,, SWC-03721SMT I. THONG TIN MAU UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TV cap NUaC SAl GON TRAcH NHI~M HUu H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ",, SWC-03721SMT I. THONG TIN MAU UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TV cap NUaC SAl GON TRAcH NHI~M HUu H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA"

Bản ghi

1 ,, SWC03721SMT I. THONG TIN MAU UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TV cap NUaC SAl GON TRAcH NHI~M HUu H~N MQT THANH V[EN PHIEU KET QuA KIEM NGHI~M 1. Ten khach hang: TONG CONG TY cap NUdc sal GON TNHH MTV. 2. Dia chi: S6 01 Cong Truong Quoc T~, P.6, Q.3, Tp. H6 Chi Minh. 3. Ten mfiu: Mfiu mroc. Cong ty C6 phan cap mroc Gia Dinh. 4. Tinh trang mfiu: 5. S6 hrong mfiu: 6. Ngay nhan mfiu: Mfiu duoc dung trong binh 2L, khong mui, khong vi Ia / Thai gian thir nghiem: 20106/20 18 d~n 25/06/ Lo~i mfiu: : Niroc an uong, sinh hoat, 9. K~t qua TN: : Xem trang sau. PHONGQuANLycHATLUQNGNUaC PHO TRUONG PHONG Luu y: Di~p Thj Hoang Ha I. Cac k~t qua thir nghiem ghi trong phieu nay chi co gia tri d6i voi m~u do khach hang gui d~n; 2. Khong duoc trich sao 1 phfrn phieu k~t qua thu nghiem nay neu khong co su d6ng y bang van ban cua SA WACO; 3. Ten m~u, ten khach hang duoc ghi theo yeu cfru cua noi gui m~u; 4. Thai gian luu m~u: 5 ngay tir ngay tra k~t qua; 5. DQ khong dam bao do rno rong uoc hrong duoc tinh voi k=2, muc tin cay 95%. Khach hang co th61ien h~ theo dia chi sau d~ bi~t them thong tin: Ph6ng Quan Iy Chftt Im;mg nu6c: S6 2 Le Van Chi, phucmg Linh Trung, Qu~n Thu DLrc. DT: (08) ho?c (08) ho?c (08) BMQT Ban himh : Thang 05/2017 (2) Trang bia

2 SWC037218MT () I. KET QUA rrnr NGHI~M PHIEU KET QuA KIEM NGHI~M PhU'ong phap thir GiOi han phat hi~n Quy chuin K~t qua thir nghiem 01:20091 SWC SWC BYT MT/ MT/ DQ mau PtCo 2 Mui Cam quan :S Kh6ng co mui 1<;1 Kh6ng c6 mui la Khong c6 mui la 3 DQ due (*) NTU 5 DQ cling (*) 0,02 NTU :S2 <0.25 < ,6 7, :S300 34,0 34,0 2340C20 6 Clorua (*) 0, ,75 10, cr20 0,008mg/ :S0.3 <0.03 < :S0.3 Pecmanganate 13 Coliform CFU/100mL 14 E.Coli CFU/I00mL 15 Cl0 dir 6186:1996 :S50 0,5 0,5 ::;3 0,002 0,002.) :S250 Ghi chit: : khong phdt hien; (*): Chi lieu duac cong nhdn ISO 17025, SWC037218MT/2702 : r.e Quang Dinh, P.I, Q. Go YAp; SWC037218MT/2703 : 116X6 Vi t Nghe TInh, P.27, Q. Binh Th<;tnh.,., :S2 0,6 0, ,5 0,5 BMQT Ban hanh : Thang OS/2017 (2) Trang 1/5

3 PHIEU KET QuA KIEM NGH]~M SWC037218MT (34) T t~~~ \' I.LAS 1(107 I. KET QuArmr NGHI:'::M TT Ten chi tieu Don VI 1 D<)mau PtCo Phuong phap thif GiOi han phat hi~n 2 Mlii Cam quan 3 D<)due (*) NTU 5 D<)cling (*) 2130B: C20 Quy chu n K~t qua thir nghi~m 01:20091 SWC SWC BYT MT/ MT/2705 < mui 1<;1 Kh6ng co mui 1:;\ Kh6ng c6 rnui 1:;\ 0,02 NTU :S2 <0.25 < ,6 7, :s ,0 34,0 6 Clorua (*) 0, ,75 11, cr20 0,008mgl :s 0.3 <0.03 < < 0.3 < 50 0,5 0,5 :s3 0,002 0,002..,.., :s 250.).) :S2 0,2 0,4 Pecmanganate 6186: Coliform CFUI100mL 14 E. Coli CFU/I00mL 15 Clo dir ,4 0,5 Ghi chit: KP H: khong phdt hien; (*): Chi lieu iju9'c cong nhdn ISO 17025; SWC037218MT/2704 : B7 Phu My, P.22, Q. Binh Th<;1nh; SWC037218MT/2705 : 153 X6 Vi~t NgM TInh, P.17, Q. Binh Thanh. BMQTs.IO.02 Ban hanh : Thang 05/2017 (2) Trang 2/5

4 SWC037218MT (56) I. KET QuA THU NGHI:E:M PHIEU KET QuA KIEM NGHII;:M VILAS 1007.~.~~ 1 D9 mau PtCo Quy chuan K~t qua thir nghiem Phuong GiOi han phap thir phat hi~n 01:20091BY swc swc T MT/ MT/ Mui Cam quan 3 D9 due (*) NTU 5 D9 cirng (*) 6 Clorua (*) 7 S~t (*) mgll 2340C cr20 0,008mgl SIS 3 3 mui 1;;1 Kh6ng co mui la Kh6ng co mui 1~ 0,02 NTU S2 <0.25 < ,6 7, S300 33,0 34,0 0,39 mgll ,50 10,50 SO.3 <0.03 < S 0.3 <0.05 Pecmanganate 13 Coliform CFU/IOOmL 14 E. Coli CFUIlOOmL 15 Clo dir S 50 0,5 0,6 S3 0,003 0,003 S :1996 S2 0,3 0, ,5 0,5 Ghi chu : : khong phat hien, (*): Chi tieu duac cong nhdn ISO 17025,' SWC037218MT/2706 : 2211 Di~n Bien Phli, P.15, Q. Binh Th;;1nh; SWC037218MT/2707 : 95 Dinh Tien Hoang, P.3, Q. Binh Th;;1nh. BM~QT~ Ban hanh : Thang OS/2017 (2) Trang 3/5

5 SWC037218MT (78) PHIEU KET QuA KIEM NGH]~l\1 I. KET QuA THU' NGHI~M Phuong phap thir GiOi han phat hi~n Quy chuan K~t qua thir nghiem 01:20091 SWC SWC BYT MT/ MT/ <) mau PtCo < Mlii Cam quan Kh6ng co mui 1<;1 mui la mui la 3 8<) due (*) NTU 0,02 NTU ::;2 <0.25 < ,6 7,7 5 8<) cling (*) 6 Clorua (*) 2340C ::; ,0 34,0 4500cr20 0, ,50 10,50 0,008mg/ < 0.3 <0.03 < ::;0.3 ::;50 0,5 0,5 ::;3 0,003 0,003 < 250 ".) 3 Chi so ::;2 0,3 0,5 Pecmanzanate 6186: Coliform CFU/IOOmL 14 E.Coli CFU/IOOmL 15 CIa dir ,5 0,5 Ghi chit: KP H: khong phat hien; (*): Chi lieu duac cong nhdn ISO 17025; SWC037218MT/2708 : 23 Nguyen Van Dau, P.5, Q. Phu Nhuan; SWC037218MT/2709 : 17 HE>Van Hue, P.9, Q. Phu Nhuan. BMQT Ban hanh. Thang OS/2017 (2) Trang 4/5

6 SWC037218MT (910) PHIEU KET QUA KIEM NGHI~M I. KET QUA THUNGHI~M Phuong GiOi han phap thir phat hi~n 1 89 rnau PtCo 2 Mui Cam quan Quy chu~n K~t qua thu' nghiem 01:2009/ SWC SWC BYT MT/ MT/2711 :s mui la Kh6ng c6 mui 1;;1 Khong c6 mui 1;;1 3 D9 due (*) NTU 5 D9 cling (*) 0,02 NTU :S2 <0.25 < ,6 7, < ,0 33,0 2340C20 6 Clorua (*) 0, cr20 10,75 10,50 0,008mg/ :s 0.3 <0.03 < < 0.3 <0.05 < 50 0,5 0,5 :S3 0,003 0,004 < Pecmanganate 6186:1996 :S2 0,3 0,3 13 Coliform CFUIlOOmL 14 E. Coli CFUIlOOmL 15 Clo dir ,5 0,5 Ghi chit: KP H: khong phat hien; (*): Chi tieu duac cong nhdn ISO 17025, SWC037218MT/2710 : 223 Nguyen Tn;mg Tuy~n, P.8, Q. Phli Nhuan; SWC037218MT/2711 : 59 Tr~n Quang Di~u, P.14, Q.3. BM QT Ban hanh Thang OS/2017(2) Trang 5/5