Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobi"

Bản ghi

1 Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai Tel.: / www:davidcompany.com 1 Aj"àÔj" Ú} q^ æljàa Öo AjÚmoÚoà^ ]AuÑ q^ ;j DuùrÇPÚ} dxújs"<} =j:oèàó}!ôo~àä #d EoÚoà Ot EuÚ} AjÇAjEoÚo îo\ú} iè?urúu<}œ q?oºyd} EoÓo Djà=jÓ}~ ùò"~:} Subscriptions and Advertisements for The Secular Citizen and Divo in Mangalore area are acepted: Mr. Lawrence Alvares Vol.23 Issue No 44 Mumbai - Mangaluru January 27 - February 2, 2018 (Total 16 Pages) Price : India: ` PÀ«vÁ sé ïû PÉÆAPÀuï ªÀiÁAiÉÄZÉÆ ªÀeÁæZÉÆ PÀÄgÉƪï ÁgÁªÉA PÀ«vÁ sé ïû, ªÀiÁ É ïû méêl ï ÉÆgÉÆ Áí ºÁZÁå AiÉÄeÁä ï ÀuÁSÁ ï ÉÆà næã ªÀÄí¼Áî å vázáå sáªàiïð ºË ÁAvï d ÉgÁZÁå 14 vájpégï séæãªï ªÀívÁåð zà ÁeÁ ï ZÀ ªïß ªÉí ÉA. DAiÀiÁÛgï d Égï 14, 2018 ÀPÁ½A 9.30 xáªïß ÁAeÉgï 5.30 ÀAiÀiÁðAvï ZÀ ï Áè å ºÁå ÀA sàæªàiáavï, eáaiàiáû å PÀ«A, Á»wA D PÉÆAQÚ ªÉÆVA ªÉÆUÁ ªÀÄAiÀiÁà Á ï ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè, ÀAvÉÆ ï eéæqéæè D JPÀémï ªÁqÀAiÉÆè. ÁªÉÄÚa PÉÆAPÀt UÁ«à ï ªÀiÁ ɹÛuï «Äà Á gé A ï»uéa ºÁå PÁAiÀiÁða GUÁÛªÀuï PÉ. ÉÆà næã AiÉÄeÁä ªÀiÁ É ïû méêl ï ÉÆgÉÆ Áí ÀªÉA ÁªÉÄÚZÉ PÉÆAQÚ ÉÃRPï ªÀiÁ É ïû Jr ÉmÉÆÖ D ªÀiÁ É ïû eé.j sï. r ÉÆÃeÁ ªÀiÁ ÁZÉ ÉÊgÉ eáªïß ºÁdgï D ï Éè. D Áè å GUÁÛªÀuï G ÉƪÁàAvï PÉÆAQÚ sá ï, Á»vïå PÀ Á ÀæPÁgï, D ÀA ÀÌöÈw UÉæà ïû PÀZÁåðAvï PÉÆAQÚ PÀ«D Á»wAZÉÆ Ávïæ ªÀĺÀvïé ÀÇuïð eáªáß Á ªÀÄíuÉÆ ï ªÀiÁ ɹÛuï «Äà Á gé A ï»uéa ºÉÆVîPï GZÁ ð. PÉÆAPÀt PÀ«vÁ PÉëÃvÁæZÁ ªÁqÁªÀ½Pï GvÉÛÃd ï AªÉÇÑ PÀ«vÁ læ ïö ÀA ÉÆÜ D ÉÇè 12 ªÉÇ PÀ«vÁ sé ïû DZÀgÀuï ÉÊAmï eéæã É sï ÀUÀgÁAvï ÉÆà næã sáªàiïð ºË ÁAvï ºÁåZï ªÀÄ» ÁåZÁå 14 vájpégï zà ÁeÁ ï PÀgÀÄAPï ÀPÉÆè véa DªÀiÁÌA eé ÀÅöàUÁgÁAPï ªÀívÁåð ÀAvÉÆ Áa D C üªàiá Áa ÀAUÀvï eáªáß Á. PÀ«vÁ læ ïö ªÀiÁ É ïû ªÉÄ é ï Ä æpázéa Àé ÁÚAZÉA Á¼ÉêA eáªáß Á. ºÁAZÉ ÀªÉA læ ÁÖZÉÆ CzsÀåPïë Q±ÉÆÃgï UÉÆ Áì é ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð DåªÀj ï Ä æpï, ReÁ ÁÝgï DåAqÀÆæ J ï. r.pàä Áí (PÀÄwAk Á ï) «PÀÖgï ªÀÄxÁAiÀÄ ï («véæj PÁPÀð¼ï) «AiÀĪÀiï ÁAiÀiïì ºÁAZÉÆ ÀºÀPÁgï D ÀºÀAiÉÆÃUï ºÉÆVîPÉPï Ávïæ eáaªáñ å và À ÉÆ ªÀÄíuÉåvï. ºÁå ÀAzÀ üð ªÀiÁ É ïû ZÁ ð ¹PÉÃgï PÀÄ ÉêÃPÀgï ºÁZÉÆ PÀ«vÁ 55 ªÀÄí¼ÉÆî PÀ«vÁ ÀÅ ÀÛPï ÁªÉÄÚZÉÆ ÉÃRPï ªÀiÁ É ïû Jr ÉmÉÆÖ ï, D eágï ªÀÄí¼ÉÆî PÀ«vÁ ÀÅ ÀÛPï ÉÆà næã AiÉÄeÁä ªÀiÁ É ïû méêl ï ÉÆgÉÆ Áí ï GUÁÛªÀuï PÉ É. ºÁå ÀA sàæªàiázá Á sàäuáåðapï D AiÀÄĪÀduÁAPï PÀ«vÁ ªÁZÀ ï ÀàzsÉÆð D Á PÉ ÉÆè. ªÀiÁ É ïû DåAl ï ÁPÀÆðgï ºÁaA DªÀiÁÌA QvÉA D ÀjtÂwZÁå zéæ¼áåavï ªÀÄí½îA PÁªÁåA ªÀiÁ É ïû géæã ï géæãzá ï D ªÀiÁ ɹÛuï ¹ävÁ ±ÀuÉÊ»aA ÀzÁ ÀŵÀà D D ÀPÀÌqï ÀªÀiÁ eává ªÀÄí½îA PÀ«vÁA ªÉÇ ÀvÁæZÉ ÀA ÁzÀPï ªÀiÁ É ïû ÉÆgÉ ïì PÀÄªÉ ÉÆí ºÁAtÂA ZÀ ªïß ªÉí A. w Áæ å sáuáavï ªÀiÁ É ïû «ì ï PÀnÃ ï ºÁa PÁªÁî åzéa PÁ sáðgï PÀ«vÉa gàæzï ÉæÃPÀëPÁA D ÁÚ Äè. gàäapï eéªáú ÀAvÀgï ÁªÉÄÚZÉÆ PÀ«ªÀ è PÁéqÀæ ï ºÁZÉ ÀªÉA ªÀiÁ É ïû DåAqÀÄæ J ï. r. PÀÄ Áí ï ÀAªÁzï ZÀ AiÉÆè. ªÀiÁ É ïû ªÀ è PÁéqÀæ Á ï PÀ«APï ÉÆzsÀÄ ï ªÀíZÉÆ ï váazé PÀ«vÁ ÀÅ ÀÛPï ÀUÀðmï PÉ Áè å «²A ºÉÆVîPï GZÁ ð D ªÀÄíeÉ và À Áå À ÁgÁAPï ºÉÆ «µàaiàiï séæãªï ÀAvÉÆ Àãjvï ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ séæuéèa. n.«d ªÉÆ ÁAiÀiÁè ªÀ«ðA ÉÆPÁZÉA UÀĪÀiÁ ï ÀÅ ÀÛPÁA xáªïß ÀAiÀiïì Àgï Áè å ÀAzÀ üða ºÉA záaiàiïó ªÀiÁ É ïû ªÀ è PÁéqÀæ ï và À ÁåA gápéæ ï ªÀíZÉðA D ªÀÄÄPÁè å ¼ÉÎPï GvÁæAªÉÑA KPï séæãªï ªÀívÉðA PÁªÀiï eáªáß Á. zéãªï vápá ¼ï sà Á ÄÌ ÃA«Ý D D²ÃªÁðzÁA sàgéæa. PÉÆAPÀuï ÀzÁðgï ¹Û ªÁªÀÄ ï ±ÉuÉÊ ï vápá ÉÆè ÁnA ÉÆ váuéa ªÁRuÉÆè. PÀ«vÁ læ ÁÖ ï AªÉÇÑ 2017 ªÁå ªÀ ÁðZÉÆ ªÀÄxÁAiÀÄ ï PÀÄlªÀiï PÀ«vÁ ÀÅgÀ ÁÌgï PÀ ÀßqÁZÉÆ PÁzÀA jpágï và±éa ÉÃRPï PÉ. n. UÀnÖ ºÁAtÂA ªÀiÁ É ïû ªÀ è PÁéqÀæ ÁPï ºÁvÁAvÀgï PÉ ÉÆ. zàä ÁAiÀiÁÑ å ªÉÄjmï séæöêeï ¹ ÀÖªÀiïì ºÁZÉÆ DqÀ¼ÁÛ å zéãð±àpï eáªáß ÁÑ å PÀÄ Éà ÀzÀªÀÅZÁå eéæã É sï ªÀÄxÁAiÀÄ ï ºÁAtÂA D Áè å PÀÄmÁäZÁå ÁAªÁgï AªÉÇÑ ºÉÆ ÀÅgÀ ÁÌgï gàä ÀAiÀiï 25,000, ªÀiÁ ï Àvïæ và±éa AiÀiÁ ¹ÛPÁ DmÁ ÁÛ. PÀ«vÁ læ ïö ÁmÁè å zsá ªÀ ÁðA xáªïß ºÉÆ ÀÅgÀ ÁÌgï êïß DAiÀiÁè. 16ªÁå Á Ágï ªÁZï zégé ÉÊ ï üuàðeéavï wzéæqéæ zà ÁeÉÆ! ªÀÄAUÀÄîgï AiÉÄ ÉfAwè, ÁAiÀiïâ Á ÁézÉÆgÁPï ÀªÀÄ ð è KPï üuàðeï zégé ÉÊ ï. ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgÁ xáªïß 5 Q.«Ä CAvÀgÁZÉgï D Á. 79 ªÀ ÁðAa ÁæAiÀiï sà Éð Áå ºÁå üuàðfavï ÀAiÉÄèZï Á«ÖA ªÀÄíuÉåvï wzéæqéæ zà ÁeÉÆ ºÁåZï d Égï 15 vájpégï ÀA sàæªàiá ï DZÀ¹ð ÉÆ. ÀAiÉÆè zà ÁeÉÆ ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀ ÁðZÉÆ ÀªÀiÁgÉÆà ï zàä ÉÆæ zà ÁeÉÆ vé ÁðZÁ ªÀ ÁðZÉA GUÁÛªÀuï w ÉÆæ zà ÁeÉÆ üuàðeï «UÁgï Á D¹Ö ï Éj ï ºÁAZÁ d ÁäZÁ sáauágéæãvàìªázéæ zà ÁeÉÆ. véæ à ï ÉƪÀiÁgï. ]AuÑ íuìa} Ò":o ÁAeÉZÁ ÁAZï ªÉÇgÁAZÉgï ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑ UÉÆ«î Á ï Ä«ï Áªïè ÉÆeï ºÁAtÂA ÀĪÀiÁgï 31 AiÀiÁdPÁA ÀªÉA ÀA sàæ«äpï «Ä Áa sél«ú PÉ. ÁAUÁvÁZï D ÀÅ ÁðAiÉÄZÉÆ Àæ ÀAUï Ä ÉÆ. ºÁå «Ä ÁZÉgï ²æà ªÀ ÉÃjAiÀÄ ï r PÀÄ ÁíZÁ zéãð±à ÁSÁ ï duáazá PÉÆAiÀÄgï ÀAUÁØ ï sàqûpï VvÁA UÁªïß À«vïæ zá ï ªÀíqÁ sàqû ÀuÁ ï sélaªïì DzsÁgï ÉÆ, wvéèa géa D ï ÉèA PÉÆAiÀÄgï. «Ä Á G ÁæAvï D Á PÉ Áè å ªÉ PÁAiÀiÁðAvï üuàðfzáå Áí ï ªÀíqï ZÀ AiÀiÁA sàqûvvá ÀªÉA ÁZÁ záéja dªéäè Áå ÉÆPÁPï ÁéUÀvï PÉ ÉÆ. G ÁæAvï Áí ï Qæ¹Û 16ªÁå Á Ágï ªÁZï dé OtàÓ} Djà:urDoU GæoÚ} ]AuÑ dé OtàÖur abu D}!àúr 2018 AjtÖ}~ Aj"e<oÇà:} =jèùù} Øo:j?ur dé Otà^ Aj ÖjbOtà^ NÚuãbšà?u G<oàä ùaj<oàä aûjàn<o Aj EuÚ} R:uàO{} dé Otà acà NÚjàA}x DjA}~ dé OtàÓ} NÚur!AoxD} qdoå DjA}~?u GRà^ :oàöuà NÚo=} ]AuÑ q_kdoó} 2018 =kuæuèú} 28 :oyú vl:jú} :oàöur aèod}ä =kuñ <} <jànú} q^ :jdº Úu DjàTà ;koûj"àó} a<jà\å :jdºúu DjàTà qh"bšàõ N=o~à Ajt:}È =koo{}œ ùúu?oçàa}å ;koûj"àó} aèod} Divo Ladies Special 2018 DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai Tel.: , , s:

2 2 Jan Feb. 2, 2018 ªÀÄÄA ÄÑ ªÁqÁªÀ¼ï D GzÀUÀðvï xéæqé ªÀÄAiÀiÁè sávéægï UÀÄdgÁxÁZÉÆ gáaiàiï ÉÇZÀÄðV ÁAPï ªÀÄÄnAvï ºÁqÀÄAPï ɹì ï (ªÀ ÀAiÀiï) PÀgÁgï Àvïæ zà ÀÌvï PÀgÁÛ ÉÇZÀÄðV ï váazáå gáaiàiï PÀÄAªÀjßZÁå UÁß ªÉ¼Ágï ªÀÄÄA AiÀiï PÀÄzÀÆæ ( éã ï) zéæw gàä Ágï ænµáapï vávï F ïö EArAiÀiÁ PÀA É ªÀÄÄA AiÀiïÛ ænµáa xáªïß sáqáåzégï WÉvÁ ænµï UÀªÀ Àðgï ZÁ ïìð Æ ï ªÀíqÉÆè AzÀgï ÁAzÀÄ ï DqÀ¼ÉÛA, zàazéæ ªÁqÀAiÀiÁÛ ÁA. véæªàiá Áa PÁxÉzÁæ ï ÁAzÁÛvï ÀæxÀªÀiï qéæpïaiàiáqïð ÁAzÁÛvï UÀªÀ Àðgï ºÉÆ Àð, ªÀĺÁ Që ä xáªïß ªÀjè ÀAiÀiÁðAvï gáeï gà ÉÆÛ ÁAzÀAiÀiÁÛ ságàváavéè ÀæxÀªÀiï WÉÆqÁå géã ï ÁAiÀÄÌ Á xáªïß DgÀA sï eáªïß PÀæªÉÄÃuï ªÀĺÁ Që ä géã ï PÉÆ ÁðPï ªÀUÁðªÀuï eává ZÁgÁAvï wã ï ªÁAmÉ séçmïð læ ÁÖa sàäaaiàiï GeÁå ï ÀµïÖ eává më ï ºÉÆ ÁZÉA ÁAzÁ ï vàaiàiágï eává. ÁªÀðd Pï ÉÆlj sàaqá ï ÁAzï ÉèA PÀmÉÆÖÃuï ºÉA méêªàiïì D ï EArAiÀiÁ ªÀvÀðªÀiÁ ï ÀvÁæZÉA GUÀªÀiï, ºÁå ªÀ Áð váå ÀvÁæPï 180 ªÀ ÁðA sàváðvï ságàváavï véa Ä ªÀÄÄA AiÀiïÛ ÀæxÀªÀiï géê ï ÉÊ ï DgÀA sï ÉÆA É «.n. xáªïß oáuá ÀAiÀiÁðAvï, 32 Q ÉÆ «ÄÃlgï, J æ ï 16 vájpégï DgÀA sï eá ÉA ÉÆA AiÀiïÛ EArAiÀiÁZÉA ÀæxÀªÀiï ÀÄw ÄUÁmï vàaiàiágàäìaa VgÀt ÀÄgÀÄ eává. ÁÜ ÀPï eáªáß Á PÁªÀ¹Ó Á Á sáaiàiï záªàgï eáw ï sá¹ð ÉÆA É AiÀÄÄ ªÀ¹ðnZÉA ÁÜ À ï ÉÆA AiÀiÁÑ ÄUÁÖ PÁSÁð ÁåAvï C ü P ï Á s ï, D ª É Ä j P Á A v ï E A r A i À i Á Z Á å ÄUÁÖZÉÆ SÁAiÀiïì ªÁqÁÛ. DªÉÄjPÁ, EAUÉèAqÁAvï vàaiàiágï eá Áè å ÄUÁÖPï SÁAiÀiïì Á eává PÀgÉÆqÁA gàä ÀAiÀiï RZÀÄð ï ÉÆA AiÀiïÛ Áå Ávï éã ÁAZÁå séæaªàûtâ ªÀiÁw sàgàä ï 170 ZÀzÀgï ªÀÄAiÀiÁèA JPÁÖAªïß ÉÆA AiÀiï ±ÀºÀgÁZÉA gàzà ï D ÁAiÀÄÌ Á «PÉÆÖÃjAiÀiÁ UÁqÀð ÁZÉ GUÁÛªÀuï PÉÆæ sàqïð ªÀiÁPÉðnZÉA GUÁÛªÀuï, ªÀiÁPÉðnPï ªÀÄÄ ¹ À ï PÀ«Ä±À Àgï CxÀðgï PÉÆæ Àqïð ºÁZÉA ÁAªï ÉèA ÉÆA AiÀiï xáªïß PÉÆ ÌvÁÛ ÀAiÀiÁðAvï ÀªÁå ɪÉZÉÆ DgÀA sï ZÀZïð UÉÃmï ÉÖñÀ ÁZÉA ÁAzÁ ï vàaiàiágï (DzÉèA ÁAzÁ ï) d ÀvÁ ÀæxÀªÀiï ºÀvÁð¼ï ÉÆA AiÀiïÛ PÀ ïð EArAiÀiÁ séçgï EArAiÀÄ ïì G ÉÆ vá AiÀÄÄ ªÀ¹ðn, ÉÊ Éæj, ºÉÊPÉÆrÛZÉA ÁAzÁ ï ÀA ÀÇuïð eává ªÀÄ Ágï» ÁèAvï GzÁPï dªéæ zàªàzéða ȺÀvï PÁAiÉÄðA ÀA ÁÛ Àgï ügéæeï ªÉĺÁÛ ªÀÄÄ ¹ Á nzéæ CzsÀåPïë eáªïß «AZÉÆ ï AiÉÄvÁ Áå±À À ï PÉÆAUÉæ ï ÁÜ À ï, ÀæxÀªÀiï À sá ÉÆA AiÀiïÛ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ l«äð À ï (V.T.) ÁAzÁ ï ÀA ÁÛ ÀAiÀiÁðAvï ÉÆA AiÀiïÛ ÉèÃUï, ºÁå ªÀiÁgÉPÁgï qé ï ÀªÀð Á ï váeï ªÀĺÀ ï ºÉÆÃmÉ ÁZÉA ÁAzÁ ï ÀA ÀÇuïð eává «.n ÁUÀìgï G.P.O (d ÀgÀ ï ÉÇ ïö D üã ï) ÁAzÁàa ÀĪÁðvï. =koè^œd} =ku<o~àzd} ÓodœOt ªÉíà ÁìZÉÆ eéæeïð gáaiàiï PÀÄAªÀgï ÉÆA AiÀiï sémï êïß æ ïì D ï ªÉíà ïì ªÀÄÆå¹AiÀĪÀiÁZÁ ÁAzÁàZÉÆ ªÀÄÄ Áå sávéægï zàªà ïð Ä Áåzï WÁ ÁÛ gáaiàiï eéæeïð, gátâ ªÉÄÃj ÉÆA AiÀiï ÀæªÉñï. váazáå GUÁØ ÁPï UÉÃmï ªÉà D sï EArAiÀiÁ ZÉÆ Ä Áå sávéægï WÁ ïß váazáå ºÁvÁA PÁAiÉÄðA DgÀA sï G.P.O d ÀgÀ ï ÉÇ ïö D ü ÁZÉA PÀmÉÆÖuï vàaiàiágï D GzÁÏl ï. ÀUÁî å ÀA ÁgÁAvï KPï ªÀiÁvïæ 101 PËAlgÁA D ÉÑA G.P.O (d ÀgÀ ï ÉÇ ïö D üã ï) ságàváavï ÀæxÀªÀiï»A ü ïä (ªÉÆ ÉA)»A ü ïä vá zázá ÁºÉà ï sá ÉÌ xáªïß ªÀiÁðuï dä Á Ä 13 vájpégï. (ºÁå dä ÁAAiÀiïÛ 105 ªÀ ÁðA eávávï) ságàváavï véa Ä ÉÆA AiÀiïÛ ÀæxÀªÀiï «ªÀiÁ ï zéaªáû ÉÆA AiÉÄÑ ªÉÄj ï qáæaiàiïé ÀA ÀÇuïð ªÀiÁðuï. zàaiàiáðavï ªÀiÁw sà ïð zsàtâðzéa «ÁÛgÀuï ságàwãaiàiï ªÀ ÀÄÛgÁAPï SÁAiÀiïì ZÀqÀAªïÌ sáaiàiáè å ªÀ ÀÄÛgÁAPﻵÁÌgï PÀgÀÄAPï UÁA ü D ÁAUÁvÁåAZÉÆ ZÀlĪÀnPÉÆà DgÀA sï. Kgï EArAiÀiÁ ªÀÄíuï ÁªÀÄPÀgÀuï PÀvÁð UÉÃmï ªÉà D sï EArAiÀiÁ ZÉA ÁAzÁ ï ÀA ÀÇuïð eává ságàvázéæ Àæ ÀæxÀªÀiï «ªÀiÁ ï ZÁ Pï ( ÉÊ mï) eáªïß eé. Dgï. r mámápï ÉÊ À ïì ªÉļÁÛ ságàváavï ÀæxÀªÀiï»A ü ïä D ªÀiï DgÁ ªÀiÁðvÁ, DzÉð²gï EgÁt ªÉÄ 14 vájpégï ÀzÁåðgï ÀæzÀ±Àð ÁPï ÀqÁÛ mámá «ªÀiÁ ï ÀA ÉÆÜ DgÀA sï mámá «ªÀiÁ ï ÀA ÉÆÜ DUÀ ïö 1 vájpégï ságàvï ÀPÁðgï D Áè å vá ÉAvï Wɪïß ÉÆA AiÀiïÛ gáeïå ªÁAmÉ eáªïß ªÀíqï ªÁAmÉÆ D ÀæªÀÄÄSï ±ÀºÀgï ªÀĺÁgÁµÁÖçPï D xéæqé G À ÀUÀgï UÀÄdgÁxÁPï ªÉívÁvï sé æªàj ªÀÄ» ÁåAvï sáæ ì ï sé ÁðAr ï PÁ¹ìAiÀiÁ ÉÆA AiÀiï ÀæªÉñï (ºÁ Á ÁPÁvï) ÉÆA AiÀiïÛ sáæ ì ï sé ÁAr ï PÁ¹ìAiÀiÁZÉ ÀæxÀªÀiï ÁlPÁZÉA ªÀÄqÁÎAªï ÉÊAmï ªÉÄÃj ï ºÉÆ ÁAvï ÀæzÀ±Àð ï vï ÉÆA AiÀiï D ï ÉèA ªÀÄÄA AiÀiï eává. C±ÉA ªÀÄÄA ÄÑ Ánè PÁt DPÉÃgï eá. ÉÆA AiÀiï ªÀÄÄA AiÀiï eá ÉA vàjã ÉÆA AiÀiï DPÉÃgï eáaªïì Á. ÉÆA AiÀiï eáaªï ªÀ ªÀÄÄA AiÀiï eáaªï UÀrÝ ªÀ aqéæìtâ eáaªï, à ï eáaªï gávï eáaªï WÁuï eáaªï ÀªÀÄð¼ï eáaªï ªÀÄÄA AiÀiïÛ faiéäa«ñ ªÀÄeÁ ªÉVîZï.

