Àæ±ÁAvï PÀ Æègï ÉÃvÀÈvÀézÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ AUÁAiÀÄvÀ AiÀÄĪÀ ªÉà PÉAiÀÄ ªÀw ÄAzÀ Àæwà ªÀµÀð ÃqÀĪÀ Àæw và " ÀªÀeÉÆåÃw" «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß F Á À Æè ÃqÀ ÁUÀÄ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Àæ±ÁAvï PÀ Æègï ÉÃvÀÈvÀézÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ AUÁAiÀÄvÀ AiÀÄĪÀ ªÉà PÉAiÀÄ ªÀw ÄAzÀ Àæwà ªÀµÀð ÃqÀĪÀ Àæw và " ÀªÀeÉÆåÃw" «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß F Á À Æè ÃqÀ ÁUÀÄ"

Bản ghi

1 Àæ±ÁAvï PÀ Æègï ÉÃvÀÈvÀézÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ AUÁAiÀÄvÀ AiÀÄĪÀ ªÉà PÉAiÀÄ ªÀw ÄAzÀ Àæwà ªÀµÀð ÃqÀĪÀ Àæw và " ÀªÀeÉÆåÃw" «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß F Á À Æè ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ÀªÀÄä ÀªÀiÁdzÀ ÁzsÀPÀgÀ ºÉ Àj À è CªÀgÀ ÁzsÀ ÉAiÀÄ ÀÄß Àäj¹ ÃqÀĪÀ «záåyð ªÉÃvÀ ÀzÀ 216 «záåyðuà¼à ªÉÆzÀ DAiÉÄÌ ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ÀæPÀn¹zÀÄÝ, E ÀÄß½zÀ 189 «záåyðuà¼à 2 Éà ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ÀªÉA gï 2 vájãt ÀAzÀÄÝ ÀæPÀn À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉà PÉAiÀÄ gáeáåzsàåpàëgázà ²æà Àæ±ÁAvï PÀ Æègï CªÀgÀÄ vàªàää ªÀÄÄA À ýUÉUÉ ºÀÄzÉÆqÀØ ÀAzÉñÀ ÃqÀ Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉA ÄzÀÄ ÀvÀå ÀAUÀw PÁgÀt ÀªÀÄä ÀªÀiÁdzÀ ÁzsÀPÀgÀ ºÉ Àj À è vàªàää ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÀtzÀ è «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ PÀ «záåyð «ÄvÀæ JAzÀÄ gáeáåzàåavà ºÉ ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. E ÀÄß «záåyðªéãvà ÀPÉÌ AqÀAvÀºÀ Cfð ºÁUÀÆ «záåyðªéãvà ÀzÀ ÀA ÀÆtð ÉPÀÌZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÁV. r raiàä ªÀÄÆ PÀ AzÀAvÀ 3,25,700 gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ. 2,500 gàæ Á ÄUÀ¼ÀAvÉ 100 «záåyðuà½ué 2,50,000/- gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ. 3,000 gàæ Á ÄUÀ¼ÀAvÉ 125 «záåyðuà½ué 3,75,000/- gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ. 5,000 gàæ Á ÄUÀ¼ÀAvÉ 100 «záåyðuà½ué 5,00,000/- gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 7,000 gàæ Á ÄUÀ¼ÀAvÉ 80 «záåyðuà½ué 5,60,000/- gàæ Á ÄUÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV 16,85000/- gàæuà¼à «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀÄwÛzÉ. CzÀgÀ è rr ÄAzÀ AzÀAvÀ 3,25,700/- gàæ Á ÄUÀ¼À ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÉ 13,59,300/- gàæ Á ÄUÀ¼À ÀÄß ÀévÀB gáeáåzsàåpàëgázà Àæ±ÁAvï PÀ Æègï CªÀgÀÄ ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ( «záåyðªéãvà ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ ÀåjAzÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà ÀAWÀ ÀA ÉÜUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà gádpágàtâuà½azà CxÀªÁ ªÀÄoÁ üã±àgàäuà½azà zéãtâuéaiàä CxÀªÀ zsà À ÀºÁAiÀĪÀ ÀÄß ÀqÉ gàäªàå èªéa ÄzÀÄ ªÀÄä UÀªÀÄ ÀQÌgÀ.) PÁªÉÃj UÀ ÁmÉ ºÁUÀÆ ÀvÀvÀ gàduà¼à PÁgÀt PÉ ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀÆqÀ àlögàæ DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ và Àß Ew«ÄwAiÀÄ è ÀªÀÄ ÀðPÀðªÁV ºÁUÀÆ ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà MvÀÛqÀUÀ½ èzéã, ² ságà ÀÄìUÀ½UÉƼÀUÁUÀzÉà ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁV DAiÉÄÌ ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ÀÄß ªÀÄÄV¹gÀÄvÀÛzÉ. DAiÉÄÌzÁgÀgÀ DAiÉÄÌAiÉÄà CAwªÀĪÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà zà ÁªÀuÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ è. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «záåyðuà½uéªàääa À 15 ÀUÀ¼À è ÀvÀæªÀÄÄSÉà Á CxÀªÁ zàægàªátâaiàä ªÀÄÆ PÀ ÀA ÀQð À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. gáeáåzàåavà 4,170 CfðUÀ¼ÀÄ F sáj À èpéaiàiávzàýªàå CªÀÅUÀ¼À è ÀªÀÄ ÀðPÀªÁVzÀÝAvÀºÀ 3,257 CfðUÀ¼À ÀÄß DAiÉÄÌ À«ÄwUÉ ÃqÀ ÁVvÀÄÛ. DAiÉÄÌ À«ÄwAiÀÄÄ ÀvÀvÀ 2 wauà¼à PÁ ±Àæ«Ä¹ 405 «záåyðuà¼à ÀÄß «záåyðªéãvà ÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «záåyðuà½ué, 2500, 3000, 5000, 7500 UÀ¼ÀAvÉ «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «záåyðªéãvà ÀªÀ ÀÄß F sáj r r AiÀĪÀÄÄSÁAvÀgÀ «záåyðuà¼à «¼Á ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

