kp\ kdps>dp ce s ds> bul$ a gpe R>. l.fk g Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_y afdp_ R> L$ : ""Nubs A R> L$ sy `p sp_p v$u_u cpb_u b fu hps_p Dëg M L$f A_ sy `p sp_p v$u_u cpb_p A A b bep_ L$f R> L$ S> _ Myv$phÞv$ Apgd Ry>`phu_ fp ep R>.'' (dl$prkb) A hu S> b fu hps A\hp A b S> L$p B dp Ard_ b v$pdp dp S >v$ lp e s _u N flps>fudp bep_ L$fhpdp Aph Äepf L$ gp L$p s _p\u ÅZL$pf _ lp e sp A Nubs R>. A_ L$p B A hu hps L$ S> s _pdp _ lp e A_ bep_ L$f sp s bp lsp_ - Apn ` R> A_ k s Ny_pl R>. Nubs_p Sy>v$p-Sy>v$p L$pfZp R>. (1) L$p B dp Ard u ip_ OV$pX$hp dpv$ s _u Ry>`u b fpb Ål f L$fhu, L$p B_y qv$g Myi L$fhp dpv$, v$gug v$ hp dpv$, L$p B hps_u kprbsu Ap`hp dpv$ s ds> ldv$v$} v$ MpX$hp dpv$ L$p B_p Ry>`p A b Ål f L$fhp A_ dp Ard p A b_p dål$ DX$pX$hp (L$ s _ _p`k v$ lp e) Qpl Æc\u lp e ep Bifp\u, ep Ål fu fus L$l hpdp Aph L$ L$ V$gp kpfp dpzk R>, `Z Aakp k i sp p Q½$fdp Aphu Nep R> rhn f. ""JI3,],3,[S]<,[ CMDMhlT,3,MDhC3P'' sakuf ds>ddg bep_ âdpz Ap L$\_ Myv$p_u sfa\u v$f L$ Nubs L$fhphpmpAp s\p A QyNgMp fp _p dpv$ ATpb_p hpev$p R> S> rdóp dp ap V$p `X$ph R>. fk g Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_u lv$uk R> L$ ""S> i k gp L$p _u Nubs L$fu_ s _y Np ís Mpe R>, s `p s rhqpf L$ `p s

25 24 lgpgtpv$p R> sp s Mp Vy $ rhqpf R>. Nubs\u bqp, L$ dl$ s S>lÞ_d_p Ly$sfpAp _p Mp fpl$ R>.'' (dl$prkb) qfhpesdp R> L$ Nubs L$fhphpmp sp bp L$fu g sp s R> ëgp i k li S> S>Þ_sdp S>i, A_ Å sp bp L$ep hnf dfu Åe sp s `l gp i k li S> S>lÞ_ddp S>i. l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdpìey : ""Nubs L$fhu v$f L$ dykgdp_p dpv$ lfpd R>. s dp L$p B S> il$ _\u L$ Nubs _ L$uAp _ A hu fus MpB Åe R> L$ S> hu fus ApN gpl$x$uap _p _pi L$fu v$ R>. '' (Ek g L$pau) Å L$ Myëgd Myëgp Ny_pl L$fhphpmp_u Nubs L$fhu, Tprgd_p Tyëd bep_ L$fhp, _lu Ar_g dyþl$f_u r_èes lp e S> \u A L$pe _ A Åd Ap`hphpmp lfpd_ R>p X$u v$ Ap k Å Np dp Nubs ÅA T R>. A hu S> fus L$p B d sìe dpn sp kãqpb bep_ L$fu il$pe R>. Myv$p_p L$gpd s ds> dpk du_ Agèl dyõkgpd_u fp i_udp Nubs kp cmhphpmp `Z A S> b fpbdp bfpbf_p cpnuv$pf R>. A_ L$p B dykgdp u Nubs L$fhu Ly$ä L$fhp bfpbf R>. Äepf L$ Nubs kp cmhu A_ s _p `f Myi \hy A ril $_u bfpbf R>. Äepf A Mbf lp e L$ Nubs L$fhp\u BÞkp u _ L$uAp buå_p Apdpg_pdpdp A_ s _u b fpbap `p sp_p Apdpg_pdpdp Aphu S>i sp `p sp_u Æc_y fnz L$fu_ s ds> Myv$p_p s ds> Apg dp lçdv$ Agèl dyõkgpd_p qt¾$ L$fu_ A_ Nubs_ sl $ L$fhp_p Mprgk Al v$ L$fu_ Ap Ny_pl MÐd L$fu il$pe R>. vy$r_ep_u kp \u dtg d lõsu lyäs>syg Bõgpd hg dyõg du_ dfl d ApL$pA lps> kèev$ BõdpBg ifaua g ey R> L$ ""Äepf ly KQp v$fäs> apa T \ep A_ kèev$yíip lv$p Ag[èlõkgpd_u qtepfsdp gu_ lsp. Bdpd lyk _ Ag[èlõkgpd_u L$b _p kflp_p bpsy> TpA fu u vy$apap L$b g \pe R>, S> \u d s S>Áep `f Myv$p `pk vy$ap dp Nu L$ Ad_ ltfs dl v$u Ag[èlõkgpd_u bpfnpldp dp_h s afdph, A_ dpfu Ap Mp _ s d_p b rdkpg S>dpg\u ` f_ f L$fu v$. ly qtepfsdp sëgu_ lsp L$ ` fu vy$r_ep_ fp i_ L$fhphpmp k fs>_p S>dpg (Bdpd Ag[èlõkgpd) Tpl f \ep. Å L$ s kde Ap`_ d Ap m ep _ lsp, `f sy M bs> sð`fsp\u s d_u `pk Nep kgpd_p `R>u ` R>ey : Ap` L$p Z R>p? afdpìey : ""ly vy$r_ep_u kp \u dtg d lõsu Ry >.''

26 25 d Ýep Apàey A_ d_p d_ L$l hp gpáep L$ Ap` _S>a_p L$p B bytyn Aprgdp dp \u li, `f sy s d_u sfa L$p BA Ýep Apàey s dpv$ s Ap `p sp_ vy$r_ep_u kp \u dtg d lõsu kds>sp li. `f sy s S> kde d_ A hp Al kpk \ep L$ s `rhó lõsu dpfu kp\ _ lsu.'' (kluaa dl v$uèep) S>fp rhqpfp! e kya Tl fp Ag[èlõkgpd_p Ap DÃQpf L$ V$gp v$v $cep R>? dp V$pcpN_p gp L$p læ Ap`_p hs >v$ dybpfl$\u `qfrqs S> _\u. \p X$p OZp gp L$p S> Ap`_p\u `qfrqs R> s d_ Ap`_u kpqu dpaf as _\u. \p X$pL$ gp L$p S> d_u `pk Ap`_u \p X$u OZu daf as R> s Ap dp \u AdyL$ `p sp_u S>hpbv$pfuAp \u b Mbf R>. Mf Mf L$ V$gp \p X$p gp L$p R> S> Ap Tl f_p S>ëv$u \hp dpv$ vy$ap L$f R>, s Ap _p ql$fv$pf `Z s Ap _p L$p g kp\ dm R>, s ds> s d_u vy$ap a¼s Æc\u DÃQpfpe g iåv$p S> kprbs _\u \sp. Aëgpl Ap`Z_ `p sp_p s ds> kdps>_p ApQfZ iy[ý^ dpv$ âeð_ L$fsp gp L$p s\p Bdpd_p qv$g_ M i L$fhphpmp gp L$p dp iprdg afdph. S >W$ s ds> L$u_p\u bqhy Aëgpl L$p B Mp V$p dpzk_u fpl_ydpb L$fsp _\u. (k.tyçf, Ap.3) A_ Aëgpl S> _ `p sp_p lpg D`f R>p X$u v$ s L$ hu fus _Ås d mhu il$ R>? qfhpesp \u ÅZhp dm R> L$ Ny_pl L$bufpdp \u dp V$p dp V$p Ny_plp ril $, hpg v$ u _pafdp_u A_ S >W$ R>. sdpd Ny_plp _ A L$ ê$ddp b ^ L$fu_ s _p v$fhpå `f spmy gnphu v$ hpdp Aph sp s spmp_u Qphu S >W$ R>. Äepf L$p B dp Ard_ rh_p L$pfZ S >W$ bp g R> sp s _p `f A L$ låf aqfíspap gp_s dp L$g R> A_ s _p qv$gdp \u A L$ A hu bv$b r_l$m R> S> Ai ky^u `lp Q R>. Mp Vy$ bp ghp_y L$pfZ ¼epf L$ v$yíd_u, lkv$ A_ Nyõkp lp e R>. ¼epf gpgq A\hp kãqpb_p kpd_p _ L$fhp_u BÃR>p lp e R>. l.fk g Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd_u lv$uk âdpz S >W$ BÞkp S>lÞ_ddp gb S>i. L$pfZ L$ S >W$ A Ny_pl_y L$pfZ R>, Ny_pl Ly$ä_y L$pfZ R> A_ Ly$ä S>lÞ_ddp v$pmg \hp_y L$pfZ R>. l.bdpd S>Aaf kpqv$l$ Ag[èlõkgpd afdpìey : ""Mp V$p_u kå A R> L$ Myv$phÞv$ Apgd s _p E`f c g Nprgb L$fu v$ R>. S> \u s A L$ S >W$ bp g R> A_ `R>u A hu hps L$lu b k R> L$ S> `l gu hps_u rhê$ý^ lp e R>. Apd Mp V$p dpzk `p sp_u d m gp L$p kpd `p sp_ b BTTs L$f R>. Mp V$p dpzk ANf kpqy bp g R> sp `Z gp L$p s _p `f el$u \u L$fsp.''

