RNI No /95 Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RNI No /95 Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S"

Bản ghi

1 RNI No /95 Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai Tel.: / www:davidcompany.com Ajt?oÛ} +?u~aj{} :jmduà 1 æljàa Öo AjÚmoÚoà^ ]AuÑ q^ ;j DuùrÇPÚ} dxújs"<} =j:oèàó}!ôo~àä #d EoÚoà Aj EuÚ} AjtEu\ îo\ú} iè d_è Djà_ÔuÓ} Djà=jÓ}~ ùò"~:} Subscriptions and Advertisements for The Secular Citizen and Divo in and around Malad area are accepted : Mr. Cypri sampige Vol.23 Issue No 49 Mumbai - Mangaluru March 3-9, 2018 (Total 16 Pages) Price : India: ` À PÀ ÁðlPÁZÉgï ÀæzsÁ ï ªÀÄAwæPï zéæ¼éæ QvÁåPï? ÁmÁè å ÁA ÀæzsÁ ï ªÀÄAwæ ²æà ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆà ºÁuÉA PÀ ÁðlPÁAvÁè å ªÉÄÊ ÀÆgÁPï zéæã ï Á«ÖA sémï. À Äè sémï gáeáåzá eé ZÁ PÀ ÁðlPï ÀjªÀvÀð ï gáå Avï sáuï WÉAªïÌ, zàä¹æ ªÉÄÊ ÀÆgÁ ÁVA D ÁÑ ±ÀæªÀuï ɼÀUÉÆüÀ ªÀÄí¼Éî PÀqÉ D ÁÑ ÁºÀÄ ZÁ ªÀÄ ÁÛ üµéãpápï. zéæã ï Ä Á«ÖA D Ä ÉÆè véæ ÉÆPÁAPï GzÉÞñÀÄ ï - AiÉÄÃAªïÌ D ÁÑ ZÀÄ ÁªÁZÉÆ ÀæZÁgï PÀgÀÄ ï UÉ ÉÆ, eá Áågï PÀ ÁðlPÁZÁ ÉÆPÁAPï zàäpàªïß UÉ ÉÆ ªÀÄíuÉåvï. PÀ ÁðlPÁAvÉÆè ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀiÁåZÉÆ ÀPÁðgï 10 oàpéì PÀ«ÄµÀ ï SÁAªÉÇÑ ÀPÁðgï ªÀÄí¼ÉîA ªÀíqÉèA gàäzï Áªïß UÉ ÉÆ. zàä Áî åazá D ÁnA G Éð ÁåAZÁ ÁAªÁgï zàäqàä dªàäªïß D ÀÅuï GzÁÞgï PÀvÁð ªÀÄíuï zàä Áð ÉÆ. PÉÃAzÁæ xáªïß D Ä Áè å zàäqáézéæ» ÉÆ ï ÃdAiÀiï ªÀÄíuï ÁAUÁ ÁUÉÆè. sàæµáözágï ªÀÄÄPïÛ gáeïå eáaiàäóaiàiï eá Áågï PÉÆAUÉæ ÁPï zsàtâð ÀªÀiÁ PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï G ÉÆ ÉÆ. eá ÄÌ ÁAUÉÑA vàgï ÀæzsÁ D Éè eá¼ï ªÉÇAPÀÄ ï UÉ ÉÆ. PÁAiÀiÁÝ å PÁ ÀÆ ï ºÀzÁ eá ÁA, UÀÄAqÁVj ZÀqÁè å ÀæUÀw eáaªéñ záèpï PÀ ÁðlPï 10 ªÀ ÁðAPï ÁnA UÉ ÁA váå SÁwgï Á.d. Á. Pï ªÀÄvï AiÀiÁ - PÀ ÁðlPÁPï ½µïÖ PÀgÁ ªÀÄíuï ÁAUÉÆ ï UÉ ÉÆ. ÀæzsÁ ï ªÉÇAPï Éè ºÉ eá¼ïzï ÀAiÀiï eá Áågï D QvÉA? CRAqï zéã±ázéæ ÀæzsÁ eá Áè å váuéa sàpàvï eé ZÉÆ ÀæZÁgï PÀZÉÆð ZÀÆPï eáªáß Á. Àªïð ságàwãaiàiáazéæ ÀæzsÁ ªÀÄí¼Áå G ÁæAvï D è ÀPÁë PÀIJPï zàªà ïð ÀªÀðAiÀiï ÀPÁëAZÁ ÁAUÁvÁ Wɪïß ªÀZÁdAiÀiï ²ªÁAiÀiï UÉ Éè UÉ Éè PÀqÉ eé gà»vï gádå ÀPÁðgÁAPï PÉAqÉÑ ÀAiÀiï. ºÉA vápá ºÀĵÁ PÉÆuÉA Ä ÁAUÉÆAPï Á. UÉ ÉvÁå ZÀÄ ÁªÁAvï PÉÆAUÉæ ï ÀPÉë ï PÀ ÁðlPï gáeáåaváè å ÉÆPÁAPï eéa QvÉA PÀvÉð ÁåAªï ªÀÄíuï è sá Á«Ú 90 oàpéì eáåj PÉ Áå. PÉÃAzïæ ÀPÁðgï Á.d. À ÀPÉëZÉÆ ºÀĪÀÄwÃAiÀiï ÀPÁðgï D ÉÆ ï, ÉÆè å sá ÁªÉÇÚ å QvÉÆè å PÁAiÀÄðgÀÄ ÁPï DAiÀiÁè åvï? ºÉA ÉÆPÁAPï PÀ½vï D Á. 10 oàpéì PÀ«ÄµÀ ï Áå ²ªÁAiÀiï PÁªÀiÁA eáaiàiáßavï ªÀÄíuï ÀæzsÁ ÁAUÁÛ. ªÉÆà (2gÁå Á Ágï ªÁZï) ºÁtÂA... PÉÆAQÚ ÀªÀiÁeï ÁAzÀÄ ï ºÁqÁè å D«Ä w ZÁPÁè å - ªÁåA w ¼ÉÎPï ªÀÄÄPÁè å ÀªÀiÁeÉAvï D ÀA ÁgÁAvï C ÀæwêÀiï ÉêÁ Áè å PÉÆAQÚ ªÀĺÁ ï ªÀåQÛAZÉÆ GqÁ ï D ªÀ¼ÀPï DmÁ ÉÑA ªÉÇ'ZÉA «±Á ï ªÉÊ sà«pï AiÀiÁzïUÁgï C üaiàiá ï ºÁZÉå ÀªÉA DmÁ ÁÛ DR²ðPï, ÀÆàwðzÁAiÀÄPï ÀàzsÉÆð. váavàä sà ÀÆðgï E ÁªÀiÁAZÉÆ séuéæð. Ávïæ WÉvï Áè å ÀPÁØAQ KPï ²Ñvï E ÁªÀiï ²ªÁAiÀiï ªÀÄ» ÁåPï KPï Á«ÖA ÉÆrÛ ÁAUÁvÁAZï ªÀ ÁðZÁå DSÉæÃPï sàªïå A Àgï ÉÆrÛ. gádqãaiàiï sàåqágáåazé sàäuéð UÀÄAqÁ QvÁåPï eávávï? xéæqáåzï ÁA ÀAiÉÄèA ÉAUÀÄîgÁAvï AiÀÄÄ ¹nAvÁè å JPÁ ºÉÆÃmÉ ÁAvï gáwa eéªáúgï D ÁÛ Á «zàéavï ªÀÄí¼Áî å và ÁðmÁåPï, PÉÆAUÉæ ï ±Á ÀPï ªÀĺÀªÀÄzï ºÁåj ÁZÁ ÀÅvÁ ï ªÀĺÀªÀÄäzï À Á ÁqÁ ï À Àðjvï ªÁdªïß D è UÀÄAqÁVj ÀæzÀ ÀÄð ï ªÀÄw»Ã ï eáªïß Àqï Áè å «zàéavápï ÉÆqïß ÀgÁgï eá ÉÆè. vázé ÁAUÁvÁ ºÉgï À Ágï D ï Éè váazé À ÄÌ ÁAZï duáapï ÉÇ ÁA SÉÊzï PÉ ÉèA vàgï ªÀĺÀªÀÄäzï À Áqï ï ÉÆè. véæ ÁAZÁé å Á QvÉA PÉÆuÁÚ ÉÇ ÁAPï ±ÀgÀuï eá ÉÆè. DvÁA ºÉÆ ªÀĺÀªÀÄäzï À Á Áqï ÉAUÀÄîgï ÀgÀ Àà À DUÀæºÁgÀ AzÉ Á¼ÁAvï D Á; vàjã D ÉÚ ªÀíqï ZÀÆPï DzsÁgÁè å ªÀÄí¼ÉîA ÉeÁgÁAiÉÄZÉA AiÀiÁ À±ÁÑvÁÛ ÁZÉA sáªà ï vázá ªÀÄwAvï Á ªÀ vázéæ ºÀAPÁj Àé sáªï GuÉÆ eáaªïì Á! C±ÉA gàaªïì PÁgÀuï, AzÉ Á¼ÉAvï vázé ÁAUÁvÁ vázéæzï dé OtàÓ} Djà:urDoU GæoÚ} ]AuÑ íuìa} Ò":o ÁAUÁw DgÉÆà D Áæ ÁPï Ä WÁ ÉèA. Éæ ÁÛgÁZÁ gáwa eéªáú G ÁæAvï váazé zéæuáa ªÀÄzsÉA GvÁæAZÉA gàhäuéøa eá ÉA. zéævã JPÁZï ÁågÀPÁAvï D ï Áè å ï GvÁæAZÉA gàhäuéøa ªÀiÁgÁªÀiÁgÉAvï ÀA ÉèA. zéævã duï gézï ªÀiÁ ïð ÀqÉè. váaa ªÀiÁgÁªÀiÁj DqÁAªÉÑ SÁwgï AzÉ Á¼ÁZÁ ÉÇ ÁA ªÉÄvÉgï eáaiàäóaiàiï ÀqÉèA D D Áæ ÁPï D ÉåPÁ ÁågÀPÁAvï ªÀUÁð Äì ÉA. JPÁªÉÄPÁ ªÀiÁ ïð ÀqÁÛ Á ªÀĺÀªÀÄäzï À Á Áqï - D Áæ ÁPï vàäeé «ÄÛ ªÀiÁíPÁ AzÉ Á¼ÉPï AiÉÄÃdAiÀiï ÀqÉèA ªÀÄíuï ÁAUÁÛ ÉÆ D eéªáû Á gàqáû ÉÆ ªÀÄíuï ÉÇ ÁA ÁAUÁèA. ÀÅvÁ ï PÉ Áè å PÀvÀÄðªÁAZÉgï zàæsï GZÁ ïð ±Á ÀPï ªÀĺÀªÀÄzï ºÁåj Á ï «zsá ï À séavï và±éa ÁªÀðd PÁA ÁVA ªÀiÁ sï ªÀiÁUÁèA. ÀÅuï ºÁå PÀvÀÄðªÁA ªÀ«ðA ªÉÄAiÀiÁAvï eáaªïì D ÁÑ (2gÁå Á Ágï ªÁZï) ]AuÑ dé OtàÖur abu D}!àúr 2018 AjtÖ}~ Aj"e<oÇà:} =jèùù} Øo:j?ur dé Otà^ Aj ÖjbOtà^ NÚuãbšà?u G<oàä ùaj<oàä aûjàn<o Aj EuÚ} R:uàO{} dé Otà acà NÚjàA}x DjA}~ dé OtàÓ} NÚur!AoxD} qdoå DjA}~?u GRà^ :oàöuà NÚo=} ]AuÑ q_kdoó} 2018 AjtÖ}~ 7 :oyú vl:jú} :oàöur aèod}ä =kuñ <} <jànú} q^ :jdº Úu DjàTà ;koûj"àó} a<jà\å :jdºúu DjàTà qh"bšàõ N=o~à Ajt:}È =koo{}œ ùúu?oçàa}å ªÉVÎAZï ÀÄgÀÄ eává -- vàaiàiágï gáªá ªÉÇ' ªÀiÁAiÀiÁÎAªÁAvï D ÀA Ágï sàgï V Áå ÉZÉÆ, ªÉÆUÁ-ªÀÄAiÀiÁà ÁZÉÆ ÀæPÁ ï vá. ;koûj"àó} aèod} Divo Ladies Special 2018 DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai Tel.: , , s:

2 2 March 3-9, 2018 ÁQ ÁÛ ÁAvï ªÉÇíPÉèPï d gïzà ÉÛ ï PÁeÁgï PÉ Áè å ï D Áè å ÀwPï D WÀgÁAvÁè å 14 ÁAzÁåAPï zàæzáavï «ÃPï WÁ ïß UÁqï PÁqÉèA. ÁQ ÁÛ ï KPï zàä Áæ åzï xàgázéæ ªÀÄĹèªÀiï zsàªàiïð ÁæAvïå. xàaaiàäìgï D¹ÑA Àªïð ªÀÄĹèªÀiï vàjã ªÀÄĹèªÀiÁA ªÀÄĹèªÀiï G Àd ÁAUÁA ÁVA PÁeÁgï eáaªïì Á. ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ÀévÀAvïæZï Á. PÀÄmÁäPï PÀ À AiÀiï Á ÁAiÀiï ºÁqÉÑ PÁAiÉÄðA PÉ ÉA vàgï «ZÁvÀð ÉÆ Á, ªÀ PÁ ÀÆ ï Á. xéæqáå ªÀ Áð D A PÁeÁgÁ ªÀiÁmÁéAvï gáå WÀgÁuÁåZÉÆå ZÁgï ¹ÛçAiÉÆ ÁZï Áè å ï váazáå ÀwA WÀgÁ AiÉÄvÀZï váapáa UÀÄ¼É ªÀiÁ ïð UÁqï PÁqï ÉèA. váatâa PÀÄmÁäZÉA ÁAªï Áqï PÉ É zépàä ï váapáa ªÀiÁ ÉðA ªÀÄíuï vé ªÀÄíuÁÛvï. ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ªÀ ªÉÆUÁgï ÀqÀÄAPï ºÀPïÌ Á. D Ä Á à ªÀÄí¼ÉîA và ÁðmÉ JPÁè åzá ªÉÆUÁgï D ï ÉèA. vápá ªÉÆUÁgï Àqï Áè å ÁVA PÁeÁgï eáaªïì à Á ÁÛA d gïzà ÉÛ ï ÉÊjPï PÀ ïð zàä Áæ å PÀqÉ, ªÀÄ ï Ávï Áè å PÀqÉ PÁeÁgï PÀgÀAiÉÄèA. váå D Ä Á à ï vázáå ªÉÆÃUï PÀ ÁðgÁ ÁAUÁvÁ D vázáå CAn ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ ï zàæzáavï PÀ À ÉAV «ÃPï sà ÀÄð ï ÉƪÁæ åpï ÉA. ÉƪÁæ å ÁAUÁvÁ PÁeÁgÁAvï ÉƪÁæ åzáå ÁrÛZÁå ÉÊgÁåAPï véa «ÃPï ÉA. C±ÉA PÉ Áè å ï ÉƪÉÇæ D vázé ÁrÛZÉ 14 duï vàägàavï ªÉÄ É. 13 duï UÀrà ï D ï Éè. G ÁæAvï ÉÇ ÁA D Ä Á Ã, D vázáå ªÉÆÃUï PÀ ÁðgÁPï zsà ÉðA. sáæ ì ï sé ÁðAr ï PÁ¹ìAiÀiÁ DvÁA ÁQ ÁÛ ¹ÛçÃAiÉÆ zázáè å Áæ ï ZÀqï zséêgá üpï D sájpààuï WÉAªÁÑAvï Àæ«Ãuï D Ávï. ªÉÇ'ZÁå C üªàiá ªÁZÁà åapï ÀªÁ ÁPï eá AªÉÇÑ ÀàzsÉÆð eá AiÀiÁ D ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄAiÀiÁß åavï eéæqá 500 gàä ÁåAZÉÆ ÉUÉÆð! ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄAiÀiÁß åpï ªÉÇZÉgï wã ï ÀªÁ ÁA D ÉÛ A. sáuï WÉvÉ ÁåA RAZÁAiÀiï JPÁZÉgï 100 GvÁæA üvàgï eá ï ÃdAiÀiï. Àªïð eá A ªÀÄzsÉA GAZÁè å eá Pï D«Ä vé ÁåAªï gàä. 500/- ÀUÉÝ ï. eá ÀÄqÁ¼ï ªÁZÀÄAPï eáaªéñ và À ÉÆå eáaiàäóaiàiï. JPÉPÁè å ï JPïZï eá ï gàaªïì. eá ÁAUÁvÁ ªÉÇZÉgï bá ï ÉèA PÀÆ À ï amáìaªïì eáaiàiï. eá ÁªÉÇAPï ªÀiÁt vájpï ÀA ÁzÀPÁZÉA wã ïðzï ªÀiÁuÉ, vàpáðpï C Ààzï Á. eá zsáqàäapï «¼Á ï: Savalam Zapi Spordho-1 DIVO Konkani Weekly Nethravathi Building 2nd Floor Balmatta, Mangalore ªÉÇ ÀªÁ ÁAZÉÆ ÀàzsÉÆð - 1 ÀªÁ ÁAZÉÆ WÀqÁÚgï: jañ géãgï 1. PÉÆAQÚ Qæ ÁÛAªï PÁeÁgÁ G ÁæAvï ZÀqï À ÉÆéAZÉA, ÀªÀÄ ÁåA ²PÉÆðAZÉA D ªÀiÁVgï RAw ÉeÁgÁAiÉÄ ï D Éè ÀÛQ RUÉÆðAZÉA PÉÆuÉA - WÉƪÁ ï ªÀ ÁAiÉÄè ï? 2. D¹ÛZÁå ªÁAmÁå SÁwgï À Ágï PÀÄmÁäA C ÀªÀiÁzsÁ ï G ÁÓ ÉèA D Á. véa ªÁgÀÄAPï PÀ À É G ÁAiÀiï AiÉÆÃUïå ªÀÄíuï ÁÛvï? 3. GzsÉÆåÃUï ªÀåªÀ ÁAiÀiÁAvï DªÀiÁÑ å AiÀÄĪÀduÁA C üpï ÀASÉå ï Ávïæ WÉAªïÌ QvÉA DqÀ̼ÉÆå D Ávï D vápá ÀjºÁgï QvÉA? ÀªÁ ÁA ÀàzsÉÆð PÀÆ À ï -1 eá ÁªÉÇAPï ªÀiÁt vájpï Name Tel.: Address: PIN Date: Sign CPÉÆÖà gï ªÉgï ««zï ságàw géraiéæ ÉÖñÀ ÁPï 60 ªÀ ÁðA sàjèa. ÀA ÀÇuïð KPï DqÀ½vÉ SÁ ï ÀA ÀÇuïð ságàwãaiàiï ÀzÁA D ÀAVÃvÁA ÀAV 1957 E ÉéAvï CPÉÆÖà gï 3 vájpégï ÉÆj«ÁUÀìgï D ÁÑ å UÉÆgÁAiÀiï ªÀÄí¼Áî å eáuáågï» ÉªÁ ÁÜ vï eá. D Deï ÀAiÀiÁðAvï ««zï ságàwzéa ÀæªÀÄÄSï ÁÜ ï véa eáªáß Á. ºÉA ÉÖñÀ ï PÀ«ÀgÉÃAzÀæ ±ÀªÀiÁð ï Gfðvï PÉ ÉA D ÀæxÀªÀiï j ï eáªïß váå géraiéægï»a UÁ«à ªÀÄ ÁßZÉA Àzï ÁZÀgÉ ªÀÄAiÀÄÄgÁ Àæ Ágï eá ÉA. C«Ä ï ÁAiÀÄ ZÁ ÁPÁ VÃvï ªÀiÁ Á ªÀ«ðA ««zsï ságàwpï Àæ Ágï ªÉļÉÆî å. ºÁå ÁA géãraiéæ FM D Ä Áè å ï ªÀÄÄA AiÀiïÛ vápá E ÉÆè ªÀiÁgï ÉÆè vàjã ««zï ságàw ZÁå É ï PÀ ïð ÀgÀvï ÀAVÃvï DAiÉÆÌ ÁåaA ªÀÄ ÁA véa fpàäapï ÀPÉèA. ««zï ságàw À«ð ï (VBS) géraiéæ ÉÖñÀ ÁPï 60 ªÀ ÁðA ( ÀAiÀiÁè å Á Ágï xáªïß) «zsá ï À sézá ZÀÄ ÁªÁPï ºÀĵÁ GªÉÄzÁégï ÀuÁa npémï ªÉļÉÆÑ C ÀA sàªï ªÀÄí½î R Ágï D Á. DvÁA ÀªÁ ï ºÉA Qà ságàváaváè å gádqãaiàiï sàåqágáåazé sàäuéð - ZÀqï eáªïß ªÀÄAvÁæ åazé sàäuéð QvÁåPï C±ÉA Ä UÀÄAqÁ eávávï? QvÁå SÁwgï vé PÁAiÉÆÝ ºÁwA WÉvÁvï? QvÁå SÁwgï váazéa ÀqÉÛA ºÀAPÁgÁZÉA eává? D ÉÚ QvÉA PÉ Áåjà ZÀ ÁÛ ªÀÄí½îA sáªà Á ºÀĵÁ váazá ªÀÄwAvï AiÉÄvÁvï. D ÁÚZÉÆ Á ÀAiÀiï KPï ªÀÄAwæ AiÀiÁ KPï ±Á ÀPï - D ÁÚPï «ZÁvÀð ÉÆ PÉÆuï Ä Á ªÀÄí¼Áî å ÁvÉåuÉ ï D ÉèA ºÁå géãraiéæzégï»a ü ïä PÁSÁð ÁåZÉ ªÁUï D ªÁVuï vá ªÀÄAUÉñÀÌgï, D±Á séæãa Éè, ságàäsï ±ÉÃSï, RAiÀiÁªÀiï, Dgï.r ªÀÄð ï, UÀÄ ïeágï ºÁAtÂA EAlgïªÀÇå Áåvï. UÀãUï ªÀ ÁðA báaiàiávãvï, eéêªàiá Á, ºÀªÁªÀĺÀ ï, ÀAVÃvï ÀjvÁ, Ä É Éæ VÃvï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ÁAªÁrÝPï eáªïß GjèA. ÀT ÀºÉÃ, ªÉmÁgÁ, ü ïä KPï UÁ É C ÉPï»A Ä ja PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA eáªáß ï èa. ºÁå géãraiéæ ÉÖñÀ ÁAvï DvÀå üpï sàªàiáð ĵï D Ä èa gàhäªàäj và AiÀÄå xáªïß. véæ UÁAªï eárðaqï gáeáåavï D Á. - sáæ ì ï sé ÁðAr ï PÁ¹ìAiÀiÁ ( ÀAiÀiÁè å Á Ágï xáªïß) UÀÄeÁæxÁAvï D ÁÛ Á ÉÊvï eáªáß wwè ÀæUÀw PÀ ÁðlPÁAvï eá Áå ªÀÄíuï zséêgá ï ÁAUÉåvï. ªÀíqï ªÀíqï GzÀåªÀiÁAa ÀĪÁðvï eáªïß ÁmÁè å ÁAZï ªÀ ÁðA ÀĪÀiÁgï 13 ÁSï PÁªÀiÁA gàavï eá ÁåAvï. ÀPÁðgï ZÀ AªÁÑ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ¼ÁAvï JzÉƼï PÉÆuÁZÉgï Ä sàæµáözágázéæ w ÉÆ ÁUÉÆAPÁß. PÉÃAzïæ ÀPÁðgÁ ï ZÀÄ ÁªÁ ªÉ¼Ágï Áè å sá ÁªÁÚ åazéæ 2 oàpéì PÁAiÀÄðUÀvï eáaªïì Á! zà ïð záraiàiáûvï C±ÉA séæuáû. eáaiàiáû å ÀPÁðj C üpájazé sàäuéð Ä D Áè å Á ÁAiÀiÁÑ/DªÀAiÀiÁÑ ªÀiÁ ÁPï PÀ¼ÀAPï ºÁqÉÑA PÁªÀiï PÀvÁðvï. a ègï a ègï PÁgÀuÁA SÁwgï gàhäuéøa D ªÀiÁgÁªÀiÁj vàgï xéæqé Á«ÖA fãªï Ä PÁqÁÛvï, PÁgÀuï D ÉÇè Á ÀAiÀiï ÉÇ ï C üpáj, KPï ªÀÄAwæ, KPï ÀPÉëZÉÆ CzsÀåPïë EvÁå EvÁå C±ÉA aavàä ï D ÁÚPÀqÉ Pïë êïß ZÀ Á Ávï Áè åazégï C ÁåAiÀiï PÀgÀÄAPï ÁªÁÛvï. GzÁºÀgÀuÁA eá ÄÛA ªÉåvï ÀÅuï ZÀqÁªÀvï vàä«ä eáuáavï. - À«Ã ï PÀÄ ÉêÃPÀgï

