Jan 2020_Setting_Final.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Jan 2020_Setting_Final.pmd"
  • Vũ Thu
  • 15 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1

2

3 bõsƒ î\ î, # +<ë<ës T\ î, Á üø qø s Ô\ î, ÁX jó _Û wüß\ î q q dü+e s dü+áø±+ X óuû ø±+ø å\t X óuû ø±+ø å\t s Tã+<Û ät, Ç+.HÓ /2, Ád º{Ÿ HÓ+.13, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é bò Hé HÓ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 3

4 $wüj Tdü ø dü+ ü {Ï:10 dü+ ø : 8»qe] ` 2020 dü+bõ<ä î\t mhé.\øïåà yêdï» Á üø q\t , MT&çj ø q º+{Ÿ s òüttsêet sêe s # q\t ü+bõ* q s THêe RYTHUBANDHU /2, St. No. 13 Near Oxford Grammar School, Himayatnagar, Hyderabad - 29, Telangana, India Ph : , ø è» \T á dü+ ø À Á ü# Ts D î M\T>± $$<Ûä n+xê\ô s T\ î nedüs yótæq düe #êsêìï n+~+ q e ekõj T $X «$<ë \j T+ (sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é) yê]øï, Äj s # stt \ î, $$<Ûä dü+düú\ î ø è» \T. ª s Tã+<ÛäTµ À n# Ãe Tqï s # q\ À e ø ÔeT e Tqï n_ûábõj \ìï+{ï dü+bõ<ä î\ uû e+ ñ+&ü* q nedüs + Ò<äT. ª s Tã+<Û ätµ qt ì»yótæq s ê+> y ~ø >±, Á üc üø å sê»ø j ]úø, kõe õø $X wüd y ~ø >± r]ã~<ë \qï< e dü+ø \Œ+. n+<ät î nqt> TD+>±H nìï s ø±\ n_ûábõj \ î, _ÛHêï_ÛÁbÕj \ L kõúq+ ø *Œ+#ê\qï~ e ñ< X +. e ekõj T, nqtã+<ûä s +>± À ì ü DT\ dü # q\qt n+~+ ne>±vü q ô +bı+~+# &Éy T ª s Tã+<ÛäTµ \ø å +. n$ πøe\+ dü\vü \T, dü # q\t e Á y T. yê{ïì e Á y T Ä<Ûës +>± # dütø î+&ü, yêdüôe ü]dæú T\qT <äèwæº À ñ+# Tø=ì, ì ü DT\ dü\vü \T rdütø yê*. À ü* ù õ À... e sÿ{ï+> e edüúqt ü{ïwü + # kõô $ Ôq ü+ \ î Ó\+>±D Áu +&é ø±yê*... 7 ôddt ná e] { ˇ üœ+<ä+ dü«\œø±*ø e+> &Ü\ s üø \Œq... 8 ø s ø kõ~ûø±s ø dü+ òüt Hé nyês T \T... 9 ettq>± î bı&ç ` Wwü<Ûë\ ˇ&ç... 10»qe] 8q Á>±MTD ã+<é q HÓ +»\ ü+ \ À $ Ôq HêD Á üe D \T ø < ä\t / yê kõ\ b { πøåá kõústt À $ Ôq HêD üøø å\t j dü+ kõ> T s T<ÛëHê \ bâwæºø±vü s ÀbÕ\ ìyês D ü BHê ÁbÕeTTK + ` kõ> T $<Ûëq <ä &É düts øïå +... s T düt_ûø å bõ&ç üx ó ø± +&ÉsY sêh+ À düetá> {Ï ìs «Vü D $<Ûëq $TqTeTT À j»e q ü<ä T\T ô ] b Tqï XÊdüH \ + òütq... ìqï ôv #Y{Ï_{Ï ü Ô... H &ÉT ;{ e+ø±j T # ü æ\ \ m+ æø # ü æ\ \ <äx \T ü s T> T\T, Ó> Tfi qt+ düdü s ø åd $ Ôq ì\«à C Á> Ô\T e] À qá»ì ms Te î Á ü ê e ïj Te? ncà ` nhê_hê uûñ kõs + ô +# ô ò j dt e] e >±DT À Js {Ï {Ÿ ü<ä À etø ÿc qï yóttø ÿ\ À düetá> düdü s ø åd q q+>± Jyê\ ô + üø + ÁbÕs +_Û+# ett+<ät $T {Ÿ e Hé Ä òt Ó\+>±D ø &ç e +dü+ ` $ wüº etø ÿc qï À b wüø ÀbÕ\T ` ìyês D Ls >±j T\ kõ> T À düetá> düdü s ø åd s ; etø ÿc qï À Ó> Tfi ìyês D ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` $$<Ûä C T\T o êø±\+ À bõ Vü ÖCŸ ìs «Vü D < o ` $< o üx óc T\T s T Ä àvü \ ìyês D î # s \T ü Ô s T\ î <äø ÿì et<ä T eq ÁbÕDT\q ø±bõ&étø yê* s&ç` T`á{Ÿ Äìj THé ]+> j Ø ü]áx et üdüt ü uàsy Ò<äT ` Tºu T <Ûäs Ò<äT # +<ë $esê\t yê] ø # +<ë s ˆˆ 200 (b düº Ÿ Ks TÃ\T ø * æ) dü+e s # +<ëqt &ç.&ç Ò<ë m+.z. ü+bõ* q s THêe : NARLA Media Network Pvt. Ltd., /2, St. No. 13, Near Oxford Grammar School, Himayatnagar, Hyderabad - 29, Telangana, India. Ph : Printed, Published and Owned by N.Vamshi Mohan and Printed at Sri Balaji Graphics, /A/3, Near Railway Bridge, Tilaknagar main road, Hyderabad. Published at /2, St.No.12,Himayatnagar, Near Oxford Grammar School, Hyderabad Editor: N.Lakshmi. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 4

5 > sê X j \ =\ + ü #Ós î etvæ fi ø±]à î À ø dü+ 30 y \ et+~ et> Te\T et > sê X j \qt =\ +# T îhêïs ì nœ\ uû s ø±+á >dt dü$t md $uû > + #ÛÓ s àhé ì Hé sö Y ettk et+á ñ<ä yé sƒêáπø î î *œ üps «ø +>± Ó*bÕs T. s T T düetj T+ À ù <ä etvæ fi \T L üìøï yófi Òø b e&é+ e\ y Hê\T sêeh uûñj T+ #Ós î À üì# dütôqï etvæ fi L \T Væ düº sø ºMT X ÁdüÔ øï # stt+# Tø=ì et > sê X j \qt =\ +# T îhêïs ì ì Hé sö Y d m+ î sêdæq ÒK À ù s=ÿhêïs T. e ekõj T uûñ $T Òì ìs Tù <ä etvæ fi \T et Jeq+ ø dü+ #Ós î À L \T>± üì # dütôhêïs T. JeHê <Ûës + ø dü+ et > sê X j \qt =\ +# T îqï etvæ fi \qt Ä<äT îh +<ät î # s \T rdütø yê\ì ì Hé sö Y ø sês T. L üqt\ ø dü+ etvæ fi \T Ç et > s dü+# T\H =\ +# T îqï òüt q\t etvü sêáwüº À dü+# \q+ πsbõstt. dü+bõ<äø j T+ á < +~? # { º\qT ñ\ + òæt+# &Éy T ü]cõÿs e? f ø±ï\j Á ò &ÉyéT et yé yót+{ÿ...! etvü sêáwüº À ìs ø åsêdüt q s T\T ôd + m+ <ä î&ét>± bõ Z+ Tqï Ä+< fi q f ø±ï\j Á ò &ÉyéT et yót+{ÿ...! kõ«+á + ø <äxêu \ ÁøÏ + Á ò &É yét et yót+{ÿ»] +~. n üœ{à XÊdüH \ + òütq nh ~ ˇø ìs düq s ü+>± ñ+&ç+~. yóttqï{ïøï yóttqï Ó\+>±D ñ<ä et+ ôd + ráekõústt À»] +~. n+<ät Àq XÊdüH \ + òütq»] Hê > TZkÕúsTT ÀH»] +~. Ç s ìs düq, b sê s bõ\qt Á ü»\t m+# T îhêïs T. Ç ü Œ&ÉT etvü sêáwüº À ø=+ et+~ s T\T # dütôqï b sê + e Á + n +{Ï~ ø±<ät. et î Á üjó»q+ # Ls TdüTÔ+<äì uû $dütôqï $< o kõ+πø ø \qt Ä*+> q+ # düt îh +<ät î ø=+ et+~ s T\T # dütôqï b sê $T~. b sê + # ùd Vü îÿqt mes ø±<äq Òs T. uû s sêc +> y T Á ü»\ b sê Vü îÿ\qt > T]Ô+ +~. sêc +> + ü]~û À»s >±* q b sê + Ç ü Œ&ÉT XÊdüH \ + òütq s ü+ <ë\ã&éy T Ä+< fi q ø * +# ~>± e s T +~.XÊdüH \ + òütq nh ~ n + ráeyótæq dü+<äsê À, #êy πsy \TÃø yê* q düetj À e Á y T ñ üjó +#ê* q Äj TT<Ûä+. etvü sêáwüº À > et & fi ó >± ø=+ et+~ s T\T < X üsê es D# { º\qT, $ Ôq # { º\qT ñ\ + ò æt+ ôv #Y{Ï;{ ø± Hé ü+&ç+#ês T. n+ î $T+ Ç~ s T\ Á üjó»hê \ e Á y T ø± î+&ü j e Y < X Á ü»\ Á üjó»hê\ L&Ü ett&ç ü&çq n+x +. ùw êÿø dü+ òüt q Ä<Ûä«s + À s T\ Ä+< fi q Ç ü Œ&ÉT et sh ï Á üx ï\qt ÒeHÓ TÔ +~. ets yó ü q ôv #Y{Ï_{Ï ü Ô $ Ôq # 10 XÊ + <ëø± qøï $ ÔHê Òqì *+~. kõ+πø ø ø dü+ b sê + Vü s D j Ty T ø±e# TÃ...n< dü+<äs + À kõ+πø ø e Tq qøï $ ÔHê\T Á üy +# &É+, $ ÔHê\ πs T n~ûø + ø±e&é+, ø èá et ø=s, u ø e sÿ{ÿ +{Ï yê{ïì düvæ +# ü]dæú ñ+&é<ät. Ç üœ{ï es L ü Ô ü+ î e Á y T ü]$t yótæq XÊdüH \ + òütq Çø Ç s ü+ \ L yê æk Ô+~. ;{ e+ø±j T +{Ï ü+ \ $ ÔHê\T L&Ü e sÿ qt ett+#ó TÔ THêïsTT. ;{, ôv #Y{ ª$ ü e+µ etvü sêáwüº î e Á y T ü]$t + ø±ø b e# TÃ. Ç s sêácõº\ L $düô]+ Hê ÄX Ãs b qø ÿπs <ät. me]ø ü ºì kõe õø u <Ûä e î e Á y T m+<ät î...ìj TeT ìã+<ûäq\t e î e Á y T m+<ät î nh ü]dæú e Ã+<ä+fÒ n+<ät î Ç üœ{ï es L s T\ ü Á ü<ä]ù+ q ìs ø å y T ø±s D+. Ç üœ{ï ø Hê Ä ü]dæú ì e πsã+<ät î Á üuûñt ê«\t ø èwæ # j *. yótt Ô+ MT<ä ˇø $wüj T+ e Á + düœwü ºeTe +~. e ekõj T s +> + À etø ettk +>± $ Ôq s +> + Àì n ê <ÛäTìø kõ+πø ø \ô πø+á<äá üuûñt «+ ˇø ìs íj T+ rdütø yê* q dü+<äs + e# Ãdæ+~. Òì üø å+ À XÊdüH \ + òütq ø= Ô ü + \T =øïÿ ü]dæú # C ]b j T neø±x + ñ+ T+~.rdüT îh ìs íj T+ m ñqï üœ{ïø...n+<ät Àì düùv Tø qt $e]+#ê* q u <Ûä πø+á<äá üuûñt «+ô ñ+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 5 ÄsY_

6 ø= Ô u <Ûä e sÿ{ï+> e edüúqt ü{ïwü + # kõô+ s T\ î Tºu T <Û äs sêyê \+fò e sÿ{ï+> e edü ú ü{ïwü º+>± ñ+&ü \ì s T düetq«j T dü$t sêáwüº #Ó sàhé, myótà ü sêcòx «s s&ç #ÓbÕŒs T. <ë«sê s T\qT dü+ òüt{ï + # kõôethêïs T. p; Væ Ÿ Àì s T düetq«j T dü$t sêáwüº ø±sê \j T+ À Äj Tq #Ó sàhé>± u <Ûä \T # ü{ ºs T. et+á T\T, myótà Ò \T, myótà \T, Hêj T î\t, ø±s ø s Ô\T Äj Tq î X óuû ø±+ø å\t Ó* bõs T. nq+ s +»] q düuûñ À Ä j Tq e { &Üs T. < X + ÀH s T \ î $ ÔHê\T, ms Te \T düáø et+>± n+~dütôqï sêáwü º+ Ó\+>±D j Tqì #ÓbÕŒs T. sêáwüº Á üuûñt «+ n+~dütôqï ü+ ô Tºã&ç kõj T+ s T\ î m+ $XÊ«kÕìï ø *Œ+ +<ähêïs T. ü+ \ î Tºu T <Ûäs sêe&é+ ø dü+ 24 \ø å\ qtï\ kõet s ú + > <ëett\qt ì]à+#êethêïs T. s T ã+<ûät, s T;e e+{ï ü< äø±\t m+ ñ üjó > ü&ét THêïj Tì #ÓbÕŒs T. Á ü Á>± et+ À 15 et+~ s T düetq«j T dü$t düuûñt \T ñ+{ s, yês + ê s T\ î n+<ätu T À ñ+&ç üì # kõôs Hêïs T. H \ ü+ y j *. H \ dü«uû e+. yê êes D ü]dæ ú T\qT n+# Hê y j T &É+. ü ºD ÁbÕ+ ê\ ü]~û ü+ \T y j *, Tºu T <Û äs n+<ät T+<ë? Ò<ëµ nh n+xê\ô s T\ î ne>±vü q ø *ŒkÕÔ ethêïs T. á ø±s Áø e ìøï et+á T\T etvü ett<é n,»> Bwt s&ç, dü_ ê Ç+Á<ë s&ç, más u * <äj ø sysêe, dæ+ s&ç ìs +»Hé s&ç, e J et+á HêsTTì q] +Vü s&ç ü\t e s T myótà Ò \T, myótà \T Vü»s j s T. #Ó sàhé ìj etø +ô ñ Ôs T«\T s T düetq«j T dü$t #Ó sàhé ìj et ø +ô e ekõj T XÊK ettk ø±s <ä]ù dæ bõs úbõs ~Û n~ûø±]ø +>± ñ Ôs T«\T C Ø # XÊs T. et & +&É ü<ä$ ø±\+ bõ T ø± _HÓ{Ÿ ôva<ëqt ø *Œ+#ês T. s T düet q«j T dü$t #Ó sàhé>± myótà ü sêcòx «s s&ç ì Ç{ e\ ettk et+á ø # +Á<äX Ks sêe Á üø {Ï+ q $wüj T+ $~ y T. Á ü> uûñehé À d m+qt ü ø *dæ ø» \T Ó*bÕs T. sêáwüº s ê+>±ìï z dü+ òüt{ï X øï Ô>± e πsã dü +ø T # dæq s T düetq«j T dü$t \øå± ìøï nqt> TD+ >± üì # j \ì d m+ dü +#ês T. á dü+<äs +>± ü î d m+ n_ûq+<äq\t Ó* bõs T. sêáwüº+ À s T düetq«j T T# dæq sê«yótt º yótt<ä{ï>± > T êô dütuò+<äsy s&ç ì #Ó s à Hé>± ìj T$T+#ês T. Ä sê«> T êôqt myótà ü<ä$ e]+ +~. n q+ s + Äj Tq et+&é* #Ó s àhé>± mìïø j s T. á Áø et+ À dütuò+ <äsy s&ç > Ä> dütº À s T düetq«j T dü$t #Ó s àhé ü<ä$øï sêj Hêe # XÊs T. Ä sê«myótà ü sêcòx «sy s&ç ì #Ó s àhé>± ìj T $T+#ê\ì d m+ πød ÄsY uû $+#ê s T. πød ÄsY d m+ nj πø ÄdüøÏÔ > Á üuûñt ê«\ ìs íj \ ø±s D+>± e ekõj T s +> + <Óã qï<äì, πød ÄsY d m+ nj πø e ekõj T+ô ndüøïô # ædütôhêïs ì Ó\+>±D et+á»> Bwt s&ç nhêïs T. ü sêcòx «s s&ç s T düetq«j T dü$t n<ä åî&ç>± u <ä \T # ü{ïºq dü+<äs +>± Äj Tq Á üdü+ +#ês T. Ó\+>±D À 60 XÊ + et+~ e ekõj T+ô Ä<Ûës ü&ç ñ Hêïs ì, n+<ätø qt> TD+>± ã&ó {Ÿ À dü>± ìøïô >± ì<ûät\qt Ä s +>±ìπø πø{ stt+ #ês ì et+á Ó*bÕs T. s T\ ø dü+ Á üy X ô {Ï ºq ü< äø±\qt Ç s sêácõº\ s T\T n&ç π> ü]dæ ú e Ã+<äì nhêïs T. ø±fi X «s + <ë«sê fi ó, ms Te \T, $ ÔHê\T düø±\+ À n+~dütôhêï uû \T sêyê\+fò Tºu T <Ûäs \ bõ T s T\ î uòs e & X øïô sê yê\ì n_ûábõj T ü&ü s T. VüQpsYq> sy mìïø À ø \ø +>± e e Vü ]+ q ü sêcòx «sy s&ç s T düetq«j T dü$t n<ûä åî&ç>± L&Ü $»j T+ kõ~ûkõô s ì ÄXÊuÛ e+ e ø Ô+ # XÊs T. sêuàj T s E À s T düetq«j T dü$t ø \ø +>± e πs neø±x + ø ì æk Ô+~. ø±ø b á j T+ Á ê+>±ìï Á üuû ÑT y Ts î m+ düets ú+ >± ñ üjó +# T î+ T+<äH n+x +ô H á e edüú $»j T+ Ä<Ûës ü&ç ñ+ T+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 6 ÄsY_

7 $ Ôq ü+ \ î Ó\+>±D Áu +&é ø±yê* ø= Ô ü\t î sêáwüº+ À HêD yótæq $ Ôq+ ñ Œ Ô # dæ, $< XÊ\ î m> TeT # j T&Éy T \ø å +>± sêáwüº Á üuûñt «+ ø wæ # dütôqï<ä, n+<ät î nqt> TD+>± s T\qT Áb Væ kõôetì e ekõj T, düvü ø±s XÊK et+á dæ+ s&ç ìs +»Hé s&ç #ÓbÕŒs T. $ ÔH Œ ÔøÏ Ó\+ >±D nqt L\+>± ñ+<ä, Ó\+>±D $ ÔHê\ î < X + À &çe +&é ô s T> T Tqï <äì > Ts TÔ # XÊs T. n+ î ett+<ät $ Ôq À> Ä$wüÿ]+, $ Ôq s < ëìï ÁbÕs +_Û+ #ês T. Ç+~sê Á æj T<ä]Ùì Ä&ç{À]j T+ À»] q $ Ôq s T\ 4e yê] ø düs «düuûñ düe y X + À et+á e { &Üs T. Ó\+ >±D À düettá<ärs + Òq+<äTq $ Ôq+ et et \+>± bõ&éj T neø±x + Ò<äì #ÓbÕŒs T. etq îqï neø±xê\qt dü~«ì jó > + # düt îì $ ÔH Œ Ô # ü&ç s T \ î n~ûø Ä<ëj T+ edütô+<äì ÄXÊuÛ e+ e ø Ô+ # XÊs T. Á ü ü+# $ Ôq e sÿ{ÿ À yó\: s. 450/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) b { ì Tº îh $<Û ä+>± HêD yótæq $ ÔHêìï ü+&ç+#ê\ì ø sês T. sêáwü º+ À $ Ôq > &Í qt, ãt\ kõets + ô +# T êethêïs T. ü Ô sê«n ~Ûø +>± e] ü+&çdütôhêïs, ñ Ôs Ó\+>±D, <äøï åd Ó\+>±D ÁbÕ+ ê À ü+ \ ~> Tã&ç, H \\ kõets ú + À e ê dü+ ñ+<ähêïs T. n+<ätπø ettk et+á πød Ä sy ü+ ø±\ \qt Áb Væ dütôhêïs ì #ÓbÕŒ s ÁbÕ+ + ü+ ü+&ét T+< <ëìì s T\T kõ> T # ùd Áb Væ dütôqï Tº Ó*bÕs T. etø ÿc qï kõ> Tô s T\T <äwæº kõ]+#ê\, etø ÿc qï ø=s sêáwü º bâá º s +> + ráe+>± Çã +<ät\t ü&ét Tqï<äì #ÓbÕŒs T. bâá º düetdü \ ü]cõÿs + ø dü+ d m+ πød ÄsY Á ü ø +>± et+á es Z ñ ü dü+ òüt+ y XÊs ì > Ts TÔ # XÊs T. dü+á ü<ëj T ü+ Ò ø± î+&ü Äyê\T, <Ûäìj \T, õ\ ø s, yót+ T\T e+{ï etkõ\ ~qtdüt\ ü+ \ kõ> T # j \ì ø sês T. ñ* ø=s Ç ø ett+<ät sê î+&ü q # s \T rdüt î+ ô + ü &ÉT îø ÿ\ dü+s ø åd Ç+<äT À... ô + ü &ÉT îø ÿ\ C T\T ø= Ô>± ô +# Tø yê\qt îh yê]øï dü # q\t ô + ü &ÉT îø ÿ\ Áf Æì+> ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` ÄVü s + ô + ü &ÉT îø ÿ\ î k πø yê <Û ät\t ` øï, ìyês D ô + ü &ÉT îø ÿ\ <ë«sê etqtwüß\ î dü+áø $T+# EH={Ïø yê <ÛäT\T ÁbÕD + ø yótæq πs_dt yê ~Û ` $esê\t M~Û îø ÿ\t ` dü«# à +<ä dü+düú\t ô + ü &ÉT îø ÿ\ Á;&ç+>, Áø±dæ+> ô + ü &ÉT îø ÿ À #Ó&ÉT n\yê T ` ìyês D y T q j»e q ü<ä T\T ô + ü &ÉT îø ÿ\ ÇqT shé, &Ü> c \T { ethêïs T. nìï $ ÔHê\ e ~]>±H ñ * $ ÔHê\ î dü_ &û Çe«&É+ bõ T et<ä T <Ûäs ìs ístt+ Á üuûñt «y T ø=h Á üj T êï \T # kõôethêïs T. Ç s sêácõº\ yê bõs T\T ø Á et ø=s dü wæ º+ ñ* <Û äs \T ô s > &ÜìøÏ ø±s DeTe Ts ì nhêïs T. á düe y X + À e ekõj T XÊK ettk ø±s <ä]ù bõs kõs ~Û, myótà Ò Ä\ yó+ø fòx «sy s&ç, $ ÔHê_Ûe~ dü+düú #Ó sàhé ø=+&éu \ ø fòx «sysêe, &Ó sø ºsY πøx e \T, ñ<ë«qeq ø $TwüqsY yó+ø Á{ yét s&ç ~ s T\T bõ ZHêïs T. s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK ü Œ ø dü+.. ü\t Ä t \T, ü]ø sê\t yóttˆˆ Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 7

8 Ó º ne>±vü q ôddt ná e] { ˇ üœ+<ä+ dü«\œø±*ø e+> &Ü\ s üø \Œq e ekõj T dü+ã+~û n+xê\ À ø *dæ üì # j \ì Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+ >±D sêáwüº e ekõj T $X «$<ë \j T+, ôd+ sy òüsy mø q$tø n+&é k wü Ÿ düº&ûdt (ôddt) ìs ístt+#êstt. á y Ts î s+&ét dü+düú\ et<ûä &çôd+ãsy 4q ne>±vü q ˇ üœ+<ä+ î~]+~. $X «$<ë \j T+ ñ ü î\ ü &Ü.$.Á ümdy sêe, ôddt #Ó s àhé Ábıô òdüsy ÄsY.sê<Ûëø èwüí düetø å+ À e] {Ï ]õákõºsy &Ü.mdt.düTBÛsY îe sy, ôddt dü+#ê\ î\t &Ü.á. πse ˇ üœ+<ä üá ê\ô dü+ ø±\t # XÊs T. e ekõj T $X «$<ë \j T+ fl À e ekõj T $<ä, ü]xà<û äq À nh ø $<Ûë\T >± n_ûeè~ kõ~û+ +<äì Á ümdy sêe nhêï s T. s T\øÏ ùde\t $düôè + # dütôhêïetì nh ø q q dü«\œø±*ø e+> &Ü\T n+<ät u T ÀøÏ rdütø=#êãethêïs T. ø èwæ $C q πø+á<ë\ <ë«sê $$<Ûä $düôs D ùde\t n+~ dütôhêïetì Ó*bÕs T. ø et ì{ï ôd qt $uû > + <ë«sê etvæ fi \T, æ\ \ î > èvü dü+ã+ <Û ä, b wüø±vü s n+xê À q ùde\+~dütôhêï > CÒ«Ÿ À üs q À uû > +>± ettk et+á ødæäsy ett\t> T À q q+>± ì]à+ q n M ø fi XÊ\, ü]xà<ûäq πø+á<ëìï ÁbÕs +_Û+#ês T. nq+ s + ø fi XÊ\ Äes D À dæm+ ødæäsy yóttø ÿ Hê{ s T. á ø±s Áø et+ À et+á T\T Vü Øwt sêe, áf \ sêcò+<äsy, Ç+Á<ä ø s DY s&ç, Áoìyêdt s&ç, ìs +»Hé s&ç, m+ ø= Ô Á üuû ø sy s&ç, bòõ sdt º &Óe\ t yót+{ÿ ø±s=œπswühé #Û s àhé e+fòs T Á ü ê t s&ç, ñqï ê~ûø±s T\T bõ ZHêïs T. Á ü ü+# kõústt Á üe D \ bòõ sdtº ø± ÒJ $Tfi Hê&ÉT Àì > TºbÕ\j T+ bòõ sdtº ø± ÒJ < X + ÀH n ~Ûø dü+k À 120 et+~ Ç+&çj THé bòõ sdtº düø«dt ethêïs T. e ekõj T+, Á>±MTD s +>±\ À nh ø dü+e sê\t>± ü]xà<ûäq\t # dütôqï ôddt ˇ üœ+<ä+ e\ s ê+>±ìøï, e ekõ j T s +>±ìøï et]+ ñ üjó > ø s +>± ñ+ T+<äì ñ ü î\ ü ÄXÊuÛ e+ e ø Ô+ # XÊs T. {Ï j»e q +, òü &é ôd Hé, q Á{Ï wühé, ~ s n+xê À et dü+düú nh ø ÁbÕC îº\t j s T # dæ+<äì, á ˇ üœ+<ä+ e\ et]+ y T\T»s T> T T+<äì ôddt &Ó sø ºsY &Ü.πse nhêïs T. $<ë s Tú\T, bòõ ø º n M ø fi XÊ\, ü]xà<ûäq πø+á<ä+ ÁbÕs +uûñ+ ( m òtmdt) n~ûø±s T\qT n+~+ +~. n+ ø +fò m îÿeet+~ m òtmdt\qt Ó\+>± D qt+ j s T# ùd+<ät î M\T>± < X + > ]«+# Ø À bòõ sdtº j T ìe] { sêœ T # j \ì uû $+ q dæm+ ødæäsy Ä À# q î nqt> TD+>± ett\t> T À bòõ sdt ø± ÒJ s ü ~<ät îqï~. Á üdütô + ñkõàìj j T ìe] { øï nqtã+<ûä+>± ñqï bòõ sdtº ø± ÒJì üp]ô kõústt Ò<ë &ûyét j T ìe] { >± ôva<ë ô +# &ÜìøÏ Á üuûñt «+ ettetàs Á üj T êï\t # dütôqï~. <ä \ ü* bòõ sdt º nø±&émt À ê êÿ*ø + >± ø=qkõ> T Tqï ;md bòõ sád º ø s T \T q q ø± + üdt ÀøÏ e s qthêïstt üs düœs e ]Œ&ç»s T>±\ì ÄyÓT n_ûábõj T ü&ü s T. n π> ø Ø+q> sy î #Ó+~q dü Œ ]Ô bòõ+ & wühé, TT\ et<ûä L&Ü ne>±vü q ˇ üœ+<ä+ î~]+~. ]õákõºsy &Ü.mdt.düTBÛsY îe sy, dü Œ ]Ô bòâ+& wühé #Ó s àhé ø.»> Hé yó Vü Hé sêe \T ˇ üœ+<ä üá ê\ô dü+ ø±\t # XÊs T. e ekõj T ü+ \ ñ Œ Ô, ñ êœ<ä ø \ ô + ü ô Çs T dü+dü ú\t ø *dæ üì # j T qthêïstt. ÄsY_ qt+ myótàd, ôv #Y&û bõ ø±\+ À bòõ sdtº y TH CŸyÓT+{Ÿ ø s T \qt ÁbÕs +_Û+# &ÜìøÏ dühêïvü \T»s T> T THêï stt. bòõ sdtº ø± ÒJ ü]bõ\hê uûñehêìï <ë<ë ü 12 mø sê\ ü]~û À, s+&ét \ø å\ # <äs ü n&ét> T\ yó XÊ\ + À ì]à+#ês T. Bì ìsêàd ìøï Á üuûñt «+ s.75 ø T et+ps T # dæ+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 8

9 dü Œ ]Ô ø s ø kõ~ûø±s ø dü+ òüt Hé nyês T \T nyês T n+<ät î+ Tqï <ëyó <äsy sêe kõøïå ~q üá ø»s ï*dütº ü+ + sê+u ãt ø s ø kõ~ûø±s ø dü+ òüt Hé nyês T \T ø s ø kõ~ûø±s ø dü+ òüt Hé ( ømdtmdt) dü+düú #Í<ä] # s DY dæ+> kõàs ø J$ ü s T # dæ+~. Á &çôd+ãsy 23 e Bq e J Á ü<ûëì # s DY dæ+>»qà~q+ s E á nyês T \qt e ekõj T nqtã+<ûä s +>±\ À $X wü ø èwæ # dæq, $ wüº ùde\qt n+~+ q e îô\ î á n+<äcòxês T.2019 øï>±qt Jeq kõ òü\ s T nyês T î üdüt ü $ Ôq s T æ&çøï{ï # +Á<äX Ks nc <é m+ æø j s T. ñ ÔeT Jeq kõ òü\ etvæ fi nyês T î q õm&ét dümt ü+ Àì s etdø ÿù î #Ó+~q etvæ fi s T nhóï ü<ëàe m+ æø j s T. e ekõj T»s ï*»+ À $ wüº nyês T î kõøïå üá ø e ekõj T ã s Ç+#Ûê] ü+ + sê+u ãt..{ q dt À Á ükõs etj T # qt..#ó\ø m&ç sy $<ä kõ> sy.. ü]xà<ûähê s +> + À sêcò+á<äq> sy e] ü]xà<ûäq πø+á<ä+ Á æq ü Ÿ ôd +{Ïdtº <ëyó <äs sêe Jeq ü s kõÿsê\ î m+ æø nj s T. d Œø sy b #ês + Áoìyêdt s&ç á ø±s Áø e ìøï ettk n ~ >± Vü»s j s T. yê\+ Ø dü+dü #Ó s àhé, øj Tdt j Tdt >ös yê<ûä åî\t $.Á üø±wt, ñ<ë q XÊK &Ó sø ºsY yó+ø sê$t s&ç, yê\+ Ø &Ó sø ºsY Áoìyêdt ~ s T\T á ø±s Áø et+ À bõ ZHêïs T. ÄsY_ { q dt Á ü ì~û $<ë kõ> sy nyês T Á üø è e ekõj T etvæ fi s T nh ï ü<ëàe s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 9

10 Á üjó»q+ ettq>± î bı&ç ` Wwü<Ûë\ ˇ&ç ø.kõ«, ø.düt îe sy, ÄsY.ñe s&ç, ná ø \ÃsY bõ*f øïïø, bı dü,» ê \, Ó\+>±D kõ<ûës D+>± etq+ ettq> qt ø±j T\ ø dü+ yê& ˇø Ls >±j T ü+ >± ü] > DÏkÕÔ+. ø±ì ettq> ãvüqfi Á üjó»qø±] nì #ê et+~øï Ó*j T<äT. Bì Ä î\t, ø±j T\T,$ ÔHê\T #ê Wwü<Ûä $\Te\T ø * ñqï+<ätq <ë<ë ü 300 s ø±\ yê <ÛäT \qt qj T+ # ùd > TD \T ø * ñ+&é + e\q ettq> qt n<ät eèø å+>± n_ûe]í kõôs T. ettq>± î $$<Û ä Á üjó»hê\qt # <ë +. Ä î\qt ÄVü s + À ˇø uû > +>± rdüt ø e&é+ e\ > ] DT\ î, u *+ \ î s ø Ô V q Z Äs > e+ yótæq X óe»ìà+# &ÜìøÏ, bõ\t n~ûø +>± sêe{ ìøï < Vü <ä ü&ét T+~. n+<ätπø òæ*ô ò Hé < X + À ett q> qt ª \T \ $TÁ Tìµ >± ü]> DÏkÕÔs T. Ä î\ bı&ç À > \ b wüø $\Te\T: etq Äs >± ìøï nedüs etj T b wüø±\ À <ë <ë ü 90 ø +fò m îÿe b wüø±\t ettq> Ä î À ñ+{ stt. êc Ä î\ ø +fò bı&ç À m îÿe yó ê<ät À b wüø±\t, KìC \T, $ $TqT ñ+{ stt. êc Ä î\ bı&ç À (100Á>±eTT À ) ñ+& b wüø±\t ü{ïºø À Ó\T üã&çq$. ø=ìï ÄdüøÏÔø s yótæq $wüj \T: ˇø Á>±eTT ettq> Ä î\ bı&ç À 3 s T m îÿe $ $THé\T ñ+{ stt. bõ\ Ls ø +fò 25 s T m îÿe ÇqT ett, $ $THé\T ñ+{ stt. b wüø + ü ÃÄ î\t m+&çq Ä î\t X øïô (ø±\ø\t) (Ábı{ÏqT ) (Á>±.) ø=e «(Á>±.) æ+&ç ü<ësêú\t (Á>±.) # T ü<ësêú\t (Á>±.) $ $THé _1 (m+õ) $ $THé _2 (m+õ) $ $THé dæ (m+õ) $ $THé Ç (m+õ) ø±* j T+(m+õ) yót ïwæj T+ (m+õ) bõdüœs dt (m+õ) bı{ wæj T+ (m+õ) ø± üsy (m+õ) ÇqTeTT (m+õ) ns +{Ï ü+&ét ø +fò 15 s T m îÿe bı{ wæj T+ ñ+ T+~. ø± s{ÿ ø +fò 10 s T m îÿe $ $THé `m ñ+ T+~. > T&ÉT À ø +fò 9 s T m îÿe e +düø è TÔ\T ñ+{ stt. ã êôstt ø +fò 7 s T m îÿe $ $THé `dæ ñ+ T+~. ettq>± $<Û ä+>± ÄVü s + À rdüt ø e# Tà n+fò etq+ s E # düt îh # bõr \T, Ç&û, < X, dü ü \T, dü &é\ À ø * æ ÄVü s +>± rdütø e# TÃ. XÊø±Vü s, e +kõ Vü s, e+ ø± À ø * æ yê&ét î+fò Ä e+ \ b wüø $\Te bõ T s T L&Ü ô s T > T T+~. ª{ µ s ü+ À L&Ü rdütø e# TÃ. uû \T: ettq> Ä î\ bı&çì dæbòõs düt # dæq yó ê<ät À $$<Ûä s ø±\t>± ñ üjó +# T ø e&é+ e\q nh ø uû \T ñhêïstt. b wü ø±\ ÀbÕ\ u <Û ä ü&ét Tqï qï æ\ \ î ~yí wü<ûä+>±, düvü j Tø±]>± ñ üjó > ü&ét T+~. #ê îÿe Ks TÃ, e qe X ØsêìøÏ ø±yê* q b wüø±\qt, KìC \qt, $ $TqT yótt<ä q yê{ïì n+~dütô+~. n~ûø +>± b wüø±\t, # T ü<ësêú\t+&é + e\ ÄVü s +>± rdütø e&é+ e\ ì+&ét Hêìï ÇdüTÔ+~. ø± Òj T üìrs TqT Áø et ãb ø ]dü Ô kõ<ûës D Äs >± ìï yóts T> T üs T dütô+~. ÁbÕNq Äj TTπs«<ä yó <ä $<ÛëHê À ettq > 300 \ î ô >± yê <ÛäT\ øï î düets ú e+ +>± ñ üjó +# Tø e# TÃ. πøq sy, mstt&é, et<ûäty TVü +, n~ûø s ø Ôb T, Js í dü+ã+~û s T> à \ î, ø fi flh= ü Œ\ î, s ø Ô V q î, ìá<ä düvü j Tø±]DÏ>±, H= ü Œ\ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 10

11 ñ üx ethêìøï yótt<ä q yê{ïøï øï >± ñ üjó +# e# TÃ. n+ ø± î+&ü ø fi fl s ø åd î, mettø \ Äs >± ìøï, <äè&ûé ê«ìøï, yê ~Û ìs <Ûäø X øïô eè~ # j T&ÜìøÏ, X Øs JeÁøÏj T À &ÉŒ&ÉT T+~. ettq> Ä î\ bı&çì Áø et+ üœ î+&ü rdütø e + e\ J$ ø±\+ ô s > &Éy T ø± î+&ü ettdü* HêìøÏ Á ü L\+>± et] j TT ãs Te > Z î+&ü # j T&É+ À düvü ø ] dütô+~. Ç+<äT À > \ ªø s C ìø ÄeT +µ s ø Ô+ À > ø CŸ kõústtì ìj T+Á dütô+~. ªøÏ«] {ÏHéµ ñ+&é + e\q s ø Ôb TqT ìj T+Á +# &É+ À düvü j Tø±]>± üì # dütô+~. n_ûeè~ #Ó+<äT Tqï < XÊ\ À $ $T qt, Kì» ü<ës ú+, e dü+ø è TÔ\ À ü+, u <Ûä ü& yê]øï ettq>± î ˇø ~e Wwü<Ûä+>± üì# dütô+~. bı&çì j s T# ùd ü<ä : ettq> Ä î\ bı&çì etq Çfi fl À, yêdï» düs [ À j s T # dütø=ì yê&étø e# TÃ. á øï+<ä Ó* æq $<Û ä+>± bı&çì # j Te# TÃ. Ä î\ ø / ùdø s D: ˇø kõ] ettq> yóttø ÿ\t dæús ü&çq s Tyê m ü Œ&Ó Hê Ä î \ î d «ø ]+# e# TÃ. nìï <äx À ì Ä î\t nq>± Ò, ett<ätsê î\t bı&ç j ]øï ñ üjó > ü&é êstt. #Ó qt+ Ò<ë ettq> etfi fl qt+ Ä î\qt ùdø ]+# e# TÃ. #Ó qt uû Ñ et{ ºìøÏ 1`2 MT s m TÔ À q]øï Ò<ë u >± ô ] q #Ó À m+ æø # düt îqï ø= età\qt ø Ô]+ Ò<ë ø=età\qt dü> + e s î ø Ô]+ Ä î\qt ùdø ]+# e# TÃ. ett q> etfi fl qt+ Ä î\qt ùdø ]+# { ìøï yóttø ÿ\qt uû Ñ $TøÏ 15`50 ôd+.mt. m TÔ À ø Ô]+ Ä î\qt ùdø ]+#ê*. ˇø dü+e s + À etfi fl qt+ q e e~û À 6`9 kõs T Ä î\qt ùdø ]+# e# TÃ. Ä î\qt esê ø±\+ À ùdø ]+# T e\q bı&ç ø±\+ e# à düetj ìøï ø Ô]+ q #Ó T ] > Ts T y kõôstt. ettq> Ä î\t «s >± {Ïì ø ÀŒ ê stt. ø qtø «s >± yê{ïì # \ ì ñ<äj T+ y Ófi À ùdø ]+#ê*.ä î\qt ùdø ]+# düet j T+ À ü s T> T\T Ó> Tfi ófl Ä + q Ä î\ qt, s +> T e ]q Ä î\qt =\ + üx ó Á>±kÕìøÏ Ò<ë ø +b dütº j s T# j T{ ìøï ñ üjó +# e# TÃ. ùdø ]+ q Ä î\qt et+ {Ï X óáuûñ+>± ø &É>±*. Bìe\ Ä î\ô <ätettà, <Û ät[ dü ø åàáøïj TT\T =\ b êstt. yêdï» düs [ À #ê ã\v q yótæq ; #Y Á<ëeD+ Ä î\qt X óáuûñ üs T kõôs T. Ä î\qt Äs u º +: ô $<Û ä+>± X óáuû Ñ+ # dæq Ä î\qt &É À Äs u { º*. yó\t Ts T, <Ûä [, <ätettà, ü s T > T\ qt+ s ø åd ñ+& Á ü< XÊ À Äs u { º*. Çfi fl À j s T# düt îh ü Œ&ÉT Ç+{Ï ÀH Äs u ºe# TÃ. yêdï» düs [ À ô yê{ï qt+ s ø åd>± ôw&é À Äs u { º*. Ä î\qt m+&é À Äs u º L&É<äT. m+&é À Äs u {Ϻq ü Œ&ÉT Ä î\qt+ ø=ìï b wüø±\t, $ $TqT q + b êstt. Äs u {Ï ºq ˇø {Ï, s+ &ÉT s E À ô <ë î\ qt+ qï Ä î\t düt\te >± $&çb êstt. Ò<ë Ä î\qt <ät * æ setà\qt, Ä î\ ø±&é\qt =\ +#ê *. Ä î\qt ˇø ü\t# ì > T&É MT<ä ü\t # >± üs Äs u { º*. n ü Œ&É ü Œ&ÉT Ä î\qt ø <ä*dü Ô düet+>± Äπs # &Ü*. Äs u f º ÁbÕ+ + À >±* À et n~ûø +>± ñqï ü Œ &ÉT ìøí ü]ø sê\qt Ò<ë zyóqt Ò<ë bòõ q düvü j T+ Äs u { º*. Ä î\t ô fi ô fi &ç, düt\te >± bı&ç>± e# à es î Ä Á üjó»q+ s u Tºø yê*. Ä î\qt m+ «s >± M n+ ê «s >± Äs ìyê«*. Òì# Ä î\ î ã E, ã &ç<ä Ó> Tfi ófl Ä +# neø±xētt+ ~. Äs u {Ï ºq Ä î\qt s # T>± ü]ø ådütô+&ü *. M q+ es î ett~]q Ä î\h ùdø ]+ #ê*.kõ<ûës D+>± Äs u {Ï ºq ÁbÕ+ + À > \ bı&ç yê es D ìï ã{ïº, et yó ê<ätqt ã{ïº Ä î\t 4`6 s E À m+&çb êstt. 10 øï À\ êc Ä î\ qt+ 1 øï À m+ &çq bı&çì bı+<äe# TÃ. Ä î\qt bı&ç # j T +: ø=~ yó ê<ät À Ò<ë Çfi fl À s {À Ò<ë $<ät Y Á > +&És qt $ìjó +#ê* Ò<ë # T\ q* æ>±ì Äs u {Ϻ Ä î\qt bı&ç # j Te# TÃ. bı&ç # dæq sê &É ü{ïº $T *b sttq ø±+&é+ ettø ÿ\qt, Ä î\ =&çet\ ettø ÿ\qt =\ +#ê*. Ä î\ bı&çì Äs u º&É+: Äs u {Ϻq düetj T+ À, bı&ç # ùd düet j T+ À ettq> Ä î\t, bı&ç ü]düsê\ qt+ etqt «s >± Á> Væ kõôstt. n +{Ï Ä î \qt, bı&çì, ã E, ã &ç<ä Ó> Tfi Sfl Ä + # neø±x ett+&é + e\ bı&çì L&Ü zyóq À 50 &çá^\ ôd+.áπ>. e<ä bı&ç Àì etqt Z+# { ìøï m+&éìyê«*. bı&çì ì\«# j T +: ettq> Ä î\ bı&çì yêdï» üs +>± m îÿe>± j s T# düt î+{ +. es ø±\+ À j s T# j T + e\, m&ü~ bı&ée Hê $ìjó +#ê* ø qtø bı&çì C Á> Ô>±, s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 11

