LS Times April Issue.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LS Times April Issue.pmd"

Bản ghi

1

2

3 »q sê»ø j T+ ø dü+... üø å üá æ Ÿ 16`30, 2016 dü+ ü {Ï - 7 dü+ ø - 8 À ü* ù J À... etq+ mìïø À >*# <ëø± á < X uûñ$wü TÔ. 5 Àø dü êô 2.0 ` m\ø åhé Vü *& dü]ø= Ô ü+< ë À Àø dü êô Àø dü êô uû yê\t n»sêets Äj Tq bõ T etqet z&çb j ett Ç ü Œ&ÉT u <Ûä ô ] +~ ø s e qt < X Á ü»\ <äèwæºøï Ó Ãq Àø dü êô...22 ñ ÔsêK+&é ü]d e \T Áù ø åø bõá nyót]ø± À Á ü»\ Äs > dü+s ø åd dühêïvü ø ø $T{, õ dü<ädüt \T ü{ïwüº yó <ä s +> y T Á üc s >± ìøï ;e ø=qt> \T<ës T\T ø s Tº\ # T º...32 q\ <Ûäq+ô j TT<ë ìøï ñ>±~ ø= Ô dü Œ ]Ô dü+bõ<äø es Z+ &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY Á ü<ûëq dü+bõ<ä î\t dü+bõ<äø es Z+ ã+&üs T sêyó àvü Hésêe &܈ˆ Ä\ ] $»j T\øÏåà ø.$. î T+ãsêe ãtø ø esy &çc Hé : düt æ Ÿ 16`30, Àø düuûñ, sêáwüº XÊdüqdüuÛÑ\ mìïø \qt < X yê üô+>± ˇπøkÕ] ìs «Væ +#ê\ì Á ü<ûëqet+á qπs+á<ä yó B, n~ûø±s ;CÒ # dütôqï Á ü bõ<äqqt kõ«> dütôhêï+. bõs yót+ T qt+ ü+#êj Tr es î ˇπøkÕ] mìïø \ î et<ä T>± Ç üœ{ïπø Àø dü êô ãè+<ä+ bõs yót+ T kõº+&ç+> ø $T{ øï n_ûábõj *ï L&Ü ø ø mìïø \T»s T> T T+&É + e\ bõøº sê»ø j \T m îÿee bõ\q s # düô+_û+ b < X Á üjó»hê\t <Óã + THêïsTT. n+<ätπø ˇπøkÕ] mìïø \ Á ü bõ<äqqt ÁbÕ<ÛëHê +X +>± ü]> DÏ+#ê\T +~. nstt 2019 mìïø \ ø s ø +>± sêc +> dües D # dæ ˇπøkÕ] mìïø \qt ìs «Væ + Hê, sêácõº À nôd+; s <ä stt et<ûä + s mìïø \T sêeì >± s +{ Ò<äT ø±ã{ïº, ˇπøkÕ] mìïø \ ü<ä ì net\t# j \+fò etú*ø +>± ø=ìï e s TŒ\T # dütø e + nedüs +. ªeTTK et+á T*ï z πs Á ü ø å+>± mqtïø e +, Àø düuû Ñ À Á ü ê e ïj T Á üuû ÑT TqT # æ+# ìsêàd àø n$xê«dü rsêàhê\qt e Á y T nqtet +# +μ Ç+<äT À ø \ø yótæq$. sêáwüº d áy (ettk et+á )ì > qø Á ü ø å+>± mqtï î+fò < fi ø kõπs mìïø \qt ìs «Væ +# e# TÃ. n π> etq< X ü]dæ ú T\ <äècõº Àø düuûñqt e Á + Ç ü Œ&ÉTqï ü<ä ÀH mqtïø e + nedüs + ø±ã{ïº, πø+á<ä+ À dütdæ ús ø dü+ ìsêàd àø n$xê«dü rsêàhê qt e Á y T nqtet +#ê*. Á ü ê e ïj T Á üuûñt T ñ+fòh ñqï Á üuûñt ê«ìï L\< ùd neø±x + Çyê«*. Ç πø+á<ä+ À ìsêàd àø n$xê«dü rsêàq+, sêácõº À ettk et+á T\ Á ü ø å mìïø <ë«sê dütdæús ñ +fò < fi ø kõ] ˇπøkÕ] mìïø \T kõ<ûä ete êstt, Á üuûñt «+ À ìc j Tr, kõets ú + ô s T> T êstt. ü+#êj Tr qt+ bõs yót+ T es L Á ü»\t sêácõº À ì Á üuûñt ê«\t n+~+# ø \ø ùde\ô H.. nqt L\+>±H, e πsø +>±H z T y dütôhêïs T. sêácõº À H»yêãT<ëØ q+ ñ+~. ü<ä$ À ø=qkõ> { ìøï myótà Ò \ MT<ä Ä<Ûës ü&é + e\ ettk et+á T\T ìs + s + náuûñ<ä À ñ+ THêïs T. Ç~ bõ\q MT<ä Á üuû e+ # ü ìã<ä qt, düets ú qt <Óã rdütô+ T+~. ø±ã{ïº sêuàj T s + dü+düÿs D sêácõº\ kõetsêú ìï, m<ät> T<ä\qT,»yêãT<ëØ Hêìï ô +# $<Û ä+>± ñ+&ü*. ettk et+á T\qT myótà Ò \Tø± î+&ü Á ü» Ò Á ü ø å+>± mqtïø e + sê»ø j T ü]es Ôq ~X >± ø \ø n&ét> T ne T+~. ˇπøkÕ] mìïø \ î et<ä T, ettk et+á T\ Á ü ø å mìïø ø \ø +

4 ø± s º Hé ø± s ï sy s # q\t ü+ ü+&ç ªμ üá ø À Á ü# Ts D ø dü+ yê kõ\t, π>j \T, ø±s ºHé\T, ñ Ôsê\T á øï+~ s THêe î ü+ ü+&ç. m&ç sy,, T* t nbõsy ºyÓT+{Ÿ 6`3`655, bõ {Ÿ HÓ dæ$ Ÿ dü ü sttdt Ä ò dt yóqtø k e õ> &É, ôv <äsêu <é ` bò Hé : 040` bò Hé / bòõ ø : # +<ë $esê\t»q sê»ø j T yêdï ªμ üá ø # +<ë<ës T\T>± # s +&ç... # ]Œ+# +&ç. dü+á ü~+# e\dæq bò Hé q+: $&ç Á ü : s T. # +<ë : s T. 200 et & fi fl # +<ë : s T. 500 # +<ë s TdüTeTTqT ªªμμ møö+{ÿ q+: mdt._.ôv #Y., ü+c > T º Áu +#Y, ôv <äsêu <é ù ] ÄHé Hé Á ø&ç{ÿ # dæ $esê\qt Ç`yÓTsTT Ÿ #Ój T e# TÃ. Àø dü êô Á üø q πs æ Ÿ 16`30, u ø yó {Ÿ, et ºø \sy dü> + ù J ` 2,500 üp]ô ù J ` 5,000 ` 10,000 ôd+ sy ÁôdŒ&é ` 10,000 ` 20,000 u ø ù õ ` ` 20,000 Á ò ü+{ÿ ÇHéôd &é ` ` 15,000 u ø ÇHéôd &é ` ` 15,000 Á üø q s TdüTeTT Loksatta Times ù ] ôv <äsêu <é À #Ó\T u T nj T $<Ûä+>± #Óø /&ç&ç s ü+ À ü+ ü> \s T.

5 etq+ mìïø À >*# <ëø± á< X uûñ$wü TÔ qwüºb L&É<äT, ªm\ø åhé Vü *& μ nádüô+ e πsœ üœ sê»ø j T dühê dü+ ø±<ät: CÒ z s î Á üdütô + ôdø +&é #ÛêsTTdt>± ñqï Àø dü êô bõøº òüdtº #ÛêsTTdt>± ø dü XÊ + z T dü+bõ~+# T îh À>± < X uûñ$wü TÔ qwüºb L&É<äì, ñqï eqs T À n ~Ûø òü* ê\qt kõ~û+# +<ätπø mìïø \ $sêe ìï Á üø {Ï+#êeTì, Ç~ nádüô+ e πsœ üœ sê»ø j T dühê dü+ ø±<äì Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY düœwüº+# XÊs T. bõøº\ø r +>± sê»ø j T, bõ\hê dü+düÿs D <ä e ìï ø=qkõ kõôethêïs T. > Çs ej T fi dü+düÿs D\ ø èwæì ø=qkõ dü ÔH Á üdütô ü]dæú T\ø qt> TD+>± et &ÉT ì] wüº \øå± \qt Á ü bõ~dütôqï Tº #ÓbÕŒs T. sêácõº\ î et]ìï n~ûø±sê\t, kõúìø Á üuûñt ê«\ î $πø+ábø s D, n+<ä]ø n+<ätu T À HêD yótæq $<ä, Äs > + ø dü+ sê»ø j T bõøº\t, Á üc dü+ òü \T, e îô\qt ø \T ü îì b sê + # kõôethêïs T. Àø dü êô 2.0ô mhé{ M ªbÕsTT+{Ÿ u +ø μ ø±s Áø et+ À»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY e { &Üs T. mhé{ M CÒ ettu ettœ : mhé{ sê»ø j T X îô\ < æ&ûô Á ü» À #Ó q + yê\qt X îô\ î e πsø +>± Àø dü êô ñ<ä et+ qt+ Àø dü êô bõøº>± e#êãs Ä j TT<ä + À CÒ z&çb j sê? CÒ : s Tw! sê»ø j T bõøº z yêvü q+ e Á y T. j TT<ä + >± uû $ùdô, j TT<ä uû wü À Ç< nádüô+ e Á y T. á nádüô+ #ê\ Ò<äT ø±ã{ïº, Ç+ø nádüô+ rdütø yê\qt î+fò z&çb sttq{ º? Ç~ πøe\+ nádüô+ e s TŒ e Á y T. düetj T+, dü+<äsê ìï ã{ï º nákõô\t e s êstt. nìï{ïø ˇπø nádüô+ üìøïsê<ät. æ&étøïÿ, _j ìøï ˇπø et+á + üìøïsê<ät. H qt n üœ{ïøï, Ç üœ{ïøï #Óù Œ~ ˇø fò.. sê»ø j ìï Àø dü êô ñ<ä et+ m ü Œ&É s düÿ]+# Ò<äT. sê»ø j T+ ü$á yê dü+> + nh uû yêìï, uû wüì rdütø= Ã+~ á < X + À H qt. sê»ø j T+ À # ] #Ó ü Œ ø= º+&Éqï ø=+ et+~ etsêï&ét b stt ü<äe \T bı+<ës T. H Àø dü Ä ü Œ # j T Ò<äT. sê»ø j T+ ü$á yê dü+> +, sê»ø j T+ À ñqï ÀbÕ\ î, îfi ó î $s T> T&ÉT et]+ et+ sê»ø j T+, et]+ m îÿe sê»ø j T+ æ Ÿ 16`30, =*qt+n #ÓbÕŒqT, Ç üœ{ïø n< #ÓãT THêïqT. sê»ø j T+ n+fò z T, et]+ ns e + e Á y T nqt î+fò bıs bõ T. (?) Àø dü êô dü«# à +<ä dü+düú qt+ mìïø \ ø dü+ Ä$s $+ q ü Œ&ÉT ÄHê&ÉT MTs e #ÓbÕŒs T. e s TŒ ø±yê\+fò, sê»ø j T n~ûø±s + sêyê*, z T, d T ø±yê* nhêïs T. k, <ëì ø dü+.. n+fò mìïø \T, z T, ø±yê* nqï Te+{Ï MTs T Ç ü Œ& yó mìïø \T nø ÿπs <ät n+ THêïs T

6 H qt n+ Tqï~ bıs bõ T>± ns ú+ # düt îhêïs T. H qt yótt<ä Tï+N #Ó æœq Te+{Ïe ï L&Ü { M À ñhêïstt, üá ø À, s # q À ñhêïstt. sê»ø j T+ À bõ\t ü+# T ø ü Œ ø±<ät, ø± Àø dü êô ñ<ä et düetj T+ À ü< fi bõ T sê»ø j T+ ÀøÏ MTs T yófi +&ç nhêï H qt ø±<ät nqï ø±s +fò.. sê»ø j T+ ü$á yê dü+> y T >± etq+ <ëìøï dü] ü&é Òy TyÓ qqï dü+ø # +. Ä sê«m+<äte\ sê»ø j À øï sêyê\qï ìs íj T+ rdütø yê* e Ã+~ n+fò.. Àø dü êô ñ<ä et+ ÁbÕs +_Û+ q ü Œ&ÉT MT î > Ts TÔ+< Ò<, ndü\t Á üstty T { M #Ûêqfi ó Òe, k wü Ÿ MT&çj Ò<äT, Çs ej T fi ÁøÏ + m ñ+& < áy fi j TTe ø dü\t ns ú+ L&Ü Hê $wüj T+ MT<ä ] òüsy # j \+fò ü düôø + # <äyê*, > > T Ÿ e+{ï dü<ätbõj \T Òe. ø± ø±\áø y TD á e <Û ä e \T, MT&çj ô s > + #, ø±k Ô Lk Ô ü ºD ø s D ô s > + #, dü+ ü<ä ô s > + #, et<ûä s >, # <äte îqïyêfi ó, j TTe, ü ºD \ î e Ãqyêfi ó - Mfi +<äs L&Ü ì»+>± e s TŒì ø s T î+ Tqï ºsTT e s TŒì ø s T îh yêfi øï ˇø y ~ø ø±yê*. n Àø dü êô bõøº e Ã+~. (?) î\, îfi ó, nyê+#û j T sê»ø j \ î Á ü ê e ïj T+>± e Ãq MTs T n~ kõ~û+# Òø z&çb sttq Tº ˇ ü Œø yê* > <ë kõ~û+# Òø b e + ø±<ät. á nádüô+ Á üdütô êìøï üìøïsê<ä+ THêïqT. ˇø < X + À, düe»+ À e s TŒ nh ~ ˇø s + À e# Ã~ ø±<ät. (?) Çs ej T fi stt+~ > <ë Çs ej T fi ó ô <ä düetj Te? e >±ï ø±sêº e à 801 dü+e sê\t nstt+~ À e Ã+~. ÄÁbòÕº Ÿ etq dü«+á uû s Á ükõúq+ À ó m+? Çs ej T fi ó Àø dü êô # dæ+~ rùdj T+&ç.. ns À #ê >= üœ$ L&Ü»]>±sTT. n ï #Ó&çb j stt nh yêdïí ø±<ät H qt. < X + À mh ï et+ $»]>±j Tì $»j *ï ˇ ü Œ îhẙêdï í, >ös $+#ẙêDÏ í, > ]«+ qyêdï í. ø± Ç+ø± e s TŒ\T sêyê*, Ä e s TŒ*ï y > e+ + # j *. etq+ # j Te\dæq yê{ïøï Ç+ø e+< fi ó ü º î+&ü e s TŒì y > e+ + # j *. (?) Çs ej T fi ó >± #ÓãT THêïs n~ Á ü»\ î ns ú+ ø± Ò<ë? Á ü»\ î ns úetj T Tº #Ó üœ + À CÒ $ ò ü\etj Hê nqtø e# TÃ. Hêπø+ nuû Ñ + s + Ò<äT. uû s < X + Àì 125 ø et+~ etqdüt À e s TŒ Ó# à u <Û ä ˇø ÿ CÒ ~ e Á y T, HêX q+ # j T + $T> êyêfi +<ä] Vü îÿ, á n+<ä] Ç+ y > +>± e s TkÕÔs T ø±ã{ïº 14 s ø±\ etú*ø etsttq dü+düÿs D*ï á< X + À Ó ÃHê L&Ü CÒ ô òstt\ sy n+fò Hêπø+ nuûñ + s + Ò<äT. Hê s + yótt Ô+ ô òstt\ πs, á< X + À 125 ø et+b ô òstt\ πs. Ä ô òstt\ syøï n+<ä]ø +fò m îÿe u <Ûä rdütø et+fò rdüt î+{ qt. mhé{ M: î\ sê»ø j \T, &ÉãT sê»ø j \T, et «sê»ø j \T, M{Ïìï{Ïø e πsø +>± Àø dü êô dü«# à +<ä dü+düú>± sêe +, Ä sê«sê»ø j T bõøº>± e s +.. á Çs ej T fi ø èwæ»] Hê Çyê«fi L&Ü &ÉãT * à z T ø=+ THêïs T, &ÉãT >* q myótà Ò \qt Á ü ÀuÛÑô {Ϻ bõøº\t îÿ+ THêïsTT, eè<ûë nsttb stt+<ë CÒ >±s z Á üj T ï+ á À? ü$á yê dü+> + +{Ï sê»ø j T+ ñ<ä+ ê\t ø ì æ+# + Ò<äT? CÒ : mh ï dü+<äsê \ À ñ<ävü ]+#êqt.»dtº ÁøÏ + nyót]ø± À n<ûë«qï sê»ø j \qt # XÊs T.. q j syÿ À>±, òæ\&é*œ j À>±, ø±> À>±. Ç ü Œ&ÉT nø ÿ&é Áô etø mìïø \T»s T> T THêïsTT. Ä &=Hê Ÿ Á + t nh etìwæ.. yêfi bõøº etqø qedüs +, yêfië es qï~ etqø qedüs +, ø± Ä uû wü>±, Ä Á üeè Ô>±, Ä < «wü+ ì+&çq sê»ø j T+>± MTs T }Væ +# + L&Ü kõ<ûä + ø±<ät. ø=ìï ø et+~ Äj dü+<äsê \ À nuûñá<ä ê uû e+ >±, yêfi ÄX \qt, ü]dæ ú T\ ã{ï º>± düe»+>± düœ+~dütô+{ s T. <ëìï ã{ïº düe C ìï etq+ yó+ H n+# Hê y j T L&É<äT. z T nh ~ ˇø {Ï e Á y T. ø \ø etsttq<. H qt ˇ ü Œ î+{. ø± n<=ø ÿfò ø±<ät düe»+ À e s TŒq î < Vü <ä+ # ùd~. <ëìï # dæ u +uò Ôb L&É<äT. nj T jó Ç< + ì nqtø æ Ÿ 16`30,

7 (?) #ê et+~ $ets +fò, Çs ej T fi À ÇB ô <ä ñ<ä et+ nì #Ó üœ{ ìøï Àø dü êô # dæ+< MT Ò<äì. n n&çπ>yêfi øï düe ø=ìï ñ<ä e \ b *ùdô Ä kõústt À ñ<ä et+ Àø dü # dæ+~ nì ædütô+~. n+fò, ø s ø +>± j ^ # dæ ù üs À ôv &é Hé Ó# Tà î+fò n~ ñ<ä et+. yêfi yó ã T\T &ç q dt y ùdkõôs T. ø± ì»+>± Á ü» À Ä À# qqt ô + etú*ø etsttq e s TŒ\T rdütø=ùdô n~ ñ<ä et+ ø±<ät. MTs T ô Á{À Ÿ, &ûõ Ÿ yê&ét T+{ s T ø <ë? HÓ\øÏ m+ ô Á{À Ÿ _\T ne T+~? (?) s.4,000-5,000 <ëø± ne T+~ MTø $wüj T+ Ó\TkÕ? πøe\+ Àø dü êô e\ HÓ\ î s.500 MT ô Á{À Ÿ _\T Z+~. Çs ej T fi ÁøÏ + á< Xȳê ü Ô+>± ô Á{À\T ã+ î À ì ìø À neø eø \ e\ $ìjó > <ës T\T 10XÊ + es L qwüºb T+& yês T. <ëìô Àø dü êô # ü{ïºq ø±s Áø et+ e\ yê]øï Ä &ÉãT Ä<ë nstt+~. Bì > T]+ y Äsê + # j T Ò<äT. s p ô <ä ø {Ö T ô {º + Ò<äT, Á ü#ês Äsê + # j T +. ø± á < X Á ü»\ î #ê # XÊ+. s.3\ø å\ ø Ä<ëj T+ Àø dü êô # dæq á ˇø ÿ ø±s Áø et+ e\ Á ü»\ î \_Û+ +~. n~ $»j Te? Òø b Vü &Üe &ç, Äsê + # dæ $<Û ä«+kõìøï bõ\œ&ç, sêkõôs ø \T # dæ b düt ø±\tœ\t, <ävü qø±+&é\ Á ü»\qt Væ +dæ+# + $»j Te? ø=+#ó+ $# ø åd Ä À +#ê* etq+. (?) me]qt< + n+ THêïs T me]hó Hê düπs. bõ\hê düe #ês Vü îÿ # º+ Ó Ã+~ H qt, ns TD sêj YT. n~ $»j Te? Òø b s &É MT<ä j ^ # j T +, ã T\T Tºø e + $»j Te? nôd+; À, bõs yót+ T À ã T\T Tºø e + $»j Te? (?) mìïø \ s DπøåÁ + À Ç ü bõøº\thêïjó.. ù s T e s TŒ nstte +&Ée# TÃ>± nìï{ïb ˇπø s +> T, ˇπø e evü s +. &ÉãT yó<ä»\ +, et<ä + b j T +, myótà Ò \qt ø=q +- Ms +<äøï ø±<äì Hê +{Ïyê&ÉT æ Ÿ 16`30, Á ü ê e ïj T+ ø dü+ # dütôqï ü Œ&ÉT Ä j TT<ä + qt+ MTs T ü Œ îì bõ]b me]ì # &Ü* etq+? me] MT<ä ÄX \T ô Tºø yê*? Ç~ et+ Á üx ï. ø± Ç+ø s ø +>± Ä À +# +&ç. <ëìe\ òü* + e# à ~X >± ô s# + m{ > Ä À +# +&ç bâs T\T>±, z s T >±. H qt #ÓbÕŒqT- Àø dü êô n+<ä]ø ôdø +&é #ÛêsTTdt nstt+~, > D j TyÓTÆq z n+<ä]ø ò üdt º #ÛêsTTdt nsttq s Eq Ç +{Ï sê»ø j T+ ò ü* ê\qt kõ~ûdütô+<äì. Çyêfi ø±ø b, πs üstthê ˇø # ø±ø b stthê Ç+ø # stthê K à +>± Ç~»] rs T T+~. (?) CÒ nh Äj Tq ø +{Ïq ne, mìïø À b { # dü Ô H qt Á ü ê e ïj T+>± ñhêïqì ˇø uûñs kõ ÇùdÔ Hê +{Ïyê&çøÏ πs ü nh <ëì MT<ä, πs ü{ï sê»ø j T+ MT<ä ÄX ñ+ T+~. CÒ >±s! Ä Òj TsY # Ãb stt+~>±? üø åbõ (bõøº) sê»ø j T+ ê êÿ*ø +>± òü* ê\ìe«+ Ò<äT. n<=ø ÿfò ü Tº îì < XÊìï HêX q+ # j T + > <ät. mhé{ M: ü ê e ïj T+ #Ó üœ+&ç <äj T# dæ? CÒ : Á ü ê e ïj T+ s+&ét #ÓbÕÔqT á< X + À á Çs ej T fi nqtuûñe+. Ç ü Œ&ÉT kõ~û+#ê* q e s TŒ\ ø dü+ q&ét+ _ +# +, Ç+ø {Ï yê{ïì kõ~û+# + m > Ó\TdüT îì Á üj T ï+# +. m kõ~û+#ê À Hê î Ó\Tdüì MT øe]ø Ó*j T<äT. (?) CÒ nh ˇø ÄXÊøÏs D+ á îfi ó ü{ïºq sê»ø j T e edüú î Á ü ê e ïj T+>± ñ+~ nì m<äts T# ùdyêfi øï.. n +{Ïyêfi ó #ê et+~ ñhêïs T, yêfi ó m+<ät î z T >±, d T >± e s Ò<äT nh ø±s D+ üø ÿqô &ç, Çyê«fi πs ü yêfi øï ˇø u +ø ø±<ë? ˇø X Sq + $T *Ãb e + ø±<ë MT <ë«sê s+&ét e *ï Á ü»\ î düœwüº+>± #Ó üœ<ä\tã îhêïqt. CÒ ø±<ät ÄXÊøÏs D+, MTs T ÄXÊøÏs D+! e s TŒ e# Ã~ ì»+>± MTs T nqt îqï ºsTT! MT etqdüt À ñqï uû yêìøï >=+ Tì, z Tì Çe«&É+ yótt<ä\tô &ç á Á ü ê e ïj T+ düvü»+>± edütô+~. s+&ét- MTs=ø y fi ÄXÊøÏs D+>± qqtï uû $ùdô, Àø dü êôì uû $ùdô, Ç +{Ï Á üj T êï*ï uû $ùdô Ç$ mø ÿ&çø b e + Ò<äT. πøe\

