Microsoft Word - 5.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 5.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!"

Bản ghi

1 ½YËYÊ»Y{¹Â Ä n»,ãz¼,ãá{ cz,{ ¼]ºË M½{Á Y½Á ]ÁZ]Y Ä Y{ fz»sâcyiy Êf³ÉZÅÄmÂmÊ ÂyÉZÅf»YZÁÄÓ ½ZË Y Ì»YÁ ZÌ É Ìu¾Ì Y, {YYÂÌ{¼v», Ê^Ì ÀZËÁ, ÌƾÌu ¼v» Ê Ì^]ZÀ»ÁÉÁZ Ë{{ZfY,,½Zn ÃZ Y{Éf {½ZËÂn Y{ÁÄfy»M Y{,ZË{ZfY,,, ½YÆeÃZ Y{ \ËÂexËZed ZË{xËZe Ã Ì q Êf »½{Á Y½Á ]ÁZ]Y ¹ZyÄ Y{ fz»sâcyiyê]zëyâà»ä]ªì ve¾ëy ½Á ]ÁZ]ºË MtZ] ËÂf Z câ Ä] Ê {Ze 0Ô»Z s\ Z«{ ºË M ÄmÂmÄ «Z] {Á,,,, Y ¹ZyÄ Y{tÁºË M Á ʳÁ ÃÁ{ Á{ { ÊËZ»M ÉZÅÃÌm d ³ ¹Zn Y ÃÁ Ë Êf³ Y ¹ZyÄ Y{ {tä {Y{½Z lëzf d ³Y«ZÅÄmÂmZÌfyY{ʳÁ sâ ËZ Ä] d^ Ë ^e\ë Á ½Á ËY Y{Â^Æ]\^ ºË M ½{Á Y ½Á ] Á Z] c}ãìm ÅZZ¼ÌeZ]ÉY{ÊÀ»cÁZ eáp< Ë{³Y ¹ZyÄ Y{ÊÀË ËZm ÉY{ ÊÀ»  Ä] YÂy» Y ¹Zy Ä Y{ t ËY Y Z] dy ZËÂ Ä ZnÀ,ÄÓ {ÅZ hz] {Y ¹ZyÄ Y{ÉÓZ]sÂP<d ZËÅZ {]ÉÌiZeZ»YP< ^ ½Á {ËY YÁÊÀ]ÄÂv»Ê]q { fz»sâê YiYdY qâ Ã{Á,½Y ÀÁû̻ZY³ÃZ f{ {Â]Y{ÊÀ»¾ÌÀÌeY ÁASTºË M,T3½Â»ÂÅt]ʳÁ¾{Y ¹ZyÄ Y{ ÉY{ÊÀ»ÌiZe¾ÌÀÌeY n]ê ÂyÉZÅf»YZj Y]ʳÁ¾{Z»Y,P< ½{Á YdY½Z»d~³Z]Ä Y{¾ËYÉ~» cyiyåz à ÀÅ{½Z ¾ËYÄ dy ËZ»M¾ËYlËZf {{Â{ ¼ÉZÅZÌ»Y¹Y pìå{â^æ]hz]d YÂf ºË M Êf³ÉZÅÄmÂmÊËY~ ÃÌm{YY ¹ZyÄ Y{ {tze½yâeê»ä {Y{½Z {]Z Ä]ºË MYÃ{Z fy½á ]Êfu ÉZÅf»YZ,¾Ì ÁÌe,{ ¼,ºË M,Y ¹ZyÄ Y{,Êf³ÄmÂmÉ Ì ÉZÅÃYÁ Ê Ây É{Zf«YZv YÄ ÊËYdve¹Zy¾ÌXeÁ { dæm µmã ËY Ê YÂy Ã{Z» Ë Z] Ä Ä] ½Á» Á //Z]Ê» ÂÌ ÄË~ e { º Yf» ÉZÅ ÃÌm ÄÌÆe Ä»» {Á uóz]¾ìxeááé Y Ì {Ä]Y Ä Y{ ÁÉÅZÊ¼Ì Â]Zf»É Y¹³Â Ì {É Z Â Ì ¾ e ÌƾÌu ¼v»µÂX»Ã ÀË *

