rcty CO PHAN KHOANG SAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIU NAM BINH DINH Dt)c lap Ttr do Hkinh phtic oaic) /BC-HDQT-BMC Quy Nhon, ngay 30 /hang 0

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "rcty CO PHAN KHOANG SAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIU NAM BINH DINH Dt)c lap Ttr do Hkinh phtic oaic) /BC-HDQT-BMC Quy Nhon, ngay 30 /hang 0"

Bản ghi

1 rcty CO PHAN KHOANG SAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIU NAM BINH DINH Dt)c lap Ttr do Hkinh phtic oaic) /BC-- Quy Nhon, ngay 30 /hang 01 nam: 2020 BAO CAO TINH IIINH QUAN TR! CONG TY NIEM YET Nam 2019 Kinh giii: - Uy ban Chirng khoan N ha ntrot - So. Ciao dich Chfrng khoan risp 114 Chi Minh - Ten ding ty niem yet: C8ng ty c6 phan Khoang san Binh Dinh - Dia chi tru set chinh: 11 Ha Huy Tip, TP Quy Nhcm, tinh Binh Dinh - Dien thoai: Fax: VOn dieu le: clong - MA chfrng khoan: I. Hoot ding dm Dai 116i d6ng co (long: NO), 20/4/2019 Cong ty da to chirc Dai h6i dong do thu6ng nien Dai h6i da th6ng qua Nghi quyet Doi h6i. N6i dung nhtr sau: TT SO nghi A quyet 06/NQ- DHDCD- Ngay 20/4/2019 N i dung _ ThOng nhat boo coo tai chinh da kiem toan nam Thong nhat phucmg an phan ph6i lqi nhuan con lai ctla nam 2017 va nam 2018, chia co tirc va trich lap cac guy' nam Th6ng nhat phtrcmg huang, nh*n vu san xuat kinh doanh nam Th6ng nhat chi tieu co tire nam 2019 la 8%/nam. - Th6ng nhat mix thil lao dm 116i Tong quan tri va Ban kiem soot!lam Thong nhat tong qu' Itrcmg dm toan Cong ty ram Th6ng nhat tong guy tin thu6ng cho Ban guar' 1S, diet' hanh nam ThOng nhat viec uy quyen cho chi ho try kinh phi cho dia pinrcmg ram Thong nhat viec Chu tich kiem Tling Giam doc dieu hanh Cong ty. - ThOng nhat viec chqn Cong ty TNHH Dich vu to van tai chinh ke toan va kiem toan phia Nam (AASCS) la to 1

2 chirc kiem toan cloc lap cho nam tai chinh TT II. Ho#t d'ong cua HOi ding quail tri: 1. Thong tin ye thanh vien : Thanh via Chtic vo NO), bat dau/khong con la TV SO bad hop tham do. Ty l'' tham dkr hop 1 Le Anh VO Chi' tich 28/12/ % 2 Tran Canh Thinh thlrong trkrc 28/12/ % 3 Le Trung Hau 22/04/ % 4 Htifrih Ng9c Bich 22/04/ % 5 Cao Thai Dinh 28/04/ % Ly do khong tham do. 2. Hoat &Ong giam sat dm doi \led Tang Giam doc: Trong narn, 2019, da to chirc 06 cuoc hop, de ra nhieu chu truang, giai phap nham thiic day hoat &Ong san xuat kinh doanh va dau ttr xay dung. HOi clang quan tri da thkrc hien day du quye'n han cua minh trong viec giam sat viec trien khai va to chirc thvc hien cac Nghi quyet cua, danh gia mire clo hoan thanh nhiem vu san xuat kinh doanh va dau to xay dking,cila Tong Giam doc. Trong nam 2019 thi truong tieu thu ttrang doi on dinh, giai doan cuoi nam thi trtrong co skr giam sut doi vai mot vai san pham. Tong giam doc da dieu hanh tot SXKD, bao dam duy tri sir hoat &Ong On dinh cua doanh nghiep. 3. Hoat clang cua cac tieu ban thuoc Hoi clang quan tri: Cong ty khong thanh lap cac tieu ban. 4. Cac nghi quyet/quyet dinh cua HOi dang quan tri: STT So nghi quyet NO), Ni dung, 1 I / 03/NQ-- Thong nhat viec chot danh sach co (long va dkr 20/02/2019 kien chtrang trinh DO hoi &Ong co dong Thong nhat so lieu ve ket qua hoat &Ong kinh doanh nam Th6ng nhat phuang htremg, nhiem vu SXKD 2 04/NQ-- nam 2019 de trinh Dai hoi &mg co (long. 21/05/ Thong nhat thoi gian, dia diem, chtrcrng trinh, not dung DHDCD thtrong nien Th6ng nhat ba nhiem 6ng Do Thanh Thao lam Ngtrai phu trach quan tri Cong ty. 3 07/NQ-- 26/04/ Thong qua ty le va mix chi tra coo nix bang til nam

