guruvaayuurappasahasranaamastotram.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "guruvaayuurappasahasranaamastotram.dvi"

Bản ghi

1 Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam This was typeset using skt, L A TEX, Itrans and the iitmtam font.

2 Ð ÐÑ Ø Ö Ñ Ý ÒÑ ØÉùÝ ÒÑÉ ÖÉÝ ÉÔÖÉØ ù Ö Þ ÖÉØÉùÚØ Ð ÔÉ Ö ØÉø È Ð ÒÉØÖÑÉ ÆÉ Ý üð ÒØÉÖÑ ÖÉØÉøÖ Ø ÐÉÐ ÑÉ Ò ÞÑÉ ÆÉ ØÉøÝÒÉÑ Ö üæé Ð ÑÉ ÆÉ ÉÚÐØÉ É ÑÉ ØÉÚØÉø ÔÑÉ ÚÒÑ ÐÉÝ ÖÔÞÐÐÚØÉ Ø øôéöñé Ö ÀÉ ÀÉ Æ ØÉØÑÑ ÖØÉÒ ÀÉüøÐ Ý ÀÉ Ø¹ ÐÑØÉø ÜÉ ÀÉ Ø ËÀÉÃ Ö ÔÀÉ ÑÉ ÅÉ ØÉ ÅÉÒ ÅÉ Ð ÅÉÉ ØÐ ØÉÔ Ø ÑÉ Ö ÐÑÉÔ øò ¹ Ñ ÐÑÉ Ú ÑÐ ÑÉ ø ØÉø Ø Ô ÑÉ ÖÉØ ÑÉ ØÚ ÖÉØ É ÑÉ ÝØÉØÉ Ö Ð ÉÝÑ Ý ßÔ Ñ ØÑÉ ÑÉ Ñ ÒÑÉ Ñ Ò ØÉ ÒÉØÑÉ ÒÉØ Ò Ò Ø ßÔ Ñ ùöñé Ñ ùöéý ùöéý Ô ÒÉ ÖÉ Ý ØÉØÖ Ø ßÔ ÒÉ ÖØÖÑÉ ØÉÚØÉø ÔÑ ËÉ ÖÉÝ Ø ¹ ßÔÉÝ ËÉ ÖÉÝÑÉ ùú Ò Ò ÉÝ ü ÑÉ ÜÉÆ Ø Ú ÜÉ Æ Ú 3 Ì É ÖÒ Ñ É Ø ØÉÖÑÉ üø Ú Ö Ø ù Ë ÒÉØÉøÖ ÒÒÉ Ú ÐÉÝ ÑÉ ÖÉØ øö Ø Ú 1 Ú Ô Ú Ø Ø ÖÉÚ ÔÉÖË Ñ ÒÉ Ö Ø Ø Ý Ñ Ý ÑÒÉÚ Ø 2

3 ØÉ ÜÚÉÝ ÉùÖ Ö Æ Ü ÔÉÖ ù Ö ÒÉØ ÖÑ ÒÉØ ÖØ ÖÑÆ ÒÉÑ 3 Ø ù Ö ßØ ù Ë Ò ØÉùÝ ÖÆ ÔØ ÖÉ Ø ËÖÆÉ Ý ËÖÉÑ Ë ÒÉØ ÖÉÚË ÒÉØ Ö ÉÑÉ Ø 4 ÑØ Ñ ÒÉ Ñ Ú Ñ Ý Ñ Ò Ø Ø Ñ ØÉø Ø ÑØ Ñ ÔÖ É ØÉØ ÝÚÉ ØÉøØ ùú ÚÖÉ Ø 5 Ö Ô Ú Éø Ò ÑÑÉ Ø É ÝÒÉ Ý Ø É Ñ ÉØ Ð Ò ÑÉ ÆÒ Ø Ø Ú Ú 6 Ñ ØÉø Æ Ñ Ö ØÉù Ý Ñ Ø ÖÚ Ô Ð É ÖÉÚ Ð Ò ÑÉ Ö É ÖÉÚ ÖÉÑÆ ÑÉ 7 ü Ú ÒÉ ÑÆ ØÉø Ø øúéýñ Ð Ú ùü Ø ÉÑ Ö ÚÐ Ð Ð Ú Ë Ú Ö Ø 8 ÖÉÝ ÔÉÖ É ÚØÉø Ð Ô Ð Ú ÉøÖ ÖØÉÒÑ Ö Ô ÅÉ ØÉøÝØÉ ÚÖÉÆ üþ ÅÉ Ø 9 ÑÉ ø ÉÔÖÉØ ù Ë ÖÑ Ò Ö Ñ ÐÝ Ø Ð ÐÉ Ð È Ð ÐÒÉ ø Ë Ô ùø 10 ÖÉØØ øò Ì Ð Ô ØÉØ ËÉ Ö ØÉÖ ØÉøÚÝ ÒÉÚ Ø ÔÉù ÐØ Ð Ò ØÉø ùø Ò ÖÉùØ ùúò ÚÐ 11 ÉØØ ÔÔÉÖËÑÒÔ Ü ÉÝÒÉØ ø Ð Ò ÆÉ Ý ÉÒ Éø ÒØÉÖ ÒÉØ ÀÉ Ø ÖÉÌÔÉÖ Ý 12 Ò ÔÑ Ø ÉøÝ Ò ÀÉ øú Ö Ø Ñ ÖÑØÉ ÉÝ Ñ Ö ÖØÉÒüÆÉ Ð ùü Ø 13 ÒÉØÉøÖÒ ÐË Ð ÖÉË ÆÉ ÑÆÉ ÐÑÆÉ øø ÒÉØÔÀÉ ÉØ ØÉøÚ Ý ØÉøØ øôéø Ö É ÑÖ Ã ÑÉ ø Sunder Kidambi

