Microsoft Word - pozeesh format.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - pozeesh format.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!"

Bản ghi

1 ½YËYÊ Z^ Z]¹Â ÄË -½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{ dì Ì ÁdÌ=¼ ]ÊËYÁÊËÁ fz» uy»{ê yàeìipe Ê Äm³µÂv» * É{YÆ]¹YÆ]Á Ê» ¼v», Ê ZËÁZ]Ê Zfz», ÉYÌÂaÊe» czez^ sôyãá³zë{zfy,,æâ]½zfyê Ì^]ZÀ»ÁÉÁZ cz Ì ve»ê¼ dxìåézy,á ÁµZÆ ÈÌÆeÁsÔYcZ Ì vez] YZÀZ,,Z lì yãz Y{Ê Ì^]ZÀ»ÁÉÁZ Ç Y{ ÆÂ]½ZfYÊ Ì^]ZÀ»ÁÉÁZ cz Ì ve»~] \ËÂexËZed ZË{xËZe Ã Ì q É m ÉZÅ Ë Æe Y Ê Ë,[M {Â^¼ Y ÊZ Ê y Àe Ä ¼m Y Ã Ì ÉZÅÀe ½ZÅZ̳ Ä ÊÀe ½Á ] ½Z» ¾f ZË Á{ÁÊ» Z¼ Ä] ½ZÆm Y { ÉÁZ cy Ì Âe {0ZÂyÊ yàedy»zì] À]{ÂyÉ{ ¼ Ì ZfatÄ] À YÂf] Ä]Ã Ì ÉZÅÀeYÊZ { ¼ÅZ {YÌ]ÌzeZ]ÊÅ{ÃÂÌ»È u» [M Y» Á ½Z» ÌiPe Ê] ÂÀ»Ä ] Á¾ËYY dy Y{Ây] ÊZy dì¼åy Y {Ây É Ì Âe µâv» dì Ì Á ÊËY Á ÊËÁ fz» uy» À YÁ ] à Ã{Z fy ½ZfY Ê Ì^ ]ZÀ» Á ÉÁZ cz Ì ve» ÊeZ Ì ve È» { ÊËZ»M Ê Äm³ ¹Zn YµZÁ{c»ÊY eäz]ê {Ze»Z ÉZÅ Â ]ÄËZas\ Z«{ÆÂ] ½Z»ÁZe»Z ÉZÌ]M-I 1 ÇÁ{ {»Z ÉZÌ]M»ZËZ»MÉZÅZ¼Ìe -I 2 Zy (AW) Ã{Z fy ]Z«d]Â É { ÄÌ ze Ê]M Àe µz¼y Á ÊÅ{ÃÂÌ» Ã{Z fy ]Z«d]Â É { ÄÌ ze Ê]M Àe µz¼y Á ÊÅ{ÃÂÌ» Á Ze»Z ÉZÌ]M ÊÅ{ÃÂÌ»ÁZe ZyÃ{Z fy ]Z«d]ÂÉ {ÄÌ zeê]màeµz¼y-i 3 Zy d]âé {ÄÌ zeê]màeµz¼y-i 4 ÇÁ{½ZËZaZe»Z ÉZÌ]MbÁ d«{ä],i 5 ÇÁ{½ZËZaZe»Z ÉZÌ]MbÁÊÅ{ÃÂÌ» Á Ze Zy Ç{Z fy ]Z«,[M»ÊËYZ,ÃÂÌ» e½á,t uyá{{ ¼»Z {»cZ ÁYmY lëzf É̳ÃY Y ph Á µâ v»»zm {Y»,g ¾Ì»ZfËÁ, ËfÌ ÌY \ Z ÌY µâv»{ ¼] fz»ézåz¼ìeìipeyêz Y{ZÀ» ÔfyY{ÂmÁYÊ ZuËZ»M ÌYÉY]ÉY{ZÀ» ÔfyY{Â]pHÄfË ÌYÁµÂ v»»zm{yâ»,[m»êëyz Á Z¼Ìe,à Ê]cZ ZY]¼n»{ à ÅZ»ÃÂÌ» e½áág¾ì»zfëá,\ Z {Y{½Z Y{ÂyÉe],µZ{Zf Å{[M\»f»»Z]ÇZ¼ {Y»,Ê Äm³ÃZ̳,[M»ÊËYZ,Ê yàe, ËfÌ ÌYÉ Ì ÉZÅÃYÁ µâ v»»zm Y{Ây]É{ZË»ÂÀeYÄ dy½z YÈË~ e{ ¾ËY d Ë t Bai & Lindhout, 2007 dy Ä dyzf ÅYÅYÌ]ÆÂ]½ZfY{µÂv» d Ä ] Á Ã{Â] Y kzy câä ] ½M Ì Âe Ç ¼ cóâv» ¾ËeºÆ» Y Ê Ë È À»Ä]\ZÀ» ÊËY»M{ ÊYYÄ MÄ]ÄmÂeZ] ËMÊ»Z¼Ä]½ZfYÉ{Zf«Y Ä»»,ÄZ Ó Ç{Y Zy Ä] ª f» dy ÊÅZ̳ Ê Äm³ ½YmZÆ» Á Ê ÅY Ë» { Ä ÉÌ»³Ä¼Ì ½«yYÁY{Á {]ZaÁYÄ]Z Ë»MYY½MÊËZÌ ZbY ÄfyZÀ Ê YÂy» Z] ÃZ̳ Ë È À»Ä] ºÅ nå à Ã{Z fy ÉZÅÉ^ ¾ËeºÆ»YÊ ËÃZ̳¾ËY eéyìâaêe»µâx»ã ÀË *

2 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â ÄË câ { Ä {Y{ ½Z ¹Zn Y Ê Äm³ ¹Z«Y ½YÂeÊ»Ê yä] ¼vf»¹Z«Y{Ê Z ÉZÌ]MµZ¼Y d{ Ä] ezu ¹Z«Y Ä] d^ Y ÉeÓZ] { ¼ [M» ÊËYZ ËY Y\m» » ¾ËY Ä {ÁM Rahman et al., {ÂÊ» ¼vf»Ê Äm³¹Z«Y{ {]Z Ì ZfaÊ]ZËY ÅZ]Ä ÊÅÁa{1999 d ³ câ Z Ë»M { ZÌ» Ë È À»Ä] ±] [M È u»á¾ëy YZ]Á¼ È ÂeZ]Ä z» ÅZ ÃZ̳ ±] [M Ì Zfa,Ê Äm³ É [M[~m{ÄËÊËZ YÂeÅZ Ì ½M Ì {Á ]ZËÊ» dyzå±]ä]½mµz f YÉY]Ä«Zd»ÁZ»ËY YÁ ZÌ]ÁcÁZ f» fz»¹z«y{á]½yì»zv YÄ Ê yä] ¼veÊ]ZËY{ZÌ»¾ËYYÃ{Z fydì ]Z«ÊÅÁ³Rudich et al., 1981dYÊ Äm³¹Z«Y Àf ZË{ ½Zf Y { ÉYÄ Z³Y m ÅÁa { Ì Ë{ Á±][M Ì Zfa,Ê Äm³{Ê]MÀeÁ]Z]Ä Peaz et ]ZËÊ»ÅZ c Ä]ZŽMɼY Ì Zfa { ¼YÌ Ä]{Z¼fY ]Z«ÉZÌ»{ÂmÁal., 1984 YÂeÊ» ZÅ`ÌeÂ Ê y Ä] ¼ve Ê]ZËY { Ê y Ä] ¼vf» ¹Z«Y Ä] ½ Ì { Y ½Y ÅÁa Ä«Z Ä] ÄË d^ 0Ô^«ZfY ¾Ì¼Å { À ÉZË { \ZÀ» Ë ÂËÌ ZÌ» Ë È À»Ä] Y (R/S) \^[M{Â^¼ YÃ{ s»ê y ¼veÊ]ZËY iyz»y,{âê»äëáêëyâåd¼«á{å ÅZ µâv» { ¼ Á ÊËYÂÅ d¼«éá Ée{ZË Ê^ Ä ÊÅÁa { Baldovinos, 1953 {Y~³Ê» ] Ê Äm³ ÃZ̳ Ê]M Àe ÌiPe Ê] ÂÀ»Ä ] Ã{Y{ ½Z d ³ ¹Zn Y ÊËY~ ZÀ[~m ½YÌ»,dYÃ{Â]½Z Ë uy»j Y{ÃZ̳ eáìz^eä Ê Z d]âëy{êëy~ {Y»»ÁµZ f YZ»Y Leskovar, ÅYÂy ¹Zn Y Ê y ËY Y fæ] Ê Äm³ { ÉZÌ]Mº ÇZ]{ ÊÅÁa { 1998 ÅZ \^ÃÂÌ» Ì ey ^«Ê]MÀe z» É ÀaYZ] ÅZ Á ûM{ÂmÁÄ ] ÉZÅ ³ {Y e Y ]à µfà ÁºËÔ»Ê]MÀe ÅYÂyµÂv» Y ÊZ µâv» dì Ì ËY Y\^ ÊÅ{ ³ È u» Colla ÅYÂyµÂ v»»zm{yâ»áäfë ÌYËY Y ÃZ̳,½Y ÅÁa ÈË ZY] et al., 1999 Á ¹³ ºÌ «Y { 0Ze ¼ ÆÂ] ½ZfY ÉÁZ Ì { Ä] ¾ÌÀr¼Å Á YÄf ³ Y«yÄ¼Ì ÉÁZ,ÌyY µz Àq { { f» ÉZÅÊ Z y Z] Ë{ÉÂYÁÉZÌ]M[M{Â^¼ Z] ËY½ZfY ÉÁZ { à Ã{Z fy [M dì Ì Ë ÅZ Ã Ì ÉZÅÀeBoshkani, 2002dYÃ{Â]ÁÄ]Á { ¼ Ç ÀÅ{ÅZ { Ê Y ^À» È À»Ä] Ä ÊÀe ½Á ] ½Z» ¾f ZË Á{ÁÊ» Z¼ Ä] ½ZÅZ̳ À]{ÂyÉ{ ¼ Ì ZfatÄ] À YÂf]½ZÅZ̳ ÊYY {ZÅ ÊÀÌ]ÌaZY ]dy»zì] Àe ÀqZË Ë»{ÃY¼ŽZÆmd Ây{ Leopold, 1990; Reynolds et al., 2001 Y{Y«{ 0ZÂy Ê y Àe,à ¹Zn Y cz Ì ve ZY] ÅZ { Y Ì] Ìze Z] ÊÅ{ÃÂÌ» È u» dì¼åy Y {Ây Ä] Ã Ì ÉZÅÀe Y ÊZ { ¼ Ashraf & Harris, 2005 dy Y{Ây] ÊZy Àe¾Ì]» Ä Å{Ê»½Z à ¹Zn YÉZÅÅÁa {Á u Ã{Z fy,ê Äm³ ÃZ̳»Z ÉZÌ]M Á Ê]M YÄ dy Zy{Ã{Z fy ]Z«[M Y { Alizadeh, {ÂÊ»Ì^ ezn»èì zej Y uä]½m Y ÊZ ÊÅZ̳ czy j Y u,¾ìàr¼å 1992 fz» uy»{ YÂeÊ»ÃZ̳ Ä]Äf][M{Â^¼ È u» {»Y ¾ËY Ê Äm³ { Ä À Á] ½Y ÅÁaAlizadeh, 1992 f YÊ» Z eyêå{ ÃÂÌ» ¾f ÓZ]\^ Ê y Àe c ËY Y {Y{ ½Z ÃÂÌ» Ê{ÁdËZÆ { Á¾ ÌeYÁ ÌY ËÌ]Md ¼n» Ä Ê Zu{ ÅYÂy Ê Äm³ { c Ä]ËY¾ËY{Ê Äm³{{YMcY ÌÅÂ] Basiouny ËMÊ»¾ÌËZaÃÂÌ» e½áá ]ZËÊ»ÅZ µz { Ä ÊÅÁa & Maloney, 1994 Á É ÂËÌ ] Ê y Àe ÌiPe Ê] ÂÀ»Ä ] ½Z ¹Zn Y Ê Äm³ ÃZ̳ º«Àq É  » ËY Y\^[M{Â^¼ YÊZ Àe Ë eä {Y{ ¾ÌÀr¼Å{ÂÊ»fÀÂf dåz Á±]ÉZ»{,±][M Ì Zfa,Ìz^e\Ë,ZÅÄ ÁµZ f YdÌ ]Z«]ZËÊ»ÅZ ÃZ̳Z eyáä«záäë y½á Ä ÊÆ]Z» ÅÁa { Rahman et al., 1998 Y É{Y e ÉÁ µz { ÃÁ³ ¾Ì¼Å È ÌÁÄ]

