Cû\VWÑ UXW AYo EeLÞdÏf ùnôpyùrpxôm ùnnùels úvôyôu 2:5 (FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY) Vol. 16 FEBRUARY No. 02 Dear Fathers, Brothers and Sisters

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Cû\VWÑ UXW AYo EeLÞdÏf ùnôpyùrpxôm ùnnùels úvôyôu 2:5 (FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY) Vol. 16 FEBRUARY No. 02 Dear Fathers, Brothers and Sisters"

Bản ghi

1 Cû\VWÑ UXW AYo EeLÞdÏf ùnôpyùrpxôm ùnnùels úvôyôu 2:5 (FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY) Vol. 16 FEBRUARY No. 02 Dear Fathers, Brothers and Sisters, As we begin the month of February during which we will celebrate the Feast of Our Lady Lourdes, I wish and pray that everyone of us is being blessed and guided through the powerful intercession of our Lady. In a special way we, as diocese, thank the Lord as it is the Jubilee year for Chetpet Shrine (125 Years). In a way it was fitting that we inaugurated the Year of Youth at the foot of Madha Hill. My heart was filled with utmost gladness by seeing thousands of young people on that day. I thank God and remember the goodness of Mother Mary for this wonderful event. With same sentiments of gratitude to our Lady, I invite all our Diocesan Priests, Religious and the People of God for the feast of Our Lady of Lourdes Shrine. Our place of pilgrimage has become a place of healing and faith. People those who visit Our Shrine should return home with renewed faith and a readiness to serve God in 1

2 their needy brothers and sisters. As diocesan celebration, once again we go back to the old custom of celebrating the annual feast of the shrine during the month of February. The feast will commence with the flag hoisting on 1 Feburary 2020 and will be concluded on 10 th Feb (Feast Celebration) and 11 th Feb (Day of Pilgrimage to Madha Hill). In a special way we are called to support by our prayers and financial assistance as the Shrine is being renovated in view of 125 anniversary of its construction. I do appreciate Rev. Fr. N. Victor Inbaraj, the Rector and parish priest of the Shrine for his untiring efforts to renovate the Shrine and erect two grand Cars dedicated to Our Mother Mary. I hope these tireless efforts will fulfill the spiritual needs of the faithful. In this same month as we also begin the season of Lent, I too give the same message of Conversion as Our Holy Father Francis invites us for conversion. Holy Father is calling on the faithful not to let the Lenten season of grace pass in vain, but to live as children of God acknowledging and obeying His law, in particular in regards to our brothers and sisters and to creation. In this year s Lenten message, the Pope invites believers to prepare to celebrate the paschal mystery with mind and heart renewed, warning that Sin leads man to consider himself the god of creation, to see himself as its absolute master and to use it, not for the purpose willed by the Creator but for his own interests. Let us leave behind our selfishness and self-absorption, and turn to Jesus 2

3 Pasch. Let us stand beside our brothers and sisters in need, sharing our spiritual and material goods with them. Let us remove our selfishness by our constant prayer, selfless Fasting, and generous alms-giving. Our Pope says, fasting means turning away from the temptation to devour everything to satisfy our voracity; Prayer teaches us to abandon idolatry and the self-sufficiency of our ego; Almsgiving, whereby we escape from the insanity of hoarding everything for ourselves in the illusory belief that we can secure a future that does not belong to us. As I conclude my message, let me remember the excellent job done by Rev. Fr. Lawrence, Youth Director and his team for their meticulous arrangement of youth convention as the inauguration of the year of youth. I do acknowledge and thank the Parish Priest and other Priests of Chetpet Parish and Vicariate for their cooperation for the success of the inauguration of the Year of Youth. And, I extent my heartfelt thanks to Rev. Fr. Panner Selvam and Rev. Fr. Roy Lazar for organizing a meaningful celebrations. Specially, the vocation day is more meaningful as it motivates young people to minister for the kingdom of God and for the good of the local Church. May Our Mother of Lourdes bless you all throughout this month and grant all the necessary blessing at the beginning of the season of lent. Yours in Christ Jesus + Most Rev. Dr. P. Soundararaju, SDB., Bishop of Vellore 3

