] éh oæèâç GI šmw VzgDÙZ c* Vzô6, gzštèñqì~gzi!* x /ÅVçÔ ~gy} XìZƒ{Q~] éh oæèâçzz(,»*š GI :å¹z# ÔåH{g á Zs Å ÏZäwò DZX7]gßðÃÅ ˆÅ]Ñq /ÂñỸêðÃ`W0ÆyZ` C

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "] éh oæèâç GI šmw VzgDÙZ c* Vzô6, gzštèñqì~gzi!* x /ÅVçÔ ~gy} XìZƒ{Q~] éh oæèâçzz(,»*š GI :å¹z# ÔåH{g á Zs Å ÏZäwò DZX7]gßðÃÅ ˆÅ]Ñq /ÂñỸêðÃ`W0ÆyZ` C"

Bản ghi

1 ] éh oæèâç GI šmw VzgDÙZ c* Vzô6, gzštèñì~gzi!* x /ÅVçÔ ~gy} XìZƒ{Q~] éh oæèâçzz(,»*š GI :å¹z# ÔåH{g á Zs Å ÏZäwò DZX7]gßðÃÅ ˆÅ]Ñ /ÂñỸêðÃ`W0ÆyZ` C:ÃVâYyZN :W [Z6,8-g C:ÃVâ*ZŠãZ6,~â À ā5[z?ìyãgçšgz6,gz v!.ñāhwzîäyúû Xì f»ãk-zyxgšæyúû gzzx?mz.ñ] ~È>gÎ ÅgÇŠgz6,,ZX `g /{z / gñ"āc* WwìÃyúÛ X~ŠwÅ{ZgÅ gzzï0+ i6, kqz ÔŒËÅkZÃÚCÙ ätì{zgçšgz6, Zgø ø ßûÂô ^³ãø Ûö ³ û³âô :c* Š[ZäÏñ] X ÙW* ÌÐg ÆgÇŠgz6,,gZ z`z g / Ôì* ƒwh»víßyāz HwZÎçOX : m wèc* ñyc* Åā7(ZgÇŠgz6, Z XìŠñƒZ k0* ÆgÇŠgz6, } D»kZ D QNVä E ošø ßûmø Ÿøæø oû eôù ø Ø% ô mø Ÿøg³jFÒô oû ³Êô oû ³eôù ø zâkzgzz,šhg6,vnz ç»víßñƒ}g / āì4?çƒýh Ðk½Z~Z4, zcgzzä7,~lz»kzªxñy7,~ xzz',c* YZZgøXìYƒÝ{Z+Ãðà ÐV>ÅyZ:gzZ $Ë àyv¼ V ez ÅVUèYÔ,Š)6,4zŠCZfsÜ :H7~pÖZyZ6, x }uzšwßz äˆywœû?, : Å4ZVYQÔǃ6, Y ÅwZ}', c* iz }gø Ô #Ö Z-tZ DMOPVå ÏfÖ] E áø çû öûø Ãû mø ]çû Þö^Òø ^Û$ Âø áø çû öòø Šû iö Ÿøæø Üû jöfû Šø Òø ^Ú$ Üû Óö Öøæø kû ³føŠø Òø ^³Úø ^³ãø Öø kû ³ ø³ìø û ³ Îø XZ èú$]ö Ôø ûiô ~g /ª)ÆyāZ ÇñYY7:tÐ?Ѓ ¾Ð LZ?ǃ{za}gvXc* ¾Ð LZäkZå{zaÆkZ_g /? ùwz(ævo)gzzvñ ðƒ ~gøv)åvíßñƒ}g / :āì tz# XìY»ÃVçgzZVz gñ"}gøôìwßzgz6,ðzgzz{à 0* H CāZ YƒÝHZÎÆkZÐVçyZy WXÇ}7,tÛ ðãðzzåvz }gø~vçz',åyz:gzzïnyƒ{šc* ic* ÁÐVç ÆVÍßñƒ}g / :Ô C ŸZYZðÃ~wZ)* }gøšp:vâx / t~gøāvñ,h Ã*Zzgb!* Ô, sü Ü z yz gzz ñyw X~Vñ / u³"gzzgzîp* ÅkZā <g ÂáCZÃwßZ kz*š /ZX ŠÎzÆ~ZgŠ ÌËa ( 797D796mÔŠò ZiWxæZ1Z* Ññ:ZxâZÔØgwÎg)?ñYƒhZXcÅ~gZÎp z 1

2 ø ø k n ÊoÒoÛu ä &m u Œ ãæ Z oêäöªšßmáœæäî oêä Ö] ¼Šfmáœå àúvùçïm Ü æ än  ä Ö] o ä Ö] Ùç kãû VÙ^ÎäÞœ äßâ ä Ö] o é m a oeœàâ u YZÐVzgZŠ g[!* Üu Ö] è ÖÑ Ö] oêäe¼šfmàúh^eg _Ö] h^jòqntq æ p ^íexnv EóäÛu Ø n ³Êå ³$] ƒ=gf»ïš ~tig* ƒïš ~~izgåkāz ìi&āc* âû Š á gzä~v\w Ð~VvZwÎgä~ā DâÛ ÅvZèg{k, CÙ 1Z] VäÛ i X} g,{zāceâñy~š D/ÅkZgzZ ìâ(z-tz ó,ó LXL ì~š~ÿpaævßzzä g,ä\ vzgzzìc* W f» g,6,v»š¼~g$uzywœû Vxm ³³i Ô* u YZÐVzgZŠ glāz Zƒx»yZÄ{gÃèb ƒ6, VzgZŠ gt:z» ó3ó glâl gzzxìï á ÃVªxÓÅ:Z tüz ã', à g,gzzìx gzzzgšz(,¹» g,-š4, Æ\ vzx{)z* g*gšãv!åyzgzz* W7Ð~g {gzzã%o{çô* Wx»ÆyZ _ âð}uzš-z6, x* ÆTzgeÐvZkZ ^f nûîô ø Üû Óö nû ø Âø áø ^Òø äø #Ö] á$ ]ô Ýø ^uø û Ÿû]æø ä eô áø çû ³ Öö ðø? ^Šø iø pû ô Ö$] äø #Ö] ]çïö i$] æø XìðâÛ ~(, Å (1:Y K{gÎ)Xìy 6,?\ vzg ÌÐäh  * ggzzƒ àø mû ô Ö$]æø X z ZŠZh»VzÛ )gzzv»gzzvzgzš ggz Z( 26:YuZ ÑZ) ] mû ô fûiø û ôùføiö Ÿøæø Øô nûfô Š$ Ö] àø eû]æø àø nûóô ³Šû Ûô ³Öû]æø äü ³Ï$³uø o³ef û ³Ïö ³Öû] ]ƒø lô! æø { zgzz DhÐZ{zìc* Š»ähÆVzXävZgzZ h ^Šø vô Öû] ðø? çû ö áø çû Êö^íø møæø Üû ãö e$ ø áø çû ø íû møæø Øø ø çû m% áû ]ø ä?eô äö #Ö] ø Úø ]ø «³Úø áø çû ³ ö³ ô ³ mø ~gz * g,b ÆVzgZŠ gxó]ð 7Dh Dh D o Ãð* ºg(21 Z{gÎ)X npg60+z» ñå[ˆ çoìc* âû fì»t Æ+ Zz zìh f»hlzv \ vz + Zz{zì» g,{šc* iðƒ ~VzgZŠ gyzgzzì ~z%ðåvzèg{k, CÙ 1Z] ƒ7xzøðøgåvzl ÑZzä g, wgüå g,xk!* ce* xlåã+ Zz {C~ Ð gsì(å ktz ā Hn²ä3gÂñƒrgÃÐkZZ# gzzåzat ä\ vāz c* âû Š á gzä~v vzwîgāì }ŠhÂÃ\WLZÐ?ÇVzŠhÂÐkZgzZ}hÃ\WLZÐ?ÇVzhÐkZ~ā7èZg6,]!* kz?hv;ā c* âû ä\ vzxfâ X 7VY[g}Z¹ä3g ÔÃ_ÎàÚÄ_Î]æÔ æàúø ] á] àn i^ú] oêô ]æû ö Šô Ëû iö áû ]ø Üû jönû Ö$çø iø áû ]ô Üû jönû Šø Âø Øû ³ãø Êøß 7, ` e$ tw ÂìeY /āz c* âû Š á gzä~vvzwîgˆækzc* ŠÃt:c* âû ä\ vz ~uzš-z(2 2 {gî)xßzehâð* ºggzZzŠ 0* ', ŠY~}i?ÂñYï#Ö ÓÃ? /āz 7êÌtÐ?gzZ Üû Óö Úø ^³uø û ]ø ]? çû Ãö _ôùïø ³iö æø šô û Ÿû] sä ^Îèßr³Ö] Ø³ì ³mŸ: DâÛ Š á gzä~v\wìe$zzgåpñ~ggìð ÏzJÃáZzä 3gsä~VÑāì~g$ u Zc 6,T D wzî~}g!* ÆwZ,ZåÐÑ}g\Z:vZyZçgxZ /ôb ÏZXÇñY7~¼A ÑZzä g 4ZŠ~¼A Æ ~&C (Z=~V wîgævz}z ¹äòŠW-Zì~z%Ð ~ñ g»z[-z1z] ñyƒ4zš~¼a ƒ fãiāc* C7Zäx ZwÎgˆÆkZzŠ{7ì]gz ÅkZÐāZ c* âû ävzwîgâìšhƒhìšhƒhðāz ¹äVÍß6,kZVƒ Yƒ ZŠZ>»iƒgD ì iúz :-ÑÃËB ÆkZgzZz ]Š ÅvZ Üu Ö] Ø iæ é^òˆö] oi iæé Ö] Ünϳiæ ^³ò³n ä³eõ ³i Ÿæ ä³ ³Ö] XÐNYá~¼A» wz{z ƒgd g,gzzƒgd é]!* x3, ÔxsÔÞçÐ}uzŠ-Z z]pzgzzøgz.6,}uzš-z~izgš~/ïš ~tigāì ØÐg$ŠZxÓ{gÃè ázzä âû Š á gz\ véz [8¹wZxÓt-Š4, Æà vzgzz CƒÝÐ g,{)z* ay wâgzz~g!* Š', z āì~z%ð%ñ 0yG] ìm` ZkHzŠÐä g,6,vzgzš gāìc* âû Š á gzä~vx Yc* Š sçã{khæ ay wâ6, VzgZŠ ggzzì œ* œ6, è æ èî á^jß$ Üu Ö] pƒ o Âæ èî ànóšûö] o  èî ³ ³Ö] :c* âû Š á gzävzwîg kzgzzãzigz=âåkãz+z ÆkZgzZ zìzå g,ムëāì ŠÐ\ vzxì` ZkHzŠªXìÌ g,gzzì œ* ÛvÚ^ßnfÞ o  ä Ö] o æx ázzä g,ñâû B ÆVÍßyZíz ZgøgzZe$ÁàSÅgìZŠzì 6, 2

3 tgzšz ƒð] éh45ò EG G & g zzncz{îz»x kzãyzzz+šgzz<l z[âäxāìttû»îgzzx ÄÔÑÉH, Ô»ñÌLZ{zXHÝÐÇg]gzZ-ZÈÆ G z ê À7 L ZÆ<L z[âšpv ÐzzÅ èe4 3. Z Å ÔiñgzguZ G xâzzg Z tš z H+' ÃtÜZz wzgzzyjfzz[ ÐvZ%ZgzZ Zñ gñâzæ gzz ±ÂzÅ* ywœû gzz[²z^z ÔtzTZ kzôhýã+šiñggzzguz ZyZÐÅzmvZ- ØgwÎg] ~½{zXå4ŠÌ»äƒkÙ' gæ!²y!* igzzy!* ²Z[²ÆyZ~ wîgækzgzzvzéô D 7kC Ü Š~he ÃÞZYA6,gî gzzšhƒï»y ZzyZZ»yZ6, kzc* ŠâÛ ô=z ¼äÅzmvZgzZVIz»gVzgDÙZ ~äƒzc 6,kZ ƒùw] ÐVzÅkZ{z o³³ê ³³Îæ]ƒ] á^³³³û³³mÿ] ÔÖ] ³³ÒLgL zz DÑ7~ {ÃV 0 Yƒ, /Y~wŠ{zZ# ì»yzzw )óó g ÏÖ] Š%Z ÅkZgzZ<L z[â b ÏZX ázz+yã ÅkZgzZ Š `ƒì / pgzzcù âæwjâzy!* i{zgzz DYyYÌÃÞZ ñÿgz ävmîx CYƒªÅ XXo³f ³Îà³ò³Û³_³³nÖLÐL zzïzx =ÂÅvZâÀ zdgzz zyzzæyzå~zcåxšîæssz ÔåHÝÐœ:ÀzÚgzZ4z].»äVrZ&Ô ÄÐ g zz ZÛ zû{šc* iæyz]!* àzzxxàm Ö] ÝçmoÖ] á^šu^eüãöànãe^jö] LL [2!* ëh. G' ï» /Z[ZXì³»Ú4gzZï»nBZ Æ', D+ z :-! E X {zâç} ÝÐZðÃÐVExY:!* Šñz:ÀgzZÓZgzvZ Zz zg Zh+].z*ŠyxgŠÆyZā7 sü:gzçn{gy' Ç6, x é iòg E E kzgzzhex*»<l z[â ÕäS) ÉÏN WgŠ]x z] zz]c* à ˊpgzZäYÒÐh{ŠYÆx ZZÆpgñ)~úŠ»ŠNZ :-! X XÐF:L»ä x* $+ÐZgzZ%ZesÆ~ E z g$uizz nðkzëšz!* Æäƒt }gøbvåwzzgzšāìzz gzzw,oðkzƒ cìz[³gzzy1zyfllgzz ìg0* ƒ7 vš5ñzyzšgzz ìgydƒgdæ]ñìzg ZÆkZgzZ*Š î0%u ¼ »kZÔŠHƒ4ZŠ6,gî~ŠNZ] zzîgzziz~ ~] )ztû c* ^ÌËgzZµ%ÌË~gFtāìt]!* Å 1X7 Þ7 gzšb TXσ]!* u* çð ZÂñYƒ4ZŠ~ ïg 3 Ò] E ~gzl z~ ÐzzÅäƒ)agzZà{Ðkƒz~ðª5ÑZYZŠy Y,$ ~µ% ÐZÉ ƒ:gd»kz6,gîigzz ~ŠNZ îg % Yƒ[ÔCaÆ Š yò à ) Ùz s# DÅkZÔå aæzā1z 2 g$ukg Š 3 tgzšz 6 ÌZÅK~{Ñçòs Z 8 Ð Š$+Åx 10 ~ÝzgÅ<L z[â:šñzzšm F, 15 [ZŠ ÆW Vz]ú Š 19 igd+{gzš:^g7 g 26 z 28 gö6, Å ~œ/ % 31, ) 32 Y2020g T ì7~gz * ƒ5»{gzšzðñzgågóy* 3

