! #"$ %& '() *,+ "$"-. / 0 &# 1,243 FHGJIKMLONQPMR STGULOVXWJPYSTILZV

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! #"$ %& '() *,+ "$"-. / 0 &# 1,243 FHGJIKMLONQPMR STGULOVXWJPYSTILZV"

Bản ghi

1 ! #"$ %& '() *,+ "$"-. / 0 &# 1,243 FHGJIKMLONQPMR STGULOVXWJPYSTILZV KMGUofI] n SgGJI ]TIDVc}UojSD~qofI)Ss}UVrJbSgGJI WJPYSgK_SgLfP`W,x,I)S ƒ c qêik hslfinkywjwjlzkmwbvtt>nnisg]tlzd VT[UKYd)I x# 0ISŒ êisggji LOJI)W>STLfSwtad)PYN[eP`WJI)W>S.PYRzSgGJI LOVTPYNI)ST]gt8 Y]gPY}J[aPMR ƒ c q KYWUŽofI)S <I STGJI.VcSgKYĴLOofLZVcI]PMR<ŠBLfWBŒxuFHGJIWB Œ _ KMWUSTGUI.dPYN[JoOIbqLfred)KMSTLOPYWXPMRu LZV LfSTGaSTGJI#K`JKM[JSTIadP`N[UofI)baVwSg]T}edvST}U]TĨ š4stgukms.d)kmwž<ilzqiẁ SgLjreI LjSgGŽŒ œ _ œežvxÿai KY]TI YP`LfWJ U e 0 )ª l w J «X _ :±v±t ²_³U ) µ«o _¹¹ ªl±v µ ƒºu Y B»c¼»_¹pºJ ` ª ªlģºJ D½a ¾ ª Œ _ 6²!«g YMÀ _ 6² v³dºyºu» ) ª:ÁU _ªH Z»_ U 6 ªÂ ²Y½ 0 )ª&ÃÄ«g X B±g g M z gå> ` ªŒÆ : eà M±v µ _ Uª wç` )ÇDÆȼ»_±v¹»_ ɪ{ÁJ ǵ»m¹sº6 f gåy Ê _ªl µ»_ Ë Œ œ _ œ ½ÍÌ6ÁJ ) ͪ{ÁJ )±T gå` Z ªƒ ŒÆ : eà M±v µ _ Uª4Î\Ï Áq f ±¹ )ªƒ±v µ»_ ÑоÁJ» ) Ò µ J¼»M±v¹Ó Z à ½ hinky]tô6x4fhgji.m KYGJofI]R{PY]gNÕPYĴSgKMLOWJIDLOWBFHGJI)P`]TINÖÇ LOVHI)bqK`dvSDx n FHGJIKM<P_^YI ]TIDVc}JofS GUKYV<I)I)Wa[J]gP_^YI8LfW Mš R{P`] VT[UKYd)IVPMR&] KMWUÔŽÇKMWe8LOW ØDš R{PY]d)PYN[UK`dvSs Y]gPY}U[UV)~eLƒx IYxHR{P`]sSgGJI dkyvti GJI)WŒ ÙÚ ÛB ÜKMWeB ÜKYdSgVpJLOKY YPYWeKMoOoft`x ÝUPY]GJI]TNLfSTLZKMW ÃÙßÞU~JFHGJI)P`]TINàÇ GUKYVKYoOVTPêII)W W á_šâx `Lf^`I)WGJI)]gI LZVã>}JLfSTIqLfä6I)]gI)W>S.R{]gPYNåSTGUKMS YLO^YIWaR{P`] `]TP`}J[aN KYWJLjR{P`oOUV.LOW ØDšâẍ ŸŽIVTGJP STGeK_S&SgGJId)PYN[JoOIb æbpywu YIÂçsN[,è I)]gIIDã>}UK_SgLfP`W PYWŒ œ M œ ]giq}ediv~mr{p`]zœ KY]TLZKMW>S4R{}JWedvSTLOPYWeV)~`STPK ]TIDKMoUæ8PYWJ `IÂçsN[,è I]TIHIã>}UKMSTLOPYW ŒéD _ Íx¾ŸŽIpKMoZVTP.VcGJP SgGUK_SuSgGJIæ8PYWJ `IÂçsN[,è I]TIPY[<I)] K_SgPY]uP`W VT[UKYd)IV GeKYVKÉ]gK`qLOKYop[UKY]cSD~Lƒx IYxêLfS LZV Iã>}UKMol~HR{PY]X æbp`wj YI)âçpN[ è I)]gI PY[<I)] K_SgPY]sP`WBSTGUI N K_bqLON KMo¾KYêIofLZKMWaVc}JêVc[UK`dI PMR&Œé _ ÍxFHGJIDVcIRµKYdvS V)~ SgPY YI)STGJI] LfSTGSTGJISgGJI)P`]TIN P`W KY]TLZKMW>S&]gIKYo<æ8PYWJ `IÂçsN[,è I]TIsIDã>}UK_SgLfP`WUV&[U]TP_^`ILOW ë FHGJIPY]gI)NÖÇYx ÇYxsì.í:îJïpð0ñ,ñ,íZð0ñÄòó¾ïpïîqô õ í{öéò) ð,ö<îuò#ø¾ùbñ0ø¾ñ6úgö6ø¾ïp ð,öeôéô<ó¾ Jî ûsi]ti I]gIdKMoOo VcP`NIRµKYdSgVKYêP`}qSzSgGJI YIPYNISg]Tt PYR¾hLOI)N FHGJI VcSgKYWUJKM] ]TI)R{I)]gI)WUd)IR{P`]HSTGJLZVsVTIdSTLOPYWXLOV ü_šâx,i)s ÑÙ Œ _ êi#kxvtt>nnisg]tlzdvc[ekydipmrhdp`n[ekydvs LfSTGý QdP`WJWJIDdvSTID ~0KYWU oois#œéd _ þêiblfsgv q}ekmolx\ÿâr e~ qéxkmwe qiwjpmsgi SgGJI8,LOIBKMoO YIĴ]gK`VPYRŒ~Œé KMWU É~ SgGJI)W ÍÙ ë~jébù ë~ GUI)]gIŽ ) Ÿš ýkmwe ë `š )xéfhgui ]givcst]glodstlopyw\pmr SgGJIXm LOoOofLOWJ 8R{P`]TN SgP LZV[eP>VcLfSTLO^YIXqIrUWULjSgIXKYWUÉLOWUq}Ud)IV STGUIXhLOI)N KYWJWJLZKMWÉNISg]TLZd PMR ŒéD _ Íẍ æbp`]tip_^yi]~ SgGJIphLOI)N KMWUWJLOKYW Ibq[<PYWJIẀ SgLOKYoJN KM[J[ULfWJ <IS I)IW #KMWeXŒéD _ Íx4FHGJLOVpd)KMWX<I ^>LOI IXKYVSgGJI N KM[ Š "!_ wç`xfç ž#$ %'&(*),+ -.%0/21 34&5761.(*8(:9;5<&(*),+45:&06=&(*8 ; 1.%A*B?(*C +DE1.F6$>%G&(*8 8 +D=HJIK$ (*F% ; 1.%5:-.A*%L B5 1.FM6$ %'&(*),+ -.%0/21 34&5761.(*8N(:9O6$ % ; 1.%'5:-.A*%L B5 1.&Q$ F5761.FR34%FTSOU:VWD=HYX[Z\S]U7V^DXQ_

2 4 + GJI]TIŠ 8KMWUE LZVSTGJI KM[aR{PY].ŒéMx IGUK ^`I S PX S hloi)n KMWJWULOKYWNISg]TLZd)V P`W psggjiu}ud)oflzqikywap`wji m LOofoOLOWJ R{PY]gNX~JKYWUSTGJI WJI `KMSTLO^YI)oOtd)}J]T^`I PYWJI `Lf^`I)WX>t#STGJI.qLfä6I)PYNP`]T[JGULOVTN wç`xfç vx,i)s.<iknkmbqlfn KMo KYêIofLZKMWVT}JÛVT[UK`dIpPYR KMoOLOVTI)]zLfW )xu,i)s!äêistgji VKMWU"!$#ÍSTGUIVcI)SpPMR4]gIVcST]gLOdSTID[<P`VTLjSgLf^`I.]gP>PYSgVx&ÝJP`]sIK`d G&%'(!~ oois ) {]givt[,x *)<qi)wupmsti.stgjivt}jûvt[uk`di PMR=ä µ]tidvc[,xzpmr g GJI)]gI IK`d Gý µky,+ K`dvSgV LfSTG ILf 0+a x4ÿai GUK ^`ISTGJI.qLO]gIdvSsqIDdP`N[<P`VTLfSTLOPYWUV Ù13254 )6 Ù;<254 =) > wç`x Ø` )687:9 )687:9 0IS? # GeKMN<I)]KMWUÍofI)S STGJIX}JWJLOPYW\PMR 8lP`]TÛLjS V.PMR[eP`LfW>SgV LOWB # x8çpw>tý /P`]TÛLjSLOW X D GJI]TI SgGJI 0LfI KMoO YI)Û]gKXPMRED$LOV?fx æbp`]tip_^yi]~ I GUK ^`IpSgGJI.qLfä<IPYNPY]g[JGJLZVTN\ # Û X GF0 *HU çp0 GHJIF > wç`x ë> ŸŽIWJP LOVTGSTP ]gljsgihstgjiss P qlfä6i)pynp`]t[jgulovtñ x,i)skjml8n <ISTGJI m LOofoOLOWJ NI)ST]gLOdPYWO # :STGUIN d)kyw<i IDKYV KY]TLZKMW>SHR{}JWUdSTLOPYWUVpPYW G *)0~ed GUP>P>VcI.K#ÛKYVTLOVP)Q RÕ 0S ]g}jwuvhr{]gpyn Ç SgP S LZdISTGJI N }JojSgLf[UofLZdLfSwt#PMR% zpyr0^yiddvstp`]gvzpy]tstgupywjp`]tn KMoeR{PY]SgGJI m LfoOofLOWJ R{PY]gN T )Q R STGJI d)py]g]tidvc[<pywujlfwj VPYWB <Dsẍ ŸŽI GUK ^YI _ :U& :VXWZYXWµ -[ < µ < ¾ )ª0 \ «g ª{ÁJ ^]³U j µ²y _ Ž¹ )ªl±v µ»m _aỳ :À_ ý«ª{áj ±T vªƒ±v µ )ªƒ µ»m»c¼ ª{ÁJ Î : : È : C`¼»_±v¹K_ M <²8 f ªz Ä«ª:ÁU # 6 b` Mªƒ :À_ j a ³q±vÀ_ ² v _¹¹ )ªƒ±v µ ¹ ªl±v µ»_ c`m :À_ «) ª:ÁU ²M Z v¹ cçyxoçd)½ Ì6ÁJ ) _³q <²` ± ª{ÁJ ²_ Z v¹ wçyx ë` ª:ÁU.¹ ªl±v µ \ M <² ý _ Ž«Ð4±v :ªƒªÂ ) 8 : ª{ÁJ z¼»_±v¹ LeN 2f4 G%z 0N_TjT g ) Q R,h< g )Q R,h wç`x оÁU ±T ¼»M±H \ _z M <² VTLfWJG ½ SD~ELjSLOVIWJPY}J `GýSTPdP`N[J}qSTI STGUI)N KMS [<PYLOW>SgV4PYR # xe 0ISp+Ó<IpVc}ed GK [<PYLOW>SzKMWe oois GF0 cãqv~ Fq&q~Yà X sr žbt X Ds~M<IpKSgKYWJ YIW>S ^`IdvSgPY]HSgPu # ÛB X D K_S G+B fçš{vxsfhgji^yidstp`]ãxdkmw êi LOJI)W>STLfrUI LfSTGaKMW I)oOI)NI)W>SPMR J =) xhfhgui.dpy]g]givt[ep`wuqlowj B {}JWUJI)] cçyx ë`tsgkywj YIẀ Ss^`IdSTPY]sKMSo+v LOV/FK2 Ãe *+ šlx w P`N[U}qSTLOWJ STGUI.m LfoOofLOWJ R{P`]TN PMR R{P`]TN }JoZKX cçyx á> LfSTG Gk>uÙxk R{P`]H \YxuFHGJI R{P`]TN }JoOKR{PY]s R{PYoOofP VR{]gPYNÕKVTLfNLOoOKY]sdP`N[U}qSgKMSTLOPYW,~J}eVcLOWJ STGJI I)bq[J]TIDVTVTLOPYW R{P`]HSTGJI.qLfä6I)]gI)W>STLZKMo PYR¾SgGJI N KM[ wçyxoçdz `Lf^`I)WXLfWý ü_šâ~jfhgji)p`]tin ÿjyx áuxoçyx z ØJx{\ø0ña ï s~ îjõ îî a ðqô í{ø0ñäø0ñ òvó ïpïpîjô6õ í{öýò ð,ö<îuò,i)s ƒ c q<i.khlfin KMWJWJLZKMW N KMWULjR{P`oOXKMWUu > v SgGJIBûsIVgVTLOKYWÍPMR/ ÄLOV ƒþj gø`âlstiwuvcp`]ƒ?l8 GJI]TIq LOV STGUĨ w K d)pywjwjiddvsglfp`w PYR0 qlowuk_sgiv$ ~ Le STGJI N KMST]gLjb Ù 4 Š > ƒøjxfç ŸŽI VgK tsgguk_s STGJIR{}JWUdSTLOPYW' LZV. {]givt[,xžvwsg]tlzdvsgoftž Le \LZV WJPYWq WJI `KMSTLO^YI8 {]givt[,xb[<p`vtljsglf^`id JIrUWJLfSTÌ xfhgjixæbpywj `IÂçsN[,è I]TIIDã`}eK_STLOPYWýP`WSTGJINKYWJLfR{PYoZ l w J&LZVHSgGJI)W " Œ> 0 6<ÈÙê ƒqise q Ž ž JIS: Le XÙ ƒøjx Ø`

3 ½ J 4 4 > N : - c - e - & : e, - GJI]TI 8LOVK `Lf^`I)W#R{}UWUdvSgLfP`W,x,I)S8 µœé _ w VT[UKYd)Ĩ w KM]TSgKYW qiddp`n[<p`vtlfstlopywqéù 2 ëxeçpvzlow IpLOqIW>STLfR{t ÙߌéD _ LjSgG #KMWe qiwjpmsgi >t \STGJI# {kek_svni)st]glod `Lf^`I)WX>t]TIDVwSg]TLZdvSgLfWJ STGUI.m LfoOofLOWJ R{PY]gN SgP ëxeÿai GUK U ƒ e. 0 )ªu É«g v _¹¹ )ªƒ±v µ lºu Y»w¼ <»M <»_¹pºJ ` ªªlģºU M <² f )ª «ÉÆ : UÀ_ _±v µ M Uªl ¹»D»_ª{Á s¼ ³q < )ªƒ µ»m a»_ ½Ì6ÁU cçd? Z p 6Æc»_ UÀ_ gå ¼ _ <²B»M U È X ¼/ Z p \`Æcǵ»M UÀ_ TÅ!l µ½: D½Xǵ»M UÀ_ TÅ8 : ª:ÁU v³u _ ¾ ) J )»_ "Y½ løyäì6áj ¼»_ : f»mð4 : C`B $#)³U _ È :ªl»w¼%»M C`> Æ'&¹pº( )±T»gºU ±g _ªÂ»_± ÁJ»M f² *) " Œ Z &Ù " Œ.- 0 6,+ оÁJ )±T ` v Z p ºU» v :ªl :À ÉÆ : eà M±v µ _ eª, v¹»d»_ª{á¼ ³q 6 ªl µ»_ X²Y ºJ ) <²M : C`»_ e È»_ ŸŽI.GUK ^YI [J]gP_^YIDLOWý ëmš¾kstgui)py]gi)n PYWXSTGUI.IbqLZVwSgI)WUd)I.KMWUX]gI) Y}UoOKY]TLfSwt PMR4 VTPYoO}qSTLOPYWeV&SgP#æBPYWU YIÂçsN[,è I)]gIpIã>}UKMSTLOPYWUVHP`Wu&xEÝU]TP`N SgGJLOV I LONNIDqLOKMSTIoft PYqS KMLOW e /0/'1q 324,, ¾ ª. ƒœé M 8 w JX«g B M Ä :±v±t ²_³U ) µ«f _¹¹ ªl±v µ X lºj ` B»w¼ <»_ 6»_¹pºJ ` ª ªlģºJ ý M <²\ f )ª «ý 8ºJ»_ :ªl :À_ v¹»d»_ª{á\ ÉÆ : eà M±v µ _ Uªs¼ ³q 6 ªl µ»_ ê»_ Œé _ ½ Ì<ÁU Úª{ÁJ %»_ A` )Æ'&¹pº( )±T a $#)³U _ªl µ»_ ƒøjx Ø`ÁJ _ 8 (`M O»Y«_ p ¹»D»_ª{Áý ÉÆ : eà M±v µ _ eª. vªƒ±v µ )ªl È <Æc»M UÀ_ TÅ )»_ j³qªƒ µ»m <½ 5 ŸŽI8VcGUKYofopWJP [J]gP_^YĨ FHGJIPY]gI)NØJxfÇ`x ÿâw RµK`dvS Ĩ VTGUKYofo[J]gP_^YIXLfS#LfW STGUĨ R{PYoOofP LOWJ U~ NPY]gIH YIWJI)] KMoUVTLfST}UKMSTLOPYW,x IsKM]gIH YLO^YIWK S4NISg]TLZdP`W GUP`VTI [J}UofoOÛKYd Ô}JWUqI]. wçyx ë`dkmw êi ]glfscstiwbkyv µdrwxp wç`x L8N 2f4 g )Q R,h 0% ZNMc T g )Q R,h< g ) Q R,h ƒøjx ë> GJI]TI g )Q R,h E \K_S#SgGJIP`]TLO YLOW Vc}Ud GÄSgGUK_S k Ž ž6$7 g ) Q R,h LZVVTNP>PYSTGÍKYWU[<P`VTLjSgLf^`I#I)^`I)]gt 6$8 GUI)]gIYx:9u]gPY[<P`VTLjSgLfP`WÄÇYxOÇ LfN[JoOLfIDV.SgGUK_S STGJI é M ÜLZVpPYRuSTGJLZVR{PY]gÑ xÿžid)ookylfnósgguk_s FHGJI)P`]TINàØqxOÇGJP`oOJVpR{PY] KYW>t NI)ST]gLOd #PYR¾SgGJI R{PY]gN ƒøjx ë>vx ÿâwbpy] qi]stpvtlon[uoflfr{txstgji.wupmsgkmstlopyw,~eofi)sp}uv ]TLfSTI<;#R{PY]pSTGJILfWUJIbý 0%z SBsKMWe&% R{PY] %ýlfr; Ùê G%& IS x&fhgji NISg]TLZd d)kyw <I WJP ]TLfScSgI)WBKYV LeN 2B4 0% ZNMTjT ŸŽI ]TIDd)KYofo<STGUI R{PYoOofP LOWJ R{PY]gN}JoZK] Ø Le ÙlD>=?Y 6 GJI]TIDÉLOVuSTGJI,LOIpqI)]gLO^ LZV4STGUIp Y] KYJLfIẀ S4PYR LjSgG#]gIVT[eIDdvSuSgP STGJINIST]gLZd 6xCBW SgGJI PMSgGJI)]sGeKMWU ƒþj gø`âlstiwuvcp`] KMWUX^YIDdvSgPY]rUI)oZJV3P EDz $F.~ I GUK ^YI 0DCGp J 0Dz $FuÙ P"> 0Dz $F c P8.D šl Fp 0Dz P8 $Fš{ > ŸŽĨ WJP d)pyn[j}qsgiqd>=?` P`W LfSTG ]TIDVc[<IdSSgPŽSTGJIBÛK`VcLZV^YIDdvSgPY]rUI)oZJV ~$P ~ GJI]TIuP KY]TĨ q}ukyohstpct x ûsi]tiq LZV#K `]gk`qloi)w>s PMRo LZVIHw}UVcS JKJ? ~LOWÄ[UKM]TSTLZd}UoOKY] LjSLZV LOWUqI[eIWUqI)W>SPYRSgGJIBR{}JWedvSTLOPYWeV J LNM J LNM x ÿâs R{PYoOofP V

4 J N h k L L > LONNIDqLZK_STIoftSTGUKMS 0D =? q) P.ÙÕÞ8KMWUaSgGUK_S.SgGJI#N K_Sg]TLfb GD =? J ZP IP LOV s> ZP P HKYWUGUI)WUd)I LjSsLZVsqLZKM `PYWUKYo 0% ZNMcTzÙ LCk > Ù J J? LZV&STGJI Y] KYqLOI)W>S&PYR ]givcst]glodsti STP SgGJI/&}UdoOLZqIKYW#Vc[UK`dI/ Ù qlfwek_stidv,n J L M J L M IXKYVKN KM[XR{]TP`N astpljs VcIojRwx FHGJIPY]gI)NÕØqxOÇ LjSgG SgGJI NPY]gI `I)WJI]gKYoeNISg]TLZd ƒøjx ë>ur{p`ofoop VzIKYVTLOoft LfSTGXSTGUIR{}UWUdvSgLfP`W Ù % ZNM Ç 0% ZNMc Ø Lek 8 ) g L h BÛVTI)]g^YI#STGUKMS SgGJIXK`VTVT}JN[qSgLfP`WUVPYWýSgGJI `}UKM] KMW>SgI)I SgGUK_S [<P`VTLjSgLf^`IR{}JWUdvSgLfP`W PYWëx ëuxõ<ø ø¾ù8ø0ùbô,î {ýð¾í:ñ,îuø¾õ îjï,i)s ƒ c q<ik hloi)n ~¾Œ LfSgV LZVTPYNISg]Tt `]TP`}J[,~MKMWe \Œ STGUIHVcSgKYĴLOofLZVcI]E Y]gPY}J[ PMR<K[<PYLOẀ SDẍ FHGUI)]gILZVEK d)kmwupywjlzd)kyo>lzvtpynpy]g[jgjlzvcn <IS I)IWXŒ œ _ œ KMWU Œ Û! 8 µlƒx IYxESgGJI SgKYWJ YIẀ SĴ}UWUqoOI PMR4Œ _ az `Lf^`I)WX>t#STGJI N KM[K Œ-Û Œ œ Œ œ _ œ : 6 µš6'å O>"! > µëuxfç FHGJLZVuLZVTPYNPY]g[JGJLZVcN d)kyw ID K tqv KYV&KYW IbJKMN[JoOIpPYR,æBP`VcSTP ruĵ] K_SgLfP`W " KMGUofI]z]gIq}edvSTLOPYWPMR0Œ n œ ߌ `]TP`}J[# # SgGJIK`JKM[JSTIdPYN[JoOIbVcST]g}UdST}J]gI d)pywuvcst]g}udvsglfp`wí Dš GJLZd G8[J]gP_^>LZqIDVK d)kmwupywjlzd)kyö qlfä6i)pm NPY]g[JGJLZVTN êi)s II)WXSTGJI S KMWJ `I)W>SHĴ}JWUqoOI PMR4Œ _ KMWe KdP`N[JofI)bqLjredK_SgLfP`W PYR Œ _ ÍxEÿÂW KYW>t#dKYVTI K_SgLfP`W%$ `Œ œ _ œ Œ M > µëux Ø` HwIdSTLOPYW d)kyw êizloji)w>stlfrui LfSTG KM[# ƒëjxoçdx0ÿâw.[uky]csglod)}jozkm]d~ SgGJIreêI]P_^`I)] fçš4lzvp SgGJI œ lp`]tûljs VpPYR&I)oOI)NI)W>S VN "! ƒšc <x ŸaIVcGeKMoOo¾]gI)oZK_SgI Œ œ M œ STP R{}JWUdSTLOPYWUVEP`W.STGULOV¾rU<I)] ƒvcii fçš R{P`]sK qlfä<i]tiẁ SsKY[J[J]gP`KYd GSTPSgGJLOV vx ÝJP`]KR{}UWUdvSgLfP`W'&ÚPYWXK d)pyn[jooibn KYWJLjR{P`oO PYWUIqI)rUWJIDVHLjS D(& SgP<ISTGJI ûpi)]gnlfstlzkmw µþu gø`usgi)wuvtpy] `Lf^`I)WXLfW qlfwek_stidvhkyv &,+ Lek k*) L- k ) > µëux ë> FHGJLZVR{PY]gN WUPMS.qI)[<I)WeP`WSgGJI d qlowuk_sgivxÿživtgukyofo4dp`n[j}qsti SgGJLOVR{P`]TN R{P`].K ŒâLOW>^_KY]TLZKMW>SR{}JWUdvSgLfP`W.& P`WŽŒ œ M œ xÿâs LOV IWJPY}J `G8SgP d)pyn[j}qsgiljskms [<PYLOW>SgVJ.! ~JŠB ëx Ý LO]gVcS PMRHKMoOoƒ~ Id KMS VT}Ud GK [<PYLOW>S2 %z > Í 10/, ƒ e 21 Ä a 6 ` ÁJ_³q±TÁU»»D²É»c¼ #ºJ»M : Uª "! _EŠ _.ǵ»m¹sº6 f gåé»»m±t²_ : 6 _ªÂ v B _±T º6±T»_ÀD µ²y ²X«#ª{ÁJ ¹ gº >œ Œ œ Œ œ6 M 8œ _& ) 87# :9 "! ½ m±g»»c¼½sÿži GUK ^YISgP8VcGJP STGUKMS STGJI N KY[Ä ;3K2 5J 7 # <9 "! œ GUKYV.KXWJP`WqÂVcLOWJ Y}UoOKY] qlfä6i)]gi)w>stlzkmo,kmsþuxufhgjlzvhlovidã>}jlf^_kyofiẁ SHSgP>=ƒK` BA œ R{P`]3 &\ œ x4ÿži GUK ^YI = KY,eŽ "!? XÙ *CED g Ž.! XÙ dp>vcg = KY ZŠ<? ƒ2ívclowjg = KY0 ZŠ<? µëux GJI]TI&STGJIrU] VcS¾SgI)]gNêPMRJSgGJIVc}JN-ofLOIV LOW œ KMWU.STGJIVTId)PYWUPYWJIzLfW œ xef¾pvtgjp SgGUK_S STGJI ru] ^_KMWJLZVcG ]gidkmooomsgguk_sh µky0 ZŠ<T GUK`V0KYofo>I)LO YIW>^_KYof}JIDV WJP`WJWJI) >K_SgLf^`IYx z

5 k & Ù z : - c - e - & : e, - ŸŽI WJP GUK ^`IY %z > Í 1./0, 1 aª{áj»_¹pº< O TÅ8»D»_±T²M : < Mªâ /k Ù 3^2 5 Ỳ :À_ É«) ª{ÁJ sº<±t )ÀD f )¹¹ <_ ª{ÁJ 0 )ÀDş¼»_±v¹Ü µëux ë>.»w¼.œæâ : UÀ_ _±v µ M Uª6¼ ³q < )ªƒ µ»m & ) Mªƒ Z {Êz ª:ÁU $#)³U _ªl µ»_ ) Ç k )E 7 \ á 5 5 ) & = :97 "!? 9 \ > µëux#` 9 \ m±g»»c¼½pfhgjib[<pyozkm]#jidp`n[ep>vclfstlopyw PMR Œ œ LfN[JoOLfIDVSTGeK_S 7 # <9 dkmwäêib}uwjloã>}jioft ]TLfSc SgI)WßKYV ~ GUI)]gĨ ; Œ KMWU <x Œ œ M œ LOW KýWUI)LO PYR "! LOV KR{}JWUdSTLOPYWßPYR ÄP`WJoft`x BWÄSTGJIaPMSgGJI)] GUKMWU,~sKYV Ù =? é = Y uù Ž 7# :9 7 # <9 ~_LjS R{PYoOofP V0R{]gPYNÚSTGUI w KYN[UêIofofâûKM}UVgqP`]cäR{PY]gN}JoZKSgGUK_S Ù 5A2B 5 3`šµ MØ 2 ẍ ûpi)wud)izsggjihn K_ST]gLfbPMR6VcIDdPYWeqI]TLO^_K_STLO^YIDV LfW µëux ë> KMS, "! {Llx IYx&KMS,3ÙßÞU E5HÙ Þ>LOVSgGJI.VTKYNI K`VSTGJI N KMST]gLjbPYREVTId)PYWUXqI]TLO^_K_STLO^YIDVPMR 43< 5' g <9 # M r9 Q7 t h.! µëux ü> KMS 3 ÙÚÞU E5pÙÚÞUxsŸŽI VTGUKMoOo0WJP VTGJP œ< M 8œ ~ SgGJLOVHN KMST]gLjbXPMR VTId)PYWUXqI]TLO^_K_STLO^YIDVHLOVHIDã>}UKMo6SgPSTGJI ]glf `G>ScâGUKMWU VcLZqI PYR ƒëjx#y x FHGJI w KYN[JêIofofÂûpKM}eVTqP`]cä R{PY]gN}JoZKýLON[UofLOIV#STGUKMS}J[ÄSTPÍPY] qi)] ØŽLOW 3< E5_~ I8GUK ^`I g <9 # M r9 Q7 t h Ù <9 M r9 Q7 t h 5 E3Yšµ MØJ~ GULOd GýLZVKB[<PYLOW>S LOW )xbÿži KY]TI `PYLOWJ BSgP VTGJP SgGUK_SNPqq}JoOP SgI)]gN VHPMR¾P`]gJI)]sØ LfW"! {GJIWUdI PMR PY] qi)]hálow 3< E5)v~] # "! LOVHIDã>}UKMo6SgP $> "! &% ~ GJI]TIsÃ?KMWU'K zkm]gi<pmstgoflowjiky]toot JI)[<I)WUqIW>SzPYW(!_x¾ŸŽIpWUPMSTIsSTGUKMS&STGULOV [J]gP_^YIDVuSgGJI ooi)nn KJ~UK`V <97 $.!Y &%HÙ $ <9 #*) g h "! &%sù $ ><9 #*) g h "! LOWXŒ œ _ œ ~ GJI)]gI,+ µë>hqi)wjpystidvsti)]gn VPMR PY] qi)]sëkywugulf `GJI)]LOW 3e 5 x ŸŽI ruwu-'r{]tp`nöstgjiiã>}uk_sglfp`wžd)p`vtgky, ROŠ6.'M Ù/!_~ GULOd Gýd)KYWa<IVTPYoO^YID8}JWJLZã>}JI)oOt K`V d)p`vtghk`, ZŠ6 [ep>vclfstlo^yi)âjiruwjlfstižpyw <x ŸaIaSTGJIW [J}JS RZŠ<.'MvxŸŽI.PYêVcI]T^`I STGUKMSpà KMWU $ Ž &# Ù.! Ž &% Ž "! ~JSgGUKMWJÔqVsSTP ƒëjx á> x K_STLZdLfW0!_~] $ Ù # $ Ž &# KYWU ~Ud)PYWUVTIã>}JIẀ Sgoft $ "! &% Ù &# $ Ž #.! &% Ù # =.! Ž &% Ž "!? "! &% Ù &# "! KY `KMLOWNPqq}JoOPSTI]TN Vsã>}UK`q]gKMSTLZdpLOW0!_xuFHGJLZVHrUWJLZVTGJIVSgGJI [J]gP>PYR¾PYR¾SgGJI ofinnkux çpddp`]gqlowj SgP STGJLZV.oOI)NN KJ~ I GeK ^YISTP8d)PYN[J}qSgI J & = J 921 J :9 "!? 93 9 \ x54sp ~EVcLOWUd)I <9 "! \ŒéM~= <9 "! Ù HO 8 ~ GJI]TIk8Ù k< ;5 KYWUcHcÄ Éx#çV& KY]TLZKMW>SD~ & = :9 "!? Ù &? 8 HKMWU SgGJI)]gIR{P`]TI 5) & = :9.!? 9 \ Ù 5) & = 8 g9 h? 9 \ > I dp`n[j}qstistguin K_Sg]TLfb#PMR VcIDdPYWe#qI)]gLO^ KMSTLO^YIDV&PYR¾K R{}JWedvSTLOPYW qi)ruwjipyw Ibq[0 q qlfwek_stidvs :9.! 8 g 9 h x FHGJIDVcÌ ~6GJP I^YI]~6KM]gI STGUI `I)PqqIVTLZd d)p>p`]gjlfwukmstidv¾kms¾sggjih[ep`lfw>s "! µêilfwj Sg]gKYWUVcoZK_SgLfP`WUV¾PMR `I)PqqIVTLZd)VHK_S jç)š:hkywu GJI)WUd)ISTGJI N K_Sg]TLfbPMREVcIDdP`WUqI]TLO^_K_SgLf^`IVLfWXSgGJIVTI qlowuk_sgivlov IDã`}eKMoJSgP.SgGJIhsLfINKYWJWJLZKMWûpIVgVcLZKMW8 løqxoçd4r{py]zstgji STGUIq}UKYo<VT[UK`dIYx ÿâr I K`VTVT}JNISTGUKMSp ålzvdp`wjwjiddvstid ~qsggji)wxstgulovsj}ukmo,vt[ukyd)i LOVsŒéD _ Í~JKMWU IP`qSgKYLfW U /, </, 6<³DºYºU» ) ª{ÁJ _ª¾ Z»_ U 6 ªÂ ²Y½z ¾ )ª & «g v¹»»mª:áœæâ : eà M±v µ _ eªe¼ ³q < )Æ ªl µ»_ É»_ qpüùêœ œ _ œ _ 6²X f ª &à«:ªƒ ±T vªƒ±v µ )ªƒ µ»m ªâ» ª{ÁJ Ê«g µëux Ø`»MÀ )± jç)šâ½ ¾ )ª4 IJ` 6»_ªÂ ª{ÁJ v _¹¹ )ªl±v µ ¹ ªl±v µ»m 97 Œ é _ ½ÉÌ<ÁU.&Ö Z l vªl±v µ ªl È $ 5

6 º6 ȳq±v Z v³u«gáu _±v¹»_ U µ X ¼X _ 6²a»M U È 8 ¼ & Z l vªƒ±v µ )ªl È $ <Æc»M UÀ_ %»_±T»MÀ )±=_ ª:ÁU ¼»M : f»_ð4 : A` $#)³U _ È :ªl ÁJ»M f² *) oopy &JIS:D(&ßÙ oopy " Œ> &) оÁU ±T P å Z ŒÆ : eà M±v µ _ Uªz¼ ³q < )ªƒ µ»m Ä ³U Áͪ:ÁU _ª ê Z B &`M :À_ ) É ÉÆ : UÀ_ _±v µ M Uª ¼ ³q 6 ªl µ»_»_ 57s½ 5 ŸŽI8KM]gI WJP ]TIDKYqtSgPŽ[U]TP_^`I FHGJIPY]gI)N/ÇYxÄhIDd)KMoOoSTGUKMS P ÙàŒ œ M œ LOV Kcn>SgI)LOW N KMWULjR{P`oOKMWe VTP LjR6Ã.LZVuKMWIbJK`dvSp wç` )Ç,R{P`]TN PYWƒPÉ~MSgGJI)WÃÙ FR{P`]&VcP`NIzR{}UWUdvSgLfP`W F0xEÿâR¾Ã LZVŒâLOW>^_KY]TLZKMW>S~>SgGJI)W I dkmw K`VTVT}JNISTGUKMSF SDx¾ŸŽI d)kyw ]givcst]glods3f SgP STGJIprU<I)] 7ÉqIrUWUILOW STGJIoOK`VwS&STGJIPY]gI)N w P`]TP`ofoZKM]gt ØJx Ø IpdKMWrUWUK VcST]gLOdSToOt VTPYoO}qSTLOPYW STP STGJI Iã>}UKMSTLOPYW ƒøjx Ø` LfSTG& XÙ q~ GJI]TI#STGJI#NI)ST]gLOd# alzv STGUI VTt>NNISg]TLZd NISg]TLZd P`W 7$ Œé M VTPYoO}qSTLOPYW P`W&PÉxHFHGJI)P`]TINÓëUx ëlon[jofloivpwjp SgGUK_S ÉLZVVcST]gLZdvSToOt[Uof}J]gLZVc}JÛGUKM]gNPYWJLZdKMWUaSTGeK_S.SgGJIhLZd)d)L4R{PY]gN PYRSgGJI#m KMGUofI].NIST]gLZd n LfSTG [<PMSTIW>STLZKMo BLZVÃex & M <»MÐ O g² ` )¹ eªƒx-fhgulov P`]TÔÍGUKYVêII)W VT}J[J[<PY]TSTIDÄ>tÄKMWßçq^_KMWUd)IßhsIVTIKM] d G ÝUI)oOofP VTGJLO[ R{]gPYN STGUIKuWU YLOWJI)I]TLOWJ d G w PY}JWedLOo0PMR ]gikms y]gljs KMLOW,xÿ ]gir{i)]gi)ir{py]gji)oo[qr{}josd)pynni)w>sgv GJLZd GX]TIDVc}JofSTIDLOWBKMW LON[U]TP_^`I#[U]TIDVcIẀ S K_SgLfP`W,x îjñ0ö<îuò _ ; ( %L -.C B?1.FC L>$45:B),(*8 1.&9 C 8 C 5:$ -.%B?1"5:8N),%06?B1.&F (*8 &(*),+ -.%0/21 34&5 61.(*8N(:9]F2),),%06B?1.&=F+ 5:&%F "!$#&%$')(+*),.-/(10324, V65'_ A _ X87NV 9191: : 1 _ 7 1.%-"5IKFDC 1. C 5:$ -.%B),%06B?1.&FM(*8D=HE"!GFH,JILK+MN%$KPO%?*)K Q8,E-/(10324, =1= 9 V :1R1R 7 X&! : 7+> 71<>_ 7 1 _ 7 1.%-"5IKFDC 1S 5 8 6?1.B%1.8AT*5:B1"5:8 6TF(*-.C>6?1.(*8 F6(UJ(*8 A*% = ),+GV %B% %XW C4576?1.(*8 F+"! ) 576?$ _ = 8Y R1:H :1:1R =H! 6( 5:+ + %5:BT1.8[Z]\_^ `B,JOabK \,J-/(10324,Gcd^+`, eb 2 _ 7 1"W 3 C>&Q$ (*8g 3[h %(*) %06B?1.% h $)2+ %BC 5:$>- %B?1.%8 h 8 %F %F+ 5:&%F $ %B),1 6?1.%8>F F2) %06B?1"W2C h %F&(*),+ -.%0/>1 3 %F h "!$cj K+aMN%;,kG2l K ^1\,.c)m?K&` 06\,on K+^1ap, <H!$qT8 1 TY_ 3 B?%8 (*L -.% 9! = [_ %1.8 8>%B = _ C &&C -.%L %BB_r = 8 5:- 26?1.& 1.-.L %B?6W2C>(:61.%8 6F "!O1.8GscdK tbk \(1uv`&^1am$u K&wxẗ (A\M3()y u K+z {6 K+\D}1K+u K+~ EOL A A Aƒ1? A A? D B!J7 R19 >?7 ea9!du576?$ _ A &1W_ 1 %F _ 9 8>F?6_ C L>-W_"! A*%PqK8 1 T %BF?1 6 B?%F?F+!4M5:) L A*%1! _ < A _ %-.A 5:F(*8jM ŠoK+\_K+% 06M3(1u$*AK&^1abK+0 \~ SŒSM3KP*1\_^A +m$z](1%$'bc;~1aabk 06\M3`z6m?(A`&K+zD! = (*BC;! >_ ; _ ; %),+ 1 _ A?? (1C*% 3 -.(*L45:-F(*-.C261.(*8 FP(:9 6$ %$ (*),(*A*%8 %(*C F &(*),+>-.%/ UJ(*8 A*% = ),+GV %B% &(*),+>-.%/ F?6?BC &06?C B%F,(*8 6?$ % 65:8 A*%8 6PL C -.% (:9 1 1.%) 5:8 8 1"5:8 ) 5:8>1 9 F "!8-/(10324, O% %;, :191R V 919H X&!;<1 9 : _ 3 _ G_ UJ(*FR6(I 2 8N&( T*5:B1"5:8 6K34L %B?1.8 A*F(:9 C -.%1.8PF+ 5:&%F 9 =1= X! > >_ 9 U _ 7 _ A 6?%8 %-P 1 1.&&1 576 ),%06?B1.&F (*8 6$>%N&(*),+ -.%0/21 34&5761.(*8 (:9=5J&(*),+45:&06 B5:84C (*8 % F_>),),%06?B1.& F+45:&%1"!;-x(A%?z`+\M m$0(-x(a0n2,$ R V X&! = > <17>_ Ž ) š$ Aœ 8?ž$œ[Ÿ; š?œh ;? 8š)œ4 4 B $ ž$ ª;? $ & "œ?«ÿ$ P šd dÿ4 Ë Ž Bš; GŸ4 b±b²³? µ d Ž ] a(amnuj(a'a'1\k z&zbsv¹sº6»4¼ ½A¾B ÀHÁ  ¼ ÃXÄ4 BÅBÆHÁGº6Ç)¾B Jº_ )ÈGº6É1Â