2 1. C ðvà J ï 9 Éà vàgàuàw ***** ªÀÄÄzsÉÆüÀ vá ÆPÀÄ 3. CªÉÆÃWÀ eé J ï 9 Éà vàgàuàw *****55986 D ÉÃPÀ ï 2. C ÀÄêªÀÄ ï PÉ ***** ÁzÁ«Ä 4. ºÀ ÀĪÀÄAvÀ PÀ DgÁzsÀå 2 Éà *****23998 UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ 5. ZÀA æpá ï JA PÁA *****12287 QvÀÆÛgÀÄ 6. ZÀAzÀ ï J ï PÉ *****55471 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ 7. ±Á ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 1 *****22391 gà PÀ«? ÀºÀnÖ 8. ªÀÄAdÄ Áxï 2 Éà *****00991 ºÉÆ ÀPÉÆÃmÉ 9. PÁwðPï ZÉ ÀßtÚ 10 Éà vàgàuàw *****00069 üÀV 10. ±Á J ï 8 Éà vàgàuàw *****21218 CxÀt 11. ªÉÆúÀ ï JA JA *****03218 ÀªÀPÀ Áåt 12. ÀºÀ Á Àæ À Àß 6 ÉÃvÀgÀUÀw *****88097 ¹gÀUÀÄ Áà 13. ÀAdAiÀiï ªÉÊ *****77794 PÀªÀÄ Á ÀUÀgÀ 14. Àæ à ï PÀĪÀiÁgï ¹ì *****36952 UÀÄAqÀÄè ÉÃmÉ 15. ÀAvÉÆõï 3 Éà *****37945 aaváªàätâ 16. ±ÀgÀt À Àà 2 *****78350 wpéæãmá