3 Jan Feb. 2, 2018 PÁ¼ÉÆPÁ xáªïß GeÁéqÁPï ÀÄ ÀÛPï 23!àúr 44 Aj""àNO{} d Égï 27 - sé Éægï 2, 2018 ªÉÆ ï : zéã±áavï ` DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1 st Floor, Fort, Mumbai Tel.: , s: / Website: Djà=o;jR O{} Á½é ÁwèA PÁeÁgÁA... ÁmÁè å ÁA DªÀiÁÑ zà sàûgápï zéæã ï PÀÄmÁäAZÉ ªÀír ï ««AUÀqï ªÉ¼Ágï séméæapï DAiÉÄè. ÀAiÉÄèAa ªÀ¼ÀSï Áwè. JPÁªÉÄPÁa ÀjZÀAiÀiï eávàzï váatâa D Ä ÉÆè GzÉÞñï ÁAUÉÆè. véæ eáªáß ÉÆè ÉÊjPÉZÉÆ. ÀÅuï ÀªÀÄ Éå zéæ à PÀÄmÁäA D ï Éè. zéæ à PÀÄmÁäAZÉÆå ÀÄ ÉÆ D Áè å ÉƪÁæ åapï ÉÆqïß UÉ ÉÆè å D PÁAiÀiÁÝ åsá ï váazéa Uïß ªÉÆqï ÉèA. DvÁA váapáa ÀvÀÄð ï ÉÊjPï ÉÆzsÀÄ ï PÁeÁgï PÀZÁðPï váaa ªÀír ÁA ÀæAiÀÄvÀ ï PÀvÁð A. ªÀíAiÀiï DªÀiÁÑ PÉÆAQÚ Qæ ÁÛAªï ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁAvï C«ð Áå ªÀ ÁðA Uïß ªÉÆqÉÑA ZÀqÉÆ ï DAiÀiÁèA. PÁgÀuÁA À Ágï D Ávï. váå PÁgÀuÁAZÁåQà QvÁå SÁwgï UÁß ªÉÆqÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA ÉÆzsÀÄ ï PÁrÑ UÀeïð. ÀÅuï PÉÆÃuï ªÀÄÄPÁgï ÀvÁð? D«Ä ÁAUÉÑ ÀæPÁgï - ÀAiÉÄèA PÁgÀuï ²PÁ ï, Deï KPï ZÀ ²PÁàAvï séæãªï ºÀĵÁgï D ÉÆ ï Áämïð séçã Á ÀjA Áämïð eávávï. váatâa Uïß eáaªéña eá Áågï váazé EvÉèA ²PÁ ï ²PÁÑAvï DªÉÄÑ ZÀ É séæãªï ÁnA. zàä ÉæA ZÉqÁéAZÉA PÁªÀiï. WÀZÉðA PÁªÀiï AiÉÄ Á vàjã zà ÀÛgÁA ªÀíqÁè å ºÀÄzÁÝ ågï PÁªÀiï PÀvÁðvï. véa PÁªÀiï véæ ºÀÄzÉÆÝ váazá ²PÁàZÁ ruáæ åapï ÁUÉÆ ï ªÉļï ÉèA. ºÁå ªÀ«ðA ZÀ AiÉÆ ZÀ ÁåAZÁåQà KPï ªÉÄÃmï ZÀqïZï ªÀAiÀiïæ ÁªÉÇè å. váapáa PÁeÁgÁPï ÉÊjPï ÉÆzsÁÛ Á váazá ²PÁà véqzï ZÉqÉ ªÉļÁ Á eá É.» KPï UÀeÁ ï eá Áågï - DvÁAZÁ AiÀÄĪÀduÁAPï UÁßZÉÆ ªÀĺÀvïé ÁPÉÆð PÀ½vï Á. ±ÁjÃjPï sàäsï xáa AªÉÑ SÁwgï xéær PÁeÁgï eávávï. xéæra PÁeÁgÁ G ÁæAvï DªÀAiÀiï Á ÀAiÀiï ÀAVA gáªéçapï DAiÀiÁÌ ÁAvï. zéæuáa Ä ²PÉè A, eéæqéû A, ÀévÀAvïæ «ZÁgÁaA ªÀÄíuÁÛ Á PÁeÁgï PÀ±ÉA Á¼ÉÆéAZÉA? D xéæra PÁeÁgÁA DªÉÆìgÁaA. PÁeÁgï ±Á²évï f«vï ÁAUÁvÁ ÁgÀÄAPï D PÀÄmÁªÀiï ÁAzÀÄ ï ºÁqÀÄAPï KPï ÉÊ ÀVðPï ÁAzï - DªÀiÁÑ zsàªàiáð ÀæPÁgï PÉÆuÉAZï ªÉÆqÀÄAPï ÀeÉÆ và À ÉÆ ÁAzï. Deï ºÁå UÁß ÁAzÁZÉA ªÀĺÀvïé ªÀiÁeÁé ÁA. zàäqáézá zà ÁðgÁ ï UÁß ÀA ÁÌgï ªÀíqÁ zà ÁeÁ ï eávávï, G ÁæAvï xéæqáå xéæqáå a ègï PÁgÀuÁA SÁwgï ªÀÄ Á ÁÛ ï G ÉÆÓ ï ªÉÆqÁÛvï. KPï UÀeÁ ï ÁAVÑ vàgï D ÄÑA PÁeÁgÁA ªÉÆqÉÆAPï Àw- ÀwuÉ ªÀÄzsÉèA Á ÀªÀiÁzsÁ ï D Gt ÀªÀÄÓt ²ªÁAiÀiï zàä ÉæA PÁgÀuï DªÀiÁÑ ÀªÀiÁeÉAvï Á. JPÁ PÁ¼Ágï ªÀiÁAAiÀiï ªÀiÁAªÁa PÀgÀAzÁAiÀiï D ÁÛ, ÀÅuï w PÀgÀAzÁAiÀiï ÉÆ ÀÄ ï ÀÄ ï gáªáû. Deï ªÀiÁAAiÀiï ªÀiÁAªï PÁeÁgï eáªïß D Ä Áè å ÀÄ ÉPï géa PÀ ïð ÁA Á¼ÁÛvï ²ªÁAiÀiï wpá véæazéæ à ÁAvï, PÁAAiÀiï ºÀeÁgÁAvï KPï WÀgÁuÉ D Éåvï ÀÄ ÁAPï véæazéæ AªÉÑA. ºÁå «²A ÀªÀiÁeÉAvÁè å eáuágáåa và Áåð ¼ÉÎPï ÁQð ªÀiÁºÉvï ÃAªïÌ ªÉÄÃmï PÁqÀÄAPï eáaiàiï. qé ÁÛA SÁwgï zápéûgáazéa ªÉÇzÀÄÝ ªÉÇgÁAmï DzÁè å ªÀÄ» ÁåZÁå vájpégï GràAvï ÀPÁðj D ÀàvÉÆæ å ÉÆPÁ SÁwgï Azï eá ÉÆè å, RAZÁ Ä D ÀàvÉæAvï zápéûgáa qé ÁÛAPï ÀªÀiÁ À¼É Ávï Áè å ªÀUÁÛ, ÉÆÃPï ªÀÄgÀuï ÁªÉÇè. zázé,è ¹ÛçÃAiÉÆ ªÀÄíuÁÛ Á QvÁè å ÉÆPÁa qá ZÀqï eá. RAAiÀiï À¼ÉAiÀiÁè ågï Ä Àæw sàl ï Àæw sàl ï Àæw sàl ï! zápéûgáazéa ªÉÇzÀÄÝ ªÉÇgÁAmï, ºÀgÉåPï zázé,è ¹ÛçÃAiÉÆ sàäuáåðapï Wɪïß D ÀàvÉæPï AiÉÄvÁ Á, zápéûgáazáå ªÉÇzÀÄÝ ªÉÇgÁAmÁ zsàªàiáð ï QvÉè±Áå duáazéa fãªï G Éè. wzï Àj¹Üw váå zápéûgáapï D Ä è eá Áågï PÉÆÃuï eáuáa, zéªázéæ ²gÁ ï váazégï ÀqÉÆèVà ªÁ zápéûgï ÀAiÀiÁêA SÁwgï zéªázéæ ²gÁ ï ªÀiÁUÉÆ ï WÉvÁvïVà ªÀÄíuï. DeïPÁ ï qá KPï, ªÉÇPÁvï zàä ÉæAZïÑ. ºÁåZïÑ À ªÀiÁgÁAvï À¼ÉAiÀiÁ, JPÉÆè PÉÆAPÉÆÚA fªáavï WÀmï- ªÀÄÆmï D ï ÉÆè. vázáå PÁªÀiÁ ï véæ Grà UÉ ÉÆè. ÁnA AiÉÄvÁ Á ªÀiÁUÁðgï ÀÖA ïì PÀ ïð zàªà ÁåðAvï. UÁrAiÉÆ, ÁìA ZÀqï ¹àÃqï ªÀZÉÆAPï ÀeÉÆ ªÀÄíuï D véæ PÉÆAPÉÆÚA D Áè å ÉÊPÁZÉgï váå ÀÖA Áì À²ð ï ÁªÉÇAQà ªÀÄÄPÁgï xáªïß AiÉÄAªÁÑ å n ÀàgÁPï D ÉÇÖ ï ÉÊPï méæ eává Á vázéæ ÁAiÀiï Ä méæ eá ÉÆ. D vápá D ÀàvÉæPï ªÉí ÉA. ÀÅuï xàaaiàiï vázáå ÁAiÀiÁZÉA D ÀgÉñÀ ï eá ÉA D zápéûgáa QvÉA PÉ ÉA, vápá ºÁå ÀA ÁgÁAvï faiéä Á±ÉA PÉ ÉA. ÁAiÀiÁAZÉ D ÀgÉñÀ ï PÀvÁð Á gàä ÁåAaA EAeÉPÀë ÁA A. váå EAeÉPÀë ÁAZÁ Àæ sáªá ï vázéæå zéæ QqÉÆß å UÉ ÉÆå. véæ ªÀÄwgï Ávï ÉÆè SÁAiÀĪÀiï ªÀÄí¼Áî å j váa ªÀÄvï UÉ. L.¹AiÀÄÄAvï vápá WÁ ÉA, xàaaiàiï xáªïß PÉƪÀiÁPï UÉ ÉÆ D vápá DvÁA WÀgÁ ºÁqÁèA zéæ¼é ªÀiÁvïæ GUÉÛ PÀvÁð. vázéa G ÉÆuÉA Azï eá ÁA. vázáå ÁAiÉÄèZÁ À²Ã Á ïvã ªÁ sàäuáåðazáå ÁvÁæAZÁå À²Ã Á ïv zéªá ï vápá ªÁAZÀAiÉÄèA. DvÁA E ÉÆè géæ D Á ÀÅuï? QvÉA sáaiéæý. fªáavï géæ D ï Áè å ªÀÄ ÁêPï C±ÉA PÉ Áågï PÉÆÃuï ªÀÄ ï zápéûgá À²ð ï ªÉwvï ªÁ PÉÆÃuï D ÉÇè fãªï j ÉÌgï WÁ ïß ªÉÇPÁÛPï ªÉwvï, PÉÆuÁAZÉgï ªÁ RAZÁ zápéûgáazégï sàªàð ÉÆ zàªàgéåvï. véæ zéãªï ªÀiÁvïæ eáuáa. D«Ä zéªá ÁVA ªÀiÁUÁåA ºÀgÁ«Ä zápéûgáapï gápï zéªá ªÀÄíuï...! - eé.. PÀÄn ÉÆí, À ªÀiÁgï C ü ÀAzÀ ï DZÁ ÀPï zà±éa gï 20 vápéðgï ÀvÁ ÁAZÁå sé ÁÛZÉ G Áè ï ÁlAªïÌ D ÀÅuï Ä KPï ªÉÇ ªÀÄíuÉÑ j D Áè å ºÁ ÁÛ å ªÀÄÄRªÀļÁ ï À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï ªÀÄíeÉ ªÀÄÄPÁgï AiÉÄêïß G ÉÆ eá ÉÆ! sé ÁÛZÉ ±ÀÄ sá±àaiàiï Álªïß eávàzï Qæ Àä ÁZÉÆ «±Éà ï CAPÉÆ eáªáß ÉÆÑ ªÉÇ ªÀÄíeÁ ºÁvÁPï M ÀÅöì ï ªÀÄ ÀÄÛ PÁªÀiÁA D Ávï, D ÉåPï Á«ÖA AiÉÄvÁA ªÀÄíuï ÁAUÉÆ ï DªÉÆìgÁ ï ÁnA UÉ ÉÆ! D ÉÆA, vézáß véæ «±ÉÃ ï ªÉÇ CAPÉÆ ªÀiÁíPÁ À¼Àªïß ºÁ ÀvïÛ D Á ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ séæuéèa. WÀgÁ D Ä Áè å ÉÊgÁåAPï ÀÄzsÁ ÀÄðAZÉ j vápá ºÁAªÉA À Áä ï PÉ ÉÆ, ªÀÄíuÉÓ ªÁZÀÄAPï zsàgéè. vázéa «²A ªÀÄífA xéæra séæuáúa C²A D Ávï. Qæ Àä ï sé ïû JPÁªÉÄPÁ eédä Á¼ÁÌZÁ d ÁäZÉÆ ÀAvÉÆ ï «ªÀÄAiÀiï PÀgÉÑA, vázé xàaaiàiï D JPÁªÉÄPÁ xàaaiàiï DªÉÆÑ ªÉÆÃUï D JPÀémï ÁZÁZÉðA, UÉÆqÉêA gàäazéa D ºÉgï PÁtÂPÉÆ AªÉÑA-WÉAªÉÑA sé ïû. ÀªÁðAPï C À Áå ÀAVÛA ªÁAmÉ PÀgÉÑA sé ïû ºÉA ªÀÄíuï ºÁå CAPÁåZÉA ªÀÄÄSï Á ï Ä D ÁÚZÁå «Áå ÁAvï záraiàiáû! D«Ä ºÁå ªÀÄÄSï Á ÁZÉA «Áå ï ÀÆPÁë äaiéä ï À¼ÉAªï vàgï, xàaaiàäìgï DªÀiÁÌA ÁÛvï Áí ÁA-ªÀíqÁA, xàgáªà¼ï zéê»pï, ªÀiÁ À¹Pï Huï D¹ÑA À ÁgÁA, zázéè Ä ÀíAiÀiï ¹ÛçÃAiÉÆ Ä ÀíAiÀiï eáªïß, ZÀqÁªÀvï duáa D Á PÉ Áè å váuéa ÀªÀiÁeÉAvï vázé ÀªÀiÁ ÀªÀiï ÁAzÉ eáªïß D ÉÆAPï Á 3 sáªéç ªÀÄí¼Áî å wgà ÁÌgÁZÁå zséæãgàuápï ªÀ¼ÀUï eáªïß ÉeÁgÁAiÉÄ ï PÀUÉÆðAaA ªÀÄ ÁêA, ÁzÉA ÉÆ¼É ÉÆPÉæ D véæãaqï AiÉÄ Ávï ÉÆè å ªÉÆ ÁÓw. wvéèazï ÀíAiÀiï, ºÁå «Áå ÁAvï DªÀiÁÌA ÁÛvï, sà¼ï ªÀ ÀÄÛ Wɪïß ºÁ ÉÆ ï gáªï èa sàävða D JPÁªÉÄPÁ DzsÁgï eáªïß zsàgï Éè ºÁvï. và±éa eá Áè å ï sé ÁÛZÉÆ ÀA sàæªàiï DZÀ ÀÄð ï DªÉÆÑ ÀAvÉÆ ï GvÁæA-PÁtÂPÁA ªÀiÁj sávï JPÁªÉÄPÁ «ªÀÄAiÀiï PÀgÀÄAPï, É Áå xàaaiàiïå eédäpï À¼Àªïß váapáa DªÉÄÑ ªÀ«ðA QvÉA eává véa Áéxïð ªÉÆUÁ ï, GzÁgÀàtÂA PÁtÂPï eáªïß ÃAªïÌ D PÀ ÁåðA záraªïì ºÉÆ «Áå ï D ÀªÉÚA vá. ºÁå «Áå ÁAvï ÁÑ å ÀªÁðAZÁå xàgáªà¼ï sáªà ÁAZÁå ÀzÉæAvï ªÀvÁåð ±ÁAw ï D ªÉÆUÁ ï sàgéæ ï ºÁå ÀªÁðAPï D ÁÚ xàaaiàiï ªÉÇqÉÑA DPÀµÀðPï PÉÃAzïæ eáªïß ªÀÄj D ÁA. däeézáå ªÀÄzsÉA zéãªï Á¼ÉÆPï eédä Qæ ïû zéæ ï D Á. eá ÄÌ ºÁå sé ÁÛPï ºÉÆ eéæpéæû «Áå ï! ºÁå «Áå ÁZÉÆ PÁgÀuïPÀvïð JrØ ¹PÉÃgÁPï ªÀÄíeÉ ºÁ üðpï C ü ÀAzÀ ï! ºÀgÉåPÁ ªÀ Áð À Ágï ÉÃRPÁA váaa TÚ gàhägàªïß QvÉA Á QvÉA Qæ Àä ÁZÁ PÀÄ ÁégÁ j xàgáªà¼ï gàäazéa Á»vïå gàzàä ï ªÉÇ CAPÉÆ ÉlAªïÌ ÀA ÁzÀPï ÉÆgÉ ïì D ÀÄeÁ ï ºÁAtÂA gàaiàiáúgáapï DªÁÌ ï PÀ ïð AªÉÇÑ. và±éa eáªïß ºÁå CAPÁåAPï ja ÁðA, ÀævÉåÃPï eáªïß Qæ Àä ï sé ÁÛPï ÀA Azsï eá èa và À A váuéa ºÁAvÀÄA ÁåAvï. ºÁAvÀÄA D¹ÑA ÁðA váazázï ±ÉÊ AaA eá Áè å ï, RAZÉA HAZï D RAZÉA ÀíAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA ÀªÁ ï GzÉ Á ªÀÄíuï ªÀÄíf C ü ÁæAiÀiï. zépàä ï Àªïð gàaiàiáúgáapï ºÁAªï G Áè ï D C ü ÀAzÀ ï ÁlAiÀiÁÛA. ºÉÆ «±Éà ï CAPÉÆ, «Äí Àvï PÁqïß Àd Ä Áè å UËgÀªï ÀA ÁzÀPï À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï ºÁPÁ D ÀA ÁzÀPÁAPï ºÁ üðpï C ü ÀAzÀ ï! À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï ºÁuÉA ªÀiÁíPÁ ÉÆè, váuéazï gà Ä ÉÆè ÆPï ªÉÆÃUï D zsàªàiïð ºÉÆ Äà ºÁAªÉA ºÁå ÁA ªÁZÉÆè. ÁªÀÅöè D VÃvÁ, ºÁå zéæuáa ªÉÆÃUï PÀgÁÚgÁAPï PÉÃA æpàèvï PÀ ïð váuéa «uï è PÁt ªÁZÁà åazáå ªÀÄwA géa aavá ï G ÁÌAiÀiÁÛ. C À j² PÁt gà Ä Áè å vápá, ºÁå ÀAzÀ sáðgï géa ªÀiÁUÁÛA D C ü ÀAzÀ ï vàäpá! ªÀÄíuÁÛA. - ÉxÀ sàaiàiïú ªÀiÁj DAeï ÉAzÀÄgï

