Microsoft Word - آموزش نصب و راه اندازی ویدئو دیتا پروژکتور.docx - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utilit

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - آموزش نصب و راه اندازی ویدئو دیتا پروژکتور.docx - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utilit"

Bản ghi

1 ŹƺŤĩĥƹźěŚŤƿŵƺŗŶƿƹƽŻřŶƳřƵřŹƹŜƈƳƁŻƺƯō Â/ /À Z»{/Ì ] Y/ ËZ]Ê»Ä {Y{{ÂmÁÊ fz»ëy,dyé{zëézåâf Z dëz Ä]ZÌ Âf ÁaÉY YÃYÁ\ ÉY] Ê/ ]. ÀÀ Ì» Âf ÁaÅ{»{ WZ»¾ËYYÉZÌ]....ÁÌ»ZË ÉÁ\,ËZ¼ Äv ZeÄ Z,ËZ¼ Äv,Ìv» Z/eY¾/ÁÌ/v»{Ád/Yº/ Z/ÅÂ/f ÁaYÊ/y] c,{zëä Z Ê ]Á ÀÅ Ì»ËZ¼ YËÂeº Ä Z YZÅÂf Áa. Y{É{ZË c Ê ]Á Y~ ]ËZ¼ Ä]Ê]Ây ËÂe À YÂf̼ ¾/ËYÄ/¼Å {»{Ä dy¾ëy]¾»,ºå{tìâez¼âf ÁaÊZfyYcZÌÂy ÁÊÌv»ËYÃZ]{¹Y ZÀ]Äf ¾ËY{ ËZ/¼ Äv /ÉÁ/]{Â/yeÂÌb»Z/ ËÂeËZ¼ Ä]µZu. ËY Ã{Y{Y«Ê^ZÀ»ÉZm{Y{ÂyÂf ÁaÁ ËYÄf ³ºÌ¼e WZ». ÌfÅ d/yê/zfyy Âf ÁaÅÉY]Ä ÊWZn MY Ì^«¾ËYYÊeZvÌÂeÁ Ä]\ ÃÂv,ËZ¼ Äv ZeÂf Áa\ZÀ»Ä Z ½YÌ» ÉY]Y½ZeÂf Áa½Â»YÌacZvÌÂeZe ÌÀ s»cy z]{ ÌfY{ ÄÀÌ»¾ËY{Ê Y³YµZu¾ËYZ].ºÅ ̼ tìâeznàëy{y.ºà µzy Z¼ /À dæm ÌÀ ÄmÂe. ËYÃ{Y{Y«d]ZiÁ\ZÀ»Ê Z»{ËZ¼ Äv Ä]ÁY{ÂyÂf Áa Ä dy¾ëy]¾» ºf ³Ä  Z¼Å sôy ]Z«Âf ÁacZ¼ÌÀeÂeY ]ZyÊ Y{ÂmÁ ÀqÅ, Z] ({]ZË ( ËZ¼ Äv ]{¼{Y{½Z»YÄ ÌWZmZe ËZ]Âf Áa.dY )czôy )ZfË{ ]Z É Ë{Á ] ]Z Ê Ë.dYÊ Y ]Z µzeyä]zì Âf ÁaYÃ{Z fyéy] Ì Y ]dy¹ó YÂ/f Áa Ä/] ]µzeyéy]{âì»{zæàìa.{âì» ÁÉÆ ]Ä] f»ëaä] Ë{ YÁÂf ÁaÄ] ËY ] ]Z.{ÂÂf ÁaÄ]½{Ä] hz] YÂfÌ» ]½Z {ZnËYÄ Yq ÌÀ Ã{Z fy ] Zv» cz/ôy¾ëy. {ÂzaËZ¼ Äv ÉÁ]Áà {YÁÂf ÁaÄ] Ë{ÊËZmYºÌÅYÂzÌ» Ä ÊeZÔY«YÁ{.dY"ZfË{" Ë{ ]Z HDMI, VGA À Z»{Y{{ÂmÁÉ{ZËÉZfË{ÉZÅ ]Z. Z]...ÁdÀËÂa ÁZaÉZÅ ËZ,Ê»M ËZ,ÉZ],¾f»,,ÂW ËÁ, YÂfÌ» /ÁÂ/f ÁaÄ/]YÉÂ/¼» ºÌ f»á{y ]Z Ä]ÉZÌ Ä ÀÀ Ì»Ã{Z fy USB câayºåzåâf ÁaÊ ]S-Video. Á.{ÂÃ{Y{ËZ¼ ½M{ {Âm»cZÔYZeºÌÀ Ì» É/ Ë{Á ( /ËMÊ» d{ä] ] ]Z Z]Ä )Âf Áa ]Ê Ë,ºËY{ZÌ ^À»Ä]Âf Áa ËÂeËZ¼ ÉY] z»znàëyzea.{ f»âf ÁaÄ]YZÆ M ½YÂfÌ» fz»ézåáyä ËZ¼ ÉY]ZÌ {»\ Z» /]ÉZ/Å /]Z Y/ Ä Â¼ ÀqË{µZu¾ËYZ]dÌ dzì ½MµZeYÁ Y{½MÅZ Z]ÊËZÀM{Y YÓ¼» ] ]Z {»{. ÌÀÌ^Ì»YZÆ MµZeYÃÂv ÁZÅÂf Áa

2 :ºËY{b]¹Y ÅÃ{Z fy{yâ»ázæ M e eê]ä] ËZ]ZfË{cÓZeY{»{ VGA : ]Z

3 ÊËZ/ YÂe¾Ì/acÂ/a ¾ËY. ÂÊ» Ã{Z fyzå_ze ` YÉZÌ]{ºÅÃÁ»YÄ ÀfÅÊmÁy cózey¾ëeê¼ë «Y VGA ÉZÅcÂa Ä/]Z/»Y {Y / º/ÅYY µz f YÊËZ YÂe,dYY{Ây]Éf¼ Z] ÉZÀÆaYHDMI câaz]äëz»{á{y{y±â Z McÂ]ËÂeµZY.{ÂÊ» à ÅZ»ZÅ Â]Yf Yn]ZÅ_Ze` ¹Z¼e{,½{Â]lËY Ì { `/,Z/ÅeÂÌb»Z ÉZÅ Ì Y³cZ.dZ¼ÄÀ˳¾ËfÆ]É{ÁÁ ¾ËY ÌÀ Ì» Ã{Z fy Âf Áa Z]Z ÉY]Ê ZyÉZÅeÂÌb»Z Y³Y. ÌÀÌ^Ì»ËÁZe{Y½McÂa v»á ]Z ¾ËYËÂe. ÀÀ Ì»Ê Z^Ìfa VGA ]Z YÊ ¼Å HD ÉZŽÂË eázå_ze HDMI : ]Z Â/f Áa Ä/]YcZ/ÔYd/Ì Ì /»Z uz]y ÁËÂeÉZÃ{ ½Á ]Ä dæm ¾ËYY,dY[ÂyZÌ]]Y Ë HDMI ]Z.{º ËÂedÌ Ì YÄ ÀËY½Á ] Z]ºÅf»ZeÊfu YÂfÌ» ½MµÂÄ dy¾ëy HDMI ]Z ÉZÅdË» Ë{Y. À Ì» fà» ¾Ì/Àr¼Å. {Y{{]Z/ Â/f ÁaÄ/] /ÀÀ Ê Z^Ìf/a ]Z ¾ËYYÄ ÉËÂeÁÊe ÉZźfÌÁZÅ_Ze` µzeyéy] HDMI ]Z.{ f»âf ÁaÂW ËÁ Ä] HDMI ]Z Z]½YÂfÌ»YZÅ DVD-Player Ê ]ÁÉZ]ÉZŵÂÀ Mini Display PortcÂa YÉZÌ/]{ /qâ ¾Ì/acÂ/a¾/ËYYÃÁ/»YÁ /Ã{Y{d ÌaÁÊ» ay ÂeÄ dyêmáyºåmini Display Port.{ÂÊ»Ã{Z fyì ½Âr¼ÅÉ Ë^ÌÅÉZÅ ÃZ f{

4 ÉZ/Å câay ËZÁj YZÅÃZ Y{{Âz]½YËY{Ä Z Zf»Z»Y Yà lëyzì] mini HDMI Á HDMI ÉZÅcÂaÃÁ»YÄq³Y Ë /^ez/ë /Z]Äf/Y{ VGA ÊmÁyÄ ÌÀ [Zzf YYÊÅZ f{ Ëy¾Ìu{ºÌÀ Ê»ÄÌÂe Ì {¾Ì¼ÅÄ] ÀfÅY{Ây]VGA. ÌÀ ÄÌÆe Å{Ê» ÄËYYYVGA ÊmÁyÄ Ê^ZÀ» Composite ( dëâb»z ) : ]Z ÉZÅeÂÌb»Z,Ê¼Ë «ÉZ] ÉZŵÂÀ µzeyéy]. Y{{ÂyÃY¼ÅZÅ ]Z ¾ËYYZŽÂË ej Y Ä Yq,ºÌZÀÌ»Z»j YYZÅ ]Z ¾ËY Z/ÅÁ¾/ËY Ä/f^ Y.{/ Ã{Z f/yâ/f ÁaÄ]µZeYÉY]dËÂb»Z ]Z YÂÀŽYÂfÌ» ZŽÂË eê ]Á (ÌaµZ )Ê¼Ë «Ê Ìy ÁÂW /ËÁµZ/ f YÉY/]{² ZÅ ]Z ¾ËY{. ]ZÌ»ÅZ ÁÄ]Á½M Ã{Z fyá ÀÀ ̼ Ê Z^ÌfacÂa¾ËYYZÅÂf ÁaYÉZÌ]. ÀfÅdYÁ`qÉY ÉY] Ë{²

5 Component ( dà Âb»Z ) : ]Z YÉZÌ]ÁÉZ] ÉZŵÂÀ,ZŽÂË e. Y{Ì Y HD ÉZÅÂW ËÁzaÊËZ YÂeÄ cáz e ¾ËYZ] ÀfÅdËÂb»Z ÄÌ^Ì ZÅ ]Z ¾ËY.dY½MeÓZ]dÌ Ì dëâb»z Ä]d^ ºÅ½MdË». ÀÀ Ì» Ê Z^Ìfa ]Z  ¾ËYYÉËÂeÁÊeÂÉZÅÃZ f{ S-Video : ]Z Z¼/Ä/]d/ËÂb»Z ÉZ/Å ]Z YÉfÆ]dÌ Ì ]Z ¾ËY.{Y{Y«ÊËÂW ËÁzaÉZÅÃZ f{ ÁZŽÂË eyézì]éá]ì câa¾ëy.{y{ YdÀ Âb»Z ]Z Ä]d^ Ée¾ÌËZa¾Â ÁZ»Y Å Ì» USB :câa / Ád/Ì /]Z Ä/]ÉZ/Ì {Â/»¾/ËY{. Y{Yɼ» ËÉÁ]cZÔYËZ¼ ½Z»YZÅÂf ÁaÊ ]ºf ³Ä  Z¼Å. À ̼ ¼[Ây½Y ÀqÂW ËÁza{Á{Y{{]Z ¾f»ÁËÁZe ËZ¼ ÉY]fÌ]cÂa¾ËY.{Ì Ì»Y«Âf ÁaÉÁZ¼Ì f» Ä/]Y ½M/ Ë{/ÁÉÆ/ /]/ËaÄ/]Y /] ]Z ËY f]yä \Ìee¾ËY Ä] Âf ÁaZfË{\ uy» Z ÉZnÀËYZea ºÌ/À Ì»[Z/zf YY/ {Â/» ]Z ºÌf ]Âf ÁaÄ]YcZÔY ½MYºÌÅYÂzÌ»Ä ÊÅZ f{ä]ämâez]ºåzfë{éy].ºì Ì»Âf Áa Ã{ {»ÃZ f{ä]yzfë{ Ë. ( ÂÌ»ÄÌÂefÆ]dÌ Ì ÁfÌ]d̻¼ Ì {Ä] HDMI Á VGA ¹{Y{tÌÂeÄ Â Z¼Å). ÌWZ¼ ¾ÁYÂf Áa ËZ]µZu. ÌÀ ÁÂf ÁaÄ]Y½M Ë{Á (... ÁÉZ]µÂÀ,_Ze`,eÂÌb»Z ).dyeµâ¼»á\zà»zfë{ ]Z ¹Y ÌÀ ÁÂf ÁaÄ] ÌÅYÂzÌ»Ä ÉYÄ ÌÁÅÉY] ÀÅ Ì»½Z ËÉZÅ :ŹƺŤĩĥƹźěŚŤƿŵƶŝƾĮƳŚųźţƺǀĜƯŚĩƹęŚţĚƫƩŚƈţř