8 nákõôìï e s TdüTÔHêïeT+. (?) ndü +<ät î yó[ b j s T? mìïø \ e edüú n+fò q# à + Ò<ë? Òø b sê»ø j T e edüú îfi ó ü{ïº b stt+<ähê? MTs qt îqï ü$á yê dü+> + kõ<ûä +ø±<äì &çôd &Ó b j sê? m+<ätø ì? m+<ät î et<û ä À e~ ÒXÊs T? e s TŒ sê<äì ìs ístt+# T îhêïsê K à +>± e s TŒ edütô+~. á s ü+ À y T+ # dütôqï Á üj T êïìøï q et<ä T ø ì æ+# ø b e + e\ ets s ü+ À á< X + À e s TŒ ø dü+ Á üj T ï+ # dütôhêï+, òü* ê\qt kõ~ûkõô+. (?) Á ü»\ MT<ä ø üyótt Ã+<ë CÒ øï n nstt H qt Vü stt>± Ç+{À ü&ét îh yêdïí>±. etq Á ü»\t. <ëì À etqet uû > +. á düe»+ À H q ˇø uû > +. H qt et et #ÓãT THêï- e s TŒ Á ü ü+# et+ ê L&Ü # ]Á À ˇø ÿs E À»s > Ò<äT. f ø±ï\jì, ôd qt #ê y > +>±.. á yê#y, Òø b á yóttu Ÿ bò Hé ñ+~, 3 HÓ\ À, 3 > + À e# ÃdüTÔ+~ etqøï. ø± düe»+ yótt Ô+ À uû yê\t e ] e edüú e s + nh ~ ø åd À»s > <ät. # ]Á qt ns ú+ # düt îhêïø ø * q uû eq Ç~. (?) Çy e \T, Ç< ÄXÊuÛ e+ MTs T Á ü n&ét> y XÊs T. nh ø Ç+ s «À #ê kõs T Ç< Á üx ï î MTs T düe <Ûëq+ #ÓbÕŒs T n< ÄXÊuÛ e+ ñhêïqt. (?) n< ÄXÊuÛ e+ y T+ L&Ü ñhêï+. ø± dü&óhé>± \T ü \T et ùddæ, wü ºsY ~+# dæhêø n+<ä]ø u <Ûä ø \T> T +~ á yóttu Ÿ bò Hé u >± Ò<äj, y πs<ëìï ü Tº î+<ëetj nhêïqt. MTπsyÓ á bò Hé m+<ät î ü Tºø e + Ò<äT? á bò Hé e~ ÒXÊs T n+ THêïs T. (?) bò H üø ÿq ü& XÊs T MTs T b, bò Hé e ] Ç+ø { dütô+~. ø= Ô f ø±ï\j edütô+~. n~ ô <ä $wüj T+ ø±<ät. H qt #Óù Œ~- á nádüô+ > qø üìøïsêø b sttq ºsTT Ò<ë Ä nákõôìï ñ üjó +# Tø e + Hê î # ø±ø b.. (?) MTπø # ø±ø b Ç+ øe]øï # qe T+~? me&=kõô&ét? n~ #Ó üœ+&ç kõsy s+&é ø sø º ø±<ät. ndü\t +fò, áy fi düe»+ À Ç+ø=+#Ó+ e s TŒ sêyê*. ü]dæú T À, Ä À# q À Ç+ø=+#Ó+ À Tø±yê*. n<= Ãq ü Œ&ÉT düvü»+>± e s T T+~. ôdø +&é #ÛêsTTdt qt+ òüdtº #ÛêsTTdtøÏ z 15-20XÊ + et+~ sêyê*. n~ sê>±h.. Äs E edütô+~ K à +>±, Äs E mes= ÃHê L&Ü K à +>± H qt mìïø À bõ ZHêï, bõ Zqø b stthê L&Ü yêfi î et<ä à >*+# u <Ûä rdüt î+{. ø± 15-20XÊ + MT î òüdtº #ÛêsTTdt>± sê î+&ü e Á + kõ<ûä + ø±<ät. Á ü +B.. ìc j Tr>± e { &ÉT î+<ë+.. y ~et+~ Àø dü êô ø±s ø s Ô\T, \ø å ~et+~ z T y dæqyêfi ó ìs T ê Vü ü&çb THêïs T. &û ü&çb THêïs T. H qt # ]Á > ì ns ú+ # düt îqïyêdïí, Bs Èø±*ø ep Vü \T ø \yêdï í, < X + ø \øå± \T ø±yê À düœwüº+>± ns ú+ # düt îqïyêdïí ø±ã{ïº Hê î &û Ò<äT. ø± e et \T>± #ê et+~ dü+kõú> +>± &û ü&çb THêïs T. yêfi +<ä]ø et yóqtï {Ï º nø ÿ&étï+ myó wüq Ÿ &çáô wühé À ñqïyêfi ì ô øï rdüt îsêe +, et yótt<ä\tô º +. Bìe\ ìø«s etsttb THêïs T. BìøÏã<äT\T ìsêàd àø +>± > qø dü+ òüt{ï + # dæ bõøº\ø r +>± dü+ òüt{ï + # dæ et &ÉT \øå± \qt Á ü bõ~dütôhêïqt. < X + À Ç+ es L m Te+{Ï n~ûø±s + Ò î+&üh Àø dü êô ü\t etú*ø \øå± \qt Á ü bõ~+ +~, ø=ìï{ïì kõ~û+ +~. Àø dü êô kõ~û+ qìï dü+düÿs D*ï, $»j *ï et ses kõ~û+#. n$ø± î+&ü ü]d e *ï <äèwæ º À ô Tº îì á êc Á ü bõ<äq\t. Çs ej T fi ÁøÏ + À ˇø ÿ nuûñ ]úø mìïø À s.50 ø å\ qt+ ø {Ï es L Ks Ãe +<ä+fò ñ Ôsê~ À qy Tàyêfi ó ø±<ät. etø m îÿe #ÓãT THêïs T kõsy, n X jó îô\t nh yêfi ó. Ç+ n<ûë«qïetì Ó*j T<äTyêfi øï. Ä sê«ns úetstt+~. Çyê«fi ø {Ï s bõstt\+fò MTπs qe «ês T. îásêfi ì #ÓãT THêïs +{ s T. Ç{ e\ Áπ> sy ôv <äsêu <é ettìdæ ü Ÿ mìïø À yóstt ø T Ks Ãj stt. nyót]ø± À sêáwüº æ Ÿ 16`30,

9 mìïø \ î <ës T sêácõº À ø * æ L&Ü Ç+ Ks Tà ø±e +. Ç~ #ê e et \T nqt î+ THêï+. Ç~ #ê $ø è yótæq ü]dæú. Çs ej T fi À ü]dæú ø=+ ~> C ]+~. y T+ Ç~ L&Ü ns ú+ # dütø yê*. (?) á $ø è # wüº\ et<ûä, $ø è e edüú et<ûä ñ+&é Òø, e edü úqt e s à Ò+ nì &çôd &Ó b stt CÒ <ëìï n{ e~ Òdæ yó[ b j sê <ëìï e s Ã{ ìøï e s Z+ ets nì Ä À dütôhêïqt, H qt u ü&ét THêïqT n+. (?) m+<ät î MTs T Ä À +#ê* ü Œ&ÉT? 2019 ñ+~, 2024 ñ+~, Ç+ø± mìïø \THêïsTT. z T HêïsTT. ø dü+ MTyÓ ü # dütôqïyêfi ó - düπs, MT uû wü À yêfi ÀH #Ó q + sêyê*, yêfi Ä À +# Tø yê*- ø± Hê ø+<ätø ì MTs T et<ûä À yêfi ì e~ ÒdüTÔHêï s+<ät î MTs T ns ú+ # dütø e + Ò<äT H qt #Óù Œ~. 1-2XÊ + z e\ Á üjó»q+ Òì ü]dæú ü Œ&ÉT. 1-2XÊ + dü]>±z >=+ T $ æœq ü Œ&ÉT, dü+ ò üt{ï etsttq ü Œ&ÉT dü s q ò ü* ê\t H qt rdütø=#êãqt. Ä òü* ê\qt rdütø=kõôqt. s+&ée~, Ç~ m\ ø±\+ Ç ñ+&é<ät. s+&ée #ÛêsTTdt qt+ yótt<ä{ï 15-20XÊ êìøï K à +>± edütô+~. nìï# { ˇπøkÕ] sêø b e# TÃ. (?) MT ø±* î ÒwüHé m # kõôs T? MT bõøº ñ+~ ø±ã{ïº MT î m+ z{ï+> e Ã+~ nì ø ÿ Ó\TdüTÔ+~. Çyê«fi $TeTà*ï üø ÿqô &ç nìï bõøº\ ˇø fò > <ë?»hê À Ä #Ó q +, e s TŒ e Ãq Tº m Ó\TdüTÔ+~ ü< fi bõ T Bs Èø±*ø b sê + # XÊqT- á e À sêj Òì b sê + # XÊqT. bõ T ñ<ä et+>± b sê +, îô >± á J$ + À ˇø bâs T&ç>± b sê + # XÊqT. á < X + À q {ÏøÏ 80eT+~ ü ºq ü Œ&ÉT b sê + # XÊqT. (?) n*dæb j sê n\dæb. ø±ã{ïº áj THÓes Á ü»\ î Ó\TdüT. á b sê + yóqtø +» y j T. ø±ã{ï º MTs T ì»+>± e s TŒì ø s T îqï ºsTT e s TŒ yê\qï etqdüt æ Ÿ 16`30, uû yêìï # ô fòº u <Ûä MT îqï~. <ëìøï q e sêz\thêïstt. áy fi Ä<ÛäTìø j TT> + À ñhêï+. n~ nkõ<ûä + ø±<ät. ˇ ìj THé b Ÿ ñhêïstt, $T> ê e sêz\thêïstt. Ä e sêz À y T+ ì»+>± òüdtº #ÛêsTTdt ø dü+ ñhêï+, Ç~ #ê u > T+~ nì Á ü»\t #Ó üœ> \>±*. Ç~ #ê u > T+~ ø±.., Ä ø± \T e<ät. Ç~ u > T+~, Hê uûñ$wü TÔ ø dü+ nì K à +>± e ø Ôø ]+# > \>±*. (?) Á ü» À e s TŒsêe + Ò<äH Äy <äq, mø ÿ& ˇø et \ ˇ ü Œø Òì qï ø ü+, ÄÁø X + ø ì ædütôhêïstt CÒ À.. Hê î ø ü+, ÄÁø X Òe. ø±ø b y > +>±»s > ø b < X + qwüºb T+<äqï u <Ûä K à +>± ñ+~. mhé{ M: sê»ø j T bõøº>± e ]Hêø sê»ø j T Hêj T î CÒ e s Òø b j s T. ã s Áø±{Ÿ >±H ñ+&çb j s T? CÒ : ø±e# TÃ. sê»ø j T Hêj T î&é+fò Á ü»\ nedüs yó, e# à ø±yê À yê{ïô Á ü»\ î q# Ã#Óù Œ Á üj T ï+ # j T e, Òø ê êÿ*ø +>± Á ü»\ nedüsê\ì ñ üjó +# T îì Á ü»\ ã\v q \ì Ädüsê>± # düt îì > <Ó HÓø ÿ e? n~ sê»ø j TyÓTÆ H qt # ÃHê n +{Ï sê»ø j T+ ÀøÏ yófi qt. (?) Ç$ # j T î+&ü > <Ó HÓøÏÿqyêfi dü+> e à et+ # ùdô Hêø +fò dü+ wæ+# yês T+&És T. (?) &ÉãT sê»ø j \T # j T À>± &Ûç > <Ó MT<ä Ls TÃqï πøájyê Ÿ >±s T ø± πøájyê Ÿ ê êÿ*ø Á üjó»hê\ sê»ø j \T # XÊs T. z ø dü+ düe C ø s ø +>± b \ s CŸ # XÊs T <äts <äèwüº+ ø=b. nstthê L&Ü $T> êyêfi ø +fò #ê yóts T> T. <ëh nqte q+ Ò<äT. n+<ätø H πøájyê Ÿì H qt düet]ú+#êqt. yóttqï L&Ü uòdæ, &Ûç À dü] yêvü Hê\ $<Ûëq+ n+fò H qt düet]ú+#êqt. (?) CÒ øï, πøájyê ŸøÏ ø +ù sy # ùdô ˇ ü Œ î+{ sê # dütø e# TÃ, Hêø uûñ + s + Ò<äT. me] HÓ Hê ø +ù sy # düt îh yêø kõ«+á + ñ+~. \øå± \ ø dü

10 ˇø e øïô, ˇø ñ<ä et+ ø=ìï ü<ä T\ î $Cj \qt Ä e øïô kõ~û+#ê&ét nh ~ ettk +. ìc+>± $»j \+fò nôd+; mìïø À >\Tù nqt î+fò bıs bõ T. ø=+#ó+ Bs Èø±*ø <äèø Œ< ä+ ñ+&ü*. (?) ett+<ät>± bõøº u <Ûä \ qt+ ø=+ y Ts î <ä s etj s T. C rj T n<ûä åî&ç ü<ä$ qt+. sê«bõøº sê»ø j \ qt+, mìïø \ qt+ <ä s ete THêïs T. ø±<ë? n nh düe <Ûëq+ Àø dü êô dü+düú u <Ûä \ qt+ L&Ü üps «+ <ä s etj qt MT î Ó\Tk Ò<. ø±ã{ïº m ü Œ&É L&Ü H qt dü+kõú> +>± ô Ôq+ #Ó stt+#ê\qtø Ò<äT. ø= Ô Hêj Tø ê«ìï rdüt îsêe{ ìøï Á üj T ï+#êqt. dü+kõú> +>± ü~et+~ì ô +#ê\h Hê J$ + À Á üj T ïdütô+{ dü+düú À ñhêï n<»s T> T T+~. H qt Á üuû ÑT «< > + À ñqï ü Œ&ÉT yótt ºyÓTT<ä{Ï n~ûø±s T\ düe y X + À n&ç +~.. m+ es î &Ó*π>wüHé Ä òt üesy - n~ûø±s $uûñ»q, ü+ æd»] ñ< HÓ Hê n&é> +&ç- MTs T düets ú+>± üì# j T{ ìøï m+ y Ts î n~ûø±sê\t ø±yê* nh n&ç>±. Hê yótt ºyÓTT<ä{Ï Äs sy Á ü ñ< > + À L&Ü &Ó*π>wüHé Ä òt üesy. Çø MTs T # dütø +&ç nì yê]øï q n~ûø±sê\ì à H qt # j * +~ # XÊ. n+<ätπø nìï $»j \T kõ~û+#êqt. Á üuûñt «+ À # dæq Á ü $uû > + À nìï òü* ê\qt kõ~û+#êq+fò, n~ûø±sê\qt düáø et+>± ü+ æd # dæ ì»yótæq Hêj Tø «ü+< ë À e evü ]+# + e Ò. Hêj Tø «+ n+fò ô Ôq+ # j T + ø±<ät. (?) Çìï $»j \ á ˇø ÿ ìs íj T+ ets T> Tq ü&çb sttq Tº nì æ+# + Ò<ë Hêø Ò<äT. á e s Z+ À, Á üdütô + á nádü Ô+ üì# j T + Ò<äT nqt îhêïqt. üì# dütô+<äì Hê î ìc j Tr>± Ä<Ûësê\T # æ+# +&ç, üœ î+&ü n+^ø ]kõôqt. 1-2XÊ + z T ø±<ät, 20-30XÊ + nì n+ ø\t # ü+&ç, ˇ ü Œ î+{ qt. á< X + À s.100 ø T Ks TÃô {Ï ºqyê&ÉT ø±<ät, ìc j Tr>± ø wüº ü& düets Tú&çπø z T ü&ét THêïsTT nì kõøå± \T # ü+&ç, H qt ˇ ü Œ î+{ qt.. Á ü»\t #ê düœwüº+>± #ÓãT THêïs T- á ü]dæú T À MTs +fò m+ >ös eetthêï, m+ qetàø etthêï MTs T e Á + e î ôdø +&é #ÛêsTTùd, òüdtº #ÛêsTTdt ø±<ät nì. (?) m+<ätø ì Ç~ düe»+ À ü]dæú. ˇø ÿs E À e ]b <ät. (?) m+<ätø { nsttb +~? n+<äs &ÉãT # T º sê»ø j ìï.. etq ù <ädüe»+ À, bâs dü «+ n+fò ne>±vü q Òì düe»+ À, n~ûø±s πø+ábø s D, zfò j < ô &Üs H ÁuÛ ÑeT\T, ê êÿ*ø Äø s D\T, êstt \ ÄX, ø=ìï y \ dü+e sê\t>± î\+, et + etq etqdüt À ráeyótæq Á üuû e+ # ü Tqï ü Œ&ÉT á Á üuû yê\t+{ stt. î\et ê\t Hê e\, MTe\ sê Ò<äT.. (?) k, y T+ ˇø &ÓdæwüHéøÏ e# Ãj T#êÃ? Ç+ø Ç~ e s <äì. CÒ j T Bìï e s à Òø üø ÿøï ü Œ îhêïs T, k Ç+ø Ç~ e s <ät nì #Ó æœ.. #ê bıs bõ T. #ê bıs bõ T. #ê düœwü º+>± MT <ë«sê Á ü»\ î Ó*j T# dütôhêïqt. á ôdø +&é #ÛêsTTdt òüdtº #ÛêsTTdt>± e ] 15-20XÊ + z T eùdô.. mhé{ M: sêefò <ät > <ë? CÒ : edütô+~. m\ ø±\+ Ç{ ñ+&é<ät. uû s < X + ˇø < X + nì düt\uûñ+>± n+ THêïs>±, ˇø < XÊ\ düett<ëj T+>± ñ+{à+~ e qdæø +>±. Ç+ ô <ä < X + À Çø ÿ&é Òø b nø ÿ&é, nø ÿ&é Òø b Ç+ø # e s TŒ edütô+~. yêdüôyêìøï dü«+á b sê + etvü êà>±+bû, Ç s C rjó <ä et H \T # dæ+~?- e î Çìï y # ]Á, dü+düÿè ñhêïstt, dü«j T+bÕ\q # düt î+{ + nì. ø± <ëìøï ó m+<ät î ü{ïº+~? f ø±ï\j e ]q+ y > +>± e îô\ uû yê\t e s êstt>± düe»+ yótt Ô+ e s <ät. düetj T+ ü&ét T+~. bõøº nstthê, bõøº ù s T #Ó üœqø ÿπs <ät.. 10 bõøº\t ˇπø rs T>± yófi óôhêïstt. z T, d T, &ÉãT, î\+, ê êÿ*ø êstt \T- <ëìøï ø±dü Ô _Ûqï+>±.. ø±dü Ôø±<äT #ê _Ûqï+>± Àø dü êô, πøájyê Ÿ n+ THêïs T. et] Äj Tq #Ó æœ+<ë+{à ù æ Ÿ 16`30,