4 Bishop s Programme 01 M Sat Auxilium College, Gandhinagar E,, Flag Hoisting, Chetpet 02 Sun Confirmation, Chengam 04 Tue Confirmation, Allikondapattu 06 Thu Sneha Deepam 07 Fri Visit of Jesuits Wedding at Neiveli 08 Sat St. Mary s School Building Blessing, Vellore 09 M Sun Confirmation, Christianpet E Feast Day Mass at Yelagiri Tue Our Lady of Lourdes Shrine, Chetpet Feast Wed CBCI Meeting, Bangaluru 26 Wed Ash Wednesday 27 Thu Monthly Recollection, Vellore + Most Rev. Dr. P. Soundararaju, SDB., Bishop of Vellore Dear fathers VICAR GENERAL S OFFICE Monthly Recollection for the month of February will be on Thursday, 27, Very Rev. Msgr. I. John Robert Vicar General 4

5 PROCURATOR'S OFFICE MISSION SUNDAY COLLECTION S.No Parish Amount 1 Japthikarani Old Town Parasur Kaniyambadi Semmiamangalam Alliandal Total Thanks for your generous contribution for Mission Sunday Collection. Those who have not yet sent Mission Sunday Collection kindly send as early as possible. Rev. Fr. A.Kulandesu Procurator MANAGER'S OFFICE ±võ \l Zô - T orp 2019 SUÕ Uû\UôYhPj p CVeÏm Aû]jÕ Bo..Gm. Ts Ls B Vl ùtúudls Nôo p Auß úuxô[o RkûR RûXûU«p úurï BVo AYoLÞdÏ ±võ \l Zô YôrjÕ ùr dllthpõ. ±võ \l Zô u Au u T orxôl BVo AYoL Pm Aû]jÕl Ts L u RûXûUVô VoLs EPu B VoLs 5

6 TXÚm PûY, úyh, útôoûy, Ûe Utßm BûPLû[ ùtúm Gi dûl«p YZe SuùLôûPÙm A jr]o. CkR BiÓ CÕ JÚ V ØVt ; HûZ G V UdLs EeLs Aû]YûWÙm Su±úVôÓ û]ü áoyôols G] R]Õ U rf ûv ùy ltój BVo AYoLs Aû]YûWÙm Yôrj B á±]ôo. úuxô[o Gu\ Øû\«p Cl V ØVt dï JjÕûZl m BRWÜm Sp V Aû]jÕ RûXûUVô VoLs Utßm B Vl ùtúudlþdï G]Õ U]UôokR Su±ûV ùntelþpu ùr jõdùlôs ú\u. Fr. S.A.S. [ùuih ùwônô úvô úuxô[o, Bo..Gm. Ts Ls Schools Visited Kaniyambadi Middle Santhavasal Primary Vadamathimangalam Primary Thirumalai Primary Sirungattur Primary Vandavasi HS and Primary Padiri Primary Peria Colony Primary Mazhavankarunai Primary Nelliangulam Primary 6

7 Chetpet HSS and Primary Thathanur Primary Moraikaniyanur Primary Nedungunam Primary Mosavadi Middle Kolappalore Primary I sincerely thank all the Correspondents, Headmasters and Teachers for their dedicated service and co operation. Other Schools will be visited during the following months. Dates will be informed later. STATEMENT OF RECEIPT Poor Children Education Fund as on S.NO NAME OF THE SCHOOL / INSTITUTION AMOUNT 67 Auxilium Matric Hr.Sec.School, Polur Sacred Heart Elementary School, Polur St.Xavier Matric High School, Soganur Infant Jesus Matric School, Edyansathu, Bagayam St.Joseph s Boys Hr.Sec. School, Susai Nagar Loudhu Madha Matric Hr.Sec. School, Thandarampet Sacred Heart Girls Hr.Sec. School, Vandavasi (Sisters) Sacred Heart Girls Hr.Sec. School, Vandavasi (Staff) Sacred Heart Girls Hr.Sec. School, Vandavasi 1013 (Non-Teaching Staff) ) I thank sincerely all the Principals, Headmasters, Headmistresses and children of Educational Institutions 7

8 run by the Religious congregations for their generous financial contribution towards the Poor Children Education. Fr. S.A.S. Clement Rosario Manager RCM Schools RCM Ts L u B Vo áhp KnÜ ùtßm B VoLÞdÏ TôWôhÓ Zô, úyío _]Y úyío NeLUm UiPTj p Bo..Gm. Ts L u B Vo áhp Nôo p úyío Utßm ÚYiQôUûX UôYhPeL p T kõ KnÜùTßm B Vo ùtúudlþdï.smªvkrp C.úU ùt²lô, Gv.BúWôd VúU,.NkR]úU,.W, Wô lúthûp,.úu Ä]v únjõlthó PTsë. TuÉoùNpYm, BolTôdLm, ùw ]ôúu, úlô ío úl.y[ou, Cû[VôeLi, Gv.U VmUôs, úyío Gm. úwô_ôu,.bo.ynkrô, rsôjço, ú_ô úu ùlôxv dlô, T j Wm Gm..LQLúU, H.U Vôu, ùnnvôß,.akúrô Rôv úuôûwdl²vòo úu LXô, UÚjÕYômTô Gm. Wôu v AkúRô Wôw, ÚÕ [e ]ôu H.ù_VúU B úvôo T û\ü ùtt\]o. CYoLÞdÏ TôWôhÓ Zô _]Y p SûPùTt\Õ. úyío Uû\UôYhP BVo Øû]Yo ùt.ùn[krwwô_ RûXûU Y jrôo. úyío Uû\UôYhP ØRuûU ÏÚ Øû]Yo I._ôu WôToh, úyío Uû\UôYhP úuxô[o Gv.H.Gv. [ùuih ùwônô úvô Øu²ûX Y jr]o. ùrôuútôvúlô ùrôpdllts B VoLs ÏmT BWj GÓjR]o. ÕûQjRûXYo RûXûU B Vo H.AkúRô Rôv YWúYt\ôo. 8

9 YkRYô Bo..Gm. EVo ûxlts RûXûU B Vo.Gv.Wô_u CWeLp ¾oUô]m Yô jrôo. Cû[VôeLi ²R LôoúUp Auû] úup ûxlts UôQY, UôQ Ls YWúYt SP]m B ]o. Bo..Gm. Ts Ls B Vo áhp RûXYo Gv.ùTXúYk Wm RûXYo EûWVôt±]ôo. Bo..Gm. Ts L u úuxô[o útwúh Ú. Gv.H.Gv. [ùuih ùwônô úvô YôrjÕûW YZe ]ôo. úyío Uû\UôYhP ØRuûU ÏÚ útwúh Ú I._ôu WôToh Øu²ûX Eû\Vôt±]ôo. BVo ùt.ùn[krwwô_ Utßm ØRuûU ÏÚ 100 NRÅRm ØRp 95 NRÅRm úrof ùtt\ Ts LÞdÏ û]ü T Ñ YZe TôWôhÓ ùr jrôols. A L UôQYo úroü GÝ A L úrof ùtt\ Ts LÞdÏ AÚhRkûRVoLs H.ÏZkûRúVÑ, Gv.ú_mv, Gp.WúUx TôWôhÓ ùr jr]o. TôPYô VôL èß NRÅRm úrof V jr B VoLÞdÏ AÚhRkûRVoLs Gm.ú_ô.íoÕNôª, Gv.AÚ[lTu, úl.gv.oô]ú_ô, I. dpo CuTWôw,.TuÉoùNpYm, H.BúWôd VNôª, TôWôhÓ ùr jr]o, RªZL AWÑ NêL SXjÕû\ BûQVo.B WLôm èp ùy ÂÓ Utßm \l Úk ]o EûWVôt±]ôo. ÏZkûR ùrô Xô[oØû\ J l m - ùtiïzkûrl u Lp E ûu èp B Vo útôl ßY] CVdÏSo YZdÏûWOo Bo.Gp. ùwônô úvô èp EûWVôt±]ôo. T j Wm ²R NLôV Auû] úup ûxlts Nôo p ""AlTô'' Å SôPLm SûPùTt\Õ. KnÜ ùtt\ B VoLÞdÏ ùtôu]ôûp útôoj, ReL úuô Wm A jõ BVo ùt.ùn[krwwô_ RûXûU EûWVôt±]ôo. Bo..Gm. áhp ÕûQf ùnvxo H.Lu²U, únjõlthó Bo..Gm. ùrôpdllts ER RûXûU B ûv Gm.AU- E`ô L ûr TôWôhÓ YZe ]o. úyûo ùrôuútôvúlô ER B ûv.bo.ynkrô Ht ûwvôt±]ôo. Lrf ûv 9