3 March 3-9, PÁ¼ÉÆPÁ xáªïß GeÁéqÁPï ÀÄ ÀÛPï 23!àúr 49 Aj""àNO{} ªÀiÁZïð 3-9, 2018 ªÉÆ ï : zéã±áavï ` DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1 st Floor, Fort, Mumbai Tel.: , s: / Website: Djà=o;jR O{} GoÁ, GoÁ, ÁætÂAiÀiÁA... Áæavï PÁ¼Ágï AiÀiÁ PÀgÉeÁäAvï Áæavï, zàaqàªéçú å, váåuï, RÄ Áð ªÁmï, zsá«äðpï ÁlPï, géwgéæå, ªÀĺÁ géwgéæå, ªÉÄUÁ géwgéæå, Á ÁÌAZÉA PÀĪÀiÁÎgï C±ÉA ÀªÀÄÄ ÁåªÁgï zéªá Ààuï ZÀ ÁÛ. ÀUÉîA géazï. Qæ ÁÛAªÁA PÀgÉeÁäZÉ ZÁ½Ã ï à ï RgÁå sàqû ÀuÁ ï ÁjeÉZï. D«Ä ªÀ ÁðAvï KPï Á«Ö ÀÅtÂ, ºÁå ZÁ½Ã ï ÁA ftâ sàgï D ÁÑ DªÀiÁÑ å ÀàqÁÛ å gámáªà½a xáªïß KPï ÉÃPï Wɪïß D«Ä D Ä Áè åaªï RAAiÀiï xáªïß, D ÁAªï RAAiÀÄìgï D ªÉvÉ ÁåAªï RAAiÀiï ªÀÄí¼ÉÆî AiÀiÁ¼ï PÀ ïð DvÁäªÀ ÉÆÃPÀÀ ï PÀað UÀeïð D Á. D«ÄÑ UÁr máæ åpá gï D ÁV AiÀiÁ rgéãaiàiïè eáªïß AiÉÄvÁV ªÀÄí¼ÉîA zsáðgï PÀgÀÄAPï Áæavï PÁ¼ï KPï GwÛêÀiï CªÁÌ ï... géa, ZÁ½Ã ï Ã ï ºÁAªÉA Áæavï PÉ ÉA. ÉÆgÉÆ ÉÆqÉÆè, ÉÆ ïªéeï ÉÆqÉèA, n.«à¼àaªéña ÉÆqÉèA, eéæãpïì ÉÆqÉè, PÁeÁj ÀÄSï ÉÆqÉèA, RÄ ÁðªÁmï PÉ, géwgï PÉ, ÀPÀÌqï Ä PÉ ÉA. Rj sàpïû DzsÁjè. PÀĪÀiÁìgï eá ÉÆA... C±ÉA ZÁ½Ã ï à ï JPÁ RgÁå É«Ä Àj ÁÛ j faiéä ÉÆA eáªéåvï... G ÁæAvï DAiÉÄèA Á ÁÌAZÉA sé ïû. UÀzÁݼÁAiÉÄ ï PÉ ÉA. ªÀiÁ ï, ÀuÁÚA, ÉÆgÉÆ... ZÁ½Ã ï ÁAa sápéæðuï PÁrè. G ÁæAvï...? Á ÁÌ sé ÁÛZÁ zàä Éæ Á xáªïß...? ÁåPï lä ÉÌ éãgï ªÀ ï...? ZÁ½Ã ï ÁAZÁ ÁæavÁ G ÁæAvï, sàqû ÀuÁ G ÁæAvï RÄ Áð ªÁmÉÆÃ, géwgáåa G ÁæAvï, ÉÆgÉÆ, r-¹uéæmï, ªÀiÁ ï-ªàiá¹î, PÀÄrZÉ ÀÄSï ÀUÉîA ÉÆqïß DzsÁgÉè Áå váåuá G ÁæAvï QvÉA géa Àuï eá ÉA ªÀÄíeÉ xàaaiàiï? PÀgÉeÁä ÀAiÉÄèA PÀ ÉÆ D ï ÉÆèA ºÁAªï? PÁAAiÀiï ÀÅt ÀÄzsÁæ ï eá ÁAV? DvÁAAiÀiï ºÁAªï D ï Éè PÀqÉZï D ÁAV? AiÀiÁ KPï ªÉÄÃmï ÀÅtÂà ªÀÄÄSÁgï DAiÀiÁèA? ºÁå ZÁ½Ã ï ÁA PÀ À ÉA ÉæÃgÀuï ºÁAªÉA eéæqáèa? ªÀÄíeÉ xàaaiàiï É ÁåZÉÆ ªÉÆÃUï ZÀqÁèV? ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ªÁqÁèV? WÉAªÉÑ Áæ ï ZÀqï ÃAªïÌ ªÀÄ ï AiÉÄvÁV? ªÀÄíeÉÆ gáuï GuÉÆ eá ÁV? qáaiéäa ªÀiÁgï D ï ÉÆèA ºÁAªï DvÁA ÀÄzsÁ ÁðAV? ªÀÄíeÉÆ D Éè ï GuÉÆ eá ÁV? ºÉgÁAZÉgï DzÁîAiÉÄa õïÖ ZÀgÀA«Ñ GuÉA eá ÁAV? ºÉgÁAPï ªÀÄ ÀÄÛ ï ºÁAªÉA ªÀAiÀiïæ AiÉÄÃdAiÀiï ªÀÄí½î C ü ÁµÁ vàuáì ÁåV? zéªázéa zéªápï, ÉeÁgÁZÉA ÉeÁgÁPï, ºÉA AiÀĪÀiï Á¼ÀÄAPï ªÀiÁíPÁ GvÉÛÃd ï Á sáèav? AiÀiÁ DvÁAAiÀiï máåpïì ÀvÁÛAiÀiÁÛA? PÁ¼ÉÆ zàäqàä dªàäaiàiáûa? sàæµáözágï DzsÁgÁÛA? zàazéæ PÀvÁðA eá Áågï ÁåAiÀiï w ï PÀvÁðA? ªÀÄíeÉ SÁ ï WÉƼÉÛ ÁåAPï gáå ï ÁA Á¼ÁÛA? ÁA Á¼ÁPï WÉƼÉÆÛ ÉÆA eá Áågï ªÀiÁíPÁ ªÉļÁÛ váå ÁUÁ ÀÅvÉðA PÁªÀiï PÀvÁðA? dªá ÁÝgÉZÉÆ eá Áågï dªá ÁÝgÉÆå Á¼ÁÛA? Qæ ÁÛAªï eáªáß Áè å ªÀiÁíPÁ CQæ ÁÛAªÁAPï zéãpï eáªïß faiéäa«ñ dªá ÁÝj ªÀiÁíPÁ D Á. w ºÁAªÉA ºÁZÁ A Á¼ÀÄ Á vàgï DvÁA ÀÅt Á¼ÀÄAPï ÉæÃgÀuï Á sáèav? ZÁ½Ã ï ÁAZÁ ÁæavÁZÁ PÁ¼Á ÀAvÀgï dvàðgï ªÀÄíeÉ xàaaiàiï PÁAAiÀiïÑ ÀÄzsÁæ ï eáªáß, ªÀÄíeÉA ÀqÉÛA zéæèapï Á, Àé sáªï zéæèapï Á, ºÁAªï RAAiÀiï D ï ÉÆèA xàaaiàiï xáªïß KPï ªÉÄÃmï ÀÅt ªÀÄÄSÁgï AiÉÄÃAªïÌ ÀPÉÆAPï Á, ªÀÄíeÉÆ gáuï, fzïþ, ªÉÆ ÉÆgï, ºÀUÉA, UÀªïð, Áéxïð PÀÄ ÀÄÌmï GuÉÆ eáªáß. vàgï ºÁå ZÁ½Ã ï ÁA ºÁAªÉA QvÉA PÉ ÉA? ZÁ½Ã ï Ã ï ªÀåxïð PÉ É? ÁæavÁZÁ ÁAªÁ ï ªÀÄ ÁêPï Ä sàlaiéäèa? zéªápï Ä sàlaiéäèa? ºÁå Áæavï PÁ¼Ágï AiÀiÁ½dAiÀiï eá ÉÆè «µàaiàiï ÀíAiÀiïAV ºÉÆ? ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï D DªÉÆÑ DqÀA gï ªÉÆUÁZÁåA ÉÆ ÁPÁæªÉÄAvï Ávï, váavéæè ÀAiÉÆè À«vïæ Áß ï. D«Ä À«vïæ Áß ÁAvï À«vïæ À sézé ÁAzÉ eáváaªï D Áæavï váavàä D«ÄÑA ÁvÁÌA ªÀ¼ÁÌ Áågï séæuáìuéa Á sáû. vázá G ÁææAvï Qæ ïû Àæ Ázï (JªÀÌj ïû). váavàäa eédä ÀAiÉÄè Á«ÖA DªÀiÁÑ PÁ¼ÁÓAvï ÀæªÉñï eává. vázé G ÁæAvï j ftâ faiéäaªïì AiÀiÁdPï DªÀiÁÌA ªÀiÁUÀðzÀ±Àð ï vávï. Àvï ÁAUÉÑ eá Áågï DzsÀÄ Pï PÁ¼Ágï PÁeÁgÁPï D PÀĪÀiÁÎgÁPï PÁAAiÀiï và sáªàvï Á. eédä Qæ ïû zàä ÉÆî eáªïß UÉƪÁðAZÁå UÉÆmÁåAvï d ä ÉÆ. ªÀÄjAiÉÄPï PÉÆuÉA Ä D ÉÆæ êÁß. eédäpï fªé²a ªÀiÁgÀÄAPï ºÉgÉÆzï gáaiàiï ÉÆzsÁß PÀ ïð D ï ÉÆè D Áí ï sàäuáåðapï váuéa ªÀiÁrÛgï ªÀiÁgÀAiÉÄèA. eédä PÀµÁÖA faiéä ÉÆ, däeé vázéæ ÉÇ ÉÆÌ Á ÀAiÀiï eáªïß váa dªá ÁÝj Á¼ÁÛ ªÀÄjAiÉÄPï C ÀQÃvïð ºÁqÀÄAPï véæ ÉÆr Á. eédä ZÀÄPÉÆ ï ªÉívÁ Á wa zéæuáaaiàiï DPÁAvÁAvï sàváðvï D eédäzá ÉÆzsÉßgï ÁUÁÛvï. eédä RÄ ÁðZÁ ªÉÆ Áð ÀAiÀiÁðAvï PÀµÁÖ ÉÆ. eá Áågï Ä váuéa ÀªÁðAPï séævê ÉA. ÀÅuï Àvï ÁAUÉÑA eá Áågï DªÀiÁÑ WÀgÁA DªÉÆj, véã ïð D Á Á ZÀqÁªÀvï WÀgÁA ªÉÆ ÁAiÀiÁègïZï SɼÉÆ ï D ÁÛvï. sàävða PÁlÆð ï À¼Àªïß D Áè ågï, ªÀíqÁA ¹ÃjAiÀÄ ÁAZÉgï ªÀÄUïß eáªïß D ÁÛvï. WÀgÁA véã ïð PÀgÀÄAPï ùûu AjtÔ}?urš %=oxú} Au"èur å \Óo Óoèo à ;nkoa}!ôo~à ]:oàå q^r %=oxú} Au"èurà] Aj"ÀÜ} AjtÔo àa}å )Ó} æljr Ó}ä AjDjO{} ÁPÁ. ÀÅuï PÀĪÀiÁÎgÁZÉ PÁ ÄðA DzsÀÄ Pï PÁ¼Ágï «±Éà ï xàgá ï ªÀiÁAqÀÄ ï ºÁqÁÛvï. üuàðeéavï ÉÆgÉÆ Azï PÉ Áågï Ä WÀgÁ AZï PÁ ÄðA ZÀ ªïß eáaiàiï wvéæè ÉÆgÉÆ Ãªïß UÀªÀÄävÁA PÀvÁðvï. PÀxÉÆ Pï À«vïæ À sá ºÁå «±ÁåAvï PÁAAiÀiï ªÉÄÃmï PÁr Á. D«Ä eédäpï A«ÑA ªÀÄAiÀiÁðzï»Zï V? sàqû Àuï ªÀiÁAiÀiÁUï eá ÁA. eédäa ftâ D«Ä AiÀiÁ¼ï PÉ Áågï DªÉÆÑ DqÀA gï ZÀqï eává. xéæra sàävða ÁPÉðA «Ä ÁPï Ä ªÀZÁ ÁAvï. zéãªï véãa ïè À«vïæ eáªáß ï Áè å ï ªÁíuÉÆ WÁ ÉÑA ÁPÉðA ÀíAiÀiï. DzsÀÄ Pï PÁ¼Ágï sàäuáåðazé Éí Áuï À¼ÀAiÀiÁè ågï ZÉqÉÆ PÉÆÃuï, ZÉqÀÄA PÉÆÃuï ªÀÄíuï PÀ¼Á Á. ZÀ AiÀiÁAZÉA Éí Áuï ZÀ ÁåAPï ±Áågï WÁ ÉÑA và À ÉA eáªïß ÁvÁÌPï EqÉA PÀ ïð vá. zépàä ïazï eédäpï D«Ä ÉAªÁÛ Á PÀĪÀiÁìgï eáªïß ÁvÁÌA ªÀ¼ÉÆÌ ï Q ïû Àæ Ázï ÉAªïÌ ªÀÄíf «ÀAw. zépàä ï PÀĪÀiÁÎgÁa PÁ ÄðA PÁeÁgÁZÁ PÁAiÀiÁðA ja eáaiàiáß eáa«ývï, véæzï Á¼ÉÆPï eédä Áí ï sàäuáåðapï É ÁAªÁA sàgàäa ªÀÄí¼Éî ªÀÄíf C ü ÁæAiÀiï D Qæ ïû Àæ Ázï DqÀA gázéæ eáaiàiáß eáa«ý ªÀÄí¼ÉîA ªÀÄíeÉA Áí ÉêA ªÀiÁUÉÚA. - LªÀ ï PÀÄn ÉÆí, À ªÀiÁgï ªÉÇ eáaªïì ÁªÉÇè ªÀiÁíPÁ fuéåzéæ ÀªÉÇ GeÁéqï. À Ágï ªÀ ÁðA xáªïß PÁªÀiÁZÁå MvÀÛqÁ ªÀ«ðA D EvÀgï ÀªÀÄ ÁåA ªÀÄíf ªÁaÑ ÀªÀAiÀiï séæãªï D ÀÇæ ï eá è. và ÁðlàuÁgï À Ágï ÆPï, ÀvÁæ ªÁZÀÄ ï D ï ÉÆè. ÀgÀvï vàä«ä ªÀiÁíPÁ ªÁZÀÄAPï GvÉÛÃd ï PÉ Áè åpï vàäªàiáìa zéãªï géa PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛ. ºÁå ºÀ sáû åzéæ ªÉÇ ªÁZÉÆè. ÁjZïÑ géæ gàäzéæè. ÀævÉåÃPï jw ï f Áß-qÀAiÀiÁ Á «±ÁåAvï, PÀÄ ÁåðAZÉÆ Àé sáªï, C ÀºÀgÀuï, ÉÆjæZÉÆ Cxïð, sàäuáåðazéæ PÉÆ ÉÆì. C±ÉA JPÁ ªÀ ð KPï GwÛêÀiï ÉÃR ÁA ºÁAvÀÄ ï DmÁ ÀÅ ï D Ávï. ªÉÇ D A D ï Áè åzáåpï Ä DvÁA ZÀqï Àdð¼ÁÛ. ªÁåZÉÆ ÀæPÁ ï ÀzÁAZïÑ ªÀÄíeÉ jzïñ À ÁgÁAZÁå ªÀÄwAvï ÀªÉÇ GeÁéqï êïß ÀæPÁ ï sàjvï eáa«ý ªÀÄíuÉÆ ï Àªïð géa ªÀiÁUÁÛA. - E Á ï C AUÁgï d Égï 13 vájãpï và±éa d Égï 27 vájpézé zéæã ï Ä ªÉÇ ºÁAªÉA ªÁZÉè. 13 vájpézáå CAPÁåAvï DªÀiÁÑ PÀ«vÁ læ ÁÖZÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ªÀAiÀiïæ KPï ÀzÀgï C±ÉA ªÀiÁºÉvï A«ÑA ÉÃR ÁA D ÉÆ ï ªÀiÁíPÁ gàäzéæè. 27 vájpézáå ªÉÇZÉgï 12ªÁå PÀ«vÁ sé ÁÛ «²A è ªÀ ð (jañ «ÄgÁAzÀ) ªÁaè. ÁAUÁvÁZï zégé ÉÊ ï üuàðeézáå Our Branch Office at MANGALURU : wzéæqáå ÀA sàæªàiáa R Ágï ªÁZÀÄ ï ºÁAªï ÀAvÉÆ ï ÁªÉÇèA. PÉÆAQÚ ÀvÁæA QvÉA D Á ªÀÄíuï ÀªÁ ï PÀvÉð ÁåA ªÉÇ ªÁZÀÄAPï eáaiàiï. Àªïð ªÁZÁà åa ªÉÇ ÀvÁæPï ºÀAiÉÄðPÁ PÉÆAQÚ WÀgÁA ÁªÁ±ÉA À¼ÉdAiÀiï ªÀÄíuï ªÀÄíf D±Á. ºÁå ±É ï ºÁAªï Ä ªÁªÀÅvÉÆð ÉÆA. Àªïð géa D± ÉAªÉÇÑ. Áªïè Éj ï ªÀÄAUÀÄîgï The Secular Citizen, DIVO Konkani Weekly and Royal Christian Family Netravathi Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru Tel.: Subscriptions, Advertisements, Registrations are accepted here

4 4 March 3-9, 2018 G Ñ D±Á JPÁ UÁAªÁAvï EPÁgÀ ï ÁAªÁZÉÆ KPï sàäuéæð D ï ÉÆè. véæ E ÁÌ ÁAvï ²PÉÆ ï D ÁÛ Á, JPÁ ªÉĹÛç ï ÀPÀÌqï sàäuáåða ÁVA vàäªàiáñ å f«váavï PÀ À A Àé ÁÚA vàäªàiáìa D Ávï? ªÀÄíuï ÀªÁ ï PÉ ÉA. JPÁ sàäuáåð ï ªÀiÁíPÁ ÉÊ Pï eáªïß zàä Áä ÁA ÁVA gàhäeéæ ï DªÀiÁÑ zéã±ázéa gàpàëuï PÀZÉðA Àé Áuï D Á ªÀÄí¼ÉA. ªÉĹÛç ï séãµï! ªÀÄíuï vápá ºÉÆUÉƽì ÉÆ. D ÉåPÉÆè sàäuéæð ªÀiÁíPÁ ÀUÉÆî ÀA Ágï séæaªéç ï AiÉÄA«Ñ D±Á D Á ªÀÄíuÁ ÉÆ. ªÉĹÛç ï vápá Ä ºÉÆUÉƽì ÉÆ. và±éa ÀªÁðA D Á ÉèA Àé Áuï QvÉA véa w½ì ÉA. DvÁA EPÁgÀ Áa Àwð D Äè. váuéa ªÀiÁíPÁ ÀÄPÁÚ åa j ªÀíqÉè ÁPÁmÉ eéæãqïß ÀUÁî å ªÉƼÁâgï séæaªádaiàiï. ÀPÁØAZÁQà ªÀAiÀiïæ D ÀÅuï gàhä¼éæ ï D ÁA ªÀÄíuï da sá ï sàgï Áè å ÀÄAiÀiÁðPï rüqì ªÀiÁgïß vápá ÀPÀAiÀiïè ÉÆlÄ ï WÁ daiàiï ªÀÄí¼ÉîA ªÀíqÉèA Àé Áuï D Á. véa w ÁðvÁ ÀAiÀiÁðAvï ºÁAªï ªÉÇUÉÆ gáªá Á ªÀÄíuï ªÀÄí¼ÉA. vázéa Àé Áuï DAiÉÆÌ ï ÀPÀÌqï sàävða ªÀíqÁè å ï ºÁ¹èA ªÀÄ Áê ï ÁPÁmÉ eéæãqïß ªÉƼÁâgï G ÉÑA Àé Áuï RAAiÀiï ÀÅt eáåj eá ÉèA D ÁV? JPÁzÁªÉ¼Ágï Ázsïå eá Áåjà ÀÄAiÀiÁðPï ÉÆlÄ ï ÀPÀAiÀiïè WÁ Áè å ÀjA D ÁV? ªÀÄíuï SɼÀÄ̼ÁA PÉ A. vázéæ ªÉĹÛç ºÁ ÉÆAPï Á. ÀÇuï EPÁgÀ ï, vàäeéa Àé Áuï séæãªï ªÀíqÉèA. ÀÅuï D«ÄÑA Àé ÁÚA ÀUÁî å ÀªÀiÁeÉPï Ä géa Àuï ºÁqÁÑ và À A eá Áågï ja. véa ÉÆqïß PÉÆuÁPïV PÀµïÖ váa, PÉÆuÁZÉgïV sájpààuï WÉvÁA, ªÀÄíuï ºÀoï zsà Áåðgï G ÁæAvï véæazéæ eáaªéñ DªÀiÁÌAZï ªÀÄíuï Æzï ÁAVè. ÀÅuï EPÁgÀ ÁPï w Æzï Álé Á. váuéa ºÉA GvÁgï KPï ÀAxÁºÁé ï ( ÀªÁ ï) eáªïß ¹éÃPÁgï PÉ ÉA. À¼Àªïß gáªá DªÉÄÑ xàaaiàiï ºÀoï D Áè ågï QvÉA Ä C Ázsïå ÀAAiÀiï. KPï ÁA vàgï KPï Ã ï ºÁAªï ÁPÁmÉ sàå ªïß ºÁå E ÁÌ Á ªÀAiÀiÁè å ªÉƼÁâgï G ÁÛA. ÀÄAiÀiÁðQà sàåqï PÀvÁðA. ºÉA vàä«ä À¼ÉvÉ Áåvï ªÀÄíuÁ ÉÆ. è «ÄgÁAzÁ, eé ÀÅöà zàä Áæ å à ï xáªïß véæ E ÁÌ ÁPï UÉ ÉÆ Á. D ÁÚa SɼÀÄ̼ÁA PÉ Áè å ÀªÁðAPï ºÉA ªÀÄíeÉA Àé Áuï eáåj PÀ ïð záraiàiáûa ªÀÄíuï ªÀÄÄPÁgï À ÉÆð. eéªáúpï sàäw ÁA è. ªÉƼÁâgï G ÉÆAPï D ÁÚPï PÉÆÃuï PÀĪÉÆPï PÀjvï ªÀÄíuï ÉÆzsÀÄ ï sáaiàiïæ À ÉÆð. À¼É Áè å À¼É Áè å ÁVA ªÀiÁíPÁ ÁPÁmÉ ÁAzÀÄ ï ªÉƼÁâgï G ÁdAiÀiï. vàäpá PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï ÁzsïåV? ªÀÄíuï «ZÁj ÁUÉÆè. xéæqé vápá À¼Àªïß G AiÀiÁß ÁÛ Á ªÀÄÄPÁgï UÉ É. eá Áåjà gá² eáaiàiáß ÁÛ Á ªÀÄÄPÁgï ªÉļï Áè åa ÁVA ºÉA ÀªÁ ï «ZÁjvïÛ UÉ ÉÆ. JPÁ À Áå¹ ï váa üªéæðvï ÁªÉÇ ï ºÉA ªÀÄ ÁêA ªÀ«ðA eáaªéña PÁªÀiï ÀAiÀiï. ºÁPÁ zéãªàvéaa PÀĪÉÆPï eáaiàiï. vàäa ÀÅ ÉéZÁ Á, sà ÁuÁå gá ÁPï ªÀíZï. xàaaiàäìgï ÀÄUÀA üvï sàå ÁAZÉÆ KPï gàæpï D Á. váå Á zéãªï ÉÆPÁ xáªïß zéãªàvé wa sàå ÁA «AZÀÄAPï AiÉÄvÁvï. váapáa Ä ÁPÁmÉ D Ávï. vàäa ÉÇ ï gáªéç ï váazé À ÄÌ JPÉèA sàå ÁA «AZÁÛ Á vázé ÁPÁmÉ WÀmïÖ zsà ïð ÉÆqï. vàäeéa Àé Áuï eáåj eává ªÀgÉÃUï ºÁvï ÉÆr ÁPÁ ªÀÄíuï G ÁAiÀiï ÁAUÉÆ ï ÉÆ. ÀÅ ÉéZÁ Á EPÁgÀ ï gá ÁPï UÉ ÉÆ D váå gàäpázá DqÉÆ ÁPï ÉÇ ï gáªéçè. ªÉƼÁâgï xáªïß zéãªàvé G ÉÆ ï D ÄèA D gàäpá ªÀÄļÁAwèA sàå ÁA «AZÀÄAPï ÁVèA. vàªà¼ï váuéa JPÁè åzé ÁPÁmÉ WÀmïÖ zsà Éð. ªÀiÁíPÁ ÉÆqïß ÉÆqï. vàäpá QvÉA eáaiàiï véa váa ªÀÄí¼ÉA váå zéãªàvé ï. ªÀiÁíPÁ Ä vàäªéäñ ÀjA ªÉƼÁâgï G Ñ D±Á D Á. ÀÄAiÀiÁðPï ÁPÁmÁåA ªÀiÁ ïð gàhäqéæa«ñ D±Á D Á. ªÀÄí¼ÉA EPÁgÀ Á ï. zéãªàvé ï ÉeÁgÁAiÉÄ ï vàäeéa Àé Áuï QvÉAV ÀªÀiÁ. ÀÅuï ÀÄAiÀiÁðZÁQà ªÀAiÀiïæ G ÁÛA, vápá gàhäqàaiàiáûa ªÀÄíuÁÛAiÀiï ÀA ÄÎ? ºÉgÁAPï G Àzïæ PÀZÉðA Àé Áuï géa ÀAiÀiï. vázá záèpï zsá duáapï G ÁÌgÁPï ÀqÉÑ và À ÉA PÁªÀiï PÀgï. vàäeáå ÁPÁmÁåAZÁ PÀĪÉÄÌ ï ÉÆPÁ- Pï eáaiàiï D ï ÉÆè å ªÀ ÀÄÛ ºÁqïß ªÀÄíuï ªÀÄí¼ÉA.»A GvÁæA DAiÉÆÌ ï EPÁgÀ ÁPï gáuï DAiÉÆè. ºÁAªÉA QvÉA PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï vàäaªéa ÁAVÑ UÀeïð Á. ªÀÄíf UÀeïð w¹ð ÁvÁè ågï vàäeé ÁPÁmÉ ªÉÆÃqïß WÁ ïß vàäaªéa G Á Ávï Éè ÀjA PÀvÁðA ªÀÄíuÁ ÉÆ. eáaiàiïû, vàäpá eáaiàiï D ï Áè å ÀªÀiÁðuÉ PÀgï ªÀÄíuï ÁAUÉÆ ï zéãªàvé ï váa Ámï D Àrè. vápá Ä «±Á ï D WÀmïªÀÄÆmï ÁPÁmÉ GzÉ É. wpá ÉÆqïß véæ ªÀAiÀiïæ G ÉÆè. ªÉÆ ÀÄÛ ªÉÃ¼ï ªÉƼÁâgï G Á ÁUÉÆè. ªÉÆqÁAPï zsáaªáøªïß ªÀ ïð ÀªÀðvÁAPï ÁUÀªïß Dªïæ AiÉÄAªÁÑ ÀjA Áªïì ªÁ¼ÀAiÀiÁèUÉÆè. ÀÄAiÀiÁðZÉÆ GeÁéqï sàä«ägï ÀqÁ Ávï Áè å ÀjA PÀ ïð ÉÆPÁPï PÁ¼ÉÆPÁAvï ÄqÀAiÀiÁèUÉÆè. C±ÉA ªÉƼÁâgï ªÀAiÀiïæ ªÀAiÀiïæ ªÉvÁ ÁÛ Á vápá zsàuï eáaªïì ÀÄgÀÄ eá. ºÁPÁ ÀÅgÁ ÀÄAiÉÆð PÁgÀuï ªÀÄíuï aavàä ï gáuá ï ÉmÉÆè. ÀPÀÌrà ªÀÄíf ÁªÀÄyð QvÉA ªÀÄíuï À¼ÀA«Ývï. vàäpá gàhäqàªïß ÀPÀAiÀiïè WÁ ÁÛA ªÀÄíuï D Qà ªÀAiÀiïæ G Á ÁUÉÆè. ÀÅuï ÀÄAiÀiÁðZÁ zsàv ï vázé ÁPÁmÉ ºÀÄ ÉÆà ï UÉ É. ÁPÁmÉ ºÀÄ Áà Áè å ï EPÁgÀ ï zéæ ïà PÀ ïð ÀPÀAiÀiïè ÀqÉÆè. và ÉÆ Àqï ÉÆè véæ, vázá E ÁÌ Á ªÀÄÄSÁgïZïÑ Àqï ÉÆè. vázéæ Áæuï G ÉÆ ï UÉ ÉÆè. WÀqï è UÀeÁ ï QvÉA ªÀÄíuï ÀªÀiÁÓ Áè å ªÉĹÛç ï EPÁgÀ Áa ÀªÀiÁ ü JPÁ ªÁî ÀjA ÁA è. vázé ªÀAiÀiïæ ªÀÄ ÁêPï ÀÄAzÀgï Àé ÁÚA D ÁdAiÀiï. ÀÅuï ºÉgÁAPï G Àzïæ PÀvÁðA ªÀÄíuï Àé ÉÚ ÉÆè ªÀåQÛ EPÁgÀ Á ÀjA ÀPÀAiÀiïè ÀqÉÆ ï ªÉÆvÁðvï ªÀÄí½îA GvÁæA PÁAvÀ ÄèA. (DzsÁgÁ ï) ºÁ ÉÆ ÁAiÀiïè : ªÀiÁíPÁ ªÀiÁUÉÛ ÁåAPï À¼ÀAiÀiÁè ågï PÀpuï gáuï AiÉÄvÁ. WÉƪï : QvÁåPï? QvÉA eá ÉA? ÁAiÀiïè : PÁ ï üpï ªÀiÁUÉÛ ÁåPï ºÁAªÉA gáazï ÉèA eéªáuï ÉèA. WÉƪï : zépàä ï QvÁåPï gáuï? ÁAiÀiïè : Deï ªÀiÁíPÁ váué gàäazéa gáazá ï PÀZÉð PÀ±ÉA? ªÀÄí¼ÉÆî ÆPï Á. WÉƪï : vàäa ÁAeÉgï PÁ ü, SÁAªïÌ PÀgÀÄAPï ªÀZÁ ÁPÁ. ÁAiÀiïè : vàäpá ªÀÄíeÉ ªÀAiÀiïæ QvÉÆè ªÉÆÃUï! WÉƪï : (ªÀÄwAvïZï) ªÉÆÃUï ÀíAAiÀiï, vàäaªéa PÉ ÉèA SÁAªïÌ séêa ÀÇvï : À Áà ºÁAUÁ AiÉÄà Á ÀAiÀiï : ÀÅvÁ, Á ÁAiÀiïÌ và±éa ÀÅgÁ D ÀAªïÌ ÀeÉÆ. ªÀÄAiÀiÁðzÉ ï D ÀAiÀÄÓAiÀiï. PÀ¼ÉîAªÀÄÆ? ÀÇvï : vàgï À Áà... ªÀÄAiÀiÁðzÉ ï ºÁAUÁ AiÉÄÃ! ÀªÁ ï : DeïPÁ ï zázéè D Áè å ÁAiÉÄèZÁåQà ZÀqï PÀA ÀÇålgÁgï CAmÉÆ ï D ÁÛvï QvÁåPï? dªá ï : QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï, PÀA ÀÇålgÁa PÀAmÉÆæà ï Qà váazáå ºÁvÁAvïZï D ÁÛA ÉÃ! ÉzÀÄæ : ºÁAªï vàäeé SÁwgï ªÉÆgÉÆAPï vàaiàiágï D Á. ÁAiÀiïè : vàäa séµéöa ÁAUÁÛAiÀiï. ÉzÀÄæ : QvÁåPï và±éa ªÀÄíuÁÛAiÀiï? vàäpá ªÀÄíeÉ ªÀAiÀiïæ ÁvÉåt ÁAVÃ? ÁAiÀiïè : ªÀiÁVgï QvÁåPï vàäaªéa KPï Á«ÖA ÀÅtÂà ªÉÆgÉÆ ï zápéæapï ÁAAiÀiï? JPÉÆè JPÁ ZÉqÁéPï L ªï AiÀÄÆ ªÀÄíuÁÛ. zépàä ï ZÉqÀÄA gáuá ï ªÀÄíeÁå ªÁíuÁAa ÉÊeï UÉÆvÁÛ ÁAiÉÄ? ªÀÄíuï ªÁuÉÆ zápàaiàiáû. véæ béã, PÀ À A ZÉqÁéA ºÁ Á! L ªï AiÀÄÆ ªÀÄí¼Áågï ÀÅgÉÆ, V sïö «ZÁgÀÄAPï ÀÄgÀÄ PÀvÁðvï. ªÀÄíuï WÀÄtÄÎuÉÆè. ÁAiÀiïè ÁªÀiÁ ïå eáªïß gáazáà PÀÄqÁAvï D ÁÛ Á WÉƪï wzépàqé ï G AªïÌ üaiéävá ºÁPÁ PÁgÀuï QvÉA? PÁgÀuï ¹A À ï. ÁAiÉÄè ÁVA ÀÄj D ÁÛ.