11 K à +>± q q sê»ø j T+ rdüt îsêe + À á b sê +»s >±*. ø± ñqï e edüú et *ï q]øïy j T etqï~ ø s îº ø±<ät. etq î Äy X + ñ+~ ø <ë nì #Ó æœ ñqï #Ó TºqT qs T îÿ+{ e? Ls TÃqï ø=etàqt qs T îÿhẙê&ét et s Tâ&Ée ê&ét. etq î á< X + À dütá +ø s Tº ñ+~. dütá +ø s Tº À ü Œ*ï H qt u ô {Ϻq Tº>± Ç+ øes u ô º Ò<äT. yóttqï{ïøïyóttqï 99e sêc +> dües DqT rdütø=ùdô n~ üœì dütá +ø s Tº rs TŒìe«+ üœì ìs «+<ä«+>± #Ó æœ+~ H H=ø ÿ& ï. Ç üœ{ïø Ä e ì ãvæ s +> +>± #ê et+~ #Ó üœ Òø b THêïs T. dütá +ø s Tº, ôv ø s Tº Hê j TeT s TÔ\ n$ ô Hê m<äts T>± y ~ø MT<ä ñqï Hê j TeT s TÔ\T Ls TÃqï ü Œ&ÉT L&Ü ãvæ s +> +>± Á ü ï+#êqt H qt. n< düetj T+ À dütá +ø s Tº HêX q+ ø±yê\ì ø s T î+{ Hê? ø±<ät. ü Œ*ï düe]+#ê*. ø± u <Ûä êj TT e edüúqt, j T+Á ê+>±ìï ì]à+ Ä sêc +> e edüúqt ã Àù + # dütø yê*, ø±bõ&étø yê*. (?) ñ<ä et+>± CÒ nh ø $»j *ï kõ~û+#ês T. et Ç ü Œ&ÉT ñ<ä et+>± e à $»j *ï kõ~û+# uà THêïs T. n+ Hê 99e sêc +> dües D e Ã+~ 2015 À. n~ Hê $»j T+. düvü ø±s dü+ ò ü \ dü«+á Á ü ü Ô # º+ e Ã+~ 2012 À. kõúìø Hê j \j \ # º+ e Ã+~ 2009 À. (?) Ç~ sê»ø j T bõøº>± Àø dü êô kõ~û+ q $»j Te? CÒ kõ~û+ q $»j Te? Ç<ä+ ê s +Á<ÛëH «wüd. $»j T+ kõ~ûùdô Çìï e+ø \T ô &ç m? $»j T+ kõ~û+# ø b, < XÊìï HêX q+ # ùdô n+ ê etúq+>± ñ+{ s T. < XÊìøÏ üìø=# à $»j \T kõ~ûùdô <ëìøï MT] e+ø \T ô &ç m{? (?) $»j \T m îÿe ø s T î+ THêïs T MT <ë«sê.. m>± ø º. H qt > s «ü& ~.. áy fi H qt # ìb stthê, áy fi ø±ø b stthê πs üstthê # ]Á > T]Ô+# ~- Àø dü êô et \+>± < X + dü+kõú kõ~û+# qìï $»j æ Ÿ 16`30, düœwüº+>± kõ~û+# > *>±+ nì. ø± n$ L&Ü m+<ätø ì á $»j \øï H qt Á ü#ês + ø *Œ+# Ò<äT n+fò.. kõ~û+ q<ëìøï Hê è æô Ò<äT. Ç~ m+ nedüs yótæhê L&Ü kõ~û+#ê* +~ #ê m îÿe nh düœèvü Hê À ñ+~. (?) Ç~ Á ü»\ î ns úetyê«* > <ë. ns úyótæ ñ+fò sê»ø j T+>± MTs qt îqï Tº n~ûø±s + ÀøÏ yófi neø±x + e# Ã~ ø=+ et+~øï á Á ü#ês +, Äsê + n+fò ºe. (?) et+ ø düy T Á ü#ês +.. MTs T # j T+&ç Ä üì. MTs T»Hê\ î ø±e* q$, # j * q$ $e]+# +&ç. (?) CÒ mø ÿ&é e { &çhê nø ÿ&é z 20 øy Tsê Hê ñ+&éyê k «ÿs ü Œ nì H qt qettà êqt (?) MTs T #Ó üœqø ÿsê.. MTs T #Ó üœ+&ç. MT î #Ó üœ&é+ # ø±ø b qqtï nqø +&ç mhé{ M: bõøº ô òstt\stt+<ë? CÒ : bõøº yêfi ó L&Ü #Ó üœqø ÿsê (?) Hêj T î&ét, ø±s ø s Ô\T nh ˇø e edüú ñ+ T+~.. $»j ìï kõ~û+# Ò<äT n+{ s T, kõ~ûùdô s +Á<ÛëH «wüd # kõôs T, Ä sê«á ü#ês + m+<ät î # dütø Ò<äT n+{ s T. uû s < X + À 125 ø et+~ ñhêïs T.»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY nh yê&ét ˇø e øïô. bõøº îqï ø=ìï \ø å\et+~ á< X + À πøe\+ ø=+ et+~.. ø±düô Ä À# q ñ qïyêfi øï Àø dü Ä À k Ô+<, m+<ätø dü+ # k Ô+< Ó*j T<ë? n+ ø #ÓbÕŒ ï? ˇø etìwæ q > T]+ êqt #Ó ü Œø e + m+ #Íø u s T? MT > T]+ Ç s T\T #Ó ü Œø yê*, MT e\ et+ nqt î+fòyêfi ó > T]Ô+#ê*. e<ä qt î+fò ø±ìe«+&ç. (?) &܈ˆ CÒ ã s Áø d bõ*{ïø ett dæb sttqfòºhê H qt ã s Áø±{Ÿ>± ñ+&é>± L&Ü ã s Áø±{Ÿ m ü Œ&É

12 t Á üe]ô+# Ò<äT. n+<ä]ø Ó\TdüT Ä dü+>. ã s Áø±{Ÿ á s Ÿ, á Hé <ë L&É<äT, ô yê&ç Ä< XÊ*ï ñ \ + ò æt+# L&É<äT, ùd ò º ò üdt º nqï Tº e evü ]+# Ò<äT. mh ï dü+<äsê \ À H qt # { º\qT L&Ü ñ\ + òæt+#êqt. ãvæ s +> +>± áe yótt<ä{ïkõ] #ÓãT THêïqT. Á ü»\ Á üjó»hê\ ø dü+ # º+ L&Ü Hê u &ÉT nì ø± + MT<ä sêdæ etø # dæhê, ˇø ÿ&ét L&Ü y Ô # ü. 453 * ò º Ç]π>wüHé ü< äø±\qt Á üø±x + õ À kõ~û+#êqt. H qt ã s Áø±{Ïø >± e evü ]+ ñ+fò n+<ätø dü+ ó üfòº~. ñqï # { º\ ü<ä À kõ<ûä + ø±<äì Ó*XÊø 1> + À yótt Ô+ m Ôb \ ü< äø±\ î øï j T shé Ç# ÃXÊqT. n~ ã s Áø±{Ïø ü<ä ê? düvü ø±s dü+ òü \ î mìïø \T ô ºø b ettk et+á b { &ç kõ~û+#ê. m+<ätø j n~ûø±s T\T+&É>± mìïø \T nhêï&üj Tq. MTs T Hêø +fò Ó*yÓ qyês T ø±<ät, Hêø +fò düets ú ñqïyês T ø±<ät, nstthê MT e qt H qt m+<ät î >ös $dütôhêïqt? nq&ç>±. m+<ätø +fò, MTs T mìïø <ë«sê HÓ>±Zs T, MT î Ä õ etd ñ+~ ø±ã{ïº nì düe <Ûëq$T#êÃqT. <ë+ Äj Tq e s Te { &É î+&ü mìïø \ î n+^ø ]+#ês T. (?) 1-2XÊ + MT î z T y dütôqïyêfi # j *? yêfi î Á ü ê e ïj H qt z T y kõôqt, MTs T z T y j T+&ç. K à +>± Á ü ê e ïj T+ ø dü+ etq+ b sê + # <ë + B+. ñqï+ À et+ yê]øï z T y <ë +. mes Òs +fò ªH { μ ñ+~. ø dü+ Ábıf dtº ñ+ T+~. z T y j Tø b e + ü]cõÿs + ø±<ät. ø + ü\ Ø z{ï+> ø±yê* nì ø s T Tqïyê&çì H qt. Á ü ê e ïj T sê»ø j T+ ô s >±* n+fò ôdø +&é #ÛêsTTdt qt+ et+ sê»ø j ìøï òüdtº #ÛêsTTdt À 15-20XÊ + z T sêyê*. Ä ü]dæú T\T eùdô, mes T mø ÿ&étï+ e ÃHê L&Ü á< X + À yêfi î n+&é>± ñ+&ç, yêfi î et<ä à >=+ Tì à ô +# +<ät î b sê + # dæ $»j T+ kõ~û+# # ùd u <Ûä Hê~. (?) n+ >± Àø dü êô bõøº et mìïø À øï sê<ë n~ Àø dü êô bõøº ìs ístt+# Tø yê* düetj T+, dü+<äs + e Ãq ü Œ&ÉT. ø± áy [º ü]dæú T À á òüdtº #ÛêsTTdt>± 15-20XÊ + sêq ü Œ&ÉT mìïø À b { Á üjó»q+ ñ+&é<ät. (?) Àø dü êô î, CÒ øï dü+ã+<û ä+ Ò<ë MTs T #Ó æœq<ëìï ã{ï º bõøº À ìs íj \T H qdü\t rdütø e y T e H XÊqT (?) n+fò ndü\t ü{ïº+# Tø e y T e H XÊsê üp]ô>± (?) k, Àø dü êô y s T, CÒ y s T á ìettwü+ qt+.. n nì ø±<ät H qt #ÓãT Tqï~. etvü êà>±+bû, ø±+á >dt bõøº m+ y Ts î y s T, H q n+ y Ts πø y s T. K à +>±. Äj TqøÏ bõøº düuûñ «+ L&Ü Ò<äT. mhé{ M: n+# MTs T # ùd ñ<ä et+ &܈ˆ CÒ >± # j TuÀ THêïs T, n+ Hê? CÒ : Àø dü êô u qsyì yê&é î+{ qt. Àø dü êô ñ<ä et+ ñ+~. (?) dü+ã+<ûä+ Ò<äT.. Àø dü êô dü+ã+<ûä+ Ò<äq Ò<äT. Ç+ îett+<ät düe #ÓbÕŒqT? mhé{ M: bõøº À ìs íj \T yêfi ó rdüt î+{ s ì.. CÒ : K à +>±. ø±ã{ïº dü+ã+<ûä+ Ò<äì m{ n+{ qt? dü+ã+<û ä+ ñ+&=# TÃ>± H qt yêfi ì XÊdæ+# qt. s EyêØ e evü sê\t, bõøº ìs íj \ dü+ã+<ûä+ ñ+&é<ä+. K à +>± Àø dü êô ñ<ä et+ y ~ø >± b sê&é êqt. Ç s dü+düÿs D\ bõ T ì] wüºyótæq á et &ÉT \øå± \ ø dü+ b sê&é êqt. Ç üœ{ï<ëø± m > etú*ø yótæq $»j *ï kõ~û+#êyó K à +>± Hê î Á üø è > qø ej TdüT Ç Ãq ºsTT, Äs > + Ç Ãq ºsTT H qt kõ~ûkõôqt Hê ø fi. Ò<ä+fÒ uû ec \+ À ü<ätqt+&ç, ã\+ ñ+~ nqt îqï ºsTT sê«s + n+ ø +fò m îÿe>± kõ~û+# T î+ T+~. üp]ô>± Hê î Ä qetàø + æ Ÿ 16`30,

13 Àø dü êô m\ø åhé Vü *& ü+ ü+&éø, ü+&çhê Tºu Tø±ø ø=h ïfi ÁøÏ + Ó\T> THê ø=+<äs T s T\T Áø± t Vü *& Á üø {Ï+ q ü Œ&ÉT ü ºD ÁbÕ+ ê\ À, e ekõj T s s +>±\ À ñ qïyês T L&Ü m+ y <äq #Ó+<ës T. áy fi Àø dü êô bõøº mìïø \ Vü *& Á üø {Ï+ q ü Œ&ÉT L&Ü #ê et+~ $TÁ T\T n π> u <ÛäqT ü+# T î+ THêïs T, nh ø Á üx ï*ï ÒeHÓ TÔ THêïs T. ø± e îô\ø Hêï bõøº ettk +, bõøºø Hêï < X + ettk + nh e *ï Hê\Tø MT< ø± î+&ü Ä# ]+ # bõ* n+fò.. á ìs íj T+ nedüs +, nìyês +. Hêj T î\t, yêfi yês düt\t, nqt# s T\ # T ºH s T> T T+& uû s sê»ø j \ # s ÃqT, uû wüqt e ]à sêc +> +, bâs dü «+ Äj TT<Ûë\T>±»q+ # T º ]π> ø= Ô sê»ø j ìøï Hê+~ ü*øïq Àø dü êô bõøº À ˇø ñ<ä et+>± yótt<ä +~. ô Á{À\T ã+ î À ìø \ yó kõìï n]ø fòº+<ät î m+ ˇ&ÉT ü >± # dæq ˇø qï Á üj T ï+ Àø dü êô ø±s Áø e \T yótt<ä\j stt. Ä Á üj T ï+ e\ ìø \ yó kõ\ î < Xȳê ü Ô+>± Ós ü&ç+~. Bìe\ Á ü»\ î m+ kıettà Ä<ë nstt+<äì ñc stt+ ü >± ø ÿ rùdô, Ç üœ{ïøï s.3\ø å\ ø T es L nì *+~. n z s C _ ê Á üøå±fi q, nuû Ñ s Tú\ H s # ]Á ì Á üø {Ï+# # º+ (2003), et+á es Z düuû ÑT \ dü+k qt T (91e sêc +> dües D), bõ Hê düe #ês Vü îÿ # º+ (2005), C rj T Äs > $TwüHé (2005), kõúìø Hê j \j \ # º+ (2009), düvü ø±s dü+ òü \ dü«j T+Á ü ü Ô (97e sêc +> dües D), 2 J ôdœáø º+ ôdqt \ s <ät - düvü» eqs T\ y \+ bõ $<Ûëq+ (2013), Àø bõ Ÿ # º+ (2014), ñqï Hê j TeT s TÔ\ ìj etø + ø dü+ C rj T E &ûwæj T Ÿ nbõstt+{ÿyót+{ÿ ø $TwüHé (2015) +{Ï$ Àø dü êô s ÿ+, <ës Ùìø, kõets dü kõ~û+ q $»j \ î ø=ìï ñ<ëvü s D\T e Á y T. düvü» eqs T\ y \+ e\ á< XÊìøÏ s.3\ø å\ ø T sêe{ ìï ªªbò sy μμ üá ø Á üx +dæ+ +<äì Ç{ e\ Á ü<ûëqet+á qπs+á<ä yó B bõs yót+ T À Á üø {Ï+ æ Ÿ 16`30, $<Ûëq+ L&Ü Àø dü êô 2J ôdqt \ô # dæq b sê + qt+ e Ã+<. Àø dü êô ˇø ñ<ä et+>± ñhêï, bõøº>± e ÃHê uû ec \+ ˇø fò. y s T>± ñ+& neø±x y T Ò<äT. nstt ñ<ä et+>± e Á y T Àø dü êô ñqï ü Œ&ÉT ˇø ü]~û <ë{ï sê»ø j T bõøº\qt dü+düÿ]+# + nkõ<ûä +>± ñ+& ~. n+<ätπø sê»ø j T bõøº>± L&Ü Àø dü êô eùdô, mìïø \ náø e \qt, sê»ø j T dü+düÿè ì, e+x bõs + üs sê»ø j \qt e ]à á< X + À Á ü»\+<ä]ø uû > kõ«et ett+& n_ûeè~ sê»ø j ìï Á ü wæ +# e# Ãì uû $+#ês T. Ç+{Ï düú\+, æ+#û qt L&Ü e<ät\t îì ej TdüT, øøsy ñ# à <äx ü<ä$øï sêjhêe # dæ Á üc kõ«et dü+düÿs D\ ø dü+ Àø dü êôì kõú æ+ q &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY Ä ñ<ä e ìï bõøº>± e s à + ø dü ìá<ä Òì sêá T\T > &çbõs T. sê»ø j \ s=# Tà ÀøÏ m+<ät î nì ü\te s T Væ Ó wüß\t ôv # Ã]+#ês T. ü Ãø±j TqT e > ô &ÉT THêïπsyÓ nì yê~+#ês T. nstthê e s TŒ ø s T îh yê] et<ûä s >, ü ºD ÁbÕ+ Á ü»\t, j TTe dü+k 15-20XÊ + ñ+~ ø±ã{ïº Äy Ts î ì\ø &É>± Á ü mìïø À z T ü&ét T+fÒ kõ+á ü<ëj T bõøº\t $~Û>± <ë]ø= à dü+düÿs D\qT # ü&é êj Tì CÒ uû $+#ês T. e]øï CÒ n_ûábõj T+ m îÿeet+~ düvü # s uûñ$+# + Àø dü êô bõøº 2006 À Ä$s $+ +~. et+ # j \H dü+ø \Œ+ üœ etπs

14 nqtuûñe+ Òì yêfi ó =+uû XÊ + ñ+&é + bõøº dü+kõú> +>± #ê ˇ&ç<äT&ÉT î\qt m<äts=ÿ+~. nìï $uû >±\ À n+<ä]ø ne>±vü q ô +# +<ät î, ü<äe \ ü yê yó Vü + Òì üìdü+düÿè ì ô +bı+~+# +<ät î dü+kõú> +>± s ø s ø±\ H ü< ë \T, etqdüô ê«\tqï yê]ì ø \T ü s # e s TŒ\T # dü Ô e Ã+~ Àø dü êô. á Áø et+ ÀH bõøº n<ûä ø å ü<ä$øï s Vü dü u {Ÿ ü<ä T # dæ êqt L&Ü ˇø b { <ës T>± CÒ ì\ã&ü s T. bõøºøï ˇø Ä+ãT&é T # XÊs T. ˇø ìc j Tr sê»ø j T bõøº etqt> &É kõ +# > \<äì ø±\áø et+ À Àø dü êô ìs æ+ +~. ìc j Tr &ÉãT øï üqtï $sêfi \T+&É + (á # º+ L&Ü ÓVü ÿ dæ º+> Ä ü πswühé H ü< ä + À Àø dü êô ø èwæ e Ò e Ã+~) Àø dü êô dü+kõú> e evü sê\ î > Z ì<ûät\qt dümtø ]+# > * +~. ø± mìïø \ <ä> Z]ø=# Ãdü]øÏ <Ûäq sê»ø j \ êøï&çì Tºø e + ø wüºkõ<ûä yótæ+~. eqs T\T #ê\ Ò<äT, MT&çj et<ä T Ò<äT. BìøÏ &ÉT Àø dü êô Ä + q 15-20XÊ + z T L&Ü <Û äq sê»ø j T bõøº\ ü]$t ì <ë Òø b e + ô <ä Á ü ã+<ûäø yótæ+~ À Àø dü êô yótt<ä{ïkõ]>±»&ûœ{ d ñ ü mìïø À b { # dæ+~. n üœ{à > <ëe] õ ñ+> T s T À zô Hé Áô etøì (nyót]ø± n<ûä ø å mìïø À bõøº nuû Ñ s Tú\ et<û ìs «Væ +# ÁbÕ< ä$tø e&éb mìïø >±) ìs «Væ + +~. Ç+<äT À 9,000eT+~øÏ ô >± Á ü»\t zfò dæ Àø dü êô nuû Ñ s Tú\ et<û ˇø ]ì mqtï îhêïs T. Äj TH ï Àø dü êô q nuûñ ]ú>± Á üø {Ï+ Hê bõøºøï e Ãq z T zô Hé Áô etø À e Ãqyê{Ï À dü> + L&Ü Òe. n< düetj T+ À sêj T\d et æ#êã sy, Ó\+>±D Á üc üpsy +{Ï #, ÓHê* ettìdæ ü Ÿ yês T ñ ü mìïø À e+<ä Àù z T e#êãstt. s+&ét Á ü<ûëq kõ+á ü<ëj T bõøº\ sê«düt<ä s et & kõúq+ zfò Àø dü êôøï e#êãstt. Lø {Ÿ ü* À CÒ >* Hê n~ s=e +{Ïdæ»y T üœ ne>±vü q y dæq z T ø±<äì Ä sê«ettìdæ ü Ÿ ø±s=œπswühé mìïø À *+~. n+<ätπø q >\T ü ì ø= Ô sê»ø j ìøï ø \ø et\t ü >± CÒ uû $+# Òø b j s T. Àø dü êôøï 10-20XÊ + z T e à ñ+fò sêáwüº uûñ$wü TÔ ets ñ+& <äì Äs E L&Ü #ÓbÕŒs T mìïø À q, 2015 JôV #Ym+d mìïø À q Ç< düs [ ø=qkõ +~. πøåá kõústt À ü ºD ÁbÕ+ ê\ À Àø dü êô ü Á ü»\ Ä<äs n+x +ô HÓ Hê Àø dü êô $<ÛëHêìøÏ et<ä T e Á + > Z Ò<äT. n~ûø±s + À Òø b Çø bõøº nqedüs + nh ü]dæ ú Àø dü êô î Ò<äT. áy fi Ó\+>±D À, et]ø=ìï # # dütôhêï+.. C +&Ü\T üœ n$, e+x bõs + üs sê»ø j À, e]øï Hêj T î À L&Ü n~ûø±s bõøº &Ü Òì bõøº\t m+<ät î? nh Á üx ïqt Á ü üø å kõ+á ü<ëj T bõøº\t m<äts=ÿ+ THêïsTT. n~ûø±s + À Òø b <äxêu \ kõ+á ü<ëj T bõøº\t L&Ü ettø ÿ#óø ÿ b THêïsTT. ø± mìï îÿe z T e ÃHê, Àø dü êô m+<ät î nh Á üx ï z s qt+n m ü Œ&É sê Ò<äT. Àø dü êô nedüs + á< XÊìøÏ ñ+<äh, ø=+ ø±\+ sê«mt î et+ uûñ$wü TÔ ñ + T+<äH n+<äs #ÓãT THêïs T mc ø yótæq XÊ+ æ Ÿ düπs«# dæhê 90XÊ êìøï ô >±H et<ä T Ó\T ü THêïs T. ø± z T y j T + Ò<äT. Àø dü êôqt s+&ée #ÛêsTTdt>± # dü Ô kõ+á ü<ëj T bõøº\ et<û nuûñ s Tú\qT m+# T î+ THêïs T. á z{ï+> düœ+<äq # XÊø.. Á ü»\ î yóts T > q nuû Ñ s Tú\qT n+~+# +<ät î bõøº ÀH nuû Ñ s Tú\ et<û ä b { ì ìs «Væ +# zô Hé Áô etø\t e+{ï ü<ä T*ï ê êÿ*ø +>± yêstt<ë y dæ kõ<ûä yótæq+ >± *>±Z ø= Ô sê»ø j ìï Ä# ]+# +<ät î L&Ü Àø dü êô Á üj T ï+ +~. ø± &ÉãT, et<ä + Ò î+&ü mìïø À b { # j T +, î\+, et +, ÁbÕ+ +, uû wü e+{ï $uûò<ë\qt s# Ã>=fÒº $< «wü sê»ø j \ î <ä s +>± ñ+&é +, mc +&Ü e+{ï etú*ø $wüj À sêj ü&é Ò<äT. M{Ï À sêj ü&ç Çø Àø dü êô nø ÿπs <ät. n+ Á üj T ï+ Hê mìïø À Ä + q düœ+<äq sê Ò<äT. nstt e Á + mìïø \ À bõ ZqeTì Á üø {ÏkÕÔsê? nì ø=+<äs T ÁX jó _Û wüß\t Äy X + Á ü ïdütôhêïs T. Àø dü êô dü+kõú> À üy T mìïø À yó ò ü ìøï ø±s DeTì, n~ dü]# dütø yê\ì dü\vü *dütôhêïs T. yê] Äy XÊìï ns ú+ # dütø e# TÃ>±, dü+kõú> +>± Àø dü êô n<ät +>± ìsêàdyótæhê Á üc πøåá + À Ç+ø± ü]dæú T\T nqt L\+>± Òq+<äTq òü* ê À ô <ä e s TŒ sêe. Ä&É Òø et<ó \ z&ét nh <Û s DÏ Òø b, _> æø ÃsY À ÀbÕìï dü]# ùd+ ô <ä n+xê ÒM ø±$$. sê»ø j T bõøº nhêïø ÀbÕ\Tqïyês T, u <Ûëdüs Œ<äwüߺ\T düvü m+<äs edütô+{ s æ Ÿ 16`30,