4 ø ø +Š! X ƒã»yzx ÜãÛÖ^Ê Üa ] LXL Šhg fâ»vâ!* ªÑgzZ F6, {z» vzègš&0vz ] 6,µñkZ ÎàÛeàjŠn Ê^ßßjŠÚ á^³ò à³úll:åc* âû ä\w~tì;gwšc* w ]çþ^ò ÛvÚh^v ] ÔòÖæ] èßjëö] än  àúç³iÿo³v³ö] á^³êl^³ú ä Ö] Üâ ^jì] ^Ë Ói ^ã Îœæ ^Û Â ^ãïûâœæ ^eç Î ^â eœæ èúÿ] å â Ø Êœ (Üâ ^$ oê ÜâçÃfi]æ Üã ÊÜãÖ]çÊ Â^Ê äßm èú^îÿæ ä³nfþèfv³ ³e Z MZÃTLL( zäzyòì Y) óóünïjšûö] p ãö] o Â]çÞ^³Ò ܳãÞ^³ Ê»6,Vz0+ iāvy} ZMZÅevZèg/ôñƒ}g /{zìã #Ö ZkZ{znÅvZX evzèg[ôzæ~v ZMZ.Þ Xì{ç {zôázzpg\g, ÅV>{Šc* iðƒ wšæyzx azðƒ ~ vß,z{zx ázzä ØÁЃ gzzázzd} {Šc* iðƒ Xå1`aÆ+Š#Ö ZgzZnÆÄÅÑLZävZÎ Ã+ŠgzZtÜZÆyZÔz nzågu* WÆyZXâTÃx zaæyz?zå <Å XE X ì 6, {zgôßxåðï 'ßZ hç ÎoÊ Þä Ö] á] :ìw»åvzègš&0zvz ] gz Z ä%ãje^êäšëßöå^ë_ ^Ê^fÃÖ] hç Î nì ÛvÚg³ ³Î ³ç³Ê^³fóÖ] än  ä Ö] o ÛvÚg Î Ãe^fÃÖ] hç Îo³Ê ³ ³Þܳ$ (ä³jö^³ ³e XóóänfÞð] æüã ÃrÊ^fÃÖ] hç Î ³nìh^v ] hç Î çêü ³ æ ƒ ÃwŠÆ~V ~yzâ Š~VߊÆVzÈäà vzª ( Z) ÆkZÔH«ª g 7ZgzZ1`aLZ7ZnkZc* 0* 4Ð ÃVߊÆevZègxZ /ôâ Š~VߊÆVzÈLZäà vzˆ Xc* Š k, iz»ñlz7zakzc* 0* 4Ѓ ïš7 µñ»äƒzaâc* ~Ï0+ ibc* CÑçc* CZfÃ] Z4, ÅZ4, Ðzz Å]Î5Æ]ÑgzZe$ÆñŸ é 3" G EL /ZgzZ -~t]ãzx D»ÐZåYƒ A CỸZa]gß zg»zgzz]uzzæ vzèg/z&œ 1Z] ˆÖÆÅzmvZ X BV{0+ iåkzt Z»yZQgzZ]YIÆ+` ' +ŠgzZYfgzZVƒZpÍÆ+ŠgzZVzgZgŠ{ŠñÔîzx`W b&zvâzšā, g aæ+ytû ~ï zi ÆVâZâI ] zzîgzzx D gzz!î:àaæ*šz+š b#gzzw äm] oñ] pƒøòh^râ]zz~kz /ZX D ÌÒÃÅ*z c XZ(,¹-tZ X gâvâzšâñyc* Š sv.z»(~išp)óó YëZzY,x gzzì+f, ÌVŒÆ+CÙ âæ]*zzzz+ ì gzzìvœæ³æ]ñ z}gzz]5çgzzìaæ+cù âæ Åä i6,vzšãc ÑÃ{], ZŠgzZ gzšzuækz6,gîlz LZƒ :Zg7ÃVç»Æs»Z ð āã ÆkZsÜ', X D Òà Ô]zˆÅ* ywœû aækzx DYƒ)azgâƒÌÁZ k0* ÆyZ~^ÅpÑg$u izà gzz±âzå~vwîg Ãîg$ŠZgzZVÇï~g 0Ð#Ö ZÔ DâÛ yòðz ÔtzgÃ/Ô&œ 1Z ] gzz D GgzZ DâÛ yò[p[p Æ{)zÅvZ ègš&0vz QgzZevZ ègz] gzz "y :-! + ZgY#<Lz E X nzgzvz Zz[2!* ëh. G' Ð]ÒwdZzwZ Z X DâÛ Å~zcÅÏ0+ i:%æxz /ôgzz 0Ð ÆgzŠ{Šñ CZÃXā H]ZiÐ ƒzatwzî yzzz+šlz~äâiîæfn % gzz Mh$Ðg_OZYg{z½ZŠy Ð~]ZiÐ ZÆssZ~Ñ!* gtx Mhƒzy ub Æ gzz Ô ð Z ÅDÔ éåyzzg0+zæyāz ì[w f»vçpvc* ú ïgzz ÎyYÅAçËÔ ïg 34&iÐ I G E Z m{-z»yzx ðìåwš ïg 3 Ò] E X D ïåkzx DOŠ7y»6,]!* ð CÙ {zxå ïšúæ CÙ {zāìúåooéìf, ê]!* tð._æ]c* xz sszxnîy3, ZgzZN ÃkZX,7, hzš àô Úû Ÿû ] àø Úôù XZ ³Úû ]ø Üû ³âö ðø? ^ø ]ƒø ]ôæø X DN* ßs Å%ÑZàzZÃ]5çë Z Üû ãö ßûÚô ô Úû Ÿû ] oöôæ]ö oö5]ô æø Ùô çû ö $ Ö] oöø]ô åö æû % ø çû Öøæø ä eô ]çû ³Âö ]ƒø ]ø Íô çû ³íø ³Öû] æô ]ø Ÿø äü jöûø uû ø æø Üû Óö nû ø Âø äô #Ö] Øö û Êø Ÿø çû Öøæø Üû ãö ßûÚô äü Þøçû _ö fôßû jøšû mø àø mû ô Ö$] äö Ûø ôãø Öø Åspc* Åð Z ðã¹zv LL(83:YûZ) nû ô Îø Ÿ$]ô àø _6 nû$ Ö] Üö jöãû føi$ LZgzZÆ~VwÎgÐZvßtèÑc* Š zñ* gðzävrzb ÅkZÂïŠ ázjæ(gññzy1zz)vßzzîj-µåvâ!* +ZÐ~ ÅkZgzZa»\ vz /ZgzZ D ~.³Z fe x vß{z óxó DY0g»zcÆy-ƒ?{z ÆPŠznÂCƒ:6,?Øg Ôð;~g7Ã] ZzgzZ_ ÑZ zy»gzxóæ]xszz]*zz {z 9»Vz oæxsz b ÏZX D ZŠZлñÌgzZwŠ b Å1', Z~VZgc* IX 6,gîeCÙ ÐyZgzZ npguzgšz wcù X D {CÙ b»ð* ZŠzÕ~ë!* zhācgzz Dƒx3, yzgzzy!* $6,ÞZ»X TgÙ Æ~ŠÛpgzZaÆ\ vz~ ðzš» h~]gßìëgzz ázzä xz Zzs»ZB Æ Ÿ$ ]ø o³³ 5 ³Âø Ýõ çû ³Îø áö ^F³³ßø ³ø Üû ³³Óö ³³ß$³³Úø ô ³³³rû ³³mø Ÿøæø LXL 7áZzäh g»]zz Åx ËLL(8:>Z+ÓZ)óó pçf Ïû j$ Öô hö ø Îû]ø çø âö ]çû Öö ô Âû ]ô(]çû ³Öö ô ³Ãû ³ iø Xóìó d$œû {Šc* iæ~gçì6,z Hw Ô}Š :{ŠâW6, w sü zmügz zz]š z] ZÔÏŠ4åÐÆW ]+Z[gvāZ tšze6, kz X gzšvîãð] é Ò¹g$ E G zzš%zc* gæb CÙ {zx Ìe"B ÆŒ é - E npgu0* Ã\WLZÇ!* Ð Å Gâz*ŠaÆägZ Ã]y Wz ë)z X $Ë 7UÐhÒŠYÌLÃyZæÅwâz gzzé{yx 4

5 LgzZ!* zglvßúoo c* Ú `gzptâñw7]uzz»vßšæyzšzýzgšx ƒzñ* W~ïö :ÐÉ X Z Z Šp izzæyāz,z ~yzgzzxì{:z»yzzßz0zgzzìvzg [i!* åävrzãyzgzš)fx ìgnšðyšwzz ëã]»w {)zv Z gizgšƒ ZŠ) gzzv Z g~<%zvzyzxsñzā ŒwCZ ävm IÑP Xõ7Ð]âäZgzZ ] éh45ò& EG G KZÌà nzã ZB ÆWZk, iz~öåvzgzš)fæv ÒZ µ:]!* gzzåòãg7½åä;«gzzn : ZŠ', NŠ6, wlz=gfægœ uz Z~LuZ Z6, gîp ázg»\ á I  næäsò Ì V⊼XñW7i!* u Q ŠÀg ÅyZ NŠB ÆV zy~>{â ] éh45ò EG Ü &G k, ŠKZ ÈyÒÃVÂ!* ðƒ~>å ò zàoígzzx_z \ vzxñä {ez ÃVÍßgzZ,Š zñv ÍòpQ ázg» XÇgpôЊÆ+ VáÓb ÏZgzZX, tãmwæoāì~gšz )fgzzx» gz ø hz»z* gzz, gz 7ÃVç»Æs»Zzh{zāì~gZŠ)fÅVp Z gzz ÆCz èyxì~š ÆIzo X ggzšvîãð_ txsg7¹!* #Ö ÓÂσ /Z»Z* zõpì$ë {gâ¹!* #Ö Ó:L LZÏÆIzob ÅssZÃ#Ö Z ëxì<l Å\ vz6, }i ŠH{gXìð>ÅIzo~ÏZX exgdså~gzš)få{ ÐW~¹F, zyãizolzëā TeIuIzŠë X»ízzo aækzx B9Û CZë-$:ze$ Å+M KgZ zz Te9Š ÉX MÅkZëgzZìVIgZ øtxð gì{ògwzz V á à âñz}.oā âoocù ävðāe -d ë Ðä êw»m ŠāZ ìx à ]!* t ÅhZÅä xzz»ÿæª Z gzzgb Æ á zðzãv-àxó îsv±zz ŠxÓX 5ÃÚŠ~o}g7 W, Z{Zp {»TX b Ë:XH{CÙ b»àoíz{geð gzz á zðz6,gîåävâ yzì{òw{ āz ìµâgzz z»šyæb Ë{z :gzzc* ŠäƒŠY» kz%zxðoggzœû ',ÃwjâÆ{geð z]pzgzz á zðzkzvzy á Æb b gzzv Fp~ršZùgZ fvšgzzc* z ΈƟ ì]gz Åg)agzZgâƒÐkZ gyå] éh45ò EG G & g zz]âz²¼z 4* Ì6,Ðä ùÿy3, ZgzZ Ü z 7,~VçªÑÃVÍßx gzz HgzZ!ÎH~ekZ{z ìg&û ÆólyZgZŠ)fgzZXì ~g Xcexgi!* Ð}ûY"6,kZÃëXì«6,ytZ feê ë\ vzxš giàš6,pgñ wjâ» á zðz~m, ³íz S*Š :-! // }WXñ Zg»x E X gzzzc»~v ~tòîzムXì E+ z', D+ zûëñ{zìðwïzh+ 6,kZ ¹<Ø Zèzyc* ŠZgzZÝ ñ'âš¼āì zx ]!* t,zxìšhhäzg2š»v;z6,šãcå4zgzz Á~ }g * Yá]5çāœ6,gîm{c*,LZk0* ÆyZ~wjâ~s V ~g/ W~}%i¾tgzZXì gzzyñ 6,gzZY»]5ç ŠØ{~VpZ z _egzz H6,yZ~,ZX DYá~àÆkZÌ]âlÆ] lz].) hgã[²~š:ðt ZaÆVz!* ÆV yzh?çñ 7Zg öz Sy ÃVŸz2Z ÆV;z ~*Š~g Ðb)uœzx `W? DgZ*7Ï0+ i~ýzgåkzgzzb ŠØ{ c*,ôygzz ] iúvåñô]âlvzgdùz Ãs ÌÅyZ {ZpÔ ìgƒ7~ VpZ òsz) ïæìz yzäxxçñy¹] ZàZÁ éc G -Ê Zà kz HÂÔVƒ];z ï yzåz»yzðvpz yzgzzìhtã]gz zìzåvpz ~¼Zy V ~ y*yðgîm{xì;gì ] %Z gzz] Æb FÐzzÅäƒo~g/6,gîñWÃXgzZ ÌZ Šb Åb)~EŠx vš~vpz ±~,ZX Ý VŒwõ]gz /āz VYXYYH7x 6,äYáÃb)ïÆ aïz?ïƒýðv¹ å E 5 3" GE G ÃyZ ÂNYƒÌì Z Ñ x»ð Vh {)zòz2zgzšgzz >Ńzx~Z Ôe$¾ Ñy X D ÁÌú1»VpZ gzz D` b kz~]gßåä t:ãvpz yāz, g ÐbzZigzZ-Z 7~Š ÆIzoÐb ËÏñ0* {Zg+Mâ ÑgzZÅg* ZÐ GE CÙ ª80+ZgzZ] á }.Æb F~}g!* ÆTê» õ/{ ŠZXǃ G ðú Z+CÙ â6,o^zzwñ+zi ƪ Z gzz ìgyk gzz] ªz]!* _.ÆVâ gzz MhƒÌ gš ìg Âc* ÆkZ1Çñ êw ~hækā ]ozyzgwz]ñì Åpgñ á zðzgzzpgpåãxzzæêæª Z gzz zñ z]xz ÆTì C Za `' Z ïg 3 Ò] E X* âäv ðāe -d gzzˆås Šg{ )ztgzzgïz-z}gøx GkC6,gîVc* ú`w]»', ðzðb TgzZDƒúzg]uZzgZÍlp* ~o}g7ð èâxìþz,$»wš Ðg ÆkZ Mµñ»ÉöÃV7ŠÆ ', gzzlzgë)kz6,µzñz~ X _ m 6, {Çy!* ŒÛ ÅLM!* _.z',wz]³ E ËZeZ# x'ñzy é< ^gzzy ÑZYU* X u āì wk1èðt _C~kZà gzz}7, ŠÃ~yZylzÛÑtÂc* WX»a-* Zf gzz b kzā ǃŠc* ÃMg XÑ ZnÆä 5

6 ồ ZgzZ Hw gzãòsz> Š~ zêozx~š]úšåtå XHwLZ»Š zázzäwð] Ôìy K»ÑÅkZgzZyTz # ÙÅkZÔbzgÅ0#Ö Å#Ö Z%ÆkZX Cƒ NZœÅðc* ºzÑÅvZÐVŒ X7g z Ô7g zzw)ô7g zðágðã~ï0+ i wz4, LZмA x?mz Zt xšw!* ÔìÐ+M KZ g^iz»k yævz Ѓ 6,}iñzgkZgzZñW ág»k B Æ ÆyZgzZx?mZ Z', Zy{g!* zšåkzˆæ:âišzœzôðƒyå ]!* zzä äy:yzgzškzgzz g*w VzgDÙZ ÔÅä³Z ÔS.Þ!* Xì ìzšzì (KZygÃa{(t pn WV pxô ñw äsðze$ö :yt»vzpðv $Ö ƒ ÔSuÔS^ Ôø e% ø Øø Ãø Êø Ìø nûòø ø iø Üû ³Öø]ø L³L 7, ŠH$Ö Šp{zJ(, ÐWh$+n Æ V;zÂãYDÅzmvZ-x(ÑZ# ˆÆ]óó ó Øô nûëô Öû] gô ³vF ³ û ^ø³ eô Æ]gc* iåtìszcðdk g6,~¾šãcåk Ѓ yw}g7ktì`wv:zx DYáp=ßCÙ Š!* WÐVz>LZÐZ}ÈÆvZJ-#Ö Ñ}gøn ªgzZìì B Æy!* z (vzy á yz)xðog ÅkZgzZð ~tk ÐyÅyLZÂãÜæZ# ÐV;z ÆKÑgzZ g0kx1z6, gîib Æ[ôZ LZ~y Üu ^Êé ³ìŸ] ³] ³Ÿ] á] ܳ` ³Ö] LL ìgâû ŠnÆVzgz V -iúgzz]â ZLZÔ].)KZxstZ (~gg) XXé ^`ÛÖ]æ ^ ³ÞŸ] ǃo h+' xszâç} kb ÐxsZðÃÔÇìgÑ!* z )!* Å mvz-ñ}gøtç (CÙ tôç}½zt ÚZЃ!* ŠÌAÐZ Ëà vzôçãj-v;zì]zggzzyšj-v +ŠtìðÍ7ÅÅz 7%G 4ZŠ~ xszã(~š!* W Š)y c* (~Š!* W~à)y6 äö #Ö] æø v Üû âô ]çø Êû^ø eô äô #Ö] ø çû Þö]çû òöëô _û ³nöÖô áø æû ö ³mû ô ³ mö Z,ŠuÐVæYÃgâÆvāZ 6 :ìà ~g!* yâû Te{z DTVÌ ³Ö] Eå óóç}hg ô çû ³Þö Ü% ³³jôÚö XÇñY:c* urzl tðvæyç} åãgâkzlz ~gøtôì#ö VìgŠgzZ gã Šx-Z»xsZ +ŠK ãzz~gøõâìš!* Wz{0+ it /ZÔìyTÅ Š½gzZòsZ]) ÅkZB Æ~È0* gzzƒî z{0+ i]) xszv;z#ýzgåxszìv āìzz Ôìã KÅyZZ~ VƒÇCÙ Š!* W~ n²z wîæ*šgzz ÔHxÈZ»].)yäVz0+ iû Æ ìgwãïš ZÍÅfgzÑKZgf zgz0+ á Æ].)~àCÙ ãzz Å]gz z ÌZÅK~xPZzxªÆ{Ñç ë tx Š!* W,K~gøJ-Z# āì E-Z ÌtgzZX D ã)f, HkCÃe$ŠÃZz]gz ÅyZ~{Ñç gzz gg 6, zþzg6, Ô g ].)Z# gzzìgb Æg zz]³ìy gzz;g Y 'äƒà{ðbzggzzœ ÑLtZ ÔÐäƒbzêw~œ/ %Å Å Øz y á gzz ÅVâ ÂI{gú~ä ZŠZgZŠ / CZgzZ XŠHƒV)?â6,r"gzZ"$¾zvZ KZxsZgzZ'ŠÌ,gZ-Š H7g»yzúÅ{Ñç Ë%Æ].)āìYY¹tnkZ «ÅŸÆxªÆ{ÑçòsZgzZx ~œ/ %»Ì ÎòstZ XYY Xì g^izgzz Z»kZÐ] xâòszgzzxì~š/ Y¹y»vZÐāZ ì» næsñzñåk g³³³³u] Xì~tŠ á gzìx {h+iðƒ»}iñzg~{óåv Z ) ^`Î]ç ] ä Ö] oö] fö] Çe]æ ^a ³^³ŠÚä³ ³Ö] o³ö] ³fÖ] Ѓ gzz ].)({h+iðƒ -Š4, ÆvZ(].RZ [ iúôäåvzô f»vz~].)āìtzzåkzìlgâ({h+i* KÑÔ^ÑÔg z[~ VzgZi!* gzz Dƒdl Æ]Š X CƒVc* g»d$û gzz~ Z ~+ŠAÔ9 ÌwÓZšMtÔìÌ{ÇšMF, té7 ]Š ñysük ¹VŒÔÌ]úŠz½œ/ %gzzì Ìw; ¼t ÔÌ>?ZgZŠgzZì (œwzmtc* Í DYØŠxZgñZk#gzZ ½ZÔdÔ Š}g ÔÅúÅ{ÑçÔ -Zä~V Ñ}gøV ìx {z Xì ÃäszðZðZŠÆxsZ7ZgzZ oèãvƒ á Š!* Æ*ŠÐV