4 4 Jan Feb. 2, 2018 PÉÆ qéæ ZÉÆ ªÀíqÉÆè sáªï. véæ ZÉƪÁÛ å ªÀ ÁðZÉA EAf AiÀÄjAUï ²PÁÛ ÉÆ. D vápá PÀqÉZÉA ªÀÄíuÉÓ DmÉéA É«Ä ÀÖgï ZÀ ÁÛ ÉA. ºÁå ªÀ Áð vápá ÉÇæeÉPïÖ PÀgÀÄAPï D ï ÉèA. D ºÁå ÉÇæeÉPÁÖPï váuéa KPï qéææã ï vàaiàiágï PÉ ÉA. véa ÁjZïÑ ÉÆ üvïû D ï ÉèA. vápá ZÁgï ºÁvï D ï Éè, vázáå vàä AiÉÄPï VVðmÁA D ï èa. jªéæãmï PÀAmÉÆæà gï véa véæ G AiÀiÁÛ ÉÆ. qéææã ÁZÉgï váuéa KPï Áí ï PɪÀÄgÁ À Ä Éè. véa qéææã ï ªÀAiÀiïæ UÉ Áè å véqzï ÀPÁè xáªïß séçãméæ QèPï PÀgÀÄAPï eává. D w séçãméæ ºÁZÁå ªÉÆ ÁAiÀiÁèPï AiÉÄvÁ. ºÉA À¼Àªïß qéæ Pï ÁjZïÑ «fävï eává ÉA. qéæ DvÁA zsáªéavï ²PÉÆÑ sàäuéæð. váa ÀjÃPÁë eá è. sáªï qéææã ï sáaiàiïæ ªÀ ïð UÉ Áågï véæ Ä vázá ÁmÁè å ï ªÉvÁ ÉÆ. PÉÆ ï ºÁPÁ jªéæãmï PÀAmÉÆæà ï PÀgÁÑ å «²A ²PÀ Ä ÉèA D véæ ºÁå «²A ªÀÄ ïû ZÀÄgÀÄPï D ï ÉÆè. wvéèa ªÀiÁvïæ ÀíAiÀiï, sàåqéa E ÉPÉÆÖç Pïì PÁuÉϪïß JªÀiï.J ï.¹ PÀjdAiÀiï ªÀÄí½î D±Á vápá D ï è. E ÉPÉÆÖç Pï ªÀ ÀÄÛ «²A vápá ÁjZïÑ D ÀPïÛ D ï è. C±ÉA eá Áè å ï PÉÆ ZÁ ÁmÁè å ï PÉzÁ¼ÁAiÀiï ºÉÆ ²«ÄÖ eáªïß D ÁÛ ÉÆ. KPï à ï ÁAeÉgï qéæ D PÉÆ qéææã ï Wɪïß ÁVê Áå ªÉÄÊzÁ ÁPï UÉ É. PÉÆ ï ÁAUÉèA ºÉA qéææã ï ºÁAªï zéæ êa «ÄÃlgï ªÀAiÀiïæ G AiÀiÁÛ. vàäa ºÉA ªÉÆ ÁAiÀiïè WÉ, váavàä ï ªÀAiÀiïæ xáªïß ÀPÀAiÀiïè ÁÛ wváè å UÁAªÁa «ªï AiÉÄvÁ. w QèAiÀÄgï D Á vàgï vàpàëuï QèPï PÀgï D ªÀiÁíPÁ ÁAUï. qéææã ï D qéæ ºÁAªï séçãméæ ªÉļï ÉèAZï qéææã ï ÀPÁè zéaªàaiàiáû. ºÁuÉA eáaiàiïû ªÀÄí¼ÉA D ªÉÆ ÁAiÀiïè Wɪïß À¼ÀAªÁÑ ågï ÀqÉÆè. PÉÆ ï zéæ ê «ÄÃlgï ªÀAiÀiïæ qéææã ï ªÉ ÉèAZï qéæ Pï «ZÁgÉèA. ªÀAiÉÄèA qéææã ï ÁÛAiÉÄ ªÉÆ ÁAiÀiÁèAvï ªÀíAiÀiï ªÀÄíuÁ ÉÆ qéæ. PÉÆ ï jªéæmáavï QvÉAV JqÉÓ ïö PÉ ÉA D DvÁA ªÉÆ ÁAiÀiÁèAvï ªÀAiÀiïæ xáªïß ÀPÁè ÉÆÑ «ªï ªÉÆ ÁAiÀiÁèPï DAiÉÆè. PÉÆ Pï zápàaªïì véæ ªÉÆ ÁAiÀiïè vázé À²ð ï ªÀ ïð UÉ ÉÆ. apéì UÀAiÉÄæA D ÉÑA AvÀÄgï váuéa DvÁA ÀàµïÖ PÉ ÉA D qéæ Pï ¹éZïÑ zsáa ÄAPï ÁAUÉèA D qéæ ï và±éazï PÉ ÉA. KPï j² và¹éãgï ªÀAiÀiïæ xáªïß PÁqï è ªÉÆ ÁAiÀiÁèAvï üzágï eá. EvÉèA eá ÉèAZï qéæ Pï jªéæãmï Wɪïß qéææã ï PÀAmÉÆæà ï PÀjÑ d ÉÆâgï D±Á eá. sáªá PÀqÉ jªéæãmï «ZÁgï Áè åpï váuéa ÃAªïÌ Á. zépàä ï qéæ ï PÉÆ ZÉÆ ºÁvï ªÉÇqÉÆè. ªÀiÁíPÁ apéì qéææã ï ÉÆqÀÄAPï à ÉA EvÉèAZï PÉÆ ZÁ ºÁvÁAvÉÆè jªéæãmï ZÀÄPÉÆ ï zsàtâðpï ÀqÉÆè. PÀAmÉÆæà ï ZÀÄPï ÉèA qéææã ï gà ïà PÀ ïð ÀPÁè DAiÉÄèA. ªÁmÉ ï KPï ªÉÄÃqÀªÀiï ZÀ ÉÆ ï AiÉÄvÁ D JPïZïÑ sàgá AiÉÄêïß qéææã ï wpá DzÁ¼ÉîA. qéææã ÁaA VVðmÁA jãa ±Á ïð D ï Áè å ï w WÁAiÉÄ. ªÉÄÃqÀªÀiï WÀqÀârè D séæa«û À¼ÀAiÀiÁèVè. wpá qéæ D PÉÆ Éè. w WÁAiÉÄ è D wzáå ºÁvÁPï D ªÀiÁvÁåPï WÁAiÀiï eáªïß gàuávï AiÉÄvÁ ÉA. PÉÆ ï vàpàëuï jpáëpï D Àªïß wpá zápéûgá À²ð ï ªÉí ÉA D qéææã ï D jªéæãmï qéæ Pï WÀgÁ ªÀígÀÄAPï ÁAUÉèA. À²ð Áå zápéûgá ï váå ªÉÄÃqÀªÀiÁPï ÀæxÀªÀiï aqváì. ÀÅuï WÁAiÀiï ZÀqï gàæazï D ï Áè å ï ¹ÖZïÑ WÁ ÄAPï eáaiàiï ªÀÄíuÉÆ ï D ÀàvÉæPï zsáqéèa. D ÀàvÉæAvï WÁAiÀiï À¼Àªïß zápéûgï WÀqÀâqÉÆè. vàpàëuï D ÀgÉñÀ ï yaiéäãlgápï ªÀígÀÄAPï PÉÆ Pï ÁAUÉèA. wa ºÁvÁa gàuáûa ²gï PÀÄqÉÌ eá Áå. w PÉêÀ ï ¹ÖZïÑ PÉ Áågï gàuávï gáªá ÁA ªÀÄíuÉÆ ï véæ vàäváð ï D ÀgÉñÀ ï yaiéäãlgápï UÉ ÉÆ. ºÉuÉA qéæ ï À Áà- ªÀiÁ«Ää WÀgÁ D Ä ÉèAZï eá è UÀeÁ ï ÁAVè. w KPï a ègï «±ÀAiÀiï sàgáªàä±é ï C±ÉA WÀqÁÛ PÉÆ DvÁÛA AiÉÄvÀ ÉÆ ªÀÄíuÉÆ ï wa váazá PÁªÀiÁAvï ªÀÄUïß eá A. ÀÅuï qéæ và ÉÆ ÀíAiÀiï PÉÆ AiÉÄÃAªïÌ Á ªÀÄí¼ÉîA vápá RAvï PÀgÀÄAPï PÁgÀuï eá ÉA. váå ªÉÄÃqÀªÀiÁ ï ºÁPÁ PÁAAiÀiï ªÀiÁgÀAiÉÄèA ªÀÄí¼ÉîA séåa ÉÆAPï ÁUÉèA. wpá ªÀiÁgï eá ÉÆè, véa váuéa ÀàµïÖ À¼À Ä ÉèA. wvéèa ªÀÄíuÁÛ Á PÉÆÃuïV zéæãuï duï ªÁmÉ ï ZÀ ÉÆ ï WÀgÁ AiÉÄAªÉÑ Éè qéæ Pï. váuéa À Áà ªÀÄíuÉÆ ï Á ÀAiÀiïÌ D ÀAiÉÄèA D véæ DAiÉÆè. WÀgÁ AiÉÄêïß Áªï Éè zàä Éæ PÉÆtÂà ÀíAiÀiï zéæãuï duï ÉÇ ï AiÉÄêïß váatâa WÀgï PÉÆ ZÉAZï ªÀÄíuÉÆ ï ÀTÍ PÉ ÉA D ªÀÄíuÁ É vàäªàiáñ å ÀÅvÁPï PÉÆ Pï D«Ä DgÉ ïö PÉ ÁA ºÁA! QvÁåPï ªÀÄíuÁ ÉÆ À Áà. vázáå qéææã Á ªÀ«ðA KPï PÀµïÖ eává É. À Áà ï ªÉÄÃqÀªÀiï dpàa eá Áå. w ÀPÁØAPï ÀªÀiÁzsÁ ï ÁAUÉèA. DvÁA D ÀàvÉæAvï ÀUÉîA eáaªéña D Á. wuéa PÉà ï gáåpïzïñ zápà ï PÉ vàgï ªÀÄíuÁ ÉÆ véæ. vàä«ä PÉÆmÁðAvï zéæã ï ÁA PÀAmÉ ïö PÀgÉåvï. w ªÉÄÃqÀA j DvÁA ÀzÁÝ åpï eáªïß WÀgÁ véæ ÉÇ ï D Äè. D ÀàvÉæZÉÆ PÀ ÀÖrAvï D Á. RZïð qéæ ZÁ vàä«ä vápá À Áà ïazï ZÁ ð PÀÄ ÉêÃPÀgï ªÀQà Á ªÀÄÄSÁAvïæ À¼À Ä ÉÆè. w ÉÆqÀªÉåvï. wpá ZÀqï ªÀiÁgï ªÉÄÃqÀA À²ð Áå PÉÆ ÉfAvï eá ÁV? «ZÁgÉèA À Áà ï. rvæ PÁè¹Pï ²PÀAiÀiÁÛ. véa D«Ä ÉuÁAªï, DªÀiÁÌA D ÀàvÉæZÁå DqÀ¼ÁÛ å ï R gï và±éa eá Áè å ï ÉÇ ï sàgáªàä±é ï C±ÉA eá ÉèA ªÀÄíuï w eáuá ï è. wuéa PÀ À ZïÑ PÉÆÃmïð PÉà ï PÉ ÁA. PÉÆ PÉà ï zár ï PÀ ïð DgÉ ïö üaiéä ÉÆè eá Áåjà wuéazï PÉ ÁA. D«ÄA WÀgÁÑ åapï vápá sàädaiéäèa. qéæ ZÁ R gï Áå ªÀÄíuÉÆ ï ºÁå Áí Áê å ZÀÄQPï vázá À Áà ï séçªàiáðpï ÉÊ ï AiÀiÁ ÀAaéÃ ï ºÀeÁgï gàä ÀAiÀiï ªÀÄíuÉÆ ï váuéa ÉÊ ï RaðdAiÀiï ÀqÉè. qéæ WÉwè. qéæ ZÁå ªÀiÁ«Ää ï ªÀiÁvïæ ºÁå WÀrvÁ G ÁæAvï gàqéæapïzï DgÀA sï PÉ ÉA. séæãªï ±ÁuÉÆ eá ÉÆ. ÀÅuï À Áà ï ªÀQà ÁPï G ÁæAvÁè å zéæ ïazï séçã ï PÀ ïð PÉÆ Pï ÉÆqÀªïß ªÀ ÁðA ªÉÄÃqÀªÀiÁZÁ ºÁqïß WÀgÁ ÁªÁÛ Á gáwaa zsàäªépàqé PÉÆ PÁeÁgï ªÉÇgÁA EPÁæ eá èa. eá ÉÆ. D qéæ ZÁå Áí Áê å sàgáªàä±é ï KPï ÀªÉA PÀÄmÁªÀiï WÀqÉèA. eá ÉèA ÀPÀÌqï gáåpïzïñ ÀqÉèA. qéæ Pï ªÀiÁvïæ PÉÆ Pï À¼Àªïß gàqéæapïzïñ DAiÉÄèA. ÉÇ ÁA PÉÆ Pï ªÀiÁgï ÉèA, vázé ºÁvï ÀÄeï Éè. ZÀ ÉÆAPï ÀévÁBPï zàäè ï WÉ! ÀA Ágï zà Û ÉÆ!! JPï ªÉüï C ÉÆ D ÉÆè, vézáß ªÀÄAvÁæA PÁªÀiï PÀvÁð A. váå G ÁæAvï vàaváæa PÁªÀiï PÀgÀÄAPï ÁVèA. G ÁæAvï AiÀÄAvÁæA PÁªÀiï PÀgÀÄAPï ÁVèA D C² Àj¹Üw Qà Deï µàqïaiàäaváæa PÁªÀiï PÀvÁðvï. À ïý PÁ¼ÁÓ xáªïß AiÉÄvÁvï vàpéèavï ªÀiÁvïæ Dxïð AiÉÄvÁvï ÀÄPÉè Áå SÉÆ AiÀiÁA Àj vàäªéäña fãªà ï PÀj ÁPÁvï Á vàgï ÀA ÁgÁAvï C±É Ä ÉÆÃPï D Ávï SÉÆ É JPÁÖAAiÀiï PÀ ïð GeÉÆ ÁAiÀiÁÛvï ªÁ ÀÛ«PÀvÁ ªÀÄ ï zéªápàqé PÀgÉÆqÁAa D±Á PÀvÁð ÀÅuï eézáß zéªá¼ápï ªÉívÁ xàaaiàiï ÉÆ ÁìAvï KPï Á«è ÉÆzsÁÛ! PÁ ï KPï ªÀåQÛ KPï ZÀ Áw «ZÁgÀÄ ï Wɪïß UÉ D ÁSÁZÉA D²ÃªÁðzï êïß UÉ. ªÀiÁíPÁ DvÁA ÀªÀiÁÓ Á QÃ, zàä ÉÆî véævã ºÁAªï...? ÀAWÀµïð PÀvÁð Á üaiéä ÁPÁ - ÀAWÀµÁðZÁ ªÉ¼Ágï ªÀÄ ï JPÉÆèZï D ÁÛ D daiàiïû ªÉļÁî å G ÁæAvï ÀUÉÆî ÀA Ágï ÁAUÁvÁ D ÁÛ. váuéa JPïZï Á«ÖA ªÀÄí¼ÉîA ºÁAªï vàäeéæ «Ävïæ eáªáß ÁA G ÁæAvï ºÁAªÉA PÉ AZï ªÀÄí¼ÉîA Á ºÁAªï ªÀå ïû D ÁA...! ÉÆ sáaiàiï ÉÆzsÀÄ ï ÀUÉÆî ÀA Ágï séæaªáêavï, ÀÅuï w ÉÆ sáaiàiï vàäªéäñ üvàgï ÁvÁè ågï RA ÄZï ªÉÄ½Ñ Á. ' ªÉÇ' ºÁqÁÛ «ZÁgï D aaváàa ªÀĺÁ ï ªÀåQÛAa

5 Jan Feb. 2, 2018 ªÁ ÀÅöæ ï gàhägéè A PÀqÁÛgÁA vàämáè ågï CzsÁåð ªÁmÉgïZï ÁAqÁÛvï RAAiÀiï...! ZÁ ða Àj¹Üw Ä C²Zï eá è. ÁªÀuÉêA ªÀ ÁðAa GvÀgï ÁæAiÀiï, ZÁ ðpï váå ÁªÀuÉêA ªÀ ÁðAvï Uï Uï ZÁ½Ã ï ªÀ ÁðA váuéa UÀ ÁáAvÁè å géaªégï fgàªïß WÉvï èa...! PÀĪÉAiÀiÁÖAvï JPÁ vé Á PÀA É Avï KPï ªÉÄPÁå Pï eáªïß véæ ªÁªÀÅgÁÛ ÉÆ. ÀÅuï zsáaªáñ ÁæAiÉÄ ï ZÁ ðpï sàåqéa UÀ ÁáAvÉèA PÁªÀiï PÀgÀÄAPï CªÁÌ ï ÉÆ Á. ZÁ ð ªÀÈvïÛ eáªïß D Áè å WÀgÁ ÁnA DAiÉÆè. ÀÅuï ºÁAUÁ Àgï ZÁ ðzáå f«váa ±Á zà è...! ZÁ ðzéæ JPÉÆèZï ÀÇvï D Áè å PÀÄmÁä ÁAUÁvÁ PÉ ÁqÁAvï faiéävá ÉÆ. xéæqáå ªÀ ÁðA vázáå DªÀAiÀiïÌ Ä váuéa PÉ ÁqÁ D Àªïß ªÉí ÉèA. ZÁ ð JPÀÄìgÉÆ eá ÉÆè... véæ KPï à ï ZÁ ð D Áè å WÀgÁ sáaiàiïæ À¼ÁZÉA GzÁPï sàgàäapï PÉƼÉÆì 5 aqú PÀxÁ sàåqágázéæ PÉÆ ÉÆì: ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð ï -10 ªÉÆuÁða UÁr «èaiàäªàiï PÀĪÀiÁgï Q ßUÉÆý ºÁqïß D Ä Áè å vézá¼á, váa ÀzÀgï PÀIJZÁ WÀgÁ vé«ê ï UÉ. váå WÀZÁð DAUÁÚAvï apágï ÉÆÃPï sàgéæ ï UÉ ÉÆè. ÀAiÀiïì xáªïß KPï ªÉÆuÁða UÁr ºÉ«ê ï AiÉÄêïß D ï è. ÉeÁgÉÆÑ ÀAvÀ ÁªÀiï zéªá à ï eá ÉÆUÁAiÀiï... ZÁ ð WÀr sàgï aavàäapï ÁUÉÆè. Deï ªÀiÁíPÁ... sá ÁåA vàäpá... ZÁ ðpï ºÁå ªÉÇPÁÌuÁåZÉÆ GUÁØ ï DAiÉÆè. wváè ågï ÀAiÀiïì xáªïß ÉÊPÀ Ágï ÀAZÀÄ ï AiÉÄAªÉÑA ÉèA ZÁ ðpï. PÉÆÃuï À ÉÆð géã ÀÅvÁ?... ZÁ ð ï ÀAZÀÄPï gáªàªïß «ZÁgÉèA. PÉÆÃuï À ÁðA?... xàaaiàäìgï PÉÆAQÚ ü ÁäZÉA ±ÀÆnAUï ZÀ ÁÛ. ªÉÆuÁðZÉA zàè±ïå RAAiÀiï zépàä ï ªÉÆuÁða UÁr DAiÀiÁè å... ÀÅuï w ÀQè? ÀAZÀÄ ÁAUÉÆ ï ZÀ ÛZï gáªéçè... ZÁ ðpï ÀAZÀÄ ï ÁAUÉè ÉA ÀÅvÉðA ÀªÀiÁÓ ÉA Á... wváè ågï GzÁÌ ï sà ÉÆð ÉÆ PÉƼÉÆì ªÀAiÀiïæ GPÀ ÁÛ Á ZÁ ðzáå C ÀÌvï ºÀzsÁåðAvï ªÀiÁwê zàæpï G ÁÓ... ZÁ ðpï vàqè WÀÄAªÉǼï AiÉÄêïß véæ xàaaiàiïñ ÀvÁð ÉÆ...! zàä Áæ å Á ªÉÆuÁða UÁr ZÁ ðzáå WÀgÁ ªÀÄÄPÁgï gáªï è...! Dmïð zéãð±àpï KPï géæ sàåqágï Dmïð zéãð±à ï - KPï ªÀíqÁ sàªàð±áåzéæ sàåqágï ÁAzÉåvï. DAiÀiÁÑ ªÀÄ ÉÆÃgÀAd ï PÉëÃvÁæAwè ÀæUÀw À¼ÉvÁ Á, n.«záå É ÁA, ÉÖÃeï ±ÉÆÃ, qáæªàiá D yaiéäãlgï D ü ïä PÉëÃvïæ - ÁjZï ÀæUÀwZÁ gà ÁÛ ågï D ÉÆ ï ºÁå PÉëÃvÁæA ÀjtvÁ eéæqéè ÁåAPï sà ÀÇðgï DªÁÌ ï GUÉÛ D Ávï. DªÀiÁÑ ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ ÉÆÃgÀAd ï ±ÉvÁAvï Dmïð (PÀ Á) zéãð±àpápï UÁAqï sàåmá Àgï PÁªÀiï D ÁÛ. ü ïä zéãð±àpá ÀªÉA ¹ É séçãméæuáæ sàgá ÀªÉA Dmïð zéãð±àpáa UÀeïð D ÁÛvï. PÉÆ ÀÆÖ åªàiï r ÉÊ Ágï Ä Dmïð zéãð±àpáa ªÀiÁºÉvï WÉvÁ. PÉÆà Áða ªÀiÁºÉvï: ºÁå ±ÉvÁAvï À Ágï xàgáazé ÀzÉé PÉÆà ïð D Ávï. ÉÇ ïö UÁæ ådäaiéämï, r ÉÇèªÀiÁ D Ànð üpéãmï PÉÆà ïð Ä G À ïý D Ávï. ÁªÀiÁ ïå eáªïß ºÉ PÉÆà ïð 2 ªÀ ÁðAZÉ D ÁÛvï. ÀÅuï ªÀÄmÁé å DªÉÝZÉ Ä PÉÆà ïð DeïPÁ ï PÀAiÉÄðvÁ. má ï PÉÆ Éeï: ÀÅuÉAwè ü ïä D mé «gàhä ï E ìnlæåmï D sï EArAiÀiÁ Àªïð xàgáazé PÉÆà ïð ºÁAUÁ Àgï ªÉļÁÛvï. eéæãqï/ ÁA Á¼ï: dvàðgï Dmïð zéãð±àpá ï PÉ ÉÆè «Áå ï ÉÆPÁAPï À ÀAzï eá ÉÆ eá Áågï ÁA Á¼ï EvÉÆèZï ªÀÄí¼ÉîA ÉÃPï Á. JPÉÃPÁ ü Áä ªÀ ±ÉÆà ÁmÁè å ï ÁSÁA PÀªÀiÁAiÀiï ªÉļÁÛ. We are a leading Co-operative Bank, having Branches at prime locations in Mumbai, Thane & Palghar Districts and have vacancies for Trainees, Credit Officers & Managers. Candidates fulfilling the applicable criteria may send their signed CV superimposing the post applied for, to Box no.321, GPO-Mumbai with the following particulars- Name, date of birth, academic & professional qualifications, present address, permanent address, work experience with nature of job and salary (for experienced candidates) etc. alongwith a photograph within 15 days. TRAINEE OFFICERS Graduates with computer literacy. Age between years. Upon successful completion of the training period, Trainees are eligible to be considered for regular employment. CREDIT OFFICERS Minimum 3 years experience in handling Credit Portfolio including Credit Appraisal, Documentation etc. in any Nationalised/ Private Sector/ Co-operative Banks BRANCH MANAGERS & AUDIT MANAGERS Experienced / VRS Bankers not more than 55 years of age with minimum 10 years experience in relevant fields

6 6 Jan Feb. 2, 2018 UÀ ÁáAvï ÉÆ üaiàiá ï záséæè gàzéæè! eá Émï ÉÆgÉÆ Áí ÉÇæqÀPÀë ÁZÉ D J ÉÛgï ÉÆgÉÆ Áí ï Àl ï PÉ ÉèA PÉÆAQÚ ü ïä UÀ ÁáAvï séæa«ø ªÀiÁ ïð D Á. ºÁåZï d Égï 19 vájpégï eá Áè å ÀAiÀiÁè å ±ÉÆÃAvï ºË ï sàå ï eáªïß ÉÆÃPï npémï ªÉļÁ Á ÁÛA ÁnA UÉ Á ªÀÄí½î R Ágï DAiÀiÁè å. váåzï ÀjA d Égï 26 vájpégï C ÄzÁ D sé Éægï 4 vájpégï ±ÁeÁðAvï eáaªïì D ÁÑ ±ÉÆÃZÉå npén Ä SÁ Áè åvï ªÀÄíuï ÁAUÁèA. C ü ÀAzÀ ï ÉÆ üaiàiá vàäf QÃvïð ªÁqÉÆA ZÀqï D ZÀqï ±ÉÆà eáaªï... Good news... Good news Good news.. WISH YOU ALL A HAPPY & PROSPEROUS NEW YEAR.. MIRANDA COLD STORAGE (Formerly known as Holy Cross Cold Storage ) "«ÄgÁAqÀ PÉÆà ïø ÉÆÖgÉÃeï " SHOP NO. 11, Ground Floor, Elizabeth Bldg., Christian Village No. 279, Peter Pereira Road, Kurla (W), MUMBAI Tel. No / / WE DEAL WITH FRESH & QUALITY PRODUCTS LIKE : FARM PORK - PORK MEAT, BONELESS MEAT, SAUSAGES, HAM, SALAMI, LIVER, COCKTAIL ETC. CHICKEN WHOLE CHICKEN, CURRY PIECE, LEG PIECE, SAUSAGES, NUGETS, CHICKEN SPARE PARTS, COCKTAIL ETC.. (Pork Roghti available on Saturday & Sunday) 7-8 ªÀgÁìAa ªÉÄÊUÉæà ï vàpéè sàqá sàqï UÀÆuï eá CªÉÄjPÁZÁå ÉÖÃmÁì Avï PÁªÀiï PÀgïß D ÁÑå ªÀiÁíPÁ DzÁèå Ávï-Dmï ªÀgÁìA xáªïß ªÉÄÊUÉæà ï vàpéè sàqá sàqï D ï è. À Ágï xàgáaaa «±ÉÃ ï ªÉÆ ÁaA QwèA ªÀPÁÛA PÉ Áågï Ä ªÀÄAiÀiï É D ªÀgÁìA zsáaªáû Á vàpéè sàqá sàqï (frequency and intensity) ZÀqÉÆ ï ZÀqÉÆ ï D Ä è. C À Áå ªÉ¼Ágï ªÀÄzÁæ ï xáªïß ªÀÄíeÉÆ sáªï ²æà J ï. ªÁ ÀÄzÉêÀ Á ï zsáqïß ÉèA méæ ïì véã ï zàä ÁªÁ ï±éa, vázé MvÁÛAiÉÄPï ÁUÉÆ ï G ÀAiÉÆÃUÀÄìAPï (vá¼éégï zàªàgàäapï) ÀÄgÀÄ PÉ ÉA. ªÀiÁíPÁZï «¹ävï PÀgïß vàäªàiáñå méæ Áì ªÀjéA ªÀÄíf vàpéè sàqá sàqï Gt Gt eáªïß wã ï ªÀÄAiÀiï ÁåA ÀA ÀÇgïÚ gá«è. ªÀÄíeÁå sáªá ªÀÄÄPÁAvïæ D Qà méæ ïì ºÁqÀªïß ºÁA«Ã ªÁ ÀgÁÛA D À ÁgÁAPï êïß váapáa Ä ªÉÆ ÀÄÛ ÉÆgÉA Àuï D Á. CªÉÄjPÁPï và±éa AiÉÄgÉÆ ÁZÁå gá±áöçapï vàä«äazï méæ ïì JPïì ÉÇÃgïÖ PÉ ÉA vàgï ÁPÉÆA ÉÆPÁPï ÉÆgÉA Àuï eávéa. Sri S. Gopalan, Boca Raton, Florida ªÀiÁUï D vàäpá véa Á ÉÛ ÉA ÉÆqÀAiÀi D vàäpá véa GUÉÛA eávé ÉA PÀµÁÖA, C ÁégÁAZÁå eá¼áavéè ÀÄmÉÆAPï, ÁAvÁA sàpáûa ÁVA ªÀiÁUÁåA Á ï Áèå G ÁÌgÁAPï, PÁ¼ÁÓZÁå UÀÄAqÁAiÉÄ xáªïß CUÁðA ªÁåA!Ôo~à ;jú}: æuršóo aüu Új"å300; (Óo æuršóoó} Új"å400; =jè:uçó} ÖjZ:} æuršóoó} Új"å200; <urau<oà / AjtT à Új"å600 Prayer to St. Expedite for solving a financial crisis I call forth the Power and the presence of St. Expedite in my time of financial trouble. I offer my body, heart, mind and soul upon your altar of light. I have faith and trust and complete confidence that you will be my strength in this time of need. Quickly come to my assistance. (State Your Petition) My financial need is urgent. Be my Light and Guide in this situation so that I may live with peace, love, prosperity and abundance and in the Praise of God. Amen. (Promise Publication) Merline J. Sequeira ^:oç;oú} Doh" Ü} q^ DjAu" D} Doà:o æljóo à?otà AjtÔ}?urš %=oxú} Au"èur å q^r %=oxú} Au"èuràÓ} AjtÔo àå Au è} Øo?ošõÇÓ} =jbo :o =} =oao àå Mark L. Monteiro & Fly ÀàAqÀ ï, gàäåªàiáméêqï CvÀðgÉÊn ï, A ÉUÉÆ, ÀAiÀiÁnPÀ, ÉàçÊ ï D ªÀÄ À ïpáåzï xáªïß ªÀ¼Àé¼ÁÛvï vàgï váå ªÀ¼Àé¼ÁåA xáªïß ÀÄmÁÌ. ºÀµÀð. ]AuÑ #d EoÚ} ;jú} Ad. Tariff B/W Colour Full Page DjÔu 0 =o<} - - Rs. 10,000 Rs. 15,000 Centre Spread Aj"]šà 2 =o<oà - - Rs. 18,000 Rs. 25,000 Half Page!;ku~à =o<} - - Rs. 7,000 Rs. 10,000 Quarter Page Óo?uŠà =o<} - - Rs. 5,000 Rs. 7,000 1/8 Page 1/8 =o<} - - Rs. 3,000 Rs. 4,000 Panels (Each) =u<j?} ((ÓoÓ}) rs. 2,000 Col. Cms. úrå Duå arkú} - - Rs. 100 Rs. 125 Front Page 100% extra Aj""î} =o<oó} 100% ÖjZ:} Back Page 50% extra =oùošõç =o<oó} 50% ÖjZ:} Thanksgiving!Ôo~à Without Block æuršóoaüuà rs. 300 one Block (Óo æuršóo DjàTà rs. 400 Each additional Block EjÚuÇÓo ÖjZ:} æuršóoó} Rs. 200 novena/holy Spirit Prayer AjtÔu à Rs. 600 St. Juze Vaz Novena Prayer Rs e ;jú} ;nkoa}?oôj" Øo:o ]AuÑ =j:oèu ;jú} ;uboà:} (Óo AjDo~Ó} Új"å 500 \ <} AjDo~0Ó} Új"å 1200 =oàö} AjDo~0Ó} Új"å 2000 a;uboó} (Óo AjDo~Ó} Új"å 3500 ªÉÇ ÁåAPï JPËAªïÖ À«ÃPÀÈvï PÀgÀÄAPï ªÀ À«sÀgÀÄAPï, ªÀUÀðuÉa zàgï ²ÃzÁ RAZÁ Ä ÀPÀAiÀiïè Áèå ' ªÉÇ' ÁåAPï JPËAªÁÖPï zsáqéåvï. or or Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No ISFC code: CCBL Bank: The Mangalore Catholic Co-operative Bank Ltd., Branch : Hampankatta, Mangalore Current Account Name: DIVO Current Account No ISFC code: IBKL0078MCC LªÀeï zsáqáèå G ÁæAvï ÉÇ ÁAzÁéj ªÀ EªÉÄAiÀiÁèzÁéjA PÀ¼ÀAiÀiÁ.