10 únjõlthó ²R úrôª²d Nô úvô úup ûxlts ØÕLûX B Vo Gp.ùNpYÏUôo, únjõlthó ²R úrôm²d Nô úvô úup ûxlts ØÕLûX B ûv.gu.g XW ùrôïjõ YZe ]o. úyío YhPôW RûXYo.AkúRô Wôw Su± á±]ôo. TôWôhÓ Zô C²úR û] û\üt\õ. Ú. ùtxúyk Wm útwúht. S.A.S. [ùuih ùwônô úvô RCM áhp RûXYo úuxô[o, RCM Ts Ls úunl lt ûxvm ÚlTjço Uû\YhPm Uû\dLp / Suù]± TôPeLs BnÜ : LjúRô-dLl Ts Lû[ úunl lt ûxv CVdÏSo RkûR L.WúUx AkúRô Utßm AÚhRkûR A._ôu útôvúlô, úy Vo NôØúYp _]Y UôRm 6, 7, 8, 10 úr L p Uû\dLp / Suù]± TôPeLû[ BnÜ ùnnr]o. Ts j Rô[ô[o, RûXûUVô Vo Utßm B Vl ùtúudls ReLs UôQY, UôQ VoLû[ SuÏ RVôoTÓj CÚkR]o. Uû\dLp / Suù]± TôPj p úls úlhïmútôõ sû[ls EtNôLUôLl T p A jr]o. úuûm B VoL u YÏl TôPd ϱl LÞm Lt jrp ÕûQd LÚ LÞm TôoûY«PlThP]. u CVdÏSo RkûR B VoLû[f Nk jõ Uû\dLp / Suù]± TôPj tï ùlôódl úyi V Ød VjÕYjûRl Tt± [dlm ùlôójrôo. Uû\dLp / Suù]± úro p ùyt±l ùtt\ UôQY, UôQ VoLÞdÏd úlpvøm Nôu±RÝm úunl lt CVdÏSo RkûR AYoL[ôp 10

11 sû[lþdï YZeLlThP]. Uû\dLp / Suù]± BnÜdÏ JjÕûZl ùlôójr ùlôûpvôg TeÏjRkûR A._ôuúTôvúLô AYoLÞdÏ U]UôokR Su±. ÚlTjço TeÏ Au Vm Utßm TeÏ útwûy EÚYôdLm: N²d ZûUVuß ÚlTjço NLôVUôRô Te p Au VjûRl Tt±V LÚjRWeÏ SûPùTt\Õ. C p Au Vm Gu\ôp Gu]? Au Vj p RûXûUl Ti Ls Tt± úy Vo NôØúYp AYoL[ôp LÚjÕûW YZeLlThPÕ. ARu u úunl lt ûxv CVdÏSo RkûR L.WúUx AkúRô AYoLs TeÏl útwûyltt± [dlm ùlôójrôo. TeÏl útwûy Gu\ôp Gu]? ARu úsôdlm, ùnvptôóls TeÏj RkûRúVôÓ CûQkÕ GqYôß ùnvptp úyióùuutûrùm, TeÏl útwûy«u T dlôxm GjRû] BiÓLs útôu\ûy ϱjÕ LÚjÕLs YZeLlThPd. 5 Bm úr Oô«ß LôûX ÚlT-«p TÏ Yô VôL Au V ùtôßltô[olû[j úrokùrójõ AYoLÞdÏl T ùtôßl û] CVdÏSo RkûR A jrôo. _]Y UôRm Au V UôRUôL CÚlTRôp ""SUÕ Au Vj p Cû[OoL p ±võ Yôr \ôo'' Gu\ RûXl p ùlôipôplthpõ. _]Y 26 Auß Au Vj -ÚkÕ úrokùródllthp Au V ùtôßltô[ol -ÚkÕ TeÏl útwûy ÕûQj RûXYo, ùnvxo, ùtôú[o TR LÞdÏj úrorp SûPùTt\Õ. TeÏjRkûR AÚhT. úvô Øu²ûX«p ùtôßltô[ols úrokùródllthp]o Oô«ß ÚlT-«p BV u W Vô] úunl lt ûxv CVdÏSo L.WúUx AkúRô AYoLs Øu²ûX«p úrokùródllthp ÕûQj RûXYo, ùnvxo, ùtôú[o T l ùtßl Ht\]o. 11