3 ÁÊËÁ fz» uy»{ê yàeìipe½yz ¼ÅÁÉYÌÂa ZuÅÁaY ÅdYÊËZZÀµZu{Ê y { à Ã{Z fy ÉZÌ]M [M Y» Á ½Z» ÌiPe Ê] ÁÊ Äm³ÃZ̳ÊËYÁÊËÁ fz» uy» {Â]É Ì ÂeµÂv»dÌ Ì ]Ê]MÀeÌiPe¾ÌÀr¼Å ZÅÁÁ{Y» Ê Äm³ Ên Z º«Y Ã{Z fy Z] Zu ÅÁa ÊÆÂ]½ZfY{à Ã{Z fy¹z«yyê ËÈ À»Ä] B Ze d xëze ÃZ»½Z] ÊY µz Á{ ÊÅÁaÈ»{dY{]¾ËyM½Z»ÃZ»dÆ^Ë{Y ÆÂ] ½ZfY Ê Ì^ ]ZÀ» Á ÉÁZ cz Ì ve» Ê {Ze»Z ÉZÅ Â ]s\ Z«{½ZmY]{«YÁ ¹Zn YY eä{,êà ¹Â d Z] ÉYY{ Ê Zy ÊÅÁa È» à ¾Ì»Pe [M dëë» Á Y» Ä] d^ Ê Äm³ [M Ë ÅZ,Ê ÂÄ ] Á dy Zu ZÌ] Ë ÅZ \^ ÊËÁ ½Z» { ÉZÌ]M Ì É ]Ê Z [M¾Ì»PeÄ ÉÂv Ä]{ÂÊ»µÂv» ÉZÌ]M Á¾ËY Y { ÅYÂz Y µâv» ÅZ ½Y^m Ä ÉYÄ Â³ Ä] Z][ÁZÀf»Á ^ ËZ]Ê Äm³ÃZ̳ u{ Zy[M½Z ½YÌ»,ÃZ̳ µâ{ Z¼] Ê«Z] Ã{Z fy Ây{ [M { Y f¼ Doorenbos & Pruitt, 1977; Doorenbos et al., dë뻵z¼ycáá[m{â^¼ Ä]ÄmÂeZ]1988 µâv» Ë È À»Ä] Ê Äm³ ÉZÌ]M { tìv ½ZfY Ä ¼m Y Ì»³ ªZÀ» Y kzy Á Ê Y ÉY] \ZÀ» Éf] ½{ ºÅY ¾ÌÀr¼Å Á ÆÂ] ËY Ä] Z³Z ¹Z«Y Ê» ÉY] É ] ÉZÅÊ]ZËY Ä ÓZʳ Z]Âf»,ZË{tYZ eyf» ÀeÌiPeÊ] Y ÅYZ]ZuÅÁa,ªZÀ»¾ËY ÁdYf»Ê Ì»Ä ZÌ ZÌz^eµ»Áf»Ê Ì»»Z Ê Äm³ ÃZ̳ uy»y Ë Å]Ê]M ÁÊ«µÂÁ ÊËZÌ Y mczfz»{ ] Ê]M Àe ÌiPe Ê Â q,êëy Á ÊËÁ uy» czìây Êy] {Y{ Y«Ê Z¼ Á ÊËYZ È^Zv»ÁÊ Äm³µÂv»dÌ Ì Á{ ¼ ÊËZÌ¼Ì czìây ¾ÌÀr¼Å Á Zy ÊËZ̼Ì ËÌ»{ fz»ê]mézåz¼ìey ËÅ{[M» à ÄWYYZeÉZŵÁ m{ã Ã{Z fyézì]m[m ÊuYÆÂ]½ZfYÊ Ì^]ZÀ»ÁÉÁZ cz Ì ve dy {Ä Z³Y mêu{ä dy }½ZËZ YmYÁ Ä] Ê Äm³ ¼vf» ¹Z«Y,à {ZË cz Ì ve» ZyÊËZ̼Ì ËÌ czìâyyêy]µá m d Z] Cl Fe Zn Cu Mn K ¹³Â Ì {¹³ Ê Ì» P Mg Ca O.C. % ÅM % ph EC Ds/m { Z^Y ª¼ Zy S.L. - ºË [~md^ ºË czà] Ê] ÉZÌ]M[MÊËZ̼ÌcZÌÂyÊy]µÁ m fì {½ÓYÁÊ Y Ê Ì» ºËÌÀ» ºÌ ÄfË ÌY Ê Ëf YdËY Å f»]à¼ëê{ czìây ÉZÌ]M[M Ê Ì uâz»½á dp gr / cm 3 B.DÉÅZÂz»½Á gr / cm 3 ZyÊ ËÌ czìâyêy]µá m ¼eYZ { d]âê Á { ¼eYZ { ÉY{Ä Â¼ ª¼ - -

4 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â ÄË,ÉZ//Ì]MY //^«Ê// Á\u] Zyd]Âa i Âz»½ÁbÁf»Ê Ì»\u]Ä˪¼D Àe¾Ì]»Ê¼ ]ZÀ»ZY]dY ZyÉÅZ Ä] ½M Y Ä Ê Äm³ ÃZ̳ {»Z ÉZÌ]M Á Ê]M Y {{Á u{â Ê»Ì^ ezn»èì zej Y u ½Á ] Á ʻ Zy ÉY] Zy { Ã{Z fy ]Z«[M Á¾ËY Y Alizadeh, 1992 dy É dë{á v» ÉZÌ]M Ä ÊËZÅZ¼Ìe { Zy d]â ½YÌ» ÃZ³Å ÉZÌ]M, ÌÊ» ʼnu { Ä] ÀfY{»Z (FC)ÊYdÌ uze Zyd]ÂËY YdÆm Àe ÊËZ»M ÉZÅc { ÉZÌ]M Ê» ¹Zn Y dì È u»ä]½ ÌZeà }ÉZÅZ¼ÌeZY ] câä ]µzá{å{dy{czì ¼ ¹Zn YÊY µâ { [ Z» oz«y d ³ câ ½Z Ë µáyµz{ä ZuµÂv»Á Ã{Z fyséymy ʹÁ{µZ{Á¾Ìqd ÅÄ u»d ÅÊ dy{] dæ^ë{y Á ¾Ë{Á ÉZÅÃZ» { Ä u» \u]dy{]yä u»å{ã dy{]µâv» Â]»cZÌWmµÁ m{ É̳ÃY YZf Å{¾e d]â {¾Ì ZÌ»,ÉZÌ]McZ {{Y e¾ì ZÌ»Ä] Y»ÁËZ»MÉZŵZ{Ê»[M,ÉZÌ]MYÌa dyã ÄWYYZ¼ÌeÅ{ûÉZÌ]M[M {Z]ÃZ̳ÉZÌ]MZÌ ZY]Ì Ê»[MY» È ZYÄ ]Ä»ÊËÂ]M½Z» YÁÉZÌ]M½Z» Y¾f ³ Ä] ÄmÂe Z] dy à É̳ÃY Y ir» ʳ Z] Ã{Z fy¾ìàr¼åáëz»mézåc ÇY Y½{Â] qâ ÂÀ»Ä ][MµZ f YÁÉ̳ÃY Y ÉY] Ä Â Á ÂfÀ Y Ä] Ë{ YÉZÌ]M½Z» Y½YÂeÊ»,c ÉZÌ]M¹Zn Y { ÂÀ» { {»Z ÉZÌ]M»Z ËZ»M ÉZÅZ¼Ìe ÁÊÅ{ÃÂÌ»½Z»ÁZe»Z ÉZÌ]M-I 1 ÇÁ{ Ã{Z fy ]Z«d]ÂY {ÄÌ zeê]màeµz¼y µz¼yáêå{ãâì»áze»z ÉZÌ]M-I 2 Zy ZyÃ{Z fy ]Z«d]ÂY {ÄÌ zeê]màe ]Z«d]ÂY {ÄÌ zeê]màeµz¼y-i 3 Ze»Z ÉZÌ]MbÁÊÅ{ÃÂÌ»ÁZe ZyÃ{Z fy {ÄÌ zeê]màeµz¼y-i 4 ÇÁ{½ZËZa báêå{ãâì»áze ZyÇ{Z fy ]Z«d]ÂY d]âyâà»i 5 ÇÁ{½ZËZaZe»Z ÉZÌ]M d Zu{d]ÂY» Z e«yá{ ZyÃ{Z fy ]Z«(PWP) ºWY{ ʳ{»a È Ze (FC) Ä» dì Ä {Â]ÊËZ»Mc»Z0Z¼n»s¾ËYdY Á ÉÂm Á ÊWZ câä ] Ê Äm³ ÃZ̳ dz ¹Zn Yc Å{ËcZz»Z]ÉYÄfa Á f»êf Z Äfa,f»Êf Z ÉÂm c Å duz» Á¾ËY Y f»êf Z ÉYÄeÂ] È Z ZÅÄÌZu[ZfuYZ]s duz»á]» f» {Â]]»f»{Á uzå c ¾Ì]È Z Á ZY] ÊY dì Ä] ½ Ì È u» Ze ÉZÌ]M { Ê Äm³ ÈË Âf» ª¼ { ÉY{]Ä Â¼ Ê Á d]â { È^Zv» Á f»êf Z Ä À» µ{z» Zy ¾ËY ÉÅZ Âz» ½Á Z] Zy ²À ÌÁÂfÀ YÃ{Z fyz]\»f»êf Z ] ¹³ ÉZÌ]M ª¼ Ä^Zv» ʻ¼ d= ( Fc ai ) * D * b / 100 \u] ÉZÌ]M [M ª¼ µâ» µfà dyëcâä ] d ½M { Ä,Ê/ Á\//u]Ä/»ÊYdÌ Fc,f» Ê Ì» séymyµzá{êê»[m,êëááêëy uy»{ézì]myìad]â {,ÉZÌ]McZ {{Y e¾ì ZÌ»µÁ m ZŽM{ fz»ézåz¼ìeê»[m¾ì ZÌ»Á I5 I4 I3 I2 I1 ÉZÌ]MZ¼Ìe ÇÁ{ {ÉZÌ]McZ {{Y e¾ì ZÌ» Ê Á {ÊËÁÈ u»{ézì]myìad]â¾ì ZÌ» Ê Á {ÊËYÈ u»{ézì]myìad]â¾ì ZÌ» Zf Å{\»f»µÁYµZ{Ê»[M½YÌ» Zf Å{\»f»¹Á{µZ{Ê»[M½YÌ» Zf Å{\»f»Ê»[M¾Ì ZÌ»

5 ÁÊËÁ fz» uy»{ê yàeìipe½yz ¼ÅÁÉYÌÂa Z]½ÂÌYfÌeÁÄ] Ì] Y ÌYZËg¾Ì»ZfËÁ ¹³ Ê Ì»\u]ÁÉ̳ ÃY YµZ» ºÌZfaÁ Ë Z] Ë] T.S.S ZË µâ v»»zm {Y» ½ZÌ] ÃZ f{ ÉÁ Ê Äm³ ÇÂÌ» ÇZ ½{Y{Y«½ZÌ] { câä] Á É̳ÃY Y f»âf f» ph ÃZ f{ Âe Ì ph ZË ÃÂÌ» ÇZ À YÁ É̳ÃY Y»Z ÉZÅ Â ]ÄËZa s \ Z«{ ËZ»M ¾ËY ÉZÅÃ{Y{Ä YmYµZÁ{{Y eäz] Ê {Ze ÄËneMSTATCY Y¹ YÃ{Z fyz]sy Zu câ ¾ Y{ Á È ÌÁ Ä] ZÅ¾Ì ZÌ» ÈËZ» hv]álëzf d ³ µzá{éy]s\» ZËYÁÈËneY ZulËZf iy½{â]y{zà»yê ZulËZf dyã»mµá m{» ÊËMZ Á µâv» { ¼ ] ÉZÌ]M ÉZÅZ¼Ìe µâ v»»zm{yâ»]á { Ët{W.U.E.[M ]ÉZÌ]MÉZÅZ¼Ìe{Â] {t{phátss ÉY{ZÀ» iy ÃÂÌ» e ½Á Á g ¾Ì»ZfËÁ,\ Z ÌY Á µz ]Z f» iy Á µz iy ½{Â^ Y{ZÀ» {Y ½Z à É̳ÃY Y fz» cz j Y {» { Âf Z { t{\ Z ÌYÁµZ ]Z f»iymä ] É̳ ÃY Y cz Á ZÅZ¼Ìe Á ½{Â]½Z Ë ÉZ˳ { ½M ½ Y{ZÀ» Ä Ã{Â] ËZ»M µz Á{ { à ZËÁËZ»MÉZyd Ä ]0ÓZ¼fuYÌ \ Z ÌY{» dyã{â]½m{ã»{yâ» ÃÂÌ» e½ácz,t uyá{{ ¼]ÃÁÔ Ä] Â]» ÉZÅÂf Z ¾ÌÀr¼Å Á [M» ÊËYZ Á, ËfÌ ÌY \ Z ÌY»Z dì Ì ¾ÌÌ e Y a Ì ph Á µâ v»»zm {Y»,g ¾Ì»ZfËÁ d^iáéì³ãy YÊ Äm³ÇÂÌ»YÉ̳ÃZ dyã»mä»y{y{  czìâyéì³ãy YÁ ÉY] (Water Use Efficiency) [M» ÊËYZ Ä][M»ÁÃZ̳ ½ZÌ»Ê=¼ È]Y½{Y{½Z Ã Ì ÂeÊÅZ̳Ç{Z»Y»cÂÄ]Áà Ã{]Z {ÂÊ» Ë e û [M uyá ÉYY Ä] Ã Ì Âe yç{z»d^ YW.U.EZÅd̻ Á³M Ä ÀÀ Ê» ¾ÌÌ e û [M uyá ÉYY Ä] {ÂÊ»Äf ³Ê «YÁ[M»ÊËYZ,½MÄ]0ZuÔY Koocheki & Sarmadnia, 1997» ÉÂyÃZe câä] µâv» Ä É{Y» { ½ÁY fz»ézåz¼ìeèëz»éy]½yâeê»{â Ê» { Ê» [M Y» Y ÂÀ» dm ÃÆ] ZŽM e µâ { ÃZ̳ ÉY] ÉZÌ]M [M ZÌ ½Z¼Å,ZnÀËY \u]s¾ëy{[m»êëmz dy½m Ê» [M \»f» ] É Ì Âe Ê Äm³ ¹³Â Ì,\ Z ÌYÊ Äm³ÇÂÌ»{ Y³ÁÄ^Zv» ÌY É̳ÃY Y Abbot, 1999 dy ËfÌ ÌY ÁµZ» {ÂZ]½ÂÌYfÌeÁYÃ{Z fyz]\ Z mg/100cc uyá Z] Á Äf ³ câ ¾ÌX Zf À» ÉZÅ ÌYÊ fz»ë{z»ãâì»å,ê  Ä] ½ZÌ] YZÅ ÌYYÊ ËY»,½ZÌ»¾ËY{Ä {Y{½Â³Z ³ ÀZÀÊ»\ Z ÌY¹Z Ä]Y½MÁdYfÌ]ÄÌ ] ÁÃÂÌ» e½á,g¾ì»zfëá, ËfÌ ÌY\ Z ÌY,pH,µÂ v»»zm{yâ»,{ ¼cZ \»ÈËneµÁ mlëzf µá m [M»ÊËYZ W.U.E ** ÃÂÌ» e½á g¾ì»zfëá ËfÌ ÌY ph µâ v»»zm{yâ» { ¼ É{YMÈm{ ÌÌ e]zà» µz µzézy * * ** Âf Z * Âf Z µz Zy CV Y{ZÀ» ÔfyY¾fY {ÂmÁ {t{y{zà» ÔfyY* { Ët{Y{ZÀ» ÔfyY** {Â] ÉZÌ]M ¹Zn Y fz» ÉZÅÁ ÌiPe ¾Ì] Y{ZÀ» Á¾ËfÌ]{Âʻà ÅZ»Y{¼ {Ä Ä Â³ ½Z¼Å { ÉZÌ]M fz» ÉZÅZ¼Ìe { µâv» { ¼ ÔfyYÇ ÀÅ{½Z Ä ÀfY{ ÔfyY { Ët

6 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â ÄË ¾ËY { Owen et al., 1990 dy{ ÅYÂy ÉfÆ] È u»{ê»[mëy YÄ z»åáa {ÂÊ» TSS ÅZ \^ Ê Äm³ ¼ Á ËY YY½MÉÂyÃZedÌZyÂ{ÁY{¼ Ze ½YÂeʻʻ[MY»µfÀ Z]Á ¾ËYY Å{Ê» { z»y½m»çâv ÁdÌ Ì É{ZË u ºÆ»ÉZÅÄyZ Ë{YpHZ˵Z ÈfË ÌY½YÌ» Ì Á e¾ìëza ÄqÅ Ä dy Ê Äm³ dì Ì { ÅYÂyf¼ ½MÉË~a{Z, Z]eÉ ÌY½MÌv» Y Êve ¹Â¼ ½ Ì Âe \mâ» ÂyÄ ] Á {Â] Ì ÂecÂ{Ä ÀËYZË{Âʻà ÀÀ Z ÉZÅÉf Z] ÈfË ÌY ½YÌ» ÅZ Z]  { ÅYÂy iyê] ËY Y \^ Êz» {Á u Ze Ê Äm³ ÇÂÌ» {ÂÊ» ½M ÉÂyÃZe dìzy Á É ÀaYZ] Zu ÅÁa lëzf Antherton & Rudich, 1986 uy»y ËÅ{Ê»[MÅZ Z]Ä {Y{½Z f¼ ÃÂÌ» É ÌY d Zu,ÃZ̳ ÊËY Á ÊËÁ Y{¼ {ÂÊ» d//ìzy Z] //Ì] Y //ÌY ZË g ¾//Ì»ZfËÁ ÉZÅÄz»¾Ëe ºÆ» Y½M{{Âm»Êf Y Ì YÊf M Ây{½MËY YÁ{ÁÊ»Z¼Ä]Ê ÄmÂ³Ê Ì Lm Zž̻ZfËÁ ¾Ì»Pe dy ½Y ÅÁa j Y ÄmÂe Z¼ Ä] ½Z Y ÈË~ e { ZÅÉ^ ÊZY ÉZÅ Ä]¾Ì»ZfËÁ¾ËYºÆ»]ZÀ»YÊ ËÊ Äm³Á{Á Ê» ½{] µz] Á¾ËY Y Oksh et al., 1980 ËMÊ» Z¼ ZŽMdÌ Ì ËY Y\^ZÅ ÃÂÌ»{g¾Ì»ZfËÁ½YÌ» ¾Ì] ÔfyY ½ Y{ZÀ» º Ä] Y{¼ {ÂÊ» ÀeÄ Ã ÅZ»,g¾Ì»ZfËÁ½YÌ» YZÅZ¼Ìe g¾ì»zfëá½yì»åz \^ÊËYÈ u»{ê y ÁÊËÁÈ u»{àe{znëyä Ê Zu{dYà ÃZ̳ Ëve\^ÊËYÈ u»{»z ÉZÌ]Mb»Y ¾ËY Ä {ÂÊ» g ¾Ì»ZfËÁ Ì Âe ËY Y dæm ÉZÌ]MÇÂÌÉZ f{½yâeáêëyè u»dìzu d ³ ËZ]¼n»{Á À ʻ³Z]YÊËÁÈ u»{ dyfì]ê]áåáa À»ZÌ Â»¾ËYÄ ÂeÃZ̳{[M»ÁÃZ̳ Ê=¼ È]Y Ä {ÂÊ» Ê] [M» ÊËMZ ¹Z Ä] ÉZÌ» {Â// Á ÉÁÃÆ] ËY Y Z] Ê¼Ì f» È]Y «YÁ{ Ä] Â]» \Ìee Ä] t uyá { { ¼ ¾Ëf¼ ÁZ]]Y]ÉZÌ]MI 3 ÁI 4 ÉZÅZ¼Ìe [MfÌ]d̼ÅYÇ ÀÅ{½Z»Y¾ËY{Â]Zf Å{¾e È u» Ä] d^ Ê Äm³ ÃZ̳ ÊËY ÃZ̳ ÊËÁ È u» È u» {,Ê ÂÄ ] dy ÊËÁ Z MÊ Y¾Ì»Ä]½MÉZ µz f Y½Z»YÊ Äm³ Ä» ½ZÅZ̳ Y { { ³ ÂÆ Ze Á {ÂÊ» Z]Ä {Y{½Z lëzf {Y{Ä»Y{YÊËYÈ u»á [M ËY Y b Á ÊËÁ È u» { Àe µz¼y É{ ¼ÅZ ZÆÀeÄ ÊËYÈ u»{ê Z Ê» {Ä Ê ZÅZ̳Z]ÄËZ»{Ä ],dyäfy ÃY¼ÅÄ] Á {Â]Y{Ây]Ê YÁY [MYÊËÁÇÁ{µÂ¹Z¼e Êfu Á dy à ÄmY» Àe Z] ZŽM ÊËY È u» Y{Ây] Ê ZY[M Y ÇÁ{ ¹Z¼e { Ä Ê ZÅZ̳ Èf ÀfY{ ÊÆmÂe Ây{ { ¼ ËY Y {Â] {ÊfuÄ dyêëzåäeâ]{ ¼ÅZ,ÄmÂeÂy{ ¾ËY YÃ{Â]Y{Ây ]Ê ZY[MY ÇÁ{µÂ¹Z¼e Ä Å{Ê»  É̳ÄnÌf ¾ËY Ä] Y Z» ÄËZ» Á{ ÃZ̳ ÊËÁ È u» { à µfà Àe {ZnËY ÊËY È u» { { ¼ ËY Y \^ Ê Äm³ ]ÄË ËY Yd Ä]0ÓZ¼fuY»Y¾ËY ÅYÂy YÉfÌ]tYÃ{Z fyänìf {ÁÊ yàeiy Z] dy Äf ZËÄ Âe ÈË Âe Zy Ì Áa {{ÂmÂ»Ê ZY[MY½YÂeÊ»Äf Z˾ËYY¾f ³  Y ÁºÆ»ÊY½ZÅZ̳ËZÉZÌ]MÁdZ dæmä» ÇÁ{ Ä lëâå Á ÂÅZ,kZÀ Y À Z» ºÅ ÂÄ] Y ZŽM Á { ÄÀÌÆ] Ç{Z fy Y{ ÊÅZe [M Y» Ä] Ä Ê Äm³ ÊËÁ È u» Z] ½Z»ºÅ \^»Y ¾ËY { ÉZÌ]M Á d,{y{ ZÌ Éf¼ {ÂÊ»ÊYcÓÂv»d ËtËY Y { ir» {Y» Ä ¼m Y TSS µâ v»»zm {Y» Ä] Äf] ½M Y» Ä dy Ê Äm³ Ê Ì YÂy dycáz f»ãzì³é È u»áëyá`ìeâ  {à ÀÀ ¾ÌÌ e»z ËÈ À»Ä]{Y»¾ËY Y» ½{Â]\ZÀ» Ìze ÂÀ»Ä] ZÅÉ^ Á ZÅÃÂÌ» j Y {à ÀËY ZËÉÂy ÃZecÂÄ ]ZŽM»{Y» Y Z]fÌ]TSS½YÌ»ÄqÅ{ÂÊ»Äf ³ ÉË~a ÀËY Á fì] Ê Ë ^e ËZÀ ÉY] ÃÂÌ» ÊËY~

7 ÁÊËÁ fz» uy»{ê yàeìipe½yz ¼ÅÁÉYÌÂa ÃÂÌ»½ ÌÄ u»{ä dy Ì Z» ÌYÊ Äm³ ËfÌ ÌY Á ]ZËÊ» ÅZ Ì Z» ÌY dyz Á { ½M Y» j Y u Á {ÂÊ» ½M ¾Ë ËZm Z]lË eä]ä dyãâ컲 ÌÌ eáê³ ÌÈ u» Owen et {ÂÊ»ÄfZ ½MY»Yʳ ÌÈ Âe ÔfyY ÅÁa ¾ËY Y Zu lëzf al., 1990 ÉZÅZ¼Ìe ¾Ì] \ Z ÌY ½YÌ» Zv Y ÉY{ZÀ» º«cZÌÂy Y dy ¾ ¼» Ä {Y ½Z ÉZÌ]M dy¾ ¼»º«ÌÌ ez]á Z]ÅÁa{à Ã{Z fy {ÅÁa¾ËYY eá¾ëy Y, Z]Y{ZÀ»cZ ÔfyY¾ËY Y{¼ {ÂÊ»ÄÌÂeÉfÌ]¹Z«Y Á ÃÂÌ» e ½Á Ä ¼mY ÃÂÌ» ÉÅZ czìây Ä dyê Äm³ Ë ÂËÌ YÂyYZŽM{Y e Á É]Ye cz ËZ ÅZ, Á ¼u,É À]Äf] { ½ÁºÌ eªëyá{y{êëy]ìipe½mé ÀaYZ] ½Á Âf» ZË ÃÂÌ» {Y e ] É Ì Âe µâv» ZulËZf ËMÊ»d{Ä]ÃÂÌ»É{ZË{Y eãâì» e { ÃÂÌ» e ½Á ¾Ì] ÉY{ZÀ» ÔfyY ËZ»M Y Y ½M Ì { Ä {Y ½Z ÉZÌ]M fz» ÉZÅZ¼Ìe ÃÂÌ» e ½Á ½{ ÌÌ e Á {Y e { ÅZ ½YÂeÊ» 0Z^Ë eãâì» e½á,{ ¼{cÁZ e{âmáz]d Y{ [Âv»ÃZ̳ Ë ÂËÌ YÂyYÊWmÄ dyd]zi Antherton & Rudich, 1986; Papadopaulos, {ÂÊ» Ä]Â]»ÃÂ//Ì» e½á¾ëeóz]½z컾ëy{1987»m d{ Ä] I 1 Z¼Ìe { ½M ¾Ëf¼ Á I 4 Z//¼Ìe Y{¼ ËY Á `ÌeÂ,ÃZ̳  Ä] Äf] Á {Y{ ÁZ Kuchaki & Sarmadnia, 1997dYcÁZ f»é» ÉÂyÃZe câä] µâv» Ä É{Y» { ½ÁY fz»ézåz¼ìeèëz»éy]½yâeê»{â Ê» { Ê» [M Y» Y ÂÀ» dm ÃÆ] ZŽM e µâ { ÃZ̳ ÉY] ÉZÌ]M [M ZÌ ½Z¼Å,ZnÀËY ÊËYZ ËY YYÊ ZuËZ»M¾ËYlËZf dy½m ½ZÌ» ¾ËY { Ä dy { ¼ ËY Y Z] [M» ½YÌ» Ä] W.U.E ¾ËeÓZ] I 5 Á I 4 ÉZÅZ¼Ìe ÀfY{YÊ»[M\»f»]Ê Äm³¹³Â Ì ¹Zn Yk {ZfY¾Ì¼Å{Ä ÊÅÁaY{¼ [M\»f»»ÉYYÄ]Ä {Y{½Z d ³ {ÂÊ» Ì ÂeÊ Äm³Zf Å{¾e,ÉZÌ]M \»f»]¹³ Â Ì ½YÌ»Ä]W.U.E ZÌ]Ä ½Z» Y ÊÅÁa { Mohebbi et al., 2001 dy ] ¹³Â Ì {Á u ÉZÌ]M { { [M» YPapadopaulos, 1987dYà ½YÂÀ\»f» ÆÂ] ½ZfY { W.U.E ½{Â]º»Y ¾ËeºÆ» Á Ä À» ¾ËY ÉZÅ Zy {ZË ½{Â] ^ ½YÂeÊ» ¾ÌÀr¼Å Á [M ÉY Æ ÉY] ZŽM ¾fY ÊËZ YÂe Á[M[~mÊËYZ ÅZ \mâ»ä ZyÁ[MÉÂ È À»Ä] ËfÌ ÌY{ ½YÂÀ{ÂÊ»ÊËY~ {Y» Z]½Z»ºÅ{ ʻÄfyZÀÊ Äm³ÇÂÌ»\ Z ÌY ÊÅZ̳ ÉZÅd Z] { Ê Ì Â]Zf» µz¼y ¾f ³ Ì e Ê M ÉZÅ ÌY Y É{ZË {Y e,ãâì» ÂyÄ ] ÇÂÌ» ¼ uy» { ZŽM ¾ËeºÆ» Ä {ÂÊ» {Y»]ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ {\u]µâ v»»zm ]ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ Zf Å{¾e\u]µÂv»{ ¼

8 ½Zf»,ÃZ¼,ÃÁ{½YËYÊ Z^ Z]¹Â ÄË ½YÌ»]ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ ¹³]¹³Ê Ì»\u ]ÃÂÌ»g¾Ì»ZfËÁ ]ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ ÃÂÌ»pH ½YÌ»]ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ fì Ê Ì»]¹³ Ê Ì»\u] ËfÌ ÌY ÉZÌ]M fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ \»f»]¹³ Â Ì \u][m»êëyz ] ¹³\u]Ä Y{ e½á]ézì]m fz»ézåz¼ìeiy¾ì ZÌ»ÈËZ»Y{¼ Á à ÂÀ» ÊÅZ̳ È»Zm Ç ÀËZ¼ È À»Ä] ÊÅZ̳ {Y e Z] ÅÁa ¾ËY { à Ã{Z fy ÉZÌ]M ÉZÅZ¼Ìe ÉY]½MºÌ¼ eze,{ây eée Ë máfì]¹z«y Ä fì] {]Z dì ]Z«Z] Á e^f» lëzf Ä] ½ Ì ¾ ¼»,{Y{ ºÌ¼ e Ê Äm³ ¹Z«Y Ä] Y ZŽM ½YÂf] { É̳ÄnÌf Z]ÇZ¼Z¼Ìe,à Ê]cZ ZY]¼n»{ Ée],µZ{Zf Å { [M\»f»» ÆÂ]½ZfYËY{ZÅZ¼ÌeËZÄ]d^ Y{Ây ÈnÌf {`Ìe  ÉÓZ]ÌiPeÄ] Äf^ Y{Y{½Z,ʼ ÈnÌf Ë Ä] Êz]Z^fY ¹Á Á ûMd{ Ä] ȼn» ¾ËY Y ûMd{ Ä] ÄnÌf {ÂÊ» ÄÌÂe

9 ÁÊËÁ fz» uy»{ê yàeìipe½yz ¼ÅÁÉYÌÂa REFERENCES 1. Abbot, J. A. (1999). Quality measurement of fruit and vegetables. Postharvest Biology and Technology, 15, Alizadeh, A. (1992). The principles of irrigation systems design. (In Farsi). Astane Ghods Razavi Press. pp Antherton, J. G. & Rudich, J. (1986). The tomato crop. Chapma and hill. London. pp Ashraf, M. & Harris, P. J. C. (2005). Abiotic stresses: plant resistance through breeding and molecular approaches. The Haworth Press, New York. pp Bai, C. S. & Lu, G. (1991). Effects of water stress on tomato (Lycopersicon esculentum Mill ) seedling. Acta Horticulturae, 18 (4), Bai, Y. & Lindhout, P. (2007). Domestication and breeding of tomatoes: what have we gained and what can we gain in the future? Annals of Botany, 100 (5), Baldovinos, G. (1953). In growth and differentiation in plants. Iowa State College Press. pp Basiouny, F. M. & Maloney, M. (1994). Influence of water stress on abscisic acid and ethylene production in tomato in different PAR levels. Journal of Horticultural Science, 69(3), Boshkani, M. (2002). The third progressive program of agricultural in Bushehr province (3 rd ed). (In Farsi). Bushehr Jihad-e-Keshavarzi Press. p Colla, G. A., Casa, R., Cascio, B., Leoni, C. & Biieche, B. j. (1999). Respoe