7 ] y WgzZvZ D Š!* W{zÃyÆvZ(18:/Â) ô ìô Ÿû] F Ýô çû nøöû ]æø äô #³Ö^³ eô X npgyzz6, ³r³ŠÛ³Ö] o³³ö] ] ³³Æà³³Ú y ÆvZáZzäW~Vz K (p ^íee ] æ] ] Æ^Û ÒŸˆÞèß³r³Ö] o³êä³öˆ³þä³ ³Ö] ³Â]( ] æœ ã ~¼A nækz\ Y~Kx á c* ð Dܳ ³³ŠÚ mvz-ñ}gøxçñyh7x á zð~¼a Ç} g»* 3» Ü Ö] oê ànñ^û³ö] ³e:c* âû Š á gzñƒïš]gtkåï»gâäå z Å ÃVÍß,Z èú^nïö] ÝçmÝ^jÖ] çßö^e ^³ŠÛ³Ö] o³ö] XǃÝÃyZyŠÆ#Ö ªÔzŠ}Š]gtKÅï»gâÔ DYs (zâ0zô~èf, ) Š%Vâ xó}izzgšævzkkzëāìgågzz Ÿ»» Ü z ÐZgzZÔOgu0* ÐÖ z /Ô Ï(ÐZOgînÆ]gúz X, Åä Š!* W ÆV X ƒ4zš]ñw}(,æšyz~vzy}gø, Å~Š á ÐVâZâ )ŠZD+ gzæv ÔìhÑ{çZ(,»ä V WÃìG Í&Ô gwø ~cãzzzãzgækãyzk, Š~hðgzZBïÐwjâ ÃÆyà ÅuÑÔÑÅxsZ7Z, xèz»šm F, ÅV yz,šµñ»g x* Æ&Zpx),Ô K IX, {Ç WÐ2Z òszæ{ò~š á Ô#Ö è ~ w; }(,c*~ VzK NY G A$% xz /z6,k&z Ð?âëgzZÐVƒ[x» ~ xz /z6,è/µlz ÔŠ:gzVƒÂ XÏñYƒu{0+ k]³zïg), ~gøôðny{g_7, š%z CÙ 0v Z äv Z»Ì òsz g xâzô Cƒ ƒ[c* ;Ð vzwîgāìe$zzgð/0zìhü?k-z»wš{šzñ ÆyZgzZ/ ÆäY~].)ÃyZÂ4â]iYZZ# ÃVÂg āú c* âû äåzmvz- ŸÔŠßW ä/0zâôðxzggz ë:¹äwšôãzg:ð[znz` Z à `ÃßÛßÖkÞ] ÙçÏiæ Ü æ än  ä Ö] o ä Ö] Ùç Ù^Î VÙçÎ] :¹ ~ (183&1 )XÇVÃzggz ~āƒìgè?gzzvƒ;g wîgg$u~ā, «x 9ÃkZÔ, b&zå].)lzëāì9û ŠtgZ ø }}W Š=ÂEvZXN œ/ %»Vñ / uyz(¹üzz ŠÐgZ /// zz D ~9V*.6, ÔVc* gzøšgzz z»gðmæ].)vß yzô ݪ}(,vß,Z D /i Åä Š!* W"zŠ!* ', ÐZÔ Ôì[Z±u* ŠgŠ~]y WgzZìðZÎgzª f~]y Wz*ŠnÆ áû ]ø äô ³ #Ö] ø rô ŠF Úø Äø ³ßø³Ú$ àû ³Û$ ³Úô Üö ³ ø³¾û ]ø àû ³Úø æø :c* âû ä\ vāz 6 áû ]ø Üû `ö Öø áø ^Òø ^Úø Ôø òôö5æ]ö ^ãø eô] ø ìø oû Êô oãf ø æø äü Ûö ³ û ] ^³ãø nûêô ø ³Òø û ³m% XZ h] ø Âø éô ø ìô Ÿû F] oêô Üû ãö Öøæ$ XZ p ˆû ìô ^nøþû % Ö] oêô Üû `ö Öø àø nûëô ñô? ^ìø Ÿ$]ô «âø çû ö ìö û m$ \ vz~vzkå\ vzìyãýª (, Ð kzgzz XZ ܳ³nû ô ³³ Âø DZgeÃVÍß,ZÔ} ÒÃÅ~Š!* ', ÅyZgzZÆzgÐäYG fæ ]y WgzZìðZÎgÌ~*ŠnÆyZÔce* ƒ4zš~kz ñƒ (114:{ÂZ)X [Z±}(,Ì~ Ôs ÅvZ6,µñ,ZÔ ìgƒç9gš9 Ü zkz6, Vâ ~8-gÆvZÃÏ0+ ikzgzzußs Å* ywœû gzzvzkôvziú è Çø fû ô äô ³ #Ö] àø Úô àö ³Šø uû ]ø àû ³Úø æø äô ³³ #³Ö] èø Çø ³fû ô LÔLì]gz h+ Å` g XìYƒ ið8-gævz (138:{ÂZ >gî)óó ~ŠâÐZXì]gz ÅKÃ]gz ÅkZgzZÌZ ÅK Ѓ Š!* W{ÇgŠzg' Z Ô yª,k~gø` āw 7(ZHX, Š!* W6, gî~sz? Sm,gŠeË6, VzGgzZ ~7,V "{ 1~VzK? ÔãzgÔ ŠÔxCZKXì[ ÐK g»xsz&zpgzzvâzâ ÅzmvZ-òZ /wîgāz# XìÜ Ðä ZŠZgZŠ CÑçz¹ÜZ T o (ZtÉ 7{Ç]Š -ZsÜK~ugIÇÆ jyjås»zzw Ô gð V',Æ 6,}iñzgä+M ƒ x»äszðzgzz ¹N ƒz 7œ/ %»{Ñç süktôå5ð K$ª»yÕzd$ X {ZgÄnÆ+M KZ~g7É»yÅ].)äÅzmvZ-òZ /wîg:lægzš xæ].) ð ^³ß³feä³³ ³Ö] Ùç³³ ^³³Þ ³³Ú] GyÒbc}(, ÆkZgzZc* Š ä ÅzmvZ-vZwÎg gn_iæ Ì ßi á]æ æ Ö] oê ^ŠÛÖ] Ô Z)OgugzZ s zu0* ÐZÔ, y,k~v²ëā c* Š [ZNz` Z Z(,H6,ä Š!* W7ZgzZhez~¹F, zyå].)(šƒzš1z kzâ1z~¹f, zyåkz c* ÅyÅKäË /ZL ìl ~tš á gzì (198:zâ0ZBŠ)óóÇìgM[ZNz` Z»kZ̈Æä%à àø Úø! àû Úø äô #Ö] ø rô ŠF Úø ö Ûö ³Ãû ³mø ^³Ûø ³Þ$]ô ì?šåyzz~š!* WÅVzK 7

8 6,VÍßgzZ Õ6,ÑLZÔtzg»ÕB ÆvZ : 9FÅÕ ÏŠg$uā 6X} uñb ÆvZ{ÈāìtÕB ÆvZXÕ B } äâxì âû \ vz:ì~ ÅgzZË]Š ÂgzZHä~ZaNXH7s»Z ÐVzgzZ ÅgzZË~gZ*]pc* Š ~ S#ŠÐí Âp7]gz izâ ѾZ ƒwi* 6,í Z Xì` Z ãâû * ( Ñå Y k(, vz-wîgævzðkzì szcânç»õyxgšævíß Ü Ö] á^³êü³ ³ ³Ö] ]ç³ï³i]:c* âû çoìðâû JÅväÅz m» yšæ#ö ªÕèY ÐÕ(~gg) èú^³nïö] Ýçml^³³Û³ ³ ¾ ä Îç ^Û ¾ š Ÿ] àú] ³f ij_³jÎ] à³ú:c* âû 6, µñgzz-zóxó ì:l ª!* -Zh* ä T( ) àn ] Äf àúèú^nïö] Ýçmå^m] ä ³Ö] tî»v i] Å{ãZyŠÆ#Ö ª\ vzâàáåëì}i ã0* }gâæïñz#ö Z0+{ÈyŠkZó Xó ñƒëtvßýªgzz ÏñW:x»¼#Ö Ÿøæ$ é ø nûçô ø ] uø ]ø Ôø ö ô ^Çø mö Ÿøgô e% ø Üö ô û mø Ÿøæø jfóô ³Öû] ] ø ³âF Ùô ^³Úø ] ô ^uø ]çû ö Ûô Âø ^Úø ]æû Ç} Ze~ŒÆkZ Z0+yŠkZpÇñYƒã0* ³mF:ÐVƒìggâS ö ø æø æø ^`ø F uû ]ø? Ÿ$]ô é ³ ø ³nûfô Òø ^³ßø³jø ø³mû çø Z(,N* gðãätì[âtt!zy ~gøñ;ll:àf,(49: ýÿ À É Z) gzzðn0* Šñƒ åhävrz¼gzzôzhg7 ¹!* }=Í óxó Ç} :0zÕ6, Ë[g¾Z uhæ 2~[Z±ÃV Ϲä\ vz~lzš0* ÅÕÏZ p F Ïö Öû] ø ìø ]ø ƒø ]ô Ôø eôù ø ö ìû ]ø Ôø Öô F ³Òø æø :ì\ ~g!* Š á gāz 6Xc* Š ÅgÇŠgz6, }¾LL:ÀF,(102:Šð) % XZ mû ô ø XZ Ü nûöô ]ø? åü ø ìû ]ø á$ ]ô XZèÛø Öô^¾ø oø ³âô æø ñãv>ªázzgæv {zāz# ìi»ñ óxó ìje$.gzzàzz ŠÄŠñÅ kzôƒˆƒyzk, kzgzzˆ~š(f, z½ås»zzw ~<Ø Zè }g Æ*Š Ç6,{CÙZ ðz',å»z* ˆÅö*ÅVÍßy' {Šc* iðƒ xsz <Ø èqxì ˆÅSÅvÐ kz2#ö ÆkZìc* âû ÉnÆVzÈLZ ä\ vz&gzzì +ŠR xzw6,]zfkzsü:ãõä\ vzxåyyhiz0+zãðyðzg0+z ~* ywœû [ gz»kz{èéìc* ŠgZŒÛ Š á gzxìšhh!* ÐxZu* çækzgzzìˆå#ö èåkzoy vzgzzll:àf,(108:yz/ww) à nûûô øãf ûöôù^û û¾ö ö mû ô mö äö #Ö] ^Úø æø :ì\ ~g!* Ýõ $ ø eô Ôø e% ø ^³Úø æø :c* âû 6, x }uzšóxó 7»ä Õ6, VÍß{ŠZgZ»\ - ZóXó 7ÑZzä Õ6,VzÈ[g»\WgzZLL:ÀF, (46:s) ô nûfô Ãø û Öôù Ë[g¾Z gzzll:àf, (49: ýÿ À É Z) ] uø ]ø Ôø e% ø Üö ô û mø Ÿøæø :c* âû 6, x gzz Ã˪óó ä vú næ oêðoö] Ä ælāl á èz óxó Ç} :0zÕ6, ìšh¹~p Å Õ ~kzì» ËhX ñyc* ŠÄg(~uzŠ Äg:(ÝZ ÅkZ ï:ï 6,kZŠpc* Š}ŠÃgzZ ËñOÅ ŠÃ c* ŠHc* Š Š', Šy»kZgzZÛ{»*Š~g \ W~}%iÆÕƒ tx1 ËÆ :ÅkZ]Š px ìgz,»]š zço Ôìg`0* Ÿøo$ ßø³fö m:ì\ ~g!* F Š á gāz 6ǃÕZ(, Ѓ tôñyåå]zfgz Z } }ZLL:ÀF, (13:y%) XZnû ô Âø 6, gîdxzuú»kāz Ýç Û³Ö] Ü XZ Ü û ö Öø Õø û ôù Ö] á$ ]ô äô #³Ö^³eô Õû ô ³û iö óxó ìõ~g Z(, uñg* :-ÑB ÆvZ!a é³ç³â:ìåzmvz-~tš á ì {h+i* (ZÕ-Š4, Æ\ vz 7, Ã>%Æk Z h Ö] ÙçÏm ð^ûšö] h]çe] ^`Ö x³jë³iæ Ý^³Û³Ç³Ö] Ñç³Êä³³ ³Ö] ä³³ã³ê ³m x :ÀF, (~èf, ) ànu ÃeçÖæ ÔÞ ÞŸ oö æ oiˆâævøæˆâ VZ6, zzæwš!* \ vzã Š$+Å ~¾~nÅw z]³~ âû Vz³[gX DYñŠwÅ óxó ˆÆ Ü z¼p /ÇVz gz Šæ 8