3 17. QgÀuï PÀĪÀiÁgï ¹ J *****01879 C sàd ÀÆgÀ 18. ÀĵÁä ºÀgÀ Àà *****03269 UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ 19. «ÉÆÃzï ÀvÀåPÀĪÀiÁgï *****62181 ºÀjºÀgÀ 20. ÀÄzsÁ ÀAd Àà±ÉnÖ ¹ì *****73531 CtÂÚÃUÉÃj 21. ªÉÄÊ Á ±ÀA Ä AUÀ Àà *****31315 ÀgÀUÀÄAzÀ 22. ¹ävÁ ¹ ªÀĺÁzÉÃªï ¹ J *****02713 ºÉÆ Áß½î 23. Àæ«Ãuï ZÀAzÀæ Àà À¹ðAUï *****09612 aváû ÀÄgÀ 24. AiÀÄfvï ÀÆAiÀÄð JA J¹ì *****01873 D ÆgÀÄ 25 ±ÁAvï ¹ ¹ JA *****09368 ÁåqÀV 26 ÀÆtÂðªÀiÁ fvéãazàæ JA ¹ J *****03964 ±ÀºÁ ÁzÀ 27. ÀıÁAvï JA ±ÀgÀt Àà ***** ºÀÄ â½î 28. daiàä±éãrgï *****10583 gáué É ÀÆßgÀÄ 29. ±ÀAPÀgÀ Àà ÉUÀÄt *****31618 CgÀPÀ UÀÆqÀÄ 30. véãd¹é Àæ Ázï *****00228 n. ÀgÀ¹Ã ÀÄgÀ 31. avàæ ÉÃR JA *****39215 zéãªàzàäuàð 32. ÀAVÃvÁ f ²æÃPÁAvï J ï J ï *****31745 ºÉUÀÎqÀzÉêÀ ÀPÉÆÃmÉ

4 33. ºÀA À æaiàiá PÉ JAJ¹ì *****82540 ªÀļÀªÀ½î 34. ÀA sàæªàiá ±ÉÃRgï JA J *****09071 PÀȵÀÚgÁd ÀUÀgÀ 35. ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ Ánà ï *****22886 ÁªÀUÀqÀ 36. agáuï 6 Éà vàgàuàw *****89620 PÁPÀð¼À 37. ÀAzÉñï J ï JA *****38381 ²gÁ 38. ÀÄ ævá ÁzÁ«Ä *****33445 ÉÆgÀ 39. PÀĪÀiÁgï PÉ J ï *****03203 æºáäªàgà 40. ÀÄ æãvï ªÉÄt¹ ÀPÁ Ä À¹ðAUï *****32390 PÀĵÀÖV 41. ÀwÃ±ï ºÉÆA É ÀºÀ½î JA ï *****36363 ºÁ ÀUÀ è 42. ²æÃfvï ªÀÄAdÄ Áxï PÀA Á½ *****07151 ªÀÄļÀ ÁV Ä 43. ªÀÄ è Àà ÁUÉêÁr *****33339 ÁUÀ PÉÆÃmÉ 44. DzÀ±ïð J ï Dgï *****32591 zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ 45. eéæåãw JA 2 *****05505 Áàt 46. PÀıÁ ï zsàªàäð Àà *****36271 ªÀÄÆqÀ V 47. ºÀµÀð J ï *****09825 gáªàäzàäuàð 48. ¹ÃªÀiÁ ºÀªÀ¼Àzï JA J sï J *****54298 SÁ Á ÀÆgÀ

5 49. gà²ä r ¹ J *****08080 ºÉÆ À ÀUÀgÀ 50. ÀAd Á *****34868 PÉÆgÀlUÉgÉ 51. ªÀÄ ÉÆúÀgï f *****06150 wãxàðºà½î 52. C«Ävï «*****00135 gáaiàäzàægàä 53. UÀuÉñï ï ¹ì *****01106 ZÀ Àß ÀlÖt 54. ²ªÀPÀĪÀiÁgï ºÉZï JA *****96998 ªÀiÁUÀr 55. CA PÁ 2 *****54143 ºÀ½AiÀiÁ¼À 56. D ÀAzï f 1 *****38324 ÉÊAzÀÆgÀÄ 57. CªÀÄÈvÉÃ±ï ±ÀgÀt Àà AiÀÄĹ 1 *****96209 UÀÄgÀĪÀÄlÌ 58. AUÀtÚUËqÀ 1 *****10141 ±ÀºÁ ÀÄgÀ 59. ±ÉéÃvÁ Àæ Ázï 10 ÉÃvÀgÀUÀw *****35457 ÁªÀUÀqÀ 60. «Äà Á J ï PÀĪÀiÁgï *****08554 wãxàðºà½î 61. ÀªÀuÉÚ Àà *****89897 ªÀqÀUÉÃgÁ 62. C ÀIJæà 6 ÉÃvÀgÀUÀw *****74832 ÉÊAzÀÆgÀÄ 63. ÀÆeÁ J ï ßVqÀzï J ï J ï *****98880 UÀÄgÀĪÀÄlÌ 64. avàæ É èzï *****73355 eéæãaiàiáø

