از اصول وقواعد اهل سنت در عقيده

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "از اصول وقواعد اهل سنت در عقيده"

Bản ghi

1 éü Ü a خداوند بهر آس اراده خير داشته باشد او را در دين ا : چاپ اول @

2

3 Nê î Ûa : g : Náuß : NHQP~PPPI : N N : چاپ حمفوظ است حقوق ء كليه

4 مقدمه مترجم: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد: اصول و قواعد اهل سنت بسيار است اين آتاب فق ط اش اره اي به بعضي از قواعد مهم ش ده آ ه م ا ا ن را ب ه فارس ي نگ ارش نموديم. اميد است اي ن قواع د م ورد درك و فه م و در ص حنه عم ل افراد جامعه قرار گيرد. از خداوند مسي لت داريم آه م ا و دانش مند محت رم مو ل ف اي ن آتاب و خوانندگان گرامي از اجر و پاداش خير دور نفرماي د و ا نرا خالص براي رضا و خش نودي خ ود ق رار ده د و م ا را از جمله اين حديث شريف بگرداند رسول اآرم فرمودن د: ((إذا مات ابن الا نسان انقطع عمله إ لا من ثلاثة: ص دقة جاري ة أو عل م ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)). مسلم. اگر انسان دني ا را وداع گف ت هم ه اعم ال و آ ردار او قط ع خواه د ش د مگ ر از س ه چي ز: ص دقه اي آ ه در جري ان و روان

5 باشد و به م ردم برس د و عل م و دانش ي آ ه م ردم از ا ن اس تفاده ببرند و فرزندي نيك و صالح آه برايش دعا آند. اسحاق بن عبداالله دبيري رياض: ١٤٢١/١٢/٢٠ ه. ق ١٣٧٩/١٢/٢٥ ه.ش

6 مقدمه مو لف الحمد الله رب العالمين هدانا للا س لام وم ا آن ا لنهت دي ل ولا أن هدانا االله. [الا عراف ٤٣]. [اگ ر ه دايت و لط ف اله ي نب ود م ا خ ود در اي ن مق ام راه نمىيافتيم]. و از خداوند مسي لت داريم تا وداع اين دني ا م ا را ثاب ت ق دم و استوار نگه دارد چنانكه مىفرمايد: يا أيها الذين ا من وا اتق وا االله حق تقاته ولا تموتن إ لا وأنتم مسلمون. [ا ل عمران ١٠٢]. [اي آس اني آ ه ايم ان ا وردي د از خ دا بترس يد ا ن چن ان آ ه شايسته ترس يدن از اوس ت (هميش ه ب ر پرهيزگ اري و اخ لاص در ايمان باشيد تا نتيجه ا ن عاقبت خير باش د) ونميري د مگ ر ب ه دين اسلام]. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا ربن ا لا ت زغ قلوبن ا بع د إذ هديتنا. [ا ل عمران ٨]. [پروردگارا دل هاي ما را ب ه آ ج روي و باط ل مين داز بع د از اين آه ما را به راه راست هدايت فرمودى].

7 وصلي االله وسلم علي نبينا وق دوتنا وحبيبن ا محم د رس ول االله ال ذي بعث ه رحم ة للع المين ورض ي االله ع ن أص حابه الب ررة الا طه ار المه اجرين والا نص ار وم ن ت بعهم با حس ان م ا تعاق ب الليل والنهار. وبعد: اين چن د آلم ه مختص ري در بي ان عقي ده اه ل س نت و جماعت است و انگيزه نوش تن ا ن اي ن ب ود آ ه ام ت اس لامي در حال ت پراآن دگي و اخ تلاف بس يار زي ادي ق رار دارد ا ن ه م ب ه س بب وج ود بس ياري از گ روه ه اي متع دد معاص ر آ ه ب ا ه م اختلاف داشته هر يكي از ا نه ا ب ه روش و طريق ه خ ود دع وت آرده و گروه خود را شايسته و والاتر مىداند تا اين آ ه اف راد ن ادان مس لمان گ يج ش ده نمىدان د آ دام ي ك از اي ن گ روه ه ا را پي روي آن د و ب ه چ ه آس ي اقت دا و تا س ي نماي د و آ افري آ ه بخواه د مس لمان ش ود نمىدان د اس لام حقيق ي آ ه در ب اره ا ن خوانده و شنيده آدام اس ت ا ن اس لامي آ ه ق را ن و س نت پي امبر به سوي ا ن دعوت آرده اسلامي آه زندگي ص حابه گرام ي نماي ان گ ر ا ن ب وده و اه ل ق رون برت ر ا ن را س يره خ ود ق رار

8 داده بودند يا اينكه فقط نام اسلام را مىبينند و بنا به گفت ه يك ي از باخترشناس ان (مستش رقين): اس لام پنه ان و پوش يده اس ت يعني مسلماناني آه پيرو اس لام هس تند بي ان آنن ده اس لام حقيق ي نيستند. م ا نمىگ وي يم آ ه ب ه ط ور آل ي اس لام وج ود ن دارد زي را خداوند بق اء ا ن را در دو چي ز نهفت ه اس ت: در بق اي ق را ن چن ان آه مىفرمايد: إن ا نحن نزلنا الذآر وإن ا ل ه لح افظون. [الحج ر.[٩ [م ا ق را ن را ب ر ت و ن ازل آ رديم و م ا ه م ا ن را محف وظ خواهيم داشت]. و در بق اي گروه ي از مس لمانان آ ه اس لام حقيق ي را بي ان مىكنن د و ا ن را حف ظ و نگه داري آ رده از ا ن دف اع مىكنن د چنان آه خداوند مىفرماي د: ي ا أيه ا ال ذين ا من وا م ن يرت د م نكم عن دينه فسوف يا تي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عل ي الم و منين أع زة عل ي الك افرين يجاه دون ف ي س بيل االله ولا يخ افون لوم ة لاي م. [الماي دة ٥٤].

9 [اي مردمىك ه ايم ان ا ورده اي د ه ر آ س از ش ما از دي ن خويش برگردد خدا گروه ي را ب ه مي ان مى ا ورد آ ه ايش ان را دوس ت مى دارد و ايش ان او را دوس ت مىدارن د نس بت ب ه مو منان پر محبت و ب ر آ افران س ختگيرتر و پ ر خش م ان د در راه خدا جهاد مىكنن د و از س رزنش و نك وهش و ملام ت ه يچ آسي باآي ندارند]. و مىفرمايد: وإن تتولوا يس تبدل قوم ا غي رآم ث م لا يكون وا أمثالكم. [محمد ٣٨]. [و اگ ر پش ت ب ه فرم ان او آني د و راهنمايىه اي او را نپذيريد به جاي شما گروهي غي ر از ش ما مى ا ورد (آ ه فرم وده خ دا را تص ديق آنن د و ب ر راه او رون د و ب ه ش ريعت او عم ل آنن د و ب ه ا نچ ه خ دا فرم ود عم ل نماين د و پي رو پي امبر باش ند) ا نگاه ا نان مانند شما نخواهند بود]. بلي ا ن جماعت و گروهي است آ ه رس ول اآ رم از ا نه ا خب ر داده و مىفرماي د: ((لا ت زال طاي ف ة م ن أمت ي عل ي الح ق

10 ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت ي ي ا تي أم ر االله تبارك وتعالي وهم علي ذلك)). [متفق عليه]. ((همواره گروهي از ام ت م ن ب ر ح ق ظ اهر و ا ش كارند و عدم تا ييد و عدم نصرت و ياري آس ى و مخالف ت ه يچ آ س ب ه ا نها ضرر نمىرساند تا اين آه امر خدا يعني قيام ت ب ر پ ا ش ود و ا نان بر همان راه حق خود مىباشند)). و از اين جا بر ما واجب مىشود تا با اين گروه مبارك ا شنا شويم ا ن گروهي آه اسلام ص حيح را بي ان مىكنن د خ دايا م ا را از ا نه ا بگ ردان و همان ا ش ناختن ا ن واج ب اس ت ب راي آس ىكه بخواه د ب ا ا ن اس لام حقيق ي و ص حيح و پي روان حقيق ي ا نها ا شنا شده و به ا نها اقتداء و تا سي آند و بر روش ا نها ب رود و به ا نها بپيوندد و ب راي غي ر مس لمانان آ ه بخواهن د ب ه اس لام داخل شوند.