15 düe»+ À ñqï düs î n~. düe C ìøï nr +>± bõøºì ì]àùdô n~ L*b e + U j T+. n+<ätπø, n&é yótæqyêfi +<ä]ø neø±xê*#êãs ì yêb e + e+{ï$ qï qï n+xê\t. dü ú\+>± $<ÛëHê\ î Àã&ç yêfi ó üì# j *, πøåá kõústt À \øå± ìøï > Z Ä<äs D ñ+&ü* üœ $T *q$ ô <ä n+xê\t ø±e. < XÊìï, bõøºì HêX q+ # kõô+ ˇø ÿ CÒ e Á + n+ ê dü]# dæ düets úe+ +>± q&ç æ+#ê* nq&üìøï á< X +, Àø dü êô bõøº CÒ ˇø ÿ&ç kı TÔ ø±<ät ø <ë! bõøº dü+kõú> e evü sê\ qt+ yó <=\T> T Tqï Tº, πøe\+ $<Ûëq üs yótæq n+xê\ î e Á y T ü]$t ete Tqï Tº 2010 ÀH CÒ Á üø {Ï+#ês T. CÒ ndüets ú, ü{ïº+# Tø ø b e + e\ ø=+<äs T bõøºì $&ç ô {Ï º yófi s q + À L&Ü ô <ä üdü Ò<äT. e es dü î kõøå± <Ûësê*ï # dæhê, yêfi ó u {Ï ø[ kõ~û+ q ô <ä òütq$»j ÒM Òe, yêfi ó # ]q Äj bõøº î e Ãq uûñy TMT Ò<äT. Àø dü êô bõøº À # ]qyê] À mìï ÀbÕ\THêï, yêfi + ê á< # j \H üq e Ãqyêπs ø±ã{ïº Ç ü Œ&ÉT s +Á<ÛëH «wüd\t, me]h y Ô# ü{ \T nqedüs +. m Te+{Ï Áb ê Vü ø±\t, n~ûø±s + Òø b stthê üì# dütôhêïs T yêfi ó. Àø dü êô Ç+ø=+ ø±\+ n π> mìïø \ À bõ Z+ yó[ ø=+ ø± ìøï e s TŒ edütô+~ ø <ë nh < m îÿeet+~ì =\TdüTÔqï uû e+. Ç~ $\TyÓ q dü+< Vü +, yêdü Ôe+ L&Ü. uû Ñ$wü TÔ Àø dü êô sê»ø j ì<. Àø dü êô mc +&Ü À ø \> *dæq ì»yótæq kõet yê<ä-ñ<ës yê<ä uû yê\ ø±+_h wühéπø ettqtà+<ät Ä<äs D ô s T> T T+~. á s+&ét uû ec \ ñqï ø= Ô sê»ø j T+ ø±ãfòº Àø dü êô ˇπø düetj T+ À ;CÒ, ø et ìdütº\ ø *dæ üì# j T> \T> T T+~. nstt Àø dü êô mìïø À >*# +<ät î yó Ã+# düetj T+ À>± á< X Á üjó»hê\t Ä> e. etq+ ˇø bõøº>± kõ~û+# $»j \ø Hêï á< X Á üjó»hê\t etq î m îÿe ø±ã{ïº mìïø \ î ø=+ ø±\yótæhê <ä s +>± ñ+&ç á À>± nìï bõøº\t, dü+ òü \ ø *dæ üì# dü Ô ø=ìï øå± \qt kõ~û+# + nedüs +. Ç ü Œ&ÉT ø åd mc +&Ü>± < X düetá> î, πø+á<ä+ u <Ûä \ î $ òü + Ò î+&ü n~ûø±sêìï $πø+ábø ]+ sêácõº\ î, kõúìø Á üuû ÑT ê«\ î ã~ # j *. $<ä, Äs > s +>±\qt Á üøå±fi q # dæ n+<ä]ø n+<ätu T ÀøÏ æ Ÿ 16`30, M{Ï MT<ä Àø dü êô 2.0 <äèwæº kõ]+ +~. á< X + À &Ûç qt+ > <ëø± Àø dü êô düœè +# ì s +> et+ Ò<äT. uû s < X + À ìyê]+# <ä> Z u <Û ä\qt =\ +# +<ät î, Á ü _&É L m~π> neø±xê\qt ø *Œ+# +<ät î ó >± CÒ n\tô s > ì ãvüqettk ø èwæ # dütôhêïs T. Ä dü+düÿs D\ ø dü+ ø èwæì n π> ø=qkõ dü ÔH $<ä, Äs > +, sêácõº\ î, kõúìø Á üuûñt ê«\ î n~ûø±s $πø+ábø s DqT ø åd mc +&Ü>± # ü&ét +~. Àø dü êô mìïø \ ã] À ñ +fò $T> êyêfi ó ø *dæe# à yê êes D+ Ç ü Œ&ÉT Ò<äT. nìï bõøº\ À düvü è<äj TT\T ñhêï yêfi ó # j T\ì ìdü Vü j T dæú À ñhêïs T. n+<ätπø á ìs íj T+. Àø dü êô uû ec \+ qt+ dü Œ ]Ô bı+~ e Ãq ÄyéT ÄBà bõøº (Ä t) >± e es düøï Àø dü êô ø= Ô sê»ø j T+ # j T + Ò<äT. Àø dü êô~ MTø ~-HêøÏ~ nh yê< M\ sê»ø j T+ ø±<ät, $eø å Ò î+&ü á< X + À Á ü _&É L m~π> neø±xê\qt ø *Œ+# ªdüeT \ ü]es Ôqμ sê»ø j T+. q Á{ Hé üπsàwüq Ÿ sê»ø j T+ ~X >±, Ä ü]~û À Á{ Hê ø åq Ÿ sê»ø j T+ # ùd neø±x + Àø dü êô î \_Û+# + Ò<äT. MT&çj s ü+ À ø±e# TÃ, ets s ü+ À ø±e# TÃ.. düe»+ À eqs T\T, kõets ú + ñqïyês T Ä &ÜŒ Tì Àø dü êôøï Çe«+ Ò<äT. n+<ätπø mìïø \ î $sêet+ Á üø {Ï+ +~. mìïø \ À >\eø b Ç+{À Ls TÃH H \Tqï á sê»ø j T e edü ú À >\Tb ett\, ü<äe \ dü+ã+<ûä+ Ò î+&ü ùde # ùd sê»ø j ìï Àø dü êô ÁbÕs +_Û+ +~. ˇø ÿ m+ L&Ü Ò î+&ü á< X + À nh ø etú*ø dü+düÿs D*ï kõ~û+ +~. á< X + À sê»ø j \ ü < «cõìï Z+ Á ü»\ uû > kõ«et ettqï ø= Ô sê»ø j T dü+düÿè ~X >± nh ø et+~ì ets *Ã+~. \ø ø kõústt À ø= Ô sê»ø j T Ä À# q*ï s *Ã+~. ãvæ s +> # s Ã\ uû wüqt, Á üe D \qt ô + +~. á< X Á üc kõ«et +, sê»ø j T+, bõ\hê s +>±\ > ì $X wü+>± Á üuû $ + # dæ+~. á H ü< ä + À.. mìïø \ î $sêet+ Á üø {Ï+ n~ûø±s $πø+ábø s D, $<ä, Äs > + ø åd ø±sê # s D>± Àø dü êô 2.0 kõvü k ù ìs íj ìï nìï esêz\ Á ü»\ Äos «~kõôs ì, nìï sê»ø j T bõøº\t, Á üc dü+ òü \T á \ø å kõ<ûäq À ø *dæekõôj Tì Ä dütôhêï

16 dü]ø= Ô ü+< ë À Àø dü êô Á üdütô + etq< X + À ñqï sê»ø j T bõøº\ ï z T, d fò \ø å +>± # düt îì &ÉãT q, $< «cõ\ q, et<ä + q, Ä# s DkÕ<Û ä +ø±ì Vü MT\ q Á ü»\qt Á ü ÀuÛ \ î > T]# dæ, n~ûø±s + ÀøÏ e Ãq s Tyê Á ü»\qt >±*ø=~ Òdæ et dü«á üjó»hê\ ø düy T bõ T ü&ét THêïj Tqï~ yêdü Ôe+. n+ ø± î+&ü á< X + Àì sê»ø j \ ï î\, yês dü «sê»ø j Òqqï~ yêdü Ôe+. n+<ät Àq á C &É + ÁbÕ+rj T bõøº À #ê n~ûø +. etq< X + ÁbÕ+rj T bõøº Hêj Tø ê«ìï > etì+ Hê, et yês düt\qt uûñ$wü TÔ H \T>± r]ã~<ä &ÜìøÏ, yê]πø n~ûø±s u <Ûä \qt n üœ#ó üœ&üìøï m ü Œ&É bõe \T ø <ät ü ñ+{ s T. yês dü «+ Òìyês T et î T+ãdüuÛÑT \ î, düìïvæ esêzìøï ü>±z\t Çyê«\qT î+{ s T n+. < X et+fò H qt, Hê yês düt\t, Hê nqt# s T Ò nh ìhê<ëìï H {Ï sê»ø j T Hêj T î\t ã\+>± $ì ædütôhêïs T. n+ ø±<ät, dü+bõ<äq ø dü+ ás E À sê»ø j T Hêj T î\t sê»ø j ìï Ä]úø eqs T>± e πsãxês T. n~ûø±s + ÄdüTÔ\qT L&Éu { ºs T. ns # À n_ûeè~ nh dü«s Z+ # ô &ÉT THêïs T. H {Ï sê»ø j \Hêï, sê»ø j T Hêj T î\hêï ndüvü + ø * +# kõústtøï ~> C sêãs T. > T Ô<ës T\T, kõáe» yê<ät\t, ô Tºã&ç<ës T\T, e òæj \T, ø±+á{ ø ºs T, bõ]áxê$tø y Ô\T, yê bõs y Ô\T, Ç s Á ê Ä]úø +>± ñ qïyês T m Te+{Ï Á üc ùde H ü< ä +, \ø å + Ò î+&üh H {Ï sê»ø j À s +> Á üy X + # dütôhêïs T. dæ<ë + ê\t >±* À ø *dæb j stt. Á üdütô ü]dæú T À sê»ø j À z Tu + î sê»ø j \T, òæsêstt+ ü sê»ø j \T, es Z sê»ø j Ò ett+<ät+&ç q&ç ædütôhêïstt. n$, n~ûø±s + s+&é L&Ü $&ÉBj T Òì ã+<û ä+>± ø *dæb j stt. nstt M ìï+{ïø nr +>± > ü~ dü+e sê\t>± (ñ<ä et+>± - Ldü+ üp&ç n~ûø±s Á ü ì~û, Àø dü êô bõøº Çs ej T fi ó >±) πøe\+ Á üc düetdü \ ü]cõÿsêìøï Àø dü êô bõøº # dütôqï ø èwæ n+<ä]ø Ó*dæ+<. ñ<ä et H ü< ä + ø * q Àø dü êô bõøº > + ÀH á< X + À m ü Œ&É # &ÉìkÕúsTT etú*ø dü+düÿs D\ î lø±s + # T{Ï º+<äqï $wüj T+ L&Ü n+<ä]ø Ó*dæ+<. Ç ü Œ&ÉT < X + À»s T> T Tqï e s TŒ\ î nqt> TD+>±, Àø dü êô îqï eqs T\qT uòøe y düt îì ø=ìï ã\yótæq \øå± \qt kõ~û+# Áø et+ À ê êÿ*ø +>± mìïø \ î <ä s +>± ñ+&ü\ì Àø dü êô bõøº e ekõú üø n<ûä åî\t &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY rdüt îqï dü+# \q ìs íj T+ á< X + À sêuà Tqï >= üœ e s TŒ\ î lø±s + ø±uà +~., ìc j Tr, n<ät HÓ ü D + ñqï bõøº ø±s ø s Ô\T et X øïôj TT îô\qt mìïø \ ü+< sêìøï ã* # dütø î+&ü, bõøº\ î nr +>± á < X uûñ$wü TÔøÏ nedüs yótæq ø \ø n+xê\ô <äèwæº ô { º\ì CÒ uû $+#ês T. òü* +>±H á ìs íj T+. ñ<ä et+>±, bõøº>± Çs ej T fi et uû ec \+ n»sêets y T nstthê, Á üdütô sê»ø j \ À e Ãq e s TŒ\ î, Á ü»\ Ä À# Hêrs TøÏ nqt> TD+>± ø= Ô $<Ûëq+, düe]+ q ø åd mc +&Ü b sê&ü\ì Àø dü êô ìs íj T+ rdüt î+~. ñ<ä et dü+dü ú>±, sê»ø j T bõøº>± > s+&ét <äxêu \ À Á üc kõ«et ñ<ä e \ î, mh ï etú*ø e s TŒ\ î Àø dü êô Hê+~ ü*øï+<äq + À dü+< Vü + Ò<äT. sê»ø j \+fò îfi ó, sê»ø j T Hêj T î\+fò Á< VüQ\T nh ìsêx ìdüœèvü \ et<ûä j TTe ñqïhêïfi S á< X n_ûeè~ kõ<ûä + ø±<äì, ett+<ät>± Ä ìsêxêyê<ä+ qt+ j TTe u ü&ü\ì, n< $<Û ä+>± Àø dü êô Á ü bõ~dütôqï ø= Ô sê»ø j T dü+düÿè ÁbÕ ü~ø H á< X + À Á ü êe ïj T+ edütô+<äì, <ëì <ë«sêh n$ s Væ Œ&ÉT T+<äì Àø dü æ Ÿ 16`30,

17 ÄHê& düœwüº+ # dæ+~. n< <Û s DÏ À ø=qkõ> T bõøº\ ü üø åbõ <Û s DÏ # ü î+&ü, mìï ø q Á üc Á ü ì<ûät\ ü ìs düq uû yê*ï Á ü<ä]ù+# î+&ü sêc +> ü<ä T\ <ë«sê, kõets dü ü]cõÿs + ø dü+ $X wü ø èwæ # j TãfÒº á< X # ]Á À etπs ñ<ä etet kõ~û+# qìï òü* ê\qt Àø dü êô kõ~û+ +~. yê{ï À ô Á{À\T ã+ î À ìø \ yó kõìï #ê es î n]ø º&É+, z s C _ ê Á üøå±fi q, nuûñ s Tú\ H s # ] qt Á üø {Ï+# # º+, et+á es Z düuûñt \ dü+k ì T, bõ\hê düe #ês Vü îÿ # º+, C rj T Äs > $TwüHé, kõúìø Hê j \j \ # +, düvü ø±s dü+ òü \ dü«j T+Á ü ü Ô, 2J ôdœáø º+ náø et πø{ stt+ ü \ s <ät -Á üø è eqs T\ πø{ stt+ ü À y \+ bõ $<Ûëq+, Àø bõ Ÿ# º+, e+{ï$ ø=ìï ñ <ëvü s D\T e Á y T. etq< X + À m ü Œ&ÉT mìïø \T»] Hê, mø ÿ&é»] Hê >*# ~ sê»ø j T bõøº Ò. ø± z& ~ e Á + m ü Œ&É Á ü» Ò nqï~ yêdüôe+. &ÉãT, et<ä + ü+# &É+ e Á y T ø±<ät, nuûñá<ä ê uû e+ qt+&ç e øïô Äsê<Ûäq <ëø± nh ø e qe ã\v q \qt, b ø &É\qT mìïø \ Á üjó»hê\ ø dü+ ìdæ > TZ>± bõøº\t yê&ét î+ THêïsTT. n π> et uû Ò<ë\qT $< «cõ\t>± e ]à ø=ìï ø=ìï bõøº\t yê&étø=+ Tqï yó q+ m îÿee + etq+<ä]ø Ó*dæ+<. Á ü»\ #, Á ü»\ ø=s î, Á ü»\ e\ kõπ> Á üuûñt «+ nh Á üc kõ«et ìs «# Hêìï n+<äs ñ +øïdütô+{ s T. Á üc e πsø +>± ñ+ H et etqt> &É düc e >± kõ> &ÜìøÏ Á üuûñt ê«\t á ìs «# Hêìï yê&ét î+{ stt. êett Á ü»\ # mìïø j etì, Á ü»\ ø=s î üì# dütôhêïetì, Á ü»\ e\ et î kõ~ûø±s edütôqï<äì Á üuûñt ê«\t #Ó ü Œø=+{ stt. Á üc _ÛeT +, Á üc _Ûe q+ nh ÁãVü à ü<ës ú+ øï+<ä et < æ&ûì ø=qkõ dütô+{ stt. á ~yêfi ø s T q+ á < X + À sê»ø j T düvü» dü«uû ey T nì }s T î+fò Á üjó»q+ Ò<äH Àø dü êô ªÁ ü» Ò Á üuûñte \T, bõ\ î\t ùde î Òμ ìhê<ä+ dü+düÿs D <ä et uûòøì yó + +~. ø± sê»ø j \+fò ndü\t ns ú+ Á ü»\ düetdü \ î düè»hê àø yótæq, $q ïyótæq ü]cõÿs + ø qt>=ì Ä# s D À ô fòº ü<ä T\ düett<ëj T+. uû s sê»ø j \T Ä ìs «# HêìøÏ Ç+ø± #ê <ä s + À ñ+&ée# TÃ. n nì yê{ïì ndüvæ +# T îì <ä s +>± ñhêï n$ Á æ Ÿ 16`30, ø± Ty j Tø e qe. n+<äte\ Ä sê»ø j \ îfi ó qt ns ú+ # düt îì <ëìï Á ü»\ î $ æœ #Ó æœ ü]cõÿsê\qt # æ yê{ïì Á ü»\ uû > kõ«et + kõ~û+# +<ät î y ~ø >± üì# ùd Á üj T ï+ À Àø dü êô X øïôøï $T+ q ø èùw # dæ+~. Àø dü êô ñ<ä et Á ükõúq+ À ü< fi sê«etú*ø etsttq sê»ø j T dü+düÿs D*ï kõ~û+# &É+ ø dü+ Á ü<ûëq bõøº\ MT<ä sê»ø j T e Ô&ç L&Ü nedüs etqï Ä À# q ø±\áø y TD ã\ ü&ç+~. n+<ätπø e s TŒì ø πs Á ü»\ z Tì dü+ ò üt{ï + # dæ etq sê»ø j T, bõ\hê dü+düÿs D\T y > e+ + # j T&É+ ø dü+ z es Z+>± e evü ]+# + ø düet, ˇø ì»yótæq Hê> ]ø Á üc kõ«et + À bõøº\ rs T, ãvæ s +> # s à Á üe D \T m ñ+&ü À Ä# s D À # ô { º* q nedüs ett+<äqï Ä À# q q 2006 qt+ sê»ø j T bõøº Á ükõúq+ ÁbÕs +_Û+ +~. nstt Ç üœ{ï sê»ø j T+ À ñqï Á ü ø ü]dæú T\ ø±s D+>±.. bõøºøï \_ÛdüTÔqï z T á < X + À y > +>± rdüt îsêyê* q e s TŒ\ î nqt> TD+>± ÒeH #ÓbÕŒ*. á H ü< ä + ÀH Àø dü êô ˇø bõøº>± ã Àù + nj T + es î á < X + À düet \ e s TŒ\T Ä\dü + ø± L&É<äqï uû eq mìïø \qt ø=+ ø±\+ üø ÿqô { º\ì bõøº ìs íj T+ rdüt î+~. nstt Àø dü êô e s Tÿ sê»ø j \ î ü]dæú T\T nqt L*+# + es î mìïø \ À bõ Zqø b stthê, sê»ø j T, bõ\hê dü+düÿs D\ ø dü+ n\tô s > ì ø èwæì ø=qkõ dü ÔH ñ+ T+<äH ~ düœwü º+. Ç< dü+<äs + À πø+á<ä+ n~ûø±sê\øï, < X düetá> øï uûñ+> + ø \> î+&ü sêácõº\ î üp]ô dü«j T+ìs íj ~Ûø±s + Çe«&É+, ñ ÔeT Á üe D \ $<ä -yó <ä + Á ü _&É L, î T+u ìø n+~+# e Œs # &É+, kõúìø Á üuûñt ê«\øï, bâs T\øÏ üp]ô u <Ûä \T, üqtï À yê{ ì n+~+ düetdü \ ü]cõÿs + nh düœwü ºyÓTÆq \øå± \qt Àø dü êô 2.0 ø±sê # s D>± # ü{ïº Á ü»\ uû > kõ«et + uû s < X ü]es Ôq ø dü+ ø èwæ # j T&ÜìøÏ Á ü» À øï yófi &ÜìøÏ ets dü]ø= Ô ü+< ëì m+# T î+~. sê»ø j ~Ûø±s + \øå± \ kõ<û äq î ˇø e s Zy T üœ > et + ø±<ät ø±ã{ï º Àø dü êô rdüt îqï á kõvü k ù ìs íj T+ À Á ü»\t L&Ü uû > kõ«ett á< X + À düet \ e s TŒ\T rdüt îsêe&é+ nkõ<û ä y TMT ø±<ät. Ä ~X >± uû ekõs ü > \ nìï bõøº\t, Á üc dü+ òü \T, bâs T\T ø *dæsêyê\ì $» æô # dütôhêï

18 Àø dü êô uû yê\t n»sêets +! mìïø \ À >*ùdô >* q Tº ø±<ät... mìïø \ À z&ç z&çq T ø±<ät... - Àø dü êô bõøº ÁbÕs +uûñdüuûñ À CÒ Àø dü êô bõøº ÄX j T+ kõ~û+# î+&üh n+ ]+ b T+<äì ˇø s T, <ätø±d+ et ùddæ+<äì ˇø s T, ÄsY æ nì ets=ø s T.. Ç me]øï q T yêfi ó ø±yót+{ÿ # dütô+fò Äy <äq á b dtº # dütôqï.. Àø dü êô ø +fò á H T z sê»ø j Ò et+ $ nì MT î nì æùdô.. n π> ø±ìe«+&ç Àø dü êô bõøº ì»yótæq ø±s ø s Ô>± > T+&Óô # stty dæ ˇø $wüj T+ e Á + #Ó üœ> \qt ªª$T> ê dü+düú\t, C rj T sê»ø j T bõøº\t kõ~û+# Òì >= üœ dü+düÿs D\T Àø dü êô kõ~û+ +~.. uûñ$wü TÔ À et]ìï $»j \T kõ~ûdütô+<äh qetàø + ñ+~μμ e s Z+ e ]q ÄX j T+ e s <ät - Vü ]Á ükõ<é æ Ÿ 16`30,