9 t»ö WzHgzZ ¹F, ÅyZ0+{kZXå â»cz{(æ#ö ñƒfgðã0* Æ~0+egzZäÎCÙ HŠ!* ', á!* gzzg0+z]pæyāz ÓgzZå åý "ÃgizwâäVrZX Š¾B ÆÝzgÅ `gîgzz ÂðWñÅ\ vzz# px}hâhnæõ6, c* gxå~m, gvp WgzZ -wîgævz~g$u9x 0] yâ nævyàzzäw å ì]]ƒ] oju ÜÖ^ Öo ÛnÖä Ö] á] :c* âû ä\wôì"$u* ÐÅzmv Z ñz# pìêš eãýª\ vzg) äj ˳mܳ Ö ö ³³³³ìû ]ø Ôø Öô F ³³³³Òø æø :ðâû ]zˆe$ tw ä\qw (XYX7ðà Р( 102:Šð) XZ mû ô ø XZ Ü nûöô ]ø? åü ø ìû ]ø á$ ]ô XZ èûø Öô^¾ø oø âô æø p F Ïö Öû] ø ³ìø ]ø ƒø ]ô Ôø eôù ø ázzä Õ{zèYZñ,Z ÂZñÃ(VßZz)ÂZ# ä\ vz ( z~gg)xìjgzzu* ŠgŠ~(, ñåkzx RŒÛ Ô[8{Šc* iðƒ»yzægyzg;6,yz0+{kz ä\ vz yāz ðwñ+zåvz6,yz~]zg -ZXc* Š ÃÏZå zšcgzz Æ]ñb ~', gzzáze^»cb;ôñzï}hãgdùz gdùz ÃŠÛ CÙ Æ VÂgúÔñŠZ gu]pô1 ï6,ª zšzwâæyzx Z^v gy~šzw& ŠäÝ ËÃvg),-ZÐ~yZXc* ŠwZe~{Ã Ý ç ³Úé³ç³Â:¹?ì~7, yw6,? Htā Y7Âå;gzg{zgzZ ì Š$+Åx ËtX Üñ^ße^ãß nö ä Ö]æ äßâ^ßûþøn ³Ö] o³êl ³ e$zzg-zxå7 "ÐkZ\ vzp ÎÂëÔðW ^~]Zg ädwâ {~ãå gagc»kzgzz V', {0 öw A + āììt G TìW, Z» Š$+Åx ËtdW¹!ŠHƒHåHyY!* Z}Z:¹Ð\!* ¼ƒ t~lzš0* ÅT å7 \ vzpìg ÂëÐ Xì;g7, ß ÆvZZ# āìyyc* Î{iZ0+Z ÌÐ]!* kz»^å{khæõ ï +$YÅ^ÃÅvZèg 0fç] äåzmvz -wîg 鳳糳â г³³i]æ V t z~y W~XX z~g ¹Â5 è Y Ð Š$+Åx gzzll h^ru ä Ö] àneæ^`ßne nöäþ^êýç ³Û³Ö] (~gg)óìó 7{Š6,ðÃyxgŠÆvZgzZÆkZ ÐVzhÃÔ äz{ããvz gnm 0 ZxâZ] wzizxâz!z0 Zx*»kZåHä T[ gz»x` ÆCŠc* izõgzz äzê {Çg!* äv Z gnm0 ZxâçZ OXåk, izrœû (6, 3 0 )» Ñ{zX劃 ZŠ Š!* ',ª zšôƒˆƒ»þzgôƒˆƒágûzôvƒ ƒxéæ XìZƒ~ËÆÕƒ tāßyy⃠gcy4ghz Ôƒˆƒ [ gz»kzìāìt {-ZÅÕ Åx èy Ç}7, xzuú Ì~*ŠÔ ÏAÂ~]y WZw :VY Û» c* yâû * x ìeì Cƒ w=~g!* gšævz Š$+ ] ^Ê á^òçöæ Ýç Û³Ö] é³ç³â ³iŸZZ:ìÅzmvZ-~tŠ á gzôƒ : VY ` ÃzÉÃ{zìeÔCƒ7Šg ŠÅx ) XXäŠËÞ o  å çrëê : pözæe$zzg~uzš-zóó(xì6,ñlzækz{kh»kèz Yƒ ä Ö] àneæ^ãßne ³nÖäÞ^Ê] ³Ê^³Ò á^³ò á]æ Ýç³ ³ ³Û³Ö] é³ç³â]ç³ï³i]zz gzz Š$+ÅkèZ Yƒ:VY Û»x p / Ð Š$+Åx ) XXh^ru ( ƒ7{š6,ðãyxgšævz BVgÑ"ÅkZìLg VÃgZŠ =ª z$+åõlzýª kšyāz X i{%izg2 Šñ~V1ÂÅ ÅvZègh+i0GgzZðW]gú-ZÅx* özz M òzgz xz²zt6,yz ˆ~Š]gtKżA ~ *Š Î Ð~xZ /ô k0* ÆÇZ0yZz%gzZìHï^,Y* 6,}i¼ ~ ävrzāc* Î vzä~h:c* âû äåvzègh+i0g] 6,Tc* Š ], ZŠ)l Vz }i ~gvìˆækzì Ð ÅzmvZ -wîgæ Tā: ãzyšæ#ö ì ä~c* âû?ì HäVrāZ HÄc* gšäyzz%?ç ª\ vzâàáåëì}iª!* -Zh* ä ~[ZÆkZóXó Ç} Ze~ŒÆkZ tî»v i] Å{ Vz 7Ô?Š ÌðÃÐ\W~ˆÆkZ:¹Ð yzäyzz% ÂìKÑt /Z!vZ}Z:Å Š$+äÅvZègG] ˆÆkZóXó Ç āì yò» ~zzgx}š uh~}iåïzðzgzz}š J0+ZÐZ {z /~TåJ /-Z~}iÏZQˆƒS0+Z]gú{z Ðä% S0+ZÐZä~āìyÒ»~zZg~e$ZzggzZ-Z(~gg)Xˆƒuh h+i0g=ā 9gzZ ¹ &+ ðe,gz-š{z Š~ª Åäƒ Æyā g^~ WÆy~ª ÏZ {zxì ˆµ Š$+Å ( )XZƒ"$U* GÅkZˆ / ~,. ZƒÝ`z²ÃyZ0+{î', g~gzmzgzšæægyzg;ñ txìpô~v1âå {zðƒðzk,5+åkz~#ö ÓyZ-ZgzZ ^,Ã6, dzæ]gziz~äüåægyzg; Ñ~ŠZyZ0+{ 9

10 ÃV āì~gz çoxì*gëz¹»{ogzzšmf, ānkzx,š ðîðeg ÅyZZg0+ZÆyZÔñY~Š½Å Â{o Ѓ iz dæ $ögzz Æ~g»ZÆÅxZ /ôô wîg] ÔñY ÐmÆŠÑzZšM F, ~y*sf`gšxñyc* Z ZzÐVñ* g» ìyzôì gyåòãåä ~iz0+ Z ÃV-gZŠ)fÅ+ Zz )f KZÐ mæv gzz Vƒ"$U* {ZgÄgTtnÆ+ Zzā Xà ZŠZÃV-gZŠ Mh ÈŠãCgzZk ZÅŠÑzZšMF, Vh^³í³jÞ] ^³³Ò pç³ne ÔnÞ gzz] (nlz  Te È~ïÈÆ~Š á \Wā»ŠÑzZšMF, 2t»V70+ i ã KZzŠānkZÔ, [NZ»~çgZgŠ {z zïçg {gz»ðzãyæ\wv ~ç(xìüiª } ÌšM F, ƒ o6, ZòsZgzZ #ZŠ6,zlgz6,9ÅV Æ\W }g\6, ä ~Š á Ð~ç(~}ífÆg$ŠāZ ìzz XÏ VÄe éœ ³Û³Ö] x³ó³ß³izl:ì~tš á gzxìzg ZäÅzmvZ-wÎ g ke i(àm Ö] l] e ˾^³Ê^³ãß³m ³Ö æ ^³ãfŠv³Öæ ^³ãÖ^³Û³ æ ^³ãÖ^³Û³Ö ÆyZ: CYÅVc* Š á âà6,šãcåvzgeðvâgúª XXÔßnÛ³ m xzšzgvôz [NZ»àZz+ŠXÐzzÅ~gZgŠgzZyZ0+{ÔCgzpÔwâ (1466B 9Ô 5090 B~gg9)XƒŠßWu{B ; ÅzmvZ-x ZwÎg6,[NZÆ~ç(~g$u~uzŠ-Z äï ì æ äß³m áç³ ³ià³ÚܳÒ^³iœ]ƒ]ZZV ìðñš(f, ~pözyzä á]æ= ä Ö] Ùç ^mv]çö^îxx nfò ^ŠÊæèßjÊàÓiåç ÃËiŸ] åçv³ó³þ^³ê ' $ åçvóþ^êäï ìæäßmáç iàú Ü³Ò ð^³]ƒ]zzvù^³î!ä³nêá^³ò ä ã]zô25b1 o eÿæ Öoß³Ó³Ö] Ô8 B27òÔB~èF, ò) XXl] Ú ( ZðÃk0* }gvz# ª(266B6سn ³Ç³³Ö] ð]æ ]! ìc* ŠgZŒÛ ŒÐ Z kzâƒyez»ð~tüzgzz~gzgšåtçx» bïy KZ úzgšy pð ÑgzZ~*Š ÂÐz 7(Z? /ZXzŠZ bïð ä\w?ƒ ¼~kZp /Z!wÎgÆvZ}Z :HwZÎäVÍßXǃ ÚkZXìÚzØggzZx zaz(, ¹»\ vz* ƒšñzzr# àø nûßô ³eø æ$ Ùõ ]çø ³Úû ^ø³³eô Üû Óö ³ ÞF û ø Úû ]ø æø Z âû \ vzñƒd { E+» Æ wšgzzuqåv\wnæy KZŠÑzèZ Yóó] nûëô Þø ø %øòû ]ø Üû Óö ßF û Ãø ø æø àø mû ô Ö$]æø LL:ìc* âû {g á Zs Å]!* ÏZ~u0* ywœû ä\ vzx gzu ^ßø û Ãø û ]æ$ àõ nöâû ]ø éø $ Îö ^ßøjô m# ôùƒö æø ^³ßø³ô ]æø û ]ø àû ³Úô ^³ßø³Öø gû ³âø ^³ßø³e$ ø áø çû ³Ööçû ³Ïö ³mø } gø}āz D ŠtgzZª( 74)á^Î ËÖ] é ç XX^Ú ^Úø ]ô àø nûïô j$ûö ³ û³ Öô XâÛ «uqåv\wðšñzzgzzv-ç~gø Â!gÇŠgz6, Å\ vzìäwîgg;zygzz9x+zßzz6x?mz Z', Z ä\ [gñƒd Ü& Å Š næšñzzô ªÚkZ ÅŠÑzāZ ~7ЊÑzZ"ËX X Xàø gzzìyâ»gzuz s#û nûvô ô # Ö] àø ³Úô oû ³Öô gû ³âø hôù ø ZZ:ìc* âû ~Ï0+ iåy KZ ŠÑzZGXì HÌZ XìÌZg»9Jh1 (,Vc* Y0\!* Z# y KZ-Z )få # ZŠ6,zlgz6, ÅkZ6, Õz ZòsZgzZšM F, 9ÅkZgzZ CY gzš)fðmæv LZ\!* -ZXìCYƒk, /* 6, ŠÑzZr# ~gzš Üû ³Óö ³Šø Ëö ³Þû]ø ]? çû Îö ]çû ³ßö³Úø! àø ³mû ô ³Ö$] ^³³`ø m%^ø ³³mZ5Zä\ ƒw gz Z» ~gzš)fgzz ÅwÈzIZLZÃy KZ-Z âû óó] ^Þø Üû Óö ³nû ô ³âû ]øæø LZäÅzmvZ -x Z wîg[»ðb ÏZXìc* ŠÑŠkˆZ o  p Ö] nú ^Ê(äjn àâ Ùçò³ŠÚ ܳ ³Ò æ Å] ܳӳ ³ÒŸœZZyâÛ çâæ äjneø✠o  Å] Ø Ö]æ(äjn àâ ÙçòŠÚ ç³âæ(å] Œ^³ß³Ö] èöçòšúoâæ(å Öææ^ã Ãekne o  ènâ] 鳜 ³Û³Ö]æ ܳã߳ Ùç³ò³ŠÚ æå] ÜÓ ÓÊ äßâ ÙçòŠÚçâæå n Ù^Ú o³ ³Â Å] ³fóÖ]æ(ܳã߳ âû ( 1829B 9gz Z893B~gg9 EXXäjn àâ ÙçòŠÚܳӳ ³ Ò ÆkZ Ã~šM F, ÅŠÑzZ{z /Zāì c* Š Ã+ Zz Xσx6, ~}g!* ÃkZÐyZgzZÐVƒ+ ZzgZŠ)f}g7 ÏZšMF, òszåv āìåpgšc* ]!* -ZÐmÆšM F, zâ6,tüzzwzqz+ ÆV Ѓ ë²ìe~]gß 10

11 ö :² á w Xσw yzåíðkzq ^³³³³³³³³³³³³³³³ãi ³³³³³³³³³³Âœá] è ³³³³³³³³³³ÚÝ ] Ñ] ³³³³³³Â ] g³³³³³³n ^³³³³³³³fó³³³³ l ³³³³³Âœ -Z ÍÂc* ŠgZ Ã{ogŠkZ äâ /Zì{ÇkgŠ-ZŠÍÅV⪠XˆW~Šzx àzz {À 0* gzzwßz!* ^ : ^ßm á]ƒ] 6nÚá^Ò6nñ]1Ò13e Ãe1Òñ] nµ ~ā D yòåvzèg«zg1zxì y%bšyzfz~y»æ yz6,µñæözaååvzègz0œãåzmvz-x ZwÎgä X ŠñƒïŠyZfZ~y»Æ ãizzw~y»æaāìtõå ŠyZfZ~y»Æa ~*ŠnÆkZ{zc* ÍXƒŒ6,]ŠÞgzZ ðz(,zðc* ºÅ\ [g{z Å ÂÝÐZ Ü zæ ~y W ìsåxsz Ü zfe ª ( èm çrö] ÜnÎ àeÿ çöçûö] Ý^ÓuªeæçÛÖ] èëvi)xìcƒs çrãò ^m] ^açã2eônßvi 1 á^³šþ] ÔnÞ o³šò Z# āåw»ª g:âi:þ D^ßÖ]J6nÚäßÚ1Ò13e Ò]ç³f2 CÑ~#Ö }.ÅÅzmvZ-x ZwÎgÃV LZNâÂDƒZaa fe~šílzãv yzåzmvz- [»wîg}g\ævzx D c* Š / Æa çglc* Zg;gª ë54d E + G G Ô vzèg~äzïñ1zx D ŠnÆ ',zínæ^kzgzz -x ZÑ áðz~xzƒza»±-zvœ} ā D yòå kz çzg;gô3gz', Zx*»kZä\WXà~#Ö }.ÅÅzmvZ (5150B~gg9)XÅ ŠÅ ',zínæ^kzgzzñze~ì Æ Å^VŒÆvZèg!Z M YZ: éœ3åz]zfðb ÏZ E ~ì çgl~ìæakzäåzmvz-x ZÑÂðƒ]ŠÑz [»ÅzmvZ -x ZѫЃ ~ìæ^b kzxñze (5469B~gg9)XZƒ4ZŠ Š + ~ekzxìmhðšmf,» ë54d E G G kāz ƒzawzî + ƒtñ»(fb) ë54d E G G kzāì ¹äxZ ñf YZ/~g7ÂǃYZi WZ# gzzñywg0+zækz¹å Ô z XìyZÅäƒ s ÅŠñâ: ^Þ ÒäÏnÏÂ1 Í oò13eá6mçi^ kzôšmf,9åa»_kzgzzìt Z»0#Ö Z6,ÎzæÅ_Ð gzz~gzgš ÅTÇx» bïy KZ (ZðÃk0* }gvz# :c* âû XózóŠZ bïðkzâƒyez»ð~tüz næšm F,9ÅV āì CYƒVÈ]!* tð V(uyZ Æ~ç(äðsZ<Ñāìzz Xì ~gz * ƒ(»~ç Xìc* ŠgzigŠkZ6, [NZ c* ƒ»±šñzz: ^Þça $^jú1 &nþ^³iæ ³nÒ ³i6³nÚŸæ] òszyz X GgHwßZ næšm F, Å-ZCÙ äxszå± Ï¹~}Ñç}gøX eã lgz6,åšñzz KZÆVßßZ ÅaâÀāìÌt-ZÐ~yZX CYð0* ]âîg:»ægzz:hy kz~* ywœû ƒgöz» z 6,æWÅ`gzZ]ä6,öZa Ø$ ¾ø o%fþû Ÿû^³eô Üû ³âö ö ³uø ]ø ø ³ôù eö ]ƒø ]ôæø ZZVìã!* gš á gzxìˆå0 Î ä ³eô ø ôù eö ^³³Úø ðô? çû ö àû Úô Ýô çû Ïø ³Öû] àø ³Úô p F ]çø ³jømø XZÜnû ô Òø çø ³ âö æ$ ] & çø Šû Úö äü ³ãö û æø é ç EXXáçû Ûö Óö vû mø ^Úø ðø? ^ ø Ÿø]ø hô ] ø j%ö] oêô äü % ö mø Ýû ]ø á õ çû âö o FÂø äü Óö Šô Ûû mö]ø k ZÂñY~Š ÅäƒÅ±ÃËZ# Ð~yZª( QUIQT)ØvßÖ] VÍßÐzzÅ ~',kzxì4ö~wš Yƒ{({n» c* ìg ñƒnb ƪ QÖÖÐ? D Ÿ}', H!{WÔ}Š!* Š~èÐZ ƱVŒÆkZìe~]gßCÙ {zā eãy -āz c* Í 6,ŸgzZY,Å\ [ggzz} göz»ùpôƒæwåå±c* ƒözaå X}Šä :(ÃwCÐb ÌË~wŠgzZƒèZg V1a ] å^m 6nÚkne ioòoò<ökfšþoò1ò<³ö izâðvy±\ vzîvß{z ŠÆëgzZ ¹ wîgævzãvíß,zx D šmf,._æg2šòszåv KZ{z wîgyšæ#ö ªÃVÍß,ÉZ ìð ~ŸpżA äåzmvz- ÐÅvZèg â0 ZXǃÝsÑ» Wtä»ÅzmvZ-x Z ^ Ç fi oju à³njm ^³ Ù^³Â à³úzzvc* âû äåzmvz-x ZwÎgāì~z % lgz6, ÅVY±zŠy KZª ǃtä Z äãe^ œ Ü æ XXàni^ãÒ çâæ ^ÞœèÚ^nÏÖ] Ýçmð^ b kzyšæ#ö X15ÃVèZzŠKZä\WñƒëtX VÄ_tZ ƒýðzzkz[znz` Z{Šc* i6,šm F, ÅVY± ðƒ6,i ŠšMF, ÅkZ /ZXìBbgwÅ{ÇkgŠ-Z~w ˆ{g ~šmf, ÅkZ /ZXÏ}._ÆÏZ {zìšmf, ÅŠÑzZ 11