5 March 3-9, 2018 ÉÆgÉÆ AiÉĪïß ªÀiÁUÉÚA... géæ Áa ªÁnè zá«vã Gfé...? ÀUÉÆî å géæ ÁZÉÆå ªÁmÉÆè åzï géæã ï ÀÅ ÀÄ ï eá ÉÆ. géæã ï ªÀiÁvÁågï ªÉÇvÀÄ ï eá ÉÆ. ªÉǪÉÇå ªÀÄí¼Áî å ªÉǪÁî åapï zéãªï géa PÀgÀÄA. ÉƪÉÇæ D Áè å DAPÁégÀàuÁZÉA DPÉæÃZÉA Áíuï ÁíAªïÌ sáaiàiïæ ÀgÉÆè. DvÁA ÉƪÉÇæ UÉ ÉÆ ÁíAªÁÑPï ²gÉÆvÉÆå WÁ ÉÆå eéaªáñpï ÉÆPÁAiÀiï ÉÆPÁAiÀiï ÀUÉîA ÉÆPÁAiÀiï ªÀiÁVgï ªÀiÁíPÁAiÀiï vàäpáaiàiï vápáaiàiï ÁAiÀiÁè D Á ÁZÁÑ åpï ÁA! gáªáåa, ²gÉÆvÉÆå WÁ ÉÆÑ ªÉüï AiÉÄÃAªïÌ Á. ªÉÇeÉA ºÁqï Áè åpï ÉÆgÉÆ ªÁAlÄ ï eá Á. vàgï GgÀÄ Áè å Àªïð ªÉǪÁî åapï? ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï ªÀÄÄPÁgï AiÉÄvÁ. ÀUÁî åapï eéªáú ÀAiÉÄèA fªéçðuézé ªÉÇPÁvï D Á ªÀÄíuÁÛ. vàgï UÀ¼ÁAiÀiï QvÁåPï? vàä ÉðAvï D qàä«äìzáå ÁzÁgï ÉÆgÉÆ ÁªÉÇè ªÉǪÁî åazá ºÁvÁgï. KPï WÉÆmï AiÉÄ ÉèAZï ÀÅvÀÆÛgÁÑ ¹PÉÃgÁªÀiÁ ï UÀ ïá gàhäeáa R Ágï PÁrè. gàhäeá «²A G AiÀiÁÛ D D ÉÇè å «Ä±ÉÆå UÀªÁð ï ªÉǼÁAiÀiÁÛ. vázáå séæaªáj dªàiáè åvï ZÁgï ÉÆqÁA, DAiÉÆÌAPï PÀĪÉmÁÑ å gàhäeáa PÁtÂ. ÀÅuï ÀUÁî åaqã ÀÅvÀÄÛgÁÑ ¹PÉÃgÁªÀiÁa PÁt PÀ½vï D Á. ¹PÉÃgÁªÀiï PÀĪÉÊmÁÑ ÉÊ ÁAvï ¹ ÁAiÀiï eáªïß D ï ÉÆè. gàhäeï ÀÄgÀÄ eáa«ñ R Ágï PÀ¼ï ÉèAZï D ÉÇè å ÁmÉÆè å- ÉÇmÉÆè å ÁAqÀÄ ï UÁAªÁPï ÀtAzÉ Ágï eá ÉÆè. ºÁAUÁ Àgï «máèzéæ AvÁªÀiï G ÉÆ eá Á ºÁwA WɪÀÅ ï UÀ Á ï. ÉÇ ÁîAZÁå ªÀiÁrAiÉÄPï QÃqï ÁUÁè å D RAw ï AvÁªÀiÁZÉÆå «Ä±ÉÆå ÁªÁè åvï. ÉAzÀÄgÁÑ gégáªàiá ÀAV Áè åvï PÉÆqÁå¼ÉÑ ÉÇmÁUÁgï. ÀPÁØA D Áè å sàäuáåðaa qáaiàiï G ÉÆAªïÌ ÀÄgÀÄ PÉ ÉA. gégáªàiáa zsàäªï záséûvð ÉæêÀiï ªÉÆgÁ ï ²PÉÆ ï D ÉÖçà AiÀiÁ ÁªÁèA. sé ÁðAzÁa zsàäªï qéal ï ²PÉÆ ï EAUÉèAqï ÁªÁèA. C ÄâPÀPÁðZÉÆ ÀÇvï séê Á ïì ²PÉÆ ï DªÉÄÃjPÁ ÁªÉÇè. zàä Éæ Á«ÖA ÉÆgÉÆ ªÁAlÄAPï ªÉAiÀÄÖgï séæaªéç ï D Ávï. ÀÅuï ÉÆeÁªÀiÁ ï ÁÌ ¹éÃPÁgï PÉ Áè å PÀqÉ ï QvÁåPï AiÉÄ ÁAvï ªÀÄíuÉÆ ï ÉÆeÁªÀiÁa RAvï. ÀÅuï UÀ¼ÁAiÀiï PÀj Á ÁÛ Á ÀmïÖ PÀ ïð GmÉÆ ï véæ GUÁÛ å ÁgÁ PÀqÉ ï ÁªÁÛ. ÀvÁåð ï UÀÄPÁðgÁªÀiï GmÉÆ ï DAiÉÆè, ºÁwA Wɪïß UÀ Á ï PÁÛ ÉÆV, ÁZÁÛ ÉÆV PÀ¼Á Ávï Éè. DvÁA ªÀiÁ Á ÃPï Á ï... eéªáúzégï É ÁAªï WÁ ÉÛ É ªÉǪÁî åazá ºÁvÁAvï PÀnÖ, PÀmÉÖ åavï PÁdÄZÉÆ ÉÆgÉÆ Wɪïß ÀUÉî G É, eéªáúzégï É ÁAªï ªÀiÁUÉÆAPï. ªÀiÁ Á ÃPï Á Á ï ªÀiÁUÉÚA ªÀÄmÁé å ï ÀA ÀAiÉÄèA. eéªáúzégï D²ÃªÁðzï ÀqÉèA. ªÀiÁUÁÚ åzéæ G ÉÆ DAiÀiÁÌ ÉèAZï Àªïð mïö G É eá Éè. PÁt CzsÁåðgïZï ÀÅuï ɪï ÉèA AªÁð ÉèA. DvÁA PÁt ªÀÄÄAzÀgÀÄ ï ªÀígÀÄAPï eáaiàiï vàgï ÀvÁåð ï GUÁÛ å ÁgÁ PÀIJA ªÉÄmÁA PÁrdAiÀiï... DvÁA ªÀÄíeÁå ÉÃPÀ ÁZÁå ÀAiÀiÁè å ªÁPÁå ªÀAiÀiïæ õïÖ WÁ ÁåA. géæã Áa ªÁnè zá«vã Gfé...? ÀUÉÆî å géæã ÁZÉÆå ªÁmÉÆè åzï ÀÅuï eéªáúpï É ÁAªï ÉÆgÉÆ ªÁAmÁÑ å ÀAiÉÄèA AiÀiÁ G ÁæAvï? ªÀiÁUÉÚA PÀvÁð Á xéæqáåaa õïÖ ÉÆgÁåZÉgï D ï è. xéæqáåaa ZÁgÁAAiÀiï PÀIJ ï D ï è. xéæqé ªÀiÁAPÁØ ÀA ÁgÁAvï Áªï Éè. ºÁAZÁå ÀªÁðAZÁå eéªáúgï zéªá ï É ÁAªï WÁ ÉAªÉ? DªÀiÁÌA géæ ÁZÁå eéªáúpï É ÁAªï eáaiàiï, ÀÅuï UÁßZÁå eéªáúpï É ÁAªï ÁPÁ. ÉÆgÉÆ AiÉĪïß eéªáúpï É ÁAªï ªÀiÁUÉÑ ÉÆPÉæ D«ÄA PÉÆAPÀt Qæ ÁÛAªï ÀeÁð. géæ ÁZÉA PÁAiÉÄðA ªÀiÁUÁÚ å ï ÀÄgÀÄ eává. ºÁAUÁ Àgï ªÁAeÉ ï ªÁZÁÛvï. sàqûpï PÀAvÁgÁA UÁAiÀiÁÛvï. ºÁå ÀAzÀ sáðgïzï eéªáúpï É ÁAªï ªÀiÁUÉÑA eéæpéûa. PÉÆAPÀt Qæ ÁÛAªï ÁA ÀæzÁ ÄPï jw ï faiéäaªéçñ ÉÆÃPï. DªÉÆÑ ÁA Ágï PÁqÁÛ Á ÀÄgÀÄ eá ÉÆè å ªÉÇ«AiÉÆ ÀvÁð Àuï ÀA Áè åjã CSÉÃgï eáaiàiáßavï. D A ÀPÁ½Aa sél«ú ªÀiÁUÁÚ å ªÀ«ðA à ï ÀÄgÀÄ eává ÉÆ. ÀPÁ½Aa ÉÃeï eéªàå ï D Áè å ªÁªÁæPï ÀUÉî ªÉvÁ É. ÁAeÉgï Ávï ªÉÇgÁgï véã ïð D véã Áð G ÁæAvï xéæqé ªÀiÁ ÏqÉ E ÉÆè ÉÆgÉÆ AiÉĪïß eéªáuï PÀvÁð É. ºÁAUÁ Àgï ªÉ¼ÁZÉÆ ÁPÁåð jw ï ªÁ Àgï PÉ Á. ªÉÃ¼ï ªÀÄ ÁêPï séæãªï UÀeÉðZÉÆ. Á±Ágï eá ÉÆè ªÉüï ÁnA AiÉÄ Á. và±éazï RAZÁå ªÉ¼Ágï PÀ À ÉA PÁªÀiï PÀjdAiÀiï ªÀÄí¼ÉîAAiÀiï UÀeÉðZÉA. DvÁA PÀ À ÉA PÁªÀiï ÀAiÉÄèA PÀZÉðA D PÀ À ÉA PÁªÀiï G ÁæAvï ªÀÄí¼Áî åavï KPï ÀzÀgï WÁ ÁåA. ÀAiÉÄèA ±Àmïð WÁ ïß Áå ï WÁ ÉÑA ªÉ AiÀiÁ Áå ï WÁ ïß ±Àmïð WÁ ÉÑA? KPï ÉuÉÆÛ sàäuéæðaiàiï ºÁå ÀªÁ ÁPï ºÁ ÁÛ. D ÀªÁ ï «ZÁgÁÑ ªÀÄ Áê ªÀAiÀiïæ ºÁ ÁÛ. vàgï eéªáúpï É ÁAªï ÉÆgÉÆ ªÁAmÁÑ ÀAiÉÄèA AiÀiÁ G ÁæAvï? zsá«äðpï ªÀír ÁA ÉÆ, ºÁå ªÀÄmÁé å «qàa ÁAvï ºÁAªï vàäªàiáìa «ÀAw PÀvÁðA, ÉÆgÉÆ AiÉĪïß ªÀiÁUÉÚA PÀað ÀA ÀÌöÈw DªÀiÁÌA ÁPÁ. vàä«ä géæ ÁZÉA ªÀiÁUÉÚA PÀZÁð ªÉ¼ÁgïZï eéªáúzégï Ä É ÁAªï WÁ Á.. ÉæÃgÀuï WÉdAiÀiï C±ÉA... PÁªÀiï ºÉAZï DgÁzsÀ ï : géãsá JPÀݪÀiï vàgàäuï ÁæAiÉÄgï ü ä ±ÉvÁAvï ÁAAiÀiï zàªà Éð CdÆ Ã và Áðlàuï D ï è Àn géãsá, ÉÆ sáaiàiï ÀAiÀiï D ÁÛ Á D Áè å À±ÀPïÛ C ü ÀAiÀÄ Á ªÀ«ð gà¹páazá ªÀÄ ÁA ªÀAiÀiïæ gáeï PÉ è eáªáß Á géãsá. wzéa ÀÇuïð ÁAªï sá ÀÄgÉÃSÁ UÀuÉñÀ ï (62) ÀÅuï wpá géãsá ÁAªÁ ïzï ªÀ¼ÁÌvÁAªï. wzáå f«váavï eá ÄÛ ZÀrß và±éa GvÉÆæ ï wuéa zésáè å. DvÁA wzázï GvÁæA wa PÀxÁ DAiÉÆ̪ÁåA. ÉÆÃPï ªÀiÁíPÁ PÉzÁ¼ÁAiÀiï «ZÁvÁðvï, vàäa ÀAiÀiÁè å ÁPÉðA ü ÁäA PÁªÀiï QvÁåPï PÀj ÁAAiÀiï ªÀÄíuï. vàäpá gé Ávïæ ªÉļÁ ÁAvïV? D váapáa ªÀÄíf eá ï EwèZï VÃ. Ávïæ Áí ï ªÀ ªÀíqï D ÉÆA, ªÀiÁíPÁ vázá ÁA ÁAiÉÄ záè váå ÁvÁæa UÀA üãgàvá Qwè ªÀÄí¼ÉîA ªÀĺÀvÁéZÉA. ºÁAªï ªÀÄíeÁ PÁªÀiÁPï, PÁªÀiïAZï KPï DgÁzsÀ ï - KPï À«vïæ ªÀiÁUÉÚA PÀ±ÉA ªÀiÁAzÁÛA. vàä«ä vàäªàiáñ PÁªÀiÁPï À«vïæ ªÀÄíuï ªÀiÁAzÀÄ ï PÁªÀiÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÉ Áågï vàäªàiáìa Ä PÁªÀiÁ «²A ºÉÆZï C ÀÄ sàªï AiÉÄvÀ ÉÆ. D«Ä eéa PÁªÀiï PÀ ïð D ÁÛAªï, váavàä DªÀiÁÌA ªÉVîZï C ÀÄ sàæw AiÉÄvÁ. D ºÉAZï PÁªÀiÁ ªÀAiÉÆè ªÉÆÃUï DªÀiÁÌA ÀévÁ:Pï ÀªÁå ï ªÀ¼ÀSï PÀ ïð vá. ºÁAªï séæãªï Áí ï ÁæAiÉÄ xáªïß ü ÁäA PÁªÀiï PÀgÀÄAPï ÁUï èa. eáaiàiáû å duáapï PÀ½vï D ÉÛ ÉA Qà ºÁAªï 6 ªÀÄAiÀiÁß åa D ÁÛ Á ÀAiÀiÁðAvï JPÁ ü ÁäAvï gàhä¼áì ÁåA D ªÀÄíeÁ ÁæAiÉÄZÁ 13ªÁå ªÀ Áð xáªïß ü ÁäA PÁªÀiï PÀ ïð DAiÀiÁè åa. PÁªÀiÁa ÀĪÁðvï PÀ ïð GuÁågï 40 ªÀ ÁðAZÁåQà ZÀqï eáªïß UÉ A. RgÉA ÁAUÉÑA eá Áågï Áí ÀàuÁgï ü ÁäA PÁªÀiï PÀgÀÄAPï PÀ¼Á ÁvÉèA. Àn eáaiàiáß ÁÛ Á KPï ªÀiÁzïæ eáa«ñ D±Á D¹è! avàæ ÀmÁA PÁªÀiï PÀað G ÁðZï Áwè. PÁAAiÀiï xéæqáå PÁgÀuÁA ¹ ɪÀiÁ ÀÈ ÖAvï AiÉÄÃdAiÀiï ÀqÉèA. QvÉè±É ªÀÄíeÉ C üªàiá - UÉæà ï sàå ï, ZÁ«ÄðAUï D QvÁè åv ÁAªÁA D ÀAiÀiÁÛvï. ÀÅuï eézáß ºÁAªï ÀévÁ: vàqè sáaiàiïæ PÁqïß À¼ÉvÁA ªÀiÁíPÁ ÁUÁÛQà ºÁAªï ÉÆ üvï D ÁA. ¹ É ÀÈ ÖAvï KPï ÁÜ ï ÁÜ vï PÀgÀÄAPï ÀAWÀµïð PÀjdAiÀiï ÀqÁÛ. eézáß vàäªéæñ ÀAWÀµïð AiÀıÀ¹é eá ÉÆ vézáßa vàäªéäña f«vï ÁxÀðPï eá ÉA. Matrimonial KUWAIT : Mangalorean Spinster, (Born in November 1982), Ht. 5 4, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. Post Graduate in Mumbai University, Teacher in Kuwait. Contact Tel: / MATRIMONIAL MUMBAI : Mangalorean spinster (Born in April 1973), 5 5 tall, looks much younger to her age, good looking, fair complexion with qualifications, B.Com. (Mumbai), M.B.A. Finance (Canada), M.B.A., (H.R.) and Diplomas in I.T. (NIIT), Comp. (Aptec), and Cert.Ind Acct. (I.C.A.), working in good position. Graduate / Post Graduate unmarried R.C. Bachelors upto 47 years, employed in good position and well settled in Mumbai or abroad. Contact .: OR Mob.:

6 6 March 3-9, 2018 PÀgÉeÁäAvï DwäPï ªÁqÁªÀ¼ï - 3 eédäzéa À«vïæ PÁ½eï eédä zàä ð¼áåapï j R Ágï, AzÉAvï D ï Áè åapï ÀÄmÁÌ, PÀÄqÁåðAPï õïÖ, zsàtâìvé ÁåAPï ÀªÁÌ ÁAiÀiï êïß DAiÉÆè. ÀUÁî å vázá «Ä ÁAªï ªÁªÁæAvï ÉÆPÁ ÀAVA véæ sà Áð ÉÆ, zéªázá gáeáa j R Ágï ÁZÁjvï D ºÀAiÉÄðPï qá²qá UÀÆuï PÀjvï Àªïð ±ÀºÀgÁA D ºÀ¼Áî åa séæaªáû ÉÆ. ÉÆPÁZÉ dªéä À¼Éªïß vázéa PÁ½eï PÀuÁé¼ÁAiÉÄ ï sàgéèa. QvÁåPï UÉÆ«î Ávï Áè å ÉÆPÁæ åa j vé WÀÄ ÀàqÉÆ ï üdäqï Éè (ªÀiÁvɪï 9:36) ÉÆPÁa UÀvï À¼Éªïß eédä ZÀÄZÀÄðgÁÛ. ªÀiÁxÁð D ªÀÄjAiÉÄZÉÆ sáªï ÁdgÀ ï ªÉÆ ïð Áªï Áè å ªÉ¼Ágï ªÀÄj vázá ÁAAiÀiÁ ÀqÉÆ ï ªÀÄíuÁ, ÉƪÀiÁå vàäa ºÁAUÁ D ï ÉÆèAiÀiï eá Áågï ªÀÄíeÉÆ sáªï ªÉÆZÉÆð ÁvÉÆè. xàaaiàäìgï eédäzéa PÁ½eï PÀ¼Àé¼ÉîA D eédä gàqéæè. À«vïæ À sá eédäzá PÀÄr gàuáûzá sé ÁÛ G ÁæAvÁè å ÀÄPÁægÁ eédäzá À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA sé ïû DZÀ¹ðvÁ. ÁA. ªÀiÁUÀðgÉmï ªÉÄÃj D ÉÆPÁPï 1673 D 1675 E ÉéAvï ªÀvÉðA GUÁØ Àuï Á séèa, ºÉA GUÁØ Àuï PÀxÉÆ Pï À«vïæ À sépï Cwà ªÀĺÀvÁéZÉA eáªáß Á. ºÁAvÀÄ wpá ÉƪÀiÁåZÁ ªÉÆUÁZÁ ² ÁA j eédäzá À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉgï «±Éªï WÉAªïÌ ÀªÀðtÂÎ Á üè. ªÀÄ ÁêPÀļÁZÁ ªÉÆUÁ SÁwgï ªÀÄíeÉ zéê«pï PÁ½eï EvÉèA Á ÁÛQà ªÉÆUÁZÁ GeÁå ï véa sàgéæ ï D Á, D Áè å ªÀvÁåð ªÉÆUÁPï ªÀÄ Áê ï CªÁä ï ªÀiÁvïæ ªÀiÁíPÁ ÁnA Á, D ÁÛjgï ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓPï PÉ Áè å DPÁä Á Á Àvï sájpààuï AªÁÑPï D ªÀÄíeÁ PÁ¼ÁÓPï ªÀiÁ ï AªÁÑPï ºÁAªï D±ÉvÁ. C±ÉA PÀgÉÛ ÁåAPï D C±ÉA PÀgÀÄAPï ºÉgÁAPï ÉæÃjvï PÀgÉÛ ÁåAPï ªÀÄíeÉA PÁ½eï zságá¼ï ÀVðAa zéê«pï D²ÃªÁðzÁA ºÁAªï sá ÁAiÀiÁÛ ªÀÄíuÁ ÉÆ eédä wpá. ÀĪÉðgï ºÁå ¹ ÀÖjPï wzázï PÉƪÉAvÁAvï eáaiéäû PÀµïÖ ÉÆ ÀÄAPï ªÉļÉî. DPÉÃjPï eédäzá PÁ¼ÁÓAZÉA sàqû Àuï wzá ªÉļÁ ï ªÀiÁAzÀÄ ï WÉvÉèA ªÉÄà 13 vájpégï Á ï ÁAiÀiïâ É É PïÛ ÀAzÁæªÁå ï wpá ÁAvï ªÀÄíuï ÁZÁ ÉðA. vázéa gàæ ï ªÁ váa HAZÁAiÀiï À¼É ÁPÁ, ºÁAªÉA vázéæ wgà ÁÌgï PÉ Á, ªÀÄ ï À¼ÀAiÀiÁÛ và±éa zéãªï À¼ÀAiÀiÁß, ªÀÄ ï sáaiéäèa gàæ ï À¼ÀAiÀiÁÛ, ÀÅuï zéãªï PÁ½eï À¼ÉAiÀiÁÛ (1 ÁªÀÄÄªÉ ï 16:17) eédä DªÉÄÑ xàaaiàiï KPï géa D và¼ï PÁ½eï C ÉÃQëvÁ. và¼ï PÁ¼ÁÓAa QwèA sáv zéãªï váapáa À¼ÉAªïÌ ªÉļÉÆÛ ÉÆ, Á A séæ½a Qwè sáv ÀÈyé eává váazé záaiàiïó. KPï ÀAvÉÆ Àãjvï PÁ½eï ªÀÄí¼Áågï váå PÁ¼ÁÓAvï ÀÄSï- ÀAvÉÆ ï, ±ÁAw- ÀªÀiÁzsÁ ï ÀUÉîA DmÁ ÀÅ ï D ÁÛ. dvàðgï ªÀÄ ÁêZÉA PÁ½eï géa Á, vàgï ºÉÆ PÀ À ÉÆ WÀmï PÁ¼ÁÓZÉÆ ªÀÄ ï ºÁ Á ªÀÄíuÉÆ ï D«Ä ÁAUÁÛAªï. zéªá ï eá ÄÛA DeÁ ÁA PÀ ïð E ÁæAiÉÄ ï ÀeÉðPï ÉÆqÀ Ä ÉèA. ÀÅuï ªÁmÉgï váazé zságàäuï PÁ¼ÁÓ SÁwgï zéªápï váatâa gáuï ºÁqÀAiÉÆè D Ff ÁÛ xáªïß sáaiàiïæ Àgï ÉÆè ÉÆÃPï sá Á Ä Áè å UÁAªÁPï Á«èA ÁAvï, sàpàvï váaaa sàävða Á¼ÁA ªÀiÁvïæ Á«èA, eézáßa Áªïè gáaiàiï eá ÉÆè, véæ HAZï D zsàqàauï fªázéæ D ÉÆè, zéªázá GvÁæPï C«zsÉÃAiÀiï eáªïß zéªápï váuéa gáuï ºÁqÀAiÉÆè. zéªá ï vápá ²PÁë D zá«zï gáaiàiápï «AZÀÄ ï PÁqÉÆè. ÀUÁðgï ªÀiÁíPÁ vàäeé ²ªÁAiÀiï PÉÆuï D Á? D ÀA ÁgÁgï vàäeé sáaiàiïæ PÁAAiÀiïÑ ªÀiÁíPÁ ÁPÁ. ªÀÄíf PÀÆqï D ªÀÄíeÉA PÁ½eï «PÁÛvï, ÀÅuï zéãªï ªÀÄíeÁ PÁ¼ÁÓZÉA RqÀ ï D ªÀÄíeÉA záaiàiïó ÀzÁAPÁ¼ï (QÃvÀð ï 73:25-26) D«Ä KPï Ã ï ªÉÆvÉð ÁåAªï D ªÀiÁwAiÉÄPï ªÉvÉ ÁåAªï, ÀÅuï zéãªï DªÉÄÑA RqÀ ï ÀzÁAPÁ¼ï. RqÀ ï QvÉèA WÀmïªÀÄÆmï D Á váåzï sá±é ï WÀmïªÀÄÆmï D ï ÉÆè zéãªï DªÀiÁÌA ÁA Á¼ÁÛ ªÀÄí¼ÉîA D«Ä aawdaiàiï. zéªá ÁVA D«Ä ÀzÁAZï KPï géa PÁ½eï zéªá ªÀÄíuï ªÀiÁUÉÆ ï WɪÁåA. RAAiÉÄÑ Ä WÁAiÀiï ªÀAiÀiï, PÁ¼ÁÓZÉ WÁAiÀiï ÀAiÀiï ªÀÄíuÉÆ ï D«Ä ÁAUÁÛAªï, D«Ä ªÉÆÃUï PÉ Áè å ªÀÄ ÁêA DªÀiÁÌA WÁvï PÉ Áè å ªÉ¼Ágï DªÀiÁÌA PÁ¼ÁÓPï zsàséæ eává. D«ÄÑA ªÀÄvï aavàä ï aavàä ï «gágï eává. KPï ªÉƪÁ¼ï PÁ½eï D ï ÉÆè ªÀÄ ï ºÉgÁAZÉ géa Àuï aavá, ja PÁªÀiÁA PÀgÀÄAPï CvÉæUÁÛ. ÀUÁî å vàäªàiáñ PÁ¼ÁÓ ï DvÁA vàj ªÀÄeɲA ÀvÀÄð ï ÁnA AiÉÄAiÀiÁ. vàä«äña PÁ¼ÁÓA AeÁ ÀAiÀiï vàä«äña ªÀ ÁÛçA (eéæaiéä ï 2:13) eédä ï DªÀiÁÌA ÁAUÉèA ÀUÁî å vàäeáå PÁ¼ÁÓ ï, ÀUÁî å vàäeáå ÀPÉÛ ï, ÀUÁî å vàäeáå DvÁä å ï D ÀUÁî å vàäeáå ªÀÄ Á ï ÀªÉð Ààgï vàäeá zéªázéæ vàäa ªÉÆÃUï PÀgï D vàäeéæ ªÉÆÃUï PÀvÁðAiÀiï và±éa vàäeáå É ÁåZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgï.»A GvÁæA ÀzÁAZï DªÀiÁÑ PÁ¼ÁÓA géæa ÉÆ ï D ÉÆA vï, vézáßa D«Ä Á¹ÚPï f«vï eéæqéû ÁåAªï. eédä DªÉÄÑ ÁAUÁvÁ ÀzÁAZï gáªàû ÉÆ. K PÁ¼ÁÓ eédäzá ÁvÁÌ åapï sàädªéúzá, ªÉÆUÁAvï ÀUÉîAZï Á ÁÑ DªÀiÁÌA ÁAr ÁPÁ ªÀÄí¼ÉîA PÀAvÁgï D«Ä UÁAiÀiÁÛAªï D ÀPÁ½AZÁ ªÀiÁUÁÚ å ªÉ¼Ágï K eédäzá séæãªï À«vïæ PÁ¼ÁÓ, K eédäzá zéãªï PÁ¼ÁÓ vàäeéa gáeï AiÉÄÃAªï ªÀÄíuï D«Ä ªÀiÁUÁÛAªï. dvàðgï D«Ä RgÁå PÁ¼ÁÓ ï ºÉA ªÀiÁUÉÚA PÀvÁðAªï, eédä DªÀiÁÑ PÁ¼ÁÓA ªÀ¹Û PÀvÀð ÉÆ. D ÁÛjgï AiÀiÁdPï PÁ ïì G ÁgÁÛ Á, vàä«äña PÁ¼ÁÓA G ÁgÁvï ªÀÄíuÁÛ, ÉÆÃPï vézáßa D«Ä wa zéªá xàaaiàiï G ÁgÁÛAªï, dvàðgï DªÀiÁÑ PÁ¼ÁÓA PÀ Àlàuï, ºÀAPÁgï, ªÉÆ ÉÆgï, Áéxïð, gáuï sàgéæ ï D Á eá Áågï, D«Ä DªÉÄÑA PÁ½eï zéªápï G ÁgÀÄ ï PÁ ÄAZï sáaiéæý Á. zépàä ï D«Ä và¼ï PÁ¼ÁÓAa eáªïß ªÀiÁUÁåA. zéãªï JeÉÃQAiÉÄ ï ÀæªÁ ªÀÄÄSÁAvïæ ÁAUÁÛ PÀgÉeÁäAvï D«Ä zéªápï ÁVA ÀgÁåA eédäzá À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉÆ ÀAvÉÆ ï séæuáåa. eédä ÉƼÁå SÁ ÁÛ å PÁ¼ÁÓZÁ PÀgï PÁ½eï ªÀÄíeÉA vàäeá PÁ¼ÁÓ ÁPÉðA ªÀÄíuï DªÀiÁÑ f É xáªïß ÀzÁAZï GZÁgÁåA RArvï eáªïß eédä vázéæ DzsÁgï DªÀiÁÌA ÀzÁAZï sáªéç PÀvÀð ÉÆ. Ë ÖPï ÁqÀÄ UÀeÉðPï ÀqÉÆÑ å ªÀ ÀÄÛ: JPï PÀ ï UÉÆAªï, KPï PÀ ï Á Àäw PÀÄqÉÌ váazàä, KPï PÀ ï ªÀÄÄUÁzÁ¼ï, CzsÉðA PÀ ï ZÀuÁåzÁ¼ï, w¼ï D séçªï, E ÉÆè ÉÆ PÁAvï ÉÆè Á ïð, E ÉÆè R ÀÌ ï, 4 PÀ ÁàA méæ ÁPÀgï, J¼ÉÆ, eáaiàäá¼ï méæ D vàæ ï. - J ï. eé. r ÉÆÃeÁ, æºáäªàgï PÀað jãvï: ÀUÉÆî å ªÀ ÀÄÛ ««AUÀqï «ÄPÀìgÁAvï ªÁmÁ. vàæ ï PÀqÀAiÀiÁ D váavàä «ÄPÀìgÁAvÉèA Ãmï, méæ ÁPÀgï, J¼ÉÆ, eáaiàäá¼ázéæ méæ WÁ ïß géa ªÉƼÁ D vázé ÁqÀÄ PÀgÁ. ºÉ ÁqÀÄ sà ÁAiÉÄÌPï séæãªï GvÀÛªÀiï. - ªÀi˲ ]AuÑ #d EoÚ} ;jú} Ad. Tariff B/W Colour Full Page DjÔu 0 =o<} - - Rs. 10,000 Rs. 15,000 Centre Spread Aj"]šà 2 =o<oà - - Rs. 18,000 Rs. 25,000 Half Page!;ku~à =o<} - - Rs. 7,000 Rs. 10,000 Quarter Page Óo?uŠà =o<} - - Rs. 5,000 Rs. 7,000 1/8 Page 1/8 =o<} - - Rs. 3,000 Rs. 4,000 Panels (Each) =u<j?} ((ÓoÓ}) Rs. 2,000 Col. Cms. úrå Duå arkú} - - Rs. 100 Rs. 125 Front Page 100% extra Aj""î} =o<oó} 100% ÖjZ:} Back Page 50% extra =oùošõç =o<oó} 50% ÖjZ:} Thanksgiving!Ôo~à Without Block æuršóoaüuà Rs. 300 One Block (Óo æuršóo DjàTà Rs. 400 Each additional Block EjÚuÇÓo ÖjZ:} æuršóoó} Rs. 200 Novena/Holy Spirit Prayer AjtÔu à Rs. 600 St. Juze Vaz Novena Prayer Rs e ;jú} ;nkoa}?oôj" Øo:o ]AuÑ =j:oèu ;jú} ;uboà:} (Óo AjDo~Ó} Új"å 500 \ <} AjDo~0Ó} Új"å 1200 =oàö} AjDo~0Ó} Új"å 2000 a;uboó} (Óo AjDo~Ó} Új"å 3500 ªÉÇ ÁåAPï JPËAªïÖ À«ÃPÀÈvï PÀgÀÄAPï ªÀ À«sÀgÀÄAPï, ªÀUÀðuÉa zàgï ²ÃzÁ RAZÁ Ä ÀPÀAiÀiïè Áèå ' ªÉÇ' ÁåAPï JPËAªÁÖPï zsáqéåvï. or or?oà<} N;j"šàÓ} YÔj<oÖur %ÛoD} Euà íjìk<} :oç ÓoèoÖuà ØoAo DoR ä :u;oèo Úur<o?} YÔj<} AjÀÛ}!vl<u :} È ØoAo D}?uršå :oöuà ælj"úu à=jü} ;j"v ÓoÒ"<} Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No ISFC code: CCBL æo (ÛjºÚ} ZAu"?urš (D}åaåZå GÚo?ušàå :oöur æo=jûo{} æuæurš ØoAo D}?urš q^ qajo{} ;jotè} ØoAo D}bšå )Ó} =oaªà )Ó} _ÛuD} ÖuÛoº<} YÔo<oÖur =kuñùur aöoúuršå YÔj<o<} :oóo ] àa}x #<oxú} ú?uàå :u;oèo ÖuÛoºÖoÇ æo=oo{} YÔo<oÖoÇ æo=oo{}?otà ÔjØo?} DoàTšå :oöo æo=oo{} :oöuùûu a<j\ úbå :uà YÔo<o<} Ajt<j"<} íuì:ušàå ;ur <} ]Do %=oèà:} YÔj<oÓ} :oç ÖuÛoºÖoÇ æo=oo{} ;nkoa} )Ó} =j:}è qò"šàå :oà:j"à NÚurA} qd}?ušàr :uà ÖuÛj"à AurÚo ÇAufà YÔj<oÖur =kuñùur :oöoç Eo:oà:} qd}?uršå Aj"<o»Öuà Dj ÚjÜ} )Ó} qi Ao~;}ä =jûü} <jboªç Aj"<o»àÖuà <oàa} <j=jào{} Øo:u?uà (Aj"ÀÜur Ç 10:7) Bank: The Mangalore Catholic Co-operative Bank Ltd., Branch : Hampankatta, Mangalore Current Account Name: DIVO Current Account No ISFC code: IBKL0078MCC LªÀeï zsáqáèå G ÁæAvï ÉÇ ÁAzÁéj ªÀ EªÉÄAiÀiÁèzÁéjA PÀ¼ÀAiÀiÁ.