19 Äj Tq bõ T etqet z&çb j ett - dæ<ät et+ ø +{Ï Àø dü êô m\ø åhé À bõ Zq<äT nì Á üø {ÏùdÔ m+<ä]ø n~ cõøï+> >± *+~. ìc ìøï et ÿõ ] Àø düuûñ ìjó»ø es Z+ À z&çb stthê CÒ á ìs íj T+ rdütø Ò<äT. Äj Tq m+<ät î á ìs íj T+ rdüt îhêïs T nh <ëì ø +fò sê»ø j T Ä ì m+ >± e s Ã> *>±s T nh ~ ˇø kõ] # <ë +. ñ<ä et dü+dü ú>±, bõøº>± s+&ét bõá À CÒ ~ ˇø fò Ä À# q.. et+ dü+düÿs D\qT rdüt îsêe +! n+<ät À Äj Tq K à +>± Á üuû e+ # æ+#ês T nì #ÓbÕŒ*. Àø dü êô ñ <ä et+ mh ï dü+düÿs D\ì etq+<ä]ø kõ~û+ ô {Ϻ+<äì #ê et+~øï Ó*j T<äT. s {Ÿ ÇqŒ πsàwühé j ø º sêe&é+ À»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY ø èwæ n üps «+. $T&ç Ÿ ø± dt yê]øï ˇø ÄXÊB ü+>± ì* Hê CÒ 1.80XÊ + z ì e Á mìïø À bõøºøï kõ~û+# Tø > *>±s T. CÒ øï ø dü+ ˇø 10XÊ + z T ü&çhê sêáwüº, < X sê»ø j T ü s > À K à +>± Äj Tq ü+< ë, XË * #=s ã& $ nì #ÓbıŒ# Tà À Lø {Ÿ ü* À >* q CÒ nôd+; À qø + dü üsy Áu Œs T# T îhêïs Hêj T î&ét e { &ÉT THêï m~]+ ns e&é+, n&ét > \&É+ # ùd n~ûø±s, Á ü üøå±\t Äj Tq e { &ÉT T+fÒ æhé Á&Ü t ôd Hé >± ñ+ Äj Tq #Ó æœq ø ÿ\øï et T\T b >= Tº îh $. n üœsy $T&ç Ÿ ø± dt qt+ L&Ü CÒ øï et+ düb s Tº \_Û+ +~. et] ø±düô ø± &ÉsY ã\+ ô +# T îì ñ+fò Àø dü êô bõøº Ç+ø± m îÿe n_ûeè~ ì kõ~û+# +~ nì #Ó üœe# TÃ. CÒ et+ sê»ø j T Hêj T î&ét nì #Óù Œyê&ÉT, Àø dü êô ñ ÔeT bõøº nh ÄyÓT ø ì æ+#ês T>± z s ü+ À Àø dü êôøï düb s Tº Ç Ãq bõbõq yêfi À n ~Û î\t b Ò<äT. MT&çj ø *dæ sê»ø j T bõøº\t Àø dü êôì m+ >± =ø ÿ> \y n+ >± =ø±ÿstt nh ~ ì]«yê<ë+x +. Àø dü êôøï dü s q ø± &ÉsY Òø b e&é+ nìï+{ CÒ j T q&ç æ+# &É+ ˇø ô <ä yótæqdt bõstt+{ÿ nì æ Ÿ 16`30, ìc j Tr $wüj T+ À s T> T Òì CÒ n# Ã+ q +{Ï yêfi ì yó ø + À ô òstt Ÿ nj s T nì ædütô+~. ettk +>± Äj Tq # dæq n ô <ä üœ et ÿõ ] bõs yót+ T ìjó»ø esêzìøï b { # j T&É+. ã+>±s + +{Ï Lø {Ÿ ü* À *ø >± >\e> \ #ÛêHé ì üø ÿqô fòºdæ et ÿõ ]øï m+ >± b { # j T&É+ Äj Tìï, Äj Tq bõøºì, Äj Tìï qettà îqïyê]ì qfò º ett+ +~. ìc ìøï Äj Tq bõ Hé y Hê nsttñ+&ée# TÃ>±ø, ø± et ÿõ ] À b { $wüj T+ À ø ÿ æœ+~. n üœ{ïes L e Ãq ù ò+ ø ÀŒ Ò<äT>± z î+> Tu T. CÒ n+fò ás E Äj Tq ˇø ÿπs ø±<ät. Äj Tìï qettà îì sê»ø j \yó ü e Ãq j TTe ñ+~, # <ätes T\T ñhêïs T. Ábıô òwüq Ÿ L&Ü m+<äs CÒ êc ìs íj T+ nyêø ÿj s T. ªª Àø dü êô ˇø ñ<ä et dü+düú ø±>±, n+<ät À sê»ø j \T ˇø uû > + e Á y T..μμ nh ~ CÒ düe <Ûëq+. ø±»yêãt - Ä bõøºì # dæ+~ e Á + nìq sê»ø j T bõøº\ø Á ü ê e ïj T+>±H. n +{Ï yês + ê Ç+ø± Ä cõø À+# s T îì ñ+&és êyê ê.. îÿe z T dü+bõ~+ Hê m îÿe Á üuû e+ # æ+ q bõøº Àø dü êô. Ä bõøº z $wüj T+ À Á üuû e+ # æ+# Òø b stt+~>± z{ï+> XÊ êìï K à +>± ô + +~. dü+düÿs D\, $T&ç Ÿ ø± dt, muö $T&ç Ÿ ø± dtì

20 ráe+>± Á üuû $ + # dæhê z T sêã Tºø Òø b stt+~. Ç üœ{ïø CÒ ì»hê\t ˇø ÿ e L&Ü nq Òø b e&üìøï Á ü<ûëq ø±s D+.. Äj Tq z $T À>±, >\T ü À>± me] ~> C ] $et]ù+# Ò<äT. ˇø $ets Ù m+ dütdüœwü º+>± ñ+&ü* nh ~ Äj Tq qt+ n+<äs H s TÃø yê* q ü]dæú. Äj Tq bõøº >\e Ò<äT, Äj TqøÏ # ø± Ò<äT, me«] ü Œ ü º î+&ü Á ü»\ì L&Ü ˇø ÿ e nqt î+&ü Äj Tq e Hêq Äj Tq ü Œ î+ THêïs T. n+ >± >* îá \T # dæ myótà Ò \ì ø ÿe&é+ Ò<äT, z&ç Á ü üø å+ À ñ+&ç L&Ü m > Hê n~ûø±s + ø dü+ m> ã&é + Ò<äT, ø± ]{ Ò î+&ü bı TÔ\T ô Tº îì Á ü ïkõô n+ dü s q düetj T+ À æœ+# Tø e&é+ Ò<äT. n ô <ä bõøºøï kı+ bõøºì ny TàdüT îì et+á Ø bı+<ä Ò<äT. ø ÿπs +~ nì s fi S, ãdüt \, b dt ùdºwüq, bõ\πø+á<ë\, Á üuûñt «ÄdüTÔ\ > \u º Ò<äT. m{ Nà mìïø \ sê»ø j \ qt+ ü Œ î+ THêïs T n~ L&Ü ˇø ÿ +fò ˇø ÿ et# à L&Ü Ò î+&ü.. n+. Äj Tq ìdü Vü j T Äj Tq~ ø±<ät, etq~. dü s q Hêj T î&ét s +> + ÀøÏ ~ u > T+&ÉT nì m<äts T # dæ rsê e Ãq s Tyê düb syº Çe«î+&Ü < XÊìï kõÿett\, et æ à ñ qï sê»ø j T bõøº\ # T À ô {Ϻ # T\T ø Tº îì # <ä + # ùd etq~. ø±ã{ïº CÒ z&çb Ò<äT. qte «H qt n+<äs + ø *dæ Äj Tìï z&ç+#ê+.. Äj Tìï z&ç+ etqet z&çb j +. (Á ü»\ ü m+ Áù et sêdæq á yê dü+ üp]ô bõsƒêìï Àø dü êô sê»ø j T Á üøå±fi q ªÁ üc Äj TT<Ûä+μ ù òdtãtø À # &Ée# TÃ) JMÄsY etvü ] øï ü +»* dü Œ ]Ô nyês T ü +»* s # q\t e qe J$ + Àì _Ûqï yó $<Ûë \qt # ædü Ô $\Te\ î n<ä + ü&é êj Tì s # stt, ø±\$tdütº, d ìj TsY bõá πøj TT&ÉT JÄsY etvü ] nhêïs T. πømhéyó ü +»* kõ+düÿè ø y ~ø Ä<Ûä«s + À $»j Tq> s + À»] q ø±s Áø et+ À Äj Tq ü +»* dü Œ ]Ô nyês T qt n+<ät îhêïs T. düe»+ À et+ ì ô +# s # q\t # j \ì ettu n ~ >± Vü» s q»&ûœ d áy õ. sê» îe ] nhêïs T. Àø dü êô bõøº sêáwüº Á ü<ûëq ø±s <ä]ù, ü +»* kõ+düÿè ø y ~ø õ n<ûä åî&ét ;ÛXË{Ϻ u ; Ä<Ûä«s + À»] q á ø±s Áø et+ À Á ükõ<é es à, mdtπø u ãt, ü +»* düretdï Á ümt\, Á> +< ë\j T dü+düú üps «#ÛÓ s àhé s=+> * b qï, Hê\T> T mdt \ sêe, Nø {Ï ~yêø sy, m+mmhé yó+ø sêe ~ s T\T bõ ZHêïs T. s ÿ+, kõøå± \T, > D +ø±\ Ä<Ûës +>± ìs íj \T rdütø î+&ü πø+ábø è <Û s DÏ kı+ es Z+ bõ\q # düt î+ Tqï n< Ø À > T&ç >± s bı+~+ q $<ë Vü îÿ # º+ (ÄsY{ á) net\t À Ç+ø± n<ûë«qï+>± ñ+<äì > D +ø±\t Ó*j T# dütôhêïstt. á ø { øï+<ä > $<ë dü+e s + À 22.9 \ø å\ d T ñ+&é>±, <ë<ë ü 3.46 \ø å\ d fò uûñøô nj stt. Ç+<äT À Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ düthêï (0) XÊ +, Ó\+>±D 0.01XÊ + n º&ÉT> Tq ñhêïstt. Ó\T> T sêácõº\ ø +fò $TCÀsê+ (0.21XÊ +), ˇ&çcÕ (0.97XÊ +) ø±düô yóts T>±Z ñhêïstt. $<ë Vü îÿ # º+ øï+<ä Á üstty T bõsƒ XÊ À Hê\T> e+ T d qt ù <ä, yóqø ã&çq esêz\ æ\ \ uûñøô # j *. ø± #ê sêácõº\t á # º+ net\tqt ìs ø å + # XÊsTT. á # º+ düt> T\qT düe]ùdô üœ y # j T Ò+, dües D î Á üj T ïdütôhêï+ nì æœ+# T î+ THêïsTT. πø+á<ä+ À, Ó\T> T sêácõº À ø= Ô # +Á<äu ãt î 0, πød ÄsY î 0.01 Á üuûñt Œ&ç et & dü+e s + e# Ãk Ô+~. Ç üœ{ïø $<ë Vü îÿ # º+ Àì ÀbÕ*ï dü]# dæ Á üe D \Tqï # <äte qt n+~+# Á üj T ïy T s+&ét ø et+~<ëø± æ\ *ï e qe eqs T\T>± r]ã~< e edüúô Ç+ H s düe q ìs ø å + e evü ]dü Ô u dtº ettk et+á T\eT+ nyês T \+<ät î+,»ã \T # s T# T î+ MT&çj À u ø±\t }<ät î+ THêïs T. &Ûç, sê»kõúhé, $Tfi Hê&ÉT e+{ï ø=ìï# á # º+ <ë«sê Á üstty T dü ÿfi À d T yóts T>±Z uûñøô ne THêï Á üe D À ô <ä &Ü sêe + Ò<äT. ñqïø=b Á üuûñt «bõsƒ XÊ\\ ü Á ü» À $ettk ô s T> T +~. n+<ätπø sêácõº\ î $<ä, Äs > + ~ s etú*ø±+xê À et]+ ùd«# à ì Á + C ü + Ò î+&ü et+ Á üe D \ n+~+# +<ät î q dü+düÿs D\ ø dü+ Àø dü êô bõøº\ø r +>± êc ø èwæì ÁbÕs +_Û+ æ Ÿ 16`30,

21 Ç ü Œ&ÉT u <Ûä ô ] +~ Àø dü êô m\ø åq À b { qt+&ç ü Œ î+<ä+ >±... Vü Vü Vü... H HÓ ü Œ& #ÓbÕŒ.. Ç +{Ï$ Çø ÿ&é ã ø Òe!!.. Hê ø=+<äs qï e *$. ø ü+ sê Ò<äT Hê î. u <Ûä>± nì æ+ +~. etq ø dü+ ü {Ϻ, b sê&ét Tqï bõøº mìïø \ À b { # j T + Ò<äì Ó*dæ, Vü Vü Vü nì qe «THêïsê?! Ç< ìs íj T+ etπs<ó Hê bõøº rdüt î+fò, b { # ùd neø±x + Òì bõøº À etqyót+<ät î, ü<äe \T e# à neø±x + Òì # ñ+&é + À ns ú+ Ò<äì bõøºì e~*yó[ b j Tyês T. ø±, Àø dü êô ñqï~ n~ûø±s + ø düyó, ü<äe \ ø düyó, yê{ï <ë«sê e# à náø et Ä<ëj T+ ø düyó ø±<ät. n+<ätπø Àø dü êô ø±s ø s Ô\T, n_ûe qt\t, et<ä T<ës T\T > T+&Ó\T u < dütø efò <ät Ç ü Œ&ÉT u <Ûä ô ] +~. ] b sê&ü*. Á ü»\ s ü H. nπs, Àø dü êô î etq nedüs + Ò<äT, etqπø Àø dü êô nedüs + ñ+~ nì kõe qt sê\t > T]Ô+#!!! et+ # ùd Á üáøïj T À n&é + î\t edü ÔH ñ+{ stt. n~û> $T+#ê*. CÒ >±] Ä ~X >± n&ét> T\T y j æ Ÿ 16`30, e+o #ê> +{Ï

22 ø s e qt < X Á ü»\ <äèwæºøï Ó Ãq Àø dü êô etvü sêáwüº ø s e qt Àø dü êô < X Á ü»\+<ä] <äèwæºøï Ó Ã+~. ø s e ô ns ø=s >± e evü ]dütôqï $T> ê sêácõº\qt y T\Tø=* æ+~. z üø ÿ n ~Ûø dü+u ø Á ü»\t, ettk +>± s T\T ø s e n &ÉT T+fÒ m Ÿ e #Y\ ø dü+ uû Ø>± {Ïì $ìjó +# y T$T ì Á ü ïdü Ô Àø dü êô <ëk\t # dæq ª æ Ÿμ (Á üc Væ yê» +)ô u +u stt ôv ø s uû Ñ$+ +~. ªªÁ ü»\t ettk e.. m Ÿ e #Y\T ettk e?μμ nì Á ü ï+ +~. sêácõºìï ø s e &çdütôhêï ;d d, ett+ãstt, etvü sêáwüº ÁøÏ ø{ÿ dü+ òü \T e #Y\T ìs «Væ +# \ô º{ ìï ôv ø s Tº ü Œ ü{ïº+~. ªª;d d øï {Ï düs òüsêqt ì* æy ùdô>± MT î u <Ûä ns ú+ ø±<ätμμ nì n_ûábõj T ü&ç+~. ªªÇ+ ìs ø å +>± m ñ+&é> \T> T ês T? m Ÿ yótt<ä qhê{ï ˇø $yê<ä+ ñ+ H ñ+<äì, nstt n$ Ç ü Œ&ÉTqï ø s e >± Jeqàs D düetdü \T ø±eì ÁøÏ ø{ÿ ~> Z»+ düt Ÿ >±edüÿsy n_ûábõj T ü&ü s T. Àø dü êô æ{ïwühé, ø s Tº yê K \ô Äj Tq q ø±\yét À düœ+~+#ês T. yótæ<ëq+, æ#y düqï<ä \ô H H MT ì ü DT&ÉqT ø±qt. n+<ät î m+ s T nedüs ete T+<, e #Y\T Ò î+fò m+ Ä<ë ne T+< Hê î Ó*j yótæhê s T\ J$ ê\t òüd+>± ñqï ü Œ&ÉT ˇø ÿ ÁbÕD+ L&Ü b î+&ü ñ+& +<ät î # j * +<ä+ ê # j *. ø s e &ç ÁbÕ+ ê\ qt+ m Ÿ e #Y\qT s *+# yóttø ÿfò $wüj T+ ø±sê<ät. etq <Ó q+~q nedüsê\ ø dü+ {Ïì bı<ät ü >± yê&é + <ë«sê kõe õø u <Ûä qt Á ü<ä]ù+#ê*.k à +>± yó B Á üuû ÑT ê«ìï Á üx +dæ+# e\dæ+<. ø± á Á üx +dü yó B düsêÿs T î e Á y THê <äø±ÿ* +~? $\TyÓ q, ü]$t yótæq < X düvü» eqs T*ï ÇwüºyÓTT Ãq Tº ø± î+&ü y \+ ü<ä <ë«sê, bõs <äs Ùø +>±H πø{ stt+#ê\ì >±*»Hês úq s&ç πødüt <ä> Zs Tï+ b sê&ét Tqï Àø dü êô 2J ôdœáø º+ náø et ôdqt \ô # dæq Hê j Tb sê + e Ò y \+ ü<ä yótt<ä +~. Ç {Ïì eè<ûë # j T + ô <ä H s +. etvü sêáwüº À ü]dæú m ñ+< MT î Ó\TdüTμμ nì sêáwüº Á üuûñt «+ô»dæºdt Mm+ ø Hê&, m+mdt ø±]ïø \ L&çq <Ûäsêàdüq+ yê U ì+ +~. m Ÿ î düetj T+ îÿe>± ñqï+<ätq ø s Tº m +{Ï ìs íj T+ rdüt îhêï, ø s e sêáwüº+ À m Ÿ ìs «Vü DqT e Á + ráe+>± ü Œ ü{ïº+~. etvü sêáwüº À ü]dæú ì < X et+ ê Ä À +# # dæ+~. Á üc düetdü \ô b sê + À ø s Tº\ bõá ü]$t +>±H ñ+&ü* ñhêï, düetdü ráe <äècõº, ø åd+ Á üuûñt ê«ìï ø <ä*+#ê* q <äècõº Àø dü êô ø s TºqT ÄÁX stt+ +~. ø s Tº yê K \ ü ª æ Ÿμ <ëk\t À ø \ø bõá b wæ+ q Àø dü êô bõøº C rj T n<ûä åî&ét dütπs+á<ä lyêdüôe Vü s + e ø Ô+ # XÊs T. {Ïì bı<ät ü kõe õø u <Ûä : düt Ÿ æ Ÿ 16`30,

23 ñ ÔsêK+&é ü]d e \T Áù ø åø bõá evæ +#ê* q$ ø±e, ettk et+á T*ï Á ü ø å+>± mqtïø yê*, sêácõº\ î ùd«# à ìyê«*: CÒ $\Te\øÏ, Á üc Á üjó»hê\øï n~ûø±s + m+ <ä s yótæ+<äq{ ìøï ñ ÔsêK+&é ü]d e Ò êc s TEeì Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY nhêïs T. myótà Ò \T bõøº\t e s + qt+ sêáwü º ü bõ\q es L ñ ÔsêK+&é À»s T> T Tqï ü]d e \T Áù ø åø bõá evæ +#ê* q$ ø±eì, ettk et+á T*ï (sêácõº\ kõs < ät*ï) nôd+; <ë«sê ø± î+&ü Á ü» Ò Á ü ø å+>± mqtï îh $<ÛëHêìï rdüt îsêe y T sêácõº À á ~> C s T&ÉT sê»ø j ìøï $s T> T&ÉHêïs T. ªªì»yÓTÆq ü]bõ\q, sê»ø j \T Ç ü Œ&ÉT sêácõº # T ºH s T> T THêïsTT. Á ü»\t sêáwü ºÁ üuû ÑT ê«\qt <äèwæ º À ô Tº îh z T y dütôhêïs T. á H ü< ä + À sêácõº\ î bõ\q À ùd«# à ìe«+ bõ T myótà Ò \ ø=qt> fi ó, n$ sê»ø j T+»s > î+&ü n&ét ø º y ùd+<ät î ettk et+á ì, nôd+; ì y πs«s T>± mqtïø e + nedüs +. ettk et+á ü<ä$øï L&Ü Á ü ø å mìïø»s >±*. Bìe\ n$, ø=qt> fi sê»ø j \ î ø fië + ü&ç ü]bõ\q yóts T> e T+~μμ nì CÒ nhêïs T. _Ûqï «+, dü+øï wüº \T, düt$xê\ <äècõº C rj T kõústt À bõs yót+ T düuûñt \T mqtï îh Á üuûñt «$<Ûëqy T etqøï dü s q<äì, ø± sêácõº~ûh qt e Á + myótà Ò \ æ Ÿ 16`30, Ä<Ûës ü&ü* q nedüs + Ò î+&ü Á ü ø å+>± mqtïø e + nedüs etì CÒ düœwüº+# XÊs T. etq Á üc kõ«et e edüúô m+ Á üuû e+ # æq Á_ Hé À $$<Ûä kõústt À $$<Ûä s ø±\ mìïø \ e edüú\thêïj Tì > Ts TÔ# XÊs T. Á_ Hé À C rj T kõústt À Ç ü Œ&ÉT etq+ nqtdü]dütôqï yódtº$tìdüºsy ü<ä ñ+<äì, sêácõº À qt, j T s æj THé bõs yót+ T mìïø \ ÀqT <ëe cõ ü<ä mìïø \T»s T> T THêïj Tì nhêïs T. n π> \+&ÉHé q> s y Tj TsYì Á ü»\t Á ü ø å+>± mqtï î+ THêïs Hêïs T. Á ü ü+# et+ { mh ï qet Hê\T, ñ<ëvü s D\T ø ì ædütôhêï < X ü]dæú T\ø qt> TD+>± yóts T > q bõ\qqt n+~+# +<ät î ø±e\dæq qet Hê*ï nqtdü]+# + À etq+ Ç üœ{ïπø Ä\dü + # XÊeTì CÒ nhêïs T. ü]cõÿsê\qt # ]Ã+ yóts T > q ü<ä T*ï net\t # j T î+&ü ˇø ] MT<ä ˇø s T <ätyótà Ôb dütø e + e\ qwü ºb H ñ+{ ethêïs T. ªªbÕs yót+ T qt+ ü+#êsttr es î Á ü»*dütôqï mìïø \ rs TŒ\T Á ü<ûëq+>± sêáwüº Á üuûñt ê«\ MT< ø±ã{ïº C rj T düetá> ü]~û À sêácõº\t kı+ $<ÛëHê*ï nqtdü]+# ùd«# à qt Çyê«* q düetj T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äìμμ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY $» æô # XÊs T. êc nôd+; mìïø À s.60y \ ø <ÛäqÁ üyêvü T> T +~: sê»hé $Tfi Hê&ÉT, πøs fi, nk +, u +>± Ÿ, ü <ät# Ã] À»s T> T Tqï nôd+; mìïø \ dü+<äs +>± s.60,000ø &ÉãT Á üevæ k Ô+<äì ]»s T«u +ø Ä òt Ç+&çj > es ïsy s òüttsê+ sê»hé nhêïs T. Ç~ nkõ<ûës DeTì, Bìô À T>± <äèwæºkõ]+#ê* ñ+<ähêïs T. ªªmìïø \T»s T> T Tqï sêácõº À H ø± î+&ü bıs T> T sêácõº À q <ÛäqÁ üyêvü + Vü &Üe &ç ø ì æk T> T +~. düáø et+>± ns ú+ # dütø yê* q nedüs + ñ+~μμ nhêïs T. mìïø \T»]π> Á ü dü+<äs + Àq &ÉãT Á üyêvü + Çã &çettã &ç>± ô s > { ìï e et \T>± # dütôhêïetì yê U ì+#ês T. mìïø \ ø $TwüHé ì ò ü ãè+<ë\t Á ü mìïø \ düetj T+ À ø ÿ# üì q> <ätqt ü Tº î+ T+&É + düs «kõ<ûës DyÓTÆb stt+<ähêïs T. ø±>±, mìïø \ ø &é Ä òt ø±+&éø º sêø ett+< &ÉãT ü+ æd T üps Ôj j Tì ø=+<äs T $X wü î\t n_ûábõj T ü&ét THêïs T. Çìïy \ ø náø et &ÉãT ü+ æd»s T> T æ Ÿ 3 es L ü ÃeT u +>± Ÿ, nk +, bõ+&ç# Ã], πøs fi, $Tfi Hê&ÉT À b düt\t es dü>± s.3.34ø T, 9.12ø T, 46.88\ø å\t, 8.75 ø T, 20.40ø T e Á y T ü Tº îhêïs ì mìïø \ dü+ òüt+ ø ÿ\t #ÓãT THêïsTT

