Lime

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Lime"

Bản ghi

1 17 Hnry D Mn, madmdm didra crv (ca ), rm hi M pr la chapll d ry (Pari, 1686) Prmir d d viln Scnd d d viln Ha-cnr d viln G1 G1 C1 Taill C D G2 Ha cnr C Ha aill C Ba aill C Ba Ba-cnin pr l'rg Ba d viln 7 F F d d 1. P P P P P P P P P 2 6 d d 1 [ ] P

2 12 2. d d 7 6 5d 18 T T d 5 5d d 7 6 5d 7 2

3 2 A h dr lng r h rnning war, my l lng r y, h Gd. Pi chr ci. [l] ß m- ad- m- dm d- i- d- ra cr- v ad n- a- a- rm: I- a d- i- d- ra a- ß ß ß ni- ma m- a ad D- m. I- a d- i- d- ra, d- i- d- ra a- ni- ma m- a ad 6 5

4 6 Pi chr ci. [l] Pi chr ci. [l] m- ad- m- dm d- i- d- ra, d- i- d- ra cr- v ad n- a- a- rm: ß ß ß m-ad- m- dm d- i- d- ra cr- v ad n- a- a- rm: ß ß ß D- m. m- ad- m- dm d- i- d- ra cr- v ad n- a- a- rm: 1 7 I- a d- i- d- ra a- ni- ma m- a ad D- m, D- m, ad - D ß ß ß ß I- a d- i- d- ra a- ni- ma m- a ad D- m, ad D- m, ad ß ß I- a d- i- d- ra I- a d- i- d- ra a- ni- ma m- a ad D- m, ad- ad d 7 7

5 8 5 My l hir r Gd, h living Gd. [ll chir], D-. Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m n- m vi [ll chir] ß D-. Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m r- m vi- vm, ad D- m r- m [ll chir] [ll chir] Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m n- m vi- D-. Si- i- vi a- ni- ma m- a Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m [ll chir] Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m r- m vm,ad D-mn- m vi- vm,si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m ß vi- vm, ad D-m n-m vi- vm: Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m vm,ad D-mn-m,D-m n-m vi- vm: Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D-m r- m vi- vm,ad n- m vi- vm, n-m vi- vm: ad D- m, ad D- m n- m vi- vm,ad vi- vm, ad D-m n-m vi- vm:si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m, ad D-mn-m vi- vm,ad 7

6 58 r- m vi- vm: D- m r- m vi- ß r- m vi- vm: an- d v- ni- am ci.[l] D- m r- m vi- vm: ß D- m r- m vi- vm:an- d v- ni- am ap- pa- r- b an- a- ci- m D- i, an- d v- ni- am, vm: hn hall I g and bhld h ac Gd? ci. [l] 6 d ap- pa 6 ap- pa- r- b an- ß r- b an- a- ci- m D- ß ß ß ß i, ap- pa- r- b, ap- pa- r- b an- a- ci- m D- Si- i- vi ß ß a- ci- m D- i, an- d v- ni- am ap- pa r- b an- a- ci- m D- [ll chir] 6 6 6

7 68 7 [ll chir] ß Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D-mn-m vi- vm,ad D-m r-m vi- vm: an-d v- ni- am [ll chir] ß i? Si-i- vi Si- i- vi a- ni- ma m- a add- m n- m vi- vm: an-d ß a- ni- ma m- a ad D- m,ad D- m n-m vi- vm: an-d v- ni- am ap- pai? Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m add- m n- m vi- vm: [ll chir] ß [ll chir] Si- i- vi a- ni- ma m- a ad D- m n-m vi- vm,ad D-mn-m vi- vm: an-d v- ni- am 7 ß ß ß ß v- ni- am ap- pa- r- b an- a- ci- md- i?an- d v- ni- am ap- pa- r- b anr- b an- a- ci- m D- i? an-d v- ni- am ap- pa- r- b an ap- pa- r- b an- a- ci- m D- i? an d v- ni- am ap- pa- r- b an-d v- ni- am ap- pa- r- b an- ap- pa- r- b an- a- ci- m D- i?an-d v- ni- am ap- pa- r- b an- a- ci- m D-