of processing tomato to water regimes and fertilization in central Italy. Acta Horticulturae, 487, Doorenbos, J. & Pruitt, W. O. (1977). FAO irrigation and drainage paper ( 24 ). FAO publicatio. p Doorenbos, J., Kassam, A. H. & Bentvelsen, C. L. M. (1988). Yield respoe to water. FAO irrigation and drainage paper (33). FAO publicatio. p Koocheki, A. & Sarmadnia, Gh. (1997). The physiology of agricultural crops. Mashhad Jihade Daneshgahi Press. P. 400(In Farsi). 14. Leopold, A. C. (1990). Coping with desiccation. In: Stress respoe in plants: adaptation and acclimation mechanisms. Eds. Alscher, R. G. & Cumming, J. R., Wiley-Liss, New York. p Leskovar, D. I. (1998). Root and shoot modification by irrigation. Hort Technology, 8 (4), Mohebbi, M.S. (2001). Determination of fertigation effect on water use efficiency of tomato in farms. The 7 th Iranian Soil Conference (In Farsi). 17. Oksh, T. I., Leboudi, A. E. & Taha, E. M. (1980). Effect of certain hardening treatments on growth and yield of tomato. Research Bulletin of Agricultural Faculty. p Owen, Herney, R. & Aung Louis, H. (1990). Genotypic and chemical influenced on fruit growth of tomato. Hortiscience, 25 (10), Papadopaulos, I. (1987). Nitrogen fertigation of greenhouse grown tomato. Communication in soil science and plant analysis, 18, Peaz, A., Hellmers, H. & Stri, B. R. (1984). Carbon dioxide enrichment and water stress interactio on growth of two tomato cultivars. Journal of Agricultural Science.UK. 102(3), Rahman, S. M. L., Nawata, E. & Sakuratani, T. (1998). Effect of water stress on physiological and morphological characters among tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars. Thai Journal of Agricultural Science, 31, Rahman, S. M. L., Nawata, E. & Sakuratani, T. (1998). Effect of water stress on yield and related morphological characters among tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars. Thai Journal of Agricultural Science, 31, Reynolds, M. P., Ortiz-Monasterio, J. I. & McNab, A. (2001). Application of Physiology in Wheat Breeding. Mexico, D. F., CIMMYT. p Rudich, J., Rendon, E., Steva, M. A. & Ambri, A. (1981). Use of leaf water potential to determine water stress in field grown tomato plants. Journal of American Society for Horticultural Science, 106 (6),