12 ~ Â;g{0+ i~ /Zª XX] ^Šm æ x Êœæ ^vnrþæ^u^e ]çûšm E E áœo³júœ 0Zò)XÇVzŠ IÐpgx* g(gzz Ñ -B + ZÔ EG Ôb!* gã#ö ZKZ ( Xìc* ŠgZŒÛ 9ÐZäã]ZÔ 3020Bzâ c* Š spãvñ*ƒ o*6,v ñzä wîg ÆvZ ÐyZäVÍßXå{',x*»5Miā D yòåvzèg{k, CÙ 1ZXì ä\wâðƒãx ZwÎg ÅkZXƒCC{À 0* ЊpÃ\WLZ?:¹ (5839B~gg9)Xc* ŠÄg5Mix*»yZ!ô-ZXc* ŠÄg gi w$+x*»yzä\wôåóxó wzlxl *»!ô-z Xc* Š äåzmvz-x ZwÎg w$+x*»xå[z¾x*»x vzèg{k, CÙ 1ZXìÐ~gÃòs&Z : ^Þ Òäßjì^Ò13e V Ûì é _³Ë³Ö]ZZVìc* âû äåzmvz-x ZwÎgāì~z%Ð Å ª XX¼eŸ] ÌjÞæ Ê^¾ ] Ün Ïiæ h ^Ö] Îæ] vj Ÿ](á^jí³Ö] ÙZF, o* ÔR» ñô* &+ ñ»w!* s* k, iô* &: õ0*,å] ( 221B 1 9Ô 5889B~gg9)X* h3zw!* Æ gzz kxz ì=gf»& ÎâÆ<Ø èz zyc* Š}Z uzšgzzxsz<ø èèa& X ebš Z &»a~ gzz e* ÃÐmkZn ä³þ^³ïëú >³i^³³ 1³Ò á] æ] k³fv³ú 1³ 7ç³3³e { ZgrZl n}gø{îz»åzmvz-x ZwÎg~šMF, ÅV : ^i e ÅÅzmvZ -x ZwÎgXìgâÒgoyâÛ»\WgzZ<L Å\WXì Y Z"ÐV \ āw ìcƒiá]!* tâ D _»] ñƒnã5mi M)âZÏZâKZä\ āw ì ZzgX D H 7ZQgzZ ïš n7z ÂDY~}>ÃgZ#XÅZŠZ iú XfeÄg6, ñ+ \āw W~}g!* ÆÅzmvZ-wÎgÆvZÐb ÏZ ÃVâzŠQgzZfe 6,yZg}uzŠÃŒgzZ6,yZg-ZLZÃh+i0) Z ~ vz}zª XX^ÛãÛu ] oþ^ê(^ûãûu ] Üã ³Ö] LL:DâÛ ôðjg (6003B~gg9)XâÛ 3g6, Z h+].xìgzš x / u ¹~úz ÆV»bzg:#gzZ kz Cƒ7ÐZ½sÜúz ÅagZpèāìc* Š "$U* Ã]!* kzä]!* Š xâ»y0+z {Ôì (, ÐZ½~úz ÅaƒÎ:AZz»Vâ S+ ZzÉ LZ ƒz(,{zìkm yzz6,^~cå ƒì 6, wš ',» ÐVâ xógzšz ZÛ ÆZ }ÑçÔy0+Z {»_~Û Ã ÅkZgzZY»gZ»]YgŠ~]y WÔ~ ÅkˆZÆ ÑŠ]ÐòÝÐZ _ānkzxì4šm{ ìcy7, 6, ŠãCÅÏ0+ iåað YZ YH á Ï0+ iðy ÆZ -wîgævāz <L ÅÅzmvZ-ÑÆvāZ ìmìgåtðkzgzz D yòåvzèg{ªx æäãe^ Ýçm äßâ xe iä³jï³nï³ã³e èß³nâ Ý ³Æ سÒZZ:HyÒäÅzmv Z,  ƒ( g)~z /núæ_^cù ªóóä œ Ð vmæänêoûšm 3gx*»kZÔÇñYH%fgâYÐs ÅkZÔÇñYH_»kZyŠ 0ZòÔ 1544B~èF, ò)xðnyñzrw!* ÆuÆkZgzZÇñ Y ( Xìc* ŠgZŒÛ 9ÐZäã]ZÔ 3165Bzâ ~ ðsz<ñ gx* YZ»V : ^ßãÒ Ý^Þ ^ã2] ^Ò 1³3³ e ÅzmvZ-wÎgÆvāZ D yòåvzègyzšgš1zxì[ ÜÒð^e ð^û ªeæÜÒð^Û ªeèÚ^nÏÖ] Ýçmáç i ZgåÐVñ* Æ\!* gzzlzã?yšæ#ö ÜÓ³Þ]ZZVc* âû Š á ªª XXÜÒ ð^û œ gzä ]çßšuª Ê (4948BŠzZŠ1Zò)XÅgx* izlz?:çñy Åpgx* iz ~ V(uZä ÅzmvZ -wîgævz -Š4, ÆvZx* V#V#āìc* CÐmÆVñ* ¼Éì~Š(F, x ZwÎgāì~g$u~z%Ð vzèg/0vz X x* {h+i gzzvz {h+iðƒ ~Vñ* }gv-š4, ÆvZLL:c* âû ä (2132 B 9)Xó ó Ý Z +g8 I ä Åz mvz -x Z wîgā D yò ö E <Ø z1z æ ä Ö] fâ ä Ö] oö] ð^û ] g³uœæð^³nfþ ] ð^³û³ ª³e]ç³Û³ŠiZZVc* âû? ª XXé Úæh u^ãvfîœæý^ûâæ' ^u^ãî œæà³û³u ³Ö] ³f gzzvz x* 4Ѓ -Š4, ÆvZgzZÅgx* CZ6,Vñ* ÆxZ YmCZ [wx*}',ðƒ gzz xøz_gx* FЃ gzz Ý Z ( Xìc* ŠgZŒÛ 9ÐZäã]ZÔ 4950BŠzZŠ1Z9)Xì{%gz Z ~igzsüå]x ÑzgŠu~`{ŠñÐmÆVñ* Vñ* ÆVÍß+F, $+Æ*ŠgzZgHztYy }g ¹XìCYð0* ÆkZ6,y KāZ nkzxì7 gšā ïšägx*»v LZ6, ZäÅzmvZ -vz wîg [»Vâ²Zy 7,W,Z»x* ~z%ðåvzèg[æ0/xìc* âû IÐVñ* }',~V(u ànãþ ä³ ³Ö] ð^³³ á] k³â á]zzvc* âû äåzmvz-x ZwÎgā ì 12

13 ègðxzx eã b&zåyzâb1]!* ßðÃLgzZ edbg ~^} Z1ZCÙ ØÆyZÔNÑxsZZ#{zāìg Zz» vz l ç³f œ:ñìxb7 Z ÅxsZÆÐxZÂñW:ZzX ñƒ ªòŠWkZÉðƒ7+Š$+Â~:¹äÐxZX숃+Š$+ÂHª LZŠz!* Æ #Å0+ z{lzävrzqxvƒðñyzz6,x ZwÎg ª oße] o  p ŠËiŸ õ?-# E :¹ NŠ&ä Z1ZXð2]ŠÞÝÃdW X ª å ³³³³ŠÊœŸ:åc* Š[ZävZègÐxZph #Ö Ãa} ( 8 à àeÿ p fóö] l^ïf_ö] )X g7h ÐZ ~ ÅvZègk 0vZ еñ-āZ ì ZzgÐb ÏZ RLZä\WX ñƒæ6,~gzî{z_æåzmvz-x ZwÎg ÀËu] (l^û Ò ÔÛ ÂœoÞ] = Ý Æ ^³mZZV¹ñƒD #Ãð ŠZ i ]ƒ]æ ä Ö] Ùª ^ÊkÖª ]ƒ] (Ôâ^riå riä Ö] ÀËu] (Ô Ëvmä ³Ö] ÕçÃËßmᜠo  kãûj] çöèú ] á] Ü Â]æ( ä Ö^eàÃj ^Êk³ß³Ã³j ] ᜠo Â]çÃÛj] çöæôöä³³ ³Ö] ä³³fjò ³Î ³eŸ] Õç³Ã³Ë³ß³mà³Ö æý Î ] kãê ( Ôn  ä Ö] äfjò Î eÿ] Õæ màöõæ m X gšc* 7ZÔVƒ;g2'!* P»~!a}Zª XXÌv Ö] kë Ôß XЃ 0* t LZÐZ? gšc* ÃvZÔÇÇgŠc*»vZ gšc* ÃvZ V;1Mhà7{Z+û{z e* à{z+ã»vßæ*š~g7 /Z yv» /ZáZz*Š~g7Xƒ3gÉ~h}gvävāZ A ÚZ [ZXì3gÉn}gvävāZ AÚZ1Mhà7 e* à Ô2669 B Zµ Ô2516B~èF, ò)x `ƒè±gzzì[jz (Xì~ ÅkāZ ì¹äozz* gz- Å{oÃa-ZäÅzmvZ-x ZwÎgā Š~g$ukZ Åpg',iZýkZÐZgzZì~Š½k^X wew1æa~/kzôzå<å XE Xn gz2zãï0+ ikz~ýzgå½kz ì ìçð]â ZòsZÐZ2X ì]gz Å ŠzÂàS6, ÆxsZ6,y;fZz[ sëzs ÆkāZ Ѓ exgd kùzg X gdƒîcgcg]x zg zšgzzy2»xsziú: ^ßmÜÓu^Ò ^ÛÞçÒ13³ e ûāì i»%zeƒ Î~V ÐmÆiúXì9Û ëz D ðégs Å]!* ÏZX ñyàze]š ÅäY~K7ZÐ éç F Ö^e o³f ³Ö] ]æ ³ÚZZVìc* âû Š á gzäåzmvz-x ZwÎgñ ƒ LZÌL ƒxzøð ~ ^āì s B ÆV±z7,ÔY07CÙ ØYZÔY 7u ŒB Æ+ Zz kz{zèy Y 7nç»x z3gb ÆVÍßx gzzy ',4 gå~v : Xì;gÙW* Ð] gzzýeå ^Þ^ãÓ h] 1Ò1Þ^ãÒç³Ò7ç³3³ e Ô, ½wjâòsZÃyZXì~gz ðég6,µñcù ÅyZ ƒza Z# X, SÅ{s zzôog~8-gòszãtüzz]zš ÅyZ [ZŠWÆÅWä3Ð YZ ZÃyZ ÂNYƒ.Þ Æä3* 3a /!ô-zázzä0* šmf, ~yæåzmvz-x ZwÎgXN2 g!* -Z: ë ñƒd yò i»åzmvz-\wšp1z0 B; Z Ü zd3* 3gzZå~ŠÍÅÅzmvZ-x ZwÎg~å^Z# ä Ö] Ü =Ý Æ ^³mZZV¹Ðí NŠtä\WXåO s ', vz!aª XXojÛÃ Ô ikö] ^ÛÊÔn m^ûú ØÒæ ÔßnÛneØÒæ ˆÐt LZgzZ ƒ3ðb; ZŠ Ôz YZ ZÅä3Ð x* Æ i»ä3} ЈÆkZā ë1z 0/XƒVZ (2022B 9Ô 5061B~gg9)X; g ðãnæä g# ÃkZ\WgzZƒ;g {»] ÅuÈ^ /Z \WÐb kzèyìnìtâƒ}6,ð, g(/z W,Z Z',6,šMF, Åaì»ðŠB Æ^gzZ ìgw1^ñða ~ yš-āz D yò% 0vZ Xìg$ugXìYwZe ~ X âû p=~y}gøx ZwÎg Ü w zkzx~šizzw=äòz?ll:y7äåzmvz -x ZwÎgXc* šnæ Š¼=ä{ Zz ÐZ? /ZLL:c* âû äx ZwÎgXgL:¹äòZ~ óó?ƒsebšhðz Y ^Ñ~wZ}¾ÂîŠ7 ¼ (748BÄ:ƒ±5Xìc* ŠgZŒÛ Œäã]Z Ðy!* iiâz#^: kne ioò7ç3e6núù^³2ùç³ e ƒ»ùpð ZnÆ+ ZzµñtGÂìm1'!* DY]',I K] zz Î~šMF,ÅV 6,gî ZŠ)+ Zz6, V Ækz7,kWLZ LaÂ ïš 2* ÇÃV + Zz¼X šmf, ÅV tèñ DΈ6,yZ D CÙZ zš7z ÍV1ÇÐ edbgã6, wew1æv ~µ%kzæ/xìihcù inæ Ã6,wew1ÆyZÉ e Š ã7,7~vâ»æyz'!* ßgzZ 13