27 26 l.bdpd Agu Ag[èlõkgpd afdph R> : ""dp Ard_ Cdp p DÃQ v$fäå D`f Ðep ky^u _\u `lp Qu il$sp Äep ky^u s S >W$_ sl $ _ L$fu v$, Qpl A S >W$ lku-dål$ lp e L$ L$p B N cuf bpbs lp e.'' S >W$_p âl$pfp l.bdpd dp lçdv$ bpql$f Ag[èlõkgpd afdph R> L$ ""Adpfp E`f A L$ Apn ` `Z _ dyl$sp, L$pfZ L$ A S >W$ sd_ v$u_ Bõgpd\u MpqfS> L$fu v$ i.'' dpk du_ Agèl dyõkgpd_u sfa Mp V$u hps kb r^s L$fhu s vy$r_ep_u kp \u Mfpb S >W$ R>. A_ fp Tp_ `Z bprsg L$fu v$ R>. S >W$ Æc\u bp ghpdp Aph, L$gd\u gmhpdp Aph L$ Bipfp\u bsphhpdp A\hp kdåhhpdp Aph s _p lfpd lp hpdp L$p B al $ _\u `X$sp. S> S >W$_p Ny_pl L$bufp lp hpdp L$p B il$ _\u s S >W$u L$kd, S >W$u Nhplu, A_ Nhplu_ Ry>`phhu R>. S >W$ _p_y lp e L$ dp Vy $, dål$ lp e L$ N cuf bpbs lp e, l ku dål$dp L$ L$p B_p Nd v $f L$fhp dpv$ lp e S >W$ bp ghy, S >W$ kp cmhy s ds> s _ v$p lfphhy b^y lfpd R>. Äep S >W$ bp ghy ÅA T R>. l.fk g Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdpìey : ""Myv$p_u Mp V$u L$kd MpB_ `Z `p sp_p dykgdp_ cpb_ bqphu ëep, A_ bpv$ipl_p if\u bqhp dpv$ S >W$u L$kd Mphpdp L$p B hp ^p _\u. buå dykgdp_p _p dpg bqphhpdp S >W$u L$kd Mphpdp L$p B hp ^p _\u.'' A S> fus b ìe[¼sap _u hãq kdp^p_ L$fphsu hms S >W$ bp ghy ÅA T R>. l.fk g Myv$p këgëgplp Agèl hapg lu hkëgd afdpìey ""gp L$p _u hãq kdp^p_ L$fphhy, s rhi rhqpfhy, A_ TOX$p\u AV$L$phhy _dpt fp Tp\u AaTg R>.'' Aphp! Ap`Z Bdpd Aõf Ag[èlõkgpd_u Mprsf S >W$ A_ L$u_p S> hu ê$lp_u budpfuap _ Np su_ s _p BgpS> L$fuA A_ A hu S> fus buåap _ `Z Apd qós L$fsp flua S> \u L$pg Bdpd Aõf Ag[èlõkgpd kpd dp_h sp b_ua. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_u lyl $ds_u A L$ TgL$ ltfs Bdpd Agu rb_yëlyk _ Agèl dõkgpd\u qfhpes R> L$ Ap` afdpìey : ""Äepf Adpfp L$pA d L$epd L$fi Ðepf Aëgpl sapgp Adpfp iuapap _u v$f L$ d kubsp v $f L$fu v$ i, s d_p qv$g ap gpv$ S> hp (gp M X$u) \B S>i. A L$ A L$ dpzkdp Qpguk Qpguk ìe[¼sap S> V$gu