6 65. ²æñÉÊ ï ºÀÄt¹ÃªÀÄgÀzï ¹ì *****12655 ±ÉÆÃgÁ ÀÄgÀ 66. ÀÆAiÀÄðPÁAvï J ï eé *****12655 ÀªÀtÆgÀÄ 67. ÀæwªÀiÁ 5 Éà vàuàw *****55218 «gád ÉÃmÉ 68. ÀÆeÁ²æà *****33438 ÀPÀ ÉñÀ ÀÄgÀ 69. ºÀjñï JA ºÀªÀ¼Àzï *****88945 ±ÀºÁ ÁzÀ 70. ÁUÉñï J ï Dgï J ï J ï *****85443 AmÁé¼À 71. Àæ À ÀßPÀĪÀiÁgï ÀªÀtÚ Àà ïì *****24134 duà¼àægàä 72. ªÉÆà PÁ géãtäpá Àæ Ázï *****04882 ºÉƼÀ ÉÌgÉ 73. ÀAzsÁå r «*****50505 PÉÆ Àà 74. QÃwð J ï L *****56474 ªÀÄÄzÉÝà ºÁ¼À 74. géãsá azá ÀAzï *****91191 UÀÄAqÀÄè ÉÃmÉ 75. PÀ À ÀÄ f *****79709 ºÀ ÀÆgÀ 76. ZÉÊvÁæ J ï Dgï *****64911 AiÀÄ ºÀAPÀ 77. ÀAvÉÆõï ÀªÀgÁeï *****92634 CxÀt 78. «ÃgÀ zàæ Àà ªÀÄ ºÀqÀ ÀzÀ *****43642 EAr 79. ÀAzÉñï PÀĪÀiÁgï *****92371 ZÀqÀZÀt

7 80. sá ÀÌgÀ ºÀµÀðªÀzsÀð ï *****67366 PÉƼÉîUÁ 81. TvÁ J ï PÁA *****22501 vàjãpégé 82. æãw ÀÄgÉñï 10 Éà vàgàuàw *****85699 ÀļÀå 83. gá üpá ªÀÄÄzÀ V *****16119 ²gÀºÀnÖ 84. ZÉ ÀßPÉñÀªÀ *****03997 ÁUÀgÀ 85. ZÉ Àß Àà±ÉnÖ *****33429 ²gÀ¹ 86. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉ Dgï *****86538 ªÀqÀUÉÃgÁ 87. ÀAUÀªÉÄñÀ J ï ±ÉnÖ *****00779 ºÀÄt ÀV 88. ªÉÃzÁ J ï PÀĪÀiÁgï *****74970 ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀÄ 89. «±Àé Áxï Ánà ï *****27633 ÁåªÀÄw 90. ÁUÉñï PÉ ±Á ªÀÄgÀ *****30214 ÀªÀ À ÁUÉêÁr 91. ªÀĺÁzÉêÀ Àæ Ázï *****80812 ºÀÄ ÀÆgÀ 92. ªÀĺÉñï JA ¹ *****83997 Áàt 93. ²ªÀgÁeï JA ªÀĺÀzÉêÀ Àà *****21513 PÁUÀªÁqÀ 94. ÀªÀgÁeï r ±ÉnÖºÀ½î *****79968 ÉÊ ºÉÆAUÀ 95. ªÀ ÀAvï zéãªàgàªàä ¹ì *****01873 ÀªÀzÀwÛ