7 Jan Feb. 2, 2018 váaeá AiÀiÁ AiÀÄAUï PÀxÉÆ Pï ÀÄÖqÉAmï ÀAWÀl ï GUÁÛªÀuï eá ÉA R ÉÆæ ªÀÄmÁé å ï ºÁåZï d Égï 13 vájpégï ÉÃAmï eéæã É sï ÁAiÀiïì ÁAiÀÄ ïì ÉPÉAqÀj ÀÆÌ ï, QvÀÄj ºÁAUÁ Àgï ªÀAiÀiÁè å ÁAªÁZÉA ÀAWÀl ï GUÉÛA eá ÉA. üuàðeï «UÁgï Á ÁªÉÄé ï, vé ºÁå ÀAWÀl ÁZÉ gépéæûgï eáªáß Ávï. Á D é ï r ÉÆÃeÁ, Á «PÀÖgï ªÀÄZÁzÉÆ, æzàgï Á Àì ï AmÉÆ, ²æà Àæ±ÁAvï r ÉÆÃeÁ D ²æà Áªïè Éé ègï Uïð ºÁdgï D ï Éè. ºÁå ÀAzÀ sáðgï YES ÀAWÀl Á «±ÁåAvï Á D é Á ï ZÀjvÁæ ÁAVè. ºÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ÉÃAmï eéæã É sï ÁAiÀiïì E ÉÆÌ Á ï DAiÉÆÃfvï PÉ ÉèA. Á eéã À ï ÉÆà ÉÆ ï ªÀiÁAqÀÄ ï ºÁqï ÉèA. GUÁÛªÀuï eá Áå G ÁæAvï ² ÉÛ sàjvï fãªà ÁzÁéj UÉÆà ï D ÁÚAiÀiÁ ºÁå «±ÀAiÀiÁZÉgï Á ÁªÉÄé Á ï ²PÀªïß. ÁA. däeé ªÁeï ºÉÆêÀiï, ªÀÄAUÀÄîgï ºÁAPÁA GwÛêÀiï PÉÆAQæmï ÁAzÁà SÁwgï D ÁÖçmÉPï Àæ±À¹Ü ÀæzsÁ ï PÉ D ÉÆùAiÉÄñÀ ï D ï PÀ Àì ÖAUï ¹«ï EAf AiÀÄgïì (EArAiÀiÁ) ACCE (1) ªÀÄAUÀÄîgï - D ÁÖçmÉPï Àæ±À¹Ü ÁA. däeé ªÁeï WÀgï «AZÀÄ ï PÁqÉèA. ºÉA ØAUï séæãªï D ÀÅ ÁðAiÉÄ ï D ªÀÄdÆãvï jw ï ÁAzÁèA ªÀÄíuï Àæ±À¹Ü ÀæzsÁ ï PÉ.» Àæ±À¹Ü ²æà qá JªÀiï. ÀgÉÃAzÀæ (ªÀiÁf ZÉÃgïªÉÄ ï D JªÀiï.r EArAiÀÄ ï MªÀjì ï ÉÃAPï) ºÉA PÁAiÉÄðA ªÀÄAUÀÄîgï «Ä ÁVæ ï PÉÆ ÉfZÁ À sá Á ÁAvï d Égï 11 vájpégï ÀA À ïß eá ÉA. ÁgÁ«Avï D ÁÑ ÁA. DAvÉÆ PÉÆ ÉfAvï Á PÉÆnð ÀägÁuÁxïð ÉPÀÑgïè d Égï 9 vájpégï ÁgÁ«Avï ÁA. CAvÉÆ PÉÆ ÉfAvï PÉÆnð G À Áå ï D Á PÉ ÉÆè. ªÀiÁzÀPï ªÀ ÀÄÛ ªÀ«ðA AiÀÄĪÀd ÁAUÁ ªÀÄzsÉA eáaªáñ ªÁAiÀiïÖ Àæ sáªá «²A qá J ï. JªÀiï. AmÉÆ D ÀàvÉæZÉÆ C üpáj eáªáß Á qá qé Ó ï ÉÆgÉÆ Áí và±éa ªÉÃtÆgï ÉÇ ï oáuáåzéæ C üpáj ²æà «daiàiï PÀĪÀiÁgï ºÁAtÂA ºÉÆ G À Áå ï ªÀiÁAqÉÆè. PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉA CzsÀåPïë ÁÜ ï Á ÉʪÀÄ ï r ÉÆÃeÁ D ªÀÄÄSÉ ï ÉÊgÉÆ eáªïß ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ. ÉÇ ï ÉÖñÀ ÁZÉÆ C üpáj ªÉÃtÆgï ºÉ ºÁdgï eá Éè. ²PÀëPï ªÀÈAzï D «záåyð ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPï ºÁdgï D ï Éè. PÁPÉÆð¼ÁAvï ªÉÄÊ Àgï Á¹ PÁAvï ÁA. ÉÆgÉ ÁZÁ sé ÁÛZÉA ÉÆªÉ ï ÀÄgÀÄ ªÀ ÁðAªÁgï eáaªéñ ÁA. ÉÆgÉ ÁZÉ sé ïû ºÁåZï d Égï 21 xáªïß 25 vájpï ÀAiÀiÁðAvï ZÀ ÁÛ. sé ÁÛPï vàaiàiágáaiàiï eáªïß ÉÆêï ÁAZÉA ÉÆªÉ ï ÀÄgÀÄ eá ÉA D ºÁå ÉÆªÉ ÁZÉA GUÁÛªÀuï ºÁåZï d Égï 14 vájpégï eé. Dgï. ÉÆà ÉÆ ï PÉ ÉA. ºÁå ªÉ¼Ágï ÀÄ ï PÀĪÀiÁgï, PÁPÀð¼ÉÆÑ JªÉÄå Éå ²æà UÉÆà Á ï sàaqáj, ªÀiÁf JªÉÄå Éå, eéæãeïð PÁ ÉÛ ÉÆ C à ÀASÁåvï «sáuázéæ ÀzÀ ïå, géã±áä GzÀAiÀiï ±ÉnÖ f Áè ÀAZÁAiÀÄvï Á UÉæUÀj r ÉÆÃeï, Á¹ PÁZÉÆ gépéæûgï D ºÉgï À Ágï UÀuïå ªÀåQÛ ºÁdgï D Éè. PÀ ÀðPÀmÉÖ ªÀÄAUÀÄîgÁAvï Á¼ÀPï eédäzéa ªÁ ðpï sé ïû! ºÁåZï d Égï 14 vájpégï ªÀÄAUÀÄîgÁÑ PÀ ÀðPÀmÉÖAvï D ï Áè å Á¼ÉÆPï eédäzá ÀÇ ï±éváavï ªÀ ÁðªÁgï eáaªéña sé ïû ªÀíqÁ sàqû ï D zà ÁeÉ ï DZÀgÀuï eá ÉA. ÁVA ÁVA 15 ºÀeÁgï ÉÆÃPï sé ïû «Ä ÁPï ºÁdgï eá ÉÆè vàgï, qá eégá ïø eé. ªÀÄxÁAiÀÄ ï PÉÆßZÉÆ ü ïà ÀA sàæ«äpï «Ä ÁZÉÆ ÀæzsÁ ï AiÀiÁdPï eáªïß D ÉÆè. vázé ÁAUÁvÁ ±ÉA ÉÆgÁ ªÀAiÀiïæ AiÀiÁdPÁA sáuï WÉvÉÆè. Q ßUÉÆý üuàðfzá AiÀiÁdPï Á ÀÄ ï AmÉÆ ºÁAtÂA sé ÁÛZÉÆ Àæ ÀAUï ÉÆ. ºÁå sé ÁÛZÉÆ ÀA sàæªàiï d Égï 15 vájpégï ÉƪÀiÁgÁ à ï Ä ÀA sàæªàiá ï DZÀjì ÉA. C ªÀiÁ zé Ä«ï Áªïè ÉÆeÁA ÀA sàæ«äpï «Ä Áa sél«ú PÉ. DªÉÄjPÁAvÁè å JPÁ gà ÁÛ åpï ªÀÄAUÀÄîgÁÎgï PÉÆAQÚ qá D¹Ö ï r ÉÆeÁ Àæ sàäzéa ÁAªï! séçgé ïö ÁPïð apáuéæ ºÁAUÁZÉÆ ªÉÄÃAiÀÄgï qá D¹Ö ï r ÉÆÃeÁ Àæ sàäpï, váuéa ÁmÁè å 37 ªÀ ÁðA xáªïß À Ágï ÀA ÁÜ åa Áè å ɪÉPï ªÀiÁAzÀÄ ï Wɪïß séçgé ïö ÁPÁðAvÁè å JPÁ gà ÁÛ åpï vázéa ÁAªï êïß ªÉÇ ÁAiÉÆÛ ÉÆ. ºÁå SÁwgï váatâa séçgé ïö PÀ Á ÀA ÁAvï AiÀÄ ïì PÀè ÁâZÁ CzsÀåPÁëPï Àvïæ gàªïß w½ì ÁA. qá D¹Ö ï r ÉÆÃeÁ ÁmÁè å 37 ªÀ ÁðA xáªïß ( UÁß ÀAvÀgï) DªÉÄjPÁAvÁè å apáuéæavï ªÀ¹Û PÀ ïð D Á D D è ÁªÀiÁfPï ɪÁ ªÀÄÄPÁ ÀÄð ï D Á. DvÁA vápá ªÉļÉÆÑ ªÀiÁ ï Àªïð PÉÆAPÁÚ åapï C üªàiá ÁZÉÆ eáªáß Á. G Áè ï vàäpá ªÉÆUÁ¼ï D¹Ö ï! Ávï duï ÁzsÀPÁAPï ÀAzÉñÀ Àæ±À¹Ü ÀæzsÁ ï PÉ ºÁå d Égï 13 vájpégï À ÁégÁ à ï ÁAeÉgï eéæóãr ÀAzÉñÀ À sáauáúavï Ávï duï ÁzsÀPÁAPï ÀAzÉñÀ Àæ±¹Ü Ãªïß À Áä ï PÉ ÉÆ. ÀAzÉñÀ gàªáà- ÀAzÉñÀ Àæ±ÀÀ¹Ü qá VgÁrØ UÉÆëAzÀgÁdÄ D PÉÆAQÚ gàaiàiáúgï SÁåvï Jr ÉmÉÆÖPï. ÀAzÉñÀ PÀ Á Àæ±À¹Ü C±ÉÆÃPÀ UÀÄrUÁgï, ÀAzÉñÀ 7

8 8 Jan Feb. 2, 2018 gáeá) ºÁAPÁA. «ÄrAiÀiÁ Àæ±À¹Ü J ï UÀÄgÀÄgÁeï, ÀAzÉñÀ ²PÀëuï Àæ±À¹Ü PÉ. UÁ AUÀ Àà, ÀAzÉñÀ ÀAVÃvï Àæ±À¹Ü PÉÆAQÚ ÀAVÃvÁÎgï ²æà «ì ï M ªÉgÁ D ÀAzÉñÀ «±Éà ï ÀÅgÀ ÁÌgï ²æà n. gáeá (DmÉÆà ÀAzÉñÀ Àæ±À¹Ü gàä. 25,000/- máæ ü, ÀæªÀiÁuï Àvïæ, ±ÉÆ ï, sàå ÁA sà¼áa DmÁ ÁÛ. ºÁå PÁAiÀiÁðPï CzsÀåPïë eáªïß ¼ÁîjZÉÆ ü ïà C ªÀiÁ zéæ ü ïà ºÉ æ ÉÆÃeï D Ä ÉÆè. ªÀÄAUÀÄîgï ªÀÄļÁZÉA eé«äªàiá géæræuà ï ¹ÛçÃAiÀiÁAZÁ ságàwãaiàiï QæPÉmï ÀAUÁØPï DªÀiÁÌA ªÀÄAUÀÄîj PÉÆAPÁÚ åapï KPï ÀAvÉÆ Áa R Ágï D Á. ªÉVAZï zàqëuï D üæpáavï ságàwãaiàiï ¹Ûçà QæPÉmï ÀAUÀqï KPï ªÀ¹AiÀiï ÀgÀt ªÉÄmÁA SɼÉÆAPï ªÉívÁ D ÁÛA, váå ÀAUÁØPï ªÀÄAUÀÄîj ªÀÄļÁZÉA eé«äªàiá géæræuà ï eéa ªÀÄÄA AiÀiïÛ Áí ï ªÀíqï eá ÉèA 17 ªÀ ÁðA ÁæAiÉÄZÉA Áåmïì ªÀŪÉÄ ï eáªáß ï Áè å vápá «AZÁèA.» R Ágï vápá d Égï 10 vájpégï PÀ¼ÁÛ Á CeÁå ï séæuéè RAAiÀiï và±éazï vázá ªÀír ÁAZÁå zéæ¼áåa ÀAvÉÆ Áa zàä:sáa zéa«èa ªÀÄíuï véa ªÀÄíuÁÛ. ÁA. DUÉß ï PÉÆ ÉfZÁ ±ÀvÀªÀiÁ ÉÆÃvÀìªÁZÉÆ ÉÆUÉÆ GUÁÛªÀuï PÉ ÉÆ ºÁåZï d Égï 12 vájpégï ÀÄPÁægÁ Ã ï ªÀÄAUÀÄîgÁÑ ÁA. DUÉß ï PÉÆ ÉfAvï váazá ±ÀvÀªÀiÁ ÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï PÀZÁð ÀA sàæªàiázéæ ÉÆUÉÆ ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑ ±Á ÀPï ²æà eé. Dgï. ÉÆà ÉÆ ï GUÁÛªÀuï PÉ ÉÆ. PÉÆ ÉfZÉÆ ±ÀvÀªÀiÁ ÉÆÃvÀìªï ÀA sàæªàiï 2021 ªÀ ÁðAvï PÉÆ ÉfPï 100 ªÀ ÁðA sàváð Á ÀA ÀÛ ÉÆ. ²æà eé. Dgï. ÉÆà ÉÆ ÀªÉA ÉÆè ÀªÀiï sé ÁðAr ï D ªÀiÁf ÁæA±ÀÄ Á ï ÁAUÁvÁ ±ÀvÀªÀiÁ ÉÆÃvÀìªÁZÉ É Æ ïì ªÁgÁågï G AiÉÄèA. váå ÀAzÀ sáðgï G Ä Áè å ÉÆà ÉÆ ï ²PÀëuï PÉëÃvÁæAvï D ÉÇ ÀÛ Pï PÁªÉÄð ï sà ÄÚA PÀað ɪÁ C ÀæwêÀiï eáªáß Á ªÀÄíuï ÁAUÉÆ ï váapáa ±Á sá¹ì. ºÁå GvÀìªÁPï «zéã±áa D ï èa D èa «záåyð A Ä ºÁdgï D ï èa ªÀiÁAqï ÉÆ sáuï ÀAUÁØ xáªïß ÀªÉÇ gàauï ( Àªï gàauï) ÁZÁàZÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ÁzÀgï eá ÉA d Égï 7 vájpégï ±ÀQÛ ÀUÀgÁAvï D ÁÑ PÀ ÁAUÁÚAvï ªÀiÁAqï ÉÆ sáuá và séð ï 193 «ªÀiÁAa ÀªÉÇ gàauï ÁZÁà PÁAiÀÄðPÀªÀiï ÁzÀgï eá É. ÀĪÀiÁgï ÉÆêï VÃvï gàaà ÀAVÃvï ÀªÁà åazá zéæzéæã ï ÀzÁAZÁ vá¼ápï ÁZï ÀæzÀ²ðvï eá É D vé À¼É ÉÆè ÉæÃPÀëPï ÁPÁgï ÉÆÃmï zàªàj ÁUÉÆè! D ºÉ VÃvï gàaà ÀAVÃvï À«à eáªáß Ávï ²æà ªÉÄ é ï Éj ï, JjPï MgÉhÄjAiÉÆ, ¹zïÞ Áxï ÄAiÀiÁAªï UÉÆAAiÀiï, géæãµà ï r ÉÆÃeÁ DAeÉ ÉÆgï, «ì ï M ªÉgÁ, ÀæeÉÆåÃvï/ géæãµà ï PÁæ ÁÛ, ÉÆAiÀiïØ géãuéæ, C ï/ «Ã Á ÁAiÀiïì PÀĪÉAiÀiïÖ, géæãµà ï géæræuà ï ( Ë ) ºÁAZÁ ÀzÁAPï ÁZï ÉÆ sáuázá PÀ ÁPÁgÁA ÁAUÁvï ÉÆ. PÉƪÉÄr PÀjhÄ ïì ªÀÄtÂAiÀiÁA ÀgÉ ºÁAtÂA 4 «ÉÆà ÁlÄÌ¼É ÁzÀgï PÉ É. ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ ÀªÉA ªÀiÁAqï ÉÆ sáuá ï 17ªÁå ªÀ ÁðPï ªÉÄÃmï zàªà ÁðA. wzé ÁAªï PÁAZÀ À PÉlQ «PÁ¼ï PÉÆA véû ï ºÁAZÁå ÀAV wzéæ UÁqsï ÀA Azsï. ºÁå SÁwgï wuéa 2 eáuàwpï záséè PÀ ïð V Éß ï ÄPÁAvï zár ï eá Áå. xáaiéäèaqï zéã±ázé ÀmÁÖAiÀiï ±ÀºÀgï PÁå gé D ªÀÄ ÉÆÃgÀAd ÁPï «±Àé «SÁåw. xàaaiàiáñ å j Éè ï ªï Emï Dgï ÉÆmï ªÀÄí¼Áî å CzÀÄãvï ÀæzÀ±Àð ÁAPï ÁAªÁrÝPï, xàaaiàäìgï F PÉÆA véû ï gátâ gáaiàiï Áj eáªïß ªÁªÀÅvÁð. PÉÆA véû ï gátâ PÁAZÀ ÁZÁå véæaqágï 10 AiÀiÁ 12 PÉÆA véû ï séæaªéç ï D ÁÛvï, váå ªÉ¼Á w Ewè ±Àå ïývã zéæ¼áåazéæå D ÉÆØ åaiàiï ºÁ AiÀiÁß ºÉA zàè±ïå À¼Àªïß ÀܽÃAiÀiï ÉÆPÁA wpá PÉÆA véû ï gátâ ªÀÄíuï ªÉÇ ÁAiÀiÁèA. PÁAZÀ Á ï 1 PÉÆA véû ï véæaqágï 3 «Ä ÀÄmÁ 28 ÉPÀÄAqÁ zàªà ïð Wɪïß ÀAiÉÄè KPï V Éß ï záséæè gàzáè. zàä Éæ å Á«Ö 12 ZÀzÀgÀ Cr UÁè ï gàäªàiáavï 5 ºÀeÁgï PÉÆA véû Á ÀAV 33 à ï faiéäªïß D ÉåPï V Éß ï záséæè PÉ Á. ÀA Ágï gï 2 ºÀeÁgï eáwazé PÉÆA véû ï D Ávï RAAiÀiï, váavàä 40 ««zsï ÀæPÁgÁZÉ ZÀqï «PÁ¼ï ªÀÄ ÁêAPï ZÁ Áè ågï ªÀÄgÀuï RArvï. ÀàµïÖ Á Á SÁ ÀªÀÄð¼Á ï váazéæ DºÁgï ÉÆzsÁÛvï. PÁAZÀ ÁZÉÆ RAZÁå xàgázéæ ÀªÀÄð¼ï váapáa vázé xàaaiàiï DPÀµÀðuï PÀvÁð ªÀÄí¼Éî PÀ¼Á Á. ºÉå Qæ«Ä và±éa GA gï SÁªïß faiéävávï, vàj PÁAAiÀiï SÁAiÀiÁß ÁÛ Á, AiÉÄ Á ÁÛ Á xéæra ªÀ ÁðA faiéävávï. 6 ÁAiÀiÁAZÁå PÉÆA véû ÁPï 12 zéæ¼é và±éa eá Áåj zéæ¼áåa váapáa eéæeïð PÉƼÀ ïvj

