21City-pg1-0.qxd (Page 1)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "21City-pg1-0.qxd (Page 1)"

Bản ghi

1 Ô Ô UçÇUØæ»ðÅU âð Õð âúu Üæò Çæ Ù dvf½fzvf f fê fi²ff³f fôâfe ³fSXZÔQi ffzqe ³fZ IYWf ±ff diy»ffgiyofc³f IYf fü±ff fsx f ffdiy¹ffzô ÀfZ EIYQ f A»f f SXWZ ffü fwsxwf»f, fü±ff fsx f A»f f þøysx dqj SXWf W` X¹ffZÔdIY ÀfOÞIYfZÔ fsx A f 24 ff fê ÀfZ fw»fz IYe fsxw feoþ C foþ foþe WǛ þwfô fiy»ffgiyofc³f ImY fsx XÀf ÀfSXIYfSXe RYSX ff³ffzô IYf Àf½ff»f W` ffz EIY RYIYÊ ¹fW fe W` diy ffþf»ffgiyofc³f fzô 31 fbê fiy IYe ½¹ff fiy øy fsxzjf d³f²ffêdsx f IYe fbê W` AüSX ¹ff`SXf Àfc ffz Ô IYe ÀfSXIYfSXfZ fsx LfZOÞ dq¹ff f¹ff W`Ü þ fdiy BÀfÀfZ fw»fz ImY fsx ffzô fzô ImY³Qi ÀfSXIYfSX VfZ f fzªfx-9 ÙæÅUæ ð ¼ôÕæÚUæ ç Üð»æ æßð¼ù æ õ æ»sì ð ãuæð»è ¼æðÙæð ÂÚUèÿææ QZVf ImY fid fdâ f ÀfÔÀ±ff³ffZÔ fzô f` f»fsx AfgR AfdIÊYMXZ fsx IYfZÀfZÊÀf fzô EOd fvf³f ImY d»fe ³fZVf³f»f E MXeMXйfcMX MXZÀMX B³f AfdIÊYMXZ fsx (³ffMXf) IYf Af¹ffZþ³f BXÀf Àff»f A fà f ffwx fzô WXû ffü fsxeãff IZY d»fe Qû ffsxf ÀfZ Af½fZQ³f VfbøY WXûÔ fzü IYfCÔdÀf»f ³fZ ¹fWX R`YÀf»ff IYSX fz WbXE fsxeãff IYe ffsxejfzô IYe fe ffz f ff IYSX Qe W`, dªfàfizy A³fbÀffSX fw»ff MXZÀMX EIY A fà f, QcÀfSf 29 A fà f IYfZ Af¹fûdªf f WXû ffü ³ffMXf ImY d»fe ³fBÊ ffsxejfzô ImY Àff±f ³f¹ff fifzvfsx þfsxe diy¹ff þfe ffü ½fWeÔ QfZ ffsxf Af½ffZQ³f IYe þf³fiyfsxe þ»q Qe þfe feü æëøæ ð ÂýˆØÂü æ è UÜÅUè ç»ùìè àæém ³fBÊX dq»»feü ÀfSXIYfSX IYfZ CX feq WX` diy IYSXfZOÞXfZa Y fe IZY f f³f IZY AfSXfŹ fe E½fa ÎIY fdryvfsx IZY ffd»fiy d½fþ¹f ff»¹ff IZY d fimxz³f ÀfZ fi ¹f fê f þ»qe WXfZ ÀfIZY ff AüSX ½fWX BÀfIZY d»fe d fidmxvf ÀfSXIYfSX IZY Àf f f Àfá fiyê fz awxǜ d½fqzvf faâff»f¹f IZY fi½f ff A³fbSXf f ßfe½ffÀ f½f ³fZ fb Y½ffSX IYû d³f¹fd f f fieîry f fza IYWXf diy fi ¹f fê f IZY ff f»fz fza ff»¹ff IYe d fidmxvf Àfb fie f IYfZMXÊ fza A fe»f IYSX³fZ IZY Af½fZQ³f IYfZ WXfBÊ IYfZMXÊ ³fZ 16 fbê IYfZ JfdSXþ IYSX dq¹ff WXǛ CX³WXfZa³fZ IYWXf diy ffsx f ÀfSXIYfSX d fimxz³f IYe ÀfSXIYfSX IZY»f ff ffsx Àfá fiyê fza WXǛ A f ffs fif f IYS³fZ WZ fb ¹ff A fs, Af fizy ffàf diyàfe IYfS f½fvf A f ffs ³fWea fwba f ff SWf W` ffz BÀf ³f fs fs Àf fiêy IYSZa ½WXfMÐXÀfA f fsx fc f f»ff þf ff³f IYe EIY Àff fb³f R`Y MÑXe fzô EIY ffsx f»f fe ÀfZ Àff fb³f ImY f`imymx fzô Àff fb³f Of»f³fZ ÀfZ SXW f¹ffü AüSX ½ffZ Jf»fe f`imymx We ffþfsx fzô f»fz fe dþàfz IY f³fe ³fZ foþf fbaf½fþf QZIYSX fifwiyfzô ÀfZ ½ff fàf fô f½ff¹ff A f drysx ÀfZ ¹fZ ÂfbdMX ³fWeÔ WfZ BÀfd»fE IYfSXJf³fZ fzô 60»ffJ Y fe fzô EIY E XÀf-SXZ AüSX ÀI`Y³f IYSX³fZ ½ff»fe fvfe³f»f f½ffbê fbê, dþàfàfz ¹fZ QZJ ÀfIZÔY diy f`imymx fsxf W` ¹ff ³fWeÔ, BÀfe fsxw IYe fmx³ff SXfþÀ±ff³f ImY EIY ³f fsx ImY EIY Àff fb³f d³f ffê f CôfZ f fzô WfZ fbê Qb ffsxf EZÀfe fc»f ³fWeÔ WfZ BÀfd»fE ffd»fiy ³fZ f`diyô f»ffb³f ImY AfdJSX fzô EIY foþf 600 Y fe ½ff»ff fa ff»f ff dq¹ffü A f þfz f`imymx Jf»fe SXW þf ff ½ffZ COÞ þf ff ±ff AüSX þfz fsxf WfZ ff ½ffZ RYfBX³f»f f`diyô f ImY d»fe f»ff þf ff ±ffü W` IYfZBÊ fbiyf f»ff W ffsxf ffsx f IYfZSXf³ff ÀfZ fe þøysx þe fz ffü VffQe Àf ffsxfzw fzô ImY½f»f 50»ffZ ffzô fiy Vffd f»f WfZ³fZ IYe A³fb fd f d f»fe W`... A f fsxjf þfe ff, IYü³f diyàfiyf ª¹ffQf JfÀf W`...Ü ÀfaIY»f³f: IYûdÀf³fûIY ªf`³f ØãUè ãñu ç æ ¼»è IYfZMf, ªf¹f fbsx, ªfû²f fbsx, Aªf fzsx AüSX CXQ¹f fbsx ÀfZ fiiyfdvf f ³f fsx ÀfaÀIYSX f fi ff f ½f fê 84 AaIY 140 fc»¹f 3.00 IYûSXû³ff A fozxmx XSXû³ff ÀfaIiY f f IYe SXûIY±ff f IZY d»fe IYû d³f²ffêdsx f ffbxox»ffbx³f IZY A³fbÀffSX fiqzvf fsx IZY d½fd f³³f øymxûô fsx fàfûô IYf Àfa ff»f³f VfbøY diy¹ff ªff SXWXf W`XÜ - fi ff f dàfawx ff fdsx¹ff½ffàf, fdsx½fwx³f faâfe V ÀfaIiYdX f f 6227 fü f 151 o ÀfaIiYdX f f fü f ÀfaIiYdX f f fü f ÀfaÀ±ff fiy : À½f. IY ff³f Qb ffê fiàffq fü²fsxe IYfZMf VfbIiY½ffSX, 22 fbêx, 2020 SXf MÑXe¹f ª¹fZ NX, IÈY f fãf, A ff½fà¹ff, Àfa½f f 2077 fiqzvf QZVf d½fv½f A fzdsxiyf À fz³f d fimzx³f ÀfaIiYdX f f fü f ÀfaIiYdX f f fü f ÀfaIiYdX f f fü f A f fiy 3485 NXeIY WbXE NXeIY WbXE NXeIY WbXE ÚUæðÇUßð æ Õâæð ð Ü âð àæém ãuæð»æ âè ÚU Øæ ææ âð ÂãUÜð Øæ æè æð ÜðÙæ ãuæð»æ æòùüæ UÙ çåu ÅU çâ Ïè ñ  âð ÙãUè ãuæð»æ Õâæð æ â æüù, âéõãu âæì âð àææ 7 Õ ô Ì ãuè â æçüì ãuæð»è Õâð SXfªfÀ±ff³f fzô IYSXe f Qû ffwx ffq SXûOX½fZªf fivffàf³f ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fe Vfd³f½ffSX ÀfZ fàfûô IYf Àfa ff»f³f VfbøY IYSXZ ffü ¹fZX fàfzô Àfb fwx Àff f ÀfZ Vff f 7 fªfz fiy WXe Àfä ffd»f f WXûa feü BX³fIYf dàfa²fe IỒY f fàf ÀM`X OX ÀfZ Àfä ff»f³f ³fWXeÔ WXû ffü foþxe ff f ¹fWX W`X diy ¹ffÂfe IYû fàf fzô ÀfRYSX IYSX³fZ ÀfZ fwx»fz Afg³f»ffBX³f dmxiymx»fz³ff WXû ffü fc fê SmXOX ªfû³f ½ff»fZ 12 dªf»fûô fzô fàfûô IYf A fe Àfa ff»f³f ³fWXeÔ diy¹ff ªffE ffü ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ÀfSXIYfSX IZY d³fqzêvfûô IZY ffq SXûOX½fZªf fivffàf³f ³fZ 55 øymxûô IZY d»fe fàfûô IYf Àfa ff»f³f IYSX³fZ IYf d³f fê¹f d»f¹ff W`XÜ ¹ffÂfe SXûOX½fZªf IYe ½fZ fàffbxm, ffz ffbx»f E f, BÊX-d fâf ÀfZ dmxiymx fbdiay f IYSX ÀfIZY ffü ¹fdQ diyàfe VfZ f fzªfx-9 ØãU ÕÙæ çùø ¹ffÂff IZY d»fe SXûOX½ûªf IYe ½fZ fàffbxmx, fû ffbx»f E f, BÊX d fâf IZY ff²¹f f ÀfZ Ad fi f dmxiymx fbiy IYSX³ff Ad³f½ff¹fÊ WXû ffü BXÀfIZY Àff±f WXe fàf fzô IZY½f»f feàf ¹ffÂfe WXe ÀfRYSX IYSX ÀfIZÔY fzü Àff±f WXe fàf fzô IYûBÊX ff³f, fbmx ff, feoxþe E½fa dàf fsmxmx IYf CX f¹fû f ³fWXeÔ IYSX ÀfIZY ffü Àf fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ffàiy»f ff³ff Ad³f½ff¹fÊ SXWZX ffü ØãUæ âð â æçüì ãuæð»è Õâð SXûOX½fZªf fivffàf³f IYe AûSX ÀfZ ªf¹f fbsx IZY MÑXfaÀf fûmêx ³f fsx, Qb ffê fbsxf, fü fa c fbd»f¹ff, VffWX fbsxf ÀfZ fàfûô IYf Àfa ff»f³f diy¹ff ªffE ffü BXÀfIZY Àff±f WXe IYSXü»fe, ²fü»f fbsx, A»f½fSX, IYûMX fc f»fe, QüÀff, MXûÔIY, fa ff³f fsx, WX³fb ff³f fpþx, foxþàff³ff, ffqsxf, Óff»ff½ffOÞX, Àf½ffBÊX ff²fû fbsx, ffaàf½ffoþxf, fi ff f fpþx fzô fàfûô IYf Àfa ff»f³f diy¹ff ªffE ffü ÚÔUÇU ææðù ßæÜð ç æüð fc fê SmXOX ªfû³f ½ff»fZ ÀfeIYSX, SXfªfÀf faq, ªfû²f fbsx, Aªf fzsx, dàfsxûwxe, ffoþx fzsx AfdQ dªf»fz W`XÜ SmXOX ªfû³f ÀfZ ffwxs ªff³fZ ½ff»fe fàfzô ffb ffàf WXûIYSX d³fiy»fz feü Ò È æùó âð 72 è õì Õ»æÜ æ ÚU ÌÕæãè æ ÁÚU ¼ð¹ð Âè ô¼è Ñ Ìæ æðîè æá ÚÔ U»ð ãußæ üu ÎæñÚUæ ³fBÊX dq»»fe/iyfz»fiyf ff fiiy½ff fe fcryf³f ka RYf³fl ³fZ fdv f f fô ff»f fzô f¹fôiysx f ffwe f ffbê W`Ü fb ¹f fôâfe f f ff f³fþeê ³fZ f ff¹ff W` diy fdv f f fô ff»f fzô A fe fiy 72»ffZ ffzô IYe fü f WfZ fbiye W`Ü C³WfZÔ³fZ EZÀfe f¹ff³fiy f ffwe IY fe ³fWeÔ QZJe W`Ü C³WfZÔ³fZ fi²ff³f fôâfe ³fSXZÔQi ffzqe ÀfZ A fe»f IYe W` diy ½fW fd f fô ff»f AfEÔ AüSX f ffwe IYf fôþsx A f³fe AfÔJfZÔ ÀfZ QZJZÔÜ ka RYf³fl ImY f»f fz SXfª¹f fzô WþfSXfZÔ fsxfzô IYfZ ³fbIYÀff³f fwbô ff W`Ü»f f f f LW»ffJ»ffZ ffzô IYfZ C³fImY fsxfzô ÀfZ d³fiyf»fiysx ÀfbSXdÃf f f ff¹ff f¹ff W`Ü CX²fSX fee faû ³fZ f ff¹ff diy fi²ff³f faâfe ³fSmX³Qi fûqe VfbIiY½ffSX IYû fdv f f fa ff»f IYf WX½ffBÊX QüSXf IYSmÔX fzüka RYf³fl ImY ffsxz fzô fizàf IYfg³RiZÔYÀf IYSXImY f f ff f³fþeê ³fZ IYWf diy VfZ f fzªfx-9 6 IYe fü f ³fdXQ¹ff 3 IYe fü f WbX f»fe 7 IYe fü f 15 fsmx 6 fsmx IYû»fIYf ff WXf½fOÞXf fc½feê dx fq³ff fbsx QdXÃf f 24 fsx f³ff CXØfXSX 24 fsx f³ff 18 fsmx 17 fsmx ØÚUÂôÅUü ÂÚU ÂæÙè ãuè ÂæÙè fô ff»f ImY IYBÊ»ffZ ffzô IYf IYW³ff W` diy C³WfZÔ³fZ EZÀff fcryf³f fw»fz IY fe ³fWeÔ QZJf ffz IYbL fbþb ffzôê ³fZ IYWf diy feàf QVfIY fw»fz C³WfZÔ³fZ EZÀfe f ffwe QZJe ±feü E¹fSX ffzmxê fsx JOÞZ»fZ³f IYfZ QZJIYSX»f f SXWf W` þ`àfz ½fW diyàfe ³fQe ÀfZ fe f fzô C ffsx dq¹ff f¹ff WfZÜ»fZ³f ImY fdwe fcsxe fsxw ÀfZ ff³fe fzô Oc fz W`ÔÜ Õ»æÜ Ô âæí ¹Ç æ ãñ ÂêÚUæ ¼ðàæÑ æð¼è fi²ff³f fôâfe ³fSXZÔQi ffzqe JbQ ka RYf³fl ÀfZ fi ffd½f f SXfª¹ffZÔ fsx ³fþSX SXJ SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ MXнfeMX IYSXImY f ff¹ff diy ka RYf³fl ImY IYfSX f fd f fô ff»f fzô WbBÊ f ffwe ImY QÈV¹f QZJ SXWf WcÔÜ ¹fW IYfRYe IYdN³f Àf f¹f W`, fcsxf QZVf BÀf Àf f¹f fdv f f fô ff»f ImY Àff±f IYÔ²fZ ÀfZ IYÔ²ff d f»ffiysx JOÞf W`Ü ÅþðUÙ ÚUßæÙ»è âð 90 ç ÙÅU ÂãUÜð SÅðUàæÙ ÂÚU æùæ ãuæð»æ Øæ æè æð ÅþðUÙ ð æs Ü»æÙæ çùßæøü ³f½fª¹fûd f, ªf¹f fbsx SmX»f½fZ fivffàf³f IYe AûSX ÀfZ VfbøY WXû³fZ ½ff»fe MÑZX³fûÔ fzô ¹ffÂff IYSX³fZ ÀfZ 90 d f³fmx fwx»fz ¹ffÂfe IYû ÀMZXVf³f fsx fwbax f³ff WXû ffü BXÀf QüSXf³f ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀIiYed³fa f IZY Àff±f WXe A³¹f ªffa f IYe ªffE feü CXØfSX fdv f f SmX»f½fZ IYe AûSX ÀfZ EIY ªfc³f ÀfZ ßfd fiy À fzvf»f SmX»f ÀfZ½ffAûÔ IZY Ad fdsx f 9 MÑZX³fûÔ IYf Àfa ff»f³f diy¹ff VfZ f fzªfx-9 æúuçÿæì çåu ÅUô è Õéç» Ô çü æ æ âð æéüð»ð ÚUðÜßð æ ÅUÚU CØfSX fdv f fe SXZ»f½fZ À±ff³fe¹f þøysx ffzô AüSX Vf fûë IZY A³fbÀffSX VfbIiY½ffSX ÀfZ AfSXÃf f IYfCÔMXSX JfZ»f³fZ þf SXWf W`Ü ImY½f»f SXZ»f½fZ ÀMXZVf³ffZÔ AüSX SXZ»f½fZ fdsxàfsxfzô fzô AfSXdÃf f ¹ffÂff ImY d»fe SXZ»f ¹ffÂff dmxiymxfzô IYe fbdiyô f ImY d»fe IYfCÔMXSX JfZ»fZ þfeô fzü ÃfZÂfe¹f SXZ»f½fZ ImY fi fbj fb ¹f ½ffd fª¹f fi fô²fiy Af½fV¹fIY ff AüSX À±ff³fe¹f fdsxdà±fd f¹ffzô ImY A³fbÀffSX IYfCÔMXSXfZÔ VfZ f fzªfx-9 ƒæúuðüê Ç æùô æ ç ÚUæØæ çè Uâ ç¼ëüè âð é Õ ü æ âè ÚU 3500 âð 10 ãáæúu L  ð Øæç æøô æð Üæ UÅU âð ¼ô ƒæ ÅUð ÂãUÜð Âãé Ùæ ãuæð»æ ¹fcSXfZ/³f½fª¹ffZd f/³fbê dq»»fe ÀffZ f½ffsx ÀfZ VfbøY WfZ SXWe fsxz»fc COÞf³ffZÔ ImY d»fe E¹fSX RmY¹fSX IYe Ad²fIY f f E½fÔ ³¹fc³f f f Àfe ff IYfZ dry XÀf diy¹ff f¹ff W`Ü ffzqe ÀfSXIYfSX õfsxf E¹fSX RmY¹fSX fsx»f ff¹ff f¹ff ¹fW I`Y f A f»fz fe³f fwe³fz fiy»ff fc SXWZ ffü Àff±f WXe ¹ffdÂf¹ffZa IZY d»fe EIY kàfz»ry dox»fz¹fsxzvf³fl QZ³ff, WX½ffBÊ AOÐXOXZ fsx IY f ÀfZ IY f QfZ famxz fwx»fz fwxba f³ff AüSX AfSXfZ ¹f ÀfZ fb EZ f IYf VfZ f fzªfx-9 ¼êÚUè Ô çãâæõ âð âæì çãsâô ð Õæ ÅUæ»Øæ ØÚU ÈÔ ØÚU ÅðUÙ ð ÅU ææðù ð çùßæâè ÙãUè ÚU â ð»ð ãußæ üu Øæ ææ âè ÚU âð ÂãUÜð Øæç æøæð æð ÖÚUÙæ ãuæð»æ ççu ÜðÚÔUàæÙ È æò ü ¹fcSXû/³f½fª¹fûd f,ªf¹f fbsx E¹fSX fûmêx ÀfZ fsmx»fc μ»ffbxàfð VfbøY WXû³fZ ªff SXWXe W`XÜ BX³f fzô IaYMZX³f fzômx ªfû³f fzô SXWX³fZ ½ff»fZ»fû f ¹ffÂff ³fWXeÔ IYSX ÀfIZÔY fzü ½fWXeÔ d½f ff³fûô fzô ÀfRYSX IYSX³fZ ½ff»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû dox»fzsmxvf³f RYf fê Ad³f½ff¹fÊ WXû ffü ½fWXeÔ IYûSXfZ³ff IYû QZ f fz WbXE d½f ff³f fzô E¹fSX»ffBX³f IYe AûSX ÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû dq¹ff ªff³fZ ½ff»ff ff³ff A f ³fWXeÔ d f»fz ffü Àff±f WXe d½f ff³f fzô ³¹fcªf fz fsx ¹ff f` fªfe³f fe ³fWXeÔ d f»fz feü ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX E¹fSX»ffBX³f IaY fd³f¹fûô ³fZ IYûSû³ff IZY f»f fz VfZ f fzªfx-9 Øð Öè çù¼ðüàæ Vfb YAf fe füsx fsx E¹fSX ffzmxê IYf EIY d fwfbê dwààff We VfbøY WfZ ff diyàfe fe μ»ffbmx fzô Jf³ff ³fWeÔ dq¹ff þfe ff d½f ff³f fzô fe f IYe ÀfeMX Jf»fe ³fWXeÔ SX fe ªffE fe WSX COÞf³f ImY ffq μ»ffbmx IYfZ doàfb³rmy XMX diy¹ff þfex ff ¹ffdÂf¹ffZa IYf WX½ffBÊ AOÐXOXZ fsx IY f ÀfZ IY f QfZ famxz fwx»fz fwxba f³ff Ad³f½ff¹fÊ diy¹ff f¹ff WX`Ü dàfryê CX³WXeÔ ¹ffdÂf¹ffZ a IYfZ MXd fê³f»f d fî»ox f fza fi½fzvf IYSX³fZ dq¹ff þfe ff dþ³fiye CXOÞXf³f A f»fz ffsx famxz fza WX`Ü MXd fê³f»f fza fi½fzvf ÀfZ fwx»fz WXe CX³fIYe ±f fê»f ÀIiYeγf f IYe þfe fe AüSX d f³ff»fãf f ½ff»fZ ¹ffdÂf¹ffZa IYfZ WXe fi½fzvf IYe A³fb fd f d f»fz feü ¹ffdÂf¹ffZa IZY d»fe ½fZ f fziyb³f Ad³f½ff¹fÊ WXfZ ff f±ff CX³WXZa À½f¹fa WXe ffzdoë f ffàf Î fimx IYSX³ff WXfZ ffü WX½ffBÊ AOÐXOXZ fsx fziy B³f IYe Àfbd½f²ff ³fWXeÔ WXfZ feü WXSX ¹ffÂfe IYfZ dàfryê EIY fz OXB³f f` fzþ AüSX EIY WX` aox f` fzþ IYe A³fb fd f WXfZ feü fz OXB³f f` fzþ IZY d»fe MX` f fe À½f¹fa Î fimx IYSX ¹ffdÂf¹ffZa IYfZ»f ff³ff WXfZ ffü ¹ffdÂf¹fûÔ IYû VfZ f fzªfx-9 æøâéúu ð Îæð, âè ÚU õúu ÖÚUÌÂéÚU ð - õì, é Ü õìð 151 ãéu üu æðúuæðùæ âð æúu õìð, 212 Ù ÚUæðç»Øæð ð 71 È èâ¼è Âýßæâè U¼ØÂéÚU- ææðïâéúu ð Õ ãuæð ÚUãUæ ãñu â ý æ, æøâéúu Sæð ÅþUÜ ôü ð 8 õúu ç æüæ ôü ð 3 õúu â ý ç Ì ãéu Ù ÚUæð»è 212, é Ü ÚUè æ 6227, çúu ßÚU 3485, ÆUè ãuæð ÚU ƒæúu ÜõÅðU 3115, Öè ÖÌèü 2591, â ý ç Ì Âýßæâè 1141 ¹fcSXû/³f½fª¹fûd f,ªf¹f fbsx IYûSXû³ff ÀfZ fb Y½ffSX IYû ffsx AüSX fü fzô WbXBÊX W`XÜ ªf¹f fbsx fzô Qû, ÀfeIYSX AüSX fs fx fbsx fz Ô 1686, ªf`Àf»f f`sx fz Ô 61, ªff»füSX fz fzô EIY-EIY fü fza W`ÔXÜ BX³WZÔX d f»ffiysx fiqzvf fzô A f IbY»f fü fzô 151 WXû fbiye W`XÜ ªf¹f fbsx fzô füoxþf SXfÀ ff IZY 85 Àff»f IZY fbªfb fê, fbsxf³fe fà fe d³f½ffàfe 57 Àff»f IYf fbªfb fê, ÀfeIYSX fzô 70 Àff»f IZY faqz»fe IYf ffàf, Qf ffsxf f fpþx d³f½ffàfe fbªfb fê AüSX fsx f fbsx fzô WX»fZ³ff d³f½ffàfe 67 ½f fê IZY fbªfb fbê VfZ f fzªfx-9 þ¹f fbsx IZY ffmx fzmx fsx fb Y½ffSX IYfZ Af³fZ-þf³fZ ½ff»ffZÔ ÀfZ fclx fflx IYSX fz fbd»fàfiy feêü Ü ¼Ù âð æ æ æ»è ÂýßæçâØæð è ÂãUÜè Üæ UÅ»ýßæÜ Ùð ØÚUÂôÅUü ÂÚU ÌñØæçÚUØô æ çüøæ ÁæØÁæ, ßæÚ UÅUæ UÙ ãuæð»æ çùßæøü, ÂçÚU æùæð âð ÙãUè ç ÜÙð ç¼øæ ææ»æ, ãuæðåuüæð ð ãuè ãuæð»ð ßæ ÚUÅUèÙ IYûSXû³ff IZY d½fv½f fsx fzô IYWXSX IZY f»f fz d½fqzvf ÀfZ»füMX SXWZX fi½ffdàf¹fûô IYf fwx»ff ªf ±ff VfbIiY½ffSX IYû»faQ³f ÀfZ ªf¹f fbsx E¹fSX fûmêx AfE ffü BXÀfIYe f`¹ffdsx¹fûô IYû»fZIYSX fb Y½ffSX IYû BXÀfIYf dªf ff QZ f SXWZX EÀfeEÀf Àfb fû²f A fi½ff»f ³fZ E¹fSX fûmêx ªffIYSX f`¹ffdsx¹fûô IYf ªff¹fªff d»f¹ffü μ»ffbxmx»fôq³f ÀfZ QfZ fwsx 1 fªfiysx 40 d f³fmx fsx þ¹f fbsx fwbô fz feü μ»ffbmx fzô d½fqzvf ÀfZ Af³fZ ½ff»fZ Àf fe fi½ffdàf¹ffzô IYfZ Ad³f½ff¹fÊ f: 14 dq³f ImY ÀfÔÀ±ff f f ½ffSXÔMXfB³f fsx SXJf þfe ffü A fi½ff»f ³fZ f ff¹ff diy fi½ffdàf¹ffzô ImY fdsxþ³ffzô ÀfZ Af fiw é Ø æè Ùð æùßèø çù æüø ÜðÌð ãéu ç¼ çù¼ðüàæ Üæò Çæ Ù ð ç¼ß»ì Üô»ô è çsí çßâáüù Ô çü Üð»è çßàôá Õâð fb ¹f fôâfe AVffZIY fw»ffz f ³fZ IYfZSXfZ³ff ÀfÔIiY f f ImY BÀf Àf f¹f fzô fiqzvf½ffdàf¹ffzô IYfZ SXfW f QZ³fZ ImY d»fe EIY AüSX ff³f½fe¹f E½fÔ ÀfÔ½fZQ³fVfe»f d³f fê¹f d»f¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ d³fqzêvf dqe W`Ô diy fiqzvf fzô»ffgiyofc³f»ff fc WfZ³fZ ImY ffq d½fd föf IYfSX ffzô ÀfZ dq½fô f f WbE»ffZ ffzô ImY fdsxþ³f AdÀ±f d½fàfþê³f ImY d»fe þf ÀfIZÔY, BÀfImY d»fe d½fvfz f fàfzô f»ffbê þfeôü CØfSXfJÔO AüSX CØfSX fiqzvf ÀfSXIYfSX ÀfZ B³f fàffzô ImY ÀfÔ ff»f³f fsx ÀfW fd f ImY d»fe Vfe fi ½ff ffê IYe þfeü fw»ffz f fb Y½ffSX IYfZ fb ¹f fôâfe d³f½ffàf fsx IYfZSXfZ³ff f±ff ½ffSaXMXe³f ½¹f½fÀ±ffAfZÔ IYfZ»fZIYSX IYfZSX fbi f ImY Àff±f Àf feãff IYSX SXWZ ±fzü C³WfZÔ³fZ IYWf diy ¹fW A ¹fÔ f Qb ffê ¹f fc fê AüSX feoþfqf¹fiy W` diy»ffgiyofc³f IYe ff»f³ff ImY IYfSX f fdsxþ³f ImY d³f²f³f ImY ffq VffZIYfIbY»f fdsx½ffsx AdÀ±f¹ffZÔ IYf VfZ f fzªfx-9 Âý¼ðàæ ð âæì Üæ æ 18 ãu ææúu Üæð» ßæÚ UÅUèÙ SXfª¹f À fsxe¹f ½ffSaXMXe³f fi fô²f Àfd fd f IYe A²¹fÃf Ad fdsxöy fb ¹f Àfd f½f ½fe³fc fb~f ³fZ f ff¹ff diy fiqzvf fzô fzw fsx ½ffSaXMXe³f Àfbd½f²ffAfZÔ ImY d»fe 10 WþfSX ÀfZ Ad²fIY ÀfZÔMXSXfZÔ IYe ½¹f½fÀ±ff IYe fbê W`Ü SXfª¹f fzô dry»fwf»f 7»ffJ 18 WþfSX»ffZ f éyfsxzômxe³f fzô W`ÔÜ B³f fzô ÀfZ 34 WþfSX ÀfÔÀ±ff f f ½ffSaXMXe³f fzô f±ff VfZ f WfZ f éyfsxzômxe³f fzô W`ÔÜ fi fbj VffÀf³f Àfd f½f Àfc f³ff fiüôfzd fiye A f¹f IbY ffsx ³fZ f ff¹ff diy A f fiy IYSXe f 6»ffJ»ffZ f ½ffSaXMXe³f A½fd²f fcsxe IYSX fbimy W`ÔÜ fbd»fàf fwfd³fqzvfiy fc fz³qi dàfôw ³fZ IYWf diy ½ffSaXMXe³f AüSX»ffgIYOfC³f IYf C»»fa f³f IYSX³fZ ½ff»ffZÔ ImY dj»ffr»f ff ffsx IYf¹fʽffWe A f»f fzô»ffbê þf SXWe W`Ü f`niy fzô d fdiy Àff fôâfe OXfg. SX fb Vf ffê, fb ¹f Àfd f½f OXe. fe. fb ff ÀfdWX f A³¹f Ad²fIYfSXe füªfcq ±ûü diy¹ff W` diy ½fZ d½fqzvf ÀfZ Af³fZ ½ff»fZ fdsxþ³ffzô ÀfZ d f»f³fz ImY d»fe E¹fSX ffzmxê ½f ½ffSXÔMXfB³f ÀfZÔMXSXûÔ fsx ³fWeÔ þfeü ÀfSXIYfSX õfsxf ffwsx ÀfZ Af³fZ ½ff»fZ Àf fe fi½ffdàf¹ffz Ô IYe ÀfÔÀ±ff f f ½ffSXÔMXfB³f IYe ½¹f½fÀ±ff Àfbd³fdV f f IYSX Qe W`Ü CX³WXûÔ³fZ E¹fSX ffzmxê fwbô f³fz ÀfZ ½ffSXÔMXfB³f ImY d»fe WfZMX»f fiy þf³fz IYe ÀffSXe ½¹f½fÀ±ff, C³fImY Af fz We ±f fê»f ÀI`Yd³fÔ f, ÀffZVf»f doàmxzôdàfô f IYe ff»f³ff IYSXf fz WbE C³fImY fzdoiy»f fziy A f IYSXf³fZ, ÀfeAfBÊEÀfER Ad²fIYfdSX¹ffZÔ õfsxf»f fzþ IY»fZ XVf³f, IYÀMX f X»f¹fSXZÔÀf AüSX BÀfImY ffq ½ffSXÔMXfB³f ÀfZÔMXSX VfZ f fzªfx-9 æì è ãu Üð ð ÂéçÜâ ÁßæÙ àæãuè¼ EªfZÔÀfe/ßfe³f fs QdÃf fe IYV fesx IZY fb»f½ff ff fza fb Y½ffSX IYfZ Af faiy½ffqe WX f»fz fza EIY fbd»fàf þ½ff³f VfWXeQ WXfZ f¹ff þ fdiy QfZ A³¹f ff¹f»f WXfZ feü d flx»fz 24 famxfza IZY fe fsx ¹fWX QcÀfSXf Af faiy½ffqe WX f»ff WX`Ü BÀfÀfZ fwx»fz fb²f½ffsx IYfZ f²¹f IYV fesx IZY faqzsx f»f fza EZÀfZ WX f»fz fza Àfe ff ÀfbSXÃff f»f IZY QfZ þ½ff³f VfWXeQ WXfZ fe ±fzü Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂffZa ³fZ f ff¹ff diy Af faiy½ffdq¹ffza ³fZ fb»f½ff ff fza d fsxlxc IZY Àf fe f IZÔYQie¹f dsxþ½fê fbd»fàf f»f AüSX fbd»fàf IYe Àfa¹fb f þfa f füiye fsx ffz»fe ffsxe IYeÜ ffz»fe ffsxe fza fbd»fàf IZY fe³f þ½ff³f ff¹f»f WXfZ feü ÚUæ æsíæù-øêâè ð Õè ÌðÚUè Õâ- ðúuè Õâ è ÂæòçÜçÅU â àæém ØêÂè âúu æúu Ùð ÙãUè ç Øæ 36 Üæ æ L  ç ÚUæ æ Öé»ÌæÙ ÚUæ Ø âúu æúu ¼æð ÕæÚU ÚU é è Ì æ ææ Õ ãuæð»øæ çßßæ¼ d fi¹fôiyf ffô²fe fþqcsxfzô IYfZ»ff³fZ»fZ þf³fz ImY d»fe fàf fzþ³ff ffw fe ±feô, ½ffZ fe EIY QfZ ³fWeÔ fd»iy EIY ½f`dV½fIY fwxf ffsxe IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IYe ªfa f IZY fe f WXe SXfªfÀ±ff³f AüSX CXØfSX fiqzvf ÀfSXIYfSûÔ IZY fe f fzsxe fàf- fzsxe fàf IYe ffgd»fdmx Àf VfbøY WXû fbêx W`XÜ BXÀfIZY f»f fz CXØfS X fiqzvf ÀfSXIYfSX ³fZ SXfªfÀ±ff³f ÀfSXIYfSX IYû 36»ff f Y fe ÀfZ ª¹ffQf IYe SXfdVf IYf fb f ff³f EIY ffwx fzô fe ³fWXeÔ diy¹ff AüSX BXÀfZ SXûIY d»f¹ffü BXÀfIZY d»fe SXfªfÀ±ff³f ÀfSXIYfSX Qû ffsx fiyfªff fe IYSX fbiye W`XÜ Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ IYe BXÀf»fOÞXfBÊX IYû SXfªf³fed fäf d fi¹faiyf ffa²fe ÀfZ fe ªfûOÞXIYSX QZ f³fz»f fz W`ÔXÜ SXfªfÀ±ff³f IZY IYûMXf VfWXSX fzô IYûd fa f IYSX³fZ ½ff»fZ LXfÂfûÔ IYû»ffgIYOXfCX³f IZY QüSXf³f CXØfSX fiqzvf IZY RY fzwx fbsx ÀfeIYSXe AüSX ûªf³fz IZY d»fe SXfªfÀ±ff³f SXfª¹f f±f fdsx½fwx³f d³f f f VfZ f fzªfx-9 32 dªf»fûô fzô IYûSXû³ff Aªf fzsx fza 273, A»f½fSX fz 40, ffaàf½ffoþxf fzô 75, ffsxfa fzô 5, ffoxþ fzsx fzô 56, fsx f fbsx fzô 130, fe»f½ffoþxf fzô 92, feiyf³fzsx fzô 71, d føfüox fpxþ fzô 168, fcøy fzô 60, QüÀff fzô 39, ²fü»f fbsx fzô 28, OcaX fsx fbsx fzô 275, fa ff³f fsx fzô 1, WX³fb ff³f fpþx fzô 14, ªf¹f fbsx Ô 130, Óff»ff½ffOÞX fzô 52, ÓfbaÓfb³fca fzô 71, ªfû²f fbsx fzô 1142, IYSXü»fe fzô 10, IYûMXf fzô 339, ³ff füsx fzô 229, ff»fe fzô 227, fi ff f fpþx faz 10, SXfªfÀf faq fzô 68, Àf½ffBÊX ff²fû fbsx fzô 17, ÀfeIYSX fzô 69, dàfsxûwxe fzô 78, MXûÔIY fzô 156, CXQ¹f fbsx fzô 433, A³¹f SXfª¹f IZY 9, BXMX»fe IZY 2, BÊXSXf³f ÀfZ E¹fSXd»fμMX IYSX»ffE fe 61 ffsx fe¹f AüSX 50 feeàfery IZY ªf½ff³fÜ WþfSX,»fZdIY³f CXØfSX fiqzvf IZY fb ¹f faâfe ¹ffZ fe AfdQ ¹f³ff±f ³fZ fàffz ImY IYf fªf ffô f d»feü BXÀfIYe þfô f WbBÊ ffz IbYL IYfSX, MÑ` XMXSX AüSX ±fie ½We»fSX d³fiy»f feü drysx IYf fªfûô ImY f IYSX fzô fàf fz fàf WfZIYSX ¹fć fe ffzoêsx ÀfZ»füMX fbêü BXÀf fsx d fi¹fôiyf ffô²fe ³fZ RZYÀf fbiy»ffb½f IYSX fz WbE IYWf diy ½fZ ffz ÀfZ½ff IYSX³ff ffw fe ±feôü ¹ffZ fe ÀfSXIYfSX ffwz ffz ffdoþ¹ffzô fsx feþź fe IYf ÓfÔOf»f f½ff QZ, fsx fàf ffz»fz»fz³ff ffdweü d fi¹faiyf IZY BXÀf f¹ff³f IZY ffq fzô fàf SXfªf³fed f AüSX fzªf WXû fbêxü ¹fû fe ³fZ fû IYûBÊX fid fdiiy¹ff ³fWXeÔ Qe,»fZdIY³f CX³fIZY»fû fûô ³fZ d fi¹faiyf IZY d f»ffry fû ffê fû»f dq¹ffü çâýø æ ð Âÿæ ð UÌÚUè ââæ fàf ffgd»fdmx XÀf fzô Àf ffþ½ffqe ffmxeê ImY A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQ½f ³fZ fe d fi¹fôiyf IYf Àf f±fê³f diy¹ff ±ffü fàffzô ImY ff f»fz fzô f»f f þf³fiyfsxe QZ³fZ fsx d fi¹fôiyf ImY Àfd f½f ÀfÔQe f dàfôw fsx ImYÀf fe QþÊ WfZ f¹ff W`Ü BX³f fmx³ffaûô IYû»fZIYSX SXfªf³fed fiy WX»fIYûÔ fzô IYBÊX fsxwx IYe f ffêea W`XÜ SXfªf³fed fäfûô IYf ff³f³ff W`X diy fàf AüSX fz fàf fþqcsxûô ImY fwf³fz IYfÔ fizàf ¹fc fe fzô A f³fe ffiy f fpþf³fz IYe þb f f fzô W`Ü BÀf IYWf³fe ³fZ CXÀf Àf f¹f ³f¹ff fûoþx»fz d»f¹ff ªf f ³ffZEOf ffzoêsx ÀfZ fb²f½ffsx IYe Vff f SXfªfÀ±ff³f IYe IYfÔ fizàf ÀfSXIYfSX IYe IYSXe f fe³f Àfü fàfzô ½ff fàf IYSX Qe fbê ±feôü BX³f fzô ÀfZ IYBÊ fàfzô dàfrêy 19 AüSX 20 fbê ImY d»fe fbiy IYe fbê ±feôü

2 VfbIiY½ffSX IYûMXf, 22 fbêxx IYfZSXfZ³ff IZY 2 ³fE ffgþedmx½f AfE Àff f³fz fbþsxf f ÀfZ IYûMXf Af¹ff dàf X¹ffZdSXMXe ffoê d f»ff IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f IYfZMXf VfWSX fzô»f ff ffsx IYfZSXfZ³ff ImY ffgþedmx½f fsxeþfzô ImY d³fiy»f³fz IYf dàf»fdàf»ff þfsxe W`Ü fb Y½ffSX IYfZ AfBÊ dsx ffzmxê fzô QfZ AüSX IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f ffe fe W`ÔÜ dþàfàfz ¹fZ AfÔIYOÞf fpþiysx 339 fsx fwbô f f¹ff W`Ü QfZ ³fE fsxeþfzô fzô EIY dàf X¹ffZdSXMXe ffoê AüSX QcÀfSXe 17 ½f feê¹f diyvffzsxe ffgþedmx½f ffbê fbê W`Ü þf³fiyfsxe ImY A³fbÀffSX fbþsxf f ImY fzwàff ff dþ»fz ImY QZSXfÀfSX ffô½f dà±f f ffzmxsx IYÔ f³fe fzô dàf X¹ffZdSXMXe ffoê ImY øy f fzô f`³ff f 47 ½f feê¹f ½¹fd f IYfZMXf ImY fiz f ³f fsx fè fe¹f fzô SXW ff W`Ü ½fW 14 fbê IYfZ We MÑIY ÀfZ IYfZMXf fwbô ff ±ffü BÀfImY ffq CÀfIYe f fe¹f f d f foþe ffz B»ffþ ImY d»fe fzdoiy»f IYfg»fZþ ImY ³fE AÀ f ff»f fzô f¹ffü dàf X¹ffZdSXMXe ffoê IYe 20 fbê IYfZ IYfZSXfZ³ff IYe þfô f WbBÊÜ dþàf fzô ½fW ffgþedmx½f ff¹ff f¹ff W`XÜ BÀfImY A»ff½ff fþfþ Jf³ff fzwsxf ffoþf d³f½ffàfe 17 ½f feê¹f diyvffzsxe fe IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf ÀfZ ÀfÔIiYd f f ffbê fbê W`Ü ¹fW diyvffzsxe SXZÔO f ÀfZÔ fd»fô f ImY QüSXf³f ³f fc³ff QZ³fZ fbê ±fe AüSX CÀfIYe dsx ffzmxê ffgþedmx½f AfBÊ W`aÜ Wf»ffÔdIY CÀfIYe ffô ³fZ fe ³f fc³ff dq¹ff ±ffü»fzdiy³f, CXÀfIYe dsx ffzmxê ³fZ fzdmx½f AfBÊ W`Ü BÀfImY Àff±f We C³fImY fsx fzô QfZ A³¹f ÀfQÀ¹f fe W`ÔÜ dþ³f fzô EIY 4 Àff»f IYf LfZMXf ffbê AüSX CÀfImY d f ff W`Ü dþ³fimy ³f fc³fz ³fWeÔ d»fe fe W`ÔÜ A f d fdiy Àff d½f ff f ffbxox»ffb³f IZY A³fbÀffSX CX³fIZY Àfa fiêy fzô Af³fZ ½ff»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYû fa ff»f³ff VfbøY IYSX dq¹ff W`XaÜ ³fE AÀ f ff»f A²feÃfIY ³fZ Ea fb»fzôàf IYe ½¹f½fÀ±ff IYSX½ff Qû ÀMXfRY IZY Àff±f fwbax ff¹ff IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f ffd»fiyf IYfZ fb Y½ffSX IYfZ IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f ÀfZ ³fZ fzdmx½f WfZ³fZ fsx ÀfIYbVf»f A f³fz fsx fzþ dq¹ff f¹ffü fzdoiy»f IYfg»fZþ AÀ f ff»f A²feÃfIY Ofg. f³qivfzjsx ÀfbVfe»f ³fZ f ff¹ff diy fô½fsx fpþ dþ»ff ffsxfô d³f½ffàfe 13 ½f feê¹f ffd»fiyf IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f ÀfZ ³fZ fzdmx½f WfZ³fZ ImY ffq CÀfZ fsx fzþ dq¹ff f¹ffü C³WfZÔ³fZ IYWf diy ffd»fiyf ImY 30 A fi`»f IYfZ IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f Af³fZ fsx CÀfZ ³f½fe³f d fdiy Àff»f¹f fzô f feê IYSXf¹ff f¹ff ±ffü fb²f½ffsx IYfZ CÀfIYe ³fZ fzdmx½f dsx ffzmxê Af³fZ fsx AÀ f ff»f ÀfZ Lb e IYSX Qe fbê ±feü»fzdiy³f fb Y½ffSX IYfZ CÀfZ fsx d fþ½ff¹ff f¹ffü AÀ f ff»f A²feÃfIY Àf` f»f»fz³fz IZY ffq Àfc fe f`¹ffsx IYSX fz d fdiy Àff IY feêü 18 fsxeªf doà ffþê IYfZd½fO-19 WfgdÀ fmx»f ÀfZ SXfWX f fsxe f fsx W`XÜ AÀ f ff»f A²feÃfIY Ofg. f³qivfzjsx ÀfbVfe»f ³fZ f ff¹ff diy fb Y½ffSX IYfZ 18»ffZ ffzô IYfZ doà ffþê diy¹ff f¹ff W`aÜ dþàf fzô 17»ffZ ffzô IYfZ ÀMXZMX ½ffSmÔXMXfBX³f»fû fûô IYû doà ffþê diy¹ff f¹ff W`aÜ þ fiye EIY ½¹fdöY IYfZ WfZ f doà ffþê diy¹ff f¹ff W`Ü IYfZMXf fzô A f fiy 277»ffZ ffzô IYfZ doà ffþê diy¹ff f¹ff W`aÜ Ofg. ÀfbVfe»f ³fZ f ff¹ff diy IYfZMXf fzô QfZ ffsx ³fZ fzdmx½f WfZ fbimy 295»ffZ f W`ÔÜ fbøy½ffsx IYfZ 24 IYfZSXfZ³ff ffgdþdmx½f ÀfZ ³fZ fzdmx½f WbE W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf diy IYfZMXf fzô A f fiy 359 IYfZSXfZ³ff ÀfIiYd f f f feê WbE ±ûü dþàf fzô ÀfZ 339 IYfZMXf ImY W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf diy IYfZMXf fzô fsxeþ fzþe