2 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â Ä n» ZÅÁÁ{Y» Y ÃÁ Ë ÄmÂm Ä «Á{ Á Ê Á ZÆq ÊËZ»M ÉZÅ uyá ¾Ì] Ô YÂ]M ÉZne ÄË ËÂf Z ËZ»M ËcÂ]ªÌ ve¾ëy ËÂe ÁºË MÊf »½{Á Y½Á ]ZËZ]ºË MtZ] Á,,,, Y ¹Zy Ä Y{ t Y e Z] Ê {Ze 0Ô»Z s \ Z«{ { Ác»Ä]ZÅÄmÂm ¹Zn YY eå{ä «ÁYÁÄË~ eäëâäìâezy]µ{z f»ãìmz] ÃÁ{Á{Ä]ËZ»MÃÁ{ ÁËZ»MÁ ºÌ e ʳÁ Ê ZËZ Á ʳÁ ZY ] ËZ»M { Ã{Z fy{â» Ê YÂy{Y» ]Z«É Y Á ÄËne AOA 1990 µáy f» Á µâ» Z] Y Ä Y{ Z Á dyâ µá m Ë{³Ä^Zv» Jnssen,1989)É{ZÆÀÌ É Y Zv Y ÁµÁ m ËZ»M ÉZÅÃÌm {Â]½Z ËÉ~»{Y»ËZÁ¾ÌXeÁ,Ê¼Ì Â]Zf» ÄWYY µá m { ËZ»M {» ÃÌm cz^ì e Ì Z M dyã [MÄ]{YMÊf{ZÅÄmÂmËZ»MÃÁ{µÂ{ dz câ Ä] É ºË Á ÄfY{ YÂy Á Á ½Á É̳ÃY Y {Â] Ê ËZe dz Ë Á ÊËZÀÁ câ Ä] cz e Á Ê f Å câ Ä] Ê» YÂy { ½Z³ Y Á {Â]Ä YÁ ÉZÅÁ { É̳½Ây ÉZŽ»ÂÅ Y» ¹Zn Y fz» ÉZÅZ¼Ìe Á Ä] Á f Z Z»Z³ ÃZ f{ Y Ã{Z fy Z] É ÌWÁÌe ÃÌmºÌÀe É̳ÃY YRIAÊY ¼ËYÂË{Y ºË M ¹Zn Y UFFDA Y Y ¹ Z] ÊËZ»M ÉZÅ ½YÌ»Ä]ÁÃ{Â]ºËÂeZ ºË MÊf » YÃ{Z fy{â» Ë{Z» ÉÁZu Ä Ã{Z fy {» ¾e { ¹³, Z ÔËY dy ÃÌm ¹³Â Ì Å { Ë µz, ZÀÌf, ZfÌ, Ó ZXeÁ, Z Z  ³Zf], Y Ë  ³ÂÀÌ»M Á Ó ʼÅ, ÔÌ»M Z M, ÅYà Á{ËZ»MÉZÆf Y{{Â]Z YÂfÀ ÃY Y ÄÓ cz Á à [Zzf Y Zf dæm Y e ÉZÅÃÌm ¾Ì] É{Zf«Y ÄËZ» ÉY] É̳ Á ZËÂ Ä ZnÀ,c} Y É{ZË z] ¾Ë ËZm YÂeÊ» Meng et l., 2005; Meng et {{³ÃÌm{¾ Á l., 2006; Josefik et l Ä ¼m Y ÉYÄË~ e {Y» ÉYY{ Y Ä Y{ Ê Á,¾ Ze,¾ÌZ////ÀÌ, ÌÁY ////ÌY,cÓÂ//ÀË  ³ Z]Ê»Ì ^Ì Á ÌfËZ ÌY Y» ÉYY{ ÉYÄË~ e Zv Y Y Ä Y{ Äf «Z ÁÃ{Â]ZÅ ËZ ZÉ{ÁZÅ ËZ Z »ʼ 0Zf^,¾Ìf Y ½M ÉZÆeY ÌÅÂ] fì] Á dy ÄfZ ///Ì e ÂÀÌ]YM ZY ] ÊËZÆeY ÌÅÂ] Á  Y³ ÃZ f{ ÉZÅ ºË M Âe {Y» ¾ËY, Å{Ê» Leeson & Summers, {Âʼ ºÅÊ ZMÄ]ÂÌ ¾ Á Y Z Ä ÀËY Ì { Ä] Y»Z Ä Y{ 2005 {Y{Y Ä ZnÀ Ä]d^ Éf¼ cóâàëâ  ³dY {dyé~» Ã{Z»¾ËY½ ªÌ«ÄYÁÄ]Ä Ì Y Ä Y{ { t Êfu ZÅËZ»M Êy] Y ÊZ Ê Ì Â]Zf» ÉZÆËZnÀÅZ «Á Ä] nà» Plnder et l., 2004dYà ZÅcÓÂÀË  ³ Ì ÉZÅ ËZ Z Ê ÉÓZ] ½YÌ» Ä] ÄmÂe