8 96. AiÉÆÃUÉñï f ¹ J *****95330 PÀÆrèV 97. ²ªÀeÉÆåÃw sóï J *****12488 UÀzÀUÀ- ÉlUÉÃj 98. ¹AzsÀÄ Ánà ï *****38103 UÀAUÁªÀw 99. sàäªà ï UËqÀgï *****06810»gÉÃPÉÃgÀÆgÀÄ 100. ÉÆêÀıÉÃRgï PÉ J ï JA J sï J *****04093 ɼÀÛAUÀr 101. ZÉÊvÁæ ªÀÄ ºÀªÀ¼Àzï JA *****23947 Áàt 102. RĵÀéAvï PÉ Àæ à ï *****13147 GvÀÛgÀ ºÀ½î 103. CªÀÄÆ å JªÀiï ªÉÊ *****20207 PÀA è 104. ªÀÄÈzÀÄ *****80284 OgÁzï 105. gáwàªéãazàæ *****16633 AiÀļÀAzÀÆgÀÄ 106. ±ÀÄæw ÀtÚ Àà ÀªÀgï ***** CªÀÄÈvÁ Àæ É èzà *****88188 ɼÀUÁ«108. azá ÀAzï J ï *****07097 ºÀĪÀiÁß Ázï 109. ÀÄavÁæ A *****42454 PÉƼÉîUÁ 110. F±Àégï ÀlÖ À±ÉnÖ ¹ì *****66326 ¹AzÀV 111. ÀªÀgÁeï J ï f 9 Éà vàgàuàw *****72773 ÁUÉà À è

9 112. ªÀÄ ÉÆúÀgï J ï J ï *****97086 ÉÃqÀA 113. ªÀÄzÀ ï ±ÀtÄäR Àà *****37779 ²gÀºÀnÖ 114. ÀªÀÄxïð JA *****10333 ZÉ ÀßgÁAiÀÄ ÀlÖt 115. ªÀĺÀAvÉñï *****53592 eéãªàvð 116. Éñï J ï PÁA *****55661 ²UÁÎA«117. ²ªÁ ZÀ Àwñï À¹ðAUï *****79131 ªÀiÁ ÆgÀÄ 118. UÀtÂñï *****33366 PÁgÀlV 119. CªÀÄÈvÉñï *****48576 ªÀÄļÀ ÁV Ä 120. UÀAvï *****74336 ÉÆêÀĪÁgÀ ÉÃmÉ 121. eáºàß«*****48443 ºÁ À À 122. ÀæwªÀiÁ ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ *****81020 AiÀÄ ÄUÁð 123. PÀ â½î ÀÄlÖgÁdÄ *****65206 AUÀ ÀÆUÀÆgÀÄ 124. C évá J ï ÀæPÁ±ï J ï J ï *****67612 ºÉUÀÎqÀzÉêÀ ÀPÉÆÃmÉ 125. géãtäpàaiàäå *****73085 ÁUÀªÀÄAUÀ 126. ºÀjñï 5 ÉÃvÀgÀUÀw *****47999 ÀAd ÀUÀÆqÀÄ 127. vá J ï ªÀÄ ÉÆúÀgï ¹ì *****95504 æºáäªàgà

10 128. ÈAzÁ gàªéäã±ï *****27566 PÁgÀªÁgÀ 129. Àé Áß ªÉÃzÀªÀÄÆwð *****28785 sàlì¼à 130. C ðvï f ºÉZï 8 Éà vàgàuàw *****98795 ÁåªÀÄw 131. ²ªÀPÀĪÀiÁgï «9 Éà vàgàuàw *****49569 ÀªÀtÆgÀÄ 132. fã«vá J ï *****44293 CgÀ¹ÃPÉgÉ 133. ÀætAiÀiï ¹ì *****04626 qàuàäa 134. ÉÆÃPÉñï sï J *****05478 aluàä Àà 135. ªÀĺÁzÉêï JA Dgï A *****65835 zéãªà ÀºÀ½î 136. C±ÉÆÃPï ÀÄlÖtÚ *****83473 ºÀÄPÉÌÃj 137. ºÉêÀÄAvï eé PÉ 8 Éà vàgàuàw *****90898 PÉÆlÆÖgÀ 138. ªÀĺÉñï UÀAUÁªÀw JA *****68843 UÀAUÁªÀw 139. ÀæPÁ±ï UËqÀgï Ánà ï JA ï *****10141 PÉë äã±àégà 140. géãªàt¹zàý Àà JA J¹ì *****68892 ÉÊ ºÉÆAUÀ 141. gàváßpàgï J ï PÉ JA PÁA *****55316 ÀªÀPÀ Áåt 142. ÀÆgÀ Àà ªÉÄAqÉÆüï JA J *****73232 UÀÄr AqÉ 143. ªÀÄ è Àà J ï CªÀÄgÉñï JA J *****39955 vá½péæãn

