ACE III MALAYALAM

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ACE III MALAYALAM"

Bản ghi

1 ADDENBROOKE S COGNITIVE EXAMINATION ACE III - Malayalam NAME : D.O.B: AGE : Handedness: Gender: HOSP. NO : TESTING DATE(S): / / EDUCATION (YEARS): Tested in (Language) : Urban/Rural: Orientation/ Attention Total Score (0-10) 1. (a) What is the CXv/C v BgvNbnse GXp ZnhkamWv day XnbXn F{XbmWv *date GXp amkamwv month GXp hàjamwv year GXp ImeamWv season b) Where are we CXvv GXmWv/F{Xma s \ne (ho«v t]cv/\¼à) Bip]{Xn (tdmuv) \Kcw kwøm\w cmpyw *** Floor (or house name /no.) *** Hospital (or street/ road) City State ** Country Scoring: Score 1 point for each correct answer. *Allow an error of + 2. ** Give the example of Sri Lanka if the subject gives the name of the state when asked the country *** The items in the brackets are to be used if the subject is being tested in his/her house 2. Attention/ Concentration Score (0-3) Rm³ \n tfmsv aq v km[\ fpss t]cv ]dbpw. ]dªv \nà pt¼mä AXvvv HmÀ v h v Gäp ]dbpi. (BhiyapsICn aq v XhW hsc BhÀ n mw.) \mc, Xmt mâ, ] v. Gäp ]dªxn\ptijw ]dbpi: CXv HmÀ p hbv phm³ {ian pi, F psimsi mâ, Rm³ Ipd v Ignªv AXvvv \n tfmsv tnmzn pw. 3. ATTENTION-Serial 7 Subtraction Score (0-5) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv \qdnâ \n pw Ggv Ipdbv phm³ ]dbpi, D cw Ipdn v CSpI, FKnGv \nà m³ ]dbp Xphscbpw Hmtcm ]pxnb A nâ \n pw Ggv Ipd v simincn m³ ]dbpi. ]cntim[n s Sp hyivxn AFv XhW Ipd v Ignbpt¼mÄ \nà m³ ]dbpi. ( 93, 86, 79, 72, 65 ) 1

2 4. MEMORY-Recall of 3 Items Score (0-3) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv t\cs BhÀ n m³ ]dª aq v km[\ fpss t]cp HmÀ½n v ]dbphm³ ]dbpi. \mc, Xmt mâ ] v 5. VERBAL FLUENCY- Letter and Category * Letters Score (0-7) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv ]dbpi, Rm³ \n tfmsv Hcp A cw ]dbphm³ t]mipibmwv AXn XpS p ]camh[n hm piä ]dbpi Ah Øe nsâtbm, Bfnsâtbm t]cv BIcpXv. DZmlcW n\v Rm³ I F A cw XcpIbmsW nâ ImSv, IrXPvRX, Inep w F n s\bpå hm piä ]dbmw ]t Iaem n, ticfw apxembh ]dbcpxv. XbmdmtWm? \n Ä v Hcp an\näv kabw DIv. \n Ä ] F A cw simiv XpS p Ipd p hm piä ]dbpi. > total correct Animals Score (0-7) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv ]dbpi, \n Ä v Adnbmhp ark fpsssbãmw t]cv ]dbpi. Ah GXv A cw simipw XpS mw <5 0 total correct 2

3 6. MEMORY-Anterograde Memory-Name and Address Score (0-7) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv ]dbpi, Rm³ ]dbp t]cpw hnemkhpw Gäp ]dbpi. \n Ä v ]Tn phm\mbn«v AXv aq v XhW Rm³ BhÀ n pw. Rm³ \n tfmsv Ipd v Ignªv t]cpw hnemkhpw tnmzn pw. ]cntim[n s Sp hyivxn \n tfmsv H w Gäp ]dbpi BsWCn \n Ä ]qvhambpw ]dev XocpKXv hsc Im ncn m³ ]dbpi. Elements Trial 1 Trial 2 Trial 3 Delayed Velayudhan Thampi thembp[³ X¼n 2 42 Kovil Road 42 timhnâ tdmuv 3 Chengammanad sn a\msv 1 Elanji Ceªn 1 Total /7 /7 /7 /7 7. MEMORY-Retrograde Memory-Famous People Score (0-4) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv tnmzn pi: TImcf nsâ apjya{ n C ybpss {][m\a{ n... sn½n³ kn\nabnse apjyiym]m{xw... C ybpss cmjv{s]nxmhv 8. LANGUAGE-Comprehension- Score (0-3) ]cntim[n s Sp hyivxnbpss ap¼nâ Hcp s]³knepw ISemkv IjWhpw hbv pi. ]cnioe\ nsâ `mkambn ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv BZyw s]³knepw ISemTpw FSp phm³ ]dbpi. icnbmbn snbvxnsã nâ kvtimà 0 simsp pi, F ngv ]cntim[\ \nà pi. ]cntim[n s Sp hyivxn ]cnioe\w icnbmbn snbvsx nâ XsgsImSp ncn p aq v \nàt±i fpw XpSÀ p sn mhp XmWv. Hmtcm \nàt±ihpw simsp p n\p ap³]v ]cntim[n s Sp hyivxnbpss ap¼nâ Hcp s]³knepw ISemkv IjvWhpw hbv pi. * ISemkv s]³knensâ apifnâ hbv pi * s]³knâ FSp pi ]t ISemkv FSp cpxv * ISemkn sxm«xn\ptijw s]³knâ F\n v XcnI 3