Z] ÄËneÉZÅºË MYÃ{Z fyy Ä Y{NSPÉYÄfZ Äf //³ câ cz Ì ve Ä] ÄmÂe Z] {Y» ¾ËY à ÀÀ ÁÄ Y{ºÌ Â]Zf» ]Z«É Y½YÌ»ËY Y{ YÂeÊ» Z ËY Y É Ì» Êf³ ÉZÅÄmÂm { ¼ {Â^Æ] Ä Y{ NSP ºÅ dì ]Z«,ºË M Êf » ½{Á Y Z] ËZ¼ ËY Y hz] Ä d ZË ËY Y { Ä] Y Y Ä]YY Ä Y{ (TME n Ê Ì uê¼ì Â]Zf»É Y Meng et l., ¹³Â Ì { É Z Â Ì 2005 ÉÓZ] sâ ÉYY{ ÉZÅ ÃÌm Ä] ºË M ½{Á Y AMEn Y{ ÊÀ» ËY Y hz] d YÂf Y Ä ZnÀ ºÅdÌ ]Z«ËY YhZ]Ä ÀqÅ{ÂY Ä ZnÀ ªÌ ve{meng & Slominski, 2005 Ë{³NSP cyiy Z////e {Â] ¾ËY ] Ê/// Z////u,c} ÉZn] Y////// ¹Zy Ä Y{ Ê////////ÀË ËZm Êf » ½{Á Y ÃY¼Æ] ZË ¾ Á Á ZËÂ Ä Z//////nÀ Á ÄÓ cz////////,{ //////// ¼ ] ºË M Êf³ ÉZÅÄ/////mÂm { Ê Â/////y ÉZÅf»YZ {////̳Y«Ê////]{Â///»

3 Y Ä Y{ fz»sâcyiy½yz ¼ÅÁÌÆ Å ÉYY Ä] YÂ////y Ä///ÀËÅ yz Y ÊËZ»M /////Ã{Z//// fyã // ½Á¹³Â Ì Ê³ÁZe ÃÁ{ÊËZ»MÉZÅÃÌmµÁ m {ÃÌmÉYmY,Y ¹ZyÄ Y{sÂÊËZ»MÉZÅÃÌm { ÅZ c} ZËÂÄ ZnÀ ÊÅZ»{ Z˾ Á Y Ä Y{ ºÌ czà] cz ºÌ É{ ¹Z ¼ ÊÀÌ»ZfËÁ z»ì Ê»{Y» z»ì ¾Ì ÂÌf»µYÉ{ {à Ä^Zv»É~»{Y» ¹³Â Ì ]É Z Â Ì Ê¼Ì Â]Zf»É Y Ã Ì Z M¹Zy¾ÌXeÁ ¹Zy^Ì ºÌ f{ ]Z«ºË ¾Ì ÂÌf» ¾ÌfÌ ¾Ì ÂÌf» ¾ËÌ ½Z ÂfËe ¾Ì ÂWe ¾ÌÀËM µzëãìmd¼ì«,a¾ì»zfëá uyá,¹³ê Ì»¾ÌWÂ Ê ÂeY½Y Ì YÊf MÉÁZuÃÌm¹³Â Ì ÅÉYYÄ]ÊÀÌ»ZfËÁ ¼», ÌÀeÂf Z ÌY¹³Ê Ì», Ì»M¾ÌeÂ Ì ¹³Ê Ì»,B2¹³Ê Ì»,E¾Ì»ZfËÁ¹³Ê Ì»,D3 uyá ¹³Ê Ì», Ì Â ÌY¹³Ê Ì»,K1¾Ì»ZfËÁ¹³Ê Ì»,B12¹³Ê Ì», ËY ¾Ì  ¹³Ê Ì»,¾Ì»ZÌe¹³Ê Ì»,¾Ì Á Ë̹³Ê Ì»,¾ÌeÂÌ] ¹³Ê Ì»,¾ÅM¹³Ê Ì»,ÉÁ¹³Ê Ì»,À À»¹³Ê Ì»ÉÁZuÃÌm¹³Â Ì ÅÉYYÄ]Ê» ¼» ¹ÂÌÀ ¹³Ê Ì», ˹³Ê Ì»,» ʳÁZeÊ ZËZÃÁ{ÊËZ»MÉZÅÃÌmµÁ m {ÃÌmÉYmY {,Y ¹ZyÄ Y{sÂÊËZ»MÉZÅÃÌm ÅZ c} ZËÂÄ ZnÀ ÊÅZ»{ Z˾ Á Y Ä Y{ ºÌ czà] cz ºÌ É{

4 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â Ä n» ʳÁZeÊ ZËZÃÁ{ÊËZ»MÉZÅÃÌmµÁ mä»y{y ¹Z ¼ ÊÀÌ»ZfËÁ z»ì Ê»{Y» z»ì ¾Ì ÂÌf»µYÉ{ Ä^Zv»É~»{Y» {Ã É Y ]É Z Â Ì Ê¼Ì Â]Zf» ¹³Â Ì Ã Ì Z M¹Zy¾ÌXeÁ ¹Zy^Ì ºÌ f{ ]Z«ºË ¾Ì ÂÌf» ¾ÌfÌ ¾Ì ÂÌf» ¾ËÌ ½Z ÂfËe ¾Ì ÂWe ¾ÌÀËM µzëãìmd¼ì«{ëz»m{ã{z fy{â»ê YÂy{YÂ»Ì Z MµÁ m Kcl/kgà Ä^Zv»Ê¼Ì Â]Zf»É Y f Zy ¹Zy^Ì Ê]q ¹Zy¾ÌXeÁ Ê YÂy{Y» Y Ä Y{ c} ZËÂÄ ZnÀ ÊÅZ»{ 1- ME n = P EE NFE ¾ Y{ÉYÄÀ»Y{ Àq½Â»MYZÅ¾Ì ZÌ»ÄËZ»ÉY] ¹Zn Y SASÊyʻ¼µ»YÃ{Z fyz]éz»m Ì veáäëne Z]Ê»ËcÂÄ]ËZ»MÉZ»Mµ» Ã{Z fy Yijk =µ+a i +B j +AB ij +e ijk ËZ»M{à ÅZ»Y»Y ij cy ÅZ»¾Ì ZÌ»µ ÊËZ»MÉZÅÃÌm{Y Ä Y{tAÂf Z iya i Y Ä Y{ sâ Á ºË M ]Z f» iy Á ºË M Y Ã{Z fy t Ä] Â]» { ¼ ¾ËfÆ] {Â^ Y{ÊÀ» ½ÁËY Y¾Ëf¼ Á{Â] {Á ÅZZ¼Ìe ÊËZ»MÉZÅÃÌm{ºË MtBÂf Z iyb j B ÁAÂf Z ]Z f»iyab ij ÊËZ»MÉZye ijk hv]álëzf ½Á ËY Y ] Y Ä Y{ fz» sâ cyiy iyê ÁP<{Â]Y{ÊÀ»ÃÁ{ {µá m

5 Y Ä Y{ fz»sâcyiy½yz ¼ÅÁÌÆ É̳ mé~»{yâ»[~myµâ v»ì ÁµÂ v»éy Josefik et l. dy{zfyy {tä] Ä]Ä Y{½{Â^ YÂyÂy Ë{ YÁ À Ê» {tzeì (2004) Gordon et l. Á(2011) Á YÂy» ÅZ hz] Ä dy Êz e Ì { ÉZÅÄmÂm{ ¼{ÉY{ÊÀ»cÁZ ey Ä Y{{]Z {ÂÊ»Y Ä Y{ÉÓZ] tz]ézåz¼ìe½á ÅZ Ze Y Ä Y{ t ËY Y Z] { à ÅZ» Êf³ dy ÄmÂe ]Z«½Á ÅZ { ZÅcÓÂÀË  ³ \Ë Ê Á d ZË ÅZ ½Á ËY Y { t xz{ê »ÂÅs½{Â^ Y{ÊÀ» Ì {Ä]Ê Á lëzf Z] Ä {Y ½Z ÉY{ ÊÀ» ÅZ Ë ^e ÉY] ½YÂeÊ» Y Éf¼ cóâàëâ  ³ ½YÌ» Ä] ÅZ à ¼ Ì {dy{ª]zegordon et l.(2004) ÅZ ½M Ì { Ä {¼ É~» Ã{Z» ¾ËY Ä Y{ ÉÓZ] ^Ì Y Ä Y{ t ËY Y ÄnÌf { ½Á dyy Ä Y{ Ë m¹z«y{cóâàëâ  ³ ÄfZ Ì ÉZÅ ËZ ZÊ z]á{{ä Z]Ê» ʳÁZeÊf³ÉZÅÄmÂm{ ¼]ºË M½{Á YÁY Ä Y{ fz»sâcyiyµá m Å ÉYY Ä] YÂy ÄÀËÅ Ë ^e\ë ¹³ YÂy» à ½ÁËY Y µzë½áëy YÂ Ì ¹³ {Y ¹ZyÄ Y{Ê YcYiY c c c c c ºË MÊ YcYiY ]Z f»iy ÉZ»M cáz e, Y{ À Z¼Å Áu Ä ÊËZÅ¾Ì ZÌ»,ÃÁ³ Ë Å { Á ½Âf Å {,, c ¾Ì ZÌ» ZÌ» ÃZ^fY : Y ÉZÌ] { ÃÌm ÉY Ä Y{ t ËY Y iy { { Roth Mier, 2004 dy à Y³ cz Z» ÁZÅcÓÂÀË  ³ À Z»Ã Y{Z]{Y»½YÌ»Ä]Y¾ËY ÄfyZÀ Ä Y{ à ÀÀ x e»yâ Ä Ì ÂÀ cz^ì e P> Y ÉY{ÊÀ» Z] ª YÂe { ZÅZ¼Ìe ½Á ËY Y lëzf sâiy Z]Ê»Ì Roth Mier(2004) cz Ì ve ¾Ì] ÃÁ{ { YÂy» ] Y Ä Y{ fz» YÂy»ÅZ P<{Â]Y{ÊÀ»ZÅZ¼Ìe

6 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â Ä n» ½ÂyYÉiY ZÅZ¼Ìe { {Â] Y Ä Y{ { Hji à ÅZ» ^ d Z] ½ Á Á ÉË ÄnÌf { Y ^ ½Á { ËY Y Ì (2007 Shfie {¼ Y³Y Ä Y{ÊËY Ys ÊÀ» iy ºË M ½{Á Y Á Y Ä Y{ fz» sâ µá m dy ½Ây ¾Ì ÁÌe ½Â»ÂÅ ] ÉY{ ¹ Zq{Y f]y{cóâàëâ  ³»iY{½Z³ teänìf {Áà ÌWÁÌeà { ËÄ]Êf{ { Á ]ZËÊ» ÅZ É ÌWÁÌe ÉZŽ»ÂÅ te,½ây { ½Â»ÂÅ ¾ËY t ÅZ Ä] À YÁ dyz ËY Y ÂÀ» Ä] É ÌWÁÌe v» ½Â»ÂÅ {Ä ]ZËÊ»ËY YÌ ÂÌÅYÉ ÌWÁÌeÉZŽ»ÂÅ Ä Ê Z³ Á{Á uê Z»d~³YÄnÌf µ{z e ËÄ] YÃ{¼ Ã{Z fyãìm{y Ä ZnÀ Y Z] ÃY¼Å Ävf» ¾Ì ÁÌe Ä] d^ Ê Ë ÂËÌ ÉZŵ {Y e Á ÌWÁÌe à ½Á { ËY Y ¾ËYd {ÉY{ÊÀ»cÁZ ey~ ÀÊ»É ÌWÁÌe à ÅZ» c» Y{ { fz» ÉZÅZ¼Ìe ¾Ì] ½Â»ÂÅ {T3½Â»ÂÅ]Y Ä Y{ fz»sâiy{âê¼ ¾{Ê ÁP<{Â]Y{ÊÀ»Ê³Á¾ Y Ä Y{ ËY Y Z] Ì Ã ÅZ»ÉY{ÊÀ»cÁZ eê³á Hji Shfie ( 2007) {¼ Y³½Â»ÂÅ ¾ËYt{ÉY{ÊÀ»ËY Y t Y Ä Y{ ÉÁZu ÉZÅZ¼Ìe ʳÁ ¾ { Ì ] YÂeÊ» Ä ÀfY{ Y ½Â»ÂÅ ¾ËY Y ÉeÓZ] ÅZ Z] T 3 Ä] T 4 Ë ^e { ^ dì Z ËY Y YÁ ËYʳÁ¾{½Â»ÂžËY à ÀÅ{½Z ZÅZ¼Ìe¾Ì]Y{ÊÀ»cÁZ e{âmá¹ Ë{ Ä Y{Ä]d^ ÓZ]¾ÌÀ{ÂÌ ¼veÄ dy¾ëy Josefik et l. (2011)lËZf Z]Ä dyäf ZËËY Y ¾ËY YZ]Y Ä Y{É~» cyiyåz ]ÊÀ^» cáz e ÃÌm ÉY Ä Y{ t ËY Y Z] {Y{ ª]Ze YecZeZMÊ»ºË M{P<ÉY{ÊÀ» ¾{Z»Y Ë{³Ã ÅZ»Ê³Á¾{ZÀÌ»M ºË M ¾ËY Y» ¾Ëf¼ {Â^ Y{ÊÀ» cáz e ʳÁ ËY YZ]Á{Â] ÅZZ¼ÌeÄ]ª f»ê³á¾{ ¾ËeÓZ]Ä d ZËËY YÌ ºË M¾ËY½YÌ»Ä Y{t { à ÅZ»Y Ä Y{ {Z¼Ìe{½MY» WZu ÂÊ» Ä Y{ Ê YÂzÂy ¹ hz] Á Yà YÂy»ÅZ ÁµZu¾ËYZ] ÀfÅd̼ÅY ÄmÂe ]Z«{Z¼Ìe{»{ ËZ¼f»ÂÄ] iy Y Ä Y{ ÉÁZu ÉZÅÃÌm Ä] ºË M ½{Á Y dy» Á Ë ^e \Ë, { ¼ ] ÉY{ÊÀ»,Kocher & Broz (2001lËZf Z]Ä dy YÂy Meng & Slominski Meng et l. (2005) Á Josefik et l.(2011) lëzf Z]Ê Á {Y{ª]Ze (2005) ºË Ms¾Ì]ÉY{ÊÀ» ]Z f»iydy{cëz» Ì Ë ^e\ëzv YdY {ÂmÁÌ Y Ä Y{Á { ʳÁ Ze Ä Z { ËZ»M ÃÁ{ { à ÅZ» ÉY{ÊÀ» cáz e Y Ä Y{ fz» sâ {Á sâ Ë ^e \Ë P< Ë{³ {Ê ÁdY ÅZZ¼ÌeZ]ÉY{ÊÀ»cÁZ ey Ä Y{ ÅZZ¼ÌeZ]cÁZ e {Á,eÓZ]s ÊËZ»M{d ZËËY Y Ë ^e\ëá{â]y{êà» Y»Z Ä Y{ {troth Mier { t ¾ËfÆ] ½YÂÀ Ä] Êf³ ÄmÂm ÃÌm { Y ¾Ì]¾ÌÀr¼ÅÁ{¼ ÄÌÂed¼Ì«½{Â]\ZÀ»c ÉY{ÊÀ» cáz e Y Ä Y{ { Á sâ Ë{ à ÅZ» { ÉY{ÊÀ» cáz e Zu ÉZÅÃ{Y{ Ä] ÄmÂe Z] µá m ÄÓ ½Á Zv Y Y Ä Y{ fz» sâ Ä Y{ ]Z f»iyáºë MiYÊ ÁP<dY{{ÂmÁ Á ¾ËfÌ] {Â^ Y{ÊÀ» d ¾ËY ] ºË M Á Y Á Z¼Ìe Ä] Â]»\Ìef] ÄÓ ½Á { ¾Ëf¼ {ÊÀ]ÄÂv»Ê]q {{Â]Y Ä Y{ { {Y{½Z ÉY{ÊÀ»ÅZ Y Ä Y{ {t Ê»YÂÌiZedveÊÀ]ÄÂv»Ê]q½ÁP< ½YÌ»,Z^YÌ Á Z^Y [q ÉZÅ ÌY ½YÌ» Ì Y«ÃÌm{É~»{Y»½YÂeÁÉ ÌWÁÌeÉZŽ»ÂÅ ÁZ^YÉZÅÊ]q½YÌ»ËY Y½ZÌ»¾ËY{Ä {Y{ Ê]q ½Á à ÀËY Y ÃÌm É~» {Y» ¾Ì] ½YÂe ¹ ÉZŽ»ÂÅ t ËY Y Á Ã{Â] ÊÀ] ÄÂv» ÅZ Y ÊÀ] ÄÂv» Ê]q ½Á ½Ây { É ÌWÁÌe ËY YZ] ^ ½Á {(Hji Shfie, 2007 Å{Ê» ZÅZ¼Ìe ¾Ì] { Y ÉY{ÊÀ» cáz e Y Ä Y{ sâ ÉYY{Z¼ÌeÄ]Â]»½Á¾ËeÓZ],P<{Y{½Z

7 Y Ä Y{ fz»sâcyiy½yz ¼ÅÁÌÆ Pl &Grossmnn 2002) lëzf Z] Ä Ã ÅZ» ¾ÌÀÌeY Y» Y ÉY{ÊÀ» cáz e {Â] ½Z Ë {ÂmÁ Y Ä Y{ sâ Zv Y ZÅZ¼Ìe ¾Ì] ¹ {YÂ»Ê À»ÌiZe Ì {Ä]0ÓZ¼fuYÄ,P<dY{ Z]Ê»ZÅÄÌ { // ¼]Y// É~» cáz eê Ád ZËËY YºË M¾ËYtʳÁ¾ Éet½YÌ» à ÅZ»ZÅZ¼Ìe¾Ì]ÉY{ÊÀ» Y e¾ìwz ºË M ÉÁZu ÉZÅZ¼Ìe ½Ây ËÌÌ ³ pìå ʳÁ ¾ { {Â] ºË M ½Á ] ÉZÅZ¼Ìe ½Ây ËÌÌ ³ Ée Zv Y ZÅZ¼Ìe ¾Ì] ÊeÁZ e ʳÁÊf³ÉZÅÄmÂm {ÄÓcZ ]ºË M½{Á Y½Á ]ÁZ]Y Ä Y{ fz»sâcyiyµá m Á qâ Ã{Á,½Y À,Ã»Ì ±]Ã{Á ^ Ê]q ½Y ÄÀÌ ÄÓ {Y ¹ZyÄ Y{Ê YcYiY c cd d ºË MÊ YcYiY ]Z f»iy ÉZ»M cáz e, Y{ À Z¼Å Áu Ä ÊËZÅ¾Ì ZÌ»,ÃÁ³ Ë Å { Á ½Âf Å {,, c, d ¾Ì ZÌ»ZÌ» ÃZ^fY : P> Y ÉY{ÊÀ»