28 27 spl$ps Aphu S>i, A_ S>du_ D`f s Ap S> lpql$d li.'' s kde Äepf vy$r_ephpmpap A S> _ L$dTp f b_phu v$u^p lsp, s Ap S>du_ `f lpql$d \i, gp L$p `f L$p B Tyëd _l] \pe, Tprgdp s\p Årbfp _u gnpd `L$X$u g hpdp Aphu li, Myv$p_p v$u_ sdpd v$u_p E`f âcyðh `pdu gu^p li, BÞkp_ `p sp_p fb_ Ap mmu g i A_ s _p kpqp ârsr_r^_u qtepfs A_ s _p Üpfp kpqp dpn ^pfz L$fu g i, s kde L$ V$gp kpfp li, l.aduê$g dp Ad _u_ Ag[èlõkgpd afdpìey : ""Adpfp\u S> Aëgpl iê$aps L$fu R>, s ds> A s `Z Adpfp\u S> \i. Aëgpl Adpfp L$pfZ S> vy$l$pm_ v $f L$f R>, Adpfp hpõsp\u S> Aëgpl `pzu hfkph R>, Adpfp L$pA d Äepf L$epd L$fi, Apkdp_ `Z `pzu hfkphi, S>du_ `p s R>p X$hpAp DNpX$i, b v$pap _p qv$gp dp \u L$u_p s ds> vy$íd_u `Z MÐd \B S>i, apx$u Mp_pf Å_hfp s ds> Qp `Np Å_hfp (Npe-bL$fu rh.) dp k `-kyël \B S>i, A_ A hp Aç_, A hy Adp_, A hp gugp sfu\u lep cep kde li L$ L$p B Ap fs BfpL$\u ipd sfa fhp_p \i sp s _p `N_u _uq lqfepmu S> lqfepmu (gugp sfu) li. A_ s r_c e \B_ Qpgu S>i, L$p B apx$u Mp_pf Å_hf `Z s _ _l] ksph.'' (b lpê$g AÞhpf, ` S> 10, Æ.104) Äepf lyl $ds ApV$gu Mybk fs li sp e kya Tl fp Ag[èlõkgpd_p S>dpg L$ V$gp b _d _ li! S> _ S>du_ `f L$dTp f b_phu v$ hpdp Apìep R> s Ap _u A L$sp, gn_ s ds> L$p rij A S> Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_u lyl $ds õ\pr`s L$fhpdp dlðh_p apmp R>. Aphp! Ap`Z `p sp_p s ds> kdps>_p ApQfZ iy[ý^_p âeð_ hx$ Bdpd_p Tl f_p dpn dp Aphsu ê$l$phv$_ v $f L$fuA A_ L$pA d Apg dp lçdv$ Ag[èlõkgpd_p kpqp dyþsqtf b_ua. Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_u lyl $ds A_ Bõgpdu k õl $rs_u byg v$u Bdpd Tdp_p Ag[èlõkgpd_u lyl $ds A kpqp A\ dp Bõgpd_u lyl $ds li. S> dp Bõgpdu k õl $su `p sp_u byg v$u D`f `lp Qu S>i. ltfs Bdpd dl v$u Ag[èlõkgpd_u lyl $dsdp gp L$p `l gp L$fsp EëVy $ Bõgpd sfa ApL$rj s \i. b Q _u s ds> NcfplV$ A_ v$u_v$pfp _y L$QX$pB S>hy A_ Bõgpd_u r_ip_uap Ål f L$fhp D`f `pb v$u_p kde MÐd \B Nep li. v$f L$ S>ÁepA Bõgpd_u bp gbpgp li, v$u_ h chipmu b_u S>i, AdyL$ qfhpesp âdpz Bõgpd v$f L$ Of, v$f L$ M dp s\p v$f L$ dp lëgpdp A fus `lp Qu S>i S> fus W $X$u s\p Nfdu afu hm R>.