24 nyót]ø± À Á ü»\ Äs > dü+s ø åd - nqï üps í (ø±*bò ]ïj ) etq< X + À»]π> mìïø \ À Á ü»\ J$ ê\qt u > T # ùd $<ä, Äs > +, kõúìø +>± yês T À, ü+#êj Tr À s EyêØ üqt\ ìs «Vü D À yóts T > q ü<ä T\T e+{ï n+xê\ > T]+# # s à ñ+&é<ät. etq+ z T y dütôhêïett, etq z T >*# e øïô etq î ø±e\dæq üqt*ï m+ y Ts î düets ú+>± HÓs y s Tdü Ô < fi bõ T ùde\+~+# > \&ÉT nh Ä À# q Ò î+&ü.. b { # ùdyêfi ó etvü sêe\t, yêfi ø=&ét î\t, L Tfi ó, yêfi bõøº m+ >= üœ nh Ä àq q ê uû e+ z T y dütô+{ +. etq kıettàh < # T î+ yêfi ó $~*+# êstt \ ø dü+ m> ã&ét THêï+ üœ z T $<ä, Äs > + e+{ï etú*ø yótæq \øå± \qt kõ~û+# T îh Á üj T ï+ # j T + Ò<äT. &=Hê Ÿ Á + t e+{ï ø=ìï yó üø ê \THêï nyót]ø± mìïø \ À etìwæ J$ êìï u > T# ùd $<ä, Äs > +, kõúìø bõ\q e+{ïyê{ïô m+ À Ó q # s ûs T> T T+~. etq+ mìïø \ À z T eè<ûë # düt îhêïø L&Ü Äs > düetdü eùdô ø ïs T ø±s Tdü Ô ÄdüT üá T\ î yó[ n ü Œ\T # dæ etø _\T \T #Ó* + q* b T+{ æ Ÿ 7q Á ü ü+# Äs > ~H e+ e+{ï yê{ïì L&Ü yótt îÿã&ç>±»s T ü î+{ + üœ Á üuûñt «+ n+~+#ê* q yó <ä + Ks Tà etq î m+<ät î uû s +>± e s T +~ nh Ä À# q # j T+. $<ä, Äs > + e+{ï$ n+~+#ê* q Á üuûñt «+ n$ # j T î+&ü, ÁøÏ ø{ÿ e #Y\qT ìs «Væ +# +, ü+&é> \ î ø±qtø *e«+, > Tfi ó > ü sê\ î &çc qt j s T# j T +, $sêfi *e«+ e+{ï üqt\t # dütôhêï etq+ Á ü ï+# +. etq z T $\Te Ó\TdüTø ø b e + e\ Á üuûñt ê«\t, kõ+á ü<ëj T sê»ø j T bõøº\t á n+xê*ï > T]+ e { &É î+&ü mìïø À æœ+# T î+ THêïsTT. $<ä, Äs > + ÇùdÔ»q+ mø ÿ&é etqt ø ÿ# j TπsyÓ qqï uûñj T+ L&Ü yê]ì yó+{ &ÉT T+ T+~. ø± Á ü»\ J$ ê*ï u > T# ùd # ºã<ä bõ\q, etú*ø dü<ätbõj \T, $<ä, Äs > +, kõúìø kõ~ûø±s e+{ï düetdü \ô Á ü»\ dü+uû wüd m ü Œ&Ó mìïø \ À, s EyêØ sê»ø j \ À Ò î+&ü b T+< n~ ñqïø=b»qj$ êìøï Á üe <äø s +>± e s T T+~. ü]$t Çq shé \T, Äs > l e+{ï { ÿ\t ett<äts T Tqï Äs > dü+øå uû ìï ü]wüÿ]+# Òe. Á ü ü+# < XÊ\ nqtuû Ñyê\ìï{Ï n<û ä j Tq+ # dæ uû s < X ü]dæ ú T\ø qt> TD+>± CÒãT À qt+ ô kõ Ks TÃ Ò î+&ü n+<ä]ø Äs > + n+~+# +<ät î Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY dütbs Èø±\+>± ø èwæ # dütôhêïs T. Äj Tq Á üj T ï+ e Ò j T j T Á üuû ÑT «Vü j + À C rj T Äs > $TwüHé e Ã+~. nstt Ä Á üuû ÑT «ndü+ üps í düvü ø±s + e\ =\T C rj T Á>±MTD Äs > $TwüHé>± net Ç ü Œ&ç ü Œ& ns Hé $TwüHé>± ùde\+~k Ô+~. Ç~ dü]b <äì ÄHê{Ï qt+ Á üj T ïdütôqï CÒ, Ç ü Œ&ÉT < Xȳê ü Ô+>± yó <ä Á üettkt\qt ø \T ü îì Á üuû ÑT «-Á üstty T uû > kõ«et + kı+ Ks TÃ Ò î+&ü n+<ä]ø Äs > + n+~+# +<ät î > {Ï º Á üj T ï+ # dütôhêïs T. á dü+<äs +>± nyót]ø± À Á ü»\ Äs > dü+s ø åd ü<ä T\ > T]+ ø=+ $e]+# Á üj T ï+ á yê dü+.. nyót]ø± À Á ü»\ Äs > dü+s ø åd $_Ûqï ìsê«vü ø dü+düú\ <ë«sê»s T> T T+ T+~. Äs > ü< äø±\ î dü+ã+~û+ q n+xê\t #ê es L Á üstty T s +> + Àì yê bõs T ìs «Vü D ÀH ñhêïstt. nyót]ø± Àì ø et ì{ ÄdüT üá T À 58XÊ + uû ù ø å Òì$. 21XÊ + Á üuû ÑT «+ ìs «Væ dütôqï$. Ç+ø 21 XÊ + uû ù ø å H üì# ùd$>± ñhêïstt. Á ü ü+# Äs > dü+düú (&Éã ôv #Yy ) ìy ~ø qt ü]o*+ q ºsTT.. nyót]ø± À dü> Tq Á ür etìwæøï 8608 &Ü\s qt Á üuû ÑT «+ Ks Tà # k Ô+<äì, 2011 À $T> ê < XÊ\ìï{Ïø Hêï J&û À n ~Ûø XÊ + (17.2) Äs > dü+s ø ådπø πø{ stt+#ês ì Ó\TdüTÔ+~. u \\ Äs > ;e ü< äø +, ejó»qt\ Äs > ü< äø±\ ìs «Vü D e+{ï ø±s Áø e \ qt XÊ + ì<ûät\ e j T+ düet Ls T T+~. 67 dü+e sê\ À ü»hêuû À ø=+ et+~ yê]øï Ò<ë yê] î T+ãdüuÛÑT &ÉT üì# ùd dü+düú/ø +ô /j T»e ì <ë«sê Äs > ;e æ Ÿ 16`30,

25 ú et]ø=+<äs T me]øïyês T &ÉãT #Ó* + ;e bõ\d \T rdütø e&é+, $T> êyê]øï ndü\t ;e j T Òø b e&é+ etq+ > etì+# e# TÃ. Á üuû ÑT «dü+dü ú À üì# ùd ñ< > T\ î Á üuûñt «y T H s T>± Äs > ;e n+~dütô+~. nyót]ø± À etìwæ dü> T Jeq Á üe D+ Á üdütô êìøï 78.4 dü+e sê\t. Ç~ 1990 À 75.2 e Á y T. á $wüj T+ À 221 < XÊ À nyót]ø± 50e sê + î À ñ+~. zád &û (Äs ZHÓ CÒwüHé òüsy mø Hê$Tø ø Ä üπswühé n+&é &Óe\ tyót+{ÿ) dü πs«à bõ]áxê$tø dü N À 27e kõúq+ À ñ+~ À Çes jó kõúq+ qt+ Ç ü kõúhê\t ~> Teq ì* +~ À C rj T Äs > dü+dü m îÿe Ä<ëj T+> \ 17< XÊ\ et<û ä ìs «Væ + q ü]xà<û äq e\ Ó*dæ+< et+fò, nyót]ø± ÀH m îÿe dü+k À dü ú\ø±j TT\T ñhêïs T, ø±s T Á üe <ë\t, X óets D \T, > T+&Ó, XÊ«düø X yê <Û ät\t, + ø n+ Tyê <Û ät\t m îÿe>± ñhêïstt, { H CŸ L&Ü sê î+&üh u *ø \ > s <Ûës D, >±j u ]q ü&çqyês T, Vü ê s üd πødüt À H s dütô\t ô <ä dü+k À ñhêïs T. $T *q ná> sêc \ b æ Ÿ 16`30, nyót]ø± Àì ü s Twüß\T 4 dü+e sê\t îÿe>± J$düTÔqï Tº *+~. nsttq üœ{ïø n_ûeè~ #Ó+~q < XÊ\»HêuÛ ø +fò 75 dü+e sê\t ô ã&ç J$+# yê] dü+k nyót]ø± ÀH m îÿe>± ñ+&é + $X wü+. n_ûeè~ #Ó+~q $T> ê < XÊ À ì Á ü»\ ø +fò nyót]ø± Àì Á ü»\t m îÿeet+~ ø± q sy m+äsy{ï d { kõÿhé e+{ï üøø å\t # stt+# Tø e + # dütô+{ +. $T *q n_ûeè~ #Ó+~q < XÊ À ø +fò m îÿe yó ê<ät À ø= ÁkÕº Ÿ, s ø Ôb T ñqïyê] $wüj T+ À dü «s ìyês D # s \T rdüt î+ THêïs T. bòõs àd \ À \_Û+# et+<ät\t m îÿe>± n+<ätu T À ñ+&é + e\q m +{Ï uûñj +< fi q\ Ò î+&ü n<ät ü À ñ+# Tø > \T> T THêïs T. øq&ü, Ç+> +&é, kõÿ{ +&é < XÊ\ À ø +fò á< X + À # øÿs yê ~Û u ~Û T\T q Á{ {ŸyÓT+{Ÿ rdüt î+ Äs >± ìï ü]s øïå+# T î+ T+{ s T. Hê\T> Ts ø±\ πøq sy»ãt \ î dü+ã+~û+ 31 < XÊ À á yê ~Û qt+ ø \T îqïyê] À nyót]ø± yês T n ~Ûø +>± ñhêïs T. Ä sêbõhé, ÁbòÕHé yês T ñhêïs T dü+e s + yótt<ä{ï et &ÉT

26 HÓ\ À nyót]ø± Àì j TTe î 11.9XÊ + et+~øï Äs > ;e H Ò<äì >± \ t nh dü+düú q ìy ~ø À Ó* æ+~. n+<ätu T À Äs > ùde\ # º+ (m òüs ãt Ÿ πøsy j ø º) n+<ätu T ÀøÏ e#êãø á ;e Òìyê] dü+k Áø et+>± Z+~ À ˇø yó <ä dü+düú (ÇHédæº {Ÿ Ä ò t yót&çdæhé) ìy ~ø qt > etìùdô, et < X + Àì bâs T\ î Äs > s ø åd >± s +{ Çe«ì ø=ìï bõ]áxê$tø < XÊ À nyót]ø± L&Ü ñ+&é + ~Á>± + ì ø * dütô+~ zád &û ìy ~ø qt ü]o*ùdô, ˇø ÿ yótøï ø, Øÿ, nyót]ø± < XÊ\T üœ $T> ê nìï zád &û < XÊ À q 1990 Hê{ÏøÏ ø dü+ 98.4XÊ +»HêuÛ øï üp]ô ;e kâø s + (nìï yê <Û ät\ L e]ô+# ) ø \> # j T + $X wü+. Ç{ e\»] æq düπs«à Äs > ;e Òì ø±s D+>± 45,000 qt+ 48,000 et+~ Á ü»\t nyót]ø± À etè T yê ü&ü s ì yês Ô\T Ó\T ü THêïsTT. (2007 dü+e s + À et kı+ ÄdüTÔ\ î dü+ã+~û+ ~yêfi Á üø {Ï+ qyê] À 62.1XÊ + et+~ et yó <ë ìø j T Ks Tà ø dü+ <äs U dütô # düt îhêïs T. yó <ä Ks TÃ\T uûñ]+# Òø ejó eè<ät À 25XÊ + et+~ et ÄdüTÔ\ MT<ä ~yêfi Á üø {Ï+ q Tº 2013 À»] æq düπs«à yó\ &Ó +~. Ç+ø± 43XÊ + et+~ et ìyêdü > èvü \qt qu ô º +>± netà&é+>± # ùd <ätdæú øï ~> C ]q Tº düe #ês À ù ôw+{ÿ Ábıf ø åhé n+&é m òüs ãt Ÿ πøsy j ø º j T) Hê j T ü]~û ÀøÏ rdüt îsêe&é+ et \+>± Äs > ;e ü< äø±\ À ô qte s TŒ\T # T# düt îhêïstt. yó <ä s +>±ìøï dü+ã+~û+ q e edüú 2010 Hê{ÏøÏ yê&étø À ñqï e et \T ü<ä T À düet \yótæq e s TŒ\T rdüt îsêe&é+, ô ò&és Ÿ ìã+<ûäq\ î nqt> TD+>± <ä s <äèwæº Á üd [ø \qt j s T# j T&É+ e+{ï # s \qt rdütø e +»] +~. nstt, á Hê j T üs yótæq Vü îÿ # º+ À ;e ns Ω, ;e #Ó* + ü, ;e Á $Tj TyéT yó <ä + À HÓ ü D +, Ä]úø uû s + yótt<ä q nh ø n+xê\ MT<ä ìs + sêj T+>± # s Ã\T»s T> T H ñhêïstt (;e # T º ]π> yó <ä + e\ nyót]ø± Äs > s +> + m+ Ks Tà # dütôhêï Á ü»\ î dü s q ò ü* ê\qt n+~+# Òø b +<äì Àø dü êô ü\te s T ù s=ÿ+~ qt+ Á_ Hé net\t# dütôqï kõs «Á ø yó <ä qet Hê yóts T > <äì uû $dütô+~. Ç ü Œ&ÉT nyót]ø± mìïø À &ÓyÓ Áø±{Ïø nuû Ñ ]ú>± b { ü&é u Øï XÊ+&ÉsY L&Ü Ç< n_ûábõj ìï e ø Ô+ # XÊs T. uû s Y À L&Ü ;e yó <ä + ò ü* ê\ìe«ò<äì > ø=h ïfi nqtuû Ñyê\T #ÓãT THêï êc >± yó B Á üuû ÑT «+ et ;e e sêzh ï nqtdü]k Ô+~. á ns ø=s òü* ê\ ;e Äs > $<Ûëq+ kõúq+ À Á_ Hé qet Hê À n+<ä]ø n+<ätu T À Äs > + n+~+# $<Ûëq+ ø düy T Àø dü êô Á üj T ïk X yótæhê Á ü»\ î n+<ätu T À yó <ä +, Äs > + n+~+#ê\+fò nh ø s ø± q ˇ&ç<äT&ÉT î\qt m<äts ÿe\dæ ñ+ T+~. ettk +>± ù <ä, ~> Te et<û ä s > yê]øï, eè<ät \ î Äs > ùde\qt n+~+# +<ät î #ê ett+<ät# ü düœwüºyótæq $<ÛëHê\qT s bı+~+#ê*. { ø±\t n+<ätu T ÀøÏ sêe +, kõ+πø ø ô s > +, Äs > +ô düœèvü ô s > +, Ä]úø eè~ Jeq Á üe D \T ô s > + e+{ï ø±s D \ e\ Äj TTsê j T+ ô s > + e\ eè<ät \ dü+k L&Ü ô s T> T +~. Bs Èø±\+ J$+#ê\H \øå± ìøï q yó <ä +, Äs > + n+<ät T+&Ü*. Á üuû ÑT ê«ò á u <Û ä rdütø yê*. ìã<ä üqtï\t #Ó* +# dü+düÿè > \ < XÊ Ò Äs > Ks TÃ\ uû s + yó j T Òø nedüú\t ü&ét THêïsTT. nstt îÿe Ks Tà et+<ät\ j Ø, ì ü DT q yó <ät \Tqï uû s Y ñqï ã&ó {Ÿ ÀH n+<ä]ø et+ Äs >± ìï n+<ätu T ÀøÏ > \<äì Àø dü êô > D +ø±\, > ø èwæ òü* ê\ kõøå± \ düœwüº+# k Ô+~. j T j T Á üuûñt «+ yó Ã+ q <ëìøï s{ïº+ ü Äs > s +>±ìøï πø{ sttkõôetì mìïø \ À Vü MT Ç Ãq qπs+á<ä yó B düsêÿs T e ì\u Tºø yê*. C rj T Äs > $TwüHéøÏ ø=qkõ + ü >± Àø dü êô # dütôqï Á üj T êïìï $ìjó +# T îì CÒãT À qt+ s bõstt Ks TÃ Ò î+&ü n+<ä]ø Äs > + n+~+#ê*. nyót]ø± Àì ÄdüT üá T\ ìj T+Á D, ùde À HêD î dü+ã+~û+ yó <ät \T, bòõs àd \ u <Ûä ~ s n+xê\ô ets kõ] # ]Ã+# T æ Ÿ 16`30,

27 dühêïvü ø ø $T{, õ dü<ädüt \T, phé À $düôè dü<ädüt <ät n+xê\ô ø±s Áø e \ Àø dü êô 2.0: CÒ Çs Àø dü êô ÁbÕs +_Û+ q et*<äx ñ<ä e ìï s+&ét Ó\T> T sêácõº\ À ü{ïwü º+>± ì]à+# +<ät î dühêïvü ø ø $T{ T # j T + bõ T e# à HÓ Ks Tes î õ À dü<ädüt *ï, nø ÿ&étï+ ettìdæ bõ*{ \ À #Ó q ø±s Áø e *ï ìs «Væ +#ê\ì ìs í stt+ q Tº Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY Ó*bÕs T. phé yótt<ä{ïyês + À ôv <äsêu <é À $düôè kõústt dü<ädüt qt ìs «Væ + mc +&Üô Á ü» À øï ô <ä m TÔq ø±s Áø e \ ìs «Vü DqT s bı+~+ qtqï Tº Ó*bÕs T. j TTe, etvæ fi \ î ô <ä m TÔq ÁbÕ<Ûëq Çyê«\ì ìs ístt+#êethêïs T. dühêïvü ø ø $T{ À Á ü õ qt+ ˇø düuûñt ì yótt Ô+ 30eT+~ düuûñt \T+{ s ì, d ìj TsY H \T æ. <ä+ãs sêe, { m Ÿ qs dæ+vü sêe, æ. ø <ä+&ésêe sêe, mhé. lìyêdt, æ. uû düÿs sêe dü\vü <ës T\T>±, Àø dü êô î ü<ó ì$t< fi ó >± ùde\+~dütôqï ã+&üs T sêyó àvü qsêe Á ü#ês düetq«j Tø s Ô>± e evü ]kõôs ì Ó*bÕs T. Àø dü êô et*<äx ñ<ä et+ ( Àø dü êô 2.0) ø±sê # s DqT Ksês T # ùd+<ät æ Ÿ 10q ôv <äsêu <é À ìs «Væ + q y T<Û et< äq dü<ädüt À Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ qt+ e Ãq Àø dü êô Á ü ì<ûät\t bõ ZHêïs T. Àø dü êô > s+&ét <äxêu \ À # dæq ø èwæì, ü]d e \qt $e]+# ø \ø Á üdü+> +»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY düe y XÊìï ÁbÕs +_Û+#ês T. ÇH ïfi nqtuûñyê\, Ç ü Œ&ÉT HÓ\ø=qï ü]dæú T\ À rdütø yê* q mc +&ÜqT Á ü bõ~+#ês T. Á ü ì<ûät\t n&ç q ü\t Á üx ï\ î düe <Ûëq$T#êÃs T. nq+ s + düe y X + Àø dü êô 2.0ô $düôè +>± # æ Ÿ 16`30, ø±sê # s D î ÁbÕ ü~ø *ï, mc +&ÜqT Ksês T # dæ+~. $esê\qt CÒ MT&çj î Ó*j T# dü Ô.. < XÊìï bõ*+#ê\ì æ+# bõøº\ et<ûä < XÊìï e sêã\h mc +&Ü Àø dü êô e Ã+<äì, Ç~ sê\ ø èwæ nì nhêïs T. mh ï et ê\t, î \T, ÁbÕ+ ê\t, uû wü\t, Ç s dü+øï wüº \T ñqï < X + À ø= Ô sê»ø j T dü+düÿè ˇø ÿ bõs yót+ T düuûñt &ÉT L&Ü Ò î+&ü, XÊ+ j TT +>±, $q ï ü<ä T À 15, 16 etú*ø e s TŒ $»j *ï kõ~û+ +<ähêïs T. Ä >±fi ó ø±<ät Ä ìj Te \T e sêã*, sê»ø j \T ü$á yê dü+> +>± e sê* nì Àø dü êô yótt<ä{ïqt+n yê~k Ô+<äì, sê»ø j À sêe\dæqìï z T sêø b e + e\ X øïôì eè<ûë # dütø î+&ü òü* ê\qt kõ~û+# + ø düy T q q ñ<ä et e s Z+ À Á üj T ïdütôhêï+ üœ sê»ø j T+ ü Œ nì Ç ü Œ&ÉT L&Ü nq + Ò<äHêïs T. sê»ø j *ï &ÉT HÓ Hê e sêã* nì j TTe ø=+ Ó Hê Á üj T ïdütô+&é{ ìøï Àø dü êô ø èùw Á ü<ûëqø±s DeTHêïs T. Çs ej T fi nqtuûñe+ H ü< ä + À Àø dü êô etú*ø $<ÛëHê\ À m Te+{Ï e s Œ nedüs + Ò<äì düœwüº+>± ns úete +<äì, nstt Á ü»\ î bõ\q À, sê»ø j T+ À uû > kõ«et + Ò î+&ü Àø dü êô Ä + q nìï e s TŒ\q, mìïø \ À z q kõ~û+# + ø wüºetì > T]Ô+#êeTHêïs T. e sÿ{ÿ ùd«# à î neø±xēttqï # Àø dü êô Ó Ãq # { º\ e\ òü* ê\t e#êãj Tì,

28 b { «+ Á ü»\ Á üy Tj T+ Ò î+&üh yê]øï y T\T»] +<äì, ø± Á ü»\t &çe +&é>± sêyê* q $<ä, Äs > +, kõúìø ø s Tº\T, kõúìø Á üuûñt ê«\t e+{ï # #ê HÓeTà~>± n&ét> T\T ü&ét THêïj Tì nhêïs T. n~ûø±s $πø+ábø s D, Á ü»\ uû > kõ«et + Òø b e + e\ Ç +{Ï $\TyÓ q e s TŒ\T nkõ<û ä etì Á ü<ûëqet+á qπs+á<ä yó B L&Ü > T]Ô+# Òø b THêïs ì, n+<ätπø dü«# à uû s Y e+{ï ø±s Áø e \T m+ &ÉãT Ks Tà # dæhê # ºã<ä Ä< XÊ* ÃHê òü* ê\t sêe + Ò<äHêïs T. ü+#êj Tr >± À kõúìø kõústtøï e~ Òj T î+&ü sêc +> y T #Ó üœ + e\ 73, 74 dües D\T $ òü\etj j Tì, n π> $<ë Vü îÿ # º+, ÄVü s uû ÑÁ<ä ê # º+, uû Ñ ùdø s D # º+ e+{ï$ Á ü# à qï πø+ábø s D, &Ûç ô Ôq+ e\ Á üjó»q+ Ò î+&ü b THêïj Tì nhêïs T. á nqtuûñe+ H ü< ä + À Àø dü êô 2.0 ø±sê # s DqT Ksês T # düt îhêïetì, yótt îÿã&ç>± ø± î+&ü ˇ&ÉT ü >±, Ä À# q \øå± \qt kõ~û+# > *π> n+xê\qt m+# T îhêïetì Ó*bÕs T. ªªG πø+á<ä+ n~ûø±sê\øï, < X düetá> øï uûñ+> + Ò î+&ü sêácõº\ î üp]ô dü«j T+ ìs íj ~Ûø±sê\ì à Á ü»\øï üp]ôkõústt À ùde\+~+# yódüt\tu Tìe«+ G ñ ÔeT Á üe D \ $<ä ì Á ü _&É ø n+~+# +, Á ü î T+u ìø CÒãT À Ks TÃ Ò î+&ü ñ ÔeT Á üe D \ Äs >± qï+~+# e Œs # + G kõúìø Á üuû ÑT ê«\øï, bâs T\øÏ üp]ô u <Û ä \T, üqtï À yê{ ì n+~+ kõúìø +>± düetdü \ ü]cõÿs + À, $<ÛëHê\ net\t À yê]ì üp]ô uû > kõ«ett\ì # j T +. M{Ï bõ T, Á ü»*ï N\Tdü Ô düe C ìï Ç+ø± qwü º üs TdüTÔqï X êu \ ne qtwü î\e edü ú î e πsø +>± Á ü»*ï #Ó q ü] î\s Væ düe»+ ~X >± q&ç æ+# +, ü]c q+ Á ü ï+# j TTeHêj T î\qt mø ÿ&çø ø ÿ&é j s T# ùd+<ät î bâs dü «ø åd ø±s Áø e \qt ìs «Væ +# + ø±s Áø e *ï L&Ü kõe õø dü+düÿs D ø±s Áø e \T>± # ü{º + nedüs etì Àø dü êô et*<äx ñ<ä et+ uû $dütôqï Tºμμ CÒ Ó*bÕs T. Àø dü êô # dütôqï sê»ø j T, mìïø \, Hê j T, b düt dü+düÿs D\qT ø=qkõ dü ÔH M{Ïì # ü&é êethêïs T. ªn+<ä]ø Äs > +μ æ Ÿ 23 &Ûç À sö+&éfòãt Ÿ, 25 ÄjÓ > ett+<ät Á üc +fòwühé Ä]úø±_Ûeè~ m+»] Hê < X»HêuÛ À 80XÊ + et+~øï neø±xê\t Ò î+&ü á< X + ett+<ät øfi <äì, yê]øï neø±xê*yê«\+fò Á üuûñt «+ ett+<ätqï e s Z+ n+<ä]ø HêD yótæq $<ä, Äs > + e Á y Tqì CÒ düœwüº+# XÊs T. n+<ä]ø Äs > + ø dü+ Àø dü êô C rj T Äs > $TwüHé <ë«sê ø=+ kõ~û+ +<äì, Ç ü Œ&ÉT düetá> $<Ûëq+ ø dü+ ø èwæ # k Ô+<äHêïs T. n+<ät À uû > +>± &Ûç æ Ÿ 23q yó <ä ì ü DT\, ás +> + À $»j \T kõ~û+ qyê] sö+&éfòãt Ÿ düe y T # dütôhêïetì, 25q ÄjÓ > ÄVü «q+ y Ts î eesybõstt+{ÿ Á ü»+fòwühé <ë«sê $e]kõôetì, sê«á ü<ûëqet+á ì, nìï bõøº\q ø *dæ n+<ä]ø Äs > $<ÛëHêìï net\tqt kõ~û+# +<ät î ø èwæ # kõôetì #ÓbÕŒs T. á < X + À &Ûç qt+ e s TeT \ ü Àì e øï Ô es L CÒãT À qt+ s bõstt Ks TÃ Ò î+&ü îÿe Ks Tà H yó <ä + n+~+# Àø dü êô $<ÛëHêìï s bı+~+ +<ähêïs T. B+{À uû > +>±, Á ü 5,000eT+~øÏ ˇø &Üø ºsY n+<ätu T À ñ+{ s ì, yó <ä ùde\ î q Ãq &Üø ºsYì m+ æø # düt îh Vü îÿ L&Ü s > T\ î ñ+ T+<äì, Á üuûñt «y T &ÉãT #Ó* dütô+<äì Ó*bÕs T. < X Á ü»\ Äs > $esê\ ï qyó <ät # dæ ùde\+~kõôs Hêïs T. yó <ät \T mø ÿ&éthêï Á>±MTD ÁbÕ+ ê\ î L&Ü ì + n+<ätu T À ñ+{ s Hêïs T. á Äs > $<Ûëq+ net < X + Àì ù <ä\ î, nd>±]q esêz\ î >= üœ y T\T»s T> T T+<äHêïs T. sêkõôs ø \ e s Z+ À øfi +, Àø dü êô b sê ü+< ëqt ø=qkõ kõô+ s ÿ+, kõøå± \T Ä<Ûës +>± bõ{ï+# ãvæ s +> # s à Á üe D Á üc kõ«et j TT +>± Àø dü êô kõ +# b sê ü+< ëqt ø=qkõ +#ê\ì düe y X + n_ûábõj T ü&çq Tº CÒ #ÓbÕŒs T. dü«+á + e#êãø ã+<é\t, sêkõôs ø \T e+{ï e sêz\ e\ ø± î+&ü bâs dü «+, sêc +> + Ç Ãq e sêz\ b sê&ü* nqï n+uò<äÿsy e *ï Àø dü êô Ä# ]+ # æ+ +<ähêïs T. $T> êyêfi ó $<Ûä«+kÕ\T, nsê# ø ê«\ î bõ\œ&ç kõ~û+ q $»j \ø +fò Àø dü êô $q ï ü<ä T\ sêc +> $\Te\ kõ~û+ q $»j \T #ê m îÿehêïs T. ø=+ et+~ e îô\t $<Ûä«+kÕ\T, Væ +dü < XÊìï XÊdæ+#ê\qTø e + ê êÿ*ø +>± dü+# \q yês Ô\øÏ üìø=dütô+~>± Bs Èø±\+ À < X Á üjó»hê\ î ráe qwüº+ # Ls TdüTÔ+<äì, n~ Á üc kõ«e ìï L ÒÃdüTÔ+<äì nhêïs T. πøs fi ø=\ + õ Àì ( s TyêsTT 31e ù J æ Ÿ 16`30,

29 º ª ü{ïwüº yó <ä s +> y Tμ Á üc s >± ìøï ª;e μ ìs Tù <ä À HÓ\ø=qï ndü+ è æôøï yóttqï{ï Àø düuûñ mìïø \ òü* + <äs ŒD+ ü{ïº+<äì #Ó üœe# TÃ. n+ e Á êq, uû s Ä]úø e edüú n_ûeè~ ~X >± n&ét> T\T y j T&É+ Ò<äì mes nqc \s T. X øïôkõetsêú \ î q Tº>± etq üìrs T Òø b stthê eè~ πs T e Á + Äs T XÊ + ñ+<äqï~ ì]«yê<ë+x +. Çø ÿ&é s+&ét Á ü<ûëq n+xê\ô <äèwæº kõ]+# e\dæq nedüs + ñ+~. mì$t~ XÊ + eè~ πs TqT kõ~û+# &ÉeTqï~ n+<ät À ˇø {Ï. ñ êœ<äø s +>±\ î eqs T\ πø{ stt+ ü, dü+düú\ ü q]ïsêàd+, Ks Tà # ùd Á ü s bõsttøï dü s q $\Te sêã º&É+ <ë«sê mì$t~ XÊ + dütdæús eè~ πs T kõ<ûä ete T+~. kõe õø +>±, ÁbÕ+rj T üs +>± ndüe q \T ô # TÃMT]b THêïj Tqï~ s+&ée n+x +. n π>, ô ] b Tqï Á ü»\ Äø±+ø å\qt Á üuûñt ê«\t rdüt îh ns ø=s # s \T HÓs y s à Òø b THêïsTT. M{Ïì B T>± m<äts ÿ> \>±*. yêdüôyêìøï > mìïø \ À Á ü»\t Ç Ãq rs TŒ Ä]úø dü+düÿs D\ î e πsø +>± ø±<ät, ã&ét> T Je \ nedüsê\qt, Äø±+ø å\q rπsã $<Ûä+>± eè~ Á üáøïj T et]+ } ü+<ätø yê\qï< Á üc rs TŒ Àì Ä+ s +. et]+ y > e+ +>± n+<ä]ø n_ûeè~ òü \T n+<ë\qï n_ûábõj T+ n+ uûñ$kõôs T. ì»y T. nstt, n_ûeè~ ì m kõ~û+#ê\h $wüj T+ À düœwüº ø=s e&ç+~. etq+ ø qï ø \\ ï kõø±s etj T Tº ñ+fò, ù <ä]ø±ìï m ü Œ& n~û> $T+ ñ+& yêfi +. yêdüôe+>±, ü]$t eqs T\ L- n ü]$t yótæq Á ü»\ Äø±+ø å\ L et<ûä düet ø + kõ~û+# Òø Á üuûñt ê«\t dü et ete ñ+{ stt. <Û äìø < X +>± n+ ê #Ó ü Œ îh nyót]ø± < X et nedüsê\ î $T+ q n<äq ü eqs T\ T\ > + Ò<äqï~ ø sƒ s dü +. <äxêu ìøïô >± # ø ÿ{ï eè~ πs T Á ü> u À üj Tì+ q nyót]ø± Ç ü æ Ÿ 16`30, &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY nq Vü yótæqø À Ä]úø À T À ü&é{ ìøï ø±s D$T< Hê{ÏøÏ nyót]ø± Ä]úø À T 82,500 ø &Ü\s î (nyót]ø± dü ú\< ojó Œ Ô À 6.4XÊ +) # s T î+ T+<äì ª~ mø q$tdtºμ üá ø $X wæ+ +~. Á üdütô e s ø $\Te Á üø±s + # ùdô, 2006 Hê{ÏøÏ nyót]ø± Ä]úø À T Ç+&çj dü ú\ < ojó Œ Ô (J&û ) ø +fò m îÿe>± ñ+ T+~. ªdü üsy üesyμ nyót]ø± ü]dæú Ç ñqï ü Œ&ÉT, Ç+&çj +{Ï < XÊ\T nedüsê\ î q $<Ûä+>± eqs T\qT dümtø ]+# Tø e&é+ À nes <Ûë\T m<äts=ÿ+ THêïj T+fÒ ÄX Ãs neø±xê\t nbõs + n_ûeè~ bõfò düe q q kõ~û+# &ÜìøÏ etq+ <äèwæ kõ]dütôqï s ñhêïj? ìc ìøï dæ<ë + ø s Ô\T n_ûeè~ ì, düe q qt ˇø <ëì ˇø {Ï bı+ q Ò î+&ü yê{ïì s+&ét _Ûqï<Ûäèyê\ î ü]$t + # XÊs T. > nqtuûñyê\ qt+ etq+ > TDbÕsƒê\qT H s Tà îqï stt, eè~, düe q ˇø <ëìì ˇø {Ï üs düœs + ã Àù + # dæq ü Œ& n$ dütdæús +>± ñ+&é> \T> T êstt. $<ä, Äs > ü]s ø åd, etú*ø dü<ätbõj \T, düvü» eqs T\ n_ûeè~, # ºdü+düú\T, düt ü]bõ\q e+{ï s +>±\ ï eè~, düe q q ô +bı+~+# y. Ç s < XÊ\ b *ùdô, ø=ìï s +>± À Ç+&çj À îÿe

30 ô Tºã&ÉT\ Á ü»\ î > ]wüº+>± y T\T# ùd neø±xê\t nbõs +>± ñhêïstt. á s +>±\ô <äèwæº kõ]+# &É+ <ë«sê eqs T\T, eè~ -düe q e+{ï n+xê\ À m<äts e Tqï düetdü ø±\+ À n~û> $T+# e# TÃ. Äs > s +> + À Á üdütô + HÓ\ø=qï dü+øå uû ìøï > \ ø±s D \T m+ Ä+< fi q ø * +# $>± ñhêïstt. Ä<Û ätìø Á üe D \ Á üø±s + etq Äs > dü ø \T n< äetkõústtì n+ T THêïsTT. Á üc s > +ô Á üuûñt «+ # dütôqï e j T+ J&û À 0.9XÊ + e Á y T À Ç~ 1.3XÊ +>± ñ+& ~. Äs > +ô yó ÃdüTÔqï yótt Ô+ À Á üuûñt «yê{ πøe\+ 17XÊ +, s >±\ yê ü&ét Tqï yê] À 80XÊ + et+~ ne {Ÿ ù ôw+ T, 60XÊ + et+~ ÇHéù ôw+ T Á üstty T øï ìø \qt, q] +> Vü À+\qT ÄÁX sttdütôhêïs T. s >±\ u ]q ü&ç ÄdüT üá bõ\j T uû s rj TT\T et yê] ø±<ëj T+ À 60XÊ + &ÉãT qt yó <ä ùde\πø yó Ã+# e\dæ ek Ô+~. B+ yê] Ä]úø ü]dæú \øï+<ät\e +~. ÄdüT üá T\ À # ]qyê] À 40XÊ +et+~ Ks TÃ\T uûñ]+# k ÔeT Òø ÄdüTÔ*ï Ó> qettàø e&éyó, n~ûø e&û \ î &ÉãT rdüt îì n ü Œ\bÕ\T ø±e&éyó»s T> T +~. M] À 25XÊ + et+~ <ë]á<ä πsk î ~> Teq # s T THêïs T. Ç +{Ïyê] dü+k πøs fi À 17XÊ + ñ+fò, ;Vü sy À 35XÊ +>± ñ+~. ü]dæ ú Ç+ Ä+< fi q ø * +# ~>± ñqï üœ{ïø etq< X + À Äs > s +> + n_ûeè~ ô ÄX \T Ç+ø± düje+>±h ñhêïstt. Ç s ìs Tù <ä < XÊ\ b *ùdô Ç+&çj î mh ï n+xê\t kõqt L\+>± ñhêïstt. ì ü D L&çq e qeqs T\ î etq î ø=<äe Ò<äT. e s T Tqï nedüsê\ î nqt> TD+>± HÓ ü D \qt yóts T> T üs # T îh X øïôkõetsêú \T etq îhêïstt. Á üstty T ÄdüT üá T À etú*ø dü<ätbõj \T > D j T+>± eè~ #Ó+<äT THêïsTT. etq< X + Àì Wwü<Û ä ü]áxēt n+ sê rj T Á üe D \ î B T>± m~ +~. Çø ÿ&é Wwü<Ûë\T n îÿe <Ûäs \ î \_ÛkÕÔsTT. etx S e+{ï yê <ÛäT\ô uû ØkÕúsTT À Á ü#ês uû Ò] yó +#ê+. b *jó, îwüߺ yê <Û ät\qt <ë<ë ü >± ìs à*+# > *>±+. Á>±MTD ÁbÕ+ ê\ À ñqï <ät \ø å\ et+~ ÄsY.m+. æ\t s > T\ ÁbÕ< ä$tø yó <ä nedüsê\qt rs Ã> \T> T THêïs T. Äs > s +>±ìï ü{ïwüº+>± r]ã~< +<ät î, eè~ düe q \qt ô +bı+~+# +<ät î á kõqt L\ \ìï+{ï ñ üjó +# Tø yê*. Äs > ü]s ø åd î nyót]ø± # dütôqï \dü] e j T &Ü\s T ø±>±, Ç+<äT À et & e+ T &Ü\s e j T+ H Á_ Hé n T qï yótæq yó <ä ùde\t n+~+# > \T> T +~. Ç+<äT î ø±s D+ nø ÿ&é n+<ä]ø Äs >± ìï# à C rj T yó <ä Äs > $<Ûëq+ (H wüq Ÿ ôv ŸÔ düø«dt)ì Á üy X ô º&Éy T À n üœ{ï Á_{ wt Á ü<ûëì n{ Á üy X ô {Ϻq á $<Ûëq+ mh ï dü Œ * ê\qt n+~k Ô+~. Á_ Hé s Vü À etq< X + Àq Ç +{Ï $<ÛëHêìï net\t# j T&É+ <ë«sê Á ü»\ î îÿe Ks Tà HêD yótæq yó <ä ùde\qt n+<ätu T ÀøÏ rdüt îsêe# TÃ. j TT. æ.m Á üuûñt «+ q ø dü ñetà&ç ø±s Áø et+ À Äs > ü]s ø åd î ÁbÕ<Ûëq + Ç Ã+~. Äs > s +> +ô Á üuûñt «e j ìï J&û À 0.9XÊ + qt+ s+&ét Ò<ë et &ÉT XÊ êìøï ô +# T êetì Vü MT Ç Ã+~. ìc ìøï- J&û À 0.3XÊ + n<äq ü e j T+ HÓ Hê Äs > s +> + À düet \yótæq e s TŒ*ï rdüt îsêe# TÃ. Á üc s > e edü úqt ü T s + # ùd+<ät î C rj T dü\vü et+&é* - Ç+<äT À CÒ L&Ü düuûñt \T>± # XÊs T) z düetá> yótæq ü< äø±ìï s bı+~+, Á ü<ûëqet+á øï n+<ä# dæ+~. Ç+<äT À <ät ep Vü àø # s \qt dü + +~. n$ 1. ÇeT HÓ CÒwüHé, X ó dü+s ø åd, yê <Û ät\ ìs <Û ä+, ü qs T Œ Ô e+{ï n+xê\ À Á ü»\ î kõj T ü& +<ät î ü~ \ø å\et+~ etvæ fi kõe õø Äs > ø±s ø s Ô\qT j s T# j T&É+ (Ms + ê Äj ü+#êj Tr\ ü]~û À üì# kõôs T) 2. n edüs et+<ät\ ø=s, etú*ø dü<ätbõj \ Ò$T e+{ï düetdü \qt n~û> $T+# &É+ 3. uû ØkÕúsTT À C rj T bõ]x ó <ä ø±s Áø e ìï # ü º&É+ (á ü< äø + øï+<ä ìs Tù <ä\ ø dü+ Ç+{Ïø ets T> T<=&ç #= ü Œq < fi À ü~ ø ets T> T<=&É ìsêàd+ # ü{ º*. Bìø j T e j T+ À dü> + Á üuûñt «y T uûñ]+#ê*) 4. < X»HêuÛ À Á ü \ø ået+~øï ˇø {Ï #= ü Œq < fi \ ü&éø \ ø et ì{ ôv ŸÔ ôd+ s qt ì]à+# &É+ bõ T ] òüs Ÿ ÄdüT üá T\T>± ñ üjó > ü& á ôd+ s <ë«sê HêD yótæq yó <ä ùde\t n+~+#ê* 5. k ÔeT T ø * q bâs T\ qt+ Á ü etìwæøï 100 s bõj T\ #= ü Œq kõúìø Äs > üqtïqt edü \T # j *. BìøÏ &ÉT>± øïÿ+{ïøï n+ yótt Ô+ À πø+á<ä, sêáwü º Á üuû ÑT ê«\t á ì~ûøï et e+ T yê{ qt» # j *. á yótt êôìï õ Äs > uàs T \ nbûq+ À ñ+ M{Ïô kõúìø Á üuûñt ê«\ î ìj T+Á D ~Ûø±s + ø *Œ+#ê*. ÁbÕe DÏø <Ûäs \ Ä<Ûës +>± Äj Á üuûñt «ÄdüT üá T\T Á ü»\ î n+<ä# dæq yó <ä ùde\ î Á ü ò ü\+>± yê{ïøï æ Ÿ 16`30,

31 #Ó* +# +<ät î á ì<û ät*ï $ìjó +#ê*. et õ ü]~û À ÄdüT üá ÀHÓ Hê yó <ä ùde\t bı+< yódüt\tu TqT s > T\ î ø *Œ+#ê*. ÄdüT üá T\T HêD yótæq ùde\t n+~+, n+<ät î õ Äs > uàs T \ qt+ Á ü òü ìï rdütø yê*. Á üuûñt «ÄdüT üá T À q yó <ä ùde\t n+<äq ü Œ&ÉT, Á üstty T ÄdüT üá T\ î neø±x + ø *Œ+ n+<ätø j T Ks TÃ\qT õ Äs > uàs T \T #Ó* +#ê*. n+<ä] &ÜŒ T nedüs + yó <ä s +> + À etú*ø dü<ätbõj \ eè~, kõúìø +>±»yêãt<ëø q+ ô +# { ìøï, Á ü»\ ett+<ät et]ìï Á ü ê e ïj \T ñ+# { ìøï Á ü bõ<äq\t < Vü <ä ü&é êstt. ˇø $<Û ä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ- Á üuû ÑT «-Á üstty T uû > kõ«et + n+<ä]ø Äs > + n+~+# C rj T yó <ä Äs > TøÏ Ç$ ü Hê<äT e+{ï$. dü«\œø±*ø ô Tºã&ÉT\qT üø ÿqô &ç, á Á ü bõ<äq\ ï ø±s s ü+ (28e ù J s TyêsTT...) < yê\j T+ À»] q n ïá üe <ä+ ø±e# TÃ, n+ îett+<ät ø Ÿø ê À ìsêàd+ Àì ô ò zesy L*b e + ø±e# Tà mes u <Û ä rdütø s T, Çø ett+<ät n +{Ï Á üe <ë\t»s > j À Ä À +# s ì, n π> ühêe üá ê\ e+{ï $wüj À dü+# \Hê\T üœ # s \ î #=s e ñ+&é<äì, n +{Ï e edüúqt e s à + \ø å +>± Àø dü êô üì# k Ô+<äHêïs T. Àø dü êô q uû ec ìï Á ü» À # s à î ô {Ϻ Á ü#ês + # dæ 1998, nø ºãsY 2q ªdü«sê» +μ nh bâs Vü îÿ\ ü düôø±ìï Ä$wüÿ]+ q nq+ s + =* ø±sê # s D>± ô Á{À\T ã+ î À ìø \ náø e \ ìj T+Á DqT rdüt î+<äì Ó*bÕs T. Ä{Àyê]ì, Ø\yê]ì s# Ã>={Ϻ ˇø sêkõôs ø >± # dæ ñ+fò ô <ä Á ü#ês + e à ñ+& <äì, ø± m+ yótfi îe # ºã<ä +>± ø=\ \T e ]ÿ+> # dæq ø± Hé\ ô Á{À\T ã+ î\ e<ä Á ü ï+# + e\ ìø À náø e \T u ü&ü j Tì, Áø et+>± < X yê üô+>± 90XÊ + ìø *ï B+ dü]# XÊs ì nhêïs T. me s Hê ø ÿrùdô ÇH ïfi À á ˇø ÿ b sê + <ë«sêh Àø dü êô e\ ø dü+ s.2\ø å\ ø Ä<ëj T+ Á ü»\ î \_Û+ ñ+ T+<äHêïs T. ˇø Á üc kõ«et < X + À # j * q ì»yótæq b sê{ \ î Ç~ ˇø πødt düº&û>± ì\tdütô+<ähêïs T. ñ<ä e \T, >= üœ Ä+< fi q\t # æ Ÿ 16`30, <ë\ã&üìøï nj T e j T+ s.7,000 ø î $T+# <ät. á Ä<ÛäTìø j TT> + À L&Ü \ø å ~et+~ ù <ä et<ûä s > Á üq»\t nhês > + ráe nedüú\t ü&é + dæ> TZ# f Æq $wüj T+. HêD L&çq yó <ä ùde\t n+~+# Äs > s +>±ìï r]ã~< +<ät î, eè~ ñ êœ<äø q ô +# +<ät î ø±e\dæq etú*ø dü<ätbõj \T, dü+kõú> yótæq X øï ÔkÕeTsêú \T.. nìï+{ï $T+ q HÓ ü D etq îhêïstt. M ìï{ï ñ üjó +# T îì # ø ÿ{ï Äs > ü]s ø åd e Tô sê»ø j T Hêj T î\t, Ä]úø y Ô\T, $<Ûëqø s Ô\T <äèwæº kõ]+#ê*. îÿe Ks Tà Á ü ˇø ÿ]ø CÒãT À qt+ Ks TÃ Ò î+&ü HêD yótæq yó <ä ùde\t n+~+# H wüq Ÿ ôv ŸÔ düø«dt s üø \Œq î q&ét+_ +#ê*. (CÒ ªuÛÑ$wü Y uû s +μ ø±\yét À uû > +>± &çôd+ãsy 13, 2004q áhê&ét À Á ü# T] yótæq yê dü+) #Ó ü Œ î+ Tqïyêfi ó ÇH ïfi À Á ü#ês + üœ Àø dü êô ø +fò kõ~û+ q òü* nì Á ü ï+#ês T. düvü ø±s dü+ òü \ dü«j T+Á ü ü Ô ø dü+ Àø dü êô ø èwæ e\ e Ãq 97e sêc +> dües D $\Te K à +>± sêuàj Tø±\+ À Á ü»\t > T]ÔkÕÔs ì, mìï ø q yêfi ó, J ê\t rdüt îh j T+Á ê+> + üœ Á ü»*ï &ÉMTà\T>± e πsãdæq sê»ø j T+ À Á ü»\ î kõ~ûø±s ø *Œ+# Á üj T ï+ # dæ+<ähêïs T. 2J ôdœáø º+ πødüt À sêc, ø ìyó [ e+{ïyê]ì n sdütº # j \H $T> êyês + ê ø ], n~ #ê\<ät, ôdqt \T s <ät ø±yê*, Çø MT<ä düvü» eqs T\ πø{ stt+ ü *ï y \+ ü<ä T\ <ë«sêh # j * nì b sê&ç Àø dü êô kõ~û+ +<äì, <ëìe\ < XÊìøÏ ôdœáø º+ y \+ À s.1\ø å ø T, u > TZ y \+ À s.3\ø å\ ø T Ä<ëj T+ e Ã+<äì nhêïs T. ñqï Hê j TeT s TÔ\ ìj etø±ìøï Àø dü êô ü<ûëï\tπ>fi ø èwæ e Ãq C rj T E &ûwæj T Ÿ ø $TwüHé ) ø={ïºy dæq dütá +ø s Tº K à +>± ø=h ïfi sê«q rs TŒqT yóqøïÿ rdüt îì ü ŒqT n+^ø ]dütô+<äì, sê»ø j T e edüú HÓ ø ô ]>±ø Ä # º+ m+ nedüs yó Á ü»\t L&Ü > T]ÔkÕÔs ì nhêïs T. Àø dü êô et*<äx ñ<ä e ìøï Á ü»\t, ettk +>± <ä>± ü&é esêz\t, etvæ fi \T, j TTe ô <ä m TÔq ø *dæsêyê\ì, MT&çj düvü ø ]+#ê\ì»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY æ\t ü ì#êãs T

32 ø=qt> \T<ës T\T ø s Tº\ # T º s îÿ+&ü dæúsêdæô πødüt\ $esê\t Ó*ù ]õáùdºwühé # { ºìï düe]+# +&ç: ettk et+á T\ î CÒ ÒK\T dæ úsêdæ Ô ]õáùdºwühé # stt+# T îqïyês T m Te+{Ï ø s Tº πødüt À Çs Tø ÿ î+&ü >± s +{ ü{ º bı+< ]õáùdºwühé # { ºìï düe]+#ê\ì Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ, Ó\+>±D ettk et+á T\T mhé. # +Á<äu ãt Hêj TT&ÉT, ø. # +Á<äX Ks sêe \ î et+> fi yês + y πs«s T>± ÒK\T sêxês T. Ó\T> T sêácõº À Á üdütô ettqï # º+ Á üø±s + m+ &ÉãT #Ó* + dæúsêdæôì ]õáùdºwühé # stt+# T îhêï ü{ º î >± s +{ ø s Tº πødüt À Ä Ädæ Ô ñ+fò ne j T î q ø=qt> \T<ës T\T ráe+>± qwü ºb THêïs Hêïs T. Ç uûñ e òæj \ e\ À îÿ îì êett J$ ø±\+ L&Éu {Ϻq &ÉãT dæúsêdæôì ø=qt îqïyês T nh ø et+~ $\$\ &ç b THêïs Hêïs T. ü]cõÿs + m ü Œ& Ó*j T s ã&ç ø s Tº\ # T º s T> ne j T î\t s.750 ø T Ks TÃ# dütôhêïs Hêïs T. etvü sêáwüº, > T»sê Y Á üuûñt ê«\t dæúsêdæô ã~, uû s ]õáùdºwühé (uà+uò dües D) # º+ Àì ôdø åq qt sêáwü º Á üuû ÑT «# º+ düe]+ ø s Tº >=&Ée À dæúsêdæô ø=qt> \T<ës T\T îÿø î+&ü # s \T rdüt îhêïj Tì, n< s Vü À Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt ê«\t L&Ü ø s Tº $yê<ë À ñqï uûñ ett\ $esê\qt üœìdü]>± ø=qt> \T<ës T\ î ]õáùdºwühé düetj T+ À Ó*j T# ùd ÄdæÔ ã~ # º+, 1882 Àì ôdø åhé 52qT, uû s ]õáùdºwühé # º+, 1908 ôdø åhé 17 Ò<ë 18ì düe]+#ê\ì $» æô # XÊs T. # ºdües D ettkõstt<ëqt L&Ü ÒK\ î» # XÊs T. uûñ ]ø±s T \qt &çõ CŸ # j T + Á üuûñt «uûñ ett\πø ü]$t + # j T î+&ü ü{ º uûñ ett\ î L&Ü e]ô+ ü# j \ì»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY s+&ét Ó\T> T sêácõº\ ettk et+á T\qT ø sês T. dæúsêdæô ]õáùdºwühé # º dües D ø s T Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ ettk et+á T\ î»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY y πs«s T>± sêdæq ÒK*ï Àø dü êô esêz\t MT&çj î $&ÉT<ä\ # XÊsTT. ÒK\ dü ú\bõsƒ +: ªªnH ø et+~ dæúsêdæô ø=qt> \T <ës T\T sêáwüºyê üô+>±, ettk +>± ôv <äsêu <é q> s + À, Ç s ü ºD ÁbÕ+ ê\ À uûñ e òæj yó kõ\ î > Ts e THêïs T. etq # º üs yótæq ìã+<û äq\t ã\v q+>± ñhêïstt. dæ úsêdæ Ôì ø=qt> \T # ùd et<û ä s >, ù <äyês T kõº+ t &É {, ]õáùdºwühé ò E øï+<ä uû Ø yótt Ô+ &ÉãT qt #Ó* dütôhêï uûñ $T ü{ º î >± s +{ ñ +&É + Ò<äT. Á üdütô + $~ÛdüTÔqï kõº+ t &É { e\ Ó\+>±D Á üuûñt ê«ìøï s.4,219.99, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ düsêÿs T î s.5,180 ø T Ä<ëj T+ edütô+<äì ã&ó {Ÿ n+# Hê\T Ó*j T# dütôhêïstt. <äts <äèwü ºeXÊ Ô, ne j Tø ø=qt> \T<ës TìøÏ ü\t dü+<äsê \ À Ä uû Ñ $Tô ø s Tº À ô +&ç+> À ñqï $yê<ä+ > T]+ Ó*j T<äT. $\TyÓ q uûñ $Tì ø=qt> \T # j T&ÜìøÏ ˇø et<ûä s > Ò<ë ù <ä î T+ã+ q J$ ø±\+ <ë# T îqï &ÉãT qt yó ÃdüTÔ+~. n{ ø=qï dæúsêdæô yê» + À ñ+<äì Ó*dæHê Ò<ë Ä n$tàqe øï Ô Ç+ øe]ø L&Ü n< uû Ñ $Tì n$tàhê Ò<ë n$tàqe øïô Ä düú ìøï ndü q Vü îÿ<ës T ø± îhêï ne j Tø ø=qt> \T<ës T y <äq es íhêr +. Ä ø=qt> \T<ës T m+ Ä+< fi q î > Ts e ø s Tº πødüt À îÿø e + bõ T J$ ø±\+ s bõstts bõstt>± L&Éu {Ϻq kıettàqt ø ÀŒsTT s &ÉT q ü&é æ Ÿ 16`30,

33 2006 À ìc e u <é õ À ô {Ÿ ÁbÕC îº>± ÁbÕs +_Û+ q ªuÛÑ uû s μ ÁbÕC îº dæúsêdæô netàø +<ës T\T, Á üyó s T, ù <ä ø=qt> \T<ës T\ bõ T &Ü î yót+ Ä<Ûës +>± s TD *# à u + î\ À L&Ü mh ï ÄX \T πs ø Ô+ +~. nstt Ä ø±s Áø et+ net\e î+&ü Á ü»\ ÄX \ î > +&çø={ïº+~. H wüq Ÿ ÇHédæº {Ÿ Ä òt kõàsyº > es ïyót+{ÿ n<ûä j Tq+ Á üø±s +, ü ºD yês T uûñ ett À 28XÊ + $yê<ë À ñhêïstt, ü]cõÿs + m ü Œ& Ó*j T s.750ø T ø øïå<ës T\T Ks TÃ# dütôhêïs T. kõº+ t &É {, ]õáùdºwühé ò E øï+<ä Á ü»\ qt+ ô <ä yótt êôìï edü \T # dütôqï Á üuû ÑT ê«ìøï ne j Tø Á ü»\t ø=qt> \T # dütôqï ÄdüTÔ\ f Æ{Ï ŸqT ü]s øïå+#ê* q u <Ûä ñ+~. uûñ ]ø±s T \qt u + î\ üs y ø åd î n+<ätu T À ñ+#ê\ì, s T\ î *>±Z s TD \T T# j \ì, ˇπø uûñ $TøÏ s+&ét ]õáùdºwüq qt n]ø { º\ì Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt «+ rdüt îqï ìs íj \T kõqt L\yÓTÆq$. Ç{ e\ s+&ét sêácõº\ Á üuûñt ê«\t ÁbÕs +_Û+ q uûñ ]ø±s T \ &çõ CÒwüHé ø±s Áø et+ Á üuû ÑT «uû Ñ ett\h ø± î+&ü ü{ º uûñ ett\qt L&Ü ü]s øïå+#ê*. nstt # º üs yótæq ø=ìï düt> T*ï düe]+, Ä# s D àø yótæq ø=ìï # s *ï # ü{ º\T +~. Çø ett+<ät ø=qt> \T<ës T\T êett ø=hê\qt î+ Tqï Hê yê C \T q&étdütôhêïj, &çáø, n{ #YyÓT+{Ÿ e+{ï yê{ï ü]~û À ñ+<ë nh n+xê\qt Ó\TdüTø e{ ìøï TqT # j * q nedüs + > T]+# á ÒK dæ úsêdæ Ôì ø=qt> \T# dütôqï y ~et+~øï êett ø=+ Tqï uû Ñ ett\ô Hê j T$yê<ë\ > T]+ Ó*j T<äT. rsê ø=hêïø $yê<ë\t+fò ráe y <äq î > Ts e qwü ºb ø s Tº\ # T º s T> T THêïs T. dæ úsêdæ Ôì ny Tà e øïô Hê j TdüeTdü > T]+ #Ó üœø b stthê, ñ < X üps «ø +>± <ë ô {ϺHê ø=qt> \T<ës TìøÏ Ó*ùd neø±x + Á üdütô ettqï # º+ À Òø b e + e\ ne j Tø Á ü»\ î á ráe qwüº+ yê{ï\t ÄdæÔ ]õáùdºwühé ÀHÓ Hê á s+&ét n+xê\t+&ü*: 1) m Te+{Ï ÄdæÔ ]õáùdºwühé # stt+# T îhêï n~ düœwüºyótæq ü{ º >± s +{ ø±yê*. 2) ô +&ç+> À ñqï yê C \ æ Ÿ 16`30, ø=qt> \T<ës T\ î $~Û>± n+~+#ê*. Ç T Òø b e + e Ò y ~et+~ Hê j T$yê<ë À îÿ îì ø s Tº\ # T º s >±* ek Ô+~. dæúsêdæô ã~ # º+ Àì ôdø åhé 52 Á üø±s + Á üdütô + me s Hê j»e q Vü îÿô yê C À ñqï ÄdæÔì ø=qt> \T # ùdô ø=qt> \T<ës Tì Vü îÿ ø s Tº ìs íj T+ MT< Ä<Ûës ü&çe + T+~. J$ ø±\+ L&Éu {Ï ºq &ÉãT ø=qt> \T # dæq dæ úsêdæ Ô ø s Tº $yê<ä+ À ñ+<äì Ó*j T + e\ ø=qt> \T<ës TìøÏ J$ ø±\ cõø ì m<äts ÿe\dæ ek s ã&ç ø s Tº\ # T º ]>±ø ü{ º <äø ÿø b e# TÃ. á düetdü qt n~û> $T+# { ìøï etvü sêáwüº, > T»sê Y Á üuûñt ê«\ î ÄdæÔ ã~ # º+ Àì 52e ôdø åhé, Ç+&çj THé ]õáùdºwühé (uà+uò dües D) # {+, 1939øÏ sêáwüº # º+ <ë«sê dües D # dæ dæúsêdæôô ô +&ç+> πødüt\t+fò mhéø +ã shé \ bõfò düuÿ]õákõºsy ø=qt> \T<ës T\ î Ó*j T# j T + üœìdü] # XÊs T. dütá +ø s Tº 2010 À á # { ºìï ñ +øïdü Ô yê C À îÿ îqï uûñ ett\ e\ ø=qt> \T<ës T\ î qwüº+ Ò î+&ü $esê\qt yó\ &ç+# +<ät î Ç +{Ï dües DH Ò<ë q Ç s dües D Àï # j \ì ø $TwüHéøÏ, bõs yót+ TøÏ dü + æ Ÿ 1998 À düet]œ+ q ø $TwüHé L&Ü á s+&ét ôdø åq øï dües D*ï dæbòõs T # dæ+~. á dües D e\ êqt ø=qï dæúsêdæôô yê» + ô +&ç+> À ñ +<äì q î Ó*j T<äì ø=qt> \T<ës T\T yê~+# neø±x + Çø ñ+&é<äì 2011 À > TCsê Y ôv ø s Tº yê U ì+ +~. ø=h düetj T+ ÀH ô +&ç+> *{Ïπ>wüHé $esê\t Ó*j T + e\ et Á üjó»hê\qt ø=qt> \T<ës T\T ü]s øïå+# Tø > \T> T ês T. uûñ ett\ ø=qt> fi À nqedüs *{Ïπ>wüq qt =\ + Á ü»\ Á üjó»hê\qt ø±bõ&ü\ì Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt ê«\t kõqt L\+>± ñqï+<ätq ÄdæÔ ã~ # º+, 1882 Àì ôdø åhé 52qT, uû s ]õáùdºwühé # º+, 1908 ôdø åhé 17 Ò<ë 18ì düe]+#ê\ì $» æô # dütôhêï+. # º dües D ettkõstt<ë\qt L&Ü» # dütôhêï+μμ. n_ûyê<ë\, &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY Àø dü êô

34 q\ <Ûäq+ô j TT<ë ìøï ñ>±~ ø= Ô dü Œ ]Ôìyê«*, yó B ãè+<ä+ <ÛÓ s +>± á dü+düÿs D\qT net\t# j *: CÒ q\ <Ûäq+ô j TT<ë ìøï Ç~ n + nqt L\ düetj TeTì, á b sê + À Á ü ü+# yê ü Ô+>± ñqï Ó\T> T Á ü»\t ÁøÏj o\ uû > kõ«ett\j T +<ät î á ñ>±~ ø= Ô dü Œ ]Ôìyê«\ì Àø dü êô e ekõú ü î&ét &܈ˆ»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY X óuû ø±+ø å\t Ó*bÕs T. $< o s Vü dü U ê À uû s rj TT\ î 700 _*j THé &Ü\s ô \T î &ÉãT ñ+<äì, ühêe Àì yóttkõø bò HÓ ø± qt+ u ü&é q\ <Ûäq U ê\t et# Tà î e Á y Tqì CÒ nhêïs T. nstt ühêe üá ê*ï u ô {Ï ºq n$ y > T\T s Vü dü + et qt #Û ~+ Á ü ü+#êìøï m+ y T\T # XÊs ì n_ûq+~+#ês T. <=+> U ê\ ìs «Vü D Çø MT<ä n+ düt\uûñ+ ø±<ähêïs T. Çø # s \T rdütø yê* q u <Ûä < XÊ\< qhêïs T. ets yó ü, Á ü s p etq< X + qt+ s.1000ø î ô >± &ÉãT náø et+>± s *b +<äì, Ç+<äT À Ó\T> T sêácõº\ yê{ îÿy MT ø±<ähêïs T. á s *+ ü ì n]ø {Ϻ n+<ä]ø et+ $<ä, yó <ä +, ñbõ~û neø±xê\ ø dü+ Ä &ÉãT qt $ìjó +# q dü+düÿs D\qT etq+ y > +>± kõ~û+# Tø yê\hêïs T. etq< X + À 20,000 qtï\ ã+>±s + s ü+ À eè<ûë>± ü&çe qï dü+ ü<äqt L&Ü Á üc Á üjó»hê\ ø dü+ dü~«ìjó > + # dütø yê\hêïs T. Ç~ üp]ô>± Ä# s DkÕ<Ûä ethêïs T. $< XÊ À s Vü dü U ê\ô ühêe üá ê\t yó\ &ç+ q $esê\ ü L&Ü etq+ q Ø À düœ+~+# ø b Ç~ uûò êfi ø < ä >± kõ b H ñ+ T+<äHêïs T. q\ <Ûäq+ ô s > { ìøï Hê\T> T ø±s D \THêïj Tì #ÓãT, yê{ïøï etq # T À H ñqï e ed úø è ü]cõÿsê\qt CÒ $e]+#ês T.. ªªq\ <Ûäq+ ô s > { ìøï yótt<ä{ï ø±s D+ z ø=qt> \T: ettk et+á T*ï myótà Ò \T ø± î+&ü Á ü» Ò Á ü ø å+>± mqtïø e + Ç+<äT î ø \ø ü]cõÿs +. s+& ø±s D+, üqtï n$ : n + n$ üs T q n~ûø±s T\qT ìsê øïåd +>± ü<ä$ qt+ =\ +# + Ç+<äT î $s T> T&ÉT. et & ~ kõ<ûës D n$ : C rj T, sêáwüº, kõúìø kõústt\ À n~ûø±sê\t, eqs T\T ñqï Àø bõ Ÿ- Àø±j TTø Ô-n+ãT&é T # j T + Ç+<äT î ü]cõÿs +. q\ <ÛäHêìøÏ Hê\T> ø±s D+ ]j T Ÿ mùdº{ÿ: kõº+ t&é { ì, et \<Ûäq sêã&çì Z+# + BìøÏ e ed úø è ü]cõÿs +μμ. á ü]cõÿsê\qt $düôè +>± Á ü#ês + # j T + bõ T M{Ïì net\t# ùd πø+á<äá üuûñt «+ô ˇ Ô&ç Ó# Ã+<äT î Á ü ø å+>±, Á üc Á ü ì<ûät\ <ë«sê Á ü»\t ø èwæ # j \ì CÒ ø sês T. q\ <ÛäHêìï n]ø { º\H ìã<ä, üq ñqï Á ü<ûëqet+á qπs+á<ä yó BøÏ, Äj Tq ãè+<ëìøï á e s TŒ*ï net\t # j T{ ìøï ühêe üá ê\ î s ü+ À n T ÔeT neø±x + \_Û+ +<äì, ì»yótæq n~ûø±s + yê] # T À ñ+<äì, Á ü ü+# yê üô+>± ü]dæú T\T et<ä T ü\t î THêïj Tì nhêïs T. yó B Á üuûñt «+ <ÛÓ s +>± á e ed úø è dü+düÿs D*ï net\t# j \H > fi + Ó\T> Tyê] qt+ ô <ä m TÔq yótt<ä < X yê üô+ ø±yê\ì»j TÁ üø±wt Hêsêj TDY $» æô # XÊs æ Ÿ 16`30,

35

36