11 144. JA ªÀÄt *****73304 ÀAqÀÆgÀÄ 145. ÀÄeÁvÀ PÀĪÀiÁgÀ zéqéø *****23921 apéæìãr 146. ˪ÀÄå ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄ ºÀ½î *****25427 ɼÀUÁ«147. zàaiàiá ÀAzï 10 Éà vàgàuàw *****95467 É ªÀÄAUÀ 148. ªÀĺÁAvÉñÀ ÀªÀgÁd UÀuÁZÁj ÉÊ ºÉÆAUÀ¼À 149. «ºÉZï CdÓAiÀÄå Ln L *****43076 PÀÆrèV 150. à PÀ ºÉZï J ï *****64474 É ªÀÄAUÀ 151. ªÀ ÀAvÀ ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀÄ *****80162»gÉÃPÉÃgÀÆgÀÄ 152. ÀÄ ÃvÁ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå»gÉêÀÄoÀ 8 Éà vàgàuàw *****47077 UÉÆÃPÁPÀ 153. à Á Á Ä PÀÄA ÁgÀ *****38359 ÀªÀzÀwÛ 154. GªÉÄñÀ ²ªÀ Á ÄPÀ FgÀtÚªÀgÀ *****23355 ºÀÄPÉÌÃj 155. ÁUÉñÀ ²ªÀ À Àà ªÁ *****24631 ªÀÄÄzsÉÆüÀ 156. ÀIJävÁ gàäzàæ Àà ºÀÄ â½î *****74028 dªàärar 157. ºÉZï CPÀëAiÀiï PÀĪÀiÁgï ***** ¼Áîj 158. C²é ±ÀAPÀæ Àà UÀļÉÃzÀ 8 Éà vàgàuàw *****17128 ²gÀºÀnÖ 159. ¹zÀÞ Àà PÀt«*****43348 PÁPÁð¼À

12 160. ÀàAzÀ À eé *****28217 CgÀ¹ÃPÉgÉ 161. CgÀÄt J ï Ánà *****21653»gÉÃPÉÃgÀÆgÀÄ 162. PÁªÀå²æà r *****10450 Éà ÆgÀÄ 163. À è«j ï 8 É vàgàuàw *****34217 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ 164. sáªà Á *****61946 PÀ ÀPÀVj 165. zà ÄAiÀÄ Àà ªÀÄ è Àà JA Jqï *****39353 CxÀt 166. ÀÆvÀ ï JA J ï 8 Éà vàgàuàw *****37659 ºÉÆ À ÀUÀgÀ 167. ±ÀgÀvï JA eé *****41386 záªàtuégé 168. ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ ÀA PÀÆPÀl ÀÆgÀ *****17166 CxÀt 169. ï ªÀiÁ À À *****59072 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 170. ÀÄ ÀAzÁ C±ÉÆÃPÀ ºÀÄ ªÀÄ *****80499 ɼÀUÁ«171. Á Á ÁºÉà ÁºÉà UËqÀ Ánà *****09908 «daiàiá ÀÄgÀ 172. ÀÆeÁ ªÉÊ ¹ r ÉÆèªÀiÁ *****63263 PÀqÀÆgÀÄ 173. C ÀĵÁ JA J ï *****57552 CgÀ¹ÃPÉgÉ 174. ZÀAzÀ À Dgï 9 Éà vàgàuàw *****54124 ZÉ ÀßVj 175. ZÀAzÀ À AiÀÄÄ «*****88456 CgÀ¹ÃPÉgÉ