3 /NQ-- 11/NQ-- 12/NQ-- 28/06/ /09/ /12/2019 Th6ng nhat bao cao cua Ban quan 1/ dil hanh Cong ty v6 ket qua hog Ong SXKD 6 thang nam Thong nhat trien khai mot so nhi'm vu trong tarn 6 than cu6i nam Thong nhat bao cao cua Ban guar' 1)'i dieu hanh Cong ty v6 ke't qua hoat dong SXKD 9 thang nam Th6ng nhat trien khai mot so nhi'm vu trong tam cua qu, 4 nam Thong nhat bao cao cua Ban quan 1Y dieu hanh Cong ty ve ket qua hoat Ong SXKD nam Th6ng nhat trier' khai mot s6 vu trong tam nam III. Ban kitm soat: 1. Thong tin ve thanh vien Ban kie'm soat: STT BKS Chirc vu 1 Nguyen Ng9c Th9 2 NguyL H6 TtrOng Vy 3 NguyZn Thi Hai Vi T ru'a ng ban Thanh vien Thanh vien 11gay bat dau/khong con la TV BKS S6 bu6i hop tham do. TS, le' tham do. hop 28/04/ % 05/07/ % 22/04/ % Ly do khong tham thy dong: 2. Hoat Ong giam sat cua BKS d6i vgi, Ban Giam d6c dil hanh va c6 - Trong nam 2019 Ban ki6m soat tin hanh hgp 02 lan d6 thgc hien viec ki6m tra tinh hinh kinh doanh va tinh hinh tai chinh nam 2018 va 6 thang nam 2019 dm Cong ty. 3. Su phi hgp hoat Ong gift BKS d6i hoat dong cua, Ban Giam d6c dil hanh va cac can b6 guar' ly khac: - Ban ki"e'm soat tham gia,cac cugc hgp H6i d6ng quail tri va dim ra nhang kie'n nghi, xuat trong pham vi quyen han cua Ban kiem soat. 4. Hoat Ong khac cua BKS: - Giam sat vic tuan thu cac quy dinh phap luat nha mrac, DiL 1e Cong ty, Nghi quyet dai h6i (long co &mg va Nghi quyet cua H6i Ong quan tri Cong ty. IV. Da too vt quail tri cong ty: 3

4 Tham gia khoa dao tao ve quan tri cong ty dm cac thanh vien, thanh vien BKS, T6ng Giam doe dieu hanh, cac can b6 quan 1j, khac va Thu 14 cong ty da tham gia theo quy dinh ve quan tri cong ty trong nam 2019: Kh6ng c6. 4

5 Su V. Danh sich ve ngutei ce lien quan cfia ding ty Mein yit theo quy dinh tai khoan 34 DiCu 6 Lu4t Chfrng khoan va giao dich cfia nproi c6 lien quan cfia cling ty voi chinh Cling ty: 1. Danh sach ve ngtroi có lien quan cua cong ty: Ten to chin/ca nhan 1 Le Anh Vu 2 Tran Canh "l'hinh 3 Huynh Ngoc Bich 4 Le Trung Mu 5 Cao Thai Dinh 6 Nguyen Ngoc Tho 7 8 Nguyen Thi Hai Vi NguyZn H6 Tuong Vy 9 D8 Thanh Thao Tai khoan giao dich chimg khoan Chirc vu tai cong ty Chu tick Thinh vie n 1'hanh vien FIDQT Tnrang Ban kiem soat Kie rn soat vien Kiem soat vien Pilo T6ng giam d6c S6 Gia'y NSH, ngay A. A cap, nal cap Dia chi tru soychinh/dia chi lien 1*' Th6i diem bit du la ngtr6i co lien quan 28/12/ /12/ /11/ /04/ /04/ /04/ /04/ /07/ /06/2017 Thari diem khong con la ngtroi co lien quan Ly do _ 5

6 , 2. Giao dich giira cong ty vai ngueyi co quan cong ty; hoac giira c6ng ty vgi co long lan, nguai not b6, ngu6i co lien quan cua nguoi not bg: : Khong CO. 3. Giao dich giita nguoi not b6 cong ty niem yet; nguai co lien quan nguoi not b6 vgi cong ty con, cong ty do cong ty niem yet nam quyen kiem soat: Khong c6. 4. Giao dich gifra cong ty vgi cac d6i tuvng khac:, 4.1. Giao dich giira cong ty vgi cong ty ma thanh vien, thanh vien Ban Kiern soat, T6ng Giam doc hanh da va dang la thanh vien sang lap hoac thanh vie r', Tong Giam dieu diet' hanh trong thoi gian ba (03) nam tra lai day (tinh tai thoi diem lap bao cao) : Kh6ng co Giao dich giira cong ty vai cong ty ma ngtrgi CO lien quan cua thanh vien,, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doe dieu hanh la thanh vier', Tong Giam dieu hanh: Khong c ,Cac giao dich khac cong ty (neu co) co the mang lai lgi ich vat chat hoac phi vat chat doi v6i thanh vien, thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doc dieu hanh: Khong co. VI. Giao dich co phieu cua ngtroi nir)i 130 va nguiri lien quan cua ngtriri not hi) 6

7 1. Danh sach ngtroi not b6 va ngtroi có lien quan cua ngtroi n61 b0 Stt Ten to chirc/ca nhan Tai khoan giao dick chime khoan (neu co) Chirc vu tai cone ty (neu co) So CMND/ HO chieu ngay cap, not cap Dia chi lien he S6 co phieu sa hint cuoi ky Ty le so hiru co phieu cuoi ky Ghi chu I CO clung noi WO la thanh vien HOi dong quail tri Van phong Tinh ity Binh Dinh Nguoi dai dien sa hau von có phan Cao Thai Dinh Ngueri có lien q_u_an Cao Chin Dio Thj Xuyer t Nguygn Thj Cam Tfi Cao Anh Diipg Cao Minh HAng Cao Thi Kim Oanh Cao Minh Nghia Cao Thi Kim Yen Cao Thi Kim Phugng Cao Phucmg Thao 2 Qu9 DAu to Phat trien tinh Binh Dinh Ngueri dal then so lau von co phan Le Trung H O Thant, vien ,51% % 7

8 N,guai c6 lien quan Nguygn Thi Thay Giao Le Dinh Tan Le Thi Thily Ducmg Nguygn Thi Ha Le Trung Hieu Le Trung Viet Le Tn._ gtg lun Le Trung Hoang Le Thi Ngoc ND 3 Le Anh va awl tich HDQ ,51% Ngueri c6 lien quan TO Thi Lan Anh Le vik Phong Le Mac Quinh Van Le Thi Mom Mai Le Thi The Mai Le Anh Tu Le Thi Phuong Mai Le Thi Thity Mai 4 Tran Carib Thinh Ngtroi c6 lien quan Nei& Thi Kim Nh4t Tr.,a'n Nhat TnRmg Tran Nh4t Tan Tr:an Canh Hung Trail Thi Th6y Ai ,10% 8

9 HuStith Ng9c Bich Nguai co lien quan N_guygn Thi Hanh HuStrih Thi Minh Nguyet HuStnh Thi Minh Ng9c HuSnih Thi Nuoi ,37% II Co deing nqi btl 11 thanh via Ban Tiing Giim thic 1 Le Anh Vu Tong q,iarn doc ,51 Trail Canh Thinh Pho Tong giant doc ,10% Do Thanh Thao PM Tong giam &lc ,03% IVffu:61 co lien quan NguyZn Thi Bich Loan Do Quyen Do Minh Quoc Do Thi Hanh D'6 Thanh Hoang III 1 Huynh Ng9c Bich Ke toan throng ,37% IV 1 Nguyen Ng9c Th9 Nguai c6 lien quan Nguyen Kinh Twang Ban kiern soat 9

10 Nguyen Thi Ngoc Thu Tran Thi Hoai Huan_g Nguyen Ng9c Minh Thu Nguygn Minh Think Nguygn Thi Minh Clic 2 Nguyen Ho Tuimg Vy Kim soat vien Ngiteri có lien quan Nguyen Van Minh Ho Thi Song Hucmg_ Nguygn Ho Tubing Van 3 Nguyen Thi Hai Vi Kiem soat vien 300 0,002% Ngwori có lien quan Nguygn Thi Bich Huimg 500 0,004% Than TrongCong 420 0,003% Than Nguyen Minh Thu V Ngtroi cong IA thong tin Le Anh Vu Tong giam doc ,51% 10

11 -a) 2. Giao djch dm nguai n6i b6 va nguiyi co lien quan dcii vai c6 phieu dm c6ng ty niem yet: Kh6ng CO VII. Cac van a an kru 5, khac: Khong co. CHU T I BONG QUAN TRI 11