9 Jan Feb. 2, 2018 SɼÁAa ZÀjvÁæ-10 EArAiÀÄ ï EAVè±ï 9 DmÉÆà géã ï (PÁgÁAa zsáa«ú) DmÉƪÉÆ ÁAiÀiïè géã ï Cwà DvÀÄgÁAiÉÄa ÀÅuï wwèzï ªÀiÁgÉPÁgï eáªáß Á. ºÁå gé ÁAvï PÁgÁa PÀëªÀÄvÁ D ZÁ PÁa ÁªÀÄyð ÁQðvÁvï. xéæqéæå géã¹ 24 WÀAmÉ ZÀ ÉÆ ï 2500 ªÉÄÊ ÁA zsáaªáûvï. D ºÉgï ÁAZï ÉPÀÄAzÁAZÉÆå D ÉÆ ï PÁ ÉÝA ªÉÄÊ ï zsáaªáûvï. DmÉƪÉÆ ÁAiÀiïè géã ï d±éa D«Ä Deï eáuáaªï ºÀÄvÉÃPï 1885 ªÀ ÁðAvï d Áä ÉÆè. JPÁ dªàäð ï EAf AiÀÄgï UÉÆnèAiÉÄ ï qáaiàäªàäègï ªÀÄí¼Áî å ï üvàgéè EAf ï ÁPÉðA PÉ ÉA, eéa EAf ï aªéäú vé Á ªÀ«ðA zsáaªáû ÉA. CAvÀgÁ ÖçÃAiÀiï ªÀÄmÁÖgï d¼áñ EAf ÁZÉÆ «PÁ ï DªÉÄjPÁZÁ ZÁ ïìð D eé. sáæapï zàägéãaiàiá ºÁAtÂA ªÀiÁ ÁZÀÄ ÉmÁìAvï 1892 ªÀ ÁðAvï GAZÁè å jwgï «PÁ¹vï PÉ ÉA. ÀĪÁðvÉPï PÉÆuÁZÉA PÁgï géa D QvÁè å ªÉUÁ ï véa zsáaªéçapï ÀPÁÛ ªÀÄí¼ÉîA ÁPÀÄðAZÁå GzÉÞñÁ ï» géã ï D Á PÉ è ªÀ Áð DªÉÄjPÁAvÁè å ²PÁUÉÆAvï D Á PÉ è. 54 ªÀÄAiÀiÁèAa» géã ï eé. sáæapï zàägéãaiàiá fpï ÉÆè. JPÁ ªÉÇgÁPï 7.5 ªÉÄÊ ÁAZÉÆ ªÉÃUï D ï ÉÆè. G ÁæAvï ºÉ æ séçqïð ªÀÄí¼Áî å ªÀiÁ É ÁÛ ï géã¹auï PÁgÁZÉA GvÁàzÀ ï PÀ ïð 999 ÁAªÁ ï ªÉÇ ÁAiÉÄèA ªÀ Áð mé ïö qéæöê«auï PÀZÁð ZÁ Pï Á ð M ïø üã ïø ºÁuÉA «Ä ÀÄmÁPï KPï ªÉÄÊ ï d±éa ªÉÇgÁPï 60 ªÉÄÊ ÁA ªÉUÁ ï PÁgï zsáaªáøaiéäèa. váå G ÁæAwè ZÀjvÁæ D«Ä Àªïð eáuáaªï. Thanksgiving Thanks to St. Anthony for the favours granted Severine H. Pereira Mangaluru C¹è - ÀQè ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ªÀÄí¼Áågï QvÉA? ªÀÄ ÁêZÁå ÉÇmÁZÁå D C ÌmÉZÁå gé sà ÁAiÉÄÌ SÁwgï À0iÀÄìjÎPï zéuéa eáªáß ï Áèå ªÉÇAªÁåxÁªïß ±Á¹ÛçÃAiÀiï (Scientific) jw ï vàaiàiágï PÀgÉÆÑ ªÉÇAªÁå ÀvÀÄ. ÀQè ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ªÀÄí¼Áågï xéêªéæã ï Qæ ÀÖ ïì ªÀÄíuÉÆ ï ªÉļÉÑA «ÄÃmï (J Éì ïì) GzÁÌAvï TgÀªïß AªÉÑA và À ÉA. ºÉA GzÁÌ ÀjAZï ÁÛ. J Éì ÁìZÉÆ WÁmï D wpáìuï j D ÁÛ vàgï Ä MPÁÛ Àæ Áªï D À Á. ºÁPÁ ªÉÆà ï Ä sáj GuÉA. C¹è ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ÁvÀ¼ï Á ÀjA ÁÛ. ªÉÇAªÁåZÉÆ váeá WÁmï D wpáìuï D ÁÛ. AiÉÄ Áå G ÁæAvï ÉÇmÁAvï ÀıÉUï eává. C¹è ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ÁA ï DªÉÝPï ºÁ AiÀiï Á ÁÛA zàªàgáèågï, váavéèa emulsified ªÉÇAªÁåZÉA véã ï E Éè±ÉA ªÉUÉîA eáªïß G ÉåvÁ. C À ÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï Áí ÁAxÁªïß ªÀíqÁA ÀgïAiÀiÁAvï ÀgÁé- AZÁå ÉÇmÁa D C ÌmÉa sà ÁAiÉÄÌ gápáû. Western Ghats PÀA É ZÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï À0iÀÄìjÎPï- C¹è-C ÀÅmï eáªáß Á. ÀPÁ½Aa 10 ªÉÇgÁA, ºÀeÁgÁA ÉÆÃPï PÁå PÀmï AzÁægï dªàiáè. üauáðåazéa DPÉæÃZÉA ÉmÁ AiÀÄ ï DªÉÆÑ zéã±ï ÉÆqïß D Áè å zéã±ápï ÁnA ªÀZÀÄAPï vàaiàiágï eá ÁA. ªÀÄÄPÁè å ï ªÀíqÉèA vágàäa. ságàwãaiàiï PÀÄ ÁÌgï, üauáðåazéa ªÉÇeÉA, ÀÄuÁåAZÁ ÁAPï váªáðgï ZÀqÀAiÀiÁÛvï. D ÉèA ÀªÀð ïé ªÉÇeÉA ÁAzÀÄ ï Wɪïß üauáðåa ÁnA ªÉZÉA À¼ÀAªïÌ ºÀeÁgÁA ÉÆÃPï dªàiáè. xéæqáåzï ªÉ¼Á ï É sïö géêmï PÀgÀÄ ï, ÁAAiÀiï qéæªïß üauáðåazéa ÉmÁ AiÀÄ ï DAiÉÄèA. ÀA ÀæzÁAiÉÄ ÀªÀiÁðuÉ ságàwãaiàiï ÁªÁÖ åpï váatâa À ÁªÀiï ªÀiÁgÉÆè. «Ä lj ÁåAqÁ ï ÀAiÉÄèA ænµï gáµïöçvãvï, G ÁæAvï ságàwãaiàiï gáµïöçvãvï ªÁídAiÉÄèA. Àªïð ÉÆPÁ ï ságàwãaiàiï ÁªÁÖ åpï ªÀiÁ ï PÉ ÉÆ. ÀUÁî å ænµï ² ÁAiÀiÁA dªéäè Áå ságàwãaiàiï ÉÆPÁPï mámá PÉ ÉA. G ÁæAvï ² ÉÛ ï É sïö géêmï PÀ ïð váªáðgï ZÀqÉè. ÀUÉÆî ságàwãaiàiï ÉÆÃPï ænµï ² ÁAiÀiÁAPï mámá PÀj ÁUÉÆè. ÀVî ftâ ságàváavï dªéäè Áå æn±áapï ºÉÆ zéã±ï ÉÆqïß ªÀZÀÄAPï ªÀÄ ï Ávï ÉèA. váå à ï váapáa D ÉÇè ªÀiÁAAiÀiï UÁAªï ÉÆqïß ªÉvÁvï và±éa séæuàäapï ÁUÉè. D è ÀVî ftâ váatâa ságàváavïzï faiéä Áè å ï EAUÉèAqï váapáa KPï ÀQð zéã±ï và±éa eáªáß ï ÉÆè. véæaqágï xéæqéæå ºÁ ÉÆ zápéæªïß vé G É D ï Éè. ÀªÉA GzÉAwZÉA À Áuï zésï Áè å ságàwãaiàiáapï D ÉÇè ÉæêÀiï ªÉÆgÁ ï zéã±ï ºÁå üauáðå xáªïß ÀévÀAvïæ eá ÉÆè ÀAvÉÆ ï. véå WÀrAiÉÄ KPï æn±ï ² ÁAiÀiï ságàwãaiàiáapï aqáaªïì C±ÉA ÁAUÁ ÁUÉÆè. 200 ªÀ ÁðA xáªïß D«Ä vàäªéæñ zéã±ï ÀA ÀÇuïð ÄmÁè. D ï ÉÆè ÀUÉÆî å ªÉÆ Á üpï ªÀ ÀÄÛ DªÀiÁÑ å UÁAªÁPï ªÉí Áåvï. DvÁA ºÁAUÁ Àgï QvÉAZï ÁA. zépàä ï vàäªéæñ UÁAªï ÁnA ªÀÅ ï D«Ä DªÀiÁÑ å UÁAªÁPï ªÀZÀÄ ï D ÁAªï. ºÉA DAiÀiÁÌ ÉÆè JPÉÆè ªÀÄ Áj, ºÁå æn±ï ² Á ÄPï C±ÉA eá ï à ÁUÉÆè. ZÉmÁÖ... zéæãamï ªÀj ZÉmÁÖ. vàä«ä DªÀiÁÌA zéæ êa ªÀ ÁðA véæazéæ Áåvï. D«Ä D Á ÁÚPï vàäªàiáñ å sá±ézéæ ÀvÁÛ å Á ï PÀgÉÛ ÁåAªï. EAVè±ï sá ï KPï ªÀĺÁ ï sá ï. JPÉÆè ÉzÀÝ UÀÄAqÁØAiÀiï ÀÄqsÁ¼ï jw ï EAVè±ï sá ï G AiÉÆÛ ÉÆ eá Áågï ÉÆÃPï vápá ÄzÀéAvï ÉPÁÛvï. ÀÄqsÁ¼ï EAVè±ï G ÉÆAªÁÑ å l ÉÇj ZÀ ÁåAPï ÉÊjPï ÉÆ üdaiàiï ªÀÄíuï ÁA. váazégï ZÀ AiÉÆA ªÉÆUÁgï ÀqÁÛvï. PÉÆAPÀt Qæ ÁÛAªï ÉÆPÁ ªÀÄzsÉA ºÉA ÀzÁAZÉA. séævêaiàiá, PÉ ÀgÁ Qæ ÁÛAªï véæmá ÁªÁÌgÁAZÁå sàäuáðåapï PÉÆAPÀt Qæ ÁÛAªï ªÀÄíuÉÑA À ÀAzï ÁA. zàä ÉæA «±Àé gàhäeï eá ÉèA EAVè±ï sá±é ªÀ«ðA. ÀAiÀiÁè å «±ÀégÀhÄeÁAvï d Á ï EAUÉèAqÁZÉÆ «Ävïæ zéã±ï eáªáß ï ÉÆè. D ÉÖçà AiÀiÁZÉÆ CzsÀåPïë, EAUÉèAqÁZÉÆ CzsÀåPïë JPÁ Á ÁAvï G ÉƪÉÚA PÀgÀÄAPï Éè. d Á ÁZÁå CzsÀåPÁë ÀAVA EAVè±ï sá ï eá À à ï sá±éavï DuïPÁgï PÀgÀÄAPï KPï ÁAUÁw D ï ÉÆè. ÀÅuï ºÁPÁ SÁAAiÀiï ÉQ Á ÁÛ ÁA D ÉÖçà AiÀiÁZÁå D EAUÉèAqÁZÁå CzsÀåPÁëA EAVè±ï sá±é ï ºÁ ÉÆ ï ºÁ ÉÆ ï UÀeÁ ªÀiÁgÀÄAPï ÀÄgÀÄ PÉ ÉA. D Áè å véæaqá xáªïß KPï GvÁgï PÁr Á ÁÛ Á d Á ÁZÉÆ CzsÀåPïë ÁnA D Áè å UÁAªÁPï UÉ ÉÆ. xéæqáåzï véãa Á ï d Á ÁZÁå CzsÀåPÁë ï Ggï Áè å zéæuáaaiéæñ å ºÁ ÉÆ gáªàaiéæè å. DvÁA EArAiÀÄ ï EAVè±ï ªÀÄí¼Áî å GvÁæZÉgï ÀzÀgï WÁ ÁåA. MPïì sàqïð EAVè±ï ªÀÄíuÉÆ ï KPï sá±ágàæ ï D Á. ºÉA ºÁå sá±épï KPï ðµïö gàæ ï D ÉÆà vá. ÀÅuï ºÀAiÉÄðPÁè åpï và±éazï G AªïÌ C Ázsïå. EArAiÀÄ ï EAVè±ï ªÀÄíuÉÆ ï KPï sá±ágàæ ï D ÁªÉÃ? ÁA EArAiÀÄ ï EAVè±ï ªÀÄí¼ÉîA KPï sá±ágàæ ï DªÀiÁÌA RAAiÀiïAZï DAiÉÆÌAPï ªÉļÁ Á. EArAiÀiÁAvï EAVè±ÁZÉ 100 ªÀ ða ZÀqï sá±ágàæ ï D Ávï. KPï PÀ ÀßrUÁ, và«ä¼ï D ªÀĽAiÀiÁ½ ÁAUÁvÁ EAVè±ï G ÉÆAªïÌ ÀÄgÀÄ PÉ Áågï véa PÀ±ÉA ÉÆ sávï? PÀ ÀßrUÁ - Yes I say... véaqàä Ìgï»mï ÉAZÀÄj ªÀÄUÁ läqé Yes I say. và«ä½aiàä ï - No... qá, ªÁmï AiÀÄÄ mápï, ÉÆ ªÀÄZÁÑ EA ÉÇù ï, véaqàä Ìgï ÉAZÀÄj No... qá what... qá. ªÀĽAiÀiÁ½ - ÉǼÉÆ«AUï» ï sá ïö gépáqïð... ¹A î «PÁAmï mé¼ï. DvÁA D«Ä ÉeÁgÁÑ åapï À¼Éªïß ºÁ ï ÉèA ÀÅgÉÆ ªÀ Áð D A PÉÆqÁå¼ÁAvï ZÀqÁªÀvï ªÉÇmïªÀiÁå ï D ÉÆ ªÀiÁå ï ZÀ ÁÛ ÉA. DvÁA ºÉA ªÉÇmï qàæåqï D ÉÆ qàæåqï eá ÁA. ªÀÄ ï G ÉÆAªïÌ À Ágï sá ÁA G AiÀiÁÛ, ÀÅuï véæ JPïZï sá±é ï aavá. D Áè å ªÀiÁAAiÀiïß ²PÀ Ä Áè å sá±éavï véæ aavá. D è ªÀiÁAAiÀiï EAVè±ï sá ï G AiÀiÁè ågï, véæ EAVè±ï sá±é ïazï aavá. D è ªÀiÁAAiÀiï PÉÆAPÀt G AiÀiÁè ågï véæ PÉÆAPÀt sá±éavï aavá. D«Ä G AªÁÑ å vàä¼àä sá±éavï D JPÁ ªÀÄAUÀÄîj»AzÁé ï G ÉÆAªÁÑ å vàä¼àä sá±éavï ªÀåvÁå ï D Á. D«Ä PÉÆAPÀt sá±éavï aaváaªï eá Áè å ï DªÀiÁÑ å vàä¼àä sá±é ªÀAiÀiïæ PÉÆAPÀtÂZÉÆ Àæ sáªï D ÁÛ. EAVè±ï sá±é ï G ÉÆAªÉÑ À Ágï PÉÆ ï ÉAlgï ÀA ÉÜ ságàvápï DAiÀiÁè åvï. DªÀiÁÑ å ÉÆPÁPï vé váazáå sá±éavï G ÉÆAªïÌ ²PÀAiÀiÁÛvï. ÀÅuï véa RqÁàgï GzÁPï ªÉÇvï Áè å và±éa. vàgï váaa ÉÆà ²QÑ UÀeÉða ªÉÃ? ænµï ÉÆÃPï UÀ ïá gáµáöça PÁªÀiï ÉÆzsÀÄAPï ªÉvÁvï? xàaaiàiï váapáa D«Ä ságàwãaiàiáa G ÉÆA«Ñ EAVè±ï sá ï ÀªÀiÁÓvÁ. ÉÆà zà èzï sá ï záè Á. DAiÀiÁÌvÉ ÁåAPï ªÀÄ ï D Áè ågï ÀªÉÆÓ ï WÉvÁvï. E Éè véæazéæ séæuáûvï, ÀÅuï C Ázsïå ÀíAAiÀiï. D«Ä ÀPÁØA EAVè±ï sá ï G ÉÆAªïÌ ÀPÁÛAªï.» ÀAvÉÆ Áa UÀeÁ ï. ÀÅuï 200 ªÀ Áð DªÀiÁÑ å ªÀiÁ ÏqÁåA UÉÆgÁåAZÉA UÀÄ ÁªÀiï eáªïß D ÉèA fãªà ï ÁgÁèA. DvÁA D«Ä váazáå ÉÆ ZÉÆ UÀÄ ÁªÀiï eáaªéña ÁPÁ. dvàðgï D ð ÉÆPÁA G ÉÆA«Ñ EAVè±ï sá ï UÉÆgÁåAPï ÀªÀiÁÓvÁ, D«Ä ságàwãaiàiï ÉÆPÁ ï G ÉÆA«Ñ EAVè±ï sá ï ÀªÀiÁÓvÉ.

10 10 Jan Feb. 2, 2018 eédä D ÉzÀÄæ zéªázéa GvÁgï ªÀÄíuÁÛ ªÀÄífA aaváßa vàä«äña aaváß ÀíAiÀiï, ªÀÄíeÉÆå ªÁmÉÆ vàäªéæñ å ªÁmÉÆ ÀíAiÀiï, fvéèa ªÉƼÁ ï ÀÈxÉé xáªïß ªÀAiÀiïæ D Á, wvéæè å ªÀÄíeÉÆå ªÁmÉÆ vàäªàiáñ å ªÁmÁA ªÀAiÀiïæ D Ávï D ªÀÄífA aaváßa vàäªàiáñ å aaváßa ªÀAiÀiïæ (E Á 55: 8-9) ÀA Ágï ¼ÀéAvÁPï, ²PÁà åapï, eáuágáåapï, UÉæà ÁÛAPï ÉÆzsÁÛ, «AZÁÛ ªÀiÁ ÁÛ vàgï zéãªï C ÀÌvÁåAPï ÉÆzsÁÛ ¼ÀéAvï PÀgÀÄAPï, ÁvÁÌ åapï D ÀAiÀiÁÛ sáuéªàavï PÀgÀÄAPï, ÁA sáªéç D ï Áè åapï «AZÁÛ G ÀAiÉÆÃUï PÀgÀÄAPï. zéªápï sáváæ xáªïß ÀAvÀvï GvÀà ïß PÀað ÀPÀvï D Áè åj vázá zéê«pï ÀºÀ sáv ÀuÁPï ªÀiÁ À«Pï ÀºÀ sáv Àuï «Ä ÁîAªïÌ G ÉÆ vá. eédäa ÉÆzsÁßA PÀZÉÆð gáaiàiï ºÉgÉÆzï À Áé ÉÆ. vápá ÉÆzsÀÄ ï D Ä Áè å véuáa gáaiàiáapï vázéa zà±àð ï eáaªáñ å D A GUÁÛ å ªÉÄÊzÁ Ágï eédäzá ÉÆzsÁßA «uéa zéæ ïû D ÁÑ å C ÀÌvï, ÉuÁj, zàä ð¼áåa UÉƪÁî åapï váa sémï eá. fªàavï eá ÉÆè eédä ÀºÀeï eáªïß D ÁÚPï d ïä Áè å zàäséã ïû DªÀAiÀiïÌ sélªïß sàädaªáñ å D A ÀA ÁgÁ ï ÁwÌ ªÀÄíuï ªÉÇ Á Ä Áè å D ÁÚa ÉÆzsÁßA PÀ ïð gàqéû Áå ªÀiÁUÉÝ ÁZÁ ªÀÄjAiÉÄPï sémáñ å ªÀiÁj sávï, ftâ záè Á xàaaiàiï ÀUÁðZÉÆ ÀAvÉÆ ï ÁZÁvÁð. ªÀiÁ¹î ÁUÉÛ Áå C²Qà, zàä Áî å ÉzÀÄæPï D Àªïß À«vïæ À sá ªÀÄí¼Áî å daiàiïû váªáðzéæ váaqé PÀZÁð ªÀiÁj sávï À«vïæ À sézéa ÀÄAPÁuï êïß ªÀÄíuÁÛ vàäa ÉzÀÄæ ªÀÄíuÉÓ RqÁ ï; D ºÁå RqÁàZÉgï ªÀÄíf zsàªàiïð À sá ºÁAªï ÁAzÀÛ ÉÆA D ÁvÁ¼ÁZÉ záªàðmé wzégï daiàiïû ªÉÇA ±É ÁAvï (ªÀiÁvÉ 16:8) E ÁæAiÉÄ ÁZÉÆ gáaiàiï eáªïß «AZÉè Áå ÁªÁèPï vázá ºÀAPÁj D ªÉÆ Áæ¼Áå Àé sáªá SÁwgï eé. «. r ªÉÄ ÉÆè, gàäeáaiàiï PÁxÉzÁæ ï vázá gáaiàiï ÁmÁ xáªïß zsàtâðpï ±É«Ö ÉÆ. ºÁå SÁwgï zéªázéa GvÁgï eáuàaiàiáû. ÀzÉézÁgÁAPï HAZÁ À ÁA xáªïß váuéa ÀPÁè WÁ Áåvï D QPÉÆð¼ÁåAPï HAZï G ÁgÁè åvï. ( ÆPï 1: 52) ÉzÀÄæ: ÁV ÉzÀÄæPï D vázá sáªá DAzÉæPï eédä ï D ÀAiÉÄèA vàpàëuïazï D èa eá¼áa ÉÆqïß vé vázá ÁmÁè å ï UÉ É. (ªÀiÁvÉ 4: 18-19) D Áè å PÀÄmÁä Áæ ï D Áè å ªÁªÁæ Áæ ï eédäzéa D ÀªÉÚA ±ÉæõïÖ ªÀÄí¼ÉîA ÉzÀÄæ ï gàädä PÉ ÉA. ªÀÄÄSÁgï eédäzéæ ÁAUÁvï séæuàä ï ÁézsÁPï C ÉÆãÃUï eéæqï Áè å ÉzÀÄæ ï eédäzá ÀªÁ ÁPï eá ï êïß ªÀÄí¼ÉA vàäa Qæà ïû, fªáå zéªázéæ ÀÇvï (ªÀiÁvÉ 16:16) váa dªá ï DAiÉÆÌ ï eédä ªÀÄíuÁ ÉÆ vàäa ÉzÀÄæ ªÀÄíuÉÓ RqÁ ï D ºÁå RqÁàZÉgï ºÁAªï ªÉÆf zsàªàiïð À sá ÁAzÀÛ ÉÆA D ÁvÁ¼ÁZÉ záªàðmé wzégï daiàiïû ªÀgÀÄAPï ÀPÉÑ ÁAvï. (ªÀiÁvÉ 16:17) eédä ï GAqÁå ªÀiÁ ÉîZÉA DZÀAiÉÄðA PÉ ÉèA À¼À Ä Áè å G ÁæAvï Ä vázé ² ï vázéa zéãªààuï ÀªÀÄÓAªïÌ D ÁvÉåAªïÌ ÀPÁ Á eá É. D ÀÅuïAZï eáªáß ÁA f«vázéæ GAqÉÆ. eéæ PÉÆÃuï ºÉÆ GAqÉÆ SÁvÁ véæ Á ÁÚPï faiéävà ÉÆ (dä 6.58) eédäzá ² ÁA ªÀÄzsÉè À Ágï duï ºÉA DAiÀÄÄÌ ï ªÀÄíuÁ É ºÉA G ªÉÚA «æãvï eá ÉA! véa DAiÉÆÌAPï PÉÆuÁPï eáaiàiïû? (dä: 6:60) ºÁZÉ G ÁæAvï eédäzá ² ÁA üvàgéè À Ágï duï vázéæ ÁAUÁvï ÉÆqÀÄ ï ÁnA ÀvÁð É (dä 6:66) vàj eédä ï váapáa ÁnA D ÀAiÉÄèA Á. D ÉèA ªÁPÀÆä ï zà ÉèA Á. záèpï Ggï Áè åapï vàä«ä ªÉZÉA eá Áågï ªÀZÉåvï ªÀÄí¼Áî å sáªà Á ÀªÉA véæ ªÀÄíuÁ ÉÆ. vàä«ä Ä ªÀZÀÄAPï ÉÆzsÁÛvï? ¹ªÀiÁAªï ÉzÀÄæ ï vápá eá ï ÉÆ«ÄAiÀiÁ PÉÆuÁ À²ðA D«Ä ªÀZÀÄA? vàäeé ÁVA D Ávï GvÁæA Á¹ÚPï f«váaa vàäazï zéªázéæ sáuéªàavï ªÀÄíuï D«Ä ÀvÁä ÁèA D DªÀiÁÌA SÁwæ D Á (dä 6: 68:69) eédäzéæ ÁmÁèªï PÀZÁåðAvï xéæqáå ² ÁA ÁVA C üpágáa ºÀÄzÁÝ åa D±Á D ï è w eédäzá GeÁé åpï D záªáåpï ÉÆAPï ªÀåPïÛ PÉ è D±Á zápàaiàiáû. vàj ÉzÀÄæ ï PÉ AZï C À D±Á ªÀåPïÛ PÉ è Á záèpï Ggï Áè å ² ÁA Áæ ï vázéæ sáªáqïû HAZï D UÀÆAqï ªÀÄí¼ÉîA ÀªÁðAZÁ ÁrÛ ï Áè å dªá ªÀiÁj sávï ªÀåPïÛ PÉ ÁA. váaa ªÁPÀÆä ÁA ÀA Áj aaváà Áæ ï GAZÁè å ªÀÄmÁÖaA ªÀÄí¼ÉîA eédä ï vázé «±ÁåAvï ºÉÆVîPï GZÁgïß ªÀåPïÛ PÉ ÁA sáv vàäa ¹ªÀiÁAªï, AiÉÆ ÁZÁ ÀÅvÁ! QvÁåPï ºÉA vàäpá GUÁØ ÉA PÉ ÉA PÉÆuï Ä ªÀÄ Áê ï ÀíAiÀiï, UÁgï ÀVðAZÁ ªÀÄíeÁå Á Á ï (ªÀiÁvÉ 16:17) ªÀÄÄSÁgï À«vïæ À sézéa ªÀÄ ÀÛPï eáªïß «AZÀÄ ï PÁqÁÑ å ÀæQæAiÉÄAvï vápá ÀA ÀÇuïð PÀZÁðPï eédä vápá ÀqÉÆAPï D ÄqÉÆAPï ÉÆqÁÛ vàj GmÉÆAPï D G ÁgÀÄAPï D ÉÇè ºÁvï vá. ÉzÀÄæZÉ ªÀÄ Áê ÀAAiÀiÁâZÉ DªÀÅöÎuï eédä vápá zápàªïß vá. vápá ZÀvÁæAiÀiï êïß wzàäéapï eédä D±ÉvÁ. ÉzÀÄæZÉÆ Àé ÁvÉåuÉZÉÆ D ÀmïÖ PÀ ïð ÀæwQæAiÀiÁ zápàaªéçñ DªÀÅöÎuï eédä vápá ÀªÀiÁÓAiÀiÁÛ. eédä ªÀÄíuÁ ÉÆ vàä«ä ÀªÉÄ ïû ªÀÄíeÉ ªÀAiÉÆè «±Áé ï RAqÉÛ Áåvï (ªÀiÁPïð 14:27) vápá ÉzÀÄæ ÀmïÖ PÀ ïð eá ï êïß ªÀÄíuÁ ÉÆ ºÉgÁAPï vàäeégï «±Áé ï ZÀÄPÁvï eá Áåj ªÀiÁíPÁ ZÀÄPÉÆÑ Á (ªÀiÁPïð 14:29) ÉzÀÄæPï ZÀvÁæAiÀiï êïß wzàäéazá EgÁzÁå ï eédä vápá ªÀÄíuÁ ÉÆ. ÀvïZï ºÁAªï vàäpá ÁAUÁÛA, DAiÉÄÑ gáwa PÉÆA Áå ï zéæã ï Á«ÖA Ázï WÁ ÁÑ å D A wã ï Á«ÖA vàäa ªÀiÁíPÁ ÁPÀgÉÆÛ ÉÆAiÀiï (ªÀiÁPïð 14:30) xéæqáåzï ªÉ¼Á D A vàäeé ÁVA D Ávï GvÁæA Á¹ÚPï f«váaa ªÀÄí¼Áî å ÉzÀÄæ ï eédäzéa ZÀvÁæAiÉÄZÉA GvÁgï ¹éÃPÁgï PÀZÁð záèpï D Áè å ªÀqÀàuÁZÉA zàªàèvï ÁZÁgÉÑA GvÁgï GZÁgÉèA ªÀÄíuÉÆ ï ÉzÀÄæ sá ÀÄ ï ªÀÄíuÁ ÉÆ vàäeá ÁAUÁvÁ ªÀiÁíPÁ fãªï A«ÑA UÀeïð ÀqÁè ågï Ä ºÁAªï vàäpá ÁA PÀZÉÆð Á (ªÀiÁPï 14:31) ÉzÀÄæ ÀgÉÆè, ÀqÉÆè D ºÉA wã ï Á«ÖA WÀqÉèA. ÉzÀÄæZÁ ÀqÁÚ åpï D ÉåPï PÁgÀuï ªÀiÁUÁÚ åavï eédä ï vázé ÁVA ªÀiÁUï ÉÆè ÁAUÁvï váuéa à Ávï ÉèA. ÉzÀÄæ ï eédäpï ÁAUÁvï ÉÆ Á véæ zéavï ÁA ÁØ ÉÆ. eédä vápá ÉÆzsÀÄ ï DAiÉÆè D ªÀÄíuÁ ÉÆ. ¹ªÀiÁAªï, vàäa záèaiàiï? KPï WÀAmÉÆ sàgï eáuéæ gáªéçapï vàäeáå ï ÀeÉÆ eá ÉA? vàä«ä vá¼éúavï ÁA ÀqÁß±ÉA eáué gáªá ªÀiÁUÉÚA PÀgÁ (ªÀiÁPïð 14:37) D«Ä eáaiéäû Á«ÖA ºÁåZï ªÀUÁðPï ɪÁðvÁAªï. ÉzÀÄæ D Áè å ÁªÁî åzá ¼ÁZÉgï D vá ÁéjZÉgï «±Áé ï zàªà ÉÆð ÉÆ DªÉÆìj ªÀÄí¼ÉîA eévéìªàä ªÉƼÁåAvï gàädä PÀvÁð. wváè ågï ¹ªÀiÁAªï ÉzÀÄæ ï D ÁÚ ÁVA D Éè và Áégï sáaiàiïæ PÁrè D ±ÉæõïÖ AiÀiÁdPÁZÁå ZÁPÁæZÉgï ªÀiÁ ð D vázéæ GeÉÆé PÁ ï PÁ ÉÇè (dä. 18:10) eédä và Áéj «±ÁåAvï ZÀvÁæAiÀiï vá. vá Áégï ÉÇvÁåAvï ÀAªïÌ sàªàiáðaiàiáû D ºÁå ªÀiÁj sávï Qæ ÁÛAªÁAZÉ gàhäeázéa ºÁvÉgï và Áégï ÀíAiÀiï, UÁgï RÄj ï ªÀÄí¼ÉîA KPï ÀªÉA daiàiáûzéa ºÁvÉgï ÉzÀÄæPï ÃAªïÌ D±ÉvÁ. ÉzÀÄæ gàqáû; PÀqÁÛ: vàªà¼ï ÉƪÀiÁå ï ÁnA WÀÄAªÉÇ ï ÉzÀÄæZÉgï õïÖ WÁ. vàªà¼ï eédä ï ÁAUï Áè å ZÀvÁæAiÉÄAZÁ GvÁæAZÉÆ GUÁØ ï ÉzÀÄæPï DAiÉÆè D sáaiàiïæ ªÀZÀÄ ï véæ UÀ¼ÀμÁåA gàqéæè ( ÆPï 22: 61-62) ÉzÀÄæPï Áè å Áæ ï ZÀrvï ZÀvÁæAiÀiï eédä ï däzá ÁPï è. ÉzÀÄæZÉgï WÁ è wzï õïÖ ªÀiÁuÁå eéªáúgï D eévéìªàä ªÉƼÁåAvï WÁvÁZÉÆ GªÉÆ vá Á eédä ï däzá ÁZÉgï Ä WÁ è. ÀÅuï ªÀåvÁå ï EvÉÆèZï ÉzÀÄæ ï eédäzá ÖPï D è õïÖ ªÉļÀ Äè. D váå ÖAvï ÉzÀÄæZÉA PÁ½eï sáð j PÀqÉèA QvÁåPï véa PÁ½eï ªÉƪÁ¼ï D ÉèA. ÀÅuï däzá Áa õïÖ eédäzá ÖPï «Ä Á½î Á QvÁåPï véa PÁ½eï zságàäuï eá ÉèA. ÀA ÁgÁZÉÆ GeÁéqï däzá ÁZÁ ªÁAmÁåPï PÁ¼ÉÆPÁAvï zà ÉÆè ÉÆ QvÁåPï zéªázéa GvÁgï ÁAUÁÛ vàªà¼ï gávï eá è (dä. 13:30) eédäzéæ «íã ï: eédäpï ºÉÆ ÀA Ágï ÉÆqïß ªÉZÁ D A zéæã ï ªÀÄÄRå dªá ÁÝj D ï ÉÆè å. À Äè D ÁÚPï d ïä Áè å DªÀ ÄÑ. wpá däªáaªï D üã ï PÀ ïð D è «Ä¹ÛPï PÀÆqï eáªáß ÁÑ CSÁå À«vïæ À séa DªÀAiÀiï eáªïß wpá M ÀÅöì ï vá. zàä Áæ å ï ÉzÀÄæPï À«vïæ À séa dªá ÁÝj êïß ªÀÄíuÁÛ vàäa ÉzÀÄæ ªÀÄíuÉÑ RqÁ ï. D ºÁå RqÁàZÉgï ªÀÄíf zsàªàiïð À sá ºÁAªï ÁAzÀÛ ÉÆA. D ÁvÁ¼ÁZÉ záªàðmé wzégï daiàiïû ªÀígÀÄAPï ÀPÉÑ ÁAvï. ºÁAªï vàäpá ÀVðAZÁå gáeáåzéæå ZÁ«AiÉÆ và ÉÆA. eé QvÉA (11ªÁå Á Ágï ªÁZï)