8 78 ß a- ci- m D- i? a- ci m D- i? a- ci- m D- i? an- a- ci- m D- i? ci. [l] F- - i, an- a- ci- m D- i? 85 5d ci. [l] My ar wr my d day and nigh, ci. [l] F- hi la- cri- ma m- a - rn mi- hi la- cri- ma m- a rnmi- hi la- cry ma m- a 8 - rn mi- F- ci. [l] F- - rn mi- hi

9 92 99 ci. [l] ci. [l] F- - rn mi- hi la- cri- ma m- a - - rn mi- hi la- cri- ma m- F- - rn mi- hi la- cri- ma m- a, F- - rn la- cri- ma m- a pa- n di- ac n d 6 5d ß pa- n di- ac n- c pa- n di- ac n- c, di- pa- n di- ac n- c: d ß a pa- n di- ac n- c pa- n di- ac n- c pa- n di- ß mi- hi la- cri- ma m- a, c: pa- n di- ac n- c, pa- n di- ac n- c, di- 5d d 5d d 5 9

10 ac n- c: F [ll chir] [ll chir] - rn mi- hi la- cry- ma m- ac n- c, F- - rn mi- hi la- cry- ma, F- - rn mi- hi la- cry- ma [ll chir] F- - rn mi- hi la- cry- ma pa- n di- ac [ll chir] F- - rn mi- hi la- cry- ma m- a [ll chir] ac n- c: F- - rn mi- hi la- cry- ma m- a pa 5d 7 2 a pa- n di- ac n- c: dm di- ci- r mi- hi - ß m- a pa- n di- ac n c: dm di- ci- r mi- hi n- c: pa- n di- ac n- c: dm di- ci- r mi- hi ß - pa- n di- ac n- c: dm di- ci- r mi- hi n di- ac n- c: dm di- ci- r mi- hi

11 a hy ay m day ar day, "hr i yr Gd?" ci. [l] i- di- : U- bi D- -? dmdi- ci- r mi- hi - i- di- : U- bi D- i- di- : U- bi D- -? dmdi- ci- r mi- hi - i- di- : U- bi D- -? dm ci. [l] [ll chir] ß ß ß ci. [l] [ll chir] ß i- di- : U- bi D- -? dm di- ci- r mi- hi - i- di- : U- bi D- -? dm [ll chir] i- di- : U- bi D- -? dm di- cii- di- : U- bi d- -? dm [ll chir] ß 7 [ll chir]? dm di- ci- r dm di- ci- r mi- hi - i- di- : U- bi D- -? 11 ß ß ß ß di- ci- r dm di- ci- r mi- hi - i- di-, - i- di- : U- bi D- -? di- ci- r dm di- ci- r mi- hi - i- di- : U- bi D- -? ß r dm di- ci- r mi hi - i- di- : U- bi D- -? di- ci- r dm di- ci- r mi- hi- - i- di-, mi- hi - i- di- : U- bi D- -?

12 12 12 d w = w. =11 Hac ci. [l] r- cr- da- Th im I rcall, nw ha I pr my l wihin m, m, - - di in m a- ni- mam m- am: - di in m a- ni- mam, a- ni mam m am: Hac r- cr- da- m 6 d 6 7 d 5d

13 150 1 ß - - di in m a- ni- mam, a- ni- mam m- am: - ni- am ran 5d 160 ß iinc I hall g in h wndr abrnacl, in h h Gd. b in l- cm a- br- na- c- li ad- mi- ra- bi- li, a- br- na- c- li ad- mi- ra- bi- li, - ad

14 168 1 d d- mm D- i. ad d- mm, ad d- mm D- i. 5d d

15 18 Amid ld cri jy and hankgiving, [ll chir] ß ß ß ß ß In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - [ll chir] In v- c x- l a- i- - ni, In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - [ll chir] ß ß ß ß In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i ß ni, In v- c x- l- a- i- - ni cn- ni, in v- c x- l- a- i- - ni, in v- c x- l- a- i- - ß ß ni, in v- c x- l- a- i- - ni, in v- c x- l- a- i- - [ll chir] ß In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, in In v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - 15

16 d d v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, x- l- a- i- - ni cn- - i- ß ß ß ß i- - ni, x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, in v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ß ß ni, in v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, in v- c cn- - i- - ß ß ni cn- - i- - ni, in v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ß ni, in v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - ni, in v- c x- l- a- i- - ni cn- - i- - wih h mlid clbraing h ival. ni: - n, - n - p- lan- i - n - p lan- i, - n - p- lan- i, n- ni: - n, - n, - n, - n, - n - ni: - n - p- lan- i, - n - p- lan- i, - n, - n ni: - n, - n, - n - p- lan- i, - n, - n, ni: - n, - n - p- lan- i, - n, - n, - n, ß 16

17 198 d 205 hy ar y dwnca, my l? ci. [l] - p- lan- i. ci. [l] a- r ri- i, ß n - p- lan- i. a- r ri- i, a- ni- p- lan- i. ci. [l] ß n - p- lan- i. a- r ri- i, - n - p- lan- i. 7 d a- ni- ma m- a? a- r ri- i, ma, a- r ri- i, a- ni- r- ba m? a- ß ß a- ni- ma m- a? a- r ri- i? a- r cn- r- ba, cn- r- ba m? a- r cn- a? a- r cn- And why d y igh wihin m? a- r 2 cn- r- ba m? 5d ma m

18 21 a- r cn- r- ba cn-r- ba m?cn- r- ba m? a- r ri- i, a- ni- ma a- ni- ma ß r cn- r- ba m? a- r cn- r- ba,cn-r- ba m? a- r ri- i? ß r- ba, cn-r- ba m, cn-r- ba m, cn- r- ba m?a- r ri- i a- ni ma m d m- a? a- r cn-r- ba m?cn-r- ba m? a- r cn- ß a- r cn- r- ba,cn-r- ba m? a- r cn-r- ba m? a- r cn- a? a- r cn- r- ba,cn-r- ba m? a- r cn- r- ba,cn-r- ba m,cn-r- ba m?

19 226 r- ba m? a- r cn- r- ba m, cn- r- ba m? a- r cn- r- ba m, cn- r- ba, cn- r- ba m? Sp- a, p- ra in r- ba, cn- r- ba m? Sp- ra, p- ra in ß a- r cn- r- ba m? a- r cn- r- ba m? Sp- ra, p- ra in Hp in Gd! Fr I hall ill prai Him, my Savir and my Gd. [ll chir] D-, p- ra, p- ra in D-, p- ra in D-, - ni- am ad- hc cn- i- - br il [ll chir] ß ß ß D-, p- ra, p- ra in D-, p- ra, p- ra in D-, - ni- am- ad- hc cn- i- - br il [ll chir] ß ß p- ra, p- ra in D-, p- ra, p- ra in D-, - ni- am ad- hc cn- i- - br il [ll chir] d ß D-, p- ra, p- ra in D-, p- ra, p- ra in D-, - ni- am ad- hc cn- i- - br il [ll chir] ß p- ra, p- ra in D-, p- ra, p- ra in D-, - ni- am ad- hc cn- i- - br il- 19 d

20 26 20 ß ß ß ß li: a- l- a- r vl-, a- l- a- r vl- m- i, a- l- a- r vl- li: a- l- a- r vl- m- i, a- l- a- r ß ß li: a- l- a- r, a- l- a- r vl- m- i, a- l- a- r vl- m- i, ß li: a- l a- r vl- m- i, a- l- a- r vl- ß ß ß li: a- l- a- r vl- i m- i, D- m-, a- l- a- r vl- vl- m- i, D- m-, D- m-. m- i, D- m-, D- m-, m-. D-, D- m- D-, D- m-. m- i, D- m-, D- m-. m- i, D- m-, D- m