13 176. ªÀĺÁzÉëªÀĺÁAvÉñÀ bà â 8 Éà vàgàuàw ***** ÉÊ ºÉÆAUÀ¼À 177. UËvÀªÀiï A *****26723 záªàtuégé 178. ÀwñÀ ²ªÁ ÀAzÀ ºÀnÖAiÀĪÀgÀ *****20881 ɼÀUÁ«179. à PÁ ªÀÄÆwð *****96395 ÉÆêÀĪÁgÀ ÉÃmÉ 180. ªÀÄ ÉÆúÀgï J ï *****43726 ÉÆêÀĪÁgÀ ÉÃmÉ 181. gà²ä J ï ¹ì *****09392 jaiàiá ÀlÖt 182. ÁUÀgÀ *****66425 ÃzÀgÀ 183. zéãªàgád *****12265 ±ÀºÁ ÀÄgÀ 184. Àædé ï Ánà ï f n ¹ì *****07999 ZÉ ÀßVj 185. ±ÀAPÀgÀ Á ÄgÁªÀ qàpàäa æ JA mépï *****31411 UÉÆÃPÁPÀ 186. CªÀÄÆ å JA *****06772 vàäªàäpàægàä 187. zà±àð ï ºÉZï ºÉZï r ÉÆèªÀiÁ *****55259 záªàtuégé 188. ªÉʵÀÄÚzÉëAiÀÄÄ ¹ *****22505 sá Ì 189. ÀAvÉÆõï *****67486 sá Ì 190. ²ªÀPÀĪÀiÁgï eé *****75841 w ÀlÆgÀÄ 191. CPÀëAiÀÄ FgÀªÀiÁä ªÀÄoÀ *****04057 zéãªàzàäuàð

14 192. UÀÄgÀÄzÉëgÁªÀÄUÉÆAqÀ *****33301 zéãªàgà» ÀàgÀV 193. ÀªÀgÁd ÀgÀ Áà CªÀn *****45703 «daiàiá ÀÄgÀ 194. gátâ ºÉÆ ÀªÀÄ è CªÀaà ***** «daiàiá ÀÄgÀ 195. ªÀÄAdļÁ r ÉÆèªÀiÁ ***** ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 196. ÀÄ Ãvï *****66635 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 197. ZÀAzÀ À 10 É vàgàuàw *****99140 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 198. à Á *****68570 ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 199. gàæ Á JA J¹ì *****86218 ±ÀºÁ ÀÄgÀ 200. gáeéã±àéj f ºÀAUÀVð *****91433 ±ÀºÁ ÀÄgÀ 201. sáuàå²æã CuÁÚgÁªï D ÆgÀ *****99695 PÀ ÄVð 202. ² Áà *****80625 D¼ÀAzÀ 203. ªÉʵÀÚ«ªÀĺÉñÀ ÀPÀÌgÀV *****85004 PÀ ÄVð 204. ÁªÀðw *****54320 C sàd ÀÄgÀ 205. ÉÆêÉÄñÀ CªÀÄÈvÀ Àà PÀ ªÁ¼À *****13062 PÀ WÀlV 206. ÀÄ ævï JA JA ï *****46193 vàäªàäpàægàä 207. ÀwñÀ zë vàgáaiàä *****81513 C sàd ÀÄgÀ

15 208. gáeéã±à NAPÁj r ÉÆèªÀiÁ *****24362 ²gÀºÀnÖ 209. gàªéäã±à J ï JA ¹ J *****09135 ÉÆgÀ 210. ÀAzsÁå ÀtÚ ÀªÀgï JAJ *****78472 ¼Áîj 211. QëÃPÁAvÀ *****66201 UÀzÀUÀ 212. ÀÄavÁæ ªÀAvÀ Àà *****15484 ºÁ À À 214. gàqëvà ªÉÊ ¹ì *****38580 gáªàä ÀUÀgÀ 213. ªÀĺÉÃAzÀæ»gÉêÀÄoÀ *****52708 géæãt 215. ÀºÀ Á JA *****37396 PÀ ÄVð 216. C²é ï ZÀAzÀætÚ JA ï *****26277 ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