NOVEMBER 2019 ISSUE Final.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "NOVEMBER 2019 ISSUE Final.pmd"

Bản ghi

1

2

3 s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 3

4 $wüj Tdü ø dü+ ü {Ï:10 dü+ ø : 6 qe+ãsy ` 2019 dü+bõ<ä î\t mhé.\øïåà yêdï» Á üø q\t , MT&çj ø q º+{Ÿ s òüttsêet sêe s # q\t ü+bõ* q s THêe RYTHUBANDHU /2, St. No. 13 Near Oxford Grammar School, Himayatnagar, Hyderabad - 29, Telangana, India Ph : , ø è» \T á dü+ ø À Á ü# Ts D î M\T>± $$<Ûä n+xê\ô s T\ î nedüs yótæq düe #êsêìï n+~+ q e ekõj T $X «$<ë \j T+ (sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é) yê]øï, Äj s # stt \ î, $$<Ûä dü+düú\ î ø è» \T. ª s Tã+<ÛäTμ À n# Ãe Tqï s # q\ À e ø ÔeT e Tqï n_ûábõj \ìï+{ï dü+bõ<ä î\ uû e+ ñ+&ü* q nedüs + Ò<äT. ª s Tã+<ÛäTμqT ì»yótæq s ê+> y ~ø >±, Á üc üø å sê»ø j ]úø, kõe õø $X wüd y ~ø >± r]ã~<ë \qï< e dü+ø \Œ+. n+<ät î nqt> TD+>±H nìï s ø±\ n_ûábõj \ î, _ÛHêï_ÛÁbÕj \ L kõúq+ ø *Œ+#ê\qï~ e ñ< X +. e ekõj T, nqtã+<ûä s +>± À ì ü DT\ dü # q\qt n+~+ ne>±vü q ô +bı+~+# &Éy T ª s Tã+<ÛäTμ \ø å +. n$ πøe\+ dü\vü \T, dü # q\t e Á y T. yê{ïì e Á y T Ä<Ûës +>± # dütø î+&ü, yêdüôe ü]dæú T\qT <äèwæº À ñ+# Tø=ì, ì ü DT\ dü\vü \T rdütø yê*. À ü* ù õ À... Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ À.. s T uûñs kõ ÁbÕs +uûñ m Ÿ qt+ ª îh stt μ... 8 ôv Á_&é e] $ ÔH Œ Ôô ø åd... 9 s T\ dü+πøåe ìøï ø= Ô $<Ûëq bõ&ç üx óe \ ;e ÄsY.dæ.Ç. æ. yêdï» ˇ üœ+<ëìï e πsøï<ë +! s ; À ñ* kõ> T Ç Á> Y Ç+»Hé>± òü &é ÁbÕôddæ+> s +> C rj TkÕúsTT ˇ+> \T C m&é b { \T s ; y s TX q> kõ> T À yótfi îe\t $CÒ \+ ø±yê\+fò ôv Á_&é etø ÿc qï $ ÔH Œ Ô À yótfi îe\t s T\ Ä<ëj T+ ô +# +<ät î # s \T e ekõj T eè Ô $<ä À y T{Ï X q> ` j»e q ü<äδ T\T ø &ç> T&ÉT ` ü\t Á üjó»hê\t nqï<ë \ ñqï øï ÁX $T+ q j THéõ s +>± kõ> T {Ï HêD üøø å ` ÁbÕ<Ûëq ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` $$<Ûä C T\T s qï\ î &Ó q e ekõj T ø fi XÊ\ $<ë ]úqt\t yêdï» üs +>± Jyê*ï ô +# $<ÛëHê\T ªÄsêZìø e +&É μ ` Ç+&çj πø Ä<äs Ù Á{ e V s >± e s +&ç Js mqø L Ÿ #Ûê+ãsY ü düôø dümtø å ` m&ü] À ˇj dædüt dü ø dt k ºØ : ett\ÿq s T düvü ø±s dü+ òüt+ 25 s T dü+πøået+ À Äs T <äxêu \T #Ós T î s dü+ u {Ï*+> ü]áx et 64 yótæq+bõ{ï Áoìyêdüsêe Printed, Published and Owned by N.Vamshi Mohan and Printed at Sri Balaji Graphics, /A/3, Near Railway Bridge, Tilaknagar main road, Hyderabad. Published at /2, St.No.12,Himayatnagar, Near Oxford Grammar School, Hyderabad Editor: N.Lakshmi. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 4

5 s T dü+πøåety T <Û j T+ $»j T ü< ä+ À düvü ø±s + dü+bõ<äø j T+ etvæ fi s T ~H e+ C rj T düvü ø±s yês qe+ãsy 14 ` qe+ãsy 20\ et<ûä ìs «Væ +# &É+ ÄqyêsTTr>± ek Ô+~. ü\t ÁbÕ+ ê À á y &ÉTø \T yótt îÿã&ç>±»s T> T Tqï$ æœ düvü ø±s dü Œ ]Ô e Á + À æ+ +~. Ç +{Ï yê K \ î ˇø $TqVü stt+ ü Ó\+>±D sêáwüº+ À es +> Ÿ ns Hé õ ;ÛyéT< es ü* et+&é\+ Àì ett\ÿq sy À HÓ\ø=qï ªeTT\ÿq sy ø `Ä üπs{ïyé s s Ÿ u +ø e sÿ{ï+> kıôd { *$Tf &éμ. Äs T <äxêu \T>± á düvü ø±s dü+ òüt+ n+~dütôqï ùde\t Bìï $X «$U + # XÊsTT. j e Y < X + À düvü ø±s dü+ òü ìøï ˇø s Ÿ yó &É Ÿ>± ì*ãq á dü+ òüt+ > T]+ m+ #Ó ü Œ îhêï îÿy. á H ü< ä + À düvü ø±s yês e+ dü+<äs +>± ªeTT\ÿq sy ø `Ä üπs{ïyé s s Ÿ u +ø e sÿ{ï+> kıôd { *$Tf &éμ > T]+ Á ü ø ø < ähêìï n+~dütôhêï+. á dü+ òüt+ ø±s ø bõ\t $T ê yê{ïøï dü Œ ]>± ì\yê\qï ñ< X + yê{ï > T]+ $es +>± n+~+#ê+. e á Á üj T ï+ Ç s düvü ø±s dü+ òü \ î dü Œ ]ÔìùdÔ n~ e ø+ dü+ è æôì# à n+x ete T+~. ÄsY_ s TdüTÔ+ á ô stt+{ï+> < X + Àì ø { ~ et+~ etvæ fi s T\ î, s T L \ î Á ürø. Ó\+>±D î #Ó+~q Á üdæ<äδ Á ø±s T&ÉT s TdüTÔ+ Bìï Á +#ês T. Á ü ü+# et+ ê e ]à 8q n+ sê rj T etvæ fi ~H e+ ò ütq+>± ìs «Væ +# T î+{à+~.ˇø ü Œ&ÉT ñ<ä etdü Œ ]Ôì Á ü _+_+ q á ~q+...áø etáø et+>± yê bõs edütôe >± e ]b stt+~. yê bõs edütôe >± e s ì ets ~q+ e Á + n+ + e Á +>±H q ñìøïì #ê T î+{à+~. n~ L&Ü etvæ fi \ î...etø ettk +>± ÁXÊ$Tø etvæ fi \ î dü+ã+~û+ +<. Ä e î eùdô n~ j e Y düe C ìøï L&Ü dü+ã+~û+ +~. n< etvæ fi s T ~H nø ºãsY 15e Bq etvæ fi s T ~H e+ ìs «Væ +# &É+ ÄqyêsTTr>± ek Ô+~. L&Ü á ~H yêìï ü s düÿ]+# Tø=ì < X + Àì $$<Ûä ÁbÕ+ ê À s ø s ø±\ ø±s Áø e \T ìs «Væ +#ês T. ø±ø b...n$ düe C ìï n+ >± # s T ø Òø b j stt. Çø ett+<ó Hê á$<û äyótæq ø±s Áø e \ î et]+ ÁbÕ# Ts + ø *Œ+#ê* q nedüs + ñ+~. < X + Àì e ekõj T s +> + À etvæ fi \ ÁbÕ<Ûëq + rdæy j T Òì~. ø=ìï ø et+~ etvæ fi \T Á ü ø å+>±, üs ø å+>± á s +> + À üì # dütôhêïs T. etvæ fi s T\ ø +fò L&Ü etvæ fi s T L \ dü+k et]+ >± ñ+~.et> yêfi ófl e ekõj T+ À ñ+fò etvæ fi \T nqtã+<ûä s +>± À ñ+ THêïs T. πø+á<ä, sêáwüº Á üuûñt ê«\t net\t # dütôqï $$<Ûä dü+πøået ü< äø±\ H ü< ä + À etvæ fi s T\ dü+k Áø et+>± ô s T> T +~. etvæ fi s T\ dü+πøået+ ø dü+ e Á y T üì # dütôqï kõe õø dü+düú\ ñhêïstt. < X + ø=ìï y \ et+~ e ekõj Ts +> + qt+ ã\e+ +>± ªôd ŸŒ &çdæàdtμ ne Tqï H ü< ä + À etvæ fi s T\ î, s T L \ î ÁbÕ<Ûëq + ô s T> T +~. j +Árø s D Á üuû e+ etvæ fi s T\ î ø=+ &çe +&é Zq üœ{ïø...h {Ïø ø=ìï s ø±\ üqt À etvæ fi L \qt e Á y T ô Tº îh ü]dæú L&Ü ñ+~. < X + À e ekõj T s +> +ô nedüsêìøï $T+ q kõústt À Á ü»\t Ä<Ûës ü&ü s qï $ets Ù\T m üœ{ïqt+# ñhêïstt. e s T Tqï ü]dæ ú T\ H ü< ä + À Ä e ì»y T ø±e# TÃ. ø±...et{ï º~... s T~ ù > Tã+<Û ä+. n+ î $T+ q nqtã+<ûä+. n+<ätπø uûñkõ{ï ø±ø b stthê s sê\t>± s T á ã+<ûä+ H q* b THêï&ÉT. Ç ü Œ&ç ü Œ& á ã+<ûä+ L&Ü ã\v q ü&ét +~. s T î T+u À et> yêfi ófl Ç s eè Ô ñbõ<ûät\ yó ü etfi ó T+fÒ...eTVæ fi \T Ä kõúhêìï uûñøô # dütôqï ñ<ä+ ê\t L&Ü ñhêïstt. ets yó ü q ù > Tã+<Ûä+ kõúq+ À ü{ º nqtã+<ûä+ ø± ê\ô øï ek H +...et{ïº ù > Tã+<ÛäyÓTÆHê... ü{ º nqtã+<ûäyótæhê... e ekõj Ts +> + À etvæ fi \ dü+k e Á + ô ] b H ñ+~. yês T etq î n+~dütôqï ùde\qt etvæ fi s T ~H e+ dü+<äs +>± ets kõ] > Ts TÔ # düt î+<ë+. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 5 ÄsY_

6 ø= Ô ü< äø + Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ À.. s T uûñs kõ ÁbÕs +uûñ+ ãj T\T< ] $Áø et dæ+vü ü ] j T ìe] { # s T îhêïs T. nø ÿ&é $$<Ûä Á üuûñt T # dæq kõº Ÿ qt dü+<ä]ù+#ês T. nq+ s + yó mkõ sy $Á> Vü ìøï üp\e \\T y dæ òütq+>± ìyêfi ó\t n]œ+#ês T. Ä sê«cà Á ü»«\q # dæ s T uûñs kõ ü< äø±ìï ÁbÕs +_Û+#ês T. nq+ s + s TuÛÑs kõ ü< äø + \_ <ës T q s T\ î #Ó îÿ\t ü+ æd # XÊs T. á ø±s Áø et+ À et+á T\T, myótà Ò \T, m+ \T, ñqï ê~ûø±s T\T bõ ZHêïs T. Çø ettk et+á ôva<ë À yó mdt»> Hé =* nqï<ë \ î n+&é>± ñ+{ qì Á üc dü+ø \Œj Á À uû > +>± yó.mdt.»> Hé HÓ\ s T õ À e Ç#êÃs T. Ç Ãq Vü MT Á üø±s + nqï<ë \ î # j T ì# à s T uû Ñs kõ ü< äø±ìï êqt e Ç Ãq HÓ\ s T õ qt+# sêáwüºyê üô+>± net\t # dæ nqï<ë \ $X «dü j T qt d m+ yó mdt»> Hé # s >=Hêïs T. nø ºãsY 14q d m+ yó mdt»> Hé πsdï > T+ $e qáx j T+ qt+ ôv *ø± üºsy À s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 6

7 kõ] HÓ\ s T î sêe&é+ õ Àì ü~ ìjó»ø esêz À ì s ê+> +, yó mkõ sy ø±+á >dt ø±s ø s Ô\T ô <ä m TÔq Vü»s j s T. y Tìô òk º Á üø±s À ÁbÕs + uû Ñ+ ø±yê* q s T uû Ñs kõ - æ+.m+ øïkõhé ü< ett+<ät>±h d m+ yó mdt»> Hé ÁbÕs +_Û+#ês T. s.12,500 î ets ô + ü &ÉT îø ÿ\ dü+s ø åd Ç+<äT À... ø= Ô ü< äø + yóstt ô + s.13,500 ô Tºã&ç kõj T+ >± s T\ î n+<äqt+~. phé HÓ\ À s Ç üœ{ïπø n+~+#ês T. ets s. 9,500 nø ºãsY HÓ\ À»eT# kõôs T. ets s.2000 dü+áø±+ øï n+~+# qthêïs T. á kıettà u + î À bõ n ü Œ\ î»et ø º î+&ü s T\ # øï n+< $<Ûä+>± u + î\ ˇ üœ+<ä+ î<äts Tà îhêïs T. md, md º, ;d, yótæhê]{ esêz\ î #Ó+~q î T+ u \ î ô Tºã&ç kõj T+ < fi î ø * æ s.67,500 n+<äqt+~. <ë<ë ü 54 \ø å\ et+~ á ü< äø + À \_ <ës T\j s T. kõ> T î T+u \ bõ T>± øö\t s T\ î T+u \ L á ü< äø±ìï e]ô+ ü # dæq ò ütq Ä+Á<Û äá ü< XŸ ettk et+á yó mdt»> Hé πø #Ó\T T+~. < X + À etπs sêáwüº+ Àq Ç+ ô <ä dü+k À øö\t s T\ î y T\T # dæq d m+ ets=ø s T Òs ì yó d n_ûe qt\t n+ T Hêïs T. ô + ü &ÉT îø ÿ\ C T\T ø= Ô>± ô +# Tø yê\qt îh yê]øï dü # q\t ô + ü &ÉT îø ÿ\ Áf Æì+> ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` ÄVü s + ô + ü &ÉT îø ÿ\ î k πø yê <Û ät\t ` øï, ìyês D s # stt : ô + ü &ÉT îø ÿ\ <ë«sê etqtwüß\ î &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ dü+áø $T+# EH={Ïø yê <ÛäT\T ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK ÁbÕD + ø yótæq πs_dt yê ~Û ` $esê\t M~Û îø ÿ\t ` dü«# à +<ä dü+düú\t ô + ü &ÉT îø ÿ\ Á;&ç+>, Áø±dæ+> ô + ü &ÉT îø ÿ À #Ó&ÉT n\yê T ` ìyês D y T q j»e q ü<äδ T\T yó\: s. 450/- ô + ü &ÉT îø ÿ\ ÇqT shé, &Ü> c \T (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) ü Œ ø dü+.. ü\t Ä t \T, ü]ø sê\t yóttˆˆ Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 7 ÄsY_

8 Ô q q ñ êœ<äq m Ÿ qt+ ª îh stt μ îh sttnì»bõhé Àì ìkõ Hé ø$t ø Ÿ ø±s=œπswühé s bı+~+ n_ûe~δ # dæ+~. uû s < X + À ÇHéôdøϺôd &é (Ç+&ç j ) *$Tf &é # Ç~ mø L õyé>± $Áø stt+# ã&ét T+~. á $T{Ïôd &é, ôd H ô sêô òhé 30% md ø * ñ+ T+~. Ç~ $$<Ûä C T\ ü s T> T \ô Á üuû ee+ yótæq $q ï e * L Ÿ Á üuû yêìï ø qãs TdüTÔ+~. > T&É qt Vü e πsã > TD ìï ø * ñ+ T+~. Ç~ $Ts üqt Á üuû $ + # ùd ü s T> T\ô Bs Èø±\ ü, düets ú ìj T+Á DqT n+~dütô+~.»bõhé, <äøïåd ø=]j, ø=\+_j et]j TT á ø«&üsy e+{ï Á ü ü+# + Àì Ç s ÁbÕ+ ê\ À á e * L Ÿ Ç üœ{ïπø yê&étø À ñ+~. $$<Ûä s ø±\ ü s T> T\qT düets úe+ +>±, Bs Èø±*ø +>± ìj T+Á +#ê* q nedüsêìï rπsã+<ät î, Á üettk e ekõj T s kõj Tq dü+düú ÇHé ôdøïºôd &é (Ç+&çj ) *$Tf &é ( m Ÿ)» ü dt $T{Ï ôd &é nsttq ª îh stt μ qt e sÿ{à øï $&ÉT<ä\ # dæ+~. ü s T> T J$ + nìï <äx \ Àq Ç~ Á üuû e üp] +>± üì # dütô+~. îh sttnì»bõhé Àì ìkõ Hé ø$t ø Ÿ ø±s=œπswühé s bı+~+ n_ûe~δ # dæ+~. Ç~ ôd H ô sêô òhé 30% md nh $q ï e * L Ÿ qt ø * ñ+~. m Ÿ 2012 qt+&ç uû s < X + À ìkõ Hé ø$tø Ÿ ø±s=œ πswühé, <ëì ñ Œ TÔ\ e sÿ{ï+> ø dü+ uû > kõ«$t>± ñ+{à+~. á ñ Œ Ô Ç üœ{ïπø Á ü ü+# + Àì Ç s ÁbÕ+ ê q»bõhé, <äøïåd ø=]j, ø=\+_j, á ø«&üs À yê&étø À ñ+~. <äøïåd uû s < X + Àì s T\ î $Ts ü ü+ À á ñ Œ Ô m+ >±H &ÉŒ&ÉqT+~. ÇHé ôdøïºôd &é (Ç+&çj ) *$Tf &é y TH õ+> &Ó sø ºsY sêcòwt n> sê«ÿ á dü+<ä s +>± e { &ÉT, ªª2012 qt+&ç»bõhé Á üettk dü+düú ìkõ Hé ø$tø Ÿ ø±s=œπswühé uû > kõ«$t>± ñ+&é&é+ ü m Ÿ m+ >±H > ]«k Ô+~. îh sttn Ä$cÕÿs +, uû s rj T e sÿ{ÿ À ìkõ Hé Ç s ñ Œ TÔ\ uû Ø $»j T+ nq+ s +, ets ü]xà<û äq- Ä<Ûë] n+ sê rj T kõ+πø ø ù f +{Ÿ ñ Œ Ôì s T\ î n+~dütôhêï+. uû s < X + À $Ts üø±j T\T, Ä æ Ÿ e+{ï Á $Tj T+ ü+ \ î Ç~ nqtyó +~. Ç~ n_ûe~δ #Ó+ <ät Tqï uû s rj T m> TeT T\ î Ä<Ûës +>± ñ+&éqt+~. îh stt < X yê üô+>± \ø å ~ s T\ î Á üjó»q+ # Ls TdüTÔ+<äì y TeTT Ä dütôhêï+. Ç~ nìï s ø±\ ü s T> T \ î e πsø +>± #ê Á üuû ee+ +>± üì # düt T+~. <ëì # s qt 6 > + \ À>±H îh stt Ä$wüÿs D ø±s Áø et+ ÁbÕs +_ÛdüTÔ+~. H &ÉT Á ü ü+# + À \_Û+# n<ûäthê q, n + Á üuû ee+ yótæq $T{Ï ôd &é Ç~μμ nì nhêïs T. ìkõ Hé qt+ jó wævæ & etdütc yê XÊHé, ìkõ Hé ÄÁ> f ø Ç+&çj Áô y {Ÿ *$Tf &é y TH õ+> &Ó sø ºsY &Üø ºsY ÄsY. ø. j <äyé á Ä$wüÿs D ø±s Áø et+ À bõ Z Hêïs T. &Üø ºsY ÄsY. ø. j <äyé e { &ÉT, ªªìkÕ Hé ø$tø Ÿ ø±s=œπswühé,»bõhé dü]ø= ñ Œ TÔ\qT uû s rj T s T\ î n+~+# + <ät î ø Tºã&ç ñ+~. > + À e ~]>±H Ç ü Œ&ÉT L&Ü uû s < X + À e ñ Œ TÔ \ î n<ät düœ+<äq \_ÛdüTÔ+<äì y TeTT qettà THêï+μμ nì nhêïs T. > ã Ÿ yê]à+> ø±s ü s T > T\ u &É<ä ô s T> T +<äì, Ç~ nìï ü+ \ ô etø ettk +>± <äøïåd ~q $Ts üø±j T \ô ˇø Á ü<ûëq düetdü >± e s T +<äì yó dt Áô dæ&ó+{ÿ $ ø >±syz nhêïs T. dü]ø= Ô kõ+πø ø ñ Œ Ô nsttq îh stt ªnìï s ø±\ ü s T> T\ô, yê{ï > T&ÉT <äx qt+&ç ô <ä $>± nsttq+ es î L&Ü düets úe+ +>± s T\ î üp]ô ü]cõÿs + n+~dütô+ ~. n+<äte\, s T Ks TÃ, e e~û üs +>± s{ïº+ ü Á üjó»q+ bı+<ät ês ìμ dü+düú #ÓãT +~. ` mhé. \øï åà, ôv <äsêu <é s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 8

9 ø åd ôv Á;&é e] $ ÔH Œ Ôô n+ sê rj T ø åd ø±s Áø et+ Ábòıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwü º e ekõj T $X «$<ë \j T+ (sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é) À ôv Á_&é e] $ ÔH Œ Ô ô nø ºãs T 22 qt+ 24 es î et &ÉT s E\T n+ sê rj T ø åd ø±s Áø et+ ìs «Væ +#ês T. < X + À ü+&çdütôqï ôv Á_&é e] $ ÔHê \ À 85% Ó\+>±D sêáwüº+ À ñ Œ Ô # j T&É+ $X wü+. < X $ Ôq uû +&Ü>±s +>± Ó\+>±D ù s=+~+~. ò æ*ô ŒHé Àì n+ sê rj T e] ü]xà<û äq dü+dü ú, sêáwü º e ekõ j T $X «$<ë \j T+ dü+j TTø Ô+>± á ø±s Áe ìï ôv <äsêu <é À ìs «Væ +#êstt. á ø±s Áø et+ À ôv Á;&é e] $ ÔH Œ Ô À bõ{ï+# e\dæq yótfi îe\t, îÿe Ks Tà n~ûø ôv Á_&é e] $ ÔH Œ Ô # j TT e sêz \ > T]+ L\+ø X +>± πøåá kõústt dü+<äs Ù q\ L&çq ø åd Ç#êÃs T. á ø åd À ôv Á_&é e] À $X wü nqt uû Ñe+ ø * q #Ó Hê XÊÁdü Ôy Ô &܈ˆe y, (n+ sê rj T e] ü]xà<ûäq dü+düú XÊÁdüÔy Ô), &Ü.»eVü sy Ä*, Ç s XÊÁdüÔy Ô\T, $ Ôq ø +ô n~û ü T\T uûà<û ä î\t>± bõ Zì, ü\t dü # q\t Ç#êÃs T. á et &ÉT s E\ ø åd ø±s Áø e ì øï nyót]ø±, òæ*ô Hé, ã+>± < XŸ qt+&ç XÊÁdüÔy Ô\T, Á ü ì<ûät\t Vü»s j s T. á ø±s Áø et+ ett + ü y &ÉTø î e e kõj T $X «$<ë \j T ñ ü î\ ü &Ü.Á ümdy sêe Vü»s j s T. ôv Á;&é e] $ ÔH Œ Ô À Ó\+>±D sêáwüº ÁbÕeTTK > T]+ Äj Tq á dü+<äs +>± $e]+#ês T. á ett + ü ø±s Áø et+ À ü]xà<û äq dü+#ê \ î\t &Ü.Á üb t uû s rj T e] ü]xà<ûäq dü+düú Ç+#êsY &Ó sø ºsY &Ü.> Ts TsêCŸ ø º düvü ü]xà<ûäq dü+#ê\ î\t &Ü.n$ Ÿ î e sy, e] ü]xà<û äq πø+á<ä+ (sêcò+á<äq> sy) n~û ü &Ü.m+.yÓ+ø s etd, Ç s XÊÁdüÔy Ô\T, $<ë s Tú\T bõ ZHêïs T. ÄsY_ ÇÁC jót Ÿ e ekõj T+ yó\: s. 250/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) Ç+<äT À... n üps «# ]Á dü«s ü+... dü«uû e+ n<ät +... ÇÁC jót kõ+πø ø ùd+á~j T $ ü e+ _+<ät ùd<ä Á üuûñ+»q+ {Ï j»e q + À y T{Ï düè»hê àø Ä$wüÿs D\T m> TeT T À y T{Ï ôv f ø e ekõj T+ uû s Y ` ÇÁC jót Ÿ e ê kõ\t düvü ø±s y T üs e e~û>± òüsy s # stt : n$tπsïì Vü ]ø èwüí Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 9

10 ìy ~ø s T\ dü+πøåe ìøï ø= Ô $<Ûëq+ ªdüTs øïå yótæq et]j TT dütdæús e ekõj T+ ø dü+ $<ÛëHê\T, ø±sê # s D Á üd [ø μ ô ìy ~ø ªdüTs øïå, dütdæús e ekõj T+ ø dü+ $<Ûë Hê\T, ø±sê # s D Á üd [øμ ô ü<äàuûñ wüdy &Üø ºsY ÄsY.mdt. üs &Ü n<ûä ø å T # dæq ø $T{ s bı+~+ q ìy ~ø qt Ç{ e\ uû s Á üuûñt «ettk XÊÁdüÔ dü\vü <ës T Ábıô òdüsy ø. $»j Tsê òütehé î düet ]Œ+#ês T. á ø $T{ øï n üœ + q $<ÛäT À ettk yótæq$ bõ\d <äø Œ< ëìï, düqïø±s T s T\ yóts T > q JeH bõ~û ø dü+ dütdæús <ë j Tø e ekõj ìøï y > e+ yótæq ø±sê # s D Á üd [ø qt dü +# &É+. n< düetj T+ À > ø=ìï <äxêu \T>±$$<Ûä e ekõj T $ ü yê\t e Ãq üœ{ïø (Vü ], \+, X «$ ü e+ yótt<ä q$) <ë]á<ä +, Äø *, b wüø ÀbÕ\T +{Ï düetdü \ î ü]cõÿs e sêz\t dü +# &É+. á s +> + À ÄdüøÏÔ > \ yê]q+<ä] ø \T ü ø=ì, kõ<ûä ü& # ùd $<Ûëq yê êes D+ <ë«sê ø= Ô kõ+πø ø ü]c Hê\qT, Ä $wüÿs D\qT d «ø ]+# &É+, ñqïrø ]+# &É+ e ekõj T e~δì m y > e+ + # dütô+< ìy ~ø düœwü º+>± ôv {Ÿ # dæ+~. dütdæ ús n_û e~δ \øå± \ mc +&Ü À ù s=ÿqï $<Û ä+>±, düvü» eqs T\ ü]s ø åd î uûñs kõ Çdü Ô, ù <ä]ø +, Äø *, b wüø±vü s À ü+ jóttø ÿ et &ç+{ï uû sêìï =\ +# &ÜìøÏ dæús yótæq, $q ïyótæq, uûñ<ëj Tø yótæq e ekõj T $<ÛëHê\qT kõ~û+# &ÜìøÏ <ë]rùd düœwüºyótæq ep Vü +, s &é e tqt uû s < XÊìøÏ Ç~ $e]dütô+~. $<ÛëHê\T, dü+düú\t, etú*ø dü<ätbõj \T, e sÿ{ÿ, ôd Hé, f ø±ï\j et]j TT Ä$wüÿs D \qt $T[ + # ùd ø=ìï ü]es Ôq<ëj Tø dü # q\t á ìy ~ø À ñhêïstt. Ç$ e ekõj T ñ Œ ÔøÏ Á ü ø å+>± Ò<ë üs ø å+>± < Vü <ä+ # kõôstt. <ë«sê < X õ&ç æì n~ûø + # kõôstt. etø ettk +>±, á ìy ~ø s T\qT πø+á<ä _+<äte >± # dütø=ì, yê] u <Ûä\qT ü]wüÿ]+#, Ä<ëj ìï ô +# dü+düÿs D\qT dü + +~. dæbòõs düt # j Tã&çq ø=ìï ettk yótæq dü+kõú > dü+düÿs D\T: Ç üœ{ïπø ñqï e ekõj T $<ÛëHê\qT dümtøïå+# &É+ et]j TT n~ûø et e Tqï düyêfi qt m<äts ÿe{ ìøï e ekõj T n_ûe ~Δ et]j TT s T\ dü+πøået+ô ø= Ô $<ÛëHêìï s bı+~+# &É+ ø=ìï ø= Ô $Twüq qt ÁbÕs +_Û+#ê* q ÄeX ø düvü ø=qkõ> T Tqï $TwüqT / C rj T ø±s Áø e \ Øz]jÓT+fÒwüHé nedüs +, ü]xà<ûäq ø dü+ Á üdütô Á üuû ÑT «ì<û ät\qt n edüs +>± s{ïº+ ü # j T&É+ bõ T>± n edüs +>± / TT\T/ ø$ ø\t / æäsy \qt ã Àù + # j T&É+, e ekõj T+ sêácõº \ î #Ó+~q n+xȳótæq+<ätq, e ekõj ìøï ø \ø yótæq düets úe+ yótæq düetq«j T+ et] j TT ø \sttø Œs # &ÜìøÏ Á ü<ûëqet+á n<û ä ø å q ø= Ô C rj T e ekõj T n_ûe~δ et]j TT s T dü+πøået et+&é* (mhém&ç m òt&éãt dæ) qt kõú æ+# &É+, πø+á<ä, sêáwüº kõústt À s T dü+πøået ø $Twüq T # j T&É+: ˇø dü«+á ep Vü àø Á üd [ø, üs y ø åd, et +ø q j T T: ø$ ø\qt ªHê &é -dæÿ Ÿ-ÇH ïyẘühé ôd+ syμ \T>± $dü Ô]+# &É+, e ekõj T øï ìø \ kõú üq qt düt\uûñ s + # j T&ÜìøÏ # s \T, es >±, e ekõj T+ À ñ+&é{ ìøï, ettk yótæq bõá b wæ+# +<ät î etvæ fi \T, j TTe î kõ~ûø±]ø, Áù s D ø *Œ+# &É+. e ekõj T+ À et \<Ûäq ô Tºã&ÉT\qT (Á üuû ÑT «, Áô y {Ÿ) ô +# &ÜìøÏ nedüs yótæq $<Ûëq dü+düÿs D\qT ìy ~ø dü dütô+~. s T\T, j TTe bõ]áxê$tø y Ô\ î îÿe e&û πs T (4%) e<ä s TD \T bı+< Á ø&ç {Ÿ j ø dt ô s > &É+, øïkõhé u +ø e+{ï et]ìï Ä]úø T, êø Tº &É + > T\ dü<ätbõj T+, ø düºyét øïsêstt ÁbÕ ü~ø q e ekõj T j T+Á ê\ \uûñ yótt<ä q$. Á ü ø å Á üjó»q ã~ (&ç_{ï) $<Ûëq+ <ë«sê et+ e ekõj T ü<ä Δ T\ î Áb ê Vü ø±\t>± e ekõj T+ Àì sêsttr\qt ùv Tã<äΔ+ # j \ì ø $T{ > {Ϻ>± dæbòõs T # dæ+~. Ç üœ{ïπø ñqï dü_ &û\qt e ekõj T kõets ú +, üsê es D ùde\ î Áb ê Vü ø± \T>± e sêã\ì dæbòõs T # dæ+~- e e kõj T î T+u ìøï dü+e sêìøï mø sêìøï s.10,000 > ]wüº+>± 10 mø sê\t (4 ôv ø±ºs T ). s T\ î Çø ô ñ Œ Ô e j T+ dæ 2 <Ûäs î 1.5 s T >± ø dü et<ä T <Ûäs s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 10

11 å (m+mdt æ) #Ó* +#ê\ì, nìï ettk yótæq e ekõj T ñ Œ TÔ\ î ùdø s DqT $düô]+#ê\ì L&Ü dæbòõs T # dæ+~. n π>, Á>±MTD ÁbÕ+ ê À e sÿ{ÿ ettetàs qt ô +# &É+, Ç-HêyéT <ë«sê e sÿ{ÿ nqtdü+<ûëhê\qt ìsêδ]+ # +<ät î e ekõj T ñ Œ Ô et]j TT üx óe \ e sÿ{ï+> (m æm ŸmyéT) # º+, ø±+ Á{ ø º bòõ]à+> j ø ºqT $$<Ûä Ø >± d «ø ]+# &É+ nedüs +. Ç+ø±, et+&ç üqtï 5-7 XÊ + e Á y T ñ+& ùv TãBΔø ]+#ê*. Ç-HêyéT et]j TT Á ü ü+ # m> TeT T\ ø dü+ ˇø C rj T e sÿ{ÿ ø±yê\qt î+ Tqï ü Œ&ÉT Á üdütô dü+<äs + À môdì j T Ÿ ø yó &ç{ dt j ø º (Çdæm) et] j TT ná ø \Ãs Ÿ Ábı&É dt e sÿ{ï+> ø $T{ (m æm+dæ) # { º\qT L&Ü yê{ï W + ø dü+ dümtøïå+#ê* q nedüs + ñ+ ~. Je yó $<Û ä # º+, yóttø ÿ\ s ø±\ dü+s ø D et]j TT s T\ Vü îÿ\ # º+ ( æ$ æ m ò täsym) net\t et]j TT düetq«j T+, y T<Û dü+ ü Ô ( æ),»qt e s TŒ (õm+), yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) J H yét m&ç{ï+> yótt<ä q Ä$wüÿs D\ô s ø åd bõ T»qT eqs T\ ñ üjó > + À j ø dt et]j TT u ì òæ{ÿ ùw]+> (m_mdt) î dü+ã+~û+ ü]cõÿs + ø±ì düetdü \ î dü+ã+~û+ $ Ôq ü]áxēt Ä+< fi q\t... $ ÔHê\ <Ûäs \ $<Ûëq+ et]j TT dütbs È ø±\+>± m<äts T # dütôqï $ Ôq # º+ dües D +{Ï n+xê\qt ÁbÕ<Ûëq üp] + >± ü]wüÿ]+#ê* q nedüs + ñ+~. ø±s=œπs{ÿ kõe õø u <Ûä (dæmdtäsy) Ç ü Œ&ÉT j TTe (etvæ fi \ düvü ) f ø±ï\j / mø f q + T, ÇqTŒ{Ÿ et]j TT / Ò <ë düø«düt ÁbıyÓ &És T >± # Ts T î>± bõ Zq &É+ <ë«sê et]j TT j TTe bõ]áxê$tø y Ô \ L&çq ná -øï ìø \ kõú üq <ë«sê dü ets úe+ yótæq kõ+πø ø yê æôøï nqtdü+<ûë ì+# ã&ç ñ+~. m> TeT -~> TeT (møï yét) $<ÛëHêìï Bs Èø±*ø et]j TT <ä s <ä wæº Ä<Ûë] +>± # j * q nedüs + ñ+~, Bìø dü+ nô &ÜqT ã Àù + # j *. $ Ôq _\T, ü s T> TeT+<äT\ ìs «Vü D üx óyê <ÛäT\T ` yê& et+<ät\t ( üx óe \T, >=Á s\t, y Tø \T, ø fi ó, ô + ü &ÉT îø ÿ\t) Ç+<äT À... ìy ~ø _\T, ãjó f ø±ï\j s> T Ò Ø n< ë]{ Ä òt Ç+&çj _\T, e ekõj T+, Á>±MTD _Ûe ~Δ øï dü+ã+~û+ q Ç s ettk yótæq _\T \T / # { º\qT bõs yót+ T ÁbÕ<Ûëq ÄyÓ ~+#ê*. ãjó f ø±ï\j, üx óe \ ô + üø + et]j TT uû Ñ $ìjó > +ô C rj T $<ÛëHê \qt nìï sêácõº\ dü «s ìs íj T+ et]j TT net\t ø dü+ ü]> DÏ+#ê*. ìy ~ø À Ç Ãq dæbòõs T \T ñ ê Vü +>±, Á üuûñt «bõ πøj>± net\t # j T ã&ç, e ekõj T s +> + e~δ y > e+ + ø±> \<äì ø $T{ uû $+ +~. ` $.m+. Á ü ø n+xê\t üx óe \T, >=Á s\t, y Tø \ î k πø yê <Û ät\t ` \ø åd \T üx óe \T, >=Á s\t, y Tø \ î k πø yê <ÛäT\ s # stt : øï À yê& et+<ät\t &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ô + ü &ÉT îø ÿ\ î k πø yê <ÛäT\ øï À ]f ÆsY ` C stt+{ÿ yê& et+<ät\t &Ó sø ºsY Òj TsY, Áu stt\sy k πø yê <ÛäT\T ` \ø åd \T üx ódü+es úø XÊK Òj TsY, Áu stt\sy k πø yê <ÛäT\ øï À yê& et+<ät\t üx óe \T, Jyê\T, ô + ü &ÉT îø ÿ\t, bâá º À yê& yê ~Û ìs <Ûäø { ø±\t Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 11

12 bõ&ç üx óe \ &ÓsTTØ ;e { > (b > T) y kõôs T. üx óe C, ej TdüT, > Ts TÔ\T, #Ó$b > T HÓ+. á \ dü+k, bõ\ ~> Tã&ç, e sÿ T$\Te, #Ó* + q Á $T j T+, ;e ÁbÕs +uûñyótæq ~, ett + ü B yóttˆˆ $esê\ L&çq bõ\d Çe«ã&ÉT T+~. ÇqT sqt ø esy # ùd n+xê\t : Á üe <ë\ düts øïå yótæq uûñ$wü TÔ î yó\t> T u >± J$ ;e qt etq+ m Ä<ä]düTÔ HêïyÓ, üx óe \ î L&Ü ;e # stt+# e# TÃ. ;e e\ Á üe <äexê TÔ üx óe \T # ìb, s T\T qwü º ü]vü s + bı+< M\T+ T+~. $\TyÓ q üx óe *ï ;e # j T&É+ e\ s T\T BÛe >± ñ+& neø±x + ñ+ T+~. z]j T+ Ÿ, q Ç+&çj, j TTHÓ f &é Ç+&çj, H wüq Ÿ yótt<ä\> T 4 ø +ô \T»qs Ÿ ÇqT sqt # dütôhêïstt. s T\T dü«j T+>± et üx ódü+ ü<ä î Çq sqt # stt+# Tø e# TÃ. Á üuû ÑT «üs +>± dü_ &û L&çq s TD+ <ë«sê ü+ æd # ùd üx ó e \qt üœìdü]>± ;e # kõôs T. bõ&ç π><ó\t, bõ&ç Äe \T, <ä &É\T, ü&é \T, ô j T \T, m&ét yóttˆˆ üx óe \ìï+{ïì ;e # stt+# Tø e# TÃ. Á $Tj T+ πs T, ;e # ùd $\TeqT üx óyó <ät \T ìs ísttkõôs T. üx óe $\Te À 4-5% Á $Tj T+ #Ó* +#ê* ñ+ T+~. et &ÉT dü+e sê\ Á $Tj T+ ˇπøkÕ] #Ó* ùdô, Á $Tj T+ À 25% ZkÕÔs T. s T\T &Ó s îº>± ÇqT sqt ø +ô <ë«sê üx óe *ï ÇqT sqt # stt+# T î+fò 15% Z+ ü # kõôs T. n π> Á üuûñt \ <ë«sê s TD+ bı+~q dü+<äsê À L&Ü Á $Tj T+ πs T ø=+ ZkÕÔs T. Á $Tj T+ ] yê üdüt Çe«&ÉeT+ ñ+&é<ät. üx óe $\Te Ä<Ûës +>± Á $Tj T+ #Ó* +# >±H, üx óe #Ó$øÏ > Ts TÔ>± HÓ+ãsY e\, yê ~Û k ø &É+ e\, Ä ü πswühé # stt+ q sê«, düyótà < æ&ç, n ïá üe <ë\t, æ&ét > T\T, es <ä\t, uû Ñ ø +bõ\t, ø s Te ø± ø± \T, TbÕqT\T yóttˆˆ dü+<äsê À üx óe \T ets DÏùdÔ qwüº ü]vü s + \_ÛdüTÔ+~. üx óe ets DÏ+# ett+<ät üx óe e $\Te, s T î ø * q qwüº+ Ä<Ûës +>± üx óe $\Te À % qwüº ü]vü s + #Ó* kõôs T. üx óe ets DÏ+# î+&ü ñ+&ç XÊX «+>± e+<ûä ê«ìøï > T s Hê, bı<ät> T düetdü e\ XÊX «+>± bõ*e«ø b stthê, n+uà T dü+uûà>±ìøï üìøï sê î+&ü b stthê, m<ät \T n+> yó ø \ + e\ XÊX «+>± üìøï ñ üjó > ü&éø b sttq dü+<äsê À üx óe \ s yêd düetj T+ À Á üe <ë\ dü+<äs +>± L&Ü s T\T qwüº ü]vü s + bı+< M\T+ T+~. Ç+<äT î>±qt ;e # stt+# düet j T+ À n<äq+>± 1% Á $Tj T+ #Ó* +#ê * ñ+ T+~. ÇqT sqt # dæq üx óe \ î j TT<äΔ+ e\ qwüº+»] Hê, n+ Tyê <ÛäT\T k ø= ets DÏ+ Hê, ñ< X üps «ø +>± yê ~ÛøÏ > T s q øï, ÄVü s + n+~+# îhêï ˇø üx óe #Ó$ b > T ets=ø üx óe î e ]à Hê, m îÿe ãs Te + Hê, Ó*dæ Ó* C rjó Œ Ô À.{Ï. ø +fò üx ódü+ ü< òütq+ Á>±MTD Ä]úø s +>±ìøï yóqtïettø nsttq üx ódü+ ü<ä <ë«sê \_Û+# sêã&ç ÇHé òüsyy TwüHé f ø±ï\j ø +fò mh ï s T m îÿe. õ.&ç. æ. (dü ú\ C rjó Œ Ô) À.{Ï. ü]áx et ø +fò bõ&ç ü]áx et e+{ï Á>±MTD Ä]úø s +>±\ <ë«sê \_Û+# yê{, ñbõ~û m îÿe. yótt Ô+ õ.&ç. æ. À bõ&ç üx óe \T, Jyê\T, ø fi fl ü]áx et qt+ \_Û+# yê{ 6%. á s +> + <ë«sê < Xȳê ü Ô+>± 90 \ø å\ et+~øï ñbõ~û \_ÛdüTÔqï~. Ç õ.&ç. æ. À.{Ï. yê{ ø +fò 4 s T n~ûø +>± bõ&ç ü]áx et e+{ï s +>±\T düet Ls Tà THêïsTT. ñ< >±\ ø \Œq À.{Ï.ø +fò 8 s T n~ûø +>± ñ+~. ø±ã{ïº M{Ïô # ü Tqï ÁX <äδ ø=+ Ó Hê á s +> + yó ü # æ n<ät ê\t kõ~û+# e# TÃqì Á üettk Ä]úø y Ô, bõs yót+ T düuûñt &ÉT C sêyét s y Twt ù s=ÿhêïs T. j Tì yó <ä + # stt+ Hê Çq sqt ø +ô \T qwü º ü]vü s + n+~+# e. ;e > &ÉTe üp]ô ø±e&é+, Á<ÛäTe üá ê\t dü]>±z Òø b e &É+, #Ó$b > T Òø b e&é+ yóttˆˆ dü+<äsê À L&Ü qwüº ü]vü s + n+<ä î+&ü b T+~. qwüº ü]vü s + ø sttyét # j \+fò... üx óe \T ets DÏ+ q yó+ H dü+ã+ ~Û ÇqT sqt ø +ô øï Ó*j T üsêã*. dü+ã+~û üx óyó <ë ~Ûø±] qt+&ç ª&Ó Y dü]º òæπø{ÿμ rdütø=ì düet]œ+#ê*. üx óe *ï u + î s TD+ <ë«sê bı+ ~ dü+ã+~û u + î yê]øï L&Ü Ó*j T üs #ê*. ets DÏ+ q üx óe bò {À rdæ ñ+#ê *. üx ó ø fi ãsêìï ÇqT sqt ø +ô n~û ø±s T\ ü]o\q ì$t Ô+ 24 > + \T+#ê*. ø +ô qt+&ç e# à ø sttyét bòõs + üp]ô# dæ, &Üø ºsY Ç# à b dütºe s º+ ]b s Tº, üx óe bò {À, #Ó$b > T yóttˆˆ» üs ø +ô øï düet]œ+#ê*. ø±ã{ïº s ê+> + üx óqwüº+, y T ü ô Ks TÃ, ñ Œ Ô nj T bõ\ KØ<äT yóttˆˆ\> T yê{ï <ë«sê qwüºb î+&ü ñ+&ü\+fò üx ó e \ î ;e üœìdü] > etì+#ê*. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 12