7 March 3-9, 2018 Grà AiÉÄ ÉfZÉÆ PÀÄmÁä à ï DZÀgÀuï PÉ ÉÆ Grà AiÉÄ ÉfZÁå PÀÄmÁä ÀA ÁÜ å ï f«vï ºÁå ªÀiÁvÁ¼Áå SÁ ï, PÀ ÁåtÄàgï «Ä ÁVæ ï méæ ÉAn Àj À sá Á ÁAvï AiÉÄ ÉfZÉÆ PÀÄmÁä à ï sé Éægï 13 vájpégï ªÀíqÁ ÀA sàæªàiá ï DZÀgÀuï PÉ ÉÆ. PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ªÀiÁUÁÚ å ÀªÉA ÀÄgÀÄ eá ÉA. Á ï ºÉgÁ ïø géãgá ï ÁAUÁvï ÉÆ. Grà AiÉÄ ÉfZÁ UÉÆ«î Á Á ï C ªÀiÁ zéæ eégá ïø ÉÆà ÉÆ ï Avï PÁvÀÄæ ï GUÁÛªÀuï R ÉÆæ ªÀÄmÁé å ï PÉ ÉA. váå G ÁæAvï PÀÄmÁäA Á ÁPï ÀæªÉñï eá A. ºÁå ÀAzÀ sáðgï Á ÉÖÃ. ÉÆà ÉÆ PÀÄmÁä f«vá ªÀAiÀiïæ G AiÉÆè. Á jzáqïð r ÉÆÃeÁ ï «ÄrAiÀiÁ D PÀÄmÁªÀiï ºÁå «±ÀAiÀiÁ ªÀAiÀiïæ G AiÉÆè vàgï GeÁéqï ÀvÁæZÉÆ ÀA ÁzÀPï Á ZÉÃvÀ ï ÉÆà ÉÆ ï «ÄrAiÀiÁZÉgï AiÀÄAvÀæuï PÀ±ÉA PÀAiÉÄðvï ªÀÄí¼Éî «²A G ªïà ÉA. ÀPÀ ÁAvï ÁA. DAvÉÆ ZÁå gé PÉZÉA sé ïû zà ÁeÉ ï DZÀgÀuï PÉ ÉA sé Éægï 15 vájpégï ÁA. DAvÉÆ ZÉA ÀÇ ï±évï ÀPÀ Á-ªÀÄAdgï Á ÉÌ ÁUÀìgï ÁA. DAvÉÆ ZÁå gé PÉZÉA sé ïû ªÀíqÁ zà ÁeÉ ï DZÀgÀuï PÉ ÉA. ºÉA ÀÇ ï±évï ɼÀätÂÑ ÁA. däeéa üuàðeï ZÀ ªïß ªÀvÁð. ºÁå ÀA sàæªàiápï ««zsï zsàªàiáðazé eáaiéæû ÉÆÃPï ºÁdgï D ÉÆ ï D ÁÚPï ªÉļï Áè å G ÁÌgÁAPï CUÁðA êïß D²ÃªÁðzï Wɪïß UÉ É ªÀÄíuÉåvï. ªÀÄAUÀÄîgï ÁA. däeé É«Ä Àja Á D â ï géæræuáì ï «Ä ÁZÉA zá ï sélaiéäèa. váapáa ªÉÆ ìkõéægï Áå Ö ïö «Ä ÉÃeï D Á ÁÖ å váªéçæ ï ÁAUÁvï ÉÆ. G ÁæAvï ªÉÆ ìkõéægï Á ÁA ÁA. DAvÉÆ ZÁå ÀÇ ï±évá ªÀAiÀiïæ D ÁA. DAvÉÆ ï PÉ Áè å CeÁå ÁA ªÀAiÀiïæ PÀ ÀßqÁAvï vàaiàiágï PÉ ÉèA WÀÄ ü ÁäZÉA GUÁÛªÀuï PÉ ÉA. ÀUÁî å PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÁå DPÉÃjPï gàäazéa eéªáuï eávàzï sé ÁÛZÉÆ ÀA sàæªàiï ÀA ÉÇè. sázàgï ªÀÄÄ ègï ºÉÆëÄAiÉÆ Ày PÉÆ ÉfPï ªÉĽîA géãapáa! 2017 ªÀ ÁðZÁå ªÀiÁuÁå ÀjÃPÉëPï ï Áè å sá ªÀÄÄ ègï ºÉÆëÄAiÉÆ Ày PÉÆ ÉfZÁå «záåyða géãapáa D ÁÚAiÀiÁè åvï. gáfãªï UÁA ü AiÀÄÄ ªÀ¹ðn D sï ºÉ ïû ÁAiÀÄ Àì ï, ÉAUÀÄîgï và±éazï zéãgà¼àpàméöavï D ÁÑ sá ªÀÄÄ ègï ºÉÆëÄAiÉÆ Ày PÉÆ Éeï D D Ààvïæ ºÁAtÂA D Á PÉ Áè å. ºÉZï.JªÀiï J ï. ªÀiÁuÁå ÀjÃPÉëAvï ï Áè å «záåyða géãapáa D ÁÚAiÀiÁè åavï..ºézï.jªàiï.j ï - qá ÀA eé. r. ÀAiÉÄèA géãapï, qá ªÀÄjAiÀiÁ eéæ Àì ï w ÉæA géãapï, qá «Ä Á PÀȵÁÚ J ï ZÉƪÉÛA géãapï, qá D ì eéæãeïð ÁAZÉéA géãapï, qá ra À ï UÉà ï gé É ÉÆè ÀªÉA géãapï, qá C ÀÄ J.«. DmÉéA géãapï qá C±Àéy. ÀA Ä æ ÉƪÉA géãapï. géãapï và±éa qá sáªéäzáý Aw SÁ zï zsáªéa géãapï. JªÀiï.r «sáuáavï ÀAiÉÄèA géãapï ÉrAiÀiÁnæPïì, qá daiàiá«äãgá Dgï, ªÉÄmÉjAiÀiÁ ªÉÄrPÁ qá và«ääã Éà gádå Që ä ÀAiÉÄèA géãapï, qá ±É ð ï J eá Évï Áªïè zàä ÉæA géãapï, Áæ åqö ÁAvï qá D â ªÀAzÀ Á ÀÄgÉñï zàä ÉæA ªÀÄAUÀÄîgï ªÀiËAmï PÁªÉÄð ï ±Á¼ÁZÉA naiàiágà UÉÆ Áì é ï gádå ªÀÄmÁÖZÁ ZÉ ï læ ÀðªÉÄAmÁAvï ÀAiÉÄèA ÁÜ ï eéæqáû! naiàiágà DªÀÄAzÀ UÉÆ Áì é Á ï ÀAiÀiÁè å PÁè¹Avï ²PÉÑA sàäuéða - 7 ªÀ ÁðA ÀPÀAiÀiÁè å sàäuáåðazá ZÉ ï læ ÀðªÉÄAmÁAvï gádå ªÀÄmÁÖgï eá Áè å ÀàzsÁåðAvï ÀAiÉÄèA ÁÜ ï D ÁÚAiÀiÁèA. ºÉÆ læ ÀðªÉÄAmï ÀàzsÉÆð apïªàäuàäîgï ºÉÆgÀ ÁqÀÄ ªÀÄíuÉÑPÀqÉ sé Éægï 3-4 vájpégï ZÀ ï ÉÆè. ÁAZï gëaqáa ZÀ ï Áè å ºÁå SɼÁAvï naiàiágá ï ZÁgï Á ÄAmïì D ÁÚ Ä Éè. naiàiágá ï ºÁå ÀAiÉÄèA PÀ ÁðlPÀ gádåzáå ZÀ AiÀiÁAZÁ «sáuáavï ªÉÄÊ ÀÆgÁAvï ZÀ ï Áè å ÀàzsÁåð SɼÁAvï ÁAZÉéA ÁÜ ï D ÁÚ Ä ÉèA. váåzï ÀjA PÀÄAzÁ ÀÅgÁAvï ZÀ ï Áè å CAvÀgï±Á¼Á ZÉ ï SɼÁAvï zàä ÉæA ÁÜ ï D ÁÚ Ä ÉèA. naiàiágà, qá ªÉÄÊPÀ ï D qá ±À«Äð¼Á UÉÆ Áì é ï ºÁAa zsàäªï eáªáß Á. ÁA. DAvÉÆ ZÁåjn E ìlæåmï PÉÆrÛAvï fãpï D ÁÚAiÀiÁÛ ªÀÄAUÀÄîgÁÑ ¹«ï PÉÆrÛAvï ÁmÁè å ÁA ZÁjwæPï WÀrvï WÀqÉèA. D±ÀæªÀiÁZÁ eáuáågï 50 ªÀ ÁðA D A wæ ÁÖgï ºÉÆmÉ Á SÁwgï à ÁZÉgï ÉÆè eáuéæ ºÉÆmÉ ï ªÀiÁí Pï ÉÆqÀÄAPï DAiÀiÁÌ Ávï Éè ªÀ«ðA (D«Ý ªÀÄÄUÁÝ Áå G ÁæAvï) D±ÀæªÀiï DqÀ¼ÉÛA PÉÆrÛPï UÉ ÉèA. xàaaiàäìgï ªÁzï ZÀ ÉÆ ï DPÉæÃPï PÉÆrÛ ï ªÀÄí¼ÉÆî ZÁjwæPï DzÉñï Á. ºÉÆmÉ ï ªÀiÁí PÁPï sàåqáè å wã ï ÁA üvàgï ÁZÉÆ eáuéæ ÁnA ÃdAiÀiï D Áð Ä ÃdAiÀiï 1961 ªÀ Áð D±ÀæªÀiÁ xáªïß 1.70 ÉAmïì eáuéæ 50 ªÀ ÁðAZÁ à ÁZÉgï ÉÆè. D«Ý ÀA ÀÛZï véæ eáuéæ ÁnA ÉÆqÀÄAPï D ï ÉÆè vàjã ºÉÆmÉ ï ªÀiÁí Pï ÉÆqÀÄAPï DAiÀiÁÌ Áß záè D À Áß ï ªÀ ÁðAZÉA Ã ï ªÁqÀAiÀÄÓAiÀiï và±éa ªÁfâ sáqéa AªÉÑA sá ÁªÉÚ váatâa PÉ ÉèA. ÀÅuï D±ÀæªÀiÁZÁ DqÀ¼ÉÛzÁgÁA eáuéæ ÁnA eáaiàiï ªÀÄíuï ÁAUï ÉèA D ÉÆÃn ï ÉèA. ÀÅuï ªÀiÁí Pï GmÉÆAPï DAiÉÆÌAPï Á. ºÁå ªÀAiÀiïæ ªÁzï PÉÆrÛPï UÉ ÉÆè. ºÁå PÉÆrÛZÁå wã ÁðPï D±ÀæªÀiï DqÀ¼ÁÛ å ï ÁéUÀvï PÉ Á. zàä Áî åa SÁwgï PÀ ÉPÀë ï qéæöêªï ªÀÄAUÀÄîgï EdAAiÀiïÛ D ÁÑ Æqïìð ÉAlæ ï ±Á¼ÉZÁå «záåyð D váazá Á PÁA ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ ï zàä Áî å UÀeÉðªÀAvÁA SÁwgï wã ï 7

8 8 March 3-9, 2018 ÁAZÉA PÀ ÉPÀë ï qéæöêªï D Á PÉ ÉèA. ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvï ªÉļï ÉÆè ÉÇæÃvÁìºï ªÁRuÉÑ và À ÉÆ eáªáß Á. «záåyð D Á PÁAPï zàä Áî åazéæ ºÀÄ ÉÆÌ D Á ªÀÄí¼ÉîA ºÁå ªÀ«ðA PÀ¼ÁÛ. ºÁå wã ï ÁA dªàä Ä ÉÆè å ªÀ ÀÄÛ «AUÀqÀÄì ï ÁAZï zàä Áî åazá D±ÀæªÀiÁAPï zsáqàä ï ÉÆå. wa eáªáß Ávï ÉßúÀ ÀzÀ ï, UÀÄgÀÄ ÀÅgï, Àæ±ÁAvï ªÁ ï eé ÀÅöà, zàä Áî åazéæå Áí ï sà ÄÚ ªÀÄAUÀÄîgï, D±ÀæAiÀÄ EdAiÀiï D À Ágï zàä Áî å PÀÄmÁäAPï Á«vï PÉ ÉÆå. ÁæA±ÀÄ Á Á ï ºÁå PÁªÀiÁZÉgï D ÉÇè ÀAvÉÆ ï zárªïß váapáa ±Á sá¹ì. PÁ¹ìAiÀiÁAvï AiÀÄĪÀduÁAZÉÆ DAiÀiÁÛgï ªÀÄÄSÉ àuï, ɪÁ D Àdð¼ï ºÉÆ zséåãaiàiï Wɪïß L.¹.ªÉÊ.JªÀiï, ªÀÄAUÀÄîgï AiÉÄ ÉfZÁ PË ì Á záéja PÁ¹ìAiÀiÁ üuàðfavï sé Éægï 4 vájpégï AiÀÄĪÀduÁAZÉÆ DAiÀiÁÛgï DZÀgÀuï PÉ ÉÆ. AiÉÄ ÉfZÁ AiÀÄĪÀduÁA SÁwgï «±ÉÃ ï «Ä Áa sél«ú PÉ. AiÉÄ ÉfAvÁè å Àªïð üuàðeáa D ÁÑ AiÀÄĪÀduÁA SÁwgï ªÀiÁVÚA sél ÄèA. PÁ¹ìAiÀiÁ üuàðfzá WÀlPÁA ªÀíqÁ G Éð ï ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvï sáuï WÉvÉÆè. ªÀÄ ÀÌvÁAvï ªÀÄAUÀÄîjAiÀÄ ï «Ä ï ÀªÀÄÄzÁAiÀiï à ï UÉ ÉvÁå ÀÄPÁægÁ à ï 16 vájpégï ªÀÄ ÀÌvÁAvï ªÀÄAUÀÄîgïPÁgÁA ªÀÄAUÀÄîjAiÀÄ ï «Ä ï ÀªÀÄÄzÁAiÀiï à ï DZÀgÀuï PÉ ÉÆ. ªÀÄ ÀÌvÁAPï Àæ±ÁAvï ºÀªÉÇ D ÉÆ ï ÀUÁî å ÁZÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvï ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ÀzÀ ÁåA G Éð ï sáuï WÉvÉÆè. ÀPÁ½A 9 ªÉÇgÁAZÉgï ºÁdgï eá Áè å ºÀAiÉÄðPÁè åpï Á ÉÆÖ eáªïß ïì D ÀfÓ- séçªï ÉÆ. D Ä Áè å ÀzÀ ÁåA ªÀÄzsÉA À ÀAUÀqï gàzàä ï ÀAUÁØ ÀæPÁgï gàauá¼ï AvÁA A D ««zsï SɼÁ ÀàzsÉð D Á PÉ Éè. ÀUÉîA PÁAiÉÄðA «daiàiï r PÀÄ Áí D vázáå ÁAUÉÆqÁåA séæãªï gáå xàgá ï ZÀ ªïß ªÉí ÉA. ÁAUÉÆrA - ªÉÆ AmÉÆ, AqÁ r ÉÆÃeÁ, j Émï «Ä ÉÃd ï D æaiàiá «Ä ÉÃd ï. ªÀÄAUÀÄîgï «Ä ÁVæ ï PÉÆ ÉfAvï JPÉì ÉÆì 2K18 CAvÀgï PÉÆ Éeï PÉƪÀÄ ïð ªÉÄ ÉeïªÉÄAmï, ºÁAtÂA ÁA ÀÌöÈwPï D Á»vïå sé ïû sé Éægï 17 vájpégï D Á PÉ ÉèA. D Áè å ÁéUÀvï G ªÁàAvï Á ªÉÄÊPÀ ï ÁAvÀĪÀiÁAiÀÄgÁ ï ²PÁà ÁAUÁvÁ ZÀrvï ZÀlĪÀnPÁA «záåxáåða sáuï WÉdAiÀiï. D«Ä faiéäaªáñ ÀàzsÁðvÀäPï PÁ¼Ágï JPÁªÉÄPÁ sà ÁAiÉÄÌ sàjvï ÀàzsÁåðA Ávïæ WÉvÁè ågï daiàiïû ªÉļÁÛ C±ÉA váatâa ÁAUÉèA. ªÉÄAUÉÆîjAiÀÄ ï «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖ ªÀÄÄA AiÀiï ºÁAZÉA ÁæAiÉÄ ÁÛAZÉA WÀgï GUÁÛªÀuï eá ÉA ªÀÄÄA AiÀiïÛ ±ÀvÀªÀiÁ ÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï PÉ Áè å ªÀÄAUÀÄîgïPÁgÁAZÁå «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖ xáªïß ÁAUÁîAvï ÁæAiÉÄ ÁÛA SÁwgï ÁAzï Áè å WÀgÁZÉA GUÁÛªÀuï 2018 d Égï 13 vájpégï PÁ ÀÅZÉÆ ±Á ÀPï ²æà «ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï ÉÆgÀPÉ ï PÉ ÉA. váå ÀAiÉÄèA Á ÁÖ å váªéçæ ²ªÁð ªÁgÁqÁåZÉÆ «UÁgïªÁgï ºÁAtÂA ªÀiÁUÁÚ å SÁwgï ÁAzï Áè å ZÁ À ÁZÉA GUÁÛªÀuï PÉ ÉA D GràZÉÆ UÉÆ«î Á ï eégá¼ïø ÉÆà ÉÆ ï ÀA sàæ«äpï «Ä Áa sél«ú PÉ. É É æn PÉÆjAiÉÆUÁæ sàgï mégé ïì Ä«Á ï «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖ ï ºÁwA WÉvï Áè å ºÁå PÁªÀiÁ SÁwgï D Éè ±ÀÄ sá±àaiàiï É. váå ªÉ¼Ágï ºÁåZï ÉÆ Á ÄÖ ï D ÁÚZÁ Á ÁPï gáªéçapï D ÉÆæ ÉÆè D KPï géa PÁªÀiï ªÉļÁ±ÉA PÉ Éè «²A ÁAUÉÆ ï váazéæ G ÁÌgï DlAiÉÆè. «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖ ªÀÄÄA AiÀiï ÁAzÁæAvï D Á. ±ÉA ÉÆgï ªÀ ÁðA ÀA À Ä Áè å ºÁå ÉÆ Á ÄÖZÁ WÀgÁAvï ºÀeÁgÉÆ ªÀÄAUÀÄîgÁÎgï và ÁðmÉ faiéä Áåvï. DvÁA váatâa ÁæAiÉÄ ïû ªÀåQÛA SÁwgï D Áè å ªÀiÁAiÀiÁÎAªÁAvï WÀgï ÁAzÀÄ ï váaa ɪÁ C ÀÅðAZÁ AiÉÆÃd Á xàaaiàiï mégé Áì ï D è ±Á sá¹ì. Grà AiÉÄ ÉfAvÁè å UÉÆ«î Á Á ï ÀĪÀiÁgï 12 EUÀeÉÆð À«ÃPÀÈvï PÉ Áåvï. váå ºÀAiÉÄðPÁ EUÀeÁðAPï ÀPÁðgÁ xáªïß ªÀÄdvï ªÉļÁî å D ºÀAiÉÄðPÁ EUÀfðZÁ GUÁÛªÀuï PÁAiÀiÁðPï ºÁAªï ÁªÁèA ªÀÄíuï Grà vá ÆPï G ÀÄÛªÁj D SÉ¼ï ªÀÄAwæ ªÀÄzsÀégÁeÁ ï D Áè å G ªÁàAvï ÁAUÉèA. Grà UÉÆ«î Á Á ï D Áè å CzsÀåQëAiÀiï sáµàuáavï «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖ «²A G ªïß ªÀiÁAiÀiÁÎAªÁ xáªïß ªÀÄÄA AiÀiï UÉ Áè å và ÁðmÁåPï váatâa gáªáàzéæ D ÉÆæ ÉÆ, váazá ªÀír ÁAZÉÆ ºÀÄ ÉÆÌ váatâa zàªà ÉÆð, ²PÉÛ Áå zàä Áî å sàäuáåðapï váatâa ²PÉÆAPï ªÀÄdvï D váazéæ sàåqágï «AZÀÄAPï PÀĪÉÆPï PÉ D Deï váatâa KPï ÉÆ üvï WÀgï ÁAzÀÄ ï ÁæAiÉÄ ÁÛAPï váatâa ÁA. DªÀiÁÑ AiÉÄ ÉfAvï Ávï ÁæAiÉÄ ÁÛAa WÀgÁA D Ávï D wa zsá«äðpï sà ÄÚ ZÀ ªïß ªÀvÁðvï. DªÉÄÑA ºÉA DmÉéA WÀgï, DªÉÄÑ Á ÄPï ZÀ AiÀiÁÛvï véa À¼Àªïß ÀAvÉÆ ï eává C±ÉA váatâa ÁAUÉèA. D«Ä DªÀiÁÑ WÀgÁA DªÀiÁÑ ÁæAiÉÄ ïû ªÀír ÁAPï ªÀiÁ Á ï zésáåa d±éa Á Á ï ÁAUÁèA váå ÀæªÀiÁuÉ DªÀiÁÑ ªÀr ÁAPï ªÀvÉÆð ªÀiÁ ï sáªéç! C±ÉA váatâa ÁAUÉèA. ªÉÇ Ä «Ä ÁVæ ï ÉÆ Á ÄÖZÁ Àªïð DqÀ¼ÉÛzÁgÁAPï và±éa ÀzÀ ÁåAPï váazáå ºÁå gáå PÁªÀiÁ xàaaiàiï ÀAvÉÆ ï ÁªÁÛ D C ü ÀA ìvá. À ªÀiÁgÁAvï PÀA ÀÇåmÁgÉÊeïØ É ÉÆgÉÃlj zàäuáð ÉxÉÆ ÉÆf GVÛ eá À Ágï ªÀ ÁðA xáªïß À ªÀiÁgÁAvï và±éa ÁUÀìgï D ÁÑ UÁAªÁA gàuávï, ªÀÄÆvï ªÀ ºÉgï và Á Àuï PÀað É ÉÆgÉÃlj Ávï è. ÀqÀÄ æ, ªÀÄÆ Ì ªÀ ɼÀäuï ªÀZÁdAiÀiï ÀqÁÛ ÉA. váå zépàä ï ºÁåZï sé æªàjzá 18 vájpégï ªÉÄÊ ÉÆlÄÖ ªÀÄÄ ÌZÁå UÀÆæ Á ï ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ ï PÀA ÀÇåmÁgÉÊeïØ É ÉÆgÉÃlj zàäuáð ÉxÉÆ ÉÆf GVÛ PÉ Áå. ²æêÀÄw UÁAiÀÄwæ PÉ. ±ÉnÖ ÀÅ UÀÄvÀÄÛ ºÁAPÁA ±Á sá¹ì sáªéç. JzÉƼï gàuávï ÀjÃPÁë PÀgÀÄAPï À ªÀiÁgÁAvï gàuéî D ï Éè. ÀÅuï DvÁA vé ÀjºÁgï eá Áåvï. vàäªàiáñ fªáa ÀjÃPÁë PÀgÁ. vàäªàiáìa PÀ À ÉAAiÀiï.., ±ÀÄUÀgï, J fð ªÀ QvÉAAiÀiï ÀªÀÄ Éå D Áè ågï ºÁAUÁ AiÉÄAiÀiÁ D sà Á ÄÌ ÁA Á¼Á. eé.. PÀÄn ÉÆí, À ªÀiÁgï

