ACS_Housing_Summary_0228d357-8a0d-41ea-8e82-5e2d3677d045.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ACS_Housing_Summary_0228d357-8a0d-41ea-8e82-5e2d3677d045.pdf"

Bản ghi

1 ÿ ÿ4567? ÿ456789ÿB987 ÿ"#$%&'$( :;: =;CD: )(*+(,$ -."/01 ;<=> A=:.EF"2.G)H"IÿJ.G ÿ6987ÿP8?ÿÿ5QR59Rÿ5ÿ6R?7Q7889ÿ 2R59ÿ5ÿ599HFKÿGFH6 ÿlmÿ-.26kk"ÿ 66G S: >N=O =:< C= ÿ6987ÿP8?5ÿ5 45ÿT68ÿ959ÿ599 U5?ÿ7R59ÿ5ÿ9ÿ?5ÿT68ÿ959 V5ÿ7R59ÿ5ÿ9ÿ95ÿ?5ÿT68ÿ959 :<C AA=NAO AN>O ==< C< AC A< W"2K"ÿW7G"ÿLMÿ-.26KK"ÿ ÿ6987ÿP8?ÿÿ ÿ6987ÿP8?5ÿ5.EF"2.G)H"IÿJ.G 66G Yÿ 859 "7"6"Iÿ-.F6J7Mÿ.EF"2ÿ. HFKÿGFH6 6 ÿlmÿ-.26kk"ÿ 66G ÿ X;S Z8?ÿÿ5[ÿ\59?9ÿ5P9ÿR577ÿ7ÿÿR9ÿ5]ÿ <<N<O ^77ÿ?9ÿ<N<ÿR9 CC :N>O =:< DN<ÿ5ÿCNCÿR9 =DN<ÿ5ÿ=CNCÿR9 <C SNDO >C ADN<ÿ5ÿACNCÿR9 AA=NAO =NSO S= C <N:O : Z8?5ÿ5[ÿ\59?9ÿ5P9ÿR577ÿ7ÿÿR9ÿ5]ÿ?567?59ÿ89R5ÿ89ÿ7ÿ=ÿ59?7 D<N<ÿR9ÿ5ÿ5 V5ÿR56 =AC A <NCO => ^77ÿ?9ÿ<N<ÿR9 DN<ÿ5ÿCNCÿR9 =DN<ÿ5ÿ=CNCÿR9 A: = : NO >NAO :: DNSO =D >S >: ADN<ÿ5ÿACNCÿR9 == <N>O D<N<ÿR9ÿ5ÿ5 V5ÿR56 D< A <<N<O =NO SC AC > < _`*+(aÿbn2nÿ19767ÿu66;ÿ=<ab=<sÿ08r9ÿ15698ÿ26c f=<cÿ78 d98898[?8? 86 95P er5ÿ<;ÿ=<c ÿÿ5]ÿd

2 J8KÿL7Kÿ9 N77ÿK9ÿODD 96<ÿ8697 ÿ=>ÿ.6727ÿ2"67 ÿ"#$%&'$( ABC CBB )(*+(,$ DDEDF CAEDF -."/01 GIM GHI ODDÿ5ÿOBA OHDÿ5ÿOAA OGDDÿ5ÿOGBA OGHDÿ5ÿOGAA OIDDÿ5ÿOIBA OIHDÿ5ÿOIAA DDEDFDEDF D OBDDÿ5ÿOBBA OBHDÿ5ÿOBAA P P CB PEHF ECF CEAF CA GA PA OHDDÿ5ÿOHBA OHHDÿ5ÿOHAA OMDDÿ5ÿOMBA OMHDÿ5ÿOMAA OPDDÿ5ÿOPBA MA DA CG PECF EHF CEMF GI OPHDÿ5ÿOPAA A GEMF PB OCDDÿ5ÿOCAA I M IEIF MEBF IC CB CA OADDÿ5ÿOAAA OQDDDÿ5ÿOQGBA HD GA HEIF IEF PD PP OQGHDÿ5ÿOQBAA OQHDDÿ5ÿOQAAA DEDF IP OGQDDDÿ5ÿOGQBAAÿ OGQHDDÿ5ÿOGQAAA GG GEIF IH OIQDDDÿ5ÿOIQBAA DDEDF S89ÿ159LÿT9 R5ÿL7Kÿ9 OIQHDDÿ5ÿ5 OHAA DB D EDF DEDF RU0 CM D 0Vÿ159LÿT9 2"67"2.8)9":ÿ;.8 ÿ92"67 96<ÿ8697 ÿ=>ÿ96w8 9..Xÿ OMM ABC DDEDF OGBH CC MPPEF AGEAF GBG GHI CM [\*+(]ÿ^e2eÿ19767ÿ_66qÿgdi`gdpÿ08l9ÿ15698ÿ26v dgdaÿ78 K8K cl5ÿdqÿgda ÿgÿ5zÿh