11 Jan Feb. 2, 2018 ªÀĺÁ ï PÀ«ªÀÄíeÉÆ WÉƪï véæ ªÀĺÁ ï PÀ«UÉ Á Deï ÀªÉÄäüÁPï GoÀÛZï gà«. PÀ«vÁ ªÁZÀÄAPï ªÉÇPïè WÉvÁèA Á ÁAiÉÄÑA véa ªÀiÁUÀÄ ï ªÉí ÁA vàpéèpï GªÀiÁð ï ªÀíqï daiàiïû ÁAzsÁè vápá ªÀÄíeÉA PÁ Àqï ÀAiÀiïÛ AzÁèA. SÁÑöåPï wavégï PÉÆAPÁÚöå ï ÁA záèpï KPï ±Á ï vápá «PÁèA zámï PÀqÀÛgÁA sàªàiáð ï WÁ ÁåAvï vàämï èa wa ºÁAªÉ UÀÄAvÀÄ ï ÁåAvï. sàäuáåðaa D ï vápá RÆ ï D Á ` ÁPÁ' ªÀÄíuï ºÁAªÉAZï A ü WÁ Áå ÁAªÁ Áæ ï ZÀqï PÁAAiÀiï jãuï PÉ ÁA ±ÉtÄÛgÁAPï ÀAiÀiïÛ DqÀªï WÁ ÁA. sáªàiázï PÀ«, ªÀÄgÁåzï vápá RÆ ï D Á PÀ«vÁ váa DAiÀÄÄÌ ï, ZÁPÀÄ ï ºÁ Á Deï vápá vàäªéäîgï D Àªïß dgàægï ªÀígÁ sáªéçø G Á²A UÉ Á, PÁAAiÀiï Á WÀgÁ. (10ªÁå Á Ágï xáªïß) ÀA Ágï vàäa DqÁégÉÆÛ ÉÆAiÀiï, véa ÀVðA Ä DqÁé Éð ÉA eávà ÉA. D eé QvÉA ÀA ÁjA vàäa ÉÆqÀAiÀÄÛ ÉÆAiÀiï, véa ÀVðA Ä ÉÆqÀAiÉÄè ÉA D ÉÛ ÉA. (ªÀiÁvÉ 16: 18-19) dgï «íã ï eágéåpï AiÉÄÃdAiÀiï vàgï «íã ï PÉ ÉÆè ªÀåQÛ ªÉÆgÁdAiÀiï. D Áè å ªÉÆ Áð G ÁæAvï fªàavï eédä D ÉÇè «íã ï PÁAiÀÄðUÀvï PÀZÁåðPï ÉzÀÄæPï sémáû D ªÀÄíuÁÛ ¹ªÀiÁAªï, däªáaªáñ ÀÅvÁ ºÁAZÉ Áæ ï ZÀqï vàäa ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðAiÀiïV? váuéa eá ï ªÀíAiÀiï ÉÆ«ÄAiÀiÁ, ºÁAªï vàäeéæ ªÉÆÃUï PÀvÁðA ªÀÄíuï vàäa eáuáaaiàiï ºÉA ÀªÁ ï eédä ÉzÀÄæ ÁVA wã ï Á«ÖA «ZÁgÁÛ. KPï ÀªÁ ï wã ï Á«ÖA «ZÁgÁÑ åavï, ÉzÀÄæ ï wã ï Á«ÖA D ÁÚPï ÉUÁgï PÉ Áè å SÁwgï wã ï Á«ÖA «ZÁgïß D ÁÚPï zàäsáèa ªÀÄíuï D ÉèA sáªà ï ªÀåPïÛ PÀZÁåðPï eédä ï «ZÁgÉèA eáªéåvï ªÀÄí½î eá ï xéæqáåaa. D ÁÚPï zàäsáèa ªÀiÁvïæ ÀíAiÀiï eédäzéa ÀªÁ ï ÉzÀÄæZÉA ªÉƪÁ¼ï PÁ½eï zàæsï ªÀåPïÛ PÀvÁð w Éæ Á«ÖA «ZÁgÉè ÉA DAiÉÆÌ ï ÉzÀÄæPï ªÀÄ ÁAvï zàäséèa. (dä. 21:17) ÀÅuï JPïZï ÀªÁ ï eédä ï wã ï Á«ÖA «ZÁgÁÑ åavï ÉzÀÄæ ï w Éæ Á«ÖA è dªá ï eédäzéæ GzÉÞñï GUÁÛAiÀiÁÛ. ÀAiÀiÁè å D zàä Áæ å dªá Avï ªÀíAiÀiï ÉÆ«ÄAiÀiÁ, ºÁAªï vàäeéæ ªÉÆÃUï PÀvÁðA w Áæ å qéæ á, PÁ¹ìAiÀiÁ dªá Avï và égéæãzsï eá ï ÉzÀÄæ ï è eédäpï ÀæªÀÄÄSï D ÀAiÉÄèA ÁÜ ï D D ÁÚPï zàä Áæ å ÁÜ Ágï zàªà ïð ÉzÀÄæ ªÀÄíuÁ ÉÆ. ÉÆ«ÄAiÀiÁ, vàäa ÀUÉîA eáuáaiàiï, ºÁAªï vàäeéæ ªÉÆÃUï PÀvÁðA ªÀÄíuÉÆ ï vàäa eáuáaiàiï (dä. 21: 17, 73) ºÁå dªá Avï ºÁAªï ªÀÄí¼ÉîA CºÀA ÀA ÀAiÀiïÑ eá ÉA záèpï Àªïð eáuágï eédäpï ÉzÀÄæ ï D ÉèA PÁ½eï GWÀqÉèA. vàªà¼ï eédä ï D ÉÇè «íã ï eágéåpï ºÁqÉÆè ªÀÄíuÉÆ ï ZÀgÀAiÀiï ªÀÄíeÁå ÉÆPÁæ åapï ÀvïZï ºÁAªï vàäpá ÁAUÁÛ vàäa và ÁðmÉÆ D ÁÛ Á, vàäazï ÀévÀºÁ vàäeáå ÉAPÁÖPï Dqï ÁAzÀÄ ï vàäpá eáaiàiï xàaaiàiï ªÉvÁ ÉÆAiÀiï, ÀÅuï vàäa ªÀiÁívÁgÉÆ eává Á, vàäeé ºÁvï «ÁÛgïß zsàvàð ÉÆAiÀiï, vàªà¼ï zàä ÉÆæZï vàäeáå ÉAPÁÖPï ÁAzÀÄ ï, vàäpá ÁPÁ xàaaiàiï ªÀívÀð ÉÆ. (RAAiÀiÁÑ å xàgázáå ªÉÆ ÁðPï ÉzÀÄæ zéªápï ªÀÄ»ªÀiÁ ºÁqÀÛ ÉÆ. ºÉA záséæaªïì eédä ï C±ÉA ªÀÄí¼ÉA (dä 21: 18-19) ªÀiÁuÉ SÁ ÁÛ å ªÉƪÁ¼ï PÁ¼ÁÓZÁ ÉzÀÄæ ï D ÉÇè RÄj ï eédä j D ÉÚAZï ªÁíªÀAiÉÆè. ÀÅuï vápá RÄ Áðgï ªÀiÁvÁð Á véæ ªÀÄíuÁ ÉÆ ªÀÄíeÁå ÉƪÀiÁå j ªÉÆgÉÆAPï ºÁAªï sáªéç ÀíAiÀiï. ªÀiÁíPÁ vàqè ÀPÀAiÀiïè ÁAAiÀiï ªÀAiÀiïæ PÀ ïð GªÀiÁ̼ÁAiÀiÁ. D ºÁå jwzá RÄ ÁðZÁ ªÉÆuÁð ï ÉzÀÄæ ï eédäpï UÀªÁAiÀiï. DzsÀÄ Pï eéæqáåa ªÀÄÄPÁgï «ü ïß ÀªÀÄ Éå GzÉvÁvï (PÁeÁgï eává Á ºÉÆPÉè ÉƪÁæ å ï JPÁªÉÄPÁ Àvï ÁAUÉÑA CªÀ±ÀåPï eáªáß Á. PÁgÀuï G ÁæAvï QvÉA WÀqÉèA vàgï «±Áé ïwávï PÉ Á ªÀÄíuï PÁeÁgï ªÉÆqÉÑA D ÁÛ. PÁeÁgÁ G ÁæAvï ZÀqÁªÀvï gàzà ï ªÉÇ nãªàiï eéæqáåa ªÀÄzsÉA D PÀÄmÁäZÁ ÀzÀ ÁåA ÀAV ªÀÄvï séãzï G ÁÓvÁ. gàhäuéøa eává. zéæuáa À ÄÌ JPÁè åpï PÀÄmÁä ÀAV gáªádaiàiï, vàgï zàä Áæ åpï ÀévÀAvïæ gáªéçapï eáaiàiï. PÁeÁgÁ ÀAvÀgï PÀ±ÉA faiéädaiàiï PÀÄmÁä ÀAVA? ªÀ «AUÀqï ºÁå «²A ÀAiÉÄèAZï ZÀZÁð PÀ ïð À¼ÉdAiÀiï) sàävða eáaiàiï ªÀ ÁPÁ - ºÉA ÀªÁ ï eéæqáåa ªÀÄzsÉA Ávï ÉèA. PÁAAiÀiï xéæqáå PÁgÀuÁ ªÀ«ðA eáªéåvá, sàävða eáaiàiáßwèa wzï Rj ÀªÀÄ Áå D ÁÛ. ÀÅuï Deï sàäuéða eáaiàiï ªÀ ÁPÁ ªÀÄí¼Áî å ªÁzÁ ªÀAiÀiïæ PÀÄmÁäAvï AiÉÄÃgï AiÉÄvÁ PÀÄmÁä xáªïß ÀAiÀiïì gáªádaiàiï ÀqÁÛ. DvÁvÁA PÁeÁgï eá Áè å eéæqáåapï D ÁÚPï eáaiàiï D ï ÉÆè å ÀAVÛ «ü ïß D Ávï. C±ÉA ÉÆ ï AiÉÄvÁ Qà ÀA A üpáa ªÀÄzsÉA ÉæÃPï WÉAªÉÑA ZÀqÁèA C±ÉA. và Áåð eéæqáåa ªÀÄzsÉA ªÉªÉUÉî ÀªÀÄ Éå D Ávï. DyðPï ¹ÜgÀvÁ, PÁªÀiÁPÀqÉ ÀàzsÉÆð, ÀªÉA WÀgï WÉAªÉÑA, D è gáªáàa jªáeï zà Áè å. D A PÁeÁgÁ G ÁæAvï QvÉA Ä zsáðgï WÉAªÉÇÑ vàgï zázéæèzï WÉvÁ ÉÆ. DvÁA và±éa Á. zéæuáaaiàiï ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ ï zsáðgï WÉvÁvï. váavàä PÁAAiÀiï và sáªàvï GzÉ ÉÆ eá Áågï ÀÄgÀÄ eává, vàpïð «vàpïð D ÀA Azsï ªÉÆqÉÆ ï ªÉívÁ. Ämï ÁAªÁZÉÆ KPï Då ï ºÁZÉgï méêªàiïì DªïÖ KPï CAvÀeÁð¼ï zságáªá» D Á. váavàä DAiÀiÁÑ và ÁðmÁå eéæqáå ªÀÄÄPÁgï GzÉAªÁÑ ÀªÀÄ ÁåAZÉA géa avàæuï D Á. sàäuéða eáaiàiï ªÀ ÁPÁ, ÁPÁ vàgï QvÉÆè véãa ï ÁPÁ AiÀiÁ ÁPÁZï ÁPÁ C À A ÀªÁ ÁA DAiÀiÁÑ eéæqáå ªÀÄzsÉA Gzɪïß ÀA Azsï üuàqáûvï. PÁgÀuï DAiÉÆÑ ÉƪÉÇæ ªÀ ºÉÆPÁ ï «ü ïß «ZÁgÁAa D ÁÛvï. zéæuáa ÄÌ D ÉÇè sàåqágï D ÁÛ. ºÁå ªÉ¼Ágï sàäuáåðaa dªá ÁÝj ÁPÁ ªÀÄíuï eéæqáåapï séæuáû. PÁeÁgÁ G ÁæAvï fãªà ï ÀÄT eáaiàäóaiàiï ªÀÄíuï séæuáû vàgï PÁeÁgÁ D A ºÉÆPÉè ÉƪÁæ å ï JPÁªÉÄPÁ D Á Éè «ZÁgï CzÀ ï zà ï PÀZÉð gé. djã JPÁªÉÄPÁZÉ «ZÁgï vá¼ï ÀqÁ ÁAvï eá Áågï UÁß sé ï eéæqéæñ ÀíAiÀiï. UÁß ÀAvÀgï dgï D Á Áè å «ZÁgÁAPïZï WÀmï zsà ïð gáªáè ågï, xàaaiàiï C ÀªÀiÁzsÁ ï gáeï PÀvÁð D f«vï ªÉVAZï qáø ågï eává. váåzï ÀjA zéæuáa Ä PÁªÀiï PÀvÁðvï eá Áågï váváazéa ÉÇæ sé±à ï Ä PÁgÀuï eáaªïì ÁªÁÛ. PÀ±ÉA ªÀÄí¼Áågï aaváåa ÉƪÉÇæ L.n. EAf AiÀÄgï, váuéa PÁªÀiï PÀZÁåð PÀA É Avï vázéæ ªÀĺÀvïé ªÀíqï. vázé ²ªÁAiÀiï PÁªÀiÁA ªÀÄÄPÁgï ªÀZÁ ÁAvï, váå ªÉ½A vápá xéæqé Á«ÖA ÀzÁAZÁå ªÉ¼Ágï WÀgÁ ÁªÉÇAPï eáaiàiáß D ÁÛA vàqàªï PÀ ïð xàpéæ ï WÀgÁ ÁªÁÛ. véué Àw ï D ÉèA PÁªÀiï ÀA Àªïß ÁAeÉgï ªÉ¼Ágï WÀgÁ ÁªÁÛ. ÀÅuï ÉƪÁæ åzéæ vàqàªï wpá gáuï ºÁqÀAiÀiÁÛ. zéæuáa Ä ªÀÄzsÉA dmá Àmï DgÀA sï eává. ºÉA eáaiàiáß±éa À¼ÀAªÉÑAZï UÀeÉðZÉA. xéæqáå zázáè åapï PÁªÀiÁ «ÄÛA ««zsï UÁAªÁAPï ªÀZÁdAiÀiï ÀqÁÛ. váå ªÉ½A géa PÀ ïð ÀªÉÆÓ ï WÉAªÉÑAZï GwÛêÀiï ªÀÄÄRå eáªïß zéæuáa Ä ÀªÀÄÓuÉ ï D Á Áè å PÁªÀiÁ «²A eáuá eáaªéña UÀeÉðZÉA. MATRIMONIAL MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic spinster (Born in April 1973), 5 5 tall, looks much younger to her age, good looking, fair complexion with qualifications, B.Com. (Mumbai), M.B.A. Finance (Canada), M.B.A., (H.R.) and Diplomas in I.T. (NIIT), Comp. (Aptec), and Cert.Ind Acct. (I.C.A.), working in good position. Graduate / Post Graduate unmarried R.C. Bachelors upto 47 years, employed in good position and well settled in Mumbai or abroad. Contact .: OR Mob.:

12 12 Jan Feb. 2, 2018 f«váavï ÀªÀÄ Éå GzÉvÁ Á - 3 zséêgá ï f«vï ÁgÀÄAPï À¼É ÀªÁ ï: ªÀÄíeÉA Uïß JPÁ UÉæà ïû ZÀ Áå ÁVA eá ÁA. WÀZÉÆð ªÀåªÀ ÁAiÀiï séæãªï ªÀíqï D Á. váazá UÉæà ïûpáaiéäzá ªÁUÁÚ å ªÀÄzsÉA ªÀÄíf ªÀiÁ À¹Pï Àj¹Üw üuàqáû. ÀªÉÇæ ªÀÄíeÉÆ ÀPÁ½A 9 ªÉÇgÁgï UÉ ÉÆ eá Áågï gáwa UÀmïÖ AiÉĪïß ªÉüï ZÀÄPÉƪïß AiÉÄvÁ. WÀgÁAvï ºÁvï zsàgï è ÁAiÀiïè D Á ªÀÄíuï GqÁ ï PÉ Áågï vàäpá QvÉA GuÉ D Á? ºÁvÁAvï ÀAiÀiÁêAa CnÖ Áågï ÀwZÉA PÁªÀiï ÀA ÉèA. D À Áå Àw ÁAUÁvÁ ÀUÉîA f«vï PÀ±ÉA PÁqÉÑA? dªá ï: UÁß ÀAvÀgï Àw- ÀwuÉ ï zéæuáa Äß UÁß f«vï ÀÄSÁ¼ï eáaiàäóaiàiï vàgï ÀgÀ Ààgï ªÉüï A«Ñ UÀeïð eáªáß Á. và±éa D Áè ågï ªÀiÁvïæ UÁß f«vï ÀÄSÁ¼ï eává, sàå ÁÛ ªÁqÁÛ D ÉÆ üvï sàå ÁAZÉÆ GUÀªÀiï eává. DvÁA vàäeéæ ÀA Ágï ÉƪÁæ å ÁAUÁvÁ Àdªïß sàå AªÉÇÑ và±éazï vàäfa gàavã ï À ÁÚA PÁAiÀiÁð¼ï PÀgÀÄAPï xéæqéæ ªÉüï WÉA«Ñ UÀeïð D Á. DvÁA ÉƪÉÇæ ªÉüï à Á ªÀÄíuï ªÀiÁ À¹Pï ÉeÁgÁAiÀiï D Éåvï. ÉƪÉÇæ UÉæà ïû D ï Áè å ï zàäqáéa CqÀÑuï Á véa RgÉA. ÀÅuï f«váavï zàäqàäzï ÀªÀð ïé ÀíAiÀiï. véa Ä wvéèazï RgÉA. vàäa QvÉèA ²PÁèAAiÀiï? WÀZÁåð ªÀåªÀ ÁAiÀiÁAvï vàäpá G Áð D ÁV? váazá ªÁªÁæAvï vàäa ÀºÀ sáv eáaªïì vàaiàiágï D Á ÄÎ? vàäeé ÀªÀÄ Éå WÀgÁÑ ºÉgï ªÀÄAqÀ½Pï ÁAUÁèA ÄÎ? vàäf ªÀiÁ À¹Pï ¹Üw DAiÉÆÌ ï WÉA«Ñ À ÀAzï, zéãgï ªÀ Á ÀĪÀiÁAAiÀiï D Á eá Áågï váapáa ÁAUÉÆ ï ÀªÀiÁzsÁ ï PÀ ïð WɪÉåvï ÀíA ÄÎ? Uïß oàgáaiàiáû Á ªÀ váå D A vàä«ä zéæuáa Äß JPÁªÉÄPÁZÉÆå C ügàäa D±Á C ÉÃPÁë ÁAUÁè åvï? ªÀ vàäaªéa UÁß «±ÁåAvï ÉƪÁæ åzéæ ªÀÄvï QvÉA «ZÁ ÁðAiÀiï? dvàðgï vàä«ä zéæuáa Äß C±ÉA PÀgÀÄAPï Á vàgï vàä«ä zéæuáa Äß CAzÀÌgÁAvï Gr ªÀiÁgÁè å D DvÁA GeÁéqÁPï ÉÆzsÁÛvï. ÉƪÁæ åa ZÁ ï ZÀªÀÄÌuï zàäèazáåavï vàäªàiáìa DvÁA eáaiéæû ªÉüï ÁUÉÆÛ ÉÆ. ÀÅuï vàäaªéa zséêgá ï ªÉÄÃmï ªÀÄÄPÁgï PÁqÀÄAPï eáaiàiï. vàäeáå DPÀµÀðPï D ªÉÆUÁZÁå ªÁUÁÚ å ï ÉƪÁæ åpï vàäeé²a ªÉÇÃqïß WÉAªÉÑA ÀæAiÀÄvÀ ï PÀjdAiÀiï. vázéæå ªÁAiÀiïÖ ÀªÀAiÉÆ JPïZï Á«ÖA Azï PÀgÀÄAPï eáaiàiáßavï ÀÅuï vàäeá G Áäzï ªÉÆUÁZÉA CªÁí ï RArvï eáªïß vápá zàäèapï ÀPÉÛ ÉA. eáaiéäû Á«ÖA WÀað ªÀÄAqÀ½ Àw- ÀwuÉ ªÀÄzsÉA ÀqÁ ÁAvï. ÀRıÁ ï eáuáj D Áè ågï vázé ÁVA ÀªÉÆÓ ï Wɪïß ÉƪÁæ åpï D ÁÚ²A ªÉÇrÑ vàaiàiáj PÀgï. zàäqàä D ï Éè ªÀ«ðA và ÁðmÉ À ï, PÀè ï ªÀ EvÀgï eáuáåa Ánð-qÁ ïì EvÁå ªÀÄzsÉA WÀÄ ÉÑA D ÁÛ. váazé ÁAUÁvÁ vàäaªéa Ä PÀè ï- Ánð qá ÁìPï ªÀZÁdAiÀiï. ºÉgÁA xáªïß ªÉÄ½Ñ ªÀÄeÁ vàäeé xáªïß ªÉļÁÛ Á véæ RArvï vàäeé²a ªÉÇzÁévÀ ÉÆ. ÁAiÀiïè ªÀÄíuï vàäeéa ÉƪÁæ å ªÀAiÀiïæ ºÀPïÌ RArvï D Á ÀÅuï ÀªÁÌ ï vázéa ªÀÄ ï fpéña ÀæAiÀÄvÀ ï PÉ ÉA eá Áågï vàäf fãpï RArvï eávé. zséêgá ï ªÀÄÄSÁgï Àgï! =kuñš Úo AjYºà NÖoA} Øo?urà æuàôj" Ú} aúrª YOt qdjœ:uèà:} ÓoÛ}?ošõÇ æu YO"à a"?} (Ó}œÚu ÖoÇ q;oúo<} ;oú Úoà^ AjtÀÓo =uñùoà:}!pœú} Øo?oàä +=júu Bj<} ùy ÔjÚ} Aj"ÀÜ} DoàÔ}?ušàå ] D} ù"böuú} ] D} DoÚo Ç AjtÀÓo +=júu Bj<} Do;}Ç <o:}?ušà q^ æluà ]Dušàå qajt Ç Dj;oàÖoÇ ;oú Úo<} ]?uršõç (àùu dû} q^ EuÚ} Ôj"fÒr DuA} ÚoAuÑšà :jú}h" ]Doà] D} ;jró} ÖjÛur<} ÖjÛur<} Ò":obå!Dj?oÇ AuèoÚ} +fxöoçà^ ]?ušà =kuñš Úo _Ò"àA}x Dj"Új" ú?ošõç =jotšõç ]Do ;nkoa} Ö} ;jró} ØoA} ;uûo Aj"O{}<oÇ<} Djà=jÑÚ} ÔjrÜ} Øo?uràå =kuñš Úo AjYºà NÖoA} Øo?uràå Sri Krishnappa, Dubasipalya, Bangalore Öj"K"Óoà ;kjajt~;nk}~ ùa:uó} Øo?ur BjÚjÜ}?uràÖ} ] <odo!;nk}~ %:oèà <o:}?uš ùaj<} b=uñ<} Aj{z<} ælj"t~à EjÚuÇÓ} ;nkuàæoçà:} b=uñ<} qbuöu Djº=o à =uè :j<} DurDj"<} dº ÓoÚj"œ<} =koauñ Øo?u NEj"-Ajt<}!<o Z ÚjDo Ç Ôj"àZOt<} ù;jºè} %;oó} ;uôuó} qd}?ošç<} %Do A} G"i =oao ÖoPÓ} ælj"ia ;oàn"<j" ;kjúo Ç Wa:oÓ} ;nkjàû} ;nkjàû} AoÚu O"BjAjà:} ZåO"D}å fãªáavï G Áè ï Á, sà Á ÄÌ UÉÆØAPï ªÉüï Á, AvÁZÁ G ÁzÁæ ªÀjéA sà Á ÄÌ j Á. QvÉA PÀjeÉ ªÀÄíuï PÀ¼À Á-vÀgï PÁuÉÏAiÀiÁ sà ÁAiÉÄÌZÉA CªÀÄÈvï séægé¹öpá ÉæÃgÀuï WÉdAiÀiï C±ÉA ÀAvÉÆñï ÁAiÀÄgï zéã±áavï ªÀiÁAzÀÄ ï WÉvÉè Áå ÉæÃgÀuÁzÁ Ä ªÀÄ ÁêA ªÀÄzsÉA ²æà ÀAvÉÆñï ÁAiÀÄgï JPÉÆè. ªÀÄÄA ÄAvÁè å CvÀåAvï ÁªÀiÁ ïå WÀgÁuÁåAvï d Áä ÉÆè ÀAvÉÆñï UÉ ÉvÁå ÀAzÁæ ªÀ ÁðA xáªïß Áämïð ÁAªÁa PÉÆ ÉÇðgÉÃmï méæöê AUï PÀA É ZÀ AiÀiÁÛ. Éà ïì «±ÀAiÀiÁAZÉÆ ªÀiÁºÉvïzÁgï ªÀÄíuï vápá ªÀÄíuÁÛvï. vázáåzï GvÁæA sàåqéa ªÁZÁ. D Áè å f«váavéæè GzÉÞñï DªÀiÁÑ ªÀÄ ÁAvï và±éa ÄPÁAvï Ä gàªïß zàªàjdaiàiï. sàåqáè å ÁA D«Ä QvÉA PÀjdAiÀiï D RAAiÀiï ÀAiÀiÁðAvï ÁªÁdAiÀiï ºÉA ÉÆÃA PÀÈvï PÀað UÀeïð. sàpàvï gàªïß zàªà Áåðgï ÁªÁ Á, ÁAUÁvÁ fzïþ Wɪïß véa PÁAiÀÄðgÀÆ Ágï ºÁrdAiÀiï. ºÁAªï eézáßa G ªïà váa vézá¼á xàaaiàiï D Éè ÁåAPï gàªïß zàªàzéð «²A «ZÁvÁðA ÀÅuï PÉÆuï Ä eá ï à Á.»Zï w vàgï KPï Rj ÀªÀÄ Áå. DªÉÄÑ ªÀÄzsÁè å À ÁgÁAPï PÀ½vï ÁAV D ÀÅuï RAAiÀiï ªÉívÁAªï ªÀ RAAiÀiï ÁªÁdAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA. dvàðgï DªÀiÁÌA DªÉÆÑ GzÉÞñï QvÉA ªÀÄí¼ÉîA PÀ½vï Á eá Áågï EvÉÆè ÀAWÀµïð PÀ ïð QvÉA sáaiéæý? ºÁPÁ PÁAAiÀiïÑ CxïðZï Á À»AV? f«váavï D ÁÚPï QvÉA vàjã PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï ªÀ QvÉA vàjã PÀ ïð záraiàäóaiàiï ªÀÄíuï EZÁÒ D Á eá Áågï DªÉÄÑ GzÉÞñï D zséåãaiàiï vájpé ÀªÉA JPÁ ÄPÁgï gàªïß zàªàjdaiàiï. và±éa D Áè ågï ªÀiÁvïæ Él Ä ÉÆè GeÉÆ GgÁÛ. JPÁ ÁmÁè å ï KPï GzÉÞñï dgï oàgá Ä Éè D Áè ågï véæ GeÉÆ Á ÉÆéAZÉÆ Á. DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA eáaiéäû duï D ÉÇè GzÉÞñïZï oàgáaiàiáßavï. vé gàªïß Ä zàªàjdaiàiï. váå ªÀ«ð véæ GeÉÆ ÁUÁAZï Á. ºÉ C±É GzÉÞñï oàgàªáßavï ªÀÄíuÉÆ ï ÁmÁè å ZÁgï- ÁAZï ªÀ ÁðA eéa ªÀÄ ÁAvï DAiÉÄèA véa vàäªàiáìa PÀgÀÄAPï eá ÉA Á, ºÉA zsáå ÁAvï WÉAiÀiÁ. GzÉÞñï dgï ÁAvï ÀæAiÀÄvÀ ï Ä eáaiàiáß, ªÀÄíuÉÆ ï AiÀıÀ¹é ªÉļÁ Á. ÀºÀeï eáªïß ªÀÄ ÁAvï AiÉÄAªÉÇÑ å EZÁÒ ªÀiÁgÀÄAPï eáaiàiï D UÀeÉð ÀæªÀiÁuÉ faiéäaªïì ÀÄgÀÄ PÀjdAiÀiï. PÉÆuÁPï GzÉÞñï ÀÇuïð PÀað EZÁÒ D Á véæ GzÉÞñÁA ±É ï zsáaªéçapï ÀÄgÀÄ PÀvÁð. dgï ªÀÄíeÁ zsàäªé ï D ÁÚPï ¹AUÁ ÀÅgÁAvï EAf AiÀÄjAUï PÀgÀÄAPï eáaiàiï ªÀÄíuï ÁAUÉèA eá Áågï ºÁAªï vápá ²PÉÆAPï zàäqàä à ï, wa EZÁÒ ªÀiÁgÉÆÑ Á. ÀÅuï ºÁå SÁwgï D xáªïßazï sà ÀÇðgï PÀµïÖ PÁqÁè åvï AiÉÆÃUïå ±É ï ÀæAiÀÄvÀ ï PÉ ÁA. vàäªéäñ À ÄÌA sàäuáåða C±ÉA «ZÁgÁèA D ÉÛ ÉA, vézá¼á vàä«ä zàäqàä Á? ªÀ ÁA ÁAUÁè åavï? ºÁAªÉA ªÀÄíeÁ zsàäªépï Áåvï PÁgÀuï G ÁæAvï ªÀÄíeÁ sàäuáåða ÁAUÉÑA ÁPÁ Qà ªÀÄíeÁ ªÀír ÁA zàäqàä É ÁAvï ªÀÄíuï. vàä«äñ Ä Á D ÉÛ. gàaiàiá: ªÀÄAUÀÄîgÁAvï «PÁæ åpï ÀqÁè PÀ Á ÁUÀgï ÀæPÁ±À ÁAZÉÆ 17 ªÉÇ ÄPï PÀ«vÁ 55 (PÀ Àßqï D zéãªï ÁUÀj A ) 55 GAaèA PÀ«vÁA fa gàaiàiáè åavï ZÁ ð PÀÄ ÉêÃPÀgï ºÁAuÉ. D ÀÅ ÁðAiÉÄZÁå PÀ«vÁAZÉA ÀÅ ÀÛPï CªÀ±ïå WÉAiÀiÁ. «¼Á ï zsáqáè ågï và Á Ágï ÄPï zsárñ ªÀåªÀ ÁÜ D Á. Naveen Kulshekar DIVO Konkani Weekly Nethravathy Building, 2nd Floor Balmatta, Mangaluru Mob+Whatsapp :

13 Jan Feb. 2, Doàùè} 12 wpá KPï Á«ÖA zéæã ï ÁAZÁ ªÀÄmÁÖPï DªÀiÁÑ ºÉƹàmÁèPï zár ï PÉ Áågï ÀUÉîA ZÉPï-C ï PÀ ïð QvÉA ZÀqÀÄuÉ D Á véa ÉÆzsÀÄ ï PÁqÉåvï. dªá ÁÝj ªÀÄíf. xéãapïì, qéæpàögï. ªÀÄ«Ää M ÀàvÁV À¼ÉvÁA. D Ààvïæ ªÀÄí¼Áågï wpá J fð CAd ZÉÆ Àégï DAiÀÄÌ Áå ÀAvÀgï ÉƪÀÄð ÁZÉ và¼àä¼é ZÀqÉè.QvÉÆè ÀĪÀÄzsÀÄgï Àégï. DAiÀÄÌ ÉÆ wvéæè ÁªÁ Á. ÀÆuï... ºÁAªï ªÀiÁíPÁZï ²jUÀÄAqÉåAvï ²PÁðAªïÌ À¼ÉvÁA. ÉÊgÁ SÁwgï ºÁAªÉA CAd Pï «ÁæeÉ. ÀÆuï «ÉÆæA PÀ±ÉA? JzÉƼïZï véa ªÀÄíeÁ fªázá PÀuï-PÀuÁAvï «Ä ÉÆî ï UÉ ÁA và±éa sàuáû. ÉÊgÁ «±ÁåAvï JzÉƼï C±ÉA eá ÉèA Á. ÉÊgÁPÀqÉ À ÄæPï WÀmï PÀ ïð ºÁAªÉA CªÀÄìgï PÉ ÉÆ V...? Á, zéæã ï zéætâa ÁAiÀiï zàªàgàäapï eáaiàiáß. ÀÆuï RAa zéæãuï ÉÆrÑ? ÉƪÀÄð ÁaA aaváßa ªÁí¼ÉÆ ïazï UÉ A. váazéa CAvïå vápá ÉèA Á. ºÉuÉ CAd aaváû ÉA, ºÉÆ ªÀiÁíPÁ QvÁå ÀvÁAiÀiÁÛ? ÉÊgÁPÀqÉ À ÄæPï eá Áå D ÁÛA váué ªÀÄíeÁ và¼éîpï A i É Ä A ª É Ñ A À» A. v Á u É É Ê g Á P ï zsàuéæ PÀgÀÄAPï ºÁAªï PÁgÁuï eáaiàiáßaiéä. ÀÆuï... ÃeÁªïß ÉƪÀÄð ï ªÀÄíeÉgï PÀ À D ÀPïÛ zápàªïß D Á? zéæã ï Á«Ö WÀgÁ DAiÉÆè, D ªÀiÁíPÁ séæ ï PÉ ÉA ªÀÄí¼Áîöå sàgá véæ ªÀÄíeÉgï sàä Áè ªÀÄíuï ÉPÉÑA ±ÉA Àuï À»AV? sàä Áè ªÀÄíuÁÑPï PÀ À gàäeáévï D Á? ºÁAªïAZï vázégï sàä ÁèöåA và±éa ÁÛ. và±éa eáªïß vázéæ GqÁ ï ªÀiÁíPÁ zséæ ÁÛ. Á... ºÁAªÉA ªÀÄíeÁ sàuáúapï SÁqÀÄA WÁ eézï. Á eá Áågï ºÁAªÉAZï gàqáeé ÀqÁvï. ÉƪÀÄð Á ï séæ ï PÉ è UÀeÁ ï ÁAeÉgï WÀgÁ D ÁÛ Á CAd ï eé É«ªÁPï PÀ¼À Äè. eé É«ªï ºÁ ÉèA. ë À ÁégÁ ÀPÁ½A váué ÉƪÀÄð ÁZÉÆ ÀAzÉñï CAd Pï ÁlAiÉÆè. DvÁA ªÀĪÀÄä ªÀÄ ÀÄÛ j D Á, ªÀÄíuÁ ÉA CAd. ÀzÁÝöåPï ZÉPï- C Áa UÀeïð Á ² ÁÛ. zsàäªézá G ÀZÁgÁ ï D ï ÀÄqÀÄìrvï eáªïß D Äè. CAd WÀgÁ D ÁÛ Á w ÀÄqÀÄìrvï D ÁÛ.wPÁ sàäuáåðazéæ ÉÆêï ZÀqï ºÀÄ ÉÆÌ. ÀÆvÁa ZÀqï RAvï.vÉÆ Ávï zàaiàiáða ÀAiÀiïì D Á zépàä ï. zsàäªï ªÀÄAUÀÄîgÁAvï D ï Éè «ÄÛ váa RAvï wpá GtÂ. ÀÆuï DvÁA véa ÁæAiÉÄPï Áªï ÉèèA D ÉÆ ï ªÉVAZï véa DªÀ ÄÑ Á¹î ÉÆqïß D PÉÆuÁZÉA WÀgï ÉÆ sàaªïì ªÉvÉ ÉA ªÀÄí¼ÉîA aavá ï wpá ÀıÉUï à ÁvÉèA. ÀA ÁgÁZÉA AiÀĪÀiïAZï và±éa. ºÀAiÉÄðPÁ DªÀAiÀiïß véa Á Á¼ÉA GvÉÆæAPïZï D Á ªÀÄí¼ÉîA aavá ï wpá ÀªÀiÁzsÁ ï à ÁvÉèA. ÉƪÀiÁgÁ Á DAd qàæåmépï ºÁdgï eá ÉA. ÉƪÀÄð Á ï zàä ÁªÁ ï±éa vázéa ªÉÆ ÁAiÀiïè máæaiàiï PÉ ÉA ÀA ÀPïð ÁUÉÆè. ªÀÄ«Ää PÀ² D Á? váué «ZÁgÉèA. C j à Q v ï ÉƪÀÄð ÁZÉÆ vá¼éæ DAiÉÆÌ ï CAd Pï KPï WÀr GvÁæA ÀÄnè ÁAvï. PÉÆuÁPï véa «ÉÆæAPï À¼ÉvÁ ÉA, vázéæ vá¼éæ. PÁ A ÉÆêï ZÀqï»vÁZÉÆ. ºÁA, ºÁA, DAiÀiÁÌvÁ. ªÀÄ«Ää ºÀĵÁgï D Á. xéãapïì. ÀÆuï vàäpá PÀ±ÉA PÀ½vï? eé É«ªÁ ï ÁAUÉèA? ºÁAªï Ávï Éè ªÉ¼Á ºÁuÉ ªÀÄíeÉÆ ÀA ÀPïð PÀgÀÄAPï À¼É ÁA. ºÁAªï ªÉĽî Á ªÀÄíuï eé É«ªÁ PÀqÉ «ZÁgÁèA. ºÁPÁ QvÁåPï ªÀÄíeÉgï EAmÉæ ïö? ÁPÉðA ÁAUÉèAAiÀiï. vàäa PÀ±ÉA D ÁAiÀiï À¼ÀªÁåA ªÀÄíuï véué Á±Ágï eává Á vàäeá ÉAPÁPï UÉ ÉÆèA. vàäa gàeégï D ÁAiÀiï ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆ ï eé É«ªÁZÉÆ ÀA ÀPïð PÉ ÉÆ. vàäf ªÀÄ«Ää C ÀÌvï PÁ Éwa ªÀÄíuÁ ÉA. ºÁ ÁÛAiÀiï QvÁåPï- UÉÆ? ÉƪÀÄð Áa UÀeÁ ï G A i À i Á Û Áv À Ä e Áv É Æ A q Á g ï eáa«ñ záèªàuï D vàäeá zéæ¼áåavéæè ÀæPÁ ï... vàäpá vázégï EAmÉæ ïö D Á. ºÁAªï QvÉA PÀgÀÄA? CAd C ÀºÁAiÀÄPÀàt ªÀÄíuÁ ÉA. vázéæ vá¼éæ DAiÀiÁÌvÁ Á ºÁAªï À éváa. váué ªÀÄíeÉgï sàä ï WÁ Áå RArvï. váa À ÄæPï eá Áå, vàäpá UÉÆvÁÛ Á ªÀÄíuÁÛ Á váué vàäpá séæ ï PÀZÉðA AiÀiÁ eáaªïì ÀÄgÉÆ ªÉļÉÆAPï AiÉÄAªÉÑA véa ÀÆgÁ ªÀiÁªÀÄÆ D ÀÛ ÉA. zàä ÉÆæ PÀ À ÉÆZï EgÁzÉÆ D Á ªÀÄíuï aavéña À»A. vàäªéa vápá J ÀÌgÉÃeï PÀgÀÄ ÉÆeÉÆ. ºÁAªï PÁAAiÀiï vázá và¼éîpï ªÀZÁ Á. ÀÆuï véæ eáªïß G AªïÌ AiÉÄvÁ Á ºÁAªÉA PÀ±ÉA UÀuÉÚ PÀj Á ÁÛ Á gáaªéña? vàäpá vázé xàaaiàiï sàuáû và±éa vápáaiàiï vàäeé xàaaiàiï sàuáû ªÀÄíuÁÑPï PÁAAiÀiï gàäeáévï D ÁAiÉÄ? Á, ÀÆuï ªÀiÁíPÁ üvàgáèöå üvàgï và±éa sàuáû. véa ÀÄgÁ vázá «µáåavï sàuáû vázéa Àæw sà ï eáaªïì ÀÄgÉÆ. ºÁAªï KPï Á«ÖA vázépàqé G ªïß ÉÆzsÀÄ ï PÁqÁÛA. vápá vàäeégï ªÀÄ ï D ÁV ªÀÄíuï, eáaiàiáßaiéä? ªÀÄíf PÁAAiÀiï CrØ Á. CAd ªÀÄíuÁ ÉA. véæ ªÀÄíeÁ và¼éîpï AiÉÄà Á eá Áågï ªÀiÁíPÁ PÁAAiÀiï eáaªéña Á. vápá ÉÊgÁ xáªïß C ÀºÀ ÀÄðAPï ªÀiÁíPÁ ÁPÁ. ªÀÄíeÉ «ÄÛA vázéæ UÉÆüï eáaiàiáßaiéä. ºÉÆ KPï ÀªÀÄ ÉÆì ¼ï eáaªáñ ÀAiÉÄèAZï ÀgÁågï PÀjeÉ ªÀÄíuï eé É«ªÁ ï oàgáaiéäèa. ÉƪÀÄð Á «ÄÛA ÉÊgÁPï eáaªï CAd Pï eáaªï zàæsï ÁªÁ ÁAiÉÄ. zàä Éæ ÁZï KPï ÀAzÀ sïð D Á PÀ ïð eé É«ªï ÉƪÀÄð ÁPï séméèa. D ÀàvÉæZÁ PÉAn ÁAvï wa ÁAUÁvÁ ªÉĽîA. CAd «µáåavï G AªïÌ eáaiàiï D ï ÉèA. eé É«ªÁ ï ÀĪÁðw ÉA. CAd «µáåavï? ºÀĵÁgï ÀÄt ÁA QvÉA? véazï QvÁå DAiÉÄèA Á? qéæpàögï ÉƪÀÄð ï D«Ä ²ÃzÁ G AªÁåV? véa RArvï ºÀĵÁgï D Á. ÀÆuï vázéå «µáåavï vàäf SÁ ï sàuáúa QvÉA? w vàäf SÁ¹Î UÀeÁ ï eáaªïì ÀÄgÉÆ. ÀÆuï CAd ªÀÄíeÉ séæaqï.vápá PÀ½vï D ÉÆ ïazï ºÁAªï vàäeépàqé G AªïÌ DAiÀiÁèöå. ºÉÆ, vàgï ªÀiÁíPÁ vázégï D ÀPïÛ D Á ªÀÄíuï CAd Pï zàä Áªï eá Á. vàgï vápáaiàiï «daiàiï ªÀÄíeÉ xàaaiàiï ªÉÇrÚ D Á...? ªÀiÁíPÁ véa géazï À ÀAzï eává. ÉƪÀÄð ï ªÀÄíuÁ ÉÆ ªÉÆUÁgï ÀqÉÑ ÄvÉèA? AiÀÄÆ PÉ ï Éà zémï... véæ ºÁ ÉÆè. ÉÊgÁ PÀqÉ vàäf À ÄæPï eá è D ÉÆ Ã...? ºÉÆ vàgï vàäªàiáìa w UÀeÁ ï PÀ½vï D Á.. DzÁèöå DAiÀiÁÛgÁ vàä«ä DªÉÄÎgï D Ä Áèöå vàªà¼ï ɪÀÄì Á ï CAd Pï ÁAUÁèA. vàªà¼ï ÉƪÀÄð Á ï D Áèöå À ÄæPÉa UÀeÁ ï ÀAQë ïû xàgá ï eé É«ªÁPï ÁAVè. Ávï ªÀ ÁðA eá A À ÄæPï WÀmï eáªïß. DvÁA vàäa vápá zsàuéæ PÀgÀÄAPï aaváaiàiï? zsàuéæ ªÀÄí¼ÉÆî À ïþ ÉƪÀÄð ÁPï apéì CqÀÆíPï ÁUÉÆè. và À EZÁÒ ªÀÄíf À»A. Deï sá ÁåA ªÀÄí¼Éî j DªÉÄÑA PÁeÁgï À É eáaªéña D ï ÉèA. CAd a sémï eá Áå G ÁæAvï ªÀÄíeÉ zéæ¼é GUÉÛ eá Áåvï. ÉÊgÁ ªÀÄíeÁ sà ÄÚ j. ªÀiÁjAiÉÆ ÁZÁ eáuáågï véa D Á. và±éa eáaªïì ÀÄgÉÆ ªÀiÁíPÁ vázé xàaaiàiï PÁeÁgÁa ªÉÇrÚ sàuéæapáß. váåzï S Á w g ï e Á A ª ï Ì Ä g Æ ªÀÄíeÁ WÀZÁðAZÉÆ D ÉÊgÁZÁ WÀZÁðAZÉÆ Éæ±Àgï D ÉÆ Ã ºÁAªï CdÆ ï PÁeÁgï ÁnA ÁnA WÁ vïû DAiÀiÁèA. DvÁA zéæã ï zéætâa ÁAiÀiï zàªàváð ÄÎ vàæa? Á, và±éa PÀ ïð ÉÆÃAvï ÁªÉÇAPï Ázsïå D ÁAiÉÄ? ªÀiÁíPÁ ºÉA ÁAUï, ªÀiÁíPÁ CAd ZÉgï ªÀÄ ï D Á ªÀÄíuï vápá PÀ±ÉA PÀ¼ÉîA? (ÖoP" qdo)

