arXiv: v1 [math.NT] 18 Jul 2008

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "arXiv: v1 [math.NT] 18 Jul 2008"

Bản ghi

1 ÇÅÈÇÊÌÅÆÌ ËÅÈÇÌÁÉÍ Ë ÀÍÌÍÊË Ë ÈÇÁÆÌË ÀÆÊ ÍÁÄÄÍÅ ÊÁÇÌÌ Ì ÆÁÇÄË ÌÅÈÄÁÊ arxiv: v [math.nt] 8 Jul 2008 Ê ÙѺ Ä ØÖÑ ÔÖÒÔÐ Ð ÑÓÝÒÒ ÙÖ Ð ÖÑÒÒØ ÕÙÖØÕÙ Ø ¹ ÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÀÒÖ Ð ÙØÙÖ ÆÖÓÒ¹ÌØ ÔÓÒØ ÀÒÖ ³ÙÒ ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ ÖØÓÒÒÐÐ E Ø ØÖÑÒ Ò ½¾ º Ä ÙØÙÖ ÓÒØ ¹ ÐÑÒØ ÓÒØÙÖ Ð³ÜÔÖ ÓÒ Ù ØÖÑ ÙÚÒغ Ò Ø ÖØÐ Ð Ø ÑÓÒØÖ ÕÙ ØØ ÜÔÖ ÓÒ Ø ÓÖÖØ Ø ÙÒ ÝÑÔØÓØÕÙ ÔÖ ÕÙ ÙÚ ÙÒ ÔÙ Ò Ò Ð ØÖÑ ³ÖÖÙÖ Ø ÓØÒÙº Ä ÒÒÙÐØÓÒ ÓÒØ ÓÙÖÖ ÓÖÑ ÙÖ GL 2 Ò Ð ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ ÓÒØ Ù ÓÙÖ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒº ËÌÊ̺ Ì ÐÒ ÓÖÖ ØÖÑ ÓÖ Ø ÚÖ ÓÚÖ ÕÙÖØ ÖÑÒÒØ Ø ÝÒ Ø Ó¹ÐÐ ÀÒÖ ÓÒØÓÒ Ó Ø ÆÖÓÒ¹ÌØ Ø Ó ÀÒÖ ÔÓÒØ ÓÒ ÖØÓÒÐ ÐÐÔØ ÙÖÚE Ò ØÖÑÒ Ò ½¾ º ÁÒ ØÓÒ Ø ÓÒ ÓÖÖ ØÖÑ Ò ÓÒØÙÖº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖÓÚ ØØ Ø ÓÒØÙÖ ÓÒ ÓÖÖ ØÖÑ Ø ÖØ ÓÒ Ø ÝÐ ÔÓÛÖ ÚÒ Ò Ø ÖÑÒÖ ØÖѺ ÒÐÐØÓÒ Ó ÓÙÖÖ ÓÒØ Ó GL 2¹Ù Ô ÓÖÑ Ò ÖØÑØ ÔÖÓÖ ÓÒ Ð Ò Ø ÓÖ Ó Ø ÔÖÓÓº ÌÐ ÑØÖ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ø ÔÖ ÒØØÓÒ Ö ÙÐØØ ¾ ½º½º ÈÖÓÐÑØÕÙ Ø Ö ÙÐØØ ÔÖÒØ ¾ ½º¾º ÈÖ ÒØØÓÒ ÒÓÙÚÙÜ Ö ÙÐØØ ½º º Á Ð ÔÖÙÚ Ù ÌÓÖÑ ½ºº ÇÖÒ ØÓÒ Ð³ÖØÐ ¾º ÈÖÖÕÙ ÒÐÝØÕÙ º ØÑ Ù ØÖÑ Error º½º ØÑ ØÖÚÐ º¾º Ä ÓÒØÓÒ d Ò ØÙÖ ÖÖ º º ÓÒØÖÙØÓÒ ÔØØ Ú ÙÖ º º½º ÌÖÚÐ ÔÖÔÖØÓÖ º º¾º ÓÒØ ÓÙÖÖ Ò ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ ÔØØ ÑÓÙÐ º º º ØÑ ÒÐ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÔØØ Ú ÙÖ ºº ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÒ Ú ÙÖ ºº ÓÜ Ù ÔÖÑØÖ A ÊÖÒ ÊÑÖÑÒØ Ä ÔÖÑÖ ÙØÙÖ ÒÒ ÔÖ Ð ÔÖÓØ ÆÊ ÔØ ÖØÑØÕÙ ÅØÖ ÐØÓÖ Ø Ù Ó ÉÙÒØÕÙ ÚÓÙÖØ ÖÑÖÖ ÐÙÖÙ ÑÒØ Àº ÖÑÓÒ ÔÓÙÖ ÐÙ ÚÓÖ ÙÖ ØØ ÔÖÓÐÑØÕÙ Ø Áº ÒÓ ÔÓÙÖ ÓÒ ÒÚØØÓÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÜÐÐÒØ ÓÒØÓÒ ØÖÚÐ ÓÖØ ÔÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÆÓØØÒѺ Ä ÓÒ ÙØÙÖ ØÒØ ÖÑÖÖ Ð³ÍÒÚÖ Ø ÓÖÙÜ ½ ÔÓÙÖ ÓÒ ÒÚØØÓÒ Ù ÑÒÖ ØÓÖ ÒÓÑÖ Ø ÔÓÙÖ ÓÒ ÙÐ ÐÙÖÙܺ Ø ÎÖ ÓÒ Ù ¾¼ ÒÓÚÑÖ ¾¼½º Ð ØÓÒ Å˵ ÔÖ ÙØ ½½¼ ÈÖÒÔе ½½Å½ ËÓÒÖµº ½

2 ¾ º ÊÁÇÌÌ Ì Æº ÌÅÈÄÁÊ ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ø ÔÖ ÒØØÓÒ Ö ÙÐØØ ½º½º ÈÖÓÐÑØÕÙ Ø Ö ÙÐØØ ÔÖÒØ º ËÓÒØ N ÙÒ ÒØÖ Ò ØÙÖ ÖÖ Ø D := { d Z, d < 0, µ 2 (d) =, d ν 2 mod (4N), (ν,4n) = } Ð³Ò ÑÐ ÖÑÒÒØ ÓÒÑÒØÙÜ ÑÔÖ ÕÙ Ø ÓÒØ Ð ÓÒØÓÒ ÀÒÖº ÈÓÙÖ d Ò D ÒÓØÓÒ H d Ð ÓÖÔ Ð ÀÐÖØ Ù ÓÖÔ ÕÙÖØÕÙ ÑÒÖ Q( d)º ËÓÒØ E ÙÒ ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ ÖØÓÒÒÐÐ ÓÒÙØÙÖ N Ø È d E(H d ) гÙÒ ÔÓÒØ ÀÒÖ E ÖÑÒÒØ dº ÆÓØÓÒ ĥh d (È d ) Ð ÙØÙÖ ÆÖÓÒ¹ ÌØ ÔÓÒØ ÒØ ÕÙ Ð ÒÓÖÑÐ ØÓÒ ÓÔØ Ø ÓÒÒ ÔÖ ĥh d (È d ) = [H d : Q]ĥ(P d) Ó ĥ : E(Q) R + Ò Ð ÓÒØÓÒ ÙØÙÖ ÒÓÒÕÙ ÚÓÖ ½ ÔØÖ ÎÁÁÁ ËØÓÒ ÔÖ ÜÑÔеº ØØ ÚÐÙÖ ÕÙ Ò ÔÒ Ô Ù ÓÜ Ù ÔÓÒØ ÀÒÖ ÖÑÒÒØ d ÚÓÖ µ Ø ÙÒ ÒÚÖÒØ ÖØÑØÕÙ Ù ÓÙÔÐ (E,d) ÕÙ ÑÐ ØÖ ÖÖÙÐÖ ÓÑÑ Ð ÙÖ Ð ÙÖ ½ ½¾ º Ä ÙØ Ø ÖØÐ Ø ÔÓÙÖ ÙÚÖ Ð³ØÙ ÕÙÒØØØÚ ĥh d (P d ) Ò ÑÓÝÒÒ ÙÖ Ð ÖÑÒÒØ d Ò Dº ÓÒ ÔÐÙ ÔÖ Ð ³Ø ÓÑÑ Ò ½¾ ³ØÙÖ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÝÑÔØÓØÕÙ Ð ÓÑÑ ĥ Hd (È d ) d D d Y ÐÓÖ ÕÙ Y > 0 ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒº ÁÐ Ø ÔÓ Ð ÑÓÒØÖÖ ÕÙ Ð³Ò ÑÐ D Z ÔÓ ÙÒ Ò Ø Ö{d D, d Y} lim = 2c N Y + Y ÓÒØ Ð ÚÐÙÖ ÜÔÐØ Ø c N := 3 π 2 N ( p ) 2 Ö({ ν 2 Z/4NZ, (ν,4n) = }). p P p 2N Ä ÔÐÙÔÖØ ÒÓØØÓÒ Ø ÖØÐ ÓÒØ ÓÑÔØÐ Ú ÐÐ ½¾ º ijÔÔÖÓ ÒÐÝØÕÙ ÒØÙÖÐÐ ØØ ØÙ ÖÔÓ ÙÖ Ð ÓÖÑÙÐ ÖÓ ¹Ö ÌÓÖÑ º½ ËØÓÒ Á Ô ¾ ¼ µ L 2Ω d (E,) = u 2 ĥ Hd (È d ) d ½º½µ Ó 2u Ø Ð ÒÓÑÖ ÖÒ Ð³ÙÒØ Q( d) Ω Ø Ð ÚÓÐÙÑ ÓÑÔÐÜ E ³ ع ¹Ö Ð ÓÙÐ Ð³Ö ³ÙÒ ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ ÓÒÑÒØÐ E(C) ÚÓÖ ÖÑÖÕÙ µº Ä ÒØÓÒ Ð Ö L ÔÔÖ ÒØ Ò Ð ÑÑÖ Ù Ø ÓÒÒ Ò Ð ØÓÒ ¾º Ä ÙØÙÖ ½¾ ÓÒØ ØÖÑÒ Ð ÓÑÔÓÖØÑÒØ ÝÑÔØÓØÕÙ ÙÚÒØ ÚÓÖ ½¾ ÌÓÖÑ º½ µº ÌÓÖÑ º ÊÓØØ ² ̺ ε Ë E Ø ÙÒ ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ ÖØÓÒÒÐÐ ÓÒÙ¹ ØÙÖ N Ò ØÙÖ ÖÖ Ø F Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ Ð ÙÔÔÓÖØ ÓÑÔØ Ò R + ÐÓÖ ( ) d L d (E,)F = αy logy +βy +Error +O ε (N 5/4+ε Y 9/20+ε) Y d D Ó Error = O ε (NY (log(ny)) /2+ε) ½º¾µ

3 ÇÅÈÇÊÌÅÆÌ ËÅÈÇÌÁÉÍ Ë ÀÍÌÍÊË Ë ÈÇÁÆÌË ÀÆÊ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 Ø Ó Ú α := c N L() + + β := c N F(t) 0 0 F(t)dt, ( L ()+L() L(s) := L(Sym 2 E,2s) ζ(n) (4s 2) ζ (N) (2s) ( ( ) )) Nt log 4π 2 2γ dt (p,2n)= ( ) p 4s 2. (p+) ÊÑÖÕÙ ½ ËÐÓÒ Ð³ ØÑØÓÒ ½º¾µ Ù ØÖÑ Error ØÓÖÑ Ø ÙÒ ÚÐÓÔÔÑÒØ ÝÑÔØÓØÕÙ ÙÒ ØÖÑ Ù ÔÖÑÖ ÑÓÑÒØ Ð ÚÐÙÖ Ð ÖÚ Ð Ö L d (E,s) Ù ÔÓÒØ ÖØÕÙ s = ÐÓÖ ÕÙ F Ø ³ÒØÖÐ ÒÓÒ ÒÙÐк ijÒÐÝ ÒÐÝØÕÙ Ø ÒÙÑÖÕÙ ÑÒ Ò ½¾ ÚØ ÙÖ ÕÙ ØÖÑ ÚÖØ ØÖ ÒÐÐ ÚÒØ Y º ijÓØ ØÖÚÐ Ø ÓÒÖÑÖ ØØ Ó