11 إ تعريف گروه نجات يافته اهل سنت و جماعت مسلمانان در عصر رسول اآرم امت يكت ا بودن د چن ان آ ه خداون د مىفرماي د: فاعبدون. [الا نبياء ٩٢]. ن ه ذه أم تكم أم ة واح دة وأن ا ربك م [اين حقيقت ا شكار است آه امت شما يكتاست (و داراي يك راه و ي ك عقي ده و ي ك ا ي ين اس ت) و م ن پروردگ ار يكت ا و ا فريننده شما هستم پس تنها مرا پرستش آنيد]. يه ود و من افقين چن ان آوش ش آردن د ت ا ب ين مس لمانان در زمان پيامبر اآرم تفرقه و اخ تلاف بيندازن د ول ي نتوانس تند چنان آه خداوند از قول منافقين چنين مىفرمايد: لا تنفقوا علي من عند رسول االله حتي ينفضوا. [المنافقون ٧]. [ب ر اص حاب و ي اران رس ول االله م ال را انف اق نكني د ت ا از دور او پراآنده شوند (و او را رها آنند)]. و خداوند در رد ا نها چنين پاسخ داد: والله خزاي ن الس موات والا رض ولكن المنافقين لا يفقهون. [المنافقون ٧].

12 و[ [گنج هاي ا سمان ها و زمين نزد خداست ليكن منافقان (اين را) نمىدانند (و ا نرا درك نمىكنند)]. يهودي ان آوش ش آردن د ت ا ب ين مس لمانان تفرق ه و اخ تلاف بياندازن د و ا ن ه ا را از دي ن اس لام ب از دارن د چن ان آ ه بارىتعالي مىفرمايد: وقالت طاي فة من أهل الكتاب ا منوا بال ذي أنزل علي الذين ا منوا وجه النهار واآفروا ا خره لعلهم يرجع ون. [ا ل عمران ٧٢]. گروهي از اهل آتاب گفتند به دين و آتابي آه براي مسلمانان نازل ش ده اول روز (ب ا نيرن گ) ايم ان ا وري د و ا خر روز آافر شويد ش ايد (ب ا اي ن حلي ه) ا نه ا ني ز از دي ن اسلام برگردند]. ولي اين دسيسه هاي ا ن ها به پيروزي نرسيد زي را خداون د ا ن ها را ا شكار آ رد و رس وا نم ود ب ار دوم ب ه اي ن دسيس ه ه ا دس ت زدن د و ا ن چ ه ب ين انص ار از جنگه ا و دش منىها قب ل از اسلام رخ داده بود براىشان بازگو مىكردند و ا نچه بين ا ن ه ا از شعرها گفت ه ش ده ب ود ب ازگو مىكردن د ول ي خداون د دسيس ه

13 ه اي ا نه ا را ا ش كار نم ود چن ان آ ه مىفرماي د: ي ا أيه ا ال ذين ا منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوآم بع د إيم انكم آافرين و آيف تكفرون وأنتم تتلي عل يكم ا ي ات االله وف يكم رس وله وم ن يعتص م ب االله فق د ه دي إل ي ص راط مس تقيم. ي ا أيه ا ال ذين ا منوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إ لا وأن تم مس لمون واعتص موا بحب ل االله جميع ا ولا تفرق وا واذآ روا نعم ت االله عل يكم إذ آن تم أعداء فا لف ب ين قل وبكم فا ص بحتم بنعمت ه إخوان ا وآن تم عل ي ش فا حفرة من النار فا نقذآم منها آذلك يبين االله لكم ا ياته لعلك م تهت دون. ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويا مرون بالمعروف وينه ون ع ن المنك ر وأولي ك ه م المفلح ون ولا تكون وا آال ذين تفرق وا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولي ك لهم عذاب عظيم. ي وم تبيض وجوه وتسود وجوه فا ما الذين اسودت وجوههم أآفرتم بع د إيم انكم ف ذوقوا الع ذاب بم ا آن تم تكف رون. [ا ل عم ران ١٠٠.[١٠٦ يا[ مو من ان اگ ر پي روي و اطاع ت گروه ي از اه ل آت اب نمايي د ش ما را بع د از ايم ان داري ب ه آف ر ب ر مىگردانن د و

14 چگونه شما (مو منان) آافر خواهيد شد در حالي آه ا يات خدا بر شما خوانده مىشود و پيغمبر خدا در ميان ش ما اس ت. و آس ي آه به دين خدا چنگ زند به راستي به راه مستقيم ه دايت يافت ه. ء اي مردم ي آ ه ايم ان ا ورده اي د از خ دا ا ن چن ان آ ه شايس ته ترسيدن از اوست بترسيد و نبايد مرگ ش ما ف رار س د مگ ر در ح الي آ ه مس لمان باش يد. و همگ ي ب ه ريس مان خداون دي آ ه همان ا اس لام اس ت چن گ زده و از يك ديگر پراآن ده مش ويد و نعمت هايي آه خدا به شما ارزاني فرمود به ياد ا وري د دش منان همديگر بوديد خدا مي ان دل هايت ان الف ت و مهرب اني ان داخت و به لطف خداوند هم ه ب رادر (دين ى) يك ديگر ش ديد و در پرتگ اه (چاله اي از) ا تش بوديد خدا شما را نجات داد (خداي توانا ب ه برآ ت دي ن اس لام ش ما را همگ ي ب ا ه م ب رادر و همدس ت و دوستدار يكديگر گردانيد) ا ن چنان آه ياد شد خدا ا يات خ ود را براي شما روشن فرمود تا به راه راس ت بروي د. و باي د از ش ما مسلمانان هميشه گروهي باشند آه به سوي خير و خوبي دع وت آنند و از بدي ب از دارن د و ا نانىك ه چن ين آنن د (ام ر بمع روف

15 نماين د و نه ي از منك ر آنن د ا ن ان) رس تگاران هس تند. و ش ما (مس لمانان) مانن د ملل ي نباش يد آ ه راه تفرق ه و اخ تلاف پيمودن د پس از ا ن آ ه ا ي ات و دلاي ل روش ن از جان ب خ دا ب راي ه دايت ا نه ا ا م د و چن ين گروه ي گرفت ار ع ذاب س خت خواهن د ب ود. روزي آه آساني رو س فيد و آس اني رو س ياه گردن د ا نهاي ىك ه روىش ان س ياه ش ود (ب ه ا ن ان گفت ه مىش ود) ا ي ا بع د از ايم ان ا وردنت ان آ افر ش ديد! (نتيج ه اش اي ن اس ت آ ه در براب ر آف ر ا وردنتان عذاب خداوندي بچشيد)]. و رس ول اآ رم ب راي انص ار موعظ ه گف ت و ا نه ا را از نعمت اسلام و اجتماع ا نها بعد از تفرق ه ي ادا وري نم ود در اي ن حال انصار با هم دست دادن د و هم ديگر را ب ه ا غ وش آش يدند. [تفسير ابن آثي ر ٣٩٧/١ و آت اب أس باب الن زول للواح دي ص ١٤٩.[١٥٠ اينج ا ب ود آ ه دسيس ه ه اي يه ود ب ر ه م خ ورد و مس لمانان ام ت يكپارچ ه ب اقي ماندن د و خداون د ا نه ا را ب ه اجتم اع و هماهنگي بر حق امر فرم ود و از اخ تلاف و تف رق ب از داش تند

16 چن ان آ ه مىفرماي د: ولا تكون وا آال ذين تفرق وا واختلف وا م ن بعد ما جاءهم البينات. [ا ل عمران ١٠٥]. [و مانند مردمي مباشيد آه از هم پراآنده شدند و اختلاف به مي ان ا وردن د و تف رق و اختلافش ان بع د از رس يدن نش انه ه اي ا شكار از خداي تعالي به ايشان بود]. و ه م چن ان مىفرماي د: واعتص موا بحب ل االله جميع ا ولا تفرقوا. [ا ل عمران ١٠٣]. [و همگي به رشته (دين) خدا چنگ بزنيد و به راه ه اي متفرق پراآنده مشويد]. خداوند اجتماع و هم اهنگي را در ب ه ج ا ا وردن عب ادات در نماز و روزه و حج و طلب علم و دانش مش روع آ رده اس ت و رس ول اآ رم مس لمانان را ب ه هم اهنگي تش ويق نمودن د و از تفرقه و اختلاف بر ح ذر داش تند و از چي زي خب ر مىدادن د آ ه به هماهنگي و اجتماع تشويق آرده و از تفرقه باز مىدارد. و خبر دادند آ ه در اي ن ام ت اخ تلاف و پراآن دگي ب ه مي ان خواه د ا م د چن ان آ ه در ام ت ه اي قب ل از اس لام چن ين ب وده

17 اس ت و فرمودن د: ((فا ن ه م ن يع ش م نكم فس يري اختلاف ا آثي را فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)). [أبوداود والترمذي وأحمد وابن ماجه]. (زي را ه ر آ س از ش ما عم ري ط ولاني آن د اختلاف ات و تفرقه هاي بسياري خواهد دي د پ س ب ر شماس ت آ ه پي رو س نت م ن و س نت خلف اي راش دين ه دايت ش ده آ ه بع د از م ن مىا ين د باشيد. و در ح ديث ديگ ر مىفرماي د: ((افترق ت اليه ود عل ي إح دي وس بعين فرق ة وافترق ت النص اري عل ي اثن ين وس بعين فرق ة وستفترق هذه الا م ة عل ي ث لاث وس بعين فرق ة آله ا ف ي الن ار إ لا واحدة قلنا: من هي يا رسول االله قال: من آان علي مث ل م ا أن ا عليه اليوم وأصحابي)). [الترم ذي والح اآم والا ج ري ف ي الش ريعة واب ن نص ر المروزي ف ي الس نة ص ٢٢ ٢٣ واللالك اي ي ف ي ش رح أص ول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٤٥/١ ١٤٧].

18 (يهود بر هفتاد يك فرقه و گروه تقسيم ش دند و نص اري ب ر هفتاد دو گروه و اين امت (يعني مسلمانان) بر هفت اد س ه گ روه تقسيم خواهد شد همه اين فرقه ها و گروه ها در ا ت ش جه نم ان د مگر يك گروه (صحابه گويند): پرسيديم اي رسول خ دا اي ن گروه رستگار چه گروهي اس ت فرم ود: ا نچ ه آ ه م ن و ي اران من امروز بر ا ن هستيم. و در ا خ ر عص ر ص حابه ا نچ ه پي امبر ب ه ا ن خب ر داده بودند واقع شد و امت پراآنده شدند ولي اين تفرقه ت ا ثير زي ادي در آيان امت اسلام در قرون مفضله (قرنهايي آه پيامبر از ا نها ب ه عن وان ق رون برت ر ن ام بردن د) نداش ت ب ا س ده ه اي بهت ر و بزرگوار آ ه رس ول اآ رم درب اره ا ن ب ه خ وبي س توده ان د و فرمودند: ((خيرآم قرني ثم الذين يلونهم ث م ال ذين يل ونهم)). [متف ق عليه]. بهترين قرن ه ا م دت زم اني آ ه م ن در ا ن هس تم مىباش د سپس قرني آه بعد از م ن مىا ي د س پس قرن ي بع د از ق رن دوم مىا يد.

19 قرن: يعني يك دوره صد ساله. راوي حديث گويد آه: نمىدانم بعد از قرني آه رسول اآ رم در ا ن ب ود دو ق رن ذآ ر آ رد ي ا س ه ق رن و فض يلت اي ن ق رن ه ا ب ه س بب زي ادي علم اء ه م چ ون مح دثين و مفس رين و فقه اء آ ه ش امل علم اي ت ابعين و ت ابع ت ابعين و ام ام ه اي چهارگان ه و ش اگردان ا نه ا ب ود و ه م چن ان نظ ر ب ه وج ود ي ك دولت قوي آه گروه هاي مخ الف در ا ن ب ا دلاي ل و حج ت آيف ر خود را مىديدند. بع د از تم ام ش دن ق رن ه اي مفض له (س ده ه اي گزي ده) مس لمانان ب ا اص حاب دي ن ه اي مخ الف اس لام مخل وط ش دند و آت ب ادي ان آف ر ب ه عرب ي ترجم ه ش د و پادش اهان مس لمانان بعضي از آافران و گمراهان را به خان دان خ ود خواندن د و ا نه ا را وزير و مستشار خود آردند در اين جا بود آ ه اخ تلاف پي دا شد و گروه ها و گروهك ها و م ذاهب باط ل ب ه مي ان ا م د و از ا ن وقت تا حال حاضر اين سلس له جري ان داش ته و ت ا ا نگ اه آ ه خدا بخواهد چنين خواهد بود.

20 ل يكن ب ه حم د خداون د متع ال گ روه رس تگار اه ل س نت و جماعت با چنگ زدن به اسلام درست و حقيق ي پاي دار مان ده و ب ه ا ن عم ل نم وده و ديگ ران را ب ه ا ن دع وت مىنماين د و وجود اين گروه مصداق حديث پيامبر خداس ت آ ه از بق اي ا ن و پايداري و استوار بودن ا ن خبر داده است و اين فض ل خداون د راجع به بقاي اين دين و دليل حج ت ب ر گمراه ان و گ روه عن اد و ستيزه مىباشد. اين گروه مبارك روشنگر روش صحابه بزرگوار ب ا پي امبر خدا در گفته ها و آاره ا و اعتق اد مىباش د چن ان آ ه پي امبر مىفرمايد: ((هم من آان علي مثل ما أنا علي ه الي وم وأص حابي)). [در ص ١٨ گذشت]. ا نه ا آس انىاند آ ه ب ه ا نچ ه ام روز م ن و ي اران م ن ب ر ا ن هستيم چنگ زده اند. ا نها باز مان دگان ص الح و نيكوآ ار ا ن آس انىاند آ ه خداون د در ب اره ا نه ا چن ين فرم وده اس ت: فل ولا آ ان م ن الق رون م ن قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الا رض. [هود ١١٦].

21 [چرا آه در قرن ه ا و مل ت ه اي گذش ته مردم ي ب ا عق ل و ايمان وجود نداشت آه خلق را از فساد و اعمال زشت در زمين منع و نهي آنند].

22 نامهاي گروه رستگار و نجات يابنده و تعريف ا ن از ا ن جايىكه اي ن گ روه از گمراه ي دور هس تند باي د ن ام ه ا و نش انه ه اي ا ن را دانس ت ت ا اي ن آ ه ب ه ا ن اقت داء و تا س ي نمود زيرا ا ن نام هاي ب زرگ و عظيم ي دارد آ ه توس ط ا ن از ديگر گروه ها ويژگي خاصي ب ه خ ود آس ب نم وده اس ت و از مهمترين اين نام ها و نشانه ها اي ن آ ه از گ روه ه اي رس تگار و گروه تا ييد و پيروز شده اهل سنت و جماع ت اس ت و مع اني هر يكي از ا ن چنين است: ١ گروه رستگار: يعني رستگار از ا تش جهنم چنان آه پيامبر وقتي گ روه ها را ذآر نمودند اي ن گ روه را اس تثنا آردن د و فرمودن د: ((آله ا في النار إ لا واحدة)). همه ا نها در ا تش جهنم اند مگر يكى يعني ا ن يك ي در ا ت ش نيست. ٢ آساني آه به آتاب خدا و سنت رسول االله و به ا نچ ه آه پيشينيان از مهاجرين و أنصار بر ا ن بودند چنگ زنند.

23 چنان آه پيامبر در باره ا نها فرمودند: ((هم من آان عل ي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). ا نها آسانىاند آه چنگ مىزنند به ا نچه امروز من و ي اران من بر ا ن هستيم. ٣ اي ن گ روه از اه ل س نت و جماع ت هس تند آ ه ب ه دو امتياز برتري دارند: ال ف چن گ زدن ب ه س نت پي امبر ت ا ا ن آ ه اه ل س نت شده اند بر خ لاف گ روه ه اي ديگ ر آ ه ب ه اعتق اد خ ود و گفت ه هاي رهبرانشان تمسك مىورزند بنابر اين ب ه س نت رس ول االله نس بت داده نمىش وند بلك ه ب ه ب دعت و گمراه ي خ ود مانن د فرقه قدريه و فرقه مرجي ه يا به امامان خود مانند فرق ه جهمي ه يا به آارها و آردار زش ت خ ود مانن د رافض ه و خ وارج نس بت داده مىشوند. ب آساني آه اهل جماعت هستند ب ه س بب اجتم اع ا نه ا ب ر حق و عدم پراآندگي و تفرق بر خلاف گروه هاي ديگر آه ب ر

24 حق يكپارچه نيستند بلكه ه وا و مي ل خ ود را پي روي مىكنن د و حقي در نزدشان وجود ندارد تا ا نها را با هم يكپارچه سازد. ٤ آساني آه تا روز قيامت پيروز و آامي اب هس تند زي را دي ن خ دا را ي اري داده و خداون د اي ن گ روه را ي اري فرم وده است چن ان آ ه مىفرماي د: إن تنص روا االله ينص رآم. [محم د.[٧ [شما اگر خدا را ياري آنيد خدا ني ز ش ما را (در هم ه ج ا و همه چيز) ياري آند]. به همين سبب رسول اآرم فرمودند: ((لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي يا تي أمر االله تبارك وتعالي وهم علي ذلك)). و ع دم تا يي د و ع دم نص رت و ي اري آس ى و مخالف ت ه يچ آس به ا نها ضرر نمىرساند تا اين آه امر خدا يعن ي قيام ت ب ر پا شود و ا نان بر همان راه حق خود مىباشند.

25 اصول اهل سنت و جماعت اه ل س نت و جماع ت ب ر اس اس اص ولي ثاب ت و واض ح و ا ش كار عم ل مىكنن د ا ن ه م در اعتق اد و اعم ال و رفت ار و اخ لاق و اي ن اص ول بزرگ ي اس ت آ ه از آت اب خ دا و س نت رسول االله و ا نچه سلف صالح از صحابه و تابعين و پي روان نيك و ب ر ا ن بودن د تلق ي آ رده فراگرفت ه ان د و اي ن اص ول و قواعد در چند چيز ذيل خلاصه مىشود: اصل و قاعده اول: ايمان به خدا و فرشتگان و آتاب ها و پي امبران خ دا و روز ا خرت و ايمان به قضا و قدر خير و شر ا ن. ١ ايم ان ب ه خ دا: تص ديق ب ه يگ انگي خ دا يعن ي تص ديق آردن توحيد سه گانه و اعتقاد داشتن و عمل آردن ب ه ا ن ا نه م: توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت و توحيد اسماء و صفات اس ت. توحيد ربوبيت: و ا ن عبارت اس ت از توحي د افع ال خداون د يعن ى: معتق د ب ودن ب ه اي ن آ ه هم ه چي ز ه م چ ون ا فري دن و

26 روزي دادن و زن ده آ ردن و ميراني دن از جان ب خ داست و اين آه او پروردگار و مالك همه چيز است. و توحي د الوهي ت: اي ن آ ه تنه ا خ داي يگان ه س زاوار تم ام عباداتي است آه بنده ا ن را به شكل مش روع ب راي نزدي ك ش دن ب ه خ دا انج ام مىه د ه م چ ون: دع اء و ت رس و امي د و دوس تي و قرب اني و ن ذر و ي اري خواس تن و پن اه گ رفتن فريادرس ي و آم ك و نم از و روزه و ح ج و انف اق در راه خ دا و ا نچ ه را مش روع نم وده و ب ه ا ن ام ر فرم وده اس ت و ب راي خ دا ديگ ري را ش ريك ق رار نمىدهن د ن ه فرش ته اي مقرب و نه پيامبري فرستاده و نه ولىاي از أولياء و نه غي ر از اين ها. توحيد اسماء و صفات: ثابت آردن ن ام ه ا و ص فاتىكه خ دا ا ن را به خ ود و ي ا پي امبرش ا ن را ب ه او ثاب ت نم وده اس ت و پاك دانستن و منزه داشتن خدا از هر عيب و نقصي آه خ ود را از ا ن منزه داشته و يا پيامبرش او را از ا ن منزه دانس ته باش د و اي ن هم ه ب دون ه يچ گون ه تمثي ل و تش بيه و تحري ف و

27 تعطيل و تا ويل چنان آه خداوند مىفرمايد: ليس آمثل ه ش يء وهو السميع البصير. [الشوري ١١]. [مانند او چيزي نيست و او شنواي بيناست]. چن ان آ ه مىفرماي د: والله الا س ماء الحس ني ف ادعوه به ا. [الا عراف ١٨٠]. [و براي اوست بهترين ن ام ه ا (ن ام ه اي ن ود و ن ه گان ه آ ه در حديث ا مده) خ دا را ب ا ا ن ن ام ه ا بنامي د و ب ه ا ن ن ام ه ا دع ا آنيد و مناسب با ا ن عمل آنيد]. ٢ ايمان به فرشتگان خدا: يعني تصديق آردن به وجود ا ن ها و اين آه خلقي از مخلوقات خدايند و ا نها را از نور ا فري ده است تا او را عبادت آنن د و فرم ان او را در جه ان هس تي بج ا ا ورن د چن ان آ ه خداون د مىفرماي د: ب ل عب اد مكرم ون لا يسبقونه بالقول وهم با مرهم يعملون. [الا نبياء ٢٦ ٢٧]. [بلك ه ا ن ان هم ه بن دگان گرام ي خ دا بودن د هميش ه گفت ار ايش ان بع د از گفت ار خداس ت هميش ه مطي ع فرم ان خ داي خ ود هستند].

28 ٣ ايم ان ب ه آت اب ه اي خ دا: يعن ي تص ديق ب ه ا ن و ب ه راهنمايي و نوري آه در ا ن است و اين آه خداوند ا ن را براي هدايت بشريت بر پيامبران خود نازل فرموده و عظيم ت رين ا ن آتاب ها ت ورات و انجي ل و ق را ن اس ت و عظ يم ت رين اي ن س ه آت اب ق را ن اس ت و ا ن معج زه اي ب زرگ و عظيم ي اس ت خداوند مىفرمايد: قل لي ن اجتمعت الا نس والج ن عل ي أن ي ا توا بمثل هذا القرا ن لا يا تون بمثله ولو آان بعضهم ل بعض ظهي را. [الا سراء ٨٨]. [بگو اي رسول خدا اگر ان س و ج ن هم ه همدس ت ش وند ت ا مانن د اي ن ق را ن بياورن د نتوانن د و اگ ر چ ه بعض ي از ايش ان پشتيبان بعضي ديگر و مددآار يكديگر شوند]. اهل سنت و جماعت ايمان دارن د آ ه ق را ن آ لام خداس ت و ح روف و مع اني ا ن مخل وق نيس ت ب ه خ لاف ا نچ ه جهمي ه و معتزل ه مىگوين د آ ه: ق را ن هم ه اش ب ا ح روف و مع اني ا ن مخلوق است و به خلاف ا نچه آه اشاعره و پيروان ا نه ا مىگوين د آه: آلام خ دا عب ارت از مع اني ا ن اس ت ول ي ح روف ا ن مخل وق

29 و[ است و هر دو قول باطل اس ت خداون د مىفرماي د: وإن أح د م ن المشرآين استجارك فا جره حتي يسمع آلام االله. [التوبة ٦]. اگ ر يك ي از مش رآان ب ه ت و پن اه ا ورد (ت ا از دي ن ا گ اه شود) او را پناه ده تا آلام خدا (قرا ن) را بشنود]. و مىفرماي د: يري دون أن يب دلوا آ لام االله. [الف تح ١٥]. [مىخواهند آلام خدا (قرا ن) را تغيير دهند]. پ س ا ن س خنان و آ لام خداس ت ن ه س خنان و آ لام ديگ ري غير از خدا. ٤ ايم ان ب ه پي امبران خ دا: يعن ي تص ديق آ ردن تم امي پيامبران ا نان آه خداوند نام ا نها را ذآر آرده و ا ن آه نامش ان ذآ ر نش ده اس ت از اول ت ا ا خ ر ا نه ا و ا خ رين و خ اتم ا ن ان پيامبرمان محمد مىباش د ايم ان ب ه پي امبران ايم ان مجم ل و ب ه ط ور خلاص ه اس ت و ايم ان ب ه پيامبرم ان محم د داراي تفصيل است و اعتقاد به اين آه خاتم پي امبران محم د اس ت و بع د از او پي امبري نيس ت و آس ي آ ه اي ن اعتق اد را نداش ته باشد آ افر اس ت و ايم ان ب ه پي امبران ه م چن ان ب ه معن اي ع دم

30 اف راط و زي اده روي و ب دون آ م آ اري در ح ق ا نهاس ت ب ر خلاف يهود و نص اري آ ه در بعض ي از پيامب ران زي اده روي و افراط آرده اند تا اينكه ا نها را فرزندان خدا دانس ته ان د چن ان آ ه مىفرماي د: وقال ت اليه ود عزي ر اب ن االله وقال ت النص اري المسيح ابن االله. [التوبة ٣٠]. [يهودي ان گفتن د آ ه عزي ر پس ر خداس ت و نص اري گفتن د عيساي مسيح پسر خداست]. و گروه ي از متص وفين و فلاس فه (فيلس وف ه ا) در ح ق پيامبران آوتاهي آرده و ا نان را تحقير نم وده و امام ان خ ود را بر ا نها برتري دادند و بت پرستان و آافران به تمامي پي امبران آ افر ش دند و يه ود ب ه عيس ي و محم د عليهم ا الص لاة والس لام آافر ش دند و نص اري ب ه محم د آ افر ش دند و آس ي آ ه ب ه بعضي از پيامبران ايمان ا ورد و به بعض ديگر آ افر ش ود او در حقيق ت ب ه تم امي پي امبران آ افر اس ت خداون د مىفرماي د: إ ن ال ذين يكف رون ب االله ورس له ويري دون أن يفرق وا ب ين االله

31 ورسله ويقولون نو من ببعض ونكف ر ب بعض ويري دون أن يتخ ذوا بين ذلك سبيلا أولي ك هم الكافرون حقا. [النساء ١٥٠ ١٥١]. [مردمىكه ب ه خ دا و پي امبر او آف ر مىا ورن د و مىخواهن د بين خدا و پيغمبرانش جدايي اندازند و مىگويند ما ب ه برخ ي از انبي اء ايم ان مى ا وريم و ب ه بعض ي ايم ان نمى ا وريم و مىخواهند آه ميان آفر و ايمان راهي اختيار آنند. در واقع اي ن ها آافر واقعي هستند]. و مىفرما ي د: لا نف رق ب ين أح د م ن رس له. [البق رة.[٢٨٥ [ما بين هيچ يك از پيغمبران فرق نمىگذاريم (بلك ه ب ه هم ه ا نها ايمان مىا وريم)]. ٥ ايم ان ب ه روز ا خ رت: يعن ي تص ديق ب ه ا نچ ه بع د از م رگ خواه د ب ود و خ دا و رس ولش از ا ن خب ر داده اس ت مانن د: ع ذاب قب ر و خوش ي ا ن و ب ر خاس تن از قبره ا و حشر و حساب و ترازوي اعمال و گرفتن نام ه ه ا ب ا دس ت راست يا دست چپ و پل صراط و بهشت و دوزخ و ا م ادگي

32 براي ا ن ها با اعمال و آردار نيك و ترك اعمال بد و توب ه از ا نها. و فرقه دهرىها (منكران خ دا) و مش رآين ب ه روز ا خ رت آافر شده ان د و يه ود و نص اري ب ه روز ا خ رت ايم ان ص حيح نياورده اند گرچه به وقوع ا ن ايم ان دارن د خداون د مىفرماي د: وقالوا ل ن ي دخل الجن ة إ لا م ن آ ان ه ودا أو نص اري. [البق رة.[١١١ [و گفتند به بهشت نخواهد رفت مگر يهود و نصارى]. و مىفرماي د: وق الوا ل ن تمس نا الن ار إ لا أيام ا مع دودة. [البق رة ٨٠]. [و (يهودي ان) گفتن د آ ه ه يچ وق ت خ دا م ا را در ا تش عذاب ندهد مگر روزهاي محدود و انگشت شمارى]. ٦ ايمان به قضا و قدر: يعني به اين آه خداوند علم ا ن چ ه ب وده و خواه د ب ود را مىدان د و در ل وح محف وظ مق در و سرنوشت آرده است و ا ن چه از خي ر و ش ر و آف ر و ايم ان و طاعات و معصيت جاري است خداون د ا ن را دانس ته و خل ق آرده و مقدر نم وده اس ت و اي ن آ ه طاع ت را دوس ت دارد و

33 معص يت را مك روه مى دارد و از ا ن نف رت دارد و بن دگان در اعم ال و آ ردار خ ود اع م از طاع ت اختي ار و ق درت و اراده دارن د ول ي ا ن ت ابع ارادت و مش يت خداس ت ب ر خ لاف فرق ه جبريه آه گويند بنده بر اعم ال و آ ردارش مجب ور اس ت و ه يچ اختياري ندارد و بر خلاف فرقه قدريه آ ه مىگوين د بن ده اراده مستقل از اراده و مشيت خدا دارد و اينكه اعمال و آردار خ ود را خل ق مىكن د ب دون اي ن آ ه خ دا اراده و مش يت ا ن عم ل و آردار را داشته باش د و خداون د ه ر دو فرق ه و گ روه را ب ا ا ي ه ذيل تكذيب نموده اس ت و مىفرماي د: وم ا تش اؤون إ لا أن يش اء االله. [التكوير ٢٩]. [و شما نمىخواهيد مگر ا نچه پروردگار عالميان بخواهد]. و اراده و مش يي ت خ ود را ت ابع اراده و مش يي ت خ دا ق رار دهي د پ س ب راي بن ده مش يي ت ثاب ت آ رد و اي ن رد ب ر اف راط آنندگان فرقه جبري ه اس ت و ا ن را ت ابع مش يي ت خ ود دانس ت و در ا ن رد ب ر طايف ه قدري ه اس ت و ايم ان ب ه ق در و سرنوش ت بن ده را ص بر (وش كيبايي مىبخش د و از گناه ان و عي ب ه ا

34 دورش مىنماي د ه م چنانك ه ا ن ان را ب ه س وي انج ام عم ل و آردار تشويق نموده سوق مىدهد و سستي و ن اتواني و ت رس و آسالت را از او دور مىكند.

35 اصل و قاعده دوم از اصول و اساس اهل سنت و جماعت اين است آ ه ايم ان: قول و عمل و تصديق است با اطاعت زي اد ش ده و ب ا گن اه آ م مىشود و ممك ن نيس ت آ ه ايم ان ق ول و عم ل ب وده و تص ديق نباش د زي را اي ن ايم ان من افقين اس ت و ايم ان ب دون ش ناخت و دانس تن ب دون ق ول و عم ل نيس ت زي را اي ن ايم ان آ افرين و منك رين اس ت خداون د مىفرماي د: وجح دوا به ا واس تيقنتها أنفسهم ظلما و علوا. [النمل ١٤]. [و ا ن معجزات را انك ار آردن د در حاليك ه دل هايش ان يق ين ص دق ا ن را داش ت انكارش ان از روي ظل م و تكب ر و خ ود را بالا گرفتن از قبول حق بود]. و مىفرماي د: ف ا ن هم لا يك ذبونك ولك ن الظ المين با ي ات االله يجحدون. [الا نعام ٣٣]. [براي اين آه ا ن ه ا در دل خ ود راس تگويي و امان ت ت و را مىدانند و بنابر ا ن تو را دروغگو نمىدانند ولك ن ا ن س تمكاران نه تنها تو را بلكه همه ا يات خدا را انكار مىكنند].

36 و مىفرماي د: وع ادا وثم ودا وق د تب ي ن لك م م ن مس اآنهم وزي ن له م الش يطان أعم الهم فص دهم ع ن الس بيل وآ انوا مستبصرين. [العنكبوت ٣٨]. [و قوم عاد و ثمود را آه منازل خراب و ويرانشان به چش م مىبينن د ا نه ا ني ز ب ا ا ن آ ه بين ا و هوش يار بودن د چ ون ش يطان اعم ال زش ت و بدش ان را در نظرش ان نيك و جل وه داد و از راه حق ا نها را باز داشت همه هلاك و نابود گرديدند]. ايمان فقط تصديق نيست و يا اي ن آ ه ق ول و تص ديق ب دون انج ام عم ل نيس ت زي را اي ن ايم ان فرق ه مرجي ه اس ت خداون د تعالي در بيشتر اوقات اعم ال و آ ردار را ايم ان مىنام د چن ان آ ه مىفرماي د: إن م ا المو من ون ال ذين إذا ذآ ر االله وجل ت قل وبهم وإذا تلي ت عل يهم ا يات ه زادته م إيمان ا وعل ي ربه م يتوآل ون ال ذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفق ون أولي ك ه م المو من ون حق ا. [الا نفال ٢ ٤]. [مو منان حقيقي آساني هستند آ ه هرگ اه از خ دا ذآر شود دلهاىشان از ترس بر خود بلرزد و هرگاه ا ي ات خ دا بر ايش ان خوان ده ش ود ايم ان و تصديقش ان را بيفزاي د و فق ط ب ر

37 خدا ايمان و توآل داشته باشند نه غير از او. ا نها مردم ي هس تند آ ه نم از را ب ر پ ا مىدارن د و از ا نچ ه روزيش ان نم وديم و ب ه ايشان داديم انفاق مىكنند ا نان مو منان بر حق و واقعي هستند]. و مىفرمايد: وما آان االله ليض يع إيم انكم. [البق رة ١٤٣]. [خداوند آردارشان آه نماز بود ضايع نمىگرداند]. يعني نمازهايتان را به سوي بي ت المق دس و نم از را ايم ان ناميده است.

38 اصل و قاعده سوم: از قواع د اه ل س نت و جماع ت اي ن اس ت آ ه ه يچ آ س از مسلمانان را آافر نمىدانند مگر اين آه مرتكب يك ي از ن واقض اسلام شود اما اگر يكي از گناهان آبيره غير از شرك را انجام داد و دليل ي ب ر آف ر مرتك ب ا ن نب ود مانن د ت رك نم از از روي آسالت او را با انجام اين گناه آبيره آافر نمىدانند ل يكن او را فاس ق و ن اقص الا يم ان مىدانن د و اگ ر از ا ن گن اه آبي ره توب ه نكرد زير مش يت خداس ت اگ ر خواس ت او را مىبخش د و اگ ر خواست او را عذاب مىده د ول ي در دوزخ ج اودان نمىش ود خداوند مىفرماي د: إ ن االله لا يغف ر أن يش رك ب ه ويغف ر م ا دون ذلك لمن يشاء. [النساء ٤٨]. [خداون د ش رك ورزي دن ب ه خ ود را نمىبخش د و غي ر از شرك گناهان ديگر را براي آسي آه بخواهد مىبخشد]. و مذهب اهل سنت مذهب وسط و در ميانه است بين م ذهب خوارج آه مرتكب آبيره را اگر هم شرك نباشد آ افر مىدانن د و بين مذهب مراجعه آه او را م و من آام ل الا يم ان مىدانن د و

39 مىگويند با وجود ايمان هيچ گناه اشكال ندارد هم چنين ب ا آف ر هيچ طاعت و فرماني فايده ندارد.

40 اصل و قاعده چهارم: از قواع د اه ل س نت و جماع ت وج وب اطاع ت از فرمان داران و حك ام مس لمين اس ت ت ا هنگ امي آ ه ب ه معص يت خ دا ام ر نكنن د و اگ ر ب ه معص يت خ دا ام ر آنن د طاع ت ا نه ا واج ب و ج ايز نيس ت و فق ط طاع ت ا نه ا در مع روف غي ر از آف ر خواه د ب ود عم ل ب ه ق ول خداون د آ ه مىفرماي د: ي ا أيه ا ال ذين ا من وا أطيع وا االله وأطيع وا الرس ول وأول ي الا م ر م نكم. [النساء ٥٩]. [اي مردمي آه ايمان ا ورديد به فرمان خ دا باش يد و فرم ان پيغمب ر خ دا را اطاع ت آني د و از فرمانروايانت ان (ت ا ا نج ا) اطاع ت آني د (آ ه ش ما را ب ه فرم انبري خ دا و رس ول ام ر مىكنند)]. قول رسول االله: ((أوص يكم بتق وي االله والس مع والطاع ة وإن ت ا مر عل يكم عب د)). [أحم د وأب وداود الترم ذي واب ن ماج ه والدارمي].

41 ش ما را ب ه تق وي و پرهيزگ اري و ش نيدن و اطاع ت آ ردن س فارش مىك نم اگ ر ه م ب ر ش ما بن ده س ياه پوس ت امي ر و فرمانروا شود. اه ل س نت و جماع ت اعتق اد دارن د آ ه معص يت از امي ر و فرمانرواي مس لمان معص يت از رس ول اآ رم مىباش د چن ان آ ه پي امبر مىفرماي د: ((م ن يط ع الا مي ر فق د أط اعني وم ن عصي الا مي ر فق د عص اني)). [متف ق علي ه]. آس ي آ ه از امي ر و فرم انروا اطاع ت آن د از م ن اطاع ت آ رده و ه ر آ س از او نافرم اني نماي د از م ن نافرم اني آ رده اس ت و نم از پش ت سرش ان و جه اد ب ا ا ن ان و دع اآردن براىش ان ب ه نيك ي و استقامت و نصيحت آردن ا نان را جايز و مشروع مىپندارند.

42 اصل و قاعده پنجم: از قواعد اهل سنت و جماع ت خ روج ب ر فرم انروا و حك ام مسلمين اگر مخالفتي غير از آفر باشد حرام مىدانن د ا ن ه م ب ه خاطر فرمان رسول االله آه از ا نها در غير معصيت اطاع ت ش ود ت ا زمانىك ه از ا نه ا آف ر ا ش كار س ر نزن د خ لاف فرق ه معتزله آه هنگ امي آ ه حك ام مس لمين مرتك ب گن اه آبي ره ش وند خروج را بر ا نان واجب مىدانند گرچ ه مرتك ب آف ر ه م نش ده باش ند و ا ن را ام ر ب ه مع روف و نه ي از منك ر مىدانن د در حالي آه اين عمل ا نها از بزرگترين منكرات ب ه ش مار مى رود چون خروج بر ا نه ا س بب خطره اي بزرگ ي مانن د: بىنظم ي و فساد و تفرقه و اختلاف و تسلط يافتن دشمن خواهد بود.

43 اصل و قاعده ششم: از قواع د اه ل س نت و جماع ت حس ن ني ت و خل وص دل و زبان بر صحابه پيامبر مىباشد چنانكه خداون د هنگ امي آ ه مهاجرين و انصار را ياد ا ور شد و ا ن ها را ستايش آرد چنين توصيف فرمود: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربن ا اغف ر لن ا ولا خواننا ال ذين س بقونا بالا يم ان ولا تجع ل ف ي قلوبن ا غ لا لل ذين ا منوا ربنا إن ك رؤوف رحيم. [الحشر ١٠]. [و ا نان آ ه بع د از مه اجر و انص ار ا مدن د (يعن ي ت ابعين و س اير م و منين ت ا روز قيام ت هميش ه در دع ا ب ه درگ اه خ دا) ع رض مىكنن د پروردگ ارا ب ر م ا و ب رادران دينىم ان آ ه در ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هيچ آينه و حس د ب ر مو منان قرار مده پروردگارا تويي آه در ح ق بن دگان بس يار ب ا رحم و مهربانى]. و عمل به قول رسول االله آه فرمودن د: ((لا تس بوا أص حابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدآم مثل أحد ذهب ا م ا بل غ م د أح دهم ولا نصيفه)). [متفق عليه].

44 ياران مرا ناسزا نگوييد و دشنام ندهيد سوگند ب ه ذات ي آ ه جانم در دست اوس ت اگ ر يك ي از ش ما ب ه ان دازه آ وه اح د ط لا انفاق (صدقه) نمايد انفاق و بخشش او به مقدار انفاق و بخش ش يك آف دست ا نها و حتي نصف ا ن نمىرسد. خلاف بر بدعت آنندگان و رافضه و خوارج آه ص حابه را دش نام مىدهن د و فض ايل ا نه ا را انك ار مىكنن د و اه ل س نت و جماع ت خليف ه را بع د از رس ول االله أب وبكر س پس عم ر سپس عثمان س پس عل ي مىدانن د پ س ه ر آ س در خلاف ت يكي از ا نها طعنه بزند گمراه ت ر از الاغ خ انواده اش مىباش د چ ون ب ا ن ص و اجم اع آ ه خلاف ت ا نه ا را تايي د آ رده مخالف ت آرده است.

45 اصل و قاعده هفتم: از قواعد اهل سنت و جماع ت محب ت و دوس ت داش تن اه ل بي ت رس ول االله اس ت عم ل ب ه ق ول رس ول اآ رم آ ه فرمودند: ((أذآرآم االله في أهل بيتي)). [مسلم وأحمد وغيره]. شما را در اهل بيت خود تذآر و يادا وري مىكنم (يعني ب ه ا نه ا محب ت آني د و ب ه ا نه ا احت رام بگذاري د و ب ه ا ن ه ا ب د و بيراه نگوييد). و از اه ل بي ت رس ول االله همس ران او امه ات الم و منين رضي االله عنهن وأرضاهن مىباشند چ ون خداون د هنگ امي آ ه ا نه ا را مخاط ب ق رار داد فرم ود: ي ا نس اء النب ي. [الا ح زاب ٣٢]. [اي زنان پيغمبر]. ا نها را نصيحت آ رد و ب ه ا نه ا وع ده اج ر و پ اداش ب زرگ داده اس ت ا نگاه فرم ود: إن م ا يري د االله لي ذهب ع نكم الرج س أهل البيت ويطهرآم تطهيرا. [الا حزاب ٣٣].

46 خدا مىخواهد ناپ اآي و ه ر عي ب را از ش ما همس ران اه ل بيت نبوت دور بدارد و شما را آاملا پاك و پاآيزه گرداند. اه ل بي ت اص لي و حقيق ي همان ا نزديك ان پي امبر خ دا مىباش ند و مقص ود در اينج ا اف راد ص الح و ني ك ا نه ا ام ا نزديكان غير صالح و نيك هيچ حقي در اهل بيت پيامبر خ دا ندارند مانند عموي (آاآا) پيامبر خ دا أبىله ب و امث ال او همان طوري آه خداوند مىفرماي د: تب ت ي دا أب ي له ب وت ب. [المسد ١]. [ابو لهب نابود شد و دو دستش قطع گرديد]. و به محض نزديك ب ودن و خويش اوندي ب ا رس ول اآ رم ب ا ع دم عم ل و آ ردار ني ك ص احبش را ه يچ نفع ي از خ دا نمىرساند چنان آه رسول االله مىفرمايد: ((ي ا معش ر ق ريش اشتروا أنفسكم لا أغني ع نكم م ن االله ش يي ا ي ا عب اس ع م رس ول االله لا أغني عنك من االله شيي ا يا صفية عم ة رس ول االله لا أغن ي عنك من االله شيي ا يا فاطمة بنت محمد س ليني م ن م الي م ا ش ي ت لا أغني عنك من االله شيي ا )). [متفق عليه].

47 اي معش ر و جماع ت ق ريش ج ان خ ود را از ا ت ش جه نم بخريد و گردن خود را از ا ن ا زاد نمايي د آ ه نمىت وانم از ا نچ ه خدا از ع ذاب و ض رر برايت ان خواس ته ش ما را نج ات ده م اي عباس عموي رسول االله نمىتوانم در مقابل خدا از تو دفاع آ نم اي ص فيه عم ه رس ول االله نمىت وانم در براب ر خ دا از ت و دف اع آنم اي فاطمه دخت ر پي امبر ه ر چ ه بخ واهي از م ال م ن طل ب آ ن آ ه نمىت وانم در مقاب ل ع ذاب و ض ررىكه خ دا براي ت خواسته از تو دفاع آنم. و نزديك ان نيكوآ ار و ص الح رس ول االله ب ر م ا ح ق مراع ات و محب ت و احت رام دارن د و ج ايز نيس ت آ ه در ا نه ا غل و و زي اده روي آن يم و چي زي از عب ادت را ب ه ا نه ا اختصاص دهيم يا اين آه معتقد باش يم آ ه ب ه غي ر از خ دا يك ي از ا نها نفع و ضرري به م ا مىرس اند زي را خداون د خط اب ب ه پيامبرمىفرمايد: قل إن ي لا أمل ك لك م ض را ولا رش دا. [الج ن.[٢١ [بگو من مالك و قادر بر خير و شر شما نيستم].

48 و مىفرمايد: قل لا أمل ك لنفس ي نفع ا ولا ض را إ لا م ا ش اء االله ول و آن ت أعل م الغي ب لاس تكثرت م ن الخي ر وم ا مس ني السوء. [الا عراف ١٨٨]. [بگو من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگ ر ا نچ ه خ دا ب ر م ن خواس ته باش د و اگ ر م ن از غي ب ج ز ا ن چ ه ب ه وح ي مىدانم ا گاه بودم ب ر خي ر و نف ع خ ود هميش ه مى افزودم و ه يچ گاه زيان و رنج نمىديدم]. اگ ر رس ول االله چن ين باش د آ ه نتوان د ب ه خ ود نف ع و ض رري برس اند مگ ر ب ا اج ازه خ دا پ س چگون ه غي ر از او ديگري (مىتواند اين آار را بكن د) پ س ا ن عقي ده را آ ه بعض ي از مردم در باره آسانىكه به خويشان رس ول االله نس بت داده مىشود دارند عقيده باطل است.

49 اصل و قاعده هشتم: از قواع د اه ل س نت و جماع ت تص ديق آرام ات اولي اء االله است يعني ا ن چه خداوند با دست بعض ي از ا ن ه ا از آاره اي خارق العادة انجام مىدهد چنان آه ق را ن و س نت ب ر ا ن دلال ت آرده است. و فرقه معتزله و جهميه وقوع آرامات اولياء را انكار آرده اند و ا ن انكاري به امر واق ع و معل وم اس ت ل يكن باي د دانس ت آه بعضي از مردم در حال حاضر در موضوع آرام ات گم راه ش ده و در ا ن غل و آ رده ان د ت ا اينك ه بعض ي از جيزه اي ي ب ه آرام ات چس پانيده ان د آ ه از آرام ات ب ه ش مار نمى رود مانن د جادوگري و اعمال سحر و شيطاني و حقه بازي. ف رق ب ين آرام ات و ج ادوگري اي ن اس ت آ ه: آرام ات از دست بندگان صالح و نيكوآار خدا بر مي خيزد. و جادوگري از دست ساحران و آافران و ملح دان ب ه قص د گمراهي خلق و خوردن و بالا آشيدن اموال ا نهاست. و سبب آرامات طاعت خداست.

50 و سبب جادوگري و سحر آفر و گناهان مىباشد.

51 اصل و قاعده نهم: از قواع د اه ل س نت و جماع ت در اس تدلال دنبال ه روي و پيروي از ا نچه قرا ن و سنت رسول االله ب ه ص ورت ظ اهري و ب اطني ا ورده ان د و پي روي از ا نچ ه ص حابه از مه اجرين و انصار بطور عموم و از خلفاي راشدين به ط ور خص وص ب ر ا ن بودن د اس ت هم ان ط وري آ ه رس ول اآ رم مىفرماي د: ((عل يكم بس نتي وس نة الخلف اء الراش دين)). [أب وداود والترم ذي وأحمد واب ن ماج ه]. معن اي ا ن ق بلا گفت ه ش ده اس ت. و ب ر آ لام خ دا و آ لام رس ول االله آ لام ه يچ آ س از بش ر را جل و ت ر نمىدانند به همين سبب اهل سنت و جماعت ناميده شده اند. و بع د از گ رفتن ا نچ ه در ق را ن و س نت باش د ا نچ ه علم اي امت بر ا ن اجماع آرده اند مىگيرند و اين قاعده سوم است آه بع د از ق را ن و س نت ب ر ا ن اعتم اد مىكنن د چن ان آ ه خداون د مىفرمايد: ف ا ن تن ازعتم ف ي ش يء ف ردوه إل ي االله والرس ول إن آنتم تو منون باالله واليوم الا خر ذلك خير وأحسن تا ويلا. [النس اء.[٥٩

52 [اگ ر در ب اره چي زي ب ا ه م اخ تلاف نمودي د (ب راي رف ع اختلاف) (آتاب خدا: قرا ن) و به (سنت) پي امبر مراجع ه نمايي د اگر به خ دا و روز قيام ت ايم ان داري د (اي ن مراجع ه ب ه آت اب خدا و سنت پيغمبر) براي شما بهت ر و خ وش عاقب ت ت ر خواه د بود]. اهل س نت و جماع ت معتق د ب ه عص مت ه يچ آ س غي ر از رس ول االله نيس تند و ب ه راي و نظري ه ه يچ آ س تعص ب نمىورزند تا اين آه موافق با قرا ن و سنت باش د و معتقدن د آ ه عالم مجتهد ممكن است خطا آندن و ممكن اس ت درس ت بگوي د و ب ه ه يچ آ س اج ازه اجته اد نمىدهن د مگ ر آس ي آ ه داراي شرايط اجتهادي باشد آه نزد علماء معروف اس ت و در مس اي ل و گفته هايي آه در ا ن ترجيح به يكي از گفته ه ا ن دارد و ن ص م ورد اجته اد احتم ال دارد داراي چن د معن ي باش د اه ل س نت انكار بر يكديگر نمىكنند. و اخ تلاف در مس اي ل اجته اد س بب دش مني ب ا يك ديگر و دوري از ه م نمىگ ردد چن ان آ ه اه ل ب دعت تعص ب دارن د و

53 چن ين مىكنن د بلك ه اه ل س نت ه م ديگ ر را دوس ت داش ته و پش تيباني هم ديگر مىكنن د ب ا وج ود اخ تلاف در مس ايل فرع ي پشت سر هم نماز مىخوانند خلاف بر اهل بدعت آ ه ه ر آ س با ا نها مخالفت آند او را دشمن و گمراه و آافر مىدانند.

54 خاتمه اه ل س نت و جماع ت ب ا اي ن اص ول و قواع دي آ ه گذش ت ص فات عظيم ي آ ه آام ل آنن ده عقي ده مىباش د دارن د آ ه ا ن عبارت است از: ١ امر به معروف و نهي از منكر در ا ن چه دين مبين ا ن را واج ب آ رده اس ت خداون د مىفرماي د: آن تم خي ر أم ة أخرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنه ون ع ن المنك ر وتو من ون باالله. [ا ل عمران ١١٠]. [ش ما (مس لمانان حقيق ي) بهت رين امت ي هس تيد آ ه ب ه جه ان ا م د زي را ب ه خ وبي وادار مىكني د و از ب دي جل وگيري مىنماييد و به خداي يكتا ايمان داريد]. و رسول اآرم مىفرمايد: ((من رأي م نكم منك را فليغي ره بيده فا ن لم يستطع فبلس انه ف ا ن ل م يس تطع فبقلب ه وذل ك أض عف الا يمان)). [مسلم وغيره]. آسي آ ه از ش ما منك ر و زش ت و ناپس ندي را دي د ا ن را ب ا دست خود تغيير دهد و اگر نتوانست با زب ان خ ود ا ن را تغيي ر

55 دهد و اگر ب ا زب ان ه م نتوانس ت ب ا قل ب خ ود ا ن را زش ت و ب د بداند و اين (مرحله) ضعيف ترين (مرحله) ايمان است. گفتيم: ا ن چه دين مبين اسلام ا ن را واجب آ رده خ لاف ب ر قول و گفتار فرقه معتزله آه امر به معروف و نهي از منك ر را از داي ره ا نچ ه آ ه دي ن مب ين واج ب آ رده خ ارج نم وده ان د و معتقدن د آ ه ام ر ب ه مع روف و نه ي از منك ر عب ارت اس ت از: خ ارج ش دن ب ر حك ام و فرمانرواي ان مس لمان در ص ورتىكه مرتكب گناهي شوند اگر آفر هم نباشد. در ح الي آ ه اه ل س نت و جماع ت معتقدن د آ ه حك ام را نصيحت آنند و بر ا ن ها انق لاب و خ روج نكنن د و ا ن ه م ب راي وحدت آلمه و دوري از اختلاف و تفرقه. ش يخ الا س لام اب ن تيمي ة رحم ه االله گوي د: (ش ايد دي ده نش ده گروهي آ ه ب ر س لطان و ح اآم خ روج آ رده باش ند مگ ر اينك ه انق لاب ا نه ا س بب فس اد بيش تر از اص لاح ذات الب ين ش ده اس ت. [مجموع الفتاوي ١٧٩/٢٨ ١٨٠].

56 ٢ از ص فات اه ل س نت و جماع ت محافظ ت ب ر ش عاي ر اس لام مانن د اداي نم از جمع ه و جماع ت اس ت خ لاف ب ر ن وا وران در دي ن و من افقين آ ه نم از جمع ه و جماع ت را بج ا نمىا ورند. ٣ و از صفات ا ن ها نصيحت هر مسلمان و آمك و ي اري ا نه ا در نيكوآ اري اس ت عم ل ب ه س خن رس ول االله آ ه مىفرمايد: ((الدين النصيحة قلنا لم ن ق ال: الله ولكتاب ه ولرس وله ولا ي مة المسلمين وعامتهم)). [مسلم وأحمد وأبوداود والنساي ي]. اسلام دين نصيحت است آه به آردار و گفتار نيك نص يحت مىكند ياران پرسيدند: نصيحت براي چه آس ى فرم ود: ب راي خ دا: (آ ه ب ه او ايم ان بياوري د) و ب راي آت اب خ دا: (آ ه ا ن را بخوانيد و مورد عمل قرار دهي د) و ب راي رس ول خ دا: (آ ه از او اطاعت آنيد) و براي علم اء و ام راء و حك ام مس لمين: (آ ه از ا نها اطاعت آرده و ا ن ها را ياري دهيد و بر ا نها انق لاب و خروج نكنيد مگر در حال آفر ا شكار و واضح در اين جاس ت

57 آه در برابر معصيت خالق اطاعت از مخلوق درس ت نيس ت) و همچن ين ب راي تم ام م ردم: (آ ه ا نه ا را راهنم اي ي و ب ه راه راست ياري دهيد). و عم ل بق ول رس ول االله آ ه فرمودن د: ((الم و من للم و من آالبنيان يشد بعضه بعضا )). [متفق عليه]. م و من ب ا م و من ديگ ر مانن د س اختماني اس ت آ ه ي ك قس مت ا ن قسمت ديگر را محكم نگه مىدارد. ٤ از صفات ا نها استوار و محكم بودن در وقت ا زم ايش و ب لا ا نه م ب ا ص بر و ش كيبايي ب ر بلاه ا و ش كر و س پاس خ دا هنگ ام ن از و نعم ت و رض ا و خش نودي ب ه قض ا و سرنوش ت است. ٥ و از صفات ا نها اين آه بزرگي و آرم و ج وانمردي وآارهاي ني ك و طاع ت پ در و م ادر و ص له رحم ي و نيك ي با همسايگان انجام مىدهند و از آبر و غرور و خودپسندي و ظلم و ستم و تكبر بر مردم دوري مىجوين د عم ل ب ه س خنان خداون د س بحانه: واعب دوا االله ولا تش رآوا ب ه ش يي ا وبالوال دين

58 إحس انا وب ذي القرب ي واليت امي والمس اآين والج ار ذي القرب ي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وم ا ملك ت أيم انكم إ ن االله لا يحب من آان مختالا فخورا. [النساء ٣٦]. [خداي يگانه را بپرستيد و هيچ چيزي را شريك وي نگيري د و نس بت ب ه پ در و م ادر و خويش ان و يتيم ان و فقي ران و همسايه نزديك و همسايه دور و دوس ت نزدي ك و رهگ ذران و بردگان و پرستاران آه زيردست شمايند در حق همه نيك ي و مهرب اني آني د آ ه خ دا م ردم خودپس ند متكب ر را دوس ت نمىدارد]. عمل به گفته رسول االله آه مىفرماي د: ((أآم ل الم و منين إيمانا أحسنهم خلقا )). [أحمد والترمذي وأبوداود وغيرهم]. بهترين مو منان و آاملترين ايمان ا نها آسي است آه اخلاق او خوب و نيك باشد.

59 از خ دا خواس تاريم آ ه م ا را ب ا من ت و آ رم خ ود از ا ن ان ب دارد و بع د از ه دايت قل ب م ا را ب ه گمراه ي و انح راف نكشاند. وصلي االله وسلم علي نبينا محمد وا له وصحبه أجمعين.

60 @ èï عنوان مقدمه مترجم مقدمه مو لف تعريف رستگار (اهل سنت و جماعت). نام هاي گروه رستگار و تعريف ا ن. اصول اهل سنت و جماعت. اصل اول اصل دوم اصل سوم اصل چهارم اصل پنجم اصل ششم اصل هفتم اصل هشتم اصل نهم پايان (خاتمه). فهرست مطالب صفحه ٤ ٦ ١١ ٢٣ ٢٧ ٢٧ ٣٧ ٤٠ ٤٢ ٤٤ ٤٥ ٤٧ ٥١ ٥٣ ٥٦ ٦٢