6 : ƶŝśƅưƽśʒƶśįťſŵƹźǀƭěƽŵƽƹƽŵʃśƈţř :(...ƹžĩśŝžīƿřʋƅǀťſřƾƭě )ŹƺŤĩĥƹźěƶŝƽŻŚŝƽŚƷƩƺƀƴĩƩŚƈţř Z/fË{ ËZ]µZu.dY Ë~a½Z»YºÅµfÀ câ¼ëªëyz ÀËY. Ì ]Y Power ļ {ÃZ f{ ÉÁ ÀaY ËZ]Âf Áa½{ ¾ÁÉY] Êf/{½Ze{Ây ËZ]Y Ë{Ê ] Á ÀÀ Ì»YZ ÀËY ÌeZ»ÂeYcÂÄ]ZÅÂf Áa Ê ]. À ÊËZZÀYà {YÁZfË{ ]Z Z¼Âf Áa ËZ] Š̼ ËZ¼ Yd{ËÂeÂf ÁaZfË{ ºÅZ]Á ÁÊf{Ä]ZÅ ]Z Á {Â]¾ÁÂf ÁaÁeÂÌb»Z ³Y. ¾/ËY½{Z]. ÌÀ z»yé{ááâ ( Z]ÃZ f{éáºåáµfà câ¼ëéáºådy¾ ¼»Ä ) Input ZËSource ÌÅ{¹Zn Y ļ {ªËY. ÌÀ Ê»Âf ÁaÄ] (...Á Composite, Component, VGA, HDMI) YÉ{ÁÁ ]Z Â Ì YÂf̻ļ {.{Âà Ë{ËZ¼ Äv ÉÁ]eÂÌb»Z ËÂe½Z¼Å ËZ] ÌÅ{¹Zn YÊf{Ä]YZ ÀËYÄ ÊeÂ{ /]Z/»Y d/y{z Z ey¾ëyä ÀqÅ, f ]Âf ÁaÄ]YËÂe ËZ]Ä Å Ì¼ ÌzeZ¼Á ÀËÁcZ«ÁYÊÅZ³Äf^ Y. Ì Y ]ʼ ºÅ½M uãyãz]{dì ŹƺŤĩĥƹźěƺŗŶƿƹƶŝęŚţĚƫƱŵźĩƪƇƹƁŻƺƯō ËÂ/e. Àf/Å Ã{Z fy ]Z«HDMI Á VGA µzeycâaá{ä ÌÅ{YY» ¾ËY ËZ]Âf ÁaÄ]_Ze` µzey{â»{. ÌÀÌ]Ê»¾ÌËZa{YZÅ ]Z ¾ËYÁ{Å ËÂ/e Ì YÂfÌ» F5 ZË FN+F4 ÉZÅļ {½{ Z]½MYa. ÌÀ f»âf ÁaÂW ËÁda Ä]Y Ë{Á_Ze` Ä]Y ]Z Ë. ÌÀÌ^]ËZ¼ Ã{aÉÁYÂf ÁaÂW ËÁ