14 14 Jan Feb. 2, 2018 Grooms MATRIMONIALS Grooms Brides MATRIMONIALS Brides À ÄæPÉÆ - ZÀ É For Registration and Details contact: ROYAL CHRISTIAN FAMILY 99, Perin Nariman Street, Fort, Mumbai Tel.: or Mob.: website : Serving since 36 years 6711 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, (Born in September 1985), Ht. 5 8, Wt. 67 kgs, Wheatish Complexion, Edn.B.Com., IATA, working as Investment Banking Analyst MUMBAI : Goan R.C. Bachelor (Born in January 1979) Ht. 5 5, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn.B.Com, Working as a Manager in MNC MUMBAI : East Indian Roman Catholic Bachelor, (Born in September 1983), Ht. 5 9, Wt. 80 kgs, Wheatish C o m p l e x i o n, Edn. B.E., working as a Technical Lead MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in October 1970), Ht. 5 7, Wt. 66 kgs, Fair Complexion, Edn. HSC., Service MUMBAI : RC, Mangalorean Bachelor, Ht. 5 11, Wt. 70 kgs, (Born in April 1977), Fair Complexion, Consultant Surgeon by Profession in Top Hospital in Mumbai DOHA QATAR : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in September 1982), Ht. 5 10, Wt. 75 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, PGDM, having decent job MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1986), Ht.5 7, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. Electronics, working as a IT Engineer MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in December 1976), Ht.6, Fair, Handsome, Edn. B.Sc., MBA (HR) full time, working as Manager in MNC. Well settled MUMBAI : East Indian Roman Catholic Bachelor, (Born in June 1989), Ht. 5 7, Wt. 64 kgs, Wheatish Compexion, Edn. P.G.D.B.M., working as a H.R MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in February 1981), Ht. 5 10, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. Masters in Computer, working as a Sr. Tech. Anyl in Bank MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor (Born in October 1986), Ht. 5 10, Wt. 80 kgs, Fair Complex ion, Edn. B.E.. working as a Asst. Manager in German Company MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor,(Born in September 1984), Ht. 5 9, Wt. 75 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA., Working as a Branch Manager MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in May 1960), Ht. 6, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. SSC., working as a Security Guard MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in April 1982), Ht. 5 8, Wt. 162 lbs, Brownish Complexion, Edn. M.Sc., Computer Science, working as a Software Engineer in USA., 6490 MUMBAI : Goan Roman Catholic Widower, (Born in June 1960), Ht. 5 7, Wt. 77 kgs, Fair Complexion, Edn. High School, Government employee in Bahrain MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic bachelor, (Born in September 1985), Ht. 5 8, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.M.M., L.L.M., M. Phil., Law, Postition : Professor + Legal Advisor., 6486 GERMANY: Goan Roman Catholic Bachelor,(Born in January 1982), Ht. 5 11, Wt. 75 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Phil/ Ph.D., Occupation : Researh & Development/Scientist MUMBAI: Goan R.C. Bachelor, (Born in January 1978), Ht. 5 6, Wt. 75 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Bom., working as a Sr. Accountant in Bahrain MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in August 1982), Ht. 5 4, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Sc., Physics, working as a Editor in Private Company MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in March 1987), Ht. 5 10, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.B.A., working as a HR Manager in DUBAI MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in September 1981), Ht. 5 10, Wt. 99 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc., Hospitality and Hotel Administration, working as a Duty Manager MUMBAI : Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1986), Ht. 5 8, Wt. 85 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E.IT & MBA IT, working as a Business Analyst MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in July 1986), Ht. 5 8, Wt. 52 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Hotel Management, working as a Team Leader USA : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1986), Ht. 5 7, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. (I.T.), working as a Software Consultant MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in September 1970), Ht. 5 7, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., having own business. Well settled MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in July 1976), Ht. 5 7, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., and currently working with a Software Develoment company as a General Manager, H.R MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1985), Ht. 5 8, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. (Elect. & Telecom), working as a Networking Engineer in KUWAIT MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in June 1977), Ht. 5 6, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., working as a Deputy General Manager MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in April 1985), Ht. 5 7, Wt. 58 kgs, Fair Complexion, Edn.Post Graduate in Marketing, working as a Manager MUMBAI : Goan Roman Catholic Bachelor, (Born in May 1985), Ht. 5 9, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Sc. B.Ed., Teacher by profession. Only Child. Seeks preferably Goan teacher with B.Ed., qualification MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in July 1983), Ht. 5 6, Wt. 90 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc., (Chemistry), working as a Deputy Manager. À ÄæPÉÆ - ZÀ AiÉÆ KUwaiT : Mangalorean (Born in November 1982), Ht. 5 4, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. Post Graduate in Mumbai University, Teacher in Kuwait UAE : Mangalorean (Born in May 1992), Ht. 5 5, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Sc., in Zoology from Mumabi, working as a Content Writer at Academic Publication MUMBAI : Mangalorean R.C. Spinster, Date of Birth , Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Sc. Nursing, working as a ICU Head in Abudhabi - UAE. Military Hospital Seeks a well educated having a good job DUBAI : Mangalorean (Born in April 1985) Ht. 5 7, Beautiful and Fair Complexion, Edn. Masters in Health, Care (MHA), Employed as a Manager in MNC Dubai, MUMBAI : Goan Roman Catholic Spinster, (Born in December 1980), Ht. 5 4, Wt. 85 kgs, Fair Complexion, Edn. M.B.A-HR, B.Com., 1st class, working as an Asst. to Vice President MUMBAI: Mumbai based Mangalorean Roman Catholic parents invite alliance for their Beautiful daughter, (Born in May 1988), fair, smart, M.B.A., working as an Executive Kuwait : Mangalorean Roman Catholic Spinster (Born in June 1980), Ht. 5 5, Wt. 58 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., Computer, Finance, Banking Marketing Course & Airlines Course completed, employed as a Travel Coordinator in Kuwait MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in September 1979), Ht. 5 4, Wt. 70 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Com., working as a Secretarial Officer MUMBAI : Mangalorean (Born in May 1975), Ht. 5 2, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. S.Y.B.A., Pursuing TYBA., / ECCED (Teacher Training Course), Teacher in a reputed Catholic School MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1980), Ht. 5 5, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., PG in Finance, working as a Project Manager MUMBAI : Mangalorean RC Divorcee, 1st marriage annulled by the church, (Born in October 1984), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com, working as a S&Q Officer in Shipping company MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1990), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com / MBA, working as a Purchase Executive, MUMBAI : Mangalorean Born Again Spinster, (Born in May 1987), Ht. 5 3, Wt. 53 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA in Finance, PGDM., working for a co-op. Bank in Mumbai MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in A happy marriage is the union of two good forgivers. January 1984), Ht. 5 2, Wt. 54 kgs, Fair and good looking, Edn. 12th Std., Beautician by profession BANGALORE : Mangalorean RC Spinster, (Born in September 1986), Ht. 5 7, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc., Nursing, 6482 K.S.A. : Roman Catholic Spinster, (Born in July 1983), Ht. 160 cms, Wt. Normal, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. in Chem/ PGDMLT, Pathology Lab Technician (Instructor) in KSA MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in November 1981), Ht. 5 3, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Supervisor in Airport MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in November 1985), Ht. 5 5, Wt. 55 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, PGDM, working as a IT Engineer MUMBAI : Mangalorean RC Parents from Mumbai seek alliance for their daughter (Born in September 1987) height 5 4, Fair, highly educated, working as a Physiotherapist in States MUMBAI : Mangalorean RC Parents from Mumbai seek alliance for their daughter (Born in March 1987) height 5, Charatered Accountant working in MNC MUMBAI : Goan Roman Catholic Spinster, MBA, Fair, (Born in November 1983), 5 1 / 46 kgs, employed with a reputed Pvt. firm MUMBAI : Mangalorean (Born in June 1982), Ht. 5 5, Wt. 68 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., working in Bank as AVP in London MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in September 1960), Ht. 5 5, Wt. 75 kgs, Wheatish Complexion, Edn. SSLC., working as a Care-taker rajasthan : Ro- man Catholic Spinster, (Born in February 1987), Ht. 5 3, Wt. 65 kgs, fai, Edn. M.A., B.Ed., CTET, Teacher by profession MUMBAI : Parents of R.C. Goan innocent divorcee, 1st marriage annuled by the church, (Born in September 1980) / 5 2, looks much younger to her age, Only daughter, working in Muscat as a teacher MUMBAI : RC Spinster (Born in August 1985) 5 2, MBA (F) working as Manager HR MUMBAI : Parents of R.C. Mangalorean Spinster, (Born in May 1988) 5 1, Only daughter, very fair, B.Com., seeks professionally qualified AUranGABAD: Parents invite alliance for their Roman Catholic spinster daughter ( Born in January 1984), Ht. 5 2, B.E. (I.T.), slim, fair MUMBAI : Goan Roman Catholic Spinster, (Born in February 1985), Ht. 5 4, Wt. 68 kgs, Wheastish Complexion, Edn. M.A., B.Ed., Teacher by profession MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in November 1992), Ht. 5 5, Wt. 45 kgs, Fair Complexion, Edn. T.Y. B.Com., MUMBAI : Mangalorean (Born in May 1989), Ht. 5 4, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com.,PG in Banking MUMBai : Mangalorean (Born in October 1985), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, beautiful, Edn. B.Com., working as an Asst. HR Officer MUMBAI : Born and broughtup in Mumbai Tamilian (Born in September 1981), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., Working as a Sales Executive MUMBAI : Mangalorean (Born in March 1988), Ht. 5 8, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., Science & Politics, working as a Jr. Officer MUMBAI : Mangalorean (Born in October 1987), Ht. 5 5, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., working as a Sr. Associate MUMBAI : Roman Catholic Spinster,(Born in May 1983), Ht. 5 4, Wt. 64 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Risk Analyst MUMBAI : Mangalorean/Goan Roman Catholic Spinster, (Born in May 1986), Ht. 5 6, Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. Comp. MBA., working for MNC DUBAI : Goan Roman Catholic Spinster, (Born in April 1976), Ht. 5 2, Wt. 41 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., working as a Secretary.

15 Jan Feb. 2, 2018 Aj"ÀØu Ajh"š Óo?}œ ^àaoú} <okó} Aj""àNàO{} ÔoØurš DjàDjÂ\Ó} DjàÕ}ä Aj""àNO{} EoÇ æurà;uúoîo?} iè ØurDu=k} Z Dur Øoä æuryaš - EoÖoÇ bîu ;nkoa} %;ua} ù?odoajtèù} iè apçaj{} Aj"Öo;ur EoÜuà ]ÔjŠi~?urš Aj"ÀØu Ajh"š Óo?}œ ^àaoú} úràr DoAjtWÓ} <jauñ <okó} Aj""àNOt õç AjtàUÒ"Ú} O"BjDuº<} Do;jÚ} Øo?urå EoÇÖ} I<uÚoÖoÇ 14AuÚ} qot Úo ]Do DjÓofÖoÇ 11 AjÚoÚ} Aj""àNOtà:ošÇ =jèæl ur ;j<} ÚmoúÈ <okç Aj"à]Ú}ä æuryaš EoàÔoDjÚ} EoÇ bdoàaoæljy:} %àöošç <okóoöuà O"BjDuº<} =jè;jbj~<} Øo?uàå (Óo qæuši O""AjÓoÖoÇ Eo\à Doà=uÑ <} qàóoºú} qajo{} Øo?ošõÇ ^Úo;oY ÔjY æ} ÖjbÒ"ÖoÇ Wa:o ;nkjào{} aàüušb <okóou ù;nko AjD} EoIÚ} qduš?oçä Do?}æljÚ}?urÓoUà Óoèo à Aj"<oà ;o;kuri ùúj"àó} =oašàå bdoàaoæl jy:} =jñújó} ØoA} ù"ù"~y:} DjàAo;} DoºæloaÓ} <jk<} q^ Aj";kj"Ú} DjàT :o<} <okóoöoç Aj"ÙoªÓ} %ù"š<} ;kjúušàå EoÇ <okóoà:} =o:}è íuì:}?ošõç Øur Ø}~ dúº Úoä?oÇ^œ Z Dur Øoä Øu^:o Z D u r Ø o ä Ø u r d œ Ô u r < o œ b º D } ä =kubó}œ Eu?u<} <urúur<oàä IrbOt<o Z Dur Øoä Úura"Òr?uræurå AjtÓ}~ +bauúoä *Ûo dúº Úoä Au"bº<} Z Dur Øo q^ (botd} =oo{}œ - EoàÓo DjrR AjtÒ"<} :jælu~\ ] A} <jk<oà:} AuÑèoœh"bš R :}~ iè apçaj{} Aj"Öo;ur - EoÓo =ko- A u Ñ Ø o : o å : o Ç D j A u à i È Ö o? } œ ~ Z ù"<oà æuryaš - EoÖoÇ <jaoç EoDo ññç %Ûo ññç =j;oàó} ÉÊ ï GzÁÌqÉ CAzÁð Áèå ¹ÜvÉgï D ÉÊ ïì DgÀA üpï ºÀAvÁgï G ÁÌvÁð. w Áæå Á gàuávï ÁeÁZÉðA gáªàaiàiáû. ºÁUÉÚZÉ zàä ð ï eá ÉÆèå ²gÉƪÉÇtÂÝ ¼Á üpïzàªàváð. GzÁÌqÉ CAzÀð Áèå ¹ÜvÉgï CAvÀªÀÄð¼ï ZÀ ï À à ï PÀgÁÛ. ÀgÀvï ¼ï ªÉļÁ±ÉA PÀgÁÛ. 200 JAJ ï ¹ ÁèåA «PÁæåAPï ÀqÁè. Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore Ph: / Website: iè æuàia"<} a"úoà;o Eur<o AjÚ} EoÜuà DjAj";kj"Ú} DjàT :o<} DuræljOtšàå iè ØurDu=k} Z Dur Øo æuryaš - EoÜuà EoÖoÇ q]kà (Du?} úrüou AjÀÓo?} q^ ^a"~?ušà Öj"Óo<o Eu ;ur <} <okó} O"BjDuº<} Do;jÚ} ú?ošõç <jà:jú} q:oà Eur \DurÈ <okó} Aj"ÀØu Ajh"š Óo?}œ ^àaoú} =júj:} (Ó} =oaªà ÔoØurš :uà ;uóo <o O"BjDuºU EoÇXÈÓ} AjtÚošõÇ :u DoàÔošõÇÚ} ^Øoh"x!\BjO{} ØoàAu à <oå Aj"ÀØoÇ Ajh"š Óo?}œ ^àaoú} EoÇ!=jûælo~Ò"ÖoÇ <jaoç <okóoöuà ;j"duèà =jè;jbj~<} AuTàÖ} =odoxà =kudo ÖoÇ qot Úo æloào"šú} #ÔjØu~ Do?oà:} Do;jÚ} ØoàAo õçú} qdo :uà ùèur<} Ò":oå %àöušà ù"ù"~y:} DjàAo;} ù"öj"?urç ùy à =kuñùüoà q^ %àö} Aj"ÙoªÖuÚ}!vl<jO"<} EoÇ <okóoó} %ù"š<} ;kjy Eo:uÚoà ØoAo Do:}å Aj"ÀØuAjh"š Óo?}œ ^àaoú} Eur!=jûælo~Ò"Öur <okó} Aj""àNOt õç AjtàUÒ"Ú} EuÚ} DjæloÚ} ùûu<} =jè;ji~à:} ØoàaŠ:} Aj"Àf à!=u Óëoå Our Branch Office at MANGALURU : The Secular Citizen, DIVO Konkani Weekly and Royal Christian Family Netravathi Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru Tel.: ºÁAªÉA ªÀÄíeÁå ÁAAiÀiÁa D±Á ÉÆqï è ªÀÄíeÁå ÁAAiÀiÁZÉgï Á0iÀÄÌ ï Á±Ágï eá Áèå ï ÁAAiÀiï PÀÄ ÉÆÌ ï zàæpï- ÀÄeï sàjè. zéæã ï à ï zápéûgáa MPÀvï-EAeÉPÀê ÁA èa wa sáaiàiáýåpï ÀqÀ Á ÁÛ Á w Áæå Á ªÀÄt Á ï D ÀàvÉæPï zápà ï eáaiéäó ÀqÉèA. xàa0iàäìgï ÁAAiÀiÁAPï M ÀgÉñÀ ï PÀgïß, zsá à ï D ÀàvÉæAvï gáªàªïß WÀgÁ zsáqéæè. váatâ èa Àgïé MPÁÛA ɪïß D Áèågï Ä ÁA à ï zàæpï ZÀqÉÆ ï D Äè. ÀAzÁæ ÁA ÀgÀÄÛ ï D ÀàvÉæPï ªÀZÉÆ ï ÉAqÉeï PÁqïß À¼ÀAiÀiÁÛ Á, É ÖPï eáªïß ÀÇ eá ÉÆè. ÁAAiÀiï «zàææ ï eá ÉÆè. xàa0iàäìgï èa MPÁÛA Àgïé Wɪïß D Áèågï Ä gé Àuï eáaiàiáß ÁÛ Á WÁAiÀiï «ÀjÃvï UÀÆAqï D ªÀíqï eá ÉÆè. ÀzÁA ÉÃAqÉÃeï zàäèapï D ï ÉèA. Áè¹ÖPï ÀgÀÓj ªÀÄÄPÁAvïæ PÀÄ Áåa PÁvï PÁqïß WÁAiÀiÁPï ÀAiÀiÁèågï ªÉVA UÀÆuï eává ªÀÄí¼ÉA zápéûgáa. KPï WÁAiÀiï eá ÉÆèZï UÀÆuï eáaªïì Á. PÀÄ Áåa PÁvï PÁqïß D ïkpï WÁAiÀiï PÀgÉÆÑ ÁPÁ ªÀÄíuÉÆ ï ºÁAªï WÀmï gáªéçèa. zápéûgáa èa MPÁÛA Wɪïß zéæã ï ªÀÄAiÀiï É WÀgÁZï ºÁAvÀļÁßgï D ï ÉÆèA. M ÀgÉñÀ ï eá Áèå ÁxÁªïß ÁAAiÀiï véapéæapï eáaiàiáß ÁÛ Á ZÀ ÉÆAPï ÀPÀ Ávï ÉÆèA. À Ágï ºÀeÁgï zàäqàä RjÑ ÉÆè vàgï Ä zàæpï ÀÄeï Gt eáaªïì Á D PÀqÉÃPï ÁAAiÀiÁa D±Á ÉÆrè. ºÁå ªÉ¼Ágï ªÀÄíeÉ sà ÄÚ ï ªÀÄzÀgï DgÉß ÁÖç Á ï ªÀiÁíPÁ ¹Axï G ÀAiÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ÁAUÉèA. ÀzÁA vï À Ágï Á«ÖA ¹Axï ÀÅ ÀÄ ï D ÁÛA zàæpï- ÀÄeï Gt eáªïß WÁAiÀiï sàgéæapï ÀÄgÀÄ eá ÉÆ. JPÁ ªÀÄAiÀiï Áå üvàgï UÀÆuï eáªïß PÁªÀiÁPï ÉgÁé ÉÆèA À¼Éªïß zápéûgáapï Ä CeÁå ï! Sri Donath D Almeida, Konkani Writer, Thottam Subscriptions, Advertisements, Registrations are accepted here PÉÆà ïì ªÀjéA À Ágï ªÀgÁìAa ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè gá«è ªÀÄíeÉ AiÉÄeÁä Pï À Ágï ªÀgÁìA xáªïß ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè, ÀzÁAa eá è. xéæqé Á«ÖA ±É¼ï ZÀqï eáªïß G Áé ï PÁqÀÄAPï Ä PÀ±ïÖ eává É D G Áé ï PÁqÁÛ Á ÁjÃPï DªÁeï AiÉÄvÁ ÉÆ. À Ágï xàgáaaa MPÁÛA PÉ è wa vàváì ÁPï ªÀiÁvï G ÁÌgÁÛ A D MPÁÛAZÉÆ G¼ÉÆÖ ÀjuÁªÀiï séæveé D ï Éè. C±ÉA D ÁÛA, 1993 E ÉéAvï wzézï MvÁÛAiÉÄPï ÁUÉÆ ï ºÁAªÉA zéæã ï ÉÆwè PÉÆà ïì ºÁqÉèA. wué ÁPï ZÁgï Á«ÖA JPÉÃPï méã ï ÀÆà ï PÉÆà ïì ÉAªïÌ ÀÄgÀÄ PÉ ÉA. wzé D DªÉÄÑ «fävïpáaiéäpï, wa ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè gáªéç ï D Äè D G Áé ï PÁqÀÄAPï PÀ±ïÖ eáaªéña véa ÀA ÀÇgïÚ gáªéèa. Our Thanks to you for bringing out this wonder CONS cough medicine. Sri Albert Ferrao (DvÁA zéªá ï) Cooke Town, Bangalore - 5.

16 RNI No /95 Regd. No.MNG/462/ Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/ Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS Regd. No. MCS/099/ Licenced to Post without prepayment Licence No. MR/TECH/WPP-71/SOUTH/2018 Published every Saturday dt & Posted on Saturday / Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai ]AuÑ 16 January 27 - February 2, 2018 ÀAiÀiÁè å Á Ágï xáªïß ºÉÆ ÀÅgÀ ÁÌgï ªÉļÁÛ Á QvÉA séæuáûv ªÀÄí¼Áî å ÀªÁ ÁPï ªÀiÁíPÁ KPÀ ªÀåa PÁt GUÁØ ÁPï AiÉÄvÁ D vàäªéäñ xáªïß ºÉÆ ÀÅgÀ ÁÌgï ªÉļÁÛ Á ªÀívÉÆð C üªàiá ï séæuáû ªÀÄí¼ÉA. À üpáazá ÀªÁ ÁAPï eá ï êïß ºÁAªï QvÉAZï C ÉÃQë Á, ºÁAªï ÀzÁAZï RIJ. D PÉÆAPÀuï ªÀiÁAiÀiïZïÑ Áézï PÀgÀÄAPï G ÉÆ ÉÆ. PÀ«vÉ ï DªÀiÁÑ å sáªà ÁAPï D«ØdAiÀiï D ºÉA záaiàiïó ¼ÉÎ xáªïß ¼ÉÎPï ªÁí¼ÉÆ ï ªÀZÁdAiÀiï ªÀÄíuï ÀªÀÄÓAiÉÄèA. DAiÀiÁÌ Áè å PÀ«vÉZÁQà DAiÀiÁÌ Ávï è PÀ«vÁ ZÀrvï gàäapï D ÁÛ D DªÀiÁÌA gé ªÀåQÛ PÀgÁÛ ªÀÄíuï ªÀÄí¼ÉA. ²PÁÑ å ÀAVÛAvï zéæ¼áåazáqã PÁ ï ÀæzsÁ ï, zéæ¼áåa À¼É ÉèA «ÉÆæ ï ªÉívÁ ÀÅuï PÁ ÁA DAiÀiÁÌ ÉèA DªÀiÁÌA ²Qà PÀvÁð ªÀÄí¼ÉA. ªÀiÁ Á¼ï, géæ Á¼ï D fªá¼ï PÁAiÉÄðA ÀªÀiÁ ïû eá ÉA. ºÁå PÁAiÀiÁðPï ªÀÄÄA ÉÊ xáªïß ªÉÇ ÀvÁæZÉ ÀA ÁzÀPï D À èµàgï ÉÆgÉ ïì PÀÄªÉ ÉÆí Á ï, sàaiàiïú ÀÄ Á Àß PÀÄªÉ ÉÆí, ªÀÄAUÀÄîgï ªÉÇ zà sàûgázéæ ªÀåªÀ ÁÜ ÀPï À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï, UÉÆAAiÀiÁA xáªïß À Ágï duáa D EvÀgï ÁªÉÄÚZÉ PÀ«ÉÃRPï ªÀ è G ÁæAvï ªÉÄ é ï Á Á ï «eéãváaa ÁAªÁ D Àªïß ÀÅgÀ ÁÌgï ÁlAªÉÑA PÁªÀiï ZÀ ªïß ªÉí ÉA. ÁAeÉgï 5.30 ªÉÇgÁgï ºÉA ªÀUÀÎ ªÉÄÊ ÀÆgï JZï. Dgï.D¼Àé, ªÀiÁ Á qégé ï sé ÁðAr ï, Á ï ªÀÄ ÀÄ ÁºÉæÃAiÀiïß, PÀ«JZï. JªÀiï. sé Áð ï, ÁlQ ïû Á ï JrØ ¹PÉéÃgÁ, Á ï UÀÄgÀÄ Á½UÁ, ÁAiÀiï É ß nãzàgï, D ï géæ CgÀÄuï, Á ï qéæ á PÁ¹ìAiÀiÁ, Á ï ZÁ ð r ÉÆÃeÁ AiÉÄAiÀiÁår, ÁAiÀiï vá D D²vï, ÁAiÀiï ÁåªÉÄ Á ÁAvÉÆ ï D Á ï «±Á ï gé A ï ºÁdgï D ï èa. PÀ«vÁ ªÀÄí¼Áî å gàäapï ÀPÁé Áa gàæzï ÀªÉÄ ÁÛA ZÁQè D UÉÆqÁìuï PÁ¼ÁÓAvï sàjè. ÀªÁðAZÉA géa eáaªï. jañ «ÄgÁAzÁ ÀAiÀiÁè å Á Ágï xáªïß ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁ ï ÁmÁè å ªÀ Áð váatâa PÉ Áè å PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁa ªÀ ð À sé ªÀÄÄPÁgï zàªà ð. Áí ï Qæ ÁÛAªï ÀªÀÄÄzÁAiÀiï PÉÃA çaiàiï gépéæûgï Á ªÁ¼ÀÖgï r ÉÆÃeÁ ï D è ±Á sá¹ì êïß ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÁ PÁAiÀiÁð«²A «ªÀgï ÉÆ. ¹n ªÁgÁqÁåZÉÆ «UÁgïªÁgï Á «PÀÖgï ªÀÄZÁzÉÆ ï vé ÁðZÁ sàqû ÀuÁ «²A và±éazï véã ïð QvÁåPï UÀeïð ªÀÄí¼ÉîA WÀtÎtÂvï GvÁæA ÀªÀÄÓtÂ. G ÁæAvï zsàªáå D ¼Áå gàauá ï G ÁÑ É Æ ÁZÉA PÉÆÃAvï DPÁ ÁPï G ªïß véã ÁðZÁå ªÀ ÁðZÉA GUÁÛªÀuï PÉ ÉA. w ÉÆæ zà ÁeÉÆ eáªáß ÉÆè «UÁgï Á ÁA D Áè å d Áä Áa PÉÃPï PÁvÀgÉÆÑ. váå ÀAzÀ sáðgï váazéæ eéæªéçî sáªï D váå ÁZï d Áä Áè å üuàðfaváè å zéæuáa ÁAUÁvï ÉÆ. géæ d Áä Ã ï ªÀÄí¼ÉîA ªÀÄzsÀÄgï VÃvï PÉÆAiÀÄgï ÀAUÁØ ï UÁAiÀiÁÛ Á dªéäè Áå ÉÆPÁA vá½aiéæ ÉlÄ ï ÁAUÁvï ÉÆ. Á ï «èaiàäªàiï Á ÉÆðeÁ ï «UÁgï Á ï D¹Ö ÁPï ÁA ï DªÁÌa sà Á ÄÌ ªÀiÁVè và±éa váazá f«váavï WÀqÉè Áå xéæqéæå ÁégÀ Àå sàjvï UÀeÁ ÁAUÉÆ ï ÉÆPÁAPï ºÁ ÀAiÉÄèA. váå G ÁæAvï üuàðeïuágáa và séð ï «UÁgï Á ÁAPï UÉÆ«î Á ÁA ±ÉÆ ï, ÉmÁ, sàå ÁA sà¼áa và±éazï üuàðeï UÉÆ«îPï G ÁzsÀåPïë JqÀéqïð PÀÄªÉ ÉÆí ï ªÁZï ÉèA ªÀiÁ ï Àvïæ êïß À Áä ï PÉ ÉÆ. váåzï ÀjA UÉÆ«î Á Á ï AiÉÄ Éf và séð ï Ä ±ÉÆ ï ÁAUÀæªïß sàå ÁA ºÁgï WÁ ïß ªÀiÁ ï PÉ ÉÆ. ºÁå ÀªÁðPï ÀævÀÄå ÁÌgï eáªïß «UÁgï Á ï D¹Ö Á ï D Áè å WÀtÎtÂvï ÀÅuï ÀÄqÁ¼ï GvÁæA D Áè å f«váawèa WÀrvÁA, D Áè å PÀÄmÁäAwèA WÀrvÁA và±éa zégé ÉÊ ï üuàðeï D üuàðfaváè å ÉÆPÁAPï ºÉÆUÉƼÀÄì ï G AiÉÆè. UÉÆ«î Á ÁA eéªáúzégï ªÀiÁUÉÚ ZÀ Ä Áè å G ÁæAvï Àªïð üuàðeïuágáa ªÀíqÁ ÀAvÉÆ Á ï eéªáuï ɪïß D ÉÇè ªÉÆÃUï D JPÀémï zárªïß WÀgÁ PÀIJPï ÁªÁèA PÁrèA. JzÉÆ ªÀíqÉÆè wzéæqéæ ÀA sàæªàiï séæãªïzï ² ÉÛ ï D ªÉ¼ÁZÉÆ «sáqï PÀj Á ÁÛ Á ÀÄ vï xàgá ï ZÀ ªïß ªÉí Áè å PÁAiÀÄðPÀj À«ÄvÉPï ±Á sá¹ì sáªéç. ÁAUÁvÁZï gàäapï eéªáuï vàaiàiágï PÉ Áè å «Ä Éd ï PÉlgÀgïì và±éa vápá PÀĪÉÆPï PÉ Áè å À Ágï üuàðeïuágáapï Ä ºÉÆVîPï sáªéç! - À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï Printed, Published, Edited and Owned by Lawrence Coelho, Printed at Plascote Industries, 23, Municipal Industrial Estate, K.K. Marg, Jacob Circle, Mumbai and Published from 99/101, Perin Nariman Street, 1 st Floor, Fort, Mumbai Editor : Lawrence Coelho. Tel.: / Mangalore - Netravati Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru Mob: