Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq KvUevox, Kzwgjøv fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 500/- (cuvpkz) UvKv Av e` bi ZvwiL 01A ±vei _ K

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq KvUevox, Kzwgjøv fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 500/- (cuvpkz) UvKv Av e` bi ZvwiL 01A ±vei _ K"

Bản ghi

1 Av e`b wd I dig c~iy: Kzwgjøv wek we` vjq KvUevox, Kzwgjøv fwz wb ` wkkv (wkÿvel : ) Av e`b wd 500/- (cuvpkz) UvKv Av e` bi ZvwiL 01A ±vei _ K 10 b f ^i, 2015 ch ší fwz cixÿvi ZvwiLt 04 I 05 ww m ^i 2015 wlª. µwgk bs BDwbU cixÿvi ZvwiL cixÿvi mgq 01 A BDwbU 04/12/2015 mkvj 10:00-11:00 Uv ch ší 02 B BDwbU 04/12/2015 wekvj 3:00-4:00 Uv ch ší 03 C BDwbU 05/12/2015 mkvj 10:00-11:00 Uv ch ší fwz cixÿvi we ÍvwiZ Z_ vejx I qemvb Ui gva g fwz wb ` wkkv _ K Rvbv hv e Avmb web vm I mswkøó Z_ h_vmg q wek we` vj qi I qemvbu, Help Line I cwîkvi gvidz Rvbv hv e mkv ji cixÿvq mswkøó cixÿv_ x K mkvj Uvi g a cixÿvi n j Dcw Z _vk Z n e Ges wekv ji cixÿvq mswkøó cixÿv_ x K ejv Uvi g a cixÿvi n j Dcw Z _vk Z n e Av e` bi hvm Zv: 2014/2015 mv j AbywôZ GBPGmwm/Avwjg/mggv bi cixÿvq Ges 2012/2013 mv j AbywôZ GmGmwm/`vwLj/mggvb cixÿv Z DËxY QvÎ-QvÎxiv wbgœewy Z kz c~iy mv c ÿ Av e`b Ki Z cvi eb Av e` bi kz vejx: K weávb/mggvb kvlv _ K DËxY QvÎ-QvÎx `i Gm.Gm.wm I GBP.Gm.wm/mggvb (PZz_ welqmn) Dfq cixÿvq gvu wrwcg 7.00 Ges Dfq cixÿvq c _Kfv e b~ bzg wrwcg 3.00 c Z n e A BDwbU-Gi welqmg~ ni g a MwYZ, wmgmb, AvBwmwU, c`v_ weávb I cwimsl vb wefv M fwz i Rb GBP.Gm.wm ch v q MwYZ-G wrwcg 3.00 Ges dv g mx wefv M fwz Qy QvÎ-QvÎx `i GBP.Gm.wm ch v q imvqb I RxeweÁvb-G wrwc.g 3.50 _vk Z n e L gvbwek/mggvb kvlv _ K DËxY QvÎ-QvÎx `i Gm.Gm.wm I GBP.Gm.wm/mggvb (PZz_ welqmn) Dfq cixÿvq gvu wrwcg 6.50 Ges Dfq cixÿvq c _Kfv e b~ bzg wrwcg 3.00 c Z n e Bs irx Z fwz Qz `i D Pgva wgk cixÿvq Bs irx Z (A-) A_ bxwz Z fwz Qz `i D Pgva wg K A_ bxwz A_ev cwimsl vb _vk Z n e M e emvq wkÿv/ww cøvgv-bb-kgvm /KvwiMwi/mggvb kvlv _ K DËxY QvÎ-QvÎx `i Gm.Gm.wm I GBP.Gm.wm/mggvb (PZz_ welqmn) Dfq cixÿvq gvu wrwcg 7.00 Ges Dfq cixÿvq c _Kfv e b~ bzg wrwcg 3.00 c Z n e N wr.wm.b j fj- ÔIÕ j fj cixÿvq 5wU wel q Ges ÔGÕ j fj cixÿvq b~ bzg 2wU wel q DËxY n Z n e Ges Dfq j f ji gvu 7 wu wel qi g a 4 wu wel q Kgc ÿ ÔweÕ MÖW cövß n Z n e O Bs iwr gva g cixÿv w` Z B QyK cixÿv_ x `i iwr ªvi eivei wba vwiz Zvwi Li g a wjwlzfv e Av e`b Rvbv Z n e gvevbj dv bi gva g fwz i Av e`b cöwµqv: fwz cix vq Av e` bi Rb GKwU wcö cbw UwjUK gvevbj dvb _ K b ^ i SMS Ki Z n e Av e`bkvixi UwjUK wcö cbw gvevb j ch vß cwigvy UvKv _vk j Zv _ K fwz cixÿvi wbw` ó wd K U wb q GKwU SMS Gi gva g mv _ mv _B GKwU User ID I GKwU Password Rvwb q `qv n e GB User ID I Password mh Zœ msiÿy Ki Z n e GKevi SMS K i Av e`b Ki j Zv Avi cöz vnvi Kiv hv e bv K) GKwU wcö cbw UwjUK gvevbj dv bi gva g g mr Ack b wm q COU wj L, úm w` q HSC wk v ev W i bv gi cö_g wzbwu A i, úm w` q HSC cix vi ivj b ^i, úm w` q HSC cv ki mvj wj L, úm w` q SSC wk v ev W i bv gi cö_g wzbwu A i, úm w` q SSC cix vi ivj b ^i, úm w` q SSC cv ki mvj wj L, úm w` q Kvw LZ MÖæ ci KxIqvW wu wj L b ^ i SMS Ki Z n e D`vniY: COU<space>COM<space>123456<space>2015<space>COM<space>123456<space>201 3<space>A D`vniYwU Kzwgjøv ev W i GLv b Gi RvqMvq Av e`bkvixi wb Ri HSC Ges SSC cix vi ivj b ^i w` Z n e KD 2014 mv j HSC cvk K i _vk j 2015 Gi RvqMvq 2014 wjl Z n e 1

2 GKBfv e B MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq B wjl Z n e, C MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq C, Ab vb ev W i Rb Kzwgjøv (COM) Gi RvqMvq h_vµ g wm ju (SYL), ewikvj (BAR), PÆMÖvg (CHI), XvKv (DHA), w`bvrcyi (DIN), h kvi (JES), ivrkvnx (RAJ), gv`ivmv (MAD), KvwiMix wk v evw (TEC) wjl Z n e L) Dc ii SMS wu cvvv bvi ci mkj Z_ mwvk n j wdiwz SMS G Av e`bkvixi bvg, Kvw LZ MÖæc, fwz i wd I GKwU PIN Rvwb q m wz PvIqv n e ZLb b ^ i Av ikwu SMS cvwv q m wz Rvbv Z n e m wz Rvbv bvi Rb cö_g COU, Zvici úm w` q YES, úm w` q PIN, úm w` q Av e`bkvixi hvmv hv Mi Rb h Kvb GKwU gvevbj b ^i wj L b ^ i SMS Ki Z n e D`vniYt COU<space>YES<space>654321<space>01XXXXXXXXX GLv b Gi RvqMvq Av e`bkvixi wbr wbr PIN wu emv Z n e D jøl h, m wz Rvwb q SMS cvvv jb Kej Av e`bkvixi gvevbj dvb _ K fwz cix vi wd K U bqv n e, Ab _vq Kvb wd KvUv n e bv MÖæc Kx IqvW cix vi wdm (f vumn) A A 500 UvKv B B 500 UvKv C C 500 UvKv M) O / A Level Gi Î Av e`bkvix K Dc ii wbqg Abyhvqx b ^ i SMS Ki Z n e G Î ev W i bv gi RvqMvq GCE wjl Z n e D`vniY: COU<space>GCE<space>123456<space>2015<space>A GLv b Gi RvqMvq Av e`bkvixi A Level Gi wbr wbr Candidate b ^iwu emv Z n e Ges KD 2014 mv j A- j fj cvk K i _vk j 2015 Gi RvqMvq 2014 wjl Z n e GKBfv e B MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq B wjl Z n e, C MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq C wjl Z n e N) KvUvq QvÎQvÎx fwz m úwk Z t wb gœv³ KvUvq fwz Qz QvÎQvÎx Av e`b Ki Z Dc ii wbqg Abyhvqx b ^ i SMS Ki Z n e gyw³ hv v mšívb KvUv (FFQ), DcRvwZ KvUv ( TQ), A-DcRvwZ KvUv ( NTQ), kvixwik cöwzeüx (PDQ) D`vniY: COU<space>COM<space>123456<space>2015<space> COM<space>123456<space>2013<space>A<space> FFQ GKBfv e B MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq B wjl Z n e, C MÖæ c Av e` bi Rb A Gi RvqMvq C wjl Z n e O) cö ekcî WvDb jvw t Av e`bkvix K cö ekcî (Admit Card) WvDb jv Wi Rb SMS Gi gva g Rvbv bv n e cö ekc Îi Rb cö_ g GK Kwc cvm cvu mvb Ri iwob Qwe ( wc j, m e v P 100 kb) I Av e`bkvixi ^vÿi (30080 wc j, m e v P 60 kb) vb K i 2wU Avjv`v dvbj Zwi K i ivl Z n e cö ekcî (Admit Card) WvDb jvw Ki Z I qemvb U wm q SMS Gi gva g Av e`b Kivi mgq cövß mswkøó BDwb Ui User ID Ges Password BbcyU w` Z n e BbcyU mwvk n j Qwe I ^vÿi Avc jvw Kivi Ackb cviqv hv e User ID Ges Password nvwi q M j COU< úm> HELP< úm> HSC wk v ev W i bv gi cö_g wzbwu A i< úm>hsc cix vi ivj b ^i < úm> HSC cv mi mvj wj L b ^ i SMS cvvv Z n e mdjfv e D³ cöwµqv m úbœ n j cö ekcî (Admit Card) wcö U Ackb cviqv hv e ZLb Av e`bk Z BDwbU Gi 02 (`yb) Kwc cö ekcî (Admit Card) wcö U wb Z n e cöv_x cixÿvi n j 02(`yB)wU Kwc cö ekcî wb q Avm e hvi 01(GK) Kwc wb Ri Kv Q ivl e Ges Ab Kwc cixÿvi n j mswkøó cwi`k Ki wbku Rgv w` e cö ekc Î wkÿv_x i bvg, ivj b ^i, BDwbU P qm, Qwe I ^vÿi _vk e cöwzwu BDwb Ui Rb GKB wbq g Avjv`vfv e cö ekcî (Admit Card) WvDb jvw Ki Z n e Qwe, ^vÿi Avc jvw cöwµqv GKevi m úbœ Kivi ci Avi cwiez b Kiv hv e bv cö ek cî Aek B Offset KvM R wcö U Ki Z n e fwz cix vi w` b Av e`bkvixi KiYxq: (K) fwz cix vi w`b cö Z K BDwb Ui Rb `yb Kwc cvm cvu mvb Ri Qwei wcq b bvg I cö`ë fwz cix vi ivj b ^i wj L Aek B m ½ wb q Avm Z n e (L) fwz cix v GK NÈv mg qi 100 b ^ ii MCQ c wz Z MÖnY Kiv n e cöwzwu fyj DË ii Rb 0.25 b ^i KvUv hv e 2

3 Abyl` I welq wfwëk Avmb eèb: Abyl` weávb I cö KŠkj Abyl` (A BDwbU) Kjv I gvbwek Abyl`/ mvgvwrk weávb Abyl` (B BDwbU) wer bm vwwr Abyl` (C BDwbU) wewfbœ MÖæ ci Rb wba vwiz Avmb wefvm/welq weávb gvbwek evwyr Avmb msl v MwYZ Kw úduvi mv qý GÛ BwÄwbqvwis Bbdi gkb GÛ KwgDwb Kkb UK bvjwr c`v_ weávb imvqb cwimsl vb dv g mx Dc- gvu evsjv Bs iwr b weávb A_ bxwz jvk cökvmb cözœzë AvBb MY hvmv hvm I mvsevw`kzv Dc- gvu e e vcbv wkÿv GKvDw Us GÛ Bbdi gkb wm gm gv K wus wdb vý GÛ e vswks Dc- gvu gvu Avmb BDwbU wfwëk Avmb eèb: µwgk BDwbU Avmb msl v 01 weávb I cö KŠkj Abyl` (A BDwbU) Kjv Ges gvbwek Abyl`/ mvgvwrk weávb Abyl` (B BDwbU) wer bm vwwr Abyl` (C BDwbU) 230 gvu Avmb 1010 KvUv wefvrb: g~j Avmb (1010 Rb) Gi 5% Avmb (51 Rb) Ges cvl KvUv 06 Rb mn me gvu 57wU KvUvwfwËK Avmb, hvnv g~j Avmb Gi AwZwi³ wn m e MY n e KvUv _ K DË xb QvÎ-QvÎxiv gav wfwë Z wewfbœ wefv M fwz n e we klfv e jÿyxq welq: fwz cixÿvi w`b `yb Kwc cvm cvu mvb Ri Qwei wcq b bvg I cö`ë fwz cixÿvi ivj b ^i wj L Aek B m ½ wb q Avm Z n e fwz cixÿvi mgq Av e`bkvixi Qwe wgwj q cixÿv_ x K mbv³ Kiv n e Kv bv ikg Miwgj `Lv w` j cixÿv_ x K cixÿvi nj _ K ewn vi Kiv n e fyj Z_ mieivn Kiv n j fwz i Av e`b mivmwi evwzj e j MY n e GgbwK AvBbvbyM e e v MÖnY Kiv n Z cv i 3

4 cixÿv c wz, welq, gvb eèb I cvk b ^i: cixÿv M.C.Q (Multiple Choice Question) c wz Z AbywôZ n e DËi`vb c wz cökœc Îi Òwb ` kvejxó As k ewy Z _vk e fwz cixÿvq gvu 100wU cökœ _vk e Ges cixÿvi Rb 1 (GK) N Uv mgq wba vwiz _vk e cöwzwu fzj DË ii Rb 0.25 b ^i KvUv hv e D P gva wgk ch v q cvv µ gi wfwë Z cökœcî cöyqb Kiv n e fwz cixÿvi mg q K vjkz jui/ h Kvb ai bi B jkuªwb wwevbm m ½ Avbv m úyy wbwl fwz cixÿvq gvu 100wU cö kœi gvb eèb n e wbgœiƒc: µwgk BDwbU welq 01 A BDwbU Bs iwr-15, evsjv-10, c`v_ weávb-25, imvqb- 25 Ges MwYZ -25/ RxeweÁvb-25 we:`ª: MwYZ, wmgmb Ges AvBwmwU wefv M fwz n Z n j fwz cixÿvq MwYZ Ae kb DËi w` Z n e 02 B BDwbU Bs iwr- 25, evsjv- 25, mvaviy Ávb-10 Ges Kjv I mvgvwrk weávb/weávb/e emvq wkÿv welqvejx C BDwbU Bs iwr- 20, evsjv- 10, e emvq cwiwpwz I e vswks- 25, wnmveweávb-25, Analytical Ability & Critical Reasoning- 20 we: `ª: weávb wefv Mi QvÎ/QvÎx `i Rb Bs irx-20, evsjv-10, mvavib Ávb-10 Ges MwYZ-60 gvbwek wefv Mi QvÎ/QvÎx `i Rb Bs irx-20, evsjv-10, mvavib Ávb-10 Ges cwimsl vb/a_ bxwz-60 fwz cixÿvi cövß b ^i Ges gva wgk I D P gva wgk cixÿvq cövß b ^i/ MÖW-Gi wfwë Z gav vi wba vwiz n e fwz i Rb wjwlz cixÿvi cvk b ^i: A BDwbU Ñ 40, B BDwbUÑ 40, C BDwbUÑ 40 b ^i c Z n e fwz cixÿvq M.C.Q c wzi DËicÎ wek we` vjq KZ K mieivn Kiv n e cöv_ x K cö qvrbxq M.C.Q Ni c~iy Kivi Dc hvmx Kv jv ej cb Avb Z n e cö Z K cöv_ x K Kej GKwU M.C.Q DËicÎ mieivn Kiv n e DËicÎ c~i Y mswkøó fyj-åvwšíi `vq cöv_ x KB enb Ki Z n e cixÿvi n j h Kvb ai Yi B jkuªwbk wwfvbm ( hgb- gvevbj dvb, K vjkz jui, Nwo,eøy-Uz_ BZ vw`) m ú~y wbwl K) gvu 150 b ^ ii wfwë Z cöv_ x `i AwR Z gav- vi µgvbymv i gav ZvwjKv Zwi Kiv n e GRb Gm.Gm.wm/ÔOÕ j fj ev mggv bi cixÿvq cövß/wnmvek Z (4_ welqmn) wrwcg- K 20%, GBP.Gm.wm/ÔAÕ j fj ev mggv bi cixÿvq cövß/wnmvek Z (4_ welqmn) wrwcg- K 30% Ges fwz cixÿvq cövß b ^i K 100% Av cwÿk iæz w` q gvu 150 b ^ ii Dci gav- vi wby q K i µgvbymv i gav ZvwjKv Zwi Kiv n e L) ÔOÕ j fj Ges ÔAÕ j fj cixÿvq cövß juvi MÖ Wi c q U wbgœiƒc wrwcg wnmve Ki Z n e A=5.00 B=4.00 C=3.50 D=3.00 DËxY cöv_ x `i ZvwjKv gvevbj I wek we` vj qi I qemvbu ( gva g Rvbv hv e fwz cixÿvq K ZKvh QvÎ-QvÎx `i ga _ K gavµg Abymv i mvÿvrkv ii Rb WvKv n e mvÿvrkv ii mgq mkj mb `i g~j Kwc m ½ Avb Z n e Zv `i ga _ K KD Abycw Z _vk j ev Ab Kv bv Kvi Y A hvm we ewpz n j, m ó k~b Avmb jv c~i Yi D Ï k ciez x gav ZvwjKv _ K cö qvrbxq msl K cöv_ x K mvÿvrkv ii Rb WvKv n e cöv_ x Kvb wefv M fwz i hvm we ewpz n q Q Zv mvÿvrkv ii mgq Rvwb q `qv n e C BDwbU G fwz i ÿ Î fwz cixÿvi Bs irx As k b~b Zg 40% A_ev 8 b ^i c Z n e BDwbU ev W mvÿvrkv ii ZvwiL: djvdj cökv ki mgq wek we` vj qi wbr ^ I qemvbu-gi gva g Rvbv bv n e fwz cöwµqv: mvÿvrkv ii mgq K ZKvh QvÎ-QvÎx `i K mswkøó BDwbU Awdm _ K GKwU `Choice Form `Iqv n e h_vh_fv e `Choice Form c~iy K i ^ ^ BDwbU cöav bi Awd m Rgv w` Z n e ciezx Z 4

5 gavµg Abymv i Choice-Gi wfwë Z welq wba viy Kiv n e P~ovšÍfv e wbe vwpz cöv_x `i fwz di gi mv _ gva wgk/mggvb, D P gva wgk/mggvb cixÿvi g~j MÖWmxU, iwr ªkb KvW, me kl h wkÿv cöwzôvb _ K DËxY n q Q m cöwzôv bi cöavb KZ K cö`ë cöksmvcî Ges D P gva wgk/mggvb cixÿvi cö ek c Îi d UvKwc Ges KvUvi ÿ Î h_vh_ cögvycî mz vwqz K i fwz di gi m ½ hy³ K i mswkøó wefv M Rgv w` Z n e wefvm KZ K cö qvrbxq KvMRcÎ hvpvbevqvb m úbœ K i fwz i Rb c-bb-w øc (e vsk iwk`) cö`vb Kiv n e c-bb-w øc-g D jøwlz UvKv wbw` ó mg q I wbw` ó e vs K Rgv w` q D³ c-bb-w øc-gi Askwe kl mswkøó kvlvq Rgv w` Z n e Ab _vq Zuvi fwz i g bvbqb evwzj e j MY n e fwz K Z QvÎ-QvÎx `i ivj b ^i, iwr ªkb b ^i, cwipq cî GKv WwgK kvlv _ K ciez x Z cö`vb Kiv n e fwz msµvší Kv bv wel q cökœ _vk j Help Line: / b ^ i hvmv hvm K i Rvbv hv e gvb MÖkb cöwµqv: gav ZvwjKv _ K wbw` ó mg qi g a fwz i ci wewfbœ wefv Mi k~y Avmb jv (hw` _v K), fwz K Z QvÎ-QvÎx `i Pvwn`v gvzv ek `vwljk Z `Choice Form -Gi cq `µg Abymv i gavi wfwë Z wefvm cwiez bi my hvm _vk e we: `ª: fwz msµvší h Kv bv wbqg-bxwzi cwiez b, ms kvab, ms hvrb I we qvr bi AwaKvi KZ cÿ msiÿy K i ( gvt gwreyi ingvb gryg`vi) iwr ªvi Kzwgjøv wek we` vjq, Kzwgjøv 5