9 March 3-9, 2018 ªÉÄëï apïªàäauàäîgáñ véæmáaváè å ÁvÀÄÛ À ÄðUÉ Áå PÀÄmÁäAvï ªÀiÁ ÏqÉA eáªïß d Áä ÉèA. UÉæà ïû ÀíAiÀiï vàjã zàä ÉîA ÀíAiÀiï. PÁgÀuï ÁvÀÄÛ véæãmáavï géêlgï eáªáß ï ÉÆè eá Áè å ï vápá jã PÀªÀiÁAiÀiï D ï è. váå PÁ¼Ágï PÁeÁj eéæqáåazégï zéãªï zságá¼ï É ÁAªÁA WÁ ÁÛ ÉÆ eá Áè å ï, qàd ï ÀíAiÀiï vàjã CzsÉðA qàd ï ÀÅtÂà sàävða eává AZïÑ. C±ÉA D ÁÛA ÁvÀÄÛPï ZÁågï ZÉqÁéA D zéæãuï ZÉPÉð d Áä É. véæ D Qà zéªá xáªïß É ÁAªÁA ªÀiÁUÉÆ ï D ï ÉÆè vàjã váa ÁAiÀiïè ªÉgÉÆ PÁ wpéì ÀUÁð. ªÀÄíf sà Á ÄÌ Gt eáªïß AiÉÄvÁ gáaiàiá ªÀÄíuÁ w. DvÁA ÀzÁÝ åpï zéªápï zséæ² ÁPÁ ÀªÀiÁÓ ÉAªÀÄÆ vàäpá? eáaiàiïû Á ÄâtÂ... vàäpá ÁPÁ eá Áågï ªÀiÁíPÁ QvÁåPï eáaiàiï? C±ÉA ÁvÀÄÛ ï D ÁÚPïZï PÀAmÉÆæà ï PÉ ÉÆ. ÁvÁè ågï ÉeÁgÁåaA ÁgÁ sàävða À¼Àªïß váuéa váazáå PÀÄmÁäPï Ãmï PÀgÀÄAPï aavï ÉèA. sàävða ªÀíqï eáªïß AiÉÄvÁA AiÉÄvÁA ªÉÄëÁZÉA ªÉÄnæPï PÁ Ágï eá ÉA. PÉÆ Éf SÁwgï váuéa ɼÀÛAUÀr AiÉÄêïß ªÀiÁ æazáå ºÉÆ ÉÖ ÁAvï gáa«ñ UÀeïð Àrè. xàaaiàiï ZÉqÉ D ZÉqÁéAZÉA ««AUÀqï ºÉÆ ÉÖ ï D ï ÉèA. ZÉqÁåAZÁ ºÉÆ ÉÖ ÁAvï C ÄÝ ï ªÀÄí¼ÉÆî và ÁðmÉÆ gáªáû ÉÆ. véæ D ªÉÄëï PÉÆ ÉfAvï JPÁZïÑ PÁè¹Avï ²PÁÛ A. C ÄÝ ÁZÁ fuéåa ±ÉÊ À¼ÀAiÀiÁÛ Á, véæ ªÀíqÁè å WÀZÉÆð sàäuéæð ªÀÄíuÉÆ ï PÉÆuÁ ÄÌ PÀ¼ÁÛ ÉA. PÁgÀuï, ÁAeÉgï PÉÆ Éeï eávàzïñ véæ ºÉgÁA và ÁðmÁåA ÁAUÁvÁ sáaiàiïæ ªÀZÉÆ ï ºÉÆÃmÉ ÁPï D ºÀAiÉÄðPÁ ºÀ sáû åavï PÀÑgÁPï ªÉvÁ ÉÆ. vápá ÀAiÀiÁêAa ÀªÁðZïÑ Ávï è. véæ WÀgÁ D Áè ågï ²PÁZïÑ Ávï ÉÆè. eá Áè å ï, vápá ÀÄzsÁæAªÁÑ SÁwgï vápá ºÉÆ ÉÖ ÁAvï zàªàgï ÉÆè. và±éa D ÁÛA C ÄÝ ï D ªÉÄÃ«ï ªÉÆUÁgï ÀrèA. ÀĪÉðgï váatâa PÁè¹Pï UÉ Áè å ªÉ¼Ágï ªï Élgï D±Ágï- ZÀqï ªÉÆÃUï PÉ Áågï...? Á±Ágï PÉ ÉA. G ÁæAvï sáaiàiïæ ªÉĽîA. ªÉÄëÁZÉA ºÉÆ ÉÖ ÁAvÉè ªÁqÀð ï ªÀÄ ïû RqÀPïÌ D ï Áè å ï vápá ZÀqï ªÉüï sáaiàiïæ ªÀZÉÆAPï eáaiàiáßvï ÉèA vàjã C ÄÝ ï vápá ºÉÆÃmÉ ÁPï ªÀvÁð ÉÆ D sáå«ä gàäªàiáavï ÁÛ ÉÆ. váå gàäªàiápï zàä Áæ å PÉÆuÉAAiÀiï AiÉÄà Á eáaªáñ åpï ªÉÃAiÀÄÖgÁPï ÀAiÉÄê êïß zàªàváð ÉÆ eá Áè å ï, xàaaiàäìgï váapáa ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ZÁ ïì ªÉļÁÛ ÉA. C±ÉA Ã ï ªÉvÁA ªÉvÁA váazéæ và ÉÆð ªÉÆÃUï dæ ï eáªïß PÉÆ ï DAiÉÆè. váatâa PÁeÁgÁZÉA GvÁgï Ä Ãªïß eá ÉèA. và ÁðnA ªÉÆUÁgï ÀqÀÛZïÑ váapáa PÉÆuÁ ÄÑ ÀªÁð D Á Á. váapáa eávï-pávï, ÉÆ sáaiàiï, PÀĽ PÁAAiÀiïÑ Á Á. MmÁÖgÉ ªÉÆÃUï D ªÉÆÃUï, ªÀiÁuÉA PÁeÁgï. ºÁAZÁå ªÉÆUÁ «±ÁåAvï WÀZÁðAPï PÀ½vïZïÑ eá ÉA Á. váazéa ²PÁ ï.péæªàiï eáªïß DvÁA wa ºÉÆ ÉÖ ÁAwèA sáaiàiïæ ÀrèA eá Áè å ï váapáa ÀAiÉÄèAZÁ j ÀzÁA Ãvï ªÉļÉÆAPï Ázsïå eá ÉA Á vàjã ªÉÆ ÁAiÀiÁègï wa ÀzÁAAiÀiï ªÉļÁÛ A! váå DAiÀiÁÛgÁ Ã ï ªÉÄëÁPï ÉÊjPï D Äè. ÉƪÉÇæ záméæ ªÉÆmÉÆ eáªïß ÉÆ üvï ÀÄAzÀgï D ï ÉÆè. ªÉÄëÁa DªÀAiÀiï D váå ÉƪÁæ åa DªÀAiÀiï D A PÁè ïªéäãmï eáªáß ï èa eá Áè å ï váatâa JPÁªÉÄPÁ GvÁgï ÉèA RAAiÀiï.»ZÁå ÀÅvÁPï D wzáå zsàäªépï AªÉÑA ªÀÄíuÉÆ ï. váazé zéæuáaaiéäñ WÉƪï UÁè ï- ªÉÄÃmï eáªáß ï Éè eá Áè å ï, váatâa váå ÉÊjPÉPï M àv è RAAiÀiï. ÉƪÉÇæ ªÉÄëÁPï À¼ÀAªïÌ D Ä ÉÆè. ÀÅuï véa PÁeÁgï eáaªïì M Áé ÉA Á. ªÀiÁíPÁ D Qà ZÁågï ªÀ ÁðA ²PÉÆAPï D Á ªÀÄí¼ÉîA à ï váuéa Áè å ï vázáå DªÀAiÀiïÌ QvÉA PÀZÉðA ªÀÄí¼ÉîA PÀ¼ÉîA Á. DvÁA wpá KPï D ÉÆÃZÀ ï D Äè. ªÉÄëÁZÁ ÁmÁè å sà ÄÚPï É«æ ÁPï vápá AªÉÑA ªÀÄíuÉÆ ï. ÀÅuï ªÉÄëÁ ÀAiÉÄèA zsápáö å sà ÄÚPï PÁeÁgï PÉ Áågï...? "PÀÄA Ázïæ", ªÀÄÄA AiÀiï ÀÅuï wuéa ÉèA GvÁgï Á½dAiÀiï ÀíAiÀiïV? zépàä ï wuéa É«æ Á ÁVA vàäa ºÁå ÉƪÁæ å ÁVA PÁeÁgï eáváaiàiï? ªÀÄíuï «ZÁ ÉðA. É«æ ÁPï PÁeÁgÁa ÁæAiÀiï D ÁAUÁvÁZïÑ D±ÁAiÀiï D ï è. váå zámáå ªÉÆmÁå ÉƪÁæ åpï À¼ÀAiÀiÁÛ Á vápá eáaiàiïû ªÀÄíuÉÆAPï ªÀÄ ï DAiÉÄèA. véa PÁeÁgÁPï vàaiàiágï eá ÉA. xéæqáåzïñ véãa Á üvàgï váazéa PÁeÁgï ÀA ÉèA. ªÉÄëÁPï fªáavï fãªï sà ÉÆð. PÁgÀuï váuéa D ÁÚPï D Qà ²PÉÆAPï D Á ªÀÄí¼ÉîA PÁgÀuï êïß ºÉA PÁeÁgï ÉUÁgï PÉ ÉèA vàjã váuéa Ãeï PÁgÀuï À Ä ÉèA. vápá ÉÆAiÀiï séæaqï D Á D véæãaiàiï ªÀÄĹèªÀiï eáwzéæ ªÀÄíuÉÆ ï váuéa WÀÄmï séçqï ÉÆè vàgï, Á ÀAiÀiï váa vàqè séçqéæû D ï ÉÆè. wvéæèaiàiï gávµïö ªÀÄ ï véæ. véãaaiàiï ÉÆgÉÆ AiÉÄ Áè å ªÉ¼Ágï véæ zéaªáñgïzïñ eává ÉÆ. vázéæ UÀÆuï géæ PÀ ïð eáuá ï Áè å ªÉÄëÁ ï, D Áè å ÉÆAiÀiï- séæaqáa PÁt WÀZÁðA xáªïß À Ä è. vàjã RAAiÀiï ÀAiÀiÁðAvï? É«æ ÁZÉA PÁeÁgï eáªïß zsá ªÀÄ» Áå G ÁæAvï vápá KPï ZÉqÀÄA sàäuéða d Áä ÉA. PÁeÁgï eáªïß JPÁ ªÀ Áð üvàgï váazáå PÁeÁj fuéåpï sàåmï D Äè. vàäa PÁeÁgï eáaªáñ D AZïÑ M¼Áì ÁAAiÀiï C±ÉA vázáå ÉƪÁæ å eéæ ï vápá SÉAqÁÛ Á vàäf ÁæAiÀiï ªÀÄíeÉ Áæ ï ÀvÁæ ªÀ ÁðA ZÀqï D Á. vàäa ÀAiÉÆèZïÑ ªÀiÁívÁgÉÆ eá ÁAiÀiï. vàäeé PÀqÉ ï PÁAAiÀiï zsàªàiïä Á. C±ÉA É«æ ï vápá SÉÆAPÀÄAPï ÁUÉèA. C±ÉA váazé ªÀÄzsÉÆè ªÉÇzÀÄÝ-ªÉÇgÁAmï ZÀqÀvïÛ AiÉÄvÁ Á, É«æ ï D Áè å sàäuáåð ÁAUÁvÁ PÀļÁgÁ AiÉÄêïß gáªéèa. xéæqé à ï, ºÀ séû Á±Ágï eává Á eéæ Pï ÁAiÉÄèZÉÆ GqÁ ï zséæ ÀÄAPï ÁUÉÆè D véæ wpá D Àªïß ªÀgÉÆAPï ªÀiÁAªÁqÁå DAiÉÆè. sàåqáè å CAPÁåAvï ÀªÀÄ ÁåAPï ÀjºÁgï - 7 ÀÄ ÉÆ D ÀÇvï ªÀÄgÀuï Àvïæ PÀgï ªÀÄíuÁÛvï ÀªÁ ï: ºÁAªï «zsàªï D ÉÆ ï ªÀÄíeÉA PÀÄmÁªÀiï ÀÄ:SÁ ÀAvÉÆ ÁZÉA gáªéîgï PÀ±ÉA D Á. ÀÅuï ÁmÁè å xéæqáå ÁA xáªïß ªÀÄíeÉÆå zéævã ÀÄ ÉÆ D ÀÇvï «Ã ï (ªÀÄgÀuï Àvïæ) PÀgï ªÀÄíuï ÁnPï ÁUÁè åvï PÀÈ Á PÀ ïð xéæqéa ªÀiÁUÀðzÀ±Àð ï ±ÁvïV?. dªá ï: vàäeéa PÀÄmÁªÀiï ÀÄSÁ ÀAvÉÆ ÁZÉA gáªéîgï ªÀÄíuï gà Ä ÉèA ªÁZÀÄ ï ÀAvÉÆ ï eá ÉÆ. vàäpá «Ã ï PÀgï ªÀÄíuï ÁAUÉÆÑ váazéæ GzÉÞñï ÁjZï zàægïzàèµéözéæ và±éa séæuáû. ºÁAvÀÄ ªÁAiÀiïÖ QvÉAAiÀiï Á. vàä«ä vàäªàiáñ D¹ÛZÉ ªÁAmÉ PÉÆuÁPï PÀ±ÉA ªÁAlÄ ï vávï véa D vàäªéäñ SÁwgï QvÉA ÀªÀèvï PÀvÁðvï véa «ªÀgÀÄ ï gàaªéñ Àvïæ eáªáß ÁÛ. WÀgÁAvÉÆè ÉæêÀiÁ¼ï ÀA Azsï vàä«ä «zsàªï eáªïß Ä gáå ï ÁA Á¼ïß ºÁqÁè D ÁÛA, ºÁå «±ÀAiÀiÁ ªÀAiÀiïæ ªÁAiÀiïÖ aavéña PÁAAiÀiï Á. KPï ÁAUÉÑA vàgï ªÀÄgÀuï Àvïæ «Ã ï RAZÁ Ä ÁæAiÉÄgï PÀgÀÄAPï eává. D ÁÚZÁå ªÉÆuÁð G ÁæAvï D Áè å D ïû záìpï PÉÆÃuï PÉÆÃuï ºÀPïÌzÁgï ªÀÄíuï ÀAiÉÄèAZï tðaiàiï Wɪïß gàªïß zàªàzéða. Á±ÁÑvïå zéã±áa» ÀªÀAiÀiï D Á. WÀgÁAvï D ÁÑ vàäªàiáñ sàäuáåða ÁVA «ZÁgï «ªÀÄAiÀiï PÀgÀÄ ï sàåqéèa PÀȪÀiï vàä«ä WɪÉåvÁ. và±éa ªÀÄíuï «Ã ï PÀgï ªÀÄíuï PÉÆuÉA Ä vàäªàiáìa d gïzà¹û PÀZÉð Àj Á. ÀÅvÁ ÀÄ ÁA ÁAUï Éè ÀjA vàä«ä ZÀ ÁdAiÀiï C±ÉA PÁAiÉÆÝ Á. djã vàä«ä «Ã ï PÀvÁðvï vàgï váå ÀAiÉÄèA vàäªàiáñ sà ÁAiÉÄÌa ZÀvÁæAiÀiï eáªïß gáå «±Áé¹ zápéûgá ÁVA ªÀZÉÆ ï và Á ÀÄ ï KPï ÀæªÀiÁuï Àvïæ WÉAªÉÑA géa. «Ã ÁAvï vàäªéäña eéa D ïû Pï D Á váa và êã ï ÉÆÃAzÀt PÀgÀÄAPï eáaiàiï. vàäªéäñ PÀqÉ D ï Áè å sáauágázáå ÀUÁAZÉA ÉÃPï D váazéa ªÀd ï gàaiàäóaiàiï. zàäqàä QvÉÆè D Á ÁåAPÁAvï r ÉÇfmï D Á eá Áågï, WÀgï eáuéæ D Á eá Áågï, E±ÁA zàäqàä WÁ Á eá Áågï QvÉè ªÀÄí¼ÉîA ÁPÉðA gàªïß zàªàgàäapï eáaiàiï. «Ã ï PÉzÁ¼Á Ä zàäè ï gàaªïì eává. váå ªÉ¼Ágï ÀªÉÇ «Ã ï gàaiàiáû Á DzÉÆè «Ã ï gàzïþ PÉ Á ªÀÄí¼ÉîA gàa«ñ UÀeïð. D Áè å ªÉÆuÁð G ÁæAvï «Ã ï PÁAiÀÄðUÀvï PÉÆuÉ PÀgÀÄAPï eáaiàiï ªÀÄí¼ÉîA gàaiàäóaiàiï. UÀeïð ÀqÁè ågï ÀPÁðj zà sàûgáavï ªÀZÉÆ ï «Ã ï ÉÆÃAzÀtÂÃPÀÈvï PÀAiÉÄðvÁ; ÀÅuï zà ÁðAzï Á. «Ã ï PÉ Áå G ÁæAvï PÉÆrÛ xáªïß ÉÇæ Émï WÉAªïÌ ÀqÁÛ. «Ã ï PÉ Éè ªÀ«ð D ïûû záìzé ºÁvÁAvÀgï Àuï ÀÄ sï eává. ºÁå SÁwgï JPÁ ÀjtÂvï ªÀQ ÁPï séméæ ï váa ªÀiÁºÉvï WÉA«Ñ j. véæ PÁAiÀiÁÝ å ÀæPÁgï ÀUÉîA PÀgÀÄ ï vá. C±ÉA PÉ Éè ªÀ«ðA vàäªéäña ÀÄ:Sï ÀAvÉÆ ÁZÉA gáªéîgï ÀzÁAZï và±éazï Á¼ÉÛ ÉA. - JqÉÆéPÉÃmï ªÀÄzsÀÄVÃvÁ ÀÄSÁvÉäà æoèuró} ØuI"?oTà AjtÔ}?urš %=oxú} Au"èur å :oóo Óoèo à ;nkoa}!ôo~à ]:oàå D u a È < } A j ";koo"d}ä % Û j " _ =ja:}è!:o õçó} AjtÔu à ) =ja:}è!:o õçä :j"à Aj"ÀØoÇ DjA}~ DjàT DjT~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàau à ;uüu0 AjtÀÓo ]:oo{} q^ Aj"ÀØoÇ BuAjÙoU AoÙ} ;oùot O{}å Aj"ÀØoÇ EjÚuÇ Ó} íjìzò" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oo{}å :j"à ]:oo{} ;uãaó} ælurôj"œàó} q^ adurèàó} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ?oÀ<}BoÇ AjtÔo õç ;oºyà :j"øur %=oxú} æloajûûo à q^ ælod} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj" 0ÖoÇ AuÑÀÛo õç0 Aj""îoÚ} :j"øuç ;nkoa} AuÔo ÖoÚ} qbu<o q^ Dod Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qbua} ÚoAo 0å qau"<}å ØuÚo?} Øuå ÓoDoªä!à;ku Y 9

10 10 March 3-9, 2018 C ÀºÀgÀuï! 3 Àvï ÁAUÉÑA vàgï, Á ÁPï D zé ÁémÁPï ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï EAUÉæÃqÁPï PÁgÀuï eáaiàiïû ªÀÄíuï ªÀÄ ÀÄÛ ªÉÆÃUï, ÀAvÉÆ ï D ÀAiÉÄèAZï aavàä ï D Ä Áè å Àªïð ÀÄSï ÉèA, fvéèa EAUÉæÃqÁ ï, ÀUÉÆî UÀÄ ÁåAªï Ãeï WÀrvÁAZÉgï «uï è PÀxÁ géa À²Ã ï PÉÆuÁAiÀiÁÑ å D ÁÚ ªÀAiÀiïæ WÉvï ÉÆè. ºÀuÉ ÁðAvï AiÉÄzÉƼï ÀÅuï vázá WÀgÁÑ åapï ªÀíAiÀiï váåzï Á ÁAeÉgï ÉÆAPï ÁAUÉÆAPï Ä w ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï EAUÉæqÁPï, sáªéç eáaªïì Á D ÉÛ ÉA. vázá ÁQæ ü ÁZÉÆ Cxïð EAUÉæÃqï D Áè å ÉƪÁæ å ÀQè Á. w zéæ¼áå AZï zsàäªépï C ÀºÀjì ÉèA!!! ²ªÁAiÀiï EAUÉæÃqÁ SÁwgï véæ eá ÉÆ Á, D váatâa vápá ÀAVA zéæuáa sàäuáåðapï ªÉÆUÁ ï À¼Àªïß, KPï À ïý Ä PÀ À ÉAV ªÀÄvï WÀÄAªÁتïß PÀ ÀéqïÛ eáªïß Qæ ÁÛAªï zsàªàiïð Á ÁÚPï ªÉÄ Áè åavï zár ï Wɪïß ÀgÀvï, D ÉèA WÀgÉÑA G AiÀiÁß ÁÛA WÉƪÁZÉÆ D ÁÚ ÀAVA AiÉÄñÉA PÀgÉÑA D ÁÚªïß, D ÉèA ÁvÁPï PÀgÀÄ ï ÀAiÀiïì PÉ ÉèA. ªÉÄÃmï ZÀqÉèA!!! ªÀiÁAiÀiÁUï ÁmÁèªï PÀgÀÄ ï üvàgï UÉ. ªÉÇPÁvï, ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï PÀĪÀiÁìgÁAvï ÁAUÉÆ ï EvÁè ågï EAUÉæqÁa PÁt eá ÉèA EAUÉæÃqï ÁAZï ºÉgï sáªï sàaiàiáú åa Ä EAUÉæÃqÁZÉgï G ÀAiÉÆÃUÀÄì ï, zàæpï zsàgàä ï gàqï ÉÆè. vàjã, ÀA è Á. D Áè å Á ÁAiÀiïß ªÀgÁìA G ÁæAvï váåzï ÀAvÉÆ ÁZÁ zéæ¼áåa, Á ÁAiÀiÁÑ å ªÀÄÄSÁè å ïazï D Áè å WÀgÁÑ åapï EAUÉæÃqï vápá ÀAiÀiïì PÉ Áågï Ä vápá vájpégï D váåzï Á váazá ÁAqÀÄ ï UÉ Áè å vápá ªÀgÁÛ Á, ªÀiÁnð ÁZÉ KPï à ï, KPï ªÉÇgï, KPï vázá Á ÁAiÉÆÑ ªÉÆÃUï WÀgÁ D Ä ÉÆè ÀAvÉÆ ï sà ÄÚPï À¼É ÉA, ÀÅuï zéæ¼é Azsï eá Éè. ªÉÇgÁA «Ä ÀÄmï ªÀ GuÉÆ eá ÉÆ Á JPÁ ªÁmÉ ï eává Á, vázé PÉÆuÉA Ä sà ÄÚ PÀqÉ ï UÀmÁè å ï Á ÀÅAiÀiï gápéæ ï KPï ÉPÀÄAzï ªÀ váazé «²A ÁAUÁvÁ ªÀÄ ÉÆÃeÁPï À¼Àªïß ªÀ vázá WÉƪÁ PÀqÉ ï D ÁÛ Á, EAUÉæÃqï ªÀÄ ÉÆÃeÁ ÀAiÀiïÛ «ÀÄæAPï AiÀiÁ¼ÉÑA váué ÀVîA CeÁå ï eá A! ±Àxïð G ÉÆAªÉÑA zséêgï WÉvÉèA Á. ÀAVA ªÀÄ ÀÄÛ ÀAiÀiïì ÁªÉÇ ï Ávï ÉèA. Azsï PÉ ÉA Á. ªÀiÁgÀÄ ï UÉ Áè å ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï EAUÉæÃqï xéæqéæ ªÉüï eá ÉèA!!! ªÀÄ ÉÆÃeÁZÁ váaa R Ágï váå WÀgÁÑ å ÀªÁðAQ ÁAZï G ÉA gáªéç ï ÀUÁî åapï EAUÉæÃqÁPï ªÀÄvï AiÉÄvÁ Á, ÀÄSÁAvï D ÁÚPï véa À Äê Áå ï ªÀgÁìA ªÉÆuÁðaA zàä:sáa zàäsáa sàgàä ï À¼É ÁUÉèA. vázéa À̼Ààuï ÀÄgÀQëvï ÉÆA Áå ÀjA ÀzÁAAiÀiï ªÀÄí¼Áî å gàqà Ä ÉÆè gáuï D Áè ågï Ä, G ÁæAvï D ÉèA zàæ:sï Ávï ÉèA. ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï ªÉļÀªïß, váuéa ÀjA PÁqÀÄ ï zsàäªé ÀAVA vázá zéæuáa PÁ¼ÁÓAvï Àªïß PÁAAiÀiïÑ vázéæ ÀA Ágï D ï ÉèA. KPï sàäuáåðapï À¼Àªïß ÀªÁðAZÁå ªÀÄíuÁ Á ÁÛA, ªÀÄ ÉÆÃeÁ JZï. eé. UÉÆëAiÀÄ ï ÁAzï ÉÆè. à ï Á ÀÅAiÀiï véæaqáapï UÁA ÀrèA! ÀAVA ÁnA UÉ ÉA. zsàäªé ï ÀAvÉÆ ÁZÁ zàä:sáa ÀAVA DªÀAiÀiï Á ÁAiÀiïÌ ªÉAUÉÆ ï, É ÁAªï ªÀiÁUÉèA D WÀqï ÉèA WÀl ï ªÀÄ ÉÆÃeÁ ªÀÄÄSÁgï zéæã ïazï GvÁæA ÁAUÉÆ ï ªÀÄÄVÝ ÉA... ºÁAªï ªÀÄíeÁZï ªÀÄeÉð ï ªÀÄ ÉÆÃeÁPÀqÉ ï PÁeÁgï eá ÁåA, D ªÀÄ ÀÄÛ ÀÄSÁ ï D ÁA.»A ªÀÄífA sàävða, ªÀíqÉèA ZÁgï ªÀgÁìAZÉA ²Ã Á D zsápéæö zéæã ï ªÀgÁìAZÉÆ gáºàä ï vàäa fãªï D ÁAiÀiï véa DAiÉÆÌ ï ªÀiÁíPÁ ÀAvÉÆ ï eá ÉÆè ÀÅuï vàäpá ºÁå ÀªÀÄÄ Áågï À¼Àªïß, véæ ÀAvÉÆ ï ÀgÀvï zàäsáavï záè ÉÆ ÀÅvÁ. vàäa ªÀiÁíPÁ JPÁè åpïzï À»A, UÁgï ºÁå WÀgÁPïZï ªÉÄ ÁAAiÀiï. JzÉƼï vàäeéa ªÀÄgÀuï zàä ÁªÁgï D ï ÉèA, véa Deï Ãeï zéæ¼áåa À¼Àªïß Ä eá ÉA. ºÁå ÀAvÀgï ºÁå WÀgÉÑA ªÉÄÃmï ZÀqÉÑA ÀæAiÀÄvÀ ï ü ÄÌ ï PÀj ÁPÁ. ºÁAªï ªÉÄ Áågï Ä ªÀÄíeÁ séçaqápï ªÀiÁw WÁ ÉÆÑ C üpágï Ä ºÁAªï vàäeé xáªïß PÁqÁÛA GvÁæA séæãªï PÀµÁÖA GZÁjèA ªÀiÁnð Á ï. vázá váå zéæ¼áåaváè å ï zéaªáñ ÉeÁgÁAiÉÄZÁ zàäsáapï D Áè å ºÁvÁ ï ÀÅ ÀÄ ï, ªÀiÁnð ï üvàgï UÉ ÉÆ. DªÀAiÀiï zàäsáa sàgàä ï zsàäªépï À¼É ÁVè. váå WÀgÁPï Á eá è zsàäªï, fªáavï D Á D gáå ï D Á. ²ªÁAiÀiï vázá GzÀjA zéæuáa sàävða Ä d Áä ÁåAvï véa eáuá eáªïß wpá ªÀÄ ÀÄÛ ÀAvÉÆ ï eá Áågï Ä, WÉƪÁZÁ wãªàiáð Á ªÀÄÄSÁgï zsàäªépï EAUÉæÃqÁ ï AiÉÄvÁA ªÀÄíuï ÁAUï ÉèA DAiÉÆÌ ï, váå WÀjÑA ÀªÁðAAiÀiï ÀAvÉÆ Á ï vápá gápéæ ï D ï èa D QvÉA eá ÉèA véa eáuáa eáaªïì zàgàéqáû A. ÀÅuï EAUÉæÃqï ªÀÄ ÉÆÃeÁ ÀAVA PÁeÁgï eá ÁA véa eáuá eá Áå G ÁæAvï, QvÁåPï eá ÉèA, váa RAa ªÀÄdÆâj D ï è, ºÉA QvÉAZï eáuáa eáaªïì váapáa ÁPÁ D ï ÉèA. QvÁåPï, dgàûgï EAUÉæÃqÁ ï váa PÀ À Ä ªÀÄdÆâj ÁAUï è vàgï, ºÀĵÁ ÀUÁî åapï vázégï ÀºÁ ÀÆ sàæw G ÉÆÓ ï, véa váapáa ÀgÀvï ªÉļï ÉÆè ÀAvÉÆ ï SÁAiÀiÁªÀiï eávéæ. ÀÅuï EAUÉæÃqÁ ï D Áè åzï véæaqá ï, véa vázázï ªÀÄeÉð ï PÁeÁgï eá ÉèA D ªÀÄ ÀÄÛ ÀÄSÁ ï D Á ªÀÄíuï ÁAUÁè å G ÁæAvï, váatâa à ï gávï ÁAZï ªÀgÁìA vázé SÁwgï zéaªà Ä Áè å zàäsáazé váapáazï ZÀÄZÀÄðgÉ séæuéè. zépàä ï, vápá ªÉÄ Áè åavïzï zár ï PÀgÀÄ ï, váatâa EAUÉæÃqÁPï Á ÁÚPï ÀAiÀiïì PÉ ÉA. ÁAZï ªÀgÁìA D A EAUÉæÃqÁ xàaaiàiï eá ÉèA QvÉA??? ºÁå ÀªÁ ÁZÉgï GeÁéqï sáapá Á vàgï, EAUÉæÃqÁZÉÆ ÁQæ ü ï ªÀåxïð eáaiàiïû!!! 1975 E ÉéAvï r ÉA gï 10 vájpézá ÄzÁégÁ à ï, Á ÁAiÀiï ÀAVA UÉ ÉèA EAUÉæÃqï, ZÀZïð UÉÃmï ÉÖñÀ ÁAvï sàpàvïû zéæã ï «Ä ÀÄmÁA SÁwgï Á ÁAiÀiï xáªïß «AUÀqï eá ÉèA - sàpàvïû PÀÄra UÀeïð w ÀÄðAPï. váåzï ªÉ¼ÁZÉÆ sáaiéæý eéæqàä ï, Ãvï gávï EAUÉæÃqÁPï ÁgÉÆvï PÀgÀÄ ï D ï Áè å EAUÉæÃqÁPï C ÉÊwPï jwgï D ÁÚAªïÌ vázéa À̼Ààuï ÄmÉÆ ï eá ÉèA! ªÉÇPÁÛZÁ Àæ sáªá xáªïß sáaiàiïæ D Ä ÉèA EAUÉæÃqï D ÁÚ xàaaiàiï WÀqï Áè å WÀmÁ Á «²A ÀªÀiÁÓ ÉA. ÀUÉîAZï zézé Ààgï eáªïß ªÀÄ ÉÆÃeÁPï eéê ÁPï zsárñ zsà«äì vá Á, ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï ÁAUï ÉèA - ºÁAªÉA PÉ ÉèA RArvï Ä ÁPÉðA À»A EAUÉæÃqï. ÀÅuï vàäpá D ÁÚAªïÌ ªÀÄíeÉ PÀqÉ ï ºÉgï ªÁmï Ávï è. ºÁAªï vàäeé SÁwgï ªÀiÁíPÁZï ÀªÀiÁ ïû PÀgÀÄAPï ÀPÁÛA ªÀ ªÀÄzsÉA D Ä Áè åpï Ä ÁAZï PÀgÀÄAPï Ä ÀPÁÛA. vàäpá PÀ À ÁåZï ÀAVÛAvï ºÁAªï zàäraªéçñ Á. vàäeéæ ªÉÆÃUï ºÁAªï PÉÆuÉA Ä PÉÆuÁ ÄÌ ÃAªïÌ Á wvéæè PÀvÁðA D PÀgÀÄ ï D ÀÛ ÉÆA. ÀÅuï vàäa ªÀÄíeÁ «géæãzsï ªÀZÀÄ ï RAZÉA Ä ªÉÄÃmï PÁrê vàgï, vàäpá ºÁAªï PÁAAiÀiï PÀj Á eá Áågï Ä, ªÀÄzsÉA D Ä Áè å PÉÆuÁ ÄÌ fªàavï ÉÆqÉÆÑ Á. ªÀÄ ÉÆÃeÁa ±Áy ÁQð ÉèA EAUÉæÃqï C ÀºÁAiÀÄPï eáªïß ªÀÄ ÉÆÃeÁPï ±ÀgÀuÁUÀvï eá ÉA. vápá ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï C ÀºÀgÀÄì ï ÀAiÀiïì eáuáågï ªÀgÀÄ ï zàªàgï ÉèA. ªÀÄ ÉÆÃeÁZÁ WÀgÁÑ åapï ÀAiÀiïÛ ºÁå «²A PÁAAiÀiïÑ PÀ½vï Ávï ÉèA. ÉÇ ÁA ÉÆzsÁßA PÀgÀÄAPï AiÉÄvÁ Á, ªÀÄ ÉÆÃeï D Áè åzï WÀgÁ D ï ÉÆè. D è ªÀÄAiÀiÁðzï ÄmÉÆ ï eá Áå. D QvÉA G ÁðA fuéåpï ÀªÉA gàæ ï ÃAªïÌ? ªÀÄíeÉA RAZÉA Ä ªÉÄÃmï, sàpàvïû ªÀÄíeÁZï À»A UÁgï ªÀÄíeÁ PÀÄmÁäZÁ Á ÁPï Ä PÁgÀuï eávé ÉA. ªÀÄ ÉÆÃeï ªÀÄíeÉ SÁwgï QvÉA Ä PÀgÀÄAPï ÁnA ÀgÉÆÑ Á ªÀÄíuï Cxïð PÉ Áè å EAUÉæÃqÁ ï D è ftâ ªÀÄ ÉÆÃeÁPï ÀªÀÄ ð è. vápá eá Áè å sàäuáåðazéæ ÀAiÀiïÛ ªÀÄ ÉÆÃeï fªá Áæ ï ZÀqï ªÉÆÃUï PÀgÁÛ ÉÆ. xéæqáå véãa Á ï ªÀÄ ÉÆÃeÁZÉA máæ ïì sàgï ºÉÊzÀgÁ Ázï eá ÉèA. G ÁæAvï ªÀÄ ÉÆÃeÁPï JPÁ EAVèõï PÀA É Avï ªÀíqÉèA D sàgï AiÉÄvÁ Á, ÀAiÉÄèAZÁ PÁªÀiÁPï váuéa gáf ÁªÉÄ Ãªïß véæ ÀgÀvï D Áè å ÁAiÀiïè sàäuáåðapï Wɪïß ªÀÄÄA AiÀiï AiÉÄêïß gáªéçè. PÀA É và séð ï vápá PÁgï, ÉÆAUÉÆè, qáæaiàäégï ÀUÉîA ªÉļï ÉèA. D Áè å ÁAiÀiïè sàäuáåðapï eáaiàiï eá ÉèA ÀÄSï D ÀAvÉÆ ï ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï ÀzÁAZï ÉÆè. D ÉÚ PÉ Áè å ZÀÄQZÉA váuéa Áæfvï PÀgÀÄ ï, EAUÉæÃqÁ PÀqÉ ï séæuáìué ªÀiÁUÉÆ ï, vázá PÁ¼ÁÓAvï D ÉÇè RgÉÆ ªÉÆÃUï ygáªïß Ä eá ÉÆè. vàjã, EAUÉæÃqï ÀzÁAAiÀiï D Áè å WÀgÁÑ åapï AiÀiÁ¼ÁÛ ÉA D KPï Ã ï ªÀZÉÆ ï váapáa ªÉļÁÛA ªÀÄíuÁÛ ÉA vàjã, ÀzÁÝ åpï D Áè å ÀªÀiÁzsÁ É SÁwgï D ZÁªÉ SÁwgï, ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï EAUÉæÃqÁPï ªÀZÀÄAPï ÉÆqÀÄAPï Ávï ÉèA. ÀÅuï 1980-Avï, vázéa C ÀºÀgÀuï eáªïß ÀÇgÁ ÁAZï ªÀgÁìA G ÁæAvï, D Ä ÉÆè véæzï ÄzÁégï à ï D wzï vájãpï, AiÀiÁ¼ÀÄ ï EAUÉæÃqÁPï D Áè å WÀgÁ ªÀZÉÆAPïZï eáaiàiï ªÀÄíuï ÀgÁvÁÛ Á, ªÀÄ ÉÆÃeÁ ï eáaiàiïû ªÀÄí¼ÉîA. ²ªÁAiÀiï véæ Ä D Áè å sàäuáåðapï Wɪïß EAUÉæÃqÁZÁ WÀgÁ Áªï ÉÆè. ªÀÄ ÉÆÃeÁ «géæãzsï QvÉA Ä ÁAUÁè ågï, D Áè åzï ªÀÄ ÀÄÛ C Àé ïü D ÉÆ ï D Áè å zsàäªézéæ GUÁØ ï PÀgÀÄ ï D Á ªÀÄíuï PÀ¼ÁÛ Á, EAUÉæÃqï ÀgÀvï D Áè å WÀgÁ UÉ ÉA. EAUÉæÃqÁPï À¼Àªïß ÀAvÉÆ ï séæuï Áè å Á ÁAiÀiïß EAUÉæÃqÁZÁ ªÀiÁvÁågï ºÁvï zàªàgàä ï É ÁAªï êïß vázázï ºÁwA Áæuï ÉÆqÉÆè. váå G ÁæAvï EAUÉæÃqï ÀgÀvï váå WÀgÉÆÑ ÁAzÉÆ eá ÉA. D Áè å WÉƪÁZÁ ªÀÄdw ï, EAUÉæÃqÁ ï D Áè å Àªïð sáªï sà ÄÚAZÉÆ sàåqágï ÀAzÀ ï PÉ ÉÆ. Deï véa PÀÄmÁªÀiï séæãªï ÀAvÉÆ Á ï D ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆUÁ ï faiéäªïß D Á. ªÀÄ ÉÆÃeÁPï EAUÉæÃqÁZÁ WÀjÑA ÀªÁðAAiÀiï ªÉÆUÁZÉÆ ªÀíqÉÆè sáªéçf ªÀiÁAzÀÄ ï, Á ÁAiÀiï ÁPÉÆð ªÀiÁ ï vávï. EAUÉæÃqÁa DªÀAiÀiï DvÁA ªÀÄ ÀÄÛ ÁæAiÉÄ ïû eá Áå. wa ZÁQæ EAUÉæÃqïZï PÀgÀÄ ï D Á. EAUÉæÃqÁPï Ä ÁæAiÀiï eá Áå. waa sàävða Ä ªÀíqï eá ÁåAvï. vàjã, wa ÉÆ sáaiàiï DvÁAAiÀiï ÁPÀÄðAPï eává. EAUÉæÃqÁ ï vázé xàaaiàiï eá ÉÆè WÁvï, ÉÆ ÀÄ ï ªÉ ÉÆè, vázá WÀgÁÑ åazá gáå ÀuÁ SÁwgï. véæ ÁQæ ü ï Deï váå PÀÄmÁäZÁ gáå ÀuÁPï KPï záséæè D zéãsï eáªïß GgÁè. EAUÉæÃqÁPï eáuá D ï èa wpá séæãªï ªÀiÁ ï êïß D Ávï. ÁmÁè åzï véa Ágï ºÉÆ ÀA Ágï ÉÆqÀÄ ï, D Áè å Àªïð ªÉÆUÁZÁAPï ÁAqÀÄ ï, zéªá à ï eá Áè å ªÀÄ ÉÆÃeÁZÁ CvÁä åpï» vázáå fuéå ªÀAiÀiïæ «uï è PÁt ±ÀÈzÁÞAd eáªïß D ðváa.