ÖÚØÓÒ ³ ع¹Ö ÔÖÓÙÚÖ ÕÙ³Ð Ü Ø ÓÒ ØÒØ ÖÐÐ ÜÔÐØ δ 2 Ø δ > 0 ØÐÐ ÕÙ ( ) Error = O ε N δ2+ε Y δ +ε ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 ÚÓÖ º½µµº ÊÑÖÕÙ ¾ Ä ÓÒØÓÒ L(s) ¹ Ù ÓÖÖ ÔÓÒ Ð ÓÒØÓÒ L(s) ½¾ º ³ÙÒ ÔÖØ ÓÒ ÜÔÖ ÓÒ Ø ÑÔÐ L(s) ÔÔÖØ ÐÖÑÒØ ÓÑÑ L(ËÝÑ 2 E,2s) ÑÙÐØÔÐ ÔÖ ØÙÖ ÓÖÖØ ÓÒØ Ð ÔÖÓÙØ ÓÒÚÖ ÓÐÙÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ s Ø ÔÖÓ º ³ÙØÖ ÔÖØ ÙÒ ÔØØ ÖÖÙÖ Ò Ð ØÙÖ ÙÐÖÒ Ð ÔÐ 2 Ø ÓÖÖº ÑÓ ØÖ ÐÖÑÒØ Ð ÚÐÙÖ β Ñ Ò ÑÓ Ô Ð ÚÐÙÖ αº ³ Ø ÙÒÕÙÑÒØ ØÙÖ α ÕÙ Ø ÙØÐ Ò Ð ÔÖÖÔ ½¾ ÐÓÖ Ð ÓÒÖÓÒØØÓÒ Ö ÙÐØØ ÒÙÑÖÕÙ Ø ØÓÖÕÙº ½º¾º ÈÖ ÒØØÓÒ ÒÓÙÚÙÜ Ö ÙÐØØ º Ä Ö ÙÐØØ ÔÖÒÔÐ Ø ÖØÐ Ø Ð ÙÚÒغ ÌÓÖÑ Ë E Ø ÙÒ ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ ÖØÓÒÒÐÐ ÓÒÙØÙÖ N Ò ØÙÖ ÖÖ Ø F Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ Ð ÙÔÔÓÖØ ÓÑÔØ Ò R + ÐÓÖ ( ) d L d (E,)F = αy logy +βy +O ε (N 5/4+ε Y 9/20+ε) Y d D ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º ÊÑÖÕ٠ij ØÑ Ø ØÖ ÔÖ Ò Ð ÚÖÐ Y º Ë Ð ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ E Ø Ü ÙÒ ÔØØ ÔÙ Ò Ò Ð ØÖÑ ³ÖÖÙÖ Ø ÙÚ ÔÖ ÖÔÔÓÖØ Ù ØÖÑ ÔÖÒÔк Ò ÕٳРÓØ ÔÓ Ð ³ÑÐÓÖÖ ÒØØÑÒØ Ð ÜÔÓ ÒØ 5/4 Ø 9/20 ÖÙÑÒØ ÓÙÖØ ÕÙ ÓÒÒÒØ ÜÔÓ ÒØ ÕÙ Ò ÓÒØ Ô ÓÔØÑÙÜ Ñ Ö ØÒØ ØÐÐ ÑÓÖ ÓÒØ Ø ÔÖÚÐ º ÍÒ ÔÒÒ ÜÔÐØ Ò Ð ÓÒÙØÙÖ N Ø ÓÒ ÖÚ ØÓÙØ Ù ÐÓÒ ØÖÚк Ä ÓÒ ÓÒØ ÚÖ ĥh d (È d ) ÓÙ ÔÐÙ ÑÔÐÑÒØ ĥ(e) Ð ÙØÙÖ ÐØÒ Eµ Ò ÓÒØÓÒ N Ø ÙÒ ÕÙ ØÓÒ ÐØ Ø ÐÖÑÒØ ÓÙÚÖغ ÊÑÖÕÙ ³ÙÒ ÔÖØ c N 2 ω(n) Ø L() L(Sym 2 E,2) º ³ÙØÖ ÔÖØ N ε ε L(Sym 2 E,2) logn ³ÔÖ º Ò Ð ØÖÑ ³ÖÖÙÖ ÖÓØ Y ܵ Ò ÔÐÙ ÚØ Ú N ÕÙ Ð ØÖÑ ÔÖÒÔÙÜ α Ø βµº Ä ØÖÑ ÔÖÒÔÐ ÓÑÒ ÐÓÖ ÕÙ N Y /76 º Ä ØÓÖÑ Ø Ð ÓÖÑÙÐ ÖÓ ¹Ö ½º½µ ÑÔÐÕÙÒØ Ð ÓÖÓÐÐÖ ÙÚÒØ ÚÓÖ ½¾ µº

4 º ÊÁÇÌÌ Ì Æº ÌÅÈÄÁÊ ÓÖÓÐÐÖ Ë E Ø ÙÒ ÓÙÖ ÐÐÔØÕÙ ÖØÓÒÒÐÐ ÓÒÙØÙÖ N Ò ØÙÖ ÖÖ ÐÓÖ ( ĥ Hd (È d ) = C È Y 3 2 logy +C È Y 3 2 +O ε N 5/4+ε Y 29/20+ε) d D d Y ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 Ó C È Ø Ð ÓÒ ØÒØ Ò ÔÖ ( Ø C È := π 3 c N C È := C È p P (p,2n)= p 2 (p+) ) L(ËÝÑ 2 E,2) πω ( ( N log ) 23 ) 4π 2 2γ + c N 3Ω L (). ÊÑÖÕÙ ÍÒ ÙØÖ ÖØÙÖ ÔÓ Ð ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ØÒØ C È Ø C È = π 3 c ( ) (Φ) N p 2 (p+) N p P (p,2n)= ÓΦ : X 0 (N) E Ø Ð ÔÖÑØÖ ØÓÒ ÑÓÙÐÖ Eº Ð Ö ÙÐØ ÒØÐÐÑÒØ ½ Ø Ð³ÐØ Ω (Φ) = 4π 2 (f,f) Ó (f,f) Ò Ð ÔÖÓÙØ ÐÖ ÈØÖ ÓÒ f ÚÓÖ È ¾ ¼ ¼ Ø ½¼ µº Ò Ð³ÒØÙØÓÒ ÓÑØÖÕÙ ÙÖÒØ ÕÙ ÓÒÙØÙÖ N Ü Ð ÙØÙÖ ÆÖÓÒ¹ÌØ ³ÙÒ ÔÓÒØ ÀÒÖ Ø ÓÙÚÖÒ ÔÖ Ð Ö Ð ÔÖÑØÖ ØÓÒ ÑÓÙÐÖ E Ø ÚÖ Ò ÑÓÝÒÒ ÙÖ Ð ÖÑÒÒØ ÚÓÖ ½¾ µº ½º º Á Ð ÔÖÙÚ Ù ÌÓÖÑ º Ä ÔÖÑÖ ØÔ ÓÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒØ Ø ØÙ Ò ½¾ º ÇÒ ÜÔÖÑ L d (E,) ÓÑÑ ÙÒ ÔÓÐÝÒÑ ÖÐØ ØÖÓÒÕ٠г гÕÙØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÔÔÖÓº ÍÒ ØÖÑ ÓÒÐ ÔÖÓÚÒÒØ ÒØÖ n ÕÙ ÓÒØ ÖÖ ÓÙÖÒØ Ð ØÖÑ ÔÖÒÔÐ αy logy + βy Ú α Ø β ÓÑÑ ÓÒÒ ÔÖÑÑÒØ ÒÓØ TP Ò ½¾ µº Ä ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÖ ¹ÓÒÐ r d (n) ÚÓÖ Ð ÒØÓÒ ¾º¾µ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÜ ÒØÖ v ÕÙ ÓÒØ ÖÒØ 0º ³ Ø ³ÐÐ ÕÙ ÔÖÓÚÒØ Ð ØÖÑ Errorº ÈÓÙÖ ÑÓÒØÖÖ Ð ÌÓÖÑ ÓÒ ÑÐÓÖ Ð³ ØÑ ½º¾µº ij ØÑ º½µ ÑÓÒØÖ ÕÙ Error Ø ÒÐÐ ÚÒØ βy Ø Õ٠гÓÒ ÔÙØ Ð³ÒÓÖÔÓÖÖ Ò Ð ØÖÑ ³ÖÖÙÖº ÜÔÐÕÙÓÒ Ð ÖÒ ÔÖÒÔÐ Ú Ð³ÖØÐ ÒØÖÙÖº Ò ½¾ Ð Ø Ø ÔÔÐ ½¾ º µ r d (n) 4 n. ½º µ d D ØØ ÑÓÖØÓÒ ÓÑÒ ØÙÙ ÑÒØ Ð ÔØ ÐÖ Ñ Ð³Ò ÑÐ D Ø Ð³ÕÙØÓÒ 4n = u 2 + d v 2 º ÐÐ ÑØ Ò ÚÒ ÒÒÙÐØÓÒ ÒÓÒ ØÖÚÐ Ò Ð ÓÑÑ Ò d Ð Ò ÓÙРг ØÑ ½º¾µº Ò Ø ÖØÐ Ð ÒÒÙÐØÓÒ Ð ÓÑÑ Òd ÓÒØ ÚÒØ ÜÔÐÓØ Ò ÔÖÒÒØ Ò ÓÑÔØ Ð Ó ÐÐØÓÒ ÓÒØ ÓÙÖÖ a n Ò Ð ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØѹ ØÕÙ ÕÙ Ò ÔÙÚÒØ Ô ØÖ ØØ Ú ½º µµº ÕÙ ØÔ Ø ÓÒ ÐØ Ò Ð Ñ ÙÖ Ó ØÓÙØ ÑÓÖØÓÒ ØÖÓÔ ÖØ Ö ÖØ Ó ÐÐØÓÒ º ³ Ø ÔÓÙÖ ØØ Ö ÓÒ ÕÙ Ð ÔÖÑÖ ØÔ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÔÐÓÝÖ Ð³ÕÙØÓÒ 4n = u 2 + d v 2 º ÁÒØÙØÚÑÒØ ÐÓÖ ÕÙ d ÔÖÓÙÖØ D гÒØÖ n ÔÖÓÙÖØ ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ º Ù ÓÙÖ Ð ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ø Ð³ÒÐØ ºµº ij ØÑ ºµ Ø ØÖ ÒÖÐ Ø ÔÙØ ØÖ ÑÐÓÖ Ò ÒÓÑÖÙÜ ½ ½½ º ÐÐ Ø Ù ÒØ Ò Ð ÔÖ ÒØ Ö Ð ÑÓÙÐ ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ Ø ØÐÐ ÑÓÖº Ä ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ø Ø ÖÓÙ Ø Ø Ð Ø ÔÖÓÐ ÕÙ³ÐÐ ³ÔØ ³ÙØÖ ÔÖÓÐÑ º

5 ÇÅÈÇÊÌÅÆÌ ËÅÈÇÌÁÉÍ Ë ÀÍÌÍÊË Ë ÈÇÁÆÌË ÀÆÊ ½ºº ÇÖÒ ØÓÒ Ð³ÖØк Ä ËØÓÒ ¾ ÖØ Ð ÔÖÓÔÖØ ÒÐÝØÕÙ Ð Ö L Ò ½º½µ ÕÙ ÔÖÑØ ÖÖ ÔÖ ÑÒØ Ð ØÖÑ Errorº Ä ÑÓÒ ØÖØÓÒ Ù ÌÓÖÑ Ø ØÐÐ Ò Ð ËØÓÒ º ÆÓØØÓÒ Ä ÔÖÑØÖ ÔÖÒÔÐ Ø ÖØÐ Ø ÙÒ ÒÓÑÖ ÖÐ ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø Y ÕÙ ØÒ ÚÖ Ð³ÒÒº Ò f Ø g ÓÒØ ÓÒØÓÒ Ð ÚÖÐ ÖÐÐ Ú¹ ÐÙÖ ÓÑÔÐÜ ÐÓÖ Ð ÒÓØØÓÒ f(y) B g(y) ÓÙ f(y) = O B (g(y)) ÒÒØ ÕÙ f(y) Ø ÒÖÙÖ ÓÙ Ð ÙÒ ÓÒ ØÒØ Ò ÔÒÒØ ÕÙ B ÑÙÐØÔÐ ÔÖ g(y) Ù ÑÓÒ ÔÓÙÖ Y > 0 Þ ÖÒº Ä ÐØØÖ ε Ò ÙÒ ÖÐ ØÖØÑÒØ ÔÓ Ø ÖØÖÖÑÒØ ÔØØ ÓÒØ Ð ÚÐÙÖ ÔÙØ ÒÖ ³ÙÒ ÐÒ Ð³ÙØÖº Ä ÐØØÖ µ Ò Ð ÓÒØÓÒ ÅÙ Ø Ð ÐØØÖ ω Ò Ð ÓÒØÓÒ ÒÓÑÖ Ú ÙÖ ÔÖÑÖ º ÒÒ ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓÙØ ÙÐÖÒ L(s) = p P L p(s) P ÒÒØ Ð³Ò ÑÐ ÒÓÑÖ ÔÖÑÖ Ø ÔÓÙÖ ÙÒ ÒØÖ k ÔÓ ÓÒ L (k) (s) := p P p k L p (s) Ø L (k) (s) := p P (p,k)= ¾º ÈÖÖÕÙ ÒÐÝØÕÙ L p (s). Ä ÓÒØÓÒ L E ÙÖ Q ÒÓØ L(E Q,s) = n a nn s Ø Ò ÔÖÓÖ ÙÖ Re(s) > 3 2 º Ä ØÖÚÙÜ º ÏÐ Ø Êº ÌÝÐÓÖ ½ ½ µ ÙÖÒØ ÕÙ³Ð Ü Ø ÙÒ ÓÖÑ ÔÖÑØÚ Ù ÔÐ f ÒÚÙ N ÔÓ 2 Ø ÖØÖ ØÖÚÐ ØÐÐ ÕÙ L(E Q,s) = L(f,s). ËÓÙÚÒÓÒ ¹ÒÓÙ ÕÙ Ð ÓÒØ ÓÙÖÖ f Ø ÓÒØ a n ε n /2+ε ¾º½µ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º Ä Ö ÖÐØ ÔÔÖ ÒØ Ò Ð ÑÑÖ Ù Ð ÓÖÑÙÐ ÖÓ ¹Ö ½º½µ Ø Ò ÙÖ Re(s) > 3/2 ÔÖ L d (E,s) := χ d (m) m 2s a n r d (n) n s n m (m,n)= Ó χ d Ø Ð ÖØÖ ÃÖÓÒÖ Ù ÓÖÔ Q( d) Ø r d (n) Ò Ð ÒÓÑÖ ³ÙÜ ÔÖÒÔÙÜ Q( d) ÒÓÖÑ nº ÈÖ Ð ÑØÓ ÊÒÒ¹ËÐÖ L d (E,s) ÑØ ÙÒ ÔÖÓÐÓÒÑÒØ ÓÐÓÑÓÖÔ C Ø Ø Ø Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ s C, Λ d (E,s) = χ d (N)Λ d (E,2 s) Ó Λ d (E,s) := (N d ) s ((2π) s Γ(s)) 2 L d (E,s) Ø Ð Ö ÓÑÔÐØ ÚÓÖ Ð ØÓÒ ÁÎ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÓÙÚÖ Ð ÑØÓµº ÊÑÖÕÙÓÒ ÕÙ ÓÑÑ d Ø ÙÒ ÖÖ ÑÓÙÐÓ N Ð Ò Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ Ø ÓÖØ ÕÙ L d (E,) = 0º ÓÑÑ ÜÔÐÕÙ Ò Ð³ÒØÖÓÙØÓÒ Ð ³Ø ³ ØÑÖ ÑÒÙØÙ ÑÒØ Ð ØÖÑ Error ÕÙ Ø ÓÒÒ Ò Ð ÕÙØÓÒ ºµ Ø ºµ ½¾ Ø ÕÙ ÔÔÖØ ÐÓÖ Õ٠гÓÒ ÔÔÐÕÙ Λ d (E,s) Ð ÑØÓ Ð³ÕÙØÓÒ ÓÒØÓÒÒÐÐ ÔÔÖÓ Error := 2 d D (m,n)= n a n χ d (m)r d (n) V mn ( 4π 2 nm 2 N d ) F Ä ÒÓØØÓÒ ÓÒØ Ð ÙÚÒØ r d (n) := Ö({ (u,v) (N Z ), u 2 + d v 2 = 4n }) ( ) d. Y ¾º¾µ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒØÖ ÒØÙÖÐ n Ø ØÓÙØ ÐÑÒØ d D Ø ÔÐÙ ÒÖÐÑÒØ D Ò Ò º¾µµ V : R + R Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ ÓÙÔÙÖ Ò Ð Ô ½ ½¾ ÚÖÒØ x j V (j) (x) j x /4 exp( 2 x) ¾º µ

6 º ÊÁÇÌÌ Ì Æº ÌÅÈÄÁÊ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒØÖ ÒØÙÖÐ jº º ØÑ Ù ØÖÑ Error ijÓØ ØØ ØÓÒ Ø ÑÓÒØÖÖ ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º Error = O ε (N 3/2+ε Y 5/6+ε) º½µ º½º ØÑ ØÖÚÐ º ÇÒ ÓÑÑÒ ÔÖ ÔÐÓÝÖ Ð ÒØÓÒ ¾º¾µ ÓÖØ ÕÙ ( a n χ d (m) 4π 2 nm 2 ) ( ) d Error = 2 V F mn N d Y (m,n)= (d,n,u,v) Ó Ð ÙÜÑ ÓÑÑ ÔÓÖØ ÙÖ Ð³Ò ÑÐ ÕÙÖÙÔÐØ (d,n,u,v) D N N Z ÕÙ ÚÖÒØ 4n = u 2 + d v 2 º Ä ØÖÑ F( d /Y ) Ö ØÖÒØ Ð ÓÑÑØÓÒ Y d Y Ö F Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÑÔØ Ò R + º Ä ÖÓ Ò ÜÔÓÒÒØÐÐ V ÓÒÒ Ò ¾º µ ÙÖ ÕÙ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÕÙÖÙÔÐØ ÔÓÙÖ Ð ÕÙÐ nm 2 ε N +ε Y ε d Ø ÒÐÐ Ö ÐÐ Ø ÓÖÒ ÔÖ O B,ε ((NY) B ) ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒÓÑÖ ÖÐ B > 0º ³ Ø Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÐÓÖ ÕÙ u > U /m ÓÙ Ò v > V /m ÓÙ ÒÓÖ n > N 0 / m 2 Ó U := N /2+ε/2 Y /2+ε/2, V := N /2+ε/2 Y ε/2, N 0 := (NY) +ε. Ò ØÓÙØ Ð ÙØ Ð Ø ÓÒ ÐØÑ Ö ØÖÒÖ ÙÜ ÒØÖÚÐÐ ÓÑÑØÓÒ 0 u U m Ø v V m Ø m V Ø n N 0 m 2. ÅÑ ÐÓÖ ÕÙ³ÐÐ Ò ÓÒØ Ô ÜÔÐØ ÒÐØ ÓÒØ ÓÙ ¹ÒØÒÙ Ò ØÓÙØ Ð Ùغ ÊÑÖÕÙ º½ ÓÑÑ n Ø ÙÒÕÙÑÒØ ØÖÑÒ ÔÖ u,v Ø d Ð Ö Ø Ð ÓÒØÖ¹ ÙØÓÒ ÔÙØ ÑÓÖÖ Ò ÚÐÙÖ ÓÐÙ Ø Ð³ ¾º½µ ÔÖ Error ( ) N d /4 m(u 2 + d v 2 ) /2 (u 2 + d v 2 )m 2 m (u,v,d) N /4 m 3/2 m ε N /2+ε Y +ε d Y v V/m d /2 v 3/2 + d Y uu/m v V/m u v /2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º ØØ ØÑ ØÖÚÐ Ò³ Ø Ô Ù ÑÑÒØ ÔÖ Ò Ø ÑÓÒ ÓÒÒ ÕÙ ½º¾µµº ÈÓÙÖ ÓØÒÖ º½µ Ð ÙØ ØÒÖ ÓÑÔØ Ó ÐÐØÓÒ ÓÒØ a n º º¾º Ä ÓÒØÓÒ d Ò ØÙÖ ÖÖº ÈÓÙÖ ØÙÖ Ð ÓÑÑ ÙÖ d D Ð Ø ÓÑÑÓ ³ÒØÖÓÙÖ Ð³Ò ÑÐ D := { d Z, d < 0, d ν 2 mod (4N), (ν,4n) = }. º¾µ ÕÙ Ø ÙÒ ÙÒÓÒ O(N) ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ Ö ÓÒ 4N Ø ØØÖ ÔÖÑÒØ Ð ÓÒØÓÒ d Ò ØÙÖ ÖÖ Ð³ гÒØØ a 2 d µ(a) = µ2 (d)º Ä

7 ÇÅÈÇÊÌÅÆÌ ËÅÈÇÌÁÉÍ Ë ÀÍÌÍÊË Ë ÈÇÁÆÌË ÀÆÊ ÒØÓÒ ¾º¾µ Ø ØÒÙ d D Ø Ð ÓÑÑ Ø ÓÙÔ ÐÓÒ Ð ØÐÐ Ú ÙÖ a Error aa Error(a) + Error(a) = E +E 2. a>a Á A Ø ÙÒ ÔØØ ÔÙ Ò Y ÕÙ Ö ÓÔØÑ Ò Ð ØÓÒ º Ø Error(a) := 2 a n χ d (m)r d (n) ( 4π 2 nm 2 ) ( ) d V F. mn N d Y d D (m,n)= n a 2 d Ä ØÖÑ E Ø ØÑ Ò Ð ØÓÒ ÙÚÒØ ÐÓÖ ÕÙ Ð ØÖÑ E 2 Ø ØÑ Ò Ð ØÓÒ ºº º º ÓÒØÖÙØÓÒ ÔØØ Ú ÙÖ º ÇÒ ÙÔÔÓ ÕÙ (a,4n) = Ö ÒÓÒ Error(a) = 0º º º½º ÌÖÚÐ ÔÖÔÖØÓÖº Ä ÐÓ ÖÔÖÓØ ÕÙÖØÕÙ ÑÔÐÕÙ ÕÙ ( d ) (m 2,d) = Ø m ÑÔÖ m ( χ d (m) = d ) χ 8 (d) (m 2,d) = Ø m Ø ÔÖ m 0 (m 2,d) ÔÓÙÖ ØÓÙØ d Ò D Ø ØÓÙØ ÒØÖ ÒØÙÖÐ m = m m 2 2 Ó m Ø Ò ØÙÖ ÖÖº Ò ÔÖØÙÐÖ Ð ÓÒØÓÒ d χ d (m) Ø 4m¹ÔÖÓÕÙº ËÙÔÔÓ ÓÒ Ò ³ÐÐÖ Ð ÒÓØØÓÒ ÕÙ N Ø ÑÔÖº Ä N ÔÖ Ø ÑÐÖº ÈÓÙÖ ØÓÙØ ÒØÖ d < 0 гÔÔÖØÒÒ d D ÔÙØ ØÖ ØØ ÔÖ Ð³ÒØØ 2 ω(n)+ χ(d)ψ(d) = δ d D χ(mod 4) ψ(mod N) ψ 2 = Ó χ ÖØ Ð ÙÜ ÖØÖ ÖÐØ ÑÓÙÐ 4 Ø ψ ÖØ Ð ÖØÖ ÖÐØ ÕÙÖØÕÙ ÑÓÙÐ Nº ÈÓÙÖ ØÓÙØ Ð ÙØ ÔÓ ÓÒ φ(d) := χ d (m)δ d D. ³ Ø ÙÒ ÓÒØÓÒ 4mN¹ÔÖÓÕÙº Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ ¾º¾µ Ð Ø ÔÓ Ð ³ÓØÒÖ Ð³ ØÑØÓÒ Error(a) m φ(d) a ( n 4π 2 n V nm 2 N d (m,n)= (u,v) N Z (d,n) ) F ( ) d Y Ó Ð ÓÑÑØÓÒ ÔÓÖØ ÙÖ Ð ÓÙÔÐ (d,n) Z N Ø ÒØ 4n = u 2 + d v 2 a 2 d Ø n N 0 /m 2 º ÄÑØÓÒ ¹ÒÓÙ ØÑÖ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ v ÔÖ ÒØ ÕÙ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ v ÑÔÖ ØÖØ ÓÒ ØÓÙØ Ø ÑÐÖº Ò u Ø ÐÑÒØ ÔÖº ÁÐ ³Ø ÐÓÖ ³ ØÑÖ (m,n)= mv m 0uU/(2m) v V/(2m) E(u 2 ;a 2,v 2 ), º µ

8 º ÊÁÇÌÌ Ì Æº ÌÅÈÄÁÊ ÔÖ ÚÓÖ ØÙ Ð ÒÑÒØ ÚÖÐ (u,v) (u/2,v/2) Ø Ó ( E(u 2 ;a 2,v 2 a n u 2 ) ( ) := n φ n 4π 2 nm 2 ) ( (n u 2 ) / ) v 2 a 2 v 2 V N (n u 2 )/v 2 F Y n u 2 (mod a 2 v 2 ) u 2 +a 2 v 2 nn 0/m 2 ºµ º º¾º ÓÒØ ÓÙÖÖ Ò ÔÖÓÖ ÓÒ ÖØÑØÕÙ ÔØØ ÑÓÙк ËÐÓÒ ºµ Ð ³Ø ÓÒ ³ ØÑÖ E(u 2 ;a 2,v 2 ) = n nn 2 a n η(n)g(n), Ó n := u 2 + a 2 v 2 n 2 := N 0 /m 2 η Ø Ð ÓÒØÓÒ 4Nma 2 v 2 ¹ÔÖÓÕÙ Ø ÑÓÙÐ ÒÖÙÖ Ò ÔÖ ( u 2 ) n φ η(n) := a 2 v 2 n u 2 (mod a 2 v 2 ) 0 ÒÓÒ Ø G Ø Ð ÓÒØÓÒ Ò ÔÖ G(x) := ( x V 4π 2 xm 2 N (x u 2 )/v 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ ÒÓÑÖ ÖÐ x > 0º ËÐÓÒ ¾º µ ( ) NY /4 G(x) x 5/4, xg (x) m 2 ( NY m 2 ³ÔÖ ½¼ ÄÑÑ Á ÓÒ nx Ò ÓÑÑÒØ ÔÖ ÔÖØ E(u 2 ;a 2,v 2 ) = ÕÙ ÑÔÐÕÙ ÕÙ nx ) /4 x 5/4 ( + ) (( x u 2 )/ ) v 2 F Y u 2 ) Y /4 v /2 (x u 2 ) 3/4. a n η(n) (Nma 2 v 2 ) /2 xlogx. a n η(n) G(x) E(u 2 ;a 2,v 2 ) ε (NY) ε( Nma 2 v 2) /2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 Ö ºµ Ø ºµº n 2 n2 n n nx a n η(n) G (x)dx ºµ ºµ ( ) NY /4 N /4 m 2 ºµ (u 2 +a 2 v 2 ) /4 º º º ØÑ ÒÐ Ð ÓÒØÖÙØÓÒ ÔØØ Ú ÙÖ º ÍÒ ØÑØÓÒ ØÖÚÐ ÓÑÑ Ò u v Ø m ÓÑÒ Ú º µ Ø ºµ ÙÖ ÕÙ Error(a) ε (NY) ε NY /4 a v a v + m u mv v V/(2m) ε (NY) ε NY /4 mv ε (NY) ε N 9/4 Y /2 a m 2 { av 3/2 +a UV 2} uu/(2m) v V/(2m)

9 ÇÅÈÇÊÌÅÆÌ ËÅÈÇÌÁÉÍ Ë ÀÍÌÍÊË Ë ÈÇÁÆÌË ÀÆÊ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 ³Ó E ε (NY) ε N 9/4 Y /2 A 2. ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º Ð ÓÒÐÙØ Ð³ ØÑØÓÒ E º ºµ ºº ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÒ Ú ÙÖ º Ò ÔÖÓÒØ ÓÑÑ Ò Ð ÖÑÖÕÙ º½ Ñ Ò ØÒÒØ ÓÑÔØ Ð ÓÒØÓÒ ÙÔÔÐÑÒØÖ a 2 d Ð ÑÓÖØÓÒ Error(a) ε N /2+ε Y +ε /a 2 Ø ÚÐ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 Ø ÑÔÐÕÙ Ò ÓÑÑÒØ ÙÖ Ð a > A ÕÙ ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0º E 2 ε (NY) εn/2 Y A ºº ÓÜ Ù ÔÖÑØÖ Aº ËÐÓÒ ºµ Ø ºµ ( ) Error ε (NY) ε N 9/4 Y /2 A 2 + N/2 Y A ÔÓÙÖ ØÓÙØ ε > 0 Ø Ð ÓÜ ÓÔØÑÐ Ø A := Y /6 N 7/2 º ÊÖÒ ºµ ½º ú ÒÖ ÖÒ Ò ÊÚÒ ÆÖ ÑÒ À³ ÙÒØÓÒÐ ÕÙØÓÒ Ò Ø ÚÖ ÓÖÖ Ó ÖØÑØÐ ÙÒØÓÒ Ø Öغ ½¼»½½µ ¼ º ÅÊ Åʼ½¾¾ ¾ ½µ ¾º ÙÒØÓÒÐ ÕÙØÓÒ ÛØ ÑÙÐØÔÐ ÑÑ ØÓÖ Ò Ø ÚÖ ÓÖÖ Ó ÖØÑØÐ ÙÒØÓÒ ÒÒº Ó Åغ ¾µ ½¾µ ½ º ÅÊ Åʼ½¼½ ¾ ½½µ º Ϻ Ù Ò Àº ÁÛÒ ØÑØ ÓÖ ÓÒØ Ó L¹ÙÒØÓÒ º Á ÙØÓÑÓÖÔ ÓÖÑ Ò ÒÐÝØ ÒÙÑÖ ØÓÖÝ ÅÓÒØÖÐ ÈÉ ½µ ÍÒÚº ÅÓÒØÖÐ ÅÓÒØÖÐ É ½¼ ÔÔº º ÅÊ Åʽ½½½¼½¼ ¾ ½½¼µ º ØÑØ ÓÖ ÓÒØ Ó L¹ÙÒØÓÒ º ÁÁ ÈÖÓÒ Ó Ø ÑÐ ÓÒÖÒ ÓÒ Ò¹ ÐÝØ ÆÙÑÖ ÌÓÖÝ ÅÓÖ ½µ ËÐÖÒÓµ ÍÒÚº ËÐÖÒÓ ½¾ ÔÔº ½¾º ÅÊ Åʽ¾¾¼ ½½¼½µ º ØÑØ ÓÖ ÓÒØ Ó L¹ÙÒØÓÒ º ÁÁÁ ËÑÒÖ ÌÓÖ ÆÓÑÖ È¹ Ö ½¼ ÈÖÓÖº Åغ ÚÓк ½¼¾ ÖÙ Ö Ó ØÓÒ Ó ØÓÒ Å ½¾ ÔÔº ½½ ½¾¼º ÅÊ Åʽ ¾ ½½¼µ º ØÑØ ÓÖ ÓÒØ Ó L¹ÙÒØÓÒ º ÁÎ ÑÖº º Åغ ½½ ½µ ÒÓº ½ ¾¼¾½º ÅÊ Åʽ¾¾ ½ ½½¼ µ º º ÓÐРº ÀÓ ØÒ Ò ÄÑÒ º Ò ØÚ ÞÖÓ Ö ÖÓÒ ÒÒº Ó Åغ ¾µ ½¼ ½µ ÒÓº ¾º º ÒØ Àº ÖÓ Ò ÓÒ º Ö ÀÒÖ ÔÓÒØ Ò ÖÚØÚ Ó L¹ Ö ÁÒÚÒغ Åغ ½µ ÒÓº ¾ ¾¾ ¾¼º ÅÊ ÅÊ ½¾ ½½¼µ º ÂÑ Ä ÀÒÖ Ò Ð ÒÖ ÁÚ ÇÒ ÙÑ Ó ÓÙÖÖ ÓÒØ Ó Ù Ô ÓÖÑ Ò Òº Åغ ¾µ ½µ ÒÓº ¹ ¾º ÅÊ Åʽ¼ ¾ ¼ ½½¼µ ½¼º ÀÒÖÝ ÁÛÒ ÇÒ Ø ÓÖÖ Ó ÚÒ Ò Ó ÑÓÙÐÖ L¹ÙÒØÓÒ Ø Ø ÖØÐ ÔÓÒØ ËѺ ÌÓÖº ÆÓÑÖ ÓÖÙÜ ¾µ ¾ ½¼µ ÒÓº ¾ º ÅÊ Åʽ¼½ ½ ¾ ½½¼¼µ ½½º ʺ º ÊÒÒ ËÙÑ Ó Ù Ô ÓÖÑ ÓÒØ ÙØÓÑÓÖÔ ÓÖÑ Ò ÒÐÝØ ÒÙÑÖ ØÓÖÝ ÅÓÒ¹ ØÖÐ ÈÉ ½µ ÍÒÚº ÅÓÒØÖÐ ÅÓÒØÖÐ É ½¼ ÔÔº ½½½¾½º ÅÊ Åʽ½½½¼½ ¾ ½½¼¾µ ½¾º ÙÐÐÙÑ ÊÓØØ Ò ÌÓÑ Î ÀÙØÙÖ ÝÑÔØÓØÕÙ ÔÓÒØ ÒÖ ÔÖØÖ Ù ÒÒ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÅØÑØ Ø ÔÓÒÐ ÙÖ Ð Ø Û ÔÖÔÙÐØÓÒ ØØÔ»»ÓÙÖÒÐ º Ñ ºÑغ»ÔÖÔÙ»ÔÖѺØÑÐ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÑغٹÓÖÙֻܺÖÓØØ»ÒÖºØѺ ½ º ÓÖÓ ËÑÙÖ Ì ÔÐ ÚÐÙ Ó Ø ÞØ ÙÒØÓÒ ÓØ ÛØ Ù Ô ÓÖÑ ÓÑѺ ÈÙÖ ÔÔк Åغ ¾ ½µ ÒÓº ¼º ÅÊ Åʼ ¾ ¾µ ½º ÂÓ Ô Àº ËÐÚÖÑÒ Ì ÖØÑØ Ó ÐÐÔØ ÙÖÚ ÖÙØ ÌÜØ Ò ÅØÑØ ÚÓк ½¼ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÆÛ ÓÖ ½¾ ÓÖÖØ ÖÔÖÒØ Ó Ø ½ ÓÖÒк ÅÊ Åʽ ¾¼¾ Ñ ½½¼µ ½º ÊÖ ÌÝÐÓÖ Ò ÒÖÛ ÏÐ ÊÒ¹ØÓÖØ ÔÖÓÔÖØ Ó ÖØÒ À ÐÖ ÒÒº Ó Åغ ¾µ ½½ ½µ ÒÓº ¾º ÅÊ Åʽ ¼ ½½¼¾µ

10 ½¼ º ÊÁÇÌÌ Ì Æº ÌÅÈÄÁÊ ½º ÒÖÛ ÏÐ ÅÓÙÐÖ ÐÐÔØ ÙÖÚ Ò ÖÑس Ð Ø ØÓÖÑ ÒÒº Ó Åغ ¾µ ½½ ½µ ÒÓº ½º ÅÊ Åʽ ¼ ½½¼½µ º ÊÓØØ ÍÒÚÖ Ø ÓÖÙÜ ½ ÁÒ ØØÙØ ÅØÑØÕÙ ÓÖÙÜ ÄÓÖØÓÖ ¾ ½ ÓÙÖ Ð ÐÖØÓÒ ¼ ÌÐÒ Ü ÖÒ ÙÐÐÙѺÊÓØØÑغٹÓÖÙܽº Ö Æº ÌÑÔÐÖ ÍÒÚÖ Ø ÅÓÒØÔÐÐÖ ¾ ÁÒ ØØÙØ ÅØÑØÕÙ Ø ÅÓÐ ØÓÒ ÅÓÒØÔÐÐÖ ÓÙÖÖÖ ¼½ ÈÐ ÙÒ ØÐÐÓÒ ¼ ÅÓÒØÔÐÐÖ Ü ÖÒ ØÑÔÐÖ ÑغÙÒÚ¹ÑÓÒØÔ¾ºÖ