4 ÑÒÉ ÉÑ ØÔÉÖ Éø ÖÉÚ Ú Æ ÚÉ Ø Ô ÉÚÔ øñé ÈÐ Ö ÇÜÉ ÒÉØ Ú Ð Ø 15 ÒÉ ÖÉÝ Ö ÖÉÚ ÉÚ ø ÐÚ Ö Ø É ÐÐ ØÉ ÆÉ ÚÒÉÝÑ Ð ÚÐ ÚÉ Ø 16 Ñ Ð ÉÑ Ñ Ú ÜÉÞ ÐÚØÉ ÀÉ ØÚ ÖØÉÒ ÖÆ Ë ÞÉøÝ ÖÑÆ Ý ËÚØ ù 17 ÚÐÝ ÀÉ Ö ÑÒ Ý ù ÒÉÚ Ø Ú Ò Ð ØÉø ÉØ ÔÉÖÚ ÀÉüøÐ Ë Ô ùø 18 ÒÉ Ò ËÉ Ñ Ö ÉÖ ÅÉ Ø Ò ÔÉøÖ ÉÑ ÆÉ ÀÉ Éø Ø Ñ Ö 19 É Ë Ö Ô Ø Ð ÔÖ Ú Ø ØÞ ÔÉøÖ ÉÑ Ú Ñ ÔØÉøÑ Ú ÐÒ Ô ùôéö Ë Ô ùø 20 ÔØÉøÑÒ ÖÑ ÒÉØ ÐÉÐÔØÉøÑÒ ÒÒ ÖËÒ Ñ ÒÉÒØÉø ÑÚ ÉØÉÖÔÖ É 21 Ô ÉØÉÖ É Ý ÒÉÑ Ø Ñ ØÉøÚÝ ÒÉÚ Ø Ò Ð ËÉ Ñ ÔÞ Ö ØÉøÚÒÉØÉøÚÑ Ò Ö 22 ÑÆ Ö ÀÉ Ë ÀÉ Ú Ë Ô ùø ÒÑ É Ò Ñ ÉØ ÖÉØ Ö Ô ØÉøÚÝ ÒÉÚ Ø 23 ÚØÉøÝÒ Ì ÔÉÖÆÑ Ø Ú Ú ÀÉ Ö ÖÉÚØ ÔÔÉÖËÑÒ ÖÉÚ Ö Ò Ú Ö 24 ÖÉÚÔ Ô ÔÉÖ Ñ øö Ø ÖÉÆÚØ Ö ÔÉøÖ ÉÑ Ô É ÜÉ ÖÉØ Ú ÜÉ Ô ÔÖ ØÉÖ Ø 25 Ë Ú Ô ÖÉÚ ÉÖ Ý Ò ÔÖÑÉÔÉøÖ ÉÑ Ú üæé Ð ÑÉÚ ÚüÆÉ ÚÖ ÚÖ Sunder Kidambi

5 ØÉÝÚÉÖØØÔÔÉÖ Ø Ë ËÑ Ò ÉÚ ÔÚ ÒÉ Ñ ÑØÉ ÉÝ ØÉÚÑ ÔÒÉ Ò ÚÖÉØ ùø ÉÚ ù 27 Ú Ë ÉØÉÖÔÖ ØÉÖ Ø Ý ÉøÖ Ú Ö Ö ÔÉøØ ùñìò ØÉùÝ ÑÒÉ ÖÉ Ø Ö 28 ØÉù ØÑ ÖÉÑÚ Ñ ÔØ ÔØÉù É Ö ÔÉøØ ùñì Ò ØÉø ùøöøéòøéøúýôö ÉøÖ 29 ÒÉÚÒÉØÖ Ô Ö ÖÉÚ Ö ØÉ ÑÉ Ñ Ø ØÉÝ ÀÉ Ñ Ò Ô Ö 30 ÑËÉ ÚÖÑÒ É ÌÖÉÝÒ Ë Ñ ÒÉÑ Ý ÉÅÚ Ö Ô ÞÉøÝ ØÉøØÉù Ø Ñ ØÐ 31 ÖÆÉ Ý ÔÉÖ Æ Ö ÚØ Ô Ø Ü ÖÆÉ Ý Ë É Ö ÖÉÝ Ô ùø Ð Ô ùö 32 Ò Ö ÑÉ Ú É Ð ÞÉ Ø ÃÖ Ñ Ö ÚÔÉÖØ ØÉøÚÒÉØ ø Ö ÖÉ Ò Ü 33 Ú ÉÖ É Ö Ò Ã ØÉøÃ Ø ØÉÝ ØÉÖÔÉÖ Ö ÉÝ ÉøÚ Ñ ÑÉ Ð ÔÉØ Ô ùüæ ÔÚ ÒÉ 34 ÒÉØÉÖ ÉØ ÚÖÉÜ ÀÉ ÝÔ ùø ØÉØÉÖÝ ÔÉÖ ÉÐ É Ø ÒÉ ÜÉÞ Ë ÒÉØ Ë ÒÉØ Ö Ë Ú 35 Ú Ø Ø ÔÉÖ ÉÅ ÀÉ É Ý Ý ÔÉÖÚ Ñ ÖÉÜ Ô Ð ÖÉÝ ÖÉÑ ÖÉÝü Ð ØÉøÚ 36 ÚÒ ØÉø ùø ÔÉ ÔÉ ÐÚ ÉÖÑ Ô Æ Ñ Éø ÑÉÔØÉø ø Éø Ñ ÖÉ Ø 37 Ø ø Ø Ý ËÉ ÝÔËÉ Ú Ô Ö Ô Ñ Ð ÐØÉùÚÑÉ Ú Ñ Ò Ý Ú ù Sunder Kidambi

6 Ú Ô Ñ ØØÉ Ö Ð ÉÝ ØÉÖ Ú ÉÖÑ ØÉÖÝ ÑÝ Ñ ÉøÒÉ Ý Ñ Ú Ö Ë Ú Ë ÜÉÝ ÔÉÖØ ÔÚ ÒÉ 39 ÖÉØÚ ÖÉÝË ÖÉ ØÉØ ÖÉÚ ØÉÖ ÝÒ Ë ÑÒÉØÔÅÉ ÉÖÜÉÞ Ô ØÉ ÔÉÖ Ø Ú Ý 40 ÖÉÚ ÀÉ ÔÖ ØÉÝ ø Ú Æ ÐÉÐÔÉø Ö ÐÉÝ ØÒ Ý Ö Ñ ÖüùÚÑÉË ØÉø Ú 41 Ô ØÉ Ö ËÖØ ËØÉ ÉùÒ ÖØ ÉøÖ Ð ÉÑÆ ÔÉÖ ÝÔÉùÖ Ø ÖÉÚ Ð ØÖØ 42 Ú ÜÉ Ë ÜÉÝ ÖÉÚ ÉÅ Ú ËÉ Ú Ñ ØÉÖ Ý Ø Þ Ñ Ö ÐÉÝ Ë Ô Ñ 43 ÔÉÖ Æ ÒÉØ Ñ Ö Ñ Ò ËÒ Ñ Ø Ð Ö ÑÉÔÉÖ ÔÉØ ËÚ ÔÚ ÅÉ 44 ÒÉ Ü Ø ÖÉÚ Ð Ò ÔÉÖ Ø ÚÖÉ Éø Ø Ò ÉØ ÑÉÔÉÖ Ø ÉÚ ÒÖÉ Ø 45 ÔÖË Ö ÖÉÚ ÒÉØ ØÉÖ ÖÉÑÔÉÖÚÖÉ ÒÉØÉÝ ÉØ Ý ÚÖ ÉÝËÉ ÚÒÚ Ò Ý Ø 46 Ø Ð ÉÑÆ ÑÉ ÉØ ÖÚ Þ Ö üø ØÉø Ö Æ Ô ËÉ Ö ØÉÝ ÀÉ Ô ÖÑÚ ÔÉØÚ ÒÉ 47 ÑÉ Ö Ö ØÉØ ÖÔ É ÑÖÆ Ô ÚÒ Ö Ô ÔÉÖËÑÒ ÖÉ ÉøÝØÉùÚ ÒÉØ É Ö 48 ÒÒ Ú ÒÉ ÜÉÞ ÚÒÉÝ Ò Ø Ü Ø øüéþö ÑÉ ÖÉØ Ò ÑÆÉ Ð Ø 49 Ñ Ô Ë ÖÉÔÆÃ Ò ÖÉÆÚ É ÒÉØ ÃÖ Ã Ö É Ý Ò Ñ ÀÉ É Ý ÐÒ Ë Sunder Kidambi

7 Ñ Ý ÑÉ Ñ É ÜÉÞ Ñ Ý Ñ Ü ÖÉØ Ñ ÒÉ Ø Ú Ö ÒÉØÔÉØ Ö ÒÉ ÚÜÆÚÉÝ ÔÉ Ø 51 Þ Ñ Ø ÒÉ Ø Ý ÑØÉ ÉøÖ Ú Ã Ú Ð ÚÚ Ò Ë 52 Ð Ð Ò ÖÉÑ Ø ËÉ Ú Ô ùüæòñ É É Ø Ë ÉÝ Ú ÑÉ ÖÉØ ùñ ÖÚ Ò Ë 53 ÖÉÑ É Å ÖÉÑÒ Ö Ø ÖÉÑ ÖÉÑÚ Ú ÖÉÑ ÖÉØ É ØÉÝ ÒÉ Ô ØÉ ØÉÝÔÖ ÝÆ 54 ÑÖÉÝ Ü Ö Ñ ÖÑÆ ÝüøÆ ÑÉ øø ù Ö Æ ØÒ Ý Ö Ñ ÐÖ Ñ Ð ØÉø Ø 55 É ÜÉÆ É ÝÜÉ ÉØ Ð Ð Ñ Ñ Ú Ö ÉÑ ØÒ É ÒÉØÒ 56 ÒÉØ ø ÖÉÔËÑÒ Ð Ð Ñ Ø ù Ø ø Ë Ü Ñ Ý ÖÉÚ Ð ùöòé Ö 57 ËØÉø ÉÈ ÀÉ Ë Ò ÐÚ Ò Ö ÑÝ Ú Ú ÒÉÒ Ì Ú ÖÉ Ø 58 ÖÉÑ ÑÉ ÉÌ Ô Ú ÜÉ Ö ÖÉÑ ÆÒ Ë ØÉÝ ÝÒ Ò ÒÒÉ Ô Éø ÔÉù Ø 59 ÑÉ ÔÉ ÖÖ Ø ÔË ÀÉ Ú Ò Ë Ô Ð ÚØÉ Ô Ð Ð ÉÖ Ú Ð Ø 60 Ö Ö Ø ù Ö Ô ÉØÉÖ É Ý Ö ÒËÉ Ý Ñ Ñ ÖÔ ÅÉ ùü ØË ÖÉÜ 61 ù ÑÐ Ò Ö Ð ÔØ Ë ËÉ ÚØ ÖÉ ÖÉÜ É Ø ÑÉ É Ö É ÜÉÆÒ ÑÔÉÖ ÖÉØ Ø Sunder Kidambi

8 ÒÒÉ Ô Ð É ÜÉÆ Ô ÔÒ Ë Ö É ÜÉÆ ËÉ Ý ÑÚÖÉÆØ É ÜÉÆ ËØÉ ÑÉ Ö É ÜÉÆ 63 Ð ÀÉ ÖÉÜ É ÜÉÆ Ã ÒÉ Ý É ÜÉÆ ÐÐ Ð ÔÉÖ Ø øø Ô ÉØÉÖ ÉøÝ Ô 64 ÒÚÒ ØÔÉÖ Ý ÖÉÔÉÝËÉ Ò ø Éø Æ ØØÉÔÖ ÚÉ ÒÉ ÚÒÚ Ö ÒÉØ ø ÉÖ Ò ØÉ 65 ÚÐ Ö ÚØÉÖ ÔËÚØÉ Ô Ð ÖÔÉÖ Æ Ö ÔÉøÖ ÉÑ ÖÉÚÚ Ò Ë 66 ÝÑ ÑÖÉ ÔÖ Ô Ø Ú ÒÐ øö ØÚÒ ÔÉÖÐÑÉ ÖÒ Ë 67 Ñ Ò Ò Ñ Ò ÑØ ÔÚ Ò Ë ÒÉØÉøÖÝ Ò Ö ÚÖÉ Ò ØÉøÖ 68 ÒÉØÉøÖ ÖÉÔÚ Ô Þ ÚÖÉ Ò øö Ö ÖÔ ù ø Éø Ô ùü É Ø Ú ÒÉ Ø ÔÉÖ ÖÉØ Ø 69 Ú Æ ÖÉ ØÔ ÔÉø ÑÉ Ö ÑÉ øø ùø Ö Ö Ð Ð Ú Ð Ø ËÉ ÀÉ Ö Ö ÐÝ 70 Ö ÒÑ ùöéýñøéø Ô Ò ÚÉ Ø Ö Ñ Ò Ø Ü ÖÉÚ Ð ÒÉ Ø Ü 71 Ô ÖÉÚËÑÒ Ú Ö É ÐËÒ Ë ÖÉËÒ ÉÖ Ö Ë Ô ÉØ ÖÉËÒ 72 ËÀÉÃ É Ø ÒÉØËÉ Ö ÜÉÞ ÖÑÖÉ Ë ÖÚÑÉËü Ð ØÉø Ú ËÚ Ë Ò 73 ÚÉ Ý Ñ ÖÚ Ò Ë ÚÉ Ý Ñ ÖÔÉÖÆÑ Ø øüéþ ÑÉ Ú ØÉø ÉØ Ñ Ö Ö Ñ ÔÉØÚ ÒÉ Sunder Kidambi

9 ÐÖ Ñ ÚÖÉØ Ý ÔÚ Ô Þ üúðý Ô ÑÖÉ Ô ÜÉÞ Ö ÜÉ 75 ÑÉ ÔÉÖ Æ Ñ ÖÉØ Ý øúñéëú Ñ Ö ÒÉ ÔÖ ùø ÝÚ ÒËÉ ÚÖ 76 ØÉøÚ Ö ÖÒ ÖÉÑ Ø þüòé Ø ÔÉÖ ÉÑ Æ Ö ÉÑ Ú ÖÉÝ ÒÉØ ßÔÖ Ø 77 ÔÖ Éø Ø ÉÝÑÒÉØ ØÉù Ø ÑÉ ÚØ Ö ØÉÝ Ñ ÔØ ËÉ Ú ËØ ÒÉÚ Ò ÒÉØ 78 üòéø ØÉÖüøÆ ÉøÖ ÖÉ ÒÔÉÖ Ø Ö ÒÖ Ö ÖÉ Ö Ö Æ ÉØÒ É ÒÉØ 79 Ô É ØÔ Ö Ø ÚÒÉØÉøÖÑ ÅÉ ÒÉ Ñ Ô ÆÉ ÞÉøÖ Ú Ú Ø ÔÉÖ 80 Ë Ö Ë ÖÉ ØÉØ ÉÑ É Ø Æ Ö ÒÉ ÑÉ ØÉ Ö Ë ËÔ Ð Ø ÔÉÖ 81 ÐÉÚÔÉÖ Æ Ô Ö ÒÉØÚ ÉØÉÖ Ô ù Ø Ø ùüé Ö Ô ÜÉÞ Ô ùñ ÒÔÉÖ ÝÀÉ Ö 82 ÖÉ Ò Ô ùòéò ÖÉØ ËÉ Ñ ØÉøÖ ØÉÖüø ÉØÌ ØÉø Ö ÔØ øö ËÉ Ú üòéø Ú ØÉ ÐÉÝ Ò 83 ÖÚ É Ö ÖÉÝ ÒÉ ÜÉÞ Ô ÅÉ Ð Ë Ò Ë ÒÉ ØÝøØ Ø ÉÚ Ú ËÉ Ú ÔÔÉÖ ÖÉË 84 Ò Ö Ò Ö ØÀÉ ÜÉ Ø Ò ÖÉ Ò ø Ø Ô ÜÉÞ Ð Ë øã Ñ ÞÉøÝ Ò Ú Ö 85 Ô ùüéñøéø Ö ÆØÉø Ö Æ ÖÉÆ ØÉøÝ ÉøÒ ÉÚ Ð ÔÉÖË Ñ ü ÐÔØÉÒ Ö ØÉøÖÉÝ ø Ã Ú Ñ Sunder Kidambi

10 ÐÚ Ø ÖÉØ ÉùÒ ÖÉÚ Ñ Ò Ð ÚÉÝ Ý ÚÉÝ Æ Ú Ò 87 Ð ÔÉÖ Æ ÔÉÖ Æ Ò Ð ØÉÑ Ú Ø Ø ø ùø Ò ØÉøÝÒÉØ ÒÉØ ÉÐ ÒÉØ Ú ÚÖÉ Ø 88 Ø ø Ø Ý Ú üæé ØÉÑ ÚüÆÉ Ú ÜÉÞÖËÉ ÖÚ ÉÝ ÖÉË Ò ÁÞÉøÝ ÒÉØÉøÖ Ý Æ Ñ Ö 89 ÙØÉØÑ ØÉØ Ñ Ù ÉøÖ Ù Ò ÔÉÖ Æ Ô ÚÉÝ Ò Ô Ò Ñ ÒËÉ ÚÑÉ ØÉ Ú 90 ÍÖÉØÉùÚ Í Ø Í ÉÝ Í Ø Ø ÔÉÖ ÚÚ ÒÉ ØÑÉ Ö Ö ÔÉØÖÉÜ Æ Ú Ø 91 Ü ÑÉ Ý ùöé ØÉøØ ù Ò Ø ø Ò É Ø Ò Ì ÖÉØ Ö Ø Ú Ò Ë 92 ÏÒÉ Ò ÜÆ ÝËÉ ÐÉÐÀÉ ùøë Ò Ç É Ö ÇÜØ ù Ë ÇÞÉøÖÑ Ð Ú ùü Ø 93 Ó Ü ÖÉÚØ Ô Ò ÑÉ Ñ Ò Ø ù ÉÝÚÖÉ Ø ÐÔÉù ØÉ Ð Ü ÉùÒ ÖÉÝ ÉÅ ÖÉÑ Ö 94 ÃÞÉø ø ÃÆÉ Ã Ø ÃÐ Ã ÆÉ Ú ÉøÖ Ô Æ ÑÉÔ ù Ö ÖÉÚÒ Ë 95 ÒÚÖÉ Æ ÖÉÑ Þ ÒÉÑÒÑ É É Ø ÒÉØ Ø Ø ÒÒÉ Ú ËÉ ÚÔÉùÖÑÆ Ö 96 ÒÉ ÒÉ Ò ÒÉÒ Ý Ö Ø øôéø Ñ ÒÉ Ý ÝÒÉ Ø Ú Ý ÉÅ Ô ÉÅ ÒÚ ÉøÖ 97 ÖÉ Ö ÔÒÉÒ Ú Ö Æ Æ Ø Ö ÞÀÉ ÔÉÖÆÑ Ø Éü Ö ÑÉ Ò Ë Sunder Kidambi

11 ØØÉÚ Ø Ø ØØÉÚ ÖÉØ ØØÉÚ ÒÉØ ÔÉÖ Ø Ý ÖÉØ Ë ÖÉ Ø øöé Ð Ò 99 ÔÖ ÜÉ ÔÖÒÉ Ñ ÔÖ ÒÒÉ ÃÔÉÖ È Ð ÒØÉÖ ÈÆ Ë Ý ÆÉ Ý ÆÉ ÝÈÐÔÉÖ 100 ÒÉ Ò Ð ÒÉ ù Ð É ÜÉÆ Ø ÀÉ Ø ÚÉÝÖ Ë Ô ùü ÉøÚÖÉÝ Ö ùñ Ô Ð 101 Ñ ù ÚÖ Þ Ö ÑÒÉØÉÖ É Å ÑÒÉØÉÖ ÖÉË ÝØ ÚÖÉ Ý Ý Ñ Ò Ý ÖÉ Ñ ùü Ø 102 ÖÀÉ Ò Ì ÖüùÚÖ Ö É Å Ö ÖÉËÒ Ð É Ý Ð ÉÝ ÉÅ Ð ÉÑ Ð ÉÑ ùñ Ò ÜÚ Ø 103 ÚÖÉÜ ÜÉ ÚÖÉ Ñ ÒËÉ Æ ÑÉ ØÚÖÉÜ Ú ËÉ Ú ÚÉ ØÉø ÚÉ ØÉØ Ò Ú ËÉ Ú ØÉ Ú ËÉ ÚÔ ÚÒ 104 Ë ÉØ ËÑÉ Ø ËÑÉ ÉØÚÉÝ Ú Ë ÉØÉÖÚ Ú Ø Ü Ô ù ÉÅ Ü ÖÔØÉøÑ ÒÉØÉøÖÒ Ú 105 üø Æ Ò ÖÉüø Æ ÖÉÚ ØÉ ÚÖÉ Ø ÑÉÝ É Ö Ë ÒÉØ ÖÉØ ÔÉø Ú Ò Ë 106 ÖÉÜ ÚÉÝ ù É ÚÉÝ Ø ØÚ Ú ÚÉ Ý Ñ ÚÉÝ ÔÒË ÐËÉ ÖÉÚÚÉÝ Ô ÖÉÑ ËÉ ÚÖ 107 Ò Ö Ý Æ Ò ÖË Ý Ò Ö Ý Æ ÒÖ Ã ÒÒÉ ÉÖÔ Æ ËÉ Ô ÅÉ ÒÉÝ ÔÉÖ Ü 108 ü Ñ ÔØÉøÑ ÉØ Ú ËÉ Ú Ô Ú Ø ù É Ø Ø ø Ë Ü ßÔÉÖ ÑÝËÉ ÒÒÉØ ÉÅ ÒÚ ÉøÖ 109 ÉØ ÑÉÝ ÔÖÒÉ Ñ ÔÖ Ñ ÉØÚØÉ Ð ÔÖÅÉ É Ý Ø ÔÖÔÉøÖ ÉÑ ÔÖ ÑÜÉ ÔÖ ØÉÔÖ Sunder Kidambi

12 Ú ËÉ Ú Ö Ò Ö Ö ÖÔÉÖ Ö Ñ Ý ø Ñ Ú Ö Ñ Ô Ñ Ð 111 Ñ ø Ú ÖÉ ÉØ Ñ Ý ÈÐÔÉÖ Ñ ØÉ Ú Ñ Ë ÉØ Ñ Ý ØÉø Ñ ÔÉÖ ù 112 Ñ Ñ Ñ Ô Ñ Ô Ø Ò Ë Ë ÒÉØ Ë ÒÉØ ÔÉÖ Ë Ö ËÖÆ ØÔ Ð 113 ÔØÉøÑÔ ÔØÉøÑ ÖÉ ÔØÉøÑÔØÉÖÒ Æ Ð Ë ËÖÉÚ ÑË Ñ ÑÔÉÖ 114 Ñ Ø Ñ ÔÉøÖ ÉÑ Ñ ÉÅ Ò Ñ ØÔ Ò Ð Ñ Ò ËÉ Ý Ñ Ë ÀÉ Ë Ö 115 ÑÒ ÑÐ ÒÉØ Ñ Ø ÖÉÌÔÉÖ Ý Ý ø ÑÉ Ý Ý Ô Ý ø Ý ËÉ Ú ÖËÉ ÚÖ 116 Ú Ý Ö É Ö ÚÒ Ë Ö üæé Ð ÉÖ ÖÉ ÑÒÉÚ Ø 117 ØÉÔÉÖ ùöé Ú Ú ÔÚ ØÉÖ Ü ØÉØÑ Æ Ñ ØÉøÝÜÉÞ ØÉøØ ùë ØÉø ØÉø ÆËÉ ÚÖ 118 Ú Ú Æ ØÉùÝ Ú Ú Ú Ö ÇÀÉ Ö ÔÉÖÆÚ ÔÉÖ Æ ÔÉÖ Ò ÔÉÖ ÉÖÑ ÉÖ 119 ÒÒÉØ øöéò ÒÉØ ø Ò ÔÉùÝËÉ ÒÒÉ ÔØÔ ÈÐ Ñ Ò Ñ ÒÉØ ÑØÉ Ö Ý Ñ Ú Ò 120 ØÉøÖ ØÉøÖÀÉ Ö ÆÉ ÝËÉ ÖÚÆ ÖÉØÒ Ö ØÉùÚÑÉ ÑÉÔ ù Ö Ò Ð Ô 121 Ø É Ø ÑÉ Ö Ë ØÉÖ Ë ØÉÖ Ë ÖÉ Ø Ú Ú Ú ØÉøÖ Ú ÒÉ Ý ÚÐÉüø ÖÉËÒ Sunder Kidambi

13 Ú ÒÒÉ Ò ÉÖ ÉøÚ Ñ Ø Ø Ú ùø Ñ ÒÉ Ú Ú Ú Ö Ø ùë üø Ú ÖËÉ ÚÖ 123 Ý Ñ ÝË ÉÚ ÉØËÉ Ý Ò ØÉøÖ ÔÖ ÝÆ ÖÉÝ Ö ÖÉÝÑ ÖÉ ËÉ ÖÉÚ ÒÉØ ÔÒ Ë 124 Ë ÒÉØ Ø Ñ Ö ØÉøÖ ÑÉÝ Ô ß ÝÀÉ Ö ÉÚ ÒÉ Ú Ú ÉÚ ÒÉ ÔÉØ ËÉ Ú ÒÉ ÖÚ Ô Þ 125 ØÔÒ Ú Ø ÑÉ ÒÉØ ÑÆ Ö ÖÉÔØ Æ Ñ Ö Ñ ØÉÖ Ò Ö É Ð Ò Ë 126 Ø øøé Ý Ö ØÉøÚËÉ Ñ Ð Ú Ò Ë ÒÉØ ÒÉØ ÑØ ÀÉ ÒÉØ Ý Ò Ì Ø øú Ö 127 ÉÌ ÚÖ ÀÉ Ñüø ÃØÉø Ý Ø Ð ÒÉ Ú ÖÉÑ É Ð Ô É Ô Ò Ø ù 128 ØÉÚ ÖÉØ ÉØØÉÚÑÝ ØÉÝ Ô Ø øú ÉÔØ ËÔÉùÖ ÑÉË ÒÉØÉøÖÑ ÒÉØÉøÖ ÇÜØ ù Ë Ò Ë ÔØ 129 ÑÉ ÀÉ Ñ Ô Ò Ì Ò ØÉ ÖË Ð Ò Ø ù ÀÉ Ö Ð Ø ÑÉË ü Ñ Ñ Ø 130 Ö Æ Ý ø ÑÉÝ ÖÉÚÚ ØÉøÝ Ú Ý Ú ÉÔØ ÖÉüø ÖÉ Ú Ö ÖÉ Ý ÔÉø ÉÔØ 131 ÙËÒ ÖÉ Ú ÚÉÝ Ú Ë É Ö ß Öüø ÖÉÝ ØÉ Ö ËÒ ÖÉÑÒÉ ÖÉÚ Ë ÒËÉ Ö 132 Ú ùòé Ø Ñ Ö Ë ÖÉÚ Ö Ñ ÒÚ ÉøÖ ÉÚ ÔËÉ ÉøÖ ÔÒ Ú Ö 133 Ë Ò Ì ÔÉÖ Ø Ö Ñ Ô ÑÀÉ ÐÔÉÖ ØÉøÚ ÉØËÉ Ñ ù ÖÉ Ø Sunder Kidambi

14 Ã Ã ÉÖ ÒØÉÖÚ ÒÉ ÒÉ Ö ÒÉ Ò ÑÉ Ö ÒÉ Ñ 135 ÑÑØ Ô ß ÑÉ øøéøø ù É Ø ÉÅ Ñ Ñ Ø Ò Ò ÖÉØ Ö Ë ÉØ Ô ùòéò Ú ÉÚ ÔØÉù É 136 ÖÉÚ ùø Ö ÉÌ ËÖÉ Ú Ô ùñ Ë Ú ÔËÔØ Ô Ë Ò ÖÉÑ Ô Ò Ú ÒÉ 137 Ú Ò Ý ÐÑÉ Ö ÖÑÉ Ú ÉùÒÒ Ë ÒÉ Ø Ñ Ý ØÉøØ ù øøéøø ù ÔÉÖ Ý 138 üø É ÒÉ Ñ Ò Ú Ë Ã Ë Ú Ò Ü Ò Ò ÐÝ üñ Ö É Ö ÅÉ ÅÉ 139 ÃÆÉ Ð ÉÖ ÚÐ Ö Ø ËÉ Ë ÔØ ØÉÖ Ñ ØÉÖÔ ùøéø Ú ÉÖ ù ÚÉ ØÉÖ ÚÉ Ü 140 ÔÉøÖ ÉÑ ÔÉÖ ÔØ ÖÉ Ø ÔØÉøÑ Ý Ò Ô Ø Ñ É ÜÉ ÖÉØ Ö É ÝÜÉ Ú Ø Ú ËÉ Ú É ÞÉ Ú Ø ù 141 ÔÉÖØÉø ÑÉ Ò Ñ Ò Ñ ÜÉÔ Æ Ñ Ò Ú Ð ÉÑ ØÉ Ö Ñ Ò ÖÒÀÉ ÔÅÉËÖ ÉÑÖ 142 É ÜÉÆ ØÉ Ö ËÖÉÚ Ø Ô ÖØ ÔÉÖ Ý ËÑÉ Ö Éù Ò Ú ËÉ Ú ÜÉ Ú ËÉ ÚÔÉùÖÑÆ Ö 143 ÖÉ ËÜÉÑ Ú Ã ËÉ ÖÝ Ë Ú Ú ÉÚ Ð Ñ Ð É ÜÉÆÚÖÉØÉÑ Ø ù É Ò Ë 144 Ò Ð ÔÚ Ò Ú ÔÉÖÜ ËÉ Ú ÔÉÖ ÅÉ Ò Ú Ø ÔÉÖ Æ ØÉ ÔÉÖ Æ ÒÉ Ú Ø 145 Ô Ë ÒØ ø ÒÉØ Ú Æ Ý ÑÉÔØ Ö Ö Ý Ö Ô Ð ÉØÉ Ý ÒÖÚ Ò Sunder Kidambi

15 Ò Ø ùë ØÉÖÉÝÑÉ Ã Ô ÀÉ ÒËÉ ÚÖ Ú Ë Ö Ø ø Ú ÔÖ ØÉÔÖ 147 Ñ ØÉÑ ÔÖÑ ØÉÑ ÔÖÑ ÒÒÉ Ý Ö ÔØ ÉÚÖÉÔØ ËÉ Ú ØÉøÝ Ò Ì ØÉ Ô Ø 148 ÔØÉøÑ ÉØ ÔØÉøÑÑ Ð ÔØÉøÑ Ë Ô ùô ØÉøÚÝ Ñ ù ÚÖ Þ Ö Ú ØÉù É Ú Ô Ð 149 ÆÉ ÆÉ Ë ÖÉ ØÉØ Ñ Ü ÖÑÖÉ Ñ Ô Ö ÆÉ ø Ô Ö 150 Ò ËÑÉ ËÑÉ ÑÉ ÖÉØ Ö ÉØÔ ø Ö ÆÉ ÖÒ Ü ÐÐ Ø ÚÜ Ö 151 Ü Ò Ô ù ØÉÖËÉ ÒÉØÉøÖ ÜÉÞÉÝ ÔÉÖË Ñ ÚÉÝ É Ø ÚÉÝ ÉØ ÔËÉ Ò Ë Ò Ú Ò Ë É ØÉ 152 ÖÉÑ ØÉùÝ üøæ ØÉùÝ ùø ÉøÖ ÑÚ ÖÉ ÉÖ ÖÉÝ ÉÅ Ø ÑÒÉØÉÖ Ô Ø Ñ Ø Ô Ø Ñ 153 ÚØÉø Ý Ú Ø ÖÉ ÖÉØ Ö Ú Ú ØÉø ÉØ ÉÝ ù ÉØ ÖÉÑ ÉÝ ÉÝ Ú Ú 154 Ö øö Ö Ë Ë ÈÐÔÉÖ Ò ØÉ Ý ßÒ ØÉÝ ÉØ ÖËÉ Ð ØÉø ËÉ Ý ØÉø ËÉ Ý ËÉ Ø ËÉ Ø 155 Ø øñøéùý ÒÉØ ÒËÉ üøæ ËÉ ÖÝ ÉÅ Ò É ÅÝ ÔÖ ÉÅ Ø ØÉùÝ Ò ØÉùÝ Ø ÔÖ ØÉù ÝÝ 156 Ú É Ø Ú ÉØËÉ ÔÉ Ì Éø Ô üøæ ËÉ Ö Ø ÔÉÖÚÉ ØÉØ ËÉ Ò ÚÉ ØÉØ ËÉ ÔÉÖ É Ø ÖÉÚ É Ø ÔØÉù É 157 ÒÉ Ò ÒÉ ÖÉØ ÖÉÚ ÒÉ Ú Ô Þ Ø ËÉ Ú ÖÉÑÚ Ý Sunder Kidambi

16 ÚüÆÉ Ú ÉÚÖÉÚ Ú üæé É Ý ÐÝ ÔÉøÖ ÉÑÔ ø Ú ËÉ Ú Ô øòé øöé ÚÚ 159 Ô ÆÉ ÆÉ ÉÌ ÔÖÒÉ Ñ ËÔÉø ÔÉøÖ ÉÑ ÉÚ Ô ÖÜÞÉ Ò ÐÝ ÚÚÉÝ ÔÉ Ø 160 ÒÒÉØ Ô Ú ØÉÑ Ø ÉøÑ Ø ÉÚÝÑÉ Ú Ò ØÉøÝÒÉØ Ð Ô üø Ú ÖËÉ ÚÖ 161 üø ÖÉüø Ø Ñ ÑÉ Ý ÒÉ ÖÉÚ ÆÚÒÉØ øø ÉÑ Æ ÚÐÉÐ Ë Ö ÐÖ Ñ Ö 162 ÔÖÑ ÔÖ Ñ Ö ÔÒÉÒ ËÒÚ Ò ÚÒÑ Ð ÚÖÉ Ñ Ò ÚÐÉÐÚ ÚÐÉÐ ÚË 163 ÒÒÉ Ò ØÉÝØÉ ÔÉØ ÒÜÉÞÐ Ú ÚÖÉ Ø ÖÒÉ Ö ÜÉ Ö Ý ø É ØÉ ÑÐ ÐÝ 164 Ö ØÒ Ý Ö Ñ ÖÉØÚ Ö üð ÒÉØ ËÖÆÉ Ý ËÖÆ Ë ÒÉØ Ë ËÉ ÚØ ÉÚ ÉØ Ý 165 Ö ÉùÒ ÖÉÚÔ Ô ÉùÒ ÖÉÑ Ü Ý Ô ÉØ Ñ Ð ÖÉÚ Éù Ò ÖÉ Ë ÜÉ Ý ÚÔÉÖ Ý 166 Ø Ô Ø ÔËÑÒ Ø ÆÉ ÚÔÉÖ ÝÒÒÉØ øø ÔÀÉ ÉØ ÉÝÒÉ Ò ØÉÖËÉ ÐÉÝ ÒÒÉ ÚÖÉ Ò 167 ÔÉÖØ Ø ÔÉÖ ÉøÖ ÔÉÖ ÉÅ ÔÉÖØ ÒÉ Ò Ú Ö ËØÉ ÅÉ Ý ËØÉ Ò ËÖ ÀÉ Ø ÔÉÖ 168 ÑÀÉ Ð ÑÀÉ Ð ÒÉØ ÖÉÚÑÀÉ ÐÑÀÉ Ð Ý ÉÅ ÖÉØ Ú ËÉ Ú ÖÉØ Ö Ö Ö ÉøÝ É Ý 169 Ý øòéøéøö Æ ÑÉ ØÉÚ ÀÉ ÜÉÚØ ù Ñ ùöñé ÉØ ÑÉ Ò Ú 15 Sunder Kidambi

17 ÉØ Ò ÑÉ ÑÚÖÉÜØÉø Ø ÐÝÑÉ Ò Ì Ø Ô ÐÑÉ Ò ØÉÝÑÉ ØÉØ ÉØ ØÑÉ Ñ ÔÚÒ ÖÔ Ø É ÜÉÆ ÆÉ Ý ÒÉ É ØÉÚ Ò ËÉ ËÜØ Ô ÒÉÔÉÖØ øë ÔÖÑ ¹ ÒÒÉ ÒÉ Ð ÉÑ ÑÉ Ø ÑÉ ÖÉÆÑÉ 16 Sunder Kidambi