7 ÉZ/ÅeÂÌb»Z/ Á[Z/e\/ {ZË.{ÂÃ{Y{ËZ¼ ËÂeZe ÌÅ{Z F7ZËÁ F6, F5, F4 Ì ÃY¼ÅÄ]Y FN Ì ËY{ _Ze` ³Y /Ë /Ë[Z/zf YZ].{ÂÅZÂf Áa ËZ¼ fz»cózuze ÌÅ{Z P Ì ÃY¼ÅÄ]Y"Á ÀËÁ" Ì ËZ]ÁÁ ÀËÁ{Ê Zy. ÌÀ [Zzf YY{Ây\ZÀ»dÌ ÁZÆ M.dY fz»äàë³éázuãnàa¾ëy.{âê»â»zy¹á{ ËZ¼ Á{ ʻÃ{Y{½Z _Ze` ËZ¼ {ËÂe d Zu¾ËY{Ä d/ Zu¾/ËY{Ä/f^ Y{Â/Ê»Y eºå¹á{ ËZ¼ { Z Ì«{{ÂÊ»Ã{Y{ËZ¼ _Ze` {Ä ÉËÂe½Z¼Åd Zu¾ËY{ : Computer only : Duplicate ËÂ/eÉZ/ÅÃZ/À Ád/ ³ /ÅYÂy{ÂyÄ]ËÂed^ ºÅ_Ze` ËZ¼ À Ã{Z fyä]ëâed^ Y¹Á{ ËZ¼ Är ZÀq Ê/¼ Ì ¹Á{ /ËZ¼ { /Ì YÂeÊ/»d/ Zu¾/ËY{Ôj»{ÂÊ»[Âv»ÃZ f{¹á{.{âê»ê» ÂfÌ Z»½YÂÀÄ]¹Á{ ËZ¼ d Zu¾ËY{ : Extend ¾/ËYYÃ{Z f/yz] Ì YÂeÊ» Y{ÊËÓZ]Ê Ì Y³ÁÊY{a c «Ä ÊËZÅ_Ze` {ZËÁ ËY{b]É{ ]ÁÄ]{Ây_Ze` {ÁÃ{ za _Z/e`/ Ê /Y /ËZ¼ {Ä ¾ËYÄ]dYdÀËÂaÁZaYÃ{Z fyz]zå Y À ÄËYY /]Z«ZÅ ËÔYÊmÁy ¹Á{ ËZ¼ {Á{ÂÊ»Ã{Y{½Z czvìâe. ÌÀ YmY ËZ¼ Á{{ Wide dì Á{Y ZÅÉZ]d Zu ¾Ìu{dÌ Á¾ËY Ë{[ÂyZÌ]ʳËÁ Ë ÁÉ ] ËÔY,Ê ËÔY,à Éb½Z»½Âr¼ÅÊeZÔY ½ kzyéy]{âê»â»zyô»z _Ze` ÂfÌ Z»Á Å{Ê»½Z ¹Á{ ËZ¼ {YËÁZe ºÅd Zu¾ËyM.dYà ÅZ» : Projector only. ÌÀ ¾ÁYÊ YÂfÌ Z»Áà cz¼ìàe{yá Ë{Z^ Ë Ì YÂeÊ»ºÅdÌ Á¾ËYY

8 . /ÌÀ [Zzf Y Y Screen resolution ÄÀ˳ÁÃ{ Ì dy,_zf {ÉÁ Ì YÂeÊ»ÊmÁy ËÁZeÉÁfÌ]cZ¼ÌÀe¹Zn YÉY] /Ì YÂeÊ/» ËZ¼ Å[Zzf YZ]. ÌÀ [Zzf YYZËÃZ¼ÂfÌ Z»µÁYÊË ÂÀ»ZËZÅ ÉÁ] Ì Z] Ì YÂeʻà Z]ÃnÀa{.dY{Âm» ÃZY¾ËYYÌaËÂeÊmÁyÉY]Ä Êf Zu ½Z¼ÅºÅyMÄÀ˳{. ÌÀ ¾ÌÌ eyëâeêmáydæmá¾â Á Äv /ÉZ/ŽÂ/ ËMcÂ/¾ËY {Ä ÌÀ [Zzf YÊ YÂfÌ Z»½YÂÀÄ]YZÅÂfÌ Z»Y ËÅ Ì YÂe Ê» {Âm»ÄÀ˳¾ËyM½{ ÌeZ]. ÅYÂyÃ{Y{½Z ËZ¼ ½M ÉÁ]ZÅÄ»Z ]½ Z] ÌaÄv ÁËZ¼ - Computer only µáy dì ÁÄ]Y ËZ¼ d ZuZ¼fu_Ze` Á ËZ¼ Y ]Z µzey½{ «Y ^«Z ½ZËZa{ºÌÀ Ê»ÄÌÂe. ÌÀ Y my ]Z báã Y{³]- ƁƹźſƽŶƸƯ :ƮǀƔƴţƹƶǀƸţ