4 9. LANGUAGE- Sentence Writing Score (0-2) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Ahsâ/AhfpsS Ignª Ah[n mew/ BgvNmhkm\w GsX nepw BtLmjw/]cn]mSnsb Ipdn v civ (AXne[nItam) ]qà amb hmni Ä FgpXphm³ ]dbpi. Npcps gp v D]tbmKn phm³ ]msnã. 10. LANGUAGE- Single Word Repetition Score (0-2) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv \n Ä Hmtcm mbn ]dbp hm piä ]dªxn\ptijw BhÀ n phm³ ]dbpi. {]hwx BUw_cw ImcyKuchw imkv{xkmt XnIw 11. LANGUAGE-Proverb Repetition Score (0-2) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv hmiy Ä BhÀ n phm³ ]dbpi. * AhÀ ChnsS h ncp psh nâ F\n v Ahsc ImWmambncp p. * HgnhpIgnhpIsfm pw ]dbcpxv. 4

5 12.LANGUAGE-Object Naming Score (0-12) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Hmtcm Nn{X nsâbpw t]cp ]dbphm³ ]dbpi. 13. LANGUAGE- Comprehension Score (0-4) \n Ä hmbn p hmiyw tigngv ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv X Xmb Nn{X Ä NqIn mwn phm³ ]dbpi. hm pifpss AVjs Ipdn v Hcp kqn\bpw \ÂIm³ ]msnã. agb v D]tbmKn p Xv {]Imiw ]c p Xv. SImbv pambn _Ôs «Xv. Acp`qanbn ImWs Sp X.v 5

6 14. LANGUAGE-Reading Score (0-1) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv hm piä Dds hmbn phm³ ]dbpi. k n kpµcn ^enxw DXvIWvT {_lvamwvuw 15. VISUOSPATIAL ABILITIES- Intersecting Infinity Loops Score (0-1) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Nn{Xw ]IÀ n hcbv phm³ ]dbpi. 16. VISUOSPATIAL ABILITIES-3D Wire Cube Score (0-2) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Nn{Xw ]IÀ n hcbv phm³ ]dbpi. 6

7 17. PERCEPTUAL ABILITIES-Counting Dots Score (0-4) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Nn{X nâ sxmsmsx Hmtcm kanxpc n\punâ FdX Ip piä DIv FKv F n ]dbphm³ ]dbpi. Scoring: Score1 point for each correct answer. Correct answers: 8, 10, 9 and 7. 7

8 18. VISUOSPATIAL ABILITIES- Clock Score (0-5) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv FÃm A fpapu Hcp t m v hcbv phm³ ]dbpi. hc v IgnbptOmZ AXn 5:10 F kabw hc v ImWn phm³ ]dbpi. ]cntim[n s Sp hyivxn v BZyw hc Xv CjvSambnsà nâ cimaxv hc phm³ A\phZn mw, F ngv cimaxv hc Xv ]cnkwn mw. 19. PERCEPTUAL ABILITIES-Identifying Letters Score (0-4) ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv Hmtcm A c fpw Xncn dnbphm³ ]dbpi. ]cntim[n s Sp hyivxn Nn{X nâ NqIn ImWn phm³ A\phZn mw. 8

9 21. MEMORY-Recall of Name and Address Score (0-7) Memory ]cntim[n s Sp hyivxntbmsv ]dbpi, t\ct Rm³ ]dª t]cpw taâhnemkhpw \n Ä HmÀ p ]dbpi. 21. MEMORY Recognition of Name and Address Score (0-5) ]cntim[n s Sp hyivxn Ht m AXne[nItam Imcy Ä HmÀ p ]dªnsã nâ Xmsg X ncn p ]cntim[\ snt IXmW.v FÃmImcy fpw HmÀ p ]dbpibmsw nâ kvtimà 5 \ÂImhp XmWv F ngv ]cntim[\ \nà mw. Aev]w am{xta HmÀ½n n«påpsh nâ Ahsb hexv `mks NmbaSn \ncifnâ icnbmbn«v ASbmfs Spt XmWv. AXn\ptijw, HmÀ½ns Sp m hbv v kqn\iä \evipi. DZmlcW n\v B t]cv X, Y Asà nâ Z F v Bbncpt m? kqn\bneqss HmÀs Sp hbv v Hcp t]mbâv \evipi. kqn\ IqSmsX HmÀ½ns Sp hbpambn Cu kvtimdns\ Iq«nsbSpt XmWv. am[h³ X¼n thembp[³ X¼n thembp[³ \mbà Recalled Recalled timhnâ sxcphv tim n tdmuv timhnâ tdmuv Recalled sn qà sn a\msvv tnà e Recalled Ceªn CutdmUv Cucmäpt]«Recalled Scoring: Every item recognized correctly scores 1 point. Add the correctly recalled and recognized item to give a total of 5 points for this condition. Total ACE-III SCORE / 100 Attention /18 Memory /26 Fluency /14 Language /26 Visuaspatial /16 9