13 ÁbÕ+rj T düetá> Ä]úø uû > kõ«et + (ÄsY.dæ. Ç. æ) ù s T 18 < XÊ\»s T> T Tqï ùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ä+ uû s Á ü»\ î, s T\ î m+ qwü º<ëj Tø yótæq$. Ç+ es î # düt îqï ùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ë\ ï #Íø ~> TeT T\ î neø±x + ø *Œ+ kõúìø ñ Œ Ô<ës T\qT, yê] JeHê\qT $ à qï+ # ùdy. < X yêdï» À Tì ô +# y. Ç ü Œ&ÉT ÄsY.dæ.Ç. æ. e\q #Ó Hê, ÄÁùdº*j, q J +&é,»bõhé, et Òwæj, < ëstt +&é e+{ï < XÊ\ qt+&ç # eø ~> TeT T\ e\q etq < X + À s T\ î \_Û+# e ekõj T ñ Œ TÔ\ <Ûäs \T et]+ ü&çb êstt. ettk +>± bõ&ç s T\T, q HÓ +»\T, ÄVü s <ÛëHê \T ü+&ç+# s T\T, ø fi ófl, # ü\t ô + üø + <ës T\T #Íø ~> TeT T\ b { ü&é Òø uû Ø>± qwüºb e\dæ ñ+ T+~ qe+ãs T 4e B À ü ÄsY.dæ.Ç. æ. ˇ üœ+<ä+ ô uû s < X + n+^ø±s + Ó*ù Á üe <ä+ ñ+~. ÄsY.dæ.Ç. æ. ˇ î? #Ó Hê,»bÕHé, ÄÁùdº*j, q J +&é, <äøï åd ø=]j et]j TT Ädæj THé (Äπ>ïj wæj ) î #Ó+~q 10 < XÊ\T (Áã HÓ,ø +uà&çj, Ç+& H wæj, y dt, et Òwæj, etj THêàsY, ò æ* ŒHé, dæ+> üpsy, < ëstt +&é, $j T êï+) á ˇ üœ+<ä+ À uû > +>± ñ+{ stt. á ˇ üœ+<ä+ Á ü<ûëq+>± ~> TeT yêdï» +ô düt+ø±\t üp]ô>± m Ôy j T&É+ Ò<ë u >± Z+# Tø e&é+ ø dü+»s T> T T+~. n+fò á < XÊ\ ãvüqfi C ø +ô \T m Te+{Ï Ä+ø å\t Ò î+&ü etq < X + À et ñ Œ TÔ\qT nettàø e&é+ Bì ñ< X +. Äj < XÊ\T et kõúìø ñ Œ Ô<ës T\ î uû Ø>± sêsttr\t Çdü Ô, n îÿe Ks TÃπø ñ Œ Ô # dæ yê{ï m> TeT T\qT Áb Væ kõôs T. ò ü* +>± etq s T\T qcõº\ À, n ü Œ\ }_ À ü&ü* ñ+ T+~. á < XÊ\T nìï ø *dæ Á ü ü+# + À 25 XÊ + dü ú\ ñ Œ Ôì, 30 XÊ + yêdïc ìï, 26 XÊ + $< o ô Tºã&ÉT\ sêø b ø *ï ìj T+Á dütôhêïstt. n+<äte\q, Ç+ ô <ä yêdï», m> TeT neø±xê\qt e<ät\tø=ì uû s < X + n_ûeè~δ #Ó+<ä Ò<äì bõ\ î\t Á ü#ês + # dütôhêïs T ø±, á ˇ üœ+<ä+ e\q sê> \ <ätáwüœuû yê\qt, yê{ï qt+&ç < X Á ü»\qt s øïå+# { ìøï rdütø yê* q # s \ > T]+ ˇø ÿe L&Ü #Ó üœ&é+ Ò<äT. Ç +{Ï yêdï» + ã&ü ø±s=œπs î uû *ï ÇdüTÔ+<ẙÓ ø±, < X Á ü»\ Jeq ü]dæ ú T \ô ráe <ätáwüœuû \T ø * ñ+{ stt. á # s Ã\T Ò î+&ü uû s < X + Ä]úø +>± n_ûeè~δ #Ó+<ä Ò<ë? ˇø ÿe À #ÓbÕŒ\+fÒ Ç ü Œ&ÉTqï ü]dæú T À á uû > kõ«et # s Ã\T < X Á ü> e Á + n<äq+>± Á üjó»hê*ï ø * +# Òe. BìøÏ ø±s D+ Ç üœ{ï # s à À bõ Z+ T qï Á ü<ûëq < XÊ\ yêdï» ˇ üœ+<ë\t Ç üœ{ïπø ñhêïstt. ø±ø b, Ç ü Œ&ÉT ø=qkõ > T Tqï # s Ã\ e\ ~> TeT ne Tqï ü\t edütôe \ô düt+ø±*ï et]+ >± Òø üp]ô>± Z+#ê* ñ+ T+~. yê] #Íø ~> TeT T\T etq < X ñ Œ Ô, yê{ïô JedüTÔqï yê]ô #Íø ~> TeT T\ ráe <ätáwüœuû yê\t ø * ñ+{ stt. etq yêdï» À T 2015 À πøe\+ s.3.8 \ø å\ ø T ø±>± 2018`19 Hê{ÏøÏ Ç~ s.7.5 \ø å\ ø î ô ] +~. á < XÊ\ î etq m> TeT T\T πøe\+ 20XÊ + ø±>± ~> TeT T\T e Á + 35 XÊ +>± ñ+ THêïsTT. á H ü< ä + À, ~> TeT düt+ø±\qt Z+# &ÉeT+fÒ yêdï» ˇ üœ+<ë\t Ç üœ{ïπø ñhêïstt. ø±ø b, Ç ü Œ&ÉT ø=qkõ> T Tqï # s Ã\ e\ ~> TeT ne Tqï ü\t edütôe \ ô düt+ø±*ï et]+ >± Òø üp]ô>± Z+#ê* ñ+ T+~.yê] #Íø ~> TeT T\T etq < X ñ Œ Ô, yê{ïô J$düTÔqï yê]ô #Íø ~> TeT T\ ráe <ätáwüœuû yê\t ø * ñ+{ stt. etq yêdï» À T 2015 À πøe\+ s.3.8 \ø å\ ø T ø±>± 2018`19 Hê{ÏøÏ Ç~ s.7.5 \ø å\ ø î ø s üá + ÄsY.dæ.Ç. æ. yêdï» ˇ üœ+<ëìï e πsøï<ë +! Ç~ s T\T, bõ\ ñ Œ Ô<ës T\ JeH bõ~ûô >=&É * y T ô ] +~. á < XÊ\ î etq m> TeT T\T πøe\+ 20 XÊ + ø±>± ~> TeT T\T e Á + 35 XÊ +>± ñ+ THêïsTT. á H ü< ä + À, ~> TeT düt+ø±\qt Z+# &ÉeT+fÒ yêdï» À TqT et]+ >± ô +# Tø e&éy T. ˇø ÿ #Ó Hê H etq yêdï» À T dü> +ô >± n+fò s.4 \ø å\ ø T >± ñ+~. ÄsY.dæ.Ç. æ. ˇ üœ+<ëìï m+<ät î e πsøï+ #ê*? 1. Ç üœ{ïπø Tºu T <Ûäs \T \_Û+# ø n ü Œ\ À Ls T îb Tqï s T\qT Ç~ et]+ qwüº+ ÀøÏ HÓ Tº T+~. # eø ~> TeT T\ e\q etq s T\ î e# à <Ûäs \T et]+ ü&çb êstt. et Òwæj qt+&ç bõe stt Ÿ e\q Ç üœ{ïπø etq q HÓ +»\T, ø=ã ] s T\T $ üø +>± <Óã Hêïs T. Ç s ü+ \ À n< düetdü edütô+~. 2. q J +&é À ˇø=ÿø ÿ] e<ä yóstt üx óe \ yê bõs + # dütôqï 12 y \et+~ ô <ä yêdï» s T\ bõ\ ñ Œ TÔ\ etq < X + À ˇø {Ï s+&ét üx óe \ ø { ~ düqïø±s T s T\T b { ü&é&é+ ø wüº+. net Ÿ, $»j T &Ó Ø e+{ï ô <ä düvü ø±s &Ó Ø\T L&Ü ÄsY.dæ.Ç. æ. ˇ üœ+<ëìï e πsøïdütôhêïstt. 3. $ ÔHê\ô s T\T Vü îÿ\t ø ÀŒ ês T. > T»sê Y À ô ø +ô yêfi ófl s T\ô πødüt\t ô {Ϻq T ãvüqfi C ø +ô \T ù f + <ë«sê etq s T\ô πødüt\t ô º&ÜìøÏ et]+ düt\uûñ+ ne T+~. 4. #Ó Hê qt+&ç # eø ~> TeT T\ e\q nh ø qï ü]áxēt\t Ç üœ{ï πø et ü&ü stt. Ç ü Œ&ÉT ~> TeT ô Ä+ø å\t, düt+ø±\t üp]ô>± m Ô y ùdô et]ìï ü]áx et\t et ü&é êstt. ìs T< > + ô s T> T T+~. 5. etq < X + À # { º\qT net\t #Ój T &ÜìøÏ etq Á üuûñt ê«ò n~ûø±s + ø ÀŒ êstt. etq uûñ ett\ô s T\ Vü îÿ\t ø ÀŒsTT n$ ãvüqfi C ø +ô \ # ÀøÏ yó[flb êstt. ùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ë\t ` # <ät nqtuûñyê\t Ç üœ{ïπø et Òwæj e+{ï ªÄdæj Héμ < XÊ\ ùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ä+ e\q bõe stt Ÿ, q HÓ +»\T, ø=ã ] ü+&ç+# s T \T, πøs fi À $T]j \T, s ã sy e+{ï bõ +fòwühé ü+ \ s T\T ráe+>± qwü ºb j s T. ªÄdæj Héμ ˇ üœ+<ä+ sê«2005`06 À Ä < XÊ\ yêdï» À T s.3,500 ø T ñ+&é>±, n~ ü< fi fl À s.1.05 \ø å\ ø î ô ] +~. n+fò # eø ~> TeT T\T $ üø +>± ô ] etqì <Óã rkõstt. Áo\+ø < X + À 1977 À ùd«#êã yêdï» + yó ü øï etfi ett+<ät et bõ\ nedüsê\ À 80 XÊ + ñ Œ Ô # düt îh ~. ø±ì 2018 Hê{ÏøÏ ñ Œ Ô 40 XÊ êìøï ü&çb stt, ~> TeT ô Ä<Ûës ü&ç+~. y T Àÿyê* q uû s s T\T Ç ü Œ&ÉT ÄsY.dæ.Ç. æ. ˇ üœ+<ä+ net\t ÀøÏ eùdô 5 ø et+~ e ekõj T+, Ç s s +>± \ À JeH bõ~û ø ÀŒ ês ì Ä]úø ì ü DT\ n+# Hê, dü+øå uûñ ø±\+ À L&Ü s T\ s ø åd î &ÉŒ&çq bõ&ç ñ Œ Ô #Íø ~> TeT T\ e\q $ à qï+ ne T+~. ø fi ófl, >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + <ës T\T, ñ<ë q ü+ \T, q HÓ +»\T e > sê ü+ \T ü+&ç+# s T\T n ü Œ\ À Ls T îb ês T. Ç üœ{ïπø πøs fi, ø sêí ø, ü+c uÿ Á üuûñt ê«\t ÄsY.dæ.Ç. æ.øï e πsø +>± πø+á<ëìøï ÒK\T sêxêstt. Ó\+>±D Á üuûñt «+ L&Ü s T\ üøå±q ì\ã&ç πø+á<ëìøï ÒK sêj \ì &çe +&é # <ë +. nœ\ uû s s ê+> b sê düetq«j T dü$t ` Ó\+>±D s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 13

14 Ó Ó\TdüT î+<ë+ s ; À ñ* kõ> T Ç... õ.qπs+<äsy, XÊÁdüÔy Ô, ø `Ä] H sy, _.et<ûätx KsY, XÊÁdüÔy Tyêø πø+á<ä+, q Z+&É, bò Hé. HÓ+: ñ* ì etq+ Á ü s E ÄVü s + À $ìjó kõô+. Bì À Ä Ÿ dü Œ &é, L]º dæhé s kõj THê\ î Ä+{Ï_jÓ {Ïø, Ä+{Ï ÄøÏ &Ó+{Ÿ > TD \T ñ+&é + e\q Äs >± ìøï et+ ~. ñ* ì KØ òt À phé, p s ; À qe+ãsy, &çôd+ãsy e dü+ À, y dü$ ü+ >±»qe]` òæáãe] HÓ\ À Hê Tø e# TÃ. ñ* ü+ qt îÿe {Ïì ñ üjó + (Á&ç t) düte s T 120`140 øï«+{ fi es î ~> Tã&çì kõ~û+# e# TÃqT. j dü+ ü+ î, ôdô º+ãsY`nø ºãsY e dü+ À Hês Tb dütø=ì qe+ãsy`&çôd+ãsy es î Hê Tø e# TÃ. j dü+ øï nqtyó q s ø±\t` Äs ÿ ì ø Hé, Äs ÿ Á ü>, ;ÛeT dü üsy s ø±\qt kõ> T# dütø e# TÃ. Hês T ô +# +: H \qt u >± <ätìï 1MT. qt+&ç 1.2MT. yó&é\tœ 15 ôd+.mt. m TÔ À Hês TeTfi flqt j s T # dütø yê*. düte s T 2`2.5 øï À\ $ ÔHêìï 200`250 ;.MT. Hês TeT&ç À ô + ˇø mø sêìøï Hê Tø e # TÃ. düte s T 6 qt+&ç 7 yêsê\t <ë{ïq Hês T Á ü<ûëq bı\+ À y dütø e{ ìøï nqtyó q~. $ ÔHêìøÏ ø±bõºhé Ò<ë < sê+qt 3Á>±./ øï À #= üœq bõ{ï+ üœì dü]>± $ Ôq X ó~δ # dütø yê*. Hês T îfi ófl Ó> T\T k ø î+&ü 10 s E\ ø=ø kõ] ø± üsy ÄøÏ ø s &é 3Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. Hês T ô s T> T<ä\ <äx À s dü+ à ü s T> T Ä +# î+&ü ø±s üp sêhé > T[ø \T (3õ) 100Á>±. Hês TeT&ç À # \T ø yê*. Hês T Hê +: 2.3 kõs T <ätøïÿ<ätìï bı ìï # <ätqt # j *. uà<ó\t 30ôd+.MT m&é+ À # dæ, uà<ó î s+&étyó ü Hê Tø yê*. Hês TqT 1 XÊ + uàs $TÁX et+ À ett+ Hê &É+ e\ Hês T îfi ófl k ø î+&ü ñ+ T+~. s ; ü+ qt &çôd+ãsy yótt<ä{ï üø å+ À Hê Tø yê*. ø \T ü ìyês D, n+ s ø èwæ: HêfÒ ett+<ät òüp ø sê*hé 4.5% mø sê î ˇø sy #= ü Œq æ ø±] # dæ uûñ $T À ø *j T<äTHêï*. Ò<ë ô +&ç$t< ë *Hé 30% Çdæ mø sê î 1.3 qt+&ç 1.6. Ò<ë ÄøÏ b syô òhé 23.5% 200 ˇø <ëìì HêfÒ ett+<ät æ ø±] # j *. Ò<ë Hê{Ïq 2.3 s E À et ñ qï ü &ÉT mø sê î Äø b s ò æhé 23.5% 200 $T.. qt 200 s {Ïì ø * æ æ ø±] # j *. Hês T Hê{Ïq sê«75 s E\ sê«e *ø ôv &É«C &é 0.25 XÊ + (2.5Á>±. ) # \ + e\q ñ* > &É yótt\ ø Ô + e\q ø *π> qwüº+ u >± > TZ T+~. Hês THê{Ïq 100 et]j TT 110 s E\ î 1Á>±. ø±s + &ûõyét sy {ÏøÏ æ ø±] # ùdô $\Te À ñ* îfi fl + #ê es î > TZ T+~. ms Te \T: mø sê î 10 qtï\ üx óe \ ms Te u T 60`80 øï À\ qá»ì, 24`32 øï À\ uû dü«s +, 24 øï À\ bı{ wt ì# à ms Te \qt y j *. Jeq ms Te q dü & yó Hêdt, Áf Æø &Ósêà $]&ç\qt 2 øï À \T, 100øÏ À\ e q üx óe \ ms Te ø * æ 10`15 s E\T e > u {Ï º ñ* Hê{Ïq ü Œ&ÉT mø sê bı\+ À # \T ø yê*. qá»ì, bı{ wt\qt s+&ét <äbòõ\t>± n+fò HêfÒ ü &ÉT et]j TT Hê{Ïq 30 s E\ sê«y düt î+fò > &É u >± }s T +~. {Ï j»e q +: =\T Hês T et+ >± ì\ã& es î yês + e e~û À s+&étkõs T [flyê«*. Ä sê«60 s E\ es î 12`15 s E\ e e~û À 4`5 &ÉT\T Çyê«*. > &É }πs <äx À 6`7 s E\ e e~û À 7`8 &ÉT\T Çyê«*. ø î 15 s E\ ett+<ät s T Çe«+ ÄbÕ*. {Ï m<ä &ç sê«]ùdô > &É ü> \&Éy T ø± î+&ü «s >± ø ø= à ~> Tã&ç > TZ T+~. düetá> düdü s ø åd: êets ü s T> T\T Ä î\ n&ét> T uû >±q # ] s kõìï *Ãy j T + e\q Ó\ et# Œ&É êstt, <ëì À bõ T Ä î \ô, ø±&é\ô }<ës +> T et# à Òs Œ&É êstt. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 14

15 s dü+ Òà ü s T> T\ ñ<ûäè ì ìyê]+ # &ÜìøÏ ü+ øï HÓ\s E\ ett+<ät C qï, dü» Ò<ë etø ÿc qï ü+ qt 2`3 e s Tdü\T bı\+ # T º ø +#Ó >± Hê Tø yê*. üdüt ü s +> T õ> Ts T n º\qT ñ+ s dü+ Òà ü s T> T\qT ìj T+Á +# e# TÃ. s dü+ Òà êets ü s T> T\ ìyês D ø &Ó $T< j T{Ÿ Ò<ë ô Ábò ì Ÿ 2$T. G yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) e +ø C uÿ 3Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ 10 s E\ e e~û À s+ &ÉT kõs T æ ø±] # j *. ñ* À X q> ü# à ü s T > T, bı>± î \<Ó ü s T> T\T Ä î \qt ø=]øï ìy kõôstt. á ü s T> T\ ìyês D î 8`10 *+>±s ø ãt º\qT nets Ãø yê*. \<Ó ü s T> T\ ìyês D î Ábòı òüh bõdt 2$T.. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. mø sê î 80 øï À\ y ü æ+&çì y düt ø e + e\ et* ü s T> T\T, Ç s Vü ì ø± s ø +Á<ë\T q kõôstt. êets ü s T> T\ ìyês D î C {Ÿ Hê õ Ÿ ü+ ü {Ïì # *. øï À $ ÔHêìøÏ 5Á>±. Áf Æø &Ósêà $]&ç Ò<ë 3Á>±. <ÛÓ sê+qt ø * æ $ ÔqX ó~δ # j *. ô s T> T<ä\ <äx À ü s T> T\ ìyês D î 1500 æ æm+ y üq HÓqT 5 $T../ sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. ÄsY_ Ç+<äT À... Ó\TdüT î+<ë+ s T\qT Ä<äTø yê* sêáwü º+ À Ç{ e\ î]dæq nø±\ esê \ e\ qwü ºb sttq s T\qT Á üuû ÑT «+ Ä<äTø yê \ì Ó\+>±D s T dü+ òüt+ sêáwüº n<ûä ø å, ø±s <äs TÙ\T æ»+>± s&ç, {Ï kõ> sy &çe +&é # XÊs T. nø±\ esê \ e\ á HÓ\ 28 es î 1.20 \ø å\ mø sê À ü+ qwüº+»] q Tº e ekõj T XÊK ìsêδ]+ +<äì ù s=ÿhêïs T. düte s T 56y \ et+~ ráe+>± qwüºb j s, <ë<ë ü 80,447 mø sê\ $d Ôs í+ À e] ü+ <Óã qï<äì Ó*bÕs T. ü+ ettq> &É+, et]ø=ìï õ À á<äts T>±\T\T M# &É+ +» sê*b stt+<ähêïs T. ü Ô ü+ yóttø ÿ MT< &ç q\ u ]b stt+<ä Hêïs T. ü Ô ø±j T\T L&Ü et# Ã\T e à üp]ô>± q\ ã&ü j T, B+ e sÿ{à ü ÔøÏ et<ä T <Û äs L&Ü \_Û+ # &É+ Ò<äì $e]+#ê s T. sêáwüº yê üô+>± 35,610 mø sê À ü Ô ü+, 40,22 y \ mø sê À yóttø ÿ C qï ü+ \T <Óã Hêïj Tì Ó*bÕs T. etø ÿ C qï &Ée&É+ s T\T Ä+< fi q ü&ét THêïs, yótt Ô+>± sêáwü º+ Àì 142 et+&é À ü+ qwüº+ uû Ø>± ñqï<äì ù s=ÿhêïs T. yêdï» üs +>± düqïjyê\ ô + üø + >=Á s\t, y Tø \ ô + üø +, ñ Œ TÔ\T`ÁbÕeTTK Á üdæ~δ #Ó+~q >=Á s\t, y Tø \ C T\T >=Á s\t, y Tø À ü qs T Œ Ô ` ÁbÕeTTK T >=Á s æ\ \T, y Tø æ\ \ dü+s ø åd >=Á s\t, y Tø \ y T ü ` ÁbÕeTTK Jyê À yê <ÛäT\T ` Äs > dü+s ø åd Jyê À ô + üø + À y T q j»e q ü<äδ T\T s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK ü]x óáuûñyótæq, HêD yótæq e +dü+ ñ Œ Ô ` ÁbÕeTTK e sÿ{ï+> >=Á s\t, y Tø \ ô + üø s<ës düvü ø±s dü+ òü \T Jyê\ j T ì{ÿ ÁbÕC ø º ]b s Tº\T ` >=Á s\t, y Tø \ ô + üø ü< äø±\t >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + À yê& yêøï Hé\T, et+<ät\ $esê\t >=Á s\t, y Tø \T ` üx óá>±dü $ ÔHê\T ` ü]ø sê\t ` bòõsê\ ná&édt\t >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + À yê& yêøï qt, et+<ät\ $esê\t Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 15

16 düe y X + s T\ Ä<ëj T+ s{ïº+ ü ø±yê\+fò... Á> Y Ç+»Hé>± òü &é ÁbÕôddæ+> s +> + s T\ Ä<ëj T+ s{ïº+ ü ø±yê\+fò òü &é ÁbÕôddæ+> s +>±ìï Á> Y Ç+»Hé>± e sêã* q nedüs + ñ+<äì H wüq Ÿ ÇHédæº {Ÿ Ä òt òü &é f ø±ï\j m+ sy Áô q sy wæ t n+&é y TH CŸyÓT+{Ÿ ñ ü î\ ü &Ü.dæ. yêdüt< e üœ nhêïs T. nø ºãsY 18q Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwü º e ekõj T $X «$<ë \j T+, bòõsyà n+&é s s Ÿ ôd Hé bòâ+& wühé ìs «Væ + q ø±s Áø et+ À Äj Tq C.s òütà Ô et s&ç kõàs ø ühê dü+ # XÊs T. á dü+<äs +>± &Ü.dæ. yêdüt< e üœ e { &ÉT ÄVü s ü<ësêú\ ñ Œ Ô À dü«j T+ düetè~δì kõ~û+ q üœ{ïøï, òü &é ÁbÕôddæ+> s +> + À q+ ü s >»s > &É+ Ò<ä Hêïs T. < X + À kõ q 800 $T*j THé qtï \ î ô ã&ç ÄVü s Œ TÔ\T»s T> T Tqï üœ{ï ø ÄVü s X ó~δ s +> + n+ + e Á y T ñ+<ähêïs T. etø ettk +>± ü+&ét, Ls ÄsYd á æùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ä+ À uû s Y # s e<ä ì nœ\ uû s s ê+> b sê dü$t ømdtd d ) πø+á<ä Á üuûñt ê«ìï &çe +&é # dæ+~. s T\T, Á ü»\ Äø±+ø å\qt ø±<äì ˇ üœ+<ä+ô dü+ ø + # ùdô ñ<ä e ìï et]+ ráe s + # kõôetì ôv # Ã]+ ømdtd d Ä<Ûä«s + À X óáø yês + düt+ <äs j T $C q πø+á<ä+ e<ä ìs düq Á ü<äs Ùq # ü{ ºs T. ñ<äj T+ 11 > + \ qt+ >±j T\ À 60 XÊ + ô >± eè<ûë ñ+<ähêï s T. < X + À ü+&ét qï ü+ \ ñ Œ TÔ\ À 1/3 e+ T ÄVü s eè<ûë»s T> T T+<äì n Hêïs T. Bìï n]ø fòº+<ät î ÄVü s X ó~δ s + > + À qï s Vü ü]áxēt\qt Áb Væ +# &Éy T ø± î+&ü, $< o ô Tºã&ÉT\ î ne ø±x + ø *Œ+#ê\ì dü +#ês T. ÄVü s X ó ~Δ s +> + À Á üuûñt «, Áô y T s +> uû > kõ«e ìï ô +#ê\hêïs T. ÄVü s uûñá<ä ø *Œ+# +<ät î n π> kõ> T {Ï eqs T\qT ô +# &ÜìøÏ Ó\+>±D Á üuû ÑT «+ # ü&ét qï ø±s Áø e \T nh ø sêácõº\t Ä<äs Ù+>± r düt î+ THêïj Tì Äj Tq ø=ìj &Üs T. á ø±s Áø e ìøï n<ûä ø å evæ + q ettk et+á ettk ø±s <ä]ù mhé.qs dæ+> sêe e { &ÉT e ekõj Ts +> + À eè~δ πs T 5 XÊ + dæús +>± <äxêã ø±\+ bõ T ø=qkõ H 11`12 XÊ + õ&ç æ eè~δ ˇ üœ+<ä+ô dü+ ø + # ùdô ñ<ä et+ ráe+ et<ûë Vü ï+ ˇ+{Ï > + es î <ë<ë ü s+&ét > + \ bõ T s &ÉT ô ü ø±s T \T, u qs T Á ü<ä]ù+#ês T. πø+á<ä Á üuûñt ê«ìøï e πsø +>± ìhê<ë\t # XÊs T. uû s e ekõj Ts +>±ìï, Ä]úø e e düúqt, s T\ Tºu T<Ûäs \qt, e ekõj T<ës T\, bõ\ ñ Œ Ô<ës T\ Vü îÿ \qt <Óã rùd ˇ üœ+<ëìï e πsøï<ë etì, bõ\ s T\qT ø±bõ&ét î+{ etì, á ˇ üœ+<ä+ s T\ ø dü+ ùd«#êã ˇ üœ+<ä+ kõ<û ä ete T+<äìn+<äT î q T ìs íj T+ rdütø yê* q nedüs + ñ+<äì n_ûábõj T ü&ü s T. n π> ñ êœ<ûäø ô + ü ø qï, òü &é düô #Ó Hé ô <äèwæº ì\bõ* q nedüs + ñ+ <äì nhêïs T. e ekõj T $X «$<ë \j T+ ñ ü î\ ü &܈ˆ$.Á ümdysêe, mdtäsymdtm ò t n<û ä åî&ét nì Ÿ îe L&Ü Á üdü+ +#ês T. Ä+Á<Û äá ü< XŸ, Ó\+>±D sêácõº\ î #Ó+~q 6 et+~ s T\ î á dü+<äs +>± nyês T \qt Á ü<ëq+ # XÊs T. ná»s ï*»+ À dæ.# +Á<äX KsY î nyês T qt Á ü<ëq+ # XÊs T. á ø±s Áø et+ À e J ñ ü î\ ü T\T, &ûhé\t, &Ó sø ºs T, $X «$<ë \j T ñ qï ê~ûø± s T\T, XÊÁdü Ôy Ô\T, $<ë s Tú\T ô <ä dü+k À bõ ZHêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_ ø±<äì, ø +ô \πø ùd«# à nì ìq~+#ês T. ø±s Áø et+ À Ó\+>±D s T dü+ òüt+ sêáwü º ø±s <ä]ù {Ï.kÕ> sy, s T dü«sê» y ~ø sêáwüº ø «qsy $kõ øïs DY, nœ\ uû s s T L dü+ ò üt+ sêáwü º n<û ä åî\t n<û ä åî\t n# T sêe sêe, Ó\+>±D s T Hêj T î \T ø HÓï> +{Ï s $, s T dü+ òüt+ sêáwüº n<ûä åî \T»+>± s&ç, e.ø±.dü sêáwüº ø±s <ä]ù yó+ø Á{ ett\t, Ó\+>±D * <ä+á&ét\ dü+ ò üt+ sêáwü º n<û ä åî\t ü> &Ü\ \ø åàj T, mdtm òt sêáwüº e J n<ûä åî\t ø s y TXŸ ~ s T\T bõ ZHêïs T.

17 s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 17

18 b { \T C rj T kõústt ˇ+> \T C m&é b { \T <ädüsê dü+ãsê À uû > +>± yó mkõ sy ìsêàd+, m&é» \ î, ìsê«vü î\ ø±+á >dt bõøº > qïes + ìjó»ø es Z sêœ T # dütôqï edü dü<ätbõj \T, >± \Ø düetq«j Tø s Ô j s > &É yó+ø Á{ qt ü]o*+#ês T. n+ ]+ b T Ä<Û ä«s + À > qïes + m ºÄsY üx óyó <ä ø fi qï ˇ+> \T C ü]s ø åd î, üx ób wü XÊ\ Áø &Ü ÁbÕ+> D+ À nø ºãsY 8 qt+ î\qt Áb Væ +# +<ät î á b { \qt 13e B es î C rj T kõústt ˇ+> T # dæq T ù s=ÿhêïs T. C eèwüuû Ñ sêc \ ã+&é > T&ÉT Á ü<äs Ùq, 2 üfi fl $uû > + À $CÒ \T: Äe \ n+<ë\ b { \qt ìs «Væ +#ês T. 1e ãvüqet $CÒ : b { \qt \øï+# +<ät î e Ãq M \T, { mdtäsy ÇÁHêŒ &Óe\ üsy etvæ fi \T, s T\ ø dü+ Á ü ø >± \Ø\T, kõsttdæ] ø HéÁdüºø åhé uû Ø T # XÊs T. á b { À Áoìyêdüsêe, ø= ü ŒsêePs T, Ä+Á<Ûë, Ó\+>±D, ø sêí ø sêácõº\ î #Ó+~ ô <äø±ø±ì et+&é\+,> T+ s Tõ q düte s T 150 es î m&é» \T bõ ZHêï Òfi fl C H +Á<ä s&ç,nãt sêebõ + HêïsTT. Äs T s E\ bõ T á b { \T»] ô <ä Ls bõ&ét et+&é\+, > T+ s Tõ >±stt. >\Tbı+~q m&é» \ î düte s T 4059 n&ét> T\ <ä s +` s. 30,000 s.20 \ø å\ î ô >± q> <ät ãvüqet T\T 2e ãvüqet $CÒ : n+<äcòxês T. =*s E s+&ét üfi $uû > + ü$t&ç n+»j T #Í<ä], Á ü ÔbÕ&ÉT b { \T ÁbÕs +uûñetj stt. 9e ~q > T+ s Tõ bõ\ üfi ˇ+> \T Äe ô stt \T, Hê\T> T 4041 n&ét> T\ <ä s + ` s.25,000 üfi ô j T \T, Äs T üfi ôd E Äe \ n+<ë\ 3e ãvüqet $CÒ : b { \T»]>±sTT. nq+ s + Hê\T> T üfi, n Ô eø wüí #Í<ä], y bõ + Á>±eT+ Äs T üfi $uû >±\T, q πø Ø, düuÿpì # T+&É s T et+&é\+, > T+ s Tõ j TsY, pìj TsY, d ìj TsY $uû >± À ã& yó+ø sê»> bõ\sêe,yó <ätet &ç b { \T»]>±sTT. á b { \ î e# à m&é neì> &É et+&é\+, ø cõíõ» \ î, ìsê«vü î\ î uûà»q+, edü dü<ät 3902 n&ét> T\ <ä s +` s. 20,000 bõj T\qT ø *Œ+#ês T. ãjó { stt {Ÿ 4 üfi fl $uû > + À $CÒ \T: T # XÊs T. 1e ãvüqet $CÒ T ü]o*+ q j s > &É ü$t&ç n+»j T #Í<ä], Á ü ÔbÕ&ÉT m ºÄsY üx óyó <ä ø fi XÊ\ À m&é > T+ s Tõ b { \ ÁbÕ+> D ìï j s > &É yó+ø Á{ e 4200 n&ét> T\ <ä s + ` s.35,000 dü+<ä]ù+#ês T. ã+&ét > T&ÉT ø s Tº, ùdºj s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 18

19 b { \T 2e ãvüqet $CÒ : yóqï üpdü qï ü s&ç, ø=+&éø±eps T, qs düsêe ù, > T+ s T n&ét> T\T ` s.30,000 3e ãvüqet $CÒ : y Hê{Ï zdütsê s&ç, ø±j ü s + uòdüôyê]ù et+&é\+, Á üø±x +õ n&ét> T\T ` s.25,000 6 üfi fl $uû > + À $CÒ \T: 1e ãvüqet $CÒ : dæ<ä +XË{Ϻ kõáe» +,bõ et j TbÕ + Á ü ÔbÕ&ÉT et+&é\+, > T+ s Tõ ø±hê\ yó+ø s&ç, ô <ä>±s bõ&ét <ë# ü* et+&é\+, > T+ s Tõ n&ét> T\T `s.40,000 2e ãvüqet $CÒ : u C $<ë zãt Ÿ s&ç, s ø yê] ü, ø &É üõ dütπs+á<ä, ô +&Óø Ÿ, T> Z*, ø s ï\t õ 4262 n&ét> T\ <ä s + ` s.35,000 3e ãvüqet $CÒ : ø üp] dütu sêe, ettqt> &ÉT Á>±eT+ netsêe et+&é\+, > T+ s Tõ 4242 n&ét> T\ <ä s +` s.30,000 q πø ] $uû > + À $CÒ \T: 1e ãvüqet $CÒ : &ç$äsy yótyó ]j T Ÿ < euû Ñ îôì dütu sêe, ø±q s T, ô qet\ s T, ø cõíõ n&ét> T\T ` s.50,000 2e ãvüqet $CÒ : uûò yó+ø s&ç, ø \dübõ&ét, ø &É üõ n&ét> T\T ` s.40,000 3e ãvüqet $CÒ : ^ êet #Í<ä], V R q> sy ø±\ ø s ï\t {ÖHé 3930 n&ét> T\ <ä s + ` s. 30,000 düuÿ pìj TsY $uû > + À $CÒ \T: 1e ãvüqet $CÒ >±: \ø bõ{ï sêjyé, yót ü* Á>±eT+ > qïes + et+&é\+, ø cõíõ 3600 n&ét> T\ <ä s + ` s. 60,000 2e ãvüqet $CÒ : es <äsêe\ ÁXÊeDY îe sy, # +Á<äø Ÿ ô <ä ø= Ô ü*, Hê> sy ø s ï Ÿ, Ó\+>±D n&ÉT> T\T ` s.45,000 3e ãvüqet $CÒ : yó<äts ] \ø åe s&ç, >±< yê] ü Á>±eT+ ø±s + üp&ç et+&é\+, > T+ s Tõ 3127 n&ét> T\ <ä s + ` s.40,000 pìj TsY $uû > + À $CÒ \T: 1e» $CÒ >±: &ç$äsy yótyó ]j T Ÿ < euû Ñ îôì dütu sêe, ø±q s T,ô qet\ s T, ø cõíõ n&ét> T\T ` s.70,000 2e ãvüqet $CÒ : y Tø± ø wüíyó Vü Hé, òüt+ kõ\, ø cõíõ 3,000 n&ét> T\ <ä s + ` s.55,000 3e ãvüqet $CÒ : ø j T»> H àvü qsêe ô qet\ s T, ø cõíõ n&ét> T\T ` s. 45,000 d ìj TsY $uû > + À $CÒ \T: 1e ãvüqet $CÒ : Áo\øÏåàqs dæ+vü q+~ Á;&ç+> ãt Ÿ ôd+ sy j s > &É yó+ø Á{ e, > qïes +, ø cõíõ 3434 n&ét> T\ <ä s +`s.1,25,000 2e ãvüqet $CÒ : Áo\ø åàqs dæ+vü q+~ Á;&ç+> ãt Ÿôd+ sy j s > &É yó+ø Á{ e, > qïes +, ø cõí 3141 n&ét> T\ <ä s +` s.1,00,000 3e ãvüqet $CÒ : o\+»> Hé yó Vü Hé s&ç, nq+yê] ü ø± Hêj Tq, ø &É ü õ n&ét> T\ <ä s +`s.80,000 ` q\ yó T y DT > bõ\sêe Hê<Ó+&É Á>±eT+, > T+ Ts T õ ˇ+> \TC üx ób wü î\t Á> t n&çàhé s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 19

20 t q HÓ +»\T s ; y s TX q> kõ> T À yótfi îe\t Ó\+>±D À ü+&ç+# q HÓ +»\ ü+ \ À y s TX q> #ê Á ü<ûëqyótæ+~. sêáwüº+ À düte s T>± 2 \ø å\ ôv ø±ºs À kõ> T # j Tã&ÉT ñ+~. á ü+ KØ ò d»hé À esê <Ûës +>±, s ;, y dü$ À {Ï bõs T<ä\ øï+<ä kõ> e T+~. etq sêáwü º+ À ettk +>± ñetà&ç q Z+&É, ø Ø+q> sy, es + > Ÿ,eTVü ã uÿq> sy õ À kõ> e +~. nqtyó q s ø±\t: ø ~]`9, <Ûäs DÏ, Vü ] ê+á<ä (K`1319), ICGU ` 9114, Hês j TDÏ $ TÔ îh düetj T+: á ü+ qt j dü+ À ñ Ôs Ó\+>±D õ À nø ºãsY s+ &Ée üø å+ À ü, <äøïåd Ó\+>±D À ôdô º+ ãsy yótt<ä{ï üø å+ qt+&ç qe+ãsy s+&ée üø å+ es î $ TÔø e# TÃ. $ ÔqX ó~δ: mqtï îqï $ ÔHêìøÏ, ˇø øï À $ ÔHêìøÏ 1 Á>±. f ãtø=ec Ÿ 2 &çmdt Ò <ë 3Á>±. e +ø C uÿ bı&ç et+<ät ü{ï º+ #ê*. ø±+&é+ îfi ófl yó s dt Ó> T\T Ä +# ÁbÕ+ ê\ À 1$T.. Ç$T&Üø Á æ&éqt 7 $T.. {Ï À ø * æ ˇø øï À $ ÔHêìøÏ ü{ïº+#ê*. y s T ü s T> T ñ<ûäè m îÿe>± ñ+& ÁbÕ+ ê À 6.5 $T.. ø s ô ò ]bõ dt $ ÔqX ó~δ # dütø yê*. y s T îfi ófl, ø±+&é+ îfi ófl, yótt<ä\t îfi ófl Ó> T\T m îÿe õ.qπs+<äsy, _.ÄsY.eT<ÛäTX KsY, XÊÁdüÔy Ô Tyêø πø+á<ä+, q Z+&É &Ü. n$ Ÿ îe sy, düvü ü]xà<ûäq dü+#ê\ î\t, bõ +. øï À\ õ ü yétqt yótt<äfi fl <ä> Zs y dæ et{ïºì m> < j *. ø \T ü j»e q +: ø \T ü yótt\ ø Ôø ett+< q + ücòj T> \ ø \T ü HêX ì q n ø sy mø sêìøï ˇø sy Ò<ë ô +&ç $T<Ûë*Hé 30Y.EC 1.3`1.6 s T mø sêìøï 200 s T {Ï À ø * æ $ Ôq yó+ H Ò<ë 2`3 s E\ À ü H \ô æ ø±] # dütø yê*. >± Ä +# ü]dæ ú À øï À $ ÔHêìøÏ 10Á>±. > &ç C ø \T ü yóttø ÿ\t e Á y T ñ ø e{ ìøï mø sêìøï 4 Ò<ë 5 *+>±ø s ø Áf Æø &Ósêà$]&çì ü{ïº+#ê*. qï stt M{Ï ìyês D î øï bõ t` æ` ãt º\qT netsêã*. ms ü+ \T>± ÄeTT $ Ô<ä s +: es Tdü\ et<ûä 22,5`30.0 Ç< Ó Ÿ 400 $T.. Ò<ë ÁbıbÕøÏ«C bõ t <ä+ Ò<ë bı<ät s T> T&ÉT yóttø ÿ\t düte s T ôd+.mt., yóttø ÿ\ et<ûä 10`15 ôd+.mt. ` æ`ç< Ó Ÿ 250 $T.. mø sê î æ ø±] 50 yóttø ÿ\t y dæq stt ü s T> T ñ<ûäè ì <ä s + ñ+& T, 5ôd+.MT. À T $T+# # j *. n+# Hê y j Te# TÃ. î+&ü $ TÔø yê*. á ø \T ü et+<ät\qt $ Ôq 20 s ü+ ô ˇø n&ét> T m TÔ À düte s T ms Te \ j»e q +: ÄK] <ätøïÿ À mø sê E\ es î æ ø±] # dütø e# TÃ. 10 üøïå kõúesê\qt ˇø mø sê bı\+ À ìøï 4 qtï\ üx óe \ ms Te 18 øï À\ $ Ôq 45 s E\ es î m +{Ï ø netsêã*. j T ]j, 100øÏ À\ dæ+ Ÿ dü\œ sy \T ü Ò î+&ü # dæ n Tô m +{Ï n+ s á ü s T> T\T qï$>± ñqï ü &ÉT bòõùdœ {Ÿ, 33 øï À\ et s{ÿ Ä òt bı{ wt ùd<ä + # j T L&É<äT. n # ùdô }&É\T y üq HÓ 1500 òæ. æ.j TyéT 5$T.. ˇø \qt $ Ô düetj T+ ÀH y dütø yê*. $ Ôq <Óã ì ~> Tã&ÉT\T > TZ êstt. s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. 30 s E\ sê«=* üp <äx À ets yó&é Œ î, > &ç C ø \T ü 2`3 Ä î\ m~ q sê«\qt ìyê]+# +<ät î 10`15 øï À\ j T ]j qt y dütø yê*. <äx À ñ+&ç, $ Ôq ü+ 20 s E\ À ü H=yê\T sêhé 200 $T.. Ò<ë üp u +&É üp üps ÔsTT }&É\T ~π> <äx À 200 nstt Çe õ ê ô ò sy 10% 300 $T.. yótæ&é 40$T.. ˇø mø sê î dü]b j T s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø s {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. düdü s ø åd: ü# à B ü ü ü s T> T\T, êets ü s T> T \T ìyês D î =*<äx À yó H Áø {ÀbòÕdt 1.6$T..G y üq HÓ 0.500p.p.m. 5$T. G düãt bı&ç 5Á>±. ˇø sy {Ï ø * æ æ ø±] # j *. ñ<ûäè m îÿe>± ñqï stt < äjó $T< ëø± yét 0.5Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. Ä î ett&é ü s T> T ìyês D î ø s ô ]bòõdt 2.5$T.. Ò<ë mdæ ò {Ÿ 1.5Á>±. ˇø sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. y s T ü s T> T Ä +# ÁbÕ+ ê\ À øï À $ ÔHêìøÏ 6.5 $T.. Ò<ë mdæ ò {Ÿ 1.5 Á>±. ˇø sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. y s T ü s T> T Ä +# ÁbÕ+ ê\ À øï À $ ÔHêìøÏ 6.5$T.. ø s ô ]bòõdt $ ÔqX ó~δ # j *. bò πs{ÿ 10% > T[ø \T mø sê î 6 øï À\ #= ü Œq ÇdüTø À ø * æ # \T ø yê*. Ä î ett&é ü s T> T ìyês D î ø s ô ] bòõdt 2.5$T.. Ò<ë mdæù ò{ÿ 1.5Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ ˇø mø sê î 200 s T æ ø±] # dütø yê* bı>± î \<Ó ü s T> T ñìøïì Ó\TdüT

21 200 s {Ï À ø * æ æ ø±] # dütø yê*. e] <äx sê«ìyês D î $wü ü ms qt j s T # dütø yê*. e &ÉT 5 øï À \T G u \ + ns øõ G yó H Áø {ÀbòÕdt 500 $T.. ø * æ mø sê bı\+ À kõj T+ Á + y fi düe q+>± # * ü s T> T ñ<ûäè ráe+>± ñqï ü &ÉT ìyê]+# e# TÃ. Ó> Tfi ófl: ø±ÿ Ä îet# à Ó> T\T, yótt<ä\t îfi ófl Ó> T\T, ø±+&é+ îfi ófl Ó> T\TqT n]ø fòº+ <ät î TãTø qcà Ÿ ˇø Á>±yéT, øï À $ ÔHêìøÏ ø * æ $ ÔqX ó~δ # dütø yê*. ø±ÿ Ä îet# à Ó> T\T ìyês D î ø s < ë ì Ÿ 400 Á>±. Ò<ë f ãt ø q CÀ Ÿ 200 $T.. ˇø mø sê î 200 {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. yótt<ä\t îfi ófl Ó> T\T ìyês D î yótt ø ÿ\ yótt<äfi fl <ä> Zs ø±s +&ÉõyéTG e + ø C uÿ 2Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] q HÓ +»\T meπsethêïs T? ÄsYd á æùd«#êã yêdï» ˇ üœ+<ä+ πømdt C rj T ñbõ<ûä åî\t kõs +ô * et s&ç e { &ÉT, u +ø± ø À»]π> düe y X + À qe+ãsy 4e B À ü uû s Y ÄyÓ <ä+ Ó\ bõ\ì ìs ístt+# T î+<ähêïs T. ˇ üœ+<ä+ qt+ yó <=\>±\ì &çe +&é # XÊs T. uû s Y á ˇ üœ+<ä+ À # ] 16 < XÊ\ qt+ # j *. ø±+&é+ îfi ófl Ó> T\T ìyês D î, Ó > T\T k øïq yóttø ÿ\t u >± &ç# 2 $T.. ôv ø± ø qcà Ÿ ˇø sy {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. yótte«îfi ófl yó s dt Ó> T\T, ø±+&é+ î fi ófl yó s dt Ó> T\T düetdü ñqï ÁbÕ+ ê\ À, Ç$T&Üø Á òæ&é $ ÔqX ó~δ # j *. á s+&ét Ó> T\T ø±s ø +>± êets ü s T> T üì # dütô+~. ø±ã{ïº ü+ <äx À Ç$T&Ü m +{Ï ~> TeT düt+ø + Ò î+&ü ÄVü s, bõ\ ñ Œ TÔ\T Çã &çettã &ç>± e à ü&é ê j THêïs T. Bì etq < X + Àì s T\T, bõ\ ñ Œ Ô<ës T\ ñ Œ TÔ\ î Tºu T <Ûäs sê î+&ü b T+<äì Ä+< fi q e ø Ô+ # XÊs T. á ˇ üœ+<ä+ &Éã { z ˇ üœ+<ä+ ø Hêï Á üe <äø s etì ôv # Ã]+#ês T. yó &û Á üuû ÑT «+ á ˇ üœ+<ä+ À # πs+<ät î ÄÁ T ø Á æ&é 80 $T s {Ï À ø * æ ˇø m ø sêìøï æ ø±] # dütø yê*. ü+ ø : y s TX q> À yóttø ÿ À ì 75% ø±j T\T üp]ô>± üø±«ìøï e à ü & ø j *. ø±j T À ì À ü* uû > + ett<äts T > <Û äet es í+ ÀøÏ e ]q ü &ÉT ø î e Ã+ <äì > T]Ô+#ê*. 80`90 XÊ + ø±j T À ü* uû > + q\ >± e ]q ü &ÉT ô s TqT rj *. ü+ rdæq sê«ø±j T\T ø dæ 9 XÊ + et e# Ães î u >± Äs u { º*. >± ñ+<äì, n<»] < X yê üô+>± s ê+>, Á üc ñ<ä et+ ráe s ete T+<äì Ó*bÕs T. ˇ üœ+<ä+ À # ] bõ\ ñ Œ Ô<ës T\ JeH bõ~û Á üxêïs úø +>± e s T T+<äì #ÓbÕŒs T. 85 XÊ + et+~ qï, düqïø±s T\T s T\T ñbõ~û ø ÀŒ ês ì, \ø å ~ ü]áx et\t et ü&é ê j Tì $e]+#ês T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

22 t ôd ø±\j $CÒ \+ ø±yê\+fò... J$ + À Á ür ˇø ÿs Äq+<ä+>± y et>±$tøï # +Á<äTì e<ä î yó[ $CÒ >± J$+#ê\qT î+{ s T. ø± ø=~ Äq+<ä+, kõ ò ºy sy ñ< øï j T yó[ et+~ e Á y T êy T ø s T îqï J$ êìï Äq+<ä+, Ád ÔøÏ e èet ]Ô nstt Äq+ J$kÕÔs T. $T> êyês T êett ø \\T ø qï, <ä+, etq î Äq+<ëìï# à q J$ \øå± ø s T îqï J$ êìï bı+<ä Òø ndü+ è æô Œs # Tø yê*. J$ êìï kõ dü Ô J$kÕÔs T. 2. etq*ï etq+ qetà* etq+ etq J$ ê\ À $Cj ìï, Œs # T îqï \øå± ìï kõ~û+# dü+ cõìï bı+<ë\+fò etq î ø=ìï $wü > * kõets ú + Á ü uûñ etq À ñhêïstt j \ À düœwüº ñ+&ü*. Ä düœwüº etq î nì etq*ï etq+ <Û äè&û É+>± qe à*. sê«ø * q Hê&Ü etq J$ + ø= Ô ü + \T Á ü ü+# + etq*ï qettà T+~. = îÿ T+~. ñ<ë: etvü à<é Ä et >= üœ u ø sy ne ê düœwüº etq î ø * q Hê&ÉT etq J qt nì 12 dü+e sê\ ej TdüT À > {Ϻ>± $ + ø= Ô ü + \T = îÿ T+~. qe à&ét. n + >= üœ u ø sy nj &ÉT. düœwüº ø dü+ ø=ìï ü]o\q\t:` etqdüt > {Ϻ>± nkõ<ûä + ø±<ät. 1. # ùdô Äq+<ä+ ø \T> T T+< 3. Ç ü Œ& ìx ÃsTT+# Tø yê*: n< # j *.n< ì»yótæq Äq+<ä+ et]j TT etq J$ $<Ûëq+, øå± \T, ÄX j ì»yótæq dü+ ü<ä. e qdæø Äq+<äy T >= üœ~ \T, u <Û ä düœwü º+>± Ç ü Œ& ìx à nì etq+ > T]Ô+#ê*.ñ<ë: üs «ês Vü î stt+# Tø yê*. n edüs + et]j TT ett \ î me sdtº Ksêìï møïÿ Äq+<ä+, K +. jó > + et]j TT ñ üjó > + Òì$ ìsêδ]+# Tø=ì n edüs yótæq yê{ï MT<ä <äè wæ º kõ]+#ê*. MT ÁbÕ<Ûëq qt ã{ï ºj T $» j T+ Ä<Ûës ü&ç ñ+ T+~. 4.Äs > +: uûñ> e+ T&ÉT etq î Ç Ãq n + >= üœ ì~û etq X Øs +. X Øs <ës T &ÛÉ + et]j TT e qdæø Äs > + Ò kõ~û+# Ò+. X Øs dü+s ø åd #ê >= üœ~. ìá<ä, $ÁXÊ+, ÄdüøÏ Ô> \ üì #ê nedüs +. nhês > e+ Tì ã T î qs ø + düe q+. 5.n+# Hê\qT n+<ätø e&é+: MT MT<ä MT î T+ãdüuÛÑT \T, MT ã+<û äte \T, MT ùdïvæ T\T, MT ø +ô j»e q + ô Tº îqï Á ües Ôq qetàø±\t, kõetsêú \T, òü* ê\qt kõ~û+# &É+, #ê $\TyÓ q~. ñ<ë: MT æ\ \T ø s T îqï # <äte ø dü+ q $<ë \j ìï mqtïø e&é+ 6.#=s e/ Ó> Te: etq \øå± \ î, üqt\ î dü+ã+~û+ etqy T üpqtø e&é+ n+fò ett+<ät î yófi &É+. etq nqtuûñyêìï ñ ü jó + <ÛÓ s +, <Ûäè&ÛÉ ìx Ãj T+ ett+ <ät î kõ> &É+, nee Hê\T, n ü»j \T m<ät s Hê ] ÁbÕs +_Û+# &É+. ñ<ë:me sdt º Ks + m îÿ Tqï ü Œ&ÉT 6500 MT s T møïÿq s Tyê yê êes D ü] dæ ú T\T ø ]ƒq+>± e s T êstt. nstthê $CÒ \T <ÛÓ s + >±H ett+<ät î kõ> T ês T. ø± ã{ïº yês T $CÒ \T ne ês T. 7. MTs T Á ü ø yótæq ì ü DTì>± j s T ˇø $wüj T+ À >= üœ ÄdüøÏ Ôì ô +# Tø=ì Ä s +> + À Á ü ü+# + > T]Ô+# <ä> Z e øïô ø±e&é+. yótæø +õ À Á ü ü+# Á üdæ~δ #Ó+~q ô stt+ sy. yóttc sy º Á ü ü+# Á üdæ~δ #Ó+~q dü+^ $<ë«+düt&ét. yês T et ÄdüøÏÔe\ s sê\t > T]Ô+# <ä> Z e îô Hês T. mdt.$. > æ ø èwüí yó {Ïy wüq Ÿ d Œø sy dü ø dt ø #Y s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

23 Ó\+>±D sêácõºìï uû s < X $ Ôq uû +&Ü>±s +>± n_ûe]íkõôs T. etq sêáwü º+ À s ; À es +> Ÿ, KeTà+, ø Ø+q> sy, ìc e u <é õ \ À m îÿe>± $ ÔH Œ Ô # ü &ÉT THêïs T. s T\T etø ÿc qï $ ÔH Œ Ô <ë«sê kõ<ûës D etø ÿc qï kõ> Tø qï n~ûø uû \qt bı+<äe# TÃ. ôv Á_&é $ ÔH Œ Ô ø±e* q ÄeX ø \T: $ Ô düetj T+: nø ºãs T 15 qt+&ç qe+ãs T 15 es î $ TÔø e# TÃ. üp düetj T+ À esê \T sê î+&étqï T >± düet j ìï düs T u T # dütø yê*. H \ ÄeX ø : etts T> T s T ì\eì, ÁøÏ + ü+ jóttø ÿ nex wü yóttø ÿ\t Òì, kõs e+ yótæq H \\T nqt L\+. $ ÔqyÓ ê<ät: mø sêìøï 6 øï À\ Ä&És ø + $ Ôq+, 2 øï À\ et> s ø + $ Ôq+ ne düs + ne T+~. $ Ô ü<äδ : es Tdü\ et<û ä 60 ôd+.mt. et] j TT yóttø ÿ\ et<ûä 20 ôd+.mt. ñ+& $<Ûä+>± ø±\te\t, uà<ó\t j s T # dæ, uà<ó\ ô qt+&ç 1/3 e e+ T <ä s + À $ TÔø yê*. ms Te \ j»e q +: $ Ô ü Œ&ÉT mø sê î 50 øï À\ j T ]j, 70 øï À\ &ç.m. æ. et]j TT 25 øï À\ et πs{ÿ Ä òt bı{ wt ÄK] <ätøïÿ À y j *. ô s T yó ø±\t m TÔ <äx À ñqï ü Œ&ÉT 50 øï À\ j T ]j qt y dæ &çì Çyê«*. ô s T üp <äx À ñqï ü Œ&ÉT 50øÏ À\ j T ]j qt et]j TT 25 øï À\ et πs{ÿ Ä òt bı{ wtqt y j *. ø \T ü j»e q +: $ Ôq s+&ét s E\ À ü\ H \ À et ñ+&é>±h ná õhé 50% ø \T ü et+<ätqt *ø H \ À 800Á>±. Òø ãs Te H \ À 1200 Á>±. 200 s {Ï À ø * æ æ ø±] # dæq# yó&é Œ î ø \T ü ìyê]+# ã&ét T+~. {Ï j»e q +: yótt<ä{ï {Ï &ç Ä&É, et> kõfi fl Àì $ ÔHê\T ø *dæb î+&ü Çe«e qt. ü+ nìï <äx \ À {Ï m<ä &ç Ò î+&ü # &Ü*. etø ÿc qï À üp î ett+<ät, üp et]j TT +» bõ\t b düt îh <äx \T {ÏøÏ u >± dütìï +. n+ s <ä s +/düetj T+: etq+ m+# T îqï $ ÔH Œ Ô bı ìøï et]jóttø etø ÿc qï bı ìøï 600 MT. <ä s + ñ+& >± m+# T ø yê*. ( Ò<ë) 3`5 yêsê\ n+ s dü etj T+ bõ{ï+#ê*. Ä&É, et> s ø±\t: ø±\ ü]$t ì ã{ïº Ä&É, et> s ø±\qt y s T y s T B\ À $ TÔø yê *. Ä&És ø + qt 4 es Tdü\ À et> s ø±ìï 1 es Tdü\ À (4:1) $ TÔø yê*. $ ÔH Œ Ô s T kõústt À ôv Á_&é etø ÿc qï $ ÔH Œ Ô À yótfi îe\t m.dü], Ç.ñe sêdï, &Ü.m.$.sêeT+»H j TT\T e ekõj T ü]xà<ûäq kõúq+, sêï\, dæ~δù õ, Ó\+>±D πø : XÊFj T <äx À yóttø ÿ\ m TÔ, Ä î\ et]j TT ø±+&é+ jóttø ÿ \ø åd \qt ã{ïº u s T î\qt rdæy j *. $ Ôq ü+ ü wæœ+# T î ett+< u s T j *. üp <äx À»\T \T ü bıœ&çì yó<ä»\t î ett+< Ä&É, et> es Tdü\ Àì πø \qt»\t, üp\ > TD> D \qt j *.»\T \T rdæy j TT : Ç~ m+ æø # düt îqï dü+ø s s ø±\ j ] Àì, Ä&É es Tdü\ Àì Á ü et> ü wüœ> T#êà ìï yótte «qt+&ç ãj T î e Ãq yó+ H rdæy j *. m&éet # ø±+&üìï > {Ï º>± ü Tº îì î&ç #»\T qt ô øï y j *.»\T qt rdæy j TT q ü &ÉT Ä î\t =\ +# î+&ü C Á> Ô ü&çq ü &ÉT ü+ ~> Tã&ç À e s TŒ ñ+&é <ät. á Á üáøïj T 10`15 s E\ es î # ü{ º*. ü+ ø : kõ<ûës D+>± ü wæœ+ q 40 s E\ î ü+ ø î dæ<äδ+>± ñ+ T+~. ü+ ø î dæ<äδyótæq~ nqï<ëìøï ø +øïøï ñqï ü Tº î# Tà ett<äts T s +> T ÀøÏ e s &É+, ø + î\ô bıs m+&çb stt, +»\ n&ét> T uû > + À q\ {Ï et# Œ&çq ü &ÉT ø # ü{ º*. dü+ø s s ø±\ $ ÔH Œ Ô À yótt<ä{ï et> es Tdü\ Àì ø + î\qt ø dæ H s T>± ô { º*. s Tyê Ä&É es Tdü Àì ø + î\qt ˇπøkÕ] ø dæ $&ç>± Äs u { º*. Äs u Tº : ø + î\qt m+&éu {Ϻ etxê + 15 î Zq sê«q ]Œ&ç # j *. +»\qt 10`12 et XÊ + es î Äs u {Ϻ, ÁbÕôddæ+>, Áπ>&ç+> j T+Á ê\ düvü j T+ # dütø e&é+ e\q etq î $ Ôq+ n+ Ø >± ñ+ T+~. ~> Tã&ç: ˇø mø sêìøï 7`8 øï«+{ fi fl ~> Tã&ç edütô+~. ˇø mø s + yóttø ÿc qï $ ÔH Œ Ô # j T&Ü ìøï düte s T>± s.15,000 ` 18,000 Ks Tà edütô+~. Ä<ëj T+ s.70,000 edütô+~. ìø s Ä<ëj T+ s.52,000 ` 55,000 es î bı+<äe# TÃ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

24 s T\ dü<ädüt Ä<ëj T+ ô +# +<ät î # s \T Á ü<ûëì qπs+á<ä yó B s T\ Ä<ëj T+ ô s > &ÜìøÏ, e ekõj T s +> dü+πøåe ìøï nh ø # s \T rdütø=+ THêïs ì Ó\+>±D sêáwüº > es ïsy &Üø ºsY $T[ôd kâ+<äs sê»hé nhêïs T. Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwüº e ekõj T $X «$<ë \j T+ s+&ét s E\ bõ T ìs «Væ + q ªj T Y j CŸ { syã uòs sy Ä òt _õhódt z]jót+f &é ná ø \ÃsY ÇHé kâ Y Ç+&çj μ ÁbÕ+rj T dü<ädüt ì nø ºãsY 21q ÄyÓT ÁbÕs +_Û+#ê s T. sêcò+á<äq> sy Àì e] { Ä&ç{À]j T+ À Ç~»] +~. á dü+<äs T # dæq Á ü<äs Ùqì ÄyÓT ÁbÕs +_Û+#ês T. Ó\+ >±D Á üuûñt «+ L&Ü s ê+> dü+πøået+ ø dü+ nh ø ü< äø±\t net\t # dütôqï<äì > es ïsy nhêïs T. e ekõj T, s ê+> dü+πøå et+ À Ó\+>±D Á üuûñt «+ #ê y > +>± ett+<ät øfi ó +<äì nhêïs T. dü«j q s T L&Ü nsttq ìs +»Hé s&ç e ekõj T et+ Á >± ñ+&é + e\ s ê+>±ìøï et]+ y T\T»s T> T T+<äì ÄyÓT nhêïs T. e e kõj T et+á e ekõj T+ # j T&Éy T ø± î+ &Ü e $T&ç üfi ófl m> TeT T\T # j T&É+ L&Ü n_ûq+~+# <ä q<äì nhêïs T. e e kõj T+ yó ü j TTe ì et]+ ÄøÏ] +# e\ dæq nedüs + Á üdütô + #ê ñ+<äì... Ä ~X >± e] { á dü<ädüt ìs «Væ +# &É+ Vü s D j TeTì > es ïsy nhêïs T. yó dt #ÛêHé \sy Á ümdy sêe Ó\+>±D sêáwü º+ À e ekõj T s +> n_ûeè~δøï et+ ø èwæ# dütôhêïs ì > e s ïsy øï ê_#êãs T. e# ÃHÓ\ À > es ïsy\ dü<ä düt»s > qt+<äì <ëì À s ê+> n_ûeè~δ À ett+<ät øfi ó Tqï Ó\+>±D sêáwüº > e s ïsy>± êqt e ekõj T+ n+x +ô e { &É qthêïqì ÄyÓT Ó*bÕs T. Ó\+>±D»HêuÛ À 60 XÊ + Á>±MT D ÁbÕ+ ê À ì ñ+&ç, e ekõj T+ô Ä<Ûës ü&ç Jeq+ kõ dütôhêïs ì e ekõj T XÊK et+á dæ+ s&ç ìs +»Hé s&ç nhêïs T. e ekõj T+ À ø= Ô ü]c q+, e sÿ{ï+> ü<äδ T\ > T]+ Á>±MTD j TTe øï ø åd Çyê«* q nedüs + ñ+<äì Äj TqHêïs T. òü &é ÁbÕôddæ+> b dtº Vü s«dæº+> $<ÛëHê\ > T]+ j TTe s T\øÏ Ó*j T #ÓbÕŒ\Hêïs T Ä<äs Ù s T\ $»j T>±<Ûä\ì n+<ä]ø yó &É Ÿ>± # bõ\ì Äj Tq $e]+#ês T. ô s T> T Tqï»HêuÛ, ] b Tqï uû Ñ ø et ê\e\ e ekõj T+ uû ÑkÕ{Ï>± Ò î+&ü, j TTe e ekõj T+ yó ü yófi fl&é+ > TZ T+ <äì e ekõj T et+á nhêïs T. j TTe ì á s +> + yó ü Äø ] +# &É+ ø dü+ e ekõ j T nqtã+<ûäs +>± q bõ&ç, üx óe \ ô + üø +, HÓ{ > \ ô + üø + e+{ï yê{ïì ô <ä m TÔq Áb Væ #ê\hêïs T. n< $<Û ä+>± e ekõj T, nqtu+<ûä s +>±\ô j TTe øï ü+#êsttr kõústt ÀH ø åd Çyê«\ì Ä j Tq dü +#ês T. e ekõj T+ yó ü øï j TTe ì Äø ] + # &É+ ô <ä düyê Ÿ nì ªÁ dtº òüsy n&ü«hé yót+{ÿ Ä òt ná ø \Ãs Ÿ ôd HÓ dtμ #Ó s àhé &Ü. ÄsY.mdt. üs &Ü nhêïs T. uû s < X + À j TTeX øïô #ê m îÿe>± ñ+<äì Bìì üp]ôkõústt À dü~«ìjó > + # dütø e* q nedüs + ett+<äì Äj Tq dü +#ês T. πø+á<ä, sêáwüº Á üuûñt ê«\t ªnÁ ø \ÃsY ÇH ïy wühé ò T # j \ì üs &Ü n_ûábõ j T ü&ü s T. e ekõj ìï yê bõs +>± e s Ã&ÜìøÏ f ø±ï\j, $C Hêìï üp]ôkõústt À $ìjó +# Tø yê\ì üs &Ü nhêïs T. n+ <ätu T À ñqï f ø±ï\jì ñ üjó +# T ø=ì e ekõj T+ À ø= Ô m+ syáô q sy wæ t\t ÁbÕs +_Û+# e# Ãì ªôd jót+{ÿμ dü+düú e ekõú üø #Ó s àhé _$ÄsY yó Vü Hé s&ç nhêïs T. <ë«sê e ekõj T+ À Ks TÃ\ì Z+ uû ÑkÕ{Ï>± e s Ãe# Ãì Äj Tq n_û ÁbÕj T ü&ü s T. Á ü<ûëì ìπsδ + q Ä]úø s +> \øå± \ kõ<ûäq À e ekõj T s +>±ì~ ø \ø bõá nì yó Vü Hé s&ç $e]+#ês T. æc TT ñ ü î\ ü &Ü. $. Á ümdysêe esyÿcõ t kõ«> ühê dü+ Ç#êà s T. u <Ûä \T # ü{ïºq dü«\œø±\+ ÀH > es ïsy, #ÛêHé \sy $T[ôd kâ+<äs sê»hé $X «$<ë \j \ dæú > T\ô dümtø å # j T &É+ #ê et+ ü]d etetì Äj Tq n_û ÁbÕj T ü&ü s T. et+á ìs +»Hé s&ç H è «+ À «s ÀH et]ìï e ekõj T ø fi XÊ\\T, eq ü]ô À y s TX q> ü]xà<ûäq TøÏ ø èwæ # dütôhêïs ì $e]+#ês T. ñ Œ Ô <ës T\T, $ìjó > <ës T\øÏ n+ sê\t Z+# &ÜìøÏ ø èwæ# j \ì Äj TqHêïs T. e sÿ{ÿ &çe +&éøï nqt> TD+>± e e kõj T s +> + e sê\ì Äj Tq n_ûábõj T ü&ü s T À e ekõj T e] { 18`35 ej TdüT > \ j TTe øï HÓ ü D _Ûeè~Δ ø åd ø±s Áø e \T ìs «Væ + q T Á ümdy sêe Ó*bÕs T. á ø±s Áø et+ À <äøïåd ~ sêácõº\ e] { \ yó dt #ÛêHé \s T, dü+düú\ &Ó sø ºs T, XÊÁdüÔy Ô\T, e ekõj TXÊK n~ûø±s T\T, u + î\ Á ü ì<ûät\t, W ê Væ ø bõ]áxê$tø y Ô\T, <äøïåd ~ sêácõº\ î #Ó+~q e ekõj T ü ºuÛÑÁ<äT\T, ô <ä dü+k À bõ ZHêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

25 dü ø dt k ºØ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 25

26 dü ø dt k ºØ uû s rj T düvü ø±s <ä e ìøï e s Z<ä]Ù uû s < X + À düvü ø±s <ä et+ HêHê {Ïø düqï \T +~ nq&é+ À dü+< Vü + Ò<äT. n+<ät î ˇπø ˇø ÿ $TqVü stt+ ü ett\tø q s T düvü ø±s Á>±MTD üs ü et]j TT e sÿ{ï+> kıôd { *$Tf &é. Ç~ z et & fi fl øï+<ä{ï ett# à phé 7 Hê{Ï ª&ÍHé T msy Ôμ e > C Hé À Á üettk»s ï*dütº k ühé CÀwæ sêdæq z ø < äq+ À yótt<ä{ï yêø± \T. < X + <Ó Hê Á>±eT+ À ( ü]düs Á>±e \T ø * æ) düvü ø±s dü+düú s ïesy s.55 ø qt $T+ düvü ø±s dü+düú düuûñt &Ó Hê < XÊìøÏ Á ü<ûëì ø±> *>±sê (ñ<ë: æ.$. q] +Vü sêe )? s TD+ rdüt îqï yê] À m> y <ës T\T ndü Òe Á + Òì düvü ø±s Hê ñ+<ë? À Ç Ãq s TD \ yótt Ô+ s.20 ø î $T+ ñ qï düvü ø±s Hê ñ+<ë? < X + düvü ø±s dü+ òütyótæhê &ÓsTTØ\T yótt<ä\t ø=ì Ä<ÛäTìø s dt $T\T es î $$<Ûä ø±s ø bõ\qt ø=q kõ k Ô+<ë? ÇM Á üettk»s ï*dütº k ühé CÀwæ y düt îqï Á üx ï\t. Ä Á üx ï\ î düe <Ûëq+ L&Ü nh «wæ+#ê s T. Ä düe <Ûëqy T ett\ÿq sy ø `Ä ü πs{ïyé s s Ÿ u +ø e sÿ{ï+> kıôd { *$T f &é. mø ÿ&ç k ühé CÀwæ... mø ÿ&ç ett\ÿ q sy. ndü\t Äj Tq î, ett\ÿq sy î et<û ä ett\ÿq sy Á>±eTeTT Àì bõ dü üsy ãc s T dü+ã+<û ä+ Œ&ç+~? á Á üx ï î düe <Ûëq+ nh «wædütô+fò... ett\ÿq sy dü Vü ø±s yó uûñe+ <ä]ù+# T îh...<ëìï s Tã+<ÛäT bõsƒ î\ î n+~+# neø±x + ø * +~. sêe j TD+, etvü uû s + Á> +< ë \qt m+<ä s+<äs mh ï uû wü À øï nqte ~+#ês T. ˇπø uû wü Àq et s+<äs s # stt \T et<ó q XË * À #Ó ü Œø=#êÃs T. n< $<Ûä+>± ett\ø q s T düvü ø±s dü+ òüt+ô ôd + m+ et+~ ü]xà<û äq\t # XÊs T. # dü ÔH ñhêïs T. Çø ett+<ä # kõôs T. n+ {Ï Äø s D X øï Ô <ë+{à ñ+~. ªdüVü ø±s dü+dü ú\t Ä<äs Ù Á ü ü+#êìï ì]à+# > \e μμ nh ~ Ä dü+düú $X «dæ+# dü øïô. Ä dü øïô m ñqï üœ{ïø... ett\ø q s T düvü ø±s dü+ ò üt+ e Á + Ä<äs Ù Á>±e \qt ì]à+ +~. yê{ïì Á ü ü+#êìπø Ä<äs Ù+>± # dæ+~. Ó\+>±D sêáwü º+ Àì es +> Ÿ ns Hé õ ;ÛeT< es ü* et+&é\+ Àì ett\ø q s T πø+á<ä+>± á düvü ø±s dü+ ò üt+ s ü ~<ät î+~. Ä$s $+ q Hê{Ï qt+ L&Ü n~ nh ø n+xê À m+<ä]ø dü Œ ]Ô<ëj T ø +>± ì* +~. H &ÉT uû s < X <ÛëHê >± s +>± Ó\+>±D s ü ~<ät î+~. j e Y uû s < X + Àq e] n ~Ûø +>± ü+& ~ Ó\+>±D ÀH n+fò n X jó øïô ø±<ät. Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ \ düvü uû s < X + À mh ï ÁbÕ+ ê À e] ü+ ü+&ç kõôs T. Ä ü+ î nedüs yótæq $ ÔHê\qT uû Ø kõústt À n+~+# n ø=~ Á>±e À ett\ø q s T ˇø {Ï. ùdº{ÿ d &é &Óe\ tyót+{ÿ ø±s=œπswühé s Tyê e ekõj T $X «$<ë \ j T+ qt+ n ~Ûø kõústt À e] bòâ+&ẘühé $ ÔHê\qT Ó æœ+# T î+ Tqï yê{ï À á Á>±eT+ L&Ü Ç~ 13 e] Ç nhêïs T! l ø èwüíø±+ Y : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh > es ïsy, uû s e J ñ üsêh ü ( ~: 10`07`1990) á düvü ø±s dü+düúqt dü+<ä]ù+# &É+ Hê î \_Û+ q ns T<Ó q >ös e+>± uû $dü Ô, á düvü ø±s dü Œ ]Ô uû eq et]j TT ñ ÔeTyÓTÆq ìs «Vü D, πøe\+ düvü ø±s ñ<ä e ìπø >±ø < X + Àì bõ\ î\ î, et]j TT ìsê«vü î\ î Ä<äs Ùe+ +>± ì\tdütô+~. ø= Ô ü* Á>±eT+ À dü+ òüt+ jóttø ÿ <Ûëq +, ms Te \ > &ÍqT, d &é bõ +{Ÿ s ø±\ î dü+ã+~û+ 30 qtï\ bòâ+&ẘühé d &é qt Ó æœ+# T îì, et sh ï qtï\ dü]º ô ò &é d &é qt s T\ î $Áø sttk Ô+~. á n<ät êìøï # <äø X øï Ô ett\ø q s T düvü ø±s dü+ ò üty T. á düvü ø±s dü+ ò üt+ m+ æø # dæq s T\ î bòâ+&ẘühé $ ÔHê\qT n+~dütô+~. á s T\+ ê > + À á dü+ òüt+ yê < M\T ìs «Væ + q yês T, $ ÔH Œ Ô À ù s=+~q yêπs nstt ñ+{ s T. ªª$ ÔH Œ Ô # ùd s T m+ C Á> Ô>± ñ+&ü*. # ø ÿ{ï {ÏbÕs T<ä\ kâø s + bõ T>± ÇHé ü {Ÿ î nedüs yótæq yê{ï À ô Tºã&ÉT\T ô fòº kõ ets ú + ø * ñ+&ü*μμ nì n+{ s T á düvü ø±s dü+ ò üt+ À e ekõj ~Ûø±]>± üì # dütôqï õ.kõs j T. j uû øï ÀMT s ü] ~Û À Ç +{Ï s T\qT > T]Ô+ yê]øï bòâ+ & wühé d &é qt n+~dütô+~ á düvü ø±s dü+ òüt+. düte s T 60 Á>±e À $düô]+ ñ qï 1,600 ôv ø±ºs À y TeTT dü]ºô ò &é $ Ô H Œ Ô # kõô+μμ nì $e]+#ês T e ekõj ~Ûø±] $.s M+<äsY s&ç. Ç+<äTø dü+ á düvü ø±s dü+ ò üt+ Á ü ø +>± ett> TZs T e ekõj T n~ûø±s T\qT, 10 f øïïø Ÿ kõº òt qt ìj T $T+ +~. $ ÔH Œ Ô s T\ î Ms T $dü Ôs D ùde\qt n+~kõôs T. düvü ø±s dü+ ò üt+ s+&ét d &é ÁbÕôddæ+> bõ + qt ø * ñ+~. Ç$ ˇø s E À e s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 26

27 64 qtï\ $ ÔHê\qT ÁbÕôddt # j T> \T> T êstt. Çø &çe +&é u >± ñqï düetj À # T Tº üø ÿ\ ñqï ÁbÕôddæ+> bõ + qt n<ó î rdüt î+ ñ+{ s T. Ç~ mquû \ø å\ qtï\ e] $ ÔHê\qT ñ Œ Ô # dütô+~. < X yê üô+>± á $ ÔHê\T $Áø j TeTe T+{ stt. Ä+Á<Û äá ü< XŸ, ø sêï ø, etvü sêáwü º, ˇ&ç cõ sêácõº\ À n ~Ûø +>± nettà&étb T+ { stt. ett\ø q s T $ ÔHê\qT ø=qt> \T # ùd yês T et > TeTà+ ett+ H yê{ï &Ó*eØ bı+<ä> \T> T ês T. s yêd Ks TÃ\qT düvü ø±s dü+ òüty T uûñ]dütô+~. ªªy TeTT e qt+ $ ÔHê\qT ø=h $X «dü j T $ Ôq &û\s qt ø * ñhêï+. &çe +&é n+# Hê\ y Ts î yês T et î ø±yê* q ü]e D \qt ett+<ät>±h Äs sy # kõôs T. y TeTT yê] Bs Èø±*ø nqtã+<ûë\qt ø * ñ Hêï+. $ Ôq yó òü \ô òæsê <ät ÒyÓ Hê ñ +fò y TeTT $ ÔHê\qT ]ù dt # kõô+. ø±ø b n +{Ï òæsê <ät ÒM <ë<ë ü >± ñ+&ée μμ nì n+{ s T düvü ø±s dü+ òüt+ $ Ôq dü\vü <ës T dütbûsy s&ç. $ Ôq yê bõ s + s ïesy düte s T s.8 ø <ëø± ñ + T+~. Bìô Çø ÿ&ç s T\ î e# à uûñ+ s.80 \ø å\ <ëø± ñ+ T+~. nstt $ Ô H Œ Ô yê bõs + e]øï e Á y T ü]$t yótæ+~. $ ÔH Œ Ô yê bõs + uûñkõ{ï<ó... n~ e]øï e Á y T m+<ät î ü]$t yótæ+~? nh Á üx ï Ô&É+ L&Ü düvü»y T. n+<ät î düe <Ûëq+ n+~+#ês T dütbûsy s&ç. etø ÿ C qï, ÄeTT<ä+, ü Ô, Ls >±j T\ $ ÔH Œ Ô, $Áø j T+ô L&Ü düvü ø±s dü+ òüt+ Á üjó >±\T # dæ+~. ª ü Ô $wüj ìøï eùdô <ëìøï mh ï ÇHé ü {Ÿ bõ T>± e ekõj T ø±]à î\t L&Ü m+ et+~ ne düs ete ês T. etø ÿc qï $wüj ìøï eùdô L&Ü ø ˆˆX ˆˆ m. ø. $X «Hê< ä s&ç e ekõú üø n<ûä åî\t n+. etø ettk +>± esê uû e ÁbÕ+ ê À. düvü ø±s dü+ òüt+>± e ÄX j T+ ˇø ÿfò. düuûñt \ î ø=~ bõ{ï uû \qt n+~+#, n+<ätu T πs î ùde\qt n+ ~+# &É+. ]dtÿ ñ+& yê{ïì y TeTT # ü º Ò+μμ nì nhêïs T. > + À Äj Tq ø Ø+q> sy õ À e ekõj T $uû > + C stt+{ÿ &Ó sø ºsY>± üì # XÊs T. Äj Tq n_ûábõj T+ À ü Ô $ Ôq e sÿ{ÿ n+ ê L&Ü Áô y T j Ø<ës T \T, d &é ø +ô \T, yê{ï ôv Á_&é $ ÔHê\ # À ñ+~. ªªÁ üuû ÑT «s +> ü]xà<û äq\ qt+ n~ûø HêD yótæq $ ÔHê\T sêyê* ñ+ ~. Á üuûñt «+ ìs «Væ +# e ekõj T $X «$<ë \j \T e] e+{ï ü+ À mh ï ü]xà<ûäq \T ìs «Væ +#êstt. Ä òü* ê\t s T\ î n+<ë*μμ nì n+{ s T Äj Tq. ett\ÿq sy düvü ø±s dü+ òüt+ Ä j Tq î 1971 qt+# m+ nqtã+<ûä+ ñ+~. n üœ{à Äj Tq sêáwüº Á üuûñt «e e kõj T $uû > + qt+ < fi fl bõ T á düvü ø±s dü+ òü ìøï ùde\+~+#ês T. Ç +{Ï ì ü DT\T et s+<äs á düvü ø±s dü+ òüt+ s ü q et $X wü ùde\qt n+~dütôhêïs T. (k ühé CÀwæ yê dü+ä<ûës +>±. < X + À qe+ãsy e dü+ À düvü ø±s yês yê\t, üøå yê\t ìs «Væ +# &É+ ÄqyêsTTr>± ek Ô+~. á H ü< ä + À ett\ø q s T düvü ø±s dü+ òüt+ kõ~û+ q $»j \ô, <ëì ìs «Vü D rs T ÓqTï\ô Á ü ø ø < äq+ n+~dütôhêï+) Ç nhêïs T! æ.mhé. Vü ø sy : &ç üp { #ÛÓ s àhé, bõ ì+> ø MTwüHé ªªj T ett\ÿq sy qv ôv μμ ` ªªj T ett Ÿÿ ` ø±` q sy ôv μμ (Ç~ ett\ÿq sy e Á y T ø±<ät. Ç~ uû s C πø yó\t> T +{Ï~) k dü ø dt k ºØ ü]# j T+ dü+ òütkõú üq dü+e s + : 1956 ÁbÕs +uûñ düuûñt \ dü+k : 373 e ekõú üø n<ûä åî\t : ø.x ˆˆ n* s&ç ø±o$x «Hê< ä s&ç ÁbÕs +uûñ et \<Ûäq yê{ : s.2,300 ø±s ø bõ\ ü]~û : es +> Ÿ ns Hé õ Àì 14 Á>±e \T (Á>±e \T: ett\tø q s T, ett êôs +, ø= Ô ü*, ;ÛeT< es ü*, > q] +>± üpsy, más u *, > bõ Ÿ üpsy, J\TZ\, ø= üpœsy, s ï ], e+> s, ø= Ôø=+&É, et s +, ettdüôbòõ üpsy) <äèø Œ< ä+ s T\T üì <=s ø ø ü ºD \ î e\dü b e&üìï ìyê]+# T s T\ kõe õø ` Ä]úø dæú > T\qT ô +bı+~+# T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø e ekõj T ñ Œ Ô et]j TT ü+ æ DÏ, e sÿ{ï+> \ ô s T\T üp]ô Ä»e sttwæì bı+<ät. dü+düú $~Û / Ä<äs Ù+ dü«# Ã+<ä+>±, Á üc kõ«et j TT +>±, ìã<äδ, kõ«e\+ãq düvü ø±s dü+düú>± ñ+, ñ Œ Ô, e sÿ {Ï+> \ô s T düuûñt \ î dü+ üps í Ä» e sttw ì ø \T> CÒj T&É+. c

28 dü ø dt k ºØ mhóïh ï ùde\t ñ êœ<äø ùde\t dü+ òüt ü]~û Á>±e À ì > <ë+\ À $ ÔHê\T, ms Te \T, ÁøÏ$T dü+vü s ø et+ <ät\ $Áø j T+. dü+ òüt+ s T\ î ø±e\dæq Te+{Ï m \ÁøϺø ü+ ü ôd T, ô ü qt, yê{ïøï ø±e* q $&çuû >±\T dü+ òüt+ jóttø ÿ dü üsyãc sy À $Áø stt+# &É+. düuûñt \ î ô Á{À Ÿ, &ûõ Ÿ, \ Á_ ø+{ÿ ÄsTT Ÿ dü+ òüt+ ô Á{À Ÿ ü+ ü À $Áø stt+# &É+. e ekõj T $düôs D ùde\t et{ï º üøø å # dæ s T\ î q dü\vü \T Çe«&ÜìøÏ Á üjó > XÊ\ ìs «Vü D. ü+ \ Ó> Tfi ìyês D î, e ekõj T j»e q dü # q\t dü+ òüt e ekõ j T n~ûø±s T\# Çe«ã&ÉTqT. s T\ ø dü+ nqtuûñee q e ekõj T ì ü DT\# ne>±vü q dü<ädüt \ ìs «Vü D ÁX wü ºyÓTÆq e ekõj T ìs «Vü D ü]c q+ n+~+# +<ät î düuû ÑT \qt πøåá dü+<äs Ùq \ î rdüt øfi fl&é+ J$ ;e ùde\t dü+ òüt+ düuûñt \ ü+ s TD \ î Á> t Çq shé ü< äø + øï+<ä m Ÿ dæ dü+dü ú ;e kâø s + ø *Œdü Ô ;e Á $Tj T+ dü+ òüty T #Ó* dütô+~. düuûñt &ÉT/\T ets DÏ+ q dü+<äs + À Çq shé ø sttyét, düuûñt ì ü+ s TD ìøï»et ø ºã&ÉT T+~. ø stt+ &ÉãT $T *q jót&é\ düuûñt ì î T+; î\ î n+<äcòj Tã&ÉT T+~. dü+ òüt+ düuûñt \ î»q ê kõet Væ ø Á üe <ä ;e ü< äø + net\t # dü Ô Á üe <ä exê TÔ ets DÏ+ q düuû ÑT ì yês dütìøï s.1,00,000 \_Û+ ü# dütôqï~. Ç{Ï º Á $Tj T+ dü+ ò üty T uû Ñ]+# T# Tqï~. Ç ò tø ms Te \T ø=qï düuû ÑT \T dü+e s ett À ü Á üe <äexê TÔ ets DÏ+ q stt ãkõô ˇøÏÿ+{ÏøÏ s.4000 \ #= ü Œq 25 ãkõô\ es î, nq>± s. \ø å es î ;e kâø sê ìï ø *ŒdüTÔqï~. dü+ òüt+ ;e +{Ÿ>± e e Vü ]dü Ô nh ø e øïô> ;e ü< äø±\ kâø sê ìï düuûñt \ î n+<ä# dütôqï~. dü+ òüt+ düuûñt \ bõ&ç üx óe \ î, >=Á s \ î, Á{ ø ºs î, Vü s«düºs î ;e kâ ø s + ø \T> # k Ô+~. Ä]úø ùde\t á dü+ ò KØ ò t À, s ; À dü«\œø±*ø e ekõj T s TD \qt n+<ä# dütô+~. Á üdütô + dü+ ò üt+ ett+<ädütô>± mø sê ìøï s.24,000 \T es î ü+ s TD ìï 10 mø sê\ î ü]$t >±, s.2,40,000 kõ Hê 7% e&û øï n+~k Ô+~. dü+ òüt+ 2015`16 dü+e s ø±\+ À s ø ü+ s TD ìï KØ ò t ø±\+ À et]j TT s ø s TD ìï s ; ø±\+ À s T\ î n+~+ +~. sêáwüº Á üuûñt «+, πø+á<ä Á üuûñt ê«\t Ç ü Œ&ÉT me s s T\T et s TD \qt > &ÉT e À ü #Ó* kõôs yê]øï e&û Ò î+&ü s TD ìï n+~dütôhêïstt. sêáwüº Á üuûñt «+ qt+&ç 4% et]j TT πø+á<ä Á üuûñt «+ qt+&ç 3% edü \T # dütôqï e&û ì s.\ø å es L ñ qï ü+ s TD \ î $TqVü stt+ ü ìdütô+ ~. ü+ s TD+ s.\ø å î ô q s.3 \ø å\ es î > \ s TD \ î sêáwüº Á üuûñt «+ 1% et]j TT πø+á<ä Á üuûñt «+ 3% es î e&û ô Ç nhêïs T! Ç.mdt.m Ÿ. qs dæ+vü Hé : > es ïsy, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ( ~: 14`09`2012) etqdüt Àì dü+< Vü \qt ü{ ü+# \T # dü Ô, ˇø ø \ HÓs y ]+<äì Ó*j TCÒj T&ÜìøÏ á düvü ø±s dü+ òüt+ n+~dütôqï òü Ò ì<äs Ùq+. ˇø düvü ø±s dü Œ ]Ô, ˇø ett+<ät# ü, ˇø $<Ûëq+ Á ü»\ Jeq Á üe D \qt ñqï dæ ú øï rdüt îsêyê\ì \ø å + e +~. Ç< $<ÛëHêìï etq sêáwü º+ Àì Ç s ÁbÕ+ ê\ À net\t # dæ n+<ä] ettu \ À Äq+<ä+, Ád Ô X øïô À s Tqe «\T +<ë\ì Hê n_û wü. sêsttr ÇdüTÔHêïsTT. kõ<ûës D s TD \T: dü+ ò üt+ düuû ÑT \ î n<äq+ >±, uû Ñ $T # <ätqt ø dü+, æ\ \ $<ä ø dü+, yó <ä Ks TÃ\ ì$t Ô+, ô [fl Ks TÃ\ ì$t Ô+ s TD \T et+ps T # dütô+~. 2015`16 dü+e s + À dü+ òüt+ s ø kõ<ûës D s TD \qt et+ps T # dæ+~. et<ûä ø±*ø s TD \T: (3dü+ˆˆ À ] #Ó* + ü ) e ekõj _Ûeè~Δ ø dü+ dü+ òüt+ ø=ìï et<ûä ø±*ø s TD \qt n+<äcòdütô+~. qï ü+ ø±\«\ ø dü+, uàs T e «ø e&é+ ø dü+, yó { s T ô ü qt, _+<ät ùd<ä +, T+ üs ùd<ä + ø düy T ø± î+&ü e ekõj ìøï dü+ã+~û+ q j T+Á ê q, etø ÿc qï e*# j T+Á +, s {Ày {sy, Á{ ø ºs T Á îÿ \ î et]j TT e ekõj ìøï nqtã+<û ä+>± ñ+& üx óe \ &Ó Ø, >=Á s\ ô + üø +, ñ <ë qeq ü+ \ î, Ç+ø± ôd]ø \ÃsYπø ø± î+&ü dü+πøået ø±s Áø e q ets T> T<=&É ìsêàd ìøï, k sy $<ät Y ü]ø sê\ î, m Ÿ. æ.õ. >± dt ø HÓø åhé î á s TD \T s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 28

29 n+~k Ô+~. 2015`16 dü+e sêìøï >±qt dü+ òüt+ s.7.95 ø et<ûä ø±*ø s TD \qt n+~+ +~. Bs Èø±*ø s TD \T: (7dü+e sê\ À #Ó* + ü ) á Bs Èø±*ø s TD \T Á{ ø ºs T, e ekõj T üìett T, e]hê T j TsÁ ê\ î, dæá dt, e $T&ç ü+ \ î 5 dü+e sê\ ø±\ ü]$t dü+ ò üt+ n+~k Ô+~. 2015`16 dü+e sêìøï >±qt dü+ òüt+ s.1.27 ø qt Bs Èø±*ø s TD+>± n+ ~+ +~. s TD \ edü \T: #ê et+~ düuûñt \T êett rdüt îqï s TD ìï, yês + yêπs #Ó* +# n\yê T ø * ñhêïs T. yês T êett ü+&ç+ q ü+ qt dü+ òü ìπø $Áø stt+ et ãø±\stt\qt düø±\+ À #Ó* +# kõôs T. dü+ ò üt+ n+~+# e sÿ{ï+> s TD \ kâø s + 90% s TD \T edü \T ne T+{ stt. 2015`16 dü+e sêìøï >±qt á s TD \ edü \T 94.02% >± qyó <ästt +~. yê{ <Ûäq+: düuûñt \ ÁbÕ< ä$tø yê{ <Ûäq+ s.100. düuûñt &ÉT bı+< dü«\œ ø±*ø et<û ä ø±*ø, Bs Èø±*ø n ü Œ\ô yê{ <Ûäq+ edü \T # j Tã&ÉTqT. Á ü º &çbõõ T : dü+ òütett düuûñt \ qt+&ç dü«j T+ø è Á ü º &çbõõ qt yê< M\qT ã{ïº ùdø ]+# T# Tqï~. Ç s &çbõõ T : düuûñt \ qt+&ç ø s+ T, ùd$+> T et]j T ø±\ ü] $T &çbõõ T ùdø ]+# T# Tqï~. Ç nhêïs T! l etá] #ÓHêï s&ç : ü+#êsttr sêcÿ XÊU et+á, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh e J ettk et+á ( ~: 11`01`1963) á u + î q&ét ü&é+ À > \ ñ ê Vü + et]j TT ìc sttrì # dütô+fò Hê ø+ dü+ wü+>± ñ+~. ÁX <ëδdü îô\ Á>±MTD Á ü»\ nedüsê\qt > T]Ô+ nìï eqs T\qT dümtø ]+»q düetà, Äs > ø s yótæq et]j TT düetá> yótæq ìs + s n_ûeè~δì kõ~û+# &É+ etq ø+ dü Œ ]Ô<ëj Tø +. á dü+düú et]ìï $»j \qt kõ~û+#ê\ì ø s T# THêïeTT. dü ø dt k ºØ ªeTqμ düvü ø±s dü+ òüt+ á ett\ÿq sy ø `Ä üπs{ïyé s s Ÿ u +ø 1956 ø.x.áo m. ø.$x «Hê< ä s&ç >±]# ÁbÕs +uûñyótæ 1952 ôv <äsêu <é ø `Ä üπs{ïyé kıôd { # º+ Á üø±s + ]õdüºsy # j Tã&ç+~. s Tyê 1964 À e Ãq ø `Ä üπs{ïyé # º+ À á kıôd { ]õdüºsy # j Tã&ç+~. Ä s Tyê 1995 À á # º+ et # Te mstt&ó&é ø `Ä üπs{ïyé # º+>± s bõ+ s + #Ó+~ Ç ü Œ&ÉT ø ) # º+>± æ\eã&ét T+~. Ç ü Œ&ÉT á dü+ òüt+ À 14 Á>±e \T, 18 Á>±eT ü+#êsttr\t uû > kõ«et +>± ñhêïstt. á dü+ òüt+ ü]~û À ñqï ÁbÕ+ + yót º ÁbÕ+ y T ø± î+&ü, ã+&ésêfi fl ì+&ç ñqï ÁbÕ+ +. Çø ÿ&é kõ> T î nedüs yótæq uû Ø {Ï bõs T<ä\ kâø sê \T Òe. πøe\+ qï qï î+ \T #Ós Te \T üœ. #ê es î e ekõj TeT+ ê H \ q T\, uàs T u e \ô H Ä <Ûës ü&ç+~. uûñ > s» \T L&Ü n+ + e Á y T. òü* + m ü Œ&É {Ï ø=s, ìc ìøï á ÁbÕ+ + m îÿe>± ø s Te u <Ûä ü&ét T+& ~. ÁbÕs +uûñ+ À á dü+ òüt+ ùde\t e ekõú üø n<ûä åî q $X «Hê< ä s&ç >±] Ç+{Ï qt+& s T\ î n+< $. düte s T fl sê«n+fò 1970 À dü+ òüt+ dü«+ ø±sê \j T uûñehêìï ì]à+# Tø > * +~. Á üdütô + etq dü+ òüt et+~ düuûñt \, s ø ùwsy ø± æ Ÿ, s ø &çbõõ{ÿ ø * ñ+~. 2015`16 dü+e sêìøï >±qt s ˆˆ ø s ïesy á dü+ ò üt+ $sêõ\t +~. Ä&ç{Ÿ &çbõsy ºyÓT+ T yê] ü]o\q À, dü+ ò üt+ yê< M\ üs +>± ø± dt >± eøzø ]+# ã&ç+~. düvü ø±s dü+ òü ìøï Ä<Ûës + : dü+ òüt+ ùde\t nedüs yótæq yês T et+ êy T düuûñt \T>± # s e# TÃ. bõ\ø es Z+ Á üc kõ«$tø + ` ˇø düuûñt &ÉT, ˇø z T sêã&ç À ü]$t yótæq Ä<ëj T+ $TqVü stt+, et \<Ûäq+ yê{ À m Te+{Ï Á ü ø yótæq n~ûø±s + bı+<ä Òs T. dü+ òüt+ qt+&ç edütôe \T, ùde\qt ñ üjó +# T îqï düuûñt \ î e Á y T Ä]úø Á üjó»hê\t ñ+{ stt. $<ä, ø åd, düe #êsêìï düuûñt \ î, ñ< > T\ î, s T\ î n+~+# &É+ $T> T\T <ÛäHêìï düuûñt \+<ä]ø düe q+>± ü+# &É+ düuûñt \+ ê düvü ø±s dü+ òüt Á üc kõ«et +, yê bõs + À ná üet Ô+>± ñ+&é&é+. düvü ø±s dü+ òüt+ Ç s ìc sttr > \ dü+ òü \ ø *dæ üì# dü Ô et+ düvü ø±s dü Œ ]Ôì, yê êes D ìï düèwæº+# &ÜìøÏ ø èwæ# j T&É+. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 29

30 ä dü ø dt k ºØ ü+ s TD \T: $$<Û ä ü+ \ô mø sê î s.28,000\ #= ü Œq 10 mø sê\ es î ü+ s TD \T 7% e&û πs Tô ã{ «&É # j Tã&É# Tqï$. et<û ä ø±*ø n ü Œ\T: e ekõj T u e \T e«&üìøï, m\áøïºø ü+ ü ôd T _ +# &ÜìøÏ, ô ü qt y j T&ÜìøÏ, ÁdæŒ+ø s T, Á&ç ü Œ Ç]π>wüHé ü]ø sê\ î, ø fi ô + üø±ìøï, >=Á s\ ô + üø±ìøï, π><ó\t, Äe \ ô + üø±ìøï, ü Tº ü]áx et î, Ls >±j T\ \ kõ> T î, üesy {Ï \ s î, üesy ÁùdŒj Ts î, etø ÿc qï ôw\ s î, Á{ ø ºsY ÁfÒ\s î, ets T> T<=&É î, k sy + s î, e+ >± dt e > sê\ î, et<ûä ø±*ø n ü Œ\T 3 dü+e sê\ À 6 ü+ d»hé yêstt<ë\ À #Ó* +# T et<ûä ø±*ø n ü Œ\T ã{ «&É # j Tã&ÉT# Tqï$. Bs Èø±*ø n ü Œ\T: Á{ ø ºs T, Vü s«düºs ø=qt> \T î, e] Hê T j T+Á +, ü+ &É \ î 7 dü+e sê\ À 14 ü+ d»hé yêstt<ë\ô Bs Èø±*ø n ü Œ\T ã{ «&É # j Tã&ÉT# Tqï$. Hês à Ÿ ü+ \ s TD \T: düuû ÑT ì yê{ <Û q+, &çbõõ ì\«\ Ä<Ûës +>± n<äq ü kõ<ûës D (Hês à Ÿ) ü+ \ n ü Œ\ ã{ «&É # j TTã&ÉT# Tqï$. $\Te ô +# et]j TT e sÿ{ï+> ùde\t s T e ekõj T ñ Œ Ô yê] Á>±eT > <ë+ ÀH KØ<äT # j Tã&ÉT# Tqï~.» ü j TT\ kõ+πø ø ü]c sêœ T # dæq > + î 4 qtï\ e] <Ûëq +qt üfòº kõets ú + > \ s dt $T\T dü+ òüt+ À ø \<ät. > + î 20 qtï\ $ ÔqX ó~δ # ùd 6 j T+Á ê\t ø \e. dü+ òüt+ À 35 ü Ô õìï+> yótwæqt, j T ì{ÿ L&çq ü Ô õìï+> $T\T ø \<ät. s TD$ s D e sÿ{ï+> nqtdü+<ûë q+ # j Tã&ç, s T\ qt+&ç e ekõj T ñ Œ TÔ\qT ø=qt> \T # dæ yê{ïøï $ \TeqT ô +bı+~+ e sÿ{ÿ # j T&É+»s T> T Tqï~. <ë«sê e Ãq T e+{ï uû \qt uàqdt s ü+ À s T\ î ü+# &É+»s T> T Tqï~. $ìetj T ùde\t _j T +, q ø \T, Í&ÉT $Áø j T+ e+ >± düt, >± dt kâº\t, $&ç uû >±\T et]j TT q HÓ\T $Áø stt+# T# Tqï~. dü üsy ãc s T À eákõô\ $Áø j T+ dü«j T+>± ì<ûät\t düet Ls TÃø e&é+: Á ü ˇø ÿ düuûñt &ÉT et ü+ s TD+ qt+&ç ø dü+ 20% yótt êôìï et \<Ûäq yê{ >± s.50,000 ü]$t > \ nìï ü+ s TD \ô ì\«ñ+#ê*. n< syà ÀHé qt+&ç 5% yótt êôìï $TqVü stt+ düuûñt \ &çbõõ{ÿ nøö+{ÿ À»eT # kõôs T. 15% es î &ç$&ó+&éì Á ü dü+ s + düuûñt &ç yê{ À»eT # j T&É+»s T> T T+~. dü+ òüt+ düuûñt \ qt+&ç bı<ät ü U ê \T et]j TT òæø &é &çbõõ T L&Ü d «ø ] dütô+~. ø et] j T Ÿ u + î\ø Hêï ø=+#ó+ m îÿe>± e&û ÇdüTÔ+~. dü+ òüt Hê{ÏøÏ q ùwsy ø± æ Ÿ øï+<ä s ø T et]j TT Á òtº &çbõõ øï+<ä s ø y Ts î düuûñt \ s ü q yê{ <Ûäq+ ø * ñ+~. Á üuûñt «ü< äø±\ düvü ø±s + : á düvü ø±s dü+ òüt+ m\ ü Œ&É Á ü uûñt «XÊK q õ Á>±MTD _Ûeè~Δ dü+düú (&ç.äsy. mhé.{ï.ø±s=œπswühé, _.dæ. ø±s=œπswühé, ]»q dü+πøået XÊK, yé kõºø $TwüHé, Hêu sy \T n+~+# sêsttr\qt s T\ î n+<äcòdütô+~. á düvü ø±s dü+ ò üt+ Ç nhêïs T! l &܈ˆ yó.j Tdt. sê»x Ks s&ç : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh ettk et+á ( ~: 19`03`2006) düvü ø±s ñ<ä e ìøï q H ê Vü + ø * +# T î $<Ûëj Tø yótæq ˇø q q n<ûë j ìï ÁbÕs +_Û+#ê* q nedüs + ñ+~. dütdæ ús yótæq ñ< >, ñbõ~û neø±xê\ ø \Œq et]j TT ù <ä]ø ìs à\q bõ T>± düe»+ Àì ã&ét> T, ã\v q esêz\øï # j T ìyê«*. á ~X >± ett\ÿq sy düvü ø±s u + î et]j TT e sÿ{ï+> kıôd {Ï qe+ T>± n+øï uû e+ ø èwæ # dütô+~. ÄX j T+ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ã T î Ós Te ø dü+ üqt\t yó T îÿ+ ü ºD \ î b Tqï s T\ e\dü\qt ìyê]+# &É+. s T\ kõe õø Ä]úø k úet qt ô +bı+~+# &É+ e ekõj T+ À ~> Tã&ç ô +# + et]j TT yê{ï e sÿ {Ï+> ô s T\ î n<ät ü e +& uûñs kõ ø *Œ+# +. \ø å kõ<ûäq dü«# à +<ä ùdyêìs, Á üc kõ«$tø +>±,»yêãt<ëø q+, dü«x øïô L&çq düvü ø±s $<Ûëq+ <ë«sê s T\ e ekõj T ñ Œ TÔ\T et]j TT yê{ï e sÿ{ï+> ô s T\øÏ n<ät ü ñ+& uûñs kõ ø *Œ+# &É+. dü+ òütett kõú æ+# ø ett+<ät HÓ\ø=qï ü]dæú T\T {Ï bõs T<ä\ kâø sê \ Ò$T, esê <Ûë] e ekõj T+. n ü Œ\ô n~ûø e&û πs T ñ êœ<äø edütôe \T q <Û äs \ î \_Û+# ø b e s T\T ìs «Væ +# e ekõj T ñ Œ TÔ\ netàø±\t uûñkõ{ï>± Òø b e&é+.

31 Z e ekõj _Ûeè~Δ ø dü+ Á üuûñt «XÊK\ düetq«j T+ # düt î+ düuû ÑT \ î ø±e* q j T+Á ê\qt yékõºø \qt $$<Ûä d ÿett\ <ë«sê et+ps T # dæ <ë«sê sêáwü º et]j TT πø+á<ä Á üuûñt ê«\t n+~+# sêsttr\qt, e ] Hé et ì yê]øï n+<äcòdütô+~. dü+ ò üt+ sêsttr\qt et]j TT e ] Hé et ì Á üuûñt «+ qt+&ç ùdø ]+ q \ø å\ s bõj T\qT >ös e 7130 et+~ düuû ÑT \ î 1996 qt+ n+<ä# dütô+~. Ç{ e\ Ó\+>±D Á üuûñt «+ Á üø {Ï+ q s TDe ò ü< äø + <ë«sê \ø å s bõj T\ À ü ü+ s TD \qt dü+ òüt+ Á üuûñt «+ qt+&ç s.49,50,12,731 ø yét # dæ 6822 et+~ düuûñt \ î n ü Œ\qT e ò # dæ+~. ÇHé ò ü {Ÿ düô : dü+ ò üt+ düuû ÑT \ î nedüs yótæq ÇHé òü {Ÿì ø=qt> \T # dæ, dü+ òüt ü]~û Àì s T\ î n+<ätu T À ñ+# T +~. Ä Á>±e \ À netàø ü Á ü< T # dæ nedüs yótæq $ ÔHê\T, ms Te \T, ü s T> T et+<ät\t n+<äcòdütô+~. Ç s e ekõj T n_ûeè~δ üqt\ î m ü Œ&ÉT s T\T düuûñt \T ø=qt> \T # ùd+<ät î, n+<ätu T À $<ät Y yó { s T ô ü \T, ÁùdŒj Ts T, $<ät Y ü]ø sê\t, yê{ï $&ç uû >±\T n+~+ 2015` 16e dü+e s + À s.1.07 ø $\TyÓ q $ ÔHê\T, s.6.64ø $\TyÓ q ms Te \T, s.0.62 ø $\TyÓ q ü s T> T et+<ät\t e ekõj _Ûeè~ΔøÏ nedüs yótæq s.0.97 ø ñ Œ TÔ\T yótt Ô+ ø * æ s.9.30 ø yê bõsêìï dü+ òüt+ ìs «Væ + +~. Ç nhêïs T! let $. ñcõsêdï Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêáwüº e ekõj T ø $TwüqsY et]j TT &Ó sø ºsY ( ~: 07`01`2012) Ç +{Ï düvü ø±s dü+düúqt dü+<ä]ù+ q+<ät î Hê ø+ Äq+<ä+>± ñ+~. H qt net Ÿ ø `Ä üπs{ïyé kıôd { ì # dæq ü &ÉT m Te+{Ï nqtuû Ñ øï Àq j H n +{Ï nqtuûñ et fl Çø ÿ&é bı+<ëqt. Ç~ uû s < X s T\ >ös e Á ü<ä Jeq $ø±kõìøï dü s q düe <Ûëq etì uû $dütôhêïqt. Ç nhêïs T! l mhé. øïs DY îe sy s&ç : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ XÊdüq düuû ü, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh e J ettk et+á ( ~: 26`11`2009) á dü+düú dü+<äs Ùq sêáwüº+ Àì düvü ø±s e edüú dü+ üps í ne>±vü q î < Vü <ä ü&ét T+~. Çø ÿ&ç s T\T ne\+_+# $<ÛëHê\qT n+<äs T s T k <äs T\T ø qtø nqtdü]ùdô yês +<ä]øï ã+>±s T uûñ$wü TÔ edütô+<äq&é+ À m +{Ï dü+< Vü + Ò<äT. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø kk dü ø dt k ºØ ÁbÕ< ä$tø ñ< X ett\t düuûñt \ î düø±\+ À îÿe e&û πs Tô s TD \T n+<äcòj TT ms Te \T, ÁøÏ$T dü+vü s ø et+<ät \T, e ekõj T üìett T e > sê yê{ïì îÿe <Ûäs \ î düs òüsê # j TT. n~ûø ~> Tã&çì# Tà ü+ $ ÔHê \qt düs òüsê # j TT. düuûñt \ qt+&ç e ekõj T ñ Œ TÔ \qt ø qt> \T # j TT. dü+ òütett jóttø ÿ dü«s üett ôv <äsêu <é düvü ø±s dü+ òütett\ # ºeTT 1952 Á üø±s ett 1956e dü+e s ett À ]õwü ºsY ø±ã&çq~. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ düvü ø±s dü+ òütett\ # ºeTT 1964 net\t nsttq sê«dü+ òütett dü«vü >± á # º+ ü]~û ÀìøÏ e s Ãã&çq~. <äq+ s + á dü+ òüt+ Ä+Á<Ûä Á ü< XŸ üs düœs düvü j T düvü ø±s dü+ òüt # º+, 1995 ü]~û ÀìøÏ e s Ãã&çq~. etvü»q düuû Ñ À ns Ω ø * q düuû ÑT \ dü+e s + À ˇø kõ] düe y X + ìs «Væ +# ã&étqt. mìïø ø±ã&çq 15 et+~ ø±s es düuûñt \ ø±s es Z düe y X + ø dü+ HÓ\ î ˇø kõ] ìs «Væ +# ã&étqt. á dü+ òüt es î õ düvü ø±s πø+á<ä u + î nqt dü+<ûëq+ ø±ã&çq~. <äq+ s + ùdº{ÿ u + î Ä ò t Ç+&çj yê] nqtdü+<ûëq+ ø±$+# ã&çq~.

32 ä dü ø dt k ºØ Ç s ùde\t s T\ î düe #ês et]j TT ø åd πø+á<ä+: Çbò ÿ (Ç+&çj bòõs àsy ô ò]º»sy ø ` Ä üπs{ïyé) düvü ø±s + s T\ î nedüs yótæq düe #ês + et]j TT ø åd πø+á<ëìï dü+ òüt+ Á ü<ûëq ø±sê \j T+ T # XÊs T. Ç~ düø \ dü<ätbõj \ Ä<ÛäTìø kõ+πø ø ü]c q+ ø fi àø +>± s bı+ ~+# ã&ç+~. ü+ ô ü s T> T\ <ë&çøï dü+ ã+~û+, <äèxê \qt s > > ~ À > &É ô Á ü<ä]ù+# T î M\T>± ñ+~. e ekõj TìøÏ dü+ã+~û+ q mh ï ü düôø±\t, Á> +< ë\t, \ ò ütt Á ê\t ùdø ]+, á ø åd πø+á<ä+ À s T\ ø dü+ bı+<ät ü]#ês T. uûñ kõs üøøå± πø+á<ä+: s T\ uûñ ett\ Àì kõsêìï üøøïå+ # +<ät î dü+ òüt+ kı+ +>± ˇø Á üjó > XÊ\qT ø * ñ+~. Bìe\ s T\T et uû Ñ ett\ kõetsêú ìï ã{ï ü+ \T y j et+<ät\t yê&ü À Ó\TdüTø e&é+ düt\uûñ+. $dü Ôs D ùde\t: á düvü ø±s dü+ ò üt+ 6> Ts T e ekõj T ü ºuÛ ÑÁ<äT\qT ñ< > T\T>± ø * ñ+~. Ms T $$<Ûä s ø±\ ü+ \qt ü]o* dü Ô s T\ î dü s q dü\vü *e«&éy T ø± î+&ü, yê]øï $ Ôq ñ Œ Ô À yót\ îe\qt, H πsœ ø±s Áø e \T # kõôs T. düuûñt \ î K à yótæq dü\vü \T, dü # q\ìdü Ô, ü+ Á üe D ìï, n~ûø ~> Tã&ç kõ~û+# &ÜìøÏ düvü j T ü&ét ês T. dü+ òüt+ m+ et+~ XÊÁdüÔy Ô\ qt dü+á ü~+# &Éy T ø± î+&ü yê]ì dü+ òü ìøï ÄVü «ì+.. s T\T Áø et ø åd $$<Û s ø±\ yót\ îe\t bõ{ï+# T ø åd ÇdüTÔ+ ~. á düvü ø±s dü+ ò üt+ $$<Û ä s ø±\ ø åd dü+dü ú\qt, e ekõj T { ÿ\qt, Ó\düTø=ì m üœ{ïø ü Œ&ÉT s T\ î n+~dütô+~. s T\ î düuûñt \ î ø åd s > T\T, düº&û sy\t: düvü ø±s dü+ òüt+ s T\ î ø åd bõ T Ç s ÁbÕ+ ê\ düº&û sy øï rdüt î yófi ó T+~. yê]ì e ekõj T $X «$<ë \ j \ î, e ekõj T y Tfi \ î, e ekõj T $C q düuû Ñ\ î ôd$thês î ü+ æ+# &É+ e\ yê]øï s ø s ø±\ ü<äδ T\ bõ T Ä<ÛäTìø j T+Á ê\ > T]+ q $C q+ Ó\TdüTÔ+~. n+ ø± î+&ü etvæ fi s T\ î etq es + > Ÿ e ekõj T ü]xà<û äq πø+á<ä+ À Á ü ø + >± ø åd Ç æœ+# &É+»s T> T T+~. Ç üœ{ï es î dü+ òüt et+~ s T\qT > T]Ô+ ü bı+~q $$<Ûä ÁbÕ+ ê\ î düº&û sy ì$t Ô+ ü+ æ+ yêfi fløï e ekõj T+ À, ñ<ë q ü+ \ À Ç s s +>±\ À et+ ø åd Ç æœ+ +~. Ç nhêïs T! l &܈ˆ $. î]j THé : (uû s ø ås $ ü e æ êetvüq&ét) düvü ø±s dü+düú\t n º&ÉT> T esêz\ Á ü»\ î dü]jóætq n_ûeè~δ kõ<ûähê\q+~ùdô yês T n<ät ê\t düèwæºkõôs ì á dü+düú ìs æ+ +~. $»j Te+ +>± q&étdütôqï Á ür düvü ø±s dü+düú Hêj Tø ê«ìøï düuûñt \ $XÊ«düy T ü Hê~. düvü ø±s n*z s&ç ø± $X «Hê< ä s&ç s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ kıôd {Ï dü+dü ú\qt ìs «Væ +# T î $XÊ«düeTH ~ m+ $\TyÓ q~. Ç~ $X «dü j T dü+ø \Œ+ ø *, bõs <äs Ùø, ìc sttr, ìã<ä Δ L&çq Hêj Tø «\ø åd \qt Á ü<ä]ù+# &É+ <ë«sê ì]à ete T+~. á Hêj Tø «\ø åd \ ï á dü+düú e ekõú üø n<ûä åî q ø ˆˆX ˆˆm. ø $X «Hê< ä s&ç >±] À düets úe+ +>± Á ü<ä]ù yótæhêstt. X øïôe+ yótæq düuûñt ì ø qtdüqï\ À ì]à yótæq düvü ø±s ñ<ä et+ kõ+πø ø $\Te\πø ü]$t + ø± î+&ü düets úe+ yótæq dü+düú\ ìsêàd+ À <äè&ûéyótæq uû s < X ìsêàd ìøï ü Hê<äT\T y kõôstt. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø Á>±e \et]+ n_ûeè~δøï >±qt e ekõú üø n<ûä åî\ ù s T MT<ä 2000 dü+e s ett À ˇø Á>±MTD _Ûeè~Δ dü+düúqt kõú æ+ á ÁøÏ+~ ø±s Áø e \qt # ü º&ÉeTT»s T> T # Tqï~. pìj TsY ø± Òõ et]j TT &çá^ ø± ÒJ q&ç æ+# T# Tqï~. Hêu sy yê] Ä]úø düvü j TeTT 3 yê sy ôw&é Áb Á>±+\T ìs «Væ +# T# Tqï~.

33 Ç nhêïs T! dü+düú ìsêàd+ bõ\ø et+&é* `»qs Ÿ u &û dü+ òüt+ # { º\qT nqtdü]+, $<Ûëq ìs íj \qt düuûñt \# mqtïø ã&çq 15 et+ ~ bõ\ø et+&é* düuûñt \T rdüt î+{ s T. á bõ\ø et+&é* À Á ü 20 HÓ\\ø=ø kõ] 5 &Ó sø ºs qt m\ø åhé <ë«sê mqtï î+{ s T. ˇø kõ] mìï ø q e øïô 5 dü+e sê\ es L á bõ\ø et+&é* düuûñt &ç>± ø=qkõ> e# TÃ. ø± dt düuûñt e s Hê á mìïø À bõ Zqe# TÃ. z T y j Te# TÃ. mìï ø q bõ\ø et+&é* düuûñt \T yê] À qt+&ç dü+ òüt+ n<ä åî&çì, ñ bõ<ûä åî&çì mqtï î+{ s T. á bõ\ø et+&é*, n<ûä åîì ø dü+ HÓ\ À ˇø kõ s Hê dü e y XȳÓTÆ, düvü ø±s dü+ ò ü ìøï dü+ã+~û+ q $wüj \qt # ]Ã+# T îì, ettk yótæq $<Ûëq ìs íj \qt á düe y X + À rdüt î+{ s T. dü+e sêìøï ˇø kõ]»qs Ÿ u &û düe y T# dæ, Ä dü+e s + dü+ òüt+ ü s > ì, yê< M\qT bõ\ø et+&é* düet ]ŒdüTÔ+~. ˇø s»+ ê»]π> á düe y XÊìøÏ düte s T 5000 et+~ düuûñt \T Vü»s e ês T. dü+ òüt+ üìrs T düt\uûñ s + ø±e&üìøï Á ü Á>±e ìøï ˇø Ä&ÉVü ø ø $T{, et ]j TT Ä+&é ÇHéôdŒø åhé ø $T{ ñ+ T+~. e ekõj T+ À n_ûeè~δ #Ó+<äT u <Ûä e evü ]+# düuûñt \T á ø $T{ À ñ+{ s T. á ø $T{ düetdü \ô # ]Ã+ bõ\ø et+ &É*øÏ dü # q\t # kõôs T.»qs Ÿ u &û düe y XÊ À e { &ÉT Tqï dü+ òüt+ n<ûä åî\t Á ümdy s&ç»qs Ÿ u &û düe y XÊìøÏ Vü» s q dü+ òüt düuûñt \T düuûñt \ ø åd ø±s Áø e \T: dü+ òüt+ ÀøÏ ø= Ô>± # s TÃø ã&çq düuûñt \ î, düvü ø±s # { º\ô q, dü+ òüt+ ìj TeT ìã+<ûäq\ô q ne>±vü q ø *Œ+# &Éy T ø± î+&ü, yê] Vü îÿ\t, u <Ûä \qt Ó*j T CÒdü Ô yê]øï üœìdü]>± ø åd s > T\T dü+ òüt+ ìs «Væ k Ô+~. Ç üœ{ï es î 2813 et+~ ø= Ô düuûñt \T á ø åd s > T\ À bõ ZHêïs T. l dütπs+<äsy îe sy C KsY : #ÛÓ s àhé, Çbò ÿ ( ~: 15`10`2006) á dü+dü úqt dü+<ä]ù+# &É+ Hêø=ø dü]ø= Ô nqtuû Ñ ì Ã+~. ˇø e øï Ô ett+<ät# ü dü«j T+>± kõúìø s T\ Á üjó»hê\ ø=s î Ç+ >= üœ e edüúqt düèwæº+# &É+ nãt s ü] +~. Äj Tq ì»yótæq dü Œ ]Ôì Á üdütô s + L&Ü n< Hêj Tø «ü{ïet ø=qkõ dü Ô düvü ø±s ñ<ä et ñqï øï, m Hêj Tø «+ evæ +#ê À Ç s T\ î ñ< ~dütô+~. kõe õø düœèvü î ìyê[>±, kõúìø s T\ <äx ~X \qt e πsã ~ L >± á dü+düú ì\tdütô+~. dü ø dt k ºØ Ç nhêïs T! l æ. ø j T Hêu sy #Ó s àhé, ett+u stt ( ~:30`06`1992) Áô y T et]j T Á üuûñt «s +> Ä]úø dü+düú\ Àì s T> à \qt, ã\v q \qt n~û> $Tdü Ô # ø ÿ{ï Ä]úø dü+düú\t>± yó\t>=+<ät î düvü ø±s $<Ûëq+ m+ ñ düvü ø±s dü+düú $»j T yótæhê <ëì düuûñt \T et]j TT Hêj Tø «ü{ïetô q Ä<Ûës ü&ç ñ+ T+~. ˇø ñ ÔeT düvü ø±s dü+düú î ñ+&é e\dæq Á üe D \ìï{ïì ø *Z ñqï á ett\ÿq sy s s Ÿ u +ø ì dü+<ä]ù+ # &É+ Hê î #ê Äq+<ä+>± ñ+~. lø fi D düt+<äs + y TH õ+> &Ó sø ºsY, ùdº{ÿu +ø Ä òt ôv <äsêu <é ( ~:27`06` 1982) ˇø ìkõ«s úyótæq, <äè&ûéyótæq Hêj T ø «+ e Á y T ˇø dü«# à yótæq \Œ ìsêàd+ # j T> \<äh uû eq î Ç~ s T> T Òì ñ<ëvü s D, kõ<ûës D ü]dæ ú T\ î üp]ô _Ûqï+>± ü q]«ø±dü+ #Ó+<äT À á dü+düú ê]ÿø ñ<ëvü s D+>± ì\tdütô+~. e ùdº{ÿ u +ø Ä òt ôv <äsêu <é á s ø yótæq düvü ø±s dü+ òüt+ nqt ã+<ûëìï ø * ñqï+<ät î m+ > s «ü&ét THêïqT. kkkkkk s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 33

34 dü ø dt k ºØ e sÿ{ï+> ùde\t e sÿ{ï+> ùde\t: s T\ î n+~+ q s TD \T et]j TT ÇHé ò ü {Ÿ yês T n~ûø ü+ ~> Tã&ç kõ~û+# &ÜìøÏ ñ üjó > ü&ét T+~. ø± yês T Ä + q uû \T bı+<ë\+fò n~ yês T HêD yótæq ü+, dü s q e sÿ{ï+> # düt îqï ü Œ& kõ<ûä etú T+~. á düvü ø±s dü+ òüt+ düuûñt \T ü+&ç+ q e] et]j TT Á ü Ô ü+ \qt H s T>± ø=qt> \T # dæ yê]øï ø dü et<ä T <Ûäs qt Ò<ë es +> Ÿ e sÿ{ÿ À ñ+& n ~Ûø <Û äs qt n+~dütô+~. BìøÏ 40,000 yótá{ïø qtï\ ü+ qt ì\«# ùd > <ëett\qt dü+ òüt+ kı+ +>± ø * ñ +~. Bì e\ düuûñt \ î düetj T+ Ä<ë ne«&éy T ø± î+&ü ø + ÀqT, Áπ>&ç+> ÀqT, πs{ï+> ø MTwüqT, e sÿ{ÿ yó kõ\ î > T]ø± î+&ü uûñ+ ø \T> T T+~. dü+ òüt+ düuûñt \T ü+&ç+ q ü+ î uàqdt L&Ü #Ó* dütô+~. 1996e dü+e s + qt+&ç ø s bõj T\ uàqdt yótt êôìï düuûñt \ î #Ó* +# &ÉyÓTÆq~. (2015`16 dü+e sêìøï düuûñt \ î n+~+ q uàqdt _. æ.{ï. <ÛëHê ìøï øï«+{ \T î 110/` s bõj T\T, Ç s e] <ÛëHê ìøï øï«+{ \T î 85/` s bõj T\T, e] $ ÔHê\T øï«+{ \T î 100/` s bõj T\T, Á ü ÔøÏ øï«+{ \T î 250/` s bõj T\T) $ Ôq ñ Œ Ô: dü+ òüt qt+&ç $ Ôq ñ Œ Ôì et]j TT e sÿ{ï+> ì, e], yóttø ÿc qï, C qï\t et]j TT C qï > &ç e+{ï yê{ïì # ü{ïº+~. $ ÔH Œ Ô ø dü+ düvü ø±s dü+ òüt+ $$<Ûä s ø±\ e] e+> &Ü\qT ôv Á<ëu <é e ekõ j T $X «$<ë \j T+ qt+&ç ùdø ]+ yê{ïì et]+ ñ Œ Ô # dæ n Ç üœ{ï es î 8000`10,000\ mø sê À Á ü dü+e s + düuû ÑT \ î n+~dütô+~. Á ü dü+e s + dü+ òüt+ 8 qt+&ç 10 s ø±\ e] $ ÔHê\T 1 \ ø å qt+&ç 1.3 \ø å\ øï«+{ fi ófl ø=q&é+, n+ ü]e D+ À dü+ òüt+ jóttø ÿ $ Ôq s ø±\qt Ó\+>±D n+ ê, et]j TT ø=+ Ä+Á<Û äábõ+ + ÀqT, ø sêí ø ÀqT, etvü sêáwü º, ;Vü s À e sÿ{ÿ # dütô+~. 2013e dü+e s + À y TeTT e], yóttø ÿ C qï e+> &Ü\ô Á üjó >±\T ÁbÕs + _Û+, 4 s ø±\ yóttø ÿc qï ôv Á;&é $ ÔHê\T Ç nhêïs T! l»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY : H wüq Ÿ ø `Ä] H sy, Àø dü êô C +&ÉØ l m. ø.$x «Hê< ä s&ç >±]# kõú æ+# ã&çq á dü+ òüt+ <ëì ü]~û Àì s ê+>±ìøï, s TD kâø s +, etú[ø edü T\T, ü+ \ dü+s ø åd, n+~dütô+~. n+ >±ø á dü+düú dü+ òüt düuûñt \ î nh ø dü+πøået ø±s Áø e \qt n+~+# &É+ À #=s e # ü T+~. y πs #ÓbÕŒ\+fÒ <äj T j T ü]dæú T\ À ñqï á ÁbÕ+ + À Á üuûñt «Á üy Tj T+ Ò î+&ü, <ä s <äèwæº ìc sttr et]j TT ìã<äδ ø * q Hêj Tø «+, et ÁbÕ+ + À n_ûeè~δì kõ~ûdü Ô m ü s > $T+# e# TÃH ett\ÿq sy düvü ø±s dü+düú ìs ædütô+~. 5 Á üjó >± àø e] e+> &Ü\qT 2016 KØ òt d»hé î $&ÉT<ä\ # kõ+. yê\ n&çwühé et]j TT Áu +&ç+> : düuûñt \ qt+&ç ø=qt> \T # dæq e] <ÛëHê ìï Áb ôddæ+> # j T&ÜìøÏ 4 ({Ï. æ.ôv #Y) s dt $T\T qt kı+ +>± ø * ñ+~. 35 ü Ô õìï+> $TwüHé\ bõ T ü Ô uòfi flqt j s T # ùd j T ì{ÿì ø * ñ+~. Ç~ > + î 16 uòfi ófl Áô dæ +> # dütô+~. > + î 14 qtï\t $ Ôq X ó~δ # ùd kõets ú + ñqï 6 j T ì qt dü+ òüt+ ø * ñ+~. dü+ òüt+ jóttø ÿ _j T + ø=qt> \T ì$t ÔyÓTÆ Á ü»\øï n+<ätu T À e +& T >±, es +> Ÿ et]j TT ø Ø+q> sy õ \ À s dtcõ t W{Ÿ T # j THÓ q~. $ìjó > <ës T\ ùde À: Ç~ es î y TeTT 14 Á>±e À kõú æ+ q <ätø±d \ î y Ty T u <Ûä evæ dü Ô m Te+{Ï uû ù ø å Ò î+&ü ndü\t <Ûäs \ î yótæ Hê Á>±e À ì etvæ fi \ î, j TTe î, dü«j T+ ñbõ~û ü< äø + À uû > +>± yê]ì Áb Væ dütôhêï+. dü+ òüt+ ett\ÿq sy À ã º \T, _j T + <ätø±d \T ìs «Væ dütô+~. n+ ø± î+&ü Ç+&çj THé ÄsTT Ÿ ø +ô &û\sy wæ t rdüt îì s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 34

35 dü+ ò üt+ kı+ +>± ô Á{À Ÿ ã+ø q&ét ü T+ ~. n+ ø± î+&ü uû s Y ô Á{À*j T+ ø± s ŒπswüHé ø *dæ dü+ ò üt düuû ÑT \ î m Ÿ. æ.õ. >± dtì ü+ æd # dütô+~. Ç+<äT À 4100 ø HÓø åqt ñhêïstt. Á>±MTD _Ûeè~Δ ø±s Áø e \T: Á>±MTD _Û eè~δ À uû > +>± e ekõj T πøåá ê\ À bõ\ø es Z+ m+ ü s > kõ~û+ +~. n+ ø± î+&ü düvü ø±s dü+ ò üt+ s ü qt+&ç Ç s ùde\qt L&Ü n+~dütô+~. Bì À uû > + >±H dü+ ò üt+ jóttø ÿ Hêj Tø «+ Á ü ø +>± ˇø Á>±MTD _Ûeè~Δ dü+ òü ìï 2000 dü+e s + À Áo m. ø.$x «Hê< ä s&ç >±] ù s T MT<ä kõú æ+ +~. Áo m. ø.$x «Hê< ä s&ç s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ kıôd { *$Tf &é Ä<Û ä«s + À 2001`02 À ˇø pìj TsY ø fi XÊ\ qt, 2003`04 À &çá^ ø± ÒCŸqT ÁbÕs +_Û+ #ês T. á s+&ét ø fi XÊ\\T dü+ òüt+ jóttø ÿ Ä]úø düvü j T+ H n_ûeè~δ ÀøÏ e#êãstt. Ç ü Œ&ÉT á s+&ét ø fi XÊ\\ À 2015`16 $<ë dü+e s + À düte s T 489 et+~ $<ë s Tú\T # <äte î+ THêïs T. n+<ät À Á ü øï+ 272 (56%) et+~ $<ë ]úqt\t ñhêïs T. Hêu sy düvü j T+ dü+ òüty T dü«j T+>± 3 yê syôw&é ø±s Áø e \qt # ü{ï º 2.62 ø s bõj T\ yê{ïì üp]ô # dæ+~ ôv ø±ºs T á yê sy ôw&é ü< äø + øï+<ä kõ> T \_Δ bı+<ät THêïsTT. ø åd ø±s Áø e \T: m ø$äsy s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ kıôd { á ÁbÕ+ + À etvæ fi \ f Æ\]+> et]j TT ø + üp sy ø åd s > T\T ñ +>± ìs «Væ dü Ô... yê] dü«j T+ ñbõ~ûøï m+ # j T q+~dütô+~. Ç nhêïs T! l # +Á<äbÕ Ÿ dæ+> j <äyé : mhé.dæ.j TT.. n<ûä åî\t Á>±MTD Á üc düet Vü ettq î n+<ät À Á ü øï+ s ê+> + jóttø ÿ kõe õø Ä]Δø± _Ûeè~Δ kõ~û+# T î düvü ø±s dü+düú\ nedü s + Á üdütô ü]dæú T\ À m+ >±H ñ+~. á ~X >± ett\ÿq sy ø Ä üπs{ïyé s s Ÿ u + î et]j TT e sÿ{ï+> kıôd {Ï ìs «Væ dütôqï bõá m+ Á üx düôyótæq~. düvü ø±s ñ<ä e _Ûeè~ΔøÏ á dü+düú n+~dütôqï $ wüºyótæq ùde\t ø=ìj &É<ä q$. $»j Te+ +>± q&étdütôqï düvü ø±s dü+düú\ î á kıôd { Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ÀH ø±ø j e Y uû s < X + ÀH \e ìø etì #Ó üœe# TÃ. dü ø dt k ºØ Ç nhêïs T! l myét.myét. yê dt»qs Ÿ y TH»sY, ~ > T»sê Y ùdº{ÿ ø `Ä üπs{ïyé u +ø *$Tf &é, nvü à<ëu <é ( ~:24`07`1985) H qt ÁX <ëδdüøïô á dü+ òüt+ üì # ùd $<ÛëHêìï ü]o*+#êqt. # j T> \ettμ Ç~ * ø q yêø y T ø±ì ˇø <äè&ûé dü+ø ŒìøÏ Á ürø. H qt m ü Œ&É #Óù Œ< + +fò ªdüVü ø±s + nh ~ etìwæøï ü Tºø H»ìdüTÔ+~. n~ etìwæ Áã îqï+ es î ì*# ñ+ T+~μμ nì H qt <äè&ûé+>± qettà êqt. l C. s òütà ÔyéT s&ç yó dt #ÛêHé \sy, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ e ekõj T $X «$<ë \j T+, ôv Á<ëu <é ( ~:05`03`1980) Çs yó dü+e sê\t>± q ñìøïì #ê T î+ üì# dütôqï á düvü ø±s dü+ ò üt+, < X + > ]«+# <ä> Z kõústtøï n_û eè~δ #Ó+<äT ñqï Á üe D \, bõs <äs Ùø ùde\+~dü Ô ett+<ät î kõ> T T+~. Çø ÿ&ç 14 Á>±e \ Á ü»\t dü+düú Á ü ø nqtã+<ûëìï ø * ñ Hêïs T. Áo $X «Hê< ä s&ç >±s T # æ+ q e s Z+ À et s+<äs q&ç yê] Á>±e À Ç Te+{Ï dü+düú\t kõú æ+# Tø=ì n_ûeè~δ #Ó+<ë\ì etqdü Œ ]Ô>± ø s T î+ THêïqT. dü+düú\ ìsêàd ìøï e πøô Á ü<ûëq+, uû $ sê\ yês T L&Ü et ]+ düets úe+ +>±, ìã<äδ üì # j \ì Ä dütôhêïqt. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 35

36 ä dü ø dt k ºØ Äj Tq J$ + s T\ ø dü+ n* s&ç ø± $X «Hê< ä s&ç 1926e dü+e s + À Hê{Ï ø Ø+q> sy õ Á üdütô + es +> Ÿ ns Hé õ, Ó\+>±D sêáwüº+ ;ÛeT< es ü* et+&é\+, ett\ÿq sy Á>±eT+ À»ìà+#ês T. áj Tq es +> Ÿ À q ÁbÕ< ä$tø $<ä q, ñqï $<ä qt ôv <äsêu <é Àì ñkõàìj j T ìe] { ÀqT nuûñ dæ+#ês T. dü«+á b sê + À ìc + bõ\q î e πsø +>±»] q ñ<ä e \ À # Ts T î>± bõ Zqï n# ÃyÓTÆq Ó\+ >±D ett<ät _&É etq $X «Hê< ä s&ç. Äj Tq ñqï yótæq e øïô «+ > \ Hêj T î\t. dü«+á + e Ãq ø= Ô À Á>±e À ì ù <ä]ø± ìï, <äts s ü]dæú T*ï # dæ # *+ b stt, q J$ êìï üp]ô>± Á>±MTD _Ûeè~ΔøÏ, s T\ dü+πøåe ìøï n+øï + # XÊs T. s T\ dü«x øïô, üs düœs düvü ø±s y T yê ]øï Á ü ê e ïj TeTì #Ó q ü]#ês T. düvü ø±s dü Œ ]Ô, düvü ø±s ñ<ä et+ e Á y T uû s < X Á>±MTD düetdü \ ü]cõÿs e s Z etì <Û äè&û É+>± qe às T. 1956e dü+e s + p 27q Áo $X «Hê< ä s&ç >±s T 30 et+~ s T\ ø *dæ ett\ÿq sy ø Ä üπs{ïyé s s Ÿ u +ø ì ÁbÕs +_Û+ 30 dü+ˆˆ\t Ä u +ø øï n<ûä åîì>± e evü ]+#ês T. Äj Tq q ø èwæì qï>± ÁbÕs +_Û q üœ{ïø ˇø >= üœ ÄX j T+ ett+<ät øfi fls T. Ä j Tq ÄX j T Á ü _+ãy T H {Ï etq ett\ÿ q sy düvü ø±s u + î et]j TT e sÿ{ï+> kıôd {. Áo $X «Hê< ä s&ç >±s T ø Ø+q> sy õ düvü ø±s πø+á<ä u +ø øï ñbõ<ûä åî\t>± mqtïø ã&ü s T. n π> 1959 qt+&ç 1966 es î õ düvü ø±s e sÿ{ï+> kıôd {ÏøÏ &Ó sø ºsY>± q ùde\+~+#ês T. n+ ø±ø n üœ{ï Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêáwüº+ À 1966 qt+&ç 1969 es î Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ø Ä üπs{ïyé e sÿ{ï+> ô ò&éπswühé À m L {Ïyé yót+ãsy >±, 1962 qt+&ç 1969 es î ø Ø+q> sy ø `Ä üπs{ïyé ôd+á Ÿ k ºsY øï y TH õ+> ø $T{ yót+ãsy>±qt e evü ]+#ês T. n+ ø±ø +&é e syºπ>cÿ u +ø &Ó sø ºsY u <Ûä \T ìs «Væ +#ês T. e ekõj Ts +> n_û eè~δ À Äj Tq îqï ÄdüøÏÔøÏ, Äø±+ø åøï > T ]Ô+ ü >± 1969 sêáwüº $ Ôq düuÿ ø $T{Ï dü uû ÑT &ç>± ìj T$T+# ã&çhês T. etø ÿc qï ü+ À ø Ø+q> sy õ ná> kõúq+ À e qï+ <ätq Ms T ø Ø+q> sy À ªkÕºsYà bòõø ºØμ kõú üq ø ø èwæ # dæhês T.1970e dü+e s + À Ä+Á<Û Á ü< XŸ bòõs àsy yótsttcÿ kõºsyãø ` Ä üπs{ïyé *$Tf &é î n<ûä åî&ç>± mqtïø ã&ü s T. Ç~ Äj Tq Àì ìã<ä Δ øï, <äø å øï <äøïÿq >ös e+. Ms T etvü êà>±+bû ø `Ä üπs{ïyé dü üsy ãc sy *$Tf &é (VüQEsêu <é) ñbõ<ûä åî&ç >± Á üuûñt «+# ìj T$T+# ã&çhês T. $X «Hê< ä s&ç ;ÛeT< es ü* Á>±eT düœs +#Y>± 1962 qt+&ç 20 dü+e sê\ bõ T q ùde\+~+#ês T. n π> ø Ø+q> sy õ ü]wü Y ø `Äô º&é düuû ÑT \T>± 5 dü+e sê\ ø±\+ ùde\+~+#ês T. $X «Hê< ä s&ç ett\ÿq sy düvü ø±s u +ø ü]~û À ø fi fl ü]áx et\ n_ûeè~δ ø # dæq ø èwæ mq Òì~. M]ì πø+á<ä ø fi fl ü]áx e _Ûeè~Δ dü\vü dü+ òüt+ düuûñt &ç>± πø+á<ä Á üuûñt «+ ìj T$T+ +~. es +> Ÿ ø fi fl ü]áxēt s T\ nk dæj TwüHé ñbõ<û ä åî &ç>± ùde\+~+#ês T. n π> e ekõj T s +> + À Äj Tq îqï ÄdüøÏÔ, nqtuûñe+ Ç nhêïs T! l dæ.ôv #Y. Vü qtet+ sêe : bõ ì+> ø MTwüHé Ä òt Ç+&çj, e J düuûñt &ÉT á kıôd { e ekõú üø n<ûä åî\t ø.x.m. ø. $X «Hê<Ûä s&ç >±]ì ø *dæ # ]Ã+# ns T<Ó q neø±x + Hê î <äøïÿ+~. ˇø kıôd { ù s Tq ñqï yótæq $\Te\ î ø Tºã&ç e øïô> düet Á> ìsê«vü D kõets ú + ø *, Á üc kõ«et ã<äδ+>± Á>±MTD n_ûeè~δøï, Á>±MTD ù <ä\ nuûñt qï øï ìã<äδ bõ T ü& Á ü ü+# kõústt ñ ÔeT Á>±MTD Hêj Tø «+ ˇø yóqt ø ã&çq ÁbÕ+ + À ñ<ä $+ +<äh $wüj ìï Ó\T ü î H HÓ+ > s «+>± uû $dütôhêïqt. H qt á dü+düúqt dü+<ä]ù+ q ø åd+ qt+&ç, Ä<äs Ùe+ yótæq á ett\ÿq sy kıôd { düvü ø±s ñ<ä et qet q < X yê üô+>± $düôè +>± net\t»s >±\ì Äø±+øÏådüTÔHêïqT. ø ˆˆX ˆˆ m. ø. $X «Hê< ä s&ç e ekõú üø n<ûä åî\t Äj TqqT mh ï ü<äe \T # üfò º # kõstt. ùdº{ÿ d &é düuÿ ø $T{ À düuû ÑT &ç>±h ø± î+&ü ñetà&ç Ä+Á<Û äá ü< XŸ ná ø \ÃsY j T ìe] { yó dt #êq \sy # 1977`79 es î ªØôdsYà n&é«stt»ø øöì Ÿμ î Ó\+>±D ÁbÕ+ + qt+&ç dü\vü düuûñt &ç>± ìj T$T+ üã&çhê s T. n+ ø±<ät et º üs Œdt ø `Ä üπs{ïyé n k dæj TwüHé, ôv <äsêu <é n<ûä åî&ç>± ñqï ø±\+ À $X «Hê<Ûä s&ç Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ n+ { düvü ø±s s +> n_ûeè~δøï m+ ø èwæ # XÊs T. > es ïyót+{ÿ Ä ò t Ç+&çj yês T ùdº{ÿ u + ø Ä òt Ç+&çj Àø Ÿ uàs T düuûñt ì>± ì j T$T+# >± 7 dü+e sê\t Ä ü<ä$ ìs «Væ +#ês T. ü+#êsttr dü$t Áô ôd&ó+{ÿ>± 1981 qt+&ç 1986 es î ;ÛeT< es ü* et+&é ìï n_ûeè~δ ü< ä+ À q&ç æ+#ês T. ett\ÿq sy ø ` Ä ü πs {Ïyé kıôd { n_ûeè~δøï Äj Tq n+~+ q ùde\ î, $<ÛëHêìøÏ, düvü ø±s dü Œ ]ÔøÏ, ne\+_+ q düets ú Hê j Tø «ü]bõ\hê<äø å øï >±qt ªôV <äsêu <é y TH CŸyÓT+{Ÿ nk dæj TwüHéμ Áo $X «Hê< ä s&ç >±]øï ªy TH»sY Ä òt <ä Çj TsY, 1981μ nyês T ì à >ös $+ +~. $X wüy T $T +fò Ç üœ{ï es L ø `n üπs{ïyé ôdø±ºsy À á nyês T n+<ät îqï yês T y s=ø s T Òs T. ì ø èw e\t&ét, e qe êyê~ nsttq m. ø.$x «Hê< ä s&ç øï á ü<äe \T n\+ø±s + ø± Ò<äT. Äj TH Ä ü<äe \ î ehóï Ó#êÃs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 36

37 dü ø dt k ºØ Ç nhêïs T! l myét.$. sêe : mhé..äsy.&ç. &Ó sø ºsY»qs Ÿ, ôv <äsêu <é ( ~: 08`04`2015) á dü+ òüt+ jóttø ÿ ø èwæ, kõ~û+ q $»j T+ qqtï m+ >±H Á üuû $ + # dæ+~. Ç~ Ç s T\ î Ä<äs Ù+. ˇø y fi Á>±e \ ï Ç Te+{Ï ìã<äδ qt, düvü ø±s dü Œ ]Ôì # æùdô, uû s < X + #ê e ]b T+~. s T\ jóttø ÿ ÄX \ î, nedüsê\ î düe <Ûëq+ <=]πø ˇπø ˇø ÿ Á ü< X + á dü+düú. á Á>±e \ Á ü»\t Ç +{Ï <ä s <äèwæ º > \ e ekõú üø n<û ä åîdï í, Äj TqH nqtdü]+# Á üdütô n<û ä åî\t Áo.m.Á ümdy s&ç >±] e+{ï Hêj Tø ê«ìï ø * ñqï+<ät î m+ n<äèwüºe+ T\T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 37

38 t dü ø dt k ºØ düvü ø±s dü+ òü \T z >= üœ Á ü ü+#êìï ì]àkõôstt Hê Á æj TyÓTÆq düvü ø±s dü+ òüt $TÁ T sê! etq ett\ÿq sy ø `Ä ü πs{ïyé s s Ÿ u +ø et]j TT e sÿ{ï+> kıôd { *$Tf &é $»j Te+ +>± 59 dü+e s + À n&ét> T ô {Ï º+~. ett+<ät>± etq e ekõú üø n<û ä åî \T ø.x.áo. m. ø.$x «Hê< ä s&ç >±]øï Hê Vü è<äj T üps «ø ìyêfi ó\t n]œdü Ô yê] dü Œ ]Ô, ÄodüT \T etqô ñ+&ü\ì ø s T î+ THêïqT. etq düuû ÑT \T, j»e q + á eácà e y &ÉTø \qt >ös e ñ ü ettk et+á, >ös e et+á T\T, myótà Ò \, Á üc Á ü ì<ûät\t, n~ûø±s T\T, &û\s T, bõá πøj TT\T, Ç s ñqï ê~ûø±s T\ düvü ø±s + dü+ wü+>±»s T ü îhêï+. > 59 dü+e sê\t>± etq düvü ø±s dü+ ò üt+ n_ûeè~δ ü<û ä+ À ø=qkõ> T etq dü+ òüt düuûñt \ nedüsê\qt rs Ã&É+ À rdüt îqï ÁX <ä Δ, ø=qkõ + q ùdyêø±s ø bõ\t $»j Te+ yótæq+<ät î dü+ wü+>± ñ+~. Ç<ä+ ê etq düuûñt \T, j»e q ø $T{, ñ< > T\ dü$twæº ø èwæ, ìc sttr, n+øï uû e+ e Ò kõ<ûä yótæ+~. Ç+<äT î yês T m+ n_ûq+<ä j TT\T. á $»j T kõ<û äq À e î yóqï+{ï ñqï düvü ø±s XÊK, e ekõj TXÊK, Ç s XÊK\ yê]øï Hê ø è» \T Ó*j TCÒdüTÔHêïqT. ettk +>± e düvü ø ]+ q Hêu sy yê]øï, ùdº{ÿu +ø Ä ò Ç+&çj et]j TT H wüq Ÿ ø `Ä üπs{ïyé &Óe\ tyót+{ÿ ø±s=œπswühé (mhédæ&çdæ) yê]øï ø è» \T Ó\T ü THêïqT. e düvü ø±s dü+ òüt+, 14 syóq Á>±e \qt et]j TT 18 Á>±eT ü+#êsttr \ L&ç ñ+~. Çe ï <ë<ë ü {Ï bõs T<ä\ edü Òì yót º ÁbÕ+ uû Ñ ett\t. Çø ÿ&ç e ekõj TeT+ ê q T\T, uàs T u e \T, qï #Ós Te î+ \ô Ä<Ûës ü&ç+<. ráe esê uû e ü]dæú T\ e\ uûñ > s» \T L&Ü n&ét> +{Ïb sttq ÁbÕ+ +. n+<ät e\ mh ï dü+e sê\ bõ T á ÁbÕ+ + ø s Te qt m<äts=ÿ+~. Ç +{Ï øï wüº ü]dæú T \ À ñqï düuûñt \qt ˇø ê{ï ô øï rdüt î e à yê] bı<ät ü n\yê qt yóts T> T ü] yê]øï Ä<Û ätìø e ekõj T ü<ä Δ T\qT nq>± _+<ätùd<ä +, T+ üs ùd<ä + e+{ï ü<ä Δ T\ qt ü]# j T+ # j T&É+»] +~. <ë+ bõ T e ekõj T nqtã+<ûä s +>± q bõ&ç ü]áxēt, >=Á s\ ô + üø +, bâá*º e+{ï yê{ï ì L&Ü dü+ òüt+ ü]~û À ìs «Væ + m T e+{ï Á ü L\ ü]dæú T\HÓ Hê m<äts=ÿì n_ûeè~δ kõ~û+# # j T&É+»] +~. e dü+ òüt düuûñt \ nedüsê\ î q Tº>± Ä]úø, ñ êœ<äø, e sÿ{ï+>, $ìjó > üs +>±qt ùde\+~+# &Éy T ø±ø dü+πøået ø±s Áø e \T L&Ü net\t # j T&É+ e\q Çø ÿ&ç ùd<ä + düt\uûñ s yótæ+~. e düvü ø±s dü+ òüt+ s T\ Á üjó» Hê\ ø=s î nh ø s ø±\ e ekõj T $dü Ôs D ùde\qt n+~+# &ÜìøÏ ø±s Áø e \T # ü &ÉT T+~. ettk +>± e ekõj T XÊÁdüÔy Ô \qt ÄVü «ì+, Ä<ÛäTìø ü<äδ T\ <ë«sê ü+ ~> Tã&ç ô +# &ÉyÓT > H ]Œ+# &É+, <ë+ bõ T s T\qT Ç s e ekõj T πøåá ê\ dü+<äs Ùq î ü+ æ+# &É+, e ekõj T düe y XÊ\ î, y Tfi \ î rdüt ø[fl yêfi fl À #Ó q + ì+ ü&é+»] +~. n π> s T\ î ìs + s + e ekõj ìøï dü+ã+~û+ q düe #êsêìï n+~+# &É+ bõ T yê]øï ettk yótæq $wüj À ø åd Çe«&ÜìøÏ e düvü ø±s dü+ ò üt+ ˇø ø åd πø+á<ëìï L&Ü Ç nhêïs T! l edüt<ûë $TÁXÊ :.m.mdt. y TH õ+> &Ó sø ºsY, mhé.dæ.&ç.dæ., q &ç ( ~: 04`01`2014) ett\ÿq sy düvü ø±s u + î et]j TT e sÿ {Ï+> kıôd { ì dü+<ä]ù+# &É+ Hê ø+ Ä q+<ä+>± ñ+~. Çø ÿ&ç nìï ø±s ø bõ\t düvü ø±s dü Œ ]Ô dæ<ëδ+ ê\ î nqt> TD+>±»s T> T THêïsTT. ø èwæ Ms T et]ìï $»j \T kõ~û+#ê\ì etqdü Œ ]Ô>± ø s T î+ T # dæ+~.n+ ø± î+&ü e düvü ø±s dü+ òüt ü]~û Àì Á>±e \ À üx óyó <ä _sê\qt s T # j T&É+»s T> T T+~. dü+ òüt düuûñt \ î L&Ü yó <ä _sê \qt ìs «Væ + d ìj TsY düuûñt \ et]j TT yê] J$ uû > kõ«ett\ î ø +{Ï X óø± \ Ä üπswüqt # stt+ yê] ùde À Äq+<ä+ bı+<ät THêï+. nsttq üœ{ïø e düvü ø±s dü+ òüt dü uûñt \ ùde\πø ü]$t + ø± î+&ü Ç s Á>± MTD _Ûeè~Δ nedüsê\ î nqt> TD+>± ªªÁo m. ø.$x «Hê<Ûä s&ç s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ kıôd {Ïμμ kõú æ+ <ëì <ë«sê á ùde\qt $düô]+ Á>±e \ n_ûeè~δøï bõ T ü&ét T Hêï+. qs Vü ] +&Ü, ettdü ÔbòÕ üpsy et]j TT e+> s Á>±e À yê sy ôw&é ü< äø±\qt ÁbÕs +_Û+, Hêu sy yê] düvü ø±s + $» j Te+ +>± üp]ô # j T&É+»] +~. etq dü+ ò üt+ düvü ø±s + ett\ÿq sy À pìj T sy et]j TT &çá^ ø fi XÊ\\T kõú æ+ yê{ïøï Ä]úø düvü j ìï n+~dütôhêï+.á ø fi XÊ\ À 50% et+~ ne àstt\t $<ë uû dü+ # dütôhêïs ì #Ó üœ&üìøï > ]«dütôhêï+. m+ et+~ u *ø \ $<ë uû dü+ et<ûä ÀH Ä b î+&ü, yê] ù <ä]ø + yêfi fl # <äte î Ä +ø + ø± î+&ü, <ä s ÁbÕ+ ê\ î yó[fl # <äte ø e&üìøï neø±x + Òìyê]øÏ, n +{Ï ;<ä î T+u \ î á ø fi XÊ\\T m+ ñ üj TTø Ô+>± ñhêïstt. á nqtuûñe+ y TeTT ets ett+<ä &ÉT> T y dæ, ett\ÿq sy # T Tº üø ÿ\ 30 øï. MT.\ ü]~û Àì es +> Ÿ, ø Ø+q> sy õ Àì e+<ä Á>±e \ etvæ fi \ uû > kõ«et + ett\ÿq sy À etvæ fi düvü ø±s dü+ òüt+ kõú üq î et]j TT $ ÔH Œ Ô düvü ø±s s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 38

39 m. Á ümdy s&ç n<ûä åî\t dü+ òü \ î # j T ìe«&éyótæ+~. n+ >±ø, Ád Ô\T, ü s Twüß\T ìs «Væ dütôqï n H ø bı<ät ü dü+ òü \ î etq dü+ òüt+ dü Œ ]Ô ì Ã+~. Á>±eT kâuû > y T < X kâuû > etì uû $+ etq düvü ø±s dü+ òüt+ q î kõ<û ä yótæq, q ü]~û Àì nìï ø±s Áø e \qt net\t # dütôqï~. Á>±eTkÕúsTT dü+dü ú\ n_û eè~δ et]j TT yê] nedüsê\t rs &É+ kõúìø Á ü»\ d «j T j»e q + H kõ<ûä etì e Á ü>±&ûé $XÊ«dü+. e î qetàø + ñ+~. düuûñt \T, j» e q ø $T{Ï, ñ< > T\T, Á üuû ÑT «+ et] j TT Ä]úø dü+düú\t düáø et+>± u <Ûä >± yê] $<ÛäT\T ìs «Væ ùdô düvü ø±s dü+ òü \T ˇø >= üœ Á ü ü+#êìï ì]àkõôj T H ~ e Á ü>±&ûé düvü ø±s dü+ ò ütyótæhê e düvü ø±s dü+ òüt n_ûeè~δ > T]+ Ó\TdüTø > ] e nqtuûñyê\t yê] ü+# Tø e&üìøï et] j TT düvü ø±s ñ<ä e ìøï e e+ T &ÜŒ Tq+~+# &ÜìøÏ dü<ë dæ<äδ+>± ñhêï+. m. Á ümdy s&ç n<ûä åî\t ett\ÿq sy ø `Ä üπs{ïyé s s Ÿ u +ø e sÿ{ï+> kıôd { *$Tf &é (eácà yê\ dü+<äs +>± dü+ òüt+ n<ûä åî\t m.á ümdy s&ç dü+< X +) dü+ òüt+ yótt<ä{à dü+ òüt ü]~û Àì nìï Á>±e \qt $<ät Bø s D # j TT î et]j TT s T\ u e \ î ø HÓø åqt stte«&üìøï $<ät Y XÊK qt+&ç s s Ÿ &çu +# s T ø=qt> \T # dæ üø ÿ Á>±e \ ø +fò ett+<ät>± dü+ òüt Á>±e À $<ät Bø s D # ü{ïº+~. dü+ ò üt Á>±e \ À {Ï m<ä &ç ñqï ü Œ&ÉT Á ü»\ î ê> T s T n+~+# T î >±qt dü+ òüt+ dü«+ Ks TÃ\ uàs T u e \T $«+ q~ î T+ã ìj T+Á D î >±qt ns TΩ q <ä+ ü T\ î ne>±vü q dü<ädüt \T ìs «Væ +# T# Tqï~. dü+ òüt+ á ~> Te Ó* æq dü+πøået ø±s Áø e \qt q dü«+ ì<ûät\ qt+&ç # ü Tº# Tqï~. dü+ òüt düuûñt &ÉT Ò<ë düuûñt ì uû s / uûñs Ô # ìb sttq# n+ et dü+kõÿsê\ ì$t Ô+ s.7,500/ \T q> <ät,100 øï À\ düqï _j T + Ç# TÃ# Tqï~. dü+πøået ùde\t dü+πøået &çbõõ{ÿ ü< äø + <ë«sê düuûñt \ qt+&ç s.2,000 \ î > Z î+&ü, s \ î $T+# î+&ü &çbõõ{ÿ d «ø ]+ <ëìô ets D q+ s s T n~ûø +>± nq>± (s.25,000\ qt+&ç s.50,000\ es î) düuûñt ì yês düt\ î dü+ òüt ì<ûät\ qt+&ç #Ó* + # T# Tqï~. dü+ òüt düuûñt \ î Äs > _sê\t et ]j TT dü+ òüt düuûñt \ jóttø ÿ üx óe \ î øï ê _sê\t s # T>± ìs «Væ +# T # Tqï~. dü ø dt k ºØ Ç nhêïs T! l mhé. netsyhê< ä s&ç : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh düvü ø±s XÊU et+á ( ~: 26`07`1981) á ett\ÿq sy s s Ÿ u +ø jóttø ÿ dæ\«sy p; ñ yê\qt ÁbÕs +_Û+# &É+ Hê ø+ > s «+>± ñ+~. á dü+düú 25 dü+e sê\ ÁøÏ + kõú æ+# ã&ç+~. á dü+düú n_ûeè~δøï ø èwæ # dæq Bì n<ûä åî\t Áo m. ø.$x «Hê< ä s&ç >±]øï Hê Vü è<äj T üps «ø n_ûq+<äq\t, Ç~ sêáwüº+ ÀH ø±<ät, < X + ÀH ñ ÔeT düvü ø±s dü+ òüt+, Ç~ πøe\+ dü+ òüt+ e Á y T ø±<ät. m+<äs Á ü»\ ÄXÊCÀ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø düuûñt \ æ\ \T ñqï # <äte \T nq>± m+._._.j Tdt. # <äte Tqï yê]øï s. 12,500 \ bõ] wæø + et]j TT _. f ø. _.j Tdtdæ (ná ø \ÃsY), yó s ï], _.bòõs àdæ ø s T \T # <äte Tqï yê]øï s.10,000\ bõ] wüø + Á ü dü+e s + #Ó* +# T# Tqï~. dü+ òüt düuûñt \ î et]j TT yê] uû s / uûñs Ô î ñ +>± ø± sêø º ø +{Ï Ä üπs wüqt # stt+# T# Tqï~. ªm. ø.$x «Hê< ä s&ç eè<ëδ ü ô q Hé ü< äø +μ Á üy X ô {Ϻ düuûñt \T me s 35 dü+e sê\t>± dü+ òüt düuûñt ñ+&ç, yê] Á üdütô ej TdüT 65 dü+e sê\t, Äô ñqï ejó eè<ätδ\øï HÓ\øÏ s.500 #= ü æ Ÿ 2019 qt+ ô q Hé Çe«&É+»s T> T# Tqï~. d

40 dü ø dt k ºØ üx óäs > _sê\t: dü+ ò üt+ Á üuû ÑT «üx óyó <ät \ düvü ø±s + nìï Á>±e \ À üx óe \ Äs > dü+ s ø åd ø _sê\t ìs «Væ + yê{ïøï ñ + >± et+<ät\t n+~dütô+~ qt+ Ç üœ{ï es î düte s T s.9.69 \ø å\ et+<ät\qt dü+ òüt+ Ks Tà # dæ+~. düuû ÑT \ î Äs > _sê\t: dü+ ò üt+ Vü qtet ø=+&é ªX s Y Ò»sY Vü dæœ Ÿμ yê] kâ» q + s # T düuûñt \ î H Á yó <ä _sê \qt ìs «Væ +, yê] ø fi ófl üøøïå+ n edüs yótæq yê]øï ø± sê îº Ä üπswüq qt ñ +>± # sttdütô+~. düte s T 1,117 et+ ~ düuûñt \T yê] J$ uû > kõ«ett\ î Ç ñ Ä üπswüqt # stt+#ês T. á Ä üπswüq ø dü+ düte s T s \ø å\ K s Ã, n+<ät À ns yó XÊ + n+fò s \ø å\t dü+ òüt+ #Ó* ùdô $T *q 40% nq>± Äs > _sê\t s \ø å\t Vü dæœ Ÿ yês T uûñ]+ #ês T. düvü ø±s dü+ òüt X s Y Ò»sY Vü dæœ Ÿ yês T 2014 À ˇø $»Hé ôd+ syqt ett\ÿq sy À ÁbÕs +_Û+#ês T. düte s T>± 5000 et+~ ù ôw+ T á ôd+ sy î e à yó <ä + # stt+# T îhêïs T. yês T πøe\+ s. 30 HêeTe Á ü s TdüT+ e Á y T rdüt î+{ s T. Çø ÿ&é ets $X wüy T$T +fò dü+ òüt düuûñt \ À ˇø ] îe s T&Ó q &܈ˆdüTπswt Nø (&ç.mhé._. ôdœwü*düt)º düvü j T À ñ yóhóïettø, yó ø±fi fl H= ü Œ \ î üøø å\t ìs «Væ +# &É+»] +~. düte s T 424 et+~ düuûñt \T á yó <ä _sêìøï Vü»s j s T. yê]ì üøøïå+, q dü\vü \T, dü # q\t # XÊs T. düvü ø±s dü+ òüt+ òæõjó < Ós, jó >± _sê\qt L&Ü düuûñt \ î, dæã +~øï ìs «Væ dütô+~. Ç nhêïs T! l ø. C Hê s&ç : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh e ekõj T et]j TT düvü ø±s XÊU et+á ( ~: 16`04`1983) Á>±MTD Á ü»\ î ùde\t n+~+# &É+ À á u + î Á ü<ä]ùdütôqï üìrs T et]j TT düvü ø±s dü+ òü \ n_ûeè~δøï yês T n+~ dütôqï dü # q\t et]j TT dü\vü \T m+ $\TyÓ q$>± ñhêïj Tì Ó*j TCÒj T&ÜìøÏ H HÓ+ dü+ wædütôhêïqt. á u + î qet HêqT Ä<äs Ù+>± rdütø=ì düvü ø±s s +>±ìï ü q]ïsêàd+ # j \ì H qt m+ >±H ñ ê Vü ü&ét THêïqT. Ç nhêïs T! l {Ï.mdt nbõœsêe y TH õ+> &Ó sø ºsY, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ø `Ä üπs{ïyé u +ø, ôv <äsêu <é ( ~:14`05`2007) á düvü ø±s dü+ òüt+ Ä<ÛäTìø kõ+πø ø ü<ä Δ T*ï n+~ ü # Tà î+~. Çø ÿ&é H qt > etì+ +fò á dü+ òüt+ s ø s ø±\ ø±s ø bõ\t ìs «Væ dü Ô, düuûñt \ î ;e, $<ë kâø sê \T e+{ï uû \qt n+~dütô qï+<ät î H qt dü+ wædütôhêïqt. ñ êœ<äø ô +# &É+ <ë«sê dü+ ò üt+ À düuûñt \ jóttø ÿ \dü] ô Tºã&ç et]+ ô s T> T î < Vü <ä ü&ç+~. á $<Ûëq+ e\q düuûñt \T et u <Ûä \qt yês düt\ô q yó ù neø±x + Ò<äT. l æ.yó Vü qj T N òt»qs Ÿ y TH»sY, Hêu sy, ôv Á<ëu <é Hêu Ä<äs Ùe+ yótæq düvü ø±s e edüú ìsêàd+ > T]+ ø \\Tø qï<, n Te+{Ï düvü ø±s dü+düú ìsêàd+ ett\ÿq sy À # &Ée# TÃ. á ett\ÿq sy düvü ø±s dü+ òüt+ jóttø ÿ $»j T dü+< XÊìï $düôè +>± yê æô # j Te\dæq nedüs + m+ Ó Hê ñ+~. n+<ätπø ø.x. æ.mdt. Vü ø sy >±s T Bìì ªªeTT Ÿÿ ` ø±` q syμμ (C πø yó\t> T) nì nhêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 40

41 dü+πøået ø±s Áø e \T dü ø dt k ºØ =* Hêfi fl À ett\ÿq sy dü+ òüt+ ü] ~Û Àì Á>±e \ Á ü»\t yê] bı \ î dü«# à +<ä+>± sêáwüº $<ät Y uàs T øï &çbõõ T, # j T&É+ e\ n$ $<ät Bø s D # j Tã&Ü stt. Á>±e À ø s Te ü]dæ ú Œ&çq ü Œ &ÉT dü+ òüt+ Ä Á>±e \ î ê> T s T ø dü+ uàs T y stt+ +~. î T+ã ìj T+Á D î dü+ã+~û+ q yó <ä _sê\t ìs «Væ + ø=+ et+~ <ä+ ü T\ î øöì *+> # dæ yês T î T+ã ìj T+ Á D bõ{ï+# # j T&É+ À düvü j T ü&ç+~. ets DÏ+ q düuûñt \ î T+ãdüuÛÑT \T #Óø n+<ätø e&é+ mhé.õ.ˇ.\ düvü j T+ dü+ òüt+ Á>±e \ À ÄsY.z.bÕ +{Ÿ\qT kõú æ+ yê]øï ü] X óáuûñyótæq ê> T s TqT n+~k Ô+~. düuûñt \ î dü+πøået ü< äø±\t: dü+ òüt+ düuûñt \ dü+πøået+ ø dü+ yê] îqï e ekõj T uûñ $T Ä<Ûës +>± ø dü+ s.2000 qt+&ç > ]wüº+>± s es î edü \T # dæ dü+πøået ì~û ü< äø±ìï ìs «Væ k Ô+~. ˇø y fi düuû ÑT &ÉT etè #Ó+~ yês T #Ó* + q yótt êôìøï 12.5 s T Ä î T+u ìøï #Ó* kõôs T. dü+ ò üt qt+&ç Ç üœ{ïes î ets DÏ+ q 1827 et+~ î T+; î\ î s \ø å\t #Ó* + + ~. <ävü q dü+kõÿs Ks TÃ\T: Á üdütô + me s Hê düuûñt &ÉT >±ì yê] J$ uû > kõ«$t >±ì ets DÏùdÔ <ävü qdü+kõÿsê\ ì$t Ô+ Ä î T+u ìøï s.3000 q> <ät, 50 πøj\ _ j T + dü+ òüt+ n+<äcòdütô+~ qt+&ç dü+ ò üt+ Ç üœ{ï es î düuû ÑT \T 2133 et+~ øï (n+fò düuûñt &ÉT Ò<ë yê] J$ uû > kõ«$t >±ì ets DÏùdÔ) düte s T s \ø å\qt #Ó* +#ês T. kõÿ\sywæ t : dü+ òüt qt+&ç 2010 es î 7e et]j TT 10e s > # ~y yót]{ÿ $<ë s Tú \ î düte s T s.2.90 \ø å\ kõÿ\sywæ t n+~+ +~ qt+&ç 2016 es î düvü ø±s dü+ ò üt düuû ÑT \ æ\ \T Ç+ Øà&çj T{Ÿ # <äte es î düuûñt &ç Ç<ä ] æ\ \ î»qáo ;e jó»q ü< äø + òt Çq shé ø±s ŒπswüHé <ë«sê dü+ òüt+ s \ø å\t 8422 et+~ $<ë s Tú\ î #Ó* +#ês T. Ç nhêïs T! l myét. X <ÛäsY s&ç : Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh üsê es D XÊU et+á ( ~: 28`09`1994) á ÁbÕ+ s T\ î >= üœ ùde\+~dütôqï Ç +{Ï ñ ÔeT dü+düúqt dü+<ä]ù+# &É+ Hê î n$t êq+<ä+>± ñ+~. Ç~ sêáwüº+ ÀH ø±ø < X yê üô+>± düvü ø±s ñ<ä e ìøï #Ó+~q Á ü»\+<äs üœìdü]>± dü+<ä]ù+# e* q Á üettk πø+á<ä+>± ñ+ T+<äì Ó\T ü&üìøï H qt m+ dü+ wædütôhêïqt. á dü+düú kõú æ+ q Hê{Ï, dü Œ ]ÔøÏ nqt> TD+>± n<ät yótæq á ø èwæ Ç π> ø=kõ>±\ì Äø±+øÏådüTÔHêïqT. ÄsY.z. bõ + T me s Hê düuûñt \ æ\ q Ábıô òwü q Ÿ &çá^ n+fò yót&çdæhé e+{ïì # <äte T+fÒ yê]øï dü+ ò üt+ s.11,000 #Ó* dütô+ ~. n< Ç+» ]+>, ná ø \ÃsY, yó s ïø, _bòõs àd ø s T \T # <äte T+fÒ yê]øï dü+ òüt+ s.8,500 #Ó* dütô+~. düvü ø±s dü+ ò üt ø±s ø bõ\qt Ä]úø yê< M\ î e Á y T >± î+&ü dü+πøået ø±s Áø e \ î $düô]+# &É+ L&Ü ett\ÿ q sy düvü ø±s dü+ òüt+ $»j ìøï m+ < Vü <ä+ # dæ+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 41

42 dü ø dt k ºØ J$ ;e düuûñt \ î T+u \ î n+&é dü+ òüt+ düuûñt \ î ü+ s TD+ Ç# à ü Œ &ÉT ø=+ Á $Tj T+ yótt êôìï Á> t Çq shé ü< äø + et]j TT»qÁo ;et jó»q øï+<ä Çq shé ø +ô ìøï #Ó* dütô+~. ˇø y fi me s q düuûñt &ÉT ets DÏùdÔ Ä Çq shé yótt êôìï ;e ø +ô qt+ ø yét # dæ düuûñt &ç s TD ìøï»et # dütô+~. Ç+ø± n<äq+>± ;e yótt Ô+ ñ+fò n~ düuûñt &ç î T+u ìøï n+~dütô+~. á ü< äø + øï+<ä 2015`16 dü+e sê ìøï >±qt düvü ø±s dü+ òüt+ s.32,69,581 Á $Tj T+ yótt Ô+>± #Ó* + +~. <ëì ì$t Ô+ ø yét # j T>± e Ãq yótt Ô+ s ø å \qt 1996 qt+&ç Ç üœ{ïes î 1541 et+~ düuûñt \ î T+u \ î n+~+ +~. á düvü ø±s dü+ òüt+ òt Çq shé ø±s=œπswühé,»qs Ÿ Çq shé ø +ô, Hẘüq Ÿ Ç q shé ø +ô, ãc CŸ n*j THé, Çbò ÿ {Àø Çq shé ø +ô \ î ˇø + T>± e evü ]dütô+~. düvü ø±s dü+ òüt dü uûñt \ î ü+ æd # ùd m Te+{Ï s TD \ ø Hê n+fò ü+ \ ;e, bõ&ç üx óe \ î, Á{ ø ºs î, üìett î, $<ät Y yó s î Ç# à nìï s TD \ î Çq shé # dütô+~ qt+&ç 2012 es î düvü ø±s dü+ ò üt+ >ös e düuû ÑT \ 1639 $<ät Y yó s T ø±*b >± düte s T s \ø å\t ø yét # dæ yê]øï ;e kıettà Ç æœ+# &É+»] +~ n π> düuûñt \ î #Ó+~q 4149 üx óe \T # ìb sttq ü Œ&ÉT (2012`2015) s \ø å\t ;e kıettà #Ó* +# &É+»] +~. Á üe <ä ;e»q ê Á> t j øï &Ó+{Ÿ bõ\d øï+<ä dü+ ò üt+ s. \ø å yótt êôìøï Á $Tj T+ #Ó* dütô+ ~.1995 qt+&ç Á üe <ë À ets DÏ+ q 59 düuûñt \ î T+; î\ s ü q düte s T s. 30 \ø å\t dü+ òüt+ ø yét # dæ+~. dü+ òüt+ düuûñt &Ó Hê Çbò ÿ ms T e \T ø=qt> \T # dæ ˇø y fi n qt dü+e s + Hê Á üe <ä+ À ets DÏùdÔ n qt ø=qt> \T # dæq ˇø=ÿø ÿ u > øï s.4000 #= ü Œq > ]wüº+>± 25 u > \øï nq>± s. 1,00,000 n ì î T+u ìøï #Ó* dütô+~. Ç üœ{ï es î 36 et+~ >ös e düuûñt \ î á ü< äø + øï+<ä s \ø å\ ;e yótt Ô+ ø yét # dæ+~. Á üe <ä+ À ets DÏ+ q düuûñt &ç î T+; î\t ;e yótt êôìï bı+<ä&é+ ÁbÕC ø º ]b syº ø `Ä üπs{ïyé ø± ÒCŸ` øq&ü, ø± sà Ÿ j T ì e] { ø± ÒCŸ Ä òt ná ø \ÃsY òt ôd Hé, nyót ]ø± î #Ó+~q $< o $<ë s Tú\T etq dü+ òü ìï dü+<ä]ù+, e ekõj ìøï, Á>±MTD ø±s Áø e \ î dü+ã+~û+ q $wüj \ô ÁbÕC îº esyÿ\t # dæhê s T. ªy TH CŸμ, ªÇsêàμ, &ç.myét, $<ë s Tú\T m+ et+~ á dü+ òü ìøï dü+ã+~û+ m H ï $wüj \ô düetá> n<ûä j Tq+ # dæ yê] b dtº Á>±&ÉT j TwüHéøÏ ÁbÕC îº ]b s Tº j s T # dütø=ì yê] ø± ÒJ\ î düet]œ+#ês T. Ç nhêïs T! l et\t uûñ{ïº $Áø e s ÿ : XÊdüq düuûñt \T, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh nôd+; NÛ òt $ t, ø±+á >dt bõøº (e J &ç üp { d Œø sy) ( ~: 19`07`2010) dædü q á düvü ø±s ñ<ä et+ etq < XÊìøÏ m+ nedüs +. Á>±MTD uû s < X n_ûeè~δ ø dü+ <ä s <äèwæº et]j TT ìã<ä > \ á dü+düú e ekõú üø n<ûä åî\t ø ˆˆX ˆˆÁo. m. ø. $X «Hê< ä s&ç >±]øï HêjÓTTø ÿ >ös ee+<äqett\t düet]œ+# T î+ THêïqT. á u + î m+ dü Œ ]Ô<ëj Tø yótæq~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 42

43 $»j ìøï ø±s D \T 1. düvü ø±s dü+ òüt ø±s ø bõ À ãj T{Ï e îô\ Á üy Tj T+ Òø b e&é+ 2. n+øï uû e+, ìc sttr, düvü ø±s dü Œ ]Ô üì# ùd bõ\ø es Z+ 3. ø à «+, düetj ìøï s TD+ Çe«&É+, edü \T # j T&É+ 4. dü s q <Ûäs \ î ÇHé ü {Ÿ düs òüsê # j T&É+ 5. s TD \qt e sÿ{ï+> nqtdü+<ûëq+ # j T&É+ 6. düáø et+>± düø±\+ À bõ πøj\qt n+~+# &É+ 7. e ekõj T nqtã+<ûä yê bõs ø±s ø bõ\ î s TD+ Çe«&É+ 8. yóts T > q $ ÔHê\qT düs òüsê # j T&É+ 9. ;e ùde\t düvü dü+πøået ø±s Áø e \ net\t 10. kõe õø ø±s Áø e \ î Áb ê Vü ìï n+~+# &É+ 11. düuûñt \ yê{, bı<ät ü &çbõõ n+ s Z eqs T\qT dütdæús +>± ô +# Tø e&é+ 12. dæã +~ jóttø ÿ üì dü+düÿè et]j TT ùdyêìs 13. düets úe+ +>± e sÿ{ï+> ìs «Vü D 14. u <Ûä êj TT yótæq düuûñt \T et]j TT yê] dü+ø \Œã\+ 15. düuûñt \+ ê êy T j»e q + nh uû eq dü+ òüt ø±s ø bõ À bõ Zq&É+ dü ø dt k ºØ k sy üesy bõ +{Ÿ á düvü ø±s dü+ ò üt+ mhé.dæ.&ç.dæ. kâ» q øï À yê{ÿ üesy k sy üesy bõ T # dæ ü Ô õìï+> $T\T qt, uòfi fl Áô dæ +> j T ì{ÿì, u stt Ÿ s dt $T\T qt Ä $<ät Y q&ét ü +~. eè<ätδ q düuûñt \ î æ+#û qt á dü+ òüt+ 65 dü+e sê\t ô ã&çq düuû ÑT \qt > T]Ô+ &ç$&ó+&é ùws ô q e Ãq e&û ì HÓ\yêØ yótt Ô+>± $uûñõ+ yê]øï òæ+# qt>± n+~k Ô+~. ªªÄdæj ÀH n T ÔeT düvü ø±s dü+ òüt+>± ù s Tqï ett\tø q sy dü+ òü ìï Ç s düvü ø±s dü+ òü \T Ä<äs Ù+>± rdüt îì n_ûeè~δ #Ó+<ë*μμ. ` ettk et+á ø.# +Á<äX KsY sêe Ç nhêïs T! l yó Vü Hé ø +<ë Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ sêh ø `Ä üπs{ï+> k ôd { ]õákõºsy ( ~: 12`12`1984) Á>±MTD _Ûeè~Δ kõ<ûäq+ À ndü q e s TŒ ~X >± á ett\ÿq sy ªeT ºμ düvü ø±s dü+ òüt+ Ä$wüÿ]+ q mh ï >= üœ $»j T s Vü kõ \T nh ø Ç s dü+düú\ î, e îô\ î e s Z<äs Ùø +>± ñhêïstt. dü+ ü<ä ndü q ü+ æd $<ÛëHê\ > T]+ e { &Ü\qT îh yês T Çø ÿ&é dü«j T+ düvü j Tø $<Ûëq+ <ë«sê üs düœs düvü ø±s uû eq òü\e+ ete Tqï Á>±MTD uû s + > T]+ Ó\TdüTø=qT î á dü+düúqt dü+<ä]ù+# e\dæ ñ+ T+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 43

44 s T\ î ñ üjó > ü& ü düôø±\t s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : n$tπsïì Vü ]ø èwüí yó\: s. 250/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 450/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) Á ü T\ î: Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 44

45 ä ä $<ë dü+düú u j TsY sêe Hêj TT&ÉT $C qcà dü ÿ Ÿ Ä òt ná ø \ÃsY e ekõj T eè Ô $<ä À y T{Ï &Üø ºsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ Çìdæº {Ÿ Ä òt s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ... Ó\+>±D Àì yót<äø õ øö&ç ü* et+&é\+ TìøÏ Á>±eT+ À fl ÁøÏ + HÓ\ø=qï á dü+düú Ä<Ûä«s + À u j TsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ dü ÿ Ÿ Ä òt ná ø \ÃsY (2007), &Üø ºsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ ná ø \ÃsY bõ*f øïïø (2009), &Üø ºsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ d &é f ø±ï\j bõ*f øïïø (2012), &Üø ºsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ ná ø \Ãs Ÿ Ç+õ ]+> bõ*f øïïø (2013) $»j Te+ +>± q&étdütôhêïstt. $C q CÀ m&ét πøwüq Ÿ kıôd { 1991 Œ&ç+~. Ä+Á<Û äá ü< XŸ, Ó\+>±D sêácõº\ î #Ó+~q ø=+ et+~ bõ]áxê$tø y Ô\T, yê bõs y Ô\T, $<ë y Ô\T, eè Ôì ü DT\T, Á üyêdü uû s rj TT\T T # XÊs T. Ms + ê L&Ü et et s +>± À n<ät Á ü uû bõ yê\t #ê T îqïyêπs. ü]áxēt, yê bõs +>±\ nedüsê \qt rπsã+<ät î Ç~ uû ù ø ås Væ dü+dü Œ&ç+~. j TTe î Á üuû e üp] $<ë uû dü yê êes D ìï ø *Œk Ô+~. <ë«sê yês T Á üdütô, uûñ$wü Y düyêfi flqt m<äts ÿ > *π> yê]ì r]ã~<ät +~. á Á üj D+ À uû > +>± $C qcà Ç+õ ]+> f ø±ï\j, y TH CŸyÓT+{Ÿ, ÄsYº ôd Hé et]j TT bõsƒ XÊ\ $<ä À # ø ÿ{ï dü+düú\qt HÓ\ø=*Œ+~. $C q CÀ m&ét πøwüq Ÿ kıôd { n ~Û î\t Á>±MTD e ekõj T+ H ü< ä + et \T>± ñqïyêπs. Á>±MTD ù <ä s ê+>±ìøï, < XÊìøÏ et e+ Hê ] Çyê«\ì yês T uû $+#ês T. n+<ätπø $C q CÀ dü+düú 2004 À &Üø ºsY &ç.sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ Çìdæ º {Ÿ Ä òt s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ T # dæ+~. Ó\+>±D Àì yót<äø õ øö&ç ü* et+&é\+ TìøÏ Á>±eT+ À 33 mø sê\ düú\+ À Bìï HÓ\ø= Œs T. kıôd { N òt bõá Hé á T î ñ<ës +>± $sêfiēt+~+#ês T. e ekõj T+, nqtã+<û s +>± À s > > ~ ø ådqt πøåá kõústt nqtuûñe+ $T[ + # j T&É+ <ë«sê Á>±MTD ìs Tù <ä j TTe î ø åd Çe«&É+ Bì \ø å À á dü+düú e ekõj T+ À et &ÉT HÓ\\ y=πøwüq Ÿ Áf Æì+> Çe«&Üìï ÁbÕs +_Û+ +~. uàsy Ä òt Ç+ Øà&çjÓT{Ÿ m&ét πøwühé á dü+düúqt e ekõj T+ À eè Ô$<ä ø åd πø+á<ä+>± > T]Ô+ +~. $$<Û ø s T \qt ìs «Væ +# +<ät î á dü+dü ú # ø ÿ{ï $<ë s Ω \T, et+ nqtuû Ñe+ ø * q yê]ì ìj T$T+ +~. á ø åd üp]ô>± ñ +. ø åd bı+<ẙê]øï edü, ÄVü s + ñ +>± n+~kõôs T. e ekõj T ü+#ê+> +, H {Ÿ ãtø, ô qtï\t, ô ì fi ó, ò Ÿ <ätdütô\t, ˇø { `wüsyº, ø± t, et+# +, üs T ü, ã ø T, et>, ù T, >± düt\t +{Ïyê{Ïì Vü dü º Ÿ À ñ +>± n+~kõôs T. á düetj T+ À &Üø ºsY &ç.sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ Çìdæº {Ÿ Ä òt s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ dü+düú Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwü º e ekõj T $X «$<ë \j T+, Ä#ês m s +>± e ekõj T $X «$<ë \j T+, ÇÁøÏXÊ{Ÿ, u j TsY Áø± t ôd Hé, ø±y Ø d &é,ôv ]fòcÿ ò ü &é, q õm&ét d &é Áô.*., Áosê+ ãjó d &é Áô.*. +{Ïyê{Ï # ø ÿ{ï Œs # T î+~. ø åd bı+< yês T Äj dü+düú\qt dü+<ä]ù+# yês T. Á>±MTD ìs Tù <ä j TTer j TTe î\ î dü+düú n+~dütôqï ùde\ î yót Ãq u j TsY Áø± t ôd Hé ø +ô q ª ]ï+> òüsy òtμ, ª#Ó Ÿ πøsy Áb Á>±yéTμ À uû > +>± dü+j TTø Ô+>± ˇø eè Ô$<ä ø åd T # ùd+<ät î ÄdüøÏÔ ø qã]ã+~. Á ü ü+# ná> >±$T $q ï Áø± t ôd Hé ø +ô À u j TsY ˇø {Ï. B+ dü+düú # ]Á À #ê]á ø dü+<äs + # T # düt î+~. u j TsY Áø± t ôd Hé uàsy Ä òt y TH CŸyÓT+{Ÿ #Ó s àhé &Üø ºsY ôv #Ydæ Áô ò&é]ø u sy kõesy &Üø ºsY &ç.sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ Çìdæ º {Ÿ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 45

46 $<ë dü+düú Ä òt s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ dü+düú ne>±vü q ˇ üœ+<ä+ô dü+ ø + # XÊs T. Ä$<Ûä+>± 2007 À u j TsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ dü ÿ Ÿ Ä ò t ná ø \ÃsY nh ~ ˇø e ekõj T eè Ô$<ä ø åd Æ+~ Æq u j TsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ dü ÿ Ÿ Ä ò t ná ø \ÃsY H &ÉT Á ü> ü< ä+ À üj Tìk Ô+~. Ç{ e Ò ets u #Y $<ë s Tú\T L&Ü et ø sy üp]ô # düt îhêïs T. Ç~ ü Ô $ ÔH Œ Ô πøåá ê À u \ø±]àø ìs à\q \ø å +>± fl À ü Á>±MTD ìs Tù <ä j TTe î e ekõj T+ À Á ü ø HÓ ü D À ø åd ÇdüTÔ+~. ø åd üp]ô # düt îqïyês T $ ÔHê\T/ ms Te \T / ü s T> TeT+<äT\ ø +ô \T e+{ï e ekõj <Ûë] dü+düú À ñbõ~û bı+<ät THêïs T Ò<ë kı+ +>± e ekõj T+, nqtã+<ûä s +>±\ ø±s ø bõ\t # ü&ét THêïs T. á H ü< ä + À dü+düú Ä$sê e+, kõ~û+ q Á ü> ô Á ü ø ø < äq+... u j TsY sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ dü ÿ Ÿ Ä òt ná ø \ÃsY n+~+# ø åd À $ wüº e ekõj T πøåá ê À $$<Ûä ø±s ø bõ À, kõ+πø ø \ $ìjó > + À # ø ÿ{ï ÁbÕøϺø Ÿ ø åd bı+<ä&é+. Á ür $<ë ]úøï 2 qt+ 3 ôd+ uûñ $Tì πø{ sttkõôs T. $ Ôq+ Hê &É+ yótt<ä\tø=ì $ ÔH Œ Ô <ëø± Á ür n+x + Àq yês T q nqtuûñyêìï bı+<ä> \T> T ês T. $<ë s Tú À b { ê«ìï ô +# +<ät î et &ÉT yót&é Ÿ T # XÊs T. 1. ü+ ñ Œ Ô À n T ÔeT nuûñ ]ú 2. n T ÔeT e s Tÿ\T kõ~û+ q nuûñ ]ú 3. Vü»s T À n T ÔeT nuûñ ]ú ÁbÕs +uûñ+ À 2008 es î L&Ü á ø åd ø±s Áø et+ 3 HÓ\\ bõ T ø=qkõ +~. á ø±\+ À 14 u # T À yótt Ô+ 416 et+~ ø åd bı+<ës T. u j TsY Áø± tôd Hé m+ˇj TT nq+ s + Ç~ 2008, 2009 \ ø± ìøï ô +# ã&ç+~. ø åd s Tú\ Çã +<ät\qt <äèwæº À ñ+# Tø=ì Ç~ Äs THÓ\\ ø± ìøï Z+# ã&ç+~. E `&çôd+ãsy <ëø± ˇø u #Y,»qe] qt+ phé <ëø± ets u #Y ñ+ T+~. Ç$ KØ òt, s ;\ î ÁbÕ ì< ä + evæ +# ñ+{ stt. Á üdütô + E `&çôd+ãsy 2019 u #Y q&étk Ô+~. 41 et+~ $<ë s Tú\T Ç+<äT À ø åd bı+<ät THêïs T. ø åd düetj T+ À nuûñ s Tú\T ü+ kõ> T, $ ÔH Œ Ô, düetá> düdü s ø åd, düetá> b wüø±\ ìs «Vü D, Vü ]Ãø \ÃsY, e ekõj T Ç+õ ]+>, e ekõj T $dü Ôs D, ø + üp sy ü]c q+, ø et ìπøwühé HÓ ü D \T +{Ï n+xê À ø åd bı+<ät ês T. e ekõj T+ À n<ûäthê q kõ+πø ø \qt $<ë s Tú\T H s Tà î+{ s T. ñ<äj T+, kõj T+Á + y fi À e ekõj T+ô { M À e# à ø±s Áø e \qt L&Ü # dütô+{ s T. n~ yê] s EyêØ ~q# s À uû > +>± ñ+ T+~. 2019»qe] ` phé u #Y (29 et+~) yótt Ô et+~ $<ë s Tú\T $»j Te+ +>± ø åd üp]ô # düt îhêïs T. ø±y ] d &é, q õm&ét d &é, $ø ÿ d &é, ôv ]fòcÿ ò ü &é, ò t ø$tø Ÿ, sê dt, u j TsY Áø± t ôd Hé, dæ+c +{, ÁøÏdüº Ÿ Áø± t Ábıf ø åhé Áô.*., $ À ñ&é Áø± t ôd Hé, &Éyé ÄÁ> ôd HÓ dt, ÁoìyêkÕ ùv # Ødt *$Tf &é, Á^Hé ÇHéÁbòÕÁdüºø ÃsY, πø<ësy ÄÁ> dt Áô.*., +{Ï e ekõj <Ûë] dü+düú À, Áô y {Ÿ bòõyét +{Ïyê{Ï À Ms T ñ< >±eø±xê\t bı+<ës T. Çø ÿ&é ø åd bı+~q yê] À ø=+<äs T e ekõj <Ûë] dü+düú À HÓ\ î s.30y \ qt+ s.50 y \ <ëø± s.3.5 \ø å\ qt+ 6 \ø å\ bõ πøcÿ) bı+<ä> \T> T THêïs T. Çø ÿ&é ø åd bı+~q yê] À ø=+<äs T ø=+ et+~ kı+ +>± e ekõj T+ # ü{ ºs T. Ls >±j T\T, $Ts ü, X q>, e] kõ> T, ü Ô $ ÔH Œ Ô +{Ï$ # ü{ ºs T. $ ÔHê\T, ms Te \T, ÁøÏ$Tdü+Vü s ø±\ yê bõsê\t # ü{ïºq yês T L&Ü ñhêïs T. Á>±MTD ìs Tù <ä j TTe î e ekõ j T+ À eè Ô$<ä ø ådqt ˇø JeH bõ~û>± e s Ã&É+ À ùde\t n+~dütôqï+<ät î >±qt s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 46

47 º $\ø åd á dü+dü ú î <äøïÿ+~ ìø s uûñ+ À 50% (s.30,601)ì ˇø ÿ $<ë ]úøï s.990 #= ü Œq Hê{Ï yót<äø õ ø ø ºsY dütπsxÿ îe sy n+~+#ês T. =$Tà< u #Y $<ë s Tú\T L&Ü ìø s uûñ+ À 50 % (s.35,280) À ˇø=ÿø ÿs T s.630 bı+<ës T Hê{ÏøÏ =$Tà~ u # T\T (2009`2017) $»j Te+ +>± üps Ôj stt. ñrôs Tí q 491 et+~ À 440 et+~ yótt<ä{ï s > À (89.6%) ñrôs Tí\j s T. 2018`19 À 49 et+~ $<ë s Tú\ î >±qt 44 et+~ (89.7%) yótt<ä{ï s > À ñrôs Tí\j s T $<ë dü+düú ná ôd{ÿ À Çø ÿ&ç $<ë s Tú\T q\t> Ts T ;md À Á üy X + bı+<ës T. yótt<ä{ï 9 u # T À ì 491 et+~ &çbı e $<ë s Tú\ î >±qt 200 et+~øï ô >± $<ë s Tú\T e ekõj T XÊK À e ekõj T $düôs D n~ûø±s T\T>± # sês T. 50 et+~ _md &çá^ À # sês T. et s+ et+~ e ekõj <Ûë] dü+düú À ñ< >±\T bı+<ës T. ø=+<äs T kı+ +>± e ekõj T+ # dütôhêïs T. n&çàwüqt, et]ìï $esê\ î : bò Hé q+ãs TqT dü+á ü~+# > \s T. ÄsY_ &Üø ºsY &ç.sêe Hêj TT&ÉT $C q CÀ Çìdæ º {Ÿ Ä ò t s s Ÿ &Óe\ tyót+{ÿ sêáwü Á üuûñt «+ qt+ L&Ü nbõs Á üx +dü\t bı+~+~. uÿ\qt et]+ Ä<Û ätìø ø ]+# +<ät î >±qt 2014 À s.30 \ø å\ y Ts î, n< $<Ûä+>± $<ë s Tú\T bı \ î, bõ Vü Ödt\ î, Á&ç t j T ì î, e ekõ j <Ûë] dü+düú\t, ü]áx et\ dü+<äs Ùq î >±qt s.15 \ø å\ y Ts î n<äq ü kõj T+ n+~+ q+<ät î >±qt$c qcà j» e q + u j TsY Áø± t ôd Hé î <Ûäq yê<ë\t Ó*j TCÒdæ+~. e ekõj T+ À s+& fi &çbı e e ekõj T+ À ˇπøwüq Ÿ Áf Æì+> qt+ bı+~q nqtuûñe+, kõ~û+ q $»j T+ $C qcà j»e q + e ekõj T+ À Áô y T>± s+& fi &çbı e ø s T qt Á üy X ô {Ϻ+~. Ç~ L&Ü Á>±MTD ìs Tù <ä j TTe î &ÉŒ& <. BìøÏ nqt > TD+>± e ekõj T bõ*f øïïø ÁbÕs +_Û+ # +<ät î nqtet T\T bı+< +<ät î nedüs yótæq # s \T rdüt î+~ Ä> dütº À 60 d Ç~ yótt<ä +~. Ä $<Ûä+>± ñetà&ç Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ À yótt<ä{ï Áô y T ná ø \ÃsY bõ*f øïïø >± ì* +~. &çbı e ø s T À bõ]ºdæù Ø ná ø \ÃsY y TH CŸyÓT+{Ÿ Áb Á>±yéT ) qt nø &É$Tø Áb Á>±yéT À uû > + # dæq s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 47

48 X q> ü ü Œ <ÛëHê \T ` j»e q ü<äδ T\T 1. mhé.á ü ê t s&ç, 2. sêj TbÕ{Ï ø±øôø, 3. ø.øïs DY îe sy s&ç, 4. _.ø s TD ø sy s&ç Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwüº e ekõj T $X «$<ë \j T+, sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é ` s ; À ü+&ç+# ettk yótæq ü+ \ À X q> ˇø {Ï. X q> øï et u >± ü{ïºe +# kõs e+ yótæq et<ûä düú et]j TT q\ πs> &ç H \\T nqt L\+. =\ø ] ô s T ø dæq sê«uû Ñ $Tì Hê> * Ò<ë ø *ºy s T ˇø kõ] Ä sê«>=ás T s+&étkõs T yót Ô>± <ätìï # <ätqt # dæ $ TÔ î dæ<äδ+ # j *. uû Ñ $T À dü] ü&ü et Òì# ˇø &ç Ç Ã <ätøïÿ j s T # dütø=qe qt. nø ºãs T yótt<ä{ï üø å+ qt+&ç qe+ãsy yótt<ä{ï üø å+ es î X q> $ TÔø e&üìøï nqt L\yÓTÆq düetj T+. kõ<ûës D+>± 90 `110 s E\ ü+ ø±\+ ø * ñ+ T+~. $ Ôq yó ê<ät: X q> s ø±\ À $ Ôq ãs Te qt ã{ï º mø sê î y dütø yê* q $ Ôq yó ê <ät e s T T+~. < X yê[ s ø±\t mø sê î 25`30 øï À\T <ëø± $ TÔø e# TÃ. ø±ã * s ø±\t mø sê î 45`60 øï À\T <ëø± $ TÔ ø e# TÃ. $ ÔHêìï $ TÔ îh ett+<ät Á ü øï À $ ÔHêìøÏ 3Á>±. < Ó sêyét Ò<ë ø±bõºhé Ò<ë 2.5Á>±. ø±s +&ÜõyéT Ò<ë 1.5Á>±. ${ yêø üesy $ Ôq X ó~δ # dæ $ TÔø yê *. m+&ét Ó> T\T düetkõà àø uûñ ett À Áf Æø &Ésêà $]&ç 8Á>±.\T Á ü øï À $ ÔHêìøÏ ü{ïº+ $ TÔø yê*. $ Ô <ä s +: kõfi ófl 30ôd+.$T. yóttø ÿ\ et<û ä 10 ôd+.$t <ä s + $&ç $ TÔø yê*. ø±ã * s ø±\t e +»\qt ø * ñ+ { stt. ø±ã{ïº kõfi ófl et<ûä q 45 ôd+.$t. <ä s + À $ TÔø yê*. $ TÔ ü<äδ : kõfi fl ü<äδ À Hê> * Ò<ë >= Ás T $ TÔø yê*. $ Ôq+ 5`8 ôd+.mt. À T À &ç et{ïº À ü& $ TÔø yê*. j +Á ø +>± Á{ ø ºsY ø *ºy sy Ò<ë d &é Á Ÿ ø yét òü]º»sy uà<ó ø±\te\ ü<äδ À L&Ü $ TÔø e# TÃ. düetá> ms Te \ j»e q +: 1.ùd+Á~j T ms Te \T: e] <ätøïÿ À mø sê î 2 qtï\ üx óe \ ms Te y dütø yê*. ett+<ät ü+ yótt<äfi fl\qt s { y sy uûñ $T À ø *j T<äTHêï*. 2. Jeq ms Te \T: s CÀ_j T+ ø \ÃsYqT $ ÔHêìøÏ ü{ïº+ ñ üjó +#ê*. 100 $T.. {Ï À 10Á>±. ü+# <ës Ò<ë u \ + Ò<ë > +õ bâ&ésyqt ø * æ 10 ì$tcõ\t ets > u {Ϻ # \ sêã*. # ]Ãq Á<ëeD+ 8 øï À\ $ ÔHê\ô # \ <ëìøï 200Á>±. s CÀ_j T+ ø \ÃsY bı&çì u >± ø *j Tu {Ϻ $ Ôq+ # T º Œ& T C Á> Ô evæ +#ê*. á Á üáøïj T bõ*~ Hé dü+# T \qt ñ üjó + # dütø yê*. s CÀ_j T+ ü{ïº+ q $ ÔHêìï 10 ì$tcõ\t &É À Äs u {Ϻ $ TÔø yê*. 3. s kõj Tìø ms Te \T: mø sê î 8 øï À\ qá»ì, 20 øï À\ uû dü«s +, 8øÏ À\ bı{ wt, 40 øï À\ > +<Ûäø + Ç# à ms Te \qt y j *. ms Te \ s ü+ À 18 øï À\ j T ]j, 125 øï À\ dæ+ Ÿ dü üsy bòõùdœ{ÿ Ò<ë 50øÏ À\ &ç.m. æ., 14øÏ À\ bı{ wæ j T+ qt yê&ü*. 8`12 øï À\ {Ï À ø ]π> > +<Ûäø±ìï $ TÔq ü Œ&ÉT y dütø yê*. uû dü«s + ms Te qt dæ+ Ÿ dü üsy bòõ ùdœ {Ÿ s ü+ À y dæq ü+ î ø±yê* q > +<Ûäø + n+<ät T+~. düetá> ø \T ü j»e q +: ô s T $ Ôq 30 s E\ es î ø \T ü Ò î+&ü # dütø yê*. $ Ô ett+<ät òüp ø sê*hé 45% mø sê î 1 qt+&ç 1.2 s T #= ü Œq 200 s {Ï À ø * æ H \ô æ ø±] # dæ uûñ $T À ø *j T<äTHêï*. yótt\ ø Ôø ett+<ät ô +&ç$t~ *Hé 30% mø sê î 1.3 qt+&ç 1.6 s T 200 s T {Ï À ø * æ $ Ôq yó+ H >±ì ets Tdü{Ï s E >±ì æ ø±] # j *. n+ s ø èwæ: 30 qt+&ç 35 s E\ <äx À >=Ás T n+ s ø èwæ # dæ L&Ü ø \T ü ìyê ]+# Tø e# TÃ. {Ï j»e q +: ü+ î düte s T 350 $T.MT. s T nedüs + ñ+ T+~. q\ s T> &ç H \ À ì\te ñ+& etqt ñ üjó +# T î+ o êø±\+ Àì et+# T À yóttø ÿ\t ô s T> T êstt. H Àì etqt ã{ïº ˇø {Ï Ò<ë s+&ét *ø bõ{ï &ÉT\T Çyê«*. $ Ôq 30`35 s E\ î ˇø kõ], $ Ôq 55 `65 s E\ î ˇø kõ] &ÉT*ùdÔ et+ ~> T ã&ét\t ekõôstt. yótt> Z <äx, +» ø fò º <äx \T ø \ø <äx \T. u º ü]dæú T\ À Ò<ë üp s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 48

49 <äx À 2% j T ]j Ò<ë &ç.m. æ. Á<ëeD+ æ ø±] # ùdô ø=+ y Ts î ~> T ã&ét\t ô +# e# TÃ. ü+ ø : ü+ ü] üø «<äx î # ]q sê«ä î\t üdüt ü s +> T î e ] ø±j T\T L&Ü üdüt ü s +> T î Ä sê«e] > &ç s +> T î e s T êstt. Ä î\t üp]ô>± sê*b stt yóttø ÿ\t m+&çb êstt. yóttø ÿ\ qt yótt<ä\t es î ø dæ î üœ>± y dütø=ì Á{ ø ºsY =øïÿ+ Ò<ë ø e \ ø={ïº ø± j T\ qt+&ç +»\qt y s T# j *. j + Á ø +>± ø +u +&é Vü s«dü ºsY L&Ü ü+ qt ø j Te# TÃ. ø êq+ s C Á> Ô\T: ü+ ø dæq sê«+»\t q+ >± m+& es î Äs u { º*. q ]Œ&ç j T+Á ê\ ø±ì, # ø±ì q s TŒø e# TÃ. <ätettà, <Û ä [, ê\t +»\ $ ÔHê\qT =* + ì\«# j *. ì\«# j T&ÜìøÏ ett+<ät $ ÔHê\ et 9 XÊ + $T+# î+&ü # &Ü*. ettk dü # q\t: m+&ét Ó> T\TqT Tº îh yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) C.õ11, q+<ë \ X q> 47 s ø±\qt kõ> T # j *.düø±\+ À $ TÔø=ì ü+ e] <äx À u º ü]dæú T\T, n~ûø ñc íá> \ Á ü L\ Á üuû e+ Ò î+&ü # &Ü*. $~Û>± $ Ôq X ó~δ # dæ $ TÔø yê*. nedüs + y Ts î 1`2 *ø bõ{ï &ÉT\T $ Ôq 35`40 s Ç+<äT À... bâá º ñ Œ TÔ\ <ë«sê Ä<ëj T+ $$<Ûä <äx À ø fi fl ô + üø + ø fi ófl ` Äs > + ø fi ófl ` ÄVü s + ø fi ófl ` j»e q ü<äδ T\T > D +ø±\t ÁbÕC ø º ]b s Tº\T et+<ät\t, ò &é dü æ yót+{ÿ ü ü Œ <ÛëHê \T uûñkõ{ï>± bâå º bòõsê\ ìs «Vü D ( Òj TsY E\ î et]j TT 55`60 s E\ î n+~+ #ê*. m{ï º ü]dæ ú T\ À s T ì\«ñ+&é î+ &Ü C Á> Ô ü&ü*. u º ü]dæú T\ À, yótt> Z <äx À j T ]j Ò<ë &û.m. æ. 20 Á>±. s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # dæq# ~> Tã&ç ô s T> TqT. ÄsY_ Áu stt\sy ) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 49

50 º bâå º ø &ç> T&ÉT ` ü\t Á üjó»hê\t ø &ç> T&ÉT ` ü\t Á üjó»hê\t: 1. Ä<ÛäTìø òtôd º Ÿ e\ dü+uûñ$+# yê <ÛäT\qT > T&É ü# Ãkıq À \uûñ etj T ø± üsy, õ+ø, e +> dt, ôd*ìj T+, yótt<ä\> T Kì» \ed \T, _ ø±+ô ø $ $TqT, $ $THé m,ç, e+{ï $ $TqT, Ä+{Ï ÄøÏ &Ó+ T\T>± üì# dæ ìyê]kõôstt. 2. etvæ fi \ î, > s D Ád Ô À s ø ÔV q ìyês D î, > T&É ü# Ãkıq Àì ÇqTeTT, bò *ø ÄeT + m+ >±H ñ üjó > q&étô+~. > s düô X óe yót<ä&ét n_ûeè~δøï ø *Hé < Vü <ä ü&étô+~. 3. qï æ\ \ î yótt ºyÓTT<ä{Ï kõ]>± n+~+# òüthêvü s +>± ü# Ãkıq ñ üjó > ü&ét T+~. 4. < Vü <ës T&É +, mettø \ ü wæºøï > T&ÉT Àì ø±* j T+, $ $THé &ç, e ïwæj T+ ñ üjó > ü&étô+~. 6. X Øs Á üáøïj T\T dü+áø et+>± ìs «Væ +# ã &ÉT î > T&ÉT <ë«sê \_Û+# T ªãjÓ {ÏHéμ m+ >±H < Vü <ä ü&ét T+~. 7. ø +&És ü wæ º, Ç+Á~j T ü wæ ºì > T&É Àì nìï s ø±\ _ø±+ô î $ $THé\T ô +bı+~ kõôstt. n π> ü# Ãkıq À ñ+& \ {ÏHé, õe ø± +~ Hé\T ø +&Ésê\ ø åd qt+&ç s ø åd ø *ŒkÕÔsTT. X ØsêìøÏ nedüs yótæq e +düø è TÔ\T 13%, > T&ÉT düet Ls Tà êstt. 8. > T&É <ë«sê \uûñ etj T _12, $ $THé &ç, bò *ø Äe \T ej TdüT ô ã&çqyê] À n\dü sê î+&ü &ÉŒ&ÉT êstt. 9. n+<äs m<äts=ÿh ªˇ Ô&çμ ì Z+# X øïô, > T&ÉT ü# Ãkıq Àì õ+ø, ø *Hé, njó &çqhé, *H *qø Ädæ&é\ î, Ó\ kıq Àì Væ düº&çhé î ñ+ T+~. Ç$ y T<Ûä düt qt, C üø X øïôì, yê ~Ûìs <Ûäø X øïôì ô +bı+~+# &ÜìøÏ &ÉŒ&É êstt. 10. s=ettàø±q sy, # s àø±q sy ìyês D À > T&ÉT ñ üjó > ø s +>± ñ+ T+~. ü# Ãkıq Àì $ $THé ªmμ, øs={ïhé <ë«sê \ $Tù $T Hé, \ $TÁø $THé nh Ä+{Ï ÄøÏ &Ó+{Ÿ\T s=ettàø±q syqt, \ {ÏHé, õj ø± +~ Hé\T # s àø±q syqt sê î+&ü ìyê]kõôstt. ü# Ãkı q À n~ûø +>± ñ+& $ $THé ªÇμ, ø±q sy ø D \qt q + ü # dütô+~. 11. Ó\ kıq À nbõs +>± \uûñ etj T e +düø è TÔ\T, ü# Ãkıq À \uûñ etj T ø±* j T+, e ïwæj T+, bı{ wæj T+ yótt<ä\> T 12 KìC \T, 12 $ $TqT, > T+&Ó ø +&Ésê\T düáø et+>± üì# j T&ÜìøÏ ñ üjó > ü&é Ô, > T+&Ó»ãT *ï ìyê]kõôstt 12. ø +{Ï düetdü \T, <äèwæº À ü+ düetdü *ï ü# Ãkıq Àì $ $THé ªmμ, ªÇμ, õ+ø, ôd*ì j T+\T ìyê]kõôstt. s E î ˇø > T&ÉT q&é+ e\ > T&ÉT Àì \ {ÏHé, J>± + ìhé e+{ï øs {ÏHêsTT&é ej TdüT e# à ø +{Ï ø± sê îº &çc qπswühé sê î+&ü ñ+ T+~. 13. ü# Ãkıq À ñ+& ø±* j T+, X Øs + Àì mettø \ ìsêàd ìøï ñ üjó > ü&étô+~. ø±* j T+ X Øs + À $ìjó > ü&é &ÜìøÏ $ $THé &ç et]j TT e ïwæj T+ < et<ä ü&étô+~. et+> düt, $ $THé ø._6, _12, bò *ø Ädæ&é\T X Øs + À ø±* j T+ $ìjó > ü& Tº # dæ, uà\t mettø \ yê ~Û sê î+&ü ìyê]kõôstt. 14. ˇuÒdæ{Ï Z+# &É+ À Ó\ kıq Àì $ $THé &ç, ø=*hé,ôd*ìj T+,$ $THé _12 ñ üjó > ü&üôstt. ø±ã{ïº s E î 2 > T&É #= ü Œq yêsêìøï 2`3 kõs T rdæ î+fò u e + T+~. kõ<ûës D+>± > T&ÉT qï ü Œ&ÉT, Ç s æ+&ç ü<ësêú\t m îÿe q î+&ü ñ+{ +. e +düø è TÔ\T Js í+ ø±e&üìøï m îÿe düetj T+ ü&étô+~. ø±ã{ï Äø * «s >± y j T<äT. Ç s ÄVü s ü<ësêú\ b *ùdô > T&ÉT Js íetj T XÊ + (.. ]b s Tº Á üø±s +) * bõ\t 100% > T&ÉT 96% bõ\t 90% øhé 80% # ü\t 74% e +dü+ 72% ø +<ät\t,x q> \T 55`60% > <Û ätet, îÿ&ét,_j T + 70`77% 15. Ó\ kıq Àì e +düø è TÔ\T, e ï wæj T+, ãjó {ÏHé, ìj dæhé, $ $TqT, ÇqT *Hé ñ Œ Ô# ùd ùdïvü + düáø et+>± üì# ùd $<Ûä+>± # dü Ô, et<ûät y TVü + ìyês D+ À &ÉŒ&ÉT T+~. et<ûät y TVü + düetdü ñqï yês T s E î ˇø > T&ÉT e Á + qe# TÃqT. 16. kâ+<äs kõ<û ähê À, et+<ät\ j Ø À > T&É qt yê&é ês T. kâ+<äs + ô +bı+~+# T ø e&üìøï Ó\ kıq bõ T HÓ, ìetàs dü+ $TÁXē ìï üpdüt î+fò dü]b T+~. # s à+ ett&é \T Z+, ettdü* q+ sê î+&ü > T&ÉT Àì ˇy T>±`3 bõ{ï Äe \T ñ ü jó > ü&é êstt. 17. X Øs eè~δ, m<ät> T<ä\ î y πs Ç s ÄVü s ü<ësêú\ ø +f m îÿe>± > T&ÉT ñ üjó > ü&étô+~. > T&ÉT À nìï 9 nedüs yótæq Äe \T, 93.7% HêD > \ e +düø è TÔ\T \uûñ et> &É+ e\ Ç~ kõ<ûä ete T+~. 18. > T&É <ë«sê e * L Ÿ ñ Œ Ô n> T î, Ç$ bõettø± T\ øï î ñ ü jó > ü&é êstt. 19. &Ó {Ÿ m>, &çc qsy m>, ôdœwü C &é m> yótt<ä\> Tq$ $ $THé Ç, ˇy T>± bòõ{ï Ädæ&é, Ä+{Ï ÄøÏ &Ó+{Ÿ nedüsê\ì rs Tà ê stt. 20. yót<ä&ét î y T >±, X Øs + j s T # düt ø Òì, πøe\+ > T&ÉT e+{ï Ä Vü s + <ë«sê n+< ø *Hé _ø±+ô ø $ $THé ñ üjó ü&étô+~. 21.Äs > yótæq E Tº î > T&É À n~ûø yó ê <ät À ñqï dü\œ sy $ $TqT, Kì»\ ed \T < Vü <ä ü&é êstt. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: Á>±. ãs Te qï > T&ÉT Àì b wüø±\t e +düø è TÔ\T 6.25Á>±. ø=e «ü<ësêú\t 5.00Á>±. æ+&ç ü<ësêú\t 0.60Á>±. X øïô 80øÏ.ø±\Ø ø= düºsê Ÿ 215$T.Á>±. <Ûäj T$THé 0.1$T.Á>±. s uàù $Hé 0.25$T.Á>±. ìj dæhé 0.1 $T.Á>±. bò *ø Ädæ&é 78$T.Á>±. $ $THé _12 0.8n.j TT. ø *Hé 300$T.Á>±. $ $THé m 315 n.j TT $ $THéªÇμ 0.7 n.j TT. ø±* j T+ 25$T.Á>±. ÇqTeTT 0.7$T.Á>±. õ+ø 0.55$T.Á>±. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 50

51 ÄX j \T nbõs +>± ñqï üœ{ïø Ä# s D À ô º Òs T #ê et+~. C æ >± ø ]Ô+# ã&çq etvü êà>±+bûì ˇø ü s T î s æœ+# > * q yês T # ]Á À #ê îÿe>± ñ+{ s T. H êj dütuû wt # +Á<äuÀ dt, ñ îÿ etìwæ>± > T]Ô+ ü bı+~q düsê sy e\ uû jyt üfò Ÿ, < X Á ü< äet sêáwüº ü >± üì # dæq u ã sêcò+á<äá ükõ<é +{Ï yê] ø \dæ üì # dæq yês T ãvüq îÿe >± ñ+{ s T. ns T<äT>± ñ+{ s T. s T ñ <ä e \qt, sê»ø j \qt düets Δ ìs «Væ + q düe kõ# T\T ø=+<ä πs ñ+{ s T. n +{Ï nkõ<ûë \qt dütkõ<ûë \T # j T> * q e øïô j THéõ s +>±. ÄVü sêìï n+~+# s qïqt Ä<äTø yê\h Äsê + q ñ < >±ìï e<ät\tø=ì ñ<ä et H >± ì*#ês T > H ì s +> Hêj T î\t. s T H mhé.õ. s +>± >± Äj Tq < XÊìøÏ s ü] T\T. > T+ s T õ ì&étáuà\t À s +>± 1900 qe+ãsy 7e Bq»ìà+#ês T. qï q+ qt+ $<ä bõ T $» qt L&Ü n\ es T# T îhêïs T. ÁbÕ< ä$tø $<ä nuûñ dæ+# s E À e ekõj T+ rs T ÓqTï\qT, n+<ät Àì kõ<û äø u <Û äø±\qt Äø [+ ü # düt îhêï s T. s +>± fl ej TdüT À Ç+>± +&ÉT yó[fl nø ÿ&é Äø òüsy j T ìe] { qt+ _.*{Ÿ ü{ º bı+<ës T. 1920e dü+e s + Hê{ÏøÏ Ç+>± +&ÉT yó[fl # <äte ø e + n ü s üyótæq $wüj T+. düe» ø Tºu T qt ~Ûø ÿ]+#ê*. Ä]Δø k úet ñ+&ü*. Ä s+ &ç+{ï dü«+ + # düt îqï s +>± q uûñ$ wü Y À L&Ü n π> yót*>±s T À etá<ëdüt (#ÓHÓ ï) Àì ü# à j T üœ ø fi XÊ\ À ndæôdº+{ÿ Ábıô òdüsy>± # sês T. ˇø Hê{Ï etá<ëdüt ettk et+á nhêï <= s ÄHê&ÉT s +>± wüß \T. ñ< > u <Û ä \T ìs «Væ dütôhêï s T\ ø cõº\t, yê] nedüú \T s +>± et~ qt+ #Ó] b Ò<äT. dü<ë yê{ï ü ne>±vü q ô +# T îh yês T. ñ < > e, ñ<ä ete nh dü+~> Δ+ ø=~ ø± ìπø #Ó #Ó<äT s +~. etvü êà>±+bû kõ«+á <ä et æ\t ü s +>± ñ< >±ìøï dü«dæ Ô ü*øï ñ<ä e H ï m+# T îhêïs T. n T kõ«+á <ä et+ À, Ç T s T ñ<ä e À düe kõ e evü ]+#ês T. ø=~ s E\πø etvü êà>±+bû n_ûe Hêìï # s >=Hêïs T À C æ qt ì&étáuà\t î s æœ+# > *>±s T. s +>± ì&étáuà\t À kõú æ+ q s ê+> $<ë \j ìï ÁbÕs +_Û+#ês T. s ê+ > $<ë \j \T, s T dü+ òü \T, s ê+> b sê{ \T, s T ø åd j Á \T, s ê+> uûñ»hêe[ e+{ï ø±s Áø e \ î ü Hê~ ÄHê&ÉT s +>± ÁbÕs +_Û+ q s T $<ë \ j Ty Tqì ü\te s T ø ]ÔdüT+{ s T. s T b sê{ ìï kõ«+á b sê +>± et\ q BÛXÊ* s +>±. s T»H <äδs D ø dü+ q Ábıô òdüsy ñ< >±ìï e Á y T ø±ø, etá<ëdüt Á üuûñt «dü\vü <ës T ü<ä$ì L&Ü õ+ #ês T. Äj ü<ä$ ø dü+ Äsê ü&é Ò<äT. ÄX j T kõ<ûäq ø dü+ kı+ ÄdüTÔ\T Vü ]+# T îb THêï yóqtø +» y j T Ò<äT. s +>± s T H e Á y T ø±<ät, sê» ø j T+>± L&Ü m+ m TÔ î m~>±s T. Äs TkÕs T bõs yót+{ÿ î mìïø j s T. n+ <ätπø Äj Tq ìïdt ãtø ]ø±s T øø±ÿs T. >±+BÛ, e\ uû jyt üfò Ÿ, ü uû dt# +Á<äuÀdt, sêcò+á<äá ükõ<é e+{ï ñ<äδ+&é Hêj T î\ düìïvæ dü+ã+<ûë\tqï Äj Tq ø±+á >dt À m îÿe ø±\+ ÇeT&É Òø b j s T. ø±+á >dt dæ<ëδ+ ê\ $uûò~+ ø èwæø±sy Àø bõøº, dü«+á T # XÊs T. Ä bõøº\t Á ü» À yó\t>=+<ä Òø b stthê s +>± e Á + $»j \T kõ~ûdü ÔH e#êãs T. >±+ BÛJ ñqï ü Œ& ø±ø Äj Tq ets D q+ s + L&Ü s +>± î ø±+á >dt dü +u+<ûë Ò ñ+& $. nq+ s + etá<ëdüt sêáwüº+ À ø èwæ ø±sy Àø bõøº et<ä Δ T H ø±+á >dt Á üuû ÑT T # j T> * +~. øm Ÿ æì ø±+á > dt À $ q+ # j TeTì ˇ Ô&ç Ó ÃHê, ñ ü ettk et+á ü<ä$ì ÇkÕÔeTì Á ü bõ~+ Hê Äj Tq q ü Tº M&É Ò<äT. Ä sê«øm Ÿ æ ñìπø Á üxêïs Δø etstt +~. dü+<äs + qe+ãsy 7e Bq»j T+ nqï<ë \ ñqï øï ÁX $T+ q j THéõ s +>± s T\ î qwüº+ # Lπsà ø +Á{Àfi ófl, ü]à T, πswüì+> $<ÛëHê\qT s <ät # j \ì s +>± ñ<ä e \T q&çbõs T.»eVü sy Ÿ HÓÁVüA $uò<ûäy T s +>± dü«+á sêœ T # j T{ ìøï Hê+~ ü*øï+~. Ä bõøº L&Ü Ä + q òü* ê\qt n+~+# Ò<äH #ÓbÕŒ*. Ä bõøº C rj T n<ûä åîì>± bõs yót+{ÿ À Á ü üø å H >± ø=qkõ>±s T. ø±+á >dt N*ø nq+ s + Ç+~sê>±+BÛ n~û ø±s + ÀøÏ e#êãs T. ÄyÓT # ü{ï ºq sê»uû Ñs D \ s <ät, u + î\ C rj Tø s D e+{ï ø± s Áø e \T s +>±qt Äø ] +# &É À et fl ø±+á >dt yó ü etfi fls T À Ä+Á<Ûä $X «ø fi ü]wü Y &Üø ºπs{Ÿ dü ÿ]+ +~ À uû s Á üuûñt «+ ü<äà $uûñ wüdy _s T<äTì Ã+~ phé 8q Äj Tq # ìb j s T. s ê+>±ìøï s +>± ùde\ î > T]Ô+ ü >± Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ e ekõj T $X «$<ë \j ìøï Ä#ês mhéõ s +>± $X «$<ë \j T+>± ù s T ô { ºs T. < X e ekõj T s +>±ìøï q ù ] m+<äs y T<Ûëe \qt n+~dütôqï ø ]Ôì s +>± kı+ + # düt îhêïs T. ` &ç. q sêe ñj T s T. ôd Ÿ: s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 51

52 »\eqs T\T kõ> T {Ï HêD üøø å ` ÁbÕ<Ûëq ä &܈ˆ _. e»+, XÊÅdüÔy Ô, &܈ˆmHé.$. düs fi et]j TT &܈ˆ j T+. ùv et+ Y îe sy, e ekõj T ü]xà<ûäq kõúq+, ô s Te fi fl ü* ø± +ô s T î dü+ã+~û+ q $esê\t sêdæ n+{ï+#ê*. Ç+<äT À s Tù s T, Á>± H {Ÿ + u ø±s H {Ÿ ) ` (ø±* j T+ + yót^ïwæj T+) et+, et+&é\+, s T ùdø ]+ q dü ú\+ (u $ / #Ós Te / ø±\te), ùdø ]+ q ~, ùdø ]+ q yê] dü+ ø + ñ+& # dütø yê*. Á üjó > XÊ\ À á {Ï À $$<Û n+xê\qt ø qt>=ì Ä {Ï HêD qt ìsêδ]kõôs T. Ç+<äT À ñ<ä»ì dü ø, \ed ü]e D+, ø±s H T, u ø±s H T, k &çj T+, ø±* j T+, yót^ïwæj T+, HÓ ÁfÒ{Ÿ\T, bò s &é\t ettk yótæq$. ñ<ä»ì dü ø : kõ<ûës D+>± ñ üjó > ü& {Ï ñ<ä»ì dü ø 6.5 qt+ 8.0 es î uàsêhé: uàsêhé >±&ÛÉ qt Tºø Òì ü+ \ î uàsêhé 1 æ. æ.j T+. À ü q, ˇø yó düôs T>± Tºø > \ ü+ \ î 2 æ. æ. j T+ ñqï {Ïì, u >± Tºø > \ ü+ \ î 3 æ. æ.j T+ ñqï {Ïì yê&étø yê*. {Ï HêD dü]>± Òì {Ïì yê&ée\dæ e Ãq ü &ÉT bõ{ï+# e\dæq j»e q ü<ä T\T ñ+ T+~. esê <Ûës ü+ \T y dütø=ì üœìdü] \ed ü]e D dü ø : Ç~ {Ï À ø ] ü]dæ ú T\ À e Á y T Ä {Ïì yê&étø yê*. ñ+& yótt Ô+ \ed \ ü]e D ìï dü es ü {Ïì ˇø # Tø ÿ L&Ü bı\+ dütô+~. Bìì yótæáø yó dt / ôd+.mt Ò<ë qt+ ãj T î b î+&ü bı\+ ÀH Ç+ &Ód d ethé / MT. À dü kõôs T. \ed \ πø T # j *. Bì e\q \ed \T À ü* ü]e D+ ˇø kõústtø Hêï m îÿej T ø=b bıs \ ÀìøÏ rdüt îb ã&ç yê{ï ü]e D+ {Ï HêD > TZ T+~. H \ ô uû > + À Z yóttø ÿ î Vü ìø s + ø±<ät. e s T Tqï yê êes D ü]dæú T\ esê \T düø±\+ À ø±e\dæq yó ê<ät À ü&éø b e&é+ e\q {Ï ø=s n~ûø et e ñ+~. á $<Ûä+>± ô s T> T Tqï {Ï ø=s e\q uûñ $T À #ê À T es î uàs T y j * edütô+~. Ç À ü* bıs \ qt+ {Ïì &É + e\q m îÿe \ed \T H \ ñ ü] \+ô øï # ] ü+ ô s T> T<ä\ ô Á üuû e+ # ü&éy T ø±ø uûñ kõsêìï Z+ H \\T kõ> T î nqt L*+# î+&ü # j T&ÜìøÏ ÄkÕÿs + ñ+~. et+ HêD Òì {Ïì yê&é + e\q kõs e+ yótæq H \\T L&Ü ø=ìï dü+e sê\ î #Í&ÉT uûñ ett\t>± e s T êstt. ø±ã{ïº Ç +{Ï Á ü L\ ü]dæú Œ&É î+&ü kõ> T î ñ üjó +# {Ïì ett+<ät>± üøø å # stt+ # Tø e\dæq nedüs + m+ Ó Hê ñ+~. kõ> T {Ï HêD üøø å ø dü+ {Ï qet Hê ùdø ]+# ü~ kõ> T {Ï HêD ø dü+ düte s T ns s T (500 $T. ) {Ïì ùdø ]+#ê*. ü]x óáuûñ+>± ñqï >±E Ò<ë bõ dæºø d kõ ñ üjó +#ê*. d kõ î > {Ϻ et ñ+& # dütø yê*. {Ï qet Hê rj \qt îqï d kõqt n< {Ï À 3`4 kõs T ø &ç Ä sê«{ï qet Hê ì+bõ*. uàsyyó Ÿ, uÿ yó Ÿ qt+ s T ùdø ]+# ü &ÉT düte s T 10 ì$tcõ\t e~ *ô {Ϻq sê«{ï qet Hê ùdø ]+#ê*. # <ä u $ qt+ nstt 5`6 ã ø T s T &çq s Tyê qet Hê ùdø ]+#ê*. k &çj T+ n&ü s Œ Hé πswæjó : k &çj T+ <Ûë Te î, ø±* j T+ + yót^ïwæj T+ <Ûë T e \ î ø \ kõs ü ìwüœ Ô. Ç~ {Ï Àì øå±s ráe qt dü dütô+~. #Ós Te \T Ò<ë ø±\te\ qt+ {Ï qet Hê rj \qt î+fò ˇø ô <ä ø Ás î Ä {Ïì dü~«ìjó > + # dütø=qï T ne qï ã ø{ÿ ø {Ϻ ˇ&ÉT î <ä s +>± {Ï q T+~. Á ü õ, et+&é\ πø+á<ë À uû Ñ kõs et Hê ùdø ]+#ê*. (> <ä> Zs ø± î+&ü n~ûø +>± $T *b j T k &çj T+ ø±s H {Ÿ üøø å L&Ü # kõôs T. ø±ã{ïº s T\+<äs T 5`10 MT s T ett+<ät î yó[fl {Ï qet Hê ( sôd&ét e Ÿ k &çj T+ ø±s H {Ÿ ) : Ç~ et î n+<ätu T À ñ+& üøøå± πø+á<ë À rj *). L&Ü øå±s dü«uû yêìï Ó\T ü T+~. Bì kõ> T {Ï HêD üøø å # stt+# Tø=ì <äqt {Ï qet Hê ùdø ]+ q yó+ H ˇ $\TeqT $T áø «+{Ÿ / sy À > TD+>± dües D ü<ä T\T bõ{ï+, nqt L ø {Ï Ò<ë s+&ét s E À <ä> Zs À ñqï Á ü dü kõôs T. \ ü+ \T y dütø=qï stt et+ sêã&ç jó > XÊ\ î # πs # &Ü*. d kõô q ˇø sôd&é Ÿ k &çj T+ ø±s H {Ÿ = (ø±s bı+<äe# TÃ. ÄsY_ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø øå±s \ed \ e\q {Ï HêD À æ+ q stt {Ï À õ ü + ø {Ϻq ãkõô\t ñ+ ø±* j T+ HÓeTà~>± ø ] k &çj T+ <Ûë Te ñ<äè ì ZdüTÔ+~. etts T> T {Ï kâø s + u >± ñ+& # dütø yê*. dæbòõs düt # dæq ms Te \ yó ê<ät ø +fò 25 XÊ + m îÿe>± y dütø yê*. ùd+á~j T ms Te \T m îÿe>± y j *. ü Ãs= º ms Te \T y dæ u >± ø *j T <äthêï*. Äj <Ûë Te \T m îÿe ü]e D+ À ñqï ü ü+ \T nstt yê{ïì Tº ø > \y yê{ïìe Á y T y düt îqï stt

53 yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) Ç+<äT À.. ø= Ô>± bõ&ç ü]áxēt ÁbÕs +_Û+# yê]øï dü # q\t bõ&ç ü]áx et s ø s ø±\t>± Ä<ëj T+ bõ&ç üx óe \ m+ æø ` üx óe \ bòõsê\ ìsêàd+ ÁbÕC ø º ]b s Tº\T ` Ä<ëj T e j \ ô + ü &ÉT»+ Te \T ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` $$<Ûä C T\T ù ]ìïø >±+ q C T\T - $esê\t : Á ü ü+# yê üô+>± ñqï ô + ü &ÉT îø ÿ\ C T À, etq< X + À m îÿe>± ø qã& $, ù ]qïø >±+ q C T\ $esê\t $ ü \+>± Ó*dæ î+<ë+. 1. n ü ÈHéVü +&é : n ü ÈìkÕÔHé»qàdü ú\+. á C îø ÿ\t, y πs Ç s îø ÿ >± ñ +&É î+&ü, Á ü ø Äø±s + À ñ+{ stt. M{Ïì { õ, u \T u \T Vü +&é ù s L&Ü æ\tkõôs T. y { & \ø åd \Tqï C Ç~. # s à+ dæ ÿ>± ñ+ T+~. y &ç, # * yê êes D ìøï Tº î+{ stt. Ç$ ôd+.mt. m TÔ+{ stt. ãs Te øï À\T ñ+{ stt. yê j et+, Á> $T+> nedüs +. ùdïvü üps «ø +>± ñ+, Ä &ÉT T+{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t 2. ; Ÿ : á C Ç+>± +&é î #Ó+~q~. á C îø ÿ\t Ó*$>±, ùdïvü üps «ø +>±, Áù et>± ñ+{ stt. Á ü ü+# yê üô+>± m îÿe et+~ Çwüº ü& C ; Ÿ, qïôd E qt+&ç et<ûä düú ôd E À ñ+{ stt. yêdüqqt üdæ> fòº X øïô ñ+ T+~. et &ÉT s +> T\T Ò<ë q \T ü, dæ+<û ä s + ø *dæq Ó\T ü es í+ Ò<ë > <Û ätet s +> T À ñ+{ stt. m TÔ n+> Tfi \T, ãs Te øï À\T+ { stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 3. u s sy L* : kõÿ{ÿ +&é À n_ûeè~δ #Ó+~q C Ç~. >=Á s\t, üx óe \ et+<ä \qt s øï åkõôstt. ø= Ô>± îø ÿ æ\ qt ô +# T îh yê]øï Ç$ u e +{ stt. # *ì Tº î+{ stt. Ç+{À ì ets=ø îø ÿ, qï æ\ \T, ø= Ôyês T, î T+ãdüuÛÑT \ Áù et >± ñ+{ stt. ø åd, yê j et+ Çe«&É+ *ø >± ñ+ T+~. m TÔ n+> T. ãs Te 20-25øÏ À\T ñ +{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 4. u s sy f Á]j TsY : kõÿ{ÿ +&é Ç+>± + &é dü]vü <ät Àì C. y î ñ üjó > ü &É êstt. Ó*$>± # Ts T î>±, ùdïvü üps «ø + >± ñ+{ stt. yê j et+ Çe«&É+ düt\uûñ+. # * yê êes D ìøï Tº î+{ stt. yó+á Tø \T sê*b T+{ stt n+> Tfi \ m TÔ, 5-7øÏ À\ ãs Te +{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t 5. u ø sy :»s à øï #Ó+~q C. ô <ä ôd E Á;&ÉT. bòõhé Ò<ë > <ÛäTeT s +> T À ñ+ T+~. et, #Ûê, ø±fi fl MT<ä Ó\T ü > Ts TÔ\T+{ stt. Á> $T+> Ä üapple&é üapple&ét nedüs +. s E yê j et+ nedüs +. Ç~ et+ ø± ü îø ÿ. m Ô ôd+.mt. ãs Te øï À\T ñ+{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. n+<ûät\ î &ÉT>± ñ+{ stt. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é uûñkõ{ï bõ&ç ü]áx et ìs «Vü D s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ n+# Hê\T bõ&ç üx óe \T, ü]ø sê\t, üx óá>±dü $ ÔHê\T _Û+# ná&édüt\t bõ&ç üx óe \ C T\T ` ü qs T Œ Ô ` Ò> <ä &É\ ô + üø + bõ&ç üx óe \ y T ü ` üx óá>±kõ\t ` ôd Òõ j Ø bõ&ç ü]áx et À j +Árø s D bõ&ç üx óe \ î k πø yê <ÛäT\T ` øï ` et+<ät\ $esê\t bõ&ç <ë«sê n~ûø Ä<ëj T+ sêyê\+fò... î{ s ü]áx et>± bõ\t, ü<ësêú\ j Ø Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 53

54 ü æ\t ü s > > <ät À qt+ ü d et\ ˇ&ç ÀøÏ... s qï\ î &Ó q e ekõj T ø fi XÊ\ $<ë ]ΔqT\T # <äte ø e + H dü]ô Tºø ø, # <äte H s TÃø e + bõ T düetdü \qt ü] wüÿ]+# H s TŒ, zs TŒ, düvü q+ n\es Tà î+ dütìï +>± ô ]>±eth uû yêìï e ~* ü Á ü»\ ø *dæ J$+# + n_û\wü j TyÓTÆq<. üì À ÁX <äδ, ü< äø + ü ne >±Vü q ñ+fò nã\\t L&Ü düã\ Ò nì ìs æ+# Tø e + etq+ nh ø # # düt+ô{ +. ø ècõí íõ ñj T s T ü]düs ÁbÕ+ Á>±e À ìedædütôqï u ü e ekõj T ø fi XÊ\ $<ë ]úqt\t n+<ät î ì<äs Ùq+>± l ü<äδ À e] Hê T y dütôqï $<ë ]ΔqT\T ø qã&ét THêïs T. < XÊìøÏ yóhóïettø q s T\, s T L \ yê] ì J$ + ett&ç ü&ç ñ+ T+~. ü Jeq+ À ˇ&ç<äT &ÉT î\t, nø ÿ&é Á ü»\ Ä]úø Çã +<ät\t, Ä#ês e evü sê\qt Ó\TdüT î+ et uûñ$wü Y î T~ yóts T> T\T ~<ät îh ø±s Áø et+ À Ä $<ë ]úqt\t ìet> ïyótæ ñ+{ s T. ªsêy μ (s s Ÿ ná ø \ÃsY esyÿ mø ] jóthé ) ø±s Áø et+ $X «$<ë \j T kõústt À»s >±\ì, ü ÁbÕ+ ê\ î nqtdü+<ûëq+>± ñ+& e ekõj T ø fi XÊ\\T Ç+<äT î nqtyó qeì Á üuû ÑT «+ n_ûábõj T ü&ç net\t üs à + ÁbÕs +_Û+ +~. Á>±MTD e ekõj T e] ô s T î Ä +# Ó> Tfi fl $esê\qt n&ç Ó\TdüT î+ Tqï $<ë ]ΔqT\T nqtuû Ñe ø±s Áø et+ (s s Ÿ ná ø \ÃsY esyÿ mø ]jóthé ) Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ e ekõj T $X «$<ë \j T+ <ë«sê net\t üs #ê\ì ìs í stt+ +~. sêáwü º+ Àì ø=ìï e ekõj T ø fi XÊ\ À Á üy X ô {Ï ºq ªsêy μ ø±s Áø et+ et+ ò ü* ê\qt Çe«+ sêáwü º+ n+ { Á üy X ô { ºs T. u ü e ekõj T ø fi XÊ\ À _mdtdæ( ÄÁ ø \Ãs Ÿ ) # <äte Tqï $<ë s Tú \+<äs T ªsêy μ ø±s Áø et+ À üœ î+&ü bõ Zqe\dæ+<. n+<ät À uû > +>±H _ mdtdæ Hê Ze dü+e s + À yótt<ä{ï Äs T HÓ\\ bõ T ø fi XÊ\qT e~* ü JeHêìøÏ yófi fle\dæ ñ+ T+~. $<ë ]Δ $<ë s TΔ\qT y s Ty s T ãè+<ë\t>± $uûñõ+ sêáwüº+ Àì ü\t ü]xà<ûähê\j \ î ü+ ü ês T. á ãè+<ë\t et î πø{ stt+ q ü]xà<û ähê\ j \ Àì ì ü DT\ ø *dæ ü\t ÁbÕ+ ê\ Àì $$<Ûä ü+ \T, yê{ïì kõ> T # ùd r s TqT ü]o*kõôs T. á πø+á<ë\ ü]~û Àì ÁbÕ+rj T e ekõj T ü]xà<ûähê\j \ î _mdtdæ Hê Ze dü+e s + # <äte Tqï $<ë s TΔ\T et πø{ stt+ q ü]xà<ûähê\ j \ î yó[fl yê{ï ü]~û À > \ ÁbÕ+ ê \ À ìedædü Ô uûñ, uûö ø, Ä]úø, sê»ø j T ü]dæ ú T\qT n<û ä j Tq+ # kõôs T. nq+ s + yê{ïô ø=ìï ]ø±s T \qt j s T # dæq s Tyê H ô ò q Ÿ üøø å\ î ns TΩ\T>± ìs ísttkõôs T. ø ècõí õ ñj T s T Àì ÁbÕ+rj T #Ós î ü]xà<ûähê\j ìøï yótt <ä{ï qt+ L&Ü $<ë ]ΔqT\H ü+ ü + $X wü+. $<ë ]ΔqT\T Ä üqt\qt Ó\TdüT îì # dü Ô êett L&Ü e ekõj T+ # j T> \ eth BÛe qt e ø Ô üs TdüTÔHêïs T. á $<ë ]ΔqT\T et πø{ stt+ q Á>±e \ À ìedædü Ô ì + s T\ qt, s T L \ ø *dæ bı \ À üì # dü Ô yê] u <Ûä\qT Ó\TdüTø yê*. ü+ \ düdü s ø åd î ñ üjó +# et+<ät\ yêdüq\qt uû Ñ]dü ÔH bı\+ üqt\t ø=qkõ dü Ô yêsêìøï ˇø {Ï Ò<ë s+&ét kõs T ü]xà<ûäq kõúhê\ î yó[fl nø ÿ&é XÊÁdüÔy Ô\ î êett # dæq üqt\qt üdüt ü À ms Te y dütôqï $<ë ]Δ $e]dü ÀbÕ\T ñ+fò yê{ïì dü] ~<ät ø e{ ìøï Á üj T ïkõôs T. n<û ätìø e e kõj T s +> + À edütôqï e s TŒ\T, ü]xà<ûä q\t, kõ~û+ q òü* ê\qt L&Ü s T\ î $e]+ Ä# s D ÀøÏ rdüt î sêe + L&Ü M] ~q # s À z uû > y T. n~ûø ~> Tã&ÉT\T Ç# à y T\Ts ø + $ ÔHê \T, yê{ï \ø åd \T s T\ î Ó*j T CÒdæ nedüs yótæq yê]øï Ä s ø + $ ÔHê\T n+<äcò j T{ ìøï $<ë ]úqt\t ete+ T Á üj T ï+ # kõôs T. $<ë ]úqt\t et kı+ Ks TÃ\ #Ós î À»&É # T Tº y dütôqï $<ë ]ΔqT\T s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 54

55 e] Hês T î Tqï $<ë ]ΔqT\T CÀ ø Tº îì #Ós î ô s T À ms Te y dütôqï z $<ë ]Δì uà<ó À #Ós î ettø ÿ\qt = îÿ Tqï <äèx + Á>±e \ À s T dü<ädüt T # dæ n+<ät À ü]xà<ûähê\j \ òü* ê\qt s T\ î $e]kõôs T. ms Te \ yê&éø +, ü s T > T et+<ät\qt yê& üapple&ét rdütø yê\dæq C Á> Ô\qT á s T dü<ädüt À $e]kõôs T. ett+<ä # ü Òì s T\T nedüsêìøï $T+ yó ê<ät À s kõj Tq et+<ät\qt yê&é + üdüt ü yóttø ÿ\ uà<ó À ø \T ü rdütôqï $<ë ]ΔqT\T e\q ø *π> nqsêú\qt L&Ü yês T $e ]kõôs T. m+ æø # j Tã&çq bı \ Àì ô s T ô s T> T<ä\qT > etìdü Ô ü]xà<û ä î\ î düvü j T ü&é ês T. á # s uûñ$wü Y À y T ü]xà<ûä î\t>± j s T ø±e{ ìøï ü Hê~ >± ì\tdütô+~. Á>±MTD ÁbÕ+ ê\ À J$q $<Ûëq+, $$<Ûä s ø±\ düetdü \ dü$tà[ yótæ ñ+ T+~. kõ<ûës D+>± ü \ À Ä]Δø e ê kõ\t, esêz uò<ûë\t, î\et < «cõ\t ñ+{ stt. et Äs T HÓ\\ sêy ø±s Áø et+ À M{Ïì > etìdütô yê{ïì ü]wüÿ]+# { ìøï nedüs yótæq dü # q\t ÇdüTÔ+{ s T. yêsêô üá ø \T, πs&çjó \T, {Ï$ <ë«sê êett Ó\TdüT îqï $wüj \qt Á>±eTdüTú \ î $e]dütô+{ s T. n&é, et> nh uò<ûä+ Ò î+&ü # <äte ø ø b e + e\q ø *π> qcõº\qt Á ü»\ î #Ó æœ yê] nø åsêdüt \T>± e πsã+<ät î Á üj T ïkõôs T. < X + À ô s T> T Tqï»HêuÛ ì Z+# { ìøï î T+ã dü+πøået ü<ûäø + > T]+ Á ü#ês + # dütô+{ s T. á $<ë ]úqt\t Äs T HÓ\\ ø±\+ bõ T ett îÿyóttvü + Ó*j Tì yê] et<ûä ñ+ n+<ät ÀqT Hê> ]ø JeHêìøÏ <ä s +>± ñ qï e s TeT \ Á>±e \ À nø ÿ&é yê] ø *dæ ñ+&é + nx Ãs +>± ñ+ T+~. nø ÿ&é yês T mø ÿ&ç qt+# e#êãs T nh uû e+ ø± î+&ü et î T+ã düuûñt \ e Ò yê]ì n<ä]kõôs T. u ü e ekõj T ø fi XÊ\ $<ë ]úqt\t ü ÁbÕ+ ê\ À ìedædü Ô ªsêy μ ø±s Áø et+ À bõ Z+ Tqï ü æ\t ü üdüt ü ô s T À # ü+ ü et+<ätqt æ ø±] # dütôqï <äèx + et\bõ î kõ> T $<Ûëq+ > T]+ n&ç Ó\TdüT î+ Tqï $<ë ]ΔqT\T j T ]j, bı{ wt\qt $TÁX et+ # dütôqï e ekõj T ø fi XÊ\ $<ë ]ΔqT\T M]øÏ e ekõj T $X «$<ë \j T+ Á ü HÓ\ ø=+ yótt êôìï düºstt òü+&é>± ÇdüTÔ+~. ˇø ø `Ä] H syqt ìj T$T+ yê] n\hê bõ\q # dütô+~. ` &ç. q sêe, ñj T s T. ôd Ÿ : s # stt \ î dü # q $$<Ûä n+xê\ô s # q\t sêuàj T e dü+ À sêyê\qt îh s # stt \T 15e B À>±H ü+ ü> * H ets Tdü{Ï HÓ\ dü+ ø ø dü+ ü]o*+# &É+ kõ<ûä ete T+~. Ä s Tyê e Ãq s # q \qt ü]o*+# &É+ ø wüºete T+~. s # stt \T á n+xêìï > T]Ô+#ê* +~>± ø s T THêï+. s # q\t ü+bõ* q yótstt Ÿ &ç : s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 55

56 düqïjyê\t yêdï» üs +>± Jyê*ï ô +# $<ÛëHê\T >=Á s\t, y Tø \ bòõsê\t ô + üø + ÁbÕs +_Û+# ett+<ät, yê{ïì ô +# $<ÛëHê\ > T]+ Ó* ø yê* q nedüs + m+ Ó Hê ñ+~. kõ<ûës D+>± Jyê\ ô + üø + À m. Á;&ç+> bòõsê\t, _. bıfòº\t æ\ \ ô + üø bòõsê\t, dæ. ü qs T Œ ÔøÏÔ ñ üjó > ü& bıfòºfi fl ô + üø bòõsê\t. ÁbÕs +_Û+# &ÜìøÏ M\T>± ñ+ T+~. yê{ï $esê\t... m. Á;&ç+> ( ü qs T Œ Ô) bòõsê\t : ü qs T Œ Ô ø dü+ ñ üjó > ü&, dü+e s + ej TdüT ô ã&çq >=Á s\t Ò<ë y Tø *ï bòõsê À bòâ+& wühé kõº î >± ø=ì, ô +# &É+»s T> T T+~. M{Ï À Á ü >=Á s\t Ò<ë y Tø \ î, ˇø bıfòº\t #= üappleq ñ+#ê*. <ë«sê J yê\t m<äø= Ãq ü &ÉT, et+<ä À ñ+& bı fò ºfi ófl <ë &É+, <ë«sê Jyê\T bı], æ\ *ï ø q&é+»s T> T T+~. <ë«sê et+<ä y > + >± n_ûeè~δ #Ó+<äT T+~. dü+e sê+ + es î, ÁbÕs +uûñ+ À ñqï Jyê\ dü+k, düte s T>± s{ïº+ ü ne T+~. Á æ\ \T»ìà+# &É+, bòõs + À Jyê\ dü+k eè~δ #Ó+<ä&É+»s T> T T+~. Jyê\ ô + üø +<ës et> Jyê*ï m îÿe dü+k À, Ä&ÉJyê*ï îÿe dü+k À e sÿ{ï+> # düt î+ ñ+fò yês T Ä +# $<Ûä+>± Ä<ëj T+ bı+<ä&é+ M\Te T+~. ø fi fl ô + üø + À ª Òj TsYμ ø fi fl À >±, á ü<äδ À Jyê\ ô + üø±ìï ìs + s +>± ø=qkõ +# e# TÃ. dü+e s + bı&ée Hê Jyê*ï e sÿ{ï+> # dæø e&üìøï M\T+ T+~. _. bıfò º\T æ\ \ ô + üø bòõsê\t : e +k Œ ÔøÏ ñ üjó > ü& bıfò º\T æ\ \qt düte s T 3-4 e kõ\ ej TdüT À ø=qt> \T # kõôs T. á æ\ \qt 6 e kõ\bõ T b wæ+, 9-10e e dü+ ej TdüT À e +dü+ ø=s î n$tày dütô+{ s T. á $<Ûä+>± 8 e kõ\bõ T e Á y T bıfòº\t æ\ \ ô + üø + ñ+ T+~. ø=qt> \T # ùd bıfòºfi ófl øï À\ X Øs ãs Te qï$, 10e e dü+ e# Ãdü]øÏ øï À\ ãs Te > T êstt. á ü<ä Δ À Á ü Je+ô Á üdütô e sÿ{ÿ πs qtã{ïº ø dü+ y stt s bõj T\ Ä<ëj T+, 6 e kõ À bı+< M\T+ T+~. ªÁu stt\syμ ø fi ô + üø + À >± ñ+&, bıfòº\t æ\ \ ô + üø + À u \qt dü+e s + À ø dü+ s+&ét Ò<ë n+ ø +fò m îÿe ô +# M\T+ T+~. Á ü 6 e kõ\ ø=ø kõ] e Á y T æ\ *ï e sÿ {Ï+> ˇπøkÕ] # dæø=h M\T+ T+~. n+<äte\ ü+&ét> \T, C s \qt <äèwæº À ñ+# T îì, e sÿ{ÿ ø qt> TD+>± æ\ *ï ô +# &É+ ÁbÕs +_Û+#ê*. dæ. bıfòºfi ófl / b T\ ô + üø bòõsê\t : et+<ä n_ûeè~δøï < Vü <ä ü& bıfòºfi ófl, b T\qT ÁX wüỹótæq C \ø åd \Tqï yê{ïì m+ æø # dæ îì b wædütô+&ü*. Ç$ Á;&ç+> bòõsê À Áø±dæ+> î $ìjó > ü&é êstt. ü qs T Œ ÔøÏ ñ üjó > ü& bıfò ºfi ófl/ b T\ netàø + <ë«sê e# à Ä<ëj T+, bıfòº\t æ\ \ netàø + <ë«sê e# à Ä<ëj T+ ø +fò n~ûø +>± \_ÛdüTÔ+~. Á;&ç+> bòõsê\t, bıfòº\t æ\ \ bòõsê \T ÁbÕs +_Û+# yês T, yês T ô +# Jyê\ dü+k Á üø±s + bõø \T /ôw&ét ì]à+# Tø yê *. ]π>+<ät î Äs Tãj T ø=+ düú\+ e<ä *. bòõsê À ü\, ãj T y T, {Ï = T # dæ, nìï y fi y T, s T n+<ätu T À ñ+#ê*. üx óá>±kõìï y s T>± kõ> T # dæ, üx óá>±dü+, m+&éty T qt #ê òtø ºsY ettø ÿ\t # dæ n+~dütô+&ü*. Áø et ü<ä Δ À { ø±\t y stt+# &É+, &çyê]à+> # stt+# &É+ # dütô+&ü*. ø \Twæ ÁbÕ+ ê\t, Ç s nhês > et+<ä\ dü+ã+<ûä+ á Jyê\ î Òq+<äTq, bòõsê À (bõøï åø kõ+á<ä ü<äδ À) Jyê*ï ô +# &É+ e\, ets D \T îÿe>± ñ+{ stt. X Øs ãs Te eè~δ πs T m îÿe>± ñ+ T+~. et+<ä À æ\ \ dü+k n_ûeè~δ L&Ü m îÿe>± ñ+ T+~. <ë«sê >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + # üfòº W ê Væ î\t, ô + üø +<ës T et+ Ä<ëj T+ bı+<ä> \T> T ês T. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 56

57 s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 57

58 ùd+á~j T+ ªÄsêZìø e +&É μ ` Ç+&çj πø Ä<äs Ù+ etq+ H ÄVü sêìøï Äs >± ìøï $&ÉBj T sêì ã+<ûä+ ñ+~. Äø * r]ã, X ØsêìøÏ ø±e* q X øïôì# à ÄVü s + X óáuûñ ø ÀŒ ø *π> qcõº\t nbõs +. ÁbÕ< ä$t ø +>± á s E À ÄVü sêìøï ñ üjó ü& ü+ \ ï s kõj Tq ms Te \T, $wü T\ yótæq ÁøÏ$Tdü+Vü s ø±\ yê&éø + ü+&ét THêïsTT. M{Ïì ÄVü s +>± d «ø ]+# &É+ <ë«sê etìwæ X Øs + s >±\ ì\j TyÓTÆ b T+~. n~ûø ~> Tã&ç ø dü+ ñ üjó +# s kõj Tq ms Te \T, ü+ qcõºìï ì\te]+ # +<ät î yê& ÁøÏ$Tdü+Vü s ø±\ nex cõ\t +» À $T *b stt etìwæ Äs >± ìï ìy dütôhêïstt. kõ> Trs T Ç π> ø=qkõ sêqt sêqt uûñ MTà<ä etìwæ etqt> &Éj T Á üxêïs úø etj T Á üe <ä+ bı+ ñ+~. á qcõºìï Á> Væ + q+ y Ts î Á ü ü+ # + Á üø è dæ<ä yótæq e ekõj T yó ü # ü kõ]+ +~. s kõj Tq s Væ ü+ \ yó ü n&ét> T\T y k Ô+~. Bì ò ü* +>± e sÿ{à ÄsêZìø +&ç +»\T n+<ätu T ÀøÏ e#êãstt. Á üdütô + ÄsêZìø ñ Œ TÔ\ e\ kõ{ï e qe &çøï y T\T # j T&É+ bõ T et+ yê bõs neø±xê\t L&Ü n+<ät T HêïsTT. ø sêï ø Àì e +&É ÁbÕ+ + e e kõj ìøï ô {Ϻ+~ ù s T. e ekõj Ty T eè Ô>± d «ø ]+# q yê] dü+k Ä ÁbÕ+ + À m îÿe. Ä<Û ätìø ü<ä Δ T\ <ë«sê kõ> TqT ø=qkõ ùdô et+ ~> Tã&ç bõ T n~ûø uû \T Ä]údüTÔqï ÁbÕ+ +>± < X + ÀH e +&É î > T]Ô+ ü ñ+~. nø ÿ&é ñqï+ <Ûäìø s T\T sêáwüº+ À et sø ÿ&ü Òs T. n< H \ô ü {Ϻ ô ] q yê&ét et<ûät # +<ähé. e ekõj T+ Äj Tq s ø Ô+ À ñ+~. ñqï $<ä quû Ñ dæ+ nyót]ø± À kı+ +>± z kõ òtºy sy ø +ô ì ÁbÕs +_Û+#ê&ÉT. ø±*bò ]ïj À ñ+ ø +ô üìmt<ä s # T u +> fi Ss T sêe\dæe# Ã~. q kı+ s T #Ó+~q e +&É yêπs Äj Tq ø +ô À üì# ùdyês T. yês + ê et<ûät e ~] e ekõj T î T+u \ î #Ó+~q yêπs. me] ì ø *dæhê }s ì e ekõj T+ > T]+# e { &É&É+ Äj Tq î n\yê T>± e ]+~. M\T øïÿq ü Œ&É yê]ì yó+fòdütø=ì e + &É î yó[ dü«j T+>± kõ> T u > > T\qT ü]o*+# yê&ét. m+ ø wüº ü&ü s kõj THê\ yê&éø + s T\qT Ä]úø +>±, Äs > üs +>± î+> BdüTÔqï<äH y <äq Äj Tq À yótt<ä +~. yê{ï <ë«sê s T\T e qdæø +>± øå uûñ î > T s Ä àvü \ î bõ\œ&ét THêïs ì Áò> Væ + q Äj Tq Á ü ê e ïj T e sêz\ ø dü+ yó<ä ø &É+ yótt<ä\t ô { º&ÉT. s T ø cõºìøï ò ü* + <äø±ÿ*. yês T e ekõj T+ <ë«sê uû \T bı+<ë* nh dü+ø \Œ+ s # T>± e +&É dü+<ä]ùdü Ô s T\ î ùd+ábj T e ekõj T ü<äδ T\ > T]+ #Óù Œyê&ÉT. es î 2014 À nyót]ø±qt e~ Òdæ etø±+ e +&É î e sêã&ét. ùd+á~j T ü<ä Δ T\ dü«j T+>± e ekõj T+ # j T&É+ yótt<ä\tô { º&ÉT. ü+ e ]Œ&ç, n+ s ü+ \ $<Ûëq+, Je ü<ësêú\ <ë«sê N&ÉqT n]ø º&É+ +{Ï$ Á üjó > üps «ø +>±# dæ et+ ò ü* ê\qt # æ+#ê&ét. Ä $<ÛëHê\ e\ s T ã T î À Äs > + bõ T uû <ëj Tø ô ] +<äh... qetàø + s T À ø * +#ê&ét. }s + ê Äj Tq u À q&ç +~. n &ÉT e Ãq s T\ e + &É ùd+á~j T s T\ düvü ø±s dü+ òüt+ Äs + _Û+#ê&ÉT. dü+ òüt düuûñt \ e ekõj T ñ Œ TÔ\qT $Áø stt+# +<ät î kıôd {Ï Ä<Û ä«s + À ªÄsêZìø e +&É μ nh e sÿ{ï+> $uû > + yótt<ä +~. ñ<ä et+>± e ]q ÄsêZìø e +&É nø ÿ&ç s T\ Jeq $<ÛëqyÓTÆ+~. Á üdütô + u +> fi Ss T À 7 ÄsêZìø e +&É dü üsy e sÿ T ñhêïstt. B+ e +&É s T\ J$ ê À > D j TyÓTÆq e s TŒ e Ã+~. et<ûät # +<ähé }s n&ét> Tô ºø ett+<ät dü+e sê\ À 20eT+~ #Ós T î s T\T Ä àvü # düt î Hêïs T. Á üdütô + ü+&çq ü+ *ï kıôd {Ï ùdø s D πø+á<ë À n üœ ùdô ns > + À kıettà # ø=dütô+~. u + î\t b { ü&ç e +&É s T\ î s.1200 ø e ekõj T s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 58

59 s TD *#êãstt. q $»j T üs + üs qt ø=qkõ dütôqï et<ûät# +<ähé 2020Hê{ÏøÏ e +&É õ qt s kõj Tq s Væ kõ> TH \>± e sêã\h <Û äè&é dü+ø \Œ+ ett+<ät î n&ét> T\T y dütôhêïs T. B+ bõ T s T\T Ä]úø +>± ã\ ü&é&é+. $ìjó > <ës T\ î 100 XÊ + ùd+á~j T ÄVü s ü<ësêú\qt n+~+# &É+ Äj Tq ÁbÕ<Ûëq ê n+xê\t. bõ&ç ü]áxētqt ô + b wædü Ô ª< o $T Ÿ μ nh Áu +&é bõ\qt e sÿ{ÿ À Á üy X ô { ºs T. ü+ \T` ùd+á~j T $<Ûëq+ n+<ä]ø Á ü ø +>± q> s yêdüt\ î Ó*j \H <äèwæº À Á>±MTD $Vü s j Á ü< äø±ìï yótt<ä\t ô { ºs T. Á>±MTD J$ êìï ÄkÕ«~+# &ÜìøÏ Á üjó > üps «ø +>± Ó*dæq u +> fi Ss T yêdüt\qt e +&É î ÄVü «ì+#ê&ét. u +> fi Ss T qt+ 100øÏ.MT <ä s + À e +&É ñ+ T+~. n ÄVü «q+ ô e Ãq yê]øï ùd+á~j T ñ Œ TÔ\ ø f º\ bıstt ô e+ \T # stt+#ê&ét. m&é ã+&é ô $Vü sêìï # $# bõ&ét. #Ó î ñj \\T ø {Ϻ $H <ëìï ü+#ê&ét. Á>±e À Ä< Ä \T ü]# j T+ # XÊ&ÉT. kõ> TØ T\qT Á ü ø å+>± yês T # ùd neø±x + ø *Œ+#ê&ÉT. Ç q> s Je \ î ü]# j TyÓTÆq ªe +&É Á>±MTD j Á μ z dü+<äs ÙHê ø±s Áø et+>± e ]+ ~. n sêe\dæq yês T kıôd { ôd {Ÿ À ù s T qyó <ät # dütø yê*. yêsê+ ê À e +&É Á>±MTD ÁbÕ+ + À ü ºD yêdüt\ Vü &Üe &ç yótt<ä +~. yê] nedüsê\t rπsã+<ät î nj T ø dü Ks TÃ\qT Ç ü Œ&ÉT j Á s TdüT+>± edü \T # dütôhêïs T. s T î, $ìjó > <ës T&çøÏ ˇø nqtã+<û Œ&É&Ü ìøï Ç~ < Vü <ä ü&ét T+<äì et<ûät n_ûábõ j T+. Bì e\ s T ø wüº+ Á ü»\ î, Á ü»\ nedüsê\t s T î ns úetj T neø±x + ñ + T+<äì Äj Tq uû $kõôs T. Ç ôd\e À e +&É Á>±e \ î e# à j TTe s T\ î e ekõj T üqt À düvü j T ü&é&é+ ÄVü ì+# <ä> Z $wüj T+. ÁX et<ëq+ ù ]»]π> á ø±s Áø et+ À e\+{ s T >± üì# j T&ÜìøÏ m+<äs ett+<ät î edütôhêïs T. ø± ÒJ $<ë s Tú\T, kõ òtºy sy ñ< > T\T 1000 et+ ~ <ëø± Ç ü Œ&ÉT ÁX et<ëq+ À bõ Z+ THêïs T. $ÁXÊ+ ñ< > <ä+ ü T\T L&Ü ÄdüøÏÔ # ædütôhêïs T. ÁXēT<ëq+ <ë«sê e ekõj T ü<ä Δ T\T Ó\dæqyês T e +&É À e ekõj T+ À ô Tºã&ç ô {Ϻ uû > kõ«ett\e THêïs T. dü«ùd+á~j T+ j T+>± uûñ $Tì øö\t î rdütø=ì kõ> T # dütôqïyês T L&Ü ñhêïs T. Ç ùd+á~j T ÄVü s <ÛëHê \qt ü+&ç+# Tø=ì dü«j T+>± yê&ét î+ THêïs T. Ç yótt<ä e ekõ j ìøï Äø ] T düte s T e+<ä et+~ ñ< >±*ï e~ Òdæ s T\T>± dæús ü&ç b j s T. Ç ] ø=+<ä s Hê e e kõj T+ ÀøÏ sêe&é+ q Á üj T ï+ À >= üœ $»j T+>± et<ûät# +<ähé uû $dütôhêïs T. etkõ \ düvü nìï s ø±\ ÄVü s <ÛëHê \T ùd+á~j T $<Ûëq+ À ü+&ç+ q e +&É ñ Œ TÔ\T nyótc Hé, _> u ôdÿ{ÿ +{Ï ÄHé Hé $Áø j T πø+á<ë À q \_ÛdüTÔHêïsTT. À>± 10,000 î T+u \qt et $ìjó > <ës T\T>± e s Tà îh ~X >± ªÄsêZìø e +&É μ üj Tìk Ô+~. ˇø ÿ $ìjó > <ës T&ÉT ø dü+ s.3000 düs T î \T et <ë«sê ø=qt> \T # dæhê HÓ\ î s.30ø T yê bõs + kõ> T T+<äì n+# Hê. Á üjó > üps «ø +>± yótt<ä q ªÄsêZìø e +&É μ nìï îÿ\qt n~û> $T+ ì\ø &É >± ì\ã&é&üìøï Ç<Ó+ nedüs +. nyót]ø Àì ø±*bò ]ïj, f ø± dt, q C Ø, C ] j q> sê À ì dü üsy e sÿ ªÄsêZìø e +&É μ ñ Œ TÔ\ netàø±\ ø dü+ ˇ üœ+ <ë\t»s T> T THêï stt. Ó\T> T À á et<ûä e Ãq ªeTVü ] μ dæìe À Væ s bõá î et<ûät# +<ähé J$ y T dü Œ ]Ô<ëj Tø etì ædütô+~. πøe\+ fl et<ûät e ekõj T s +> + À kõ~û+ q $»j T+ < XÊìπø Ä<äs Ù+. q >± ÄsêZìø kõ> T î ett+<ätø=# Ãyês T mø ÿ&ç yê s Hê &ÉTì\TkÕÔqì Äj Tq n+ THêïs T. <ë«sê yê]ì dü+á ü~+# e# TÃ. ` _.qs Hé s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 59

60 Äs > + >±j ü~\ø å\ et+~ etè 20 $T*j Tq et+~ ÄdüT üá À # s T THêïs T uû s < X + À Á ü 8 ì$tcõ\ î >±j T+ dü+ã+~û ets D+ # T # düt î+ Tqï~ Á ü ü+# yê üô Á üe <ë\ À 10% uû s < X + ÀH»s T> T THêïsTT j TTe et]j TT et<ûä ej TdüTÿ\ u ~Û T\qT Á üuû $ + # dæq Á ü ü+# ñ êœ +>± Á{ e (ráe >±j \T ø±e&é+) ü]d$t+ +~. Á ü ü+# yê ü Ô Á üe <ë\ À 10% ø +fò m îÿe uû s < X + À # T # düt î+ THêïsTT. Á ü ü+# yê üô+>± ets D \ À <äe e+ T s &ÉT Á üe <ë\ e\h»s T> T THêïsTT. >±j \ ø±s ˇø $T*j THé et+~øï ô >± # ìb THêï s ì, 20 $T*j Tq et+~ ÄdüT üá À # s T THêïs ì n+# Hê. uû s rj T s Vü <ës T\ô Á ü 2 ì$tcõ\ î ˇø yêvü q Á üe <ä+, Á ü 8 ì$tcõ\ î >±j ìøï dü+ã+~û+ q ets D+ dü+uû Ñ$düTÔ+<äì > T ]Ô+# &É+ düetdü ráe ô etq*ï ôv # Ã] k Ô+~. n edüs ü]dæú # j * : etq+ ˇø Á üe <ëìï # dæq ü Œ&É, Ä s Tyê #ê dü+<äsê # j \H $wüj T+ À etq î Ó*j T<äT 1. >±j T+ u ~Û Á ü< äet øï Çyê«*? 2. u ~Û T&çì m rdüt øfi fl*? 3. u ~Û ÄdüT üá øï rdüt øfi fl*? 4. >±j \bõ q u ~Û T&çøÏ düvü j T+ # j T&É+ À m<äts ÿyê* q # º üs yótæq îÿ á Á üx ï\ ï etq etqdüt À ì* ñ+&é +, etq+ Á üe <ä düú\+ qt+&ç ìx Ùã +>± <ä s ete ê+ Ò<ë etq+ dü+ ò üt q jóttø ÿ ìx Ùã Áù ø å î\+ ne ê+. > Ts TÔ+# Tø +&ç, >±j T+ êøïq ü Œ&ÉT, yótt<ä{ï ø=ìï ì$tcõ\qt bõ {Ïq+ ì$tcõ\t nì æ\tkõôs T. yótt<ä{ï > + qt > Hé nesy>± e evü ]kõôs T. á düetj T+ À rdüt Hê q # s >±j T+ u ~Û T\ ÁbÕD s ø åd neø±xê\qt ô +# T T+~. MT y > e+ yótæq # s u ~Û T&çì, yótt Ô+ î T+u ìï s øï å+# > \<ät. ªÁ{ e V s μ # j À # <ë +. Á{ e u ~Û Á ü< äet øï Çyê«*? u ~Û T&çì ÄdüT üá øï rdüt îsêe&ü ìøï ett+< ÁbÕD \qt s øï å+# # s Hê rdütø=ì ñ+fò, ã πø neø±xê\t yóts T> T ü&é êstt. yê] >±j \ À Á ü L\ ü]d e \qt Z+# neø±x + ñ+ <äì n<û ä j T Hê\T yó\ &çdütôhêïstt. n+<äte\, >±j \ bõ q yê]øï düvü j T+ # j T&ÜìøÏ á # s \qt # ü º+&ç. 1. s düœvü Zq kõústt À Ò<ë n ü kõàs ø dæú À ñ+fò, s ì yóhóïettø ô düs fi πsk À ü&étø u º+&ç. yót&é î Çs TyÓ ü 2 > {Ϻ Ò<ë #Óø ÿ ettø ÿ\qt nets Ã&É+ <ë«sê yót&é uû > + düvü yóhóïettø (dü]«ø Ÿ ôd ŒHé) qt ø <ä\ î+&ü ñ+# +&ç et]j TT ˇø eádüô+ ø º+&ç, <ë«sê \ n Ç ø <ä\ î+&ü ñ+ T+~. u ~Û T&ç düœ+<äq qt ìf # j T&ÜìøÏ \ ø ~*+# e<ä ì > Ts TÔ+# Tø +&ç. s \, yót&éqt ø ~*+# &É+ e\ yó HÓïeTTø <Óã + T+~.u ~Û T&ÉT J$ ê+ + üø åbõ êìøï > Ts j T neø±x + ñ+ T+ ~. 2. düœvü ø ÀŒe&É+ Ò<ë düœvü > Z&É+ Ò<ë e s TŒ #Ó+~q e qdæø dæú Ò<ë XÊ«dü À Çã +~ Ò<ë et s à \T ñqï u ~Û T&çì > T C Á> Ô\ dümt ü Á{ e πø+á<ëìøï s *+#ê*. 3. ÄdüT üá øï # s T îh es î ôv à{ÿqt =\ +# &ÜìøÏ Á üj T ï+# e<ät. n +{Ï Á üj T êï\t dü]«ø Ÿ ôd ŒHé î Vü ì ø * +# neø±x + ñ+~. 4. MTs T ø±fi fl î, # T\ Hê >±j ìï > etì+ q stt, Çs TyÓ ü 2 ø Ás \T Ò<ë ø±sy uàs T \qt ñ üjó + nej Tyê \qt ø <ä\ î+&ü ñ+# +<ät î Á üj T ï+# + &ç. u ~Û T&çì yóhóïettø ô ø <ä\ î+&ü ü&ét ø u º+&ç. s ì dümt ü ÄdüT üá øï s *+# +&ç. u ~Û T&çì ÄdüT üá øï m s *+#ê*? uû s < X + n_ûe~δ #Ó+<äT Tqï < XȳÓTÆ q üœ{ïø, q+ >± sdü ÿ yótø±ì»yét (ø±bõ& j T+Á ê+>±\t) Òe. Á üe <ä+» ] q s Tyê, ÄdüT üá øï s *+# düet j T+ À q ÄdüT üá ì m+# Tø e&é+ <ë«sê ÁbÕD \qt s øïå+# &É+ À <ë]q s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 60

61 b j Tyêπs Á ü<ûëq bõá b wækõôs T. u ~Û T &çì yóhóïettø ô ø <ä\ î+&ü ñ+ n+ãt Hé À dümt ü Á{ e ôd+ sy î s *+#ê \ì > Ts TÔ+# T ø yê*. düetj T+ $\TyÓ q~ nsttq üœ{ïø, u ~Û T&çì î< j T&É+ Ò<ë s > T\qT kı+ yêvü Hê À Ò<ë Ä{À]øå± À s *+# &É+ nh ~ ets $&É ÁbÕD + ø >±j \ î > T] # ùd~>± ñ+&é L&É<äT. u ~Û T&çì # πsã+<ät ÄdüT üá ì m+# Tø yê*? ì] wüº øï dü<ätbõj \T Òì ÄdüT üá øï u ~Û T\qT s *+# &É+ e\ q øï n+~+# &É+ À Ä\dü + ø \T> T T+ <äì et]j TT u ~Û T&ç J$ êìøï nbõj T+ ø \T> T T+<äì Ä<Ûësê\T s TEe # XÊsTT. Á{ e πøsy ˇø dü+øï wüºyótæq øï. ôv b øï j qt ìyê]+# &É+ À, s ø ÔÁkÕe+ ìj T+Á D À, q+ yó+{ï ÒwüHé, msttsy y y TH CŸyÓT+{Ÿ qt n+~+# &É+ À n<û äthê q Á{ e òt düb syº dü]ºô ò &é met s yó <ät \# düø±\+ À øï \T nedüs +. n edüs $uû > + À s ü]dæ ú dæ úøø ]+ # ã&çq sê«, m +{Ï n+ s Z >±j \T ñhêïjó # &É{ ìøï dæ{ï kõÿhé düvü dü s q πs&çjó õø Ÿ Çy Tõ+> nedüs +. Äô Ç+f ì $dütº\t, q s düs qt,»qs Ÿ düs qt, Äs úô &çø, nqd úwæj \õdütº\ L&çq Á ü ø ã+<ä+ ôdø +&ÉØ >±j \qt ìs ~Û+# +<ät î, u ~Û T&ç ÁbÕD \qt ø± bõ& +<ät î düetj qt L\+>± øï n+~dütô+~. ì ü DT\ \uûñ bõ T, >±j \ u ~Û T\ î ÁbÕ+ tº Òu πs Ø u ø t, ã &é u +ø, n<û äthê q Ç+f ì yé πøsy j T ì{ÿ et]j TT Ä üπswühé ~ j T sy nedüs +. ô q ù s=ÿqï nìï eqs T\ L&çq ÄdüT üá e Ÿ 1 Á{ e ôd+ sy>± ÒãT Ÿ # j Tã&ç+ ~. ôdœwü*dütº\ eqs T\T, \uûñ ñ+&é&é+ e Á y T ø± î+&ü, yês T n+ sê rj T Á{ e e s Z<äs Ùø±\qT nqtdü]kõôs T. Ç$ q # s \T rdütø e&é+ À et]j TT düø±\+ À øï \T n+~+# &É+ À düvü j T ü&é ê stt. n+<äte\ >±j \ u ~Û T&çì dümt ü+ À e Ÿ 1 Á{ e ôd+ sy î «s >± s *+# &É+ u ~Û T\ etqt> &É neø±xê \qt n~ûø + # j T &É+ À düvü j T ü&ét T+ <äì ø±+{ïhó+ Ÿ Vü dæœ Ÿ ø q º+{Ÿ, ôv &é &Üø ºsY Áo kâ»q bõ{ïã+&é nhêïs T. >±j \ u ~Û T\øÏ düvü j T+ # j T&É+ À m<äts ÿyê* q # º üs yótæq ñhêïj? >±j \bõ q yê] # T º ñ+& yê] À #ê et+~ # º üs yótæq îÿ\t, b düt\ y ~Û+ ü \T Ò<ë øï jóttø ÿ Ä]Δø e j ìï uûñ]+# e\dæ edütô+<äh uûñj T+ πøe\+ Áù ø å î\t>± $T *b ês T. uû s < X > T&é düe ] Hé # º+ Á ü ø±s +, >±j \ u ~Û T\øÏ düvü j T+ # j T &É+ À Ç s Á ê # º üs yótæ q u <Û ä Òe. MT > T]Ô+ ü qt ãvæ s Z + # j Te\dæq nedüs + Ò<äT. u ~Û T &ç > T]Ô+ ü qt ø qt>= q&é+, m òt ÄsY <ëk \T # j T&É+ Ò<ë ÄdüT üá À ñ+&é&üìøï n j T Ks TÃ\qT uûñ]+# &É+ # j * q nedü s + Ò<äT. ø s Tº ø±s ø bõ\ î Vü»s T ø± e&é+ Ò<ë b düt\ î ùdºf à+{ÿ Çe«&É+ nedüs + Ò<äT. >±j \ bõ q yê]ì dümt ü+ Àì Á{ e ôd+ sy î s *+# &É+, n + ø \ø yótæq > Hé nesy À u ~Û T\ î nedüs yótæq Á üjó»q+ # L s Ã&É+ À ñqï C bõ \ qt Z+# &ÜìøÏ > T&é düe ] Hé # º+ Á üy X ô ºã&ç+~. n edüs ü]dæú T # j À Ó\TdüT îqï s Tyê, Á üe <ë\ ìyês D # s \qt ets Äs > + ôdœwü*dütº\ eqs T\T, \uûñ ñ+&é&é+ e Á y T ø± î+&ü, yês T n+ sê rj T Á{ e e s Z<äs Ùø±\qT nqtdü]kõôs T. Ç$ q # s \T rdütø e&é+ À, düø±\+ À øï \T n+~+# &É+ À düvü j T ü&é êstt. n+<äte\ >±j \ u ~Û T&çì dümt ü+ À e Ÿ 1 Á{ e ôd+ sy î «s >± s *+# &É+ u ~Û T\ etqt> &É neø±xê\qt n~ûø + # j T &É+ À düvü j T ü&ét T+~. b L&É<äT. m) 18 dü+e sê\ ø +fò îÿe ej TdüT ñqï j TTe î q&çù +<ät î yêvü Hê\T Çe«e<äT _) Á{ òæø ìj Te \qt bõ{ï+# +&ç dæ) ôv à{ÿ et]j TT d {Ÿ u Ÿº <Ûä]+# +&ç &ç) ê Á&Ó yé # j Te<äT Ç) Á&Ó $+> # ùd ü Œ&ÉT yóttu Ÿ ñ üjó +# &É+ <ë«sê üs <Ûë q+ #Ó+<äø +&ç m òt) æ\ \qt yóqtø d {À ì\t# TH +<ät î Ò<ë ett+<ät d {À Ls Ãe&ÜìøÏ nqtet +# e<ät õ) y > +>± yófi fle<ät Ò<ë y > +>± yófi óôqï yêvü Hê\qT zesy fòø # j Te<äT. Á üe <ëìï ìyê]+# &É+ #ê ettk + et]j TT Á{ e V s ne+&ç. &܈ˆ l kâ»q bõ{ïã+&é m+&ç, ATLS bòõ ø º Ç+&çj ø q º+{Ÿ, ôv &é ø±+{ïhó+ Ÿ Çìdæº {Ÿ Ä òt Á{ e n+&é met s yót&çdæhé ø±+{ïhó+ Ÿ Vü dæœ Ÿ, ôv <äsêu <é, Ó\+>±D s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

62 Ñ $q ï+ Js mqø L Ÿ #Ûê+ãsY ü+ sê«êc ñ<ë q ñ Œ TÔ\ ì\«uû s < X + e+{ï ñwüíet+&é\ < X + jóttø ÿ n + ettk yótæq düetdü. n~ûø et ø±s D+>± ü+&ét, Ls >±j T\T #ê îÿe J$ êìï ø * ñ+{ stt. n+ ø±ø, n$ düjeyótæq ndæô ê«\t. ü+ sê«l&ü Á{ ìdæœπswühé, XÊ«dü ÁøÏj T et]j TT ü+&é&é+ e+{ï$»s T> T êstt. ì\«ñc í Á> qt Z+# &É+ <ë«sê ü+&ét, Ls >±j T \T #Ó&çb e&üìï ìj T+Á +# e# TÃ. ]Á òæ õπs sy L Ÿ k ºπsJ X øïô L&ÉT îqï~ et]j TT KØ<Ó q~ e Á y T ø±<ät, ÁbÕs +uû et \<Ûäq ô Tºã&ç L&Ü n~ûø +>± ñ + T+~. Js mqø L Ÿ #Ûê+ãsY kõ<ûës D ]Á òæõπs s T î Á ü ê e ïj T+>± n_ûe~δ # j Tã&ç+~. Ç~ êc ü+&ét, Ls >±j T \T, ü e «\ netàø ü $düô]+# &ÜìøÏ ˇø ÄHé bòõ yét ì\«> ~. Js mqø L Ÿ #Ûê+ãs TqT Ç Tø, ÇdüTø, yó<äts T, > &ç, > ïu > e+{ï ü<ë sêú\ düt\uûñ+>± ì]à+# e# TÃ. > ~ ãj T {Ï ñc íá> ø +fò ôd+{ Áπ>&é ñ c íá> qt # \ >± ñ+# T T+~.90% kõù ø å ÄÁs qt ø * ñ+ T+~. $$<Ûä ná ø yót{ïø CÀq e<ä # j Tã&çq n<ûä j THê\ À Ç$ #ê ñ üjó > ø s +>± ñhêïj Tì ø qt >=qã&ç+~. bı&çø±\+ À Ç~ #ê Á üuû ee+ +>± ñ+ T+~. ìsêàd+ : dümt ü {Ïdüs òüsê ñqï ˇø m Ó Ôq ÁbÕ+ êìï m+# Tø +&ç Ç Tø 165 ôd+.mt I115 ôd+. MT. H \ j s T # j T+&ç 7.5 ôd+.mt îvü s + e~* 67.5 ôd+. MT. m TÔ î &ÉãT Ÿ > T # j T+&ç. > ~ì {Ï &ç æy j T+&ç # ø ÿ{ï q~ et+# + ÇdüTø qt {Ï Hêq u º+&ç á &ç ÇdüTø &ÉãT Ÿ > &É et<ûä 7.5 ôd+{ MT s îvü sêìï ì+ ü+&ç yó<äts T (165 ôd+.mt I 115 ôd+.mt) Áù òyét et]j TT dæ]ÿ, > &ç Ò<ë bı&ç > &ç yótt<ä q yê{ï { t ø esy jóttø ÿ Áù òyétqt j s T # j T+&ç. es + Ò<ë dü s s àøï Á ü ø å+>± > T] ø± î+&ü ñ+&é{ ìøï > ~ì ˇø ê{ï øï+<ä ì]à+# +&ç. > ~ì s øïå+# &ÜìøÏ > ~ ô &É e# à # j *. > ~ jóttø ÿ ÇdüTø, Ç Tø \T, ô ø esy qt {Ï &ç>± ñ+# +&ç. ø±e\dæq ñc íá> et]j TT kõù ø å Js mqø L Ã+ãs Ls >±j T\ì\«ÄÁs qt kõ~û+# &ÜìøÏ Á ü s p s+&ét kõs T s T Ò<ë zesy ôv &é {Ï eqs T dü+ã+<ûä+ ø * ñqï bõ dæºø ô ü \T, yótæáø uÿ \ _+<ät e T # j T+&ç á > ~ À ü+&ét, Ls >±j T\qT \T \T > \ bõ dæºø &Éu \ À ñ+# +&ç á &Éu \qt düqïì bõ*~ *Hé w {ÀÔ ø üœ+&ç ø= Ô Ç Tø \ L Ÿ #Ûê+ãsY qt et &ÉT dü+e sê\ î ˇø kõ] ] j s T # j *. bõ Ç Tø \qt Ç s Á üjó» Hê\ ø dü+ ñ üjó +# Tø e# Tà C Á> Ô\T >±\T\T M# Á ü< X + À > ~ì j s T # j T&ÜìøÏ Á üj T ï+# +&ç s T ù s T îb e&üìï ìyê]+# &ÜìøÏ m Ó Ôq Á ü< X + À ì]à+# +&ç et+ X óáuûñyótæq, ü> \ì Ç Tø \qt yê&é+&ç ÇdüTø X óáuûñ+>±, ùd+ábj T ü<ësêú\t, et{ïº yótt<ä q$ Ò î+&ü ñ+&ü*. Ç Tø \T, ÇdüTø qt {Ï dü+ æô üs # +&ç ì\«ø dü+ bõ dæºø &Éu \qt yê&é+&ç yó<äts T ãt º\T, #Óø ÿ / ô ò ãsy uàs T / ô f º\T, > HÓ dü+# T\T yótt<ä q yê{ï ñ üjó +# e<ät. ì\«# dæq ü<ësêú\ î {Ï # Tø ÿ\qt <ä s +>± ñ+# +&ç òü+> dt, ø ø±\t / Ó> Tfi ófl, düødübõ\t yótt<ä q yê{ï qt+&ç s øï å+# &ÜìøÏ, > ~ì X óáuûñ+>± ñ+# +&ç. nqtet bı+~q ü s T> T et+<ät / +Á<ä dü+vü ]DÏ/ s kõj Tq+ Áø e qt> +>± > ~ì ÁøÏ$T s Væ + # j T+&ç. ñ üjó >±\T Ls >±j T\T, ü+&ét, ü e «\ dü«\œ ø±*ø ì\«ü º>=&ÉT> T\ ô + üø +, ãjó ô ò]º»s s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 62

63 ì\«ø dü+ L&Ü ñ üjó +# e# TÃ. e {, ns {Ï e > ô º&É+ yóttø ÿ\ Á ü#ês + ÁbÕôddt # dæq ü+&é ñ Œ TÔ\ ì\«á üjó»hê\t qï s T\T ø=ìïs E\ bõ T et ñ Œ TÔ\qT ì\«# j T&ÜìøÏ M\T ø *ŒdüTÔ+~. <ë«sê qwü º üp] netàø±\qt ìyê]dütô+~ ü]düsê\ ø +fò êc ñ<ë q ñ Œ TÔ\ et+ e sÿ{ÿ ô s T> T, bõ\t, e+&çq ÄVü sêìï ê êÿ *ø +>± ì\«# j T&ÜìøÏ ñ üjó > ü&ét T+~. b wüø $\TeqT dü+s øïådütô+~ ø±\twü s Væ üsê es D nqt L\ ì\«e edüú HÓ ü D + Òì e øïô L&Ü ì]à+# e# TÃ. j +Á ø Ò<ë $<ät Y X øï Ô nedüs + Ò<äT nedüs yótæq ÇHé ü T uûñeq+: zô Hé ôw&é (yó+{ï Òf &é) uûñ $T: 100 MT.ôd. s T: / s E î (kõúhêìï ã{ïº) e qex øïô: 1 kõ+πø ø ì ü DT&ÉT, 1 HÓ ü D + Òì ø±]à î&ét düvü yótt Ô+ 2 s T Á üjó»q+ ø dü+ H wüq Ÿ Vü ]º ø \ÃsY uàs T 100% Á>±+{Ÿ düvü j T+ n+~ k Ô+~. f ø±ï\j $»Hé 2020 Bìì 2020 À îÿe Ks Tà L&çq ì\«f ø±ï\j>± > T]Ô+ +~. ` dümthê uò> +, myótàd (ná ), C HÓ{Ïø bõ +{Ÿ Á;&ç+> $uû > +, e ekõj T ø fi XÊ\, Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêh e ekõj T $X «$<ë \j T+, ôv <äsêu <é, Ó\+>±D. Ls >±j T\T L Ÿ #Ûê+ãsY > ~ ñc íá> ôw Ÿ J$ + ôw Ÿ J$ + (s E\T) (s E\T) u +&Éø±j T 6 1 ø± s{ÿ 12 5 ã+>±fi <ät+ ü ü BHê 3 1 ]ï t 10 5 ã{ \T 10 5 ø± òü esy 12 7 $q ï+ ü Ô ø=qt> \Tô îetà îÿ - øï«+{ î s 2y \T Z+ ü ü Ô ø=qt> \Tô et<ûä <äfi Ø\T, e sÿ{ÿ ø $T{ \T îetà ø ÿ ü Ô s T\qT ì\te q ett+# T THêïs ì Ó\+>±D s T dü+ òüt+ ù s=ÿ+~. ü Ô s T î ráe qwüº+ ø * dütô Hêïs ì $et]ù+ +~. øï«+{ ü ÔøÏ et<ä T <Ûäs s ñ+fò... e sÿ{ÿ À e Á + πøe\+ s qt+ s À ü <Ûäs πø ø=qt> \T # dütôhêïs ì ù s=ÿ+~. Á üuûñt «+ CÀø + # düt îì Á üuûñt «+ yó+ H ü ÔøÏ et<ä T <Ûäs net\t # j \ì &çe +&é # dæ+~. áy Ts î dü+ òüt+ n<ûä ø å, ø±s <äs TÙ\T æ.»+>± s&ç, {Ï. kõ> sy ˇø Á üø q $&ÉT<ä\ # XÊs T. Äj e sÿ î edütôqï ü Ô et ñ+<äqï ù s T ÇwüºyÓT Ãq <Û äs \ î ø=qt> \T # dü Ô s T î ráe qwü º+ ø * dütôhêïs ì $et]ù+#ês T. n ewæº, nhêewæº ü]dæú T À q s T m+ ø wü º ü&ç ü Ô ü+ qt s øï å+ Hê, ôdô º+ãsY À ìs + s + ü&çq esê \ e\ ü Ôy s T <Óã ì #Ó Tº # ìb e&é+»] +<äì Ó*bÕs T. <Óã qï ü Ô ü+ $esê\qt ùdø ]+#ê\ì &çe +&é # XÊs T. ø Ø+q> sy õ»$tà î+ e sÿ{ÿ î 7y \ øï«+{ fi fl ü Ô e Ã+<ä, øï«+{ î s e Á y T <Ûäs ô {Ϻ ø=qt > \T # dæ s T\ î qwüº+ ø * +#ês ì $et]ù+#ês T. et ü]o*+# &ÜìøÏ e sÿ{ÿ À m +{Ï XÊÁd Ôj T f ø±ï\j Ò<äHêïs T. πø+á<ä Á üuûñt « XÊ + es î et ñqï üœ{ïø ø dü et<ä T <Ûäs #Ó* +#ê\ì nø ºãsY À düs Tÿ \sy C Ø # dæ+<äì > Ts TÔ # XÊs T. <ëì Á üø±s + 1 XÊ + et n<äq+>± ñ+fò øï«+{ î s.55\t #= üœq Z+#ê* ø± n+<ät î _Ûqï+>± øï«+{ î s.2000 Zdü Ô yó dü+ # dütôhêïs ì $et]ù+#ês T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 63

64 dü«j T+ ñbõ~û #Ós î s dü+ u {Ï*+> ü]áx et düvü» o \ bõ j \ î Ç{ e* ø± wüº+>± 90 s E\ es î ì\«e +, mø ÿ \+ À Ä<äs D u >± ô s T> T Tqï~. dæ+< ä{ï &Ó Hê e sÿ{ÿ # düt îh neø±x Œ&ç+~. ø Ò<ë ø èá et o \ bõ j \ e\q Äs >± ìøï Vü ì ø \T> T T+~. nìï e j T düt \ yês T á $wüj ìï > T]ÔdüTÔHêïs T. dæ+< ä{ïø o \ bõ j \ À ü]$t øï $T+ q ô dæ ºôd &é ñ+&é + e\q nh ø s ø± q yê Œ&ÉT THêïj Tì Á ü ü+# et+ ê XÊÁdüÔy Ô\T òütàwædütôhêïs T. n+<äte\ Á ü»\ À dæ+< ä{ïø o \ bõ j \ ü e πsø ô ], düvü» bõìj q ü+&é, Ls >±j \ Ä<Ûës o \bõ j \ yê&é ø + > 5 Ò<ë 6 dü+e sê\t>± Áø y TD ô s T> T +~. et+ Äs > Á üjó»hê\t ñqï düvü» o \ bõ j \ À #Ós T î s dü+ ˇ ø {Ï. s &É üø ÿq #Ós T îs dü+ rdæ, êc s dü+qt ø wüº ü&ç n+~# netàø +<ës T\ > T]+ etq+<ä]øï Ó\TdüT. y dü$ ø±\+ À á ã+&é <ä> Zs n~ûø»q düet Vü + ñ+ &É + düvü»+ ø±ì á #Ós T î s dü+ j Ø ü]düsê\t n ü]x óáuû Ñ+>± ñ+&é +, j Ø <ës T\ dü s q X óáuûñ qt bõ{ï+# ø b e +, n+ ø± î+&ü s &ÉT ô <ätettà, yêvü Hê\ ø±\twü + #Ós îô ü&é + e+{ï ø±s ø±\ e\q #Ós T îs dü+ HêD yótæq~>± #Ó üœ Ò+. 90 s E\T ì\«#ój T <ä q HêD yótæq s dü+: Ç{ e* ø±\+ À n_ûeè~δ #Ój T ã&çq kõ+πø ø ü]c q+ #Ós î s dü+qt ü]x ó ÁuÛ ÑyÓTÆq > ~ À nìïs ø±\ ü]x óáuû Ñ ê # s \T rdütø=ì ÁbÕôddt # dæ, d kõ\ À ì+ æ > ] n+<äte\q dæìe Vü fi ófl, ãkõº+&ét, s Ò«ùdºwüqT, s fi ófl, fi ófl, dtáø yét bõs Ÿ e+{ï $$<Ûä Á ü< XÊ\ À $ìjó > <ës T\ î netà{ ìøï msêœ T # ùd M\Tø \T> T T+~. düvü» o \bõ j \ î Ä<äs D ô s T> T T+&É + e\q u {Ï*+> # dæq #Ós î s dü+ î et+ uûñ$wü Y ñ+ T+<äì #Ó üœe # TÃ. Äs > Á üjó»hê\t: 1. X ØsêìøÏ ø åd X øï Ôì ÇdüTÔ+~. HêD yótæq ø±s ôv Á&Ó{Ÿ, Ábı{ Hé, s Hé, bı{ wæj T+ et]j TT Ç s nex ø b wüø $\Te\T ø \, et+ mqø Á&ç+ø >± üì# dütô+~. 2.»«s + À u <Ûä ü& yê]øï, á bõ j T+ et+ Äs > ø±s ø ø±yóts yê ~Û u <Ûä ü& yê]øï, s ø Ô+ À dü s q > ø CŸ kõústtì ìs «Væ dü Ô, «s >± ø±yóts qt+&ç ãj T ü& # dütô+~. 4. Js í e edüúqt dü]# dütô+~. 5. nj]ô düetdü \qt ìyês dütô+~. 6. >±j \qt «s >± e s Tà T+~. 7. > T+& dü+ã+<ûä yê <ÛäT\T 8. mettø \ eè~δøï, > {Ϻ HêìøÏ &ÉŒ&ÉT T+~. 9. ø± q sy, s ø ÔV q yê <ÛäT\T sê î+&ü ìyê]dütô+~. 10. øï&ûï\ düáø et ò üø åì+> î &ÉŒ&ÉT T+~. n+<äte\q #Ós î s dü+ ˇø et+ Äs >± ìï Ç# à bõ j T+>± #Ó üœe# TÃ. nedüs yótæq j T+Á ü]ø sê\t: p dt rùd j T+Á +, bõx à s»sy, u {Ï*+> $TwüHé, Ç s ü]ø sê\t nedüs +. ett&ç ü<ësêú\t: #Ós î (10`12 HÓ\\ > &É\T), ìetàø± j T\T, n\ +,Á æ»πs«{ïyé æ æ u { Ÿ, ÒãT Ÿ yótt<ä\> Tq$. e sÿ{ï+> : s&ç` T`düπs«o \ bõ j T+ >± #Ós î s dü+ ì+&çq u {Ï Ÿ qt dü üsy e sÿ T, dæìe Vü fi ófl, cõ æ+> ø±+ô ø \, ã kõº+&é, s Ò«ùdºwüqT, s fi ófl, Ä ò düt et]j TT bòõø ºØ ø± +{ qt, dü ÿfi ófl, ø± ÒJ\ À ñ+ & ]f Æ Ÿ bòõ ü \ e+{ï $$<Ûä ]f Æ Ÿ <ätø± D \ <ë«sê $ìjó > <ës T\ î dümt ü+ À \uû Ñ et> Tq T # s \T rdütø yê*. $yêvü \ et]j TT òü+ø åq À n~ûø ü]e D+ e sÿ {Ï+> ø=s î ø± ]+> yê] e sÿ{ÿ #Ój T + nedüs +. et+ neø±x +: HêD yótæq ÄVü s ñ Œ Ô j Ø ü ÄdüøÏÔ ñqï j TTer j TTe î\ î á ü]áx et ÁbÕs +_Û+# + ˇø et+ dü«j T+ ñbõ~û neø±x + ne T+~. ü]áx et e j T+: ÁbÕôddæ+> kõets ú + : 1400 πøj\ #Ós î s E î (60`65% p dt) ñ Œ Ô kõets ú + :4000 u {Ï Ÿ (200 $T.. u {Ï Ÿ ) ü]áx et e j T+: s.23 \ø å\t yótæq+bõ{ï Áoìyêdüsêe, M.B.A, Ph.D _õhódt ø q º+{Ÿ, dü«j T+ñbÕ~Û ø±\$tdtº bò Hé : ôv <äsêu <é (> etìø : ø q ÒºwüHé î ett+<ät>± nbõstt+{ÿ rdütø yê*.) s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 64

65 ü düôø dümtø å n<ät düe #ês + ì+&çq ü düôø À ˇj dædüt ÇÁC jót Ÿ < X +. kõe qt &ç qt+ etvü j TT&ç es î á $wüj T+ n+^ø ]+ rs T ê&ét. ô >± n qï < X + L&Ü. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Àì õ À ˇø f Æq nq+ ü s + õ $d Ôs í+ m+ e + T+<, Ò<ë ôv <äsêu <é q> s +»HêuÛ m+ e + T+<, n+<ät î düe qyótæq~>± ÇÁC jót Ÿ #Ó üœã&ét T+~. es bõ + îÿe>± ñ+&ç, uûñ > s»\ eqs T\T n+ + e Á y T ø * q ÇÁC jót Ÿ e ekõj T+ À <ä düt øfi ó +~. e ekõj T ñ Œ Ô > D j T+>± ô +# y T ø±ø, HêD Á üe D \ $wüj T+ À Á ü ü+# yê ü Ô > T]Ô+ ü bı+~+~. et+ <Ûäs \T bı+<ät, s T\ Ä<ëj T+ $wü j T+ À Á ü ü+# < XÊ\ î e s Z<äs Ùø +>± ì\tk Ô+~. d ìj TsY»s ï*dütº n$tπsïì Vü ]ø èwüí Ç{ e\ sêdæq ªm&Ü] À ˇj dædüt μ ü düôø + À ÇÁC stt Ÿ î dü+ã+~û+ q dü+ üps í düe #ês + dü+øï å ü Ô+>± bı+<ät ü]#ês T. Áø dütô î üps «+ Hê{Ï nø ÿ&ç ü]dæú T\T, ü]d e \T, Á ü»\ nedüú\t ` m<äts=ÿqï nqsêú\t eqs T\T, edü T\ bõ T yê êes D düe #ês + á ü dü Ôø + À bı+<ät üs # + Vü s <ëj Tø +, n_ûq+<ä j T+. ªe ekõj ìøï ü+# uûñ ê\qt (ì+, H \, s T, ì ü Œ, >±*) düets úe+ +>± ñ üjó +# Tø=+ Tqï < XÊ À ªÇÁC jót Ÿμ yótt<ä{ïkõúq+ À e +~ n+{ s T ü düôø s # stt n$tπsïì Vü ]ø èwüí. ÇÁC stt Ÿ À üs {Ï+, nø ÿ&ç dæ ú > T\qT Äø [+ ü # dütø=ì, ü düôø±\ s ü+ À, M&çjÓ \ <ë«sê Ç s < XÊ\ Á ü»\ î n+ ~+ yê]øï ø qt$ ü Œ ø * dütôqï Vü ] ø èwüí +{Ï yê]ì n_ûq+~+# î+&ü ñ+&é Ò+. Vü ]ø èwüí n+~+ q > D +ø±\qt ˇø ÿkõ] ü]o*<ë +. æ Ÿ Hê{ÏøÏ ÇÁC jót Ÿ»HêuÛ \ø å\t e Á y T. ôv <äsêu <ät q> s»hêuû ø Hêï îÿy. ÇÁC stt Ÿ ÇÁC jót Ÿ yêdüt\ $wüj T+ À etq+ > etì+#ê* q $wüj T+ ˇø T+~ À Ä < XÊìøÏ kõ«+á + \_Û+ +~. etqø Hêï yóqø. etq î 1947 À kõ«+á + \_Û+ q $wüj T+ Ó*dæ+<. etq øh ï q<ät\thêïstt. m îÿe es bõ + ñ+~. nstthê etq+ {Ïì düáø et+ >± ñ üjó +# Tø Òø b T Hêï+. m îÿe {Ïì eè<ûë # dütôhêï+. kõ> T ü<äδ T À ÇÁC jót Ÿ ett+<ätqï ø±s D+>± n~ûø ~> T ã&ét\t kõ~ûdütô+fò, bõ ü<äδ T\H ü Tº î bõ î &ÉT Tqï etq+ ~> Tã&ÉT\ $wüj T+ ÀH ø±<ät, HêD $wüj T+ À L&Ü n º&ÉT> T kõústt ÀH ñ+&çb THêï+. uûö> [ø $d Ôs í+ 22,072 #.øï ÀMT s T. Bì À ùd<ë ìøï üìøï e# à uûñ $T 3,14, 100 ôv ø±ºs T e Á y T. Çø ÿ&ç Á ü<ûëq q~ ªCÀsê Héμ, j s ÿhé, øïc Hé q<ät\tqï üœ{ïøï yê{ï <ë«sê kõ> T î s +< neø±x + ãvüq ôdô º+ãs T æ Ÿ es î esê \T îs TdüTÔ+{ stt. (etq ø Hêï Ä\dü + >± yótt<ä, Ä\dü +>±H ett + ü ñ+ T+ ~.) ÇÁC jót Ÿ ñ Ôs ÁbÕ+ + À kõ\tdü] es bõ + 70 ôd+.mt. <äøïåd ÁbÕ+ + À 2 ôd+.mt qt+ 4 ôd+.mt. ü]$t +>± ñ+ T+~. etq ˇø HÓ\ es bõ + ø Hêï îÿe. ü wüÿ\+>± s +~+# q<ät\t Òe. ü wüÿ\+>± esê \T n+ ø Hêï Òe. m T # dæhê ÇdüTø ~ã \T (etq ˇ]kÕ ÁbÕ+ + e ) üœ etπsm ø ì æ+# ì ÁbÕ+ êìï, < XÊìï nø ÿ&ç Á üc ø + dütdü+ üqï+>± et\t# T î+ THêïs T. Á ü ü+#êìøï e s Z<äs Ù ø +>± ì\tdütôhêïs T. n+<ätu T ÀøÏ e Ãq Á ü {Ï u TºqT n ü s ü+>± uûñá<ä üs # T ø=ì, nedüs yótæq ü &ÉT ô s T\ î n+~dütôhêï s T. n ü s üyótæq ~> Tã&ÉT\T kõ~ûdütôhêïs T. ÇÁC jót Ÿ yêdüt\ $wüj T+ À etq+ > etì+#ê* q $wüj T+ ˇø T+~ À Ä < XÊìøÏ kõ«+á + \_Û+ +~. etqø Hêï yóqø. etq î 1947 À kõ«+á + \_Û+ q $wüj T+ Ó* dæ+<. etq øh ï q<ät\thêïstt. m îÿe es bõ + ñ+~. nstthê etq+ {Ïì düáø et+ >± ñ üjó +# Tø Òø b THêï+. m îÿe {Ïì eè<ûë # dütôhêï+. kõ> T ü<ä Δ T À ÇÁC jót Ÿ ett+<ätqï ø±s D+>± n~ûø ~> T ã&ét\t kõ~ûdütô+fò, bõ ü<ä Δ T\H ü Tº î bõ î &ÉT Tqï etq+ ~> Tã&ÉT\ $wüj T+ ÀH ø±<ät, HêD $wüj T+ À L&Ü n º &ÉT> T kõústt ÀH ñ+&çb THêï À ÇÁC stt Ÿ kõ«+á + bı+~q Hê{ÏøÏ nø ÿ&é kõ> T î nqtyó q uûñ $T 1,65,000 ôv ø±ºs T e Á y T. ø±\áø et+ À Ä $d Ôs í+ 4,25,000 ôv ø±ºs î ô ] +<ä+fò m&üs T \qt, ÇdüTø ~ã \qt kõ> T î nqtyó q~>± e s Tà îqï nø ÿ&ç s T\ kõ<ûäq, kõ<ûäq X øïôì Á üx +dæ+# î+&ü ñ+&é Ò+. dü<ë À# q nø ÿ&ç s ê+> + dü Œ * ê\t kõ ~Û+, Á ü ü+#êìøï e s Zs <äùø +>± ì\tdütô Hêïs q + n X jó øïô ø±< yó! n+<ät î et \ø±s î q nø ÿ&ç Ç+» s qt s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 65

66 ü düôø dümtø å n_ûq+~+# ø üœ<ät. Ç ü Œ&ÉT Á ü ü+# + yótt Ô+ Ä# ]dütôqï _+<ät T+ üs ùd<ë ìøï düèwæºø s Ô\T ÇÁC jót Ÿ Ç+» πs. ùd+ábj T e ekõj ìøï ü Hê<äT\T y dæ+~ L&Ü Ç ÁC jót Ÿ>± #Ó üœã&ét +~. ÇÁC stt Ÿ qt+ Ç s < XÊ\ î m> TeT e Tqï yê{ï À 13XÊ + y Ts ùd+á~j T ñ Œ TÔ Ò ñ+ &É + > ethês Ω+. ùd+ábj T ñ Œ TÔ\ î et+ <Û äs \ edütô+<äqï $wüj T+ Á ü ø +>± #Ó üœqø ÿπs <ät. ü+&é À e $T&çì sêsêe>± æ\tkõôs T. n +{Ï e $T&çì m> TeT # dütôqï < XÊ\ À ÇÁC jót Ÿ yótt<ä{ï kõúq+ À ì\tk Ô+~. nø ÿ&ç Á ü»\t ùd+ábj T e e kõj T+ ô <äèwæº kõ~û+# ã\yótæq ø±s D+ ñ+~. ÇÁC stt Ÿ e ekõj T+ s+&ét $<Ûë\T >± ñ+ T+~. s T\T ø=+<äs T ˇø dü+ òüt+ Œ&ç, dü$twæº>± ùd<ä + # j { ìï ªøÏ ãt&é μ n+{ s T. Á üuûñt «+ e ekõj T î T+u \ î øö\t î ÇdüTÔ+~. Ç î T+u \T ø *dæ e ekõj T+ # ùd $<ÛëHêìï ªyÓT cõyéμ n+{ s T. yótt<ä{ï $<ÛëqyÓTÆq ªøÏãT&é μ À 50 qt+ 500 î T+u \T ø \dæ e ekõj T+ # dütô+{ stt. kõ> T uû Ñ $TøÏ <ä s +>± ìyêdü+ ñ+fò Çã +~ø s +>± ñ+ T+<äì n_ûábõj T ü&ç, kõ> T uûñ $TøÏ <ä > Zs >± ˇø Á>±eT+ ì]à+# Tø=ì kõ> T üqt\t üp]ô # dütø=+ T+{ s T. n +{Ï <äx À ô s T\ î y dæq s kõj Tq ms Te \T, ÁøÏ$T dü+vü s ø±\t >±* À ø \dæ, dümt ü+ À ìyê dü+ ñ+ Tqï yê]øï s >±\T Ó Ãô º +, nø ÿ&é ìedæ+#ẙês T m îÿe et+~ s > Á> dütô\t ø±e + s kõj Tq ùd<ä + À Ç +{Ï nqsêú\t ø \T> T THêïj Tì Á> Væ + s kõj Tq ùd<ë ìøï dü«dæô ü*øï, ùd+ábj T ùd<ä H ïø=qkõ +# + n\yê T # dütø=hêï s T. Çø ÿ&é etq s T\T > etì+#ê* q $wüj T+ ˇø T+~. ÇÁC jót Ÿ e etq+ L&Ü {Ïì bı<ät ü >± yê&é + n\yê T # dütø ü+ düetj T+ À m+ s T nedüs yó Ó\TdüTø=ì e evü ]+#ê*. {Ïì eè<ûë # j T + n$y ø etì Á> Væ +#ê*. etq bı À etts T> T ø±\«\t Á üevæ +# + etq+ # dütô+{ +. ìyêdü ÁbÕ+ ê À L&Ü Á&Ó H õ\t+{ stt. yê{ï <ë«sê m+ {Ïì eè<ûë # dütô+{ +. ÇÁC jót Ÿ À n +{Ï$ ø ì æ+# e. etts T> T {Ïì ôd + X ó~δ # dæ, e ekõj ìøï, Ç s Á ê nedüsê\ î $ìjó +# Tø e + À ÇÁC j T \T ett+<äthêïs T. Vü ]ø èwü í À ˇj dædüt μ # ~yê ø ø=ìï dü+< Vü \T Ôø e qe. ÇÁC jót Ÿ e etq+ kõ+πø $C Hêìï düettbõ] + # Tø > \e? n+<ät î etq Á üuûñt ê«\t düvü j T düvü ø±sê\t n+~kõôj? yê]e etq+ n~ûø Œ Ô kõ~û+, n~ûø±<ëj T+ bı+<ä> \e?... Ç mh ï dü+< Vü \T Ôø e qe. n +{Ï$ düet L]q ü &ÉT ª s T sêe ø±> \&ÉTμ. Vü ]ø èwüí á ü düôø + À n $\TyÓ q düe #ês + bı+<ät üs # + bõ T düt e s T 140 s +> T\ Á ê\t L&Ü» üs, kõe qt &çøï ôd + $wüj T+ düt\uû Ñ+ >± ns ú+ ø±yê{ ìøï düvü ø ]+# + ett<ë evü +. e ekõj _Ûeè~Δ ø fl ÁøÏ + ªnqï<ë μ nh e dü üá ø qt ÁbÕs +_Û+, n $\TyÓ q kõ+πø ø düe #ês + s T\ î n+~dü Ô, Äu \> bõ ìï Äø Tºø=qï ªáHê&ÉTμ ~q üá ø À ª s sêeμ o] ø qt ÁbÕs +_Û+ q dü«+ #êq Ÿ á.{ï.$. <ë«sê ªnqï<ë μ, ªC øïkõhéμ ø±s Áø e \qt s T\ î n+~dütôqï sêyó J Á> t #Ó s àhé #Ós T L] sêyó Jsêe á ü dü Ôø±ìøÏ sêdæq ett+<äte ªnqTdüs D j T+ ÇÁC jót Ÿ e ekõj T+μ nì Á üx +dæ+# + ü düôø + >= üœ HêìøÏ # ø ÿ{ï ìs «# q+. ù J\T:148 yó\ s.250 Á ü T\ î: 1. n$tπsïì s a sêdï, 202, X wüj T s ï+ ôv {Ÿ, ühêe > &ÍHé m<ät > DÒwt q> sy ` eqdüú* ü s + ôv <äsêu <é `70, bò Hé: &܈ˆ&ç.bÕ]Hêj TT&ÉT Á üø è n ~Û < y uûñe ÁbÕ+> D+ C/O» Tº Á dütº, ü* > s T> T * et+&é\+, $»j Tq> s + õ, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ bò Hé : ` <ëdü] Äfi «s kõ«$t, $»j Tyê&É j TTπsìj T+ e«ø±\t e<ät n + Á üe <äuûñ] yótæq j TTπsì j T+ KìC ìï Ó\T> T sêácõº À m{ï º ü]dæ ú T À q =e«sê<ä, düø \ Jeø {ÏøÏ ÁbÕD <Ûës yótæq ü# Ã{Ï q\ et\ n&é$ À $<Ûä«+ dü+ düwæ º+#=<ä ì πø+á<ä, sêáwü º Á üuû ÑT ê«\qt Ä~yêdæ n~ûø±sy sêáw ºj T et+#y #Ó sàhé, e J m+ $T&çj T+ u ã sêe ø sês T. j T { m òt Hêj T î\t æ.kõ+ã esêe s+& es Δ+ dü+<äs +>± ôv <äsêu <é Àì düt+<äs j T $C q πø+á<ä+ À d { j T sêáwü º ø±s <ä]ù mdt.s et n<û ä ø å q ªj TTπsì j T+- e«ø±\t-<ätwüœ * ê\tμ nh n+x + ô dü<ädüt»] +~. á dü+<äs +>± u ã sêe e { &ÉT.. Á ü Á>±eT+ Àq j TTπsìj T+ô Á>±eTdüuÛÑ ìs «Væ + #ê\ì #Ó æœq üœ{ïø <ëìøï j T d m Ÿ À<äø±* Ã+<äì $et]ù+#ês T. j TTπsì j T+ô ü]xà<û äq\t XÊÁdü Ôy Ô\+<äs qï ej TdüT ÀH ø± q sy yê ~Û # ìb j s, Bìì ãfò º j TTπsìj T+ m+ $wü T\ yótæq< ns Δ+ # dütø e# TÃqì Ó*bÕs T. yótæì+> ô ø Tº~ ºyÓTÆq # { º\Tqï üœ{ïø yê{ïì j T d m Ÿ n~ûø±s T\T T+> À =øïÿ ett+<ät øfi óôhêïs nhêïs T. Ç üœ{ï πø ets D+ n+# Tq ñqï #Ó+# TC ì ø±bõ &ÉTø yê* q u <Ûä bõ\ î\ô ñ+<ä, Ä ~X >± Ä À + j TTπsìj T+ e«ø±\ Ä À# qqt $s $T+# Tø yê\ì &çe +&é # XÊs T. ø $»j TsêCŸ e { &ÉT... TyÓTà<ä\T n+ ]+ b e qe etqt> &É ø wüºy Tqì ôd Hé ü]xà<ûä î\t #ÓãT Tqï ø sƒ s dü ê ìï > Ts TÔ# XÊs T. ÄsY_ dümtø å ø dü+ ü düø±\qt, $$<Ûä ü düôø±\ô dümtø å\qt e s THêe î ü+ æ+# > \s T. e ekõj T dü+ã+~û n+xê\ î ÁbÕ<Ûëq +. qï ø < ä\t, ø $ \T L&Ü ü+ æ+# e# TÃ. M\TqT ã{ïº Á ü# T]+# > \+. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -6 66

67

68