11 March 3-9, 2018 ZÀqï ªÉÆÃUï PÉ Áågï...? ªÉÄëï apïªàäauàäîgáñ véæmáaváè å ÁvÀÄÛ À ÄðUÉ Áå PÀÄmÁäAvï ªÀiÁ ÏqÉA eáªïß d Áä ÉèA. UÉæà ïû ÀíAiÀiï vàjã zàä ÉîA ÀíAiÀiï. PÁgÀuï ÁvÀÄÛ véæãmáavï géêlgï eáªáß ï ÉÆè eá Áè å ï vápá jã PÀªÀiÁAiÀiï D ï è. váå PÁ¼Ágï PÁeÁj eéæqáåazégï zéãªï zságá¼ï É ÁAªÁA WÁ ÁÛ ÉÆ eá Áè å ï, qàd ï ÀíAiÀiï vàjã CzsÉðA qàd ï ÀÅtÂà sàävða eává AZïÑ. C±ÉA D ÁÛA ÁvÀÄÛPï ZÁågï ZÉqÁéA D zéæãuï ZÉPÉð d Áä É. véæ D Qà zéªá xáªïß É ÁAªÁA ªÀiÁUÉÆ ï D ï ÉÆè vàjã váa ÁAiÀiïè ªÉgÉÆ PÁ wpéì ÀUÁð. ªÀÄíf sà Á ÄÌ Gt eáªïß AiÉÄvÁ gáaiàiá ªÀÄíuÁ w. DvÁA ÀzÁÝ åpï zéªápï zséæ² ÁPÁ ÀªÀiÁÓ ÉAªÀÄÆ vàäpá? eáaiàiïû Á ÄâtÂ... vàäpá ÁPÁ eá Áågï ªÀiÁíPÁ QvÁåPï eáaiàiï? C±ÉA ÁvÀÄÛ ï D ÁÚPïZï PÀAmÉÆæà ï PÉ ÉÆ. ÁvÁè ågï ÉeÁgÁåaA ÁgÁ sàävða À¼Àªïß váuéa váazáå PÀÄmÁäPï Ãmï PÀgÀÄAPï aavï ÉèA. sàävða ªÀíqï eáªïß AiÉÄvÁA AiÉÄvÁA ªÉÄëÁZÉA ªÉÄnæPï PÁ Ágï eá ÉA. PÉÆ Éf SÁwgï váuéa ɼÀÛAUÀr AiÉÄêïß ªÀiÁ æazáå ºÉÆ ÉÖ ÁAvï gáa«ñ UÀeïð Àrè. xàaaiàiï ZÉqÉ D ZÉqÁéAZÉA ««AUÀqï ºÉÆ ÉÖ ï D ï ÉèA. ZÉqÁåAZÁ ºÉÆ ÉÖ ÁAvï C ÄÝ ï ªÀÄí¼ÉÆî và ÁðmÉÆ gáªáû ÉÆ. véæ D ªÉÄëï PÉÆ ÉfAvï JPÁZïÑ PÁè¹Avï ²PÁÛ A. C ÄÝ ÁZÁ fuéåa ±ÉÊ À¼ÀAiÀiÁÛ Á, véæ ªÀíqÁè å WÀZÉÆð sàäuéæð ªÀÄíuÉÆ ï PÉÆuÁ ÄÌ PÀ¼ÁÛ ÉA. PÁgÀuï, ÁAeÉgï PÉÆ Éeï eávàzïñ véæ ºÉgÁA và ÁðmÁåA ÁAUÁvÁ sáaiàiïæ ªÀZÉÆ ï ºÉÆÃmÉ ÁPï D ºÀAiÉÄðPÁ ºÀ sáû åavï PÀÑgÁPï ªÉvÁ ÉÆ. vápá ÀAiÀiÁêAa ÀªÁðZïÑ Ávï è. véæ WÀgÁ D Áè ågï ²PÁZïÑ Ávï ÉÆè. eá Áè å ï, vápá ÀÄzsÁæAªÁÑ SÁwgï vápá ºÉÆ ÉÖ ÁAvï zàªàgï ÉÆè. và±éa D ÁÛA C ÄÝ ï D ªÉÄÃ«ï ªÉÆUÁgï ÀrèA. ÀĪÉðgï váatâa PÁè¹Pï UÉ Áè å ªÉ¼Ágï ªï Élgï D±Ágï- Á±Ágï PÉ ÉA. G ÁæAvï sáaiàiïæ ªÉĽîA. ªÉÄëÁZÉA ºÉÆ ÉÖ ÁAvÉè ªÁqÀð ï ªÀÄ ïû RqÀPïÌ D ï Áè å ï vápá ZÀqï ªÉüï sáaiàiïæ ªÀZÉÆAPï eáaiàiáßvï ÉèA vàjã C ÄÝ ï vápá ºÉÆÃmÉ ÁPï ªÀvÁð ÉÆ D sáå«ä gàäªàiáavï ÁÛ ÉÆ. váå gàäªàiápï zàä Áæ å PÉÆuÉAAiÀiï AiÉÄà Á eáaªáñ åpï ªÉÃAiÀÄÖgÁPï ÀAiÉÄê êïß zàªàváð ÉÆ eá Áè å ï, xàaaiàäìgï váapáa ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ZÁ ïì ªÉļÁÛ ÉA. C±ÉA Ã ï ªÉvÁA ªÉvÁA váazéæ và ÉÆð ªÉÆÃUï dæ ï eáªïß PÉÆ ï DAiÉÆè. váatâa PÁeÁgÁZÉA GvÁgï Ä Ãªïß eá ÉèA. và ÁðnA ªÉÆUÁgï ÀqÀÛZïÑ váapáa PÉÆuÁ ÄÑ ÀªÁð D Á Á. váapáa eávï-pávï, ÉÆ sáaiàiï, PÀĽ PÁAAiÀiïÑ Á Á. MmÁÖgÉ ªÉÆÃUï D ªÉÆÃUï, ªÀiÁuÉA PÁeÁgï. ºÁAZÁå ªÉÆUÁ «±ÁåAvï WÀZÁðAPï PÀ½vïZïÑ eá ÉA Á. váazéa ²PÁ ï.péæªàiï eáªïß DvÁA wa ºÉÆ ÉÖ ÁAwèA sáaiàiïæ ÀrèA eá Áè å ï váapáa ÀAiÉÄèAZÁ j ÀzÁA Ãvï ªÉļÉÆAPï Ázsïå eá ÉA Á vàjã ªÉÆ ÁAiÀiÁègï wa ÀzÁAAiÀiï ªÉļÁÛ A! váå DAiÀiÁÛgÁ Ã ï ªÉÄëÁPï ÉÊjPï D Äè. ÉƪÉÇæ záméæ ªÉÆmÉÆ eáªïß ÉÆ üvï ÀÄAzÀgï D ï ÉÆè. ªÉÄëÁa DªÀAiÀiï D váå ÉƪÁæ åa DªÀAiÀiï D A PÁè ïªéäãmï eáªáß ï èa eá Áè å ï váatâa JPÁªÉÄPÁ GvÁgï ÉèA RAAiÀiï.»ZÁå ÀÅvÁPï D wzáå zsàäªépï AªÉÑA ªÀÄíuÉÆ ï. váazé zéæuáaaiéäñ WÉƪï UÁè ï- ªÉÄÃmï eáªáß ï Éè eá Áè å ï, váatâa váå ÉÊjPÉPï M àv è RAAiÀiï. ÉƪÉÇæ ªÉÄëÁPï À¼ÀAªïÌ D Ä ÉÆè. ÀÅuï véa PÁeÁgï eáaªïì M Áé ÉA Á. ªÀiÁíPÁ D Qà ZÁågï ªÀ ÁðA ²PÉÆAPï D Á ªÀÄí¼ÉîA à ï váuéa Áè å ï vázáå DªÀAiÀiïÌ QvÉA PÀZÉðA ªÀÄí¼ÉîA PÀ¼ÉîA Á. DvÁA wpá KPï D ÉÆÃZÀ ï D Äè. ªÉÄëÁZÁ ÁmÁè å sà ÄÚPï É«æ ÁPï vápá AªÉÑA ªÀÄíuÉÆ ï. ÀÅuï ªÉÄëÁ ÀAiÉÄèA zsápáö å sà ÄÚPï PÁeÁgï PÉ Áågï...? "PÀÄA Ázïæ", ªÀÄÄA AiÀiï ÀÅuï wuéa ÉèA GvÁgï Á½dAiÀiï ÀíAiÀiïV? zépàä ï wuéa É«æ Á ÁVA vàäa ºÁå ÉƪÁæ å ÁVA PÁeÁgï eáváaiàiï? ªÀÄíuï «ZÁ ÉðA. É«æ ÁPï PÁeÁgÁa ÁæAiÀiï D ÁAUÁvÁZïÑ D±ÁAiÀiï D ï è. váå zámáå ªÉÆmÁå ÉƪÁæ åpï À¼ÀAiÀiÁÛ Á vápá eáaiàiïû ªÀÄíuÉÆAPï ªÀÄ ï DAiÉÄèA. véa PÁeÁgÁPï vàaiàiágï eá ÉA. xéæqáåzïñ véãa Á üvàgï váazéa PÁeÁgï ÀA ÉèA. ªÉÄëÁPï fªáavï fãªï sà ÉÆð. PÁgÀuï váuéa D ÁÚPï D Qà ²PÉÆAPï D Á ªÀÄí¼ÉîA PÁgÀuï êïß ºÉA PÁeÁgï ÉUÁgï PÉ ÉèA vàjã váuéa Ãeï PÁgÀuï À Ä ÉèA. vápá ÉÆAiÀiï séæaqï D Á D véæãaiàiï ªÀÄĹèªÀiï eáwzéæ ªÀÄíuÉÆ ï váuéa WÀÄmï séçqï ÉÆè vàgï, Á ÀAiÀiï váa vàqè séçqéæû D ï ÉÆè. wvéæèaiàiï gávµïö ªÀÄ ï véæ. véãaaiàiï ÉÆgÉÆ AiÉÄ Áè å ªÉ¼Ágï véæ zéaªáñgïzïñ eává ÉÆ. vázéæ UÀÆuï géæ PÀ ïð eáuá ï Áè å ªÉÄëÁ ï, D Áè å ÉÆAiÀiï- séæaqáa PÁt WÀZÁðA xáªïß À Ä è. vàjã RAAiÀiï ÀAiÀiÁðAvï? É«æ ÁZÉA PÁeÁgï eáªïß zsá ªÀÄ» Áå G ÁæAvï vápá KPï ZÉqÀÄA sàäuéða d Áä ÉA. PÁeÁgï eáªïß JPÁ ªÀ Áð üvàgï váazáå PÁeÁj fuéåpï sàåmï D Äè. vàäa PÁeÁgï eáaªáñ D AZïÑ M¼Áì ÁAAiÀiï C±ÉA vázáå ÉƪÁæ å eéæ ï vápá SÉAqÁÛ Á vàäf ÁæAiÀiï ªÀÄíeÉ Áæ ï ÀvÁæ ªÀ ÁðA ZÀqï D Á. vàäa ÀAiÉÆèZïÑ ªÀiÁívÁgÉÆ eá ÁAiÀiï. vàäeé PÀqÉ ï PÁAAiÀiï zsàªàiïä Á. C±ÉA É«æ ï vápá SÉÆAPÀÄAPï ÁUÉèA. C±ÉA váazé ªÀÄzsÉÆè ªÉÇzÀÄÝ-ªÉÇgÁAmï ZÀqÀvïÛ AiÉÄvÁ Á, É«æ ï D Áè å sàäuáåð ÁAUÁvÁ PÀļÁgÁ AiÉÄêïß gáªéèa. xéæqé à ï, ºÀ séû Á±Ágï eává Á eéæ Pï ÁAiÉÄèZÉÆ GqÁ ï zséæ ÀÄAPï ÁUÉÆè D véæ wpá D Àªïß ªÀgÉÆAPï ªÀiÁAªÁqÁå DAiÉÆè. ( sàåqáè å CAPÁåAvï) ÁæAiÀÄéAvÁA ÉÆ eáa«ý vàäªéäñ Ã ï ªÀÄzsÀÄgï ªÀiÁ ÏqÁåAa ÁAVÚ, Ávï ÀvÀÛgï, séçaqá üvàgï DAiÀiÁÌvÉ ÁåAPï zàä Áªï, ÀvïV» UÀeÁ ï UÀA üãgï aaváß zséæ ÁÛvï, ÀA Áj à ï, eáªáßaiéäè PÁ Ágï ÀPÁgÁvÀäPï aaváßa PÀAiÉÄðvï wa, séæãªï ªÀÄzsÀÄgï fuéåavï zsázéæ ÁÌAiÀiï séæuéñ à ï G ÉÆ ï UÉ É GvÀgï ÁæAiÉÄ «ÄÛA ÁAqÀÄ ï sàªàð ÉÆ, gá² eá É. ÀPÀvï Gt eáªïß, ÀévÀAvïæ ºÉgÁA D üã ï eá ÉA sàåqéèa ftâ ºÉÆAzÉÆé ï faiéäaªéña ÀqÉèA và ÁðmÁå ÁæAiÉÄgï, zsà ï ªÉðA PÀªÀiÁAiÀiÁÛ Á SÁAªïÌ ÀÅ Àðvï ÁA ªÀiÁvÁgÁå ÁæAiÉÄgï qé «ÄÛA D±É ÉèA SÁAªïÌ eáaiàiáß aavá ï, ¹Ã AiÀÄgÁ DvÁA DªÀiÁÌA ZÀrvï dªá ÁÝj ÁA ÀÅuï RAvï ÉeÁgÁAiÀiï, ÁªÉî j Ámï ÉÆr Á D A ÁvÁæAPï D ï ªÀiÁAAiÉÆÑ PÁuÉÆå DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ ÉÆå DvÁA d ïä závágáapï ÁAqÀÄ ï sàävðazï ÀAiÀiïì zsáaªáè åvï Q SÉÆ gàhäqáû Á ºÁ ÁÛ ÉÆå và ÉÆåð SÉÆ AiÉÆ «Áæ Áåvï, D ÁÚQà KPï à ï»zïñ UÀvï, sáªéç eávé ªÀiÁ ÏqÁåAPï ÁA Á¼ÉÛ A, váaa GvÁæA, wgà ÁÌgï PÀj ÁAvï zéªá xáªïß zságá¼ï É ÁAªÁ váazá fuéåpï D ÁÚAiÀiÁÛvï GvÀgï ÁæAiÉÄZÁAPï zàæsï èa G ÁæAvï PÀµïÖ séæuáûvï fuéåavï váapáa ªÉÄ½Ñ zéªáa É ÁAªÁA ºÉÆUÁØAiÀiÁÛvï DAiÀiÁÌvÁ, zéªázéæ vá¼éæ, vàäpázïñ RAw D üã ï PÀj ÁPÁ aavá PÀgÀÄ ï GgÀÄ ÉèA DªïÌ ªÀÄmÉé PÀj ÁPÁ ºÀAiÉÄðPï ÁZÉÆ ÀAvÉÆ ï, vàäeéa DªïÌ ªÁqÀAiÀiÁÛ ÁA ï PÁ¼Á xáªïß gápéæ ï gáªï Áè å ±ÉªÉÇmÁPï ÁªÀAiÀiÁÛ - ²æêÀÄw ªÉÄÃj ÉÆà ÉÆ ªÀÈvïÛ ²PÀëQ ÀévÁBPï zàäè ï WÉ! ÀA Ágï zà Û ÉÆ!! Àvï D gé Àuï f«vï sàgï ÉÆzsÁêvï eá Áåjà vàäªéäñ ÁVA Á eá Áågï RA ÄAZï ªÉļÉÑA Á. ºÁAªï QvÉA véa G AiÀiÁÛA vápá ºÁAªï dªá ÁÝgï eáªáß ÁA. vàä«ä eéa ÀªÀiÁÓvÁvï vázé SÁwgï ÀAiÀiï. fãªà ï vézáß ÉÆ üvï D ÁÛ. eézáß D«Ä ÀAvÉÆ ÁAvï D ÁÛAªï. fãªà ï eézáß ÀÄAzÀgï D ÁÛ DªÉÄÑ ªÀ«ðA eézáß Àªïð ÀAvÉÆ Á ï D ÁÛvï. f«váavï véæåzï ÀAVÛ PÀZÁðAvï ªÀÄeÁ AiÉÄvÁ eáå ÀAVÛPï ÉÆÃPï ªÀÄíuÁÛ Qà vàäeá ï véa eáaªéña Á. f«váavï DªÁí ÁA ÁvÁè ågï f«vï ÃgÀ ï ÁUÁÛ. ªÁí¼ÉÆ ï ªÀZÁdAiÀiï vàgï ªÁí¼ÉÆ ï ªÀZï ÀÅuï ÁUÉÆgÁPï ªÉÄ½Ñ EbÁÒ f«zàªàgï ªÉÆgÉÆAPï eáaiàiï vàgï ªÉÆgï ªÀÄ Áê ÀÅuï ªÉÄ Áå G ÁæAvï Ä ªÀÄ Áê Àuï fªéa zàªàgï. f«váavï PÉzÁ¼ÁAiÀiï GzÁ ï eáaiàiáßpá, ºÁvÁ ªÀAiÀiÁè å géã±áazégï «±Áé ï zàªàj ÁPÁ À²Ã ï váazéa Ä D ÁÛ váazé ºÁvï Á ÁÛvï. fãªà ï séæãªï ÀÄAzÀgï D Á véa d gïzà ÉÛ ï faiéä ÁPÁ, ÀAvÉÆ Á ï faiéä eázé ÁVA PÁUÀzï Á, É ï Á, Á ÆPï vàgï Ä ÀUÁî å ÀA ÁgÁZÉA ÉÃSï véæ zàªàváð ' ªÉÇ' ºÁqÁÛ «ZÁgï D aaváàa ªÀĺÁ ï ªÀåQÛAa 11