ÀfZ NeIY WfZ SXWZ W`ÔÜ C³WZÔ fzw fsxe C f ffsx C f»f ²f IYSXfE þf³fz IYf fi¹ffàf diy¹ff þf SXWf W`Ü BÀfImY Àff±f We C³fIYe WSX Àfbd½f²ff IYf fe ²¹ff³f SXJf þf SXWf W`Ü IYfZSXfZ³ff ÀfZ þô f þe f³fz ½ff»fe ffd»fiyf IYfZ fwbô ff¹ff fô½fsx fpþ Ofg. ÀfbVfe»f ³fZ IYWf diy ffd»fiyf IYfZ ÀfbSXÃff IYe QÈdá ÀfZ AImY»fZ fzþ³ff Cd f f ³fWea ±ffü fw»fz CÀfImY fsx ½ff»ffZa IYfZ fb»ff³fz ImY d»fe IYWf f¹ff,»fzdiy³f ffd»fiyf E f feeàf: OÑ f ½fZ¹fSX WfCÀf ÀfZ Àf»ffBÊX WXû fe IYûd½fOX fzô IYf f fza»fe ªff³fZ ½ff»fe Àff f fie ³fZ f³ff IYSX dq¹ff, diy Àff²f³f ImY A ff½f fzô fzsxz fdsx½ffsx ½ff»fZ ³fWeÔ Af ffeô fzü CÀfImY ffq ffd»fiyf IYfZ ÀfIYbVf»f fô½fsx fpþ fwbô ff³fz ImY d»fe QfZ fzdoiy»f ÀMXfR AfÔIYOÞf fwbô ff 339 IYûSXû³ff ÀfZ ªfa f ªfe f³fz ½ff»fe ffd»fiyf Ea fb»ûôàf ÀfZ A f³fz ffa½f SX½ff³ff WXû fz WbXEÜ ffd»fiyf IYû LXûOÞX³fZ Qû d fdiy Àff IY feê fe Àff±f feü -E fe -E fe d½f³ffzq f fb½fzêqe ½f Qed fiyf ½f` f½f IYfZ IYWf f¹ff, ½ffZ f IYf»f We f`¹ffsx WfZ feü Àf fe IYfZ Vff f 5 fþz E fb»fzôàf ÀfZ fsx ImY d»fe SX½ff³ff diy¹ff f¹ffü SXfªfÀ±ff³f ÀfZ d fwxfsx fbêx MÑZX³f fzô d f»fz 13 ßfd fiy IYûSXfZ³ff ffgªfedmx½f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ E f feeàf AÀ f ff»f ImY OÑ f ½fZ¹fSX WfCÀf IYfZ ÀfÔ ff f À fsx IYf ÀMXfZSX f³ff dq¹ff W`Ü BÀfÀfZ ¹fWfÔ IYfZd½fO-19 fzô C f¹ffz f fzô»fe þf³fz ½ff»fe Àff f fie Àf fe dþ»ffzô fzô doàmñe ¹fcMX WfZ feü fzdoiy»f IYfg»fZþ ImY fif ff¹fê Ofg. d½fþ¹f ÀfSXQf³ff ³fZ f ff¹ff diy þ¹f fbsx ÀfZ 15 WþfSX fe febê diymx, 15 WþfSX E³f-95 ffàiy, 5 WþfSX fv fza, 5 WþfSX Vfcþ IY½fSX AfEÔ fzü CÀfImY ffq ¹fWfÔ ÀfZ We ÀfÔ ff f ImY dþ»ffzô ImY AÀ f ff»ffzô IYfZ d½f fdsx f diye þfeô fzü A f IYûMXf IZY A»ff½ff, ffsxfa, fcaqe AüSX Óff»ff½ffOÞX dþ»ffzô IYfZ þ¹f fbsx þf³fz IYe þ YSX f ³fWeÔ foþzô fzü fif ff¹fê ³fZ f ff¹ff diy AfSXE³fE E XÀfMXZÔVf³f fvfe³f IYûMXf fwbax f fbêx W`XÜ BÔþed³f¹fSX fe IYûMXf Af fe W`XÜ A f fvfe³f IYfZ BÔÀMf»f IYf IYf f diy¹ff ªff SXWXf W`XÜ BÀf fvfe³f ImY þdsxe AfSXE³f d³fiyf»f³fz fzô fzþe AfE feü ½f fê ff³f fzô f`³fba»f IYf f WfZ ff ±ffü BÀf fvfe³f ÀfZ þfô f fzô fzþe AfE feü BÀf fsxw IYe fvfe³f þfz²f fbsx fzô fe»f fe W`Ü fiy³feiye IiYfÔd f IYf C f¹ffz f d½fv½f IYe f»ffbê ImY d»fe diy¹ff þfea: Ofg Àfb ffsxf½f fb ¹f fôâfe AVffZIY fw»ffz f IYe fizsx ff ÀfZ SXfþe½f ffô²fe ÀMXOe ÀfdIYÊ»f ImY f ½ff½f²ff³f fzô fb Y½ffSX IYfZ doþemx»f BÔdO¹ff ImY ½ffÀ fbiyfsx SXfþe½f ffô²fe IYf d½fþ³f d½f f¹f fsx ½fZ fe³ffsx IYf Af¹ffZþ³f diy¹ff f¹ffü dþàfimy fb ¹f ½föYf fidàfõ ffô²fe½ffqe Ofg EÀfE³f Àfb ffsxf½f CRÊ ffbêþe SXWZÜ Ofg Àfb ffsxf½f ³fZ fc½fê fi²ff³f fôâfe SXfþe½f ffô²fe IYfZ ¹ffQ IYSX fz WbE IYWf diy fiy³feiye IiYfÔd f IYf feþ C³WeÔ ImY õfsxf ffz¹ff ±ff AüSX BÀfIYf»ff f W f Àf fe CNf SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ Afþ ImY fdsx fizã¹f 9 WþfSX ½feMXeE f AüSX AfE fif ff¹fê ³fZ f ff¹ff diy 9 WþfSX ½feMXeE f AüSX AfE W`Ü BXÀfÀfZ fwx»fz fe³f WþfSX ½feMXeE f AfE ±fzü BÀf dwàff f ÀfZ 12 WþfSX ½feMXeE f WfZ feü BXÀfIZY Àff±f We SXûfªf³ff IYfZd½fO ImY EIY WþfSX IYe ÀfÔ ¹ff fzô Àf` f»f Af³fZ»f f fe W`ÜA f fiy 1000 Àf` f»f AfE W`Ü B³f fzô ffsxfô Af`SX fcôqe ImY fe Àf` f»f Vffd f»f W`Ü SXfªfÀ±ff³f ÀfZ d fwxfsx fbêx MÑZX³f fzô 13 ßfd fiyûô IZY IYûSXû³ff ffgªfedmx½f d f»f³fz IYf ff f»ff Àff f³fz Af¹ff W`XÜ ¹fWX ff f»ff Àff f³fz Af³fZ IZY ffq ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ªffä f fsx Àf½ff»f CXNX SXWZX WỒXÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy d fwxfsx IZY Àf fà fe fbsx fzô IYBÊX SXfª¹fûÔ ÀfZ IYBÊX ßfd fiy MÑZX³faZ fwbax fe ±feôü BX³f Àf fe MÑZX³fûÔ fzô IbY»f 35 ßfd fiy IYûSXû³ff ffgªfedmx½f ffe fe ±ûü BX³f fzô ÀfZ EIY MÑZX³f SXfªfÀ±ff³f ÀfZ fe fwba fe ±feü BXÀf MÑZX³f fzô 13 ßfd fiy IYûSXû³ff ffgªfedmx½f ffe fe ±ûü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy SXfªfÀ±ff³f ÀfZ EIY MÑZX³f 18 fbêx IYû Àf fà fe fbsx IZY d»fe SX½ff³ff WbXBÊX ±feü BXÀfIZY A»ff½ff SXfªfÀ±ff³f ÀfZ Àf fà fe fbsx IZY d»fe AüSX IYûBÊX MÑZX³f ªff³fZ IYe ªff³fIYfSXe ³fWXeÔ W`XÜ Àfa f f: Àf½ffBÊX ff²fû fbsx ÀfZ WXe IYûSXû³ff ffgªfedmx½f fsxeªf MÑZX³f fzô Àf½ffSX WbXE WXûaÜ ªffa f fzô WXû SXWXe ff³ff fcd fê Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy BX³f ff f»fûô ÀfZ À f MX W`X diy ÀMZXVf³fûÔ fsx ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ªffa f NXeIY ÀfZ ³fWXeÔ WXû SXWXeÜ ¹fWXfa ªffa f IZY ³ff f fsx fàf ff³ff fcd fê IYe ªff SXWXe W`XÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy EZÀff WXe f»f ff SXWXf fû Af³fZ ½ff»fZ dq³fûô fzô ff f»ff AüSX fa fesx WXû ÀfIY ff W`XÜ ¹fûÔ diy SmX»f½fZ õxfsxf EIY ªfc³f ÀfZ 200 AüSX MÑZX³fZÔ f»ff³fz IYe fû f ff IYe fbêx W`XÜ C f dvfãff fôâfe AüSX fiy³feiye dvfãff fôâfe ³fZ fe d»f¹ff ff f fzô fiy³feiye IYf C f¹ffz f IYSX d½fv½f IYe CÖfd f ½f IY»¹ff f ImY d»fe fôqciy AüSX f f IYf d½fiy» f d½fôf»f¹ffzô IYf ffô½ffzô fiy fwbô f³ff JfZþ³fZ fsx þfzsx dq¹ffü Ofg Àfb ffsxf½f ³fZ IYWf fc½fê fi²ff³f fôâfe IYe QZ³f diy C³fImY Àf fcw fzô Àf fe fiiyfsx ImY ³fZ ffafzô ½fZ fe³ffsx ImY ÀfW-A²¹fÃf fifz AfSXE»f ffzqfsxf ³fZ IYWf diy Afþ AüSX dvfãffd½fqfzô IYf þ ff½foþf SXW ff ±ff AüSX ÀfW ff fe fiþf fôâf IYe ½¹f½fÀ±ffEa ³f½ffZQ¹f d½fôf»f¹ffzô IYf ffô½ffzô fiy fwbô f³ff dvfãf f fsx ffô²feþe Àf fz f Àf fe IYf IYfRYe fc½fê fi²ff³f fôâfe IYe We QZ³f W`Ü SXfþe½f ffa²fe ³fZ ½f`V½feIYSX f, d³fþeiysx f þfzsx SXW ff ±ffü fiy³feiye dvfãff fôâfe Ofg Àfb ff f AüSX CQfSXeIYSX f IYf feþ ffz¹ffü ½fZ fe³ffsx IYf ÀfÔ ff»f³f fifz Àf fevf SXf¹f f fê ³fZ fb ¹f fôâfe AVffZIY fw»ffz f IYf ÀfÔQZVf ³fZ diy¹ffü B³f fzô f À¹f d½fd½f A»f½fSX ImY IYb»f fd f fifz þz fe ¹ffQ½f, þf³fz- Àfb³ff¹ffÜ C f dvfãff fôâfe fô½fsx dàfôw ffmxe ³fZ ff³fz A±fÊVffÀÂfe fifz ffz ff»f dàfôw, IYfZMXf ÀfZ fôiyþ fzw ff, SX½fe³Qi ¹ff fe, IYWf diy SXfþe½f ffô²fe ³fZ ³fBÊ dvfãff ³fed f f³ffbêü Ofg þrysxx ffzw fq, fifz fee f Vf ffê, SXf ff¹f f ¹ffQ½f, Ofg SX}f þ`³f Àf fz f Àfc f³ff IiYfÔd f IYf feþ ffz¹ff AüSX Àf½fÊ dvfãff A³fZIY d½fv½fd½fôf»f¹ffzô AüSX fwfd½fôf»f¹ffzô ImY d½fõf³ffzô ³fZ d½f ffsx SXJZÜ Ad f¹ff³f IYfZ fpþf½ff dq¹ffü Ofg A³fbþ d½fd»f¹f Àf ³fZ Af ffsx fiiymx diy¹ff f¹ffü

3 VfbIiY½ffSX 3 IYûMXf, 22 fbêx,x 2020 EIY Qþʳf ±ff³ff ÃfZÂf½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ QÀf dq³f AüSX SXWX³ff WXfZ ff ff fadq¹ffzô fzô - fsxiyfzmxf Àf fz f 12 ±ff³ff ÃfZÂffZÔ fzô IYμ¹fcÊ IYe A½fd²f 31 fbê fiy fpþxfbê VfWXSX IZY IYfZSXfZ³ff ffgþedmx½f fsxeþfzô ½ff»fZ EIY Qþʳf ±ff³ff ÃfZÂffaZ IZY»ffZ ffzô IYfZ A fe QÀf dq³f AüSX ff fadq¹ffzô IZY fe f SXWX³ff WXfZ ffü CX³WZÔX A fe SXfWX f d f»f³fz ½ff»fe ³fWXeÔ W`XÜ dþ»ff fdþàmñmxmx ³fZ VfWXSX IZY 12 ±ff³ff ÃfZÂffZÔ fzô IYμ¹fcÊ IYe A½fd²f 22 fbê ÀfZ fpþxfiysx 31 fbê IYfZ Àfb fwx 6 fþz fiy IZY d»fe IYSX Qe W`XÜ dþ»ff fdþàmñmxmx AfZ f IYÀfZSXf õfsxf þfsxe AfQZVf IZY A³fbÀffSX I`Y±fc³fe ffz»f, fiy fsxf ½f SXf f fbsxf IYfZ f½ff»fe ±ff³ff ÃfZÂffZÔ IZY Aa f fê f fb»fz fb»fþfsx fdàþq ffmx³f ffz»f, fþfþjf³ff dà±f f Vfd³f fadqsx, ffzjf ffoþxf dà±f f SmXVf ff IYf fiyf³f ½f SXf MÑXQc f IYf¹ffÊ»f¹f fz³f SXfZOX ffzjf ffoþxf IYfZ IZY³Qi d f³qb ff³f fz WbXE CXÀfIZY ffsxfzô AfZSX IZY ÃfZÂf fzô IYμ¹fcÊ SXWZX ffü BÀfe fsxwx QfQf ffoþxe ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f fiyf³f ³f fsx 1 IY 24, ffzsxjzoþxf ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f BÊEÀf 101 fwxf»fã fe fbsx fð, þ¹fdwaxq ³f fsx, föff IYfg»ffZ³fe ½f fiyf³f ³f fsx 88 QZ½ffVfe f dàfmxe, fb ff³f fbsxf ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f ÀfbaQSX»ff»f IYe f»fe LXf½f³fe, ½fWXeQ füiy IYfZMXOÞXe, Àfa f f WXfZMX»f IYe f»fe ½f ³f fsx d³f f f IYfg»ffZ³fe IZY ffàf fûbê ffzwx»»ff LXf½f³fe ½f CXÀfIZY ffsxfzô AfZSX IZY ÃfZÂf fzô IYμ¹fcÊ SXWZX ffü fwxf½fesx ³f fsx ±ff³ff ÃfZÂf fzô 3 E 42 fwxf½fesx ³f fsx d½fà ffsx ¹ffZþ³ff ½f WXdSXAfZ f ³f fsx, diyvffzsx fbsxf ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f fiysxf faoxe ½f Àffþe QZWXOÞXf fzô, SmX»f½fZ IYfg»ffZ³fe ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f þz fe fiy fsxf fzô 6 A fi`»f ÀfZ WXe IYμ¹fcÊ VfWXSX IYf fiy fsxf ±ff³ff ÃfZÂf EZÀff W`X, þwxfa 6 A fi`»f ÀfZ WXe»f ff ffsx IYμ¹fcÊ»f ff WbXAf W`XÜ þ fdiy fþfþjf³ff fzô 18 A fi`»f ÀfZ ½f ffzjf ffoþxf IZY Af²fZ dwxààfz fzô 20 A fi`»f ÀfZ ½f IbYLX ÃfZÂf fzô 15 fbê ÀfZ IYμ¹fcÊ»f ff W`XÜ fiy fsxf ±ff³ff ÃfZÂf fzô Àf fàfz Ad²fIY dq³ffzô ÀfZ IYμ¹fcÊ»f ff WbXAf W`XÜ ½fWXeÔ fe f faþ faoxe ±ff³ff ÃfZÂf IZY fz»f fsx ½f WbXÀf`³fe ³f fsx fzô fe fiy fsxf IZY Àff±f WXe IYμ¹fcÊ»f ff ±ff,»fzdiy³f ½fWXfa ÀfZ IbYLX dq³f fwx»fz WXMXf dq¹ff f¹ffü fiy fsxf ±ff³ff ÃfZÂf fzô»f ff ffsx ffgþedmx½f fsxeþ Af³fZ IZY IYfSX f ½fWXfa A fe fe IYμ¹fcÊ þfsxe W`XÜ þ fdiy fsxiyfzmxf ÃfZÂf IZY IbYLX dwxààffzô faz IYμ¹fcÊ W`X AüSX IbYLX fzô ÀfZ WXMXf¹ff þf fbiyf W`XÜ CXôfZ f ³f fsx fzô»f ff¹ff AüSX SXf f fbsxf ½f ffzsxjzoþxf IZY IbYLX ÃfZÂf ÀfZ WXMXf¹ff IYμ¹fcÊ IYfZSXfZ³ff IZY ÀfÔIiY f f IYfZ SXfZIY³fZ IZY d»fe dþ»ff fdþàmñzmx ³fZ AfQZVf þfsxe IYSX ±ff³ff CXôfZ f³f fsx ÃfZÂf fôz dà±f f ÀfÔ ffz f A fi½ff»f f`dsxþ WXfg»f IZY ffàf fiz f ³f fsx fè fe¹f IZY d³f½ffàf IYfZ IZY³Qi d f³qb ff³f fz WXbE CXÀfIZY ffsxfzô AfZSX IZY ÃfZÂf IYfZ þesxfz ffz fzd»fmxe ÃfZÂf ffzd f f IYSX 31 fbê IYfZ Àfb fwx 6 fþz fiy IYμ¹fcÊ IYe d³f fz²ffäff þfsxe IYe fbê WX`Ü BÀf AfQZVf IZY fwx f AfVffSXf f IZY fiyf³f IZY CXØfSX dqvff fzô fô f fbje füsxfwxz fiy, QdÃf f dqvff fzô EÀf IZY ffz ffb»f fiy, fdv f f dqvff fzô f¹faiy ª½f`»fÀfÊ fiy ½f Ô fziysxe ½ff»fe f»fe fiy ½f ÀfÔ ffz f A fi½ff»f IZY ffàf ½ff»fe f»fe fiy»ff fc SXWZX ffü fªffªf ff³ff fzô f`³ff f fbd»fàf ªff ffü IYfg»ffZ³fe ½f dvf½f fadqsx IZY felzx fi ff f IYfg»ffZ³fe, þ½ffwxsx ³f fsx ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f E 246 fwxf½fesx ³f fsx fi±f f ½f ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f IZY ffàf ffzoþxf fà fe fzô, d½fäff³f ³f fsx ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f 6 AfBÊ 40 d½fäff³f ³f fsx d½fà ffsx ¹ffZþ³ff ½f 94 A f³f IYfg»ffZ³fe fzô AüSX CXôfZ f ³f fsx ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f fim f ³f fsx fi±f f fzô 31 fbê fiy IYμ¹fcÊ SXWZX ffü - E fe SXf f fbsxf ½f ffzsmxjoþxf IZY B»ffIYfZÔ ÀfZ WXMXf¹ff B²fSX dþ»ff fdþàmñmxñmx ³fZ SXf f fbsxf IYfZ f½ff»fe ½f ffzsjzoþxf ÃfZÂf IZY IbYLX dwxààffzô ÀfZX IYμ¹fcÊ WXMXf dq¹ff W`XÜ dþ»ff fdþàmñzmx õfsxf õfsxf þfsxe AfQZVf IZY A³fbÀffSX SXf f fbsxf IYfZ f½ff»fe ÃfZ  f dà±f f ÀfSX f Z ½ fsx ffdië Y f, dþàf fz Ô ÀfSXfZ½fSX ffizyêmx fe WX`, ÀfZ»fZIYSX dàfadoxizymx f`ôiy fiy, f`ôiy ÀfZ»fZIYSX dvf½ffþe ffizyêmx fzô fiþf fd f IYMX»fZ IZY IYfg³fÊSX fiy, fiþf fd f IYMX»fZ ÀfZ ffsx J ff fiy (dþàf fzô Àf fc fê A fiàfz³f ffþfsx Vffd f»f WX`) ÀfZ»fZIYSX VffÀÂfe ffizyêmx ÀfZ WXfZ fz WXbE Vf fc Qc²f ½ff»fZ IYe QbIYf³f f Vf fbsxe IbY OX IYe f»fe fiy, Vf fc Qc²f ½ff»fZ ÀfZ»fZIYSX f Vf fbsxe IbY OX IYe f»fe WXfZ fz WXbE ³f½fIYfSX MÑmXOXÀfÊ A fiàfz³f»fc IZY ±f fzoþzx IYSX³fZ»f fz fsmxvff³f, ffsxf 44 IZY ffsx f feê fzô fpþxe fmxiyfzô IYe d fiiye d flx»fz IbYLX dq³ffzô IYe SXfWX f IZY ffq EIY ffsx drysx ÀfZ fb Y½ffSX IYfZ»fc IZY ±f fzoþfzô ³fZ fsmxvff³f diy¹ffü fb Y½ffSX IYfZ ff f ff³f 44 dox fie IZY ffsx WXfZ³fZ ÀfZ f feê Ad²fIY SXWXeÜ ½fWXeÔ f feê IYfZ QZJ fz WbXE fmxiyfzô IYe d fiiye fe fpþx³fz»f fe W`XÜ fbê ffwx fzô 9 ½f 10 fbê IYfZ ffsxf 45 dox fie fsx fwbax f f¹ff ±ff,»fzdiy³f CXÀfIZY ffq ÀfZ ff f ff³f IY f WXfZ f¹ff ±ffü f f dq³ffzô Ad²fIY f f ff f ff³f 42 ½f 43 dox fie fiy WXe ±ffü»fzdiy³f fb Y½ffSX IYfZ EIY ffsx drysx ÀfZ Ad²fIY f f ff f ff³f fpþxiysx dox fie WXfZ f¹ffü þ fdiy ³¹fc³f f f ff f ff³f 25.7 dox fie SXWXfÜ dq³f IYf ff f ff³f Ad²fIY WXfZ³fZ ÀfZ f feê Ad²fIY SXWXeÜ ½fWXeÔ 18 diy fe. fid f famxf IYe SXμ ffsx ÀfZ f»fe f fê WX½ff ³fZ»fc IZY Y f fzô»ffz ffzô IYfZ fsmxvff³f diye SXJfÜ WXf»ffadIY»ffgIY OXfCX³f IZY f»f fz Vff f 7 fþz ffq VfWXSX fzô»ffz ffzô IYfZ fsx ÀfZ d³fiy»f³fz IYe A³fb fd f ³fWXeÔ WXfZ³fZ IZY IYfSX f»ffz f f feê Ad²fIY WXfZ³fZ IZY ffq fe dq³f fzô fsxfzô ÀfZ ffwxsx d³fiy»fiysx A f³fz Af½fV¹fIY IYf¹fÊ IYSX SXWZX W`ÔXÜ ½f`ÀfZ IYfZSXfZ³ff IZY f»f fz»ffz ffzô IYfZ ffàiy»f ff³ff Ad³f½ff¹fÊ WXfZ³fZ ÀfZ Àf fe»ffz f ffàiy»f ffiysx WXe d³fiy»f SXWZX W`ÔXÜ dþàfàfz f feê ÀfZ ±ffzoþxf f ff½f WXfZ SXWXf W`XÜ B²fSX f feê fzô þwxfa NaXOZX ff³fe IZY d»fe»ffz f driyþ IYf CX f¹ffz f IYSX SXWZX W`ÔXÜ ½fWXeÔ QcÀfSXe fsxry fmxiyfzô IYe d fiiye fe fpþx³fz»f fe W`XÜ WXf»ffadIY VfWXSX IZY fb ff³f fbsxf I`Y³ff»f SXfZOX, Àf þe faoxe ½f»ff»f fbþê Àf fz f IYBÊ ÃfZÂffZÔ fzô IYμ¹fcÈÊ WXfZ³fZ ÀfZ ½fWXfa fmxiyfzô IYe QbIYf³fZÔ faq W`XÜ»fZdIY³f VfWXSX fzô ³f¹ff fbsxf ½f Àfa ffz fe ³f fsx füsxfwxf Àf fz f IYBÊ B»ffIYfZÔ fzô QbIYf³fZÔ Jb»fe WXfZ³fZ ÀfZ»ffZ f fmxizy JSXeQ SXWZX W`ÔXÜ fmxiyfzô IYe IYe f f ½f fê ff³f fzô 60 ÀfZ 80 Y fe W`XÜ þ fdiy»ffgiy OXfCX³f IZY f»f fz ÀfOÞXIY diy³ffsmx McaXMXe ½ff»fZ fmizy A fe ³fWXeÔ d f»f SXWZX W`ÔXÜ ½fWXeÔ ³fWXSX fzô ff³fe ³fWXeÔ WXfZ³fZ ÀfZ CX³fIYf MZX»f dwxààff ÀfcJf WbXAf W`XÜ ³fWXSX fzô ff³fe WXfZ³fZ fsx þwxfa IbYLX Àf f¹f fwx»fz fiy f fz ½f»ffZ f f feê fzô ³fWXf³fZ IYf Af³faQ»fZ fz ±fzü ½fWXeÔ SmX»f½fZ IYfg»ffZ³fe ÃfZÂf fzô ³fWXSX ÀfcJ³fZ ÀfZ CXÀf fzô ³fWXf³fZ IYe þ fwx f fz JZ»f fz WbXE ³fþSX AfEÜ ³f¹ff fbsxf fzô QbIYf³f fsx d fiy fz fmxizyü - E fe ffsxe ff½foþxe IZY d³fiymx diyvf³f fbsxf fdiy¹ff fifa f fzô ÀfcJe ³fWXSX fzô JZ»f fz f fzü - E fe ffþfsx fiy, ³f½fIYfSX MÑmXOXÀfÊ ÀfZ SXf f ff fc fz»f ½ff»fZ IYe QbIYf³f dô»fôiy SXfZOX fiy IYμ¹fcÊ IYe d³f fz²ffäff IYfZ fi ¹ffWXdSX f diy¹ff f¹ff WX`Ü BÀfe fsxwx ffzsxjzoþxf ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f fwxf»fã fe fbsx f IYfZ IZY³Qi d f³qb ff³f fz WXb CXÀfIZY ffsxfzô þfsxe IYμ¹fcÊ IYe d³f fz²ffäff IYfZ fi ¹ffWXdSX f diy¹ff f¹ff WX`Ü»ffZIYÀf ff A²¹fÃf 2 þc³f ÀfZ LWX dq½fàfe¹f ÀfÔÀfQe¹f ÃfÔZÂf IZY fi½ffàf fsx»ffziyàf ff A²¹fÃf AfZ f d fsx»ff 2 þc³f IYfZ LWX dq½fàfe¹f fi½ffàf fsx ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IYfZMXf fzô SXWXaZ fzü»ffgiyoxfcx³f IZY d³f¹f ffzô IZY f»f fz d fsx»ff f f 23 ff fê IZY ffq ÀfZ IYfZMXf ³fWXeÔ Af ff SXWXZ ±fzü»ffziyàf ff A²¹fÃf ³fZ dq»»fe ÀfZ MXZ»feIYfg³RiYZÔdÀfÔ f IZY ff²¹f f ÀfZ»ffZIYÀf ff ÃfZÂf IZY Àff ffdþiy IYf¹fÊIY ffêaûô, À½f¹faÀfZ½fe ÀfÔÀ±ffAfZÔ, ½¹ff ffdsx¹ffzô, CXôd f¹ffzô, diyàff³ffzô ÀfdWX f WXSX ½f fê IZY Àff±f ÀfÔ½ffQ IYSX CX³fIYe Àf fà¹ffafzô IYf d³fsxfiysx f IYSXf³fZ IYf fi¹ffàf diy¹ffü BÀf QüSXf³f CX³WXfZÔ³fZ IYfZMXf- fcôqe ÃfZÂf fzô ÀfRYfBÊIY feê, fbd»fàfiy feê ÀfdWX f IYfZSXfZ³ff ½ffgdSX¹fÀfÊ IYfZ ffàiy, ÀfZ³fZMXfBþSX A³¹f ÀfbSXÃff CX fiysx f CX f»f ²f IYSXfEÜ Afþ ¹fWXfÔ d fþ»fe fôq SXWZX fe duôb f»ffb³fûô IZY SXJSXJfU IZY IYfSX f VfbIiYUfSX IYû Àfb fwx 8 ÀfZ 11 fþz fiy BÔQi fià±f Aüôûd fiy ÃfZÂf SXûOX ³f fsx 4 U 5, SXfþSXf³fe MXfUSX, feeàfe³fe»f AfgdRYÀf, ßfeSXf f ÀfdIYÊ»f, Aû f fzmx»àf, I`Y MX³f fûwx³f Uf»fe f»fe, d f»iye UZ IZY AfÀf ffàf, f²fbßfe ff¹f Uf»fe f»fe, fwxfues X³f fsx duà ffsx ¹fûþ³ff ÀfZ MXSX 3,4 U 7, ÀfÔ fû fe³f fsx, PXû»ff fføy WXûMX»f, fb Y²ff f IYfg»fû³fe, A»fIY³fÔQf IYfg»fû³fe,»fUIbYVf WXfdg À fmx»f, Äff³f ÀfSXûUSX IYfg»fû³fe, f fzvf ff»f, ¹fVfûQf f`»fzàf, A»fIY³fÔQf E³f»fZU, IZYVfU³f fsx, Àfb f³f IYfg»fû³fe, JMXeIYûÔ IYf füsxfwxf, V fvff³f ffmx, V¹ff fd fwxfsxe IYfg»fû³fe, dvfu f E³f»fZU, ²f³f-²f³f Àf f fb Y Afßf f, Àf ¹f f E³f»fZU, ffmx³f SXûOX, d fsx²fsx fbsxf, ßfZâ duwxfsx, fàfô f duwxfsx, ff»ffiby OX, fàfô f duwxfsx À fzvf»f, fe³f føfe IZY AfÀf ffàf, ff fc fà fe, ffd»f ff fz³f SXûOX AfdQ ½f Àfb fwx 10 ÀfZ Qû fwxsx 1 fþz fiy SXfþZVf fûmxàfê, AfSXMXeE»f, SXfNXeUf»fe f»fe, Vfû ff»ffdàmxiy EdSX¹ff, WXdSX¹ff»fe diyàff³f ffizyêmx IZY AfÀf ffàf IYf ÃfZÂf AfdQ d³f ³f À±ff³fûÔ fsx d fþ»fe fôq SXWXZ feü CXôfZ f ³f fsx ÃfZÂf fzô IYμ¹fcÊ IZY QüSXf³f Àfe»f IYe fbê f»feü fbiayqsxf dw»àf MXfB fsx dsxþ½fê fzô LfZOÞf IYûMXf ±f fê»f fzô Af fôiy f ff³fz ½ff»fZ ff»fcafzô IYf diy¹ff SXZÀ X¹fc IYfZMXf ImY Àfb fsx ±f fê»f ff½fsx ÀMXZVf³f fzô Af fôiy f ff³fz ½ff»fZ QfZ³ffZÔ ff»fcafzô IYfZ ½f³f d½f ff f IYe MXe f ³fZ fb²f½ffsx SXf f IYfZ SXZÀ X¹fc IYSX d»f¹ff W`aÜ C³WZÔ fb Y½ffSX IYfZ fbiybôqsxf dw»àf MXfB fsx dsxþ½fê fzô LfZOÞf f¹ff W`aÜ B³f ff»fcafzô ³fZ fe fz dq³ffzô ±f fê»f ff½fsx ÀMXZVf³f ImY OeE f»ffômx ImY Afg fsxzmxsx QZ½fIYe³fÔQ³f ffzsx½ff»f fsx W f»ff IYSX dq¹ff ±ffü BÀfImY ffq C³WZÔ E f feeàf - E fe fzô f feê IYSX½ff¹ff f¹ff ±ffü fmx³ff ImY ffq fcsxz ±f fê»f»ffômx ImY IY fê ffdsx¹ffzô AüSX Ad²fIYfdSX¹ffZÔ fzô WOÞIYÔ f f f f¹ffü ½fWeÔ IYfZMXf ±f fê»f ImY IY fê ffdsx¹ffzô ³fZ C ff f f ff³fz ½ff»fZ ff»fcafzô ImY SXZÀ X¹fc IYSX³fZ IYe ffô f CNfBÊ ±feü BÀfImY ffq fbiybôqsxf dw»àf MXfB fsx QcÀfSXfZÔ ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ E XVf³f»fZ fz WbE ±f fê»f fdsxàfsx fzô d fôþsxf»f ff¹ff ±ffü fbiybôqsxf dw»àf MXfB fsx dsxþ½fê ImY C f ½f³f ÀfÔSXÃfIY MXe ffzw³fsxfþ ImY A³fbÀffSX fb²f½ffsx QZSX SXf f fþz EIY LfZMXf ff»fc I`YQ WfZ f¹ffü BÀfImY ffq QZSX SXf f 2.30 fþz CÀfIYe ffô IYfZ ½f³f d½f ff f ImY IYfd fêiyfzô ³fZ MÑZÔIYb»ffBþ diy¹ff f¹ffü BÀfImY ffq QfZ³ffZÔ ff»fc IYfZ ffoþe fzô»fziysx fbiybôqsxf dw»àf MXfB fsx dsxþ½fê fwbô fz, þwfô fsx fb Y½ffSX C³WZÔ Àfb fw LfZOÞ dq¹ff f¹ff W`aÜ IYûMXf ±f fê»f fb ¹f Ad f¹fa ff Aªf¹f IbY ffsx Àf ÀfZ³ff ³fZ ff»fbaûô IYû ÀfRY»f ff fc½fêiy fiyoþxiysx fbiby³qsxf dwx»àf fzô LXûOÞX³fZ IZY d»fe ÀfWXSXf³ff IYeÜ - E fe IYBÊ Àff»ffZÔ ÀfZ C ff f f ff SXWZ ±fz ¹fZ ff»fc ±f fê»f fdsxàfsx fzô ff»fc IYe Af½ffþfWe»f ff ffsx þfsxe ±feü ±f fê»f»ffômx ImY fcsxz B»ffImY fzô f³fz fzoþ W`ÔÜ BÀf fcsxz B»ffImY IYfZ ff»fc ³fZ A f³ff À±ffBÊ d³f½ffàf f³ff d»f¹ff ±ff AüSX ¹fWfÔ ImY IYfd fêiyfzô IYfZ ¹fW ³fþSX Af þf fz ±fzü BÀfÀfZ fw»fz fe IYBÊ ffsx ffdoþ¹ffzô ImY Àff f³fz ÀfZ ff»fc WfZIYSX fbþsx³fz IYf ff f»ff Af fbiyf W`aÜ BXÀfIZY Àff±f We fcsxz ±f fê»f fdsxàfsx fzô B³fIYf Af fôiy f³ff WbAf ±ffü IYBÊX ffsx Q`d³fIY ³f½fª¹fûd f ³fZ fe BX f ff f»fz IYû fa fesx ff ÀfZ CXNXf¹ff ±ffü faoxe fzô IY»f faq SXWZX fe dþaàffzô IYe ³fe»ff fe IÈYd f CX fþ faoxe fzô WX ff»ffzô IYe IY fe WXfZ³fZ ÀfZ IÈYd f dþaàffzô IYf CXNXf½f ³fWXeÔ WXfZ³fZ IZY IYfSX f 23 fbê IYfZ faoxe fzô dþaàffzô IZY CXNXf½f IZY d»fe ³fe»ff fe IYf IYf¹fÊ faq SXWZX ffü IÈYd f CX fþ faoxe Àfd fd f (A³ffþ) IZY Àfd f½f E f.e»f. þfmx½f ³fZ f ff¹ff diy faoxe fzô IÈYd f dþaàffzô IYe Af½fIY ½f CX³fIZY CXNXf½f IYe dà±fd f IYfZ QZJ fz WbXE fb Y½ffSX IYfZ IYfZMXf fim³f E OX ÀfeOÐXÀf f fzê³mx EÀffZdÀfEVf³f ½f fnzxqfsx EÀffZdÀfEVf³f IZY fqfd²fiyfdsx¹ffzô IYe f`nxiy WbXBÊÜ dþàf fzô ¹fWX d³f fê¹f d»f¹ff»ffgiy OXfCX³f fzô ff³f IYe QbIYf³f fsx A fe fiy»f ff W`X k»ffgiyl ff³f IYe QbIYf³f»f ff³fz ½ff»fZ WbXE fzsxfzþ ffsx, SXfZþ ffsx fq»f³fz IYf f³ff SXWZX ff³fàf ³f½fª¹ffZd f/iyfzmf IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYf ÀfaIiY f f»ffz ffzô IZY þe½f³f ÀfZ ffz dj»f½ffoþx IYSX WXe SXWXf W`XÜ A f ½fWX SXfZþ ffsx fsx fe AÀfSX OXf»f³fZ»f ff W`XÜ IYfZSXfZ³ff IZY ÀfaIiY f f IYfZ SXfZIY³fZ IZY d»fe»ff fc»ffgiy OXfCX³f fzô LcXMX IZY ffq IYBÊ ffþfsx ½f QbIYf³fZÔ ffz Jb»f fbê,»fzdiy³f ff³f fbmxjz IYe QbIYf³f fsx A fe fe»ffgiy»f ff WbXAf W`XÜ ff³f IYe Qb I Yf³f»f ff³fz ½ff»fZ fcdàf½f Ad²fIY fsx»ffz f fzsxfzþf fsx E Àf» WXfZ fe W`ÔXÜ A f ½fZ SXfZþ ffsx fq»f³fz IYf ff³fàf f³ff SXWZX W`ÔXÜ IYfZSXfZ³ff IZY f»f fz fcsmx QZVf fzô 22 ff fê IYfZ þ³f ff IYμ¹fcÊ IZY ffq ÀfZ WXe»ffgIY OXfCX³f f»f SXWXf W`XÜ IYSXe f 58 dq³f ÀfZ»ff fcc»ffgiy OXfCX³f IZY f»f fz fwx»fz þwxfa Àf fe ffþfsx ½f QbIYf³fZÔ fcsxe fsxwx ÀfZ faq ±feü»fzdiy³f»ffgiy OXfCX³f IYe A½fd²f fpþx³fz IZY Àff±f WXe ÀfSXIYfSX ³fZ IYBÊ QbIYf³ffZÔ ³f¹ff fbsxf fzô faq foþxe ff³f IYe QbIYf³fÜ ½f ffþfsxfzô IYfZ JfZ»f³fZ IYe A³fb fd f fiqf³f IYSX QeÜ WXf»f WXe fzô»ffgiy ÀfZ A³¹f QbIYf³fZÔ Jb»f³fZ IZY ff½fþcq OXfCX³f 4.0 VfbøY WXfZ³fZ IZY ffq þfsxe ff³f IYe QbIYf³ffZÔ fsx A fe fe»ffgiy ffbox»ffb³f fzô ÀfSXIYfSX ³fZ dry»fwxf»f»f ff WbXAf W`XÜ VfWXSX IZY WXSX ÃfZÂf fzô foþxe AüSX ff³f fbmxjz IYe QbIYf³ffZÔ IYfZ JfZ»f³fZ IYe A³fb fd f ³fWXeÔ Qe W`XÜ BÀf IYfSX f LXfZMXe ff³f IYe IYBÊ QbIYf³fZÔ W`ÔXÜ þwxfa QbIYf³f faq,»fzdiy³f diysxf¹ff QZ³ff foþzx ff 31 fbê IZY ffq QbIYf³fZÔ Jb»f³fZ IYe CX feq W`XÜ ¹fdQ ÀfSXIYfSX ³fZ drysx fe QbIYf³fZÔ JfZ»f³fZ IYe A³fb fd f ³fWXeÔ Qe ffz SXfZþ ffsx fq»f³ff foþx ÀfIY ff W`XÜ fdsx½ffsx foþxf WXfZ³fZ ÀfZ IbYLX ³f IbYLX ffz IYf f IYSX³ff WXe WXfZ ffü VfWXSX fzô ff³f IYe QbIYf³f»f ff³fz ½ff»ffZÔ IYf IYWX³ff W`X diy Ad²fIY fsx QbIYf³fZÔ ffþfsx fzô WXfZ³fZ ÀfZ diysxfe IYe W`ÔXÜ»fZdIY³f IYSXe f QfZ ffwx ÀfZ QbIYf³fZÔ faq WXfZ³fZ ÀfZ ²fa²ff ffz WbXAf ³fWXeÔÜ»fZdIY³f»ffgIY OXfCX³f Jb»f³fZ IZY ffq QbIYf³ffZÔ IYf diysxf¹ff ffz fbiyf³ff WXe foþzx ffü þ fdiy IY ffbê EIY Y fe IYe ³fWXeÔ WbXBÊ W`XÜ ³f¹ff fbsxf fzô ff³f IYe QbIYf³f»f ff³fz ½ff»fZ f³fe f A fi½ff»f IYf IYWX³ff W`X diy C³fIYe IYSXe f 40 ÀfZ Ad²fIY fbsxf³fe ff³f IYe QbIYf³f W`XÜ»fZdIY³f ½f fê ff³f fzô þfz WXf»ff f W`ÔX CXÀfZ QZJ fz WbXE dà±fd f JSXf f WXfZ fbê W`XÜ dry»fwxf»f ff³f IYe QbIYf³f»f ff³fz ½ff»fZ EIY A³¹f QbIYf³fQfSX fa f»f dàfawx ÀffZ»faIYe IYf IYW³ff W`X diy CX³fIYe ff³f IYe QbIYf³f QfZ fedpþx¹ffzô ÀfZ f»f SXWXe W`XÜ QbIYf³f diysxfe IYe WXfZ³fZ ÀfZ QfZ ffwx IYf diysxf¹ff ffz fbiyf³ff WXfZ ffü»fzdiy³f»ffgiy OXfCX³f IZY f»f fz QbIYf³f 22 ff fê ÀfZ WXe faq W`XÜ EZÀfZ fzô 31 fbê IZY ffq fe ÀfSXIYfSX ³fZ QbIYf³fZÔ JfZ»f³fZ IYe A³fb fd f ³fWXeÔ Qe ffz drysx SXfZþ ffsx fq»f³ff fþ fcsxe WXfZ þfe feü fsx IYf J ffê ½f fdsx½ffsx f»ff³fz IZY d»fe IY f fiy fzsxfzþ ffsx SXWZÔX fzü IYe QbIYf³fZÔ faq WXfZ³fZ ÀfZ ff³f IZY VfüIYe³ffZÔ IYf VfüIY ffz fcsxf WXfZ WXe ³fWXeÔ SXWXf W`XÜ Àff±f WXe QbIYf³fQfSXfZÔ fsx fe Afd±fÊIY ÀfaIYMX faoxsxf³fz»f ff W`XÜ - E fe Àfb fwx ÀfZ SXf f fiy ff³f Jf³fZ IZY VfüIYe³ffZÔ IYe feoþx»f fe SXWX fe ±feü Àff±f WXe fbmxjf AüSX ff³f fàff»ff»fz³fz ½ff»ffZÔ IYf fe þ ff½foþxf SXWX ff ±ffü»fzdiy³f d flx»fz 58 dq³f ÀfZ ff³f - E fe QcÀfSXf SXfZþ ffsx f»fvf³ff foþzx ff fbmxjf fz f³fz fsx ff faqe,»fzdiy³f WXfZ SXWXe IYf»ff ffþfsxe ÀfSXIYfSX õfsxf ff³f fàff»ff ½f fbmxjf fz f³fz fsx ff faqe»f ffbê WbXBÊ W`XÜ»fZdIY³f BÀfIZY ff½fþcq IYBÊ QbIYf³fQfSX ffzsxe dlx fz fwax fz Qf ffzô fsx fbmxjf fz fiysx IYf»ff ffþfsxe IYSX SXWZX W`ÔXÜ fbmjz IZY VfüIYe³ffZÔ IYe»f f IYf RYf¹fQf CXNXfIYSX QbIYf³fQfSX fe³f ÀfZ ffsx fb³ff Qf f fzô fbmxjf fz f SXWZX W`ÔXÜ WXf»ffadIY VfWXSX IZY IYBÊ ±ff³ffzô IYe fbd»fàf A f fiy fbmxjz IYe IYf»ff ffþfsxe IYSX³fZ ½ff»ffZÔ IZY dj»ffry IYfSÊX½ffBÊ IYSX»ffJfZÔ Y fe IYf ff»f fsxf fq IYSX fbiye W`XÜ ±fciy³fz fsx fe þb ffê³ff WXf»f f ¹fWX W`X diy ff³f ¹ff fbmxjf JfIYSX ÀfOÞXIY fsx ±fciy³fz ½ff»ffZÔ fsx þb ffê³ff»f ff¹ff þf SXWXf W`XÜ EZÀfZ fzô ¹fdQ»ffZ f fbmxjf ¹ff f fficy IYf ÀfZ½f³f IYSmÔX fz ffz ±fcizôy fz feü BÀf ffsmx fzô QbIYf³fQfSXfZÔ IYf IYWX³ff W`X diy B³f dà±fd f¹ffzô IYfZ QZJ fz WbXE ff³f IYe QbIYf³ffZÔ IYf fd½f ¹f J fsmx fzô foþx³fz ½ff»ff W`XÜ f¹ffü þfmx½f ³fZ IYWXf diy 23 fbê IYfZ faoxe fzô dþaàffzô IYe ³fe»ff fe IYf IYf¹fÊ ³fWXeÔ WXfZ³fZ ÀfZ diyàff³f CXÀf dq³f dþaàf»fziysx faoxe fzô ³fWXeÔ AfEaÜ

4 SXfþe½f ffô²fe IYe fb ¹fd fd±f fsx»f ff¹ff S fqf³f dvfd½fsx ¹fb½fIY IYfÔ fizàf ³fZ SXfþe½f ffô²fe IYe 29 ½fea fb ¹fd fd±f ImY füimy fsx fb Y½ffSX IYû þ YSX f fôq E½fa ±f`»fzàfed f¹ff fedoþ f f ffzô ImY d»fe SX fqf³f dvfd½fsx IYf Af¹ffZþ³f diy¹ff f¹ffü f»f½fôoe Vfe»ff fü²fsxe SXfZO fsx dà±f f ßfe SXf f»fo f` ÔIY fz Ô Af¹ffZdþ f SX fqf³f dvfd½fsx faz 92 ¹fcd³fMX SX f IYf ÀfÔ fiw f WbAfÜ QZWf f ¹fb½ff IYfÔ fizàf A²¹fÃf ½feSXZÔQi dàfôw f Of ³fZ f ff¹ff diy dvfd½fsx fza IYfÔ fizàf VfWSX dþ»ff²¹fãf SXd½f³Qi ¹ff fe IYe C fdà±fd f fzô SXfþe½f ffô²fe IYe fid f ff fsx fb f Ad fê f IYSX dvfd½fsx IYf Af¹ffZþ³f diy¹ff f¹ffü BÀf füimy fsx ¹fb½ff IYfÔ fizàf ImY SXfáÑe¹f Àfd f½f d½fþ¹f dàfôw SXfþc E½fa fiqzvf Àfd f½f ¹fVf ff»f½fe¹f ³fZ fe SX fqf³f diy¹ffü VfWSX A²¹fÃf ¹ff fe ³fZ f ff¹ff diy IYfZSXfZ³ff fwf ffsxe ImY BÀf QüSX fzô»fo fsxe f AüSX AÀfWf¹ffZÔ ImY fe f ffômxf ÀfcJf SXfVf³f ³f½fª¹ffZd f/iyûmxf IYfZSXfZ³ff fwf ffsxe ÀfZ f ff½f IYfZ»fZIYSX»ffgIYOfC³f fzô dqwfoþe fþqcsxfzô, AÀfWf¹f ½f fsxe f fdsx½ffsxfzô ImY Àff f³fz SXfZþe SXfZMXe IYf ÀfÔIYMX f³ff WbAf W`Ü ffþfsx ffz Jb»f fe W`,»fZdIY³f IYf fiyfþ N f WǛ fôâfe VffÔd f ²ffSXe½ff»f ³fZ IYf¹fÊIY ffêafzô IYfZ Af f³f fsx WfOÞü fe d½fiyfàf ffz ffê EZÀfZ fdsx½ffsxfzô IYe»f ff ffsx fqq IYSX SXWf W`Ü fb Y½ffSX IYfZ ÀfÔ ff f A²¹fÃf SXfþZÔQi ÀffÔJ»ff SXfVf³f ImY AfMXZ ImY IY Z AüSX WSXe Àf þe ImY f`imymx ÀfZ»fZIYSX ÀMXZVf³f ÃfZÂf IYe fwf ff ffô²fe IYfg»ffZ³fe fzô fwbô fzü þwfô fsx þwfô fsx SXÀfQ Àff f fie IYf d½f fsx f AfSXEÀfe ImY IYf¹fʽffWIY IY ffôozômx f½f³f þ`³f, IYfZMXf OZ¹fSXe ImY E foe V¹ff f»ff»f ½f ffê, SXZ»f½fZ IYfg»ffZ³fe ±ff³ffd²fiyfsxe Ad f fziy ffsxeiy, ÀffZdRY¹ff ÀIYc»f ³¹fc f`ôiy SXöY IYe IY fe ÀfZ þcóf SXWZ W`Ü ¹fb½ff IYfÔ fizàf õfsxf Af¹ffZdþ f SXöYQf³f dvfd½fsx ÀfZ fsxe f E½fa þ YSX f fôq»ffz ffzô IYfZ IYfRYe fqq d f»fz feü ¹fb½fIY IYfa fizàf SXfáÑXe¹f Àfd f½f d½fþ¹f dàfôw SXfþc ³fZ f ff¹ff diy SXöYQf³f ÀfZ diyàfe ImY fzwsxz fsx fbàiybsxfwmx ImY øy f fzô þed½f f SXJe þf ÀfIY fe W`Ü QZWf f IYfÔ fizàf A²¹fÃf ½feSXZÔQi dàfôw f Of ³fZ f ff¹ff diy ¹fb½ff IYfÔ fizàf IYf¹fÊIY ffê SXöYQf³f dvfd½fsx IYf Af¹ffZþ³f IYSX ±f`»fzàf`d fiy f fzô ½f þøysx f fôqfzô IYe fqq IYf fi¹ffàf W fzvff ÀfZ We IYSX fz Af SXWZ WǛ Af fz fe ¹fW dàf»fdàf»ff þfsxe SXWZ ffü BÀf QüSXf³f SXf f fôþ fôoe d½f²ff³fàf ff A²¹fÃf Àfe fe ¹ffQ½f, fz f³f ÀffZ»fÔIYe, EZä¹ffÊ Vf ffê, d³fdj»f f fê, dmxôiyc SXfNüSX, fwzvf fe³ff, SXfZd f³f dàfôw, d½f³ffzq d½fþ¹f Àf fz f IYBÊ ¹fb½ff IYfÔ fizàf IYf¹fÊIY ffê ff`þcq SXWZÜ SXZ»f½fZ IYfg»ffZ³fe IYfZMXf þô XVf³f IYe d fiôdàf f»f dàfàmxsx fz fz»f ½f f`³fzþsx dàfàmxsx ÀffZd³f¹ff ³fZ diy¹ffü BÀf QüSXf³f dqwfoþe fþqcsx, fsxe f ½f AÀfWf¹f»ffZ ffzô IYfZ SXfVf³f diymx, AfMXf AüSX Àf þe ImY f`imymx dqe fe W`ÔÜ BÀf QüSXf³f AfSXEÀfÀfe IY ffôozômx f½f³f þ`³f IY»fZ MXSXe fsx Afªf fc f WXOÞX ff»f fsx f`nazx fz ßfd fiy A f³fe d½fd f³³f ffa ffaz IYû»fZIYSX ßfd fiy IY»fZ MXSXe fsx VfbIiY½ffSX IYû EIY dq½fàfe¹f fc f WXOÞX ff»f fsx f`nzôx fzü BXÀf WXOÞX ff»f fzô BÔMXIY, EMXIY, dwxaq fþqcsx Àf ff, ÀfeMXc, SXfþÀ±ff³f ÀfeMXc, EAfBÊÀfeMXe¹fc, f`ôiy, SXZ»fUZ f±ff fe ff ÀfdWX f d½fd f³³f IZYÔQie¹f ßfd fiy ÀfÔ fnx³f Vffd f»f WXûÔ fzü WXOÞX ff»f IZY ffq fi²ff³f faâfe IZY ³ff f IYf EIY Äff f³f fe dªf»ff IY»f MXSX IYû ÀfüÔ ff ªffE ffü ÀfÔ fnx³fûô IZY ÀfÔ¹fb f fû ffê IZY ÀfÔ¹fûþIY fbizyvf ff»fu ³fZ f ff¹ff diy QüSXf³f ½¹fd f f f QcSXe EUÔ d³f fz²ffäff IYf fcsxe fsxwx ff»f³f diy¹ff ªffE ffü OXeAfSXE f IYf¹ffÊ»f¹f fsx fe WXû fe fc f WXOÞX ff»f ff»f½f ³fZ f ff¹ff diy fawx ffbêx føff SXûIY³fZ AüSX IY fê ffdsx¹fûô IYe Àf fà¹ffaûô AfdQ IZY d½fsxû²f OXeAfSXE f IYf¹ffÊ»f¹f fsx fe EIY dq½fàfe¹f fc f WXOÞX ff»f IYe ªffE feü ¹fWXfa ffsx IY fê ffsxe d³f¹f fûô IYe ff»f³ff IYSX fz WbXE fc f WXOÞX ff»f fsx f`nzôz fzü ¹fcd³f¹f³f ³fZ ffamzx 1200 ffàiy : ff»f½f ³fZ f ff¹ff diy ¹fcd³f¹f³f ³fZ fb Y½ffSX IYû SmX»f½fZ AÀ f ff»f, ÀfeE fafbê du ff f, ÀfUfBÊ ff²fû fbs, B³Qi fpþx f±ff SXUfÔþ³ff OXcÔ fsx fzô IY fê ffdsx¹fûô IYû 1200 ffàiy ffamzxü ff»fu ³fZ f ff¹ff diy fcsxz IYûMXf fôox»f fzô 20 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ffàiy ffamzx ªffEa fzü VfWXSX fzô IYBÊX IYf¹fÊIiY f WbXE Af¹fûdªf f, ¹fb½ffAûÔ ³fZ diy¹ff SX fqf³f SXfªfe½f IYe fb ¹fd fd±f fsx ffamzx RY»f fc½fê fi²ff³f faâfe SXfªfe½f ffa²fe IYe fb ¹fd fd±f fsx MÑZXOX ¹fcd³f¹f³f Ad f»f ffsx fe¹f ÀfRYfBÊX fªfqcsx IYfa fi ZÀf ³fZ fb Y½ffSX IYû ÀMZXVf³f SaX f fbsx Aû½fSX d fiªf IZY ³fe fz IY fe fà fe fzô RY»fûÔ IYf d½f fsx f diy¹ffü BXÀfÀfZ fwx»fz IYfa fizàf ³fZ fid f ff fsx ff»¹ff fê f IYSX ffa²fe IYû ßfðXfªfad»f fe Ad fê f IYeÜ ßfðXfªfad»f QZ³f ½ff»fûÔ fzô ¹fcd³f¹f³f IZY dþ»ff²¹fãf du³fûq OXf fs, fwxf fôâfe f»fuesx OX fûdsx¹ff, SXfþÀ±ff³f f¹ffêusx f ³fZ d³f²fê³f ½f AÀfWf¹f»ffZ ffzô ImY fe f þfiysx ff³f½f ÀfZ½ff IYSX fz WbE ÀfcJf SXfVf³f d½f fsx f IYSX³fZ fsx WfOÞü fe ImY d½fiyfàf ffz ffê IYf Af ffsx þ ff¹ffü BXÀfIZY Àff±f We fsx ÀfZ ffwsx ½fZ½fþW ³fWeÔ d³fiy»f³fz ½f fzwsxz fsx ffàiy»f ffiysx SXW³fZ ImY d»fe fizdsx f diy¹ffü fiiyûâ IZY fiqzvf fwxfàfd fu Yd³f f dox fz»fû, IYfÔ fizàf ³fZ ff SXDYRY fôàfcsxe IYfÔ fizàf d³f:vf fþ³f fiiyfzâ ³fZ ffa²fe IYfZ diy¹ff ¹ffQ SXfþÀ±ff³f fiqzvf IYfÔ fizàf IY fzmxe d³f:vföyþ³f fiiyfzâ fiqzvff²¹fãf f f½ff³f dàfôw õfsxf QZVf ImY fc½fê fi²ff³f fôâfe ffsx f SX} À½f. SXfþe½f ffô²fe IYfZ C³fIYe fb ¹fd fd±f fsx fb f Ad fê f IYSX ¹ffQ diy¹ffü f f½ff³f dàfôw ³fZ IYWf IYe Afþ ImY dq³f ffsx f ³fZ EIY BÊ ff³fqfsx ½f ÀffR Ld½f ImY ³fZ ff IYfZ JfZ dq¹ff W`XÜ ½fZ Af²fbd³fIY ffsx f ImY d³f ffê ff SXWZÜ SXfªfe½f ffa²fe IYe fid f ff fsx ff»¹ff fê f QZVf fza Àfc f³ff IiYfÔd f ImY þ³fiy fc½fê fi²ff³f fôâfe À½f. SXfþe½f ffô²fe þe IYe fb ¹fd fd±f fsx fbøy½ffsx IYû ³f fsx d³f f f IYfZMXf f½f³f dà±f f C³fIYe fid f ff fsx ff»¹ff fê f IYSX C³fIYfZ ff½f fe³fe ßfðfÔþd»f Qe fbêü WSX ½f fê IYe ffôd f WbE BÀf IYf¹fÊIiY f fzô ³f fsx d³f f f ImY fc½fê ³fZ ff fid f fãf Ad³f»f Àfb½ff»fIYf, ¹fb½fIY IYfÔ fizàf ImY SXfáÑe¹f Àfd f½f d½fþ¹f dàfôw SXfþc, fc½fê ff fêq dq»fe f ffniy, fiqzvf ¹fc±f IYfÔ fizàf ImY Àfd f½f ¹fVf ff»f½fe¹f, fc½fê ff fêq QbIYf³f ffdx»fiy ³fZ fzvf IYe A³fcNXe dx fàff»f VfbIiY½ffSX IYûMXf, 22 fbêx, fcuê fi²ff³f fôâfe SXfþeU ffa²fe IYe fb ¹fd fd±f f³ffbê ffsx f IZY fcuê fi²ff³f fôâfe SXfþeU ffô²fe IYe fb ¹fd fd±f IZY AUÀfSX fsx VfWXSX dþ»ff IYfÔ fizàf IY fzmxe IZY A²¹fÃf SXdU³Qi ¹ff fe IZY AfWXÐUf³f fsx IYfÔ fizàf IZY UdSXâ ³fZ ffaûa õfsxf ÀfûVf»f doxàmxzôdàfa f IYû ²¹ff³f fzô SXJ fzô WXbE SXfþeU ffô²fe ³f fsx dà±f f fid f ff fsx fb ffôþd»f Ad fê f IYe fbêü SXdU³Qi ¹ff fe ³fZ IYWXf diy ÀfÔ ffsx IiYfÔd f IZY þ³fiy SXfþeU IZY þeu³f ÀfZ WX fz fizsx ff»fz³fe ffdwxeü CX³WXûÔ³fZ 18 U fê IZY ¹fbUf IYû f fqf³f IYf Ad²fIYfSX dq»ff¹ff ±ffü VfWXSX dþ»ff IYfÔ fizàf CX ff²¹fãf SXfJe fü f f ³fZ SXfþeU ffô²fe IYe fid f ff IYû fb ffwxfsx fwx³ffiysx EUÔ fb f Ad fê f IYSX ßfÈðfÔþd»f QeÜ BXÀf QüSXf³f Àf ffþ ÀfZUe Ad f f ²ffSXeUf»f, feàfeàfe Àfd fu dvfuiyfô f ³f³QUf³ff, þrysx fûwx fq,»ffox fbsxf»ffgiy A²¹fÃf»ff»f fôq Vf ffê, fwxfàfd fu OXfg duþ¹f Àfû³fe, duþ¹f dàfôwx SXfþc, ¹fVf ff»fue¹f, WXÔÀfSXfþ fûàuf fe Àf fz f IYBÊX IYf¹fÊIY ffê füªfcq SXWZXÜ fcuê fi²ff³f fôâfe SXfþeU ffô²fe IYe RYûMXû fsx ff»¹ff fê f IYSX fz IYfa fizàfeü -E fe d½f²ff¹fiy Vf ffê ³fZ fb ¹f fôâfe IYfZ d»fjf fâf IYfZMXf QdÃf f d½f²ff¹fiy ÀfaQe f Vf ffê ³fZ fb ¹f faâfe AVffZIY fwx»ffz f IYfZ fâf d»fjiysx EZÀfZ AÀfWXf¹f ½fÈð, fþqcsx AüSX d½fiy»ffô f»ffz ffaz IZY SXfVf³f IYfOXÊ ff»fc IYSXfIYSXX Jfô ÀfbSXÃff ¹ffZþ³ff IYf»ff f dq»ff³fz IYe ffô f IYe þfz A fe fiy Jfô ÀfbSXÃff IZY Qf¹fSXZ fzô ³fWXea WX`Ü d½f²ff¹fiy Vf ffê ³fZ fâf fzô f ff¹ff diy»ffgiy OXfCX³f IZY IYfSX f IYBÊ fþqcsx AüSX f²¹f f½f feê¹f fdsx½ffsxfzô IZY»ffZ f fzsxfzþ ffsx WXfZ fbizy W`ÔXÜ IYBÊ fþqcsx þfz fþqcsxe IYSX³fZ VfWXSX ÀfZ ffwxsx f¹fz ±fz BÀf IYfSX f Z Jfô ÀfbSXÃff ¹ffZþ³ff ÀfZ ½fÔd f f SXWX feü EZÀfZ Àf f¹f faz B³f»ffZ ffz IYfZ BÀf ¹ffZþ³ff IYf»ff f dq»ff³ff Afþ IYe Àf fàfz foþxe þøysx f WX`Ü ±ü»fzàfed f¹ff fedoþx f f fûô IYe fqq IZY d»fe»f ff¹ff SX fqf³f dvfd½fs ¹fb±f IYfÔ fizàf ImY SXfáÑe¹f ³fZ fè ½f AüSX fiqzvf A²¹fÃf fbimyvf ffiysx ImY Af½Wf³f fsx IYfZMXf VfWSX ¹fb±f IYfÔ fizàf dþ»ff²¹fãf V¹ff f dàfôw þfqü³f ImY ³fZ fè ½f fzô SXöYQf³f dvfd½fsx»f ff¹ffü ªffQü³f ³fZ f ff¹ff diy dvfd½fsx fzô ¹fb½ff IYf¹fÊIY ffêaûô ³fZ 39 ¹fcd³fMX SXöYQf³f diy¹ffü BXÀf QüSXf³f ¹fb±f IYfÔ fizàf fiqzvf Àfd f½f WSX ff»f SXf ff, fc½fê fiqzvf Àfd f½f þ¹f³ f dàfôw SXfþf½f f, AfVfe f A fi½ff»f, fc½fê dþ»ff²¹fãf W fê fzwsxf, SXfþZVf IYb ffsx, SXd½f fz½ffoþe, AÔdIY f ffôoz¹f,»ffzimyvf fü f f AfdQ ¹fb±f IYfÔ fizàf IYf¹fÊIY ffê füþcq SXWZXÜ SXfVf³f Àff fi fe d½f fdsx f ¹fb±f IYfÔ fizàf IYfZMXf QdÃf f d½f²ff³fàf ff A²¹fÃf AfVfe f ffz fsx õfsxf À½f. SXfþe½f ffô²fe IYe 29½feÔ fb ¹fd fd±f fsx 29 þøysx f fôq fdsx½ffsxfzô IYfZ SXfVf³f Àff f fie d½f fdsx f IYe fbêü BXÀf QüSXf³f ¹fb±f IYfÔ fizàf IYfÔ fizàf dþ»ff²¹fãf ffzdw f þe fü f f,»ffgiy A²¹fÃf A³fbSXf f fü f f AüSX dþ»ff C ff²¹fãf f Y f f fb½fêzqe AfdQ Vffd f»f WbEÜ f±ff IYf¹fÊIY ffê VfWX³ffþ Jf³f AfdQ Vffd f»f ±ûü VfWXSX IZY IYBÊ ffþfsxfzô IYfZ diy¹ff ÀfZ³fZMXfBþ VfWXSX IZY IYμ¹fÈÊ fià f ½f A³¹f ÃfZÂffZÔ fzô ffþfsx JfZ»f³fZ ÀfZ fwx»fz CX³WZÔX ÀfZ³fZMXfBþ diy¹ff þf SXWXf W`XÜ fb Y½ffSX IYfZ fe EIY ffizêymx IYfZ ÀfZ³fZMXfBþ diy¹ff f¹ffü IYfZMXf ½¹ff ffsx fwxfàfô f IZY A²¹fÃf IiYfÔad f þ`³f ½f fwxfàfd f½f AVffZIY ffwxzv½fsxe ³fZ f ff¹ff diy IYμ¹fcÊ fià f ÃfZÂf ½f ffwxsxe ÃfZÂffZÔ fzô ²feSXZ- ²feSXZ ffþfsx Jb»f³fZ»f fz WỒXÜ CX³f ffþfsxfzô IYfZ JfZ»f³fZ ÀfZ fwx»fz fcsxz ffþfsx IYfZ -E fe IYfa fimàf IYf¹fÊIY ffêafzô ³fZ dþ»ff IY»f MXSX IYfZ dq¹ff Äff f³f SXÀfQ d½f ff f IYe Ad³f¹fd f f ff IZY dj»ffry IYfa fimàf IYf¹fÊIY ffsxafzô ³fZ fb Y½ffSX IYfZ dþ»ff IY»f MXSX IYfZ Äff f³f ÀfüÔ ffü IYfa fimàf IZY fc½fê»ffgiy A²¹fÃf QZ½fZVf d f½ffsxe IZY ³fZ fè ½f fzô dqe Äff f³f fzô SXÀfQ d½f ff f IZY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ½f IY fê ffdsx¹ffzô õfsxf IYe þf SXWXe Ad³f¹fd f f ff IYe þfa f IYSXf³fZ ½f QfZd f¹ffzô IZY dj»ffry IYfSÊX½ffBÊ IYe ffa f IYe fbêü Äff f³f QZ³fZ ½ff»ffZÔ fzô dþ»ff IYfa fimàf QZWXf f IZY Àfd f½f AaVfb ßfÈa fe, diyvf³f, f fc fbþêsx ½f BSXRYf³f Jf³f Vffd f»f ±fzü ffzþ³f IZY 36 Àfü f`izymx ffamzx B²fSX IYfZMXf QdÃf f d½f²ff¹fiy ÀfÔQe f Vf ffê IZY d½f²ff¹fiy IYfZ f ÀfZ V¹ff f³f fsx, Qb ffê fà fe, f»f½fôoxe AüSX QfQf ffoþxe fzô þøysx f fôq»ffz ffzô IYfZ SXfVf³f diymxfz IYf d½f fsx f ³f fsx d³f f f õfsxf diy¹ff f¹ffü Àff±f WXe Vf ffê IYe fwx»f fsx ffzþ³f IZY 3800 f`izymx f`¹ffsx IYSXf IYSX CX³WXZÔ VfWXSX IYe IY fe fdà f¹ffzô fzô þøysx f fôq»ffz ffzô fzô d½f fdsx f diy¹ff f¹ffü SXfVf³f diymxfzô IYf d½f fsx f WfZ ff IYfZSXfZ³ff ImY IYfSX f»ffgiy OfC³f fzô fi ffd½f f fdsx½ffsxfzô IYfZ d½f fsx f ÀfZ VfZ f SXWZ 2533 SXfVf³f diymxfzô IYf SXf f fôþe f Oe d½f²ff¹fiy fq³f dq»ff½fsx IYe A³fbVfÔÀff fsx SXf f fôþ f Oe d½f²ff³fàf ff ÃfZÂf ImY AÔ f fê f IYfZMXf ³f fsx d³f f f ImY ½ffOÊ 6, 7, 8, 29, 31, 32, 52 AüSX 53 fzô diy¹ff þfe ffü dþ»ff IY»f XMXSX AfZ f IYÀfZSXf ³fZ f ff¹ff diy d½f²ff¹fiy IYe A³fbVfÔÀff³fbÀffSX B³f SXfVf³f diymxfzô IYf d½f fsx f B³f ½ffOfZÔÊ fzô d³f½ffàf IYSX³fZ ½ff»fZ dqwfoþe fþqcsx, fsxe f, AÀfWf¹f ½f fzàfwfsxf ÀfdW f EZÀfZ»ffZ ffzô IYfZ diy¹ff þfe ffü ÀfZ³fZMXfBþ diy¹ff þf SXWXf WX`Ü IYBÊ ÃfZÂffZÔ fzô ffz fcsxz ffþfsx IYfZ ²fb»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IYOÞXe fzô fb Y½ffSX IYfZ ¹fc ffizyêmx ½¹ff ffsx ÀfÔ f I`Y³ff»f SXfZOX IZY A²¹fÃf VffdWXQ ffzwx fq õfsxf ffizêymx JfZ»f³fZ ÀfZ fwx»fz fcsxz ffizyêmx IYe fi ¹fZIY QbIYf³f ½f ÃfZÂf IYfZ ÀfZ³fZMXfBþ diy¹ff f¹ffü ½fWXeÔ f»f½f OXe ÃfZÂf fz fz³f f»f½f OXe ½¹ff ffsx ÀfÔ f AfþfQ ffizyêmx IZY A²¹fÃf fbizyvf fmx³ff fsx ³fZ ffizyêmx IYfZ ÀfZ³fZMXfBþ IYSXf¹ffÜ þ YSX f fôqûa IYû diy¹ff fûþ³f du fsx f fiqzvf IYfÔ fizàf IY fzmxe IZY Àfd fu WXbIY f þ`³f IYfIYf õxfsxf fb YUfSX IYû fiqzvf IYfÔ fizàf IY fzmxe IZY A²¹fÃf Àfd f³f ff¹f»fmx IZY Af f³f fsx IYûMXf fzô þøysx f fôq AÀfWXf¹f U fsxe f»fû fûô IYû fûþ³f du fsx f IYf¹fÊIiY f SX ffü IYfIYf IYe A fbufbê fzô IYfÔ fizàf IYf¹fÊIY ffaûêô ³fZ VfWXSX IYe QfQf ffoþxe dà±f f CXdOÞX¹ff fà fe, fû fdsx¹ff ffuoþxe, WXþeSXf fà fe, AfU»fe SXûþOÞXe Àfb ff f ÀfdIYÊ»f AfdQ À±ff³fû fsx fsxe f AÀfWXf¹f U þ YSX f fôq»fû fû IYû fûþ³f du fsx f diy¹ffü 3 WþfSX d½fôfd±fê¹ffzô ³fZ d»f¹ff d fâfiy»ff ½f fzôdmxô f fzô ff f fc½fê fi²ff³f fôâfe SXfªfe½f ffa²fe IYe fb ¹fd fd±f fsx Af¹ffZdþ f d fâfiy»ff AüSX fzôdmxô f fid f¹ffzd f ff IYf Af¹ffZþ³f diy¹ff f¹ffü dþàf fzô dþ»fz ImY Àf fe»ffgiy ImY 3 WþfSX ÀfZ Ad²fIY d½fôfd±fê¹ffzô ³fZ fsx f`nz ff f»fziysx Àf f³ffzô ImY SXÔ f CImYSXZÜ Ad fdsxöy dþ»ff dvfãff Ad²fIYfSXe AfdQ ¹f d½fþ¹f ³fZ f ff¹ff diy ÀfSXIYfSX ImY d³fqzêvff³fbàffsx dþ»fz fsx fzô d½fôfd±fê¹ffzô ÀfZ fsx f`nz fc½fê fi²ff³f fôâfe SXfþe½f ffô²fe ImY Af²fbd³fIY fiy³feiye IYe IiYfÔd f fzô ¹ffZ fqf³f ImY ÀfÔ fô²f fzô d fâfiy»ff ½f fzdmxô f fid f¹ffzd f ff fzô ff f d»f¹ff f¹ffü C³WfZÔ³fZ f ff¹ff diy dþ»fz fsx ÀfZ d½fôfd±fê¹ffzô ³fZ A f³fe fôàfq ImY d½f f¹f fsx Àf f³ffzô ImY SXÔ f CImYSXZÜ C³WfZÔ³fZ f ff¹ff diy febêbêafz À fsx fsx f¹fd³f f 10 Àf½fÊßfZâ fzôdmxô f IYfZ»ffgIY À fsx fsx d fþ½ff¹ff f¹ffü fw»fe ffsx Af¹ffZdþ f BÀf fid f¹ffzd f ff fzô f ffzô ³fZ fsx f`niysx We ff f d»f¹ff AüSX ½WfMXÐÀfE f fsx A f³fe fzôdmxô f/oñfbô f fe ÀfÔ fôd²f f febêbêafz ½f C³fImY õfsxf f¹f³f IYSX Àfe febêafz IYfZ d fþ½ff¹ffü C³WfZÔ³fZ f ff¹ff diy Ad²fIY fsx d½fôfd±fê¹ffzô ³fZ Àf fàff fd¹fiy IYfZSXfZ³ff ½ffdSX¹fÀfÊ IYfZ A f³fe d fâfiy»ff AüSX fzôdmxô f fzô À±ff³f QZIYSX C³fImY õfsxf dqe þf SXWZ ¹ffZ fqf³f IYfZ CImYSXfÜ kufg»f AfgRY RZY fl faz OXf. Qe fiy IbY ffsx ßfeUfÀ fu IYûMXf fza faox»f fbà fiyf»f¹ff²¹fãf IZY fq fsx f`³ff f OXfg MXSX Qe fiy IbY ffsx ßfe½ffÀ f½f IYf ³ff f k½ffg»f AfgRY RZY fl fzô Vffd f»f diy¹ff f¹ff W`XÜ BXÀfÀfZ ³f IZY½f»f IYûMXf, WXfOXÞü fe Ad f fb SXfþÀ±ff³f ÀfdWX f QZVf IYf ff³f fpþxf WX` aü OXf. ßfeUfÀ fu U fê ff³f fz B³fMXSX³fZVf³f»f B fdþôê f»ffbê fizsxe B³fûUZMXÀfÊ (B³fZ»fe) IZY QdÃf f EdVf¹ff IZY fzômxsx fe W`ÔXÜ CX»»fZ f³fe¹f W`X diy BÔMXSX³fZVf³f»f RZYOXSXZVf³f AfgRY»ffB fizsxe EÀfûdÀfEVfÔÀf EÔOX BÔÀMXeMXйfcVfÔÀf (Bμ»ff) ³fZ du ffsxûô, fi¹ffàf, Àf f¹f, DYþfÊ IYf ¹fû fqf³f dq¹ff WX` CX³fIYû Àf ffd³f f IYSX³fZ IZY d»f¹fz Ufg»f AfgRY RYZ f IYe Vfb YAf f IYe W`XÜ ¹fWX»fZMXRYfg fê U`dV½fIY fbà fiyf»f¹f fdsxufsx IZY füdðiy U fê IYf Àf fcwx WX` dþàf fz Vffd f»f WXû³ff EIY fuê IYe ff f WX` ªf½ffWXSX ³f fsx fzô ff fc MXe ÀMXf»f IZY Àfa ff»fiy ff fc fiªff fdx f IZY QbIYf³f ffdx»fiy fwzôxýi CX ff²¹ff¹f ³fZ A³fcNXe dx fàff»f IYf¹f f IYe W`XÜ ªf½ffWXSX ³f fsx ½¹ff ffsx Àfa f IZY A²¹fÃf SXfªfZVf ffwzxv½fsxe ³fZ f ff¹ff dxiy IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY fiiyû f IZY IYfSX f VfWXSX fzô ÀMcXOZÔXMÐXÀf ³fWXeÔ W`ÔXÜ dxªfàfiyf AÀfSX IYûMXf IZY fcsmx ½¹ff ffsx fsx foþx SXWXf W`XÜ ªf½ffWXSX ³f fsx fzô 70 fidx fvf f QbIYf³fZÔ dxiysxfe IYe W`ÔX, dxªf³fizy dxiysxfeqfsx dxiysxf¹ff QZ³fZ fzô AÀf f±fê W`ÔXÜ SXfªfZVf ffwzxv½fsxe ½f ff fc fiªff fdx f IZY dx³f½fzq³f fsx QbIYf³f ffdx»fiy fwzôxýi CX ff²¹ff¹f ³fZ QbIYf³f IZY fwf ff ffô²fe þe½f³f QVfʳf Àfd fd f ³fZ Qe ßfðfÔþd»f fc½fê fi²ff³f fôâfe SXfþe½f ffô²fe fb ¹fd fd±f fsx fwf ff ffô²fe þe½f³f QVfʳf Àfd fd f IYe AfZSX ÀfZ Af¹ffZdþ f IYf¹fÊIiY f fz ÔC³WZ Ô ff½f fe³fe ßfðfÔþd»f Ad fê f IYe fbêxü À±ff³fe¹f Àf f³¹f½f¹fiy fôiyþ fzw ff ³fZ SXfþe½f ffô²fe ImY d fâf fsx ff»¹ff fê f IYSX fb ffôþd»f Ad fê f IYeÜ BÀf A½fÀfSX fsx A³¹f ÀfQÀ¹f f ffz Ô ³fZ fe fb ffôþd»f Ad fê f IYe f±ff C³fImY fb ffzô IYfZ Af fàff f IYSX³fZ IYf ÀfÔIY» f QfZWSXf¹ffÜ BXÀf QüSXf³f ÀfÔÀ±ff IYe AüSX ÀfZ þøysx f fôqfzô IYfZ AfMXf ImY f` f fe d½f fdsx f diye feü ffz³fc IYb ffsxe, IYfÔ fi ZÀf ³fZ ff»fd»f f ÀfSXQfSX,»ffgIY C ff²¹fãf IYd f»f f fb½fzêqe E½fa Àfb³fe»f ³fSX½ff»f AfdQ füªfcq SXWZÜ dxiysxf¹fz IYe SXIY f fzô ªf f ÀMcXOZÔXMÐXÀf ³fWXeÔ Af fz f f fiy 60 fidx fvf f dxsx¹ff¹f f Qe E½fa»ffgIYOXfCX³f IZY f»f fz dxªf f³fz Àf f¹f QbIYf³fZÔ faq SXWXeÔ CXÀfIYf dxiysxf¹ff fe ffry IYSX dxq¹ffü ffwzxv½fsxe ³fZ IYWXf dxiy ¹fdXQ BÀfe fiiyfsx Àf fe QbIYf³f ffdx»fiy A f³fz dxiysxfeqfsx IZY fidx f CXQfSX ff dxqjfea, dxªfàfàfz ½¹ff ffsx E½fa fdxsx½ffsx CXªfOÞX³fZ ÀfZ f ff ªffEÜ ßfe SXf f fôdqsx fi fô²f Àfd fd f ³fZ diy¹ff IYûSXû³ff ¹fûðfAûÔ IYf Àf ff³f ßfe SXf f fôdqsx fi fô²f Àfd fd f IZY fifô f f fzô du f f Qû fwxe³fûô ÀfZ f»f SXWXZ ÀfZUf IYf¹fÊ fzô þû IYf¹fÊIY ffê AüSX ÀfÔÀ±ff IZY ÀfQÀ¹f f³f f³f ²f³f ÀfZ þbmxz WXbE WX` AüSX IYûSXû³ff ¹fûðfAûÔ IYe fsxwx IYf f IYSX SXWXZ WX`Ü A f³fe þf³f IYû þûdj f fzô OXf»fIYSX fiàffq AüSX fûþ³f f³ff³fz IZY Àff±f du fsx f IYSX³fZ fzô ÀfWX¹fû f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ A²¹fÃf FYd f IbY ffsx Vf ffê AüSX þeu³f QfÀf JÂfe õfsxf fb Y½ffSX IYû fôdqsx fzô Àf fe IYû ßfe SXf f fôdqsx dà±f f ³fUSXfÂff IYf»f fzô þû A³fbâf³f WXbAf ±ffü CXÀf fzô Ad f fôdâf f IYSXIZY f³ffe WXbE ÀU fê f ffiyf ÀU fê ÀfZ SXd f f ßfe ¹fÔÂf IYû fzômx diyeü IYûSXû³ff ¹fûðf fbd»fàfiyd fê¹fûô IYf diy¹ff Àf ff³f IYSXe f Qû fwxe³fz fiy f»fz»ffgiyoxfcx³f IZY ffq fivffàf³f õfsxf IZY³ff»f SXûOÞX ½¹ff ffsx ÀfÔ f IYe ffô f fsx IZY³ff»f SXûOÞX IYf SXfÀ ff Jû»fZ þf³fz ÀfZ ½¹ff ffdsx¹fûô fzô JbVfe IYe»fWXSX QüOÞX fbêü SXfÀ fz IZY Jb»f þf³fz ÀfZ ½¹ff ffdsx¹fûô ³fZ fb YUfSX IYû IYûSXû³ff ¹fûðf IZY øy f fzô IYf¹fÊ IYSX SXWXZ fbd»fàfiyd fê¹fûô IYf ff»ff fwx³ffiysx Ad f³fôq³f diy¹ffü BÀf AUÀfSX fsx IZY³ff»f SXûOÞX ½¹ff ffsx ÀfÔ f IZY A²¹fÃf VffdWXQ fb» ff³fe U CX ff²¹fãf Qe fiy SXfþf³fe ³fZ dþ»ff -E fe fivffàf³f IYf Af ffsx þ ff fz WXbE IYWXf diy ½¹ff ffsx ÀfÔ f ³fZ d³f fê¹f d»f¹ff WX` diy IZY³ff»f SXûOÞX IZY Àf fe ½¹ff ffsxe IYûSXû³ff ÀfÔIiY f f ÀfZ f ffu IZY d»fe ÀfûVf»f doxàmxzôàf IYe ff»f³ff JbQ fe IYSXZÔ fz AüSX fifwxiyûô ÀfZ fe IYSXUfEÔ fz, þû fe CX f fûöyf fb ÔWX fsx ffàiy»f ffiysx AüSX ÀfûVf»f doxàmxzôàf IYe ff»f³ff ³fWXeÔ IYSXZ ff, CXÀfZ QbIYf³fQfSX Àff ff³f ³fWXeÔ fz fzô fzü BXÀf QüSXf³f IYûSXû³ff ÀfÔIiY f f ÀfZ f ffu IZY d»fe ÀfÔQZVf d»fjz fô f»fzmx fe du fdsx f diy¹fz feü BÀf AUÀfSX fsx fbøy fûøf f Lf fdoxþ¹ff U ³feSXþ f³f fôqf fe füþcq ±fzü

5 VfbIiY½ffSXX 5 IYûMXf, 22 fbê, 2020 d³f f f fifd²fiyfsxe ³fZ ÀfRYfBÊ fwxiy fz IYe Àf feãff IYSX dqe d³fqzêvf BÀf ffsx fsxàff f ÀfZ fwx»fz VfbøY WXfZ fe foþzx ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ mwxsx Àff»f fsxàff f VfbøY WXfZ³fZ IZY ffq WXfZ³fZ ½ff»fe foþzx ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ ³f fsx d³f f f õfsxf BÀf ffsx fsxàff f ÀfZ fwx»fz VfbøY IYe þfe feü f`³f ffcxamxzox fvfe³f ½f þzàfe fe fvfe³ffzô IZY õfsxf foxz AüSX f²¹f f AfIYfSX IZY ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IYf IYf¹fÊ diy¹ff þfe ffü ³f fsx d³f f f IYfZMXf CXØfSX ½fX IYfZMXf QdÃf f IZY fifd²fiyfsxe ½ffÀfbQZ½f ff»ff½f f ³fZ fb Y½ffSX IYfZ ³ff»ff-³ffd»f¹ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IZY ÀfÔ fô²f fzô ÀfRYfBÊ fwxiy fzô IZY À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe, fb ¹f À½ffÀ±¹f d³fsxeãfiy ½f À½ffÀ±¹f d³fsxeãfiyfzô IYe f`nxiy»fe AüSX ³ff»ff ÀfRYfBÊ IYf¹ffZÊÔ IYe Àf feãff IYSX fz WXbE Af½fV¹fIY d³fqzêvf dqeü fifd²fiyfsxe ff»ff½f f ³fZ ³ff»ff ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ IYe Àf feãff IYSX fz WXbE À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYfZ d³fqzêdvf f diy¹ff diy ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ f fsx ff ÀfZ IYSXfBÊ þfe AüSX ³ff»fZ ÀfZ d³fiy»f³fz ½ff»fZ f»f½fz IYfZ fe f IYf»f CXNf¹ff þfeü CX³WXfaZ³fZ A²feÃf f Ad f¹fô ff IYfZ d³fqzêvf dqe diy f`³f ffcxamxzox fvfe³f ½f þzàfe fe fvfe³f ÀfZ ÀffRY diye þf³fz ½ff»fZ foxþz ½f f²¹f f AfIYfSX IZY ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IYe Àf fbd f f ffg³femxdsxô f IZY d»fe EIY IYd³fâ Ad f¹fô ff IYfZ d³f¹fböy IYSXÜÔZ dþàfizy õfsxf ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ ½f d³fiy»f³fz d½fd²f VffJf IZY IYf¹fûË IYe fe Àf feãff d³f f f IZY fivffàfd³fiy f½f³f fzô fb Y½ffSX IYfZ Af¹ffZdþ f ÀfRYfBÊ fwxiy fzô IYe f`nxiy fzô d³fqzêvf QZ fz fifd²fiyfsxe ½ffÀfbQZ½f ff»ff½f fü ½ff»fZ IY fs ZAüS f»f fz IYf AfÔIY»f³f IYSX dsx ffzmxê fià fb f IYe þfe feü Àff±f WXe À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe ½f fb ¹f À½ffÀ±¹f d³fsxeãfiy IYfZ fe ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IYe fb ff ffg³femxdsxô f IYSX³fZ ½f d³f¹fd f f øy f ÀfZ IYf¹fÊ IYe fi fd f ÀfZ A½f f f IYSXf³fZ IZY d³fqzêvf dqeü CX³WXfZa³fZ À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe ÀfZ IYWXf diy dþ³f foxz ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ fzô fiy³feiyey øy f ÀfZ fsxzvff³fe Af fe WX` EZÀfZ ³ff»ffZÔ IYfZ d fd³wx f IYSX Àfc fe fð IYSXZÔ AüSX A²feÃf f Ad f¹fô ff (d³f ffê f) IYfZ A½f f f IYSXfEaÜ dþàfàfz CX³fIZY õfsxf f IYf»f d³f ffê f IYe údá ÀfZ CX³f ³ff»ffZÔ IYfZ NXeIY IYSXf¹ff þf ÀfIZYÜ fifd²fiyfsxe ³fZ VfWXSX IZY EZÀfZ À±ff³f ½f ³ff»ffZÔ IYfZ fe d fd³wx f IYSX³fZ IZY d³fqzêvf dqe, þwxfa ½f ffê IYf»f IZY QüSXf³f ff³fe fsx ff WXfZÜ BÀfIZY d»fe CX³WXfZa³fZ Ad²fVffÀfe Ad f¹fô ff ( f`dsxþ) IYfZ fe d³fqzêdvf f diy¹ff diy ½ffZ ff³fe fsxf½f ½ff»fZ À±ff³ffZÔ ÀfZ f IYf»f ff³fe d³fiyf»f³fz IZY d»fe 1 OX fsx, 1 þz.àfe. fe. fvfe³f 5 fox f f IYe ½¹f½fÀ±ff SXJZÔ AüSX BÀfIZY d»fe d³fd½fqf þfsxe IYSXZÔÜ fifd²fiyfsxe ³fZ À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYfZ À fá diy¹ff diy ³ff»ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ fzô ff²fiy f³f SXWXZ ±foþxe ½f fb fmxe»f ffiysx diye fe Ad fiiy f ffzô IYfZ f fsx ff ÀfZ IYfSÊX½ffBÊX IYSX WXMXfEa AüSX ³ff»ff ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ fzþe ÀfZ IYSXf¹ff þfeü Àff±f WXe fi ¹fZIY ÀfZ MXSX ÃfZÂf IZY d»fe EIY-EIY MXe f LfZMXZ ³ff»ffZÔ ½f ³ffd»f¹ffZÔ IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fe fdnx f IYe þfeü CXÀfÀfZ A f³fz ÀfZ MXSX ÃfZÂf IZY LfZMXZ ³ff»fZ ½f ³ffd»f¹ffZÔ IYe d³f¹fd f f øy f ÀfZ ÀfRYfBÊ IYSXfBÊ þfeü ÀfRYfBÊ IZY ffq ³ff»ff-³ffd»f¹ffZÔ fzô ÀfÔIiY f f ³ffVfIY E fe»fafz OX»f½ff¹ff þfeü dþàfàfz ½f ffê IYf»f fzô fdà f¹ffzô fzô ÀfÔIYi f f ³f R`Y»fZÜ fifd²fiyfsxe ³fZ Àfe½fSXZþ ÀfRYfBÊ IZY ÀfÔ fô²f fzô À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYfZ d³fqzêvf dqe diy VfWXSX IYe Àf fe Àfe½fSXZþ»ffBʳf ½f f` fsx IYe 15 þc³f fiy ÀfRYfBÊ diy¹ff þf³ff Àfbd³fd f IYSXZÔ AüSX BÀfIZY d»fe ÀfÔ½fZQIY IYfZ ff fôq IYSXZÔÜ Àff±f WXe f LSX þd³f f fe ffdsx¹ffzô IYe fi ff½fe SXfZIY±ff f IZY d»fe fi ¹fZIY ÀfZ MXSX IYf¹ffÊ»f¹f fsx CX f»f ²f ffzmxzê f»f RYfZÔd fô f fvfe³ffzô ÀfZ ÀfZ MXSX ÃfZÂf fzô RYfZÔd fô f IYSXf¹ff þf³ff Àfbd³fdV f f diy¹ff þfeü f`nxiy fzô fifd²fiyfsxe ff»ff½f f ³fZ d³f f f IZY d½fd²f A³fb ff f IZY IYf¹fÊ fi fd f IYe fe Àf feãff IYe AüSX ÀfÔ¹fböY d½fd²f fsxf fvfeê ½f d½fd²f Ad²fIYfSXe IYfZ d³fqzêvf dqe diy ³¹ff¹ff»f¹ffZÔ fzô d½f ffsxf²fe³f d³f f f IZY fzôdoxô f fiiysx ffzô IZY Vfe fi d³fà ffsx f IYe IYf¹fʽffWXe IYSXZÔ AüSX fsxàfiy fi¹ffàf IYSXZÔ diy fiiysx ffzô fzô ³¹ff¹ff»f¹f IYf d³f fê¹f ³f fsx d³f f f IZY fãf fzô WXfZÜ f`nxiy fzô CX ff¹fböy IYed fê SXfNXüOÞX, AVffZIY ¹ff fe, A²feÃf f Ad f¹fô ff fiz f VfÔIYSX Vf ffê, À½ffÀ±¹f Ad²fIYfSXe Àf fevf fe³ff, Ad²fVffÀfe Ad f¹fô ff fivffô f ffsxõfþ ½f fiiyfvf Vf ffê, ÀfÔ¹fböY d½fd²f fsxf fvfeê ½feSXZ³Qi dàfôwx ¹ffQ½f, d½fd²f Ad²fIYfSXe Àf f³ff ½f ffê, fb ¹f À½ffÀ±¹f d³fsxeãfiy WXSXeVf ffz f ÀfdWX f ÀfRYfBÊ A³fb ff f IZY Àf fe À½ffÀ±¹f d³fsxeãfiy CX fdà±f f ±fzü ÀMZXVf³f fsx fwx»fz dq³f ³fWXeÔ fb»fe EIY fe ÀMXfg»f IYûMXf SmX»f faox»f fzô fwx»fz dq³f ÀMZXVf³fûÔ fsx ff³f ff³f IYe EIY fe ÀMXfg»f AüSX MÑXf»g fe ³fWXeÔ fb»feü Ad²fIYfSXe»fZMXSX d f»f³fz IYf BaX fªffsx IYSX fz SXWZX AüSX ½fZÔOXSX d³f¹f fûô fzô CX»fÓfZ dq ûü Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy fdv f f- f²¹f SmX»f½fZ ªf f»f fbsx fb ¹ff»f¹f IYf»fZMXSX fif f WXû f¹ff W`XÜ VfbIiY½ffSX IYû ½fZÔOXSXûÔ IYû ÀMXfg»fZÔ fû»f³fz IYe A³fb fd f QZ Qe ªffE feü ½fWXeÔ ½fZÔOXSXfaZ ³fZ f ff¹ff diy A³fb fd f ³fWXea d f»f³fz IZY IYfSX f ÀMXfg»fZÔ ³fWXeÔ fû»feôü BXÀfIZY A»ff½ff d³f¹f f fe AfOÞZX Af SXWZX W`ÔXÜ SmX»f½fZ õxfsxf f` OX AfBXMX f fz f³fz IYe ff f Àff f³fz Af SXWXe W`XÜ EZÀfZ fzô CX³fIYe»ffBXÀfZÔÀf RYeÀf WXe ³fWXeÔ d³fiy»fz feü EIY ffsx ÀMXfg»f fû»f³fz IZY ffq SmX»f½fZ IYf femxsx ff»fc WXû ªffE ffü»ffgiyoxfcx³f IZY QüSXf³f faq faq SXWXe ÀMXfg»fûÔ IYe»ffBXÀfZÔÀf RYeÀf ffry IYSX³fZ IZY ffsmx fzô fe SmX»f½fZ ³fZ A fe fiy IYûBÊX ªf½ff f ³fWXeÔ dq¹ff W`XÜ BXÀfIZY A»ff½ff ÀMXfg»fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYe ff f fe Àff f³fz Af SXWXe W`XÜ À fzvf»f MÑZX³fûÔ fzô SX½ff³ff WXû SXWXZ ßfd fiyûô õxfsxf IYBÊX ÀMZXVf³fûÔ fsx ÀMXf»g fûô IZY»fcMX ffmx IYe fmx³ffea Àff f³fz Af fbiye W`ÔXÜ EZÀfZ»fcMZX ªff³fZ IZY OXSX ÀfZ ½fZÔOXSX ÀMXfg»f fû»f³fz ÀfZ f fsxf SXWZX W`ÔXÜ ½fZÔOXSX ffwx fz W`ÔX diy ÀMXfg»f fû»f³fz ÀfZ fwx»fz CX³WZÔX ÀfbSXÃff IYf AfV½ffÀf³f dq¹ff ªffEÜ ½fZÔOXSXûÔ ³fZ f ff¹ff diy MÑZX³fZa fe EIY ªfc³f ÀfZ Vfb Y WXûÔ feü BXÀfIZY f»f fz ÀMXfg»fZ fcsxe fsxwx EIY ªfc³f ÀfZ WXe fb»f ÀfIZÔY feü CX»»fZ f³fe¹f W`X diy SmX»f½fZ õxfsx fb²f½ffsx IYû EIY AfQZVf ªffSXe IYSX ÀMZXVf³f fsx füªfcq ÀMXfg»fZÔ, MÑXfgd»f¹ffa, fbiy ÀMXfg»f, dsxrizyvf fzômx Y f AüSX RcYOX»ffªff AfdQ ff³f ff³f BIYfBX¹fûÔ IYû fû»f³fz IYe BXªffªf f QZ Qe W`XÜ WXf»ffadIY dsxrizyvf fzômx øy f Af`SX RcYOX»ffªff ½ff»fZ A f³fz ¹fWXfa f`nxfiysx ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ff³ff ³fWXeÔ d f»ff ÀfIZÔY fzü dsxrizyvf fzômx øy f AüSX RcYOX»ffªff ½ff»fZ fz OX fûªf³f WXe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû QZ ÀfIZÔY fzü IYûMXf faox»f fzzô 200 W`ÔX ÀMXfg»f Af`SX MÑXfg»fe CX»»fZ f³fe¹f W`X diy fcsxz IYûMXf faox»f fzô IYSXe f 100 ÀMZXVf³f W`ÔXÜ BX³f ÀMZXVf³fûÔ fsx 200 ÀfZ Ad²fIY ÀMXfg»f AüSX MÑXfgd»f¹ffa W`ÔXÜ BX³f fzô ÀfZ IYûMXf fzô IYSXe f 35 ÀMXfg»f AüSX 32 MÑXfgd»f¹ffa W`ÔXÜ BXÀfIZY A»ff½ff foþxe ff³f ff³f BXIYfBX¹ffa A»f f ÀfZ W`ÔXÜ BÀf ffsx ³fªfSX ³fWXeÔ AfEa fz Óf ff- ff¹fþf ff AüSX Àf»f½ffSX-IYb ffê IYûMX f fz a fwx» fz dq³f ³fWX e Ô Vfb ø Y Wb X E BÊQ IYf ffþfsx ³fWeÔ WbAf fb»fþfsx, ³ff AfSXÃf f, dq³f fsx fsmxvff³f SXWXZ ¹ffÂfe QbIYf³fZÔ Jb»feÔ AüSX ³ff JSXeQfSX fwbax fz IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYfZ»fZIYSX f»f SXWZ QZVf ½¹ff fe»ffgiyofc³f ImY IYfSX f BÀf ffsx BÊQ IYf ffþfsx fb»fþfsx ³fWeÔ WfZ ff¹ff W`Ü EZÀfZ fzô fwf ffsxe ImY BÀf QüSX fzô»ffz ffzô ³fZ BÀf ffsx ¹fZ f½fê ÀffQ fe ÀfZ We f³ff³fz IYf d³f fê¹f d»f¹ff W`Ü»ffgIYOfC³f ÀfZ IYSXe f QfZ fwe³fz ÀfZ fzsxfzþ ffsx f`nz»ffz f Afd±fÊIY fô fe ImY f»f fz ffwiysx fe IYbL ³f¹ff Àff ff³f JSXeQ³fZ ³fWeÔ d³fiy»f ff SXWZ W`ÔÜ ½fWeÔ IY foþz ½f dàf»ffbê IYe QbIYf³fZÔ fôq WfZ³fZ ÀfZ»ffZ f ³fE fdsx²ff³f IYf BÔ fþf f ³fWeÔ IYSX ff SXWZ W`ÔÜ EZÀfZ fzô QbIYf³fQfSXfZÔ ÀfZ»fZIYSX JSXeQfSX fiy fsxzvff³f W`ÔÜ f f 20 Àff»fûÔ ÀfZ dàf»ffbê IYf IYf f IYSX SXWZ ½fÀfe f ffbêx f ff fz W`Ô diy fw»fe ffsx EZÀff WbAf W` þ f IYf f-²fô²ff d f»iyb»f NÔOf W`Ü BÀf ffsx IYf f We ³fWeÔ W`Ü ImY½f»f We AfgOÊSX W`Ü þ fdiy WSX Àff»f 700 ÀfZ 800 AfgOÊSX SXW fz ±fzü SX fþf³f VfbøY WfZ fz We AfgOÊSX d f»f³fz VfbøY WfZ þf fz ±fzü BX³f dq³fûô ffªffsxûô fzô ³f fcdoþx¹fûô IYe fsxeq WXû SXWXe W`X ³f MXûd f¹fûô IYe fsxeqü BÊQ ImY d»fe ³fWeÔ»ff ffe ÀMXfgIY:_ IYûd fa f dàfmxe fzô ª¹ffQf fsx JSXeQfSXe fb ff³f fbsxf, SXf f fbsxf, Àf ªfe faoxe, BX³Qif ffizêymx, fcoþxe ffªffsx, VffÀÂfe ffizêymx AfdQ ffþfsxfzô ÀfZ WfZ fe ±feü»fzdiy³f, ¹fZ ffþfsx B³f dq³ffzô fôq foþz W`ÔÜ ª¹ffQf fsx fsxeqfsxe BX³Qif ffizêymx ffªffsx ÀfZ WXfû fe W`X,»fZdIY³f IYμ¹fcÊ fià f ÃûÂf WXû³fZ IZY IYfSX f ¹fWX ffªffsx BX³f dq³fûô faq W`XÜ BXÀf fcsmx ffªffsx fzô ÀfÖffMXf fàfsxf WbXAf W`XÜ SXZdO fzo IY foþfzô IYe Vffg f ImY IYd f»f f ff fz W`Ô diy BÊQ fsx W fzvff ½fZ ³f¹ff ÀMXfgIY»fZIYSX Af þf fz ±fz»fzdiy³f BÀf E fe faq foþxf fsx f³f ffªffsx ffsx»ffgiyofc³f ImY IYfSX f ÀMXfgIY»fZIYSX ³fWeÔ Af ffeü QbIYf³fZÔ fôq W`Ô ffz JSXeQ fe ³fWeÔ WbBÊ W`Ü QfZ fwe³fz ÀfZ fsx We f`nz W`ÔÜ OÑfBÊ RciYMXÐÀf IYe do ffôo fe ³fWeÔ IYfZSXfZ³ff fzô fe ffsx»ffz ffzô IYe fqq ImY d»fe fcsxz SX fþf³f ffw fzô dàf½ffb¹ffzô IYe d fnfàf RYeIYe SXWeÜ BÊQ ÀfZ fw»fz fe dàf½fb¹ffô, ÀfcJf fz½ff fe»ffz ffzô ³fZ fwb f IY f JSXeQfÜ Ad³f»f ªf`³f ³fZ f ff¹ff diy fw»fz þ`àfz BÊQ fzô OÑfBÊ RciYMXÐÀf IYe JSXeQ WfZ fe ±fe, ½f`Àfe BÀf ffsx WbBÊ ³fWeÔÜ do ffôo fwb f IY f SXWe W`XÜ A f BÊQ ³fþQeIY Af³fZ fsx þøysx»ffz f ±ffzoþe fwb f JSXeQ IYSX SXWZ W`ÔÜ ½fWeÔ, JþcSX fe SX fþf³f fzô fw»fz Jc f CN ff ±ffü»fzdiy³f BÀf ffsx BÀfIYe Af½fIY ³fWeÔ WfZ³fZ ÀfZ ¹fZ fe do ffôo fzô ³fWeÔ SXWfÜ faq foþxf fªffªf Jf³ff faq foþxf SXf f fbsxf ffªffsx E fe E fe SmX»f½fZ õxfsxf EIY ªfc³f ÀfZ f»ffbêx ªff SXWXe À fzvf»f MÑZX³fûÔ IZY AfSXÃf f IYûMXf fzô fwx»fz dq³f fb Y½ffSX IYû VfbøY ³fWXeÔ WbXEÜ EZÀfZ fzô ¹ffÂfe QZSX SXf f fiy AfSXÃf f IZY d»fe fsmxvff³f WXû fz SXWZXÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f ff¹ff diy ffsx fe¹f f¹fêmx³f E½fa ff³f ff³f d³f f f d»fd fmzxox (AfBÊXAfSXÀfeMXeÀfe) õxfsxf A f³fz IY ¹fcMXSXûÔ fzô MÑZX³fûÔ IYû A f»fûox ³fWXea diye ªff³fZ IZY IYfSX f ¹fWX fsmxvff³fe AfBÊXÜ MÑZX³f f»f³fz IZY fb²f½ffsx QZSX Vff f IYû WXe AfgOÊXSX d³fiy»fz ±ûü BXÀfIZY ffq ÀfZ AfBÊXAfSXÀfeMXeÀfe õxfsxf MÑXZ³fûÔ IYû A f»fûox IYSX³fZ IYf IYf f VfbøY diy¹ff f¹ff ±ffü fb Y½ffSX IZY ¹fWX IYf f fzªfe ÀfZ VfbøY diy¹ff f¹ffü»fzdiy³f IYûMXf ÀfZ f»f³fz ½ff»fe ªf³fVf ff Qe AüSX ¹fWXfa ÀfZ fbªfsx³fz ½ff»fe A³¹f AfNX MÑZX³fûÔ IYfZ QZSX SXf f fiy fe RYeOX ³fWXeÔ diy¹ff ªff ÀfIYfÜ EZÀfZ fzô ¹ffdÂf¹fûÔ IYû BX³f MÑZX³fûÔ fzô IYûMXf ÀfZ AfSXÃf f IYf»ff f ³fWXea d f»f ÀfIYfÜ AfSXÃf f IZY d»fe ¹ffÂfe QZSX SXf f fiy IY ¹fc M XSX AüSX fû ffbx»f fsx AfBÊXAfSXÀfeMXeÀfe IYe ÀffBXMZÔX fa ff»f fz SXWZXÜ IYûMXf ÀfZ fbªfsmôx fe 16 MÑZX³faZ CX»»fZ f³fe¹f W`X diy IYûMXf WXû fz WbXE A fè fàfsx- fba fbêx OeX»f Àf E Àf fizàf, fba fbêx-a fè fàfsx À½f fê fadqsx fz»f, ªf¹f fbsx- fba fbêx Àfb fsxryfàmx, ffaqif fûsx f fbsx/ fbªfμrysx fbsx A½f²f E Àf fizàf, d³fªff fbqðqe³f-cxq¹f fbsx fz½ffoþx E Àf fizàf, d³fªff fbqðqe³f-dâf½fzôqisx f QbSaX fû, fab fbêx ffªfe fb S X f±ff AWX Q f ffq- fmx ³ ff Aªfe ff ffq ÀfdWX f IbY»f 16 MÑZX³faZ (8 ªfûOÞXe) fbªfszô feü BXÀfIZY A»ff½ff IYûMXfd³fªff fbqðqe³f ªf³fVf ff Qe E Àf fizàf fe OZXPX famxf fwx»fz fwbax f³ff WXû ff ÀMZXVf³f Afªf ÀfZ fb»fzô fz AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû MÑZX³f Àf f¹f ÀfZ IY f ÀfZ IY f OZXPÞX famxf fwx»fz ÀMXZVf³f fwaxb f³ff ªføYSXe WXf Z ffü ¹fWXfa ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ±f fê»f ÀIiYed³fa f IYe ªffEa feü IYûSXû³ff IZY»fÃf f IZY ffq ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ÀfRYSX IYe BXªffªf f ³fWXeÔ Qe ªffE feü EZÀfZ ¹ffÂfe IYû BX»ffªf IZY d»fe ûªff ªffE ff AüSX fcsxf diysxf¹ff fe»fümxf¹ff ªffE ffü ¹ffdÂf¹fûÔ IYû fbawx fsx ffàiy»f ff³ff f»fz feü ¹fWX Àf fe MÑZX³fZ A f³fz fbsxf³fz Àf f¹f AüSX dq³f IYû f»fzô feü MÑZX³f faz EÀfe AüSX ³ffg³f EZÀfe Qû³fûÔ fsxwx IZY IYû f WXûÔ fzü Àff ff³¹f IYû f IYû f fzô fe ¹ffÂfe AfSXÃf f IYSX½ff IYSX f`nx ÀfIZÔY fzü BXÀfIZY d»fe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû 20 Y fe A»f f ÀfZ QZ³fZ WXûÔ fzü d³f²ffêdsx f IYûMZ fzô d f»fz ff AfSXÃf f dq½¹ffô fþ³f IYe IZYU»f 4 ßfZd f¹ffô AüSX fsxeþûô IYe 11 ßfZd f¹ffôzô IYû d³f¹f ff³fbàffsx IYûMXf dq¹ff ªffE ffü BXÀfIZY A»ff½ff ¹ffÂfe IaYRY fê ÀfeMX IYSXf³fZ IZY d»fe ½feAfBÊX fe IYûMZX IYf»ff f fe CXNXf ÀfIY fz W`ÔXÜ A fsx MÑZX³f fzô fzômñeiyfsx W`X fû f` OX Jfô fqf±fê ffd»fiyf ImY dq ff f fzô I`Y±fc³f Àf fz f füqwx ±ff³ff ÃfZÂffZa fzô diy¹ff ÀfZ³fZMXfBþZVf³f fbàff f ±fsx d³fiyf»ff E fe E fe ffdx»fiyf IYf Afg fsmxvf³f IYSX fz OXfg MXSX f±ff dxq ff f IZY dx³fiy»ff f ±fsxü E f feeàf AÀ f ff»f fzô 14 ½f feê¹f ffd»fiyf IYf ÀfRY»f Afg fsm X V f³f d fdiy ÀfIYûÔ õxfsxf diy¹ff f¹ff W`XÜ ³¹fcSXfZ ÀfþÊSXe d½f ff f fzô fb Y½ffSX IYfZ EIY ffd»fiyf IYf þdmx»f Afg fsxvz f³f IYSX þe½f³f f ff¹ff W`Ü ³¹fcSXfZ ÀfþÊSXe d½f ff ff²¹fãf Ofg. EÀfE³f fü f f ³fZ f ff¹ff diy IYfZMXf dþ»fz ImY QZ½f»fe ffôófe ffô½f d³f½ffàfe 14 ½f feê¹f ffd»fiyf fb²f½ffsx IYfZ fsx fzô fzoþ fsx»f fz Ófc»fZ fzô Ófc»f SXWe ±feü A ff³fiy Wf±f LcMX³fZ ÀfZ fsx fzô SXJZ WbE f ±fsxfzô fsx þfiysx d fsx fbêü d fsx³fz ÀfZ ffd»fiyf ImY dq ff f fzô f ±fsx fbàf f¹ffü fdsxþ³f ffd»fiyf IYû E f feeàf AÀ f ff»f»fziysx fwbax fzü ¹fWfÔ CÀfZ f feê diy¹ff f¹ffü dàfsx fzô fûmx IZY IYfSX f CÀfIYe ÀfeMXe ÀI`Y³f IYe fbêü þfô f fzô dq ff f fzô f ±fsx fbàff WXû³ff ³fªfSX Af¹ffÜ CÀfIYf B fsxþzôàfe fzô Afg fsxzvf³f IYSXImY f ±fsx ImY MXbIYOÞZ IYfZ d³fiyf»ff f¹ffü ffd»fiyf fsxeþ A f À½fÀ±f W`Ü Ofg. fü f f ³fZ f ff¹ff diy fsxeþ IYf ¹fdQ Afg fsxzvf³f ³fWeÔ diy¹ff þf ff ffz dq ff f fzô ÀfÔIYi f f R`Y»f ÀfIY ff ±ffü þfz þf³f»fz½ff fe WfZ ÀfIY ff ±ffü VfWXSX fzô IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IZY ÀfÔIiY f f IYfZ SXfZIY³fZ IZY d»fe ³f fsx d³f f f õfsxf õfsxf f»ffe þf SXWZX Ad f¹ff³f IZY fwx f fb Y½ffSX IYfZ 13 ±ff³ff ÃfZÂffZÔ IZY fà fe ffþfsxfzô ½f I`Y±fc³f ±ff³fz IZY þ f³³ff±f fbsxf fzô 29 WXþfSX 700»feMXSX ÀffZdOX¹f f WXfB ffz»ffzsxfbmxx IYf dloxþiyf½f IYSX ÀfZ³fZMXfBþZVf³f diy¹ff f¹ffü ³f fsx d³f f f IZY fifd²fiyfsxe ½ffÀfbQZ½f ff»ff½f f ³fZ f ff¹ff diy SmX»f½fZ IYfg»ffZ³fe ±ff³ff ÃfZÂf IYe fi ff f IYfg»ffZ³fe, þz fe IYfg»ffZ³fe, SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f B»ffIZY fzô, ffzsxjzoþxf ±ff³ff ÃfZÂf IYe f³³ff IYfg»ffZ³fe, QZ½ffVfe f dàfmxe, þ¹f dwx³q ³f fsx, fwxf»fã fe fbsx fð f»mxe ÀMXfZSXe IZY fdsxàfsx fzô, fb ff³f fbsxf ÃfZÂf IYe dàfô²fe IYfg»ffZ³fe ½f Lf½f³fe fzô, CXôfZ f ³f fsx ÃfZÂf IYe fiz f ³f fsx fi±f f IYe Àf f³f fà fe fzô f±ff f»mxe fzmx»f ÃfZÂf IYe Àf þe f OXe fzô, d½fäff³f ³f fsx ÃfZÂf IZY ÀfZ MXSX-4 ½f 6 fzô f±ff A f³f IYfg»ffZ³fe B»ffIYf, Àf þe f OXe fdsxàfsx ffz»ffzmzxd ³fIY IYfg»fZþ fdsxàfsx fzô ÀfZ³fZMXfBþZVf³f diy¹ff f¹ffü CX ff¹fböy IYed fê SXfNXüOÞX ³fZ f ff¹ff diy fwxf½fesx ³f fsx B»ffIZY IYe WXdSAfZ f ³f fsx IY fe fà fe, fwxf½fesx ³f fsx fi±f f IYe fà fe fzô, þ½ffwxsx ³f fsx fà fe fzô, QfQf ffoxe ±ff³ff ÃfZÂf dà±f f fôiyþ IYμ¹fÊc fià f fômxf fsx ffþfsx fzô fb Y½ffSX IYû ÀfZ³fZMXfBþZVf³f IYSX ff IY fê ffsxeü ffgbamx IZY AfÀf- ffàf IZY B»ffIZY fzô, diyvffzsx fbsxf ÃfZÂf IYe fiysxf f OXe, ffzoþxf fà fe ½f ³ffSXf¹f f QfÀf IYf f f ÃfZÂf IYe fà fe fzô, I`Y±fc³fe ffz»f B»ffIZY IYe SXZ f½ff»fe, fsx³ff ffoþxf ½f ffzjf ffoxþf IYe fà fe fzô, fiy fsxf ±ff³ff ÃfZÂf IYe fiz f ³f fsx fi±f f IYe fà fe fzô ÀfûdXOX¹f f WXfB fû»fûsxfmx IYf dxlxoþxiyf½f IYSX ff IY fê ffsxeü Àf f³f fà fe f³qi fmxf, fmxþe ffmx, dwxsx f ffþfsx,»fjfsxf ffoþxf, Vfd³f fd³qsx IYe f»fe IYf ÃfZÂf, fþfþ Jf³ff, fzwxsxf ffoþxf ÃfZÂf, fômxf fsx IZY Àf fc fz ffþfsx fzô, SXf f fbsxf IYfZ f½ff»fe ÃfZÂf IZY dmx fsx ffizyêmx, d½fiiy f füiy, fb»ff f ffoxe, SX½ff³f fe IZY fwx»fz IY f ÀfZ IY f 2 fômxz fwx»fz (30 d f³fmx IZY U fê ff³f A ¹ffÀf IZY du fsxe f) f`¹ffsx WXû ffü fwx»fz AüSX QcÀfSXZ ffmxê IYe f`¹ffsxe IZY fe f IZYU»f Afg³f»ffB³f U fê ff³f fbdiôy f IYe A³fb fd f WXû feü fbsxf³fe Àf þe f OXe ÃfZÂf fzô Àfb³QSX ²f fêvff»ff f±ff ffzwx³f MXfgdIYþ SXfZOX IZY ffþfsx ÀfdWX f I`Y±fc³f ±ff³ff ÃfZÂf IZY þ f³³ff±f fb S X f ffô ½ f fz Ô ÀffZ d OX ¹ f f WXfB ffz»ffzsxfbmx IYf dloxþiyf½f IYSX ÀfZ³fZMXfBþZVf³f diy¹ff f¹ffü ªføYSXe WXû ffü ½¹fd f f f QcSXe f³ffe SX f³fz IZY A»f½ff ¹ffdÂf¹fûÔ IYû SmX»f½fZ õxfsxf Àf fe d³f¹f f ff³f³fz WXûÔa fzü ¹ffdÂf¹fûÔ IYû d³f²ffêdsx f Àfa ¹ff fzô ½fZdMaX f dmxiymx AüSX AfSXEÀfe fe ªffSXe WXûa fzü»fzdiy³f IaYRY fê dmxiymx ½ff»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû WXe ÀfRYSX IYe BXªffªf f WXû feü BXÀfIZY A»ff½ff ¹ffdÂf¹fûÔ IZY fû ffbx»f fzô AfSXû ¹f ÀfZ fc E f fe WXû³ff ªføYSXe WXû ffü AüSX ff³fe CX f»f ²f WXû ffü EZÀfe IYû f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû IaY f»f AüSX ffqsx ³fWXeÔ Qe ªffE feü MÑXZ³f fzô IYûBÊX fe A³ffSXdÃf f dmxiymx þfsxe ³fWXeÔ diy¹ff þfe ffü ¹ffÂfe Ad²fIY f f 30 dq³f fwx»fz AfSXÃf f IYSXf ÀfIZÔY fzü BX³f MÑZX³fûÔ fzô f IYf»f AüSX fied f¹f f dmxiymx fbiy ³fWXeÔ WXûa fzü MÑZX³fûÔ IYf diysxf¹ff Àff ff³¹f SXWZX ffü A f³fz fô f½¹f fsx fwxbô f³fz fs ¹ffdÂf¹fûÔ IYû d³f²ffêdsx f ÀUfÀ±¹f fiûmxûiyfg»f IYf ff»f³f IYSX³ff WXû ffü ffsx famzx fwx»fz f`¹ffsx WXû ff ffmêx fwx»ff AfSXÃf f ffmxê MÑZX³f IYe SX½ff³f fe IZY Àf f¹f ÀfZ IY f ÀfZ IY f 4 fômxz fwx»fz f`¹ffsx diy¹ff þfe ffü QcÀfSf ffmxê MÑZX³f IYûMXf faox»f IZY dmxiymx AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f fe VfbIiY½ffSX ÀfZ fb»f ªffEa fzü SmX»f½fZ õxfsxf BXÀfIZY AfQZVf ªffSXe diye fe W`ÔXÜ IYûMXf fzô dry»fwxf»f ÀMXZVf³f AüSX OXIYd³f¹ff AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f WXe VfbøY WXûÔ fzü ÀfeEOXe AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f dry»fwxf»f faq SXWZX ffü AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f fb»f³fz ÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû IYfRYe SXfWX f d f»fz feü dªf³f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû Afg³f»ffBX³f dmxiymx fbiy IYSXf³fZ fzô fsmxvff³fe Af fe W`X ½fZ AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ dmxiymx fsxeq ÀfIY fz W`ÔXÜ EªfZaMX fe f³ff ÀfIZÔY fz dmxiymx BXÀfIZY A»ff½ff SmX»f½fZ ³fZ EªfZÔMXûÔ IYû fe dmxiymx fbiy IYSX³fZ IYe BXªffªf f QZ Qe W`XÜ EZÀfZ fzô ¹ffdÂf¹fûÔ IYf IYf f AüSX AfÀff³f WXû f¹ff W`XÜ ªfû ³f Afg³f»ffBX³f dmxiymx f³f½ff ÀfIY fz W`ÔX AüSX ³f WXe AfSXÃf f IYf¹ffÊ»f¹f ªff ÀfIY f W`ÔX, EZÀfZ ¹ffÂfe EªfaZMX IZY ff²¹f f ÀfZ A f³ff dmxiymx fbiy IYSXf ÀfIY fz W`ÔXÜ ff»f³ff IZY dqe d³fqzêvf EZÀfZ AfQZVf AfE W`ÔXÜ fcsmx ªfû³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû BXÀfIZY ff»f³ff IZY d³fqzêvf dqe fe W`ÔXÜ a SXfªfZVf ffnxiy, fb ¹f ½ffd fª¹f fi fa²fiy, ªf f»f fbsx fb ¹ff»f¹f fdv f f fa ff»f IZY fi½ffàfe ßfd fiy fàffzô ÀfZ WbXE SX½ff³ff IYfZMXf fzô SXWX SXWZX fdv f f fa ff»f IZY 62 fi½ffàfe ßfd fiy fb Y½ffSX QZSX Vff f IYfZ fàffzô ÀfZ SX½ff³ff WbXEÜ IYfZMXf IZY d½fd föf ÃfZÂffZÔ fzô IYf f IYSX SXWZX ¹fZ fi½fàfe»ffgiy OXfCX³f IZY IYfSX f ¹fWXfa RaYÀfZ WbXE ±fzü»fzdiy³f»ffgiy OXfCX³f fzô LcXMX d f»f³fz fsx ¹fZ 62 fi½ffàfe dþ»ff IY»f MXSX ÀfZ A³fb fd f»fziysx fb Y½ffSX QZSX Vff f IYfZ fàffzô ÀfZ SX½ff³ff WbXEÜ ¹fZ fàfzô BaQif ffizêymx ÃfZÂf fzô ÀfbaQSX ²f fêvff»ff IZY ffàf ÀfZ SX½ff³ff WbXBÊÜ fiy fsxf ±ff³ffd²fiyfsxe IYf IYWX³ff W`X diy ¹fZ fi½ffàfe ßfd fiy dþ»ff IY»f MXSX ÀfZ fsxd fvf³f»fziysx SX½ff³ff WbXE W`ÔXÜ B²fSX fbd»fàf CX f A²feÃfIY SXf f IY»¹ff f fe ff IYf IYW³ff W`X diy CX³WZÔX fi½ffàfe ßfd fiyfzô IZY SX½ff³ff WXfZ³fZ Àfa fa²fe IYfZBÊ þf³fiyfsxe ³fWXeÔ W`XÜ

6 o 6 IYfZMf,X VfbIiY½ffSX, 22 fbê, 2020 dainiknavajyoti.com f`sxf ff½fsxd»fμmxsx AfZ¹fZ ff fsx ffsx Àff»f IYf fid f fa²f ffz³fü ³ffBþedSX¹ff IYe f`sxf ff½fsxd»fμmxsx AüSX f`sxf»fd fiy IYe À½f fê fqiy d½fþz ff BÀ±fSX AfZ¹fZ ff fsx OXfZÎ f f SXfZ²fe d³f¹f f IYf CX»»fa f³f IYSX³fZ fsx ffsx Àff»f IYf fid f fa²f»f ff¹ff f¹ff WX`Ü Aa fsxsxf MÑXe¹f f`sxf»fd fiy Àfd fd f (AfBÊ feàfe) ³fZ BÀfIYe þf³fiyfsxe Qe WX`Ü d flx»fz Àff»f»ff ffzàf Aa fsxsxf MÑXe¹f f`sxf ffg½fsxd»fîμmx f MXc³ffÊ fzamx IZY ffq 28 þ³f½fsxe 2019 IYfZ CX³fIYf ¹fcSXe³f Àf`a f»f d»f¹ff f¹ff ±ff dþàf fza fid f fad²f f fqf±fê d f»ffü AfZ¹fZ ff ³fZ 2012»faQ³f f`sxf»fd fiy fza fdwx»ff 48 diy»ffz fif f ½f fê fza À½f fê fqiy þe ff ±ff»fzdiy³f OXfZÎ f f IZY IYfSX f CX³f fsx ffsx ½f fê IYf fid f fa²f»f ff¹ff f¹ff WX` þfz fe³f fbê 2019 ÀfZ QfZ fbê 2023 fiy SXWXZ fü Àffa ffzàf»ff fb³ff IZY 8 dj»ffoþxe IYfZSXfZ³ff ÀfZ ÀfaIiYd f f fzd ÀfIYfZ dàfmxeü fzd ÀfIYfZ fza RbYMX ffg»f VfbøY IYSX³fZ IYe ¹ffZþ³ff IZY fe f RbYMX ffg»f»f f Àffa ffzàf»ff fb³ff IZY AfNX dj»ffoþxe IYfZSXfZ³ff ÀfZ ÀfaIiYd f f ffe fe WX`aÜ fzd ÀfIYfZ IYe Vfe fê dox½feþ³f IYe RbYMX ffg»f»fe f»fe ff E fe Àf ³fZ f¹ff³f þfsxe IYSX f ff¹ff diy BÀf Àf ffwx B³f dj»ffdoþx¹ffza IYf MXZÀMX diy¹ff f¹ff ±ff dþàfizy ffq CX³fIYf B»ffþ Vfb Y diy¹ff f¹ff WX`Ü QdÃf f ÀfcOXf³f ³fZ 2020 RbYMX ffg»f ÀfÂf SXï diy¹ff þb ffü QdÃf f ÀfcOXf³f RbYMX ffg»f Àfa f (EÀfEÀfERYE) ³fZ IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IZY J fsxz IYfZ QZJ fz WXbE 2020 RbYMX ffg»f ÀfÂf IYfZ À±fd f f IYSX dq¹ff WX`Ü EÀfEÀfERYE ³fZ fb²f½ffsx IYfZ ffzoxê d³fqzvfiyfza IYe Af ff f f`xnxiy fb»ffbê dþàf fza fied f¹fsx»fe f IYfZ d f³ff d½fþz ff ffzd f f diye SXï IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff diy¹ff f¹ffü EÀfEÀfERYE ³fZ QZVf IYe Àf fe À±ff³fe¹f»fe f IYfZ d f³ff SXZ»fe fzvf³f IZY ¹ff MXe f IYfZ fi ffzmx diye d f³ff SXï IYSX dq¹ffü ßfe»faIYf QüSXZ IYfZ»fZIYSX A fe R`YÀf»ff ³fWXeÔ : ffa»ffqzvf PXfIYfÜ ßfe»faIYf diiyizymx IZY BÀf Àff»f þb»ffbê fza ffa»ffqzvf IZY Àff±f dõ fãfe¹f ÀfeSXeþ IYSXf³fZ IYe B LXf ½¹f f IYSX³fZ IZY ff½fþcq ffa»ffqzvf diiyizymx ffzoxê ( feàfe fe) IYf IYWX³ff WX` diy ßfe»faIYf QüSXZ IYfZ»fZIYSX A fe CX³WXfZa³fZ IYfZBÊ R`YÀf»ff ³fWXeÔ d»f¹ff WX`Ü WXf»f WXe fza ßfe»faIYf diiyizymx ³fZ IYWXf ±ff diy ½fZ ffsx f AüSX ffa»ffqzvf IZY Àff±f þb»ffbê fza ÀfeSXeþ IYSXf³fZ IYfZ»fZIYSX f ffê IYSX SXWXe WX`»fZdIY³f QfZ³ffZa ffzoxê IYe AfZSX ÀfZ BÀf ff f f IYfZBÊ fbd MX ³fWXeÔ IYe fbêx WX`Ü»ffgIYOXfCX³f fzô d fwxfsx IZY fþqcsx RaYÀfZ AfBÊAûE IZY A³fbSXû²f fsx Àff f RZYOXSmXVf³fûÔ ³fZ WXe dxqe JZ»f AüSX I`ÔY f VfbøY IYSX³fZ IZY ÀfbÓff½f ½ff»fe ffg»f RZYOXSmXVf³f ³fZ ûªff μ¹fc fsx»ff³f JZ fi/³f½fª¹fûdx f, ªf¹f fbsx ffsx fe¹f ½ff»fe ff»f Àfa f ³fZ BÀf Àff»f WXû³fZ ½ff»fZ Aa fsxsxf MÑXe¹f McX³ffÊ fzômxûô IZY dx»fe ³fZVf³f»f I`ÔY f Af¹fûdXªf f IYSX³fZ IZY dx»fe A f³fz ÀfbÓff½f ffsx fe¹f Aû»fadX fiy Àfa f IYû fzªfz W`ÔXÜ IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf fwxf ffsxe IZY IYfSX f QZVf fzô Àf fe JZ»fûÔ IZY McX³ffÊ fzômx AüSX ³fZVf³f»f I`ÔY f 25 ff fê ÀfZ f³q W`ÔXÜ»ffgIYOXfCX³f IZY ffq JZ»fûÔ AüSX ³fZVf³f»f I`ÔY fûô IYû dxiyàf fiiyfsx VfbøY dxiy¹ff ªffE, BÀfZ»fZIYSX AfBÊAûE ³fZ Àf fe Àf fðx ³fZVf³f»f RZYOXSmXVf³fûÔ ÀfZ ÀfbÓff½f ffa fz ±fzü»fzdxiy³f 20 fbê fiy dxàfrêy Àff±f JZ»f Àfa fûô ³fZ WXe A f³fz ÀfbÓff½f fzªfz W`ÔXÜ AfBÊAûE A²¹fÃf ³fSmX³Qi fâff ³fZ Àf fe RZYOXSmXVf³fûÔ ÀfZ JZ»fûÔ IYû dxrysx ÀfZ VfbøY IYSX³fZ, I`ÔY fûô IYf Af¹fûªf³f AüSX Aû»fadX fiy ½f Aa fsxsxf MÑXe¹f McX³ffÊ fz ÔMXûÔ IYû»fZIYSX CX³fIYe»ffdX³fa f IZY ffsmx fzô ÀfbÓff½f ffa fz ±fzü ½ff»fe ff»f RZYOXSmXVf³f IZY fwxfàfdx f½f ªf¹f fbsx IZY WXe SXf ff½f ffsx dxàfawx ªffJOÞX ³fZ IYWXf dxiy IYûSXû³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX f ªf f QZVf fzô»ffgiyoxfcx³f»ff fc dxiy¹ff f¹ff f f Aû»fadX fiy JZ»fûÔ IYû QZJ fz fe³f fwe³fz fiy ffg¹ffz ÀfZ X¹ffZSX ÀMXZdO¹f f fzô SXWZÔ fz ffiy dxj»ffoþxe ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, IYÀffSXÜ»ffgIYOXfCX³f IZY f»f fz IYûMXf ÃfZÂf IZY þufwxsx ³f fsx fzmñû»f fô f IZY ffàf f»f SXWXZ IÔYMÑ Àf³f IYf IYf f fôq WXû þf³fz IZY ffq d fwxfsx IZY fþqcsx þû IYe IYBÊ dq³fûô RYÀfZ WXbE WX`Ô AüSX fsx þf³fz IYû IYBÊ dq³fûô ÀfZ CX fzdþ f WXû SXWXZÜ þf³fiyfsxe IZY fb ffd fiy fþqcsx ³fbSX Af»f f ³fZ f ff¹ff diy d fwxfsx ÀfZ»ffgIY OXfCX³f IZY IbYL dq³f fwx»fz WXe IYûMXf IYf f IZY d»fe AfE ±fz»fzdiy³f»ffgiyoxfcx³f IZY f»f fz IYf f ³fWXeÔ f»ff AûSX WX f ¹fWXe fsx RYÀf fe U Qû ffwx ÀfZ ¹fWXe RYÀfZ WXbE WX`Ô U Jf³fZ fe³fz IYe fe IYfRYe Àf fà¹ff Af SXWXe WX`Ô AûSX BÀf du f¹f fzô WX f ffàf IZY ±ff³fz AüSX Afg³f»ffB³f AfUZQ³f fe IYSXf fbizy WX`Ô»fZdIY³f WX ffsxe IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû SXWXe WX` AüSX fàfz U MÑZ³fZ fôq WXû þf³fz ÀfZ IYûBÊ UWXf³f fe ³fWXeÔ d f»f SXWXf AüSX ³ff WXe ÀfSXIYfSX IYe fsxry ÀfZ fsx LûOÞX³fZ IYe IYûBÊ CX feq fe ³fþSX ³fWXeÔ Af SXWXe WX` AüSX CX fsx ÀfZ BÀf fe f f f feê fzô f fsxe IZY AÔQSX SXWX fz SXWX fz IYfRYe Àf fà¹ff WXû SXWXe WX` U B f³fz dq³f BÔ fþfsx IYSX³fZ IZY ffq fsx þf³fz IZY d»fe f`q»f f»fiysx þf³fz IZY A»ffUf IYûBÊ SXfÀ ff ³fþSX ³fWXeÔ Af SXWXf WX`Ü I`Y±fc³f Af¹fbUZÊdQIY Aü f²ff»f¹f fsx»f fzô ff»fz ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, ûoxfsxàfb»f fbsxü I`Y±fc³f fzô IYûSXû³ff fwxf ffsxe IZY f»f fz SXfþIYe¹f Af¹fbUZÊdQIY AÀ f ff»f fsx fe fz IYBÊ dq³fûô ÀfZ ff»ff»f ff WXbUf WX`,dþÀfIZY IYfSX f»fû fû IYû Af¹fbUZÊdQIY B»ffþ fsxf fvfê IZY d»fe fwxb f fsxzvff³fe IYf Àff f³ff IYSX³ff foþx SXWXf WX`Ü ½¹ff ffsx fwxfàfô f I`Y±fc³f IZY ÀfÔ¹fûþIY Àfb³fe»f þ`³f AüSX Àf ffþàfzue fwxfuesx ³ff ff ³fZ f ff¹ff diy Af¹fbUZÊQ du ff f IZY fsxûàfz fbsxf³fz»fû f Afþ fe fe ffdsx¹fûô IYf CX f ffsx IYSXf³fZ Af fz WX`Ô»fZdIY³f ¹fWXfÔ fsx ff»ff»fmxiyf QZJ IYSX fif fe f d³fsxfvf WXûIYSX Uf fàf fsx»fümx þf fz WX`Ô du ff f fzô ÀMXfRY IYe IY fe ³fWXeÔ WXû fz WXbE fe Af¹fbUZÊQ AÀ f ff»fûô IZY ff»fz»f ff³fz ÀfZ fif fe fûô IYû QûWXSXe ffsx ÓfZ»f³fe foþx SXWXe WX`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfsxf Af¹fbUZÊQ du ff f IYû fzdoxiy»f du ff f IZY A²fe³f Ad²fIÈY f IYSX³fZ IZY ffq Àf fc fz»ffgiy IZY Af¹fbUZÊdQIY AÀ f ff»fûô fzô IYf¹fÊSX f IYfd fêiyûô IYû fzdoxiy»f du ff f ³fZ A f³fz dwxàff f ÀfZ IYûSXû³ff OXйfcMXe fzô f`³ff f IYSX³fZ ÀfZ AÀ f ff»f IZY ff»fz»f fz WX`ÔÜ IYÀ fz UfdÀf¹fûÔ IYe ffô f WX` diy Af¹fbUZÊQ AÀ f ff»f IYû fb³f: Jû»ff þfe ffdiy fif fe fûô IYû Af¹fbUZÊdQIY ÀfbdU²ffEÔ d f»f fbiye d f»f ÀfIZYÜ MXeIYfIYSX f diy¹ff f¹ff ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, IY³fUfÀfÜ Àff fbqfd¹fiy ÀUfÀ±¹f IZYÔQi IY³fUfÀf IZY fi ffsxe OXfg.»ff»f dàfôwx fe³ff ³fZ f ff¹ff diy IYûSXû³ff IZY ffq»ffgiyoxfcx³f 4 IZY A³fbÀffSX AÀ f ff»f IYe Àf fe Q`d³fIY fd fdud²f¹ffô Uf fàf VfbøY WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f fb YUfSX IZY dq³f AfÔ f³f ffoþxe fsx MXeIYfIYSX f VfbøY diy¹ffü MXeIYfIYSX f IYSX³fZ ÀfZ fwx»fz IYûSXû³ff ÀfZ f f³fz IZY fcsxz BÔ fzþf f diy¹fz feü EIY dq³f fwx»fz AfÔ f³fufoþxe IYû ÀfZ³fZMXfBþ diy¹ff f¹ff AüSX QcÀfSXZ dq³f ÀfûVf»f doxàmxzôdàf³f f IYf ²¹ffÔ³f SXJ fz WXbE MXeIYfIYSX f diy¹ffü EE³fE f dsx fb dàfôwx ³fZ f ff¹ff diy IY³fUfÀf fzô AfÔ f³f ffoþxe fè fe¹f fsx MXeIYfIYSX f diy¹ffü BÀf fzô 12 f fû IYû øymxe³f B ¹fcd³fþZVf³f AûSX 4 f fêu fe fdwx»ffaûô IYf MXeIYfIYSX f diy¹ffü IYSXf feü IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf ImY IYWSX ImY ff½fþcq þb»ffbê fzô diiyimymx ImY QfZ ffsxf VfbøY WfZ³fZ IYe Àfa ff½f³ff W`XÜ BÀfIYe Àfb YAf f ffdiyà ff³f AüSX BÔ»f`ÔO ImY fe f fe³f f` ffzô IYe MXZÀMX ÀfeSXeþ ÀfZ WfZ feü IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYe ½fþW ÀfZ diiyimymx IYfZ ffsxe ³fbIYÀff³f ÓfZ»f³ff foþf W`,»fZdIY³f A f IbYL QZVf diiyimymx IYfZ QfZ ffsxf VfbøY IYSX³fZ IYe IYfZdVfVffZÔ fzô ªfbMZX WỒXÜ»fZdXIY³f IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYe ½fþW ÀfZ diiyimymx ImY f`qf³f fsx IYBÊ foþz fq»ff½f QZJZ þfeô fzü ffdxiyà ff³f dxiiyizymx fûoêx Ba»f`ÔOX IZY dxj»ffry fià ffdx½f f ÀfeSXeªf ÀfZ fwx»fz IYûBÊ ªfûdXJ f CXNXf³ff ³fWXeÔ ffwx ff BÀfdX»fE fcsxe MXe f IYû IYSXe f fe³f fwe³fz fiy ffg¹ffz ÀfZ X¹ffZSX ÀMXZdO¹f f fzô SXJf ªffE ffü BÀfIZY dx»fe ffzoê ³fZ 25 dj»ffdoþ¹ffzô IYe d»fàmx f³ffbê W`Ü ¹fZ dj»ffoþe ³fZVf³f»f diiyimymx EImYO fe fzô ÀfbSXdÃf f ffwü»f fzô A f³fe MÑZd³fÔ f IYSXZÔ fzü BÔ»f`ÔO diiyimymx ffzoê ³fZ IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYe ½fþW ÀfZ EIY þb»ffbê fiy QZVf fzô diiyimymx ImY Af¹ffZþ³f fsx SXfZIY»f ff SXJe W`Ü IYfZMf-Aa f»f d fdiy Àff IYfd fêiyfza IYf diy¹ff À½ff f f ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, fôof³ffü Àff fbqfd¹fiy À½ffÀ±¹f ImYÔQi fôof³ff fsx IYfZSXfZ³ff ¹ffZðf d fdiy Àff IYfd fêiyfz IYf fb²f½ffsx IYfZ ½feSX W³fb ff³f Q»f AJfOÞf Àfd fd f ImY ÀfQÀ¹f f Z ffþfz õfsxf fb f ½f ffê IYSX À½ff f f diy¹ffü IYfZSXfZ³ff IYfZ WSXf³fZ ImY d»fe A f³fz fsx ÀfZ QcSX SXWIYSX 24 f MXZ»f ff ffsx OйfcMXe IYSX SXWZÜ OйfcMXe ImY QüSXf³f fw»fz þøysx IYfZSXfZ³ff ÀfZ OSX»f f ff ±ffü»fzdiy³f A f OSX ³fWe»f f ffü ¹fW ff f fôof³ff ÀfeE fàfe Àfd½fÔQf IY fê ffsxe E XÀfSXZ fz³f IYd f»f ÀfZ³f ³fZ IYWeÜ ½feSX W³fb ff³f Q»f AJfOÞf Àfd fd f ImY A²¹fÃf f½f³f ßfÔ fe ImY ³fZ fè ½f Vf fz IYQi f³ffbêx,sxûvf³f WbXBÊX fdàªfqzô ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, ÀfbIZY fü IYÀ ff ÀfbIZY f fzô SX fªff³f ffwx IYf SXûªfZ IYf fd½fâf fdwx³ff W`XÜ BXÀf fzô Vf fz IYQi IYe EIY SXf f W`X, BXÀfIYe BX ffq f EIY SXf f IYe WXªffSX fwxe³fz ÀfZ ARYªf»f f ffbêx fbêx W`XÜ BXÀfe SXf f IYû BX ffq f IYe ªff fe W`XÜ fcsxe SXf f fbdà»f f ªf³f BX ffq f IYSX fz W`XÜ BXÀf ffq fbdà»f fûa ³fZ A f³fz fsxû fzô WXe SXWXIYSX BX ffq f IYe W`XÜ ÀfQSX fûwx fq WX³feRY ffbêx ³fZ fbàf»f ff³fû Ea½f dwx³qc ffbêx¹fûô IYû ÀfaQZVf dq¹ff W`X diy BXÀf fd½fâf fwxe³fz fzô d f»fiby»f fe dryªfc»f f feê ³f IYSmX A f³fz f`àfûô IYf ÀfQCX f¹fû f IYSmXÜ fsxe fûa ¹f fe fû ARYfWXeªfû IYû ÀfQ IYf ûsxf f ªfIYf f QZIYSX fqq IYSmXÜ»ffgIYYOXfCX³f E½fa ÀfûVf»f doxàmzxvf³f IYe fc fê ff»f³ff IYSmXÜ WbXE dxj»ffdxoþx¹fûô IYe MÑZXdX³fa f feiy fsx ±fe»fzdxiy³f A f EIYQ f dxvfdx±f»f ff Af fbê W`XÜ Aû»fadX fiy JZ»f fe A f»fz ½f fê IZY dx»fe À±fdX f f WXû fe W`ÔXÜ WX fzô A f dxj»ffdxoþx¹fûô IYû fûdxmx½fzmx IYSX³fZ IZY dx»fe fi¹ffàf IYSX³fZ WXûÔ fzü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dxiy ffsx fe¹f ½ff»fe ff»f fzô ÀfeE fàfe fôof³ff fsx fôof³ff d fdiy Àff fi ffsxe Ofg. IY f»f ff fê½f, Ofg. IYbÀfb f fü²fsxe, Ofg. d fi¹fôiyf»ff»ff½f f, Ofg. Ð Àff~fdWXIY WXfMX ffþfsx fzô SXWXe feoþx ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, IY³fUfÀfÜ IYÀ fz fzô fb YUfSX IYû»f f³fz Uf»ff Àff~fdWXIY WXfMX ffþfsx fzô fb ¹f ffþfsx fzô dà±f f f fzvf füiy fsx Àf þe duiiyz ffaûô ³fZ fznxiysx f±ff fwxb f ÀfZ Àf þe duiiyz ffaûô ³fZ Àfb ff f ÀfdIYÊ»f, IY³fUfÀf ²fb»fZMX fb ¹f ff fê fsx QbIYf³f»f ffiysx QbIYf³fQfSXe IYe fbê Àff~fdWXIY WXfMX ffþfsx fzô ffwxsxe QbIYf³fQfSXûÔ IZY Af³fZ ÀfZ ffþfsx fzô IYfRYe feoþx SXWXe ¹fWXfÔ fsx ³fWXe WXû SXWXf ÀfûVf»f doxàmxzdàfô f IYe ff»f³ff Àf þe ffþfsx IZY Àff±f Àff±f fb ¹f ffþfsx fzô fe QbIYf³fûÔ fsx IYfRYe feoþx IYf þ ffuoþxf»f ff SXWXfÜ fb YUfSX IYû Àf þe duiiyz ffaûô ³fZ ¹fWXfÔ fznxiysx Àf þe fz f³fz»f fz þwxfô fsx Àf þe duiiyz ffaûô IZY ffàf JSXeQQfSXe IYSX³fZ Uf»fû RYûMXû : fi fûq Àfa f ³fZ A f³fz ÀfbÓff½fûÔ ÀfZ AfBÊAûE IYû A½f f f IYSXf dxq¹ff W`XÜ BÀf ½f fê IZY A³ f fiy ½ff»fe ff»f IZY LXWX Aa fsxsxf MÑXe¹f McX³ffÊ fzômx WXû³fZ W`ÔX, dxªf³f fzô ±ffbê»f`ôox fzô fb Y f EdXVf¹f³f»f f ½ff»fe ff»f, fe³f fzô fdxwx»ff AaOXSX- 19 EdXVf¹f³f fồdx f¹f³fdxvf f, fe³f fzô WXe EdXVf¹f³f d½fqzvfe dj»ffdoþx¹fûô IZY d f³ff Àfa f½f ³fWXeÔ W`X AfBÊ fee»f : SXfWbX»f ªfüWXSXe ³fBÊX dq»»feü ffsx fe¹f diiyizymx IaYMÑXfZ»f ffzoxê ( feàfeàfeafbê) IZY fb ¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe SXfWXb»f þüwxsxe ³fZ IYWXf WX` diy d½fqzvfe dj»ffdoþx¹ffza IZY d f³ff AfBÊ fee»f IYSXf³ff Àfa f½f ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfe fe f ffê ±fe diy AfBÊ fee»f IYfZ QVfÊIYfZa AüSX d½fqzvfe dj»ffoþxd¹ffza IZY d f³ff Af¹ffZdþ f IYSXf¹ff þfe»fzdiy³f þüwxsxe ³fZ d½fqzvfe dj»ffdoþx¹ffza IZY d f³ff MXc³ffÊ fzamx IYSXf³fZ IYe Àfa ff½f³ff IYfZ JfdSXþ IYSX dq¹ffü þüwxsxe ³fZ IYWXf diy AfBÊ fee»f EZÀff MXc³ffÊ fzamx WX` þwxfa Qbd³f¹ff fsx IZY Àf½fÊßfZ X dj»ffoþxe AfIYSX JZ»f fz WX`a AüSX Àf fe»ffz f BÀfZ fsxiysxfsx SXJ³ff ffwx fz WX`aÜ þfdwxsx WX` diy WXf»ff f ²feSXZ-²feSXZ Àff ff³¹f WXfZa fz, Af f ¹fWX ³fWXeÔ ÀffZ f ÀfIY fz diy EIYQ f ÀfZ feþza Àff ff³¹f WXfZ þfea feü CX³WXfZa³fZ IYWXf diy WX fza WXf»ff f fcsxe fsxwx Àff ff³¹f WXfZ³fZ IYf Ba fþfsx IYSX³ff WXfZ ffü WX fza ÀfSXIYfSX IZY dqvff d³fêqzêvf fe QZJ³fZ WXfZa fzü dry»fwxf»f A fe WX½ffBÊ ¹ffÂff fsx fd»fqf³f dquàf fsx diy¹ff du ffsx fûâe IYf Af¹fûþ³f ³¹fcþ ÀfdUÊÀf/³fUª¹fûd f, ÀffÔ fûqü fcuê fi²ff³f fôâfe SXfþeU ffô²fe IYe 29UeÔ fb ¹fd fd±f fd»fqf³f dquàf fsx fbøyufsx IYû ÀffÔ fûq du²ff¹fiy fsx f dàfôwx IbYÔQ³f fbsx IZY fb ¹f Afd f±¹f fzô EIY du ffsx fûâe IYf Af¹fûþ³f diy¹ffü A²¹fÃf ff»ffgiy IYfÔ fizàf A²¹fÃf IbYVf»f ff»f dàfôwx ff³ffwxzoþxf ³fZ IYeÜ BÀf AUÀfSX fsx fcuê fi²ff³f fôâfe SXfþeU ffô²fe IZY ¹fû fqf³f IYû ¹ffQ IYSX fz WXbE du²ff¹fiy ³fZ IYWXf diy B³WXûÔ³fZ ffsx f IYû doxdþmx»f BÔdOX¹ff IYe AûSX»fZ þf³fz IYf IYf IYf f diy¹ff dþàfiye UþWX ÀfZ QZVf fzô ÀfÔ ffsx IiYfÔd f AfBÊ AüSX Af²fbd³fIY ffsx f IZY d³f ff ffê IZY øy f fzô B³fIZY fd»fqf³f IYû QZVfUfÀfe IY fe ³fWXeÔ fc»fzô fzü»ffgiy IYfÔ fizàf A²¹fÃf IbYVf»f ff»f dàfôwx ³fZ fe ÀfÔ fûd²f f IYSX fz WXbE IYWXf diy ÀfSX»f ½¹fdöY U IZY ²f³fe SXfþeU ffô²fe 21UeÔ ÀfQe IZY þ³f ³ff¹fIY ±fz CX³WXûÔ³fZ QZVf IYû Af fz»fz þf³fz IYf IYf f diy¹ff CX³fIZY fd»fqf³f IYû QZVf IY fe ³fWXeÔ fb»ff ÀfIY ffü Àf fe IYf¹fÊIY ffaûêô ³fZ fb ffôþd»f IYSX ßfðfÔþd»f Ad fê f IYeÜ BÀfÀfZ fwx»fz ÀffÔ fûq du²ff¹fiy fsx f dàfôwx IbYÔQ³f fbsx ÀffÔ fûq IÈYd f CX fþ fôoxe fsx f»f SXWXZ Àf f±fê³f fc»¹f IZY IYfÔMXZ IYf AU»fûIY³f diy¹ffü Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dqvff d³fqzêvf dqe AüSX diyàff³fûô IYe Àf fà¹ffaûô IYû Àfb³ffÜ BÀf QüSXf³f ffd»fiyf²¹fãf IYdU ff fwx»fû f, ³f fsx A²¹fÃf SXfþZÔQi fwx»fû f AfdQ füþcq SXWXZÜ fid f fa²f WX` AüSX IbYLX þ fwx BÀfIYe A³fb fd f Qe fbêx WX` AüSX dj»ffdoþx¹ffza IYfZ JZ»f³fZ ÀfZ fwx»fz ½ffSXZaMXe³f fza SXWX³fZ IZY d»fe IYWXf f¹ff WX`Ü BÀf fiiyfsx ÀfZ MXc³ffÊ fzamx IZY IYf¹fÊIiY f fza BÀfIYf fwxb f fi ff½f foþxz ffü ff³fàfc³f IZY ffq WXe AfBÊX fee»f IYû»fZIYSX AfäÀ f W`X fûoxê BÀf fe f feàfeàfeafbê ³fZ ffsx fe¹f dj»ffdoþx¹ffza IYfZ ¹fWX fb³f³fz IYe AfþfQe QZ Qe WX` diy QZVf fza diiyizymx VfbøY WXfZ³fZ fsx ½fZ JZ»f³fZ IZY d»fe»fümx³ff ffwx fz WX`a ¹ff ³fWXeÔÜ þüwxsxe ³fZ IYWXf diy dj»ffdoþx¹ffza IYe ÀfbSXÃff Àf½ffZÊ fdsx WX`Ü WXf»ffadIY CX³fIYf IYWX³ff WX` ffzoxê BÀf Àff»f ffg³fàfc³f f±ff ÀfSXIYfSX ÀfZ Bþfþ f d f»f³fz IZY ffq AfBÊ fee»f IYSXf³fZ IYfZ»fZIYSX AfV½fÀf f WX`Ü þüwxsxe ³fZ fb²f½ffsx IYfZ Af¹ffZdþ f ½fZd f³ffsx IZY QüSXf³f IYWXf, fi ¹fZIY dj»ffoþxe IYe ÀfbSXÃff þ YSXe WX`Ü AüSX Àf fe IYfZ A f³fe ÀfbSXÃff Àfbd³fdV f f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX WX` f±ff»ffz ffza IYfZ CX³fIZY R`YÀf»ff IYf Àf ff³f IYSX³ff ffdwxeü WXf»ffadIY CX³fIZY A³fbÀffSX AfBÊ fee»f IYfZ IYSXf³fZ IYfZ»fZIYSX ÀffZ f³ff A fe þ»q ffþe WXfZ feü CX³WXfZa³fZ IYWXf, WX f dry»fwxf»f dà±fd f fsx ³fþSX f³ffe WXbE WX`aÜ d fi¹ff d fßff, Ofg. IY f»fiyfô f fe ff ½f ³fdÀfÔÊ f ÀMXfR IY ffcôosx R føyiy VfZJ, þrsx WbÀf`³f, IYüVf»f, ÀfÔ ffz f fwf½fsx, IYe feoþx CX foþx foþxe dþàfàfz fb ¹f ffþfsx fzô dq³f fsx fwx»f fwx»f f³fe SXWXeÜ Àff±f fwxb f ÀfZ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ IYWXf diy ¹fWXfÔ fsx QbIYf³fZ Jû»f³fZ U f³q IYSX³fZ IYf Àf f¹f Àfb fwx 8 fþz ÀfZ Qû fþz»f f ½ff»fe ff»f, fzwxsxf³f fzô fb Y f AaOXSX- 20 EdXVf¹f³f f`ôdx f¹f³fdxvf f AüSX ffb fz fzô E½feÀfe IY f fb Y f ½f dxiydx fêà ff³f fzô E½feÀfe IY f fdxwx»ff McX³ffÊ fzômx VffdX f»f W`ÔXÜ Àfa f IYe AûSX ÀfZ B³f McX³ffÊ fzômxûô IZY dx»fe I`ÔY f Af¹fûdXªf f IYSX³fZ AüSX I`ÔY f IZY QüSXf³f ÀfbSXÃff Àfa fa²fe CX ff¹fûô ÀfZ Àfa fadx²f f ÀfbÓff½f AfBÊAûE IYû fzªfz W`ÔXÜ B³f RmYOSXZVf³ffZÔ ³fZ fzþz A f³fz»ff³f AfBÊAfZE ImY A³fbSXfZ²f fsx fesx³qfªfe, WXfgIYe, ½ff»fe ff»f, ½fZMXdX»fdXμMaX f, ³füIYf¹f³f AüSX SXûBa f RZYOXSmXVf³f ³fZ WXe A f³ff μ¹fc fsx»ff³f ffsx fe¹f Aû»fadX fiy Àfa f IYû fzªff W`XÜ AfBÊAfZE Àf fe RZYOXSmXVf³fûÔ ÀfZ fif f ÀfbÓff½fûÔ IYû ffsx f ÀfSXIYfSX IZY JZ»f faâff»f¹f AüSX ffsx fe¹f JZ»f fifdx²fiysx f IYû fzªfz ff, ffdxiy Af fz IYe ¹fûªf³ff f`¹ffsx IYe ªff ÀfIZY AüSX ³fZVf³f»f I`ÔY f ªf»Q VfbøY WXû ÀfIZÔYÜ AfBÊAûE ³fZ A f A f³ff»ff³f fzªf³fz IZY dx»fe RZYOXSmXVf³fûÔ IYû 30 fbê fiy IYf Àf f¹f dxq¹ff W`XÜ ffg½fsx IZY ffq dà f±f IYf ÀfbÓff½f, ffa fb»fe f³fz AfBÊÀfeÀfe A²¹fÃf þfzwxf³fàf f fêü Ba»f`aOX IZY fc½fê IY ff³f OXZd½fOX ffg½fsx IZY ffq QdÃf f ARiYeIYf IZY fc½fê IY ff³f AüSX diiyizymx QdÃf f ARiYeIYf (ÀfeEÀfE) IZY d³fqzvfiy fie f dà f±f ³fZ fe ÀfbÓff½f dq¹ff WX` diy ffsx fe¹f diiyizymx IaYMÑXfZ»f ffzoxê IZY A²¹fÃf ÀfüSX½f ffa fb»fe þ`àfz A³fb f½fe ½¹fd f IYf Aa fsxsxf MÑXe¹f diiyizymx fdsx fq IYf A²¹fÃf f³f³ff ffdwxeü dà f±f ³fZ fbøy½ffsx IYfZ IYWXf diy ffa fb»fe þ`àfz A³fb f½fe dj»ffoþxe IZY BÀf fq fsx f`x³f³fz ÀfZ diiyizymx IYfZ RYf¹fQf d f»fz ffü dà f±f ÀfZ fwx»fz Ba»f`aOX IZY fc½fê IY ff³f OZXd½fOX ffg½fsx ³fZ IYWXf ±ff diy feàfeàfeafbê IZY A²¹fÃf ffa fb»fe fza EIY A LXZ fivffàfiy IZY Àf fe fb f füþcq WX`a AüSX ½fWX fd½f ¹f fza diiyizymx IYe d½fv½f ÀfaÀ±ff AfBÊÀfeÀfe IZY A²¹fÃf f³f ÀfIY fz WX`aÜ dà f±f ³fZ IYWXf, diiyizymx IZY d»fe EIY A LXf ³fZ fè ½f fwxb f þ YSXe WX` AüSX BÀf fq fsx diyàfe EZÀfZ ½¹fd f IYf WXfZ³ff fwx ½f fc fê WX` þfz Af²fbd³fIY JZ»f AüS Af³fZ ½ff»fe fb³füd f¹ffza IYfZ fjc fe Àf fóf ff WX`Ü IYbÀfd f ff IYfSX fzômxsx ½f Àfd½fÔQf IY fê ffsxe IYd f»f ÀfZ³f, IY³W`¹ff»ff»f ff»f½f, SXfþZÔQi ÀffÔ½fdSX¹ff, fôiyþ ½f` f½f, þfz²fsxfþ ff»f½fe LfZMXc fe ff ½f ÀfRfBÊ IY feê SXfþZÔQiE IY³¹ff ffbê IYf AJfOÞf Q»f ImY ÀfQÀ¹ffZÔ ³fZ fb f fzômx ½f fb f ½f ffê IYSX IYfZSXfZ³ff ¹ffZðfAfZÔ IYf À½ff f f diy¹ffü BÀf füimy fsx fi ffzq ßfÔ fee d½f f»f Àfb f³fe WdSX ßfÔ fe, A³f ffz»f þ`³f, MXfZ³fc Àfb f³fe AfIYfVf dàfôw, fc fzôqi dàfôw, AfIYfVf fz f½ff»fe d fiôàf Àf`³feE Qe ffôvfb ÀfZ³fE d½fiyfàf f`sx½ffe d³fdj»f f`sx½ffe Qe fiy f`sx½ffe IYb»fQe f ÀffZ³feE AfIYfVf Àfb f³f AfdQ füþcq SXWZÜ fiy WXû³fZ IZY ffuþcq ¹fWXfÔ fsx fwxb f ÀfZ QbIYf³fQfSX QbIYf³fZ Jû»fIYSX f`nxz SXWX fz WX` f±ff fifwxiye IYSX fz WX`Ü ½¹ff ffdsx¹fûô ³fZ 2 fþz ffq Jb»f³fZ Uf»fe QbIYf³f Uf»fû fsx þb ff³ffê IYSX³fZ IYe ff f IYWXeÜ f`ôiy OÑfμMX dþ»ff IY»f XMXSX IYfZ Àff`Ô ff ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, fôof³ffü IYfZd½fO-19 fzô fsxe f AÀfWf¹f»ffZ ffaz IYfZ SXfW f fwba ff³fz ImY d»fe fee f ³fSXZÔQi ffzqe õfsxf f»ffe f¹fz fi²ff³f fôâfe SXfW f IYfZ f RÔ O ImY d»fe ffþ ff fôof³ff f O»f õfsxf WþfSX Y f¹fz IYf f`ôiy OÑfμMX dþ»ff IY»f XMXSX AfZ f IYÀfZSXf IYfZ Àff`Ô ffü f O»f fi½föyf AfdQ ¹f ffniy ³fZ f ff¹ff diy fi²ff³f fôâfe SXfW f IYfZ f ImY RÔ O ImY ³ff f fôof³ff f O»f fzô fc±f À fsx fsx IYf¹fÊIY ffêafz ÀfZ fif~ SXfdVf IYf f`ôiy OÑfμMX fb Y½ffSX IYfZ fôof³ff f O»f IYe AfZSX ÀfZ dþ»ff IY»f XMXSX IYfZMXf IYfZ Àff`Ô ff f¹ffü BÀf A½fÀfSX fsx ffþ ff QZWf f dþ»ff A²¹fÃf fbiybmx ³ff fsx dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f fi ffsxe SXfImYVf füwf³f fôof³ff f O»f A²¹fÃf WbIY f f³q Vf ffê fc½fê ÀfSX fô f OfZTйff, ³f³Q»ff»f fz f½ff»f, fi ffzq þ`³f, fe¹fc f þ`³f AfdQ füþcq SXWZÜ À ffzmðàfê 2021 fzô MXû ¹ffZ AfZ»fd fiy ³fWXeÔ WXbE ffz SXï WXfZ þfea fz»faq³fü Aa fsxsxf MÑXe¹f AfZ»fd fiy Àfd fd f (AfBÊAfZÀfe) IZY A²¹fÃf ±ffg fàf ffiy ³fZ IYWXf WX` diy ¹fdQ MXfZ ¹ffZ AfZ»fd fiy 2021 fza ³fWXeÔ WXbE ffz SXï IYSX dqe þfea fzü MXfZ ¹ffZ AfZ»fd fiy BÀf Àff»f 24 þb»ffbê ÀfZ WXfZ³fZ ±fz»fzdiy³f IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IZY J fsxz IYfZ QZJ fz WXbE B³WXZaA f»fz Àff»f IZY d»fe À±fd f f IYSX dq¹ff f¹ffü MXfZ ¹ffZ AfZ»fd fiy A f 23 þb»ffbê ÀfZ AfXNX A fà f 2021 fiy WXfZa fzü A fi`»f fza MXfZ ¹ffZ 2020 IZY ÀfeBÊAfZ ffzdvfsxfz fb ffz ³fZ AfZ»fd fiy JZ»ffZa IYfZ AüSX À±fd f f diye þf³fz ÀfZ BaIYfSX diy¹ff ±ff þ fdiy þf ff³f IZY fi²ff³f faâfe ÎVfþfZ Af fz ³fZ ffq fza À f MX diy¹ff ±ff diy IYfZSXfZ³ff fsx IYf fc ffe þf³fz fiy AfZ»fd fiy IYf Af¹ffZþ³f ³fWXeÔ WXfZ ffü ffiy ³fZ ³fBÊX dq»»feü ffsx f IZY fc½fê Àf»ff fe f»»fz ffþ fü f f fa fesx IYf IYWX³ff WX` diy diiyizymx»feþzaox Àfd f³f fz aobx»fiysx ffsx fe¹f IY ff³f d½fsxfmx IYfZWX»fe IYe fb»f³ff fza ½f³fOXZ fza ª¹ffQf ÀfRY»f f»»fz ffþ WX`aÜ 2013 fza diiyizymx ÀfZ Àfa³¹ffÀf»fZ fbizy Àfd f³f ³fZ 463 ½f³fOXZ f` ffza fza IZY AüÀf f ÀfZ SX³f f³ffe WX`a dþàf fza d½fv½f dsxiyfgoxê 49 Vf fiy Vffd f»f WX` þ fdiy d½fsxfmx ³fZ A f fiy 248 ½f³fOXZ fbiyf f»ffza fza IZY fi ff½fvff»fe AüÀf f ÀfZ MXZÔOXSX d³fiyf»f³fz IYe fidiiy¹ff fzô fãf ff f IYSX³fZ fsx ffþ ff ff fêqûô ³fZ IYe þfô f IYe ffô f ³¹fcþ ÀfdUÊÀf/³fUª¹fûd f, ÀffÔ fûqü ³f fsx ffd»fiyf ÀffÔ fûq fzô fbøyufsx IYû EIY U feê¹f d fiôdmxô f fizàf U μ»fz Àf AfdQ IYf MXZÔOXSX d³fiyf»f³fz fzô fãf ff f U f³f ff³fe IYf ff f»ff ffþ ff ff fêqûô õfsxf CXNXf¹ff f¹ffü ffþ ff ff fêqûô ³fZ f ff¹ff IYe MXZÔOXSX Jû»f³fZ IYe fidiiy¹ff fzô fãf ff f U þf ff³f ³fZ Qf½fûÔ IYe γfQf IYe MXfZ ¹ffZÜ MXfZ ¹ffZ 2020 IZY fb ¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe ffzdvfsxfz fb ffz ³fZ fb Y½ffSX IYfZ Aa fsxsxf MÑXe¹f AfZ»fad fiy Àfd fd f (AfBÊAfZÀfe) IZY A²¹fÃf ±ffg fàf ffiy IZY MXfZ ¹ffZ AfZ»fad fiy 2021 fza ³fWXeÔ WXfZ³fZ IYe dà±fd f fza BÀfZ SXï IYSX³fZ IZY Qf½fZ IYe γfQf IYSX fz WXbE IYWXf diy AfBÊAfZÀfe AüSX MXfZ ¹ffZ 2020 IZY fe f BÀfIYfZ»fZIYSX Af fàfe ff»f fz»f ³fWXeÔ WX`Ü fe feàfe À ffzmxê ÀfZ IYWXf diy Af f WX fzvff fe³f WXþfSX ÀfZ ffa f WXþfSX IYd fê¹ffza IYfZ Af¹ffZþ³f Àfd fd f fza ³fWXeÔ SXJ ÀfIY fz, Af f WXSX Àff»f Àf fe foþxz JZ»f fwxfàfa ffza IZY Qbd³f¹ff fsx fza JZ»f IYf¹fÊIiY ffza IYfZ ³fWXeÔ fq»f ÀfIY fz AüSX Af f dj»ffdoþx¹ffza IYfZ Ad³fdV f f ff IZY ffwxü»f fza ³fWXeÔ SXJ ÀfIY fzü d½fsxfmx IYe fb»f³ff fzô Àfd f³f fzàmx SX³f f³ffe WX`a AüSX CX³fIZY ³ff f BÀf fif Y f fza 43 Vf fiy WX`aÜ fa fesx ³fZ ÀMXfSX À ffzmxðàfê IZY VffZ diiyizymx IY³fZ MXZOX fza IYWXf, Àfd f³f ½f³fOXZ fza Àf fàfz ÀfRY»f dj»ffoþxe WX`a ¹ffZadIY CX³fIZY Àf f¹f 30 fþ IZY fzsxz fza ffsx dj»ffoþxe WXfZ fz ±fz AüSX dàfrêy EIY fzaq IYf WXe BÀ fz ff»f WXfZ ff ±ffü d½fsxfmx ³fZ fe Vff³fQfSX fiqvfê³f diy¹ff WX`»fZdIY³f fzsxz ¹ff»f ÀfZ Àf f¹f IZY Àff±f d³f¹f f fza fq»ff½f WXbE WX`a dþàfiye ½fþWX ÀfZ f»»fz ffþfza IYfZ BÀfIYf RYf¹fQf d f»ff WX`Ü A fà f fzô MXe-20 ÀfeSXeþ IYSXf³fZ IYe CX feq þfzwxf³fàf f fêü IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IZY IYfSX f diiyizymx fd fd½fd²f¹ffa XNX f WXfZ³fZ IZY fe f diiyizymx QdÃf f ARiYeIYf (ÀfeEÀfE) AüSX ffsx fe¹f diiyizymx IaYMÑXfZ»f ffzoxê ( feàfeàfeafbê) BÀf Àff»f A fà f fza MXe-20 ÀfeSXeþ IYSXf³fZ fsx d½f ffsx IYSX SXWXZ WX`aÜ QdÃf f ARiYeIYf AüSX ffsx f IZY fe f BÀf Àff»f ff fê fza fe³f ½f³fOXZ f` ffza IYe ÀfeSXeþ WXfZ³fe ±fe dþàfiyf fwx»ff fbiyf f»ff ²f fêvff»ff fza ffdsxvf IZY IYfSX f SXï IYSX³ff foþxf ±ff þ fdiy»fj³fdy AüSX IYfZ»fIYf ff fza WXfZ³fZ ½ff»fZ A³¹f QfZ fbiyf f»ffza IYfZ IYfZSXfZ³ff IZY IYfSX f À±fd f f IYSX dq¹ff f¹ff ±ff AüSX QdÃf f ARiYeIYf IYe MXe f ½ff fàf À½fQZVf»füMX fbêx ±feü f³f ff³fe IYe fbê WXZÜ ³fZ ff fid f fãf SXf ffu ffsx U ffê, ff fêq IÈY fiby ffsx f fê U fcuê ³fZ ff fid f fãf ASXdU³Q fûsxdàf¹ff ³fZ MXZÔOXSX fidiiy¹ff IYe þfô f IYe AüSX ³¹fc³f f f SXZMX fsx MXZÔOXSX diy¹ff þf³fz fsx þûsx dq¹ffü ffþ ff ff fêqûô ³fZ BÀf QüSXf³f Ad²fVffÀfe Ad²fIYfSXe ÀfZ þfô f IYe ffô f IYeÜ fû ffwxfsx AfÔ f³f ffoþxe fsx QZ³fZ IYe ffa f IYe ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, IYÀffSXÜ»ffOX fbsxf ÃfZÂf fzô fb YUfSX IYû AfBÊÀfeMXeEÀf fdwx»ff ff»f duiyfàf IYe IYf¹fÊIY ffêaû ³fZ f ff¹ff IYe ÃfZÂf fzô ff»f duiyfàf du ff f Àf fcwx õfsxf fû ffwxfsx du fsx f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX` A f: BÀf IYfSX f Àf fcwx IYe fdwx»ffeô fzsxûþ ffsx WXû fbê WX` AüSX A f³ff fsx J fê ³fWXeÔ f»ff ff SXWXe WX` ÀfSXIYfSX IYû Àf fcwx ÀfZ fû ffwxfsx ½¹fUÀ±ff VfbøY IYSX³fe ffdwxe Àf fcwx fwxb f Afd±fÊIY fô fe fzô f»f SXWXf WX` U fdwx»ffez fzsxûþ ffsx WXû fbê WX` A f: Àf fe fdwx»ffeô Àf fcwx õfsxf fû ffwxfsx VfbøY IYSX³fZ IYe ffô f IYSX SXWXe WX` þ»qe A fsx Àf fcwxûô ÀfZ fû ffwxfsx VfbøY ³fWXeÔ WXbAf fû IYBÊ fsxûô fzô fc»wxz ³fWXeÔ þ»fz ÀfSXIYfSX ÀfZ du³f fe WX` diy Àf fcwx ÀfZ fû ffwxfsx AfÔ f³f ffoþxe fsx QZ³ff VfbøY IYSXZÔÜ BÀfÀfZ fsx f`nxz fdwx»ffaûô IYû SXûþ ffsx d f»fz ff UZ Afd±fÊIY dà±fd f fþ fc f WXû fe fdwx»ffaûô IYû ÀfSXIYfSX ÀfZ foþxe A fzãff WX` diy UWX Àf fcwx IYû fþ fc fe fiqf³f IYSXZÔ AfÔ f³f ffoþxe fzô Àf fcwx õfsxf fû ffwxfsx QZ³ff VfbøY IYSXZÔ IYûSXû³ff fwxf ffsxe fzô ¹fWX fû ffwxfsx fsx f`nxz fdwx»ffaûô IZY d»fe EIY fwxb f foþxf ÀfbJQ SXûþ ffsx WX` ¹fWX duvfz f øy f ÀfZ IYûMXf dþ»ff A²¹fÃf fsx³³fb f Jf³f f U dþ»ff fwxf fôâfe fôqi IbY ffsxe ffsx f ¹fbd³f¹f³f AdJ»f SXfþÀ±ff³f fdwx»ff EUÔ ff»f duiyfàf ÀfÔ¹fböY IY fê ffsxe ÀfÔ fnx³f þf³fiyfsxe QeÜ fwxfduôf»f¹f IYe fsxeãffeô CXd f f Àf f¹f fsx IYSXf³fZ IYe ffô f IYe ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, ûoxfsxàfb»f fbsxü SXfþIYe¹f IY»ff fwxfduôf»f¹f fzô Àf fe LfÂf- LfÂffAûÔ IZY dwx fûô IYû ²¹ff³f fzô SXJ fz WXbE LfÂf ³fZ ff f f»fc fbþêsx õfsxf IYûSXû³ff fwxf ffsxe IZY f»f fz fwxfduôf»f¹f IYe fsxeãffeô CXd f f Àf f¹f IYSXf³fZ IYe ffô f IYe WX`Ü dþàfizy f»f fz Àf fe LfÂfûÔ ³fZ fb ¹f fôâfe EUÔ dvfãff fôâfe IYû MXÐUeMXSX IZY ff²¹f f ÀfZ AU f f IYSXf¹ff WX` diy U fê ff³f dà±fd f fzô QZVf fiqzvf IZY Àff±f IYûMXf IYûSXû³ff Uf¹fSXÀf ÀfZ þcóf SXWXf WX` ÜBÀfIZY f²¹f³fþsx SXJ fz WXbE fsxeãffeô IYSXUf³ff ÀfÔ fu ³fWXe WX`Ü fsxeãffaû IZY QüSXf³f LfÂfûÔ IYû IYBÊ ÀfÔ fà¹ffaû IYf Àff f³ff IYSX³ff foþxz ff þû QcSX ffôu EUÔ PXfd f¹fûô ÀfZ Af fz WX`Ü BÀf QüSXf³f f f»fc fbþêsx EUÔ Àf fe LfÂfûÔ ³fZ fb ¹f fôâfe ÀfZ Àf fe fwxfduôf»f¹fû IYe fsxeãffeô CXd f f Àf f¹f fsx IYSXUf³fZ ¹ff drysx Af fz IYe IYÃff fzô fi fûmx IYSX³fZ IYe ffô f IYeÜ

7 IYfZMf o dainiknavajyoti.com fsxz»fc dwôàff Ad²fd³f¹f f ImY fif½f²ff³ffzô IYe þf³fiyfsxe Qe fb»fz f f³f fzô AfªffQ falxe UçÇUØæ»ðÅU âð Àfc ffzô IYe ÀfSXIYfSXfZÔ ImY Àff±f diyàfe Àf f ffàmxsx ÀfSXeJf ½¹f½fWfSX IYSX SXWe ±feü fèw fôâff»f¹f Àfc ffzô IYe ÀfSXIYfSXfÔZ IYfZ»f ff ffsx d³fqzêvf þfsxe IYSX SXWf ±ff diy»ffgiyofc³f ImY d³f¹f ffzô fzô diyàfe fsxw IYe Pe»f À½feIYf¹fÊ ³fWeÔ W`Ü fi²ff³f fôâfe ³fSXZ³Qi ffzqe ³fZ A f³fz Vfb YAf fe ff f f fzô SXf ff¹f f AüSX fwf ffsx f IYe IYWf³fe IYfZ EIY IYSXImY Àf fóff¹ff ±ff diy fwf ffsx f IYe»fOÞfBÊ 18 dq³f fzô þe f»fe fbê ±feü IYfZSXfZ³ff ImY dj»ffr»foþfbê fe³f dq³f ª¹ffQf ¹ff³fe 21 dq³f fzô þe f»fe þfe feü d»fwfþf, fb»iy IYe þ³f ff A f³fz d»fe»fã f f SXZJf JeÔ f»fz AüSX IYfZSXfZ³ff ImY dj»ffry»foþfbê BÀf Qf¹fSXZ fzô SXWIYSX»fOÞ fe SXWZÜ C³f³fZ þ³f ff IYfZ IYfZSXfZ³ff IYf A±fÊ Àf fóff fz WbE IYWf ±ff diy IYfZBÊ SXfZO fsx ³f d³fiy»fz, AüSX B³f 21 dq³ffzô fzô EIY We IYf f IYSX³ff W`, fsx fzô SXW³ff W`, fsx fzô SXW³ff W`, fsx fzô SXW³ff W`Ü Àff±f We C³f³fZ IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf IYfZ OSXf³fZ ImY d»fe þ³f ff ÀfZ foþe fômx fþ½ff¹ff, VfÔJ fþ½ff¹ff, ±ff»fe d fmx½ffbêx, Qe¹fZ þ»f½ffeü fb»iy IYe þ³f ff»fã f f SXZJf AüSX fwf ffsx f IYe»fOÞfBÊ IYfZ NeIY ÀfZ QZJ Àf fóf»fz BÀfImY d»fe C³f³fZ QcSXQVfʳf fsx SXf ff¹f f AüSX fwf ffsx f þ`àfz ²ffSXf½ffdWIYfZÔ IYfZ drysx f»f½ff¹ff feü C³f³fZ ¹fW f f IYSX½ff¹ff þ f fb»iy fzô IYfZSXfZ³ff ImY QfZ fe³f Àfü ff f»fz Àff f³fz AfE ±fzü fwsxwf»f, BÀf IYfZSXfZ³ff ImY dj»ffr»foþfbê IYe C³fIYe AfZSX ÀfZ f¹f IYe fbê 21 dq³f IYe d f¹ffq fe J f WfZ fbêü drysx CÀfZ fpþfiysx 40 dq³f IYf diy¹ff f¹ffü drysx ¹fW fpþiysx 54 dq³f IYf WfZ fbêxü ¹ff³fe fe³f fwf ffsx f IYe»fOÞfBÊ ImY fsxf fsxü f fsx IYfZSXfZ³ff ffz IYüSX½ffZÔ ÀfZ fe Ad²fIY IicYSX AüSX Àf f d³fiy»ffü ÀfSXIYfSX ImY AfÔIYOÞfZÔ ImY fb ffd fiy fb»iy fzô IYfZSXfZ³ff fedoþ ffzô IYe ÀfÔ ¹ff EIY»ffJ 12 WþfSX 359 WfZ fbiye W`Ü AImY»fZ 20 fbê Àfb fw 8 fþz ÀfZ»fZIYSX Afþ 21 fbê IYe Àfb fw 8 fþz fiy IYfZSXfZ³ff ÀfÔIiY f f ImY 5609 ³fE ff f»fz Àff f³fz AfE W`ÜÔ AüSX IYfZSXf³Z ff ÀfZ fedoþ f 132 fsxeþfzô IYe fü f WfZ fbiye W`Ü ¹fW»f ff ffsx ffô f½ffa dq³f W` þ f EIY dq³f fzô Àfü ÀfZ Ad²fIY»ffZ ffzô IYe fü f WbBÊ W`Ü AüSX QcÀfSXe AfZSX»ffgIYOfC³f IYf Af»f f ¹fW W` diy þ³f ff 24 ff fê ÀfZ fw»fz IYe fsxw IYe ÀfOÞIY fsx W`Ü A f fw»fz IYe fsxw ³f fwf ffsx f IYe IYWeÔ f ffê W` ³f SXf ff¹f f IYf dþiiy, ³ff We IYWeÔ foe fômx IYe Af½ffþ We Àfb³ffBÊ foþ SXWe W`Ü ÀfSXIYfSX IYe ¹fW ³fed f Àf fóf ÀfZ fsxz W` diy þ f fb»iy fsx fzô IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf ImY QfZ- fe³f Àfü We ff f»fz ±fz ffz C³WZÔ A f³fz fsxfzô fza fôq WfZ þf³fz IYf RYSX ff³ff þfsxe IYSX dq¹ff f¹ffü AüSX A f þ f ff f»fz EIY»ffJ ÀfZ C fsx WÔ ffz C³WZÔ ÀfOÞIYfZÔ fsx LfZOÞ dq¹ff f¹ffü Àf½ff»f W` diy þ f ¹fWe WfZ³ff ±ff f f B f³fz dq³ffzô fiy fb»iy fzô»ffgiyofc³f ImY ³ff f fsx B f³fe ³füMXÔIYe X¹ffZÔ IYe fbê? þ fdiy BÀf ³füMXÔIYe ³fZ þ³f ff IYe Àf fà¹ff IYfZ IY f IYSX³fZ IYe fþfe fpþf¹ff We W`Ü IYSXfZOÞfZÔ fþqcsxfzô IYf SXfZþ ffsx f»ff f¹ff,»ffjfzô IYfSXfZ ffdsx¹ffzô IYf IYfSXfZ ffsx fü fmx WfZ f¹ff, IYSXfZOÞfZa»ffZ f fbj fsxe ImY IY ffsx fsx Af JOÞZ WbE WÔ, Àf`IYOÞfZÔ»ffZ ffzô IYe þf³fz f»fe fbêü»ffgiyofc³f IYe ³füMXÔIYe ÀfZ ffz IYbL fe WfdÀf»f ³fWeÔ WbAfÜ f f`sx diyàfe f`¹ffsxe ImY Àff±f BÀfZ VfbøY diy¹ff f¹ff AüSX A f f f`sx diyàfe»ffgdþiy ImY BÀf fzô Pe»f fe QZ Qe fbêü ¹ff³fe IYb»f d f»ffiysx þ³f ff IYfZ CÀfIYe Wf»f fsx LfZOÞ dq¹ff f¹ffü ImY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ 20»ffJ IYSXfZOÞ IYf IYþÊ ffômx³fz IYf f`i`yþ þfsxe IYSX IYfZSXfZ³ff ImY dj»ffr A f³fe dþ fzqfsxe fcsxe IYSX»feÜ A f Àf fiybl Àfc fz IYe ÀfSXIYfSXfZÔ ImY ff±fz LfZOÞ dq¹ff f¹ffü A f Àfc ffzô IYe ÀfSXIYfSXfZÔ IYe dþ fzqfsxe W` diy ½fZ IYfZSXfZ³ff ÀfÔIYMX ÀfZ d³f fmxzôü A f ¹fW C³fIYe d fô ff W` diy IYfZd½fO19 ImY ff f»ffzô fzô WfZ³fZ ½ff»fZ BþfRmY ÀfZ diyàf fsxw d³f fmxzô fe AüSX ½fW fe»ffgiyofc³f fzô Jb»fZ f³f ImY Àff±fÜ»ffgIYOfC³f IYfZSXfZ³ff ÀfÔIYMX IYf IY fe fe Àf ff²ff³f ³fWeÔ ±ffü ¹fW fb»iy A f³fe A±fʽ¹f½fÀ±ff IYfZ»fÔ fz Àf f¹f fiy fôq ³fWeÔ SXJ ÀfIY ffü Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY»ffZ ffzô IYe þfô f AüSX À½ffÀ±¹f ÀfZ½ffAfZÔ IYe fzw fsx Àfbd½f²ff ImY ffrêy f We BÀf ff fiy fe ffsxe fsx IYf fc ff¹ff þf ÀfIY ff ±ffü QdÃf f IYfZdSX¹ff AüSX þ fê³fe þ`àfz fb»iyfz ³fZ ½ff¹fSXÀf ÀfZ»fOÞ³fZ fzô ÀfRY»f ff ffbê, C³f³fZ IY fe»ffgiyofc³f IYfZ AÔd f f d½fiy» f ImY füsx fsx ³fWeÔ A f³ff¹ffü C³f³fZ À½ffÀ±¹f ÀfZ½ffAfZÔ IYfZ fzw fsx IYSX BÀf fe ffsxe IYfZ IYf fc IYSX³fZ fzô ÀfRY»f ff ffbêx W`Ü f fsx, ImY³Qi ÀfSXIYfSX IYe»ff fsx½ffdw¹ffzô IYe ½fþW ÀfZ W f ¹fW füiyf JfZ fbimy W`ÔÜ Vfb YAf fe f ffàf dq³ffzô fzô A fsx ÀfSXIYfSX ³fZ fbà f`qe dqj»ffbêx WfZ fe, ffz Afþ ¹fW ³fü f f ³fWeÔ Af feü þf³fiyfsxfzô, ½f`Äffd³fIYfZÔ AüSX d½f fãf ImY ³fZ ffafzô IYe f ff f fz ff½fd³f¹ffzô ImY ffq fe ÀfSXIYfSX BÀf fb ff³f fzô ÀffZ fe SXWe diy ±ff»fe fþ½ffiysx AüSX QeE þ»f½ffiysx BÀf fe ffsxe ÀfZ d³f fmx d»f¹ff þfe ffü fsx B³f»ff fsx½ffdw¹ffzô IYe IYe f f A f ¹fW fb»iy fbiyf SXWf W`Ü (¹fZ»fZ fiy IZY A f³fz d½f ffsx W`X) dþ»ff d½fd²fiy ÀfZ ½ ff fifd²fiysx f õfsxf fb Y½ffSX IYfZ fsx»z fc dwôàff Ad²fd³f¹f f õfsxf fdw»ff ÀfVfdöYIYSX f ³ff fiy d½f f¹f fsx EIY Afg³f»ffB³f ½fZ fe³ffsx IYf Af¹ffZþ³f diy¹ff f¹ffü dþ»ff E½fÔ ÀfZVf³f ³¹ff¹ff²feVf ¹ffZ fz³qi IYb ffsx fbsxfzdw f ImY ff fêqvfê³f fzô Af¹ffZdþ f ½fZ fe³ffsx fzô ffzqe»ffg IYfg»fZþ IYe d fiôàfe f»f Ofg. dãf fif fb~f ³fZ fsxz»fc dwôàff IYe SXfZIY±ff f ImY d»fe f³ffe fe IYf³fc³ffZÔ AüSX fdw»ffafzô IYfZ fif~ d½fdvfá Ad²fIYfSXfZÔ IYe þf³fiyfsxe QeÜ Àfd f½f fwz³qi A fi½ff»f ³fZ f ff¹ff diy fsxz»fc dwôàff Ad²fd³f¹f f IYf d³f ffê f 2005 fzô diy¹ff f¹ff ±ff AüSX 26 A XMXc fsx 2006 ÀfZ BÀfZ QZVf fzô»ff fc diy¹ff f¹ffü BÀfIYf CïZV¹f fsxz»fc dsxv ffzô fzô dwôàff ÓfZ»f SXWe fdw»ffafzô IYfZ f IYf»f SXfW f fwbô ff³ff W`Ü ½fZ fe³ffsx fzô fid f ffd f¹ffzô IYfZ d½fd²fiy þf³fiyfsxe Qe fbê AüSX ½fdSXâ Ad²f½föYf fb½f³fzvf IYb ffsx Vf ffê ³fZ fid f ffd f¹ffzô IYe VfÔIYfAfZÔ IYf Àf ff²ff³f diy¹ffü fb»ff fe ³f fsx fzô fb Y½ffSX IYû A» fmêx WXfg»f ¹fcdXªf¹f f IZY Af fz CXOÞXf³f fsx fz IY fû fxü - fi fûq»fa fz Àf f¹f ÀfZ f»f SXWXe ±fe IY½ff¹fQ, ¹fcOXeE f ³fZ ªffSXe IYe Ad²fÀfc f³ff Âýæð ô Å â ð çü Öêç ÜðÙæ ãuæð»æ æâæù çsìˆß ð æøæ Üñ ÇU ÂêçÜ» æùêù VfWXSXe ÃûÂfûÔ fzô A f VfWXSXe Af²ffSX fc f Pfa fz IYe fdsx¹fûªf³ffaûô IZY d»fe AfÀff³fe ÀfZ ªf fe³f d f»f ÀfIZY feü A f fcd f A½ff~ IYSX³fZ IYe fªffe ªf fe³f ffd»fiyûô IYe ÀfWX fd f»fziysx fcd»fa f ¹fûªf³ff IZY fwx f fcd f»fe ªffE feü BXÀfIZY ffq ff fzqfsxûô IYû d½fiydàf f fcd f Qe ªffE feü BXÀfÀfZ fdsx¹fûªf³ffaûô fzô fcd f A½ffd~ IZY RZYSX fzô WXû³fZ ½ff»fe QZSXe ÀfZ d³fªff f d f»f ÀfIZY feü»fa fe IY½ff¹fQ IZY ffq ³f fsxe¹f d½fiyfàf d½f ff f ³fZ SXfªfÀ±ff³f»f` OX fcd»fa f ÀIYe f E MX IYe diiy¹ffd³½fd f IYû»fZIYSX d³f¹f fûô IYe Ad²fÀfc f³ff ªffSXe IYSX Qe W`XÜ ¹fWX d³f¹f f SXfªfÀ±ff³f»f` OX fcd»fa f ÀIYe f øy»àf 2020 IZY ³ff f ÀfZ fwx ff³fz ªffEa fzü QSXAÀf»f»f` OX fcd»fa f ÀIYe f E MX SXfª¹f fzô 2016 fzô»ff¹ff f¹ff, BXÀfIZY ffq ½f fê 2017 fzô E MX IYû SXfáÑX fd f ÀfZ faªfcsxe d f»fe ÀfWX ffd f ff ÀfZ fcd f»fziysx f³fz fe ÀIYe f»f`ôo fcd»fô f ÀIYe f»ff fc IYSX³fZ ImY d»fe Àf fàfz fw»fz fcd f ImY EIY foþz fiy IYfZ Ad²fÀfcd f f diy¹ff þfe ffü BÀf OÑfμMX ÀIYe f fsx Af fdøf ½f ÀfbÓff½f ffô fz þfeô fzü OÑfμMX þfsxe IYSX³fZ ½ff»fe ÀfÔ fôd²f f EþZÔÀfe Af fdøf ½f ÀfbÓff½f ImY d³fà ffsx f IYe dsx ffzmxê ÀfSXIYfSX IYfZ fzþz feü BXÀfIZY ffq ÀfSXIYfSX IYe fôþcsxe ImY ffq Ad²fÀfcd f f ÀIYe f fsx EþZÔÀfe IYf f IYSXZ feü BXÀf fzô IbY»f fcd f IYe 15 fid fvf f fcd f fsx ÀfÔ fôd²f f EþZÔÀfe A f³fe d½fiyfàf fdsx¹fûªf³ff»ff ÀfIZÔY fzü BXÀfIZY A»ff½ff 15 fid fvf f fcd f ÀfOÞIY AüSX 15 fid fvf f fcd f ffiêy ½f A³¹f ªf³fÀfbd½f²ffAûÔ IZY d»fe AfSXdÃf f IYe ªffE feü ffþ ff fiqzvf faâfe ³fZ fôâfe VffÔd f ²ffSXe½ff»f IYfZ d»fjf fâf ÀfSXIYfSX fbsxô f fi ff½f ÀfZ ¹fcOXe MX` Àf ½fÀfc»fe IZY d³f fê¹f fsx fb³f: d½f ffsx IYSXZ ffþ ff IZY fiqzvf fôâfe L f³f ffwxbsx ³fZ À½ff¹fØf VffÀf³f faâfe Vffad f ²ffSXe½ff»f IYfZ fâf d»fjiysx ¹fcOXe M`X Àf ½fÀfc»fe IZY d³f fê¹f fsx fb³f: d½f ffsx IYSX³fZ IYe ffa f IYe W`XÜ ffwbxsx ³fZ IYWXf diy ½f fê ff³f Àf f¹f fzô IYfZSXfZ³ff fwxf ffsxe ÀfZ CX f³³f fdsxdà±fd f¹ffzô IZY IYfSX f fiqzvf IYf ½¹ff ffsxe AüSX Af fþ³f fsxzvff³fe fzô WX` Ü»f f f f 2 fwxe³fz IZY»ffgIYOXfCX³f IZY IYfSX f ffþfsxfzô IZY fôq WXfZ³fZ ÀfZ fiqzvf IYf ½¹ff ffsxe ½f fê Afd±fÊIY ÀfÔIYMX IYf Àff f³ff IYSX SXWXf WX`Ü EZÀfZ fzô ³f fsx d³f f f IYfZMXf fiyf¹ff ¹fbOXe MX` Àf IYe ½fÀfc»fe IZY d»fe Àf fe ÀfZ IYf¹fʽffWXe IYSX³fZ IYe f`¹ffsxe IYSX SXWXf WX` þfz A³fbd f f WX`Ü VfWXSX IZY ½¹ff ffsxe ½f fê AüSX Af fþ³f IZY dwx f IYfZ QZJ fz WXbE ¹fbOXe MX` Àf ½fÀfc»fe IZY d³f fê¹f IYfZ ½ff fàf»fz³fz fsx ÀfSXIYfSX fb³f: d½f ffsx IYSXZ Ü VfZ f fcd f IYfZ C³f Jf fzqfsxfzô fzô ffômx dq¹ff þfe ff, dþ³fàfz»ffd³fô f ImY d»fe fcd f»fe fbê W`Ü»ffd³fÔ f ImY d»fe dþàf Jf fzqfsx ÀfZ dþ f³fz fid fvf f fcd f»fe þfe fe, CÀfZ C f³fz We fid fvf f d½fiydàf f fcd f Qe þfe feü ¹f±ffÀfÔ f½f þwfô Jf fzqfsx IYe fc»f fcd f WfZ fe CÀfe fzô ÀfZ CÀfZ d½fiydàf f fcd f Af½fÔdMX f IYSX Qe þfe feü EZÀff ³fWeÔ WfZ³fZ fsx Àf fàfz d³fiymx IYe fcd f Jf fzqfsx IYfZ Af½fÔdMX f IYe þfe fe, þfz fcd f»fe þfe fe CÀfIYe OeE»fÀfe QSX A fsx Af½fÔdMX f IYe fbê fcd f IYe QSX ÀfZ A fsx ª¹ffQf WbBÊX fû EþZÔÀfe IYe AfZSX ÀfZ Jf fzqfsx IYfZ AÔ fsx SXfdVf IYf fbaf½fþf dq¹ff þfe ffü OX»¹fcE faû fza A²¹fÃf fq d f»f³ff ffsx f IYe ªfe f: feªfz fe feªfz fe ³fZ d½fv½f À½ffÀ±¹f Àfa fnx³f (OX»¹fcE faû) fzô A²¹fÃf fq d f»f³fz IYû ffsx f IYe ªfe f f ff¹ff W`XÜ ffþ ff VfWXSX dþ»ff A²¹fÃf IÈY fiby ffsx Àfû³fe AüSX dþ»ff fwxf fôâfe ffþ ff ASXdU³Q dàfàfûdq¹ff ³fZ IYWXf diy Àf½fÊÀf fd f ÀfZ ¹fWX fq d f»f³ff fi²ff³f faâfe ³fSmÔXQi fûqe ÀfSXIYfSX IYe d½fv½f fm»fx fsx EZd fwxfdàfiy CX f»fd ²f W`XÜ ffsx f IZY IZYÔQie¹f ÀUfÀ±¹f fôâfe OXfg MXS WX fêu²fê³f 34 ÀfQÀ¹fe¹f fûoxê IZY fz¹fsx f`³f WXûÔ fzü BÀf U`dV½fIY fô f fsx ffsx f IZY fid fd³fd²f U IZY fià ffu fsx fô f»fufsx IYû duv½f ÀUfÀ±¹f AÀfZÔ f»fe IZY 194 QZVfûÔ ³fZ WXÀ ffãfsx IYSX d³fduêsxû²f ffsx f IYû fb³ff WX`Ü Àfû³fe ³fZ IYWXf WX` diy ³fSXZÔQi fûqe IZY ³fZ fè U fzô ffsx f ³fZ BÀfÀfZ fwx»fz fe 8 fbê IYû WXbE ÀfÔ¹fb f SXf MÑX IYe AÔ fsxsxf MÑXe¹f ³ffSXIYûdMX Àf IÔYMÑû»f fûoxê IZY 5 ÀfQÀ¹fûÔ IZY fb³ffu fzô fe þ fþe f fufdoþx¹ff ³fZ fe³f IZY WXfAû UZBÊ IYû dsxiyfgoxê UûMXûÔ ÀfZ WXSXf IYSX AfBÊE³fÀfe fe fzô Qû ffsxf ÀfQÀ¹f fq WXfdÀf»f IYSX³fZ fzô ÀfRY»f ff ffbê WX`Ü ffsx f IZY þ fþe f fufdoþx¹ff IYû ÀfÔ¹fböY SXf MÑX IYe EþZÔÀfe AÔ fsxsxf MÑXe¹f ³ffSXIYûdMX Àf IÔYMÑû»f fûoxê IZY d»fe fb³fd³fêufêd f f diy¹ff f¹ff WX`Ü dj»ffoþxe fsxûa faz WXe IYSX SXWXZ MXc³ff fzêômx IYe f`¹ffsxe þf³fiye³ff±f fôdqsx Àfd fd f ³fZ fee f RaYOX fzô dqe 51 WXþfSX Y fe þf³fiye³ff±f fadqsx Àfd fd f ³f¹ff fbsxf IYe AfZSX ÀfZ IYfZd½fO19 IZY fwx f fi²ff³f fôâfe SXfWX f IYfZ f fzô fb Y½ffSX IYfZ 51 WXþfSX Y fe dqe feü fadqsx Àfd fd f IYe AfZSX ÀfZ fi²ff³f fôâfe SXfWX f IYfZ f fzô 51 WXþfSX IYf ÀfWXf¹f ff f`iy dþ»ff IY»f MXSX AfZ f IYÀfZSXf IYfZ Àfd fd f IZY ÀfÔSXÃfIY OXfg.OXe.IZY.Vf ffê, AfZ f fiiyfvf d½fþ¹f, I`Y»ffVf IbY ff½f f ½f A²¹fÃf ²f³fIaY½fSX Vf ffê AüSX ½feSXZ³Qi ÀffWXc ³fZ Àfü ffü IYfZMfXX VfbIiY½ffSX, 22 fbêx, 2020»ffgIY OXfCX³f fz dj»ffoþxe A f³fz A f³fz fsxûa fsx WXe Af³fZ Uf»fZ MXc³ff fzêômx IYe f`¹ffsxe fza»f fz WXbE WX`ÔÜ fwxf f»fe À fûmxðàfê EIZYOX fe IZY dj»ffoþxe fsxûa fsx WXe IYû f AVfûIY fü f f IYe d³f fsxf³fe fza f`¹ffsxe IYSX SXWXZ WX`Ü dj»ffoþxe fe A f³fz IYû f ÀfZ d³fsxô fsx Àf fiyê faz SXWXIYSX ffbox»ffb³f IZY A³fbÀffSX fi`d MXÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ 9»ffZIYÀf ff A²¹fÃf IYe fwx»f fsx VfWXSX fzô fsx fsx fwxba fza fz ffàiy Àf þe d½fiiyz ffafzô, SXZWXOÞXe ½ff»ffZÔ IYfZ fe d f»û ff ffàiy-àfz³fzmxfbþsx Y»ffZIYÀf ff A²¹fÃf AfZ f d fsx»ff IYe fwx»f fsx A f IYfZMXf VfWXSX fzô fsx fsx fsx ffàiy fwxba ffe þfea fz Ü Àff±f WXe f»fe ffzwx»»ffzô fzô fc f³fz ½ff»fZ Àf þe d½fiiyz ffafzô AüSX SXZWXOÞXe ½ff»ffZÔ IYfZ fe ffàiy ÀfZ³fZMXfBþSX CX f»f ²f IYSXfE þfea fzü d fdiy ÀfIYfZÔ IYe Àf»ffWX ½f dà±fd f IYe fô fesx ff IYfZ QZJ fz WXbE»ffZIYÀf ff A²¹fÃf AfZ f d fsx»ff õfsxf þ³fàfwx¹ffz f ÀfZ»ffZ ffaz fiy ³f fsx d³f f f Àfe ff fzô ½ffOXfZÊÔ fzô ÀfdIiY¹f øy f ÀfZ IYf¹fÊSX f À½f¹fÔÀfZ½fe ÀfÔÀ±ffAfZÔ ½f Àff ffdþiy IYf¹fÊIY ffêafza IZY ff²¹f f ÀfZ fsx- fsx ffàiy fwxba ffe þfe fzü ½fWXeÔ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf fzô ³f fsxe¹f d³fiyf¹ffzô fzô Àff ffdþiy IYf¹fÊIY ffêafzêô IZY ff²¹f f ÀfZ Àf þe d½fiiyz ffafzô ½f SXZWXOÞXe ½ff»ffZÔ IYfZ ffàiy AüSX ÀfZ³fZMXfBþSX CX f»f ²f IYSXf¹ff þfe ffü Aaªfc Vf ffê ³¹fc IYûMXf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀfûÀff¹fMXe IYe A²¹fÃf ³¹fc IYûMXf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀfûÀff¹fMXe Àff²ffSX f Àf ff IYe Afg³f»ffB³f fedmx Ô f fb YUfSX IYû Af¹fûdþ f IYe fbêü BXÀf f`nxiy fzô ÀfûÀff¹fMXe ³fZ A f³ff À±ff f³ff dq½fàf fe f³ff¹ffü Àff±f WXe AÔþc Vf ffê IYû fb³f: A²¹fÃf fb³ff f¹ffü ÀfûÀff¹fMXe IZY Àfd fu fb fiyf³ f Vf ffê ³fZ f ff¹ff diy À±ff f³ff dq½fàf fsx ÀfûÀff¹fMXe ³fZ VfWXSX IZY dud f³³f À±ff³fûÔ fsx»fû fûô IYû 57 SXfVf³f diymx ffômxzü BXÀfIZY A»ff½ff fü ff ff EUÔ fvfbaûô IYû 14 d ½fÔMX»f ffsxf f±ff fdãf¹fûô IZY d»fe EIY d ½fÔMX»f ªUfSX fe OXf»fe fbêxü BXÀf IYf f faz ÀfûÀff¹fMXe ³fZ 57 WXþfSX 537 Y fe IYf ¹fû fqf³f dq¹ffü BXÀf A½fÀfSX fsx Af¹fûdªf f d fâfiy»ff fid f¹fûd f ff IZY fdsx ff f fe þfsxe diyeü BXÀf fzô fi±f f À±ff³f SXf f fôþ f OXe IZY fwxiy Vf ffê ³fZ fif~ diy¹ff f±ff dõ fe¹f À±ff³f fsx d³fdj»f Vf ffê ²ffIYOÞX JZOÞXe EUÔ fè fe¹f À±ff³f fsx ¹fÃf Vf ffê duuziyf³fôq ³f fsx IYûMXf SXWXZÜ dþ³wxzô»fûiyoxfcx³f IZY ffq Af¹fûdªf f Àf ffsxûwx fzô fi ff f fâf AüSX fbsxàiyfsx fiqf³f diye þfeô fzü À±ff f³ff dquàf IZY AUÀfSX fsx Afg³f»ffB³f fþ³f fid f¹fûd f ff fe Af¹fûdþ f IYe fbêü fzªf EIY IYf Vû f... SXûOX½fZªf fàfûô fzô... fzdoxiy»f BX fsxªfzôàfe IZY IYfSX f fàfûô IYf Àfa ff»f³f SXûIY³ff foþx ff W`X fû ¹ffdÂf¹fûÔ IYû fcsxf dsxry OX QZ¹f WXû ffü Ad²fIY ªff³fIYfSXe IZY d»fe SXûOX½fZªf fivffàf³f ³fZ MXû»f RiYe ³fa fsx AüSX fe ªffSXe diy¹ff W`XÜ ½fWXeÔ SXûOX½fZªf fivffàf³f IYe AûSX ÀfZ fàfûô IYfZ ÀfZ³fZMXfBªf IYSXf³ff AüSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀIiYed³fa f IYSXf³fe Ad³f½ff¹fÊ WXû ffü MÑZX³f SX½ff³f fe ÀfZ... ªffE ffü CXØfSX fdv f f SmX»f½fZ IZY fb ¹f ªf³fÀfa fiêy Ad²fIYfSXe A f¹f Vf ffê IZY A³fbÀffSX ªfû²f fbsx-dq»»fe ÀfSXf¹f SXûdWX»»ff Àfa fiêy IiYfad f dâfàff ffdwxiy E Àf fizàf, ff³qif MXd fê³fàfªfû²f fb S X Àfc ¹ fê ³f fsx e E Àf fi Z À f ( fid fdq³f), ªfû²f fbsx-ªf¹f fbsx E Àf fizàf ( fid fdq³f), WXªfSX f d³fªff fbïxe³fcxq¹f fbsx E Àf fizàf ( fid fdq³f), fba fbêx ÀfZ³MÑX»f-ªf¹f fbsx E Àf fizàf ( fid fdq³f), WXf½fOXÞf /ªfû²f fbsx- feiyf³fzsx E Àf fizàf ( fid fdq³f), dwxàffsx- fûsx f fbsx E Àf fiàz f ( fid fdq³f), dq»»fe-awx fqf ffq E Àf fizàf ( fid fdq³f) AüSX Aªf fzsxdq»»fe ÀfSXf¹f SXûdWX»»ff ªf³fVf ff Qe E Àf fizàf (Àf ffwx fzô ffa f dq³f) IYf Àfa ff»f³f diy¹ff ªffE ffü BX³fIZY d»fe Àff ff³¹f øy f ÀfZ AfSXÃf f CX f»f ²f WXû ffü CX³WXûÔ³fZ f ff¹ff diy BX³f fzô EÀfe AüSX ³ffg³f EÀfe IYû f WXûÔ fzü IY³RY fê dmxiymx ½ff»fZ WXe IYSX ÀfIZÔY fz ÀfRYSX : CX³WXûÔ³fZ f ff¹ff diy fb Y½ffSX ÀfZ BX³f MÑZX³fûÔ IZY d»fe dmxiymx fbdiay f VfbøY IYSX Qe fbêx W`XÜ BX³f fzô ¹ffÂfe IZY½f»f E f AüSX AfBÊXAfSXMXeÀfe IYe ½fZ fàffbxmx ÀfZ WXe dmxiymx fbiy IYSXf ÀfIZÔY fzü ½fWXeÔ ¹ffÂfe MÑZX³f fzô ªf³fSX»f»ffÀf IYe ¹ffÂff ³fWXeÔ IYSX ÀfIZaY fzü BXÀfIZY Àff±f WXe Ad fi f AfSXÃf f MÑZX³f Àfa ff»f³f IZY feàf dq³f IZY d»fe SXWZX ffü CX³WXûÔ³fZ f ff¹ff diy IY³RY fê dmxiymx ½ff»fZ ¹ffÂfe WXe MÑZX³f fzô ÀfRYSX IYSX ÀfIZÔY fzü ¹ffÂfe IYe ÀMZXVf³f fsx ÀIiYed³fa f IYe ªffE fe E½fa MÑZX³f fzô ffàiy»f ff³ff Ad³f½ff¹fÊ WXû ffü CX³WXûÔ³fZ f ff¹ff diy BX³f MÑZX³fûÔ IYe Àf f¹f ÀffSX fe d³f¹fd f f SmX»f ÀfZ½ffAûÔ IZY A³fbÀffSX WXû feü BXÀfIZY Àff±f WXe BX³fIYf NXWXSXf½f ½f Àfa ff»f³f dq³f d³f¹fd f f MÑZX³fûÔ IZY 60 ÀfZ 90 d f³fmx IYe COÞf³f IYfZ feàfsxz»ffgiy, 90 ÀfZ 120 d f³fmx A³fbÀffSX WXe WXû ffü COÞf³f IYfZ fü±fz»ffgiy, QfZ ÀfZ AfSXdÃf f dmxiymxûô IYe... IYe PfBÊ fômxz IYe COÞf³ffZÔ IYfZ ffô f½fzô»ffgiy, IYe ÀfÔ ¹ff AüSX C³fImY Àf f¹f 150 d f³fmx ÀfZ 3 fômxz fiy IYe COÞf³ffZÔ IYfZ JfZ» f³fz IYf d³f fê ¹ f»fz Ô fz Ü IYfZ LNZ»ffgIY AüSX 180 d f³fmx ÀfZ CnZJ³fe¹f W` diy ffsx fe¹f SXZ»f½fZ ³fZ 220 d f³fmx fiy IYe COÞf³ffZÔ IYfZ Àff f½fzô 200 ³fBÊ Àf f¹f fð MÑZ³ffZÔ IYe ffz f ff»ffgiy fzô SXJf f¹ff W`Ü WSXQe f dàfôw IYe W`, ¹fW MÑZ³fZÔ EIY þc³f ÀfZ f»ffbê fbsxe ³fZ QZVf ImY Àf fàfz ½¹fÀ f øymx IYf þfeô feü CQfWSX f QZ fz WbE f ff¹ff diy dq»»fe ¹fWfÔ JfZ»fZ þfeô fz AfSXÃf f ÀfZ fbô fbê ImY fe f IYf ³¹fc³f f f diysxf¹ff IZY³Qi : 3500 Y fe AüSX Ad²fIY f f diysxf¹ff þ¹f fbsx do½feþ³f:- ffô²fe³f fsx, 10 WþfSX Y fe f¹f diy¹ff f¹ff W`Ü SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f, J`SX±f»f, SXfþ fpþ BÀfe fsxw, dqne- fbô fbê IYe We fsxw diyvf³f fpþ, Rb Y»fZ S X f, Qb ffê fb S X f, 25 fbê ÀfZ VfbøY WfZ SXWe Àf fe ÀfZ XMXSX þ f f fbsxf, QüÀff, ffôqeibybêx, A»f½fSX, IYe COÞf³ffZÔ ImY diysxfe IYe Àfe ff f¹f SXZ½ffOÞe, ³ffSX³fü»f, ³fe fiyf±ff³ff, IYSX Qe fbê W`Ü SXeÔ fàf, ÀfeIYSX, ÓfbÔÓfb³fc ÀMXZVf³f W`Ü E¹fSX»ffBaXÀf IYû d³fqzêvf : C³WfZÔ³fZ feiyf³fzsx do½feþ³f:- feiyf³fzsx, f ff¹ff diy fc½fê IYe fsxw E¹fSX»ffBÔÀf fcøy, W³fb ff³f fpþ, ßfe fô ff³f fsx, E¹fSX RmY¹fSX IYfZ d½fd föf fimymxðàf fzô dwàffsx, d f½ff³fe, dàfsxàff, RY fzw ffq, ffômx IYSX CÀfIYe d fiiye VfbøY IYSXZÔ feü fwzôqi fpþ ÀMXZVf³f W`Ü E¹fSX»ffBÔÀf IYfZ d³fqzêvf dq¹ff f¹ff W` þfz²f fbsx do½feþ³f:- ÀffÔ fsx, ³ff½ff ½fW A f³fz fimymxðàf IYf d³f²ffêsx f dàfmxe, IbY ff f³f dàfmxe, fiysxf³ff, fôâff»f¹f õfsxf f¹f diye fe Ad²fIY f f OZ ff³ff, fzoþ ff SXfZO, ffzmx³f, SXfBÊ IYf E½fÔ ³¹fc f³f f f diysxfe ImY Af²ffSX fsx ff f, ffàf³fe,»fc³fe, ff»fe ffsx½ffoþ, We IYSXZÔÜ BÀfImY A»ff½ff, E¹fSX»ffBÔÀf ffoþ fzsx, þ`àf»f fzsx, þf»füsx, ³ff füsx ÀfZ ¹fW fe IYWf f¹ff W` diy ½fW 40 ÀMXZVf³f W`Ü RYeÀfQe dmxiymxfzô IYe d fiiye fôâff»f¹f Aþ fzsx do½feþ³f:-aþ fzsx, õfsxf f¹f diye fe AüÀf f diysxfe ÀfZ CQ¹f fbsx, Af fc SXfZO, ¹ff½fSX, ffsx½ffoþ IY f fzô We IYSXZÔ feü þô XVf³f, RYf»f³ff, SXf³fe, d fôo½ffoþf, ¹ffdÂf¹ffZÔ IYfZ IYSXf³ff WfZ ff 3 þ½ffbê ffô²f, SXf ff fi ff f ³f fsx, MX` XÀf IYf Ad fdsxöy fb f ff³f : ff½f»fe þô XVf³f, IY ffàf³f, fe»f½ffoþf ³ff fsx d½f ff³f³f fôâff»f¹f ImY Àfd f½f fzô dmxiymx fbdiyô f IYfCÔMXSX JfZ»fZ þfeô fzü fiqe f dàfôw JSXfZ»ff ³fZ f ff¹ff diy õfsxf d³f²ffêdsx f diye fe diysxf¹ff fsmx»fc CXOÞXf³fûÔ IYf... fô fzâô ff»f¹f E¹fSX dmxiymx fsx d»fe þf³fz ½ff»fZ BÀ fz ff»f Ad³f½ff¹fÊ diy¹ff f¹ff fe³f MX` XÀf Vffd f»f ³fWeÔ W`ÔÜ BÀf diysxfe WX`Ü faâff»f¹f ³fZ fbþb ffzë, f fê½f fe ImY B fsx fbàffdrysxfzô IYfZ ¹fcþSX OZ½f»f f fzômx fdwx»ffafza f±ff fe ffsx ½¹fd f¹ffza IYfZ RYeÀf (¹fcOeERY), f`àfzôþsx Àfd½fÊÀf ¹f±ffÀfa f½f ¹ffÂff ³f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX RYeÀf ( feeàfery) AüSX þeeàfmxe Qe WX`Ü ImYÔQie¹f ³ff fsx d½f ff³f³f fôâfe MX` XÀf IYf fb f ff³f IYSX³ff WfZ ffü WSXQe f dàfôw fbsxe ³fZ f ff¹ff diy diysxfe fzmñfz-³ffg³f fzmñfz VfWSX ImY d»fe ImY d»fwfþ ÀfZ COÞf³ffZÔ IYfZ Àff f»ffg XÀf A»f f d³f¹f f : fsxz»fc COÞf³f IYfZ fzô ffômxf f¹ff W`Ü B³WeÔ»ffg XÀf ImY»fZIYSX fôâfe ³fZ IYWf diy fzmñfz MXc fzmñfz Af²ffSX fsx Ad²fIY f f E½fÔ ³¹fc³f f f VfWSXfZÔ fzô IYbL d³f¹f f WfZÔ fz, fzmñfz MXc diysxfe IYf d³f²ffêsx f fe diy¹ff f¹ff ³ffg³f fzmñfz VfWSX ImY d»fe A»f f d³f¹f f W`Ü WfZÔ fzü fzmñfz VfWSXfZÔ fzô dqne, fbô fbê, BXÀf Af²ffSX fsx»ffg Àf fzô ffamxf IYfZ»fIYf ff, fzöfbê þ`àfz VfWSX Vffd f»f : C³WfZÔ³fZ f ff¹ff diy fw»fz»ffgiy fzô WfZÔ fzü ÃfZÂfe¹f Àfa fiyê ¹ffZþ³ff IZY fwx f 40 d f³fmx fiy IYe COÞf³ffZÔ IYfZ Vffd f»f Af½fadMX f ff ffzë fsx CXOÞXf³ffZa IYe Àfa ¹ff diy¹ff f¹ff W`Ü ½fWeÔ, 40 d f³fmx ÀfZ IY f IYSX³fZ IYe A³fb fd f ³fWXeÔ WXfZ feü 60 d f³fmx IYe COÞf³f IYfZ QcÀfSXZ»ffgIY, EIY fzmñxfz VfWXSX AüSX EIY f`sx- fzmñxfz VfWXSX IYfZ þfzoþx³fz ½ff»fZ ff fê fsx ¹fdQ Àff ffdwxiy CXOÞXf³ffZa IYe Àfa ¹ff 100 ÀfZ Ad²fIY WX` ffz ½fWXfa fe E¹fSX»ffBaÀf IZY d»fe EIY-d fwxfbê CXOÞXf³ffZa IYf fdsx ff»f³f Ad³f½ff¹fÊ WXfZ ffü fzmñxfz f±ff f`sx fzmñxfz VfWXSXfZa IYfZ þfzoþx³fz ½ff»fZ EZÀfZ ff fê þwxfa CXOÞXf³ffZa IYe Àfa ¹ff 100 ¹ff BÀfÀfZ IY f WX` EZÀfZ Àf fe ff ffzêa IYfZ d f»ffiysx IbY»f EIY-d fwxfbê CXOÞXf³ffZa IYf fdsx ff»f³f IYSX³ff WXfZ ffü QfZ f`sx fzmñxfz VfWXSXfZa IYfZ þfzoþx³fz ½ff»fZ ff ffzë fsx fe E¹fSX»ffB³f IYfZ A f³fe IbY»f CXOÞXf³ffZa IZY EIY-d fwxfbê IYf fdsx ff»f³f IYSX³ff WXfZ ffü ff fê IZY f¹f³f IYe LXcMX E¹fSX»ffB³f IYfZ WXfZ feü IYfZ ÀfZd³fMXfBþ IYSX³ff WXfZ ff AüSX ffàiy»f ff³ff WXfZ ffü A fdsxwxf¹fê ff f»ffza IYfZ LXfZOÞXIYSX ¹ffdÂf¹ffZa IYfZ MÑXfg»fe IYe Àfbd½f²ff ³fWXeÔ Qe þfe feü WXSX fziyb³f f` fzþ IYfZ d½f ff³f fza»ffzox IYSX³fZ ÀfZ fwx»fz AüSX CX ffsx³fz IZY ffq d½fàfaiiyd f f IYSX³fZ IYe dþ fzqfsxe WX½ffBÊ AOÐXOXf Àfa ff»fiy IYe WXfZ feü IYûSXfZ³ff ÀfZ ffsx... ¹ffdÂf¹fûÔ IYû d½f ff³f fzô ff³ff ³fWXeÔ QZ³fZ IYf d³f fê¹f d»f¹ff W`XÜ BXÀfIZY Àff±f WXe E¹fSX fûmêx fsx f` fzªf MÑXfg»fe IYf fe IY f WXe CX f¹fû f WXû ffü ½fWXeÔ ¹ffÂfe IYû f` fzªf AfBÊXOZÔXdMXdRYIZYVf³f ³fa fsx fe Afg³f»ffBX³f WXe OXfCX³f»fûOX IYSX³ff WXû ffü E¹fSX fûmêx fsx A f diyàfe fe fsxwx IYf dryªfeiy»f f`iy BX³f ³fWXeÔ WXû ffü d½f ff³f fzô fbªfb fê, f fê½f fe fdwx»ff, fe ffsxûô IYfaZ ¹ffÂff ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe Àf»ffWX Qe fbêx W`XÜ AfSXû ¹f ÀfZ fb E f OXfCX³f»fûOX IYSX³ff Ad³f½ff¹fÊ: ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ÀfaIiY f f IYû QZ f fz WbXE A f ¹ffdÂf¹fûÔ AfSXû ¹f ÀfZ fb E f OXfCX³f»fûOX IYSX³ff Ad³f½ff¹fÊ SXWZX ffü ½fWXeÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû μ»ffbxmx Àfa ff»f³f IZY Qû famzx fw»fz fwbax f³ff WXû ffü E¹fSX fûmêx d³fqzvfiy ªf¹fQe f dàfawx f»fwxfsxf ³fZ f ff¹ff diy E¹fSX»ffBX³f IYSXe f 25 RYeÀfQe WXe μ»ffbxmx f»ffea feü ¹fWXfa EIY famz fzô Ad²fIY f f Qû μ»ffbmðxàf CXOÞXf³f fsmx feü ¹ffÂfe IZY f` fzªf IYû ÀfZ³fZMXfBXªf IYSX³fZ IZY Àff±f WXe ¹ffÂfe IYû ffàiy»f ff³ff fe Ad³f½ff¹fÊ SXWZX ffü IYe fü f WbXBÊX W`XÜ ½fWXeÔ fiqzvf fzô A f À±ff³fe¹f»fû fûô ÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf QcÀfSmX SXfª¹fûÔ ÀfZ»füMXIYSX Af SXWZX fi½ffàfe WXe ÀfaIiYd f f d³fiy»f SXWZX W`ÔXÜ fiqzvf fzô A f fiy IbY»f 6227 fsxeªfûô fzô ÀfZ 151»fû fûô IYe fü f WbXBÊX W`XÜ BXÀf dwxàff f ÀfZ fiqzvf fzô A f fiy fü fûô IYe QSX 2.42 W`XÜ fiqzvf fzô fb Y½ffSX IYû AfE 212 SXûd f¹fûô fzô ÀfZ RYeÀfQe ¹ffd³f 152 fi½ffàfe ÀfaIiYd f f d f»fz W`ÔXÜ A fsx BXÀf dwxàff f ÀfZ QZ ff ªffE fû»fûiy»f IZY½f»f 60 WXe fsxeªf W`ÔÜ ffiye Àf fe fi½ffàfe W`ÔXÜ ½fWXeÔ CXQ¹f fbsx AüSX ªfû²f fbsx fzô ÀfaIiYd f fûô IYe Àfa ¹ff fzô A f IYfRYe IY fe Af fbxê W`XÜ ªfû²f fbsx fz Ô 14, CX Q ¹f fb S X fz Ô 13 ³fE ffgdªfdmx½f W`XaÜ ½fWXea ªf¹f fbsx fzô fe dà±fd f fzô»f ff ffsx Àfb²ffSX W`XÜ ¹fWfa fe IZY½f»f 21 fsxeªf WXe W`ÔXÜ ÀfZaMÑ»f ªfZ»f fzô IYûSXû³ff ÀfaIiY f f ªffSXe W`XÜ fb Y½ffSX IYû drysx ÀfZ 8 ÀfaIiYd f f d f»fz W`ÔXÜ ½fWXe dªf»ff ªfZ»f fzô fe 3 f fzmx fzô AfE W`ÔXÜ ½fWXeÔ QÀf A³¹f BX»ffIYûÔ fzô EIY-EIY fsxeªf Àff f³fz Af¹ff W`XÜ OcaX fsx fbsx, ªff»füSX, ³ff füsx, SXfªfÀf faq, dàfsxûwxe, ff»fe fzô fi½ffdàf¹fûô ÀfZ ÀfaIiYd f fûô IYe Àfa ¹ff fpþx³fz IYf IiY f»f ff ffsx ªffSXe W`XÜ WX½ffBÊ AOÐXOXZ fsx ÀffZVf»f doxàmxzaîàf f IZY d³f¹f ffza IYf ff»f³f IYSX³ff WXfZ ffü d½f ff³f fza Àf½ffSX WXfZ³fZ ÀfZ fwx»fz ffzdoxë f fzmx fsx ¹ffdÂf¹ffZa IYfZ E¹fSX»ffBaÀf õfsxf ÀfZμMXe diymx dqe þfea fz dþ³f fza fe³f fsx f ½ff»fZ ffàiy AüSX ÀfZd³fMXfBþSX WXfZa fzü ffzdox aê f ÀfZ fwx»fz CX³WXaZ WXf±ffZa dþ³f»ffz ffzô IYe fü f WbBÊ W`E, C³fImY fdsx½ffsx IYfZ 2.5»ffJ IYf fbaf½fþf QZ³fZ IYf EZ»ff³f IYSX fe WcÔÜ dw»f fe 40 MX³f ImY þwfþ fe : IYfZ»fIYf ff E¹fSX ffzmxê fsx»ffz ffzô ³fZ EZÀff fw»fe ffsx QZJfÜ A RYf³f fcryf³f IYe SXμ ffsx ImY Af fz MX³f ImY þwfþ fe ±fsx±fsxf IaYMZX³f fzômx ªfû³f IZY... ¹fZ fe d³fqzêvf... A RYf³f ÀfZ SXWZ ±fzü C³fImY fdw¹ffzô ImY d»fe A½fSXfZ²fIY»f ffe fe ±fz dþàfàfz ½fZ W½ff fzô B²fSX-C²fSX dw»fiysx EIY QcÀfSXZ IYfZ ³fbIYÀff³f ³f fwbô ff QZÔÜ VffW ³fZ fmx³ff¹fiy AüSX f f ff IYfZ diy¹ff RYfZ³f : fèw fôâfe Ad f f VffW ³fZ A RYf³f ImY ÀfÔQ fê fzô AfZdOVff ImY ÀfeE f ³f½fe³f fmx³ff¹fiy AüSX fô ff»f IYe ÀfeE f f f ff f³fþeê ÀfZ RYfZ³f fsx ff f IYe W`Ü C³WfZÔ³fZ MXнfeMX diy¹ff diy f`ô³fz AfZdOVff ImY fb ¹f fôâfe ³f½fe³f fmx³ff¹fiy þe AüSX fdv f f fô ff»f IYe fb ¹f fôâfe f f ff f³fþeê þe ÀfZ fiiy½ff f ÀfZ C föf dà±fd f IYfZ»fZIYSX ff f fe f IYe AüSX ImYÔQi ÀfZ WSXÀfÔ f½f ÀfWf¹f ff IYf AfäfÀf³f dq¹ffü»faq³f ÀfZ Afªf... WfZMX»f d fþ½ff³fz ÀfdW f Àf fe ½¹f½fÀ±ffAfZÔ IYf þf¹fþf d»f¹ffü ¹fZ Àf fe ÀfÔÀ±ff f f ½ffSXÔMXfB³f We WfZa fzü AfSXû ¹f ÀfZ fb ½f SXfªf IYûd½fOX E f OXfCX³f»fûOX ªføYSXe WXû ff: þ¹f fbsx E¹fSX ffzmxê fwbô f³fz fsx Àf fe IYû fû ffbx»f fzô AfSXfZ ¹f ÀfZ fb AüSX SXfþ IYfZd½fO B³RYû E f IYfZ OfC³f»ffZO IYSX³ff Af½fV¹fIY WfZ ffü ÀfSXIYfSX õfsxf Ocþ ½f OfZ³MXÀf þfsxe diye fe W`ÔÜ þfsxe dqvff d³fqzêvf IYfZ fe Àf fe ÀfÔ fô d ²f f WfZ M X» ffz Ô IYfZ C f»f ²f IYSXfIYSX WfZMX»f fi fô²f³f õfsxf C f¹fböy À±ff³ffZÔ fsx doà»fz IYSX³fZ ImY d³fqzêvf dqe fe W`ÔÜ»ffgIYOXfCX³f fzô dq½fa f f... d½fàfþê³f IYSX³fZ ³fWeÔ þf ffeü SXfª¹f ÀfSXIYfSX BÀf ffd fêiy dà±fd f ÀfZ ½ffdIYR W`Ü BÀf ff³f½fe¹f fw»fc IYfZ ²¹ff³f fzô SXJ fz WbE ¹fZ d½fvfz f fàfzô f»ff³fz IYf d³f fê¹f diy¹ff f¹ff W`Ü fb ¹f fôâfe ³fZ IYWf diy A³¹f SXfª¹ffZÔ ÀfZ AfE fi½ffdàf¹ffzô ImY ½ffaSXMXe³f IYfZ»fZIYSX diyàfe fsxw IYe»ff fsx½ffwe ³fWeÔ WfZÜ dþ»ff À fsx fsx ½fdSXâ Ad²fIYfSXe ÀfÔÀ±ff f f f±ff WfZ f ½ffSaXMXe³f ½¹f½fÀ±ffAfZÔ IYe»f ff ffsx ffgd³fmxdsxô f IYSXZÔÜ ÀfÔÀ±ff f f ½ffSaXMXe³f fzô»ffz ffzô IYfZ ffzþ³fe ff³fe ÀfdW f Àf fe fc»f fc f Àfbd½f²ffEÔ C f»f ²f IYSXf³ff Àfbd³fdV f f diy¹ff þfeü ¹fc fe ÀfSXIYfSX ³fZ... ³fZ fàfûô IYe ½¹f½fÀ±ff IYe ±feü fàfûô IYe ½¹f½fÀ±ff IZY d»fe CXØfSX fiqzvf ÀfOÞXIY fdsx½fwx³f d³f f f»f f³fdy ³fZ SXfªfÀ±ff³f ÀfSXIYfSX IYû fâf d»f ff ±ffü BXÀf fâf IZY Af²ffSX fsx SXfªfÀ±ff³f SXûOX½fZªf ³fZ 17 ÀfZ 19 A fi`»f fiy fàfûô IYf faqû fà f diy¹ff ±ffü BXÀfIZY QÀf dq³f ffq WXe SXfªfÀ±ff³f SXfª¹f f±f fdsx½fwx³f d³f f f IZY IYf¹fÊIYfSXe d³fqzvfiy ¹ff ff¹ff f fwxf½fesx fiàffq fe³ff ³fZ CXØfSX fiqzvf ÀfOÞXIY d½fiyfàf d³f f f IZY fi fa²f d³fqzvfiy IYû 28 A fi`»f IYû fâf d»f fiysx 36»ff f 36 WXªffSX 664 Y fe IYe ffa f ±feü BXÀfIZY ffq AfNX fbêx IYû À fsx f fâf fe ûªff ±ffü ÀMcXOZÔXMX IYSX SXWZX ±û dox ffaox:»ffgiyoxfcx³f fzô IYûMXf fzô RaYÀfZ CXØfS X fiqzvf IZY LXfÂfûÔ ³fZ ÀfûVf»f fedox¹ff IZY ªfdSXE ¹fû fe ÀfSXIYfSX fsx Q ff½f f³ff¹ff ±ffü IYûd fa f ÀMcXOZÔXMXû ³fZ ¹fû fe IYû ½fedOX¹fû fiy ûªfz ±ûü ¹fWXfa fiy diy IYûMXf fzô EIY ffsx fe»ffgiyoxfcx³f fûoþxiysx ²fSX³fZ fsx fe f`nx fe ±ûü BXÀf Q ff½f IZY ffq fb ¹f fôâfe ¹ffZ fe AfdQ ¹f³ff±f ³fZ f ffzô IYfZ ½ff fàf fb»ff³fz IYf R`YÀf»ff IYSX d»f¹ffü EZÀff IYSX³fZ ½ff»ff ¹fc fe QZVf IYf fw»ff SXfª¹f f³ff f¹ff ±ffü ¹fc fe ÀfSXIYfSX ³fZ 560 fàfzô IYfZMXf fzþ QeÔ ±feü ¹fZ fàfzô 10 WþfSX f ffzô IYfZ»ff³fZ ImY d»fe fzþe fbê ±feô,»fzdiy³f IbYL AüSX ÀMXcOZÔMXÐÀf ³fZ fe fsx þf³fz IYe dþq fiyoþ»fe ±feü BXÀf fsx Af³f³fRYf³f³f fzô SXfþÀ±ff³f SXfª¹f fdsx½fw³f d³f f f ÀfZ 70 fàfzô ffoþz fsx»fe fbêôü ½fWfÔ ImY MÑfÔÀf ffzmxê d½f ff f ³fZ Oeþ»f fsxf³fz IYe ffô f IYeÜ ¹fc fe ÀfSXIYfSX ³fZ ffq fzô fz fzômx IYSX³fZ IYe ff f IYe,»fZdIY³f EIY ³fWeÔ Àfb³fe fbêü Afd fsxiyfsx fziy ÀfZ 19»ffJ 76 WªffSX Y fe dqe feü IYûMXf fzô RaYÀfZ f fza fû ÀfIbYVf»f A f³fz-a f³fz fsx»fümx fe W`Ô,»fZdIY³f Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ IYe ÀfSXIYfSXûÔ fzô ªfa f dlxoþx fbêxü SXfþÀ±ff³f IYe AVffZIY fw»ffz f ÀfSXIYfSX ³fZ 70 fàfzô ImY fq»fz 36»ffJ 36 WXªffSX 664 Y fe IYf d f»f ±f ff dq¹ff W`Ü

8 RNI 38177/81 Postal Regn. No. KOTA/12/ VfbIiY½ffSX IYûMXf, 22 fbêx, fdwx»ff IZY ff fz QÀf WXªffSX Y fe IYe Afg³f»ffBX³f NX fe fb ff³f fbsxf ±ff³ff ÃûÂf faz fb Y½ffSX IYû EIY fdwx»ff IZY ff fz ÀfZ QÀf WXªffSX Y fe Afg³f»ffBX³f NX fe IYSX³fZ IYf ff f»ff Àff f³fz Af¹ff W`XÜ ff f»fz fzô fbd»fàf ³fZ dsx fûmêx QªfÊ IYSX ªffa f fzô ªfbMX fbxê W`XÜ fbd»fàf d³fsxeãfiy f³fûªf IbY ffsx dàfiysx½ff»f ³fZ f ff¹ff diy duuziyf³fôq ³f fsx d³fufàfe fdwx»ff fid f»ff duþ¹f fdsxufsx IZY Àff±f fwx»fz LfU³fe SXWX fe ±feü CXÀfIYf f f f Jf ff fb ff³f fbsxf ±ff³ff ÃûÂf fzô dà±f f fee³f fe f`ôiy fzô WX`Ü f f f Jf ff Àff ff³¹f fiiyfsx IYf WX`Ü Jf fz fsx CXÀf³fZ fziy fbiy, EMXeE f U Afg³f»ffB³f fồdiôy f IYe ÀfZUf ³fWXeÔ»fZ SXJeÜ CXÀfIZY fû ffbx»f fsx fb YUfSX Àfb fwx d f³fmx fsx CXÀfIZY Jf fz ÀfZ QÀf WXþfSX Y fe d³fiy»f³fz IYf f`àfzªf Af¹ff Ü BÀf fsx UWX f`ôiy fwxbô fe AüSX ffàf fbiy A foxzmx IYSXUfBÊ, fû f ff f»ff diy 18 A fi`»f IYû fe Àff¹f fsx NX f ³fZ CXÀfIZY Jf fz ÀfZ Qû WXþfSX Y fe d³fiyf»fz WaX`Ü dþàfiyf CXÀfIZY fû ffb»f fsx IYûBÊ f`àfzþ ³fWXeÔ Af¹ff ±ffü BÀf fsx fdwx»ff ³fZ fee³f fe IZY IYÀMX fsx IZY¹fSX fsx ff f IYe, fû f ff f»ff diy CXÀfIZY Y fe Af²ffSX IYfOXÊ IZY þdsxe d³fiyf»fz fe WX`a f±ff diyàfe BÊ-d fâf IZY³Qi IZY IY ¹fcMXSX IZY þdsxe ¹fZ SXfdVf d³fiyf»fe fbê WX`Ü BÀf fsx CX³WXûÔ³fZ f`ôiy fzô dvfiyf¹f f IYe,»fZdIY³f f`ôiy ³fZ BÀfIYe dvfiyf¹f f fbd»fàf ±ff³fz fzô IYSX³fZ IYû IYWXfÜ BÀf fsx fedoþx f fdwx»ff ³fZ fb ff³f fbsxf ±ff³fz fzô ff f»fz IYe dvfiyf¹f f QeÜ BÀf fsx fbd»fàf ³fZ ff f»fz IYe þfô f VfbøY IYeÜ AfdJSXe ffsx ÀfÔdQ ²f fdwx»ff U fb Y f IZY Àff±f QZJf f¹ff fbd»f¹ff ÀfZ RZÔYIYIYSX A²fZOÞX IYe WX ¹ff fbd»fàf ³fZ diy¹ff ³ff fªfq ff f»ff QªfÊ fb ff³f fbsxf ±ff³ff ÃûÂf fzô LfU³fe SXf f f³qi fbsxf IZY IYf»ff fôdqsx ÃfZÂf d³fufàfe EIY A²fZOÞX IYe AÄff f þ³fûô õxfsxf OXfPÞXQZUe IZY d³fiymx fbd»f¹ff ÀfZ ³fe fz R`YÔIYIYSX WX ¹ff IYS³fZ IYf ff f»ff Àff f³fz Af¹ff W`XÜ ff f»fz fzô fbd»fàf ³fZ fdsxªf³fûô IYe dsx fûmêx fsx QZ½f»fe ffaófe d³f½ffàfe Àfb³fe ff E½fa I`Y±fc³f ±ff³ff ÃûÂf IZY ûoþxf SXÀfc»f d³f½ffàfe f f»fc IZY d f»ffry ³ff fªfq WX ¹ff IYf fbiyq ff QªfÊ diy¹ff W`XÜ ff f»fz fzô fbd»fàf ªffa f fzô ªfbMXe W`XÜ XBÀf ff f»fz fzô fbd»fàf ÀfÔdQ ²fûÔ IYû dwxsxfàf f fzô»fziysx fcl ffl IYSX SXWXe WX`Ü ±ff³ffd²fiyfsxe f³fûþ dàfiysxufsx ³fZ f ff¹ff diy LfU³fe SXf f f³qí fbsxf IZY IYf»ff fôdqsx ÃfZÂf d³fufàfe SXf fàuøy f fzwxsf (55) 18 fbê IYû Àfb fwx 11 fªfz fsx ÀfZ d³fiy»ff AüSX Uf fàf ³fWXeÔ»füMXfÜ BÀf fsx fdsxþ³fûô ³fZ A f»fz dq³f 19 fbê IYû fb ff³f fbsxf ±ff³fz fzô fb fvfbq fe QþÊ IYSXUfBÊÜ BÀf fsx fbd»fàf ³fZ SXf fàuøy f þzàfe fe IYe MX IYSX ÀfZ ffbxiy ff»fiy ff¹f»f ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, Jf fü»feü ±ff³ff ÃfZÂf IZY Jf fü»fe IYSXUfOX ff fê fsx fûsx²f³f fbsxf IZY Àf fe f WXbBÊ ÀfOÞXIY Qb fêmx³ff fzô fq³f fbsxf d³fufàfe LûMXc»ff»f fbâf Le fsx»ff»f fwxfusx fô fesx øy f ÀfZ ff¹f»f WXû f¹ffü Jf fü»fe IZY d fdiy Àff Ad²fIYfSXe fbizyvf fôq fzusx ³fZ f ff¹ff diy ¹fbUIY IYe fô fesx WXf»f f QZJ fz WXbE CXÀfZ IYûMXf SX`RYSX IYSX dq¹ffü dry»fwxf»f BÀf ff f»fz IYe Jf fü»fe ±ff³fz fzô dvfiyf¹f f QþÊ ³fWXeÔ IYSXUfBÊ fbê WX`Ü ¹fbUIY IZY fdsxþ³f dþ»ff IYûMXf AÀ f ff»f f»fz fe WX`ÔÜ d f»fe þf³fiyfsxe IZY A³fbÀffSX þzàfe fe IY»»fc fnxf³f IYe f ffbê þf SWe WX`Ü d½f½ffdwx ff ³fZ IYeMX³ffVfIY IYf diy¹ff ÀfZ½f³f, f feê IYSXf¹ff ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, fiyf³feü QZ½fSXe d³f½ffàfe duufdwx ff ³fZ ffôu IZY WXe EIY ªf³fZ ÀfZ fô f AfIYSX A f³fe þeu³f»fe»ff Àf ff~ IYSX³fZ IZY d»fe fbøy½ffsx IYû ³fVfe»fZ fqf±fê IYeMX³ffVfIY IYf ÀfZU³f IYSX d»f¹ffü fô fesx WXf»f f WXû³fZ fsx Àff fbqfd¹fiy ÀUfÀ±¹f IZYÔQi fiyf³fe ÀfZ CXÀfZ dþ»ff d fdiy Àff»f¹f SX`RYSX diy¹ffü fif~ þf³fiyfsxe IZY A³fbÀffSX WXdSXõfSX ffbê fd f ³fÔQ»ff»f fôusx QZUSXe d³fufàfe fsxufoþxf fif f fô ff¹f f AÔ f fê f IYSXe f 1 Àf~fWX fcuê ²f fiye QZ SXWXZ ffôu IZY WXe þ fqevf fbâf fô ff»ff»f OXfUSX QZUSXe d³fufàfe õfsxf IbY»WXfOÞXe»fZIYSX fsx fsx ffsx³fz IZY d»fe Af¹ff AüSX 50,000 IYe ffô f IYeÜ SXfdVf ³fWXeÔ QZ³fZ fsx ffôu ÀfZ d³fiy»f þf³fz IYe ²f fiye Qe AüSX fb²fufsx SXfdÂf IYû fsx ÀfZ fiysxf fbsxfiysx»fz f¹ffü duufdwx ff IZY fd f ³f³Q»ff»f fôusx ³fZ f ff¹ff diy ffôu ÀfZ ffwxsx d³fiyf»f³fz IYe ²f fiye QZ ff SXWX ff WX`, AfE dq³f fsxzvff³f IYSX ff WX`Ü duufdwx ff IYû fô fesx WXf»f f fzô Àff fbqfd¹fiy ÀUfÀ±¹f IZYÔQi fiyf³fe ÀfZ fif±fd fiy CX f ffsx IZY CX fsxfô f dþ»ff d fdiy Àff»f¹f Óff»ffUfOXÞ S`XRYSX diy¹ffü ±ff³ff fi ffsxe f³fàfesxf f duv³fûbê fiyf³fe ³fZ f ff¹ff diy IYeMX³ffVfIY IYf ÀfZU³f IYSX AfBÊ duufdwx ff Àff fbqfd¹fiy ÀUfÀ±¹f IZYÔQi fiyf³fe fzô fif±fd fiy CX f ffsx CX fsxfô f fbd»fàf õfsxf f ffê f¹ff³f»fz³fzwxz fb fwxbô feü diyàff³fûô IZY ff fê-a fi`»f 2018 fzô d fªf»fe- ff³fe IZY d f»fûô IYe SXfdVf IYû A f³fz ff fz IYSXfBÊX ªf ff 92»ffJ Y fe IYf f f³f IYSX³fZ Uf»ff d fsxμ ffsx, fe³f dq³f IZY dsx ffaox fsx fwxf½fesx ³f fsx fbd»fàf ³fZ fb²f½ffsx QZSX SXf f ÀfSXIYfSXe f`àfz IYf f f³f IYSX³fZ IZY ff f»fz fzô RYSXfSX AfSXû fe IYû d fsxμ ffsx diy¹ffü fbd»fàf ³fZ AfSXû fe SXdU Vfb»ff CXRYÊ IÈY f fû ff»f Vfb»ff(28) fbâf d fdsxsxfþ VfSX f Vfb»ff d³fufàfe du³fû ff ffuz ³f fsx IYû fb Y½ffSX IYû IYûd½fO- 19 IYe ªffa f IZY ffq IYûMÊX fzô fzvf diy¹ffü ªfWXfa ÀfZ fe³f dq³f IZY dsx ffaox fsx ÀfüÔ ff f¹ff W`XÜ fbd»fàf A²feÃfIY füsx½f ¹ffQ½f ³fZ f ff¹ff diy Af ff¹fê MXZ ³fû»ffgþe fif.d»f. fb Y þa fzv½fsx ³f fsx U`Vff»fe ³f fsx þ¹f fbsx IZY ªf³fSX»f f`³fzªfsx E fe»f þf»ff³fe ³fZ dsx fûmêx Qe ±fe diy 19 ³f½fa fsx 2019 IYû IÈY f fû ff»f CXRYÊ SXdU Vfb»ff ³fZ A f³fz A³¹f Àff±fe du³fûq IbY ffsx, dþ fz³qi ³ff fsx, ¹fû fz³qi ³ff fsx IZY Àff±f d f»fiysx ÀfSXIYfSX õfsxf SXdþÀMXOÊXX BÊ-d fâfûa IZY»ffBMX, ff³fe IZY d f»fûa IYû þ ff IYSXf³fZ IZY RYþeÊ IYe f»ffvf VfbøY IYe,»fZdIY³f IYûBÊ ÀfbSXf f ³fWXeÔ»f ffü 19 fbê IYe QZSX SXf f Àfc f³ff fsx E fb»fzôàf ³fZ CXÀfZ fô fesx WXf»f f fz Ô QXfPÞXQZUe IZY d³fiymx ÀfZ»fZIYSX d fdiy Àff»f¹f fwxbô feü CXÀfIZY dàfsx U ³ffIY ÀfZ Jc³f Af SXWXf ±ff f±ff CXÀfIYe WXf»f f IYfRYe fô fesx ±fe, AÀ f ff»f fzô fb²fufsx QZSX SXf f CX f ffsx IZY QüSXf³f CXÀfIYe fü f WXû fbêü ffq fzô fè fiy IYe fwx ff³f SXf fà½føy f fzwxsxf IZY øy f fzô WbXBÊX ±feü fbd»fàf IYe fi±f f QÈáX¹ff ªffa f fzô Àff f³fz Af¹ff diy fè fiy VfSXf f fe³fz IYf AfQe ±ffü fè fiy 18 fbêx IYû Vff f IYû ffsx fªfz Àfb³fe ff AüSX f f»fc IZY Àff±f QfPÞXQZ½fe fadqsx IZY SXfÀ fz fsx ªff fz QZ ff f¹ff ±ffü ªff³fIYfSXe fzô Af¹ff W`X diy f f»fc ¹fWXfa Àf ªfe IYf NZX»ff»f ff ff W`X Af`SX fè fiy fªfqcsxe IYSX ff ±ffü fdwx»ff Àfb³fe ff IYfZ fe Qû³fûÔ ªff³f fz ±ûü fe³fûô WXe VfSXf f IZY AfQe ±ûü VfSXf f IZY ³fVûÔ fe³fûô IZY fe f diyàfe ff f IYû»fZIYSX Óf foþxf WXû f¹ff ±ffü ²fc fi ff³f Àff f fie fz f fz ½f ÀfMÐXMXf û»f fz 13 d fsxμ ffsx IYûMXf fbd»fàf ³fZ»ffgIY OXfCX³f IZY Qf`SXf³f Qû ±ff³ff ÃûÂfûÔ fzô Qû A»f f À±ff³fûÔ ÀfZ ²fc fi ff³f Àff f fie fz f fzz E½fa ÀfMXÐMXf fz»f fz 13 ªf³fûÔ IYû d fsxμ ffsx diy¹ffü fbd»fàf ³fZ AfSXûd f¹ffza IZY IY ªfZ ÀfZ ÀfMÐXMXf f feê, Y fe ªf f diyeü fbd»fàf A²feÃfIY füsx½f ¹ffQ½f ³fZ f ff¹ff diy ÀfeAfBÊX f³fûªf IbY ffsx dàfiysx½ff»f IZY ³fZ fè ½f fzza MXe f IYû Àfc f³ff d f»fe diy SXf f f³qi fbsxf LXf½f³fe fzô ÀfMÐXMZ û»ff ªff SXWXf W`XÜ fbd»fàf ³fZ Qd fvf QZIYSX füizy ÀfZ fbizyvf faiyªf fbâf fªff³faq ²fû fe d³f½ffàfe CXdOX¹ff fà fe, SXfªff ff fc fbâf I`Y»ffVf ªfû fe ÀfSXIYfSXe duôf»f¹f fzô fûsxûô ³fZ drysx»f ffbê ÀfZÔ²f fjufoþxz fwx»fz WXe WXbBÊ ±fe fûsxe A³fÔ f fbsxf ±ff³ff ÃfZÂf IZY fôdox f Qe³fQ¹ff»f CX ff²¹ff¹f ³f fsx dà±f f SXfþIYe¹f CX f fif±fd fiy duôf»f¹f fzô fb²f½ffsx QZSX SXf f fûsxûô ³fZ ÀfZÔ²f»f ff QeÜ duôf»f¹f IZY fi²ff³ff²¹ff fiy fb YUfSX Vff f þ f duôf»f¹f IYe ½¹fUÀ±ffEÔ QZJ³fZ fwxbô fz, fû CX³WXZ Ô fûsxe IYf f ff f»ffü EIY fjufoþxz fwx»fz fe fûsûô ³fZX duôf»f¹f fzô fûsxe IYe UfSXQf f IYû AÔþf f dq¹ff ±ffü IZYVfU fbsxf d³fufàf duôf»f¹f IZY fi²ff³ff²¹ff fiy d fsxevf IbY ffsx Vf ffê ³fZ f ff¹ff diy fb YUfSX Vff f IYSXe f ffsx dªfàfàfz f f»fc ³fZ CXÀfZ fbd»f¹ff ÀfZ ³fe fz R`ÔYIY dq¹ff AüSX À½f¹fa fdwx»ff IZY Àff±f A f³fz fsx f»ff f¹ffü 19 fbêx IYû fdsxªf³fûô ³fZ fb fvfbq fe QªfÊ IYSXfBÊX AüSX CXÀfe dq³f diyàfe 108 IYû Àfc f³ff Qe diy fbd»f¹ff IZY ³fe fz EIY A²ûOÞX fzwxûvf foþxf W`XÜ BXÀfIZY ffq Ea fb»fzôàf ÀfZ CXÀfZ E f feeàf fzô f feê IYSXf¹ff f¹ffü ªfWXfa CXÀfIYe fb Y½ffSX IYû CX f ffsx IZY Qf`SXf³f fü f WXû fbêxü ff f»fz fzô fdsxþ³fûô IZY WX ¹ff IYe AfVfÔIYf þ ff³fz fsx Ad fdsxöy fbd»fàf A²feÃfIY IYûMXf VfWXSX dq»fe f IbY ffsx Àf`³fe, OXfg f À ½ff¹fOX, ERYEÀfE»f MXe f U fb ff³f fbsxf ±ff³ffd²fiyfsxe f³fûþ dàfiysxufsx þf fz ÀfdWX f fmx³ffà±f»f fsx fwxbô fz AüSX fmx³ffà±f»f ÀfZ ÀfZ f»f d»fe U Àf fc f þbmxfeü fbd»fàf ³fZ fdsxþ³fûô IYe dsx fûmxê fsx Qû³fûÔ IZY d f»ffry ³ff fªfq SXf fàuøy f IYe WX ¹ff IYf ff f»ff QþÊ IYSX þfô f VfbøY IYSX QeÜ fbd»fàf ³fZ ÀfeÀfeMXeUe IYe RbYMXZþ JÔ ff»f³ff VfbøY IYSX dq¹ffü fifsxôd fiy þf³fiyfsxe IZY Af²ffSX fsx fbd»fàf ³fZ fb YUfSX Vff f IYû ÀfÔdQ ²fûÔ IYe ²fSX fiyoþx U CXÀf³fZ fcl ffl IYSX³ff VfbøY IYSX dq¹ffü d³f½ffàfe fûmxsx ffizêymx, ³faQ diyvfûsx fbâf ffa fe»ff»f d³f½ffàfe faqery»fe, ³f½f³fe f fbâf fûwx³f»ff»f d³f½ffàfe IZYVf½f fbsxf, SXf fqz½f fbâf fû fe»ff»f d³f½ffàfe Qb ffê ³f fsx IY e fà fe, QZ½f»ff»f fbâf ÀfcSXªf f»f d³f½ffàfe SXf¹f fbsxf, dq³fzvf ÀffWcX fbâf SXf fzv½fsx ÀffWcX d³f½ffàfe SXf f faqi fbsxf, ³fSmX³Qi fbâf»ff»f faq d³f½ffàfe LXf½f³fe f`³f SXûOX fb ff³f fbsxf, SXfIZYVf ÀffWcX fbâf f³f½ffsxe»ff»f d³f½ffàfe øynx»ffbêx WXf»f SXf f f³qi fbsxf, ªf fqevf fbâf WXeSXf»ff»f d³f½ffàfe fwxf½fesx ³f fsx d½fà ffsx ¹fûªf³ff, fþz duôf»f¹f IYe ½¹fUÀ±ffEÔ ÀfÔ ff»f³fz IZY d»fe fe UWXfÔ fwxbô fz fû QZJf diy duôf»f¹f fzô IYf¹ffÊ»f¹f AüSX fe³f IY fsxûô IZY ff»fz MXcMXZ foþzx ±fzü fûsxûô ³fZ IYf¹ffÊ»f¹f IYf IbYÔQf CXJfOÞX dq¹ff ±ffü duôf»f¹f IZY dsxiyfgoxê ÀfZ d f»ff³f IYSX³fZ fsx duôf»f¹f ÀfZ L f IZY ffsx fôjz, ffsx RYVfÊ, feàf QSXe fd ¹ffÔ,»ffdÀMXIY IYe fûþ³f f e, ÀMXe»f MXÔIYe U fe f»f IYe fômxe fbsxf»fz feü BÀf ff f»fz fzô fbd»fàf ³fZ AÄff f þ³fûô IZY dj»ffry ff f»ff QþÊ IYSX CX³fIYe f»ffvf VfbøY IYeÜ füsx f»f f WX` diy duôf»f¹f fzô 6 fbê IYû fe fûsx duôf»f¹f IZY IYÃfûÔ IYf ff»ff fûoþxiysx IYBÊ Àff ff³f»fz fe ±fzü fbd»fàf ³fZ ff f»fz fzô fbiyq ff QªfÊ IYSX AÄff f fûsxûô IYe f»ffvf fzô ªfbMX fbê W`XÜ Qb IY fê IZY EIY ffwx ÀfZ RYSXfSX Qû ffb¹fûô ÀfdWX f fe³f d fsxμ ffsx, fzþf þz»f ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, L foþxfü À±ff³fe¹f fbd»fàf ³fZ EIY ffwx fcuê SXfÀ fz fzô SXûIYIYSX EIY diyvfûsxe ÀfZ f»ff IYfSX IYSX³fZ IZY AfSXû f fzô RYSXfSX Qû ffb¹fûô ÀfdWX f fe³f»fû fûô IYû d fsxμ ffsx IYSX ³¹ff¹ff»f¹f fzô fzvf diy¹ffü þwxfô ÀfZ CX³WXZÔ þz»f fzþ dq¹ff f¹ffü±ff³ffd²fiyfsxe SXf ff³fôq ¹ffQU IZY A³fbÀffSX»f f f f EIY ffwx fcuê ±ff³ff ÃfZÂf d³fufàfe EIY ¹fbU fe ³fZ ÃfZÂf IZY IÔYþSX IYfg»fû³fe d³fufàfe IY f»f CXÀfIZY ffbê dvfuf EUÔ SXfþd f»fiy IÔYþSX IZY du Yð SXfÀ fz fzô SXûIYIYSX CXÀfIZY Àff±f Qb IY fê IYSX³fZ IYf fiiysx f QþÊ IYSXf¹ff ±ffü þfô f fzô Qû fe ffe þf³fz fsx fe³fûô IYû d fsxμ ffsx IYSX ³¹ff¹ff»f¹f fzô fzvf diy¹ffü fbd»fàf IYe d fsxμ f fzô f f³f IYf AfSXû feü d f»f fbiy f³ffiysx IYSXe f 92»ffJ ff f»fz fzô AfSXûd f¹fûa IZY d f»ffry Y fe IYf f f³f IYSX d»f¹ff ±ffü BXÀf ÀfSXIYfSXe f f³f U ²fûJf²fOÞXe ²ffSXf Qb IY fê IZY AfSXû fe IYû ³¹ffd¹fIY Ad fsxãff fzô ûªff fwxfuesx ³f fsx fbd»fàf ³fZ fb YUfSX IYû fûàiyû E MX fzô IYfSÊX½ffBÊX IYSX fz WXbE 15 U feê¹f diyvfûsxe IZY Àff±f Qb IY fê IZY ff f»fz fzô AfSXû fe IYû d fsxμ ffsx diy¹ffü ±ff³ffd²fiyfsxe fu³f IbY ffsx fe ff ³fZ f ff¹ff IZY 26 RYSXUSXe 2020 IYû 15 U feê¹f diyvfûsxe ³fZ dsx fûmxê Qe ±feü dªfàf fzô f ff¹ff diy f³fe f IbY ffsx (22) fbâf fe³f þ³ffzô ImY dj»ffr fiiys f QþÊ ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, Q f»ff³ffü fbd»fàf ³fZ Af f SXfÀ fz fzô Àff fcdwiy øy f ÀfZ ffs fem IYS³fZ ImY ff f»fz fzô fb Y½ffSX IYû fe³f þ³ffzô ImY dj»ffr fiiys f QþÊ diy¹ffü ±ff³ffd²fiyfsxe SXf fd f»ffàf dàfôw ³fZ f ff¹ff diy ÀffZS f d³f½ffàfe ¹fb½f fe fb²f½ffs SXf f A f³fe fw³f ImY Àff±f fzô fsx ImY ffws f fc fsxz fs f`ne WbBÊ ±feü ½fWea ImY ²f fêsxfþ ³fZ ffoþz ImY d½f½ffq IYfZ»fZIYS ImY ff»fe f»füþ IYe, ffz ¹fb½f fe ImY fdsþ³f ffws AfEÜ BÀfe QüSXf³f ²f fêsxfþ IYf ffbê fô½fs»ff»f f±ff VfÔIYS»ff»f fe Af fwbô ffü üøy»ff»f fbâf SXf fsx f³f d³f½ffàfe ªf¹f dvf½f Afßf f, ffsxf faq fbâf ffa fe»ff»f d³f½ffàfe dvf½fàff fsx IYûMXf IYû d fsxμ ffsx diy¹ff AüSX CX³fIZY ffàf Y fe E½f Àf Xf fd fê¹fûô IYû ªf f diy¹ffü ªf fdiy AfSXIZY fbsx f fbd»fàf ³fZ ²fc fi ff³f Àff f fie fz f fz ³fSmX³Qi fbâf fûwx³f»ff»f ªf`³f d³f½ffàfe AfSXIZY fbsx f IYû d fsxμ ffsx diy¹ffü fbd»fàf ³fZ CXÀfIZY IY ªfZ ÀfZ IYfRYe ffâff fzô ²fc fi ff³f Àff f fie IYû fsxf fq diy¹ffü fbd»fàf d³fsxeãfiy ff fc»ff»f fe ff ³fZ f ff¹ff diy AfSXû fe IZY d f»ffry ²ffSXf 188, 269,270 E½fa fwxf ffsxe Ad²fd³f¹f f, ²fc fi ff³f Àff f fie Ad²fd³f¹f f fzô fbiyq ff QªfÊ diy¹ff f¹ffü duufdwx ff IYe du ff f IZY ÀfZU³f ÀfZ fü f ³¹fcªf Àfd½fÊÀf/³f½fª¹fûd f, fü fwx»ffü ±ff³ff ÃfZÂf IZY fzmxejzoþxe ffôu fzô fb YUfSX IYû duufdwx ff ³fZ du fföy IYf ÀfZU³f IYSX d»f¹ffü fdsxþ³f CXÀfZ fü fwx»ff AÀ f ff»f fzô»ffeü þwxfô CX f ffsx IZY QüSXf³f CXÀf³fZ ³fZ Q f fûoþx dq¹ffü CX³WX`»f ±ff³ffd²fiyfsxe fôusxdàfôwx fbþêsx ³fZ f ff¹ff diy ÀfeE fàfe fü fwx»ff ÀfZ Àfc f³ff d f»fe diy duufdwx ff ²ff fc ffbê f}e IYf³fdÀfÔWX 27 U fê d³fufàfe fzmxejzoþxe ³fZ du fföy IYf ÀfZU³f IYSX d»f¹ffü dþàfz CX f ffsx IZY d»fe ÀfeE fàfe fü fwx»ff»fziysx AfEÜ dþàf³fz CX f ffsx IZY QüSXf³f Q f fûoþx dq¹ffü Àfc f³ff d f»f³fz fsx fbd»fàf fü fwx»ff AÀ f ff»f fwxab feü UWXeÔ fè fiyf IYe ffa fb³³fe ffbê d³fufàfe A³fb fbsxf ±ff³ff foþxûq f²¹f fiqzvf ³fZ f ffê f¹ff³f QZ fz WXbE f ff¹ff diy fd f IYf³fdÀfÔWX, ÀfÀfbSX ff³f dàfôwx, QZUSX BÊV½fSX dàfôwx U QZUSXf³fe Qb ffê ffbê ³fZ þwxsx QZIYSX ffsx³fz IYf AfSXû f»f ff¹ff, Àff±f WXe f ff¹ff diy ²ff fc ffbê IZY fd f IYf³fdÀfÔWX IYf QZUSXf³fe IZY Àff±f AU`²f Àf f³²f IYf fe AfSXû f»f ff¹ffü Àff±f WXe f ff¹ff diy B³f ffsxûô ³fZ d f»fiysx ²ff fc ffbê IZY Àff±f fid fdq³f ffsx femx IYSX fz ±fzü fbd»fàf ³fZ duufdwx ff IZY VfU IYf fzdoxiy»f fûoxê ÀfZ fûàmx ffmxê f IYSXUfIYSX VfU fewxsx fãf IYû ÀfüÔ ffü duufdwx ff IYe ffh fb³³ff ffbê IYe dsx fûmxê fsx ff f»ff QþÊIYSX þfô f VfbøY IYeÜ 420,406,467,468 ff.q.àf., fzô QþÊ diy¹ff f¹ff AüSX IYfSÊX½ffBÊ Ad³f»f IbY ffsx d³fufàfe PXf fe IYÀffSX10 RYSXUSXe 2020 IYû fwx»ff- RbYÀf»ffIYSX ffbxiy fsx fsxdoþx¹ff fwxfqzu fb ff³fz»fz f¹ff f±ff Uf fàf JOÞXZ f fzvfþe ÀfdIYÊ»f SXÔ f ffoxþe IZY ffàf dà±f f EIY I`YRZY fzô»fz ªffIYSX Qb IY fê diy¹ff Ü fsx fwbax f³fz fsx Af f fe fe ffbê IYû f ffbêxü ff f»fz fzô fbd»fàf ³fZ AfSXû fe IZY d f»ffry ²ffSXf 363, IYSX³fZ IZY d³fqzêvf dqe feü BXÀfIZY ffq AfSXû fe IYû d fsxμ ffsx IYSX³fZ IZY d»fe EEÀf fe dq»fe f Àf`³fe IZY d³fqzêvf³f fzô AfBÊX feeàf E½fa ½fÈØffd²fIYfSXe OXfg. A fè ff QbWX³f UÈØf f fb±fê IYûMXf VfWXSX IZY d³fqêzvff³fbàffsx ÀfeAfBÊX fu³f IbY ffsx fe ff IZY ³fZ fè U fzô duvfz f MXe f IYf fnx³f diy¹ff f¹ffü MXe f ³fZ AfSXû fe SXdU Vfb»ff CXRYÊ IÈY f fû ff»f Vfb»ff IYû fû ffb»f»fûizyvf³f U fbjd fsx IYe Àfc f³ff fsx fb²f½ffsx QZSX SXf f CXÀfIZY fsx d½f³fû ff ff½fz ³f fsx ÀfZ d fsxμ ffsx diy¹ffü AfSXû fe IZY A³¹f Àffd±f¹fûÔ IYe f»ffvf IYe ªff SXWXe W`XÜ EÀfAfBÊ E½fa BaX½fZÀMXe fzvf³f AfgdRYÀfSX IY f»f dàfawx ³fZ f ff¹ff diy fclx fflx fzô Àff f³fz Af¹ff diy AfSXû fe SXd½f Vfb»ff Af ff¹fê MXZ ³fû»fûþe fif.d»f. IaY f³fe fza W`XOX ±ffü dªfàfàfz CXÀf³fZ IYûMXf, fcaqe, Óff»ff½ffOÞX, ffsxfa SXf½f f ffmxf fzô ªf fwx-ªf fwx A f³fz IYfCaXMXSX fb»f½ff dqe AüSX CX³f fsx 376(2)( f) ff.q.àf., U ²ffSXf 3/4 fû Àfû E MX fzô fbiyq ff QþÊ diy¹ff AüSX AfSXû fe IYû fiyoþx³fz IZY d»fe MXe f IYf fnx³f diy¹ff f¹ffü MXe f ³fZ AfSXû fe IYû fb fd fsx IYe Àfc f³ff fsx d fsxμ ffsx diy¹ff AüSX AÀ f ff»f fzô AfSXû fe IYe IYûd½fOX-19 IYe ªffa f IZY ffq IYûMÊX fzô fzvf diy¹ff f¹ff, ªfWXfa ÀfZ CXÀfZ ³¹ffd¹fIY Ad fsxãff fzô ûªf dq¹ffü A f³fz Àffd±f¹fûÔ IYû Afg fsmxmxsx IZY øy f fzô ünxf dq¹ffü ªfWXfa ff fê-a fi`»f 2018 fzô AfÀf ffàf IZY diyàff³fûa IYf d fªf»fe - ff³fe IZY d f»fûô IYû ªf ff IYSX½ffIYSX RYªfeÊ SXÀfeQZ ±f ff Qe Af`SX IZYVf SXfdVf IYSXe f 92»ff f A f³fz ff fz fzô MÑXfaÀfRYSX IYSX ½ff»fe ±feü BXÀfIZY ffq A f»fz fbêx-ªfc³f fzô diyàff³fûô IZY d f»fûô fzô SXfdVf ªfbOÞXIYSX Af³fZ fsx CX³WXûÔ³fZ WaX ff ff diy¹ff AüSX IaY f³fe IZY ªf³fSX»f f`³fzªfsx ÀfZ dvfiyf¹f f IYe fû ff f»ff Àff f³fz Af¹ffÜ ªffa f fzô Àff f³fz Af¹ff diy AfSXû fe A f³fz ffàf ffsx ffdoþx¹fûô IYû SX f ff W`X, dªfàfàfz ½fWX À½f¹fa fe SXIY f IYe CX ffbêx IYSX ff ±ffü AfSXû fe ³fZ diyàff³fûô IZY d fªf»fe- ff³fe IZY d f»fûô IYe SXfdVf IYû ÀfSXIYfSXe IYû f fzô ªf ff IYSXf³fZ IZY À±ff³f fsx À½f¹fa IZY ff fz fzô ªf ff IYSXf»feÜ ff f»fz fzô AfSXû fe IYû IYûMÊ fzô fzvf diy¹ff, ªfWXfa ÀfZ CXÀfZ dsx ffaox fsx ÀfüÔ f dq¹ffü :09 fªfz 04:07 fªfz 11 Àff»f ÀfZ RYSXfSX À±ffBÊ UfSXaMXe d fsxμ ffsx fwxf½fesx ³f fsx fbd»fàf ³fZ fb²f½ffsx IYû 11 Àff»f ÀfZ RYSXfSX f»f SXWZX À±ffBXÊ ½ffSaXMXe IYû d fsxμ ffsx diy¹ff W`XÜ AfSXû fe À±ffBÊ UfSXaMXe fwxzvf CXRYÊ ÀfbSXZ³Qi fbâf SX fzvf f³q ffmx d³fufàfe fbþ fbsxf ±ff³ff OXf fe dþ»ff fcaqe ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ 11 Àff»f ÀfZ RYSXfSX f»f SXWXf ±ffü fbd»fàf ³fZ AfSXû fe IYû fb Y½ffSX IYû IYûd½fOX-19 IYf MZXÀMX IYSX³fZ IZY ffq IYûMÊX fzô fzvf diy¹ffü fbd»fàf d³fsxeãfiy f½f³f IbY ffsx fe ff ³fZ f ff¹ff diy Ad f¹ff³f fzô IYfSXÊUfBÊ IYSX fz WXbE fb YUfSX IYû 11 Àff»f ÀfZ RYSXfSX f»f SXWXZ AfSXû fe À±ffBÊ UfSXÔMXe fwxzvf CXRYÊ ÀfbSXZÔQi d fsxμ ffsx diy¹ffü fe ff ³fZ f ff¹ff diy AfSXû fe d fl»fz 11 Àff»f ÀfZ RYSXfSX f»f SXWXf ±ffü ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ AfSXû fe IZY dj»ffry À±ffBÊ d fsxμ ffsxe UfSXÔMX þfsxe diy¹ff WXbAf ±ffü fbd»fàf MXe f ÀfQÀ¹f ÀfWXf¹fIY fbd»fàf d³fsxãfiy Àf fuesx dàfôwx, IYfÔÀMXZ f»f fwxzvf, IYfÔÀMXZ f»f Àfb³fe»f ³fZ IYOÞXe fzwx³f f IYSX fz WXbE À±ffBÊ UfSXÔMXe ÀfbSXZÔQi IYû d fsxμ ffsx diy¹ffü fe³f ffwx ÀfZ»ff f ff diyvfûsxe IYf ³fWXeÔ»f ff ÀfbSXf f AfSXIZY fbsx f ±ff³ff ÃûÂf ÀfZ fe³f fwxe³fz ÀfZ»ff f ff diyvfûsxe IYf A f fiy IYûBÊX ÀfbSXf f ³fWXeÔ d f»ff W`XÜ fbd»fàf ³fZ ff f»fz fzô fb fvfbq fe QªfÊ IYSX f»ffvf fzô ªfbMX fbêx W`XÜ fbd»fàf ³fZ f ff¹ff diy RYdSX¹ffdQ¹ff fdsx¹f f ªfûVfZRY f ³fe ½fd»f¹f f ªfûÀfZRY d³f½ffàfe fc³f f IYfg»ff³fe ³fZ dsx fûmêx Qe diy CX³fIYe fbâfe d f ÇX ªfûÀfZRY CX fi 18 Àff»f AfNX RYSX½fSXe 2020 IYû fsx ÀfZ d f³ff f ffe Àfb fwx ÀffPÞZX ³fü fªfz f»fe fbêxü dªfàfiyû IYfRYe f»ffvf diy¹ff f¹ff,»fzdiy³f IYûBÊX ÀfbSXf f ³fWXeÔ f»ff W`XÜ d fmxmcx IYû SaX f fûsxf, IYQ ffa f RYeMX dàfsx IZY ff»f ½fifg³f E½fa f`sxûô fzô ÀfZÔOX»f ½f Àf»f½ffSX IbY ffê fwx³fz W`XÜ

9 ªfû Àf ffþ fw»f diyàf³fz f³ff¹ff ffàmxsx fpþfbê VfbøY IYSX QfZ fz fsx Af³fZ ½ff»fZ W`Ô f ff: f`ô ffz Jc f fpþfbê IYSX ff Wca IYbL fe fcl»ffzü ffàmxsx:y f ff ffþ fw»f diyàf³fz f³ff¹ffü f ff: d fàâfe ³fZ ffàmxsx:y A fz f²fz f f»f f diyàf³fz f³f½ff¹ffü f ff: NZImYQfSX ³fZ f³f½ff¹ff WfZ ffü fþz ÀfZ ÀffZ³ff B f³fz Àff»f WfZ f¹fz VffQe IYfZ fb f³fz Afþ fiy fbófz IYbL ³fWea dq¹ff fd f:y dq»f ffz dq¹ff W` AüSX X¹ff ffdwe f}e: ³fWeÔ þf³fc IYfZBÊ ÀffZ³fZ IYe feþ dq»ffafz ³ff fd f:y f»ffz Vff f IYfZ ³f¹ff fdiy¹ff»ff QcÔ ff Jc f fþz ÀfZ ÀffZ³ff 100 Y f¹fz fb f fe f fc SXfZ SXWf ±ffü ff ff: X¹ffZÔ SXfZ SXWZ WfZ? f fc: fzsxz 100 Y f¹fz fb f feü ff ff: IYfZBÊ ff f ³fWeÔ ¹fZ»ffZ 100 Y f¹fzü A f B³fIYfZ ÀfÔ ff»f IYSX SXJ³ffÜ A f f fc AüSX þfzsx ÀfZ SXfZ³fZ»f ffü ff ff: A f X¹ff WbAf? f fc: f ff WXû ff fû 2000 ffa f ffü IYÔ fd³f¹ffzô ÀfZ d³f½fzq³f d fdàiymx f³ff³fz ½ff»fe IYÔ fd³f¹ffzô IYfZ d½f³f fi d³f½fzq³f:y ff»fzê ªfe ½ff»ffZÔ ÀfZ d³f½fzq³f W` diy d fdàiymx ImY ffz»f fzô ±ffzoþf Àff AÔ fbþf Àfe fzômx fe d f»ff IYSX QZÔÜ ff¹f fzô Ob ffz fz We fvf Jf IYSX CÀfe IY f fzô Af fw ¹ff IYSX»fZ ff W`Ü SXÀIY Ob ffz ImY Jf³fZ ½ff»ffZ ÀfZ d³f½fzq³f W` diy ff¹f fe fz Àf f¹f fô ff»fe ff ff IYf fi¹ffz f IYSXZÔ,A fe ff¹f Jf ffzü EIY SXÀIY ff¹f fzô Ob ffz fz We Af²ff IY f Jf»fe WfZ þf ff W` AüSX 2 SXÀIY fzô Af f ff¹f Jf þf fz W`ÔÜ IYd½f ff foþf VfWSX WþfSXfZa»ffZ f, JbQ f`ô fvf fb»f WXû fe fc»f fe W`Ô X¹ff WfZ ff W` fd f¹ff³ff»ffjfzô fiyf³f W`Ô ¹fWfa,»ffJfZÔ QcIYf³f W`Ô ¹fWfa, fsx ³ff IYfZBÊ fiyf³f fsx f³ff AüSX ³ff IYfZBÊ QcIYf³f QfZÀ ffzô IYf AOÐXOXf fàf f`ô f`nz- f`nz djoþiye ÀfZ ÓffÔIY fz ÓffÔIY fz ÀffZ f SXWe WcÔ, IYWeÔ f`ô fe ³ff fc»f þfdy fsx þf³ff ffa- ff ff ÀffZ f fz W`Ô IYWeÔ f`ô C³WZÔ fc»f ³ff þfday I`YÀfZ Àf fóffdy IYe fb f ff W`Ô dq»f f`ô, Af fàfz WSX SXfZþ ff f ³ff IYSX ff³ff fàf ÀfZ C fsxfz fzmñfz fzô fpþfzô AüSX fàf BÀfe fsxw f»f fz SXWfZ ff³ffzô Àf f fc»f fe W`Ô X¹ff WfZ ff W`Ô NWSX³ff WaÀf³ff-SXû³ff AüSX fsx IYf Jf³ff fiy ffz NeIY SXWf dq³f IYfMX³fZ IYfZ W f IYW SXWZ A f þe³ff E-Edition Àfü ff ¹fVff»fe E½fÔ fb ¹f ª¹fZâ A ff½fà¹ff IYe fcþf d½fd²f BXÀf dq³f dàâf¹ffô ½fMX Àffd½fÂfe IYf ½fi f SXJ fe W`Ô»fZdIY³f BÀf dq³f ÀÂfe fb Y f QfZ³ffZÔ We C f½ffàf SXJ ÀfIY fz W`ÔÜ BÀfImY d»fe fif f:iyf»f CNIYSX À½f L þ»f fzô ±ffzoþf fô ffþ»f d f»ffiysx êf³f IYSmÔXÜ êf³f ImY fv ff f Àfc¹fÊQZ½f IYfZ A ¹fÊ QZIYSX fw fz þ»f fzô d f»f fi½ffdw f IYSX³fZ ffdweü BÀfImY ffq fe f»f ½fÈÃf fzô þ»f IYf A ¹fÊ dq¹ff þf ff W`Ü Àff±f We Vfd³f ff»feàff ÀfdW f Vfd³f fôâf IYf þf f fe Af f IYSX ÀfIY fz W`ÔÜ ½fMX Àffd½fÂfe ½fi f SXJ³fZ ½ff»fe dàâf¹ffô BÀf dq³f ¹f f QZ½f ff IYe fcþf IYSX fe W`ÔÜ fcþf IZY ffq Qf³f-QdÃf ff A½fV¹f QZ³fe ffdweü JfÀf W` ª¹fZâ A ff½fà¹ff ³fe»fZ SXÔ f ImY fqzê WXû fz Wa`X Vfb fiyfsxiy diyàfe fe BÔÀff³f ImY d»fe Àf fàfz þøysxe W` EIY JbVfWf»f fsx, þwfô ½ffZ A f³fz fdsx½ffsx ImY Àff±f WÔÀfe JbVfe dþôq fe d f ff ÀfImYÜ ½ffÀ fb d½fäff³f fe JbVfWf»f fsx ImY d»fe IYBÊ fsxw IYe fdsxiy» f³ff IYSX ff W` dþàf fzô LfZMXZ ffzmxz C ff¹f IYSXImY JbVfWf»fe fif~ IYe þf ÀfIY fe W`Ü B³WeÔ C ff¹ffza fzô ÀfZ EIY C ff¹f W` fsx ImY fqfzôê IYfZ JbVfWf»fe ÀfZ þfzoþiysx QZJ³ffÜ WSX ½¹fdöY IY fe ³f IY fe IYþÊ»fZ ff W`, CÀfIYe W fzvff ¹fWe IYfZdVfVf SXW fe W` diy ½ffZ IYþÊ IYfZ þ»qe ÀfZ þ»qe C ffsx ÀfImYÜ ½ffÀ fb d½fäff³f IYW ff W` diy IYþÊ ÀfZ þ»q fbdöy ImY d»fe fsx fzô MXÔ fz fqfzôê IYf IYfRYe fw ½f W`Ü ½ffÀ fb VffÀÂf fzô IYWf f¹ff W` diy W fzô A f³fz fsxfzô fzô dqvff ImY dwàff f ÀfZ fqfzôê IYf SXÔ f fq»f³ff ffdweü EZÀff IYSX³fZ ÀfZ IY fe fe Af fiyfz ²f³f IYe IY fe ³fWeÔ WfZ feü ¹ff WXû ff W`X RYf¹fQf ³fe»fZ SXÔ f ImY fqzê dàfrê IYþÊ C ffsx³fz fzô ÀfWf¹fIY ³fWeÔ WfZ fz, B³fIYe ½fþW ÀfZ ²feSXZ ²feSXZ f`àff fsx fzô dmxiy³fz»f f ff W`Ü ¹fZ Afd±fÊIY CÖfd f IYf fi feiy W`Ô, ³fe»ff SXÔ f ff³fe ¹ff³fe ²f³f IYf fi feiy WfZ ff W` AüSX ½ffÀ fb fzô ¹fdQ ²f³f IYfZ fsx fzô We fpþf³ff W` ffz ³fe»fZ SXÔ f ImY fqzê Vfb fiyfsxiy WfZ fz W`ÔÜ RY»fQf¹fe Vfd³f þ¹fô fe A ff½fà¹ff EIY ffàf ImY EIY fãf ImY AÔ f IYf Àfc fiy W`Ü BÀf fsxw dwôqc I`Y»fZÔOSX fzô ffàf IYf d³f²ffêsx f IYSX³fZ ImY d»fe fe ¹fW d fd±f fwb f fw ½f fc fê W`Ü ½f`ÀfZ ffz Àf fe A ff½fà¹ff ²f fê IY fê ImY IYf¹ffZÔÊ ImY d»fe Vfb f WfZ fe W`Ô»fZdIY³f ª¹fZâ A ff½fà¹ff IYf d½fvfz f fw ½f W`Ü IY f W` ª¹fZâ A ff½fà¹ff ª¹fZâ ffàf fzô A ff½fà¹ff IYfZ ²f fê IY fê,êf³f-qf³f AfdQ ImY d»fwfþ ÀfZ ¹fW fwb f We Vfb f ½f Àfü ff ¹fVff»fe ff³ff þf ff W`Ü 2020 fzô ª¹fZâ ffàf IYe A ff½fà¹ff 22 fbê IYfZ VfbIiY½ffSX ImY dq³f W`Ü BÀf dq³f IYfZ Vfd³f þ¹fô fe ImY øy f fzô fe f³ff¹ff þf ff W`Ü ª¹fZâ A ff½fà¹ff IYfZ ³¹ff¹f d fi¹f fiw Vfd³f QZ½f IYe þ¹fô fe ImY øy f fzô f³ff¹ff þf ff W`Ü Vfd³f QfZ f ÀfZ f f³fz ImY d»fe BÀf dq³f Vfd³fQfZ f d³f½ffsx f ImY C ff¹f d½fõf³f ª¹ffZd f ff ff¹ffzôê ImY IYSX½ff ÀfIY fz W`ÔÜ B f³ff We ³fWeÔ Vfd³f þ¹fô fe ImY Àff±f-Àff±f fdw»ffeô A f³fz fd f IYe»fÔ fe Af¹fb ImY d»f¹fz BÀf dq³f ½fMX Àffd½fÂfe ½fi f fe SXJ fe W`ÔÜ BÀfd»fE ª¹fZâ A ff½fà¹ff d½fvfz f øy f ÀfZ Àfü ff ¹fVff»fe E½fÔ fb ¹f RY»fQf¹fe ff³fe þf fe W`Ü AÔ fsxsxfáñe¹f þ`½f d½fd½f²f ff dq½fàf fsx d½fvû f... fôâffzô IYe d½fd f³³f ff AüSX AÀf ff³f ff WXû fe W`X þ`½f d½fd½f²f ff ÀfÔ fc fê d½fä fzô 22 fbê IYfZ AÔ fsxsxfáñe¹f þ`½f d½fd½f²f ff dq½fàf f³ff¹ff þf ff W`Ü BÀfZ d½fä þ`½f d½fd½f²f ff ÀfÔSXÃf f dq½fàf fe IYW fz W`ÔÜ þ`½f-d½fd½f²f ff dq½fàf IYfZ fifiyèd fiy E½fÔ f¹ffê½fsx f ÀfÔ fb»f³f f³ffe SXJ³fZ fzô þ`½fd½fd½f²f ff IYf fw ½f QZJ fz WbE We AÔ fsxsxfáñe¹f dq½fàf ImY øy f fzô f³ff³fz IYf d³f fê¹f d»f¹ff f¹ffü þ`½f d½fd½f²f ff IYf ff f¹fê d½fd föf fiiyfsx ImY þe½f-þô fb AüSX fzoþ- fü²ffzô IYf AdÀ f ½f ²fSX fe fsx EIY Àff±f f³ffe SXJ³fZ ÀfZ WfZ ff W`Ü þ`½f d½fd½f²f ff IYe IY fe ÀfZ ffpþ, ÀfcJf AüSX fcryf³f AfdQ þ`àfe fifiyèd fiy Af fqf IYf J fsxf fpþ þf ff W`Ü ffdsxdà±fd fiy ÀfÔ fb»f³f IYfZ f³ff¹fz SXJ³fZ f±ff JfôfÖf C ffq³f fpþf³fz fzô fe þ`½f d½fd½f²f ff IYe fw ½f fc fê fcd fiyf WfZ fe W`Ü Bd fwfàf:yàfô¹fböy SXfáÑ fwfàf ff ³fZ 20 dqàfô fsx, 2000 IYfZ 22 fbê IYfZ AÔ fsxsxfáñe¹f þ`½f d½fd½f²f ff dq½fàf ImY øy f fzô ffzd f f diy¹ff ±ffü BÀfImY felz ¹fcE³fAfZ IYf fb ¹f CïZV¹f ¹fW ±ff IYe d½fä fzô Àf fe»ffz ffz IYfZ þ`½f d½fd½f²f ff ImY fid f Àf fiyê diy¹ff þf¹fz dþàfàfz d½fä IYe þ`½f d½fd½f²f ffafzô IYfZ f³fe SXWZ AüSX CÀfIYf ÀfÔSXÃf f diy¹ff þf ÀfImYÜ fb ¹f d fôqb þ`½f d½fd½f²f ff Àf fe þe½ffz Ô E½fÔ ffdsxdà±fd fiye fôâffzô IYe d½fd föf ff AüSX AÀf ff³f ff IYfZ IYWf þf ff W`Ü ÀfÔ¹fböY SXfáÑ ³fZ fe d½fvfz f øy f ÀfZ IYWf diy Àff»f 2030 fwb f fbsxf³fe ff f W` dw ff»f¹f fzô fidàfð ff³fàf ³ff f IYe Ófe»f ±feü ½fWfÔ fsx IYBÊ fvfb- fdãf¹ffzô ImY Àff±f We WÔÀffZÔ IYf EIY ÓfbÔO fe SXW ff ±ffü C³f fzô ÀfZ QfZ WÔÀf fwb f AfIY fêiy ±fz AüSX QfZ³ffZÔ We QZJ³fZ fzô EIY þ`àfz ±fz,»fzdiy³f C³f fzô ÀfZ EIY SXfþf ±ff AüSX QcÀfSXf ÀfZ³ff fd fü SXfþf IYf ³ff f ±ff ²fÈ f AüSX ÀfZ³ff f fe IYf ³ff f fbjf ±ffü Ófe»f IYf ³fþfSXf ffq»ffzô ImY fe f fzô À½f fê-þ`àff fi fe f WfZ ff ±ffü ½fWfÔ IYf fb f ff³f IYBÊ IYd½f¹ffZÔ ³fZ A f³fe IYd½f ffafzô fzô diy¹ff, dþàfàfz fi ffd½f f WfZIYSX ½ffSXf fàfe ImY SXfþf IYfZ ½fW ³fþfSXf QZJ³fZ IYe B Lf WbBÊÜ SXfþf ³fZ A f³fz SXfª¹f fzô d f»iyb»f ½f`Àfe We Ófe»f IYf d³f ffê f IYSX½ff¹ff AüSX ½fWfÔ fsx IYBÊ fiiyfsx ImY ÀfbÔQSX AüSX AfIY fêiy Rc»ffZÔ ImY fü²ffzô ImY Àff±f We À½ffdQá RY»ffZÔ ImY fzoþ»f f½ffeü Àff±f We d½fd föf fiþfd f ImY fvfb- fdãf¹ffzô IYe QZJ ff»f AüSX C³fIYe ÀfbSXÃff IYe ½¹f½fÀ±ff IYf AfQZVf fe dq¹ffü ½ffSXf fàfe IYf ¹fW ÀfSXfZ½fSX fe À½f fê-þ`àff ÀfbÔQSX ±ff,»fzdiy³f SXfþf ImY f³f fzô A fe C³f QfZ WÔÀffZÔ IYfZ QZJ³fZ IYe B Lf ±fe, þfz ff³fàf ÀfSXfZ½fSX fzô SXW fz ±fzü EIY dq³f ff³fàf ÀfSXfZ½fSX ImY A³¹f WÔÀffZÔ ³fZ SXfþf ImY Àff f³fz ½ffSXf fàfe ImY ÀfSXfZ½fSX þf³fz IYe B Lf fiiymx IYe,»fZdIY³f WÔÀffZÔ IYf SXfþf Àf fófqfsx ±ffü ½fW þf³f ff ±ff diy A fsx ½ffZ ½fWfÔ fe, ffz SXfþf C³WZÔ fiyoþ»fz ffü CÀf³fZ Àf fe WÔÀffZÔ IYfZ ½ffSXf fàfe þf³fz ÀfZ f³ff diy¹ff,»fzdiy³f ½ffZ ³fWeÔ ImY Àf f f d½fiyfàf EþZÔOf ImY d»fe þ`½f d½fd½f²f ff Af½fV¹fIY W`Ü ½f`däIY ³fZ ffafzô ³fZ fd½f ¹f IYe fedpþ¹ffzô WZ fb EIY þed½f f ³fÃfÂf Àfbd³fd f IYSX fz WbE ½f fê ff³f þøysx ffzô IYfZ fcsxf IYSX³fZ ImY d»fe Àf f f d½fiyfàf IYe EIY ½¹ff fiy SX f³fed f fsx ÀfW fd f ½¹föY IYe ±feü BÀf fsx 193 ÀfSXIYfSXfZÔ õfsxf WÀ ffãfsx diye fe ±fzü ff»f IYWf³fe ÀfZ³ff fd f IYe À½ff fe fd f ff³fzü f f SXfþf AüSX ÀfZ³ff fd f ImY Àff±f Àf fe WÔÀf ½ffSXf fàfe IYe AfZSX COÞ f»fzü þ`àfz We WÔÀffZÔ IYf ÓfbÔO CÀf Ófe»f fzô fwbô ff, ffz A³¹f WÔÀffZÔ IYfZ LfZOÞIYSX fidàfð QfZ WÔÀffZÔ IYe VffZ ff QZJ fz We f³f fe ±feü ÀffZ³fZ IYe fsxw f fiy fe C³fIYe ffzô f, ÀffZ³fZ IYe fsxw We ³fþSX Af fz C³fImY f`sx AüSX ffq»ffzô ÀfZ fe ª¹ffQf ÀfRmYQ SXfþf ³fZ A f³fz SXfª¹f fzô d f»iyb»f ½f`Àfe We Ófe»f IYf d³f ffê f IYSX½ff¹ff AüSX ½fWfÔ fsx IYBÊ fiiyfsx ImY ÀfbÔQSX AüSX AfIY fêiy Rc»ffZÔ ImY fü²ffzô ImY Àff±f We À½ffdQá RY»ffZÔ ImY fzoþ»f f½ffeü Àff±f We d½fd föf fiþfd f ImY fvfb- fdãf¹ffzô IYe QZJ ff»f AüSX C³fIYe ÀfbSXÃff IYe ½¹f½fÀ±ff IYf AfQZVf fe dq¹ffü C³fImY fôj WSX diyàfe IYfZ A f³fe AfZSX AfIYd fê f IYSX SXWZ ±fzü WÔÀffZÔ ImY fwbô f³fz IYe J fsx SXfþf IYfZ Qe fbêü CÀf³fZ WÔÀffZÔ IYfZ fiyoþ³fz IYe ¹fbdöY ÀffZ fe AüSX EIY SXf f þ f Àf f ÀffZ fe, ffz C³f WÔÀffZÔ IYfZ fiyoþ³fz diy d»fe þf»f d flf¹ff f¹ffü A f»fz dq³f þ f WÔÀffZÔ IYf SXfþf þf ff AüSX fi f f fsx d³fiy»ff, VfbIiY½ffSXX, 22 fbêx 2020 Àfc fsxrcyox W`Xa ÀfcSXþ fbje ImY feþ ÀfcSXþ fbje ImY feþfzô IYf BÀ fz ff»f IYBÊ ½f ffzôê ÀfZ diy¹ff þf SXWf W`Ü ¹fZ À½ffÀ±¹f ImY d»fe»ff fqf¹fiy WfZ fz W`Ô AüSX BÀfZ Àfc fsxrc O fe ffz»ff þf ff W`Ü ÀfcSXþ fbje ImY feþ A f³fz fb ffzô IYe ½fþW ÀfZ»ffZIYd fi¹f W`ÔÜ B³fImY ÀfZ½f³f ÀfZ VfSXeSX IYfZ IYBÊ fsxwfzô ImY ffz fiy f ½f d f»f fz W`ÔÜ ÀfcSXþ fbje ImY feþ B f³fz RYf¹fQZ fôq W`Ô diy BÀfImY ÀfZ½f³f ÀfZ VfSXeSX IYBÊ fsxw IYe fe ffdsx¹ffzô ÀfZ»fOÞ³fZ fzô ÀfÃf f WfZ þf ff W`Ü»fO fizvfsx d³f¹fôâf f ÀfcSXþ fbje ImY feþ fzô f`d ³fdVf¹f f fsx fcsx ffâff fzô ff¹ff þf ff W` þfz»fo fizvfsx IYfZ d³f¹fôâf f fzô SXJ³fZ IYf IYf f IYSX ff W`Ü EIY VffZ²f ImY A³fbÀffSX WfBÊ»fO fizvfsx ½ff»fZ»ffZ ffzô IYfZ fid fdq³f 80 fif f ÀfcSXþ fbje ImY feþ Jf³fZ ffdweü Vfd³fQZ½f IYû IYSmÔX fiàf³³f Afªf Vfd³f þ¹fô fe W`XÜ BÀf dq³f ª¹fZâ ffàf IYe A ff½fà¹ff SXWZ feü BÀf d fd±f fsx d f fsxfzô ImY d»fe d½fvfz f ²fć f- ²¹ff³f AüSX f fê f AfdQ fb ¹f IY fê IYSX³ff ffdweü Vfd³f þ¹fô fe AüSX A ff½fà¹ff fsx A f³fz BáQZ½f IYf ²¹ff³f IYSXZÔ AüSX þøysx f fôq»ffz ffzô IYfZ A f³fz Àff f±¹fê ImY A³fbÀffSX Qf³f IYSXZÔÜ BÀf Àf f¹f»ffgiyofc³f W`, IYBÊ»ffZ ffzô IYfZ Jf³ff ³fWeÔ d f»f ff SXWf W`, EZÀfe dà±fd f fzô QcÀfSXfZÔ IYe fqq IYSX³fZ ÀfZ Vfd³fQZ½f IYe d½fvfz f IYÈ ff d f»f ÀfIY fe WǛ Vfd³fQZ½f EZÀfZ»ffZ ffzô ÀfZ fiàf³³f SXW fz WỒ þfz fsxe ffzô IYe d³fà½ff±fê ff½f ÀfZ ÀfZ½ff IYSX fz WỒÜ Of¹fd fmxeþ fzô RYf¹fQf IYBÊ VffZ²ffZÔ fzô ¹fZ ff f Àff f³fz AfBÊ W` diy ÀfcSXþ fbje ImY feþfzô fzô Of¹fd fmxeþ IYfZ d³f¹fôâf f fzô IYSX³fZ ½ff»ff X»ffZSXfZþZd³fIY EdÀfO ff¹ff þf ff W`Ü WfMXÊ ÀfÔ fôd²f f fe ffdsx¹ffô ÀfcSXþ fbje ImY feþfzô fzô RYfBMXfZÀMXSXfZ»Àf C f ffâff fzô ff¹ff þf ff W` þfz WfMXÊ IYfZ À½fÀ±f SXJ³fZ IYf IYf f IYSX ff W`Ü B³f feþfzô fzô d½fmxfd f³f BÊ SXfdVf A³fbÀffSX diy³f ff ffzô IYf ²¹ff³f SXJZÔ fz f: ÀfbÔQSXIYfÔO ¹ff W³fb ff³f ff»feàff IYf ffn IYSXZÔÜ ½fÈ f f: Vfd³f ImY ³ff ffzô IYf þf f IYSXZÔÜ d f±fb³f: Vfd³fQZ½f IYfZ IYf»fe COÞQ fpþfeôü IYIYÊ: SXfþf QVfSX±f IÈY f Vfd³f ÀÂffZ f IYf ffn IYSXZÔÜ dàfôw: W³fb ff³fþe IYfZ ffz»ff fpþfeôü IY³¹ff: C f½ffàf SXJZÔ AüSX Vfd³fQZ½f ImY fôâffzô IYf þf f IYSXZÔÜ fb»ff: Vfd³fQZ½f IYf Ad f fziy ÀfSXÀffZÔ ImY fz»f ÀfZ IYSXZÔÜ ½fÈdV fiy: W³fb ff³f ff»feàff IYf ffn IYSXZÔ AüSX feôdmx¹ffzô IYfZ AfMXf Of»fZÔÜ ²f³fb: fe f»f ImY ½fÈÃf ImY ³fe fz Qe fiy þ»ffeôü fiysx: Vfd³fQZ½f ImY ½f`dQIY fôâffzô IYf þf f IYSXZÔÜ IYbÔ f: W³fb ff³fþe IYe C ffàf³ff IYSXZÔ AüSX ³fe»f f SX ³f ²ffSX f IYSXZÔÜ fe³f: fþsxô f ff f IYf ffn IYSXZÔ AüSX fsxe ffzô IYe WSX ÀfÔ f½f fqq IYSXZÔÜ ff¹f IYe fbàiye ÀfZWX f ImY d»fe»ff fiyfsxe Àfb fw IYe Vfb YAf f ff¹f IYe fbàiye ImY Àff±f WfZ ffz dq³f f³f þf ff W`Ü IYBÊ»ffZ ffzô ImY d»fe ffz Àfb fw IYe ff¹f fsx We C³fIYf dq³f fsx IYf fco d³f fêsx IYSX ff W`Ü Àfb fw IYe fw»fe ff¹f We A Le ³fWeÔ»f fz ffz dq³f fsx fco JSXf f SXW ff W` AüSX ff¹f A Le d f»f þfe ffz dq³f Vff³fQfSX WfZ þf ff W`Ü Ad²fIY fsx»ffz f Qc²f ½ff»fe ff¹f fàfôq IYSX fz W`Ô AüSX fwb f ÀffSXZ»ffZ f ³feÔ fc ½ff»fe ff¹f fe fe fz W`ÔÜ BÀfImY A»ff½ff fe IYBÊ fsxw IYe ff¹f WfZ fe W`, þfz W ffsxe ÀfZW f ImY d»fe»ff fiyfsxe W`Ü Qf»f fe³fe IYe ff¹f Qf»f fe³fe IYe ff¹f ImY IYBÊ À½ffÀ±¹f»ff f W`ÔÜ SXf f IYfZ ÀffZ³fZ ÀfZ fw»fz Qf»f fe³fe IYe ff¹f fe³fz ImY IYBÊ RYf¹fQZ W`ÔÜ BÀfÀfZ fzmxf ffgd»þ f fpþ ff W`Ü Qf»f fe³fe IYe ff¹f fzô IYBÊ fsxw ImY EÔMXeAfg XÀfeOZÔMX E½fÔ EÔMXe ff¹ffzdmxiy fb f WfZ fz W`ÔÜ Af f VfWQ ImY Àff±f Qf»f fe³fe IYe ff¹f»fz ÀfIY fz W`ÔÜ BÀfÀfZ Af f À½fÀ±f SXWZÔ fz AüSX fsxfz ffþf fe fwàfcàf IYSXZÔ fzü EIY IY f f fê ff³fe AüSX EIY f f f Qf»f fe³fe ffcosx IYe þøysx f WfZ fe W`Ü B³f feþfzô IYfZ Af fàf fzô d f»ff»fzôü AüSX þ f Af f ÀffZ³fZ þf SXWZ WfZ CÀfÀfZ Af²fZ fômxz fw»fz BÀfZ fe»fzôü I`Y ffz ffb»f ff¹f A fsx Af f A f³ff ½fþ³f IY f IYSX³ff ffw fz W`Ô ffz I`Y ffz ffb»f IYe ff¹f d feôü I`Y ffz ffb»f EZÀff W fê W` þfz diy Aü f²fe¹f fb ffzô ÀfZ fsxf WbAf W`Ü BÀf fzô I`Yd»Vf¹f f AüSX ffzmxfdvf¹f f füþcq WfZ ff W`Ü Af f EIY d f»ffàf f fê ff³fe»fzô AüSX CÀf fzô I`Y ffz ffb»f d f»ffeô AüSX ÀffZ³fZ ÀfZ Af²fZ fômxz fw»fz CÀfZ fe»fzôü BÀfÀfZ Af fiyfz A Le ³feÔQ ffz AfE fe We Àff±f We fzô Af fiyf ffzmxf ff fe fmxz ffü fz±fe Qf³fZ IYe ff¹f Af f A fsx ffzmxf ff fmxf³ff ffw fz W`Ô ffz fz±fe ImY Qf³fZ IYfZ ff³fe ImY Àff±f ff¹f f³ffiysx»fz ÀfIY fz W`ÔÜ Ofg XMXSXfZÔ ImY fb ffd fiy, fz±fe Qf³fZ IYfZ ff³fe ImY Àff±f d f ffziysx fe³fz ÀfZ ffzmxf ff fmx ff W`Ü fz±fe ÀfZ VfSXeSX fzô f feê f`qf WfZ fe W` AüSX R`YMX f³fê WfZ ff WǛ fz±fe Qf³fZ fzô EÔMXeEdÀfO WfZ ff W` þfz ff f³f fidiiy¹ff IYfZ fe fþ fc f IYSX ff W`Ü Af f ÀffZ³fZ ÀfZ Af²fZ ¹ff EIY fômxz fw»fz ff³fe fzô d fàfz WbE f`±fe ImY Qf³ffZÔ IYfZ d f ffziysx fe ÀfIY fz W`ÔÜ W»Qe IYe ff¹f W»Qe IYe ff¹f f³ff³fz ImY d»fe Àf fàfz fw»fz QfZ IY f ff³fe C ff»f»fzôü BÀf ff³fe fzô W»Qe IYe EIY BÔ f»fô fe þoþ Of»f QZÔÜ þoþ ³fWeÔ W` ffz EIY f f f W»Qe IYf ffcosx d f»ff QZÔÜ BÀf ff³fe IYfZ 2 ÀfZ 3 d f³fmx fiy C f»f³fz ImY ffq BÀfZ EIY IY f fzô Of»fIYSX VfWQ AüSX IYf»fe d f fê ffcosx d f»ff»fz ÔÜ BÀf ff¹f IYfZ SXfZþf³ff Àfb fw ³ffV fz ÀfZ fw»fz d f¹fzôü AüSX J³feþ fqf±fê fe fsx fcsx ffâff fzô ffe þf fz W`ÔÜ EIY dsxàf fê ImY A³fbÀffSX d½fmxfd f³f BÊ ¹fböY ffzþ³f IYSX³fZ ÀfZ WfMXÊ ÀfÔ fôd²f f fe ffdsx¹ffzô ÀfZ fe f ff þf ÀfIY ff W`Ü Wdç¹ffZÔ IZY d»fe A LXf ÀfcSXþ fbje ImY feþfzô fzô R`YMX, Jd³fþ fqf±fê, d½fmxfd f³f AüSX fifzmxe³f fsx fcsx ffâff fzô ff¹ff þf ff W` þfz diy Wdç¹ffZÔ IYfZ À½fÀ±f f³ffe SXJ³fZ IYf IYf f IYSX fz W`ÔÜ ffz ½fW þf»f fzô RÔÀf f¹ffü CÀf³fZ fbsxô f We fzþ Af½ffþ fzô A³¹f Àf fe WÔÀffZÔ IYfZ ½fWfÔ ÀfZ COÞ³fZ AüSX A f³fe þf³f f ff³fz IYf AfQZVf dq¹ffü A³¹f Àf fe WÔÀf COÞ fe,»fzdiy³f C³fIYf ÀfZ³ff fd f fbjf A f³fz À½ff fe IYfZ RaYÀff QZJ IYSX CÀfZ f ff³fz ImY d»fe ½fWeÔ YIY f¹ffü BÀf fe f WÔÀf IYfZ fiyoþ³fz ImY d»fe Àf`d³fIY ½fWfÔ Af f¹ffü CÀf³fZ QZJf diy WÔÀffZÔ IYf SXfþf þf»f fzô RaYÀff WbAf W` AüSX QcÀfSXf SXfþf IYfZ f ff³fz ImY d»fe ½fWfÔ JOÞf WbAf W`Ü WÔÀf IYe À½ff fe fdöy QZJIYSX Àf`d³fIY fwb f fi ffd½f f WbAf AüSX CÀf³fZ WÔÀffZÔ ImY SXfþf IYfZ LfZOÞ dq¹ffü WÔÀffZÔ IYf SXfþf Àf fófqfsx WfZ³fZ ImY Àff±f-Àff±f QcSXQVfeÊ fe ±ffü CÀf³fZ ÀffZ ff diy A fsx SXfþf IYfZ f ff f»fz ff diy Àf`d³fIY ³fZ CÀfZ LfZOÞ dq¹ff W`, ffz SXfþf BÀfZ þøysx fif fqôo QZ ffü f f CÀf³fZ Àf`d³fIY ÀfZ IYWf diy Af f W fzô A f³fz SXfþf ImY ffàf»fz f»fzôü ¹fW Àfb³fIYSX Àf`d³fIY C³WZÔ A f³fz Àff±f SXfþQSX ffsx fzô»fz f¹ffü QfZ³ffZÔ WÔÀf Àf`d³fIY ImY IYÔ²fZ fsx f`nz ±fzü WÔÀffZÔ IYfZ Àf`d³fIY ImY IYÔ²fZ fsx f`nf QZJIYSX WSX IYfZBÊ ÀffZ f fzô foþ f¹ffü þ f SXfþf ³fZ BÀf ff f IYf SXWÀ¹f fclf, ffz Àf`d³fIY ³fZ ÀffSXe ff f Àf f-àf f f ff QeÜ Àf`d³fIY IYe ff f Àfb³fIYSX SXfþf ImY Àff±f We ÀffSXf QSX ffsx C³fImY ÀffWÀf AüSX ÀfZ³ff fd f IYe À½ff fe fdöy fsx W`SXf³f SXW f¹ff AüSX Àf fe ImY f³f fzô C³fImY d»fe fiz f þf f CNfÜ

10 E-Edition f³ff½f IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fe fü³fe SXfg¹f IZY dmx Àf À½fSXf IYW fe W`Ô- dmxiy MXfgIY BÀf fsxeimy ImY IYÔMXZMX IYfZ I`YÀfZ fpþf½ff QZ ÀfIY ff W` þfz fdw»ffafzô ImY dj»ffr dwôàff IYfZ fi ffzmx IYSX SXWf W`Ü EZÀff IYÔMXZMX øydpþ½ffqe ÀffZ f IYfZ fe CIYÀff SXWf W`Ü A f À½fSXf ffàiysx ImY BÀf MXнfeMX fsx EIY ¹fcþSX ³fZ f»fmx½ffsx diy¹ff W`Ü CÀf³fZ MXнfeMX IYSX E XMÑZÀf AüSX ffg»fe½fbo IYe ³fe¹f f fsx We Àf½ff»f JOÞ IYSX dqe W`ÔÜ À½fSXf IYf fz ffiy AQfaªf VfbIiY½ffSXX, 22 fbêx 2020 fªfzqfsx W`X BX³f fmxd³f¹fûô IYf ªff¹fIYf COÞQ Qf»f IYe fmx³fe Àff f fie: EIY ¹ffþ, EIY MX ffmxsx, 4 ÀfZ 5 IYSXe føff, EIY f f f fz»f, ±fûoþxf B f»fe IYf SXÀf, EIY IY f ÀfcJe COÞQ IYe Qf»fÜ Ad f³fzâfe fü³fe SXfg¹f ³fZ EZÀfZ IYbL dmx Àf ÀfbÓffE W`Ô, dþ³fiye fqq ÀfZ ½fW»ffgIYOfC³f ImY B³f dq³ffzô JbQ IYfZ f³ff½f ÀfZ QcSX SXJ fe W`ÔÜ fü³fe BÔÀMXf fif f fsx d»fj fe W`Ô- A f³ff IYfgRYe fedþe, diy ff f fdpþe AüSX OfÔÀf IYe fqq ÀfZ A f³fe d fô ffafzô IYfZ QcSX SXdJEÜ BÀfe ImY Àff±f fü³fe ³fZ EIY fc fzsxfg³ f ½fedO¹ffZ fe ffzàmx diy¹ff, dþàf fzô ½fW»ff»f SXÔ f ImY»fWÔ fz fzô dqj SXWe W`ÔÜ fü³fe ÀffZVf»f fedo¹ff fsx IYfR e IYbL ÀffÓff IYSX fe SXW fe W`ÔÜ»ffgIYOfC³f ImY B³f dq³ffzô fzô ½fW d fâfiyfsxe fe IYSX SXWe W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ fivfôàfiyfzô ÀfÔ f A f³fe IYBÊ ÀffSXe fzôdmxô Àf fe ÀffÓff IYeÜ fü³fe ³fZ A f³fe EIY AüSX fà½fesx ÀffÓff IYe, dþàf fzô ½fW EIY»f`IY À»fe½f»fZÀf MXfg f fzô ³fþSX AfBÊÔÜ BÀfImY IỲ Vf³f fzô C³WfZÔ³fZ d»fjf, þe.afbê.þz³fü C³fIYe ¹fW fà½fesx»ffz ffzô IYfZ Jc f fàfôq AfBÊÜ Ad f³f¹f IYe ff f IYSXZÔ, ffz fü³fe Af³fZ ½ff»fZ Àf f¹f fzô fiá ffàâf fzô ³fþSX AfEÔ fe, dþàf fzô Ad f ff f f f³f, Afd»f¹ff f AüSX SX f fesx IY fcsx fe W`ÔÜ Afd»f¹ff ³fZ À½ffÀ±¹f IYd fê¹ffzô IYû IYWXf ±üô ¹fc drysx LXf¹ff E XMÑZÀf À½fSXf ffàiysx A f³fz fz ffiy ³fZ fsx ImY d»fe þf³fe þf fe W`ÔÜ ½ffZ ÀfWe IYfZ ÀfWe AüSX f»f f ImY dj»ffr Af½ffþ CNf³fZ fzô d½fäfàf SXJ fe W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYBÊ füiyfzô fsx A f³fe Af½ffþ fb»fôq fe IYe W` AüSX d½fsxfz²f þ ff¹ff W`Ü BÀf ffsx À½fSXf ³fZ QfZ fbïfzô fsx fz ffiye ÀfZ A f³fz d½f ffsx SXJZ W`ÔÜ EIY MXнfeMX fzô C³WfZÔ³fZ dmxiy MXfgIY fsx fdw»ffafzô ImY dj»ffr dqjfe þf SXWZ Af fdøfþ³fiy ½fedO¹ffZþ fsx Àf½ff»f JOÞZ diye W`Ô, ½fWeÔ QcÀfSXZ MXнfeMX fzô EIY Vf Àf IYfZ C³WfZÔ³fZ f feþ ÀfZ ff f IYSX³fZ IYe dwqf¹f f Qe W`Ü IYbL dq³ffzô ÀfZ dmxiy MXfgIY fsx EIY ½fedO¹ffZ IYfR e ½ff¹fSX»f W`Ü ½ff¹fSX»f ½fedO¹ffZ fzô EIY ¹fcþSX fdw»ff fsx EdÀfO þ`àff IYbL RmYÔIY SXWf W`Ü A f BÀf ½fedO¹ffZ ImY ½ff¹fSX»f WfZ³fZ fsx À½fSXf ffàiysx ³fZ A f³ff fbààff þfdwsx diy¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ dmxiy MXfgIY fsx We Àf½ff»f JOÞZ IYSX dqe W`ÔÜ À½fSXf IYW fe W`Ô- dmxiy MXfgIY BÀf fsxeimy ImY IYÔMXZMX IYfZ I`YÀfZ fpþf½ff QZ ÀfIY ff W` þfz fdw»ffafzô ImY dj»ffr dwôàff IYfZ fi ffzmx IYSX SXWf W`Ü EZÀff IYÔMXZMX øydpþ½ffqe ÀffZ f IYfZ fe CIYÀff SXWf W`Ü A f À½fSXf ffàiysx ImY BÀf MXнfeMX fsx EIY ¹fcþSX ³fZ f»fmx½ffsx diy¹ff WǛ CÀf³fZ MXнfeMX IYSX E XMÑZÀf AüSX ffg»fe½fbo IYe ³fe¹f f fsx We Àf½ff»f JOÞ IYSX dqe W`ÔÜ ¹fcþSX ³fZ d»fjf- Af f»ffz f X¹ff dry» ffzô fz ¹fZ Àf f ³fWeÔ dqjf fz, EIY BÔÀff³f ³fZ ³fSXZdMX½f ÀfZMX IYSX dq¹ff ffz CÀfImY felz foþ fe, IYSX ffz ½ffZ fe Ed XMXÔ f We SXWf W`Ü f`ô CÀfIYf diyàfe fiiyfsx ÀfZ Àf f±fê³f ³fWe IYSX ff WcÔ, fàf fb fàfz Àf½ff»f IYSX SXWf WcÔÜ À½fSXf ³fZ ¹fcþSX ImY Àf½ff»f IYf þ½ff f QZ fz WbXE CXÀfZ ÀfÔÀIYfSX ffn fpþf dq¹ffü À½fSXf MXнfeMX IYSX d»fj fe W`Ô- Af fàfz Àf½ff»fÜ fbsx fie f þeü f feþ ÀfZ ff f IYSXZÔÜ W f QfZÀ f ³fWeÔ W`ÔÜ BÀfImY ffq À½fSXf ³fZ ¹fcþSX ImY Àf½ff»f fsx þ½ff f QZ fz WbE IYWf- WSX ffsx þ f dry» ffzô fzô fdw»ff d½fsxfz²fe fþfiy ¹ff d»fô f Af²ffdSX f dwôàff IYfZ fpþf½ff dq¹ff f¹ff W` ¹ff Àff²ffSX f f ff¹ff f¹ff W`, þfz A XÀfSX WbAf W`, ffz IYBÊ»ffZ ffzô ³fZ CÀf fsx Àf½ff»f diy¹fz WỒÜ Af fiyfz Àf½ff»ffZÔ ÀfZ dq IÐY f X¹ff W`? AüSX fdw»ffafzô fsx dwôàff IYSX³ff f»f f W` Ü A f ¹fZ fw»fe ffsx ³fWeÔ diy À½fSXf ³fZ BÀf AÔQfþ fzô A f³fz d½f ffsx ÀffZVf»f fedo¹ff fsx SXJZ WfZÜ C³WfZÔ³fZ IYBÊ füiyfzô fsx ÀfSXIYfSX fiy fsx BÀfe f»j AÔQfþ fzô Àf½ff»f JOÞZ diye W`ÔÜ f»fô f IYf f³fz ff Àfe ½f»f d½fd²f: EIY f`³f fzô fz»f Of»fIYSX f fê IYedþEÜ drysx BÀf fzô IYSXe føff AüSX IYMXf WbAf ¹ffþ Of»fIYSX QfZ ÀfZ fe³f d f³fmx fiy fc³fzôü drysx IYMXZ WbE MX ffmxsx Of»fIYSX fc³fz AüSX drysx BÀfZ NÔOf IYSX»fZÔÜ QcÀfSXZ f`³f fzô COÞQ IYe Qf»f IYfZ fc³f»fzôü AüSX Àf fiyfz d f»ffiysx ffsxeiy feàf»fzôü fàf f`¹ffsx W` Af fiye fmx fmxe fþzqfsx fmx³feü f³fz Qf»f IYe fmx³fe Àff f fie: EIY fü±ffbê IY f f³fz IYe Qf»f, EIY f f f ÀfSXÀffZÔ IYf fz»f, LW ÀfZ Àff f IYSXe føff, ³f fiy À½ffQf³fbÀffSX AüSX IYf»fe d f fê, Af²ff f f f þesxf, QfZ ÀfcJe»ff»f d f fêü d½fd²f: fw»fz EIY f`³f fzô f³fz IYe Qf»f IYfZ fc³f»fzôü A f d f XÀfe fzô ±ffzoþf Àff ff³fe Of»fIYSX BÀfZ fc³f»fzôü A f EIY f`³f fzô fz»f f fê IYSXZÔ AüSX þesxf fmxiy³fz ImY ffq IYSXe føff,»ff»f d f fê Of»fIYSX fc³fzô AüSX f³fz IYe Qf»f IYf fzàmx Of»f QZÔÜ A LZ ÀfZ d f»ffiysx BÀf fzô ³f fiy AüSX IYf»fe d f fê Of»fIYSX f»ffeôü f`¹ffsx W` À½ffdQá fmx fmxe fmx³feü IY fz Af f IYe fmx³fe Àff f fie: EIY IY ff Af f, QfZ f f f A»fÀfe ImY feþ, EIY WSXe d f fê AüSX ³f fiy À½ffQf³fbÀffSXÜ Afd»f¹ff f ³fZ IYfZSXfZ³ff ½ff¹fSXÀf fwf ffsxe ImY fe f À½ffÀ±¹f IYd fê¹ffzô ImY fid f Af ffsx ½¹föY diy¹ff WǛ Ad f³fzâfe ³fZ ±f`ô X¹fc ³ffZMX ImY Àff±f IYfZSXfZ³ff ½ffgdSX¹fÀfÊ IYfZ C fwfsx IYf EIY f`imymx fzþfü fbô fbê ImY ImYBÊE f AÀ f ff»f ImY Ofg ßfe fq fô ff fbsx ³fZ Afd»f¹ff õfsxf fzþz fe C fwfsxfzô IYe EIY fà½fesx dmxð½fmxsx fsx ÀffÓff IYe W`Ü f`imymx fzô EIY foþf ffgiy»fzmx ffsx, RbiYMX fizo, E f»f þcàf AüSX IYbL AüSX ê` XÀf Vffd f»f W`ÔÜ dmxð½fmxsx fsx Ofg XMXSX ³fZ d»fjf- Afd»f¹ff f B f³fz ¹ffSXZ d fμmx ImY d»fe VfbdIiY¹ffÜ Wf»f We fzô Afd»f¹ff ³fZ A f³fz ³fE»fbIY IYe fà½fesx BÔÀMXf fif f fsx ÀffÓff IYeÜ dþàf fzô C³fImY ff»f IYMXZ WbE dqj SXWZ W`ÔÜ Ad f³fzâfe ³fZ ¹fW fe Jb»ffÀff diy¹ff diy EIY ¹ffSX IYSX³fZ ½ff»fZ ³fZ C³fImY ff»f IYfMXZ W`ÔÜ þfdwsx Àfe ff f W` C³fIYf BVffSXf SX f fesx IY fcsx IYe fsxr ±ffü SX f fesx ImY d f ff FYd f IY fcsx ImY d³f²f³f fsx E XMÑZÀf C³fImY fdsx½ffsx ImY Àff±f ³fþSX AfBÊÔÜ Afd»f¹ff WSX ½föY SX f fesx AüSX C³fImY fdsx½ffsx ImY Àff±f füþcq ±feôü Aa fsx fwx ff³fûô BÀf Àff»f IYe Vfb YAf f fzô ffg XÀf AfgdRYÀf fsx ÀfRY»f ff IYf À½ffQ fj³fz ImY ffq, AfdQ ¹f SXfg¹f IY fcsx, dqvff fmxf³fe, Ad³f»f IY fcsx AüSX IYb ff»f JZ fc Ad f³fe f ffzdw f ÀfcSXe IYe f»fô f 15 fbê IYfZ AfZMXeMXe»fZMXR fģ fê fsx dsx»feþ WbBÊ AüSX QVfÊIYfZ Ô IYe Ad½fäÀf³fe¹f fid fdiiy¹ff ImY Àff±f ffsx f fzô ¹fW dr» f dodþmx»fe fw»fz ³fÔ fsx fsx MÑZÔO IYSX SXWe W`Ü B f³ff We ³fWeÔ, ½f fê ff³f Àf f¹f fzô ¹fW dr» f Qbd³f¹ff fsx ImY 11 A³¹f QZVffZÔ fzô fe Vfe fê QÀf dr» ffzô IYe Àfc fe fzô Vffd f»f W`, dþàf fzô ÀfÔ¹fböY ASX f A fesxf f, IY³ffOf, dàfô ff fbsx, f»fzdvf¹ff, ³¹fcþe»f`ÔO, QdÃf f ARieIYf, ßfe»fÔIYf, ImY³¹ff, IY fsx, ffdiyà ff³f AüSX ffô»ffqzvf Vffd f»f W`Ü A f þ f f»fô f õfsxf AfZMXeMXe»fZMXR fg fê fsx ³f¹ff fzô f ffiyê À±ffd f f diy¹ff þf SXWf W`, ffz BÀfZ QZJ fz WbE dr» f ImY d³f ff ffê BÀfImY ÀfeéYZ»f f»fô f 2 fsx IYf f IYSX SXWZ W`ÔÜ BÀf ffsxz fzô ff f IYSX fz WbE d³f ff ffê IYW fz W`Ô- W f C³f QVfÊIYfZÔ ImY VfbIiY fbþfsx W`Ô, dþ³wfzô³fz dàf³fz ff fsxfzô ImY ffq A f AfZMXeMXe fsx W ffsxe dr» f f»fô f ImY fid f EZÀfe A fc f fc½fê fid fdiiy¹ff dqjfbê W`Ü EIY fsxr þwfô»ffz f ³fZMXdμ»f XÀf fsx f»fô f IYf Af³fÔQ»fZ SXWZ W`Ô, ½fWe W f f»fô f 2 IYfZ»ff³fZ IYe f`¹ffsxe IYSX SXWZ W`ÔÜ ffzdw f AüSX»f½f A f»fe diyv f fsx IYf f IYSX SXWZ W`Ô AüSX BÀfÀfZ þboþe Ad²fIY þf³fiyfsxe þ»q ÀffÓff IYe þfe feü ffzdw f ÀfcSXe õfsxf d³fqzêdvf f dr» f f»fô f MXe-ÀfeSXeþ AüSX»f½f dr» Àf õfsxf d³fd fê f W`Ü f»fô f 2 IYe Afd²fIYfdSXIY ffz f ff þ»q We IYe þfe feü f ffzô IYû dàf ffea ½ff¹fSXÀf ÀfZ OXSX³ff ³fWXeÔ, WXSXf³ff W`X d½fd²f: A»fÀfe IYfZ OÑfBÊ SXfZÀMX IYSX»fZÔÜ A f BÀfZ fifbôosx fzô Of»fIYSX feàf»fzôü drysx IY fz Af f IYf dl»fiyf d³fiyf»fiysx LfZMXZ MXbIYOÞfZÔ fzô IYfMX»fZÔÜ WSXe d f fê ImY Àff±f d f»ffiysx feàf»fzôü A f BÀf fzàmx IYfZ diyàfe f fê³f fzô d³fiyf»fiysx CÀf fzô A»fÀfe IYf ffcosx d f»ffiysx f»ff QZÔÜ À½ffQf³fbÀffSX ³f fiy Of»fIYSX fmx³fe IYfZ Jf³fZ ImY d»fe f`¹ffsx IYSX»fedþEÜ BXÀf Àff»f ³fWXeÔ Af¹fûdªf f WXû fza AfgÀIYSX A½ffgOÊ A f ÀIYc»f JfZ»f³fZ fsx fe d½f ffsx diy¹ff þf ÀfIY ff W`Ü ½fWeÔ Qbd³f¹ff ImY IYBÊ QZVffZÔ fzô ÀIYc»f Jb»f³fZ fe»f fz W`ÔÜ EZÀfZ fzô f ffzô IYfZ BÀf J fsx³ffiy ½ff¹fSXÀf ÀfZ f ff³fz ImY d»fe W f IYbL dmx Àf VfZ¹fSX IYSX SXWZ W`Ô, þfz Af fimy d»fe fzwq fqq ffsx Àffd f f WfZ ÀfIY fz W`Ô: f fûô dqe fe Qû³fûÔ d fâffzô fzô IbYLX Aa fsx W`ÔXÜ fb WZÔX BX³WZÔX fûªf³ff W`XÜ IY f ÀfZ IY f ffa f Aa fsx fû fûªfû WXe, A fsx Àf fóf fzô ³fWXeÔ AfEa fû A f³fz f fe- ff ff ÀfZ fqq»fz ÀfIY fz WXûÜ fe³f Àff»f ÀfZ IY f ImY f ffzô IYe SXfZ f ÀfZ»fOÞ³fZ IYe Ãf f ff IYfRYe IY f WfZ fe W`Ü BÀfd»fE C³WZÔ ffwsx ³f þf³fz QZÔÜ BÀfÀfZ foþz f fz WfZÔ ffz C³WZÔ ffàiy fw³ffiysx We ffwsx»fz þfeôü f ffzô IYfZ fbôw fzô Wf±f Of»f³fZ IYe AfQ f WfZ fe W`Ü BÀf AfQ f IYfZ LbOÞf³ff fe þøysxe W`Ü A fsx f fz IYfZ ÀfQeÊ-þbIYf f WfZ ffz IYfRYe EWd f¹ff f fsx f³fe ffdweü f»fz We Àf f»ffz f fsx fzô WfZÔ,»fZdIY³f f ffz Ô IYe dq³f f¹ffê fz Ô fwb f ª¹ffQf fq»ff½f ³f IYSXZÔÜ C³WZÔ Àf f IYbL Àff ff³¹f We»f f³ff ffdweü C³WZÔ Àf f¹f ÀfZ CNfEÔ AüSX ³fW»ffEÔ.²fb»ffEÔÜ f ffzô IYfZ ÀffR IỲÀfZ SXW³ff W` AüSX ½ff¹fSXÀf ÀfZ f f³fz ImY d»fe I`YÀfZ 20 ÀfZImYÔO fiy A LZ ÀfZ Wf±f ²fb»f³ff W`, ¹fZ dàfjfeôü Àff±f We BÀfIYe fi`d XMXIY»f MÑZd³fÔ f QZÔÜ f fz þ f fe ffwsx d³fiy»fzô,»fümx³fz ImY ffq C³fImY Wf±f ²fb»ffEÔÜ f ffzô IYfZ ¹fW fe f ff WfZ³ff ffdwe diy 20 ÀfZImYÔO diy f³ff»fô ff WfZ ff W`Ü BÀfImY d»fe MXfB fsx ÀfZMX IYSX f ffzô IYfZ MÑZd³fÔ f QZ ÀfIY fz W`ÔÜ f ffzô IYfZ f ffeô diy C³WZÔ A f³fz Àff ff³f QcÀfSXfZÔ ImY Àff±f VfZ¹fSX ³fWeÔ IYSX³fZ W`ÔÜ JfÀfIYSX ÀIYc»f fzô fzôdàf»f AüSX Jf³fZ- fe³fz IYe feþzôü C³WZÔ ¹fW fe f ffeô diy f ffzô IYfZ LeÔIY³fZ AüSX JfÔÀf fz ½föY I`YÀfZ fbôw PÔIY³ff W`Ü Wf±f ³fWeÔ, IYfZW³fe ÀfZ fbôw PÔIY³ff dàfjfeôü f fz A fsx ffwsx þf SXWZ W`Ô ffz C³fImY þc fz fsx ImY ffwsx We C fsx½ffeôü ¹ffQ SXWZ diy ½fZ fsx ImY fe fsx ½ff¹fSXÀf»fZIYSX ³fWeÔ AfEÔÜ A fsx IYbL fwe³ffzô ffq C³fImY ÀIYc»f Jb»f fz W`Ô ffz C³fImY f` f IYfZ fe f` XMXedSX¹ff RiYe SXJ³ff þøysxe W`Ü A Le ÀfZW f ImY d»fe f ffzô ImY d»fe VffSXedSXIY Ed XMXd½fMXe þøysxe W`Ü f ffzô IYfZ fsx IYe ff»fiy³fee»ffg³fe ÀffZÀffBMXe ImY ffiyê ¹ff ffàf ImY ffiyê fzô»fz þf ÀfIY fz W`ÔÜ BÀfÀfZ f ffzô IYe EÔþfBMXe IY f WfZ fe AüSX B ¹fbd³fMXe fpþz feü fsx ImY QSX½ffþZ, RYVfÊ, ÀfePÞe IYe SXZd»fÔ f, MXZ f»f, RYfZ³f AüSX dj»fü³ffzô IYfZ Àf`³fZMXfBþ IYSX fz SXWZÔÜ f ffzô IYfZ f ffeô diy C³WZÔ ffgàiy IY f AüSX I`YÀfZ fw³f³ff W`Ü 1929 ÀfZ VfbøY WbBÊ AfgÀIYSX A½ffgOÊ ÀfZSXZ f³fe BÀf Àff»f À±fd f f IYe þf ÀfIY fe W`Ü EImYO fe AfgR ffzvf³f d fv fsx AfMXÐÀfÊ EÔO ÀffBÔÀfZþ R SX½fSXe fzô WfZ³fZ ½ff»fZ 93½fZÔ AfgÀIYSX A½ffgOÊ ÀfZSXZ f³fe IYfZ À±fd f f IYSX³fZ fsx d½f ffsx IYSX SXWe W`Ü ÀfcÂffZÔ ImY W½ff»fZ ÀfZ d f»fe þf³fiyfsxe ImY A³fbÀffSX d³fdv f f füsx fsx BÀf ffsxz fzô A fe IYfZBÊ NfZÀf þf³fiyfsxe Àff f³fz ³fWeÔ AfBÊ WǛ ½f fê ff³f fzô 28 R SX½fSXe 2021 IYfZ A½ffgOÐÀfÊ MXZ»feIYfÀMX WfZÔ fzü»fzdiy³f ÀfÔ f½f W` diy C³WZÔ À±fd f f IYSX dq¹ff þfe ffü EIY A³¹f ÀfcÂf ³fZ f ff¹ff diy ³fBÊ ffsxejfzô ÀfdW f d½f½fsx ffzô fsx A fe fcsxe fsxw ÀfZ f ffê ³fWeÔ IYe fbê W` ¹ff Aü f ffdsxiy øy f ÀfZ fià ffd½f f ³fWeÔ diy¹ff f¹ff W`Ü füsx f»f f W` diy þ f IYûd½fOX- 19 IYe ½fþW ÀfZ A fi`»f fzô AfgÀIYSX ffâf ff ImY d»fe ³fE AÀ±ff¹fe d³f¹f f fzô fq»ff½f IYe ffz f ff IYe fbê ±feü ¹fW þ»q We f ff f»f þfe ff diy 2021 IYf AfgÀIYSX MXZ»feIYfÀMX fwf ffsxe ImY fïz³fþsx I`YÀfZ fq»f ÀfIY ff W`Ü C³WfZÔ³fZ f ff¹ff ±ff diy ¹fW þf³f³ff AÀfÔ f½f W` diy fdsxqèv¹f X¹ff WfZ ffü W f þf³f fz W`Ô diy W f ¹fZ A½ffgOÊ ÀfZSXZ f³fe IYSX³ff ffw fz W`Ô,»fZdIY³f W f ¹fW ³fWeÔ þf³f fz diy ¹fW diyàf øy f fzô WfZÜ IYfZSXfZ³ff fwf ffsxe IYe ½fþW ÀfZ dr» fzô dsx»feþ ³fWeÔ WfZ ff SXWe W`ÔÜ BÀf ½fþW ÀfZ ¹fZ R`YÀf»ff d»fe þf³fz IYe ÀfÔ ff½f³ff W`Ü AfgÀIYSX ImY d»fe EÔMÑeþ fzþ³fz IYe fidiiy¹ff WSX Àff»f ff fê-a fi`»f ImY ffq VfbøY WfZ þf fe W`Ü AüSX ³f½f fsx-dqàfô fsx fiy ³ffgd f³fzvf³f IYfZ VffgMXÊ d»fàmx diy¹ff þf ff W`Ü ffz ½fWeÔ þcsxe ImY ÀfQÀ¹f þ³f½fsxe fzô ½ffZdMXÔ f IYSX fz W`ÔÜ