14 ïšÿ~vƒçkgš{š ì =gfævíßæ<ø ZèvŠgzZVßjZ VÎÃÐ+Š{zgzZC0* ï7½ ŠÃaX DY Z+ ÆaV ð0* g0+zækzv ƒz(,z#^ Y`gzŠ áðk]x&7[tã½o ƒ{šz Š»!fXìCY QgzZ CYƒW, OÐVÍßÆxZ ZvŠ,ƒ Î3ZÔy0* y3 àúðfmüöá^³ú Œ^³³ß³Ö] o³ ³Â o³i^³³mzz 6, ¾Âb~*Š{ z X ìcwtš ]!* àzzxxäû Ÿ] á ÏÖ] àúðfmüöæäû ]Ÿ] Ý Ÿ] KZë ]',Î[ZŠWòsZPÐ mæšñzzšmf, ìgt ~ä šmf,9åv LZ ë /ZX Mh šm F,òsZ ÅŠÑzZ gzzðf:l»ò*(n}gøì~*škzatâìg[x» èg{k, CÙ 1ZXÐF:L»~ Å]YgŠ}gøÌyŠÆ#Ö ªÀ ÄÊ jöø³ ³Ö] á]zzvc* âû äåzmvz-x ZwÎgāì~z%ÐÅv Z ÔÖ Õ Öæ ^ËÇj ^evù^ïnê[å â oöoþ] Ùç³Ï³nÊèß³r³Ö] o³êè } :ǃiZŠ6,n²{zÂñYc* ŠJ(,~¼A x gzûz g»y KZ˪ XX ìzƒðzzåšñzz~¾t:ça[z?ì:l H»~ Å]YgŠn 0Z ò)xì C Š Å n }¾ˆÆä%}¾ ( Xìc* ŠgZŒÛ 9ÐZäã]ZÔ 3660Bzâ gzzì ~Š._Æg2Š òszšmf,åv LZ äë /ZÉ ìgm [ZN»kZ̈Æä%ā6Y Âìc* Š (7Z c* âû äåzmvz -x Z wîgāì ~z%ðåvzèg{k, CÙ 1ZXÇ Ü Âæœ èm ^ èî Vè$ $ àúÿ] ä Û Ä_ϳÞ] á^³šþÿ] l^³ú]ƒ]zzvì» wæz Y%y KZZ# ª XXäÖç mxö^ Öææœäeij˳jß³ m ÐTD~uzŠÔtgY Yƒ{Ÿ (1631B 9)X} ŠnÆkZŠÑzZ(~ŠÔƒÝ{Z+ à wîg}g\ævzxì {~.Zñ.Þ Ã~šM F, ^ã_vmü Êèn ä Ö] å^â ³j ] ³f à³ú^³úll:ìyâû»åzmvz B~gg9)Xó ó Ô èß³r³ö] èv³ñ] ³r³mܳ³ÖŸ] ä³³³v³³ ³³ß³³ e Å ŠzÂàSÐ mæ ŠÑzZšMF,à ëço( 142 B E ] é 3  vzxãƒp#ðvâšxå]y G ì]gz X}WX}iZâÐ /// ] Ãaª XX^ãn  åçe ^Êànß ÂÈ e]ƒ]æànß Äf È ³e]ƒ] }ŠZwÐZÂñ7,:iú ƒ»w kšz# ÔzŠ»iú~/Åw (494BŠzZŠ1Zò)Xƒ ~iú -x ZwÎgÂñYƒZagÅZ# g0+zæ^: ^Þ Ò-Ö] ³jŠe vzx, xoz»äîµ ZЊp+ ZzÐāZ ì~š½äåzmvz ð^ßeœ Üâæ éç F ³Ö^³e ܳҟæœ]æ ³ÚLL:ìyâÛ»ÅzmvZ-wÎg Æ o³êüãßne]çî ³Êæ ³Â ð^³ßeœ ܳâæ ^³³ãn ³Â]ç³e ³³ ]æ à³nß³ ijf / Åk', kšgzzzš»iú~/åw ] ÃV LZª XXÄ^³³ ³Û³Ö] ( ŒÔ 495 BŠzZŠ1Zò)XzŠ {u _ÆyZgzZƒ ~iú gâ ~ «wjâ(zãyz r iziā ÛZD+ ïôz~g\x!vzy4 Xn :Za]Zg ßÆnË~yZy-āñYH u"* 3ZgWнg-iÃV : Ý^ jþ] ^ÒÜn ÃioÒ7ç3e ä~ggxâzx e Š½Å* ywœû Ѓ ÃV Xì~gz b ÏZX XXá Ï Öá^nf ³Ö] ܳn ³Ã³ih^³eZìL Hì [!* -Z~9K Z o ³Þ^³Ê ³nŠËjÖ] à³â o³³þç³ ³ V D yò vzègk 0vZ ä~èyôz wzî0æ Ðíª nç ^Þœæá ÏÖ] k ³Ë³ u Xå1 ˆyWŒÛ ~ û 1 u0* ywœû ~/Åk', âävz gw á xâzðb ÏZ ~/kzìävrāz W~}g!* Æ~ŠŠ_övZàz{ á Xå Xå1 åywœû á ] ÖçÖ] Ün ³Ã³iáœÜ³ ³Â]ZL: ~ 538 B)lyzº0)Z Üâ ^ Úœ ÄnÛ oê än Â]ç æ è ÛÖ] Øâœäe ìœàm Ö] ^Ãá Ï ³Ö á ÏÖ] l^m àúå ñ^ïâæá^ûmÿ] ïç àú hç³ ³Ï³Ö] ä³nêð³fšm^³û³ö än  oßjfmp Ö] Ün ÃjÖ] Ø œá ϳÖ] ^³ æ&³m ³v³Ö] áç³jú ³Ã³eæ œ Ç Ö] oêün ÃjÖ] áœôöƒgf æl^ó ÛÖ] àú óeس ³v³m^³Ú X ìgã»+šnæv ½ÅyWŒÛ Ѓ ~VߊÆyāZ ª XXå Ãe^ÛÖØ œ çâæ ^ìç nkzx~vzàxóì;gw»+šiz yáæg$šz gzz]c* WãWŒÛ NYƒtZgZ+ ÆyZZz+Š wšæakz~ˆgzƒz ÝZÐg±ZƽœyWŒÛ XVƒŠsÐ Åݽ~/KgānkZÔƒ6,yWŒÛ ÏZŠãCÅyZVƒZa~ ƒýz{znæˆâgzzìcƒtzg{šc* i~v~f{zñy M.~ ûãv LZ {zāìtª ÅVâ Ü z', 14

15 ÆmïgzZ ZpíÔiÎkZ\ āw ìtè»ä Ã{ g á uð]!* _.ÆÉgz tø #āøg Z Ã]!* _.(B ÆkZ+ŠÉìg:J-uÅyEZ6f m»kzð+šgzzñyƒ YZ~}IzWXñY0úÅ]!* _.gzz Z½Å bzgôzigwåwš ÅmÜZgzZ~išŠÔƒ~yWÅ\Wāìtx»ä g(zi ÔòOŠ?Ø Ô]ÐÔ ~ #āƒ{š gzzaš(ziz0+zgzzƒgzšsw 6,KWμªZz{zÉ,½Z :]!* _.ÆYz½gzZƒ \WN W:ÃCƒZaöÆ tv gzzxƒzaôåh~kzgzzg6 XW JZÐ>kZgzZkuzgy!* ikz.$»~kzð KZgzZ Š]úŠ Å+Š}g7~wCÙ h+š[zßkz{zāì7 / CÙ htãázz Š]úŠÅxsZ<:.$Y XñÖ¼gzZ} 7YZb ¼Z ÆkZ._Æ àø mû ô Ö$] Ùø ^Îø kßfn ô ùeø ^ßøiö ^mø! Üû ãô nû ø Âø o³ F³jû iö ]ƒø ]ôæø âû ]+Z[gvZ äü Öø ôùeø]ö áû ]ø? oû Öô áö çû Óö mø ^Úø Øû Îö äö Öû ôùeø æû ]ø ø âf ô nûæø á õ! û Ïö eô kô ñû] ^Þøðø? ^Ïø Öô áø çû ö û mø Ÿø oû eôù ø kö nû ø Âø áû ]ô Íö ^ìø ]ø oþôù]ô o$ Öø]ô ou5 çû mö ^Úø Ÿ$]ô Äö ³fôi$]ø áû ]ô o³šô Ëû ³Þø p-? ^Ïø ûiô àû ³ Úô û Ïø Êø (äeô Üû Òö F û ]ø?ÿøæø Üû Óö nû ø Âø äü iöçû øiø ^Úø äö #³Ö] ðø? ^ø çû Ö$ Øû Îö!Ünû ô Âø Ýõ çû mø hø ] ø Âø äô #Ö] o øâø p F jøêû ] àô Û$ Úô Üö ø ¾û ]ø àû Ûø Êø!áçû öïô Ãû iø ø Êø]ø (ä ôfû Îø àû Úôù ] Ûö Âö Üû Óö nûêô kö %ûfô Öø ( 17D15: -) XXáçû Úö ô rû Ûö Öû] xö ôëû mö Ÿø äü Þ$]ô ä jômf^f eô hø $ Òø æû ]ø^e ô Òø»]Ñ~gøvß CYð 7,tW?~gøÃyZZ# gzz ~ÏZc* ØÑyWŒÛ uz zšðãñoæywœû kz ë{znpg7 ¼~kZ / CÙ Ðs KZ~ā ŠâÛ \W Š spzp¼ XìCYÈs ~ ~zcåkzïzšpâ~y 7ā»[Z±ÆyŠ uüƒ}(,-z=âvz ãâû * Å[g LZ~ /Z :L~ÂVî»yWŒÛ ƒ;e:täz}. /ZígzZìsp ǃyÃgzZݪ Z ZzÐkZ» :gzzy }ŠgZŒÛ D2 N* ÑÃ]c* WÅZ}.c* } [ s ÅZ}. {]!* KÑ-Z XMh0* 7b#LvßxêG Üm ÓÖ] äöç o  o Þæ å ÛvÞ _gzzæymczyf:c* âû äåzmvz-½ ] 9}g\ YmCZ gåvâ KZ ä\ vzx LZäx?Z:xZ YmCZxÓXc* âû _ aæx CÙ Ãx?Z:xZ»YmCZÃYfˆÆV1xÓyZXc* àj-víßx»vz~:âi LZ «ú1 ÅxsZ+Šä\ vzãty KZ{zCÙ XŠHc* Š}ŠgZŒÛ _gzz Xñàx»wÎgÆkZgzZvZJ-VÍßxÓ{zāìnÛ 6,kZìÅ»xsZVñƒ D 6,VßßZ ñƒ ñcæg$uz ywœû ë /Z gz,æ WdYÆxZ YmCZ~Vs9ëQ ïšx9z Û äƒzc 6,XX #Ö }.7[ZŠWPÆVz]úŠ6,VŒX X $Ë g VŠH0+ i~gøð g(zi (ZgzZ[ÖgwìZg7Zg7»)gzZÕ~Vz]úŠD1!ßzgzZtØ~ #gzz}wëðñg z6,vziñðpòcù < XƒÑZzä Za èô ø Âô çû Ûø Öû]æø èô Ûø Óû ³vô ³Öû^³³eô Ôø eôù ø Øô ³nûfô ø o³öf]ô Åö û ]öll:ìš á gz»\ vz Š]úŠs Å5gZ Æ[gLZóóàö Šø uû ]ø oø âô oû jôö$^eô Üû ãö Öûô ^ø æø èô ßøŠø vø Öû] Xƒ>ð Z6, j,zâ<ƒigzbz ÆÃ{ B ÆÕ : Q]c* XñY~ŠB ÆÕ]úŠD1 XñYÅ~iZ0+Z{ öígzzãd2 XñYH6, k¼æ]úškzã\wšpāìè» Š]úŠB ÆÕ V-B ÆãZŠ* ê zš VZ /kz\wgzzƒkˆzzg7zg7»ñgzz CÙ ÔÌ» #gzz [ÖgpÒZg7Zg7Ì»ûµñ\ ÉW,1:Y"Y YgzZª6fÔ A&ŠZ ZÔð g~ ÅkZÐŠÛ CÙ ŠãCÅ]úŠgzZƒzx~Zb!* ÃVzgŠTÞ gzz{z / CÙ 6 ZyZgzZ<]!*._ÆÌZ X, gzû{zgaæjz"$œû gzzƒt Zë!* ~XØ 15

16 ù ø ø ÐZN xz / z6,gzz < CúŠD5 ÃVñZ / z6,x< ÒÃÅg D`',Z',B Æ~gZŠ)fgzZ w4z p<x» ZhðÔxÐ]Š Åä xz / z6,66gzzähgzgðšz YHÚì{z +4:ìòZ / Š á gz»åzmvz-x ZÑ XƒZhð H{zìeÔƒ;g»VUâiWgzZ; Ô])àZzäW7~{ZgÅ Vz]úŠD6 XØ3Š#Ö /ZzñgzZ<wLZÐã%O{ç o FÂø û fô û ]æø ô Óø ßûÛö Öû] àô Âø äø Þû]æø Íô æû ö Ãû ³Ûø ³Öû^³eô û ³Úö ]ûæø ÃyZ N WÌT$r ~{ZggzZÃzgÐ ðz',gzz LL:ì~yWŒÛ ( 17:y%)óóÔeø^ ø ]ø«úø zš»ngzz XƒgD ZŠ', B Æw4Z g / ÐVß2ÅöâiWXì~gz * W»])gzZT$r~h{Zg ìzz XìCƒZaé~gZŠ ztüzgzzìcw] ~yzz +ŠLZgzZ D âi gw z ÃVzÈyZLZZ}.ā ƒ {Šc* ia~yzzz Å ô çû rö Öû]æø Íô çû íø Öû] àø Úôù ðõ oû ø eô Üû Óö Þ$çø öfû ßøÖø æø LL:c* âû Š á gzä\ vz ƒø ]ô àø mû ô Ö$]!àmû ô fô # Ö] ô ô eøæø (l F Ûø %$Ö]æø ô ³Ëö ³ÞûŸû ]æø Ùô ]çø ³Úû Ÿû ] àø ³Úôù õ ³Ïû ³Þøæø Üû ãô nû ø Âø Ôø òôö5æ]ö!áçû Ãö ô F äô ³nûÖø ]ô «³³Þ$]ô æø äô ³³ #³Öô ^³³Þ$]ô ] çû? Öö^³Îø ( X Zèfønû ô Ú% Üû ³ãö jûeø ^³ ø ]ø :{ÂZ>gÎ)óó áø æû ö jøãû Ûö Öû] Üö âö Ôø òôö5æ]ö æø ( X ZèÛø uû ø æø Üû ãô eôù $ àû Úôù X ZlçF ø ø gzz]* væwâz yy ÔÉ ÃÔçz sp»gz ëgzz(157d155 vß~]ñyzð, öâiw~gvæ 2~LvÆVEæW s Å Z}.gzZ Æ Z}.ëā}Â}7, ðãz# gzz, ñ Ð s Å[gÆyZ6,yZ Š}Š ~Ÿp7Zì* Y < X zg Zgvß,ZgzZÏ} t 6, yzøgåkzgzzïvƒ]c* Á!vZwÎgc* Y7ÐÅzmvZ-x ZÑäÅvZègÄ] QÔÅYmCZ:c* âû ä\wâìcƒå ¾öâiWJ{Šc* iðƒ ÅòŠWÔƒ d$œû ÐkZQgzZÔƒ d$œû {Šc* iðyz~yzzz+š ƒ ~+ŠLZ :ìcƒðg±zæ+šækzöâiw ƒgz$~+šgzzìcƒjöâiwåkz ì ~wkz6,}i{zāj-vœìsgcƒ',z',öâi tw gzzì (> Y{g7W,Zðû{kH6, kāz KZÃ+Š{zāì w¾x»» ZŠÔVƒgÇi * ù]ñ Æ]ÑgzZā ~+ŠÆZ}.gzZ} 7~ª ågzz ÝZ gzzìõz(,¹āvy} :wpzp~kzð KZÆVç» ì+šzƒ5»z}.kzxszxì]y WgzZìCƒ{nÌ*ŠÅVÍß,Z ì rgdd»j-$+zðwizìñƒg Z»]Ñ»~g7D»T Æ!ÅTgzZÌÐxZgzZìZzÌÐi WÆÏ0+ iã KZ ã KZgzZì gƒzaýz0z]ªiz',izg~]â ã KZ ā Ë>ÂaÆgzZËX gycƒúzgvªf, à )~Ï0+ i VâÛ àv-z{zāìšhc* Ctx»wzZ ZŠŠpāZ# σöRHÅ X gdi Ðg ÆãâÛ * gzz, ~zcå+škzb ÅgZŠ', ú1~ ){zā<7~iz0+z~ B ÆÕkZÃ+ŠD3 gzzyj~ä wjãkzñoåäƒegzz1$+vßgzzxƒ:kc +ŠvßÐ]úŠi : gzzã!* i,èôò3, Å\WgzZ, kcs# Zg -Z DâÛ ÅvZèg 0tzç] X, kcæà )~ ðw ÃòŠW-āZ å;g 7,iúB ÆÅzmvZ-x ZÑ~g!* = vßôc* Š}Š[Z» È óó ä Ö] ÔÛ³u ³ ml L ~iúä~ Ô VÍßÂ?ƒìgg VY=Ô} >ZgvZ}.ā ¹ä~ÔÑäg ÅzmvZ-* ÑZ# XŠHƒlñ{~XH{g á Z»glñ{=ä ½+4(Zä~Xy!* ŒÛ 6,\W\!* Vâ} X ƒrgãðiú Ze=Â:ä\WXˆÆyZ:gzZ ŠL ÐyZ:ÑZzä šm F, z * A ]!* ~iúìiút!dšā c* âû tsüx¹>z',:gzzzgâ:gzz yòðz(,åkzô»ä yò~f, ',gzzå0* ÅZ}.ìx* ÂiúX7ƒ o X»"7, ywœû gzzä Ggā[ÖgxÈZ»wZŠZkZå~WCúŠgzZk, ½Ôk, KZD4 ö¾w I(Z6,spÂ:ÔÌÅspgzZìg~g ̪ÅyZ6,VßZz :7Z]gzZb&ZKZgzZ'äƒk-âÐØgÅZ}.{zā Šgzi <7g (Z» gzzøgåz}.:gzzñäwãwõéâsü zøgvc* 0* "ÅZ}.gzZNY0gZŠ)f)gzZu!* " Ç!* {zā XB 0+!* #6,VEâÛ * ázg» iz0+z,zãvíßì{zý +4 DâÛ ÅvZègZ] ÆãâÛ * 7k-âÐZ}.āìêŠ]úŠs Å Z}.Ð è 45{ g 8 E sp"7zð[z±æz}.:gzzêš G 7Za 16

