1394

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1394"

Bản ghi

1

2 1394

3 بسمه تعالي اهداي پنجمين جايزة عليمحمدي سال 1394 پژوهشگاه دانشهاي بنيادي با همكاري انجمن فيزيك ايران از سال 1390 به رسالههاي برتر دكتري فيزيك كه در داخل كشور تهيه شده باشند جايزهاي به نام «جايزة عليمحمدي» اعطا ميكند. اين جايزه به پاس خدمات علمي و دانشگاه شهيد دكتر مسعود عليمحمدي استاد فقيد دانشگاه تهران و اولين دانشا موختة دكتري فيزيك داخل كشور از جمله به خاطر نقش مو ثرش در زيرساخت علمي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي و تلاشهاي وي براي برپايي تحصيلات تكميلي در ايران به نام او نامگذاري شده است. اولين جايزة عليمحمدي در سال 1390 به ياسر عبدي از دانشگاه تهران دومين جايزه در سال 1391 به علياكبر ابوالحسني و عبيده جعفري از دانشگاه صنعتي شريف سومين جايزه در سال 1392 به امين صالحي از دانشگاه گيلان و چهارمين جايزه در سال 1393 به علي اقبالي از دانشگاه شهيد مدني ا ذربايجان اعطا شد. جايزة عليمحمدي

4 پنجمين «جايزة عليمحمدي» به حبيب رستمي براي رسالة دكترياش با عنوان خواص ترابردي گرافين كرنش و دي ك لكوج نايد فلزات واسطه و مجتبي گلشني قريهعلي براي رسالة دكترياش با عنوان جايگزيدگي عرضي در ا رايهاي از موجبرهاي نوري اعطا شد. از بين 10 متقاضي دريافت پنجمين جايزة عليمحمدي و سه مرحله داوري توسط داوران جايزه كه توسط انجمن فيزيك ايران تعيين شدهاند رستمي و گلشني به صورت مشترك موفق به كسب حداكثر امتيازات از هيي ت داوران جايزه شدهاند. از جمله معيارهاي كميته ميتوان به محتواي علمي و برجسته بودن كار علمي پاياننامه نوا وري و اراي ة ايده بديع و ارزش علمي و محتواي مقالات علمي مستخرج از پاياننامه اشاره كرد. جايزة عليمحمدي

5 حبيب رستمي متولد 1364 لاهيجان تحصيلات كارشناسي فيزيك دانشگاه سمنان كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه تهران دكتري فيزيك پژوهشگاه دانشهاي بنيادي پژوهشگر پستدكتري Scuola Normale Superiore ايتاليا تاكنون. رسالة دكتري رستمي با راهنمايي رضا عسگري استاد پژوهشگاه دانش هاي بنيادي نوشته شده است. مقاله ها 1. H. Rostami, Y. Abdi, and E. Arzi, Fabrication of optical magnetic mirrors using bent and mushroom-like carbon nan - otubes, Carbon 48, 3659 (2010). 2. H. Rostami, and R. Asgari, Electronic ground state properties in strained graphene, Phys.Rev.B 86, (2012). 3. F. Parhizgar, H. Rostami, and R. Asgari, Indirect exchange interaction between magnetic adatoms in monolayer MoS2, Phys.Rev.B 87, (2013). 4. H. Rostami, Ali G. Moghaddam, and R. Asgari, E_ective lattice Hamiltonian for monolayer MoS2 : Tailoring electronic structure with perpendicular electric and magnetic _elds, Phys.Rev.B 88, (2013). 5. H. Rostami, and R. Asgari, Electronic Structure and Layer-Resolved Transmission of Strained Bilayer Graphene in the Presence of Vertical Fields, Phys.Rev.B 88, (2013). 6. Z. Khatibi, H. Rostami, and R. Asgari, Valley polarized transport in strained graphene based Corbino disc, Phys. Rev. B 88, (2013). 7. L. Majidi, H. Rostami, and R. Asgari, Andreev reection in monolayer MoS2, Physical Review B 89, (2014). 8. H. Rostami, and R. Asgari, Intrinsic optical conductivity of modi_ed-dirac fermions system, Phys. Rev. B 89, (2014). 9. H. Rostami, and R. Asgari, Valley Zeeman e_ect and spin-valley polarized conductance of monolayer MoS2 in perpendicular magnetic _eld, Phys. Rev. B 91, (2015). جايزة عليمحمدي

6 دكتري رسالة چكيدة ا ينا پ نامه واسطه فلزات ك لكوج نايد دي و كرنش تحت گرافين ترابردي خواص طيف. ميگيرد بر در را بعدي دو درسيستمهاي مهم موضوعات از نسبتوسيعي ا شروع بعدي دو غشاي يك الاستيسته خواص از طيف اين دارد. گسترش ا نها توپولوژي براي بست تنگ مو ثر مدل يك سه تاب يك مدل اين از استفاده با است شده به و مباحث بس يا ذره و هي ارا تكلايه موليبدن ديسولفيد الكتروني ساختار مطالعة گانة نوار در بزرگ تكانههاي براي قوي صورت به كاملا خوبي بسيار تقريب با رسانش نوار درحاليكه است شده مشاهده ظرفيت مشاهده نيز تجربه در اخيرا ظرفيت نوار در قوي سهگانه تاب اين است. متقارن و دايروي تك در وادي زيمن اثر نامه پايان ديگر ة نتيج است. شده مي رخ سيستم اين ساختار در واروني تقارون وجود عدم دليل به اثر اين است موليبدن ديسولفيد لايه واقع.در دهد صورت به وادي ا زادي درجة كنيم اعمال سيستم اين به مغناطيسي ميدان يك كه زماني به خطي زيمن اثر مشابه بسيار جفتشدگي اين و ميشود جفت مغناطيسي ميدان عمودي مو لفة وادي زيمن جداشدگي كه است شده داده نشان پاياننامه اين در است. اسپين براي از تفاوت اين و هستند متفاوت هم با ظرفيت و رسانش نوار در همسايه نوارهاي و نوار هر بين مجازي گذارهاي و تك نواري ساختار و الكترونيكي خواص بر كرنش اثر است. گرفته قرار مطالعه ميگيرد. نشا ت نوار هر اوربيتالي مشخصة مورد نيز موليبدن ديسولفيد لايه است. شده انجام بست تنگ مدل پايه بر بررسي اين طور به در را غيريكنواخت كرنش حاصل انرژي كم مدل و شده تصحيح كمانرژي هاميلتوني ويژه بردارد. در دوران و كرنش تانسور از توان دوم مرتبة در است متفاوت ا نها بزرگي و دارند يكسان راستاي كه برداري پتانسيل شبه نوع سه تصوير بنابراين است. شده ا ورده دست به كرنش حضور در موليبدن ديسولفيد تكلايه مي استفاده گرافين براي كه مغناطيسي ميدان شبه ساده كارايي ماده اين در ديگر شود همز طور به را برداري پتانسيل شبه چند كه سيستمي اين در همچنين ندارد. شامل مان عليمحمدي جايزة

7 ميشود براي محاسبه ساختار نواري به صورت تحليلي بايد يك مسي لة غيرمتعامد را حل نماييم. به دست ا ورده شده است كه به طور كوانتومي در پاية همچنين يك جفتشدگي مستقيم اسپين و كرنش در اين سيستم مو ثر ميتوان اين جمله را به صورت تصحيحي براي جفتشدگي اسپين مدار در حضور كرنش در نظر گرفت.در بررسي اثر كرنش يكنواخت دوراستا بر ساختار نواري اين ماده يك گذار از حالت نيمه محاسبه شده است كه با نتايج به دست ا مده از تجربه سازگار است. رساناي مستقيم به غيرمستقيم جايزة عليمحمدي

8 مجتبي گلشني قريه علي متولد تحصيلات كارشناسي فيزيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي ي كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف دكتري فيزيك دانشگاه صنعتي شريف رسالة دكتري گلشني با راهنمايي عبداالله لنگري استاد دانشگاه صنعتي شريف نوشته شده است. مقاله ها 1. M. Golshani, S. Weimann, Kh. Jafari, M. Khazaei Nezhad, A. Langari, A. R. Bahrampour, T. Eichelkraut, S. M. Mahdavi, A. Szameit, Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices, Phys. Rev. Lett. 113, (2014). 2. M. Golshani, A. R. Bahrampour, A. Langari, and A. Szameit, Transverse localization in nonlinear photonic lattices with second-order coupling, Phys. Rev. A 87, (2013). 3. M. Khazaei Nezhad, A. R. Bahrampour, M. Golshani, S. M. Mahdavi, and A. Langari, Phase transition to spatial Bloch-like oscillation in squeezed photonic lattices, Phys. Rev. A 88, (2013). 4. M. Khazaei Nezhad, S.M. Mahdavi, A.R. Bahrampour, M. Golshani, Effect of longrange correlated disorder on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides, Optics Communications 307 (2013) M. Khazaei Nezhad, M. Golshani, A.R. Bahrampour, S.M. Mahdavi, Effect of Kerr nonlinearity on the transverse localization of light in 1D array of optical waveguides with off-diagonal disorder, Optics Communications 294 (2013) A. Ghasempour Ardakani, M. Golshani, Seyed Mohammad Mahdavi, Ali Reza Bahrampour, Mode analysis of fiber Bragg grating random lasers in the presence of mode competition, Optics & Laser Technology 44 (2012) جايزة عليمحمدي

9 7. A. Ghasempour Ardakani, A.R. Bahrampour, S. M. Mahdavi, M. G., Numerical study of random lasing in three dimensional amplifying disordered media, Optics Communications 285 (2012) A.R. Bahrampour, M. Vahedi, M. Abdi, R. Ghobadi, M. Golshani, S. Tofighi, B. Parvin, A theoretical multi-reflection method for analysis of optomechanical behavior of the Fabry Perot cavity with moving boundary condition, Optics Communications 284 (2011) جايزة عليمحمدي

10 چكيدة رسالة دكتري جايگزيدگي عرضي در ا رايهاي از موجبرهاي نوري در سالهاي اخير به علت شباهت بين شبكههاي نوري و الكتروني مطالعه انتشار نور در شبكههاي نوري باعث ايجاد بينش عميق در تحول تابع موج و در نتيجه درك برخي خصيصههاي كوانتومي گرديده است. در حقيقت خصوصيات ناب شبكههاي نوري اين سيستم را به يك ا زمايشگاه در درسترس و انعطافپذير در مطالعة پديدههاي گوناگون سيستمهاي گسسته نوري و غير نوري تبديل كرده است. دو نمونة مهم از پديدههاي مربوط به ترابرد همدوس كوانتومي جايگزيدگي اندرسون و نوسانات بلاخ است كه در اين رساله مورد بررسي قرار ميگيرد. در بخش اول رساله اثر برهمكنش بلندبرد بر جايگزيدگي عرضي در شبكهاي زيگزاگ از موجبرهاي نوري غيرخطي مورد بررسي قرار ميگيرد. نتايج عددي نشان ميدهد كه حضور همساية مرتبة دوم كاهش جايگزيدگي را به دنبال دارد. علاوه بر اين خاصيت غيرخطي تا زماني كه به اندازة كافي ضعيف باشد باعث تسهيل جايگزيدگي با افزايش جايگزيدگي همراه است. بررسي اثرات غيرخطي در حضور همساية مرتبة دوم نشان ميدهد كه كمينة مقدار پارامتر غيرخطي كه بعد از ا ن اين رفتار عجيب مشاهده ميشود با افزايش قدرت همساية دوم افزايش مييابد. در بخش دوم نوسانات بلاخ در ا رايهاي از موجبرهاي نوري داراي برهمكنشهاي بلندبرد به صورت نظري مطالعه ميگردد. اولين نتيجه اين است كه اگرچه همسايههاي مرتبة بالاتر باعث ايجاد بازگشتهاي جزي ي چندگانه در نيمرخ انتشاري ميشوند ولي تا ثيري بر دورة تناوب فضايي نوسانات بلاخ ندارند. نتيجة ديگر عدم تغيير ويژه مقادير و خاصيت همشكل بودن ويژه توابع مربوط به ا نها در حضور برهمكنشهاي بلندبرد است. نهايتا محاسبة تابع گرين و همچنين جواب معادله براي يك ورودي گسترده نشان ميدهد كه تقارن نيمرخ انتشاري به الگوي موج ورودي بستگي دارد. جايزة عليمحمدي

11 بخش ا خر رساله به بررسي يك خصيصة ذاتي تمام شبكههاي نوري يعني اتلاف ميپردازد. قبل از اين در مطالعات نظري اتلاف يا بهره از طريق افزودن يك جمله قطري موهومي در ماتريس هاميلتوني سيستم منظور ميگرديد كه در صورت يكسان بودن جذب تمام موجبرها به جز يك افت دامنه كلي نمايي تا ثيري در معادلة تحول سيستم نداشت. در اين رساله با شروع از معادله موج هلمهولتز و گسستهساز ا ن معادلة حاكم بر انتشار نور در ا رايهاي از موجبرهاي داراي افت به دست ميا يد. اين معادله نشان ميدهد كه افت علاوه بر جمله قطري باعث افزوده شدن يك جمله غيرقطري موهومي نيز به هاميلتوني ميگردد از اين رو اثر افت در هيچ شرايطي حتي جذب همگن و مشاهده گذار از رژيم بالستيك به پخشي و مقايسة ا ن با نتايج نظري ثابت ميشود كه وارد كردن اين جملة غيرقطري موهومي در هاميلتوني ضروري است. نهايتا در قسمت ا خر جايگزيدگي عرضي در حضور اين جمله غيرقطري موهومي بررسي ميشود. نتايج نشان ميدهد كه در حضور افت دو معيار متداول مربوط به جايگزيدگي رفتاري متفاوت دارند و فقط يكي از ا نها جايگزيدگي را به درستي توصيف ميكند. جايزة عليمحمدي