12 12 March 3-9, 2018 DjàAjEj<} <o:}?urš DjàDoÚ}ä %?urüu <o:}?ošç AurÔoU æofº R\š? q a " N " ; k j º à : } Ø o à A } ä Nr;} <o:}?uš ØoàA}ä ióo=} qd}bšà ØoàA}åååå <oà ØoàA}ä ú_œ ØoàA}ä ù"z à ØoàA}åååå \:ušàö} R:oÇÓ} N " ] Š A j t à ; j Ç : o q D o š Ç Ú } h r ä DjàAjEj<} Aj"Dj" ÔjØ}~å Aj"^D} q=o=ošç W Aj<} Buãb q^ Ajt<jdÓ} =jyd \ AjO{}È q=o_š DjàAjEj<} Y :} ØoA}!<j"ùd~:oå ;nkurûu Aj"Dj" %?uã:o:} q^ ;nkurûu %?uãö}<oà:}å ;urt %:j Aj{} DjàAjEj<} ùúu?u qdo :}å %?uã:u?u q=ošç %?urao Ç Aj""îoà:}Èä Aj{z<} qd}?uš q=ošç Öob<} acjo{} ùèuã:o:}å :j"a" ÔjAj"<o<} Au?oàT åååå DjÔu :urà;uè DjAj" ØoàAu à DjàAjEj<} Doú~à <o:}?ošç Auèo íuìra}-æoo{}šä æo=jo{}-ælj"t~àä $C}ªä DjàNà]kÓ} úrüo Aj";kuàhr Aj"<jDo =} %æur àöur Øo?oÇÚ} :uà DjàAjEj<} %Üu =jû}?uš Aja~àå DjAj" ØoO{} Øo?ušà DoÓoÇ~ ;nkjúo<} <o ØoÜo ØoàAu à Aj DjAj" ØoO{} qd}?ušà ÖjrÓ} Y\<} DjAur àöuàå EurÖ} ØoAo Do ;j"cjœyüoaj{} DjàAjEj<} <o:}?ošçàöurå :u;oèo %æur àuö} æuøoúoo{}å ;nkurûu IÜ}ä :ur àû} DurÛ} %?uã<oà:}å Aj""ÓoÚ} qd}?ošç AjÇR Ó} DjºDjAj" ØoO{} Aj"ÀÜ}!;ku~à ù"úuàö} DoàÔu àå A j " " ú r š A j Ç R D j A u r à Ö o v l : j Ú } ä :oöur!;nk}~ö} ;j"durè ØoAo Do å qa" #\š N";jºà:} Aj"ÀÜ} úrüoöoç Aj"\à:} qdotä ;nkjãàö}!dj?uà íjìûo å :u =jû:u~ %Phr<oà:}å :uüuà %?uã<obuà qdohr<oà:}å DjàAjEj<} (Communication) )Ó} ù?oå :uà =jè\ (Óo sàåqágázéæ PÉÆ ÉÆì: ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð ï -15 ¹«ï À«ð ï ÀjÃPÁë ÀPÁðj PÁªÀiÁA SÁwgï ¹«ï À«ð ï ÀjÃPÁë AiÀÄÄ AiÀÄ ï À èpï À«ð ï ZÀ AiÀiÁÛ. L.J.J ï, L.J sï.j ï D L..J ï zéæã ï sáuáa ÀjÃPÁë DmÁ ÁÛ. ÁæxÀ«ÄPï ÀjÃPÁë zéæã ï M ÉÓQÖêï ÀªÁ ÁAa Àæ±ïß ÀwæPÁA D ÉÆ ï, d ÀgÀ ï ÀÖrà ï É Àgï 1 D d ÀgÀ ï ÀÖrà ï É Àgï 2 - C±ÉA D ÁÛvï. ºÁPÁ ¹«ï À«ð ï D ÖlÆåqï mé ïö Ä ªÀÄíuï D ÀAiÀiÁÛvï, AiÀiÁ (CSAT) váå G ÁæAvï ÀæªÀÄÄSï ÀjÃPÁë D ÁÛ váavàä 9 Àæ±ïß ÀwæPÁA D Ávï. ZÀqÁªÀvï J Éì å (Essay) ÀæPÁgï dªá gàaªïì ÀqÁÛvï. ¹«ï À«ð ï ÀjÃPÁë - æn±ï gáeázá PÁ¼Ágï D ï Áè å EA jaiàä ï ¹«ï À«ð ï mé ïö ÀæPÁgï D Á. váå PÁ¼Ágï ªÀiÁf ªÀiËAiÀiÁð ï JA ÁAiÀÄgï D ªÉÆUÀ ï JA ÁAiÀÄgï và séð ï ºÉÆå ÀjÃPÁë D ÁÛ ÉÆå. ¹«ï À«ð ï ÀjÃPÁë ÁjZï PÀpuï ÀjÃPÁë eáªïß D ï ÉÆè å D dªá ÃAªïÌ sájzïñ PÀµïÖ eává É ªÀÄí½î C ü ÁæAiÀiï. GuÁågï 9 xáªïß 10 ÁSï GªÉÄzÁégï ºÁå ÀjÃ- PÉëPï Cfð WÁ ÁÛvï. wã ï «sáuáa D wã ï ªÉ¼ÁAZÉgï» ÀjÃPÁë ZÀ AiÀiÁÛvï. À Äè : ÁæxÀ«ÄPï ÀjÃPÁë ºÁZÉ SÁwgï sé Éægï ªÀiÁZÁðAvï eá»gávï AiÉÄvÁ D ÀjÃPÁë dæ ï dä ÁAAiÀiïÛ ZÀ AiÀiÁÛvï. DUÉÆà ÁÛAvï sà váa±ï sáaiàiïæ ÀqÁÛ. zàä¹æ : ÀæªÀÄÄSï ÀjÃPÁë ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ ÁðZÁå CPÉÆÖ gáavï ZÀ AiÀiÁÛvï D sà váa±ï ªÀÄÄPÁè å ªÀiÁZÁðAvï ÀæPÀmï eává. w¹æ : ªÀÄÄSÁªÀÄÄT (EAlgïªÀÇå) zà±éa gáavï WÉvÁvï D séê À ï sà váa±ï ªÀiÁZïð zàä Áæ å ºÀ sáû åavï ÀæPÀmï PÀvÁðvï. ¹ ÉPïÖ eá Áè å GªÉÄzÁéjAZÉA méæöê AUï ÁªÀiÁ ïå eáªïß À ÉÖA ÁæAvï ÀÄgÀÄ eává. D j à N à ; k o ù Û u h r N ; u r š < } à Ö } Au:oå :jbuàö} DjàAjEj<} ùú} ùú} qa" :jršhr ÖjÛ} q^ ÖjÛ} Öj"Új"Ó} Øo:oå qa" R:ušBu =oaªà Öj"úr<} %Ph"?ušà EuÚoà^ qajtxà ÖjrÓ} DjAur àó} ÓoÚjÜ} Øo:oå ÖjZ:} aajúoa} %?uràau àhr?ur Ó} qajtxà ;j"æloàao NY ùúo å EoÇ DjA}~ ÓoÚjÜoàÓ}? o Ô u r < } q Ø } Ó o? } D j à A j E j < } Aj"Àèur acjo{} ÖjZ:} ÔjØu~Öurå :jbuàö} ÖjÛ} q^ ÖjÛ} O""AjÓ} iúràó} +;ošûur :jdj?ur ØoAo Doå DjàAjEj<oÓ} :o\ºó} :jbuà B o d é O { } q O t A j { } ] à A u à Ö } : o Ç i Ó o Œ Ö u à A j " r è } : j : } º å %:j Aj{} DjàAjEj<}ÓoÚ} ùbuà Ø o à A u à A j " À è u à E o à Ô o à iùot :}å Aj""ÓoÚ} :u DoAj"reÓ} Ajt;k jçajt^àä?uróo DjàTà æurdur~àöoç aaàôjû} ú :oè^à ÓoAj{} ùúo :} ÓoAj{} ùúo <o DjàAjEj<} ùy Y :}ä ;uãeó} EoA}æloA} DjùxZ Ej:ur Xà:} qdj"<} R:uà %?uãøu Aj"ÀÜ} Aj"\à:}Ö} æloãú} Õ o? o à A } å R : o Ç Ó } A j " À è o Ç Ú } ä qa"à %Ph"bšà %:oèà ;j"doèçàó} )Ó} ;nkjú} ØoàAu NY ùy<obuàä Aj""ÓoÚ} qd}?ošç AjÇR Öo DoºvlAjt<oÓ} Au" Ú} Ò" <o:ošçny =jèura} ä DjrÓë} Aj"<jd \ DjAur <}ä acjo{} ÖjÖu~ ùyøu =jûo :}å =jûü} q a " q A j t q A j t A u r ; u à Ö } ä íjìúo Çà DoàÔo:o DjàAjEj<} ùy Y :}Ö} ;j"dè <uãàau? qajt àó} =jèuã?oçú} qajtxà Aur Ô} A j t : } È < j À O { },! ] k Ó o Ú } h r qdo å :jbuà Øo?ošÇ<} qa" ;kuãúo<} qajt Aj"\Ó} æljô}?ušà = j Ñ Ú o æ l o ã Ú } Õ o? o à A } å qaur :oèurhrä ;nkurûu =oaªà %æoúj"<}ä ØoãØo?ušNY %POt àa}å ÖjÛo A} ØoA} ä qajo{}æo=jo{}ùûu DjAjt;ko<u<} %PàAo N;ošÓ}ä ÖjÛoAj:} Újs"ÔjÛ} àö} qau" acjo{} DoàÔo àa}å :uàö} Öj?u-ÖjbOtàÖo acjotó} Ò":o<o; Öj?ur ú;urhr ÚzZ Øo?oÇÚ}hrä Öur Ú} Øo?oÇY ä ÚoTC}ª Øo?oÇY q=ošç ÖjbÒ"?oTà =jò"šà =jò"šà Aur Ô} ùúj"àó} Dj"Új" ú?ošç Aufàä %PàA}xàÖ} <uüoà Aj"Àèu NYä =uã?uà =uã?uà %:oú}ö} æloãú} Ò"<oBuàä ;urèoç^àö} DjàAjEj<} ùú} qdo :}å %POtšÇY )Ó}- ;ur <} Djæ}Š \:ušö} åååå :uàhr Ajèjr :oèoç<}å Øoã=jûÚur Aur Ô}ä DjàAjEj<} <odo <oä Gãà %;u?urt ;nkjãàö} AurÚur<} =jûo å R:ušBuà IÜ} R:uàT DoàÔj"àÓ} AuÑÖj"<} ; j " D u È à Ö } R : u à T D o à Ô j " < } ä æucuªà æucuªàö} ÖjrÓ} ùúo Úoà ØoA} iúr~<} =jûo :}å ÚoÔ} qh"?ošç Auèo R:uà R:uà %?ura} ä Aur Ô} ú?ošçàó} ;j"úã:o:}å ;nkurzà =uè a"ä :oà:j"hr Öj?uä q=jûü} q=ošç R:urš Aur Ô} ùúo à Aj"ÀÜ}ä %:oèà^ ù è u ã à Ö } < o à : } å %:oèà^ R:oÇÓ} DoàÔu à? ) Ó } =oaªà DoàÔoš <uãàau? Aur Ô} Aj"\à:} qdo ä :ur EjÚ} A u è o Ú } ; o ú r à A } x Ø o ã < o A j " À Ü o : } å q=ošç I? o ] D o Ó } h r Bj"æloCjO{} =oùuã<oà:}å q=jûü} R:ošÇAuèo GàO{} Au:oà Aj"Àèu àhr ù f : } ù Y < o à : } å = k u Ñ < } h r ù Y < o à : } å =jñü} q=jûü} q h "? u š à Ö } ä q=ošç =uè a"<} Eo- Dur<} EoDur<} q=o DjàTà A u è } G U ~ Ø o O { } Aj"ÀÜ} q=u R :o:}å ÖuÛoº<} Ajt:}È :oöuùûu ùdjbào{} DjAo?oà aöoúj"àó}<oà:}! EoÇ Y \ DjàAjEj<} Djà;jælo~^à DoàÔo\ )Ó} ] D} DurDo :}å )Ó} AjD}~ =jèu:o:}å :oöo <jà:jú} ;urôoào{} aaàôjû} Øo:o:}å :oç <jà:jú} ÖuÛur æuøoú} =oao å q=ošç ÖuÛoºÓ} GãàÖoà:}hr R:uàÖ} %Üu ùy<obuàä R:ušà æurúuà ùú} =jèu:o?urå :uà Aur D} ùú} Ôu?uà Aj"ÀÜ} ÚjÛo :}å Aj"^D} Ajt:}È <jào{}ä Aj"<o \hr =oèùâ\ó} ^O"Ajt<j"DoÚ} DjàAjEj<} ù Ú o : } å = j È ù â \ D u ã : } W A } Ú o i? o T à ä ^ Ú j à : j Ú } D j à A j E j < } ùú} àö} qdo å Dj"Òr~ %;u:o<oä ælj"a"ó} % Ø o º Û } E o Û } q A j t x à % Ù u r à Ó } D j à A j E j < } ùújú} qdo å Uà:j"<} =jèuotåååå D j à A j E j < } D o ú ~ à < o : j Ú } ä DjùxZ %?oª=j?oª Øo:oå R:ušBoÇ Djà;jælo~^à íuìra} æoò"šaj^~à EjØoÚurà Au"ã?o =uãd} ælootšç ÔoàAoà:} qdošçy q=ošç æoò"šùûu DjàAjEj<o Aj""îoà:}ÈÖ} DjàDoÚ} ÖjPOt å ;uãeó} ;nkjúo<} )Ó}Ö} íjìúoà:} <oà :jy ä AurÔoÖo %:oèà ;oºyà \ ;urôoào{} )Ó}Ö} Aj"<jd :uà:} qdo :}å :oàöu Aur;uà DjàAjEj<} :jbuà qdo å D j à A j E j < } ú A j? } : o à \ È Ó } =jèrèot <uãàå :uà =j\è úr ;jçajtöuà )Ó} A j t ; k j Ç A j { } A j t : } È < j À O { } å DjàAjEj<}ä EjÚ} W au ]Do] DoU ÔjØ}å ØuAoÜ} <odo <o )Ó} Ej=uÑ AoàÖuÇ:}å =jûü} DjAjtØ} W aó}ä )Ó} Ej=uÑ DjàAjEj<} <odo <o æoà;j"<} Õ o? o à : j Ú } W Ò " à A } x ù C } ª Aj"ÀÜ} =jèd;}š DjàAjEj<} Bodé Aj"ÀÜo å Øuã?oà:} (ÓošÇÓ} AjÚuaàÔjÛ} (Óo ù"ûoà:} Õo?} ä!\ ù r È Ú } i Ó ë o ] à A o Ó } ä ÓoÚjÜ}hr EuàÖ}å q;oúo<} YÖj Û}~ a"úoà;oäøu=jûœ

13 March 3-9, ÉÊgÁPï D CAd Pï Àgï PÀvÁð Á «AiÉÆ ÁPï sàuéèa ÀÄ ï eáaªïì CAd Zï AiÉÆÃUïå ªÀÄíuï. ÉÊgÁ D Éèöå zsàäªé j ªÀÄí¼ÉîA sáªà ï wzé xàaaiàiï géæa ÉÆAPÁèUÉèA. ÀÄuï... PÀAiÀiÁðA QvÉA? ªÉüï GvÁæ Á À»AV? ÉƪÀÄð ï DvÁA ÉÊgÁPï gápà¹ðvï vàgï ÉÊgÁPï PÀ À ÉÆ sàäqágï D ÀÛ ÉÆ? ªÀiÁjAiÉÆ D ÉÊgÁ ÄÌ ï ÉÆqïß A«Ñ ÁAvï. ÉƪÀÄð ï D ÁÚPï DvÁA SÁAiÀiïì PÀj Á ªÀÄíuï sàuáû Á ÉÊgÁ ªÀiÁjAiÉÆ ÁVA üaiàiáðzï ªÀí ïð ªÉvÉ ÉA. G ÁæAvÉÆè UÉÆmÁ¼ÉÆ C üpï D ÀÛ ÉÆ. váå zépàä ï.. ºÁå ÀAVÛAvï ÉƪÀÄð ÁPï ÁnA ÉÆ AªÉÇÑ À»A. ªÀiÁjAiÉÆUÉ ÉA Á A e É Z É A e É ª Á u ï g Á w A Z Á ÉƪÁAPï. ªÀiÁjAiÉÆ D «AiÉÆ Á ï ÁAUÁvÁ eéaªéña. xéæqé Á«ÖA ÉƪÀÄð ï ÁAUÁvÁ D ÁÛ. ZÀqÁªÀvï váué WÀgÁ AiÉÄAªÉÑA vàqàªï PÀ ïð. eéªáuï üã eávàzï ª À i Á j A i É Æ D Á è ö å P À Ä q Á P ï ªÀÈvïÛ eává ÉÆ. xàaaiàäìgï váazï ªÀÄí½î n«d ï è. D Éèöå À ÀAzÉZÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï D Áèöågï véa véæ À¼ÉvÁ ÉÆ. ÁeÁ Áågï ÀÆå ï À¼Éªïß váå ÀAvÀgï Ãzï AiÉÄvÁ ÀAiÀiÁðAvï PÁAAiÀiï vàjã ªÁaÑ váa ÀªÀAiÀiï. ÉƪÀÄð ï WÀgÁ AiÉÄêïß zéæapï UÉ Áå G ÁæAvï «AiÉÆ Á zéæapï ªÉvÁ Á ªÀiÁjAiÉÆ UÀgɪïß D ÁÛ ÉÆ. ÉƪÀÄð ï Deï ªÉ¼Ágï WÀgÁ D ï ÉÆè. DªÀAiÀiï CAd Pï À¼ÉAªïÌ UÉ è véa váué wzé PÀqÉ «ZÁ ïð ÀªÉÆÓ ï WÉvÉèA. ÀÆuï ªÀiÁjAiÉÆ ªÀÈvïÛ eává ÀAiÀiÁðAvï véå «²A G AªïÌ ÀAzÁæ ï Ávï ÉÆè. Á ÀÄAiÀiï zéæapï ªÉvÀZï DªÀAiÀiï D ÀÆvï Á ÁAvÁèöå n«ªàääpágï UÀeÁ APï ¹èA. CAd PÀ±ÉA ÁUÉèA ªÀĪÀÄä vàäpá? É Æ ª À Ä ð Á ï «Z Á g É è A. DªÀ ÄÑ C ü ÁæAiÀiï DAiÀiÁÌvÁ ª À g É U ï v É Æ P Á A m É å g ï ÉÆ ï ZÀqÀàqÁÛ ÉÆ. Doàùè} 17 ªÀiÁíPÁ ÉÊgÁ D CAd ªÀÄzsÉA PÁAAiÀiï sàgàpï Á Á. «AiÉÆ Á ªÀÄíuÁ. zéæuáaaiàiï ja sàävða. ÉÆ sáaiéäawã JPÁªÉÄPÁPï ÉÆqïß Ã ÁAvï. ÉÊgÁ Áæ ï CAd RAZÁAvï vàäpá géa ÉèA ªÀÄí¼ÉîA ªÀiÁíPÁ ÀªÀiÁÓ Á. ÉƪÀÄð ÁZÉA véæãaqï ÁªÉèA. «AiÉÆ ÁZÉA PÁ½eï DPÀÄqÉèA. ÉƪÀÄð ÁPï ºÁå ÀæPÀgÀuÁAvï ÉÆæÃvÁìºï êïÌ wpá ÁPÁ ÉèA.vÉA ÉÆÃAvï ÁAªÉÑA À»A ªÀÄíuï wpá Ravï eá ÉèA. CAd Pï À¼Éªïß D Ä Áèöå G ÁæAvï DªÀAiÀiï D ÁÚPï À ÉÆmïð PÀvÀð ªÀÄíuï ÉƪÀÄð ï C ÉPÀÄì ï D ï ÉÆè. ÀÆuï wzá G ªÁÚöåa ÉÆ Û zságï À¼Éªïß véæ gá ÉÆè. ÀÆuï ºÁAªï CAd ZÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðA ªÀĪÀÄä, véæ ÀgÁvÉÑ jwa ªÀÄíuÁ ÉÆ. ªÀiÁíPÁ vázé xàaaiàiï sàuáû và±éa JzÉƼï ÉÊgÁ xàaaiàiï sàuéæapáß. ÉÆ sáaiàiï zéæuáa ÄÑ JPïZï ªÀÄíuï vàäa ªÀÄíuÁ AiÀiï. ªÀÄíuÁÛ Á ºÁAªÉA ªÉÆUÁgï ÀqÉÆAPï CAd a ÉÆ sáaiàiï AiÀiÁ DPÀµÀðuï PÁgÁuï RArvï À»A. CAd D ÉÊgÁ Áæ ï ZÀqï ÉÆ sáaiéäaa ÉQìà ZÉqÁéA ªÀiÁíPï sàä ï èa D Ávï. ÀÆuï PÉÆuÁAiÀiï xàaaiàiï C±ÉA ªÀiÁíPÁ sàuéæapáß. eáaªïì ÀÄgÉÆ, ÀÄvÁ, ÀÆuï ÉÊgÁPï vàäa sàäuáåð ÀuÁgï xáªïß ªÀ¼ÀÌvÁAiÀiï. vázéæ ºÀÄmïÖUÀÆuï vàäa ÀUÉÆî eáuáaiàiï. vázé PÀqÉ Ã ï PÁqÀÄAPï vàäpá PÁAAiÀiï PÀµïÖ ÁAvï. ÀÆuï CAd Pï vàäa và±éa ªÀ¼ÁÌ ÁAAiÀiï. PÁeÁgï eá Áå G ÁæAvï PÀ±ÉA eávà ÉA PÉÆÃuï eáuá? PÉÆuÁAiÉÄÑ WÀÄmï PÀ¼ÉÑ vázé ªÀlÄÖPï faiéä Áå G ÁæAvï ªÀiÁvïæ. váå «µáåavï ºÁAªÉAAiÀiï aaváèa ªÀĪÀÄä. ªÀÄíeÉÆ CvÉÆä ÁAUÁÛ CAd PÀqÉ ªÀÄíeÉ f«vï ÀAzÀ ï eávà ÉA ªÀÄíuï.»A ªÉÆUÁaA ¹AwªÉÄAvÁA ª À Ä í u ï v À Ä A a A v À Ä A P ï À Ä g É Æ. ÀÆuï và±éa ÄÌ ï À»A. ÀªÀÄ Àå UÀA üãgï eáªïß AiÉÄvÁ ªÀÄíuï «AiÉÆ ÁPï sàuéèa. ºÉÆ ZÉqÉÆ DAiÉÆÌAZÉ j Á. véué ªÀiÁjAiÉÆ D ÉÊgÁ, ÉʪÀÄ ï D ÃgÁ Ä gáf eáa«ñ ÁAvï. ªÀíAiÀiï, ÉƪÀÄð ï ÉÊgÁPï ÉÆrvï eá Áågï wa PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï ÀPÁ²A ÁAvï RgÉA. ÀÆuï EµÁÖÖUÀvï zàä Àä ÁÌAiÉÄAvï zà Û. véa ÉÆqÁåA. ÉÊgÁa UÀvï QvÉA eáaiàiïû? vápá PÉÆÃuï ªÀígÁvï? ÉƪÀÄð ïazï D ÉÆè Àw ªÀÄíuï ÀÄeÁ PÀ ïð D ÉÑA véa D ÉåPÁèöåZÉÆ ºÁvï zsàgàäapï ÀPÁwÎ? DªÀAiÀiï xàaaiàiï eáaªéña DmÉ«mÉ ÉƪÀÄð ÁPï ÀªÀiÁÓ É. vápá wa ªÀÄðvï ¹è. wué ÁAUÉÑA Àªïð ÁPÉðA. w RAZÁ jwgï ªÀiÁíPÁ PÀĪÀÄPï PÀvÀð? Á ÁAiÀÄÌqÉ G AiÀÄÛ V? ÉÊgÁPÀqÉ, vázá DªÀAiÀiï- Á ÁAiÀÄÌqÉ G AiÀÄÛ V? QvÉA ªÀÄíuï G AiÀÄÛ? wa ÀÆgÁ DAiÀiÁÌvÉ AV? ÀjuÁªÀiï PÀ ÉÆ gáªávï? DªÀAiÀiïÌ AiÀiÁ PÉÆuÁ ÄÌ ºÁAªÉA Ázsï êÉÇßeÉÆ. ÀªÀÄ Àå ªÀÄíeÉÆ. ºÁªÉAZï vápá ÀgÁågï ÉÆ üeé... véæ JPÁ zsáðgápï ÁªÉÇè D ªÀÄíuÁ ÉÆ, ªÀĪÀÄä, vàäf KPï ÁæªÀiÁtÂPï eá ï ªÀiÁíPÁ eáaiàiï. aãavï ºÉÆ UÉÆmÁ¼ÉÆ PÀ ÉÆ ÀÄt gáå xàgá ï ÀA ÉÆè D ºÁAªÉA CAd PÀqÉ PÁeÁgï eáa«ñ ªÁmï GVÛ eá, CAd ÀÄ ï eáªïß DAiÀiÁèöågï vàäpá ÀAvÉÆ ï eáaiàiïûv? eáaiàiïû ªÀÄíuï «AiÉÆ ÁPï sàuáû ÉA. ÀÆuï và±éa ÁAUÁèöågï ÀÄvÁPï GvÉÛÃd ï Éè j eáaiàiáßav? ºÉA ÀæPÀgÀuï ÀÄSÁAvÁåPï véæ PÀ±ÉA ÁªÀAiÀÄÛ ÉÆ? aaváûaiàiï QvÉA ªÀĪÀÄä? ÀAvÉÆ ï eáaiàiïû, ÀÆuï PÀ±ÉA ÁAUÉÑA ªÀÄítÂÎ? «AiÉÆ Á ºÁ¹è. CAd ªÀÄíf ÀÄ ï eáaªïì AiÉÆÃUïå RArvï. ÀÆuï véa vàäeé PÀ±ÉA PÀ ïð WÉvÀ ÉÆAiÀiï? vàäeá qér PÀqÉ G AªÉÑA PÉÆuÉ? ªÀÄíeÁ ï ÀÄt eáaªéña Á. qérpï ÀzÁÝöåPï C Uï zàªàgáåa. ºÉå ÀAVÛAvï ÉÊgÁPï sàä AªÉÑA PÁªÀiï ªÀÄíeÉA. vàäeéæ À ÉÆmïð D Áèöågï ÀÄgÉÆ ªÀiÁíPÁ. ÉÊgÁ ïazï RÄzï ªÀiÁíPÁ E ÁÌgï PÉ ÉA eá Áågï qér PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï ÀPÉÆì Á. À Æ u ï É Ê g Á P ï PÀ±ÉA vàäa s ÀÄ ÁèAiÀÄÛ ÉÆAiÀiï? «AiÉÆ Á ï zàä Áªï ÁZÁgÉÆè. véå «µáåavï ºÁAªï aavàä ï À¼ÉvÁA. vápá PÀ±ÉA ÀÄt gáf PÀjeÉ. Á eá Áågï véuáazéa fãªà ï PÁðvï eáaªéña Á.. ÉƪÀÄð ÁPï gávï sàgï «daiàiï Ãzï Àrè Á. ÀªÀÄ ÁåPï ÀgÁågï ÉÆzÁÑAvïZï váa ªÀÄvï ÄqÉÆ ï UÉ è. ÀgÁågï Á séæè Á. ªÀÄwPï ÀÄgÁ Àuï eáªïß ±ÉªÉÇnA váué zéavï D ÉÆæ ÉÆzsÁÛ Á sáaváåaa ZÁgï eá èa. qéæ ªÀiÁjAiÉÆPï ÀÄvÁPÀqÉ G AªïÌ D ï ÉèA. ÀzÁA ÀPÁ½A 6 ªÉÇgÁgï GmÉÆÑ ÀÆvï Deï Dmï ÀAiÀiÁðAvï GmÉÆè Á véa À¼Éªïß vápá «±Éõï ÉèA. ºÀĵÁgï ÁAUÁAiÀiï? ªÀiÁjAiÉÆ ï «AiÉÆ ÁPÀqÉ «ZÁgï PÉ ÉÆ. «µàaiàiï «AiÉÆ ÁZÁ UÀªÀÄ ÁPï UÉ ÉÆè vàjã véæ à ï ÉƪÀÄð ÁPï ºÀ ÁÛöåZÁ gàeézéæ eá Áèöå ï ZÀqï záè D ÀÛ ÉÆ ªÀÄíuï wué ÉPï ÉèA. C ÀÆæ ï vàjã váué ºÁZÉ D A và±éa PÉ ÉèA Á ªÀÄíuï Ávï ÉèA. wué ªÀiÁjAiÉÆ PÀqÉ và±éa ÁAUÉèA. ªÀiÁjAiÉÆ ï ªÀZÉÆ ï ÉƪÀÄð ÁZÁ PÀÆqÁZÉA zágï oéæpéèa. UÉmï C ï, AiÀÄÆ ÉÃjhÄà Uï, gáaiàiïó JAqï ±ÁAiÀiïß... géhäªàääìgé zéæ¼é Wɪïß AiÉÄêïß ÉƪÀÄð Á ï zágï PÁqÉèA. Á ÁAiÀiïÌ ªÀA ÉA. ªÉVA véæãaqï zsàäªïß AiÉÄà À¼ÁåA. r Éà Àìj GWÀqÁÑ ÀAiÉÄèA ªÀiÁíPÁ vàäeé PÀqÉ KPï PÉÃeï r ÀÌ ï PÀgÀÄAPÁ Á. ªÀiÁjAiÉÆ PÉzÁ¼ÁAiÀiï D ÁÚPÀqÉ D Ä ÉÆèöå xéæqéæå PÉÃf ÀÄvÁPÀqÉ ZÀZÉð PÀvÁð ÉÆ. D ÉÚ ºÉAqÀ ï PÀgÀÄAPï eáaiàiáßwè PÉÃeï ÀÄvÁPÀqÉ «ZÁ ïð sáªéçváå ÉàµÀ µáöpàqé véæ ÉñÀAmÁPï ÁlAiÀiÁÛ ÉÆ. véæãaqï zsàäªïß eávàzï KPï PÉÆ ï ZÁAiÀiï Wɪïß ÉƪÀÄð ï eéªáú ªÉÄeÁPÀqÉ ÉÆè. ªÀiÁjAiÉÆ xàaaiàiïñ ÉÆ ï ªÁvÁð Àvïæ ªÁZÀÄ ï D ï ÉÆè. (ÖoP" qdo)