17 o ³³ ø³³âø ðö?] $ ³ô ]ølxl ìšh¹~p ÅVëñ~u0* ywœû X<Ì6, X DƒJ6, VzÛ»{z(29: Z) óó ô ^Ë$Óö Öû] Ë{z Dƒh+ ð Z~«ÆwßZgzZ +ŠLZ{zª {zd 7ï GE 34Zæc* X rðã~açævßßz LZÌ~w Vâ XMh}Š7ã!* ŒÛ ÅwßZz+Šp Mh ZŠ', ¼ƒ ÂÆÅzmvZ-x ZÑäZ}.à óóüû âö ðø?] çø âû ]ø Äû fôj$iø Ÿø æø (l û Úô ]ö «³Ûø ³Òø Üû ³Ïô ³jø û ]æø (Åû ^³³Êø Ôø Öô F ³ ô³ ÊøLL c* Š Ã\Wb TgzZ Š]úŠs Å+ŠÏZ\W: D MQVp ç³ö] ) X¾:úÆ] ZpÅVÍßygZ zz g3b Æï 6, ÏZìŠH {z rðë!* gzz~gzšzzgy" ïg 34Zæ~AçÆ+Š XE XìîŠÄgÆ {nãyzzz+šì~gz$u* ç :ìòz / Š á gz»åzmvz-x ZÑ ÃyZäYfÆyZÂÑä x»æveâû * ÅvZLuZ ZµZ# V<ÅyZñOÆä ^!*»yzyfæyzâæg7{zp»zg QgzZØŠ -Z wšæƒ yz äz}.âzƒ(z Z#Ñáˆ~ kztôåò6,yzäz}.ðy!* iåx?z:}] ÔŠîZŠ] g$ukzx _(,~ÏZgzZÅg(Z{ZgÅ ãâû * ävrāz a ñîfåzmvz-ñā DâÛ ÅvZègŠ&0vZ ~zzgæ ~ ~ŒÆTnÅ]ZfkZ7c* âû gzz Öñ Q Æ ÝªgzZЃgÈzgÐðZ', gzzðƒgïš»nãvíßgz?ìyy wšæƒ?âðz :(Z? /ZÐîÐÆW hãýªgzzðzñb;» -ZÌ Xc* Š xzøäkzãluz Zµb TÇ}ŠN Šx9Z Û»+Š#Ö ZÃyZgzZšM F, zb&zåv LZD8 yzy~»vñ / uå\wgzzì ÌnÛ AzZ»\W* g»aæ yzyæcù!* KZ hgãyzykzxì kzìgzû Ã~(,¹tgzZì ~ )gzz: )* lˆ Ðk\ zuèãvßzzylz~äâiæµ\ āw ì+zwvå Åä áæ lˆãvz]gz CÙ!* hg yygzzwj&+ gzzìkˆz» z"$œû gzzk\zuèã\wâ:c* Í, {CÙ b»è5 ÃVëñ~* ywœû Xì ÙW f»\wð ÕÅ ÅI: X óó] ^Þø Üû Óö nû ô âû ]øæø Üû Óö Šø Ëö ³Þû]ø ]? çû Îö ]çû ßöÚø! àø mû ô Ö$] ^`ø m%^ø ÅvZ=:c* âû ñƒd yòwczäåzmvz-x ZÑgzZ ÚZÚZ~{ZgÅvZ=gzZŠHc* *7ÚZy KZðÃLā ŠHc* *ÚZ~{Zg }g /,Zizgz M6,ëgzZXŠHc* Zge7ÚZòŠWðÃLā ŠHc* Zge gz0+yðã& :+ZðÃaÆä3ÆÅvZègwšgzZ} ā (~èf, )Xå~ ÅÅvZègwšÆÚ kzñzîxn3 :c* âû äåzmvz-ñgzz 4{Šc* iðñgzzçñãkz Z}.Ç} ÒÃÅä ñ ( z~gg)x7ðãgzz àzzƒãvç>ï¹gzz =gf òiñ» äj(,ðwgzz äà] Ã- âiwýzgš $Ë ƒ7[x» Ì- ðã%}g /Ð Vß2Å VUâiWX ~g7gzzƒîš]úšå]!* zz!-z~ã KZÝ - {zm<!* XƒBbg/µ»ä y6, VzŠãC5ÃÏ0+ iã KZ 6,V¹ ÆyZgzZÅzmvZ-ÑÔwŠ ÆU~äâiT vzèg]gz0[ ] Zz -Z»VâŠ4Z ìghâ0zõ{c" ÆvZšMÅzmvZ-½ [»Vâ²Zy WÑ: DâÛ yòå áe$dk0* Æ\WëX ìgâû xzgwçgnæugše~ñ ÕkZ\WXDâÛ 7ÔŠæÐZ}.a}gø\W!vZwÎgc* ã»t$rt gzzçìgizgšj- Ÿty WXD 7 ŠÅØ{Æ ā }g /vß,z Ð?:c* âû ÍtäÅzmvZ-Ñǃ»gzŠ Yc* Š Z9~ñ YZŠÅJ aæ Ð~yZ ØŠ } zšæÿækāz YoZ Yc* ÑZgW Q:Ð+ŠLZ{zÌQDY Ðh{È» Z}.{z1XDYVJ-V]gzZV-A g / Ð ÍDY ÐY3gZÎāJ-VŒXÇìg ƒ Q: Xǃ:sp»ËÃkZZÎÆZ}.~5ZggzZÇ} ^»J-]ñ] pnyá:vz~ }āçìgsp»v-ƒsüãvƒzzl %Z (Z{z /-Z', Z',~#Ö (~gg)xƒìgî~ ā? Z~ ā DâÛ ÅvZègtzç] k\z vßgzzð,š:b»yzvßçìgƒõ»+šæz}.çìgšñ ñyêw» Z}.āJ-VŒXÐà :{nãyz{zð, #ÅyZ ( z~gg)xð gì 6,ª ÏZKZv߃õÆ+ŠtgzZ B ÆñÐ Šã!* ŒÛ ÅVßßZgzZ ïge 34ZæÔ~gZŠZzgY" X D7 17

18 äåzmvz-ñçox ŠúÅw -Z g á1vßtâx ŠgzZN2+ŠÃV±z7,LZ{z~T~ŠúÅw -ZÃyZ X, Za ìg}šx9z Û gzîp» Vz]úŠ\WyxgŠÆVÍßXD10 gzzvíg),æyz Â:X<xZZ»]!* _.gzz]zmièæyz Vƒ ÆyZ:Ô<ç6,]ZmÆyZ:gzZ <Šc* Ðx* }',ÃVîZ gzz<7]úškbz ÆÕ~iZ0+ZµX<$Å]c* ÃIè ~wšæybz Æ~išŠe$.ñOÆä» Ãè EGE45 #Ì~W ÐWöWÂgzZWC!* Z]!* KZ ½}āìLg60+Zt%ZCƒ7µÂÅ~pgZÎpË~ # gzzñä ø~y á Å+ŠgzZvZ{z~yÌƃgzZY Åu0* ywœû XñYƒgzŠÐ+Š{Šc* igzz{zñoæäwd$œû Ð+Š äø ³ #Ö] ]çf%šö nøêø äô ³ #Ö] á ô æû ö àû Úô áø çû ³Âö û ³mø àø ³mû ô ³Ö$] ]ç³f%šö iø Ÿøæø : V1ÇÃyZ DgåÃXZÎÆZ}.vßt!ëñ}Zóó Ü û Âô ô nûçø eô ]æ û Âø X' ŠV1ÇÃZ}.6, Ū (, ÐWÐuÑtāƒ:(Z}zŠ s ÅvZsܪ ŠxZ9Û»]úŠ 0vZ àz ZŠ D11 : / CÙ s ÅgzZË ZÎÆvZÃVzÈÆvZ õ/45" J E G ázz Š]úŠ ]úšs Åy!* ië:ôs űgzZx :Ôšs Åíz:Ôš XìŸgÅvZsÜ7Z»ðñXs Å{z / gzz ))Ë:Ô Š }Èā<ÒÃÅä Za tgzz Š]úŠs Å7Z ÏZ Ì~Ï0+ i~šzðzkzô} ÏÈÅ âzû{lz{zāìt x»» ~g7n¾xì~]5ç±gzz Ì~Ï0+ iyôì~ï0+ iā{gzz ~zc:àåyâ ÆkZgzZ 6,ìÆgÇŠgz6,z âlz~ï0+ i kzgzzbšgzœû 7Z CZy ÃT7+ZðÃZÎÆkZX} ŸgÅvZ ðñ}š]úšåvíßs Å XÇìgŠ%Z * zx»* ~V VâzŠÇ}ŠgZŒÛ 7Z ÃgzZËZÎÆ Øø Ûô Âø æø äô #Ö] oöø]ô «Âø ø àû ³Û$ ³Úôù Ÿ çû ³Îø àö ³Šø uû ]ø àû ³Úø æø LL:ìòZ / Š á gz»\ vz ó óànûûô ôšû Ûö Öû] àø Úô oû ßôÞ$]ô Ùø ^Îøæ$ ^v Öô^ ø ]úšs ÅvZäTσžgzZ]!* hzð]!* Å kz ]+Z[gvZXVƒ gzz gzš',vâû»vz~ā ¹gzZH (gzz~š }WXñâÛ «=ÂŽ6,āoZÜà ëāì ŠÐ /// ÑgzZÐv WÅ3ÃVßZzyLZgzZÃ\WLZ îxëñ(28:* Z) XìðâÛ ~pözyzô=åkzäåzmvz-x Z yzð -ZCÙ Ð ~?gzzìgzš)fgzz VZô-ZCÙ Ð~?LL kzgzzðvƒ~ãzô~gvxïñyåk6,i!* ~}g!* ÆVÍß ìvzô»vßzzylcùz ØgzZÇñYY7~}g!* ÆÎgÅkZÐ -ZCÙ Ð~?ÂXìVZôÅV ÆkZgzZyÆCÙ Ø LZ]gúgzZ Þb7~}g!* ÆVÍßyZÐ-CÙZ Ð~?gzZìgZŠ)fgzZVZô ( z~gg)x bš~ãzôåkzïƒ ÌÃkZgzZ< ÌŽzb&ZÅVßZzîgzZV±z7,LZD9 XÉ9Û p ÅVâ ¼~kZgzZc* Š[-ZäÅzmvZ-x ZÑ Zaú1 Å+Š~V±z7,LZvß¼āìVY(Z :c* âû QðâÛ ÆgZz* Ð+Š7Z gzzd27+š 7Z gzzd 7 VY(ZgzZ?Èzg7ÐVñ»}',7ZgzZ DC7ò}uÚ ú1 Å+ŠgzZD 7ÝD»+ŠÐV±z7,LZvß¼āì ÅZ}.XD 7x ò}uú ÆgIYÐ+ŠgzZD 7Za Zaú1 Å+Šg0+ZÆyZÔ,Š½Å+Š iñãv±z7,lzvß!n 2XzgÐVÂ!* ~',gzznc'!* hzãyzô, Ã7ZÔ, yzgzz, Za Å+ŠÔZ+ŠÐV±z7,LZ iñā eãvíß ñwf, ZПa\WQÇVzŠZw ¹7Z~:gz, wjãvtå tā Y7ÐVzuzŠäVÍß Ð~VßZzGgX~ŠâÛ CZ»k, ½gzZ VÍß}uzŠ?ðâÛ k, ½äÅzmvZ-x ZÑsÜÆX yã pgd»+švßtxås ÅVÍßÆÄFZ Kñzg»\āW c* Cä mvz-x ZÑ{zÂâJ-VÍß~ÄZ Åk, ½kZZ# vßázz ~\LZä\W!wÎgÆvZ}Z¹gzZñƒ ~#Ö }.ÅÅz XZƒg]HÐëâÛ Âc* âû 6, zz}gøgzzðâû p ÅVÍß¼ z7zô,š½å+šãv±z7,lz{zāìnû»víß:c* âû ä\w b ÏZXXzgÐVÂ!* ~',gzz, SÅVÂ!* hzgzz, Ãz ÅyZ, ÝD»+ŠÐ V±z7,LZ {zāì nû tì»víß *ŠÃyZ ¹~:gz, Za Å+Šg0+ZLZgzZ, wjãvt ëh!wîgævz} āz ¹äVÍßÆÄZF ÍtXÇVzŠ Zw~ ì~gzš)f~gvtv;y:c* âû ä\wx, Za ~VÍß}uzŠ 18

19 WD»ä #Ö }.Å+M KZgzZ Iz x B Æ ~gzš ]!* ŠÆ+CÙ âgzz t Zg55ÅsgçzxEB B ÆÏ6!* Cc* ¹F, zy4cù Å*Šāìzz XìMµñ~»äVZ {Z+ÃÐ āìt]!* YHxÈZ» R, zd$gd+~vñ ÁzÂs ÅkZŠz!* Æäƒ{Šc* i]gz ÅkZ~Vò Š}gø Xì gy~š IzoÔšMF, z½å±5āc* âû h+' äxh Z~yÒ~g Z ö ÀÓh! ziègzz Wë:ZgZz Û ÔxªÆ zšzôb#å+m KZÔyÅ cšgzzxpzæ á zðzô~gz 0* Åyâ zm WÔrzÛ Æ~gZŠZzg -ZgZŠ» ège4) Ð! gzzì Ü ZœgïZ.Þ * z> Š[Ô Z~Ø{Æ~Š / ~(,Ѓ Å Ü z> à )gzzv6&y=z gfæ R, zd$gd+ Å ège4) Ð g! zz> ŠzYfäy g$uiz ~œ/ %çoxì]gz z[zñz', igd+{gzšiw {,Æ ï á ~] F, à R, zd$gd+ åhzñÿugi» ège4) Ð ÆkZv:ZXì~gYÌ` āw g! zz> Š XìHäƒ sz Z»T ñƒa$%]zw, Zà ) k&zgzzmf, Ô(Ô ŠŠ¼~igD+{! gzškāz c* âû äxh Z gzz]gz zìzåxªæ Wë:ZgZz Û z ò {z Æ] çñ ÐÏŠßWÔgZŠ»xZ {E+ Zz].)[Z~Ø{Æ~Š /cšôg»i» ège4) Ð! z[z~xªæ~gzšzzgz]pzô]gz zìz Å~g»ogzZD z[z~xªæ á zðzô]gz ~(,Ѓ Å Ü zd» ã0* ÔgZŠ Zè~DÆ+M KZÔgZŠ» ège4) Ð! g6,] çñëz wzg»<ø XÐVƒ(k))} õæ+cù âæxe~)z Šm{ ÏÒúÃV2c* g]åo~igd+ògzškāz c* âû äxh Z ö +- G ö # gšz6l ËZe:^g7g kgãbegc* &+ZwWVZƒg!* ². xèzk, iæyg$uiz ~œ/ % ànû ÃÚæ é^â(äûñ] 1ñ] eœ çò m Ëm ^m;þ]ù 7]ça ^e ( 25D Š5ÔôeYÔªZÔ Z1ZÔ D-254 Ô g$uiz:x ÔY2019', ÆBZ 13D4:õgC ) m µ Ý^jjì] oeçìæ àšve wìgöz»yzgzš)fæv Bz ŠgzZg$uIZ] Gé 5š. 9 Eð!* 3r ÂÃèG E4) Ð! ŠHZiZâÐ{)zŠ Z ög E z> Šz[Z ñƒñwð½o ß~k Zò! Z Å\ vz äyg$uiz ~œ/ %āì]äz]x Ð yz Æ ))[xzgzz WZgZz yzgzš)fgzz=âàs ª+ZÅo Kz wg0+zæ ))z =gfæ] KzVñ / u ) {ÃggzZ]ZyÔ ) á ZzíÔb&Zz]úŠÔšMF, z½gzzì~š Za sü»x,z¹ð ~X Kx»,Z,Z~yZyÆ yg$uiz ~œ/ %XåYYH7g 6,RBÉ 76,R)» ège4) Ð! ~œ/ %ŠZZ z> ŠÔ[ZñZ', ÔgD+{gzŠw CÙ â½xèzk, iæ zìzåtì-zð~vñ* g» zg4zæy g$qz {gzštxì HsZ Z ÁÌäVzuzŠÐzzÅe$sgzZ]gz gzz> ŠÔ[ZÆo}g7gzZì~g z~gyðvß {,â½ôgd+ ège4) Ð! X ìgƒnðkz Vá Â] ^Ò änfm i åÿ æ Æ gö6,ãy2019mb18qgñˆæ Å ÅigD+ÒgzŠ k, iæyg$qz ~œ/ %ā ŠHc* C~TŠHHy Z»kZ=gf zd$gd+å ège4) Ð! gzz> Š[Ô Z6,R±Ìw)Z b ÅVß /xèz ~ Š5ÔîzZ g$uizy2019', ÆBZ B5QgñaÆ R, óóège4) Ð!» z> Š [Ô ZñZ',(kgÃbeg)igD+{gzŠ c* &+Z wwvzƒg!* LL Æg$uIZ] Gé 5š. 9 Eð!* ßÐo}g7~TXì;gW~ ŠZZ XÐVƒ-ÑèGE4) Ð! z> Š[Z{Š Š' * e$sgzz]gz zìz ÅigD+{gzŠäxH Z~ gö6, Å R, zd$gd+ gzzšm F, z½~ï0+ iã KZā c* âû ñƒd ãzz ƒ Wg ~V6&ÐkZXìÌZ~(, )fkˆzgzzä wez6, gî4ãb zôägz /Ï0+ iðj ± 19

20 LZaÆ Ñ~xZ / z6,ëzkzävm Æb]}gø X Ç}Òú g$uiz ~œ/ %āc* âû ~[æcgzœlzäxh Z E ì^ *ŠÐƒ Åy*zytXìwŠZƒÂPŠ»yy Gé5 Ò]y ðƒóåðï {Šc* iðƒ ÊãCÅxsZ ïg 3 Ò E ā] ì'âzgøgzz :-! IZ~y*zyXìC «E X zg»ð>~zy Zz~EŠÅƒ txì k»<l z[âs CÙ ā1ð]òkzx*»<l zywœû äv(u :-! X ŠŸgzZì Šo»wZŠZ~[!* gzzyzycù z gzz E ËXŠHƒ»äYƒtÆyZZ6,]!* ]!* XìgzŠVÎÃÐ]iz [gzz Î7 YfYmCZ$gZzāìÅ]!* kz]gz ` āw ¹h+' äxh Z Æ Ü zô, uzgšz»v-gzš)f KZÔ3YÃx z LZxZ ZŠ',x zšÿô]zz z]ðôe$gzz Û Åb CÙ gzz ÃV0 Ô{geð z Ô]pZzðZxÆxsZÐ+MmÜZ ƒ {g)ð {"z6,gzzlm!* _.Å b ÌËgzZÔ, x Ã4zŠy KZgzZ ~gzšzzg X, sü~šm F, z½å±5zâ~g7gzzvƒ:gdæ~i!* * Ññyg$uIZ ~œ/ %òàò* ñƒd [æk Z -wîgævzxìuðmcz-zvzàz]úšā ¹är# yzg; Tg }(,aæägz ÃgZŠ gzztüz{oævíßåzmvz Q, gšãgzš ztüzlz āì~gzš)fåúzyf\wx IZ ~œ/ %XNYµB ÆwŠ~g7aÆ ) á ZzíÅkZ úz> Š[Ô ZñZ', igd+{gzšðvß {,ÆÑÏZyg$u Xì gwc ŠZZ» g$uiz ~œ/ % 6, ur# ãæ Zw=+ Zb& B Æ+YÃx z LZ{zX t +4xZ Yfā ¹äy ~(,Å+MmÜZ `WX, Ì._ÆD{Š «Æ\ vzb Xì]gz {gzšäyg$qz ~œ/ %x?r# ãæ ZÕ* Ññ xh Z SyZgZŠ)fÆyg$uIZ ~œ/ %6,ŠZZÆigD+ yz ~œ/ %ā ¹gzZH7Š!* ugiãr# Ë~uxâZZûZ* Ññ»VñZ / z6, 6-$aÆ R, zd$gd+åyfgzzšmf, z½å±5y ÆkZëaÆkZìLg({Z+Ãà ëðtìsgc ŠZZ X gz / ] ~œ/ %ä Šg$uIZ ð!* ß ZT$* r# * Ññ ŠZZÆúz> Š[ZñZ', igd+{gzšãxh ZÆyg$uIZ CúŠkZÐ"ßLZ{zāìˆÅlgZ / Ð] Gé 5š. 9 Eð!* ßgzZìˆ~Š Ãgz( Š, Š' * ÃyÇÒú,ZaÆ Ñ~xZ /z6,mf, z gzz¹f, zyå+m KZzogzZ z ))gzzvƒnpg/_.»vñ» XÃ"$U* yzç~b#zi 1 l^nãû oñ^eç æ] Øn i oò 7çÚ^Þ lç³â Æ g$qz] Gé 5š. 9 Eð!* ߈çÆ ÅigD+{gzŠ V1_³e] ÉÃVzÒúzŠÐ"ßLZ {zā oèãyx YæzY%Z Z w gzx$zfzz=g&+gzzuze=g&+oèt, w gz] ÅyZÆ yzgzš)fæg$qz ] Gé 5š. 9 Eð!* ßÌy 8=g&+b ÏZX G Šc* ÅkZg!* g!* QXˆÅlgZ*Åä w gz}òúgzz ˆ~Š:Zà ÅyZgZŠ)fÆ] Gé 5š. 9 Eð!* ß~g ¹6,TX;g~gYÌŸ» ã;š ÐwŠµÆyZëaÆTÔ5[ZµgzZ5 3gYZÐs X gz / ]»g0+æz {gzšy»ñ~eæigd+{gzš V Ú oò àneæ ßÚ Ð', ÆZJāìYYc* ÎÐ]!* kz{iz0+z»kzxƒz zl ÎzxÓâ½J-x á ÅY2019', ÆBZ Q3 ñgzzšhƒzñÿ»æwåy»ñ XìCYÅ ŠZŠzgÅigD+{gzŠ~sfXñ áw p= äãû æ e ðnlmu eçjò])pväì çú ([fiúˆ) Œ ] ou^jjê] g$qz[fiúˆãy2019',æbz Q4 gñk Zk Z»igD+{gzŠ EE vzî 8Ë~uxâZZûZ#Z E GîÏ5{ ]gzœk, i~ Š5ÔîzZ ~TX d$½{š gzz txzƒâyg$uiz ~œ/ % Z }Ñçz`úz[ZLL:c* âû äxh Z ñƒd [æcgzœ gzz{ñçzogzzšm F, z½å±5 m¾zzšzû ZmÓZm{Æ TgVZzŠVZzgaÆã gígzz ã%z»z!x»ôš zb#å+m KZ LgÂPŠaÆ#Ö }.Å+M KZgzZ¹F, zyåizx wš»yzgzz Ã]y Wz*ŠÅyZ hðg`0* ÆyZ g»vzèævztxì gzz R, zšmf, ÅyZakZX ïšxz9û»ä gzzägz {òzzzz{zgzzñwg ì%zk, /* ÉH, zpe+ XÃ}ŠxZÃV-gZŠ)fã KZgzZBz±ÔYÔ ŠKZ DW}g ¹] zz ugi~ Ï0+ iã KZāc* âû äxh Z izðƒ vßizðƒ aæñizðƒ Z#p Tg ~akzxìcƒ]!* Å]ŠX~(, Ѓ tânyƒ 6, xgãp ÅwŠÃ ññp=ðäãäãæoy»ñækgãbegkz }gzšz(gzz] Gé 5š. 9 Eð!* ßxÓ{z B XVƒHh+æWlpÐVÇ Z 20

21 yg$uiz ~œ/ %x?ôr# ãæ ZÕ* Ññ[»: õ wßz~šãcækzgzz]gz zìzåyëz:çñ D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ ;ge-šziw* ÑñgœÔr# 'ZßZºWZ z6, [»: õ Š5Ôðs Z eyf WZ z6, z g»i Ô]* kzd gxï(åv :çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni ^ gãð; ŠÔr# y{î Lzi+Z[» : õ t ñæw Vâ ~y*zy : çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú ^ãiç2 Š5Ô*Š a{izg8ñi+zôr# W-}Z[»: õ c* zgzz{ñç : çñ ]çúç æ e ðnlmu eçjò])sväì çú GE Dxf 1reçÞEå ^vú `µ ú {B -Í ò É sñz å<. X Å Zf*ZÔr# Ë Zm,³* Ññ : õ Š5ÔðsÑZ] Zg Z g»& gzz]gz zìzvzàz]úš : çñ D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ Š5 Ô ey!²%gœ. Ôr# ~z0+ y{ ZbWz6, : õ ( wew1ôk, Ôk, ½)i»ä Ý]g'~y!* i!² :çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni kzôvxw]hwá~g Ôr# ö +- G Ý # ZñËZe: õ nc* gô;ge-îszš:0 xâwz z6,?ùgzzvy _»~t] :çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú ^ãiç2 ÔwjZDÚZÖ /YZŒÛ IZ ], ZeÔr# ãæ Z * Ññ: õ Š5Ôg7ÛA s zzæ ZŠ[x»:çñ Ø,ßÚ æ e ðnlmu eçjò])tväì çú Dxf 1reçÞEå ^vú `µ eykgz ñôr# ðz-û g(z 0Ý Z Wz6,: õ 8-ÔŠ!*!W ZÔmw0* ÍwÑÔðsÑZ{k, CÙ 1Z ö»kz~gzzšzzgzzytå{gµa :çñ (~øúæy*zy) D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ 6, RB Ðyg$uIZ ~œ/ %ā ¹ñƒD 7Š giàš6, XìQ7nÅxZ / z6, Æb kz {gzšä ö +-# G ögšz6l ËZe k Zò* gzz².ækgãbeg E IZ ~œ/ %gzzñƒszeýzg6,g ï3b + G G gzz]gz zìzåigd+ tā ¹ñƒD { E+»Vñ / ugzz]â}.! {,DÅyg$u ÅkZgzZy g$uiz ~œ/ %úz > Š[Ô ZñZ', igd+{gzš»e$šãzgzz ]gz z ÌZÅTìÐ~]1zZÅ]Šª{Šñ ā o}g7â½~}gzškzxìhìä] BŠ¼sZ Z X -Ñ}ÒúÆg$QZ] Gé 5š. 9 Eð!* ßÌÐg!* yâz&+z{k, b gy Z * Ññ ZÆ Šg$uIZ ð!* ß~k Zk ZkZ r# Ë*0+ * Ññò* T$* zr# á yã² * Ññò* Ôr# Ë ÆkZñƒïŠgZŒÛ ]gz Å Ü zãkgãbegkzgzzh[æìä H7Š giãxh Z SyZgZŠ)fÆyg$QZ ~œ/ %6,ŠZZ XƒZ Ðu0* x ]zˆå ZŠ Šƒi W»k ZXHZŠtZ ]»yzgzz 3nß ðnlmu eçjò])q äì çú ( ðwâ) VŒ ] oê ^Ãi ]gzœk, iær# ãæ ZÕ?* ÑñðWâÇk Zt Ô(Ô ŠÅ LZgzZH7sg CZä{gzŠY»Ñ~TZƒÂ ËZe{gzŠ².~k ZkZXàZeÝzg6,w]gßBz ))gzzcúš GE Zm, ³* ÑñðsÑZ] Zg Z ú {B -Í à É Z å<. X Å Zf*ZÔ ö +-# G ögšz6l * Ññ Z T$* Æ Š g$uiz ð!* ßgzZ r# ãæ XŠHƒ~gYŸ»Vz õ6, gî Ÿ!* ˆÆkZX Šñr# D xf 1re å ^n+eå ^vú `µ E g ÔtggZÔ] é E 54ÓÉ î~ 8mk, æôr# ãævzyâzëze : õ g ŠrÆZ+ òsz : çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] æ Kgz ñôr# ðz-ázg(z 0Ý Z Wz6,: õ 8-ÔŠ!*!W ZÔmw0* ÍwÑÔðsÑZ{k, CÙ 1eZ Y ( 1)ö»kZ~gZzŠZZgzZyTÅ{gµA : çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni Kgz ñôr# ðz-ázg(z 0Ý Z Wz6, : õ 8-ÔŠ!*!W ZÔmw0* ÍwÑÔðsÑZ{k, CÙ 1eZ Y ( 2)ö»kZ~gZzŠZZgzZyTÅ{gµA : çñ ]çi] æ e ðnlmu eçjò])rväì çú Dxf 1reçÞEå ^vú `µ 21

22 ^gãð;`wá. Ôr# gâzvzy«* Ññ: õ g»i gzzd»].)zkgzæ~y*zy:çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú 7]ç3Þ^µ Š5Ôðs Z eywz6,kzôr# _g ËZe: õ g»i!»]úš~vç) :çñ äãû æ e ðnlmu eçjò])mmväì çú Dá1reå ^n+1â\^ ^ixf 1re)MLE ^Ò æ r# ö +- G ö # gšz6l ËZe:Ë2Z D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú `µ yg$uiz ~œ/ %ò* T$* Ôr# ãæz * Ññ: õ g g$uiz ð!* ß Zz gzš»].)[z~{ñçb&z:çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeEå ^vú] æ yg$uiz ~œ/ %ò* T$* Ôr# Ë Znc* g* Ññ: õ 8-ÔŠ!*!W ZÔmw0* ÍwÑÔðsÑZ 1eZ YÔeÎZz ïg 3B :- E g! E X zz]gz zìz:ywåzxe :çñ äjëa æ e ðnlmu eçjò])mnväì çú Dxf 1reçÞEå ^vú `µ g g$uiz ð!* ß ZT$* Ôr# ãæý ægp * Ññ: õ Šy)F, {h+ ` k, æt$* z gzš» ZŠ~{Ñç~sgzZ]gz zìzxvzàz]úš:çñ D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ yg$uiz ~œ/ %ò* T$* Ôr# Ë Znc* g* Ññ: õ 8-ÔŠ!*!W ZÔmw0* ÍwÑðÔ sñz{k, CÙ 1eZ YeÔ ÎZz ` z[òzxcù bæûa g{ :çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni g g$qz ð!* ß ZÔr# ãæz * Ññ: õ g»i gzz]gz zìzåxªæ Wë:gZ Zz Û z ò :ç ñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú ^ãiç2 g g$uiz ð!* ß ZT$* Ôr# ãæý ægp* Ññ: õ gzš»].)[z~xªæ á zðz:çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú 7]ç3Þ^µ yg$uiz ~œ/ %]1âò* Ôr# m, z6, Vz`ÒZ: õ ögd+t h+].:çñ ]çi] æ e ðnlmu eçjò])moväì çú yg$uiz ~œ/ %òàò* Ôr# yzg; * Ññ: õ g»i gzz^å Ü z~ï0+ iåvzàz> Š:çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni ;ge- ŠÔzŠg%Z gœ. Ô(r# w.0z)w¾šúüw* z6, : õ s zzækgæ[x» :çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú ^ãiç2 yg$uiz ~œ/ % ZÔr# Ë~uxâZZûZ* Ññ: õ ] ZµÆ0 :çñ b e æ e ðnlmu eçjò])uväì çú Dxf 1reçÞEå ^vú `µ {].Ô]c* ~Š:zŠg%Z gœôr# y{vz'ëze : õ gzš»].)~b&zå{ñç:çñ D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ yg$ui Z ~%œ/ 6, uôr# ãæ wz =+ bz &* Ññ : õ :-! x E X gzzxæzd:çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni 8-Ôkg 8eYf*ZÔr# ãæpzäz* Ññ: õ gzš» ège4) Ð! z[z~xªæ~gzšzzgz]pz :çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú ^ãiç2 8-Ôkg 8eY eô ÎZ. Ôr# ãæ - * Ññ: õ gzš»tüz~vzàz]úš :çñ Dh ÇÚ ^ÛÞ ÃeE å ^vú 7]ç3Þ^µ 8-Ôkg 8eYf*ZÔr# ãæpzäz* Ññ: õ wßz~šãcæ~góàf, zy* :çñ l] ÃÛ æ e ðnlmu eçjò])mlväì çú Dxf 1reçÞEå ^vú `µ ] gzx> c* &+ZwW~ñhw¾Ôr# ãˆ? Z * Ññ: õ ]ZW, ZÔ]xÔZ+ Ô<Ø Zèã*zy:çñ D xf 1re å ^n+eå ^vú] æ» Zg'ÔVî`dâÔ{gµt eyf*zôr# ãætg ËZe: õ ]:Sz]Z Æ<ÑòsZ:çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú] Šni yg$ui Z ~œ/ % egãw c* zôr# ö +- G ö # gš6lz ËZe : õ :-! x E X gzzc* z :çñ D  ^ÛÞ ÃeEå ^vú ^ãiç2 22