12 ùt V ùlôzltío TeÏl útwûy EÚYôdLm : N²d ZûU UôûX«p TeÏl útwûy«u úsôdlm, ùnvptôó Tt± úunl lt ûxv CVdÏ]o L.WúUx AkúRô AYoL[ôp T«t A dllthpõ. u]o Au V RûXYoLs, TdR NûTLs únokõ ÕûQj RûXYo, ùnvxo, VU] Eßl ]ols úrorp SPj úrokùrójr]o Oô«ß ÚlT-«p TejÏRkûR AÚhT. CÚRVNôª Øu²ûX«p úrokùródllthp ÕûQj RûXYo, ùnvxo, ùtôú[o, VU] Eßl ]olþdï úyío Uû\UôYhP JÝe ut úunl lt ûxv CVdÏSo L.WúUx AkúRô AYoL[ôp T úvt A dllthpõ. _]Y UôRm Au V UôRUôL CÚlTRôp ""SUÕ Au Vj p ÏZkûRL p ±võ Yôr \ôo'' Gu\ RûXl p Au V Zô ùlôipôplthpõ. Au V UôRm : 2020 _]Y Au V UôRUôL \l dllthpõ. Oô«ß ÚY TôhÓd ϱl Ls ûlúvó GpXô TeÏLÞdÏm YZeLlThPÕ. GpXô TeÏLÞm _]Y UôRm ØÝYÕm Au V UôRUôL A p ""SUÕ Au V Cû[OoL p ±võ Yôr \ôo''; Auß ""SUÕ Au V ÏZkûRL p ±võ Yôr \ôo''; ""SUÕ Au V RmT VoL p ±võ Yôr \ôo'' Auß ""SUÕ Au Vj p ±võ Yôr \ôo'' Gu\ RûXl L p CúVÑûYlúTôp, SUÕ Au VeL p DÓTP úyióm, ùnvptp úyióm, ARtÏ CkR Au V UôRm SUdÏ EjúYLjûRj RÚm GuTûR Sôm YôrkÕ LôhP úyióùuu\ krû] YZeLlThPÕ. 12

13 Uû\dLp / Suù]± BiÓj úroü : ùys d ZûU LôûX 10 U ØRp U YûW 6, 7, 8, 9 YÏl LÞdÏ BiÓ ùtôõj úroü AkRkR Ts L p SûPùTßm N²d ZûU LôûX 10 U ØRp U YûW 6, 7, 8, 9 YÏl LÞdÏ \l j úroü AkRkR Uû\YhP ûuvel p SûPùTßm ùys d ZûU LôûX 10 U ØRp U YûW 3, 4, 5 YÏl LÞdÏ BiÓ ùtôõj úroü AkRkR Ts L p SûPùTßm. ÏÓmTSX T dïý : ÚYiQôUûX EXL UôRô BXVj p ÚUQj RVô l YÏl N²d ZûU LôûX 9.30 U V[ p SPjRlThPÕ. AÚsRkûR L.WúUx AkúRô Utßm úy Vo NôØúYp YÏl Lû[ SPj ]o. C p 49 úto LXkÕùLôiÓ TVu ùtt\]o. AúRúTôX úyío BVo CpXj p ÚUQj RVô l YÏl N²d ZûU LôûX 9.30 U V[ p SPjRlThPÕ. AÚhRkûR L.WúUx AkúRô Utßm úy Vo NôØúYp YÏl Lû[ SPj ]ôols. C p 40 úto LXkÕùLôiÓ TVu ùtt\]o. YÚ u\ lwy UôR ÚUQj RVô l YÏl : ØRp N²d ZûU - ÚYiQôUûX EXL UôRô BXVm 13

14 êu\ôm N²d ZûU - úyío - BVo CpXm AÚsØû]Yo. L.WúUx AkúRô CVdÏSo, úunl lt ûxvm, úyío Cû[úVôo T dïý Cû[Oo BiÓ ÕYdL UôSôÓ úyío Uû\UôYhP A[ p Cû[Oo BiÓ ÕYdL UôSôÓ N]Y 12 Bm úr Oô«tßd ZûU únjõlth p Es[ UôRô UûX«p ""Cû[OúW GÝÅo! J ÅN CûQÅo'' Gu\ RûXl p, úurï BVo Øû]Yo ùt.ùn[krwwô_, N.N., RûXûU«p SûPùTt\Õ. Uû\UôYhPj u TpúYtß TeÏLs Utßm Lpí L p CÚkÕ ÑUôo 1700dÏm úutthp Cû[OoLÞm, BVo CpX útwúhrkûrvols, Uû\dúLôhP ØRuûU RkûRVoLs Utßm 30dÏm úutthp ÏÚdLÞm, Lu²VoLÞm LXkÕùLôiPôoLs. LôûX 10 U V[ p, UûXdúLô«p ÖûZÜ Yô«-ÚkÕ UiPTjûR úsôd útw VôL UôSôhÓd ùlô ûv CWiÓ Cû[OoLs ûl«p Hk fùnpx, AYoLû[ ùrôpokõ Lôk SLo ùrôuútôvúlô UôQY CûN ÏÝ ]o CûNØZeL BVo RûXûU«p \l AûZlTô[oLú[ôÓ Cû[OoLs útw VôL ùnu\]o. UôSôhÓd ùlô ûv BVo AYoLs Ht± ûyjrôo. u]o VRôL CVt\lThP UôSôhÓlTôPûX Aû]YÚm Tô ]o. ùnuû] Uô X NúX V NûT RûXYo útwúht úl.gm.ú_ôv, N.N. AYoLÞm RªZL Cû[Oo T dïý CVdÏSo útwúht Uôo u ú_ônl AYoLÞm ùysû[l \ôdlû[ T\dL hóm, 14

15 UûXdúLô«p ÖûZÜ Yô«-ÚkÕ Cû[OoLs Hk YkR J-m d ¾TjûR Uû\UôYhU ØÕuûUÏÚ útwúht _ôu WôToh AYoLs ùttß J-m d ¾TjûR Ht± ûyjõm Cû[Oo UôSôhûP ÕYd ûyjrôols. LôûX U V[ p \l AûZlTô[oLs ÏjÕ [dï Ht±]o. úuûm AÚhT. ËYLu AYoLs YWúYt SP]m B ]ôo. Yk ÚkR Aû]YûWÙmùNp. ù_v ùtúxô²vô (Lô VkRp) AYoLs YWúYt\ôo. ARu u \l AûZlTô[Wô] çv Au]ôs NûT RûXûU Auû] AÚhNúLôR _ôdï-u úu AYoLs RUÕ EûW«p Cû[OoLÞdÏs Nd Ls ûrk ÚdL pûx Uô\ôL Cû[OúW Aû]jûRÙm CVdÏm Nd VôL Es[]o Gu\ôo. úuûm ùnuû] Uô X NúX V NûT RûXYo útwúht. úl.gm.ú_ôv, N.N., AYoLs Cû[OoLs R²j ÚdL pûx Uô\ôL AYoLû[ ús dl NêLm Es[Õ Gußm; Cû[OoLs Sm Sôh tï Ød VUô]YoLs Gußm RUÕ EûW«p á±]ôo. ARu u LôûX U V[ p útwô Vo AÚhT A. ú]ôjwôw AYoLs ""Cuû\V ãz-p G úvôúdï StùNn '' Gu\ RûXl Ûm, AÚhNúLôR BúWôd ù_vº- FMA AYoLs ""Cû[OúW CVdLUôúYôm'' Gu\ RûXl Ûm LÚjÕûWVôt±]ôoLs. U V EQ tï ttlp 1.30 U V[ p A oü LûXdÏÝ ]o WôªV LûX Lrf Lû[ YZe ]o. AûRjùRôPokÕ Cû[OoLs Rô]ôL ØuYkÕ UôSôhÓl TôPÛdÏ SP]Uô ]o. u]o U Vm 2.00 U V[ p RªZL Cû[Oo T dïý CVdÏSo útwúht. Uôoh u ú_ônl AYoLs Cû[Oo Bi u Ød VjÕYjûR Tt± [d ]ôo. 15

16 ARu \Ï AÚhT. ùnpyô RûXûU«p ÏÝ YôRm SPjRlThPÕ. CkR ÏÝ p Ú. SúWx (AWdúLôQm) AYoLs Cû[OoLÞm AW VÛm Gu\ RûXl Ûm, Ú. AÚiÏUôo (úup ÕlTôdLm) AYoLs Cû[OoLÞm ÚAûYÙm Gu\ RûXl Ûm, ùnp. ѪjRô (únôuô ltô ) Cû[OoLÞm CVtûLÙm Gu\ RûXl Ûm, ùnp. - (únjõlthó) ""Cû[OoLÞm RûXûUjÕYØm'' Gu\ RûXl Ûm ReLs LÚjÕdLû[ T okõ ùlôipôols. ARu u]o UôûX 4.00 U V[ p BVo RûXûU«p ØRuûU ÏÚ, Uû\dúLôhP ØRuûU ÏÚdLs Utßm \ ÏÚdLs CûQkÕ áhój ÚlT- û\úyt±]ôols. UôSôhÓ Lrf Lû[ ùnpyu. RôUv (únjõlthó) Utßm ùnp. BúWôd VúU (UÚjÕYômTô ) B úvôo \ltôl ùrôïjõ YZe ]ôols. Cß «p ùnp. úwôv-u NWQnô (úuônyô ) AYoLs Aû]YÚdÏm Su± á±]ôo. UôSôÓ \ltôl SûPùT\ únjõlthó Uû\dúLôhP ØRuûUÏÚ, útwúht. dpo CuTWôw AYoLs EßÕûQVôL CÚkRôoLs. únjõlthó Uû\dúLôhP RkûRVoLs AÚhT. ù_vdïuôo Utßm AÚhT B]kRWôw \ltôl T Vôt±]ôoLs. úuûm AÚhT. Oô]úNLo Utßm AÚhT ±vúpôto _ôu, N.N. CÚYÚm UôSôÓ hpªórp ÕYe UôSôÓ Ø Ùm YûW Cû[Oo T dïý CVdÏSo AÚhT. CWô. CXôWuv AYoLú[ôÓ CûQkÕ ªL \ltôl T Vôt±]ôoLs. AÚhT. CWô.CXôWuÑ CVdÏSo, Cû[Oo T dï[ý 16

17 Youth Convention Participation List No. Name of the Parish Youth Participants 1. Chetpet Koviloor Thachambady Ranipet Thirumalai Vellore Cathedral Arakkonam Madurampattu Allianthal Devikapuram Mazhuvankarunai Sirungattur Kolappalur Pathiavaram Old Town Perunthuraipattu Somasipadi Veppor Soganur Arni Veeralur Eleyankanni A. Kattupadi Kariyandal Randam Korattur Vandavasi Arcot Pulivanandal Kasthambadi Avoor 17 17

18 31. Vettavalam Virudhuvilanginan Melpudupakkam Gengapattu Santhavasal Thandarampet Thiruvannamalai Pallalakuppam Sipcot Uriurkuppam C.Nammiandal Therasapuram Thiruvettipuram Mekkalure Zamin Gudalore Mosavadi Nelliyankulam Anthoniyarnagar Sathuvachery Maruthuvambadi Polur Gengapuram Pulavanbadi Kodaiyanchi Thenimalai Kaniyambadi Gudiyatham Shenbakkam Vaniyambadi Narasingapuram Parasur Thirumalpadi Kilnathur Gandhinagar Nallur 2 18

19 66. Boodamangalam Bagayam 1 TOTAL 1159 Youth Participation from Vicariates 1. Chetpet Vicariate Polur Vicariate Vellore Vicariate Arakonam Vicariate Thiruvannamalai Vicariate Vandavasi Vicariate Tirupattur Vicariate Vettavalam Vicariate 86 Total 1159 From Educational Institutions 1. Auxilium College, Gandhi Nagar Ansaldo B.Ed College, Chetpet Loyola College, Vettavalam Idhaya Women s College, Pudupalayam Don Bosco Boys Home, Gandhi Nagar Sacred Heart Novitiate, Gandhi Nagar Don Bosco ITI, Polur 9 8. Don Bosco College, Sagayathottam 8 Total 402 Rô.ÏUôo L[lT Vô[o AÚhT. CWô.CXôWuÑ ùnvxo 19

20 AiQô TpLûX«p ØÕ ûxl T l Ls (Distance Education in Anna University) AiQô TpLûXdLZLj p ùrôûx ûxd Lp Øû\«p Gm..H., Gm..H., Gm.Gv.., LmlëhPo N«uv útôu\ ùrô p ÖhT T l LÞdLô] UôQYo únodûl SûPùTß \Õ. Lp j RÏ : Gm..H.- p ù_]wp úuú]wùuih, ùpd]ôx úuú]wùuih, UôodùLh e úuú]wùuih, ëuu únôov úuú]wùuih, ût]ôu Vp NoÅ^v úuú]wùuih, ùapj NoÅ^v úuú]wùuih, aôv hpô-h å ^m úuú]wùuih, BTúW`uv úuú]wùuih T l Ls LtßjRWlTÓ u\]. ClT l L p únw HúRàm JÚ ThPlT lût T j ÚdL úyióm. Gm..H., Gm.Gv.. LmlëhPo N«uv T l L p únw L Rl ûyl TôPUôLd ùlôió [v å Utßm C[ ûxlthpm ùtt±údl úyióm. Gm.Gv. LmlëhPo N«uv T l p únw Úm úyôo C[ ûxl ThPlT l p L RjûR ApXÕ s VûX Ød V TôPUôL GÓjÕl T j ÚdL úyióm. ClT l tï UhÓm ÖûZÜj úroü CpûX.ùRôûX ûxd Lp Øû\«p SPjRlTÓm T l GuTRôp, û\v UôQYoLs C p únojõd ùlôs[ltóyôols. iqltm : BuûX²p UhÓúU iqltelû[l éoj ùnnv úyióm. éoj ùnnr u AûR ip AÜh GÓjÕ 20

21 ARàPu úyi V Nôu±RrL u SLpLú[ôÓ iqltdlhpqm ì. 650/-dLô] Uôih WôlûP CûQjÕ AàlT úyióm. 'THE DIRECTOR, CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION ANNA UNIVERSITY, CHENNAI' Gu\ ùtv p 650 ìtôndï D.D. GÓdL úyióm. úuûm RLYpLÞdÏ CûQVR[jûRl TôodLÜm. Gm..H., Gm..H. T l LÞdÏ iql dl LûP úr Gm.Gv...Gv T l dï iql dl LûP úr Gm..H., Gm..H. T l LÞdÏ ÖûZÜj úroü SûPùTßm úr éoj ùnnvlthp iqltelû[ AàlTúYi V ØLY THE DIRECTOR, CENTRE FOR DISTANCE EDUCATION ANNA UNIVERSITY CHENNAI PHONE : , 21, 17 YWeLÞdÏ : AÚsT Ñ.íoÕNôª ùnvxo, RªrSôÓ ùtôõ ûx«]o T dïý AûXúT Gi

22 Birth Day 1 Fr. P. Maran Fr. A. C. John Peter Fr. P. John Paul Fr. S. M. Anandaraj Fr. M. Abraham Fr M. Yesu Dass Fr. A. Kulandai Yesu Fr. L. Joseph Julian Fr. P. Vino Alphons Xavier Fr. A. Don Bosco Fr. A. Rayappan Fr. M. Lawrence Pius Fr. A. Arulsamy Fr. A. Stephen Ordination Day 1 Fr. A. Alphonse Doss Fr. D. Amalraj Fr. A. Octavius Fr. M. A. Arockia Raj Fr. S. M. Anandaraj Intention Let us pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and considered. 22

23 Calendar 02 Sun Presentation of the Lord, Feast 04 Tue St. John De Britto, Mem 09 Sun 5 th Ordinary Sunday 11 Tue Our Lady of Lourdes, Feast 16 Sun 6 th Ordinary Sunday 22 Fri The Chair of St. Peter, AP., Feast 23 Sun 7 th Ordinary Sunday 26 Wed Ash Wednesday Necrology 1 Rev. Br. Andrew Rouiller, SDB Rev. Fr. Thomas George Rev. Fr. Ladislas Kli Mezyk, SDB Rev. Fr. Luigi Di Fiore, SDB Rev. Fr. Maria Arul, SDB Rev. Fr. John Rathapillai, VC RIP In your charity, kindly pray for the repose of the soul of Mr. S. A. S. Sindhu Raj, beloved father of Rev. Fr. S. A. S. Clement Rosario, who passed away on 03 January In your charity, kindly pray for the repose of the soul of Mr. Paul beloved father of Rev. Fr. Vino Alphonse who passed away on 10 January

24 In your charity, kindly pray for the repose of the soul of Mr. James Aaravanan, beloved uncle of Our Bishop Most Rev. Dr. P. Soundararaju, SDB., who passed away on 18 January