ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À Տարեկան üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2019à ѳٳñ 1

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À Տարեկան üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2019à ѳٳñ 1"

Bản ghi

1 ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À Տարեկան üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2019à ѳٳñ 1

2 áí³ý¹³ïáõãûáõý üçý³ýë³ï³ý íç ³ÏÇ Ù³ëÇÝ տարեկան ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ 3 Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ ³Ï ýçý³ýë³ï³ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ տարեկան ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ 4 ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ տարեկան ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ 5 ê» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙ á áëáõãûáõýý»ñç Ù³ëÇÝ տարեկան ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ 6 Տարեկան ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó ͳÝáó ñáõãûáõýý»ñ 7 2

3 ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À üçý³ýë³ï³ý íç ³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-¹ñáõÃÛ³Ùµ г½³ñ ¹ñ³Ù 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñ ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2019à ²ÏïÇíÝ»ñ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 4,598,593 4,598,593 àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 8,241 8,241 Ն»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ àã ÁÝóóÇÏ Ï³ÝË³í ³ñÝ»ñ 29,946 29,946 Հետաձգված հարկային ակտիվ 2,106 2,106 Àݹ³Ù»ÝÁ áã ÁÝóóÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 4,639,284 4,639,284 ä³ß³ñý»ñ 23,676 23,676 ²é ïñ³ï³ý ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 6,958 6,958 ÀÝóóÇÏ Ï³ÝË³í ³ñÝ»ñ 22,871 22,871 ²²Ð-ի դեբետ 16,352 16,352 Միասնական հաշվի մնացորդ 63,811 63,811 Առհաշիվ տրված գումարներ Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 235, ,874 Àݹ³Ù»ÝÁ ÁÝóóÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ 369, ,855 Àݹ³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 5,009,139 5,009,139 ê» ³Ï³Ý ϳåÇï³É ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ϳåÇï³É 286, ,320 âµ³ßëí³í ß³ÑáõÛà / íնաս (257,761) (257,761) Àݹ³Ù»ÝÁ ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³É 28,559 28,559 ä³ñï³íáñáõãûáõýý»ñ Ստացված երկարաժամկետ փոխառություններ և վարկեր 4,936,457 4,936,457 Àݹ³Ù»ÝÁ áã ÁÝóóÇÏ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñ 4,936,457 4,936,457 ²é ïñ³ï³ý ³ÛÉ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 14,933 14,933 Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ѳñÏ»ñÇ Íáí гßí» ñí³í ß³ÑáõóѳñÏ Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի գծով 16,961 16,961 ä³ñáõëï 10,532 10,532 Àݹ³Ù»ÝÁ ÁÝóóÇÏ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñ 44,123 44,123 Àݹ³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñ 4,980,580 4,980,580 Àݹ³Ù»ÝÁ ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³É å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñ 5,009,139 5,009,139 3

4

5 ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À ñ³ù³ï³ý Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ տարեկան ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 -ÇÝ ³í³ñïíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ à à áñí³éý³ï³ý áñíáõý»áõãûáõý ä³ïíçñ³ïáõý»ñçó ëï³óí³í áõù³ñý»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð-Ý 614, ,236 ì ³ñáõÙÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð-Ý (701,329) (701,329) ì ³ñáõÙÝ»ñ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ (126,772) (126,772) ì ³ñáõÙÝ»ñ ѳñÏ»ñÇ Íáí` µ³ó³éáõãû³ùµ ß³ÑáõóѳñÏÇ (41,939) (41,939) ²²Ð-Ç գերավճարի ѳïáõóáõÙ 700, ,000 ²ÛÉ ëï³óí³í áõù³ñý»ñ Վարձակալությունից ստացված գումարներ Վճարումներ վարձակալության գծով (30) (30) ²ÛÉ í ³ñáõÙÝ»ñ (6,681) (6,681) êï³óí³í ïáïáëý»ñ ¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ` ëï³óí³í / (û ï³ áñíí³í) áñí³éý³ï³ý áñíáõý»áõãûáõýáõù 438, ,745 Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñíáõý»áõãûáõý ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ (990,470) (990,470) ¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ` (û ï³ áñíí³í) / ëï³óí³í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñíáõý»áõãûáõýçó (990,470) (990,470) üçý³ýë³íáñù³ý áñíáõý»áõãûáõý ì³ñï»ñç áë³éáõãûáõýý»ñç Ù³ñáõÙ (700,000) (700,000) Ստացված վարկ /փոխառություն 1,453,207 1,453,207 ì ³ñí³Í ïáïáëý»ñ (28,897) (28,897) ¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ` û ï³ áñíí³í 724, ,310 ýçý³ýë³íáñù³ý áñíáõý»áõãûáõýáõù ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï 172, ,585 ³ /Ýí³½áõÙ ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñ ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç 63,234 63,234 ¹ñáõÃÛ³Ùµ ²ñï³ñÅáõÛÃÇ áë³ñå»ùç á áëáõãûáõýý»ñç ½áõï ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñ ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 235, ,873 5

6 ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À Սեփական կապիտալում փոփոխություններ կատարելու մասին հաշվետվությունïíáõãûáõý 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 -ÇÝ ³í³ñïíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ г½³ñ ¹ñ³Ù Øݳóáñ¹Á 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Þ³ÑáõÛà 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ϳåÇï³É ޳ѳµ³ÅÝÇ µ³ßëáõù - âµ³ßëí³í ß³ÑáõÛà Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ å³ñáõëï í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Àݹ³Ù»ÝÁ ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³É 286,318 (208,086) 0 78,234 - (49,748) - (49,748) Àݹ³Ù»ÝÁ ѳٳå³ñ ³Ï ýç- ݳÝë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 2019à ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31- ÇÝ ³í³ñïíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Øݳóáñ¹Á 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31- Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ - (49,748) - (49,748) 286,318 (257,759) 0 28,559 6

7 ԱՍՏՈՐԻԱ ԻՆՎԵՍՏ Փ À 2019թ. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 1. гßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ гٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ²Ûë ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»é»ý üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½- ³ÛÇÝ ëï³ý¹³ñïý»ñç (üðøê) å³ñ³ýçý»ñç ѳٳӳÛÝ: 2. üáõýïóçáý³é Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ³ñÅáõÛà г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½ ³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ ÐÐ ¹ñ³ÙÝ ( ¹ñ³Ù ), áñá ѳݹÇë³ÝáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýáõýïóçáý³é ³ñÅáõÛÃÁ ³Ûë ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃÁ: üçý³ýë³ï³ý ³ÙµáÕç ï»õ»ï³ïíáõãûáõýá Ý»ñϳ۳óí³Í ¹ñ³Ùáí` ѳ½³ñÝ»ñÇ ßïáõÃÛ³Ùµ, µ³ó³éáõãû³ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ,»ñµ ϳï³ñíáõÙ»Ý ³ÛÉ ÝßáõÙÝ»ñ: 3. ݳѳïáõÙÝ»ñÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û ï³ áñíáõù üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üðøê å³ñ³ýçý»ñçý ѳٳå³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëï»éáõ ѳٳñ ջϳí³ñáõÃÛáõÝÇó å³ñ³ýçíáõù ϳï³ñ»É ÙÇ ß³ñù ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ݳѳïáõÙÝ»ñ»Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáýù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõý»ý ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãû³ý ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç,»ï³ùáõïý»ñç ͳËë»ñÇ Ý»ñϳ۳óí³Í áõù³ñý»ñç íñ³: ö³ëï³óç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ϳñáÕ»Ý ï³ñµ»ñí»é ³Û¹ ݳѳïáõÙÝ»ñÇó: ݳѳïáõÙÝ»ñÁ í»ñççýý»ñçë ѳٳñ ÑÇÙù ѳݹÇë³óáÕ»Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõݳϳµ³ñ í»ñ³ý³ûíáõù»ý: гßí³å³Ñ³Ï³Ý ݳѳïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ý³ûáõùý»ñá ³Ý³ãíáõÙ»Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõù ϳï³ñí»É»Ý ³ÛÝ ³å³ ³ ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáýó íñ³ ϳñáÕ»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõý»ý³é: ²ÛÝ»Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñû³é ï»õ»ï³ïíáõãûáõýá, áñáýù»ýã³¹ñáõù»ý ѳçáñ¹ ýçý³ýë³ï³ý ï³ñí³ ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíû³éý»ñç ³Ï³Ý ß ñïù³ý éçëï, ÇÝãå»ë ݳ ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ý³ãí³Í áõù³ñý»ñç íñ³ ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõý»óáõ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãû³ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñ³Í ϳñ áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñû³é ï»õ»ï³ïíáõãûáõýá Ý»ñϳ۳óí³Í ͳÝáó ñáõãûáõýý»ñ 15-áõÙ 24-Ç (³) Ï»ïáõÙ: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³ áõù ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý áñáß³ïç ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ µ³ó³ñ³ûïáõùý»ñç ѳٳñ å³ñ³ýçíáõù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³ áõù ýçý³ýë³ï³ý áã ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ѳٳñ: ²ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõãû³ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³»éçëª ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ñù³ýý»ñáõù û ï³ áñíáõù ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíû³éý»ñá: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ íáõù»ý Áëï Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËdzÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñǪ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ÝѳïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ û ï³ áñíí³í»é³ï»ï³ûçý ïíû³éý»ñá, ÇÝãå»ë Ý»ñϳ۳óí³Í ëïáñ : 7

8 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÝáõÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ѳٳñ ³ÏïÇí ßáõϳݻñáõ٠ݳÝßíáÕ Ý»ñ (ã ß ñïí³í): 2-ñ¹ ٳϳñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ݳÝßíáÕ Ý»ñÇó ï³ñµ»ñ ³Ûɻɳϻï³ÛÇÝ ïíû³éý»ñ, áñáýù ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõãû³ý Íáí ¹Çï³ñÏíáõÙ»Ý Ï³Ù áõõõ³ïçáñ»ý (³ÛëÇÝùݪ áñå»ë Ý»ñ) ϳ٠³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùݪ Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáõ): 3-ñ¹ ٳϳñ¹³Ï. ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõãû³ý Íáí»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíû³éý»ñ, áñáýù ÑÇÙÝí³Í ã»ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíû³éý»ñç íñ³ (áã ¹Çï³ñÏ»Éǻɳϻï³ÛÇÝ ïíû³éý»ñ): ºÃ» ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõãû³ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³»éáõ ѳٳñ û ï³ áñííáõ»é³ï»ï³ûçý ïíû³éý»ñá ϳñáÕ»Ý ¹³ë³Ï³ñ í»é Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËdzÛÇ ï³ñµ»ñ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ, ³å³ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³ áõùý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¹³ëíáõÙ ÑÇ»ñ³ñËdzÛÇ ³ÛÝ ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ, áñçý ¹³ëíáõÙ»Ý ³ÛÝ ³Ù»Ý³ó³Íñ ٳϳñ¹³Ïǻɳϻï³ÛÇÝ ïíû³éý»ñá, áñáýù Ý߳ݳϳÉÇ»Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³ Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³ Ù³Ý í»ñ³µ»ñû³é Éñ³óáõóÇã ï»õ»ï³ïíáõãûáõýá Ý»ñϳ۳óí³Í ͳÝáó ñáõãûáõýý»ñ 15-áõÙ 24-Ç (³) Ï»ïáõÙ: 8

9 4. â³ Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ üçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»é»ý ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí, µ³ó³éáõãû³ùµ í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³Í³ÝóÛ³É ýçý³ýë³ï³ý áñíçùý»ñç, áñáýù ѳßí³éíáõÙ»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 5. гßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãûáõý êïáñ Ý»ñϳ۳óí³Í ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãûáõýá ÏÇñ³éí»É Ñ»ï áõ³ï³ýáñ»ý ³Ûë ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í µáéáñ ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: (³) ²ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ²ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ»Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáýó ýçý³ýë³ï³ý áñí³éý³ï³ý ù³õ³ù³ï³ýáõãû³ý Ýϳïٳٵ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõýç Ý߳ݳϳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ë³ï³ûýª áã í»ñ³ñëïáõáõãûáõý: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý߳ݳϳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ»Ýó¹ñíáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,»ñµ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÝ»Ý å³ïï³ýáõù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ùí»³ñï»éáõ Çñ³íáõÝù ïíáõ µ³åý»ïáùë»ñç 20%- Çó 50%-Á: ²ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõý»ó³í µ³åý»ù³ë»ñá ѳßí³éíáõÙ»Ý µ³åý»ù³ëý³ïóáõãû³ý Ù»Ãá¹áí, í»ñççýý»ñçë ëï½µý³ï³ý ³Ý³ãáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùáí: Ü»ñ¹ñÙ³Ý ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ áñí³ñùç Ñ»ï ϳåí³Í ͳËëáõÙÝ»ñÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý µ³åý»ù³ëý³ïóáõãû³ý Ù»Ãá¹áí ѳßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûµû»ïïý»ñç ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù ³ÛÉ ýçý³ýë³ï³ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³åý»ù³ëý ³ÛÝ ß ñïáõùý»ñçó Ñ»ïá, áñáýù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ»Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûµû»ïïý»ñç ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãûáõýý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³õ³ù³ï³ýáõãû³ý Ñ»ï ѳٳå³ï³ë˳ݻóÝ»Éáõ ѳٳñª ³ÛÝ ³Ùë³ÃíÇó,»ñµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëïëáõù Ý߳ݳϳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõý»ý³é ÙÇÝã ³ÛÝ ³Ùë³ÃÇíÁ,»ñµ ¹³¹³ñáõÙ Ý߳ݳϳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõý»ý³é: Ü»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Íáí ϳï³ñíáõÙ»Ý ß ñïáõùý»ñª Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ³ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ½áõï ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³åý»ù³ëç á áëáõãûáõýý»ñá ³Ý³ã»Éáõ ѳٳñ: ³ÅݻٳëݳÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí ѳßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûµû»ïïý»ñç Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ áñí³ñùý»ñçó ³é³ç³óáÕ ãçñ³óí³í û áõïá µ³ó³éíáõù Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¹ÇÙ³ó Ý»ñ¹Ù³Ý ûµû»ïïáõù ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³åý»ù³ëç ã³ áí: âçñ³óí³í íý³ëá µ³ó³éíáõù ÝáõÛݻճݳÏáí ÇÝãå»ë ãçñ³óí³í û áõïá, ë³ï³ûý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³ýáí µ³ó³ï³ûáõù ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý íï³ûáõãûáõý: ³ÅݻٳëݳÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Á ÏÇñ³é»Éáõó Ñ»ïá, ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõù, û ³ñ¹Ûáù ³ÝÑñ³Å»ßï ³Ý³ã»É ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ³ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõ٠ϳï³ñ³Í Ý»ñ¹ñÙ³Ý Íáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõù, û ³ñ¹Ûáù ³éϳ ³ëáódzóí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõ٠ϳï³ñ³Í Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íï³ûáõãûáõý: ÜÙ³Ý íï³ûáõãû³ý ¹»åùáõÙ, ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳßí³ñÏáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý áõù³ñ᪠áñå»ë áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñç ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõãûáõý: (µ) гëáõÛÃ ì³ ³éí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñ гëáõÛÃÁ ³Ý³ãíáõ٠ѳÙá½Çã íï³ûáõãû³ý ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª ëáíáñ³µ³ñ í³ ³éùÇ Çñ³ áñíí³í å³ûù³ý³ ñç ï»ëùáí, ѳٳӳÛÝ áñç Ýáñ¹ÇÝ»Ý áë³ýóí»é ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ë» ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í éçëï»ñç ѳïáõÛóÝ»ñÇ Ý߳ݳϳÉÇ Ù³ëÁ, ѳïáõóÙ³Ý ëï³óáõùá ѳí³Ý³Ï³Ý, Ñݳñ³íáñ 9

10 ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ã³»é áñí³ñùç Ñ»ï ϳåí³Í ͳËëáõÙÝ»ñÝ áõ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñ í»ñ³¹³ñóá, ãç ¹ÇïíáõÙ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ Ñݳñ³íáñ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ã³»é ѳëáõÛÃÇ áõù³ñá: ݳϳÝáÝ áñíáõý»áõãû³ý ÁÝóóùáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³ ³éùÇó ëï³óí³í ѳëáõÛÃÁ ã³ íáõù ëï³óí³í ϳ٠ëï³óí»éçù ѳïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó í»ñ³¹³ñóáõùý»ñç, ³é ïñ³ûçý ½»Õã»ñÇ Çç»óáõÙÝ»ñÇ: ̳é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ سïáõóí³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³í ѳëáõÛÃÁ ³Ý³ãíáõ٠ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñí³ñùç ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ ³ÝÇÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý: áñí³ñùç ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ ³ÝÁ ݳѳïíáõ٠ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ áõëáõùý³ëçñáõãû³ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ( ) üçý³ýë³ï³ý»ï³ùáõï ͳËë ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýçý³ýë³ï³ý»ï³ùáõïá ýçý³ýë³ï³ý ͳËë»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý. Ý»ñ¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ïñ³ù³¹ñí³í áë³éáõãûáõýý»ñç Íáí ïáïáë³ûçý»ï³ùáõïá, ߳ѳµ³ÅÇÝÝ»ñÇ Íáí»Ï³ÙáõïÁ, áë³éáõãû³ý ͳËëáõÙÝ»ñÇ Íáí ïáïáë³ûçý ͳËëÁ, áë³ñå»ù³ûçý ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñçó ³é³ç³óáÕ ß³ÑáõÛÃÁ ϳ٠íý³ëá ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ýçý³ýë³ï³ý å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç Íáí: îáïáë³ûçý»ï³ùáõïá ͳËëÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹Ûáõݳí»ï ïáïáë³¹ñáõûùç Ù»Ãá¹Á: ޳ѳµ³ÅÇÝÝ»ñÇ Íáí»Ï³ÙáõïÁ ³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù ³ÛÝ ³Ùë³ÃíÇÝ,»ñµ ѳëï³ïíáõÙ í ³ñáõÙ ëï³ý³éáõ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: öáë³ñå»ù³ûçý ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñçó ³é³ç³óáÕ ß³ÑáõÛÃÁ íý³ëá Ý»ñϳ۳óíáõÙ»Ý ½áõï ÑÇÙáõÝùáí áñå»ë ýçý³ýë³ï³ý»ï³ùáõï ϳ٠ýçý³ýë³ï³ý ͳËëª Ï³Ëí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý ³Ù³ÝùÇó, û áñ ¹Çñùáõ٠ϳï³ñíáõÙ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ß³ñÅÁª ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù ½áõï íý³ëç: (¹) ²ñï³ñÅáõÛÃáí áñí³ñùý»ր ²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ áñí³ñùý»ñá áë³ñïíáõù»ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýáõýïóçáý³é ³ñÅáõÛÃÇ áñí³ñùç ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ñù³ýí³í áë³ñå»ùáí: гßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñá áë³ñïíáõù»ý ýáõýïóçáý³é ³ñÅáõÛÃÇ ³Û¹ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ñù³ýí³í áë³ñå»ùáí: ñ³ù³ûçý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í áñí³ñùý»ñçó ß³ÑáõÛÃÁ ϳ٠íý³ëá ѳݹÇë³Ýáõ٠ѳßí»ïáõ ï³ñí³ ëï½µç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýáõýïóçáý³é ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ³ñ¹Ûáõݳí»ï ïáïáë³¹ñáõûùáí ųٳݳϳßñç³ÝÇ ÁÝóóùáõÙ í ³ñáõÙÝ»ñáí ß ñïí³í ³Ùáñïǽ³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áõ ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝÇ í»ñççý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñíáõ áë³ñå»ùáí áë³ñïí³í ³Ùáñïǽ³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõãûáõýá: êï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùáí ã³ íáõ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ áë³ñïíáõù»ý áñí³ñùç ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ñù³ýí³í áë³ñå»ùáí: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ áë³ñïáõùçó ³é³ç³óáÕ ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñá ³Ý³ãíáõÙ»Ý ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù: (») ²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ ²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ ³Å³ÙÏ»ï ѳïáõóáõÙÝ»ñ 10

11 ²ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ ³Å³ÙÏ»ï ѳïáõóáõÙÝ»ñÇ Íáí å³ñï³ï³ýáõãûáõýý»ñá ã³ íáõù»ý ³é³Ýó ½»ÕãÙ³Ý Í³Ëë³ ñíáõù»ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù³ïáõó»Éáõó Ñ»ïá: ä³ñï³íáñáõãûáõýá ³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ áõù³ñç ã³ áí, áñý ³ÏÝϳÉíáõÙ í ³ñ»É áñå»ë ϳñ ³Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»ëùáí å³ñ ³í ³ñ,»Ã» ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõýç Ý»ñϳ Çñ³í³Ï³Ý ϳ٠ϳéáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³ï³ýáõãûáõý ³Û¹ áõù³ñá í ³ñ»É áñå»ë ³ÝóÛ³É Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ϳ٠ϳñáÕ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ݳѳï»É å³ñï³ï³ýáõãûáõýá: (½) Þ³ÑáõóѳñÏ Þ³ÑáõóѳñÏÁ µ³õï³ó³í ÁÝóóÇÏ Ñ»ï³Ó í³í ѳñÏ»ñÇó: ²ÛÝ ³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù, µ³ó³éáõãû³ùµ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñá í»ñ³µ»ñáõù áõõõ³ïçáñ»ý ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³Éáõ٠ϳ٠³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ ³Ï ýçý³ýë³ï³ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ ³Ý³ãí³Í ï³ññ»ñçý: ÀÝóóÇÏ Ñ³ñÏ ÀÝóóÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç Íáí í ³ñÙ³Ý Ï³Ù ëï³óù³ý»ýã³ï³ ѳñÏÇ áõù³ñý, áñá ѳßí³ñÏíáõÙ ÏÇñ³é»Éáí ѳñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáýù áõåç Ù»ç»Ý»Õ»É ϳ٠Áëï áõãû³ý áõåç Ù»ç»Ý»Õ»É ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ³éáõ٠ݳËáñ¹ ï³ñçý»ñç í ³ñٳݻÝóϳ ѳñÏ»ñÇ Íáí ϳï³ñí³Í ß ñïáõùý»ñá: лï³Ó í³í ѳñÏ Ð»ï³Ó í³í ѳñÏÁ ³Ý³ãíáõÙ ýçý³ýë³ï³ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û ï³ áñííáõ ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ñϳÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û ï³ áñííáõ áõù³ñý»ñç ÙÇç ųٳݳϳíáñ ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñç Íáí: лï³Ó í³í ѳñÏÁ ãç ³Ý³ãíáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñç ѳٳñ, áñáýù ³é³ç³ÝáõÙ»Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ëï½µý³ï³ý ³Ý³ãÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ÛÝ áñí³ñùáõù, áñá ãç ѳݹÇë³ÝáõÙ Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý áñíáõý»áõãû³ý ÙdzíáñáõÙ áñá ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõýç ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ϳ٠ѳñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç íñ³: лï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÁ ³Ý³ãíáõÙ ãû ï³ áñíí³í ѳñϳÛÇÝ íý³ëý»ñç, ѳñϳÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½»óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñç Íáí ³ÛÝ ã³ áí, áñù³ýáí ѳí³Ý³Ï³Ý, áñ ³éϳ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñç ¹ÇÙ³ó ¹ñ³Ýù ϳñáÕ»Ý û ï³ áñíí»é: лï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ í»ñ³ý³ûíáõù»ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ýí³½»óíáõÙ»Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³ýáí ѳí³Ý³Ï³Ý ã, áñ ѳñϳÛÇÝ û áõïá ÏÇñ³óíÇ: лï³Ó í³í ѳñÏÇ áõù³ñá ã³ íáõù ` ÏÇñ³é»Éáí ѳñÏÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáýù ³ÏÝϳÉíáõÙ, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý ųٳݳϳíáñ ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñç Ýϳïٳٵ í»ñççýý»ñë ѳϳ¹³ñÓ»ÉÇëª ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ÛÝ ûñ»ýùý»ñç ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáýù áõåç Ù»ç»Ý»Õ»É ϳ٠Áëï áõãû³ý áõåç Ù»ç»Ý»Õ»É ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: лï³Ó í³í ѳñÏÇ ã³ áõùý ³ñï³óáÉáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñϳÛÇÝ Ñ»ï ³ÝùÝ»ñÁ, áñáýù ϳñáÕ»Ý ³é³ç³Ý³É,»Ã» ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éÇ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñáí ³ÏÝϳÉáõÙ í»ñ³ï³ý Ý»É Ï³Ù Ù³ñ»É Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝÇ í»ñçáõù: лï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñá ѳßí³ÝóíáõÙ»Ý,»Ã» ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõýç ÁÝóóÇÏ Ñ³ñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÝ ÁÝóóÇÏ Ñ³ñϳÛÇÝ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñç ¹ÇÙ³ó ѳßí³Ýó»Éáõ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³ ñí³í Çñ³íáõÝù Ñ»ï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ Ñ»ï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñá í»ñ³µ»ñáõù»ý ß³ÑáõóѳñÏÇÝ, áñá ³ÝÓíáõÙ ÝáõÛÝ Ñ³ñϳÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ÝáõÛÝ Ñ³ñϳïáõÇó ϳ٠ï³ñµ»ñ ѳñϳïáõÝ»ñÇó, ë³ï³ûý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ѳñϳÛÇÝ 11

12 å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñá Ù³ñ»É ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ³óÝ»É ½áõï ÑÇÙáõÝùáí ϳ٠ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³óÝ»É Ñ³ñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ Ù³ñ»É ѳñϳÛÇÝ å³ñï³íáñáõãûáõýý»ñá: ( ) ä³ß³ñý»ñ í³ ³éùÇ ÇÝùݳñÅ»ù ä³ß³ñý»ñá ã³ íáõù»ý ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÇó Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇó Ýí³½³ áõûýáí: ä³ß³ñý»ñç ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÁ ѳßí³ñÏíáõÙ ³é³çÇÝÁª Ùáõïù, ³é³çÇÝÁª»Éù ëï½µáõýùáí Ý»ñ³éáõÙ å³ß³ñý»ñç Ó»éù µ»ñù³ý ͳËëáõÙÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ϳ٠áë³ñïù³ý ͳËëáõÙÝ»ñÁ ¹ñ³Ýù Ý»ñϳ ïýí»éáõ í³ûñ íç ³ÏÇ µ»ñ»éáõ Ñ»ï ϳåí³Í ³ÛÉ Í³ËëáõÙÝ»ñ: ²ñï³¹ñí³Í å³ß³ñý»ñç ³Ý³í³ñï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¹»åùáõÙ ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý í»ñ³¹çñ ͳËëáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÁª ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ: Æñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÁ ëáíáñ³ï³ý áñíáõý»áõãû³ý ÁÝóóùáõÙ í³ ³éùÇ Ý³Ñ³ïí³Í ÇÝÝ ª Ñ³Ý³Í Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý í³ ³éùÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ ݳѳïí³Í ͳËëáõÙÝ»ñÁ: (ը ) ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (i) ֳݳãáõÙ ã³ áõù ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñÁ ã³ íáõù»ý ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: êï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ³ÏïÇíÇ Ó»éù µ»ñù³ýý áõõõ³ïçáñ»ý í»ñ³ ñ»éç ͳËëáõÙÝ»ñÁ: ê» ³Ï³Ý áõå»ñáí ϳéáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ÝÛáõûñÇ ³ñÅ»ùÁ, áõõõ³ïç ³ß˳ïáõÅÇ Íáí ͳËë»ñÁ, ³ÏïÇíÝ Çñ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û ï³ áñíù³ý ѳٳñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ íç ³ÏÇ µ»ñ»éáõ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳåí³Í ó³ýï³ó³í ³ÛÉ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ³ÏïÇíÇ ³å³ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ù³ý¹ù³ý ͳËë»ñÁ, ï»õ³ýùç í»ñ³ï³ý ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ϳåÇï³É³óí³Í áë³éáõãû³ý ͳËëáõÙÝ»ñÁ: Ò»éùµ»ñí³Í ѳٳϳñ ã³ûçý Íñ³ ÇñÁ, áñá ѳݹÇë³Ýáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ë³ñù³íáñù³ý ýáõýïóçáý³éáõãû³ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ, ϳåÇï³É³óíáõÙ áñå»ë ë³ñù³íáñù³ý Ù³ë: ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙdzíáñÁ µ³õï³ó³í û ï³ï³ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ųÙÏ»ï áõý»óáõ Ëáßáñ µ³õï³óáõóçãý»ñçó, ³Û¹ µ³õï³óáõóçãý»ñá ѳßí³éíáõÙ»Ý áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ÙdzíáñÝ»ñ (ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³õï³óáõóçãý»ñ): ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙdzíáñÇ ûï³ñáõùçó ëï³óí³í ß³ÑáõÛÃÁ íý³ëá áñáßíáõù»ý ѳٻٳï»Éáí ûï³ñáõùçó ëï³óí³í Ùáõïù»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï ³Ý³ãíáõÙ»Ý ½áõï ÑÇÙáõÝùáí ²ÛɻϳÙáõï/²ÛÉ Í³Ëë Ñá¹í³ÍáõÙª ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù: (ii) Ð»ï³ ³ ͳËëáõÙÝ»ñ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³õï³óáõóãç áë³ñçýù³ý ͳËë»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ÙdzíáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ,»ñµ ѳí³Ý³Ï³Ý, áñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÏÑáë»Ý ³Û¹ ÙdzíáñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³å³ ³ ïýï»ë³ï³ý û áõïý»ñá í»ñççýçë ³ñÅ»ùÁ Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ã³»é: öáë³ñçýíáõ µ³õï³óáõóãç ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ³å³ ³Ý³ãíáõÙ : ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ëå³ë³ñïù³ý ͳËëáõÙÝ»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõùª ³é³ç³Ý³ÉáõÝ å»ë: (iii) سßí³ÍáõÃÛáõÝ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ëïëíáõù ¹ñ³Ýó ï»õ³¹ñù³ý ߳ѳ áñíù³ý ѳÝÓÝ»Éáõ å³ñçó, ÇëÏ ë» ³Ï³Ý áõå»ñáí ϳéáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª í»ñççýý»ñçë ϳéáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ߳ѳ áñíù³ý ѳÝÓÝ»Éáõ å³ñçó: سßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ѳßí³ñÏíáõÙ ³ÏïÇíÇ ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª Ñ³Ý³Í ¹ñ³ Ùݳóáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ: 12

13 سßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõùª ÏÇñ³é»Éáí ͳÛÇÝ Ù»Ãá¹Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙdzíáñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÇ û ï³ï³ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ý³Ñ³ïí³Í ųÙÏ»ïÇ ÁÝóóùáõÙ, ù³ýç áñ ³Ûë Ù»Ãá¹Ý ³é³í»É Çßï ³ñï³óáÉáõÙ ³ÏïÇíÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³å³ ³ ïýï»ë³ï³ý û áõïý»ñç û ï³ áñíù³ý Ùá¹»ÉÁ: ÐáÕ³ï³ñ³ÍùÇ Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ãç ѳßí³éíáõÙ: (թ) öáë³éáõãûáõýý»ñ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ öáë³éáõãûáõýý»ñá ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñá ýçùëí³í ϳ٠áñáß»éç í ³ñáõÙÝ»ñáí ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ»Ý, áñáýù ݳÝßí³Í ã»ý áñíáõ ßáõϳÛáõÙ: ²Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý ³Ý³ãáõÙÁ ï»õç áõý»ýáõù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª áõù³ñ³í áõõõ³ïçáñ»ý í»ñ³ ñ»éç áñí³ñùç Ñ»ï ϳåí³Í ͳËëáõÙÝ»ñÁ: êï½µý³ï³ý ³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá áë³éáõãûáõýý»ñá ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñá ã³ íáõù»ý ³Ùáñïǽ³óí³Í ³ñÅ»ùáí, ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹Ûáõݳí»ï ïáïáë³¹ñáõûùç Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: öáë³éáõãûáõýý»ñ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¹³ëÁ Ý»ñ³éáõÙ ïñí³í áë³éáõãûáõýý»ñá, ³é ïñ³ï³ý ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñá, ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ: (ժ) ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñ ñ³ù³ï³ý ÙÇçáóÝ»ñ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñ»Ý ѳٳñíáõ٠ϳÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÁÝóóÇÏ µ³ýï³ûçý ѳßÇíÝ»ñÁ: (ի) ì³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñ ì³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ»Ý ³ÛÝ á㠳ͳÝóÛ³É ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáýù ݳ˳ï»ëí³Í»Ý áñå»ë í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù ¹³ë³Ï³ñ í³í ã»ý ýçý³ýë³ï³ý áñíçùý»ñç ³ÛÉ ¹³ëÇÝ: ²Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý ³Ý³ãáõÙÁ ï»õç áõý»ýáõù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª áõù³ñ³í áñí³ñùçý áõõõ³ïçáñ»ý í»ñ³ ñ»éç µáéáñ ͳËë»ñÁ: êï½µý³ï³ý ³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ³Ûë ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³ íáõù»ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, áñç á áëáõãûáõýý»ñá, µ³ó³éáõãû³ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ûçý áñíçùý»ñç Íáí áë³ñå»ù³ûçý ï³ñµ»ñáõãûáõýý»ñç, ³Ý³ãíáõÙ»Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ ³Ï ýçý³ýë³ï³ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñϳ۳óíáõÙ»Ý ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙ` Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ å³ñáõëïáõù: ºñµ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ³å³ ³Ý³ãíáõ٠ϳ٠³ñÅ»½ñÏíáõÙ, ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙ Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ ϳ٠íý³ëá í»ñ³¹³ë³ï³ñ íáõù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç: â ݳÝßíáÕ µ³åý³ûçý áñíçùý»ñá, áñáýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ñݳñ³íáñ ã ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ã³»é, ѳßí³éíáõÙ»Ý ëï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùáí: (լ) ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ϳåÇï³É êáíáñ³ï³ý µ³åý»ïáùë»ñ êáíáñ³ï³ý µ³åý»ïáùë»ñá ¹³ë³Ï³ñ íáõù»ý áñå»ë ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³É: êáíáñ³ï³ý µ³åý»ïáùë»ñç µ³åý»ïáùë»ñç ûåóçáýý»ñç ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÝ áõõõ³ïçáñ»ý í»ñ³ ñ»éç Éñ³óáõóÇã ͳËëáõÙÝ»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý áñå»ë ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó ѳßíÇ ³éÝ»Éáõ ѳñϳÛÇÝ Ñ»ï ³ÝùÝ»ñÁ: ì³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñ 13

14 ì³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ å³ñáõëïç Íáí Ïáõï³Ïí³Í íý³ëá í»ñ³¹³ë³ï³ñ»éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç: Îáõï³Ïí³Í íý³ëá, áñá ë» ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉÇó í»ñ³¹³ë³ï³ñ íáõù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íý³ëç ϳ½Ù, ѳݹÇë³ÝáõÙ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ñÅ»ùǪ Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ áõù³ñç Ù³ñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÁÝóóÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùǪ Ñ³Ý³Í Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù ³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ÙÇç ï³ñµ»ñáõãûáõýá: ²ñ¹Ûáõݳí»ï ïáïáë³¹ñáõûùç Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³ÝÁ í»ñ³ ñ»éç ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Íáí å³ñáõëïç á áëáõãûáõýý»ñý ³ñï³óáÉíáõÙ»Ý áñå»ë ïáïáë³ûçý»ï³ùïç µ³õ³¹ñçã: ºÃ» Ñ»ï³ ³ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ûçý ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ áõù, ³Û¹ ³ Á Ñݳñ³íáñ ³ÝÏáÕÙݳϳÉáñ»Ý ϳå»É ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»õç áõý»ó³í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ѳϳ¹³ñÓíáõÙ, ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í áõù³ñá ³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³åý³ûçý ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ó³ýï³ó³í Ñ»ï³ ³ í»ñ³ï³ý ÝáõÙÁ ³Ý³ãíáõÙ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ ³Ï ýçý³ýë³ï³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: êï½µý³ï³ý ³ñÅ»ùáí ѳßí³éíáÕ í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý ã ݳÝßíáÕ µ³åý³ûçý áñíçùý»ñá, áñáýù ã»ý ѳßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ýç áñ í»ñççýý»ñçë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ñݳñ³íáñ ã ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ã³»é: ºÃ» áûáõãûáõý áõýç ÝÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Ý íï³ûáõãûáõý, ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ѳßí³ñÏíáõÙ áñå»ë Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝóóÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ³å³ ³ ݳѳïí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñϳ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç ï³ñµ»ñáõãûáõý: ÜÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù»ýã³ï³ ã»ý ѳϳ¹³ñÓÙ³Ý: ³ÅݻٳëݳÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí ѳßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûµû»ïïý»ñ ³ÅݻٳëݳÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí ѳßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûµû»ïïç Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ã³ íáõù ѳٻٳï»Éáí Ý»ñ¹ñÙ³Ý áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá í»ñççýçë ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù ѳϳ¹³ñÓíáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,»ñµ ï»õç áõý»ó»é Ýå³ëï³íáñ á áëáõãûáõý áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá áñáß»éáõ ѳٳñ û ï³ áñííáõ ݳѳï³Ï³ÝÝ»ñáõÙ: àã ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áã ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, µ³ó³éáõãû³ùµ å³ß³ñý»ñç Ñ»ï³Ó í³í ѳñϳÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, ѳßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ í»ñ³ý³ûíáõù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµª áñáß»éáõ ³ñ¹Ûáù ³éϳ áñ ѳÛï³ÝÇß, Áëï áñç ³ÏïÇíÁ ϳñáÕ ³ñÅ»½ñÏí³Í ѳٳñí»É: ºÃ» áñ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ûï³ÝÇß ³éϳ, ³å³ ݳѳïíáõÙ»Ý ³ÏïÇíÇ áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáýó ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ñݳñ³íáñ ã ݳѳï»É ³Ýѳï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí, ËÙµ³íáñíáõÙ»Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ áùñ³ áõûý ËÙµ»ñÇ, áñáýù ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý û ï³ áñíù³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ»Ý ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇó ϳ٠³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇó ϳ٠¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙdzíáñÇó ٻͳå»ë ³ÝÏ³Ë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëù»ñ: ²ÏïÇíÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙdzíáñÇ áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá áñáßíáõù áñå»ë Ñ»ï ۳ɻñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³ áõûýá. û ï³ áñíù³ý ³ñÅ»ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùª Ñ³Ý³Í í³ ³éùÇ Í³Ëë»ñÁ: ú ï³ áñíù³ý ³ñÅ»ùÁ ݳѳï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý³Ñ³ïí³Í ³å³ ³ Ñáëù»ñÁ ½»Õãíáõٻݪ û ï³ áñí»éáí ÙÇÝã ѳñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñý ³ñï³óáÉáõ٠ųٳݳÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ïíû³é ßáõϳÛÇ Ý»ñϳ ݳѳï³Ï³ÝÁ ³Û¹ ³ÏïÇíÇÝ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙdzíáñÇÝ µýáñáß éçëï»ñá: 14

15 ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ³Ý³ãíáõÙ,»ñµ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù Ýñ³ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙdzíáñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ»ñ³½³ÝóáõÙ í»ñççýçë ݳѳïí³Í áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³Ý³ãíáõÙ»Ý ß³ÑáõÛÃáõ٠ϳ٠íý³ëáõù: ñ³ù³ëï»õí ÙdzíáñÝ»ñÇ Íáí ³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ï»õ³µ³ßëíáõù»ýª ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙdzíáñÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ³ã³ ÑÇÙáõÝùáí Ýí³½»óÝ»Éáõ ѳٳñ: ܳËáñ¹ ųٳݳϳßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ݳѳïíáõÙ»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµª µ³ó³ñ³ûï»éáõ, û ³éϳ ³ñ¹Ûáù áñ ѳÛï³ÝÇß, Áëï áñç ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñݳñ³íáñ, áñ ³ÛÉ ë áûáõãûáõý ãáõýç ϳ٠Ýí³½»É : ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ѳϳ¹³ñÓíáõÙ,»Ã» áëí»é»ý áëñ³ïáõóíáõ áõù³ñá áñáß»éáõ ѳٳñ û ï³ áñííáõ ݳѳïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ѳϳ¹³ñÓíáõÙ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ã³ áí, áñ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã»ñ³½³ýóç ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, áñá áñáßí³í ÏÉÇÝ»ñ, ³é³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ³Ùáñïǽ³ódzÛÇ,»Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ³Ý³ãí³Í ãéçý»ñ: (Ë) ä³ñáõëïý»ñ ä³ñáõëïá ³Ý³ãíáõÙ,»ñµ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁª áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, áõýç ÁÝóóÇÏ Çñ³í³Ï³Ý ϳ٠ϳéáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõãûáõý, áñá Ñݳñ³íáñ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý ݳѳï»É, ѳí³Ý³Ï³Ý, áñ ³Û¹ å³ñï³íáñáõãûáõýá Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïýï»ë³ï³ý û áõïý»ñç ³ñï³Ñáëù: ä³ñáõëïý»ñá áñáßíáõù»ý ³ÏÝϳÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ ³ Ñáëù»ñÁ ½»Õã»Éáí ѳñÏáõÙÇó ³é³ç ³ÛÝ ¹ñáõÛùáí, áñý ³ñï³óáÉáõÙ ïíû³é ßáõϳÛáõÙ áõç ųٳݳϳÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ³Û¹ å³ñï³íáñáõãû³ýá ѳïáõÏ éçëï»ñá: ¼»ÕãÇ Í³Ëë³ ñáõùá ³Ý³ãíáõÙ áñå»ë ýçý³ýë³ï³ý ͳËë: 15