12 Á üjó»q+ #Ó&çb î+&ü, Ó> Tfi ófl Ä +# î+&ü ì\«# dütø yê*. Ç+<äT î>±qt >±* #=s ã&éì &Éu À ì\«# dütø=ì y &ç, yó\t Ts T et qt+ s ø åd> \ Á ü< XÊ À ì\«# dütø yê*. ì\«# dæq bı&çyó\t Ts T, y &ç > \&É+ e\ HêD <Óã q&éy T ø± î+&ü n+<ät Àì b wüø±\t qwü ºb êstt. n π> >±* À et qt Á> Væ +# + e\ ã E Ó> Tfi ó Ä + ø=ìï düetdü \T e# à neø±xētt+~. ã E Ä + q bı&ç <ätsê«düq ø * Vü ìø s yótæq Á üuû yê\t ø * ñ+ T+~. ø qtø n +{Ï bı&ç $ìjó >±ìøï üìøïsê<ät. ø qtø bõπs j *. #ê C Á> Ô>± ì\«# dæq ü Œ&ÉT ettq> Ä î\ bı&çq 6`12 HÓ\\ es î ì\«# dütø e# TÃ. dü]>± Ä]b stt, X ÁuÛÑ+ >± ñqï ü Œ&ÉT, >±* # s ì &Éu À ì\«# dæq ü Œ&ÉT y &ç, yó\t Ts T, et\ qt+, s ø åd ø * q ü Œ&ÉT 24 &çá^\ ôd+.áπ>. ø +fò îÿe ñc íá> e<ä ì\«# dæq ü Œ&ÉT m îÿe ø±\+ ì\«ñ+ T+~. m+ yó ê<ät À rdütø yê\+fò: Á ü s E ˇø {Ïqïs #Ó+#ê\ bı&çì Áø et+ üœ î+&ü 3 HÓ\\bÕ T rdüt îqï stt et+ j +{Ï ÄøÏ &Ó+{Ÿ >± üì # dütô+~. kõ<ûës D Äs > e+ T\ î s E î 1 Ò<ë 2 #Ó+#ê\ bı&ç, n~ûø ø= ÁkÕº Ÿ ø * q yê]øï s E î 2 fòãt Ÿ dü ŒHé bı&ç. et<û äty TVü +, n~ûø s ø Ôb T u <Û ä ü& yês T s EøÏ 2 fòãt Ÿ dü ŒHé bı&ç rdütø e# TÃ. b wüø±vü s À ü+ > \ qï æ\ \ î (1`3 dü+e sê\t) s E î 50Á>±. bı&ç Çyê«*. Çìï s ø±\ b wüø±\t, Äs > üs +>± y T\T # ùd > TD+ ñqï ettq>± î bı&çøï n+ sê rj T e sÿ{à L&Ü ettk +>± j T s æj THé < XÊ À #ê &çe +&é ñ qï~. á bı&çì m> TeT # ùd neø±x + ñ+~. Bì ñ Œ Ôì yêdï» düs [ À ô <ä m TÔq # ü º&É+ e\q Á>±MTD ÁbÕ+ ê À ì yê]øï, etvæ fi \ î ñbõ~û neø±xêìï ø *Œ+# e# TÃ. ÄsY_»qe] 8q Á>±MTD ã+<é»j TÁ ü<ëìøï Á üc dü+ òü \ æ\t ü πø+á<ä, sêáwüº Á üuûñt ê«\t nqtdü]dütôqï Á üc e πsø $<ÛëHê\qT ìs dædü Ô»q e] 8q < Xȳê üô+>± ìs «Væ dütôqï ªÁ>±MT D ã+<éµ ø±s Áø e ìï sêáwüº+ Àq»j TÁ ü<ä+ # j \ì ü\t Á üc dü+ ò ü \T æ\t ü ì#êãstt. <ë«sê Vü îÿ\ kõ<ûäq ø dü+ ô <ä m TÔq ñ<ä $T+#ê\ì Äj dü+ òü \ H \T Á üc ø±ìøï $» æô # XÊ s T. ôv <äsêu <é Àì düt+<äs j T $C q πø+á<ä+ À Á üc dü+ òü \ sêáwüº ø $T{ \ Ä<Ûä«sê q sö+&éfòãt Ÿ düe y X + ìs «Væ +#ês T. $p ø wüíhé e { &ÉT.. < X + Àì Á ü»\+<ä]ø et+ s E\T (n# Ã~Hé) rdütø=kõôq+ #Ó æœ n~ûø± s + ÀøÏ e Ãq yó &û.. Ç ü Œ&ÉT yê] > T ]+ m+ e Á + ü{ï º+# Tø e + Ò<äì nhêïs T. ô Tºã&ç<ës T\T, ø±s=œπs ùde ÀH Äj Tq ]dütôhêïs ì $et]ù+#ês T. s T\T ü+&ç+ q ü+ \ î 50 XÊ + n<äq+>± <Ûäs #Ó* + ø=qt> \T # j \qï kõ«$thê< ähé ø $TwüHé dæbòõs düt \qt πø+á<ä+ ô &É#Ó$q ô {Ϻ+<äì #ÓbÕŒs T. e Ô<ës T\T, î{ s ü]áx et\ô Ä<Ûës ü&ç J$düTÔqï yê] ü]dæú n<ûë«qï+>± e ]+<äì Ó*bÕs T. s Tã+<ÛäT, s T ;e ~ s ü< äø±\t Á üy X ô {Ï ºq üœ{ïø Ó\+>±D À s T\ Ä àvü \T Ä> + Ò<äì > Ts TÔ# XÊs T. ü+&ç+ q ü+ î et<ä T, Tºu T <Û äs Ò ø b e y T Ç+<äT î ø±s DeTì #ÓbÕŒs T. s T Ä àvü À Ó\+>±D < X + yótt Ô+ MT<ä et & kõú q+ À ì* +<äì Ó*bÕs T. ô <ä H s <ät sê«e ekõj T ø±]à î\ Ä àvü \T 40 XÊ + ô ]>±j Tì $e]+#ês T. πøs fi s T s TD $yó # q ø $TwüHéô n<ûä j Tq+ # j \ì Ó\+>±D Á üuûñt ê«ìøï ø wü íhé dü +#ês T. yó+ø {Ÿ e { &ÉT... ñbõ~û Vü MT # { ºìï s T >±πsã+<ät î πø+á<ä+ Á üj T ïdütôqï<äì Ä+< fi q e ø Ô+ # XÊs T. Ç+<äT À uû > +>± Ä ü< äø±ìøï ì<ûät\ ø $~ÛdüTÔHêïs ì Ó*bÕs T. ñbõ ~Û ì<ûät À + 90 XÊ êìï L \ î y q+>± #Ó* +#ê\+ # º+ #ÓãT T+&É>±... n+<ät î _Ûqï+>± yó &û düsêÿs T 45 XÊ êìï yótfò]j T Ÿ Ks Tà î, ø±+á{ ø ºs CÒãT\T ì+ ü{ ìπø $ìjó dütôqï<äì #Ó bõœs T. düt+<äs j T $C q πø+á<ä+ À esyÿcõ é Ó\+>±D s T dü+ òüt+ Ä<Ûä«s + À ôv <äsêu <é Àì düt+<äs j T $C q πø+á<ä+ À dü+ ò üt+ sêáwü º esyÿcõ t»] +~. nq+ s + dü+ ò üt+ ø±s <ä]ù r> \ kõ> sy, ñbõ<ûä åî\t u + \ # +Á<ë s&ç MT&çj e { &Üs T. kõ> sy e { &ÉT,»q e] 8q Á>±MTD ã+<é dü+<äs +>± ü+&ét, Ls >±j T\ düvü nìï düs T î\t ã+<é ô &É êetì ôv # Ã]+#ês T. s T\T ô fòº ô Tºã&çøÏ 50 XÊ + n<äq+>± Ä<ëj T+ e# à # s \T rdüt î+{ etì ;CÒ #Ó æœhê net\t # j T&É+ Ò<äì $et]ù+#ê s T. sêáwü º+ À 9 \ø å\ et+~øï s Tã+<Û ät kõj T+ n+<ä&é+ Ò<ä, Ç+ø± \ø å ~ et+~øï ü{ º<ës T bõdüt ü dü Ôø±\T Çe«ø b e&é+ u + î s TD \T, Ç s düvü j T+ <äø ÿ&é+ Ò<äì Äy <äq e ø Ô+ # XÊs T. Ó\+ >±D e#êãø 4,000 et+~ s T\T Ä à Vü \T # düt îhêïs ì > Ts TÔ # XÊs T. u + \ # +Á<ë s&ç e { &ÉT kõ«+á + e Ãq üœ{ï qt+ πø+á<ä+, ü\t sêácõº\t ø * æ s T s TD \qt s \ø å\ ø s T s TD \qt e ò # ùdô, πø+á<ä Á üuû ÑT «+ > s+& +&É À s.4.82 \ø å\ ø qt ø±s=œπs{ÿ\ î e ò # dæ+<äì $et]ù+#ês T.6.25 \ø å\ et+~ et e ekõj T Ä<ëj T+ ô ] +<ä+ { ] syï\t düet]œ+#ês, nstt Bìô m +{Ï $#ês D»s ü î+&üh s+& +&ÉT s.88 ø T, s.33 ø T üqtï sêsttr Ç#êÃs ì $et]ù+#ês T. 24 XÊ + et+~ s T\T Äs > + u >± Òø ÄdüTÔ\qT nettà îhêïs ì Ä+< fi q e ø Ô+ # XÊs T. et<ä T <Û äs net\t ø±ø b e&é+ Á s T \T s.2.80 \ø å\ ø T qwüºb THêïs ì n_ûábõj T ü&ü s T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 12

13 q HÓ +»\ ü+ \ À $ Ôq HêD Á üe D \T &Ü. ø.dü<äj T, õ. *et, &Ü.$.~yê sêdï, &Ü.õ.e <ÛäT], &Ü.mHé.q[ì, &Ü.dæ.ôV #Y.$.<äTsêZsêDÏ ÁbÕ+rj T e ekõj T ü]xà<ûäq kõúq+, bõ +, Hê> sy ø s ï Ÿ õ, Ó\+>±D ü+ \ À n~ûø ~> Tã&çì Á üuû $ + # ùd n+xê\ À HêD yótæq $ Ôq+ #ê ettk yótæ+~. n~ûø»qt dü«# à ø * ñ+&ç et+ yótt\ø XÊ +, îÿe dü+k À Ç s ü+ \ $ ÔHê\qT ø * ñ+&ç, N&É &É\ u ]q ü&çq T e+{ï $ ÔHêìï HêD yótæq $ Ôq+>± ü]> DÏ+# e# TÃ. ø±ã{ï º s T\ î, ñ Œ Ô<ës T \ î $ Ôq HêD Á üe D \ î dü+ã+~û+ q ü]c q+ üœìdü]. etq< X + À kõ> e Tqï ü+ \ À q HÓ +»\ ü+ \T #ê Á q HÓ +»\ ñ Œ Ô À ø=~ yótt Ô+ À eè~ ø q ü&ét THêï, q HÓ $ìjó >±ìøï, q HÓ +»\ ñ Œ ÔøÏ (< oj T) et<ûä n+ s + ô s T> T H ñ+~. á ü]dæú, n~ûø ~> T ã&ç et]j TT q HÓXÊ + ø *Zq e+> &Ü\ nedüsêìï Ó*j TCÒk Ô+~. n+ ø± î+&ü n+<ätu T À ñqï e+> &Ü\ À HêD yótæq $ Ôq ÄeX ø qt L&Ü ü]> DÏ+#ê* q nedüs + m+ Ó Hê ñ+~. etq < X + À kõ> e Tqï ettk yótæq q HÓ +»\ ü+ \ À HêD yótæq $ ÔH Œ Ô Á üe D \ > T]+ # ]Ã+# T î+<ë+. y sêœ T <ä s +: $ Ôq Á<ÛäTMø s D ìπs X ø± \qt nqtdü]+ ü+ bı \T, dümt ü πøå Á ê\ qt+&ç (Ä< ü+ s ø +) q+ <ä s + À ñ+&ü*. n< $<Û ä+>± $ Ôq ü+ qt ø \Twæ + # j TT bı \qt+&ç L&Ü q+ y sêœ T <ä s + bõ{ï+#ê*. $ ÔqX ó~ : Äs > ø s yótæq ü+, n~ûø ~> T Ó\TdüT î+<ë+ ã&çøï $ ÔqX ó~ L&Ü #ê < Vü <ä ü&ét T+~. $ ÔH Œ Ô düetj T+ À s T\T/ $ ÔH Œ Ô<ës T\T á øï+<ä ù s=ÿqï ÁøÏ$T dü+vü s ø et+<ät\ À $ ÔqX ó~ # dütø yê*. y s TX q> : f ãtø=qcà Ÿ 2 &ç mdt (1Á>±./ øï À) Ò<ë e +ø C uÿ (2Á>±./øÏ À) `ø±+&é+ îfi ófl yó s dt Ó> T\T Ä +# ÁbÕ+ ê À Ç$T&Üø Á æ&é 600 m ò t.mdt. 2 $T.. 7 $T.. {ÏøÏ ø * æ ˇø øï À $ ÔHêìøÏ `y s T ü s T> T ñ<û äè m îÿe>± Ä +# ÁbÕ+ ê À ` ø ]ô ]bòõdt 6.5 $T. /øï À `e] e >±DT À Òø ø= Ô>± y s TX q> kõ> T# ùd ü &ÉT s CÀ_j T+ ø \Ãs T 200 Á>±./ mø sêøï dü] ü&ét $ ÔHêìøÏ `y s T îfi ófl, yótt<ä\t îfi ófl,ø±+&é+ îfi ófl Ó> Tfi ófl Ä +# T ÁbÕ+ ê À Áf Æø &Ósêà $]&ç 10Á>±/øÏ À ÄeTT<ä+: yótt\ø îfi ófl ìyês D î < Ó s yét Ò<ë ø±bõºhé 3Á>±./øÏ À `e&é\t Ó> T\T ìyês D î ø±s +&ÉõyéT (3 Á>±.) Ò<ë Áf Æø &Ósêà $]&ç 10Á>±./øÏ À ü+ y sêœ T <ä s + ü]dæú (MTˆˆ) ü Hê~ Á<ÛäTMø s D $ Ôq+ $ Ôq+ ( ü.$.) (Á<ÛäT.$) 1. y s TX q> 3 3 Ç s s ø±\qt+&ç et]j TT $ Ôq HêD Á üe D \T Ó*j Tq Te+{Ï n< s ø + πøåá + qt+&ç 2. ÄeTT<ä+ dü {Ïs ø±\t `0` ôv Á_&é\T Ç s s ø±\t / dü+ø sê\ πøåá + qt+&ç et]j TT HêD ê (düe]+ q ü<ä ) et]j TT HêD ê Á üe D \T Ó*j Tì n< s ø +/ ôv Á_&é πøåá + qt+&ç 3. qte «\T Ç s s ø±\ qt+&ç et]j TT $ Ôq HêD ê Á üe D \T Ó*j Tì n< s ø + πøåá + qt+&ç 4. k j îÿ&ét 3 3 ```0``` 5. îdütett\t Ç s s ø±\t qt+&ç et]j TT $ Ôq HêD ê Á üe D \T Ó*j Tì n< s ø + πøåá + qt+&ç et]j TT ø±s etdt ÄøÏ ø±+ ê qt+&ç Ábı<äT s T> T&ÉT Ç s s ø±\t ôv Á_&é \ qt+&ç $ Ôq HêD Á üe D \T Ó*j Tì ôv Á_&é n< ôv Á_&é jóttø ÿ y πs πøåá + qt+&ç et]j TT n&é$ bı<ät s T> T&ÉT qt+&ç... s ø±\t Ç s s ø±\t et]j TT $ Ôq HêD ê Á üe D \T, bõ{ï+# ì/ Ó*j Tì n< s ø + πøåá +qt+&ç n&é$ bı<ät s T> T&ÉT qt+&ç s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 13

14 Ó\TdüT î+<ë+ πøåá +/bı\+ HêD ê Á üe D \T ü+ πø \T Ä&É es Tdü\ À > ]wüº ü]$t Ç s ø \T ü $ Ôq+ <ë«sê et> yóttø ÿ\ yóttø ÿ\t yê æô #Ó+<äT dü # q\t XÊ + (nuûñ + s ø s yê <ÛäT\T ø * ñqï ø \T ü yóttø ÿ\t) yóttø ÿ\t/ ü cõœ\t ü.$ Á<ÛäT.$ ü.$ Á<ÛäT.$ ü.$ Á<ÛäT.$ ü.$ Á<ÛäT.$ 1. y s TX q> ` ` ` ` ` ` $ Ôq πøåá + jóttø ÿ e] ìf dü+<äs + À Ä ü]$t À ñ+&ü* 2. ÄeTT<ä ` ` ` ` ` dü+<äs + À ìf m.dü {Ïs ø±\t nstthê Ç~ > ]wüº ü]$t _.ôv Á_&é\T ` ` ` ` ` ` et> et]j TT Ä&É yóttø ÿ\ (düe]+ q ü<ä ) qøï \T ` 2.00 ` ` ` ` ` ` Ä&É et> ü cõœ\t ø *Zq yóttø ÿ\t et]j TT Ä&É ü cõœ\t ø *Zq yóttø ÿ, Ä&É et]j TT et> ü cõœ\t ø *Zq yóttø ÿ>± e ] q Te+{Ï ( ü wüœ+ $ø dæ+# T î ett+<ät ñ+&é L&É<äT) 3. qte «\T ` ` ` ` 0.50 dü+<äs + À ìf nstthê Ç~ > ]wüº ü]$t et]j TT Ä îet# à Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\t 4. k j îÿ&ét ` ` ` ` ` ` $ Ôq πøåá + jóttø ÿ e] ìf dü+<äs + À 5. îdütet\t ` ` ` ` $ Ôq πøåá + jóttø ÿ ìf düetj T+ À dü+<äs + À nstthê) > ]wüº ü]$t. n&é$ îdüet\t L&Ü ñ+&é L&É<äT. 6. bı<ät s T> T&ÉT m.s ø±\t ` ` n&é$ bı<ät s T> T&ÉT, ã E Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\t ( ü wæœ+# <äx À) _. ôv Á_&é\T ˇs u +øï et Ä + q yótt ø ÿ\ ü]~û. ( e] ìœ À) üp <äx À ü bıœ&ç ñqï yóttø ÿ\t k j îÿ&ét: `ett+<ät>± Á ü øï À $ ÔHêìøÏ sê«ç$t&üø ü &ç (48%) m òt mdt 1.5 $T. / øï À Ä sê«s CÀ_j T+ ø \ÃsY 200Á>±. / 10 øï À\ $ ÔHêìøÏ ` ø=+ s T, õ> Ts T ü{ïº+ &É À Äs u {Ϻ ns > + sê«$ TÔø yê*. á Á üáøïj T $ Ôq+ y ùd > + ett+<ät # dütø yê*. bı<ät s T> T&ÉT: `HÓÁø dædt yó s dt Ó> T\T ìyês D î ` < äjó $T< ëø yét 3Á>±/øÏ À `Ä\ºπsï]j Ä îet# à Ó> T\T ìyês D î ` ÇÁb &çj Hé 25% G ø±s +&ÉõyéT 25% ` 2Á>±/øÏ À s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 14

15 Ó\TdüT î+<ë+ $ Ôq HêD ê Á üe D \T ü+ dü«# à yótæq»&é > ]wüº ü]$t kõústt (dü+k /πøõ) ø ìwüº $ Ôq s Tyê yótt\ø XÊ êìï $ Ôq+ ü<ës ú+ Ç s Ç s ø \T ü ü]$t øïÿ+# e* q (ø ìwüº (%) ü+ \ s ø±\t $ ÔHê\T kõústt s E\T ü]$t %) $ ÔHê\T (ˇ&ç$) yótt\ø et XÊ + XÊ + ü.$.<ûäè.$. ü.$.<ûäè.$. ü.$.<ûäè.$. (1) (2) 1e ô ò q Ÿ øö+{ÿ øö+{ÿ 1.y s TX q> 96% ÄeTT<ä qTe «\T k j îÿ&ét îdütet\t bı<äT s T> T&ÉT ` ` qte «\T: `e +ø C uÿ ` 3Á>±. / øï À $ ÔHêìøÏ Ç$T&Üø Á æ&é ` 2 $T. / øï À $ ÔHêìøÏ ô q ù s=ÿqã&çq HêD ê Á üe D \T (bı\+ À et]j TT $ Ôq+), y sêœ T <ä s +, $ Ôq X ó~, düetá> düdü s ø åd, j»e q ü<ä T\T bõ{ï+ q stt HêD yótæq $ Ôq ~> Tã&çì kõ~û+# e# TÃ. yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) yêdï» üs +>± düqïjyê\ ô + üø + Ç+<äT À... >=Á s\t, y Tø \ ô + üø +, ñ Œ TÔ\T`ÁbÕeTTK Á üdæ~ #Ó+~q >=Á s\t, y Tø \ C T\T >=Á s\t, y Tø À ü qs T Œ Ô ` ÁbÕeTTK T >=Á s æ\ \T, y Tø æ\ \ dü+s ø åd >=Á s\t, y Tø \ y T ü ` ÁbÕeTTK Jyê À yê <ÛäT\T ` Äs > dü+s ø åd Jyê À ô + üø + À y T q j»e q ü<ä T\T s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK ü]x óáuûñyótæq, HêD yótæq e +dü+ ñ Œ Ô ` ÁbÕeTTK e sÿ{ï+> >=Á s\t, y Tø \ ô + üø s<ës düvü ø±s dü+ òü \T Jyê\ j T ì{ÿ ÁbÕC ø º ]b s Tº\T ` >=Á s\t, y Tø \ ô + üø ü< äø±\t >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + À yê& yêøï Hé\T, et+<ät\ $esê\t >=Á s\t, y Tø \T ` üx óá>±dü $ ÔHê\T ` ü]ø sê\t ` bòõsê\ ná&édt\t >=Á s\t, y Tø \ ô + üø + À yê& yêøï qt, et+<ät\ $esê\t Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 15

16 º ø < ä\ b { 2020ì ø sê» dü$t Ç+ πsïwüq Ÿ Çj TsY Ä òt bõ +{Ÿ ôv ŸÔ ( yó æôv #Y) >± Á üø {Ï+ +~. ü+ Äs >± ìï ø±bõ&é&é+ nh ~ Äø *ì T<äeTT{Ϻ+# +<ät î, <ë]á<ëìï Z+# +<ät î, üsê es D ìï ü]s øïå+# +<ät î et]j TT Ä]úø±_Ûeè~ øï } $T# Ã+<äT î n+ sê rj T+>± ne>±vü q ô +# +<ät î J$ ø±\+ À ˇø kõ] \_Û+# neø±x + Ç~ À ø $TwüHé ÄHé ô ò {ÀXÊì Ø yót»sy (d m+ `10) À 2020ì Ç+ πsï wüq Ÿ Çj TsY Ä ò t bõ +{Ÿ ôv ŸÔ ( yó æôv #Y) >± Á üø {Ï+#ê\ì òæhê +&é ø ]+~. á Á ü bõ<äq î ÄyÓ <ä+ \_Û+ +~. òæhê +&é H è «+ À á ø±s Áø e ìï ìs «Væ +# qt Hêïs T. Äø *, <ë]á<ä +, üsê es D ett ü Œ, Ä]úø±_Ûeè~ e+{ï n+ sê rj T n+xê\ À bõ +{Ÿ ôv ŸÔ ÁbÕeTTK + Á üuû e+ #ê{ï#ó üœ&é+ yó ôv #Y ÄX j T+. d m+ `11, yó ôv #Y d º]+> ø $T{ ì sêœ T # dæ+~. á H ü< ä + À bõ +{Ÿ ôv ŸÔô VüA ethé Ç+Á dt º k ºØdt ü+ æ+#ê* +~>± ÄVü «ìdütôhêï+. $< XÊ À üs {Ï+ dü«< XÊìøÏ ] e dü Ô nø ÿ&ç êc ü+&ét, Ls >±j T\T, ü+ \T +{Ïyê{Ïì Ç+{ÏøÏ rdüt îsê î+ &Ü ñ+&é&é+, bõ +{Ÿ ôv ŸÔ dü+dü ú\ î et]ìï ì<ûät\t πø{ stt+#ê* +~>± Á üc Á ü ì<ûät \ô ˇ Ô&ç rdüt îsêe&é+, dütdæ ús <ëj Tø ô dt y TH CŸyÓT+{Ÿ $<ÛëHê\T evæ +#ê* +~>± s T\ î ne>±vü q ø *Œ+# &É+ +{Ï yê{ï MT î q Ãq n+xêìï m+# Tø e# TÃ. ø < ä ü Œ&É dü ø dt k ºØdt e Á y T ø±qedüs + Ò<äT. Ó> Tfi ó, yê <Û ät\ ø±s D+>± Ò<ë o wü ídæ ú e s TŒ\ ø±s D+>± yóttø ÿ\t u >± <Óã qï ü T> T T+<äH $wüj TyÓTÆ s T\, Á ü»\ nqtuûñyê\ î dü+ ã+~û+ òüdtº Vü +&é k ºØdt m+ ñ üj TT ø Ô+>± ñ+{ stt. bõsƒê\t H ]Œ+# $>± ñ+ { stt. düetdü ráe qt bõsƒ î\ q{ï º+{À øï rdüt øfi ÔsTT. Á ür ˇø ÿs yê{ï > T]+ Ä À +# # kõôstt. á ø < ä\t düetdü r Áe qt #êfò$>± e Á y T >± î+&ü kõ<ûä yótæq ü]cõÿsê\qt n+~+# $>± L&Ü ñ+&ü*. Ó> Tfi ófl, yê <Û ät\qt Z+# +<ät î $$<Ûä kõústt À Á ü»\t, # dütôhêïjó #Óù Œ$>± ñ+&ü*. n+ et+>± ì» J$ >±<Ûä\ î ÁbÕ<Ûëq + m +{Ï ø < ä\t ü+ æ+#ê*? bõ +{Ÿ ôv Ÿ Ô î me s ä+>± düvü ø ]+#ês T ( s T\T, Á ü»\t Ò<ë Áô y Ts +> ñ<, $<ë ]ú) yóttø ÿ\ Ó> Tfi ófl, yê <ÛäT\ ø±s D+>± yê{ï Ò qwü º+. düetdü ráe qt ns ú+ # dütø e&é+ À Ç~ Á ü»\ î &ÉŒ&ÉT T+~. á düet dü \ # s \T rdütø e# à yês T L&Ü dü +# neø±x + ñ+~. Äø *ì n+ + # ùd+<ät î, <ë] Á<ë ìï Z+# +<ät î, üsê es D ìï ü]s øïå+# +<ät î Ò<ë Ä]úø±_Û eè~ øï } $T# Ã+<äT î bõ +{Ÿ ôv ŸÔ m düvü j T ü&é> \<ät? ø < ä\t / yê kõ\ b { 2020 etq+ Òà Äø»Hé î, etq+ H +&çøï, yótt Ô+ MT<ä uûñ $Tô etq J$ êìøï Ä<Ûës +>± ì\tdütôhêïstt #Ó T. Ç+ ÁbÕeTTK + yê{ïøï ñhêï yê{ïì Äs > +>± ñ+#ê* q nedüsêìï e Á + s # $düà]dü ÔH ñ+{ +. bõ +{Ÿ ôv ŸÔ nh ~ $$<Ûä s +>± À Á ü»\ J$ $<Ûä+>± Á üuû $ + # dütô+< ì» J$ >±<Ûä\ î ÁbÕ# Ts + ø *Œ+# &É+ <ë«sê á $<ÛäyÓTÆq $düàs DqT e sêã\ì ª s Tã+<ÛäTµ uû $k Ô+~. Á ü»\t > T # s \T rdüt îh +<ät î >±qt yê]øï nedüs yótæq dü Œ ]Ôì n+~+# +<ät î MT ø < ä ñ ü jó +# Tø ã&ét T+~. MTs T #Óù Œ ø < ä, bõ +{Ÿ ôv ŸÔ Äø *ì n+ + # ùd+<ät î, <ë]á<ë ìï Z+# +<ät î, üsê es D ìï ü]s øï å+# +<ät î Ò<ë Ä]úø±_Û eè~ øï } $T# Ã+<äT î m &ÉŒ&ç< #Óù Œ ~ ñ+&ü*. n +{Ï ø < ä\t m ü Œ&É dü Œ ]Ô<ëj Tø +>± ñ+{ stt! Ç+ L ø < ä me] > T]+? MTs T sêùd ø < ä ˇø s T > T]+ ø±e# Tà Ò<ë ˇø ñbõ<ûë j TT&ç > T]+ ø±e# TÃ... Ò<ë Áô y T s +> + À üì # dütôqï e øïô > T]+ ø±e# TÃ. Ä ø < ä kõúìø Á üuûñt «dæ ã +~ Ò<ë n+ sê rj T Ò<ë ÁbÕ+rj T Ò<ë bâs dü+dü ú\t rdüt îqï # s \T ø±e# TÃ, Ò<ë m ò tmˇ, Ç s sêdü dü+dü ú\t ø±e# TÃ. C rj T bõ +{Ÿ Ábıf ø åhé dü+düú À üì # ùd dæã +~ L&Ü #Óù Œ+<äT î mh ï ø < ä\t ø * ñ+{ s T. Á üj D+ Ò<ë yê bõs + # ùd kõe qt &ÉT ø±e# Tà Ò<ë yóttø ÿ\t Ò<ë yóttø ÿ\ ñ êœ<äq\ dü+ã+<ûä+ ñqï yê se] > T]+#Ó Hê á ø < ä ñ+&=# TÃ.»qe] 31 À>± MT ø < ä\qt s Tã+<ÛäT s THêe î ü+ ü> \s T. bõ +{Ÿ ôv ŸÔ Ç+{πsïwüq Ÿ Çj TsY Ä ò t bõ +{Ÿ ôv ŸÔ Ç ìs «+ +~. ªªbÕ +{Ÿ ôv ŸÔ nh ~ ÁøÏ$T ø ø±\t, ø \T ü, yê <ÛäT\ î ø±s DeTj T Je \qt ìs ~Û+# +<ät î, etø ettk +>± n+ sê rj T yê bõs + e+{ï e qe # s \ ø±s D+>± q q ÁbÕ+ ê\ î n$ $dü Ô]+# î+&ü ñ+& +<ät î rdüt îh +<ät î rdüt îh $$<Ûä # s \ î dü+ã+~û+ q $uû > +µµ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 16

17 ø=ìï dü # q\t: 1. ˇø e øï Ô ì»j$ ø < ä ñ+&ü*. n+<ätπø ø < ä À ˇø Á ü<ûëq bõá πø+á<ä_+<äte >± ø < ä kõ>±*. Ä e øïô m<äts=ÿqï Çã +<ät\t, ø±sê # s D, ü]cõÿsê\t Á ükõô$+#ê*. 2. ì»j$ bõá \ uû yê\qt, dü+uû wüd rs T ÓqTï \qt j T<Ûë < ä+>± Árø ]+# &É+ <ë«sê MT ø < ä î Je+ b j T+&ç. 3. ø < ä πøe\+ $$<Û ä dü+ ò üt q\ düe Vü s +>± e Á y T ñ+&é L&É<äT. ø < ä n+~+# Á ü<ûëq dü+< X + > T]+, Á üjó»q+ > T]+ Ä À +# +&ç. 4. MTs T #Óù Œ ø < ä etq*ï yóttø ÿ*ï ø±bõ& +<ät î Áù πs ædütô+<ë? ø±sê # s D ÀøÏ ~π>+<ät î etq î dü Œ ]Ô ìdütô+<ë? ˇø $q ï ü]cõÿsêìï n~ dü dütô+<ë? ø < ä À ˇø ø \ø dü+< X + ñ+& # &É+&ç. ø < ä\t / yê kõ\t ü+bõ* q s THêe : s Tã+<ÛäT, Ç+.HÓ /2, Ád º{Ÿ HÓ+.13, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é bò Hé HÓ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) ø < ä\ b { s # stt \ î dü # q\t: 1. b { ø dü+ ü+ æq ø < ä\t / yê kõ\t æœ ü+ æ+# &É+ M\T ø±<ät. 2. yótt<ä{ï ãvüqet øï+<ä s.1,116\t Çe«ã&ÉT êstt. 3. ets ü~ ø < ä\t / yê kõ\t Á ü# Ts D s ú+ m+ æø # j Tã&ÉT êstt. 4. ø < ä\ m+ æø $wüj T+ À e dü üá ø j»e Hê ì< T~ ìs íj T+. 5. ø < ä\t / yê kõ\t ˇø e øïô # dæq üì / b sê + / ø±sê # s D î dü+ã+~û+ qyó ñ+&ü*. dü Œ ]Ôì ø * +# ñ+&ü*. 6. ettá<äd À et &ÉT Ò<ë Hê\T> T ù J\ î $T+# î+&ü ñ+&ü*. nedüs yótæq bò {À\qT ü+ æ+# e# TÃ. 7. nedüs yótæq > D +ø±\t ù s=ÿhê* 8. ì] wüº ÁbÕC îº\t / Çì j T{Ïyé\T, yê{ïì net\t # dütôqï rs T, m<äts j T düyêfi ófl, ü]cõÿs e sêz\t, yê{ï Á üuû $ etj T s T\T / Á ü»\ nqtuûñyê\t. ì»j$ bõá \qt MT ø < ä À uû > + # j T+&ç. yê]ì Ç+ s «# ùd ü Œ&ÉT m +{Ï Á üx ï\t n&é>± À # &É+&ç. MTs T # dæq üqt\t bõ +{Ÿ ôv ŸÔ î m ñ üjó > ü&ü stt? yóttø ÿ\qt Ó> Tfi ó, yê <ÛäT\ qt+ ø±bõ& +<ät î MTs T rdüt îqï # s yóttø ÿ\ Ó> Tfi ó, yê <ÛäT\ ø±s D+>± MTs T/ MT ø et ì{ m Á üuû $ $<ÛäyÓTÆq ü]cõÿsê\qt m+# T îhêïs T? n$ $»j Te+ etj j? m+<ät î nj stt? m+<ät î ø± Ò<äT? Ç s T\ MTs T ü+# Tø yê\qt î+ Tqï nqtuûñyê Ò+{Ï?»qe] 31 À>± MT ø < ä\t / yê kõ\qt s Tã+<ÛäT s THêe î ü+ ü> \s T. uûñkõ{ï bõ&ç ü]áx et ìs «Vü D Ç+<äT À.. ø= Ô>± bõ&ç ü]áxēt ÁbÕs +_Û+# yê]øï dü # q\t bõ&ç ü]áx et s ø s ø±\t>± Ä<ëj T+ bõ&ç üx óe \ m+ æø ` üx óe \ bòõsê\ ìsêàd+ ÁbÕC ø º ]b s Tº\T ` Ä<ëj T e j \ n+# Hê\T s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ bõ&ç üx óe \T, ü]ø sê\t, üx óá>±dü $ ÔHê\T _Û+# ná&édüt\t bõ&ç üx óe \ C T\T ` ü qs T Œ Ô ` Ò> <ä &É\ ô + üø + bõ&ç üx óe \ y T ü ` üx óá>±kõ\t ` ôd Òõ j Ø bõ&ç ü]áx et À j +Árø s D bõ&ç üx óe \ î k πø yê <ÛäT\T ` øï ` et+<ät\ $esê\t bõ&ç <ë«sê n~ûø Ä<ëj T+ sêyê\+fò... î{ s ü]áx et>± bõ\t, ü<ësêú\ j Ø Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 17

18 Ô Ô yótfi îe\t πøåá kõústt À $ Ôq HêD üøø å\t &܈ˆ ø.dü<äj T, õ. *et,&üˆˆ$.~yê sêdï, õ.e <ÛäT], mhé.q[ì et]j TT &܈ˆdæ.ôV #Y.$. <ätsêzsêdï, ÁbÕ+rj T e ekõj T ü]xà<ûähê kõúq+, bõ +, Ó\+>±D s T\T kõ<ûës D+>± kõ> T ø=s î êett ÁøÏ + ü+ À kõ> T # dæq $ ÔHêìï Ò<ë et {Ï s T\T kõ> T# dæq $ ÔHêìï kõ> T î $ìjó dütô+{ s T. n+ >±ø s T\T $ ÔHêìï $ã<ûä Á üuûñt «dü+düú\ qt+&ç Ò<ë Áô y T ø +ô \ qt+&ç L&Ü $ ÔHêìï düet Ls Tà î+{ s T. Ç düet Ls Tà îqï $ Ôq+ HêD ô s T\ î ne>±vü q Òq stt, ü+ ~> Tã&ç π>z neø±x + ñ+~. HêD yótæq $ ÔHêìï yê&é + <ë«sê <ë<ë ü 20% n~ûø ~> Tã&ÉT \qt bı+<äe# TÃ. kõ<ûës D+>± XÊÁd Ôj T ü<ä À ñ Œ Ô nstt,»q dü«# Ã, et+ yótt\ø XÊ + bõ T uûö ø dü«# à ø * q $ ÔHê\qT HêD yótæq $ ÔHê\T>± ü]> DÏkÕÔ s T. Ç Te+{Ï $ ÔHê\qT, Á üuû ÑT «et]j TT Ç s Áô y T dü+düú\t m+ ìã<ä ñ Œ Ô # dæq üœ{ïø, $ Ôq+ s T es î # πs dü]øï ø Ô nj T ÄkÕÿs + ñ+~. ø±ã{ïº s T\T etø=qt> \T # dæq $ Ôq HêD Ó\TdüTø e&é+ n + ÄeX ø +. kõ<ûës D+>± $ Ôq HêD üøø å\qt Á üjó > XÊ\ À ìs «Væ kõôs T. $ Ôq yótt\ø XÊ +, uûö ø dü«# Ã, et et]j TT $ Ôq Äs > + > T]+ Ó\TdüTø e&é+ #ê ett K +. á üøø å\qt s T\T Á üjó > XÊ\ Àq Ò<ë ø=ìï düt\uûñyótæq ü<ä T\qT ü jó + êy T dü«j T+>± üøøïå+# Tø e # TÃ. yótt\ø XÊ + üøøïå+# T : bı\+ À yóttø ÿ\ kõá+<ä m îÿe>±/ q dü+k À ñ+&ü\+fò etq+ m+ # T îqï $ Ôq+ n~ûø yótt\ø XÊ + ø * ñ+&ü*. <ë«sê $ Ôq Ks Tà L &Ü π>z neø±x + ñ+~. îÿe yótt\ø XÊ + ø * q $ ÔHêìï m+# T î+fò m îÿe yótt Ô+ À $ ÔHêìï yê&ü* ñ+ T+~. <ë«sê kõ> T Ks Tà ($ Ôq K s TÃ) ô ]π> neø±x + ñ+~. $ Ôq yótt\ø XÊ êìï øï+<ä ù s=ÿqï ü<ä T\ <ë«sê s T\T üøøïå+# Tø e# Tà ù üsy e Ÿ ü<ä : et+<äbõ{ï ù üsy Ò<ë ã ºqT rdütø=ì &ç æ, ˇø ù üs T/ ã º î 100 $ ÔHê\qT düet<ä s + À ü] ù üs TqT et&é ô {Ϻ et ø \Œ î+&ü et&é ô {Ϻq ø± êìï bõ*b Hé ø es À # T{ º*. Ç ùdø ]+ q qet Hê $ ÔHêìï 3`4 uû >±\T>± $uûñõ+ ô q ù s=ÿqï $<Ûä+>± Ä# ]+#ê*. etq+ rdüt îqï ü+ qt ã{ï º, yótt\ ø y >±ìï ã{ïº 7 qt+&ç 14 s E\ À ü, yótt\ ø Ôq $ ÔHê\qT > DÏ+#ê*. y s T e edü ú, ø±+ &É+ ø * q $ ÔHê\qT e Á y T yótt\ ø Ôq yê{ï>± ü]> D ÀøÏ rdütø yê*. î[flq, # ìb sttq $ ÔHê\qT øïÿ+# L&É<äT. kõ<ûäs D+>± ü+ qt ã{ïº yótt\ø XÊ + e s T T+~. ñ<ëvü s D î etø ÿc qï À 90%, X q> À 85%, qte «\T ü ü Œ <ÛëHê \ À 80%, ü Ô À 75%, q HÓ +» \ À 70% ø dü yótt\ø XÊ +>± ü]> DÏ+ #ê*. ô XÊ êìø Hêï îÿe>± ñqï# n T e+{ï $ Ôq dü+# T\qT s T\T ü]> DÏ+ # L&É<äT. ù üs T n+<ätu T À Òq stt ˇø ÁfÒ À yót Ô{Ï et{ïº/ ÇdüTø qt rdütø=ì ô q ù s=ÿqï $<Ûä+>± yótt\ø XÊ êìï ø qtø ÿe # TÃ. etxê + üøøïå+# T : s T\T kõ<ûës D+>± etxê êìï et nqtuûñyêìï ñ üjó + n+# Hê y kõôs T. ñ<ëvü s D î +»qt ü+{ï ø=]øï e# à X ã + Ä<Ûës +>±, æ&çøï* À $ ÔHê\qT ø ~*+ q ü &ÉT e# à X ã + <ë«sê, # Ô $ Hê\qT q\ ü&é+ <ë«sê s T\T et XÊ êìï n+# Hê y j Te# TÃ. +» À et n~ûø +>± ñ+fò +» î[ b e Ò<ë $$<Ûä N&É &É\ î Äyêdü+>± üì# dütô+~. uûö ø dü«# à üøøïå+# T : uûö ø dü«# à nq>± $ Ôq+ bõ T Ç s ü+ \ $ ÔHê\T, ü *q +»\T, s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8

19 å Ó> T\T k øïq $ ÔHê\qT # s > &É+ <ë«sê y s T# j Te# TÃ. Ò<ë $ Ô Hê\qT ñ ü Œ Á<ëeD+ À et+ q ü &ÉT (10`20%) Ó> T\T k øïq $ Ô Hê\T *ø >± }&ç ô øï \T êstt. ì] wüº ñc íá> ø *Zq y &ç {Ï À ˇø düetj T+ es î Hêqu º&É+ <ë«sê $ ÔHê\ô ñqï s > ø±s ø±\qt ìj T+Á +# e# TÃ. ê\t, et{ï ºô &É \T, yóttø ÿ nex cõ\t Ò î+ &Ü ñ+&é +. $ ÔHê\qT u >± X óáuû Ñ+ # j TT <ë«sê uûö ø dü«# à qt ô +# e# TÃ. uûö ø dü«# Ã, yótt\ø XÊ + πøåá + À yóttø ÿ\ dü+ K qt (kõ+á<ä qt) Á üuû $ + # kõôstt. HêD yótæq $ Ôq+ m+ m îÿe ñ+fò n+ uûö ø dü«# à ñ+ T+~. $ Ôq Äs >± ìï üøøïå+# T : +Á<Û ä+ Ä + q $ ÔHê\T s +> T e ]b stt, ã E ü{ï º HêD Ò î+&ü ñ+{ stt. yótt\ø XÊ + üøøïå+# ü &ÉT etq+ á +Á<ë\ ñ<ûäè ì (ã E <ë«sê) Ó\TdüTø e# TÃ. kõ<ûës D+>± $ ÔqX ó~ <ë«sê {Ïì ìyê]+# e# TÃ. ø± N&É &É\ ñ<û äè n~ûø +>± ñ+fò n Te+{Ï $ ÔHêìï yê&éø b e&é+ et+ ~. Ó> T\T k øïq $ ÔHê\qT # s > &É+ <ë«sê y s T# jótt# TÃ. Ò<ë $ ÔHê\qT ñ ü Œ Á<ëeD+ À et+ q ü &ÉT (10`20%) Ó> T \T k øïq $ ÔHê\T *ø >± }&ç ô øï \T êstt. ì] wüº ñc íá> ø *Zq y &ç {Ï À ˇø düetj T+ es î Hêqu º&É+ <ë«sê $ ÔHê \ô ñqï s > ø±s ø±\qt ìj T+Á +# e# TÃ. $ Ôq kõets ú + üøøïå+# T : u Vü yê êes D Á ü L\ \qt Tº ø=ì $ Ôq+ yótt\ ø Ô&Üìï $ Ôq kõets ú + n+{ s T. Äs > ø s yótæq $ ÔHê\T n~ûø $ Ôq kõetsêú ìï ø * ñ+{ stt. Ç T e+{ï $ ÔHê\T N&É &É\qT, u º ü]dæú T \qt düets úe+ +>± Tºø=ì yótt\ ø TÔ êstt. $ Ôq ü]e D+ L&Ü $ Ôq kõetsêú ìøï ˇø dü N>± üì# dütô+~. m îÿe ü] e D+ Ò<ë kõ<ûës D / ì] wüº ü]e D+ > \ $ Ô Hê\ JeX øïô ñ+&ç yótt\ø XÊ + n~ûø +>± ñ+ T+~. n+<äte\» &É kõ j T+ n~ûø ü]e D+ Ò<ë ù s=ÿqã&çq yótfi îe\t ü]e D+ ø \ $ ÔHê\qT m+ æø # dütø e# TÃ. Ç Tø `ø +ø s üøø å <ë«sê L&Ü #ê düets úe+ +>± $ Ôq kõetsêú ìï üøøïå+# e# TÃ. Ç+<äT À ett+<ät>± ˇø ÁfÒ À ÇdüTø rdütø=ì <ëì À $ ÔHê\T ô {Ϻ, yê{ïô 2 `3 $T.MT ü]e D+ > \ Ç Tø ettø ÿ\qt 3 ôd+.mt. et+<ä+ b dæ fi ófl # *. m îÿe kõets ú + > \ yóttø ÿ\t yótt\ ø TÔ êstt. 7`10 s E\ e e~û À yótt\ø XÊ êìï øïÿ+ $ Ôq+ kõetsêú ìï, HêD qt n+# Hê y j Te# TÃ. o \ üøø å: etø ÿc qï, C qï, k j e+{ï yê{ï À á ü<ä ne\+_kõôs T. yótt\ø XÊ + üøø À e ~]>±H Ç+<äT À L&Ü $ ÔHê\qT ù üs T/ ã º/ ÇdüTø b dæq ÁfÒ À ô {Ï º Á ò æcÿ À ô { º*. ñc íá> qt 5`10 0 ôd* j Tdt ñ+& $<Ûä+>± dü]# dütø yê*. yês + s E\ sê«] yê{ïì e et \T ñc íá> î e ]à 5`6 s E\ À yótt\ø XÊ + øïÿ+ #ê*. ô q ù s=ÿqï ü<ä T\qT üjó + s T\T et qet Hê $ ÔHê\ HêD qt üøøïå+# T ø e# TÃ. <ë«sê dü s q $ Ôq yó ê<ätqt bı\+ À yê&étø=ì, ìøí yóttø ÿ\ kõ+á<ä (dü+ K ) n~ûø ü+ ~> Tã&ÉT\qT kõ~û+# e# TÃ. ÄsY_ ø±fi X «s + ÁbÕC îºô ü düôø + ø±fi X «s + ÁbÕC îºô Ç+õ sy Áo<ÛäsY < XŸbÕ+& sêdæq ü düôø±ìï d m+ πød ÄsY > Ts Tyês + Á ü> uûñehé À Ä$wüÿ]+#ês T. ªø±fi X «s + ÁbÕC îº- Ó\+>±D Á ü> s < ä+ ù s T sêdæq á ü düôø + ˇø düetá> Á> +< äetì ettk et+á n_ûe]í+#ês T. et & +&É ]ø±s T düetj T+ ÀH s ê+>±ìøï {Ïì düs òüsê # ùd ~X î # s T îqï òüt{ º\ìï+{Ï Áø &çø ]+ # ]Á î n+~+# + Vü s D j TeTì d m+ nhêïs T. ø±fi X «s + ÁbÕC îº düetá> düe #êsêìï, # ]Á qt n+~+#ê\qï dü+ø \Œ+ H á Á> +< ëìï < XŸbÕ+& sêxês ì Äj Tq Á üx +dæ+#ês T. ø±x X «s + ÁbÕC îº s üø \Œq qt+ d m+ πød ÄsY Bø å # dæq ø wæì < XŸbÕ+& á ü düôø + À $X wæ+#ês T. > > T Ÿ msyô kõ òtºy syqt, πø+á<ä»\dü+ òüt+ Á üyêvü ø ÿ\qt ñ üjó + # dæq ü]xà<ûäq\ìï+{ï á ü düôø + À ìøïå üô+ # dæq Tº < XŸbÕ+& #ÓbÕŒs T. ü düôø±$wüÿs D ø±s Áø et+ À ø $, s # stt p\ ] >öøx +ø sy, ø±fi X «s + ámhéd yó+ø fòx «s T ~ s T\T bõ ZHêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 19

20 º Ó\TdüT î+<ë+ j dü+ kõ> T j»e q ü<ä T\T C. ø.πse+ Y Hê< ähé, &Ü..dü«s í\ ê< $, &Ü.õ. eá ükõ<é, &Ü. ø. s +J$ e ekõj T ü]xà<ûäq kõúq+, ø + ükõ> sy, q Z+&É` , Ó\+>±D Ó\+>±D sêáwüº+ À nìï õ \ À {Ï dü»s T> T T+~. Ç Te+{Ï ü]dæú À Äs > <ätbõj T+ ñqï nìï H \ s ø±\ À ettk + e+ yótæq Hês T ô +# { ìøï ø=ìï ø \ø >± uàs T, #Ós Te \T, {Ï bõs T<ä\ ÁbÕC îº\t j»e q ü<ä T\qT bõ{ï+#ê*. øï+<ä e] ü+ qt Á ü<ûëq+>± kõ> T # dütô+ Äs > yótæq Hês T ô +# { ìøï HêD yótæq $ { s T. sêáwüº Á üuûñt «+ n+~dütôqï ìs + s Ôq+ m+ æø, $ ÔqX ó~ ettk yótæq n+x +. $<ät Y düø±\+ À s T\T e] ü+ qt $ ÔqX ó~ : $ Ôq X ó~ # j T&ÜìøÏ ˇø Á>±eTT kõ> T # dütø > \> T THêïs T. Á üdütô s ; ø± s +&çõyétqt ˇø s T {ÏøÏ ø * æ Ä ü+ ø±\+ À e] À n~ûø ~> Tã&ç bı+ Á<ëeD+ À $ ÔHê\qT 24 > + \T Hêqu {Ï < +<ät î düø±\+ À ø=ìï j»e q yótfi s Tyê 24 > + \T et+&óø {Ϻ yótt\ø / îe\t bõ{ï+ qf Æ n~ûø ~> Tã&ç, n~ûø ett îÿ ü *q $ Ôq+ <äettà Hês TeT&ç À ñ êœ<äø qt ô +bı+~+#ó+<ät î M\T ü&ét ü\t# >± # \T ø yê*. T+~. Á üdütô + e] s ê+> + Hês T <äx ˇø øï À $ ÔHê\T X ó~ # j T{ ìøï ˇø qt+&ç ø=ìï #= Hê T y j T + es î s T et+<ät Á<ëeD+ dü]b T+~. $$<Ûä <äx \ À etq+ > etìdütôhêï+. Á üdütô Hês TeT&ç ô + üø +: ˇø mø sê Hê Tø e + j dü+ # * ráe, ettk +>± sêá &ÜìøÏ s+&ét > T+ \ Hês TeT&ç dü]b T+ ñc íá> \T 12 0 ôd+. ø qï îÿe ñ+&é +, ~. Hês TeT&ç j s T# j T{ ìøï 10`12 # * ráe m îÿe> ñqï# Hês T m<ä> ø s E\ e e~û À 3 <äbòõ\t <äettà# dæ #Óø ÿ b e +, Ä î\t más ã&é + > etì+# &É+ # <ätqt # dütø yê*. Hês TeT&ç ÄK] <äettà \ 2 øï À\ qá»ì (1øÏ À $ Ôq+ # Ò ett+<ät,ets øï À $ Ôq 12`14 s E\ î # \T ø yê*), 1 øï À uû dü«s +, 1 øï À bı { wt ì# à ms Te \T y j *. H \ À õ+ î À ü+ ñqï stt õ+ø dü ÒŒ øõ/ ôv ø±ºs T ÄK] <ätøïÿ À y j *. ˇø y fi Hês T À õ+ î À ü+ > etì+ ñ+fò (Ä î\ô T ü Œ et# Œ&É êstt) À ü ìyês D î õ+ø dü ÒŒ 2Á>±. s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. Hês TeT&çì 4`5 ôd+.mt. m TÔ>±, 1.2MT yó&ó\tœ, nqtyó q bı&ée # <äqt> s T ì\«î+&é ñ+& \ # dütø yê*. et&ét\ et<ûä À 45ôd+.MT > \ T # dütø yê*. <ëì e\q s T ô º +, rùd j T + *ø ne T+~. m+&é ø {Ϻ, ett îÿ ü *q $ Ôq+ ˇø > T+ î 12`13 øï À #= ü Œq ü\t# >± # \T ø yê*. $ Ôq+ # * q s Tyê yótt<ä{ï yês + s E\T, Äs T &ÉT\T ô { º*. Ä s Tyê yótt ø ÿ <äx À ü\t# >± m TÔqT ã{ïº 2`3 ôd+.mt. s T ñ+#ê*. $ Ôq+ # * q yó+ H s T ndü \T ì\«# j T L&É<äT. n s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 20

21 ú # ùdô +» ett] b j T Á üe <ä+ ñ+~. Hês TeT&ç À ø \T ü ìyês D î ãt { ø sy 10 $T. / Ò<ë Áô {Ï ø sy G ùd òüqsy 5$T. / s T {Ï À ø * æ 8`10 s E\ î æ ø±] # dütø yê*. Ò<ë _dtô ] u ø kı&çj T+ 0.5 $T. / s T {Ï À ø * æ 8`10 s E\ î æ ø±] # dæq ø \T ü, ìyê]+# ø=e# TÃ. Hês T et&ét\ À > &ç C øï #Ó+~q ø \T ü ñqï stt 15 `20 s E\ e e~û À ôd Vü ÀbòÕ t ãt f Æ Ÿ nh ø \T ü et+<ätqt 1.5$T. / s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # düt îqï stt ø \T ü ì yê]+# Tø=e# TÃ. ø±+&é+ =*# ü s T> T u ] qt+&ç Hês T et&çì ø±bõ&étø e{ ìøï $ Ôq 10 s E \ î ø±sê üp sêhé 3õ > T[ø \T 1 øõ s+&ét > + \ î y j *. j dü+ À # *øï Hês TeT&ç j»e q +: j dü+ À n~ûø ~> Tã&ÉT\T kõ~û+# { ìøï <äè&ûéyótæq Äs > e+ yótæq Hês T ô +# + #ê nedüs +. ettk +>± sêá ñc íá> \T 12 ôd+. ø +fò Zq, # ráe m îÿyó Hê yóttø ÿ\t dü]>±z m<ä> ø b e +, Ä î\t üdüt ü s +> TøÏ e ] ø=ìïkõs T Hês T # ìb T+~. # * u ] qt+&ç Hês TqT ø±bõ&étø e&üìøï ø=ìï yótt\ îe\t bõ{ï+#ê*. ` s kõj Tìø ms Te \ bõ T ø=fi fl ms Te Ò<ë >=Á s\ ms Te Ò<ë e]àø +b dütºqt s+&ét øï«+{ fi ófl s+&ét > T+ T\ Hês T et&ç À y dæ ø *j T<äTHêï*. Ç # j T + <ë«sê yóttø ÿ u >± m<ä> &Éy T ø± î+&ü # *øï L&Ü Tº î+ T+~. s kõj Tìø ms Te \ À uû dü«s + s{ï º+ ü # j *. Bìe\ y s T e edü u >± eè~ #Ó+~ H \ À b wüø±\qt u >± rdüt îh +<ät î ÄkÕÿs + ñ+ T+~. `sêá y fi À Hês TeT&ç À ì+&ét> s T ì\«ñ+ ets Tdü{Ï s E Ä s T rdæy dæ yó# Ã{Ï ø= Ô s T ü> {Ï üp ô { º*. `ráeyótæq # * qt+&ç s øïå+# &ÜìøÏ ˇø n &ÉT> T m TÔ À yó<äts T ã<ä \T Ò<ë ÇqT ü # Te«\T net]ã <ëì MT<ä bõ dæºø w {Ÿ\T bõ*epyóhé j T ]j ãkõô\ j s T # dæq ü{ º\ kõj T+Á + ø bõœ* ets Tdü{Ï s E ñ<äj T+ rùdj *. # * ráe m îÿyó n Z Ó> T\T Ä dütô+~. Ó\TdüT î+<ë+ (Ä î\ô q q \T ø +&Ó Äø±s + À et# Œ&ç Áø y TD Ç$ ô <äyó ˇø <ëì ˇø {Ï ø *dæb stt Ä î\t bõøïåø +>± Ò<ë yótt Ô+ m+&çb êstt. nqtyó q yê êes D+ nq> sêá üp ñc íá> \T 20 0 ôd+. ø +fò îÿe, ü> {Ï ñc íá> \T 25`30 0 ôd+. ñ qï ü Œ&ÉT >±* À etxê + 90% ø qï m îÿe ñqï ü Œ&ÉT,»\T \T, etãt \ À L&çq yê êes D+, et+# T îs e&é+, qá»ì n ~Ûø yó ê<ät À yê&é + e+{ï$ n Z Ó> T\T ñ<äè øï ø±s D+. Hês Tô Ó> T\T \ø åd \T > etì+ q yó+ H Áf Æôd ø CÀ Ÿ 0.6Á>±. Ò<ë k Ábı yó ÒHé 1.5m+m Ÿ Ò<ë ø±düt>± yótædæhé 2.5 m+m Ÿ/ s T {ÏøÏ #= ü Œq ø \T ü ø=ì Ó> T\T ñ<ûäè, HÓ\ø=qï yê êe s D ü]dæ ú T\qT ã{ï º ˇø {Ï 10`15 s E\ e e~û À s+&étkõs T æ ø±] # j *. Hês T πø ü Œ&ÉT kõ<ûä yótæq+ H \ î <ä > Zs >± yótt<ä\t ü Tºø=ì ø±* Ò<ë Hês T Ó b j T Á üe <ä+ ñ+~. Hês T rùd ü Œ&ÉT yóttø ÿ\t Ò ê î ü# Ã>± ñ+fò «s >± î<ät s T î+ T+~. Hê\T> T qt+&ç Äs T Ä î\tqï Hês TqT ñ üjó +#ê*. ÇÁC jót Ÿ e ekõj T+ yó\: s. 250/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) Ç+<äT À... n üps «# ]Á dü«s ü+... dü«uû e+ n<ät +... ÇÁC jót kõ+πø ø ùd+á~j T $ ü e+ _+<ät ùd<ä Á üuûñ+»q+ {Ï j»e q + À y T{Ï düè»hê àø Ä$wüÿs D\T m> TeT T À y T{Ï ôv f ø e ekõj T+ uû s Y ` ÇÁC jót Ÿ e ê kõ\t düvü ø±s y T üs e e~û>± òüsy s # stt : n$tπsïì Vü ]ø èwüí Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 21

22 º Ô t Ñ èd<ûëhê \T s T<ÛëHê \ bâwæºø±vü s ÀbÕ\ ìyês D Á ü L\ yê êes D+ À ráeyótæq qcõº À Ls T îb Tqï e ekõj T s +>±ìï ì\u {Ï n<äq ü Ä<ëj ìï düet Ls Tà îh +<ät î s T<ÛëHê \ kõ> T m+ >±H < Vü <ä ü&ét T+<äì sêáwüº Ä]úø et+á Vü Øwtsêe nhêïs T. îÿe {Ï, îÿe ô Tºã&ç ü+ \T ü+&ç+ m îÿe uû \T > &ç+# neø±x + á ü+ \ î e Á y T ñ+<ähêï s T. < X yê üô+>± s T<ÛëHê \ î HêHê{Ïø &çe +&é ô s T> T +<äì, á ü]dæú T À sê> T\T, dü» \T, n] ø\t, ø=ás \T, ñ\te\t ~ s èd<ûëhê \ ü+ \ô s T\T ÄdüøÏ # bõ\hêïs T. ôv #Y dædæ À»] q Ç+&çj THé Çìdæº {Ÿ Ä òt $T {Ÿ ØôdsYà ( m+äsy) dü <ädüt î Vü Øwt sêe ettk n ~ >± Vü»s j s T. á dü+<äs +>± Äj Tq e { &ÉT, Á üuûñt «+ s T<ÛëHê \ kõ> T ô ]π>+<ät î Ó\+>±D sêáwüº n M XÊK Á ü cõº àø +>± ì]à+ q ª bòõ sdtº ø± ÒCŸ n+&é ØôdsYà ÇHédæº {Ÿµ (m òtd ÄsY ) ø= Ô uûñehêìï ettk et+á πød ÄsY ÁbÕs + _Û+#ês T. Á æì ü Ÿ N òt ø q πs«sy Ä òt bòõ sdt º ( d d m ò t), ôv &é Ä ò t bòõ sdt º bò sy (ôv #Yzm ò tm ò t) ÄsY. XÀuÛ Ñ á dü+dü ú $X cõ\qt Ó*bÕs T. dæ~ ù õ > CÒ«Ÿ dümt ü+ Àì ett\t> T À <ë<ë ü s.75 ø n+# Hê e j T+ á uûñeq ìsêà D ìï # ü{ ºeTHêïs T. Á ü<ûëq uûñeq+, nìï s ø±\t>± Áb ê Vü ø±\t n+~k Ô+<ä Hêïs T. s T À ÄdüøÏÔ ô ] á ü+ \ $d Ôs í+ ô s T> T T+<äHêïs T. Á üc s > ü] s ø åd <äècõº jó >±, ÁbÕD j et+, ùd+ Á~j T e ekõj T ü<ä T\T, s kõj THê\T yê&éì ÄVü s ñ Œ TÔ\ô m îÿe ÄdüøÏÔ ô s T> T +<ähêïs T. ˇø ü Œ&ÉT á ü+ \πø ÁbÕ<Ûëq ñ+& <äì, ø±\áø y TD Ä<ÛäTìø ÄVü s ü<ä T\T n\yê T nj j Tì Ó* bõs T. Á üdütô + s ø s ø±\ ø±\tcõ \T ô s T > T Tqï ü]dæú T À Äs >± \qt ø±bõ&ét ø yê\+fò et fl èd<ûëhê \ nedüs + ô s T > T +<ähêïs T. wüß> sy, ; yê ~ÛÁ> dütô\ î $~Û>± á ÄVü s + nedüs etì, Ä nedü sê\qt rsêã* q u <Ûä s T\ô ñ+<äì nhêïs T. > ] DT\T yótt<ä\tø=ì üdæ æ\ \ es î Ábı{ Hé m+ ettk etì, n$ èd <ÛëHê À H düetè~ >± \_ÛkÕÔj Tì #ÓbÕŒs T. b wüø±vü s ÀbÕìï ìyê]+#ê\qï Á üuû ÑT «< XÊìøÏ Ä<äs Ù+>± n M ø fi XÊ\ yótæ+~. Ç üœ{ïes î ø± ÒJ s > T\qT Ó\+>±D ùdº{ÿ bòõ sdtº nø±&émt ÁbÕ+> D À q&ét ü THêïs Hêïs T. Á üdütô + ñkõàìj $X «$<ë \j ìøï nqtã+<ûä+>± ñqï á ø± ÒJì «s ÀH j T ìe] { kõústtøï rdüt îyófi êethêïs T. ;mdtd (Vü qsy ) bòõ sád º s > T\qT 2016 À ÁbÕs +_Û+#ê etì, 2020 À m+mdtd bòõ sád º, 2022 À ôv #Y&û bòõ sád º ø s T \qt ÁbÕs +_Û+#ê\ì 22 \ø å + L&Ü á <ÛëHê \ ñ Œ Ô e\ HÓs y s T T+<äHêïs T. Á ü»\+ ê Äs > +>± ñ+&ü*, n+<ät À yótc ]{ es ZyÓTÆq s T\T qcõº\ qt+ ãj T ü&ü\+fò Ç~ m+ * ø q e s ZeTì et+á Vü Øwt sêe nhêï s T. Á ü<ûëq+>± yótá{à q> sê À s T <ÛëHê \ $ìjó > + m+ ô ] +<ähêïs T. Çe ï üs ø å+>± e ekõj T s +>±ìøï, s ê+>±ìøï y T\T # kõôj Tì et+á n_û ÁbÕj T ü&ü s T. á düe y X + À njó > düuûñt &ÉT sêcÿ uûñ+&ü], q Á{ÏVü uÿ d áz <äj ø sy sêe ~ s T\T bõ ZHêïs T. wühé, yó Ÿ ò t n+&é Vü _fò{ÿ y TH CŸyÓT+{Ÿ, bòõ sdtº Ábı&Éø º n+&é j TT{Ï CÒwüHé, Á{ Á;&ç+> n+&é Ç+Á üpyéyót+{ÿ, bòõ sdt º mø± \J n+&é ø y T{Ÿ ôd Hé, uòdæø n+&é k wü Ÿ ôd HÓ dt &çbõsy ºyÓT+ T ñ+{ stt. ø± ÒJ À et õj T+, ôd+á Ÿ ÇHéÁdüTºyÓT+fÒwüHé ô òdæ*{, C ]j T+, Vü πs πsj T+ düvü 14 uàπs Ø\T ñ+{ stt. > e]ï+> uàsy : m òtd ÄsY ø dü+ > e]ï+> uàsy, nø &É$Tø øöì Á üd [ø s bı+~+ q Tº $e]+#ês T. sêœ T # XÊs T. n M XÊK ettk ø±s ;mdtd (Vü qsy ) bòõ sád º ø s T 50 <ä]ù/ø±s <ä]ù #Ó s àhé>± ets 13 et+~ì Vü dü º Ÿ uû ÑeHê\ ìsêàd+ üps Ôj stt. et+~ì # s Tà î+ THêïeTì, m+ôd{ÿ <ë«sê düuûñt \T>± ìj T$Tdü Ô > e]ï+> uàsy qt Ç üœ{ïes î s ø T Ks Tà # yót]{ÿ ÁbÕ ü~ø q Á üy XÊ\T ø *ŒdüTÔHêï T # XÊs T. d d m ò t, ôv #Yzm ò tm ò j T>±, ã&ó {Ÿ À ets s. Hêïs T. «s À m+mdtd, ôv #Y&û ø s T #Ó s àhé>± ets 13 et+~ì düuûñt \T>± 40 ø qt Á üuûñt «+ πø{ stt+ +~. \qt ÁbÕs +_Û+# +<ät î Á üd [ø s bı+~+ nø &É$Tø øöì T # XÊs T. < X + À Á ü cõº àø ø± ÒJ>± Ç~ s ü #êethêïs T. m+mdtd 36 et+~ì, dæ$ Ÿ î ø åd: dæ$ Ÿ dü s«+{ÿ ( ~<ät î+ T+<äHêïs T. bòõ sád º m&ét πøwühé, ôv #Y&û À 18 et+~øï Á üy XÊ\T ø mdt, m ò tmdt) üøø å\ bõ T ØôdsYÃ, y TH CŸyÓT+{Ÿ À n+ sê rj T Á ü Hêïs T. nìï ø s T \T ÁbÕs +uûñyótæ yótt Ô+ $$<Û ä b { üøø å\ î ø åd ÇkÕÔeTì XÀuÛ e D \ á $<ë dü+düúqt s ü ~<ë 326 et+~ $<ë s Tú\T ñ+{ s Hêïs T. m òt Ó*bÕs T. ;mdtd üp]ô # dæq $<ë s Tú\T \ì \ø å +>± ô Tº îhêïetì XÀuÛÑ $e d ÄsY À dæ*«ø \ÃsY n+&é ÄÁ> bòõ sád º, < X + Àì $$<Û ä $<ë dü+dü ú À b dt º Á>±&ÉT ]+#ês T ÀH ø± ÒJ ÁbÕs +uûñ H # Ts Ÿ Øk sy y TH CŸyÓT+{Ÿ n+&é ø q πs«j TwüHé À # πs+<ät î L&Ü ø åd ÇkÕÔ etì $e]+#ês T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8

23 Ä î Ls À ü BHêøÏ #ê ÁbÕeTTK ñ+~. Ç~ ˇø Wwü<Ûä yóttø ÿ. Bì Ä î\qt m îÿe>± dütyêdüq ø dü+, düt> +<Ûä Á<äe + >±qt, ü# Ãfi fl ÀqT, dü &é\ j Ø ÀqT n~ûø +>± ñ üjó kõôs T. Ä î Ls >±H >±ø ü BHê qt+&ç q HÓqT rdæ ü\t s ø± \T>± yê&ée# TÃ. ü BHê qt+&ç yót+< ë Ÿ, ø±s y Hé, *Hê \T Ÿ, *q Ÿ mdæfò{ÿqt y s T# dæ ÄVü s ü<ësêú\ ÀqT, kâ+<äs kõ<ûähê\ ÀqT, Wwü<Ûä ü]áxēt\ À ñ üjó dütôhêïs T. n+ ø±ø Yù dtº\t, etú Yyêwt yótt<ä\> T yê{ï À yê&ét THêïs T. ü BHê À Hê\T> T ettk yótæq Ó> \T HêïsTT. ny etq>± ª» ü dt ü BHêµ, ªdæŒ j TsY ü BHêµ, ªô üœsy$t+{ÿ ü BHêµ, ªu s Z yót+{ÿ ü BHêµ. Ç+<äT À etq < X + À» bõhé ü BHê î m îÿe sêø ñqï~. b wüø $\Te\T: b wüø±\t ü wüÿ\+>± ñqï ü BHê Ä î ÁøÏeTT\qT HêX q+ # dütô+~. et*hê\qt X Øs + qt+&ç ãj T î ü+ ü T+~. ü BHê Ä îqt ì + rdütø e&é+ e\ Äs >± ìπø ø±<ät, # sêàìøï m+ y T\T # Ls T T+~. ü BHê Ä î À düte s T 5,480 yótæáø Á>± ett\ $ $TqT ;{ øs {ÏHé s ü+ À yó\te&ét êj Tì ü]xà<ûäq\t #ÓãT THêï stt. ü BHê Ä î À ñ+& Kì» \ed \T, ø±* j T+, yót ïwæj T+, ÇqTeTT, $ $THé dæ Äs >± ìøï m+ y T\T # kõôstt. e +dü ø è TÔ\qT düt\uûñ+>± Js í+ # ùd+<ät î ü B Hê Ä î < Vü <ä ü&ét T+~. ü BHê Ä î bı ºH= æœì bõs < *, Js í e edüúqt yóts T> T üs TdüTÔ+~. # sêàìøï # \ <äq+ bõ T, # s à dü+ã+~û düetdü \qt ìyê]dütô+~. ø fi fl H= ü Œ\T, wüß> sy yê ~ÛøÏ ü BHê m+ et+ ~. H \\T: q\ πs> &ç H \\T ü BHê kõ> T î ü ìøïsêe. ˇ+Á&ÉTH \\T, más H \\T Bì kõ> T î nqt L\+. H \ ñ<ä»ì dü ø 6`7.5 ñqï# nqt L\+. yê êes D+: ô üœsy$t+{ÿ, dæœj TsY $T+{Ÿ, u s Z e +{Ÿ $T+{Ÿ o \ yê es D+ ÀqT,» ü dt $T+{Ÿ düeto wü í yê êes D+ ÀqT ô s T> T êstt. Á ües q+: ü BHêqT y s T yóttø ÿ\ <ë«sê, ø±+&é ü yóttø ÿ\ <ë«sê yê æ Ô # kõôs T. mø sê ìøï 1.2`1.6 øï«+{ fi fl y s T yóttø ÿ\t Hê T î nedüs + ne êstt. 2 qt+&ç 3 ø±+ &É+ ø DT ü \T ø ] q ø±+&é+ ettø ÿ\qt Hê T î mqtïø yê*. Hê T : Ä î Ls ø dü+ ü BHêqT dü+e s + bı&ée Hê kõ> T# j Te# TÃ. y s TyÓTTø ÿ\ qt 45I10 ôd+.mt. <ä s + À Hê T îì et{ïº À ø bõœ*. á y s T yóttø ÿ\t Hê T ø=qt î düte s T 2`3 yêsê\ düetj T+ ü&ét T+~. Hê Tø &ÜìøÏ nqtyó q düet Ó\TdüT î+<ë+ ü BHê ÁbÕeTTK + ` kõ> T $<Ûëq+ mhé.»dæ«ì, _.nqtsê<ûä, myét.# +<äq æôv #Y.&ç ØôdsYÃkÕÿ\sY, ñ<ë q ø fi XÊ\ (mdt øm Ÿ{ÏmdtôV #Yj TT), sêcò+á<äq> sỳ , Ó\+>±D j T+»qe]` òæáãe]. m+# T îqï ø±+&é+ ettø ÿ\qt ø±s +&ç»yét 1Á>±. Ò<ë ø±bõºhé Ò<ë ø± üsy Äø ø s &é 3Á>±. s T {ÏøÏ ø * æq Á<ëeD+ À ü~ ì$tcõ\t ett+ Hê Tø yê*. <ë«sê ü BHê À s T# T>± e# Tà y s T îfi óflqt ìyê]+# e# TÃ. ms Te \T: ÄK] <ätøïÿ À 6`8 qtï\ üx óe \ ms Te 20øÏ qá»ì, 25øÏ uû dü«s + et ]j TT 15øÏ. bı{ wt y j *. qá»ìì 3 <äbòõ\t>± nq>± ÄK] <ätøïÿ À dü> +, 40 s E\ î et]j TT 80`90 s E\ î y düt ø yê*. {Ï j»e q +: ü BHê À {Ï j»e q + m+ ne düs +. s T îÿyó yóttø ÿ ô s T> <ät. s T m îÿyó y s T îfi ófl k î T+~. yê êes D ü]dæú T\qT ã{ïº {Ï &ÉT\qT dü]>± s T ô { º*. ü+ ø : Hê{Ïq 40 s E\ î yótt<ä{ï ø edütô+~. s Tyê Á ü 50 s E\ î ø qt rdütø e# TÃ. ~> Tã&ç: mø sê î 80,000 ø º\T ~> Tã&ç>± e kõôstt. yê êes D ü]dæ ú T\qT ã{ï º ü BHê À dü+e sêìøï 11`12 ø \T ekõôstt. s Tyê yóttø ÿ\qt øï ] Hê Tø yê*. ÄsY_ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 23

24 Ô <ä &É &ÓsTTØ düts øïå +... s T düt_ûø å+ b wüd À rdütø yê* q C Á> Ô\T &Ü. C. kõstt Á üdüqï, düvü j T Ä#ês T \T, üx óyó <ä ø fi XÊ\, sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é, Ó\+>±D &Ü. æ. Øwü, düvü j T Ä#ês T \T, üx óyó <ä ø fi XÊ\, > qïes +. H {Ï ô j T <ä &É πs ü{ï bõ&ç üx óe nqï dü+> > Ts TÔ+# Tø=ì ô j T <ä &É\qT XÊÁd j T ü<ä À b wæ+ q stt yê{ïì et+ bõ&ç üx óe \T>± n_ûe~ # dütø e# TÃ. y T q b wüø±vü s + <ä &É\T u >± ô ], «s >± j TTø Ô ej TdüT î # s T êstt. j TTø Ô ej TdüT e# à düetj ìøï üx óe X Øs ãs Te À 70qT+ 75 XÊ + kõ~û+#ê*. y T q b wüd s+&ét dü+e sê À ù # \T ø {Ϻ, et &ÉT dü+e sê\ Àù áqt ê stt. yêdüôyêìøï <ä &É\ dü+s ø åd * > s + À ñqï üœ{ïqt+& ÁbÕs +uûñete T+~. n+fò # &ç <äx À üx óe \qt u >± y T æqf Æ Äs > e+ yótæq, m îÿeãs Te ø * q <ä &É ü &ÉT T+~. ettk +>± # * e] et &ÉT e kõ À > s + Àì <ä &É ô s T> T <ä\ et &ç+ s+&ét e+ T\T+ T+~. ø±ã{ïº üx óe \T # *>± ñqï ü Œ&ÉT X Øs b wüdπø ø± î+&ü > s + Àì <ä &É ô s T> T <ä\ î, áìq s yê n~ûø bõ\t ñ Œ ÔÇ øï e et \T ø +fò n<äq+>± b wüø±vü s + n+~+#ê*. <ä &É ü º>±H rdütø yê* q C Á> Ô\T ett îÿ, H s T X óáuûñ üs # &É+: ü {Ϻq yó+ H ett îÿ À, H {Ï À ñqï e $ bıs Ò<ë õ> Ts T ü<ësê ìï (X wüà+) T&ç y j *. kõ<ûës D+>± ü {Ϻq yó+ H <ä &ÉqT * Äe Hê î T+~. Bìe\q <ä &É X Øs + ô &ç Ä]b stt XÊ«düÁøÏj T et]j TT s ø Ô Á üdüs D ñ Ô» ü&ét T+~. * øï <ä &É î nqtã+<ûä+ ô ], * düt\uûñ+>± <ä &ÉqT q <ä> Zs î# s ìdütô+~. * n Hêø ì üø å+ À ø±, yê êes D+ # \ >± ñqï ü Œ&ÉT ø±, <ä &ÉqT bı&çã º H, > HÓ dü+n ã º H s T~ bı&ç>± T&Éyê*. #Ûêr uû >± ìï # Ô ˇ Ô e~*ô &ÉT ø Á et XÊ«düqT n+~yê«*. u &ÉT ø Ô]+# &É+: <ä &É»ìà+ q yó+ H u &ÉT øï+<ä 2 n+> Tfi \T e~* <ës + ø {Ϻ, ett&ç~> Te uû > + À 1 ôd+. MT. <ä s + À ø Ô]+ {Ï+# sy njó &çhé Ò<ë u ]ø ÄeT + Hê Ä+{ ãj {Ïø ø± n<ë *. Ç # j T&É+ e\q u &ÉT yê ü yótt<ä\> T yê <ÛäT\T sê î+&ü ñ+{ stt. ` EqTï bõ\t ü{ïº+# &É+: <ä &É H {Ï À s+&ét y fi ó #= æœ+, Hê\Tø MT<ä yót\ >± sêdæ, Ä sê«* bı<ät> T À bõ\ dü+&é ì ü{ïº+#ê*. düvü»+>± ü {Ϻq ˇø > + À, <ä &É ì\tãì bõ\t ê> &ÜìøÏ Á üj T ïdütô+ ~. <ä &É ã\v q+>± ñ+fò n+<ät î düvü j T+ #Ój *. EqTï bõ\t - ÁbÕeTTK : n ü Œ& ü {Ϻq <ä &É î yótt ºyÓTT<ä{Ï kõ]>± Ç# à n ett K yótæq ÄVü s + EqTï bõ\t. <ä &É ü {Ϻq ns > + qt+&ç s+&ét > + \ À ü EqTï bõ\t ê> ìyê«*. <ä &É ü {Ϻq sê«7 s E\ es L * øï EqTï bõ\t e +{ stt. EqTïbÕ\ À e +düø TÔ\T, ø=e «ü<ësêú\t, Kì» \ed \T yótt<ä\> T b wü ø±\t n~ûø kõústt À ñ+&é&éy T ø± î+&ü $$<Û ä s ø±\yê ~Ûø±s ø ÁøÏeTT\ qt+&ç s ø åd ø * +# ªÇeT à H > ãt*hé µ nh ªÄ+{Ï u &ûdtµ nq>±á ü s ø åø±\t L&Ü ñ+{ stt. Ç$ <ä &É\ î ìwüÿ]j àø s > ìs <Ûäø X øïôì n+~kõôstt.qec <ä &É\ ù > T\ î á Ä+{ u &ç\qt XÀwæ+# X øïô yótt<ä{ï > + À n~ûø +>± ñ+ T+~. düet j T+ > &ç# ø ~ á bõs > et düqï \T T+ ~. ø±ã{ïº ü {Ϻq 24 > + À <ä &É ø dü+ et &ÉTHê\T> T kõs T EqTï bõ\t êπ> # &Ü*. Ò> <ä &É\ î yê ~Û ìs <Ûäø X øïô îÿe>± ñ+ T+~. e et \T bõ\ b *ùdô EqTï bõ\ À e +düø TÔ\T Hê\T > <ät s T m îÿe>±ñ+{ stt. $ $THé ªmµ ü~ s T n~ûø +>±ñ+ T+~. Kì» \ed \T L&Ü ü wüÿ\+>±ñ+{ stt. EqTï bõ\t s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 24

25 e kõ\ À ü <ä &É\ î îÿe yótt Ô+ À ü ü Œ C øï #Ó+~q æ* ô düs, n\dü+<ä, \ düsyï, u Ø + e+{ï üx óá>±kõ\qt n+~+ #ê*. M{Ïì 5-7e s E qt+&ç ø=~ ø=~ >± n+~dü Ô n\yê T # j *. Bì e\ ô <ä bı º (s yóthé) «s >± n_ûe~ #Ó+< neø±x + ñ+ T+~. ø± òt kõºs ºs T: <ä &É\ øï# à <ëd n+fò ø± òt kõs ºs TqT &ÓsTTØ etq î n+<ätu T À ñqï ü<ësêú\ j s T # dütø e# TÃ. <ä &É\ î «s >± Js íetj T, ô s T> T<ä\ î ø±e\dæq b wüø ü<ësêú\t > \ <ëd qt, bõ\ bõ T s+&ée HÓ\qT+&ç q&é+ n\yê T # j *. <ä &É\ <ëd À m îÿe e +düø TÔ\T, îÿe # T ü<ësêú\t ø * ñ+&ü*. ñ<ë Vü s DøÏ á ÁøÏ+<ä# æq ü<ësêú\qt Äj bõfi fl À ø * æ j s T# dütø e# TÃ. ÄsY_ et\ã<ä ø±ìï ìyê]+, $s # q+ kõ ò >±»s > &ÜìøÏ &ÉŒ&É êstt. ü {Ï ºq Á ü <ä &É î EqTï bõ\t es Á ükõ<ä+ +{Ï~. áìq üx óe ets DÏ+ q dü+<äsê À, <ä &É dü«j T+>± bõ\t > Òì dü+<äsê À Ç s ø±s D \ e\ EqTï bõ\t <ä &É\ î \uû Ñ + ø±ì ü]dæ ú T À ªø Á et EqTï bõ\tµ j s T # dæ ê +#ê*. ˇø s T bõ\t, et &ÉT ø &ç > T&ÉT, et &ÉT { dü ŒqT\ ø±&é *esy q HÓ, Hê\T> T dü ŒqT\ ÄeTT<ä+ ø * æq $TÁX e ìï s E îet &ÉT kõs T <ä &É\ î ê +#ê*. q º\ et+<ät ê +# &É+: ü {Ϻq 7-10 s E bõett\ ì s à\q î yótt<ä{ï kõ] ô üsy JHé n&çù {Ÿ, Ä q C Ÿ, ô ò+u +&ÉC Ÿ e+{ïet+<ät*ï Á ê +#ê*. sê«nedüsêìï ã{ï ºìyês D # s >± HÓ\ø=ø kõ] Äs T e kõ\ es î &çyê]à+> # j Te# TÃ. Ò> <ä &É\ y T ü ( 3 s E\ qt+&ç - 90 s E\es î): <ä &É î q X Øs ãs Te À 10e e+ T bõ\t nedüs +. n+fò <ä &É X Øs + 20 øï À\T+fÒ, <ëìøïs E î 2 s bõ\t ø± yê*. Ò> <ä &É\ üp]ô m<ät> T<ä\ î πøe\+ bõ\t dü]b e, ø±ã{ïº òütq ü ÄVü s + kõ<ûä yótæq+ «s >± <ëd, > &ç s ü+ À n+~+#ê* ñ+ T+~. Ò> <ä &É\T ôd \T Àdt # T ü<ës ú+ ñqï m+&ét y T qt üp]ô>± $ìjó +# Tø Òe. ø±ã{ï º et &ÉT <ä &É\ î n+ yê <ÛäT\T - ìs <Ûäq î { ø±\ø±s Áø et+: <ä &É\ { ø±\t á øï+~ $<Ûä+>± y dütø yê* yê ~Û ù s T ej TdüT ã düºsy & dt düetj T+ >±* î+ T 2 e kõ\t dü+e sêìøï 2 kõs T e æ Ÿ, Ä> wüߺ/ ôdô º+ãsY >=+ T yê ü 5 e kõ\t dü+e sêìøï ˇø kõ] y T/pHé <=età 6 e kõ\t dü+e sêìøï ˇø kõ] Ä> wüߺ/ ôdô º+ãsY ádüt î b j Tyê ~Û 5-9 e kõ\t J$ ø±\+ À ˇø kõ] - < Ó ]jó d dt 4 e kõ\t dü+e sêìøï ˇø kõ] m ü Œ&Ó Hê <ä &É ej TdüT EqTï bõ\t * bõ\t yóqï rdæq bõ\t (s E\ À) <ä &É\ <ëd 0-5 <ä &É ãs Te À 1 / 10 e+ T ê +#ê* /10 e+ T ê +#ê* /15 e+ T ê +#ê* 1/25 e+ T ü{ º* 125 Á>±eTT\T /25 e+ T ü{ º* 1/ 15 e+ T ü{ º* 250 Á>±eTT\T 1 C qï /etø ÿ C qï / yótt<ä\> T <Ûëq + 45 bõfi ófl 2 y s TXËq> #Óø ÿ 35 bõfi ófl 3 e] e &ÉT 10 bõfi ófl 4 # ü\ bı&ç 7 bõfi ófl 5 Kì» \ed \ $TÁX et+ 3 bõfi ófl <ä &É\ y T ü ( 3 HÓ\\ qt+&ç 6 HÓ\\ es î) <ä &É\ î 3 HÓ\\ ej TdüT sê>±h * qt+&ç y s T # dæ ü à y T, <ëd ô {Ϻ y T bõ*. 3e HÓ\ qt+&ç ü à y T 5 bõfi ófl, m+&ét y T ˇø bõ\t #= ü ŒqÇyê«*. <ä &É\ î n\dü+<ä, æ* ô düs, \ düsyï e+{ï ø±j TC ü à y T \T y T æ <ëd ø=+ es î Z+# e# ü<ësêú\qt ñ üjó + Hê, <ë+{à 20 XÊ + e +düø TÔ\T, 70 XÊ + X øïôì# à ü<ësêú\t ñ+& T # dütø yê*. <ä &É\qT á $<Ûä+>± XÊÁd Ôj T ü<ä Àb wæ+ q stt yê{ïøï # dæq Ks Tà ø +fò Hê\T> T s T Ä<ëj T+ bı+<äy=# TÃ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 25

26 &ÓsTTØ bõ&ç üx ó ø± +&ÉsY 2020 dü+e s + bı&ée Hê $$<Ûä e kõ À s T # ]+# e\dæq ü<ä T\T HÓ\yêØ>± øï+<ä ù s=ÿqã&ü stt. üx ób wüø s T\T M{Ïì <äèwæº À ô Tº îì Äj ÁbÕ+ ê\ î, ü]dæú T\ î nqt L\+>± bõ{ï+# > \s T.»qe]: Äe \T, π><ó\t #ê es î áì bõ\ ñ Œ Ô m îÿe>± ñ+ T+~. ø=ìï &ÓsTTØ\T bõ\ ùdø s D Z+# &É+, ùdø s D <Ûäs Z+ # &É+ # dütôhêïstt. nstt á HÓ\ À á düetdü <ëq+ n< düetdæb stt bõ\ ñ Œ Ô et fl e et \T dæú øï # s T î+ T+~. n ü Œ&ÉT &ÓsTTØ\T ˇø <ëìø=ø {Ï b { ü&ç bõ\t ùdø ]kõôstt. á HÓ\ À # îÿe >±ã{ïº bõ\t «s >± #Ó&çb e. ü {Ï ºq <ä &É*ï u >± b wæ+#ê*. # *, et, >±* m îÿe>± ñ+fò qt yó ìj, & j ]j î Àqe êstt. n+<ätø ì ôw&ét À ü]x óáuû ÑyÓTÆq yê êes D+ #ê ettk + n π> Äe \T π><ó\t áìq s T yê s+&é et &ÉT HÓ\\ø # &ç ø {Ϻ+#ê*. BìøÏ y T q ÄuÀ T\T, <ätqï\ òüt uûñ$+ q Msê ìï ñ üjó +#ê*. >±* î+ T yê ~Û ìyês D { ø± *e«&üìøï Ç~ nqtyó q düet j T+. Äs T HÓ\\ø=ø kõ] á { ø±*yê«*. <ä &É À > õ k ø î+&ü # &Ü*. òæáãe]: Äe \T dü+e s + bı&ée Hê # &ç ø &ÉT, áqt, bõ*dü Ô ñ+{ stt. n< π><ó\t m îÿe>± p qt+&ç nø ºãs T es î áqt êstt. áìq s+ &ÉT, et &ÉT HÓ\\ø # &ç ø {Ϻ+#ê*. Ç # ùdô 13, 14 HÓ\\ ø et fl áqt êstt. á \ et<ûä ø±\+ m îÿe ñ+ fò, e{ïºb stt ñ+fò ø±\+ L &Ü m îÿe>± ñ+ T+~. Ä &Üø ºsY õ.sê+u ãt, üx óyó <ë ~Ûø±], ø &É ü, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ düetj T+ À bõ&ç üx óe \qt eè< ë>± y TbÕ dütô+~. Ç~ bõ&ç ü]áx et î qwüº<ëj T ø +. Bìï # düt îì á HÓ\ À # j * q ø±s Áø e \T # ü{ º*. <ä &É\ î et &ÉT HÓ\\T ì+&é>±h bõ\t e ìœ+#ê*. <ëd, ü Ãy T, m+&ét y T m îÿe>± y TbÕ*. n ü Œ& n$ «s >± ô s T> T êstt. òæáãe] HÓ\ # *ø±\+ øï+< ø ÿ. # * qt+&ç üx ó e *ï ø±bõ&ü*. ü]x óáuûñyótæq s T üx óe \ î m\ y fi \_Û+# # &Ü*. e ]Ã: e ]à qt+&ç y dü$ ø±\+ yótt<ä Ö T+ ~. ôw&ét À, ãj T m+&é y &ç$t Ò î+&ü # &Ü*. ôw&ét # T ºsê y ü, ~]ôdq yótt<ä \> T #Ó T +fò et+ ~. ôw&ét # T º ñqï j s T À üx óe \T #Ó Tº &Éq ñ+& neø± XēTT+~. Ç ]π> üx óe À m<ä \ø åd \T L&Ü *>±Z > T]Ô+ # &ç ø {Ϻ+# e# TÃ. ü Ãy T Z, ôd Òõ>± ì\te ñ+ q y T qt á HÓ\ À ÁbÕs +_Û+# e# TÃ. yótt<ä ø=~ ø=~ >± y dæ s Tyê dü] ü&ü ô +# e # TÃ. bõ\t æ+& ett+<ät ôd Òõ y T ü L&É <ät. Ò<ë bõ\ À ôd Òõ yêdüq e# à neø±x ett+~. y dü$ À bõ\t «s >± #Ó&çb êstt. bõ\ ø± qt # T º &ç> T&É # T{Ϻ, ø± Hé qt # \ ì Á ü< XÊ\ À ñ+#ê*. M q+ «s >± bõ\ ùdø s D πø+á<ëìøï >±ì, bõ\ o ø s D πø+á<ëìøï >±ì æ Ÿ: á HÓ\ À m+&é m îÿe>± ñ+ T+~. ü Ãy T îÿe>± ñ+ T+~. ôd Òõ, m+&ét y T, <ëd bõ T bõ&ç üx óe \ î dü] ü&ü y TbÕ*. y T dü] ü&ü ñ+fò üx ó e \T u >± bõ*kõôstt. n π> m<ä î e à # &ç ø { ºsTT. ôw&ét À # \ ì yê êes D+ ñ+& # &Ü*. <ëìøï ôw&ét ô q > &ç ø bõœ*. ôw&ét Á üø ÿq > HÓ ü{ º*ï ø±ì, &ç ø \qt ø±ì ø {Ϻ yê{ïô fi ófl # *. üx ó e \ô L&Ü et<ûë Vü ï+ üp m+&é y &ç$t m îÿe>± ñqï ü Œ&ÉT s p s+&ét et &ÉT kõs T fi ófl # * et+ ~. ettk +>± kõ j T+Á + bõ\t æ+& ett+<ät üx óe q yótt Ô+, bı<ät> Tq # \ {Ï {Ï ø &ç et+ ~. n π> üx óe \T ê> { ìøï ü]x óáuûñ yótæq # \ ì s T m\ y fi \uûñ etj T # &Ü*. ôw&ét bı&ée s TŒ ü&éets \ yó ü +&Ü*. n ü Œ&ÉT ñ<äj T+, kõj T+Á + ôw&ét ÀøÏ m+&é sêø ôw&ét y &Óø ÿ<ät. á> \T, < et\t, æ&ét<ät\t, > e s T Ò î+&ü # &Ü*. y T: y T HÓ\ À m+&é îÿe>± ñ+{ stt. e&é>±\t\t L &Ü MkÕÔsTT. yê{ï qt+ ü X óe \qt s øïå+#ê*. ü à y T dü] ü&ü Òø b ôd Òõ, m+&éty T ô { º*. nedüs yótæ <ëd ô +#ê*. ôw&ét ô q ÁdæŒ+ø s T ô &ç ôw&ét À ü\ # \ >± ñ+ T+~. ôw&ét À bòõ qt L&Ü ñ+ &Ü*. et<ûë Vü ï+ üp L\s T L&Ü nets Ãe# TÃ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 26