14 14 March 3-9, 2018 Grooms MATRIMONIALS Grooms Brides MATRIMONIALS Brides À ÄæPÉÆ - ZÀ É 6805 ABUDHABI : Mangalorean (Born in February 1984), Ht. 5 7, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 12th std., + correspond B.Com., studied in Mumbai, working in Bank as Recovery Officer MuMBAI : Mangalorean (Born in October 1974), Ht. 5 4, Wt. 55 kgs, Wheatish Complexion Edn. VII std, working as a Electrician in BEST. Having House MUMBAI : Mangaloren (Born in July 1983), Ht. 6, Fair Complexion, Edn. B.Com + IATA working as a Manager for Emirates in Dubai MUMBAI : Mangalorean (Born in January 1980), Ht. 6 2, Fair Complexion, Handsome, Edn. B.Com., & HTL Management, Working on Cruise Line as Supervisor MUMBAI : Mangalorean (Born in October 1969), Ht. 5 10, Edn. B.Com., good personality, hailing from God fearing, cultured family, issueless, divorcee by mutual consent, working for Cruise Liner in U.S.A., as Security Supervisor MUMBAI: Goan (Born in March 1977), Ht. 5 6, good looking XII Pass, presently working as Share Broker having own bungalow accommodation at Bandra Mumbai MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor (Born in February 1988) Ht. 6, Wt. 72 kgs, Fair Complexion, Edn. BMS/PGDM, working as a Customer Executive MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor (Born in December 1982) Ht. 5 3, Wt. 68 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., A.C.A., LLB., C.A. by Profession MUMBAI : Mangalorean (Born in July 1983), Ht. 5 8, Wt. 100 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., PGDBA in HR, working as Associate Manager MUMBAI : Mangalorean bachelor, (Born in September 1985), Ht. 5 8, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.M.M., L.L.M., M. Phil., Law, Postition : Professor + Legal Advisor., MUMBAI : Mangalorean Divorcee, Australian Citizen, (Born in September 1968), Ht 5 11, Wheatish, BCom, Govt. job MUMBAI : Mangalorean (Born in July 1983), Ht. 5 6, Wt. 90 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc., (Chemistry), working as a Deputy Manager DuBAI : Mangalorean (Born in September 1976), Ht. 5 7, Wt. 76 kgs, Wheatish Complexion, Edn. BBA., working as a Key Accounts Manager / Sales & Marketing. For Registration and Details contact: ROYAL CHRISTIAN FAMILY 99, Perin Nariman Street, Fort, Mumbai Tel.: or Mob.: website : Serving since 36 years 6740 MUMBAI : Mangalorean (Born in December 1986), Ht. 5 6, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. / B. Tech. Worked abroad present having own business USA : Mangalorean (Born in December 1989), Ht. 5 6, Wt. 65 kgs, Very fair Complexion, Edn. B.E. Electronics / Telecom Engineering, M.S. in USA, working as an Engineer MUMBAI : Mangalorean (Born in June 1981), Ht. 5 7, Wheatish Complexion, Edn. PGDRM, working as a Manager MUMBAI : Mangalorean (Born in May 1974), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., working as a Admin. Controller in Dubai MUMBAI : RC Mangalorean, (Born in September 1984), 5 8, MBA working in a financial firm, Mumbai Resident seeks alliance from RC girls, with pleasant personality, decent education and from a respected family DUBAI : Mangalorean (Born in November 1987), Ht. 179 cms, Wt. 78 kgs, Wheatish Complex ion, Edn. Mechanical Engineer, working as an Engineer MANGALORE : Mangalorean Bachelor, (Born in November 1981), Ht. 5 7, Wt. 58 kgs, Wheatish Complex ion, Edn. PUC + Computer diploma, having own business in ABROAD MANGALORE : Mangalorean Bachaelor, (Born in January 1989), Ht. 5 11, Wt. 60 kgs, Fair Complex i o n, E d n. MBA (Finance) working as a Corporate Officer MUMBAI : Mangalorean Bachaelor, (Born in April 1989), Ht. 5 10, Wt. 76 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. (I.T.), working as a Information Security Analyst, MUMBAI : Mangalorean (Born in January 1987), Ht. 5 3, Wt. 55 kgs, Fair Complexion, Edn. HSC + Profession in Hotel Management. Professional in Food & Beverages MUMBAI : Mangalorean (Born in April 1987), Ht. 5 10, Wt. 78 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA / BE, Working as a Asst. Manager MUMBAI : Mangalorean (Born in November 1978), Ht. 5 9, Wt. 90 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., working as a Material Controller in Doha Qatar. À ÄæPÉÆ - ZÀ AiÉÆ MUMBAI : Mangalorean Issueless Divorcee, goodlooking, (Born in may 1980), Ht. 5 4, Wt. 70 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Com., MBA., working as a HR in TCS., MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in April 1992), Ht. 5 2, Wt. 85 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA, Profession : Baker CANADA : Parents of RC 26 years spinster, (Born in July 1991), Ht. 5 4, B.A., B.Ed., (Honours) teaching in Canada (Govt. Job) USA : Mangalorean Spinster, (Born in February 1986), Ht. 5 3, Wt. 54 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Phil/Ph.D., doing Doctoral Studies/Working MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic spinster, (Born in April 1991), Ht. 5 4, Wt. 45 kgs, Fair Complexion, Edn. B.A. (Economics), M. Communication,working as a Account Manager U.S.A. : Mangalorean spinster, (Born in June 1979), Ht. 5 6, Wt. 58 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. (Civil), M.S., working as a I.T. Engineer (Team Leadaer) MUMBAI : Mangalorean Born Again Spinster, (Born in May 1987), Ht. 5 3, Wt. 53 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA in Finance, PGDM., working for a co-op. Bank in Mumbai M A N G A - LORE : Mangalorean Roman Catholic spinster, (Born in December 1987), Ht. 5 2, Wt. 48 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA in Finance, working for Bank in Bangalore MANGALORE : Mangalorean spinster, (Born in May 1990), Ht. 5 3, Wt. 51 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA (IS), working as a HR in Dubai MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in October 1986), Ht. 4 9, Wheatish Complexion, Edn. 12th (HSC), Hair A happy marriage is the union of two good forgivers. Dresser by profession MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in May 1989), Ht. 5 2, Wt. 57 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., Bank Officer MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in November 1989), Ht. 5 6, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., working as a Travel Counsellor in MNC MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in September 1983) Ht. 5 7, Wheatish Complexion, Ph.D., from American University, working as a Senior Healthcare Consultant in a MNC Mumbai MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in September 1983), Ht. 157 cms, Wt. 69 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Sc., working as a Lab Technologist in Doha Qatar MUMBAI : Goan RC Spinster, (Born in January 1988), Ht. 5 4, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. BMS, studing EMBA, working as a Sr. Analyst., MUMBAI : Goan RC Spinster (Born in October 1988) / 5 feet / 58 kgs, B.E. and MBA, working for reputed IT MNC as Sr. Analyst MUMBAI : Goan Roman Catholic Spinster, (Born in August 1988), Ht. 5 5, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. M.A. (Lit) Teacher by profession MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in February 1990), Ht. 5 6, Wt. 63 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Tech., PGDM., working for Marketing Manager MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in September 1990), Ht. 5 5, Fair Complexion, Beautiful, Edn. B.Com., MBA, PGDM, working for Multinational Company DUBAI : Mangalorean Spinster, (Born in September 1986), Ht. 5 5, Wt. 55 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.S. in HR, working as a Admin. Exec. (HR) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholi Spinster, (Born in August 1990), Ht. 5 5, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA Marketing, working as an Analyist, MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in December 1986), Ht. 5 3, Wt. 79 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., MBA in HR, working in a Reputed MNC in Mumbai Australia : Mangalorean Spinster, (Born in September 1988), Ht. 159 cms, Wt. 57 kgs, Fair, good looking, Edn. Masters in Biotechnology from University of Queensland, Australia, working as Scientist (Research) in Australia, Seeks qualified and godfearing boy settled in Australia, US and Canada MUMBAI : God fearing Mangalorean RC Spinster, (Born in January 1980), 5 6, from good family working for a MNC seeks groom MUMBAI : Mangalorean Spinster, (Born in August 1988), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Beautiful, Very Fair Complexion, Edn. B.Sc., IT., Masters in Media Art & Animation & Editin. Working as an Editor BANGALORE : Mangalorean Spinster, Only Child, (Born in December 1976), Ht. 5 2, Wt. 58 kgs, Fair Complexion, Edn. M.A. Communication, working as an Assistant DUBAI : Mangalorean Spinster, (Born in April 1985) Ht. 5 7, Beautiful and Fair Complexion, Edn. Masters in Health, Care (MHA), Employed as a Manager in MNC Dubai, is looking for a suitable alliance between the ages of 32 to 36 with a height 5 10 and above DUBAI : Spinster, (Born in July 1987), Ht. 5 3, Wheatish Complexion, Edn. B.A. in Mass Media, working as a Senior Executive in Govt. in Dubai. Staying with parents. Seeks a well settled and educated East Indian or Goan Bachelor MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1980), Ht. 5 5, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., PG in Finance, working as a Project Manager MUMBAI : Mangalorean RC Divorcee, 1st marriage annulled by the church, (Born in October 1984), Ht. 5 4, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com, working as a S&Q Officer in Shipping company MUMBAI : Goan Roman Catholic Spinster, (Born in August 1989), Ht. 5 4, Wt. 56 kgs, Fair Complexion, goodlooking and graceful, Edn. as Interior Designer & works as an Interior Designer. Seeks an well educated, working Goan Bachelor. India/Abroad. Having a good status.

15 March 3-9, 2018 séæuáìué ªÀÄ Áê f«vápï ÀªÉÇ Cxïð vá SɼÁAa ZÀjvÁæ-15 ºÉÆQÌ 15 D«Ä PÉzÁ¼Á gáå ªÀÄ ÁZÉ D séæuáìuáåzé eáváaªï vézá¼á D«Ä PÉÆuÁ ÄÌ séæuàäìapï ÀPÁÛAªï. séævêvá Á DªÉÄÑA ªÀÄ ï và¼ï ªÀÄð¼ï PÀ ÉÆè Ä ºÉvÀÄ D Á ÁAiÉÄ. ºÁå ªÀ«ðA DªÀiÁÌA và±éa séæuáìué WÉvÉ ÁåPï zéªázéæ D²ÃªÁðzï D ÁÛ. ÀÅuï Àªïð duï séæuáìuáåzé eáaªïì ÀPÁ ÁAvï. PÁgÀuï váapáa váazéæ CºÀA sàªï Dqï AiÉÄvÁ. ºÉÆ CºÀA sàªï PÀ ÉÆ PÁqÉÆÑ ªÀÄí¼ÉîA aavàä ï À¼É Áågï séæuáìuáåzéæ UÀÄuï DªÉÄÑ ÁVA AiÉÄvÁ. ÁA à ï f«vï faiéävá Á D«Ä Áí ï Áí ï ÀAVÛA «ZÀ vï eáváaªï. PÉÆuÉA Ä PÉ è Áí ê ppá DªÀiÁÌA ÀºÀ ï PÀgÀÄAPï eáaiàiáß C À ppá DªÀiÁÌA ªÀíqÉÆè DPÁä ï eá Éè j séæuáû. DªÀiÁÑ ªÀÄ ÁAvï C À É C«ZÁj «ZÁgï gàxàðpï xàgá ï ÁZÉÆ ï D ÁÛvï. váå ªÀ«ðA DªÉÄÑA ªÀÄ ï ÉÊgÉ séêgé eá ÉèAZï D ÁÛ - zsáaªéûã D ÁÛ D ºÁå ªÀ«ð vàuáªï ªÀÄwAvï sàgéæè ÉÆZï D ÁÛ. C±ÉA eá Éè ªÀ«ðA ÀAiÉÄèA DªÉÆÑ D G ÁæAvï DªÉÄÑ séæaªàûtâ D Áè åazéæ gáuï AiÉÄvÁ. PÉÆuÁZÉgï Ä D«Ä gáuï PÁqïß D ÁÛAªï. ºÉA ÁjZï D ÁAiÀiÁZÉA, ªÀÄ ÁAvï C ÀzsÉÊgï sàgéña D ÁÛ. ÁPÁgÁvÀäPï D gá±éaa aaváß sàváðvï. D«ÄÑ ÃµïÖ ªÀÄné eává. ºÉgÁA xàaaiàiï và¼ï ªÀÄ Á ï D«Ä ZÀ ÉÑA GvÀÛªÀiï. ÀévÁa sáªà ÁA ªÀ¼ÉÆÌ ï WɪÁåA DªÀiÁÑ ªÀÄ ÁAvï PÀ À A sáªà ÁA GvÀà ïß eávávï. ªÀÄÄPÁè å Àj¹ÜvÉPï D«Ä PÀ² ÀæwQæAiÀiÁ váaªï. véa D«Ä ªÀ¼ÁÍdAiÀiï. ªÀÄ ÁAvï fa sáªà ÁA ªÀiÁðuï eávávï váå sáªà Á PÀqÉ vàl ïü Àt À¼ÉªÁåA. váavàä faiéäªáåa, ºÁå SÁwgï xéæqéæå ÀAVÛ PÁëAvï zàªàgàäapï eáaiàiï. RAZÁAiÀiï Àj¹ÜwPï ªÀÄÄPÁgï ªÉívÁ Á, ªÀÄ ÁAvï RAa sáªà Á ªÀiÁðuï eávávï váå sáªà ÁAa ÉÆÃAzï PÀjdAiÀiï ªÁAiÀiïÖ sáªà Á ªÀÄ ÁAvï zàªàj ÁAiÉÄ ÀévÁ: ÀAªÁzï ÀÄgÀÄ PÀjdAiÀiï. ªÉÆUÁ ï ZÀ ÁdAiÀiï, D«Ä ÀévÁ: PÀ À É ºÀ Éè ÃAªïÌ ÀPÁÛAªï ºÁZÉÆ «ZÁgï PÀjdAiÀiï. séæuáìuáåzéæ ªÀÄ ï eáaiàäóaiàiï eá Áågï ªÀÄ ÁAwèA PÉÆqÀÄí sáªà ÁA PÁqïß GqÀAiÀÄÓAiÀiï. váå SÁwgï ÀAVÃvï, ÁZï, PÀ Á, gá ï, zsáaªéña, G ÉåAªÉÑA, zsáå ï D ªÀiÁUÉÚA ºÉA Àªïð PÀgÀÄAPï eáaiàiï. gàzà ï ªÉÇ nãªàiï zàä Áæ åazá ÀzÉæ ï D«Ä eáå Àj¹ÜwAZÉÆ sàåqï PÀvÁðAªï váå Àj¹ÜwPï zàä Áæ åazá ÀzÉæ ï À¼ÀAªïÌ eáaiàiï. D«ÄÑ ÀAPÀÄavï õïÖ D¹è vàgï D«Ä sàævïpá¼áavï DqÁÑvÁAªï. D Áè å Àj¹Üw ªÀAiÀiïæ zàä Áæ åazáå ÀzÉæ ï À¼ÀAªÉÑA KPï ÀªÀgï sàå ï ªÁåAiÀiÁªÀiï eáªáß Á. ÀévÁ:ZÉÆ zàè ÖPÉÆà ï zà Áè å ªÀAiÀiïæ zàä Áæ åpï ÀªÉÆÓ ï WÉAªïÌ ÀÄ sï eává. váazé ªÀAiÀiïæ DªÀiÁÑ ªÀÄ ÁAvï ÀºÁ ÀÄ sàäw, C ÀÄPÀA ï ªÀiÁðuï eáa«ñ ±ÀPÀåvÁ D ÁÛ. D«Ä váå ªÉ¼Ágï C±ÉA ÀæAiÀÄvÀ ï PÀvÁðAªï vézá¼á DªÀiÁÌA ªÉUÁî å w ªÉÆ Áa ªÀ¼ÀSï eává. D«Ä séæuáìuáåzé ªÀÄ ï PÀ±É eáªéåvá? eáå ªÀåQÛZÉÆ gáuï DªÀiÁÑ ªÀÄ ÁAvï D Á vázéæ GqÁ ï D Ä Áè å ªÉ¼Ágï vápá D²ÃªÁðzï AiÀiÁA. DªÉÆÑ zàaiàiá¼ï Áªï PÁAiÀĪÀiï eáuàªïß zàªàgáåa. DªÉÄÑ D sáæ eáªïß D Éè ÁåA xàaaiàiï ªÉÆUÁ¼ï eáªáåa. PÉÆqÀÄ sáªà ÁA PÁqïß GqÀªÁåA. ÀPÁgÁvÀäPï zàè ÖPÉÆà ï D±ÁªÁ eáªïß gáªádaiàiï. Áí ï Áí ï À éuéa gá² eáaªéña ÀAiÀiï. sáªà Á «ªÀ±ïå eáaªéña ÉÆqïß AªÉÑA ÀAiÀiï. f«váavï xéæqé xéæqé véæazéæ D ÁÛvïZï. eéæ tðaiàiï WÉvÁAªï véæ vàéjvï PÁAiÀiÁðgÀÄ ÁPï ºÁrdAiÀiï. ÀAvÉÆ Á ï D GvÁìºÁ ï f«vï ÁjdAiÀiï. eéa PÁªÀiï D«Ä PÀvÁðAªï véa CvÀåAvï µé ï PÀjdAiÀiï. ÁPÁgÁvÀäPï «ZÁgÁAZÁå ÀA A üpï D «ÄvÁæA xáªïß ÀAiÀiïì gáªádaiàiï. a ègï À ÁÚA zépáñ «ÄvÁæA xáªïß ÀAiÀiïì gáªádaiàiï. ÉÆPÁA DªÀiÁÌA gé ªÀÄíuÉÑ và À ÉA PÁªÀiï PÀjdAiÀiï. À²Ã ÁPï zéæãµï ÁAiÉÄ, ºÁvÁAvÁè å PÁªÀiÁ ªÀAiÀiïæ PÁë ÃdAiÀiï eáªïß UÉ Áè å Àªïð ÀAVÛAZÉÆ GqÁ ï PÁqïß Á ÁAiÉÄ. ºÀAiÉÄðPÁ À éuéavï PÁAAiÀiï vàjã D«Ä ²PÁdAiÀiï. eéa PÉÆuÁPï D«Ä séævêváaªï váå ªÀ«ðA D«Ä DªÉÄÑA PÁ½eï và¼ï PÀvÁðAªï. ºÉAZï DªÉÄÑA E ÁªÀiï eáªáß Á. ºÉÆQÌ ságàvázéæ gá ÖçÃAiÀiï Sɼï eáªáß Á. ºÁå SɼÁAvï zéæã ï ÀAUÀqï 11x11 SɼÁÎr JPÁ xàgáa Áp Wɪïß gà âgï ªÀ Áè¹ÖPï WÀmï ÉÆ Á ÁmÁè å ï ªÀiÁgÀÄAPï D UÉÆà ï PÀgÀÄAPï À¼ÀAªÉÇÑ Sɼï eáªáß Á ºÉÆQÌ. zéæã ï xàgáazé ºÉÆQÌ Sɼï D Ávï KPï ªÉÄÊzÁ Á ªÀAiÉÆè ºÉÆQÌ Sɼï D ÉåPï Áð ªÀAiÉÆè ºÉÆQÌ Sɼï. ÀÅuï ÁªÀiÁ ïå eáªïß ºÉÆQÌ ªÀÄíuï D ÀAiÀiÁÛvï. ºÉÆQÌ ságàvázéæ Sɼï eá Áåjà Ef ÁÛAvï 4000 ªÀ ÁðA D èa PÀ ÁavÁæA À¼ÀAªïÌ ªÉļÁî åavï. SɼÁÎr záaqáåzáå vàäzéåpï PÉÆPÉÌA D ï Éè j D ÉÆ ï ÉÆ Á Àj D ÁÑ ªÀ ÀÄÛ ÁVA SɼÉÑA ÁÛ. LAiÀÄgÉèAqÁAvï 1527 ªÀ Áð xéæqé ÉÆ ï Sɼï gàzïþ PÉ Éè. ºÉÆQÌ Sɼï Ä Azï PÉ ÉÆè ªÀÄí¼ÉîA Ä ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ. ¹éÃqÀ ÁAvï ºÁå SɼÁgï ÁAr UÉêÀiï ªÀÄíuÁÛvï. sàåmï ÉÆ ï SɼÁÑ ªÉÄÊzÁ Ágï D gá ï dªàiáñ eáuáågï SɼÁÛ É. gàµáåavï D ¹éÃqÀ ÁAvï ªÀåªÀ Á ÄPï gàä Ágï SɼÁÛ É. gàµáåzéæ gá ÖçÃAiÀiï SÉ¼ï ªÀÄíuï Ä D ÀAiÀiÁÛ É. üã ïø ºÉÆQÌ ÁæPÀÈwPï vàuï D GzÁPï D ï Áè å ªÉÄÊzÁ Ágï SɼÁÛvï. ºÉÆQÌ zázéè và±éa ¹ÛçÃAiÉÆ SɼÁÛvï. M A Pï SɼÁA ºÉÆQÌPï ÀæçªÀÄÄSï ÁÜ ï D Á. ºÉÆQÌa ZÀjvÁæ jzï ÁA ï D Á w ºÁAUÁ ÃAªïÌ UÉ Áågï Á ÁA ÁA«Ñ ÁAvï. ùaúoø} Øuåvå dúº Úo q^ ØuåvåAurÚoO"D} Do ÚjÓ} ùa:o DjŒ;kur~ æloco Aj"àÛjè} Aj"EoÚoCjÄ - EoÇÖ} =kuæuèúoöoç 18 :oyúú} DoàØuÚ} 4 AjÚoàÖuÚ} q:j ;jbj~<}ä ÔoÇ<} qbjèaj{} Djàùr?}ä Aj"EoÓof ú A}œ Úur Û}ä!à;ku Y =jña}~ä Aj""àNO{} EoàÔoDjÚ} ùaúoø} Øuåvådúº Úo q^ ØuåvåAurÚoO"D} Do ÚjÓ} Aoc~Ó} ùa:o DjŒ;kur~ qdo ú?uršå æloco Aj"àÛjèoÖur!;kjÇÓë} iè Øur <} Z d?oº<} DjAo~àÓ} Ò"AoxÚ} AjtÔur<} ùaúoø} Øuåvådúº Úo q^ ØuåvåAurÚoO"D} EoàÖo Doe\Ó} q^ #:jjú} AoAoÈ aià =jèbjàdo ùú} DjŒ;koÇ~U Dj"Úoº:} úbå DjàDo ÇÖur ØuÚo?} ÓoO"~;ji~ iè?ur Úu<}œ Z Dur Øo-ùAjt^<} ùaúoø} Øuåvådúº Úo q^ ÖjÛ} ùú} ùa Øuåvå AurÚoO"D} úràr æloco Aj"àÛjèoÓ} q^ #:jú} DjàÕ}-DjàDo ÇàÓ} ]?ošç DuAuaià AjtEu:} ]bå AjÚjOt Ú} iè =koè^œd} +bauúo q^ iè Øur <} Aj"DjxÚu <jàd} Au]ÖuÚ} EoIÚ} qd}?ušå DjŒ;koÇ~à:} \ <} #<oajtà qd}bšàå =jò"šà Do <} (3000 Új"=jO{}) i È _ b = } Z Dur Øoä ÓoàIrÚ} AjtÔ}~ä ;j"duèà Do <} (2000 Új"=jO{}) iè Boà\ Úur O{} ù"=uœ=j;ja} q^ \DuÈà Do <} (1000 Új"=jO{}) iè Øur <} Wå Au"àÛur<oœ EoàÓoà =koauñ Øo?uàå aøu:oçàó} :oàu #<oajtà DjàDo ÇÖur!;kjÇÓë} iè Øur <} Z d?oº EoàÖuà Eo\à ] A} Dj<o <} ú?urå DjŒ;koÇ~à:} =jèdj" :} Øobš DjA}~ ùa:o!;nko~æljy:}ä DjÓofÓ} q^ =oèd}n;}š ØoA} qd}bšà Aj"ÀÜo?ur AjÚjOt Ú} iè =koè^œd} +bauúoå iè?urúu<}œ Z Dur ØoùAjt^<} Ajà]?uàå Öo-=kjèoÀÚo DjAuà ÓoÒ"~à Djà=ušàå

16 RNI No /95 Regd. No.MNG/462/ Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/ Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS Regd. No. MCS/099/ Licenced to Post without prepayment Licence No. MR/TECH/WPP-71/SOUTH/2018 Published every Saturday dt & Posted on Saturday / Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai ]AuÑ 16 March 3-9, 2018 ÀA ÁgÁAwèA «fäváa xéæra «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ïì «fäváa ªÀÄzsÉA ºÉA KPï C±ÉA ªÀÄíuÁÛvï. («PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ïì (Falls) ÀA ÁgÁAvïZï Cwà ªÀíqï eáªáß Á. ºÉÆ sá ïì D üæpáavï D Á D váa géæãzàpï ªÀiÁºÉvï ºÁAUÁ váaªï) «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ïì ÀA ÁgÁAvïZï Cwà ªÀíqï eáªáß Á D ÀA ÁgÁAvÁè å 7 D üpáaváè å gàhiáa AiÀiÁ D jhäa Á ÉéZÁ UÀrgï ÁÜ vï eáªïß D Á. và±éazï zéæ ï Ä zéã±áaváè å ï ÉÆPÁAPï AiÉĪÉåvÁ. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ïì 1708 «ÄÃlgï gàæazï D Á D ÀUÁî åazáåqã ªÀíqï GzÁÌa PÁA ¼ï D Á PÀvÁð. D üæpáawè ÀUÁî åavï ªÀírè ZÉÆ«Û ÀíAAiÀiï eáa ÉÃf ºÁAUÁ xáªïßazï GvÀà ïß eáªïß ªÀÄÄPÁè å sá ÁìPï ªÉívÁ. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ÁìZÉÆ ÉÆzsï 17 ÀªÉA gï 1855 ªÀ Áð JPÁ ÉÆÌn±ï «Ä±À Àj D qéæpàögï «AUï ÀÖ ï ºÁAtÂA ÁAiÉÆè. váuéa eáå eáuáågï gáªéç ï ºÉÆ GzÁÌ sá ïì À¼É ÉÆ váå eáuáåpï «AUï ÀÖ ï» ï ªÀÄíuï ÁAªï ÀqÉèA. ºÉÆ eáuéæ eáa AiÀiÁAvï D Á. và±éazï ºÁå sá ÁìZÉÆ ÁVê ÉÆ PÉÃAzïæ eáªáß Á. qéã«qï «AUï ÀÖ Á ï D è gátâ «PÉÆÖÃjAiÀiÁZÁ ÁAªÁ ï ªÉÇ ÁAiÉÄèA. ÁÜ Pï sáµé ï ºÁPÁ ªÉƹ-MAiÉÄ-lÆ Áå ªÀÄíuÁÛvï. vázéæ Cxïð UÀeÉÆðAZÉÆ DªÁeï. qéã«qï «AUï ÀÖ Á ï ºÉÆ sá ïì À¼É ÉÆ ÀAiÉÄè Á«ÖA vàgï vázé séæaªàûtâ ÁÜ Pï ªÁ¹ ±ÉA ÉgÉÆ ªÀ ÁðA xáªïß faiéävávï. dæ ï ªÀÄ» ÁåAvï «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ÁìAvï GzÁÌZÉÆ ªÁí¼ÉÆÑ ªÉÃUï JPÀݪÀiï ªÉÃUÁZÉÆ eáªáß ÁÛ. ºÉÆ Àæwà ÉPÀÄAzÁPï 3000 l ÁßAZÁ ªÉUÁ ï UÀeÉÆð ï 100 «ÄÃlgï UÀÄAqÁAiÉÄPï ÀqÁÛ. DvÁA véæ sá ïì D D ï Á ÉÑA Àj Àgï Áå±À À ï ÁPïð eáªïß zà ÁèA. «PÉÆÖÃjAiÀiÁ sá ïì D Áè å Af da ï SÁwgï duï Àæ¹zïÞ eá Á. ºÁAUÁ xáªïß Af da Àgï 111 «ÄÃlgï UÀÄAqÁAiÉÄPï Gr ªÀiÁvÁðvï. Prayer to St. Expedite for solving a financial crisis I call forth the Power and the presence of St. Expedite in my time of financial trouble. I offer my body, heart, mind and soul upon your altar of light. I have faith and trust and complete confidence that you will be my strength in this time of need. Quickly come to my assistance. (State Your Petition) My financial need is urgent. Be my Light and Guide in this situation so that I may live with peace, love, prosperity and abundance and in the Praise of God. Amen. (Promise Publication) J. S. Sequeira Andheri Printed, Published, Edited and Owned by Lawrence Coelho, Printed at Plascote Industries, 23, Municipal Industrial Estate, K.K. Marg, Jacob Circle, Mumbai and Published from 99/101, Perin Nariman Street, 1 st Floor, Fort, Mumbai Editor : Lawrence Coelho. Tel.: / Mangalore - Netravati Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru Mob: