Tamilnadu Board Class 11 Zoology Sample Paper

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tamilnadu Board Class 11 Zoology Sample Paper"

Bản ghi

1 Tamilnadu Board Class 11 Zoology Sample Paper ZOOLOGY CLASS: 11 Time Allowed: 2.30 Hours Maximum Marks: 70 Instructions: i. Check the question paper for fairness of printing. ii. Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams: அற ரக : 1. அ ன வ ன க சrய க பத வ க உ ளத எ பத ன சrப க ள. 2. ந ல அ ல க மய ன ம ம எ வத அ க வத பய ப த வ. பட க வ ரவத ப ச பய ப த. Note: i. Answer all the questions. ற : SECTION - I ii. Each question carries 1 mark. (15X1=15) Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer (or) Write the answers. i) அ ன வ ன க வ டயள க 1

2 ii) க க ப ட ந வ டகள ம க ஏ டய வ டய ன த த ற ய ட வ டய ன ச எ த (அ ல ) வ ட ய எ த. 1. Match Column I with Column II and Choose the correct option. Column I Column II 1. Pila - i) Devil fish 2. Dentalium - ii) Chiton 3. Chaetopleura - iii) Apple snail 4. Octopus - iv) Tusk shell a) 1 ii, 2 iv, 3 iii, 4 i b) 1 iii, 2 iv, 3 ii, 4 i c) 1 iv, 2 iii, 3 ii, 4 i d) 1 iv, 2 ii, 3 i, 4 iii 1. ப த I ம ப த II ய, ப த சrய ன வ ட ய த த. ப த I ப த II 1. பல - i. ப ம 2. ட ட ல ய - ii. கட 3. க ட ப ர - iii. ஆ ப ந த 4. ஆ ட ப - iv. த த ஓ a) 1 - ii, 2 - iv, 3 - iii, 4 i b) 1 iii, 2 iv, 3 ii, 4 i c) 1 iv, 2 iii, 3 ii, 4 i d) 1 iv, 2 ii, 3 i, 4 iii 2. Read the given statement and choose the correct option. Statement 1: All triploblastic animals are eucoelomates Statement 2: They have a false coelom. 2

3 a) Statements 1 and 2 are incorrect b) Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct c) Statements 1 and 2 are correct d) Statement 1 is correct but statement 2 incorrect 2. க க ப ள ற ப சrய னவ ற த த. 1 வ வ ல க அ ன உ மய ன உட ழ உ டய வ. 2 இ வ ப ல உட ழ உ டய வ. அ) 1 ம 2 தவற ன வ ஆ) 1 தவற ன ஆன 2 சrய ன இ) 1 ம 2 சrய ன வ ஈ) 1 சrய ன ஆன 2 தவற ன 3. Select the correctly matched pair a) Squamous epithelium Digestive tract b) Cuboidal epithelium Kidney glomeruli c) Columnar epithelium Kidney tubules d) Ciliated columnar epithelium - Fallopian tube 3. சrய க ப த ய இ ண ய த த க அ) த ட எ ப த ல ய - உண ப த ஆ) கனச ர எ ப த ல ய - ச ந ரக ள ம ள இ) வ வ எ ப த ல ய - ச ந ரக ழ க ஈ) இ ழ க ட வ வ எ ப த ல ய - அ ட ந ள 4. Choose the wrong statement 3

4 a) Cardiac muscles of the heart is striated and has intercalated discs b) Neuroglia makes up more than one half of the volume of neural tissue in our body c) Adipose is a type of dense connective tissue located beneath the heart d) Compound epithelium has a limited role in secretion and absorption 4. தவற ன ற த த. அ) இதய த சக வr டய வ ம ச ல ட த க ள க ட வ. ஆ) நம உடல உ ள நர த வ கன அளவ ப த மல க ந ர க ள ய ச க க ண ப க றன. இ) இதய த அ ய க ண ப அட வ ன இ ண த அ ப த என ப. ஈ) எ ப த ல ய ர தல உற தல ச ற தள வ ப க க றன. 5. Choose the wrongly matched pair a. Malpighian tubules - Excretion b. Crop - Grinding food c. Antennae - Sensory receptors d. Metathorax wings - Helps in flight 5. தவற க ப த ய இ ண ய த த. அ) ம ப ஜ ய ழ க - கழ ந க ஆ) த ன ப - உண அ ர த இ) உண இ ழ - உண ஏ ப ஈ) ப ம இற க - பற தல உத க ற 4

5 6. Name the major cell type found in dense connective tissue. 6.அட வ ன இ ண த வ உ ள க ய ச வ க எ? 7. Which one of the following structures in Lampito mauritii is correctly matched with its function a) Typhlosole - Storage of nutrients b) Gizzard - Aids in absorption c) Setae - Defense against pathogens d) Clitellum - Secretes cocoon 7.ல ப ட ம r ய எ த அ ம பண ட சrய க ப த ள என க டற க. அ) ல ச - உண ப க ள சம த ஆ) அ ர வ ப - உண ப க ள உ த இ) உட ச ட - ந க ம எத ர க சய ப த ஈ) க ள ட ல - க ட ட ர த 8. Presence of gills in the tadpole of frog indicates that a) Fishes were amphibious in the past b) Fishes evolved from frog like ancestors c) Adult frogs will possess gills in the future d) Frogs evolved from gilled ancestors 8. தவ ளய த லப ர டய க ண ப ச க எ த ற க ற? அ) ம க இ வ வ கள க இ த த ற க ற ஆ) ம க தவ ள ப ற ன ய இ த ற ய வ இ) தவ ளகள எத க ல த ச க த றல ஈ) தவ ளக ச க க ட த தயr இ த ற இ கல 5

6 9. Match Column I with Column II and choose the correct option Column I Column II 1. Parietal cells - i. mucus 2. Goblet cells - ii. wall of the small intestine 3. Crypts of Leiberkuhn - iii. HCl 4. Chief cells - iv. Walls of the large intestine v. Gastric enzymes a) 1 (v), 2 (i), 3 (ii), 4 (iii) b) 1 (iii), 2 (v), 3 (i), 4 (ii) c) 1 (iv), 2 (i), 3 (v), 4 (iii) d) 1 (iv), 2 (iii), 3 (i), 4 (v) 9. ப த I ம ப த II ய ப த சrய ன வ ட ய த த. ப த I ப த II 1. வ ச - (i) க ழ 2. க ப வ வ ச - (ii) ச ட வ ற உ ள 3. ல ப க ம க - (iii) Hcl 4. த ம ச க - (iv) ப ட வ ற உ ள a) 1 (iii), 2 (i), 3 (ii), 4 (v) b) 1 (iii), 2 (v), 3 (i), 4 (ii) c) 1 (iv), 2 (i), 3 (v), 4 (iii) d) 1 (iv), 2 (iii), 3 (i), 4 (v) - (v) இ ர ப ந த க 10. Your friend comes to the school after taking two days leave saying that he is not feeling well. His eyes and nails are slightly yellow. These symptoms are related to i) Jaundice b) Emphysema c) Peptic ulcer d) Pneumonia 6

7 10.உ டய ந ப இர ந க வ ப ப ம ப ள வ க த தன உட ந ல சrய ல என க ற. அவ டய நக ம க க ச ம ச ந றம க உ ள. இ த அற ற க எ த ந ட த ட டய. அ) ம ச க ம ல ஆ) எ பச ம இ) வய ஈ) ந ம ன ய 11. Choose the incorrect statement from the following: a) Bile juice emulsifies the fat. b) Chyme is the digested acidic food in the stomach. c) Pancreatic lipase converts lipid into fatty acid and glycerol. d) Enterokinase stimulates the secretion of pancreatic juice. 11.தவற ன ற க ப. அ) ப த ந க ப ப மம க ற. ஆ) இ ற பய சrம ன அ ட த அம ல த மய ன உண இ ற ப ப ஆ. இ) க ணய ல ப க க ப க அம ல ம க ள சர ல க ம க ற. ஈ) எ ர க ன க ணய ந ர த ல க ற. 12. Trypsinogen Name the enzyme? Trypsin 7

8 12. r ஸ ன ஜ ந த ய பய ர ற ப க? r ஸ 13. Which of the following factors is not favourable for the formation of oxyhaemoglobin? a. High P O 2 b. Low temperature c. Less H + concentrations d. High P CO ஆ ஸ ஹ ம ள ப உ வ க ச தகம ற ழ ந ல எ? அ) அத க P O 2 ஆ) றவ ன வ பந ல இ) அத க H + சற ஈ) அத க P CO Blood group is determined by the presence of a) Antigens on the surface of WBC b) Antibodies on the surface of RBC c) Antigens on the surface of RBC d) Antibodies on the surface of WBC 14. இர த வ க இதன ந ணய க ப க ற? ஆ ஜ கள ன அ) இர த வ ளய கள ம ற த உ ள ஆ) இர த ச வ ப கள ம ற த உ ள ஆ ப கள ன ஆ ஜ கள ன ஆ ப கள ன இ) இர த ச வ ப கள ம ற த உ ள ஈ) இர த வ ளய கள ம ற த உ ள 15. Organism which live in saline condition. 8

9 15.உ த ம ள ந லய வ உய rன க என ப. SECTION II (6X2=12) Answer any six of the following. Question No. 21 is compulsory. Each question carries 2 marks. Answer in about 30 words. ப r - II (6X2=12) எ வ ய ஆ வ ன க வ டயள. வ ன எ 21- வ டயள ப க ட யம. 16. Differentiate probiotic from pathogenic bacteria 16. பய த ப rய வ ந க ப rய வ ல வ ப க. 17. Brief about Metagenesis in Cnidarians? 17. ந டrய வ ந ட ப ம ட ஜன ச ப ற கம க எ க. 18. Tissues are called the living fabrics of an organisms Elucidate 18. த க உய rன கள க ட ம என அ ழ க ப க ற க ரண த க. 9

10 19.How are pigeons adapted for aerial mode of life? 19. ற க பற த க ன தகவ ம க ள எ வ ப ளன. 20.Name the segments of the walking legs of cockroach. 20. கர ப ச ய நட க கள ப த க ய வ? 21.List the possible reasons for peptic ulcer. How can it be prevented? 21. வய ஏ ப வத க ன க ரண க ள ற ப? அவ ற எ வ த கல? 22.Why are villi present in the small intestine and not in the stomach? 22. ட ச க ச டல க ண ப க ற ஏ இ ர பய க ண ப வத ல? 23.How does the entry of food particle into trachea is prevented when swallowing? 23.உண வ க ப ப ழ ய உண ழவ எ வ த க ப க ற? 24.What is chloride shift and why does it occur? 24. ள ர இடம ற எ ற எ ன? அ எ வ ந க க ற? SECTION III 10

11 Answer any six of the following. Question No. 30 is compulsory. Each question carries 3 marks. Answer in about 45 words. (6X3=18) ப r - III (6X3=18) எ வ ய ஆ வ ன க வ டயள. வ ன எ 30- வ டயள ப க ட யம. 25.Differentiate schizocoelom from enterocoelom. 25. ச ச ச ல த எ ர ச ல த இ வ ப க. 26.Write about the excretory organs in Arthropods. 26. க க ல கள கழ ந க உ க ள ப ற ற ப க. 27.What happens during nitrogen narcosis? 27. ந ரஜ ந க ஸ ய ப எ ன ந க? 28.Define vermitech. 28.ம த ழ ப எ ற எ ன? 29.Comment on the functions of alary muscles in cockroach? 29.கர ப ச ய க ண ப அலr த சகள வ லக ள வ ள க. 30.Observe the animal given below and answer the following questions 11

12 a. Identify the animal b. What type of symmetry does this animal exhibit? c. Is this animal Cephalized? d. How many germ layers does this animal have? e. How many openings does this animal s digestive system have? f. Does this animal have neurons? 30. க ழ ள வ ல க ன உ ந க க க ட வ ன க வ டயள. அ) வ ல க ன க டற அத பய ர க. ஆ) இ ய rய ந க சம ச த ம எ த கய? இ) இ ய rய த லய க க ண ப க றத? ஈ) இ வ ல க எ த ன அ க உ ளன? 12

13 உ) இ வ ல க சrம ன ம டல த எ த ன த ற க க ண ப? ஊ) இ வ ல க நர ச க உ ளனவ? 31.Comment on the squamous epithelial cells lining the walls of the alveoli. 31. ரய ரல க பகள ள த ட எப த ல ய ச க ள ப ற ற ப க. 32. a. Name the components of the formed elements in the blood. b. Mention one major functions of each one of them. 32. அ) மன த இர த த உ ள ஆ க க ய வ? ற ப க. ஆ) அ வக ஒ வ ற ஒ க ய பண ய 33.Label A,B,C,D,E and F in the given diagram. 33. க க ப ள பட த A,B,C,D,E ம F ப க க ள ற க. 13

14 SECTION - IV Answer all the questions (5X5=25) ப r IV (5X5=25) அ ன வ ன க வ டயள. 34.(A) i) Who proposed the three domain classification? ii) On which basis three domain classification was classified? iii) How does domain Archae differ from the domain Eukarya. iv) What type of ribosome is seen in domain bacteria and domain eukarya? v) How are the animals in domain eukarya classified? (or) B. i) List the features that all vertebrates show at some part in their development. ii) Write the chordate characters that are retained in adult tunicates. iii)how do frogs respire during Aestivation and hibernation? 14

15 34. அ) i) ப ல வ க ப ய ர ம ழ ய ப ட? ii) ப ல வ க ப எத அ ப டய வ க ப த ப ள? கrய வ ல iii) ப ல ஆ க ய எ வ ப ல வ ப க ற. iv) ப ல ப rய ம ப ல கrய வ எ வ கய ன ர ப ச க க ண ப க றன? v) ப ல கrய வ வ ல க எ வ வ க ப ப ள? அ ல ஆ) i) ஒ ற ப ட வள ச ந லய அ ன க ப கள க ண ப ப வ ன ப க ள ப யல க. ii) த உய r ன க கள த க வ க ப ள ந ண கள ப க ள ற ப க. iii) க டக ல உற க ம ள க ல உற க ஆக ய ந க வ ப தவ ளகள எ வ வ ச ந ட ப க ற? 35.(A) i) Write the ill-effects caused due to smoking. ii) Name the substance in tobacco that causes addiction and add a note on its effects. 15

16 iii) What is meant by COPD? (or) (B) i) Differentiate between Blood and Lymph. ii)schematically represent blood coagulation in an injured blood vessel. 35. அ. i) கப தல ஏ ப த ய வ ள க ய வ? ii) கய லய உ ள எ த ப அ ம பழ க த ஏ ப க ற? அவ ற ப ற ற வ ரக. iii) COPD எ ற எ ன? அ ல ய? ஆ.i) இர த த ந ணந இ ட ய உ ள வ ப ii) ச தவ ட த இர த ழ ய ந ட ப இர த உ றத ல வ ள த ட வ ரபட ல வ ள க. 36.(A) i) Brief about the respiratory system of cockroach? ii)why is it said to be more efficient than that of earthworm. iii)write a flow chart depicting the passage of air in cockroach? (or) (B) The respiratory system includes the respiratory tract, the respiratory organs and air sacs. i) What type respiration is seen in pigeon? ii) How many air sacs are present in pigeon. Name them? iii) What are the functions of air sacs? 16

17 36.அ) i)கர ப ச ய வ ச ம டல த வ வr. ii) ம வ வ ச ற ய ஒ ப ப கர ப ச ய வ ச ற எ வ ச ற த? iii) கர ப ச ய வ சம டல த க ச ப த ய ற ப க. (அ ல ) ஆ) i) ற வ க ண ப வ ச ற எ வ க ய ச த? ii) ற வ க ண ப க பக ள அவ ற எ ண க ற ப க. iii) க பகள பண க ய வ? 37. A) i) Classify epithelial tissues. ii) Why pseudostratified epithelium is called so? Give reasons. iii) Write the importance of microvilli and goblet cells. (or) (B) Explain the difference between the Bohr effect and Haldane effects? 37. அ) i) எப த ல ய த வ வ க ப க. ii) ப ய எப த ல ய ஏ அ வ அ ழ க ப க ற. க ரண 17

18 . iii) ம ர வ ல ம க ப வ வ ச கள க ய வ த ற ப க. அ ல ஆ. ப வ ள ம ஹ ட வ ள வ வ ப க. 38. A) i) List out the economic importance of frogs. ii) Explain the role of spiral valve in truncus arteriosus of frog. iii) How will you identify the male frog during breeding season. (or) B) i) What are the functions of liver in the human body. ii) Write short notes on any two fat soluble vitamins and add a note on their deficiency symptoms. 38. அ) i)தவ ளகள ப ள த ர க ய வ ய? வ வ ii)தவ ளகள ர க ஆ r ய சஸ க ண ப பண க ள வ ள க? iii)ஒ ஆ த வள ய இன ப க க ல கள எ வ க டற வ? அ ல ஆ) i)க lர மன த உடல ம க க ய பண க ள ற ப க. 18

19 ii) ஏ த இர க ப க ர வ டம க அவ ற ற ப அற ற க ள ற ப க. 19