27 y dü$ À bõ\<ûäs îÿe>± ñ+{ stt. n+<äte\q á düetj T+ À bõ\ ñ Œ Ô n~ûø +>± ñ+fò bõ&ç ü]áxēt #ê uû Ñ<ë j Tø +. á HÓ\ es À >=+ Tyê ü yê ~ÛøÏ { ø±*yê«*. esê ø±\+ yótt<ä{à ø üx ó e À á yê ~ÛøÏ ìs <Ûäø X Œ&ÉT T+~. phé: phé e dü+ À HÓ s Tr s T T üehê\ esê \T yótt<ä Ö êstt. ôw&ét À et Ò î+&ü # &Ü*. Ò<ë üx óe \ î yê <ÛäT\T k î êstt. >=+ Tyê ü î { ø±*e«ø b á HÓ\ À Çyê«*. n π> >±* î+ T yê ~Û ìyês D { ø±* à Äs T HÓ\\sTT et fl Çyê«*. ü Ãy T \_Û+# &É+ á ø±\+ À yótt<ä\e T+~. üx óe \ î ü Ãy T m îÿ e>± y T æ <ëd ZùdÔ uû Ñ<ëj Tø +. yê ê es D+ # \ ã&é&é+ üx óe \T m îÿe>± m<äø=kõôstt. ñ<äj q m<äø= Ãq üx óe \qt kõj T+Á +, n π> kõj T+Á + m<äø= Ãq üx óe \ î ets Tdü{Ï ñ<äj T+ y T\T C ÄuÀ T\ Msê ìï ø èá et > s Œ Ô Á üáøïj T <ë«sê ñ üjó +#ê*. ôd Òõì > T+ ì+ ø±ì, ô qt+ ø±ì rùdô, rdæq yó+ H ø æœ y j * Ò<ë #Ó&çb stt y T ü î üìøïsê<ät. p : á HÓ\ À esê \T $kõôs +>± îs TkÕÔ stt. nstt ˇø ÿkõ] nhêeèwæº ü]dæú T\T ekõôstt. n~ > etì+ bõ&ç üx óe \ î dü s q b wüd Çyê«*. üx óe \ î ü]x óáuû ÑyÓTÆ q s T m\ y fi \uûñ etj T # &Ü*. y dü$ À áìq üx óe \T Ç ü Œ&ÉT m<äø=kõô stt. yê{ïì # &ç ø {Ϻ+#ê*. áìq s+&ét, et &ÉT HÓ\\ î # &ç ø {ϺùdÔ Äe À Á ü dü+e s +, π><ó À 13,14 HÓ\\ î á \T+ { stt. Ç~ uûñ<ëj Tø yótæq ü<ä. bõ&ç üx óe áì H bõ*e«&é+ yótt<ä &ÉT T+~. üx óe \ ôw&ét ü]x óáuû Ñ+>± ñ+#ê*. m üœ{ï ø ü Œ&ÉT ù &É, et Á + =\ +#ê*. Ò<ë üx óe \T yê{ïô ü&ét îì bı<ät> T yê ü yê ~ÛøÏ > Ts j T neø±x ett+~. áhó\ qt+&ç π><ó\t m îÿe>± áqt êstt. yê{ïøï dü] ü&ü b wüd Çyê«*. <ä &É*ï bõ&ç Á ü < X + À ñ+#ê*. Ò<ë &Éj T]j, qt yó ìj e# à neø±x + ñ+~. <ä &É\ î q º\ ìyês D et+<ät\t ê +#ê*. Ä> dütº: áquàj T π><ó\ î, Äe \ î ˇø {Ï s+ &ÉT HÓ\\ ett+<ät qt+ ˇø {Ï s+&ét øï À\ <ëd qt n<äq+>± Çyê«*. n ü Œ&ÉT yê{ï À áìq s Tyê bõ îÿe>± Ç# à X øï Ô ì\e \T+{ stt. <ä &É L&Ü ø &ÉT ü À u >± ô ], ü {Ï ºq s Tyê Äs > + >±qt, ã\+ >±qt ñ+ T+~. áhó\ À ü Ãy T ü wüÿ\+>± ñ+ T+~. n+<äte\q ü Ãy T î m îÿe>± y T æ <ëd, m+&éty T Z+# e# TÃ. bõ&ç ü]áx et À et &ç+ s+&=+ T\ Ks Tà y T ü MT< ñ+ T+~. ø= Ô>± áìq üx óe \ î, yótt<ä{ï, s+&ée á Àì üx óe \ î ˇø {Ï, s+&ét øï À\ <ëd n<ä q+>± ô { º*. yótt<ä{ï s+&ét á À ì üx ó e \T Ç+ø± ô s T> T H ñ+{ stt. n+<ät ø ì yê{ï b wüd edüsê\t m îÿe. ôdô º+ãs T: á HÓ\ À π><ó îÿe>± áqt êstt. áquàj T üx óe \ î s p ˇø {Ï s+&ét øï À\ <ëd ô { º*. áh ü Œ&ÉT ü]x ó ÁuÛ ÑyÓTÆq edü ø *Œ+#ê*. øï+<ä e]> &ç, > HÓ ü{ º\T y dæ ñ+#ê*. p, Ä> dütº HÓ\\ À áìq üx óe \T á HÓ\ À m<äøïekõôstt. yê{ïøï # &ç ø {Ϻ+#ê*. bõ&çøï # & Ä<Ûë s +. á HÓ\ À bõ&ç üx óe \T u >± bõ*kõô stt. yê{ïøï dü] ü&ü y TbÕ*. ôw&ét À et m îÿe>± Ò î+&ü bı&ç>± ñ+& T # &Ü*. ôw&ét À es + ü&é î+&ü # &Ü*. ù &É, {Ïì m üœ{ïø ü Œ&ÉT rdæy j *. á> \T, < et\t, æ&ét<ät\t, > e s T Ò î+&ü &ÓsTTØ # &Ü*. ôw&ét bı&ç>± ñ+fò bı<ät> T yê ü yê ~Û k πø neø±x + L&Ü îÿe. Ç üœ{ï πø { ø±*«î+fò >±* î+ T, >=+ Tyê ü yê <Û ät\ î { ø±* æœ+#ê*. á HÓ\ À <ä &É îÿ e>± ü { ºsTT. ü º>±H X óáuûñ+>± T&ç, u &ÉT ø Ô]+, {Ï+ø ÃsY njó &çhé sêdæ, EqTïbÕ\T ü{ïº+#ê*. ôw&ét À Kì»\eD $TÁX et+ > \ sêfi flqt y &ÉBùdÔ, <ä &É\T M{Ïì Hê î êstt. üx óe \ bòõsêìï ø= Ô>± ô fòº yê]øï~ et+ düetj T+. nø ºãs T: Äe \T dü+e s + bı&ée Hê áqt ê stt. π><ó îÿe>± p qt+&ç nø ºãs T es î áqt êstt. nø ºãs T À áquàj T Äe \ î, π><ó\ î Ç ü Œ&ÉT <ëd s p ˇø {Ï, s+&ét øï À*yê«*. áquàj T ˇø {Ï s+&ét HÓ\\ ett+<ät>± e{ï ºb ìyê«*. áh ü Œ&ÉT üx óyó <ät ì düvü j T+ rdütø yê*. áq>±h *>±Z Js íetj T C e +{Ï~ ô &ç et+ ~. * qt+&ç <ä &ÉqT y πs # ùd ü<ä bõ{ïùdô, áìq yó+ H >±ì Ò<ë et &ÉT Hê\T> T s E\ î >±ì <ä &ÉqT y s T # j Te# TÃ. bõ\t æ+&çq ü Œ&ÉT <ä &É X Øs ãs Te À 10XÊ + bõ\t ê +#ê*. H {Ï <ä &É Ò πs ü{ï Äe \T. <ä &É*ï u >± b wæùdô «s >± ô ], ô <ä yó, # &çø {Ï º áqt êstt. <ä &É*ï bı&ç yê êes D+ À ñ+ &É j T]j, qt yó ìj e+{ï yê <ÛäT\T sê e. Je uû ÑÁ<ä # üfò º yê <Û ät\t k πø neø±xê \T > Z êstt. qe+ãs T: qe+ãs T Hê{ÏøÏ π><ó\t #ê es î áì ñ+{ stt. Ç$ et fl m<äø= à ø º&ÜìøÏ~ et+ düetj T+. n π> bõ\t Ç ü Œ&ÉT n ~Ûø +>± ÇkÕÔsTT. á üx óe À bı<ät> T yê ü yê ~Û e# à neø±x yót îÿe. á yê ~Û ì yês D î ôw&ét À bõ]x ó<ûä + #ê nex ø +. ôw&ét À et Ò î+&ü # &Ü*. ù &É y dæq yó+ H rdæy j *. üx óe \ î ü à y T u >± y TbÕ*. n π> <ëd L&Ü. Ç$ n~ûø bõ\ ~> Tã&ç Zb sttq X Øs ì\te\t ü +E îì üx óe \T ãs Te ø ÀŒ î+&ü # kõôstt. n nstt H bõ*# à bõ&çø± dü] ü&ü ñ+ T+~. ôdô º+ãs T, nø ºãs T HÓ\ À áìq üx óe \ î áìq HÓ\qïs, s+&ét HÓ\\ î á HÓ\ À # &ç s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 27

28 t t &ÓsTTØ ø {Ϻ+#ê*. á HÓ\ À esê \ e\q á> \T, < et \T, æ&ét<ät\t, > e s T m îÿe>± ñ+&ç s >±*ï ø * kõôstt. yê{ïì ìyê]+#ê*. bõ\t æ+&é>±h # qt\qt { {Ÿ &çb ett+ bı<ät> Tyê ü yê ~Û k πø neø±x + > TZ T+~. &çôd+ãs T: á HÓ\ À bõ&ç üx óe \T bõ\t u >± ÇkÕÔsTT. bõ\ ñ Œ Ô m îÿe ø±e + ø=ìï &ÓsTTØ\T bõ\ ùdø s D ZdüTÔ+&É&É+, bõ\ ùdø s D <Ûäs qt ZdüTÔ+&É&É+ # dütô+ { stt. Ç~ > etì+ s T\T Á ü ê e ïj T e sêz\ ø Á üj T ï+#ê*. m+<ätø +fò bõ\t s+ &ÉT, et &ÉT > + \ ø +fò ì\te ñ+&ée. bõ\ ùdø s D πø+á<ë\t bõ\t #Ó&ç b j j T ì <Ûäs #Ó* +# e. ˇø=ÿø ÿkõ] bõ\t rdüt ø e. M q # H s T>± $ìjó > <ës T\ î, ôva fi fl î, $TsƒêsTT <ätø±d \ î netà + uûñ<ëj Tø +. n π> bõ\qt s T Ç+{Ï <ä> Zπs ùdø T # dütø yê*. s bõ\qt ets=ø # î î düs ò üsê # j \+ fò ÁX et L&ÉT îqï üì. düs òüsê # dæq bõ\ î kıettà düáø et+>± e# à T # dütø yê*. Ä kıettà <ëd î, L \ î, Ç s Á ê Ks Tà # j * ñ+ T+~. á HÓ\ À # îÿe>± ñ+ T+~. bõ&ç üx óe *ï, <ä &É*ï # *øï, et î > T]ø± î+&ü # &Ü*. bõ&ç ü]áxēt À j T+Á ê\ $ìjó > + m îÿ ee +~. bõ\t æ+& j T+Á ê\t, üx óá>±kõìï ettø ÿ\t>± ø Ô]+# j T+Á ê\t, ã Ÿÿ L sêáwüº+ À düetá> {Ï ìs «Vü D $<Ûëq+ d m+ dü # q Ç+õ s esyÿcõ t 5 n+xê\ô dütbs È # s ûqe] À ets düe y X + ìs «Væ +#ê\ì ìs íj T+ sêáwü º+ À düetá> {Ï ìs «Vü D $<ÛëHêìøÏ s üø \Œq # ùd ~X >± =* n&ét> T ü&ç+~. &çôd+ãsy À»] q {ÏbÕs T<ä\ XÊK Ç+õ s esyÿcõ t À ü\t n+xê\ô dütbs È # s à \T»]bÕs T. kõ> T {Ï ÁbÕC îº\ô &çôd+ãsy 5q»] q dümtøå± düe y X + À ettk et+á πød ÄsY kõ> T {Ï XÊK Ç+» s î ~XÊ ìπs X + # XÊ s T. Ç+õ s ˇø esyÿcõ t qt ìs «Væ + Ó\+>±D sêácõºìøï ˇø düetá> {Ï ìs «Vü D $<ÛëHêìï j s T # j \ì dü + #ês T. ø {Ï 25 \ø å\ mø sê\ î kõ> T s T n+~+# +<ät î Ç ü Œ&ÉTqï bõ\hê e edüú dü]b <äì, kõ> T {Ï XÊKqT ü qs «ed ú ø ]+#ê\ì Ä< +#ês T. á y Ts î Çìdæº {Ÿ Ä ò t Ç+õ sy düe y X et+~s + À á dü<ädüt»] +~. Ç+<äT À áá kõústt qt+ ámhéd kõústt es î 250 et+~ Ç+» s T bõ ZHêïs T. ámhéd etts <Ûäs sêe á dü<ädüt î n<ûä ø å evæ +#ês T. esyÿcõ t \øå± \qt, # ]Ã+ # e\dæq n+xê\qt Ç+» sy ÇHé N òt Hêπ>+<äsY sêe Ó*bÕs T. düetá> {Ï $<Û ähê ìï j s T #Ój T &É+, kõ> T {Ï XÊK ü q s «ed úø s D, kõ> T {ÏXÊK ÄdüTÔ\T, Ç s kõ+πø ø n+xê\ C _ êqt j s T # j T&É+, kõ> T {Ï XÊK À düvü j Tø ùde\t, kõ> T {Ï XÊK ø±s ø bõ\qt Á üuû $ + # ùd # { º\T, Ç s XÊK\ düetq«j T+ nh n+xê\qt # s à î Á ü bõ~+#êetì \s T, {Ï =f º\T, y T y ùd ã+&ét, $T*ÿ+> bõs s T, ôw&ét qt X óáuûñ+ # ùd j T+Á ê\ +{ÏyÓH ï ñ üjó dütôhêïs T. M{Ï e\q L \ $ìjó > + u >± > TZ T+~. bõ\t ü]x óáuû Ñ+>± ñ+{ stt. &ÓsTTØ bòõsê À dædæ Äj Tq $e]+#ês T. øetsê\t, ø + üp s $ìjó > + L&Ü ámhéd etts <Û äs sêe e { &ÉT sêáwü º+ ô s T> T T+~. Àì ø {Ï 25 \ø å\ mø sê\ Äj Tø Tº À M ìï{ï <äèwæ º À ñ+# Tø=ì bõ&ç üx ó düte s T 75 \ø å\ mø sê\t * òtº ü< äø±\ e \ b wüd À ø± qt> TD+>± > T øï+<ä ñ+{ j Tì, sêuàj T s+&ét et &ÉT C Á> Ô\T evæ +#ê*. dü+e sê À * ò º ü< äø±\ ìsê«vü D ø \ø + ÄsY_ ø±qtqï<äì #ÓbÕŒs T. ø \ø bõá b wæ+# s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø áá\t et n_ûábõj \T #ÓbÕŒ\ì ø sê s T. ÁbÕs +uûñ dü<ädüt À ettk et+á zmd Áo<ÛäsY sêe < XŸbÕ+& e { &ÉT ettk et+á # dæq dü # q\qt Ç+» sy ÇHé N ò \ et<û ä üì $uû Ñ»q»s >±\ì ettk et+á uû $dütôhêïs ì nhêïs T. sêuàj T s+&ét et &ÉT dü+e sê À sêáwüº+ À nìï m Ôb \ ü< äø± À 80øÏ ô >± ü+ tvü Ödt\T üì # j T&É+ ÁbÕs +_ÛkÕÔj Tì, á m Ôb \ ü< äø±\qt düets úe+ +>± ìs «Væ +# &ÜìøÏ Bs Èø±*ø <äwæº ˇø düetá> $<ÛëHêìï j s T # dütø yê\ì ettk et+ uû $dütôqï Tº #ÓbÕŒs T. n< $<Ûä+>± kõ> T {Ï XÊK ÄdüTÔ\ C _ ê L&Ü j s T # dütø \Hêï s T. ettk et+á ÄX j \ î nqt> TD+>± Á ü bõ<äq\t j s T # j T{ ìøï # s û s >±\Hêïs T. m Ôb \ dü\vü <ës T ô +{ s&ç m Ôb \ ü< äø±\ô ˇø Áô C +fòwühé Ç#êÃs T. ü+ üvü ÖCŸ\T, $<ät Y ü]ø sê\ ìs «Vü D, $<ät Y düs òüsê e edüú\t, wæ òtº Ç+» s uû <ä \T, dæã +~ nedüsê\t ~ s n+xê\ô Áô C +fòwühé <ë«sê $e ]+#ês T. Á üdütô ü]dæú T À ÁbÕC îº\ ìsêàd ø±s Áø e \qt y > e+ + # j T&ÜìøÏ êett dæ <ä +>± ñhêïetì Ç+» s T Ó*bÕs T. ôv ø s Tº rs TŒ sêe + Á üyó wüq e evü sê ìï d m+ <ä wæºøï rdüt øfi \ì ø sês T.»q e] À ets dü<ädüt qt ìs «Væ kõôetì, ne düs yótæ ettk et+á kõústt À ets $düô kõústt düe y X + ìs «Væ kõôetì ámhéd etts <Ûäs sêe Ó*bÕs T. á dü<ädüt À e { & neø±x + sêì yês T sê üps «ø +>± et n_ûábõj \qt ü+ æ+ #ê\ì ø sês T. ÄsY_

29 Æ ü ü Œ <ÛëHê \T $TqTeTT À j»e q ü<ä T\T æ.hê>±s T q s&ç, ôd +{Ïdtº (ná ø \ÃsY m øº q Hé) , m+.düt<ûëø sy ôd +{Ïdtº (ná>±q$t) , õ.<ûäq\øïåà, d ìj TsY ôd +{Ïdtº n+&é ôv &é, ø.$.πø. j > +{Ï ü, H \\T: etqt ì\t ü ø > *, etts T> T s T b j T edü > \ uûñ ett\t $TqTeTT ü+ î nqte >± ñ+{ stt. #Í&ÉT H \\T üì øï sêe. s ø±\t: ü î Tºø=qT > TD+, H \ dü«uû yê\qt nqtdü]+, ø s ï\t õ À kõ > T î dæbòõs düt # j Tã&çq s ø±\t: KØ òt kõ> T î:{ï._.õ`104, dæ.j TT`31, m Ÿ._.õ.`787, m Ÿ._.õ`623 s ø±\t s ; kõ> T î: {Ï._.õ.`104, æ.j TT`31, m Ÿ._.õ`787, m Ÿ._.õ.`752, m Ÿ._. õ` 685 e]e >±DT\ î:{ï._.õ`104, m Ÿ._. õ.787, m Ÿ._.õ.`685, m Ÿ._.õ`752 $ Ô düetj T+: KØ òt`15 phé qt+&ç 15 p es î s ;`15 nø ºãs T qt+&ç 15 qe+ãsy es î e]e >±DT À : 15 qe+ãsy qt+&ç 15 &çôd+ãsy es î $ Ôq X ó~ : ett+<ät>± Ó> Tfi fl qt+&ç s ø åd ø øï À $ ÔHêìøÏ 2.5 Á>±eTT\ ø±bõºhé ( Ò<ë) < Ó sêhé ( Ò<ë) e +ø C uÿ\ $ ÔqX ó~ # j *. s Tyê øï À $ ÔHêìøÏ Ç$T&Üø Á æ&é 600 m ò tmdt et+<ätqt 5 $T \ #= ü Œ q ø * æ, &É À Äs ìyê«*. $ Ô&ÜìøÏ 1 > + ett+<ät>± øï À $ ÔHêìøÏ 20Á>± s CÀ _j T+ ø \Ãs TqT ø * æqf, qá»ì u >± n+<ätu T À ñ+&é + e\, n~ûø ~> Tã&ç bı+<äe# TÃ. ms Te \T: mø sê î 8 øï À\ qá»ì, 20 øï À\ uû dü«s + Ç# Tà ms Te \T yê&ü*. BìøÏ >±qt 1 ukõô &ç.m. æ. <ätøïÿ À y düt î+fò dü]b T+~. n π> mø sê î 2 øï À\ æ.mdt._. ì yê&çqf Æ, H \ À \uûñ + ø±ì uû dü«s +, yóttø ÿ î n+<ätu T À e dütô+~. ø \T ü ìyês D: ü+ $ Ôq yó+ H ô +&ç $T< ë*hé 30% et+<ätqt mø sê î 1.3 ` 1.4 s #= ü Œq 200 s {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. s Tyê $ Ôq s E\ î n+ s ùd<ä + # j *. n+ s ùd<ä + M\Tø±q ü &ÉT $ Ôq 25`30 s E \ î Çe õ ê æsy nqt et+<ätqt s T {ÏøÏ 1 $T.. #= ü Œq æ ø±] # dæ yó&é Œ {Ï Ä î C ø \T ü qt ìyê]+# e# TÃ. n π> > &ç C ø \T ü ìyês D î, øï À bòõdt Ç< Ó Ÿ nqt et+<ätqt sy {ÏøÏ 2 $T \T #= ü Œq ø * æ æ ø±] # j *. {Ï j»e q +: esê uû e ü]dæú T\ À ü+ $ Ôq 30 s E\ î et]j TT 50 s E\ î \øï bõ{ï {Ï &ÉT\T Ç Ãqf Æ et+ ~> Tã&çì kõ~û+# e# TÃqT. u º ü] dæú T\ À 2 XÊ + j T ]j qt >±ì, 1 XÊ + 13`0`45 qt >±ì æ ø±] # dæq stt ü+ u ºqT Tºø=qT et+ ~> Tã&ç ì ÇdüTÔ+~. düdü s ø åd: $$<Ûä ü]xà<ûäq πø+á<ë\ À ìs «Væ +# ã&çq ü]xà<û äq ò ü* ê\ Ä<Ûës + >± á øï+~ düdü s ø åd # s \T, et+<ät\t dü +# ã&çq$. ü s T> T\T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê êes D ü s T> T et+<ät\t ù s T \ø åd \T ü]dæú T\T/ñ<Ûäè >± (yó ê<ät s T {ÏøÏ) ñ+&ét ø±\+ Ô Ä î\ <äx À u º yê êes D+, 2.5 $T.. ø ]ô ò ]bõdt Ò<ë 1.6$T.. ü s T> T\T Ä + s +Á<Ûë\T <ätøïÿ dü]>± j s T yó H Áø {ÀbòÕdt Ò<ë mdæù ò{ÿ 1Á>±. # kõôstt. M{Ï ø±q ü Œ&ÉT (et{ïº æ\ \T) u &É<ä m îÿe>± ñqï ü Œ&ÉT yóttø ÿ\t =* <äx ÀH # ì b êstt bı>± î \<Ó á ü s T> T\T nìï s ø±\ 1.> T&É düett<ëj y j * ü s T> T Ä î À ì ü# Ãì yê êes D+ 2.» &ÉT>± e ] æ\ ü s T> T\ ü<ësêúìï ^øï ü]dæú T\ À ñqï Ä HêX q+ # j *. q + e\q e# TÃqT 3.mø sê\ î 30,000 Áf Æø Á>±eT Ä î\t» &ÉT>± ã<äìø \qt yês + &Ü 2 üsê j \T e ] Ó\ >± e<ä *. 4.mø sê î 4 *+>±ø s ø ø ì ækõôstt. ãt T# dæ ü s T> T ñ<ûäè ì Ä î\ î s +Á<Ûë\T > etì+#ê*. 5.mø sê î mhé. æ.$. 200 # dæ, Ä î\qt m Ÿ.Ç Á<ëeD ìï kõj T+ø±\+ æ ø±] s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 29

30 ü ü Œ <ÛëHê \T ü s T> T\T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê êes D ü s T> T et+<ät\t ù s T \ø åd \T ü]dæú T\T/ñ<Ûäè >± (yó ê<ät s T {ÏøÏ) ñ+&ét ø±\+ üp]ô>±qt, # j *. 6. ü s T> T ñ<ûäè n~ûø +>± ü e «\qt, æ+<ó ñqï ü Œ&ÉT bı\+ À $wü ü ªms µ ett<ä *ï \qt L&Ü yó<ä» *. mø sê î yó H Áø {ÀbòÕdt +{ stt. á 500 $T.. Ò<ë ø ]ô ]bòõdt 500 $T.. ü s T> T sêá Ò<ë ø±s ] Ÿ 50 XÊ + 500Á>±. 5 øï À\ üp m îÿe>± e &ÉT, ns øï À u \ + dü] ü& {Ï ø * æ +, ü> \T qï ñ+&é\t>± # dæ kõj T+ø±\+ düetj T+ À yóttø ÿ\ yótt<äfi fl yó<ä» *. 7. e]>± yó H Áø {Àbò dt 1.6 ÀqT, uûñ $T $T.. Ò<ë ø ]ô ]bòõdt 2.5 $T.. Ò<ë H yê\t HÓÁ s\ ÀìøÏ sêhé 1$T.. Ò<ë <ÛäjÓ &çø±sy 1Á>±. s T # s êstt. {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. Ó\ < et Ä î À ì 7`10 s E\ 1.6 $T.. yótth Áø {ÀbòÕdt Ò<ë 2 $T.. s kõìï æ\tkõôstt. u º yê êes D+, $T< Ó Ÿ &ÓeT{ Hé qt Ò<ë Áf ÆCÀbòÕHé 2.0 $T.. n+ ø±ø bı&ç yê êes D+ Ò<ë mdæ{ $TÁ æ&é 0.2Á>±. Ò<ë &Ó ô òhé j T sêhé m À ettc sttø 1.5Á>±. nh yó s dt yê ~Ûì ( ü î Ó> T\T) L&Ü yê æ+ ü # kõôstt. êets =*<äx À Ò u º bı&ç yê êes D+ yó H Áø {ÀbòÕdt 1.6 $T.. Ò<ë ü s T> T\T Ä î\ô eè~ et]j TT ü> {Ï mdæù ò{ÿ 75 mdt. æ.1á>±. Ò<ë #Ó+~ Ä î\ ñc íá> \T m îÿe>± ôd ŒH XÊ&é 0.3 $T.. qt+&ç s kõìï ñqï ü Œ&ÉT \TkÕÔsTT.Ä î\t <= üœ>± e s T êstt. yóttø ÿ\t &Édüu ] m<ät> T<ä\ î+ T ü&ét T+~. M{Ïe\ Ä îett&é ÄH yó s dt yê ~Û L&É yê ædütô+~. e s Tø ü s T> T yótt> Z, üp <äx À 1. üp <äx À üœìdü]>± ô s Tô 5% et# Ã\ ü s T> T üp <äx À Ä + yó òü eè yótæq ü Œ&ÉT y ü +»\ ø±cõj T+ Ò<ë y ü q HÓ 5.0 $T.. m îÿe qwüº+ ø \T> bı> et+# T et]j TT ˇø s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # dæq stt sø ÿ\ # dütô+~. üp <äx À n&ébõ<ä&ébõ s T»\T \T ü s T> T > T&ÉT ô º&ÜìøÏ Çwüº ü&ée. n+ ø±ø üp\qt > &ÉT>± # dæ î]dæq ü Œ&ÉT n üœ{ïπø ü+ yóttø ÿ\ô ñqï > T&ÉT L&Ü ü * À ü* ü<ësêú\qt # ìb êstt. îÿe ø±\ ü]$t > \ ô s À Ç~ + T+~. ø±j T\T n + ñ üjó > ø s +. 2.yÓTT> Z, üp <äx À nø ÿ&é j s j T ü Œ&ÉT ø ÿ&ü ø=ìï üp yótt> Z\qT ùdø ]+ yê{ïì Ó] æ\ ø±j T\qT <ä> Zs î ü s T> T\T ñhêïjó yó qì ü]o*+#ê*. æ\ # ]à > &ÉT>± ø {Ϻ, ü s T> T\T ø ì æ+ q stt yó+ H ø±j T\ î s +Á<Ûä+ # dæ ø ]ô ]bòõdt 2.5$T. <ÛäjÓ &çø±sy 1.0Á>±. Òø À ü* +»\qt q + mdæù ò{ÿ 75 j Tdt. æ.1.0 ˇø s T {ÏøÏ ø * æ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 30

31 ü ü Œ <ÛëHê \T ü s T> T\T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê êes D ü s T> T et+<ät\t ù s T \ø åd \T ü]dæú T\T/ñ<Ûäè >± (yó ê<ät s T {ÏøÏ) ñ+&ét ø±\+ e\q ü+ î m îÿe qwüº+ æ ø±] # dütø yê*. 3. ü+ À > fi ófl > etì+ ø \T> T T+~. > &ÉT <ä> Zs q stt ìyês D î mdæù ò T 1.0Á>± Òø ø ]ô ] sê«$dü] ê\t ø ì 2.5 $T.. Òø H yê\t sêhé 1.0 $T.. ˇø ækõôstt. > fi ófl et+<ät bõ T>± üœìdæä }<äs dü«uû e+ ø * q $ æœq# Ó\ ü es í+ &Ó ø s bòõdt et+<ätq 1.0 $T.. ˇø s T {ÏøÏ ø * yóqtïô et# Ã\T ø * æ æ ø±] # j *. ets \ nedüs yótæ et+<ät\qt ø * q æ\ ü s T> T\T e ]à e ]à 2`3 kõs T üp et]j TT ø±j T <äx À > etì+# e# TÃ. ñ<ûäè æ ø±] # j *. 4. ü s T> T ñ<û äè n~ûø +>± > etì+ m îÿe>± ñqï# üp q ü Œ&ÉT ôd ŒH XÊ&é 0.3 $T.. Òø myó yótøïºhé >\ ã E>± e s TqT u +CÀj T{Ÿ 0.4Á>±. Òø üp u +&ÉyÓTÆ&é 0.2 $T.. Òø ø sê+á{ ì*ábı Ÿ 0.3 $T.. ˇø s T {ÏøÏ ø * æ ô s Tô æ ø±] # dæq stt et+ ò ü* + ñ+ T+~. X q> ü# à * ü s T> T Ò es + Ò<ë s T»\T \T yótt> Z Ò<ë =* üp <äx À 5% y ü +»\ ø cõj T+ ü s T> T > Tfi flô, üpyótt> Z\ô ü&çq ü Œ&ÉT, sêá ñc íá> Ò<ë y üq HÓ 5$T.. Ò<ë øï«h Œ dt 2.0 $T.. Ò æ+<ó\ô $&ç \T ˇø ÿkõ]>± ô ] q ü Œ&ÉT ñ<ûäè m îÿe>± ñqï ü Œ&ÉT, Ç+&Üø± ø±sy 1.0$T. $&ç>± Ò üdüt ü Ò<ë ôd ŒH XÊ&é 0.3 $T.. Ò<ë ø sê+á{ ì*ábı Ÿ s +> T > T&É ì ô &ÉT T+~. 0.3 $T. üp u +&ÉyÓTÆ&é 0.2 $T. / s T Ò<ë e > T&É qt+&ç yó\te&çq ôd Vü À Á Hé 1 $T../. Hês ü s T> T\T yótt> Z*ï =* ø j T ÀøÏ \qt #= æœ+ $T *q X Ø sêìï ãj T qt+ À ü\ +»\qt ì &=\ # kõôstt. ü s T> T qï ø±j TøÏ > T+Á&É{Ï s +<Ûë\T ø ì ækõôstt. ø±+&é ü á> æ\ ü s T> T\T uûñ $TøÏ u º et]j TT îÿe es yó H Áø {ÀbòÕdt 1.6 Ò<ë mdæù ò{ÿ 75 mhé. æ.1.0á>± (Ç~ m îÿe>± <ä> Zs >± ñqï ø±+&é+ bõ + qyó <ät ø±e&é+ Òø &Ó $T<Û j T{Ÿ 2 $T.. s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] $TqTeTT À yótt<ä\t À ü*øï yó[fl # j *. Ä +# TqT) À ü\ ø DC ìï ì &=\ >± e s TkÕÔsTT. ü s T> T Á üy + q ÁbÕ+ + ñ_ yóttø ÿ Á üø ÿ î yê* b T+~. yóttø ÿ\t # ì b êstt. ø±+&é+ N*à # dæ q ü Œ&ÉT æ\ ü s T> T\T ø ì æ+# TqT. Ó> Tfi fl ù s T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê es D ü]dæú Ó> Tfi fl et+<ät\t (yó ê<ät s T {ÏøÏ) \ø åd \T T\T/ñ<Ûäè >± ñ+&ét ø±\+ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 31

32 ü ü Œ <ÛëHê \T ü s T> T\T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê êes D ü s T> T et+<ät\t ù s T \ø åd \T ü]dæú T\T/ñ<Ûäè >± (yó ê<ät s T {ÏøÏ) ñ+&ét ø±\+ ã &ç<ä Ó> T\T ett<äts T Ä î\ô, >±* À et XÊ + s T {ÏøÏ 3Á>±. {Ï À ø ]π> > +<Ûäø + Ò<ë ã &ç<ä s ü+ À qï 80`85% 1Á>±. <ÛäjÓ bòõh {Ÿ $T<ÛÓ Ÿ Ò<ë 2 $T.. qï et# Ã\T>± ø q ü&ç ñqï ü Œ&ÉT s T»\T \ Ò<ë ôv ø± qcà Ÿ æ #ê] # j *. yótæø ã { ì Ÿ n$ Áø y TD ô <ä yó Ä î\ esê \ e\q, bı&ç yê êes D+ 0.5 Á>±. Ò<ë &Ó ô òhé ø HêCÀ Ÿ 1.0 $T.. ô q, ÁøÏ+~ uû >±\ î 22`26 ôd. ñqï ü Œ&ÉT ø * æ 10`15 s E\T e e~û À 2 kõs T æ ø±] et]j TT ø=età\t, ø j T # j *. \ î yê ædütô+~. u ø º]j á Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\ >±* À m îÿe et es Tdü>± Ó> T\T ìyês D î 10 s {ÏøÏ 30Á>±. ø± üsy Ä îet# à Ó> T\T Ä î\ô > <ätet es í+ À es + ü&çq ü Œ&ÉT, s T»\T \T ÄøÏ ø s &é et]j TT 2Á>±. bõ +{ÀyÓTÆdæHéqT ø * æ qï qï et# Ã\T ø ì ü&çq ü Œ&ÉT æ ø±] # j *. ækõôstt Ä îett&é êets ü s T> T\ e\ á bı&ç yê êes D+, u º ü] $ ÔqX ó~ # dæ $ TÔø yê*. ìyês D î mdæù ò{ÿ Ó> T\T (yótte «Ó> T\T Ä + q yóttø ÿ\ dæú T\T, m îÿe et e\q 75 mdt. æ. 1Á>±. Ò<ë &Ó$T<Û j T{Ÿ 2$T.. îfi ófl) Ä î\ n+# T\T yóqø î s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # dütø yê*. m+.õ.õˆ ett&ét# Tø=ì yót*ø \T `295 ô düs s ø + á Ó> T\TqT ø=+ es î ] &Édüu ] sê* Tºø=+ T+~. á Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\qt =* b êstt. Ä î\t <äx ÀH > etì+ øï > T\u º&É+ <ë«sê, ô s T n&ét> TuÛ > + À Àì Àì Ç s yóttø ÿ\ î yê æ+# î+&ü n]ø ºe# TÃ. áhó\t s ø Ôesêíìï b * ñ+{ stt. Ò <äx À yê ~Û k øïq stt \\T e &ç yóttø ÿ\t m+&çb êstt. ett<äts T <äx À Ó> T\T bõøïåø +>± ñ+&ç n îÿe ø± ü ñ+ T+~. ü î (m À =\T Ò Ä î\ ô bı&ç yê êes D+ e\q, $ ÔqX ó~ # dæ $ TÔø=qe qt. Ó\ < et ìyês D î yóttc sttø ) Ò üdüt ü et# Ã\T u º ü]dæú T\ e\q s T {ÏøÏ yótth Áø {ÀbòÕdt 1.6 $T.. Òø Ó> Œ&ç Ä sê«ì+&ét &Ó $T<Û j T{Ÿ 2 $T.. Ò<ë Áf ÆCÀbòÕdt 1.5 $T.. üdüt ü s +> T î e s TqT. Ò<ë mdæù ò{ÿ 1.0Á>±. Ò<ë mdæ{ $TÁ æ&é 0.3Á>±. üdüt ü et]j TT Ä îet# à Ò<ë Ç$T&Üø Á æ&é 0.3$T.. et+<ätqt ø * æ æ et# Ã\ Ä î\t ø qã&étqt ø±]# dæ ìyê]+# e# TÃ. ô düs À &ÉãT õ.õ`42, Ä sê«ø±j T\ ô Hê L&Ü m+.õ.õ.351 s ø±\t á Ó> T\TqT ø=+ es î et# Œ&ç +» ø º Tºø > \e. $TqTeTT À ü î Ó> T\TqT Tº î î+&ü b e qt. Ó> T\T H m Ÿ._.õ`752, m Ÿ._.õ`787, æ.j TT.31 Ä + q yóttø ÿ\t Ä\dü +>± s ø±\qt kõ> T # j *. Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\qt yótt> Z =&ç üp,ø± îÿe =*<äx À > etì+ q yó+ H øï ø±*ãy j *. >± ñ+&étqt. á yó s dt Ó> \T Ó\ < et\ <ë«sê yê æô #Ó+<äTqT. m+&ét Ó> T\T á Ó> T\T e]e >±DT À e] e >±DT À s T ì\«ñ+& m Ÿ._.õ.`648, 685, 709, 752 s ø±\ î á $ Ôq $TqTeTT î m îÿe>± ñ+& uûñ ett À á Ó> T\T Ó> T\TqT ø=+ es î Tº îh X øïô ø \<ät. Ä dütô+~. Ä + q m îÿe>± Ä dütô+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 32

33 ü ü Œ <ÛëHê \T ü s T> T\T ettk > T]Ô+ ü nqt L\ yê êes D ü s T> T et+<ät\t ù s T \ø åd \T ü]dæú T\T/ñ<Ûäè >± (yó ê<ät s T {ÏøÏ) ñ+&ét ø±\+ yóttø ÿ\ ø±+&é+ # T º ã Œ&ç Ä î\t e&é*b e qt. á Ó> T\T ráe m îÿyó q# yóttø ÿ\t m+&çb stt, # ìb e qt. üøïå üqtï Ó> T\T á Ó> T\T k øïq Ä î\ # * yê êes D+ á Ó> T\T ìyês D î s T {ÏøÏ 2.5Á>±. e +ø ô Ò üdüt ü s +> T CÒuŸ Ò<ë ôv ø± ø=hêcà Ÿ 2.0 $T.. Ò<ë 3Á>±. n+# T\ L&çq qï ø± üsy Äø ø s &é ø * æ æ ø±] # j *. qï > <ÛäTeT s +> T et# Ã\T ø ì ækõôstt. T ü Œ Ò<ë Ä î ñ ü] \+ ô q Ò n~ûø et et]j TT # \ ì ü+ e ]Œ&ç ü<ä ì bõ{ï+#ê*. á Ó> T\T î+ îet Ó> T\T üdüt ü es í+> \ > T+Á&Éì yê êes D+, s ; ìyês D î s T {ÏøÏ 3 Á>±eTT\ e +ø C uÿ G (Ç~ $TqTeTT À qï et# Œ&É êstt. 1$T. &Ó H ø± t Òø 1$T.. Áf Æ&çe syœ Òø 1Á>±. m îÿe>± Ä ô s T üp <äx À á u { Hé ø * æ æ ø±] # j *. dütô+~) Ó> T\T \ø åd \T ø ì ækõôstt. sê«î+uû ø è L&çq > T+Á&Éì et# Ã\T î+ îet/ T ü Œ s +> TqT b * ñ+{ stt. d ê òü\+ Ó> T\T Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\ bı&ç yê êes D+, u º ô qtã+ø ìyês D î s T {ÏøÏ &Ó $T< j T{Ÿ Ò Ä î\t ett&é \T>± ü]dæú T\T / ù qtã+ø 2$T.. yó H Áø {ÀbòÕdt 1.6 $T.. ø * æ æ Œ&ç et+<ä+>± ô <ä $>± # j *. Ó> T\T k øïq yóttø ÿ\qt øï > T\ u { º*. ô s T> T êstt.yóttø ÿ\t üp Ó> T\T k ø ì yóttø ÿ\ qt+ $ ÔHêìï ùdø ]+ üpj Tø yóá] \\T y kõôstt. yê&ü*. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 33

34 êc $yê<ä+ ô ] b Tqï XÊdüH \ + òütq ìqï ôv #Y{Ï_{Ï ü Ô... H &ÉT ;{ e+ø±j T # { º\qT ñ\ + òæt+ et bı À Ó\+>±D\ À L&Ü ôv #Y{Ï ø± Hé kõ> T ôv ] ôd &é { \ s+{ÿ ø± Hé (ôv #Y{Ï_{Ï) # T # düt î+~. $ ÔHê\qT Hê{Ïq s T\T < X + À f ø±ï\j ôv #Y{Ï_{Ï øï m+<ätøï+ Ä<äs D? Á ò &ÉyéT et yéyót+{ÿ î Hê+~ ;{ ø± Hé ø +fò L&Ü ôv #Y{Ï_{Ï ü\tø uà THêïs T. sêuàj T d»hé À ø± Hé qt s T\T m+<ät î üsê es D # { º\qT ñ\ + òæt+ Ç s ø s T î+ THêïs T... ôv #Y{Ï_{Ï À ñqï Jm+ ü+ \qt kõ> T # ùd+<ät î Ç s > TD Ò+{Ï nh n+x +ô s T dü+ ò üt+ dæ<ä ete THêïs T. ;{ e+ø±j T düvü Ä<Û ä«s + À ˇø n<û ä j Tq+ L&Ü»] +~. Jm+ ü+ \ kõ> T î q&ét+ _ +#ês T. ªª;{ ø± Hé s T\T et bı À ø \T ü ùw êÿø dü+ òüt q á ø±s Áø e ìøï Hêj Tø «+ evæ k Ô+~. ìyê]+# +<ät î mø sê î s.10 y \T phé 10q etvü sêáwüº Àì yó Ã+ L \qt ô Tºø yê* e Ã+~. nø {Ÿ ê\ ø± Àì yêsy Á>±eT+ À ôv #Y{Ï ø± Hé $ Ôq yês T > bò ùd{ÿ qt ùw êÿø dü+ òüt q î #Ó+~q \* Y ãvü Ò s+&ét kõs T æ ø±] # XÊs T. ˇø ÿ æ ø±]øï ìùw~û $ ÔHê\T < X + ÀøÏ m Á üy +#êstt, yê{ïì mes T ü+ ædï # dütôhêïs T, $ ÔHê\T m # T\T e s T THêïsTT, M{Ïø Ï mes T n+&é>± ì\tdütôhêïs T +{Ï n+xê\qt üø ÿq u &ç < X yê üô+>± Ç~ ô <ä dü+# \q+>± e ]+~. q bı\+ À ìùw~û $ ÔHê\qT Hê &É+ <ë«sê á Ä+< fi q î Hê+~ ü*ø±s T. ìùw~û $ ÔHê\T < X + ÀøÏ m Á üy +#êstt, yê{ïì mes T ü+ ædï # dütôhêïs T, $ ÔHê\T m # T\T e s T THêïsTT, M{Ïø Ï mes T n+&é>± ì\tdütôhêïs T +{Ï n+xê\qt üø ÿq u &ç < X yê üô+>± Ç~ ô <ä dü+# \q+>± e ]+~. ôv #Y{Ï_{Ï kõ> T ;{ ø± Hé kõ> T rs TqT b *Ã# &Ü* q nedüs + ñ +<äì ùw êÿø dü+ òüt q kõ+πø ø $uû > + n<ûä åî&ét nõ Y Hêπs nhêïs T.á n<ûä j Tq+ # dæq s Tyê b sê + <ät ü] dü«s üdü«uû yê\qt ìs ísttkõôetì #ÓbÕŒs T. etvü sêáwüº Àì ü Ô s T À 15 XÊ + et+~ düte s T 5 ` 6 \ø å\ mø sê À ôv #Y{Ï ø± Hé ü+&ç+#ês T. ôv #Y{Ï ø± Hé qt Á üuûñt «+ Ç üœ{ïπø ìùw~û+ Hê, Ä $ ÔHê\T e Á + $# Ã\$&ç>± s T\ î n+<ätu T À ñ+ THêïsTT. > TCsê Y, s.600 Ks Tà nstt+~. Ä ø ÿq s ø \T ü ìyês D»] +~µµ ` ÇB Hêπs yê<äq. BbÕe[ es î L&Ü esê \T ü&ü stt. n+<äte\ bı À ø \T ü L&Ü et]+ ô ] b stt+~µµ nì Äj Tq nhêïs T. $<äs, ets sƒê«&ü, etvü sêáwüº ñ Ôs ÁbÕ+ ê À düte s T 20 õ À ü Ô ü+&çdütôhêïs T. á õ À ü Ô ü+&ç+# uûñ ett À 10`15 XÊ + uû Ñ ett À ôv #Y{Ï ü Ô ü+&ç+#ês T. > &çãs * õ À 100 XÊ + ôv #Y{Ï ì ü+&ç+#ês T. # +Á<ë üpsy õ Àq n< $<Ûä+>±»] +~. á s+&ét õ \ bõ T et]ø=ìï õ À q ôv #Y {Ï ø± Hé qt n ~Ûø kõústt À ü+&çdütôhêïs T. n+<ät î et sh ï ø±s D \THêïsTT. ªªá õ À esê \T ˇø ü<ä Ò î+&ü ü&ét T+{ stt. Ä ø±s D+>± ø \T ü u &É<ä L&Ü n~ûø +>± ñ+ T+~. n +{Ï # ü Ô ü+&ç+# &É+ nkõ<û ä +. > bò ùd{ÿ sdæôdº+{ÿ ôv #Y{Ï ø± Hé s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 34

35 á düetdü qt ü]wüÿ]+ +~. Á{ Hé C ìø s ø±\ s Vü À ø± î+&ü, ø \T ü Hê qt\qt ÁùdŒ # ùd+<ät î ôv #Y{Ï ø± Hé M\T ø *ŒdüTÔ+~. ªªdüπs«òü* ê\ô y TeTT n<ûä j Tq+ # dütôhêï+. s T\ î et]+ ne>±vü q ô +# «s ÀH n<ûä j Tq òü* ê\qt yó\ &çkõô+µµ nì nhêïs T. $ ÔHê\qT s T\T náø et+>± bı+<ës T. Ç bı+~q $ ÔHê À 10 XÊ + qøï eì L&Ü *+~. etvü sêáwüº À q\ H \\T n~ûø +. <ë+ ø \T ü u &É<ä L&Ü m îÿy. n+<ätπø ø \T ü n+xêìøï qï $»j TyÓTÆHê ô <ä $»j T+ ñ+ T+~. ôv #Y{Ï_{Ï $wüj T+ Àq n H»] +~. n~ ø \T ü et+<ät\qt Tºø e&é+ s T\T ø \T ü > T]+ ô <ä >± ü{ïº+# Tø yê* q nedüs + Ò î+&ü b stt+~. > TC sê Y $wüj ìøï eùdô nø ÿ&é XÊ+&û kõstt Ÿ ñ+ T+~. n+fò H \ ø±düô+ e<ät\t>± ñ+ T+~. ø \T ü =\ +# +<ät î s T\T qï {Ï\ s T ñ üjó +# M\T+ T+~. etvü sêáwüº Àì # +Á<ë üpsy, > &çãs * õ À uû Ø es bõ + qyó <äe T+ T+~. m+ H \ eè< ë>± ñ+~. Ç s ü+ \ î nø ÿ&ç H \ n+ ñ üjó > ø s +>± ñ+&é<ät. n +{Ï et &ÉT, Hê\Tπ>fi ó >± ôv #Y{Ï_{Ï ø± Hé ü+&çdütôhêïs T. n~ûø±]ø +>± ôv #Y{Ï_{Ï s ø±ìï < X + À $Áø stt+# M Ò <ät. n+<ätπø mh ï Áu +&ÉT et &ÉT Hê\Tπ>fi ó >± ôv ] ôd &é {À\ s+{ÿ JHé ôv Á_&é ø± Hé d &é qt $Áø sttdütôhêïstt. ìùw~û Jm+ ü+ \ $ ÔHê\qT Hê &É+, $Áø stt+# &É+ Ò<ë ì\«ñ+# &É+ e+{ï # s \ î bõ\œ&ç s. \ø å»]e Hê, <ë+ bõ T>± < fi fl C \T ø å $~Û+# neø±x + ñ+~. nstthê L&Ü nø õ À s T\T ùw êÿø dü+ òüt q u qsy øï+<ä et ìs düq e ø Ô+ # XÊs T. <äettà+fò etqt n sdütº # j * +~>± Á üuûñt ê«ìï düyê Ÿ # XÊs T. Ç ü Œ&ÉT yês T Á ò &ÉyéT Ä òt f ø±ï\jì ø s T î+ THêïs T. êc $yê<ä+»qe] 5q $ ÔHê\ ü+ ædï s T\ dü+ òüt+ ùw êÿ] dü+ òüt q ets kõ] # { ºìï ñ\ + ò æt+# +<ät î s +> + dæ<ä + # düt î+~.»qe] 5e Bq á dü+ òüt+ j Te êà Ÿ q> s + À düe y X + ø±qt+~. # º$s T<ä +>± kõ> T # dæq s+& s + ôv ] ôd &é {À\ s+{ÿ ;{ (ôv #Y{Ï_{Ï) $ ÔHê\qT s T\ î ñ +>± ü+ ædï # j TqT+~. ìc ìøï ôv #Y{Ï_{Ï $ ÔHê\qT Hê &É+ üsê es D ü]s ø åd # º+ et]j TT $ ÔHê\ # º+ øï+<ä H s +. y T HÓ\ À ùw êÿø dü+ ò üt q á # { º\qT ñ\ + ò æt+ ôv #Y{Ï_{Ï ø± Hé $ ÔHê\qT ü+ ô {Ï º+~. > et & fi ó >± L&Ü»qT üs +>± e s Ãã&çq ü Ô $ ÔHê\ # º$s T<ä ü+ ædï, $Áø j T+ n~ûø yótæb j stt À πø+á<ä ôd Hé f ø±ï\j et+á «XÊK á # º$s T<ä kõ> Tô ü]o\q î ò Ÿ ÇHéôdŒø åhé n+&é ôd +{Ï òæø myê\ j TwüHé ø $T{ T # dæ+~. s T\T ôv #Y{Ï_{Ïì $# Ã\$&ç>± ñ üjó dütôqï T >± n~ > T]Ô+ +~. ets ìùw~û Jm+ ü+ \ $ ÔHê\qT Hê &É+, $Áø stt+# &É+ Ò<ë ì\«ñ +# &É+ e+{ï # s \ î bõ\œ&ç s. \ø å»]e Hê, <ë+ bõ T>± < fi fl C \T ø å $~Û+# neø±x + ñ+~. yó ü q sêáwü º Á üuû ÑT «+ á # º$s T<ä kõ> Tô b dt $#ês D L&Ü»] æ+~. ø=+ et+~ s T\ô πødüt\t L&Ü qyó <äj stt. Çø ÿ&é ets $X wü+ L&Ü ñ+~. ôv #Y{Ï_{Ïì etvü sêáwü º À n~ûø +>± ü+&çdütôhêï, Á;&És T e Á + > T»sê Y ÀH n ~Ûø +>± ñhêïs T. ü< fi ó >± b sê + ôv #Y{Ï_{Ï $ ÔHê\qT nqtet +#ê\ì ü< fi ó >± ø s T H ñhêï $$<Û ä ø±s D \ Á üuûñt «+ Äj s T\, Áô y T ø +ô \ nuûñ s úq\qt s düÿ]dü ÔH ñ+~. á H ü< ä + À Á üuûñt «+ô ˇ Ô&ç Ó# Ã<äT î XÊdüH \ + òütq î bõ\œ& +<ät î ùw êÿø dü+ òüt q dæ<ä yótæ+~ À e n~ûø±] X s <é CÀwæ á ùw êÿø dü+ ò üt Hé T# XÊs T. Ç ü Œ&ÉT etq+ #Ís kõô À ì\t# sêkõô À yófi À \TÃø yê* +~ etqy T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

36 òæwüødt # ü æ\ \ m+ æø ÁosêeT ] etùv wt îe sy, &Ü.m+.sêCÒX «sy Hêj Tø, &Ü.ø eø sêe, &Ü.. s T ü, ø èwæ $C q πø+á<ä+, u \ + ü*, et+ sê \ õ, Ó\+>±D Ó\+>±D Á üuûñt «+ Á ü cõº àø +>± # ü{ï ºq ø± ÒX «s + ÁbÕC îº <ë«sê ô ] q {Ï eqs T\qT e ekõj T üs +>±H ø±ø yê{ï nqtã+<û ä s +>±\ <ë«sê $ìjó +# Tø=ì s T\ Ä<ëj ìï ô +#ê\ì dü+ø \Œ+ Ó\+>±D Á üuûñt «+ \ $ ü e+ dü Œ ]Ô ñ # ü æ\ \ ü+ æd ü< äø + <ë«sê s T\qT # ü\ ô + üø + yó ü Áb Væ dütô+~. Ç s e ekõj <Ûës ñbõ<ûät\ b *ùdô # ü\ ô + üø + À îÿe ô Tºã&ç m îÿe Ä<ëj T+ bı+<äe# TÃ. ìs «Vü D L&Ü #ê düt\uûñ+ L \ nedüs + #ê îÿe. s T\ î Ä<ëj ìï ô +# &É+ bõ T ìs T < > j TTe î ñbõ~û ø \Œq î &ÉŒ&ÉT T+~. ô ] q {Ï eqs T\ <ë«sê Ó\+>± D sêáwüºyê üô+>± 15,583 {Ï eqs T À ø # ü æ\ \qt $&ÉT<ä\ # j \ì Á üuûñt «+ ìs ístt+#ês T. Ç üœ{ï es î <ë <ë ü 14 y \ {Ï eqs T À 50 ø î ô >± # ü æ\ \qt $&ÉT<ä\ # dæq Tº yó\ &ç+#ê s T. sêáwü º+ À et & +&É <ë<ë ü s.3y \ ø qt+ s.5 y \ ø et yê bõs +»s T> T Tqï Tº #Ó ü ÔHêïs T. ñetà&ç sêáwüº+ À # ü\+fò πøe\+ d e +Á<Ûäy n qï Tº ñqï uû eqqt =\ + Á üuûñt «Áb ê Vü + Á üdütô + < X + Àì πøs fi, $Tfi Hê&ÉT, ø sêí ø, ˇ&çXÊ, ü ÃeTu +>± Ÿ e+{ï sêácõº\ î et+ {Ï # ü\qt m> TeT # ùd kõústtøï Ó\+>±D et ø±s T\T n_û eè~ #Ó+<ës T. # ü\ kõ> T À n~ûø ~> T ã&ét\t kõ~û+#ê\+fò # ü æ\ \ HêD et]j TT m+ æø ø \ø bõá b wækõôstt. ø±e q #ê et+~ s T\T # ü æ\ \ HêD, m+ æø À ne>±vü q À ü+ n~ûø ~> Tã&ÉT\T kõ~û+# Òø b THêïs T. # ü\ kõ> T À n ettk yótæq ÄeX ø yótæq eqs T\T # ü æ\ \T, # ü æ\ \ ñ Œ ÔøÏ * # ü\ j»e q + n~ûø ÁbÕeTT K ñ+ T+~. # ü\ kõ> T À # ü æ\ \qt C Á> Ô>± m+# Tø yê*. # ü æ\ \ m+ æø : 1. m+# Tø=qï # ü æ\ \T îÿe düet j T+ À m îÿe ãs Te ô s >±*. 2. # ü æ\ \T n~ûø dü+k À \uû Ñ etyê«*. 3. yê êes D Á ü L\ ü]dæ ú T\qT Tº ø=h X øïô ø * ñ+&ü*. 4. s > ìs <Ûäø X øïô ø * ñ+&ü*. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 36

37 5. #Ós Te À \_Û+# düvü» ÄVü s +, s T n+<ä# ùd nqtã+<ûä ÄVü sêìï düets ú e+ +>± $ìjó +# Tø=+ n~ûø m òt.dæ.äsy ( òü &é ø q«s Hé πswæjó ) ñ+ &Ü*. 6. m+# Tø=qï # ü æ\ \ î et+ e sÿ{ÿ &çe +&é ñ+&ü*. HêD yótæq # ü æ\ \ \ø åd \T: 1. # ü æ\ \T {Ï À # Ts T ø q ø <ä*ø \T ø * ñ+&ü*. 2. \, ø uû >±\ ü]e D+ q ì wüœ Ô À ñ+&ü*. 3. n+# T\ yó ü á <ät ñ+&ü*. 4. # ü æ\ \T ñ Œ Ô πø+á<ä+ <ë«sê Ç+ î ett+<ät dü+e sê\ À rdüt ø[flq # ü æ\ \ <äx \T 1.Áô ò <äx (20`25 m+.m+) 2. òæ+> ] +> <äx (25`50m+.m+) 3.n&Ü«Hé òæ+> s +> <äx (50`100 m+.m+) 4.Çj T] +> <äx (50Á>±) # ü\ kõ> T ø=s î Ç+<äT ˇø <ä X # ü æ\ \qt mqtïø yê*. Çj T] +> <äx, n&ü«hé ò æ+> ] +> <äx # ü æ\ \qt #Ós Te À e<ä\&é+ et+ ~ yê{ïì s yê D # dütø &ÜìøÏ düt\uûñ+, düe qyótæq ô s T> T<ä\ ñ+{ stt. # ü æ\ \ etqt> &É πs T n~ûø +>± ñ+ T+~. # ü æ\ \ s yêd À yótfi ó îe\t... m+# Tø=qï # ü æ\ \qt ôd E et] j TT yê{ï dü+k qt nqt> TD+>± # ü\ # ]Á u >± ñ+&ü*. d ]jó ÆTq ôd E et+ Äs > dæ ú ø *Zq, HêD yótæq # ü æ\ \qt # ü\ kõ> T î m+# T ø=qï stt dü s q düetj T+ À # ü\t e sÿ {Ÿ ôd E î sêe&é+ <ë«sê # ü\ ô + üø + # üfòº s T n~ûø Ä<ëj T+ bı+<ä&üìøï neø±x + ñ+ T+~. n+<ätu T À ñqï # ü æ\ \ s ø±\t: < oj T # ü q u #ÓÃ, sê> +&ç, yó düt et]j TT $< oj T # ü q yó+&ç# ü, > &ç # ü, ã+>±s Tr> s ø±\t ô + üø±ìøï nqtyó q$. Ç$ «] +>± ô ] m îÿe Ä<ëj ìï düet Ls TkÕÔsTT. n+ ø± î+&ü òü+>±dæ j dt, ø=ás MTqT, ò æj # ü\qt kõ> T # dütø e# TÃ. ÄøÏ»Hé dü] ü&ü ñ+& T # dütø yê*. # ü æ\ \ s yêd î ett+<ät s E yê{ï y T ì* æ y dæq stt s yêd À $&ÉT<ä\j T e s ú et]j TT $wü yêj TTe \ e\ # ü æ\ \T # ìb î+&ü ñ+{ stt. # ü æ\ \qt etq #Ós Te <ä> Zs î ñ<äj T+ y fi À dü s <äj ìøï ett+< # s T îh T # dütø yê*. # ü æ\ \T #Ós Te yê êes DeTTq î nqt L\+ # dütø=ì #Ós Te ÀøÏ e<ät \Tø=qï stt # ü æ\ \T # ìb e&é+ ñ+&é<ät. òæwüødt ø=ìï ettk yótæq s E\T»qe] 3 &Éã { z bòâ+&ẘühé &»qe] 25 es Ÿ ]»+ &»qe] 12 Hẘüq Ÿ j T Y &»qe] 24 C rj T u *ø± X ó ~H e+ òæáãe] 2 es Ÿ yó{ÿ +&é & òæáãe] 10 Hẘüq Ÿ &çyê]à+> & òæáãe] 20 Á ü ü+# kõe õø Hê j T ~H e+ òæáãe] 21 Ç+ πsïwüq Ÿ et<äsy +π>«c dt & òæáãe] 28 Hẘüq Ÿ ôd Hé & e ]à 3 es Ÿ yó Ÿ òt & e ]à 8 n+ sê rj T etvæ fi ~H e+ e ]à 21 es Ÿ bòõ sdtº & e ]à 22 es Ÿ yê sy & e ]à 23 es Ÿ yótf s= õø Ÿ & e ]à 25 msyô æ Ÿ 7 es Ÿ ôv ŸÔ æ Ÿ 18 es Ÿ ôv ]fòcÿ æ Ÿ 22 es Ÿ msyô æ Ÿ 24 C rj T ü+#êj Tr ~H æ Ÿ 26 es Ÿ Ç+f îãe Ÿ & y T 22 Ç+ πsïwüq Ÿ & òüsy ãjó õø Ÿ &Ó e] { phé 1 Á ü ü+# bõ\ ~H e+ phé 5 Á ü ü+# üsê es D ~H e+ phé 11 Á ü ü+#»hêuû ~q+ phé 17 es Ÿ & T ø +u {Ÿ &Ó»]º òæπøwühé p 12 Hêu sy bòâ+&ẘühé & p 16 & Ä> dütº 12 n+ sê rj T j TTe»q ~H e+ ôdô º+ãsY 1`7 C rj T b wüø±vü s yês + ôdô º+ãsY 2 es Ÿ ø ø q{ÿ & ôdô º+ãsY 8 n+ sê rj T nø åsêdü ê ~H e+ ôdô º+ãsY 25 n+ <äj T ~edt nø ºãsY 11 n+ sê rj T u *ø± X ó ~q+ nø ºãsY 15 n+ sê rj T Á>±MTD etvæ fi ~H e+ nø ºãsY 16 Á ü ü+# ÄVü s ~H e+ nø ºãsY 17 n+ sê rj T <ë]á<ä ìs à\q ~H e+ qe+ãsy 21 Á ü ü+# et ~q+ &çôd+ãsy 5 es Ÿ kõstt Ÿ & &çôd+ãsy 23 øïkõhé ~edt (C rj T s T ~H e+) ÄsY_ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 37

38 yótfi îe\t ü s T> T\T, Ó> Tfi qt+ düdü s ø åd $ Ôq ì\«à C Á> Ô\T mhé.s DBÛsY, mdt.z+ Á üø±wt, &܈ˆmdt.Áoìyêdü s&ç, &܈ˆ æ.s $, dæôv #Y.y DT s&ç, et]j TT &܈ˆ ÄsY.ñe s&ç ÁbÕ+rj T e ekõj T ü]xà<ûäq kõúq+, bõ dü,» ê \, Ó\+>±D, bò Hé. HÓ ø \ nq+ s +, <Ûëq + ì\«m+ ø \ø yótæq~. ì\«à Ä +# ü s T> T\T, Ó> T fi ófl uû Ø>± qwüº+ ø \T> # kõôstt. Bìe\ 2.55 XÊ + qwü º+ yê{ï\t T+<äì n+# Hê. á ü s T> T\T n dü ø åàyótæq > T&ÉT s T\ ø fi fl î ø ì æ+# e. á ü s T> T\T =ø ÿøï \T \T # dæ yótt\ø uû >±ìï HêX q+ # j T &É+ e\, n y &ç ñ ŒqïeTsTT <Ûëq + bõ &Ée î < Vü <ä ü&ét T+~. Bì e\ <Ûëq + HêD L&Ü ü&çb T+~. s T\T ü s T > T\T, Ó> Tfi ófl qt+&ç ì\«# dæq $ ÔHêìï ø±bõ&étø±e&üìøï øï+<ä Ó\T üã&çq $<Û ä+>± # dæq# ì\«à # &É &É\ düetdü =* b e qt. ì\«düetj T+ À $ ÔHê\T #Ó&çb e&üìøï ettk ø±s D \T: $ Ôq+ À et XÊ + n~ûø +>± ñ+ &É + $ ÔHêìï ì\«düetj T+ À dü]>±z Äs u ºø b $$<Ûä +Á<Ûë\T Ä kõôstt. et XÊ + ñ<äè yótæ ndüº] \ dt nqt +Á<Û ä+ Ä + +»\ô Ó\ {Ï, ü# Ãì ( Ò<ë) q\ {Ï ã Œ&ÉT êstt. üp]ô>± X óáuûñ+ # j T î+&ü $ ÔHê\qT ì\«# j T&É+ ì\«e e~û ô ]π> ø=~, N&É üfòº neø± XÊ\T L&Ü ô s T> T êstt. ì\«# ùd > <ëett À, > &É À e +& ü> Tfi ófl, ; À nh ø s ø±\ ü s T> T\T, N&É &É\T ìyêdüett+{ stt. bı \ qt+, ø \T î üœ q ]Œfi fl qt+ Á îÿ\t, Á{ \T <ë«sê <ÛëHê ìï s yêd # dæq ü Œ&ÉT á yêvü Hê À e +&ç b sttq N&É &É\T <ÛëHê ìøï ü&é êstt. Ç$ L&Ü ü s T> T k ø &ÜìøÏ Á ü<ûëq ø±s D À ˇø {Ï. ì\«düetj T+ À Ä +# T ettk yótæq ü s T> T\T: 1.e&É \ø : á ü s T> T e], > <Û ätet, etø ÿ C qï $ ÔHê*ï Ä +# n ettk yótæq ü s T > T, sø ÿ\ ü s T> T\T Ò > <ÛäTeT s +> T À ñ+{ stt. á ü s T> T $ Ôq+ ô > T&É ô {Ϻ sê«\t $ Ôq+ À ü*øï yó[fl À ü* ü <ës ú+ + nø ÿ& ø X düú<äx î # s T îì yês + s E\ À sø ÿ\ ü s T> T\T > T+Á&Éì s +Á<Ûä+ <ë«sê ãj T î ekõôstt. 2.eTT îÿ ü s T> T: á ü s T> T e], > <ÛäTeT, etø ÿc qï $ ÔHêìï n~ûø +>± Ä + qwüº üs TdüTÔ+~. 3.eTdæ ü s T> T: Bì \ øï+~øï e+ q T >± ñ+&ç $ ÔHêìï Ä +# qï ô + î ü s T> T. á ü s T> T\T +» MT<ä Äø±s + Òì ô <ä ô <ä s +Á<Ûë\T # kõôstt. 4. æ+&ç ü s T> T: á ü s T> T _j T + æ+&ç, s e«yótæ<ëì m îÿe>± Ä + qwüº+ ø * dütô+~. 5.y s TX q> qt Ä +# ü # Tà ü s T> T: Ç~ ø±j T\ MT<ä s +Á<Û ä+ # dæ +»\qt n+ nbõs qcõºìï ø \T> # dütô+~. +Á<Ûë\T: o +Á<Ûë\T yótæø { øï Hé nh $wü üp] s düj THê\qT +» À $&ÉT<ä\ # kõôstt. y s TX q>, etø ÿc qï À M{Ïì nb TøÏ Hé n+{ s T. á $ ÔHê\T +»\T ettqe \T, ø fi ófl, üx óe \ î Vü ìø s +. ìyês D: +Á<Ûë\T îÿe et ñ+fò n_û eè~ #Ó+<äe. ø±e q $ ÔHê\qT dü]>±z ns u { º*. (10`12% et XÊ +) ì\«à +Á<Ûë\qT n<û ät ü À ñ+# &Ü ìøï < Ó sêyét ( Ò<ë) ø±bõºhé 2.5Á>±/ˇø øï À $ ÔHêìøÏ ø \T ü ø yê*. > <ëett\qt, Á{ ø ºs qt X óáuû Ñ+> ñ+# T ø yê*. <Ûëq + ì\te # ùd > HÓ dü+# T\qT 0.1 XÊ + et ~Ûj TTHé À 10 ì$tcõ\t ett+ &É À Äs u { º*. n\t $Tìj T+ bòõôd Œ &é > T[ø \qt 2 > T[ø \T ˇø qtï <ÛëHê ìøï nq>± 3Á>±. #= ü Œq <ät s E\ bı> y j *. ì\«ñqï bõ <ÛëHê ìï ø= Ô <Ûëq + À ø \T üsê<ät. bõ dü+# T\T yê& ü Œ&ÉT yê{ïì u >± X óáuûñ üs yê&ü*. > <ëett\qt X óáuûñ+>± ñ+#ê*. ãkõô\qt ªu ø ü<ä À netsêã*. ãkõô\qt H \ î, > &É\ î nì+# î+&ü m Ôq #Óø ÿ ã\ ô ô { º*. y s TX q> ø±j T s ü+ À ì\«# düt î+fò ø ø±\t, +Á<Ûë\ qt+&ç #ê ø±\+ düts øïå+ +>± ø±bõ&étø e# TÃ. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

39 39 Ó\TdüT î+<ë+ e] À qá»ì ms Te î Á ü ê e ïj Te? ncà -nhê_hê dümthê uò> +, m+.mdtdæ (mõ), C ì{ïø et]j TT bõ +{Ÿ Á;&ç+>, ø± ÒCŸ Ä òt ná ø \ÃsY, æc {Ïmdtmj TT, sêcò+á<äq> sy, ôv <äsêu <é, Ó\+>±D ncà ˇø ettk yótæq qá»ì dæ ú] ø ]+# ôd H u ø º]j T+. Ç~ ô s T> T Tqï ø±\+ À e] ü+ î qá»ìì n+~dütô+~. e] HêD qt, ü]e D ìï ô +# T î, ncà jóttø ÿ bõá qá»ì ms Te \ Á ü ê e ï j T+>± ø=+ es î > T]Ô+# ã&ét T+~. ncà nh ~ {Ïôô *j &ÉT e] bı\+ À ô ]π> ô òsêï qïyóttø ÿ, Ç~ m+& dæet jó +{Ÿ, nhê_hêqt ø * ñ+ T+~.nCÀ -nhê_hê jóttø ÿ yê êes D»Hê\qT n+~dütô+~. e]kõ> TqT ü] üps í+ Á»ì yêj TTs Væ qwü º+ Zb T+~. qá»ìì dæú]ø ]+# kõetsêú ìï nh ø dü+ # ùd$<ûä+>± ô s T> T T+~. ncà Áø $Tj T+, ì ø Ÿ, sê, õ+ø e sê\ qt+&ç ñ üjó dütôhêïs T. ncà ncà b wæ+# Á ü<ûëq bõá \T: \qt {Ï qt+&ç rdæy j T> \<ät. n+<ät $düô +>± e] ü+ À ô ] <ëì ñ Œ Ôì e] bı À ncà et+<äbõ{ï kõ ü e\q, Bìì $wü ãjó s$t&çj TwüH 50% es î ô +# T T+~. êc ãs Te b { ü+ ø \T ü yóttø ÿ\ ô s T> T<ä\qT ñ üjó +# e# TÃ. Ä<Ûës +>± ncà % qá»ì ø ìs ~ÛdüTÔ+~ ncà HêD ô +# ü<ësêú\qt ñ * ñ+ T+~. nc C T\T ø=ìïkõs T ncà &É dæú À e~ #Ó+ Œ Ô # dütô+~ ñhêïstt, yê{ï À ncà -nhê_hê < <ät T+~, á dæú e] yóttø ÿ\t L&Ü e] bõ T ncà <ä«+<ä«ü+ X + À $düô +>± ñ+~. n+~kõôstt. Ä $<Û ä+>± ncà ô s T> T j T ]j e ~]>±H MT< Hé î qt e]kõ> T À qá»ì n îÿe ü]$t <ä\ î nqt> TDyÓTÆq yê êes D+ ñ+ Z+, <Ûëq + ~> Tã&ç ô +# T T+~. ø±s D+>±,> ]wüº+>± ü+ ~> Tã&çì Á üuû T+~. ~«rj T ü+ bõ À ncà ô s T> T $ + # dütô+~. ncà e] ü+ î qá ncà y > +>± î[fl b e +, <ëì <ä\ <ë«sê ì\ã&ç {Ï À ÄøÏ»Hé $&ÉT»ìì > D j TyÓTÆq dü+k À n+~dütô+~ qá»ì, uû dü«s +, Ç s b wüø±\t y <ä\ e\q MT< Hé mbòõ ø > TZ T+~. et]j TT e] ñ Œ Ô ô +# &ÜìøÏ Ç~ #ê > +>± {Ï À $&ÉT<ä\ ne êstt et e] ü+ qá»ì nedüs + et]j TT dü+e sê\t>± ªÄ î ü# õ qá»ì ms Te >± ]j TT <Ûëq + n_ûe~ düetj T+ À e] e]bı\+ À ncà # Çe«ã&çq yótt Ô+ ñ üjó +# ã&ét T+~. yóttø ÿ î n+<ätu T ÀøÏ ekõôstt. e] ü+ ñ Œ ÔøÏ qá»ì nedüs + #ê m+<ät încà Á ü ø yótæq~? _j T + ü] üø «î # s T îqï ü Œ&ÉT, m îÿe>± ñ+ T+~. H \ üøø å et]j TT ncà Á ü ø yótæq~ m+<ätø +fò Ç~ ncà îÿe ø±+ ø±s D+>± ets DÏ ü+ ø±\+ Ä<Ûës +>± øï À\ 2-3 s E À s{ïº+ ü πs T ø * q Á> Vü + dütô+~ et]j TT <ëì b wüø±\t {Ï À ôv ø±ºs T î e]ôkõôstt. áyótt Ô+ s kõj Tq MT<ä y > +>± e~ #Ó+<äT Tqï yóttø ÿ\ À $&ÉT<ä e] yóttø ÿ î \_ÛkÕÔsTT. ms Te \T <ë«sê düs òüsê # j Tã&ÉT T+~. ˇø {Ï. ncà ô s > &ÜìøÏ H \ nedüs + îÿe bı{ wæj T+ ü]düsê\ À ncà Áb ø ]jó {Ïø nk dæj TwüHé ncà nhê_hê yê êes D qá»ìì dæú]ø ]dütô+ Ò<äT. n~ H s T>± yê êes D+ qt+&ç <ëì e]yóttø ÿ ø +fò m îÿe bı{ wæj T+ qá»ì nedüsêìï bı+<ä> \T> T T+~. n+ ùdø ]dütô+~, n~ ncà î[flq s T ~. nqt L\ yê êes D+ À ncà jóttø ÿ fò n~ ø±s Hé &Éj ø &é qt dü+á>±vü ø + yê e]yóttø ÿ î n+<ät T+~. qá»ì ~> Tã&ç øï À\ qá»ì / ø * æ yóttø ÿ\ À qá»ì ü<ësêú\qt ñ Œ Ô nc et+ Bs Èø±*ø Á üuû yê\qt e] ü+. q ô s T> T<ä\ ñc íá> 25- # dütô+~. n+<äte\q üsê es D e s TŒ ø * ñ+ T+~, Ç~ H \ dü+ êh Œ Ô 30 0 ôd+. et]j TT uû dü«s + et+ \uûñ uûñj T+ Z+# &ÜìøÏ düvü j T ü&ét T+~. yóts T> T<ä\ düvü qá»ì, ùd+ábj T s+&ét ncà î ettk yótæq nedüsê\t. n H \ ñ êœ<äø À ncà bõá ø±s Hé, uû dü«s +, bı{ wæj T+, Ç s CÀ dü s q ü+ ~> Tã&çøÏ nedüs yótæq qá»ì et \+>±H nì ø± î+&ü, b wüø±\t, et{ïº ùd+ábj T ü<ës ú+qt Ç s b wüø±\ ø±s Hé ü<ësêú\qt L&Ü ncà e] ü+ î nh ø s ø±\ Á üjó ô +# T T+~.» # dütô+~ nc et+<äbõ{ï kõ ü ñqï ü Œ&ÉT q s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8

40 dü<ädüt e] bı\+ À ncà m ñ üjó +# e# TÃ? ncà e] ü+ À ˇø et<û ä + s ü+ >± Ò<ë e]hêfò ett+<ät Ä î ü# à ms Te >± ñ üjó +# e# TÃ. et<ûä + s ü+ >±: ncà Hê{Ïq s E\ s T yê ø +fò 78 s E\ s Tyê $ q+ # ùdô m îÿe qá»ì ø ø ü+ >± ncà ø ø ü+ >± ü+&çùdô bı\+qt $ q+ ø +fò #ê s E\T ett+<ät bõs T <ä\ # j *. e] Hê &ÜìøÏ 5 s E\ ett+<ät > kõ ü # sêã* et]j TT 4 s E \T bõs T<ä\ ñ+#ê*. ncà 8-10 s E\ düetj T+ À î[fl b T+~. 35 s E\ À ü\ 67% qá»ìì $&ÉT<ä\ # dütô+~. e] ô s T> T<ä\ et]j TT ~> Tã&ç ncà et<ûä + s ü+ >± ø ø ü+ >± ü+&ç+ q m îÿe XÊ + qá»ì n+~dütô+~, ø±ì ø åd+ 5 XÊ + e Á y T e] ü+ î n+<ätu T À ñ+ T+~. $T *q 95% ncà # ìb j T es î <ëì ãjó e dt H $T *b T+~. ncà î[flb Tqï ü Œ&ÉT <ëì ùd+ Á~j T qá»ì y > +>± Kì»+>± j s T nsttq sê«, nyó ìj >± $&ÉT<ä\ ne T+~. ô s T> T Tqï e] yóttø ÿ\ î Je q ms Te >± \_ÛdüTÔ+~. ncà -nhê_hê e] ü+ À ü s T> T\qT ìs ~ÛkÕÔsTT. ø \T ü ô s T> T<ä\ì L&Ü ñ üx etq+ # kõôstt. ncà e] ~> Tã&çì 10-35% ô +# e# Tà nì ìy ~+# ã&ç+~. ett + ü ncà ü+ ~> Tã&ç ô +# T T+~, n π> et{ïº dü+ êh Œ Ô dæú ì ìs «Væ dütô+~. qá»ì ü]$t +>± ñ+&é&é+ e\q dæús yótæq ü+ ñ Œ Ô ø dü+ qá»ì ms Te \T #ê m îÿe yó ê<ät À ne düs +. ncà # CÀ&ç+# ã&çq qá»ì yótt Ô+ n~ûø + nsttq üœ{ïø, Ç~ s kõj Tq ms Te \ î üp]ô>± Á ü ê e ïj T+ ø±<ät, m+<ätø +fò e] ü+ î qá»ì nedüs + #ê m îÿe. n+<äte\q, ncà qá»ì ms Te \ î ˇø nqtã+<ûä+>± ñ+ T+~ ø± Á ü ê e ïj T+ ø±<ät. ÄsY_ uûñ kõs + ô +# ô ò j wt Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwüº e ekõj T $X «$<ë \j T+ Ä&ç{À]j T+ À e ekõj T+, n M s +> + À ô ò j wt $ìjó > +ô»] q dü<ädüt À bõ Zqï e ekõj TXÊK et+á dæ+ s&ç ìs +»Hé s&ç ~ s T\T < X + sêáwüº+ πø{ stt+# ì $<Ûä+>± ettk et+á ødæäsy H è «+ Àì Ó\+>±D Á üuûñt «+ e ekõj T s +>±ìøï s.65 y \ ø qt+ s.70 y \ ø qt πø{ sttk Ô+ <äì sêáwüº e ekõj TXÊK et+á dæ+ s&ç ìs +»Hé s&ç Ó*bÕs T. e ekõj T $X «$<ë \j T+ Ä&ç{À]j T+ À e ekõj T+, n M s +> + À ô ò j wt $ìjó > + ô e ekõj T $X «$<ë \j T+, ôd+ sy òüsy ô ò j wt ØôdsYà n+&é y TH CŸyÓT+{Ÿ ìs «Væ + q dü<ä düt ett + ü düe y X + À et+á ettk n ~ >± bõ Zì Á üdü+ +#ês T. ô ò j wt qt ü+ kõ> T À $ìjó +# &É+e\ uû Ñ kõ s + ô s > &Éy Tø±ø, ñ Œ Ô, ñ êœ<äø \T ô s T> T êj Tì et+á $e]+#ês T. q qï q+ À q +Á&ç Ç+{À e+ # j T>± $T *q ã &ç<äì bı\+ À # Ò yês ì n+<ät e\ ñ* > &É \ ü]e D+ ô s T> T T+<äì q +Á&ç Ó*ù yês ì et+á $e]+#ês T. á dü<ädüt # dæq dü # q*ï Ó\+>±D Á üuû ÑT «+ ø à +>± net\t # j T&ÜìøÏ Á üj T ï dütô+<äì et+á Vü MT Ç#êÃs T. á ø±s Áø et+ À e] { ü]xà<ûäq dü+#ê\ î\t &܈ˆ»> BX «sy, ôd+ sy ò üsy ô ò j wt ØôdsYà n+&é y TH CŸyÓT+{Ÿ ôdáø Ø»qs Ÿ &܈ˆ $et Ÿ îe sy, HêsYà e J &Ó sø ºsY &܈ˆ&ç. sêe sêe, e] { n~ûø±s T\T, ôd +{ÏdüTº\T, $<ë s Tú\T bõ ZHêïs T. n M s +> + À ô ò j wt e ekõj Ts +> +, n M s +>± À ô ò j wt $ìjó > + u >± ô s > e* q nedüs ett+<äì Bìø dü+ Á ü ø f ø±ï\j $TwüHé nedüs etì {Ï &Ûç e J &Ó sø ºsY Ábıô ò düsy $.mdt.sêe n_ûábõj T ü&ü s T. üsê es D ø±\twü ìyês D À n&ée \T ø \ø bõá b wækõôj Tì.. Ä s +> + Àì ô ò j wtì düets ú+>± $ìjó +# Tø yê\ì dü + #ês T. =*s E dü<ädüt ì Äj Tq ÁbÕs + _Û+#ês T Hê{ÏøÏ s T\ Ä<ëj T+ s{ï º+ ü ø±yê\qï \ø å + HÓs y sê\+fò Ç T e+{ï ø= Ô f ø±ï\jì $ìjó +# Tø yê \ì dü +#ês T. < X + À Á 260 $T*j THé qtï \ ô ò j wt \_Ûk Ô+<äì Hês yét e J &Ó sø ºsY &ç.sêetsêe Ó*bÕs T. 160 $T*j THé qtï\ì e Á y T $ìjó +# T î+ THêïeT Hêïs T. n+<ät Àq 99 XÊ + dæ$ Ÿ üqt \πø $ìjó +# T î+ THêïeTHêïs T. ùd+ Á~j T e ekõj T+ À á ô ò j wt u >± ñ üjó > ü&ét T+<äì Äj Tq nhêïs T. s T \øï dü] nsttq Ø À $e]ùdô ø= Ô f ø±ï \Jì $ìjó +# Tø e&é+ À yês T m ü Œ &É ett+< ñ+{ s ì sêe sêe n_ûábõ j T ü&ü s Æq fl ÀH æc TT n üps «Á ü> ì kõ~ûk Ô+<äì ]õákõºsy &܈ˆ mhé.dütbûsy îe sy nhêïs T. á ø±s Áø et+ À d `bòõsyà ôdáø Ø»qs Ÿ &܈ˆ $et Ÿ îe sy, dæ æ&éã ÄsY ø. øöx Ÿ, e] { ü]xà<û äq dü+#ê\ î\t &܈ˆ»> < X «sy, XÊÁdüÔy Ô\T bõ ZHêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 40

41 º Äø±+ø å Js {Ï CŸ ü<ä À etø ÿc qï e ekõj T+ À nhê~>± <ät îÿ\t <ätìï $ ÔHê\T y dütôhêïs T. ø±ì á et<û ä ø±\+ À <ätqï&üìø j T Ks TÃ\T ô s > &É+, düets e+ yótæq ø \T ü et+<ät\t sêe&é+ e\q etq H \ <ätqï î+&üh ü+ \ kõ> T # j TT ü<ä nsttq ªJs {Ï Ò CŸµ s T À #ê ÁbÕ# Ts + bı+<ät T+~. KØ òt e] ø nq+ s + etø ÿc qïqt ªJs {Ï Ò õµ ü<ä À kõ> T # dæ n~ûø uû \T bı+<äe# TÃqT. á ü<ä À =\ø ] e] # qt ø dæq s Tyê bı\+ À <ätøïÿ <ätqï î+&üh ü<ätqt # dütø=ì etø ÿc qï $ ÔHê\qT H s T>± $ TÔø yê*. e] ø \ nq+ s + qe+ãs T qt+&ç &çôd+ãs T es î $ TÔø e# TÃ. Ä s Tyê $ Ô ~> Tã&ç > TZ T+~. H \ dü«uû yêìï ã{ïº etø ÿc qï $ Ôq+ yótt\ ø Ô&ÜìøÏ nqt yó q et H \ À ñ+& T e]øï ÄK] &ç Ç# TÃø yê*. $ Ô düetj T+ À et îÿe>± ñ+fò *ø bõ{ï &ç Çyê«*. e] ø nq+ s + ê&étqt ñ üjó + ø±ì Ò<ë $ Ôq+ y ùd j T+Á + >±ì H \ dü«uû e+, mqtï îh s ø±ìï ã{ïº mø sêìøï Ó\+>±D sêáwü º+ À ÄsTT ŸbÕ+ ü+ qt kõ> T # ùd s T\qT Áb Væ dütôhêïetì e ekõj T XÊK ettk ø±s <ä]ù dæ. bõs ú kõs ~ Ó*bÕs T. ÄsTT Ÿ bõyét >\\ <Ûäs \qt ìs ístt+# n+x +ô»] q düe y X + À Äj Tq bõ ZHêïs T. ˇø mø sê e]kõ> T î nedüs yótæq {Ï et &ÉT mø sê À ÄsTT ŸbÕyéTqT kõ> T # j Te# à ì Ó*bÕs T. Á üdüt Ô+ Ó\+>±D À 50 y \ mø sê À ÄsTT Ÿ bõ+ kõ> e +<ä e] e >±DT À &܈ˆ{Ï.Hêπ>+<äsY s&ç, et+&é Ÿ ná ø \ÃsY Ä ò düsy, nø ÿqù {Ÿ, dæ~ ù õ, Ó\+>±D düte s T>± 26,666 yóttø ÿ\ dü+k qt+&ç 33,333 yóttø ÿ\ dü+k ñ+& T # dütø yê*. es Tdü\ et<ûä <ä s + 60ôd+.MT. 20 ôd+.mt. yóttø ÿ\ et<û ä <ä s + ñ+& T $ TÔø yê*. $ ÔHê\qT ˇø n+> Tfi + À T À $ TÔø yê*. 10 s E\ s Tyê î<ät s T î ˇø yóttø ÿqt ñ+ $T> ê$ πø y j *. e] e >±DT À uûñ $Tì <ätqï&é+ ñ+ &É<äT ø qtø ø \T ü m îÿe>± edütô+~. e] <ätã \T > Ts T y ùd neø±x + ñ+ T+~ ø±e q yê{ï ìyês D î bõsêø± {Ÿ qt mø sêìøï ˇø s T 200 s T {ÏøÏ ø * æ $ Ôq yó+ H Ò<ë ets Tdü{Ï s E æ ø±ø # j Tsê<äT. n+ ø± î+&ü $ Ôq yó+ H 500 Á>±eTT\ ná õhé et]j TT 500 $T.. \ bõsêø± {ŸqT 200 s T {Ï À ø * æ æ ø±] # j *. ü+ yótt\ ø Ôq s Tyê 15 qt+&ç 18 s E\ s Tyê yó&é Œ î et]j TT > &ç C ø \T ü ìyês D î f +uàá j THé 115 $T.. et]j TT ná õhé 400Á>±. bõe stt Ÿ $düôs DqT Áb Væ dütôhêï+ ì, Á ü<ûëq+>± KeTà+, ø= Ô> &Ó+, q\ >=+ &É, dü sê ù õ À ÄsTT Ÿ bõyét kõ> T ne +<äì bõs úkõs ~ Ó*bÕs T. á ü+ $d Ôsêíìï ˇø \ø å mø sê\ î $düô]+#ê\ì ìs ístt+#êethêïs T. bõe stt Ÿ $düôs D # dütôhêïetì, ø= Ô>± Á ü bõ~+ q õ À ÄsTT Ÿ bõyét kõ> T î nqtet Çyê«\+ πøá<ëìï ø sêetì bõs úkõs ~ Ó*bÕs T. πø+á<ä Á üuûñt «+ s òü q L&Ü bõe stt Ÿ ü+ $düôs D î düvü j T+ n+~+#ê\ì ø sê Ò<ë {ÀÁbÕ$TCÀHé 40 $T.. et]j TT ná õhé 400Á>±. mø sêìøï æ ø±] # j *. e] e >±DT À etqt ì\t ü îh X øïô m îÿe>± ñ+ T+~. ø±ã{ï º nedüsêìï ã{ï 3qT+&ç 4 {Ï &ÉT\T Çe«e\dæ ñ+ T+~. ettk +>± etø ÿc qï yó ø±\t m TÔ <äx À, üp et]j TT +»bõ\t b düt îh <äx \ À {Ï &ÉT\T üœìdü]>± Çyê«*. ms Te \ j»e q +, düdü s ø åd ü<ä T\T, ü+ ø düetj T+ À rdütø yê* q C Á> Ô\T kõ<ûës D s _ etø ÿc qï À bõ {Ï+# ü<ä T\T bõ{ï+#ê*. ethêïs T. ÄsTT Ÿ bõyét \ î dü_ &ûô dü ø åà ùd<ä ü]ø sê\t Çyê«\ì ìs ístt+ #ês T. À >\\qt ø ùd+<ät î nedüs T # j \ì ìs ístt+#ês T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 41

42 Ô Ó Ó\TdüT î+<ë+ yóttø ÿ\ À düetá> düdü s ø åd $. dü+b t es à, æ. *et, &Ó sø ºsY, nnesy ná ôd{ÿ nø±&émt, u ü, > T+ s T õ, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ düetá> düdü s ø åd düetá> düdü s ø åd nq>± üsê es D düet T\ + <Óã q î+&ü ô s T\ô e# Tà $$<Û ä N&É &É\qT m üœ{ïø üapple&ét n+# Hê\T y dæ yê{ïe\q ü+ \ $<ÛäyÓTÆq qwüº+ yê{ï\ î+&ü îÿe Ks Tà ùd<ä ü<ä T\ <ë«sê, j +Á ø ü<ä T\ <ë«sê, Je ìj T+Á D ü<ä T\ <ë«sê e]>± düdü s ø åd et+<ät\t yê&ç n~ûø ~> Tã&ÉT\qT kõ~û+# +. ets=ø $<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ü sê es D ìï <äèwæº À e +# Tø=ì ô s T\ À n~ûø ~> Tã&ÉT\qT kõ~û+# T À Vü ì # j TT N&É &É\qT qwüº ü]$t kõústt <ë î+&ü ìj T+Á dü Ô ô s T î y T\T # j TT ü s T> T\qT s øïå+# Tø=qT î nqtdü]+# $<Ûëqy T düdü s ø åd. düetá> düdü s ø åd m+<ät î? ü s T> T\ düvü» X Á Te \qt ø±bõ& + <ät î, ÁøÏ$Tdü+Vü s ø ü s T> TeT+<äT\ yê &Éø±ìï Z+# +<ät î, ü+ kõ> T Ks Tà Z+ # +<ät î, yê êes D düet T ìï ø±bõ& + <ät î, HêD yótæq Äs > e+ yótæq ü+ \qt ü+&ç+# +<ät î, N&É &É\ À ü s T> T et+<ät \qt Tº îh X øï Ô ô s > î+ &Ü ñ+& +<ät î, ü+ s ø±\ À N&É &É\ ø ñ+& ìs <äø X øï > Z î+&ü e +&É&ÜìøÏ, s kõj Tìø ü s T> T et+<ät\t # \T e\q # ìb >± $T *b sttq ü s T> T\ dü+ eè~ #Ó+<ä î+&ü ñ+& +<ät î, s kõj Tq et+<ät\ e\q etqt wüß\ î e# à ø± q sy, ø fi fl»ãt \T, JsêíX j T+ À e# à > &É \T, # s à, > T+&Ó dü+ã+<ûä yótæq s >±\qt Z+# &ÜìøÏ. düetá> düdü s ø åd m # j * kõ> T ü<ä T\T > ü+ nex cõ\qt =\ +# &É+, y dü$ À <ätøïÿ# j T&É+, $ Ôq X ó~ # j T&É+, düø±\+ À $ Ô&É+, düø±\+ À rj T&É+, yótt ø ÿ\ kõ+á<ä qt q+ >± bõ{ï+# &É+, N&É &É*ï Tº îh e+> &Ü\qT kõ> T # j T&É+, b wüø ü<ësêú\t q yó ê<ät À yê&é +, ms ü+ \T y j T&É+. j +Á ø ü<ä T\T > T&ÉT, sê«, üp HêX q+ # j * Hês TeT\ À e\y dæ s dü+ Òà ü s T> T\ qt+&ç Hês TqT ø±bõ&ü* øïs dæhé ø * æq {Ïì yóttø ÿ øï+<ä e + yóttø ÿqt ø ~*+# &É+ <ë«sê ô <ä ü s T> T \qt =\ +# e# Tà bı\+# T º ø +<äø + yê«* nedüsêìï ã{ïº $$<Ûä ms \qt yê&ü* n) B ü ü ms Ä) düvü»yótæq ms : yótt dædt # øÿs Á<ëeD+ Ç) ü s T> T\qT bõs < \T ms \T: ø s Œs Ó \+, dæá{àhó Ó \+ á) ã+ø ms \T: ã+ø n+{ï+ q ø± ettqt bı\ett À y &ÉBj TT düvü» X Á Te \ <ë«sê ìj T+Á D ã<äìø \T ñ<ë: > \T, kõ &ÉT. üsêqïje \T ñ<ë: Åf Æø Á>±e, u Áø±dt, f Á{ dæºø dt. +Á<äeTT\T ñ<ë: Åf Æø & sêà, Åf Æø BÛdæj T+, ø=ìjó B]j T+, k Œ]&Ódüÿ+, ô ì d *j T+, ÄdüŒ] \ dt ádtº: u ø º]j : ñ<ë: _.{Ï. ø dü & yó qdt, Åôdºb ºyÓTÆHêdt, ÄøϺH yótæqdt yó s dt ñ<ë: mhé. æ.$ düvü» ÁøÏ$THê qt\t: 1) y üqt+&ç j s T # j Tã&çq q HÓ\T 2) d ê òü\ ø cõj T+ 3) bı>± î ø cõj T+ s kõj Tq et+<ät\t yê&éø + düetá> düdü s ø åd À e] n+x +>± yê &Éã&çq~. ü s T> T\ô üì# j TT $<ÛëHêìï ã{ïº ü s T> T et+<ät\qt ñ<äs dü+ã+<ûäyótæ q, düœs Ù dü+ã+<äyótæq n+ sê«væ ø et+<ät \T>± $uûñõ+#ês T. yê êes D ìï n+ >± ø±\twü + # j Tì N&É ü s T> T\T et+<ät\t: m+& dü Œ Hé, qtyêhé, bòõdü ÀHé, &Ó < Hé` myét`45, < s yét düetá> düdü s ø åd e\q uû \T îÿe Ks Tà ü s T> T\qT n<ät ü À ñ+# e# TÃ. ñ Œ Ô Ks TÃqT Z+# e# TÃ. düvü» X Á Te \qt ø±bõ&ée# TÃ. n~ûø ~> Tã&ç bı+<äe# TÃ. yê êes D düet T\ ø±bõ&ée# TÃ. e] ` düetá> düdü s ø åd ìs <Ûääø X øïô s ø±\qt m+# Tø yê* $ Ôq X ó~ üœø bõ{ï+#ê* Hês T et&ç À düdü s ø åd üœø # j * Hês T ø=dü\qt T+ Hê{ * 2 MT. î 20 ôd+.mt. u \T rj * *+>±ø s ø ãt º\ yótt ü s T> T/ Ä î ett&ét ü s T> T\ ñ<ûäè > etì+#ê*. Vü ì # j TT ü s T> T\T`$TÁ ü s T> T\ ìwüœ Ô (2:1) ñqï üapple&ét düdü s ø åd # s \qt yêstt<ë y j Te# Tà {Ï j»e q + üœø bõ{ï+#ê* <ätãt \qt H \ et{ ºìøÏ ø dæ À T <ätøïÿ # j * Åf Æø Á>±e üsêqï Je \qt mø sê î 20,000 #= üappleq Hê{Ïq 30`45 s E \ À 3 <äbòõ\t>± bı\+ À e<ä * bı\+ > ô ñ+& > &ç / ø \T ü yóttø ÿ \qt m üœ{ïø üapple&ét rdæ X óáuû Ñ+ # j * etts T> T s T ãj T î rj T&É+ <ë«sê Ó> Tfi ófl/ ü s T> T\ n_ûeè~ ì n<ät ü À ñ+# e# Tà qá»ì ms Te qt dæbòõs düt î $T+ y j Te<äT üœìdü] ü]dæú T\ À ÁøÏ$Tdü+Vü s ø / +Á<ÛäHê qt\qt æ ø±] # j * æ ø±]øï Hê t XÊø / üesy ÁùdŒ j Ts qt ñ üjó +#ê*. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 42

43 düqïjyê\t q q+>± Jyê\ ô + üø + ÁbÕs +_Û+# ett+<ät... ø= Ô>± >=Á s*ï >±ì, y Tø *ï >±ì bòõsê À ñ+ ô +#ê\qt îh yês T ett+< ø=ìï $wüj À ÁX <ä rdütø yê*. Jyê\ bòõsê\ dü+<äs Ùq: Jyê\ bòõsê*ï ÁbÕs +_Û+# ett+<ät, uû \u À üj TìdüTÔqï bòõsê*ï dü«j T+>± dü+<ä]ù+, yê] nqtuûñyê*ï Ó\TdüTø yê *. qcõºìï Ó Ãô fòº $wüj \ > T]+ L&Ü düetá> +>± Äsê rdæ, Jyê\ bòõsê\ ü qetàø + î~] H, bòõsê*ï ÁbÕs +_Û+ #ê*. ô Tºã&ç ` Jyê\ dü+k : îÿe ô Tº ã&ç, îÿe dü+k, >=Á s\t, y Tø \ ü+ üø±ìï ÁbÕs +_Û+, Áø etáø et+>± dü+ K ô +# T î+ b j T Á üd [ø s bı+~+# Tø yê*. Á üdütô + e sÿ{à ô <ä >=Á s / y Tø KØ<äT 6`7 y \T, 3`4 e kõ\ bıfòº\t æ\ KØ<äT 3`4 y \T, Áø± dæ+> î ñ üjó > ü& bıfòº\t / b T K Ø<äT s.10`12 y \ es î <Ûäs ñ+~.á <Û äs \T, edü T\ î nj T Ks TÃ\T yótt<ä\> T yê{ïì <äèwæ º À ñ+# Tø=ì, ô Tºã&ç, Jyê\ dü+k qt n+# Hê y dütø yê*. Ä]úø eqs T\T: ô Tºã&ç ø±yê* q &ÉãT \T dü«j T+>± Hê C rj T u + î <ë«sê s TD+ rdütø yê*. Á üuûñt «üs Hê dü_ &û\t+fò, $ìjó +# Tø e&é+ et+ ~. e sÿ{ï+> kâø s +: Jyê\T ô ] ô <ä e j ø, X Øs ãs Te Ä<Ûës +>± Jyê* nettà îh ü]dæ ú T*ï n+# Hê y dütø yê*. yê{ï e sÿ{ï+> î, dümt ü+ À dü+ \T >±ì, e<û äxê\\t ø±ì, ø=qt> \T<ës T >±ì, e +dü+ cõ ü \T>± ñhêïjó Ò< Ó\T dütø yê*. yê]ì ett+< dü+á ü ~+#ê*. üx óá>±kõ\ kõ> T: üx óá>±kõ\qt, >=Á s\t Ò<ë y Tø \T ø=qt> \T # ùd 2`3 e kõ\ ett+< n&ü«qt >± kõ> T # dütø yê*. {Ï kâø s s E\T+& uûñ $T À kõ> T # ùd üx óá>±kõ*ï m+ æø # düt î+fò, 4`5 dü+.\ es î ìs + s + ü Ãy T \_Û dütô+~. Á ü 100 Jyê\ î düte s T>± 2 mø sê\ $d Ôs í+ À ãvüqyê] ø üx óá>±kõ\ kõ> TqT # ü{ º*. #= üœ e+{ï m+&éty T qt ett+< ø=qt> \T # dæ, dæ<ä +>± ñ+# Tø yê*. Ò<ë Á ü ø +>± etø ÿc qï kõ> T# dæ, m+&éty T >± ì\te # dütø yê*. bòõsê\ ìsêàd+:jyê\ bòõsê*ï m ÔsTTq Á ü< X + À, kõ<ûä yótæq+ es î îÿe Ks Tà ì]à+# Tø e&é+ et+ ~. Jyê\T y dü$ À e&é>±\t\t, # *ø±\+ À á<äs >±\T\T, esê ø±\+ À es ü»\t \ u ]q ü&é î+&ü ñ+& $<Ûä+>± bõø *ï ì]à+# T ø yê*. bòõsê À ü\ Á ü >=Á s / y Tø î 5`10 #.n. düú\+, ãj T 15`30 #.n. düú\+ ñ+& # dütø yê*. üx óyó <ä kâø s +: Jyê*ï m+ XÊÁd Ôj T ü<ä T À bòõsê À ô + q üœ{ïøï, nhês > düetdü \T yó+{ &ÉT H ñ+{ stt. yê{ïì düets úe+ +>± ìyê]+# &ÜìøÏ, qwü º+ Z+ # Tø e&üìøï { ø±\t, q º\ et+<ät\t ett+ <ät C Á> Ô>± yê&ü* ñ+ T+~. n+<ät ø dü+ dümt ü+ À üx óyó <ä dæã +~ n+<ätu T À ñhêïs Ò< Ó\TdüTø yê*. {Ï kâø s +: Jyê\T ê> &ÜìøÏ, bòõsê\ X óáuû Ñ î, üx óá>±kõ\ kõ> T î {Ï nedüs + ñ+ T+~. n+<ätø dü+ dü]b qt dü+k À uàs T y dütø yê*. zesy ôv &é { + î*ï ì]à+# Tø yê*. T: qetàø yótæq, Jyê\ ô + üø + À nqtuûñeettqï üìetqtwüß\qt dæ<ä + # dütø yê*. bõøïåø kõ+á<ä ü<ä À ô +# 100 Jyê\ î ˇø e øïô #= ü Œq üì T # dütø yê*. <ëd ~qtdüt\ ø=qt> \T: <ëd dü«j T+>± j s T # düt î+fò ò &é $TøÏ +> j T ì{ÿ nedüs +.#ê òt ø ºsY, y T = T, {Ï bõ Á \T, ãs Te # j T+Á ê\t, Á&Ó+ +> ø ü Œ\T, øï ü]ø sê\t, &çe]à+> > Hé yótt<ä\> Tq$ ett+< ø=qt> \T # dütø yê*. Jyê\ ø=qt> \T: >=Á s\t Ò<ë y Tø ô +# <ä\t# T îhêïs ett+< ìs ístt+ # Tø yê*. Jyê*ï dü+ À>±ì, et+<ä\ <ä> Zs >±ì dü«j T+>± yó[fl m+ æø # dütø yê*. yê <ÛäT\T Á üã Ò d»h, yê <ÛäT\Tqï ÁbÕ+ ê À Jyê*ï ø=q> &É<äT. nø ºãsY, qe+ãsy Ò<ë e æ Ÿ e kõ À Jyê *ï ø=qt> \T # ùdô et+ ~. ø=qt> \T # dæq yó+ H Jyê\ î ;e # stt+#ê*. et+<ät\ ø=qt> \T: s EyêØ ñ üjó > ü& dæs +J\T, &ç Ÿ, ø Ó Ôs, <ä ~, Á ü< äet øï et+<ät\t, Ä+{Ï ãj {Ïø \T, *esy { ì ø \T, Kì» \ed Ç Tø \T yóttˆˆ ø=qt> \T # dæ dæ<ä +>± ñ+# Tø yê*. ]õdüºs T L&Ü ø=qt> \T # j *. Ç s edü T\ ø \Œq: bòõs + # T º ô òì +>, üì etqtwüß\ ø±«s ºs T, #ê òt ø ºsY ôw&é, Ä ò dt > ~, <ëd ì\te > ~ yóttˆˆ edü T*ï nedüsêìï ã{ï T # dütø yê*. ˇø y fi ôd Òõ j s T # dütø yê\+fò, dü]b qt dü+k À ôd ÒCŸ æ{ÿ \qt ì]à+# Tø yê*. ù &É ì\te î bòõsêìøï <ä s +>± T # dütø yê*. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 43

44 $T {Ÿ dü Œ ]Ô e Hé Ä òt Ó\+>±D Ó\+>±D sêáwü º+ Àì dü+>± s&ç õ s asê dü+> + et+&é + > +>± üpsy Á>±e ìøï #Ó+~q s T MsY XË{Ï º _sê<äsy. Äj Tq Á>±&ÉT j T{Ÿ. 13 mø sê\ yót º, 5 mø sê\ e >±DÏ ñ+~. #Ós î, ø +~ ü ü Œ, X q> \T, C qï, dü», ø=ás, sê +{Ï ü+ \T ü+&ç+# yês T. ˇø ü Œ&ÉT Äj Tq etvü sêáwüº À Á üj DÏdüTÔ+ &É>±, zkõ] H +<ät î ÄVü s <=s ø Ò<äT. <ë+ Äø *u <Û ä î > Ts j s T. Çø n ü Œ& Äj Tq î ÄVü s ü+ \πø ÁbÕ <Ûëq + Çyê«\ì ìs ístt+# T îhêïs T. etvü sêáwüº qt+ ] sê>±h uûñ$wü TÔ sê\ î ÄVü s ü+ \qt n+~+#ê\ì dü+ø *Œ+ #ês T. n Äj Tq s T<ÛëHê \qt ü+&ç+# &É+ ÁbÕs +_Û+#ês T. ÇÁøÏXÊ{Ÿ &ç üp { &Ó sø ºsY»qs Ÿ &Üø ºsY dæ.m Ÿ. >ö&é, m+mdtmdtäsy m ò t (m+mdt kõ«$thê< ähé ØôdsYà bòâ+&ẘühé, CÒ üpsy,ˇ&çcõ) &Ó sø ºsY &Üø ºsY dæ.ôv #Y. s M+Á<ä s&ç \ kõ+πø ø e s Z<äs Ùø «+ À $\Te CÀ&ç+# ã&çq s T<ÛëHê \ ñ Œ TÔ\ s +> + ÀøÏ Á üy +#ês T. $\Te CÀ&ç+# ã&çq s T<ÛëHê \ ñ Œ TÔ\ s +> + ÀøÏ Äj Tq Á üy +# +<ät î ets ø±s D+ ü ºD»HêuÛ À JeqXË * yê <ÛäT\T ô ] b e&é+, j TTe À»+ø ò ü &é $ì jó > + n~ûø + ø±e&é+. M ìï{ï <äèwæ º À ñ+# Tø=ì Äj Tq 2009 À ôv <äsê u <é # +<ëq> sy Àì VüQ&Ü ø±\ À mdt mdt uûñ yê òü &é Áô.*. ù ] $\Te CÀ &ç+# ã&çq s T<ÛëHê \ ñ êœ<äq\ πø+á<ëìï ÁbÕs +_Û+#ês fi fl e e~û ÀH Äj Tq ø +ô C qï, dü», ø=ás +{Ï s T<ÛëHê \ qt+ 60 $\Te CÀ&ç+ ã&çq ñ êœ<äq \qt n_ûeè~ # phé`p qt+ Äj Tq kõ> T ÁbÕs +uûñete T+~. s T<ÛëHê À et+ ~> Tã&ÉT\T kõ~û+#ês T.(mø sêìøï ø=ás \T 3 qt+ 3.5 øï«+{ fi ófl, dü» 4`5 øï«+ { fi ó, C qï 4`5 øï«+{ fi ó, sê> T\T 4`5 øï«+{ fi ó ). îÿe es bõ + ñqï dü+<äsê MsY XË{Ϻ _sê<äsy > +>± üpsy $ ÒCŸ, s asêdü+> + et+&é\+, dü+>± s&ç õ, Ó\+>±D yóttu Ÿ HÓ+: s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 44

45 À q dü s q j»e q $<ÛëHê\ n~ûø ~> Tã&ÉT\qT kõ~û+#ẙês T. s T<ÛëHê \qt dü üsy òü &é >± n_ûe]í kõôs T MsYXË{Ϻ _sê<ësy. n+<ät î Á ü<ûëq ø±s D+ ü åî\u &É<ä $TqVü sttùdô, Ó> Tfi ó, yê <ÛäT\T e# à neø±x + îÿe. s T,»yêqT < XÊìøÏ s+&ét ø fi +{Ïyês ì Ä j Tq $X «dækõôs T. s T\qT <äèwæº À ñ+# T ø=ì Äj Tq dü«j T+ X øïô (VüQ&Ü ø±\, # +<ëq> sy, ôv <äsêu <é) nh m zqt kõú æ+#ês T. dü+>± s&ç õ Àì 8 Á>±e À ì 1000 et+~ s T\ î Ç~ q ùde\qt n+~k Ô+~. s T\ î düø±\+ À yê]øï nedüs yótæq düe #êsêìï Ç~ n+~dütô+~. q q kõ+πø ø \qt s T\ > &É ü ett+ {À øï rdüt øfi óô+~. ôv <äsêu <é Àì Ç+&çj THé Çìdæ º {Ÿ Ä òt $T {Ÿ ØôdsYà ( m+äsy) qt+ Äj Tq $T {Ÿ ÁbÕôddæ+>, s ø s ø±\ j T+ Á ê\ î dü+ã+~û+ kõ+πø ø e s Z<äs Ùø «+ bı+<ës T. Ç+&çj THé øöì Ÿ Ä ò t ná ø \Ãs Ÿ ØôdsYà ( ÁbÕC ø º bòõs àsy òüdtº À Äj Tq m+äsy ø \dæ üì # dütôhêïs T.2017 À Äj Tq ets cõ t qt L&Ü ÁbÕs +_Û+#ês T. ªn+&ÉsY j TT{Ï CŸ Áø± t ò üsy q Á{Ïwüq Ÿ ôd L ]{ µ ù ] m+mdtmdtäsym òt (CÒ üpsy, ˇ&çcÕ) À»] q dü<ädüt À Äj Tq bõ ZZHêïs T. ˇ&çcÕ Àì s T\ î L&Ü Äj Tq q düvü ø±sêìï n+~+#ês T. ÁbÕ+ + dü+ã+<ûä+ Ò î+&ü Á ü ˇ ø ÿ]øï bı&ét> THê $\Te CÀ &ç+ q s T<ÛëHê \ ñ Œ TÔ\T n+<ät u T À ñ+ &Ü\ì Ä j Tq $X «dækõôs T. s T <ÛëHê \ Ä<Ûë] $\Te CÀ&ç+ q ñ êœ<äq\qt n_ûeè~ # j T&É+ À Ä j Tq mh ï ø cõº\qt m<ät s=ÿhêïs T. ü+&ét ñqï #Ó Tº πø sêfi fl <Óã \T nh dü øïôì > Ts TÔ # düt î+{ s T Äj Tq. Á üdütô + Äj Tq q Áô.ø +ô qt+ HÓ\ î s. \ø å <ëø± Ä<ë j ìï bı+<ät THêïs T. s T<ÛëHê \ s +> + À $\Te CÀ&ç+ q ñ êœ<äq\ $uû > + À # dæq ø èwæøï >±qt _sê<äsy mh ï nyês T \T L&Ü bı+<ës T. m+mdt kõ«$thê< ähé ØôdsYà bòâ+& wühé (m+mdtmdtäsym òt, CÒ üpsy, ˇ&çcÕ) qt À Äj Tq ªu dtº bòõs àsy nyêsy µ qt dü Œ ]Ô bı+<ës T. Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D ùdº{ÿ ná ø \ÃsY j T ìe] { ( CÒ{ j T ) qt À &Üø ºsY m+.$.sêyé yótyó ]j T Ÿ nyêsy qt bı+<ës T. Ç+&ç j THé Çìdæº {Ÿ Ä òt $T {Ÿ ØôdsYà ( m+äsy, ôv <äsêu <é) qt+ u dtº $T {Ÿ $Twüs j T nyês T qt bı+<ës T. ` &Üø ºsY ett Ôqï, d ìj TsY ØôdsYà ô ò À (mdtäsym òt), &Üø ºsY s $ q+~, Áb Á>±yéT y TH»sY (m òt{ïm òt ` {Ï{Ï), wüø sê Á ümdy, Áb Á>±yéT m L {Ïyé, (m òt{ïm òt ` {Ï{Ï), Hẘüq Ÿ Çìdæº {Ÿ Ä òt ná ø \ÃsY mø f q Hé y TH CŸyÓT+{Ÿ (y TH CŸ), sêcò+á<ä q> sy, ôv <äsêu <é ` Ó\+>±D (ÇHéôd Œ]+> k ºØdt Á ò üyét ÇH ïy {Ïyé bòõs àsy ` y TH CŸ) s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 45

46 bâá º ø &ç e +dü+ ` $ wüº s T >± ñ+&ç, n+<ä]øï n+<ätu T À ñ+&ç düt\uûñ+>± \uûñ etj T e +kõvü s + ø &çe +dü+. Áu stt\sy À Á&Ódæ +> XÊ + 70% es î ñ+ T+~. á e +dü+ À et 20%, e +düø è TÔ\T 18-20% ø=e «ü<ësêú\t \uûñ ete êstt. e +dü ø è TÔ À X ØsêìøÏ ø±e* q nyótæh Ädæ&ÉT \_Û+, et+ HêD ø * ñ+{ stt. ø=e «À nhékõ# Tπs{Ï&é bòõ{ïädæ&é ø +f, kõ# Tπsf &é bòõ{ï Ädæ&é îÿe>± ñ+{ stt. n+<äte\ e +dü+ Äs >± ìøï Vü ìø s + ø±<ät. Ç s e +kõ\ b *ùdô, ø &ç e +dü+ <ë«sê ø±\ø\t (150 øï.ø±/ 100 Á>±.) îÿe>± \uûñ ete êstt. ø &ç e +dü+ ª Ó\ e +dü+µ s ø±ìøï #Ó+~q~. Ó\ e +dü+ s ø + À e +dü+ Ò s +> T À ñ+&ç, ø +&Ésê\T ø *dæ ñ+&é î+&ü $&ç$&ç>±qt, ø=e «$&ç>±, îÿe>± ñ+ T+~. Ç~ HéMT{Ÿ. n+<äte\ Ábı{ qt m îÿe. ø=e «ü<ësêú\t îÿe>± ñ+{ stt. Á ü ü+# + À, ü+~ e +dü+ sê«m îÿe>± $ìjó +# ~ ø &çe +düy T. á e +dü+ $ìjó >±ìøï et üs yótæq nes Òe. yótt Ô+ e +kõvü s $ì jó > + À, 50% ø &ç e +dü+ $ìjó > + ñ+~. 2 øï À\ eèø å dü+ã+<ûä ü<ësêú*ï ì, ø fi ófl 1 øï À $\TyÓ q ø &ç e +kõìï n+~dütôhêïstt. n π> etq+ ü üapple<ûëhê \T, Ls >±j T\ î Ks TÃô fòº yótt Ô+ À 50% Ks TÃπø, n+<ät î dü] ü&ü e +düø è TÔ\T nyótæh Ädæ&ÉT ø &çe +dü+ <ë«sê \_ÛkÕÔ ø &ç e +dü+ À m îÿe e +düø è TÔ\T, îÿe ø=e «ü<ësêú\ bõ T nh ø s ø±\ KDÏ»\eD \T $ $TqT düetè~ >± ñhêï stt. æ+&ç ü<ësêú\t \uûñ + ø±e. ÇqTeTT, õ+ø, bı{ wt, ôd*ìj T+, ø±* j T+, uû dü«s +, e ïwæj T+, k &çj T+, ø± üsy, ôd* ìj T+, yóttˆˆ Kì»\eD \T, m, &ç, Ç, ø, _3, _6, _7, _12, qj dæhé, dæ, ø=*hé yóttˆˆ $ $TqT ø &ç e +dü+ <ë«sê \uûñ ete êstt. ø &ç e +dü+ À, #Ûêr e +dü+ À ø= e «îÿe>±, e +düø è TÔ\T m îÿe>± ñ+{ stt. kõ# Tπsf &é bõ{ïädæ&ét îÿe>±, yó H bõ* nhékõ# Tπsf &é bòõ{ïädæ&ét m îÿe >± ñ+{ stt. # s à+ ÁøÏ+<ä ø=e «n ~Ûø + >± ñ+ T+~. dæÿhé dt (# s à+ Ò î+&ü) ñ+& ø &ç e +dü+ <ë«sê á ø=e «ìyê ]+# ã&étô+~. n π> ø fi fl À =&Éô uû > +, =&ÉÁøÏ+~ uû > + (Á&ÉyéTdæ ºø ), sø ÿ À yótt<ä{ï uû > + (&ÉyÓTà{Ÿ ), et<ûä mettø \ L&çq uû > +, e] uû > + ñ+ T+~. yót&é, \, > T+&Ó, bı º, ø± Òj T+ yóttˆˆ qeìï q<ä q ü<ësêú Ò. e sÿ{à Á&Ódt&é, dæÿhé dt, uàhé dt øhé \_ÛdüTÔHêïsTT. á e +kõìï ]Á òæõπs sy À 1-3 s E\T, Á ò»sy À 1 dü+. bõ T ì\«ñ+# Tø e# TÃ. ø &çe +dü+ $ìjó > +... ãs Te > Z&É+ : ø &çe +dü+ q&é+ e\ ø &ÉT ü ì+&çq T +&ç, #ê ùd ü{ï es î Ä ø * y j T<äT. ÄVü s ü<ësêú*ï Hê\ì æ+# <ät. n+<äte\ ãs Te > Z&É+ M\e T+~. Ädæ ºjÓ bıs dæhé ìyês D : ej TdüT ô ] q yês T øhé q&é+ e\ e +düø è TÔ\T stt. XÊÁd Ôj T ü]xà<û äq\ Á üø±s + Á ü etìwæ _3... e +düø è TÔ\T, ø=e «ü<ësêú\t. X øïô>± e s Tà ø=s î, ø±q sy, et ets T ü, Jeq øï øï À X Øs ãs Te î 1 Á>±. e +düø è TÔ\T Á üáøïj T\ ìs «Vü D î nedüs +. á nedüsê*ï ø &ç e +dü+ r ôd*ìj T+... yê ~Ûìs <Ûäø X øïô ô +bı+~+# Ä+{ÏÄøÏ &Ó+{Ÿ>± uû dü«s +... et Á æ+&ü\t, ø± Òj T+, πø+á<ähê&û et+&é\+ Äs > +>± ñ+&é&üìøï s Tà T+~. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø m îÿe>± \_Û+, mettø \T > {Ϻ ü&é êstt. ÄdæºjÓ bıs dæhé ìyê]+# ã&étô+~. ø±* j T+ e\ <ä+ ê\t, mettø \T <Ûäè&É+>± ñ+{ stt. düáø et e qdæø dæú, C üø X : ø &çe +dü+ Àì ÇqTeTT, ôds={ïìhé nh Vü s àqtqt ñ Œqï+# dæ ô Á üjó»hêìï ø * dütô+~. f Æs dæhé nh n$th Ädæ&é, &=bıyótæhé, HêsYm æh Á òæhé\qt ñ Œ Ô # ÁX <ä ô +# T T+~. s ø Ô ø åd ìyês D: ø &ç e +dü+ Àì ÇqT ett etvæ fi \ î s ø Ôø åd düetdü sê î+&ü # dütô+~. } æ] TÔ\ qt+&ç ÄøÏ»Hé $ $<Û ä ø D \ î rdæ øfi fl&é+ À ÇqTeTT < Vü <ä ü&étô+~. E Tºsê\&É+ ìyês D: ã º \, yó+á Tø \T sê*b e&é+ ìyês D î ÇqTeTT ñ üjó > ü&étô+~. ø±q sy, et ets T ü, n etsy yóttˆˆ yê <ÛäT*ï ìs ~Û+# &É+, e +dü+ Àì _3 $ $THé (ìjó dæhé) e\ kõ<ûä ete T+~. n π> ôd*ìj T+ Kì»\eD+ L&Ü ñ ü jó > ü&étô+~. et<ûäty TVü + ìj T+Á D: e +dü+ <ë«sê \uûñ etj T ìj dæhé _6 $ $THé <ë«sê &Éj u {Ïdt ìj T+Á D ñ+# &É+ À < Vü <ä ü&étô+~. n kõs yê ~Û øï : qï æ\ \ î k πø n kõs yê ~Û øï À 90% ø &ç e +dü+qt, b wüø dü æ yót+{ÿ s ü+ À yê&é ês T. ø &çe +dü+ À \uûñ etj T Kì» \ed \T, $ $TqT - Á üjó»hê\t $ $THé / Kì»\eD+ ` ù s T ` Á üjó»q+ _3-_6... et<ûäty TVü + ìj T+Á D, n\dü b > º&ÜìøÏ _6.. > T+&Ó s ø ÔHêfi \T Äs > +>± ñ+&é&üìøï _7.. yê ~Ûìs <Ûäø X øïô, ø D \ ô s T> T<ä\ î _12... qsê\t, s ø Ôø D \ n_ûeè~ øï ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é

47 etø ÿc qï À b wüø ÀbÕ\T ` ìyês D &܈ˆ{Ï.Hêπ>+<äsY s&ç, et+&é Ÿ ná ø \ÃsY Ä ò düsy, nø ÿqù {Ÿ etq sêh+ À KØ òt et]j TT s ; ø±\+ À ü+&ç+# ü+ \ À etø ÿc qï ü+ ettk yótæq~. etø ÿc qïqt kõ> T# dütôqï s T\T n~ø ~> Tã&ÉT\T kõ~+#ê\+fò b wüø ÀbÕ\T sê î+&ü # dütø yê*. á H ü< ä + À b wüø À ü \ø åd \T et]j TT ìyês D # s \qt > T]+ Ç üapple&ét Ó\TdüT î+<ë+. uû dü«s + etø ÿc qï ü+ =*<äx À n edüs +. á <äx À yóttø ÿ\t rdüt îqï u dü«s y T ü+ ~> Tã&çì ìsê ]dütô+~. á <Ûë Te ô s T y s T et]j TT yóttø ÿ\qt y T\T # j TT dü ø ÎJe \ n_ûeè~ øï ñ üjó > ü &ÉT T+~. etø ÿc qï ü+ uû dü«s + ms Te qt $ Ôq 3 qt+&ç 6 yêsê\ es î m îÿe>± Á> Væ +# ü+ ø±\+ n+ ê ñ üjó +# T î+ T+~. ø±ã{ïº uû dü«s + À ü \ø åd \T yóttø ÿ =* <äx ÀH ø ì ækõôstt. yóttø ÿ ô s T> T<ä\ Z Ä î\t ms T ü L&çq * s +> T ÀøÏ e s êstt. üs üsê> dü+ üs ÿ <äx À uû dü«s + <Ûë T À ü+ e\q # T dü ]>± ãj T î sêø b e&é+ $ Ôq+ Òì e+ø s {Ï+ø s +>± e qï qï ø Œ&ç n_ûeè~ #Ó+<äì +»\ e +{ stt. Ç T e+{ï \ø åd \T > etì+ q yóttø ÿ =* <äx ÀH 20 Á>±eTT\ æì s T {ÏøÏ ø * æ 4 qt+&ç 5 s E\ e e~û À s+&ét kõs T æ ø±] # dæ ÀbÕìï ø=+ es î düe]+# e# TÃ. etø ÿc qï À bı{ wt À ü \ø åd \T yóttø ÿ\ øï+~ Ä î À yótt<ä Ä î n+# T\T üdüt ü s +> T ÀøÏ e ] Áø et+>± m+&çb ê stt. Áø y T æ \ø åd \T yóttø ÿ ô uû > + î yê ækõôstt. Ò Ä î\t e Á + Ä î ü# à s +> T À ø ì ækõôstt. ø±+&üìï ø DT ü \ e<ä T+ qt+&ç 3 kõs T 4 qt+&ç 5 s E\ e e~û À æ ø±] # j *. etø ÿc qï ü+ ~> Tã&ç À õ+ î bõá > D j T+>± e + T+~. H \ À yó ê <ät î $T+ n~ûø +>± u dü«s ü ms Te \qt ü+ î y j T&É+ e\q et]j TT yê êe s D+ u >± # \ >± e qï üapple&ét á õ+ î À ü \ø åd+ etø ÿc qï À ø qã&ét T+~. ü+ 5 Ò<ë 6 Ä î\ <äx Àï ü &ÉT ô qt+&ç s+&ét Ò<ë et & Ä î øï+~ uû > + À á õ+ î À ü \ø åd \T ø ì ækõôstt. Ä î\ô bõ*b sttq üdüt ü, Ó\T ü s +> T #ês Œ&É êstt. Ä î À áhó\t más {Ï # ùdô ett<äts T > <Û ätet s +> T À ø ì ædütô+ &Éu \ <Û äsêï # XÊs T. á dü+<äs +>± s T\T e { &Üs T. Á{ Hé bòõs àsy ø±*b stt ~. ø +&Ó À +»\T #ê îÿe>± et]j TT mì$t~ s E\e THêï n~ûø±s T\T düœ+~+# &É+ Ò<äHêïs T. bò Hé # dæhê ü{ïº+# T ndü+ Œ&É êstt. bı{ wt À üett ø e&é+ Ò<ä, s T\+fÒ n+ n\tkõ nì Äy <äq e ø Ô+ # XÊs T. m&é î fi ó qï yóttø ÿ\t ø±+&é+ À ü{ïwüº Zb e&é+ dü]>± ô º&É+ Ò<ä, Hês T et&ét\t m+&çb THêïj Tì Ä+< fi q e ø Ô+ # XÊs T. e\q yóttø ÿ\t =+<äs >± ü&çb e&éy T ø± f ø±ï\j ô ] q üœ{ïø ˇø ÿ Á{ Hé bòõs àsy ets età T î Ç+ düetj T+ m+<ät î î+&ü N&É &É\ î > Ts e êstt. á À ü&ét +<äì Á ü ï+#ês T. bõìï düe]+# &ÜìøÏ 10 Á>±eTT\ bı{ 24> + À Á{ Hé bòõs àsy u > T # ùd n~ûø±s T\T # s \T rdütø yê\ì &çe +&é wæj T+ HÓ ÁfÒ{Ÿ qt s T {Ï À ø * æ 2 # XÊs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø Ó\TdüT î+<ë+ s +> T î e s êstt. ø DT ü \ et<ûä <ä s + Zb e&é+ yóttø ÿ\t qï$>± e +{ stt. õ+ î À ü+ e qï yóttø ÿ À ø= Ô>± e Ãq Ä î\ î õ+ î n+<äø b e&é+ <ë<ë ü Ó\ >± e s êstt. BìH ª Ó\ yótt> Zµ n+{ s T. yóttø ÿ\ À õ+ î À ü ìyês D î 2 Á>±eTT\ õ+ î dü ÒŒ {Ÿ ˇø s T {ÏøÏ ø * æ yês + e e~û À s+&étkõs T æ ø±] # j *. <ätøïÿ À 20 øï À\ õ+ø dü ÒŒ TqT 2 qt+&ç 3 ü+ \ø=ø kõ] <ätøïÿ À y j *. <ätøïÿ À u dü«s +, õ+ î dü ÒŒ T ms Te \qt ˇπøkÕ] ø± î+&ü y s Ty s T>± yój *. ü+ \T m+&çb THêïsTT.. m&é î fi ó Òe.. ª ü+ \T m+&çb THêïsTT, m&é î fi ó Òe.. Ç+ø± mìï s E\ î Á{ Hé bòõs àsy u > T # kõôs Tµ.. n+ sê»qïdæ]dæ\ õ ettkõôu <é et+&é\+ yó ÁsêsTT ü s T\T Ä+< fi q î ~>±s T. et+&é\ πø+á<ä+ Àì ôddt (dæ]dæ\ $<ät Y düvü ø±s dü+düú) m<ät ü s T> T\ et+<ät ÄsY_

48 ä Ó\TdüT î+<ë+ Ls >±j T\ kõ> T À düetá> düdü s ø åd &Ü. æ. ô <ä Hê s&ç (ñ<ë q XÊÁdüÔy Ô) et]j TT myét. s&ç îe sy (Áb Á>±+ ø Ä] H sy) ø wæ $C q πø+á<ä+, ø *øï], Ä#ês mhé. õ. s +>± e ekõj T $X «$<ë \j T+, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Äs > ø s yótæq ÄVü s + e qe Jeq# s À Á ü<ûëqyótæq uû > +. e qe &ÉT ì + rdüt îh ÄVü s + À Ls >±j T\T Á ü<ûëq uû > +>± ñqï$. Ä+Á<Û äá ü< XŸ sêáwü º+ À Ls >±j T ü+ \T <ë<ë ü >± Á ü dü+e s \ø å\ ôv ø±ºs À kõ> T # j Tã&ÉT, \ø å\ qtï\ Ls >±j T\ ñ Œ Ô edütôqï~. Ls >±j T\T îÿe düetj T+ À ü+ # øï e à n~ûø Ä<Ûëj T+ edütô+~. ø±e q s T\T Ls >±j T\ ü+ kõ> T yó ü yótt> TZ # ü THêïs T. s T\T n~ûø Ä<Ûëj ìøï n~ûø +>± ~> Tã&ç Ç# à s ø±\t, dü+ø s C s ø±\t kõ> TøÏ ñ üjó +# + e\ Ls >±j T\ ñ Œ Ô L&Ü > D j T+>± ô ] +~. Bì bõ T Ó> Tfi ó, ü s T> T\ êøï&ç L&Ü ô ] +~. uûñkõ{ï ~> Tã&ç ø=s î Ls >±j T À e# à N&É &É\qT ìj T+Á +# { ìøï Ó> Tfi fl, ÁøÏ$T dü+vü s ø s kõj THê\ yê&éø + üœìdü] nstt+~. yó ê<ät î $T+ $# ø åd s Væ +>± ÁøÏ$T dü+vü s ø s kõj Tq et+<ät\ yê&éø + e\ ü s T> T\ î ìs <Û äø X øï Ô ô s > &Éy T ø± î+&ü, Ls >±j T À ÁøÏ$T dü+vü s ø s kõj Tq nex cõ\t ô ] n π> e qe etqt> &É î et+ # ùd $TÁ ü s T> T\T L&Ü q dütôhêï stt. òü* +>± üsê es D ìøï qcõºìï ø * dütôhêïstt. ü+ \ kõ> T À üsê es D+qT ü]s øïådü Ô $ìjó > <ës TìøÏ $wü T\ + ø±ì, Äs > ø s yótæq ÄVü sêìï n+~dü Ô s T uûñ ü&ü*. Ls >±j T\ ü+ \T îÿe düetj T+ À # ø +<ät T+~, n+<äte\ Ls >±j T À ÁøÏ$Tdü+Vü s ø et+<ät\ ne X cõ\t m îÿe>± ñ+& neø±x + ñ+~. ø±e q ü]$t À ü ÁøÏ$Tdü+Vü s ø et+ <ät\ nex cõ\t ñ+#ê*. Ls >±j T\qT Ç s < XÊ\ î m> TeT # j T{ ìøï n+ sê rj T Á üe D \øï nqt> TD+>± ü s T> T et+<ät\ nex cõ\t îÿe>± ñ+& $<Û ä+>± C Á> Ô\T rdütø yê*. ø±e q Ls >±j T\ s T\T N&É &É\ ìyês D î πøe\+ ÁøÏ$T dü+vü s ø et+<ät\ MT<äH Ä<Ûës ü&é î+&ü Jeìj T+Á D ü<ä T\T, eø å dü+ã+<û ä et+ <ät\ yê&éø±ìøï L&Ü ÁbÕ<Ûëq + Çyê«*. etq sêáwüº+ À kõ<ûës D+>± ü+&ç+# ø=ìï ettk yótæq Ls >±j T À nqtdü]+#ê* q düetá> düdü s ø åd ü<ä T\ > T]+ $e]+ # +»] +~. Ä<ÛäTìø ü<ä À Ls >±j T\ Hês T ô + üø + ` Hês T <äx À düdü s ø åd Ls >±j T\ ü+ \T <ë<ë ü ett+<ät >± Hês T ô + sê«bı\+ À Hê &É+»s T> T T+~. s T\T HêD yótæq Hês T Hê T ø e&é+ e\q yóttø ÿ =* <äx À e# à $$<Û ü s T> T\T, Ó> Tfi qt ìyê]+# e# TÃ. Äs T ãj T m Ó Ôq etfi ô Hês TqT ô + q ü Œ&ÉT yóttø ÿ\qt $$<Ûä ø ø±\t, Ó> Tfi ó, üx ó e \T, ü åî\t, es + e\ qwüº+ ø *π> Á üe <ä+ ñ+~. ø±e q Hês TqT $$<Û ä s øï å ìsêà D \ À nq>± bõ*vü Ödt, ùw&é HÓ{Ÿ \ À ô +# + e\q HêD yótæq Hês TqT ô +# e # TÃ. Ls >±j T\ Hês TqT ô +# ø ø æ{ÿ $TÁX et+q î (ˇø qtï) Áf Æø &Ós à (ˇø πøj) nqt Jeìj TÁ Dø±]ì Ls >±j T $ ÔHê\T $ Ô 10 s E\ ett+<ät>± ø \ ü + e\q yóttø ÿ\øï e# à Hês T îfi ófl Ó> T\TqT ìyê]+# e# TÃ. Ls >±j T $ ÔHê \qt $ Ô ett+<ät>± $ Ôq X ó~ üœìdü]>± # dütø yê*. $ Ôq X ó~ øï Jeìj T+Á Dø±] nsttq Te+{Ï Áf Æø &Ós àqt (4 Á>±. πøj $ ÔHêìøÏ) ø± Ò<ë s kõj THê\T nsttq T e+{ï ø± s +&ÉJyéT 1.5 Á>±. øï À $ ÔHê s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 48

49 Ó\TdüT î+<ë+ ìøï et]j TT 5-10 Á>±. Ç$T&Éø Á &é bı&ç et+<ät $ Ôq X ó~ # j *. Hês T ô s T> T<ä\ <äx À e# à $$<Ûä Ó> Tfi ó, ø ø±\ ìyês DøÏ eø å dü+ã+<ûä y üq HÓ æ ø±] # dütø yê*. Hês T îfi ó Ó> T\T, Ç s Ó> Tfi ó Ä +# î+&ü sê dü+ã+~û et+<ät (ø± üsy Äø ø s &é) 3 Á>±. ˇø sy {ÏøÏ #= ü Œq æ ø±] # j *. yó {, e+>, $Ts ü, ñ* ü+ À düetá> düdü s ø åd ü<ä T\T Ls >±j T À ø ø±\t, Ó> Tfi fl î ìs <Û äø X øïô > \ s ø±\qt m+ æø # dütø yê*. y dü$ À À T <ät îÿ\t # j T + e\q yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) H \ À ìá<ëedü ú À ñqï ü s T> T\T ìyê ]+# ã&étqt. <ätøïÿ À üx óe \ ms Te bõ T Áf Æø &Ó s à ø \ÃsY qt (ˇø øï À Áf Æø &Ós à ø \ÃsY qt 10 øï À\ y ü æ+&ç (90 øï À\ üx óe \ ms Te ø * æ) y dütø yê*. u ø º]j m+&ét Ó> T\T ñqï # mø sê î 6 øï À\ #= ü Œq ; +> bı&çì Hê &ÜìøÏ ett+<ät uûñ $T À ø *ùd <ätøïÿ À y j *. u ø º]j Ó> T\T ìyês D î HêfÒ ett+<ät Hês TqT Áôdºb ºôd øï Hé (100 $T. Á>± sy {Ï À) Á<ëeD+ À ett+ Hê{ *. uûñkõ{ï>± bâå º bòõsê\ ìs «Vü D ( Òj TsY Ç+<äT À... bâá º ñ Œ TÔ\ <ë«sê Ä<ëj T+ $$<Ûä <äx À ø fi fl ô + üø + ø fi ófl ` Äs > + ø fi ófl ` ÄVü s + ø fi ófl ` j»e q ü<ä T\T > D +ø±\t ÁbÕC ø º ]b s Tº\T et+<ät\t, ò &é dü æ yót+{ÿ bı\+ # T º 2-3 es Tdü\ À C qï Ò<ë etø ÿc qï Ò<ë dü» ü+ qt s ø åø ü+ >± n&ét >± y j T&É+ e\ s dü+ \Tà ü s T> T\ ñ<ûä Z Ls >±j T À e# à yó s dt Ó> T\T ø=+ es î > TZ T+~. > MT<ä yó s dt Ó> Tfi fløï kõúe sê\t>± ñqï ø \T ü yóttø ÿ\t Ò î+&ü X óáuûñ+>± # dütø yê*. yó s dt Ó> Tfi fl ì yês D î et+<ät Ò<äT ø qtø yê{ï yê æôøï < Vü <ä ü& s dü+ Òà ü s T> T\qT n]ø º&É+ <ë«sê yó s dt qt düets e+ +>± ìs à*+# Tø yê*. yó s dt k øïq yóttø ÿ\qt øï ø±*ãy j *. bı\+ À nø ÿ&éø ÿ&é ÄeTT<ä ü yóttø ÿ\t Áu stt\sy ) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ ]f ÆsY ` C stt+{ÿ &Ó sø ºsY üx ódü+es úø XÊK Á ü T\ î : Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é-29. bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 49

50 Ó\TdüT î+<ë+ ñ+ yê{ï Ä î\ô ñqï > T&É düett<ë j T+, n ü Œ& bı<ä> ã&çq æ\ ü s T> T\qT > T]Ô+ Ä Hê X q+ # j *. bı\+ À nø ÿ&éø ÿ&é mø sê î #= ü Œq üdüt ü s +> T, \+ s +> T õ > Ts T n º\T ñ+# + <ë«sê s dü+ Òà ü s T> T\T, Ó\ < et\t M{ÏøÏ Ä ø ]Ù+ üã&ç n T îÿ+{ stt. mø sê î 4 *+>±ø s ø ãt º\T ô {Ϻ X q> ü# à ü s T> T, dü ~ ü s T> T, s ã s T ü s T> T\ jóttø ÿ ñìøïì > etì+# e # TÃ, *+>±ø s ø ãt º\ dü+k qt ô + nq>± mø sêìøï ñ+ n~ûø dü+k À et> ü s T> T\qT ìyê]+# e # TÃ. <ë«sê dü+ êq e~ ì n]ø ºe # TÃ. ms ü+ >± ã+ yóttø ÿ\qt 1:16 ìwüœ Ô À (ˇø ã+ es Tdü î 16 e { es Tdü\ #= ü Œq y dütø yê*). ms ü+ nsttq Te+{Ï ã+ yóttø ÿ \ î ü s T> T\T Äø ] +# ã&ç yê{ïô <ë&ç # kõôstt. 45 s E\ ã+ Hês TqT 25 s E\ e { Hês TqT Bìø dü+ Hê Tø yê*. üp <äx î ett+<ät>± mø sê î 20, 000 #= ü Œq Áf Æø Á>±e ã<äìø \qt yêsêìøï ˇø kõ] #= ü Œq 6 yêsê\t $&ÉT<ä\ # j *. 250 sê«\ î düe qyótæq yó s dt Á<ëe D ìï (bı>± î \<Ó ü s T> T î mdt.mhé. æ.$., X q> ü# à ü s T> T î ôv #Y.mHé. æ.$.) s+&ét kõs T 10 s E\ e e~û À kõj T+Á + y fi À æ ø±] # j *. Ä + q ü s T> TqT ìs ístt+ q yó s dt Á<ëeD+qT m+ æø # dütø yê*. bı\+ À mø sêìøï 20 #= ü Œq üøïå T # dütø yê*. yóttø ÿ ô s T> T<ä\ <äx À Hê{Ïq 30 s E\ qt+&ç üp es î 5 XÊ + y ü +»\ ø cõj ìï (5 øï À\ y ü +»\ ü ü Œ 100 s {Ï À) 15 s E\ &Ü æ ø±] # j *. \<Ó ü s T> T Ä + q ø±j T\qT, ø=età \qt T+ HêX q+ # j *. sø ÿ\ ü s T> T\T > T&ÉT ô º î+&ü y ü +»\ Á<ëeD+ 5 XÊ + Ò<ë y üq HÓ (0.5 XÊ +) Ò<ë y ü dü+ã+~û ÁøÏ$THê qt \qt æ ø±] # j *. \<Ó ü s T> T\T ô <ä <äx î # ]q ü Œ&ÉT $wü ü ms \qt ô { º*. Ls >±j T ü+ À bı>± î \<Ó ü s T> T ráe <äx À ñqï ü Œ&ÉT $wü ü ms qt 10 øï À\ e &ÉT, ˇø øï À u \ +, 500 $T. ø s ô ]bòõdt Ò<ë 1 s T y ü q HÓ À q+ {Ïì ø * æ qï qï ñ+&é\t j s T # dæ bı\+ À kõj T+ Á + y fi À yóttø ÿ\ yótt<äfi fl À ô { º*. Bì <ë«sê uûñ $T qt+&ç ãj T øï e Ãq \<Ó ü s T> T\ sê«\t $wü ü ms \qt ì # ìb êstt. ø±j T =\T# T ü s T> T\ ìyês D î m ø sêìøï < äjó &çø±sy 2 Á>±. Ò<ë ôd Œ H kõ&é $T.. Ò<ë mdæô ò{ÿ 1.5 Á>±. Ò<ë øï«hê Ÿ bòõdt 2 $T.. Ò<ë ø s ô ]bòõdt 2 $T.. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. mhé. æ.$ Á<ëeDìï mø sêìøï 200. #= ü Œq Ò<ë _.{Ï. dü+ã+~û et+<ät \qt 400 Á>±./mø sêìøï #= ü Œq æ ø±] # j *. e+> À kõe q +>± bı&ée ø±j T\ s ø±\ ø +fò > T+Á&Éì s ø±\ î ø±j T =\T# T ü s T> T m îÿe>± Ä dütô+~. á ü+ qt p À Hê î+&ü Ä> wüߺ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 50

51 Ó ü Ó À Hê{Ï ø±j T =\T# T ü s T> T îÿe >± Ä dütô+~. e+> À yótte«, ø±j T =\T# T ü s T> T Ä + q ø=età\qt m üœ{ïø ü Œ&ÉT T+ HêX q+ # j *. s dü+ Òà ü s T> T\ ìyês D î ett+ <ät>± n* ø sø ÿ\ ü s T> T\qT yóttø ÿ î 2 #= ü Œq $&ÉT<ä\ # j *. s dü+ Òà ü s T> T\ Ä +# î+&ü mø sêìøï 10 øï À\ #= ü Œq ø±s üp s Hé > T[ø \qt y dütø yê*. êets ü s T> T\ ìyês D î òæáb Ÿ > T[ø \qt Hê{Ïq 15 s E\ î et]j TT 45 s E\ î mø sêìøï 8 øï À\ #= ü Œq uûñ $T À q+ et ñqï ü Œ&ÉT y dütø yê*. á ü+ \qt Ä +# s dü+ Òà ü s T> T\ (ù qt ã+ø, êets ü s T> T\) ìyês D î m dæô ò{ÿ 1.5 Á>±. Ò<ë òæáb ì Ÿ 2 $T. Ò<ë &Ó $T< j T{Ÿ 2 $T. Ò<ë Ç $T&Éø Á &é 0.3 $T.. Ò<ë ôd ŒH kõ&é 0.25 $T.. et+<ät Hê ˇø et+ <ätqt s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. Ó\ < et ìyê]+# Tø e&üìøï 5 XÊ + y ü +»\ ø cõj Tìï Ò<ë ndæ{ et Á æ&é 0.3 Á>±. Ò<ë < äjó $T< ëø± Á>±. Ò<ë ôd Œs=y Tdæ æhé 1 $T.. et+<ät\qt e ]à e ]à 7-10 s E\ e e~û À æ ø±] # j *. $Ts ü À ô ett&é øï+~ ett&é ˇπø kõ] > etì+ q ü Œ&ÉT mø sêìøï &Ó ô ò qtúsêhé 300 Á>±. Ò<ë Ç+Á{Ï æ&é 400 $T.. æ ø±] # dütø yê*. æ ø±] # dæq s Tyê ø dü+ 5-7 s E\ e e~û Ç Ã ø±j T\qT ø j *. ü s T> T\T Ä + q ø±j T\qT y s T# dæ HêX q+ # j *. ü+ e ]Œ&ç bõ{ï+ #ê*. Áô ò+ îÿ&ét (;Hé ) ü+ ü+ e ]Œ&ç # ùdô u ø º]j m+&ét Ó> T\T ø=+ es î > TZ T+~. Äyê \T, ã+,<ûëq ü ü+ \ ü+ e ]Œ&ç # j T&É+ e\q qt* ü s T> T\ ñ <Ûä > TZ T+~. ü+ üp, ø± <äx À HêbÕÔ*Hé Ädæ {Ïø ÄeT + 1 $T.. 4 s {ÏøÏ ø * æ 10 s E\ e e~û À s+&ét kõs T æ ø±] # ùdô 15-20% n~ûø Œ Ô bı+<äe# TÃ. ø± uòj, ø± òü esy ü+ À düdü s ø åd ô q ù s=ÿqï düdü s ø åd ü<ä T\T bõ {Ïdü Ô, ø± uòj, ø± òü esy À n<äq+>± Äs > yótæq Hês TeT&çì ô +#ê*. $ Ô ett+<ät 100 Á>±. $ ÔHêìøÏ 2 Á>±. Áf Æø &Ós à $]&ç et+<ät $ Ôq X ó~ # j *. ø± uòj, ø± ò esy ü+ À ms ü+ >± Äyê\ ü+ qt Á ü 25 es Tdü\ î s+&ét es Tdü\ #= ü Œq y dütø yê*. $ Ôq 15 s E\ s Tyê Hês Tô 1 Á>±. _.{Ï. dü+ã+~û et+<ät î ˇø s T {Ï #= ü Œq ø * æ æ ø±] # j *. y ü +»\ Á<ëeD ìï (5 XÊ +) 10 s E\ e e~û æ ø±] # j *. ø± uòj À n+ s ü+ >± ø± s{ÿ, yó { y j T&É+ e\ sø ÿ\ ü s T> T\ ñ<ûä > TZ T+~. yó s dt k øïq yóttø ÿ\qt øï HêX q+ # j *. ü+~] (r> ) Ls >±j T\T (ø±ø s, ;s, < dü, > TeTà&ç, ã &ç<ä > TeTà&ç) ü+ À düdü s ø åd ô q ù s=ÿqï düdü s ø åd ü<ä T\T bõ {Ïdü Ô r> C Ls >±j T\ À n<ä q+>± Äs > yótæq Hês TeT&çì ô +#ê*. $ Ô ett+<ät 100 Á>±. $ ÔHêìøÏ 2 Á>±. Áf Æø &Ós à $]&ç et+<ät $ Ôq X ó~ # j *. $T< Ÿ j TTõq Ÿ G yóì> sy G ü+# <ës Ó\TdüT î+<ë+ Á<ëeD+ 10 $T.. #= ü Œq ø * æ 10 ms \T mø sêìøï ô {Ϻ ü+&ét á> \T ñ ìøïì > etì+#ê* Ò<ë 100 $T.. et ~ j Hé 100 Á>±. u \ {Ï ø * æ bõ<ät À nø ÿ&éø ÿ&é bı\+ À ñ+#ê*. ü+&ét á> ìyês D î $T< Ÿ j TTõq Ÿ *+>± ø s ø ms ãt º\qT mø sêìøï #= ü Œq ñ+ n~ûø dü+k À ü+&ét á> \qt ìyê]+# e# TÃ. ø \T ü yóttø ÿ\t Ò î+&ü C Á> Ô\T r dütø yê*. 100 Á>±. $ ÔHêìøÏ Áf Æø &Ó s à $]&ç 2 Á>±. #= ü Œq yê&ç $ Ôq X ó ~ # j *. n* ø sø ÿ\ ü s T> T\qT yóttø ÿ î 2 #= ü Œq $&ÉT<ä\ # j *. ô s T> T<ä\ <äx À qt+&ç üp e# à es î 5 XÊ + y ü +»\ ø wüj ìï 15 s E\ e e~û À æ ø±] # j *. ô + î ü s T> T\ ìyês D î ø s ô ] bòõdt sy {ÏøÏ 2 $T.. ø * æ æ ø±] # j *. ã &ç<ä Ó> T\T ìyês D î &Ó H ø± t Ò<ë ø± s +&ÉJyéT Ò<ë ôv ø± ø=qcà Ÿ 1 $T.. #= ü Œq ø * æ 10 s E\ e e~û À æ ø±] # j *. qt* ü s T> T\ u &É<ä ñqï # ø±s dü\œ Hé 3 Á>±. ˇø øï À $ ÔHêìøÏ #= ü Œq ø * æ $ Ôq X ó~ # j *. r> C ü+ \ô > +<Ûäø + dü+ã+~û ü s T> T/ Ó> T\T et+<ät\t yê&ésê<ät. Bì e\ Ä î\t e &çb êstt. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

52 ü düôø±\t s T\ î ñ üjó > ü& ü düôø±\t s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : n$tπsïì Vü ]ø èwüí yó\: s. 250/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 450/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) s # stt : &܈ˆ dæ.ôv #Y.s y TXŸ yó\: s. 270/- (ø=]j TsY #êø \T n<äq+) Á ü T\ î: Ç+.HÓ+. 3`6`747/2, Ád º{Ÿ HÓ+. 13, Äø òüsy Á>±eTsY dü ÿ Ÿ <ä> Zs, Væ e j T Y q> sy, ôv <äsêu <é bò Hé HÓ+: , , 040` s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 52

53 º Ó\TdüT î+<ë+ s ; etø ÿc qï À Ó> Tfi fl ìyês D Ó\+>±D sêáwüº+ À s _ À ü+&ç+# ü+ \ À etø ÿc qï ettk yótæ+~. á ü+ qt üx óe \ î, ø fi fl î ÄVü s +>± L&Ü yê&ét THêïs T. á etø ÿc qïqt m îÿe>± ø Ø+ q> sy, es +> Ÿ, dæ~ ù, ìce u <é, KeTà+, Ä~ u <é,ìs à Ÿ, yót<äø yótt<ä\> T õ \ À ü+&çdütôhêïs T. á ü+ qt s ; À $$<Ûä s ø±\ Ó> Tfi ófl Ä + ráe qwüº+ # ùd neø±x + ñqï~. s T\T á øï+~ Ó > Tfi fl \ø åd \qt Ó\TdüTø=ì ìyês D # s \qt # ü{ º*. Ó> Tfi ófl: 1.Ä î m+&ét Ó> T\T: Ç$ 2 s ø±\t m) ]àø yét Ä î m+&ét Ó> T\T Ä î\ô et# Ã\T ø \>± ñ+&ç, {Ï &çdæq T >± ñ+{ stt. á et# Ã\T ü]e D+ ô ] Äø + ê yê æ+ Ä î\t üp]ô>± m+&çb êstt. _)y T&çHé Ä îm+&ét Ó> T\T Ä î\ô qï qï ø \>± ñ+& ã &ç<ä Òø > <Û ätets +> T et# Œ&É êstt. á et# Ã\ ü]e D+ ô ] Bs È# Ts ÁkÕø±s +>± e s T êstt. ìyês D: e +ø C uÿ 2.5 Á>± Ò<ë ø±s +&ç»+ 1Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. 2.ã E Ó> T\T á Ó> T\T e\q Ä î\t e+ø s ] ett&é \T ü&é + e+{ï \ø åd \T ø ì æ kõôstt. yóttø ÿ\ À æ\ø \T m îÿe>± yóttø ÿ\t &Édüu ]b êstt. Ä î\ô üdüt ü ü# Ãì ü{ Œ&ç bı&ée Hê sê*b êstt. Ó> T\T ráe e\q Ä î\ n&ét> T uû >± q o +Á<ä+ ô s T> T<ä\qT > etì+# e # TÃ. üp <äx ø +fò e &ÉT Ó> T\T Ä ùdô yótt ø ÿ\t üp]ô>± # ìb êstt. ìyês D ôv {Ï øï Ÿ 4Á>±. øï À $ ÔHêìøÏ ø * æ $ ÔqX ó~ # j *. &܈ˆm.$»j T u düÿsy sêe, d ìj TsY XÊÁdüÔy Ô, ø Ø+q> sy, æ.õ.{ï.mdt.mj TT., Ó\+>±D yóttø ÿ\ô 2Á>±. yót øï Ÿ s T {ÏøÏ ø * æ æ ø±ø # j *. 3. T ü Œ Ó> T\T á Ó> T\T yóttø ÿ nìï uû >±\ô Ä dütô+ ~. Ä î\ô q > T+Á&Éì ( Òø ) bı&çbı&ç > <ÛäTeT ü&é ü bı îÿ\t ø ì ækõôstt. ü+ ô ] q ø=\~ á bı îÿ\t > <ÛäTeT s +> T qt+&ç q\t ü esêíìøï e s T êstt. ìyês D e +ø JuŸ 2.5Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ Ó> T\T ráe ã{ïº 1 Òø 2 kõs T æ ø±] # j *. f ãtø=qc Ÿ 1Á>±. sy {ÏøÏ ø * æ æ ø±] # j *. 4.bÕeTTbı&É Ó> T\T H \ î <ä> Zs >± ñ+& øï+~ Ä î\ô ã &ç<ä et]j TT > <Û ätet s +> T et# Ã\T ˇø <ëì s Tyê ˇø Œ&ç # &É { ìøï ªbÕeTTbı&ɵ e ~]>± ø ì æ kõôstt. Ä î\ qt+&ç ø±+&üìøï yê ækõôstt. ø±+&üìøï k øïq ü Œ&ÉT ø D ü \ e<ä $] yóttø ÿ H \ô ü&çb T+~. ìyês D H \ î <ä> Zs >± ñqï ˇø {Ï Ò<ë s+&ét Ó> T\T k øïq Ä î\t rdæy j *. ø \ ü ü yóttø ÿ\t Ò î+&ü rdæy j *. Ó> T\T Ä + q yó+ H Ábı æø=hócà Ÿ 1$T.. Ò<ë ôv ø± ø=h CÀ Ÿ 2$T.. æ ø±] # j *. 5.ø±+&É+ îfi ófl Ó> T\T á Ó> T\T üp <äx qt+&ç k πø ne ø±x + m îÿe>± ñ+~. ø±+&é+ô > <ÛäTeTs +> T #ês Œ&ç ü+ ø qt ø±ø ett+< ø±+&é+ uû > + $ ] H \ô ü&çb T+~. yóttø ÿ\qt N*à # dæq ü Œ&ÉT À ü\ u + &ÉT uû > + î[fl q\t ü s +> T î e s T T+~. á Ó> T\T H \ À et XÊ + Zq ü Œ &ÉT et]j TT yê êes D+ À ñc íá> ô ] q ü &ÉT ráe+>± edütô+~. ìyês D e +ø C uÿ 2.5Á>±. øï À $ ÔHêìøÏ ø * æ $ ÔqX ó~ # dütø yê*. m+&éø±\+ À H \qt À T>± <ätqtï ø yê*. ü+ ø dæq s Tyê Ó> T\T Ä + q yóttø ÿ\ uû >±\qt ø± Ã*. ü+ e ]Œ&ç # ü{ º*. Ó> T\T Tº îh s ø±\t (ø Ø+q> sy etø ÿ`1, ø Ø+q> sy etø ÿ, &çôv #Ym+ `117, &çôv #Ym+`121) kõ> T # j *. Áf Æø &Ós età +Á<Ûëìï üx óe \ ms Te À eè~ # dæ uûñ $T À y j *. ô q #Ó æœq $<Û ä+>± s T\T =*<äx ÀH Ó> Tfi flqt > T]Ô+ düdü s ø åd # s \qt # ü{ï qf Æ stt n~ûø ~> Tã&ÉT\qT bı+<äe# TÃ. ÄsY_ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 53

54 ô + ü &ÉT»+ Te \T ô + ü &ÉT îø ÿ\t ` $$<Ûä C T\T (> dü+ ø s TyêsTT) 16. Ç+^ wt ø±ø sykõœìj T Ÿ: Ç~ k Œ]º+> &Ü>, et<ûä düú ôd E À ñ+ T+~. #Óe \T bı&ét>±z ñ+{ stt. ü åî*ï, qï»+ Te *ï yó+{ &ÉT T+{ stt. î T+ã+, æ\ \T, Ç s îø ÿ\t, ø= Ôyê] Áù et>± ñ+{ stt. # *, y &ç yê êes D ìï Tº î+ { stt. yê j et+ nedüs +. ø åd Çe«&É+ *ø n+> T. m TÔ øï À\ ãs Te ñ+{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 17. bòõø f ]j TsY: Ç+>± +&é î #Ó+~q qï ôd E C. Ó\T ü s +> T À, q\t ü e ]ÿ+> ñ+{ stt. et+ yê#y &Ü>, dü s q Áf Æì+> nedüs +. <ät dü+e sê\ ô ã&çq æ\ ÀÔ ø *dæ ñ+{ stt. Ç+{À ì Ç s ô + ü &ÉT»+ Te \T, æ\ \ düt\uûñ+>± ø \Teø yó+ ü&é êstt. m TÔ ôd+.mt., øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 18.»s àhé wæ tvü sy : BìH n Ò wæ j THé nì æ\tdütô+{ +. s +> T q\t ü Ò<ë ett<äts T ms T ü s +> T À ñ+ T+~. ø î yó+á Tø \T m îÿe>± ñ+{ stt. ô <ä ôd E Á;&ÉT, #Óe \T ìø ÿu &ÉT# T îì, #Ûê, ø +&Ésê\ ü wæº>± ñ+{ stt. et+ yê#y &Ü>. s ø åd À, b dt, $T* Ø À ñ+ u +ãt*ï üdæ> &ÜÔsTT. s p Áãwt # j *. yê j et+ # stt+#ê*. Ó*$>±, # Ts T î >± ñ+{ stt. m TÔ ôd+.mt., ã s Te øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 19. > Hé ]f ÆÔesY: Ç+>± +&é, kõÿ{ÿ +&é î #Ó+~q ô <ä ôd E Á;&ÉT. s +> T yót]ùd ã+>±s + #Ûêj T À ñ+ T+~. yót&é ett+<ät, =&É\ yóqtø, ø øï+<ä, ett+<ät ø±fi fl yóqtø, yó+á Tø \T m îÿe>± ñ+{ stt. s p mø syôd E À uû > +>± á, yêøï+> nedüs +. yês + À nh ø kõs T Á> $T+> # j * ñ+ T+~. æ\ \ Ä&ÉT î H +<ät î, # ü et+<ä + q yê]øï, $ø + > T\ î &ÉT>± ñ+&é&üìøï nqt L\+>± ñ+{ stt. et TÔ ü<ësêú*ï üdæ> &ÜÔsTT. m TÔ ôd+.mt, ãs Te øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 20. Áπ>{Ÿ& Hé:»s à øï #Ó+~q uû Ø ôd E Á;&ÉT. q\t ü Ò<ë * Ò<ë Vü ] øï«hé s +> T À ñ+ T+~. yêsêìø=ø kõ] Á> $T+> ø±yê*. s p yê j et+ nedüs +. ø åd HÓeTà~>± Çyê«*. ø= Ôyêfi flqt # dæ dæ> TZ ü&é êstt. qetàø +>± ñ+{ stt. et+ yê#y&ü> Ç$. æ\ \ HÓeTà~>± ñ+ { stt. m TÔ ôd+.mt., ãs Te øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 21. Áπ>Vü Ö+&é: > + î yótæfi fl y > + üs T > TÔ êstt. qø ÿ\qt, õ+ø \qt yó+{ &ÉT êstt. nbõs TºyÓT+ T À, ø= Ô>± ô +# yê]øï nqt L\+>± ñ+{ stt. ø= Ô yê], î T+ã+ À Áù et>± ñ+{ stt. #=+> ø±s &É+ m îÿe>± ñ+ T+~. Á> $T+ > # j T&É+ düt\uûñ n+> T. m TÔ, øï À\ X Øs ãs Te +{ stt. J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 22.» ü dt dæœ&é (Spitz): j T s t, Ädæj, nyót]ø± ÁbÕ+ ê\ î #Ó+~q~. dæœ&é Á> ü î #Ó+~q 50ô >± C T*ï Á ü ü+# yê ü Ô+>± > T]Ô+#ês T. nyót]ø Hé,» ü dt,»s àhédæœ&é nìï bõetπsìj THé ÁøÏ+~øÏ ekõôstt.» ü dt dæœ&é e Á + düe stt&é C >± ñ+&ç, n+<ä]øï Ó*dæ ñ+ T+~. m TÔ ôd+.mt., ãs Te 6.75 øï À\T ñ+{ stt. Ó\T ü s +> T À ñ +{ stt. 23. Áã&ÉsY ]f ÆÔqsY: q ò ü+&é +&é î #Ó+~q ô <ä ôd E C. q\t ü, üdüt ü ü# Ã, ett<äts T> <ÛäTeT s +> T À ñ +{ stt. ø ì{ s T>± ô øï ñ + T+~. ˇø=ÿø ÿkõ] #Ûê ô Ó\ {Ï et# à \T+{ stt. düt\uûñ+>± ø åd Çe«e# TÃ. yêsêìøï 1-2 kõs T Á> $T+> nedüs +. s p á, q&éø e+{ï yê j et+ nedüs + ñ+ T+~. æ\ ÀÔ Áù et>± ñ+{ stt. j T»e ì düt\uûñ+>± ø *dæb stt, Ó*$>±, <äj T, ùdïvü +>± ñ+{ stt. et TÔ ü<ësêú*ï > T]ÔkÕÔsTT. m TÔ ôd+.mt., ãs Te øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 24. kõ nbõ : {Ïu {Ÿ ( kõ n bõ ) î #Ó+~q qïôd E C. s +> T Ó\T ü, q\t ü, > <Û ätet s +> T À ñ+{ stt. s p Á> $T+> nedüs +. s E î 2-3 kõs T yêøï+> nedüs +. nqtuûñeettqï j T»e qt\ î ô + üø±ìøï u e + T+~. et+ yê#y&ü>. n+<ä] ø *dæb T+~. m TÔ ôd+.mt., ãs Te øï À\T, J$ ø±\ dü+ˆˆ\t. 25. etdæº òt: #ê ü sê qyótæq e ]ÿ+> îø ÿ. Á Ls yótæq j TT<ë ìøï #Ó+~q îø ÿ Ç+{À qï æ\ \T, ej TdüT MT]q yês T ñ+fò, á C æ\ \ ô + üø±ìøï n qt L\+>± ñ+&é<ät. s E yê j et+ n edüs +. yê j et+ Ò î+fò $HêX q ø±] >± j s e T+~. ø åd nedüs +. #=+> ø±s &É+ m îÿe>± ñ+ T+~. ô <ä >± > Ts ø ô &ÉTÔ+~ n+> T. m TÔ øï À\ ãs Te +{ stt. J$ ø±\ dü+ˆ7\t. ` &Üø ºsY dæôv #Y s y TXŸ, bò Hé: ôv <äsêu <é s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 54

55 o êø±\+ À bõ Vü ÖCŸ ìs «Vü D # sê\ sêπøwt, m+.mdtdæ (Vü ]ºø \ÃsY), ñ<ë q ø fi XÊ\, sêcò+á<äq> sy, Áo ø=+&ü \ø åàdy ñ<ë q $X «$<ë \j T+,ôV <äsêu <é, Ó\+>±D o êø±\+ À bõ Vü ÖCŸ À ìs «Vü D À rdütø yê* q j»e q ü<ä T\T: `bõ*vü ÖCŸ À kõ> T# ü&ét Tqï Ls >±j T\ ü+ \T, üp\ ü+ \T o êø±\+ À ø=ìï j»e q ü<ä T\T rdüt îqï stt et+ ~> Tã&ÉT\T kõ~û+# &ÜìøÏ neø±x + ñ+ T+~. ` o êø±\+ À dü s s à îÿe>± ñ+ &É + e\q øïs D»q dü+jó > ÁøÏj T îÿe >±»] ü+ ~> Tã&ç, HêD <Óã +{ stt. `dü s s à îÿe>± qyó <ät ø±e&é+ e\q bõ Vü ÖCŸ\ À ñqï yóttø ÿ\ y s <ä> Zs ü<ät qt m îÿe>± ñ+ T+~. <ë«sê yê <ÛäT\T / Ó> Tfi ófl k πø Á üe <ä+ ñ+~. `yê êes D+, H \ ñc íá> \T îÿe>± ø±hóœ &ÉπswüHé Ä òt Ç+&çj THé Ç+&ÉÁd º (d ), e ekõj T+, òü &é ÁbÕôddæ+>, nqtã+<ûä s +>±\ ø dü+ # ü&ét Tqï ø±s Áø e À uû > +>± e ekõj T s +> + À dütdæús yótæq e ~ kõ~û+# &É+ \ø å + ná f ø kâ Y s+& m&çwühé ù s T et &ÉT s E\T m _wühé, e e kõj T s +> + À n<ûäthê q n+xê\ô ná $»Hé ù s T s+&ét s E\ dü<ädüt ñ+&é + e\q b wüø±\qt Á> Væ +# X øïô yóttø ÿ ø ÀŒ T+~. Bì <ë«sê ~> Tã&ç > TZ T+~. j»e q ü<ä T\T: 1.j T M ôdº_»sy bõ*b Hé ò æ ŸàqT, <ätettà >±ì, Ç e s ú ü<ësêú\t >±ì, Ä Z, o *+Á<Ûë\T >±ì Ò î+&ü ü]x óáuûñ+>± ñ+ # Tø yê*. 2.bÕ Vü ÖCŸ À ü\ > \ ôw&é HÓ{Ÿì ñ<äj T+ 7 > + \ qt+&ç kõj T+Á + 6 > + \ e s î Ós e +, sêá y fi À et dæ ñ+ # &É+ e\q À ü\ ñc íá> ô s T> T T+~. 3.bÕ Vü Ödt î > \ ø sºhé (ôd &é$) ñ<äj T+ 8 > + \ qt+&ç kõj TÁ + 6 > + \ es î Ós ñ+, sêá y fi À et dæ y j *. Bì e\ L&Ü ñc íá> ô s T> T T+~. 4.u &é ô q ñqï et{ï ºì L] æ düvü j T+»qe] 31 qt+ ná f ø±ï\j ÇH ïy wühé m _wühé qt ìs «Væ +# qt+~.»qe] 31e B qt+ òæáãe] 2e B es î Ábıô òdüsy»j TX +ø sy ná ø \Ãs Ÿ j T ìe] { ( CÒ{ T ), Ó\+>±D sêáwüº Á üuûñt «+ dü+j TTø Ô uû > kõ«et + ná f ø kâ Y 2020øÏ Ä < ä + n+~+# qt Hêïs T. s T\ Ä<ëj T+ s{ïº+ ü # j T&É+, q q kõ+πø ø ñ Œ TÔ\qT n+<ätu T ÀøÏ rdüt îsêe&é+ nh \øå± \ á Ó\TdüT î+<ë+ e<ät\t>± # j T&É+ e\q H \ ÀìøÏ ÄøÏ»Hé yó[fl yóttø ÿ y s qt n+<ät T+~. 5.m+&çq et]j TT yóttø ÿ øï+~ uû > + À ñqï Te+{Ï Ä î\qt T+ y dæq T stt ã &ç<ä Ó> T\T qt+&ç æœ+# Tø e# TÃ. 6.o êø±\+ À {Ï &ÉT\ $wüj T+ À #ê C Á> Ô>± ñ+&ü*. ãj T{ÏøÏ üp]ô>± &ç Òq T >± ø qã&çhê, À ü\ yóttø ÿ y s <ä> Zs ü<ätqt ñ+ T+~. ø qtø {Ï &ÉT\ $wü j T+ À C Á> Ô\T rdüt îqï stt y s T îfi ófl s >±\ qt+&ç s ø åd bı+<äe# TÃ. 7.bÕ Vü Ödt À ü\ ø±*u \ À dü\œ sy bı&çì # * q stt n~ ø=+ y Ts î ñ c íá> qt ô +# T T+~. 8.bòÕdüŒs dt ÀbÕìï > T]Ô+ q stt Á>±./. ø * æ yóttø ÿ\ yótt<äfi À b j T&É+ <ë«sê á düetdü qt n~û> $T+# e# TÃ. 9.ô bõ T>± 3 Á>±./. Ò<ë 2 Á>±./. æ ø±] # j *. 10.VüA $Tø Ädæ&é ì Á ü ü~ùv qt s E \ î ˇø kõ] yóttø ÿ\ yótt<äfi À b dæq stt et+ y s T e edü ú HÓ\ø=+ T+~, <ëì üìrs T u > T+ T+~. 11. s> T \sy >± {Ï et]j TT H \ (et{ïº) EC et]j TT PH ì ü]o*+ > T C Á> Ô\T rdüt îqï stt o êø±\+ À bõ* Vü Ödt\ <ë«sê ~> Tã&ÉT\T kõ~û+# &Üìï neø±x + ñ+ T+~. ÄsY_ dü<ädüt ìs «Væ dütôhêïs T. á m _wühé À Á ü<ûëq+>± $_ÛqïyÓTÆq ü+ \T ü+&ç+# &É+, yótæáø Ç]π>wüHé, Ç+{ÏÁπ>f &é bòõ]à+> dædt»yét, á-hêyét et]j TT ÇqT shé, e ekõj T+ À nqt dü]+#ê* q $<ÛëHê\T, e ekõj T+ À j +Árø s D, b dt º Vü s«dt º y TH CŸyÓT+{Ÿ, Á& Hé, &çõ Ÿ ná ø \ÃsY, e ekõj T ñ Œ TÔ\ î et]+ $\Te # Ls Ã&É+, b wüø±vü s ø \Œq e+{ï n+xê\thêïstt. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 55

56 &ÓsTTØ < o ` $< o üx óc T\T bõ&çøï Á üdæ~ #Ó+~q $< o C T\T etq < X + À < X yê[ Äe À bõ\ ñ êœ<äø X øïôì n_ûeè~ # j T&ÜìøÏ $< o C T\ üx ómsê ìï ñ üjó + dü+ø s C üx óe \T n_ûeè~ # ùd ø±s Áø e \T ñ<ûäè +>± q&étdütôhêïstt. etq< X + À dü+ø s C üx óe \ n_ûeè~ øï ñ üjó + # y T\Ts ø + $< o C T\T ø=ìï+{ï > T ]+ Ó\TdüT î+<ë+.»ø : < X + Àì yê êes D ü]dæú T\T»Ø üx óe \ b wüd î nqt L\+>± ñ+{ stt. n+<ätπø á C < X yê üx ódü+ ì dü+ø s üs # &ÜìøÏ $]$>± yê&ét THêïs T. îÿe y T ü Ks TÃ, n~ûø bõ*e«> \ X øïô»ø Äe \ î ñ+ T+~.»Ø > C øï ü {Ϻì\T ÁbòÕqT, Ç+>± +&é et<ûä Àì»Ø B«ü+. C Ø bõ*# à $< o C T À n qï ü]e D+ > \ C. X Øs + bı+~ø >± et \\T dü]düe q+>± ñ+{ stt. s +> T Ò ms T ü qt+&ç qt<äts T > <ÛäT et s +> T ñ+ T+~.»Ø ô j T \T «s >± m~, =+<äs >± bıs T êstt. 24 e kõ\ ej TdüT ÀH yótt<ä{ïkõ] áqt êstt.»ø Äe \T 450 øï À\ X Øs ãs Te ø * ñ+{ stt. bı<ät> T Äø±s + # ø ÿ>± ñ+&ç dü]>±z nets Ãã&ç ñ+ T+~. bõ&çø±\+ À düte s T øï À\ bõ\~> Tã&ç ñ+ T+~. yóqïxê ñ+ T+~.»Ø Äe \T îÿe bõ* ÃHê, yóqï XÊ + m îÿe>±h ñ+ T+~. bõ\t üdüt ü ü# à s +> T À ñ+{ stt. Vü À*dæºHé -Á ò õj THé (Vü #Y.m òt) Á ü ü+# + À n ~Ûø +>± bõ*# à $< o C Vü À*dæºHéÁ òæõj THé. Ä C ñwüí < XÊ À m îÿe>± $dü Ô]+ ñ+~. HÓ<äsê +&é ñ Ôs ÁbÕ+ ê À á C eè~ #Ó+~q~. ôv #Y.m òt. n+ Hêp î>± ñ+&é<ät. X Øs +ô Ó\T ü, q\t ü s+&ét ô <ä et# Ã\T+{ stt. X Øs + e >±, uû Ø>±, bı&ée >± ñ + T+~. ø Ó\T ü s +> T À ñ+ T+~. bı<ät> T ô <ä >± ñ+ T+~. ôv #Y.m òt. üx óe \T düte s T 700 øï À\ es î ãs Te +{ stt. bõ\ ~> Tã&ç, bõ&çø±\+ À 6-7 y \ øï À\T+ T+~. Ç s $< o C T À ø +f ôv #Y.m ò t. Äe \ bõ\ À yóqïxê + îÿe >± (3.5%) ñ+ T+~. < oj T üx óc T\T - ü]s ø åd ˇ+> \T, ü +> q s T e+{ï nh ø < oj T C T\T etq î s sê\ qt+&ç dü+áø $T+ q»qt dü+ ü<ä. á dü+ ü<ä üx ó > D _Ûeè~ øï m+ >±H &ÉŒ&ÉT T+~. ø±ã{ïº < oj T üx ódü+ ü<ä ø qtets T > b î+&ü, ü]s øïå+, uûñ$wü TÔ sê\ î á dü+ ü<äqt n+~+#ê* q ø s Ôe + etq+<ä ]ô ñ+~. < XÊyê[ bõ&ç Äe \T - ñ Œ Ô Á üe D \T Áø.dü+. üx óc yótt<ä{ïkõ] e{ïºb j T ø±\+ bõ&çø±\+ á \ et<ûä bõ\~> Tã&ç bõ\ À yóqï áh ej TdüT (s E\T) e e~û XÊ + 1. ˇ+> \T ø±+á øcÿ Vü sê Hê sy ês Œs ÿsy s&édæ+~û düvæ Hê Ÿ s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 56

57 s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 57

58 kõe õø + s T Ä àvü \ ìyês D î # s \T s T s TD $yó # q ø $TwüHé î s T dü+ òüt+ $q sêáwüº+ À s T Ä àvü \ ìyês D ø dü+ düets e+ yótæq # s \T rdütø yê\ì Ó\+ >±D s T dü+ òüt+ $» æô # dæ+~. s T\qT s TD $ett îô\qt # dæ Ä àvü \T Äù +<ät î ø wæ # j \ì ø ]+~. áy Ts î s T s TD $yó # q ø $TwüHé #Ó sàhé Hêπ>fi yó+ø fò X «s T î kõs + ü* et s&ç, s T dü+ òüt+ n<ûä ø å ø±s <äs TÙ\T æ»+>± s&ç, {Ï kõ> sy, sêáwü º düvü j T ø±s <ä]ù e ~H ì \øï åà, et &é XÀuÛ ÑHé\ ãè+<ä+ $q üá + düet]œ+ +~. s T s TD $yó # q ø T # j T &Üìï kõ«> dütôqï Tº ù s=ÿhêïs T. πøs fi sêáwüº+ À á s ø yótæq ø $TwüHé y dæ ÔX ó~ üì # j T&É+ <ë«sê s T\qT s TD $ett îô\qt # dæ, Ä àvü \qt Ä ü> *>±s ì > Ts TÔ # XÊs T. m üœ{ïø ü Œ&ÉT y T<Ûëe \T, s T dü+ òü \ Á ü ì<ûät\ dü # q\t, dü\vü \T rdütø=ì sêáwüº+ À s T\ Ä àvü \ ìyê s D î # s \T rdütø yê\ì ø sês T. s T dü+ òüt+ # dæq dü # q\t Á üø yó üø ê \ dü+<äs +>± Á üuûñt «+ Á üø {Ï+# îhêï s TDe ò # j *. N&É &É\ êøï&çøï <Óã qï ü+ \ î qwüº ü]vü s + #Ó* +#ê*. $ Ôq yó òü\ + s T qwüºb Äj ø +ô \T ü]vü s + #Ó* +# $<Ûä+>± # s \T rdütø yê*. e&û ndü\t î düe q+>± #Ó* + q ü Œ&ÉT s TD ìï üp]ô>± s <ät # j *. Á üuûñt «+ Á üø {Ï+ q et<ä T <Ûäs \T n et\t ø±q ü Œ&ÉT <Û äs \ e ê kõìï #Ó* + #ê* ÁøÏ$Tdü+Vü s ø et+<ät\ e\ ü+ q wü º+»] q ü Œ&ÉT qwü º ü]vü s + #Ó* +#ê *. e&û yê bõs T\T ôdhé Ò î+&ü yê bõ s + # dæq ü Œ&ÉT yês T Ç Ãq n ü Œ\qT s <ät # j * øö\t<ës T Vü îÿ\qt ôdhé kõ> T <ës T\ # º Á üø±s + net\t»s bõ*. ø Ô$ ÔHê\T, HêD Òì $ ÔHê\T, yê bõs T\T n$tàq ü Œ&ÉT ø ]ƒq # s \T rdüt ø=ì s T\ î ü]vü s + Ç æœ+#ê*. ùdÿ Ÿ Ä òt ô ò HêHé Á üø±s + u + î\t yótt Ô+ s T\ î s TD \T Çyê«*. n ü Œ &ÉT Á üstty T n ü Œ\ CÀ*øÏ yófi fl î+&ü ñ+{ s T. yêdüôe kõ> T<ës T\qT > T]Ô+ yê]øï Á üuû ÑT «ü< äø±\t ( ü+ \;e,á üuû ÑT «sêsttr\t Á üø yó ò üø ê \ ü]vü s + Á üuûñt «ü< äø±\t) net\t»s bõ*. ø $TwüHé > etì+#ê* q n+xê\t syóq # { º\ net\t î ø $TwüHé #= s e rdütø=ì dü # q\t # j *. yêdü Ôe kõ> T<ës T ù s qt qyó <ät # j *. Á üuû ÑT «ü< äø±\ Á üjó»hê\qt yêdü Ôe kõ> T<ës T\ î n+~+#ê*. Á üdütô e sÿ{ÿ ìã+<ûäq À e s TŒ ẙê*. e sÿ{ÿ ÀøÏ e Ãq düs T î s ø åd u <Ûä qt e sÿ{ÿ ø $T{ \T rdütø yê *. XÊÁd Ôj T+>± HêD ê Á üe D \qt nedüs yótæq ü Œ&ÉT dü&é*+ s T\ ñ Œ TÔ\qT ø=ì æ+#ê*. ø±\ À yó dü+ Ò î+&ü # &Ü*. e sÿ{ÿ qt+ s T ø=qt> \T<ës T Ò # düt ø yê*. s T î uûñs kõ ø *ŒkÕÔ+: s T\qT s TD $ett îô\t # j T&É+ À yê]øï üp]ô uûñs kõ ø *ŒkÕÔeTì s T s TD $ettøïô ø $TwüHé #Ó sàhé Hêπ>fi yó+ø fòx «s T Ó*bÕs T. s T Ä àvü \ ìyês D, øö\t s T düetdü \T, et<ä T <Ûäs, e sÿ{ÿ À <äfi Ø e edüú ìj T+Á D, s TDe ò, u + î s TD \ et+ps T, ;e e+{ï düetdü \ô <äwæº kõ]kõôethêïs T. ôv <äsêu <é À e düuÿ{ +ø Àì sêáwü º ø±sê \j T+ À s T, s T L, # e Ô<ës T\ dü+ òü \T, dü«# à +<ä dü+düú\ Á ü ì<ûät\ Äj Tq düe y X + ìs «Væ +#ês T. á ø±s Áø et+ À düuûñt \T ø yê«\øå±à s&ç, ø±s <ä]ù XÊs <ë< $ ~ s T\T bõ Z Hêïs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

59 s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 59

60 yêdï» ü+ ü Ô s T\ î <äø ÿì et<ä T d &é ü Ô À Äs ZHÓ»s < æ&û 750 Á>±eTT À 450 Á>±eTT\πø &ÉãT \T CÀ> T +ã > <ë«\ õ À ü]dæú ü Ô øï«+{ s.9y \ î ø=ì s.16 y \ î $Áø j T+ Çø ÿ À ü Ô s T\T $ Ôq ü Ô s T\T, ü Ô s T\T dü s q <Ûäs sêø $\$ &ÉT THêïs T. ô Tºã&ç n ü Œ î e&û edü \T <ä> Zs qt+ ü+, <ä ~ netà ø + es L yó dü+ u ]q ü&ét THêïs T. $ Ôq ü Ô $wüj T+ À... s T\ <ä> Zs õìï+ > q $ ÔHê\qT 750 Á>±eTT\T rdüt î+ Tqï Äs ZHÓ»s T ø +ô \ î 450 Á>±eTT Ò ÇdüTÔHêïs T. Ä y Ts πø s T\ î ü+ &ÉãT \T #Ó* dütôhêïs T. õìï+ > # dæq <ä ~ ø + y j T î+&ü.. ø±+ { # ü î+&ü ì\te < æ&û # dütôhêïs T. ø cõí, T+> uûñá<ä s+&ét q<ät\ q&étet ñqï q&ç> &É ÁbÕ+ yótæq CÀ> T +ã > <ë«\ õ À 50y \ mø sê À s T\T $ Ôq ü Ôì kõ> T # dütôhêïs T. Ms +<äs øö\t s T Ò. $$<Ûä ø +ô \T Äs ZHÓ»s <ë«sê M]øÏ $ Ô Hê\T düs ò üsê # dütôhêïstt. > <ë«\ õ ÀH 23 õìï+> $T\T \T, 150eT+~ Äs ZHÓ»s T ñhêïs T. Äs ZHÓ»s T ø +ô qt+ Ó Ãq $ ÔHê\qT y T HÓ\ À s T\ î n+<ä CÒkÕÔ s T. phé yótt<ä{ï yês + À $ ÔHê\T Hê T ês T. ô Tºã&ç ø dü+ # À &ÉãT \T Òì nh ø et+~ s T\T Äs ZHÓ»s qt ÄÁX stt dütôhêïs T. yês T ø +ô \ <ä> Zs &ÉãT \T Ó Ã ˇø ÿ mø sê î s.2\ø å\ î ô >±H s T\ î n ü Œ>± ÇkÕÔs T. $TrÔ Ò î+&ü ø +ô \ <ä> Zs Ó Ãq &ÉãT \qt Äs ZHÓ»s T s T\ î q {ÏøÏ s.3 #= ü Œq ÇdüTÔHêïs T. s T m ø sê $ Ôq ü Ô kõ> T # ùdô 12 øï«+{ fi $ ÔHê\ ~> Tã&ç edütô+~. øï«+{ \T $ Ô Hê\ <Û äs s.40y \ es î ñ+ T+~. s T \T ü Ôì Äs ZHÓ»s î #Ó+~q õìï+> $T\T î ÓkÕÔs T. nø ÿ&é æhé$twühé <ë«sê ü *q $ ÔHê\qT =\ + HêD yótæq $ ÔHê\H ùdø ]kõôs T. Ç j s T # dæq $ ÔHê\qT j dæ&é À ø &ç X ó~ # dæ ø +ô \ î ü+ ü ês T. &çôd+ãsy e] À XÊ+ æ Ÿ î ü+ æ phé e] Hê{ÏøÏ òü* ê kõôstt. $ Ôq s T\T phé HÓ\ À ô Tºã&ÉT\T Ó Ã kõ> T # ùdô.. et e# phé es î n+fò 13HÓ\ Hê ü+ &ÉãT \T s T # øï sêe. <ë+ Äs ZHÓ»s T Ç Ãq n ü Œ î 13 HÓ\\T s.2 \ø å\ î 78y \T $T Ô #Ó* +#ê* ñ+ T+~. Ó\ uà Tqï ü Ô s T d d ø=qt> \T πø+á<ë À üœì Çø ÿ T et ù s T n~ûø±s T\ ø=áø\t et+<äø=&ç>± ø=qt> fi ó n+<äì et<ä T <Ûäs <äfi s T\ # À ü+ øï«+{ î s.1500 qt+ 2y \T qwü º+ d d ø=qt> fi À et<ä T <Ûäs <äø ÿø Äs ZHÓ»s H ã øïdütôhêï+ Äs T HÓ\\T ø wüº+ # ùdô e $T> \&É+ Ò<äT. Äs ZHÓ»s H ã øïdütô Hêï+. ô Tºã&çøÏ n ü Œ Ç Ã q {ÏøÏ 3s bõj T\ #= ü Œq e&û edü \T # dütôhêïs T. 750 Á>±eTT\ $ ÔHê\T rdütø=ì 450 Á>±eTT\πø &ÉãT \T #Ó* dütôhêïs T. ü+ ø±\+ Äs T HÓ\ Ò nstt, ô Tºã&çøÏ Ç Ãq &ÉãT î 13 HÓ\\ e&û edü \T # dütôhêïs T. Ç > e î $T Ò< MT Ò<äT. - q] +VüQ\T zãt Àì ü* - > <ë«\ ø +ô \T &ÉãT *e«&é+ Ò<äT s T\ î $ ÔHê\T yótt<ä\t îì ô Tº ã&ét\ ï y Ty T ÇdüTÔHêï+. ø±, ü+ n$tà 10HÓ\\T ø±edütôhêï ø +ô \T e î &ÉãT *e«&é+ Ò<äT. s.70 \ø å\t Hê ˇø ÿìπø sêyê* ñ+~. B+ #ê Çã +<ät\t ü&ét T Hêï+. ` q] +Vü >ö&é, Äs ZHÓ»sY ü Ô s T Ó\ uà THêï&ÉT. kõ+πø ø ø±s D \ ù s T et+<äø=&ç ø=qt> fi ó.. n~ûø±s T\ düyê\ø å ø=áø\t.. s E\ s ã&ç ü&ç>± ü \T.. yós dæ > + s + Òø s T\T <äfi s T\ bõ\e T Hêïs T. Äs T>±\+ ø wü º ü&é ü+ qt n+~q ø±&çπø nettà î+ THêïs T. Á üuûñt «Á üø q\, Hêj T î\ Äsê { \ πø+á<ë\ ÁbÕs +uû ìπø üœ Ä Ä< XÊ\ ï {Ï et \T >±H e s T THêïsTT. ô >± n&ébõ<ä&ébõ ø=qï ü+ &ÉãT \ Çe«&É+ À C ü + # dütô+&é + e\ üœì ü]dæú T À yê bõs T \qt ÄÁX stt+#ê* q ü]dæú. òü* +>± øï«+{ î s. s+&ét y \ es î s ê+>±ìøï qwüº+ yê{ï\t +~. ü ÔøÏ et<ä T <Ûäs s qt es î Á üø {Ï+ Hê s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 60

61 º º º n~ net\t î H # &É+ Ò<äT. ø=ìï õ À ø=qt> \T πø+á<ë\ e<ä î s T\T sêø b e&é+ n$ et ü& dæ ú e#êãstt. $T\T j T»e qt\t d d n~ûø±s T\qT > T æœ{à ô Tº îì s T\qT <ä>± # dütôhêïs ì s T\T #ÓãT THêïs T. <äfi s T\ ü+ î d d πø+ Á<ë\T Äyêdü+>± e sêj T s ê+> + Äs ædütôqï~. <äfi s T\ ü Ô À et XÊ + ü ºì n~ûø±s T\T.. s T\ î e Á + ø à +>± 8 XÊ + Àù ñ+&ü\ì *Ã#ÓãT THêïs T. ü&ç>± ü \T ø±dæ ø±dæ ~ îÿ # ø yê bõs T \qt ÄÁX sttùdô et ù s T øï«+{ î s.4 y \T n+ ø +fò îÿe #Ó* dütôhêïs ì yêb THêïs T. Bìe\ ˇø ÿ s T øï«+{ î s qt+ 2y \ es î qwüºb THêïs T. d d ø=qt> \T sê«#ó* + ü À q C ü +»s T> T Tqï~. dü sê ù À 1,141 et+~øï, j <ëá~ À 1982 et+~øï, q\ >=+&É À 8303 et+~ s T\ î ü Ô ô dü\t #Ó* +#ê* ñqï~. e ekõj T e sÿ{ÿ n~ûø±s T\T ø=qt> \T # dæq C _ êqt d d øï ü+ æ+#ês T. nø ÿ&é qt+ &ÉãT ü Œ &=kõôj nì s T\T y # dütôhêïs T. et+<äø=&ç>±... kõ+πø ø ø±s D \ e\ ø=qt> fi ó # j T Òø b THêïeTì ü\t õ À n~ûø±s T\T #ÓãT THêïs T. ø=etts +;Û+ ÄdæbòÕu <é õ C q sy et+&é\+ À ü]o*+# >± \øå± 50 øï«+{ fi ó ø=qt> \T # j * q # 20 y \ øï«+{ fi ó e Á y T d d ø=qt> \T # dæ+~. düs «s T üì# j Tø á ü]dæ ú Ô q Tº Ó\Tk Ô+~. Ä~ u <é bõ T ü\t õ À q á Œ&É + s T\T ü&ç>± ü \T ø±dütôhêïs T. ñetà&ç ìc e u <é õ yê ü Ô+>± ˇø ÿ ø±e s&ç õ et<ä ïsy et+&é\ πø+á<ä+ ÀH d d ø=qt> \T πø+ Á<ä+ ø=qkõ> T +~. Á ü s E dü> Tq 4000 øï«+{ fi ü Ô πø+á<ëìøï edütôhêï.. et XÊ + m îÿe>± ñ+&é + ìsêø ]dütô Hêïs T. 21 s E À 14 y \ øï«+{ fi ü Ô ø=qt> \T # dæ+~. <ä s ÁbÕ+ ê\ qt+ ü Ôì rdütø= Ãq s T\T.. > + s + Òø nø ÿ& Á üstty T yê bõs T\ î nettà î+ THêïs T. <äfi s T\ î ô <ä sêá düetj À <äfi s T\T yêvü Hê À rdütø= Ãq ü Ôì d d ø=qt> \T πø+á<ë À ãj T s T ø=+ Tqï Tº Ó*dæ+~. uûñteq ] d d πø+á<ëìøï sêá y fi À <äfi s T\T ü Ôì rdütø= à n$tàq Tº s T\T #ÓbÕŒs HÓ+ãsY ù {Ÿ î #Ó+~q yêvü q+ À #Í T üœ Ÿ s T ù ] À&ÉT Ó#êÃs T. s T mø ÿ&é nì ì\bj T>± uûà»q+ # ùd+<ät î yófi &Éì kõ î\t #Ó ü Œ ø±+ y ùd Á üj T ï+ # XÊs T. ª#Í T üœ Ÿ À ø=qt> \T πø+á<ä+ ñ+&é>± Çø ÿ&çøï m+<ät î Ó#êÃs ìµ ì\bj T&É+ s T\T mø ÿ&ó Hê nettàø e # Ãì d d ãj T s T e+ bõ&üs T. Bìïã{Ï <äfi s T\ ãj T s T îetà ø ÿq Tº düœwüº+>± ns úete +~. et<ä T <Ûäs ø *Œ+# &É+ À düsêÿs T $ òü\+ ü ÔøÏ et<ä T <Û äs ø *Œ+# &É+ À düsêÿs T $ òü\yótæ+<äì Ó\+>±D s T dü+ òüt+ $et ]Ù+ +~. e sÿ À <äfi s T\qT ìj T+Á +, ü ÔøÏ et<ä T <Ûäs ø *Œ+#ê\ì &çe +&é # dæ+~. d d ø=qt> \T πø+á<ë\t L&Ü ü Ô ø=qt> \T î ìsêø ]+# &É+ dü s +~ ø±<äì ù s=ÿ+~. Ó\+>±D s T dü+ òüt+ n<û ä ø å, ø±s <äs TÙ\T æ»+>± s&ç, {Ï kõ> sy, düvü j T ø±s <ä]ù kõ~h ì \øïåà, Hêj T î\t et &é XÀuÛÑHéHêj Tø ø πømdt ñ bõ<ûä åî\t kõs + ü* et s&ç $ Òø s e { &Üs T. ü+ ø î e à s T Ä ü+ qt nettà îh düetj T+ À πø+á<ä, sêáwü Á üuûñt ê«\t <Ûäs ZdüTÔHêïj Tì $et]ù+ #ês T. ü Ô, ñ*, $Ts ü ü+ \ î <Ûäs Z+#ês ì #ÓbÕŒs T. πø+á<ä Á üuûñt «+ ìs í stt+ q <Ûäs \T L&Ü nxêád Ôj T+>± ìs í stt+ +<ä, <ëìì L&Ü net\t # j T&É+ Ò<äì $et]ù+#ês T. B+ $ìjó > <ë s T\ î, ñ Œ Ô<ës T\ î nhê j T+»s T> T T+<äì #ÓbÕŒs T. sêáwü º Á üuû ÑT «+ e ekõj T Á üd [ø j s T # dæhê mø ÿ&ü net\t ø±e&é+ Ò<äHêïs T. s TD Á üd [ø À uû > + >± s.48 y \ ø T s TD \T ÇkÕÔeTì #Ó æœ, πøe\+ s. 8y \ ø T e Á y T Ç Ã # T\T <ät\t ü î+<äì $et]ù+#ês T. e ekõj ìï ø±s=œπs î n üœ +, s T \ qt ãj T î ü+ æ+# &ÜìøÏ ráeá üj T ï+»s T> T T+<äHêïs T. sêáwüº+ À Á 680 et+~ s TVü \T»s T> T THêïj Tì Äy <äq e ø Ô+ # XÊs T. s T ;e ej TdüT yêdï» ü+ <äfi s T\ î ô <ä y k Ô+Á&ÉT : ãt> Z ø=etts j T, yó ø=+&é sy d d ø=qt> \T πø+á<ëìøï Ä~yês + Á{ ø ºsY À ü Ôì Ó#êÃqT. 14XÊ + et ñqï<äì ø=qt> \T # j T Ò<äT. k etyês + ü]o*+# >± ü Ô À y &ç ü {Ï º et 16XÊ êìøï ô ] +~. ]C ø # XÊeTì #Ó æœ ãj T î yófi ethêïs T. Hê ø +&É ett+<ät k etyês + sêá <ës T et+~ <äfi s T\T &ûd m+ yêvü Hê À Ó Ãq ü Ô et 17XÊ + ñqï ø=qt> \T # XÊs T. et ù s T òütàs + # dütôhêïs T : yó+ø fòxÿ, Ä~ u <é d»hé À ü Ô À et ñ+ H ñ + T+~. d d øï ü~ øï«+{ fi ü Ôì netà&üìøï rdütø=#êãqt. 20 qt+ 30 XÊ + et # æk Ô+~. B+ øï«+{ Ÿ î s.1000 ø $~Û+#ês T. et<ä T <Ûäs s.5550 ñ+&é>±, et ù s T s.4450 e Á y T #Ó* +#ês T. Á üstty T yê bõs T\T 12XÊ + es î et î $TqVü stt+ ü Ç#êÃs T. yês + À et &ÉT s E Ò : ;s j T, ê&é s T, Hê> syø s ï Ÿ d d πø+á<ä+»> Z\ æ\ Á>±eT+ Àì $T\T T # XÊs T. yês + À πøe\+ et &ÉT s E Ò ø=qt> \T # dütôhêïs T. et &ÉT s E\T>± ü Ô $T\T À ñ+ THêïqT. m ü Œ&ÉT ø=qt> \T # kõôs #Ó üœ&é+ Ò<äT. 18 qt+ î ü]$t + # j T&É+ e\ Ä ô ã&çq ej TdüT yê]øï nhê j T+»s T> T+<äì #ÓbÕŒs T. e ekõj ìï ø±bõ&ç ñ Œ Ô, ñ êœ<äø qt ô +#ê\ì dü +#ês T. {Ï kõ> sy e { &ÉT sêáwüº+ À 46 \ø å\ mø sê À ü Ô kõ> T # XÊs, Ç üœ{ïπø ü Ô e sÿ î e Ã+<äHêïs T. ü Ô øï«+{ \T î s et<ä T <Ûäs ìs í stt+ qï üœ{ïøï mø ÿ&ü net\t ø±e&é+ Ò <äì #ÓbÕŒs T. d d πø+á<ë À L&Ü ø=áø\t ô &ÉT THêïs, dü+# T À ø± î+&ü yêvü Hê À rdüt îsêyê\ì s T\qT Çã +~ ô &ÉT THêïs, HêD yótæq ü Ô, et L&Ü Òì ü Ôì ôd + s düÿ]dütôhêïs ì #ÓbÕŒs T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 61

62 º # +<ë<ës T\ ù J H {Ï s + s T\T ø s T îh n+xê\ yó\te&ét Tqï $q ï, $ wü e dü üá ø s Tã+<ÛäT, e ekõj T+, nqtã+<û ä s +>±\ô düetá> düe #êsêìï á üá ø n+~k Ô+~. > etìø : # +<ë s TdüT+ etìj s sy Ò<ë &çe +&é Á&Ü òtº <ë«sê #Ó* +# üø å+ À qs MT&çj HÓ{ŸesYÿ Áô.*., ôv <äsêu <é À #Ó\T u T nj T $<Ûä+>± ü+bõ*. # +<ë yótt Ô+ ø±sê \j T+ À e Á y T q> <ät <ë«sê #Ó* +# e# TÃ. s THêe düœwüº+>±, $es +>± æhéø &é düvü sêj *. bò Hé HÓ+ãs TqT, M Ç`yÓTsTT ŸqT L&Ü Ó*j TCÒj T> \s T. HÓ\ HÓ s Tã+<ÛäT $Tdt ø± î+&ü ñ+&ü\+fò... # +<ë<ës T\T>± # s &Éy T e s Z bò Hé HÓ+ãsY î > > T Ÿ ù Ò<ë bò Hé ù <ë«sê L&Ü # +<ë yótt Ô+ #Ó* +# e# TÃ. # +<ë yótt Ô+ #Ó* + q yó+ H ett+<ät>± Ó*j TCÒdæq MT $esê\qt Á<ÛäTMø ]+# Tø +&ç. ø±sê \j T s THêe : NARLA Media Network Pvt. Ltd., /2, St. No. 13, Near Oxford Grammar School, Himayatnagar, Hyderabad - 29, Telangana, India. Ph : , , l s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 62

63 dü<ädüt eq ÁbÕDT\q ø±bõ&étø yê* ªdüø X s Tø±\ j»e q +µ ô Ä Ÿ Ç+&çj HÓ{ŸesYÿ ÁbÕC ø º, et &Ée Á> t MT{Ï+> ÁbÕs +uûñ düe y X + À bõ Zqï Ó\+>±D n MXÊK Á æì bõ Ÿ N òt ø q πs«sy Ä òt bòõ sdtº ÄsY.XÀuÛÑ ~ s T\T m îÿe XÊ + ü s T> TeT+<äT\T, Ç sê\t yê&é î+&üh e ekõj T ñ Œ Ô, ñ êœ<äø \T kõ~û+# e# Ãì Ó\+>±D n M XÊK Á æì bõ Ÿ N òt ø q πs«sy Ä òt bòõ sdtº ÄsY.XÀuÛÑ n_ûábõj T ü&ü s T. eq etè>±\ dü+s ø ådøï dü+ã+~û+ ø ]ƒqyótæq # { º Ò ñqï üœ{ïø yê{ï ü üp]ôkõústt ne>±vü q ø *Œ+# e* q nedüs + ñ+<äì ÄyÓT dü + #ês T. ªdüø X s Tø±\ j»e q +µ ô Ä Ÿ Ç+&çj HÓ{ŸesYÿ ÁbÕC ø º, et &Ée Á> t MT{Ï+> ÁbÕs +uûñ düe y XÊìï ÄyÓT &çôd+ ãsy 27q ÁbÕs +_Û+#ês T. á ø±s Áø e ìøï ettk n ~ >± ÄyÓT Vü» s Á üdü+ + #ês T. Ábıô òdüsy»j TX +ø sy Ó\+>±D sêáwüº e ekõj T $X «$<ë \j T+, uû s rj T e e kõj T ü]xà<û äq et+&é* dü+j TTø Ô+>± ìs «Væ dütôqï á dü<ädüt sêcò+á<äq> sy Àì e] { Ä&ç{À]j T+ À s+&ét s E\bÕ T»] +~. s &ÉT, ÁbÕC îº\t e+{ï $$<Û ä etú*ø edü T\ ø \Œq e\ düø X s Tø±\ düvü» ÄyêkÕ\T î+ +# T î b THêïj Tì ÄyÓT $e]+#ês T. <ëì n$»hêyêkõ À øï e à ü+ qcõºìøï ø±s DeTe THêïj Tì nhêïs T. ˇø yó ü»+ Te *ï s øïå+# T î+ H ets yó ü ü+ *ï ø±bõ&étø e* q nedüs ett+ <äì ÄyÓT nhêïs T. ˇø ü Œ&ÉT < X + À düt e s T 40y \ ü \T\T+&É>± H &ÉT yê{ï dü+ K 2,967 e Á y Tqì, Ó\+>±D À 26 ü \T\THêïj Tì XÀuÛÑ $e]+#ês T. n<ûät Hê q f ø±ï\j\ kõj T+ rdütø=ì Je yó $<Ûë ìï ø±bõ&ü\ì, e ekõj T+ À $düô s D ùde*ï et]+ üø &É +B>± # ü{ º\ì XÀuÛÑ dü +#ês T. Ó\+>±D sêáwüº Á ü cõº àø ø±s Áø et+ Vü ] Vü s + e\ fl Hê{ÏøÏ Ç üœ{ïø üsê es D üs +>± Ó\+>±D n üps «Á ü> kõ~û+ +<äì æc {Ïmdtmj TT ñ ü î\ ü &܈ˆ$.Á ümdy sêe nhêïs T. dæ.m+. ødæäsy Ä À# q\ î nqt> TD+>± ædædæm òt XÀuÛÑ u >± üì# dütôhêïs ì Äj Tq nhêïs T. nh ø ø±s D \e\ Á üø è düet T\ u >± <Óã qï<äì... <ëìï ets \ ü qs T<ä ]+# &É+ etq ett+<ätqï ô <ä düyê Ÿ nì Äj TqHêïs T. yê êes D e s TŒ e\ nh ø ü]d e \T dü+uûñ$dütôhêïj Tì Äj Tq $e]+ #ês T. Je yó $<Ûë ìøï Vü ì ø \> î+&ü qe ø \ŒHê ü<ä T\T $ìjó + ÄyêkÕ\ ü] s ø ådøï # s \T rdütø e* q nedüs + ñ+ <äì Äj Tq nhêïs T. > + À ø T\T, n&é$ ü+<ät\t e+{ï$ ndü \T bı À øï e# Ã$ ø±eì.. ø± H &ÉT yê{ï düvü» Äyê kõ\t <Óã q&é+ e\ n$ bı À øï,»hê yêkõ À øï edütôhêïj Tì nhêïs T. $$<Ûä f ø±ï\jì dümtø è, düetq«j T+ # dütø=+ Á üø è üsê es D ü]s ø ådøï ø èwæ # j \ì Á ümdy sêe dü +#ês T. á dü+<äs +>± $$<Ûä sêácõº À net\t ne Tqï ÁbÕC ø º ìy ~ø *ï ÁuÀ# s T, ü dü Ôø±\qT $&ÉT<ä\ # XÊs T. á ø±s Áø et+ À m&çõ &܈ˆsê»Hé, æc TT ü]xà<ûäq dü+#ê\ î\t &܈ˆÄsY.»> BX «sy, HÓ{ŸesYÿ ø Ä] H sy &܈ˆÄsY.mHé.Á bõ]ƒ, Á æì bõ Ÿ ôd +{Ïdtº &܈ˆ$.yêdüT< esêe, ôd +{Ïdtº\T bõ ZHêïs T. ÁbÕC îº ü s > ì &܈ˆÁ bõ]ƒ $e]+#ês T. s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø ÄsY_

64 dü«j T+ ñbõ~û s&ç` T`á{Ÿ Äìj THé ]+> j Ø ü]áx et ñ* # ùd y T\T * L&Ü #Ój T <ät nqï kõyót etq+<ä]øï Ó\TdüT. # ]Á ø±s T\ n+# Hê Á üø±s + etq < X + À ñ* $ìjó > dü+e sê\ ÁøÏ + qt+ ñ+&é>±, 3500 dü+e sê\ ÁøÏ + qt+ ü+ >± kõ> T # dütôhêïs T. ü sê q Äj TT πs«<ä XÊÁdüÔ+ nsttq ª# s ø dü+væ µ À ñ * $$<Û ä s ø±\ yê <Û ät\ ìyês D î &ÉŒ&ÉT T+<äì $e]+# &É+»] +~. s > ìs <Ûäø X øïô eè~, s ø Ôb T ìj T+Á D, Jsêí X j T e edüú X ó~, > T+&Ó üì q+ eè~, # s àyê <ÛäT\ ìyês D e+{ï nh ø ñ üjó >±\T ñ+&é&é+ e\q etq üpø«î\ ø±\+ qt+&ç Á ü s p ÄVü s + À ñ* ì üœì dü]>± $ìjó dütôhêï+. îÿe>±ñqï \dü] $ìjó > +: ñ* \dü] $ìjó > + À dü+e sê ìøï 34 πøj\ *_j Á ü< äetkõúq+ À ñ+&é>±, n Ò ìj 33 πøj\ s+& kõúq+ À ñ+~. ø±>± etq < X + À 11.4 πøj\ ü]e D+ ñ* \dü] $ìjó > + ñqï~. nyót]ø± À e, Ä\T (ñs > &É ) s Tyê n ~Ûø +>± $ìjó +# ã& ø±j T> s >± ñ* ñqï~. Ó\T> TsêÁcÕº À ñ* kõ> T ` ~> Tã&ç 2016 `17 dü+e s + À Ó\+>±D À 20,000 ôv ø±ºs À ñ* kõ> T # XÊs T \ø å\ qtï\ ü+ ~> Tã&ç e Ã+ ~. n< dü+e s + À Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ 50, 000 ôv ø±ºs À kõ> T»] +~ \ø å\ qtï\ ~> Tã&ç e Ã+~. s&ç T á{ÿ Äìj THé ]+> : ÄVü s ü<ësêú q # {Ïï, ü ü Œ, kõ+u s T, ø Á]\ À ñ* $ìjó > + > T]+, ñ* ãõ, ñ* üø &Ü e+{ï kõïø j Ø > T]+ etq+<ä]ø Ó\TdüT. ø±ì Ç{ e* ø±\+ À ÁbÕ# Ts + bı+<ät Tqï kõïø ñ Œ Ô s&ç` T`á{Ÿ Äìj THé ]+>. m+ æø # dæq HêD yótæq ô <ä ôd E ñ* > &É \qt rdütø=ì, ett+<ät>± bı Tº rdæ, n&é +>± # Áø±\ e ~]>± ø Ô]kÕÔs T. s Tyê # Áø±\ et<û ä uû >±ìï =\ + ]+> >± # kõôs T. á ]+> î yótæ<ë, etø ÿc qï æ+&ç, yó\t * ù dtº, uòøï+> bâ&ésy, # øÿs, ñ ü Œe+{Ï ü<ë sêú\ {Ï ø * æ # dæq Á<äes ü æ+&ç À ett+, q HÓ À y dæ yósttkõôs T (ô ò # kõôs T). q HÓ qt+&ç rdæq nìj THé ]+> qt #ê{ÿ etkõ e+{ï etkõ\ bı&çì # *, u >± Ä]q s Tyê bõ dæºø bâ#y\ À y dæ, HÓ Á{À»Hé ì+ æ, ùd Ÿ # kõôs T. á Äìj THé ]+> bõ ø qt ø±s ºHé u ø \ À ì+ æ, e sÿ{ÿ î ü+ ü ês T. ˇø kõ] bõ øï+ø # dæq Äìj THé ]+> ÁøÏdæŒ>± ñ+&ç, 90`120 s E\T bõ T q{ ìøï nqt L\+>± ñ+{ stt. 50Á>±., 35Á>±eTT\ À bõ øï+> # j * ñ+ T+~. ô s T> T Tqï s&ç` T`á{Ÿ ñ Œ TÔ\ e sÿ{ÿ: ÄVü s ü n\yê À e s TŒ\T ô s T> T Tqï Ä<ëj T+, Jeq $<Ûëq+ À e Ãq e s TŒ\ ò ü* +>± H &ÉT etq< X + À s&ç` T`á{Ÿ ñ Œ TÔ\ e sÿ{ÿ Á ü dü+e s + 20 XÊ + î ô >± eè~ #Ó+<äT Tqï~. s&ç` T`á{Ÿ ÁøÏdæŒ Äìj THé ]+> s T ø s yótæq ˇø ø= Ô ñ Œ Ô L&É HêD yótæq ü<ä À ñ Œ Ô # ùd yê]øï et+ e sÿ{ÿ neø±xê\t ñ+& ñ Œ Ô>± #Ó üœe# TÃ. nedüs yótæq j T+Á ü]ø sê\t: Äìj THé s {Ÿ / uòdt ø {Ï+> j T+Á +, Äìj THé *+> $TwüHé, Äìj THé ]+> ø ºsY $TwüHé, Äìj THé ]+> Á ò üstt+> u #Y Á òüj T sy, &ç ÄsTT*+> $TwüHé, d»ì+> $TwüHé, bõ øï+> $TwüHé yótt<ä q j T+Á ü]ø sê\t nedüs +. e sÿ{ï+> $<Ûëq+: dü üsy e sÿ T, ]f Æ Ÿ <ätø±d \T, ãkõº+&ét\t, s Ò«ùdºwüqT e+{ï Á ü< XÊ\ À Á ü ø å Ò<ë üs ø å ü<ä À s&ç` T`á{Ÿ ÁøÏdæŒ Äìj THé ]+> $ìjó > <ës T\ î \uûñ etj T $<Ûä+>± # s \T rdütø yê* ñ + T+~. ü]áx et e j T+: (ôdmt Ä{Ày Tf &é) ñ Œ Ô kõets ú +: ÁøÏdæŒ Äìj THé ]+> 100 πøj\t / s E î (50 Á>±eTT\ bõ ø \T 2000 s E î) ü]áx et e j T+: s.25 \ø å\t yótæq+bõ{ï Áoìyêdüsêe, M.B.A, Ph.D _õhódt ø q º+{Ÿ, dü«j T+ñbÕ~Û ø±\$tdtº bò Hé : ôv <äsêu <é (> etìø : ø q ÒºwüHé î ett+<ät>± nbõstt+{ÿyót+{ÿ rdütø yê*) s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 64

65 å üdüt ü uàsy Ò<äT ` Tºu T <Ûäs ü_ ø &çe +&é Ò<äT «s À e sÿ{à øï üdüt ü ü+ - > &Ü~ ˇø ÿ s T î dü> Tq s.50 y \ qwüº+ üdüt ü uàs T, et<ä T <Ûäs ô mìïø \ Vü MT\T Á üø q\πø ü]$t et j stt. kõúìø +>± m+ e ] HÓ Hê et ø cõº\t rs T êj Tì uû $+ q s T \ î ìsêx m<ät s +~. et] ø=~ s E À ü+ e sÿ{ÿ î b f ÔqT+~. kõ<ûës D+>± nhé d»hé À ü+ <Ûäs ne + + ô s T> T T+ ~. á j T&Ü~ e Á + ô s > Ò<äT. Á üdütô + e sÿ{ÿ À > ]wüº <Ûäs øï«+{ Ÿ î s.6 y \T e Á y T ü\t î T+&É>±.. ü+ # ø=# à òæáãe] Hê{ÏøÏ øï«+{ s.3 y \ î ü&çb T+< yó qqï Ä+< fi q s T \qt yó+{ &ÉT +~. ìc e u <é õ Àì Äs àsy &ç$»hé ü]~û À 11 et+&é \T düvü s s Ÿ ÁbÕ+ + Àì»Áø±Hé ü*, <äs Œ*, dæ]ø=+&é et+&é À 38 y \ mø sê À üdüt ü kõ> T # XÊ s T. Äs T, =$Tà~ HÓ\\ ø±\e e~û ü+ \T y XÊs T. n+<ät Àq ªÁ ü uû ѵ s ø + bõ T Ç s s ø±\t kõ> T # dütôhêïs T. Á üdütô + ü+ î s T ü{ïºdütôhêïs T. Ä s Tyê üdüt ü ü+ qt H \ qt+ rdæ ñ&çøïkõôs T. nq+ s + Äs u {Ϻ»qe] yótt<ä{ï yês + qt+ e sÿ{ÿ î s *+# qthêïs T. et<ä T <Ûäs ô u +>.. > &Ü~ üdüt ü s T\T ø ìwüº+>± s. 50 y \ qt+ > ]wüº+>± s.\ø å es î qwü ºb j s T. ˇø ÿ mø s + kõ> T î s.\øå± 20 y \ qt+ s.\ø åqïs Ks Ãe«>± > &Ü~ øï«+{ î ø ìwü º+>± s.4050 qt+ > ]wüº+>± s.6,500 es î e Á y T <Ûäs ü*øï+~. mø sê î 20 øï«+{ fi ~> Tã&ç e Ã+~. dü> Tq øï«+{ î s.5 y \ #= ü Œq πøÿdæhê ˇø ÿ s T mø sê î s.20 y \ #= ü Œq qwüºb j s T. õ À Á ü s dü> Tq s+&étqïs mø sê\ qt+ <Óø sê\ es î kõ> T # dütôhêïs T. kõ<ûës D+>± nhéd»hé À üdüt ü ø=ettà <Ûäs ô s > T T+~. á <äbòõ á düetj T+ Àq <Ûäs ô s > Ò<äT. Á üdütô + ìc e u <é n + îÿe <Ûäs ` õ À ªÄ à>ös eµ bõ<äj Á e sÿ{ÿ À òæ+> sy s ø + üdüt ü ø=ettà <Ûäs s.4027 qt+ s.6017 es î e Á y T ñ+~. <äxêã ø±\+ À Ç< n + îÿe <Û äs ø±e&é+ > ethês Ω+. B+ üdüt ü nhéd»hé ÀH Ç+ îÿe <Û äs ñ+fò.. ü+ e sÿ{ÿ î e Ãq s <Ûäs edütô+ < qì s T\T Ä+< fi q #Ó+<äT THêïs T. e À H ;CÒ Vü MT.. ìc e u <é m+ kõúq+ À ;CÒ ì > * æùdô et<ä T <Ûäs bõ T üdüt ü uàs T # kõôetqï Ä bõøº Vü MT mìïø \ Á ü#êsêìπø ü]$t yótæ+~. uàs T À ø=+ C ü yótæhê.. ø dü+ et<ä T <Ûäs ô L&Ü πø+ Á<ä+ m +{Ï Á üø Hê # j T Ò<äqï Äy <ä q À s ê+> + ñ+~. uàs T n+x + sê»ø j T ìs íj TeTì Ç üœ{ïπø ôd Œdt uàs T n~ûø±s T\T Á üø {Ï+#ês T. sê»ø j T ìs íj T+ rdütø yê * q ;CÒ düsêÿs T.. MTqy TcÕ\T øïÿk Ô+ ~. > + À { ÄsYmdt m+ ø $ ôd + Á ü<ûëqet+á qπs+á<äyó &û bõ T ü\te s T πø+á<ä et+á T\qT ø *XÊs T. $C üq\t n+<äcòxês T. ø± πø+á<ä+ Ä# s D À ett+<ät î ø <ä Ò <ät. et ny $C üq\t ;CÒ m+ # dütôhêïs ì, uûñ etì s T\T Á ü ïdütôhêïs T. Çø üdüt ü ü+ À îs T î$thé XÊ + ô +# +<ät î s T\ î kõ> T yótfi îe\t H s TŒ êetì ;CÒ m+ > + À Á üø {Ï+#ês T. et î m +{Ï et<ä T <Ûäs m+<ät î Ò<äT? <Ûëq +, yóttø ÿc qï ~ s ü+ \ìï+ {Ïø et <ä T <Ûäs ñ+~. üdüt ü ü+ î e Á + m+<ät î Ò<äT. y TeTT =$Tà~ HÓ\\ bõ T ô s TqT üdæbõ ü ø±bõ&ét î+ THêï+. es î ü+ # ø=#êãø yê bõs T\qT ã øïdütôhêï+. b sttqdü] s.50 y \T qwüºb j qt. á ü+ kõ> T üœ ets {Ï Ó <ät. n+<ätπø et s+&étqïs mø sê À üdüt ü kõ> T# XÊqT. ` ñ üœ\ b XË{Ϻ ne>±vü Hê ø *Œ+# Ò<äì, et dü+á ü<ëj T ü<ä ÀH kõ> T # XÊeTì ü\te s T kõúìø s T\T n+ THêïs T. Ä à>ös e bõ<äj Á üdüt ü q î et<ä T <Ûäs s.15 y \T ø *Œ+#ê\ì, uàs T # j \ì s ê+ > + ets kõ] Ä+< fi q u ü{ïº+~. Ä s àsy &ç$»hé ü]~û Àì ü\t et+&é À Ä à >ös e j Á ù ] bõ<äj Á ìs «Væ +#ês T. yótt<ä ˇø et+&é\+ Àì nìï Á>±e À j Á # ü{ïº uàs T ø dü+ s T\ dü+ ø±\t ùdø ]+, yês + e e~û nq+ s + &ç$»hé yótt Ô+ j Á # ü{ º\H ep Vü ìï s T Hêj T î\t nqtdü]+#ês T. üdüt ü ü+ î <Û äs øï«+{ î s.15 y \T Á üø {Ï+ #ê\ì, uàs T # j \ì > &Ü~ s T\T ñ<ä e \T # dæq $wüj T+ Ó*dæ+<. Ç+<äT ø düy T Àø düuû Ñ mìïø À ìc e u <é kõúq+ qt+ 178 et+~ s T\T Hê$THẘüHé \T y dæ < X yê üô+>± # ]Á düwæº+ q $wü j T+ $~ y T. üdüt ü s T\qT Ä<äTø yê* üdüt ü s T\qT Á üuû ÑT «+ yó+ H Ä<äT ø yê\ì Ó\+>±D s Tdü+ ò üt+ sêáwü º n<û ä ø ø±s <äs TÙ\T æ.»+>± s&ç, {Ï. kõ> sy &çe + &é # XÊs T. C rj T n+ sê rj T e sÿ{à üdüt ü q î et+ &çe +&é ñqï üœ{ïø s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 65

66 ü_ ø &çe +&é ª üdüt ü s T\ î πø+á<ä Á üuûñt «+ üdüt ü uàs T bõ T et<ä T <Ûäs ø *Œ+# ø b Hê ü<ä$øï sêjhêe # dæ s T\ ø *dæ ñ<ä $TkÕÔµ. sêáwüº+ À s. 4,050 qt+ s. 6,500 e sÿ{ÿ <Û äs \ dæ úøø s D T # j -ìc e u <é ;CÒ m+ <Ûäs à ü ] $T+ ü\ø ø b e&é+ s T\T ô {Ϻq ô \ &çe +&é # XÊs T. üdüt ü uàs T Á üø ns $+<é. Tºã&ç ôd + sêe&é+ Ò<äì Ä+< fi q e ø Ô+ {Ï+# ø b m+ ü<ä$øï sêjhêe # dæ ªìC e u <é Àø düuûñ ìjó»ø es Z+ À # XÊs T. sêáwüº+ À n~ûø +>± á ü+ qt s T\ b sê + # kõôqì <Ûäs à ü ] n]«+ ;CÒ nuûñ ]ú <Ûäs à ü ] ns $+<éqt ü+&çdütôqï ìc e u <é õ À üdüt ü uàs T <é u +&é ù üsyô sê üps «ø +>± Vü MTì >* æùdô õ À üdüt ü uàs T # j \ì s T\T # dütôqï &çe +&é Ãq $wüj ìï > Ts TÔ # XÊs T. e üœ # ùd+<ät î # s \T # ü&é ê+µ. qt πø+á<ä sêáwüº Á üuûñt ê«\t ü{ïº+# Tø e&é+ î+&ü m+ ü<ä$øï sêjhêe # dæ et - Äs àsy mìïø \ düuûñ À πø+á<ä e J Ò<äì $et]ù+#ês T. sêáwü º+ À üdüt ü uàs T ñ<ä et+ À bõ ZHê\ì ø sês T. bõ<äj et+á sêcÿhê< édæ+> yê K T mìïø \ ett+<ät Vü MT>±H $T * Á À s T Hêj T î\t ettì ü* kõj s&ç, b stt+<äì ù s=ÿhêïs T. üdüt ü ü+ ø±\ ett ê \ eth Vü sy s&ç, düt Ÿ s&ç q ü<ä$øï sêjhêe # dæ s T\ ø *dæ \qt > T]Ô+ yê{ï ñ Œ TÔ\ X ó~, e sÿ bõ ZHêïs T. ñ<ä $T+#ê*µ nì &çe +&é # XÊs T. uàs T {Ï+> kâø s + n+~+# # s \T rdüt î+ et<ä T ø dü+ et b sê + qt n+u dæ&ésy ø±s T bı*ã.. Á üdütô + { etì Á üuûñt «+ Ç Ãq Vü MTì yó+ H üdüt ü ü+ î et<ä T <Ûäs ø *Œ+#ê n+<äs bòõs Tà qsy +{Ï Ä<Û ätìø yó &É Ÿ net\t # j \ì &çe +&é # XÊs T. Ç üœ{ï \, Á ü ø uàs T # j \ì &çe + ø s T î+ THêïs + e +> +>± e { &É ø Hê üdüt ü s T düetdü \qt yó+ H ü] &é # dü Ô ìc e u <é õ s ê+> + ets + ü s T\T Ä+< fi q e ø Ô+ # dütôhêï wüÿ]+#ê\ì yês T $» æô # XÊs T. kõ] b s Tu ü{ïº+~. uàs T s T. Hê j T+ <äπøÿ es î s T\T me] e Vü MT HÓs y s TÃ.. Ò î+fò sêjhêe ø dü+ Ó\+>±D nôd+; Á^e rsêà L +> î+&ü ñ<ä et+ À # Ts T î >± ;CÒ m+ <Ûäs à ü ] n]«+<é > mìï q+ # j \, <Û äs \ dæ úøø s D T bõ ZHê\ì Væ e ü*ø±s T. yó\ÿ s T, ø À Ç Ãq Vü MTì HÓs y sêã\, Ò î+fò # j \ì Ç ü\t &çe +&É ªÄ à>ös kõyó Ÿ, ø &ç# s MT<äT>± yót+& sê et+&é\ q ü<ä$øï sêjhêe # j \ì üdüt ü e bõ<äj Á µ î Áoø±s + # T{Ï º+~. yótt<ä{ï πø+á<ëìøï j Á yótt<ä{ïs E # ]+~. ets T s T\T &çe +&é # XÊs T. üdüt ü ü+ î s E et &ÉT Á>±e À # ü{ï ºq bõ<ä j Á dü{ï s E yót+& sê qt+ ãtkõ üpsy, ett ø dü et<ä T <Ûäs, õ À Á ü ø uàs T À s ê+> + qt+ dü+ ø±\t bõÿ Ÿ et+&é\ πø+á<ä+ MT<äT>± ø= Ô ü* T # j \H &çe +&é s ê+> + ùdø ]+ +~. # s T î+~.» ê \ õ s T ø y ~ø Ä à>ös e bõ<äj Á # ü{ï º+~. á j Á ìc e u <é õ Àì yót+& sê et+&é Ä<Û ä«s + À s T\T sê # ü{ ºs T. Äs àsy ìc e u <é õ yót+& sê et+&é\+ ãt \+ yó\ÿ s T qt+ ÁbÕs +uûñyótæq ªÄ à s T\T # ü{ïºq bõ<äj Á î dü+ ò TuÛ e+ kõ üpsy Á>±eT+ qt+ q\ sy Á>±eT+ MT >ös e bõ<äj Á µ À üdüt ü s T\ ñ<ä et Ó*bÕs T.» ê \ õ πø+á<ä+ À ìs «Væ + <ät>± ettbõÿ Ÿ et+&é\ πø+á<ëìøï # s T î+ ø±sê # s D Hêj T î\t e { &Üs T. ª üdüt ü q ªÁ üc yêdïµ À CÒd sêcòwü+ î $q ~. s T ø ø±sê # s D ø $T{ n<ûä åî\t ü+ # ø=# à düetj T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. øï«+ üá + düet]œ+#ês T. ñ<ä et Hêj T î\t nh «wt s&ç á dü+<äs +>± e { &Üs T. { Ÿ ü+ î s.15 y \T Á üø {Ï+#ê*. Òì ühêï\ s T ü s&ç, H ett\ > bõ Ÿ s&ç, üdüt ü uàs T Á^e+>± rsêàì+#ê\, üø å+ À e {Ï Ãq Tº>±H m+ n]«+<é ø=ettà\ Ä~ s&ç, üdüt ü s T\T bõ ZHêïs T. (qe Ó\+>±D kâ»q + ) s Tã+<ÛäT dü+ ü {Ï-10 dü+ ø -8 66

67

68