8 ,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ»Y{¹Â Ä n» ËÌÌ ³Ée ʳÁÁÊf³ÉZÅÄmÂmÊ ÂyÉZÅf»YZ]ºË M½{Á YÁY Ä Y{ fz»sâcyiyµá m ¾ÌÀÌeY AST ʳÁ T4 T3 Ée ËÌÌ ³ ¾ÌÀÌeY c c ʳÁ AST T4 T3 Y sâ Y ÉY{ÊÀ»ÉZ»McÁZ e, Y{ À Z¼Å ÁuÄ ÊËZÅ¾Ì ZÌ»,ÃÁ³ËÅ{Á½ÂfÅ{,,c¾Ì ZÌ»ZÌ»ÃZ^fY Y Ä Y{ÉYÄfZ Ì ÉZÅ ËZ ZÊ ZfyZ Ì { YÃ{Z// fyy~// dycô// Z]cÁZ f»ä Z]Ê» fì]dì Z ÉYY{Y Ä Y{Âz»ÉZ///ź//Ë M {̳Y«ÄmÂe{» ËZ]ZÀÌf ÁÓ { P> IU\u]ZÀÌ»M YecZeZM fì Ê{]¹³Â Z T3 fì Ê{]¹³Á Ì»T4 fì Ê{{¹³Ê Ì» ËÌ ³ÉeÁ¾ÌÀÌeY Ê É̳ÄnÌf Ze ½YÂeÊ» Ä {Y{ ½Z ªÌ ve ¾ËY lëzf { ÄmÂmÊËY~ ÃÌm{Y ¹ZyÄ Y{Y {t ½{Á Y Zu ªÌ ve { {¼ Ã{Z fy Êf³ ÉZÅ Ä] 0ÓZ¼fuY Ä dy { ¼ {Â^Æ] ] ÉÌiZe ºË M REFERENES 1. AOA. (1990). Officil methods of nlysis of the ssocition of officil nlyticl chesmists. 15 th ed. Wshington, D, Assocition of Officil Anlyticl hesmists. 2. Gordon, S.H., Short, F., Wilson, D.W& roxll R.( 2004). The effect of dietry concentrtion of rpeseed mel or whole rpeseed on roiler performnce nd litter qulity. British Poultry Science. 45, Hji Shfie, A. (2007). Effects of different levels of cnol seed on production nd physiologicl trits of lying hens. MSc thesis Animl Science. Fculty of Agriculture, Znjn University. (In Frsi). 4. Jnssen, W. M. M. A. ed. (1989). Europen tle of energy vlues for poultry feed stuffs. 3 rd 5. Ed. Beekergen, Netherlnds: Sper1derholt center for poultry reserch nd informtion services. 6. Jozefik, D., Ptk,A., Kczmrek, S., Mckowik, P& Engerg, R.M.(2011). Exogenous supplementtion of crohydrses lowers serum insulin nd cholesterol nd improves the nutritive vlue of full-ft rpeseed in chickens. Journl of Animl nd Feed Sciences, 20, 2011, Leeson, S. & Summers, J. (2005) ommercil poultry nutrition.nd,nottinghm University Press. 8. Meng, X., Slominski, B. A & Guenter, W. (2005). Degrdtion of cell wll polyscchrides y comintions of crohydrse enzymes nd their effect on nutrient utiliztion nd roiler chicken performnce. Poultry Science.84, Meng, X. &Slominski, B. A (2005). Nutritive vlues of corn, soyen mel, cnol mel, nd pesfor roiler chickens s ffected y multicrohydrsepreprtion of cell wll degrding enzymes,poultry Science. 84, Meng X., Slominski B.A., mpell L.D., Guenter W., Jones O.(2006).The use of enzyme technology for improved energy utiliztion from full-ft oilseeds. Prt I: nol seed, Poultry Science. 85, Ntionl Reserch oncil (NR). (1994). Nutrient Requirements of Poultry. (9 th Ed.) Ntionl Acdemy

9 Y Ä Y{ fz»sâcyiy½yz ¼ÅÁÌÆ 12. Press, Wshington, D. 13. Plnder, S., Nsi, M & Al-Fossi, I. (2004). Rpeseed nd soyen products s protein sources for growing turkeys of different ges. British Poultry Science, 5, Pl, L. & Grossmnn, K. (2002). Effect of glucgon nd insulin on plsm glucose, triglyceride in lyings hen fed diets contining different types of ft. Poultry science.81, Roth-Mier, D.A. (2004). Investigtion on feeding full-ft cnol seed nd mel to poultry.arch.geflugelk.51, SAS Institute. (2003). SAS/STAT User Guide. Relese 9.1 ed. SAS Institute Inc.,ry, N.