3 K8LÿM7Lÿ9Aÿ O77ÿL9ÿPEEÿ 96<ÿ8697 ÿ=>ÿ<2. ÿ2"67 ÿ"#$%&'$( BCD DCC )(*+(,$ EEFEG DBFEG -."/01 HJN HIJ PEEÿ5ÿPCBÿ PIEÿ5ÿPBBÿ PHEEÿ5ÿPHCBÿ PHIEÿ5ÿPHBBÿ PJEEÿ5ÿPJCBÿ PJIEÿ5ÿPJBBÿ PCEEÿ5ÿPCCBÿ PCIEÿ5ÿPCBBÿ E EFEG PIEEÿ5ÿPICBÿ PIIEÿ5ÿPIBBÿ EEEFEG EFIG EE PNEEÿ5ÿPNCBÿ PNIEÿ5ÿPNBBÿ DJ NH I DFDG NFIG FNG B QH HJ E PQEEÿ5ÿPQCBÿ PQIEÿ5ÿPQBBÿ PDEEÿ5ÿPDBBÿ PBEEÿ5ÿPBBBÿ PREEEÿ5ÿPRHCBÿ JEH Q NE CJ CE JFBG HFJG NFJG CFIG CFHG JD QQ CC NJ PRHIEÿ5ÿPRCBBÿ PRIEEÿ5ÿPRBBBÿ PHREEEÿ5ÿPHRCBBÿ PHRIEEÿ5ÿPHRBBBÿ HH DQ PJREEEÿ5ÿPJRCBBÿ EEFEG JI T89ÿU577ÿV9ÿ S5ÿM7Lÿ9ÿ PJRIEEÿ5ÿ5ÿ PDH EC E FEG EFEG SW0 DN E 0XÿU577ÿV9 PDHH PJHC YZ*+([ÿ\F2Fÿ19767ÿ]66RÿHEJ^HEQÿ08M9ÿ15698ÿ26X ahebÿ78 L8L `M5ÿERÿHEB ÿjÿ5bÿi

4 6.7 >5? AÿJK AÿJK 89:ÿ798; ÿ<=ÿ798; ÿ89ÿ ;27;72" ADIH )(*+(,$ EEFEG CCFDG Hÿ5ÿI Cÿ5ÿB Eÿ5ÿB ED LE HFDG I DI DL CEÿ5ÿ5 E EFEG BB >5? N58?ÿK5 O5AÿPQAÿR9AÿJF 89:ÿ798; ÿ<=ÿ="2ÿ ;27;72"ÿ<78S; BDE @ABCD HI EEFEG HIC IE E O68?ÿBBEÿ5ÿBBB O68?ÿBLEÿ5ÿBLB O68?ÿBMEÿ5ÿBMB O68?ÿBDEÿ5ÿBDB IDB HD L MLM HHH FHG DFG IFDG L N89ÿTÿ26JO68? O68?ÿBCEÿ5ÿBCB O68?ÿBIEÿ5ÿBIB O68?ÿBHBÿ5ÿ?8 BM HC MFLG HFHG D LB.7)8"Wÿ6.7 UV0 IE 89;.ÿ798; 89:ÿ798; ÿ<=ÿ="2ÿ6.7 "6.SW"2ÿ-.X"Wÿ BH >5? YZ9ÿ5JJ68 EEFEG IFEG N5Rÿ89ÿBLEÿ5ÿBLB P9ÿ5JJ68 N5Rÿ89ÿBMBÿ5ÿ?8ÿ EFDG N5Rÿ89ÿBBEÿ5ÿBBB CFCG N89ÿTÿ4567K5?ÿN5Rÿ[95ÿ\98 N5Rÿ89ÿBLEÿ5ÿBLB E EFEG UV0 DL E P?88?8a K8K 86?5Z ÿiÿ5cÿc

5 .6)7"8ÿ9.6 A5B K8B8ÿ7 N5BDÿ9ODÿ5ÿPÿ7 BQ8Q8 7:;ÿ6:7< ÿ=>ÿ9.6 ÿ"#$%&'$( CDEFE CDCCC FC JI )(*+(,$ FFGFH RCGEH CGJH EGCH -."/01 ICJ ICL JJ LM 6Bÿ58BDÿO579DÿQG 15Bÿ5ÿQ5O S55 25Bÿ9 FFGEH F FGFH E.6)7"8ÿ9.6 A5B TUÿV6B W5ÿV6Bÿ67 7:;ÿ6:7< CDEFE X FFGFH FGIH ICJ I F TZ9ÿ5QQ68 W5ÿ[U8QBÿ[8BB ÿ[u8qbÿ[8bb Cÿ[U8QB7ÿ[8BB Iÿ[U8QB7ÿ[8BB Eÿ[U8QB7ÿ[8BB JLE EC EX C C CXGCH XGIH FGLH LGRH MGMH RI EX CR C RR \9ÿ5QQ68 Lÿ5ÿ5ÿ[U8QB7ÿ[8BB W5ÿ[U8QBÿ[8BB ÿ[u8qbÿ[8bb Cÿ[U8QB7ÿ[8BB EEJ JF CXX CF MGJH GLH FGMH JGXH XC CJ EI IC 0[ÿW5Vÿ]U8QB7ÿ0[8BB Iÿ[U8QB7ÿ[8BB Eÿ[U8QB7ÿ[8BB Lÿ5ÿ5ÿ[U8QB7ÿ[8BB GJ L LFF FGFH FGJH CGH FGE XFF 76[ÿ789ÿ9ÿ789Qÿ6B7G 8'$'ÿ:^$(_ÿW`0ÿ97ÿ95ÿ[8BBG -'*g%,ÿ^hÿ(**^*ÿ/-."1_ÿauÿitÿ87ÿÿ75vÿuÿ[88b8ÿ5vÿuÿ78ÿ5ÿ7b89ÿ5gÿit7ÿ9bÿuÿÿ67ÿ5ÿ7uÿ [8567BÿQ5[ÿÿUÿQ998BÿQ9767ÿ7BDÿU98V8Q9ÿ8V9Q7ÿZ9ÿUÿZ5ÿ76[7ÿ89QB689ÿV699Bÿ8V9Q7ÿ89ÿ ÿ V8[cÿ85ÿÿQ5BQÿ59UBÿV5ÿd9DÿCFÿU56UÿeQÿIDÿCFLGÿ0BU56UÿUÿ012ÿ89QB67ÿ9ÿ5VÿUÿ76fQ7ÿ ÿ"#$%&'$(_ÿauÿ08q9ÿ15698ÿ26[ÿa012bÿbq7ÿq9767ÿ7bÿgÿ78ÿ87ÿb789ÿuÿcficcfxÿ012ÿ787dÿ O89ÿUÿ78ÿj`cÿUÿiTGÿ5ÿkBDÿ8VÿUÿ012ÿ57ÿ9ÿ78ÿ5VÿFFÿZ8Uÿ9ÿiTÿ5Vÿj`cÿCFDÿU9ÿ5Q9ÿÿRFÿQ9ÿQ89ÿ _ÿau7ÿ75b7ÿ79ÿu7u5bÿ[b67ÿuÿ78ÿu7ÿ7b87uÿv5ÿuÿ15v8q897ÿ5vÿ]8859ÿa1]bÿ5ÿ789ÿuÿ678b8ÿ5vÿ Uÿ[BV5ÿUÿZU5Bÿ56B859ÿVB7ÿZ9ÿMFÿ9ÿCFG Uÿ787GÿAUÿ1]ÿ767ÿUÿ569ÿ5Vÿ7B89ÿ5ÿB8[ÿ5ÿUÿ78lÿ5VÿUÿ78Dÿk77ÿ7ÿÿQ9G 9ÿ5Vÿ69Q89ÿV5ÿQUÿ78ÿZ8UÿRFÿQ9ÿQ59V89QGÿAUÿ9ÿ5Vÿ69Q89ÿ87ÿQBÿUÿQ59V89Qÿ89[BDÿ9ÿ8ÿ87ÿQBQ6Bÿÿ B8[ÿ5ÿUÿ78GÿAUÿ78ÿ87ÿQ5978ÿ[ÿ69B8BG 48Uÿ\B88B8mÿ2Bÿ1]7ÿaB77ÿU9ÿ5ÿn6Bÿ5ÿCÿQ9bÿÿVBÿ9ÿ5ÿ898QÿUÿUÿ7B89ÿ5ÿ87ÿ7BÿB8[ÿ5ÿUÿ i8\b88b8mÿ787ÿz8uÿ1]7ÿz9ÿcÿ9ÿefÿÿvbÿb5zc67ÿz8uÿq6859g P5Zÿ\B88B8mÿPÿ1]7ÿa5[ÿEFÿQ9bÿÿVBÿÿ5ÿ898QÿUÿUÿ7B89ÿ5ÿ87ÿB 78ÿ9ÿUÿ78ÿ87ÿ759BÿB8BG ^o*+(_ÿkg2gÿ19767ÿn66dÿcficcfxÿ08q9ÿ15698ÿ26[ U8U 86 B5Z pcfrÿ78 TQ5ÿFDÿCFR ÿlÿ5vÿl